Optik teleskoplarning asosiy tushunchalari

1Optik  teleskoplarning  asosiy  tushunchalari
Reja:
Kirish……………………………………………………………………………..
I. BOB. Optik  teleskoplarning  asosiy  tushunchalari…………………….….
1.1. Teleskoplar  va  ularning  vazifalari……………………………..….
1.2. Optik  teleskoplarning  asosiy  ko’rsatgichlari………………..…….
1.3. Optik  teleskop  turlari  …………………………………………………….
…………..………
Asosiy  qism………………………………………………………………………...
II. BOB. Optik  teleskopni loyihalash…………………………………………
2.1. Teleskopning  fokal  tekisligida  tasvirning  masshtabi……………….
2.2. Teleskopning  kuchaytirishi  (optik  quvvati)………………………..
2.3. Teleskopning  ajrata  olish  kuchi…………………………………….
2.4. Teleskopning  fotografik  optik  quvvati……………………………..
Xulosa………………………………………………………………………………
Foydalanilgan  adabiyotlar……………………………………………………….. 2 Kirish.
Astrofizik kuzatishlarda asosan ishlatiladigan asboblar teleskoplar va
nurlanish  qabul  qiluvchilardir.
Astrofizik  tekshirishlar  osmon  yoritqichlarining  xususiyatlaridan  chiqqan
holda  kuzatish  asboblari  yaratishni  taqozo  etadi.  Osmon  yoritkichlari  har  xil
yorug’likka  ega.  Ularning  yoritishi  egallagan  interval  kengligi  bir  necha  ming
milliard birlikni  tashkil  etadi. Quyoshning  ko’rinma  yulduziy kattaligi  m
0 =  -26.8 m
bo’lsa,  tim  qorog’i  tungi  osmon  bir  yoy  minuti  kvadrat  yuzasining  yorug’ligi
m 0c
=13 m
.50  (Quyosh  yuzining  oydinligi  150000  stilb  va  tim  qorongi  osmonniki
10 -8
 sb).  Astrofizik  tekshirishlarning  rivojlanishi  yana  ham  xira  manbalarni
kuzatishni  taqozo  etadi.
Ko’pchilik  yulduzlarning  yorug’ligi  deyarli  o’zgarmaydi,  o’zgarganda
ham  sekin  o’zgaradi.  Astrofizik  tadqiqotlarda  fizik  laboratoriyadagi  singari
yorug’lik  manbalari  nurlanish  quvvatini  xohlagancha  o’zgartib  bo’lmaydi.  Ular
qanday  yorug’lik  sochsalar,  shunday  holda  ularni  qabul  qilishga  to’g’ri  keladi.
Biroq  yulduzlar  nurini  yig’ish  va  yorug’roq  yulduz  tasviri  hosil  qilish  mumkin.
Buning  uchun  qo’yilgan  masalalardan  chiqqan  holda  nur  yig’uvchi  va  tahlil
qiluvchi  asboblar  yaratish  kerak bo’ladi.
Astrofizik tekshirishlarning rivojlanish tarixiga nazar tashlasak,  tekshirish
asboblari  teleskoplar  va  nurlanish  priyomniklaridir.  Ular  mukammallashib,
kattalashib  va  sezgirlashib  borayotgani  natijasida  yangi-yangi  kashfiyotlar
qilinmoqda.  Teleskop  yasashda  uni  sifatli  bo’lishi  uchun  maxsus  shartlar
qo’yiladi.  Masalan,  yulduz  tasvirini  olaylik.  Yulduzlar  nuqtaviy  nurlanish
manbalaridir.  Teleskopning  fokal  tekisligida  uning  tasviri  qancha  kichik  (ideal
holda  matematik  nuqta  shaklida  bo’lishi  kerak)  bo’lsa,  tasvir  shuncha  yorug’
bo’ladi.  Biroq  eng  sifatli  teleskoplarda  ham  yulduz  tasviri  kichik  gardishcha
shaklida  bo’ladi, uni  yana ham kichraytirib bo’lmaydi. Buning ob’ektiv sabablari
va o’tib bo’lmaydigan  jihatlari bor. Teleskopning loyihasi  chizilayotganda  ana shu
ob’ektiv  sabablar  va  chegaralanishlar  nazarda  tutiladi.  Yuqori  sifatli  teleskop 3yasashda  qator  qiyinchiliklar  borki,  ularni  to’la  yechib  bo’lmaydi.
Teleskop  yordamida  mashaqqat  bilan  yig’ilayotgan  nurlanish  oqimini
oqilona  metodlar  bilan  o’lchash  va  tahlil  qilish  kerak  bo’ladi.  Buning  uchun
maxsus  yasalgan  nurlanish  priyomniklari  qo’llashga,  kuchli  kosmik  “shovqin”
ichidan bizga kerakli yulduzning kuchsiz “ovozini” ajratib olishga to’g’ri keladi.
Bu  jihatdan  astrofizik  tekshirishlar  fizik  laboratoriyada  bajariladigan
tadqiqotlardan  keskin  farq qiladi. 4I. BOB. Optik teleskoplarning asosiy tushunchasi.
1.1. Teleskoplar  va  ularning  vazifalari
Teleskoplar-astrofizik  tadqiqotlar  qilishda  astronomlarning  asosiy  quroli
bo’lib xizmat qiladi. Birinchi teleskop 1609 yili italyan olimi Galiley tomonidan
ishga  tushirilib,  olim  o’z  instrumenti  yordamida  birdaniga  bir  nechta  kashfiyot
qildi.  Xususan  u  Oyning  relefi  Yernikiga  o’xshashligini,  Yupiter  atrofidagi  4
yo’ldoshini,  Quyoshning  dog’ini  va  Somon  yo’lini  yulduzlar  tashkil  qilganligini
aniqladi.  Bu  kashfiyotlar,  teleskopning  osmon  jismlarining  tabiatini  o’rganishda,
juda katta imkoniyatlar yaratishi mumkinligini ma’lum qilib, astronomiyada yangi
eraning  ochilishidan  darak  berdi.  Teleskopning  ixtiro  qilinishi,  astrofizikada
muhim  voqea  bo’lib,  u  Olam  tuzilishi  haqida  ilmiy  dunyoqarashning
shakllanishida  katta  rol  o’ynadi.
Teleskoplarning  asosiy  vazifalarini  quyidagicha  belgilash  mumkin:
1) Yoritgichdan  kelayotgan  nurlanishni  qayd  qilish  (ko’z,  fotografik
plastinka,  fotoelektrik  qayd qilgich,  spektrograf  va  hokazolar yordamida);
2) ob’ektiivning  fokal  tekisligida,  kuzatilayotgan  yoritgichning  yoki
osmon  qismining  tasvirini yasash;
3) qurollanmagan  ko’z  bilan  qaralganda  ajratib  ko’rib  bo’lmaydigan,
o’zaro  juda  kichik  yoy  masofada  joylashgan ob’ektlarni  ajratib  ko’rsatish.
Teleskopning asosiy qismi ob’ektiv-qavariq linzadan yoki botiq sferik
ko’zgudan  yasalgan  bo’lib,  u  o’z  tekisligiga  yoritgichdan  tik  yo’nalishda
kelayotgan  nurlarni  yig’ib,  fokal  tekisligida,  uning  tasvirini  yasaydi.  Agar
nurni  qayd  qilish  ko’z  yordamida  bajariladigan  bo’lsa,  u  holda  ob’ektiv
tomonidan  yasalgan  tasvirga qarash  uchun  okulyar  zarur  bo’ladi.
Teleskoplar,  ob’ektivining  turiga  ko’ra,  ikkiga   refraktor  va  reflektor ga
bo’linadi. Refraktorda ob’ektiv sifatida qabariq linza, reflektorda esa botiq sferik
ko’zgu  ishlatiladi. 5 1-rasm
1  -rasmda  oddiy  refraktorda  nurning  yo’li  tasvirlangan.  Bunda  teleskop
ob’ektivi,  yoritgichdan  kelayotgan  nurni  uning  fokusi  F  da  yig’adi  va  shu
nuqtadan  bosh optik o’qqa tik o’tuvchi tekislikda (fokal tekisligida) yoritgichning
tasvirini  yasaydi.  Yasalgan  tasvirga  kattalashtiruvchi  linza  (okulyar)  yordamida
qarab,  quzatilayotgan  osmon  jismining  (planeta,  Oy  yoki  Quyosh)  burchak
o’lchamining  kattalashganini  ko’ramiz.  Binobarin  teleskop  bizga,  qaralayotgan
osmon  jismini  ham  ravshanlashtirib,  ham  kattalashtirib  berayotganiga  guvoh
bo’lamiz. 
masofalariga  bog’liq  bo’ladi.  Tasvir  fotoplastinkada  yohud  fotoelektrik
yo’l  bilan  qayd  qilinadigan  bo’lsa,  okulyar  kerak  bo’lmay,  fotoplastinka  yoki
elektrofotometrning  kiritish  diafragmasi  bevosita  teleskopning  fokal  tekisligida
joylashadi.
Birinchi refraktor  rusumli teleskop italiyalik mashhur  olim
G.Galiley  tomonidan  1610 yilda  ishga  tushirildi.
Refraktorning  ob’ektividan  nur  sinib  o’tganligi  tufayli,  uning  fokal
tekisligida  nuqtali  ob’ektning  tasviri  nuqta  o’rniga,  rangli  konsentrik  halqalar
ko’rinishida  bo’ladi.  Bu  hodisa  xromatik  aberrasiya  deyilib,  turli  to’lqin
uzunlikdagi  nurlar  uchun,  linza,  turlicha  nur  sindirish  koeffisientiga  ega
ekanligidan  sodir  bo’ladi.  Bunday  teleskoplarda  xromatik  aberrasiya,  turli  nur
sindirish ko’rsatgichiga ega  bo’lgan  ikki  xil  shishadan  tayyorlangan  linza-ob’ektiv
(axromat)  yordamida  ma’lum  darajada  kamaytiriladi.  Ma’lum  nurning  qaytish
qonunlari  uning  to’lqin  uzunligiga  bog’liq  bo’lmaydi.  Shuning  uchun  ham
xromatik  aberrasiyani  kamaytirish  maqsadida  linzali  ob’ektiv  qaytaruvchi  sferik 6ko’zgu  bilan  almashtirildi.  Sferik  ko’zguli  birinchi  teleskopreflektor  taniqli  ingliz
fizigi  I.Nyuton  tomonidan ishga  tushirildi.
Sferik  ko’zgudan  qaytayotgan  nurning  nuqtaviy  tasvir  hosil  qilmay
bunday  buzilishi,  sferik  aberrasiya  deb  yuritiladi.  Agar  ko’zguga  aylanma
paraboloid  sirt  berilsa  edi,  u  holda  sferik  aberrasiya  yo’qolib,  tasvir  nuqtaviy
ko’rinish  olar  edi.  Shuning  uchun  ayni  zamonning  teleskoplarining  ob’ektivlari
paraboloidal formada  yasaladi.
1.2. Optik teleskoplarning  asosiy  ko’rsatkichlari.
Teleskopni  astronomik  kuzatishlarda  qo’llashdan  maqsad  osmon
yoritqichidan  kelayotgan keng paralel nur dastasini yig’ish va yuqori sifatli tasvir
hosil qilishdir.  Nur yig’uvchi sifatida qabariq linza yoki botiq ko’zgu qo’llanishi
mumkin. Linzali  teleskop refraktor ,  ko’zguli  teleskop  reflektor  deb ataladi.
Refraktorning  nur  yig’uvchi  qismi  -  ob’ektivi  -  bitta  yoki  birnechta
(to’rtagacha)  har  xil  navdagi  (filint,  kron)  shishadan  yasalgan  va  har  xil  sirtga
(qabariq,  botiq,  yassi)  ega  linzalardan  iborat  bo’lishi  mumkin.  Ob’ektivning
markazidan  uning  sirtiga  tik  holda  o’tuvchi  chiziq  yoki  nur  teleskopning  optik
o’qi  deb  ataladi.
Reflektorning  nur  yig’uvchi  qismi  bosh  ko’zgu  deb  ham  ataladi.  U
issiqlikdan  kengayish  koefitsenti  kam,  yengil  va  mustahkam  shisha  navidan
(zerodur,  sitall)  botiq  (qabariq)  parabolik  (giperbolik)  shaklda  yasaladi  va
sirtiga  bir tekis vakuumda bug’latilgan alyuminiy qatlam (1 – 2 nm) yotqiziladi.
Vaqt  o’tishi  bilan  bu  qatlam  alyuminiyning  oksidlanishi  tufayli  10  martagacha
qalinlasha baradi. Bunday ko’zgu unga tushgan nurning 90 % ni qaytaradi. Botiq
parabolik ko’zguning sirti, parabola (geometrik egri chiziq) ning o’z o’qi atrofida
aylanishi  natijasida  hosil  bo’ladigan,  geometrik  sirtga  o’xshash  bo’ladi.
Ob’ektiv va bosh ko’zgu aylana gardish shaklga ega va uning diametri  D
bo’lsin. Ob’ektivga tushgan parallel nurlar (yulduzlar nuri shunday bo’ladi) undan 7o’tayotganda sinadi (yoki bosh ko’zgudan qaytganda yo’nalishini o’zgartiradi) va
yo’nalishini o’zgartirib uning fokal tekisligida ( α ) kesishadi (yig’iladi) va manba
(ob’ekt) ning tasvirini hosil qiladi (1-rasm). Fokal tekslikni ob’ektivdan uzoqligi
uning  fokus masofasi  ( F ) deb ataladi. Fokal tekislik optik o’qqa perpendikulyar
bo’ladi  va  unda  predmet  yoki  yorug’lik  manbainning  to’ntarilgan  tasviri  hosil
bo’ladi.  Agar  fokal  tekislikka  fotoplastinka  o’rnatilsa,  u  holda,  yoritqich  (yoki
ob’ekt)  larning,  osmonining suratini  olish mumkin.
1.3. Optik  teleskop turlari. 
Refraktorlar.  Bunday  teleskopga    yulduzlar    osmonini    suratga
tushirishga  mo’ljallangan  astrograflar  (yuqorida  tilga  olingan  Astronomiya
institutining  normal astrograf)  misol  bo’la oladi .
2-rasm.  Normal  astrograf  (chapda)  va  qo’shaloq  obektivli  astrograf
(o’ngda).
Refraktorlar  Quyosh  va  Oyni,  sayyoralarni  suratga  olishda  ham  ishlatiladi.
Astrografda fotoplastinka yoki fotoplyonkaga tushirilgan yulduzlar osmoni surati
olinadi,  u  negativ  deb  ataladi  va  yulduzlarning  aniq  koordinatalarini  o’lchashda
qo’llaniladi.
Ma’lumki,  linzali  ob’ektivlar  xromatik  aberrasiyaga  ega.  Bu  kamchilik
astrografda  tor  spektral  diapazonda  suratga  olish  orqali  bartaraf  etiladi.  Har  xil
ranglarda refraktorning fokus masofasi har xilligi xromatik abarratsiya tufayli ro’y 8beradi.  Xromatik  aberratsiyani  kamaytirish  maqsadida,  refraktor,  qo’llanilishi
ko’zda  tutilgan  nurlanish  priyomnigining  sezgirligi  maksimumga  mos  keladigan
spektral diapazon uchun, hisoblanadi va yasaladi. Masalan, xromosfera teleskopi
vodorod  atomi  spektral  chiziqlarining  birida  (N
λ )  Quyoshni  suratga  olishga
mo’ljallangan.  Bu  chiziq  ichida  (uning  kengligi  0.02  nm)  xromatik  aberrasiya
ta’siri  sezilmaydi.  Fotografik  astrografda  sezgirlashtirilmagan  oddiy  emulsiya
surilgan  fotoplastinkaga  (  sezgirligi  maksimumi  λ
max =420  nm,  o’tqazish  sohasi
kengligi 100 nm) yulduzlar osmoni suratga olinadi. Oddiy fotoemulüsiyani sezish
maksimumi (α
max =420 nm, binafsha nurlar) ga to’g’ri keladi va fotogafik astrograf
(masalan,  normal  astrograf)  anashu  binafsha  nurlar  uchun  hisoblanadi  va  yasaladi.
Shuningdek,  fotovizual  astrograf  ham  qo’llaniladi.  Uning  ob’ektivi
λ
max =550  nm  uchun  hisoblanadi.  Rangli  shisha  filtr  (nur  saralagich)  va
sezgirlashtirilgan  fotoplastinka  yordamida  tor  (100  nm)  spektral  diapazon
ajratiladi  va  osmon  yoritqichlari  shu  diapazonda  suratga  olinadi.  Astrograflar
yulduzlar  osmonining  keng  sohasini  suratga  tushirishga  mo’ljallanadi.  Shuning
uchun  ularning  yaxshi sifatli ko’rish maydoni etarli darajada keng bo’lishi kerak.
Masalan,  Kitob  shaxri  (Qashqadaryo  viloyati)  yaqinidagi  observatoriyada
o’rnatilgan  qo’sh  quvrli  (ob’ektivli)  astrografning  ko’rish  maydoni  5x5 0
=25
kv.gradusga  teng.  Quvrlarning  ikkalasi  ham  fotogafik  teleskop  hisoblanadi.
Bunday  qo’sh  quvrli  teleskoplarning  ayrimlarida  quvrlardan  biri  fotografik
nurlarda  yulduzlar  osmonini  suratga  olsa,  ikkinchisi  fotovizual  nurlarda  oladi.
Astrograf  suratxonada  qo’llaniladigan  fotokameraga  o’xshaydi.  Teleskop
quvrining  osmonga  qaratiladigan  uchiga  bir  necha  linzadan  (ular  optik
abberasiyalarni  kamaytirish  maqsadida  tanlanadi)  iborat  ob’ektiv  va  qarama-
qarshi  uchiga  esa  fotoplastinka  solingan  kasseta  o’rnatiladi.  Bunday  ob’ektiv,
odatda, keng ko’rish maydonga ega va bu maydon ichida optik  aberrasiyalar  etarli
darajada  (difraksion  gardishchadan  chetga  chiqmaydigan)  kamaytirilgan  bo’ladi.
Tor spektral oraliq (diapazon) da kuzatishga mo’ljallangan  teleskoplarda xromatik
aberrasiya  ta’siri  juda  kam  bo’ladi  biroq  sferik  aberrasiya,  koma,  astigmatizm 9etarli darajada  kamaytirilgan bo’lishi  shart.
Reflektor  va  teleskopik  tizimlar .
Bunday  teleskoplarning  nur  yigiuvchi  qismi,  ob’ektivi,  botiq  ko’zgu
bo’lib,  u  teleskop  quvri  yoki  tanasining  quyi  (pastki)  qismiga  o’rnatiladi.  Bosh
ko’zguning  nur  qaytaruvchi  sirti  parabolik  (parabolani  o’qi  atrofida  aylanishdan
xosil  bo’lgan  sirt)  shaklga  ega  va  uning  fokusi  teleskop  quvri  ichida  bo’ladi.
Fokusni  quvr  tashqarisiga chiqarish maqsadga muvofiqdir. Buni birnecha usullari
bor  va  har  xil  kuzatishlar  bajarishga  imkon  beradigan  birnecha  optik
elementlardan  tashkil  topgan  teleskopik  tizimlar  ishlab  chiqilgan.  Bu  tizimlar
ularni  ishlab  chiqqan  olimlarning  nomlari  bilan  ataladilar.  Masalan,  N’yuton,
Kassegren,  Gregori  va  Richi-Kreten  tizimlari.  N’yuton  tizimida  parabolik  bosh
ko’zguning  fokusi  oldiga,  uning  optik  o’qiga  45 0
 burchak  ostida  kichik  yassi
ko’zgu o’rnatiladi. Bu yassi  ko’zgu  ob’ektivdan  qaytgan  va  yig’ilayotgan  nurlarni
yon  tomonga  qaytaradi.  Kichik (u odatda bosh ko’zgudan o’n marta kichik) yassi
ko’zgu bosh ko’zguning  markaziy qismini bekitib to’radi. Bu uning optik kuchini
biroz  kamaytiradi  xolos.  Kassegren  tizimida  bosh  parabolik  botiq  ko’zguning
fokusi (u bosh fokus deb  ataladi) oldiga, undan ma’lum uzoqlikda, optik o’qqa tik
holda  qabariq  giperbolik  ko’zgu  o’rnatiladi  va  undan  qaytgan  va  yig’ilayotgan
nurlar  bosh  ko’zguning  o’rtasidagi  teshikdan  o’tib  uning  orqasida,  kassegren
fokusida, kesishadi va tasvir  hosil  qiladi.
Teleskop  quvrining  osmonga  qaratiladigan  uchiga  bir  necha linzadan (ular
optik abberasiyalarni kamaytirish maqsadida tanlanadi) iborat  ob’ektiv va qarama-
qarshi  uchiga  esa  fotoplastinka  solingan  kasseta  o’rnatiladi.  Bunday  ob’ektiv,
odatda, keng ko’rish maydonga ega va bu maydon ichida optik  aberrasiyalar  etarli
darajada  (difraksion  gardishchadan  chetga  chiqmaydigan)  kamaytirilgan  bo’ladi.
Tor spektral oraliq (diapazon) da kuzatishga mo’ljallangan  teleskoplarda xromatik
aberrasiya  ta’siri  juda  kam  bo’ladi  biroq  sferik  aberrasiya,  koma,  astigmatizm
etarli darajada  kamaytirilgan bo’lishi  shart. 103-rasm. Reflektor  va  teleskopik  tizimlar .
Masalan,  yulduz  tasvirini  olaylik.  Yulduzlar  nuqtaviy  nurlanish
manbalaridir.  Teleskopning  fokal  tekisligida  uning  tasviri  qancha  kichik  (ideal
holda  matematik  nuqta  shaklida  bo’lishi  kerak)  bo’lsa,  tasvir  shuncha  yorug’
bo’ladi.  Biroq  eng  sifatli  teleskoplarda  ham  yulduz  tasviri  kichik  gardishcha
shaklida  bo’ladi, uni  yana ham kichraytirib bo’lmaydi. Buning ob’ektiv sabablari
va o’tib bo’lmaydigan  jihatlari bor. Teleskopning loyihasi  chizilayotganda  ana shu
ob’ektiv  sabablar  va  chegaralanishlar  nazarda  tutiladi.  Yuqori  sifatli  teleskop
yasashda  qator  qiyinchiliklar  borki,  ularni  to’la  echib  bo’lmaydi.
Quyida  biz  teleskopning  asosiy  ko’rsatgichlari,  kamchiliklari  va  ularni
kamaytirish  yo’llari bilan tanishamiz.
Teleskop  yordamida  mashaqqat  bilan  yig’ilayotgan  nurlanish  oqimini
oqilona  metodlar  bilan  o’lchash  va  tahlil  qilish  kerak  bo’ladi.  Buning  uchun
maxsus  yasalgan  nurlanish  priyomniklari  qo’llashga,  kuchli  kosmik  “shovqin”
ichidan bizga kerakli yulduzning kuchsiz “ovozini” ajratib olishga to’g’ri keladi.
Bu  jihatdan  astrofizik  tekshirishlar  fizik  laboratoriyada  bajariladigan
tadqiqotlardan  keskin  farq  qiladi.    Astrofizik     tekshirish     ob’ektlarining
nurlanishi keng spektral  diapazonni o’z ichiga olishi mumkin. 11Hozrigi  zamonning  eng  katta  optik  teleskoplar
Teleskop Kuzgusi
metri,  m Bosh
ko’zgusi
xususiyati O’rnatilgan
joy Loyiha
sheriklari Bahosi,
mln.  $ Ishga
tushirilgan
yil
KECK  I 10 parabolik,
ko’psegmentl
i  (qurama),
aktiv Mauna  Kea, AQSH 94 1994
KECK  II 10 Gavay,  AQSH 78 1996
EKT
(to’rtta
teleskop) 4x8.2 yupqa,  aktiv Paranal,  CHili EJO,  9 ta
Yevropa
davlatlari 200 1998
JEMINI,8 yupqa,  aktiv Mauna  Kea, AQSH  (25%), 176 1998
SHimoliy
8 Sero  Pachon, Angliya  (25), 2000
Janubiy CHili Kanada,  CHili,
SUBARI 8.2 yupqa,  aktiv Mauna  Kea YAponiya 100 1998
KBT
(binokulyar) 2x8.4 Qalin
kataksimon Grahm tog’i,
Arizona,
AQSH AQSH,  Italiya 75 1998
HET
(Hobbi-
EbYerli) 11 Ko’psegment
li,
sferik Foulkas  tog’i,
Texas,  AQSH AQSH,
Germaniya 13.5 2001
AKT
6 qalin Rossiya 1976
JAKT 11 HET  tipidagi SuzYerland,
Janubiy  Afrika Janubiy  Afrika
Respublikasi 10 2005-2007
EKT 35 HET  tipidagi AQSH 200 2012
100 Ko’psegment
li  qurama),
sferik Germaniya,
Shvetsiya,
Daniya  va  b. 1000 2020 12Izohlar: KESK – xomiy Kesk nomiga atalgan teleskop; EKT – Eng Katta
Teleskop;  JEMINI  –  qo’shaloq  teleskoplar  Shimoliy  va  Janubiy;  KBT  –  katta
binokulyar  teleskop;  HET  –  xomiylar  Hobbi  va  Eberli  nomiga  atalgan  teleskop;
AKT  –  azimutal  katta  teleskop;  JAKT  –  janubiy  Afrika  katta  teleskopii;  EKT  –
Eberli  katta  teleskopii;
Shmidt  kamerasi .  Katta  yorug’lik  kuchi  va  keng  ko’rish  maydoniga  ega
teleskopik  tizim  XX  asrning  20  yillarida  eston  optigi  B.  Shmidt  (1879-1935)
tomonidan  ishlab  chiqilgan.  Shmidt  teleskopida  nur  yiguvchi  sifatida  sferik
ko’zgu  qo’llaniladi.  Ko’zguning  egrilik  markaziga  korreksion  shisha  plastinka
o’rnatiladi  (u  ko’zgu oldida  va  undan  r=2F masofada  joylashtiriladi).
Shmidt  kamerasi  (chapda)  va  Maksutov  teleskoplari  (o’ngda)  ning
optik  sxemasi.
Gardishsimon  plastinkaning  ko’zguga  qaragan  tomoni  sirti  aylana
to’lqinsimon  shaklga  ega  (o’rtasidagi  do’nglik  uni  o’rab  turuvchi  chuqurlik  bilan
o’ralgan).  Yassi  to’lqin  frontini  plastina  shunday  o’zgartib  o’tkazadiki,  natijada
sferik  aberrasiya,  koma  va  astigmatizm  to’la  bartaraf  bo’ladi.  Bunday
teleskopning  fokal  tekisligi  egri  bo’ladi  va  unga  fotoplyonka  tortiladi,  ya’ni
fotoplyonkaga  fokal  sirt  singari  egrilik  beriladi.  Shmidt  teleskopining  ko’rish
maydoni  birnecha  o’n  kvadrat  gradiusni  tashkil  etadi.  Teleskop  yulduzlar
osmonini  rasmga  tushirishga  mo’ljallanganligi  uchun  u  Shmidt  kamerasi  deb
ataladi.  Eng  katta  Shmidt  kamerasi  Tautenberg  Observatoriyasida  (Germaniya)
o’rnatilgan.  Uning  korreksion  plastinasi diametri 134 sm, sferik ko’zgusiniki  esa
203 sm, F=4 m va A=1:3,  ko’rish  maydoni  3 0
,4  X  3 0
,4 .
b)  Maksutov  teleskopi .  Keng  ko’rish  maydoniga  ega  katadioptrik
teleskopning  yana  bir  turi  rus  astronomi  va  optigi  D.D.Maksutov  (1896-1965)
tomonidan  1941  yilda  kashf  etilgan.  Bu  teleskopda  nur  yig’uvchi  sferik 13ko’zguning  sferik  aberrasiyasi  yupqa,  ikkala  sirti  qariyib  bir  xil  egrilikka  ega,
linza  yordamida  bartaraf  etiladi.  Sirtlarning  egrilik  radiuslari  ayirmasi  αR=R
1 -R
2
linza qalinligining  0,6 - 0,7  qismiga teng. Linzani  sferik ko’zgu fokusidan  biroz
oldinroqqa o’rnatish  va uning qalinligini tanlash yo’li bilan koma bartaraf etiladi.
Maksutov  teleskopi  juda  kalta  teleskopdir.  Linza  menisk  deb  ataladi  va  uning
sirti sferik shaklga ega  va bu uni yasashni engilashtiradi. Shmit plastinasini yasash
ko’p  mehnat  talab  qiladi.  Biroq  mensk  ko’zgu  oldiga  hisoblashlarda
belgilangandek  juda  aniq  o’rnatilishi  zarur.  Gurjiston  FA  Abastuman
observatoriyasida  o’rnatilgan  Maksutov  teleskopi  meniskining  diametri  70  sm,
sferik ko’zguniki 96,6 sm, fokus  masofasi  210  sm  ga  teng.  Teleskopning  uzunligi
320  sm  ga  teng.  Fokal  sirti  Shmidt  kamerasinikiga  o’xshash egri  bo’ladi.
Maksutov tizimi teleob’ektivlarda  qo’llaniladi. MTO-1000 deb ataladigan
teleob’ektiv  unga  misol  bo’laoladi.  Quyoshni  rasmga  oluvchi  teleskoplardan  biri
(u minskli fotogleograf deb ataadi) da Maksutov tizimi qo’llanilgan. Bu teleskopik
tizimlarda  menisk  sferik  ko’zguning  fokal  sirti  oldiga  (ko’zguga  yaqinroq)
o’rnatilgan  va  uning  ko’zguga  qaragan  tomoni  o’rtasiga  kichkina  doira  shaklda
alyuminiy qatlam yotqizilgan.  Sferik ko’zgudan qaytgan yig’iluvchi nurlar undan
qaytib  ko’zgu  o’rtasidagi  teshiqdan  kassegren  tizimidagi  singari  o’tadi  va
teleskopning  fokal  tekisligida  tasvir  hosil  qiladi.  Teleskopning  fokal  tekisligi
ko’zgu  orqasida  joylashgan.  Katadioptrik,  ya’ni  ko’zgu  va  linzadan  iborat,
teleskoplar  sirasiga  hozirgi  paytda  keng  qo’llaniladigan  Richi-Kreten  teleskopi
ham  kiradi. 14II. BOB. Optik teleskopni loyihalash.
2.1. Teleskopning  fokal  tekisligida  tasvirning  masshtabi.
Fokal tekislikda ob’ekt tasvirining kattaligi ob’ektivning fokus masofasiga
bog’liq. Agar  yoritqichning burchakiy ko’rinma kattaligi bo’lsa, ya’ni u α burchak
ostida  ko’rinsa,  u  xolda  F  fokus  masofali  teleskopning  fokal  tekisligida  uni
tasvirining  chiziqiy  kattaligi  l=Ftg(α)  ga  teng  bo’ladi  va  uni  α  ga  nisbati
tasvirning  masshtabini  belgilaydi.  Tasvirning  masshtabi,  bu  tasvirda  bir  mm
uzunlikka  necha  gradius  (yoy  minuti,  yoy  sekundi)  osmon  sferasi  yoyi  to’g’ri
kelishini  ko’rsatadi.  Odatda,  osmon  yoritqichlarining  burchakiy  kattaligi  yoy
minutlari va sekundlarda  beriladi va α kichik bo’lganda tangensni ( tg ) radianlarda
ifodalangan  α  burchak  bilan  almashtirish  mumkin,  ya’ni  tg(α)=  α/3438
=α/206265.  Bu  kasrlarning  suratida  α  mos  ravishda  burchakiy  minutlar  (α)  va
sekundlar  (α)  da,  maxrajida  esa,  bir  radianda  yoy  minutlari  va  sekundlari  soni
keltirilgan.
Tasvirning  chiziqiy  kattaligi  l  =  Fα 1
 /3438 yoki  l  = F  α 11
/ 206265.
Tasvirning  masshtabi  l  /  α 1
 =F/3438 yoki l/  α 11
 =F  /206265 (1.1)
va  birligi  mm/yoy  minuti  yoki  mm/yoy  sekundi.  Agar  yoritqichning
burchakiy  kattaligi  α=1 0
 bo’lsa,  u  holda,  uni  tasvirining  chiziqiy  kattaligi
l=F/3438  mm  bo’ladi  ( F  mm  larda).  Masalan,  O’zFA  Astronomiya  Institutining
normal  astrografida  (yulduzlar  osmonini  suratga  oladigan  teleskop)  tasvir
masshtabi  bir  mm/yoy  minuti,  ya’ni  osmondagi  bir  yoy  minuti  tasvirda  bir  mm
uzunlikka ega  bo’ladi. Masalan, Oy gardishining burchak kattaligi α=30 0
ga teng,
fokus  masofasi  F=100  mm  bo’lgan  teleskopda  Oy  tasvirining  chiziqiy  kattaligi
l=9 mm,  demak,  tasvir  masshtabi 9/30  mm/yoy  min.
Teleskopning  fokus  masofasi  uning  yaqinlashtirishi  (kattalashtirishi)  ni
belgilaydi.  Astronomik  kuzatishlarda  qo’llaniladigan  teleskoplarda  yoritqich
yorug’ligini  o’lchash  ob’ektiv  hosil  qilgan  uning  tasviri  ustida  bajariladi. 15Yulduzning  tasviri ,  bu  undan  kelayotgan  va  ob’ektidan  o’tayotganda  yo’nalishini 16o’zgartirishi  (sinishi  yoki  aks  qaytishi)  tufayli  yig’ilayotgan  va
kesishayotgan  nurlarning  ko’ndalang  kesimidir.  Agar  teleskop  fokal  tekisligidan
yoritqichga  qarasangiz,  yarqirab  turgan  gardishni  ko’rasiz.  Bu  berilgan yoritqich
tomonidan  yoritilgan  teleskop  ob’ektividir.  Tasvirni  ko’rish  uchun  yana  bitta  linza
kerak  bo’ladi.  U  okulyar  deb  ataladi.  Okulyar  yordamida  tasvirni  kattalashtirib
ko’rish  mumkin.
Optikadan  ma’lumki,  optik  tizm  sirti  ko’rinadigan  yorug’lik  manbaining
tasvirini tuzayotib uning sirt yorug’ligini yoki ravshanligini ko’paytirmaydi, balki
aksincha,  optik  sirtlardan  aks  qaytishda  fizik  yo’qotish,  linza  ichida  yutilish
tufayli  uni kamaytiradi. Tasvirning sirt yorug’ligi teleskopning  fokus  masofasi ( F )
ga  teskari proporsional ravishda kamayadi. Shuning uchun α=1/F linzaning optik
kuchi  deb  ataladi.
Astronomiyada  osmon  yoritqichi  tasvirining  ravshanligi  emas,  balki
yorug’lik o’lchaydigan asbob-fotometrning nur sezuvchi qatlamida (teleskopning
chiqish  teshigida)  u  hosil  qilayotgan  yoritilganlik  yoki  nur  sezuvchi  qatlamga
tushayotgan  nurlanish  oqimi  o’lchanadi.  Bunda  teleskop  ob’ektivining  diametri
( D )  muhim  rol  o’ynaydi.  Ob’ektivning  diametri  qancha  katta  bo’lsa  teleskop
shuncha  ko’p  nurlanish oqimi ( F )  yig’adi.Ф	 	 Е  S 	 Е  D 2 / 4 .
(1.2)
Bu  yerda  E  -  yoritqich  tomonidan  teleskop  ob’ektivining  yoritilganligi  ,  S  -
ob’ektivning yuzasi. Shuning uchun teleskop ob’ektivining diametri ( D ) va fokus
masofasi  ( F ) uning asosiy ko’rsatqichlari  hisoblanadi. Ob’ektiv diametrini  uning
fokus  masofasiga  nisbati  A  =D/F ,  teleskopning  aperturasi  yoki  nisbiy  kirish
tuynagi  (teshigi)  deb  ataladi.  Sirti  ko’rinadigan  osmon  yoritqichlari  (Oy,
sayyoralar)  teleskopning  fokal  tekisligida  hosil  qilayotgan  yoritilganlik  E 1
=
(D/F) 2
 =A 2
.  Bu  yerda  A 2
 teleskopning  optik  quvvatini  belgilaydi.  Umuman
olganda  D  diametrli  teleskopning  optik  quvvati  deb  bu  teleskop  oddiy,
qurollamagan,  ko’zga  qaraganda  beradigan  foydaga  aytiladi.  Biroq  odatda
teleskopning    yorug’lik  kuchi  deganda  A  nazarda  tutiladi.  Eng  katta  yorug’lik 17kuch  1:1  bo’ladi  va  bunda  ob’ektivning  diametri  uning  fokus  masofasiga  teng.
Biroq  bunday  ob’ektivni yasash ancha  mashaqqatli  ish.
Yulduzlar  nuqtaviy  yorug’lik  manbai  bo’lganliklari  uchun,  ularni
yaqinlashtirishning  (kattalashtirishni)  foydasi  yo’q,  bundan  ko’rinib  turibdiki  A
qancha kichik bo’lsa, teleskop shuncha ko’p yorug’lik kuchiga ega bo’ladi. A ning
qiymati  nisbat  sifatida  beriladi.  Astrometrik  o’lchashlarda  tasvirning  masshtabi
muhim rol o’ynaydi, shuning uchun astrograflarda  A =1α10, ya’ni ularning fokus
masofasi ob’ektivi diametridan o’n marta katta bo’ladi. Astrofizik tekshirishlarda
yorug’lik  oqimi  hal  qiluvchi  rol  o’ynaydi,  shuning  uchun  reflektorlarda  A  α
1α3,  ya’ni,  ob’ektiv  fokus  masofasi  uning  diametridan  uch  marta  atrofida  katta
bo’ladi.  Juda  katta  optik  kuchga  ega  teleskop  yasash  qiyin,  chunki  bunday
hollarda  ob’ektiv  nuqson  (aberasiya)  lari  ham  A 3
 va  A 2
 ga  proporsional  ravishda
kuchayadi.  Bu  masalaga  keyinroq  qaytamiz.  Hozir  esa,  kuzatishlarga  teleskop
qo’llash qanday  yutuq  beradi,  shuni  ko’raylik.
2.2. Teleskopning  kuchayirishi  (optik  quvvati).
Teleskopsiz  ko’z  bilan  kuzatganda  yulduzdan  kelayotgan  parallel  nur
dastasining ko’z qorachig’i diametriga (d α 2 – 5 mm) teng keladigan qismigina
sezgi (taasurot) hosil qilishda ishtirok etadi. Ob’ektivi diametri D bo’lgan teleskop
orqali  kuzatilganda  teleskop  teshigi  (ob’ektiv)  dan  o’tayotgan  barcha  nurlar
taasurot  hosil  qilishda  ishtirok  etadi  (yuqorida  teleskopning  fokal  tekisligidan
yoritqichga  qaralganda  yorug’  gardish  (ob’ektiv)  ni  ko’ramiz  deb  takidlangan
edi).
Astrofizik  o’lchashlar  teleskopning  fokal  tekisligida  hosil  bo’lgan
yoritqichning  tasviri  ustida  olib  boriladi.  Teleskopning  fokal  tekisligida
yulduzning  tasviri  juda  kichik,  ideal  sharoitda  teleskopning  kirish  teshigidan
(ob’ektiv)  o’tayotgan nuqtasimon manbaning difraksion tasviridan iborat, bo’ladi.
Bunday  yulduz  tasvirining  yorug’ligini  o’lchashda,  tarixiy  anana  bo’yicha,  u 18boshqa,  shunday  tasvir  bilan  solishtirib  o’lchangan.  Nurlanish  priyemniklarini
astronomik  kuzatishlarga  qo’llash  osmon  yoritqichlari  yorug’ligini  o’lchash
texnologiyasiga  o’zgartirish  kiritishga  sabab  bo’ldi.  Teleskop  yordamida  yoritqich
tasvirida  yig’ilgan  nurlanish  oqimi  priemnikning  nur  sezuvchi  qatlami  sirtiga
tushiriladi. Bu  amal  maydon  linzasi  deb  ataladigan  va  teleskopning  fokal  tekisligi
orqasiga  o’rnatiladigan  linza  yordamida  bajariladi.  Maydon  linzasi  priyemnikning
nur  sezuvchi  sirtiga  osmon  yoritqichi  yoritib  turgan  teleskopning  kirish  teshigi
(ob’ektivi)  tasvirini  tushiradi.  Shunday  qilib,  teleskop  orqali  o’lchashlarda  ham
biz  yoritilganlikni  o’lchaymiz.  Bu  safar  yoritilganlik  (D/d) 2
 marta  kuchaygan
bo’ladi.  Bu  yerda  d  priyemnikning  nur  sezuvchi qatlamining  diametri.
Maktab  teleskopi  ob’ektivining  diametri  D=100  mm  va  fokus  masofasi
F =1000  mm  va  bunday  teleskopda  m
T =12.1 m
,  ya’ni  o’n  ikkinchi  kattalikkacha
bo’lgan  yulduzlarni  ko’rish  mumkin.  Musaffo  va  tim  qora  tungi  osmonda  oddiy
ko’zga  bir  vaqtning  o’zida  qo’rinadigan  yulduzlar  soni  3000  ta  bo’lsa,  maktab
teleskopi  bunday  sharoitlarda  200000  yulduzni ko’rishga  imkon beradi.
Agar  teleskop  vizual (kuz  bilan) kuzatishlarga  mo’ljallangan  bo’lsa,  unda
yana  bitta  linzacha  qo’llaniladi.  Bu  linza  ob’ektiv  fokal  tekisligi  (E)  orqasiga
shunday  qo’yiladiki,  uning  fokusi  ob’ektivning  fokal  tekislikda  (E)  yotish  kerak
(1-rasm).  Bu  linzacha  (odatda  ikkita  linzachadan  iborat  optik  sistema)  okulyar
(ko’z) deb ataladi. Okulyardan chiqqan nurlar parallel bo’ladi va ko’z qorachiga
tushadi. Okulyar shunday bo’lishi kerakki, ob’ektivdan o’tgan nurlarning barchasi
undan ham o’tish kerak. Ob’ektivdan (u teleskopik sistemaning kirish qorachig’i
deyiladi)  o’tgan  nur  dastasi  teleskopik  sistema  (ob’ektivyokulyar)  ning  chiqish
qorachigi  (d)  dan  o’tish  shart.  Chiqish  qorachigi  ko’z  qorachigidan  (b)  katta
bo’lmasligi  kerak.  Shundagina  vizual  kuzatishlarda  teleskopik  sistema  effektiv
ishlaydi. 19Okulyar  teleskopning  kattalashtirishini  kuchaytiradi.  Vizual  teleskopning
kattalashtirishi  K=F/f=D/d .  Bu  yerda  f,  d  -  okulyarning  fokus  masofasi  va
diametri. Vizual kuzatishlarda  d  ko’z qorachig’ining diametriga ( α ) teng bo’lishi
maqsadga muvofiqdir. Bunday teleskopning kattalashtirishi ( K )  teng qorachig’iy
deb ataladi, K = D/α  va u effektiv  ishlaydi, unda qo’llaniladigan okulyarning fokus
masofasi  f=F/K .  Yuqoridagi  nisbatdan  ko’rinib  turibdiki,  berilgan  teleskopda  f
qancha  kichik  bo’lsa,  uning  kattalashtirishi  shuncha  ko’p  bo’ladi,  bu  holda
ob’ektivdan  kirgan  nurlarning  ma’lum  qismi  taasurot  hosil  qilishda  ishtirok
etmaydi.  Atmosfera  tinch  bo’lganda  kattalashtirishni  K=2D  gacha  etkazish
mumkin.  Bu  yerda  D  ob’ektiv  diametri  mm  larda.  Notinch  atmosfera  tasvirni
titrashiga sababchi bo’ladi  va   uni buzadi, shuning uchun kattalashtirish odatda
500  dan  oshirilmaydi.
Teleskopning ko’rishi maydoni (okulyar orqali ko’rinadigan osmon qismi)
ning  diametri  kattalashtirishga  bog’liq  va  burchakiy  minutlarda  N=2000 1
/K  ga
teng.  Teleskopda  Oy  gardishini  (30 '
)  to’la  ko’rish  uchun  kattalashtirish  60
martadan  oshmasligi  kerak.
Vizual  teleskopda  qo’llaniladigan  okulyarlarning  birnecha  turi  mavjud.
Shulardan eng ko’p qo’llaniladiganlari Gyugens va Ramsden okulyarlaridir. Ular
ikkita,  bir  tomoni  qabariq  ikkinchisi  tekis,  linzalardan  iborat  bo’ladi.
Linzachalarning biri (ob’ektiv tomondagisi) katta ikkinchisi esa kichik bo’ladi va
Gyugens  okulyari  qo’llanilganda  teleskopning  fokal  tekisligi  okulyar  ichida,
linzalar  orasida  bo’lsa,  Ramsden  okulyari  qo’llanilganda  -  uning  oldida  bo’lishi
kerak. Gyugens  okulyari  ichida  mm  shkalali  chizg’ich chizilgan  shisha  plastinka
o’rnatiladi  yoki  bir-biriga  tik  joylashgan  ikkita  ingichka  ip  tortib  qo’yilgan  yoki
chiziq  chizilgan  tiniq  shisha  bo’ladi. 202.3. Teleskopning  ajrataolish  kuchi .
Ideal  teleskop  ham  yulduz  tasvirini  nuqta  shaklida  emas,  balki,  ma’lum
diametrga  ega  gardishcha  shaklida  hosil  qiladi. Buning  birinchi  sababi  yorug’lik
difraksiyasi  hodisasidir.  Tinch  atmosfera  sharoitida  yulduz  tasviri  halqalar  bilan
o’ralgan  kichkina  gardishcha  shaklida  bo’ladi.  Bu,  nuqtaviy  yorug’lik  manbai
(yulduz)  nuri  teleskopning  kirish  teshigi  (ob’ektivi)  da  hosil  qilgan  difraksion
manzaradir.  Teleskopning  ob’ektivi  qancha  katta  bo’lsa,  gardishcha  diametri
shuncha  kichik  bo’ladi  va  u  teleskopning  ajrataolish  kuchini  belgilaydi.
4-rasm. Nuqtaviy  yorug’lik  manb’a  ekranda  hosil  qiladigan  (difraksion)
manzara.
Berilgan  D  diametrli  teleskopda  bir  xil  yorug’likdagi  bir-biriga  yaqin
joylashgan  ikkita  yulduz  alohida-alohida  ko’rinadi,  agar  ularning  tasvirlarida  bir
yulduz  tasvirining  markazi  (yorug’lik  maksimumi)  ikkinchi  yulduz  difraksion
gardishchasini  o’rab  turuvchi  qora  xalqa  (yorug’lik  minimumi)  o’rtasiga  to’g’ri
kelsa.  Bu  shart  Reley  kriteriyasi  deb  ataladi  va  difraksiya  nazariyasiga  asosan
quyidagicha  ifodalanadi.  Ob’ektiv  tomonidan  qaralganda,  gardishcha  atrofidagi
qora  xalqaning  radiusi  α=1.22λ/D  radianga  teng.  Bu  yerda  α  -  nurlanishning
to’lqin  uzunligi,  D  –  teleskop  ob’ektivining  diametri.  Teleskopning  fokal 21tekisligida  xalqa  radiusiga  α=1.22λ/D  mos  keladigan  chiziqiy  qiymat
r=Fα=1.22λF/D.    (1.4)
Bu  yerda  -  teleskopning  ajrataolish  qobiliyatini  ko’rsatadi  va  u  odatda
burchakiy  sekundlarda  beriladi.  Agar  α  =  0.55   (mikron)  bo’lsa  (yashil  nurlar),  u
holda,  α 1
=14α/D  ( D  –  sm  larda)  va  yulduzning  difraksion  gardishchasi  radiusi  r  =
0,67αF/D  mikron .  Maktab teleskopining ( D =10 sm) ideal holda ajrataolish kuchi
1.4α  ga  teng  (odam  ko’zining  ajrataolish  kuchi  60α).  Bu  teleskopning  fokal
tekisligida  yulduz  tasvirining  radiusi  r=0.0067  mm  ga  teng  bo’ladi .  Demak,
difraksiya  hodisasi  teleskopning  ajrataolish  kuchini  chegaralaydi.  Agar  ikkita
yulduz orasidagi burchak masofasi  2αα bo’lsa, yulduzlar ustma-ust tushadi. Bir xil
yorug’likdagi,  bir-biridan  α  0.85=12 0
/D  burchakiy  masofada  bo’lgan  ikkita
yulduzni berilgan ( D ) teleskopda ajratib bo’lmaydi. Agar yulduzlarning yorug’ligi
teng  bo’lmasa,  ajralmaslik  chegarasi  αα  kattalashadi.  Demak,  vizual  nurlarda
ajralish chegarasi αα=12α/D. Agar kuzatish ko’z yordamida bajarilayotgan bo’lsa,
ko’zning  ajrataolish  qobiliyati  (α60 0
)  hisobga  olinishi  zarur  va  teleskopni
kattalashtirishi K α 60αD/12 =5α D bo’lishi kerak. Berilgan teleskopda ( D ) ikkita
bir-biriga  eng  yaqin  joylashgan  yulduzlarni  ko’rinish  sharti  ideal  teleskopda  va
ideal  atmosfera  sharoitida  yuqorida  keltirilgan  shartlarda  bajariladi.  Real
ob’ektivning  nuqsonlari  difraksion  manzarani  bo’zadi.  Astronomik  ob’ektivlarni
yasashda  uning  nuqsonlari  difraksion  gardishidan  chetga  chiqmaslik  sharti
qo’yiladi.  Bu  shart  bajariladigan  ob’ektivlarda  yaxshi  atmosfera  sharoitida
difraksion  manzarani  ko’rish mumkin.
2.4. Teleskopikning  fotografik  optik  quvvati.
Optik  sistema  keng  sirtga  ega  bo’lgan  ob’ekt  (Oy,  sayyoralar)  tasvirini
hosil  qilganda  teleskop  uning  ravshanligini  ( V ),  odatda,  kuchaytiraolmaydi,
aksincha,  optik  sirt  va  muhitlarda  yutilish  hisobiga  u  kamayadi.  Biroq,  astronomik
kuzatishlarda yoritqichning ravshanligi emas, balki u hosil qilayotgan yoritilganlik
o’lchanadi.  Optik  sistema  qurollanmagan  ko’zga  nisbatan  beradigan  foyda 22sistemaning  optik quvvati  deb ataladi. Yulduzlar misolida u (D/d) 2
 marta oshishi
yuqorida  qo’rilgan  edi.  Agar  kuzatishlarda  o’rtacha  sezgirlikdagi  fonoplastinka
qo’llanilsa,  negativda  eng  xira  yulduzning  yulduziy  kattaligi
Bu  yerda  t  -  ekspozisiya  vaqti,  minutlarda,  D  -  ob’ektiv  diametri,  mm-
larda, m
T pg
 -  teleskopning  chegaraviy  yulduziy  kattaligi,  ya’ni  berilgan  teleskopda,
berilgan  navli  fotoplastinkaga  olingan  yulduzlar  osmoni  suratida  (negativda)
chiqadigan  eng  xira  yulduzning  yorug’ligi,  teleskopning  fotografik  optik
quvvatini  belgilaydi. Diametri D=6 m (RFA Maxsus Astrofizik Observatoriyasi)
teleskopda  t =10 minut ekspozisiya bilan  yulduziy kattaligi  m =20.1 m
 gacha bo’lgan
yulduzlar  suratini  olish  mumkin.  Bunday  yulduzlarni  D =60  sm  teleskopda  olish
uchun  t =17  soat  ekspozisiya  berish  kerak  bo’ladi.  Uzoq  ekspozisiya  davomida
olingan tasvirda tungi osmonning ham tasviri hosil bo’ladi. Bu esa xira yulduzni
ko’rishga  to’sqinlik  qilaboshlaydi  va  teleskopning  optik  quvvatini  yoki  zehn
kuchini  chegaralaydi.  Shuning  uchun  har  bir  teleskop  ma’lum  maksimal
ekspozisiya  vaqti  (t ch
)  bilan  xarakterlanadi  va  u  teleskopning   aperturasi  (A)  ga
bog’liqlg	 t ч < (0.6	 - 2.32	 * lg	 A) .
(1.6)
A=1:1  uchun  t ch
=4  minut,  A=1:10  uchun  t ch
=4  soat  va  hokazo,  ya’ni  A
kamaygan  sari ( F  - uzaygan sari) tungi osmonning zararli  ta’siri kamayib boradi.
Fokus  masofaning  uzayishi  teleskopning  kattalashtirishini  kuchaytiradi,  tasvirning
masshtabini  (mmgradus  yoki  mmyoy  sekund)  kattalashtiradi.  Bu  o’z  yulduz
tasvirini  (u  odatda  nuqta  shaklida  bo’lmay  balki  kichik  difraksion  gardishcha
shaklida  bo’ladi)  ham  kattalashtiradi.  Natijada  ob’ektivda  yig’ilgan  nur
gardishgacha  yoyilib  tushadi  va  yuza  birligiga  tushayotgan  oqim  (yoritilganlik)
qamayaboshlaydi.  Biroq  bu  kamayish  darajasi  osmonni  qorong’ulashuviga 23qaraganda  sekin  bo’lgani  uchun  kattalashtirish foyda  keltiradi.
Shunday  qilib,  keng  sirtga  ega  bo’lgan  yorug’lik  manbalarini  suratga
tushirishda  kameraning  yorug’lik  kuchi  (A)  asosiy  rol  o’ynaydi.  Bu  nuqtai
nazardan  D=5  m  li  Polomar  teleskopi  (A=13.3)  va  qo’l  bola  kameracha  (A=13)
bilan teng  kuchlidirlar.  Biroq nuqtasimon  yorug’lik  manbalari  (yulduzlar)  uchun
optik  quvvat  A 2
 marta  emas  balki  D 2
 marta  oshadi.  Agar  qo’l  bola  kameraning
ob’ektivi diametri  D =5 sm  va  fokus  masofasi  F=16,7  mm  bo’lsa,  eng  kam  ajrata
olishga  ega  fotoplastinkadagi tasvirda 30 mikronga  0 0
.1 to’g’ri  keladi, ya’ni kichik
teleskopning ajrata olish  juda past bo’ladi. Shunday va undan kam kattalikka ega
ob’ektlarni  suratga  olishda  Polomar  teleskopi  qo’l  bola  kameraga  nisbatan  (300) 2
=90 000 marta ko’p foyda beradi. Teleskopning fokal tekisligida yulduzlar
tasviri  nuqtasimon  bo’lmay,  balki  ma’lum  kattalikdagi  gardishcha  shaklida
bo’ladi.
Buning  birinchi  sababi  difraksiya  hodisasi  bo’lsa,  (yuqorida  u  bilan
tanishgan  edik),  ikkinchi  sababi  teleskop  ob’ektivining  abYerrasiyalaridir,
uchinchisi Yer  atmosfYerasining  notinchligi  tufayli  yulduz  nurining  miltillashidir
.
Abberasiyalariga  o’tishdan  oldin  atmosfera  ta’sirini  ko’rib  chiqamiz.
Optik  tizimni  sozlash  va  fokusga  keltirish.
Bir  necha  optik  elementlar  (ko’zgu  va  linza)  dan  iborat  optik  tizimni
kuzatishga  qo’llashdan  oldin  uni  yustirovka  (optik  sozlash)  va  fokusirovka  qilish
lozim.  Ko’zgu (linza) ning markazidan unga va fokal tekislikka tik holda o’tuvchi
chiziq  teleskopning  optik  o’qi  deb  ataladi.  Optik  elementlar  (botiq  ko’zgu,  linza,
menisk)  ning  optik  o’qlarini  bir  chiziqqa  keltirish  yustirovka  qilish,  to’g’rilash,
deyiladi. Demak teleskopning optik o’qi uni tashkil etuvchi optik elementlarning
ham  markazidan,  ularga  tik  holda  o’tadi.  Nur  qabul  qiluvchi  asbobning  nur
sezuvchi  qatlami  ham  optik  o’qqa  tik  holatda  o’rnatilishi  kerak.
Optik element (linza,  menisk) odatda teleskop quvri ichiga uchta tayanch
nuqtaga  o’rnatiladi.  Ular  optik  elementni  o’q  bo’ylab  birnecha  mm  ga  oldinga 24yoki  orqaga  surishga  va  o’qqa  nisbatan  birnecha  gradusga  burishga  imkon
bYeradi.  Yustirovka qilish uchun ob’ektiv oldiga kichik (1-2 mm) teshikli ekranni
shunday  joylashtiramizki, u faqat ob’ektivning markaziy qismidan nur o’tkazsin.
Agar nur  manbai nuqtaviy manba bo’lsa, uning tasviri optik o’qda yotadi. Tasvirni
teleskop  quvri o’rtasiga keltiramiz. Shundan keyin boshqa optik elementlarni birin
ketin  optik  o’qqa  o’rnataboshlaymiz  va  nazorat  qilib  boramiz.  Ular  tasviri  optik
o’qdan  chetga  chiqmasliklari  kerak.
Agar optik tizim yig’ilgan bo’lsa, uni tekshirish uchun yorug’ nuqtasimon
manbaga  yo’naltiramiz  va  quvrning  quyi  qismiga,  bir-biriga  diametrial  tik
tortilgan  iplar  kesishish  joyidan  tizim  orqali  manbaga  qaraymiz.  Bunda  optik
sirtlardan  nurni  aks  qaytishi  natijasida  hosil  bo’lgan  yorug’  nuqtalar  ko’rinadi.
Yaxshi  yustirovka  qilingan  optik tizimda  nuqtalar  bir  chiziqda  yotadi.
Teleskopni  fokusga  keltirish  uchun  yordamchi  (ikkinchi)  ko’zguni  yoki
teleskopning kamera qismini optik o’q bo’ylab oldinga yoki orqaga suriladi (optik
tizim  shunday  qilish  imkoniyatiga  ega  bo’ladi).  Teleskopning  fokal  tekisligi
fotoplastinkaning  nur  sezuvchi  sirtiga  tushiriladi.  Bu  ishni  kassetani  oldinga  va
orqaga  surib,  har  xil  masofalarda  yulduzlar  osmonini  suratga  olish  yo’li  bilan
bajarish  mumkin.  Eng  aniq  tasvir  bergan  masofa  teleskopning  fokus  masofasi
bo’ladi.  Vizual  kuzatishlarda  fokusga  keltirish  okulyar  o’rnatilgan  quvrchani
oldinga  yoki  orqaga  surish yo’li  bilan bajariladi. 25Xulosa.
Optik  teleskoplar  Astrofizika  kursining  asosiy  o’rganiladigan  astrofizik
asboblaridandir.  Astrofizika  kursini  o'qitishdan  maqsad  -  talabalarda,  bo'lajak
fizika-  astronomiya  o'qituvchisiga  zarur  bo'lgan  darajada  talabalarga  akademik
lisey,  kasb-  hunar  kollejlarida  fizika  va  astronomiyani  o'qitish  sirlarini,  bu  fan
bo'yicha bilim,  malaka, ko'nikmaga erishishning eng samarali va optimal yo'llarini
o'rgatishdan va  lisey va kollejlarning fizika va astronomiya dasturi bilan ishlash,
uni  tahlil  qilish,  kurs  mazmunini  soatlar  bo'yicha  taqsimlash  va  uni  o'qitish
bo'yicha  metodik  yo'l-  yo'riqlarni  yo'nalish  profiliga  mos  amaliy  va
fenomenologik  bilim,  ko'nikma  va  malaka  shakllantirishdir.  O’quvchilarga
“Optikteleskoplar”  mavzusini  o’qitishda  ular  tarbiyaviy bilimlar  bilan  bir  qatorda
rivojlantiruvchi  bilimlarga  ham  ega  bo’lib,  umumiy  astronomiya  kursida
o’rganilgan teleskoplar haqidagi tushunchalar ularga  boshlang’ich  bilimlar  bo’lib
topiladi.
Fanning  vazifasi  -  ta'lim  jarayonida  astronofizika  o'qitishning  maqsadini
asoslaydi,  shuningdek  fizika  astronomiya  asoslarini  o'qitish  jarayonidagi
tarbiyaviy  tomonlarini  ochib  beradi;  astronomiya  kursining  mazmuni  va
strukturasini aniqlash  hamda sistemali  tarzda takomillashtirib borishni asoslaydi;
astronomiya  bo’yicha  mashg'ulotlarda  o'quvchilarni  o'qitish,  tarbiyalash  va
rivojlantirishning  samarador  metodlari  hamda  yo'llari,  shuningdek  mashg'ulotlar
uchun  zaruriy  jihozlarni  ishlab  chiqadi,  eksperementda  tekshirib  ko'radi  va
amaliyotda  joriy  etadi;  astronofizika  kursini  o'qitishga  mutaxassislarni  ham
nazariy, ham metodik  jihatdan tayyorlashga  o'rgatishdan  iborat. 26Foydalanilgan adabiyotlar.
1. M.M. Mamadazimov  “Astronomiya”  Toshkent,  O’qituvchi.  2007  yil
2. Sattarov  I.  "Astrofizika"  1-qism,  o’quv  qo’llanma  T.,  Turon-Iqbol,  2007  y.
3. Sattarov  I.  "Astrofizika"  2-qism,  o’quv  qo’llanma  T.,  Turon-Iqbol, 2007  y.
4. www.astronet.ru  ,  www.ziyonet.uz  internet  saytlari.
5. Nuritdinov  S.N.  "Somon  yo’li"  T.  FAN  1989  y.
6. Mursalimova  G.,  Raximov  A.  "Umumiy  astronomiya"  T. O’qituvchi,  1976  y.
7. B.F. Izbosarov,  O.R. Ochilov,  I.R. Kamolov.  «Astronomiyadan  ma`lumotnoma».