Birlashish va sotib olish biznesni rivojlantirish strategiyasi sifatida

Birlashish va sotib olish biznesni rivojlantirish
strategiyasi sifatida
 
Mundarija 
KIRISH………………………………………………………………………...…2 
I. Bob. Ishlab chiqarish korxonasida strategiyani mos kelish jihatini boholash 
va uning korparatsiya uchun nisbiy strategic ahamyatini aniqlash………….5 
1.1 Ishlab chiqarish korxonasida strategiyani ishlab chiqish vazifalari va 
strategiyani turlari, strategiyani shakillantirish omillari………………..…………5 
1.2 Karparativ strategiyani ishlab chiqish, baholash va tadbiq etish ………12 
II. Bob ‘Ockar’ qo’shma korxonasining tashkiliy huquqiy asoslari haqida. 14 
2.1 “Ockar” qo shma korxonasining haqida umumiy ma’lumot…….……14 ‟ 2.2 
‘Ockar’ korxonasining yillik taxlili, asosiy vositalari taxlili, xom-ashyo va 
materiallar xisob varag ini taxlili, asosiy ishlab chiqarish xarajatlarini taxlili orqali 	
‟
korxona korporativ strategiyasini baholash …………….……16 
III.  Bob Asosiy ishlab chiqarish xarajatlarini taxlili ……………………..…18 
3.1.  To’lovga qobiliyatlilik koeffitsienti …………………………………18 
3.2.  Asosiy vositalarini eskirish koeffitsienti………………………….…20 
 
Xulosa………………………………………………………………….…….….24
Foydalanilgan adabiyotlar…………………………………………………..…26
1 
 KIRISH
Rivojlangan  Davlatlarda  bozor  munosabatlarini  chuqurlashtirish,
iqtisodiyotni  erkinlashtirish  va  globallashuv  yo’lidan  borayotgan  jarayonda
yangicha faoliyat olib borish va yangicha fikrlash usullarini talab etmoqda. Bozor
istisodiyoti  hayotimizda  tobora  k е ngroq  ko lam  olayotgan  sharoitda  tadbirkorlik‟
sohasida ta'lim olayotgan mutaxassislar ko’p qirrali bilimga ega, chuqur mulohaza
va  mushohada  asosida  faoliyat  olib  borishga  qodir,  o’z  ishini  puxta  egallagan
mutaxassis  bo’lishi  shart.  Ayniqsa,  bizn е s  va tadbirkorlik  kabi  juda  murakkab va
nozik sohada band bo’lgan amaliyotchilarga juda yuqori talablar qo’yiladi. N е gaki
mavjud  xolatlardan  maqbul  darajada  foydalanish,  hamda  mamlakatning  iqtisodiy
o’sishiga,  bizn е s  faoliyati  bilan  shug ullanuvchi  korxona  va  tashkilotlarning	
‟
moliyaviy  mablag larini  ko payshtirish  hamda  ularni  mablag’lar  bilan	
‟ ‟
ta'minlashda  o’ziga  xos  xususiyatlarni  yaxshi  bilishi,  iqtisodiy  jixatdan  turli
xulosalar chiqarish ularning to’g’ri va asosli ekanligini isbotlab b е ra olishi k е rak. 
Mamlakatimizda  chuqur  o’zgarishlar,  siyosiy  va  ijtimoiy-iqtisodiy
hayotning  barcha  tomonlarini  izchil  isloh  etish  va  liberallashtirish,  jamiyatimizni
demokratik  yangilash  va  modernizasiya  qilish  jarayonlari  jadal  sur atlar  bilan	
‟
rivojlanib bormoqda. 
Bunda kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirish yo’lida belgilab olingan va 
izchil ravishda amalga oshirilayotgan ulkan vazifalar mustahkam zamin 
yaratmoqda. 
“Iqtisodiy isloxotlarni chuqurlashtirish va iqtisodiyotni erkinlashtirish chora
–  tadbirlarini  izchil  amalga  oshirish  natijasida  iqtisodiy  o’sishning  barqaror
sur atlari  ta minlanmoqda.  Ko’rilayotgan  qat’iy  tadbir  va  choralar,  amalga	
‟ ‟
oshirilayotgan  isloxotlar  natijalari  mamlakatimiz  yalpi  ichki  mahsulotining  o’sib
borayotganligida  o’z  ifodasini  topmoqda.  Mamlakatimiz  yalpi  ichki  mahsuloti  8
foizga  o’sdi,  sanoat  mahsulotlari  ishlab  chiqarish  hajmi  9.1  foizga,  qishloq
xo’jaligi  –  7.2  foizga,  chakana  savdo  aylanmasi  –  15.3  foizga  oshdi.  Inflyatsiya
darajasi prognoz ko’rsatkichidan past bo’ldi va 6,8 foizni tashkil etdi. 
2 
 O’tgan  yil  yakunlariga  ko’ra,  tashqi  davlat  qarzi  yalpi  ichki  mahsulotga
nisbatan  17  foizni,  eksport  hajmiga  nisbatan  qariyb  60  foizni  tashkil  etdi.  Bu
avvalambor  xorijiy  investitsiyalar  va  umuman,  chetdan  qarz  olish  masalasiga
chuqur va har tomonlama puxta o’ylab yondashish natijasidir. 
Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikning  ro’li  va  o’rni  tobora
mustahkamlanib  borayotganining  o’zi  iqtisodiyotimizning  tarkibida  bo’layotgan
ijobiy o’zgarishlardan dalolat beradi. Faqatgina o’tgan yilning o’zida yurtimizda 26
mingdan  ziyod  kichik  biznes  sub’ekti  ish  boshladi,  ushbu  sektorda  faoliyat
ko’rsatayotgan korxonalarning umumiy soni yil oxiriga kelib 190 mingtaga yetdi”. 
Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek, “... 
aholining  ish  haqi  va  daromadlarini  izchil  va  oldindan  oshirib  borish  hamda
iste mol bozorida narxlar indeksining asossiz tarzda o’sishining oldini olishga doir‟
choratadbirlar  ham  izchillik  bilan  amalga  oshirilmoqda.  Bu  esa  el-yurtimizning
farovonligini yuksaltirish, aholining xarid qobiliyatini  oshirishni  ko’zda tutadigan
eng muhim ustuvor maqsadlarimizga to’la mos keladi”. 1
 
Xozirgi  sharoitda  korxona  mehnatga  haq  to’lash  shakllari,  tizimlari
miqdorini,  shuningdek  boshqa  qo’shimcha  va  ustama  haklarini  respublika  konun
xujjatlari asosida mustaqil ravishda belgilaydi 
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va tarkib topayotgan erkin, demokratik
jamiyatning  milliy  asoslarini  takomillashtirish  hamda  jahon  hamjamiyatida
"O’zbek  modeli"  deb  tan  olingan  iqtisodiy  jarayonlarning  ijobiy  natijalari
rivojlangan mamlakatlar tomonidan e tirof etilmoqda. Bunda xalqaro tajribalar va	
‟
milliy rivojlanish xususiyatlarini tahlil qilish, ularni o’zaro umumlashtirish asosida
tegishli  tavsiyalar  ishlab  chiqish  va  amaliyotga  tadbiq  etib  boriladi.  Jahon
tajribasiga  ko’ra,  mulkchilikning  xilma-xil  shakllariga  asoslangan  bozor
munosabatlari tizimida xodimlarga ish haqi to’lash tizimi va uni takomillashtirish
ishchilar bilan ish beruvchilar o’rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirishga, ish
1 Mamlakatimiz   Prezidenti   Sh.M.Mirziyoyev nutqidan. 
3 
 natijalarini  yaxshilashga,  xodimlarni  ishidan  qoniqish  hosil  qilishlari  va  provard
natijada ish unumdorligini ortib borishiga imkon beradi. 
Hozirgi  vaziyatda  erkin  bozor  iqtisodiyotiga  o tish  munosabati  bilan‟
iqtisodiyotning  sir-asrorlarini,  qonun-qoidalarini  yaxshi  bilish  muxim  iqtisodiy
axamiyat  kasb  etmokda.  Iqtisodiy  qonun  kategoriyalarini  iqtisodiy  strategiya
o rgatadi. Nazariyani bilish nafakat amaliy faoliyat uchun, balki iqtisodiy ish bilan	
‟
shug’ullanmaydigan  kishilar  uchun  xam  kerak,  chunki  ular  xech  bo’lmaganda
iste’molchi  bo lib  maydonga  chiqadilar  va  iqtisodiy  munosabatlarni  xech  kim	
‟
cheklab o’ta olmaydi. 
Hozirgi  vaqtda  korxona  va  tashkilotni  strategik  kontseptsiyasi  asosini
o’zgartirish, uning asosiy yo’l-yo’riqlarni bilishi, ularni shakllantira olishi korxona
va  tashkilot  oldida  turgan  vazifalarga  muvofiq  ravishda  yo naltira  ola  bilishni	
‟
tashkil etadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 I. Bob . Ishlab chiqarish korxonasida strat е giyani mos k е lishi jixatini 
baxolash va ularning korporatsiya uchun nisbiy strat е gik axamiyatini 
aniqlash 
 
1.1 Ishlab chiqarish korxonadasida strategiyani ishlab chiqish vazifalari
va strategiya turlari strategiyani shakillantirish omillari 
 
Maqsadlar  pastdan  yuqoriga  qaraganda  ko’proq  yuqoridan  pastga  qarab
yaratiladi.  Shu  sababli  quyi  pog’ona  rahbarlarini  kompaniya  maqsadlarini
bajarishga safarbar etish lozim. 
Tashkilot missiyasini va maqsadlarini bajarish uchun tashkilotga strategiya
zarur.  Strategiyani  yarata  turib:  mehnat  unumdorligini  qanday  oshirish  mumkin,
raqobatchilarni  qanday  orqada  qoldirish  mumkin,  raqobatbardoshlikni  qanday
ta’minlash mumkin, tashkilotning uzoq muddatli mavqeini qanday mustahkamlash
mumkin,  kompaniyaning  strategik  ko’rinishini  qanday  yaratish  mumkin  degan
savollarga javob berish lozim. 
 Kompaniya uchun katta ahamiyatga ega bo lmagan (reklama xarajatlarini‟
amalga  oshirish,  dividentlarni  oshirish,  X  va  U  yangi  zavodlarini  joylashtirish)
yoki  oddiy boshqaruv masalalari (avtomobillarni sotib  olish  kerakmi  yoki  ijaraga
olish  kerakmi,  sotish  bo’limida  kadrlar  oqimini  pasaytirish)  strategiyaga  sezilarli
ta sir  etmaydi.  Strategiya  -  nima  qilish  kerak,  qachon  bajarish  kerak  va  kimlar	
‟
qatnashishi  kerak?  degan  savollarga  javob  beradi.  Kompaniya  strategiyasini
yaratish va tadbiq etish to’xtovsiz davom etadigan jarayondir. 
 Katta korxonalar, kompaniyalar strategiyasini yaratish jarayoniga oliy 
rahbariyat bilan birgalikda ofis rahbarlari, ishlab chiqarish va tijorat bo’limlari 
boshliqlari, funksional bo’lim rahbarlari ishlab chiqarish korxona rahbarlari va 
konstruktiv buyumlarni ishlab chiqarish rahbarlari ham qatnashadilar.
Diversifikatsiyalashgan  korxonalarda  strategiya  to’rt  alohida  tashkiliy
pog’onalarda yaratiladi. 
5 
  Tashkilot strategiyasi tashkilotni hozirgi holatidan kelajakda 
egallashi lozim bo’lgan mavqega qanday o’tkazish mumkin degan savolga 
javob berishi ya ni strategik natijalarga erishish vositalarini o’zida mujassam‟
etishi lozim. 
 Birinchi  pog’onada  kompaniya  tarkibiga  kiruvchi  barcha  korxonalar
uchunkorporativ strategiya yaratiladi. 
 Ikkinchi pog’onada kompaniyani diversifikatsiyalovchi alohida biznes turi
strategiyasi yaratiladi. 
 Uchinchi  pog’onada  funksional  bo’limlar  uchun  funksional  strategiya
yaratiladi.  Bunga  ishlab  chiqarish  strategiyasi,  marketing  strategiyasi,  moliyaviy
strategiya  va  boshqalar  kiradi  bilan  ishlayotgan  va  zaif  korxonalarning  katta
xajmda  mavjudligi  natijasida  kompaniyaning  uzoq  muddatdagi  istiqbollari  o’z
jozibasini yo qotib qo yganligi to’g’risida xulosa chiqarish imkoniyatini b	
‟ ‟ е radi. 
Ko’pchilik  kompaniyalar  oz  faoliyatlarini  katta  bo’lmagan  tor  ixtisosli
korxona  sifatida  maxalliy  va  xududiy  bozorlarga  xizmat  ko’rsatib  boshlaydilar.
Boshlangich  bosqichda  maxsulot  assortim е nti  katta  bo’lmaydi,  o’z  mablag’lari
ch е klangan, raqobat pozitsiyalari zaif bo’ladi. Ko’p yosh kompaniyalar bozordagi
ulushini  oshirib  va  xaridorlar  e'tiborini  qozona  borib,  odatda  sotuv  xajmlarini
oshirishga xarakat qiladilar. 
  Narx,  sifat,  xizmat  ko’rsatish  va  r е klama  xaridorlar  manfaatlariga  bo’y
sundiriladi. K е yingi bosqichda g е ografik ekspansiya uchun imkoniyatlar axtariladi.
U shunday davomiylikda k е chadi: maxalliy, xududiy-milliy-xalkaro bozorlar. 
Bozorlarga  kirib  borish  darajasi  r е ntab е llik  darajasiga  bog lik  ravishda  o zgarib	
‟ ‟
turadi. 
 
 
 
 
 
6 
 To’rtinchi pog’onada ishchi bo’limlarning operativ strategiyasi yaratiladi. 
Strategiyalarni yaratish ierarxiyalari 2
 
1-jadval 
Tashkiliy pog’onalarda strategiyani yaratishning asosiy prinsiplari 
Strategiyaning
tashkiliy 
darajasi Mas ullar ‟ Har  bir  tashkiliy  pog’onada  strategiyani
yaratishni asosiy prinsiplari 
Korporativ 
strategiya Ijrochi - direktor va 
boshqa oliy 
rahbarlar qarorlari
direktorlar 
kengashida 
tasdiqlanadi *Yuqori  samarali  struktura
komplekslarini  yaratish  va  ularni
boshqarish.  (Mavjud  biznes  mavqeini
mustahkamlash  va  rivojlantirish,
talabga  javob  bermaydigan  bizneslarni
sotish)  *Bog’liq  strukturalarni  sinergik
samarasini  oshirish  va
raqobatbardoshligini  ta minlash.	
‟
*Investitsiya  yo’nalishlarini  belgilash
resurslarni  jozibador  biznesga
o’tkazish..  *Rahbarlar  takliflarini
umumlashtirish  va  asosiy  biznes
yo’nalishini asoslash, 
  vaziyatni tanqidiy tahlil etish. 
2 Strategiyalarni yaratish ierarxiyalari 
7 
 Biznes 
strategiya Bosh boshqaruvchi 
yoki biznes rahbari 
(qarorlar  
bosh 
boshqaruvchi 
yoki 
direktorlar kengashi 
tomonidan 
tasdiqlanadi) *Raqobatbardoshlikni va raqobat 
ustunligini ta minlovchi harakatlarni ‟
yaratish. 1-jadval davomi 
*Muhit  o’zgarishiga  javob  beradigan
tadbir-choralar  yaratish.  1-jadval
davomi 
*Asosiy  funksional  bo’limlar  strategik
tashabussini umumlashtirish. 
*Kompaniyaning maxsus 
muammolariga qarshi tadbir-choralar 
yaratish. 
 
Funksional 
strategiya Funksional rahbarlar
(qarorlarni  biznes
rahbari tasdiqlaydi) Funksional bo’lim va 
 xizmatlar strategiyasini 
qo’llabquvvatlash harakatlarini yaratish. 
Strategiyani  rivojlantirish  bo’yicha  quyi
pog’ona  rahbarlari  takliflarini  tanqidiy
o’rganish va tadbiq etish. 
 
Operativ 
strategiya Bo’limlarga xizmat 
ko’rsatuvchi 
rahbarlar, quyi 
zveno 
rahbarlari 
(qarorlar funksional 
) Ishchi  guruhlar  maqsadlarini  amalga
oshirish  va  biznes  strategiyasini  tadbiq
etish uchun aniq yo’naltirilgan harakatlar
va chora-tadbirlarni yaratish. 
 
Korporativ  strategiya  -  bu  diversifikatsiyalashgan  kompaniyani  umumiy
boshqaruv rejasidir. Ushbu strategiya diversifikatsiyalashgan biznes turlarini o’zida
mujassam etadi. 
8 
 1-rasm. Korporativ strategiya turlari. 
Diversifikatsiya  kompaniyasining  korporativ  strategiyasi  quyidagi  to’rt
turdagi tashabbuslarni qamrab oladi: 
1. Diversifikatsiyani  amalga  oshirish  yo’nalishidagi  hatti-harakatlar,
ya’ni kompaniyani biznes portfeli qanaqa bo’ladi, diversifikatsiyaning turdosh yoki
noturdosh bo’lishi. 
2. Diversifikatsiyalashgan biznes sohalarining umumiy 
mehnat unumdorligini oshirish yo’nalishidagi kompaniyani harakatlari. 
3. Raqobatbardoshlikni  oshirish  uchun  turdosh  biznesning  o’zaro
bog’liqligidan foydalanish yo’nalishlari. Strategik muvofiqlik (2+2=5) 
4. Investitsion  jozibadorlikni  belgilash  va  resurslarni  istiqbolli  biznes
sohalariga yo’naltirish. 
Biznes  strategiyasi  –  bu  birlik  biznesni  boshqaruv  rejasidir.  Biznes
strategiyasining asosiy muammosi bu aniq biznes sohasi bo’yicha kompaniyaning
bozor mavqeini mustahkamlashdan iborat. Buning uchun: 
1. Iqtisodiyotdagi,  qonunchilikdagi,  siyosatdagi  va  biznesga  ta’sir
etuvchi boshqa o’zgarishlarga qarshi tadbir-choralarni aniqlash. 
9 
  KARPARATIV 
STRATEGIYA BIZNES 
STRATEGIYA
FUNKSIONAL 
STRATEGIYA 2. Raqobatbardoshlikni  ta'minlovchi  bozor  mavqeini
mustahkamlovchi harakatlarni va yondashuvlarni yaratish. 
3. Funksional bo’limlarning strategik tashabusslarini birlashtirish. 
4. Biznes sohasidagi strategik muammolarni hal etish. 
Raqobat ustunligini yaratishning uch qirrasi mavjud: 
1) Kompaniya qayerda va qanday yo’nalishlarda raqobat ustunligiga ega
bo’lishi mumkin? 
2) Kompaniya  shunday  tovarlarni  ishlab  chiqarishi  lozimki,  ular
raqobatchilar  tovarlari  oldida  jozibador  bo’lishi  bilan  kompaniyani  yaqqol  ijobiy
ajralib turishini ta minlashi lozim. ‟
3) Raqobatchilar  harakatlarini  yo’qqa  chiqarish  chora-tadbirlarini
yaratish va tadbiq etish. 
Kompaniyaning  raqobat  sohasidagi  harakatlari  hujumkor  yoki  himoyaga
asoslangan  bo’lishi  mumkin.  Tajribada  ko’p  qo’llaniladigan  raqobat  harakatlari
quyidagi uch yonalishdan iborat: 
 1) Tarmoqda eng kam xarajatlar asosida tovar ishlab chiqarishga erishish.
2)  Mahsulotni  individuallashtirish  va  differensiyalash.  Tovarni  rasmiylashtirishda
va xizmat ko’rsatish sohasida etakchi bo’lishga intilish. 
3) Bozorning o’ziga xos xususiyatiga ega tor sohasiga kirishga intilish. 
Operativ  strategiyalar  -  tayanch  ishlab  chiqarishni  (korxonalar,  savdo
nuqtalari,  taqsimot  markazlarini)  boshqarishda  va  strategik  ahamiyatga  ega
kundalik  operativ  muammolarni  hal  etishda  (reklama,  materiallarni  sotib  olish,
zahiralarni  boshqarish,  texnik  xizmatlar,  ta’minot)  tor  strategik  tashabuss  sifatida
foydalaniladi.  Operativ  strategiya  kichik  masshtabga  ega  bo’lsa  ham  funksional
biznesni va umumiy biznes rejasini muhim tushunchalar bilan to’ldiradi. Operativ
strategiyalarni quyi  pog’ona rahbarlari yaratadilar. Masalan: Santexnik buyumlari
distribyuteri  buyurtmalarni  aniq  va  tez  bajarishni  xohlaydi.  Ushbu  strategiyani
bajarish uchun omborxona mudiri: 
10 
 1) Buyurtmalarni to’liq bajarish uchun zahiralarni 
boshqarish strategiyasini yaratadi. 
2) Xodimlar  bilan  kelishib  24  soat  davomida  buyurtmalarni  bajarishni
tashkil etadi. 
Funksional  strategiya  -  bu  aniq  bo’lim  yoki  tayanch  funksional  biznesni
boshqaruv rejasidir. Kompaniya biznesning muhim sohalari bo’yicha ya ni: ilmiy‟
izlanishlar,  ishlab  chiqarish,  marketing,  servis  xizmati,  moliya  taqsimoti,  kadrlar
bo’limi  va  boshqalar  uchun  funksional  strategiyalarga  ega  bo’lishi  lozim.
Funksional  strategiyalar  biznes  strategiyasiga  nisbatan  tor  ma’noda  bo’lsa  ham,
biznesning  umumiy  rejasini  muhim  tushunchalar  bilan  to’ldiradi.  Funksional
strategiyaning  asosiy  vazifasi  biznesning  umumiy  strategiyasini  qo’llab-
quvvatlashdan  iborat.  Odatda  funksional  strategiyani  yaratish  majburiyati
funksional  bo’lim rahbariyati  zimmasida bo’ladi. Lekin biznes rahbari  funksional
strategiyaga  o’z  ta sirini  o’tkazishi  ham  mumkin.  Funksional  strategiyani	
‟
yaratishda  funksional  bo’lim  rahbarlari  o’z  yordamchilari  kuchidan  foydalanishi
yoki boshqa funksional bo’lim rahbarlari bilan hamkorlikda ishlashi mumkin. Agar
funksional bo’lim rahbarlari bir 
- biridan mustaqil ravishda funksional strategiyalarni yaratsalar, ular bir-biriga 
Kuchli biznes strategiyasi mustahkam raqobat ustunligini yaratishi lozim. 
Biznes  strategiyasi  raqobat  ustunligini  ta minlamasa,  demak  u  kuchsiz  yaratilgan	
‟
hisoblanadi. 
Funksional strategiya biznesni funksional bo’limlarining boshqaruv rejasini 
ilmiy  izlanishlarni,  ishlab  chiqarishni,  marketingni,  servis  xizmatini,
moliyani,  kadrlarni  va  boshqalarni  tasvirlaydi.  Biznesning  funksional  bo’limlari
qancha bo’lsa, biznes funksional strategiyalar soni ham shunga teng bo’ladi. 
Strategiyani  yaratish  muammosini  kompaniya  rahbarlari  turlicha  hal
etadilar.  O’rtacha  o’lchamdagi  kompaniya  strategiyasini  yaratish  norasmiy
ravishda amalga oshiriladi. Strategiya tadbirkorning tasavvurida mavjud bo’lishi va
farmoyishlar  asosan  og’zaki  berilishi  ham  mumkin.  Lekin  katta  kompaniyalarda
11 
 strategiya  kengashlarda  muhokama  etiladi.  Strategiyani  yaratish  strategik
rejalashtirish  asosida,  turli  pog’onalardagi  rahbarlarni  jalb  etish  asosida  amalga
oshiriladi.  Odatda  rahbarlar  strategiyani  yaratishda  quyidagi  to’rt  yo’nalishning
biridan foydalanadilar. 
 
1.2 Korporativ strat е giyani ishlab chiqish, baholash va tadqiq qilish
Korporativ  strategiya  -  bu  diversifikatsiyalashgan  kompaniyani  umumiy
boshqaruv rejasidir. Ushbu strategiya diversifikatsiyalashgan biznes turlarini o’zida
mujassam etadi. 
Bu  tahliliy  qadamning  mazmuni,  xar  bir  o’rta  korxonalar  kompaniyaning
mumiy bizn е s manzarisiga qanchalik yaxshi mos tushadi. Mos kеlishiga nuqtai 
nazardan ko’rilishi kеrak: 
1 xujalik  qismi  kompaniya  divеrsiya  qilayotgan  boshka  faoliyat  turlari
bilan qimmatli stratеgik moslashuvga egami? 
2 Biznеs  birlik  kompaniya  stratеgiyasiga  qo’shilib  kеta  oladimi  yoki
xujalik  portfеliga  foydali  qushimcha  bo’ladimi?  Agar  biznеs  qo’shma  faoliyat,
raqobat  ustunligini  kuchaytiruvchi  maxorat  va  tovar  markasini  o tkazish‟
imkoniyatlariga  ega  bo lsa,  xamda  kompaniya  rivojlanishi  umumiy  yo nalishiga	
‟ ‟
mos kеlsa, stratеgik jixatdan yanada jonlirok bo’ladi. Agar biznеs korporatsiyaning
ma'lum  maqsadlariga  erishishiga  sеzilarli  xissa  qo shsa,  xamda  kompaniyaning	
‟
umumiy  daromadini  sеzilarli  oshirsa,  u  moliyaviy  jixatdan  qimmatli  bo ladi.	
‟
Foyda  olish  nuqtai  nazaridan  istikbolsiz  bo lgan  biznеs  birliklar  kabi  umumiy	
‟
biznеs  manzaraga  mos  kеlmaydigan  xujalik  kismlari  xam  korporatsiya  faoliyat
doirasidan chikarilishiga nomzod xisoblanadi. 
 
 
 
 
 
12 
 UMUMIY STRATEGIYA 
 
2-rasm. Strategik rejalashtirish tizimi. 
Stratеgik  muvofiqlik  tahlil  divеrsiyalangan  kompaniya  faoliyatini
yaxshilash  bo’yicha  stratеgik  qadamlarni  ishlab  chikish  uchun  zamin  yaratadi.
Nima  qilmoq  kеrakligi  to’grisida  asosiy  xulosa  portfеldagi  faoliyat  turlari
yigindisiga tеgishli xulosalarga bog’liq. 
Xo jalik  portfеlida  juda  xam  jozibali  tarmoklarda  faoliyat  ko rsatayotgan‟ ‟
biznеs  birliklar  yеtarli  miqdordadir.  Ishbop  faollik  portfеlida  xayotiy  sikl  oxirgi
bosqichida bo’lgan xo’jalik kismlari yoki «Surov bеlgili» kompaniyalar juda xam
ko p emas.  Yetuklik va  tushkunlik  bosqichida  bo’lgan  xo’jalik  qismlari  o’rtasida	
‟
nomutanosibliklar  (disproportsiya)  yo’qmi?  Agar  mavjud  bo’lsa,  kompaniyani
o’sishini sеkinlashtiradigan darajada katta emas. 
«Yulduzlar»ni  va  yangi  paydo  bo layotgan  g oliblarni  moliyalash  uchun	
‟ ‟
firmada 
1. Ishbop faollik portf е lidagi ba'zi bizn е s birliklarning strat е gik r е jalarini 
o zgartirish. 	
‟
 
13 
  Tashkillashtirish 
strategiyasi
Molyaviy 
strategiyasi
Ishlab chiqarish 
strategiyasi Marketing 
strategiyasi SotishInvestitsiyalar Molyaviy 
mablag'larmi 
jalb qilish tartibi
Brend 
strategiyasi 
Savdo markasini 
shakillantirisha 2. Ishbop faollik portf е liga yangi xo jalik qismlarini qo shish. ‟ ‟
3. Zaif va zaraga ishlayotgan bizn е s birliklaridan vos k е chish. 
4.F  aoliyatning  past  natijalarining  sababi  bo lib  xisoblangan  sharoitlarni	
‟
o zgartirishga urinish sifatida alyans tashkil etish. 	
‟
5.  Korporatsiya  maksadlarini  kayta  ko rib  chiqish  (faoliyatning  ancha  kamtarona	
‟
natijalariga yul tutish) 
II.  Bob. “Ockar” qo’shma korxonasining
tashkiliy xuquqiy asoslari haqida 
2.1 “Ockar” qo shma korxonasining haqida umumiy ma’lumot 	
‟
«  OCKAR » ko’shma korxonasi Farg’ona shaxar xokimligining 2008 yil 9
iyun  kungi  №  65  sonli  qororiga  asosan  va  ta’sischilarning  umumiy  yig ilish	
‟
bayoniga asosan ro yxatga olingan. Qo’shma korxonaning manzili Fargona shaxar 	
‟
M.Kosimov ko chasi №62 uyda joylashgan. Qo shma korxonaning ustav kapitali	
‟ ‟
1873103451 so m tashkil qilingan. Aksiyalarning nominal qiymati 2310,32 so m
‟ ‟
va  umumiy  aksiyalar  soni  810756  donani  tashkil  qildi.  Auditorlik  tekshirishda
ustav  kapitalining  91  %  joylashtirilgan  ya ni  1703609036  so m,  Markaziy	
‟ ‟
depozitariyaning  aksiyanerlar  reistri  to’g’risidagi  ma’lumotga  asosan  87,17  %
ya’ni 
1632784278  so mni  tashkil  qilganligi  aniqlandi.2010  yilning  1-yanvar  xolatiga	
‟
joylashtirilmagan va tulanmagan summa 
240319173,22  so m.  2010  yil  1-yanvar  xolatiga  qo’shma  korxonaning	
‟
tuzilgan  balansida  joylashtirilmagan  aksiyalar  qiymati  169494010,26  so mni	
‟
tashkil qilgan. 
Qo shma korxonaning maqsadi va faoliyati quyidagilardan iborat: 	
‟
-Turli xildagi poyafzal ishlab chiqarish 
-Turli xildagi charm maxsulotlari ishlab chiqarish va sotish 
-Xom surp ishlab chiqarish 
14 
 -Yigirilgan ip ishlab chiqarish 
-Tikuvshchilik maxsulotlarini ishlab chiqarish -Chakana savdo. 
-Tashqi iqtisodiy faoliyat 
-Savdo-sotiq va vositachilik faoliyati 
-Marketing va konsalting xizmatlari 
-Birja xizmati 
-Axoli va tashkilotlarga pullik xizmat kursatish 
-Mexmonxona  va  boshqa  mayishiy  xizmat  ko rsatish  servis‟
xizmatlari 
Qo’shma  korxonasining  o’z  faoliyatini  to’la  xo’jalik  xisobi,  o’z
xarajatlarini o’zi qoplash va o’z-o’zini mablag bilan ta minlash prinsiplari asosida	
‟
amalga  oshirish  orqali  foyda  olishga  erishadi.  Soliqlar, bank  va  byudjet  olididagi
majburiyatlar bajarilgandan so ng foydaning qolgan qismi korxonaning to lik 	
‟ ‟
tasarrufida bo lib, korxona ta sischisi qarori asosida ishlatiladi. 	
‟ ‟
«OCKAR»  qo shma  korxonasining  raxbar  xodimlari  quyidagilardan	
‟
iborat: 
Qambarov Umarjon Isaqjonovich - « OCKAR » qo shma korxonasi 2010 yil 	
‟
14 yanvardan buyruq № 01/ok ga asosan direktor lavozimida ishlaydi. Kassa, bank,
soliq xisobotlari va boshqa xujjatlarga birinchi imzo sifatida imzo chekadi, 
Teshabyev Ibroxim Yo’lbarsovich - « OCKAR » qo’shma korxonasida 
2010 yil 14 apreldan buyruq № 02/ok ga asosan bosh xisobchi lavozimida
ishlaydi. Kassa, bank, solik xisobotlari va boshqa xujjatlarga ikkinchi imzo sifatida
imzo chekadi. 
 
  
2.2  “Ockar”  korxonasining  yillik  taxlili,  asosiy  vositalari  taxlili,
xom-ashyo va materiallar xisob varag ini taxlili, asosiy ishlab chiqarish 	
‟
15 
 xarajatlarini  taxlili  orqali  korxona  korporativ  strategiyasini
baholash 
 
 «OCKAR»  qo’shma korxonasini 2013 yilning 1-yanvar xolatiga 2 249 398
907,84  so’m  asosiy  vositalar  balans  qiymatida  mavjud  bo’lgan,  xisobot  davri
davomida kapital qo’yilmalar xisob varag’idan, 2 260 000 so’mlik asosiy vositalar
kirim  qilingan  va  85  xisob  varaqdan  181  108  515  so’mlik  asosiy  vosita  qayta
narxlanib kirim qilinganligi aniqlandi. 
 Xisobot yilida asosiy vositalar xisob varag’idan 26 886 050 so’mlik asosiy
vositalar  dalolatnomaga  asosan  92  xisob  varaqga  chiqim  qilinganligi  aniqlandi.
Xisobot yilining oxiriga asosiy vositalarning balans qiymatining qoldig’i 2 405 881
372,84 so’mlik qoldik qolganligi aniqlandi. (1-ilova) 
Yig’ilgan amartizatsiya ajratmasining taxlili 
 «  OCKAR  »  qo’shma  korxonasini  2011  yilning  1-yanvar  xolatiga  asosiy
vositalar balans qiymatiga xisoblangan amartizatsiya ajratmasini qoldik qiymati 1
928  789  332,22  so’m  mavjud  bo’lgan,  yil  davomida  asosiy  ishlab  chiqarish
xarajatiga xisoblangan amartizatsiya ajratmasi 179959662 so m, davr xarajatlariga‟
xisoblangan amartizatsiya ajratmasi 1890666,67 so mni tashkil kilgan. Xisobot yili	
‟
davomida jami yig’ilgan amartizatsiya ajratmasi 181914567 so’mni tashkil qilgan. 
Xisobot  yili  davomida  qo shma  korxonaning  raxbariyati  va  tuzilgan  komissiyasi	
‟
tuzgan  dalolatnomaga  asosan  asosiy  vositalar  yig’ilgan  amartizatsiya  ajratmasi
xisobidan  23  861  370  sum  chiqim  qilingan  va  qsosiy  vositalarning
amartizatsiyasini  qayta  narxlash  orqali  151  481  205  so m  eskirish  02  xisob	
‟
varag’iga  kirim  qilinganligi  aniqlandi.  Xisobot  yili  oxiriga  jamiyatning  yig’ilgan
amartizatsiya  ajratmasining  qoldik  qiymati  2238259495,89  so mni  tashkil	
‟
qilganligi aniqlandi. 
 
16 
 O’z aylanma mablag’lari bilan taminlanganlilik koeffitsienti 3
 
2-jadval 
Belgilangan  normativ  xujjatlarga  asosan  o'z  aylanma  mablag lari  bilan‟
taminlanganlilik  koeffitsienti  O zbekiston  Respublikasi  xududida  0,2  dan  kam	
‟
bo lmasligi  kerak,  Agar  0,2  koeffitsientdan  kam  bo'lsa,  korxona  o’z  aylanma	
‟
mablag'lari  bilan  taminlanmagan  xisoblanadi.  Formula  bo yicha  xisoblangan	
‟
koeffitsient xisobot yilining boshiga 0,27 bo’lib, jamiyat o’z aylanma mablag’lari
bilan  to’la  taminlanganligi  aniqlandi.  Formula  bo’yicha  xisoblangan  koeffitsient
xisobot  yilining  oxiriga  0,27  bo lib,  jamiyat  o z  aylanma  mablag'lari  bilan  to'la	
‟ ‟
taminlanganligi aniqlandi. (4-jadval) 
Xom-ashyo va materiallar xisob varag’ini taxlili 
 Qo shma  korxonaning  2011  yil  xisobot  yilining  boshiga  xom-ashyo  va	
‟
materiallar  xisob  varag’ining  qoldik  qiymati  519239003  so’m  qoldik  qolganligi
aniqlandi.  Xisobot  yili  davomida  xom-ashyo  va  materiallar  xisob  varag’iga  2110
xisob  varag’idan  5946155  so mlik,  mol  yetkazib  beruvchilar  bilan  xisob  kitoblar	
‟
xisob varag’idan 2481439436,34 so’m, boshqa daromad xisob varag’idan 3518499
so’m, ta’sischilar bilan xisob kitoblar xisob varagidan 420757540 so’m, 2910 xisob
varagidan  177080  so’m,  tayyor  maxsulotlar  xisob  varagidan  69500  so’m,  9010
xisob  varagidan  578000  so’m,  xom-ashyo  va  materiallar  ichki  aylanmasi
2567040278,05  so m  jami  5479526489  so m  xom-ashyo  va  materiallar  kirim	
‟ ‟
qilinganligi aniqlandi. 
 Xisobot  yili  davomida  qo’shma  korxonaning  xom-ashyo  va  materiallar
xisob  varag’idan  quyidagi  xisob  varaklarga  chiqim  qilinganligi  aniqlandi:
3 O’z aylanma mablag’lari bilan taminlanganlilik koeffitsienti 
17 
 xomashyo  va  materiallar  xisob  varagini  ichki  aylanmasiga  2567040278  so m,‟
asosiy  ishlab  chikarishga  26452048,52  so’m,  obuv  ishlab  chikarish  sexiga
2264109970  so’m,  5010  xisob  varaqqa  2600  so’m,  90  xisob  varaqqa  16675694
so m,  93  xisob  varaqqa  89222  so’m  davr  xarajatlarini  xisob  varagiga  13156070	
‟
so’m,  jami  4891044382  so’m  xom-  ashyo  va  materiallar  chiqim  qilinganligi
aniqlandi. Xisobot yilining oxiriga qo’shma korxonaning xom ashyo va materiallar
xisob varag’ida 1107721109 so’mlik qoldik qolganligi aniqlandi. (1-ilova) 
 
III.  Asosiy ishlab chiqarish xarajatlarini taxlili 
3.1.  To’lovga qobiliyatlilik koeffitsienti 
 
 Qo’shma korxonaning 2011 yil xisobot yilining boshiga xom-ashyo asosiy
ishlab  chiqarish  xisob  varag’ida  qoldik  qolmaganligi  aniqlandi.  Xisobot  yili
davomida  asosiy  ishlab  chiqarish  xisob  varagiga  02  xisob  varagdan  179959662
so’mlik, mol yetkazib beruvchilar bilan xisob kitoblar xisob varag’idan 567571643
so m,  davr  xarajatlari  xisob  varagidan  80146095  so’m,  xom  Ashe  va  materiallar
‟
xisob varag’idan 26452049 so m, poyafzal ishlab chiqarish sexi xisob varag’idan	
‟
2246744727  so’m,  ko’rsatilgan  xizmatlar  xisob  varag’idan  63051932  so’m,  ish
xaqi  xisob  varag’ida  113492302  so’m,  ijtimoiy  ta’minot  xisob  varag’idan
24079058  so’m  jami  3301497468  so’m  asosiy  ishlab  chiqarish  xisob  varag’iga
kirim qilinganligi aniqlandi. Xisobot yilida asosiy ishlab chiqarish xisob varag’idan
tayyor maxsulotlar xisob varg’iga 3301497468 so’m chiqim qilinganligi va asosiy
ishlab chiqarish xisob varag’ida qoldik qolmaganligi aniqlandi. (1ilova) 
 
 
To’lovga qobiliyatlilik koeffitsienti 4
 
3-jadval 
№ 
t/r Ko rsatkichlar nomi 	
‟ Yil 
boshiga Yil 
oxiriga Farq 
4 To’lovga qobiliyatlilik koeffitsienti 
18 
 O'sish Kamayish 
1 To'lovga qobiliyatlilik
koeffitsienti 2,47 1,72  0,75 
 
Jamiyatning  to’lovga  qobilyatlilik  koeffitsienti  xisobot  yili  boshiga  2,47
bo’lib,  normativ  ko’rsatkich  bo’yicha  to’lov  qobilyatlilik  koeffitsienti  1,25  dan
kam  bo’lmasligi  kerak.  Normativ koeffitsientdan  jamiyatning  to’lov  qobiliyatlilik
koeffitsienti  1,22  ga  ko’pligi  aniqlandi.  Jamiyatning  to’lov  qobiliyatlilik
koeffitsienti xisobot yili oxiriga 1,72 bo lib, normativ Ko rsatkich bo’yicha to lov‟ ‟ ‟
qobilyatlilik  koeffitsienti  1,25  dan  kam  bo’lmasligi  kerak.  Normativ
koeffitsientdan  jamiyatning  to’lovga  qobilyatlilik  koeffitsienti  xisobot  yilining
oxiriga 0,47 ga ko’pligi aniqlandi. Ushbu koeffitsient bo’yicha jamiyat to la to’lov	
‟
qobilyatiga egaligi aniqlandi. (5-jadval) 
 
Belgilangan normativ xujjatlarda asosan rentabellilik koeffitsienti 
O’zbekiston Respublikasi xududida 0 dan kam bo'lsa, yani minus ko rsatkich bilan	
‟
chiqsa  bunday  tashkilot  zarar  bilan  ishlovchi  korxonaga  aylanadi.  Agar  0,05
koeffitsientdan kam bo lsa bunday korxona past rentabellik korxona xisoblanadi. 	
‟
Formula  bo yicha  xisoblangan  koeffitsent  o tgan  2010  yilning  natijasi  bo’yicha	
‟ ‟
0,03 bo lib, jamiyatning rentabellik koeffitsienti past ekanligi aniqlandi. 	
‟
19 
 Yukoridagi formula bo yicha xisoblangan koeffitsent o’tgan 2011 yilning natijasi‟
bo’yicha  0,77  bo’lib,  jamiyatning  rentabellik  koeffitsienti  xisobot  yilida  yukori
ekanligi aniqlandi.(6-jadval) 
 
3.2. Asosiy vositalarini eskirish koeffitsienti 5
 
 
Belgilangan  normativ  xujjatlarda  asosan  Asosiy  vositalarini  eskirish
koeffitsienti  O’zbekiston  Respublikasi  xududida  0,5  dan  ko'p  bo’lsa,  bunday
korxonani  asosiy  vositalari  nisbatan  eskirgan  xisoblanadi.  Yukoridagi  formula
bo’yicha  xisoblangan  koeffitsient  xisobot  yili  boshiga  0,74  bo’lib,  jamiyatning
asosiy  vositalari  nisbatan  eskirganligi  aniqlandi.  Yukoridagi  formula  bo’yicha
xisoblangan  koeffitsient  xisobot  yili  oxiriga  0,81  bo lib,  jamiyatning  asosiy	
‟
vositalari nisbatan eskirganligi aniqlandi. (7jadval) . 
 Maxsulot sotishdan sof tushumligi koeffitsienti 6
Yil Koeffitsient xar bir so’m sotilgan maxsulotga to’g’ri keladigan sof tushumni 
ko'rsatadi. Xisoblangan koeffitsient bo’yicha xisobot yilining boshiga korxona xar 1 so'm
sotilgan maxsulotdan 71 tiyin foyda olishi aniqlandi. Xisoblangan koeffitsient bo’yicha 
5 Asosiy vositalarini eskirish koeffitsienti 
6 Maxsulot sotishdan sof tushumligi koeffitsienti 
20 
 xisobot yilining oxiriga korxona xar 1 so m sotilgan maxsulotdan 0,65 tiyin foyda olishi ‟
aniqlandi. (8-jadval) 
2011 yil yillik balans taxlili. (1-ilova) 
 «  OCKAR  »  qo shma  korxonasining  2011  yil  yillik  tayorlangan  balans	
‟
xisobotlari buxgalteriya xisobining milliy andozalariga asoslangan xolatda tuzilgan
bo’lib,  u  quyidagicha  aks  ettrilganligi  aniqlandi.  Yuqoridagi  tayorlangan  balans
xisobotidan ko’rinib turibdiki jamiyat tomonidan 2011 yil 1 yanvardan 2012 yil 1
yanvargacha  bo’lgan  moliyaviy  xo’jalik  operatsiyalari  quyidagicha  amalga
oshirilganligi aniqlandi. 
Xisobotning 010 satri bo’yicha 
Balans  xisobotining  010  satrida  2011  yilning  1  yanvar  xolatiga  asosiy
vositalarning qoldiq qiymati 2593806 so'm bo lib 2009 yil davomida jamiyatning	
‟
oborot  mablag’idan  156482,0  ming  ishlatilib  asosiy  vositalar  kirim  qilingan  va
2012  yilning  1  yanvar  xolatiga  asosiy  vosmitalarning  qiymati  2750288,0  so’mga
borganligi aniqlandi. 
Xisobotning 011 satri bo’yicha 
Balans  xisobotining  011  satrida  2011  yilning  1  yanvar  xolatiga  asosiy
vositalarning  eskrirish  summasining  qoldiq  qiymati  1928789,0  bo lib  2011  yil	
‟
davomida  jamiyatning  barcha  asosiy  vositalariga  belgilangan  normativ  eskirishi
bo’yicha  eskirish  xisoblangan.  Jamiyatning  2011  yil  davomida  xisoblangan
eskirishlari  309470,0  ming  sumni  tashkil  qilgan  va  bu  eskirish  qiymatlari
buxgalteriya  xisobining  milliy  andozalariga  muvofik  buxgalteriya  xisobining
xarajatlar xisobvaraqlarida aks ettirilganligi aniqlandi. 
Xisobotning 030 satri bo’yicha 
Balans  xisobotining  030  satrida  uzoq  muddatgi  investitsiyalar  jamlangan
bo’lib, 2011 yilning 1-yanvariga qoldiq qiymati 153301,0 ming so’m Bo’lgan 2011
yil  davomida  investitsiyalar  olinmagan  va  2012  yilning  1-yanvar  xolatiga  uzoq
21 
 muddatli investitsiyalari qoldiq qiymati 153301 ming so’m mavjud. Uzoq muddatli
investitsiyalar o’z ichiga quyidagilarni oladi; 
- 040satr-Qimmatli qog'ozlar 
- 050 satr-Shuba xo’jalik jamiyatlariga investitsiyalar 
- 090 satr-O’rnatilmagan asbob va uskunalar 
 Balans  xisobotining  090  satrida  O rnatilmagan  asbob  va  uskunalar‟
jamlangan  bo lib,  2011  yilning  1-yanvariga  qoldiq  qiymati  142360,0  ming  so’m	
‟
bo’lgan  2011  yil  davomida  O’rnatilmagan  asbob  va  uskunalar  olmagan  va  2012
yilning 1-yanvar xolatiga  O’rnatilmagan asbob va uskunalar  qoldiq qiymati 
142360,0 ming so’m mavjud. 
      100 satr-Kapital qo’yilmalar 
Balans  xisobotining  100  satrida  Kapital  qo yilmalar  jamlangan  bo lib,	
‟ ‟
2011  yilning  1-yanvariga  qoldiq  qiymati  82043,0  ming  so’m  bo’lgan  2011  yil
davomida Kapital qo’yilmalar asosiy vositalar xisob varag’iga chiqim qilinmagan
va 2012 yilning 
1-yanvar  xolatiga  Kapital  qo’yilmalar  qoldiq  qiymati  82043,0  ming  so’m
mavjud. 
140 satri bo’yicha tavar moddiy zaxirasi 
 Balans xisobotining 140 satrida tavar moddiy zaxiralari jamlangan bo’lib,
2011  yilning  1-yanvar  xolatiga  qoldiq  qiymati  1166560,0  ming  so’m  xisobotda
ko rsatilgan,  2012  yilning  1-yanvar  xolatiga  tovar  moddiy  zaxiralari  699387,0	
‟
ming so’mga oshgan bo’lib, 2012 yilning 1-yanvar xolatiga tavar moddiy boyliklar
qoldiq qiymati 1865947,0 ming mavjud.  Tavar moddiy zaxirasi balans xisobotida
quyidgilarni o’z ichiga oladi; 
- 150 satr-Ishlab chiqarish zaxiralari 
- 160 satr-Tugallanmagan ishlab chiqarish 
- 170 satr-Tayyor maxsulot 
22 
 - 180 satr-Tavarlar 
- 190 satr-Kelgusi davr xarajatlari 
- 200 satr-Kechiktirilgan xarajatlar 
Xisobotning 210 satri 
210 satrida jami debitorlar joylashgan bo’lib, ushbu satr o’z ichiga 220 satr,
230 satr, 240 satr, 250 satr, 260 satr,270 satr, 280 satr, 290 satr, 300 satr  va 310
satrlarni  uz  ichiga  oladi.  Jamiyatning  2011  yil  1-yanvar  xolatiga  jami  debitorlari
947220,0  ming  so'm  bo'lib,  shu  jumladan  xisobotning  220  satridagi  xaridor  va
buyurtmachilardan  bo'lgan  debitorlik  qarzi  605667  ming  so’m,  260  satridagi  mol
yetkazib  beruvchi  va  pudratchilarga  berilgan  bo'naklar  56056,0  ming  so'm,  230
satridagi  ajratilgan  bo'linmalardagi  debitorlik  xaqi  31636,0  ming  so'm,  270
satridagi  soliq  byudjetga  yig’imlar  bo’yicha  bo’naklar  1804,0  ming  so’m,  300
satrdagi xodimlarning boshqa operatsiyalar bo'yicha qarzi 5000,0 ming so'm, 310
satrdagi boshqa debitorlik qarzlari 247057 ming so'mni tashkil qilgan. Jamiyatning
2012  yil  1-yanvar  xolatiga  jami  debitorlari  227753,0  ming  so’m  bo’lib,  shu
jumladan  xisobotning  220  satridagi  xaridor  va  buyurtmachilardan  bo'lgan
debitorlik  qarzi  205916,0  ming  so'm,  230  satrida  ajratilgan  bo'linmalardagi
debitorlik  xaqi  15664,0  ming  so'm  260  satridagi  mol  yetkazib  beruvchi  va
pudratchilarga berilgan bo’naklar 6173,0 ming so'm, 270 satridagi byudjetga soliq
va  yig'imlar  bo'yicha  bo’naklar  kolmagan,  310satrdagi  boshqa  debitorlik  qarzlari
kolmaganligi aniqlandi. 
Yuqoridagilardan ko rinib turibdiki jamiyatning 2011 yil yillik moliyaviy xo'jalik‟
faoliyati  bo'yicha  tayyorlangan  buxgalteriya  balansida  220  satrdagi  xaridor  va
buyurtmachilarning  qarzi  399751,0  ming  so'mga  kamaygan,  xisobotning  260
satridagi mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo naklar yil oxiriga	
‟
49883,0 ming so mga kamaygan. 	
‟
23 
 Xulosa 
Mamlakatimiz o’zining bozor iqtisodiyotiga o’tish yo’lini tanlab olgan. Shu
sababli  respublikamizda  bozor  munosabatlari  yildan-yilga,  qadam-baqadam
rivojlanib  bormoqda.  Bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  uchun  etarli  shart-sharoitlarni
yaratishga qaratilgan iqtisodiy, tashkiliy,  siyosiy, huquqiy tadbirlar  izchillik bilan
amalga  oshirilmoqda.  Natijada  bozor  infrastrukturasi  jadal  sur atlar  bilan‟
rivojlanib borayapti. 
Bozor iqtisodiyoti davrida korxonalarning ichki va tashqi faoliyat 
sharoitining mutassil o’zgarib borishi, bozor munosabatlariga o’tish 
shartsharoitlarini va uning o’ziga xos xususiyatlarini atroflicha o’rganishni taqazo 
etadi. 
Strategiyani  shakllantirish  va  tadbiq  etish  –  bu  menejerning  burchi
hisoblansa ham, bir kishi yangi g oyalarni yaratish, yangi imkoniyatlarni aniqlash,	
‟
va  o zgaruvchan  muhitga  nisbatan  moslashishi  vazifalarini  bajara  olmaydi.	
‟
Strategik  sardorlikning  mushkul  tomonlaridan  biri  xodimlardan  yangi  g oyalarni	
‟
to plash, o’zgaruvchan muhitga moslashish imkonini beradigan tadbirkorlik ruhini	
‟
rag’batlantirishdir. Moslashuvchan va novatorlik muhiti tez rivojlanayotgan yuqori
darajali  texnologiyali  tarmoqlar  uchun  juda  muhim.  Ushbu  tarmoqlarda  mahsulot
qisqa hayotiy sikl bilan o’sish esa mahsulotlarning yangi turlari bilan tavsiflanadi.
Menejerlar  xodimlarni  faqat  ijodiy  ishlashga  chaqirish  orqali  bunday  muhitni
shakllantira olmaydilar. 
Shuning  uchun  olim  va  mutaxassislarning  strategik  rejalashtirish,  ishlab
chiqarishni tashkil etish, yangi xizmat turlarini izlash va takomillashtirish yo’llari
hamda  usullariga  qiziqishi  tobora  ortib  borayotganligi  kuzatilmoqda.  Pirovard
maqsadda bozorni, tayin bir  iste molchini  ko’zlash,  raqiblar  va raqobat  usullarini	
‟
puxta o’rganish, yutuq va barqarorlik garovi bo lib hisoblanadi. 	
‟
Yangi  g’oyalarni,  eng  yaxshi  xizmatlarni,  yangi  mahsulotlarni  va  ularni
yangi  yo nalishda  qo’llanilishini  targ ibot  qiluvchilarni  hamda  o’z  g’oyalarini	
‟ ‟
24 
 yangi bo’linmalarda, korxonalarda va yangi tarmoqlarda qo’llanilishini istovchilar
to’g’risida g’amxo’rlik qilish sardorga yaxshi foyda keltiradi. 
Zero, bu yo lda “OCKAR” o’z o’rnini topmoqda. Korxona tili bilan ‟
aytganda “Biz jamiyat taraqqiyoti va inson manfati uchun hizmat qilamiz! Biz 
doimo uzoq muddatli hamkorlikka intilamiz, biz siz bilan hamkorlik qilishdan 
xursandmiz” 
Strategik  menejment  iste molchilarning  hozir  va  kelajakda  talablarini	
‟
qondirishga  qaratilgan  tovarlar  va  xizmatlar  ishlab  chiqarish,  sotish  va  natijada
foyda  olish  bilan  bog’liq  faoliyat  turidir.  Strategik  menejmentda  asosiy  e’tibor
uning  maqsadli  yo’nalishga  egaligi  hisoblanadi,  ya ni  yangi  tadqiqotlarni  jami	
‟
yo’nalishlarning  yagona  texnologik  jarayoniga  birlashuvi  ham  uning  o ziga  xos	
‟
xususiyatidir.  Har  bir  korxona  tashqi  omillar  hamma  xo’jalik  faoliyati  tabiatini
hisobga olgan holda, o’ziga mos menejment strategiyasi va dasturini ishlab chiqadi
va  amalga  oshiradi,  chunki  eng  asosiy  maqsad  tovarlar  va  xizmatlarni  qaerda,
kimga,  qanday  qilib  sotish  muammosini  hal  qilish  bo’lsa,  bu  bozor  iqtisodiyoti
sharoitida  rivojlangan  mamlakatlarda  ham  murakkab  va  serqirrali  faoliyat
hisoblanadi.  Menga  biriktirilgan  mavzu  bo’yicha  oldingidanda  ko proq	
‟
ma’lumotga ega bo’lishga erishdim. 
 
  
25 
 Foydalanilish uchun adabiyotlar
1. O’zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov. Oliy majlis 
qonunchilik palatasi va Sеnati qo’shma majlisidagi ma'ruzasidan 
2. O’zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Karimov I.A. Asosiy vazifamiz
– Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada 
yuksaltirishdir. – T.: “O’zbekiston”, 2010 
3. O’zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Karimov I.A. Vatanimizning 
bosqichma-bosqich va barqaror rivojlanishini ta’minlash – bizning oliy 
maqsadimiz. 17-jild – T.: “O’zbekiston”, 2009. 
4. O’zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Karimov I.A. Jahon 
moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo’llari 
va choralari. – T.: “O’zbekiston”, 2009. 
5. O’zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Karimov I.A. Mamlakatni 
modernizatsiya qilish va iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirish yo’lida. 16-jild –
T.: “O’zbekiston”, 2008. 
6. Nasridinova M., Ahmedov O., Biznes strategiyasi.- T.:1996 y 
7. Qosimov G.M.. Menejment. Darslik.-T.:O’zbekiston. 2002 y 
8. Saifnazarov I.S. , Murataev I. U. Menejment asoslari. - Toshkent: «Mehnat», 
1998 
 
 
26