Bozor iqtisodiyoti sharoitida mahsulotlarga narx belgilash mexanizmi va narx siyosatini boshqarish

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS
TA’LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT AMALIY FANLAR UNIVERSITETI
Iqtisodiyot fakulteti  IQ21-S-10 - guruh talabasi Muzaffarov Umrbek ning
Bozor iqtisodiyoti sharoitida mahsulotlarga narx belgilash mexanizmi va narx
siyosatini boshqarish  mavzusidagi
K U R S  I SH I
Ilmiy rahbar:_______________________
Toshkent 2024 Mavzu : Bozor iqtisodiyoti sharoitida mahsulotlarga narx belgilash mexanizmi
va narx siyosatini boshqarish
KIRISH……………………………………………………..…………….……….3.
1-BOB. Narx tushunchasi va bozorda narx belgilash nazariyasi
1.1 Narx tushunchasi va uning mohiyati, shakllantirish i ………….………5-19.
1.2 Xo'jalik shirkatlari va jamiyatlari ustavi ……………………………..…20-27
1.3 Bozor iqtisodiyoti sharoitida mahsulotlarga narx belgilash……………28-33
2-BOB.  Elektroagregat  korxonasining  iqtisodiy  siyosati  va  narx  belgilash
amaliyoti
2.1.Davlatning narx siyosati va Boshqarish usullari………….……..………34-35
2.2.Korxona siyosati………………………………………………………....36-45
2.3.”Elektroagregat” tarixi va narx strategiyasi.................................................46-48
Xulosa……………………………………………………………………….49-50
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati……………………………….………….51-52
2 Kirish
Har  bir mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash,  aholi  turmush
farovonligi  hamda  ularning  real  daromadlarini  muttasıl  oshirib  borishda  ichki
iste'mol  bozorida  narx-navoning  barqarorligi  mühim  o'rin  tutadı.  Chunki  narx-
navoning  oshib  borishi  (inflyatsiya)  aholi  ixtiyoridagi  daromadlarning  xarid
qobiliyatini pasaytirib, ularning malum turdagi tovar va xızmatlar iste’molidan voz
kechishiga sabab bo'lishi mumkin.
Kurs  ishi  mavzusining  dozarbligi.  Darhaqiqat,  iqtisodiyotda  narxlarning
barqarorlıgi  deganda  narxlarning  keskin  tushib  yoki  keskin  oshib  ketmasligi
tushuniladî.  Shu  boisdan  narxlarning  barqarorligiga  erishish  strategik  vazifalar
sirasiga  kiradi.  Binobarin,  narxlarning  keskin  tushib  ketishi  ishlab
chiqaruvchilarning  foyda  me’yorini  tushishiga  hamda  tovar  va  xizmatlar  ishlab
chiqarish  hajmining  pasayishiga  sabab  bo'ladi.  Bu  holat  iqlisodiyotda  iqtisodiy
o'sishning  pasayishi,  ishsizlik  darajasınıng  ortishi  kabı  salbiy  oqibatlarga  olib
kelishi  mumkin.Aksincha.  narxlaming  keskin  oshib  ketishi,  o’z  navbatida,  aholi
xarıd  qobiliyatı  hamda  real  daromadlarining  pasayishi  natijasida  aholi  turmush
farovonligiga  salbiy  ta'slr  ko'rsatadi  Kurs  ishini  ob'kti.  Mamlakatda  narxlar
barqarorligini  ta'minlash  yuqoridagi  salbiy  oqibatlarning  oldini  olish  hamda
barqaror  iqtisodiy  o'sish  sur’atlariga  erishish  imkonini  beradi.  Yuqoridagilarni
inobatga  olgan  holda,  valyuta  siyosatini  liberallashtirish  sharoitida,
respublikamizda  narx-navoning  keskin  oshib  ketıshiga  yo‘l  qo'ymaslik,  aholi
turmush  farovonligini  oshirishga  qaratilgan  kompleks  chora-tadbirlar  amalga
oshirilmoqda.Bu borada, ya'ni aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan
barqaror ta'minlash maqsadida o'tgan yildan hozirgi paytgacha 155 million AQSH
dollari  miqdorida  shakar,  o'simlik  yog'i,  kartoshka  va  tovuq  go’shti  kabi
mahsulotlar  ichki  bozorning  ehtiyojini  qondirish  uchun  chetdan
keltirildi.Shuningdek,  ichki  bozorni  iste'mol  tovarlari  bilan  to'yintirısh  uchun
ımport  asosida  olib  kelinadigan  6200  turdagi  tovarlar  bo'yicha  rol  qiymatidagi
import  bojlari  o'rnatildı  va  8  mingdan  ortiq  tovarlar  bo'yicha  aksiz  va  bojxona
to'lovlari ikki marotaba kamaytirildi.
3 Ahamiyatga  molik  jihati  shundaki,  buğun  mamlakatimizda  27  turdagi,
jumladan  neft  mahsulotlari,  sement,  qora  metallar  prokati,  mis,  paxta  tolasi  va
boshqa yuqori likvidli mahsulot turlari, xom ashyo va materiallarni ichki bozorda
faqat  birja  savdosi  orqali  bozor  tamoyillari  asosida  sotish  tizimi  yaratildi.
Shuningdek,  Davlatimiz  rahbarining  joriy  yilning  boshida  qabul  qilingan
Farmoniga asosan, go'sht mahsulotlari, o'simlik yog'i va shakar mahsulotlari ishlab
chiqaruvchi  korxonalar  va  import  qiluvchi  tashkilotlar  2019-yil  1-  yanvargacha
bojxona  to'lovlaridan  ozod  qilindi.  Ushbu  Farmon  bilan  alohida  import  qiluvchi
korxonalarga  berilgan  imtiyozlar  bekor  qilinıb,  aholining  barcha  qatlamı  uchun
teng sharoıtlar yaratildi.
4 1.BOB.Narx tushunchasi va bozorda narx belgilash nazariyasi
1.1 Narxn tushunchasi  va uning mohiyati, shakllantirishi
Narx  –  bu  raqobat,  resurslarni  qayta  taqsimlash,  kapital  harakatining
vositasidir. Narx – tovar, buyum va xizmatlar qiymatining puldagi ifodasi. Narx bu
tovar  nafliligi  tan  olinganda  uning  qiymatining  pulda  ifodalanishi,  qiymatning
bozorda namoyon bo‘lish shakli.
Qiymat – bu xaridorning mahsulotdan ko‘rgan foydasi, foydalanish darajasi.
Xaridorning  mahsulotni  xarid  qilishi  uning  xohishi,  didi  va  to‘lov  qobiliyatiga
bog‘liq,  bundan  tashqari  agar  xaridorga  bitta  birlik  mahsulot  kerak  bo‘lsa,  unda
bitta  turdagi  to‘lash  qobiliyati  bo‘ladi.  Agarda  unga  bir  nechta  mahsulot  kerak
bo‘lsa,  unda  har  bir  mahsulot  uchun  boshqa  to‘lash  qobiliyati  bo‘ladi.  Chunki
mahsulotning  keyingi  donasi  kamroq  qadrli  bo‘ladi.  Bu  haqiqat  bizni
agregatlashgan bozor talab chizig‘iga olib keladi.Mahsulotning narxiga xaridor uni
olishga  tayyorligi  va  mahsulotning  nafligi  ta’sir  ko‘rsatadi.  Agar  xaridorda
alternativ  mahsulotni  tanlash  imkoniyati  bo‘lsa,  unda  xaridor  tomonidan
mahsulotni  sotib  olish  yoki  olmaslik  qaroriga  nisbiy  narx  ta’sir  qiladi.  Bu
vaziyatda  xaridor  o‘zi  uchun  eng  ma’qul  va  ko‘proq  foydali  bo‘lgan  mahsulotni
sotib oladi.
Narx  –  real  bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  tovar  va  xizmatlarning  ijtimoiy
qiymati  va  ijtimoiy  nafliligining  puldagi  ifodasidir.  Bozor  narxlari  munosabati
nuqtai  nazaridan  ishlab  chiqaruvchi  va  iste'molchi  o'rtasida  bog'lovchi,  talab  va
taklifni  muvozanatlash  mexanizmi  bo'lib  xizmat  qiladi.  Narx  -  tovar  qiymatining
pul  ifodasi.  U  turli  funksiyalarni  bajaradi:  hisobga  olish,  tarqatish  va
rag'batlantirish.
Narx  va  narx  belgilash  siyosati  marketingning  bosh  tarkibiy  qismlaridan
biridir. Oxirgi yillarda narx bo‘yicha olib borilgan keng ko‘lamli ishlar natijasida
mikroiqtisodiyot va marketing orasidagi masofa kamaymoqda. Mahsulotning narxi
va nafliligi o‘rtasidagi nisbat har bir iqtisodiy kelishuvning asosidir.
Narx  marketing  va  firma  faoliyatining  boshqa  o‘zgaruvchilari  bilan  uzviy
aloqada  bo‘ladi.  U  tovarning  hayotiylik  sikli  davomida  o‘zgarib  turadi.
5 Marketingda  baho  siyosatining  mohiyati,  bozorda  aniq  ulushga  erishish,  ko‘zda
tutilgan  foydani  olish  va  boshqa  strategik  va  tezkor  masalalarni  yechish  uchun
firma tovarlariga narx belgilash va narxlarni o‘zgartirib turishdan iborat.
Bozor  narxlarining  asosiy  xususiyati  -  ularning  doimo  o‘zgarib  turish
qobiliyatidir.  Bu  tabiiydir,  chunki  narxlar  talab  va  taklifni  o‘zaro  bog‘lovchi
vositadir.  Bizga  ma’lumki,  ularning  har  ikkalasi  ham  harakatchandir.  Shuning
uchun  marketing  strategiyasida  shunchalik  harakatchan  narxlar  siyosatidan
foydalaniladi. Bu siyosat tovarning bozordagi harakatini tovar hayotiylik davrining
turli bosqichlarini tartibga solish va boshqarishni, bozorga yangi iste’mol tovarlari
va  ishlab  chiqarish  vositalarini  kiritishni,  eskirgan  modellarni  bozordan  siqib
chiqarishni  ta’minlaydi.  Narxlar  hech  qachon  sababsiz  o‘zgarmaydi.  Masalan,
biror  kamchiligi  bo‘lgan  va  ma’naviy  eskirgan  tovarlar  pasaytirilgan  baholarda,
hattoki, tushirilgan baholar, deb ataluvchi narxlarda sotiladi. 
Ommaviy tartibda tovarlarni sotuvchi monopoliyalar o‘z manfaatlari yo‘lida
taklif  kam  bo‘lganda  narxning  oshishi  tendensiyasidan  foydalanadilar.
Monopsoniya  sharoitida  narxning  shakllanishi.  Monopsoniya  mayda  tovar  ishlab
chiqaruvchilardan  tovarlarning  katta  hajmini  sotib  olib,  talab  bo‘yicha  narx
qonunidan  o‘ziga  xos  tarzda  foydalanadi.  Oligopoliya  sharoitida  narxning
shakllanishi. Oligopoliya sharoitida narxning shakllanishi tarmoqdagi tovar ishlab
chiqaruvchilar  tomonidan  qo‘llaniluvchi  «ergashish»  hamda  «inkor  etish»  hatti-
harakatlari  orqali  izohlanadi.Yuqori  narxlar  esa  yuqori  sifatli,  yangi  iste’mol
qobiliyatiga  ega  bo‘lgan  tovarlarga  o‘rnatiladi.  Rivojlangan  iqtisodiyotga  ega
bo‘lgan  mamlakatlarda  marketingdagi  narxni  tashkil  qilish  muammolarini
faqatgina  asosiy  strategik  yondashishlarigina  ishlab  chiqilishi  bejiz  emas,  chunki
narxlarning  o‘zi  faqat  bozor  subyektlari:  sanoat  va  savdo  firmalari,  korxonalari
tomonidan  o‘rnatiladi  va  davlat  tomonidan  tartibga  solinadi.  Tovarning
raqobatbardoshligi  va  bozordagi  o‘rni  narx  darajasiga  bog‘liq.  Buning  natijasi
sotiladigan tovarlar massasida korxona ulushining oshishidir.
Bozor sharoitida narx siyosati o‘ziga xos bo‘lib, turli narxlarning mavjudligi
bozor  qonuniyatidir.  Narx  shakllanishida  tovar  bahosi  uning  sifatini  bildiruvchi
6 muhim indikator sifatida namoyon bo‘ladi. Tovar narxi qancha yuqori bo‘lsa, talab
tushadi va aksincha, past narxda tovarga bo‘lgan talab oshadi. Xarid qilish haqida
qaror  qabul  qilishga  tovar  narxi  miqdoriy  ko‘rsatkich  sifatida  xizmat  qilib,  xarid
budjetiga qarab u yoki bu narxdagi tovarni sotib oladi. Har doim ham narx tovar
sifatini  obyektiv  baholaydi,  deb  bo‘lmaydi.  Savdo  do‘konlarining  turiga  qarab
ishlab chiqaruvchidan olingan tovarlarga turli narxlar belgilanadi.
Supermarket,  Gipermarketlardagi  tovar  narxining  oddiy  kichik  chakana
savdo  do‘konidagi  narxlardan  yuqoriligi  yirik  savdo  markazlaridagi  servisning
yuqoriligi bilan izohlanadi.
Nima  uchun  tovar  narxi  uning  sifatini  o‘lchaydigan  ko‘rsatkich  sifatida
namoyon bo‘ladi?
Bu quyidagilar bilan izohlanadi:
Tajribalardan  ma’lumki,  yuqori  narx  tovar  sifatini  past  narxga  qaraganda
ko‘proq  kafolatlaydi.  2,Narx  xarid  jarayonida  iste’molchi  uchun  bir  o‘lchovli
ma’lum  ko‘rsatkich  bo‘lib  xizmat  qiladi.  Mahsulot  narx  bilan  solishtiriladi.  Bir
iste’mol  ehtiyojini  qondiruvchi  bir  necha  firmaning  mahsuloti  xaridor  tomonidan
solishtiriladi, so‘ngra xarid haqida qarorlar qabul qilinadi. 3,Tovar narxi sotuvchi
orqali xaridorga yetib boradigan signal bo‘lib hisoblanadi. Reklamada tovar narxi
ko‘rsatilmaydi.Uzoq  vaqt  davomida  bizning  iqtisodiyotimizda  barqaror  narxlar
holatini  haqiqatda  tovar  va  xizmatlar  bilan  ijtimoiy  ta’minlash  belgilaydi,  degan
fikr hukmron edi. O‘zgarmas narxlar barqaror ishlab chiqarish rivojiga va talabni
qondirishga to‘sqinlik qiladi. Bugungi kunda narxlar tizimi ancha chalkashki, uni
tushunib  yetish  birmuncha  murakkab,  eng  asosiysi  u  xo‘jalik  yuritishning  yangi
bozorlar sharoitiga moslashmog‘i lozim.
Narx  –  “marketing-miks”  kompleksining  vositalaridan  biri  hisoblanadi.  U
hech  qachon  marketing  —  miksning  boshqa  vositalaridan  ayrilgan  holda
ko‘rilmasligi  kerak.  Korxona  biron  bir  “narx  muammosini”  tahlil  qilganda  ko‘p
hollarda  uning  sababi  narx  emas,  balki  narx  bilan  bog‘liq  bo‘lmagan  raqobat
ko‘rsatkichlarining  zaifligi  hisoblanadi.Bozor  xo‘jaligi  faqatgina  erkin  raqobatli
narxlar  sharoitida  samarali  faoliyat  yuritishi  mumkin.  Bunday  narxlar  raqobatli
7 tanlov,  talab  va  taklif  nisbati,  bozor  muvozanatining  tiklanishini  hisobga  olgan
holda  sotuvchi  va  xaridor  o‘rtasidagi  savdo  va  oldi-sotdi  shartnomasi  natijasida
hosil  bo‘ladi.  Narx-navo,  ya’ni  baho  bozorning  unsurlari  ichida  eng  murakkab
elementidir.  U  har  doim  o‘zgarib  turadigan,  harakatchan  mexanizm  bo‘lib
bozordagi vaziyat o‘zgarishlariga tez va chaqqonlik bilan moslashib boradi.
Bozor  iqtisodiyotiga  o‘tish  davrida  narxlar  ahamiyatining  ortib  borishi
kuzatilmoqda, chunki mana shu davrda umumiy ishlab chiqarish hajmi, xarajatlar
oshishi  iqtisodiy  qiyinchiliklar  bilan  uyg‘unlashib  ketmoqda.  Moliyaviy  va  bank
boshqarish  tizimlarining  susayishi,  transport  va  milliy  iqtisodiyot  tarmoqlarining
kuchsizlanishi  narx  raqobatini  oshirib  yubordi.  Narxlar  darajasi  ko‘p  hollarda
xaridor tomonidan belgilanadi. Savdogar uchun marketing tizimida narx siyosatini
olib borish birmuncha cheklangan. Ma’lumki, yuqori daromadli rivojlangan ba’zi
bir  mamlakatlarda  narxning  pasayishi  sifatning  yomonligidan  dalolat  beradi.
Shuning  uchun  narx  pasayishi  shu  davlatlarda  korxona  mavqeyini  bozorda
mustahkamlamaydi,  balki  uni  raqobatdoshlilik  darajasini  pasaytiradi.  Xaridorlar
ana  shu  davlatlarda  yuqori  sifatli  mahsulotlarni  yuqori  narxda  sotib  olishga
intiladilar.  Hozirda  narx  raqobati  asta-sekin  narxsiz  raqobatlarga  o‘z  o‘rnini
bo‘shatib bermoqda. Marketingda narx siyosatini boshqarish masalasi u amal qilib
turgan  narx  strukturasiga  bog‘liq.  Albatta,  marketing  -  miks  vositalari  o‘rtasida
juda  katta  farq  mavjud.  Kommunikativ  va  distribyutorlik  siyosati  kabi  vositalar
mahsulotning bozordagi yutug‘i uchun kerak bo‘lgan shartlardir.Qiymat funksiyasi
hisobida ishlab chiqarish va sotish uchun ijtimoiy zaruriy mehnat xarajatlari, ishlab
chiqarishning  taxminiy  xarajatlari  va  foydalari  aks  ettiriladi.  Rag'batlantiruvchi
funksiya  resurslarni  tejash,  ishlab  chiqarish  samaradorligini  oshirish,  mahsulot
sifatini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy qilish va h.k. Taqsimlash funksiyasi
ayrim  tovar  guruhlari  va  turlari  bo'yicha  aksiz  solig'i  narxini,  qo'shimcha  qiymat
solig'ini  va  davlat  byudjetiga,  mintaqaga  va  boshqalarga  tushadigan
markazlashtirilgan sof tushumning boshqa shakllarini hisobga oladi.
Narx klassifikatsiyasi.
8 Narxlarni  turli  iqtisodiy  xususiyatlariga  ko'ra  tasniflash  mumkin.
Narxlarning  shakllanish  darajasi  bo'yicha  tasniflanishi.  Bozor  munosabatlari
sharoitida narxlarning eng muhim tasniflaridan biri bu ularning davlatning tartibga
soluvchi  ta'siridan  ozod  bo'lish  darajasidir.  Narxlarning  muhim  qismi  -  bu  har
qanday  hukumat  ta'siridan  qat'i  nazar,  bozor  talabi  va  taklifi  ta'sirida  rivojlanib
boradi.
Tartibga  solinadigan  narxlar,  shuningdek,  talab  va  taklifga  qarab
shakllanadi, ammo davlat tomonidan qandaydir ta'sir ko'rsatilishi mumkin. Davlat
narxlarning o'sishi yoki pasayishiga to'g'ridan-to'g'ri cheklovlar orqali ta'sir qilishi
mumkin. Davlat va ma'muriy organlar vakili bo'lgan davlat ma'lum tovar turlariga
o'rnatilishi va belgilangan narxni chiqarishi mumkin. Bozor iqtisodiyoti sharoitida
asosan ikki turdagi narxlar mavjud: erkin va tartibga solinadigan.
Bozor munosabatlarining eng maqbul xususiyati erkin narxlardir, ammo uni
har  doim  ham  to'liq  amalga  oshirish  mumkin  emas.  Davlat,  agar  kerak  bo'lsa,
narxlash  jarayoniga  aralashishi  va  o'zgaruvchan  iqtisodiy  sharoitga  qarab,
sozlanishi  yoki  belgilangan  narxlarga  o'tishi  mumkin.Sanoat  mahsulotlarining
ulgurji  narxlari  -  ulgurji  savdo  tartibida  mulk  egalaridan  qat'i  nazar,  korxonalar,
kompaniyalar  va  tashkilotlarning  tovarlarni  sotib  olish  va  sotish  narxlari.  Ushbu
turdagi  narx  sanoatning  ulgurji  narxlari  va  ulgurji  savdo  (sotish)  narxlariga
bo'linadi.  Korxonaning  ulgurji  narxlari  -  ular  ishlab  chiqargan  mahsulotlarini
iste'molchilarga  sotadigan,  ishlab  chiqarish  va  sotish  xarajatlarini  qoplab,  o'z
faoliyatini  davom  ettirish  va  rivojlantirishga  imkon  beradigan  foyda  olishlari
uchun mahsulot ishlab chiqaruvchilarning narxlari.Sanoatning ulgurji (sotish) narxi
- kompaniyalar va tashkilotlar, iste'molchilar tovar ishlab chiqaradigan korxonalar
yoki  marketing  (ulgurji)  tashkilotlar  uchun  to'laydigan  narxlar.  Xarid  qilish
narxlari - qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotadigan korxonalar, fermerlar va aholi
narxlari (ulgurji). Odatda kelishilgan narxlar o'zaro kelishuv asosida o'rnatiladi.
Chakana  narxlar  -  chakana  savdo  korxonalari,  korxonalar  va  tashkilotlarda
tovarlar sotiladigan narxlar. Bularga sanoat tashkilotlarining tarqatish xarajatlari va
ularning foydalaridan iborat sanoatning ulgurji (sotish) narxi, aktsizlar, qo'shilgan
9 qiymat  solig'i  va  savdo  imtiyozlari  kiradi.  Auksion  narxi  -  kim  oshdi  savdosida
sotiladigan tovarlar narxi. U bozor narxidan sezilarli darajada farq qilishi mumkin
(undan  bir  necha  baravar  yuqori),  chunki  u  mahsulotlarning  noyob  va  noyob
xususiyatlari  va  xususiyatlarini  aks  ettiradi,  shuningdek  kim  oshdi  savdosini
o'tkazayotgan shaxsning mahoratiga ham bog'liq bo'lishi mumkin
Korxonada narxlash bir-biriga bog'liq bo'lgan bir necha bosqichlardan iborat
bo'lgan murakkab jarayon:
- bozor ma'lumotlarini yig'ish va tizimli tahlil qilish;
- ma'lum vaqt oralig'ida narx siyosatining asosiy maqsadlarini belgilash;
- narxlash usullarini tanlash;
- ma'lum bir narx darajasini belgilash;
- narxga chegirmalar va qo'shimcha to'lovlar tizimini shakllantirish.
Narx  –  bu  raqobat,  resurslarni  qayta  taqsimlash,  kapital  harakatining
vositasidir. Narx – tovar, buyum va xizmatlar qiymatining puldagi ifodasi. Narx bu
tovar  nafliligi  tan  olinganda  uning  qiymatining  pulda  ifodalanishi,  qiymatning
bozorda  namoyon  bo‘lish  shakli.Qiymat  –  bu  xaridorning  mahsulotdan  ko‘rgan
foydasi, foydalanish darajasi. Xaridorning mahsulotni  xarid qilishi  uning xohishi,
didi  va  to‘lov  qobiliyatiga  bog‘liq,  bundan  tashqari  agar  xaridorga  bitta  birlik
mahsulot  kerak  bo‘lsa,  unda  bitta  turdagi  to‘lash  qobiliyati  bo‘ladi.  Agarda  unga
bir  nechta  mahsulot  kerak  bo‘lsa,  unda  har  bir  mahsulot  uchun  boshqa  to‘lash
qobiliyati bo‘ladi. Chunki mahsulotning keyingi donasi kamroq qadrli bo‘ladi. Bu
haqiqat  bizni  agregatlashgan  bozor  talab  chizig‘iga  olib  keladi.Mahsulotning
narxiga  xaridor  uni  olishga  tayyorligi  va  mahsulotning  nafligi  ta’sir  ko‘rsatadi.
Agar  xaridorda  alternativ  mahsulotni  tanlash  imkoniyati  bo‘lsa,  unda  xaridor
tomonidan mahsulotni sotib olish yoki olmaslik qaroriga nisbiy narx ta’sir qiladi.
Bu vaziyatda xaridor o‘zi uchun eng ma’qul va ko‘proq foydali bo‘lgan mahsulotni
sotib oladi.Narx – “marketing-miks” kompleksining vositalaridan biri hisoblanadi.
U  hech  qachon  marketing  —  miksning  boshqa  vositalaridan  ayrilgan  holda
ko‘rilmasligi  kerak.  Korxona  biron  bir  “narx  muammosini”  tahlil  qilganda  ko‘p
hollarda  uning  sababi  narx  emas,  balki  narx  bilan  bog‘liq  bo‘lmagan  raqobat
10 ko‘rsatkichlarining  zaifligi  hisoblanadi.Bozor  xo‘jaligi  faqatgina  erkin  raqobatli
narxlar  sharoitida  samarali  faoliyat  yuritishi  mumkin.  Bunday  narxlar  raqobatli
tanlov,  talab  va  taklif  nisbati,  bozor  muvozanatining  tiklanishini  hisobga  olgan
holda  sotuvchi  va  xaridor  o‘rtasidagi  savdo  va  oldi-sotdi  shartnomasi  natijasida
hosil  bo‘ladi.  Narx-navo,  ya’ni  baho  bozorning  unsurlari  ichida  eng  murakkab
elementidir.  U  har  doim  o‘zgarib  turadigan,  harakatchan  mexanizm  bo‘lib
bozordagi  vaziyat  o‘zgarishlariga  tez  va  chaqqonlik  bilan  moslashib  boradi.Narx
va narx belgilash siyosati marketingning bosh tarkibiy qismlaridan biridir. Oxirgi
yillarda  narx  bo‘yicha  olib  borilgan  keng  ko‘lamli  ishlar  natijasida
mikroiqtisodiyot va marketing orasidagi masofa kamaymoqda. Mahsulotning narxi
va  nafliligi  o‘rtasidagi  nisbat  har  bir  iqtisodiy  kelishuvning  asosidir.Narx
marketing  va  firma  faoliyatining  boshqa  o‘zgaruvchilari  bilan  uzviy  aloqada
bo‘ladi. U tovarning hayotiylik sikli davomida o‘zgarib turadi. Marketingda baho
siyosatining mohiyati, bozorda aniq ulushga erishish, ko‘zda tutilgan foydani olish
va  boshqa  strategik  va  tezkor  masalalarni  yechish  uchun  firma  tovarlariga  narx
belgilash  va  narxlarni  o‘zgartirib  turishdan  iborat.Bozor  narxlarining  asosiy
xususiyati  -  ularning  doimo  o‘zgarib  turish  qobiliyatidir.  Bu  tabiiydir,  chunki
narxlar talab va taklifni o‘zaro bog‘lovchi vositadir. Bizga ma’lumki, ularning har
ikkalasi  ham  harakatchandir.  Shuning  uchun  marketing  strategiyasida  shunchalik
harakatchan  narxlar  siyosatidan  foydalaniladi.  Bu  siyosat  tovarning  bozordagi
harakatini  tovar  hayotiylik  davrining  turli  bosqichlarini  tartibga  solish  va
boshqarishni,  bozorga  yangi  iste’mol  tovarlari  va  ishlab  chiqarish  vositalarini
kiritishni,  eskirgan  modellarni  bozordan  siqib  chiqarishni  ta’minlaydi.  Narxlar
hech qachon sababsiz o‘zgarmaydi. Masalan, biror kamchiligi bo‘lgan va ma’naviy
eskirgan  tovarlar  pasaytirilgan  baholarda,  hattoki,  tushirilgan  baholar,  deb
ataluvchi  narxlarda  sotiladi.  Yuqori  narxlar  esa  yuqori  sifatli,  yangi  iste’mol
qobiliyatiga  ega  bo‘lgan  tovarlarga  o‘rnatiladi.  Rivojlangan  iqtisodiyotga  ega
bo‘lgan  mamlakatlarda  marketingdagi  narxni  tashkil  qilish  muammolarini
faqatgina  o‘zi  faqat  bozor  subyektlari:  sanoat  va  savdo  firmalari,  korxonalari
asosiy strategik yondashishlarigina ishlab chiqilishi bejiz emas, chunki narxlarning
11 tomonidan  o‘rnatiladi  va  davlat  tomonidan  tartibga  solinadi.  Tovarning
raqobatbardoshligi  va  bozordagi  o‘rni  narx  darajasiga  bog‘liq.  Buning  natijasi
sotiladigan  tovarlar  massasida  korxona  ulushining  oshishidir.Narx  –  mahsulot
sifatining indikatori sifatida.Bozor sharoitida narx siyosati o‘ziga xos bo‘lib, turli
narxlarning  mavjudligi  bozor  qonuniyatidir.  Narx  shakllanishida  tovar  bahosi
uning  sifatini  bildiruvchi  muhim  indikator  sifatida  namoyon  bo‘ladi.  Tovar  narxi
qancha yuqori bo‘lsa, talab tushadi va aksincha, past narxda tovarga bo‘lgan talab
oshadi.  Xarid qilish  haqida  qaror  qabul  qilishga  tovar  narxi  miqdoriy ko‘rsatkich
sifatida xizmat qilib, xarid budjetiga qarab u yoki bu narxdagi tovarni sotib oladi.
Har  doim  ham  narx  tovar  sifatini  obyektiv  baholaydi,  deb  bo‘lmaydi.  Savdo
do‘konlarining turiga qarab ishlab chiqaruvchidan olingan tovarlarga turli narxlar
belgilanadi.
Uzoq  vaqt  davomida  bizning  iqtisodiyotimizda  barqaror  narxlar  holatini
haqiqatda  tovar  va  xizmatlar  bilan  ijtimoiy  ta’minlash  belgilaydi,  degan  fikr
hukmron  edi.  O‘zgarmas  narxlar  barqaror  ishlab  chiqarish  rivojiga  va  talabni
qondirishga to‘sqinlik qiladi. Bugungi kunda narxlar tizimi ancha chalkashki, uni
tushunib  yetish  birmuncha  murakkab,  eng  asosiysi  u  xo‘jalik  yuritishning  yangi
bozorlar sharoitiga moslashmog‘i lozim.Bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrida narxlar
ahamiyatining ortib borishi kuzatilmoqda, chunki mana shu davrda umumiy ishlab
chiqarish  hajmi,  xarajatlar  oshishi  iqtisodiy  qiyinchiliklar  bilan  uyg‘unlashib
ketmoqda.  Moliyaviy  va  bank  boshqarish  tizimlarining  susayishi,  transport  va
milliy  iqtisodiyot  tarmoqlarining  kuchsizlanishi  narx  raqobatini  oshirib  yubordi.
Narxlar  darajasi  ko‘p  hollarda  xaridor  tomonidan  belgilanadi.  Savdogar  uchun
marketing  tizimida  narx  siyosatini  olib  borish  birmuncha  cheklangan.  Ma’lumki,
yuqori daromadli rivojlangan ba’zi bir mamlakatlarda narxning pasayishi sifatning
yomonligidan  dalolat  beradi.  Shuning  uchun  narx  pasayishi  shu  davlatlarda
korxona  mavqeyini  bozorda  mustahkamlamaydi,  balki  uni  raqobatdoshlilik
darajasini  pasaytiradi.  Xaridorlar  ana  shu  davlatlarda  yuqori  sifatli  mahsulotlarni
yuqori  narxda  sotib  olishga  intiladilar.  Hozirda  narx  raqobati  asta-sekin  narxsiz
raqobatlarga  o‘z  o‘rnini  bo‘shatib  bermoqda.  Marketingda  narx  siyosatini
12 boshqarish  masalasi  u  amal  qilib  turgan  narx  strukturasiga  bog‘liq.  Albatta,
marketing  -  miks  vositalari  o‘rtasida  juda  katta  farq  mavjud.  Kommunikativ  va
distribyutorlik siyosati kabi vositalar mahsulotning bozordagi yutug‘i uchun kerak
bo‘lgan  shartlardir.Marketing  —  miks  ichida  mahsulot  narxiga  katta  vazifa
yuklanadi.  Faqat  narxgina  xaridorning  iqtisodiy  “qurbonligi”  (aniq  bir  mahsulot
sotib  olish  bilan  bog‘liq  bo‘lgan  va  boshqa  mahsulotlardan  voz  kechish)  ni
belgilaydi. Xaridor uchun narx bu “qurbonlik” hisoblanadi. Uni xaridor  biron bir
foyda yoki nafliligiga ega bo‘lish uchun to‘laydi. Biron bir mahsulot uchun yuqori
narx to‘lash xaridor uchun boshqa biron bir mahsulotdan voz kechishni bildiradi.
Shuning uchun  u sotuvchi  taklif  qilgan  narxni  mahsulot  nafliligi  bilan  va  boshqa
alternativ  mahsulotlar  narxi  bilan  solishtiradi.  Shunday  qilib,  har  xil  xaridorlar
uchun  mahsulot  nafliligi  bo‘lishi  bizni  bozor  segmentatsiyasiga  va  har  xil
narxlarga  olib  keladi.  Xaridorlarning  talablari,  raqobatchilar  tomonidan
mahsulotlar  doimo  o‘zgarib  turishini  inobatga  olgan  holda  muntazam  ravishda
narxlarni  qayta  ko‘rib  chiqib  turish  lozim.Narx  marketing  kompleksining  boshqa
uchta  unsuri  (tovar,  savdo,  harakatlantirish)  bilan  daromad  keltirish  borasida
farqlanadi. Bu hol poyafzal do‘konlari egalariga, poyafzallar uchun yuqoriroq narx
qo‘yish  imkonini  beradi.  Ikkinchi  tomondan,  sotuvchilar  poyafzal  fabrikalariga
qo‘shimcha  buyurtmalar  beradilar,  chunki  ularni  ko‘proq  sotish  ularning
daromadlarini  oshiradi.  Fabrikani  aynan  poyafzal  ishlab  chiqarishdan  manfaatdor
qilish uchun ularga poyafzal do‘konlarining egalari ilgarigiga qaraganda balandroq
narx taklif qilishlari lozim. Fabrikalar ishlab chiqarishni kengaytirish uchun har xil
charm  va  uning  o‘rnini  bosuvchi  boshqa  resurslarni  ko‘proq  sotib  olishlari,
shuningdek,  qo‘shimcha  ishchi  kuchini  yollashlari  lozim  bo‘ladi.  Ishlab
chiqarishning  ushbu  omillariga  talabning  ortishi  ularning  baholari  oshishiga  olib
keladi, bu esa o‘z navbatida ularni taklif qilishning o‘sishini rag‘batlantiradi. Shu
tariqa ishlab chiqarishning bir bo‘g‘unidan boshqasiga poyafzalga talab oshganligi
haqida  axborot  yetkazib  turiladi.  Poyafzal  uchun  kerakli  bo‘lgan  tovarlarga
ehtiyojning  ortishi  mo‘yna  (jun)  sanoati,  furnituralar  ishlab  chiqarish  ko‘lamini
kengaytirishni,  ishlab  chiqaruvchilarni  rag‘batlantiradi.Narxlar  faqat
13 iste’moldagina emas, balki ishlab chiqarishdagi o‘zgarishlardan ham darak beradi.
Masalan,  yong‘in  chiqishi  natijasida  ko‘p  zavodlar  to‘xtab  qoldi,  deylik  u  holda
ishlab chiqarish kamayib ketadi. Ushbu hol ularning narxini oshishiga olib keladi,
bu o‘z navbatida poyafzal fabrikalari egalari uchun poyafzallarni ilgarigi miqdorda
tayyorlashni  befoyda  qilib  qo‘yishi  mumkin.  Talab  ilgaridek  qolganda  poyafzal
ishlab  chiqarishni  qisqartirish  va  sotuvchilar  uchun  ularga  balandroq  chakana
narxlar  belgilash  imkonini  yaratadi. Tovarning oshgan  narxi  uni  iste’mol  qilishni
qisqartirishdan darak beradi. Charm ishlab chiqarishni qisqartirish haqidagi xabar
shu  tariqa  poyafzal  iste’molchisiga  yetib  boradi.  Ammo  uning  uchun  poyafzal
narxi  nima  sababdan  oshganligi  muhim  emas.  U  sabablaridan  qat’iy  nazar  tovar
narxi  oshganligiga  bir  xilda  qaraydi.Narxlarning  boshqa  muhim  vazifasi  -  ishlab
chiqaruvchilar  va  iste’molchini  rag‘batlantirishdir.  Narxlarning  o‘zgarishi  ishlab
chiqaruvchilarni ham, iste’molchini ham chorasini  ko‘rishga, ayni vaqtda  bunday
chora  imkoniyat  yaratishga  undaydi.  Bizning  misolimizda  poyafzalga  talabning
ortishi ularni ishlab chiqarishni ko‘paytirishga rag‘batlantiradi. Lekin bu xomashyo
materiallarini,  xullas,  ishlab  chiqarishni  kengaytirish  uchun  zarur  hamma
narsalarni  xarid  qilish,  ko‘paytirishni  talab  etadi.  Poyafzal  fabrikalarida  bunday
imkoniyat  paydo  bo‘ladi  ham,  zero  poyafzalga  bo‘lgan  talab  va  narxning  oshishi
ular  qo‘shimcha  daromad  olishi  va  bu  daromad  ishlab  chiqarishni  kengaytirishga
sarflanishi  mumkin.  Bu  esa  poyafzalning  narxi  balandroq  bo‘lganda  poyafzal
fabrikalari  egalariga  o‘z  daromadlarini  yanada  oshirish  imkonini  beradi.  Shunisi
ham  muhimki,  narxlar  mexanizmi  ishlab  chiqarilayotgan  mahsulot  miqdorini
ko‘paytirishgina  emas,  ishlab  chiqarishning  eng  tejamli  usullarini  ishlashni  ham
rag‘batlantiradi.  Poyafzal  ishlab  chiqaruvchilarning  daromadi  sotishdan  tushgan
pul  bilan  ishlab  chiqarish  xarajatlari  o‘rtasidagi  tafovutdan  iborat  bo‘lganligi
sababli eng kam xarajat qilgan holda mahsulot ishlab chiqarish ular uchun foydali
bo‘ladi. Poyafzal ishlab chiqarishda foydalaniladigan charmning biron xili borgan
sayin kamyob va qimmat bo‘lib boradi, deb faraz qilaylik. Bu hol uni tejashga va
uni o‘rnini bosa oladigan arzonroq materialni izlashga rag‘batlantiradi.
14 Narxlarning  uchinchi  vazifasi  ikkinchisi  bilan  chambarchas  bog‘liq.  Bu
daromadlarning  taqsimlanishidir.  Tovar  ishlab  chiqarish  sharoitida  xo‘jalik
faoliyati ishtirokchilari oladigan daromadlar ular o‘z shaxsiy yoki ishlab chiqarish
iste’mollarini  ko‘zlab  sotadigan  yoki  sotib  oladigan  tovarlar  va  xizmatlarning
narxlariga  bevosita  bog‘liqdir.  Narxlarning  o‘zgarishi  iqtisodiy  ne’matlar
sotuvchilari  va  xaridorlari  turli  guruhlarining  daromadlari  miqdoriga  to‘g‘ridan
to‘g‘ri  ta’sir  ko‘rsatadi.  Bozorga  jamiyat  uchun  eng  zarur  ne’matlarni  yetkazib
beruvchilar,  shuningdek,  ushbu  paytda  mo‘l-ko‘l  bo‘lgan  ne’matlarni  sotib
oluvchilar  ham  yutadilar.  Poyafzalchilik  mehnatiga  bo‘lgan  talab  oshsa  (taklif
o‘zgarmay  qolgan  darajada),  ularning  ish  kuchining  narxi,  demak,  daromadlari
ham  ortadi.  Mehnat  bozorida  taklif  oshadigan  (doimiy  talab  sharoitida)  bo‘lsa,
uning aksi bo‘ladi: ish kuchining narxi pasayadi.
Narxlarning  to‘rtinchi  vazifasi  alohida  korxonalarga  va  xo‘jalik  sohalariga
ishlab  chiqarish  omillarini  taqsimlashdir.  Narxlar  xo‘jalik  yurgizishning  muhim
vositasidir.  Marketingni  boshqarish  jarayonida  marketologlar  narxlarning  barcha
turlaridan, asosan ulgurji narxlar, mahsulot tashish tariflari va hisob narxlari bilan
ish  ko‘radilar.  Narxlarni  quyidagi  belgilar  orqali  turkumlash  mumkin:  a)  Savdo
sohasi bilan bog‘liq narxlar turlari:
Ulgurji.Chakana.Xarid va boshqalar.
b) Boshqarish darajasi va usullari jihatidan farq qiluvchi hamda
davlat tomonidan tartibga solinish darajasiga qarab narxlar:
Tartibga solinadigan (boshqarilib, o‘zgarib turadigan) narxlar
Erkin narxlar
Qat’iy belgilangan, tasdiqlangan narxlar
c) Narxning boshqa xillari (masalan, bozor narxi, xalqaro narxlar va h.k.).
Xaridorga realizatsiya qilinadigan tovar miqdoriga bog‘liq holda narxlarning
quyidagi turlari farqlanadi :
Ulgurchi  narxlar  —  bu  ishlab  chiqaruvchi  korxonalar  va  ulgurji  savdo
qiluvchi  tashkilotlar  o‘z  mahsulotlarini  sotadigan  narxlar.  Ulgurji  narxlar  qishloq
xo‘jaligi  va  sanoat  mahsulotini  ishlab  chiqarishda  va  muomalasida  sarf  bo‘lgan
15 xarajatlardan  va  korxona  bilan  tashkilotlarining  sotish  foydasidan  tashkil  topadi.
Barcha  korxonalar  odatda  har  qanday  tovarlarni  ulgurji  narxlarda  xarid  qiladilar.
Ulgurji  narxlar  xo‘jalik  hisobini  mustahkamlashga,  korxonalarning  rentabelli
ishlashiga ham xizmat qiladi.
Tovar  va xizmatlarning ulgurji  narxlari  -  bu  preyskurant  narxlardir. Bir  xil
davlat  va  kooperatsiya  korxonalari  o‘z  mahsulotlarini  boshqa  davlat  va
kooperatsiya korxonalari, tashkilotlariga ana shu preyskurant narxlarida sotadilar.
Ular nominal narx, deb ham ataladi. Bunday narxlar ba’zis narx hamdir.
Yangi ulgurji narxlar tarmoqlarga ishlab chiqarish xarajatlarini to‘la hisobga
olish  va  normal  foyda  ko‘rish  imkonini  beradi.  Shu  munosabat  bilan  sanoat  va
milliy iqtisodiyotning ko‘pgina tarmoqlarining undirma zarar ko‘rishlarini bartaraf
etadi.  Yangi  narxlarda  narxga  qo‘shib  berish  yoki  narxni  kamaytirish  juda  keng
qo‘llaniladi, bu esa mahsulot sifatini oshirishga rag‘batlantiradi.
Chakana narxlar- bu chakana savdo tovarlarini sotadigan narx.
Xarid narxi- bu qishloq xo‘jalik mahsulotlari, qishloq xo‘jalik korxonalari va
qishloq ahlidan xarid qilinadigan narx. Bu ulgurji narxning alohida turi.
Tartibga  solinadigan  narxlar  –  talab  va  taklifning  o‘zgarishi  ta’siri  ostida
shakllanadi, lekin davlat organlari narxning o‘sishi yoki pasayishini chegaralaydi.
Ularga:
chegaralangan  narxlar,  mahsulotni  sotish  uchun  eng  yuqori  chegarasi
belgilangan  narxlar  kafolatlangan  narxlar,  barcha  ishlab  chiqaruvchilar  uchun
mahsulot  sotib  olishning  yagona  narxlari  tavsiya  qilinadigan  narxlar,  u  yoki  bu
tovarga tavsiya etiladigan, majburiy emas.
Erkin  narxlar  –  bozorda  shakllanuvchi,  davlat  bevosita  ta’sir
ko‘rsatmaydigan  narxlar.  Erkin  narxlar–bu  bozor  konyunkturasini  hisobga  olib
sotuvchilar tomonidan o‘rnatiladigan narxlar.
Ularga:Talab asosida shakllanadigan
Taklif  asosida  shakllanadigan  Ishlab  chiqarishda  shakllanadigan  narxlar
kiradi.Qat’iy  belgilangan  narxlar  –  davlat  organlari  qarorlari  asosida
belgilanadigan narxlar. Qat’iy narx – bu shartnoma tuzilayotganda qayd etilgan va
16 shartnomaning  jami  amal  qilish  muddati  davomida  o‘zgartirilishi  mumkin
bo‘lmagan narx (shartnomakelishuvigako‘ra).
Bozor  narxi  –  oldi-sotdi  olib  borishda,  ayrim  bozorlarda  qo‘llanuvchi
baholar.Maqsadga yo‘naltirilgan narx siyosati turli xil narxlarni belgilashni ko‘zda
tutadi.  Qabul  qilingan  belgilariga  ko‘ra  narxlar  turlar  bo‘yicha  tasniflanadi.
Ulardan eng muhimlariniko‘rib chiqamiz.
Tariflar  -  bu  xizmatlar  uchun  narxlar.  Masalan,  elektroenergiya,  aloqa
xizmati  uchun  tariflar,  temir  yo‘l  tariflari.  Davlat  tariflari  rejalashtirilgan
narxlarning  bir  shaklidir.  Temir  yo‘lda,  avtomobillarda  va  boshqa  transport
vositalarida yuk tashish tarifidan transport tashkilotlari o‘zaro hisob-kitob qilishda
ham, transportdan  foydalangan  davlat,  kooperatsiya  korxonalari  bilan  hisob-kitob
qilishda  ham  shu  tarifdan  foydalanadilar.Davlat  tomonidan  narxlarning
boshqarilishi  darajasi  va  ularni  tartibga  solishning  boshqa  vositalariga  ko‘ra
quyidagi  narxlar  farqlanadi:Boshqariladigan  narxlar  bu  –  darajasi  boshqaruvning
mos  keluvchi  organlari  tomonidan  nazorat  qilinadigan  narxlar.  Ularning  orasidan
eng  oxirgi  (yakuniy)  narxni  ajratish  mumkin  (korxona  o‘z  mahsuloti  yoki
xizmatiga  undan  yuqori  baho  belgilash  huquqiga  ega  bo‘lmagan  narxlar),  jalb
etilgan  narxlar  (ma’lum  darajadagi  narxlar).  Ba’zis  baho  -  tovar  navi  (sorti)  va
sifatini  aniqlashda  qo‘llaniladi.Xarid  qilish  -  sotish  bahosi  –  shartnomaga
asoslangan  yetkazib  berish  shartlari  bilan  belgilanuvchi  narx,  bu  narx  fakturaviy
narx  ham  deyiladi  va  uni  “sif”,  “for”,  “franko”  kabi  ko‘rsatkichlar
bilanifodalanadi.Jahon  bahosi  -  tovar  turiga  bog‘liq  ravishda  aniqlanadi.Monopol
baho  monopoliyalar  tomonidan  belgilanadigan  baho.Transfert  bahosi  -  bu
firmaning  ishlab  chiqarish  bo‘limidan  boshqa  bo‘limlariga  o‘tkazilayotgandagi
tovar  bahosi,  masalan,  tashqi  savdo  xizmatiga  yoki  chet  el  savdo
filialiga.Harakatlanuvchi  narx  -  shartnoma  tuzilayotgan  paytda  unda  qayd  etilgan
va  ma’lum  sharoitda  o‘zgarishi  mumkin  bo‘lgan  narx  (shartnoma  kelishuviga
ko‘ra).Sirpanuvchi  narx  -  bu  qoidaga  ko‘ra  uzoq  muddatda  tayyorlanadigan
mahsulotga  belgilangan  narx  (masalan,  kema).  Shartnoma  tuzilayotganda  unda
qayd  etilgan  narx  ikkala  tomonning  kelishuviga  ko‘ra  o‘zgarishi  mumkin.Vaqt
17 omilini  hisobga  olgan  holda  doimiy  va  vaqtinchalik  (mavsumiy)  narxlar
farqlanadi.Doimiy narx - bu amal qilish muddati kelishilmagan narx.Vaqtinchalik
(mavsumiy)  narx  -  bu  vaqtning  ma’lum  davrida  (mavsumda)  amal  qiluvchi
narx.Mahsulotlarni  yetkazib  berish  va  sotish  shartlariga  ko‘ra  netto  narx,  brutto
narxlar farqlanadi. Netto narx- bu tovarning “sof” narxi. Brutto narx (yalpi narx)-
bu oldi-sotdi shartlarini hisobga olib, belgilangan narx (tovarlar bo‘yicha soliqlar,
chegirmalar,  “franko”  turi,  sug‘urta).Narxning  yana  bir  necha  turlari  mavjud
bo‘lib,  narxlar  mahsulot  ishlab  chiqarilgan  rayondan  iste’mol  rayoniga  tashish
bilan  bog‘liq  transport  xarajatlari  kimning  zimmasida  bo‘lishiga  qarab  narxlar
(Franko,  FOB,  FOS  va  hokazolar),  mahsulot  yetkazib  beruvchi  bilan  iste’molchi
o‘rtasida qanday taqsim bo‘lishiga qarab bir-biridan farq qiladi.
Franko-mahsulot  yetkazib  beruvchining  ombor  narxlarida  mahsulotni
yetkazib  beruvchi  omboridan  to  iste’molchi  omboriga  yetkazib  berishgacha
bo‘lgan  barcha  transport  va  yuk  tashish-tushirish  xarajatlarini  iste’molchi  (yukni
qabul  qilib  oluvchi)  ko‘taradi.  Mahsulot  yetkazib  beruvchi  esa  bu  xarajatlardan
ozod bo‘ladi. Franko-mahsulot yetkazib beruvchi omborining ulgurji narxlari keng
qo‘llaniladi.  Mahalliy  sanoat  mahsulotlari,  shuningdek,  ba’zi  qurilish  materiallari
va  boshqalar  ham  ana  shunday  narxlarda  sotiladi.  Iste’molchi  materiallarni  o‘z
transport  vositalari  bilan  yetkazib  beruvchining  omboridan  tashib  olganida  ham
o‘sha franko narxlar qo‘llaniladi.Franko-mahsulot jo‘natiladigan stansiya (pristan)
narxlari  mahsulot  yetkazib  beruvchining  materialni  jo‘natish  stansiyasigacha
(pristangacha)  tashib  olib  borish  bilan  bog‘liq  qo‘shimcha  xarajatlarini  ham  o‘z
ichiga  oladi.  Ammo  vagonlarga,  kema,  barjalarga  ortish  xarajatlari  bundan
mustasno.  Mahsulotni  ortish,  mahsulot  yetib  borgan  joyda  uni  tushirish,
iste’molchining  omborigacha  tashib  borish  xarajatlari  bu  xil  franko  narxiga
kirmaydi. Bu narxlar amalda mol yetkazib beruvchini materialning to‘liq va sifati
buzilmagan holda tashib olib borilish javobgarligidan ozod etadi.Franko-mahsulot
jo‘natiladigan  stansiya-vagon  narxlari  mahsulotni  o‘z  omboridan  jo‘natish
stansiyasiga (pristanga, portga) tashib borish bilan bog‘liq xarajatlarni, vagonlarni
shaxobcha  yo‘llarga  chiqarish,  teplovozlar  manevri  uchun  to‘lovlar,  mahsulotni
18 vagonlarga  (kemalarga)  ortish  xarajatlari,  mahsulotni  jo‘natayotganda  bo‘ladigan
transport  tashkilotlari  tomonidan  joriy  qilingan  (masalan,  mahsulotni  taroziga
solish)  to‘lovlar  mahsulot  yetkazib  beruvchi  zimmasiga  yuklanadi.  Mazkur
xarajatlardan  tashqari  mahsulot  jo‘natish  stansiyasidan  iste’molchi  omboriga
tushguncha o‘rtada bo‘ladigan barcha tashish, ortish-tushirish xarajatlarini (franko-
jo‘natish  sanksiyasi  baholarida)  iste’molchi  ko‘taradi.Narxning  shakllanish
nazariyasi asoslarini mikroiqtisodiyot fani tariflab beradi. U akademik fan bo‘lib,
uning  ko‘pgina  tushunchalari,  asoslari,  modellari  haqiqiy  ko‘rsatkichlarida  aks
etmaydi  yoki  amaliyotda  qo‘llanilishi  qiyin  (ko‘pgina  hollarda  bu  modellardan
foydalanib  ham  bo‘lmaydi).  Shu  sababli  mikroiqtisodiy  nazariyani  amaliyotda
qo‘llashda  cheklovlar  mavjud.  Bu  fanning  asosiy  ko‘rsatmalariga  tayangan  holda
tashkilot  ma’lum  vaqt  ichida  amalga  oshirilishi  shart  bo‘lgan  maqsadlari  uchun
narx  bo‘yicha  o‘z  harakatlarini  ishlab  chiqadi.Baho  siyosatini  ishlab  chiqishda
quyidagilarga  e’tibor  berish  zarur:  xarajatlar,  talab,  raqiblar  narxi,  narx
belgilashdan  ko‘zlangan  maqsadlar,  narxlarni  boshqarish  bo‘yicha  davlat
tadbirlari. Umuman olganda narx maqsadlari uch sohaga nisbatan qo‘llaniladi:
-  tovar  aylanmasi  hajmini  aniqlash;  -  maksimal  foyda  olish;  -  raqobat
sohalari.
19 1.2 Bozor iqtisodiyoti sharoitida mahsulotlarga narx belgilash
Bozorning  turiga  bog‘liq  holda  auksionlar,  birja  kotirovkalari  narxi
farqlanadi. Auksion bahosi - bu auksionda sotilgan tovarning real bahosi. Auksion
bu-tovarni  raqobatli  savdo  yo‘li  bilan  sotish  usuli.  Sotib  oluvchi  auksion
ishtirokchilaridan minimal narxga erishilganlik sharti bilan eng yuqori narxni taklif
qilgan  odam  bo‘ladi.  Auksionlarda  momiq-mo‘ynali  tovarlar,  choy,  qadimgi
predmetlar, qimmatbaho toshlar va b.lar kabi tovarlar sotiladi.
Birja  kotirovkalari  -bu  tovar  birjalarida  tuziladigan  shartnomalar  baholari.
Ushbu  bozor  tovarni  hozir  kelishilgan  narxda  olish-sotishni,  biroq  uni  ma’lum
paytda yetkazib berishni ko‘zda tutadi. Birja tovarlari narxlari naqd savdo qiluvchi
bozorning joriy narxlariga asoslanadi, lekin bundan tashqari ularda foiz stavkalari
va inqiroz sur’atlarining o‘zgarishlari ham hisobga olinadi.
Tovar birjalarida narxlari vaqti-vaqti bilan kuchli o‘zgarib turadigan tovarlar
bilan  operatsiyalar  o‘tkaziladi.  Haqiqiy  tovar  almashinishi  yuz  beradigan  naqd
pulli bozorlardan farqli ravishda tovar birjalarida
Monitoring  –  kuzatish,  korxonalarning  moliyaviy-xo‘jalik  faoliyati
to‘g‘risida  axborot  yig‘ish  va  umumlashtirish  tizimi.  Narxlar  monitoringi  esa
ro‘yxatdan  o‘tkaziladigan  shartnomalar  qo‘shimcha  ustama  xarajatlarsiz,
vositachilik  xizmatlarisiz  tuzilganligi  hamda  narxlarning  maqsadga  muvofiqligini
kuzatishdir.  Xaridorning  mahsulot  sotib  olishi  jarayonidagi  narx  va  qiymat
o‘rtasidagi muvozanat 10.2. jadvalda keltirilgan.Tovarning qadrliligiga eng avvalo,
uning xususiyatlari, ya’ni ushbu xususiyatlar xaridorlar didiga qanchalik mosligiga
bog‘liq.  Yuqorida  ko‘rsatilgan  xususiyatlarning  baholanishi  xaridorlarning
subyektiv  qabul  qilishiga  bog‘liq.  Mahsulotning  bir  xil  xususiyatlari  xaridorlar
tomonidan har xil baholanishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, xaridorlar bir xil
mahsulot  uchun  har  xil  narx  to‘lashga  tayyordirlar.  Mahsulotning  qadrliligiga
marketing vositalari ta’sir qiladi (korxonaning imiji, marka imiji sotish sharoitlari,
reklama  va  boshqalar).  Shuning  uchun  yangi  sotuvchining  yutug‘ini  faqat
mahsulotning past narx bilan belgilab bo‘lmaydi. Past narxda sotuvchining yutug‘i
faqatgina  xaridorning  hech  bo‘lmaganda  sifatga  bo‘lgan  ehtiyojini  qondirishi
20 kerak.Tovarni  bozorda  namoyish  qilish  narxlardan  marketing  kompleksi
elementlaridan  biri  sifatida  tovar,  savdo  (o‘tkazish)  va  rag‘batlantirish  bilan  bir
qatorda  faol  foydalanishni  ko‘zda  tutadi.  Narx  samarali  narx  siyosatini  o‘tkazish
sharoitida maqsadli bozorga ta’sir etishning aniqravshan vositasiga aylanadi.
Bozor  iqtisodiyoti  rivojlangan  mamlakatlarda  uzoq  vaqtlargacha  narx
iste’molga  oid  qarorlar  qabul  qilinishining  eng  muhim  mezoni  bo‘lgan.  Hayot
darajasi  nisbatan  past  bo‘lgan  mamlakatlar  uchun  va  shuningdek,  ommaviy  talab
bo‘lgan  tovarlarga  nisbatan  bunday  yondashuv  bugungi  kunda  ham  adolatli
hisoblanadi.  Hozirgi  davrda  narx  siyosatining  roli  tovar,  savdo  va
rag‘batlantiruvchi  siyosat  kabi  iste’molchiga  ta’sir  etuvchi  narxga  oid  bo‘lmagan
choralarga  nisbatan  tushmoqda.  Shu  munosabat  bilan  mutaxassislar  bevosita
narxga  oid  raqobatdan  qochishni,  narxga  oid  bo‘lmagan  raqobatdan  faol
foydalanishni,  bozorni  segmentlash,  bozorda  o‘z  o‘rnini  qidirib  topish,  tovarni,
uning  sifatini  differensiyalash,  yangi  tovarlarni  ishlab  chiqish,  reklama  metodlari
va  vositalarini  kengaytirish  va  savdoni  rag‘batlantirish,  savdo  tizimi
samaradorligini  oshirishni  tavsiya  qilmoqdalar.  Ammo  shunga  qaramasdan  narx
o‘ta  muhim,  bozordagi  ahvolga  va  tadbirkorning  oladigan  foydasiga  katta  ta’sir
o‘tkazuvchi marketing siyosatining jiddiy elementiligicha qolmoqda.
Xaridorlar bozori sharoitida narxlar darajasi sezilarli darajada iste’molchilar
tomonidan  belgilanadi,  sotuvchining  narx  sohasidagi  imkoniyatlari  keyin  paydo
bo‘ladi.  Biror  bir  tovarni  sotib  olmoqchi  bo‘lgan  xaridor  uchun  narx  “iqtisodiy
qurbonlik”  hisoblanadi.  Xaridor  bu  ”qurbonlik”ni  tovarni  sotib  olish  va  undan
foydalanishdan keladigan foyda bilan taqqoslaydi, tovarning foydasi uning narxiga
nisbatan yuqori, deb hisoblagandan keyingina sotib oladi. Xaridorlar hatto yuqori
narx bilan bo‘lsa ham sifatli tovar sotib olishni afzal ko‘radilar.Tovar sotib olgan
odam  uchun  qancha  foydali  bo‘lsa,  uning  yuqori  narxi  shunchalik  oqlangan
bo‘ladi. Ommaviy xaridorlar uchun imkoniyatli narxlardagi yaxshi sifatli tovarlar
kerak. Shunday qilib, xaridorlar narxlarga talab, daromadlar darajasi, istak va mos
keluvchi tovarni sotib olish imkoniyati bilan ta’sir o‘tkazadi. Xaridorlar tomonidan
narxlarni ruhan idrok etish omili juda muhim.
21 Narxlarning asosiy darajasi hisobi bozorga chiqarilgan tovarga talab (uning
hajmi va dinamikasi) va savdoning aniq bozorida talabning har bir guruhi bo‘yicha
elastikligini  aniqlash  bilan  boshlanadi.  Marketing  bo‘yicha  mutaxassis  nafaqat
narx va buning natijasida yuzaga kelgan talab orasidagi bog‘liqlik xarakterini talab
qonuni bilan ifodalanishini, shuningdek, ushbu mahsulotning turlicha narxiga talab
qanchalik  qaratilayotganini  ham  bilishi  kerak.  Bu  bog‘liqlik  darajasini  talabning
narxga oid elastikligi (o‘zgarishliligi), deb atash qabul qilingan va grafik jihatdan u
egri  talabning  egilishidagi  ma’lum  burchak  sifatida  tasvirlanadi.Oddiy  vaziyatda
narx  va  talab  bir-birlariga  teskari  bog‘liqlikda  bo‘ladi,  ya’ni  narx  qancha  yuqori
bo‘lsa,  talab  shuncha  kam  bo‘ladi.  Budjeti  cheklangan  iste’molchilar  muqobil
tovarlarni  tanlashga  duch  kelganlarida  ular  uchun  narxi  juda  yuqori  bo‘lganlarini
juda  kam  sotib  oladilar.Raqobat  orqali  narxni  o‘zgartirish  talabning  oshishi  yoki
pasayishiga  bog‘liq.  Aksincha,  narx  qancha  past  bo‘lsa,  talab  shuncha  oshadi.
Baho  talab  qayishqoqligining  o‘zgarishiga  olib  keladi.  Ammo  hamma  xaridorlar
ham bahoning o‘zgarishiga bir xil munosabatda bo‘lmaydilar.
Elastik,  deb  narxlarning  sezilmas  o‘zgarishidan  ham  sezilarli  o‘zgaradigan
talabga  aytiladi.  Talabning  elastik  (o‘zgaruvchan)ligi  raqobat  darajasiga  bozorda
substit  (o‘rnini  bosuvchi)  tovarlar  mavjud  bo‘lganda,  xaridorlarning  daromad
darajalari  va  muomala  qila  olish  (xarid  qobiliyati)  xususiyatlariga  bog‘liq.
Miqdoriy  jihatdan  u  sotilgan  tovar  hajmi  foizli  o‘zgarishining  uning  narxi  foizli
o‘zgarishiga  bo‘lishdan  chiqqan  qismi  sifatida  aniqlanadi.  Talab  qanchalik  kam
elastik  bo‘lsa,  tovarning  sotuvchisi  unga  shunchalik  yuqori  narx  belgilashi
mumkin.  Va  aksincha,  talab  qanchalik  elastik  bo‘lsa,  sotuvchi  firmada  o‘z
mahsulotiga  emas,  boshqalarnikiga  narxlarni  pasaytirish  siyosatidan
foydalanishiga to‘g‘ri keladi, bu esa savdo hajmining va firma foydasining keskin
oshishiga olib keladi. Narx elastikligi asosida belgilangan talab narxlarning yuqori
chegarasini shakllantiradi. Agar raqobat cheklangan bo‘lsa, firmaning narx ustidan
nazorat  darajasi  oshadi,  bozorning  ta’siri  esa  pasayadi.  Raqobat  yuqori  darajada
bo‘lganda  narxni  bozor  boshqaradi.  Shuning  uchun  bozor  yetakchisi  narxlarni
hisob-kitob qilganda xomashyo, materiallar yetkazib beruvchilar narxini, o‘xshash
22 mahsulotlar ishlab chiqaradigan raqobatchilar narxini, bir xildagi o‘xshash tovarlar
taklif qiluvchi raqobatchilar narxini e’tiborga olishlari kerak. Tovar narxi darajasi
va uning strukturasi raqobatchi firmalarning o‘xshash tovarlari bilan ular sifatining
texnik-iqtisodiy  parametrlari  va  boshqa  raqobatbardoshlikni  tashkil  etuvchilari
asosida taqqoslash bilan belgilanadi. Taqqoslash raqobatchilar tovarini xarid qilish,
xaridorlar  fikrini  so‘rash  kabilarni  ko‘zda  tutadi.  Narxlar  unga  raqobatchilar
tomonidan  bo‘ladigan  reaksiyani  hisobga  olib,  tuzatiladi.  Bu  holatni  pisand
qilmaslik  firma  narx  siyosatining  mag‘lubiyatiga  va  uning  tadbirkorlik  faoliyati
izdan  chiqishiga  olib  kelishi  mumkin.  Narx  urushi  bo‘shashgan  (sust)  firmalarni
bozordan siqib chiqaradi. Shunday qilib, narxlar darajasi birinchi navbatda, firma,
xaridorlar va raqobatchilar manfaatlarini tenglashtirmog‘i lozim.
Narxlar  darajalari  aytib  o‘tilgan  omillaridan  tashqari  davlat  boshqaruvi
choralariga ham (hukumat antidemping va antitrest qonunlar doirasida ta’sir etishi
mumkin),  shuningdek,  mamlakat  va  ushbu  bozordagi  soliqqa  tortish  tizimi  va
inqiroz  darajasi  xarakteridan,  davlat  moliyaviy  ahvoli,  valuta  kurslari  nisbati,
siyosiy  vaziyat  va  boshqalardan  kelib  chiqib  ham  bog‘liq  bo‘lishi
mumkin.Korxonalar  o‘z  tovarlariga  narx  belgilashdan  oldin  unga  ta’sir  etuvchi
tashqi  omillarni  chuqur  tahlil  qilishlari  zarur.  Jahon  tajribasida  iste’molchilarni
xaridiga qarab turli bo‘limlarga ajratib o‘rganiladi.
Ishlab  chiqaruvchi.  So‘ralgan  narxni  xarajatlarning  to‘liq,  qisman  hisobiga
mos  kelishi.Iste’molchilar.  Narx  darajasining  potensial  sotib  oluvchilar  nuqtayi
nazaridan maqbulligi.Raqobatchilar. Raqobatchilar tomonidan so‘ralgani bo‘yicha
sotilgan  narxlar  darajasi.Narx  darajasi  korxona  iqtisodiyotiga  kuchli  ta’sir
ko‘rsatadi.  Savdo  hajmini  o‘zgartirmagan  holda  narxlarni  1%  ga  oshirish  “Coca
Cola”ning daromadini 6,4% ga, “Nestle”ni 17% ga, “Philips”ni 28,7% ga oshirgan
bo‘lar  edi.Korxona  uchun  narx  vosita  ham  bo‘lib, narxning  yordamida  u ma’lum
maqsadga  erishishga  va  o‘ziga  raqobatda  ustuvorlikni  ta’minlashga  urinadi.
Shuning uchun narxni shakllantiruvchi ichki omillarishlab chiqarish xarajatlari va
muomala,  firmaning  marketing  va  narxga  oid  maqsadlari,  shuningdek,
korxonaning  tovar  siyosati  (assortimentning  kengligi,  tovar  hayotiylik  davrining
23 bosqichlari, tovar marketingi, qadoqlash), savdo siyosati va stimullash sohasidagi
siyosat  hisoblanadi.  Xarajatlarni  baholash,  keyin  esa  ularni  pasaytirish  yo‘llarini
qidirish har qanday aqlli tadbirkor uchun majburiy mashg‘ulot, chunki narxlarning
quyi  chegarasini  shakllantiruvchi  xarajatlar  narxga  oid  raqobat  sharoitida
muvaffaqiyatni belgilaydi.
Mahsulotning  xususiyatlari  esa  aksincha  mahsulotning  naflilik
determinantlarini  shakllantiradi.  Bu  ko‘pgina  bozor  tadqiqotlarida  mahsulotning
asosiy bozordagi mag‘lubiyati narx naflilik omilining birbiriga to‘g‘ri kelmasligida
namoyon  bo‘ladi.Firmalar  ko‘p  hollarda  keng  assortimentli  mahsulotlar  ishlab
chiqaradilar.  Ular  bir-birlari  bilan  talab,  xarajatlar  yoki  birgalikda  ikki  omil
bo‘yicha  bog‘liqdir.  Quyidagi  omillar  ushbu  mahsulot  turiga  har  xil  narxni
shakllantirishga,  bozorni  segmentlashtirishga,  korxona  foydasini  saqlab  qolishga
va ko‘paytirishga yordam beradi.Mahsulotlarning bir-birini to‘ldirishi va bir-birini
almashtirirish qobiliyati mahsulotlarning ichki xususiyatlarini rivojlantirgan holda
mahsulotlar  differensiatsiyasi,  qadoqlashdagi  farqlar,  reklama,  mahsulotlar
sotishdan  keyingi  xizmat  darajasi  bilan  belgilanadi.Marketingning  quyidagi
elementlari mahsulotlarning bozordagi mavqeyini egallashi uchun sharoit yaratadi,
bular  mahsulotlarni  bozorga  yo‘naltirish  va  taqsimlash  vositalaridir.  Ular  narx
siyosati bilan chambarchas bog‘liq.
Sotish  hajmining  o‘zgarishiga  (yoki  umuman  ta’siri  yo‘q)  mahsulot
narxining  pasayishi  boshqa  marketing  vositalarining  ko‘magisiz  juda  sezilarsiz
darajada  ta’sir  etadi.  Narxning  pasayishi  talab  hajmiga  ta’sir  etishi  uchun
kommunikativ vositalar orqali masalan, reklama orqali ushbu pasayishni xaridorlar
ongiga  yetkazish  muhim  hisoblanadi.Yangi  mahsulotni  bozorda  tez  tarqalishi
uchun  ishlab  chiqaruvchi  mahsulotni  chegirmalar,  kuponlar,  tekin  tarqatiladigan
namunalar  yordamida  amalga  oshiradi.  Bunda  barcha  pasaytirilgan  narxlar
odatdagi narxlar bilan solishtirilganda chegirmalar bilan bog‘liq bo‘lishi kuzatiladi.
Ishlab  chiqaruvchining  narx  siyosati  sotish  kanallari  bilan  chambarchas
bog‘liq  bo‘ladi.  Ko‘p  hollarda  ishlab  chiqaruvchining  narxi  savdo  ustamasi
yordamida  shakllanadi,  ular  barcha  qilingan  xarajatlarni  qoplab  foyda  olishni
24 ta’minlashi  lozim  bo‘ladi  va  yana  talabning  elastikligiga  ham  bog‘liq.  Mahsulot
harakatining  har  bir  ishtirokchisi  narxning  shakllanishida  muhim  vazifani
egallashni  xohlaydi.  Agar  ishlab  chiqaruvchi  sotish  kanallari  ustidan  hukmronlik
qilsa, unda narxning shakllanishida va savdo chegirmalarida ko‘proq imkoniyatlari
bo‘ladi. Sotish kanallari ko‘p bo‘lgan holatda ulgurji narxlarni pasaytirish siyosati
ishlab  chiqaruvchi  uchun  katta  muammo  bo‘ladi.  Ayrim  savdo  firmalari  xaridor
uchun belgilab qo‘yilgan chakana narxni pasaytiradilar, boshqalar esa korxonadan
rasmiy  ravishda  narxlarni  pasaytirishni  taklif  qilishadi.  Shunday  qilib  dallollar
narxni  ishlab  chiqaruvchidan  xaridorga  yetib  borishdagi  asosiy  omil  qilib
ko‘rsatishgan.  Agar  ishlab  chiqaruvchi  mahsulotning  ko‘p  qismini  yirik  savdo
firmalari orqali ularga chegirmalar qilib sotsa, uning raqiblari esa kichik firmalari
orqali  yuqori  bo‘lmagan  chegirmalar  berib savdoni  amalga  oshirsa,  u  holda  unda
boshqa  xarakterga  ega  muammolar  paydo  bo‘ladi.Kichik  savdogarlar  yuqorida
belgilangan  sabablarga  ko‘ra  mahsulotlarni  normal  darajadan  past  bo‘lgan
narxlarda sotadilar va shu bilan yirik savdogarlarga muammolar tug‘diradilar. Agar
ishlab chiqaruvchi chakana narxlarda chegirmalar qilsalar ular sotish kanallaridan
mahrum  bo‘lishlari  mumkin.  Dallollarga  optimal  chegirmalar  bergan  ishlab
chiqaruvchi g‘alaba qozonadi.
Mahsulotni  tarqatish  kanallari  nafliligi  narx  o‘sishi  va  pasayishiga,  demak,
mahsulotning  sotilishiga  ham  bog‘liq,  agar  misol  uchun  qimmat  bo‘lmagan
mahsulotni  xususiyati  betakror  bo‘lgan  juda  qimmat  mahsulot  kanaliga
yo‘naltirsak,  yangi  mahsulot  yuqori  talabga  ega  bo‘lmaydi.  Bunday  kanal  yangi
mahsulotning  xususiyatlarini  ko‘rsatadi,  lekin  narxga  qaramasdan  yuqori  sotuvni
ta’minlab  bermaydi.Arzon  mahsulotlar  arzon  kanallar  yordamida  tarqatilishi,
yuqori sifatli mahsulotlar esa yuqori sifatni qabul qilishini kuchaytiruvchi (yuqori
malakali  xodimlar,  konsultatsiyalar,  atrof-muhit  va  b.q.)  va  yuqori  narxni
ta’minlovchi  kanallar yordamida tarqatilishi  lozim. Mahsulotni  tarqatish kanallari
uning  nafliligini  o‘sishiga  ta’sir  ko‘rsatadi,  shuning  uchun  ishlab  chiqaruvchilar
ularni  nazorat  qilishni  xohlaydilar  va  shu  bilan  sotish  va  narx  siyosatiga  ta’sir
ko‘rsatadilar.Ishlab  chiqaruvchilar  o‘z  mahsulotlari  narxini  vositachilarga  qarab
25 qat’iy belgilab qo‘ya olmaydilar, vositachilar mahsulotlar qiymatini istagan vaqtda
past yoki yuqori narxlarni belgilanishiga sabab bo‘lishi mumkin. Vositachilikning
narx  bo‘yicha  qabul  qiladigan  qarorlariga  ta’sir  o‘tkazish  uchun  dallollar  bilan
o‘rtadagi aloqaning ishlab chiqaruvchilar boshqarishlari lozim. Ular bilan o‘rtadagi
aloqani  yaxshilanishi,  xarajat  va  foyda  orasidagi  to‘g‘ri  taqsimlanish  narx  bilan
bog‘liq kafolatlarga yoki narxlarni oshirish bo‘yicha alohida kelishuvlarga bog‘liq.
Narxning  o‘zgarishi  ko‘p  hollarda  sotish  hajmiga  va  bozordagi  ulushga
kuchli  ta’sir  qiladi.  An’anaviy  iste’mol  mahsulotlariga  narx  bo‘yicha  talabning
elastikligi 10-20 % gacha  reklama  bo‘yicha  talabning elastikligidan yuqori, ya’ni
narxning 10 % ga o‘zgarishiga nisbatan 1020 barobar ko‘p ta’sir o‘tkazadi. Sanoat
mahsulotlarida  farq  bundan  ham  yuqori.Faol  mahsulot  va  kommunikativ  siyosat
uzoq  vaqt  davomida  amalga  oshiriladi,  lekin  narx  bo‘yicha  aksiyalarni
tashkillashtirish ko‘p vaqt talab qilmaydi. Uzoq va mustahkam raqobat ustunligiga
faqat narx bo‘yicha qilingan tadbirlar orqali erishish juda qiyin masala. Xarajatlar
bo‘yicha  qat’iy  va  uzoq  davom  etuvchi,  raqobatchilar  erisha  olmaydigan
ustunlikka ega bo‘lish zarur.Ayrim bozorlarda talab boshqa marketing vositalariga
qaraganda  narx  siyosatiga  tezroq  ta’sir  ko‘rsatadi.  Narx  bilan  bog‘liq  bo‘lmagan
tadbirlar sotish va bozordagi ulushga vaqtdan kechikish bilan ta’sir qiladi. Shunday
qilib  reklamaning  ijobiy  ta’siri  faqat  bir  necha  oydan  keyin  seziladi.  Sotishga
narxning  o‘zgarishi  esa,  aksincha,  uning  bir  necha  soatdan  keyin  (yoqilg‘i
shaxobchasi) yoki bir necha kundan keyin sezdiradi.
Narxning  tariflangan  o‘ziga  xos  xususiyatlari  marketing-miks  vositasi
sifatida  sotishni,  bozordagi  ulushni,  foydani  boshqaradi.  Lekin  narx  siyosati  o‘z
ichiga  tavakkalchilik  unsurlarini  oladi.  Misol  uchun,  xaridorlar  va
raqobatchilarning  narxga  doir  tadbirlarga  bo‘lgan  qarashni  noto‘g‘ri  tahlil  qilish
korxona  uchun  og‘ir  oqibatlarni  keltirishi  mumkin.  Ko‘plab  korxona  rahbarlari
foyda olishning asosiy manbayi xarajatlar va sotish hajmida, deb bilishadi, shuning
uchun  ularga  alohida  e’tibor  beriladi.  Shunday  korxonalar  rahbariyati  borki,  ular
narxni  foyda  olish  uchun  kurashda  uchinchi  omil  sifatida  qarashmaydi,  ular  narx
o‘sishini  birinchi  o‘ringa  ko‘tarishadi,  uni  boshqarish  kerak,  deb  hisoblashadi  va
26 unda  katta  salohiyat  yashirilganligini  tan  olishadi.  Ularning  fikricha,  narx  tizimi
ustidan  qilingan  nazoratga  pand  berish  kerak  emas.  Ko‘rinib  turibdiki,  narxning
o‘sishi sotish hajmining o‘sishi va xarajatlarni kamaytirishga qaratilganda ko‘proq
foydaning  o‘sishiga  olib  keladi.  Olib  borilgan  hisob-kitoblar  shuni  ko‘rsatadiki,
harakatlarni  narxning  o‘sishiga  yoki  narx  darajasini  himoya  qilishga  qaratish
maqsadga  muvofiqdir.  Bu  xarajatlarni  qoplash  past  darajadagi  hollarda  juda
muhimdir.  Bu  holatda  sotish  hajmining  o‘sishi  foydaning  ko‘payishiga  olib
kelmaydi.  Bunday  vaziyatlarda  harakatlar  xarajatlarni  kamaytirish  yoki  narxlarni
oshirishga qaratilishi lozim. Asosan narxning o‘sishi sotish hajmining pasayishiga
olib  keladi.  Foydaning  o‘sishida  juda  katta  firmalar  narxlarning  ahamiyati
kuchliligiga  qaramasdan  narxni  shakllantirish  bo‘yicha  tadqiqotlar  olib
bormaydilar.  Korxonalarning  ko‘p  qismi  narx  shakllanishiga  bo‘lgan  e’tiborning
sustligini  quyidagi  iboralar  bilan  izohlaydilar:  “Narxlarni  bozor  tartibga  soladi”
yoki  “biz  raqobatchilar  narxlari  bilan  hisoblashishga  majburmiz”.  Yuqorida
keltirilgan  misol  ma’lumotlariga  qarab  narxlarni  shakllantirishga  e’tibor
muhimligini ko‘ramiz. Albatta bu ma’lumotlar yig‘ish, ijobiy fikrlash, tajriba qilish
bo‘yicha katta harakatlar talab qiladi. Lekin hech bir ko‘rsatkich foydani narxni 1-
2 % oshirish kabi tez oshira olmaydi. Shu qatorda foydaning kamayishiga narxning
1-2 % ga pasayishi kabi hech bir ko‘rsatkich bunday kuchli ta’sir ko‘rsatmaydi.
Narx  siyosati  naxlarning  ba’zis  (dastlabki)  darajasi  haqida  qaror  qabul
qilishni  o‘z  ichiga  oladi.  Narx  siyosati  marketing  kompleksining  tarkibiy  qismi
sifatida  marketing  yondashuvi  asosida  ishlab  chiqiladi.  Marketingga  oid  narx
strategiyalarida  hozircha  narxlarni  xarajat  uslublari  bo‘yicha  belgilashdan  keng
foydalanilmoqda,  lekin  yagona  va  asosiy  qiymatli  yondashuv  sifatida  yashab
kelmoqda. 
27 1.3 Xo'jalik shirkatlari va jamiyatlari ustavi
Zararsizlik  va  maqsadli  foydani  ta’minlashning  tahlili  asosida  narx  hisob-
kitobi.  Korxona  xohlaydigan  foyda  hajmini  ta’minlaydigan  narxni  qo‘yishga
intiladi.  Narxlashtirishning  bu  uslubiyoti  zararsizlik  grafigiga  asoslanadi.Talabga
yo‘naltirilganlik.  Ko‘pgina  korxonalar  narxlashtirishning  asosiy  omili  xarajatlar
emas,  tovarning  iste’molchi  tomonidan  xaridorlik  yuzasidan  qabul  qilinishi,  deb
hisoblaydilar,  ya’ni  gap  tovarning  foydaliligi  va  uning  narxga  sezgirligi  haqida
boradi.  Demak,  narx  bu  holda  tovarning  qiymat  jihatdan  sezilarli  muhimligiga
muvofiq  kelishi  kerak.Raqobatchilarga  yo‘naltirilganlik.  Joriy  narxlar  darajasi
asosida  narxlarni  belgilayotganda  korxona  asosan  raqobatchilar  narxidan  kelib
chiqadi  va  o‘z  xarajatlari  yoki  talab  ko‘rsatkichlariga  kamroq  e’tibor  beradi.
Bunday yondashuv ancha keng tarqalgan.
«Yetakchi  orqasidan  quvish»  usuli.  Bu  holda  tovar  narxini  belgilash
bozordagi  yetakchi  raqobatli  muhitning  narxi  asosida,  tovar  va  uning  sifati,
differensiatsiyasi  asosida  amalga  oshiriladi.  Mohiyatiga  ko‘ra  bu  usul  yetakchi
narxga yo‘naltirilgan holda o‘z narx siyosatidan voz kechishni ko‘zda tutadi.
O‘rtacha  bozor  narxlari  usuli.  Hisob-kitoblar  «o‘rtacha  bozor  narxlari»
bo‘yicha  raqobatchilik  ma’lumotlari  asosida  amalga  oshiriladi.  Korxona  ularga
mo‘ljallanib  hosil  bo‘lgan  narx  darajasida,  yuqorioq  yoki  pastroq  narxlarni
belgilashi  mumkin.  Buning  uchun  bozorda  egallaydigan  mavqeyi,  korxonaning
obro‘-izzati  asos  bo‘lib  xizmat  qiladi.  O‘rtacha  narxdan  yuqori  bo‘lgan  narx
faqatgina  agar  tovar  muhim  iste’mol  xususiyatlariga  ega  bo‘lsa,  tovar  markasi
yuqori  bo‘lsa  maqsadga  muvofiq  bo‘ladi.  Agar  korxona  bozorda  mustahkam
o‘rinni  egallashga  intilsa,  past  narxlar  amaliyotiga  murojaat  qilishi  shart  emas,
chunki  mazkur  holda  o‘z  obro‘sini  va  u  bilan  birga  iste’molchilarini  ham
yo‘qotishi mumkin.
Tender  asosida  narxni  belgilash.  Bunday  vaziyatlarda  korxona  o‘z  narxini
belgilashda  ushbu  narx  va  o‘zining  xarajatlari  hamda  talab  ko‘rsatkichlari
o‘rtasidagi  o‘zaro  aloqalaridan  emas,  raqobatchilarning  kutiladigan  narx
takliflaridan kelib chiqadi. Korxona shartnoma tuzmoqchi bo‘ladi, demak, buning
28 uchun esa  boshqalar  narxiga qaraganda past  bo‘lgan narxni so‘rashi  kerak. Biroq
bu narx tannarxdan past bo‘lmasligi lozim, aks holda korxona o‘ziga zarar qilgan
bo‘ladi.  Bu  usul  ehtimolli  baholashni  qo‘llaydi  va  hisob-kitoblarning  quyidagi
ketma-ketligini nazarda tutadi:
− shartnomaning bajarilishi bilan bog‘liq bo‘lgan xarajatlar hisobkitobi;
− potensial raqobatchilar tomonidan qo‘llaniladigan savdo taktikasi tahlili;
−  korxona  taklif  qiladigan  narx  raqobatchilar  so‘raydigan  narxdan  past
bo‘lishining ehtimolini aniqlash;
−  korxonaga  maksimal  foyda  olib  kelishi  kutilayotgan  narx  miqdorini
aniqlash;
− tender savdolarini tashkil qilish mexanizmi.
Narxlarni  shakllantirishning  asosiy  metodlari  narx  siyosati  «magiya
uchburchagi»ning  biror  bir  unsuriga  urg‘u  berilishi  bilan  farqlanadi:  korxona
xarajatlari, iste’molchilar baholari va raqobatchilar baholari.
Xarajatli  metodi  (ustamalar  metodi).  Bu  narx  shakllanishining  keng
tarqalgan metodi bo‘lib, unga ko‘ra ushbu mahsulotning doimiy yoki o‘zgaruvchan
xarajatlariga  ushbu  tarmoq  foyda  normasi  uchun  oddiy  holda  mos  keladigan
ustamalar  qo‘yiladi.  Masalan,  tarmoq  bo‘yicha  qurilish  firmalari  ko‘pincha  o‘z
ishlarini  loyiha  qiymatiga  o‘rtacha  foydani  qo‘shib  baholaydilar.  Bu  metodning
ommalashgani turlicha izohlanadi. Birinchidan, firma o‘z tovariga talabga nisbatan
unga  qilingan  o‘z  xarajatlarini  yaxshi  biladi.  Bu  ularni  narxni  shakllantirishda
xarajatlar  kalkulyatsiyasiga  tayanish  va  haqiqatda  ko‘rilgan  zararni  to‘liq
qoplashga  undaydi.  Ikkinchidan,  agar  tarmoqning  barcha  ishlab  chiqaruvchilari
narxni shakllantirishning ushbu metodini qo‘llashsa, ularning narxi deyarli bir xil
bo‘ladi.  Ular  orasidagi  narxga  oid  bu  kurash  narx  to‘g‘ridan  to‘g‘ri  talab  bilan
belgilanadigan  tarmoqlar  bilan  solishtirilganda  minimalligini  bildiradi.
Uchinchidan, ko‘pgina sotuvchi va iste’molchilar ustamalar metodi eng tuzatilgan,
halol,  chunki  ikki  tomon  manfaatlariga  amal  qiladi  va  bir  tomonning  ikkinchi
tomon  hisobiga  boylik  orttirishiga  yo‘l  qo‘ymaydi,  degan  fikrni  mahkam  ushlab
oladilar. Bunday narxni belgilashda (uni «harakatli narx» yoki «ustama bilan» deb
29 atashga  o‘rganilgan)  talab  darajasi  hisobga  olinmaydi  va  raqobatchilar  narxining
ta’siri e’tiborsiz qoldiriladi.
Narxni  iste’molchiga  yo‘naltirish  metodi  narxlarni  iste’molchilarning
tovarni  qabul  qilishlaridan  kelib  chiqib  belgilashni  ko‘zda  tutadi.  Potensial
iste’molchilar  tomonidan  tovarning  qabul  qilinishi  (idrok  etilishi)ni  o‘rganish
uchun  marketing  tadqiqotlari  zarur,  shu  bilan  birga  iste’molchining  firma
takliflariga  kutilgan  munosabatlarini  ham  shakllantirish  lozim.  Buning  uchun
tovarning  maqsadli  bozorga  nisbatan  munosabatlari,  samarali  namoyish  etilishi,
reklama qilish usullari bo‘yicha konsepsiyalar ishlab chiqish talab etiladi. Istalgan
mahsulotni  ishlab  chiqarishga  qo‘yish  avval  rejalashtirilgan  narxni  hisobga  olgan
holda va tovarning farqlanuvchi sifat xususiyatlarini ham qo‘shib, ishlab chiqarish
hajmi hisob-kitobini bajarishni talab qiladi. Bunday yangi mahsulotlarning bahosi
odatda,  raqobatchilar  narxidan  yuqori  bo‘ladi,  shuning  uchun  sotuvchilar
xaridorlarniular  servisning  yuqori  darajasi,  kafolatning  davomli  muddati,  ushbu
taklifning  ishonchliligi  va  boshqa  aniq  ustuvorliklari  uchun  qo‘shimcha  haq
to‘layotganliklarini dalillar bilan ishontirishga shay turishlari kerak.
Narxning  past  darajasini  mo‘ljallovchi  xaridorlar  uchun  tovar  ishlab
chiqaradigan  firmalar  iste’molchi  ongida  asosiy  ustuvorligi  nisbatan  arzon  va
sifatli bo‘lgan tovar obrazini shakllantirishlari kerak.
Narxni  raqobatga  yo‘naltirish  metodi  raqobatchilar  narxlarini  kuzatib
borishni  talab  etadi,  o‘z  xarajatlari  va  talabning  hisobi  bo‘ysunuvchi  rolini
o‘ynaydi. Narxning yetakchisi sifatida raqobatchi yetakchining narxi yoki o‘rtacha
tarmoqli  so‘raladigan  narxning  yuzaga  kelgan  darajasi  ko‘rib  chiqiladi.  Narx
yuqori,  past  yoki  firma  xaridorga  uning  takliflarini  boshqa  raqobatbardoshlikni
tashkil  etuvchilar  sifati,  foydali  xossasi,  servisi,  kafolati  va  boshqalarga  ko‘ra
ustuvorligi sifatida raqobatchi tovar narxi darajasida bo‘lishi mumkin.
Yuqorida  aytilganlardan  ko‘rinadiki,  narx  belgilash  metodining  har  biri
alohida  bozorning,  boshqa  ijtimoiy-iqtisodiy  yo‘nalishlardan  ajralgan  holda  yuz
beradi.  Optimal  narx  odatda,  sotuvchi,  xaridor  va  raqobatchilar  manfaatlarini
30 tenglashtirmog‘i  zarur.  Tovarni  sotish  narxini  narx  siyosatining  “sehrli
uchburchagi” doirasida belgilash marketingga oid yondashuv hisoblanadi.
Xalqaro  savdoda  narxni  belgilash  murakkab,  chunki  narx  noturg‘un
kattalikdir.  Unga  jahon  iqtisodiyoti  egallab  turgan  sikli,  bozor  konyunkturasi,
raqobatchilar,  vositachilar  va  xaridorlar,  valutalar  kursining  o‘zgarishi  ta’sir  qilib
turadi. Xalqaro savdoda bahoning turli ko‘rinishlaridan foydalaniladi. Bu baholarni
ifodalashda  maxsus  so‘zlardan  foydalaniladi,  ularni  qo‘shib  aytish  zarur.Firma
ichida  tovar  siyosati  o‘tkazilganda  firmaning  umumiy  natijalarini
muvofiqlashtirish nuqtayi nazaridan baho belgilanishi kerak.
Ikkita maqsadga intilish zarur:
baho  yetarlicha  yuqori  bo‘lishi  kerak,  ya’ni  ishlab  chiqarish  bo‘limini
quvvatlash, bunda tovar ichki bozorda ham yaxshi sotilishi ko‘zda tutiladi;
baho  yetarlicha  past  bo‘lishi  kerak,  ya’ni  tashqi  savdo  tarmog‘i  chet  el
bozorlarida  raqobatdosh  bo‘lishi  uchun.Chet  eldagi  filiallar  uchun  transfert  baho
ancha  murakkab,  chunki  soliq  qonunlari,  valuta  kurslari,  mahalliy  qoidalar,
bojxona  tariflari  va  firmaning  filial  faoliyatida  ishtirok  etish  darajasini  hisobga
olishni  talab  qiladi.Agar  soliq  solish  miqdori  ikkala  mamlakatda  har  xil  bo‘lsa,
qaysi  mamlakatda  sotish  foydali  ekanligi  masalasi  ko‘ndalang  turadi.Umumiy
holda  firma  soliq  miqdori  past  bo‘lgan  mamlakatda  past  transfert  bahosi
belgilashdan  manfaatdor,  lekin  bu  o‘z  mamlakatining  soliq  xizmati  tomonidan
qarshilikka  sabab  bo‘ladi.  Ikkinchi  tomondan  esa  eksportyor  mamlakat  bojxona
xizmati past baholarni asos sifatida qabul qila olmaydi, chunki u kam foyda berish
bilan birga, mamlakatdagi mahalliy ishlab chiqaruvchilarni  himoya qilish sifatiga
ham  ta’sir  qiladi.Firmaning  filial  faoliyatida  qatnashishi  shu  tomondan  muhimki,
qo‘shma  korxona  yoki  litsenziya  haqida  gap  ketsa,  eksport  qiluvchi  uni  yuqori
transfert  bahoda  sotadi,  foydani  esa  hamkori  bilan  bo‘lishmaydi.Agar  firma
filialiga  to‘liq  egalik  qilsa,  past  narx  belgilashga  harakat  qiladi.Turli  davlatlarda
huquq  formalari  va  soliq  qonunchiligining  har  xilligi  hisobga  olinsa,  xalqaro
saviyada standart strategiya ishlab chiqish qiyinligini baholash qiyin emas.Eksport
xarajatlari tashqi bozorda belgilanadigan bahoning ancha qismini o‘z ichiga oladi.
31 Shuning  uchun  ham  tashqi  bozorda  belgilanadigan  baho  bilan  xalqaro  transfert
baho  eksport  xarajatlarini  hisobga  olgan  holda  solishtirilishi  kerak.Eksport
xarajatlari,  ya’ni  tovarni  quruqlik,  dengiz  yoki  havo  yo‘llari  transportida  tashish,
yuklash-tushirish, bojxona, port kabilar yig‘imlari, sug‘urta, eksport-import bojlari
eksport  qilinayotgan  tovar  narxini  sezilarli  ko‘tarib,  uning  raqobatbardoshligini
pasaytirishi  mumkin.  Shuning  uchun  bu  xarajatlarni  aniq  baholashni,  javobgar
shaxs kim bo‘lishini aniq tasavvur qilishni talab qiladi.
Narx  belgilashda  chet  eldagi  narx  ichki  narxdan  kam  bo‘lmasligiga  e’tibor
berish kerak, chunki importer mamlakat firmani dempingda ayblashi mumkin.Endi
tovarning  jahon  bahosiga  kelsak,  u  mana  shu  tovarni  jahon  bozorida  sotiladigan
o‘rta  bahosidir.Jahon  bahosi  quyidagi  asosiy  alomatlari  bilan  ifodalanadi:  katta
tovar  bozorlari  talablariga  mos  keladigan  yirik  eksport  va  import  kelishuvlarida
qo‘llaniladigan  baho,  muhim  bozorlardagi  muntazam  amalga  oshiriladigan
bitimlarda  qo‘llaniladigan  baho,  to‘lov  erkin  konvertirlangan  valutada  olib
boriladigan kelishuvlarda qo‘llaniladigan baho.
Ommaviy  tovarlar  uchun  jahon  bahosi  sifatida  xalqaro  savdoning  asosiy
markazlari  birjasi  hamda  auksiondagi  baho  qabul  qilinishi  mumkin.  Sotuvchilar
uchun  ham,  xaridorlar  uchun  ham  jahon  baholari  haqida  ma’lumotga  ega  bo‘lish
muhim  ahamiyatga  ega.Jahon  bozoridan  baholar  haqida  ma’lumot  saqlanadigan
manbalarni  quyidagicha  guruhlash  mumkin.Hisob-kitob  erkin  konvertirlangan
valutada  olib  boriladigan  oddiy  bitimlardagi  baholar  haqida  olinadigan
ma’lumotlar,  xalqaro  tovar  birjalarida  e’lon  qilinadigan  xomashyolar  uchun
kotirovkalar.Jurnallarda  muntazam  chop  etiladigan  baholar  haqida  ma’lumotlar,
xalqaro  uyushmalar,  biznesmenlar,  yirik  agentliklar,  maxsus  tashkilotlarning
davriy nashrlarida e’lon qilinadigan ma’lumotlar.
Importyorlarning  chet  ellik  mahsulot  yetkazib  beruvchilari  bilan  import
shartnomalari  haqida  ma’lumotlar.Eksportyorlarning  tashqi  bozorda  ma’lum
tovarni sotishidagi baholar haqida ma’lumotlar.Preyskurantlar, firma kataloglari va
shunga  o‘xshash  manbalardagi  ma’lumotlar.Ko‘pincha  bojxona  statistikasi  orqali
ham  baholar  haqida  ma’lumotlar  olish  mumkin.  Har  bir  tashqi  faoliyat  bilan
32 shug‘ullanuvchi  firma  doimiy  ravishda  jahon  bahosi  haqida  ma’lumotlarni
o‘rganishi  zarur.  Bu  ishlar  bilan  narx  bo‘yicha  xizmatchilargina  emas,  balki
bevosita  eksport-import  operatsiyalari  bilan  shug‘ullanadigan  tezkor  guruh  ham
shug‘ullanishi  mumkin.Xalqaro  bozorda  baho  siyosati  strategiyasini  tanlashda
quyidagilarga e’tibor berish kerak: eksport xarajatlari, xalqaro talab, raqiblar narxi,
narx  belgilashdan  ko‘zlangan  maqsadlar,  narxlarni  boshqarish  bo‘yicha  davlat
tadbirlari va boshqalar.
33 2. BOB Elektroagregat korxonasining iqtisodiy siyosati va narx
belgilash amaliyoti
2.1.Davlatning narx siyosati va Boshqarish usullari
Narx  tushunchasi  va  uning  mohiyatiNarx  bozor  kategoriyasi  tovarlar
ayirboshlanganda  yuz  beradigan  munosabatlarni  anglatadi.  Narx  nazariy  jihatdan
olganda tovar qiymatining puldagi ifodasi, qiymatning bozordagi ko‘rinishidir.
Narx  bamisoli  barometr  kabi  bozor  holatini  ko‘rsatib  turadi,  narx  pasayib
ketsa,  tovar  bozori  kasodlikka  yo‘liqqan  bo‘ladi,  tovar  nafsiz  bo‘lib,  uni  boshqa
tovar  bilan  almashtirish  yoki  uning  sifatini  tubdan  yaxshilash  zarurligi  pul
tarkibiga  qo‘yiladi.  Narxning  iqtisodiy  mazmunini  uning  funksiyalari  ko‘rsatib
beradi. Narx nimaga tegishli bo‘lishidan qat’i nazar (tovar, xizmat) beshta asosiy
funksiyani  bajaradi:  Bozor  muvozanatini  ta’minlash  funksiyasi;  Hisob-kitob,
o‘lchov  funksiyasi;  Iqtisodiy  regulyator  funksiyasi;  Raqobat  vositasi  funksiyasi;
Ijtimoiy himoya funksiyasi.
Bozor  narxining  asosiy  xususiyatlari  ularning  doimo  o‘zgarib  turish
qobiliyatidir.  Narxlar  hech  qachon  sababsiz  o‘zgarmaydi.  Yuqori  narxlar  esa
yuqori  sifatli,  yangi  iste’mol  qobiliyatiga  ega  bo‘lgan  tovarlarga  o‘rnatiladi.
Tovarning raqobatbardoshligi va bozordagi o‘rni narx darajasiga bog‘liqdir. Narx
belgilash maqsadlari: bozor ulushini ko‘paytirish, qisqa vaqt ichida eng ko‘p foyda
olish, yuqori foyda normasini uzoq muddat saqlab qolishdan iborat.
Narxlar  mexanizmi  ishlab  chiqarilayotgan  mahsulot  miqdorini
ko‘paytirishgina  emas,  balki  ishlab  chiqarishning  eng  tejamli  usullarini  ishlashni
ham  rag‘batlantiradi.  Narxlarning  uchinchi  vazifasi  ikkinchisi  bilan  chambarchas
bog‘liq.  Bu  daromadlarnig  taqsimlanishiir.  Tovar  ishlab  chiqarish  sharoitida
xo‘jalik  faoliyati  ishtirokchilari  oladigan  daromadlar  ular  o‘z  shaxsiy  yoki  ishlab
chiqarish  iste’mollarini  ko‘plab  sotadigan  yoki  sotib  oladigan  tovarlar  va
xizmatlarning  narxlariga  bevosita  bog‘liq  bo‘ladi.  Narxlarning  to‘rtinchi  vazifasi
alohida  korxonalarga  va  xo‘jalik  sohalariga  ishlab  chiqarish  omillarini
taqsimlashdir.
34 Narx  va  iste'molchilar  o'rtasida  juda  yaqin  munosabat  mavjud  bo'lib,  uni
iqtisodiy  tamoyillar  bilan  izohlash  mumkin:  talab  qonuni,  talabning  narx
egiluvchanligi,  bozor  segmentatsiyasi.  Talab  qonuni  shuni  ko'rsatadiki,
iste'molchilar odatda yuqori narxlardan ko'ra arzon narxlarda ko'proq tovarlar sotib
oladilar.  Biroq,  har  bir  mahsulot  "narx-miqdor"  munosabatlariga  javob  bera
olmaydi. Ayrim mahsulotlarga bo'lgan talab shundayki, ma'lum sharoitlarda yuqori
narxlar  ko'proq  aylanmani  ta'minlaydi.  Bunday  tovarlar  bozorning  ma'lum
segmentlari  uchun  mo'ljallangan  -  bu  qimmatbaho  avtomobillar  ,  kemalar,
zargarlik  buyumlari,  mo'yna  va  boshqalar.  Bozor  iqtisodiyotiga  o‘tish  davrida
narxlar  ahamiyatining  ortib  borishi  kuzatilmoqda,  chunki  mana  shu  davrda
umumiy  ishlab  chiqarish  hajmi,  xarajatlar  oshishi  iqtisodiy  qiyinchiliklar  bilan
uyg‘unlashib  ketmoqda.  Moliyaviy  va  bank  boshqarish  tizimlarining  susayishi,
transport  va  milliy  iqtisodiyot  tarmoqlarining  kuchsizlanishi  narx  raqobatini
oshirib  yubordi.  Narxlar  darajasi  ko‘p  hollarda  xaridor  tomonidan  belgilanadi.
Savdogar  uchun  marketing  tizimida  narx  siyosatini  olib  borish  birmuncha
cheklangan.  Ma’lumki,  yuqori  daromadli  rivojlangan  ba’zi  bir  mamlakatlarda
narxning  pasayishi  sifatning  yomonligidan  dalolat  beradi.  Shuning  uchun  narx
pasayishi  shu  davlatlarda  korxona  mavqeyini  bozorda  mustahkamlamaydi,  balki
uni  raqobatdoshlilik  darajasini  pasaytiradi.  Xaridorlar  ana  shu  davlatlarda  yuqori
sifatli mahsulotlarni yuqori narxda sotib olishga intiladilar. Hozirda narx raqobati
asta-sekin narxsiz raqobatlarga o‘z o‘rnini bo‘shatib bermoqda. Marketingda narx
siyosatini  boshqarish  masalasi  u  amal  qilib  turgan  narx  strukturasiga  bog‘liq.
Albatta,  marketing  -  miks  vositalari  o‘rtasida  juda  katta  farq  mavjud.
Kommunikativ  va  distribyutorlik  siyosati  kabi  vositalar  mahsulotning  bozordagi
yutug‘i uchun kerak bo‘lgan shartlardir
Narx ravonligi istehmolchilarning xarid kilinadigan tovarlar mikdori nuktai
nazaridan  narx  uzgarishlariga  uta  sezuvchanligini  belgilaydi.  Amalda  talab
ravonligini  uch  kurinishi,  yahni  ravon  talab,  noravon  talab  xamda  yakka  (unitar)
talabga bulish mumkin. Bozor ravon talab vaziyatida narxlardagi uzgarishlarga uta
sezuvchan buladi.
35 2.2.Korxonaning narx siyosati
Narx  siyosati  korxonaning  bozordagi  umumiy  siyosatining  ajralmas  qismi
hisoblanadi.“Siyosat” so‘zining ma’nosi mumkin bo‘lgan san’at, deyiladi. Bu tarif
narx  siyosatining  tarifiga  ham  to‘g‘ri  keladi.  Narxni  shakllantirish,  bu  san’at
chunki u yuqori aniqsizlik davrida amalga oshiriladi. Korxonaning narx siyosati –
bu maksimal darajada narx shakllanishi sohasidagi imkoniyatlardan foydalanishga,
salohiyatni xaridor uchun bo‘lgan raqobatda yutishga va o‘z maqsadlariga erishish
uchun  narxni  ko‘tarishga  qaratiladi.  Narx  siyosati  narx  strategiyasi  orqali  amalga
oshiriladi.  Narx  siyosati  taktik-operativ  aksiyalarni,  ma’lumot  tizimini  (yig‘ish,
tahlil  qilish  vositalari),  tashkiliy  qarorlar  (tartib  va  jarayon  jihatlar)  ni  o‘z  ichiga
oladi.  Taktik  —  operativ  aksiyalar  o‘z  ichiga  quyidagilarni  oladi:  qisqa  muddatli
pog‘onalarni  shakllantirish,  narxlar  tarkibi,  narxlar  differensiatsiyasi,  narxlar
variatsiyasi,  narx  chizig‘i  siyosati,  narxlarni  yo‘naltirish.  Taktik  –  operativ
aksiyalarning  qo‘llanilishi  korxonaning  strategik  maqsadlari  bilan  mos  kelishi
lozim,  u  bozorda  o‘z  mavqeyini  egallash  uchun  qilinadi.  Shuning  uchun  narx
siyosati strategik baza (narx strategiyasi) ga muhtojlik sezadi.Hozirgi kunda “narx
menejmenti” narx siyosatiga sinonim bo‘lib hisoblanadi. Bunday o‘zgarishlarning
asosiy  sababi  bo‘lib  quyidagilar  hisoblanadi:  narxlar  differensiatsiyasi  kuchaydi,
buni  narx  diskriminatsiyasi  yoki  mahsulot  differensiatsiyasi  bilan  izohlash
mumkin. Narxlar differensiatsiyasi mahsulot parametrlari va xaridorlar guruhining
to‘lay olish qobiliyatlariga katta ahamiyat beradi. Tovar differensiatsiyasi raqobat
ko‘rinishida  asosiy  vosita  bo‘lganligi  sababli  korxonalar  xaridorlarning  tovarga
bo‘lgan  ichki  talablarini  aniqlash  va  tovarni  ularga  yetkazib  berishga  katta
ahamiyat  beradi.  Tovar  defferensiatsiyasi  segmentatsiya  va  baho  bo‘yicha  olib
boriladigan  ishlarni  murakkablashtirdi  va  yanada  chuqurlashtirdi.  Baho  tizimida
narxlar  differensiatsiyasi  bilan  bog‘liq  bo‘lgan  korxonaning  barcha  imkoniyatlari
birgalikda rivojlantirilmoqda.Yangi bozor raqobat sharoitlariga moslashish sifatida
yoki  qisqa  muddatli  narx  aksiyalari  sifatida  narxlar  variatsiyasi  doimo
kuzatilmoqda.  Bularning  barchasi  narx  siyosatini  har  xil  masalalarni  yechishga
majbur  qildi.Globalizatsiya  va  savdoning  kengayishi  oqibatida  sotish  kanallarida
36 narx qarshiligi kuchaydi. Buning oqibatida narx kelishuvlari va sotish siyosatining
roli oshdi.  Boshqarish  kerak  bo‘lgan yuqori  muammoli  narxlar  o‘zgarishi  yuzaga
keldi.  Narx  siyosatining  malakalilik  darajasi,  bozorni  o‘rganishning  zamonaviy
usullari,  narxni  rejalashtirish  narx  nazorati  yordamida  oshdi,  oqibatda  ma’lum
vaziyatlarda  korxonalar  raqobat  ustunlinligiga  ega  bo‘ldilar.Bozorning  javob
harakatiga qaratilgan tavakkalchilik. Ko‘plab narx siyosati bo‘yicha qabul qilingan
qarorlar doimo o‘zgarib turuvchi va kompleks sharoitlarda qabul qilinadi. Shuning
uchun  korxonaning  “narx  -  naflilik”  birligiga  bozorning  javobini  oldindan  bilish
qiyin. Shu munosabat oqibatida bozorning javobiga qaratilgan tavakkalchilik, ya’ni
narx  belgilanganda  ko‘zda  tutilmagan  xarajatlar  vujudga  keladi.  Bu
tavakkalchiliklar yuqori va past narxlar sharoitida bo‘lishi mumkin va yo‘qotilgan
narx imkoniyatlariga kiradi (opportunistik xarajatlar).
Yetkazib  berish  va  to‘lash  shartlaridagi  tavakkalchilik.  Ishlab  chiqaruvchi
sotib  oluvchilar  (xaridorlar)  bilan  yetkazib  berish  va  to‘lash  shartlarini  shaxsan
kelishib  oladi.  Raqobat  ko‘p  hollarda  sotuvchilarni  xaridorlarga  chegirmalar
qilishga majbur qiladi, oqibatda ularning foydasi kamayadi. Alohida xavf nazorat
qilinmagan chegirmalar, bonuslar to‘lash sharoitlari joriy qilinganda bo‘ladi.
To‘lov  tavakkalchiligi.  Ular  xaridorlar  o‘z  shartnoma  majburiyatlarini
bajarmaganlarida  yuzaga  keladi  (shartnomani  bajarmaslik  tavakkalchiligi).  Agar
xaridorlar  to‘lash  imkoniyatlari  yo‘qligini  sabab  qilib,  mahsulotlar  narxining  bir
qismini to‘lasa, qolgan pulini kelishilgan muddatda to‘lashni kelishib olsa, to‘lov
tavakkalchiligi vujudga keladi.
Dispozitsion  tavakkalchilik.  Ayrim  mamlakatlarda  chet  el  ishlab
chiqaruvchilarning  (sotuvchilar)  narx  suvereniteti  mamlakatning  siyosiy  –
iqtisodiy  manfaatlari  tufayli  qisqartiriladi.Narx  tavakkalchiligi  albatta  nafaqat
sotuvchilarda,  balki  xaridorlarda  ham  kuzatiladi.Narx  siyosatida  maqsadlarsiz
qabul  qilinadigan  strategiya  vositalaridan  katta  foyda  olish  qiyin.  Maqsadlar
tizimini  loyihalash  narx  menejmentining  asosiy  vazifalaridandir.  Rejali  narx
qarorlari maqsadlar tizimini keltirib chiqaradi. Har bir tashkilot individual ustuvor
maqsadlardan  kelib  chiqqan  holda  o‘z  maqsadlar  tizimini  ishlab  chiqadi.  Shu
37 sababli  ilmiy  asoslangan  maqsadlar  tizimi  mavjud  emas.  Narx  siyosatida
maqsadlar  tizimi  ishni  amalga  oshirish  nuqtasidir.  Agar  potensial  narxlar
maqsadlar piramidasida iyerarxiya ko‘rinishida ifodalangan bo‘lsa, bu juda yaxshi.
Bu  o‘z  ichiga  hamma  maqsadlarni  olmaydi,  ammo  ifodalangan  maqsadlar
munosabati  narx  siyosatini  tushunishga  yordam  beradi.  Umuman  olganda  narx
siyosatini  korxonaning  faqat  marketing  yo‘nalishida  emas,  balki  boshqa
yo‘nalishda  ham  qo‘llash  lozim.  Korxona  narx  siyosati  oldiga  qo‘yadigan
maqsadlariga:  daromadlarni  maksimallashtirish,  tizimlarni  maksimallashtirish,
ma’lum  foyda  normalarini  olish,  kelayotgan  daromadlarni  saqlash,  xarajatlar
kompensatsiyasi,  ishlab  chiqarish  ko‘lamini  oshirish,  bozorga  kirish,
raqobatchilarni kamaytirish, potensial raqobatchilarni bozorga kiritmaslik, bozorda
mavqeyini saqlash va kengaytirish, o‘z faoliyati uchun turg‘un va ijobiy muhitni,
korxona  faoliyatini  saqlash  kabilar  kiradi.  U  yoki  bu  maqsadni  amalga  oshirish
uchun  marketing  vositalaridan  foydalaniladi.  Biz  o‘z  diqqatimizni  marketing
maqsadlariga  qaratamiz.  Narx  siyosatida  maqsadlar  tizimi  rivojlanishi  yuqoridan
pastga  qarab  sodir  bo‘ladi.  Bunda  maqsadlarning  agregatlangan  variantlari
vositasida  kirim  yoki  o‘rtacha  narx  xaridorlarning narxdan  qoniqishi  yoki  narxga
ishonch  maqsadi  yaqinlashadi.  Bu  juda  muhim,  chunki  oxir–oqibatda
xaridorlarning  harakati  narx  siyosati  muvaffaqiyatiga  bog‘liq.  Xaridorlar
xaridlariga  qarab  tuzilgan  maqsadlar  tizimi  xaridorlarga  yo‘naltirilgan  va  ularni
tashkilot  mahsulotlariga  ko‘niktirishga  asoslangan  narx  siyosatining  zamonaviy
talabidir.Shunday qilib, maqsadlar piramidasi ko‘pgina maqsadlardan va kichkina
maqsadlardan (ayniqsa  ko‘pchiligi qu‘yi  qismda joylashgan) tashkil  topgan to‘liq
ko‘rinishni  keltirish  qiyin.  Shuning  uchun  ham  biz  yuqori  va  o‘rta  maqsadlarni
qarab chiqish bilan chegaralanamiz.
Narx  siyosatining  yuqori  maqsadlari  tashkilotning  daromadi,  xavfsizligi,
mustaqilligi  hisoblanadi.  Bunda  vaziyatga  qarab  ahamiyati  yuqori  yoki  past
bo‘lgan va boshqa samaralarni to‘ldiradigan samaralar tanlovi haqida gap ketyapti.
Korxonaning  foydasi  sotish  hajmiga  o‘rtacha  narx  natijasida  shakllanishi
sababli  narx  siyosatining  keyingi  bosqichiga  o‘tiladi.  Raqobat  bozorida
38 korxonaning  o‘rtacha  narxlari  raqobatchilar  narxi  bilan  o‘zaro  aloqada  bo‘ladi.
Raqobat  strategiyasiga  muvofiq  korxonalar  narx  yetakchiligiga  mustaqil
erishadilar  yoki  raqobatchilar  narxlariga  moslashadilar.Narx  siyosati  tizimida
markaziy  aloqa  mahsulotning  sotish  hajmiga  tegishlidir.Narxning
rag‘batlantiruvchanlik  xususiyatlaridan  foydalanish.Raqobat  sharoitida  bozor
ulushini egallashda tovarlar narxining sotuv hajmiga ta’siri, xarajatlarning foydaga
ta’siri yaqqol ko‘rinadi. Bunday sharoitda korxonaning asosiy vazifasi xaridorlarni
o‘z tovariga jalb etish, doimiy mijozlar segmentini shakllantirish, yangi mijozlarni
jalb  etish,  bozor  ulushini  ko‘paytirishga  harakat  qilish,  xaridlar  miqdori  va
qaytarilishini  ko‘paytirishdan  iborat.  Marketologlar  bunday  sharoitda
iste’molchilarni  o‘rganib,  qanday  narxlar  xaridlarning  xarid  qobilyatiga  to‘g‘ri
keladi, narxlarni tartibga solish orqali xaridorlarga ta’sir etish, jalb etishga harakat
qilishlari  kerak.  Samarali  narx  siyosatini  bularning  barchasini  inobatga  olmasdan
yuritish  mumkin  emas.  Xaridor  xulqatvoriga  bog‘liq  bo‘lgan  narx  modeliga
odatda,  quyidagi  konstruksiyalar  kiritiladi:  narxdan  vujudga  keladigan  xaridor
holati  (emotsiyasi),  narxga  qiziqish,  narxni  qabul  qilish  va  tovarga  nisbatan
baholash, narxga tayyorlik, narxdan qoniqishva h.k. Bu alohida omillar o‘zaro juda
bog‘liq bo‘lib, ularning har biri o‘ziga xos va ularni boshqarish mumkin.
Bozorga borgan har qanday xaridor bir tovarni bir necha sotuvchidan uning
narxini so‘rab tovarning o‘rtacha bahosini  o‘zi  uchun aniqlaydi. Narxning yuqori
yoki  pastligi  albatta  xaridor  ruhiyatiga  (tashqaridan  ko‘rinmasada)  ozmi,  ko‘pmi
ta’sir etadi.
Mavsumiy  tovarlarga,  ma’naviy  eskirgan  tovarlarga  chegirmalarning
berilishi  qisqa  muddatda  talabning  oshishiga  olib  keladi.  Xaridorga  ijobiy  ta’sir
ko‘rsatib,  uning  xarid  qilish  haqidagi  qaroriga  oson  ta’sir  etadi.  Firma
do‘konlaridagi yuqori narxlar ba’zi xaridorlarni qoniqtirsa, boshqalarini do‘kondan
tezroq  chiqib  ketishga  undaydi.  Shuning  uchun  bunday  savdo  markazlarida
chegirmalar  qo‘yilgan  tovarlarning  «mavjudligi»  qo‘shimcha,  sovg‘a  sifatida  bir
buyumni qo‘shib sotilishi  ham iste’molchida ijobiy kayfiyatni tug‘diradi  va xarid
qilishga qiziqtiradi.
39 Narxga bog‘liq bo‘lgan kayfiyatni turlicha namoyon etish mumkin. Masalan,
narxga  bog‘liq  quvonch,  xaridor  o‘z  imkoniyatiga  mos  kelgan  narxda  kerakli
tovarni  sotib  oldi:  narx  eyforiyasi  –  xaridor  past  narxda  tovarni  kechki  bozorda,
kunduzgi  narxlarga  nisbatan  10-15  %  arzon  sotib  oldi.  Yoki  «Korzinka.  uz»  da
yangi  yil  arafasida  «baxtli  soat»,  “yangi  yil  sovg‘asi”aksiyasida  sotib  olingan
tovarlari narxidan 10% chegirma qilinishi xaridor kayfiyatini ko‘tarishi tabiiy.
Narxdan rag‘batlanish – hozirda ko‘pgina savdo markazlari
( “Аты-Баты”,«Korzinka.uz») da xaridor ma’lum miqdorda tovar sotib olsa,
unga chegirma beradi yoki kartochka (jamg‘arib boriladigan) taqdim etadi. U har
safar  xarid  qilganda  xarid  summasidan  1  %  kartochkaga  o‘tkaziladi  yoki  tovar
xarid  summasi  belgilangan  summaga  yetsa,  yoki  ortsa  15%  gacha  chegirmalar
beriladi.
Narxdan  stress  hosil  bo‘lish  turli  vaziyatlarda  vujudga  keladi.  Mijoz
kutmagan  holda  narxning  haddan  tashqari  yuqoriligiga  duch  kelsa  va  shunga
o‘xshash holatlar stressni yuzaga keltiradi. Narxning iste’molchi ruhiyatiga ta’siri
psixologlar tomonidan o‘rganilgan, bu holat uning xarid qilish haqida qaror qabul
qilishiga bevosita ta’sir etadi.
Narx  xaridor  xulq-atvoriga  ta’sir  etuvchi,  motivatsion  omil  bo‘lib
hisoblanadi. Narx – navoga qiziqish, ma’lum tovarning turli ishlab chiqaruvchilar
tomonidan  har  xil  narxlarda  bozorga  chiqarilishi  raqobatni  yanada  kuchaytiradi.
Xaridor narx haqida axborotlarni to‘plab o‘zi uchun qulay, xarid qobiliyatiga mos
keluvchi narxda tovar sotib olishga harakat qiladi.
Narxga qiziqishda 3 indikator ajratiladi. 1) narxning muhimligi; 2) alternativ
(muqobil) narxni anglash; 3) narxlarni kuzatish.
Xaridor  uchun  narx  miqdori  muhim  indikator  hisoblanib,  xarid  qilishda
qaror  qabul  qilishga  bevosita  ta’sir  etadi.Tovar  narxini  shakllantirishda  narxning
har  bir  komponenti  (narx  darajasi,  chegirmalar,  xarajatlarni  moliyalashtirish  va
boshqalar) tovar nafliligini oshirishga ta’sir etadi.
Alternaniv xaridlarni anglash – bunday talab holati xaridor bir necha xil bir
iste’mol  ehtiyojini  qondiradigan  tovarlardan  eng  optimal  narxdagi  va  va  naflilik
40 darajasi yuqori bo‘lgan tovarlarni sotib olishga qaror qiladi. Variantlar qancha ko‘p
bo‘lsa, qaror qabul qilish va optimal narxda tovar sotib olish oson kechadi.
Narxni  kuzatish–xaridor  tomonidan  ma’lum  tovar  bo‘yicha  narx  axborotini
to‘plash, ularni solishtirish, narxning xarid qobilyatiga mos kelishiga qarab xaridor
o‘zi uchun qaysi tovarni sotib olish haqida qaror qabul qiladi.
Narxlarning  turli  darajada  ekanligi,  bir  tovarning  turli  savdo  markazlarida
10-15% farq bilan sotilishi iste’molchida narxlarni kuzatish va axborotlar yig‘ishga
qiziqishini vujudga keltiradi.
Narxga qiziqishda to‘rt rag‘bat (motivatsiya) mavjud:
1. Iste’mol ehtiyoji. 2. Ijtimoiy talablar. 3. Intilish. 4. Rag‘batli ish.
Birinchi  navbatda,  narxga  qiziqish  iste’mol  ehtiyojidan  kelib  chiqadi.
Oilaning daromadi, oilaning katta — kichikligi narxga bo‘lgan qiziqishni vujudga
keltiradi. Kam  ta’minlangan oilalar  uchun narxning pastligi eng muhim indikator
hisoblanadi. Bu narsaga ikki tomonlama yondashish kerak. Cheklangan moliyaviy
resurslarga  ega  oila,  agar  qimmat  va  sifatli  mahsulotni  olsa,  u  unga  uzoq  vaqt
xizmat qilishi mumkin. Masalan, qishki etikning sifatlisi 2-3 mavsumga yetadi.
Arzoni  esa  bir  kishi  uchun  bir  mavsumga  ham  xizmat  qilmasligi
mumkin.Ijtimoiy  ehtiyojlar  narxga  bo‘lgan  qiziqish  uyg‘onishning  ikkinchi
motivatsiyasi  hisoblanidi.  Xaridorning  ijtimoiy  maqomi  –  uning  ijtimoiy
ehtiyojlarini  tug‘diradi.  Yaxshi  yashashga  intilish,  yuqori  turmush  darajasini
ta’minlash,  qimmatbaho  buyumlarni  olishga  qiziqish  va  hokazo.  Juda  ham  band
xaridorlarning  narxni  kuzatishga,  solishtirishga  vaqti  yo‘q.  Ular  tezkor  ravishda
zarur,  kundalik  ehtiyojni  qondiruvchi  mahsulotlarni  sotib  oladilar  va  kundalik
majburiyatlardan  xoli  bo‘ladilar.  Bunday  xaridorlarda  narxni  kuzatish,  unga
qiziqish holati nisbatan kam bo‘ladi.
Iste’molchilarning turli segmentlari o‘zlari uchun narxdan motivatsiyalashda
individual  yondashadilar.  Bu  yerda  narxlarni  differensiyalash,  turli  segmentlarga
moslashtirish,  ishlab  chiqarish  korxonalari  tovar  assortimenti,  ularning  narx
siyosatini diversifikatsiyalash talab etiladi.
41 Narx siyosati va narxlarning shakllanishi bozor sharoitida turli iste’molchilar
segmentiga  moslashtirilgan  holda  korxonalar  tomonidan  olib  borilishi  uning
bozorda  mustahkam  pozitsiyani  egallashga  va  turli  iste’molchilar  segmentidan
iborat  mijozlarni  o‘ziga  jalb  qilishga  olib  keladi.  Daromad  darajasining,  turmush
tarzining  o‘sishi  yuqori  sifatli  «Lyuks»  sinfli  tovarlarga  talab  o‘sishini
ko‘rsatmoqda.  Axborot  bilan  ta’minlanganlik,  yangi  tovarlar  haqidagi
ma’lumotlarning  Super  va  Gipermarketlardagi  ko‘zga  tushadigan  joylarga
o‘rnatilgan  axborot  taxta  (doska)  chalari  xaridorlarni  o‘ziga  tez  jalb  qilib,  ularda
tovarga  nisbatan  qiziqish  uyg‘otaddi.  Empirik  tadqiqotlar  shuni  ko‘rsatmoqdaki,
tovarlar narxiga bo‘lgan qiziqish borgan sari o‘sib bormoqda.
Narxi  qimmat  bo‘lsa  ham  o‘ta  sifatli  brend  markali  tovarlarning  xaridori
ko‘paymoqda.  Shuning  uchun  ham  zamonaviy  bozor  sharoitida  marka  nomiga
sodiq  xaridorlar  segmenti  uchun  maxsus  «Adidas»,  «Mexx»,  «Samsung»  kabi
savdo  markazlari  xaridorlarni  maqsadli  ravishda  o‘zlariga  jalb  etadilar  va  u
do‘konlardan  mijozlar  xaridsiz  chiqmaydilar.  «Elektron  savdoning»  avj  olishi,
Internet  do‘konlarining  chet  mamlakatlaridan  ham  xarid  qilish  imkoniyatini
berayotgani,  tovarlarlar  narxining  differensialligi  va  chegirmalarning  mavjudligi
savdo  jarayonlarini  faollashtirmoqda.Narx  siyosatining  bozor  sharoitidagi  o‘ziga
xosligi,  xaridorlarning  narx  navoga  qiziqqonligi  turli  iste’molchilar  segmentida
turlicha kechadi.Agar tovarning naflilik darajasi, sifati, qadoq shakli, unga tavsiya
etilgan  servisning  yuqoriligi  iste’molchini  jalb  qila  olsa,  u  xaridor  sifatida  uning
narxiga  ikkinchi  darajada  ahamiyat  beradi.  Narx  haqida  ma’lum  bilimlarga  ega
bo‘lish, xaridorlarda turli emotsional holatlarga tayyor bo‘lishga va o‘ylab optimal
qaror  qabul  qilishga  olib  keladi.Tovarlar  narxi  haqidagi  bilimlar  kognitiv
jarayonlar  natijasida  to‘planadi.  Narx  –  navoga  tegishli  bilimlar  iste’molchida
uning  xotirasida  uzoq  vaqt  jamlanib  shakllanadi.  Bunday  bilimlar  (axborotlar)
xaridor uchun subyektiv darajada muhim bo‘lib, narxiga loyiq tovar sotib olishda
ahamiyatli hisoblanadi. 
42 Narxga oid bilimlar xaridor tomonidan quyidagicha xarakterlanadi:
mazmunan (obyektlar va narxga tegishli axborotlar sifati), hajm (narxga oid
axborot hajmi) aniqlik, axborotni to‘plash,
Narx  haqida  fikr  yuritilayotganda  uning  qaysi  determinantlari  qanday
funksiyalarni  bajaradi:  birinchidan,  narx  haqida  bilimlar  ratsional  xarid  asosi
hisoblanib,  to‘g‘ri  qaror  qabul  qilishga  yordam  beradi,  ikkinchidan  narx
ma’lumotlari tahlili yana qanday ma’lumotlar kerakligini bildiradi.
Narx haqida bilimlarning o‘lchami uchun quyidagilar zarur: narxlar bo‘yicha
savolnomaga qatnashganlar narxlarni o‘zlari erkin ravishda eslashlari, javoblarning
aniqligi,  savolnoma  o‘tkazish  muddati,  savolnomaga  kiritilgan  mahsulotlar,
do‘konlar (do‘konga qatnash chastotasi (tez-tez qaytarilishi). Mahsulotlar artikuli,
turli do‘konlardagi narxlar  darajasi ham tadqiq qilinishi kerak. Iste’molchi uchun
mos  keladigan  tovar  «savati»  (iste’mol  savati)ni  shakllantirish  asosiy  muammo
bo‘lib  hisoblanadi.  Bu  savatga  qancha  va  qanday  mahsulotlar  kirishi
kerak.Shunday  qilib,  narxga  qiziqish,  narx  siyosatini  bilish,  narxga  oid
axborotlarga  ega  bo‘lish,  narxga  bog‘liq  ruhiy  holatlarning  yuzaga  kelishi  ham
amaliy  jihatdan  juda  qiziq  va  tovarni  sotilish  hajmi  korxona  foydasiga  bevosita
ta’sir  etuvchi  omillar  bo‘lib  hisoblanadi.Narxlarni  qabul  qilish.  Narxlarni  xaridor
tomonidan qabul qilinishi yuqori darajada subyektiv bo‘lib, u yoki bu darajada real
voqelikdir.Narx  siyosati  doirasida,  narxlarning  qabul  qilish  sohasida  psixologiya
nazariyalari,  moslashish  nazariyalari,  assimetriya  va  kontrast  nazariyasi,  istiqbol
nazariyalaridan  foydalaniladi.Narxlarni  qabul  qilish,  deganda  individum  orqali
narx  haqidagi  ma’lumotni  sensorli  ravishda  qabul  qilish  tushuniladi.  Natijada
xaridor  tomonidan  ijobiy  yoki  salbiy,  ruhiy  holat  yuzaga  keladi.  Narxlarni  his
qilish turli xaridorlarda turlicha namoyon bo‘lib, bir xil mahsulotga bir xaridorda
uni sotib olish qarori shakllansa, ikkinchi boshqa pastroq narxdagi xuddi shunday
tovarni qidirishga tushadi. Xaridor xulq–atvori juda ko‘p shaxsiy – ichki va tashqi
omillarga  bog‘liq.Xarid  qobilyati  muhim  omil  hisoblanadi  va  narx  hissiyotiga
bevosita ta’sir etadi. Albatta puli ko‘p xaridor uchun xarid qilsh kam ta’minlangan,
puli  cheklangan  xaridorga  nisbatan  juda  oson  va  tez  kechadi.  U  narxlarni  bozor
43 bo‘yicha  o‘rganmasdan  eng  sifatli  va  qimmat  tovarni  tezda  xarid  qiladi  va
aksincha,  puli  cheklangan  va  oz  pulga  ko‘p  narsa  olishi  kerak  bo‘lgan  xaridor
arzon  narxlarni  qidiradi.  Axir  u  barcha  iste’mol  ehtiyojini  cheklangan  holda
bo‘lsada  qondirishi  kerak.Fiziologik  ehtiyojlarni  qondirish  birinchi  navbatda
turadi.
Narxni qabul qilishga bir necha omillar ta’sir ko‘rsatadi:
Motivatsion  (rag‘batlantiruvchi)  omillar:  shaxsiy  ishtirok,  ijtimoiy  tan
olinganlikka  intilish  sifati,  qulaylikka,  iqtisodiy  jihatdan  naflilik  ko‘rsatkichlari
iste’molchida rag‘batni (motivatsiyani) shakllantiradi.
Kognitiv  omillar:  sifat  jihatdan  to‘g‘ri  baholashga  layoqatlilik,  zehnning
o‘tkirligi  (axborotlarning  ko‘pligi,  narxga  oid  bilimlarga  egalik),  aqliy  salohiyat,
tajriba, sotuvchiga ishonch, o‘ziga ishonch, markaga sodiqlik va boshqalar.
Vaziyatli  omillar:  narxni  taklif  etish  usuli  (shakli,  narx  strukturasi)  to‘lov
shakli,  vaqt  bosimi,  raqobatchi  takliflari  va  narxlari,  xaridorning  kopmleks
muammolari,  narxlarning  o‘zgaruvchangligi,  narx  etiketkalarining  mavjudligi,
mahsulotni  ishlatishdan  maqsad,  xaridorning  xarid  qobilyati,  sotish  joyi
(Gipermarket yoki oddiy chakana savdo do‘koni) ning narx imiji.
Xaridorlarning xarid qobilyati va tovarga nisbatan ishonchliligi narxdan o‘zi
uchun  kerakli  mahsulot  yoki  xizmatni  sotib  olishga  tayyorligi  ta’sir  etuvchi
determinantlar  hisoblanadi.  Potensial  iste’molchilarni  so‘rovnoma  qilib  ularning
narxga  nisbatan  xaridga  tayyorligi  aniqlanadi.  Shu  bilan  birga  narx  ostonasi  ham
aniqlanadi. Agar narx ostonasi yuqori darajadan o‘tib ketsa xaridor u tovarni sotib
olmaydi.  Individual  xarid  ehtimolligi  nolga  teng  bo‘ladi.  Narxning  absolyut  quyi
chegarasi  xaridorda  tovar  sifatiga  shubha  uyg‘otadi.  Natijada  xaridorlar  past
narxdagi  mahsulotni  boshqa  sotib  olmaydilar. Xaridorlarning bunday  xulq-atvori,
ma’lum  sharoitlar  bilan  bog‘liq  bo‘lib,  ular  juda  arzon  tovarni  olib  tavakkal
qilishdan qo‘rqishlarini ko‘rsatadi. Narxlarning uch turi (ostonasi) farqlanadi: silliq
narxlar  yaxlit  raqam  bilan  tugaydi  (masalan,75000  so‘m);  yaxlitlangan  narxlar
ya’ni  63  ming  480  so‘m=  63  ming  500  so‘m;  siniq  narxlar  ko‘pincha  9  raqami
bilan tugaydi (32,999 so‘m).
44 Savdo do‘konlarida chegirmalar vaqtida yaxlit narxlar, juda oz kamaytirilib
oxirgi  raqamlari  (5,999)  bilan  tugaydi.  Masalan  6,800  turgan  tovar  (5,999  ga
pasaytirilib) 5 raqami xaridor e’tiborini jalb qiladi, narx pasayibdi, deb xaridor shu
tovarni sotib oladi.
Amalda har bir xaridor bunday narxlarga duch keladi. Raqamlar bir qarashda
1 birlikka kamayganday ko‘rinsada, aslida 0,5 – 0,7 birlikka kamaygan bo‘ladi.
Narx  «ostonasi»  samarasi  quyidagilar  bilan  izohlanadi  iste’molchilar  narx
shkalasini  diskret  kategoriyalarda  o‘zlari  uchun  bo‘ladilar  (masalan  5000  so‘m
o‘rniga 4,899— beshdan kam).
iste’molchilar  o‘zlarining  subyektiv  maksimal  narxlarini  yaxlit-langan
raqamlarda belgilaydilar (masalan uchdan (3) past, 5 dan yuqori).
xaridorlarda  yaxlit  narxlardan  ko‘ra  siniq  narxlarda  tovar  olganda  iqtisod
qildim, deb o‘ylaydilar.
birinchi raqamni iste’molchilar kuchliroq his etadilar. 10 o‘rniga, 9,95.
Shunga  qaramasdan  ba’zi  tadqiqotchilar  siniq  narxlarning  mahsulot  sifatini
xaridor tomonidan to‘g‘ri his etilishiga salbiy ta’sirini ko‘rsatadilar (imij - samara).
Siniq  narxlarning  shakllanishi  bozor  iqtisodiyoti  amaliyotining  mahsuli
bo‘lib, iste’molchi xulq — atvoriga tez ta’sir ko‘rsatishi va supermarketlarda savdo
aylanmasining keskin oshishiga olib kelishi amalda o‘zini oqlayapti (Korzinka.uz.,
Megaplanet, Makro va boshqalar). 
45 2.3.”Elektroagregat” tarixi va narx strategiyasi
Elektroagregat"  OAJ  Rossiyadagi  eng  yirik  avtonom  quvvat  manbalari
ishlab chiqaruvchisi. Bu yerda 140 dan ortiq turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilishi
mumkin:  ko‘chma  benzin  va  dizel  generatorlari  va  turli  konstruksiyadagi  elektr
stansiyalari,  shuningdek,  korxonada  ishlab  chiqarilgan  cho‘tkasiz  generatorlar,
texnik  ko‘rsatkichlari  mahalliy  hamkasblaridan  sezilarli  darajada  yuqori  va  jahon
standartlarining zamonaviy talablariga javob beradi.
"Elektroagregat" OAJ Kursk, st. 2-agregat, 5A.
Avtonom  elektr  ta'minoti  manbalari  bozorida  "Elektroagregat"  OAJning
asosiy  iste'molchilari  ob'ektlari  markazlashtirilgan  elektr  ta'minoti  zonasidan
tashqarida  joylashgan  korxonalar,  shuningdek  zaxira  elektr  ta'minoti  manbalariga
muhtoj  bo'lgan  korxonalardir.  Bularga,  birinchi  navbatda,  o zining  tarmoqʻ
xususiyatiga  ko ra,  neft  va  gaz  qazib  olishni  tashkil  etish,  neftni  qayta  ishlash,	
ʻ
mashinasozlik,  qurilish,  geologiya,  Qishloq  xo'jaligi...  Ularning  asosiylariga
quyidagi  tashkilotlar  kiradi:  Rosneft,  Surgutneftegaz,  Severgeofizika,
Mezhregiongaz, Tatneft va boshqalar.
Har  qanday  korxonaning  moliyaviy  holati  uning  tadbirkorlik  faoliyati  va
ishonchliligining eng muhim xususiyati hisoblanadi.
Moliyaviy va narx mexanizmlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq, chunki
barcha iqtisodiy, moliyaviy munosabatlar narxlar va ularning tarkibiy qismlaridan
foydalanishga asoslanadi va narxni aniqlashning to'g'riligi ushbu moliyaviy toifalar
qanday va qanchalik ishonchli tarzda aniqlanishi va hisoblanishiga bog'liq bo'ladi.
Korxona rahbari turli xil boshqaruv qarorlarini qabul qilishi kerak. Mahsulot
sotishning narxi, hajmi va tuzilishi bo'yicha qabul qilingan har bir qaror oxir-oqibat
ta'sir  qiladi  moliyaviy  natijalar  korxona  faoliyati.Narx  siyosati  korxonalar  ko'p
qirrali  tushunchadir.  Tashkilot  shunchaki  u  yoki  bu  narxni  belgilab  qo'ymaydi,  u
mahsulotning  butun  assortimentini  qamrab  oluvchi  va  iste'molchilarning  ma'lum
toifalari, turli geografik mintaqalar uchun ishlab chiqarish va sotish xarajatlaridagi
farqlarni, talab darajasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda o'zining
46 narx  tizimini  yaratadi.  ,  tovarlarni  iste'mol  qilishning  mavsumiyligi  va  boshqa
ko'plab omillar ...
Bozor  sharoitida  tijorat  korxona  va  tashkilotlarining  faoliyati  raqobat
munosabatlari  asosida  amalga  oshiriladi.  Har  bir  bozor  korxonasi  zarur
raqobatdosh  ustunliklarga  ega  bo'lishi  va  shu  orqali  uning  raqobatbardoshligini
oshirish  uchun  bozorda  muayyan  xatti-harakatlar  strategiyasini  ishlab  chiqishi
kerak.
Mahsulotning  raqobatbardoshligining  asosi  uning  texnik  (sifat)  darajasi  va
narxidir.  Bir  nechta  raqobatdosh  shunga  o'xshash  mahsulotlardan  eng
raqobatbardoshi  boshqalarga  qaraganda  yuqori  texnik  darajaga  ega  bo'lgan
mahsulot  bo'lib,  narx  uning  texnik  parametrlari  bo'yicha  afzalliklariga  muvofiq
belgilanadi.  Kuchli  raqobat  sharoitida  bunday  tovarlarni  ishlab  chiqaruvchilar
bozorga kirib borish, uning katta ulushini qo'lga kiritish va ushbu mahsulot uchun
narx  obro'sini  yaratish  uchun  ko'pincha  narxni  mahsulotning  sifat  darajasidan
pastroq darajada belgilaydilar.
"Elektroagregat"  OAJ  foyda  darajasi,  sotish  hajmi  bo'yicha  belgilangan
vazifalardan  kelib  chiqib,  01.11.09  dan  boshlab  AD  200S-T400  elektr  blokining
narxini  aniqladi.  572  917  rubl  miqdorida.  (hisoblash  uchun  573  000  rubl
qiymatidan foydalaniladi).
Ushbu narx darajasida sotishdan tushgan daromad ko'rsatkichi 14% ga teng
bo'ladi,  ya'ni  14%  olingan  daromaddan  olingan  foyda  ulushi;  mahsulotlar
rentabelligi esa 16,2% ni tashkil etadi.
Korxonada mavjud bo'lgan sharoitlarda qabul qilingan qarorning maqsadga
muvofiqligini  baholash  uchun  narxlash  jarayonining  asosiy  bosqichlarini  hisobga
olgan holda narx belgilash metodologiyasini baholash kerak.
Avvalo,  mahsulotning  raqobatbardosh  bozor  narxini  shakllantirish  uchun
korxona AD200S-T400 birligining raqobatbardoshligini, bozordagi pozitsiyasining
mustahkamligini  raqobatchilar  mahsulotlarining  analoglari  bilan  solishtirganda
baholashi  kerak.Buning  uchun  tahlil  qilinadigan  mahsulot  va  raqobatdosh
47 mahsulotlarning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini solishtirish va olingan natijalarni
solishtirish kerak.
Elektr  birliklarining  eng  muhim  texnik  va  iqtisodiy  ko'rsatkichlari  sifatida
quyidagilar  tanlandi:  nominal  quvvat;  kapital  ta'mirlashdan  oldin  resurs;  kafolat
muddati;  umumiy  o'lchamlar:  uzunlik,  kenglik,  balandlik;  vazn;  narx;  o'ziga  xos
yoqilg'i  sarfi;  o'ziga  xos  moy  iste'moli.Yuqorida  sanab  o'tilgan  parametrlar
o'rganilayotgan  mahsulotning  eng  muhim  iqtisodiy  va  texnik  ma'lumotlari  va
xususiyatlarini ifodalaydi.
Ushbu  turdagi  mahsulotda  "Elektroagregat"  OAJning  asosiy  yirik
raqobatchilari Barnaul shahridagi "Barnaultransmash" OAJ hisoblanadi.
Mahsulotlarning  raqobatbardoshligini  baholash  uchun  mahsulot
raqobatbardoshligining  yagona,  guruhli  va  integral  ko'rsatkichlari  formulalar
bo'yicha hisoblanadi:
48 Xulosa
Narx va narx har qanday biznes samaradorligining muhim qismidir.Narxlar
kompaniyaning  daromadliligining  muhim  elementlaridan  biri  bo'lib,  u  savdo
faoliyatiga  bevosita  ta'sir  qiladi,  chunki  ma'lum  turdagi  mahsulotlarning  narxlari
darajasi  va  nisbati  mijozlar  tomonidan  amalga  oshirilgan  xaridlar  hajmiga  ta'sir
qiladi.Bozorda narx belgilash ko'plab omillar  ta'sirida murakkab jarayondir. Narx
belgilashda  umumiy  yo'nalishni  tanlash,  yangi  va  mavjud  mahsulotlar  narxlarini
aniqlashga  yondashuvlar,  sotish  hajmini,  aylanmani  oshirish,  ishlab  chiqarish
darajasini  oshirish,  foydani  ko'paytirish,  kompaniyaning  bozordagi  mavqeini
mustahkamlash va boshqalar. 
Haqiqiy  tijorat  natijalari  ko'p  jihatdan  narxlarga  bog'liq  bo'lib,  to'g'ri  yoki
noto'g'ri  narx  siyosati  firmaning  bozordagi  mavqeiga  uzoq  muddatli  ta'sir
ko'rsatadi.Agar har bir iqtisodchi narx tuzilmasini bilsa, u holda u kompaniya o'z
oldiga  qo'ygan  maqsadlarga  yaqinlasha  oladi,  foydani  ko'paytiradi  va  bozorda
qolishi, ishlab chiqarishni kengaytirishi, xarajatlarni kamaytirishi va hokazo, lekin,
albatta, , yakuniy maqsadlarga erishish uchun nafaqat tuzilma, balki narx belgilash
usullari va strategiyalari haqidagi bilimlarni birlashtirish kerak.
Mahsulotning yakuniy narxini hisoblashning asosiy usullarini tahlil qilib, biz
bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  korxona  faqat  bitta  usuldan  foydalanmasligi  kerak
degan  xulosaga  kelishimiz  mumkin,  chunki  bu  har  doim  ham  rejalashtirilgan
foydani olishga imkon bermaydi.
Hozirgi vaqtda narxlarni belgilash jarayoni juda murakkab. Doimiy o'zgarib
turadigan  bozor  muhitida  malakali  iqtisodchi  har  qanday  faoliyat  sohasida  ishlab
chiqarishni kengaytirish va rentabellik uchun narxlarni belgilashning barcha ta'sir
qiluvchi omillari va nuanslarni bilishi kerak.
Talab  darajasining  pasayib  borishi  narxlarning  yuqori  chegarasidan  dalolat
beradi,  ya'ni  bu  chegaradan  yuqori  bo'lsa,  tovar  ayirboshlash  umuman  mumkin
bo'lmaydi.  Ammo  iste'molchilar  mahsulotni  tasavvurida  yagona  qat'iy  narxda
kuzatib boradilar. Marketingning vazifasi bozor tomonidan belgilangan chegaralar
doirasida maqbul narxlarni topishdir. Ko'pgina kompaniyalar talabning o'zgarishini
49 bozorlardagi turli narxlarni , raqobatchilar narxlarini o'rganish, statistik tahlil usuli,
grafik  ekspert  baholash  usullarini  o'rganish  orqali  o'xshash  tovarlarning  narx
darajasini tekshirish orqali o'lchashga harakat qilishadi.
Umumiy  xarajatlar  doimiy  va  o'zgaruvchan  xarajatlar  yig'indisidan,
shuningdek,  ishlab  chiqarishning  marjinal  (marjinal)  xarajatlaridan  iborat.  Bu
xarajatlar  ishlab  chiqarish  hajmi  oshgan  (kamaygan)  hollarda  mahsulot  birligiga
to'g'ri  keladigan umumiy xarajatlarning o'sishini (kamayishi) ifodalaydi. Shunday
qilib,  kompaniya  xarajatlarining  tuzilishi  ,  dinamikasi  va  miqdori  narx  uchun
minimal  darajadir,  chunki  bu  xarajatlardan  past  narx  hech  qanday  foyda
keltirmaydi.
Narxni  belgilashda  kompaniya  xarajatlarning  umumiy  rasmini  ko'rib
chiqadigan  va  hech  qanday  yo'qotishlarga  duchor  bo'lmasligini  ta'minlaydigan
tahlil  usulidan  foydalanadi.  Bunday  tahlil  narxlarni  aniqlashda  foydali  vosita
hisoblanadi.  Lekin  sof  ishlab  chiqarishning  ixtisoslashuvi  sharoitida  uni  qo'llash
o'zgaruvchan xarajatlarni oson hisoblash mumkin bo'lganda yaxshi natijalar beradi.
Zararsizlik  tahlilida  asosiy  e’tibor  mahsulot  sotish  hajmi,  umumiy  tushumning
umumiy  xarajatlarga  teng  bo‘lgan  nuqtasi  ,  ya’ni  foyda  yoki  zarar  yo‘qligiga
qaratiladi.
Aksariyat kompaniyalar mahsulotlarning sotish narxini aniqlash uchun oddiy
formulalardan  foydalanadilar.  Formulalar  bo'yicha  narx  belgilash,  narx
belgilashning  boshqa  umumiy  usullari  kabi,  birinchi  navbatda  foydaga  qaratilgan
va  talabni  hisobga  olmaydi.  “O‘rtacha  xarajatlar  qo‘shimcha  foyda”  tamoyiliga
asoslangan  narx  belgilash  tovar  tannarxiga  ma’lum  marja  qo‘shishdan  iborat
bo‘lib, narx belgilashning eng oddiy usuli hisoblanadi. Magistrning narxi mahsulot
turiga  qarab  juda  katta  farq  qiladi.  Shuningdek,  tovarning  ishlab  chiqaruvchidan
yakuniy  iste'molchigacha  bo'lgan  yakuniy  narxi  ulgurji  va  chakana  savdoning
yakuniy narxini ifodalaydi.
50 Foydalingan adabiyotlar ro'yhati
1.Abdullaev Yo. Bozor iqtisodi asoslari. T: «Mexnat» 1998 y.
2.Gerasimenko V.V. Stenovaya politika firmq.- M.:Finstatinform, 1995.
Цenq i stenoobrazovanie. Uchebnik dlya vuzov. Pod red. I.K.Salimjanova.
M.:Finstatinform, 2007.
3.Lipsist I.V. Kommercheskoe stenoobrazovanie. - M.:Bek, 1997.
4.Utkin  E.A.  Stena.Цenoobrazovanie.Цenovaya  politika.  -M.:,1997.Ch.T.
5.Xongren,  Dj.Foster  Buxgalterskiy  uchet:  upravlencheskiy  aspekt  M.  Finansq  i
statistika 2003
6.B.Nidlz i dr. Prinstipq buxgalterskogo ucheta M. Finansq i statistika 2010
7.Dj.K.Van Xali. Osnovq upravleniya finansami. M.: Fiansq i statistika,1997
8.  Mas'uliyati  cheklangan  jamiyatlar  haqida  (MChJ  haqida)  [Elektron  resurs]:
08.02.1998 dan № 1 4 - F V // ConsultantPlus: Bitiruvchi maktab. - 2011. - Nashr.
16. (Kuz ).
9. Aksiyadorlik jamiyatlari to‘g‘risida (OAJ bo‘yicha) [Elektron resurs]: 1995 yil
26  dekabrdagi  208-FZ-son  //  Consultant  Plus:  Oliy  maktab.  -  2011.  -  Nashr.  16.
(Kuz).
10.  Sodiqov,  O.N.  Fuqarolik  huquqi.  [Matn]:  darslik.  I  /  O.N  jild.  Sadikov,  -
INFRA-M, 2009. - 376 b.
11.  Sergeev,  A.P.  Fuqarolik  huquqi.  [Matn]:  darslik.  I  jild  /  A.P.  Sergeev,  -  M.:
Status, 2010. - 419 p.
12.  Gatin,  A.M.  Fuqarolik  huquqi.  [Matn]:  o'quv  qo'llanma  /  A.M.  Gatin,  -  M.:
Yurist, 2009. - 384 b.
13.  Chausskaya,  O.A.  Fuqarolik  huquqi.  [Matn]:  o'quv  qo'llanma  /  O.A.
Chausskaya, INFRA-M, 2009. - 432 p.
14.  Shevchuk,  D.A.  Fuqarolik  huquqi.  [Matn]:  darslik  /  D.A.  Shevchuk,  M.:
Norma, 2009. - 386 b.
15.  Suxanov,  E.A.  Fuqarolik  huquqi.  [Matn]:  darslik,  2-nashr.  /  E.A.  Suxanov,  -
M., 2008. - 425 b.
51 16. Eremin, V.V. Mas'uliyati cheklangan jamiyat a'zolari [Matn] / V.V. Eremin //
"Soliqlar" (gazeta). - 2011 yil. 15-son. P. 10.
17.  Galich,  V.  "Iqtisodiy  kompaniyalar"  to'g'risidagi  qonun  [Matn]  /  V.  Galich  //
Iqtisodiy gazeta. - 2010 yil. 96-son. S. 14.
18.  Bespalova,  T.  Tadbirkorlik  sub'ektlari  faoliyati  [Matn]  /  T.  Bespalova  //
Mintaqaviy ekspress. - 2010 yil. 12-son. S. 11.
19.Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti. Darslik-T. 2009.
20.Abdurahmonov  Q.X,  Xolmo’minov  Sh.R.,  ZokirovaN.Q.  Perzonalni
boshqarish. Darslik-T. 2008.
21.A.A. Abdullayev, H.A. Aybeshov. “Korxona Iqtisodiyoti” .
Toshkent. “11m ziyo” 2003.
22.Xudoyberdiyev Z. Xomitov K. “Tadbirkorlik va biznes asoslari’ T. 2009.
23.U.Parpiyev.  I.  Salomov.  “Bozor  iqtisodiyoti  asoslari  va  ishlab  chiqarishni
tashkil etish”. T. Sharq.1966 yil.
24.www.ziyo.net
25.www.dz.com
52