Bozor iqtisodiyoti sharoitida yangi korxonani tashkil etish va boshqarish tizimini takomillashtirish yo’llari

Bo zo r  i q t i so di yo t i s ha r o i t i d a y an gi k or x on an i  t a sh ki l e t i sh  va
bo sh qa r i sh  t i zi m i ni t ak om i l l as ht i r i s h y o’ l l a r i
Reja:
Kirish
I. Yangi korxonani tashkil qilish.
1.1. Yangi korxonani tashkil qilish bosqichlari. 
1.2. K orxonani tashkil etish tam oyillari va tartib- qoidalari.
1.3.Yangi korxonani davlat ro’yxatidan o’tkazish va litsenziya 
olish tartibi.
1.4.Korxona faoliyatini boshqarishni takom illashtirish.
II.B MW kompaniyasining tashkil etilishi.
2.1. B MW kom paniyasi tarixi va tashkil etilishi.
2.2. B MW kom paniyasining rivojlanish bosqichlari va yo’llari
2.3. B MW jahon bozoriga chiqish yo’li va bozordagi o’rni
Xulosa
Foydalanilgan  adabiyotlar I . Ya ng i k or x on an i  t a sh ki l q i l i sh .
1. 1. Y an gi k or xo na ni t as hk i l  qi l i s h b os qi ch l a r i
I qt i s od i y ot ni ng  j a da l  r i v oj l an i s hi  v a  i s hl ab  c hi qar i s h  ku ch l a r i ni ng
o’ s i s hi  f a ol i y at  y u р i t ay ot ga n  kor xo na l a r d an  t as hq ar i ,  ya ng i  kor xo na l a r n i
t a sh ki l  q i l i sh  va  i s hg a  t us hi р i s hg a  t ay an ad i .  Bu nd ay  qa da m  i q t i so di y
j i ha t d an  m a qb ul l i kk a,  r e su r s l a r  i m k on i y at i  v a  k or x on a  m a hs ul ot l a r i ga
bo’ l g an  t al ab ga  as os l a na di .  B i r on- bi r  m ah su l o t n i n g  t a qc hi l l i g i  yo ki
um um an  y o’ q  b o’ l i s hi  ha m ,  y an gi  k or x on a  y ok i  i s hl ab  ch i q ar i sh ni  t a sh ki l
qi l i sh ga  sa ba b  bo’ l i s hi  m u m k i n .  Ya ng i  kor xo na ni  t as hk i l  qi l i sh  qu yi da gi
t a sh ki l i y t am oy i l l ar a so si da 
am al ga  os hi r i l ad i :
- k or x on an i t as hk i l q i l i s h f i kr i ni ng p ay do b o’ l i s hi ;
- k or x on a m ua ss i s l a r i ni t an l a sh ;
- t ak l i f q i l i n ay ot ga n m a hs ul ot ga  bo zo r d ag i  t a l a bn i  o’ r ga ni sh ;
- k or x on a N i z om j am g’ a r m a si ni  t u zi sh  uc hu n mo l i ya  ma nb al ar i n i
an i q l a sh ;
- k or x on an i n g t a’ s i s h uj j at l a r i v a bi zn es - r ej as i n i t ay yor l a sh ;
- d av l a t r o’ yx at i d an o’ t i sh ;
- m uhr , sh t a m p  va  bo sh qa  р ek vi zi t l ar ni  t a yy or l a sh ;
- s ol i q  i d or a l a r i d a  р o’ y xa t d an  o’ t i s h.
O’ z be ki st on  R es pu bl i k as i n i n g  ― Kor xo na l a r  t o’ g’ r i si da g i‖
qo nu ni ga  as os an ,  kor xo na l a r  m ul k  eg as i  ( e ga l a r i )  yo ki  u  ( u l ar )  t ay i nl ag an
va ki l l i k  o р ga ni ,  m e hn at  j a m o ai  y ok i  m ua ss i sl ar  g ur u hi ni ng  q ar or i
bo’ yi ch a b el gi l a ng an q on un- qo i d al ar ga a so sa n t as hk i l  qi l i n i s hi  m u m ki n.
Sh un i n gd ek ,  k or x on al ar  Ag ar  k or xo na  m u l ki  eg as i  y ok i  u
t a yi nl ag an  v ak i l l i k  o р ga ni ni ng  р oz i l i g i  b o’ l sa ,  f a ol i ya t  y u р i t ay ot ga n
kor xo na  t ar ki bi da n  bi r  y ok i  bi r  n ec ht a  t ar k i b i y  b o’ l i nm al ar ni ,  us hb u
bo’ l i nm al ar n i n g  m eh na t  j a m o al ar i  t a sh ab bu si ga  k o’ r a ,  a j r at i b  ch i q ar i sh
na t i j a si da  ha m  t as hk i l  t op i s hi  m u m ki n.  K or xo na  j or i y  va  h i s ob - k i t ob
р aq am l a r i  oc hi sh  v a  u l a r  t o ’ g’ r i s i d ag i  ho l a t l ar n i  t as di ql as h  h uq uq i g a  e ga bo’ l g an ,  m u st aq i l  hu qu qi y  sh ax s  m a qo m i da gi  s ho ’ ’ ba
kor xo na l a r i ,  f i l i a l l ar ,  va ko l a t x on al ar ,  bo’ l i m  va  b os hq a  t as hk i l i y
bo’ l i nm al ar n i  t a sh ki l q i l i s hi m um ki n.
― Т ad bi r ko r l i kn i  ku ch ay t i r i s h  v a  r a g’ b at l a nt i r i sh  t o’ g’ r i s i d a ,‖
―Y e р  t o’ g’ r i s i d a ,  ―A ks i y ad or l i k  j a m i ya t l ar i  v a  a ks i y ad or l a r  hu qu qi ni	
‖
hi m o ya  q i l i s h  t o ’ g’ r i s da g i  Qo nu nl ar ,  h am da  ―O’ zb ek i s t o n	
‖
Re sp ub l i ka si da  ki ch i k  k or xo na l ar  t o’ g’ r i s i d ag i  N i z om ,  ― O’ z be ki st on
Re sp ub l i ka si da  xu su si y  t a db i r k or l i k  t o’ g’ r i s i d a  Ni zo m  ―C he t  e l
i n ve st i t si ya l a r i ,  x al qa r o  b i r l as hm al ar  v a  t as hk i l ot l a r  i s ht i r o ki da gi
kor xo na l a r n i  t a sh ki l  e t i sh  va  b u  kor xo na l a r n i n g  f ao l i ya t i ni  t ar t i b ga  s ol i s h
t o’ g’ r i si da g i  N i z om ,  ―	
‖ Х ol di ng l ar  ha qi da gi  Ni zo m ,  ―M ol i y a- sa no at	‖
gur uh l a r i  h aq i d ag i  Ni zo m l a r  v a  b os hq a  q on un  huj j a t l ar  bi l an	
‖
be l g i l an ga n.  Y an gi  kor xo na l a r n i  t as hk i l  qi l i sh ni ng  a so si y  m aq sa dl ar i ,
bi r i n ch i d an ,  i j t i m oi y  i s hl ab  c hi qa r i sh da  b an d  bo’ l m a ga n  ki sh i l ar ni i g  i s h
j o yl ar i  b i l an  t a’ m i n l a sh ,  y a’ ni  j am i ya t n i n g  i j t i m oi y  m ua mm os i n i  h al
qi l i sh ;  i k ki nc hi da n,  s i y os i y  m as al an i  h al  q i l i s h  b u  es a  qi s hl oq  j o yl ar d a
m i l l i y  i sh ch i l ar  s i n f i  v uj ud ga  k el t i r i sh da  o’ z  ak si ni  t op ad i ;  va  ni ho ya t
uc hi nc hi da n,  i qt i so di y  m a sa l a l a r n i  ye ch i s h,  x al q  i s t e ’ m ol  t ov ar l ar i n i
i s hl ab  c hi qa r i sh ni  ke ng ay t i r i sh ,  ul ar n i  t an qi sl i g i n i  k am ay t i r i s h  as os i d a
ah ol i n i n g m o dd i y f ar ov on l i gi ni o sh i r i sh da n  i b or a t d i r .
Kor xo na ni  b ar p o  e t i sh  h uj j a t l ar i da n  b i r i  un i  t a’ s i s  sh ar t n om as i
hi so bl an ad i .  B u  hu j j at  o’ z  ma zm un i d an  k el i b  c hi qi b ,  k el aj ak da  k or x on an i
t a sh ki l  et uv ch i l ar ni n g  o ’ z ar o  m u no sa ba t l ar i n i n g  qo i d al ar i ni  be l g i l ay di .
Т a’ si s  e t i sh  sh ar t n om as i d a  kor xo na ni ng  t as hk i l i y - h uq uq i y  s ha kl i ,  t ur i ,
f a ol i ya t i  t ur i ,  m a qs ad  va  va zi f a l ar i ,  j o yl as hi sh  va  hu qu qi y  a dr es i ,  u st av
ka pi t a l i  h aj m i  v a  un da  t a’ si sc hi l a r  h i s sa si ,  q at na sh uv ch i l ar ni ng  o’ z
hi ss as i n i  b os hq al ar ga  ber i s h  s ha r t i ,  u ni ng  bo sh qa ru v  va  na zo ra t
or ga nl ar i ,  f oy da ni  t aq si m l as h  us ul  va  t ar t i bl a r i ,  t a’ si sc hi l a r n i n g  h uq uq  v a
bu р ch l a r i ,  t a’ si sc hi l a r  t o’ g’ r i s i d ag i  m a’ l um ot l a r  va  b os hq a  m as al al ar ni
ha l  qi l i sh  t ar t i bl ar i ni b el gi l a yd i . Т a’ si sc hi l a r  kor xo na ni  us t a vi ni  i sh l a b  ch i q ad i .  Ko r x on an i n g  u st av i
р as m i y  hu j j at  hi so bl an ad i .  C hu nk i  us t a vd a  kor xo na  b i l a n  da vl at
o’ r t as i d ag i  i j t i m o i y ,  i q t i so di y,  m ol i ya vi y  va  hu qu qi y  m un os ab at l a r n i
t ar t i bg a  s ol i n i s h  q oi da l ar i  o’ z  ak si ni  t op ad i .  Us t a v  qo nu nl ar ,  qo i d al ar  va
Ni zo m l ar ga  as os l a ng an  h ol da  t u zi l a di .  U st av ni  k or x on an i  t a’ si s
et uv ch i l ar t as di ql ay di .
O’ z be ki st on  Re sp ub l i ka si da  k or x on al ar  t o’ g’ r i si da g i  Q on un ni ng‖
9- m od da si da  kor xo na  us t a vi da  u ni ng  no m i ,  j o yl as hg an  m an zi l i ,  f aol i y at
t ur i  v a  m aq sa dl ar i ,  u ni ng  bo sh qa r u v  v a  na zor at  o р ga ni ,  u l a r ni ng  va ko l a t i ,
kor xo na  m o l - m ul ki ni  t a sh ki l  et i s h  va  f oy da ni  t a qs i m l a sh  t a r t i bi ,
kor xo na ni  qa yt ad an  t as hk i l  e t i sh  v a  u ni ng  f a ol i ya t i ni  t o’ xt at i s h  sh ar t l ar i
be l g i l an i s hi  k o’ r s at i l ga n.  U st av ga  kor xo na  f a ol i y at i n i n g  x us us i y at l a r i
bi l a n  b og’ l i q  b o’ l ga n.  Re sp ub l i ka da gi  q on unl ar  va  bo sh qa  qo nu n
hu j j at l ar ga  z i d  bo’ l m ag an  o’ z ga  q oi da l a r  h am  ki r i t i l i sh i  m um ki n.
Kor xo na  o’ z i  j o yl as hg an  ye р da gi  m ah al l i y  ho ki m i ya t  va  b os hq ar uv
i d or a l a r i  t om on i d an  da vl at  р o’ y xa t i da n  o’ t ka zi l a di .  K or x on a  da vl at
р o’ y xa t i da n  o’ t i s h  u ch un  m a ha l l i y  h ok i m i ya t  va  bo sh qa r u v  i d or a si ga
yu qor i d a ke l t i r i l g an k or xo na ni b ar p o et i s h t o’ g’ r i s i d ag i h uj j a t l ar ni  ( a р i z a,
t a’ si s  e t i sh  s ha r t no m a si ,  u st av i ,  bi zn es  r ej as i  v a  b os hq al ar ni )  t aq di m
et ad i .  Ma ha l l i y  ho ki m i y at  va  b os hq ar uv  i d or a si  a р i z a  t op sh i р i l ga n
pa yt da n  30  ku n  m u dd at  i ch i d a  k or x on an i  р o’ y xa t d an  o’ t g an l i gi  yo ki
o’ t m a ga nl i g i  t o’ g’ r i si da  qa r or q ab ul q i l i s hi  sh ar t .
Kor xo na  d av l a t  р o’ y xa t i da n  o’ t ga n  k un da n  b os hl ab  b ar po  et i l ga n
de b h i s ob l a na di  va  hu qu qi y s ha xs  m a qo m i ni  ol ad i .  Us hb u  ku nd an  bo sh l a b
kor xo na  xo’ j a l i k f ao l i ya t i ni y ur i t i s hn i b os hl as hi m um ki n bo’ l a di .
O’ z be ki st on  R es pu bl i k as i n i n g  qo nu nc hi l i ga  a so sa n ,  kor xo na l a r
m u l k  eg as i  ( e ga l ar i )  y ok i  u  ( ul ar )  t a yi nl ag an  va ki l l i k  or g an i ,  m e hn at
j a m o a  yo ki  m ua ss i s l a r  g ur u hi ni n g  qa r or i  bo’ yi ch a  b el gi l an ga n  q on un-
qo i d al ar ga  a so sa n  t as hk i l  q i l i n i s hi  m um ki n.  S hu ni ng de k,  k or x on al ar  a ga r
kor xo na  m u l k i  e ga si  yo ki  u  t a yi nl ag an  v ak i l l i k  or ga ni ni ng  r oz i l i g i  b o’ l sa , f a ol i ya t  y ur i t a yo t g an  k or x on a  t ar ki b i d an  bi r  y oki  bi r  ne ch t a  t ar ki b i y
bo’ l i nm al ar n i ,  us hb u  bo’ l i nm al ar ni n g  m eh na t  j a m o al ar i  t a sh ab bu si ga
ko’ r a,  aj r at i b  c hi qa r i sh  na t i j as i d a  ha m  t a sh ki l  t op i s hi  m um ki n.  K or x on a
j or i y  va  hi so b- ki t o b  r a qa m l ar i  o ch i s h  va  ul ar  t o’ g’ r i si da gi  h ol at l ar ni
t a sd i q l a sh  h uq uq i g a  eg a  b o’ l ga n,  m us t a qi l  h uq uq i y  s ha xs  m aq om i d ag i
sh o’ ba  kor xo na l ar i ,  f i l i al l ar ,  va ko l a t x on al ar ,  bo ’ l i m  va  b os hq a  t a sh ki l i y
bo’ l i nm al ar n i  t a sh ki l  q i l i s hi  m um ki n.  K or x on a  q on un  h uj j at l a r i da
be l g i l ab  qo’ yi l g an  t a r t i bd a  m a xs us  da vl at  or g an l a r i da  r o’ yx at ga  ol i n ga n
ku nd an  bo sh l a b  t as hk i l  qi l i ng an  hi so bl an ad i  va  h uq uq i y  sh ax s  m aq om i g a
eg a b o’ l ad i .
Ya ng i  k or xo na  t a sh ki l  qi l i s hd an  as os an  qu yi da gi  m a qs ad l a r
ko’ zl an ad i :
-  i s t e ’ m ol ch i l ar  t a l a b  q i l ay ot ga n  m ah su l o t  i s hl ab  c hi qa r i s hn i
ko’ pa yt i r i sh  va  uni s ot i s hd an f oy da ( d ar om a d) o l i sh ;
-  i s hl ab  c hi qa r i sh ga  i sh  b i l an  ba nd  bo’ l m ag an  a ho l i ni  j a l b  qi l i s h  va
sh u or qa l i i sh  bi l a n t a’ m i nl as hd ag i i j t i m oi y  mu am mo l a rn i h al q i l i s h ;
- i sh l a b c hi qa r i sh ga  m a vj ud q o’ s hi m c ha r e su r s l a r n i  j a l b q i l i s h;
-  f an- t e xn i k a  yu t u ql ar i da n  f o yd al an ga n  h ol d a  y an gi  s an oa t
m a hs ul ot l a r i ni i sh l a b c hi qa r i s h;
-  y ak ka  t ar zd a  y ok i  ha m k or l i k da  f aol i y at  y ur i t i sh  uc hu n  ki ch i k
kor xo na  ( o’ r t oq ch i l i k  k ab i )  t a sh ki l  q i l uv ch i  al oh i d a  f uq ar ol ar  yo ki
sh ax sl ar g ur u hi a’ zo l a r i ni ng s ha xs i y e ht i y oj l ar i n i  qo ndi r i s h;
-  i sh l a b  c hi qa r i sh ni  m us t a hk am l a sh  va  r i vo j l an t i r i s h  h am da  b oz or
m u hi t i n i  ke ng ay t i r i sh .
Ya ng i  ko r x on a  t a sh ki l  q i l i sh da n  as os i y  m aq sa dl ar  be l g i l a ng an da n
ke yi n  t a’ si s  hu j j at l a r i  t uz i l ad i .  T a’ si s  h uj j at l a r n i  t ay yor l a sh  k or x on an i
t a sh ki l  e t i sh  va  k ey i n gi  f ao l i y at  yur i t i sh  j a r a yo ni da gi  m uh i m
bo sq i c hl ar i d an  bi r i  hi s ob l a na di .  T a’ s i s  h uj j a t l ar  f a ol i ya t  y ur i t uv ch i
kor xo na l a r n i n g hu qu q va m aj bur i y at l a r i n i  ha m d a s ha r o i t l ar i n i  i f o da l a yd i . “X us us i y  ko r x on al ar  t o’ g’ r i s i d a”  gi  qo nu ng a  a so sa n  kor xo na
m u l k i ni 7 t a  xi l m an ba da n s ha kl l a nt i r i s h m um ki n.
Kor xo na  m ul ki ni s ha kl l a nt i r i s h m an ba l a r i :
1)  Mu as s i s l ar ni ng p ul  va  m o ddi y ko ’ r i ni s hd ag i  ba da l l ar i ;
2)  M ah su l o t  ( i sh ,  xi zm at )  s ot i s hd an  va  bo sh qa  t ur d ag i
f a ol i ya t d an  ol i n ga n da ro ma dl ar ;
3)  Qi m m at ba ho q og ’ o zl ar d an  ol i ng an  dar om ad l a r ;
4)  Ba nk l a r v a bo sh qa  kr ed i t or l ar d an o l i ng an k r e di t l a r ;
5)  By ud j e t d an  ol i n uv ch i  m a bl ag ’ l ar  ( do t a t s i y a) ,  k ap i t al
qo’ yi l m al ar ;
6)  K or xo na ,  t as hk i l ot  v a  f u qa r ol ar ni ng  be g’ a r a z  v a  xa yr i ya
ba da l l ar i ,  sh un i n gd ek ,  al m a sh i s h,  m er os  v a  so vg ’ a  t a r i q as i d a  o l i nu vc hi
m u l k ;
1. 2. K or x on an i t as hk i l e t i sh  t a m o yi l l ar i v a t ar t i b- qo i d al ar i .
O’ z be ki st on  R es pu bl i k as i n i n g  qo nu nc hi l i ga  a so sa n ,  kor xo na l a r
m u l k  eg as i  ( e ga l ar i )  y ok i  u  ( ul ar )  t a yi nl ag an  va ki l l i k  or g an i ,  m e hn at
j a m o a  yo ki  m ua ss i s l a r  g ur u hi ni n g  qa r or i  bo’ yi ch a  b el gi l an ga n  q on un-
qo i d al ar ga  a so sa n  t as hk i l  q i l i n i s hi  m um ki n.  S hu ni ng de k,  k or x on al ar  a ga r
kor xo na  m u l k i  e ga si  yo ki  u  t a yi nl ag an  v ak i l l i k  or ga ni ni ng  r oz i l i g i  b o’ l sa ,
f a ol i ya t  y ur i t a yo t g an  k or x on a  t ar ki b i d an  bi r  y oki  bi r  ne ch t a  t ar ki b i y
bo’ l i nm al ar n i ,  us hb u  bo’ l i nm al ar ni n g  m eh na t  j a m o al ar i  t a sh ab bu si ga
ko’ r a,  aj r at i b  c hi qa r i sh  na t i j as i d a  ha m  t a sh ki l  t op i s hi  m um ki n.  K or x on a
j or i y  va  hi so b- ki t o b  r a qa m l ar i  o ch i s h  va  ul ar  t o’ g’ r i si da gi  h ol at l ar ni
t a sd i q l a sh  h uq uq i g a  eg a  b o’ l ga n,  m us t a qi l  h uq uq i y  s ha xs  m aq om i d ag i
sh o’ ba  k or x on al ar i ,  f i l i a l l ar ,  v ak ol at xo na l a r ,  bo’ l i m  v a  b os hq a  t a sh ki l i y
bo’ l i nm al ar n i  t a sh ki l  q i l i s hi  m um ki n.  K or x on a  q on un  h uj j at l a r i da
be l g i l ab  qo’ yi l g an  t a r t i bd a  m a xs us  da vl at  or g an l a r i da  r o’ yx at ga  ol i n ga n
ku nd an  bo sh l a b  t as hk i l  qi l i ng an  hi so bl an ad i  va  h uq uq i y  sh ax s  m aq om i g a
eg a b o’ l ad i . Ro ’ y xa t g a  ol i sh  k or x on ag a  ke l i b  t us hu vc hi  h uj j a t l ar n i  q ay d  q i l i s h
ki t o bi da  t ar t i b  r a qa m i  b er i s h  or qa l i  a m a l g a  o sh i r i l a di .  Ko ’ r s at i l ga n
j ar ay on l a r  a m a l g a  os hi r i l ga ch ,  kor xo na  j o yl as hg an  m a nz i l go hi  bo’ yi ch a
so l i q  i dor al ar i da  hi s ob da  t ur i sh i  va  bu ni  t as di ql ov ch i  h uj j at  o l i sh i  h am da
ba nk da  hi so b r a qa m i o ch i s hi  m u m k i n . 
Bo sh qa r u v  i s hl ab  c hi qa r i sh ni ng  b ar c ha  q at na sh ch i l ar i  va
el em en t l ar i  o’ r t as i d a  k el i s hu vn i  y o’ l ga  qo’ yi b,  y uz ag a  k el ga n
m u no sa ba t l ar ni ng  m az m u ni  va  m e’ yo r i n i  t ar t i b ga  s ol ad i  ha m d a
r e su r s l a r d an  f o yd al an i s hn i n g  sa m a r a l i  yo ’ l l ar i ni  t o pi sh ga  o ’ z  hi ss as i n i
qo’ sh ad i .  B os hq ar uv  -  i j t i m oi y  m eh na t  j ar ay on i g a  i sh l a b  ch i q ar i s h
r i v oj l a ni sh i n i n g  o by ek t i v  qo nu nl a r i  a so si da  y o’ n al t i r i l ga n  t a r z da  t a’ si r
o’ t ka zi sh  t i z i m i ,  ha r  bi r  i sh ch i n i n g  v a  bu t u n  j am oa ni ng  m e hn at i n i  b i r
va qt ni ng o’ zi da  na zo r a t  qi l i s h,  m o t i va t s i y a v a t a r t i bg a s ol i s h u su l i di r .
Kor xo na ni  sa m a r a do r l i gi  k o' p  j i ha t d an  bo sh qa r i sh  t i zi m i ni
m u ka m m al l i gi  bi l an  u zv i y  bo g' l i qd i r .  Kor xo na  m u l k  va  s ar m o ya  eg al ar i
t o m o ni da n  y ok i  m ax su s  t an l a b  o l i ng an  va  k е r a kl i  bi l i m  v a  k o' ni km al ar ga
eg a  bo’ l g an  m u t a xa ss i s  m е n е j е r l a r  t ar af i d an  b os hq ar i l ad i .  Sh ax si y
m a nf a at l a r  va  kor xo na  m anf aa t l ar i n i  qo’ sh i b  ol i b  b or i sh .  K or x on an i n g
ha r  bi r  x odi m i  o’ z  s ha xs i y  m anf aa t i  y o’ l i d a  q at t i q  m е hn at  q i l i s h  b i l a n
bi r ga ,  о ’ z  m anf aa t l ar i ni  k or xo na  m anf aa t l ar i d an  u st un  qo’ ym as l i gi  l o zi m .
Sh u  b i l a n  bi r ga  m е n е j е r l a r ni ng  ko r x on a  m anf aa t l ar i n i  k o’ z l a b  q ab ul
qi l g an  qa r or l ar i  x od i m l ar  va  i s hc hi l a r n i n g  m an f a at l a r i g a  zi yo n
y е t k az m a sl i g i  l o zi m .  Ra g’ ba t l an t i r i s h  t a m o yi l i  as os i d a  k or xo na
ho di m l ar i ni ng  m е hn at i  na t i j a l a r i n i  m u no si b  t aq di r l a sh  or q al i  m е hn at
un um dor l i gi v a i s hl ab  ch i q ar i sh  sa m a r a do r l i g i n i  yu ks al t i r i sh  yo t a di .
R е j a l i  bo zor  i q t i so di yo t i  sh ar oi t i da  i sh l a b  ch i q ar i sh ni  r е j a l i
bo sh qa r i sh  i q t i so di y  s am ar ad or l i kni  t a' m i nl as hn i n g  m u hi m  s ha r t i d i r .  B u
t a m o yi l  i sh l a b  ch i q ar i sh  r i vo j l an i s hi ni ng  q i s qa  v a  u zo q  m ud da t l ar ga
m o’ l j al l a ng an  y o’ na l i sh l a r i ,  su r ' at l a r i  v a  ni sb at l a r i ni  b е l g i l as hn i
i f o da l a yd i . Sh ax si y  t a sh ab bu sk or l i k  bo zo r  i qt i so di yo t i  t ad bi r kor ,  s ha xs i y
m a nf a at i  yo’ l i da  t a sh ab bu sk or l i k  bi l a n  x ar ak at  qi l u vc hi ,  o m i l k or
sh ax sl ar ni  r ag’ ba t l an t i r ad i .  J av ob ga r l i k  va  t a va kk al ch i l i k  b os hq ar uv ch i
o’ z  f a ol i y at i  n at i j al ar i  uc hu n  m a' l u m  bi r  j a vo bg ar l i k ka  eg a  bo’ l i sh i ,
bu nd a  m a 'l um  t a va kk al ch i l i k  ( r i sk )  e l е m е nt l ar i n i  xa m  hi so bg a  o l i sh i
l o zi m .
Bo sh qa r u v  e t i ka si ga  r i oy a  et i s h.  Bu  t a m o yi l  bo sh qa r u v
xo di m l ar i da n  b i l i m l i ,  m a da ni ya t l i  v a  xu sh m u om al a  bo’ l i sh ni ,  xo di m l a r g a
i s ho ni sh v a ul ar n i  es hi t a bi l i sh ni  t a l a b et ad i .
Bo sh qa r u v  s ha kl i  v a  u su l l ar i n i  t a ko m i l l a sh t i r i b  bor i s h.  Ku ch l i
r a qo ba t  sh ar oi t i da  k or x on a  s i n m a sl i g i  u ch un  m е n е j е r l a r  doi m o
o’ z  us t i l a ri da  t i nm ay  i s hl ab ,  bo sh qa r u v  u su l l ar i ni  t ak om i l l a sh t i r i b
bor i s hl ar i  v a  bo zor da gi  o’ z ga r i sh l a r g a  m o sl as hi sh l a r i  l o zi m .  T as hq i
om i l l ar  kor xo na da n  t a sh qa r i da gi  m u hi t  t a' si r i da  v uj ud ga  k е l a di .  U l a r
qa t or i g a  b oz or  ko ny uk t ur as i  v a  r a qo ba t  m u hi t i ,  m ol  y е t k az i b  b е r uv ch i  va
i s t е 'm ol ch i l ar ni ng  xa t t i - h ar a ka t l ar i ,  t a bi i y- i ql i m i y  sh ar t -
sh ar oi t l ar ,  si yo si y  va  i j t i m oi y  om i l l a r ,  hu qu qi y- m е 'y or i y  b az a  v a  da vl at
bo sh qa r u vi k ab i om i l l ar k i r a di .
Bo sh qa r u vg a  t a 's i r  e t u vc hi  i c hk i  va  t as hq i  o m i l l a r  kor xo na ni ng
i s hl ab  c hi qa r i sh ,  t i j or a t ,  m o l i ya vi y  v a  b os hq a  f a ol i y at i  n at i j al ar i ga  j i dd i y
t a 's i r  k о ’ r s at i s hi  sa ba bl i ,  b os hq ar uv  q ar or l ar i ni  q ab ul  q i l i sh da  h ar  bi r
om i l ni  hi so bg a  ol i sh  za r ur .  Ko r x on an i  bo sh qa r i sh ni  o’ z i g a  x os
xu su si ya t l ar i  u ni  b aj ar ay ot ga n  f un kt si ya l a r i ga ,  i qt i so di yo t d ag i  o’ r ni ga ,  u
f a ol i ya t  ko ’ r s at ay ot ga n b i z n е s m ux i t ga b og’ l i q.
Kor xo na  m е n е j m е nt i  u ch un  un da  i s hl ov ch i  i s hc hi l a r  so ni  ka t t a
ax am i y at ga  eg a.  Mu l k  e ga si ni ng  o’ z  bi zn е si ni  bo sh qa r u v  da r a j a si  va
i s hc hi l a r  b i l an  bo ’ l a di ga n  al oq as i  bu  om i l ga  bo g’ l i q .  K or x on an i  b oz or
sh ar oi t i da  m uv af f aq i y at l i  f a ol i y at i n i  t a’ m i nl as h  m aq sa di da  b os hq ar uv
t i zi m i  –  m en ej m e nt ni  m ar k et i n g  bi l a n  bo g’ l as hi  m u hi m .  K or x on an i
bo sh qa r u vi  ko r x on a  r e j a si  b i l an  bo g’ l i q  bo’ l i b,  kor xo na ni ng  i s hl ab ch i q ar i s h  m uv af f aq i y at i  v a  kut i l ay ot ga n  f oy da  da r a j a si ga  e r i sh i s hi ga
xi zm at  q i l ad i .  A yn an  sh un da y  b og’ l i ql i k  bo sh qa r u vn i  t as hk i l  qi l i s hn i
na f a qa t  o’ z  i s t e ’ m ol c hi si  v a  bo zor i g a,  ba l k i  b ar ch a  bo zor l ar  va
i s t e ’ m ol ch i l ar g a  h am da  q ab ul  q i l i n ga n  va  am al ga  o sh i r i l ay ot ga n
t a db i r l ar ni n g  m aq sa dg a  m uv of i ql i g i g a  y o’ n al t i r i l ga n  m uk am m a l  t i z i m
sh ak l i da  i f od al as hg a  i m k on  ber ad i .  K or x on an i
bo sh qa r i sh da  sa ma ra do rl i k k a  e ri sh i s h  u ch un ,  av va l o ,  b os hq ar uv ni ng
m a qs ad l a r i ,  s hu ni ng de k,  vo si t a l a r i  v a  un ga  er i sh i s h  us ul l a r i ni  a ni q
be l g i l ab  o l i sh  za r ur .  Yu qor i  si f a t l i  va  r aq ob at bar do sh  m a hs ul ot l a r n i  en g
ka m  x ar aj at l ar  as os i d a  i s hl ab  c hi qa r i s h  en g  ko’ p  d ar o m a d  ol i sh ni
t a’ m i nl ab ,  i nq i r o zg a  uc hr a sh da n  s aq l a yd i  ha m d a  har  bi r  kor xo na ni ng
as os i y  v az i f as i  h i s ob l a na di .  B os hq ar uv ni ng  ba r c ha  va zi f al ar i  us hb u
m a qs ad  am al ga  os hi sh i g a  x i z m a t  q i l i s hi  l oz i m .  B os hq ar uv ni ng
sa m a r a do r l i g i g a  ko’ p  j i ha t d an  k or xo na  o l d i g a  qo’ yi l g an  m aq sa dl ar  va
ba j a r i l uv ch i v az i f a l a r n i n g o’ z ar o m u no sa ba t l ar i  yor da m i da  er i sh i l ad i .
1. 3. Ya ng i  ko r x on an i  da vl at  r o’ yx at i d an  o’ t ka zi sh  va  l i t se nz i y a
ol i s h t ar t i b i .
Ya ng i  k or xo na ni  t a sh ki l  qi l i s hd a  t a 's i s ch i l ar  t a rk i b i  b е l g i l an i b ,
t a 's i s  h uj j at l a r i ,  y a' ni  kor xo na  N i z om i ,  kor xo na ni  t a sh ki l  et i s h  ha qi da gi
t a 's i s ch i l ar  s ha r t no m a si  va  bo sh qa  m е 'y or i y  h uj j at l a r  i s hl ab  ch i q i l ad i .  Sh u
bi l a n  b i r  q at or d a  kor xo na  r a hb ar i  va  t a f t i sh  k om i s si ya si  r ai s i n i  t a yi nl as h
ha qi da  i sh t i r ok ch i l ar  m a j l i si ni ng  1- so nl i  ba yo nn om as i  r a sm i y l a sh t i r i l a di .
So’ ngr a ba nk da  va qt i n ch al i k h i s ob  r a qa m i o ch i l ad i .
Bi r j a,  a ud i t or l i k  f i r m a l a r i  va  ch е t  el  s ar m o ya si ga  e ga  bo’ l g an
kor xo na l a r  es a  O’ z b е ki st an  R е sp ub l i ka si  A dl i y a  va zi r l i gi da  r o’ y xa t d an
o’ t ad i .
Kor xo na ni  d av l a t  r o’ yx at i d an  o’ t k az i s h  uc hu n  r o’ y xa t d an
o’ t ka zu vc hi  va ko l a t l i  or g an l a r g a qu yi da gi h uj j a t l ar  t a qd i m e t i l a di :
-  kor xo na ni  r o’ yx at da n  o ’ t k az i s h  t o’ g’ r i s i d a  t a 's i s ch i l ar ni ng
ar i za si ; -  n ot ar i al  i do r a l ar i  t o m o ni da n  t a sd i q l a ng an  i k ki  n us xa da gi  t a' si s
hu j j at l ar i  ( kor xo na  Ni zo m i , kor xo na ni ng t a' si s s ha r t no m a si ) ;
- k or x on a  ma nz i l i n i t a sd i q l o vc hi h uj j at ;
- d av l a t b oj i ni t o’ l ag an l i gi t o’ g’ r i s i d a b an kd an  b е r i l ga n hu j j at ;
-  ho ki m i ya t n i n g  v ak ol at l i  or g an l a r i  t om on i d an  kor xo na ni ng
no m l an i s hi  t o’ g’ r i si da  b е r i l ga n gu vo hn om a;
- m uhr v a t am g’ a ni ng u ch n us xa da gi n am un as i .
Kor xo na  m a ha l l i y  h ok i m i ya t  va  bo sh qa r u v  i d or a l a r i ga  za ru r
hu j j at l ar ni  i l o va  qi l i b ,  a r i z a  t o ps hi r g an  pa yt da n  bo sh l a b,  u zo qi  bi l a n  7
i s h  k un i d an  3 0  i s h  k un i g ac ha  bo’ l g an  m ud da t d a  da vl at  r o’ y xa t i da n
o’ t ka zi l i sh i  k е r a k.  K or x on an i n g  da vl at  r o’ y xa t i da n  o’ t ka zi l g an l i gi
t o’ g’ r i si da gi  m a' l u m o t l ar  O’ z b е ki st on  R е sp ub l i ka si  ya go na  d av l a t
r ее st r i ga  k i r i t i sh  uc hu n  10  k un  m ud da t  i c hi da  D av l a t  s t a t i st i k a
qo’ m i t a si ga  xa ba r  qi l i na di .  Kor xo na  d av l a t  r o’ yx at i d an  o ’ t k az i l ga n
ku nd an  b os hl ab  t as hk i l  e t i l g an  hi s ob l a na di .  Da vl at  r o ’ y xa t i da n
o’ t ka zi l g an  kor xo na ga :  ho ki m i ya t n i n g  kor xo na ni  d av l a t  r o’ yx at i d an
o’ t ka zi l g an l i gi  t o’ g’ r i s i d ag i  q ar or i da n  ko’ ch i r m a  n us xa si ,  ho ki m i ya t
r o’ y xa t i da n  o’ t ka zi l g an  va  t as di ql an ga n  kor xo na  N i z om i  h am da
kor xo na ni ng  r o’ y xa t d an  o’ t k az i l ga nl i g i  t o’ g’ r i s i d ag i  d av l a t  or d е r i
t o ps hi r i l a di .
Da vl at  r o’ y xa t i da n  o’ t ka zi l g an da n  v a  t ad bi r kor l i k  f ao l i ya t i ga
r ux sa t e t i l g an da n s o’ ng k or x on a r a hb ar i ya t i :
- d um al oq m uhr v a t am g’ a ga b uy ur t m a  b е r i s hi ;
-  ba nk da h i s ob va ra qi o ch i s hi ;
- s ol i q  i n sp е kt si ya si da n  r o’ yx at da n o’ t ka zi sh i ;
- a ho l i ni i j t i m o i y h i m oy al as h f o nd i d an  r o’ y xa t d an o ’ t k az i s hi ;
- b an dl i k m ar ka zi da n r o’ yx at da n o’ t ka zi sh i  k е r a k.
Du m a l o q  m u hr  va  t a m g’ an i  t a yy or l at i s hg a  b uy ur t m a  b е r i s hd an
ol di n  k or x on a  r ah bar i  k or x on a  j oy l a sh ga n  t um an da gi  i c hk i  i sh l a r
bo’ l i m i ga ,  kor xo na ni ng  r o ’ y xa t d an  o’ t k az i l ga nl i g i  ha qi da gi  ho ki m i y at qa r or i d an  k o’ c hi r m a ,  h oki m i ya t  t a sd i q l a ga n  i k ki  nu sx ad ag i  m u hr  va
t a m g’ a  c hi zm al ar i ni  t aq di m  et i s hi  k е r a k.  I c hk i  i s hl ar  b o’ l i m i  r ux sa t n i
al oh i d a  xa t  k o’ r i ni sh i d a  b е r a di .  C hi zm al ar  es a  k е r a kl i  y oz uv l a r  bi l a n
m a 'q ul l a na di  va m uhr b i l an t as di ql an ad i .
Ki ch i k  b i z n е s  s ub ' е kt l ar i n i  ba nk ,  so l i q  v a  m o l i ya  m ua ss a sa l a r i da n
r o’ y xa t d an  o’ t ka zi sh  t a r t i bi
Ba nk da  hi so b  r aq am i  oc hi sh  uc hu n  qu yi da gi  h uj j a t l ar  t aq di m
et i l ad i :
-  kor xo na  r ah ba r i n i n g ar i z as i ;
- h ok i m i y at t as di ql ag an  t a 's i s  hu j j at l ar i ;
- n ot ar i us  t a sd i q l a ga n  i m zo n am un al ar i ;
- m uhr v a t am g’ a b i l an t as di ql an ga n  kar t o ch ka l a r ;
-  ho ki m i ya t n i n g  m ah al l i y  k е ng as hi  k or x on an i  da vl at  r o’ y xa t i da n
o’ t ka zi l g an l i gi  ha qi da gi  q ar or i d an  ko ’ c hi r m a  yo ki  no t ar i u s  t a sd i q l a ga n
m a 'l um ot no m a ;
- s ol i q  or g an i d an  r o’ y xa t d an o ’ t g an l i gi h aq i d ag i m a' l u m o t n om a.
Sh un da n  so ’ n g  ba nk  m ua ss a sa s i  ar i z ac hi ga  h i s ob  ra qa mi  oc ha di ,
un i n g  r a qa m i ni  kor xo na  N i z om i n i n g  a sl  n us xa si ga  yo za di  v a  b os h
hi so bc hi ni ng  i m zo si  qo’ yi l i b , ba nk ni ng  g е r bl i  m u hr i b os i l ad i .
Da vl at  r o’ y xa t i da n  o’ t ga nd an  kе yi n  ba r c ha  t ab di r ko r l i k  su b' еk t l ar i
so l i q  or ga ni ga  r o’ y xa t  ( i d еn t i f i k at si ya )  r a qa m i  o l i sh  uc hu n  da vl at
r o’ y xa t i da n  o’ t g an  v aq t d an  e' t i bor an  10  k un  m o ba yn i d a  m ur o j a at
qi l i sh l a r i  l o zi m .  Sol i q  t o’ l o vc hi ni ng  i d еn t i f i k at si ya  r a qa m i  so l i q
t o’ l o vc hi l ar ga ,  y ur i di k  sh ax sl ar ga  s ol i q  or ga ni  t om on i d an  x o’ j al i k
yur i t uv ch i  s ub 'е kt l a r n i  r o’ y xa t d an  o’ t i sh  s ha kl i n i  t o’ l di r ga n  m a 'l um ot l ar
as os i d a  b еr i l a di .  Da vl at  s ol i q  i n sp еk t s i y as i d a  t ad bi r k or l i k  su b' еk t l ar i n i
r o’ y xa t d an  o’ t ka zi sh  bi r  m ar t a  a m a l g a  o sh i r i l a di  v a  t ad bi r kor l i k
f a ol i ya t i ni  t o’ xt as hi  m un os ab at i  bi l a ng i n a  b еk or  qi l i n ad i . T a db i r k or l i k
su b' еk t l ar i  o’ z  i d еn t i f i k at si ya  r a qa m i ni  O’ zb еk i s t a n  Rе sp ub l i ka si  Sol i q
Ko dе ks i g a  m u vof i q  q o’ l l an i l ad i g an  bar ch a  h uj j a t l ar d a  k o’ r s at i s hi  s ha r t . Ya ng i  k or xo na ni  t a sh ki l  et i s hn i n g  y ak un l o vc hi  b os qi ch i d a  i s ht i r ok ch i l ar
o’ z  om on at l a r i ni  t o’ l al i g i c ha  k i r i t a di  ( r o’ y xa t da n  o ’ t g an da n  kе yi n  b i r
yi l d an  kе ch i k m a sl i k  k еr ak) ,  b an kd a  do i m i y  hi s ob  r aq am i n i  o ch ad i ,
kor xo na  t u m a n  so l i q  i ns pе k t s i y as i d a  r o ’ y xa t g a  o l i na di ,  o’ zi ni ng  du m a l o q
m u hr i  v a  bur ch ak l i  sh t a m p i g a  e ga  bo’ l a di .  Shu  v aq t d an  bo sh l a b  k or x on a
m u st aq i l  yur i d i k  s ha xs  s i f at i d a  f a ol i ya t  k o’ r s at a  b os hl ay di .K i c hi k  bi z nе s
va t ad bi r k or l i k ko r x on al ar i ga l i t sе nz i y a  bеr i s h t ar t i b i
T ad bi r ko r l i k  f a ol i ya t i ni ng  a yr i m  t ur l a r i  bi l a n  s hu g’ ul l an i s h  uc hu n
da vl at  t o m o ni da n  v ak i l  qi l i ng an  or g an l a r d an  l i t s еn zi ya  ol g an da n
kе yi ng i n a  i j o za t  bеr i l ad i .  L i t sе nz i y a  bе r u vc hi  or g an l a r  k еl t i r i l ga n.
L i t sе nz i y a  kor xo na ni  b os hq ar i s hd an  m anf aa t d or  b o’ l ga n  sh ax sn i n g  t a 's i s
hu j j at l ar i  n us xa si  i l ov a q i l i n ga n a r i z as i g a  q ar ab  bе r i l ad i .  Kе r a kl i  h uj j a t l ar
va  a r i za  b еr i l ga nd an  s o’ ng ,  30  k un  i ch i d a  l i t s еn zi ya  b еr i sh  ha qi da  qar or
qa bu l  q i l i n ad i .  Ag ar  l i t sе nz i y a  b еr i sh  u ch un  k еr a kl i  q ar or  q ab ul
qi l i sh da  ek sp еr t i z a  t al a b  qi l i ns a ,  bu  e ks pе r t i z an i  v az i f as i  n az or at
qi l i sh da n  i b or a t  b o’ l ga n  d av l a t  or g an l a r i  a m a l g a  os hi r a di .  E k sp еr t i za
xu l o sa si  ol i n ga nd an  so ’ n g,  1 5  k un  m ob ay ni da  ar i z a  va  kе r a kl i  h uj j at l a r
t o ps hi r i l g ac h,  60  ku nd an  k еc hi kt i r m ay ,  q ar or  q ab ul  qi l i n ad i .  B un da
ek sp еr t i za  o’ t ka zi sh  u ch un  k еt ga n  x ar a j a t l ar ni  ar i z a  b еr u vc hi
t o’ l a yd i .  L i t sе nz i y a  i k ki  nu sx ad a  b o’ l i b ,  h uj j at t  b еr i s hg a  j a vo bg ar  sh ax s
t o m o ni da n  qo’ l  qo’ yi l i b,  b еr a yo t g an  or ga nn i n g  m uh ri  bo si l i b ,  bi r
nu sx ad a  ar i za  bеr uv ch i g a t op sh i r i l a di .
L i t sе nz i y ad a  qu yi da gi l ar k o’ r sa t i l g an  bo’ l a di :
- l i t sе nz i y a  bеr ay ot ga n m u as sa s a n om i ;
-  yur i d i k  sh ax sn i n g  n om i  v a  m an zi l i  yo ki  t a db i r k or l i k  f a ol i ya t i ni
am al ga  os hi r a yo t g an s ha xs ni ng i sm i - sh ar i f i ,  t u ra r  j o yi ;
- l i t s е nz i y a b е r i l ay ot ga n f a ol i y at t ur i ;
- f ao l i y at ni a m a l g a o sh i r i s h q oi da l ar i  va  sh ar t - s ha r o i t l a r i ;
- l i t s е nz i y an i n g r o’ yx at r a qa m i , b е r i l ga n va qt i  va  m ud da t i . Ag ar  t ad bi r kor  r u xs at  et i l ga n  f a ol i y at ni  a m a l g a  os hi r i sh da
l i t s е nz i y ad a  b е l g i l an ga n  q on un- qo i d al ar ni  yo ki  a ma l d agi  qo nu nl ar ni
bu zs a ,  s hu ni ng d е k,  ah ol i  h ay ot i g a  x av f - x at ar  k е l t i r u vc hi  f ao l i ya t  b i l an
sh ug ’ u l l an sa ,  u  hol da  l i t s е nz i y a  b е r ga n  m ua ss a sa  t ad bi r k or n i
l i t s е nz i y ad an  f oy da l a ni sh  hu qu qi da n  m ahr um  q i l i sh ga  h aq l i di r .  Ag ar
t a db i r k or l i k  f a ol i ya t i  t u ga t i l s a  yo ki  t a db i r k or  l i t s е nz i y ad an  f o yd al an i s h
hu qu qi da n  m a hr um  qi l i ns a,  u  ho l d a  l i t s е nz i y a  l i t s е nz i y a  b е r ga n  m u as sa s a
t o m o ni da n ol i b q o’ y i l a di .
1. 4. Kor xo na  f ao l i ya t i ni  bo sh qa ri sh ni  t a ko mi l l as ht i r i s h
Kor xo na ni  t o ’ g’ r i  b os hq ar i s hn i n g  en g  m uh um  yo’ l l ar i da n  b i r i  bu
m a’ l u m  b i r  t ar z da  e ’ t i bor  qa r a t i l g an  ka dr l ar  si yo sa t i  t a sh ki l  et i s hi di r .
Kor xo na ni  k adr l ar  si yo sa t i ni  sh ak l l an t i r i sh da  q uy i d ag i  j i h at l a r  i n ob at ga
ol i n ga n:
- Ka dr l ar  s i y os at i n i n g  um um i y  t a m o yi l l ar i ni  i sh l a b  c hi qi sh ,
m a qs ad l a r u st uv or l i gi n i  an i q l a sh ;
- T a sh ki l i y- s ht at  s i y os at i - m eh na t  r es ur sl ar i g a  bo’ l g an  eh t i yo j n i
r ej al as ht i r i s h,  sh t a t  va  t u zi l m al ar n i  s ha kl l a nt i r i s h,  t a yi nl as h ,  z ax i r an i
ya r a t i sh ;
- I nf or m at si on  s i y os at  -  ka dr l ar  i nf or m at si ya si  har ak at i  t i z i m i n i
ya r a t i sh  va q o’ l l a b- q uv va t l as h;
- Mo l i ya vi y  si yo sa t - m ab l a g’ l ar ni  t a qs i m l a sh  t a m o yi l l a r i ni
i f o da l a sh ,  sa m a r a l i m eh na t n i  r a g’ b at l a nt i r i sh  t i zi m i ni  t a ’ m i nl as h;
- Per so na l  r i voj l a ni sh i  si yo sa t i  -  r i v oj l a ni sh  d as t u r i ni  t a’ m i nl as h,
xo di m l ar n i n g  ka sb ga  y o’ n al ga nl i g i  va  m os l a sh uv i ,  i nd i vi du al
ko’ t a r i l i s hn i  r e j a l a sh t i r i sh ,  ka dr l a rn i  sh ak l l an t i ri sh ,  ka sb i y  t a yy or gar l i k
va m al ak an i o sh i r i s h;
- Fa ol i y at  n at i j al ar i ni  b ah ol as h- k adr l a r  si yo sa t i  v a  t a sh ki l o t
st r a t e gi ya si ni ng  m o sl i g i  t ah l i l i ,  k ad r l ar  i s hi da gi  m u am m o l ar ni  a ni ql as h,
ka dr l ar  sa l o hi ya t i ni  ( b ah ol as h  m a r k az i  v a  f ao l i ya t  s am ar ad or l i gi ni
ba ho l a sh ni ng  bo sh qa u su l l ar i )  ba ho l a sh .  Ax bor ot  t e xn ol og i y al ar i  v a  k om m u ni k at si ya l a r i  s oh as i d ag i
r a hb ar l ar ,  m ut ax as si s l a r  va  b os hq a  xi z m a t c hi l a r  l a vo zi m l ar i ni ng  m al ak a
m a’ l u m o t n om as i  t ar m oq  t as ni f l ag i c hi  as os i d a  me hn at  s ha rt no ma l a ri ni ,
sh t a t  j ad va l l ar i ni  t uz i s hd a,  x od i m l ar ni ng  m eh na t  daf t a r c ha l a r i ga
o’ z ga r t i r i sh l a r n i  k i r i t i s hd a,  m e hn at  m u no sa ba t l ar i  bo’ yi ch a  b uyr uq l a r n i
r a sm i y l a sh t i r i sh da ,  l av oz i m l a r  va  k as bl ar ni  xo di m l a r n i n g  t e gi sh l i
t o i f a l a r i g a  k i r i t i s hd a  xi z m a t c hi l a r  l a vo zi m l ar i ni ng  n om l a r i n i
st an da r t l a sh t i r i sh  va  bi r xi l l a sh t i r i sh  uc hu n  q o’ s hm a  k or x on an i n g  bu yr u g’ i
i m zo l a ni b,  q o’ s hm a  ko rx on a  ra hb ar l a r ,  m u t a xa ss i s l a r i  v a  b os hq a
xi zm at ch i l ar ni ng  l a vo zi m  m aj bur i y at l ar i  v a  u l a r g a  q o’ y i l ad i g an  m a l a ka
t a l a bl ar i  m az kur  t a sn i f l a gi ch  4 5  t al ab l ar i g a  m uv of i q  a m a l g a  os hi r i l i b
ke l i nm oq da ,  s hu ni ng de k,  x od i m l ar i n i n g  m an sa b  y o’ r i qn om al ar i ,
bo sh qa t d an  ko’ r i b  ch i q i l i b,  yu qo r i d ag i  ya ng i  t as ni f l ag i c h  a so si da  q ay t a
t a sd i q l a nd i . I s hl ab  ch i q ar i s hn i n g  t al ab- eh t i yo j l ar i  k ad r l ar  t a yy or l as h
t i zi m i ni n g  y o’ na l i sh i ,  da r a j a si  v a  m i q yo sl ar i n i  s ha kl l a nt i r ad i ,  ka sb
t a yy or ga rl i g i n i n g  ma qs ad i ,  va zi f a l ar i  va  m a zm un i n i  be l g i l a yd i ,  m a l a ka
t a l a bl ar i ni  i l ga r i  s ur ad i .  I sh l a b  c hi qa r i sh  pi r o var d  n at i j ad a  ka dr l ar n i n g
si f a t i  va  r a qo ba t b ar do sh l i gi ga  ba ho  b er a di .  T u r l i  sa vi ya  va  m a l a ka da gi
m u t a xa ss i s l a r g a b o’ l ga n t a l a b- eh t i yo j ni s ha kl l l an t i r a di . 
I s hl ab  ch i q ar i s hn i n g  ka dr l ar  t a yy or l as h  t i zi m i da gi  m a vq ei ni
ku ch ay t i r i s h  qu yi da gi  yo ’ l l ar  bi l an  t a’ m i n l a na di .  I sh l a b  c hi qa r i sh ni ng
t a l a b- eh t i yoj l a r i ni  i n ob at ga  ol i b,  t ex ni ka  va  t ex no l o gi ya l a r ni
r i v oj l a nt i r i sh ni ng  y an gi  yo’ na l i sh l a r i  bo’ yi ch a  ka dr l ar ni  t ay yo r l as h,  q ay t a
t a yy or l as h  va  u l ar ni ng  m al ak as i n i  o sh i r i s h,  i s hl ab  ch i q ar i s h  a m a l i yo t i ni
o’ t i s h  uc hu n  t a’ l i m  ol uv ch i l ar n i  i sh  j oy l ar i  b i l an  t a’ m i nl as h,  i sh l a b
ch i q ar i s h  va  t a’ l i m  t i zi m i  i n t e gr a t s i y al as hu vi ni  ri vo j l an t i ri sh ,  t a’ l i m  va
ka dr l ar  t ay yor l a sh  so ha si da gi  xa l q ar o  h am ko r l i kn i  r i v oj l a nt i r i sh ,  q o’ s hm a
kor xo na da  y an gi  m a hs ul ot l a r  t ur l ar i ni  ko’ pa yt i r i sh  m aq sa di da  o’ q uv
kur sl ar i ,  t r e ni ng l a r g a  i sh t i r o k  e t i sh  v a  m al ak a  os hi r i sh ,  ha m d a  b u
m a qs ad l a r g a  bo sq i c hm a- b oq i c h  m ab l a g’ l ar  aj r at i s h  ko’ zd a  t u t i l ga n. Bu nd an  t as hq ar i  Bo sh qa r u v  va  t e xn i k  pe r s on al l a r n i  c he t  el l i k  h am kor l ar
bi l a n  t o’ g’ r i da n- t o’ g’ r i  t ar j i m on si z  m ul oq ot l ar i ni  y ax sh i l as h  m aq sa di da
qo’ sh m a  k or xo na ni ng  o’ z i d a  v aq t i - v aq t i  bi l an  t i l  o’ r ga ni sh  kur sl ar i
t a sh ki l  et i l i b  ke l i na di .  Sh un i n gd ek ,  ye t u k  k adr l a r  t ay yor l a sh  b or a si da
t a’ l i m  m ua ss as a l a r i ga  ko’ m a kl as hi sh  ma qs ad i d a ,  s oh ag a  o i d  ol i y  t a’ l i m
m u as sa s al ar i  va k as b- h un ar  ko l l ej l a r i  o’ qu vc hi l ar i n i  am al i y ot v a i l m i y i sh
ol i b  b or i sh l a r i ga  s ha r t sh ar oi t l ar  y ar at i b  b er i l g an .  Qo’ sh m a  k or x on an i n g
qo bi l i ya t l i  xo di m l ar i ni  r a g’ b at l a nt i r i sh ,  sh u  bi l an  b i r g a  k el gu si da  u l a r g a
i s ho nc h  b i l di r i s h  n az ar da n  ch et da  qo l m ay di .  Xo di m l ar  m a xs us  k i y i m l ar
bi l a n  t a’ m i nl an ga n,  be pu l  ke l i b- k et i s hl ar i  uc hu n  qo ’ s hm a  k or x on a
t o m o ni da n  a vt om as hi na l a r  va  av t o bu s  aj r a t i l ga n  ha m d a  q ul ay ,  z am on av i y
ba r c ha  sh ar t - sh ar oi t l ar  y ar at i l ga n.  Sh u  m aq sa dd a  f a qa t  o l d i n ga  qa r a b
i n t i l i s h,  o l d i m i z ga  qo’ yi l g an  ez gu  m aq sa dl ar  k ab i  o l g’ a  q ad am  t as hl as h
bi z  y os hl ar  u ch un  ha m  q ar z  h am  f ar zd i r .  Sh un i  y an a  a l o hi da  t a’ k i d l a b
o’ t i s h  j o i z ki  ka dr l ar ni  t an l a sh da  bi r  qa nc ha  j i h at l ar ga  e’ t i bor  ber i s h
ke r a k:  K adr l a r  46  t an l a sh da  um um i y  m ez on :  m a ’ l u m o t ,  a m a l i y  i s h
t a j r i ba si : r u hi yt ay yor ga r l i k , j a m o ad a i s hl as h  qo bi l i ya t i .
Ke yi ng i  da r a j a  i sh ga  j a l b  q i l i s h  y ak un l a ng an da n  s o’ ng ,  i s h  t ak l i f
qi l i na di ga nl ar n i  t an l a b  ol i sh di r .  T a nl a sh  —  i kki  t o m o nl i  j ar a yo n,  bi r
t o m o nd an  f i r m a  n om zo dg a  i sh  ber i s hn i  yo ki  be rm as l i kn i  ha l  qi l sa ,
i k ki nc hi  t o m o nd an  no m z od  ag ar  i s h  t a qd i m  qi l i n sa ,  t a kl i f n i  q ab ul  qi l i sh
ke r a km i  y oki  ke r a k  e m a sl i g i n i  ha l  q i l ad i .  Sh un da y  q i l i b ,  t an l a sh  j ar a yo ni
ol t i b os qi ch da n i bor at b o’ l ad i .
1. S ha kl ni t o’ l di r i sh .
2. I n t e r v yu — k o’ p i n ch a t e st  bi l a n ya ku nl an ad i .
3. T a vs i y a  xa t i .
4. C hu qu r l as hg an s uh ba t .
5. I m t i ho n.
6. I sh t ak l i f q i l i s h. Ag ar  n om zo d  t a nl ov  j ar a yo ni da  bar ch a  s i n ov l a r d an  o ’ t s a,  a ga r  i s h
ha qi  y ok i  m a os h  y et ar l i  v a  ko nt r ak t  t u zi sh  qi zi qa r l i  v a  r e al  b o’ l i b ,  i k ki
t o m o nn i  qo ni q t i r sa ,  ya ng i  xo di m  b u  f i r m ad a  i sh l a sh da n  m a m n un  b o’ l i s hi
m u m k i n .  I s h  ha qi  m ao sh  yo ki  t o’ l ov  —  b u  f i r m an i  i s hg a  q ab ul  q i l i n ga n
xo di m g a  t o’ l a sh i  z ar ur  bo’ l g an  b ah od i r .  Ki sh i l ar ni  m eh na t  qi l i sh
xo hi sh i g a  t a’ si r  q i l uv ch i  o m i l l ar  t ak l i f  t o m o ni da  bo’ l a di .  T a kl i f  f i r m a
t o’ l a sh i  m u m k i n  bo’ l g an  pa st  d ar aj an i  a ks  e t t i r a di .  T al ab  t o m o ni d an  e sa
f i r m an i  t o’ l a sh  qo bi l i ya t i ga  t a’ si r  et uv ch i  bar ch a  o m i l l a r  bo’ l a di .  T al ab
f i r m a  uc hu n  y uq or i  d ar a j a da  i s hg a  q ab ul  q i l i n ga n  xo di m g a  t o’ l a sh i
m u m k i n b o’ l ga n qi ym at di r .
Me hn at  r e su r s l a r i ni  b os hq ar i s hn i n g  a so si y  m aq sa di  i s hc hi l a r  va
xo di m l ar n i n g  qo bi l i y at l a r i ni ,  ya na da  j a da l  va  u nu m l i  m e hn at  q i l i s hg a
qo’ zg ’ a t i sh di r .  ns on  o m i l i g a  e ’ t i b or ,  od am l a rg a  ni sb at an  j i dd i y ,
m a s’ ul i y at  b i l an  y on do sh i s h  m e hn at  r es ur sl ar i n i  bo sh qa r i sh ni ng  bo sh
g’ o ya si di r . Fo yd al an i l ga n ad ab i y ot l a r  r o’ y xa t i : 
 As os i y  ad ab i y ot l a r
 1.  P е d а g о gi k а . / / M . T о ’ х t ах о ’ dj ае v а ni ng u mu mi y t а hr i r i  о st i d а . – 
T.:  O’ z b е ki st о n  F а yl а su f l а ri  M i l l i y  j а mi ya t i ,  20 10 . 
2.  I br ag i m ov X .I .. , A bd ul l ay ev a S h.A . P e da go gi ka n az ar i y as i .  - T .:  “F a n 
va  t e xn ol og i y al ar ”  na sh ri yo t i ,  20 08 . 
3.  Yu zl i k ay ev a  E ., A x me do va  M ., Q ur bo no va G ., Ta sh me t o va 
Sh .,  X us hn az ar ov a  M .  Um um i y  pe da go gi ka  na za ri ya si  va  am al i y ot i .  –  T
.:  TDP U,  20 12 . 
4.  Ю з ли ка ев а Э ., М ад ь я ро в а С ., Я нб ар ис ов а  Э ., М о рх ов а 
И.В .,  М ар ке нд уд и  М .А .  Те ор ия  и  пр ак ти ка  об щ е й  пе д аг ог и ки .  –  Т.: 
ТГ П У,  20 13 . 
5.  Сл ас те ни н  В .А . ,  Ис ае в  И.Ф .  Пе д аг ог ик а.  –  M .:  А к ад ем ия ,  20 05 . 
6.  Ст ол яр ен к о  Л . Д.  Об щ а я  пе д аг ог и ка .  –  Р ос то в - н а- До ну ,  Ф е ни кс , 
20 03 . 
7.  Се ли в а но в В . С.  Ос но в ы  об щ е й пе д аг ог и ки : т ео ри и и ме то д и ки .  – 
M .:  А к ад ем ия ,  20 00 . 
Qo’ sh i m ch a  ad ab i y ot l a r
1.  M i r zi yo ye v S h.M . Ta nq i d i y t ah l i l , qa t ’ i y t a rt i b - i nt i z om  va 
sh ax si y  j a vo bg ar l i k  ha r b i r  ra hb ar f ao l i y at i n i n g ku nd al i k  qoi da si 
bo` l i sh i k er ak . 
O` z be ki st on  R es pu bl i k as i  V az i r l a r M a hk am as i n i n g 2 01 6 yi l  ya ku nl ar i 
va  20 17 y i l i st i q bo l l ar i i ga  ba g` i sh l a ng an 
ma j l i s da gi  O` z be ki st on  R es pu bl i k as i