Bozor iqtisodiyotiga o’tish sharoyitida raqobatchilik muxiti shakilantirish muammolari

1O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIMʻ , FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI MOLIYA INSTITUTI  SIRTQI
FAKULTETI
 “IQTISODIYOT NAZARIYASI” FANIDAN
KURS ISHI
Mavzu: Bozor iqtisodiyotiga o’tish sharoyitida
raqobatchilik muxiti shakilantirish muammolari
Bajardi:________________________________
         _____________________________
Ilmiy rahbar: ___________________________ 2Bozor iqtisodiyotiga o’tish sharoyitida
raqobatchilik muxiti shakilantirish muammolari
MUNDARIJA
Kirish ........................................................................................................................... 3
1. Erkin bozor sharoitida raqobatning mohiyati va ahamiyati ..................................... 5
2. Raqobatning turlari, mohiyati va usullari. ............................................................. 16
3. Tovarning raqobatdoshligini o‘rganish va baholash usullari. ................................ 24
4. Raqobat sharoitida baho siyosatining mohiyati va vazifalari ................................ 28
Xulosa va takliflar ...................................................................................................... 31
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati. ........................................................................... 33
II. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari, Vazirlar ................ 33 3Kirish
Kurs       ishi       mavzusining       dolzarbligi.   Prezidentimiz  o‘z  ma’ruzalarida
“Tovar bozorlarida monopolistik faoliyatni cheklash va raqobat to‘g‘risidagi qonon
bugungi  kunda  eskirdi  va  zamon  talablariga  javob  bermay  qoldi.  Shuni  e’tiborga
olgan  xolda  “Raqobat  to‘g‘risidagi”  yangi  qonunni  ishlab  chiqarishimiz  va  qabul
qilishimiz  zarur.” 1
-  deb  ta’kidlagan  edilar.
Shulardan  kelib  chiqqan  xolda,  raqobat  bozor  iqtisodiyotini
harakatlantiruvchi  mexanizmi  hisoblanadi.  Zero,  raqobat  tashqi  kuch  sifatida
maydonga  chiqib,  korxonalarda  mehnat  unumdorligini  oshirish,  harajatlarni
kamaytirish, ishlab chiqarish va mehnatni oqilona tashkil etishga, binobarin ishlab
chiqarishni  kengaytirish va samaradorligini  oshirishga  doimo  undab turadi.
Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi  sharoitida  iqtisodiyotning  real  sektori
korxonalarini  qo‘llab-quvvatlash  bo‘yicha  birinchi  navbatda  ishlab  chiqarishni
modernizatsiya  qilish,  hamkorlik aloqalarini  kengaytirish,  mustahkam  hamkorlikni
yo‘lga  qo‘yish,  mamlakatimizda  ishlab  chiqarilgan  mahsulotlarga  ichki  talabni
rahbatlantrish  masalalari  alohida  o‘rin  tutdi.
Jumladan,  to‘qimachilik  sanoatida  eksportbop  raqobatdosh  mahsulotlar
tayyorlashga  yo‘naltirilgan,  yakuniy  ishlab  chiqarish  shakliga  ega  bo‘lgan  yangi,
zamonaviy to‘qimachilik  komplekslarni  rivojlantirish  ustuvor  ahamiyat kasb  etishi
zarur.
Prezidentimiz  ta’kidlaganlaridek  “Mamlakatimiz  iqtisodiy  taraqqiyotining  eng
muhim  istiqbolari  va  ustuvor  yo‘nalishlarini  belgilab  olar  ekanmiz,biz  ichki
ehtiyojning  o‘sishiga  alohida  e’tibor  qaratishimiz  kerak  bo‘ladi,...shundan  kelib
chiqqan  xolda,  bizning  yaqin  istiqboldagi  eng  muhim  vazifamiz  boshlagan
ishlarimizni izchil davom ettirish – iste’mol talabini kengaytirish maqsadida sotsial
sohani  rivojlantirish,  mehnatga  haq  to‘lashni  yanada  oshirish  xizmat  ko‘rsatish
1
 Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov.  Mamlakatimizda  demokratik  islohatlarni  4yanada  chuqurlashtirish va  fuqarolik  jamiyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi.T.: 
O‘zbekiston,  2010  yil  52  bet
sektorini,  infratuzilma  ob’ektlarini  rivojlantirishga,  transport  va  komunikatsiya loyixalarin
 	am	alga 	oshirilishiga 	alohida 	e’tibor 	berishdir”.2
Yuqoridagi xususiyatlarni hisobga olgan holda ushbu mavzu dolzarb 
masalardan  biri  bo‘lib  hisoblanadi.
Kurs  ishining  maqsadi.  Dolzarbligidan  kelib  chiqqan  xolda  kurs  ishida 
uchun  bir qator  vazifalar  belgilab  olindi::
- raqobatning  jamiyatdagi  va  xo‘jalik  sohasidagi  o‘rnini  nazariy  tomondan
yoritib  berish;
-iqtisodiyotni tarkibiy o‘zgartirishning mohiyati va mamlakat  
raqobatdoshligini  oshirishdagi  rolini yoritib  berish;
- raqobatning  turlari,  mohiyati  va  usullarining  mazmuni yoritish;
-tovarning  raqobatdoshligini  o‘rganish  va  ularni  baholash; 2
 “Mamlakatimizda 
demokratik  islohatlarni  yanada  chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini 
rivojlantirish  konsepsiyasi” Birinchi Prezident I.Karimovning O‘zbekiston 
Respublikasi oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining  qo‘shma  majlisidagi 
ma’ruzasi.  Halq  so‘zi  №  220,  13.11.2010  yil 51. Erkin  bozor  sharoitida  raqobatning  mohiyati  va  ahamiyati
Raqobat  bozor  iqtisodiyotining  va  umuman  tovar  xo‘jaligining  eng  muhim
belgisi,  uni  rivojlantirish  vositasi hisoblanadi.
Raqobatning  iqtisodiy  mazmunini  tushunib  olish  unga  turli  tomondan
yondoshishini  talab  qiladi.  Mustaqil  tovar  ishlab  chiqaruvchilar  (korxonalar)
o‘rtasidagi  raqobat  tovarlarni  qulay  sharoitda  ishlab  chiqarish  va  yaxshi  foyda
keltiradigan  narxda  sotish,  umuman  iqtisodiyotda  o‘z  mavqeini  mustahkamlash
uchun kurashdan  iborat. Bunda  ular  kerakli  ishlab  chiqarish  vositalari, xom  ashyo
va  materiallar  sotib  olish,  ishchi  kuchini  yollash  uchun  ham  kurashadi.  Ishlab
chiqaruvchilar  o‘rtasidagi  raqobat  pirovardida  iste’molchilarni  o‘ziga  jalb  etish
uchun kurashni ham anglatadiResurslarni yetkazib beruvchilar o‘zlarining iqtisodiy
resurslarini  (kapital,  yer-suv,  ishchi  kuchi)  yuqori  narxlarda  sotish  uchun
raqobatlashadilar.  Ishlab  chiqaruvchilar  va  resurslarni  yetkazib  beruvchilar
o‘rtasidagi raqobat bozor munosabatlari rivojlangan, iqtisodiyot to‘liq erkinlashgan
sharoitda  yorqin  namoyon  bo‘ladi.
Raqobat  iste’molchilar  o‘rtasida  ham  yuz  beradi:  ular  tovarlarni  qulay  va
arzon narxlarda sotib olishga harakat qiladilar, ya’ni haridor har bir sarflangan pul
birligi  evaziga  ko‘proq  naflilikka  ega  bo‘lishga  harakat  qiladilar.  Arzon  va  sifatli
tovarni  sotib  olish  uchun  kurashadilar.
O‘z  navbatida  haridorlar,  ya’ni  iste’molchilar  sarflagan  har  bir  so‘m  harajati
evaziga ko‘proq naflilikka ega bo‘lish uchun kurashadilar, ularning har biri  arzon  va
sifatli  tovar  va  xizmatlarga  ega  bo‘lishga  harakat qiladi.
Aksariyat  holatlarda  raqobatni  bevosita  tovarlar  yoki  tarmoqlar  o‘rtasidagi
kurash  sifatida  ta’riflaydilar:  «Tovarlar  hamda  ularning  ishlab  chiqaruvchilari  –
firmalar,  tarmoqlar,  mamlakatlar  o‘zaro  raqobatlashadilar.  Shunga  ko‘ra,  raqobat  va
raqobatbardoshlikni  ham  tovarlar,  ham  tovar  ishlab  chiqaruvchilarga  nisbatan  ko‘rib 6chiqish  mumkin». 3
Shu  o‘rinda  raqobatning  tovarlar  o‘rtasidagi  o‘zaro  munosabat  sifatida
qaralishi  ilmiy  jihatdan  noto‘g‘ri  deb  hisoblaymiz.  Ma’lumki,  iqtisodiyot  nazariyasi
fan  sifatida  kishilar  o‘rtasidagi  iqtisodiy  munosabatlarni  o‘rganadi.  Raqobat  kurashi
ham, yuqorida  qayd etilganidek, shunday  munosabatlardan biri bo‘lib hisoblanadi.
Tovarlar  esa,  o‘zida  qiymat  va  naflilikni  mujassamlashtiruvchi  mehnat  mahsuli
sifatida  o‘zaro  munosabatga  kirisha  olmaydilar.  Faqat  kishilar  o‘rtasidagi  raqobat
munosabatlarini  namoyon  etishda  vositachilik  rolini  o‘ynaydilar.
Ma’lumki, kurash – bu o‘z manfaatini himoya qilish, raqibni yengib chiqish
hamda g‘olib bo‘lish uchun harakat, turli vosita va usullarni ishga solish demakdir.
Tovarlar  esa  raqobat  jarayonida  o‘zlarining  raqobatbardoshlik  xususiyatlarini
bevosita  o‘zgartira  olmaydilar,  ya’ni  kurasha  olmaydilar.  Ularning  bu  jarayondagi
ishtiroki  passiv  hisoblanadi.  Tovarlarning  raqobat  kurashida  yengib  chiqishi  ular
ishlab  chiqaruvchilarining  hatti-harakati  va  salohiyatiga  bog‘liq  bo‘ladi.  Shundan
kelib chiqqan holda firma va tarmoqlar, qolaversa mamlakatlar o‘rtasidagi raqobat
ham  pirovardida  ularning  tarkib  toptiruvchilari  hisoblangan  tovar  ishlab
chiqaruvchilar  va  iste’molchilar  o‘rtasidagi  raqobat  orqali  namoyon  bo‘ladi.
Raqobatning  mazmuni  uning  vazifalarini  ko‘rib  chiqish  orqali  yanada
kengroq  namoyon  bo‘ladi.
Hozirgi  bozor  iqtisodiyotida  raqobatning  quyidagi  asosiy  vazifalarini  ajratib
ko‘rsatish  mumkin:
1) tartibga  solish  vazifasi;
2) resurslarni  joylashtirish  vazifasi;
3) innovatsion  vazifa;
4) moslashtirish  vazifasi;
5) taqsimlash  vazifasi;
6) nazorat  qilish  vazifasi.
Raqobatning  tartibga  solish  vazifasi  ishlab  chiqarishni  talab  (iste’mol)ga  7muvofiqlashtirish  maqsadida  taklifga  ta’sir  o‘tkazishdan  iborat.  Aynan  shu  vazifa
3
 Pugach  I.  Reputatsiya  i  torgovaya  marka  kak  instrumenti  ukrepleniya
konkurentosposobnosti. – Ekonomicheskoye  obozreniye,  №1, 2003, s.16-b.
yordamida  iqtisodiyotda  taklifning  talab  orqali,  ishlab  chiqarish  tarkibi  va  hajmining
yakka  tartibdagi  va  ijtimoiy  ehtiyojlar  orqali  belgilanishiga  erishiladi,  ya’ni
iqtisodiyot  bozor  qonunlari  asosida  tartibga  solinadi.
Raqobatning  resurslarni  joylashtirish  vazifasi  ishlab  chiqarish  omillarini  ular
eng  ko‘p  samara  beradigan  korxona,  hudud  va  mintaqalarga  oqilona  joylashtirish
imkonini  beradi.
Raqobatning  innovatsion  vazifasi  fan-texnika  taraqqiyoti  yutuqlariga
asoslanuvchi hamda bozor iqtisodiyoti sub’ektlarining rivojlanishini taqozo etuvchi
turli  ko‘rinishdagi  yangiliklarning  joriy  etilishini  anglatadi.
Raqobatning  moslashtirish  vazifasi  korxona  (firma)larning  ichki  va  tashqi
muhit  sharoitlariga  ratsional  tarzda  moslashishiga  yo‘naltirilgan  bo‘lib,  ularning
shunchaki o‘zini-o‘zi saqlab, iqtisodiy jihatdan yashab qolishidan xo‘jalik faoliyati
sohalarining  ekspansiyasi  (kengayishi)ga o‘tishini  bildiradi.
Raqobatning  taqsimlash  vazifasi  ishlab  chiqarilgan  ne’matlar  yalpi  hajmi
(yalpi  ichki  mahsulot)ning  iste’molchilar  o‘rtasida  taqsimlanishiga  bevosita  va
bilvosita  ta’sir  o‘tkazadi.
Nihoyat,  raqobatning  nazorat  qilish  vazifasi  bozordagi  ba’zi
ishtirokchilarning  boshqa  bir  ishtirokchilar  ustidan  monopolistik  hukmronlik
o‘rnatishiga  yo‘l  qo‘ymaslikka  yo‘naltiriladi.
Raqobat  kurashining  mazmuni  to‘g‘risida  to‘laroq tushunchaga  ega  bo‘lish
uchun uning  asosiy  shakllari  va  belgilarini  ko‘rib chiqish  zarur.
Iqtisodiy  adabiyotlarda  bir  tarmoq  ichidagi  raqobatning  to‘rtta  shakli  alohida
ajratilib  ko‘rsatiladi.  Bular  erkin  raqobat,  monopolistik  raqobat,  monopoliya  va
oligopoliyadir.
Erkin raqobat  sharoitida bir xil  mahsulot  ishlab chiqaruvchi  tarmoqda juda
ko‘p  sonli  korxonalar  mavjud  bo‘ladi.  Yuqori  darajada  tashkil  qilingan  bozorda
ko‘plab sotuvchilar o‘zlarining  mahsulotlarini  taklif  qiladilar. 8Erkin  raqobatli  bozorda  alohida  korxonalar  mahsulot  narxi  ustidan
sezilarsiz  nazoratni  amalga  oshiradi.  Chunki  har  bir  korxonada  umumiy  ishlab
chiqarish  hajmi  uncha  katta  bo‘lmaydi.  Shu  sababli  alohida  korxonada  ishlab
chiqarishning  ko‘payishi  yoki  kamayishi  umumiy  taklifga,  demak  mahsulot  narxiga
sezilarli  ta’sir  ko‘rsatmaydi.
Monopoliya  sharoitida  firma  narx  ustidan  sezilarli  nazoratni  amalga
oshiradi.  Buning  sababi  oddiy.  U  mahsulot  (xizmat)ning  yagona  ishlab
chiqaruvchisi  hisoblanadi  va  demak,  taklifning  umumiy  hajmi  ustidan  nazorat
qiladi.
Monopolistik  raqobat  o‘z  ichiga ham  monopoliya, ham  raqobat  unsurlarini
oladi.  Bunda tarmoqdagi bir turdagi mahsulotning o‘nlab ishlab chiqaruvchilari bir-
birlari  bilan  qulay  narx  hamda  ishlab  chiqarish  hajmiga  erishish  borasida
raqobatlashadilar.  Biroq,  ayni  paytda,  har  bir  ishlab  chiqaruvchi  o‘z  mahsulotini
tabaqalashtirish,  ya’ni  shu  turdagi  boshqa  mahsulotlardan  qaysi  bir  jihati  (sifat
darajasi,  shakli,  qadoqlanishi,  sotish  sharoitlari va h.k.) bo‘yicha farqlantirish orqali
uning monopol ishlab chiqaruvchisiga  aylanadi.
Oligopoliya  –  tarmoqda  u  qadar  ko‘p  bo‘lmagan  korxonalarning  mavjud
bo‘lishi  va hukmronlik qilishidir. Bu oligopoliyaning eng muhim belgisidir. Qaysi
tovarlar va  xizmatlar  bozorida  nisbatan  kam  sonli  ishlab  chiqaruvchilar  hukmronlik
qilsa,  shu  tarmoq  oligopolistik  tarmoq  hisoblanadi.
Biz  qarab  chiqqan  raqobatning  to‘rtta  shaklining  har  biri  milliy  iqtisodiyotda
alohida-alohida,  ya’ni  sof  holda  uchramaydi.  Iqtisodiyot  sohalarini  batafsil
o‘rganish, cheksiz ko‘p har xil raqobatli vaziyatlar mavjudligi sharoitida,  ikkita  bir
xil  tarmoqni  topish  qiyinligini  ko‘rsatadi.
Hozirda  turli  darajadagi  monopolistik  tuzilmalar  rivojlanib  borishi  bilan
ular  o‘rtasidagi  raqobatning  shakllari  ham  turli  ko‘rinishlarda  namoyon  bo‘lib
bormoqda. Jumladan, turli monopollashuv darajasidagi tuzilmalar o‘rtasida mavjud
bo‘lishiga  ko‘ra  quyidagi raqobat turlarini  ajratib ko‘rsatish  mumkin:
1) monopollashmagan  korxonalar  o‘rtasidagi  raqobat;
2) monopoliyalar  hamda  monopolistik  birlashmalarga  kirmagan  ishlab 9chiqaruvchilar o‘rtasidagi  raqobat;
3) turli  monopoliyalar  o‘rtasidagi  raqobat;
4) monopolistik  birlashmalar  o‘zining  ichidagi  raqobat.
O‘z  miqyosiga  ko‘ra  raqobat  ikki  turga  -  tarmoq  ichidagi  va  tarmoqlararo
raqobatga  bo‘linadi.
Tarmoqlar  ichidagi  raqobat  ishlab  chiqarish  va  sotishning  qulayroq
sharoitiga  ega  bo‘lish,  qo‘shimcha  foyda  olish  uchun  bir  tarmoq  korxonalari
o‘rtasida  boradi.  Har  bir  tarmoqda  texnika  bilan  ta’minlanish  darajasi  va  mehnat
unumdorligi  darajasi  turlicha  bo‘lgan  korxonalar  borligi  sababli  shu  korxonalarda
ishlab  chiqarilgan  tovarlarning individual  (alohida)  qiymati  bir  xil  bo‘lmaydi.
Tarmoq  ichidagi  raqobat  tovarlarning  ijtimoiy  qiymatini,  boshqacha
aytganda,  bozor  qiymatini  aniqlaydi  va  belgilaydi.  Bu  qiymat,  odatda,  o‘rtacha
sharoitda  ishlab  chiqarilgan  va  muayyan  tarmoq  tovarlarining  anchagina  qismini
tashkil  etadigan  tovarlarning  qiymatiga  mos  keladi.
Tarmoqlar  ichidagi  raqobat  natijasida  texnikaviy  darajasi  va  mehnat
unumdorligi  yuqori  bo‘lgan  korxonalar  qo‘shimcha  foyda  oladilar  va  aksincha,
texnika  jihatdan  nochor  korxonalar  esa,  o‘zlarida  ishlab  chiqarilgan  tovar
qiymatining  bir  qismini yo‘qotadilar  va  zarar ko‘radilar.
Tarmoqlararo  raqobat  turli  tarmoqlar  korxonalari  o‘rtasida  eng  yuqori  foyda
normasi  olish  uchun  olib  boriladigan  kurashdan  iborat.  Bunday  raqobat  foyda
normasi  kam  bo‘lgan  tarmoqlardan  foyda  normasi  yuqori  tarmoqlarga
kapitallarning  oqib  o‘tishiga  sabab  bo‘ladi.  Yangi  kapitallar  ko‘proq  foyda
keltiruvchi sohalarga intilib, ishlab chiqarishning kengayishiga, taklif ko‘payishiga
olib keladi. Shu asosda, narxlar pasaya boshlaydi. Shuningdek, foyda normasi ham
pasayadi.  Kam  foyda  keltiruvchi  tarmoqlardan  kapitalning  chiqib  ketishi  teskari
natijaga  olib  keladi:  bu  yerda  ishlab  chiqarish  hajmi  o‘zgaradi,  tovarlarga  bo‘lgan
talab  ular  taklif  qilishidan  oshib  ketadi,  buning  oqibatida  narxlar  ko‘tariladi,  shu
bilan birga foyda normasi oshadi. Natijada tarmoqlararo raqobat ob’ektiv ravishda
qandaydir  dinamik  muvozanatni  keltirib  chiqaradi.  Bu  muvozanat  kapital  qayerga
sarflanganligidan  qat’iy  nazar,  teng  kapital  uchun  teng  foyda  olinishiga  intilishni 10ta’minlaydi.  Demak,  tarmoqlararo  raqobat  kapital  qaysi  tarmoqqa  kiritilmasin,
xuddi  shu  tarmoq  foyda  normalarini  o‘rtacha  foyda  normasiga  «baravarlashtiradi».
Shuningdek,  iqtisodiy  adabiyotlarda  g‘irrom  va  halol  raqobatlashuv
usullari  ham  ajratib  ko‘rsatiladi.  Raqobatlashuvning  noan’anaviy,  jamiyat
tomonidan  e’tirof  etilmagan,  ijtimoiy  ahloq  qoidalari  doirasidan  chetga  chiquvchi,
noiqtisodiy  (ya’ni,  jismoniy  kuch  ishlatish,  majburlash,  raqiblarning  obro‘siga
putur  yetkazish  va  h.k.)  usullaridan  foydalanish  g‘irrom  raqobat  deb  yuritiladi.
G‘irrom  raqobat  orqali  firmalar  o‘z  raqiblarining  tarmoqqa  kirib  kelishini
tajovuzkorona  va  shafqatsiz  bartaraf  qilishi  mumkin.  Bank  va  resurslarni  yetkazib
beruvchilarni  material  va  kredit  berishdan  voz  kechirish,  yetakchi  mutaxassislarni
og‘dirib olish,  narxni  keskin  pasaytirish g‘irrom  raqobatning  oddiy usullaridir.
Halol raqobat – raqobat kurashida jamiyat tomonidan tan olingan, iqtisodiy
usullarni  qo‘llash,  o‘zining  maqsad  va  manfaatlariga  erishishda  umumjamiyat
manfaatlariga  zid  keluvchi  holatlarni  qo‘llamaslik  kabi  qoidalarga  asoslanadi.  Shu
o‘rinda  halol  raqobatning  quyidagi  belgilarini  ham  ko‘rsatib  o‘tish  maqsadga
muvofiq  hisoblanadi:
- qalbaki  bellashuv,  majburiy  safarbarlikni  tan  olmaydi;
- boqimandalik, befarqlik, yuzakichilik, ko‘zbo‘yamachilik kabi  salbiy
holatlarga  barham  beradi;
- qarindosh-urug‘chilikni,  oshna-og‘aynigarchilikni,  tanish-bilishlikni,
ma’muriy-buyruqbozlikni  tan  olmaydi. 4
Raqobat  kurashining  ikki  usuli  farqlanadi:  narx  vositasidagi  raqobat  va
narxsiz  raqobat.
Narx  vositasida  raqobatlashuvda  kurashning  asosiy  usuli  bo‘lib  ishlab
chiqaruvchilarning o‘z tovarlari narxini boshqa ishlab chiqaruvchilarining shunday
mahsulotlari  narxiga  nisbatan  pasaytirishi  hisoblanadi.
Uning  asosiy  va  eng  ko‘p  qo‘llaniladigan  ko‘rinishi  –  «narxlar  jangi»  deb
ataladiki,  bunda  yirik  ishlab  chiqaruvchilar  raqiblarini  tarmoqdan  siqib  chiqarish
uchun  narxni  vaqti-vaqti  bilan  yoki  uzoq  muddat  pasaytirib  turadi.  Bu  usulni
qo‘llash  uchun  ishlab  chiqaruvchi  boshqa  raqiblariga  qaraganda  unumliroq 11texnologiyani  kiritishi,  malakaliroq  ishchilarni  yollashi  va  ishlab  chiqarishni
4
 Abdullayev  Yo.  Bozor  iqtisodiyoti  asoslari:  100  savol  va javob.  –  T.:  «Mehnat», 
2009,  58-59-b.
yaxshiroq  tashkil  qilishi  keraq  bo‘ladi.  Faqat  shundagina  uning  tovarining
individual  qiymati  bozor  qiymatidan  past  bo‘lib,  mazkur  tovar  narxini  tushurish
imkoniyatini  beradi.
Narx  vositasida  raqobatlashish  usullaridan  biri  -  demping  narxlarni
qo‘llashdir.  Bunda  milliy  ishlab  chiqaruvchilar  o‘zlarining  tovarlarini  boshqa
mamlakatlarga  ichki  bozordagi  narxlardan,  ayrim  hollarda  tannarxidan  ham  past
bo‘lgan  narxlarda  sotadi.
Shu  orqali  ular  ichki  bozorda  narxlarning  barqarorligiga  erishish
mamlakatdagi  ortiqcha mahsulotni  yo‘qotish, yangi  bozorlarga kirib olish va unda
o‘zlarining iqtisodiy  mavqeini  mustahkamlashga  haraqat qiladi.
Ayrim  hollarda  narx  yordamida  raqobatlashishning  belgilangan  narxlardan
chegirma  qilish,  asosiy  harid  qilingan  tovarlarga  boshqa  tovarlarini  qo‘shib  berish,
muayyan hollarda imtiyozli narxlarni belgilash kabi usullaridan ham foydalaniladi.
Hozirgi davrda bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda narx  yordamida
raqobat  qilish  o‘z  o‘rniga  ega  emas,  chunki  ishlab  chiqaruvchilardan  birining  o‘z
mahsulotiga  narxni  pasaytirishi  uning  raqobatchilarining  ham  shunday  haraqat
qilishini  taqozo  qiladi.  Bu  bozorda  firmalarning  mavqeini  o‘zgartirmaydi,
faqat  tarmoq  bo‘yicha  foydani  kamaytiradi.
Narxsiz  raqobat  shu  bilan  tavsiflanadiki,  bunda  raqobat  kurashining  asosiy
omili  tovarlarning  narxi  emas,  balki  uning  sifati,  servis  xizmat  ko‘rsatish,  ishlab
chiqaruvchi  firmaning  obro‘-e’tibori  hisoblanadi.
Narxsiz  raqobat  bilan  bir  vaqtda  yashirin  narx  yordamidagi  raqobat  ham
bo‘lishi  mumkin.  Buning  uchun  yangi  tovarlarning  sifati  oshishi  va  iste’mol
xususiyatlarining  yaxshilanishi  ular  narxlarining  oshishiga  qaraganda  tez  ro‘y
berishi  keraq.  Hozirgi  davrda  bir  turdagi  mahsulotlarning  ko‘payishi  ularning
sotishni  rag‘batlantiruvchi  reklama,  tovar  belgilari  va  fabrika  muhrlaridan
foydalanishni  keltirib  chiqarmoqda.  Iste’molchilik  bozorida  qo‘shimcha  xizmat 12ko‘rsatish  orqali haridorlarni  o‘ziga  jalb  qilish  keng  tarqalmoqda.
Narxsiz  raqobatning  tovar  sifatini  tabaqalashtirish  kabi  usuli  ham  mavjudki,
bunda  tovarlar  bir  xildagi  ehtiyojni  qondirishi  va  bir  turga  mansub  bo‘lishi,  lekin
turli-tuman iste’mol  xossalariga  ega  bo‘lishi  mumkin.
Tovarlar  talabga  nisbatan  ortiqcha  bo‘lgan  sharoitda  ishlab  chiqaruvchilar
tovarlarini  kreditga  sotish  usulidan  foydalanib  raqiblaridan  ustun  kelishlari  mumkin.
Bunda  dastlab  tovar  narxining  faqat  bir  qismi  to‘lanadi,  uning  qolgan  qismi  esa
shartnomada  kelishilgan  aniq  muddatlarda  to‘lanadi.
Fan-texnika  taraqqiyoti  avj  olgan  hozirgi  sharoitda,  texnika  va
texnologiyaning  eng  yangi  yutuqlari  ustidan  nazorat  qilish  uchun  kurash
raqobatning  asosiy  usullaridan  biriga  aylanib  bormoqda.  Bundan  tashqari,  ishlab
chiqaruvchi  korxonalar  haridorlarni  jalb  qilish  maqsadida  uzoq  muddat
foydalaniladigan  iste’molchilik  tovarlariga  kafolatli  va  kafolatdan  keyingi  xizmat
ko‘rsatishni  amalga  oshirmoqdalar.  Masalan,  kompyuter  ishlab  chiqaruvchi  firma,
o‘z  mahsulotini  sotibgina  qolmasdan,  balki  uni  o‘rnatadi,  korxona  xodimlarini
ulardan  foydalanishga o‘rgatadi, kafolatlangan muddatda  va undan keyingi  davrda
ta’mir  ishlarini  bajaradi,  texnikaviy  xizmatni  amalga  oshiradi;  mahsulotlari
o‘lchamlarini  buyurtmachi  ehtiyojlariga  yaqinlashtiradi.
Narxsiz raqobat usullari ichida marketing muhim  ahamiyatga ega bo‘lib, u
mahsulot  ishlab  chiqarish  va  sotish  jarayonini  talabga  moslashtiruvchi  tadbirlar
tizimidan  iborat.  Bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  talabni  yaxshi  o‘rgangan  va
iste’molchilar  ehtiyojlarini  to‘laroq  qondira  oladigan  korxonalar  har  doim  raqobat
kurashida  yutib  chiqadi.
Yirik  ishlab  chiqaruvchilar  bozordagi  vaziyatni  o‘zgartirish  uchun
o‘zlarining  ishlab  chiqarish  quvvatlaridan  foydalanishni  kamaytirib  tovar  taklifini
qisqartiradilar.  Shu  sababli  iqtisodiy  beqarorlik  davrlarida  ham  narx  barqorligicha
qolaveradi.
Shunday  qilib,  monopoliyalar  hukmron  bo‘lgan  sharoitda  narxsiz  raqobat
muhim  o‘rin  tutadi.  Buning  sababi  shundaki,  birinchidan,  monopoliyalar  tovar
sifatini  oshirish,  iste’molchilarga  xizmat  ko‘rsatishni  yaxshilash  yo‘li  bilan 13sotiladigan  tovar  hajmini  ko‘paytirishi  mumkin.  Ikkinchidan,  ular  moliyaviy
jihatdan  kuchli  bo‘lganligi  sababli  masulotini  yangilash,  ishlab  chiqarishni  qayta
jihozlash  va  reklamaga  zarur bo‘lgan  mablag‘ni  sarflay  oladilar
Har  qanday  ijtimoiy  tuzumda  raqobat  muayyan  ijtimoiy  vazifalarni
bajaradi.
Keng  ma’noda  raqobat  deganda,  bir  maqsad  sari  intilayotgan  sub’ektlarning
faol musobaqadagi o‘zaro munosabatlari tushuniladi. Shunga ko‘ra  raqobat:
- musobaqa  ishtirokchilari  o‘rtasida  maqsadga  yetishning  eng  yaxshi
vositalariga  ega  bo‘lganlarni  va  boshqalarga  qaraganda  ulardan  mahorat  ila
foydalana  oladiganlarni  ro‘yobga  chiqaradi  (tanlash  vositasi);
- muayyan  vazifani  (oqilona)  hal  etish  yo‘lini  rag‘batlantiradi  va  yo‘lni
musobaqa  ishtirokchilari  faoliyatining  natijalarini  qiyoslash,  tekshirish  va  sinash
asosida  topishga  yordam  beradi;
- bellashuv  ishtirokchilari  intilayotgan  maqsadga  erishish  yoki  mavjud
sharoitlarda  unga  imkoni  bor  darajada  yaqinlashishni rag‘batlantiradi.
“Raqobatsiz  bozor  iqtisodiyotini  bo‘lishi  mumkin  emas  va  bunday
iqtisodiyot  mavjud  bo‘la  olmaydi  ham”. 5
Raqobat  ijtimoiy  nuqtai  nazardan  maqbul  narsa,  yakka  tartibda  esa
tadbirkorga  imkoniyati  bo‘lganda  raqiblar  sonini  cheklash  yoki  birgalikda
raqobatni  susaytirish uchun  raqiblar  bilan  kelishishga  intilish xos  bo‘ladi.
Biron-bir  yakka  shaxslarni  irodasiga  bog‘liq  bo‘lmagan  holda  raqobatni
susaytiradigan  omlilar  ham  mavjud.  Masalan,  murakab  ishlab  chiqarishda
zamonaviy  texnologiyalarni  qo‘llash  katta  moliyaviy  sarflar,  barqaror  xomashyo
manbaalari, ishlab chiqarilgan mahsulotni sotish uchun yirik bozorlarni talab etadi.
Bularning  barchasini  kattaligi  bozor  miqyoslari  bilan  qiyoslanganda  sezilarli
bo‘lgan  ulkan  korxonalarni  barpo  etish  zarurati  talab  qilinadi.  Shunday  qilib,
murakkab  va  qimmatbaho  zamoanyi  texnologiyalarning  joriy  etilishi  tarmoqda  soni
ko‘p  mayda  korxonalarning  emas,  balki  bir  necha  yirik  korxonaning  bo‘lishini
taqozo  etadi. 145
 V.A. Chjen  “Bozor  qonuniyati  asoslari”. Biznes  katalog  kopaniyasi  nashri,  2008 
yil 135-bet
Nihoyat,  iqtisodiy  va  ijtimoiy  sharoitlar  raqobatni  istisno  etadigan  yoki
cheklaydigan  tarmoqlar  –  temir  yo‘l  transporti,  aloqa,  energetika  tarmoqlari  va
boshqalar  mavjud.
Agar  firma  yoki  kompaniya  o‘z  raqiblarining  xatti  harakatlarini  kuzatib
bormasa  u  ko‘zini  boglab  olib  raqobatlashmoqchi  bo‘lgan  hisoblanadi.  Xuddi
shaxmatdagidek raqobat kurashida ham raqibining keyingi yurishini oldindan ko‘ra
bilish  bebaxo  ahamiyatga  egadir.  Agar  raqibining  keyingi  qadamini  bilmasa,
kompaniya  Galaba  qozonolmaydi.  Bu  boradagi  raqobat  kurashi  quyidagi
yo‘nalishlarda  olib  boriladi:
1- Raqiblar  strategiyasini  aniqlash.  Buning  uchun  raqib  kompaniya
faoliyatining  asosiy  iqtisodiy  ko‘rsatkichlari  ,  uning  bozordagi  mavqei  ,  strategik
maqsadlari  raqobat  strategiyasi  o‘rganiladi.
2- Kelajakda  tarmoqning  yetakchisi  bo‘lishi  o‘ki  yetakchi  bo‘lgan
firmalarni  aniqlash.  Buning  uchun  har  bir  firmaning  potensial  imkoniyatlarini
o‘rganib  ularning  ichidan  boshqalardan  o‘zib  ketish  o‘ki  o‘zib  bo‘lgan  firmalar
belgilanadi.  Kelajakda  qaysi  firmalar  o‘z  mavqeini  yo‘qotadi  ,  qaysi  biri  yetakchi
bo‘lishi  mumkinligini  to‘g‘ri  belgilash  firmaning  strategiyasini  tuzishda  muxim
ahamiyat kasb  etadi.
3- Raqiblarning  keyingi  qadamini  oldindan  ko‘ra  bilish.  Agressiv  raqib
odatda  qandaydir  yangi  strategik  qadam  qo‘yadi.  O‘zining  bozordagi  mavqeidan
qanoatlanadigan  firmalar  esa  amaldagi  strategiyasini  saqlab  turadi.  Omadsiz
firmalarning  axvoli  shuqadar  yomon  bo‘ladi-ki,  ular  yaxshi  o‘ylanmagan  bo‘lsa
ham xujumga  o‘tishga  majbur bo‘ladilar.
Raqibning  keyingi  qadamini  oldindan  aytib  berish  uchun  o‘sha
kompaniyadagi vaziyatni raxbariyatning kayfiyatini, ularning fikrlash tarzini bilish
lozim.  Raqib  xaqida  axborot  yig‘ishga  qaratilgan  razvedka  faoliyati  uning
harakatlarini  oldindan  bilish  va samarali  qarshi  choralar  ko‘rish  imkonini  beradi.
Muvaffaqiyatning asosiy omillari (MAO) - muayyan tarmoqdagi moliyaviy 15va  raqobatli  muvaffaqiyatning  asosiy  belgilovchi  omillaridir.  Ularni  aniqlash  -
strategiya  ishlab  chiqishning  asosiy  yo‘nalishlaridan  biridir.  Ular  strategiyani
ishlab  chiqishda  hal  qiluvchi  rol  o‘ynashi  mumkin,  biroq  ular  turli  tarmoqlarda
turlicha  bo‘ladi.  Odatda  bir  tarmoqqa  shunga  o‘xshash  uch-to‘rtta  omil  harakterli
bo‘lib,  ularning  bir-ikkitasi  eng  muhimi  bo‘lib,  taxlilning  vazifasi  ularni
aniqlashdan  iborat  bo‘ladi.
Quyida  muvaffaqiyatning  asosiy  omillari  ning  turlari  va  ularning  tarkibiy
qismlari  sanab  o‘tilgan:
1. Texnologiyaga  bog‘liq  omillar:
- ilmiy  tadqiqotlarning  saviyasi;
- ishlab  chiqarish  jarayonlarda innovatsiyalarga  qodirlik;
- mahsulotda  innovatsiyalarga  qodirlik;
- mazkur  texnologiyada  ekspertlarning  roli.
2. Ishlab  chiqarish  bilan  bog‘liq  omillar:
- kam  harajatli  ishlab  chiqarishning  samaradorligi  (ishlab  chiqarish
ko‘lamidan  tejash,  to‘plangan  tajriba  samarasi);
- ishlab  chiqarish  sifati;
- yuqori  fond  qaytimi;
- ishlab  chiqarish  harajatlarning  kam  bo‘lishi,  kafolatlanadigan  xolda
joylashtirilishi;
- tegishli  malakali  ishchi  kuchi  bilan  ta’minlash,
- yuqori  mexnat  unumdorligi  (ayniqsa  ko‘p  mehnat  talab  qiladigan
soxalarda);
- arzon  loyixalashtirish  va texnik  ta’minot;
- ishlab  chiqarishning  model  va  o‘lchamlarning  o‘zgarishiga
moslashuvchanligi.
Muvaffaqiyatning  kalit  omillari  (M.K.O)-bu  raqobatbardosh  bo‘lish  va 16moliyaviy  barqarorlikka  erishish  uchun  firma  ta’minlashi  lozim  bo‘lgan  raqobat
imkoniyatlari  va  faoliyat  natijalaridir.  muvaffaqiyatning  kalit  omillari  shunday
omillarki,  ularga  firma  aloxida  e’tibor  berishi  kerak  ,  chunki  ular  firmaning
muvaffaqiyati  yoki  muvaffaqiyatsizligini  belgilab  beradi.  Masalan:  pivo  sanoatida
shlab  chiqarish  quvvatlarining  to‘liq  bandligini  ta’minlash  shunday  omilga  kiradi.
(bu  ishlab  chiqarish  harajatlarini  minimallashtirib  beradi)  muvaffaqiyatning  kalit
omillari  har  bir  tarmoqda  o‘ziga  xos  xususiyatga  ,  ko‘rinishga  ega  bo‘ladi.  Ayrim
tarmoqlarda  muvaffaqiyatning  kalit  omillari  3-4ta  bo‘lishi  mumkin  ,  lekin  xal
qiluvchi  ahamiyatga  1  yoki  2  tasi  ega  bo‘ladi.
2. Raqobatning  turlari,  mohiyati  va  usullari.
Prezidentimiz o‘z ma’ruzalarida “Tovar bozorlarida monopolistik faoliyatni
cheklash  va  raqobat  to‘g‘risidagi  qonon  bugungi  kunda  eskirdi  va  zamon
talablariga  javob  bermay  qoldi.  Shuni  e’tiborga  olgan  xolda  “Raqobat
to‘g‘risidagi” yangi qonunni ishlab chiqarishimiz va qabul qilishimiz zarur.” 6
- deb
ta’kidlagan  edilar.
Shulardan  kelib  chiqqan  xolda,  raqobat  bozor  iqtisodiyotini
harakatlantiruvchi  mexanizmi  hisoblanadi.  Zero,  raqobat  tashqi  kuch  sifatida
maydonga  chiqib,  korxonalarda  mehnat  unumdorligini  oshirish,  harajatlarni
kamaytirish, ishlab chiqarish va mehnatni oqilona tashkil etishga, binobarin ishlab
chiqarishni  kengaytirish va samaradorligini  oshirishga  doimo  undab turadi.
Raqobat  nima  ishlab  chiqarish  kerak?  degan  savolga  aniq  javob  beradi.
Chunki haridorning tovar va xizmatlarni sotib oligga sarflash uchun mo‘ljallangan
mablag‘lari  doimo  cheklangan  bo‘ladi.  O‘z  navbatida  tovar  ishlab  chiqaruvchilar
o‘z  tovarlarini  sotish  orqali  Ushbu  mablag‘larga  ega  bo‘lish  maqsadida
kurashadilar.
Shuni  aloxida  ta’kidlash  kerakki  raqobat  iqtisodiy  agentlarning  bitimlarini
uzluksiz  oshirishga,  rag‘batlantirib  turadi.  Busiz  raqobatda  g‘olib  chiqish  mumkin
emasligini  ta’kidlab,  shuni  aytish  kerakki  fan-texnika  taraqqyoiti  yutuqlarini  vaqtida 17ishlab  chiqarish,  joriy  etish  yuqori  saviyadagi  mutaxassislarni  talab  etadi.  Ushbu
ishlarni  amalga  oshirmaslik  esa  muqarrar  ravishda  raqobat  kurashini  boy  berishga
olib  keladi.  Bozorda  firmalar  resurslarini  arzon  olish  va  tovarlarni  qimmatroq
sotishga  intiladilar  va  foydani  ko‘proq  olish  uchun  kurashadilar.  Haridor  mollarni
bozorda  arzon olmoqchi bo‘lsa, sotuvchi qimmatroqqa sotishni o‘ylaydi. Raqobatda
aniq  maqsadlar  qanday  bo‘lmasin,  pirovard  natija  daromad  ko‘rish  yoki  imidj
ortishidan  iborat.  Raqobatsiz  bozor  iqtisodiyotining  bo‘lishi  mumkin  emas  va  bunda
iqtisodiyot  mavjud  bo‘la  olmaydi  ham.
Bozor  raqobati  qanday  xususiyatga  ega?  Birinchi  navbatda,  rivojlangan
bozorda  raqobat  iste’molchilar  (haridorlar)  o‘rtasida  emas  balki  tovarlar  va
xizmatlarni  sotuvchilar  ham  iste’molchilar  singari  foyda  olish  yo‘lida  harakat  qiladi.
Ammo ishlab chiqaruvchining shaxsiy foydani ko‘zlashi raqobat bo‘lganda  yuqori
raqobatdoshlikka erishish moddiy texnika, moliya va mehnat resurslaridan  samarali
foydalanish  esa  umuman  jamiyat  manfaatlariga  mos  keladi,  chunki  resurslar  har
qanday  jamiyatda  cheklangan.  Raqobat  mahsulot  birligiga  mehnat  sarfini
kamaytirishga  eng  mukammal  texnologiyalarni  ishlab  chiqarish  va  joriy  etishga,
mahsulot  sifatini  yaxshilash  va  narxini  pasaytirishga  rag‘zbat  beradi. 7
Bozorning  raqobatchilik  tarkibiy  tuzilishining  turli  modellari  ajratib
berilgan.  Uning  turli  modeli  keng  e’tirof  etilib,  mukammal  (sof)  raqobat;
monopolistik  raqobat,  oligopoliya,  mukammal  monopoliya  kabilarga  bo‘linadi.
Mukammal  (sof)  raqobat  -  bozorga  kirib  keladigan  va  undan  chiqib  ketadigan,
haridor  va  sotuvchilarning  ko‘pligi  bilan  tavsiflanadigan,  sotuvchilar  bir  xil  ish
turidagi  tovarlar  va  xizmatlarni  taklif  etadigan  raqobat  turidir.  Bunda  haridor  va
sotuvchilarning  birontasi  ham  aloxida  bir  o‘zi  bozor  narxlariga  ta’sir  ko‘rsatishga
qodir  bo‘lmaydi.  Bu  modelga  ko‘ra  mukammal  raqobatchi  mavjud  bozor  narxlarida
sotish  uchun  mo‘ljallangan  jami  mahsulot  yoki  xizmatni  bozorda  sotish
imkoniyatiga ega bo‘lgan ishlab chiqaruvchi yoki tovarlarni sotuvchi hisoblanadi.  U
umumbozor  narxlariga  uni  ko‘tarish  yoki  pasaytirish  tomoniga  qarab  hech  qanday
ta’sir ko‘rsata olmaydi, chunki bir xil yoki turdosh tovarlar va xizmatlar  savdosining
umumiy  xajmida  uning  hissasi  bir  ishlab  chiqaruvchi  bozorni  o‘z  ichiga  oladigan 18bo‘sag‘asidan  past  ijtimoiy  manfaatlar  nuqtai  nazaridan  xuddi 19shunday raqobatli bozor eng foydali hisoblanadi. Bunday bozorda yakka bir ishlab
chiqaruvchi  va  sotuvchi  narxga  ta’sir  ko‘rasat  olmaydi,  jamiyat  esa  haridor
qiyofasida tekshirib, sinab, tanlab olib ayni paytda ishlab chiqarishni nazorat qiladi
va  boshqaradi.
2.1-chizma.  Raqobatchi  firmaning  o‘z  foydasini  eng  yuqori  darajaga
yetkazish
P
MR=AR=P
q
q 1
Bu  yerda,  MS=MR=P  –  masofa;  AV=R-AS  –  to‘g‘ri  burchak  yuzi  bir-
birlik  mahsulotdan  olinadigan  o‘rtacha  foyda;  AVSD  -  to‘g‘ri  burchak  yuzi
firmaning  eng  ko‘p  yalpi  daromadi.  1.1.1-chizmada  ko‘rinib  turganidek  firmaga
hamisha  ham  qisqa  muddatli  davrda  foydani  eng  yuqori  darajaga  kerak emas  .
Chegaraviy daromad (MR) chegaraviy harajatlar (MS)ga  teng bo‘ladigan  vaMS
AS
D A
B
C 20chegaraviy  harajatlar  egri  chizig‘i  ko‘tarilib  boradigan  nuqtada  foyda  eng  yuqori
darajaga yetadi: MR=MS (1). Raqobatli bozorda talab egri chizig‘i to‘g‘ri  chiziqdan
iborat  bo‘ladi,  shu  sababli  MR=R,  ya’ni  (1)  qoidani  MS=R  shaklida  yozish
mumkin.  1.1.2-chizmada  raqobatchi  firmaning  o‘z  zararlarini  eng  kam  darajaga
tushirish  AYE  kesma  -  R  –  AYEFD  to‘g‘ri  burchak  yuzasi  ishlab  chiqarish xajmi q |
bo‘lganida  olinishi  mumkin  bo‘lgan  qo‘shimcha  foyda;  AS-  AVC=AFC  –  kesma
VE  –  doimiy  o‘rtacha  harajatlar;  SBEF  yuza  –  hech  qanday  mahsulot
chiqarmaydigan  maqomdagi harajatlarga  teng  zarar.
2.2-chizma. Raqobatchi  firmaning  o‘z zararlarini  eng  kam  darajaga
tushirish
AS
P
C
D
F
q
q 1 MS
B
AVS
A
   P=MR
E 211.2-  chizmaning  avvalgisidan  asosiy  farqi  ishlab  chiqarish  doimiy
harajatlarning  ortib  borishidir.  Bu  narsa  umumiy  o‘rtacha  harajatlar  (AS)ni  oshiradi,
ammo  o‘rtacha  o‘zgaruvchan  harajatlarni  o‘zgartirmaydi.  Natijada  1.2-  chizmada
ko‘rinib  turganidek  baho  (R)  o‘rtacha  harajatlar  (AS)dan  pasayib  qoladi.  Shunga
ko‘ra AV  kesmasi  ishlab  chiqarishning  o‘rtacha zararlariga teng  bo‘ladi.
Monopolistik raqobat o‘z nomiga mos xolda ustun keladigan raqobatning  bir
qadar  monopol  hukmronlik  bilan  aralashmasidan  iborat.  Raqobatchilardan
anchagina  sonli  bo‘lishi  ulardan  har  birining  bozor  narxlarini  nazorat  qilish
imkoniyatini  to‘liq  bo‘lmasada,  ammo  sezilarli  darajada  cheklaydi.  Monopolistik
raqobatga  xos  bo‘lgan  muxim  belgi  sotuvchilarni  tovarlarni  tabaqalashtirishga
intilishidir.Tabaqalashtirish,  ya’ni  tovarlarga  aloxida  uni  o‘ziga  o‘xshash
tovarlardan  ajratib  turadigan  sifat  berish  sotuvchiga  raqiblarining  xudi  shunday
tovarlarga  qaraganda  uning  tovarini  afzal  ko‘ruvchi  haridorlar  haridorlar  doirasini
yaratish  imkoniyatini  beradi.Oligopoliya  -  tarmoqda  bir  necha  firmaning  o‘zaro
bog‘lanib  qolishi,  ularning  har  biri  o‘z  harakati  bilan  raqiblarga  bevosita  ta’sir
ko‘rsatadi,  va  uni  o‘zi  ham  ularning  ta’siridir.  Bozorning  oligopoliya  tuzilmasida
firmalar  aynan  o‘xshash  ish  deyarli  bir  xil  yoki  bo‘lmasa  tabaqalangan
mahsulotlar  ishlab  chiqarishdlari
mumkin.  Oligopolik  bozorda  narx  bo‘yicha  peshqadam  bo‘lish  ko‘p  uchraydi.  Bu
peshqadam  tarmoqdagi  eng  yirik  ish  eng  samarali  ishlayotgan  firma  bo‘ladi.
Tarmoqdagi  peshqadam  o‘z  mahsuloti  narxini  o‘zgartirish  bilan  boshqa  hamma
firmalarni narxlarini qayta ko‘rib chiqishga majbur etadi. Oligopoliyada raqobatchi
firmalar sonini ko‘p bo‘lmasligi ularning narxlar yetkazib berish xajmlari, bozorni
bo‘lib  olishni  birgalikda  boshqarish  maqsadlarida  til  biriktirish  ehtimoli
imkoniyatlarini  keltirib  chiqaradi.  Oligopoliya  tarmoq  sharoitlarida  firmalar
hamkorlikni  yuridik  jixatdan  rasmiylashtirilmasdan  va  bu  haqida  oshkora  xabar
bermasdan  manfaatdor  bo‘lishlari  mumkin.  Xo‘jalik  sub’ektlarining  raqobatni
jiddiy  cheklashga  olib  keladigan  noqonuniy  kelishuvlariga  yoki  o‘zaro  kelishilgan
faoliyatiga  ko‘ra  kurashish  bozor  iqtisodiyoti  davlatlaridan  monopoliyadanchiqish
qonuniy  xujatlar  yordamida  xal  qilinayotgan vazifalaridan  biridir. 22Mukammal  (sof)  monopoliya.  Mukammal  (sof)  raqobatning  butunlay  aksi.
Bu modelda yaqinroq o‘rinbosar bo‘lmagan mahsulot taklif etadigan yagona ishlab
chiqaruvchi  mukammal  monopolist  hisoblanadi.  Bu  modelda  bozorda  tanho
sotuvchi  yoki  ularning  soni  naqadar  kamki  ularning  har  biri  raqiblari  bilan
kelishilgan  xolda  mustaqil  tovarlar  va  xizmatlar  taklifi  umumiy  xajmiga  va
ularning narxiga ta’sir ko‘rsatishga qodir. Monopol bozorlar barcha mamlakatlarda
shu  jumladan  raqobat  mamlakatlarda  darajasi  yuqori  bo‘lgan  bozor  iqtisodiyoti
mamlakatlarda  kam  mavjud.  Bu  bir  qancha  sababalrni  paydo  qiladi.
Zamonaviy  texnologiyalarni  joriy  etish  ko‘p  xollarda  kam  chiqimli  unumdor
ishlab  chiqarishga  erishish  uchun  uning  miqyosini  kengaytirishi  ham  mutloq
ma’noda  kam  harajat  talab  etadi.  Shunday  tarmoqlar  ham  borki  ularda  mahsulot
yoki  xizatlar  borligiga  to‘g‘ri  kekeladigan  harajatlarni  pasaytirish  ayniqsa  ishlab
chiqarish  ko‘lamiga  va  raqibning  bor  yo‘qligiga  bevosita  bog‘liq.
Real bozor, mukammal raqobat – mukammal monopoliya o‘qi bo‘yicha  turli
modelning  qaysi  biriga  muvoqfiqroq  kelishiga  qarab  shu  bozorda  tovarlar  va
xizmatlar  sotuvchisi  bo‘lgan  tadbirkorlar  raqobat  kurashining  turli  yo‘llaridan
foydalanadilar.
“Bozor  iqtisodiyoti  mamlakatlarida  qonunlar  reklama  sohasidagi  raqobat
kurashiga  monelik  qilmaydi.  Tadbirkorlarga  xususan  faqat  ularning  tovar  yoki
xizmatni  sotib  olish  g‘oyani  afzal  ekanligiga  haridorni  ishontirishga  urinishlarda
juda  katta  erkinliklar beradi”. 8
Raqobat  vositalarining  shakl  va  taomyili,  uning  namoyon  bo‘lishi  sohalari
g‘oyat  ko‘p  va  keng  .  Uning  tarmoq  ichidagi  kapitalning  bir  tarmoqdan  ikinchi
tarmoqga  oqib  o‘tishiga  olib  keladigan  tarmoqlararo,  jahon  bozorlarida  turli
mamlakatlar  xo‘jalik  kompleks  raqobati  kabi  turlari  mavjud.  Raqobatni  amalda
tasavvur  etish  uchun  shu  ko‘rinishlarga  mansub  bo‘lgan  hozirgi  usullardan
ayrimlarini  ko‘rib  o‘tamiz  va  jahondagi  hamma  mamlakatlarda  qonuniy
hisoblanadigan  va  amalda  keng  qo‘laniladigan  raqobat  xulqining  turli  ishlarini
tavsiflaymiz.  Narx  bilan  raqobatlashuv  an’anaviy  shakl.  Uning  an’anaviy  va  eng
ko‘p  qo‘llaniladigan  usullariga  quyidagilar  kiradi: 23- “Narxlar jangi” – yirik ishlab chiqaruvchilar raqiblarini tarmoqdan surib 
chiqarish uchun narxlarni vaqti-vaqti bilan yoki uzoq muddat pasaytirib turadi. 
“Narxlar jangi”ni boshlagan baquvvat firma tovarning sotish xajmi ko‘payganligi 
hisobiga  ko‘proq  daromad  ko‘rishni  ko‘zlaydi.  Yirik  kompaniyalarning  o‘zlari 
uchun yangi bo‘lgan mamlakatlarda ochilgan korxonalari filiallari boshqa  xorijiy 
va  mahalliy  ishlab  chiqaruvchilar  bozordan  siqib  chiqarish  uchun  aksariyat  “narxlar
jangi”ni qo‘llaydi. Iste’molchilar dastlab tarmoqdagi “narxlar jangi”dan  foyda 
ko‘radi,  ammo  keyinchalik  bunday  monopoliyalashtirishning  jabrini  tortishlari 
mumkin.  Davlat  mahalliy  tovar  ishlab  chiqaruvchilarning  tarmoqni  o‘zlashtirishdan 
manfatdor bo‘lib qudratli xorijy firmalar bilan kurashda mahalliy  bozorda  o‘rnashib
qolishga  yordam  berish  uchun  ularni  aloxida  imtiyozlar  va  afzalliklar tizimi bilan 
qo‘llab-quuvatlashga harakat qiladi, u yoki bu tarmoqda  xorijiy xo‘jalik yurituvchi 
shakxsga tadbirokrlik faoliyati uchun mahalliy sherik  ishtirokida qo‘shma korxona 
barpo etish majburiy shart qilib qo‘yadi yoki boshqa  cheklash  va  tartibga  solish 
choralarini  ko‘radi;demping  – amal qilish  va  maqsadlarga  ko‘ra “narxlar jangi”ga 
yaqin  bo‘lgan narx bilan raqobatlashuv usuli. Uning mohiyati shundaki yirik tovar 
ishlab  chiqaruvchilar boshqa mamlakatlar xududida korxona qurmaydilar, ammo 
uning  bozorlarida o‘z ichki bozordagi narxlardan, jahon narxlaridan arzon. 
Dempingning  ma’nosi  tovar  ishlab  chiqaruvchi  mamlakatning  ichki  bozorida 
sotilayotgan  ortiqcha  mahsulotni  yo‘qotish  va  yangi  bozorlarga  kirib  olishdan 
iborat.  Rivojlangan iqtisodiyotga ega bo‘lgan davlatlar rivojlanishi pastroq 
mamlakatlarga  dempingni eksportchi kompaniyalarga byudjetdan maxsus eksport 
mukofotlari va  subsidiyalari to‘lash bilan rag‘batlantiradi va bu to‘lovlar 
kompaniyalar ko‘radigan  zararni  qisman  qoplaydi.  Bunday  ishlardan  davlatning 
manfaatdorligi  boshqa  malakat  bozorida  o‘z  ishtirokini  kuchaytirish,  iqtisodiy 
manosabatlarni  yanada  rivojlantirish uchun  negiz  yaratishga  intilish  bilan 
izohlanadi.
Rivojlangan  mamlakatlardan  rivoji  pastroq  mamlakatlarga  demping  tovar
chiqarish  amaliyotda  doimiy  xodisa.  Demping  narxlar  iste’molchilarni  so‘zsiz 24qoniqtiradi,  ammo  “narxlar  jangi”di  bo‘lgani  kabi  bozorda  bunday  tovarlarning
hozir  bo‘lishi  mahalliy  tovar  ishlab  chiqaruvchilarning  rivojlanishini
qiyinlashtiradigan  omilga  aylanishi  mumkin.  Demping  tovarlar  kiritayotgan  davlat
- bu jarayonni savdo cheklashlarini joriy etish, muayyan turdagi tovarlarni kiritish
uchun  bojlarni  ko‘tarish  bilan  nazorat  qilish,  shuningdek  demping  narxlarda
sotilayotgan  tovarlarga  o‘xshash  tovarlar  ishlab  chiqaruvchi  mahalliy
tadbirkorlarga  yordam  berish  imkoniyatlariga  ega.
Halqaro  amaliyotda  mahsulot  narxidan  chalg‘itmaslik,  tovarning  qiymati
va  sifati  sohasida  raqobatni  qiyinlashtirmaslik  uchun  chegirma  va  saylovlarning
eng  yuqori  miqdorlarini  belgilab  qo‘yish  kam  uchraydi.  Shuningdek  narx  bilan
raqobatlashuvga  quyidagilarni  kiritish  mumkin:
- muayyan  toifadagi  iste’molchilar  uchun  imtiyozli  narxlar  (masalan,
aviakompaniyalardan  yo‘lovchilar  guruxiga  bir  yo‘la  olinadigan  “Oilaviy”  biletlar
yakka-yakka  olishga  qaraganda  arzonroq)  sotiladi;
- vaqti va joyiga qarab narxlarni tushirish yoki ko‘tarish (kinoteatrga ertala
borish  kechkidan  ko‘ra,  ish  kunida  borish  dam  olish  kunidan  ko‘ra  arzonroq
turadi);
- ko‘rasatiladigan  xizmatlar  xajmi  ko‘paygan  yoki  tovarlar  sifati
yaxshilangan  sharoitlarda  ham  amaldagi narxlarni  saqlab  turish;
- haridorlar  uchun  kredit muddatlarini  uzaytirish  va  boshqalar.
Narx  bilan  raqobatlashuvga  kirmaydigan  raqobat  usullarini  “narxsiz
raqobat”  deb  ataladi.  Bu  atama  garchi  noaniq  bo‘lsada  amaliyot  va  ilmiy
adabiyotda  keng  qo‘llaniladi,  raqobat  kurashidagi  turli  usullarga  yagona  nom
berishga  imkoniyat  yaratadi.
3. Tovarning  raqobatdoshligini  o‘rganish  va  baholash
usullari.
Prezidentimiz  o‘z  ma’ruzalarida,  “Inqirozga  qarshi  choralar  dasturi  doirasida
amalga  oshirilgan  yana  bir  yo‘nalish  –  mamlakatimizdagi  eksport  qiladigan 25korxonalarni  qo‘llab  quvvatlash  va  rag‘batlantirish,  eksport  salohiyatini
mustaxkamlash  bo‘yicha  qabulqilingan  amaliy  choralar  muhim  ahamiyatga  ega
bo‘ladi.” 9
 deb  ta’kidlagan  edilar.
Shunday  ekan  talab,  taklif  va  raqobatsiz  bozorni  tasavvur  etib  bo‘lmaydi.
Haridorning  tovar  va  xizmatlar  sotib  olish  uchun  qilgan  sarf  harajatlari  ikk  qismdan
iborat.  Birinchi  tovarga  bo‘lgan  baho,  ikkinchisi  uni  topishga  ketgan  vaqt  va
ishlatish harajatlaridir. Ularning hammasi jamiyat uchun iste’mol harajatlarini,  ya’ni
bahosini  tashkil  etadi.  Iste’mol  bahosi  tovarning  harid  qilib  olish  narxidan  ancha
ko‘p.  Tovarlar  ichida  eng  raqobatdoshi  bo‘lib  boshlang‘ich  bahosi  past  emas,
iste’molchi  qo‘lida  ishlatilishi  qulayligi,  kam  sarfligi  va  umumiy  harajati  kamligi
bilan  farqlanadigan  hisoblanadi.  Haridorlar  xajmi  –  harakatini  kuzatish  shuni
ko‘rsatmoqdaki,  ular  tovarlarni  taqqoslashda  qaysinii  qo‘llash  samaradorligi  (R);
sotib  olish  harajatlariga  (S)  nisbatan  yuqori  bo‘lsa  o‘sha  tovarni  ko‘proq
tanlashadi.  Demak,  tovarni  raqobatdoshligi  (K)  umumiy  ko‘rinishda  bo‘ladi. 26oladi: Tovarning  raqobatdoshligini  baholash  qo‘yidagi  bosqichlarni  o‘z  ichichga
a) bozorni  tahlil  qilib  o‘zimizni  tovarimizga  o‘xshash  tovar  namunasini
topib  olish;
b) bizning tvoar bilan solishtiriladigan tovarlardagi asosiy ko‘rsatkichlarni
belgilash;
v)  o‘zimizning  tovarimizdagi  integral  (umumiy)  raqobatdoshlik
xususiyatlarini  aniqlash.
Bozordagi  raqobatga  esa  ko‘proq  tovar  sotishni  rag‘batlantirish  vositalari
xizmat  qiladi.  Asosiy  axborotni  haridorlar  tovar  ishlab  chiqaruvchidan  olinadi.
Haridorlarni  asosan  tovarning  iste’mol  qiymati  qiziqtiradi.  Raqobat  bozorda  taklif
talabdan  yuqori  bo‘lganda  firmalar  ichida  emas  balki  tovarlar  orasida  namoyon
bo‘ladi.
Raqobat  asosan  quyidagi  ko‘rinishlarda  bo‘lishi  mumkin:  a)  tovarlarning
xizmatlari bo‘yicha bir xil ehtiyojni qondirishga qaratilgan raqobat. Masalan, sport,
kitoblar,  plastinkalar  kishining  madaniy  dam  olishiga  qaratilgan.  Shuning  uchun
ular  bir-biri  bilan  raqobatchi;  b)  bir  xil  tovarni  har  xil  firmalar  ishlab  chiqarishi
orqali  bo‘ladigan  raqobat  yoki  bir  xil  firma  tomonidan  har  xil  modifikatsiyadan
tovar ishlab chiqarish; v) baholar orqali bo‘ladigan raqobat – bu eng ko‘p tarqalgan
usullaridir.  Bahoni  pasaytirib  bozorni  egallash.  Tovarlarni  iste’mol  qilish  (ishlatish)
jarayonidagi bahosini pasaytirishga elektr yoqilg‘i va material sarflarini  kamaytirish
va  xizmat qilish  muddatini  ko‘paytirish  orqali  erishish.
Jahon  bozori  tajribasida  raqobatning  quyidagi  shart-sharoitlari  mavjud:  1.Agar
raqobatchilar  kuchi  teng  va  strategiyalar  bir-biriga  o‘xshash  bo‘lsa
bozor  muvozanati  uzoq  saqlanmaydi,  ular  orasidagi  kelishmovchilik  susaymaydi.
2.Raqobatchining  g‘ashini  keltiradigan  harakatlar  qilmang.  3.Sizning
raqobatchingiz hamma  narsadan  xabardor  deb  biling.
4.Sizning harakatlaringiz o‘zingizning imkoniyatlaringizga mos ekanligiga  272. Tovarni  kafolatli  va  undan  keyingi  ishlatish  davrlarida  qanday
servis  taklif  qilinmoqda?
Tovarlarni  raqobatdoshligini  baholashda  4  ta  usul  mavjud  bo‘lib  ular
quyidagilardan  iborat:
1. Ekspert  baholash
2. Baholashni  o‘lchash-hisoblash  usuli
3. Tajriba  usuli
4. Sotsiologik  usul
Ekspert  baholash  –  tovarlarni  sifatini  ekspert  baholashda  tovarlarni
ishlab  chiqarishda  katta  ahamiyatga  ega.  Ekspert  baholashda  2  xil  usul
mavjud: 1) xay’at  usuli; 2)  yetakchi  ekspert  va  guruh  usuli.
O‘lchash-  hisoblash  usuli-  bu  usul  bilan  tovar  sifatini  baholash
tajriba  natijalari  asosida  o‘lchanadigan  ko‘rsatkichni  baholash,  qiymatni
aniqlash  va  oldindan  ishlab  chiqilgan  namunaviy  hisoblash  formulasi,  grfik
va  jadvallarni  ishlatib  o‘lchashga  asoslangan.
Baholashni  tajriba  usuli  –  bunda  tovarlarni  raqobatdoshligini
aniqlash  tajriba  usulida  ekspert  qiluvchi  tovarni  sifatini  insonlarda  sinab
ko‘radi.
Baholashni  sotsiologik  usulida  esa  –  tovarlarni  raqobatdoshligini
aniqlashni  tajriba usulida ekspert qiluvchi tovarni sifati to‘g‘risidagi fikrlari
asosida  tovarga  baho  beriladi.  Tashqi  bozorga  chiqish  har  doim  raqobat
krashiga  tortilishi  demakdir.
Haridorlarning  ayrim  bir  ehtiyojlari  teng  yoki  qisman  o‘zgaradigan
sharoitlarda bir xil yoki har xil usullar bilan qondirish mo‘ljallangan xilma-
xil  tovarlar  ayni  bir  vaqtda  taklif  etiladi.  Bunday  sharoitda  iste’molchi
o‘zining  qiymat  birligi  bo‘yicha  raqobatchilar  tovarlariga  qaraganda
ehtiyojni ko‘proq va yuqori  darajada  qondiradigan  tovarlarni  tanlaydi. 284. Raqobat  sharoitida  baho  siyosatining  mohiyati  va  vazifalari
Prezidentimiz  o‘z  ma’ruzalarida,  “Mamlakatimizning
raqobatdoshligini  oshirishni  ta’minlash  uchun  iqtisodiyotni  tarkibiy
o‘zgartirish  jarayonlarini  chuqurlashtirish  siyosatini  davom  ettirish  2010
yilga  mo‘ljallangan  iqtisodiy  dasturni  amalga  oshirishning  muxim  ustuvor
yo‘nalishiga aylanishi lozim” 10
 – deb  ta’kidlagan  edilar
Baho  –  bu  bozor  unsurlari  ichida  eng  murakkabidir.  U  o‘zgaruvchan,
harakatchan,  bozordagi  kon’yukturali  tebranishlarga  moslashuvchan,  doimo
o‘zgarib  turuvchi  mexanizmdir.  U  tovar  qiymatining  puldagi  ifodasidir.
Uzoq  vaqt  davomida  bizning  iqtisodiyotimizda  barqaror  baholar  ahvolini
tovar  va  xizmatlar  bilan  ta’minlashdagi  ijtimoiy  haqiqatnining  asosiy
tamoyili  degan  fikr  hukmron  edi.  O‘zgarmas  baholar  barqaror  ishlab
chiqarish  rivojiga  va  talabini  qondirishga  to‘siqlik  qiladi.Bugungi  kunda
baholar  tizimi  ancha  chalkash,  uni  tushunib  yetish  bir  muncha  murakkab,
eng  asosiysi  u  xo‘jalikni  murakkab  yuritishning  yangi  bozorlar  sharoitiga
moslashmog‘i  lozim.Bozor  baholarining  asosiy  xususiyati  ularning  doimo
o‘zgarib  turish  qobiliyatidir.  Bu  tabiiydir,  chunki  baholar  talab  va  taklifni
o‘zaro  bog‘lovchi  vositadir.  Bizga  ma’lumki,  ularning  har  ikkalasi  ham
harakatchandir.  Shuning  uchun  harakatchan  baholar  siyosatidan
foydalaniladi.  Bu  siyosat  tovarning  bozordagi  harakatini,  tovar  hayotiylik
davrini  turli  bosqichlarini  tartibga  solish  va  boshqarish  bozorga  yangi
iste’mol  tovarlari  va  ishlab  chiqarish  vositalarini  kiritishni  eskirgan
modellarini  bozordan  siqib  chiqarishni  ta’minlaydi.
Baholar  hech  qachon  sababsiz  o‘zgarmaydi,  masalan,  biror
kamchiligi  bo‘lgan  va  ma’naviy  eskirgan  tovarlar  pasaytirilgan  baholarda
xattoki tushurilgan  baholar deb ataluvchi baholarda sotiladi. Yuqori baholar
esa  yuqori  sifatli,  ya’ni  iste’mol  qobiliyatiga  ega  bo‘lgan  tovarlarga
o‘rnatiladi.  Rivojlangan  iqtisodiyotga  ega  bo‘lgan  mamlakatlarda  bahoni
tashkil  qilish  muammolarini  faqatgina  asosiy  strategik  yondoshishlarigina 29ishlab  chiqilishigina  bejiz  emas  chunki  baholarning  o‘zi  faqat  bozor
sub’ektlari:  sanoat  va  savdo  firmalari,  korxonalari  tomonidan
10
 Bi r i nchi Pr ezi dent i m i z I.A.Karimov.  Asosiy  vazifamiz-vatanimiz 
taraqqiyoti  va  xalqimiz  farovonligini  yanada  yuksaltirishdir.  T.: 
O‘zbekiston,  2010  yil,  59  bet
o‘rnatiladi  va  davlat  tomonidan  tartibga  solinadi.  Baho  darajasi  tovarning
raqobatdoshligi  va  bozordagi  o‘rniga  bog‘liqdir.  Buning  natijasi  sotiladagan
tovarlar  masalasida  korxona  ulushining  oshishidir.
Bahoni  tahlil  qilishda  eng  avvalo  nimaga  ahamiyat  berish  kerak  va
tovarning  birlamchi  bahosi  qanday  bo‘lishi  foyda  olish  uchun  va  bozorda  bu
mahsulotni  ulushini  oshirish  uchun  uni  qanday  o‘zgartirish  kerak?
Mutaxassislar  bu  savollarga  javob  berishga  turlicha  yondoshadilar.
Birlamchi  bahoni  aniqlashga  vaqt  bo‘yicha  baho  darajasini  aniq
hisoblash  ta’sir  qiladi.  Bu  hisoblash  bozor  segmentiga  tovarni  hayotiylik
davriga,  tovarga  talab  va  taklifning  potensial  miqdoriga  bog‘liq  bo‘ladi.
Tovar  siyosati  ijtimoiy  tovar  ishlab  chiqarishning  barcha  taqsimlashlarini
almashuv va  iste’molchining  o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan xolda
yuritiladi. Har bir bosqichda tovar  bahosiga  ta’sir qiluvchi unga  xos  omillar
harakat qiladi.
Tovar va xizmatlar bahosida, sarflangan harajatlar bahoda aks etgan
foyda  talab  va  taklifning  nisbati  hisobiga  olinadi.  Xudi  mana  shu  omillar
talab  va  taklif  qiymati  foydani  tenglashishi  kabi  ob’ektiv  qonuniyatlariga
asosan baholarni tashkil  qilishni tartibga  soladi.
Firma  baho  siyosatida  tovar  va  xizmatlar  birlamchi  bahosini
o‘rnatishning  o‘ziga  xos  xususiyati  shundaki,  haridor  o‘z  firmasiga  doimo
ishonadi. Masalan,  firma  yangi  tovarga  bahoni  yuqori  o‘rnatmaydi,  o‘rnatsa
ham  u  doimo  o‘z  haridorini  qoniqtiradi.
Moliyaviy va bank boshqarish sistemalarining susayishi, transport va
milliy  iqtisodiyot  tarmoqlarining  kuchsizlanishi  baho  raqobatini  oshirib
yubordi.  Baholar  darajasi  ko‘p  xollarda  haridor  tomonidan  belgilanadi. 30Ma’lumki,  yuqori  daromadli  rivojlangan  ba’zi  bir  mamlakatlarda  narxni
pasayishi sifatni yomonligidan dalolat  beradi. Shuning uchun narx pasayishi
shu  davlatlarda  korxonani  mavqeini  bozorda  mustahkamlamaydi,  balki  uni
raqobatdoshlik  darajasini  pasaytiradi. 31Xulosa  va  takliflar
Xulosa  qilib  aytganda,  Raqobatning  iqtisodiy  mazmunini  tushunib  olish
unga  turli  tomondan  yondoshishini  talab  qiladi.  Mustaqil  tovar  ishlab  chiqaruvchilar
(korxonalar)  o‘rtasidagi  raqobat  tovarlarni  qulay  sharoitda  ishlab  chiqarish  va
yaxshi  foyda  keltiradigan  narxda  sotish,  umuman  iqtisodiyotda  o‘z  mavqeini
mustahkamlash  uchun  kurashdan  iborat.  Bunda  ular  kerakli  ishlab  chiqarish
vositalari, xom ashyo  va  materiallar sotib olish,  ishchi kuchini yollash uchun ham
kurashadi.  Ishlab  chiqaruvchilar  o‘rtasidagi  raqobat  pirovardida  iste’molchilarni
o‘ziga  jalb  etish  uchun  kurashni  ham  anglatadiResurslarni  yetkazib  beruvchilar
o‘zlarining  iqtisodiy  resurslarini  (kapital,  yer-suv,  ishchi  kuchi)  yuqori  narxlarda
sotish  uchun  raqobatlashadilar.  Ishlab  chiqaruvchilar  va  resurslarni  yetkazib
beruvchilar  o‘rtasidagi  raqobat  bozor  munosabatlari  rivojlangan,  iqtisodiyot  to‘liq
erkinlashgan  sharoitda  yorqin  namoyon  bo‘ladi.
Raqobatning  tartibga  solish  vazifasi  ishlab  chiqarishni  talab  (iste’mol)ga
muvofiqlashtirish  maqsadida  taklifga  ta’sir  o‘tkazishdan  iborat.  Aynan  shu  vazifa
yordamida  iqtisodiyotda  taklifning  talab  orqali,  ishlab  chiqarish  tarkibi  va  hajmining
yakka  tartibdagi  va  ijtimoiy  ehtiyojlar  orqali  belgilanishiga  erishiladi,  ya’ni
iqtisodiyot  bozor  qonunlari  asosida  tartibga  solinadi.
Raqobatning  resurslarni  joylashtirish  vazifasi  ishlab  chiqarish  omillarini  ular
eng  ko‘p  samara  beradigan  korxona,  hudud  va  mintaqalarga  oqilona  joylashtirish
imkonini  beradi.
Raqobatning  innovatsion  vazifasi  fan-texnika  taraqqiyoti  yutuqlariga
asoslanuvchi  hamda  bozor  iqtisodiyoti  sub’ektlarining  rivojlanishini  taqozo  etuvchi
turli  ko‘rinishdagi  yangiliklarning  joriy  etilishini  anglatadi.
Raqobatning  moslashtirish  vazifasi  korxona  (firma)larning  ichki  va  tashqi
muhit  sharoitlariga  ratsional  tarzda  moslashishiga  yo‘naltirilgan  bo‘lib,  ularning
shunchaki o‘zini-o‘zi saqlab, iqtisodiy jihatdan yashab qolishidan xo‘jalik faoliyati
sohalarining  ekspansiyasi  (kengayishi)ga o‘tishini  bildiradi.
Raqobatning  taqsimlash  vazifasi  ishlab  chiqarilgan  ne’matlar  yalpi  hajmi 32(yalpi  ichki  mahsulot)ning  iste’molchilar  o‘rtasida  taqsimlanishiga  bevosita  va
bilvosita  ta’sir  o‘tkazadi.
Nihoyat,  raqobatning  nazorat  qilish  vazifasi  bozordagi  ba’zi
ishtirokchilarning  boshqa  bir  ishtirokchilar  ustidan  monopolistik  hukmronlik
o‘rnatishiga  yo‘l  qo‘ymaslikka  yo‘naltiriladi.
Raqobat  kurashining  mazmuni  to‘g‘risida  to‘laroq tushunchaga  ega  bo‘lish
uchun uning  asosiy  shakllari  va  belgilarini  ko‘rib chiqish  zarur.
Iqtisodiy  adabiyotlarda  bir  tarmoq  ichidagi  raqobatning  to‘rtta  shakli  alohida
ajratilib  ko‘rsatiladi.  Bular  erkin  raqobat,  monopolistik  raqobat,  monopoliya  va
oligopoliyadir.
“O‘zbekengilsanoat”  DAK  tizimidagi  korxonalarni  modernizatsiya  qilish
istiqbollari,  faoliyatining  asosiy  iqtisodiy  ko‘rsatkichlari  tahlil  qilindi.  Tadqiqot
natijalaridan  kelib  chiqib,  O‘zbekiston  yengil  sanoati  majmuida  raqobatni
rivojlantirishning  ustuvor  yo‘nalishlarni  mustahkamlash  bilan  bog‘liq  taklif  va
tavsiyalar  ishlab  chiqildi. 33Foydalanilgan  adabiyotlar  ro'yxati.
O'zbekiston  Respublikasi  Qonunlari
1. "Xorijdan  mablag'  jalb  qilish  to'g'risida"gi  O'zbekiston  Respublikasining  Qonuni.
1996  yil  29  avgust.
2. «Chet  el  investitsiyalari  to'grisida»gi  O'zbekiston  Respublikasi  Qonuni,  30  aprel
1998  yil.
3. «Chet  ellik  investorlar  huquqlarining  kafolatlari  va  ularni  himoya  qilish  choralari
to'grisida»gi  O'zbekiston  Respublikasi  Qonuni, 30  aprel  1998  yil.
4. "Investitsiya  faoliyati  to'g'risida"gi  O'zbekiston  Respublikasi  Qonuniga  o'zgartirish
va  qo'shimchalar  kiritish  haqida"gi  O'zbekiston  Respublikasining  Qonuni.  2014  yil  9
dekabr,  O'RQ-380-son.
II.  O'zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  farmonlari  va  qarorlari,  Vazirlar
Mahkamasmmg  qarorlari
5. O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2014  yil  7  apreldagi  «O'zbekiston
Respublikasida  investitsiya  iqlimi  va  ishbilarmonlik  muhitini  yanada
takomillashtirishga  doir  qo'shimcha  chora-tadbirlar  to'g'risida»  PF-4609-son  Farmoni.
6. O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  «Bank  tizimini  yanada  isloh  qilish  va
erkinlashtirish  chora-tadbirlari  to'grisida»gi  Qarori,  15  aprel  2005  yil.  -  N56.
7. O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2007  yil  4  yanvardagi  PQ-554-sonli
«Investitsiya  loyihalarini  ekspertizadan  o'tkazish  samaradorligini  oshirish  borasidagi
qo'shimcha  chora-tadbirlar  to'g'risida»gi  Qarori.
8. O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2007  yil  28  avgustdagi  "Xitoy
Taraqiyot  davlat  bankining  kreditidan  foydalanish  chora-tadbirlari  to'g'risida"gi Qarori.