Bozor iqtisodiyotiga o’tishda davlatning moliyaviy siyosati, uning dastlabki va amalga oshirish vazifalari

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIMʻ , FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI MOLIYA INSTITUTI
SIRTQI FAKULTETI
“ IQTISODIYOT ” KAFEDRASI
“ IQTISODIYOT NAZARIYASI ” FANIDAN
KURS IShI
Mavzu: Bozor iqtisodiyotiga o’tishda davlatning
moliyaviy siyosati, uning dastlabki va amalga
oshirish vazifalari
Bajardi: Kodirova Lola
Guruh: SMMT 77/22
Ilmiy  rahbar:  ___________________________ 2 Bozor iqtisodiyotiga o’tishda davlatning moliyaviy siyosati, uning dastlabki va
amalga oshirish vazifalari
 
Mundarija
Kirish. 3
1. Bozor iqtisodiyotiga o’tish davri, yo’llari va milliy modellar 5
2. O’zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o’tishning tamoyillari va xususiyatlari
11
3. O`zbekistonda bozor islohotlarini amalga oshirish va uning asosiy 
yo`nalishlari 16
4. O’zbekistonda iqtisodiyotni erkinlashtirish va islohotlarni shuqurlashtirish 
vazifalari 21
Xulosa 29
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati  3 1
 
3 Kirish.
   Bozor  iqtisodiyoti  bu  erkin  raqobatga  asoslangan  iqtisodiyot  bo'lib
resurslarga  xususiy  mulkchilik,  iqtisodiy  faoliyatda  va  tadbirkorlikda  erkinlik,
iqtisodiy  jarayonlarni  tartiblashda  va  uyg'unlashtirishda  bozor  mexanizmidan
foydalanish bilan tavsiflanadi. 
Bozor  iqtisodiyoti  -  tovar-pul  munosabatlariga  asoslangan,  turli
mulkchilikka  hamda  iqtisodiy  erkinlikka  tayangan  va  raqobat  vositasida
boshqarilib  turuvchi  demokratik  iqtisodiyot.  Bozor  iqtisodiyoti  insoniyat
taraqqiyotida  mavjud  bo'lgan  eng  progressiv  va  istiqbolli  tizimdir.  Bozor
iqtisodiyotining asosini tovar ishlab chiqarish tashkil etadi, chunki bu yerda natural
xo'jalik  emas,  balki  tovar  xo'jaligi  hukmron  bo'ladi.  Yaratilgan  mahsulotlar  va
xizmatlar  tovar  shakliga  ega  bo'ladi,  ya'ni  ular  bozorda  oldi-sotdi  qilish  uchun
yaratiladi.  Bozor  iqtisodiyotiga  barter  emas,  balki  tovar  ayirboshlash,  ya'ni
oldisotdi  yuritish  xos.  Shu  bois  natural  iste'mol  o'rniga  tovar  iste'moli  ustuvorlik
qiladi.  Bozor  iqtisodiyoti  iqtisodiy  liberalizm,  ya'ni  erkinlik,  mulkiy  erkinlik  va
xo'jalik yuritish erkinligiga asoslanadi. 
Bozor iqtisodiyotida yakka tartibda, o'z mulki va mablag'iga tayangan holda,
korporativ,  sherikchilik  asosida  yer,  bino,  inshootlar,  mashinalarni  ijaraga  olish,
pulni qarzga ko'tarib ish yuritish usullari mavjud bo'ladi. Bozordagi narx talabdan
kelib chiqqan holda talab — taklif  nisbati  asosida shakllanadi.  Bozor iqtisodiyoti
iqtisodiy  sub'yektlar  alohidalashganidan  ular  manfaati  to'qnashadi  va  shunday
sharoitda  raqobat  paydo  bo'ladi.  Raqobat  bozor  iqtisodiyotini  harakatga  soluvchi
kuch,  uning  rivojlanishini  ta'minlovchi  mexanizm  hisoblanadi.  Bozor  iqtisodiyoti
boshqarishning  iqtisodiy  usullariga  tayanadi.  Bozor  mexanizmi  iqtisodiy
rag'batlantirish mexanizmi bo'lib, uning asosiy vositasi puldir. Pul topishga intilish
tovar  va  xizmatlarni  ko'plab  hamda  sifatli  qilib  ishlab  chiqarishni  ta'minlaydi.
Bozor iqtisodiyotida pul boylikning umumiy va eng qulay shakliga — hammabop
iqtisodiy  aloqalar  vositasiga  aylanadi.  Bozor  iqtisodiyoti  tovar  taqchilligi
bo'lmagan, tovarlar mo'lko'lligi ta'minlanadigan iqtisodiyotdir. 
4 Hozirgi Bozor iqtisodiyoti madaniylashgan iqtisodiyot bo'lib, unga quyidagi
belgilar  xos:  mulkiy  xilma-xillik,  tartiblanadigan  iqtisodiyot,  davlatning
iqtisodiyotga  aralashuvi,  madaniy  va  xalol  raqobat,  kuchli  hamkorlik  aloqalari,
iqtisodiy  tangliklarning  qisqa  davrda  va  yengil  kechishi,  ommaviy  farovonlik,
ijtimoiy  tabaqalanishning  chuqur  bo'lmasligi,  o'ziga  to'q  va  farovon  yashovchi
o'rtahol  tabaqa  mavqeining  oshib  borishi,  ijtimoiy  muvozanatning  saqlanishi  va
fuqaroviy  to'qnashuvlarga  o'rin  qolmasligi  va  boshqa.  Bu  belgilar  hozirgi  Bozor
iqtisodiyotini harakterlaydi, lekin uning taraqqiyoti shu bilan cheklanmaydi. 
Bozor  iqtisodiyoti  modellari  —  bozor  iqtisodiyotining  turlari.  Bozor
iqtisodiyoti modellari modelning iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarga xos bo'lgan
aralash  iqtisodiyot,  ijtimoiy  bozor  xo'jaligi  va  korporativ  iqtisodiyot  ko'rinishlari
mavjud. 
Iqtisodiy  tizim  -  iqtisodiy  mahsulotni  ishlab  chiqarish,  taqsimot,
ayirboshlash  va  iste'mol  jarayonida  paydo  bo'ladigan  asosiy  iqtisodiy
munosabatlarning  shakl  va  mazmunini  belgilab  beradigan,  mamlakatda  tarixan
paydo bo'lgan  yoki  joriy  etilgan, amal  qiladigan tamoyillar, qoidalar,  qonun yo'li
bilan mustahkamlangan normalar majmui. 
Iqtisodiy  tizim  doirasida  iqtisodiyot  sub'yektlari,  ishlab  chiqarish  omillari
o'zaro  munosabatga  kirishadilar  va  bu  munosabatlar  ma'lum  qonun-  qoidalarga
binoan  boshqariladi.  Iqtisodiy  tizim  faoliyati  mulk,  pul  va  pul  tizimi,  davlat  va
nodavlat tashkilotlari, korxona, soliq, daromad, reja, foyda kabi bir qator vositalar
yordamida tashkil qilinadi. 
 
 
5 1. Bozor iqtisodiyotiga o’tish davri, yo’llari va milliy modellari.
Bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  davrining  umumiy  mazmuni  iqtisodiy
munosabatlarning  alohida  unsurlarini  isloh  qilish  yoki  iqtisodiy  siyosatga
tuzatishlar  kiritish  emas,  balki  butun  iqtisodiy  munosabatlar  tizimini
o’zgartirishdan iboratdir. 
Ma’muriy  buyruqbozlikka  asoslangan  iqtisodiyotdan  bozor  iqtisodiyotiga
o’tish  davri  deganda  ma’muriy-buyruqbozlik  tizimini  bartaraf  etish  yoki  tubdan
o’zgartirish  hamda  bozor  tizimining  asoslarini  shakllantirish  jarayonlari  amalga
oshiriluvchi tarixiy davr tushuniladi. 
1980-1990 yillarga kelib dunyoda ro’y bergan muhim o’zgarishlar iqtisodiy
taraqqiyot istiqbollari to’g’risidagi nazariyalarni qaytadan ko’rib chiqish va ularga
jiddiy o’zgartirishlar kiritishni zarur qilib qo’ydi. CHunki bu vaqtga kelib G’arbiy
mamlakatlarda  uzoq  vaqtdan  beri  (A.Smit  davridan  boshlab)  hukm  surib  kelgan
erkin  iqtisodiy  tartibga  solish,  ya’ni  iqtisodiyotning  o’zini-o’zi  tartibga  solish
g’oyasi  ham,  iqtisodiyotni  markazlashtirilgan  tarzda  tartibga  solish  va  boshqarish
g’oyasi  ham  inqirozga  uchradi.  Bunday  sharoitda  iqtisodiy  taraqqiyotning  sifat
jihatdan yangi yo’llarini qidirib topish zarur bo’lib qoldi. Bu vaqtga kelib ko’pgina
rivojlangan  mamlakatlarning  tajribalari  umumlashtirilib,  iqtisodiyotning  yangi
taraqqiyot  yo’li  -  ongli  ravishda  boshqariladigan  va  tartibga  solinadigan  bozor
iqtisodiyoti deb tan olindi va aksariyat davlatlar shu yo’lni tanladilar. 
XX  asrga  kelib  bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  global,  ya’ni  umumjahon
voqeligiga aylandi. Bozor iqtisodiyotiga o’tish murakkab jarayon, shuning uchun u
uzoq  vaqt  davom  etadi.  Undan  tashqari,  har  bir  mamlakatning  o’ziga  xos
xususiyatlari  mavjud  bo’lib,  bozor  iqtisodiyotiga  o’tishning  turli  modellari,
yo’nalishlari  asosida  amalga  oshadi.  Har  bir  mamlakatning  bozor  iqtisodiyotiga
o’tishining o’ziga xos yo’li quyidagi omillarga bog’liq: 
• Geografik o’rni; 
• Tabiiy resurslarning mavjudligi va ularning zahirasi; 
• Tarixiy taraqqiyot darajasi; 
6 • Aholining an’analari va urf-odatlari; 
• Ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish darajasi; 
• Jamiyatning ijtimoiy yo’nalishi. 
Shu  bilan  birga  bozor  iqtisodiyoti  modellarining  umumiy  tomonlari  bo’lib,
bular: 
• Bozor iqtisodiyotining turli-tuman mulkchilikka asoslanganligi; 
• Tovar va xizmatlarga erkin narxlar ustunligi; 
• Raqobat kurashiga asoslanishi; 
• Iqtisodiyotni  davlat  tomonidan  tartibga  solishning  ma’lum  tizimi
mavjudligi va boshqalardan iborat. 
Bozor  iqtisodiyoti  barcha  mamalakatlarda  o’z  xususiyatlari  va  umumiy
tomonlarining  o’ziga  xos  qorishmasidan  iborat  bo’lib,  ilmiy  iqtisodiyotda  har  hil
model (andoza) tarzida ifodalanadi. 
Bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  modellarini  tarixiy  nuqtai  nazardan  3  guruhga
bo’lish mumkin. Ana shunday guruhlarga bo’lishning asosiy mezoni qilib: 
• Davlat dasturlarining maqsadi, yo’nalishi; 
• Iqtisodiyotni tartibga solish usullari; 
• Iqtisodiyotda davlat sektorining ulushi;
• Ish haqidagi farq kabilar olinadi. 
I.G’arbiy Evropa mamlakatlari va boshqa rivojlangan
mamlakatlar yo’li.
Bunda bozor iqtisodiyotiga evolyusion o’zgarishlar orqali o’tib boriladi. XX
asrning  30-yillariga  kelib,  ayniqsa  50-yillardan  bu  jarayon  yanada  tezlashdi.  Bu
modelni  iqtisodchilar  klassik  model  deb  atashadilar.  U  bozor  iqtisodiyotiga
o’tayotgan  mamlakatlar  uchun  namuna  bo’lib  xizmat  qilishi  mumkin.  CHunki,
klassik  modelda  bozor  iqtisodiyotining  qonun-qoidalari,  hayotiyligi  sinab
ko’rilgan. Klassik modelning o’zi ham 3 ga bo’linadi: 
1. Sotsial bozor iqtisodiyoti modeli ko’proq fuqarolar manfaatini himoya
qilish,  uzoq  muddatli  dasturlar  ishlab  chiqish,  aholining  haddan  ziyod
tabaqalanishiga  yo’l  qo’ymaslik,  davlat  mulkining  ulushining  boshqa  modellarga
7 qaraganda ko’pligi (25-30%) bilan ajralib turadi. Bu model Germaniya, Avstriya,
Skandinaviya mamlakatlariga xos. 
2. Aralash  yoki  erkin  bozor  iqtisodiyoti  modelida  esa  davlat
tadbirkorlikni rivojlantirish uchun sharoit yaratishi, iqtisodiyotni tartiblashda ustun
darajada taktik usullardan foydalanish, iqtisodiyotda davlat mulkining hissasi (10%
atrofida)  kamligi,  aholining  tabaqalanishi,  ish  haqidagi  farqning  kattaligi  bilan
ajralib  turadi.  Bu  modelni  qo’llagan  eng  tipik  mamlakat  sifatida  AQSh  ni
ko’rsatish mumkin. 
3. Korporativ  iqtisodiyot  modeli  davlatning  yirik  biznes  manfaatini
himoya qilish, asosiy ustuvor tarmoqlarni aniqlab, ularning rivojlanishiga yordam
berish, davlat mulki hissasi kamligi, lekin ish haqidagi farq haddan tashqari katta
emasligi  bilan  farqlanadi.  Bu  muhim  muvaffaqiyat  bilan  Yaponiyada  va  uning
izdoshlari bo’lgan mamlakatlarda qo’llangan. 
II.Mustamlakachilikdan ozod bo’lib, mustaqil taraqqiyot yo’liga o’tib
rivojlanayotgan Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlari yo’li.
Bu  yo’l  mustamlakchilikdan  qolgan  qoloq,  an’anaviy  iqtisodiyotdan  bozor
iqtisodiyotiga  o’tish  yo’lidir.  Bunda  bozor  iqtisodiyotiga  xos  belgilar  turli
xo’jaliklar:  azaliy  natural  xo’jalik,  rivojlanish  darajasi,  bozor  munosabatlariga
tortilishi  jihatidan  farq  qilishiga  qaramay,  transformatsiya  (aylana  borishi)  orqali
yuz beradi. 
Rivojlanayotgan  mamlakatlarda  bozor  iqtisodiyotiga  o’tish:  a)  bozor
infrastrukturasini  yaratish;  b)  iqtisodiyotni  borqarorlashtirish;  v)  sanoat
tarmoqlarini (ayniqsa qayta ishlovchi) vujudga keltirish orqali yuz beradi. 
Bu  mamlakatlar  uchun  bozor  iqtisodiyotiga  kirib  borish  mustaqillik  garovi
hisoblanadi. Sababi bozor iqtisodiyotiga o’tish ishlab chiqarishning jadal o’sishiga
olib keladi. 
III. Bozor iqtisodiyotiga o’tishning sobiq sotsialistik mamalakatlar yo’li. 
Bu  mamlakatlarda  davlat  mulki  hukmron  mavqega  ega  bo’lib,  iqtisodiyot
davlat tomonidan markazlashgan tarzda tuzilgan rejalar asosida boshqarilgan. 
Yaratilgan mahsulot ham davlat tomonidan taqsimlangan. 
8 Totalitar  iqtisodiyotning  bozor  bilan  umumiyligi  yo’q,  ular  bir-biriga  zid,
tabiatan  har  xil.  Shuning  uchun  ham  bu  modelda  aholiga  bozor  munosabatlari
g’oyalarini  singdirmay,  ularda  yangicha  ko’nikma  hosil  etmay  turib,  bozor
iqtisodiyotiga o’tib bo’lmaydi. Lekin bu tizimning afzalligi shundaki, u o’ziga xos
yo’llar  bilan  kuchli  ishlab  chiqarish  va  ilmiy-texnikaviy  kadrlar  potensialini
yaratgan. Ularga tayangan holda bozor iqtisodiyotiga o’tish nisbatan engil kechishi
mumkin. 
Bu  tizimga  kirgan  mamlakatlarda  xususiy  mulk  tamomila  yo’qotilgan  yoki
qisman  mavjud.  Tadbirkorlikka  intilish,  iqtisodiy  taraqqiyot  darajasi  turlicha;
masalan,  Polsha,  Vengriya,  Germaniyada  xususiy  mulkchilik  ancha  saqlangan.
Sobiq  ittifoqda  esa  akincha,  xususiy  mulk  tamomila  yo’qotilgan.  Bularning
hammasi albatta, bozor iqtisodiyotiga o’tishda o’z ta’sirini o’tkazadi. 
Mustamlakachilikdan  ozod  bo’lib,  mustaqil  rivojlanayotgan
mamlakatlarning  bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  yo’lining  xususiyati  -bu  qoloq,
an’anaviy  iqtisodiyotdan  erkin  bozor  iqtisodiyotiga  o’tishdir.  Nihoyat,  sobiq
sotsialistik mamlakatlar yo’lining muhim belgisi markazlashtirilgan, ma’muriy —
buyruqbozlikka  asoslangan  iqtisodiyotdan  hozirgi  zamon  rivojlangan  bozor
tizimiga o’tishdan iboratdir. Bu yo’lning boshqa yo’llardan farqi shundaki, totalitar
iqtisodiyotning bozor iqtisodiyoti bilan umumiyligi yo’q, ular batamom bir-biriga
zid.  Shu  bilan  birga  uchinchi  yo’lda  bozor  munosabatlariga  o’tayotgan
mamlakatlarning o’zi o’tish sharoitlari, iqtisodiy rivojlanish darajasi, mulkchilik va
xo’jalik yuritish shakllari bilan bir-birlaridan farqlanadi. Bularning hammasi bozor
iqtisodiyotiga o’tishning mazkur yo’lining o’ziga xos xususiyatlaridir. 
O’tish  davrida  bozor  iqtisodiyotini  shakllantirishning  asosiy  yo’nalishlari
bo’lib quyidagilar hisoblanadi: 
1. Iqtisodiyotni erkinlashtirish. 
2. Iqtisodiyotni monopoliyadan chiqarish va raqobat muhitini yaratish. 
3. Institutsional o’zgarishlar. 
4. Tarkibiy o’zgarishlar. 
5. Makroiqtisodiy, asosan, moliyaviy barqarorlashtirish. 
9 6. Bozor  xo’jaligiga  mos  bo’lgan  aholini  ijtimoiy  himoyalash  tizimini
shakllantirish. 
  IV. Sotsializm g’oyalarini samarali bozor iqtisodiyotini vujudga keltirish
mexanizmi bilan qo’shib olib borish yo’li. 
Bozor iqtisodiyotiga o’tish uchun islohotlar ikki yo’l: a) bozor iqtisodiyotiga
tezlik bilan o’tish; 
b)  bozor  iqtisodiyotiga  bosqichma-bosqich  o’tish  yo’li  bilan  amalga
oshiriladi. 
Sobiq  GDR  (GFR  bilan  qo’shilib  yagona  davlat  vujudga  kelishi  tufayli),
Polshada qisqa muddatda bozor iqtisodiyotiga o’tish amalga oshiriladi. 
Boshqa  mamlakatlarda  o’z  xususiyatlaridan  kelib  chiqib,  bozor
iqtisodiyotiga o’tish amalga oshirilib, bu turli muddatlarni talab etadi. 
Umuman  olganda  o’zining  yorqinligi,  samaradorligi,  erishgan  yutuqlari
bilan jahon iqtisodiyoti taraqqiyoti tarixiga kirgan modellar “Amerika”, 
“Yaponiya”, “Germaniya”, “Shvetsiya”, “Janubiy Koreya”, “Xitoy” modeli
va boshqalar hisoblanadi. 
“AQSh  modeli”  liberal  model  sifatida  xarakterlanadi.  Amerikacha
andozaning o’ziga xos xususiyati uning tadbirkorlikni aholi orasida keng yoyishga,
ommaviylikka  erishishni  ta’minlashga  asolanganligidadir.  U  jamiyat  a’zolaridan
har  birining  ishbilarmonlik  faoliyatini  qo’llab-quvvatlash,  iqtisodiy  faoliyatni,
xususiy manfaatdorlikni oshirish uchun keng shart sharoit yaratishga qaratilgan. 
“Yaponcha  model”  –  bu  ikkinchi  jahon  urushida  vayronaga  aylangan
mamlakat  aholisining  qattiq  mehnati  hisobiga,  hokimiyatni  xar  tomonlama  va
so’zsiz  qo’llab-quvvatlashi,  vatanparvarlik  tuyg’usi  asosida  yaratilgan.  Yaponiya
harbiy xarajatlardan voz kechgach, tinchlik maqsadida barcha resurslarni to’plash
va  ishlatish  hamda  sanoatda  iqtisodiy  potensialni  o’stirish  imkoni  yaratildi.  Eng
avvalo,  ishlab  chiqarish  eksportga  mo’ljallab,  moslashtirib  valyuta  ishlab  topildi,
uning evaziga xorijiy mamlakatlardan, ayniqsa Amerika va G’arbiy Evropadan eng
yangi  texnika,  texnologiya,  litsenziya,  potent,  “nou-xou”  sotib  olinib,  yuqori
mehnat  unumdorligiga  erishildi,  tadbirkorlik  qo’llab  quvvatlandi.  Jahon  bozorida
10 xom  ashyo  va  yoqilg’ining  arzonlashuvi,  nisbatan  arzon  ish  kuchi,  katta  harbiy
xarajatlarning yo’qligi Yaponiya eksportining ortib borishiga olib keldi. Bu borada
yirik  kompaniyalarni  qo’llab-quvvatlash,  mamlakatda  ilmiy  texnikaviy
taraqqiyotga alohida ahamiyat berilishi katta rol o’ynaydi. 
Aholining  tabaqalanishi  dastlab  kuchaygan  bo’lsa,  maqsadga  erishilgach,
ularning ehtiyojmand qismiga davlat va firmalar yordami kuchaytirildi va natijada
umumiy farovonlikka erishildi. 
“Shvedcha  model”  –  uning  boshqa  modellardan  farq  qiluvchi  xususiyati
ijtimoiy  yo’naltirilganligi,  mulkdagi  notenglikni  qisqartirishga  qaratilganligidir.
Aholining  kam  ta’minlangan  qatlami  himoya  qilinadi.  Ishsizlikni  kamaytirish
chora-tadbirlari  ko’riladi.  Bu  andozaning  shakllanishida  Shvetsiyaning  tarixan
iqtisodiy jihatdan yuksak rivojlanganligi va mehnatkashlar kasaba tashkilotlarining
jamiyatda,  ayniqsa  ishlab  chiqarishda  katta  o’rin  tutishi  alohida  ahamiyatga  ega
bo’ladi. 
“Nemischa model” – bu model ijtimoiy yo’naltirilganligi bilan ajralib turadi.
Ijtimoiy  bozor  iqtisodiyotining  bosh  g’oyasi  Lyudovig  Erxordga  (18971977)
tegishli. U 1949-1963 yillar davomida GFR iqtisodiyot vaziri, 1963-1966 yillarda
esa federal kansler bo’lib ishlagan. 
Dastlab,  Erxord  industriallashtirish  rejasini  ishlab  chiqdi.  Unda  sanoat
mahsulotini  1936  yilga  nisbatan  65%,  1938  yilga  nisbatan  esa  50-55%  ga
ko’paytirish  rejalashtirilgan.  Bundan  tashqari  pul  islohoti,  narx-navo  islohoti
o’tkazish,  davlatning  iqtisodiyotdagi  rolini  belgilab,  qay  darajada  aralashuvi
ko’rsatilgan. 
“Janubiy  Koreya  modeli”  -  bu  model  shunisi  bilan  qiziqarliki,  u  Janubiy
Koreyani qisqa muddat ichida qoloq mamlakatlar safidan rivojlangan mamlakatlar
qatoriga olib chiqdi. 1962 yili iqtisodiy islohotlar boshlanayotgan paytda aholi jon
boshiga  to’g’ri  keladigan  daromad  82  dollarga  teng  bo’lgan  bo’lsa,  1996  yilga
kelib 10,6 ming dollarga etdi. 
Markazlashtirilgan tarzda uzoq va o’rta muddatli rejalar, maqsadli dasturlar
tuzish,  ularda  ishlab  chiqarish  topshiriqlari  hamda  bajarish  muddatlarining
11 belgilanishi,  xo’jalik  yuritishda  bozor  uslublarini  qo’shib  olib  berish  Janubiy
Koreyaga  qisqa  muddatlarda  rivojlangan  mamlakatlar  safiga  qo’shilib,  jahon
sivilizatsiyasida o’ziga xos munosib o’rinni egallash imkonini beradi. 
“Xitoy  modeli”  –  iqtisodiyotni  qayta  qurish  qishloq  xo’jaligini  isloh
qilishdan  boshlandi.  Qishloq  xo’jaligida  xalq  kommunallari  asosiy  xo’jalik
yurituvchi sub’ekt bo’lib, davlat pudrat tizimi barpo qilindi. Bu ish 1984 yil oxiriga
kelib  yakunlandi.  Oilaviy  pudrat  dehqon  xo’jaligini  bir  oila  a’zolari  tashkil  etib,
foydalanish  uchun  er  15-20,  ba’zi  joylarda  30  yilga  berilgan.  Erga  oila  yoki  bir
necha  oila  qo’lidagi  o’zi  egalik  qilayotgan  texnika,  asbob-uskuna  va  boshqalar
yordamida  ishlov  beriladi.  Dehqonlar  ishlab  chiqargan  mahsulotlarining  bir
qismini  davlatga  shartnoma  asosida  topshiradilar,  bir  qismini  soliq  o’rnida,  yana
bir  qismini  mahalliy  fondga,  qolgani  o’z  ixtiyoriga  ko’ra  yuqori  narxda  davlatga
yoki bozorda sotishlari mumkin edi. 
2. O’zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o’tishning tamoyillari va
xususiyatlari.
“Bizning bozor munosabatlariga o’tish modelimiz respublikaning o’ziga xos
sharoitlari  va  xususiyatlarini,  an’analar,  urf-odatlar  va  turmush  tarzini  har
tomonlama  hisobga  olishga,  o’tishdagi  iqtisodiyotni  bir  yoqlama,  beso’naqay
rivojlantirishning  mudhish  merosiga  barham  berishga  asoslanadi” 1
,  deb  yozadi
mamlakatimiz Birinchi Prezidenti Islom Karimov. 
O’zbekistonda  bozor  munosabatlariga  o’tish  yo’li  ijtimoiy-yo’naltirilgan
bozor  iqtisodiyotini  shakllantirishga  qaratilgan.  Bu  yo’lni  amalga  oshirishga,
iqtisodiyotni  tubdan  isloh  qilishga  Birinchi  Prezidentimiz  I.  Karimov  tomonidan
ishlab chiqilgan beshta muhim tamoyil asos qilib olingan. 
1 Karimov I.A. O`zbekiston buyuk kelajak sari. T.: O`zbekiston, 1998. 101-102 betlar. 
12 
 Bozor  munosabatlariga  o’tishda  bu  tamoyillarning  hammasi  ham  muhim
ahamiyatga  egadir,  lekin  ularning  ichida  bozor  iqtisodiyotiga  bosqichma-bosqich
o’tish prinsipi alohida e’tiborga loyiq. Chunki tegishli huquqiy negizni, bozorning
infratuzilmalarini  yaratish,  odamlarda  bozor  ko’nikmalarini  hosil  qilish,  yangi
sharoitlarda ishlay oladigan kadrlarni tayyorlash uchun vaqt kerak bo’ladi. 
Bundan  tashqari ,  bozor  munosabatlariga  o ’ tish  faqatgina  iqtisodiyot
sohalarini  o ’ zgartirish  bilan  cheklanmaydi .  U  ijtimoiy  hayotning  bir - birlari  bilan
uzviy  bog ’ liq  bo ’ lgan  barcha  sohalarini ,  shu  jumladan  siyosiy ,  ma ’ naviy - ahloqiy ,
maishiy  va  boshqa  sohalarni  ham  tubdan  o ’ zgartirishni  taqozo  qiladi .  Bularning
hammasi  bozor  iqtisodiyotiga  bosqichma - bosqich ,  evolyusion  yo ’ l  bilan  o ’ tish
haqidagi  g ’ oya  juda  muhim  va  afzal  ekanligini  ko ’ rsatadi . 
Bozor  munosabatlariga  bosqichma - bosqich  o ’ tish  tamoyilini  amalga  oshirish
iqtisodiyotni  isloh  qilishning  asosiy  bosqichlarini  aniq  farqlash ,  bu  bosqichlarning
har  biri  uchun  aniq  maqsadlarni ,  ularga  erishish  vositalarini  belgilab  olishni  talab
qiladi . 
13Биринчидан , иқтисодиётни мафкурадан холи қилиш, унинг 
устунлигини таъминлаш. 
Иккинчидан , 
ўтиш даврида давлатнинг ўзи бош ислоҳотчи бўлиши. 
Учинчидан , бутун янгиланиш ва тараққиёт жараёни қонунларга 
асосланмоғи, қонунларнинг устунлиги таъминланмоғи лозим. 
Тўртинчидан , бозор муносабатларига ўтиш билан бир қаторда 
аҳолини ижтимоий ҳимоялаш соҳасида кучли чора -
тадбирларни 
амалга ошириш. 
Б ешинчидан, 
бозор муносабатларини босқичма -
босқич қарор 
топтириш.  Birinchi  Prezidentimiz  I . Karimovning  asarlarida  bozor  iqtisodiyotiga
o ’ tishning  birinchi  bosqichida  quyidagi  ikkita  vazifani  birdaniga  hal  qilish  maqsad
qilib  qo ’ yilganligi  ta ’ kidlanadi 2
: 
-  тоталитар  тизимнинг  оғир  оқибатларини  енгиш,  тангликка  барҳам
бериш, иқтисодиётни барқарорлаштириш; 
-республиканинг  ўзига  хос  шароитларини  ва  хусусиятларини  хисобга
олган ҳолда бозор муносабатлари негизларини шакллантириш; 
 Shu  vazifalarni  hal  qilish  uchun  birinchi  bosqichda  isloh  qilishning  muhim
yo ’ nalishlari  aniqlab  olindi  va  bajarildi . 
Birinchidan ,  o ’ tish  jarayonining  huquqiy  asoslarini  shakllantirish ,
islohotlarning  qonuniy - huquqiy  negizini  mustahkamlash ; 
Ikkinchidan ,  mahalliy  sanoat ,  savdo ,  maishiy  xizmat  korxonalarini ,  uy - joy
fondini  xususiylashtirish ,  qishloq  xo ’ jaligida  va  xalq  xo ’ jaligining  boshqa
sohalarida  mulkchilikning  yangi  shakllarini  vujudga  keltirish . 
Uchinchidan,  ishlab  chiqarishning  pasayib  borishiga  barham  berish,
moliyaviy ahvolning barqarorlashuvini ta’minlash. 
Birinchi  bosqichda  kichik  xususiylashtirish  amalda  tugallandi,  davlat
mulkini  boshqarish  va  uni  mulkchilikning  boshqa  shakllariga  aylantirish  uchun
zarur bo’lgan muassasalar tizimi tuzildi. 
Qishloq  xo’jaligida  agrar  islohot  jarayonida  bozor  iqtisodiyoti  talablariga
mos keladigan yangi xo’jalik tizimi shakllandi va iqtisodiyotning davlatga qarashli
bo’lmagan qismi keng rivojlandi. 
Xalq  xo’jaligini,  tarmoqlar  va  hududlarni  boshqarishning  eng  maqbul  va
mavjud  sharoitlarga  mos  bo’lgan  tizimlari  ishlab  chiqildi.  Narxlar  to’liq
erkinlashtirildi,  bozor  infratuzilmasining  asosiy  qirralari  shakllantirildi,  aholini
ijtimoiy  himoyalash  tizimi  amalga  oshirila  boshladi,  iqtisodiy  va  moliyaviy
barqarorlikka erishildi. 
Respublikada  bozor  munosabatlariga  o’tishning  birinchi  bosqichida
iqtisodiyotda  va  ijtimoiy  sohada  yuz  bergan  tub  o’zgarishlar  uning  o’z
2 Karimov I.A. O`zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo`lida. T.: 
"O`zbekiston", 1995,  19 bet. 
14 taraqqiyotida  keyingi  sifat  jihatdan  yangi  bosqichga  o’ta  boshlash  uchun
mustahkam shart-sharoit yaratdi. Shu bilan birga isloh qilishning birinchi bosqichi
natijalari  keyingi  bosqichning  strategik  maqsadlari  va  ustun  yo’nalishlarini  aniq
belgilab olish imkonini berdi. 
Ikkinchi  bosqichda  investitsiya  faoliyatini  kuchaytirish,  chuqur  tarkibiy
o’zgarishlarni  amalga  oshirish  va  shuning  negizida  iqtisodiy  o’sishni  ta’minlab,
bozor  munosabatlarini  to’liq  joriy  qilish  maqsad  qilib  qo’yiladi.  Shu  maqsaddan
kelib  chiqib  I.A.  Karimov  asarida  bu  bosqich  uchun  bir  qator  vazifalar  ajratib
ko’rsatiladi 3
. 
Birinchi  vazifa  –  davlat  mulklarini  xususiylashtirish  sohasida  boshlangan
ishni oxiriga etkazish. 
Ikkinchi  vazifa  –  ishlab  chiqarishning  pasayishiga  barham  berish  va
makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash. 
Uchinchi  vazifa  –  milliy  valyuta-so’mni  yana  ham  mustahkamlashdan
iborat. 
To’rtinchi  vazifa  –  iqtisodiyotning  tarkibiy  tuzilishini  tubdan  o’zgartirish,
xom ashyo etkazib berishdan tayyor mahsulot ishlab chiqarishga o’tish. 
O’tish  davrining  ikkinchi  bosqichida  aholining  kam  ta’minlangan
qatlamlarini ijtimoiy himoyalashni kuchaytirish, ularga tegishli yordam ko’rsatish
borasida birinchi bosqichda tutilgan yo’l davom ettiriladi. 
Shunday  qilib,  O’zbekistonda  iqtisodiyotni  bozor  munosabatlariga
o’tkazishda  ikki  bosqichli  taraqqiyot  yuzaga  keladi.  Birinchi  bosqichda  davlat
sektori  va  bozor  xo’jaligidan  iborat  yarim  erkinlashgan  iqtisodiy  tizim  yuzaga
keladi.  Ikkinchi  bosqichda  iqtisodiyot  to’liq  erkinlashtiriladi,  xususiylashtirish
tugallanadi,  narxlar  erkin  qo’yib  yuboriladi,  davlat  korxonalarining  monopol
mavqei tugatiladi. 
Lekin bundan respublikada iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish maqsadiga
to’liq erishildi va bu sohada qo’yilgan vazifalar to’liq bajarildi degan xulosa kelib
chiqmaydi. Chunki bozor iqtisodiyotiga asoslangan erkin demokratik davlat barpo
3 Karimov I.A. O`zbekiston buyuk kelajak sari. T.: O`zbekiston, 1998. 332-333 betlar. 
 
15 etish, fuqarolik jamiyatining mustahkam poydevorini shakllantirish har bir davrda
kun tartibiga yangi vazifalarni qo’yadi. 
Birinchi Prezidentimiz I. Karimov ta’kidlab o’tganlaridek, hozirgi bosqichda
«erkinlashtirish  va  islohotlarni  chuqurlashtirish  nafaqat  iqtisodiy,  balki  ham
ijtimoiy,  ham  siyosiy  vazifalarni  hal  qilishning  asosiy  shartidir» 4
.  Bu  esa
iqtisodiyot sohasida quyidagi aniq vazifalarni amalga oshirishni ko’zda tutadi. 
· Iqtisodiyotning  barcha  sohalari  va  tarmoqlarida  erkinlashtirish
jarayonini izchillik bilan o’tkazish va iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish; 
· Xususiylashtirish  jarayonini  yanada  chuqurlashtirish  va  shu  asosida
amalda mulkdorlar sinfini shakllantirish; 
· Mamlakat  iqtisodiyotiga  xorij  sarmoyasini,  avvalo,  bevosita
yo’naltirilgan  sarmoyalarni  keng  jalb  etish  uchun  qulay  xuquqiy  shart-sharoit,
kafolat va iqtisodiy omillarni yanada kuchaytirish; 
· Kichik  va  o’rta  biznes  iqtisodiy  taraqqiyotda  ustivor  o’rin  olishiga
erishish; 
· Mamlakatning  eksport  salohiyatini  rivojlantirish  va  mustahkamlash,
iqtisodiyotimizning  jahon  iqtisodiy  tizimiga  keng  ko’lamda  integratsiyalashuvini
ta’minlash; 
4 Qarang: I.A. Karimov "Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz". T.: 
O`zbekiston, 2000. 15-bet. 
 
16 3. O`zbekistonda bozor islohotlarini amalga oshirish va uning
asosiy yo’nalishlari.
Iqtisodiy munosabatlar va tashkiliy – boshqaruv tuzilmalarining bir turidan
butunlay  boshqa  yangi  turiga  o’tish,  iqtisodiy  islohotlar  strategiyasini  ishlab
chiqish  va  uning  asosiy  yo’nalishlarini  aniqlab  olishni  taqozo  qiladi.  Iqtisodiy
islohotlar  –  bu  bozor  munosabatlarini  shakllantirishga  qaratilgan  chora-tadbirlar
majmuidir. 
Iqtisodiy  islohotlardan  ko’zda  tutilgan  maqsad  mamlakat  aholisi  uchun
yashash va faoliyat qilishning eng yaxshi sharoitlarini yaratish, ularning ma’naviy-
axloqiy etukligiga erishish, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni ta’minlashdan
iborat. 
Respublikada iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning asosiy yo’nalishlari
quyidagilardan iborat: 
Ø mulkiy munosabatlarni isloh qilish; 
Ø agrar islohotlar; 
Ø moliya-kredit va narx-navo islohoti; 
Ø boshqarish tizimini isloh qilish va bozor infratuzilmasini yaratish; 
Ø tashqi iqtisodiy aloqalar islohoti; ijtimoiy islohotlar. 
Iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirishning  bu  asosiy  yo’nalishlari  I.  A.
Karimovning «O’zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo’lida» kitobida
bayon qilib berilgan. 
Iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirishning  boshlang’ich  nuqtasi  bozor
iqtisodiyotining huquqiy negizini yaratishdan iborat bo’ladi. 
Respublikada  iqtisodiy  islohotlarning  huquqiy  negizini  yaratish  bo’yicha
amalga oshirilgan ishlarning bir nechta yo’nalishini ajratib ko’rsatish mumkin. 
Birinchi yo’nalish – davlat va iqtisodiy mustaqillikning huquqiy negizlarini
yaratish, davlatni boshqarish qoidalarini tartibga soluvchi qonunlarni qabul qilish. 
Ikkinchi  yo’nalish  –  tizimdagi  o’zgarishlarga,  yangi  iqtisodiy
munosabatlarga  va  shu  jumladan  mulkchilik  munosabatlariga  asos  bo’ladigan
qonunlar  tizimini  yaratish.  Respublikada  bu  yo’nalish  bo’yicha  qabul  qilingan
17 qonunlarda  mulkdorning  huquqi  tan  olindi,  xususiy  mulkchilik  huquqi  e’tirof
qilindi,  mulkchilikning  barcha  shakllari  uchun  teng  sharoit  yaratildi.  Davlat
mulkini xususiylashtirishning samarali mexanizmi ishlab chiqildi. 
Uchinchi yo’nalish – xo’jalik yuritishning va institutsional o’zgarishlarning
bozor  sharoitlariga  mos  keladigan  yangi  mexanizmni  yaratishga  qaratadigan
qonunlar.  Korxonalar  to’g’risidagi  qonun,  kooperatsiya  to’g’risidagi,  dehqon
xo’jaligi  to’g’risidagi,  xo’jalik  jamiyatlari  va  shirkatlari  to’g’risidagi  qonunlar
shular jumlasidandir. 
To’rtinchi  yo’nalish  –  respublikamizni  xalqaro  munosabatlarning  teng
huquqli  sub’ekti  sifatida,  ta’riflovchi  huquqiy  normalarni  yaratish.  Bu
yo’nalishdagi qonunlarni qabul qilish natijasida mamlakatimizning tashqi iqtisodiy
aloqalarining rivojlanishi tarixida sifat jihatdan yangi bosqich boshlandi. 
Beshinchi  yo’nalish  –  kishilarning  konstitutsion  va  yuridik  huquqlarini,
ijtimoiy  kafolatlarini  va  aholini  ijtimoiy  himoyalashni  ta’minlaydigan  qonunlarni
ishlab chiqish. 5
 
Yuqorida qarab chiqilgan barcha qonunlarda bozor iqtisodiyotining huquqiy
asoslarini  yaratish  ham  amaliy,  ham  iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirishning
huquqiy asosini tashkil qildi. 
Respublikada  iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirishning  dastlabki
bosqichidayoq qishloq xo’jaligini isloh qilishga ustunlik berildi. Bunga quyidagilar
sabab bo’ldi. 
Birinchidan,  Respublikamiz  iqtisodiyotida  agrar  soha  ustunlikka  ega,
aholining  ko’pchiligi  qishloq  xo’jaligida  band,  iqtisodiy  o’sish  ko’p  jihatdan  shu
tarmoq ahvoliga bog’liq. 
Ikkinchidan,  Respublika  butun  sanoat  potensialining  yarmiga  yaqinini
tashkil  qiladigan sanoatning  ko’pgina  tarmoqlarini  (paxta  tozalash,  to’qimachilik,
engil,  oziq-ovqat,  kimyo  sanoati,  qishloq  xo’jalik  mashinasozligi  va  boshqalar)
rivojlantirish istiqbollari bevosita qishloq xo’jaligiga bog’liq. 
5  Ish  bilan bandlik  to`g`risida, nogironlarni  ijtimoiy  ximoyalash to`g`risida,  fuqarolarning
davlat  nafaqasi  ta'minoti  to`g`risida,  ta'lim  to`g`risida,  vijdon  erkinligi  va  diniy  tashkilotlar
to`g`risida qabul qilingan qonunlar. 
 
18 Uchinchidan,  qishloq  xo’jalik  mahsulotlari  (asosan  paxta)  hozirgi  vaqtda
valyuta  resurslari,  Respublika  uchun  zarur  bo’lgan  oziq-ovqat  mahsulotlari,
doridarmonlar,  texnika  va  texnologiya  uskunalarini  chetdan  sotib  olishni
ta’minlayotgan asosiy manbadir. 
To’rtinchidan,  mustaqillik  sharoitida  qishloq  xo’jaligining  oziq-ovqat
muammosini hal etishdagi roli ortib boradi. 
Qishloq  xo’jaligini  isloh  qilishning  keyingi  yo’nalishi  –  bu  shaxsiy
tomorqalarni  kengaytirish,  yangi  sug’oriladigan  erlarni  shaxsiy  xo’jaliklar  va
bog’dala  hovli  uchastkalariga  ajratib  berish  yo’li  bilan  aholini  er  bilan
ta’minlashdan  iboratdir.  Shu  ko’rilgan  chora-tadbirlar  hisobiga,  birinchidan,
qishloq  joylarda  ishsizlikning  kuchayib  borish  xavfini  barham  toptirishga,
ikkinchidan, aholining real daromadlarini oshirishga, uchinchidan, aholini hayotiy
muhim oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlashdagi keskinlikka barham berishga
va  to’rtinchidan,  yakka  tartibda  uy-joy  qurilish  ko’lamini  ancha  kengaytirishga
muvaffaq bo’lindi. 
Respublikada  agrar  islohotlarning  navbatdagi  yo’nalishi  –  bu  qishloq
xo’jalik  ishlab  chiqarishining  tarkibiy  tuzilishini  takomillashtirishdir.  Bunda
xo’jaliklarga  ekin  maydonlari  tarkibini  va  ishlab  chiqarish  hajmini  mustaqil
belgilash huquqi berildi. 
Don  mustaqilligiga  erishish  va  boshqa  oziq-ovqat  mahsulotlarini
tayyorlashni tiklash yo’li izchil amalga oshirilishi natijasida donli ekinlar maydoni
ancha  kengaydi,  paxta  ekiladigan  maydonlar  esa  tegishli  ravishda  qisqardi.  Don
etishtirishni ko’paytirib borish uni chetdan keltirishni qisqartirish va qisqa davrda
to’liq  don  mustaqilligiga  erishish  imkonini  berdi.  YUqorida  tilga  olingan  agrar
islohotlarni  amalga  oshirishning  barcha  yo’nalishlari  respublikaning  xususiyatlari
va bozor iqtisodiyotiga o’tish talablaridan kelib chiqadi. 
Mavjud  iqtisodiy  tizimning  izchillik  bilan  bozor  munosabatlariga  o’sib
o’tishida  moliya-kredit  sohasini  isloh  qilish  alohida  o’rin  tutadi.  Moliyaviy
munosabatlarda  davlat  byudjeti  tanqisligini  kamaytirib  borish,  byudjetdan
beriladigan dotatsiyalar va subsidiyalarni bosqichma-bosqich qisqartirish, birinchi
19 darajali, eng zarur umumdavlat ehtiyojlari uchungina byudjetdan mablag’ ajratish,
xalq  xo’jaligini  rivojlantirishda  investitsiya  kreditlaridan  keng  foydalanish
islohotlarning asosiy yo’nalishlari hisoblanadi. 
Kredit  sohasidagi  islohotlar  bank  tizimini  takomillashtirish,  banklarning
mustaqilligini  va  pul  muomalasi  uchun  javobgarligini  oshirishga  qaratiladi.  Shu
maqsadda  Respublikada  markaziy  bank  hamda  keng  tarmoqli  tijorat  va  xususiy
banklardan  iborat  ikki  bosqichli  bank  tizimi  vujudga  keltirildi.  Markaziy  bank
zimmasiga federal rezerv tizimiga xos bo’lgan vazifalar yuklatildi. Ixtisoslashgan
aksiyadorlik – tijorat banklari “G’alla bank”, “Tadbirkor bank”, “Savdogar bank”,
“Paxta bank” va boshqa banklar shakllantirildi. 
Iqtisodiyotni  isloh  qilishning  eng  asosiy  muammolaridan  biri  narxlarni
erkinlashtirishdir. Narxlarning erkin shakllanishi uchun narxlar tizimini isloh qilish
ham zarurdir. Dastlab davlat xarid narxlarining amal qilish doirasi qisqartiriladi va
keyin  ichki  narxlar  jahon  narxlariga  muvofiqlashtirib  boriladi.  Shuningdek,
narxlarni  erkinlashtirishda  xom-ashyo  va  mahsulot  ayrim  turlarining,  narx-navo
bilan  aholi  va  korxonalar  daromadlari  o’rtasidagi  tenglikka  erishishga  harakat
qilinadi. 
Respublikada islohotlarni asta-sekin va bosqichma-bosqich amalga oshirish
prinsipi, narxlarni erkinlashtirishda yondashishga ayniqsa yorqin namoyon bo’ladi.
Islohotlar  boshlanishdan  oldingi  davrda  respublikada  narx-navoning
nomutanosib tizimi tarkib topgan edi. Xom ashyo va qishloq xo’jalik mahsulotlari
narxi pasaytirilib, ishlov beruvchi va qayta ishlovchi tarmoqlar tovarlarining narxi
sun’iy  ravishda  oshirib  borilgan  edi.  Bundan  ko’rilgan  katta  zarar  respublikani
dotatsiya oluvchi mintaqaga aylantirib qo’ydi. 
Narx belgilashdagi nomutanosibliklar tufayli butun tarmoqlar, shu jumladan
qishloq  xo’jaligidagi  ko’plab  korxonalar  zarar  ko’rib  ishladi.  Xalq  xo’jalik
tarmoqlari  ko’rgan  zarar,  ayrim  mahsulot  turlari  (don,  un  va  boshqa  oziq-ovqat
mahsulotlari) etishtirishga qilingan xarajatlar va turli ijtimoiy imtiyozlar berishdan
ko’rilgan zarar byudjet mablag’lari hisobidan qoplanar edi. 1991 yil shu maqsadda
20 sarflangan  mablag’  respublika  byudjeti  jami  xarajatlarining  12%  dan  ortig’ini
tashkil qilgan. 
Bularning  hammasi  narxlar  islohotini  amalga  oshirishga  real  vaziyatni  va
aholining mavjud turmush darajasini hisobga olib, oldindan ishlab chiqilgan dastur
asosida yondashishni talab qiladi. 
Narxlar islohoti boshlangandan 1994 yilgacha hamma turdagi xom ashyo va
mahsulotlar bo’yicha erkin narxlarga o’tildi, barcha iste’mol mollari narxi ustidan
davlat nazorati bekor qilindi. 
Isloh  qilishning  dastlabki  davrida  (1992  yil)  keng  doiradagi  ishlab
chiqarishtexnik vositasi  bo’lgan  mahsulotlar, ayrim turdagi  xalq iste’mol  mollari,
bajarilgan ishlar va xizmatlarning kelishilgan narxlari va tariflarga o’tildi. Aholini
himoyalash  maqsadida  cheklangan  doiradagi  oziq-ovqat  va  sanoat  tovarlari
narxlarining chegarasi belgilab qo’yildi. 
Narxlar  islohotining  navbatdagi  bosqichida  (1993  yil)  kelishilgan  ulgurji
narxlarni  davlat  tomonidan  tartibga  solish  to’laligicha  to’xtatildi.  Narxlarni
erkinlashtirishning  oxirgi  bosqichida  (1994  yil  oktyabr-noyabr)  xalq  iste’mol
mollari asosiy turlarining narxi erkin qo’yib yuborildi. 
Shunday qilib, iqtisodiyotni isloh qilishning birinchi bosqichi narxlarni to’liq
erkinlashtirish bilan tugadi. 
Ko’p  ukladli  iqtisodiyotni  shakllantirish,  tadbirkorlikni  qo’llab-quvvatlash,
mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish dasturlarini ishlab chiqish
kabi  vazifalarni  bajarish  uchun  Davlat  mulkini  boshqarish  va  tadbirkorlikni
qo’llab-quvvatlash davlat qo’mitasi tuzildi. 
Hozirgi  davrgacha  O’zbekistonda  iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirish
bosqichlarini quyidagicha turkumlash mumkin: 
1. 1991-1995  yillar.  Mamlakat  yalpi  ichki  mahsuloti  sur’atlarining
keskin  pasayishi.  Bu  davrda  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlanishning  huquqiy-
intitutsional asoslari yaratildi. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash vazifasi hal
etildi.  Sanoatda  bazaviy  tarmoqlarni  (asosan,  neft  va  gaz)  rivojlantirishga  e’tibor
qaratildi. Milliy valyuta – so’m muomalaga kiritildi. 
21 2. 1996-2003  yillar.  Milliy  iqtisodiyot  import  o’rnini  qoplashni
kengaytirish  hisobiga  rivojlantirildi.  Bu  davrda  YAIMning  pasayish  sur’atlari
to’xtatildi va iqtisodiy o’sishga erishildi. 
3. 2004-2016  yillar.  Barqaror  yuqori  iqtisodiy  o’sish  sur’atlarini
ta’minlashga erishildi. Sanoat siyosatida eksportga yo’naltirilgan siyosat dastaklari
faol  qo’llanildi.  2005  yildan  boshlab  mamlakatda  ishlab  chiqarishni  kompleks
modernizatsiyalash  va  texnik  jihatdan  qayta  qurollantirish  amalga  oshirila
boshlandi. 
4. 2016 yildan hozirga qadar.  O’zbekistonda yaqin istiqbolda barqaror
iqtisodiy  rivojlanishni  ta’minlashga  qaratilgan  iqtisodiy  islohotlar  va  tarkibiy
o’zgarishlarni amalga oshirishning yangi davri boshlandi. 
Shunday  qilib,  islohotlarning  barcha  yo’nalishlari  mavjud  iqtisodiy
tizimning izchillik bilan bozor iqtisodiyotiga o’sib o’tishiga qaratildi
4. O’zbekistonda iqtisodiyotni erkinlashtirish va islohotlarni
shuqurlashtirish vazifalari
Respublikada  bozor  munosabatlariga  o’tish  jarayonida:  “Iqtisodiyotning
barcha  soha  va  tarmoqlarida  erkinlashtirish  jarayonini  izchillik  bilan  amalga
oshirish  va  olib  borilayotgan  islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish,  xo’jalik
yurituvshi  sub’ektlarning  mustaqilligini  yanada  oshirish,  tadbirkorlik  faoliyatini
rivojlantirish  yo’lidagi  mavjud  to’siqlarni  bartaraf  etish  –  bu  sohadagi
o’zgarishlarning asosiy yo’nalishlaridir” 6
. 
Shunday  qilib,  respublikada  iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirish
iqtisodiyotda yangi bozor munosabatlariga asos soladi, iqtisodiy faoliyat erkinligi
va  tadbirkorlikni  namoyon  etish  ushun  sharoit  yaratib  beradi,  ijtimoiy-ma’naviy
sohadagi ijtimoiy kafolatlarni mustahkamlaydi. 
O’zbekistonda  demokratik  o’zgarishlarni  chuqurlashtirish  va  fuqarolik
jamiyati  asoslarini  shaklantirishning  asosiy  ustuvor  yo’nalishlari  sifatida
quydagilarni qayd qilib o’tish mumkin: 
6 Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. Ma'ruza matnlari uchun 
materiallar. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2001, 9-bet. 
22 Birinchi ustuvor yo’nalish – mustaqillikni asrab-avaylash, himoya qilish va
mustahkamlab borish. 
Ikkinchi  ustuvor  yo’nalish  –  mamlakatda  xavfsizlik  va  barqarorlikni,
davlatning huquqiy yahlitligini, tinshlik va osoyishtaligini ta’minlash. 
Ushinchi  ustuvor  yo’nalish  –  bozor  islohatlarini  yanada  chuqurlashtirish,
kuchli  bozor  infratuzilmasini  yaratish  va  erkin  iqtisodiyot  tamoyillarini  joriy  etib
borish. 
To’rtinchi  ustuvor  yo’nalish  –  inson  huquqlari  va  erkinliklarini,
shuningdek, oshkoralikni amaliy hayotga joriy qilish. 
Beshinchi ustuvor yo’nalish –  nodavlat va jamoat tashkilotlarning jamiyat
hayotidagi o’rni va ahamiyatini keskin kushaytirish. 
Oltinchi  ustuvor  yo’nalish  –  sud-huquq  sohasini  isloh  qilishni  davom
ettirish. 
Ettinchi ustuvor yo’nalish – kushli ijtimoiy siyosat olib borish. 
Mamlakatimizda  jahon  moliyaviy  iqtisodiy  inqirozining  salbiy  oqibatlarini
bartaraf etish bo’yisha qabul qilingan Inqirozga qarshi shoralar dasturi shu davrda
O’zbekistonni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirishning  eng  ustuvor  yo’nalishi  bo’lib
qoldi. 
Mamlakatimizda,  milliy  iqtisodiyotni  isloh  etish,  erkinlashtirish  va
modernizasiya  qilish,  uning  tarkibiy  tuzilishini  diversifikasiya  qilish  borasida
amalga  oshirilayotgan  ishlar  natijasida  inqirozlar  va  boshqa  tahdidlarning  salbiy
ta’siridan  himoya  qiladigan  kuchli  to’siq,  mustahkam  va  ishonchli  himoya
vositalari yaratildi. 
Inqirozga  qarshi  shoralar  dasturida  –  belgilangan  chora-tadbirlar  quyidagi
beshta asosiy vazifani hal etishga qaratildi. 
Birinchidan  –  korxonalarni  modernizasiya  qilish,  texnik  va  texnologik
qayta  jihozlashni  yanada  jadallashtirish,  zamonaviy,  moslashuvchan
texnologiyalarni  keng  joriy  etish.  Bu  vazifa  avvalambor,  iqtisodiyotning  asosiy
tarmoqlari,  eksrortga  yo’naltirilgan  va  mahalliylashtiriladigan  ishlab  chiqarish
quvvatlariga tegishlidir. 
23 Ikkinshidan  –  joriy  kon’yuktura  keskin  yomonlashib  borayotgan  hozirgi
sharoitda  eksrortga  mahsulot  shiqaradigan  korxonalarning  tashqi  bozorlarda
raqobatdosh  bo’lishini  qo’llab-quvvatlash  bo’yisha  aniq  shora-tadbirlarni  amalga
oshirish va eksrortni rag’batlantirish ushun qo’shimsha omillar yaratish. 
Ushinchidan  –  qat’iy  tejamkorlik  tizimini  joriy  etish,  ishlab  chiqarish
xarajatlari  va  mahsulot  tannarxini  kamaytirishni  rag’batlantirish  hisobidan
korxonalarning raqobatdoshligini oshirish. 
To’rtinchidan  –  elektroenergetika  tizimini  modernizasiya  qilish,  energiya
iste’molini  kamaytirish  va  energiya  tejashning  samarali  tizimini  joriy  etish
shoralarini amalga oshirish. 
Beshinchidan – jahon bozorida talab pasayib borayotgan bir sharoitda, ishki
bozorda  talabni  rag’batlantirish  orqali  mahalliy  ishlab  shiqaruvshilarni
qo’llabquvvatlash.  Bu  vazifani  bajarishda  ishlab  chiqarishini  mahalliylashtirish
dasturini kengaytirish katta o’rin tutadi. Ushbu dastur doirasidagi loyihalar hajmini
3-4 barobar ko’raytirish ko’zda tutiladi. 
Resrublikamizda  yaqin  istiqbol  yillarda  ham  “izshil  yuqori  o’sish
sur’atlarini,  makroiqtisodiy  barqarorlikni  saqlash  va  iqtisodiyotimiz
raqobatbardoshligini  oshirish  eng  muhim  ustuvor  yo’nalishimizga  aylanishi
darkor”  (I.  Karimov.  Bosh  maqsadimiz  -  keng  ko’lamli  islohotlar  va
modernizatsiya  yo’lini  qat’iyat  bilan  davom  ettirish.  Toshkent,  “O’zbekiston”
nashriyoti,2013) 
Bu  davrda  iqtisodiyot  va  uning  etakshi  tarmoqlarini  modernizasiya  qilish,
texnik  hamda  texnologik  yangilashni  jadallashtirish  va  uning  ko’lamini
kengaytirish,  ishlab  chiqarishni  diversifikasiya  qilish  markaziy  o’rin  tutadi.
Odatda,  har  bir  davrning  o’z  taraqqiyot  omillari,  ehtiyojlari,  talablari  va  hayotiy
tamoyillari  bo’ladi.  O’zbekiston  Resrublikasi  Rrezidentining  “O’zbekiston
Resrublikasini yanada rivojlantirish bo’yisha Harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi
2017 yil 7-fevraldagi Farmoniga muvofiq uni hayotga joriy etish bo’yisha qonuniy
tamoyil va mexanizmlar tasdiqlandi. 
24 № Harakatlar strategiyasining ustivor yo’nalishlari: 
I. Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish. 
II. Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish. 
III. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish. 
IV. Ijtimoiy sohani rivojlantirish. 
V. Xavfsizlik,  millatlararo  totuvlik  va  diniy  bag’rikenglikni  ta’minlash  va
amaliy tashqi siyosat. 
Harakatlar  strategiyasining  ushinshi  ustivor  yo’nalishi  iqtisodiyotni
rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan. Bunda
makroiqtisodiy  barqorarlikni  yanada  mustahkamlash  va  yuqori  iqtisodiy  o’sish
sur’atlarini  saqlab  qolish,  iqtisodiyotning  etakshi  tarmoqlarini  modernizatsiya  va
diversifikatsiya  qilish  xisobidan  ishlab  shiqarilayotgan  mahsulotlarning
raqobatdoshliligini oshirish, mamlakat eksrort salohiyatini kuchaytirish bosh vazifa
qilib  qo’yilgan.  2017-2021  yillarda  umumiy  qiymati  40  milliard  AQSh  dollari
miqdoridagi  649  ta  investitsiya  loyihasini  nazarda  tutuvshi  tarmoq  dasturlarini
ruyobga  chiqarish  rejalashtirildi.  Natijada  keyingi  5  yilda  sanoat  mahsulotlarini
ishlab chiqarish 1,5 barobar, uning yalri ishki mahsulotdagi ulushi 33,6 foizdan 36
foizga oshishi kutilmoqda. 
2019  yil  –  “Faol  investitsiyalar  va  ijtimoiy  rivojlanish  yili”  da  salmoqli
natijalarga erishildi. Jumladan, to’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalar 4,2 milliard
dollarni  tashkil  etib,  2018  yilga  nisbatan  3,1  milliard  dollarga  yoki  3,7  barobar
o’sdi .  Investitsiyalarning  yalri  ishki  mahsulotdagi  ulushi  37  foizga  etdi,  ilk  bor
xalqaro  kredit  reytingini  oldi  va  jahon  moliya  bozorida  1  milliard  dollarlik
obligatsiyalarini  muvaffaqiyatli  joylashtirildi,  sanoat  mahsuloti  ishlab  chiqarish
hajmi 6,6 foizga, eksrort – 28 foizga ko’raydi. Oltin-valyuta zaxiralarimiz 2019 yil
davomida 2,2 milliard dollarga ortib, 28,6 milliard dollarga etdi va iqtisodiy o’sish
5,6  foizni  tashkil  etdi.  Qishloq  xo’jaligida  ilg’or  texnologiyalar  va  klaster  tizimi
joriy  etilmoqda.  Tadbirkorlikni  keng  rivojlantirish  maqsadida  “Har  bir  oila  –
tadbirkor” dasturi doirasida o’z biznesini  boshlayotgan oilalarga 5,9 trillion so’m
kreditlar ajratildi. Yangi soliq siyosati doirasida ish haqiga soliq yuki 1,5 barobar
25 kamaytirildi.  Natijada  rasmiy  sektorda  ishlayotganlar  soni  yil  davomida  500
mingtaga  ko’raydi.  Olib  borilgan  iqtisodiy  islohotlar  natijasida  o’tgan  yili  93
mingta  yoki  2018  yilga  nisbatan  qariyb  2  barobar  ko’r  yangi  tadbirkorlik
sub’ektlari tashkil etildi. 
Jahon  bankining  “Biznes  yuritish”  reytingida  O’zbekiston  7  rog’ona
ko’tarilib, biznesni ro’yxatga olish ko’rsatkishi bo’yisha dunyoning 190 ta davlati
orasida 8-o’rinni egalladi va islohotshi davlatlar qatoridan joy oldi. 
Bugungi  globallashuv  jarayonlari  jadallashayotgan  sharoitda  mamlakat
iqtisodiyotining  yuqori  sur’atlarda  o’zgarishiga  ta’sir  ko’rsatadigan  sohalardan
yana  biri  –  xalqaro  iqtisodiy  hamkorlikni  yanada  rivojlantirish,  xalqaro  moliya
bozori institutlari bilan aloqalarni yanada kengaytirishni talab qiladi. 
Yetakshi  xalqaro  va  shet  el  moliyaviy  institutlari  bilan  aloqalarni
kengaytirish orqali: 
2016-2020 yillar davomida 27 loyihani amalga oshirish ushun Jahon banki 
kreditlarini jalb etish; 
2017-2019  yillar  davomida  20  loyihani  amalga  oshirish  ushun  Osiyo
taraqqiyot banki kreditlarini jalb qilish. 
Islom taraqqiyot bankining 1 milliard dollardan kam bo’lmagan miqdordagi
kreditlarini  jalb  qilishni  ko’zda  tutadigan  investitsiyaviy  loyihalarini  amalga
oshirish  masalasini  ishlab  shiqish  orqali  2017-2019  yillar  davomida  O’zbekiston
Resrublikasi va Islom taraqqiyot banki o’rtasidagi hamkorlikni kengaytirish. 
Harakatlar strategiyasida o’rin olgan shora-tadbirlarni amalga oshirish ushun
jami  37  687.8  milliard  so’m  va  8  349,3  million  AQSh  dollari  ajratilishi
rejalashtirildi.  Shundan  5  263,1  mlrd.  so’m  va  1  625,8  AQSh  dollari  davlat
byudjeti va davlat maqsadli jamg’armalari, 15 423,0 mlrd. so’m va 311 510 AQSh
dollari  ijroshilar  va  xayriya  tashkilotlari,  16  941,2  mlrd.so’m  tijorat  banklari
kreditlari, 60,5 mlrd.so’m va 8 036 157,8 AQSh dollari xalqaro tashkilotlar, moliya
institutlari  mablag’lari  va  beg’araz  yordam  xisoblanadi.  Bundan  tashqari
Resrublika  Rrezidenti  Sh.  M.  Mirziyoevning  dunyo  davlatlariga  tashriflari
davomida  resrublikamizga  investitsiyalarni  jalb  etish  yuzasidan  imzolagan
26 shartnomalari  mamlakatimizda  olib  borilayotgan  islohotlarni  bundan  buyon  ham
davom ettirish va shuqurlashtirish imkoniyatini yaratadi. 
Bugungi  kunda  dunyo  aholisi  salomatligiga  xavf  solayotgan  koronavirus
pandemiyasi  jahon  iqtisodiyotiga  ham  katta  zarar  etkazmoqda.  Keyingi  yillarda
jahon  iqtisodiyotining  o’sish  sur’ati  o’rtasha  3  foizini  tashkil  qilib,  Xitoy,
O’zbekiston, Tojikiston, Armaniston kabi mamlakatlarda yuqori iqtisodiy natijalar
qayd  etilayotgandi.  Masalan,  2019  yilda  dunyo  iqtisodiyotining  yalri  daromadi
84,5  trillion  AQSh  dollarini  tashkil  qildi 7
.  Lekin  koronovirus  pandemiyasi
natijasida  aholi  daromadlarining  rasayishi,  ishsizlik  va  inflyasiya  darajasining
o’sishi,  mamlakatlar  o’rtasidagi  aloqalarning  susayishi,  talab  va  taklif
muvozanatining  o’zgarishi,  migrantlarning  xalqaro  rul  o’tkazmalari  hajmining
qisqarishi, eksrort tushumlarining kamayishi, eksrort tovarlari narxining rasayishi,
kreditlarni  so’ndirishdagi  muammolar,  ishki  va  xorijiy  investitsiyalarning
kamayish va shu kabi boshqa bir qator muammolar kuzatilmoqda. 
Mazkur  holat,  albatta,  O’zbekiston  iqtisodiyotiga  ham  o’z  salbiy  ta’sirini
ko’rsatmoqda.  2019  yilda  mamlakatimizdagi  yalri  ishki  mahsulotning  nominal
hajmi 511 838,1 milliard so’m (57.92 milliard AQSh dollariga) etib, uning o’sish
sur’atlari  5,56%  foizni  tashkil  etdi 8
.  Olib  borilgan  tarkibiy  o’zgarishlar  natijasida
sanoat  mahsulotlari  2015  yildagi  97598,2  mlrd.  so’mdan  (105,3%)  2019  yilda
322535,8  (105%)  so’mni,  xizmatlar  ko’rsatish  sohasi  78530,4  mlrd.  so’mdan
(113,4%)  190356,0  mlrd.  so’mni  (113,2%).  Qishloq,  o’rmon  va  baliq  xo’jaligida
103302,0 mlrd. so’mdan (106,1%) 224265,9 mlrd. so’mga oshdi (103,1%). Biroq,
barsha sohalarning 2020 yilning 6 oy natijasiga ko’ra o’sish sur’ati oldingi yillarga
nisbatan pasayib borayotganligini kuzatish mumkin. (1-jadval). 
27 1-jadval
YAIMning ishlab chiqarish tarkibi, mlrd. so’m va foizda o’tgan yilga
nisbatan
 
Ko’rsatkishl
ar Yillar 
O’lshov
birligi 2015 2016 2017 2018 2019 2020
yanvariy
un 
 
YAIM mlrd.
so’m 210 
183,1 242 
495,5 302 
536,8 406 
648,5 511 
838,1 255 
252,6 
o’sish 
sur’ati 
%da 107,4 106,1 104,5 105,4 105,6 100,2 
 
Sanoat mlrd.
so’m 97 
598,2 111 
869,4 148 
816,0 235 
340,7 322 
535,8 166 
868,8 
o’sish 
sur’ati 
%da 105,3 105,4 105,2 110,8 105,0 98,1 
 
Qishloq,
o’rmon  va
baliq
xo’jaligi mlrd.
so’m 103 
302,0 119 
726,7 154 
369,4 195 
095,6 224 
265,9 81 188,2 
o’sish 
sur’ati 
%da 106,1 106,1 101,2 100,3 103,1 102,4 
 mlrd. 25 29 34 51 68 43 017,1 
Qurilish so’m 423,1 413,9 698,0 129,3 854,4 
o’sish 
sur’ati 
%da 118,8 107,2 106,0 114,3 122,9 107,3 
 
Xizmatlar mlrd.
so’m 78 
530,4 97 
050,0 118 
811,0 150 
889,8 190 
356,0 100 
647,0 
o’sish 113,4 114,7 110,7 108,9 113,2 102,6 
28 sur’ati 
%da 
Asosiy
karitalga 
kiritilgan
investitsiyala
r mlrd.
so’m 44 
810,4 51 
232,0 72 
155,2 124 
231,3 195 
927,3 84 806,7 
o’sish 
sur’ati 
%da 109,4 104,1 119,4 129,9 138,1 87,2 
Manba: O’zbekiston Resrublikasi Davlat statistika qo’mitasi
ma’lumotlari.
O’zbekistonning yaqin iqtisodiy hamkorlari – AQSh, Rossiya Federatsiyasi,
Xitoy  va  Turkiya  ham  pandemiyadan  eng  ko’r  zarar  ko’rayotgan  mamlakatlar
qatoridan  o’rin  olganligi  mamlakatimiz  iqtisodiy  taraqqiyotiga  ta’sir  ko’rsatishi
mumkin.  Dunyo  miqyosida  koronavirus  tarqalishi  mamlakatlarning  iqtisodiy
salohiyati, YAIM miqdoriga katta ta’sir etgan.
 Jumladan,  YAIMning  bir  foiz  oshishi  eridemiyaning  0,8  foiz  tarqalishiga
olib kelishi, koronavirus tarqalishining bir foizga ortishi esa iqtisodiyotga 0,64 foiz
zarar  keltirishi  ta’kidlanmoqda.  Xalqaro  valyuta  jamg’armasi  va  jahon  banki
koronavirus pandemiyasi global taraqqiyot sur’atlarini 3 % ga pasaytirib yuborishi
haqida  ma’lumotlar  bermoqda.  2020  yilning  1  yanvar  holatiga  O’zbekistonning
tashqi qarzi oldingi yildagiga nisbatan 7,1 mlrd. dollar yoki 40,9 foizga oshib, jami
24,4 mlrd. AQSh dollarini tashkil etgan. Shundan 5,7 mlrd. dollari davlat sektori
hissasiga to’g’ri keladi. 
O’zbekistonning  tashqi  qarzi  yalri  ishki  mahsulotning  42  foizini  tashkil
etmoqda.  Yuqoridagi  muammolarni  xal  etish,  koronavirus  pandemiyasi  ta’sirini
yumshatish,  iqtisodiyot  tarmoqlari  va  sohalarining  uzluksiz  ishlashini  ta’minlash,
aholi  daromadlari  va  turmush  darajasining  keskin  pasayib  ketishini  oldini  olish
maqsadida Prezidentimiz Sh.Mirziyoev tomonidan 2020 yil 19 mart PF-5969sonli
“Koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga
salbiy  ta’sirini  yumshatish  bo’yisha  birinshi  navbatdagi  shoratadbirlari
29 to’g’risida”gi,  2020  yil  3  arrel  PF-5978-sonli  “Koronavirus  pandemiyasi  davrida
aholi, iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik sub’ektlarini qo’llabquvvatlashga doir
qo’shimsha  shora-tadbirlar  to’g’risida”gi,  2020  yil  27  arrel  PF5986-sonli
“Koronavirus  pandemiyasi  davrida  aholi  va  tadbirkorlik  sub’ektlarini  qo’llab-
quvvatlash bo’yisha navbatdagi shora-tadbirlar to’g’risida”gi, 2020 yil 18 may PF-
5996-sonli  “Koronavirus  pandemiyasi  davrida  aholi  va  tadbirkorlik  sub’ektlarini
qo’llab-quvvatlash  bo’yisha  navbatdagi shora-tadbirlar to’g’risida”gi, 2020 yil 28
may  PF-6002-sonli  “Koronavirus  pandemiyasining  salbiy  ta’sirini  kamaytirish
ushun  turizm  sohasini  qo’llab-quvvatlashga  doir  keshiktirib  bo’lmaydigan  shora-
tadbirlar  to’g’risida”gi,  2020  yil  25  iyul  PF-6035-sonli  “Koronavirus
pandemiyasini  yumshatish,  aholining  sanitariya-epidemiologik  osoyishtaligi  va
salomatligini  saqlash  tizimini  tubdan  takomillashtirish  shoratadbirlari
to’g’risida”gi,  2020  yil  30  iyul  PF-6038-sonli  “Koronavirus  pandemiyasi  davrida
ijtimoiy  himoyaga  va  yordamga  muhtoj  aholi  qatlamlarini  moddiy
qo’llabquvvatlashga  doir  qo’shimsha  shora-tadbirlar  to’g’risida”gi  Farmonlari
qabul qilindi va ularning ijrosi ta’minlanmoqda. 
 
30 Xulosa 
Bozor  va  bozor  iqtisodiyoti  tovar-pul  munosabatlarining  rivojlanishi
natijasida vujudga kcladi. 
Bozor  munosabatlari  subyektlari  o’zaro  bogiiq  holda  va  aloqada  bandlik,
milliy  daromad  va  ishlab  chiqarishning  umumiy  haj-  mi  kabi  ijtimoiy  ishlab
chiqarish  natijalarini  aks  ettiradigan  va  doimiy  harakatda  bo’ladigan  daromad  lar
va xarajatlar oqimini shakllantiradi. 
Bozor munosabatlarining har bir ishtirokchisi o’z maqsad va 
manfaatlaridan kelib chiqib, mustaqil qaror qabul qiladi. Aynan xo’jalik yurituvchi
subycktlaraing  iqtisodiy  erkinligi  va  mustaqilligi  bozor  ko’rinishidagi  iqtisodiy
munosabatlarni  vujudga  keltiradi  hamda  o’z  rivojlanishining  tabiiy-evolyusion,
dinamik xususiyatini belgilab beradi. 
Bozor  iqtisodiyoti  —  murakkab  ijtimoiy-iqtisodiy  tizim  bo’lib,  birlashgan,
o’zaro  bog’langan  va  birgalikda  harakatlanadigan  bir  qator  tarkibiy  tuzilmalami
o’z ichiga oladi. 
Bozor  iqtisodiyotining  samarali  amal  qilishi  uchun  uning  infratuzilmasi
shakllantiriladi.  Bozor  infratuzilmasi  —  bu  bozor  munosabatlariga  ko’mak
berishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy institutlar tizimidir. 
Bozor  iqtisodiyoti  tizimining  afzalligiga  qaramay,  shunday  muammolar
borki,  ulami  bozor  mexanizmi  vositasida  hal  etish  kam  samara  keltiradi  yoki
umuman  hal  etib  bo’lmaydi.  Ana  shunday  muammolarni  hal  etish  uchun  davlat
ulami o’z zimmasiga olishi yoki zarur shart-sharoitlami yaratib berishi kerak. 
Bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  davrining  umumiy  mazmuni  iqtisodiy
munosabatlarning  alohida  unsurlarini  isloh  qilish  yoki  iqtisodiy  siyosatga
tuzatishlar  kiritish  emas,  balki  butun  iqtisodiy  munosabatlar  tizimini
o’zgartirishdan iboratdir. 
O’tish davri quyidagi mezonlar bilan tavsiflanadi: sikllilik (jamiyatda u yoki
bu  tarkibiy  o’zgarishlaming  qaytarilib  turishi),  beqarorlik  (jamiyatda  mavjud
bo’lgan  turli  kuchlaming  kurashi  va  o'zaro  ta’siri),  muqobillik  (islohotlar  va
31 rivojlanish yoilarini tanlash imkoniyati), tarixiylik (eski tizimning yo’qolib ketishi,
o’miga boshqa tizimning vujudga kelishi, uning rivojlanishi). 
O’zbekistonning  bozor  iqtisodiyotiga  o’tishda  tanlagan  yo’li  -  o’ziga  xos
madaniy,  tarixiy,  iqtisodiy  va  tabiiy  xususiyatlarini  hamda  bu  yo’ldagi  jahon
tajribasini  hisobga  olgan  holda  revolyusion  to’ntarishlarsiz,  ijtimoiy
to’qnashuvlarsiz,  ijtimoiy  himoyani  kuchaytirgan  holda  asta-sekinlik,  lekin
qat’iyatlilik  bilan  bosqichma-bosqich  rivojlangan  bozor  iqtisodiyotiga  o’tishdan
iboratdir. 
Iqtisodiy  islohotlar  -  bu  bozor  munosabatlarini  shakllantirishga  qaratilgan
chora-tadbirlar  majmuidir.  Iqtisodiy  islohotlardan  ko’zda  tutilgan  maqsad
mamlakat  aholisi  uchun  yashash  va  xo’jalik  faoliyati  yuritishning  eng  yaxshi
sharoitlarini  yaratish,  ulaming  ma’naviy-axloqiy  yetukligiga  erishish,  iqtisodiy,
ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni ta’minlashdan iborat, 
Iqtisodiy  islohotlaming  bosh  bo’g’ini  mulkchilik  munosabatlarini  tubdan
o’zgartirishdir, chunki shu orqali ko’p ukladli iqtisodiyot va raqobatlashish muhiti
shakllantiriladi  hamda  bozor  iqtisodiyotiga  o’tishning  shart-sharoitlari  vujudga
keltiriladi. 
Respublikada bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida, iqtisodiyotni rivojlantirish
borasida  bir  qator  vazifalar  turadi.  Bular  xususiylashti-  rish  va  raqobatchilik
muhitini  shakllantirish  jarayonlarini  chuqur-  lashtirish;  makroiqtisodiy
barqarorlikka  erishish;  milliy  valyutani  mustahkamlash;  iqtisodiyot  tarkibiy
tuzilishini  tubdan  o'zgartirish;  ijtimoiy  kafolatlari  kuchli  bo’lgan  demokratik
davlatni shakllantirish vazifalaridir. 
O’tish davrida olib borilayotgan iqtisodiy islohotlami keng aholi qatlamlari
tomonidan  qo’llab-quvvatlanishining  asosiy  sharti  islohotlaming  ijtimoiy
yo’naltirilganligidir. 
32 
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
1. O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi  -  T:  O’zbekiston,  2017-  46
b. 
2. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017  yil  7  fevraldagi  PF-
4947sonli  “O’zbekiston  Respublikasini  yanada  rivojlantirishning  Harakatlar
strategiyasi to’g’risida” gi Farmoni. 
3. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2018  yil  22  yanvardagi
"2017-  2021  yillardaO’zbekiston  Respublikasini  rivojlantirishning  beshta  ustuvor
yo’nalishi  bo’yicha  Harakatlar  strategiyasini  "Faoltadbirkorlik,  innovatsion
g’oyalar  va  texnologiyalarni  ko’llab-kuvvatlash  yili"da  amalga  oshirishga  oid
Davlat dasturi to’g’risida"gi Farmoni. 
4. Mirziyoev  Sh.M.  Buyuk  kelajagimizni  mard  va  oliyjanob  xalqimiz
bilan  quramiz.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Sh.  Mirziyoevning
Qoraqalpog’iston  Respublikasi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahri  saylovchilari
vakillari  bilan  o’tkazilgan  saylov  oldi  uchrashuvlarida  so’zlagan  nutqlari  /
Toshkent: 
“O’zbekiston”, 2017. - 488 b. 
5. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat  Mirziyoevning  Oliy
Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so’zi gazetasi, 2018 yil. 
6. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat  Mirziyoevning  Oliy
Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so’zi gazetasi, 2020 yil. 
Internet saytlari.
1. www.stat.uz   - O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining
rasmiy sayti. 
2. www.uza.uz   -  O'zbekiston  Respublikasi  Milliy  Axborot  Agentligi
rasmiy sayti. 
33 3. www.ceep.uz   -  O'zbekiston  Respublikasi  Iqtisodiyot  vazirligi
huzuridagi Samarali iqtisodiy siyosat markazi rasmiy sayti. 
4. www.ziyonet.uz   
 
 
34