Davlat tomonidan xususiy biznes va tadbirkorlikni rivojlanishini rag’batlantirish mexanizmi

Davlat tomonidan xususiy biznes va tadbirkorlini
rivojlanishini rag’batlantirish mexanizmi
Reja :
Kirish
1. Xususiy biznes va tadbirkorlikning mohiyati va iqtisodiyotda tutgan 
o'rni.
2. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning turlari va faoliyatining 
tashkiliy hamda huquqiy asoslari.
3. Rivojlangan mamlakatlarda xususiy biznes va tadbirkorlikni davlat 
tomonidan qo'llab quvvatlanishi.
4. O'zbekistonda xususiy biznes va tadbirkorlikning davlat tomonidan 
qo'llab quvvatlanishi va rivojlantirish yo'nalishlari .
Xulosa 
Foydalangan  adabiyotlar  ro ’ yxati Kirish
O’zbekiston  iqtisodiy  islohotlarning  bosh  maqsadi  ochiq  tashqi  siyosatli,
barqaror  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotini  kuchli  demokratik  huquqiy
davlatni  va  fuqarolar  jamiyatini  qurish  hisoblanadi.  Respublikada  bozor  qayta
o’zgartirishlari qat’iy va izchil amalga oshirilmoqda.
Davlatga tegishli turar joy to’liq xususiylashtirildi, natijada salkam 1,1 mln
kvartira  aniq  egalari  qo’liga  tegdi.  Kichik  xususiylashtirish  tugallandi.  Savdo,
maishiy  xizmat  ko’rsatish  obyektlari,  uncha  katta  bo’lmagan  korxonalar  amalda
to’liq  xususiy  mulk  qo’liga  o’tdi.  Agrofirmalar,  dehqon  xo’jaliklari  va  nodavlat
mulk  shaklidagi  xo’jalik  birlashmalarining  boshqa  turlarini  tashkil  etish  hisobiga
qishloq  xo’jaligini  davlat  tasarrufidan  chiqarish  keng  ko’lamda  olib  borilmoqda.
Xususiy  tadbirkorlik  subyektlari  soni  salkam  300  mingtani  tashkil  etadi,  shu
jumladan ulardan 220 mingdan ortig’i yakka tartibdagi mehnat faoliyati patentlari
bilan ishlamoqda.
Qimmatli  qog’ozlar  bozorini  shakllantirish  va  rivojlantirish  davom
etmoqda.  Respublika  fond  birjasi  orqali  157,7  mln  so’mlik  342,1  ming  aksiya
sotildi.  Ochiq  turdagi  aksionerlik  jamiyatlarining  umumiy  soni  3569  tani  tashkil
etdi. Bank va kredit-pul tizimi takomillashtirilmoqda. Xalqaro banklar va sug’urta
kompaniyalari respublikada o’z faoliyatini kuchaytirmoqda.
Mazkur  Davlat  dasturi  bozor  qayta  o’zgartirishlari  jarayonlarini
jadallashtirish maqsadida chora-tadbirlar majmuini nazarda tutadi va respublikada,
ayniqsa  qishloqda  kichik  va  xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirishning  asosiy
maqsadlari, vazifalari, yo’nalishlarini belgilaydi.
Dasturning bosh maqsadlari quyidagilar hisoblanadi:
aholining keng tabaqalarini bozor faoliyatiga olib kirish, boqimandachilik,
iste’molchilik psixologiyasini bartaraf qilish, tadbirkorlik, xususiy biznes bilan faol
shug’ullanish istagi “kasalligini” yuqtirish;
qishloq xo’jaligi qayta qurilayotganligi munosabati bilan ishsiz qolayotgan
kishilarni ish bilan ta’minlash maqsadida qishloqda yangi ish o’rinlari tashkil etish;
2 qishloqda  bozor  munosabatlari  va  infrastrukturani  jadal  rivojlantirish,
raqobatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni ta’minlash;
xizmatlar  hajmini,  ayniqsa  bank,  auditorlik,  konsalting,  vositachilik
faoliyati  bilan  bog’liq  ilm-fanni  qo’p  talab  qiladigan  xizmatlar  hajmini  keskin
oshirish;
xo’jalikni  yuritish  samaradorligini  oshirishni,  ichki  bozor  tovarlar  bilan
to’ldirilishini  va  ishlab  chiqarishning  eksportga  yo’naltirilganligini  ta’minlovchi
unchalik  katta  bo’lmagan,  moslashuvchan  ishlab  chiqarishlar,  kichik  va  xususiy
korxonalarni joriy qilish.
Dastur  davlatning  har  tomonlama  qo ’ llab - quvvatlashi ,  tashabbusli ,
yaratuvchi  bozor  jarayoni  asosida  O ’ zbekiston  aholisining  keng  tabaqalari
tomonidan  amalga  oshiriladi .  Dastur  to ’ rtta  qismni  —  kichik  biznesni
rivojlantirish ,  ayniqsa  qishloqda  faol  rivojlantirish  va  faoliyat  ko ’ rsatishi  uchun
bozor  infrastrukturasi  va  shart - sharoitlar  yaratish ,  davlat  tomonidan  qo ’ llab -
quvvatlash  chora - tadbirlari , moliyaviy  ta ’ minot  va  tashkiliy  tadbirlar  qismlarini  o ’ z
ichiga  oladi .
1. Xususiy  biznes  va  tadbirkorlikning  mohiyati  va  iqtisodiyotda  tutgan
o ' rni .
1.  Qishloqda  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikning  ishlab  chiqarish
infrastrukturasini  ustuvor  rivojlantirish  amalga  oshiriladi .  Bunda  asosiy  e ’ tibor
melioratsiya ,  gidrotexnika ,  elektr  energiyasi  inshootlari  va  tarmoqlarini
rivojlantirishga ,  yerlarni  sug ’ orishga ,  eroziyaga  qarshi  tadbirlarni  amalga
oshirishga ,  ko ’ p  yillik  ko ’ chatlar  ekish ,  sanoatning  qayta  ishlovchi  korxonalarini
qurish  va  texnika  bilan  qayta  uskunalashga  qaratiladi .  Qishloq  joylarda  kichik  va
xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirish  uchun  zarur  bo ’ lgan  muhandislik  va  ishlab
chiqarish  infrastrukturasi  obyektlari ,  vodoprovodlar ,  kanalizatsiya  tizimi  va
inshootlari ,  gaz  va  elektr  ta ’ minoti  tarmoqlari ,  yo ’ llar ,  telekommunikatsiya
tizimlari  ustuvor  ko ’ riladi .  Qishloqda  ishlab  chiqarish  infrastrukturasini
shakllantirish  davlat  dasturi  va  mahalliy  dasturlarga  muvofiq  amalga  oshiriladi .
3 2.  Qishloqda  bozor  infrastrukturasini  tashkil  etish  va  uni  jadal  yaratish
jarayonlarini  boshqarish , uni  jahon  iqtisodiyoti  talablariga  moslashtirish  maqsadida
respublika  viloyatlarida  bozor  qayta  o ’ zgartirishlarini  davlat  yo ’ li  bilan  qo ’ llab -
quvvatlashni  ta ’ minlashga ,  bozor  infrastrukturasini  rivojlantirishning  samarali
tizimini  shakllantirishga ,  respublika  ichki  va  tashqi  iqtisodiy  xo ’ jalik  aloqalarini
muvofiqlashtirish  va  rivojlantirishga  da ’ vat  etilgan  Tadbirkorlik  departamentlari
tashkil  etiladi .
Xususiy  tadbirkorlikni  va  kichik  biznesni  qo ’ llab - quvvatlash  fondi ( Biznes -
fond ) ning  xususiy  tadbirkorlarga  va  kichik  biznesga  kreditlar  berish , shu  jumladan
imtiyozli  kreditlar  berish  asosida  investitsiya  loyihalarini  mablag ’  bilan
ta ’ minlashni ,  ularning  ustav  sarmoyalarida  ishtirok  etishni ,  maslahat  va  axborot
xizmatlari  shaklida  texnik  yordam  ko ’ rsatishni  amalga  oshiruvchi  hududiy
tarmoqlari  rivojlanadi .  Xususiy  tadbirkorlikni  va  kichik  biznesni  sug ’ urta  yo ’ li
bilan  himoya  qilish  bo ’ yicha  hududiy  agentliklar  tashkil  etiladi .  Bu  agentliklar
tadbirkorlik  tavakkalchiliklarini  imtiyozli  shartlarda  sug ’ urta  yo ’ li  bilan  himoya
qilgan ,  to ’ lanmagan  qarzlar  uchun  qarzdorlarning  javobgarligini  sug ’ urta  qilgan ,
xususiy  tadbirkorlik  va  kichik  biznesni  rivojlantirishga  yo ’ naltirilayotgan  chet  el
investitsiyalari  sug ’ urta  yo ’ li  bilan  himoya  qilinishini  ta ’ minlagan  holda  kichik  va
xususiy  korxonalarning  kreditlar ,  shu  jumladan  imtiyozli  kreditlar  olishlari  uchun
investitsiya  loyihalarini  baholaydilar  va  ekspertizadan  o ’ tkazadilar .  Kichik  biznes
va  xususiy  tadbirkorlikni  qo ’ llab - quvvatlovchi  boshqa  fondlar ,  sug ’ urta
muassasalari  tashkil  etiladi .
Respublika  mintaqalarida  davlat  organlarida  tadbirkorlik  tuzilmalari
manfaatlarini  ifodalaydigan ,  bozor  konyunkturasini  o ’ rganishda ,  axborot - tahliliy
materiallarni  tayyorlash  va  tarqatishda ,  korxonalarni  ro ’ yxatga  olishda ,  yangidan
tashkil  etilayotgan  korxonalar  ta ’ sis  hujjatlarini  tayyorlashda ,  yuridik  va  texnik
maslahatlar  berishda  ko ’ maklashadigan “ Tadbirkorlar  palatasi ” tashkil  etiladi .
Qishloqda  qishloq  joylardagi  kichik  va  xususiy  korxonalarga  resurs
ta ’ minotida ,  mahsulotni  sotishda  va  transport  xizmati  ko ’ rsatishda  yordam
beradigan ,  mahsulotni  saqlash ,  qayta  ishlash  va  sotishni  amalga  oshiradigan ,
4 aholiga  kommunal ,  maishiy ,  tuzatish - qurilish  xizmatlari  ko ’ rsatadigan ,  jamoa ,
dehqon  xo ’ jaliklari  a ’ zolari ,  shaxsiy  yordamchi  xo ’ jaliklar  egalarini  o ’ qitadigan ,
axborot  ta ’ minoti  va  yuridik  maslahat  xizmatlarini  ko ’ rsatadigan  Biznes  markazlar
tashkil  etilmoqda .
Xususiy  qo ’ yilmalarga  asoslangan ,  ilg ’ or  texnologik  asbob - uskunalar ,
xomashyo  va  qishloq  xo ’ jaligi  mahsulotlarini  qayta  ishlash  uchun  butlovchi
buyumlarni  sotib  olish  uchun  mablag ’ larni  birinchi  navbatda  maqsadli
ayirboshlash  huquqiga  ega  bo ’ lgan  agroinvestitsiya  firmalari  tashkil  etilmoqda ,
kontraktlar  Tashqi  iqtisodiy  aloqalar  vazirligi  organlarida  ruxsat  beruvchi
tartiblarsiz  ro ’ yxatdan  o ’ tkazilmoqda .  Faoliyat  turlari  bo ’ yicha  mayda  ishlab
chiqaruvchilarning  uyushmalarini  tashkil  etishga  yordam  berilmoqda ,  bu
uyushmalar  o ’ z  manfaatlarini  jamoa  yo ’ li  bilan  himoya  qilishi ,  xo ’ jalik
yuritishning  ilg ’ or  usullarini  yeyishi  lozim .
Kredit  muassasalarini  rivojlantirish ,  ixtisoslashgan  tijorat  banklari
tarmog ’ ini ,  shu  jumladan  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  sohasida
investitsiya  faoliyatini  amalga  oshirish  uchun  xorijiy  sarmoya  ishtirok  etgan  tijorat
banklari  tarmog ’ ini  kengaytirish  davom  etmoqda .  Savdo  uylari ,  investitsiya
kompaniyalari ,  investitsiya  vositachilari ,  fond  do ’ konlari ,  kliring  va  agentlik
tarmoqlari  faoliyati  kengaytirilmoqda .  Kichik  va  xususiy  korxonalarni  axborot
bilan  ta ’ minlashda ,  bozor  konyunkturasini  o ’ rganayotgan ,  bozor  imkoniyatlariga
axborot  xizmati  ko ’ rsatishni  taklif  etayotgan  xususiy  korxonalar  ishida ,
tarmoqlararo  ma ’ lumotlar  bankini  yaratishda  yordam  berilmoqda .
Qishloq  xo ’ jaligi  mahsulotlari  hosili  nobudgarchiligiga  yo ’ l  qo ’ ymaslik ,
uning  to ’ siqsiz  qabul  qilinishi ,  saqlanishi  va  keyinchalik  iste ’ mol  tarmog ’ ida
tahsimlanishini  ta ’ minlash  maqsadida  kichik  va  xususiy  ulgurji - vositachilik
tuzilmalari ,  ixtisoslashgan  bozorlar ,  ulgurji  do ’ konlar ,  bazalar ,  saqlash  joylari ,
omborxonalar  jadallik  bilan  rivojlantirilmoqda .  Dehqon  ( fermer )  xo ’ jaliklarini
qishloq  xo ’ jaligi  ekinlarining  yuqori  nav  urug ’ lari  va  ekish  materiallari  bilan  o ’ z
vaqtida  ta ’ minlash  uchun  qishloq  joylarda  urug ’  yetishtiradigan  hamda  ularni
sotadigan  urug ’ chilik  korxonalari  tashkil  etilmoqda .  Qishloqdagi  tadbirkorlarga
5 tuzatish - tiklash ,  agrokimyo ,  zooveterinariya  va  xizmatlarning  boshqa  turlarini
ko ’ rsatadigan  agroservis  korxonalari  tashkil  etilmoqda .
3.  Davlat  migratsiya  jarayonlarini  qishloq  foydasiga  o ’ zgartirishga
demografiya  siyosati  o ’ tkazilishini ,  oilani  har  tomonlama  rivojlantirish  uchun
ijtimoiy - iqtisodiy  shart - sharoitlar  yaratilishini ,  kichik  biznes  va  xususiy
tadbirkorlikni  rivojlantirish  uchun  shart - sharoitlarni  ta ’ minlash  va  uni
rag ’ batlantirish  yo ’ li  bilan  aholini  ish  bilan  ta ’ minlashni  amalga  oshiradi .
Aholining  qishloqda  o ’ rnashib  qolish  jarayonini  rag ’ batlantirish  va  uni  kichik
biznes  hamda  xususiy  tadbirkorlik  sohasidagi  ishga  jalb  qilish  maqsadida  qishloq
joylarda  shaharga  nisbatan  ( aholi  jon  boshi  hisobiga )  turar  joy ,  ta ’ lim ,  madaniyat
va  sport ,  sog ’ liqni  saqlash  obyektlarini  qurishda ,  gazlashtirish ,  suv  va  elektr
ta ’ minotida , telefonlashtirishda , aloqada , kommunal  obyektlarni  qurishda , radio  va
televideniye  xizmatlarida  afzalliklar  yaratish  nazarda  tutiladi .
Davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish  chog ’ ida  ijtimoiy  sohani
rivojlantirishga  investitsiyalar  ulushini ,  shu  jumladan  xorijiy  investitsiyalarni  jalb
qilish ,  ijtimoiy  soha  obyektlarini  aholi  ehtiyojlarini  qondirish  bo ’ yicha  faoliyatni
tashkil  etish  uchun  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlariga  berish  yo ’ li
bilan  ijtimoiy  sohani  qo ’ llab - quvvatlash  tadbirlari  amalga  oshirilmoqda .
2. Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikning  turlari  va  faoliyatining
tashkiliy  hamda  huquqiy  asoslari .
1.  Tadbirkorlik  muhitini  yaratishning  ustuvor  yo’nalishi  qishloq  joylarda
bilim  va  mehnatni  ko’p  talab  qiladigan  xizmat  sohasini  jadal  rivojlantirishni,
intensiv  dehqonchilikka  o’tishni,  qishloq  ijtimoiy-ishlab  chiqarish
infrastrukturasini  rivojlantirishni,  qishloq  joylarda  ekologiya  talablari
ta’minlanishini, shuningdek aholining zarur harakatchanligini ta’minlovchi kichik
biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini yaratish hisoblanadi. Qishloq xo’jaligi
mahsulotlarini  yetishtirish  va  qayta  ishlash,  xalq  iste’mol  tovarlari,  ishlab
6 chiqarish-texnik  maqsadlardagi  mahsulotlar,  qurilish  materiallari  ishlab
chiqaradigan,  shuningdek  qurilish  faoliyatini  amalga  oshirayotgan,  tuzatish,
tuzatish-qurilish, maishiy va kommunal xizmatlar ko’rsatayotgan kichik biznes va
xususiy  tadbirkorlik  subyektlari  har  tomonlama  qo’llab-quvvatlanadi.  Kichik
biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni  shakllantirish  hamda  rivojlantirish  jarayonlarini
davlat  tomonidan  tartibga  solish  ta’sir  etishning iqtisodiy  chora-tadbirlari  asosida
amalga  oshiriladi.  Bunda  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  sohasida  ishlab
chiqarishning oqilona jamlanishi, ixtisoslashuvi va joylashishi qaror topishi, ishlab
chiqarish  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  ehtiyojlaridan  kelib  chiqib  qayta
yo’naltirilishi munosabati bilan investitsiyalar tuzilmasi o’zgarishi ta’minlanadi.
Aksiyalarning  opsion  paketlarini  sotish  tizimi  qo’llaniladi  va  aksiyalarni
xususiy  investorlarga  (aholiga)  sotish  kvotalari  belgilanadi.  Qishloqda  davlat
mulkini  xususiy  mulk  qilib  sotish,  kimoshdi  savdolari  va  tanlovlar  orqali  davlat
tasarrufidan  chiqarish  hamda  xususiylashtirish  usullarini  keng  rivojlantirish,
xususiylashtirilayotgan  savdo,  xizmat  ko’rsatish  sohasi,  turar  joy  obyektlari
joylashgan yer maydonlarini sotish davom etadi. Qishloq xo’jaligi yerlarini meros
qilib  qoldirish  huquqi  bilan  muddatsiz  foydalanishga  berish  bo’yicha  kimoshdi
savdolari va tanlovlarni o’tkazish amaliyoti kengayadi.
Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirishni  rag’batlantirishga
oid  qonun  hujjatlari  qabul  qilinadi,  amaldagi  normativ-huquqiy  mexanizm
takomillashtiriladi.  Mulkchilikning  barcha  shakllaridagi  korxonalar  tengligi
ta’minlanadi.  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  tomonidan  ustuvor
mahsulot  turlariga kiritilgan davlat  ehtiyojlari  uchun sotib olinadigan va yetkazib
beriladigan mahsulot turlari bo’yicha shartnomalarni shakllantirish, taqsimlash va
tuzishda  davlat  ehtiyojlari  uchun  yetkazib  beriladigan  mazkur  mahsulot  turi
umumiy  hajmining  kamida  15  foizi  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik
subyektlari  o’rtasida  o’tkaziladigan  tanlovlar  asosida  kichik  biznes  va  xususiy
tadbirkorlik subyektlarida taqsimlanadi.
Normativ  hujjatlar  ishlab  chiqilmoqda  va  mulkda  davlat  ulushi  bo’lgan
korxonalarni boshqarish huquqini nodavlat tuzilmalariga (xo’jalik uyushmalariga)
7 berish tizimidan davlat mulkini boshqarishning trast shartnomalari tizimiga o’tish
amalga  oshirilmoqda.  Turli  mulkchilik  va  tashkiliy  shakllarga  ega  bo’lgan
korxonalar  namunaviy  ta’sis  hujjatlari  paketlari  tasdiqlanmoqda.  Tadbirkorlik
faoliyatini  tartibga  soluvchi  asosiy  qonun  hujjatlarini  yagona  talqin  qiluvchi
sharhlar  tayyorlanmoqda.  Tadbirkorlikni  qo’llab-quvvatlash  tarmoq  va  mintaqa
dasturlarini ishlab chiqish, korxonalarning davlat bilan mahsulot ishlab chiqarish,
ishlarni  bajarish,  xizmatlar  ko’rsatish  shartnomalarini  tuzishlariga  oid  tanlovlarni
o’tkazish bo’yicha metodik materiallar tayyorlanmoqda.
2.  Davlat  boshqaruvi  organlari  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik
subyektlarini  zamonaviy  asbob-uskunalar  bilan  ta’minlashda,  texnoparklar,  lizing
korxonalari,  biznes-inkubatorlar,  ishlab  chiqarish-texnologiya  markazlari
tarmoqlarini va infrastrukturaning boshqa obyektlarini yaratishda yordam berishga
oid chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqishni amalga oshirmoqdalar.
Davlat  organlari  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlari  uchun
ishlab  chiqarishni  joylashtirish  hamda  ixtisoslashtirilgan  asbob-uskunalar  va
boshqa  mahsulot  turlarini  yetkazib  berishga  oid  tadbirlarni  amalga  oshiradilar,
kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlari  mahsulotlarini  sotish  bo’yicha
ixtisoslashtirilgan ulgurji bozorlar, yarmarkalarni uyushtirish va ular faoliyatlarini
tashkil qilishda, shu jumladan binolar, inshootlar, asbob-uskunalar, ishlab chiqarish
va yordamchi binolarni, davlat mulki bo’lgan boshqa mol-mulkni berish yo’li bilan
ko’maklashadilar.  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlarini  ishlab
chiqarish-texnologiya  jihatdan  qo’llab-quvvatlash  imtiyozli  shartlarda  amalga
oshirilishi  mumkin.  Bunda  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlariga
nisbatan  ishlab  chiqarish-texnologik  qo’llab-quvvatlashni  amalga  oshirayotgan
korxonalar,  muassasalar  va  tashkilotlar  amaldagi  qonunchilikda  belgilangan
tartibda imtiyozlardan foydalanadilar.
Qishloq  joylarda  raqobatga  bardoshli  mahsulotlarni  ishlab  chiqarishni,
eksport hajmini ko’paytirishni, ishlab chiqarish chiqimlarini kamaytirishni, ishlab
chiqarish  quvvatlaridan  foydalanishni  yaxshilashni,  qishloqda  qo’shimcha  ish
o’rinlari  tashkil  etishni  ta’minlaydigan  ishlab  chiqarishlarni  tashkil  etish
8 loyihalariga birinchi navbatda yordam beriladi. Iqtisodiyotning ustuvor sohalarida
va eng avvalo qishloq xo’jaligi mahsulotlari yetishtirish hamda qayta ishlash, oziq-
ovqat,  sanoat  tovarlari,  xalq  iste’mol  tovarlari,  dori-darmonlar  va  tibbiyot  asbob-
uskunalarini ishlab chiqarish, kommunal va maishiy xizmatlar ko’rsatish, turar joy,
ishlab chiqarish va ijtimoiy maqsadlardagi obyektlarni qurish, innovatsiya faoliyati
va ilm-fanni ko’p talab qiladigan ishlab chiqarishlarni tashkil etish sohasida kichik
biznes va xususiy korxonalarga imtiyozlar va afzalliklar beriladi. Qishloq xo’jaligi
xomashyosi  va  mahalliy  xomashyoni  qayta  ishlash  uchun  zamonaviy  texnologik
asbob-uskunalar to’plamlarini yetkazib berish tashkil 
etiladi,  kooperatsiyalashgan  servis  xizmati  tizimi  tashkil  etiladi.  Mini
zavodlar va mini texnologiyalarni tayyorlovchi ishlab chiqarishlar tashkil etiladi.
Ilmiy-texnika  va  ishlab  chiqarish  bazasini  mustahkamlash,  standartlar  va
mahsulotlar sifati sohasidagi tartibga solishlar yo’li bilan kichik biznes va xususiy
korxonalar  ishlab  chiqaradigan  tovarlarning  raqobatga  bardoshliligini  oshirish
chora-tadbirlari  tizimi  ishlab  chiqilmoqda.  Kichik  va  xususiy  korxonalarni  jadal
texnik qayta jihozlash rag’batlantiriladi. Texnologik inkubatorlar modellari, qayta
ishlovchi va mahsulotning yangi turlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar namunaviy
loyihalari  yaratilmoqda,  ularni  keng  joriy  qilish  va  yangi  texnologiyalar
sharoitlarida  yo’nalish  bo’yicha  o’qitish  tashkil  etiladi.  Keyinchalik  kichik  va
xususiy  tadbirkorlarga  sotish  uchun  tamoman  yangi  mahsulotni  ishlab  chiqarish
texnologiyasi litsenziyalarini sotib olish amalga oshiriladi.
Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlarining  moddiy-texnika
bazasini  mustahkamlash  maqsadida  mahsulotlar  ishlab  chiqarishni  tashkil  etish,
ishlar  bajarish  va  xizmatlar  ko’rsatish  uchun  foydalanilmayotgan  binolar
belgilangan  tartibda  ijaraga  beriladi,  tugallanmagan  qurilishning  ishlab  chiqarish
obyektlari  va  foydalanilmayotgan  asbob-uskunalari  kimoshdi  savdolari  va
tanlovlar  orqali  sotiladi.  Qishloqdagi  davlat  mulki  obyektlarini  mahalliy  aholiga
tegishli bo’lgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga ustuvor berish
maqsadida  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish  chog’ida  davlat
mulkini  sotish  bo’yicha  yopiq  tanlovlar  o’tkaziladi.  To’xtatib  qo’yilgan  va
9 foydalanilayotgan  asosiy  fondlarni  va  ishlab  chiqarish  quvvatlarini,  shuningdek
ijtimoiy infrastruktura obyektlarini kichik va xususiy tadbirkorlarga sotish tashkil
etiladi.
Korxonalarning  moliyaviy  imkoniyatlarini  baholashni,  bozor  talablarini
hisobga  olgan  holda  ularni  texnik,  texnologik  va  tashkiliy-iqtisodiy  qayta
o’zgartirish  rejalarini  ishlab  chiqishni  nazarda  tutuvchi  xususiylashtirishdan
keyingi  davrda  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikning  xo’jalik  yurituvchi
subyektlari  barqarorligini  ta’minlash  uchun  korxonalarni  qayta  tuzish  va  qayta
ta’mirlashni  mablag’  bilan  qo’llab-quvvatlash  tartibi  joriy  etiladi.  Keyinchalik
ishlab  chiqarishda  joriy  etish  uchun  asbob-uskunalar  va  mini  texnologiyalarning,
shu  jumladan  chet  el  asbob-uskunalari  va  mini  texnologiyalarining  doimiy
ishlovchi ko’rgazmalari tashkil etiladi.
3. Davlat organlari yangi ilmiy-texnika infrastrukturasi, shu jumladan fanga
va  ilmiy  ishlab  chiqarishga,  kichik  va  xususiy  firmalarga,  kompaniyalarga,
markazlarga  xizmat  ko’rsatuvchi  yordamchi,  funksional,  ilmiy  ishlab  chiqarish
infrastrukturasi barpo etilishiga ko’maklashadi.
Kichik  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlariga  axborot  xizmati  ko’rsatish
imtiyozli  shartlarda  amalga  oshiriladi.  Kredit  muassasalari,  qimmatli  qog’ozlar
bozorining  ahvoli  va  aksiyalar  kotirovkasi  to’g’risidagi  axborot,  shuningdek
xo’jalik yurituvchi subyektlar va ehtimol tutilgan sheriklar haqidagi axborot e’lon
qilinadi.  Marketing,  boshqaruv  maslahati,  audit,  reklama,  kontrolling,  tashqi
iqtisodiy  operatsiyalar  sohasida  ixtisoslashtirilgan  kichik  va  xususiy  korxonalar
tizimi yanada rivojlanadi. Tadbirkorlikni qo’llab-quvvatlash muammolari bo’yicha
ilmiy,  ma’lumotnoma  va  o’quv  adabiyoti,  har  chorakda  chiqadigan
“Xususiylashtirish”  byulleteni,  komplekt  asbob-uskunalar  kataloglari,  biznes-
kataloglar nashr etiladi.
4. Ijtimoiy himoya qilish tizimidan ijtimoiy kafolatlar va ijtimoiy qo’llab-
quvvatlash  masalalarini  aniq  farqlashni  nazarda  tutuvchi  prinsipial  yangi  tizimga
o’tish  maqsadida  amaldagi  qonunchilikka  tegishli  o’zgartirishlar  kiritiladi.  Bunda
darajalar  (korxona,  hudud,  respublika)  bo’yicha  tabaqalashtirilgan  ijtimoiy
10 kafolatlar  barcha  fuqarolarga,  shu  jumladan  kichik  va  xususiy  tadbirkorlik  bilan
shug’ullanuvchi  fuqarolarga  zarur  minimumda  berilishi  belgilanadi.  Ijtimoiy
kafolatlar  tarkibi,  tuzilmasi  va  miqdorlari  O’zbekiston  Respublikasi  qonunlari
bilan belgilanadi.
Darajalar  bo’yicha  tabaqalashtirilgan  ijtimoiy  qo’llab-quvvatlash,
birinchidan,  muayyan  muddatga  beriladi,  ikkinchidan,  tegishli  budjetning  ahvoli
bilan to’liq bog’lik bo’ladi, uchinchidan, iqtisodiy islohotning u yoki bu bosqichida
shakllangan  shart-sharoitlarga  bog’liq  bo’ladi.  Ijtimoiy  qo’llab-quvvatlash  qonun
hujjatlari  bilan  ham,  davlat  hokimiyati  va  boshqaruvi  mahalliy  organlarining,
korxonalarning  egalari  va  rahbarlarining  qarorlari  bilan  ham  amalga  oshirilishi
mumkin.
Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlari  tomonidan  “Korxonalar
to’g’risida”  O’zbekiston  Respublikasi  Qonunida  nazarda  tutilgan  ijtimoiy
kafolatlar ijro etilishi ustidan samarali 
nazorat ta’minlanadi. Majburiy tibbiy sug’urta masalalariga alohida e’tibor
beriladi. “Majburiy tibbiy sug’urta to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni
loyihasi  ishlab  chiqilmoqda  va  Oliy  Majlisga  kiritiladi.  Majburiy  tibbiy
sug’urtadan tushadigan mablag’larni hisobga olgan holda davlat budjetida soqlikni
saqlashga  xarajatlar  tuzilmasi  qayta  ko’rib  chiqilmoqda  va  tegishlicha,  kichik
biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlariga  soliq  solish  darajasini  pasaytirish
imkoniyati ko’rib chiqiladi.
Qishloqda  aholining  ish  bilan  ta’minlanishi  muammosiga  alohida  e’tibor
beriladi.  “Aholini  ish  bilan  ta’minlash  to’g’risida”  yangi  tahrirdagi  O’zbekiston
Respublikasi  Qonuni  loyihasi  ishlab  chiqilmoqda  va  ko’rib  chiqish  uchun  Oliy
Majlisga  kiritiladi.  Ushbu  qonunda  ishlab  chiqarishning  qayta  tuzilishi  natijasida
bo’shab qolgan xodimlarga ijtimoiy kafolatlar berilishini ta’minlash, aholining ish
bilan ta’minlanganligi holatiga bog’liq ravishda muayyan hududlarda qisqartirilgan
ish  vaqti  joriy  etish  imkoniyati,  yangi  ish  joylari  tashkil  etish  bo’yicha  ish
beruvchilarning  chiqimlarini  qisman  Xususiy  tadbirkorlikni  va  kichik  biznesni
qo’llab-quvvatlash  fondi  tomonidan  kompensatsiya  qilish  va  bo’shatilishi  kerak
11 bo’lgan  shaxslarni  qayta  o’qitish  bo’yicha  o’quv  tuzilmalari  tashkil  etish  nazarda
tutiladi.
5.  Davlat  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  uchun  kadrlar  tayyorlash,
qayta  tayyorlash  va  ularning  malakasini  oshirish  tizimini  rivojlantirishni
ta’minlaydi.  Aholini  ish  bilan  ta’minlash  dasturi  doirasida  amalga  oshirilayotgan
kadrlarni  qayta  tayyorlash  tizimi  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni
rivojlantirish  ehtiyojlarini  ko’zlab  qayta  yo’naltiriladi.  Kichik  biznes  va  xususiy
tadbirkorlik  uchun  kadrlar  tayyorlash,  qayta  tayyorlash  va  ularning  malakasini
oshirishni  amalga  oshiruvchi  muassasalar  va  tashkilotlar  amaldagi  qonunchilikda
belgilangan  tartibda  imtiyozlardan  foydalanadilar.  Kasbga  yo’llash  tizimi  tashkil
etiladi, biznes-inkubatorlar barpo etiladi.
Barcha  oliy  va  o’rta  o’quv  yurtlarida  bajarilishi  majburiy  bo’lgan  qishloq
yoshlarini  o’qishga  qabul  qilish  bo’yicha  kvota  belgilanadi.  Kvotalash  tartibi  va
shartlari,  kadrlar  tayyorlash  va  bitiruvchilardan  kichik  biznes  va  xususiy
tadbirkorlik  tizimida  foydalanish  Vazirlar  Mahkamasi  tomonidan  belgilanadi.
Davlat  o’quv  yurtlarida  tadbirkorlik  tuzilmalari  uchun  mutaxassislar  va  kichik
kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish respublika va
mahalliy budjetlar hisobidan, shuningdek o’quv yurtlari bilan korxonalar o’rtasida
tuziladigan  kontrakt  asosida  amalga  oshiriladi.  Mutaxassislar  va  ishchilar
tayyorlash  va  ularning  malakasini  oshirish  majburiy  hisoblanadi  hamda  davlat
organlari tomonidan ko’rsatilgan  muddatlarda  vaqti-vaqti bilan amalga  oshiriladi.
Xodimlarni  qayta  tayyorlash  va  ularning  malakasini  oshirish  shartnomalari
bajarilmagan  taqdirda  kichik  va  xususiy  korxonalar  moddiy  xarajatlarni  Vazirlar
Mahkamasi tomonidan belgilangan tartibda tegishli budjetga to’laydilar.
6.  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlarining  eksport-import
operatsiyalarida  qatnashishini  kengaytirish,  shuningdek  ushbu  subyektlarning
tashqi  iqtisodiy  faoliyat  sohasidagi  dasturlar  va  loyihalarni  amalga  oshirishda,
xalqaro  ko’rgazmalar  va  yarmarkalarda  ishtirok  etishi  bo’yicha  chora-tadbirlar
amalga  oshiriladi.  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikka  xorijiy  sarmoya
investitsiya loyihalari, chet elda reklama tashkil etish asosida jalb etiladi. Chet el
12 investitsiyalari  ochiq  tender  asosida  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va
xususiylashtirish  jarayonida  hamda  maxsus  investitsiya  savdolari  orqali,
shuningdek  boshqa  usullar  va  mexanizmlar  vositasida  jalb  etiladi.  Chet  el
investorlari  jalb  qilingan  holda  texnikaviy  yordam  dasturlari  doirasida  pilot
loyihalari amalga oshiriladi, yangi ilmiy-texnika infrastrukturasi fanga va firmalar,
kompaniyalar,  markazlarning  ilmiy  ishlab  chiqarishiga  xizmat  ko’rsatuvchi
yordamchi, funksional, ilmiy-ishlab chiqarish infrastrukturasi tashkil etiladi. Tarifli
bojxona boshqaruvi takomillashtiriladi.
3.Rivojlangan mamlakatlarda xususiy biznes va tadbirkorlikni davlat
tomonidan qo'llab quvvatlanishi.
Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni  rag’batlantirish  bo’yicha  davlat
tomonidan mablag’ bilan ta’minlash iqtisodiyotning normal mavjud bo’lishi uchun
zarur  bo’lgan  ishlab  chiqarish  va  ijtimoiy  infrastrukturani  barpo  etish  qismi
bo’yicha budjet mablag’lari hisobidan, shuningdek davlat tasarrufidan chiqarish va
xususiylashtirish  jarayonida  olingan  mablag’lar  hisobidan  amalga  oshiriladi.
Ushbu maqsadlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga imtiyozlar
berishda  paydo  bo’ladigan  budjetning,  kredit,  sug’urta  muassasalari  va
korxonalarining  yo’qotishlarini  kompensatsiya  qilishga,  kreditlarga  kafolat
berishga  va  tadbirkorlar  faoliyatini  sug’urta  qilishga  da’vat  etilgan  Xususiy
tadbirkorlik  va  kichik  biznesni  qo’llab-quvvatlash  fondi  (Biznes-fond)  tashkil
etildi.
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy qo’llab-quvvatlash ham
to’g’ridan  to’g’ri,  ham  bilvosita  (imtiyozli  soliq  solish)  mablag’  bilan  ta’minlash
yo’li  bilan  respublika  va  mahalliy  budjetlarning  mablag’larini,  jamoat
jamg’armalari  mablag’larini  jalb  etish,  tijorat  banklari  tomonidan  kredit
investitsiyasi berish, chet el va tadbirkorlik sarmoyasini investitsiya jarayoniga jalb
etish,  shuningdek  xususiy  xayr-ehson  va  qonunchilikda  taqiqlanmagan  boshqa
manbalar hisobiga amalga oshiriladi.
13 Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirish,  vodoprovodlar,
kanalizatsiya  tizimlari  va  inshootlari,  gaz  va  elektr  ta’minoti  tarmoqlari,  yo’llar
qurilishi, hududlarni obodonlashtirish, shuningdek ijtimoiy infrastrukturani ta’lim,
sog’liqni  saqlash,  madaniyat  va  sport  obyektlarini,  mehnat  kuchlari  ortiqcha
bo’lgan  qishloqlarda  esa  uy-joy  qurish  uchun  zarur  bo’lgan  qishloq,  joylarda
muhandislik  va  ishlab  chiqarish  infrastrukturasi  obyektlari  qurilishini  mablag’
bilan  ta’minlash  ushbu  obyektlarni  rivojlantirishning  tegishli  davlat  dasturlari
doirasida ustun darajada tegishli budjetlar va budjetdan tashqari fondlar hisobidan,
shuningdek  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirishdan  olinadigan
mablag’larning 20 foizini hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga yo’naltirish
hisobidan  amalga  oshiriladi.  Maqsadli  davlat  markazlashtirilgan  sarmoya
qo’yilmalarini  qishloqda  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  infrastrukturasini
rivojlantirishga  taqsimlash  davlat  hokimiyati  va  boshqaruvi  mahalliy  organlariga
yuklanadi.
Meliorativ,  gidrotexnika,  elektr  energetikasi  inshootlari  va  tarmoqlari
qurilishi,  yerlarga  suv  chiqarish,  ekologik  va  eroziyaga  qarshi  chora-tadbirlarni
amalga oshirish, kimyoviy melioratsiya, ko’p yillik ko’chatlar ekish, qayta ishlash
sanoati  korxonalari  qurilishi  va  ularni  texnika  bilan  qayta  jihozlash,  dehqon
(fermer)  xo’jaliklari,  jamoa  korxonalari  va  boshqa  korxonalarni  rivojlantirishga
ko’maklashish,  qishloq  joylarda  ishlab  chiqarish  infrastrukturasini  shakllantirish
tegishli davlat dasturlariga muvofiq amalga oshiriladi.
Qishloq  joylarda  ijtimoiy-madaniy  va  sport  maqsadlaridagi  barcha
muassasalarga,  shu  jumladan  nogironlar  va  mehnat  faxriylari  uylari,  bolalar  va
o’smirlar sport maktablari xarajatlari, shuningdek jismoniy tarbiya-sport tadbirlari
o’tkazishga  sarflanadigan  xarajatlar  ustun  darajada  budjetdan  mablag’  bilan
ta’minlanadi.
Soliq solish tartibi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini soliq
to’lashdan  ozod  qilish,  ularni  to’lashni  kechiktirish  va  bo’lib-bo’lib  to’lash  soliq
qonunchiligiga  muvofiq  belgilanadi.  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik
subyektlariga  soliq  krediti  berish  tizimi  joriy  etiladi,  shuningdek  davlat
14 tasarrufidan  chiqarilgan  va  xususiylashtirilgan  mulkdan  va  tabiiy  resurslardan
samarali foydalanishni tartibga soluvchi soliqlar joriy etiladi.
2.  Ulush  qo’shib  qatnashish  shartlarida  va  kredit  berish  shaklida  davlat
tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirishdan  olingan  mablag’lar  ustun  darajada
infrastrukturani  rivojlantirishga,  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni  qo’llab-
quvvatlashning  ustuvor  yo’nalishlarini  rivojlantirishga  yo’naltiriladi.  Biznes-
fondga  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish  jarayonida  olingan
mablag’larning 50 foizi beriladi.
3.  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlariga,  kredit
tashkilotlariga  tegishli  farq  Biznes-fond  mablag’lari  hisobidan  kompensatsiya
qilingan holda, imtiyozli foizli stavkalar bo’yicha kredit berilishi mumkin. Kichik
biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlariga  imtiyozli  shartlarda  kredit  beruvchi
kredit  tashkilotlari  imtiyozlardan  qonunchilikda  belgilangan  tartibda
foydalanadilar.  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlari  tomonidan
banklarga  to’lanadigan  kreditlar  to’lanmasligi  tavakkalchiligini  majburiy  sug’urta
qilish  tizimi  joriy  etiladi.  Bunda  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik
subyektlarining kreditlarni va kreditlardan foydalanganlik uchun foizlarni sug’urta
shartnomasida belgilangan muddat davomida o’z vaqtida va to’liq to’lash haqidagi
javobgarligi sug’urta obyekti hisoblanadi.
4.  Tadbirkorlik  sarmoyasini  investitsiya  jarayoniga  jalb  etish  maqsadida
kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlari ularga moliyaviy yordam ko’rsatish yo’li
bilan  ko’rsatib  o’tilgan  jamiyatlar  qatnashchilarining  vaqtincha  bo’sh  pul
mablag’larini jamlash uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining
o’zaro  kredit  berish  jamiyatini  tuzadilar,  manbalari  haqida  deklaratsiya
to’ldirilmaydigan 
 xususiy mablag’larga asoslangan agroinvestitsiya firmalari tashkil etiladi.
Kichik  va  xususiy  tadbirkorlikning  xususiylashtirilgan  korxonalari  va
subyektlari  asosiy  ishlab  chiqarish  fondlarini  tezlikda  yangilash  uchun  asosiy
fondlarning  tegishli  turlari  uchun  belgilangan  normadan  ikki  baravar  ko’p
bo’lmagan  miqdorda  ajratmalarni  ishlab  chiqarish  chiqimlariga  tegishli  deb
15 hisoblagan  holda  asosiy  ishlab  chiqarish  fondlarini  jadal  amortizatsiya  qilish
qo’llaniladi.  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlarini  jadal
amortizatsiya qilish mexanizmini qo’llash bilan bir qatorda amortizatsiya ajratmasi
sifatida, uch yildan ortiq xizmat qilgan asosiy fondlarning dastlabki qiymatining 50
foizigacha hisobdan chiqarib tashlashning qo’shimcha tizimi joriy etiladi.
5.  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikning  ilgari  xususiylashtirilgan
korxonalari  va  subyektlarining  to’lovga  qobiliyatini  tiklashning  haqiqiy
imkoniyatlariga  baho  berishga  asoslangan  hamda  ularning  moliya-xo’jalik
faoliyatini  davom  ettirishga  qaratilgan  qarzdorlarning  qarzni  to’lay  olmasligi
sanatsiyasi  tizimi  shakllantiriladi.  Qarzni  to’lay  olmaydigan  qarzdorlarning  mol-
mulkini  xususiylashtirish  hamda  umumiy  ishlab  chiqarish  tuzilmasi  tarkibida
haqiqiy  bankrotlarni  aniqlash  maqsadida  ishlab  chiqarish  obyektlarini
maydalashtirish chora-tadbirlari amalga oshiriladi.
Qarzdorlarning  mol-mulkini  kreditorlarga  berish  yo’li  bilan  to’lovlarni
tartibga solish imkoniyatini ta’minlovchi maxsus qimmatli qog’ozlar joriy etiladi.
Xususiylashtirishga  va  iqtisodiyotni  tarkibiy  qayta  qurishga  prinsipial  yangi
yondashuvlar  amalga  oshiriladi.  Bunda  yomon  ishlovchi  korxonalarning  mol-
mulki  yangi  bozor  sharoitlarida  ishlashga  moslashgan  yuqori  samarali
korxonalarga o’tadi. Qisman bankrot bo’lish tartibi yuritiladi.
V. Dasturning bajarilishini tashkil etish
Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirish  Davlat  dasturining
bajarilishi  davlat  boshqaruvi  organlari,  faoliyati  maqsadi  tadbirkorlikni  qo’llab-
quvvatlash  va  investitsiya  berish  hisoblangan  nodavlat  tuzilmalar,  shuningdek
jamoat  tashkilotlari  tomonidan  amalga  oshiriladi.  Davlat  boshqaruvi  mahalliy
organlari  bunda  asosiy  o’rin  tutishlari  kerak.  Bunda  shuni  hisobga  olish  kerakki,
dastur eng avvalo ma’muriy-buyruqbozlik chora-tadbirlariga emas, balki iqtisodiy
ta’sir ko’rsatish choralariga tayanadi, eng avvalo tadbirkorlik tuzilmalarini qo’llab-
quvvatlash  uchun  zarur  bo’lgan  tashkiliy  tuzilmalar,  mexanizmlar  va  shart-
sharoitlar  barpo  etilishiga  yo’naltirilgan  hamda  kichik  biznes  va  xususiy
16 tadbirkorlikni rivojlantirish Davlat dasturini amalga oshirish bo’yicha tadbirlarning
ro’yobga chiqarilishini o’z ichiga oladi.
4.O'zbekistonda xususiy biznes va tadbirkorlikning davlat tomonidan
qo'llab quvvatlanishi va rivojlantirish yo'nalishlari .
Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni  rag’batlantirish  bo’yicha  davlat
tomonidan mablag’ bilan ta’minlash iqtisodiyotning normal mavjud bo’lishi uchun
zarur  bo’lgan  ishlab  chiqarish  va  ijtimoiy  infrastrukturani  barpo  etish  qismi
bo’yicha budjet mablag’lari hisobidan, shuningdek davlat tasarrufidan chiqarish va
xususiylashtirish  jarayonida  olingan  mablag’lar  hisobidan  amalga  oshiriladi.
Ushbu maqsadlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga imtiyozlar
berishda  paydo  bo’ladigan  budjetning,  kredit,  sug’urta  muassasalari  va
korxonalarining  yo’qotishlarini  kompensatsiya  qilishga,  kreditlarga  kafolat
berishga  va  tadbirkorlar  faoliyatini  sug’urta  qilishga  da’vat  etilgan  Xususiy
tadbirkorlik  va  kichik  biznesni  qo’llab-quvvatlash  fondi  (Biznes-fond)  tashkil
etildi.
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy qo’llab-quvvatlash ham
to’g’ridan  to’g’ri,  ham  bilvosita  (imtiyozli  soliq  solish)  mablag’  bilan  ta’minlash
yo’li  bilan  respublika  va  mahalliy  budjetlarning  mablag’larini,  jamoat
jamg’armalari  mablag’larini  jalb  etish,  tijorat  banklari  tomonidan  kredit
investitsiyasi berish, chet el va tadbirkorlik sarmoyasini investitsiya jarayoniga jalb
etish,  shuningdek  xususiy  xayr-ehson  va  qonunchilikda  taqiqlanmagan  boshqa
manbalar hisobiga amalga oshiriladi.
Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirish,  vodoprovodlar,
kanalizatsiya  tizimlari  va  inshootlari,  gaz  va  elektr  ta’minoti  tarmoqlari,  yo’llar
qurilishi, hududlarni obodonlashtirish, shuningdek ijtimoiy infrastrukturani ta’lim,
sog’liqni  saqlash,  madaniyat  va  sport  obyektlarini,  mehnat  kuchlari  ortiqcha
bo’lgan  qishloqlarda  esa  uy-joy  qurish  uchun  zarur  bo’lgan  qishloq,  joylarda
muhandislik  va  ishlab  chiqarish  infrastrukturasi  obyektlari  qurilishini  mablag’
17 bilan  ta’minlash  ushbu  obyektlarni  rivojlantirishning  tegishli  davlat  dasturlari
doirasida ustun darajada tegishli budjetlar va budjetdan tashqari fondlar hisobidan,
shuningdek  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirishdan  olinadigan
mablag’larning 20 foizini hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga yo’naltirish
hisobidan  amalga  oshiriladi.  Maqsadli  davlat  markazlashtirilgan  sarmoya
qo’yilmalarini  qishloqda  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  infrastrukturasini
rivojlantirishga  taqsimlash  davlat  hokimiyati  va  boshqaruvi  mahalliy  organlariga
yuklanadi.
Meliorativ,  gidrotexnika,  elektr  energetikasi  inshootlari  va  tarmoqlari
qurilishi,  yerlarga  suv  chiqarish,  ekologik  va  eroziyaga  qarshi  chora-tadbirlarni
amalga oshirish, kimyoviy melioratsiya, ko’p yillik ko’chatlar ekish, qayta ishlash
sanoati  korxonalari  qurilishi  va  ularni  texnika  bilan  qayta  jihozlash,  dehqon
(fermer)  xo’jaliklari,  jamoa  korxonalari  va  boshqa  korxonalarni  rivojlantirishga
ko’maklashish,  qishloq  joylarda  ishlab  chiqarish  infrastrukturasini  shakllantirish
tegishli davlat dasturlariga muvofiq amalga oshiriladi.
Qishloq  joylarda  ijtimoiy-madaniy  va  sport  maqsadlaridagi  barcha
muassasalarga,  shu  jumladan  nogironlar  va  mehnat  faxriylari  uylari,  bolalar  va
o’smirlar sport maktablari xarajatlari, shuningdek jismoniy tarbiya-sport tadbirlari
o’tkazishga  sarflanadigan  xarajatlar  ustun  darajada  budjetdan  mablag’  bilan
ta’minlanadi.
Soliq solish tartibi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini soliq
to’lashdan  ozod  qilish,  ularni  to’lashni  kechiktirish  va  bo’lib-bo’lib  to’lash  soliq
qonunchiligiga  muvofiq  belgilanadi.  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik
subyektlariga  soliq  krediti  berish  tizimi  joriy  etiladi,  shuningdek  davlat
tasarrufidan  chiqarilgan  va  xususiylashtirilgan  mulkdan  va  tabiiy  resurslardan
samarali foydalanishni tartibga soluvchi soliqlar joriy etiladi.
2.  Ulush  qo’shib  qatnashish  shartlarida  va  kredit  berish  shaklida  davlat
tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirishdan  olingan  mablag’lar  ustun  darajada
infrastrukturani  rivojlantirishga,  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni  qo’llab-
quvvatlashning  ustuvor  yo’nalishlarini  rivojlantirishga  yo’naltiriladi.  Biznes-
18 fondga  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish  jarayonida  olingan
mablag’larning 50 foizi beriladi.
3.  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlariga,  kredit
tashkilotlariga  tegishli  farq  Biznes-fond  mablag’lari  hisobidan  kompensatsiya
qilingan holda, imtiyozli foizli stavkalar bo’yicha kredit berilishi mumkin. Kichik
biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlariga  imtiyozli  shartlarda  kredit  beruvchi
kredit  tashkilotlari  imtiyozlardan  qonunchilikda  belgilangan  tartibda
foydalanadilar.  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlari  tomonidan
banklarga  to’lanadigan  kreditlar  to’lanmasligi  tavakkalchiligini  majburiy  sug’urta
qilish  tizimi  joriy  etiladi.  Bunda  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik
subyektlarining kreditlarni va kreditlardan foydalanganlik uchun foizlarni sug’urta
shartnomasida belgilangan muddat davomida o’z vaqtida va to’liq to’lash haqidagi
javobgarligi sug’urta obyekti hisoblanadi.
4.  Tadbirkorlik  sarmoyasini  investitsiya  jarayoniga  jalb  etish  maqsadida
kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlari ularga moliyaviy yordam ko’rsatish yo’li
bilan  ko’rsatib  o’tilgan  jamiyatlar  qatnashchilarining  vaqtincha  bo’sh  pul
mablag’larini jamlash uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining
o’zaro  kredit  berish  jamiyatini  tuzadilar,  manbalari  haqida  deklaratsiya
to’ldirilmaydigan  xususiy  mablag’larga  asoslangan  agroinvestitsiya  firmalari
tashkil etiladi.
Kichik  va  xususiy  tadbirkorlikning  xususiylashtirilgan  korxonalari  va
subyektlari  asosiy  ishlab  chiqarish  fondlarini  tezlikda  yangilash  uchun  asosiy
fondlarning  tegishli  turlari  uchun  belgilangan  normadan  ikki  baravar  ko’p
bo’lmagan  miqdorda  ajratmalarni  ishlab  chiqarish  chiqimlariga  tegishli  deb
hisoblagan  holda  asosiy  ishlab  chiqarish  fondlarini  jadal  amortizatsiya  qilish
qo’llaniladi.  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  subyektlarini  jadal
amortizatsiya qilish mexanizmini qo’llash bilan bir qatorda amortizatsiya ajratmasi
sifatida, uch yildan ortiq xizmat qilgan asosiy fondlarning dastlabki qiymatining 50
foizigacha hisobdan chiqarib tashlashning qo’shimcha tizimi joriy etiladi.
19 5.  Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikning  ilgari  xususiylashtirilgan
korxonalari  va  subyektlarining  to’lovga  qobiliyatini  tiklashning  haqiqiy
imkoniyatlariga  baho  berishga  asoslangan  hamda  ularning  moliya-xo’jalik
faoliyatini  davom  ettirishga  qaratilgan  qarzdorlarning  qarzni  to’lay  olmasligi
sanatsiyasi  tizimi  shakllantiriladi.  Qarzni  to’lay  olmaydigan  qarzdorlarning  mol-
mulkini  xususiylashtirish  hamda  umumiy  ishlab  chiqarish  tuzilmasi  tarkibida
haqiqiy  bankrotlarni  aniqlash  maqsadida  ishlab  chiqarish  obyektlarini
maydalashtirish chora-tadbirlari amalga oshiriladi.
Qarzdorlarning  mol-mulkini  kreditorlarga  berish  yo’li  bilan  to’lovlarni
tartibga solish imkoniyatini ta’minlovchi maxsus qimmatli qog’ozlar joriy etiladi.
Xususiylashtirishga  va  iqtisodiyotni  tarkibiy  qayta  qurishga  prinsipial  yangi
yondashuvlar  amalga  oshiriladi.  Bunda  yomon  ishlovchi  korxonalarning  mol-
mulki  yangi  bozor  sharoitlarida  ishlashga  moslashgan  yuqori  samarali
korxonalarga o’tadi. Qisman bankrot bo’lish tartibi yuritiladi.
V. Dasturning bajarilishini tashkil etish
Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirish  Davlat  dasturining
bajarilishi  davlat  boshqaruvi  organlari,  faoliyati  maqsadi  tadbirkorlikni  qo’llab-
quvvatlash  va  investitsiya  berish  hisoblangan  nodavlat  tuzilmalar,  shuningdek
jamoat  tashkilotlari  tomonidan  amalga  oshiriladi.  Davlat  boshqaruvi  mahalliy
organlari  bunda  asosiy  o’rin  tutishlari  kerak.  Bunda  shuni  hisobga  olish  kerakki,
dastur eng avvalo ma’muriy-buyruqbozlik chora-tadbirlariga emas, balki iqtisodiy
ta’sir ko’rsatish choralariga tayanadi, eng avvalo tadbirkorlik tuzilmalarini qo’llab-
quvvatlash  uchun  zarur  bo’lgan  tashkiliy  tuzilmalar,  mexanizmlar  va  shart-
sharoitlar  barpo  etilishiga  yo’naltirilgan  hamda  kichik  biznes  va  xususiy
tadbirkorlikni rivojlantirish Davlat dasturini amalga oshirish bo’yicha tadbirlarning
ro’yobga chiqarilishini o’z ichiga oladi.
Jumladan,  tadbirkorlik  faoliyatini  davlat  ro yxatidan  o tkazish,  turliʻ ʻ
ruxsatnomalar  olish  va  boshqa  ko plab  xizmatlar  tartib-qoidalari  soddalashtirildi.	
ʻ
Bu borada qulaylik yaratish uchun Davlat xizmatlari agentligi va uning joylardagi
markazlari  tashkil  etildi.  Tadbirkorlik  subyektlarining  huquqlari  va  qonuniy
20 manfaatlarini  himoya  qilish  bo yicha  vakil  (Biznes-ombudsman)  lavozimi  joriyʻ
qilindi.
Barcha  hududlarda  tadbirkorlar  murojaatlarini  qabul  qilib,  hal  etishga
ko maklashadigan  Bosh  vazir  qabulxonalari  tashkil  etildi.  Vazirlar  Mahkamasi	
ʻ
huzurida  Tadbirkorlik  faoliyatini  rivojlantirishni  qo llab-quvvatlash  davlat	
ʻ
jamg armasi faoliyati yo lga qo yilib, unga 200 milliard so m va 50 million dollar	
ʻ ʻ ʻ ʻ
mablag ajratildi.	
ʻ
Tijorat  banklari  tomonidan  tadbirkorlarga  ajratilayotgan  kreditlar  hajmi
oshdi.
Bunday  amaliy  choralar  o z  natijasini  bermoqda.  Kichik  biznes	
ʻ
mamlakatimiz  yalpi  ichki  mahsulotining  qariyb  60  foizini,  sanoat  mahsulotlari
hajmining  uchdan  birini,  qishloq  xo jaligi  mahsulotining  98  foizini,	
ʻ
investitsiyalarning yarmini ta minlamoqda. Ko pgina viloyatlarda eksportning 70-	
ʼ ʻ
90 foizi aynan kichik biznesga to g ri keladi.	
ʻ ʻ
Joriy yilning 6 oyida tadbirkorlik subyektlari soni 60 mingtaga ortgan.
Yig ilishda  ushbu  ko rsatkichlar  islohotlarning  dastlabki  natijalari  ekani	
ʻ ʻ
ta kidlanib,  asosiy  e tibor  hanuzgacha  uchrayotgan  muammolarni  hal  etishga	
ʼ ʼ
qaratildi.
Davlatimiz  rahbari  viloyat,  tuman,  shahar  hokimlari  va  ularning  birinchi
o rinbosarlari  mutlaqo  yangicha  ishlab,  70  foiz  vaqtini  hududda  tadbirkorlikni
ʻ
rivojlantirishga sarflashi kerakligini ta kidladi.	
ʼ
Har  bir  viloyat,  tuman  va  shahar  hokimlari  va  ularning  birinchi
o rinbosarlari faoliyatiga yangi tashkil etilgan yoki faoliyati qayta tiklangan kichik	
ʻ
korxonalar  va  ularda  yaratilgan  ish  o rinlari  sonidan  kelib  chiqqan  holda  baho	
ʻ
berib, rag batlantirish bo yicha yangi tizim joriy etish vazifasi qo yildi.	
ʻ ʻ ʻ
Baho  berishda  korxonalarning  yashovchanlik  ko rsatkichi  asosiy	
ʻ
mezonlardan  biri  bo lishi  kerakligi  belgilandi.  Ya ni,  tashkil  etilayotgan	
ʻ ʼ
korxonalarning  kamida  50  foizi  keyingi  3  yil  davomida  ishlasa,  hokim  va  uning
tadbirkorlik  bo yicha  birinchi  o rinbosari,  Savdo-sanoat  palatasining  hududiy	
ʻ ʻ
bo limlari rahbarlarini qo shimcha moddiy rag batlantirish nazarda tutilmoqda.	
ʻ ʻ ʻ
21 Vazirlar  Mahkamasi,  Adliya  vazirligi,  Iqtisodiyot  va  sanoat  vazirligiga
ushbu yangi tizimni joriy qilish bo yicha ko rsatmalar berildi.ʻ ʻ
Yig ilishda  Prezident  Shavkat  Mirziyoyevning  Sirdaryo  viloyatiga  o tgan	
ʻ ʻ
haftadagi  tashrifi  doirasida  Xovos  tumanini  "Tadbirkorlik  hududi"ga  aylantirish
bo yicha taklif etilgan tashabbusni amalga oshirish masalasi ham ko rib chiqildi.	
ʻ ʻ
Iqtisodiyot  va  sanoat  vaziri  boshchiligidagi  Respublika  ishchi  guruhi  har
bir  tumanning  salohiyatidan  kelib  chiqib,  kichik  biznesni  rivojlantirish
yo nalishlari bo yicha takliflar ishlab chiqishi zarurligi qayd etildi. Ushbu takliflar
ʻ ʻ
asosida  tadbirkorlarga  ularni  amalga  oshirish,  kredit,  yer  va  bino  ajratish,
infratuzilmaga ulash kabi barcha masalalarda ko maklashiladi.	
ʻ
Videoselektorda  sanoat  sohasidagi  kichik  biznes  subyektlari  va  yirik
korxonalar  o rtasida  sanoat  kooperatsiyasini  keng  yo lga  qo yish  zarurligi	
ʻ ʻ ʻ
ta kidlandi.	
ʼ
Masalan,  avtomobilsozlik  va  qishloq  xo jaligi  mashinasozligi  tarmoqlari	
ʻ
o rganilganda  tadbirkorlik  subyektlari  va  yirik  sanoat  korxonalari  o rtasida	
ʻ ʻ
kooperatsiya  deyarli  yo qligi,  oqibatda  yurtimizda  ishlab  chiqarilayotgan	
ʻ
mahsulotlar  va  butlovchi  qismlar  import  qilinayotgani  ma lum  bo lgan.	
ʼ ʻ
Achinarlisi, ayrim sanoat korxonalari kichik ishlab chiqaruvchilar u yoqda tursin,
xaridorlar talabi bilan ishlashni ham bilmaydi.
Shu  bois  Iqtisodiyot  va  sanoat  vazirligiga  o nta  yirik  sanoat  tarmog i,	
ʻ ʻ
jumladan,  qishloq  xo jaligi  mashinasozligi,  elektrotexnika,  qurilish  materiallari,	
ʻ
kimyo, avtosanoat korxonalari bilan kichik biznes o rtasida sanoat kooperatsiyasini	
ʻ
yo lga qo yish vazifasi yuklatildi.	
ʻ ʻ
Shuningdek,  Axborot  texnologiyalari  va  kommunikatsiyalarini
rivojlantirish  vazirligi  bilan  birgalikda  kooperatsiya  yarmarkalari  o tkazish,	
ʻ
mahsulot  va  xizmatlar  o z  egasini  topishi  uchun  "Yagona  elektron  kooperatsiya	
ʻ
birja portali"ni tashkil etish bo yicha topshiriqlar berildi.	
ʻ
Yig ilishda  tadbirkorlik  rivojiga  to siq  bo layotgan  yana  bir  muammo  –	
ʻ ʻ ʻ
loyihalarni joylashtirish uchun yer ajratish masalasiga alohida e tibor qaratildi.	
ʼ
22 Bu tizim hanuzgacha ochiq-oshkora ishlamayotgani ko rsatib o tildi. Misolʻ ʻ
uchun, 3 ming 500 gektar maydon "Yer-elektron" axborot tizimiga taqdim etilgan
bo lsa-da, shundan 1 ming 300 gektari yoki 37 foizi savdoga qo yilgan, xolos.	
ʻ ʻ
Shu  bois,  mutasaddilarga  yer  ajratish  masalasini  idoralar  bilan  kelishish,
binoni  ro yxatdan  o tkazish  jarayonlarini  tubdan  soddalashtirish  bo yicha	
ʻ ʻ ʻ
ko rsatmalar berildi.	
ʻ
Banklarning  tadbirkorlik  subyektlariga  xizmat  ko rsatishini  yaxshilash  va	
ʻ
ajratilayotgan kreditlar samaradorligini oshirish masalasiga ham e tibor qaratildi.	
ʼ
Hozirda kredit olish istagidagi tadbirkorning murojaati  3 bosqichda,  ya ni	
ʼ
tuman-viloyat-respublika  darajasida  ko rib  chiqiladi.  Bankning  markaziy  idorasi	
ʻ
rozilik  bermasa,  tadbirkor  kredit  ololmaydi.  Oqibatda,  bu  jarayon  ayrim  hollarda
oylab cho zilib ketyapti.	
ʻ
Shu  bois,  banklarda  kredit  ajratish  masalalarini  bir  va  ikki  pog onaga	
ʻ
o tkazish,  70-100  nafar  xodim  ishlaydigan  filiallar  o rniga  10-15  nafar  shtatdan	
ʻ ʻ
iborat ixcham bank xizmatlari markazlarini ko paytirish lozimligi ta kidlandi.	
ʻ ʼ
Tadbirkorlarning  kredit  foiz  stavkalariga  oid  fikrlari  muhokama  qilinar
ekan,  kreditlar  bo yicha  kafolat  berish  va  foizlarni  qisman  qoplash  maqsadida	
ʻ
tashkil  qilingan  Tadbirkorlik  faoliyatini  rivojlantirishni  qo llab-quvvatlash  davlat	
ʻ
jamg armasi faoliyatini kuchaytirish muhimligi aytildi.	
ʻ
Tadbirkorlarning bino-inshootlarini buzish va buning uchun kompensatsiya
to lash borasida tizimli yondashuv yo qligi tanqid qilindi.	
ʻ ʻ
Albatta,  joylarda  amalga  oshirilayotgan  bunyodkorlik  ishlari  davomida
ayrim  binolarning  buzilishi  tabiiy  hol.  Biroq,  aholi  punktlarini  istiqbolda
rivojlantirish  rejalarini  hisobga  olmasdan,  katta  hududlarda  joylashgan  inshootlar
buzib yuborilayotgani oqibatida juda ko p miqdorda kompensatsiya to lovlari kelib	
ʻ ʻ
chiqmoqda.
Hokimliklar  buziladigan  binolarning  o rnida  yangi  korxonalarni  qurish	
ʻ
bo yicha  investorlarni  topib,  kompensatsiya  to lovini  ularning  hisobidan	
ʻ ʻ
to lanishini ta minlamayotgani sababli ushbu xarajatlar davlat byudjeti zimmasiga
ʻ ʼ
tushmoqda.
23 –  Barcha  hokimlarni  qat iy  ogohlantiraman  –  asosli  zarurat  bo lmaganʼ ʻ
holda  tadbirkorlarga  tegishli  mol-mulkni  buzishga  umuman  yo l  qo yilmasligi	
ʻ ʻ
zarur va shart, – dedi davlatimiz rahbari.
Adliya va moliya vazirliklari, Savdo-sanoat palatasiga Biznes-ombudsman
ishtirokida  mol-mulkni  buzish  va  kompensatsiya  to lash  tartiblarini  yanada	
ʻ
takomillashtirish yuzasidan taklif kiritish vazifasi qo yildi.	
ʻ
Yig ilishda  sud  tizimining  kichik  biznes  subyektlari  murojaatlariga	
ʻ
yondashuvi xususida ham so z bordi.	
ʻ
Ma lumki,  xorijiy  tajribada  70  foiz  nizolar  sudgacha  hal  etiladi.  Chunki	
ʼ
ishlarni  sudda  ko rib  chiqish  katta  xarajat  va  ko p  vaqt  talab  etuvchi  jarayon	
ʻ ʻ
hisoblanadi.
Shu  nuqtai  nazardan,  tadbirkorlar  bilan  bevosita  ishlaydigan  davlat
idoralarida  nizolarni  sudgacha  hal  etish  tuzilmalarini  tashkil  etish  zarurligi
ta kidlandi.  Adliya  vazirligi,  Oliy  sud  va  Savdo-sanoat  palatasiga  muqobil	
ʼ
hakamlik  sudlari  faoliyatini  va  mediatsiya  institutini  kengaytirish  masalalarini
nazarda tutuvchi qaror loyihasini ishlab chiqish topshirildi.
Iqtisodiyot  va  sanoat  vazirligi  tizimida  Tadbirkorlik  va  kichik  biznesni
rivojlantirish  agentligi  tashkil  etish  taklifi  bildirildi.  Mazkur  agentlik  ko rsatilgan	
ʻ
sohani  yuksaltirish  bo yicha  davlat  siyosatini  ishlab  chiqish  va  amalga  oshirish	
ʻ
uchun  mas ul  bo ladi.  Tadbirkorlik  faoliyatini  rivojlantirishni  qo llab-quvvatlash	
ʼ ʻ ʻ
davlat jamg armasi faoliyatini ham muvofiqlashtirib boradi.
ʻ
–  Faqat  katta  korxonalar  qurib,  aholi  bandligini  va  daromadini  oshirish,
byudjet  tushumlarini  ko paytirish  masalalarini  to liq  hal  eta  olmaymiz.  Turmush	
ʻ ʻ
darajasini  oshirishning  eng  muhim  yo li  tadbirkorlik  va  kichik  biznesni	
ʻ
rivojlantirishdir, – dedi Shavkat Mirziyoyev.
Yig ilishda muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddi vazirlik va	
ʻ
idoralar rahbarlari, hokimlar so zga chiqdi.	
ʻ
Birgina  so’nggi  to’rt  yil  ichida  186  turdagi  ruxsat  berish  tartibotlari  va
litsenziyalar  bekor  qilindi,  ularni  rasmiylashtirish  muddatlari  va  undiriladigan
yig’imlar miqdori ikki martadan ziyodroq qisqartirildi.
24 “Yagona  oyna”  tamoyilini  joriy  etish  va  ortiqcha  hujjatlarni  talab  qilish
yoki  ayrim  vakolatli  organlar  bilan  kelishish  jarayonlarini  bekor  qilish  hisobiga
ruxsat  berish  xarakteriga  ega  hujjatlar  va  litsenziyalarni  rasmiylashtirish  yanada
soddalashtirildi.
Shuningdek, tadbirkorlik subyektlarini davlat ro’yxatidan o’tkazish, mulkni
ro’yxatga olish, yer uchastkalari ajratish, ayrim faoliyat turlari bilan shug’ullanish
uchun  litsenziya  olish,  qurilishga  ruxsat  berish  va  infratuzilma  tarmoqlariga
ulanish  bo’yicha  soddalashtirilgan  tartiblar  joriy  etildi.  Internet  tarmog’i  orqali
Yagona  interaktiv  davlat  xizmatlari  portalida  davlat  xizmatlarini  ko’rsatishni
interfaol shaklga o’tkazish bo’yicha tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.
Kichik  biznes  subyektlari  tomonidan  taqdim  etiladigan  65  ta  statistik
hisobot  va  6  ta  soliq  hisobotlari  shakllari  bekor  qilindi,  shuningdek  mazkur
hisobotlarni taqdim etish mexanizmlari sezilarli darajada soddalashtirildi. Bugungi
kunda tadbirkorlik subyektlari soliq va  statistika  hisobotlari topshirishni,  bojxona
deklaratsiyalarini  rasmiylashtirishni  eski  usuldagi  qog’oz  to’ldirish  yo’li  bilan
emas, balki to’liq ravishda bevosita - elektron shaklda amalga oshirmoqda.
Ta'kidlash  joizki,  sanoatning  yengil,  oziq-ovqat  va  qurilish  materiallari
ishlab  chiqarish  kabi  ko’p  mehnat  talab  qiladigan  tarmoqlarida  ishchilarning  eng
ko’p  soni  ilgarigi  100  kishidan  200  kishigacha  oshirilgani  kichik  biznesni
rag’batlantirish borasidagi chora-tadbirlar tizimidagi muhim qaror bo’ldi.
Shu  bilan  bir  qatorda,  xususiy  tadbirkorlikning  iqtisodiyotdagi  roli  va
o’rnini tubdan oshirish, tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish yo’lidagi mavjud to’siq
va cheklovlarni tugatish, xususiy mulkning yalpi ichki mahsulotda, jumladan, xorij
sarmoyasi  ishtirokidagi  ulushini  izchil  oshirish  uchun  yanada  qulay  iqtisodiy,
huquqiy  sharoit  va  rag’batlar  yaratishga  qaratilgan  O’zbekiston  Repsublikasi
Prezidentining  2015-yil  15-maydagi  “Xususiy  mulk,  kichik  biznes  va  xususiy
tadbirkorlikni  ishonchli  himoya  qilishni  ta'minlash,  ularni  jadal  rivojlantirish
yo’lidagi  to’siqlarni  bartaraf  etish  chora-tadbirlari  to’g’risida”gi  PF-4725-sonli
Farmoni tasdiqlandi.
25 Mazkur  Farmon  ijrosini  ta'minlash  maqsadida,  2015-yil  20-avgustda
tadbirkorlik subyektlarining nazorat, huquqni muhofaza qiluvchi va boshqa davlat
organlari bilan o’zaro munosabatlarida oshkoralikni ta'minlash, ularning huquq va
qonuniy  manfaatlarini  himoya  qilish,  shuningdek,  ijtimoiy  xavfi  kam  bo’lgan
javobgarlikni  erkinlashtirish  kabi  tadbirkorlik  subyektlari  faoliyatining  deyarli
barcha  jihatlariga  tegishli  bo’lgan  40  dan  ortiq  qonun  hujjatlariga  o’zgartish  va
qo’shimchalar  kiritishni  nazarda  tutuvchi  “O’zbekiston  Respublikasining  ayrim
qonun  hujjatlariga  xususiy  mulkni,  tadbirkorlik  subyektlarini  ishonchli  himoya
qilishni  yanada  kuchaytirishga,  ularni  jadal  rivojlantirish  yo’lidagi  to’siqlarni
bartaraf  etishga  qaratilgan  o’zgartish  va  qo’shimchalar  kiritish  to’g’risida”gi
O’zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi.
Shuningdek,  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2015-yil
26-martdagi  qarori  bilan  O’zbekiston  Respublika  tovar-xomashyo  birjasining
maxsus axborot portali orqali elektron savdo yo’li bilan tadbirkorlik subyektlaridan
eng  zarur  tovarlar  (ishlar,  xizmatlar)ning  davlat  xaridini  tashkil  etish  tartibi
tasdiqlandi.
Davlat  va  xo’jalik  boshqaruvi  organlari,  mahalliy  davlat  hokimiyati
organlari  hamda  tijorat  banklari  tomonidan  ko’rsatiladigan  barcha  turdagi
xizmatlardan erkin foydalanishni ta'minlaydigan elektron raqamli imzo sertifikatini
berish  elektron  raqamli  imzolar  kalitlarini  ro’yxatdan  o’tkazish  markazi  -
O’zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo’mitasi huzuridagi Yangi texnologiyalar
ilmiy-axborot markazi tomonidan amalga oshirilishi belgilab qo’yildi.
Qolaversa,  tashqi  iqtisodiy  faoliyatni  amalga  oshirishga  doir  tartib-
tamoyillarni  soddalashtirish  maqsadida,  eksport-import  operatsiyalarini  amalga
oshirishda davlat  bojxona  xizmati  organlariga taqdim etiladigan hujjatlar  ro’yxati
tasdiqlanib,  tadbirkorlik  subyektlari  tomonidan  tashqi  iqtisodiy  faoliyatni  amalga
oshirishda  davlat  bojxona  xizmati  organlari  tomonidan  ushbu  ro’yxatda  nazarda
tutilmagan,  shuningdek  davlat  bojxona  xizmati  organlari  yoki  davlatning  boshqa
organlari tasarrufidagi qo’shimcha hujjatlarni talab etish taqiqlandi.
26 Farmonga  muvofiq,  joriy  yilning  1  iyulidan  boshlab  xususiy  tadbirkorlar
tomonidan  uch  nafargacha  xodimlarni  yollagan  holda  tadbirkorlik  faoliyatini
amalga oshirish huquqi berildi.
Shu  bilan  birga,  tadbirkorlik  faoliyati  huquq  va  kafolatlarini  himoya
qilishni  yanada  kuchaytirish  maqsadida  Bosh  prokuratura  tomonidan  davlat,
huquqni muhofaza qilish va nazorat qiluvchi organlarning kichik biznes va xusus
tadbirkorlik  subyektlari  faoliyatiga  asossiz  aralashishi,  tadbirkorlik  faoliyatiga
to’sqinlik  qilish  va  mulkdorlar  huquqlarining  buzilishiga  doir  masalalar  bo’yicha
murojaatlarni tunu kun uzluksiz qabul qilish tizimi joriy etildi.
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo’llab-quvvatlash va kichik ishlab
chiqarishni  tashkil  etishga  ko’maklashish  maqsadida  tijorat  banklarining  ishtiroki
yanada kengaydi. Ushbu maqsadlarda joriy yilning birinchi yarmida kichik biznes
subyektlariga  6,4  trillion  (jumladan,  1,4  trillion  so’mlik  mikrokredit)  so’m  kredit
ajratildi. Bu 2014 yilning shu davriga nisbatan 1,3 marta ko’pdir. Kichik biznesni
rivojlantirish  uchun  86,4  million  dollar  miqdorida  xalqaro  moliya  institutlarining
kredit liniyalari o’zlashtirildi.
Kichik biznes subyektlariga o’z mahsulotlarini tashqi bozorga chiqarishda
yordam  berish  maqsadida,  joriy  yil  boshidan  buyon  O’zbekiston  Respublikasi
Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  milliy  banki  huzuridagi  Kichik  biznes  va  xususiy
tadbirkorlik subyektlarining eksportini qo’llab-quvvatlash jamg’armasi tomonidan
416  tadbirkorlik  subyektiga  qiymati  512  million  dollarlik  mahsulotlarni  eksport
qilishga  ko’maklashildi.  Bundan  tashqari,  38  tadbirkorlik  subyektiga  406  million
so’m  miqdorida  moddiy  yordam  ko’rsatildi  va  xorijlik  xaridorlarni  topish  hamda
umumiy qiymati 5,6 million dollarlik eksport shartnomalarini imzolashga yordam
berildi.
Joriy  yilning  birinchi  yarmida  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik
subyektlari  «O’ztadbirkoreksport»  ixtisoslashtirilgan  tashqi  savdo  kompaniyasi
orqali 485 million dollarlik mahsulot eksport qildi. Bundan tashqari, «O’zstandart»
agentligi huzuridagi Mahsulotlar eksportini qo’llab-quvvatlash byurosi tomonidan
654  korxonaga  maslahat  xizmatlari  ko’rsatildi,  standartlashtirish,  metrologiya,
27 sertifikatlash,  akkreditatsiya,  mahsulotlar  eksporti  va  xalqaro  hamda
mamlakatlarga oid talablarni joriy etish sohasida 29 xalqaro bitim imzolandi.
Umuman olganda, ishbilarmonlik muhitini shakllantirish, kichik biznes va
xususiy tadbirkorlikni har tomonlama qo’llab-quvvatlash va rivojlantirishni yanada
kuchaytirish  borasida  amalga  oshirilgan  chora-tadbirlar  joriy  yilning  birinchi
yarmida  15,2  mingta  yangi  kichik  biznes  subyektini  tashkil  etish  imkonini  berdi.
Bu  ko’rsatkich  o’tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  6,3  foiz  ko’pdir.  Sanoat  va
boshqa  ishlab  chiqarish  tarmoqlari  (umumiy  ko’rsatkichning  36,5  foizi),  qurilish
(11,5  foiz),  shuningdek,  savdo  va  umumiy  ovqatlanish  sohasida  (29,8  foiz)  eng
ko’p kichik biznes subyekti tashkil etildi.
Xususiy  tadbirkorlikni  har  tomonlama  qo’llab-quvvatlash  natijasida  joriy
yilning  birinchi  yarmida  kichik  biznesning  sanoatdagi  ulushi  31,4  foiz  (2014-
yilning shu davrida 28,9 foiz bo’lgan), chakana tovar aylanmasida 86,3 foiz (85,9
foiz), pullik xizmatlarda 47,6 foiz (45,2 foiz) va bandlikda 77,2 foizga (76,8 foiz)
yetdi.
Ta'kidlash  joizki,  ishbilarmonlik  muhitini  takomillashtirish  hamda  kichik
biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirishni  qo’llab-quvvatlash  borasida
amalga  oshirilayotgan  chora-tadbirlar  Jahon  bankining  “Doing  Business”
hisobotida O’zbekiston Respublikasi reytingiga ijobiy ta'sir ko’rsatmoqda.
Xususan,  so’nggi  to’rt  yil  ichida  mamlakatimiz  reytingi  27  bandga
yaxshilanib, 168-o’rindan 141-pog’onaga ko’tarildi. Ayni shu davrda “Korxonani
ro’yxatdan  o’tkazish”  ko’rsatkichi  bo’yicha  respublika  reytingi  25  bandga,  ya'ni
90-o’rindan  65-o’ringa  ko’tarildi.  Bu  esa,  o’z  navbatida,  biznesni  tashkil  etish
bo’yicha  qonunchilikni  takomillashtirish  hamda  yangi  huquqiy  normalarni
amaliyotga joriy etishning samaradorligidan dalolat beradi.
28 29 Xulosa
Yuqoridagi bandlarning tarmoqlar kesimidagi tahlilidan ko’rinib turibdiki,
boshqa  tarmoqlarga  nisbatan  yaratilayotgan  ish  o’rinlari  samaradorligi  yuqori
bo’lgan  sanoat  tarmog’ida  kichik  biznesning  nisbatan  past  darajadagi  o’rnini
ko’rishimiz  mumkin.  Ushbu  ko’rsatkichni  hozirgi  o’sish  darajasining  saqlanib
qolishi  kelgusida  aholining  ish  haqi  va  tadbirkorlik  faoliyatidan  oladigan  real
daromadlarining  oshishi  bilan  bog’liq  muammolarni  keltirib  chiqarishi  mumkin.
Bu  holat  davlatning  aholiga  ajratadigan  ijtimoiy  kafolatlarini  cheklashiga  olib
kelishi mumkin.  
Kichik  bisnes  sub'yektlari  sonining  savdodagi  ulushi  yuqori  darajada
saqlanib  qolmoqda  (jami  kichik  biznes  sub'yektlarining  26,7%i  yoki  63,7  mingta
sub'yekt).  Chakana  savdo  tovar  aylanmasida  esa,  20,2%ni  kichik  bisnes  va
mikrofirmalarning  ulushi  tashkil  etgan  bo’lsa,  yakka  tartibdagi  tadbirkorlarning
ulushi  69,4%  ni  tashkil  etganini  ko’rishimiz  mumkin,  bu  bank  sektoriga  pul
tushumiga  salbiy  ta'sir  ko’rsatadi  va  kichik  biznes  sub'yektlarining  soliq
solinadigan bazasida nomuvofiqliklarni keltirib chiqaradi. 
30 ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР
1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил
24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси .
https://www.pv.uz/oz/ newspapers/poslanie-preidenta-respubliki-uzbekistan-
shavkata-mirzieeva-olij mazhlisu-2020
2. Edvard M. Do export processing zones attract FDI and its benefits (The 
experience from China). Institute for International Economic, Washington, DC, 
USA. International Economics and Economic Policy. Springer-Verlang. 2014. 87-
103 p.
3. Lin J. “New Structural Economics: A Framework for Rethinking 
Development,” World Bank Research Observer, Vol. 26, 2011. No. 2, pp. 193–221
4. Кузнецов В.П, Кузнецова С.Н, Лапаев Д.Н. Теоретические аспекты 
развития организационно-экономического механизма формирования 
промышленных парков. Казань, изд-во Познание Института экономики, 
управления и права. 2014. 148 с.
5. Кузык Б.Н, Яковец Ю.Б. Россия – 2050 Стратегия инновационного 
развития. Монография – М.: «Экономика», 2004.-128 c.
6. Ефимычев Ю.И., Трофимов О.В. Концептуальные основы стратегии 
инновационного развития промышленных предприятий: Монография. – Н. 
Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2010. – 273 с.
7. Агеева О.А, Щербинина Е.И. Существующие стратегические решения 
разработки инновационного проекта. Вопросы экономики и управления. 
Международный научный журнал № 2 (09) 2017. 71-73 с
8. Abdullayev S.A, Xajiyev B.D, Mambetjanov Q.Q. O’zbekistonning ijtimoiy- 
iqtisodiy rivojlanish strategiyasi. Darslik.-T.: “Barkamol fayz media”, 2018.-424 
b.
31