Diqqat. Bilish jarayoni xossalari, turlari va psixodiagnostikasi

Diqqat. Bilish jarayoni xossalari, turlari va
psixodiagnostikasi
                              
Reja:
1.Diqqat psixodiagnostikasi.
2.Diqqat psixodiagnostikasida korrektur sinov va Gorbov Shulte jadvallaridan 
foydalanish masalalari.
3.Diqqat psixodiagnostikasi uchun intellekt testlarining ayrim subtestlaridan 
foydalanish imkoniyatlari.
4.Xotira psixodiagnostikasi.
Xayolni diagnostika qilish metodlari.
                         Tayanch tushunchalar: 
Bilish  - psixik aks ettirish jarayoni, bilimlarni egallash va o`zlashtirishni ta`minlaydi, bilishga
qiziqish  –  aqliy   intellektual  hislar  mahsuli,  bu  odamning  tevarak  -  atrofdagi  olamni  bilish
ehtiyoji tariqasida namoyon bo`ladi. 
Diqqat  -  ongimizning  muayyan  ob`ektga  yo`naltirilishi  va  unda  to`planishidan  iborat  psixik
holat. D. ixtiyorsiz, ixtiyoriy va ixtiyoriydan keyingi turlarga ajratiladi. 
Diqqatning barqarorligi –  diqqatning ma`lum obektga uzoq vaqt davomida mutassil qaratilish
imkoniyati.
Diqqatning ko’lami - bir vaqtning o`zida diqqatning bir qancha ob`ektga qaratilishi imkoniyati.
Diqqatning  taqsimlanishi  –  diqqatning  bir  vaqtda  bir  necha  ob`ektga  yoki  faoliyatga
taqsimlanish xususiyati. 
Diqqatning ko’chishi – diqqatni ixtiyoriy ravishda bir ob`ektdan ikkinchi ob`ektga 
ko`chirish. 
Xayol  -  mavjud  tasavvurlar  asosida  yangi  obrazlarni  yaratishdan  iborat  psixik  aks
ettirish jarayonlaridan biri. U ixtiyorsiz va ixtiyoriy, ijodiy xayol turlariga ajratiladi. 
Xotira -  aks ettirilgan narsa va hodisalarni, tajribani esda qoldirish, esda saqlash va
zarur bo`lganda esga tushirishdan iborat psixik jarayon. 1.Diqqat psixodiagnostikasi
Shaxsni  psixologik  o‘rganishda  eksperimental  metodikalar  majmui
qo‘llaniladi  (S.Ya.Rubinshteyn  (1970);  B.V.Zeygarnik  (1976);  V.M.Bleyxer
(1976); E.T.Sokolova (1980); L.F.Burlachuk, S.M.Morozov (1989). Lekin bolalar
taraqqiyotini  psixologik  diagnostika  qilish  metodlariga  bag‘ishlangan  amaliy
tavsiyalar juda kam. (I.A.Sikorskiy, 1901; E.Klapared 1911; K.N.Kornilov, 1921;
I.V.Kruk,  1983;  A.S.Spivakovskaya,  1988).  Pedagogika  universitetlari  va
institutlari  talabalari  uchun  pedagogik  faoliyat  amaliyotida  qo‘llash  mumkin
bo‘lgan  aniq  psixologik  metodlarni  beradigan  o‘quv  qo‘llanmalar  yo‘q.
Psixologiya  bo‘yicha  mavjud  o‘quv  qo‘llanmalar  esa  talabalarni  bolalarni
psixologik  o‘rgani       metod  va  metodikalar  bilan  juda  oz  darajada  tanishtiradi.
(V.S.Muxina, 1985; M.V.Gamezo, I.A.Domashenko, 1986).
Ilk  bolalik  davrining  psixodiagnostikasi  turli  yosh  davrlarida  bola
rivojlanishini  baholash  imkonini  beradigan  uning  psixik  taraqqiyot  me'yorlariga
mos  yoki  mos  emasligini  aniqlash,  mavjud  me'yordan  chetga  chiqishlarini
aniqlash,  uni  tuzatishning  individual  choralarini  rejalashtirish  va  oldini  olish
bo‘yicha vositalar va metodlar majmuidan iborat. 
Turli  yosh  davridagi  bolalar  guruhini  tekshirishda  psixodiagnostika
metodikalari  o‘z  xususiyatlariga  ega.  Masalan,  chaqaloqlik  davridagi  bolalarni
tekshirishda  sensomotor  harakatlarni  o‘rganishga  mo‘ljallangan  metodlar
qo‘llaniladi:  boshini  ushlab  turishi,  predmetlarni  ushlashi,  o‘tirishi,  qayrilib
qarashi,  predmetning  orqasidan  ko‘z  bilan  qarashi  va  boshqalar.  (A.Anastazi,
1982).  3  yoshdan  6  yoshgacha  bo‘lgan  bolalarni  tekshirishda  sodda  harakatlarni
og‘zaki  qo‘llanmalarni  bajarishga  qaratilgan  topshiriqlar  beriladi.  Qalam  va
qog‘oz, plastilin va boshqa o‘quv vositalari qo‘llaniladigan topshiriqlar bola katta
bo‘lgan sayin qiyinlashtirib boriladi. 
Bolalarni  psixologik  tekshiruvda  chet  el  va  sobiq  ittifoq  psixologlari
foydalangan an'anaviy metodikalarni ko‘rib chiqamiz.
Sensomotor ta'sirlanish va diqqatni o‘rganish uchun metodikalar Insonning sensomotor sohasi asosiy nerv jarayonlari harakatchanligi tipini,
ixtiyoriy  diqqat  darajasini,  ishga  qobiliyatlilik  sur'atini  xarakterlaydi.  Ma'lumki,
bola  hayotining  dastlabki  yillarida  jismoniy  va  ruhiy  sifatlarining  rivojlanishida
sensomotor  faollik  bosh  miya  faoliyatida  shartli  reflektor  aloqalarning
mustahkamlanishiga  imkon  beradi  (Ya.P.Frumkin,  S.M.Livshits,  1979).  Ular  shu
bilan  birga  temperament,  iroda,  hissiyot  xususiyatlarining  hamda  bilish  psixik
jarayonlarining rivojlanishiga yordam beradi (E.A.Golubeva, 1980; E.B.AYurova,
1986).
Masalan,  1-2  yoshli  bolalar  sensomotor  sohasini  tekshirishda  an'anaviy
metodlardan  foydalanib,  u  yoki  bu  harakat  malakalarining  qanday
shakllanganligiga, ularning ma'lum yosh davridagi o‘rtacha ko‘rsatkichi qanchalik
mosligiga  e'tibor  beriladi.  Ko‘pincha  bu  tadqiqotlar  bolalar  motor  harakat
rivojlanishidagi  kechikishlarni  aniqlashga  qaratilgan  bo‘ladi.  Harakat
rivojlanishida  kechikish  mavjudligi  keyinchalik  bolaning  barcha  psixik
taraqqiyotida kechikish sodir bo‘lishining ob'ektiv zamini sifatida qaralishi kerak.
Shu  bilan  birga,  erta  Yurgan  bola  o‘z  tengdoshlarini  barcha  tomondan  qoldirib
ketadi,  deb  faraz  qilish  ham  xatodir.  Bola  hayotining  dastlabki  ikki  yilidagi
umumiy  jismoniy  taraqqiyot  bolaning  keyingi  aqliy  taraqqiyotini  belgilamaydi
(P.H.Mussen, 1987).
Bolaning  sensomotor  sohada  rivojlanish  darajasi  haqida  uning  atrofidagi
turli  predmetlar,  jumladan,  o‘yinchoqlar  bilan  harakat  qilish  xususiyatlari  darak
berib  turadi.  O‘yinchoqdan  diagnostik  qurol  sifatida  foydalanish  uning  tevarak-
atrofidagi  hodisalarni  bilishga  intilishi  va  faollik  darajasi  hamda  predmetlardan
foydalanishda  amaliy  ko‘nikmalarning  mavjudligini  aniqlash  imkonini  beradi.
Kattaroq  bolalarni  tekshirishda  konkret  psixologik  metodikalardan  foydalanish
mumkin. Chunki xuddi shu davrdan boshlab, so‘zli topshiriqlarni bajarish bo‘yicha
yo‘l-yo‘riqlarni  tushuna  boshlaydi,  unda  zarur  shaxsiy  sifatlar  shakllangan,
bilishga  qiziqish  rivojlangan,  u  kattalar  bilan  birga  eksperimental  psixologik
tadqiqotlarda nisbatan uzoqroq ishtirok etish holatida bo‘ladi. 
SEGEN DOSKASI Bu metodika oligofrenopedagogika asoschilaridan biri E.Segen tomonidan
ishlab  chiqilgan  bo‘lib,  bolaning  shakllarni  farqlash  qobiliyatini  aniqlashga,
motorika  xususiyatlarini  o‘rganishga  qaratilgan  (N.A.Shivarev,  1970).  Qattiq
qog‘oz kartonga 1-rasmdagi figuralar chiziladi. 
1-rasm. Segen doskasi
Keyin  ular  ehtiyotkorlik  bilan  qirqib  olinadi.  Har  bir  variant  bir-biridan
murakkabligi bilan ajralib turadi: 1 - doskada 10 ta har xil butun figuralar bor; 2 -
doskada 2 ta figura bo‘lib, ularning har biri ikki qismdan iborat; 3 - doskada har
biri  ikki  va  uch  qismdan  iborat  4  ta  figura;  4  -  doskada  ikki  qismdan  iborat  5
figura.
Bolaga  10 soniya  davomida doska  ko‘rsatiladi.  Keyin doskadagi  figuralar
stol ustiga tushadigan qilib ag‘dariladi. Eksperimentator ularni aralashtirib, har bir
figurani  o‘z  joyiga  qo‘yishni  so‘raydi.  Tajriba  boshida  eksperimentator  2-3
namunani  ko‘rsatib  berishi  mumkin.  Keyin  bolaning  o‘zi  topshiriqni  qanday
bajarayotganini  diqqat  bilan  kuzatadi.  Bunda  bola  «sinash  va  xato  qilish»  kabi
harakatlar  qiladimi,  figuralarni  joyiga  qo‘yishda  bola  qanchalik  diqqat-e'tiborli,
buni u qanchalik o‘rganadi, tadqiqotchi shu kabilarga e'tibor berib, kuzatishi kerak.
Birinchi  topshiriqni  bajargandan  so‘ng,  keyingi  qiyinroq  topshiriqqa  o‘tiladi. Sinaluvchining har bir topshiriqni bajarish vaqti, uning qilgan harakatlari maxsus
qog‘ozga  yozib  boriladi  (3-jadval).Sinaluvchi  topshiriqlarni  o‘zi  bajara  olmasa,  1
daqiqadan so‘ng unga yordamlashish mumkin .
3-jadval
Figuralarni joylashtirish bo‘yicha topshiriqlarni
bajarish qarori
Doska № Sinaluvchi
harakatlari Ko‘rsatilgan
yordam turi Topshiriqni
bajarish vaqti
Bu  metodika  juda  sodda  bo‘lib,  3  yoshdan  katta  bolalarni  tekshirishda
foydalanish  mumkin.  Bolalar  figuralarni  o‘yin  deb  qabul  qilib,  bu  topshiriqlarni
qiziqib bajaradilar.
                P'eron- Ruzer metodikasi
Metodika  qurish-yasash  xususiyatlari,  maqsadga  yo‘nalgan  ko‘nikmalarni
egallash  imkoniyatlarini,  harakatlarning  yangi  usullarini  o‘zlashtirishni
o‘rganishga  mo‘ljallangan.  Bu  metodika  yordamida  ixtiyoriy  diqqat  hajmi,  uning
barqarorligi  haqida  bilib  olish  mumkin.  Tajriba  o‘tkazish  uchun  10  qatordan
geometrik  figuralar  chizilgan  maxsus  qog‘oz  varag‘i  oldindan  tayyorlanadi  (1-
ilova). 
Yuqoridagi to‘rtta figuraga turli belgilar qo‘yib chiqilib, qog‘ozdagi boshqa
figuralarga ham  xuddi  shunday  belgilar qo‘yib chiqish sinaluvchiga  taklif etiladi.
U  o‘z  harakatlarini  namuna  bilan  solishtirishi  mumkin.  Olingan  natijalarni  tahlil
qilish  va  qayta  ishlashda  100  ta  figurani  chizishga  ketgan  vaqt,  ehtimoli  bo‘lgan
xatolar  soni,  topshiriqni  bajarish  xarakterini  tahlil  qilishda  yosh  me'yorlarini
hisobga olish zarur (4-jadval).                                                            4-
jadval
7-8  yoshli  bolalar  uchun  P'eron  -  Ruzer  metodikasi  bo‘yicha  qog‘ozni
to‘ldirish normalari (M.P.Kononova natijalari).
To‘ldirish vaqti Xatolar soni Sifati(%) ()
1 daqiqa 15 soniya - 100
1 daqiqa 45 soniya 2 60
1 daqiqa 50 soniya 3 50
2 daqiqa 10 soniya 6 20
Bunda  sinaluvchining  chalg‘iganligi,  ishni  davom  ettirish  zarurligi  haqida
eslatilganligi va hokazolar e'tiborga olinadi.
Diqqatning  ko‘chishi,  uzoq  davom  etadigan  aqliy  ishga  qobiliyatini
o‘rganish  maqsadida  I.V.Kruk  (1986)  tomonidan  taklif  etilgan  metodikaning
o‘zgartirilgan  variantini  qo‘llash  mumkin.  Uning  mazmuni  quyidagicha:  bola  1-
qog‘ozni  to‘ldirgandan  so‘ng,  to‘ldirish  qo‘llanmasi  o‘zgartirilib,  2-qog‘oz  taklif
etiladi; o‘sha belgilarni boshqa geometrik figuralarga qo‘yib chiqish kerak. Keyin
3-qog‘oz  ko‘rsatiladi:  toq  qatorlar  1-qog‘oz  namunasi  bo‘yicha,  juft  qatorlarni  2-
qog‘oz  namunasi  bo‘yicha  to‘ldiriladi.  Olingan  natijalar  quyidagicha  qayta
ishlanadi. 1 va  2-chi qog‘ozlarni  to‘ldirish  uchun ketgan vaqt orasidagi  farq vaqt
etishmovchiligi –E ni aniqlash orqali amalga oshiriladi:
              E=t
1 +t
2
Bu erda t – qog‘ozlarni to‘ldirish uchun ketgan vaqt.
Bundan tashqari, xatolar farqi (XF) quyidagi formula bilan aniqlanadi. 
         XF=3K-/IK+2K/;
Bu erda k – har bir qog‘ozni to‘ldirishdagi xatolar. Xatolar  farqi  ko‘rsatkichi  ixtiyoriy  diqqat  darajasining  pastligi,  aqliy  ish
qobiliyati yomonligi mezoni sifatida qaralishi mumkin.
Bolalar  bu  topshiriqni  qiziqib  bajaradilar,  yaxshiroq  natijaga  erishishga
intiladilar. 5-6 yoshli bolalar qog‘ozni to‘ldirishni Yuqoridagi 4 ta figuraga qarab
bajaradi.  9-10  yoshli  o‘quvchilar  esa  1  daqiqadan  so‘ng  bu  ishlarni  eslab  qolib
mustaqil bajaradi.
2.Diqqat  psixodiagnostikasida  korrektur  sinov  va  Gorbov   Shulte
jadvallaridan foydalanish masalalari 
 
Bu  metodikadan  diqqatning  ko‘chish  va  bo‘linish  xususiyatlarini,
sensomotor reaktsiyalar tezligini o‘rganish uchun foydalaniladi. Sinaluvchilarga 1
dan 25 gacha sonlar ixtiyoriy joylashtirilgan 5 ta jadval ketma - ket ko‘rsatiladi 
(2-ilova). 
U sonlarni tartib bilan izlab ko‘rsatishi va ovoz chiqarib aytishi kerak. Har
bir topshiriqni bajarish vaqti tadqiqot qaroriga yozib boriladi (5-jadval). 
Sinaluvchi  faoliyatini  miqdoriy  baholashdan  tashqari  sensomotor
reaktsiyalar tezligining sifatiy tahlili ham amalga oshiriladi. «Topshiriqni bajarish
xususiyatlari» bo‘limiga sinaluvchi o‘zini qanday tutganligi, verbal va emotsional
reaktsiyalari  yozib  boriladi.  6-7  yoshli  bolalar  uchun  bitta  jadvalni  1-1,5  daqiqa
qarash  me'yoriy  hisoblanadi,  o‘rtacha  o‘quvchilar  uchun  45  soniyadan  1
daqiqagacha  me'yor  hisoblanadi.  Katta  bog‘cha  davridagi  bolalar  va  1-2-sinf
o‘quvchilari  ba'zi  sonlarni  chalkashtirib  Yuboradilar.  10-12  yoshli  bolalar  uchun
sensomotor  reaktsiyalar  tezligi  oshishi,  harakatlarning  avtomatlashuvi
xarakterlidir.
                                        5-jadval. Shult jadvalidan foydalanishda tadqiqot qarori
№ jadval Topshiriqni bajarish xususiyatlari Vaqt (soniya)
Har  bir  topshiriqni  bajarish  xususiyatlari  hamda  5  ta  jadval  bo‘yicha
olingan  natijalarni  tahlil  qilib,  tadqiqotchi  nerv  jarayonlari  o‘zgarishini,  jismoniy
va  ruhiy  zerikish  hodisasini  aniqlaydi.  Masalan,  agar  har  bir  keyingi  topshiriqni
bajarish  vaqti  oshib  borsa,  tez  charchash,  ixtiyoriy  diqqat  darajasining
susayganligidan  dalolat  beradi.  Bu  metodikadan  foydalanish  bolalarning  diqqati
xususiyatlarini tajribada o‘rganish imkonini beradi. 
Krepelin bo‘yicha sanash va hisoblash
Bu  metodikadan  murakkab  sezgi  harakat  reaktsiyalarini,  ish  qobiliyatini,
ixtiyoriy  diqqat  barqarorligini,  psixik  jarayonlar  kechishining  tezligini  aniqlash
uchun foydalanish mumkin. Ushbu metodikani qo‘llash uchun sinaluvchi bir necha
o‘nliklar  ichida  eng  sodda  arifmetik  operatsiyalar  –  qo‘shish  va  ayirishni  bilishi
kerak.  Krepelin  metodikasida  sinaluvchiga  qo‘shilishi  va  ayrilishi  kerak  bo‘lgan
sonlar jufti yozilgan maxsus qog‘oz taklif etiladi. 
Krepelin bo‘yicha hisoblashda, (masalan: 30 da 3 gacha, 100 dan 7 gacha)
tadqiqot  qarorida  to‘xtab  qolishning  uzoqligi  va  xatolar  xarakteri  qayd  etib
boriladi. 
Masalan: 
30-3....27....24....21....19*....18....1...12....9....6....3....0
Xato  hisoblashlar  ham  hisobga  olinib  (*)  bilan  belgilab  qo‘yiladi,
sinaluvchiga  xatolarni  to‘g‘rilash  taklif  qilinadi.  Vaqt  nuqta  bilan  qayd  etiladi.
Qoidaga ko‘ra «nuqta» shartli ravishda 1 soniyaga to‘g‘ri keladi. Shuni  qayd  etish  lozimki,  bu  metodika  aqliy  ish  qobiliyati  jadalligini
o‘rganishga  ham  mo‘ljallangan.  Bajarilgan  qo‘shish  va  ayirishlar  soni  ko‘pligi
aqliy malakaning avtomatlashganidan, diqqatni uzoq vaqt bir narsaga to‘play olish
qobiliyati  mavjudligidan  dalolat  beradi.  Bajarilgan  topshiriqlar  sonining  kamligi,
ko‘p  to‘xtab  qolish  faol  diqqatning  barqaror  emasligidan,  psixik  tez  charchashga
moyillikdan dalolat beradi. 
Burdon korrektur sinovi
Boshlang‘ich  va  yuqori  sinf  o‘quvchilari  faol  diqqatining  xususiyatlarini,
uning  ko‘chishi  xususiyatlarini  o‘rganish  uchun  B.Bourdonning  korrektur  sinovi
metodikasidan  foydalanish  mumkin.  Bu  metodika  diqqatning  tebranishi,  ko‘rish
analizatori  uzoq  vaqt  ishlaganda  bir  xil  ko‘ruv  qo‘zg‘atuvchilariga  nisbatan
sinaluvchining  charchashini  aniqlashga  imkon  beradi.  Buning  uchun  P.A.Rudik
tomonidan  o‘zgartirilgan  Burdon  testi  maxsus  qog‘ozda  ko‘rsatiladi.  Qog‘ozda
harflar  tasodifiy  ravishda  yozilgan  bo‘lib,  sinaluvchi  ularning  ikkitasi   to‘rttasini
o‘chirishi  kerak.  Bunda  eksperimentator  har  30   60  soniyada  sinaluvchi  qalami
turgan  joyni  belgilab  ko‘yadi,  shu  bilan  birga  barcha  topshiriqni  bajarish  uchun
ketgan umumiy vaqt ham hisobga olinadi. 
Tajribani bir sinaluvchi ustida individual va guruh bilan o‘tkazish mumkin.
Tajribani  boshlashdan  oldin,  sinaluvchilarga  ko‘rsatma  beriladi  va  1  daqiqa
davomida mashq qildirib o‘rgatiladi, mashqlardan so‘ng sinaluvchi asosiy vazifani
bajarishga kirishadi. Tajriba 5 daqiqa davom etadi (3-ilova). 
Tadqiqot natijalarini qayta ishlash maxsus qog‘oz orqali amalga oshiriladi.
Unda  o‘chiriladigan  harflar  o‘rni  va  o‘chiriladigan  harflar  soni  o‘ng  tomonda  va
har  bir  qatorga  o‘tganda  bu  o‘chiriladigan  sonlarning  yig‘indisi  chap  tomonda
beriladi.  Kalit  (blank)ni  sinaluvchi  qog‘ozi  ustiga  qo‘yib  tadqiqotchi  miqdoriy
tahlilni osongina olib borishi mumkin. Korrektur sinovni bajarish natijalari (diqqatning to‘planganligi, topshiriqni
bajarish  tezligi,  diqqatning  ko‘chishi)ni  miqdoriy  aniqlash  mumkin.  Diqqatning
to‘planganlik darajasi (K)ni quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin:
K
 K = P
1 -P
2 -P
3 *
100%
P
bu erda p1 – to‘g‘ri o‘chirilgan harflar yig‘indisi;
p
2  –o‘chirilmay qolgan harflar yig‘indisi ;
p
3 –noto‘g‘ri o‘chirilgan harflar yig‘indisi;
p –o‘chiriladigan harflar AMKZ  larning umumiy yig‘indisi.
Diqqatning to‘planish darajasi  (K)ni topish uchun umumiy va ishning har
bir daqiqasi bo‘yicha (K1, K2, K3, K4, K5,)larni hisoblash mumkin.
Psixotexnikada  diqqatning  to‘planishi  (K)ni  sifatiy  baholashda  quyidagi
mezon qabul qilinadi: juda yaxshi – 81–100%, yaxshi – 61–80%, o‘rta – 41–60%,
yomon – 21–40%, juda yomon – 0–20%.
Topshiriqni  bajarish  tezligi  ko‘rsatkichi  (A)  quyidagi  formula  bilan
aniqlanadi:
A
 A = S
t
bu erda S – sinaluvchining korrektur jadvalda ishlagan qismi; 
t – bajargan vaqti.
Diqqatning  ko‘chishini  o‘rganish  uchun  sinaluvchiga  korrektur  jadvaldagi
toq va juft qatorlardagi har xil harflar to‘plamini o‘chirish taklif etiladi. Diqqatning
ko‘chish darajasi ( C ) quyidagi formula bilan hisoblanadi:
C S
o * C = 100.
S
bu erda S
0 –xato ishlangan qatorlar soni;
 S – sinaluvchi jadvalda ishlagan qatorlarning umumiy soni.
Tadqiqot  natijalarini  grafik  tarzida  tasvirlash  mumkin.  Bunda  abtsissa
o‘qiga  –  ish  tezligining  o‘zgarishi  (ma'lum  vaqt  birligida  qarab  chiqilgan  harflar
soni) va ordinata o‘qiga aniqlikning o‘zgarishi (o‘sha vaqt oralig‘ida xatolar soni)
joylashtiriladi.  Bu  diqqatning  o‘zgaruvchanligi  xarakterining  rivojlanishini
kuzatish  imkonini  beradi.  To‘g‘ri  o‘chirilgan  harflar  soniga  qarab  diqqat
barqarorligi  darajasi  haqida  xulosa  qilish  mumkin.  Xatolar  qog‘ozning  hamma
erida  borligi  diqqatning  tebranishi  haqida  ma'lumot  beradi.  Agar  tajriba  oxirida
xatolar  ko‘payib  ketsa,  bu  diqqatning  umumiy  kuchsizligi,  ish  qobiliyatining
sustligidan  dalolat  beradi.  Topshiriqni  tez  bajarish  va  xatolarning  yo‘qligi
o‘quvchida ixtiyoriy diqqat barqarorligidan dalolat beradi. 
Bog‘cha  yoshidagi  bolalarda  bu  tadqiqotni  o‘tkazish  uchun  frantsuz
oftalmologi  E.Landolt  tomonidan  korrektur  sinovning  uzuklarga  asoslangan
o‘zgartirilgan variantini qo‘llash mumkin.
Tajriba qog‘ozi turli tarafga qaratilgan – uzuklarning tasodifiy to‘plamidan
iboratdir (4-ilova).
Tajriba va unda olingan natijalarni qayta ishlash, xuddi B.Bourdon jadvali
metodikasiday olib boriladi. 
3.Diqqat  psixodiagnostikasi  uchun  intellekt  testlarining  ayrim
subtestlaridan foydalanish imkoniyatlari
 Koss kubiklari
Bu  metodika  1923  yilda  S.C.Koss  tomonidan  taklif  etilgan  bo‘lib,  fazoda
ish  tutish,  diqqat,  ziyraklik,  qurish,  yasash  xususiyatlarini  o‘rganishga
mo‘ljallangan.  Bu  metodika  D.Wechslerning  (1939,  1955)  metodikasiga  aqlni
tekshirish subtesti sifatida kiritilgan. Odatda uni kattalarni tekshirishda qo‘llashadi, lekin  bunday  topshiriqlarni  bolalar  ham  qiziqib  o‘ynaydilar.  Bolalar  berilgan
namunaga ko‘ra kubiklardan figuralar yasashlari kerak( 5 -ilova).
Tajriba  o‘tkazish  uchun  bir  xilda  bo‘yalgan  plastmassa  yoki  yog‘och
kubiklar  kerak  bo‘ladi.  Kubiklarning  kattaligi  3x3  sm,  shakli  va  rangi  har  xil
figuralar  chizilgan  10  ta  rasm  zarur.  Sinaluvchi  uchun  ko‘rsatma:  «Shunday
figurani to‘rtta kubikdan yasab ko‘r». Rasmning birinchi namunasi ko‘rsatiladi va
sinaluvchi taklif etilgan figurani kubiklardan yasay boshlaydi. 
Kubiklarni  rasmning  ustiga  qo‘yib,  topshiriqni  bajarish  man  etiladi.  Vaqt
hisobga olinadi. Topshiriqni bajarishning aniqligiga va uzoqligiga bog‘liq ravishda
miqdoriy baho qo‘yiladi. 
Bog‘cha  yoshidagi  va  boshlang‘ich  sinfdagi  bolalar  topshiriqni
bajarishganda ozroq yordam berish mumkin. Bola agar qiynalsa, 1-2 figurani yasab
ko‘rsatish  kerak.  Bunda  eksperimentator  faqatgina  yasab  ko‘rsatmasdan,  qurish
printsipini  ham  tushuntiradi.  Figurani  yasab  bo‘lgach,  eksperimentator  kubiklarni
buzib  tashlaydi  va  sinaluvchiga  mustaqil  kubiklarni  yasashni  aytadi.  Tadqiqot
qarorida ko‘rsatilgan yordam va bajarilgan vaqt yozib qo‘yiladi.
                            Link kubi
Bu  metodika  diqqat  barqarorligini,  ziyrakligini,  hissiy  reaktsiyani
aniqlashga  imkon  beradi.  Tajriba  o‘tkazish  uchun  3x3  sm.  kattalikda  bir  xil  27
kichik kubiklardan  iborat kub kerak. Kichik kubchalarning tomonlari 3 xil (qizil,
yashil,  sariq)  ranglarga  bo‘yalgan  bo‘ladi,  ulardan  tashqi  tomonidan  bir  xil
rangdagi katta kubik yasash mumkin bo‘lsin.
Bolaga  bir  xil  rangli  kub  ko‘rsatiladi  (masalan,  qizil),  so‘ngra  buzib
tashlab,  xuddi  shundayini  yana  qurish  kerakligi  aytiladi.  Eksperimentator
qo‘shimcha  ravishda  bolaga,  agar  u  qizil  tomonini  ichkarida  qoldirsa,  unda  qizil
rang  tashqari  tomonda  etishmasligi  aytiladi.  Topshiriqni  bajarish  vaqtida
sinaluvchining  ziyrakligiga,  uquvchanligiga,  tez  bajarishiga,  hissiyotiga  ahamiyat
beriladi. Bularni hammasi oldindan tayyorlangan tadqiqot qaroriga yozib qo‘yiladi.
sinaluvchi qurish usulini  qanchalik tez o‘zlashtirganligi  ham  yozib qo‘yiladi,  uch tomondan ham qizil kubikchani burchaklariga, bitta ham qizil tomoni yo‘q kubikni
o‘rtaga  joylashtirish  kerak.  Sinaluvchi  3-4  kubikni  qo‘liga  olib,  qurish  usulini
yaxshi  tushunmagan  bo‘lsa,  unga  aytib  yordam  ko‘rsatiladi.  Lekin  bu  bolaning
ziyrakligi oz rivojlanganligidan dalolat beradi.
Eksperimentator  bola  topshiriqni  bajarayotganida  uning  harakatlarini,
xatolarini,  diqqati  xususiyatlarini  kuzatib,  yozib  boradi.  Masalan,  diqqatdagi
xatolar quyidagicha bo‘lishi mumkin:
a)  bu  kubikning  joyini  to‘g‘ri  aniqlab,  sinaluvchi  uni  noto‘g‘ri  aylantirib
Yuboradi, shundan so‘ng xatoni to‘g‘rilash qiyin bo‘ladi;
b)  o‘rtaga  ikki  tomoni  qizil  kubik  qo‘yib  qo‘yilsa  ham  shunday  xato
bo‘lishi mumkin, o‘rtaga faqat bir tomonida qizil bor kubiklarni qo‘yish kerak. 
Bu xatolar diqqatning parishonligidan, barqaror emasligidan dalolat beradi.
(S.YA.Rubinshteyn, 1970). Bu vazifani bajarishda bolalar ikki usulni qo‘llaydilar.
Birinchisi, muvafaqqiyatsizroq bo‘lib, sinaluvchi navbatdagi joyni to‘ldirish uchun
kubik izlaydi. Ikkinchi usulda, sinaluvchi har bir kubikni qo‘liga olib, uning uchun
mos  joyni  izlaydi.  Odatda  topshiriqni  bajarishni  birinchi  usul  bilan  boshlaydilar,
lekin birozdan so‘ng ikkinchi usul bilan topshiriqni bajarishga kirishadi.
Bolalar kubiklarni qurishga turlicha munosabatda bo‘ladilar. Masalan, 3-4
yoshli  bolalar  qo‘llanmani  darrov  tushunmaydilar  va  ularning  ko‘pchiligi
topshiriqni  bajarishda  tartibsiz  harakat  qiladilar.  6-7  yoshli  bolalar  bo‘lsa,
xatolarga  yo‘l  qo‘ysalar  ham,  diqqat  bilan,  tartibliroq  harakat  qiladilar.
Boshlang‘ich  sinf  o‘quvchilari  ham  topshiriqni  bajarishda  xatoga  yo‘l  qo‘yadilar.
Lekin  ular  bu  topshiriqni  tezroq  bajaradilar.  10-11  yoshli  bolalar  qo‘llanmani
yaxshi tushunadilar, o‘z xatolarini o‘zlari tuzatadilar.
 
           4.Xotira psixodiagnostikasi 
        Barcha  yoshdagi  bolalarda  xotira  juda  kuchli  rivojlanadi.  Kichik
bolalar  ham  vaqt  va  fazoni  yaxshi  farqlay  oladilar,  so‘z  boyligi  ortib  boradi.
Bularning barchasi bolaning kattalar bilan, tengdoshlari bilan muloqotga kirishishi
natijasida sodir bo‘ladi.     Xotiraning rivojlanishi bola bilan ishlashda ta'limning qaysi metodlari
ustunligiga,  uni  o‘rab  turgan  muhit  idrok  obrazlari  bilan  qanchalik  «boyligiga»
bog‘liq.  Materialning  sezgi  organlariga  ta'sir  etishi,  idrok  xususiyatlarini  hisobga
olgan holda ko‘rish, eshitish, ushlab ko‘rib bilish, hid bilish, ta'm bilish xotiralari
ajratiladi.  Materialni  esda  saqlab  qolish  va  uni  qayta  esga  tushirishga  bog‘liq
ravishda  harakat,  mexanik,  obraz  (assotsiativ),  mantiqiy,  hissiy  xotiralarga
ajratiladi.  Ma'lumotni  saqlashning  uzoqligiga  bog‘liq  ravishda  qisqa  muddatli
(operativ) va uzoq muddatli xotiralar ajratiladi. Ma'lumotni esda olib qolish, inson
tomonidan biror  maqsad qo‘yilmasdan  ixtiyorsiz, o‘rganilayotgan materialni esda
saqlab  qolish  uchun  maqsad  qo‘yilganda  ixtiyoriy  esda  olib  qolinadi.  Umumiy
xotira  olingan  materialni  esda  saqlab  qolish,  esda  saqlash  va  qayta  esga
tushirishdan  iborat  jarayon  bo‘lib,  bu  tarkibiy  qismlarni  doimo  rivojlantirishni
talab etadi. 
    Psixologiyada xotirani o‘rganish uchun maxsus metodikalar mavjud.
      «Qisqa muddatli ko‘rish xotirasi hajmini aniqlash
Bolaga galma-gal quyidagi A va B rasmlar ko‘rsatiladi.
                        
                        2-rasm Bolaga rasmning A va B qismlari ko‘rsatilgandan so‘ng unga trafaret shakli
taqdim  etilib,  boladan  2 -rasmning  har  bir  qismidagi  barcha  chiziqlarni  ushbu
trafaretda ifoda etishi talab etiladi.
Har  ikkala  tajriba  natijalari  sifatida  xotira  orqali  to‘g‘ri  qayta  esga
tushirilgan  chiziq  deb,  namuna  sifatida  ko‘rsatilgan  chiziqlardan  uzunligi  va
yo‘nalishi  jihatidan  hech  qanday  farq  qilmaydigan  chiziqlar  qabul  qilinadi
(chiziqlardan  chetlanish,  uning  buklanishi,  burchaklari  saqlangan  holda  bitta
katakdan oshmasligi lozim).
To‘g‘ri  esga  tushirilgan  chiziqlar  soni  ko‘rish  xotirasi  hajmining
ko‘rsatkichi hisoblanadi.
              «Tezkor ko‘rish xotirasini baholash»
         Xotiraning  ushbu  turi  masalani  echish  jarayonida  to‘g‘ri  javobni
aniqlash uchun kerakli axborotni shaxs qay darajada uzoq muddat xotirada saqlay
olishi  mumkinligi  bilan  belgilanadi.  Axborotni  saqlab  turish  vaqti,  tezkor
xotiraning  qo‘shimcha  sifatlariga  masalani  echish  vaqtida  bola  tomonidan  yo‘l
qo‘yilgan  xatolarni  ham  kiritish  mumkin.  (Xato  deganda  masalani  echish  uchun
kerak  bo‘lgan  axborotni  saqlay  olmaslik  kabi  xususiyatlar  nazarda  tutiladi).
Bolaning tezkor ko‘rish xotirasini va uning ko‘rsatkichlarini quyidagi tajriba bilan
aniqlash  mumkin.  Bolaga  tartib  bilan  15  sekundga  mo‘ljallangan  6  tadan  har  xil
shtrixlangan  uchburchaklar  ifodalangan  kartochka  taqdim  etiladi.  Bola  shunday
kartochkadan birini ko‘rib bo‘lgandan so‘ng, bu kartochka olib qo‘yilib, o‘rniga 24
ta uchburchakni o‘z ichiga olgan katta kartochka ko‘rsatiladi. Ushbu kartochkada
albatta bola hozirgina ko‘rgan 6 ta uchburchak ham tasvirlangan.
Vazifaning  maqsadi,  bola  ushbu  kartochkadagi  24  ta  uchburchakdan
avvalgi  alohida  berilgan  kartochkadagi  6  ta  uchburchakni  qidirib  topib,  to‘g‘ri
ko‘rsatishidan iborat(3-rasm).            4-rasm. 3-rasm.
Ko‘rish  xotirasi  rivojlanish  darajasining  ko‘rsatkichi,  masalani  echish
vaqtidan (daqiqa hisobida) qilingan xatolar sonini ayirish va ularning yig‘indisiga
1 sonini qo‘shish bilan aniqlanadi.Bola tomonidan qaysidir sababga ko‘ra noto‘g‘ri
ko‘rsatilgan  uchburchaklar  xato  deb  qaraladi.  Bu  ko‘rsatkich  quyidagicha
aniqlanadi: har  biri  6 ta uchburchakni o‘z ichiga olgan 4 ta kartochkadagi to‘g‘ri
topilgan uchburchaklar yig‘indisini topib, u 4 ga bo‘linadi, bu to‘g‘ri javoblarning
o‘rtacha miqdoridir.
Ushbu son 6 dan ayriladi va hosil bo‘lgan natija xatolarning o‘rtacha sonini
ifodalaydi. Shundan so‘ng bolaning vazifani echish uchun sarflagan o‘rtacha vaqti
barcha  vazifalarni  echish  uchun  sarflagan  umumiy  vaqtini  4  ga  bo‘lish  orqali
aniqlanadi.  Bolaning  24  ta  uchburchakni  kartochkadan  to‘g‘ri  topishi  uchun
sarflayotgan  vaqtining  oxirini  bilish  uchun  tekshiruvchi:  «Sen  qo‘lingdan
kelganicha  vazifani  echib  bo‘ldingmi?»  degan  savolni  beradi.  Bola  berilgan
savolga to‘liq ishonch bilan javob berib, uchburchaklarni qidirishni to‘xtatsagina u
o‘z ishini yakunladi, deb hisoblanadi. Bolaning umumiy (24 talik) kartochkadagi 6
ta uchburchakni topish uchun sarflagan o‘rtacha vaqt u tomonidan yo‘l qo‘yilgan
xatolar  soniga  bo‘linsa,  qidirilayotgan  ko‘rsatkichni  qo‘lga  kiritish  imkoniyatiga
ega bo‘linadi.
Bolaning umumiy (24 uchburchakli) kartochkadan uchburchaklarni to‘g‘ri
yoki  noto‘g‘ri  topganligi  to‘g‘risidagi  axborotni  aniqlash  jarayonining  tezligini
oshirish  uchun  24  uchburchak  har  birining  chap  burchagi  ostiga  birin-ketin
raqamlab chiqish bilan erishiladi. Masalan, birinchi 6 ta uchburchakli kartochkaga
(kartochka  raqami  rim  raqami  bilan  6  tadan  belgilangan).  Umumiy  (24
uchburchakli) kartochkadagi;
 1,-3,-8,-12,-14,-16- uchburchaklar birinchisiga;
2,-7,-15,-18,-19,-21- uchburchaklar ikkinchisiga;
4,-6,-10,-11,-17,-24- uchburchaklar uchinchisiga 5,-9,13,)  ko‘rsatkichlarini  10  balli  shkala  orqali  standart  ko‘rsatkichlarga
o‘tkazish uslubini taqdim etish mumkin.
          Natijalarni baholash.
10 ball 8 yoki undan Yuqori birlikdan iborat qisqa muddatli xotira hajmiga
ega bo‘lsa, bu hol 10–12 yoshli bolalarga tegishlidir.
Shunday  10  ballni  qisqa  muddatli  xotirasi  7-8  birlikni  tashkil  etgan   6–9
yoshli bolalar ham qo‘lga kiritadilar.
8 ballni 6–9 yoshli bolalar 5-6 ta birlikni eslab qolsalar qo‘lga kiritadilar.
10–12  yoshli  o‘quvchilar  esa,  qisqa  muddatli  xotira  hajmida  6-7  birlikni
esda qoldirishlari kerak.
6–9  yosh  bo‘lgan,  qisqa  muddatli  xotira  hajmi,  3–4  birlikni  tashkil  etgan
o‘quvchilar 4 ball oladilar. Shuncha ballni yoshi 10–12 da bo‘lgan, qisqa muddatli
xotira hajmi 4-5 birlikni tashkil etgan o‘quvchilar ham oladi.
2 ball 6–9 yoshli bolalarga, agarda ularning qisqa muddatli xotira hajmi 1-2
birlikdan iborat bo‘lsa beriladi. Shuncha ballga yoshlari 11-12 da bo‘lgan bolalar
qisqa muddatli xotira hajmi 2-3 birlikdan iborat bo‘lsa, ega bo‘ladilar.
0  ball  bilan  6–9  yoshli,  ko‘rsatkichlari  nolga  teng  bo‘lgan  bolalar
baholanadi.  Shu  ball  10–12  yoshli  qisqa  muddatli  xotira  hajmining  0-1  birligiga
ega bo‘lgan bolalarga beriladi.
      Rivojlanish darajasi haqida xulosalar
6–7  yoshli  bolalarning  qisqa  muddatli  xotirasi  hajmining  baholari  asosida
maktabda o‘qishi uchun tayyorligi haqida xulosalar quyidagicha chiqariladi:
Maktab ta'limi uchun to‘liq tayyorlangan va qisqa muddatli xotirasi hajmi
yaxshi rivojlangan deb, 10 ball to‘plagan bolalar qabul qilinadi.
Maktab ta'limi uchun umumiy tayyorlangan va qisqa muddatli xotira hajmi
o‘rtacha rivojlangan deb 8 ball to‘plagan bolalar tan olinadi.
Qisqa  muddatli  xotira  hajmi  4  balli  bolalar  o‘qitish  uchun  to‘liqsiz
tayyorlangan deb hisoblanadilar.
Qisqa  muddatli  xotira  hajmi  2  balli  bo‘lgan  bolalar  maktab  ta'limi  uchun
tayyor emas, deb xulosa chiqariladi. Va nihoyat, qisqa muddatli xotira hajmi 0 ga teng bo‘lgan bolalar umuman
maktabda o‘qitishga tayyor emas deb hisoblanadi.
 «Eshitish xotirasini baholash»
 Bu  xotira  turini  aniqlash  uchun  bolaga  1  sekund  oralig‘ida  4  ta  so‘zlar
to‘plami ketma-ket o‘qib beriladi.
I. Oy ,  daraxt ,  sakramoq ,  sariq ,  qo‘g‘irchoq ,  sumka ;
II. Gilam,  stakan ,  suzmoq ,  og‘ir ,  kitob ,  olma ;
III. Divan, hazillashmoq, palto, telefon, sanchqi, dovYurak ;
IV. Maktab, odam, uxlamoq, qizil, daftar, gul . 
Shu  so‘zlar  to‘plamini  eshitib  bo‘lgandan  so‘ng,  sinaluvchiga  taxminan
sekund  o‘tgach,  keyingi  36  ta  so‘zlar  to‘plami  shoshilmay,  har  bir  so‘z  1
sekunddan oraliq bilan o‘qib eshittiriladi.
Stakan,  maktab,  sanchqi,  tugma,  gilam,  oy,  stul,  odam,  divan,  sigir,
televizor,  daraxt,  qush,  uxlamoq,  dovYurak,  hazillashmoq,  qizil,  oqqush,  surat,
o‘g‘ri,  suzmoq,  to‘p,  sariq,  sakramoq,  daftar,  palto,  kitob,  gul,  telefon,  olma,
qo‘g‘irchoq, sumka, ot, etmoq, fil, uy.
Bu 36 ta so‘z to‘plami tasodifiy ketma-ketlikda barcha qatordagi so‘zlardan
iborat.Har  bir  to‘plamdagi  so‘zlarni  farqlash  uchun  ular  turli  chiziqlar  bilan
belgilanadi.
1-to‘plamdagi  so‘zlar  tagiga  1  ta  to‘g‘ri  chiziq  chizilgan;  2-so‘zlar
to‘plamiga 2 ta to‘g‘ri chiziq chizilgan; 3-so‘zlar to‘plamiga bitta uzun chiziq va
oxirgi 4-so‘zlar to‘plamiga ikki qator uzun chiziq chizilgan. 
Bola  eshitgan  36  ta  so‘z  ichida  qisqa  to‘plamdagi  so‘zlar  bor   yo‘qligini
topib, bor bo‘lsa «ha», bo‘lmasa «yo‘q» deb javob berish kerak. Katta to‘plamdagi
so‘zlardan  kichik  to‘plamni  topishi  uchun  bolaga  5  sekund  vaqt  beriladi.  Agar
farqlay olmasa, tadqiqotchi keyingi so‘zga o‘tib ketadi. 
               Baholash natijalari Tezkor  eshitish  xotirasi  ko‘rsatkichi  katta  to‘plamdan  6  ta  so‘zni  topishi
uchun ketgan o‘rtacha vaqtga qarab aniqlanadi. O‘rtacha vaqtni topish uchun bola
topshiriqni bajarishga sarflagan umumiy vaqt 4 ga bo‘linadi.
O‘rtacha vaqtni xatolar soniga bo‘lib, 1 qo‘shilsa, operativ eshitish xotirasi
hajmi aniqlanadi. Noto‘g‘ri topilgan topa olinmagan so‘zlar xato hisoblanadi.
«Bevosita xotirani diagnostika qilish»
Metodikani o‘tkazish uchun qog‘oz va ruchka kerak bo‘ladi.
Tadqiqot o‘tkazishdan avval bolaga quyidagicha ko‘rsatma beriladi:
«Hozir  men  senga  turli  xil  so‘z  va  gaplar  aytaman  hamda  bir  to‘xtalib
olaman. Sen mana shu to‘xtalgan vaqtimda aytgan so‘z gaplarimni eslab qolib uni
qog‘ozga yozishing, rasmini chizishing kerak bo‘ladi.
Tezroq  yozishga,  chizishga  harakat  qil.  Men  aytadigan  so‘zlar  ko‘p,
vaqtimiz esa oz».
Bolaga  birin-ketin  quyidagi  so‘z  va  iboralar  aytib  beriladi.  «Uy,  tayoq,
daraxt,  balandga  sakrash,  quyosh  nur  sochmoqda,  quvnoq  odam,  bolalar  to‘p
o‘ynashayapti, soat to‘xtab qoldi, qayiq daryoda suzyapti, mushuk baliq emoqda».
Tadqiqotchi  har  bir  so‘z  yoki  so‘z  birikmasini  aytib  bo‘lgandan  so‘ng  20
sekund  tanaffus  qiladi.  Shu  vaqt  ichida  bola  aytilganlarni  yozishi,  chizib  olishi
kerak.
Agar bu vaqt ichida bola topshiriqni bajarishga ulgurmasa, tadqiqotchi uni
to‘xtatib  qo‘yib,  navbatdagi  so‘zni  o‘qiydi.  Tajriba  tugagandan  so‘ng,  boladan
qog‘ozga  chizilgan  rasm  yoki   yozilgan  so‘zlardan  foydalanib,  so‘z  va  so‘z
birikmalarini aytib berishi so‘raladi.
              Natijalar tahlili:
1  ball  —  o‘z  chizmalari  va  yozuvlaridan  foydalanib,  aytilgan  so‘zlarni
to‘g‘ri va xatosiz esga tushira olsa;
0,5 ball – chizgilari, yozgan narsalariga asoslanib, berilgan so‘zga yaqinroq
so‘zni esga tushirsa; 0 ball – noto‘g‘ri esga tushirilsa.
Umumiy maksimal ko‘rsatkich – 10 ball
Bu ballni bola barcha aytilgan so‘zlarni to‘g‘ri, to‘liq esga tushirsa to‘play
olishi mumkin.
Minimal ko‘rsatkich – 0 ball.
           Rivojlanish darajasi haqida xulosa
10 ball – bevosita eshitish xotirasi juda Yuqori darajada rivojlangan.
8-9 ball – bevosita eshitish xotirasi Yuqori darajada rivojlangan.
4-7 ball – bevosita eshitish xotirasi o‘rtacha darajada rivojlangan.
2-3 ball – past darajada rivojlangan.
0-1 ball – kuchsiz rivojlangan bevosita eshitish xotirasiga ega.
            «Esda qoldirish jarayonining dinamik  xususiyatlari»
Bolaga 10 ta so‘zdan tarkib topgan qator bir necha marta qaytarish orqali
eslab qolish uchun tavsiya etiladi.
Har  bir  takrorlashdan  so‘ng,  bola  tomonidan  eslab  qolingan  so‘zlar  soni
aniqlanadi.
Quyidagi so‘zlar qatorining birortasidan foydalaniladi:
1. Uy, parta, oq, yaxshi, nok, bo‘r, kuchli, piyola, sham, stol.
     2. Mushuk, ruchka, qizil, yomon, olma, pol, kuchsiz, sanchqi, chiroq,
qalam.
3. Qo‘g‘irchoq, qoshiq, qizil, mashina, baland, cho‘tka, ona, kitob, tovuq,
anor.
4. It, deraza, gul, gilam, konvert, osmon, harf, uyqu, quyi, pichoq.
 Soat, shamol, baliq, yulduz, fil, qand, qog‘oz, stul, arqon, shaftoli.
Eslatma:  Bolalarning  esda  qoldirish  dinamikasini  diagnostika  qilishda,
maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar uchun so‘zlar qatorini shunday tuzish kerakki, birinchi so‘z ikkinchi so‘zga, ikkinchi so‘z uchinchisiga aloqador,
ma'nodosh bo‘lmasligi lozim.
    Bolaning eslab qolishi va qayta aytib berishi uchun tadqiqotchi so‘zlar
qatorini 6 martagacha qaytarishi mumkin (undan ko‘p emas).
Har bir qaytarishdan so‘ng to‘g‘ri va xatosiz eslab qolingan
 so‘zlarni belgilab borib, grafikda aks ettiriladi.
                     4-rasm .
Grafik asosida:
a) Eslab qolish dinamikasi,
b) Eslab qolish mahsuldorligi aniqlanadi.
Grafikda  har  bir  takrorlashdan  so‘ng  eslab  qolgan  so‘zlarining  soni  ortib
borsa – eslab qolish dinamikasi yaxshiligini bildiradi.
 Agar ko‘rsatkich o‘zgarmasa, o‘rtacha darajadaligidan dalolat beradi.
 Agar  har  bir  takrorlashdan  so‘ng  ham  eslab  qolgan so‘zlar  soni  kamayib
borsa, bu eslab qolish dinamikasining sustligini bildiradi.
         Natijalar tahlili Olingan  natijalar  bo‘yicha  bolaning  eslab  qolish  dinamikasi  quyidagicha
baholanadi: etarli darajadagi yaxshi dinamik esda qoldirish jarayoni – a'lo.
Esda qoldirish o‘rtacha dinamik jarayoni – qoniqarli.
Esda qoldirish dinamik jarayon emas – qoniqarsiz. Shuningdek, bu jarayon
quyidagi ballar mezoni bo‘yicha ham baholanadi.
10 ball — bola 10 ta so‘zni xatosiz to‘g‘ri eslab qolib, ayta olgan va bunga
6 marta takrorlash shart bo‘lmagan.  8-9 ball – 6 marta takrorlashdan so‘nggina 10
ta so‘zni to‘g‘ri eslab qolsa.
6-7 ball — 6 marta takrorlashdan so‘ng 7–9 ta so‘zni esda qoldirsa.
4-5 ball – 6 marta takrorlashdan so‘ng 4–6 tagacha so‘zni eslab qolsa.
2-3 ball – 6 marta takrorlashdan so‘ng faqat 2-3 ta so‘zni eslab qolib aytsa.
0-1 ball – 6 marta takrorlashdan so‘ng ham 1 ta so‘zni eslasa umuman esda
qoldira olmasa.
           Rivojlanish darajasi haqida xulosa
8-10ball  –  bola  maktab  ta'limiga  tayyor,  uning  esda  qoldirishi  Yuqori  va
o‘rtacha dinamiklikka ega. 
4-7 ball – o‘qishga etarli darajada tayyor emas. 
0-3 ball – umuman maktab ta'limiga tayyor emas.
Meyli testi yordamida ko‘rish va eshitish xotirasini o‘rganish
R.Meili  testi  1961  yilda  ishlab  chiqilgan  bo‘lib,  7–14  yoshli  bolalar  va
kattalarning ko‘rish va eshitish xotirasini o‘rganishda foydalaniladi. Tadqiqot ikki
bosqichdan iborat (6-jadval).
Birinchi  bosqichda  rasmda  tasvirlangan  predmetlarni  xotirada  olib  qolish
va  ko‘rish  xotirasi  o‘rganiladi.  Ikkinchi  bosqichda  tadqiqotchi  o‘qib  bergan
so‘zlarni  –  predmetlarning  nomlarini  eshitib,  esda  olib  qolish  qobiliyati
o‘rganiladi.  Bu  tadqiqotlar  bir  kunda  o‘tkazilmaydi,  bu  esa  xotiraning
o‘rganilayotgan xususiyatlarini yaxshilab tahlil qilishga imkon beradi. Tajriba o‘tkazish uchun turli predmetlar tasvirlangan 60 ta so‘zlar to‘plami
– 2 - qatorda kerak bo‘ladi. Ko‘rish xotirasi o‘rganilayotganda quyidagi qo‘rsatma
beriladi: «Hozir men sizga turli predmetlar tasvirlangan rasmlarni ko‘rsataman, siz
ularning  nomini  istalgan  tartibda  aytasiz».  Rasmlarning  har  biri  2  soniya
ko‘rsatiladi.  10  soniya  tanaffusdan  so‘ng  sinaluvchi  predmetlarni  aytadi.
Eksperimentator  to‘g‘ri  aytilgan  predmetlarni  ham,  rasmda  yo‘q  bo‘lgan  qo‘shib
qo‘yilgan  predmetlarning  nomini  ham  yozib  boradi.  Rasmlarning  2-seriyasini
boshqa kuni, so‘zlar qatori bo‘yicha tajribalar ham boshqa kunlari o‘tkaziladi.
6-jadval
Meyli testi uchun qo‘zg‘atuvchi material
tadqiqot bosqichlari
1 - bosqich 2 - bosqich
Rasmlarning 
1-seriyasi Rasmlarning 
2-seriyasi So‘zlarning 
1-qatori So‘zlarning 
2-qatori
no‘xat chig‘anoq karton jadval
eshak krovat vagon hafta
kalit truba dehqon so‘m
arava nok pianino qarg‘a
       qo‘ng‘iroq
cha supurgi botinka fleshka
stol echki karta ari
olcha buket tepalik ko ‘zoynak
etik tramvay ushoq suv
vilka arra pero ovchi
baliq stul ko ‘mir qo‘y
bochka bola olmaxon bulut
bosh bolg‘a qurol terak
bufet shisha yigitcha qalam
atirgul g‘ildirakli    arava nok velosiped
parovoz taroq dasturxon botinka kreslo zambarak sho‘rva echki
bayroq daraxt plash salon
xo‘roz olma mushuk sohil
qaychi kitobcha pichoq burun
zontik shlyapa  bosma qog‘oz po‘kak
vaza uy sirka        mehmonx
ona
sigir it gul sovun
divan skameyka mehnat ilon
kaptar eshik osmon tova
soat piyola gugurt qush
qariya daryo siyoh salat
ko‘zoynak pech qulf raketa
chiroq skripka qul nonushta
oyoq papiros quti daraxt qor
pianino ot yong‘in truba
Eshitish  xotirasini  o‘rganish  bo‘yicha  tadqiqot  ham  shunday  o‘tkaziladi.
Sinaluvchiga  quyidagi  qo‘rsatma  beriladi:  «Hozir  sizga  so‘zlar  qatorini  o‘qib
beraman, siz esa eshitib bo‘lganingizdan so‘ng, ularni istalgan tartibda menga aytib
berasiz».  Tadqiqotchi  tadqiqot  qaroriga  sinaluvchi  aytgan  barcha  so‘zlarni  –
takrorlaganlarini  ham,  yo‘q  so‘zlarni  qo‘shib  qo‘yganlarini  ham  yozib  boradi.
Olingan natijalar foizlarda miqdoriy o‘lchash orqali tahlil qilinishi mumkin. 
 Ko‘rib esda olib qolingan narsani qayta tiklash
Ko‘rish  xotirasi  xususiyatlarini  D.Wechsler  (1945)  taklif  etgan  metodika
yordamida  o‘rganish  mumkin.  Bu  metodika  xotira  shkalasini  o‘rganish
subtestlaridan biridir. Sinaluvchiga turli geometrik figuralar tasvirlangan rasmlarga
qarash  taklif  etiladi  (6-ilova).  Har  bir  rasm  sinaluvchiga  10  soniya  ko‘rsatiladi.
Keyin sinaluvchi toza oq qog‘ozga ko‘rgan narsasini qayta esga tushirib, chizishi
kerak. Tajriba natijalarini miqdoriy tahlil qilish mumkin. Figura  A:  1)  ikki  kesishgan  chiziq  va  ikki  bayroq  –  1  ball;  2)  to‘g‘ri
joylashtirilgan bayroq – 1 ball; chiziqlar kesishganda to‘g‘ri burchak – 1 ball. Eng
Yuqori baho – 3 ball.
Figura B: 1) katta kvadrat ikkita diametri bilan – 1 ball; 2) katta kvadrat 4
kichik kvadrat – 1 ball; 3) ichki diametr barcha ichki kvadratlar bilan – 1 ball; 4)
kvadratchalardagi 4 ta nuqta – 1 ball; 5) aniq taqsimlanganlik – 1 ball. Sinaluvchi
olishi mumkin bo‘lgan eng Yuqori baho – 5 ball. 
Figura V: 1) ochiq to‘g‘ri to‘rtburchak – 1 ball;  2)  markaz va o‘ng  chap
tomon  to‘g‘ri  esga  tushirilgan  –  1  ball;  3)  bir  noto‘g‘ri  chizilgan  qismni  hisobga
olmaganda,  figura umuman  to‘g‘ri  – 1  ball;  4)  figura to‘g‘ri  esga  tushirilgan  –  1
ball; eng Yuqori baho – 3 ball.
Figura G: 1) katta to‘g‘riburchak ichida kichik to‘g‘riburchak – 1 ball; 2)
ichki  to‘g‘riburchakning  hamma  uchlari  tashqi  to‘g‘riburchak  uchlari  bilan
birlashtirilgan  –  1  ball;  3)  kichik  to‘g‘riburchak  katta  to‘g‘riburchakda  aniq
joylashtirilgan – 1 ball; eng Yuqori baho – 3 ball. Eng Yuqori natija – 14 ball.
Bu  metodikadan  maktabgacha  ta'lim  muassasalarining  katta  va  tayyorlov
guruhi bolalarini hamda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tekshirishda foydalanish
mumkin.  Bu  topshiriqlarni  bajarganlaridan  so‘ng  bolalarning  nafaqat  geometrik
figuralarni xotirada olib qolish va uni esga tushirish qobiliyatlari haqidagina emas,
balki  xotira  bo‘yicha  rasm  chizish  malakalarining  shakllanganligi,  sensomotor
faoliyat holati haqida ham bilib olish mumkin. 
 Bentonning ko‘rish xotirasini o‘rganish testi
Bu  testni  A.L.Benton  (1952)  turli  shakldagi  rasmlarni  ko‘rib  esda  olib
qolish xususiyatlarini o‘rganish uchun ishlab chiqqan. Sinaluvchiga ko‘rsatiladigan
rasmlar 3 guruhga birlashtirilgan. Barcha guruhlar o‘zaro teng. Ularning har biri 10
ta  namuna  kartochkalaridan  tuzilgan.  Kartochkalarda  bir  nechta  oddiy  geometrik
figuralar aks ettirilgan (7-ilova).
Har  bir  kartochka  10  soniya  ko‘rsatiladi.  Kartochkalar  ko‘rsatilgandan
so‘ng  ularda  chizilgan  figuralarni  esga  tushirib  chizish  taklif  etiladi.  Olingan natijalar  miqdoriy  va  sifatiy  tahlil  qilinadi.  Sinaluvchi  to‘g‘ri  chizgan  figura  –  1
ball  bilan,  noto‘g‘ri  chizilgan  figura  –  0  ball  bilan  baholanadi.  Tadqiqot
natijalarining  umumiy  bahosi  faqatgina  ko‘rish  xotirasining  holati  haqidagina
emas, balki aqliy taraqqiyot darajasi haqida ham bilishga imkon beradi. 
Tovushlarni eslab qolish uchun o‘tkaziladigan sinovlar
Ma'nosiz so‘zlarni esda olib qolish uchun o‘tkaziladigan sinovlar mexanik
xotira  hajmini  o‘rganishga  qaratilgan.  Tajriba  quyidagicha  o‘tkaziladi:
sinaluvchiga  alohida  qog‘ozga  yozilgan  tovushlar  aytiladi  (7-jadval),  keyin
istalgan tartibda esga tushirish so‘raladi. 
                                                         
7-jadval
          Tadqiqot natijalarini qarorga qayd qilish sxemasi
Sinaluvchi F.I yoshi sinfi
Samira N . 11,5 yosh 5-sinf o‘quvchisi
sana 020 13
vaqt 10-00
Qo‘zg‘ovchi
material Ko‘rsatishlar soni
1-seriya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
na - - - - - -
ko - - -
la - - -
ra - - - - -
tu - - - -
ma - - - - -
no - - - -
zi - - - - -
nu - - - la - - -
Aytilgan «ortiqcha»
tovushlar si ru
da
Esga  tushirilgan
tovush 3 5 7 7 8 10
2-seriya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
salom - - - - -
doli - -
kozim - -
mira - - -
nulim - - -
kiryam - - - -
vokar - - - -
torik - -
siza - - -
viga -
Aytilgan
«ortiqcha»
so‘zlar
Esga  tushirilgan
so‘zlar soni 4 5 6 6 9
Avval  1-seriyadagi  qo‘zg‘atuvchi  material  –  10  ta  bir  bo‘g‘indan  iborat
tovushlar  o‘qib  beriladi  va  sinaluvchidan  ularni  takrorlash  so‘raladi,  keyin  bu
tovushlar  yana  o‘qib  beriladi.  Tadqiqot  qarorida  barcha  tovush  birikmalari  qayd
etiladi. Navbat bilan har bir ko‘rsatishdan so‘ng jadvalda aytilgan so‘z birikmalari
va  tovushlar  qayd  etiladi.  Ikki  seriyani  o‘tkazish  uchun  o‘rtacha  12  daqiqa  vaqt
kerak bo‘ladi.  Eslab qolish uchun sinov
10  ta  so‘zni  eslab  qolish  uchun  diqqat  barqarorligini  aniqlashda  sinov
o‘tkazish  mumkin.  Bu  metodikadan  katta  bog‘cha  yoshidagi  bolalar  va  kichik
maktab  o‘quvchilari  xotirasini  aniqlashda  foydalanish  mumkin.  Tajriba  o‘tkazish
uchun  bir  qatorga  yozilgan  10  ta  so‘z  kerak  bo‘ladi.  So‘zlar  shunday  tanlangan
bo‘lishi kerakki, ular orasida aloqa o‘rnatish qiyin bo‘lsin.
           Eslab qolinadigan so‘zlar
№1 №2
Tog‘ O‘rmon
Arra Non
Atirgul Deraza
Sovun Stul
Non Suv
Oyoq Aka
Pero Ot
Ko‘zoynak Qo‘l
Divan Asal
Daryo Bolg‘a
Tajribani  boshlashdan  oldin  sinaluvchiga  quyidagi  ko‘rsatma  beriladi:
«Hozir sizning eslab qolish qobiliyatingizni tekshirmoqchiman. Buning uchun men
sizga  so‘zlarni  o‘qib  beraman.  Keyin  siz  esda  olib  qolganlaringizni  aytasiz».
Bunda  oldindan  tayyorlab  qo‘yilgan  tajriba  qarorida  sinaluvchi  aytgan  so‘zlar
yozib olinadi (8-jadval). 
                                                     8-jadval
10  ta  so‘zni  eslab  qolish  va  uni  qayta  esga  tushirish  bo‘yicha  tadqiqot
qarori
Sarvar N. 11 yosh 4-sinf sinaluvchi F.I. yoshi o‘quvchisi
20 .03.2013 y 11-20
     sana vaqt
Qo‘zg‘atuvchi
so‘zlar Ko‘rsatishlar soni 1 soat  40
daqiqada
esga
tushirilgan
so‘zlar1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
Tog‘ - - - - -
Arra - - -
Atirgul - - - -
Urug‘ - - -
Deraza - - - -
Non - - -
Pero - - -
Ko‘zoynak - - - -
Pal’to - - -
Daryo - - - - -
Aytilgan
«ortiqcha» so‘zlar
Esga  tushirilgan
so‘zlar soni
Tajriba qarorida sinaluvchi «mustaqil» aytgan so‘zlar ham qayd etiladi. Bir
qayta  esga  tushirish  bosqichi  davomida  «ortiqcha»  so‘zlarni  va  takrorlashlarni
hisobga  olgan  holda  esga  tushirilayotgan  so‘zning  tartib  raqami  bo‘yicha  necha
marta  takrorlanganligini  hisoblash  mumkin.  Navbatdagi  ko‘rsatishlarda
sinaluvchidan oldingi aytilgan so‘zlarni ham, hozirgi aytilgan so‘zlarni ham qayta
esga tushirish so‘raladi. Tajriba o‘tkazish uchun o‘rtacha 5–7 daqiqa vaqt ketadi. 
 Bavosita eslab qolish metodikasi Bavosita  esda  olib  qolish  metodikasi  yordamida  (A.N.Leontev,  1928)
faqatgina assotsiativ, mantiqiy xotirani emas, tafakkur xususiyatlarini ham aniqlash
mumkin.  Tadqiqotchi  sinaluvchi  eslab  qolishi  uchun  beriladigan  10–15  ta  so‘zni
(9, 10 - jadval) hamda 20–30 ta rasmli kartochkalar to‘plamini tanlaydi. Rasmlar
so‘zlarni bevosita aks ettirmaydigan qilib, mustaqil tanlanishi mumkin.
                                                         9-
jadval
5–7  yoshli  bolalar  uchun  bavosita  esda  olib  qolish  metodikasida
ishlatiladigan qo‘zg‘ovchi material
Sinaluvchi  eslab  qolishi
uchun aytiladigan so‘zlar Har xil bevositalikni ifodalaydigan rasmlar
Tushki
ovqat Y o rug‘ Qush S on K a rovat
Pichoq Divan Olma
Bog‘ Kiyim O‘qish Ho na Daraxt Maktab binosi S h kaf
Yo‘l Tun Stul H iroq Idish Soat Sigir Ko‘ylak
Dala Xato O‘rmon Velosiped
Qulupnay Qalam Mushu
k Avtomob
il
Tut Ot Sichqon Uy cha Divan Samokat Ar a vah
a Xaskash
Katta  bog‘cha  yoshidagi  va  kichik  maktab  yoshidagi  bolalarni  tekshirish
uchun turli seriyalarda har xil so‘zlar va rasmlar tanlanishi zarur: birinchi seriyada
ular  ancha  aniq  bo‘lishi  kerak,  ikkinchi  seriyada  mavhumroq  bo‘lishi  ham
mumkin. Rasmlarning hajmi bir xil va bo‘yalgan bo‘lishi kerak.
Maktabga  chiqishidan  oldin  bolalarning  xotirasini  tezda  aniqlash
maqsadida  bu  metodikaning  L.N.Poperechnaya  (1979)  tomonidan  o‘zgartirilgan
variantidan  foydalanish  mumkin.  Uning  mazmuni:  qo‘zg‘atuvchi  materialni
o‘zgartirish,  hajmini  qisqartirishdan  iborat.  Bunda  15  ta  so‘z  va  25–30  rasm o‘rniga  5  ta  so‘z  va  16  ta  rasm  beriladi.  Tajribani  boshlashdan  oldin  tadqiqotchi
bola bilan birgalikda hamma rasmlarni qarab chiqadi, bolaga tushunarsiz rasmlarni
izohlab beradi. Keyin bolaga quyidagi ko‘rsatma beriladi:
                              
                                                       
 10-jadval
8–12  yoshli  bolalar  uchun  bavosita  esda  olib  qolish  metodikasida
ishlatiladigan qo‘zg‘ovchi material
Sinaluvchi  esda  olib  qolishi  uchun
o‘qib beriladigan so‘zlar Har  xil  bavositalikni  ifodalaydigan
rasmlar
yomg‘ir janjal     uchrashuv
        javob  yong’in    mehnat
g‘am o‘yin     majlis
kuch ertalab     qo‘shni
teatr telefon      bayram  Dasturxon ,  ot,  stul,  bolta,  telefon,
daftar,  lampochka,  pat,  qalam,  gul,
belkurak,  shapka,  xaskash,  daraxt,
samolyot
11-jadval
Bavosita  eslab  qolish  metodikasining  o‘zgartirilgan  varianti  uchun  qo‘zg‘atuvchi
material
Sinaluvchi  esda  olib  qolishi  uchun
o‘qib beriladigan so‘zlar Har  xil  bavositalik  imkonini  beradigan
rasmlar
yong‘in 
yomg‘ir
mehnat
xato
g‘am oshxona,  asbob,  maktab  doskasi,  taroq,
quyosh,  globus,  ko‘za,  xo‘roz,  devor,
bolalar  ishtoni,  ot,  ko‘cha  chirog‘i,
botinka,  soatlar,  qalam,  zavod  trubalari,
non do‘kon i
«Hozir  sizlarga  so‘zlarni  o‘qib  beraman,  siz  esa  ularni  yaxshiroq  eslab
qolish  uchun  ularga  mos  rasmlarni  tanlaysiz.  Bu  rasmlar  keyinchalik  so‘zlarni
qayta  esga  tushirishga  yordam  berishi  zarur».  Birinchi  «yong‘in»  so‘zi  beriladi. Agar  bola  15  soniya  davomida  ishga  kirishmasa,  u  ko‘rsatmani  yaxshi
tushunganligini  aniqlash  kerak.  Ko‘rsatma  yana  takrorlanadi.  Agar  20-30
soniyadan  keyin  bola  topshiriqni  bajarishga  kirishmasa,  tadqiqotchi  tushuntira
boshlaydi:  «Siz  «yong‘in»  so‘zini  esga  tushirishga  yordam  beradigan  rasmli
kartochkani  tanlashingiz  zarur.  Qanday  rasm  yong‘inni,  tutun  chiqayotganini
eslatishini qarab chiqamiz. Mana masalan, bu erda zavod trubalari, tutun Yuqoriga
chiqayotgani tasvirlangan. Bu rasm sizga «yong‘in» so‘zini eslab qolishga yordam
beradimi?».  Bola  tasdiqlab  boshini  silkiydi  va  qanday  eslab  qolish  kerakligini
tushunganligini aytadi. Keyin tadqiqotchi keyingi so‘zni  aytadi, sinaluvchi bo‘lsa
zarur  kartochkani  tanlaydi.  Kartochkani  tanlash  uchun  30  soniyagacha  vaqt
beriladi. Ko‘pincha bolalar tezroq tanlashadi. Har bir tanlashdan so‘ng, tadqiqotchi
bolani  nima  uchun  xuddi  shu  rasmni  tanlaganini,  u  aytilgan  so‘z  bilan  qanday
bog‘langanligini so‘raydi. 
Hamma  so‘zlar  aytilib,  ularga  mos  rasmlar  tanlanganidan  keyin,
eksperimentator  ularni  bir  chetga  olib  qo‘yib,  bolaga  xotirani  o‘rganish  bo‘yicha
boshqa topshiriq beradi, masalan kubiklardan figura yasash. 15 yoki 30 daqiqadan
so‘ng, unga so‘zlarni eslab qolish uchun tanlangan rasmlar ko‘rsatiladi. Bola eslab
qolgan so‘zni aytishi kerak. Bunda u yoki bu rasm xotirada qanday bog‘lanishlarni
hosil qilishini aniqlash zarur. 
Tadqiqot jarayonida tajriba qarori to‘ldirib boriladi (12-jadval). 
                                                        
 
12-jadval
Bavosita eslab qolish tajribasining qarori
Eslab  qolish
uchun  berilgan
so‘zlar Rasmni  tanlash
vaqti (soniya) Rasmni  tanlash
motivi Qayta  esga
tushirish Turli  yordamchi  vositalardan  foydalanib  to ‘ g ‘ ri  qayta  esga  tushirilgan
so ‘ zlar  bolada   eslab  qolish  qobiliyatining  kuchli  rivojlanganligidan  dalolat  b e radi
( A . N . L e ont e v , 1928). 
Piktogramma metodi
Bevosita  es la b  qolish  xususiyatlarini  piktogramma,  ya'ni  rasmli
assotsiatsiyalar metodi orqali ham o‘rganish mumkin. Piktogramma eksperimental-
psixologik  tadqiqot  usuli  sifatida  birinchi  marta  L.V.Zankov  (1935)  tomonidan
qo‘llanilgan.  Sinaluvchi  aniq  so‘zni  rasmdagi  tasvir  orqali  eslab  qolishi  kerak.
Sinaluvchi  so‘z  va  tasvir  o‘rtasidagi  aloqani  o‘ylab  topishi  kerak,  bu  esa
keyinchalik so‘zni qayta eslashiga imkon beradi.
Rasm va so‘z o‘rtasidagi assotsiativ aloqani shakllantirish jarayonida inson
shunday  mazmunli  aloqalarni  tanlaydiki,  uning  fikricha,  bu  rasmlar  so‘zni  eslab
qolish uchun yaroqli bo‘ladi. (A.R.Luriya, 1967). Shuning uchun ham bu metodika
orqali  tadqiqot  o‘tkazish  faqatgina  assotsiativ,  bevosita  xotira  xususiyatlarinigina
emas, fikrlash faoliyati xarakteri, mantiqiy tafakkurning rivojlanish darajasi haqida
ham  bilish  imkonini  beradi.  (S.V.Longinova,  S.Ya.Rubinshteyn,  1972,
B.G.Xersonskiy, 1988).
Metodikaning  mazmuni  shundan  iboratki,  sinaluvchi  aniq  bir  so‘zni  –
tushunchani  eslab  qolish  uchun  o‘zi  mustaqil  rasm   sxema  chizadi.  Bu  chizilgan
rasm   sxema  keyinchalik  so‘zni  –  tushunchani  esga  tushirishga  yordam  berishi
kerak.  Alohida  harf   so‘zlarni  yozish  tavsiya  etilmaydi.  Tajriba  o‘tkazish  uchun
oldindan tayyorlangan toza varaq va qalam kerak bo‘ladi.
Sinaluvchiga  quyidagi  ko‘rsatma  beriladi:  «Men  sizga  so‘zlarni  aytaman,
siz ularni eslab qolish uchun kichikroq rasm chizib oling. Rasm chizish tezligi va
rasmning  sifati  sizni  xavotirlantirmasin.  Asosiysi,  siz  keyin  rasmga  qarab,  eslab
qolgan so‘zlaringizni aytsangiz bo‘ldi».
So‘zlar ( yoki so‘z birikmalari) quyidagilar bo‘lishi mumkin: Bayram       Ko‘zi ojiz bola        Taraqqiyot
Mehribon buvi  Qorong‘u tun        G‘amgin
Urush       Og‘ir ish        Hokimiyat
Qattiqqo‘l o‘qituvchi  Sovqotayotgan qiz   Qo‘rqinch
Qorni och odam  Bemor ayol        Do‘stlik
Bola qanchalik yosh bo‘lsa, topshiriqni bajarishga u shunchalik qiynaladi.
Bu  ularda  tafakkurning  aniq  uslubi,  mexanik  xotira  ustunligi,  rasm  chizish
malakalarining  etarlicha  rivojlanmaganligi  bilan  bog‘liq.  Lekin  bolalar  11-12
yoshdan   materialning  qismlari  o‘rtasida  bog‘lanishlar  (assotsiatsiya)  o‘rnatishda
ko‘rinadigan anglangan operatsiyalar asosida eslab qola boshlaydilar.
Tadqiqot  mobaynida  quyidagi  qismlarni  o‘z  ichiga  oladigan  qaror
to‘ldiriladi (13-jadval).
                                                       
                                                        
13-jadval
Piktogramma metodi bo‘yicha tadqiqot qarori
t/r So‘zli
qo‘zg‘atuvchi Rasm S h arhlash Javob 
Piktogramma  metodikasi  yordamida  assotsiativ  jarayonlar  xususiyatlari,
bolada so‘zning aniq mavhum ma‘ nos i o‘rtasidagi aloqa o‘rnata olish xususiyatlari
haqida bilish mumkin. Hikoyani qayta esga tushirish
So‘z-mantiq xotira xususiyatlarini  o‘rganish  hikoyani  qayta  esga  tushirish
metodikasi  yordamida  amalga  oshirilishi  mumkin.  Bunda  faqatgina  matnni
tushunish  va  eslab  qolish  qobiliyatigina  emas,  balki  og‘zaki  va  yozma  nutq
qobiliyatlari  ham  aniqlanadi.  Tajriba  o‘tkazish  uchun  turli  murakkablikdagi
hikoyalarni tayyorlab olish kerak. Ularni alohida qog‘ozlarga kompYuterda yozib
olish  mumkin.  Kichik  bolalar  uchun  hikoyalar  qisqacha,  mazmuni  tushunarli
bo‘lishi kerak. Bunday hikoyaga misol keltiramiz:
Qadim  zamonda  bolalar  yashagan  ekan.  Ularga  onasi  yog‘och  ot  sovg‘a
qiladi. Bolalar kuchuk va mushukni otga mindirib, sayr qildira boshlaydi. Yaxshi
sayr qilib Yurganda, ot birdan Yurmay qolibdi. Bolalar qarasa, otning oyog‘i sinib
qolgan ekan. Bolalar Anvar amakini chaqirishibdi va u otni tuzatib beribdi. 
Har  bir  hikoyada  sifatiy  tahlildan  boshqa,  miqdoriy  tahlil  qilish  imkonini
beradigan  ma'lum  so‘z  birliklari  sonini  ajratib  olish  kerak.  Bunda  hikoya
boshqacha  turga,  ya'ni  miqdoriy  tahlil  qilganda  tadqiqotchi  uchun  kalitday  holga
keladi. Masalan:
Bir  bola  /bor  edi/.  Uning  ismi  /Abror  edi/.  Abror/  onasi  bilan  /ko‘chaga/
o‘ynashga  chiqdi/.  Abror  /tez-tez  chopib  borayotib/,  toshga  /qoqilib  tushdi/  va
yiqildi/.  Abrorning  oyog‘i  /lat  edi/.  Uning  oyog‘i/  qattiq  og‘ridi/.  Onasi  Abrorni
/doktorga olib bordi. Doktor oyog‘ini/ boylab qo‘ydi/ va u og‘rimay qoldi/.
Kattaroq  bola  uchun  murakkabroq  hikoyalar  tanlanishi  mumkin.  So‘z
birikmalarining ma’lum miqdori ajratilgan bir necha hikoyalarni keltiramiz: 
1.  136-o‘rta  maktab/  o‘quvchisi/  o‘n  ikki  yoshli/  Sanjar/  yozgi  ta’tilni/
buvisinik i da/,  qishloqda/  o‘tkazdi.  Kechki  payt/  o‘rmondan/,  qaytayotib/,  Sanjar
temir  yo‘lning/  tuzatilmaganligini/  payqab  qoldi/.  Sanjar  bu  haqda
temiryo‘lchilarga  xabar  berdi/.  Halokatning/  oldi  olindi/.  H ushyorlik/  ko‘rsatgan
bola/ mukofot/ bilan taqdirlandi/. 2. Dushanba kuni kechqurun/ amerika passajir samol yo ti / «B oing »/ Kanada
yaqinida/  boshqa samol yo tga  urildi/.  180  ta yo‘lovchining barchasi, jumladan, 18
nafar  ayol/  va  9  nafar  bola  ham/  hech  narsani  ko‘rib  bo‘lmaydigan/  qorong‘i/
qorongi  bo‘lishiga  qaramasdan/,  bo‘ronli  kun da/  qutqazildi.  Hamma  passajirlar/
«Rossiya» teploxodi bilan/ portga etkazildi. 
Hikoyani  qayta  esga  tushirish  bo‘yicha  tajribani  turli  tartibda  o‘tkazish
mumkin.  Bog‘cha  yoshidagi  bolalarga  hikoyani  eksperimentator  o‘qib  beradi.
Keyin  iloji  boricha  matnga  o‘xshash  qilib,  eshitilgan  hikoyani  esga  tushirish
so‘raladi.  Boshlang‘ich  sinf  o‘quvchilari  esa  hikoyani  mustaqil  o‘qishlari
eshitishlari mumkin.
Shuni  esda  tutish  kerakki,  hikoyani  idrok  qilish,  uni  o‘qib  berish  usuliga
bog‘liq.  Tadqiqotchi  hikoyani  o‘qib  berishi  sinaluvchiga  hikoya  mazmunini
tushunishni  osonlashtiradi,  «eshitganini»  idrok  qilishi  uchun  ko‘proq  kuch,
diqqatning barqarorligi talab etiladi (S.Ya.Rubinshteyn, 1970). Sinaluvchi mustaqil
o‘qiganida  unda  matnni  bir  necha  marta  qarab  chiqish  imkoniyati  tug‘iladi,  shu
bilan  bir  vaqtda  yomon  o‘qilganda  matnning  mazmunini  tushunishda  qiyinchilik
vujudga  keladi.  Hikoyani  yozma  ravishda  esga  tushirishda  yanada  ko‘proq
qiyinchiliklar vujudga keladi. Shuning uchun ham ko‘pchilik sinaluvchilar hikoya
qilib berishni afzal ko‘radilar.
Agar  bola  eshitgan  hikoyasini  aytib  berishga  qiynalsa,  o‘rgatuvchi  dars
elementlarini  qo‘llashi  mumkin.  (S.Ya.Rubinshteyn,  1962,  1970).  Hikoya  bir
necha marta o‘qib beriladi va keyin sinaluvchi bilan birga o‘qilganini muhokama
qilinadi. 
 
 Xayolni diagnostika qilish metodlari
     Bola xayolini baholashda turli xil ijodiy ishlar: rasm chizish, hikoya
tuzish,  buYumlarni  yasash  bilan  bog‘liq  jarayonlarda  fantaziyaning  namoyon
bo‘lishiga e’tibor beriladi.
           «Nutqiy fantaziya» metodikasi Bolaga biror jonli mavjudot (odam hayvonlar) haqida ( bolaning xohishiga
ko‘ra) hikoya tuzish va uni so‘zlab berish topshirig‘i beriladi. Buning uchun bolaga
5  daqiqa  vaqt  ajratilib,  shundan  1  daqiqasi  hikoya   ertakni  o‘ylab  olishi  uchun
beriladi.
Bola  hikoyani  so‘zlab  berish  jarayonida,  uning  fantaziyasi  qay
darajadaligini bilish uchun quyidagilarga e’tibor beriladi.
1. Xayol jarayonining tezligi.
2. Obrazlarning o‘ziga xosligi, originalligi.
3. Fantaziya (tasavvur)ning boyligi.
4. Obrazlarning chuqur ishlanganligi.
 Obrazlarning hissiy - ta’sirchanligi.
Yuqoridagi belgilarning hikoyada aks etganligiga qarab, har biri 0 balldan
2 ballgacha baholanad  “Nutqiy fantaziya” metodikasi uchun bayonnoma
1 4 -jadval
№ B ola  xayolining  baholanayotgan
belgilari Ushbu belgilarning balldagi bahosi
0 1 2
1. Xayol jarayonining t ezligi
2. Obrazning  o‘ziga  xosligi,
originalligi
3. Fantaziyaning boyligi
4. Obrazlarning  chuqur
ishlanganligi
Obrazlarning hissiy ta’sirchanligi
Bola  hikoyani  so‘zlab  berayotganida,  tadqiqotchi  Yuqoridagi  jadvalga,
hikoyada  mezondagi  belgilarning  namoyon  bo‘lishiga  qarab,  mos  ballar  bilan
belgilab boradi.
Rivoj la n ish darajasi haqida xulosalar.
10 - ball  – juda Yuqori 8-9 ball – Yuqori
4-7 ball – o‘rtacha
2-3 – quyi
0-1 ball – juda past
                     «Rasm» metodikasi
Tadqiqotni  o‘tkazish  uchun  qog‘oz  va  flomaster  (kamida  6  xil  rangda)
kerak  bo‘ladi.  Bolaga  ana  shulardan  foydalanib,  biror - bir  rasmni  o‘ylab,  chizish
topshirig‘i beriladi. Buning uchun 5 daqiqa vaqt belgilanadi.
Tadqiqot natijalari tahlili quyidagi jadval yordamida amalga oshiriladi.
1 5 -jadval
№ Bola  xayolining
baholanayotgan belgilari Ushbu belgilarning balldagi bahosi
1. Xayol jarayonining tezligi 0 2
2. Obrazning o‘ziga xosligi,
originalligi
3. Fantaziyaning boyligi
4. Obrazlarning  chuqur
ishlanganligi
5 Obrazlarning  hissiy
ta’sirchanligi 1
Rivojlanish darajasi haqida xulosalar
10 - ball – juda y uqori
8-9 ball –  y uqori
4-7 ball – o‘rtacha
2-3  –     quyi
0-1 ball – juda past
                   «Haykaltaroshlik» metodikasi Bolaga 5 daqiqa davomida plastilindan biror - bir narsa o‘ylab topib, yasash
topshirig‘i beriladi.
Bola fantaziyasi, topshiriqni bajarishdagi qobiliyati quyidagi ball - mezoni
bo‘yicha baholanadi.
0-1 ball — 5 daqiqa mobaynida bola hech narsa o‘ylab topib yasay olmasa;
2-3  ball  –  a gar  bola  shu  vaqt  ichida  biror  oddiyroq  narsalarni,  masalan:
kubik, aylanalarni yasasa;
4-5 ball –  a gar bola faqat 3-4 qismdan iborat narsa yasasa;
5-7 ball –  b oy fantaziyasi bilan ajralib turadiga n ,g‘ayrioddiy narsa yasasa;
8-9  ball  –  bola  original  narsani  o‘ylagan,  lekin  yasalishida  kamchiliklari
bo‘lsa;
10  ball  –  agar  o‘ylab  topilgan  narsa  original  va  puxta,  estetik  did  bilan
yasalgan bo‘lsa.
       Rivojlanish darajasi haqida xulosa
10 ball – bola maktab ta'limiga tayyor.
8-9 ball –  m aktab ta'limiga tayyor desa bo‘ladi.
6-7 ball –  m aktabga tayyorgarligi o‘rtacha
4-5 ball –  b olaning maktab ta'limiga tayyorgarligi etarli  emas.
3 balldan past - b ola maktab ta'limiga umuman tayyor emas.
    SHunday qilib, ushbu  mavzuda bilish jarayonlaridan, diqqat, xotira va
tafakkur psixodiagnostikasi haqida ma`lumotlarga ega bo’ldik.
 
Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:
1. Segen doskasi metodikasi orqali nimalarni o‘rganish mumkin?
2. P'eron-Ruzer metodikasining mazmuni qanday?
3. Landolt halqachalari metodikasi orqali nimalarni o‘rganish mumkin?
4.  Burdon  korrektur  sinovi  metodikasi  orqali  nimalar  o‘rganiladi?  Uning
qanday o‘zgartirilgan variantlarini bilasiz?
Ko‘rish xotirasini qanday metodika yordamida o‘rganish mumkin? 6.Eshitish xotirasini qanday metodika yordamida o‘rganish mumkin?
7. Piktogramma metodi orqali nimani o‘rganish mumkin?
8. Hikoyani qayta esga tushirish metodikasining mazmunini aytib bering?
9.”Rasm” metodikasi orqali nimalarni aniqlash mumkin?
10. “Haykaltaroshlik” metodikasining mazmunini aytib bering.
11.“Nutqiy fantaziya” metodikasi qanday o‘tkaziladi?