Etanni pirolizlab etilen olish jarayoni

Etanni pirolizlab etilen olish jarayoni
Mundarija:
Kirish …………………………………………………………………2
I BOB. ASOSIY QISM
1.1 Piroliz jarayoni orqali to’yinmagan uglevodorodlarni olish…3
1.2 Etanni piroliz reaksiyasi……………………………………...9
II BOB. TAJRIBA QISMI
2.1 Etilenni olinish usullari………………………………………17
2.2  Etilenni piroliz jarayoni orqali olish…………………………18
III BOB. OLINGAN NATIJALARNING UMUMIY 
MUHOKAMASI
3.1 To’yingan uglevodorodlarni piroliz qilish reaksiyasi mohiyati…..21
Xulosa ………………………………………………………………….24
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati ………………………………….25
1 Kirish
Etilen  qatori  uglevodorodlari  xalqaro  nomenklaturaga  binoan  alkenlar  deb
ataladi. To’yingan uglevodorodlar molekulasidagi uglerod atomlari o’rtasida yakka
bog’lar  bo’lsa,  etilen  qatori  uglevodorodlari  molekulasidagi  uglerod  atomlari
o’rtasida  bitta  qo’shbog’  bo’ladi.  Shunga  ko’ra,  etilen  qatori  uglevodorodlariga
quyidagicha ta’rif berish mumkin:
   Umumiy  formulasi  C
n H
2 n  bo’lgan,  molekulasidagi  uglerod  atomlari
o’rtasida  bitta  qo’shbog’  bo’lgan  uglevodorodlar  etilen  qatori  uglevodorodlari
yoki  alkenlardeb  ataladi.  Etilen  va  shu  qatordagi  boshqa  uglevodorodlar
molekulalarida  qo’shbog’ning  bittasi  nisbatan  oson  uzilishi,  ikkinchisi  esa  ancha
mustahkamligi tajribada isbotlangan. 
Etilen  va  uning  olinishi.  Etilen  alximiklarga  qadim  zamonlrdan  ma’lum
b о ’lgan.  XVIII  asrning  oxirlarida  bir  guruh  kimyogarlar  uning  xossalarini
о ’rgangan,  Dalton  esa  tuzilishini  isbotlagan.  Etilen  monomer  sifatida  1930-1940
yillarda  keng  q о ’llanila  boshlandi.  Buning  sababi  shundaki,  izolyatsiyalovchi
material  sifatida  q о ’llanilib  kelingan  polivinilxlorid  asosan  Germaniyada  ishlab
chiqarilib, ma’lum sabablarga k о ’ra eksport qilish t о ’xtatilgan edi. Shuning uchun
etilendan  yuqori  bosimda  polietilen  olina  boshlandi  va  uning  dielektrik  va
izolyatsiyalovchi  xossalari  о ’rganildi.  Hozirgi  vaqtda  esa  uning  boshqa  k о ’plab
muhim xususiyatlari ham ma’lum.
Etilen  olishning  juda  k о ’plab  usullari  mavjud.  Etilen  juda  yuqori  haroratda
(2000  0
S  da)  uglerod  va  vodoroddan  ham  hosil  b о ’ladi.  Undan  tashqarii  u  neft,
tabiiy gaz va atsetilendan ham olinishi mumkin.
2 Asosiy qism
Piroliz jarayoni orqali to’yinmagan uglevodorodlarni olish
Neftni  va  neft  mahsulotlarini  yuqori  haroratda  qayta  ishlashda  hosil  b о ’lgan
gazlar tarkibida ancha miqdorda etilen b о ’ladi. Ayniqsa neftni gaz fazali krekingda
neft va suv bug’i aralashmasi 550-600  0
S da katalizator, jumladan temir oksiddan
о ’tkaziladi, hosil b о ’lgan uglevodorod gazlari tarkibida 27% gacha etilen b о ’ladi.
Shuningdek  880  0
S  da  tabiiy  gazning  piroliz  jarayonida  ham  30%  gacha  etilen
olinadi. Etilen bu usullardan tashqarii etan va propan aralashmasini degidrogenlash
y о ’li  Bilan,  etanni  600-650  0
S da  suv  bug’i  ishtirokida havo  kislorodi  yordamida
oksidlab  ham  olinadi.  Jarayonda  katadizator  sifatida  temir  oksidi  (70%)  va  xrom
oksidi  (30%)  dan  tayyorlangan  katalizator  q о ’llaniladi.  Etilen  yuqori  unum  Bilan
etan  va  propandan  yoki  ularning  aralashmasidan  «avtotermik  kreking»  usulida
olinadi.  Bu  usulning  mohiyati  shundaki,  boshlang’ich  uglevodorodlar  inert  gaz
Bilan  suyultirilgan  holatda  shunday  miqdordagi  havo  Bilan  aralashtiriladi,  ularni
yoqilganda ajralib chiqadigan issiqlik kreking jarayonini amalga oshiradi.+	+	H2O	H3C	СH3	O2	катализатор	
600-650 0С	H2C	CH2
Etilen  atsetilenni  qisman  gidrogenlash  y о ’li  bilan  ham  sanoatda  ishlab
chiqariladi. Jarayon atmosfera bosimida yoki bir oz yuqori bosimda olib boriladi.
Yuunda boshlang’ich moda – atsetilen katalizatorni zaharlovchi moddalardan  о ’ta
darajada toza b о ’lishi kerak. Dastlab atsetilen xlorli suv bilan, keyin esa ishqorning
suyultirilgan  eritmasi  bilan  yuvuvchi  qurilmalarda  yuviladi  va  quritiladi.
Ishlatiladigan vodorod ham katalizator zaharlaridan toza b о ’lishi kerak. Reaktorda
t о ’rsimon  t о ’siqlarda  katalizator–kremniy  oksidi  sirtiga  palladiy  joylashtiriladi.
Atsetilen va vodorod aralashmasi 200  0
S gacha qizdiriladi, reaksiya davomida esa
180-230  0
S  oraliqda  ushlab  turiladi.  Reaktordan  chiqqan  mahsulot  80%  bug’  va
20%  gazdan  iborat  b о ’ladi.  Gaz  holatdagi  mahsulot  esa  50-60%  etilen,  3%  etan,
3% azot, 0,8% atsetilen va 30% vodoroddan iborat b о ’ladi. Mahsulot sovitiladi va
3 suvdan ajratib olinadi. Atsetilendan olingan etilen polimerlanish reaksiyasi uchun
ishlatilmaydi, lekin stirol olish uchun foydalaniladi.
Etan-propan fraksiyasidan etilen ishlab chiqarishda, bu gazlar aralashmasiga
oz  miqdorda  suv  bug’i  g’ о ’shiladi  va  750-800  0
S  da  qisqa  vaqt  ushlab  turiladi.
Tezda sovitilgandan keyin suvdan ajratiladi va past haroratli rektifikatsiya qilinadi.
Yuqori  haroratda  (900  da)  etanni  degidrogenlab  etilen  olish  ham  shu  tamoyilga
asoslangan.  Bunda  jarayon  0,5  atm.  bosimda  olib  boriladi,  etan  ozat  bilan
aralashtirilgan  holatda  beriladi.  Reaksiya  xromli  p о ’latdan  (20-30%  xrom,  0,2%
gacha  nikel  tutgan)  yasalgan  mahsus  reaktorda  amalga  oshiriladi.  Katalizator
tarkibida  oz  miqdorda  kremniy  b о ’lishi  ham  jarayonga  teskari  ta’sir  qiladi.
Reaktordan  chiqqan  mahsulot  tarkibida  33%  etilen,  oz  miqdorda  aromatik
uglevodorodlar  va  0,3%  atsetilen  b о ’ladi.  Atsetilen  о ’z  navbatida  sovitish  orqali
ajratib olinadi va 180-230 0
S da xrom oksidi (95%) va nikel (5%) tutgan katalizator
ishtirokida deyarli miqdoriy unum bilan etilengacha gidrogenlanadi. Hosil b о ’lgan
etilen  faollantirilgan  k о ’mir  absorberlardan  о ’tkazish  orqali  aromatik
uglevodorodlardan tozalanadi. Bu usul  b ilan olingan etilenning unumi 79-80% ga
(nazariyga nisbatan) yotadi.
Etandan etilen olishning yana bir usuli uni havo yoki kislorod bilan 800-850
0
S da qisman oksidlashdir. Bunda dastlab ikala gaz alohida qizdiriladi: etan 650 0
S
gacha, kislorod 550 0
S gacha, keyin esa 3:1 nisbatda aralashtiriladi va kata tezlikda
yondirish  kamerasiga  yuboriladi.  Hosil  b о ’lgan  gazlar  aralashmasi  tarkibida  33%
etilen,  26,3%  vodorod,  14,1%  etan,  11,5%uglerod  (IV)-oksid,  7,6%  metan,  4,2%
azot,  1,1%  propan,  0,7%  uglerod  (II)-oksid  va  0,6%  kislorod  b о ’ladi.  Suv  bilan
sovitilgandan keyin quritiladi va past haroratli distillyatsiya qilinadi. Regeneratsiya
qilingan etan yana qayta ishlashga yuboriladi. Bu usulda olingan etilenning unumi
80% ga (nazariyga nisbatan) yotadi.
Etilenni analizi. Etilenni miqdoriy jihatdan aniqlash uchun uning bromli suv
yoki kaliy permanganatning suli eritmasi bilan reaksiyasidan foydalaniladi. Bunda
reaksiya  q о ’shbog’  hisobiga  ketadi  va  barcha  q о ’shbog’  tutgan  birikmalar  uchun
xosdir.  Shuning  uchun  etilenni  spetsifik  holatda  aniqlash  imkonini  bermaydi.
4 Undan  tashqari  vodorod  sulfid,  uchlamchi  uglerod  tutgan  parafinlar  ham  kaliy
permanganat  eritamasini  rangsizlantiradi.  Tetranitrometan  bilan  ketadigan  rangli
reaksiya  ham  barcha  t о ’yinmagan  uglevodorodlar  bilan  ta’sirlashadi.  Etilen  ham
tetranitrometan bilan sariq rang hosil qiladi. Shuning uchun etilenni kristall holatga
о ’tkazish orqali aniqlash yaxshi effekt beradi. Masalan etilenni benzol eritmasida,
brom  ishtirokida  q о ’rg’oshin  rodanidning  suspenziyasi  bilan  ta’siridan
etilendirodanid  (T
suyuq q90-90,5  0
S)  olish  reaksiyasini  xususiy  sifat  analizi  sifatida
q о ’llash mumkin:
N C S+
+ + C H C H
2
S C N+
C H
2 С H
2H
2 C C H
2 B r
2 2 B r
B r
B rR
C H
2 C H
2 B r B r
2 C H C H
2 B rB r +
B r
P b ( S C N )
2 +
B r
2 P b B r
2 2 S C N
( S C N )
2 2 S C N
S C N H
2 C C H
2 N C S
C H
2 С H
2N C S +
( S C N )
2 C H
2 С H
2N C S S C N +
S C N¸ ð ó \ ë è ê
Etilenga  2,4- dinitrobenzolsulfoksilxlorid  ta ’ siridan  xloetil -2,4-
dinitrofenilsulfid  holdagi  kristall  modda  hosil  b о’ lish  jarayoni  ham  etilen  analizida
q о’ llanilishi  mumkin :
+
H
2 C C H
2S
N O
2O
2 N C l S
N O
2O
2 N C H
2 C H
2 C l2,4-динитробензолсульфонил	-хлоэтил-2,4-динитрофенилсульфид
Etilenga  aralashgan  atsetilenni  miqdoriy  jihatdan  Ilos  reaktivi  (misning
kompleks  tuzi  va  gidroksilamin  eritmasi)  yordamida  miss  atsetilenidning  qizil
rangli chо’kmasi tushishi orqali aniqlash mumkin.
Umuman  olganda  etilenni  miqdoriy  aniqlash  usullari  bir  qancha  b о ’lib,
ularning barchasi q о ’shbog’ reaksiyasiga asoslangan.
5 Etilenning  kimyoviy  xossalari.  Etilenning,  umuman  uglerod-uglerd  tutgan
q о ’shbog’ning  eng  muhim  xossalaridan  biri  q о ’shbog’  hisobiga  birikish  (shu
jumladan polimerlanish) reaksiyasidir. Uglerod-uglerod orasidagi q о ’shbog’ni har
bir ugleroddan ikkitadan, ya’ni  t о ’rtta elektron hosil qiladi. Bu elektronlar  tabiati
jihatdan  bir  xil  emas,  ikkitasi  σ -bog’  hosil  qiluvchi,  ikkitasi  esa  π -bog’  hosil
q iluvchi  elektronlardir.  Σ -bog’  mustahkam  b о ’lib  uni  uzish  uchun  k о ’p  energiya
talab  qilinadi.  Π -elektronlar  esa  q о ’zg’aluvchan  b о ’lib,  π -bog’  hosil  qiladi  va
energiya  jihatdan  mustahkamligi  past  b о ’ladi,  elektronlar  ba’zan  bitta  uglerodga
k о ’chib  о ’tishi  (ion  hosil  qiladi),  ba’zan  esa  ikkita  uglerodga  bittadan  b о ’linishi
(radikal) mumkin:H2C	CH2	CH2	СH2	CH2	СH2
Bu  oraliq  holatlardan  qaysinisi  hosil  bо’lishi  reaksiyaning  sharoitigagina
emas, balki qо’shbog’ tutgan uglerod yaqinidagi uglerodning holatiga ham bog’liq
bо’ladi.
Etilen  qutbli  va  qutbsiz  birikish,  xalqa  hosil  qilish,  polimerlanish,
almashinish, parchalanish va oksidlanish reaksiyalariga kirishadi.
Galogenlar  etilenning  q о ’shbog’i  hisobiga  birikadi  va  digalogenli  hosila
hosil qiladi:	
+	Cl2	H2C	CH2	CH2	СH2	Cl	Cl
Xlorbrom  va  xloryod  ham  xuddi  erkin  galogenlar  singari  birikadi.  Bunda
reakiya teziligi yuqori b о ’ladi. Chunki ikki xil galogen orasidagi bog’lanish bir xil
galogen  о ’rtasidagi  bog’lanishga  nisbatan  b о ’shroq  b о ’ladi  va  shuning  uchun
radikal hosil b о ’lish osonlashadi. Masalan, etilenga xlorbrom ta’sir ettirilsa 1-xlor-
2-brometan hosil b о ’ladi. Xloryod ham xuddi shunday birikadi:	
+	ClBr	H2C	CH2	CH2	СH2	Cl	Br
Galogenlar  ichida  ftor  eng  oson  birikadi  (reaksiya  portlash  bilan  borishi
mumkin),  undan  keyin  esa  xlor,  brom  va  yod.  Etilenga  galogenlar  birikishi
6 ekzotermik  reaksiya  b о ’lib,  ajralib  chiqqan  energiya  miqdori  ularning  reaksiyaga
kirishishi kabi ketma-ketlikda b о ’ladi:+	+	
+
+	
F2	H2C	CH2	
+	
CH2	СH2	F	F	
+	Cl2	H2C	CH2	CH2	СH2	Cl	Cl	
+	Br2	H2C	CH2	CH2	СH2	Br	Br	
+	I2	H2C	CH2	CH2	СH2	I	I	
55,4 кал.	
41 кал.	
30 кал.	
9,6 кал.
Dixlor va dibrom hosilalarda muvozanat digalogen hosilalar tomon siljigan
b о ’ladi.  Diyodli  hosilada  ozgina  qizdirish  ham  yod  ajralib  chiqishiga–etilenning
regeneratsiyalanishiga olib keladi.	
+	I2	H2C	CH2	CH2	СH2	I	I
Yod  ajralib  chiqishidan  ayrim  holatlarda  q о ’shbog’  hosil  qilish  uchun  ham
foydalaniladi.  Shu  bilan  birgalikda  yod  boshqa  galogenlar  birikishida  katalizator
vazifasini ham bajaradi.
Galogen  birikish  reaksiyasini  gaz  fazada  ham  suyuq  fazada  ham,  katalizator
ishtirokida ham katalizatorsiz ham olib borish mumkin. Agar jarayon suyuq fazada
о ’tkazilsa  erituvchi  sifatida hosil  b о ’lgan  digalogenli  birikmaning  о ’zi  ishlatiladi.
Bu esa q о ’shimcha mahsulot hosil b о ’lishini kamaytiradi. Katalizator sifatida ba’zi
metallar,  ayniqsa,  temir  va  surmaning  suvsiz  galogenidlari  q о ’llaniladi.  Masalan
temir, marganets, surma va mis reaksiya sharoitida mos ravishdagi galogenidlarni
hosil  qiladi.  Gaz  fazada  250  0
S  da  katalitik  birikish  reaksiyasidan  vinilxlorid
olishda  k о ’p  q о ’llaniladigan  dixloretan  olinadi.  Katalizator  sifatida  sianid  bilan
kompleks holatdagi alyuminiy xlorid q о ’llaniladi.
H
2 C С H
2 C l C H
2 C H
2 C l	
250 0C	
AlCl
3
Agar  reaksiya  mis,  surma,  marganets  yoki  temir  xloridlari  ishtirokida  olib
borilsa,  hosil  bо’lgan  dixloretan  qisman  yana  xlorlanib  vinilidenxlorid  olishda
muhim bо’lgan birikmalardan biri trixloretan hosil qiladi.
7 Cl	CH2CH2Cl	+ Cl2	
60 0C,Sb, Fe, Mn	
Cl	CH2CH2Cl2	
1, 1, 2 - трихлорэтанBu jarayon uchun shisha ham katalizator vazifasini bajarishi mumkin.
Agar  etilenni  xlorlash  reaksiyasi  shisha  nay  ichida  olib  borilsa,  reaksiya
aralashmada birikish mahsulotidan tashqari 43% trixloretan ham b о ’ladi. Etilenga
qutbli  mexanizm  b о ’yicha  galogen  vodorodlar  ham  birikadi  va  etilenning boshqa
olefinlariga  nisbatan  reaksion  qobiliyati  ancha  past  va  vodorod  galogenidlar
birikishi  ham  kuchsiz  ketadi.  Reaksiya  tezligini  katalizator  hisobiga  oshirish
mumkin. Bunda past haroratda ham vodorod galogenid birikishi miqdoriy jihatdan
ketadi.  Katalizator  sifatida  konsentrlangan  sulfat  kislotadan  tashqari  metall
galogenidlar,  masalan,  alyuminiy,  temir,  vismut,  rux,  qalay  xloridlari,  vismut,
surma va boshqa bromidlar ham q о ’llaniladi. Bromidlar q о ’llanganda harorat 130-
180  0
S  oraliqda  ushlanadi.  Eng  faol  katalizator  asbestga  о ’tkazilgan  vismut
galogenid  hisoblanadi.  Agar  katalizator  sifatida  sulfat  kislota  ishlatilsa,  dastlab
hosil b о ’lgan etilsulfat alkillanadi.	
H2C	СH2	H	OSO3H	+	CH3	CH2	OSO3H	
CH3	CH2	OSO3H	+	HCl	CH3	CH2	Cl	+	H2SO4
Fridel-Krafts  reaksiyasi  b о ’yicha  etilen  aromatik  uglevodorodlarni
alkillaydi.  Benzolni  etilen  bilan  alkillash  reaksiyasini  birinchi  b о ’lib  Balson
amalga oshirgan. Reaksiya juda murakkab b о ’lib, asosiy mahsulot monoetilbenzol,
undan  tashqarii  dietil-  va  geksaetilbenzolgacha  b о ’lgan  polietilbenzollar  hosil
b о ’lai.
C H
2 С H
3H
2 C С H
2+C
6 H
6 C
6 H
5
A l C l
3
Etilenga  yuqori  harorat  va  bosimda  ammiak,  birlamchi  va  ikkilamchi
aminlar  ham  birikadi.  Reaksiya  ishqoriy  metallar  yoki  ularning  gidridlari
katalizatorlarida  boradi.  Ammiakning  etilenga  birikishidan  mono-,  di-  va
trietilaminlar aralashmasi hosil b о ’ladi.
8 H2	C	СH 2	+	CH 2	CH3	NH 2	
CH
2	) 2NH	(CH3	
+	NH3	199-201 0C,  820-980 атм.	
Na	
+	+	CH
2	) 3N	(CH3	
26.1%	
25.7%	14%
Etanni piroliz reaksiyasi
Formaldegidning vodorod xlorid bilan tо’yintirilgan suvli eritmasi Rux xlorid
yoki kalsiy xlorid ishtirokida 60-70 atm. da xona haroratida ta’sirlashib xlorgidrin
hosil qiladi.
C H
2 C H
2C H
2C l
H
2 C С H
2 + +
C H
2 O H C l 2 0  0
C ,   6 0 - 7 0  а т м .
Z n C l
2 O H
3 - х л о р п р о п а н о л - 1
Fridel-Krafts  reaksiyasi  sharoitida  karbon  kislotalarning  xlorgidridi  ham
etilenga  birikish  reaksiyasiga  kirishadi.  Katalizator  sifatida  alyuminiy  xlorid  va
bromid,  suvsiz  Rux  xlorid,  qalay  xlorid  va  boshqalar  q о ’llaniladi.  Bunda  dastlab
xloralyuminiy kislotaning erimaydigan tuzi hosil b о ’ladi va s о ’ngra etilen bilan β -
9 galogenketon  beradi.  U  esa  о ’z  navbatida  vodorod  xlorid  ajralib  t о ’yinmagan
keton-vinilmetilketon hosil qiladi:+	
CH2	CO	CH2	
Cl	
H2C	СH	
метил--хлорэтилкетон	
+	
COAlCl4	CH3	
H2C	СH2	
+	C	CH3	
+	
HCl	
CH3	
O
Cl	
AlCl3	
COAlCl4	CH3	AlCl3	
CO	CH3	
винилметилкетон	
0-5 0C
Vinilfenilketon  yuqorida  keltirilgan  usul  bilan  etilen  va  benzoilxloriddan
sintez qilinadi:	
CO	СH2	H2C	СH2	C6H5	C6H5	AlCl3	
+	COCl	CH2	Cl	
CO	СH	C6H5	CH2	
фенил--хлорэтилкетон	
винилфенилкетон	
87-89%	
50 0С	
- HCl
Xuddi  shuningdek  etilen  bilan  galogen  tutgan  kislota  xlorangidridi  ham
ta’sirlashadi.  Masalan,  β-xlorpropionxloriddan  oxirgi  mahsulot  divinilketon  hosil
ketadi.	
CO	СH2	H2C	СH2	
-хлорпропионилхлорид	
Cl	AlCl3	
+	CH2	Cl	
CH2	СH2	Cl	CO	CH2	CH2	Cl	
CH2	СH	CO	CH	CH2	
-дихлордиэтилкетон	
дивинилкетон	- 2HCl
Galogen tutgan kislota xlorangidridi olefinlarga fosgen ta’sir ettirib olinadi.
Etilenga  fosgen  ta’siridan  β -xlorpropion  kislota  xlorangidridi  ham  hosil  b о ’ladi.
Unga  suv  yoki  spirt  bilan  ishlov  berilganda  akril  kislota  yoki  uning  efiri  hosil
b о ’ladi:
10 CH2	Cl	CH
2	CO	CH2
Cl	
H
2	C	СH	
-хлорпропион кислота	
 хлорангидриди	
(-хлорпропионилхлорид)	
Cl	H2	C	СH 2	AlCl3	
+	Cl	
COOCH
3	
+ СH3OH	
- 2HCl	
метилакрилат
Yuqorida  k о ’rib  о ’tilgan  etilenga  xos  barcha  reaksiyalar  qutbli  molekula
birikishi  bilan  boradi.  Undan  tashqarii  etilenga  xos  k о ’plab  qutbsiz  birikish
reaksiyalari  ham  mavjud.  +utbsiz  birikish  odatda  zanjir  reaksiya  natijasida  sodir
b о ’ladi.  Bunda  etilenga  ta’sir  etuvchi  molekula  initsirlanib  radikal  hosil  qiladi,
ya’ni bog’ 2 ta alohida juftlashmagan elektronli zarracha hosil qilib parchalanadi.
Etilenga vodorodning katalitik birikishi  radikal  mexanizm  b о ’yicha sodir  b о ’ladi.
Gidrogenlash  katalizatorsiz  yuqori  haroratda  ham  olib  boriladi,  lekin  bunda  hosil
b о ’lgan modda krekingi  hisobiga mahsulot  unumi  kamayadi. Etilen katalizatorsiz
500  0
S  da  gidrogenlab  etan  hosil  qiladi.  Katalitik  gidrogenlanish  esa  xona
haroratida  ham  sezilarli  tezlik  bilan  boradi.  Platina  sirtida  etilenni
gidrogenlashning  muqobil  harorati  90-100  0
S,  nikel  ishtirokida  esa  180  0
S  dan
iborat. Palladiy ishtirokida oddiy haroratda va yuqori bosimda etan miqdoriy hosil
b о ’ladi.  Miss  ishtirokida  gidrogenlash  esa  60  atm.  bosimni  va  180  0
S  haroratni
talab qiladi.	
CH3	H3C	H2C	СH2	+	20 0С	H2	Pd
Biz  yuqorida  etilenga  galogenlarning  qutbli  birikishini  k о ’rib  о ’tgan  edik.
Galogenlar  etilenga  qutbsiz  birikishi  ham  mumkin.  Buning  uchun  reaksiya  nur
ta’sirida yoki oz miqdordagi kislorod katalizatorligida olib borilishi kerak. Bunday
sharoitda galogen atomga ajraladi.
Agar yodning t о ’yingan spirtli eritmasidan etilenga о ’tkazilsa 18-30% unum
bilan diyodetan hosil b о ’ladi:
11 CH2	H2C	H2C	СH2	
CH2	ICH2	H2C	СH2	
+	
+
I2	I	I	
I2	2I	
I	
CH2	ICH2	+	I2	CH2	H2C	I	I	+	IDiyodetan  xuddi  shuningdek  etilenga  yodsian  ta’sir  ettirilganda  ham  hosil
b о ’ladi:	
CH2	H2C	H2C	СH2	
I	+	
+	
CN	
I	
+	CH2	H2C	I	I	+	
I	CN	
I
CH2	H2C	I	I	CN	CN	
2 CN	NC	CN
Xlorsian  va  bromsian  ba  tarzda  ta ’ sirlashmaydi , chunki  xlor  va  bromning  sian
guruhi  bilan  hosil  qilgan  bog ’ i  yodsiandagicha  nisbatan  ancha  mustahkam .
Etilenga  kislorod  katalizatorligida  brom  birikishi  ham  radikal  mexanizmda
boradi.  Bunda  faqat  q о ’shimcha  mahsulot  sifatida  qisman  perekis  birikma  ham
sodir b о ’ladi.	
CH2	H2C	H2C	СH2	+	Br	
Br2	2Br	
+	CH2	H2C	Br	Br	+	
Br	
CH2	H2C	Br	Br2	Br
Piridin  muhitida  sulfuril  xlorid  radikalga  parchalanish  natijasida  etilenga
birikadi va β -xloretansulfoxlorid hosil qiladi.
H
2 C С H
2 +
+ S O
2 C l
2 C l
+
C H
2C H
2 S O
2 C lC lC l S O
2 C l
S O
2 C l
 - х л о р э т а н с у л ь ф о х л о р и д
Etilen  sikllanish  reaksiyasiga  ham  kirishadi.  Eng  k о ’p  q о ’llaniladigan
sikllanish  Dils-Alder  b о ’yicha  diyen  sintezidir.  Etilen  bilan  diyen  sintezi  odatda
yuqori bosim va haroratni talab qiladi:
12 CH2	
СH2	
+	
HC
HC	
CH2	
CH2	
190-200 0C	
300 атм.	
HC
HC	
CH2
CH2	
CH2	
СH2	
циклогексен	
18%Yuqori  harorat  va  bosimda  tetraftoretilen  etilen  sikllanish  reaksiyasiga
kirishib tetraftorsiklobuianni hosil qiladi.
H
2 C С H
2 + C H
2
C H
2 C F
2
C F
2F
2 C С F
2	
автоклав	
150 0С	
1,1,2,2-тетрафтор-	
циклобутан
Etilenga  va  umuman  olefinlarga  xos  eng  muhim  reaksiyalardan  biri
polimerlanish  reaksiyasidir.  + о ’llaniladigan  katalizator  tabiatiga  qarab
polimerlanish  reaksiyalari  bir  necha  xil  b о ’ladi:  kislota  ishtirokida  polimerlanish,
erkin radikallar ishtirokida polimerlanish, telomerlanish, metallorganik birikmalar
ishtirokida polimerlanish.
Kislota  ishtirokida  polimerlanish  faqat  alkil  guruhi  tutgan  etilen
gomologlariga xos, etilenning esa bunday reaksiyaga kirishmaydi.
Etilen  erkin  radikallar  ishtirokida  boshqa  olefinlarga  nisbatan
polimerlanishga eng qiyin uchraydi. Bunday polimerlanish yuqori bosimda – 150
mPa  (1500  atm.)  va  oz  miqdordagi  kislorod  (erkin  radikal  initsiatori)  ishtirokida
boradi.  Etilen  reaksiya  sharoitida  suyuq  holatda  b о ’ladi.  Bu  usulda  molekulyar
massasi  20000-40000  yumshasha  harorati  112-115  0
S,  zichligi  0,92-0,93  sh/sm 3
(zichligi past polietilen) b о ’lgan yuqori bosimli polietilen olinadi:	
H	2C	СH	2	(n+2)	H	2C	СH	CH	2	CH	2	CH	2CH	3	n
Polietilen texnikada izolyatsiyalovchi va о’rovchi material sifatida, turli xil
buyumlar  (xо’jalik  buyumlari,  plyonka,  о’tkazgich  trubalar  va  boshq.)
tayyorlashda  ishlatiladi.  Polietilen  kislota  va  ishqorlar  ta’siriga  chidamliligi  kam.
13 Kislorod  va  qо’yosh  nuri  ta’sirida  sekin-asta  sinuvcha  (polimerning  eskirishi)
bо’lib qoladi.
Etilen  telomerlanish  reaksiyasiga  kirishadi.  Telomerlanish  –  bu  zanjir
uzatuvchi  modda  (telogen)  ishtirokidagi  oligomerlanish  reaksiyasidir.  Reaksiya
natijasida  oxirgi  telogen  bilan  tugagan  oligomer  (telomerlar)  aralashmasi  hosil
b о ’ladi. Misol sifatida etilenning CCl
4 bilan reaksiyasini keltirish mumkin.H2C	СH2	
+
+	
+	Cl	CCl4	CCl3	
инициатор
CCl3	CH2CH2CCl3	
H2C	СH2	CH2CH2CCl3	CH2CH2CH2CH2CCl3
çàíæèðíèíã ùîñèë áûëèøè	
çàíæèðíèíã äàâîì	
 ýòèøè
Umumiy reaksiya mahsuloti tetraxloralkanlar aralashmasidan iborat b о ’ladi.	
+	C	C	l4	
инициатор	
H	2C	С	H	2	С	l(C	H	2C	H	2)4C	C	l3
Bu  reaksiyadan  sanoatda  gidroksi-  va  aminokislotalar  sintezi  uchun
boshlang’ich  mahsulot  hisoblangan  n q3-5  bо’lgan  tetraxloralkanlar  –
Cl ( CH
2 CH
2 )
n CCl
3 olish uchun foydalaniladi.
Metallorganik  birikmalar  ishtirokida  ham  etilen  polimerlanish  reaksiyasiga
kirishadi. Bunda katalizator sifatida alyuminiy, titan kab
i b о ’sh orbitali mavjud metall birikmalari q о ’llaniladi.	
R	2A	l	R	+	H	2C	С	H	2	R	2A	l(C	H	2C	H	2)nR	n
Etilen  molekulasida  S-Al  bog’iga  kirib  boradi  va  natijada  uglerod  zanjiri
о ’sadi.  Juda  yuqori  haroratda  hosil  b о ’lgan  alyuminiy  organik  birikma  etilen
ajralishi bilan parchalanadi. 
Alyuminiy  organik  birikmaning  TiCl
4  bilan  aralashmasi  alkenlarni
polialkenlarga  polimerlovchi  faol  katalitik  sistema  hosil  qiladi.  Bunda  faol
zarracha titanorganik birikma hisoblanadi.
14 R T i C l
3 + +  C H2 = C H	2
H
2 C С H
2 R C H
2 C H
2 T i C l
3
R C H
2 C H
2 C H
2 C H
2 T i C l
3 ( n - 2 )  C H	
2 = C H	2
R ( C H
2 C H
2 )
4 T i C l
3
R ( C H
2 C H
2 )
4 T i C l
3 д и с п р о п о р ц и я л а н и ш
R ( C H
2 C H
2 )
n - 1 C H
2 C H
2
Disproporsiyalanish natijasida zanjir о ’sishi t о ’xtashi mumkin.	
+	R	(C	H	2C	H	2)yC	H	2C	H	2	R	(C	H	2C	H	2)m	C	H	2C	H	2	
R	(C	H	2C	H	2)m	+1	(C	H	2C	H	2)y+1R
Bunday  katalizatorlar  K.Sigler  va  R.  Natt  tomonidan  kashf  qilingan  (1953-
1955  yy.)  va  sanoatda  q о ’llanilgan.  Shuning  uchun  bu  katalizatorlar  Sigler-Natt
katalizatori nomi bilan yuritiladi.
Etilenning  Sigler-Natta  katalizatori  ishtirokida  polimerlanishi  past  bosimda
ham  oson  amlaga  oshiriladi  va  yuqori  molekulyar  massali  (100000-1000000)
yumshash harorati 125-130  0
S va zichligi 0,95-0,97 g/sm 3
 b о ’lgan polietilen hosil
b о ’ladi.  Bu  polimer  past  bosimli  (yoki  zichligi  yuqori)  polietilen  deyiladi  va  u
texnik  xossalari  b о ’yicha  yuqori  bosimli  polietilendan  yaxshi  hisoblanadi.  Lekin
unga nisbatan tez eskiradi.
Etilen  metall  ionlari  bilan  ta’sirlashib  t о ’lmagan  orbital  ushlagan  π -
kompleks hosil qiladi.	
H
2	C	С	H 2	+	
+	H
2	C	С	H 2	+	
PdC	l 2	H
2	C	С	H 2	PdC	l 2	
K
2	PtC	l 4	K	PtC	l 3	(C	H 2	С	H 2	)	K	C	l
Bunday  komplekslar  hosil  bо’lishi  donor-akseptor  ta’sirlashish  bilan
tushuntiriladi,  ya’ni  etilen  elektronodonor,  metall  ioni  esa  elektronoakseptor
vazifasini  bajaradi.  Ta’sirlashish  natijasida  qо’shbog’  xususiyati  о’zgaradi.
qо’shbog’ni elektron buluti qо’zg’aluvchan bо’lganligi uchun metall kationi tomon
15 siljiydi,  natijada  qо’shbog’  elektron  buluti  siyraklashadi,  uglerod  atomlari  esa
qisman musbatlashadi.
C H
2
С H
2 
  M + nкомплекс
Π-kompleksdagi bog’ xususiyati juda murakkab bо’lib, unda dativ bog’lanish
ham hosil bо’ladi. qо’shbog’ uzunligi 0,134 dan 0,14-0,145 nm gacha uzayadi, π-
elektronlar  zichligi  esa  kamayadi.  Bu  о’zgarish  faqat  qо’shbog’ning  donorlik
xususiyati  yuilan  emas,  balki  etilenning  bо’shashtiruvchi  orbitali  bilan  metall
atomi  elektroni  orasidagi  qо’shimcha  ta’sirlashish  bilan  ham  tushuntiriladi.  Bu
q о ’shimcha ta’sirlashish metallning dativ effekti yoki dativ bog’lanish deyiladi.	
С
С	
Pt
Rasm. +о’shbog’ - metall π-kompleksida bog’lar hosil bо’lishi (tо’lgan
orbitllar shtrixlangan, tо’lmagan va bо’shashtiruvchi orbitallar
shtrixlanmagan).
Metall ionii bilan etilen ta’sirlashuvi suvli eritmada olib borilsa gidratlangan
π -kompleks hosil b о ’ladi.	
+	H	2O	+	
+	+	
PdC	l2	
H	2C	С	H	2	K	2[PtC	l4]	K	C	l	
H	2C	С	H	2	C	2H	4PdC	l2	H	2O	
H2O	
K	[C	2H	4PdC	l3]	H	2O
16 Etilenni olinish usullari
Etilenning,  umuman  alkinlarning  π -kompleksi  k о ’plab  muhim  reaksiyalarda
oraliq  mahsulot  sifatida  qatnashadi.  Simob  tuzlari  bu  y о ’nalishda  alohida  о ’rinni
egallaydi.
Etilen  oksosintez  (gidroformillash)  reaksiyasiga  ham  kirishadi.  Kobaltli
katalizatorlar  ishtirokida  bosim  ostida  uglerod  (II)  oksid  iva  vodorod  etilen  bilan
ta’sirlashib propion aldegid hosil qiladi.+	CO	H2C	СH2	+	H2	кат., 90-150 0С	
10-30 МПа	СH3CH2C	
O
H
Bu  reaksiya  O.Roelen  tomonidan  Fisher-Tropsh  hodisasini  о ’rganish
jarayonida (1938) ochilgan va muhim sanoat ahamiyatiga ega.
Oksosintezda  odatda  katalizator  sifatida  g’ovakli  tashuvchi  (nositel)  sirtiga
о ’tkazilgan  metall  holidagi  kobalt  yoki  uning  tuzlari  ishlatiladi.  Kislotali
xususiyatga  ega  kobalt  tetrakarbonilgidridning  –  HCo(CO)
4  ham  katalizator
sifatida  q о ’llanilganligi  ma’lum  (kislotaligi  jihatidan  HNO
3  va  HCl  kislota
oralig’ida joylashgan).	
+	H	Co(CO)4	H	Co(CO)4
Gidroformillash  reaksiyasi  mexanizmi  juda  murakkab  bо’lib,  bunda  kobalt
tetrakarbonilgidrid  kuchli  kislota  sifatida  qо’shbog’ga  birikadi  degan  tasavvurlar
mavjud.	
CH2	Co(CO)4	+	CH3	H2C	СH2	HCo(CO)4
Ikkinchi  y о ’nalish  b о ’yicha  esa  π -kompleks  hosil  b о ’lishi  va  etilen
molekulasining H-Co bog’ga SO Kirishi bilan tushuntiriladi:	
CH2	Co(CO)3	
+	
CH3	
+	
H2C	СH2	
CO	H2C	СH2	HCo(CO)4	HCo(CO)3	
+	CO	
комплекс
S о ’ngra S-SO bog’ga SO kirishi bilan kobaltorganik birikma hosil b о ’ladi.
17 CH	2	Co(CO	)3	CH	3	CH	2	С	CH	3	+	CO	
O
Co(CO	)3U  birikma  (kobalttetrakarboniletan)  kobalt  tetrakarbonilgidrid  ta’sirida
parchalanadi va asosiy mahsulot hosil bо’ladi.	
+	CH2	С	CH3	HCo(CO)4	+	
O
Co(CO)3	
CH2	С	CH3	
O
H	
Co2(CO)7
Katalizator esa reaksiya sharoitida regeneratsiyalanadi:	
+	CO	2HCo(CO)4	+	Co2(CO)7	H2
Etilenni piroliz jarayoni orqali olish
Etilen oksidlanish reaksiyasiga ham kirishadi. Reaksiya oksidlovchi tabiatiga
qarab  bir  necha  turga  b о ’linadi:  KMnO
4  va  CrO
3  ta’sirida  oksidlash,
peroksikislotlara  yoki  kislorod  ishtirokida  oksidlash,  ozonlash.  Palladiy  tuzi
ishtirokida oksidlash.
Etilen  KMnO
4  ning  kuchsiz  ishqoriy  suvli  eritmasida  oksidlanadi.
Eritmaning  siyoh  rangi  о ’zgarib  q о ’ng’ir  rangli  ch о ’kma  (MnO
2 )  tushadi.
Reaksiyada etilenglikol hosil b о ’ladi.	
C	H	2	С	H	2	H	2C	С	H	2	
K	M	nO	4	
H	2O	
O	H	O	H
Reaksiya YE.YE.Vagner tomonidan о ’rganilgan. Reaksiyada gidroksil guruhi
stereoselektiv holatda sis- birikadi.
18 +C
С
++
H H
H
H M n OH O
H O O    K C
С
H H
H
H M n O
O
O O    K H
2 O
C
С
H H
O H
O HH
H M n OH O
H O O    K
M n OH O
H O O    K K2 M n O	4 M n O	2
2 H	2 O +
2
Alkillarga  sirka  kislota  eritasida  CrO
3  ta ’ sir  ettirilganda  q о’ shbog ’  uzuladi  va
aldegid  yoki  keton  hosil  b о’ ladi .	
H2C	СH2	
CrO3	
CH3COOH	2H2CO
Etilen  peroksikislota  yoki  kislorod  bilan  oksidlanganda  esa  epoksid  (etilen
oksid)  hosil  b о ’ladi.  Peroksikislota  sifatida  peroksibenzoy  kislota  (Prilejayev
reagenti) qо’llanilishi mumkin.
+H
2 C С H
2H
2 C С H
2 +
C
6 H
5 C O
O O H
O C
6 H
5 C O O H
Katalizator  ishtirokida  kislorod  ta’sir  ettirilganda  ham  xuddi  shunday  etilen
oksid hosil b о ’ladi.	
+	H
2C	СH 2	H2C	СH 2	
O	
C
6H 5COOH3 0 0 - 4 0 0 	0 C ;  O	2
A g  \  A l	
2 O3
19 Bu  reaksiya  sanoatda  etilen  oksid  olish  uchun  q о ’llaniladi.  Etilen  oksidi
sanoatdagi muhim moddalardan hisoblanadi (1990 yilgi ma’lumotga k о ’ra yiliga 3
mln. tonnadan ortiq ishlab chiqariladi).
Epoksi  xalqasining  tuzilishi  deyarli  t о ’g’ri  uchburchakdan  iborat  (≈60  0
S)
b о ’lib, qutbli. Dipol momenti μ q6,28·10 -30
 Klxm. Oddiy efirlarda esa SOS burchak
109-112 0
S, μ q4·10 -30
 – 4,38·10 -30
 Klm. 
Etilen ozon ta’sirida oksidlanib, portlovchi modda ozonid hosil qiladi.+	
H
2	C	СH 2	
H2	C	СH 2	O 3	O	O	
O
Etilen palladiy tuzi ishtirokida suv bilan ta’sirlashib, aldegid hosil qiladi.	
+	+	H2C	СH2	+	H2O	CH3C	
O
H	
PdCl2	Pd	+	2HCl
Ma’lumki  PdCl
2  etilen  bilan  π-kompleks  hosil  qiladi.  π-kompleks  bilan  suv
birikib  palladiyorganik  birikma,  uning  parchalanishidan  esa  (yenol  forma  –  vinil
spirt orqali) sirka aldegid va palladiy hosil qilinadi.
+ +
CC H
3
C H
3
C H
3H
3 C C H
3 C C H
3
C H
3H
3 C
C H
4 C
C H
2
C H
3H
3 C
Bu  reaksiya  sanoatda  etilendan  sirka  aldegid  olishda  q о ’llaniladi.  Eritmaga
SuCl
2  q о ’shish  bilan  ajralib  chiqqan  palladiy  PdCl
2  ga  о ’tkaziladi.  Hosil  b о ’lgan
CuCl esa havo orqali CuCl
2 ga oksidlanadi.
Masalan,  agar  etilen  bromli  suv  orqli  o’tkazilsa,  brom  atomlarini  biriktirib
olishi natijasida bromli suv rangsizlanadi:
20 H
2 C = CH
2 + Br → BrH
2 C – CH
2 Br
1,2-dibrometan
  Buni δ- bog’ning π- bog’ga nisbatan ancha mustahkamligi bilan tushuntirish
mumkin.
  Ko’pincha etilen spirtlarni qizdirib olinadi.
    t > 140 ?C, H
2 SO
4 (kons)
C
2 H
5 OH            H
2 C = CH
2 + HOH
                   etilen
   Etilen  –  rangsiz  gaz,  deyarli  hidsiz,  havodan  biroz  yengil,  suvda  yomon
eriydi, 103 o
C da suyuqlanadi va - 169,4 o
C da kristallanadi.
   Kimyoviy xossalari.  Etilen va uning gomologlarining kimyoviy xossalari,
asosan, ularning molekulalarida qo’shbog’lar bo’lishi bilan belgilanadi. Ular uchun
biriktirib olish, oksidlanish va polimerlanish reaksiyalari xosdir.
  I. Birikish olish reaksiyasi. 1. Etilen va uning gomologlari galogenlar bilan
reaksiyaga kirishadi. Ular bromli suvni rangsizlantiradi:
H
2 C = CH
2 + C1
2 → CH
2 C1 – CH
2 C1
          1,2-dixlormetan
   2.  Vodorodning  birikishi  ham  xuddi  shunday  bo’ladi  (etilen  va  uning
gomologlarini gidrogenlash):
              t, katalizator
H
2 C = CH
2 + H
2         H
3 C – CH
3
          etilen                etan
   3.  Etilen  sulfat  yoki  ortofosfat  kislota  va  katalizatorlar  ishtirokida  suvni
biriktiradi (gidratatsiya reaksiyasi):
              t,p katalizator
H
2 C = CH
2 + HOH         CH
3 – CH
2 – OH
        etilen               etil spirt
  Bu reaksiyadan sanoatda etil spirt olishda foydalaniladi.
  4. Etilen va uning gomologlari vodorod galogenidlarni ham biriktiradi.
21  Etilen yorug’ alanga berib yonib, uglerod (IV) oksid va suv hosil qiladi:
C
2 H
4 + 3O
2 → 2CO
2 + 2H
2 O
   Ishlatilishi.  Etilen  etil  spirt,  polietilen  olishda  ishlatiladi.  U  issiqxona
havosiga  ozroq  miqdorda  qo’shilganda  mevalarning  (pomidor,  sitrus  mevalar  va
b.)  yetilishini  tezlashtiradi.  Etilen  va  uning  gomologlaridan  ko’pchilik  organik
moddalarni  sintez  qilish  uchun  kimyoviy  xomashyo  sifatida  foydalaniladi.
Etilxlorid tibbiyotda mahalliy tinchlantiruvchi vosita sifatida ishlatiladi.
Etilen  qatori  uglevodorodlari  xalqaro  nomenklaturaga  binoan  alkenlar  deb
ataladi. Т o’yingan uglevodorodlar molekulasidagi uglerod atomlari  o’rtasida yakka
bog’lar  bo’lsa,  etilen  qatori  uglevodorodlari  molekula  sidagi  uglerod  atomlari
o’rtasida  bitta  qo’shbog’  bo’ladi.  Shunga  ko’ra,  etilen  qatori  uglevodorodlariga
quyidagicha ta’rif berish mumkin:
Umumiy formulasi CnH2n  bo’lgan, molekulasidagi uglerod atomlari o’rtasida
bitta qo’shbog’ bo’lgan uglevodorodlar etilen qatori  uglevodorodlari yoki alkenlar
deb  ataladi.  Etilen  va  shu  qatordagi  boshqa  uglevodorodlar  molekulalarida
qo’shbog’ning  bittasi  nisbatan  oson  uzilishi,  ikkinchisi  esa  ancha  mustahkamligi
tajribada  isbotlangan.  Masalan,  agar  etilen  bromli  suv  orqali  o’tkazilsa,  brom
atomlarini  biriktirib olishi natijasida bromli suv rangsizlanadi:
H2C=CH2  +Br2  → BrH2C—CH2Br
1,2-dibrometan 
Buni  δ -  bog’ning  π -  bog’ga  nisbatan  ancha  mustahkamligi  bilan  tushuntirish
mumkin. 
Ko’pincha etilen spirtlarni qizdirib olinadi.
   
Etilen—rangsiz  gaz,  deyarli  hidsiz,  havodan  biroz  yengil,  suvda  yomon
eriydi, 103 °C da suyuqlanadi va —169,4 °C da kristallanadi.
Kimyoviy  xossalari.  Etilen  va  uning  gomologlarining  kimyoviy  xossalari,
asosan, ularning molekulalarida qo’shbog’lar bo’lishi bilan belgilanadi. Ular uchun
biriktirib olish, oksidlanish va polimerlanish reaksiyalari xosdir.
22 I. Biriktirib olish reaksiyasi. 1. Etilen va uning gomologlari  galogenlar bilan
reaksiyaga kirishadi. Ular bromli suvni rangsizlantiradi:
H2C=CH2  +Cl2→ CH2Cl—CH2Cl
1,2-dixlormetan
2.  Vodorodning  birikishi  ham  xuddi  shunday  bo’ladi  (etilen  va  uning
gomologlarini gidrogenlash):
   
3.  Etilen  sulfat  yoki  ortofosfat  kislota  va  katalizatorlar  ishtirokida  suvni
biriktiradi (gidratatsiya reaksiyasi):
   
Bu reaksiyadan sanoatda etil spirt olishda foydalaniladi.
4. Etilen va uning gomologlari vodorod galogenidlarni ham  biriktiradi.
Etilen yorug’ alanga berib yonib, uglerod (IV) oksid va suv hosil  qiladi:
C2H4  +3O2  → 2CO2  +2H2O
Etilen  etil  spirt,  polietilen  olishda  ishlatiladi.  U  issiqxona  havosiga  ozroq
miqdorda  qo’shilganda  mevalarning  (pomidor,  sitrus  mevalar  va  b.)  yetilishini
tezlashtiradi. Etilen va uning gomologlaridan  ko’pchilik organik moddalarni sintez
qilish  uchun  kimyoviy  xomashyo  sifatida  foydalaniladi.  Etilxlorid  tibbiyotda
mahalliy tinchlantiruvchi  vosita sifatida ishlatiladi
23 Xulosa
Neft  va  gaz  ko’rinishidagi  xom  ashyolarni  termik  krekinglashni,  yana  bir
ko’rinishi  piroliz  deb  atalib,  u  termik  krekingning  yuqori  temperaturada
o’tkaziladigan  formasidir.  Tarkibi  ko’p  miqdordagi  to’yinmagan  uglevodorod
gazlarini  olish  uchun  jarayon  asosan  670  dan  12000C  gacha  bo’lgan 
temperaturalarga  amalga  oshiriladi.  Odatda  piroliz  qurilmasini  birinchi  navbatda
etilen  olish  qurilmasi  deb  ham  ataladi.  Jarayon  propilen,  butadien  va  atsetilenni
maksimum chiqishiga yo’naltirilishi mumkin. Piroliz gazlari bilan bir qatorda kam
miqdorda  suyuq  mahsulot  –  smolalar  hosil  bo’ladi.  Smolalar  tarkibi  asosan  ko’p
miqdordagi  monosiklik (benzol,  toluol, ksilollar)  va  polisiklik (naftalin, antratsen
va boshqalar) aromatik uglevodorodlardir. 
Piroliz  orqali  olingan  etilen  polimerlar,  etilspirt  va  etilen  oksidi  ishlab  –
chiqarishga  yuboriladi.  Jarayonda  hosil  bo’ladigan  propilen  asosan  polipropilen,
akrilonitril va butadien ishlab-chiqarishda foydalaniladi. 
Piroliz  jarayoni  xom  ashyosi  sifatida  uglevodorodli  gazlar,  yengil  benzin
fraksiyalari,  gaz  kondensatlari,  katalitik  riforming  rafinatlari,  kerosin  va  gazoyl
fraksiyalari xizmat qiladi. So’nggi yillarda neft va neft qoldiqlari pirolizi bo’yicha
tadqiqotlar  o’tkazilmokda.  Jarayon  xom  ashyoni  tanlash  bilan  piroliz  maqsadi
aniqlanadi. Piroliz mahsulotlar chiqishi xom ashyo sifatiga va qurilma texnologik
rejimiga  bog’likdir.  Etanni  pirolizida  etilenni  chiqish  miqdori  ko’p  bo’ladi.  Xom
ashyoni  og’irlashishi  bilan  etilen chiqishi  kamayadi  va  bir  vaqtda  piroliz  smolasi
va  koks  chiqishi  ortadi.  Jarayon  temperaturasini  oshirish  va  reakciya  vaqtini
kamaytirish  orqali  etilen  chiqishi  ko’payadi.  To’yinmagan  uglevodorodlar
chiqishini  oshirish  va  koks  hosil  bo’lishini  kamaytirish  uchun  Reaktsion
aralashmaga turli qo’shimchalar beriladi, masalan: suv bug’i, vodorod, metan yoki
vodorod-metan aralashmasi. 
Pirolizni  turli  ma`lum  variantlari  mavjud:  qattiq  issiqlik  tashuvchili,  o’ta
qizdirilgan  suv  bug’ida,  elektrorazryadli  naylarda,  kuchlanish  yoylarida,
katalizatorli  tizimda  hamda  sanoatda  keng  tarqalgani  quvurli  pechlarda
o’tkaziladigan pirolizdir.  
24 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
1. Decree  of  the  President  of  the  Republic  of  Uzbekistan  SH.M.Mirzyoev  “On
establishing  Alisher  Navoiy  state  university  of  Uzbek  language  and  literature”
Tashkent, May 13, 2016. 2976. П.А. 
2. Кирпичников,  Химия  и  технология  синтетического  каучука,  Ленинград,
Химия, 1970
3. Р. Хувинк, А.Ставерман, Химия и технология полимеров, Москва, Химия
1965
4. И.П.Лосев,  Й.Б.Троянская,  Химия  синтетических  полимеров,  Москва
Химия, 1964 
5. Kratkaya ximicheskaya ensiklopediya, Moskva 1963
6. С.П.Губин, А.Б.Голоунин, Диен и их _комплекс,Новосибирск, 1983.
7. Г.С.Колесникои,  Синтез  виниловўх  производнўх  ароматических  и
гетероциклических соединений, Москва, 1960.
8. Л.Б.Зубакова,  А.С.  Тевлина,  Синтетические  ионообменнўе  материалў,
Москва,1978.
9. Ensiklopediya polimerov, Moskva, 1972.
Faydalanilgan internet saytlari ro’yxati.
10. Google.com/uzneftigaz.uz
11. Yandeks.ru/neftigaz.com
12. Rambler.ru/
25