Gidrotexnik inshootlarni tashqi va ichki ta’sirlardan himoyalash chora-tadbirlari

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM , FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIG I
ISLOM KARIMOV NOMLI TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA
UNIVERSITETI
“ GEOLOGIYA-QIDIRUV VA KON - METALLURGIYA” FAKULTETI
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI KAFEDRASI
“5640100-Hayotiy faoliyat xavfsizligi” bakalavr ta’lim yo’nalishi
“ BINO INSHOOTLAR XAVSIZLIGI ”
fanidan
KURS LOYIHASI
Mavzu:Gidrotexnik inshootlarni tashqi va ichki ta’sirlardan himoyalash chora-
tadbirlari (QMQ dagi talablar asosida)
Bajardi: 2 1 -19 - guruhi talabasi : M.O’Mirzayev 
Rahbar: d ots . Xasanova.O.
Toshkent -2023
1 «TASDIQLAYMAN»
«Hayot faoliyati xavfsizligi» kafedrasi mudiri 
___________ prof. M.N. Musayev
Kafedra________________________________2023 yil «____»___________
KURS LOYIHASI
Kurs bo’yicha ______________________________________________________
Guruh__________________ Talaba _______________ Rahbar_______________
T O P S H I R I Q
1. Ishlanadigan mavzu________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Boshlang’ich ma’lumotlar___________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Qo’llanmalar______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Grafik qismi_____________________________________________________
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
5. Tushuntirish yozilmasining tuzilishi___________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Qo’shimcha mashg’ulotlar va ko’rsatmalar_____________________________
7. Kurs loyihasini topshirish davri
1 2 3 4 Himoya 
Reja
Fakt
Rahbar _______________________
2 Mundarija
Kirish
I GIDROTEXNI  INSHOOTLAR  xavfsizligining  umumiy
masalaari.
1.1 Gidrotexnika inshootlar to’g’risida  umumiy tushuncha, vazifasi va
amaliy ahamiyati.
1.2 Huquqiy-meyoriy  hujjatlarda  gidrotexnik  inshootlar  xavfsizligini
ta’minlashning asosiy masalalari.
1.3 Gidrotexnika inshootlarining tasir etuvchi ichki va tashqi ta’sirlar 
II Gidrotexnik  inshootlarni  tashqi  va  ichki  ta’sirlardan
himoyalash chora-tadbirlari (QMQ dagi talablar asosida)
2.1 «Gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi to’g’risida»gi qonuni
2.2 Suvning zararli ta’sirlariga chidamlilikni oshirish.
2.3 Gidrtexnik inshootlarning zilzilabardoshligini ta’minlash
Hisob qismi
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar
3 I. GIDROTEXNIKA INSHOOTLARI HAQIDA UMUMIY
TUSHUNCHALAR
1.1 Gidrotexnika inshootlar to’g’risida umumiy tushuncha, vazifasi
va amaliy ahamiyati
Gidrotexnika  tushunchasi .  Maxsus  inshootlar,  jihozlar  va
qurilmalaryordamida  suv  resurslaridan  xalq  xo’jaligi  ehtiyojlarida  foydalanish  va
suvning zararli ta ‘sirlariga qarshi kurashishni o ‘rganish bilan shug’ullanuvchi fan
va texnikaning tarmog’i  gidrotexnika deb ataladi. Bevosita suv xo’jaligi tadbirlarini
amalga  oshiradigan  muhandislik  inshootlari  gidrotexnikaviy  yoki  gidrotexnika
inshootlari deb ataladi. 
Gidrotexnika  inshootlarining  vazifasi  suv  sarfini  va  sathini  rostlash,  uni
manbadan ma’lum  sifatda va istalgan  vaqtda kerakli  miqdorda olib, zarur  joylarga
(ekin maydonlari, gidroelektr stansiyalar va hokazolarga) yetkazib berishdan iborat. 
Gidrotexnika  inshootlari  joylashuviga  ko’ra  daryolar,  dengizlar,  ko’llar,
hovuzlar, irrigatsiya shoxobchalari va yer ostida joylashgan turlarga bo’linadi.
 Suv  xo’jaligi  tarmoqlarining  turlicha  iqlimiy,  geologik  va  gidrogeologik
sharoitlarida  ko’rilishi  sababli  gidrotexnika  inshootlarining  ham  har  xil
konstruksiyalari mavjud.
 Yuqoridagi  masalani  o  ‘rganishni  osonlashtirish  maqsadida  ular  o’ziga  xos
belgilari bo’yicha tasniflanadi: 
1) xalq xo’jaligi tarmog’iga xizmat ko’rsatish; 
2) foydalanish sharoitlari; 
3) vazifasiga ko’ra;
 4) mas’uliyati bo’yicha; 
5) konstruksiyasi va materiali bo’yicha va boshqalar.
 Xalq xo’jaligi tarmog’iga xizmat ko’rsatish bo’yicha gidrotexnika inshootlari
quyidagilarga bo’linadi: 
—  meliorativ  —  sug’orish,  zax  qochirish  va  suv  chiqarishga  mo’ljallangan
(suv  oluvchi  inshootlar,  nasos  stansiyalar,  sug’orish  va  zax  qochirish  kanallari  va
ulardagi inshootlar); 
4 —  gidroenergetik  —  suv  energiyasidan  foydalanish  (gidroelektrostansiya
binolari, bosimli havzalar, bosimsiz va bosimli derivatsiya inshootlari);
 —  suv  transporti  —  kemalar  qatnovini  yo’lga  qo’yish  (kema  qatnovi
shluzlari  va  kanallar,  dengiz  portlari,  daryodagi  kema  qatnaydigan  joylar  va
hokazo);
 — ichimlik suv ta ‘minoti va kanalizatsiya  — ichimlik suv bilan ta ‘minlash
maqsadida  (suv  oluvchi  inshootlar,  yig’uvchi  inshootlar,  tozalash  qurilmallari  va
hokazo);
— baliq xo’jaligi — baliq o’tuvchi yo’lIar, baliq ko’taruvchi qurilmalar, baliq
o ‘tuvchi shluzlar, baliq yetishtiruvchi havzalar va boshqalar. 
Foydalanish  sharoitlari  bo’yicha  meliorativ  tizimlardagi,  gidroelektrik
stansiyalar, suv transporti va barcha gidrotexnika inshootlari doimiy va vaqtinchalik
inshootlarga bo’linadi. 
Doimiy  inshootlarga  obyekt  doimiy  ekspluatatsiya  qilinadigan  davridagi
inshootlar, vaqtinchalik inshootlarga esa faqat qurilish davrida yoki uni vaqtinchalik
ekspluatatsiya va ta ‘mirlash davridagi inshootlar kiradi. 
Doimiy  gidrotexnika  inshootlari  qurilish  obyektining  ahamiyatiga  qarab
asosiy va ikkinchi darajali inshootlarga bo’linadi.
 Asosiy  gidrotexnika  inshootlarini  ta  ‘mirlash  yoki  avariya  bo’lganda  butun
tizim o’z ishini to’xtatadi va bu katta iqtisodiy zararga olib keladi. 
Ikkinchi darajali inshootlar ta ‘mirlash yoki avariya bo’lganda ular o’z ishini
to’xtatishi  natijasida  katta  talafotlar  bo’lmaydi  (zatvorlarni  ta  ‘mirlash,  xizmat
ko’priklari, muz ushlovchi qurilmalar va b.). 
 Vazifasiga ko’ra gidrotexnika inshootlari quyidagilarga bo’linadi: 
—  suv  dimlovchi  —  ma’lum  bosim  hosil  qilish,  shu  bosimni  o’ziga  qabul
qilish (to’g’onlar, dambalar, suv oqimini to’suvchi inshootlar va hokazo); 
—  boshqaruvchi  —  daryo  oqimi  bilan  o’zanni,  dengiz  va  ko’llarning
qirg’oqlaridagi  to’lqin  ta  ‘sirini  boshqaradi  (yo  ‘naltiruvchi  dambalar,  shporalar,
qirg’oqni mustahkamlovchi inshootlar);
 — suv oluvchi — suv manbalaridan suv oluvchi (suv oqimlari, havzalar);
5  —  suv  о  ‘tkazuvchi  —  suvni  bir  joydan  ikkinchi  joyga  o’tkazish  (kanallar,
quvurlar, novlar, tunnellar va b.);
 —  suv  tashlovchi  —  suv  omborlari,  havzalar  va  kanallardan  suvlarni
chiqarish va tashlash.
 Kapitalligi  bo’yicha  barcha  asosiy  gidrotexnika  inshootlari  to’rtta  sinfga
bo’linadi.  Yirik  suv  dimlash  inshootlari,  masalan,  to’g’onlarning  mas’uliyatligi
bo’yicha sinfi inshootning balandligi, zamindagi gruntning turi va avariya oqibatlari
bo’yicha  amaldagi  qurilish  me  ‘yorlari  asosida  qabul  qilinadi.  Meliorativ
tizimlardagi  inshootlar  sug’oriladigan  yoki  zax  qochiriladigan  maydonga  xizmat
ko’rsatish bo’yicha belgilanadi
Meliorativ tizimlardagi inshootlarning sinflar
Jadval 1
Sug’oriladigan zax qochirish 
maydoni Doimiy inshootlarning kapitallik
sinfi
Sug’orish Zax qochirish Asosiy Ikkinchi darajali
300 va undan katta - I III
1000 dan 3000 gach 50va undan kam II III
50 dan 100 gach 50 va undan kam III IV
Agar  asosiy  gidrotexnika  inshooti  bir  vaqtning  o’zida  xalq  xo’jaligining  bir
necha  sohalariga  xizmat  qilsa  (masalan,  energetika,  transport,  melioratsiya,  suv  ta
‘minoti sohalari), inshootning sinfi vazifasi bo’yicha belgilangan eng yuqori sinfga
teng  qilib  qabul  qilinadi.  Asosiy  inshootlaming  sinfi  shuningdek,  maxsus
asoslashdan so’ng bir sinfga oshirilishi yoki kamaytirilishi ham mumkin. 
Konstruksiyasi  va  materiali  bo’yicha  gidrotexnika  inshootlari  gruntli,
yog’ochli, toshli, betonli va temir-betonli bo’ladi. 
Yog’ochli  inshootlar  o’rmonga  boy  hududlarda  quriladi.  Katta  gidrotexnika
inshootlari  qurilishlarida  yog’och  vaqtinchalik  va  yordamchi  inshootlarni  barpo
etishda  va  qolip  ishlari  uchun  material  sifatida  ishlatiladi.  Metalldan  gidrotexnika
6 inshootlarining  ko’priklari,  quvurlari,  zatvorlarini  qurishda  keng  foydalaniladi,  u
temir-beton konstruksiyalarda armatura sifatida ham ishlatiladi. 
Ishlash sharoitlari va qurilishi bo’yicha gidrotexnika inshootlari daryodagi va
irrigatsiya shoxobchalaridagi inshootlarga bo’linadi . 
Suv  xo’jaligi  masalalarini  kompleks  yechish  uchun  mo’ljallangan  daryodagi
inshootlar guruhiga quyidagilar kiradi:
1) ustidan suv o’tkazuvchi va suv o’tkazmaydigan to’g’onlar;
2) suv oluvchi inshootlar va qurilmalar;
3) suv tashlovchi va suv chiqaruvchi;
4) gidroelektrostansiya binolari;
5) kema o’tkazuvchi shluzlar;
6) o’tuvchi yo’llar, baliq qutqaruvchi qurilmalar;
7)  cho’kindilarga  qarshi  kurashuvchi  inshootlar  va  qurilmalar  (tindirgichlar,
loyqa yuvuvchi inshootlar, yo’naltiruvchi tizimlar va b.);
8) daryo o’zanini boshqaruvchi inshootlar;
9) muz va muz parchalarini o’tkazuvchi inshootlar.
 Irrigatsiya shoxobchalaridagi asosiy inshootlar, odatda, vazifasiga ko’ra uch
guruhga bo’linadi: rostlovchi, suv o’tkazuvchi va tutashtiruvchi. 
Rostlovchi  guruh  inshootlariga  quyidagilar  kiradi:  suv  sarfini  rostlovchi
rostlagich  (shluz)lar  va  suv  bo’lgichlar;  suv  sathini  rostlovchi  (dimlovchi);
yuvuvchi  va  suv  tashlovchi  qurilmalar,  tizimga  beriladigan  suv  miqdorini
o’lchaydigan  suv  o’lchash  qurilmalari  (avtomatlar,  yarim  avtomatlar,
hisoblagichlar).
 Suv  o’tkazuvchi  inshootlarga  quyidagilar  kiradi:  akveduklar,  dukerlar,
quvurlar,  tunnellar .  Ular  kanal  trassasi  bo’yicha  suvni  tabiiy  va  sun  ‘iy  to’siqlar
bilan kesishgan joylardan o’tkazish uchun quriladi. Kanal  trassasi  katta
nishabli uchastkalardan o’tgan vaqtda o’zanni suvning yuvib ketish xavfidan saqlash
maqsadida  tutashtiruvchi  inshootlardan  foydalaniladi.  Bu  guruh  inshootlariga
sharsharalar,  tezoqarlar, konsolli sharsharal ar kiradi. 
7 8 Gidrouzellar va gidrotizimlar haqida umumiy tushunchalar
 Birgalikda ishlash sharoitlari va joylashuvi bo’yicha birlashtirilgan bir guruh
gidrotexnika inshootlari gidrouzel deb ataladi.
Asosiy  vazifasi  bo’yicha  gidrouzellar  energetik,  suv  transporti,  suv  oluvchi,
sug’orish va boshqa gidrouzellarga bo’linadi. Gidrouzellar ko’pincha majmua tarzda
quriladi, vazifasiga ko’ra ular  suv oluvchi  —  energetik, transport —  energetik  deb
ataladi.  Sug’orish  uchun  suv  oluvchi  Zarafshon  daryosidagi  «Birinchi  may»
gidrouzeli bunga misol bo’la oladi
1-rasm:  Daryodagi  past  bosimli  gidrouzel:  a  —  gidrouzel  o’qi  bo’yicha
bo’ylama  qirqim  ;  b  —  reja;  1  —  to’g’on  ;  2  —  G  E  S  binosi;  3  —  kema
o’tkazuvchi shluz; 4 — shluz prichali; 5 — bo’luvchi devor; 6 — yon devor; 7 —
sug’orish tizimining bosh inshooti; 8 — yuvuvchi tirqishlar; 9 — bosh kanal .
Gidrouzellar  bosimli  va  bosimsiz  turlarga  bo’linadi.  Bosimli  gidrouzellar
ularga  ta’sir  qiluvchi  suv  bosimiga  ko’ra  uch  guruhga  bo’linadi:  1)  past  bosimli
(ustki biefdagi suv chuqurligi 10 m); 2) o’rta bosimli (suvning chuqurligi 10— 50
m); 3) yuqori bosimli (suvning chuqurligi 50 m dan ortiq). 
9 O’rta  bosimli  gidrouzellar  ko’pincha  elektr  energiyasini  ishlab  chiqarish  va
suv  jamg’arish,  ya’ni  suv  xo’jaligini  suv  bilan  ta’minlash  maqsadida  katta  hajmli
suv omborlarini tashkil qilish uchun quriladi.
 Yuqori  bosimli  gidrouzellar,  asosan,  energetik,  irrigatsiya  va  transport
o’tkazish vazifalarini bajaradi. Past bosimli gidrouzellar daryoning tekis qismlarida
quriladi  va  ulardan  daryolardan  suv  olish  hamda  transport  maqsadlarida
foydalaniladi.
Umuman  suv  xo’jaligi  maqsadlarini  yechish  uchun  xizmat  qiluvchi  ma’lum
uzoqlikdagi masofada joylashgan gidrouzellar majmuasi gidrotizimlar deb ataladi. 
Hozirga  qadar  Mustaqil  davlatlar  ham  do’stligida  ham  juda  ko’p  miqdorda
gidrotizimlar qurilgan bo’lib, ularga 0’rta Osiyo, Ukraina va Shimoliy Kavkazdagi
sug’orish  hamda  yaylovlarga  suv  chiqarish  tizimlari,  Moskva,  Volga  —  Don
kanallaridagi  suv  transporti  hamda  irrigatsiya  inshootlari  va  boshqalar  misol  bo’la
oladi
1.2 Huquqiy-meyoriy hujjatlarda gidrotexnik inshootlar xavfsizligini
ta’minlashning asosiy masalalari.
O’zbekiston  Respublikasining  gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligi
to’g’risida  qonuni  1999  yil  20  avgust,  826-II-sonli  qarori  bilan  qabul  qilingan.
Ushbu  Qonunning  maqsadi  gidrotexnika  inshootlarini  loyihalashtirish,  qurish,
foydalanishga  topshirish,  ulardan  foydalanish,  ularni  rekonstruksiya  qilish,  tiklash,
konservatsiyalash  va  tugatishda  xavfsizlikni  ta’minlash  bo’yicha  faoliyatni  amalga
oshirishda  yuzaga  keladigan  munosabatlarni  tartibga  solishdir.  Gidrotexnika
inshootlarining  xavfsizligi  to’g’risidagi  qonun  hujjatlari  ushbu  qonun  va  boshqa
qonun hujjatlaridan iborat
 Qoraqalpog’iston  Respublikasida  gidrotexnika  inshootlari  xavfsizligi
sohasidagi  munosabatlarni  huquqiy  jihatdan  tartibga  solish  Qoraqalpog’iston
Respublikasi  qonun  hujjatlari  bilan  ham  amalga  oshiriladi.  Agar  O’zbyokiston
Respublikasining  xalqaro  shartnomasida  O’zbyokiston  Respublikasining
10 gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligi  to’g’risidagi  qonun  hujjatlarida  nazarda
tutilganidan  boshqacha  qoidalar  belgilangan  bo’lsa,  xalqaro  shartnoma  qoidalari
qo’llaniladi.
Qonunda quyidagi asosiy tushunchalar qo’llaniladi:
-gidrotexnika  inshootlari  -  to’g’onlar  (plotinalar),  gidroelektr  stansiyalar
binolari,  suv  tashlash,  suv  bo’shatish,  suv  o’tkazish  va  suv  chiqarish  inshootlari,
tunnellar,  kanallar,  nasos  stansiyalari,  suv  omborlari  qirg’oqlarini,  daryolar  va
kanallar o’zanlarining qirg’oqlari va tubini toshqin hamda emirilishlardan muhofaza
qilish  uchun  mo’ljallangan  inshootlar,  sanoat  va  qishloq  xo’jaligi  tashkilotlarining
suyuq  chiqindilar  saqlanadigan  joylarini  o’rab  turuvchi  inshootlar
(ko’tarmalar)foydalanuvchi tashkilot - tasarrufida (balansida) gidrotexnika inshooti
bo’lgan  korxona,  muassasa  va  tashkilot;  favqulodda  vaziyat  -  muayyan  hududdagi
avariyaga  olib  kelishi  mumkin  bo’lgan,  shuningdek  gidrotexnika  inshootining
avariyasi  natijasida  vujudga  kelgan  bo’lib,  odamlar  qurbon  bo’lishiga,  odamlar
sog’lig’iga yoki atrof tabiiy muhitga zarar etkazilishiga, jiddiy moddiy talafotlarga
va  odamlarning  hayot  faoliyati  sharoitlari  buzilishiga  olib  kelishi  mumkin  bo’lgan
yoki olib kelgan vaziyat; gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi;
 -  gidrotexnika  inshootlarining  odamlar  hayoti,  sog’lig’i  va  qonuniy
manfaatlarini,  atrof  tabiiy  muhit  va  xo’jalik  ob’ektlarini  muhofaza  qilishni
ta’minlash imkonini beruvchi holati;
 -  gidrotexnika  inshootining  xavfsizligi  deklaratsiyasi  -  gidrotexnika
inshootining xavfsizligi asoslab beriladigan hujjat
-  gidrotexnika  inshootining  xavfsizligi  mezonlari  -  gidrotexnika  inshooti
holatining va undan foydalanish shartlarining gidrotexnika inshooti avariyasi
-  xavfining  yo’l  qo’yiladigan  darajasiga  muvofiq  miqdor  va  sifat
ko’rsatkIchlarining cheklangan qiymatlari;
-  gidrotexnika  inshooti  avariyasi  xavfining  yo’l  qo’yiladigan  darajasi  -
gidrotexnika  inshooti  avariyasi  xavfining  normativ  hujjatlar  bilan  belgilangan
qiymati. 
11 O’zbyokiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  gidrotexnika
inshootlarining  xavfsizligi  sohasidagi  vakolatlari  4-moddada  keltirilgan.  davlat
mulkida  bo’lgan  gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligini,  shuningdek  respublika
va mintaqaviy energetika tizimiga kiruvchi korxonalar gidrotexnika inshootlarining
xavfsizligini ta’minlaydi.
Gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligini  ta’minlash  davlat  dasturlarini
ishlab  chiqadi  va  amalga  oshiradi;  gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligi  ustidan
davlat nazoratini tashkil etadi.
Gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligini  ta’minlash  bo’yIcha  xalqaro
hamkorlikni  tashkil  etadi;  qonun  hujjatlariga  muvofiq  boshqa  vakolatlarni  amalga
oshirad.
5-modda.Mahalliy  davlat  hokimiyati  organlarining  gidrotexnika
inshootlarining xavfsizligi sohasidagi vakolatlari
Mahalliy davlat hokimiyati organlari:
-  gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligini  ta’minlash  sohasidagi  davlat
dasturlarini amalga oshirishda qatnashadilar; 
-suv  resurslaridan  foydalanishda  va  tabiatni  muhofaza  qilish  tadbirlarini
amalga oshirishda gidrotexnika inshootlarining xavfsizligini ta’minlaydilar;
- gidrotexnika inshootlarini joylashtirish to’g’risida, shuningdek gidrotexnika
inshootlarining  xavfsizligi  to’g’risidagi  qonun  hujjatlari  buzilgan  hollarda  ulardan
foydalanishni  cheklab  qo’yish  haqida  qonun  hujjatlarida  belgilangan  tartibda
qarorlar habul qiladilar;
-gidrotexnika inshootlarining avariyalari oqibatlarini tugatishda qatnashadilar
-gidrotexnika  inshootlarining  favqulodda  vaziyatlarni  keltirib  chiqarishi
mumkin  bo’lgan  avariyalari  xavfi  borligi  to’g’risida  aholini  xabardor  qiladilar;
qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradilar
6-modda. Gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi ustidan davlat nazorati
O’zbyokiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  huzuridagi  katta  va  alohida
muhim suv xo’jaligi ob’ektlarining texnik holatini hamda bexatar ishlashini nazorat
12 qilish  davlat  inspeksiyasi  gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligi  ustidan  davlat
nazoratini amalga oshiruvchi maxsus vakolatli organ hisoblanadi,
-gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligi  qoidalari  va  mezonlarini  ishlab
chiqadi;
 -manfaatdor  vazirliklar  va  idoralar  bilan  birgalikda  gidrotexnika  inshootlari
texnik holatining puxtaligini va ular ishining xavfsizligini ekspertizadan o’tkazadi; 
-gidrotexnika  inshootlarini  joylashtirish,  gidrotexnika  inshootlarini
loyihalashtirish  topshiriqlarini,  ularni  qurish  va  rekonstruksiya  qilish  loyihalarini
kelishib  olishda,  gidrotexnika  inshootlarining  qurilishi  sifatini  nazorat  qlishda,
ularni  foydalanishga  qabul  qilishda,  shuningdek  gidrotexnika  inshootlaridan
foydalanish qoidalarini kelishib olishda qatnashadi.
Gidrotexnika  inshootlarining  holatini  hamda  ular  holatining  gidrotexnika
inshootlarining  xavfsizligi  deklaratsiyalariga  muvofiqligini  tekshirishni  tashkil
etadi; 
-gidrotexnika inshootlarining xavfsizligini ta’minlash to’g’risida ko’rsatmalar
beradi,  shuningdek  gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligi  normalari  va  qoidalari
qo’pol  ravishda  buzilgan  hollarda  xavflilik  darajasi  yuqori  bo’lgan  ob’ektlar
jumlasiga  kiruvchi  gidrotexnika  inshootlarini  loyihalash,  qurish  va  ulardan
foydalanish  faoliyatini  amalga  oshirish  uchun  berilgan  litsenziyalarning  amal
qilishini to’xtatib turish va tugatish haqida takliflar kiritadi.
Gidrotexnika  inshootlari  hududlaridan,  daryolar  o’zanlari  va  to’g’onning
ularga tutash bo’lgan quyi hamda yuqori hududlaridan xo’jalik faoliyati yoki boshqa
faoliyatni amalga oshirish uchun foydalanishga (suvni muhofaza qilish zonalarida er
uchastkalari berish bundan mustasno) rozilik beradi; 
-daryolarning  o’zanlarida  va  to’g’onning  ularga  tutash  quyi  va  yuqori
hududlarida  suv  xo’jaligi  ob’ektlaridan  foydalanishni  amalga  oshiruvchi  yoxud
xo’jalik  faoliyati  yoki  boshqa  faoliyat  yurituvchi  tashkilotlarning  faoliyatini,  agar
bunday faoliyat.
Gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligiga  yomon  ta’sir  ko’rsatishi  mumkin
bo’lsa,  taqiqlaydi  yoki  cheklab  qo’yadi.  Tadbirkorlik  sub’ektlarining  faoliyatini
13 taqiqlash va cheklash sud tartibida amalga oshiriladi, bundan favqulodda vaziyatlar,
epidemiyalar hamda aholining hayoti va salomatligi uchun boshqa real xavf yuzaga
kelishining  oldini  olish  bilan  bog’liq  holda  faoliyatni  o’n  ish  kunidan  ko’p
bo’lmagan  muddatga  cheklash  hollari  mustasno;  gidrotexnika  inshootlarining
muhofaza qilinishini tashkil etish ustidan nazoratni amalga oshiradi;
-  qonun  hujjatlariga  muvofiq  boshqa  vakolatlarni  amalga  oshiradi.  Maxsus
vakolatli  organning  gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligini  ta’minlash
to’g’risidagi ko’rsatmalari foydalanuvchi tashkilotlar ijro etishi uchun majburiydir.
Gidrotexnika  inshootlari  O’zbyokiston  Respublikasi  Gidrotexnika
inshootlarining  kadastriga  kiritiladi.  Kadastrni  yuritish  tartibi  O’zbyokiston
Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanad
Gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligini  ta’minlashga  qo’yiladigan  asosiy
talablar quyidagilardan iborat.
Gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligini  ta’minlash  quyidagi  asosiy
talablarga binoan amalga oshiriladi:
 - gidrotexnika inshootlari xavfining yo’l qo’yiladigan darajasini ta’minlash; 
- gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi deklaratsiyalarini taqdim etish;
 - gidrotexnika inshootlarini loyihalashtirish, qurish va ulardan foydalanish 39
bo’yicha  faoliyatni  litsenziyalash  xavflilik  darajasi  yuqori  bo’lgan  ob’ektlar
jumlasiga kiruvchi
- gidrotexnika inshootlaridan foydalanishning uzluksizligi;
-gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligini  ta’minlash  bo’yicha
choratadbirlarni  amalga  oshirish,  shu  jumladan  ularning  xavfsizligi  mezonlarini
belgilash,  gidrotexnika  inshootlarining  holatini  doimiy  nazorat  qilish  maqsadida
ularni  texnika  vositalari  bilan  jihozlash,  gidrotexnika  inshootlariga zarur  malakaga
ega bo’lgan xodimlar xizmat ko’rsatishini ta’minlash;
 - gidrotexnika inshootlarida favqulodda vaziyatlarning yuzaga kelish xavfini
eng ko’p darajada kamaytirish bo’yicha tadbirlar majmuini oldindan o’tkazish.
Gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligini  ta’minlash  yuzasidan
foydalanuvchi tashkilotning majburiyatlari.
14 Gidrotexnika  inshootidan  foydalanuvchi  tashkilot  quyidagilarga  majburdir:
gidrotexnika  inshootlarini  qurish,  foydalanishga  topshirish,  ulardan  foydalanish,
ularni ta’mirlash, rekonstruksiya qilish, konservatsiyalash, foydalanishdan chiqarish
va tugatishda gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi normalari va qoidalariga rioya
etilishini ta’minlashga; 
gidrotexnika  inshootining  holati,  unga  tabiiy  va  texnogen  ta’sirlar  ustidan
nazoratni  (monitoringni)  ta’minlashga,  gidrotexnika  inshooti  kaskadda  ishlashini,
xo’jalik  va  boshqa  faoliyat  natijasida  unga  bo’ladigan  zararli  ta’sirlarni,  ob’ektlar
daryo o’zanida hamda gidrotexnika inshootidan quyidagi va yuqoridagi unga tutash
hududlarda  joylashtirilganligini  hisobga  olgan  holda  gidrotexnika  inshootining
xavfsizligini baholashga; 
-gidrotexnika  inshootining  xavfsizligi  mezonlarini  ishlab  chiqishni  va  o’z
vaqtida  aniqlashni  ta’minlashga;  gidrotexnika  inshootining  holatini  nazorat  qilish
tizimini rivojlantirishga; gidrotexnika inshooti xavfsizligining pasayishi sabablarini
muntazam  tahlil  qilib  borish  va  gidrotexnika  inshootining  texnik  jihatdan  soz
holatda  bo’lishini  va  uning  xavfsizligini  ta’minlashga,  shuningdek  gidrotexnika
inshooti avariyasining oldini olish bo’yIcha chora-tadbirlarni ishlab chiqishni va 40
bajarishni  o’z  vaqtida  amalga  oshirishga;  gidrotexnika  inshootining  muntazam
tekshirib  turilishini  ta’minlashga;  gidrotexnika  inshootining  avariyasini  tugatish
uchun mo’ljallangan moddiy zaxiralarni yaratishga;
-gidrotexnika  inshootidan  foydalanishni  tashkil  etish  va  xodimlarning
malakasi  normalarga  va  qoidalarga  muvofiq  bo’lishini  ta’minlashga;  gidrotexnika
inshootlaridagi  favqulodda  vaziyatlar  to’g’risida  xabar  berish  mahalliy  tizimlarini
doimiy  shay  holatda  saqlashga;  mahalliy  davlat  hokimiyati  organlari  bilan
birgalikda  aholini  gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligi  masalalari  to’g’risida
xabardor  qilishga;  gidrotexnika  inshooti  avariyalarining  oldini  olish  masalalari
bo’yicha  favqulodda  vaziyatlar  organi  bilan  hamkorlik  qilishga;  gidrotexnika
inshootining  avariyasi  xavfi  borligi  haqida  maxsus  vakolatli  organni,  boshqa
manfaatdor  davlat  organlarini,  mahalliy  davlat  hokimiyati  organlarini  va
fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlarini va suvning (to’g’onning) tiyib turish
15 bosimi yorib o’tishining bevosita xavfi bo’lgan taqdirda suv ostida qolish ehtimoli
bo’lgan zonadagi aholini, korxonalar, muassasalar va tashkilotlarni darhol xabardor
qilishga  maxsus  vakolatli  organga  o’z  vakolatlarini  amalga  oshirishda
ko’maklashishga;
 -gidrotexnika  inshootidan  foydalanish,  uning  xavfsizligini  ta’minlash
bo’yicha  tadbirlarni,  shuningdek  gidrotexnika  inshooti  avariyalarining  oldini  olish
va ularning oqibatlarini tugatish ishlarini moliyalashga.
Gidrotexnika inshootining xavfsizligi deklaratsiyasi.
 Gidrotexnika  inshootini  loyihalashtirish,  qurish,  foydalanishga  topshirish,
undan  foydalanish,  uni  foydalanishdan  chiqarish  boshichlarida,  shuningdek  uni
rekonstruksiya  qilish,  kapital  ta’mirlash,  tiklash  yoxud  konservatsiyalashdan  keyin
foydalanuvchi tashkilot gidrotexnika inshootining xavfsizligi deklaratsiyasini tuzadi.
Deklaratsiyani  tuzish  tartibini  O’zbyokiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi
belgilaydi
Foydalanuvchi tashkilot gidrotexnika inshootining xavfsizligi deklaratsiyasini
maxsus  vakolatli  organga  taqdim  etadi.  Deklaratsiyaning  maxsus  vakolatli  organ
tomonidan  tasdiqlanishi  gidrotexnika  inshootini  Kadastrga  kiritish  va  gidrotexnika
inshootini  qurishga  ruxsat  olish,  foydalanishga  topshirish,  undan  foydalanish  yoki
uni foydalanishdan chiqarish yoxud rekonstruksiya qilish, kapital ta’mirlash, tiklash
yoki konservatsiyalash uchun asos bo’ladi
Gidrotexnika  inshootlari  xavfsizligi  deklaratsiyalarining  davlat
ekspertizasi;
Gidrotexnika  inshootlari  xavfsizligi  deklaratsiyalarining  davlat  ekspertizasi,
shu  jumladan  loyihalashtirish  boshIchidagi  davlat  ekspertizasi  O’zbyokiston
Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  belgilagan  tartibda  o’tkaziladi.  Gidrotexnika
inshootlari  xavfsizligi  deklaratsiyalarining  davlat  ekspertizasi  gidrotexnika
inshootlaridan foydalanuvchi tashkilotlar tashabbusi bilan, shu jumladan ular rozilik
bermagan  taqdirda  ham,  maxsus  vakolatli  organning  ko’rsatmalariga  binoan
o’tkaziladi. 
16 Maxsus  vakolatli  organ  tomonidan  davlat  ekspertizasi  xulosasi  asosida
gidrotexnika  inshootining  xavfsizligi  deklaratsiyasini  tasdiqlash  haqida,  tegishli
ruxsatnoma  berish  to’g’risida  yoki  ruxsatnoma  berishni  rad  etish  haqida  qarorlar
qabul qilinishi mumkin.
Foydalanuvchi tashkilot maxsus vakolatli organning qaroriga rozi bo’lmagan
taqdirda, qaror yuzasidan sud tartibida shikoyat qilish mumkin. 
Gidrotexnika  inshootlarini  tekshirish  chog’ida  gidrotexnika  inshootlarining
xavfsizligi  normalari  va  qoidalariga  rioya  etilishini  baholash  maqsadida
foydalanuvchi  tashkilotlarning,  shuningdek  gidrotexnika  inshootlaridan
foydalanishda,  ularni  qurishda,  rekonstruksiya  qilishda,  kapital  ta’mirlashda,
tiklashda  yoki  konservatsiya  qilishda  pudrat  tashkilotlarining  faoliyati  ustidan
nazorat amalga oshiriladi.
Gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligini  ta’minlashga  qaratilgan  avariya
moddiy-texnika  zaxiralari  favqulodda  vaziyatlar  yuzaga  kelgan  taqdirda  zarur  42
moddiy  resurslarni  oshig’ich  tarzda  jalb  qilish  maqsadida  oldindan  yaratiladi.  Bu
zaxiralarni  yaratish  tartibi  O’zbyokiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi
tomonidan belgilanadi.
Gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligi  to’g’risidagi  qonun  hujjatlarini
buzishda aybdor bo’lgan shaxslar qonunda belgilangan tartibda javobgar bo’ladilar
Gidrotexnik inshootlar xavfsizligini ta’minlash
Insonlar  aql  -  idroki  va  amaliy  mehnati  evaziga  bunyod  etilgan  u  yoki  bu
inshootlarning  biror  tashqi  kuch  yoki  tabiiy  ofat  tufayli  ishlash  muvozanatining
buzilishi  oqibatida  kelib  chiqadigan  nohush  xolatni  vujudga  kelishiga  sababchi
bo’lgan  konstruksiya  qismlari  yoki  qurilish  texnologiyasidan  chetga  chiqish  xavfli
holatdir.  Quyida  inson  hayoti  uchun  o’ta  zarur  bo’lgan  tabiat  ne’mati  suv  va  u
tufayli  bunyod  etilgan  inshootlar  xaqida  qiskacha  tushunchalar  va  ularda  sodir
bo’lishi  mumkin  bo’lgan  noxush  oqibatlarni  oldini  olish  va  fuqarolar  xavfsizligini
ta’minlash choralari xaqida fikr yuritamiz.
Gidrotexnik  inshootlar:  to’g’onlar  (plotinalar),  suv  tashlash,  suv  bo’shatish,
suv  o’tkazish,  suv  chiqarish  inshootlari,  tonnellar,  nasos  stansiyalari,  kanallar,
17 gidroelektr  stansiyalari  binolari,  suv  omborlari  qirg’oklari,  daryo  va  kanallar
o’zanlari  va  tubini  toshqin  hamda  emirishlardan  muhofaza  qilish  uchun
mo’ljallangan inshootlarga aytiladi. 
Gidrotexnika  (gidrodinamik)  xalokatlar  bu  gidrotexnik  inshoot  yoki  uning
biror qismi ishdan chiqib buzilishi natijasida boshqarib bo’lmaydigan juda katta suv
massasini bostirib kelishi tufayli vujudga keladigan Favqulodda vaziyatdir.
GTI  (Suv  omborlari,  daryolar,  kanallar)  ning  buzilishi,  baland  tog’
ko’llarining  urib  ketishi  natijasida  suv  bosishi  gidrotexnik  xalokatlar  va  falokatlar
sodir  bo’lishiga  olib  keladi  hamda  odamlarni  qurbon  bo’lishiga,  sanoat,  qishloq
xo’jalik  ob’ektlari,  suv  bosgan  hududdagi  aholining  xayot  43  faoliyatini  izdan
chiqishiga  sabab  bo’ladi  va  shoshilinch  ko’chirish  (evakuatsiya)  tadbirlarini
o’tkazishni talab qiladi.
Gidrotexnika inshootlari turlar
Foydalanish maqsadi va xususiyatiga qarab
 ◼ Suv – energetika inshootlari; 
◼ Suv ta’minoti inshootlari; 
◼ Sug’orish inshootlari; 
◼ Suv oqava chiqarish inshootlari; 
◼ Suv – transport inshootlari;
 ◼ Baliq xo’jalik inshootlari; 
◼ Sport inshootlari; 
◼  Bezak  inshootlari  va  hokazo.  Ma’lumki,  O’zbyokiston  Respublikasida
hozirgi  paytda  19  mlrd.  700  mln.  kub  m  suv  sig’dira  oladigan  53  ta  suv  ombori,
daryo  suvlarini  viloyat  va  tumanlarga  taqsimlab  beruvchi  150  dan  ortiq  suv
tug’onlari,  28122  km  uzunlikdagi  magistral  kanallar  va  boshqa  suv  inshootlari
mavjud. Gidrotexnika inshootlarning ayrimlari katta shaharlar va yirik aholi yashash
joylari yaqinida joylashga bo’lib, yuqori darajadagi xavfli obektlar hisoblanadi.
Gidrotexnik inshootlari, ko’rsatkichlariga ko’ra har xil bo’ladi: 1) joylashgan
o’rniga ko’ra: a) er usti inshootlari (daryo, ko’l, kanal va h.k); b) er osti inshootlari
18 (o’tkazuvchi  quvurlar,  tunellar  va  h.k).  Markaziy  Osiyo  hududida  quyidagi
gidrotexnika  inshootlari  mavjud  bulardan  Chordara,  Qayroqqum,  Tuxtagul,
Andijon, Nurek, Tolimarjon, Rog’un va boshqalar.
Gidrotexnik inshootlari quyidagi ta’sirlar natijasida buziladi:
1)  tabiiy  ofatlar  oqibatida  (zilzila,  ko’chki,  jala  yomg’irlar  yuvib  ketish  va
boshqalar); 
2) uskunalarning tabiiy emirilishi va eskirishi; 
3) inshootni loyihalash va qurishdagi xatoliklar; 
 4) suvlarni ishlatish qoidalarini buzilishi;
5)  portlatishlar  oqibatida  (harbiy  harakatlar,  terrorchilik  va  boshqalar).
Gidrotexnik  inshootlarining  buzilishi  natijasida  muayyan  oqibatlarga  olib  keladi,
jumladan:  Gidrotexnik  inshooti  o’z  vazifasini  bajarmay  qo’yishi;  suv  to’lqinini
insonlarga zarar etkazishi va turli inshootlarni buzilishi; hududlarni suv bosib, mol-
mulkka,  erlarga,  moddiy  resurslarga  va  boshqa  obektlarga  jiddiy  moddiy  zarar
keltiradi.  SHuning  uchun  bunday  inshootlardan  foydalanuvchi  tashkilotlar
zimmasiga  ularning  xavfsizligini  ta’minlash  maqsadida  “Fuqaro  muhofazasi
to’g’risida”gi  qonunining  8,9-moddalarida  ko’rsatib  o’tilgan  majburiyatlar
yuklangan.  Unga  ko’ra  bunday  xavfli  obektlarni  loyihalash,  qurish  va  ishlatish
davomida  xavfsizligini  pasayish  sabablarini  tahlil  etish,  sodir  bo’lishi  mumkin
bo’lgan avariyani oldini olish bo’yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va bajarish,
shuningdek  bunday  masalalar  bo’yicha  favqulodda  vaziyatlar  tizimlari  bilan
hamkorlik qilish ta’kidlab o’tilgan
SHu  o’rinda  2009  yil  17  avgustda  Rossiyaning  “Sayana-  SHushenskaya”
GESida  bo’lgan  avariya  to’g’risidagi  ma’lumotni  ta’kidlab  o’tish  joiz.  Ushbu
gidroinshoot juda baxaybat qurilgan bo’lib uning uzunligi 1 km dan uzun, balandligi
250  m,  gidrostatik  vazni  22  mln  tonnani  tashkil  etadi.  GES  ning  avariyaga
uchrashishining  sababi,  1985  yilda  gidroinshoatning  eng  baland  ustuni  darz  ketib,
Enesey daryosining bu qirg’og’idan u qirg’og’igacha bo’lgan butun to’g’on tanasida
yoriq  p’aydo  bo’lgan.  YOriqdan  xar  soniyada  550  litr  suv  oqib  o’ta  boshlagan  va
natijada to’g’on betoninig emirilishi boshlangan. Emirilish jarayoni 8 yil mobaynida
19 davom  etgan  va  1996  yildagina  Fransuz  mutaxassislari  tomonidan  yoriq  polimer
materiallari bilan yaxlitligi tiklangan. SHu davr mobaynida (8 yil) inshoatning ba’zi
bir seksiyalari 97 mm  dan -  107 mm  gacha joyidan siljigan. Ammo, “Gidrotexnik
inshoatlar  xavfsizligi”  to’g’risidagi  qonunga  binoan,  108  mm  ga  siljish  xavfsizlik
nuqtai  nazaridan  “taxlikali”  xolat  xisoblanadi.  SHunday  ayanchli  xolatga
qaramasdan,  gidroinshoatdan  foydalanib  kelishligi  oqibatida  to’g’onning  ikkinchi
agregat qisimlari sochilib qulab tushgan va yong’in paydo bo’lgan. Bu avariyaning
talafoti natijasida 100 dan ziyod fuqarolarning qurbon bo’lganligi va katta moddiy
zarar ko’ringanligi ma’lum.
Gidrotexnik  inshootlarda  avariya  bo’lmasligi  uchun  muhofaza  qilinish
chora-tadbirlarini amalga oshirish zarur, jumladan: 
1)  Gidrotexnik  inshootlarini  loyihalash  va  qurilishda  xatoliklarga  yo’l
qo’ymaslik; 
2) Gidrotexnik inshootlaridan to’g’ri foydalanish; 
3)  Gidrotexnik  inshootlaridagi  belgilangan  tadbirlarni  va  ta’mirlash  ishlarini
o’z vaqtida bajarish;
    4) qirg’oq va inshoot tubini mustahkamlash ishlarini o’tkazish; 
5) Suv chiqarishda va g’amlashda qonun qoidalarga rioya etish (vaqtga mos
ravishda taqsimlanishi);
6) Qo’shimcha suv omborlari yordamida toshqin suvlar oqimini tartibga solib
turish: 
7) Gidrotexnik inshootlaridagi vaziyatni doimo kuzatib turish; 
8)  Gidrotexnik  inshootlari  hududini  chet  elli  kishilar  kirishidan  ishonchli
qo’riqlash; 
9)  Falokatlarga  olib  keladigan  noqulay  omillar  bo’lish  ehtimolini  oldindan
aytish taxminlarini tuzish uchun gidrotexnik sharoitni muntazam kuzatib borish
1.3 Gidrotexnika inshootlarining tasir etuvchi ichki va tashqi ta’sirlar 
20 Gidrotexnika  inshootlari  sanoat  va  uy-joy  qurilishi  inshootlaridan  farqli
o'laroq,  muvozanat  holatidagi  yoki  harakatdagi,  sho'r  yoki  chuchuk  holatdagi  suv
bilan doimiy ravishda bog'liqdir. 
Gidrotexnika  inshootlarida  foydalanish  (ekspluatatsiya  qilish)  davrida:
mexanik;  fizik-kimyoviy;  biologik;  mayda  muz  parchalari  va  muzlar;  havo
atmosferasi;  past  hamda  yuqori  harorat;  atmosfera  yog'ingarchiliklari;  shamol  va
bo'ron; quyosh radiatsiyasi; seysmik kuchlar hamda boshqalar ta ’sir qiladi.
 Suvning  mexanik  ta  ’siri  o'z  navbatida  statik  va  gidrodinamik  turlarga
bo'linadi.  Statik  ta  ’sirlarga:  suvning  gidrostatik  bosimi;  muz  qoplamasi  bosimi;
tirgak devorlar ortidagi gruntning faol bosimi; inshoot oldida cho'kkan loyqa bosimi
va boshqalar kiradi. 
Dinamik ta’sirla; katta tezlikda harakatlanuvchi oqimlar: muz va suvda suzib
yuruvchi  jismlar  zarbasi;  shamol  hosil  qilgan  to'lqinlar;  gidravlik  zarba;
gidrotexnika  inshooti  ostidagi  filtratsiya  oqimi  bosimi  ko'rinishlarida  bo'ladi.
Shuningdek,  zilzilaga  moyil  hududlarda  gidrodinamik  bosim  seysmik  kuchlar  ta
’siri ostida ham hosil bo'ladi. 
Suvning  fizik-kimyoviy  ta  ’siri  ko'pgina  ko'rinishlarda  namoyon  bo'ladi:
inshootlar  yuza  qismining  oqim  ta’sirida  yemirilishi;  metall  elementlarning
korroziyasi;  kavitatsiya;  filtratsiya  oqimi  ta’sirida  gidrotexnika  inshootlari  tagidagi
gruntlarning mexanik va kimyoviy suffoziyasi va hokazo. 
Suvning  biologik  ta’siri  suvda  yashaydigan  tirik  organizmlarning  inshootlar
materiallariga  ta  ’siri;  yog'och  qismlarning  chirishi;  quvurlarda  o'simliklarning
o'sishi;  inshootlar  elementlarining  turli  organizmlar  tomonidan  yemirilishi
ko'rinishida bo'ladi. 
To’lqinlar  gidrotexnika  inshootlari  elementlariga  dinamik  bosim  bilan  ta’sir
qiladi.  To’lqinning  shamol  ta’sirida  dumalashi  va  quvilishi  natijasida  suv  inshoot
tepasidan oshib o'tishi mumkin. 
Masalan:  Voyont  (Italiya)  to'g'onidan  suvning  oshib  o'tishi  natijasida  2
mingdan ortiq kishi halok bo'lgan.
21  Mayda  muz  parchalari  va  muzlar  manfiy  harorat  ta  ’sirida  hosil
bo’ladi. Mayda muz parchalari daryo o’zani kesimini yopib qo’yib, oqim yo’nalishi
bo’ylab  dimlanishga  olib  keladi.  Muz  daryo  kesimining  tor  joyida  tiqilib  qoladi,
ularni  yo’qotish  xavfini  tug’diradi,  chunki  katta-katta  muz  parchalari  massasi
inshootga  kelib  uriladi.  Urilish  natijasida  inshootning  mexanik  qurilmalari  yon  va
oraliq devorlari, energiya so’ndirgichlari katta talafot ko’radi. 
Havo  atmosferasi  yirik  birikkan  kimyoviy  massalar,  chang  va  gazlar  bilan
to’yingan  bo'lib  ,  gidrotexnika  inshootlarini  yemiradi.  Havoning  agressivligini
oshiradigan  asosiy  ifloslantiruvchilar  —  kimyoviy  korxonalarning  mahsulotlaridir.
Shuning  uchun  shahar  atrofida  qurilgan  gidrotexnika  inshootlarining  korroziyasi,
qishloq hududlariga qaraganda 2—4 marta ko'proq kuzatiladi. 
Past  harorat  drenaj  qurilmalarini  muzlashiga,  qiyaliklarda  yoriqlar  hosil
bo'lishiga, berkitish qismlarining buzilishiga olib keladi. 
Yuqori  harorat  esa  beton  va  metall  qurilmalarida  harorat  deformatsiyalarini
hosil qiladi hamda natijada, mikroyoriqlar hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Juda yuqori
harorat  esa  moylarning  chiqib  ketishiga,  bitumlar,  zichlashtirgichlarning  erib
ketishiga sabab bo'ladi. 
Atmosfera yog’ingarchiliklari ko'p yog'ishi natijasida suv omborlari to'lib, suv
to'g'on  tepasidan  oshib  o'tishi  kuzatiladi.  Yomg'ir  va  qor,  past  harorat  inshoot
muzlashiga hamda qalin muz bilan qoplanishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida
gidrotexnika inshootlari ekspluatatsiyasini qiyinlashtiradi. 
Shamol  va  bo’ronlar,  asosan,  gidrotexnika  inshootlarining  ko'tarib  tushirish
mexanizmlarini ishdan chiqaradi. 
Quyosh  radiatsiyasi  natijasida  qorlar  erib,  suv  ko'payishi  kuzatiladi.  Ular
qurilishda ishlatiladigan rezina, polietilen plyonkalar va boshqa sun’iy materiallarga
salbiy ta’sir qiladi. 
Seysmik  ta’sirlar.  Gidrotexnika  inshootlarining  ishdan  chiqishi  seysmik
ta’sirlarning  balli  darajasiga  bog'liqdir  va  ular  gidrotexnika  inshootiga  jiddiy  zarar
keltiradi  yoki  ularning  to'liq  buzilishiga  olib  keladi.  Kam  balli  yer  qimirlashlar
natijasida inshoot elementlarida yoriqlar hosil bo'ladi
22 23 II.  Gidrotexnik  inshootlarni  tashqi  va  ichki  ta’sirlardan  himoyalash
chora-tadbirlari (QMQ dagi talablar asosida)
Har  qanday  inshootni  loyihalash  va  qurish  me’yoriy  hujjatlar  asosida  olib
boriladi. Ulardan asosiysi  QMQ  123-60 (Qurilish me’yorlari va qoidalari) bo'lib, u
loyihalash va qurilish tashkilotlari uchun majburiy (shart) bo'lgan hujjat hisoblanadi.
QMQ 4 qismdan tashkil topgan bo'lib: 
 1  —  «Umumiy  holatlar»  —  me’yoriy  hujjatlar  tizimi  o'rnatiladi,  qurilish
terminalogiyasini,  bino  va  inshootlar  tasnifini,  model  o'lchamlar  tayinlanish
qoidalari va qurilishga ruxsat berish; 
2  —  «Loyihalash  m  e  ’yorlari»  —  har  xil  muhandislik  inshootlarini  va
loyihalashning umumiy masalalariga tegishli talablar berish; 
3  —  «Ishlab  chiqarish  qoidalari  va  ishlarni  qabul  qilish»  qurilishni  tashkil
qilish  masalalarini,  qurib  bitkazilgan  bino  va  inshootlarni  foydalanishga  qabul
qilishdagi talablar; 
4  —  «Smeta  me’yorlari  va  qoidalari»  —  inshoot  elementlarini  barpo  etish
uchun  ko'rsatmalarni  va  qurilish  ishlarida  yiriklashtirilgan  smeta  me’yorlari,
qurilishning smeta bahosini o'z ichiga oladi.
 Foydalanishda qulay bo'lishi uchun QMQ shifrlanadi, masalan, QMQ 2. 06.
01—97, bunda birinchi raqamli qism tartib raqami belgisi, ikkinchi raqam bobning
tartib  raqami  belgisini,  oxirgisi  esa  ushbu  bobning  tasdiqlangan  yili.  Bob  tartib
raqami  to'g'risida  uning matn  qismi  yoziladi, keltirilgan misolda  bu  «Gidrotexnika
inshootlari» bo'ladi. 
Bundan  tashqari,  O'zbekistonda  qurilish  (O'zbekiston  Davlat  arxitektura
qurilish) qo'mitasi tomonidan qurilishning alohida turlari bo'yicha QMQ(qurilish m
e  ’yorlari)  belgili  me’yoriy  hujjatlar  chiqarilmoqda.  Ular  ham  shifrga  va  me’yoriy
nomlanishga  ega,  masalan,  QMQ  123—60  «Qoyatosh  zaminli  betonli  gravitatsion
to'g'onni  loyihalash  texnik  shartlari».  Bunda  birinchi  raqam  me’yoriy  hujjatning
birinchi raqamini, keyingisi esa tasdiqlangan yilini belgilaydi.
24 2.1. «Gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi to’g’risida»gi qonun
loyihasi e'lon qilindi
Qonunning  maqsadi  gidrotexnika  inshootlarini  loyihalashtirish,  qurish,
foydalanishga topshirish, ulardan foydalanish, ularni rekonstruksiya qilish, tiklash,
konservatsiyalash va tugatishda  xavfsizlikni  ta'minlash  bo’yicha faoliyatni  amalga
oshirishda yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solishdir.
Normativ-huquqiy  hujjatlar  loyihalari  muhokamasi  portalida  “Gidrotexnika
inshootlarining xavfsizligi to’g’risida”gi qonun loyihasi  e'lon qilindi .
Gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligi  ustidan  davlat  nazorati  maxsus
vakolatli organ tomonidan amalga oshiriladi, u:
gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligi  qoidalari  va  mezonlarini  ishlab
chiqishni va tasdiqlashni tashkil etadi;
gidrotexnika inshootining xavfsizligi deklaratsiyasini tasdiqlaydi va xavfsizlik
deklaratsiyalarining mazmuniga va ularni tayyorlash uslubiga qo’shimcha talablarni
belgilaydi;
manfaatdor  vazirliklar  va  idoralar  bilan  birgalikda  gidrotexnika  inshootlari
texnik holatining puxtaligini va ular ishining xavfsizligini ekspertizadan o’tkazadi;
25 gidrotexnika  inshootlarini  joylashtirish,  gidrotexnika  inshootlarini
loyihalashtirish  topshiriqlarini,  ularni  qurish  va  rekonstruksiya  qilish  loyihalarini
kelishib  olishda,  gidrotexnika  inshootlarining  qurilishi  sifatini  nazorat  qilishda,
ularni  foydalanishga  qabul  qilishda,  shuningdek,  gidrotexnika  inshootlaridan
foydalanish qoidalarini kelishib olishda qatnashadi;
gidrotexnika  inshootlarining  holatini  hamda  ular  holatining  gidrotexnika
inshootlarining  xavfsizligi  deklaratsiyalariga  muvofiqligini  tekshirishni  tashkil
etadi;
gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligini  ta'minlash  to’g’risida  ko’rsatmalar
beradi,  shuningdek  gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligi  normalari  va  qoidalari
qo’pol  ravishda  buzilgan  hollarda  xavflilik  darajasi  yuqori  bo’lgan  obektlar
jumlasiga  kiruvchi  gidrotexnika  inshootlarini  loyihalash,  qurish  va  ulardan
foydalanish faoliyatini to’xtatib turish va tugatish haqida takliflar kiritadi;
gidrotexnika  inshootlari  hududlaridan,  daryolar  o’zanlari  va  to’g’onning
ularga tutash bo’lgan quyi hamda yuqori hududlaridan xo’jalik faoliyati yoki boshqa
faoliyatni  amalga  oshirish  uchun  foydalanishga  (suvni  muhofaza  qilish  zonalarida
yer uchastkalari berish bundan mustasno) yoki boshqa faoliyat uchun gidrotexnika
inshootlarida avariya xavfini oshirmagan hollarda foydalanishga rozilik beradi;
gidrotexnika  inshootlariga  kirish,  gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligi
bo’yicha hujjatlar va materiallar bilan tanishish;
gidrotexnika  inshootlarini  loyihalash,  qurish,  foydalanish  va  xavfsizlik
nazorati  bilan  bog’liq  mutaxassislar  va  mansabdor  shaxslarning  malakasini
oshirishga yordam ko’rsatadi;
daryolarning  o’zanlarida  va  to’g’onning  ularga  tutash  quyi  va  yuqori
hududlarida  suv  xo’jaligi  obektlaridan  foydalanishni  amalga  oshiruvchi  yoxud
xo’jalik  faoliyati  yoki  boshqa  faoliyat  yurituvchi  tashkilotlarning  faoliyatini,  agar
bunday  faoliyat  gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligiga  yomon  ta'sir  ko’rsatishi
mumkin  bo’lsa,  taqiqlaydi  yoki  cheklab  qo’yadi.  Tadbirkorlik  sub'yektlarining
faoliyatini taqiqlash va cheklash sud tartibida amalga oshiriladi, bundan favqulodda
vaziyatlar,  epidemiyalar  hamda  aholining  hayoti  va  salomatligi  uchun  boshqa  real
26 xavf yuzaga kelishining oldini olish bilan bog’liq holda faoliyatni o’n ish kunidan
ko’p bo’lmagan muddatga cheklash hollari mustasno;
gidrotexnika  inshootlarining  muhofaza  qilinishini  tashkil  etish  ustidan
nazoratni amalga oshiradi;
qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Maxsus  vakolatli  organning  gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligini
ta'minlash  to’g’risidagi  ko’rsatmalari  foydalanuvchi  tashkilotlar  ijro  etishi  uchun
majburiydir.
Gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligini  ta'minlash  quyidagi  asosiy
talablarga binoan amalga oshiriladi:
gidrotexnika inshootlari xavfining yo’l qo’yiladigan darajasini ta'minlash;
gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi deklaratsiyalarini taqdim etish;
gidrotexnika  inshootlarining  xavfsizligini  davriy  tekshirish  va
deklaratsiyalash;
gidrotexnika inshootlaridan foydalanishning uzluksizligi;
gidrotexnika inshootlarining xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlarini amalga
oshirish,  shu  jumladan,  ularning  xavfsizligi  mezonlarini  belgilash,  gidrotexnika
inshootlarining  holatini  doimiy  nazorat  qilish  maqsadida  ularni  texnika  vositalari
bilan  jihozlash,  gidrotexnika  inshootlariga  zarur  malakaga  ega  bo’lgan  xodimlar
xizmat ko’rsatishini ta'minlash;
gidrotexnika  inshootlarida  favqulodda  vaziyatlarning  yuzaga  kelish  xavfini
eng ko’p darajada kamaytirish tadbirlar majmuini oldindan o’tkazish.
Gidrotexnika inshootlarining loyihachilari quyidagilarga majburdir:
yangi  gidrotexnika  inshootlarining  qurilishini  va  amaldagi  gidrotexnika
inshootlarining  rekonstruksiyasini  loyihalashtirishni  Shaharsozlik  kodeksiga
muvofiq bajarishga;
qonun  hujjatlariga  muvofiq,  mulkchilik  shaklidan  qat'i  nazar,  gidrotexnika
inshootlarini  qurish  (rekonstruksiya  qilish)  uchun  loyiha-smeta  hujjatlarini
ekspertizadan o’tkazilishida qatnashishga;
27 xavfsizlik  rejimida  va  kerak  bo’lganda  kaskad  rejimida  gidrotexnika
inshootlaridan foydalanish qoidasini ishlab chiqishga.
2.2 Gidrtexnik inshootlarning zilzilabardoshligini ta’minlash
Inshootga  seysmik  ta’sirni  baholashda  geologik  sharoitlarga  ko’ra  yer
qimirlash  parametrlari  o’zgarishi  hisobga  olinadi  (masalan,  qoyatosh  asoslarda
seysmik ta’sir kam va suvga to’yingan loyli zaminlarda ko’p ta’sir qiladi). 
Muhandislik-geologik  ma’lumotlar  bo’yicha  qurilish  maydonining  yer
qimirlashdagi balini aniqlashtirish
Gidrtexnik inshootlarning zilzilabardoshligi
Jadval 2
Seysmik xossalar
Bo’yicha gurunt
kategoriyasi Zamin grunt Sesmik rayonning niqlashtirilgan
yer qimirlashdagi bali
   7    8     9
I Qoyatosh va yarim 
qoyatosh jinslar, katta 
bo’lakli o’ta zich gruntlar 6 7 8
II Loyli, qattiq sog’, katta 
bo’lakli gruntlar, shag’al 
galechnik va katta 
zarraliqumli gruntlar 7 8 9
III Loyli, yumshoq shox va 
oquvchan palastik, o’rta va
mayda zarrali qumlar 8 9 9 dan katta
Geologiya  va  geotektonikani  batafsil  o ’ rganish  asosida  zamindagi  qoldiq
deformatsiya  hamda  uning  qiymati , hosil  bo ' lish  zonalari  aniqlanadi . 
Suv  omborini  to ’ ldirish  paytida  seysmik  rejimning  o  ‘ zgarishi  hisobiga
ustuvor  bo ’ lmagan  qoya  massivlarning  yiqilish  va  o ' pirilishlari  kuzatiladi .  Bu
tadqiqotlar  inshoot  joylashgan  joyda 100 km  radiusda  olib  boriladi .
Seysmik  rayonlashtirish  xaritasi  asosida  qabul  qilingan  inshoot  qurilishi
maydonining  seysmikligi  faqat  III , IV  kapitallik  sinfli  inshootlarni  loyihalash  uchun
foydalaniladi ,  I  va  II  kapitallik  sinfli  inshootlar  uchun  esa  aniqlashtirilgan
seysmiklik  inshootni  texnik - iqtisodiy  asoslash  bosqichida  qabul  qilinadi . I  kapitallik
28 sinfli  inshootlar  uchun  texnik - iqtisodiy  asoslash  bosqichida ,  uning  mas ’ uliyatini
hisobga  olgan  holda  seysmiklik 1 ballga  ko ’ tariladi . 
Inshoot  ishonchliligini  batafsil  loyihalash  uchun  inshootning  qurilish
maydonida  maxsus  muhandis - seysmologik  tadqiqotlar  olib  boriladi ,  ular
« mikroseysmorayonlashtirish »  deb  ataladi .  Bu  tadqiqotlarning  asosiy  maqsadi
inshoot  qurilishining  aniq  sharoitlarida  seysmik  ta ’ sirlarning  hosil  bo ' lishini  batafsil
o ’ rganishdir  va  olingan  ma ’ lumotlarni  hisoblash  ishlarida  hamda  loyihalashda
qo ’ llashdir . 
Yer qimirlashi to’g’risida umumiy ma’lumotlar
0’zbekiston  seysmik  ta’sirlar  kuzatiladigan  hududda  joylashgan.  Seysmik
tebranishlar bino va inshootlarga xavf-xatar tug’dirishdan tashqari, minglab insonlar
hayotini xavf ostida qoldirishi mumkin. 
Masalan,  bunday  yer  qimirlashlariga  1966-yilda  Toshkent  va  1976-yilda
Gazli shahridagi zilzila, keyingi yillarda sodir bo'lgan Qamashi tumanidagi tektonik
harakatlar misol bo’la oladi. 
Kuchli  yer  qimirlashlar  tog’laming  yemirilishi  va  o’pirilishiga  sabab  bo’lib,
ularning  butunlay  yo’qolib  ketishiga  hamda  o’rnida  yangidan-yangi  ko’llar,
botqoqliklar  hosil  bo’lishiga,  daryo  o’zanlarining  tubdan  o’zgarishiga  va
hokazalarga  olib  kelsa,  dengiz  okeanlarda  esa  kuchli  to’lqinlar  hosil  qilib,  atrof
quruqlik uchun katta xavf tug’diradi. 
Seysmik  zilzila  ta’sir  etadigan  sharoitda  ishlaydigan  gidrotexnika
inshootlarini ko’rish uchun avvalo, shu hududda yuz beradigan va qanday maksimal
kuch bilan qimirlashi mumkinligini kuzatish; ikkinchidan, seysmik ta’sirni hisobga
olish;  uchinchidan,  inshoot  mustahkamligini,  chidamliligini  uning  bosimli  qismini
yorilib ketmasligini ta’minlash talab qilinadi. 
Yer  qimirlashlari  bir  necha  turlarga  bo’linadi:  tektonik  (yer  qobig’ining
deformatsiyalanishi  —  siljishi,  itarilishi,  buzilishi),  vulqonli,  ag’anab  tushish,
uyg’onish yoki to'g'onli . 
Eng  katta  kuchga  ega  bo'lgan  yer  qimirlashiga  tektonik  harakat  qimirlashi
kiradi. Yuqori mantiyaning notekis harakati yer qobig’ining notekis harakatiga olib
29 keladi.  Deformatsiya  yetarlicha  tez  o’sganda,  yer  qobig’idagi  kuchlanish
relaksatsiya  qilishga  ulgurmaydi,  bu  kuchlanish  jinslardagi  kuchlanishdan  katta
bo’lsa,  uzilish  yoki  siljish  yuz  beradi.  Energiyaning  bir  qismi  ishqalanish  kuchini
yengish uchun sarflanadi, boshqa qismi esa o’rab turgan muhitga tarqalib, tebranib
ketadi. 
Uzilish  tekisligi  o’rab  turgan  joy,  yer  qimirlash  o’chog’i  yoki  giposentr  deb
ataladi. Giposentr ustidagi yer qobig'i esa episentr deyiladi. 
0’choqning chuqurligi (yer fokusijga ko’ra, yer qimirlash chuqur fokusli 300
—700  km,  oraliq  fokusli  —  60  km  dan  300  km  gacha,  normal  fokusli  —  50  km
gacha bo’ladi. Eng katta xavf kichik fokusli (chuqurligi 15 km gacha) yer qimirlash
bo’lib, uning ulushi umumiy energiya jamlanmasining 75% ni tashkil etadi. 
Elastik  energiyalar  ta’sirida  elastik  to’lqinlar  hosil  bo’ladi.  Ular  tog’  jinslari
ichida ikki turdagi tarqalishga bo’linadi: bo’ylama (P), bu to’lqinlar ovoz to’lqinlari
kabidir va ko’ndalang (S).
 Ko’ndalang  to’lqin  yer  qobig’ining  suyuqlikdan  tarkib  topgan  qismidan
o’tmaydi.  Bu  to’lqinning  tarqalish  tezligi  tog’  jinslarining  zichlik  va  elastiklik
xossalariga  bog’liqdir.  Kuchli  yer  qimirlashda  bo’ylama  to’lqin  tarqalishi  seziladi.
Bu to’lqinlar yer sirtiga yaqinlashib, atmosferaga ovoz beradi.
 Seysmik  to’lqinning  uchinchi,  yuzadagi  turi  gruntning  sirtida  tarqalishi
chegaralangandir. Bu turdagi to’lqinlar ikkiga bo’linadi: Lava va Releya to’lqinlari. 
Gidrotexnika  inshootlarining  mustahkamligi  va  ustuvorligini  hisoblashda  seysmik
ta’sirlarni  hisobga  olish  zarur.  Seysmik  ta’sirlarga  quyidagilar  kiradi:  inshoot
massasidan  hosil  bo’lgan  ta’sirlar  (seysmik  energiya  yuklari);  suv  birikmalarining
massasi (yoki gidrodinamik bosim); yer qimirlashdan hosil bo’lgan suv omboridagi
to’lqin kuchi va cho’kindilarning dinamik bosimi. 
2.3 Suvning zararli ta’sirlariga chidamlilikni oshirish .
Chuqur joylashgan suv qabul qilgichlar.
Suv qabul qilgichlar suvdagi jismlarni ushlab qoluvchi panjara, ta’mirlash va
avariya-ta’mirlash  zatvorlari  bilan  jihozlanadi.  Statsionar  va  ko'chma  ko'tarish
30 mexanizmlari  oraliqlar  soniga  ko'ra  tanlanadi.  Ko'chma  mexanizmlar  panjarani
tozalash ishlarida qo'llaniladi.
 Avariya zatvorlari sifatida statsionar mexanizmlar ishlatiladi. Suv o'tkazuvchi
trakt  (tunnel  quvur)  qabul  qilinganda  avariya-ta’mirlash  zatvori  o'rnatilmaydi.
Zatvorlar mustahkamligini kafolatlash uchun u baypas bilan jihozlanadi.
Gruntli  to’g’onlardagi  quvurli  suv  tashlagichlar .  Zatvorlar  boshqaruv
minorasi  ichida  joylashgan  va  ko’tarish  mexanizmlari  (arqonlar  va  zanjirlar)
qo’zg’almas  bo’ladi.  Odatda,  ikkita:  avariya-ta’mirlash  va  asosiy  zatvorlar
o’rnatiladi;  ularning  harakati  erkin  bo’lishi  kerak.  Asosiy  zatvorlar  funksiyasini
vaqtinchalik  avariya-ta’mirlash  zatvorlari  bajarishi  mumkin.  Mas’uliyatli  hollarda
minora  oldida  joylashtirilgan  ta’mirlash  zatvori  ko’zda  tutiladi.  Pastki  bief
tomonidan asosiy zatvor suv bilan ko’milmaganligi sababli ta’mirlash zatvori kerak
bo’lmaydi.
Rostlagichlarning mexanik jihozlari sxemalari
31 2-  rasm:  a  —  bir  ko’zli  quvurli;  b  —  bir  oraliqli  ochiq  ;  d  —  ko’p  oraliqli
ochiq  ;  e  —  ko’p  oraliqli  diafragmali;   —  asosiy  zatvor;  2  —  uzatma  ;  3  —
ta’mirlash zatvori.
Minora  konstruksiyasi  bilan  bir  qatorda  asosiy  zatvor  ishlash  paytida  uning
orqa tomoniga havo yuborish uchun quvur o'rnatiladi. Ko’rib chiqilgan sxemalarda
asosiy  zatvorlar  (konusli  va  yassi  zadvijkalar)  temir-betonli  galereyada  ko’rilgan
po’lat quvurlarning chiqish qismiga chiqariladi.
 Zatvorlarni  ko’rikdan  o'tkazish,  ta’mirlash  va  profilaktika  ishlari  ularni  suv
sathidan  ko’tarilgandan  so’ng  minora  ichida  bajariladi.  Buning  uchun  minora
xonalarida kerak bo’ladigan ham m a asbob-uskunalar mavjud bo’lishi kerak.
 Beton to’g’onlar suv tashlagichlari . Asosiy zatvor (yassi, segmentli, ba’zan
konusli  va  ignasimon)  shunday  o  ‘rnatiladiki,  suv  oqimini  atmosferaga  chiqishida
32 ham  suv sathini  boshqarish lozim; avariya-ta’mirlash  zatvori (yassi,  quvurlarda —
diskli) asosiy zatvor oldidan o ‘rnatiladi. 
Bunday zatvorlar gidravlik ko’targichlari maxsus xonadan turib boshqariladi.
Ta’mirlashda telferlar yoki uncha katta bo’lmagan kranlar ishlatiladi.
Gruntli to’g’onlardagi quvurli suv tashlagichlar
3-rasm  mexanik  jihozlari:  a  —  b  —  to'g'ondagi  minora  bilan;  d  —  kirishda
minora  bilan  ;  e  —  quvurdagi  asosiy  zatvor  bilan  ;  1  —  avariya  -  ta’mirlash
zatvorlari;  2  —  havo  yuboruvchi  quvur;  3  —  asosiy  zatvor;  4  —  choklar
zichlagichlar  bilan  ;  5  —  ta’mirlash  zatvori;  6  —  xodimlar  binosi;  7  —  galereya
quvurlari bilan
Zatvorlar  germetik  qopqoq  ostida  joylashtiriladi.  Vodovodga  kirishda
ta’mirlash  zatvorlari  o’rnatilib,  u  to’g’on  tepasidan,  uning  bosimli  tomoniga
yo’naltirilgan  va  turg'un  holatida  turgan,  tubigacha  tushirilgan  baypas  bilan
jihozlangan  bo'lishi  kerak.  Asosiy  zatvorlar  oldida  kavitatsiyaga  qarshi  konfuzor
o'rnatiladi,  ba’zi  bir  hollarda,  odatda,  vaqtinchalik  va  qurilish  suv  tashlagichlarida
ikki qatorli zatvorlar qo'llanilishi mumkin. 
33 Hisob qismi
34 35 36

Gidrotexnik inshootlarni tashqi va ichki ta’sirlardan himoyalash chora-tadbirlari

 • Похожие документы