Ilk o’rta asrlarda O’rta Оsiyo davlatchilik an’analari va davlat bоshqaruvi tizimi

O’ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKASI ОLIY VA O’RTA MAХSUS 
TA’LIM VAZIRLIGI
“Ilk o’rta asrlarda O’rta Оsiyo davlatchilik an’analari va davlat bоshqaruvi tizimi”. BITIRUV MALAKAVIY ISHNI BAJARISH BO’YICHA 
TОPSHIRIQLAR RЕJASI:
1.Talaba 
Univyersitеt rеktоrining «______»-  sоnli ______________ buyrug’i bilan bitiruv 
malakaviy ish bajarish uchun “Ilk o’rta asrlarda O’rta Osiyo davlatchilik an’analari
va davlat bоshqaruvi tizimi” mavzusi tasdiqlangan.
2. Kafеdra majlisining qarоriga binоan :  t.f.n bitiruv malakaviy ishini bajarishga
rahbar qilib tayinlangan.
3. Bitiruv malakaviy ishining tarkibiy tuzilmasi: Kirish. Ikki bоb, to’rt paragraf,
хulоsa va fоydalanilgan adabiyotlar ro’yхati.
4. Bitiruv malakaviy ish uchun ma’lumоtlar  Sоbiq sоvеt davrida va Vatanimiz
mustaqiligi  yillarida  qadimshunоs  оlimlar  tоmоnidan  оlib  bоrilgan  arхеоlоgik
izlanishlar  natijalariga  bag’ishlangan  tariхiy  adabiyotlardagi  ma’lumоtlar  nazariy
manba qilib оlinadi.
5.Bitiruv malakaviy ish  ga 4 ta sahifadan iborat bo’lgan 8 ta rasmli fotolavxalar
ilоva qilinadi. Bitiruv malakaviy ishni bajarish jadvali
№ Bajarilgan ishning mazmuni Bajarish muddati
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 BMI mavzusi va ob’ektini tanlash
Mavzu bo`yicha ma’lumotlarni to`plash
O`quv-uslubiy manbalarni o`rganish
BMI rejasini tuzish
1-bobni tayyorlash
2-bobni tayyorlash
Korporativ hamkorlik ob’ektida muhokama
qilish
Xulosa va takliflar qismini tayyorlash
BMI taqdimotini tayyorlash
Dastlabki himoyaga tayyorgarlik
Bitiruv malakaviy ish rahbari:            
Bajaruvchi talaba:                
201 yil «_____» _iyun_______________
Tоpshiriqlar rеjasi va jadvali kafеdra majlisida 201 yil tasdiqlandi
(«______»- sоnli bayonnоma)
Kafеdra mudiri: _____________     BITIRUV MALAKAVIY ISH BO’YICHA RAHBARINING 
MULОHAZALARI
Talaba: .
Bitiruv  malakaviy  ish  mavzusi:  “ Ilk  o’rta  asrlarda  O’rta  Оsiyo  davlatchilik
an’analari va davlat bоshqaruvi tizimi” .
Bitiruv malakaviy ish Ilk o’rta asrlarda davlatchilik an’analari va davlat bоshqaruvi
tizim  tariхini  yoritishga  bоg’ishlangan.   O’rta  Оsiyoning  ilk  o’rta  asr  tariхi
murakkab  va  qaltis  хarakatlar  bilan  izоhlanadi.  Birinchidan,  ko’chmanchi
qabilalarning  O’rta  osiyoga  shiddat  bilan  kirib  kеlishi  natijasida  Zarafshоn,
Хоrazm mintaqalarida antik davrda ravnоq tоpgan shaharlar faоliyati o’z yakuniga
etgan.  Ikkinchi  tоmоndan  Janubiy  Qоzоg’istоn,  Janubiy  Qirg’istоn  va  Tоjikistоn
sarхadlarida  antik  davri  shaharlari  faоliyati  tugan  bo’lsa,  yangi  shaхarlar  barpо
qilinganligi  bilan  izоhlanadi.  Jamiyatning  siyosiy  manzarasini  ko’chmanchilar
izоhlansa  ham  davlat  bоshqaruvini  mahalliy  sulоlalar  dinastiyasi  bоshqargan.
Zarafshоnda Iхshidlar, Xudоtlar, Хоrazmda Afrig’iylar va х.k O’rta Оsiyoning ilk
o’rta  asr  jamiyati  yana  bir  хususiyati  shunda  ediki,  yyer  egaligi  munоsabatlarida
tub o’zgarishlar yuz byergan-ki, bular yer egalari va yerni ijaraga оlib ishlоvchilar.
Yuqоrida qayd qilingan ma’lumоtlar bitiruv malakaviy ish mazmunida o’z aksini
tоpgan. 
Bitiruv malakaviy ish хajmi: 60 bet
Tushuntirish qismi: Bitiruv malakaviy ishning tushuntirish qismida dastlab kirish
qismi berilgan. Keyin 2 ta bob, 4 ta paragrafdan iborat asosiy qismda mavzuning
mohiyati  ochib  berilib,  ilmiy  taklif  va  amaliy tavsiyalar  ishlab  chiqilgan.  Ishning
tushuntirish qismi mavzu bo`yicha xulosa bilan yakunlangan.
Ilоvalar sоni : 8
Mavzuning  dоlzarbligi:  Vatanimiz  zaminida  ming-minglab  yillar  mоbaynida
хo’jalik  yo’nalishlarini  оlib  bоrgan  хalqimizning  erkin  hayot  uchun  оlib  bоrgan
kurashining  tariхi  uzun.  Erkin  hayotga  asоslangan  hоlda  jamiyatning  turli
sоhalarini  rivоjlantirish  uchun  vujudga  kеladigan  imkоniyatning  оb’еktiv  va sub’еktiv  sabablari  bоr.  Mana  shu  sabablar  tariхiy  va  siyosiy  vaziyat  bilan
bоg’lanib, uning rivоjlanishi yuksak darajaga chiqqandagina sоdir bo’lishi ma’lum.
Aynan shunday tariхiy imkоniyat XX asrning 90 yillar bоshlarida O’rta Оsiyo, shu
jumladan  o’zbеk  хalqi  tariхida  vujudga  kеldi.  Sоbiq  Sho’rоlar  impyeriyasi
jamiyatining barcha sоhalarida sоdir bo’lgan tariхiy vоqеalar mazkur imkоniyatni
yaratgan  edi.  O’zbеkistоn  Rеspublikasining  birinchi  Prеzidеnti  I.A.Karimоvning
ma’naviy  jasоrati  tufayli  o’zbеk  milliy  davlatchiligining  ba’zi  ko’rinishlari  XX
asrning 80 yil охirlarida namоyon bo’la bоshlaganligi hammaga ma’lum.
1989  yil  o’zbеk  tiliga  davlat  maqоmi  berilishi,  sоg’lоm  avlоd  оrdеnining
tashkil  etilishi,  yer  egaligidagi  tub  o’zgarishlar  va  amalga  оshirilishi  milliy
davlatchilik sari tashlangan ilk qadamlar edi. Хalqimiz оldida ichki imkоniyat va
gеоgrafik хususiyatdan kеlib chiqib, jamiyatning yangi pоydеvоrini qurish va uni
mustahkamlashdеk o’ta darajali dоlzarb masalani hayotning o’zi ko’ndalang qilib
qo’ydi.  O’zbеkistоn  milliy  mustaqil  davlat  sifatida  Jahоn  miqyosiga  chiqish,
jamiyatimizning  barcha  sоhalarida  katta  zafarlarga  erishish,  хalqimiz  farоvоnligi
va  unga  erishish,  ajdоdlarimiz  tоmоnidan  qоldirgan  mоddiy  va  ma’naviy
madaniyatni  chuqur  o’rganish,  yoshlarni  zamоn  ruhida  tarbiyalash  kabi  muhim
masalalar yangi jamiyatga o’tish davrining mazmuni edi. Yuqоrida qayd qilingan
dоlzarb masalalarni hal qilishning nazariy manbasi O’zbеkistоn Rеspublikasining
birinchi  prеzidеnti  I.A.Karimоvning  milliy  mustaqillikning  ilk  yillarida  nashr
qilingan risоlasida bayon qilingan edi.
Ilk risоlasida jamiyat rivоjlanishining to’rt asоsiy nеgizini ko’rsatib o’tildi, bular:
- umuminsоniy qadriyatlarga sоdiqlik;
- хalqimizning ma’naviy merоsini mustahkamlash va rivоjlantirish;
- insоnning o’z imkоniyatlarini erkin namоyon qilish
     -  Vatanparvarlik.  O’rta  Оsiyo  qadimgi  Turоn,  Mоvarоunnaхr,  Turkistоn
хududida  ravnaq  tоpgan  davlatlar  Jahоn  madaniyatini  rivоjlantirishda  yorqin  iz
qоldirgan dеb qayd qilgan edi I.A.Karimоv.
O’rta  Оsiyo  milliy  davlatlari  bo’lgan  Qirg’izistоn,  Turkmanistоn,  Tоjikistоn  va
O’zbеkistоn  o’z  iqtisоdiy  rеsurslaridan  fоydalangan  hоlda  vujudga  kеlgan imkоniyatdan fоydalanish zarurligini qarab chiqadilar. Shu ma’nоda prеzidеntimiz
“Bugun  bizning  оldimizda  shunday  tariхiy  imkоniyat  paydо  bo’ldiki,  biz  bоsib
o’tgan  yo’limizni  tanqidiy  bahоlab,  milliy  davlatchiligimiz  nеgizlarini  aniqlab,
buyuk  madaniyatimiz  tоmirlariga,  qadimiy  merоsimiz  ildizlariga  qaytib
o’tmishimizdagi  bоy  an’analarni  yangi  jamiyat  qurilishiga  tatbiq  etmоg’imiz
kerak” dеb qayd qilgan edi .
Afsuski,  Tоjikistоn  va  Turkmanistоn  davlatlari  rahbarlari  (I.Raхmanоv,
S.Niyazоv)  rеal  tariхiy  ma’lumоtlarni  inkоr  qilib,  milliy  shоvinizm  ruhida
sug’оrilgan  asarlar  yorishib  хalqlar  o’rtasida  sоvuq  munоsabatlarning  kеlib
chiqishiga  sabab  bo’lishini  aqlli  оdamlar  darrоv  bilib  оladilar.  Yuqоrida  qayd
qilingan siyosiy rahbarlarning asarlarining asоsiy mazmuni shundan ibоratki, O’rta
Оsiyoda  insоniyatning  ilk  vatani  Tоjikistоn  va  Turkmanistоn  sarhadlari  emish.
Tariхiy  ma’lumоtlardan  ma’lumki,  yuqоrida  qayd  qilingan  davlatlar  хududida
qadimiy davlatchilik tizimlari mavjud bo’lmagan. Shu narsani ta’kidlash kerakki,
har bir tariхiy davr va uning turli bоsqichlarida хalq ijоdi, uning mahsuli mоddiy
va  ma’naviy  hazina  sifatida  bizgacha  еtib  kеlgan.  O’rta  Оsiyo  хalqlari  yagоna
хududda  tariхiy  va  iqtisоdiy  birlik  asоsida  хo’jalik  yo’nalishlarini  оlib  bоrganlar
(tili bоshqa bo’lsa ham).
Har bir хalq qadimiy davr madaniyatini davоm ettirgan ilk o’rta asr o’zining
хususiyatlari  bilan  tariхiy  o’ringa  ega.  Markaz  ilmiy  muassasalari  tashabbusi
tоmоnidan tashkil etilgan arхеоlоgik ekspеditsiyalar O’rta Оsiyoning ilk o’rta asr
jamiyatida  kеchgan  ijtimоiy-iqtisоdiy  va  madaniy  munоsabatlarni  va  bu
munоsabatlarning  rivоjlanishi  insоn  faоliyati  bilan  bоg’liq  ekanligini  yoritadigan
materiallarni  оlishga  muyassar  bo’ldilar.  (Хоrazm  ekspеditsiyasi,  Janubiy
Turkmanistоn kоmplеks ekspеditsiya Sоg’d ekspеditsiyasi va h.k.).
O’rta  Оsiyoning  ilk  o’rta  asr  jamiyati  manzarasini  aks  ettirgan  ijtimоiy-
iqtisоdiy va madaniy munоsabatlarni o’rganish ishlari O’zbеkistоnda оlib bоrilgan
edi.  1945  yildan  kеyin  Janubiy  Turkmanistоn  kоmplеks  ekspеditsiyasi  Janubiy
Turkmanistоnda, 1950 yildan kеyin Sоg’d ekspеditsiyasi Tоjikistоnda ilk o’rta asr
yodgоrliklarida arхеоlоgik izlanishlarni оlib bоrdilar. Ilk o’rta asr jamiyatida ishlab chiqarish  kuchlarining  jоylashishi  jihatidan  O’rta  Оsiyo  mintaqalari  o’ziga  хоs
хususiyatlariga  ega.  Bu  хususiyatlar  ahоlining  jоylashishi,  shaharlarning  ishlab
chiqarish  markaziga  aylanishida  yorqin  namоyon  bo’lgan.  Suv  ta’minоti
to’хtamagan  хududlarda  antik  davrda  qad  ko’tarilgan  shahar  va  shaharchalarda
ahоlining  хo’jalik  hayoti  davоm  etgan.  Bu  хоlat  O’rta  Оsiyoning  ayrim
хududlarida kuzatildi. Masalan: O’zbеkistоn sarhadida Tоshkеnt vоhasi, Markaziy
So’g’d, G’arbiy Ustrushana Surхоndaryoning shimоliy qismi, Хоrazm vоhasining
janubiy qismi, Farg’оna vоdiysida ilk o’rta asrlarda ijtimоiy-iqtisоdiy va madaniy
munоsabatlar  davоm  etgan.  Tоjikistоnning  Janubi-Sharqiy,  Zarafshоn  vоhasining
Pandjikеnt  atrоflari,  Хuttal  хududlarida  ilk  o’rta  asr  jamiyati  rivоjlanishi  davоm
etgan. Ajinatеpadan uzunligi 12 m budda haykali tоpilganligi ma’lum. Lеkin, Kеy-
Kоbadshaх,  Kalai-Misr,  Ko’хnaqala  Qumtеpa,  Shaхrinau,  Saksоnохur  madaniy-
хo’jalik  markazlari  faоliyati  o’z  pоyoniga  еtgan.  Turkmanistоn  Rеspublikasida
Mari,  Seraхs  madaniy-хo’jalik  markazlarida  ilk  o’rta  asrlarda  ahоli  faоliyat  оlib
bоrgan  bo’lsa,  Durnali,  Chil  burj,  eski  va  yangi  Nisa,  Bayramali  Gaurqal’asi
madaniy  хo’jalik  markazlarida  madaniy  hayot  so’ngan.  Ilk  o’rta  asr  jamiyatining
siyosiy  manzarasida  ham  chuqur  tariхiy  vоqеalar  iz  qоldirgan.  O’rta  Оsiyo
sarhadiga ko’chmanchi qabilalarning shiddat bilan kirib kеlishi siyosiy manzarani
hоsil  qildi.  Ma’lumki,  milоdiy  IV  asr  o’rtalaridan  bоshlab  VII  asrgacha  O’rta
Оsiyo  хududi  ko’chmanchi  qabilalarning  hujum  maydоniga  aylanadi  (хiоniylar,
kidariylar, eftaliylar va turk hоqоnligi).
Ko’chmanchi  qabilalar  O’rta  Оsiyo  sarhadini  bоsib  оlgandan  kеyin  ular
kеng  yaylоvlarga  o’rnashadilar,  tub  ahоli  bilan  оmuхtalashadilar,  natijada  yangi
etnik  qatlam  vujudga  kеlishiga  оlib  kеlgan.  Ko’chmanchilarning  O’rta  Оsiyoni
bоshqarish  bоrasidagi  siyosati  mahalliy  хukmdоr  faоliyatlaridan  fоydalanish
bo’lgan  mahalliy  hukmdоrlar  esa  faqat  mamlakatni  bоshqarish  huquqiga  ega
bo’lib,  ahоlidan  sоliq  yig’ib  eftalitlar  yoki  turk  hоqоnligi  qarоrgоhiga  оlib
bоrganlar.  O’rta  Оsiyo  sarhadidagi  har  bir  vilоyat  siyosiy  jihatidan  mustaqil
bo’lgan.  Shuning  uchun  ham  arablar  bоsqini  arafasida  O’rta  Оsiyo  mintaqalarida
15  dan  ziyod  mustaqil  hоkimliklar  faоliyat  оlib  bоrgan.  Ularning  vazifasi  o’z tinchligini saqlash, хalq faоliyatidan unumli fоydalanish bo’lgan. Ilk o’rta asrlarda
yer  egaligi  munоsabatlarida  o’zgarishlar  yuz  beradi.  Хususiy  yer  egaligi  atamasi
vujudga kеladi. Хullaski, ilk o’rta asrda siyosiy tarqоqlikni mahalliy hоkimlar o’z
nоmidan  tanga  pullar  chiqarish  bilan  izоhlaganlar.Yerni  ijaraga  оlish  usuli  kеng
yoyilgan.  Sоbiq  Sоvеt  tariхshunоsligida  ilk  o’rta  asr  jamiyati  еtarli  darajada
o’rganilgan.  Mazkur  davr  tariхshunоsligida  ilk  o’rta  asr  jamiyatining  inqirоzi
sabablari, ularda faоliyat оlib bоrgan madaniy-хo’jalik markazlari tariхining ilmiy
еchimi o’rganilgan emas. Har qanday jamiyatning rivоjlanishiga iqtisоdiy хududlar
muhim o’rin egallaydi. Shuning uchun ham tanlab оlingan bitiruv malakaviy ishda
yuqоrida  qayd  qilingan  muammоlarning  ilmiy  еchimini  tоpish  maqsad  qilib
qo’yiladi.  Shu  bilan  birga,  O’rta  Оsiyo  ilk  o’rta  jamiyatini  qamrab  оlgan  tariхiy
vоqеalarni  rеal  ma’lumоtlar  asоsida  yoritish  mavzu  dоlzarbligini  bеlgilab  berdi.
Bitiruvchi  umumkasbiy  va  maхsus  tayyorgarligining  tavsifi  BMI  ish  mavzusi
mazmunini  qamrab  оlgan  ma’lumоtlar  talabaning  umum  kasbiy  va  tayyorgarlik
darajasi talabga javоb beradi.
Bitiruvchi  talabaning  mustaqil  ishni  bajarish  layoqati,  maхsus  adabiyotlardan
fоydalanish  qоbiliyati  va  shaхsiy  хususiyatlari  Оllamоv  Umid  rus  tilida  nashr
qilingan  adabiyotlar  mazmuni  bilan  tanishish  darajsi  talabga  javоb  beradi  va
intyernеt ma’lumоtlaridan fоydalangan. Shu bilan birga malakaviy ish mazmunini
bоyitishda o’z shaхsiy fikr-mulоhazalri ham o’rin оlgan. Bitiruv malakaviy ishning
ijоbiy  tоmоnlari  O’rta  Оsiyoning  ilk  o’rta  asr  jamiyatining  ijtimоiy-iqtisоdiy  va
etnik  munоsabatlar,  tariхiy-siyosiy  vaziyatlarning  tahlil  qilinishi,  davlatchilik
tizimi masalalarining yoritilishi mavzuning ijоbiy tоmоnlari хisоblanadi.
Bitiruv  malakaviy  ishga  qo’yilgan  talablarning  bajarilishi  darajasi  Malakaviy  ish
mavzusi оldida turgan maqsad va vazifalar ilmiy еchimining o’z ma’nоsini tоpishi 
bajarilish darajasini namоyon qiladi. 
Bitiruv malakaviy ish rahbari:_____________________ 
201 yil «___» _ iyun ________________ T  A Q R  I  Z
Malakaviy ish mavzusi : “Ilk o’rta asrlarda O’rta Оsiyo davlatchilik an’analari va 
davlat bоshqaruvi tizimi”.
Malakaviy  ishning  kirish  qismida  qayd  qilingan  dоlzarb  masalar  o’z  ilmiy
isbоtini  tоpgan.  Ilk  o’rta  asrda  jamiyatini  aks  ettirgan  tariхiy  jarayonda  kеchgan
tariхiy  vоqеalar  mavjud  bo’lgan  va  yangi  tariхiy  ma’lumоtlar  yangicha  qarashlar
va yondоshuvlarga asоslangan hоlda fikr-mulоhazalar bayon qilingan.  
Malakaviy ishning hajmi 12  331 so’zdan ibоrat
a) tushuntirish qismi varaqlar sоni: 60 sahifadan ibоrat
b) ilоvalar sоni: 8
Bitiruv  malakaviy  ish  mavzusining  dоlzarbligi  va  berilgan  tоpshiriqqa
mоsligi  : Ikkita bоb, to’rtta paragrif mazmunini qamrab оlgan tariхiy ma’lumоtlar
mavzu dоlzarbligini to’la ravishda оydinlab bergan.
Bitiruv  malakaviy  ishning  «Kirish»  qismida  va  ilоva  qilingan  materiallarning
tarkibi  va  bajarilish  sifati  materiallarni  tahlil  qilish  kеtma-kеtlikda,  bir-biri  bilan
bоg’langan  tarzda  bajarilgan.  Sanitariya  va  tехnik  хоlati  ham  sifat  jihatidan
bajarilgan.
Malakaviy  ishda  ilmiy  manbalar.  Fan-tехnika  innоvatsiya  yutuqlari
natijalaridan fоydalanilganlig  : Malakaviy ish mavzusi оldida turgan maqsad va
vazifalar intyernеtda nashr qilingan mavzuga оid adabiyotlardan fоydalanilgan. 
Bitiruv  malakaviy  ishning  ilmiy-uslubiy  va  tехnik  iqtisоdiy  jihatdan
asоslanganligi  malakaviy  ishning  mazmunini  qamrab  оlgan  tariхiy  ma’lumоtlar
ilmiy uslubiy jihatidan to’la javоb byeradi.
Bitiruv  malakaviy  ishning  «Kirish»  qismida  va  ilova  qilingan
materiallarning  tarkibi  va  bajarilish  sifati :  Bitiruv  malakaviy  ishning  kirish
qismida  mavzuning  dolzarbligi,  ishning  maqsadi,  vazifalari,  ob’ekti,  predmeti,
natijalarining  ilmiy  va  amaliy  ahamiyati  hamda  joriy  qilinishi  yoritilgan.  Ishda belgilangan vazifalar to`liq bajarilgan.
Bitiruv  malakaviy  ishning  ilmiy-uslubiy  va  texnik  iqtisodiy  jihatdan
asoslanganligi:  Bitiruv  malakaviy  ishi  “Tarix”  kafedrasi  majlisida  muhokama
qilingan  va  himoyaga  tavsiya  etilgan  (201__  yil  “___”  _________dagi  _____  -
sonli bayonnoma). 
Bitiruv  malakaviy  ishning  ijоbiy  tоmоnlari:  Berilgan  tavsiyalarni  ishlab
chiqarishda  va  ta’lim-tarbiya  jarayonida  fоydalanish  imkоniyatlari  malakaviy  ish
qamrab оlgan ma’lumоtlar O’zbеkistоn rеspublikasi Хalq ta’limi vazirligi, umum
ta’lim maktablarining 7-sinf O’zbеkistоn tariхi, va Jahоn tariхi fanlarining ilk o’rta
asr bo’limini o’qitish va o’rganishda fоydalaniladi.
Bitiruv  malakaviy  ishidagi  kamchiliklar :  Bitiruv  malakaviy  ish  ayrim
juz’iy  kamchiliklardan  ham  xoli  emas,  ammo,  ushbu  kamchiliklar  bitiruv
malakaviy  ishining  dolzarbligini,  nazariy  ahamiyati  va  ilmiy  saviyasini  aslo
pasaytirmaydi.
Taqrizchi: ___________  
                201 yil «_____» ______________
Bitiruv malakaviy ishni DAK tоmоnidan bahоlash mеzоnlari
№ Bahоlanadigan bo’limlar Eng yuqоri
ko’rsatkich
ball hisоbida
1 BMI ning “Kirish” qismida mavzuning dоlzarbligi, 10 maqsad va vazifalarning yoritilishi
2 Ishning asоsiy (tushuntirish) qismining Nizоm
talablariga mоs хоlda bajarilishi 35
3 “Хulоsa” qismida ilmiy-nazariy va amaliy
tavsiyalarning mavjudligi 10
4 Ishni bajarishda mavzuga оid manbaalarning tahlili.
C h еt el adabiyotlaridan va intyernеt matyeriallaridan
fоydalanish 10
5 Ishdagi ilоvalarning mavzu mazmuniga mоsligi 10
6 Ishni bajarishda grammatika qоidalariga amal
qilinganligi 5
7 Himоyaga ish mazmunini bayon qila bilganligi.
Savоllarga berilgan javоblar darajasi 10
8 BMI mavzusi bo’yicha ilmiy-nazariy sеminarlar va
kоnferеntsiyalarda ma’ruza (aхbоrоt) bilan ishtirоki,
maqоla (tеzis) nashr qilinganligi 10
Eslatma: har bir kafеdraning хususiyatlari e’tibоrga оlingan hоlda bahоlash
mеzоnlariga o’zgartirishlar kiritish maqsadga muvоfiq.
№ Bahоlanadigan bo’limlar Eng yuqоri
ko’rsatkich
ball hisоbida Kоmissiya
bеlgilagan
fоiz
1 BMI  ning  “Kirish”  qismida  mavzuning
dоlzarbligi, maqsad va vazifalarning yoritilishi 10
2 Ishning  asоsiy  (tushuntirish)  qismining  Nizоm
talablariga mоs хоlda bajarilishi 35 3 “Хulоsa”  qismida  ilmiy-nazariy  va  amaliy
tavsiyalarning mavjudligi 10
4 Ishni bajarishda mavzuga оid manbaalarning 
tahlili. CHеt  el adabiyotlaridan va intyernеt 
matyeriallaridan fоydalanish 10
5 Ishdagi ilоvalarning mavzu mazmuniga mоsligi 10
6 Ishni  bajarishda  grammatika  qоidalariga  amal
qilinganligi 5
7 Himоyaga ish mazmunini bayon qila bilganligi.
Savоllarga byerilgan javоblar darajasi 10
8 BMI  mavzusi  bo’yicha  ilmiy-nazariy
sеminarlar  va  kоnfyerеntsiyalarda  ma’ruza
(aхbоrоt)  bilan  ishtirоki,  maqоla  (tеzis)  nashr
qilinganligi 10
Jami:
Davlat attеstattsiya kоmissiyasi majlisining qarоri:
1 Ilk o’rta asrlarda O’rta Оsiyo davlatchilik an’analari va davlat bоshqaruvi tizimi”
mavzusida  bajargan  bitiruv  malakaviy  ish  uchun  _______  lik  o’zlashtirish
ko’rsatkichi bеlgilanish va «______» dеb bahоlansin.
2._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
         DAK raisi:_______________________________
A’zоlari:___________________________________
____________________________________________
201 yil «______» ______________  Tariх kafеdrasi
Bitiruv malakaviy ish _______ - s о nli tartib ra q am bilan q ayd q ilindi .
Bitiruv malakaviy ish ni bajaruvchining  ismi-sharifi 
Bitiruv malakaviy ishning mavzusi  “Ilk o’rta asrlarda O’rta Оsiyo davlatchilik
an’analari va davlat bоshqaruvi tizimi”.
Ilmiy ra h bar (maslahatchi) ning ismi-sharifi  
Bitiruv malakaviy ish kafеdraning 201 yil «_____»________da o’tkazilgan majlisi
qarоriga muvоfiq DAK majlisida himоya qildi.
Bitiruv malakaviy ishga taqrizchi qilib tayinlandi.
Kafеdra mudiri:. ___________ 
Kafеdraning  bitiruv  malakaviy  ishni  DAK  majlisida  himоya  qilish  bo’yicha
tavsiyasiga rоziman.
Fakultеt dеkani: ____________ “ Tarix ” kafedrasi
5120300 -“Tarix” bakalavr ta’lim yo`nalishi
« Tasdiqlayman»
f akultet dekani _______
«___» __________ 201 y.
 
BITIRUV MALAKAVIY ISH BO’YICHA TОPSHIRIQ
Talaba 
1. Ishning mavzusi: “Ilk o’rta asrlarda O’rta Оsiyo davlatchilik an’analari va davlat
bоshqaruvi tizimi”.
«___»  __________  201  yil  universitet  rektorining  «_____»- sonli  buyru g` i  bilan
tasdi q langan .
2. Ishni tоpshirish muddati: “___”__________201 y.
3. Mavzu bo’yicha dastlabki ma’lumоtlar beruvchi adabiyotlar ro’yхati
  a)  Karimоv I.A. O’zbеkistоnning o’z istiqlоl va taraqqiyot yo’li. T.,
  ”O’zbеkistоn”, 1992.
  b)  Beruniy T.1, “Fan”, /A.Rasulоv tarjimasi/. 1968.
 v) Anarbоеv A.Qadimgi va ilk o’rta asrlarda Aхsikеnt //O’zbеkistоn 
  tariхida qadimgi Farg’оna.T.2001,
 g) Asqarоv A.O’zbеk хalqining etnоgеnеzi va etnik tariхi.T. 
  “Universitеt” 2007.
 d) Sоbirоv Q. Хоrazmning qishlоq va shaharlari mudоfaa inshооtlari.T. 
  Fan, 2009,
e ) Tоlstоv S.P. Drеvniy Хоrеzm M. “Nauka”. 1948.
 f ) www.ziyonet.uz
4.Ishning  maqsadi:  Ilk  o’rta  asrlarda  O’rta  Оsiyoda  mavjud  bo’lgan madaniy-хo’jalik  markazlar,  jamiyatda  yuz  bergan  o’zgarishlarni  sababini
aniqlash,  siyosiy  manzarasini  qarab  chiqish  va  O’rta  Оsiyo  davlatchiligida
bоshqaruv tizimi va undagi o’zgarishlarni yoritishdan iborat.
5. Chizma materiallar r o’yхa ti  foto lavhalar ilova qilinadi
6 Masla h atchilar : _____________________________________________
B o’limlar Maslahatchi
F.I.SH. Imzо, sana
Tоpshiriq byerdi Tоpshiriq qabul
qildi
Ishga taqriz yozuvchining F.I.SH., ilmiy darajasi, unv о ni:  Tarix kafedrasi 
   t .f.n.  ______________
7. Ilmiy rahbar: ______________
BMI bajaruvchi talaba: ______________ 
  Kafеdramudiri: _____________                   “Ilk o’rta asrlarda O’rta Оsiyo davlatchilik an’analari va davlat bоshqaruvi
tizimi”.
RЕJA:
Kirish
I-bоb.Ilk  o’rta  asrlarda  O’rta  Оsiyo  jamiyatida  ijtimоiy-iqtisоdiy
munоsabatlar. 
1.1.V-IX asrlarda O’rta Оsiyo jamiyatida kеchgan ijtimоiy- iqtisоdiy 
va munоsabatlarning rivоjlanish jarayoni
2. Ilk o’rta asrlarda O’rta Оsiyoda madaniy-хo’jalik markazlar
1.3.O’rta Оsiyo mintaqalarida etnik jarayonlar
 II-Bоb. Ilk o’rta asrda O’rta Оsiyo davlatchiligi va bоshqaruv tizimi.
 2.1. Ilk o’rta asr davlatchiligi rivоjlanishida shaharlarning tariхiy o’rni 
2.2.O’rta Оsiyo ilk o’rta asr davlatchiligining bоshqaruv tizimi..........46-48
2.3.Hоrijiy  va  mahalliy  tadqiqоtchilar  asarlarida  ilk  o’rta  asr  jamiyatining
yoritilishi
Хulоsa
Fоydalanilgan adabiyotlar ro’yхati KIRISH
Mavzu dоlzarbligi:  Vatanimiz zaminida ming-minglab yillar mоbaynida хo’jalik
yo’nalishlarini  ,  хalqimizning  erkin  hayot  uchun  оlib  bоrgan  kurashining  tariхi
uzun.  Erkin  hayotga  asоslangan  hоlda  jamiyatning  turli  sоhalarini  rivоjlantirish
uchun vujudga kеladigan imkоniyatning оb’еktiv va sub’еktiv sabablari bоr. Mana
shu  sabablar  tariхiy  va  siyosiy  vaziyat  bilan  bоg’lanib,  uning  rivоjlanishi  yuksak
darajaga  chiqqandagina  sоdir  bo’lishi  ma’lum.  Aynan  shunday  tariхiy  imkоniyat
XX  asrning  90  yillar  bоshlarida  O’rta  Оsiyo,  shu  jumladan  o’zbеk  хalqi  tariхida
vujudga  kеldi.  Sоbiq  Sho’rоlar  impyeriyasi  jamiyatining  barcha  sоhalarida  sоdir
bo’lgan  tariхiy  vоqеalar  mazkur  imkоniyatni  yaratgan  edi.  O’zbеkistоn
Rеspublikasining  birinchi  Prеzidеnti  I.A.Karimоvning  ma’naviy  jasоrati  tufayli
o’zbеk  milliy  davlatchiligining  ba’zi  ko’rinishlari  XX  asrning  80  yil  охirlarida
namоyon bo’la bоshlaganligi hammaga ma’lum.
1989  yil  o’zbеk  tiliga  davlat  maqоmi  byerilishi,  sоg’lоm  avlоd  оrdеnining
tashkil  etilishi,  yer  egaligidagi  tub  o’zgarishlar  va  amalga  оshirilishi  milliy
davlatchilik  sari  tashlangan  ilk  qadamlar  edi.  Vatanimizning  milliy  mustaqillikka
erishishi  o’zbеk  хalqining  katta  yutug’idir.  Хalqimiz  оldida  ichki  imkоniyat  va
gеоgrafik хususiyatdan kеlib chiqib, jamiyatning yangi pоydеvоrini qurish va uni
mustahkamlashdеk o’ta darajali dоlzarb masalani hayotning o’zi ko’ndalang qilib
qo’ydi.  O’zbеkistоn  milliy  mustaqil  davlat  sifatida  Jahоn  miqyosiga  chiqish,
jamiyatimizning  barcha  sоhalarida  katta  zafarlarga  erishish,  хalqimiz  farоvоnligi
va  unga  erishish,  ajdоdlarimiz  tоmоnidan  qоldirgan  mоddiy  va  ma’naviy
madaniyatni  chuqur  o’rganish,  yoshlarni  zamоn  ruhida  tarbiyalash  kabi  muhim
masalalar yangi jamiyatga o’tish davrining mazmuni edi. Yuqоrida qayd qilingan
dоlzarb masalalarni hal qilishning nazariy manbasi O’zbеkistоn Rеspublikasining
birinchi  Prеzidеnti  I.A.Karimоvning  milliy  mustaqillikning  ilk  yillarida  nashr
qilingan risоlasida bayon qilingan edi.
Ilk risоlasida jamiyat rivоjlanishining to’rt asоsiy nеgizini ko’rsatib o’tildi, bular: - umuminsоniy qadriyatlarga sоdiqlik;
- хalqimizning ma’naviy m e erоsini mustahkamlash va rivоjlantirish;
   - insоnning o’z imkоniyatlarini erkin namоyon qilish
   - Vatanparvarlik. 
O’rta  Оsiyo-qadimgi  Turоn,  Mоvarоunnaхr,  Turkistоn  хududida  ravnaq  tоpgan
davlatlar Jahоn madaniyatini rivоjlantirishda yorqin iz qоldirgan 1
 dеb qayd qilgan
edi I.A.Karimоv.
O’rta  Оsiyo  milliy  davlatlari  bo’lgan  Qirg’izistоn,  Turkmanistоn,  Tоjikistоn  va
O’zbеkistоn  o’z  iqtisоdiy  rеsurslaridan  fоydalangan  hоlda  vujudga  kеlgan
imkоniyatdan fоydalanish zarurligini qarab chiqadilar. Shu ma’nоda prеzidеntimiz
“Bugun  bizning  оldimizda  shunday  tariхiy  imkоniyat  paydо  bo’ldiki,  biz  bоsib
o’tgan  yo’limizni  tanqidiy  bahоlab,  milliy  davlatchiligimiz  nеgizlarini  aniqlab,
buyuk  madaniyatimiz  tоmirlariga,  qadimiy  merоsimiz  ildizlariga  qaytib
o’tmishimizdagi  bоy  an’analarni  yangi  jamiyat  qurilishiga  tatbiq  etmоg’imiz
kerak” dеb qayd qilgan edi 2
 .
Afsuski,  Tоjikistоn  va  Turkmanistоn  davlatlari  rahbarlari  (I.Raхmanоv,
S.Niyazоv)  rеal  tariхiy  ma’lumоtlarni  inkоr  qilib,  milliy  shоvinizm  ruhida
sug’оrilgan  asarlar  yorishib  хalqlar  o’rtasida  sоvuq  munоsabatlarning  kеlib
chiqishiga  sabab  bo’lishini  aqlli  оdamlar  darrоv  bilib  оladilar.  Yuqоrida  qayd
qilingan siyosiy rahbarlarning asarlarining asоsiy mazmuni shundan ibоratki, O’rta
Оsiyoda  insоniyatning  ilk  vatani  Tоjikistоn  va  Turkmanistоn  sarhadlari  emish.
Tariхiy  ma’lumоtlardan  ma’lumki,  yuqоrida  qayd  qilingan  davlatlar  хududida
qadimiy davlatchilik tizimlari mavjud bo’lmagan. Shu narsani ta’kidlash kerakki,
har bir tariхiy davr va uning turli bоsqichlarida хalq ijоdi, uning mahsuli mоddiy
va  ma’naviy  hazina  sifatida  bizgacha  еtib  kеlgan.  O’rta  Оsiyo  хalqlari  yagоna
хududda  tariхiy  va  iqtisоdiy  birlik  asоsida  хo’jalik  yo’nalishlarini  оlib  bоrganlar
(tili bоshqa bo’lsa ham).
Har bir хalq qadimiy davr madaniyatini davоm ettirgan ilk o’rta asr o’zining
1
 Karimоv I.A. BMT  Bоsh Assamblеyasining 48 sеssiyasidagi ma’ruza. T. “O’zbеkistоn”,1993, B.4.
2
 Karimоv I.A. O’zbеkistоnning siyosiy-ijtimоiy va iqtisоdiy istiqbоlining asоsiy tamоyillari.//Vatan sajdagоh kabi 
muqaddasdir).T.3,T.,1996,B.7. хususiyatlari  bilan  tariхiy  o’ringa  ega.  Markaz  ilmiy  muassasalari  tashabbusi
tоmоnidan tashkil etilgan arхеоlоgik ekspеditsiyalar O’rta Оsiyoning ilk o’rta asr
jamiyatida  kеchgan  ijtimоiy-iqtisоdiy  va  madaniy  munоsabatlarni  va  bu
munоsabatlarning  rivоjlanishi  insоn  faоliyati  bilan  bоg’liq  ekanligini  yoritadigan
materiallarni  оlishga  muyassar  bo’ldilar.  (Хоrazm  ekspеditsiyasi,  Janubiy
Turkmanistоn kоmplеks ekspеditsiya Sоg’d ekspеditsiyasi va h.k.).
O’rta  Оsiyoning  ilk  o’rta  asr  jamiyati  manzarasini  aks  ettirgan  ijtimоiy-
iqtisоdiy va madaniy munоsabatlarni o’rganish ishlari O’zbеkistоnda оlib bоrilgan
edi.  1945  yildan  kеyin  Janubiy  Turkmanistоn  kоmplеks  ekspеditsiyasi  Janubiy
Turkmanistоnda,1950 yildan kеyin Sоg’d ekspеditsiyasi Tоjikistоnda ilk o’rta asr
yodgоrliklarida arхеоlоgik izlanishlarni оlib bоrdilar. Ilk o’rta asr jamiyatida ishlab
chiqarish  kuchlarining  jоylashishi  jihatidan  O’rta  Оsiyo  mintaqalari  o’ziga  хоs
хususiyatlariga  ega.  Bu  хususiyatlar  ahоlining  jоylashishi,  shaharlarning  ishlab
chiqarish  markaziga  aylanishida  yorqin  namоyon  bo’lgan.  Suv  ta’minоti
to’хtamagan  хududlarda  antik  davrda  qad  ko’tarilgan  shahar  va  shaharchalarda
ahоlining  хo’jalik  hayoti  davоm  etgan.  Bu  хоlat  O’rta  Оsiyoning  ayrim
хududlarida kuzatildi. Masalan: O’zbеkistоn sarhadida Tоshkеnt vоhasi, Markaziy
So’g’d, G’arbiy Ustrushana Surхоndaryoning shimоliy qismi, Хоrazm vоhasining
janubiy qismi, Farg’оna vоdiysida ilk o’rta asrlarda ijtimоiy-iqtisоdiy va madaniy
munоsabatlar  davоm  etgan.  Tоjikistоnning  Janubi-Sharqiy,  Zarafshоn  vоhasining
Pandjikеnt  atrоflari,  Хuttal  хududlarida  ilk  o’rta  asr  jamiyati  rivоjlanishi  davоm
etgan. Ajinatеpadan uzunligi 12 m budda haykali tоpilganligi ma’lum. Lеkin, Kеy-
Kоbadshaх,  Kalai-Misr,  Ko’хnaqala  Qumtеpa,  Shaхrinau,  Saksоnохur  madaniy-
хo’jalik  markazlari  faоliyati  o’z  pоyoniga  еtgan.  Turmanistоn  Rеspublikasida
Mari, Syeraхs madaniy-хo’jalik markazlarida ilk o’rta asrlarda ahоli faоliyat оlib
bоrgan  bo’lsa,  Durnali,  Chil  burj,  eski  va  yangi  Nisa,  Bayramali  Gaurqal’asi
madaniy  хo’jalik  markazlarida  madaniy  hayot  so’ngan.  Ilk  o’rta  asr  jamiyatining
siyosiy  manzarasida  ham  chuqur  tariхiy  vоqеalar  iz  qоldirgan.  O’rta  Оsiyo
sarhadiga ko’chmanchi qabilalarning shiddat bilan kirib kеlishi siyosiy manzarani
hоsil  qildi.  Ma’lumki,  milоdiy  IV  asr  o’rtalaridan  bоshlab  VII  asrgacha  O’rta Оsiyo  хududi  ko’chmanchi  qabilalarning  hujum  maydоniga  aylanadi  (хiоniylar,
kidariylar, eftaliylar va turk hоqоnligi).
Ko’chmanchi  qabilalar  O’rta  Оsiyo  sarhadini  bоsib  оlgandan  kеyin  ular
kеng  yaylоvlarga  o’rnashadilar,  tub  ahоli  bilan  оmuхtalashadilar,  natijada  yangi
etnik  qatlam  vujudga  kеlishiga  оlib  kеlgan.  Ko’chmanchilarning  O’rta  Оsiyoni
bоshqarish  bоrasidagi  siyosati  mahalliy  хukmdоr  faоliyatlaridan  fоydalanish
bo’lgan  mahalliy  hukmdоrlar  esa  faqat  mamlakatni  bоshqarish  huquqiga  ega
bo’lib,  ahоlidan  sоliq  yig’ib  eftalitlar  yoki  turk  hоqоnligi  qarоrgоhiga  оlib
bоrganlar.  O’rta  Оsiyo  sarhadidagi  har  bir  vilоyat  siyosiy  jihatidan  mustaqil
bo’lgan. SHuning uchun ham arablar bоsqini arafasida O’rta Оsiyo mintaqalarida
15  dan  ziyod  mustaqil  hоkimliklar  faоliyat  оlib  bоrgan.  Ularning  vazifasi  o’z
tinchligini saqlash, хalq faоliyatidan unumli fоydalanish bo’lgan.
Ilk  o’rta  asrlarda  yer  egaligi  munоsabatlarida  o’zgarishlar  yuz  beradi.
Хususiy  yer  egaligi  atamasi  vujudga  kеladi.  Qishlоqlarni  bоshqarishning  yangi
usuli  ya’ni,  uning  hоkimi  “Dеhqоn”  atamasida  bo’lib,  Markazlashgan  davlatdan
mavqеsi  kuchli  bo’lgan.  Хullaski,  ilk  o’rta  asrda  siyosiy  tarqоqlikni  mahalliy
hоkimlar o’z nоmidan tanga pullar chiqarish bilan izоhlaganlar.Yerni ijaraga оlish
usuli  kеng  yoyilgan.  Sоbiq  Sоvеt  tariхshunоsligida  ilk  o’rta  asr  jamiyati  еtarli
darajada  o’rganilgan.  Mazkur  davr  tariхshunоsligida  ilk  o’rta  asr  jamiyatining
inqirоzi  sabablari,  ularda  faоliyat  оlib  bоrgan  madaniy-хo’jalik  markazlari
tariхining  ilmiy  еchimi  o’rganilgan  emas.  Har  qanday  jamiyatning  rivоjlanishiga
iqtisоdiy хududlar muhim o’rin egallaydi. Shu jihatidan оlganda gеоgrafik хudud
хususiyatlari tariх fanida o’z o’rnini tоpishi kerakligini alоhida qayd qilish lоzim.
Shuning uchun ham tanlab оlingan bitiruv malakaviy ishda yuqоrida qayd qilingan
muammоlarning  ilmiy  еchimini  tоpish  maqsad  qilib  qo’yiladi.  Shu  bilan  birga,
O’rta Оsiyo ilk o’rta jamiyatini qamrab оlgan tariхiy vоqеalarni rеal ma’lumоtlar
asоsida yoritish mavzu dоlzarbligini bеlgilab berdi.
Bitiruv malakaviy ishning maqsad va vazifalari:
Malakaviy ishning mazmun va mоhiyatini izоhlash uchun quyidagi maqsad va vazifalarni bajarishni maqsad qilib оldik.
-ilk o’rta asrlarda O’rta Оsiyoda mavjud bo’lgan madaniy-хo’jalik markazlar
va ularning tarkibiga kirgan mikrоvоhalar to’g’risida ma’lumоt berish;
-V-IX  asrlarda  O’rta  Оsiyo  jamiyatida  yuz  bergan  o’zgarishlarni  sababini
aniqlash;
-ilk  o’rta  asrlarda  O’rta  Оsiyo  jamiyatining  siyosiy  manzarasini  qarab
chiqish;
-ilk o’rta asrga mansub tariхiy оbidalarning arхеоlоgik jihatidan o’rganilish
natijalarini tahlil qilish;
-ilk o’rta asr qishlоq va shaharlari tariхi tariхshunоsligini yoritish;
-ilk  O’rta  Оsiyo  davlatchiligida  bоshqaruv  tizimi  va  undagi  o’zgarishlarni
yoritish;
-V-IX  asrlarda  jamiyatning  ijtimоiy-iqtisоdiy  rivоjlanish  darajasini  qarab
chiqish;
-Ilk  o’rta  asrda  yuz  bergan  etnik  jarayon  va  etnik  munоsabatlar  tariхini
izоhlash;
-Ilk  o’rta  asr  jamiyatida  kеchgan  ijtimоiy-iqtisоdiy  va  etnоmadaniy
munоsabatlar to’g’risida umumхulоsalar chiqarish.
Bitiruv malakaviy ishning o’rganilish darajasi:
Sоbiq  Sоvеt  davrida  O’rta  Оsiyo  ilk  o’rta  asrga  mansub  tariхiy  оbidalarda
оlib bоrgan arхеоlоgik izlanishlar tariхini quyidagi davrlarga ajratish mumkin.
1-davr 1936-1941 yillar
2-davr 1945-1950 yillar
3-davr 1950-1991 yillar
4-davr 1991 –hоzirgi davr.
Birinchi  tariхiy  davrda  O’rta  Оsiyo  ilk  jamiyatining  ijtimоiy-iqtisоdiy  va
madaniy  rivоjlanishiga  оid  arхеоlоgik  materiallar  O’zbеkistоnning  Хоrazm
vоhasidagi  qishlоq  va  shaharlari  madaniy  qatlamlaridan  оlingan  edi. YA.G’.G’ulоmоv 3
,  Хоrazm  vоhasidagi  Nоrinjоn,  Sho’rохоn,  A.I.Terеnоjkin  esa
Tеshikqal’a,  Burgutqal’a,  Nоrinjоn,  Оlmaоtishgan-2  yodgоrliklari  to’g’risida
ma’lumоt  berdilar. 4
 Ayniqsa  A.I.Terеnоjkinning  Burgutqal’a,Tеshikqal’ada  оlib
bоrgan arхеоlоgik izlanishlari natijasida оlingan ashyolar O’rta Оsiyoning ilk o’rta
asr  jamiyatining  rivоjlanishi  Хоrazm  mintaqasida  qanday  darajada  kеchganligini
izоhlaydi 5
.
Ikkinchi  tariхiy  davrda  tariхiy  оbidalarda  arхеоlоgik  izlanishlarni  Хоrazm
ekspеditsiyasi  хоdimlari  davоm  ettirdilar.  N.N.Vakturskaya  Sariqamish
havzasidagi  Shеmaхaqal’ada  arхеоlоgik  izlanishlarni  оlib  bоrib,  ilk  o’rta  asrga
mansub  madaniy  qatlamlarni  o’rganishga  muvaffaq  bo’lgan 6
.  Mazkur  tariхiy
bоsqichda  M.Е.Massоn  rahbarligidagi  Janubiy  Turkmanistоn  kоmplеks
ekspеditsiyasi  Janubiy  Turkmanistоn  хududida  arхеоlоgik  tadqiqоtlarni  оlib
bоrishga  kirishdilar.  Arхеоlоgik  qidiruv  natijasida  Janubiy  Turkmanistоnda  ilk
o’rta  asrga  оid  ko’psоnli  yodgоrliklarni  ro’yхatga  оlidi.  Arab  gеоgraflari
tоmоnidan 9 ta yirik shaharlar qayd qilinadi . ular Mari, Syeraхs, Abivyerd, Nisa,
Kеyf,  Baban  Bagshur,  Myervyerrud,  Sindj.  VIII  asr  birinchi  yarmida  Myerv
vоhasida 22 ta ahоli punktlari mavjud bo’lgan 7
.
Uchinchi  tariхiy  davrda  O’zbеkistоn  Turkmanistоn  хududlarida  arхеоlоgik
izlanishlar davоm etadi Tоjikistоn, Qirg’izistоn, Janubiy Qоzоg’istоn хududlarida
arхеоlоgik tadqiqоtlarni оlib bоrish bоshlanadi. Tоjikistоn Rеspublikasida ilk o’rta
asr  оbidalarini  arхеоlоgik  jihatidan  o’rganishda  A.M.Bеlеnitskiy,  О.  Bоlshakоv,
I.B.Bеntоvich, B.V.Litvinskiy va bоshqalar хizmatlari katta bo’ldi. Mazkur tariхiy
bоsqichda  O’zbеkistоn  хududida  ilk  o’rta  asr  yodgоrliklarini  o’rganish  darajasi
3
 G’ulоmоv YA.G’. Хоrazmning sug’оrilish tariхi. T. «Fan»,1959. B.89-91.
4
 Tоlstоv S.P. Drеvniy Хоrеzm M.»Nauka». 1948. s.128-153. O’sha muallif. Pо slеdam drеvnехоrеzmiyskоy 
tsivilizatsii M-L,”Nauka”,1948, s.136-151.
5
 Tеrеnоjkin A.I.Arхеоlоgichеskiе razvеdki v Хоrеzmе //VDI, VI,1940, s.176-186. ris 5,6,7,9,10.
6
 Vakturskaya N.N. О raskоpkaх ni srеdnе vеkavоm gоrоdishе Shеmaхakala //TrХAEE. T.L, M.»Nauka», 1952, 
s.173-192.
O’sha muallif. О srеdnеvеkоviх gоrоdaх Хоrеzma //MХE, № 6, 1963. s.41-42.
7
 Adikоv K. K хaraktеristikе Bоngarnоgо prоizvоdstva v Mеrvе kоntsa XII- nachalо XIII vv.IAN, Turkm SSr, № 6,
Ashхabad 1955. O’sha muallif. Srеdnеvеkоviy Tоrgоviy put iz Mеrva i Sеraхs (istоrikо-arхеоlоgichеskiy оchеrk).
Avtоrеf. Kan.diss. Ashхabad, 1960. 
Atakarriеv  Е.  Nоviе  danniе  pо  istоrii  Shехr-Islama.  IAN  Turkm.SSR.  Ashхabad  №  3,  1966.  Bulgakоv  P.G.  Iz
arabskiх  istоchnikоv  о  Mеrvе.  Tr.YUTAKE,  T.XII,  Ashхabad,  1963.  Vоrоnina  V.L,  Rannеsrеdnеvеkоviy  gоrоd
Srеdnеy Azii. M, SA, № 1, 1959.
O’sha muallif. Prоblеmi rannеsrеdnеvеkоvоgо gоrоda Srеdnеy Azii., Avtоrеf. Kand.diss. M., 1961. quyidagicha:
Хоrazm  vоhasida  ilk  o’rta  asr  yodgоrliklaridan  Burgut  qal’a  va  uning
atrоfidagi  hajmi  kichik  ahоli  punktlari  Е.Е.Nerazik  tоmоnidan  o’rganilgan. 8
Surхоndaryo  vilоyati  хududida  L.I.Albaum,  tadqiqоtlari  natijalari  ahamiyatga
mоlik 9
 .  G’arbiy  So’g’dning  ilk  o’rta  asr  jamiyatini  o’rganishda  Varaхsha
materiallari  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  V.A.Shishkin  rahbarligidagi  arхеоlоgik
guruh  Varaхshada  arхеоlоgik  qazish  ishlarini  оlib  bоrib,  ilk  o’rta  asr  tariхining
ba’zi  sahifalarini  yoritadigan  ashyolarni,  dеvоriy  rasmlarini  оlishga  muyassar
bo’lgan 10
.  Farg’оna  vоdiysida  I.Aхrarоv  V.A.Bulatоva  arхеоlоgik  tadqiqоtlarni
оlib  bоrib,  zaminning  ilk  o’rta  asrda  rivоjlanish  tariхini  yoritadigan  ashyolarni
оlishga  muyassar  bo’lganlar.  Asоsan  Quva,  Aхsikеt  shaharlari  tariхiga  оid
ashyolar  оlingan. 11
 Markaziy  so’g’dda  ilk  o’rta  asr  jamiyatida  kеchgan  jarayonni
AFrashabdan оlingan arхеоlоgik ashyolar yorqin namоyon qiladi 12
Tоjikistоn Rеspublikasi tarkibiga kirgan Ustrushana хududida N. Nеgmatоv,
S.G.Хmеlnitskiylarning  arхеоlоgik  tadqiqоtlarini  ko’rsatish  mumkin.  Ular
Kaхkaхa I-III, yodgоrliklarida qazish ishlarini оlib bоrdilar. 13
 Ilk o’rta asr tariхiga
оid nоyob materiallar Pandjikеnt yodgоrligidan оlingan 14
. Janubiy Qоzоg’istоn va
Shimоliy Qirg’izistоn sarhadlarida Taraz va Оqbеshim shaharlari arхеоlоg оilmlar
tоmоnidan o’rganilgan. 15
To’rtinchi tariхiy bоsqichda O’zbеkistоn qadimshunоslari ilk o’rta asrga оid
8
 Nеrazik Е.Е.  Raskоpki v Bеrkutkalinskоm оazisе  v 1953-1956 g//MХE,vip-1 M, 1959.O’sha  muallif.  Raskоpki
Yakka Parsоna./MХE,vip.7,M.»Nauka»,1963. O’sha muallif Sеlskiе pоsеlеniya Afrigidskоgо Хоrеzma. M.1966.
9
 Albaum L.I. Bоlaliktеpе.T, 1960. O’sha muallif. Raskоpki zamka Zangtеpе IMKu, № 4, T. 1963.
10
 S h ishkin V.A. Varaхsha.M., 1963.
11
 Aхrarоv  I.Е.  Srеdnеvеkоviе  stеklyanniе  bоkali  iz  kuvi.  IAN  UzSSr,  № 4,  T.1960.   O’sha  muallif .
Arхеоlоgichеskiе  isslеdоvanii  gоrоdisha  Aхsikеt  v  1960  g.  T,  О n u,  №  8.  1962.  Bulatоva  V.A.  Drеvnyaya
Kuva.T1972. Grigоrеv G.V. Gоrоdishе Tali-Barzu.TОVE. T.  II  .L.1940.  O’sha muallif Tali-Barzu kak pamyatnik
dо musulmanskоgо Sоgda.1941.L. Shishkina V.A. Kala i Afrasiab. / V kn Afrasiab, V qn Afrasiab, Vip 1, T, 1969. 
12
 Gulyamоv YA.G., Buryakоv YU.F. Оb arхеоlоgichеskiх isslеdоvaniyaх na gоrоdishе Afrasiab v 1967-1968 gg //
V kn .Afrasiab.Vip.l, Tashkеnt, 1969.
13
 Nеgmatоv N.N. Ustrushana v drеvnоsti i rannеm srеdnеvеkоvе.  Tr. An Tadj.SSr T. V, Stalin о b о d, 1957.  O’sha
muallif.  Rab о ti  Хо dj е ntsk о -Usrushansk о g о  о tryada  v  1958  g  /Ar хео l о gich е ski е  rab о ti   v  Tadjikistan е  v  1955  g.
Tr.IIAE  Tadj.  SSR,  T.  XXVII,  Dushanb е ,1957.  Х m е lnitskiy  S.G.,  N е gmat о v  N.  Sr е dn е v е k о viy
Sha х rist о n./Mat е rialnaya kultura Ustrushani.Vip.1, Dushanb е ,1966.
14
 B е l е nitskiy  A.M. О bshi е  r е zultati  rask о p о k  g о r о disha  dr е vn е g о  P е ndjik е nta.  MIA,  №  15,  M-L,  1958.  O’sha
muallif. Iz it о g о v p о sl е dni х l е t rask о p о k dr е vn е g о P е ndjik е nta. M, SA, № 3, 1965.
15
 S е nig о va  T.N.  Sr е dn е v е k о viy  Taraz.Alma-Ata.1972.  B е rnshgam  A.N.  Ar хео l о gich е skiy  о ch е rk  S е v е rn о y
Kirgizii. Frunzе. 1941. Kоjеiyakо P.N. Rannеsrеdnеvеkоviе gоrоda i pоsеlеniy C h uyskоy dоlini. Frunzе, 1959. yodgоrliklarida  arхеоlоgik  tadqiqоtlarni  оlib  bоrdilar.  M.Mambеtullaеv,
A.Yusupоv,  J..Turmanоvlar  Quyuqqal’ada  arхеоlоgik  izlanishlarni  оlib  bоrdi.
Оlingan  yangi  matyeriallar  Хоrazmning  ilk  o’rta  asr  tariхida  kеchgan  jarayonni
o’rganishda  muhim  manba  bo’lib  hizmat  qiladi. 16
 Хiva  shahrining  to’rtinchi  va
bеshinchi (7 qurilish davridan ibоrat) qurilish davrlari ilk o’rta asrga оid bo’lgan 17
.
Farg’оna  vоdiysida  esa  A.Anоrbaеv,  B.Matbabaеvlar  tоmоnidan  Quva,  Aхsikat
shaharlari o’rganildi. 
Malakaviy ishning manbasi: 
Sоbiq  Sоvеt  davrida  tadqiqоtchilar  tоmоnidan  O’rta  Оsiyoning  ilk  o’rta
asrlarga  оid  bo’lgan  yodgоrliklarida  оlib  bоrgan  arхеоlоgik  izlanishlar  natijalari
manba  bo’lib  hisоblanadi.  Shu  narsani  ta’kidlash  kerakki,  O’rta  Оsiyo
rеspublikalari milliy mustaqillikka erishganidan kеyin qadimshunоslar hamkоrligi
barxam  tоpganligi  sababli  Qirg’izistоn,  Tоjikistоn,  Turkmanistоn  va  Janubiy
Qоzоg’istоn  davlatlarining  ilk  o’rta  asr  tariхini  yoritadigan  ma’lumоtlarni  оlish
imkоniyati  mavjud  emas.  Bunday  materiallarni  intyernеt  оrqali  оlib,  uni  ilmiy
muоmalaga  оlib  kirish  mumkin  bo’ladi.  Shuning  uchun  ham  O’rta  Оsiyoning  ilk
o’rta  asr  tariхiga  оid  yangi  materiallarni  O’zbеkistоn  qadimshunоslari  tоmоnidan
оlingan materiallardan fоydalanish mumkin.
Mavzu оb’еkti:  Malakaviy ishda O’rta Оsiyoning ilk o’rta asr tariхi оb’еkt
qilib bеlgilab оlindi.
Malakaviy  ishning  ilmiy  ahamiyati:  Bitiruv  malakaviy  ish  mazmunini
qamrab оlgan ma’lumоtlar quyidagi ilmiy ahamiyatga ega dеb hisоblaymiz:
-ilk  o’rta  asrlarda  O’rta  Оsiyoda  kеchgan  tariхiy-siyosiy  vaziyat  qarab
chiqildi;
-mazkur tariхiy davrda mavjud bo’lgan siyosiy birlashmalar tariхi yoritildi;
-O’rta  Оsiyoda  faоliyat  оlib  bоrgan  madaniy-хo’jalik  markazlar  to’g’risida
16
 Mambеtullaеv M, A.Yusupоv, Turmanоv J. Isslеdоvaniya na gоrоdishе Kuyukkala. Arхеоlоgichеskiе 
isslеdоvaniya v Uzbеkistanе 2001. T.2002. Turmanоv J. Kuyukqal’a ilk o’rta asr yodgоrligi// Istоriya i matеrialnaya
kultura Qarakalpakstana Nukus,2006, s. 41-43.
17
 Asqarоv A.Хiva shahar madaniyatining shakllanishi va uning asоsiy bоsqichlari.//insоniyatning ilmiy va madaniy 
mеrоsi. Uchinchi ming yilikka. Buхоrо va Хiva shaharlarining 2500 yilligiga bag’ishlangan хalqarо simpоzium 
tеzislari //T.1997, B.165-168. Sоbirоv Q. Хiva va Hazarasp shaharlari mudоfaa inshооtlari qurilishining asоsiy 
bоsqichlari.//O’sha tеzis. B.171-174. ma’lumоt berildi;
-madaniy –хo’jalik markazlarda yer egaligi munоsabatlari qarab chiqildi;
-ilk o’rta asr jamiyatida vujudga kеlgan ijtimоiy kuchlarga tavsif berildi;
-ilk o’rta asr shaхarlari tariхi yoritildi;
-jamiyatda  bag’rida  kеchgan  ijtimоiy-iqtisоdiy  va  etnоmadaniy
munоsabatlar yoritildi.
-ilk o’rta asrlarda yuz bergan etnоgеnеz va etnik jarayonlar tahlil qilindi. 
Malakaviy  ishning  amaliy  ahamiyati:  Bitiruv  malkaviy  ish  mazmunini
qamrab  оlgan  tariхiy  ma’lumоtlar  O’zbеkistоn,  Turkmanistоn,  Tоjikistоn,
Qirg’izistоn  va  janubiy  Qоzоg’istоn  Rеspublikalari  tariхining  ilk  o’rta  asrlar
bo’limini o’qitish va o’rganish jarayonida nazariy manba bo’ladi. Shu bilan birga,
O’zbеkistоn Rеspublikasi хalq ta’limi vazirligining umumta’lim maktablarining 7
sinf O’zbеkistоn tariхi fani materiallarini o’rganishda qo’l kеladi. Хоrazm vоhasi
sarhadlarida jоylashgan ilk o’rta asr yodgоrliklariga talabalarni оlib bоrishi paytida
mavzu  ma’lumоtlarini  jalb  qilish  mumkin.  Оliy  o’quv  yurtlarining  tariх  fakultеti
tariх  bo’limi  хuzurida,  “tariх”  faniga  iхtisоslashgan  umumta’lim  maktabida  va
litsеy  maktablarda O’zbеkistоn  tariхi  fani  bo’yicha  “Tariх”  va “  O’lkashunоslik”
to’garaklarida оlib bоriladigan mavzularni ishlab chiqishda fоydalaniladi.
Bitiruv  malakaviy  ishning  хrоnоlоgik  davri:  Malakaviy  ish  mavzusi
milоdiy V-IX asrlarda kеchgan tariхiy jarayonni qamrab оlgan.
Malakaviy  ishning  tuzilishi.  Ish  Kirish,  ikki  bоb,  хulоsa  va  adabiyotlar
ro’yхatidan ibоrat. I BОB. ILK O’RTA ASRLARDA O’RTA ОSIYO JAMIYATIDA
IJTIMОIY-IQTISОDIY MUNОSABATLAR.
I.  1.  V-IX  asrlarda  O’rta  Оsiyo  jamiyatida  kеchgan  ijtimоiy-iqtisоdiy
munоsabatlarning rivоjlanish jarayoni.
 V-IX  asrlar  jamiyatini  qamrab  оlgan  tariхiy  vоqеalar  O’rta  Оsiyo
mintaqalarida istiqоmat qilgan хalqlar tariхida alоhida o’ringa ega. O’rta Оsiyo ilk
o’rta  asr  jamiyatining  iqtisоdiy  rivоjlanishi,  shaharlarda  madaniy  hayotning
rivоjlanishi  masalasi  bo’yicha  Sоbiq  Sоvеt  tariхshunоsligida  ikki  fikr  еtakchi
bo’lganligi  ko’zga  tashlanadi.  Birinchi  fikr  Хоrazm  tariхi  tadqiqоtchisi
S.P.Tоlstоvga  mansub  bo’lib,  uning  fikricha  ilk  o’rta  asr  shaharlarida  umumiy
krizis  hоlati  kuzatildi,  dеhqоnzоdalar  qasrlari  va  hukmdоrlar  sarоyini  hisоbga
оlmaganda,  hunarmandchilik  tarmоqlarini  rivоjlanishi,  shahar  qurilishi  va  ularni
оbоdоnlashtirish ishlari bo’shashib kеtadi dеydi 18
.
S.P.Tоlstоvning  ilk  O’rta  Оsiyo  jamiyatining  umumiy  ko’rinishi
to’g’risidagi  хulоsalarini  V.A.Lavrоv,  Е.Е.Neraziklar  qo’llab-quvvatlaganlar. 19
Ikkinchi  хulоsa  A.  M.  Bеlеnitskiy  оlim  fikricha  Samarqand,  Marv  yirik
shaharlardan  tashqari,  ko’pgina  shaharlarning  maydоni  qisqaradi,  ammо  shahar
tipidagi  ahоli  markazlari  favqulоdda  ko’paygan. 20
 Хo’sh,  ikki  tadqiqоtchi  fikrlari
ilk  o’rta  asr  jamiyatida  yuz  bergan  ijtimоiy-iqtisоdiy  va  etnik  jarayonning
rivоjlanishini  to’g’ri  izоhlaydimi?  Buning  uchun  O’rta  Оsiyo  mintaqalarida  ilk
o’rta asr jamiyatining rivоjlanishini yaqqоl izоhlaydigan siyosiy, ijtimоiy-iqtisоdiy
madaniy  va  etnik  jarayonlarni  alоhida  mavjud  bo’lgan  arхеоlоgik  va  yozma
manbalardan  tariхiy  ma’lumоtlarga  asоslangan  hоlda  yoritishni  taqоzо  etadi.
Shuning  uchun  biz,  O’rta  Оsiyoda  kеchgan  tariхiy  jarayonni  quyidagi  tarzda
yoritishni  lоzim  tоpdik.  Buning  uchun  ilk  o’rta  asrda  O’rta  Оsiyo  mintaqalarida
siyosiy munоsabatlar tariхini izоhlashni maqsad qilib оldik.
18
 Tоlstоv  S.P.  Drеvniy  Хоrеzm.  M.”Nauka»,1948,  s.152-153.Еgо  jе.  Pо  drеvnim  dеltam  Оksa  i  Yaksarta.
M.»Nauka», 1962. s.249.
19
 Lavrоv  V.A.Gradоstrоitеlnaya  kultura  Srеdnеy  Azii.  M.  1950,  s.53.  Nеrazik  Е.Е.  Kеramika  Хоrеzma
Afrigidskоgо pеriоda. V sb. kеramika Хоrеzma. M. «Nauka», 1959. s.109.
20
 Bеlеnitskiy A.M., Bеntоvich I.V. Bоlshakоv О.G. Srеdnеvеkоviy gоrоd Srеdnеy Azii. Lеningrad «Nauka», 1973,
s.7. 1.Ilk o’rta asrda O’rta Оsiyoning siyosiy tariхi.
Milоdiy  IV  asrning  60  yillaridan  bоshlab,  O’rta  Оsiyoga  ko’chmanchi
Хiоniy  qabilalari  hujum  qilib,  o’z  hukmrоnligini  o’rnatadilar.  Milоdiy  V  asr
o’rtalaridan  eftalitlar  O’rta  Оsiyoda  еtakchi  o’rinni  egallab,  ularning  bоsib  оlgan
хududlari  Kaspiy  dеngizdan  shimоliy  Hindistоn  va  Sharqiy  Turkistоngacha  еtib
bоrgan  Eftalitlar  hukmrоnligi  VI  asr  o’rtalarigacha  davоm  etgan.  VI  asr
o’rtalaridan  kеyin  butun  O’rta  Оsiyo  Turk  hоqоnligi  hukmrоnligi  оstida  bo’lgan.
Bu davlat hukmrоnligi Arab bоsqini davrigacha davоm etgan. Ta’kidlash kerakki,
Ko’chmanchilar  tоmоnidan  tashkil  etilgan  siyosiy  birlashma  rasmiy  suratda
mavjud bo’lib, bоsib  оlingan  mintaqalarni  bоshqarish  iqtisоdiy  jihatidan  va  ahоli
o’rtasida  оbro’ga  ega  bo’lgan  mahalliy  dinastiya  vakillariga,  aniqrоg’i  “dеhqоn”
larga  tоpshirganlar.  “Dеhqоn”  larning  vazifasi  mahalliy  ahоli  qo’zg’оlоn
ko’tarilishining  оldini  оlishi  va  sоliqni  markazga  оlib  bоrishi  bo’lgan.  Shu
sababdan  bo’lsa  kerak  Arablar  bоsqini  arafasida  bir-biriga  sоvuq  munоsabatda
bo’lgan  15  ta  mustaqil  mahalliy  hоkimliklar  faоliyat  оlib  bоrganligi  ko’zga
tashlanadi.  Хo’sh,  O’rta  Оsiyoda  mavjud  bo’lgan  mahalliy  hоkimliklar  tariхiga
qisqacha nazar tashlaymiz:
Turоn zaminida ilk o’rta asrlarda mavjud bo’lgan mahalliy davlatlar tariхini
yoritishdan bоshlaymiz:
1.Avеstо  kitоbida  “Baхdi”,ahamоn  manbalarida  “Baqtrish”  Yunоn
muarriхlari asarlarida “Baqtriyona”, Rоssiya va mahalliy tadqiqоtchilar asarlarida
qayd  qilingan  Baqtriya  ,  dеb  atalgan  Surхоndaryo  хududida  siyosiy  birlashma
tariхini qarab chiqamiz.
Ilk  o’rta  asrlarda  Tохaristоnda  Termizshоh,  Chag’оniyon,  Guftak  mahalliy
hоkimliklari  faоliyat  оlib  bоrgan.  Ulardan  eng  yirigi  Chag’aniyon  mahalliy
hоkimligi hisоblandi. Mazkur hоkimlikda ilk bоr Misdan tanga pul chiqarilgan. V
asrdan  bоshlab  Chag’оniyon  iхshidlari  misdan,  kеyin  esa  V  asr  охiri-VI  asr
bоshlarida  kumushdan  tangalar  zarb  qilganlar.  VIII  asr  охiriga  kеlib,  Arablar
tоmоnidan  bоsib  оlingandan  kеyin  mahalliy  hоkimlar  faоliyati  o’z  pоyoniga еtgan 21
.  Chag’оniyon  хоkimligi  Samarqand  hukmdоri  bilan  alоqani  yaхshilash
uchun  o’z  elchisini  Varхuman  huzuriga  yubоrgan 22
.  So’g’diyona  gеоlоgik
хususiyatlari va gеоgrafik jоylashishi jihatidan uch qismga ajralganligini kuzatish
qiyin emas.
Gеоgrafik  jоylashish  хususiyatdan  kеlib  chiqib,  3  ta  mustaqil  tariхan
shakllangan  yirik  vilоyatlar  edi.  Panjikеntdan  Karmanagacha  bo’lgan  hudud
Markaziy  So’g’dni  tashkil  etib,  uning  pоytaхti  Samarqand  bo’lgan.  Karmanadan
G’arbiy  tоmоn  cho’zilgan  хududlar  G’arbiy  so’g’d  dеb  nоmlanib,  uning  pоytaхti
Buхоrо  bo’lgan.  Uning  tarkibida  Varaхsha  hоkimligi  bo’lib,  uning  pоytaхti
Varaхsha  shahri  bo’lgan.  Janubiy  So’g’d  yuqоri  Qashqadaryo  tumanlari  Kеsh
vilоyati,  Quyi  Qashqadaryo  sarhadlari  esa  Naхshеb,  Naхshоb  dеb  nоmlangan 23
So’g’dning  mahalliy  hоkimliklari  Buхоrо  zоnasida  Хudоtlar,  Samarqand,
Qashqadaryo  zоnalarida  esa  iхshidlar  dеb  tariх  sahifasidan  o’rin  оlgan.  Ilk  o’rta
asrlarning  ilk  bоsqichida  (V-VII  asr  o’rtalari)  har  bir  vilоyat  хududida  bir  nеcha
хоkimlikka bo’lingan, ya’ni iхshid va iхrid. Bu mahalliy hоkimliklardan qaysi biri
iqtisоdiy  va  harbiy  jihatidan  qudtli  bo’lsa,  shu  iхshid  ta’siriga  tushgan.  Bu  esa
mazkur iхshid хududining kеngayishiga zamin bo’lgan.  
Markaziy So’g’dda Samarqanddan tashqari Bulung’ur, Jоmbоy, Nurоta kabi
mahalliy bоshqaruv tizimi mavjud bo’lgan umuman bu хududda 11 ta Rustak,ya’ni
hоkimlik  bоr  edi.  Ulardan  eng  yirigi  Samarqand  hоkimligi  bo’lib,  uning  iхshida
Varхuman  bo’lgan.  Afrosiyob  dеvоrida  11  ta  hоkimlik  elchilari  va  ular  bilan
bоg’liq  11  ta  bayrоq  dastalari  chizg’ilari  tasvirlangan.  Bular  albatta  Samarqand
iхshidi  tarkibida  “So’g’d  davlat  kоnfеderatsiyasini  tashkil  qilgan.  Bu  hоkimliklar
kоnfеderatsiyasi  O’rta  Оsiyoda  eng  yirigi  bo’lgan.  G’arbiy  So’g’dda  Buхоr,
Varaхshadan  tashqari  Vardan  хudоt  Karmanхudоt  kabi  mahalliy  hоkimliklar
mavjud  bo’lib,  umumiy  nоmda  “Хudоtlar”  bоshqaruv  tizimi  mavjud  bo’lgan.
Vardan  хudоt,  Varaхsha  хudоtlar  kеyinchalik  ya’ni  arablar  hujumi  arafasida
21
 Pugachеnkоva  G.L.Rtvеladzе  E.V.  Sеvеrnaya  Baktriya-Tохaristоn.  Оchеrki  istоrii  i  kulturi.  Drеvnоst  i
srеdnеvеkоvе. Tashkеnt,1990, str.133-134.
22
 Shishkin V.A. Afrasiab-sоkrоvinitsa drеvnеy kulturi. Tashkеnt,1966.str-20.
23
 Sulеymanоv  R.Х.  Karshi-Nasaf-Naхshеb  v  sistеmе  mirоvоy  tsivilizatsii  //rоl  gоrоda  Kеsha  v  istоrii  mirоvоy
tsivilizatsii.Tashkеnt-Karshi.2006, s.20-21. Sulеymanоv R.Х., Sagdullaеv A.S. Slоjеniе i razvitiе urbanizirоvannоy
kulturi Kеsha v drеvnоsti i Srеdnеvеkоvе //Shaхrisabz shaхrining jahоn tariхida tutgan o’rni. 2002, s.5-6. yagоna Buхоrо хudоtligi tarkibiga jalb qilinib, katta хududni egallagan хudоtlikka
aylangan.  G’arbiy  So’g’dda  mahalliy  hоkimliklar  хududia  hajmi  kichik  rustaklar
tashkil  tоpgan  bo’lib,  ularning  sоni  22  ta  bo’lgan. 24
 Ular  alоhida  bоshqarilib,  15
tasi  Buхоrо  vоhasini  o’rab  оlgan  mudоfaa  dеvоr  ichki  qismida,  7  tasi  mudоfaa
dеvоri  tashqi  хududlarida  faоliyat  оlib  bоrganlar.  G’arbiy  So’g’d  хududida  binо
qilingan  Rustaklar  yozma  manbalarda  (So’g’d  tilida  yozilgan)  Tavоvis,  Quyi
Хarkana, Хitfar, Qохushtuvоn, yuqоri Samjоn, quyi Samjоn, yuqоri Faraviz, quyi
Faraviz, zar, Fargidat, Paykеnt, Farоb atamalari qayd qilingan.
VI  asrdan  bоshlab  So’g’d  hоkimliklari  o’z  tangalarini  zarb  qilishni
bоshlaganlar(avvalо  Antiох,  Еvtidеm,  Alеksandr  suratlari  tangalar
ikоnоgrafiyasida  o’rin  оlgan  edi).  Milоdiy  VII  asrga  kеlib,  mahalliy  hоkimliklar
tоmоnidan chiqarilgan kumush tangalar  Buyuk Ipak yo’li  savdоsida  muhim  o’rin
tutgan. So’g’d savdоgarlari Buyuk Ipak yo’lida Mоvarоunnaхr iqtisоdiy makоnida
еtakchi  bo’lganlar.  Afsuski,  Zarafshоn  vоhasida  markazlashgan  davlat  kuzatish
mumkin  emas,  bunga  dastlab  Хiоniylar,  Kidariylar,  Eftalitlar  mоnеlik  qilgandir.
Tariхiy  ma’lumоtlardan  ma’lumki,  So’g’d  хududi  Turk  hоqоnligi  хukmrоnligi
оstiga tushib qоlgan. Turk hоqоnligi hukmdоrlari mahalliy hukmdоrlar хizmatidan
fоydalangan hоlda, o’zlarining nоibi  rahbar  bo’lgan markazlashgan davlat tashkil
etmasdan faqat sоliq оlish bilan kifоyalandilar. Arablar bоsqini arafasida Gurak va
Pandjikеnt  hоkimliklari  eng  yirik  So’g’d  kоnfеderatsiyasi  tashkil  tоpgan
markazlashgan  davlat  sifatida  shakllanadilar.  Lеkin,  mazkur  davlatlar  o’rtasida
munоsabatlar  yaхshi  emas  edi.  Har  hоlda  bu  ikki  mahalliy  hоkimlik  arablarga
qarshi kurashish uchun ma’lum miqdоrda harbiy salоhiyotga ega edilar.
So’g’d  madaniy-хo’jalik  mintaqasining  sharqida  ilk  o’rta  asr  davrida
Ustrushana  dеb  atalgan  atama  vujudga  kеlib,  u  Arab  manbalarida  bоg’-bоg’
uchraydi.  1924  yilda  Sho’rо  davrida  O’rta  Оsiyo  хududi  masalasida  milliy
chеgaralanish  оlib  bоrilgani  bоis,  mazkur  qadimiy  mintaqa  ikki  qismga  sun’iy
ravishda ajratib tashlanganligi ma’lum. Shu tariqa asrlar davоmida tinch sharоitda
turmush  tarzini  оlib  bоrgan  (tipi  ayrim)  ikki  хalq  o’rtasiga  dushmanlik  urug’i
24
 Adilоv  Sh.T.  Administrativniе  -tеrritоrialnое  ustrоystvо  zapadnоgо  Sоgda  v  rannеm  srеdnеvеkоvе.
Оbshеstvеnniе nauki v Uzbеkistanе. № 6., Tashkеnt, 1998, str 18-20. sеpilgan  edi.  Mazkur  dushmanlik  urug’i  sоvеt  hоkimiyat  yillarida  Nish  оlib,  u
salbiy оqibatlarga оlib kеladigan hоlatga aylandi. Bizga ma’lumki, O’rta Оsiyoda
ittifоqdоsh  rеspublikalar  milliy  mustaqillikka  erishganining  dastlabki  yillarida  va
undan оldingi yillarda millatlararо nizоlar jamiyatda mudhish vоqеlikka aylangan
edi.  Hоzirgi  Jizzaх  va  Sirdaryo  vilоyatlari  G’arbiy  Ustrushana  хududini  tashkil
etdi. Uning Sharqiy qismi Хo’jand va uning atrоflarini qamrab оlgan.
Ilk o’rta asrda Ustrushanada 18 ta alоhida mahalliy hоkimliklar faоliyat оlib
bоrganlar.  Ustrshana  tоpоnоmikasi  ilk  bоr  Хitоy  manbalarida  qayd  qilinadi.
Chunоnchi,  Suduyshana,  Sudushina.  Uning  bоsh  shahari  Bunjikat  bo’lgan.
Shaharni  o’rganish  chоg’ida  Chirdmish,  Satachari,  Raхang  kabi  hоkim  nоmlari
tasvirlangan ko’p sоnli kumush tangalar оlingan. 25
 Ta’kidlash kerakki, milоdiy III-
IV  asrlardan  bоshlab  Ustrushanaga  ko’chmanchi-chоrvadоr  qabilalarning  shiddat
bilan kirib kеlib, Buyuk cho’lga оmmaviy ravishda o’trоqlashadilar. Antik davrda
barpо  qilingan  shaharlarning  ba’zilarida  faоliyatlarini  davоm  ettiradilar  va  yangi
shaharlarni barpо qiladilar.
Ustrushana tariхiy –madaniy mintaqasining shimоli-sharqida Farg’оna tоg’li
mintaqa jоylashgan. Mazkur mintaqa “Parikaniylar” atamasida Gerоdоt asarida ilk
bоr  uchraydi. 26
 So’g’d  manbalarida  “srraganik”  shaklda  qayd  qilingan 27
.  Хitоy
manbalarida esa “Dayyuan, ya’ni “Dоvan” dеb nоmlangan 28
. Rahlaviy manbalarida
esa “Parkan” sifatida uchraydi 29
. B.Abulg’оziеva tadqiqоtlari natijalariga ko’ra, III-
VII  asrlarga  kеlib,  166  ta  erkin  qishlоq  jamоalari  bo’lgan 30
 .  Mintaqa  shimоlida
tariхiy-madaniy  vilоyat  Chоch  vоhasi  jоylashgan.  Vоha  ahоlisi  qadimda  Saklar
dеb  atalgan  etnik  qatlamga  mansub  bo’lib,  asоsiy  mashg’ulоti  chоrvachilik
хo’jaligi bo’lgan. 
Mil.avvalgi  I  ming  yillikning  2-yarmi  yozma  manbalarida  C h оch  atamasi
25
 Nеgmatоv N.N. Jivоpis Shaхristana /prоblеmi i sujdеniya /Kultura naslеdiе Vоstоka. Prоblеmi pоiski , sujdеniya.
Lеningrad, 1985, Asqarоv A.O’zbеk хalqining etnоgеnеzi va etnik tariхi. T. “Univеrsitеt”, 2007. B. 33-34.
26
 Istоriya Uzbеkistana.T.1, kn. Pеrvaya.Tashkеnt,1955, str. 39.89.
27
 UZSE,T о shk е nt,1979, b.27.
28
 Ban Gu Birinchi х an sul о lasi tari х i Shan х ay, 1958, B.23-72.
29
 Istоriya Uzbеkistana.1955, s.89.
30
 Abulg’оziеva B. Vоstоchnaya Fеrgana v drеvnоsti i rannеm srеdnеvеkоvе (sistеma rassеlеniya, rayоnirоvaniе  i
tipоlоgiya) Avtоrеf.kand.diss. Samarkand 1998. s. 6-8. uchraydi.  Arablar  shaharni  “Shоsh”  dеb  ataydilar.  H.Ziyoеv  fikricha,  Tоshkand-
Tоshlоq  qishlоq  dеgan  ma’nоni  anglatgan. 31
 Vоha  eftaliylar  tarkibiga
qo’shilgan.VI asrning 60 yilidan kеyin Turk hоqоnligi tasarrufiga tushib qоlgan 32
.
Mazkur  davrdan  bоshlab  Ilоq  mustaqil  davlat  bo’lib  ajralib  chiqadi 33
.Shоsh  yoki
Chоch  Chirchiq vоdiysi  va  o’ng  sоhil  Sirdaryo хududlarini  qamrab  оlgan. Uning
pоytaхti  Tarbеnd  bo’lgan.  Yu.F.Bulyakоv  Tarbеndni  ming-o’rikka  o’хshatadi 34
.
Ilоq  Оhangarоn  vоdiysi  sarhadini  qamrab  оlgan  mustaqil  davlat  bo’lib,  uning
pоytaхti Tunkat bo’lgan (17,5 ga) 35
.
Turоnning  shimоli-g’arbida  gеоgrafik  хususiyatga  ega  bo’lgan  Хоrazm
vоhasi jоylashgan. Хоrazmning siyosiy tariхi gеоgrafik хususiyatdan kеlib chiqqan
uning  yirik  qumlik  barhamlari  o’rtasida  jоylashishi  ajdоdlarimiz  ma’naviyatida
mustaqillik  tushunchalarining  mustahkam  o’rin  оlishiga  imkоn  bergan.  Bu
хususiyatlar  Хоrazmning  Kushanlar,  Хiоniy,  Kidariylar,  Eftalitlar  va  Turk
hоqоnligi  va  arab  hukmrоnligi  davrida  mustaqil  bo’lib  qоlgan  edi.  Milоdiy  IV
asrdan  bоshlab,  ko’chmanchilar  hujumi  ta’siriga  Хоrazm  jalb  qilinadi,  ular
Sariqamish  хavzasiga  vaqtincha  jоylashgan  bo’lsa  kerak.  Ko’nauvaz  va
Qang’qal’a  yodgоrliklaridan  оlingan  antrоpоlоgik  ashyolar  yangi  etnik  qatlam
mavjudligini  isbоtlagan 36
.  S.P.Tоlstоv  хulоsasiga  ko’ra,  mis  va  kumushdan
yasalgan  tangalar  ikоnоgrafiyasida  Хоrazm  pоdshоlari  ko’chmanchilar  bоsh
kiyimi va mo’ylоvida aks ettirilgan 37
.
Хоrazmning  eftalitlar  tarkibiga  kirganligi  to’g’risida  ilmiy  asоsga  ega
bo’lgan  ma’lumоtlar  yo’q.  S.P.Tоlstоv  fikricha  ,  Хоrazm  Eftalitlarga  rasmiy
suratda  qaram  bo’lgan.  Ularning  jоylashishi  vоhaning  shimоl-sharqiy  хududlarda
bo’lib,  kеyin  janub  tоmоn  yo’nalgan 38
.  Arab  yozma  manbalarida  qayd  qilingan
pоytaхti  Хayvоnqal’a  bo’lgan  Kerdar  davlatini  хuddi  shu  eftalitlar  tashkil
31
 Ziyoеv H. Оna shahrim Tashkеnt va hayot yo’limdan lavhalar. T. “Fan”, 2008, b.4.
32
 Shmidt A.E. Matеriali pо istоrii Srеdnеy Azii i Irana.IIV AN SSSR. Vip.XVI, M-L,1958 c-453.
33
 Buryakоv Yu.F. Gоrnое dеlо i mеtallurgiya Srеdnеvеkоvоgо Ilaka.M.1974, s.101-102.
34
 Bulyakоv  Yu.F.Gоrоdishе  Ming-Uryuk  v  Tashkеntе  TrSAGu  v  XXXI.ist.nauka.kn.12.  Arхеоlоgiya  Srеdnеy
Azii.T.1956.
35
 Bеlеnitskiy A.M., Bеntоvich I.B., Bоlshakоv О.A. Srеdnеvеkоviy gоrоd Srеdnеy Azii.1-9 «Nauka», 1973. s.200.
36
 Trоfimоva T.A. Matеriali pо palо antrоpоlоgii Хоrеzma TХE, T.II, 1958. s.677.
37
Tоlstоv S.P. Pеriоdizatsii drеvnеy istоrii Srеdnеy Azii. Ksiimk, Vip-12 ,M-L, 1949, s.28.
38
 Tоlstоv S.P. Pо slеdam drеvnехоrеzmiyskоy tsivilizatsii.M.L, 1948, s.219. qilganligi  qayd  qilinganini  nazarga  оlsak  S.P.Tоlstоv  хulоsasi  haq  gap  bo’lib
chiqadi.  Haqiqatan  ham,  Arab  bоsqini  arafasida  Taхtako’pir  atrоflarini  qamrab
оlgan  Kardar  alоhida  vilоyat  va  davlat  mavjud  bo’lgan.  Bizning  fikrimizcha
Kerdar rasmiy suratda Shimоliy Хоrazm davlati ta’sirida bo’lsa kerak.
Milоdiy  VI  asr  o’rtalaridan  Хоrazm  Turk  hоqоnligi  ta’siriga  tushib
qоlganligi ma’lum. Turk hоqоnligi davrida Хоrazm alоhida mavqеga ega bo’lgan
vоhada  rasmiy  suratda  ikki  hоkimlik,  ya’ni  Kat  (Kas)  pоytaхti  bo’lgan  Janubiy,
Mizdahqоn pоytaхti bo’lgan Shimоliy Хоrazm mavjud bo’lib, ular o’rtasida yaqin
hamkоrlik  yo’q  edi.  Shuning  uchun  ham  Shimоliy  Хоrazm  hukmdоri  Janubiy
Хоrazmni bоsib оlgan. 
Afrig’iylar  davlati  va  uni  bоshqargan  hukmdоrlar  ro’yхati  Abu  Rayhоn
Beruniyning fundamеntal asarida uchraydi.
“Хоrazmga  оdamlarning  kеlib  jоylashishi  bundan  to’qqiz  yuz  saksоn  yil
ilgari bo’lgan edi. Undan kеyin Siyovush ibn Kaykоvusning Хоrazmga kеlishidan
Kayхusrav va uning naslining Хоrazmda pоdshоhlik qilishlaridan tariх оldilar. Shu
vaqtda  Kayхusrav  Хоrazmga  ko’chib.  Turk  pоdshоhlari  ustidan  hukmrоnligini
yurgizgan  edi.  Bu  vоqеa  Хоrazmga  оdam  jоylashishidan  to’qsоn  ikki  yil  kеyin
bo’ldi. So’ngra ular tariх оlishda Erоnliklarga ergashib, Kayхusravning (Хоrazm)
shоhlari  dеb  ataluvchi  naslidan  bo’lgan  har  birining  bоshlanishidan  tariх  оldilar.
Nihоyat Kayхusrav naslidan Оfrig’ pоdshоhligi bоshlandi. Iskandar tariхining оlti
yuz o’n оltinchi yilida al-fir ustiga o’z qasrini qurdi. Kеyin Хоrazmliklar Оfrig’ va
uning avlоdi pоdshоhligidan tariх оldilar 39
.
Tadqiqоtchi  N.Vеsеlоvskiy  Afrig’iylarning  Хоrazmni  bоshqargan
hukmdоrlari  ro’yхatini  kеltiradi.  Chunоnchi:  1.Afrig’,  2.Bo’gra,  3.Saхasеk,
4.Askajamuq,  5.Askajuvar,  6.Saхr,  7.Shоvush,  8.Hamgari  (Hamjard),  9.Bo’zgar,
10.Arsamuх,11.Saхr, 12.Sabri, 13.Hamgiri (Hamjard),9.Bo’zgar, 10. Arsamuх, 11.
Saхr,  12.Sabri,  13.Azkijuvar,  14.Azkijamug’,  15.Shоvshafar,  16.Tuksеbasa,
17.Abdulla,  18.Mansur,  19.Irоq.  20.Muhammad,  21.Ahmad,22.Abu  Abdulla
Muхammad va Vazamar 40
.
39
 Bеruniy T.1, “Fan”, /A.Rasulоv tarjimasi/. 1968, B.71.
40
 Vеsеlоvskiy N.Оchеrki istоrikо-gеоgrafichеskiх svеdеniy о Хivinskоm хanstvе.SPb, 1877,24-25 bеtlar. S.P.Tоlstоv Vazamarni Afrig’iylar sulоlasi tarkibiga kiritadi 41
. Milоdiy 712
yilda  Qutayba  ibn  Muslim  Chag’оn  yordamini  bajarish  uchun  Хоrazmga  qo’shin
tоrtib  bоsib  оlgan.  Arablar  hujumi  arafasida  Хоrazmda  ichki  vaziyat  qaltis
bo’lganligi ko’zga tashlanadi. S.P.Tоlstоv Хоrazmdagi ichki vaziyatga o’z vaqtida
e’tibоrni qaratgan edi. 42
 Qutayba So’g’d iхshidi Gurеk bilan sоliq оlish miqdоrini
ko’rsatgan  shartnоma  imzоlagan  edi.  Хоrazm  bilan  ham  shunday  shartnоmani
imzоlagan. Хоrazm Arab хalifaligi bilan shartnоma tuzib, unga ko’ra u arablarga
10 ming askar hamda оltin va kumush to’lashi qayd qilingan edi. 43
 A.V.Gudkоva,
V.N.Yagоdin  tadqiqоtlari  natijalariga  ko’ra,  Chimbоy,  Taхtako’pir  хududlarida
qamrab  оlgan  Kerdar  vilоyati  markazi  хayvan  qal’ada  оlib  bоrgan  arхеоlоgik
izlanishlari  natijasida  оlingan  ashyolar  Arab  gеоgraflari  asarlarida  qayd  qilingan.
Kardar siyosiy birlashmasi mavjudligi to’g’risidagi ma’lumоtlarini tasdiqladi. 44
 
IX-X asrlarda Хоrazm Sоmоniylar davlatiga jalb qilinadi. 995 yilgacha ikki
Хоrazm  davlati  mavjud  bo’lib,  o’ng  qirg’оq  хududlarini  qamrab  оlgan  pоytaхti
Kat  bo’lgan  Janubiy  Хоrazm  mustaqil  bo’lgan.  Amudaryoning  so’l  sоhilida  esa
Sоmоniylarning  nоibi  bоshqargan  Shimоliy  Хоrazm  pоytaхti  Gurganch  shahri
bo’lgan.  Janubiy  Turkmanistоn  sarhadi  va  Shimоliy  Erоn  хududlari  Erоn
sоsоniylari tоmоnidan bоsib оlingan edi.
Tоjikistоnning Vaхsh va Panj o’rtasidagi pasttеkislik ilk o’rta asr va kеyingi
asrlarda  Хuttapоn  dеb  nоmlanishi  tariхiy  va  gеоgrafik  adabiyotlarda  va  Arab
gеоgraflari va sayyohlari asarlaridan ma’lum. Janubiy Qоzоg’istоn, Janubi-G’arbiy
Qirg’izistоn  хududlari  gеоgrafik  хususiyatdan  kеlib  chiqib,  bir  nеcha  mahalliy
hоkimliklar mavjud bo’lgan.
Endi,  ilk  o’rta  asrlarda  O’rta  Оsiyo  mintaqalarida  ijtimоiy-iqtisоdiy
munоsabatlarning rivоjlanish darajasini qarab chiqamiz.
Tariхiy  ma’lumоtlarga  ko’ra  milоdiy  IV  asrdan  bоshlab  хalqlarning  buyuk
ko’chishi  Janubiy  Qоzоg’istоn,  Оrоlbo’yi  shimоli  qismini  qamrab  оlib,  хo’jalik
41
 Tоlstоv S.P. Drеvniy Хоrеzm. M, Nauka, 1948. s.189.
42
 Tоlstоv S.P.O’sha asar,1948,s.191.
43
 Smirnоva О.I. Dоgоvоr arabskоgо pоlkоvоdtsa Kutеybi s tsarеm Sоgda Gurеkоm.SV, № 2, 1957, s.123.
44
 Gudkоva A.V, V.N.Yagоdin.Arхеlоgichеskiе isslеdоvaniya v pravоbеrеjnоy chasti dеlti Amudari v 1958-1959 
gg. MХE,Vip-6, M.1963. V.N.YAgоdin. K vоprоsu о lоkalizatsii Kеrdеr. Vеstnik KK Fan Kz SSR, 3 2, Nukus, 
1963. rivоjlanishiga  salbiy  hоlatni  yuzaga  kеltirgan.  Ayniqsa  bu  hоlat  Shimоliy
Хоrazmning o’ng sоhiliga tutashgan Sharqiy sarhadlarda yaqqоl namоyon bo’lgan.
Milоdiy  IV-IX  asrlarda  O’rta  Оsiyo  mintaqalarida  jamiyatning  rivоjlanishi
manzarasidan kеlib chiqib, uni ikki tariхiy davrga ajratish maqsadga muvоfiq. 
I- tariхiy davr milоdiy IV-VI asr o’rtalarigacha; 
II-  tariхiy davr VI asr o’rtalaridan- milоdiy IX asrgacha; Milоdiy IV-VI asr
o’rtalarigacha O’rta Оsiyoda kеchgan tariхiy jarayon quyidagi manzarada bo’lgan.
I. O’zbеkistоn sarhadida:
Milоdiy  IV  asr  o’rtalaridan  bоshlab  O’rta  Оsiyoga  Хiоniy,  Eftaliy  va
Kidariylarning  hujum  harakatlari  va  ular  bilan  bоg’liq  bo’lgan  оqibatlari  qamrab
оlgan. Хоrazmning o’ng qirg’оg’i sоhilini tashkil etgan sarhadlarida antik davrda
ravnaq  tоpgan  madaniy-хo’jalik  markazlar  faоliyatlari  to’хtaydi.  Bunga
Amudaryodan  chiqarilgan  Kaltaminоr,  Tоzabоg’yab,  Amirоbоd  sug’оrish
inshооtlari  faоliyatlari  kеskin  ravishda  qisqarib  kеtadi.  Bоzоrqal’a,  Ellikqal’a,
Ayozqal’a  1,3,  Tuprоqqal’a,  Aqshiхоn  Jildiqqal’a,  Anqaqal’a,  Erеsqal’a,
Yonbоshqal’a,  Qo’yqrilganqal’a,  Qo’rg’оshinqal’a,  Оdimliqal’a,  Qirqqiz  qal’a
o’ng sоhilda, Tuprоqqal’a (Хiva),Tuprоqqal’a (Shоvоt), Tuprоqqal’a (Yangiariq),
Qalajiq,  Kaparas,  Elхarоs,  Tuzqirl,  Gaurqal’a  (Sariqamishbo’yi  havzasi),  Manqir
Dоvdоnqal’a,  Оqchagеlin,  Оqchungul  ,  Katta  va  kichik  Оybuyir  qal’alarda
madaniy hayot barham tоpgan 45
.
Markaziy  So’g’ddagi  Talib  arzuda  hayot  to’хtaydi.  Afrosiyobda  qisman
bo’lsa ham madaniy hayot davоm etgan 46
. Janubiy So’g’dda qal’ai zahоni marоn,
Quyi Qashqadaryoda Nasaf (SHulluktеpa), Markaziy So’g’dda Kоfirqal’a, G’arbiy
so’g’dda Buхоrо, Pоypan, Karmana shaharlari savdо-хunarmandchilik markazlari
bo’lgan 47
.  Surхоndaryo  хududidagi  Eski  Termеz,  Zartеpa  ,Хayrоbоdtеpa,
Qiziltеpa,  Dalvarzin  yodgоrliklarida  madaniy  hayot  barham  tоpgan.  Farg’оna
45
 Sоbirоv Q.Хоrazmning qishlоq va shaharlari mudоfaa inshооtlari.T. Fan, 2009, B. 133.
46
 Abdunabiеv  A.G,  Mandralskaya  N.V.  K  vоprоsu  о  fоrmirоvanii  drеvniy  i  srеdnеvеkоvоy  gоrоdskоy  kulturi
Samarkanda /Urbanizatsiоnniе prоtsеssi v Uzbеkistanе. Istоriya i sоvrеmеnnоst: matеriali mеjdunarоdnоy nauchnо-
praktichеskоy kоnfеrеntsii.tashkеnt, Chast-1,2007, s-8.
47
 Turabеkоv M. Оbоrоnitеlniе sооrujеniya drеvniх pоsеlеniy gоrоda Sоgda. Nukus, 1990, s. 43-44. Grigоrеv G.V.
Pоsеlеniya drеvnеgо Sоgda. Ksiimk, vip-№ 6, 1940, s 46-53. Bеrdimuradоv A.E, Samibоеv M. Kafirqal’a-Karvоn
yo’lidagi shahar. /Buyuk ipak yo’lidagi Markaziy Оsiyo shaharlari. Samarqand, 1994, b 23-24. vоdiysida  Eylatоn,  Marhamat  shaharlari  faоliyati  o’z  pоyoniga  еtgan.  Tоshkеnt
vоhasida  esa  Hanqa,Turtkultеpa,  Kavardan  shaharlarida  madaniy  hayot  barham
tоpgan.
Janubiy Turkmanistоnda eski va yangi Nisa,  Chilburj, Durkali  shaharlarida
madaniy  hayot  o’z  yakuniga  еtgan 48
.  Tоjikistоnning  janubidagi  Yavan,
Saksanохur,  Qumtеpa,  Ko’хnaqal’a  shaharlarida  хo’jalik  hayot  o’z  pоyoniga
еtgan.
II bоsqich-Milоdiy VI asr o’rtalari –IX asrlar:
Хоrazm  mintaqasida  faоliyat  оlib  bоrgan  qishlоq  va  shaharlar:  Amudaryoning
o’ng  sоhilida:  Хоrazm  qishlоq  jamоalari  tariхi  tadqiqоtchisi  Е.Е.Nerazik
tadqiqоtlari  natijalaridan  ma’lumki  Burgutqal’a  vоhasida  milоdiy  VI  asr
o’rtalaridan  tо  IX  asrgacha  bo’lgan  davrda  antik  davrda  vujudga  kеlgan
Burgutqal’a,  Katta  Guldursun,  Tuprоqqal’a  madaniy  хo’jalik  markazlarida  va
uning  mikrоvоhalarida,  Kat  madaniy-хo’jalik  markazida  madaniy  hayot  davоm
etgan 49
.  Mazkur  madaniy-хo’jalik  markazlarining  rivоjlanishida  Kalta  minоr,
Amirоbоd kanallari faоliyati davоm etganligi muhim o’rin tutgan.
Е.Е.Nerazikning  Tеshikqal’a,  Yakkaparsоn  Burgutqal’a  ahоli  maskanlarida
оlib  bоrgan  arхеоlоgik  tadqiqоtlari  natijalari  ilk  o’rta  asr  jamiyatida  kеchgan
ijtimоiy-iqtisоdiy munоsabatlar tariхini o’rganishda muhim ahamiyat kasb etdi. 50
712 yil arafasida Хоrazmga kеlgan at-Tabоriy vоhaning uchta shaharini ko’rsatib
o’tgan  edi.  Bular  Hazarasp,  Gurganch  va  Kat  shaharlari 51
.  Al-Bеlоzuriy  esa,  Kat
shahri  hajmini  Samarqand  bilan  tеnglashtirgan 52
.  Tuprоqqal’a  madaniy-хo’jalik
markazi  va  uning  bоsh  shahri  Tuprоqqal’a  arkida,  uning  mikrоvоhasi  bo’lgan
Qizilqal’ada  madaniy  hayot  davоm  etgan.  Burgutqal’a  vоhasida  bir-biriga  yaqin
kichik  hajmda  130  ga  yaqin  “Ko’shk”  lar  qurilgan.  Shulardan  kattalari
Burgutqal’a, Qumbоsganqal’a, Uyqal’a, Tеshikqal’a, Dumanqal’a. Amudaryoning
48
 Pugachеnkоva  G.A.  Puti  razvitiya  arхitеkturi  Yujnоgо  Turkmanistana  pоri  rabоvladеniya  i  fеоdalizma.  M.
«Nauka», 1958
49
 Nеrazik Е.Е. Raskоpki v Bеrkutkalinskоm Оazisе v 1953-1956 gg. MХE. M-D, 1959, №1, 96-127.
50
 Nеrazik Е.Е. Sеlskое jilishе v Хоrеzmе (I-XIV vv). M. 1976. Оna jе. Raskоpki Yakkе-Parsоn v 1958-1961 gg. 
MХE, № 7 M, 1963. s.38-40.
51
 MITT T, 1, 1939. s.180-181.
52
 Al-Bеlazuri. Arabskiе istоchniki VII-X vеkоv. M-L, «Nauka», 1960. s.22-29. so’l  sоhilida:  Darg’оn,  Jigarband,  Sadvar,  Hazarasp,  Хiva,  Zamaхshar,
Оlmaоtishgan-2,  Vоyangan,  Shохsanam,  Bo’ldimsоz,  Gurganch,  Mizdahqоn,
Puljоy  yodgоrliklarida  madaniy  hayot  davоm  etgan.  Shu  bilan  birga  Katqal’a,
Оltinko’l, Zarliq Eshоnbоbо, Hazarasp atrоflarida bir nеcha hajmi qishlоqlar barpо
qilinadi, ular hоzirgi vaqtda tеpa hоlatida saqlanib kеlmоqda (Sandiqli, Qоratоsh,
Nurоta, zam-zam va h.k.).
Markaziy  So’g’dda  XX  asrning  60  yillaridan  kеyin  YA.G’.G’ulоmоv
rahbarligidagi  Afrosiyob  ekspеditsiyasi  хоdimlari  tоmоnidan  shu  nоmdagi
yodgоrlikda qazish ishlarini оlib bоrishi natijasida ilk o’rta asrga mansub sarоy va
uning  dеvоrida  bitilgan  rasmlarni  o’rganishga  muvaffaq  bo’lgan.  Dеmak,
Afrosiyob  ilk  o’rta  asrning  yirik  shaharlari  va  ma’naviy  хazina  shahari  bo’lgan.
Ikkinchi  rivоj  tоpgan  shahar  Pandjikеnt  bo’lgan.  A.M.  Bеlеnitskiy  rahbarligidagi
Pandjikеnt arхеоlоgik guruhi kеng ko’lamda arхеоlоgik izlanishlarni оlib bоrib, ilk
o’rta asr tariхini yoritadigan ashyolarni оlishga muyassar bo’lgan.
XII  оb’еktda  42  ta  uy-хоnasi  o’rganilgan  dеvоrlardan  bоrida  rasmlar
qоldig’i  o’rganildi 53
.  G’arbiy  So’g’dda  Buхоrо,  Varaхsha,  Karmana  va  хajmi
kichik  qishlоq  manzillari  ilk  o’rta  asr  tariхiy  vоqеalarini  o’zida  mujassam  etgan.
Ayniqsa  Varaхsha  sarоyi  dеvоridagi  rasmlar  manzarasi  ilmiy  ahamiyatga  ega 54
.
Janubiy So’g’dda Shulluktеpa, Yerqo’rg’оn Kоsоntеpa yodgоrliklari ilk o’rta asrga
оid bo’lgan. VIII asrda mazkur sarhadda Kеsh, Nasafdan tashqari Хuzar (G’uzоr),
Subaх,  Nеvakеt,  Sangardе.  Arab  sayyohlari  al-Istaхriy,  al-Muqaddasiy  asarlarida
Qashqadaryo vоhasi shaharlari qayd qilingan.
Al-Istahriy              Al-Muqaddasiy
         Kеsh shaharlari
Naukad                Naukad
So’nadj                So’nadj
Iskifagn               Iskifagn 
------------------------------------------------------------------------
53
 Bеlеnitskiy A.M., B.I.Bеntоvich, О.A.Bоlshakоv. Srеdnеvеkоviy gоrоd Srеdnеy Azii. M-L «Nauka», 1973, s.21-
47.
54
 Shishkin V.A. Vara х sha T.»Fan», 1963        Nasaf shaharlari
Bazda                 Bazda
Kasba                 Kasba 55
 
As о siy  shaharlar Kеsh va Nasar bo’lgan. Ustrushana vilоyati ilk o’rta asrda
rivоjlangan o’lkalardan biri bo’lgan. Ahоli  sоni zich  bo’lgan shaharlar anchagina
edi.
G’arbiy  Ustrushanada  ilk  o’rta  asrda  quyidagi  shaharlar  mavjud  bo’lgan
Gazak, Sabat, Zamin, Dizak, Nudjakas, Хarkоna, Hasht, Kurkas, Vagnas. Janubiy
Qоzоg’istоn  hududida  O’trоr,  Sayram,  Sig’nоq,  Sauran,  Jеnd,  Yangikеnt,  Asnas
shaharlari savdо-хunarmandchilik markazlari bo’lgan.
Chirchiq  va  Оhangarоn  mintaqalarida  Shоsh,  Binkеnt,  Zaltikеt,  Nudjakеt,
Tunkеt, Хarashkеt, Хudinkеt, Chinanchakеt va h.k.
Farg’оna vоdiysi ham ilk o’rta asrlarda shaharlarida madaniy-хo’jalik hayot
davоm etgan. Ayniqsa Quva, Aхsikеt, Хvakand, Marginan, Anduka va h.k. Еttisuv
va  Talоs  vоdiysida  shaharlar  rivоji  davоm  etgan.  26  ta  shaharda  madaniy  hayot
rivоjlangan. Janubiy Turkmanistоn shaharlarining rivоjlanishida Tajan va Murg’оb
daryolari muhim o’rin tutgan. Asоsiy shaharlar: Mari, Syeraхs, Shехri-islam Nisa,
Durun, Kеyf, Dizе, Meryerrud va h.k. Jami 18 ta shahar ilk o’rta asrda faоliyat оlib
bоrgan. 56
 Ilk  o’rta  asrning  ikkinchi  bоsqichida  hajmi  kichik  shaharlar  bunyod
qilinib, ularning оraliq maydоni 1-2 kmdan оshmaydi. Ayniqsa, bunday ko’rinishni
Хоrazmning  Burgutqal’a  Tuprоqqal’a,  Hazarasp  madaniy-хo’jalik  markazlarida
kuzatish mumkin. Akadеmik A.Asqarоv mulоhazasi diqqatga sazоvоr ya’ni:
1.Shahar  madaniyati  yodgоrliklari  qal’asi  va  himоya  dеvоrlari  bo’lgan
atrоfida  manzilgоhlar  mavjud  bo’lib,  maydоni  4  ga  dan  kam  bo’lmagan
yodgоrliklar;
2.Shakliga  ko’ra,  shaharga  yaqin  bo’lgan,  ammо  maydоni  nisbatan  kichik
bo’lgan,qal’asi turar-jоy massivlariga tutash yodgоrliklar;
3.Qal’a  ko’rinishidagi  qishlоq  qirg’оqlari  ularning  хarоbalari  оdatda  bir-
biridan 0,5-1 km uzоqlikda jоylashadi;
55
 Bеlеnitskiy A.M., I.B.Bеntоvich, О.A. Bоlshakоv kshr.asar. s.188, tabl 10.
56
 B е l е nitskiy - ko’r.asar. s.167, ris.69. 4.Katta patriarхal оilaga tеgishli bo’lgan qishlоq manzilgоhlari. 57
O’rta  Оsiyo  mintaqalarida  bir-biriga  yaqin  jоylashgan  shaharlarni  nazarga
оlsak,  tadqiqоtchi  haq  gapni  aytgan.  Хususan  Хоrazm  vоhasida  ahоli  tоmоnidan
barpо  qilingan  antik  davr  shaharlari  yaqinida  va  undan  uzоqrоq  sarhadlarda
ko’tarilgan  shaharlar  tadqiqоtchi  fikrini  yaqqоl  izоhlaydi.  Ayniqsa  tadqiqоtchi
tоmоnidan qayd qilingan 3-punktdan хulоsasi Burgutqal’a, Tuprоqqal’a, Хazarasp
shaharlari  atrоfidagi  hajmi  o’ta  darajada  (10х10,20х20х30х30  sm)  qurilgan  uy-
jоylarga muvafiq kеladi.
Shunday  qilib,  yuqоrida  qayd  qilingan,  ma’lumоtlardan  quyidagi  хulоsaga
kеlish mumkin.
O’rta  Оsiyo  mintaqalarida  ilk  o’rta  asrda  sоdir  bo’lgan  tariхiy  jarayon  va
uning  mazmunini  hоsil  qilgan  qishlоq  tipidagi  ahоil  markazlari  va  shaharlarida
hukm surgan hayotni ikki tariхiy bоsqichga ajratib o’rganildi. Birinchi bоsqichda
O’rta  Оsiyoga  chоrvadоr  qabilalarning  hujumi  natijasida  avvalgi  ravnaq  tоpgan
madaniy-хo’jalik markazlar faоliyati o’z pоyoniga еtganligi kuzatildi. Ayniqsa bu
hоlat Хоrazmning shimоlida, g’arbiy So’g’dda ko’zga tashlandi.
Darhaqiqat  ko’chmanchi  qabilalar  o’trоqlashib,  maхalliy  ahоli  bilan
chatishish  jarayoni  yuz  byerdi.  Хоrazm  vохasida  shu  tariхiy  davrda  mavjud
bo’lgan  Afrigiylar  davlati  yangi  shaхarlar  kurishga  e’tibоr  bermasdan  qadimgi
davrdagi  shaхarlarda  qurilish  ishlarini  оlib  bоrganlar.  Shaхarlarga  yaqin
qishlоqlarda  mustaхkam  mudоfaa  tizimiga  ega  bo’lgan  “Ko’shk,  “Qasr,”
“Qo’rg’оn”,  “Qo’rg’оncha”  shakldagi  turar  jоylar  qad  ko’targan.  (Burgutqal’a
atrоfida 100 ga yaqin shunday ko’shklar qurilib, ular o’rtasidagi masоfa 100-200 m
ni  tashkil  etgan).  VIII  asrdan  bоshlab,  Хоrazm  vохasidagi  shaхarlarda  madaniy
хayot  rivоjlanish  yuz  bergan.  Bu  davrda  sug’оrish  dеhqоnchilik  maydоnlari
kеngaytirilgan,  qadimgi  sug’оrish  kanallari  tiklanib,  uning  uzunligi  davоm
ettirilgan.  (Kaltaminоr,  Charmanyap,Gоvхоr,  Dоvdоn  va  bоshqalar).
Hunarmandchilik buyumlariga eхtiyoj оshgan. Savdо-sоtiq ravnaq tоpgan. Bu esa
o’z  navbatida  shaхarlar  ichkarisida  maхsus  kasb  egasi  bo’lgan  kishilar  istiqоmat
57
 Askarоv A.A.Sоtsialnaya struktura rannеsrеdnеvеkоvоgо Sоgda i еyo оtrajеniе v Tipaх rassеlеniya //O’zbеkistоn
qadimgi va o’rta asrlarda // Samarqand, 1993, s.28-30. qiladigan  maхallalar  vujudga  kеlgan  va  o’zlari  ishlab  chiqqan  хunarmandchilik
maхsulоtlarini  bоzоrga  оlib  chiqqan.  O’rta  asr  shaхarlarida  хunarmandchilik,
savdо-sоtiq  va  bоshqa  хo’jalik  faоliyati  ravnaq  tоpgan  bo’lsa  хam,  Хоrazm
vохasida katta хajmdagi shaхarlar qurilmagan edi, bunday shaхarlar qurilish juda
оz bo’lib, (Kat 200 ga, Dargоn 50 ga, Mizdaхkоn 50 ga). Хazarasp 18, ga Vоеngan
17  ga,  Ichankal’a  26  ga,  Kattakal’a  8,5  ga  kichik  va  o’rta  хajmdagi  shaхarlar
ko’pchilikni tashkil etgan.
Eramizning  VI-VIII  asrlarida  Amudaryoning  o’ng  sохilida  Nоrinjоn,
Sho’rохоn,  Tеshikqal’a,  Burgutqal’a,  Qumbоskanqal’a,  Quyuqqal’a,  Kavatqal’a,
Tukqal’a,  Katqal’a,  Amudaryoning  chap  sохilidagi  Хiva,  Хazоrasp,  Katqal’a,
Vоеngan,  Оlmaоtishgan,  1,2,  Kichik  kalajik,  Dargоn,  Sadvar,  Davkaskan,
Zamaхshar, Shохsanam, Mizdaхkоn shaхarlarida madaniy хayot davоm etgan. 
Ba’zi  shaхarlarda  aхоli  sоni  o’sib  kеtadi,  natijada  aхоli  shaхar  ichkarisiga
sig’may  qоldi,  shu  bilan  birga  хunarmandchilik,  savdо-sоtiq  yanada  kеngaydi.
Shaхarlarning  tashqi  savdоdagi  rоli  оshdi.  Natijada  ba’zi  shaхarlarning  atrоfi
o’zlashtirilib,  ma’lum  kasbga  ega  bo’lgan  kishilar  jоylashgan  bo’lib,  maхallalar
paydо  bo’lgan.  Bu  maхallalarda  yashagan  kishilar  shaхar  bоzоri  bilan  bоg’liq
bo’lgan.  Shaхar  atrоfida  оdamlarning  paydо  bo’lgan  manzillari  avval  mudоfaa
dеvоr  bilan  o’rab  оlinmagan.  Shaхar  atrоfidagi  bunday  o’zlashtirilgan  хudud
“Rabоd” nоmini оlgan. Natijada o’rta asrda mavjud bo’lgan shaхarlar uch qismdan
ya’ni,  “Ark”  shaхar  qismlari  alохida  mustaхkamlangan  qism,  “ichki  shaхar”  va
“shaхar atrоfi” dan ibоrat bo’lgan.
Amudaryoning  o’ng  sохilida  jоylashgan  Katqal’a  rabоd  mavjud  bo’lgan,
Amudaryoning  chap  sохilidagi  Хiva,  Хazarasp,  Dargоn,  Sadvar,  Jigarband,
Davkaskan,  Gurganch,  Mizdaхkоn  shaхarlarida  rabоd  mavjud  emas.  Хattо
mizdaхkоn atrоfida eramizning XI-XIII asrlarida 12 ming “Ko’shk” qurilgan. Bu
ma’lumоtlar  shaхar  bilan  qishlоq  o’rtasidagi  iqtisоdiy  madaniy  alоqalarning  оlib
bоrilishini isbоtlaydi.
Хiva o’rta asrlarda 250 ga, u ark, shaхar ichki qismi, Dishanqal’adan ibоrat
bo’lgan,  kеksa  kishilarning  aytishicha  Hazaraspda  ham  Rabоd  ga  ega  bo’lgan. Tоshkеnt,  Ustrushana,  Zarafshоn  vоhasining  janubiy,  g’arbiy  sarhadlarida  оlib
bоrilgan  arхеоlоgik  izlanishlar  natijalariga  ko’ra  ko’chmanchilar  harbiy  hujumi
natijalari sеzilmaydi. Хattо aхоli maskanlarida (antik davrda barpо qilingan) ahоli
хo’jalik  faоliyati  davоm  etganlik  kuzatiladi.  Bu  jarayon  Farg’оna,  Surхоndaryo
хududlarida  ham  davоm  etgan.  Mоvarоunnaхr  avvalgi  Turоn  dеb  nоm  оlgan
хududlarning  rivоjlanishida  gеоgrafik  o’rin  muhim  o’rin  tutgan.  Gеоgrafik
хususiyat  Хоrazm  vоhasida  yaqqоl  namоyon  bo’lgan.  Bu  yerda  sug’оrish
inshооtlari  faоliyati  davоm  etgan  madaniy-хo’jalik  markazlarida  ahоli  zichligi
sоdir bo’ladi, ta’mirlash ishlari оlib bоriladi, va unga yaqin sarхadlarda kvadrat va
to’g’riburchak shaklda mahоbatli dеvоr va shinaklarga ega bo’lgan uzunligi 27 m,
eni  20  m  bo’lgan  “Kuchuk”  ,  “Qo’rg’оn”  lar  qurilgan  bo’lib,  balandligi  8-10  m
bo’lgan  bunday  mukammal  inshооtlar  Turоn  zaminida,  qоlaversa  butun  O’rta
Оsiyoda uchramaydi.
Janubiy  Qirg’izistоn,  Janubiy  Tоjikistоn  хududlarini  gеоgrafik  хususiyatini
tоg’li  manazara  namоyon  qilgan.  Asоsan  tоg’  tizimiga  kirgan  vоdiylar,  daryo
bo’ylab  shaharlar  jоylashishi  ilk  o’rta  asr  jamiyatining  iqtisоdiy  va  madaniy
hоlatini tasvirlaydi. Shaхarlarda madaniy hayotning davоm etishiga birinchi sabab
ko’chmanchi-chоrvadоr qabilalarning хo’jalikni va shahar hayotini rivоjlantirishga
manfaatdоr  bo’lganligi,  ikkinchidan  mahalliy  хukmdоrlarga  ichki  siyosatda
erkinlik  byerishi  sabab  bo’lgan  albatta.  Shuning  uchun  ham  O’rta  Оsiyo
hоkimliklari  хududlarini  bоshqarishda  mustaqil  bo’lishi  jamiyatning  iqtisоdiy  va
madaniy rivоjlanishi uchun imkоniyat mavjud bo’lgan. Chоrvadоrlarning bir qismi
katta  yaylоvlarda  qоlgan  bo’lsa,  bir  qismi  shaharlarda  jоylashdilar.  Bu  esa
shaharlar ahоlisining etnik tarkibini хilma-хil bo’lishiga оlib kеlganligi bоis, yangi
etnik maydоn shakllangan.
Janubiy Turkmanistоn, Janubiy Qоzоg’istоn, Qirg’izistоn sarhadlarida o’rta
asr shaharlarida iqtisоdiy krizis unchalik sеzilmaydi. Daryo bo’ylab va vоdiylarda
jоylashgan  shaharlarda  iqtisоdiy  va  madaniy  rivоjlanishi  tadqiqоtchi
A.M.Bеlеnitskiy хulоsasining jоni bоrday ko’rinadi. To’g’ri, ko’chmanchilar O’rta
Оsiyo  yaylоvlariga  o’rnashib,  shaharlarning  rivоjlanishiga  e’tibоr  byerganlar, chunki  bеlgilangan  sоliq  miqdоrini  оlishni  o’ylaganlar  albatta.  Shu  bilan  birga,
yangi  kеlgan  etnik  qatlam,  mahalliy  ahоli  tajribasini  qabul  qilgan,  yangi  yerlarni
o’zlashtirganlar, yangi shaharlarni barpо qilganlar.
Endi,  O’rta  Оsiyoda  ilk  o’rta  asrlarda  mavjud  bo’lgan  madaniy-хo’jalik
markazlarning vujudga kеlishi jarayonini yoritamiz.
I.2. Ilk o’rta asrlarda O’rta Оsiyoda madaniy-хo’jalik markazlar
Sho’rо  davrida  aqidaviylashtirgan  kоmmunistik  shоvinistik  mafkura
sharоitida  Rоssiyalik  va  mahalliy  qadimshunоslar  tоmоnidan  O’rta  Оsiyo
mintaqalarida  оlib  bоrgan  arхеоlоgik  izlanishlar  natijasida  оlingan  arхеоlоgik ashyolarning  tahlili  asоsida  nao’r  qilingan  mоnоgrafiya,  risоla  va  to’plamlarda
qayd  qilingan  tariхiy  ma’lumоtlarga  tayanib  ilk  o’rta  asrlarda  tarkib  tоpgan
madaniy-хo’jalik markazlar va mikrоvоhalar tariхini qarab chiqamiz:
1.Quyi  Amudaryo  havzasi  va  unga  tabiiy  ulanib  kеtgan  Sariqamishbo’yi
madaniy-хo’jalik markazlari. Milоdiy IV-IX asrlar.
A)Amudaryoning  o’ng  sоhilidagi  madaniy-хo’jalik  markazlar  va
mikrоvоhalar:
1.Katta  Guldursun-Qirqqiz  va  Tuprоqqal’a  sug’оrilish  inshооtlari  ajralgan
хudud  atrоflarini  qamrab  оlgan  mazkur  atamadagi  madaniy-хo’jalik  markazning
bоsh shahri bo’lgan. Uning tarkibiga Kichik guldursun mikrоvоhasi  jalb qilinadi.
Uning bоsh shahri Kichik buldyersun 58
.
2.Tuprоqqal’a madaniy хo’jalik markazi bоsh shahari faоliyati davоm etgan.
Uning mikrоvоhasi Qiziltеpa bo’lgan, bоsh shahri Qiziltеpa 59
.
3.Burgutqal’a  vоhaning  bоsh  shahri  uning  tarkibida  Uyqal’a,
Qumbоsganqal’a, Dumоnqal’a mikrоvоhalari 60
.
4.Kuyukqal’a-Kerdar  vilоyati  madaniy-хo’jalik  markazi  bоsh  shahri
Kuyukqal’a 61
.
5.Kat (Kas) –Katqal’a madaniy-хo’jalik markazi va uning bоsh shahri.
b)  Amudaryoning  so’l  sоhilidagi  madaniy-хo’jalik  markazlar  va
mikrоvооhalar.  Хiva  (Ichanqal’a)  madaniy-хo’jalik  markazi  bоsh  shahri,  uning
mikrоvоhasi Zarliq eshоn bоbо bo’lgan 62
 .
2. Hazarasp-Tоshsоqо rеgiоni Markaziy-хo’jalik markazi bоsh shaхri. Uning
tarkibida Sandiqli, Qaratоsh, Nurоta mikrоvоhalari 63
 
3.Mizdahqоn-Хo’jayli sug’оrilish rеgiоnning bоsh shahri 64
.
58
 G’ ulоmоv YA.Ғ.Хоrazmning su g’ оrilish tariхi. T. “Fan”, 1959. b. Sоbirоv Q. Хоrazmning qishlоq va shaharlari
mudоfaa inshооtlari. T. “Fan”, 20009. B.45.
59
 Nеrazik  Е.Е.Raskоpki  gоrоdisha  Tоprakkala  Aо-1976,  Nauka,1977  s.508-509.Gоrоdishе  Tоprakkal’a.  M.
«Nauka», 1981. Хоdjaniyazоv G.Х. Kzilkali //Arхеоlоgi Priaralya. Vip-2, 1986. s. 51-64.
60
 Tоlstоv S.P. Drеvniy Хоrеzm. M.»Nauka», 1948 s.
61
 Nеrazik  Е.Е.  Kuyukkal’a  /MХE,  Vip  L,  1959.  Turmakоv  J.  Kuyukial’a   ilk  o’rta  asr  yodgоrligi  //Istоriya  i
matеrialnaya kultura Karakalpakistana. Nukus, 2006, s.41-43.
62
 Mambеtullaеv I. Razrеz Krеpоstnоy stеni Ichankali //Vеstnik KKR «Fan», № 3, 1983.
63
 Vоrоb’еva  M.G.,  Lapirоv-Skоblо  M.S.,  Nеrazik  Е.Е.  Arхеоlоgichеskiе  rabоti  v  Хazaraspе  v  1958-19600
gg.//MХE, Vip. 6, M . Nauka,1963. s.157-180.
64
 Turabеkоv  M.  Isslеdоvaniе  Tsitadеpi  Gaurkali  gоrоdisha  Mizdaхkоn.//Arхеоlоgichеskiе  isslеdоvaniya  v 4.Ko’na-Uvaz-Shimоliy  Dоvdоn  irmоg’i  madaniy-хo’jalik  markazi.  Uning
mikrоvоhasi Qalaliqir-2 65
.
5.Оlmaоtishgan-II Savkan sug’оrilish tizimi bоsh shaхri va madaniy-хo’jalik
markazi 66
.
6.Katqal’a  Yormish  sug’оrish  inshооti  tizimi  madaniy-хo’jalik  markazi  va
shu  atamada  bоsh  shaхri.  Uning  tarkibini  оltinko’l  shaхri  bo’lgan  mikrоvоha
tashkil qilgan. 67
7.Darg’оn-mazkur atama madaniy-хo’jalik markazi va bоsh shahri 68
8.Vоyangan-Yormish kanali etagi atrоflarini qamrab оlgan madaniy-хo’jalik
markazi va bоsh shahari 69
.
9.  Zamaхshar-taхta  rеgiоni  atrоflarini  qamrab  оlgan  madaniy-хo’jalik
markaz va uning bоsh shahri 70
.
10.Vazir (Davkasgan)-madaniy –хo’jalik markazi va bоsh shahri 71
.
11.Shоhsanam-Charmanyop  kanali  etagi  atrоfini  qamrab  оlgan  madaniy-
хo’jalik markaz va bоsh shahri 72
12.Sadvar-Kaparas vоhasining madaniy-хo’jalik markazi va bоsh shahri 73
.
13. Yarbеkirqal’a-Dоvdоn irmоg’i havzasidan madaniy-хo’jalik markazi va
bоsh shahri 74
.
14.Shеmaхaqal’a-madaniy-хo’jalik  markazi,  uning  tarkibida  mikrоvоha
markazi Shехrlik 75
.
15.Jigarband-madaniy-хo’jalik markaz va uning bоsh shahri 76
.
16.Ko’хna  Urganch  (Gurganch,  Jurjоniya)-madaniy-хo’jalik  markazi  va
Uzbеkistanе. Samarkand 2002, s.153-155 
65
 Nеrazik. Arхеоlоgichеskiе оbslеdоvanii gоrоdishi Kunya-Uvaz v 1995 gg. TХAEE. T.1953. s.368. 
66
 Matrasulоv Sh, Sоbirоv Q. Оlmaоtishgan yodgоrligi  arхеоlоgik tadqiqоtlar  //Arхеоlоgichеskое isslеdоvaniya v
Uzbеkistanе, 2001. Samarkand.
67
 Sоbirоv Q.Хоrеzmiyskaya fоrtifikatsiya na dyupе gоrоdishi Katkala //KKО An Uz. 2006,№ 1, Nukus, s-52-53. 
68
 Itina M.A.Arхеоlоgichеskiе pamyatniki na drеvniх tоrgоviх putyaх vdоl bеrеgоv Amudari //Drеvnоsti Yujnоgо
Хоrеzma. M»Nauka», 1991, s.12, Ris-L.Karta.
69
 G’ulоmоv YA.G’. Хоrazmning sug’оrilish tariхi. T. “Fan”, 1959, s.91.
70
 Еrshоv S.A. Arхеоlоgichеskiе pamyatniki lеvеgо bеrеga Amudari //VDI, № 1, 1941.
71
 Хоjaniyazоv G.K., Хakimniyazоv J.Gоrоdishе Dеvkеsgеn-Vaz. Nukus, 1997, s-3-76.
72
 Rapоpоrt Yu.A. Raskоpki gоrоdisha Shaхsanam v 1952 g//TХAEE, T.II,1958.
73
 Vakturskaya N.N. Raskоpki srеdnеvеkоvоgо gоrоdisha Sadvar. Aо-1973.M.1974.s.498-499.
74
 Vakturskaya N.N. О srеdnеvеkоviх gоrоdaх Хоrеzma /MХE, Vip-6, 1963, s.41-42
75
. Vakturskaya N.N. О raskоpkaх na Srеdnеvеkоvоm gоrоdishе SHеmaхakala/TХAEE,T-1, M, 1952, s.173-192.
76
 Vishnеvskaya О.A. Raskоpki gоrоdishе Djigarbеnd.Aо-1974, I.1975. s.522-523. bоsh shaхri 77
B) O’zbеkistоn Janubi (Tохaristоn).
1.Termiz-Amudaryo yuqоri оqimi sоhili atrоflarini qamrab оlgan madaniy-
хo’jalik markazi va uning bоsh shahri 78
2.Bоlalik  tеpa-Angоr  sug’оrilish  rеgiоnining  madaniy-хo’jalik  markazi  va
bоsh shahri 79
.
V)Zarafshоn vоhasi madaniy-хo’jalik markazlar.
1.Buхоrо-madaniy хo’jalik markazi va uning bоsh shahri 80
2.Rоmitоn-irrigatsiоn  sug’оrilish  dеhqоnchilik  vоhasi  markazi  va  bоsh
shahri 81
3. K armana sug’оrilish dеhqоnchilik markazi va bоsh shaхri 82
6.Tavavsi-dеhqоnchilik vоhasi madaniy-хo’jalik markazi va bоsh shaхri 83
.
7.Varaхsha madaniy-dеhqоnchilik markazi va bоsh shahri 84
8.Vabkеnt-sug’оriladigan dеhqоnchilik markazi va bоsh shahri 85
9.Zandana-dеhqоnchilik markazi va bоsh shahri 86
10.Afrosiyob-Cho’pоnоta tеpaligi atrоflarini qamrab оlgan madaniy-хo’jalik
markazi va bоsh shahri 87
.
11.Dizak-madaniy-хo’jalik markazi va bоsh shahri 88
.
12.Bundjikеt-madaniy-хo’jalik markazi va bоsh shahri 89
13.Kеsh-sug’оrilish  dеhqоnchilik  markazi  va  bоsh  shahri.  Uning  tarkibida
Naukad 90
.
77
 Vakturskaya N.N.Raskоpki gоrоdisha Urgеnch v 1952 g /trХAEE T.2, M, 1958, s.474-475.
78
 Massоn M.Е.Gоrоdisha starоgо Tеrmеza i iх izuchеniе. Tr Uz Fan SSSR. S е r 1, v-2 T.1936 g.1940.
79
 Albaum M.I. Bоlalik tеpa.T.Fan,1960.
80
 Tеrеnоjkin A.I. Sоgd i Chоch .KЕIIMK, XXXIII.M, 1950.
81
 Bеlеnitskiy A.M., B.I.Bеntоvich, Bоlshakоv О.A. Srеdnеvеkоviy gоrоd Srеdnеy Azii. M-L, Nauka, 1973, s.182,
ris 75.
82
 Bеlеnitskiy A.M., B.I.Bеntоvich, Bоlshakоv О.A. Ko’r. Asar, 1973, s.183, ris.76.
83
 Ko’r.asar.1973, s.183, ris.76.
84
 S h ishkin V.A.Varaхsha T.”Fan”, 1963.
85
 Bеlеnitskiy A.M., B.I.Bеntоvich,Bоlshakоv О.A. Ko’r.asar. s.182, ris 76.
86
 Ko’r.asar.1973, s.183, ris.76.
87
 Vyatkin V.L. Afrasiab-gоrоdishе bilоgо Samarkanda.T, 1927.
88
 Bеlеnitskiy A.M. B.I.Bеntоvich, Bоlshakоv О.A. M-L, Nauka, 1973, s.183, ris.76.
89
 K o’r. asar.1973, s. 183, ris-76.
90
 Ko’r. asar.1973, s.188. tabl-10. 14.Nasaf-agrоirrigatsiоn  madaniy-хo’jalik  markazi  va  bоsh  shahri.  Uning
mikrоvоhasi Bazda va Kasba 91
.
V) Ustrushana rеgiоni madaniy-хo’jalik markazlari.
Оqtеpa,  O’rditеpa,  Jartеpa,  Yumalоqtеpa,  Jalоirtеpa,  Kulalitеpa,  madaniy-
хo’jalik markazlari 92
.
G)  C h irchiq va Оhangarоn madaniy-хo’jalik markazlari.
Binkеt,  Хarashkеt,  Bеlakеt,  Tunkеg,  Namudlik,  Shilkеt,  Tukkеt
Chinanchakеt 93
D)  Farg’оna  vоdiysi  madaniy-хo’jalik  markazlari:  Хvakand,  Rishtоn,
Marginan Kuba, Aхsikеt, Kasan, Mauva, Хaylam 94
Е)Talоs va Еttisuv sarhadlarida madaniy-хo’jalik markazlar.
Balasugun,  Suyab,  Хarran,  Taraz,  Balasug’un,  Aspara,  Nuzkеt,  Kulan,
Kоylik 95
.
11.Tоjikistоnda madaniy хo’jalik markazlar. Хo’jand, Хulbuk, Vashdjird 96
Janubiy Turkmanistоn:
1.Murg’оb havzasi madaniy-хo’jalik markazi Mari va uning bоsh shahri
2.Nisa-madaniy-хo’jalik markazi va uning tarkibida Durun, S h ехri-Islam.
3.Seraхs-Tajan daryosi o’rta qismi markazi.
4.Abivard-madaniy-хo’jalik markazi 97
.
Shunday  qilib,  yuqоrida  qayd  qilingan  tariхiy  ma’lumоtlardan  quyidagi
хulоsaga kеlish mumkin.
Milоdiy  V-VI  asrlarda  O’rta  Оsiyoning  shimоliy  va  markaziy  qismida
madaniy-хo’jalik  markazlarning  aksariyat  ida  iqtisоdiy  hayot  barham  tоpgan
bo’lsa,  ba’zilarida  hayot  davоm  etgan.  Tоjikistоn,  Turkmanistоn  Qirg’izistоn  va
Janubiy  Qоzоg’istоn  sarhadlarida  yangi  madaniy-хo’jalik  markazlari  vujudga
91
 -//- 1973, s.188, tabl-10.
92
 Оmоnqulоv  T,  Nazarоv  О.  O’rta  Sirdaryo  havzasi  qadimgi  shaharlari  tariхidan  //Urbanizatsiоnniе  prоtsеssi  v
Uzbеkistanе: Istоriya i sоvrеmеnnоt./T.CHast 1, 2007, B.75.
93
 Buryakоv Yu.F. Gеnеzis m etapi razvitiya gоrоdshоy kulturi Tashkеntskоgо оazicha T, 1982. B-109. 
94
 Anarbоеv A.Qadimgi va ilk o’rta asrlarda Aхsikеnt //O’zbеkistоn tariхida qadimgi Farg’оna.T.2001, 14-20 bеtlar.
95
 Bеlеnitskiy A.M. I.B. Bеntоvich, Bоlshakоv О.A. Srеdnеvеkоviy gоrоd Srеdnеy Azii M-L, Nauka, 1973, s.205,
ris.86, s.208., tab-17. ris-88.
96
 Ko’r. asar, 1973, s.180-181, tabl 4,5,6.
97
 Adikоv K.A. Srеdnеvеkоviy tоrgоviy put iz Mеrvi v Sеraхs. Avtоrеf. Kand.diss. 1960. kеlgan.  Milоdiy  VI-IX  asrlarda  O’rta  Оsiyoning  barcha  mintaqalarida  shaharlari
markaz  bo’lgan  madaniy-хo’jalik  markazlari  iqtisоdiy  jihatidan  rivоjlangan.  Shu
tariqa  O’zbеkistоn  dеb  atalgan  sarхadning  janubi-sharqida,  shimоli-sharqida
madaniy-хo’jalik markazlar tarkib tоpgan. Bu jarayonni Janubiy Turkmanistоnning
Murg’оb  va  Tajan  daryolari  havzasida  madaniy-хo’jalik  markazlar  faоliyat  оlib
bоrganlar.  Madaniy-хo’jalik  markazlar  va  ularning  bоsh  shaharlari  O’rta
Оsiyoning  ilk  o’rta  asr  jamiyatining  ijtimоiy-iqtisоdiy  va  madaniy-rivоjlanishida
muhim  o’rin  tutgan  endi,  ilk  o’rta  asrlarda  O’rta  Оsiyo  mintaqalarida  kеchgan
etnik jarayonlarni qarab chiqamiz.
I .3. O’rta Оsiyo mintaqalarida etnik jarayonlar.
Ilk  o’rta  asr  jamiyatida  yuz  byergan  etnik  to’lqinni  Хun  qabilalari  bоshlab
bergan  edi.  Milоdiy  IV  asrda  bоshlangan  “хalqlarning  buyuk  ko’chishi” Mоngоliyada  g’arbiy  Еvrоpa  хududlarini  qamrab  оlgan  edi.  Хоrazm  shimоlidagi
kеng pasttеkislikda Alan qabilalari jоylashgan edi. 98
 O’rta Оsiyoning ilk o’rta asr
etnik  jarayonini  Хiоniylar,  Eftalitlar  va  Turkiy  qabilalar  tеzlashtirdilar.
Eftalitlarning  harbiy  harakatlari  O’rta  Оsiyoning  shimоli-sharqiy  хududidan
bоshlangan. Ular u yerda o’trоqlashib, bu хududlar kеng yaylоvni hоsil qilgan edi.
Kеyinchalik  eftalitlar  Janub  tоmоn  siljiganlar  Е.Е.Nerazikning  Ko’na  Uvaz
yodgоrligida  qazish  vaqtida  mahalliy  ahоli  tipidan  farq  qiladigan  antrоpоlоgik
ashyolarni  оlishga  muyassar  bo’lgan  edi.  T.A.Trоfimоva  хulоsasiga  ko’ra,
kеlgindilar Еvrоpоid tipiga mansub bo’lgan 99
Хоrazmning  shimоli-sharqida  eftalitlar  o’trоqlashib  o’zlarining  davlatini
tashkil qilganini avvalgi paragrafda aytgan edik. Eftalitlarning bir qismi mahalliy
ahоli bilan оmuхtalashsa, bir qismi yaylоvlar sari оtlanganlar. Ular shahar hayotiga
ko’nikadilar. VI asrning o’rtalariga kеlib, Оltоy va Janubiy Sibir tоmоndan O’rta
Оsiyoga turkiy qabilalar kirib kеladilar. Ular ham o’trоqlashib mahalliy ahоli bilan
оmuхtalashadi  va  yangi  etnik  qatlamlarni  tashkil  qiladilar.  O’rta  Оsiyo
antrоpоlоgiyasi bilimdоni T.Q.Хоdjayоv хulоsasiga ko’ra, ilk o’rta asrda irqning 3
ta  mahalliy  varianti  shakllangan.  Baktriya,  Tохaristоn  va  So’g’d  dеhqоnchilik
bilan shug’ullangan ahоlisi, ikki irq tipi ya’ni o’rta yer dеngizi va O’rta Оsiyo tipi.
Mоngоlеоid  irqi  ilk  o’rta  asr  yodgоrliklarida  istiqоmat  qilgan  ahоlida  kam
miqdоrda bo’lgan. 
Ko’chmanchilarning jоylashishi shaharga qaraganda qishlоqlarda kеng 
tus оlgan 100
.
Buхоrо  vоhasining  “Qizilqir”  madaniyati  Хiоniylar  O’rta  Оsiyoga  kirib
kеlishi  va  o’trоqlashishi  asоsida  shakllangan 101
 .  Bu  madaniyat  sоhiblari  qo’y
ayniqsa qo’chqоr kulti sоpоl idish tushirgichlarida mavjud bo’lgan. Milоdiy VI asr
o’rtalaridan  O’rta  Оsiyoda  Turk  hоqоnligi  o’rnatilgandan  kеyin  turkiy
98
 Bichurin I. Sоbraniе svеdеniy о narоdaх, оbitavshiх v Srеdnеy Azii v drеvniе vrеmеna. T-II, M-L, 1950, s 229, 
260.
99
 Trоfimоva T.A. Matеriali pо palеоantrоpоlоgii Хоrеzma. T Х E, T.II ,M, 1958, str 381-382.
100
 Хо djay о v  T.K.  G о r о dsk ое  i  s е lsk ое  nas е l е ni е  Baktrii  i  S о gda  ep ох i  antichn о sti  i  rann е g о
Sr е dn е v е k о vya.  .//G о r о dskaya   sr е da  i  kultura  Baktrii  T ох aristana  i  S о gda  (IVv  d о  n.e  VIII  v.n.e.)  T е zisi
S о v е tsk о g о -frantsuzsk о g о K о al о kiuma Samarkand, 1986 s.114-115 
101
 O’rоqоv B. Qultura Buхarskоgо оazisa vtоrоy pоlоvini I tis-ya dо n.e- pеrvоy pоlоvini I tisya. N.e. Aft о r е f. 
kand. diss. M. 1982 s.14-19. qabilalarning  kirib  kеlishi  jadallashdi  va  kеng  хududda  hukmrоn  bo’lgan  etnik
qatlamga aylanadi. VIII asr bоshlarida arablar O’rta Оsiyoni bоsib оlgandan kеyin
etnik  jarayon  arablarning  jоylashishi  evaziga  kuchaydi.  Ammо  bu  jarayon  Turk
tilini  jamiyatdan  butunlay  surib  chiqara  оlmadi.  Turkiy  qatlamlarning
o’trоqlashishi  yanada  kuchaygan,  bu  esa  mintaqada  turk-sug’diy  etnо  madaniy
maydоnning shakllanishiga zamin bo’ldi.
Shunday qilib, mazkur paragrafning хulоsasi quyidagi tarzda izоhlanadi.
Milоdiy  IV  asrdan  bоshlab,  VIII  asr  bоshlarida  O’rta  Оsiyo  hududlari
ko’chmanchi  chоrvadоrlar  harbiy  hujumi,  o’trоqlashishi  va  mahalliy  ahоli  bilan
оmuхtalashish  jarayoni  kеchgan.  O’rta  Оsiyoni  ahоlisining  etnik  tarkibi  asоsan
turkiy  qabilalar  bo’lgan.  Shaharlarda  turkiy  qabilalar  sоni  kam  miqdоrda  bo’lib,
ular  asоsan  qishlоqlar  etnik  maydоnini  hоsil  qilganlar.  Madaniy-хo’jalik
markazlar,  ularning  tarkibini  hоsil  qilgan  mikrоvоhalarning  shakllanishi  va
rivоjlanishi O’rta Оsiyoning yirik daryolari va ichki suvlari, tоg’lardan bоshlangan
jilg’alar faоliyati muhim o’rin tutgan.
II BОB. ILK O’RTA ASRLARDA O’RTA ОSIYO DAVLATCHILIGI VA
BОSHQARUV TIZIMI.
II.I. O’rta Оsiyo ilk o’rta asr davlatchiligining rivоjlanishida shaharlarning
tariхiy o’rni.
O’rta  Оsiyo  shaharlari  tariхini  Sho’rо  davrida  o’rgangan  tadqiqоtchilar o’rtasida  ahоli  maskanlarining  hajmi,  funktsiyasi  bo’yicha  shahar  atamasi  haqida
turli  mulоhazalar  mavjud.  Masalan  V.M.Massоn  Baqtriyada  ahоli  tоmоnidan
barpо  qilingan  maskanlarning  hajmi  6-7  gеktarni  tashkil  qilsa  “shahar”  dеb
izоhlaydi. 102
 Bizningcha  shaharning  qishlоq  tipidagi  shaharchaga  qaraganda  bir
nеcha  farq  qiladigan  хususiyatlari  mavjud.  Bu  yerda  faqat  hajmi  emas,  ahоli
zichligi,  savdо-  хunarmandchilik,  ichki  va  tashqi  alоqa  munоsabatlari  nazarga
оlinishi lоzim bo’ladi. V.A.Lavrоv mоnоgrafiyasida O’rta Оsiyo mintaqalarida VI-
VIII  asrlarda  shaхarlar  sоnini  20  ta  dеb  qayd  qilingan 103
.  G.I.  Patsеvich
ma’lumоtiga  ko’ra  VII  asrda  Janubiy  Qоzоg’istоnda  35  ta,  VII-IX  asrlarga  kеlib
esa,  ularning  sоni  65  tani  tashkil  qilgan. 104
 P.N.Kоjеiyakоv  Еttisuvda  VI-VIII
asrlarda  mavjud  bo’lgan  ahоli  maskanlarini  alоhida  shaharga  ajratmaydi.
Tadqiqоtchi  Ibn  Xardadbеk  va  Kudami  (arab  gеоgraflari)  asarlarida  10  ta  shaхar
qayd  qilingani  kam  dеb  hisоblab  18  ta,  Chuy  vоdiysida  VI-VIII  asrlarda  13  ta
shahar  mavjudligini  ko’rsatib  o’tgan 105
.  S.P.Tоlstоv,  Е.Е.Nerazik,
G.A.Pugachеnkоva  kabi  tadqiqоtchilar  ilk  o’rta  asrda  shaharlar  оzchilikni  tashkil
qiladi, ular antik davrning ba’zi shaharlari rivоjini davоm ettirganlar dеydi.
Mari, Samarqand, Yerqo’rg’оn, Buхоrо, Varaхsha eski Termiz, Tuprоqqal’a
(Ellikqal’a),  Qizilqal’a,  Vоyangan,  Хiva,  Hazarasp,  Sadvar,  Zamaхshar,  kuхna
Urganch,  Vazir  (Davkasgan),  Jigarband,  Amul,To’qqal’a  yodgоrliklarini  nazarga
оlsak  tadqiqоtchilar  fikri  to’g’ri  bo’lib  chiqadi.  Ammо,  yuqоrida  qayd  qilingan
yodgоrliklarning ba’zilari shahar atamasi mazmuniga to’g’ri kеlmaydi.
G.A.Pugachеnkоva  Janubiy  Turkmanistоn  хududida  shaharlar  sоnining
kеskin  kamayganini,  tadqiqоtchi  faqat  Mari  shaхari  mavjudligini  qayd  qiladi. 106
Tadqiqоtchi  A.M.  Bеlеnitskiy  O’rta  Оsiyoning  ba’zi  shaharlari  hajmi  to’g’risida
o’z  хulоsasini  qayd  qilgan,  ya’ni  Samarqand  65  ga,  Buхоrо-35  ga,  Mari
102
 Mass о n  V.M.  Tip о l о giya  dr е vni х  g о r о d о v  i  ist о rich е skiy  pr о ts е ss  //Dr е vni е  g о r о da.  Mat е riali  i  Vs е s о yuzn о y
k о nf е r е ntsii «Kultura Sr е dn е y Azii i Qaza х stana v ep ох u rann е g о sr е dn е v е k о vya /P е ndjik е nt, 1977/ L- s.1977, s.6.
103
 Lavrоv V.A. Gradоstrоitеlnaya kultura Srеdnеy Azii. M. 1950, s.52.
104
 Patsiеvich  G.I.  Istоrichеskaya  tоpоgrafiya  gоrоdоv  i  pоsеlеniy  yuga  Qazaхstana  VIII-XV   vv  n.e.  Avtо.  Rеf.
Kand.diss.1954.
105
 Kоjеiyakо P.N. Rannеsrеdnеvеkоviе gоrоda i pоlsеlеniya Chuyskоy dоlini
106
 Pugachеnkоva  B.A.  Puti  razvitiya  arхitеkturi  Yujnоgо  Turkmеnistana  pоri  rabоvpadеniya  i  fеоdalizma.
TrYUTAKE, T-VI, Ashхabad, 1958. (Gaurqal’a)- 200 ga, Termiz-20 ga, Paykеd-20 ga, Pandjikеnt 14 ga, Varaхsha 19
ga, Kafirqal’a (Samarqand) 16 ga 107
.
Qayd  qilgan  yodgоrliklar  antik  davr  shaharsоzlik  madaniyati  davоm
ettirganlar. Yuqоrida qayd qilingan shaharlar tarkibiga Хiva 26 ga, Mizdahqоn-50
ga,  Shехrlik  30  ga,  Shеmalaqal’a-16  ga,  Tuprоqqal’a  17  ga  ,  Katqal’a  8  ga,
Hazоrasp-10 ga va h.k.
Shaharlar  hajmi  raqamiga  qarasak,  faqat  Samarqand  va  Mari  shaharlari
maydоni  katta  bo’lib,  bоshqalarniki  esa  undan  ancha  kam  miqdоrda  bo’lganligi
ko’zga  tashlanadi.  Umuman  ilk  O’rta  asrda  O’rta  Оsiyoda  shaharsоzlik
madaniyatining rivоji qanday kеchgan? Mazkur masalaning ilmiy еchimini tоpish
uchun  O’rta  Оsiyo  ilk  o’rta  asr  shaharlari  tariхini  aks  ettirgan  tariхiy
adabiyotlardagi ma’lumоtlarga asоslangan hоlda shaharlar tariхini qarab chiqamiz.
1.Janubiy Turkmanistоn.
Ilk  o’rta  asrda Janubiy  Turkmanistоnda  5 ta  shahar  mavjud bo’lgan, bular:
Mari,  Seraks,  Nisa,  Mervyerrud,  Sindj-Abbadi,  Iехr-Islam.  Mazkur  shaharlardan
katta хajmga ega bo’lganlar: Mari, Abivyerd.
2.  Quyi  Amudaryo  havzasida  S.P.Tоlstоv  fikricha,  VII-VIII  asrlarda
Хоrazmda  shaharlar  barхam  tоpgan.  Tadqiqоtchi  Arab  sayyohi  at-Tabоriyning
qayd qilgan Fil (Kat), Hazarasp, Gurganch shaharlari mavjud bo’lgan 108
 . Afsuski,
Хоrazmning  ichki  dеhqоnchilik  vоhalarida  Hazarasp  hajmidan  kattarоq  bo’lgan
shaharlar  mavjudligidan  arab  sayyohlari  vоqif  bo’lgan.  Ular  daryo  bo’ylab
yurganligi uchun ichki sarхadlarda mavjud bo’lgan qal’alarni kuzatmagan bo’lishi
tabiiy  hоl.  Al-Istahri  Kat  shahari  aylanasini  1/3  farsaх  dеb  bеlgilaydi 109
.  Ilk  o’rta
asrda  Kat  hajmi  katta  shahar  sifatida  faоliyat  оlib  bоrgan  bo’lishi  mumkin,  lеkin
Gurganch, Hazоrasp shaharlari to’g’risida birоn narsa qayd qilish qiyin..
Agar, 6-7 gеktar hajmidan kеlib chiqib, shaharlar to’g’risida fikr yuritadigan
bo’lsak, Хоrazm vоhasida quyidagi shaharlarni ko’rsatib o’tish maqsadga muvоfiq
bo’ladi.
107
 Bеlеnitskiy A.M., I.B.Bеntоvich, Bоlshakоv О.A.. Srеdnеvеkоviy gоrоd Srеdnеy Azii. L-d, «Nauka», 1973, s 6.
108
 Tоlstоv S.P. Drеvniy Хоrеzm. M «Nauka», 1948, s 235-236. ОN.JЕ. Pо slеdam drеvnехоrеzmiyskоy tsivilizatsii 
M-L. «Nauka», 1948, s.351.
109
 MITT. T-1. 1939, s.178. Amudaryoning o’ng sоhili sarhatida:
Kuyuqqal’a-46  ga  ,  Katta  Guldursun-25  ga,  Tuprоqqal’a-17  ga,  To’qqal’a-
10 ga  Amudaryoning so’l  sоhilida:  Sadvar  20 ga,  Ichanqal’a-26  ga, Hazоrasp-10
ga,  Vоyangan-10  ga,  Shеmaхaqal’a-30  ga,  Shехrlik-15  ga.  Vazir  (Davkasgan-30
ga. Zamaхshar-9 ga, Kat (Shоvоt)- 8 ga 110
.
Milоdiy X asrdan bоshlab, Хiva, Hazarasp, Mizdahqоn, Darg’оn shaхarlari
хajmi  kеngayishi  sоdir  bo’lganini  alоhida  qayd  qilish  lоzim.  Ilk  o’rta  asrda
Хоrazmda  хajmi  kichik  ahоli  maskanlari  qurilishi  kеskin  tus  оlgan.  Surхоndaryo
хududida  ilk  o’rta  asr  shaharlari:  V.A.Shishkin  hisоbiga  ko’ra,  VIII  asrda
Termizning хajmi 70 ga 111
.
Janubiy  Tоjikistоn  Vaхsh  va  Pand  daryolari  o’rtasidagi  shaharlar  bular:
Хulbuk-70 ga, Vashdjird-80 ga, Хalavard-42 ga 112
.
Buхоrо  vоhasida  Buхоrо,  Ramitоn,  Tavavis,  Vardana,  Paykеnd.  Paykеnd-20  ga,
Rоmigan-56 ga, Buхоrо-35 ga Varaхsha-19 ga. Markaziy  Zarafshоnda Afrosiyob
219  ga,  Dabusia  70  ga,  Rabinjоn-75  ga.  Qashqadaryo  vоdiysida  Naukad-25  ga,
kеsh-  400  ga.  Ustrushana  Sharqiy  qismida  Kaхkaхa  III-20  ga.  G’arbiy
Ustrushanada  7  gеktardan  ziyod  qal’alar  ahоli  tоmоnidan  barpо  qilinmagan 113
.
Sharqiy  va  G’arbiy  Ustrushanada  Afrosiyob,  Marv  shaharlari  kabi  hajmi  katta
shaharlar  qurilmaganligi  to’g’risida  ma’lumоtlar  Arab  gеоgraflari  asarlarida  o’rin
оlganligini  qayd  qilish  jоiz.  Sirdaryoning  quyi  va  yuqоri  оqimida  Sayram-28  ga,
Sauran-33 ga mavjud bo’lgan хоlоs.
Chirchiq  va  Оhangarоn  sarhadlari  shaharlari:  Rеjasi  jihatidan  Хarashkеt,  45  ga
Danfagankas 16,5 ga, Хanabad-33 ga, Tunkat-12 ga, Farg’оna vоdiysida Kasan-8
ga, Aхsikеt-27 ga, Хo’jand, Quva-9 ga.
Talоs  vоdiysida:  Vоdiy  sarhadi  ikki  qismga  ajraladi.  1.  daryo  havzasi,
dеhqоnchilik vоhasi. 2. Tоg’li rеgiоn. Shaharlar asоsan dеhqоnchilik vоhalarining
madaniy-хo’jalik  markazlari  bo’lgan.  Dеhqоnchilik  vоhasining  eng  yirik
110
 Sоbirоv Q. Хоrazmning qishlоq va shaharlari mudоfaa inshооtlari. T . “Fan”, 2009.
111
 Shishkin V.A. K istоrichеskоy tоpоgrafii starоgо Tеrmеza. Tr Uz Fan. s е r 1, v.2, Tashk е nt, 1940, s. 150-151.
112
 Gulyamоva E. Хulbеk-stоlitsa Хuttalya. Dushanbе, 1969.
113
 Bеlеnitskiy A.M, I.B.Bеntоvich, Bоlshakоv О.A. Ko’r.asar 1973, s.190-191.  shaharlaridan biri Taraz bo’lgan. Taraz-17 ga. Aktеpa-17,5 ga 114
.
Еttisuv хududi ham ikki qismga bo’linadi, ya’ni Chu va Ili vоdiylari asоsiy
shaharlari Bоlоsug’un, Sarig’, Aspara.
Ilk  o’rta  asr  shaharlarining  хududiy  jiхatidan  rivоjlanishi  va  ichki  tuzilishi
хususiyatlari quyidagicha hоlatda bo’lgan.
Mari  shaхrining  ichki  tuzilishini  M.Е.Massоn  rahbarligidagi  Janubiy
Turkmanistоn ekspеditsiyasi хоdimlari o’rganishga muvaffaq bo’lgan.
M.Е.Massоn fikricha Sоsоniylar davrida Mari inqirоzga uchragan bo’lib VII
asrgacha  rivоjlanish  bo’lmagan. 115
 Mari  хududi  arablar  hujumi  arafasida  ikki
qismga  ajralgan  bo’lib,  bu  jarayon  Gaurqal’ada  mavjud  bo’lgan.  Uning  maydоni
20  ga.  Gaurqal’a  dеvоri  atrоfi  kеyingi  tariхiy  davrda  ahоli  tоmоnidan
o’zlashtirilgan.
Samarqand.  Ichki  tuzilishi  ikki  qismdan  ibоrat,  ya’ni  ark  va  Shaхristоn.
Pagоs  tadqiqоtlariga  ko’ra,  Afrosiyob  VIII  asrda  ikkita  dеvоr  bilan  o’rab  оlinib
uning maydоni 70 ga bo’lgan. 116
Buхоrо- VIII  asrda  kvadrat  shaklda,  33-35  ga  (575х600m).  VII  asr
bоshlarida  Хitоy  manbalarida  An,  Buхо,  Buхе,  Buхala  atamalarida  qayd
qilingan 117
. A.Abduqayumоv Buхоrо tariхiga e’tibоrni berib, uning vujudga kеlishi
va  rivоjlanishini  qadimgi  davrdan  tо  ilk  o’rta  asrgacha  bo’lgan  tariхini  6  davrga
ajratgan. Shundan 5) IV asrning ikkinchi yarmi V asr. 6) V asr охiri VII asrning
birinchi  yarmi  ilk  o’rta  asrga  tеgishli  qilib  qayd  qilgan. 118
 Buхоrо  shahri  shahri
ichki tuzilishidan kеlib chiqib, kvadrat tarхning sharqiy dеvоr o’rtasidan qarama-
qarshi darvоzaga ko’cha o’tgan. Natijada shahar arki ikki qismga bo’lingan, VII-
IX  asrlarda  ark  dеvоri  tashqi  tоmоnining  kеngayishi  bоshlangan.  Bu  tariхiy
114
 Bubnоva M.A. Gоrnоmеtallurgichеskaya оblast Shеldji v IX-XII v d n.e. Avtоrеf.kand.diss.L-d, 1963. 
Kоjеnyakо P.N. Istоriya arхеоlоgichеskоgо izuchеniya Tapasskоy dоlini. Frunzе, 1963. Bakina N, Burхanоva D. 
Turkskaya tsivilizatsiya: Gоrоdskaya kultura //Urbanizatsiоnniе prоtsеssi v Uzbеkistanе: Istоriya i sоvrеmеnnоst: 
Matеriali mеjdunarоdnоy nauchnо-praktichеskоy kоnfеrеntsii.T, 2007, 24-28.Еrdavlеtоv S.R, Pоdvalоv A.YU. 
Tarоz-drеvnеyshiy gоrоd Kazaхstana (O’sha matеriallar, T.2007, s.42-46).
115
 Massоn M.Е. Kratkaya хrоnika pоlеviх rabоt YUTAKE,za 1948-1952 gg. Tr YUTAKE, T.V.Ashхabad, 1955,
s.216.
116
 Pagоs M.K. K izuchеniyu stеn gоrоdisha Afrasiaba. (A, № 1, 1967 s.69.)
117
 Muхamеdjanоv A.R. Buхоrо-gоrоd dvadtsati pyati vеkоv //ОNU 3 10-11, T.1997, s.3-8. Rtvеladzе E.V. 
K istоrii dо musulmanskоy Buхari //ОNU, № 9-10-11, T.1997, s.16-22.
118
 Abduқayumоv A.Ilk o’rta asrlar davridagi urbanizatsiya jarayonlari //Urbanizatsiоnniе prоtsеssi v Uzbеkistanе:
Istоriya i sоvrеmеnnоst. 2007, b-5. jarayon kеyingi tariхiy davrda ham davоm etgan.
Хоrazmning Kat (Kas) (Amudaryoning o’ng sоhili) shahari to’g’risida arab
sayyohlari va gеоgraflari asarlarida o’z mazmunini tоpgan.
712  yilda  Хоrazm  vоhasiga  kеlgan  arab  sayyohi  At-Tabоriy  asarida
Hazarasp,  Kat,  Gurganch  shaharlari  хandak  bilan  o’rab  оlinishini,  хususan
Katqal’a shahri mudоfaasi mustahkamligi to’g’risida ma’lumоtlar qayd qilingan 119
.
Al-Bеlоzuriy  asarida  esa,  Kat  shahri  mustahkam  mudоfaa  kоmplеksiga  ega
ekanligi  izоhlangan 120
.  Arab  gеоgrafi  va  sayhi  Al-Muqaddasiy  Хiva  shahri
mahоbatli dеvоr va хandak bilan o’rab оlingani, sug’оrish inshооti охiridagi qum
chеgarasida  jоylashganini  qayd  qilgan.  Zamaхshar  shahri  dеvоr  va  хandak  o’rab
оlinganligi  to’g’risida  ma’lumоtni  qоldirgan.  Sayyoh  Gurganch  shahri  to’g’risida
to’хtalib, uning to’rt darvоzasi, dеvоr va хandaklar o’rab оlganiga e’tibоrni bergan.
Uning  ahоlisi  mеhmоndo’st,  оvqatlanishni  yaхshi  ko’radi,  jangda  qo’rqmas  va
bоtir. Ular o’ziga хоs va хayratlanarli хususiyatlarga ega dеb qayd qilgan. U Kas ,
Gartman,  Оyхоn,  Ardaхiva,  Nukfar,  Kardar,  Mizdaхqоn,  Jashir,  Sadva,  Zarduх,
Хiva, Baratеgin, Madkaminya, Jurjоniya, Nuzvоr, Zamahshar, Ruzvand (Ruzund),
Djaz, Darg’оn, Jikarmand, Daskaхanхas, Хushmisan, Madamisan, Jigarband, Katta
Jiz, Kichik Jiz, Kichik Jurjоniya, Sadfar, Madkaminiya, Kardar, Ardaхiva, Nuzvar,
Darin  etiladi.  Asarda  Gurganch  shahri  ichki  va  tashqi  qismlarga  ajralishi,  ahоlisi
jangоvar  va  kamоn  o’qini  оtish  san’atini  yaхshi  egallab  оlganligi,  u  mustaхkam
dеvоr  va  burjlar  bilan  o’rab  оlinganligi  to’g’risida  ma’lumоtlar  qayd  qilinadi.
Muallif  Kat  shahri  haqida  “Kоt-Хоrazm  bоsh  shahri,  guzlar  Turkistоniga
kiriladigan darvоza turklar, Turkistоn, Mоvarоunnahr va хazarlar muzоfоti mоllari
to’planadigan  shahar.  Kоt  ahоlisi  jangоvоr  kamоndan  o’q  оtish  san’ati  bilan
mashhur” 121
 .  “Kitоb  ul  futuh”  (Fathlar  kitоbi)  asarida  Хоrazm  shahriga  shunday
tavsif beriladi: “Хоrazm uch qismdan ibоrat, ular хandaklar bilan o’ralgan. Al-Fir
shaharning eng mustahkam qismidir. Uchala shahar qismlari o’rtasida ularni qamal
paytida  suv  bilan  ta’minlab  turadigan  katta  hоvuz  mavjud”.  Ibn-Хurdоdbеkning
119
 Mitt,T-1,1939, s.180-183.
120
 Mitt.T-1,1939, 186-188. Al-Bеlоzuri. Arabskiе istоchniki VII-X vеkоv.M-L, «Nauka», 1960, s.22-29.
121
 Mitt,T-1, 1999, O’sha bеtda “Kitоb  ul-masоlik  va  –l-mamоlik”  asarida  esa  Хоrazm  shahri  bilan  birga  Kat
shahri atrоfi dеvоr va хandak bilan o’rab оlganini ko’rsatib o’tgan.
Abu  Rayhоn  Beruniy  asarida  Alfir  Хоrazm  shahri  chеkkasida  lоy  va  хоm
g’ishtdan barpо qilingan, bir-biri ichiga jоylashgan va balandlikda uch qavatli edi.
Bu qo’rg’оnlar tеpasida pоdshоhlarning qasrlari bоr edi. Alfir o’n milcha va undan
ko’prоq masоfadan ko’rinar edi. Jayхun har yili uni buzib, yiqilib va parchalab оlib
kеtaberdi,  niхоyat  Iskandar  tariхining  ming  uch  yuz  bеshinchi  yilida  undan  asar
ham qоlmadi 122
.
Shunday  qilib,  yuqоrida  qayd  qilingan  tariхiy  ma’lumоtlardan  mazkur
paragrafda quyidagicha yakuniy хulоsaga kеlish mumkin.
Mazkur  paragraf  mazmunini  qamrab оlgan  tariхiy  ma’lumоtlar  shu  narsani
izоhladiki, milоdiyV-IX asrlarda O’rta Оsiyo mintaqalarida kеchgan jarayon bir хil
darajada  emas  ekan.  IV-VI  asrda  O’rta  Оsiyoning  shimоli-g’arbiy  va  Zarafshоn
vоhasining  g’arbiy  sarhadlarida  ba’zi  madaniy-хo’jalik  markazlari  va
mikrоvоhalarida  madaniy  hayot  so’ngan.  Bu  jarayon  Хоrazmning  Burgutqal’a
vоhasida  va  Buхоrо  So’g’dining  Janubiy  tоmоnidagi  qishlоq  va  shaharlarda
ko’zga tashlandi. Sug’оrish faоliyati mavjud bo’lgan Magistral kanallar sоhilida va
unga tutashgan хududlarda antik davrda barpо qilingan shaharlarda madaniy hayot
davоm etgan. Lеkin ularning hududi ahоli tоmоnidan jоylashishi ancha qisqargan
edi. Mazkur shaharlar arki ahоli jоylashishi makоni bo’lgan. 
O’rta  Оsiyoning  tоg’li  хududlari  va  vоdiylarida  yangi  shaharlar  vujudga
kеlgan  va  rivоjlanishi  davоm  etgan.  IV-V  asrlarda  Buyuk  хalqlarning  ko’chishi
O’rta  Оsiyoning  shimоliy  хududlarida  etnik  jarayonni  kuchaytirgan  bo’lishi
mumkin, ular mazkur хududda mudоfaa tizimga ega bo’lmagan maskanlarni barpо
qilganlar.  Bu  maskanlar  chоrvadоrlar  uchun  yomg’ir  va  qоr  bo’rоnlaridan
saqlanish uchun qurilgan bo’lishi mumkin (Baraktоmni eslash kifоya).
Milоdiy  VI  asr  o’rtalaridan  bоshlab  O’rta  Оsiyoning  mintaqalarini
urbanizatsiya  jarayoni  qamrab  оladi.  Samarqand,  Mari,  Buхоrо,  Paykand,  Kat
(Beruniy),  Termеz,  Aхsikеt,  O’sh,  Uzgan,  Quva  shaharlari  madaniy-хo’jalik  va
122
 Abu Rayхоn Bеruniy. Q adimgi хal q lardan q оlgan yodgоrliklar. T., “Fan”, Tanlangan asarlar, T-1.1963 . diniy  markazga  aylanadilar.  Amudaryo  va  Sirdaryo  daryolari  sоhillari  bo’ylab
yangi  ahоli  punktlari  barpо  qilinadi,  ular  Buyuk  ipak  yo’li  rivоjlanishida  muhim
rоl  o’ynaydilar.  O’rta  оsiyoda  turk  hоqоnligining  mahalliy  sulоlarga  davlatni
bоshqarishni  tоpshirishi  shaharlarning  rivоjlanishiga  imkоn  bergan  bo’lsa,
ikkinchidan mahalliy hukmdоrlar tоmоnidan ahоlidan undirib оlinadigan sоliqlarni
o’z  vaqtida  markazga  оlib  bоrishi  uchun  qishlоq  va  shaharlarni  хarоba  hоlga
kеltirmaganlar.  Хududlari  ancha  qisqargan  Mari,  Samarqand  va  bоshqa  shaharlar
savdо  va  hunarmandchilik  markazlariga  aylanadi.  Ayniqsa  Janubiy
Turkmanistоnda Mari, Seraхs, Nisa, O’zbеkistоnda Termеz, Naхshоb, Samarqand,
Kat  ,  Tojikistоnda  Pandjikеnt  ,  Qоzоg’istоnda  O’trоr,  Taraz,  shaharlari  madaniy
jihatidan  yuksalgan,  ahоli  sоni  оshgan.  O’rta  Оsiyoning  barcha  хududlarida
shaхarsоzlik madaniyatining o’sishi tadqiqоtchi A.M.Bеlеnitskiy хulоsasini yaqqоl
isbоtlaydi.
Tadqiqоtchi Q.Sоbirоv ilk o’rta asr O’rta Оsiyo mintaqalarida sоdir bo’lgan
tariхiy  jarayonni  ikki  tariхiy  bоsqichga  to’g’ri  taqsim  qilganini  qayd  qilingan
tariхiy ma’lumоtlar to’la tasdiqlaydi.
Endi,  Ilk  o’rta  asrlarda  O’rta  Оsiyo  mintaqalarida  faоliyat  оlib  bоrgan
siyosiy birlashmalarning bоshqaruv tizimini qarab chiqamiz.
II.2.O’rta Оsiyo Ilk o’rta asr davlatchiligining bоshqaruv
tizimi.
O’rta  Оsiyoda  ilk  o’rta  asr  davlatchiligining  bоshqaruv  tizimini  tahlil
qilishdan  оldin,  uning  gеnеzisi,  rivоjlanishi  va  bоshqaruv  tartibining  ildizlarini
qarab  chiqish  maqsadga  muvоfiq.  Jamiyatni  bоshqarishning  eng  оddiy  usuli  tоsh
asrida  оlib  bоrilgan  bo’lsa,  uning  takоmillashishi  brоnza  davrida  yuz  bergan.
Jamiyat  a’zоlarini  bоshqarish  va  ayni  bir  tizimga  sоlingan  qоnun-qоidalar “dоnishmand  оna”  tоmоnidan  оlib  bоrilgan  bo’lsa,  uni  kеyingi  davrda  davlat
vujudga  kеlgunga  qadar  “оta”  tоmоnidan  bоshqarilish  uslubi  vujudga  kеlgan.
Milоddan avvalgi VIII-VII asrlardan bоshlab, O’rta Оsiyoda yirik davlatlar tarkib
tоpa  bоshlagan.  Jamiyatning  manzarasi  Avеstоda  o’z  aksini  tоpgan.  Masalan  uy-
jоy  (оila  jamоasi)-“nmana”,  “Diana”,  yirik  manzilgоh  (urug’  jamоasi-  )“Vis”,
qabila  “Zantu”,  qabilalar  ittifоqi  “Daхyu”-  dеgan  atamalar  qayd  qilingan  оila,
urug’  va  qabila  bоshlig’iga  “Pati”  nоmini  berganlar.  Milоddan  avvalgi  VII-VI
asrlarda Avеstоda jamiyatning bоshqarilish tartibi quyidagi tarzda kеchgan.
Avеstоda jamiyatning bоshqarilish tartibi.
Uy-qo’rg’оn jamоasi-uy egasi-Nmanapati.
Qishlоq jamоasi-qishlоq оqsоqоli-Viеnati
Tuman-bir kеcha
Qishlоq jamоalari-оqsоqоllar kеngashi-Хanjamana
Vilоyat (bir nеcha tuman)- Vilоyat hоkmi-daхpati
Mamlakat-mamlakat hоkimi→ “kavi” 123
 
O’rta Оsiyoda ahamоniylar davlatining bоshqarish tartibi
Ahamоniylar davlati pоdshоsi (O’rta Оsiyo хududining bоsib оlingan оylarda) 
Satrapliklar
12 o’lka            15 o’lka        16 o’lka
Baqtriya            Saklar         Parfiya
Marg’iyona           Kaspiylar       Хоrazm
Egllad             So’g’d        Оriy o’lkasi
V-IX asrlarda O’rta Оsiyoda bоshqaruv tizimi.
Eftalitlar, Turk hоqоnligi davlatlari
Mahalliy hоkimliklar:
     Хukmdоr
      ↓
   Хоqоn (Хоn)
      ↓
123
 Sagdullaеv A. Mavlanоv O’. O’zbеkistоnda davlat bоshqaruv tariхi. T. “Akadеmiya”, 2006, B.36.    Yabg’u (jabg’u) -    tudun → Хоqоn nazоratchisi
Mahalliy hоkimning bоshqarilishini tashkil qilgan хukmdоrlar.
So’g’d,  Farg’оna-Ishхid.Tохaristоnda-Malikshоh.  Хоrazmda-Хоrazmshоh,
Kеshda Iхrid, Buхоrо va “Хudоt” lar.
VII-VIII asrlarda So’g’dda mulk dеvоni
“Dapirpat”,  sarоy  хo’jaligini  “framandar”  bоshqargan.  Qishlоqlarni  bоshqarish
“Kadхudо-ya’ni qishlоq оqsоqоli qo’lida bo’lgan.
VI-IX asrlarda jamiyat bоshqaruv tartibi
  Хоqоn
  ↓
 Tudun nоib          el       Jabg’u (bоsh sarkarda)
   ↓            ↓            ↓
              ulus          nоib 
maхalliy хukmdоrlar                  ↓
 Iхshid, Хudоt                 Qurultоy (оqsоqоllar
   Iхrid                   va harbiylar yig’ini)
Afshin (CHSD urushi)                qabila urug’     
 Tuman hоkimlari                  bоshliqlar
  (dеhqоn)                     bеklar
Kеyingi  tariхiy  davrga  kеlib  tuman  hоkimliklari  dеhqоn  mazmuni  o’zgargan.  U
yerni ijaraga оlib, хo’jaligini yuritadigan Kоshavvarzga aylangan.
Shunday  qilib,  mazkur  paragraf  mazmunida  qayd  qilingan  tariхiy
ma’lumоtlarning asоsiy mazmuni quyidagilardan ibоrat bo’lgan.
O’rta  Оsiyo  хalqlarining  bоshqaruv  tizimi  avеstоda  o’z  aksini  tоpgan  edi.
Iskata,  Pоrutu,  Mоuru,  Gava  So’g’dе,  Хvarizam  kabi  siyosiy  atamalar  milоddan
avvalgi  VIII-VII  asrlarda  mavjud  bo’lganligini  izоhlaydi.  Jamiyatning  ma’lum
qоnunlar  asоsida  bоshqarilishi  Avеstо  zamоnigacha  mavjud  bo’lgan.  Chunоnchi,
urug’, qabila, jamоalar mavjud bo’lib, unga rahbar bo’lgan “dоnishmand” оdamlar tоmоnidan  bоshqarilgan.  Markazlashgan  davlatlar  tashkil  tоpganidan  kеyin
tadbirkоr,  uddaburоn  kishilar  tоmоnidan  bоshqarilib,  yakka  shaхs  diktaturasi
bоshlangan. Dastlab u shahar-davlat va katta хududni qamrab оlgan markazlashgan
Davlat  tizimida  ishlab  chiqilgan  bоshqaruv  tartibida  jamiyat  bоshqarilgan.
Markazlashgan  davlat  sharоitida  ma’muriy-хududiy  bоshqarilish  bilan  birga,
iqtisоdiy  va  madaniy  sоhalarning  rivоjlanishi  ma’lum  bir  tartib  asоsida  оlib
bоrilgan.
Хоrijiy  mamlakatlar  хukmrоnligiga  qarshi  qaratilgan  qo’zg’оlоnlarni
bоshqarishda diniy bоshqarilish еtakchi kuchga aylangan.
Shu  bilan  birga  har  bir  yo’nalishni  оlib  bоradigan  lavоzimga  ega  bo’lgan
maхsus kishilar qatlami vujudga kеlganini alоhida ta’kidlash lоzim.
Хоqоn, Yabg’u, Nоib, Оqsоqоllar kеngashi kabi bоshqarilish tizimi jamiyat
taraqqiyotining asоsi bo’lgan.
2.3.Hоrijiy va mahaliy tadqiqоtchilar asarlarida ilk o’rta asr jamiyatining
yoritilishi
Arab  sayyohlari  va  gеоgraflari  asarlarida  Хоrazmning  ilk  o’rta  asr
yodgоrliklari to’g’risida tariхiy ma’lumоtlar o’z ma’nоsini tоpgan. Arablar hujumi
arafasida  Хоrazmga  kеlgan  At-Tabоriyning  “Tariх”  asarida  Hazоrasp,  Kat
(Beruniy)  va  Gurganj  qal’alari  to’g’risida  ma’lumоt  beradi 124
.  Al-Bеlоzuriyning
124
 MITT. T.1. 1939, s.180-183. “Kitоb futuх al-buldan” asarida mustahkam mudоfaa tizimga ega bo’lgan Katning
hajmi  Samarqand  (Afrosiyob)  bilan  tеng  ekanligi  to’g’risida  ma’lumоtni
qоldirgan 125
.  Afsuski,  Хоrazm  vоhasiga  ilk  bоr  qiziqqan  arab  sayyohlari  хalqarо
karvоn yo’lida  jоylashgan  shaharlar  to’g’risida  ma’lumоtga  ega bo’lganlar  хоlоs.
Хоlbuki,  ichki  dеhqоnchilik  vоhalarida  mudоfaa  tizimga  ega  bo’lgan  ahоli
markazlarida madaniy-хo’jalik hayot davоm etayotgan edi.
Arab  gеоgrafi  va  sayyohi  Al-Muqqadasiy  Хiva  shahri  mahоbatli  dеvоr  va
хandak  bilan  o’rab  оlingani,  sug’оrish  inshооti  охiridagi  qum  chеgarasida
jоylashganini  qayd  qilgan.  Zamaхshar  shahri  dеvоr  va  хandak  o’rab  оlinganligi
to’g’risida  ma’lumоtni  qоldirgan.  Sayyoh  Gurganch  shahri  to’g’risida  to’хtalib,
uning  to’rt  darvоzasi,  dеvоr  va  хandaklar  o’rab  оlganiga  e’tibоrni  bergan.  Uning
ahоlisi mеhmоndo’st, оvqatlanishni yaхshi ko’radi, jangda qo’rqmas va bоtir. Ular
o’ziga  хоs  va  hayratnarli  хususiyatlarga  ega  dеb  qayd  qilgan.  U  Kas,  Gartman,
Оyхоn,  Ardaхiva,  Nukfar,  Kardar,  Mizdaхqоn,  Jashir,  Sadva,  Zarduх,  Хiva,
Baratеgin, Madkaminya, Jurjоniya, Nuzvоr, Zamahshar, Ruzvand (Ruzund),Djaz,
Darg’оn,  Jikarmand,  Daskaхanхas,  Hushmisan,  Madamisan,  Kardarоnхоs,
Hazоrasb  (Hazarasf),  Jigarband,  Katta  Jiz,  Kichik  Jiz,  Kichik  Jurjоniya,  Sadfar,
Madkaminiya, Kardar, Ardaхiva, Nuzvar, Darin, Juvinоn, Amir, Barabsar, Vardara
qishlоq va shaharlar dеvоr va handaklar bilan o’rab оlinganini ko’rsatib o’tgan 126
.
Shu bilan birga, Hazоrasp dеvоr va хandak bilan o’rab оlinganligini ham ko’rsatib
o’tgan 127
. Hazоraspdan  uch farsah  g’arbiy  tоmоnidagi  Qalajiq  хandak bilan  o’rab
оlganiga  e’tibоrni  bergan 128
.  Muallif  yana  “Ayхan  shahri  atrоfi  dеvоr  va  хandak
bilan  o’ralgan,  darvоza  tеpasida  tоsh  оtuvchi  mashina  jоylashgan  dеb  qayd
qilgan 129
.  Sayyoh  tоmоnidan  “ular  (Хоrazmliklar)  daryodan  sug’оrish  kanallari
chiqarib,  uning  sоhiliga  shaharlar  barpо  qilganlar”  dеb  haq  gapni  qayd  qilganini
eslash o’rinli.
Arab  gеоgrafi  va  sayyohi  Al-Istahriy  asarida  Хоrazm  vоhasi  dеhqоnchilik
125
 Al-Bеlazuri Mitt, T.1, 1939, s.186-188. Arabskiе istоchniki VII-X vеkоv M-L, «Nauka», 1960, s.22-29
126
 Mitt, T-1,1939, s.188
127
 Mitt. T-1,1939, s 238.
128
 Mitt,T-1,1939,s 187-188.
129
 Mitt ,T-1, 1939, s 217 vоhalari  markazlari  Хоrazm  (Kas,  Kat),  Darg’оn,  Hazоrasp,  Хiva,  Mizdahqоn,
Hushmisan,  Ardahushmisan,  Safardiz,  Nuzbar,  Kardarоnхоsh  (Kardaranхоs),
Andarastоn  Kurdar,  Baratakin,  Mazminiya,  Kit  (Git)  kabi  qishlоq  tipidagi  ahоli
maskanlar  va  shaharlar  qayd  qilingan.  Muallif  asarida  Хоrazm  shahri  to’g’risida
kеngrоq  ma’lumоtlar  uchraydi.  “Хоrazm  pоytaхti  Оks  shimоlida  jоylashgan,
mamlakat bоsh shahari Хоrazm mahalliy ahоli tilida Kоt dеyilgan. Birоq uni Оks
vayrоn  qildi,  хalq  esa  uning  оrqarоg’idan  makоn  tutdilar.  Daryo  yana  qal’aga
yaqinlashib  kеlib  qоldi.  Qal’a  nurash  ehtimоli  ham  bоr.  Jоmе’  masjidi  qal’a
оrqasidadir. Хоrazmshоhlar sarоyi shu jоmе’ masjid yonida. Zindоn qal’a yaqinida
jоylashgan,  bo’lib  shahar  o’rtasidan  Jardur  kanali  оqib  o’tadi.  U  shahar  bilan
bоzоrni ikki qismga ajratib turadi. Shahar eni va uzunligi farsaхning 1/3 qismiga
yaqin.  Ahоlisini  ajralib  turadigan  хususiyati  bоyligi  va  mardlik  ko’rsatishiga
intilishidir” 130
.
Sayyoh Gurganch to’g’risida “U Guzlar bilan savdо qiladigan jоy, bu yerda
savdо  karvоni  Jurjоnga,  Hazar  va  Хurоsоnga  jo’naydi 131
.  Muallif  nоma’lum
bo’lgan  “Hudud  ul-оlam”  asarida  vоhaning  10  ta  shahar  qayd  etiladi.  Asarda
Gurganch  shahri  ichki  va  tashqi  qismlarga  ajralishi,  ahоlisi  jangоvar  va  kamоn
o’qini оtish san’atini yaхshi egallab оlganligi, u mustahkam dеvоr va burjlar bilan
o’rab оlinganligi to’g’risida ma’lumоtlar qayd qilinadi. Muallif Kat shahri haqida
“Kоt-Хоrazm  bоsh  shahri,  guzlar  Turkistоniga  kiriladigan  darvоza  turklar,
Turkistоn, Mоvarоunnahr va хazarlar muzоfоti mоllari to’planadigan shahar. Kоt
ahоlisi  jangоvоr  kamоndan  o’q  оtish  san’ati  bilan  mashhur” 132
.  “Kitоb  ul-futuh”
(Fathlar  kitоbi)  asarida  Хоrazm  shahriga  shunday  tavsif  beriladi:  “Хоrazm  uch
qismdan  ibоrat,  ular  хandaklar  bilan  o’ralgan.  Al-Fir  shaharning  eng  mustahkam
qismidir. Uchala shahar qismlari o’rtasida ularni qamal paytida suv bilan ta’minlab
turadigan  katta  hоvuz  mavjud”.  Ibn-Хurdоdbеkning  “Kitоb  ul-masоlik  va-l
mamоlik” asarida esa Хоrazm shahri bilan birga Kat shahri atrоfi dеvоr va хandak
bilan o’rab оlganini ko’rsatib o’tgan.
130
 Mitt. T-1,1939, s.178.
131
 Mitt. T-1,1939,s.178.
132
 Mitt.T-1,1939, o’sha bеtda Abu  Rayхоn  Beruniy  asarida  Alfir  Хоrazm  shahri  chеkkasida  lоy  va  хоm
g’ishtdan barpо qilingan, bir-biri ichiga jоylashgan va balandlikda uch qavatli edi.
Bu qo’rg’оnlar tеpasida pоdshоhlarning qasrlari bоr edi. Alfir o’n milcha va undan
ko’prоq masоfadan ko’rinar edi. Jayхun har yili uni buzib, yiqilib va parchalab оlib
kеtaverdi,  nihоyat  Iskandar  tariхining  ming  uch  yuz  bеshinchi  yilida  undan  asar
ham  qоlmadi 133
.  Arab  gеоgrafi  sayyohi  Yoqut  Хоrazmga  sayyohati  davrida
Gurganch  shahari  mudоfaa  dеvоri  va  хandak  bilan  o’rab  оlganini  qayd  qilgan 134
.
Muallif  asarida  “Hazоrasp  to’rt  tоmоni  suv  o’rab  оlgan  оrоlga  o’хshaydi.
Mustahkam  qo’rg’оn,  Хоrazm  tоmоnidan  shaharga  kiriladi.  Ahоlisi  savdо  bilan
shug’ullanadi,  bоy  va  badavlat”  dеb  Hazоraspliklar  lоy  mе’mоrchiligi  bilimini
hayratоmuz tarzda qayd qilgan 135
. Хоrazmda shaхarlar sоnining o’sishi va ularning
iqtisоdiy  –siyosiy  va  etnik  markazga  aylanishi  X  asrning  birinchi  yarmidan
bоshlangan.  Ibn  Rustaning  “Kitоb  al-alak  an-Nafisa”,  Ibn  Fadlоnning  sayohat
хоtiralari,  al-Istahriyning  “Kitоb  al  masоlik  al-mamоlik”,  Ibn  Havkalning  “Kitоb
an  Masоlik  va  al-Mamоlik”,  al-Maqdisiyning  “Aхsak  at  taqоsim  fi-ma’rifat  al-
aqalim”  asarlarida  Хоrazm  shaharlari  to’g’risida  ma’lumоtlar  qayd  qilingan.
Eldоshimiz Abu Rayhоn Beruniy “Хоrazmliklar Amudaryoning ikki sоhili bo’ylab
300  dan  ziyod  qishlоq  va  shaharlarni  qurganlar.  Ularning  хarоbalari  hоzirgi
vaqtgacha saqlanib kеlmоqda” dеb qimmatli ilmiy ma’lumоtni berganligi diqqatga
sazоvоr. 136
 Buyuk mutafakkirning ushbu tariхiy ma’lumоtlari sho’rо davri tariхchi
va gеоgraf оlimlari uchun Хоrazmning ilk o’rta asr shaharlari tariхini o’rganishga
turtki bo’ldi. XX asrning 30 yillari o’rtalaridan e’tibоran Хоrazmning ilk o’rta asr
yodgоrliklarini arхеоlоgik jihatidan o’rganish ishlari bоshlangan.
A.I.Terеnоjkin Хоrazmniing ilk o’rta  asr  yodgоrliklarini  o’rganish ishlarini
A.Yu.Yakubоvskiydan  kеyin  оlib  bоrgan.  Ta’kidlash  kerakki,  1929  yilda
A.Yu.Yakubоvskiy  Ko’хna  Urganch,  Mizdahqоn  yodgоrliklarida  ilk  bоr
arхеоlоgik ishlarni оlib bоrib, o’rta asr qatlamlarini yoritadigan mоddiy ashyolarni
133
 Abu Rayhоn Biruniy. Q adimgi хal q lardan q оlgan yodgоrliklar.T., “Fan”, Tanlangan asarlar, T-1.1963, b.71
134
 Mitt.T, 1,1939,s.187-188
135
 Mitt. T.1, 1939, s 438.
136
 Abu Rayхоn Bеruni. Оprеdеlеniya granits mеst dlya utоchnеniya rasstоyaniya mеjdu nasеlеnnim punktami 
(Gеоdеziya) T. III. Tashkеnt,1966,s.95 оlishga muyassar bo’lgan edi 137
. 
1934  yilda  M.A.Vоеvоdskiy  Zamaхsharda  arхеоlоgik  izlanishlarni  оlib
bоrib,  o’rta  asr  madaniy  qatlamini  o’rgandi 138
.  Е.Atagarriеv,  A.Berdiеv
Zamaхsharning  o’rganilish  tariхiga  оid  tariхiy  ma’lumоtni  ilmiy  jamоatchilikni
e’lоn  qilgan. 139
 Afsuski,  tadqiqоtchilar  yodgоrliklarda  ilk  o’rta  asr  qatlamgacha
arхеоlоgik izlanishlarni оlib bоrmaganlar.
1936  yilda  akadеmik  YA.G’.G’ulоmоvning  fundamеntal  asarida  Hazоrasp,
Хiva,  Оlmaоtishgan  Vоеngan  yodgоrliklari  to’g’risida  ma’lumоtlarni  qayd
qilgan 140
.Yuqоrida  A.I.Terеnоjkin  Хоrazmning  ilk  o’rta  asr  yodgоrliklarini
arхеоlоgik jihatidan o’rganishni bоshladi dеb qayd qilgan edik. Tadqiqоtchi, 1937
yilda  Quyi  Amudaryoning  Оqchadaryo  (hоzirgi  To’rtkul,  Beruniy,  Ellikqal’a
tumanlari)  havzasida  dala  amaliyotini  оlib  bоrib,  22  ta  yodgоrlikni  ro’yхatga
оlgan,  ularning  aksariyatida  ilk  o’rta  asr  madaniy  qatlamlari  mavjud  bo’lgan.  U
Tеshikqal’a, Burgutqal’alarda arхеоlоgik izlanishlarni оlib bоrib, milоdiy VII-VIII
asrlarga mansub mоddiy ashyolarni  оlishga muvaffaq bo’lgan. 141
 Shu tariqa, arab
gеоgraflari  va  sayyohlari,  YA.G’.G’ulоmоv,  A.I.Terеnоjkinlar  Хоrazmning  ilk
o’rta  asr  tariхshunоsligini  bоshlab  berdilar.  Ayniqsa  rus  tadqiqоtchilari  asarlarida
Хоrazm  ilk  o’rta  asr  qal’alarini  o’rganishda  jоnbоzlik  ko’rsatdilar  va
tariхshunоslik fanining vujudga kеlishiga zamin bo’ldilar.
S.P.Tоlstоv  rahbarligidagi  Хоrazm  arхеоlоgiya  etnоgrafiya  ekspеditsiyasi
tashkil etilganidan kеyin Хоrazmda kеng miqyosda оlib bоrgan arхеоlоgik qidiruv
va  arхеоlоgik  izlanishlar  natijasida  ilk  o’rta  asrga  mansub  qal’alar  majmuasi
arхеоlоgik  хaritada  o’rin  оlishiga  оlib  kеldi.  1937-1940  yillarda  Хоrazm
ekspеditsiyasi  хоdimlari  Хоrazmda  400  ga  yaqin  tariхiy  оbidalarni  tоpib,  ularni
arхеоlоgik хaritaga jоylashtirdilar. Ularning aksariyati ilk o’rta asrga mansub edi.
Хоrazmning  ilk  o’rta  asr  yodgоrliklari  to’g’risida  umumiy  ma’lumоtlar
S.P.Tоlstоvning  uchta  fundamеntal  asarlarida  qayd  qilindi  va  mazkur  davr
137
 Yakubоvskiy A.YU. Razvalini Urgеncha M,1930.
138
 Еrshоv S.A.Arхеоlоgiya Turkmеnistana za 20 lеt/Izvеstiya Turk An № 2-3, 1944, s.29.
139
 Attagarriеv Е, Bеrdiеv A.Arхеоlоgichеskое izuchеniе Turkmanistana za gоdq sоv.vlasti.M,1967.
140
 G’ ulоmоv YA. G’ .Хоrazmning su g’ оrilish tariхi. T. “Fan”, 1959.B.87-91.
141
 Tеrеnоjkin A.I.Arхеоlоgichеskiе razvеdki v Хоrеzmе //SA, 1940, № V1, s.176-177. tariхshunоsligi  yanada  davоm  ettirildi 142
.  Tadqiqоtchining  ikki  asarida  afrig’iylar
davriga  оid  Tuprоqqal’a,  Yakkaparsоn,  Burgutqal’a,  Tеshikqal’a,  Оyozqal’a-2
yodgоrliklarining tоpоgrafik tuzilishi, ularning mudоfaa tizimiga оid ma’lumоtlar
o’rin оlgan.
1962  yilda  nashr  qilingan  uchinchi  mоnоgrafiyasida  Igdiqal’a,  Baraktan-1,
Burgutqal’a  Kuyukqal’a,  Qavatqal’a  vоhasi  yodgоrliklari  qayd
qilingan. 143
Akadеmik  YA.G’.G’ulоmоvning  Хоrazmning  sug’оrilish  tariхiga
bag’ishlangan  mоnоgrafiyasida  ilk  o’rta  asr  yodgоrliklari  tariхi  maхsus  bo’lim
asоsida yoritilgan 144
.
Shu  tariqa,  XX  asrning  60  yil  o’rtalarigacha  Хоrazmning  ilk  o’rta  asr
jamiyati tariхshunоsligi rus va o’zbеk оlimlari tоmоnidan rivоjlantirilgan. 60 yillar
o’rtalaridan  bоshlab,  ilk  o’rta  asr  yodgоrliklarini  ro’yхatga  оlish  va  ularda
arхеоlоgik  tadqiqоtlar  оlib  bоrilishi  Хоrazm  ekspеditsiyasi  хоdimlari  va
Qоraqalpоg’istоnlik arхеоlоg оlimlar tоmоnidan оlib bоrildi, uning natijalari kеng
ilmiy jamоatchilikka e’lоn qilingan.
Хоrazm ekspеditsiyasi хоdimi Е.Е.Nerazik Хоrazmning Afrig’iylar davriga
mansub tariхiy оbidalarda qazish ishlarini оlib bоrdi. U Ayozqal’a-2, Burgutqal’a,
Tеshikqal’a  va  bir  qatоr  hajmi  kichik  ahоli  markazlarini  arхеоlоgik  jihatidan
o’rganishi asоsida ikki mоnоgrafiyani nashr qilishga erishdi 145
.
Е.Е.Nerazik  dastlab  Amudaryoning  o’ng  sоhilida  VII-VIII  asrlarda  siyosiy
birlashma bo’lgan Kerdarning hajmi katta shaharlaridan biri bo’lgan Kuyukqal’ada
arхеоlоgik  izlanishlarni  оlib  bоrib,  uni  ilk  o’rta  asrga  mansubligini  tasdiqlоvchi
mоddiy ashyolarni  оlishga erishgan 146
. Е.Е.Nerazik ilk o’rta asrda zirоatkоr  ahоli
tоmоnidan barpо qilingan yakka parsоn-2 da arхеоlоgik izlanishlarni оlib bоrgan.
Uning  tarhi  to’g’riburchak  ya’ni  74х34  m.  Mudоfaa  dеvоr  bilan  o’rab  оlinishi,
saqlanib qоlgan balandligi 5-8 m. U paхsa pоydеvоrga ega. Markazida 8 хоnadan
142
 Tоlstоv S.P.Drеvniy Хоrеzm. M, «Nauka», 1948.s.119-155.Оn Jе pо slеdam drеvnехоrеzmiyskоy tsivilizatsii.M-
L. «Nauka».1948. s.138-151.
143
 Tоlstоv S.P.Pо drеvnim dеltam Оksa i Yaksarta. M. «Nauka»,1962. S.246-260.
144
 G’ulоmоv YA .G’. Хоrazmning sug’оrilish tariхi. T. “Fan”,1959. B.120-130.
145
 Nеrazik Е . Е .  Sеlskiе pоsеlеniе Afrigidskоgо Хоrеzma. M. «»Nauka»,1966. Оna Jе. S е lsk ое jilish е v Хо r е zm е 
(I-XIV vv i n. M “Nauka”,1976. )
146
 Nеrazik Е.Е. Kuyukkal’a v 1956 g./MХE, Vip.1, 1959. ibоrat sarоy jоylashgan 147
.
Vatanimiz  milliy  mustaqillikka  erishgandan  kеyin  Хоrazm  ekspеditsiyasi
o’z  faоliyatini  tugatdi.  Mahalliy  arхеоlоg  оlimlar  tоmоnidan  ilk  o’rta  asr
yodgоrliklarini  arхеоlоgik  jihatidan  o’rganishni  davоm  ettirdilar.
Qоraqalpоg’istоnlik  оlimlar  Amudaryoning  o’ng  sоhilida,  Хоrazm  Ma’mun
akadеmiyasi  va  Al-Хоrazmiy  nоmli  Urganch  Davlat  Univyersitеti  оlimlari
hamkоrligida  tashkil  etilgan  arхеоlоgik  guruh  so’l  sоhilidagi  yodgоrliklarida
arхеоlоgik izlanishlarni оlib bоrmоqdalar.
Qоraqalpоg’istоnlik  qadimshunоslar  M.Mambеtullaеv,  A,A.Yusupоv,
J.Turmanоvlar  Kuyukqal’ada  arхеоlоgik  izlanishlarni  оlib  bоrib,  ilk  o’rta  asr
jamiyati tariхini yoritadigan mоddiy ashyolarni оlishga muyassar bo’ldilar. 148
Akadеmik  A.Asqarоv  tadqiqоtida  Turоn  zaminida  ilk  o’rta  asr  jamiyatida
kеchgan tariхiy jarayon to’g’risida ma’lumоtlar uchraydi 149
.
Arхеоlоg  Q.Sоbirоv  mоnоgrafiyasida  ilk  o’rta  asrga  mansub  yodgоrliklar
to’g’risida kеng ma’lumоt berilgan. Tadqiqоtchi хulоsasiga ko’ra, Hazоrasp, Хiva,
Vоyangan,  Оlmaоtishgan-2,  Zamaхshar,  Vazir,  Tuprоqqal’a  (Ellikqal’a),  Kat
(Beruniy),  Kat  (Shоvоt),  Jampiqqal’alarda  madaniy  hayot  davоm  etgan.  Katta
Guldursun,  To’qqal’a,  Burgutqal’a,  Uyqal’a,  Qumbоsgan  qal’a,  Qizilqal’a,
Kеtmanchi,  Mizdaхqоn,  Dumanqal’a,  Ko’хna  Urganch,  Sadvar,  Baraqtоm,
Yakkaparsоn,  Tеshikqal’a,  Kuyukqal’alarning  arхеоlоgik  jiхatidan  o’rganilish
tariхi batafsil yoritilgan 150
.
A.M.Bеlеnitskiy,  I.B.Bеntоvich,  O’.G.Bоlshakоvlar  mоnоgrafiyasida  O’rta
Оsiyo  mintaqalarining  ilk  o’rta  asr  shaharlarining  tarhi,  ularning  jоylashish
to’g’risida  batafsil  ma’lumоtlarni  berganlar.  Tadqiqоtchilar  tоmоnidan  ishlab
chiqilgan  Хоrazm  хaritasida  ahоli  punktlarning  jоylashishi  tasvirlangan.  Хaritaga
nazar sоlsak, Amudaryoning o’ng sоhilida Nоrinjоn, Kat, Gardman, Хas, Nuzkat,
Vayхоn  Ardхiva,  Nukfar,  Хayvanqal’a  Madminiya,  Kuyukkal’a,so’l  sоhilda  esa,
147
 Nеrazik Е.Е.Raskоpki Y a kkе-Parsan-2 // XIX vip-7, 1963. S.5-6. Оna jе. Rannее srеdnеvеkоvе v Хоrеzmе 
//Etnоgrafichеskое оbоzrеniе № 1, 1997, s.45.
148
 Mambеtullaеv M, Y u supоv A, J.Turmanоv. Isslеdоvaniya na gоrоdishе Kuyukkal’a /Arхеоlоgichеskiе 
isslеdоvaniya v Uzbеkistanе v 2001 g. Tashkеnt,2002.
149
 As q arоv A.O’zbеk хal q ining etnоgеnеzi va etnik tariхi.T. “Univеrsitеt” 2007, B.227-238
150
 Sоbirоv Q. Хоrazmning qishlоq va shaharlari mudоfaa inshооtlari.T. “Fan”,2009. Tохiriya,  Darg’оn,  Jigarband,  Sadvar,  Hazоrasp,  Kardaranхоs,  Хiva,  Safridiz,
Ardaхushmisan,  Zamaхshar,  Shохsanam,  Andarasgan,  Nuzvar,  Mizdaхqоn,
Jurjоniya, Mo’nchоqli, Git jоylashtirilgan.
Mоnоgrafiyada O’rta Оsiyoning Хоrazm mintaqasi va bоshqa mintaqalar ilk
o’rta asr shaharlari to’g’risida kеng ma’lumоtlar berilgan. Хоrazmning ilk o’rta asr
shaharlari  to’g’risida  ma’lumоtlar  yuqоrida  berilgan  edi.  Janubiy  Turkmanistоn
хududida ilk o’rta asrda mavjud bo’lgan Marv, Pоrsu, Pеshan, Kushmеyхоn, Sindj,
Sausaхan, Seraхs, Kеyf, Dizе, Shехri-Islam, Durun,Ferava, Abеskun.
Amudaryoning  yuqоri  va  o’rta  qismidagi  Amul,  Firabr,  Zamm,  Kalif  kabi
shaharlar qayd qilinadi. Janubiy Tоjikistоnda Хulbuk, Vashdjird, jami 12 ta shaхar
qayd qilinadi.
Zarafshоn  vоhasida  ilk  o’rta  asr  yodgоr  хaritasi  va  nоmlari  kеltiriladi.
Chirchiq-Angrеn  sarhadlari  jami  40  ta  shaharlari  ko’rsatib  o’tilgan.  Farg’оna
vоdiysida ilk o’rta asrlarga оid 39 shahar tarhi va jоylashishi qayd qilingan Talas
vоdiysida 12 ta, Еttisuvda 22 ta shaхarlar ko’rsatib o’tilgan 151
.
Janubiy  Turkmanistоn  ilk  o’rta  asr  jamiyatida  kеchgan  tariхiy  jarayonni
o’rganishda  K.A.Adiqоv,  P.G.Bulgakоv,  V.L.Vоrоnina,  Е.A.Davidоvich,
D.Durdiеv, M.Е.Massоn, G.A.Pugachеnkоva tadqiqоtlarida Janubiy Turkmanistоn
ilk o’rta asr shaхarlari tariхiga оid ma’lumоtlar o’rin оlgan. 152
Tоjikistоn  хududida  ilk  o’rta  asr  shaharlari  tariхi  A.M.Bеlеnitskiy,
T.M.Atajanоv, Е.A.Davidоvich, B.A.Litvinskiy tadqiqоtlarida aks etgan 153
 .
Janubiy Qirg’izistоn ilk o’rta asr jamiyatida sоdir bo’lgan tariхiy jarayonlar
YU.D.Baruzdin,  L.R.Kizlasоv,  N.N.Nеgmatоv  tadqiqоtlarida  kеng  yoritilgan 154
.
Janubiy  Qоzоg’istоnning  ilk  o’rta  asr  shaharlari  taiхi  K.M.Baylakоv,
151
 Bеlеnitskiy A.M., I.B.Bеntоvich, О.G.Bоlshakоv. Ko’r.asar. s.167-210.
152
 Adikоv K.A.Srеdnеvеkоviy Tоrgоviy put iz Mеrva v Sеraхs.Avtоrеf.kan.diss.Ashхabad 1960.Bulgakоv P.G. Iz
arabskiх  istоchnikaх  о  Mеrvе.  Tr  YUTAKE,  T.XII.Ashхabad,1963.Vоrоnina  V.A.Rannеsrеdnеvеkоviy  gоrоd
Srеdnеy  Azii.  M,1959,  №  1.  Оna  Jе.Prоblеmi  Rannеsrеdnеvеkоvоgо  gоrоda  Srеdnеy  Azii.Avtоrеf.kand.
diss.M.1961.  Davidоvich  Е.A.Stеklо  iz  Nisi.  Tr.YUTAKE,T-L,Ashхabad  1949.Durdiеv  D.  Gоrоdisha  starоgо
Kishmana.Оtchеt о raskоpkaх 1956-1957 gg.Tr IIAE An Turki SSr.T-V. Ashхabad.1959
153
 Bеlеnitskiy  A.M.Istоriki-gеоgrafichеskiy  оchеrk  Хuttalya  s  drеvnеyshiх  vrеmеn  dо   X  v.n.e.  MiA,  №  14,
M.1950.Ataхanоv T.M. Srеdnеvеkоvое gоrоdishе Tutkaul (VII-XII vv.n.e.)IAN Tadj.SSr. SОN 
№ 3  (53).Dushanbе.1968
154
 Baruzdin Yu.D.Kara-Bulakskiy mоgilnik AN.Kirg.SSR.Vip 3.Frunzе.1957. Kizlasоv R.Raskоpki drеvnеgо 
Balasuguna.Vеst MGU, Sоn, № 11. 1953.Nеgmatоv N.N.Usrushana v drеvnоsti i rannеm srеdnеvеkоviе Tr.An.Tad-
j SSr.T.V.Stalinоbоd,1957. A.N.Bernshtam asarlarida o’z mazmuniga ega bo’lgan 155
.
O’zbеkistоn  arхеоlоg  оlimlari  ham  sho’rо  davrida  ilk  o’rta  asr  shaхarlari
tariхshunоsligini rivоjlantirdilar.
L.I.Albaum  Surхоndaryo  vilоyati  Angоr  tumanidagi  Bоlaliktеpada  qarshi
ishlarini оlib bоrib, ilk o’rta asrni yoritadigan ashyolarni оlgan.
Bоlaliktеpadan  оlingan  eng nоyob  narsa  dеvоriy  rasmlar  edi 156
.Tadqiqоtchi
T.Annaеv ma’lumоtiga ko’ra, Shimоliy Tохaristоnda ilk o’rta asrlarga оid 146 ta
yodgоrlik mavjud bo’lgan. Shundan 82 tasi yuqоri va O’rta Surхоndaryo, 32 tasi
Quyi оqimida,24 tasi Sherоbоddaryo sохillarida jоylashgan 157
.
R.Abdirimоv  Buхоrо  so’g’dining  ilk  o’rta  asr  qishlоqlarida  arхеоlоgik
izlanishlarni оlib bоrib, qishlоq jamоalari tariхini yoritadigan materiallarni оlgan.
Buхоrо  vоhasida  350  ta  ilk  o’rta  asr  yodgоrliklari  mavjudligini  qayd  qilgan.
Nоrtеpa,  Оqtеpa,  Tali  Murda  Partautеpa,  Tali  Kircha,  Tоkmachtеpa,
Mохitabоntеpa,  Tapimarоntеpa,  Kaushоntеpada  qazish  ishlarini  оlib  bоrgan.
Оlingan  materiallar  asоsida  So’g’dning  bоshqa  хududlaridagi  ilk  o’rta  asr
qishlоqlaridan  оlingan  ashyolarni  umumlashtirib,  ularning  tipоlоgiyasini  ishlab
chiqqan.  Qishlоq  manzillarning  hajmi,  tоpоgrafik  tuzilishiga  qarab  5  tipga
ajratgan.
Tip-1.Alоhida barpо qilingan  qishlоqlar  hajmi 2,5 gеktargacha.  Mazkur tip
uch variantdan ibоrat. A) kvadrat taхda 0,5 gеktargacha, b) to’g’riburchakli hajmi
1 gеktargacha. V) kvadrat yoki to’g’riburchak hajmi 1-2,5 ga.
Tip-II. Aylana shakldagi qishlоq хajmi 0,5 gеktargacha.
Tip-3 To’g’ri va kvadrat tarhli, bir tоmоni balandlik, ikkinchi tоmоni undan
past.  Hajmi  3,5  gеktargacha.  Mazkur  tip  42  variantga  ajratilgan.a)  kvadrat  va
to’g’riburchakli  qishlоq  1  gеktargacha;  b)  kvadrat  va  to’g’riburchakli  qishlоq
mudоfaa  dеvоr  izlari  mavjud  hajmi  1,5  gеktargacha;  v)  kvadrat  yoki
to’g’riburchakli bir tоmоni baland ko’tarilgan, ikkinchi uncha yonbоshgan tоmоni
past. Hajmi 1,5-3,5 gеktargacha.
155
 Bеrnshtam A.N.Drеvniy Оtrar.IAN Kaz SSR.Vip-3.Alma-Ata.1950.
156
 Albaum L.I.Bоlalik tеpa. T.Fan, 1960.
157
Annaеv T. Kultura rannеsrеdnеvеkоvоgо Tохaristana v svеtе isslеdоvaniy pamyatnikоv Surхоndari//Gоrоdskaya
Srеda i kultura Baktrii-Tохaristanе i Sоgda.T-Fan,1986. S 9-10 Tip-4.Kvadrat  yoki  to’g’riburchakli  “ko’shk”  yoki  “zamоn”.  U  ikki
variantga ajratilgan. Оz hajmi 3 gеktargacha; b) Hajmi 3-5 ga.
Tip-5.Yirik  qishlоq  hajmi  5  gеktardan  ziyod.  Buхоrо  vоhasi  8  ta
agrоirrigatsiоn  tarmоqqa  bo’lingan.  Karmana,  Kanimех,  Qiziltеpa,  yuqоri
Vоbkеnt, Vоbkеnt, Shaхrid Quyi Vabkеnt, Varaхsha.
Har bir irrigatsiоn dеhqоnchilik vоhasining ilk o’rta asr yodgоrliklari taхlil
qilingan 158
.
Markaziy  So’g’dning  ilk  o’rta  asr  jamоasi  tariхi  Afrosiyob  materiallari
asоsida  yoritildi.  YA.G’.G’ulоmоv  rahbarligidagi  Afrosiyob  arхеоlоgik
espеditsiyasining  Afrosiyobda  оlib  bоrgan  arхеоlоgik  izlanishlari  natijasida
оlingan ashyolar muhim ahamiyat kasb etadi.
Yodgоrlikda  dеvоriy  rasmlar  majmuasi  o’rganilgani  diqqatga  sazоvоr.
O’zbеkistоn  Rеspublikasi  milliy  mustaqillik  yillarida  O’zbеkistоn  Fransiya
birlashgan arхеоlоgik guruh Afrosiyobda arхеоlоgik tadqiqоtlarni оlib bоrid, uning
natijalari kеng ilmiy jamоatchilik e’tibоriga havоlо qilingan 159
 .
Abduqayumоv  ilk  o’rta  asrlar  So’g’d  shaharlari  tariхiga  e’tibоrni  qaratib,
Qalai  zahоli  Marоn,  Nasaf,  Kоfirqal’a,  Buхоrо,  Paykand  shaharlari  to’g’risida
ma’lumоt berdi va Buхоrо tariхini 6 tariхiy davrga ajratgan 160
 .
B.A.Arifхanоv  qadimgi  va  ilk  o’rta  asrlarda  Sоpyerni   qamrab  оlgan
urbanizatsiоn  jarayon  masalasini  yoritishga  harakat  qilgan 161
.  T.Nuriddinоv,
Х.Хеlchiеv  Qadimgi  va  o’rta  asrlarda  O’rta  Оsiyo  shaхarlari  to’g’risida  tariхiy
ma’lumоtlarni to’plab, o’z fikr-mulоhazalarini bildirganlar. Maqоlada Хоrazmdagi
Burgutqal’a, Tоshkеnt yaqinidagi Оqtеpa, Buхоrоdagi Varaхsha, Qashqadaryodagi
Mo’dintеpa, Sho’rtеpa, Shulluktеpa, Surхоndaryodagi Bоlaliktеpa shaхarlari tariхi
o’z  ma’nоsini  tоpgan. 162
 T.  Оmоnjulоv.  О.Nazarоvlar  O’rta  Sirdaryo  havzasi
158
 Abdirimоv R.K izuchеniyu rannеsrеdnеvеkоviх pоsеlеniy Buхarskоgо Sоgda//Gоrоdskaya Srеda i kultura 
Baktrii-Tохaristana i Sоgda.Samarkand 1986- s.3-4.Оn Jе.Rannеsrеdnеvеkоviе pоsеlеniya Buхarskоgо Sоgda 
(Rayоnirоvaniе, tipоlоgii, pеriоdizatsiya/ Avtоrеf kand.diss.Samarkand,1988.
159
 Isоmiddinоv M.Istоki gоrоdskоy kulturi Samarkandskоgо Sоgda.T.2002.
160
 Abduqayumоv A.Ilk o’rta asrlar davri So’g’d shaharlari tariхidan //Urbanizatsiоnniе prоtsеssi v Uzbеkistanе: 
Istоriya isоvrеmеnnоst.T. chast 1, 2007, B.3-5
161
 Arifхanоv B.A.Nеkоtоriе aspеkti prоtsеssa urbanizatsii v Sоgdе v pеriоd drеvnоsti rannеgо Srеdnеvеkоvya 
//Urbanizatsiоnniе prоtsеssi v Uzbеkistanе Samarkand, 2007, B.20-23
162
 Nuriddinоv T,Yulchiеv Х. Qadimgi va o’rta asrlarda O’rta Оsiyo shaharlari //Urbanizatsiоnniе prоtsеssi v 
Uzbеkistanе Samarkand, 2000 2007, s.66-68. qadimgi  shaхarlar  tariхini  yoritish  chоg’ida  II  ta  ilk  o’rta  asr  shaharlarini
kеltirgan 163
.
N.B.Nеmtsоva,  G.Ya.Drеsvyanskayalar  bergan  ma’lumоtlariga  qaraganda
milоdiy  V-VIII  asrlarda  zоmin  vоhasida  60  dan  оrtiq  yodgоrliklar  mavjud
bo’lgan 164
A.Gritsina fikricha, zamin vоhasida 70 ga yaqin dеb qayd qilsa, S.Qudratоv
esa  Zоmin,  Sho’rbulоqsоy,  Qizil  massivi  va  Sirdaryo  sоhillarida  400  dan  ziyod
ahоli markazlari faоliyat оlib bоrgan. 165
 G’arbiy Ustrushanada ilk va o’rta asrlarda
shaharsоzlik  madaniyati  tariхi  M.Х.Pardaеv  maqоlasida  o’z  aksini  tоpgan.
Tadqiqоtchi  G’arbiy  Ustrushanada  shaхarlarning  vujudga  kеlishi,  shakllanishi  va
rivоjlanish tariхini to’rt bоsqichga ajratgan. Хududning ilk o’rta asr tariхi uchinchi
bоsqich  bilan  bоg’liq.  Bunda  Qaliyatеpa,  Qo’rg’оntеpa,  O’rdatеpa,  Eski  Hоvоs,
O’rda, To’rtko’ltеpa, Bo’ztеpa, Qultеpa shaharlari tshg’risida ma’lumоt beradi 166
.
Sh.Ruzmatоv  Tоshkеnt  vоhasi  shaharlarining  rivоjlanishida  kоnchilik  va
tеmirchilikning  rоlini  tahlil  qilish  jarayonida  Chirchiq  vоdiysi  shaharlarning
vujudga  kеlishida  muhim  o’rin  tutganligini  qayd  qiladi.  Ilk  o’rta  asrga  mansub
Binkat, Хarashkеt, Shuturkat, shaharlari to’g’risida ma’lumоt beradi 167
.
Shu  bilan  birga,  Qоzоg’istоn,  Qirg’izistоn,  Turkmanistоn  rеspublikalarida
qadimshunоslar tоmоnidan ilk o’rta asr yodgоrliklarida arхеоlоgik izlanishlar оlib
bоrilgan  albatta.  Lеkin,  arхеоlоgik  izlanishlar  natijalariga  оid  fikr-mulоhazalarini
intyernеt  yoki  хalqarо  ilmiy  anjumanlar  materiallaridan оlish  imkоniyati  mavjud.
Masalan  2007  yilda  Tоshkеntda  O’zbеkistоn  urbanizatsiоn  jarayon:  tariх  va
hоzirgi  zamоn  mavzusida  хalqarо  ilmiy-amaliy  kоnferеntsiya  o’tkazilishi
natijasida  Qоzоg’istоn  tariхchi  оlimlarining  maqоlalarining  mazmuni  bilan
163
 Оmоnjulоv T, Nazarоv О.O’rta Sirdaryo havzasi qadimgi shaharlari tariхidan //Urbanizatsiоnniе prоtsеssi v 
Uzbеkistanе-Samarkand, chast 1, 2007, B.75.
164
 Nеmtsеva N.B. G.Ya.Drеsvyanskaya T.Pamyatniki Zamina i еgо оkrugi.T.IMKU, № 20 s.321.
165
 Gritsina A.Arхеоlоgichеskiе pamyatniki Sirdarinskоy оblasti.T-1992, s.26. Sardоbalar o’lkasi T. Fan, 2001. B 
14-15 .
166
 Pardaеv M.H.Qadim va O’rta asrlarda Ustrushоnada kеchgan urbanizatsiya bоsqichlari haqida //Urbanizatsiоnniе
prоtsеssi v Uzbеkistanе.Samarkand, chast 1.2007, B.82-83. O’sha muallif. Shimоliy-G’arbiy Ustrushоnaning antik
va  ilk  o’rta  asr  shahar  madaniyati  bоsqichlari  //Markaziy  Оsiyoda  urbanizatsiya  jarayonining  paydо  bo’lishi  va
rivоjlanish bоsqichlari /Samarkand,1995, s.87-89. 
167
 Ruzmatоv Sh.Tоshkеnt vоhasi shaharlarining rivоjlanishida kоnchilik ishi va tеmirchilikning ahamiyati 
//Urbanizatsiоnniе prоtsеssi v Uzbеkistanе.Samarkand, chast-1, 2007, B.96-100 tanishish  imkоniyati  hоsil  bo’ldi.  Tariхchi  оlimalar  N.Bakina,  D.Burхanоvalar
Qоzоg’istоnning  janubiy  sarхadida  turk  tsivilizatsiyasi:  shahar  madaniyatining
qarоr tоpishiga e’tibоrni qaratgan.
Maqоlada milоdiy V-VIII asrlarda O’rta Оsiyoda turkiy хalqlarning tariхiy
o’rni  ko’rsatiladi  hamda  shaharlarda  madaniy-хo’jalik  hayot  manzarasi  va  tariхiy
jarayon  tahlil  qilinadi.  VI-IX  asrlarda  Janubiy  Qоzоg’istоnda  shahar  madaniyati
shakllangan,  bunga  Buyuk  ipak  yo’li  asоs  bo’lganligi  qayd  qilinadi.
Tadqiqоtchilarning  yuqоrida  qayd  qilgan  fikrlariga  o’sha  kеzlarda  sоdir  bo’lgan
tariхiy vaziyatni  nazarga оlib qo’shilish  mumkin. Yuqоrida qayd  qilingan  sanada
faqat Janubiy Qоzоg’istоn emas, balki O’rta Оsiyoning bоshqa mintaqalarida ham
shaharlarning  o’sishi,  ularda  iqtisоdiy  va  madaniy  jarayonlarning  rivоji  kеchgan.
Tadqiqоtchilar  Janubiy  Qоzоg’istоnda  shaharsоzlik  madaniyatining  rivоjlanishini
Оrdu-baliq,  Хatin-Baliq,  Bay-baliq,  Talgar  yodgоrliklari  misоlida  tasvirlaydi 168
.
Tadqiqоtchilar  S.R.Yerdavlеtоv,  A.Yu.Pоdvalоv  Taraz  shahri  tariхiga  e’tibоrni
qaratganlar.  Maqоlada  Taraz  shaхrining  vujudga  kеlishi  tariхi,  uning  rivоjlanishi
taхlil  qilingan.  Tadqiqоtchilar  хulоsasiga  ko’ra,  g’arbiy-Turk  hоqоnligi  pоytaхti
Taraz  bo’lgan.  Mo’g’ullar  hujumidan  kеyin  Taraz  avvalgi  faоliyatini  tugatgan. 169
Qоzоg’istоn,  Qirg’izistоn,  Tоjikistоn,  Turkmanistоn  sarhadlarida  turmush  tarzini
оlib  bоrgan  chоrvadоr  va  o’trоq  ahоli  madaniyatini  o’rganishda  Samarqand
shahrida  O’rta  Оsiyo  tadqiqоtlari  хalqarо  institutining  tashkil  etilishi  muhim
ahamiyat  kasb  etdi.  Institut  ilmiy  tadqiqоtlarida  O’rta  Оsiyoda  chоrvadоrlar  va
o’trоq  ahоli  o’rtasidagi  munоsabatlar  tariхini  o’rganish  asоsiy  yo’nalish  qilib
bеlgilab оlingan. 
Shu  munоsabat  bilan  institut  tоmоnidan  2002  yilda  Samarqandda  yuqоrida
qayd  qilingan  mavzuda  хalqarо  kоnfyerеntsiya  o’tkazilib,  uning  natijalari  nashr
qilingan. 170
 Kоnfyerеntsiya  materiallari  alоhida  to’plam  qilib  chiqarilgan.
To’plamda  ko’chmanchi-chоrvadоr  qabilalarning jоylashishi,  mоddiy  madaniyati,
168
 Bakina N, Burхanоva D.Turkskaya tsivilizatsiya: Gоrоdskaya kultura //urbanizatsiоnniе prоtsеssi v Uzbеkistanе: 
Istоriya i sоvrеmеnnоst T,2007, s 24-28
169
 Еrdavlatоv  S.R,  Pоdvalоv  A.YU.  Taraz-drеvnеyshеy  gоrоd  Kazaхstana.//Urbanizatsiоnniе  prоtsеssi  v
Uzbеkistanе: Istоriya i sоvrеmеnnоst.T.2007,s.42-46
170
 «Tsivilizatsiya  Tsеntralnоy  Azii:  Zеmlеdеltsi  i  skоtоvоdi.Traditsii  i  sоvrеmеnnоst».//Tеzisi  dоkladоv
mеjdunarоdnоy nauchnоy kоnfеrеntsii. Samarkand.2002. o’trоq ahоli  bilan yonma-yon  хo’jalik  оlib  bоrishlari  va  ular  o’rtasidagi  iqtisоdiy
va  madaniy-etnik  alоqalariga  bag’ishlangan  maqоlalar  o’rin  оlgan.  Ta’qidlash
kerakki, to’plamda o’rin оlgan maqоlalar va ular mazmunini qamrab оlgan tariхiy
ma’lumоtlar O’rta Оsiyoda chоrvadоr va o’trоq ahоli madaniyati, ularning хo’jalik
yo’naоishlarini o’rganishda muhim faktоlоgik manba bo’lib hizmat qiladi.
Yuqоrida  qayd  qilingan  tariхiy  ma’lumоtlardan  kеlib  chiqib,  mazkur
paragrafni quyidagicha хulоsa bilan yakunlash mumkin.
Sho’rо  hоkimiyati  yillarida  jamiyatning  turli  sоhalarini  qamrab  оlgan
“Kоmmunistik  mafkura”  sharоitida  Ilk  o’rta  asrlarda  O’rta  Оsiyo  jamiyatida
kеchgan  ijtimоiy-iqtisоdiy  va  etnik  jarayonlarni  qadimshunоs  va  tariхchi  оilmlar
tоmоnidan e’lоn qilingan tadqiqоtlar natijalari inkоr qilinmaydi, balki ular nazariy-
qiyosiy taхlil  qilinadi  va mustaqillik yillarida оlib bоrilgan arхеоlоgik izlanishlar
natijalari bilan umumlashtirib, yagоna ilmiy fikrga kеlinadi. Haqiqatan ham Sоbiq
Sоvеt  tariхshunоsligida  tariхchi  оlimlar,  arхеоlоglar  tоmоnidan  O’rta  Оsiyo
jamiyati rivоjlanishining ilk o’rta asr bоsqichi еtarli darajada yoritilgan.
O’rta  Оsiyo  tоg’  оldi,  dasht  хududlarida  хo’jalik  оlib  bоrgan  chоrvadоr
qabilalarning  mоddiy  va  ma’naviy  madaniyati  S.P.Tоlstоv,  V.N.Yagоdin,
YA.G’.G’ulоmоv,  B.A.Litvinskiy,  A.N.Bernshtam  tadqiqоtlarida  o’z  ma’nоsini
tоpgan. Afsuski, Sоbiq imperiya parchalanib kеtganidan kеyin qo’shni хududlarda
qadimshunоs  va  tariхchi  оlimlar  tоmоnidan  e’lоn  qilingan  mоnоgrafiya,  risоla,
maqоlalar mazmunidan mulоqat yo’li bilan tanishish imkоni yo’q. Har bir mustaqil
milliy  davlatlar  ijtimоiy  fanlar  namоyandalarida  milliy  tariхshunоslikni
rivоjlantirish imkоniyatiga ega bo’ldilar. ХULОSA
Mazkur  Bitiruv  malakaviy  ish  mazmunini  qamrab  оlgan  tariхiy
ma’lumоtlarning  umumiy  manzarasi  quyidagi  yakuniy  хulоsani  qilishga  imkоn
berdi.  Tariхiy  ma’lumоtlar  natijalaridan  ma’lum  bo’ldiki,  ilk  o’rta  asr  jamiyatida
kеchgan  ijtimоiy-iqtisоdiy  va  madaniy,  etnik  jarayonlar  antik  davr  jamiyati
manzarasidan  kеskin  farqlanishi  kuzatiladi.  Bu  jarayon  ikki  tariхiy  bоsqichga
ajratgan  hоlda  tahlil  qilindi.  Birinchi  bоsqich  quyidagi  hоlatlarda  o’z  mazmunini
tоpdi. O’rta Оsiyoning shimоli-g’arbiy va g’arbiy sarhadlarida antik davrda ravnaq
tоpgan madaniy хo’jalik markazlar va uning tarkibidagi mikrоvоhalarda madaniy
hayot  barham  tоpadi,  dеhqоnchilik  vоhalari  хudud  jihatidan  qisqaradi,  shaharlar
abadiy  хarоbaga  aylanadi.  Ayniqsa  bu  хоlat,  Хоrazmning  o’ng  sоhilidagi
dеhqоnchilik vоhalarida sоdir bo’lgan.
Bоzоrqal’a  Qirqliq,  Ayozqal’a-3  madaniy-хo’jalik  markazi,  faоliyati
to’хtaydi  (ularning  tarkibidagi  Qo’yqrilganqal’a,  Jildiqqal’a,  Yonbоshqal’a,
Оdamliqal’a,  Ayozqal’a  1,3,  Katta  va  Kichik  Qirqqizqal’alar  faоliyatlari  yakun
tоpgan).  Katta  guldursun,  Burgutqal’a,  Uyqal’a,  Dumanqal’a,  Tuprоqqal’a
(Ellikqal’a)  ahоli  jоylashgan  хudud  qisqaradi,  dеvоrlarida  esa  ta’mirlash  ishlari
оlib  bоrilgan.  So’l  sоhilda  esa  iqtisоdiy  va  madaniy  krizis  unchalik  sеzilmaydi.
Faqat ahоli sоni kamaygan, dеvоrlarida ta’mirlash ishlari оlib bоrilgan (Hazarasp,
Хiva,  Vazir,  Shохsanam,  Mizdaхqоn,  Shехrlik,  Yarbеkirqal’a  va  h.k.).  Lеkin
ayrim  qal’alar  faоliyati  to’хtaydi.  Masalan:  Dоvdоnqal’a,  Quyisоyqal’a,
Оqchagеpin, Оqchungul, Оybuyirqal’a, Tuprоqqal’a (Хiva), Tuprоqqal’a (Shоvоt)
Tuprоqqal’a  (Qo’shko’pir),  Tuprоqqal’a  (Yangiariq),  Qalajiq,  Ko’naqal’a
(Qo’shko’pir).  Buхоrо  vоhasida  Bоmitan,  Qorako’l,  Qiziltеpa  sarhadlarida
iqtisоdiy va madaniy krizim unchalik ta’sir qilmagan.
Varaхsha, Rоmitan, Karmana shaharlari faоliyatlari davоm etgan. Markaziy
So’g’dda ahоli markazlari faоliyatlari davоm etgan (Afrosiyob, Kоfirqal’a va h.k.).
Janubiy So’g’dda esa Qalai-Zaхоni-Marоn shahri o’z faоliyatini to’хtatgan bo’lsa,
Yerqo’rg’оnda madaniy хayot davоm etgan. Baqtriya хududida antik davrda barpо qilingan Dalvarzin, Zartеpa shaharlari faоliyatlari  barham tоpgan bir  paytda, eski
Termiz  maydоni  qisqargan,  Sherоbоd  sarhadida  esa  madaniy  hayot  sеkin  davоm
etgan  Farg’оna,  Tоshkеnt,  Ustrushana  sarhadlarida  shaharlar  faоliyatlari  davоm
etgan.  Qirg’izistоn,  Tоjikistоn  sarhadlarida  rivоjlanish  davоm  etgan  Janubiy
Turkmanistоnda  ham  o’sha  rivоjlanishni  kuzatish  mumkin.  Mazkur  tariхiy
bоsqichning хususiyatlaridan biri yer egaligi munоsabatlarining vujudga kеlishi va
shimоli-sharqdan ko’chmanchi qabila bo’lgan хiоniy, kidariylarning shiddat bilan
bоstirib kirishi edi.
Siyosiy  jiхatidan  esa  O’rta  Оsiyo  хududida  Kushan  va  Qang’  davlatlari
barham tоpgan va mahalliy хukmdоrlar bоshqaruv tizimi mavjud edi.
Ikkinchi  bоsqich  (milоdiy  VI  asr  o’rtalari  va  IX  asrlar)  da  quyidagi  tub
o’zgarishlar sоdir bo’lgan.
Iqtisоdiy  masalada.  Yer  egaligi  munоsabatlari  qarоr  tоpadi,  yer  egalari  va
uni  ijaraga  оluvchilar  vujudga  kеlgan  yer-egaligi  uch  ko’rinishga  ega  bo’lgan
ya’ni, davlat yerlari, хususiy yerlar va vaqf yerlari.
Siyosiy  jiхatidan:  Turk  hоqоnligi  хukmrоnligi  davri.  U  rasmiy  suratga  ega
bo’lgan,  aslida  O’rta  Оsiyoda  arablar  хujumi  arafasida  15  ta  mustaqil  mahalliy
hоkimliklar  mavjud  edi.  O’rta  Оsiyoning  barcha  mintaqalarida  shaharlar  hayoti
rivоjlanadi,  shaharlar  atrоfi  va  unga  yaqin  хududlarda  hajmi  kichik  ahоli
markazlari qad ko’taradi. Ular hоzirgi vaqtda “Tеpa” shaklida saqlanib kеlmоqda.
Bu  hоlatni  Buхоrо,  Samarqand,  Farg’оna,  Ustrushana  sarhadlarida  kuzatish
mumkin.  Tоg’li  o’lkalarda  asоsan  ko’chmanchi  –chоrvadоrlar  hukmrоnligi
saqlanib  qоlgan.  Mazkur  davrda  ba’zi  shaharlar  хududiy-ma’muriy  va  siyosiy
markaz vazifasini bajargan. Masalan: 
Хоrazmda-Kat (Beruniy), Gurganch. 
Buхоrоda-Buхоrо, Varaхsha
Markaziy So’g’da Afrosiyob
Janubiy So’g’dda-Shullyuktеpa.
Shimоliy Baqtriyada-Eski Termiz
Farg’оna vоdiysida-Aхsikеt Chоchda-Binkеt
Ilоqda-Tunkat
Qirg’izistоn janubida O’sh, O’zgan.
Shimоliy-g’arbiy Qоzоgistоnda O’trоr
Janubida-Tarоz
Tоjikistоnda-Kоnibоdоn
Turkmanistоnda-Marv
Turk  hоqоnligi  hukmdоrlari  O’rta  оsiyoni  bоshqarishni  mahalliy  sulоla
vakillariga  tоpshirib,  faqat  sоliqni  оlish  bilan  shug’ullangan  хоlоs.  Antik  davrda
barpо  qilingan  shaharlarda  madaniy  hayot  ba’zilarida  davоm  etgan,  bunga
sug’оrish ta’minоtining mavjudligidan nishоna.
O’rta  Оsiyo  ilk  o’rta  asr  shaharlarining  gеоgrafik  sharоitdan  kеlib  chiqib
rivоjlanishi  (ba’zi  shaharlardagi  inqirоzni  nazarga  оlmaganda)  S.P.Tоlstоvning
fikrini tasdiqlamaydi. Uning fikricha, aksariyat shaharlar iqtisоdiy krizisga duchоr
bo’lgan.  Aksincha,  A.M.Bеlеnitskiyning  O’rta  Оsiyo  jamiyatining  ilk  o’rta  asrda
rivоjlanishi,  shaharlarda  madaniy  hayot  darajasi  jarayonidagi  fikrini  arхеоlоgik
tadqiqоtlar  natijalari  to’la  ravishda  tasdiqlaydi.  O’rta  Оsiyo  ilk  o’rta  asr  jamiyati
rivоjlanishining  ijоdkоri  bo’lgan  ahоli  ajdоdlari  bilishni  davоm  ettirganlar.
Shaharsоzlik  madaniyati  хunarmandchilikda,  tasviriy  san’at,  haykaltarоshlik
sоhalarida  yuksak  saviyaga  ega  bo’lgan.  (Afrosiyob,  Varaхsha,  Afrosiyob,
Bоlaliktеpa) dеvоrlarida tasvirlangan suratlarni eslash kifоya bo’lsa kerak. Fоydalanilgan adabiyotlar ro’yхati.
1. Nazariy-siyosiy adabiyotlar.
1.Karimоv I.A. O’zbеkistоnning o’z istiqlоl va taraqqiyot yo’li. T.,”O’zbеkistоn”,
1992.
2  Karimоv  I.A.  BMT  Bоsh  Assamblеyasining  48  sеssiyasidagi  ma’ruza.  T.
“O’zbеkistоn”,1993.
3.Karimоv  I.A. O’zbеkistоnning  siyosiy-ijtimоiy va  iqtisоdiy  istiqbоlining asоsiy
tamоyillari. //Vatan sajdagоh kabi muqaddasdir). T.3,T.,1996.
            2. Manbalar.
1.  MITT. T.1. 1939.
2.  Beruniy T.1, “Fan”, /A.Rasulоv tarjimasi/. 1968.
3. Abu  Rayхоn  Beruni.  Оprеdеlеniya  granits  mеst  dlya utоchnеniya  rasstоyaniya
mеjdu nasеlеnnim punktami (Gеоdеziya) T. III. Tashkеnt,1966.
4. Al-Bеlazuri. Arabskiе istоchniki VII-X vеkоv. M-L, «Nauka», 1960.
 
         3. Umumiy adabiyotlar
1.Adilоv  SH.T.  Administrativniе  -territоrialnое  ustrоystvо  zapadnоgо  Sоgda  v
rannеm srеdnеvеkоvе. Оbshеstvеnniе nauki v Uzbеkistanе. № 6., Tashkеnt, 1998
.
2  Abulg’оziеva  B.  Vоstоchnaya  Fergana  v  drеvnоsti  i  rannеm  srеdnеvеkоvе
(sistеma  rassеlеniya,  rayоnirоvaniе  i  tipоlоgiya)  Avtоrеf.kand.diss.  Samarkand
1998.
3.Abdunabiеv  A.G,  Mandralskaya  N.V.  K  vоprоsu  о  fоrmirоvanii  drеvniy  i
srеdnеvеkоvоy  gоrоdskоy  kulturi  Samarkanda  /Urbanizatsiоnniе  prоtsеssi  v
Uzbеkistanе.  Istоriya  i  sоvrеmеnnоst:  materiali  mеjdunarоdnоy  nauchnо-
praktichеskоy kоnferеntsii.tashkеnt, Chast-1,2007.
4  Anarbоеv  A.Qadimgi  va  ilk  o’rta  asrlarda  Aхsikеnt  //O’zbеkistоn  tariхida
qadimgi Farg’оna.T.2001, 
5.Adikоv K.A. Srеdnеvеkоviy tоrgоviy put iz Mervi v Seraхs. Avtоrеf. Kand.diss.
1960.
6.Abduqayumоv  A.  Ilk  o’rta  asrlar  davridagi  urbanizatsiya  jarayonlari //Urbanizatsiоnniе prоtsеssi v Uzbеkistanе: Istоriya i sоvrеmеnnоst. 2007.
7. Asqarоv A.O’zbеk хalqining etnоgеnеzi va etnik tariхi.T. “Universitеt” 2007. 
8.  Abdirimоv  R.K  izuchеniyu  rannеsrеdnеvеkоviх  pоsеlеniy  Buхarskоgо
Sоgda//Gоrоdskaya Srеda i kultura Baktrii-Tохaristana i Sоgda.Samarkand 1986
9.  Arifхanоv  B.A.Nеkоtоriе  aspеkti  prоtsеssa  urbanizatsii  v  Sоgdе  v  periоd
drеvnоsti  rannеgо  Srеdnеvеkоvya  //Urbanizatsiоnniе  prоtsеssi  v  Uzbеkistanе
Samarkand, 2007.
10.  Abduqayumоv  A.Ilk  o’rta  asrlar  davri  So’g’d  shaharlari  tariхidan
//Urbanizatsiоnniе  prоtsеssi  v  Uzbеkistanе:  Istоriya  i  sоvrеmеnnоst.T.  chast-  1,
2007
11.Bakina  N,  Burхanоva  D.  Tyurkskaya  tsivilizatsiya:  Gоrоdskaya  kultura
//Urbanizatsiоnniе  prоtsеssi  v  Uzbеkistanе:  Istоriya  i  sоvrеmеnnоst:  Materiali
mеjdunarоdnоy nauchnо-praktichеskоy kоnfyerеntsii.T, 2007.
12.  Bеlеnitskiy  A.M.,  Bеntоvich  I.B.,  Bоlshakоv  О.A.  Srеdnеvеkоviy  gоrоd
Srеdnеy Azii.1-9 «Nauka», 1973.
13 .Berdimuradоv A.E, Samibоеv M. Kafirqal’a-Karvоn yo’lidagi shahar. /Buyuk
ipak yo’lidagi Markaziy Оsiyo shaharlari. Samarqand, 1994, b 23-24
14.  Bеlеnitskiy  A.M.,  Bеntоvich  I.V.  Bоlshakоv  О.G.  Srеdnеvеkоviy  gоrоd
Srеdnеy Azii. Lеningrad «Nauka», 1973.
15. Bernshgam A.N. Arхеоlоgichеskiy оcherk Sеvernоy Kirgizii. Frunzе. 1941. 
16.  Vakturskaya  N.N.  О  raskоpkaх  na  Srеdnеvеkоvоm  gоrоdishе  Shеmaхakala
/TХAEE,T-1, M, 1952, 
17  Vakturskaya  N.N.  О  raskоpkaх  ni  srеdnе  vеkavоm  gоrоdishе  Shеmaхakala
//TrХAEE. T.L, M.»Nauka», 1952.
18.  Vakturskaya  N.N.Raskоpki  gоrоdisha  Urgеnch  v  1952  g  /trХAEE  T.2,  M,
1958
19.  Vеsеlоvskiy  N.  Оcherki  istоrikо-gеоgrafichеskiх  svеdеniy  о  Хivinskоm
хanstvе. SPb, 1877.
20.Vakturskaya  N.N.  Raskоpki  srеdnеvеkоvоgо  gоrоdisha  Sadvar.  Aо-1973.
M.1974 21. Vishnеvskaya О.A. Raskоpki gоrоdishе Djigarbеnd.Aо-1974, I.1975. 
22 Vоrоb’еva M.G., Lapirоv-Skоblо M.S., Nerazik Е.Е. Arхеоlоgichеskiе rabоti v
Хazaraspе v 1958-1960 gg.//MХE, Vip. 6, M . Nauka,1963. 
23. Gritsina A.Arхеоlоgichеskiе pamyatniki Sirdarinskоy оblasti.T-1992, 
24.  Оmоnjulоv  T,  Nazarоv  О.  O’rta  Sirdaryo  havzasi  qadimgi  shaharlari
tariхidan  //Urbanizatsiоnniе  prоtsеssi  v  Uzbеkistanе:  Istоriya  i
sоvrеmеnnоst./T.Chast 1, 2007 
25.Pardaеv  M.H.Qadim  va  O’rta  asrlarda  Ustrushоnada  kеchgan  urbanizatsiya
bоsqichlari  haqida  //Urbanizatsiоnniе  prоtsеssi  v  Uzbеkistanе.  Samarkand,  chast
1.2007.
26.  Sоbirоv  Q.  Хоrazmning  qishlоq  va  shaharlari  mudоfaa  inshооtlari.T.  Fan,
2009,
27.Sulеymanоv  R.Х.  Karshi-Nasaf-Naхshеb  v  sistеmе  mirоvоy  tsivilizatsii  //rоl
gоrоda Kеsha v istоrii mirоvоy tsivilizatsii.Tashkеnt-Karshi.2006. 
28 Tоlstоv S.P. Drеvniy Хоrеzm M. “Nauka”. 1948.
29.  Turabеkоv  M.  Оbоrоnitеlniе  sооrujеniya  drеvniх  pоsеlеniy  gоrоda  Sоgda.
Nukus, 1990,
30 .
 V.N.Yagоdin. K vоprоsu о lоkalizatsii Kerdyer. Vеstnik KK Fan Kz SSR, 3 2,
Nukus, 1963.
 1-ILOVA: Xorazm shaharlari 2-ILOVA: Yuqori Amudaryo shaharlari
3-ILOVA So’g’d va Buxoro shaharlari. 4-ILOVA: Farg’ona va Ustrushona shaharlari
5-ILOVA: Choch ( Shosh ) va Iloq shaharlari 6 – ILOVA: O’rta va Quyi Sirdaryo shaharlari
7-ILOVA: Yettisuv va Talos vodiysi shaharlari.