O’zbekiston Respublikasida korporativ boshqaruvning huquqiy asoslari

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
ISLOM KARIMOV NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
MUXANDISLIK TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI
SANOAT IQTISODIYOTI VA MENEJMENT KAFEDRASI
KORPORATIV BOSHQARUVNI TARITIBGA SOLISH FANIDAN 
O’zbekiston Respublikasida korporativ
boshqaruvning huquqiy asoslariKURS ISHI TOSHKENT
O’zbekiston Respublikasida korporativ
boshqaruvning huquqiy asoslari
Mundarija
   
Kirish
1. O’zbekistonda korporativ boshqaruvning huquqiy tartibga solish 
bosqichlari
2. O’zbekistonda korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirishning 
tashkiliy va iqtisodiy asoslari
3. Korporativ boshqaruvning global standartlari
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar Kirish
Bugungi  kunda mamlakatni  modernizatsiyalash sharoitida aksiyadorlik jamiyatlar
iqtisodiy negizi keskin o’zgarib bormoqda. Ko’p pog’onali iqtisodiyot bo’lganligi
uchun  turli  mulk  shakllariga  asoslangan  aksiyadorlik  jamiyatlar  amaliy  faoliyat
olib  bormoqdaki,  ularning  tahlilini  olib  borish,  baholash,  ular  tuzilmasidagi
o’zgarishlarni keng ilmiy tadqiq etish, ularning faoliyatiga ta’sir qiluvchi omillarni
o’rganish  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti
tomonidan  2017  yil  20  aprelda  imzolangan  “Oliy  ta’lim  tizimini  yanada
rivojlantirish  chora-tadbirlari  to’g’risida»”gi  qarorda  “har  bir  oliy  ta’lim
muassasasi  jahonning  etakchi  ilmiy-ta’lim  muassasalari  bilan  yaqin  hamkorlik
aloqalari o’rnatish, o’quv jarayoniga xalqaro ta’lim standartlariga asoslangan ilg’or
pedagogik  texnologiyalar,  o’quv  dasturlari  va  o’quv-uslubiy  materiallarini  keng
joriy qilish, o’quv-pedagogik faoliyatga, master-klasslar o’tkazishga, malaka
oshirish  kurslariga  xorijiy  hamkor  ta’lim  muassasalaridan  yuqori  malakali
o’qituvchilar  va  olimlarni  faol  jalb  qilish,  ularning  bazasida  tizimli  asosda respublikamiz  oliy  ta’lim  muassasalari  magistrant,  yosh  o’qituvchi  va  ilmiy
xodimlarining stajirovka o’tashlarini, professor-o’qituvchilarni qayta tayyorlash va
malakasini oshirishni tashkil qilish” vazifalari alohida ta’kidlangan.
Iqtisodiyotning joriy va prognozlanayotgan xolati tashkilot maqsadlariga salbiy 
ta’sir ko’rsatishi mumkin. iqtisodiy muhitdagi ba’zi omillar (inflyatsiya va 
deflyatsiya sur’atlari, bandlik darajasi, xalqaro to’lov balansi va boshqalar) doimiy 
tarzda baholanishi lozim. Ushbu omillardan har biri firma uchun yoki havf, yoki 
yangi imkoniyat tug’dirishi mumkin. Biron tashkilot uchun iqtisodiy havf boshqasi
uchun imkoniyat bo’lishi mumkin. Avtomobillar uchun ehtiyot qismlarni ishlab 
chiqaruvchi tarmoq turg’unlik davrida yaxshi rivojlanadi, chunki bunday davrda 
iste’molchilar yangi avtomobillarni sotib olish o’rniga eskilarini ta’mirlashni afzal 
ko’radilar.
Tanqidiy tahlil, qat iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik — har bir rahbarʼ
faoliyatining kundalik qoidasi bo lishi kerak.	
ʻ
SHAVKAT MIRZIYOYEV
1. O’zbekistonda korporativ boshqaruvning huquqiy tartibga solish
bosqichlari
   O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2015  yil  24  apreldagi  PF-4720  sonli
“Aksiyadorlik  jamiyatlarida  zamonaviy  korporativ  boshqaruv  uslublarini  joriy
etish  chora-tadbirlari  to’g’risida”gi  farmoniga  muvofiq  2015  yil  1  iyulidan
aksiyadorlik  va  boshqa  xo’jalik  jamiyatlari  nomlarida  ularning  ustav  kapitalida
davlat  ulushidan  qat’i  nazar  “davlat”  so’zidan  foydalanishga  yo’l  qo’yilmaslik
belgilanganligini keltirishimiz mumkin.
O’zbekiston  iqtisodiyotining  barqaror  va  mutanosib  rivojlanishi,  jahon  bozorida
mustahkam  o’rin  egallashi,  barqaror  iqtisodiy  o’sishni  ta’minlash,  aholi  turmush
darajasi  va  farovonligini  yanada  oshirish  olib  borilayotgan  iqtisodiy  siyosatning
asosiy  vazifalaridan  hisoblanadi.  Bu  esa  jahon  iqtisodiyotining  globallashuv
ko’lami  tobora  kengayib  borayotgan  bir  sharoitda  har  qanday  kon’yunktura
o’zgarishlari  qarshi  tura  oladigan,  ichki  va  tashqi  bozor  talablariga  tezlik  bilan
moslasha  oluvchi  korxonalarni  shakllantirishni  taqozo  etadi.  SHuning  uchun innovatsiyalarni  ishlab  chiqarish  jarayoniga  keng  joriy  etish  hamda  mahsulot  va
xizmat turlarini muttasil yangilab borish hisobiga raqobatbardoshlikni ta’minlovchi
korporativ tuzilmalarni rivojlantirish zarur.
Mamlakatimizda  bozor  munosabatlariga  o’tish  davrining  dastlabki  yillarida
“Aksiyadorlik  jamiyatlari  va  aksiyadorlarning  huquqlarini  himoya  qilish
to’g’risida”,  “Mas’uliyati  cheklangan  va  qo’shimcha  mas’uliyatli  jamiyatlar
to’g’risida”,  “Qimmatli  qog’ozlar  bozori  to’g’risida”gi  qonunlar  hamda
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining qator farmonlari va hukumat qarorlaridan
iborat  korporativ  boshqaruvni  rivojlantirishning  me’yoriy-huquqiy  asoslari
yaratildi.  Ushbu  qonunchilik  hujjatlariga  muvofiq,  aksiyadorlarning  Umumiy
yig’ilishi,  Kuzatuv  kengashi  kabi  korporativ  boshqaruv  organlari  faoliyati  yo’lga
qo’yildi.
Bu boradagi qonunchilikning tahlili shuni ko’rsatmoqdaki, O’zbekiston
korporativ  boshqaruvning  dunyodagi  mavjud  “ingliz-amerika”,  “nemis”  va
“yapon”  modellari  orasidan  “nemis”  modeliga  ko’proq  o’xshash  bo’lgan  tizimni
shakllantirish  yo’lidan  bordi.  Ushbu  modelning  afzallik  xususiyati  shundaki,
boshqaruvda Kuzatuv kengashi va ijro organi vazifalari aniq ajralib  turishi, bundan
tashqari,  bir  yoki  bir  necha  yirik  aksiyadorlarning  mavjudligi,  ya’ni  aksiyadorlik
kapitalining  konsentratsiyalashuvi  yuqori  ekanligi  bilan  belgilanadi.  Germaniya
modelidan O’zbekistondagi tizimning farqli jihati esa aksiyadorlik jamiyatlaridagi
korporativ boshqaruvda tijorat banklari rolining yuqori emasligidadir. O’zbekiston 
Respublikasida aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirishga alohida 
e’tibor qaratilib, uning huquqiy asoslari takomillashtirilib borilmoqda.
Mamlakatimiz  mustaqillikka  erishgandan  so’ng  mulkni  davlat  tasarrufidan
chiqarish va xususiylashtirish, aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini
himoya  qilish  bo’yicha  qator  qonunlar  qabul  qilindi  hamda  qimmatli  qog’ozlar
bozori  faoliyatining  huquqiy  asoslari  shakllantirildi.  Hozirgi  kunda  mavjud
aksiyadorlik  jamiyatlari  milliy  iqtisodiyotning  istiqbolini  belgilashda  katta
ahamiyatga  ega  bo’lib,  ishlab  chiqarish  ko’lamini  kengaytirish,  yangi  ish
o’rinlarini  yaratish  borasida  muhim  ijtimoiy-iqtisodiy  vazifalarni  bajarmoqda. Aksiyadorlik  jamiyatlarida  korporativ  boshqaruv  amaliyotidan  samarali
foydalanish  korxonalar  boshqaruvini  samarali  tashkil  etish,  unga  ichki  hamda
tashqi  investitsiyalarni  jalb  etishni  kengaytirish,  istiqbolli  innovatsiya
strategiyalarini amalga oshirish bo’yicha bir qator ishlar davom etmoqda.
Korporativ boshqaruvning me’yoriy-xukukiy asoslari ma’lum bir qoida, me’yor va
andozalar  asosi  va  doirasida  ishlaydi.  Ushbu  qoida,  me’yor  va  andozalarning
majmuasi korporativ boshqaruvning institutsional asoslarini tashkil qiladi.
Korporativ  boshqaruvning  me’yor  va  qoidalari  –  davlat  tomonidan  ishlab
chiqarilib, aksiyadorlik jamiyatlar faoliyatini tartibga soladi.
Ularga  aksiyadorlik  jamiyatlari  tugrisida  qonunlar,  qimmatli  qog’ozlar  haqidagi
qonunchilik, aksiyadorlar huquqlarini va investitsiyalarni himoya qilish qonunlari,
bankrotlik, soliq qonunchiligi va boshqalar kiradi. 2-
jadval Mamlakatimizda korporativ boshqaruvning me’yoriy-huquqiy asoslari
Korporativ  boshqaruv  kodeksini  qabul  qilinishi  aksiyadorlik  jamiyatlarida  ishlab
chiqarish  quvvatlarini  modernizatsiya  qilish,  texnik  hamda  texnologik  qayta
jihozlash, raqobatdosh mahsulot ishlab chiqarish va uni tashqi bozorlarga eksport
qilish maqsadlarini ko’zlaydi hamda bunda muhim ahamiyat kasb etadi. Kodeksda
keltirilgan  tavsiyalar  bo’yicha  aksiyadorlar  uchun  yozma  va  elektron  murojaatlar
yuborish,  aksiyadorlarning  ulanish  manzillari  hamda  bank  rekvizitlari  o’zgargani 1.    O’zbekiston Respublikasi Qonunlari 
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari 
3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari 
4. Idoraviy me’yoriy-huquqiy hujjatlar (vazirliklar, davlat 
qo’mitalarining buyruqlari, qarorlari) 
5. O’zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi (1996) 
6. “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya 
qilish to’g’risida”gi Qonun (yangi tahrir, 06.05.2014) 
7. “ Qimmatli  qog ’ ozlar  bozori  to ’ g ’ risida ” gi  Qonun ( yangi  tahrir , 
2015 y .) 
8. “Raqobat to’g’risida”gi Qonun (2012 y.) 
9. “Auditorlik faoliyati to’g’risida”gi Qonun (yangi tahrir, 2000 y.) 
10. “ Buxgalteriya  hisobi  to ’ g ’ risida ” gi  Qonun ( yangi  tahrir , 2016 y .) 
11. “Bankrotlik to’g’risida”gi Qonun (yangi tahrir, 2003 y.) 
12. “ Mas ’ uliyati  cheklangan  va  qo ’ shimcha  ma ’ suliyatli  jamiyatlar 
to ’ g ’ risida ” gi  Qonun (2001 y .) 
13. “ Xo ’ jalik  shirkatlari  to ’ g ’ risida ” gi  Qonun (2001 y .) 
14. “Korporativ boshqaruv kodeksi” (2015 y.) to’g’risidagi  axborotni  yo’llash  orqali  ularning  aksiyadorlik  jamiyati  bilan
aloqasini
soddalashtiradi. Bu ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, aksiyadorlarning
aksiya  egalari  ulushidan  qat’i  nazar,  teng  huquqlilik  asosida  boshqaruvda  hamda
qarorlar qabul qilishda amaliy ishtirok etishini ta’minlashga xizmat qiladi. Bundan
tashqari,  mazkur  huquqiy  hujjat  aksiyadorlik  jamiyatlarini  boshqarish  tizimidagi
tamoyillar va yondashuvlar  tubdan o’zgarishiga,  ishlab chiqarish,  tashqi iqtisodiy
hamda investitsiya sohalariga korporativ boshqaruvning zamonaviy usullarini joriy
etishga, xalqaro standartlarning implementatsiya qilinishiga imkon beradi. Hozirgi
vaqtda barcha aksiyadorlik jamiyatida yil davomida Korporativ boshqaruv kodeksi
qoidalari  va  tamoyillariga  rioya  etish  ustidan  nazorat  tizimi  joriy  qilinadi  hamda
har  bir  moliya  yili  natijalari  bo’yicha  aksiyadorlik  jamiyatlari  faoliyati
samaradorligini  baholash  yuzasidan  kompleks  tahlil  amalga  oshirilishi  bir  qator
taklif va tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.
Aksiyadorlik  jamiyatlar  tomonidan  kuchga  kiritiladigan  va  uning  ichki  hayotini
tartiblashtiradigan  me’yorlar  (aksiyadorlik  korporativ  me’yorlar):  korporativ
boshqaruvning  ixtiyoriy  qabul  qilingan  andozalari  haqidagi  o’zaro  kelishuv  va
kompaniya  darajasida  ularni  amalga  oshirilish  tartibini  belgilaydigan  ichki
me’yorlar  (korporativ  qimmatli  qog’ozlar  listingiga  talablar,  kodekslar  va
korporativ boshqaruv bo’yicha tavsiyalar) kiradi.
Tashkiliy  deb  nomlanuvchi  shartnomalarda,  ya’ni  boshqa  tomonlar  bilan  ish
aloqalarini  o’rnatish,  davom  ettirish,  to’xtatish  (bir  so’z  bilan  aytganda  tashkil
qilishga) qaratilgan kelishuvlarda berilgan me’yorlar;
Korporativ  huquq  bu  –  korxonada  ishlab  chiqilgan  qoidalar  tizimi  bo’lib,
manfaatdor  tomonlarning  irodasini  ifodalaydi  va  tashkilot  faoliyatining  turli
tomonlarini tartibga soladi.
Korporativ huquqning belgilari:
-  korporativ  huquq  me’yorlardan,  ya’ni  umumiy  xarakterga  ega  bo’lgan  o’zaro
munosabatlar qoidalaridan tarkib topgan;
-  korporativ  huquq  o’zi  bilan  tashkilot  faoliyatining  barcha  b tartibga  soluvchi me’yorlar tizimini tashkil qiladi;
-  korporativ  me’yorlar,  odatda,  yozma  shaklda  ifodalanadi  va  ularni  o’rnatish
shakli sifatida korporativ hujjatlar xizmat qiladi;
-  korporativ  me’yorlar  korxonada  qabul  qilinadi  va  alohida  mustaqil  birlashma
jamoasining irodasini ifodalaydi;
- korporativ me’yorlar buzilganda, majbur qilish yo’li bilan ta’minlanadi.
3-rasm. Korporativni tartibga solish faoliyati
Korporativ me’yoriy hujjatlar quyidagi talablarga javob berishi shart:
- obyektiv haqqoniylikni aks ettirishi;
- amaldagi qonunchilikka zid kelmasligi;
- kompaniyaning barcha a’zolari va xodimlari uchun tushunarli bo’lishi;
- me’yorlarning betartib to’plamini tashkil qilmasdan, balki ma’lum bir tuzilmaga
ega bo’lishi;
- barcha zarur rekvizitlarga ega bo’lishi.
Ayrim aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv va nazorat tizimi organlari
faoliyati  bo’yicha  ijobiy  tajribaga  ega  samarali  mulkdor-aksiyadorlar  mavjud
bo’lishiga  qaramay,  ko’pgina  aksiyadorlik  jamiyatlarida,  ayniqsa,  ustav  fondida
davlat  ulushi  ko’p  bo’lgan  yoki  birgina  aksiyadori  mavjud  bo’lgan  jamiyatlarda
korporativ boshqaruv nomigagina amal qilmoqda. Aksiyadorlarning
Umumiy yig’ilishlari va Kuzatuv kengashlari majlislarining o’tkazilishi ham talab darajasida  emas.  Tahlillar  davomida  aksiyadorlik  jamiyatlaridagi  boshqaruv  va
nazorat  faoliyatida  muhim  rol  o’ynovchi  Taftish  komissiyalari  va  tashqi  hamda
ichki  audit  xizmatlari  ishlari  ham  davr  talabiga  javob  bermayotganlik  holatlari
kuzatilmoqda.
Mamlakatimizda  korporativ  boshqaruv  tizimi  va  uning  ichki  tuzilishi  jahon
amaliyotida qabul qilingan umumqoidalarga muvofiq tashkil etilgan  bo’lib, uning
asosida  haqqoniylik,  javobgarlik,  ochiqlik  va  hisobdorlik  tamoyillari  yotsada,  bu
jarayonda  ayrim  salbiy  ta’sirga  ega  omillar  ham  mavjud.  Bular  asosan,  ko’pgina
aksiyadorlik  jamiyatlarida  foyda,  natija  beradigan  mulkdorning  yo’qligi,
korporativ  boshqaruvning  huquqiy  bazasi  takomillashmagani,  aksiyadorlar
Umumiy  yig’ilishining  rasmiyatchilik  uchungina  o’tkazilayotgani,  aslida
qonunchilikka  etarli  darajada  amal  qilinmayotgani,  aksiyadorlik  jamiyatlaridagi
ichki  hujjatlarning  sifatsizligi,  ularda  korporativ  boshqaruvga  daxldor  savollarga
javoblarning  mutlaqo  yo’qligi,  korporativ  boshqaruv  qonunchiligi  ijrosini
ta’minlovchi mexanizm va huquqiy madaniyatning etishmasligi kabilardir.
Bundan tashqari, korporativ boshqaruvni tatbiq etishning uslubiy va ilmiy-uslubiy
bazasi,  qimmatli  qog’ozlar  bozorining  etarli  darajada  rivojlanmagani,  fond
birjasida  aksiyalar  kotirovkasining  mavjud  emasligi,  aksiyadorlik  jamiyatlari
faoliyati oshkoraligining sustligi kabi qator kamchiliklar mavjud.
O’zbekiston  Respublikasi  bank  tiimida  tashqi  va  ichki  audit  samaradorligini
oshirish,  ustav  fondida  davlat  ulushi  mavjud  bo’lgan  aksiyadorlik  jamiyatlaridagi
korporativ  boshqaruvda  davlatning  ishtiroki  samaradorligini  oshirish  bo’yicha
chora-tadbirlar  tizimini ishlab  chiqish va amalga  oshirish ham dolzarb masaladir.
SHu  bilan  birga,  aksiyadorlar,  salohiyatli  investorlar  va  kreditorlar  uchun
aksiyadorlik  tijorat  bankida  axborot  ochiqligi  holatini  yanada  oshirish,  xorijiy
tajriba umumlashmasi asosida “Xalq bakni”da minoritar aksiyadorlar tashkil qilish
va  ma’qul  bo’lgan  ishonchnoma  asosida  birlashgan  tarzda  ovoz  berish
mexanizmini aniqlash ham muhim.
Hozirda vujudga kelgan korporativ boshqaruvning o’zbek modeli asosan uch
omil negizida tarkib topdi: * amaldagi korporativ qonunchilik;
* ichki korporativ andozalar;
* joylardagi korporativ amaliyot.
Demak,  korporativ  boshqaruvning  milliy  modelini  takomillashtirish  masalasi
quyidagi uch asosiy yo’nalishdan iborat bo’lar ekan:
* korporativ qonunchilikka o’zgartirishlar kiritish;
*  aksiyadorlik  jamiyatlari  ustavlari,  nizomlari  va  boshqalar  kabi  ichki  me’yoriy
hujjatlar – korporativ andozalarning yangilarini ishlab chiqish yoki amaldagilarini
takomillashtirib borish;
*  korporativ  manfaat  tomonlari  o’rtasida  munosabatlarni  qurish  amaliyotini
xalqaro tan olingan korporativ boshqaruv tamoyillari asosida takomillashtirish.
Korporativ  boshqaruvning  o’zbek  modelini  takomillashtirishdagi  birinchi
yo’nalish:  korporativ  qonunchilikka  o’zgartirishlar  masalasi  kiritilgan  bo’lib,
quyida bayon etilgan mulohaza va tavsiyalar aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining
qonunchilik  asoslarini  takomillashtirishga  qaratilgan.  Bunda,  korporativ
qonunchilikni  takomillashtirishning  quyidagi  dolzarb  masalalariga  alohida  e’tibor
berildi:
*  Korporativ  boshqaruv  va  nazorat  organlarining  vakolatlari,  huquqlari  va
javobgarligini yanada aniq belgilash;
*  Aksiyadorlik  jamiyatlarining  kuzatuvchi  kengashlari,  umumiy  yig’ilishlari,
taftish komissiyalarining roli va ahamiyatini oshirishning me’yoriy mexanizmlarini
mustahkamlash;
*  minoritar  aksiyadorlarning  manfaatlarini  chuqurroq  hisobga  olish  orqali
kafolatlarini ko’proq ta’minlash;
*  barcha  aksiyadorlarni  va  potensial  investorlarning  aksiyadorlik  kompaniyalari
faoliyati to’g’risida axborot olish usullari, doirasi va imkoniyatlarini kengaytirish.
Aksiyadorlik  tijorat  banklarida  korporativ  boshqaruv  tizimini  rivojlantirib  borish,
xususan:
–  korporativ  boshqaruv,  shu  jumladan,  xatarlarni  boshqarish  va  ichki  nazoratni
yaxshilash  usullarini  etakchi  xorijiy  banklar  hamda  moliya  institutlarida boshqaruvni  tashkil  etish  tizimini  chuqur  o’rganish  asosida  yanada
takomillashtirish;
– banklar aktivlari va kredit portfeli sifatini yaxshilash, bank faoliyati bilan bog’liq
xatarlarni (kredit, valyuta, operatsion, foiz va boshqalar) baholash tizimini yanada
rivojlantirish;
–  tavakkalchiliklarga  qarshi  bar¬qarorlikni  oshirish,  banklar  faoliyatida  nazorat
sifatini va samarasini yanada oshirish;
–  banklar  faoliyatiga  sog’lom  va  xavfsiz  bo’lgan  bank  amaliyotini  amalga
oshirishni  o’z  ichiga  olgan  bank  nazorati  bo’yicha  Bazel  qo’mitasining  yangi
tahrirdagi  «Korporativ  boshqaruvning  samarali  omillari»ni  joriy  etish,  malaka
etikasi andozalarini o’rnatish, banklar faoliyatining shaffofligini ta’minlash;
– banklar faoliyati bo’yicha axborotlar ommaviyligini, shu jumladan, banklar veb-
saytlariga  yillik  va  oraliq  moliyaviy  hisobotlarni  joylashtirish  hamda  bank  siri
to’g’risidagi qonunchilikka xilof bo’lmagan ravishda o’rnatilgan tartibdagi boshqa
usullar orqali yanada oshirish ishlari davom ettiriladi.
Umuman  olganda  so’nggi  yillarda  bank  tizimiga  xususiy  kapitalni  jalb  qilish
O’zbekiston  Respublikasi  bank  tizimida  rivojlanish  darajasiga  har  tomonlama
ko’maklashish muhim masalalardan hisoblanadi.
1. O’zbekistonda korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirishning
tashkiliy va iqtisodiy asoslari
  O’zbekistonda  korporativ  boshqaruv  tizimini  zamonaviy  xalqaro  standartlar
asosida  innovatsion  rivojlantirish  masalalari  deyarli  o’rganilmagan.  SHuning
uchun  ushbu  maqola  bu  sohadagi  mavjud  adabi ѐK tlarni  to’ldirishga  muayyan
darajada xizmat qiladi. 
O’zbekistonda  oxirgi  yillarda  amalga  oshirilgan  huquqiy,  tartibga  soluvchi  va
institutsional  tadbirlar  natijasida  korporativ  boshqaruvning  o’ziga  xos  tizimi  ham
mikrodarajada, ya’ni korporativ munosabatlarning ichki ishtirokchilarini o’z ichiga
olgan  aksiyadorlik  jamiyatlari  miqyosida1  (1-rasm),  ham  makrodarajada,  ya’ni korporativ  munosabatlarning  tashqi  ishtirokchilarini  o’z  ichiga  olgan  mamlakat
miqyosida (2-rasm) shakllandi.
Aksiyadorlik  jamiyatlarida  korporativ  boshqaruv  tizimi  milliy  korporativ
qonunchilikka  muvofiq  hamda  xalqaro  amaliѐKt  inobatga  olingan  holda  rivojlanib
keldi,  va  hozirda  u  mamlakatimizda  faoliyat  yurita	
ѐKtgan  barcha  aksiyadorlik
jamiyatlarida namuna sifatida qo’llanilib kelinmoqda. Biroq, mamlakat miq	
ѐKsidagi
korporativ  boshqaruvning  makrodarajadagi  tizimi,  fikrimizcha,  korporativ
boshqaruvning rivojlanishini targ’ib qiluvchi va ko’maklashuvchi ko’proq jamoat
tashkilotlarining yaratilishini talab etadi. CHunki, ko’pgina xorijiy mamlakatlarda
aynan  o’z-o’zini  tartibga  soluvchi,  ya’ni  nodavlat  jamoat  tashkilotlari  ham
korporativ boshqaruv tizimini rivojlanishida asosiy rolni o’ynaydi
Shu  bilan  birga,  milliy  korporativ  boshqaruv  tizimini  shakllanishi  va
rivojlanishining  muayyan  ijobiy  jara	
ѐKnlariga  qaramasdan,  korporativ  boshqaruv
sohasida  ayrim  muammolar  va  hal  etilmagan  masalalar  to’planib  qolmoqdaki,
ularni  hal  etmasdan  turib,  korporativ  boshqaruv  tizimini  keyingi  davrda
rivojlantirish,  qolaversa,  xorijiy  investitsiyalarni  jalb  qilish,  mamlakat raqobatbardoshligiga erishish jarayoni qiyinlashishi mumkin.
-  korxonalarni  boshqarishda  eskirgan  ma’muriy-rejali  ѐK ndashuvlar  saqlanib
qolinishi  oqibatida  aksiyadorlik  jamiyatlari  faoliyatida  korporativ  boshqaruv
shartlarini bajarishga haliyam rasmiyatchilik bilan qaralmoqda; 
-  aksiyadorlik  jamiyatlari  kuzatuv  kengashlarining  faoliyati  (ayniqsa,  davlat
ishtiroki  bo’lgan  aksiyadorlik  jamiyatlarida),  ularning  korxonani  strategik
rivojlantirishdagi  roli  deyarli  sezilmaydi,  aksariyat  kuzatuv  kengashlari  a’zolari
etarli bilim va malakaga ega emas; 
- aksiyadorlik jamiyatlarida minoritar aksiyadorlarning qo’mitasini tashkil etish va
uning  faoliyatini  ta’minlashning  ta’sirchan  mexanizmi  yo’qligi  tufayli  u
aksiyadorlar  huquqlari  va  qonuniy  manfaatlarini  himoya  qilish  bo’yicha
vakolatlarini to’la ro’ ѐ	
K bga chiqara olmayapti; 
- respublika fond bozori va korporativ boshqaruv o’rtasidagi uzviy bog’liqlik yo’q,
fond  birjasining  samarali  korporativ  boshqaruvni  rivojlantirish,  korporativ
boshqaruv standartlarini targ’ib qilishdagi roli sezilarsiz;
- aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligi pastligi tufayli ularning 
aksiya paketlarini, shu jumladan davlat ulushlarini sotishda xorijiy investorlarni 
jalb qilishning qiyinligi; 
- aksiyadorlik jamiyatlarida samarali korporativ boshqaruvni amalga oshirishda 
axborot-kommunikatsiya texnologiyasi salohiyatidan foydalanish darajasi juda 
past; 
-  Korporativ  boshqaruv  kodeksi  juda  jo’n  ishlab  chiqilgan,  uning  ayrim
tavsiyalariga  rioya  etishning  mexanizmlari  va  metodik  jihatlari  ta’minlanmagan
(masalan,  kuzatuv  kengashining  qo’mitalari  qanday  tashkil  etiladi,  qanaqa
nomdagi  qo’mitalar  tashkil  etiladi,  ularning  vazifalari  nimalardan  iborat  bo’ladi,
kuzatuv  kengashining  mustaqil  a’zoligiga  nomzodlar  qanday  tanlanadi  va
saylanadi,  “comply  or  explain”  (“rioya  qil  yoki  tushuntir”)  xalqaro  tamoyiliga
rioya qilish tavsiyasi qanday amalga oshiriladi va h.k.). Bundan tashqari, 2015 yilda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqi ѐK t tashkiloti tomonidan 
yangi tahrirda tasdiqlangan “G20/IHTT ning korporativ boshqaruv tamoyillari” da 
keltirilgan adolatlilik, javobgarlik, shaffoflik va hisobdorlik kabi korporativ 
boshqaruvning xalqaro e’tirof etilgan tamoyillari O’zbekiston korporativ 
qonunchiligida to’la-to’kis hali o’z aksini topgani yo’q. 
SHuning uchun korporativ boshqaruv milliy tizimini innovatsion rivojlantirish 
istiqbollarini belgilab beruvchi quyidagi asosiy yo’nalishlar taklif etiladi: 
O’zbekistonda uzoq muddatga mo’ljallangan “Korporativ boshqaruv tizimini 
rivojlantirish konsepsiyasi” ni ishlab chiqish va amalga oshirish, unda korporativ 
boshqaruv sohasidagi davlat si ѐ	
K satining maqsadi, vazifalari va tamoyillari, 
shuningdek mazkur si ѐ	
K satni amalga oshirish mexanizmlarini belgilash 
respublikada korporativ boshqaruv rivojlanishini targ’ib qiluvchi va 
ko’maklashuvchi jamoat tashkilotlarining kamligini inobatga olib, kelgusida turli 
nodavlat notijorat shakldagi jamoat tashkilotlarining (mas. O’zbekiston korporativ 
boshqaruv forumi, Kuzatuv kengashining mustaqil a’zolari uyushmasi, Korporativ 
direktorlar uyushmasi, Korporativ maslahatchilar jamiyati, Institutsional va 
strategik investorlar gildiyasi, Ichki auditorlar uyushmasi va h.k.) yaratilishiga 
sharoitlar yaratish; 
- fond bozori aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ munosabatlar samarali 
yurgizilishi ustidan nazorat qilishning asosiy mexanizmlaridan biri ekanligini 
inobatga olib, koporativ boshqaruv va respublika fond bozori o’rtasidagi uzviy 
aloqani fond birjasining listing mexanizmi orqali ta’minlash, buning uchun 
quyidagilarni amalga oshirish: 
- “Birjalar va birja faoliyati to’g’risida”gi Qonunning 15-moddasida keltirilgan 
aksiyalarni birja listingiga qo’yish tartib-taomillari ro’yxatiga emitentning 
korporativ boshqaruv tizimini baholash borasidagi tartibni ham kiritish; 
“Toshkent” RFB ning listing qoidalariga emitentning Korporativ boshqaruv 
kodeksi tavsiyalariga rioya etish to’g’risidagi majburiyatni qabul qilish talabini 
nazarda tutadigan o’zgartirishlar kiritish. respublikada  korporativ boshqaruvning  xalqaro tamoyil  va standartlarini  samarali
joriy  etish  maqsadida  “Aksiyadorlik  jamiyatlari  va  aksiyadorlar  huquqlarini
himoya  qilish  to’g’risida”gi  Qonuniga  quyidagi  o’zgartirish  va  qo’shimchalar
kiritish: 
-AJ  larni  aksiyalari  erkin  sotiladigan  va  sotilmaydiganlarga  ajratish  uchun
qonunchilikda “ommaviy aksiyadorlik jamiyati” degan tushunchani kiritish hamda
bunday  ommaviy  AJ  larning  asosiy  xususiyatlarini  (mas.  AJ  da  cheklanmagan
miqdorda  aksiyadorlarning borligi, aksiyalarning  bozorda erkin  aylanishi  va h.k.)
belgilab qo’yish; 
-Qonunning  10-moddasida  ko’zda  tutilgan  AJ  ustav  kapitalida  chet  ellik
investorning ulushi 15% dan kam bo’lmasligi to’g’risidagi talabni bekor qilish;4 
Qonunning  17-moddasida  AJ  ustav  kapitalining  eng  kam  miqdoriga  qo’yilgan
talabni 400 ming AQSH dollaridan 400 mln. so’mgacha kamaytirish;5 
-AJ  ijroiya  organi  tomonidan  aksiyadorlarning  navbatdan  tashqari  umumiy
yig’ilishini  chaqirish  huquqini  ta’minlash  uchun  Qonunning  65-  moddasida
aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig’ilishi ijroiya organi rahbarinining
ѐKzma talabi asosida ham o’tkazilishini inobatga olish; 
-  aksiyadorlarning  umumiy  yig’ilishda  ishtirok  etishiga  sun’iy  to’siqlarni  olib
tashlash uchun sirtdan elektron tarzda ovoz berish, shu jumladan umumiy yig’ilish
materiallarini  elektron  tarzda  tarqatish  va  ovozlarni  ishonchli  tasdiqlash
tizimlaridan foydalanishni joriy etish; 
-  kuzatuv  kengashi  a’zoligiga  nomzodlarni  berish  va  tanlash  jara	
ѐKnini
takomillashtirish,  bunda  kuzatuv  kengashiga  nomzodlarning  tajribasi  va  malakasi
to’g’risidagi  axborotni  to’liq  va  o’z  vaqtida  oshkor  qilish  lozimdir,  natijada
aksiyadorlar  har  bir  nomzodning  qobiliyati  va  maqbulligi  to’g’risida  xabardor
bo’ladi; 
-  shunday  mexanizmni  yaratish  lozimki,  unga  muvofiq  AJ  iqtisodiy  nochor
ahvolga  kelganda  bankrotlik  qonunchiligi  asosida  kuzatuv  kengashi  a’zolariga
korporativ  boshqaruvda  muhim  rol  o’ynashi  mumkin  bo’lgan  kreditorlarning
manfaatlarini himoya qilish majburiyati yuklanadi; - shunday amaliѐKtni yo’lga qo’yish lozimki, unga muvofiq AJ o’zining korporativ
boshqaruv  amali
ѐKti  bo’yicha  hisobotni  muntazam  ravishda  chop  etadi,  va  unda
qonun  bo’yicha  oshkor  etilishi  lozim  bo’lgan  axborotdan  tashqari,  kuzatuv
kengashi  a’zolari  va  rahbariyatga  beriladigan  mukofotlar,  kuzatuv  kengashi
a’zolarining malakasi va ular bilan affillangan boshqa AJ lar, prognoz qilinadigan
risk omillari, ishlovchilar va manfaatdor shaxslar borasidagi masalalar to’g’risidagi
axborotni oshkor etadi; 
-  kuzatuv  kengashi  a’zolari  o’z  vazifalarini  aniq  va  talabchanlik  bilan  olib
borishlari,  ularning  yuqori  xulq-atvor  standartlariga  rioya  qilib  faoliyat
ko’rsatishlari,  rahbariyatni  nazorat  qilishda  va  manfaatdor  tomonlarning
manfaatlarini  inobatga  olishda  yuqori  xulq  va  professional  standartlarni
qo’llashlari  uchun  AJ  larda  Korporativ  xulq  va  odob-axloq  kodekslarini  ishlab
chiqish va qabul qilish; 
-qonunchilikda  yoki  Korporativ  boshqaruv  kodeksida  kuzatuv  kengashining
vakolatlariga  qo’shimcha  tarzda  quyidagi  vazifalarni  ham  kiritish:  AJ  ning
risklarni boshqarish tizimini ishlab chiqish va nazorat qilish; AJ direktori va uning
o’rinbosarlari, kuzatuv kengashi a’zosidir.
3.Korporativ boshqaruvning global standartlari
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyati samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv
tizimini takomillashtirish komissiyasi Korporativ boshqaruv kodeksini tasdiqlandi.
Ushbu hujjat aksiyadorlik jamiyatlariga tavsiyanoma xususiyatiga ega bo’lib, 42 ta
banddan  iborat.  Unda  belgilanishicha,  aksiyadorlik  jamiyatlari  tarmoqqa  oid
xususiyati  va  faoliyati  turidan  kelib  chiqib,  Kodeks  tavsiyalarini  joriy  etish
bo’yicha  ichki  korporativ  harakatlarni  amalga  oshirishi  mumkin.  ajlarga
zamonaviy korporativ boshqaruv uslublari joriy qilinadi 
Aksiyadorlik  jamiyatlari  faoliyatining  samaradorligini  oshirish  va  korporativ
boshqaruv tizimini takomillashtirish komissiyasi tomonidan Korporativ boshqaruv kodeksi tasdiqlangan bo’lib, unda korporativ boshqaruvning ilg’or uslublarini joriy
qilish, shu jumladan:
 uzoq muddatli istiqbolda rivojlanish strategiyasi va vazifalari, ichki nazorat 
tizimlari va ijro organining aksiyadorlar hamda investorlar bilan o’zaro 
hamkorlikning samarali mexanizmlarini belgilash; 
 aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining ko’lami, tarmoq xususiyatlari va 
yo’nalishlarini inobatga olgan holda, namunaviy tashkiliy tuzilmani joriy qilish; 
 aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining ochiqligini oshirish, ular tomonidan 
xalqaro standartlar asosida audit va moliyaviy hisobot axborotini chop etish ko’zda
tutilgan. 
Konferensiya  ishtirokchilari  ta’kidlaganlaridek,  O’zbekistonda  korporativ
boshqaruv  tizimidagi  tamoyil  va  yondashuvlarini  tubdan  o’zgartirish,  ishlab
chiqarish,  tashqi  iqtisodiy  aloqalar  va  investitsiya  jarayonlariga  korporativ
menejmentning  xalqaro  zamonaviy  standartlarini  joriy  qilish,  boshqaruvning
eskicha  uslublari  o’rniga  yangi  korporativ  tashkilotlarni  shakllantirish  bo’yicha
faol ishlar amalga oshirilmoqda.
KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAMOYILLARI 
Ye vroaksiyadorlar  korporativ  boshqaruvi  asosiy  tamoyillari  1990  yil  Evropa
aksiyadorlar  (qisqacha  nomi-  Evroaksiyadorlar)  assotsiatsiyalari  Konfederatsiyasi
tashkil qilingan bo’lib, uning tarkibiga sakkizta milliy aksiyadorlar assotsiatsiyasi
(Bel giya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Gollandiya, Daniya, Ispaniya, Fransiya va
SHvetsiya)  kirgan.  Tashkilotning  asosiy  vazifasi  –  Evropa  Ittifoqi  alohida
aksiyadorlarining  manfaatlarini  ifodalash,  mayda  aksiyadorlarni  himoya  qilish,
kapitallar  bozori  ochiqligini  ta’minlash,  Evropa  kompaniyalarida  aksiyadorlik
kapitali qiymatini oshirish, korporativ boshqaruv masalalarini qo’llab - quvvatlash
hisoblanadi. Evropa  ittifoqi  hamkorligi  tashkiloti  (EIHT)ning  beshta  tamoyili  asosida
Evroaksiyadorlar o’z dasturlarini, Korporativ boshqaruv asosiy tamoyillarini ishlab
chiqqan  bo’lib,  unda  kompaniya  maqsadlari,  ovoz  berish  huquqlari,  qo’shib
olishdan himoya qilish, axborot huquqi va direktorlar kengashining roliga nisbatan
qator tavsiyalar aks ettirilgan. Ular quyidagilardan iboratdir:
■  kompaniya  avvalo  uzoq  muddatli  istiqbolda  aksiyadorlik  kapitali  qiymatini
maksimallashga  intilishi  lozim.  Kompaniyalar  o’z  moliyaviy  maqsadlari  va
strategiyasini  yozma  shaklda  aniq  ko’rsatishi  va  buni  yillik  hisobotga  kiritishi
lozim;
 kompaniya tabiati, hajmi, strukturasi va riskiga jiddiy ta’sir etuvchi asosiy qarorlar
va  kompaniya  aksiyadori  uchun  jiddiy  oqibatlarga  olib  kelishi  mumkin  bo’lgan
qarorlar  aksiyadorlar  tomonidan  tasdiqlanishi  yoki  aksiyadorlar  umumiy
yig’ilishida qabul qilinishi lozim;
 qo’shib olishga qarshi himoya vositalari  yoki  aksiyadorlar ta’sirini cheklaydigan
boshqa vositalardan qochish zarur;
qo’shib  olish  va  birlashtirish  jarayonlari  tartibga  solinishi,  bu  qoidalarga  amal
qilinishi nazorat ostida bo’lishi lozim;
agar  aksiyadorning  mulk  ulushi  belgilangan  miqdorga  etadigan  bo’lsa,  bunday
aksiyador qolgan aksiyalarni oqilona shartlarda, ya’ni kompaniya ustidan nazoratni
qo’lga kiritish uchun to’lov sifatida to’lanadigan narxda sotib olishi kerak;
kompaniyalar  aksiyalar  qiymatiga  ta’sir  etishi  mumkin  bo’lgan  axborotni,
shuningdek,  5%  mulk  chegirmasidan  o’tgan  (kamaygan  yoki  ko’paygan)
aksiyadorlar  haqida  axborotni  darhol  ma’lum  qilishlari  lozim.  Bu  talabga  rioya
qilinmagan hollarda jiddiy jarima choralari qo’llanadi;
auditorlar mustaqil bo’lishi va aksiyadorlar umumiy yig’ilishida saylanishi lozim;
aksiyadorlar  yig’ilish  kun  tartibiga  masalalar  kiritish  imkoniyatiga  ega  bo’lishi
lozim;
axborot tarqatish oddiy kanallaridan tashqari, kompaniya aksiyadorlarga aksiyalar
qiymatiga  ta’sir  etishi  mumkin  bo’lgan  axborotni  etkazish  uchun  elektron
vositalardan foydalanishi lozim; aksiyadorlar  kengashning  kamida  bitta  a’zosini  saylash  huquqiga,  shuningdek,
Kengash  a’zosini  bo’shatish  masalasini  ko’tarish  imkoniyatiga  ega  bo’lishlari
lozim.  Saylangunga  qadar  aksiyadorlar  Kengash  tarkibiga  saylash  uchun
nomzodlar taklif qilish imkoniyatiga ega;
 Kuzatuv kengashi a’zosi sifatida bir pog’onali tizimda ham, ikki pog’onali tizimda
ham  noijrochi  direktorlarning  Kengash  tarkibidagi  a’zoligi  12  yilgacha  bo’lgan
muddat bilan cheklanishi lozim;
 Kengash tarkibida Kengash sobiq ijrochi a’zolari qatoridan bo’lgan bittadan ortiq
noijrochi a’zo bo’lishi mumkin emas.
Kaliforniya  pensiya  fondining  korporativ  boshqaruv  buyicha  global  tamoyillari
(CalPRES).  Aksiyadorlik  harakatining  rivojlanishida  institutsional  investorlar,
masalan,  AQSHda  eng  yirik  va  faol  pensiya  fondlaridan  biri  bo’lgan  CalPRES
(California  Public  Emp loyees'  Retirement  System)  muhim  rol  o’ynaydi.  Bu  fond
80 - yillarning boshlarida tashkil  etilgan bo’lib, amerika moliya bozorida harakat
qilishdan tashqari xorijiy kompaniyalarga investitsiyalar kiritadi.
1996  yil  CalPRES  e’lon  qilgan  Korporativ  boshqaruv  global  tamoyillari  (matnda
keyinchalik – CalPRES tamoyillari) quyidagilardan iborat:
1. Hisobot berish:
direktorlar  Kengashi  yoki  Kuzatuv  kengashi  aksiyadorlar  oldida  hisobot  berishi
lozim;
direktorlar  Kengashi  menejmentni  nazorat  qilish  imkoniyatiga,  investorlar  esa
direktorlar Kengashini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo’lishlari lozim;
menejmentni  mukofotlash  kompaniya  faoliyatining  uzoq  muddatli  natijalari  bilan
bog’liq bo’lishi lozim.
2.SHaffoflik:
global raqobatli bozorlar kompaniyalar taqdim etayotgan axborotning ishonchliligi
va shoffofligiga bog’liq bo’ladi;
kompaniyalar buxgalteriya hisobi xalqaro andozalarini tan olishlari lozim;
■  kompaniyalar  aksiyadorlar  oldida  eng  yaxshi  amaliyot  kompaniya  kodeksiga
amal qilish haqida hisobot berishlari lozim. 3. Adolatlilik:
■  kompaniyalar  minoritar  aksiyadorlarni  hurmat  qilishi  lozim.  Ular  barcha
aksiyadorlarga nisbatan adolatli munosabatni ta’minlashlari lozim;
■ bitta aksiya uning egasiga umumiy yig’ilishda bitta ovoz huquqini berishi kerak.
4. Ovoz berish usullari:
ishonch  qog’ozlari  aniq,  qisqa  bo’lishi  va  aksiyadorlarga  mos  keluvchi  axborot
taqdim etishi lozim;
aksiyadorlarning  shaxsan  yoki  ishonch  qog’ozi  asosida  berilgan  barcha  ovozlari
rasman hisoblab chiqilishi va e’lon qilinishi lozim;
■  ishonch  qog’ozi  asosida  ovoz  berish  jarayonini  soddalashtirish  uchun  yangi
texnologiyalardan foydalanish lozim.
5.Eng yaxshi amaliyot kodekslari:
barcha bozorlar kompaniya menejmenti va direktorlari ularga amal qilishi mumkin
bo’lgan mos keluvchi eng yaxshi amaliyot kodekslarini ishlab chiqishi lozim;
 kompaniyalar eng yaxshi amaliyot kodekslarida bayon qilingan tamoyillarga amal
qilishlari lozim;
bozor  qatnashchilari  vaqti  -  vaqti  bilan  eng  yaxshi  amaliyot  kodekslarini  qayta
ko’rib chiqishlari lozim.
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  24.01.2003  yildagi  PF-3202-sonli
Farmoni  va  Vazirlar  Mahkamasining  korporativ  boshqaruvni  takomillashtirish
bo’yicha 19.04.2003 yildagi 189 - onli Qaroriga binoan:
- ayrim me’yorlar o’z kuchini yo’qotdi: davlat aksiya paketi boshqaruvchisi ovoz
bergandagina  Kuzatuv  kengashi  qarori  qabul  qilishi,  davlat  ishonchli  vakili
umumiy  yig’ilish  qarorining  bajarilishini  to’xtatishi  mumkinligi,  davlat  aksiya
paketlari xo’jalik birlashmalariga boshqarish huquqi bilan berilishi;
- Kuzatuv kengashi va Taftish komissiyasiga a’zolik bilan aksiyadorlik jamiyatda
yollanma mehnat bilan bog’liq faoliyatni qo’shib olib borilishiga yo’l qo’ymaslik;
-  ko’proq  tanlov  asosida  direktorni  (Boshqaruv  xay’ati  raisini)  aksiyadorlar
umumiy yig’ilishi tomonidan tayinlanish tartibi o’rnatildi, yollash shartnomasi bir yil  muddatga  har  yili  umumiy  yig’ilish  tasdig’i  bilan  tuziladi, ayrim  hollarda  esa
uning  muddatini  uzaytirish  yoki  to’xtatish  haqidagi  qaror  Kuzatuv  kengash
tomonidan qabul qilinadi;
- biznes - rejaning bajarilishi haqida Ijroiya organi har chorakda Kuzatuv kengashi
oldida  hisobot  berish  tartibi  qabul  qilindi.  Qo’pol  chetlashishlarda  yoki  mazkur
rejaning  bajarilishi  xavf  ostida  qolganda  Kuzatuv  kengashi  zudlik  bilan  yollash
shartnomasini muddatidan ilgari to’xtatish huquqiga ega;
- ijro etuvchi direktorlarning va Kuzatuv kengashlarining moddiy rag’batlantirilishi
aksiyadorlik jamiyati faoliyatining samarasiga bevosita bog’liqligi belgilangan;
-  korxona  faoliyatiga  xo’jalik  birlashmalarining  asossiz  aralashuvini  oldini  olish
bo’yicha  chora  -  tadbirlarni  ishlab  chiqish  va  amalga  oshirish,  korxonalarni
moddiy texnik resurslar bilan ta’minlanishining bozor iqtisodiyoti mexanizmlarini
keng ko’lamda tatbiq qilish masalalari qo’yilgan;
-  davlat  aksiya  paketlarini  (ulushini)  professional  boshqaruvchi  kompaniyalarga
bosqichma - bosqich ishonchli boshqaruvga berish nazarda tutilgan;
- davlat aksiya paketlarini (ulushlarini) boshqarish bo’yicha xarajatlar davlat aksiya
paketlariga  hisoblangan  dividendlar  hisobiga,  ular  etmaganda  davlat  mulkini
hususiylashtirilishidan  tushgan  umumiy  mablag’  hisobiga  amalga  oshirilishi
belgilangan.
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “O’zbekiston  Republikasi  Davlat  mulki
qo’mitasi faoliyatini takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to’g’risida” PQ – 335
- son 26.04.2006 yildagi Qaroriga binoan:
-  xususiylashtirish  va  korporativ  sektorda  davlat  aktivlarini  boshqarish  usullari
tubdan qayta ko’rib chiqildi;
-  yillik  biznes  -  rejalarni  tasdiqlash  va  amalga  oshirishda  ijro  intizomining
oshirilishi,  hamda  biznes  -  rejalarning  bajarilishi  ustidan  korporativ  nazoratning
ta’minlanishi bo’yicha kuzatuv kengashlari, davlat ishonchli vakillari va ishonchli
boshqaruvchilarning mas’uliyatini kuchaytirish zaruriyati belgilandi; kuzatuv  kengashlarining  hisobot  berish  mas’uliyatini  kuchaytirish  va  xo’jalik
jamiyatlaridagi  korporativ  boshqaruv  organlari  faoliyati  samaradorligini  baholash
tizimini ishlab chiqish lozimligi belgilandi;
-  Davlat  mulki  qo’mitasi  organlari  ishidagi  kamchiliklarni  bartaraf  etish,
xususiylashtirish  jarayonlarini  chuqurlashtirish,  korporativ  boshqaruv  tizimini
mustahkamlash,  qimmatli  qog’ozlar  bozorini  rivojlantirishni  ta’minlashga  doir
tadbirlar tasdiqlandi.
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Qimmatli  qog’ozlar  bozorini  yanada
rivojlantirish  chora  -  tadbirlari  to’g’risida”  PQ  –  475  -  son  27.09.2006  yildagi
Qarorida  2006-2007  yillarda  qimmatli  qog’ozlar  bozorini  rivojlantirish  dasturi
tasdiqlangan bo’lib, unda:
-  korxonalarni  to’liq  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  yangi  aksiyadorlik
jamiyatlarini  tashkil  qilish  hisobiga  qimmatli  qog’ozlarning  ikkilamchi  bozorini
yanada rivojlantirish;
-  qimmatli  qog’ozlar  ikkilamchi  bozorini  jadal  rivojlantirish  va  ko’lamini
kengaytirish;
- aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish;
- fond bozori zamonaviy infratuzilmasini shakllantirish va uning moddiy - texnik
bazasini mustahkamlash;
-  qimmatli  qog’ozlar  bozori  uchun  kadrlarni  tayyorlash  va  malakasini  oshirish
bo’yicha chora - tadbirlar belgilangan.
O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  “Ustav  fondida  davlat  ulushi
mavjud  bo’lgan  korxonalarni  samarali  boshqarishni  va  davlat  mulki  hisobi  lozim
darajada  yuritilishini  ta’minlash  bo’yicha  chora-tadbirlar  haqida”  215  -  son
16.10.2006  yildagi  Qarori  aksiyadorlik  jamiyatlarida  korporativ  boshqaruvni
mustahkamlash  ishida  navbatdagi  qadam  bo’lib,  unda  asosiy  e’tibor  korporativ
nazorat tizimiga qaratilgan va quyidagi xujjatlar qabul qilingan:
- davlat korxonalari haqida nizom;
- ichki audit xizmati haqida nizom; -davlat  aksiya  paketlarini  (ulushi)  ishonchli  boshqaruvga  berish  tartibi  haqida
nizom. Xulosa
Xulosa  o’rnida  aytish  mumkinki,  korxonaning  har  jihatdan  muhim  rivojlanishida
uning ko’rsatkichlarini aniqlash,  to’gri  tahlil  qila  bilish  va muomuolarni o’rganib
muqobil  yechimlarni  taklif  qila  olish  qobilyatlarini  shakllantirish,  dunyo
standartlariga mos bo’lgan biznes modellini qurishda korxonaning faoliyati ustida
muhim  izlanishlar  qilishni  taqozo  etmoqda.  Buning  uchun  korxona
ko’rsatkichlarini  aniqlash  uslubiyatlaridan  boxabar  bo’lishlik,  baholash
jarayonlarini boshqarish va nazorat qilish ko’nikmalarini o’zida shakllantirish har
bir menejer,boshqaruvchini muhim vazifasi sanaladi.
 Korporativ boshqaruvning samarali rivojlanishiga erishish uning asl
mohiyatini chuqur anglash va tushunishni, uning ilmiy soha sifatida
shakllanishiga imkon bergan ilmiy-nazariy ѐKndashuvlarini tadqiq qilishni taqozo
etadi. Shuni ham aytish joizki, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va
xususiylashtirish natijasida tashkil etilgan aksiyadorlik jamiyatlarida xalqaro
aloqalarning mustahkamlanib borishi samarali korporativ boshqaruv tizimi
kengroq joriy qilinishini talab etmoqda. Demak, aksiyadorlik jamiyatlarida
korporativ boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish iqtisodiyotning barcha
sohalariga investitsiyalarni jalb etishning muhim omili hisoblanadi. SHu bois
O’zbekiston Respublikasida o’z milliy korporativ boshqaruv modelini
shakllantirish jarayoni boshlang’ich bosqichlarida turganligi sababli korporativ
boshqaruvni tadbiq etish va uni kelajakda istiqbolli rivojlantirish,
iqtisodiyotning u yoki bu modeli muammolarini hal etishga qaratilishi kursning
asosiy vazifalaridan hisoblanadi.
Bugungi kunda mamlakatni modernizatsiyalash sharoitida aksiyadorlik
jamiyatlar iqtisodiy negizi keskin o’zgarib bormoqda. Ko’p ukladli iqtisodiyot
bo’lganligi uchun turli mulk shakllariga asoslangan aksiyadorlik jamiyatlar
amaliy faoliyat olib bormoqdaki, ularning tahlilini olib borish, baholash, ular
tuzilmasidagi o’zgarishlarni keng ilmiy tadqiq etish, ular faoliyatiga ta’sir
qiluvchi omillarni o’rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Asosiy adabiyotlar
1. Mc Connell, Brue. Economics. 17th edition. Mcgraw-hill/Irwin, USA,
2014.
2. N. Gregory Mankiw. Principles of Economics, 7th edition. Amazon,
USA 2016.
3. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus. Economics. 19th Edition.
McGraw-Hill Companies. USA. 2015.
4. Xodiev B.YU., Berkinov B.B. “Korporativ boshqaruv va raqobatni
rivojlantirish” O’quv qo’llanma. -T.: 2011 y.
5. Xodiev B.YU., Karlibaeva R.X., Akramova N.I. O’quv qo’llanma.
TDIU, 2010. – 280 bet.
6. SHodmonov SH.SH., G’ofurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. –
T.: Iqtisod-moliya, 2010. – 728 bet.
7. Zaynutdinov SH.N. Korporativ boshqaruv asoslari. O’quv qo’llanma. -
T.: O’zbekiston, 2008. – 260 b.
. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: O’zbekiston, 2014. – 46
8.Saotov F.Y. Korporatv boshqarish va tartibga solish. Darslik  -  T.: «TashDTU» ,
2021. - 371 bet.
Internet saytlari
20 http www.xb.uz – O’zbekiston Respublikasi Xalq banki rasmiy
sayti
21. http://www.lex.uz - O’zbekiston Respublikasi milliy Qonunchilik
bazasi rasmiy sayti.
22. http://www.minfin.cov.uz - O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
rasmiy sayti.
23. http://www.cbu.uz - O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy
sayti