O’zbekiston Respublikasida tovar belgisidan foydalanmaslik oqibatlari va AQSH tajribasi

OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI MILLIY
UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
Fuqarolik huquq va ta’lim kafedrasi
Patentshunoslik bakalavr yo’nalishi
Fuqarolik huquqi fanidan
K U R S I S H I
Mavzu: O’zbekiston Respublikasida tovar belgisidan
foydalanmaslik oqibatlari va AQSH tajribasi
Bajardi: 
1 Mundarija
          
Boblar va paragraflarni nomlanishi betlar
Kirish 3
I bob Tovar belgisidan foydalanishning ahamiyati va O’zbekiston
Respublikasi qonunchiligi 4-13
1.1. Tovar belgisi tushunchasi 4
1.2. O’zbekiston Respublikasida Tovar belgisidan 
foydalanishning ahamiyati 5
1.3.
O’zbekiston Respublikasida Tovar belgisidan foydalanish 
bo’yicha qonunchilik 7
II bob O’zbekiston Respubikasida tovar belgisidan foydalanmaslik
oqibatlari va AQSH tajribasi 13-23
2.1. O’zbekiston Respublikasida tovar belgisidan 
foydalanishga oid amaliyot 13
2.2. O’zbekiston Respublikasida Tovar belgisidan 
foydalanmaslik oqibatlari 18
2.3. AQSHda Tovar belgisidan foydalanish va foydalanmaslik 
oqibatlari 20
Xulosa 23
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati: 25
 
Kirish
2  "Tovar  belgisi"  -  bu  mahsulotlarni  tanlash  uchun  ishlatiladigan  simvol  yoki
belgidir.  Bu  belgilar,  mahsulotning  xususiyatlarini  yoki  o’zgarishlarini
ko’rsatadilar  va  sotuvchilar  va  xaridorlar  o’rtasida  ma’lumot  almashishni
osonlashtiradi.  Tovar  belgilari,  turli  xil  mahsulotlarda  farqli  bo’lishi  mumkin  va
ulardan  bir  necha  mavjud  bo’lishi  mumkin.  Misol  uchun,  qurilish  materiallarida
"Qog’oz" belgisi, elektronik mahsulotlarida "ENERGY STAR" belgisi, oziq-ovqat
mahsulotlarida "Halal" yoki "Kosher" belgilari mavjud bo’lishi mumkin.
Tovar  1)  ishlab  chiqarish  iqtisodiy  faoliyatning  moddiy  buyum  shaklidagi  har
qanday  mahsuloti;  2)  sotuvchilar  va  xaridorlar  o rtasida  oldisotdi,  bozorʻ
munosabatlari  ob yekti.  Tovar  bozorda  sotish,  ayirboshlash  uchun  va  shu  orqali	
ʼ
boshqalarning  ehtiyojlarini  qondirish  uchun  ishlab  chiqariladigan  mehnat
mahsulotidir. Tovar faqat moddiy shaklga ega bo lmay, u turli xizmatlar, ma naviy	
ʻ ʼ
ne matlar  va  boshqa  ko rinishlarda  ham  bo lishi  mumkin.  Tovar  shaklini  olgan	
ʼ ʻ ʻ
mahsulot ikki yoqlama xususiyatga ega bo lishi, ya ni bir tomondan, u faqat sotish	
ʻ ʼ
uchun  ishlab  chiqarilgan,  ikkinchidan,  kishilarning  bironbir  ehtiyojini  qondira
olishi  kerak.  Iqtisodiyotda  tovarning  bu  ikki  yoqlama  xususiyati  —  iste mol	
ʼ
qiymati, uning mehnat mahsuli ekanligi qiymat tarzida o rganiladi.	
ʻ
Tovarlarning iste mol qiymati ularning boshqa tovarlar bilan almashtirish imkonini	
ʼ
beradi.  Shuning  uchun  tovar  ishlab  chiqaruvchilarni  tovarning  almashuv  qiymati
qiziqtiradi.  Tovarlarni  sotishdagi  ularning  narx  ko rsatkichi  almashuv  qiymatini	
ʻ
ko rsatadi.  Tovarning  almashuv  qiymati  —  biror  turdagi  iste mol  qiymatning	
ʻ ʼ
boshqa  turdagi  iste mol  qiymatga  ayirbosh  qilinadigan  miqdoriy  nisbatdir.	
ʼ
Tovarlarning  almashuv  qiymatiga  qarashlarda  turlicha  ta limotlar  mavjud  bo lib,	
ʼ ʻ
ulardan  biri  "qiymatning  mexnat  nazariyasi"  deb  nom  olgan.  Bu  nazariya
asoschilari  A.  Smit,  D.  Rikardo,  U.Petti  va  boshqa  fikricha,  tovarlarning  tabiiy
xususiyatlaridan  birortasi  —  og irligi,  shakli,  hajmi  kabilar  almashuv  qiymatiga	
ʻ
asos bo la olmaydi, uning asosini tovarga sarflangan mexnat, almashishning zarur	
ʻ
shartini esa ayirboshlanadigan tovarning har xil iste mol qiymatlari (xususiyatlari)	
ʼ
tashkil  etadi.  Lekin  har  xil  tovarlarning  iste mol  qiymati  sifat  jihatidan  turlicha	
ʼ
bo lishi  mumkin.  Bu  qarash  tarafdorlarining  fikricha,  tovarlarni  miqdor  va  sifat	
ʻ
3 jihatlardan solishtirish, ya ni barobarlashtirish asosi faqat unga sarflangan mehnatʼ
bo lishi  mumkin.  Tovarda  mujassamlashgan  ijtimoiy  mehnat  uning  qiymatini	
ʻ
tashkil qiladi.¹
I bob Tovar belgisidan foydalanishning ahamiyati va O’zbekiston
Respublikasi qonunchiligi
1.1 Tovar belgisi tushunchasi
    Tovar belgisi - bu bir yuridik va jismoniy shaxslar tovarlari va xizmatlarining
boshqa  yuridik  va  jismoniy  shaxslarning  shu  turdagi  tovarlaridan  farqlash  uchun
xizmat  qiladigan  belgilangan  tartibda  ro’yxatdan  o’tkazilgan  belgidir.  Yuridik  va
(yoki)  jismoniy  shaxslar  birlashmasining  ular  tomonidan  ishlab  chiqariladigan  va
(yoki) realizatsiya qilinadigan bir xil sifatga yoki boshqa umumiy tavsiflarga ega
bo’lgan  tovarlarini  belgilash  uchun  mo’ljallangan  tovar  belgisi  jamoaviy  belgi
hisoblanadi. 1
Tovar  belgisi, mahsulotning qaysi davlat yoki shahardan  kelganligini, ishlab
chiqarilgan  sanasini,  qanday  qabul  qilinishini  va  boshqa  ma’lumotlarni
ko’rsatuvchi  xususiyatli  belgidir.  Bu  belgilarning  mavjudligi  sotuv  jarayonida
xaridorga  aniq  ma’lumot  beradi  va  uning  tanlovini  oshiradi.  O’zbekiston
Respublikasi  qonun  hujjatlariga  ko’ra,  tovar  belgilaridan  foydalanish  shart  emas,
balki  majburiydir.  Bu  belgilar  ishlab  chiqarilgan  mahsulotlarga  belgilangan
standartlarga  muvofiqligini  ko’rsatadi.  Shuningdek,  bu  belgilar  sotish  va  sotib
olish  jarayonida  xaridorga  aniqligi  va  ishonchini  ko’rsatadi.  Tovar  belgilarining
mavjudligi sotuv jarayonida muhim ahamiyatga ega. Bu belgilar sotuv jarayonida
xaridorga  mahsulotning  sifatini  va  ishlab  chiqarilgan  sanasini  aniqlashga  yordam
beradi. Shuningdek, bu belgilar xaridorga mahsulotni qaysi davlat yoki shahardan
kelganligini  bilishga  imkon  beradi.  Tovar  belgilarining  mavjudligi  sotuv
jarayonida xaridorga ishonch va aniqlilikni ko’rsatadi. Xaridorga mahsulotni sotish
1
 “ TOVAR  BELGILARI,  XIZMAT  KO‘RSATISH  BELGILARI  VA  TOVAR  KELIB  CHIQQAN  JOY  NOMLARI
TO‘G‘RISIDA”GI QONUN 3 MODDA
4 va sotib olish jarayonida tovar belgilaridan foydalanish zarurdir. Bu belgilar sotish
jarayonida xaridorga aniq ma’lumotlar beradi va uning tanlovini oshiradi. Bundan
tashqari,  tovar  belgilaridan  foydalanish  sotuv  jarayonida  xaridorga  va  ishlab
chiqaruvchiga  foyda  keltiradi.  Ishlab  chiqaruvchilar  belgilangan  standartlarga
muvofiqligini  ko’rsatgan  mahsulotlarni  ishlab  chiqarish  orqali  xaridorga  ishonch
va sifatni ko’rsatadi. Shuningdek, tovar belgilaridan foydalanish sotuv jarayonida
xaridorga  va  ishlab  chiqaruvchiga  yordam  beradi.  Bu  belgilar  sotib  olish
jarayonida  xaridorga  aniq  ma’lumotlar  beradi  va  uning  tanlovini  oshiradi.  Ishlab
chiqaruvchilar  esa  belgilangan  standartlarga  muvofiqligini  ko’rsatgan
mahsulotlarni  ishlab  chiqarish  orqali  xaridorga  ishonch  va  sifatni  ko’rsatadi.
Jamiyatimizda  tovar  belgilaridan  foydalanishning  zararlari  yo’qdir,  balki  foydali
oqibati  bor.  Tovar  belgilari  sotuv  jarayonida  ishonch  va  aniqlilikni  ko’rsatadi  va
xaridorga  foyda  keltiradi.  Shuningdek,  ishlab  chiqaruvchilar  belgilangan
standartlarga  muvofiqligini  ko’rsatgan  mahsulotlarni  ishlab  chiqarish  orqali
xaridorga ishonch va sifatini ko’rsatadi.
1.2. O’zbekiston Respublikasida Tovar belgisidan foydalanishning
ahamiyati
O’zganing tovar belgisidan, xizmat ko’rsatish belgisidan, tovar kelib chiqqan
joy  nomidan  yoki  firma  nomidan  qonunga  xilof  ravishda  foydalanishda
qo’llaniladigan  javobgarlik kuchaytirildi. Bu  haqda  O’zbekiston  Respublikasining
Jinoyat,  Jinoyat-protsessual  kodekslariga  hamda  O’zbekiston  Respublikasining
Ma’muriy  javobgarlik  to’g’risidagi  kodeksiga  kiritrilgan  o’zgartish
va  qo’shimchalarda  keltirilgan .  Ilgari  Ma’muriy  javobgarlik  to’g’risidagi
kodeksining 177-moddasiga binoan o’zganing tovar belgisidan noqonuniy ravishda
foydalanish  — fuqarolarga BHMning bir baravaridan 3 baravarigacha, mansabdor
shaxslarga  esa  —  3  baravaridan  5  baravarigacha  miqdorda  jarima  solishga  sabab
bo’lgan.
5 Kiritilgan o’zgartirishlarga binoan o’zganing tovar va  xizmat ko’rsatish belgisidan,
tovar  kelib  chiqqan  joy  nomidan  yoki  adashtirib  yuborish  darajasida  ular  bilan
o’xshash  bo’lgan  belgilardan  shu  turdagi  tovarlarga  (xizmatlarga)  nisbatan
qonunga xilof ravishda foydalanish yoxud o’zganing firma nomidan qonunga xilof
ravishda  foydalanish  —  BHMning  5  baravaridan  10  baravarigacha,  mansabdor
shaxslarga esa  — 10 baravaridan 20 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab
bo’ladi.  Xuddi  shunday  huquqbuzarliklar  ma’muriy  jazo  chorasi  qo’llanilganidan
keyin  bir  yil  davomida  takror  sodir  etilgan  bo’lsa,  BHMning  10  baravaridan  20
baravarigacha,  mansabdor  shaxslarga  esa  —  20  baravaridan  30  baravarigacha
miqdorda  jarima  solishga  sabab  bo’ladi.  2
O zbekiston  Respublikasi  intellektualʻ
mulk obyektlari, kompyuter dasturlarini himoya qilishga daxldor bo lgan bir qator	
ʻ
Konvensiya  va  shartnomalar  ishtirokchisi  sanaladi.  xususan,  Parij  Konvensiyasi,
Adabiy  va  badiiy  asarlarni  himoya  qilish  to g risidagi  Bern  Konvensiyasi  Patent	
ʻ ʻ
huquqi  to g risidagi  shartnoma,  Tovar  belgilari  bo yicha  qonunlar  to g risidagi	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
shartnomalar,  Belgilarni  xalqaro  qayd  etish  to g risidagi  Madrid  bitimiga	
ʻ ʻ
bayonnoma,  Patent  kooperatsiyasi  to g risidagi  shartnoma,  Patent  protsedurasi	
ʻ ʻ
(tamoyillari)  maqsadlari  uchun  mikroorganizmlarni  xalqaro  tan  olish  haqida
Budapesht  shartnomasi,  Xalqaro  patent  tasnifi  to g risidagi  Strastburg  bitimi,	
ʻ ʻ
Sanoat  namunalarini  xalqaro  tasnifini  ta sis  etish  to g risidagi  Lokorno  Bitimi,	
ʼ ʻ ʻ
Butunjahon  intellektual  mulk  tashkilotini  ta sis  etish  to g risidagi  Stokgolm	
ʼ ʻ ʻ
Konvensiyasi kabilar.  O zbekiston Respublikasi kelgusida qo shilishi kutilayotgan	
ʻ ʻ
va  muhim  ahamiyatga  ega  xalqaro  hujjat  bu  TRIPS  Bitimidir.  Mazkur  xalqaro
hujjat  1995-yil  1-yanvardan  amalga  kiritilgan  bo lib,  Butunjahon  Savdo	
ʻ
Tashkilotining  ta sis  hujjatlari  tarkibiga  kiritilgan  va  intellektual  mulk  obyektlari	
ʼ
bilan savdo qilishi qoidalarini, mulkiy huquqlarni amal qilishini belgilab beradi. 
2
 https://lex.uz/docs/97664
6 1.3. O’zbekiston Respublikasida Tovar belgisidan foydalanish
bo’yicha qonunchilik
Tovar belgisi va xizmat ko’rsatish belgisini ro’yxatdan o’tkazish uchun talabnoma
tuzish,  topshirish  va  ko’rib  chiqish  qoidalari    ilovaga  muvofiq.  Ushbu  buyruq
O’zbekiston  Respublikasi  Adliya  vazirligida  davlat  ro’yxatidan  o’tkazilgandan
keyin  o’n  kun  o’tgach  kuchga  kiradi.  Tovar  belgisi  qo llaniladigan  tovarlar  vaʻ
х izmatlarning  turi  amaldagi  vapotensial  iste’molchilar  tomonidan  yo х ud  tovar
belgisi  qo llaniladigan  -tovarlar  va 	
ʻ х izmatlarning  turi  uni  tarqatilishini
ta’minlashda  ishtirok  etayotgan  sha х slar  tomonidan  yo х ud  tovar  belgisi
qo llaniladigan  tovarlar  va 	
ʻ х izmatlarniig  turiga  aloqador  bo lgan  ishbilarmonlar	ʻ
doirasi tomonidan tanib olinishi. Bunda tovarning sifat darajasi haqida tushuncha
mamlakatdagi tovar belgisi bilan bogliq bo lishi kerak; avvaldan 	
ʻ х os bo lgan yoki	ʻ
faol  foydalanish  natijasida  vujudga  kelgan  yuqori  farqlanish  х ususiyati;
O zbekistonda, shu jumladan Internetning milliy segmenti domen nomlari tizimida	
ʻ
tovar  belgisidan  keng  foydalanish  va  uning  reklama  qilinishi;  respublikada  uzoq
muddat  davomida  va  faol  foydalanish  natijasida  vujudga  kelgan  tijorat  qiymati.
Intellektual  mulk  obyektlarining  huquqiy  muhofazasi  bilan  bog liq  bo lgan	
ʻ ʻ
apellyatsiyalarni sudgacha ko rib chiqish uchun Adliya vazirligi huzurida sha	
ʻ х san
vazir  rais  hisoblanadigan  Apellyatsiya  kengashi  tashkil  etiladi.  Uning  tarkibiga
intellektual  mulk  sohasidagi  mustaqil  olimlar  va  muta х assislar  kiradi.  Adliya
vazirligi va Intellektual mulk departamenti (IMD)  х odimlari soni a’zolar umumiy
sonining  30%dan  oshmaydi.  Uning  tomonidan  qaror  qabul  qilishda  yuqoridagi
mezonlar  bilan  bir  qatorda  -  ushbu  sohadagi  х alqaro  standartlar,  shu  jumladan
Butunjahon  intellektual  mulk  tashkilotining  hujjatlariga  muvofiq  qo shimcha	
ʻ
mezonlar  inobatga  olinishi  mumkin.  2019/2020  o quv  yilida  TDYuUda	
ʻ
“Intellektual  mulk  huquqi”  muta х assisligi  bo yicha  yangi  magistratura  yo nalishi	
ʻ ʻ
ochiladi.  Unga  bazaviy  oliy  ma’lumotdan  qat’i  nazar  qabul  qilinadi.  Adliya
vazirligi  huzuridagi  Yuristlar  malakasini  oshirish  markaziga  qo shimcha  vazifa  -	
ʻ
intellektual  mulk  sohasidagi  kadrlarning  malakasini,  shu  jumladan  pullik  asosda
7 oshirish yuklandi. Qonunning  3-moddasiga    muvofiq tovar belgisi — bu bir yuridik
va  jismoniy  shaxslar  tovarlari  va  xizmatlarining  boshqa  yuridik  va  jismoniy
shaxslarning shu turdagi tovarlaridan farqlash uchun xizmat qiladigan belgilangan
tartibda  ro’yxatdan  o’tkazilgan  belgidir.  Yuridik  va  (yoki)  jismoniy  shaxslar
birlashmasining  ular  tomonidan  ishlab  chiqariladigan  va  (yoki)  realizatsiya
qilinadigan bir xil sifatga yoki boshqa umumiy tavsiflarga ega bo’lgan tovarlarini
belgilash  uchun  mo’ljallangan  tovar  belgisi  jamoaviy  belgi  hisoblanadi.  3.
Qonunning 3-moddasi  beshinchi qismiga  muvofiq tasvirlar, so’zlar, muayyan shakl
tarzidagi belgilar va boshqa belgilar yoki ularning istalgan bir rangdagi yoki turli
rangdagi  jamlama  ifodasi  tovar  belgilari  sifatida  ro’yxatdan  o’tkazilishi  mumkin.
So’zli belgilarga so’zlar, so’z ko’rinishiga ega bo’lgan harfiy birikmalar (xususan,
har qanday ketma-ketlikdagi unlilar va undosh tovushlarning bo’g’in hosil qiluvchi
birikmalari),  so’z  birikmalari,  gaplar,  shuningdek  ularning  birikmalari  kiradi.
Tasviriy  belgilarga  jonli  mavjudotlar,  predmetlar,  tabiiy  va  boshqa  obyektlar
tasvirlari,  va  shuningdek  chiziqlar,  dog’lar,  har  qanday  figuralarning  tekislikdagi
kompozitsiyalari  (hajmlilaridan  tashqari)  kiradi.  Hajmli  belgilarga  fazoviy
joylashgan  uch  o’lchamli  obyektlar,  figuralar  va  chiziqlar  va  figuralarning
kombinatsiyalari kiradi. Jamlama belgilarga turli xarakterdagi ya’ni tasviriy, so’zli,
muayyan  shakldagi  hajmli  va  boshqa  elementlar  kombinatsiyasi  kiradi.  Boshqa
belgilarga  tovushli,  yorug’likdan  iborat  bo’lgan,  golografik,  hidli  kabi  belgilar
kiradi.
4.  Quyidagilar  tovar  belgisi  sifatida  ro’yxatdan  o’tkazilmaydi:  a)  davlat  gerblari,
bayroqlari  va  davlat  mukofotlarining  tasviri  tushirilgan  belgilar;  b)  davlatlarning
rasmiy  nomlari,  xalqaro  yoki  hukumatlararo  tashkilotlarning  qisqartirilgan  yoki
to’liq  nomlari;  v)  rasmiy  nazorat,  kafolat  tamg’alari  va  namuna  yo’sinidagi
tamg’alar,  muhrlar;  g)  davlat  xizmatlarining  O’zbekiston  Respublikasida
qo’llaniladigan ajratish va farqlash belgilari tasvirlari. Yuqoridagi  “a”—“g” kichik
bandlarda  ko’rsatilgan  belgilar,  agar  bunga  tegishli  davlat  organining  yoki  belgi
egasining roziligi bo’lsa, tovar belgisiga muhofaza qilinmaydigan qismlar sifatida
8 kiritilishi  mumkin.  d)  xususan  farqlash  xususiyatiga  ega  bo’lmagan  belgilar,
xususan:  o’ziga  xos  grafik  tasvirga  ega  bo’lmagan  alohida  harflar,  raqamlardan
iborat  bo’lgan  belgilar,  so’z  ko’rinishiga  ega  bo’lmagan  harflar  birikmalari;
chiziqlar,  oddiy  geometrik  figuralar  va  ularning  tarkibiga  kirgan  alohida
elementlaridan  farqli,  sifat  jihatdan  boshqa  qabul  qilish  darajasini  beradigan
kompozitsiyalar  hosil  qilmaydigan  birikmalari;  tovar  belgisi  sifatida  ro’yxatdan
o’tkazishga topshirilgan talabnomadagi tovarlarni belgilash uchun ularning haqiqiy
yoki sxematik tasvirlari; shakli faqat  funksional vazifasidan kelib chiqadigan uch
o’lchamli obyektlar; tovarlarning umume’tirof etilgan oddiy nomlari shu tovarlarni
belgilash uchun; korxona, tashkilot, muassasa va sohalarning umumqabul qilingan
qisqartirilgan nomlari va abbreviaturalari; e) muayyan turdagi tovarlarning belgisi
sifatida  umumfoydalanishda  bo’lgan  belgilar.  Bunday  belgilar  deb  ma’lum  bir
tovar  yoki  turli  ishlab  chiqaruvchilarning  shunga  o’xshash  tovarlari  uchun  uzoq
vaqt  ishlatilganligi  tufayli  tushuncha  bo’lib  qolgan  belgilar  tushuniladi;  j)
umume’tirof etilgan ramzlar va atamalar hisoblangan belgilar. Umume’tirof etilgan
ramzlarga  odatda,  tovar  belgisini  ro’yxatdan  o’tkazish  so’ralayotgan  tovarlar
ro’yxatidagi  tovarlarga  oid  bo’lgan  xo’jalik  yoki  faoliyat  sohasini  aks  ettiruvchi
belgilar, shuningdek fan va texnikada qo’llaniladigan shartli belgilar kiradi. Umum
e’tirof  etilgan  atamalarga  fan  va  texnikaning  aniq  bir  sohasiga  xos  bo’lgan  so’z
birliklari  kiradi;  z)  tovarlarni,  shu  jumladan  ularning  turi,  sifati,  soni,  xususiyati,
qanday  maqsadga  mo’ljallanganligi  va  qiymatini,  shuningdek  ularning  ishlab
chiqariladigan  yoki  o’tkaziladigan  joyi  va  vaqtini  tavsiflash  uchun
foydalaniladigan  belgilar.  Mazkur  “z”  kichik  bandda  ko’rsatilgan  belgilarga
tovarlarning  oddiy  nomlari,  tovarlar  sifat  toifasining  belgisi,  tovarlarning
xususiyatini ko’rsatuvchi (shu jumladan, maqtov xarakteriga ega bo’lgan) belgilar,
xomashyo  materialini  va  tarkibini  ko’rsatuvchi  belgilar,  tovarlarning  og’irligi,
hajmi,  narxini,  ishlab  chiqarilgan  sanasini  ko’rsatuvchi  belgilar,  umumiy  nomlar,
ishlab  chiqarishni  yaratish  tarixidan  ma’lumotlar,  korxonalarning  nomlari,  tovar
tayyorlovchilarning  va  vositachi  firmalarning  manzilgohlari,  qisman  yoki  to’liq
jug’rofiy  nomdan  iborat  bo’lib,  tovar  tayyorlovchining  joylashgan  joyi  sifatida
9 qabul  qilinishi  mumkin  bo’lgan  belgilar.  Yuqoridagi   “d”  —  “z”  kichik  
bandlarda    ko’rsatilgan  belgilarni  ro’yxatdan  o’tkazishga,  basharti  bu  belgilar
amalda ulardan aniq tovarlar uchun foydalanish natijasida farqlanish xususiyatiga
ega  bo’lganligi  isbotlangan  taqdirdagina  yo’l  qo’yilishi  mumkin.  3
Isbot  sifatida
talabnoma  topshirilgan  sanagacha  talabnomada  ko’rsatilgan  belgidan
foydalanilganligi  natijasida  farqlanish  xususiyatiga  ega  ekanligini  tasdiqlaydigan
quyidagi  ma’lumotlar  taqdim  etiladi:  talabnomada  ko’rsatilgan  belgi  bilan
belgilangan  tovarlarni  ishlab  chiqarish  va  sotish  hajmi;  talabnomada  ko’rsatilgan
belgi  bilan  belgilangan  tovarlarning  sotilish  hududlari;  talabnomada  ko’rsatilgan
tovar(xizmat)larni  belgilash  uchun  berilgan  belgidan  foydalanish  muddati;
talabnomada  ko’rsatilgan  belgi  bilan  belgilangan  tovar(xizmat)larning  reklamasi
uchun sarflanadigan xarajatlar hajmi; talabnomada ko’rsatilgan belgi va shu belgi
bilan  belgilangan  tovarlarning  ishlab  chiqaruvchilari  haqida  iste’molchilarning
xabardorlik darajasi to’g’risidagi ma’lumotlar, shu jumladan ijtimoiy so’rovlarning
natijalari;  talabnomada  ko’rsatilgan  belgi  bilan  belgilangan  tovarlar  haqidagi
axborot  ochiq  matbuotda  nashr  qilinganligi  to’g’risida  ma’lumotlar;  talabnomada
ko’rsatilgan  belgi  bilan  belgilangan  tovarlar  O’zbekiston  Respublikasi  yoki  chet
mamlakatlardagi  ko’rgazmalarda  namoyish  qilinganligi  to’g’risidagi  ma’lumotlar
va boshqa ma’lumotlar. i) tovar yoki uning tayyorlovchisi xususidagi yolg’on yoki
iste’molchini  chalg’itishi  mumkin  bo’lgan  belgilar,  ularga  xususan,
iste’molchining  ongida  tovarning  haqiqatga  to’g’ri  kelmagan  ma’lum  bir  sifati,
uning  tayyorlovchisi  yoki  kelib  chiqqan  joyi  haqida  tasavvur  hosil  qiladigan
belgilar  kiradi.  Belgining  kamida  bitta  elementi  yolg’on  yoki  iste’molchini
chalg’itishi  mumkin  bo’lsa,  belgi  yolg’on  yoki  iste’molchini  chalg’itishi  mumkin
deb e’tirof etiladi; k) tovar kelib chiqqan haqiqiy joyni rasman ko’rsatuvchi, lekin
tovar  boshqa  hududda  chiqarilayotganligi  haqida  yanglish  tasavvur  beruvchi
belgilar;  l)  ma’danli  suvlar,  vino  yoki  kuchli  spirtli  ichimliklarning  asliyatini  aks
ettiruvchi  jug’rofiy  nomlar  bo’lgan  yoki  shunday  nomlarni  ifodalovchi  belgilar,
3
 https://lex.uz/ru/docs/-3127445
10 mazkur  joyda  chiqarilmagan  tovarlarni  belgilash  uchun  ishlatilgan  belgilar,
shuningdek  basharti  ular  tarjima  qilib  yoki  “ko’rinishdagi”,  “turdagi”,  “usuldagi”
va  boshqa  shunga  o’xshash  so’zlar  bilan  qo’shilgan  holda  qo’llanilsa;m)  jamiyat
manfaatlariga, odamiylik va axloq qoidalariga zid bo’lgan belgilar, ularga xususan,
diniy  nishon  va  ramzlar,  axloqsiz  mazmundagi  so’z  va  tasvirlar,  inson  qadrini,
diniy hissiyotlarni haqorat qiladigan insonparvarlikka zid xarakterdagi shiorlar va
boshqalar;  n)  quyidagi  belgilar  bilan  adashtirib  yuborish  darajasida  bir  xil  yoki
ularga aynan o’xshash bo’lgan belgilar: ilgari O’zbekiston Respublikasida boshqa
shaxs  nomiga  ro’yxatdan  o’tkazilgan  yoki  ro’yxatdan  o’tkazish  so’rab  talabnoma
berilgan,  shuningdek  O’zbekiston  Respublikasining  xalqaro  shartnomalariga
muvofiq  ro’yxatdan  o’tkazilmay  ham  muhofaza  qilinadigan  yoki  shu  turdagi
tovarlarga  nisbatan  ancha  ilgariroq  ustuvorlikka  ega  bo’lgan  tovar  belgilari  bilan
adashtirib yuborish darajasida bir xil yoki ularga aynan o’xshash bo’lgan belgilar;
har  qanday  tovarlarga  nisbatan  boshqa  shaxslarning  belgilangan  tartibda  umum
e’tirof etilgan tovar belgilari bilan adashtirib yuborish darajasida bir xil yoki ularga
aynan  o’xshash  bo’lgan  belgilar; Qonunga  muvofiq  muhofaza  qilinadigan
geografik ko’rsatkichlar va tovar kelib chiqqan joy nomlari bo’lgan belgilar bilan
adashtirib yuborish darajasida bir xil yoki ularga aynan o’xshash bo’lgan belgilar,
bu  belgilar  har  qanday  tovarlarga  nisbatan  shunday  ko’rsatkichdan  yoki  nomdan
foydalanish huquqiga ega bo’lgan shaxs nomiga ro’yxatdan o’tkazilayotgan tovar
belgisiga muhofaza qilinmaydigan qism sifatida kiritilgan hollar bundan mustasno;
11 II bob O’zbekiston Respubikasida tovar belgisidan foydalanmaslik
oqibatlari va AQSH tajribasi
2.1 O’zbekiston Respublikasida tovar belgisidan foydalanishga oid
amaliyot
Tovar  belgisini  ro’yxatdan  o’tkazish  bo’yicha  ishlarni  olib  borish  va
talabnomani  ko’rib  chiqish  davomida  o’z  manfaatlarini  himoya  qilish  uchun
talabnoma  beruvchi  qonunchilik  hujjatlariga  muvofiq  rasmiylashtirilgan
ishonchnoma  berib  patent  vakili  tayinlashi  mumkin.  O’zbekiston  Respublikasida
rasmiylashtiriladigan  Vazirlik  va  Davlat  muassasasi  oldidagi  vakillikka
ishonchnoma  oddiy  yozma  shaklda  tuziladi  va  notarial  tasdiqlanishi  shart  emas.
Vakilning  ishonchnomasi  talabnomani  topshirish  vaqtida  yoki  ish  yuritish
davomida taqdim etilishi mumkin. Ishonchnoma talabnoma materiallariga qo’shib
qo’yiladi.  O’zbekiston  Respublikasi  hududidan  tashqarida  istiqomat  qiluvchi
jismoniy shaxs yoki chet el yuridik shaxsining manfaatlarini himoya qilish uchun
patent  vakiliga  beriladigan  ishonchnoma  ushbu  shaxsning  o’zi  tomonidan  ham
talabnoma beruvchi  tomonidan berilgan  tegishli  ishonchnomaga  ega patent vakili
tomonidan  ham  berilishi  mumkin.  Agar  ishonchnoma  Vazirlikda  ro’yxatdan
o’tkazilgan  bir  nechta  patent  vakilining  nomiga  berilgan  bo’lsa,  bu  holda  tovar
belgisini  ro’yxatdan  o’tkazish  bo’yicha  ishlar  to’g’ri  kelgan  patent  vakili
tomonidan olib boriladi. Ishonchnoma topshirilgunga qadar vakilning olib borgan
harakatlari  haqiqiy  emas  deb  hisoblanadi  va  ekspertiza  tomonidan  inobatga
olinmaydi.  Vakilning  unga  taqdim  etilgan  vakolatlari  doirasidagi  har  bir  harakati
yoki Vazirlik va Davlat muassasasining unga nisbatan har bir harakati talabnoma
beruvchining harakati yoki talabnoma beruvchiga nisbatan harakat kabi oqibatlarga
olib  keladi.  Vakillik  ishonchnomada  ko’rsatilgan  vakolatlar  yoki  ularning  amal
qilish  muddati  tugaguncha  amal  qiladi.  Ishonchnomada  ko’rsatilgan  vakolatlarni
muddatidan  avval  to’xtatish  talabnoma  beruvchi  yoki  uning  huquqiy  vorisi
tomonidan  Vazirlikka  tegishli  ariza  (ishonchnomani  chaqirib  olish)  berish  yo’li
bilan amalga oshirilishi mumkin. Yillar bilan hisoblanadigan muddat uning oxirgi
12 yilidagi  tegishli  oy  va  kunda  tamom  bo’ladi.  Agar  oylar  bilan  hisoblanadigan
muddatning tamom  bo’lishi  tegishli  raqam bo’lmagan oyga to’g’ri kelsa, u holda
muddat shu oyning oxirgi kunida tugaydi Haftalar bilan o’lchanadigan muddat shu
muddatning  oxirgi  haftasidagi  tegishli  kunda  tugaydi.  Agar  xat  yoki  patent  boji
Vazirlik  va  Davlat  muassasasiga  kelib  tushishi  lozim  bo’lgan  muddatning  oxirgi
kuni  Vazirlik  va  Davlat  muassasasining  dam  olish  kuniga  to’g’ri  kelsa,  ushbu
muddat  keyingi  ish  kunigacha  uzaytiriladi.  Qonunning  13-moddasi  ikkinchi
qismiga  muvofiq  talabnoma  beruvchi  o’z  tashabbusiga  ko’ra  talabnoma
materiallarini talabnoma mohiyatini o’zgartirmagan holda tuzatishi, aniqlashtirishi
va  qo’shimchalar  kiritishi  mumkin.  4
Talabnoma  beruvchi  talabnomaga  quyidagi
o’zgartirishlarni kiritishi mumkin:
a) talabnoma beruvchining, patent vakilining nomini, nomlanishini o’zgartirishi;
b)  talabnoma  beruvchining,  patent  vakilining  manzilgohini,  yozishmalar  olib
boriladigan manzilni o’zgartirishi;
v) talabnoma beruvchini o’zgartirishi;
g) kelishuvga o’zgartirish kiritishi;
d) xatolarni tuzatishi;
e) tovarlar ro’yxatini qisqartirishi.
Talabnoma  materiallarini  tuzatish,  aniqlik  va  qo’shimchalar  kiritish  talabnoma
beruvchi  tomonidan  Qoidalarning  2 ,  3-ilovalariga  muvofiq  ariza  topshirish  yo’li
bilan  amalga  oshiriladi.  Ariza  Vazirlikka  kelib  tushganligi  va  uni  ko’rib  chiqish
natijalari  to’g’risida  talabnoma  beruvchiga  xabar  beriladi.  Arizaga  talabnoma
materiallariga  o’zgartirishlar  kiritishi  uchun  patent  boji  to’langanligi  to’g’risidagi
hujjat  ilova  qilinadi.  Patent  boji  to’langanligi  to’g’risidagi  hujjat  ilova  qilinmasa
yoki  to’langan  patent  bojining  miqdori  belgilangan  miqdordan  kam  bo’lsa,
qo’shimcha materiallar ko’rib chiqishga qabul qilinmaydi va bu haqda talabnoma
beruvchiga  xabar  beriladi.  Vazirlik  talabnoma  hujjatlaridagi  xatolarni  tuzatish
haqidagi  arizani  qabul  qiladi.  Arizada  talabnoma  raqami  va  tuzatilishi  lozim
bo’lgan  xato  ko’rsatilgan  bo’lib  talabnoma  beruvchi  yoki  uning  patent  vakili
4
 https://lex.uz/ru/docs/-24925
13 tomonidan  imzolangan  bo’lishi  kerak.  Ariza  Qoidalarning  3-ilovasiga  muvofiq
to’ldiriladi.  Talabnoma  beruvchi  —  yuridik  shaxs  nomi  yoki  talabnoma  beruvchi
jismoniy  shaxsning  familiyasi,  ismi,  otasining  ismi  o’zgarganda,  ushbu
o’zgartirishni  tasdiqlaydigan  hujjat  taqdim  etiladi.  Talabnoma  beruvchi
talabnomaga  bo’lgan  huquqini  o’zga  shaxsga  o’tkazsa,  Vazirlikka  talabnoma
beruvchi o’zgarganligi to’g’risidagi qaydni kiritish haqida ariza topshiriladi. Ariza
Qoidalarning  4-ilovasiga  muvofiq  to’ldiriladi.  Arizada  huquq  o’ziga  shaxs  ya’ni
huquqiy  vorisga  o’tkazilishining  ko’rsatilishi,  ushbu  Qoidalarning  15 ,  16-
bandlarida  ko’zda  tutilgan  shaxs  haqidagi  ma’lumotlar  bo’lishi  kerak.  Ariza
talabnoma  beruvchi  va  uning  huquqiy  vorisi  tomonidan  ushbu  Qoidalarning  29-
bandida  ko’zda  tutilgan  tartibda imzolanadi. Agar ariza faqat talabnoma beruvchi
tomonidan imzolangan bo’lsa, arizaga talabnoma beruvchi va uning huquqiy vorisi
tomonidan imzolangan huquq o’tkazilganligini tasdiqlaydigan hujjat ilova qilinadi.
Ariza  Qoidalarning  5-ilovasiga  muvofiq  to’ldiriladi.  Belgilangan  talablarga  rioya
qilingan  bo’lsa,  talabnoma  beruvchi  va  uning  huquqiy  vorisiga  talabnoma
materiallariga  talabnoma  beruvchining  o’zgartirilganligi  to’g’risida  qayd
kiritilganligi  haqida  xabar  beriladi.  Keyingi  barcha  yozishmalar  yangi  talabnoma
beruvchi  bilan  olib  boriladi.  Talabnoma  beruvchi  va  uning  huquqiy  vorisiga
talabnoma  materiallariga  o’zgartirish  kiritilganligi  to’g’risidagi  bildirishnoma
yuborilgan  sana  huquq  o’tgan  sana  deb  hisoblanadi.  Belgilangan  talablarga  rioya
qilinmagan  holda,  talabnoma  beruvchi  va  uning  huquqiy  vorisi  taqdim  etilgan
hujjatlarga  aniqliklar  va  (yoki)  tuzatishlar  kiritish  zarurligi  yoki  talabnoma
materiallariga  talabnoma  beruvchining  o’zgartirish  haqidagi  qaydni  kiritish
mumkin  emasligi  to’g’risida,  tegishli  sabablar  ko’rsatilgan  holda  bildirishnoma
yuboriladi.Bir nechta tovar va (yoki) xizmatlar keltirilgan talabnomani talabnoma
beruvchining  yozma  iltimosnomasiga  ko’ra  ikkita  yoki  bir  nechta  talabnomaga
ajratish  mumkin  (bundan  keyingi  o’rinlarda  ajratilgan  talabnoma  deb  yuritiladi).
Bunda dastlabki talabnoma ko’rib chiqishga qabul qilingan va chaqirib olinmagan
bo’lishi  kerak,  ajratilgan  talabnoma  talabnoma  beruvchi  tomonidan  birinchi
talabnoma  bo’yicha  qaror  qabul  qilingunga  qadar  topshirilishi  lozim,  ajratilgan
14 talabnomada  ko’rsatilgan  tovarlar  va  xizmatlar  birinchi  talabnomada  qoldirilgan
tovarlar  va  xizmatlar  bilan  bir  xil  bo’lmasligi  kerak.  Iltimosnomaga  mazkur
Qoidalarning  6—13-bandlariga  muvofiq  rasmiylashtirilgan  hujjatlar  va
talabnomani  ajratish  uchun  belgilangan  miqdorda  boj  to’langanligini
tasdiqlaydigan  hujjat  ilova  qilinadi.  Ko’rsatib  o’tilgan  shartlarga  rioya  qilingan
taqdirda  talabnomani  ajratish  to’g’risidagi  iltimosnoma  qondiriladi  va  talabnoma
beruvchiga  bu  haqda  xabar  qilinadi.  Talabnoma  qondirilganda  birinchi
talabnomada  ko’rsatilgan  tovarlar  va  xizmatlar  ro’yxatiga  ajratilgan  talabnomaga
kiritilgan  tovarlar  va  xizmatlar  birinchi  talabnomadan  chiqarib  tashlanganligi
haqida  o’zgartishlar  kiritiladi.  Talabnoma  beruvchi  tomonidan  taqdim  etilgan
qo’shimcha  materiallar  mazkur  Qoidalarning  119 ,  120-bandlariga  muvofiq  ko’rib
chiqiladi. 5
2.2. O’zbekiston Respublikasida Tovar belgisidan foydalanmaslik
oqibatlari
Tovar belgisidan foydalanmaslik oqibatlari O’zbekiston Respublikasi yuridik
shaxslari  va  fuqarolar  uchun  amal  qiladi.  Tovar  belgisi,  mahsulotning  qaysi
davlatda ishlab chiqarilganligini, qaysi tashkilot tomonidan ishlab chiqarilganligini
va qaysi sertifikatlar bilan tasdiqlanganligini ko’rsatadi. Agar siz tovar belgisidan
foydalanmasangiz, sizga quyidagi oqibatlar tug’ilishi mumkin:
  1. Sizning tovarlaringizni eksport qilishga ruxsat berilmaydi.
2. Sizning tovarlaringizni import qilishga ruxsat berilmaydi.
3. Sizning tovarlaringizni savdo qilishga ruxsat berilmaydi.
4.  Sizning  tovarlaringizni  xarid  qilishga  ruxsat  berilmaydi.  6
Shuningdek,
sizning  tashkilotingizga  jazo  qo’llash  mumkin.  Jazo  miqdori,  tashkilotingizning
xarakteriga va tovar belgisidan foydalanmaslik sababiga qarab o’zgarishi mumkin.
Tovar  belgisidan  foydalanmaslik  oqibatlari  bilan  bog’liq  savollaringiz  bo’lsa,  Siz
O’zbekiston  Respublikasi  Tovar  belgilash  va  sinovdan  o’tkazish  markazi  bilan
5
 https://lex.uz/ru/docs/-3127445
6
 https://lex.uz/ru/docs/-24925
15 bog’lanishingiz  mumkin.  Ular  sizni  qo’llab-quvvatlashadi  va  sizning
savollaringizga javob berishadi. Shuningdek, siz tijoratda ishtirok etishni xohlagan
holda, O’zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq tovarlaringizni belgilash va
sinovdan o’tkazish markaziga murojaat qilishingiz tavsiya etiladi. Bu markaz sizga
tovarlaringizni  belgilash  va  sertifikatlar  olishda  yordam  beradi.  Ular  sizning
tashkilotingizning  xarakteriga  va  mahsulotlaringizning  xususiyatiga  qarab  sizga
zarur  bo’lgan  sertifikatlarni  taqdim  etishadi.  Tovar  belgisidan  foydalanishning
oqibatlari  haqida  ko’proq  ma’lumot  olish  uchun,  Siz  O’zbekiston  Respublikasi
Tovar belgilash va sinovdan o’tkazish markazining rasmiy veb-saytiga kirishingiz
mumkin.  Ushbu  saytda  siz  tovar  belgilash  va  sinovdan  o’tkazish  jarayonlari,
sertifikatlar,  qo’llanmalar  va  boshqa  ma’lumotlar  haqida  ko’proq  bilib  olishingiz
mumkin.
2.3 AQSHda Tovar belgisidan foydalanish va foydalanmaslik
oqibatlari
AQSHda Tovar Belgisidan foydalanishning bir necha oqibatlari mavjud :
1.  Qulaylik:  AQSHda  Tovar  Belgisi,  savdo  va  sotuv  jarayonlarini
qulaylashtiradi. Bu belgi orqali mahsulotlarni qulaylik bilan topish va xarid qilish
mumkin.
2.  Ma’lumotlar:  AQSHda  Tovar  Belgisi,  mahsulot  haqida  to’liq  ma’lumot
beradi.  Bu  ma’lumotlar  orqali  sotuvchilar  va  mijozlar  mahsulot  haqida  to’liq
tushuntirishadi.
3.  Xavfsizlik:  AQSHda  Tovar  Belgisi,  mahsulotlarning  xavfsizligini
ta’minlaydi.  Bu  belgi  orqali  mijozlar  sotib  olishlari  mumkin  bo’lgan
mahsulotlarning sifatli va xavfsizligi ta’minlanadi.
4.  Sifat:  AQSHda  Tovar  Belgisi,  mahsulotning  sifatini  tasdiqlaydi.  Bu  belgi
orqali sotuvchilar va mijozlar mahsulotning sifatini bilishadi.
16 5.  Ruxsatnoma:  AQSHda  Tovar  Belgisi,  mahsulotni  import  qilish  uchun
ruxsatnoma  sifatida  ishlatiladi.  Bu  ruxsatnoma  orqali  mahsulot  import  qilinishi
mumkin. 7
AQSHda  Tovar  Belgisidan  foydalanmaslikning  bir  necha  oqibatlari  ham
mavjud:
1.  Qimmatligi:  AQSHda  Tovar  Belgisi  olishi  qimmat  bo’lishi  mumkin.  Bu  belgi
olish uchun to’lovlar katta bo’lishi mumkin.
2.  Vaqt:  AQSHda  Tovar  Belgisi  olishi  uchun  vaqt  sarflanishi  mumkin.  Bu  belgi
olish  uchun  ariza  yozilishi,  to’lov  amalga  oshirilishi  va  boshqa  jarayonlar  talab
qilinadi.
3. Xohishnoma: AQSHda Tovar Belgisi olishi uchun sotuvchi yoki mijozning
xohishnomasi  talab  qilinadi.  Bu  xohishnomalar  yana  bir  qadam  bo’lib,  vaqt  va
qimmatlikni ko’paytiradi.
4. Mahsulot haqida ma’lumot yo’q: AQSHda Tovar Belgisi olmagan mahsulotlar
uchun  sotuvchilar  va  mijozlar  mahsulot  haqida  to’liq  ma’lumot  olishlari  qiyin
bo’lishi mumkin.
5.  Xavfsizlik:  AQSHda  Tovar  Belgisi  olmagan  mahsulotlar  uchun  xavfsizlik
ta’minlanmaydi. Bu esa mijozlar uchun xavfli bo’lishiga sabab bo’lishi mumkin.
6.  Qayta  ishlash:  AQSHda  Tovar  Belgisi  olmagan  mahsulotlar  uchun  sotuvchilar
va  mijozlar  o’zlarining  xatolaridan  ko’rinib  chiqqan  holda  mahsulotni  qayta
ishlashlari kerak bo’lishi mumkin.
7. Ruxsatnoma talab qilinishi: AQSHda Tovar Belgisi olmagan mahsulotlar uchun
import  ruxsatnomasi  talab  qilinishi  mumkin.  Bu  esa  import  jarayonini
qiyinlashtiradi.
8. Mahsulotning sifati: AQSHda Tovar Belgisi olmagan mahsulotlar uchun sifatni
tasdiqlash  imkoniyati  yo’q.  Bu  esa  sotuvchilar  va  mijozlar  uchun  mahsulotning
sifatini bilishni qiyinlashtiradi.
7
 European Intellectual Property Law. text, cases and materials. Annette Kur and Thomas Dreier. 2013.
18-b.
17 9. Qonuniy talablar: AQSHda Tovar Belgisi olmagan mahsulotlar uchun qonuniy
talablar  bajarilishi  kerak  bo’lishi  mumkin.  Bu  esa  sotuvchilar  va  mijozlar  uchun
qonuniy muammolarni yuzaga keltirishi mumkin.
10.  Ko’p  bosqichli  jarayonlar:  AQSHda  Tovar  Belgisi  olishi  ko’p  bosqichli
jarayonlarni  talab  qiladi,  bu  esa  sotuvchilar  va  mijozlar  uchun  jarayonlarni
uzaytirishi va qiyinlashtirishi mumkin. 
11.  Xaridorlarning  qarorlarini  o’zgartirish  imkoniyati:  AQSHda  Tovar  Belgisi
olmagan  mahsulotlar  uchun  xaridorlar  o’zlarining  xatolaridan  ko’rinib  chiqqan
holda  sotib  olishlarini  o’zgartirish  imkoniyati  mavjud.  Bu  esa  sotuvchilar  uchun
sotish  jarayonini  qiyinlashtirishi  va  mahsulotni  qayta  ishlashga  olib  kelishi
mumkin.
12. Sifatni ta’minlash: AQSHda Tovar Belgisi olmagan mahsulotlar uchun sifatni
ta’minlashning  bir  necha  usullari  mavjud,  masalan,  laboratoriyaviy  sinovlardan
o’tkazish, tashqi mutaxassislar tomonidan tekshirish va boshqa. Bu esa sotuvchilar
va mijozlar uchun sifatni bilishni osonlashtiradi.
13. Qayta ishlovchi xarajatlar: AQSHda Tovar Belgisi olmagan mahsulotlar uchun
qayta ishlovchi xarajatlar olishi kerak bo’lishi mumkin, masalan, mahsulotni qayta
ishlash,  laboratoriyaviy sinovlarni  o’tkazish  va  boshqa.  Bu  esa  sotuvchilar  uchun
mahsulot narxini oshirishi mumkin.
14. Xavfsizlik: AQHda Tovar Belgisi olmagan mahsulotlar sotuvchilar va mijozlar
uchun  xavfsizlik  riskini  oshiradi,  masalan,  mahsulotni  qayta  ishlash  va  sifatni
tasdiqlash  jarayonlari.  Bu  esa  sotuvchilar  va  mijozlar  uchun  xavfsizlikni
ta’minlashni talab qiladi.
AQShda  tovar  belgisini  to’liq  himoya  qilish  uchun  uni  USPTO  (United  States 
Ptent  and  Trademark  Organization)  orqali  yoki  Madrid  Protokoliga  muvofiq  ro’yxa
tdan  o’tkazish  lozim.  Tovar  belgisini  ro’yxatdan  o’tkazish
quyidagi  afzalliklarni  beradi: 
 tovar  belgisi  egasining  ommaga
 ma’lum  bo’lishi; 
  boshqa mamlakatlarda ham  ro’yxatdan  o’tkazishga yordam  beradi; 
18  Federal  sudlarda  harqanday da’vo  qo’zg’atish  imkonini  beradi; 
 tovar  belgisiga  egalik  qilishni  isbotlashda  ko’p  miqdordagi  dalillarga 
bo’lgan  ehtiyojni  yo’q  qiladi; 
 qonuniy  muhofaza  belgisi  (®) ni  olish  imkoniyati; 
  AQSh  bojxona  va  chegara  himoyasi  (U.S.  Customs  and
Border  Protection)  tovar  belgisi  egasining  huquqlarini  buzishi  mumkin
bo’lgan  tovarlarni  olib kirishin to’xtata oladi.
AQShda tovar belgisining amal qilish muddatiga cheklov yo’q. Tovar 
belgisidan  foydalanish  davom  etar  ekan,  tovar  belgisiga  egalik  huquqi
saqlanib  qoladi 
.  Agar  tovar belgisi  shtat  yoki  Federatsiya  ro’yxatidan  o’tkazilmagan  bo’lsa, 
uning himoya qilinishi faqat u ishlatiladigan ma’lum geografik hudud bilan 
chegaralanib  qolishi  mumkin.
Tovar  belgisini  shtat  ro’yxtidan  o’tkazilganda  tovarning  himoyasi  va  u  bilan 
bog’liq huquqlar faqat shu shtatda amal qiladi. Qolaversa, barcha shtatlardan
ham  tovar  belgilarini  ro yxatgaʻ  olishning  ma lumotlar	ʼ  bazasi  mavjud  emas,  bu  uch
inchi 
shaxslarning  ushbu  tovar  belgisi  ro’yxatdan  o’tkazilganidan  xabardor  bo lmasligini	
ʻ
,  oqibatda tovar belgisi egasining huquqlari buzilish ehtimoli ko’pligini anglatadi. 
Tovar  belgisini  USPTO  ro’yxatidan  o’tkazish  esa  butun  mamlakat  bo’ylab
tovar  belgisini  muhofaza qilish  imkoniyatini  yaratadi.
“Butunjahon  tovar  belgisi”,  “tovar  belgisini  butunjahon  ro’yxatdan  o’tkazish” 
kabi tushunchalar bo’lmasa-da, Madrid Protokoliga ko’ra bir tovar belgisini bir 
nechta  mamlakatda  ro’yxatdan  o’tkazish  mumkin.  Ushbu  xalqaro  hujjat  unga  a’zo 
bo’lgan 100 dan ortiq mamlakatda tovar belgisini yagona ariza bilan, agar tovar 
belgisi  ro yxatdan	
ʻ  o tish	ʻ  uchun  qonuniy  talablarga  javob  bersa,  ro’yxatdan  o’tkazis
h  imkonini beradi. Madrid Protokoliga ko’ra “xalqaro ro’yxatga olish” tushunchasi
yuzaga  kelgan  bo’lsa-da,  ro’yxatga  olish  butun  dunyo  bo’ylab  amal
qiladigan  huquqlarni  yaratmaydi.  Shartnoma  turli  mamlakatlarda  tovar  belgisini
ro’yxatdan  o’tkazish  uchun  ariza  berishni  soddalashtiradi,  ammo  u  tovar
19 belgisining  har  bir  mamlakatda  avtomatik  ravishda  ro’yxatdan  o’tkazilishini
kafolatlamaydi. 
Harbir  davlatning  ro’yxatdan  o’tkazuvchi  vakolatli  idorasi  arizani  ko rib  chiqadiʻ
va  tovar  belgi o sha	
ʻ  mamlakatda ro yxatdan	ʻ  o tish-o’tmasligini	ʻ  hal  qiladi 
AQShda  ro’yxatdan  o’tgan  tovar  belgisiga  undan  foydalanish  va  shu  haqidagi
tegishli  ma’lumotlar  USPTOga  taqdim  etilishi  qadar  davom  etaveradi.
Buning  uchun  belgilangan  davriy  oraliqlarda  to’lovlar  bilan  texnik  xizmat
ko’rsatish  hujjatlarini  taqdim  etish  talab  etiladi. 
AQShda  o’zigaxos  xususiyati  bilan  ajralib
turadigan  (inherently  distinctive)  kuchli  ta’sir  qiluvchi  (strong)  tovar  belgisiga  ega
bo’lish  muhim.  Bu  tovar  yoki  xizmatning  tez  va  aniq  tanilishini  ta’minlaydi.
Tovarbelgisi  qanchalik  kuchli  ta’sir  qiluvchi  bo’lsa,  undan  boshqalar  tomonidan
noqonuniy
foydalanishning  oldini  olish  shunchalik  oson  bo’ladi.  Aniq  bo’lmagan  (weak)
tovar  belgilarini himoya qilish qiyin bo’lishi va  qimmatga  tushishi mumkin, chunki
ular  kuchli  ta’sirga  ega  tovar  belgilari  kabi  qonuniy  himoyaga  ega  emas  .  Kuchli
ta’sirga  ega  tovar  belgilariga  o’ziga  xos,  kreativ,  boshqa  raqobatchilardan  ajralib
turadigan  noyob  tovar  belgilari  kiradi.  Ular  “fanciful,  arbitrary  or  suggestive
trademarks”  deb  nomlanadi.  “Fanciful  trademarks”  bu
–  o’ylab  topilgan  so’zlar  bo’lib,  faqat  o’zlarining  tovarlari  yoki  xizmatlariga  nisbat
an  ma’no  kasb  etadi.  Neft  bo’yicha  tovar  belgisi  Exxon
®,  salqin  ichimliklar  bo’yicha,  tovar  belgisi  Pepsi
®shular  jumlasidandir.  “Arbitrary  trademarks”  bu  -  asosiy  tovar  yoki  xizmatlar
bilan  hech  qanday  aloqasi  bo’lmagan,  ammo  mustaqil
ma’no  anglatuvchi  so’zlardir.  Apple
tovar  belgisi  buning  yorqin  misolidir.  “Apple”  so’zi  qishloq  xo’jaligi  mahsuloti
uchun tovar belgisi bo’la
olmaydi,  ammo  texnika  mahsulotlari  uchun  bu  noyob  nom  hisoblanadi.
“Suggestive  trademarks”  bu  -
20 tovarlar  yoki  xizmatlarning  xususiyatiga  ishora  qiladigan,  ammo  ularni  to’g’ridan-
to’g’ri  ko’rsatmaydigan  so’zlardir.
Aniq  bo’lmagan  (weak)  tovar  belgilarini  raqobatchilardan  himoya  qilish  qiyin  va
ular  ko’pincha  tovar  belgisi  sifatida  federal  ro’yxatga  olinmaydi.
Bunday  belgilarga tavsiflovchi (descriptive) va umumiy (generic) savdo belgilari
21 Xulosa
O’zbekiston  Respublikasida  Tovar  belgisidan  foydalanish  qonuniy  tartibga
asoslangan  bo’lib,  belgilangan  tovar  va  xizmatlar  uchun  belgilash  shart.  Tovar
belgilash  va  sinovdan  o’tkazish  markazi  belgilangan  tovar  va  xizmatlarni  sifatini
oshirish  uchun  tavsiya  qilinadi.  Tovar  belgisidan  foydalanmaslik  oqibatlari  esa,
belgilangan  tovar  va  xizmatlarni  belgilamagan  holda  sotish,  sotishdan  oldin
belgilashni  amalga  oshirmaslik,  belgilash  shartlariga  rioya  qilmagan  holda
belgilashni amalga oshirish, belgilangan sertifikatni yoki qaydnomani falsifikatsiya
qilish, belgilangan tovar yoki xizmatni sertifikatsiz sotish kabi amallar hisoblanadi.
AQSHda  Tovar  belgisidan  foydalanish  ham  qonuniy  tartibga  asoslangan  bo’lib,
tovar  va  xizmatlar  uchun  belgilash  shart.  Belgilangan  tovar  va  xizmatlarni
sertifikat  olmagan  holda  sotish,  sertifikatni  falsifikatsiya  qilish  yoki  sertifikatni
o’zgartirish  kabi  amallar  qonuniy  jazo  bilan  ta’minlanadi.   Shu  sababli,  Tovar
belgisidan foydalanish uchun belgilangan tartib va shartlarga rioya qilish kerak va
belgilangan tovar va xizmatlarni sertifikatsiz sotishdan yoki falsifikatsiya qilishdan
saqlaning.  Tovar  belgisidan  foydalanish,  sotuvchi  va  sotib  oluvchi  o’rtasida
muvofiqlikni ta’minlash uchun ham juda muhimdir. Bu belgilar, sotuvchining sotib
oluvchiga  belgilangan  tovar  yoki  xizmatning  sifatini  ko’rsatishiga  yordam  beradi
va  sotib  oluvchi  uchun  ham  ma’lumotlar  beradi.  Shuningdek,  Tovar  belgilash  va
sinovdan o’tkazish markazi belgilangan tovar va xizmatlar uchun tavsiya qilganligi
sababli, bu markazning sinovlari natijasida olingan sertifikatlar, tovar va xizmatlar
haqida  qanchalik  ma’lumot  beradi.  Bu  esa,  sotuvchi  va  sotib  oluvchi  o’rtasida
ishonchli  munosabatlarni  ta’minlashga  yordam  beradi.  Tovar  belgisidan
foydalanishda  amalga  oshirilishi  kerak  bo’lgan  bir  necha  shartlar  ham  mavjud.
Masalan,  belgilangan  tovar  va  xizmatlarni  belgilamagan  holda  sotish  yoki
sotishdan  oldin  belgilashni  amalga  oshirmaslik  kabi  amallar  qonuniy  jazo  bilan
ta’minlanadi. Bu sababli, sotuvchilar tovar va xizmatlar uchun belgilash shartlariga
rioya  qilishni  unutmagan  holda  ishlay  oladilar.  Shu  sababli,  Tovar  belgisidan
foydalanishning  muhimligi  va  qonuniy  tartibga  rioya  qilish  kerakligi  aytildi.  Bu
belgilar  sotuvchilar  va  sotib  oluvchilar  o’rtasida  ishonchli  munosabatlarni
22 ta’minlashga  yordam  beradi  va  tovar  va  xizmatlar  haqida  ma’lumot  beradi.
Sotuvchilar  belgilangan  shartlarga  rioya  qilishni  unutmagan  holda  ishlay  oladilar
va bu belgilar sertifikatsiz sotish yoki falsifikatsiya qilishdan saqlanishga yordam
beradi.  Tovar  belgilashning  boshqa  bir  foydasi  ham  sotuvchi  va  sotib  oluvchilar
o’rtasida yuzaga keladigan muvofiqlik muammo va shikoyatlarni bartaraf qilishdir.
Agar sotuvchi belgilangan tovar yoki xizmatning sifatiga mos kelmaydigan tovar
yoki  xizmatni  sotib  oluvchiga  taqdim  etgan  bo’lsa,  sotib  oluvchi  tovar  belgisini
ko’rsatib,  shikoyatini  yozib  qoldirishi  mumkin.  Bu  belgi  sotuvchining  ishonchli
munosabatlarni  o’z  ichiga  olganligi  sababli,  shikoyatlarni  hal  qilishda  yordam
beradi.  Bundan  tashqari,  Tovar  belgilash  tizimida  belgilangan  tovar  va  xizmatlar
o’zaro solishtiriladi va ularga taqdim etilgan sifatli belgilashlar asosida baholangan
holda, yangi belgilar chiqariladi. Bu esa, sotuvchi va sotib oluvchilar uchun tovar
va  xizmatlar  haqida  yangiliklarga  ega  bo’lishga  yordam  beradi.  Barcha  qisqa,
Tovar  belgilashning  sotuvchi  va  sotib  oluvchilar  o’rtasida  ishonchli
munosabatlarni ta’minlashda, qonuniy tartibga rioya qilishda, muvofiqlik muammo
va  shikoyatlarni  bartaraf  qilishda,  va  tovar  va  xizmatlar  haqida  yangiliklarga  ega
bo’lishda muhim ahamiyati bor. Bu belgilar sertifikatsiz sotish yoki falsifikatsiya
qilishdan  saqlanishga  yordam  beradi  va  sotuvchilar  tovar  va  xizmatlar  uchun
belgilash shartlariga rioya qilishni unutmagan holda ishlay oladilar.
23 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:
[2]   European Intellectual	 Property	 Law.	 text,	 cases	 and	 materials.	 Annette	 Kur
and	
 Thomas	 Dreier.	 2013.	 18-b.
[3]   https://wipolex.wipo.int/zh/text/288517
[4]   O zbekiston	
 Respublikasida	 tijoratchi	 yuridik	 shaxslarning	 tugatilishi	 alohida	ʻ
ahamiyatga	
 ega.	 O zbekiston	 Respublikasi	 Prezidentining	 2019-yil	 5-apreldagi	 F–	ʻ
5464–sonli	
 farmoyishi	 // Qonun	 hujjatlari	 ma lumotlari	 milliy	 bazasi,	 06.04.2019-	ʼ
y.,	
 08/19/5464/2891-son.
[5]   O zbekiston	
 Respublikasining	 “Tovar	 belgilari,	 xizmat	 ko rsatish	 belgilari	 va	ʻ ʻ
tovar
 kelib	 chiqqan	 joy	 nomlari	 to g risida”gi	 qonuni	 // O zbekiston	 Respublikasi	ʻ ʻ ʻ
Oliy	
 Majlisining	 Axborotnomasi,	 2001-y.,	 9-10-son,	 178-modda.
[6]   O zbekiston	
 Respublikasi	 Prezidentining	 2019-yil	 8-fevraldagi	 “Intellektual	ʻ
mulk
 	sohasida	 	davlat	 	boshqaruvini	 	takomillashtirish	 	chora-tadbirlari
to g risida”gi	
 PQ-4168-son	 qarori	 // Qonun	 hujjatlari	 ma lumotlari	 milliy	 bazasi,	ʻ ʻ ʼ
08.02.2019-y.,	
 07/19/4168/2594-son.
[7]   O zbekiston
 Respublikasi	 Prezidentining	 2019-yil	 1-iyuldagi	 “O zbekiston	ʻ ʻ
Respublikasi	
 adliya	 vazirligi	 huzuridagi	 intellektual	 mulk	 agentligi	 faoliyatini
tashkil	
 etish	 chora-tadbirlari	 to g risida”gi	 PQ–4380-son	 qarori	 //	 Qonun	ʻ ʻ
hujjatlari	
 ma lumotlari	 milliy	 bazasi,	 02.07.2019-y.,	 07/19/4380/3360-son.	ʼ
[8]   Nasriyev.
 I. Shaxsiy	 nomulkiy	 huquqlar	 mazmuni,	 ularni	 amalga	 oshirish	 va
kengaytirish	
 istiqbollarining	 fuqarolik	 huquqiy	 masalalari:	 yurid.	 fan.	 dokt.	 Diss.
avtoreferati.	
 – Toshkent:	 2006.	 51-b.
[9]   Oqyulov	
 O.	 Fuqarolik	 kodeksining	 IV	 bo limi:	 yutuqlar	 va	 muammolar	 //	ʻ
Fuqarolik	
 kodeksini	 takomillashtirish	 muammolari:	 ilmiy-nazariy	 konferensiya
materiallari.	
 – Toshkent:	 TDYUI,	 2007.	 35-b.
[10]   Imomov	
 N.F.	 Intellektual	 mulk	 huquqining	 yangi	 obyektlari.	 – Toshkent:
TDYUI,	
 2011.	 37-38-b.
24