O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida jamiyat, Davlat va huquq masalalari

O’zbekiston Respublikasi
Oliy Ta’lim, Fan va Innovatsion Vazirligi
Namangan Davlat Universiteti
Yuridik fakulteti
Yurispridensiya ta’lim yo’nalishi
Davlat huquq nazariyasi fanidan
KURS ISHI
Mavzu: O’zbekiston Respublikasining
Konstitutsiyasida jamiyat, Davlat va huquq
masalalari
Kurs ishi rahbari:                         _________________
Andijon Mundarija
Kirish……………………………………………………………………… 3-6
I. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida jamiyat 
masalalari………………………………………………………………….……. 7
I.1 Jamiyat tushunchasi……………………………………...…………… 8-9
I.2 Jamiyatning ta’rifi va ahamiyati………………………………...……… 10
I.3 Jamiyatning o’zbek jamiyati bilan bog’liqlik va o’ziga xos 
xususiyati……………………………………………………………………….. 11
I.4 Jamiyatga oid muhim qoidalar…………………………………….…… 12
II. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida davlat 
masalalari……………………………………………………………….….. 13-14
II.1 Davlatning ta’rifi va funksiyalari…………………………………… 14-15
II.2 Davlat tashkilotlari (president, parlament, mahkamalar tizimi, ijtimoiy 
tashkilotlar, hokimiyatlar) va vazifalari............................................................ 16-17
II.3 Konstitutsiyadagi davlatning ro’li va huquqlari………….……….… 17-18
II.4 Davlat boshqaruvi va huquqiy tartibi……………………….………. 19-20
III. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida huquqiy 
masalalari……………………………………………………………….…. 21-23
III.1 Konstitutsion huquqiy asoslar…………………………….………… 
23-24
III.2 Konstitutsiya asosida berilgan huquqiy muhofaza garovlari……….. 
24-25
III.3 Fuqorolar, huquqiy subyektlar va jamiyat azolari tomonidan amalga 
oshirilishi kerak bo’lgan huquqlar………………………………..………… 25-26
III.4 Inson huquqlari va erkinliklari……………………………………… 
26-27
III.5 Inson huquqlarining ta’riflanishi va tamoyillari………………….… 
27-28
III.6 Huquqiy munosabatlar……………………………………………… 
29-30
2 Xulosa……………………………………………………………………… 31
Foydalanilgan adabiyotlar…………………………………………..…… 32
3 Kirish
"Jamiyat, davlat va huquq masalalari" mavzusi, O'zbekiston Respublikasining
Konstitutsiyasidagi  muhim  sohalarni  o'z  ichiga  oladi.  Bu  mavzuda  jamiyatning
tushunchasi,  davlat  tashkilotlari  va  vazifalari,  huquqiy  tartib  va  muhofazasi,
huquqiy  munosabatlar,  huquqiy  davlatning  tamoyillari,  inson  huquqlari  va
erkinliklar,  demokratik  tamoyillar  va  adolatli  munosabatlar  bilan  jamiyatning
rivojlanishi kabi muhim masalalar o'rganiladi.
1. Jamiyat  tushunchasi:  Jamiyat  tushunchasi,  o'zbek  jamiyatining  tartib,
qoida  va  odatlari  bilan  bog'liq  asosiy  tushunchalarini  ifodalaydi.  Jamiyat,
fuqarolarning  ijtimoiy  tashkilotlarda  ahamiyatli  tashabbuskorchiliklarini  o'zida
jamlab, o'zaro munosabatlarda hamkorlik va barqarorlik prinsiplariga asoslangan
muhitni tashkil etadi.
2. Davlat  tashkiloti  va  vazifalari:  Davlat  tashkiloti,  o'zbek  jamiyatidagi
huquqiy  va  siyosiy  tartibni  belgilaydigan  asosiy  elementlardan  biridir.  Bu
bo'limda  davlatning  boshqaruvi,  prezident,  parlament,  mahkamalar  tizimi,
ijtimoiy  tashkilotlar,  hokimiyatlar  kabi  institutlar  va  ularning  vazifalari  tahlil
qilinadi.
3. Huquqiy  tartib  va  muhofaza:  Huquqiy  tartib,  jamiyatda  huquqiy
munosabatlar,  qonunlar,  davlatning  huquqiy  qo'llab-quvvatlash  organlari  va
huquqiy munosabatlar tizimining belgilanishi bilan bog'liq masalalarni o'z ichiga
oladi. Bu bo'limda huquqiy normativ hujjatlar, qonunlar, tamoyillar va davlatning
huquqiy muhofazasiga oid asosiy tushunchalar tahlil qilinadi.
4. Huquqiy munosabatlar: Huquqiy munosabatlar, Konstitutsiya va qonunlar
orqali  belgilangan  huquqiy  tartib,  huquqiy  munosabatlar  tizimi,  fuqarolar  va
tashkilotlar  orasidagi  huquqiy  munosabatlar,  davlatning  huquqiy  tartibni
ta'minlash prinsiplari kabi mavzularni o'z ichiga oladi.
4 5. Inson huquqlari va erkinliklar: Inson huquqlari va erkinliklar, jamiyat va
davlat tashkilotlarining fuqarolarga ta'minlashi zarur bo'lgan hu
quqiy  va  erkinliklarni  ifodalaydi.  Bu  bo'limda  inson  huquqlarining
ta'riflanishi,  asosiy  huquqiy  erkinliklar,  huquqiy  muhofaza  va  ta'minlash
organlarining  faoliyati,  inson  huquqlarining  qo'llanilishi  kabi  mavzular
ko'rsatiladi.
6. Demokratik  tamoyillar  va  adolatli  munosabatlar:  Demokratik  tamoyillar
va  adolatli  munosabatlar,  jamiyat  va  davlat  tashkilotlarining  demokratik
tamoyillarga  asoslangan,  adolat,  barqarorlik  va  huquqiy  muhofazaga  e'tibor
beruvchi  munosabatlar  tizimini  ifodalaydi.  Bu  bo'limda  demokratik  tamoyillar,
adolatli  munosabatlar,  huquqiy  davlatning  asosiy  tamoyillari,  qonunlar  bilan
qat'iy rioya qilinish prinsiplari kabi masalalar tahlil qilinadi.
"Jamiyat, davlat va huquq masalalari" mavzusi O'zbekiston Respublikasining
Konstitutsiyasidagi  muhim  qoidalarni  va  huquqiy  asoslarini  o'rganishga  yo'l
qo'yadi.  Ushbu  mavzuga  oid  to'liq  tushuncha,  qonunlar,  Konstitutsiya  va  ilgari
ko'rsatilgan manbalar yordamida olinishi tavsiya etiladi.
Mavzuning  dolzarbligi:  O'zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyasining
asosiy  muhim  qoidalarini  o'rganish,  jamiyatning  huquqiy  tartibini,  davlat
tashkilotlarini va huquqiy munosabatlarini tushunishga yordam beradi.
Mavzuning dolzarbligi, jamiyat, davlat va huquq masalalarini o'rganish orqali
O'zbekiston  jamiyatining  tuzilishini,  davlatning  boshqarish  tizimini,  huquqiy
tartibni, inson huquqlarini, demokratiya va adolatli munosabatlarni tahlil qilishdan
iboratdir.  Mavzudagi  muhim  nuqtalar,  O'zbekiston  Respublikasining
Konstitutsiyasida  belgilangan  asosiy  qoidalarga,  huquqiy  normativ  hujjatlarga  va
muhim manbalarga muvofiq ravishda o'rganiladi.
Mavzuning dolzarbligi kurs ishining asosiy maqsadlari va yo'nalishlari bilan
bog'liqdir.  Bu  mavzu,  jamiyat,  davlat  va  huquq  sohasidagi  muhim  masalalarni
o'rganish,  tahlil  qilish  va  tushunishga  yo'l  qo'yadi.  Shuningdek,  mavzuning
5 dolzarbligi  O'zbekiston  Konstitutsiyasiga  amal  qilish  va  uning  muhim
muhofazasiga oid ma'lumotlarni ta'minlashga xizmat qiladi.
Kurs  ishining  vazifasi:  Kurs  ishining  vazifasi,  belgilangan  mavzuda  ilmiy
tadqiqot  va  analizlar  yaratish,  ma'lumotlarni  to'plash,  ta'riflash,  tahlil  qilish  va
natijalarni  taqdim  etishdir.  Kurs  ishi,  o'quvchining  ilmiy  bilim  va  ko'nikmalarini
oshirish,  mavzuga  oid  savodxonlikni  rivojlantirish,  ma'lumotlar  bilan  ishlash  va
nazariy  bilimni  amaliyotga  o'tkazishga  yordam  beradi.  Uning  asosiy  vazifalari
o'quvchini  ilmiy  bilimni  rivojlantirish,  muhim  masalalarni  tahlil  qilish  va
o'quvchining o'z fikrini bildirishga imkoniyat yaratishdir.
Kurs  ishining  maqsadi:  Kurs  ishining  asosiy  maqsadi,  o'quvchilarga
belgilangan  mavzuga  oid  ilmiy  bilim  va  ko'nikmalarni  oshirish,  tahlil  qilish,  o'z
fikrini  bildirish  va  yoritish  qobiliyatlarini  rivojlantirishdir.  Bu  maqsadlar  orqali
kurs ishi quyidagi muhim vazifalarni bajaradi:
1. Ilmiy  bilim  va  ko'nikmalar  olish:  Kurs  ishi,  o'quvchilarni  belgilangan
mavzuga oid ilmiy bilim va ko'nikmalarga ega qilishga yo'naltiradi. Ular mavzuga
oid muhim ma'lumotlarni o'rganish, tahlil qilish va nazariy bilimni oshirish orqali
o'zlarini ilg'or va mutaxassis hisoblash imkoniyatiga ega bo'lishadi.
2. Tahlil  va  analiz  qilish:  Kurs  ishi,  o'quvchilarga  analitik  va  tahlil  qilish
qobiliyatlarini  rivojlantirishga  yordam  beradi.  Ular  to'plangan  ma'lumotlarni
nazariy  va  amaliy  ko'rinishda  tahlil  qilish,  muhim  nuqtalar  va  o'ziga  xos  fikrlar
bildirish,  tahlillar  va  muhokamalar  bilan  ta'minlash  orqali  o'zining  o'qitgan
mavzuga oid tushunchalarini chuqurlashtirishadi.
3. O'z  fikrini  bildirish:  Kurs  ishi,  o'quvchilarni  o'z  fikrini  bildirish  va
rivojlantirishga  qo'llab-quvvatlaydi.  Ular  o'qitgan  mavzuga  oid  o'z  fikrini,
tushunmovchiliklarini  va  takliflarini  yoritish  orqali  o'zining  o'ziga  xos  his-
tuyg'unliklarini ifodalaydi.
4. Yoritish va yozuvni mustahkamlash: Kurs ishi, o'quvchilarning yoritish va
yozuv  qobiliyatlarini  oshirishga  xizmat  qiladi.  Ular  ilmiy  yozuvning  qoidalarga
6 mos  ravishda  tuzilishini,  to'g'ridan-to'g'ri  va  barqaror  matnni  yaratishni  o'rganish,
tuzatish va muhokama qilish bilan o'zlarini ilmiy tarzda ifoda qilishga tayyorlaydi.
5. Mustaqil ish va intellektual rivojlanish: Kurs ishi, o'quvchilarni mustaqil
ishlash, o'z fikrini tuzatish, intellektual rivojlanish va o'zlashtirishga qaratadi. Ular
kurs  ishini  o'zlarining  o'zlashtirish  imkoniyatlarini  oshirish,  o'z  ishlarini  mustaqil
ravishda  tashkil  qilish  va  o'zlarini  ilmiy  sohada  rivojlantirishga  qo'llab-
quvvatlaydi.
Bular  hammasi  kurs  ishining  asosiy  maqsadlari  bilan  bog'liqdir  va
o'quvchilarga o'z bilim va ko'nikmalarini oshirish, nazariy va amaliy tahlil qilish,
o'z fikrini bildirish va yoritish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'l qo'yadi.
Kurs  ishining  ob`yekti.  Davlatning  roli,  huquqiy  muhofaza,  adolatli
munosabatlar,  demokratik  tamoyillar,  huquqiy  davlat  prinsiplari  hamda
jamiyatning  huquqiy  va  adolatli  munosabatlar  bilan  rivojlanishi  kurs  ishining
muhim bo'limlarini tashkil etadi
Kurs  ishining  predmeti.  O’zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyasida
keltirilgan  inson  huquqlari  va  erkinliklari,  Konstitutsiyasida  jamiyat,  davlat  va
huquq  masalalari  bo’yicha  o’rganishlar  olib  borish  hamda,  axborot
kommunikatsiyalar orqali kuchaytirish.
Kurs ishining ilmiy ahamiyati:  Ilmiy jihatdan qonunlarning o`rganilishi va
to`liq  o`rganilmagan  qismlari.  Ushbu  qonunlarning  davlat  xodimlari  tomonidan
o`rganilayotgan belgilarining ahamiyati.
Amaliy  jihatdan  ulardan  yuzaga  chiqayotgan  foydali  va  zararli
ko`rsatgichlarini bilish. Ularni o`rganish jarayonida bu belgilarning hisobga olgan
holda yondashish. 
Kurs ishining hajmi: Ushbu kurs ishi 31 betdan iborat bo`lib 5 ta bobni o`z
ichiga oladi, kurs ishi kirish qism, xulosa va foydali adabiyotlar bandidan tashkil
topgan.
7 I. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida jamiyat
masalalari.
Jamiyat masalalari, bir qator o'zbekiston jamiyatining muhim tashkil etuvchi
asoslari  va  mavzulari  bilan  bog'liqdir.  Bu  masalalar  o'zbekiston  jamiyatining
tuzilishi,  huquqiy  normativ  hujjatlari,  fuqarolararo  munosabatlar,  ijtimoiy
o'zgarishlar,  milliy  va  etnik  ko'plabliklar,  jamiyat  tashkilotlari,  ijtimoiy  siyosat,
ijtimoiy madaniyat, ijtimoiy inklyuziya, ijtimoiy huquqlar va farovonlik masalalari
kabi ko'plab sohalarini o'z ichiga oladi.
Jamiyat  masalalari  o'zbekiston  Konstitutsiyasi,  qonunlar,  ijtimoiy  fikrlar  va
qarorlar,  ijtimoiy  adabiyot,  tadbirlar  va  media  orqali  muhokama  qilingan.  Bu
masalalar  o'zbekiston  jamiyatining  muhim  asoslari  bilan  bog'liq  bo'lib,
o'zbekistonliklarning huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hayoti bilan bog'liqdir.
Jamiyat  masalalariga  misol  qilib,  o'zbekiston  jamiyatida  milliy  va  etnik
ko'plabliklar mavzusu ko'rsatilishi mumkin. O'zbekiston o'zida turli milliy va etnik
guruhlar  bilan  birgalikda  yashaydigan  multikultural  jamiyatga  ega.  Bu  masala
o'zbekistonning milliyat huquqlarini, etnik toplamlar bilan hamkorlik qilishni, har
tomonlama barqarorlik va etnik tinchlikni ta'minlashni o'z ichiga oladi.
Boshqa bir misol, ijtimoiy inklyuziya mavzusidir. O'zbekiston jamiyatida, har
bir  fuqaro  uchun  teng  huquq  va  imkoniyatlar  bilan  hamkorlik  qilish,  ijtimoiy
inklyuziya  niyati,  kambag'allarni,  bechoralarini,  ijobiy  yoki  negativ  his-
tuyg'ulardan  kelib  chiqqanlarni  qamrab  oluvchi  ijtimoiy  tizimni  o'rnatish
masalalari muhimdir.
Jamiyat  masalalari  o'zbekistonning  huquqiy  tizimi,  siyosatini,  iqtisodiyotini,
madaniyatini  va  fuqarolarining  hayotini  o'z  ichiga  oladi.  Ular  jamiyatning
o'zgarishlarga  moslikni  ta'minlash,  egalik,  adolat  va  farovonlikni  ta'minlash,
o'zlashtirish va rivojlantirish masalalarini o'z ichiga oladi.
8 1.1 Jamiyat tushunchasi
Jamiyat  tushunchasi,  boshqaruvchi  tizimga  kirgan  fuqarolardan  iborat  bir
katta  guruhni  ifodalovchi  umumiy  tashqi  o'zgarishlarni  anglash,  ijaraga  qo'yish,
o'zaro munosabatlarni  tuzish,  o'zaro  hamkorlikni  o'rganish  va o'zlashtirish,  o'zaro
ta'sir  o'tkazish,  adolat  va  farovonlik  prinsiplariga  asoslangan  qonunlarni  ishlab
chiqish,  ijtimoiy  tizimlarni  rivojlantirish  va  davlatning  moliya-siyosiy  tizimini
boshqarishga oid tashkilotlar va institutlarni o'z ichiga oladi.
Jamiyat  tushunchasi,  odamlar  o'rtasidagi  aloqalarni,  qo'llab-quvvatlashni,
boshqarishni  va  o'zaro  ta'sir  o'tkazishni  ifodalaydi.  Bu  tushuncha  jamiyatda
yashovchi  fuqarolarni,  guruhlarni  va  jamiyat  tashkilotlarini  o'z  ichiga  oladi.
Jamiyatning  asosiy  maqsadi  odamlar  o'rtasidagi  munosabatlarni  tartibga  solish,
huquq  va  adolatni  ta'minlash,  inson  huquqlarini  himoya  qilish,  ijtimoiy  tizimni
rivojlantirish va insonlarning adolatli va farovon hayotini ta'minlashga qaratilgan.
Jamiyat  tushunchasi  o'zgaruvchidir  va  vaqt  o'tishi  bilan  ham  o'zgaradi.
Jamiyat o'z ichiga millatlararo, etnik, madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy turli
xususiyatlariga  ega  bo'lgan  guruhlar  va  insonlar  orasidagi  o'zgarishlarga
moslashadi. Jamiyatning tushunchasi, jamiyatning o'zini o'zgartirish, rivojlantirish,
insonlarning  ixtiyoriylik  va  barqarorlikka  erishishga  qaratilgan  maqsadlarini
ifodalaydi.
Jamiyat  tushunchasi,  har  bir  odamning  o'z  huquqlari,  javobgarliklari  va
majburiyatlari bo'yicha o'zlashtirishga ega bo'lib, uning ijtimoiy tizim va tartibiga
o'z  hissasini  ta'minlashda  muhim  ahamiyatga  ega.  Ushbu  tushuncha  jamiyatning
o'zining  o'zlashtirish,  huquqiy  munosabatlar,  huquqiy  tartib,  ijtimoiy  norma  va
qoidalarga rioya qilishni ta'minlaydi.
Jamiyat tushunchasi, o'zgaruvchan va ko'p qobiliyatli tushunchadir.  Quyidagi
ma'lumotlar jamiyat tushunchasi haqida batafsilroq tushuntirishadi:
1. Jamiyatning  tashkil  topishi:  Jamiyat,  insonlar  to'plamining  bir-biriga
bog'liq  ravishda  tashkil  topgan  sosiologik,  iqtisodiy,  madaniy,  ijobiy  va  boshqa
9 o'zgaruvchan  mazmundagi  tuzumga  aytiladi.  Jamiyatda  insonlar  o'rtasidagi
aloqalar,  guruhlar,  tashkilotlar,  institutlar  va  xizmatlar  o'zgaruvchanligini  ifoda
etadi.
2. Munosabatlar  va  hamkorlik:  Jamiyatda  insonlar  o'rtasidagi  munosabatlar
o'zaro aloqalar, ijaraga qo'yish va hamkorlik asosida shakllanadi. Ular jamiyatning
o'zini  o'zgartirish,  huquq  va  adolatni  ta'minlash,  ijtimoiy  tizimni  rivojlantirishga
yo'naltirilgan.
3. Ijtimoiy  tartib  va  qonunchilik:  Jamiyat  tushunchasi,  huquqiy  normativ
tuzum, qonunlar va ijtimoiy tartib asosida  shakllangan bo'lib, jamiyatdagi har  bir
fuqaroning huquq va javobgarliklari haqida belgilangan qoidalarni o'z ichiga oladi.
Bu  tartib  va  qonunchilik,  insonlar  orasidagi  munosabatlarni  belgilash,  adolat  va
farovonlikni ta'minlash, ijtimoiy tizimni rivojlantirishga xizmat qiladi.
4. Jamiyat  tuzilishi:  Jamiyatning  tashkil  topgan  tashkilotlar,  institutlar  va
o'zaro munosabatlar tuzilishini ifodalaydi. Bu tartibga davlat, ijtimoiy tashkilotlar,
ijtimoiy  guruhlar  va  o'quv  markazlari  kiritadi.  Jamiyatning  tuzilishi  insonlar
orasidagi  hierarxiya,  huquqiy  normativlar,  rivojlanish  yo'llari  va  tizimlarning
faoliyatini o'z ichiga oladi.
5. Ijtimoiy  rivojlanish:  Jamiyat  tushunchasi,  insonlar  o'rtasidagi
munosabatlarning  o'zgarishi,  madaniy  va  iqtisodiy  rivojlanish,  tarbiya,  ta'lim,
texnika va sotsial asosiyatlarning o'zgarishi bilan bog'liqdir. Jamiyat, insonlarning
rivojlanishi,  ma'naviyat,  bilim,  san'at  va  iqtisodiyot  sohasidagi  muvaffaqiyatlari
bilan hamkorlik qiladi.
Jamiyat  tushunchasi  jamiyatning  o'zgaruvchanligi  va  insonlar  o'rtasidagi
munosab
atlar asosida shakllanadi. U jamiyatning o'zini o'zgartirish, huquq va adolatni
ta'minlash,  insonlarning  rivojlanishini  ta'minlash  maqsadlariga  yo'naltirilgan.  Bu
tushuncha, insonlar o'rtasidagi munosabatlar, jamiyatning tashkiloti, ijtimoiy tartibi
va o'zgaruvchanliklarni o'z ichiga oladi.
1.2 Jamiyatning ta’rifi va ahamiyati.
10 Jamiyat, insonlar to'plamining o'zaro aloqalar, munosabatlar, o'zaro hamkorlik
va  tashkilotlarga  asoslangan  ijtimoiy  tuzilma  va  tizimidir.  Jamiyatning  ta'rifi  va
ahamiyati,  insonlar  o'rtasidagi  aloqalarni  birlashtirish,  huquq  va  adolatni
ta'minlash,  ijtimoiy  tizimni  rivojlantirish,  insonlarning  hamjihatlikda  yashashini
ta'minlash va o'zlashtirishga oiddir.
Jamiyatning ta'rifi jamiyat o'zgaruvchanligini va tashkil etuvchilarni o'z ichiga
oladi. Bu o'zgaruvchanliklar madaniy, iqtisodiy, ijobiy, siyosiy, etnik, diniy, adabiy
va  boshqa  xususiyatlarga  ega  bo'lgan  jamiyat  tarkibidagi  insonlarning  o'zaro
munosabatlari, tabiatga o'tishlari, qonun va  qoidalarga  rioya qilishlari, o'zlarining
huquq  va  javobgarliklarini  boshqarishlari  va  ijtimoiy  muhitda  o'z  rol  va  joylarini
o'zlashtirishlari bilan bog'liqdir.
Jamiyatning  ahamiyati  esa  juda  katta  bo'ladi.  U  insonlarning  o'zaro
hamkorlikda  yashashadi,  huquq  va  adolatni  ta'minlaydi,  insonlarni  o'zlashtiradi,
o'zlashtirish va rivojlantirish imkoniyatlarini beradi. Jamiyatning o'rni odamlarning
shaxsiy  rivojlanishi,  umrani  yangi  boyitishlari,  fikr  va  fikrlarini  bayon  qilish  va
tarqatish  imkonini  beradi.  Jamiyatning  o'zgaruvchanligi,  yangi  fikrlarni  qabul
qilish  va  rivojlantirish,  ijtimoiy  inklyuziyani  ta'minlash,  taraqqiyot  va  progressni
oshirishga erishish imkoniyatlarini beradi.
Jamiyatning o'zgaruvchanligi va tuzilishi, insonlarni bir-biriga bog'liq, o'zaro
ta'sir  o'tkazishda  tashkillashtiradi  va  inson  huquqlarini,  barqarorlikni,  adolatni
ta'minlaydi.  Jamiyatning  tarkibi,  norma  va  qoidalar,  ijtimoiy  tarbiya  va  ta'lim
tizimi,  ijtimoiy  tashkilotlar,  siyosiy  tizim  va  ijtimoiy  madaniyatning  o'zgarishi
bilan  birga  rivojlanadi.  U  bu  erda  insonlarning  qadr-qimmatini,  xavfsizlik  va
farovonlikni ta'minlaydi.
Jamiyatning  ahamiyati  shunday  ekanligi,  u  barcha  sohalar,  shaxslar  va
mamlakatlarda  barqarorlik,  toza  muhit,  huquqiy  adolat,  barqaror  ijtimoiy
munosabatlar  va  insoniy  xavfsizlikni  ta'minlashda  muhim  ahamiyatga  ega.
Jamiyat, insonlarning bir-biriga, ijtimoiy tashkilotlarga va davlatga bog'liqlik bilan
mustahkam bo'lishini, insonlarning huquqlarini va erkinliklarini ta'minlashni, o'zini
rivojlantirish va insoniyligi yanada yuksaltirishni maqsad qiladi.
11 1.3 Jamiyatning o’zbek jamiyati bilan bog’liqlik va o’ziga xos xususiyati.
O'zbek  jamiyati,  O'zbekiston  Respublikasining  jamiyat  tarkibining  asosiy
qismidir  va  o'ziga  xos  xususiyatlarga  ega  bo'ladi.  Quyidagi  elementlarga  ega
bo'lgan  jamiyatning  o'zbek  jamiyati  bilan  bog'liqlik  va  o'ziga  xos  xususiyatlari
mavjud:
1.  Madaniy  g'oyalar  va  identitet:  O'zbek  jamiyati,  o'zining  bog'liq  madaniy
g'oyalar, tarixiy mewaferatlarga, milliy adabiyot va san'atning o'ziga xos qadimiy
bog'iga  ega.  Milliy  identitet,  o'zining  o'ziga  xos  giyohvandlik,  tanlovlar,  musiqiy
va  choreografik  uslublar,  milliy  kiyimlar  va  o'zbekistonliklik  hissiyat  o'zbek
jamiyatiga xos xususiyatlar sifatida tasavvur qilinadi.
2.  O'zbek  til  va  adabiyot:  O'zbek  tilining  o'zbek  jamiyatidagi  o'rni  va
ahamiyati  an'anaviy  ravishda  yuqori  darajada  hisoblanadi.  O'zbek  tilida  yozilgan
adabiyot,  tanqid,  poeziya,  dostonlar,  maqollar,  ilmiy  uslublar  va  boshqa  janrlar
o'zbek jamiyatining adabiy mirasini ifodalaydi.
3.  Milliy  taomlar  va  oshpazlik:  O'zbek  jamiyati  o'ziga  xos  milliy  taomlar,
oshpazlik va ovqat tadbirlari bilan ham bog'liqdir. Palov, manti, shashlik, lag'mon,
somsa  kabi  o'zbek  milliy  taomlari  jamiyatning  yutuqlaridan  biridir  va  milliy
oshpazlikning o'ziga xos tarzini ifodalaydi.
4.  O'zbekistonliklik:  O'zbek  jamiyati,  o'zining  O'zbekistonliklik  hissiyatiga,
mamlakatning tarixi, geografik o'rnining va milliyatining qadimiy, yirik va unikal
xususiyatlariga  qarab,  o'zbekistonliklikni  muhim  ahamiyatga  ega  bo'ladi.
O'zbekistonliklik  hissiyat,  jamiyatning  jamlanishini,  hamkorlikni  va  milliy
birlashtirishni ta'minlaydi.
5.  Tarbiya  va  adolat:  O'zbek  jamiyatida  tarbiya,  o'ziga  xos  o'zbekistonlik
qadriyatlari  bilan  ta'minlanadi.  O'zbek  jamiyatida  adolat,  ijtimoiy  muhofaza,
oilaviy aloqalar, milliy birlik va o'zaro qo'llab-quvvatlash asosida ta'minlanadi.
12 O'zbek  jamiyati,  milliyatning,  adabiyotning,  madaniyatning,  taomlarning,
tarbiyaning,  adolatning  o'ziga  xos  nuqtai  nazarini  ifodalaydi.  Uning  tarixiy,
geografik va etnik xususiyatlari jamiyatning unikal jihatlarini ko'rsatadi.
1.4 Jamiyatga oid muhim qoidalar.
Jamiyatga oid muhim qoidalar o'zbekistonlik jamiyatida o'zaro munosabatlar,
adabiyot,  madaniyat,  huquq  va  adolat,  oshpazlik  va  taomlar,  tarbiya  va  ijtimoiy
qoidalarni tashkil etadi. Quyidagi muhim qoidalar jamiyatga oiddir:
1. Ijtimoiy munosabatlar va hurmat: Jamiyatda barcha insonlarning bir-biriga
hurmat  qilishi,  adabiy  munosabatlarda  adolatni  ta'minlash  muhimdir.  Ijtimoiy
adabiyotda,  mehribonlik,  xalqaro  qoidalar  va  adabiyotning  qabul  qilingan
qoidalariga rioya qilish tavsiya etiladi.
2.  O'zbekistonliklik  va  milliy  birlik:  O'zbek  jamiyatida  O'zbekistonliklik
hissiyatini  oshirish,  milliy  birlashtirish  va  o'zaro  qo'llab-quvvatlash  muhimdir.
Jamiyat a'zolari  o'z davlati, vatanparvarlik va o'z milliyatini  hurmat qilish,  milliy
qadriyatlar va tarixiy mirasga e'tibor qilishni ko'rsatishadi.
3. Huquq va adolat: Jamiyatda huquq va adolat prinsiplari muhimdir. Barcha
fuqarolar  o'z  huquq  va  erkinliklardan  foydalanishda  adolatli  ko'rish,  qonunlarga
rioya qilish va boshqalar bilan o'zaro barobarlikda turish talab qilinadi.
4.  Oshpazlik  va  taomlar:  O'zbek  jamiyatida  oshpazlik  va  taomlar  o'ziga  xos
o'zgaruvchan  qoidalarga  amal  qiladi.  Taom  tayyorlashda  sifat,  toza  muhit,
mahorat, o'zaro ta'lim va o'zaro qo'llab-quvvatlashning roli muhimdir.
5. Tarbiya va o'quv: Jamiyatda tarbiya va o'quv tizimi o'ziga xos qoidalarga
ega.  Jamiyatning  keng  qamrovli  rivojlanishi,  xalqaro  hamkorlik,  ilm-fan,
adabiyotning  rivojlanishi  va  shaxsiy  rivojlanish  asosida  tarbiya  va  o'quvning
muhim ahamiyati va qoidalari amalga oshiriladi.
6.  Sotsial  maslahatlar:  Jamiyatda  sotsial  maslahatlar,  yengilmaslik,  ijtimoiy
himoya,  kuchli  kasb-hunar,  kasb-hunarli  kadrlarni  oshirish,  kamolot,
xususiyatlarning  o'zi  va  jamiyat  uchun  foydalashish,  qadr-qimmat  va  keng
qamrovli ishtirok muhimdir.
13 II. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida davlat
masalalari
Davlat masalalari, jamiyatning rivojlanishi va tashkil etilishi uchun
muhim  ahamiyatga  ega  bo'lgan  masalalardir.  Bu  masalalar  davlatning
tuzilishi, siyosiy tizimi, huquqiy qoidalari, iqtisodiyot va boshqa sohalar
bilan  bog'liqdir.  Quyidagi  mavzular  davlat  masalalari  bilan  bog'liq
muhim muammo va tushunchalardan ba'zi xususiyatlardir:
1.  Konstitutsiya  va  qonunlar:  Davlatning  tuzilishi  va  ishlab
chiqarish organlari uchun Konstitutsiya  va qonunlar asosiy hujjatlardir.
Ular  davlat  tarkibining,  huquq  va  erkinliklarning  ta'minlanishi,  siyosiy,
iqtisodiy,  ijobiy  tartibning  tashkil  etishini,  jamiyat  va  davlat  a'zolari
o'rtasidagi munosabatlarni boshqarishni ta'minlaydi.
2. Siyosiy tizim va hukumat: Davlatning siyosiy tizimi, hukumat va
boshqaruv  organlari,  prezidentlik  va  parlament,  mahkamalar  tizimi  va
boshqa  muhim  siyosiy  institutlar  orqali  amalga  oshiriladi.  Bu  tizimlar
davlatning  siyosiy  qarorlarini  olish,  iqtisodiy  va  ijobiy  masalalarni
boshqarish, huquqiy adolatni ta'minlash va davlat maslahatlari yechishga
mo'ljallangan.
3. Huquqiy qoidalar va inson huquqlari: Davlatning asosiy vazifalari
o'zining  hududidagi  fuqarolarni  himoya  qilish  va  ularning  huquq  va
erkinliklarini  ta'minlashdir.  Bu  odatda  qonunlar,  huquqiy  qoidalar,
hukumatning  qarorlari,  tariflar,  adliya  tizimi  va  boshqa  huquqiy
institutlar orqali amalga oshiriladi.
4.  Iqtisodiyot  va  maishiy  muammolar:  Davlatning  iqtisodiyot
sohasidagi  vazifalari,  mamlakatning  iqtisodiy  rivojlanishini  ta'minlash,
ish  joylari  yaratish,  iqtisodiy  resurslarni  boshqarish,  investitsiyalar  va
14 tadbirkorlikni  oshirishga  qaratilgan.  Maishiy  muammolar  esa
insonlarning  ko'p  tomondan  iqtisodiy  hayoti,  ish  va  maosh,  sodiqlash,
daromad taksimoti va boshqa maishiy muammolarini o'z ichiga oladi.
5.  Xalqaro  munosabatlar  va  diplomatiya:  Davlatlar  o'rtasidagi
xalqaro  munosabatlar,  diplomatik  aloqalar  va  qo'shimcha  tashkilotlar
o'zbekistonlik  jamiyatning  tarkibiy  qismidir.  Davlatning  xalqaro
huquqni  hurmat  qilish,  miyona  madaniyat,  diplomatiya  va  xalqaro
hamkorlik  o'zbekistonlik  jamiyatining  dunyo  jamiyatida  o'z  o'rnini
saqlashiga yordam beradi.
Davlat  masalalari  jamiyat  va  huquq  bilan  keng  qamrovli  bog'liq
bo'lib, davlatning tuzilishi, siyosiy tizimi, huquqiy qoidalar, iqtisodiyot,
inson huquqlari va xalqaro munosabatlar sohasini o'z ichiga oladi. Ular
davlat  va  jamiyatning  barqarorligini  ta'minlashda  muhim  ahamiyatga
ega.
2.1 Davlatning ta’rifi va funksiyalari
Davlatning  ta'rifini  va  funksiyalarini  tushunish  uchun  quyidagi  ma'lumotlar
foydali bo'ladi:
Davlatning Ta'rifi:
Davlat,  belgilangan  hudud  (mamlakat)  ostida  erk  bilan  ta'minlangan  tartibni
tashkil  etuvchi  iqtisodiy,  siyosiy,  huquqiy  va  ijtimoiy  tizimlarga  ega  bo'lgan
jamiyatning  ijobiy  qurilishidir.  Davlatning  belgilangan  hududi,  fuqarolar
tomonidan qabul qilingan qonunlar va institutlar orqali boshqariladi.
Davlatning Funksiyalari:
1.  Huquqiy  funksiya:  Davlatning  huquqiy  funksiyasi  huquqiy  qoidalar  va
normativ  hujjatlarning  qabul  qilinishi,  amalga  oshirilishi  va  muhofaza  qilinishini
o'z  ichiga  oladi.  U  sharoitda,  davlat  fuqarolariga  adolat  va  huquqni  ta'minlaydi,
15 jinoyatchilikka qarshi kurashga yordam beradi va huquqiy munosabatlarda tartibni
saqlaydi.
2.  Siyosiy  funksiya:  Davlatning  siyosiy  funksiyasi  siyosiy  tizimning  tashkil
etilishi  va  boshqarilishini  o'z  ichiga  oladi.  Uning  orqali  davlat  siyosatining
belgilanishi,  siyosiy  qarorlarni  olish,  o'zaro  munosabatlarni  boshqarish  va
jamiyatning siyosiy tartibini ta'minlash maqsadga muvofiq amalga oshiriladi.
3. Iqtisodiy funksiya: Davlatning iqtisodiy funksiyasi mamlakatning iqtisodiy
rivojlanishini  oshirish  va  iqtisodiyot  sohasidagi  faoliyatni  tartibga  solishni  o'z
ichiga  oladi.  Ushbu  funksiya  orqali  davlat  iqtisodiy  resurslarni  boshqarish,
investitsiyalar,  infrastruktur  tuzilishi  va  iqtisodiy  yo'l-harakatni  ta'minlashni  o'z
zimmasiga oladi.
4.  Ijtimoiy  funksiya:  Davlatning  ijtimoiy  funksiyasi  jamiyatning  umumiy
maslahatlarini  ta'minlashga  qaratilgan.  Ushbu  funksiya  orqali  davlat  shakllangan
ijtimoiy  xizmatlarni  ko'rsatishi,  ta'lim,  sog'liqni  saqlash,  maishiy  himoya,
yoshlarning tarbiyalanishi, kultura va madaniyatni rivojlantirish va boshqalar kabi
jamiyatning ijtimoiy talablari va maqsadlari uchun ishlar bajariladi.
5.  Axborot  va  kommunikatsiya  funksiyasi:  Davlat,  axborot  va
kommunikatsiya sohasida muhim funksiyalarga ega bo'ladi. Ushbu funksiya orqali
davlat  axborot  resurslarini  boshqarish,  axborot  oqimlarini  tashkil  etish,
ma'lumotlarni  ko'chirish  va  ommaviy  kommunikatsiyani  ta'minlashni  amalga
oshiradi.
Bu funksiyalar davlatning asosiy vazifalarini bildiradi va jamiyatning har xil
sohalarida  faoliyat  ko'rsatishini  ta'minlaydi.  Davlatning  ta'rif  va  funksiyalari
o'zbekistonlik  jamiyatning  barqarorligini,  huquqiylikni,  iqtisodiy  rivojlanishni,
ijtimoiy himoyani va siyosiy stabillikni ta'minlashga yo'l qo'yadi.
16 2.2  Davlat  tashkilotlari  (president,  parlament,  mahkamalar  tizimi,
ijtimoiy tashkilotlar, hokimiyatlar) va vazifalari.
Davlat  tashkilotlari  O'zbekistonda  davlatning  rivojlanishi,  boshqarilishi,
huquqiylikni  ta'minlash  va  jamiyatning  barqarorligini  saqlash  maqsadida  o'zaro
aloqalar  orqali  faoliyat  ko'rsatadigan  muhim  institutlar  hisoblanadi.  Quyidagi
davlat tashkilotlari bilan bog'liq vazifalar mavjud:
1.  Prezident:  O'zbekiston  Prezidenti  davlatning  eng  yuqori  rahbariy
tuzilmasidir.  U  mamlakatning  boshqaruvchi  sifatida  konstitutsiyaviy,  siyosiy,
iqtisodiy va hukuki masalalarni boshqarishga to'g'ri kelgan hujjatlar asosida katta
siyosiy-quvvatli hokimiyatni bajaradi.
2.  Parlament  (Oliy  Majlis):  O'zbekiston  Parlamenti  Oliy  Majlis,  Shavkat
Mirziyoyev tomonidan to'liq ishga tushirilgan “Zamonaviy integratsiya va xalqaro
aloqalar  strategiyasi”  nazorati  ostida  faoliyat  yuritadi.  U  ikki  xil  palatadan  -
Senatdan (Oliy Majlisning yuqori palatasi) va Qonunlarni Qabul Qilish Palatasidan
iborat.
   -  Senat:  Senat  100  ta  a'zodan  iborat  bo'lib,  84  ta  senator  Prezident
tomonidan,  qolgan  16  ta  esa  Mahalla  hokimiylari  tomonidan  tanlanadi.  Senat
O'zbekistonning viloyatlari va Toshkent shahri bilan bog'liq masalalarni o'rganish,
ularning qonunlarni amalga oshirish jarayoniga qo'shilishini ta'minlaydi.
  - Qonunlarni Qabul Qilish Palatasi: Qonunlarni Qabul Qilish Palatasi 150 ta
deputatdan  iborat  bo'lib,  135  ta  deputat  Prezident  tomonidan,  qolgan  15  ta  esa
To'qima  Sodiqov  tomonidan  tanlanadi.  Palata  qonunlarni  qabul  qilib,  ularni
o'rganish,  o'zaro  munosabatlarni  boshqarish  va  qonun  to'g'risidagi  qarorlar  qabul
qilish vazifasini bajaradi.
3. Mahkamalar tizimi: O'zbekistonda mahkamalar tizimi o'zining mustaqilligi
va adolati bilan ta'minlanib, qonunlar tomonidan belgilangan huquqiy masalalarni
yechish, jazolar, shikoyatlar va boshqa huquqiy maslahatlarga asos bo'lib faoliyat
yuritadi.  Tizimning  asosiy  qismi  shuningdek,  Oliy  Vaqtinchilik  Mahkamasi,
umumiy tuzilmalar, tuman va shahar mahkamalari va boshqa sifatdagi mahkamalar
bilan ta'minlangan.
17 4.  Ijtimoiy  tashkilotlar:  O'zbekistonning  ijtimoiy  tashkilotlari,  o'zaro
hamkorlik  va  o'zaro  madaniyatni  rivojlantirish,  ma'muriy,  iqtisodiy,  madaniy
sohalar  rivojlanishiga  ko'maklashish,  o'zaro  hamkorlik  va  hamjamiyatni
rivojlantirish va jamiyatning umumiy maslahatlarini himoya qilishga qaratilgan.
5.  Hokimiyatlar:  O'zbekistonda  viloyatlar,  tumanlar  va  shaharlar  sifatida
hokimiyatlar  faoliyat  yuritadi.  Hokimiyatlar  o'z  hududidagi  siyosiy,  iqtisodiy,
ijtimoiy,  madaniy  va  maishiy  masalalarni  boshqarish  bilan  shug'ullanadi.  Ular
jamiyatning ta'lim, sog'lik, transport, ish joylari, infrastruktur, erkin vaqt va boshqa
sohalarda ish yuritishni ta'minlashga muvofiq ishlar olib bormoqda.
Ushbu  davlat  tashkilotlari  O'zbekistonning  boshqaruv,  huquqiylik,  ijtimoiy-
iqtisodiy  rivojlanish  va  jamiyatning  barqarorligi  uchun  muhim  vazifalarni
bajarishda katta ahamiyatga ega. Ularning faoliyati davlatning tashkil etilishi va o'z
vazifalarini bajarishiga qaratilgan.
2.3 Konstitutsiyadagi davlatning ro’li va huquqlari.
Konstitutsiya, bir davlatning asosiy qonun-huquqiy hujjati bo'lib, davlatning
tashkil  etilishini,  boshqarishini  va  fuqarolarga  berilgan  huquqlarni  belgilaydi.
O'zbekiston Konstitutsiyasi ham davlatning ro'lini va huquqlarini ifodalaydi. 
Davlatning ro'li Konstitutsiyada quyidagicha ifodalangan:
1.  Huquqiy  madaniyat  va  adolatni  ta'minlash:  Davlat  Konstitutsiya  orqali
huquqiylik,  adolat,  burch  va  barqarorlik  prinsiplarini  ta'minlayadi.  Ushbu  asosiy
prinsiplar  orqali  davlat  fuqarolariga  adolatli  muomala,  huquq  va  erkinliklarini
ta'minlayadi.
2.  Iqtisodiy  rivojlanishni  ta'minlash:  Konstitutsiya  iqtisodiy  rivojlanishni
muvofiqlashtirish,  ma'muriyatning  islohotlarini,  iqtisodiy  islohotlarni,  xususan,
sarmoya  va  biznes  sohasidagi  islohotlarni  ta'minlashni  belgilaydi.  Davlatning
iqtisodiy  rivojlanishga  qarshi  jalb  qilgan  siyosiy,  iqtisodiy,  huquqiy  va  boshqa
chora-tadbirlarni amalga oshirishga to'g'ri keladi.
3. O'zaro munosabatlar va xalqaro aloqalar: Konstitutsiya, davlatning xalqaro
aloqalar  va  o'zaro  munosabatlarni  rivojlantirishni  ta'minlashga  qaratilgan.  Ushbu
18 aloqalar orqali O'zbekiston dunyoda mamlakatlararo hamkorlikda o'z o'rni va rolini
o'zgartiradi.
4.  Jamiyatning  qo'llab-quvvatlashi:  Davlat  Konstitutsiya  orqali  jamiyatni
rivojlantirish,  fuqarolarning  ijtimoiy,  madaniy  va  ma'muriy  maslahatlarini
o'zgartirishni  ta'minlashga  intiladi. U sharoitda,  davlat  jamiyatning ta'lim, sog'lik,
madaniyat,  tarbiya,  ish,  yashash  va  boshqalar  kabi  sohalarda  yaxshi  holatda
bo'lishini ta'minlaydi.
Davlatning  huquqlari  esa  Konstitutsiya  orqali  belgilanadi.  Ular
quyidagilardan iborat:
1.  Huquqiylik  va  erkning  muhofazasi:  Konstitutsiya,  fuqarolar  tomonidan
huquqiylik  va  erkning  muhofazasi  talab  etadi.  Davlat,  fuqarolar  uchun  qonuniy
muhofaza va yuqori darajali huquqlarini ta'minlashga majbur.
2.  Adolat  tizimi  va  hukmronlikning  obro'si:  Davlat  tomonidan  adolat  tizimi
o'rganish,  hukmronlikning  obro'sini  ta'minlash,  adolatli  sheriklik,  impartiallik,
adalet va qonunlarga binoan yarg'ilash prinsiplarini amalga oshirish talab etiladi.
3.  Fuqarolar  huquq  va  erkinliklari:  Davlat  fuqarolariga  madaniy,  iqtisodiy,
siyosiy,  diniy  va  boshqalar  kabi  erkinliklarni  berish,  ularning  huquqiyliklarini
ta'minlash majburiyatiga ega.
4.  To'g'ri  va  adolatli  muomala:  Davlat  tomonidan  fuqarolarga  to'g'ri  va
adolatli  muomala  ko'rsatish  talab  etiladi.  Bu  sharoitda  diskriminatsiya,  zulm  va
tortishlarga  qarshi  kurashish,  hujum  va  huqqa  nisbatan  juda  yomon
ko'rsatkichlardan saqlanish talab etiladi.
Konstitutsiya  orqali  belgilangan  davlatning  ro'li  va  huquqlari,  davlatning
adolat,  huquqiylik  va  erkinlik  prinsiplarini  ta'minlashga  qaratilgan.  Ushbu  huquq
va erkinliklar, fuqarolar uchun muhimdir va ularning burchi, barqaror va huquqiy
hayotini ta'minlashda katta ahamiyatga ega.
19 2.4 Davlat boshqaruvi va huquqiy tartibi.
Davlat  boshqaruvi  va  huquqiy  tartibi,  bir  davlatning  tashkil  etilishini,
boshqarishini  va  huquqiy  qoidalar  asosida  faoliyat  ko'rsatishini  ta'minlayan  tizim
va  qoidalarni  ifodalaydi.  O'zbekiston  Konstitutsiyasi  ham  davlat  boshqaruvi  va
huquqiy tartibni belgilaydi. 
Davlat boshqaruvi tizimi O'zbekistonda quyidagi asosiy qismatlardan iborat:
1. Boshqaruv organlari: O'zbekistonda davlat boshqaruvi Prezident tomonidan
o'tkaziladi.  Prezident  davlat  rahbari  sifatida  yurituvchi  sifatida  o'zining  axborot
resurslarini boshqaradi, umumiy siyosiy-huquqiy jarayonlarni ko'zdan kechiradi va
qo'llab-quvvatlash organlarini tashkil etadi.
2.  Boshqarish  tuzilmalari:  O'zbekistonda  Prezident  tomonidan  tayinlanan
hokimiyatlar  tizimi  mavjud.  Ular  davlatning  qo'llab-quvvatlash  va  boshqarish
jarayonlarini tashkil etadi va o'z hududlarida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa
sohalarda faoliyat yuritishdan mas'ul bo'ladi.
3.  Parlament:  O'zbekistonda  Parlament  Oliy  Majlis  shaklida  tashkil  etilgan.
Oliy  Majlis  iki  xil  palatadan  iborat  -  Senat  va  Qonunlarni  Qabul  Qilish  Palatasi.
Parlament  qonunlarni  qabul  qilish,  o'rganish,  qo'llab-quvvatlash  va  davlat
rahbarining ish faoliyatini baholash vazifasini bajaradi.
4.  Mahkamalar  tizimi:  O'zbekistonda  mustaqillik  va  adolat  prinsiplariga
asoslangan  adliya  tizimi  amalga  oshirilgan.  Ushbu  tizimda  Oliy  Vaqtinchilik
Mahkamasi  va  umumiy  mahkamalar  tashkil  etilgan.  Mahkamalar  huquqiy
mablag'lar,  jazolar,  shikoyatlar  va  boshqa  huquqiy  maslahatlarni  yechish,
qonunlarni amalga oshirish va adaletni ta'minlash bilan shug'ullanadi.
Huquqiy  tartib  esa  davlatning  huquqiy  qoidalarni  ta'minlash  va  ularning
qo'llanilishini ta'minlashga oid jarayonlarni ifodalaydi. Huquqiy tartibning muhim
qismatlari quyidagilardan iborat:
1.  Konstitutsiya  va  qonunlar:  Konstitutsiya,  davlat  boshqaruvi  va  huquqiy
tartibning  asosiy  hujjatlari  bo'lib,  davlatning  tashkil  etilishi,  boshqarilishi  va
huquqiy qoidalarni belgilaydi. Qonunlar esa qo'llaniladigan huquqiy qoidalardir.
20 2.  Huquqiy  munosabatlar:  Davlatning  barcha  tashkilotlari,  hokimiyatlar  va
fuqarolar o'rtasidagi huquqiy munosabatlar huquqiy tartibning asosiy qismidir. Bu
munosabatlar  huquqiylik,  adolat,  tushuncha  va  adalet  prinsiplari  asosida
rivojlanadi.
3.  Huquqiy  himoya:  Huquqiy  tartib  fuqarolar  va  boshqalar  tomonidan
berilgan huquq va erkinliklarni himoya qilishga intiladi. Huquqiy tartib, fuqarolar
uchun  yoshlar  himoyasini,  jinoyatchilikka  qarshi  kurashishni,  yonimida  ayol
huquqlarini,  minorityalar  huquqlarini  va  boshqalar  kabi  muhim  huquqiy
masalalarni talab etadi.
Huquqiy  tartib  davlat  va  fuqarolar  o'rtasidagi  maslahat,  himoya  va  adolatga
asoslangan  tizimdir.  Uning  maqsadi  huquqiylik,  adolat  va  erkinlik  prinsiplarini
amalga  oshirish,  jamiyatning  barqarorligini  ta'minlash  va  fuqarolar  o'rtasidagi
muvozanatni saqlab qolishdir.
21 III. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida huquqiy
masalalari.
Huquqiy  masalalar,  huquqning  mavzulari,  tartiblari  va  munosabatlari  bilan
bog'liq muhim muddalolardir. Bu masalalar o'z ichiga bir nechta bo'lib, shuningdek
fuqarolar,  tashkilotlar,  hukumatlar  va  davlatlar  orasidagi  huquqiy  munosabatlarni
ham o'z ichiga oladi. Quyidagi muhim huquqiy masalalar ko'rish mumkin:
1.  Individual  huquqlar:  Bu  masalalar  shaxsiy  huquq  va  erkinliklarga  oiddir.
Bu  shu  jumladan  hayot,  erk,  azadlik,  xavfsizlik,  adolat,  diniy  erkinlik,  fikr
erkinligi, yashash va ishlash huquqlari kabi individual huquqlarni o'z ichiga oladi.
2.  Jamiyatning  huquqiy  tartibi:  Bu  masalalar  jamiyatda  huquqiy  tartibni
ta'minlashga,  qonunlarni  amalga  oshirishga  va  huquqiy  munosabatlarni
rivojlantirishga  oiddir.  Bunday  tartib  barcha  fuqarolar  uchun  adolat  va
huquqiylikni ta'minlashni talab etadi.
3.  Madaniy  huquq  va  avtorlik  hukuki:  Madaniy  huquq,  adabiyot,  musiqa,
san'at,  tahlil  va  boshqa  madaniy  tiklanishlar  va  ularning  avtorlik  hukuki
masalalariga  oiddir.  Bu  tartib,  avtorlik  huquqini  muhofaza  qilish,  matbuot  va
axborotning erkinligi, internet va tarmoqda aloqalarni ham o'z ichiga oladi.
4.  Jismoniy  va  yuridik  shaхslarning  huquqlari:  Bu  masalalar  jismoniy  va
yuridik shaxslarning huquqlarini ta'minlashga oiddir. Bu tartibda o'z ichiga o'zaro
munosabatlar, sotuvlar, mol-mulk muammosi, moliya va soliq tizimi kabi huquqiy
masalalar o'rin oladi.
5.  Xalqaro  huquq:  Xalqaro  huquqiy  masalalar,  davlatlar  o'rtasidagi  huquqiy
munosabatlarga  va  xalqaro  shartnomalarga  oiddir.  Bu  tartibda  diplomatik
munosabatlar,  xalqaro  inson  huquqlari,  xalqaro  jinoiy  va  jinoyat  huquqi,  ovoz
berish va hamkorlik huquqi kabi masalalar o'z hisobiga oladi.
6.  Iqtisodiy  huquq:  Iqtisodiy  huquqiy  masalalar,  iqtisodiy  faoliyatning
huquqiy  asoslari,  sarmoya,  korporativ  tizimlar,  soliq  huquqi,  iqtisodiy
munosabatlar va shartnomalar kabi mavzularni o'z ichiga oladi.
22 Huquqiy  masalalar,  fuqarolar  uchun  adolat,  barqarorlik  va  huquqiylikni
ta'minlash,  jamiyatning  tartib  va  muntazamligini  saqlash  va  davlatlar  orasidagi
huquqiy munosabatlarni amalga oshirishning muhim asosidir.
Aytib  o'tish  kerakki,  huquqiy  masalalar  keng  va  murakkab  mavzular  bo'lib,
ularning  to'liq  tushunchasi  va  o'ziga  xos  xususiyatlari  bor.  Ammo  umumiy
ravishda, huquqiy masalalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:
1. Huquqiy  munosabatlar:  Huquqiy munosabatlar,  boshqaruv  va tartibga oid
qoidalarning fuqarolar va tashkilotlar bilan o'rtasidagi munosabatlarini ifodalaydi.
Bu munosabatlarda huquqiy ta'limotlarni amalga oshirish, to'g'ridan-to'g'ri aloqalar
va shikoyatlarni yechish, moliyaviy yukumlar va shikoyatlar, qonunlarning amalga
oshirilishi va adolatli yarg'ish jarayonlari kabi masalalar muhim ahamiyatga ega.
2.  Huquqiy  ta'lim:  Huquqiy  ta'lim,  huquqiy  normativ  asoslarga  asoslangan
bilim  va  bilimlarni  o'rgatishni  ifodalaydi.  Bu  ta'lim  orqali  huquqiy  tushunchalar,
huquqiy  qonunlar,  hukumlar  va  huquqiy  uslublar  o'rganiladi.  Huquqiy  ta'lim,
yuridik sohasidagi mutaxassislar, huquqshunoslar va huquqiy sohalardagi kadrlarni
tayyorlashga yo'l ochadi.
3.  Inson  huquqlari:  Inson  huquqlari,  har  bir  insonning  joni,  erk  va
erkinliklarini  himoya  qilishga  oid  huquqlarni  ifodalaydi.  Bu  huquqlar  hayot,  erk,
xavfsizlik,  adolat,  barqarorlik,  diniy  erkinlik,  fikr  erkinligi,  azadlik  va  yashash
huquqlarini  o'z  ichiga  oladi.  Inson  huquqlari  qonunlar  va  xalqaro  shartnomalar
bilan himoya qilinadi va fuqarolar uchun muhimdir.
4. Adolat tizimi: Adolat tizimi, qonunlarni to'g'ri va adolatli ravishda amalga
oshirish,  huquqiy  mablag'lar  va  jazolar,  shikoyatlar  va  huquqiy  maslahatlar,
mahkamalar  tizimi  va  adaletni  ta'minlashga  oid  masalalar  bilan  bog'liqdir.  Bu
tizimda  adliya  organlari,  hakimlar,  prokurorlar  va  qonunlar  bilan  bog'liq  bo'lgan
huquqiy tartiblar mavjud.
5.  Iqtisodiy  huquq:  Iqtisodiy  huquq,  iqtisodiy  faoliyatning  huquqiy  asoslari,
sarmoya, korporativ tizimlar, soliq huquqi, iqtisodiy munosabatlar va shartnomalar
kabi  mavzularni  o'z  ichiga  oladi.  Bu  tartib  iqtisodiy  faoliyatning  adolatli  va
huquqiy asoslangan jarayonlarda amalga oshirilishini ta'minlaydi.
23 6.  Huquqiy  himoya  va  nazorat:  Huquqiy  himoya  va  nazorat,  fuqarolar  va
tashkilotlarning huquqiy munosabatlarini himoya qilish, huquqiy talablarni nazorat
qilish,  inson  huquqlarini  muhofaza  qilish  va  huquqiy  normativ  hujjatlar  va
tizimlarning amalga oshirilishini nazorat qilish bilan bog'liqdir.
Huquqiy masalalarning keng doirasiga kiradigan bir nechta mavzular mavjud
va  ular  boshqa  sohalarga  ham  ta'sir  ko'rsatishi  mumkin.  Bu  yuzdan,  huquqiy
masalalar  yuzaga  kelgan  holda  davlatlar,  jamiyatlar  va  huquqiy  mutaxassislar
tomonidan keng qo'llaniladigan, muhim va tirik masalalardir.
3.1 Konstitutsion huquqiy asoslar
Konstitutsion  huquqiy  asoslar,  bir  davlatning  asosiy  qonun  hujjatlari  bo'lib,
davlatning  tashkil  topishi,  ijaraviy  tashkilotlari,  hokimiyat  organlari  va  fuqarolar
orasidagi  huquqiy  munosabatlarni  belgilaydi.  Bu  asoslar,  Konstitutsiya  yoki
Osiyonal Huquqning qismi sifatida ifodalangan bo'lishi mumkin.
Quyidagi  konstitutsion  huquqiy  asoslar  keng  qo'llaniladiganlaridan  ba'zi
mamlakatlarda:
1.  Fuqarolar  huquqlari:  Konstitutsiya,  fuqarolar  uchun  asosiy  huquq  va
erkinliklarni  ta'minlashga  oid  asosiy  qonunlarni  o'z  ichiga  oladi.  Bu  huquqlar
hayot,  erk,  xavfsizlik,  adolat,  azadlik,  fikr  erkinligi,  yashash,  ish,  ta'lim,  diniy
erkinlik kabi yo'llanmalardan iborat bo'lishi mumkin.
2. Davlat tashkili: Konstitutsiya, davlatning tashkil topishi, davlat boshqaruvi
organlari  va  ularning  vazifalarini  belgilaydi.  Misol  uchun,  prezident,  parlament,
mahkamalar tizimi, hokimiyat organlari va boshqalar kabi tashkiliy strukturalar va
ularning vazifalari va huquqlari haqida ma'lumotlar beriladi.
3.  Ijtimoiy  huquqiy  masalalar:  Konstitutsiya,  ijtimoiy  huquqiy  masalalarni
ham  o'z  ichiga  oladi.  Bu  tashqi  va  ichki  siyosat,  fuqarolar  orasidagi  muvozanat,
minorityalar  huquqlari,  ayollar  huquqlari,  ta'lim,  sog'lomlik,  insoniyligi  va
boshqalar kabi masalalarni o'z ichiga oladi.
4.  Huquqiy  tartib:  Konstitutsiya,  qonunlar  tizimini  ta'minlash,  qonunlarning
amalga oshirilishi va amal qilishi, huquqiy munosabatlar va muammolar yechilishi,
24 mahkamalar  tizimi,  huquqiy  himoya  va  adolat  tizimi  kabi  masalalarni  ham  o'z
ichiga oladi.
5. Konstitutsionlik nazorat: Konstitutsiya, konstitutsionlik nazorat organlarini
ta'minlashga  ham  oid  bo'lishi  mumkin.  Bu  organlar  Konstitutsiyani  amalga
oshirishni  nazorat  qiladi,  qonunlarning  konstitutsionlikligini  tekshiradi  va
konstitutsiyaga aykiri amalga oshirilgan har qanday hujjatlarni tan oladi.
Konstitutsion  huquqiy  asoslar  mamlakatlarning  ustuvor  qonunlaridan  biridir
va  davlatning  barcha  sohalarida  amalga  oshiriladi.  Ular  davlatning  tashkil
topishini,  huquqiy  munosabatlarni  va  jamiyatning  tartib  va  barqarorligini
ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.
3.2 Konstitutsiya asosida berilgan huquqiy muhofaza garovlari
Konstitutsiya  asosida  berilgan  huquqiy  muhofaza  garovlari,  fuqarolar  va
jamiyatning  huquqiy  asoslarini  himoya  qilish,  qonunlarning  ustuvorligini
ta'minlash,  adolatni  ta'minlash  va  huquqiy  tartibni  saqlash  maqsadiga  xizmat
qilishni  ta'minlayadi.  Bu  muhofaza  garovlar  o'zaro  bog'liqliklarga,  hokimiyat
organlarining  faoliyatini  nazorat  qilishga,  adliya  tizimining  obyektivlik  va
nihoyatda konstitutsionlik nazoratning amalga oshirilishiga asoslangan.
Quyidagi huquqiy muhofaza garovlaridan ba'zilari quyidagilardir:
1. Konstitutsiya Kengashi: Konstitutsiya Kengashi, konstitutsiyani muhofaza
qilish,  ustuvorligini  ta'minlash  va  ustavga  aykiri  hujjatlar  ustidan  qaror  qabul
qilishda  muvaffaqiyatli  bo'lishi  uchun  tasavvur  etilgan.  Uning  asosiy  vazifalari
konstitutsiya  ustida  nazorat  o'tkazish,  ustavga  aykiri  hujjatlarni  bekor  qilish  va
konstitutsiyani yangilashni tavsiya etishdir.
2.  Adliya  organlari:  Adliya  tizimi,  huquqiy  tartib  va  adolatni  ta'minlashda
katta  ahamiyatga  ega.  Adliya  organlari,  konstitutsion  huquqiy  muammo  va
shikoyatlarni  qarash,  konstitutsiyaga  aykiri  hujjatlarni  tan  olish,  huquqiy
munosabatlarni yechish va adolatni ta'minlashga oid vazifalarni bajaradi.
3.  Huquqiy  himoya  va  inspeksiya  organlari:  Huquqiy  himoya  va  inspeksiya
organlari,  konstitutsion  huquqiy  normativlarni  muhofaza  qilish,  huquqiy
25 munosabatlarni himoya qilish va konstitutsiyaga aykiri amallarni nazorat qilishda
ishtirok etadi. Ular, konstitutsionliklikni ta'minlash, adliya organlarining faoliyatini
tekshirish,  shikoyatlarni  yechish,  huquqiy  munosabatlarni  sulayish  va  huquqiy
tartibni saqlash vazifalarini bajarishadi.
4.  Ombudsman  (huquqiy  ombudsman):  Huquqiy  ombudsman,  konstitutsiya
va huquqiy normativlarga uygunlikni nazorat qiladi, fuqarolarning huquq va erkiga
e'tibor  qaratadi,  shikoyatlarini  qabul  qiladi,  huquqiy  munosabatlarni  yechishda
yordam beradi va huquqiy tartibni saqlashga oid masalalarda maslahat beradi.
5.  Konstitutsionlik  nazorat  organlari:  Mamlakatning  konstitutsionlik  nazorat
organlari,  konstitutsiya  normativlari  bilan  uygunlikni  nazorat  qiladi,  hokimiyat
organlarining  faoliyatini  tekshiradi  va  konstitutsionliklikni  ta'minlash  maqsadida
har qanday muvakkat yoki doimiy tadbirlarni amalga oshirish huquqiga ega.
Bu  muhofaza  garovlar,  konstitutsiyadagi  huquqiy  normativlarni  amalga
oshirishni  ta'minlash,  fuqarolar  va  jamiyatning  huquqlarini  himoya  qilish  va
huquqiy  tartibni  saqlashning  muhim  vositalaridir.  Ularning  faoliyati,  demokratik
huquqiy davlatning barqarorligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega.
3.3 Fuqorolar, huquqiy subyektlar va jamiyat azolari tomonidan amalga
oshirilishi kerak bo’lgan huquqlar.
Fuqorolar,  huquqiy  subyektlar  va  jamiyat  a'zolari  tomonidan  amalga
oshirilishi  kerak  bo'lgan  huquqlar  keng  va  qisqa  tartibda  ko'rsatilishi  mumkin.
Ba'zi asosiy huquqlar quyidagicha:
1. Yashash huquqi: Har bir shaxsning yashash huquqi, hayotini o'zgartirishsiz,
xavfsiz va baxtli tarzda o'tkazish huquqi hisoblanadi.
2. Erk va azadlik: Fuqarolar erk va azadlikka ega bo'lishi kerak. Bu ularning
fikr  erkinligi,  ifoda  va  yozuv  erkinligi,  madaniy  va  siyosiy  faoliyat  erkinligi,  din
erkinligi va boshqa huquqlarni o'z ichiga oladi.
3. Adolat va tashqi himoya: Fuqarolar adolat tizimi va tashqi himoya tizimlari
tomonidan  himoyalangan  bo'lishi  kerak.  Bu  ularning  adliya  yo'lini  qo'llash,  yon
to'g'ridan  hisoblash,  hukmronlikdan  himoya  qilinish,  qonun  va  huquqiy  tartibga
26 qarshi  harakat  qiluvchilarga  qarshi  to'g'ridan-to'g'ri  muvofiq  qadam  qo'lish  va
o'zlarini  zararli  xotin-qizitish,  g'ayr-iqtisodiy  xarajatlar  va  shovqinlarga  qarshi
himoya qilish huquqlarini o'z ichiga oladi.
4. Ijtimoiy va iqtisodiy huquqlar: Fuqarolar ijtimoiy va iqtisodiy sohada ham
huquqlarga  ega  bo'lishi  kerak.  Bu  ularning  ish  huquqi,  o'qish  huquqi,  sog'lomlik
huquqi,  ta'lim  huquqi,  iqtisodiy  faoliyat  huquqi,  milly  kayfiyat  va  tili,  shaxsiy
hayotning himoyalanganligi va boshqalar kabi huquqlarni o'z ichiga oladi.
5.  Minoritaralar  huquqlari:  Minoritaralar,  etnik,  milliy,  madaniy  va  diniy
jihatdan  turli  identifikatsiyalarga  ega  bo'lgan  topluliklar,  o'zlarining
identifikatsiyalarini  himoya  qilish,  milliyatlararo  barqarorlik,  til  va  madaniyatga
ega bo'lish, huquqiy ta'lim olish va boshqalar kabi huquqlarni o'z ichiga oladi.
6. Jamiyatda qatnashish va siyosiy faoliyat: Fuqarolar jamiyatda ishtirok etish
va siyosiy faoliyat olib borish huquqiga ega bo'lishi kerak. Ular siyosiy partiyalar,
ijtimoiy tashkilotlar va o'zlarining fikrini ifoda etish huquqiga ega.
7.  Mulkiy  huquq:  Fuqarolar  mulkiy  huquqlarga  ega  bo'lishi  kerak.  Ular
buyurtma berish, egallash, sotib olish, o'zining mulkiyati ustida erkin amal qilish,
intellektual  va  mijozlar  tomonidan  boshqa  huquqiy  tartiblarga  rioya  qilish
huquqlarini o'z ichiga oladi.
Bu faqat ba'zi asosiy huquqlar to'plami bo'lib, huquqiy ta'limotlarda boshqalar
ham  keltirilgan.  Huquqiy  ta'limotlar,  shu  jumladan  milliyatlararo  huquq,  jinsiy
huquq,  bolalar  huquqi,  odamlar  huquqi,  ish  huquqi,  madaniy  huquq,  turmush
huquqi  va  boshqalar  kabi  huquqiy  sohalarda  to'g'risidagi  normativ  hujjatlarni  o'z
ichiga oladi.
27 3.4 Inson huquqlari va erkinliklari
Inson  huquqlari  va  erkinliklari,  har  bir  insonning  tabiiy  sifatida  do stlik,ʻ
barqarorlik va huqquqiy adolatga ega bo lishi muhim bo lgan asosiy huquqlardir.	
ʻ ʻ
Ularning  asosiy  maqsadi,  insonlarga  erkinlik,  hurmat  va  adolatni  ta minlash,	
ʼ
xavfsizlik va baxtli hayotni ta minlashdir.	
ʼ
Inson  huquqlarining  asosiy  manbalari  Konstitutsiyalar,  qonunlar,  xalqaro
shartnomalar  va  inson  huquqlari  bo yicha  qabul  qilingan  xalqlararo  hujjatlar,	
ʻ
tashqi xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan hujjatlar asosida belgilanadi.
Ba'zi asosiy inson huquqlari quyidagilardir:
1.  Hayot  huquqi:  Har  bir  insonning  hayotini  himoya  qilish,  baxtli  hayot
ko rsatish va xavfsizlikka ega bo lishi huquqi.	
ʻ ʻ
2. Erk va azadlik: Har bir inson erk va azadlikka ega bo lishi kerak. Bu, fikr	
ʻ
erkinligini,  ifoda  va  yozuv  erkinligini,  din  erkinligini,  to qnashish  va  umumiy	
ʻ
kunlardan foydalanish erkinligini o z ichiga oladi.	
ʻ
3. Adolat va tashqi himoya: Har bir insonning adolatga qarshi xalqaro himoya
va  adliya  tizimi  tomonidan  himoyalanganligi  huquqi.  Bu,  adliya  yo lini  qo llash,	
ʻ ʻ
yon  to g ridan  hisoblash,  hukmronlikdan  himoya  qilinish  va  qonun  va  huquqiy	
ʻ ʻ
tartibga qarshi harakat qiluvchilarga qarshi muvofiq qadam qo lish huquqlarini o z	
ʻ ʻ
ichiga oladi.
4.  Yashash  huquqi:  Har  bir  insonning  yashash  huquqi,  yashash  va  o zining	
ʻ
istagan joyda turish huquqi hisoblanadi.
5.  Madaniyat  va  ta lim  huquqi:  Har  bir  insonning  madaniyatga  erishish,	
ʼ
o qish, o zining ma rifatini oshirish va iste mol qilish huquqi hisoblanadi.	
ʻ ʻ ʼ ʼ
6.  Jinsiy  huquq:  Har  bir  insonning  jinsiy  hayotga  doir  tanqid  etilmagan,
hursand  va  xavfsiz  bo lishi,  to qnashish  va  oilaviy  xavfsizlikka  ega  bo lishi	
ʻ ʻ ʻ
huquqi.
7.  Iqtisodiy  huquq:  Har  bir  insonning  iqtisodiy  faoliyat  olib  borish,  mehnat
huquqi, huquqiy savdon qilish va mulkiy huquqiga ega bo lishi huquqi.	
ʻ
28 Bu  faqat  ba zi  asosiy  inson  huquqlari  to plami  bo lib,  inson  huquqlariʼ ʻ ʻ
ta limotlarida  boshqalar  ham  keltirilgan.  Ularning  barchasi  insonlarning  baxtli,	
ʼ
erkin  va  huqquqiy  hayotini  ta minlash,  adolat,  barqarorlik  va  xalqaro	
ʼ
hamjamiyatning qabul qilgan qoidalarga rioya qilish huquqlarini o z ichiga oladi.	
ʻ
3.5 Inson huquqlarining ta’riflanishi va tamoyillari.
Inson  huquqlari, har bir  insonning jonzotlik, huquq va adolatga ega  bo'lishi,
barcha  insonlarning  teng  huquqlar  va  erkinliklarga  ega  bo'lishi  ilgari  bilan
ta riflanadi. Ularning tamoyillari shu asosda quyidagicha belgilanadi:	
ʼ
 Jonzotlik:  Inson  huquqlarining  birinchi  tamoyili  jonzotlikdir.  Bu,  har  bir
insonning  hayoti  va  xavfsizligini  ta'minlash,  qotirlik  va  zidga  qarshi  xalqaro
himoya, qonuniy va shaxsiy himoyaga ega bo'lishi demakdir.
 Huquq:  Inson  huquqlarining  ikkinchi  tamoyili  huquqdir.  Insonlar  erk  va
azadlikka ega bo'lish, adliya huquqi, xavfsizlik huquqi, e'tibor, ta'zim va huquqiy
himoya  talab  etadi.  Bu  tamoyil  insonlarning  fikr,  ifoda,  madaniyat,  din,
to'qnashuv, ijtimoiy faoliyat va boshqa huquqlarini o'z ichiga oladi.
 Adolat: Inson huquqlarining uchinchi tamoyili adolatdir. Bu, adliya tizimi
yordamida  har  bir  insonning  qonun  va  huquqiy  tartibga  muvofiqlik,  adolatli
muomala va  hakamlarning bevosita  adolatga qarshi  kelishishining  oldini  olishni
talab etadi.
 Barqarorlik:  Inson  huquqlarining  to'rtinchi  tamoyili  barqarorlikdir.  Bu,
insonlarning  barqaror,  soddalik  va  baxtli  hayot  ko'rish,  ta'lim,  sog'lomlik,
iqtisodiy  faoliyat,  ish  va  boshqa  sohalarda  xavfsizlik  va  imkoniyatlarga  ega
bo'lishini talab etadi.
 Qo'shimcha  tamoyillar:  Inson  huquqlarining  qo'shimcha  tamoyillari  turli
tomonlardan kelib chiqqan ta'qiqlanmagan huquqlarni o'z ichiga oladi. Bu, jinsiy
huquq,  minoritaralar  huquqlari,  bolalar  huquqi,  yoshlar  huquqi,  xotin-qizlar
huquqi,  ota-onalar  huquqi,  bechoralar  huquqi,  invalidlar  huquqi,  xotira  va
boshqalar kabi qo'shimcha huquqlardir.
29 Inson  huquqlari  tamoyillari  demokratik,  egalitaristik,  adolatli,  insonga
ehtiyojga  muvofiq  bo'lgan,  turli  tajribalar  va  qonunlarga  asoslangan  qoidalarga
asoslanadi. Ularning asosiy maqsadi, barcha insonlarning baxtli, erkin va huqquqiy
hayotini ta'minlash, barqarorlik va adolatni o rnatish va insonlarning jamiyatda o zʻ ʻ
sayohatlarini bajarish va rivojlanish imkonini berishdir.
3.6 Huquqiy munosabatlar.
Huquqiy munosabatlar, odamlar, tashkilotlar va davlatlar o rtasidagi huquqiy	
ʻ
aloqalardir.  Bu  munosabatlar  huquqiy  normativlar  va  tartibotlarga  asoslangan,
huquqiy  ta limotlar,  qonunlar,  shartnomalar  va  tashkilotlarning  kelgusi	
ʼ
to plamlaridan  amalga  oshiriladi.  Huquqiy  munosabatlar,  insonlar  va  tashkilotlar	
ʻ
o rtasidagi  huquq  va  yukumliliklarni  belgilash,  kelgusi  tartibotlarni  amalga
ʻ
oshirish,  mablag larni  to lash,  to g rima-o chirmalardan  javobgarlik  va  adolatni	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
ta minlashni o z ichiga oladi.	
ʼ ʻ
Huquqiy munosabatlar shu turlarda bo lishi mumkin:	
ʻ
1.  Davlat  va  fuqarolar  o rtasidagi  huquqiy  munosabatlar:  Davlatlar,	
ʻ
fuqarolariga  huquq  va  erkinliklar  ta minlashga  majburdir.  Bu  munosabatlarda	
ʼ
davlatlar,  fuqarolarining  huquqiy  talablarini  tushunish,  qo llab-quvvatlash  va	
ʻ
shikoyatlarni hal qilishga majburdir. Fuqarolar esa davlatlardan huquqiy himoya va
adolatni talab qilishadi.
2.  Tashkilotlar  o rtasidagi  huquqiy  munosabatlar:  Tashkilotlar  o zaro	
ʻ ʻ
murojaatlarni,  kelgusi  tartibotlarni  bajarishni  va  huquqiy  qoidalar  bilan  amalga
oshirilgan  kelgusi  to plamlarni  belgilashni  ta minlaydi.  Bu  munosabatlarda
ʻ ʼ
tashkilotlar  o zaro  kelgusi  tartibotlarni  muhofaza  qilish,  to g rima-o chirmalarni	
ʻ ʻ ʻ ʻ
hal qilish, shikoyatlarni ko rib chiqish va mablag larni to lashni ta minlashadi.	
ʻ ʻ ʻ ʼ
3.  Xalqaro  huquqiy  munosabatlar:  Davlatlar  o rtasidagi  xalqaro  huquqiy	
ʻ
munosabatlar xalqaro shartnomalar, kelgusi to plamlar va tashkilotlarning kelgusi	
ʻ
tartibotlariga  asoslangan  bo ladi.  Bu  munosabatlarda  davlatlar  o zaro  huquqiy	
ʻ ʻ
qoidalar,  diplomatik  aloqalar,  to g rima-o chirish,  shikoyatlarni  hal  qilish  va	
ʻ ʻ ʻ
xalqaro himoya mehanizmlariga rioya qilishni ta minlashadi.	
ʼ
30 Huquqiy  munosabatlar  adolat,  burch  va  huquqiy  barqarorlik  prinsiplariga
asoslanganligi  mumkin.  Ularning  o zaro  muhofazasi,  tartibotlar,  muomala  vaʻ
kelgusi  tartibotlarning  o zaro  integratsiyasi  huquqiy  munosabatlarni  samarali  va	
ʻ
barqaror qilishda muhim ahamiyatga ega.
Huquqiy  munosabatlar  yordamida  hukumatlar,  davlatlar  va  korxonalarning
maxsus shartnomalar yoki qo shimcha tashrif buyurishlar orqali bir-biriga yordam	
ʻ
berishi mumkin. Masalan,  bir  davlat boshqasining  yordamida o z hududidagi  gaz	
ʻ
yataqlarini  ishlab  chiqarib  turadigan  yoki  transportni  ko tarib  yuboradigan
ʻ
qishloqdagi  korxonalar  bilan  shartnoma  imzolash  orqali  huquqiy  munosabatni
boshlashi mumkin.
Boshqa  bir  misol,  bitta  shaxsning  boshqasining  kompyuter  tizimida  yoki
ijtimoiy  tarmoqida  e lon  qilgan  axborot  va  ma lumotlariga  nisbatan  huquqiy	
ʼ ʼ
munosabat  o rnatish  mumkin.  Bu  turi  huquqiy  munosabatlar  odatda  maxsus	
ʻ
shartnomalar yoki qo shimcha hujjatlar orqali yopiladi.	
ʻ
Huquqiy  munosabatlar,  hukumatlar  va  davlatlar  orasidagi  diplomatik
munosabatlarga  ham  o xshash  bo ladi.  Bu  munosabatlar,  hukumatlar  va  davlatlar	
ʻ ʻ
orasidagi  xalqaro  tashkilotlar  orqali  yoki  uning  konsullari  yoki  elchilari  orqali
amalga oshiriladi.
Huquqiy  munosabatlar,  bizning  insoniyatimizning  tarixiy  ravishidagi
hamkorlikning  muhim  qismidir.  Ularning  muvaffaqiyati,  mamlakatlarimiz,
jamiyatlarimiz va insonlarning xayoti uchun muhimdir.
31 Xulosa
Kurs ishi "O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida jamiyat, davlat va
huquq  masalalari"  mavzusini  o'z  ichiga  olgan.  Ushbu  mavzuda  Konstitutsiyada
belgilangan jamiyat, davlat va huquq masalalari haqida asosiy ma'lumotlar taqdim
etildi.
Jamiyat masalalari bo'limida jamiyatning tushunchasi, o'ziga xos xususiyatlari
va  jamiyatga  oid  muhim  qoidalar  bayon  etildi.  Davlat  masalalari  bo'limida
davlatning  ta'rif  va  funksiyalari,  davlat  tashkilotlari  va  ularning  vazifalari,
davlatning  roli  va  huquqlari,  davlat  boshqaruvi  va  huquqiy  tartibi  haqida
ma'lumotlar berildi.
Huquq  masalalari  bo'limida  huquqiy  masalalar,  huquqiy  munosabatlar,
huquqiy  asoslar,  huquqiy  muhofaza  garovlari,  fuqorolar,  huquqiy  subyektlar,
jamiyat  azolari  tomonidan  amalga  oshirilishi  kerak  bo'lgan  huquqlar,  inson
huquqlari va erkinliklar haqida ma'lumotlar keltirildi.
Kurs ishining xulosa qismida O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida
jamiyat,  davlat  va  huquq  masalalarining  ahamiyati  belgilandi.  Konstitutsiyadagi
huquqiy  normativlar  va  tartibotlar  insonlarning  huquqlarini  himoya  qilish,
tartibotlarni amalga oshirish va mablag'larni to'lashni ta'minlaydi.
Kurs  ishi  davomida  konstitutsiyaga  oid  qonunlar,  maqolalar,  tahlillar  va
murojaatlar  o'rganilishi  tavsiya  etiladi.  Bu  orqali  jamiyat,  davlat  va  huquq
masalalari haqida tafsilotli bilim olish va tahlil qilish imkoniyati yuzaga keladi.
32 Foydalanilgan adabiyotlar
1. Sh.A.Saydullayev  <<Davlat  va  huquq  nazariyasi>>.,  Toshkent,  Yuridik
adabiyotlar publish., 2021
2. O.T.Husanov <<Konstitutsiyaviy huquq>>., Toshkent, 2022
3. Saidov A, Tojixonova U., <<Davlat va huquq nazariyasi>> 1-jild., -T.: Adolat,
2001
4. Odilqoriyev X. <<Davlat va huquq nazariyasi>> Darslik., -T.: Adolat, 2018
5. Sabirov N., Saydullayev Sh., <<Davlat va huquq nazariyasi>>., -T.: 2011.
6. Hayitboyev  F,  Najminov  M,  <<Hozirgi  zamon  asosiy  huquqiy  tizimlari
(qiyosiy huquqshunoslik), -T.: TDYU, 2018
7. Islamov Z.M <<Davlat va huquq nazariyasi>>., - T.: Adolat, 2007.
Foydalanilgan elektron veb sahifalar.
1. Ommaviy qidiruv tizimi: www.google.com 
2. Ma’lumotlar joylashtirilgan veb sahifa: www.fayllar.org 
3. Elektron kitoblar jamlanmasi joylangan veb sahifa: www.ziyouz.com 
4. Turli xil ma’lumotlarga ega veb sahifa: www.wikipedia.org 
33