O’zbekistonda milliy valyutaning muomalaga kiritilishi va uning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIMʻ , FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI MOLIYA INSTITUTI  SIRTQI
FAKULTETI
 “IQTISODIYOT NAZARIYASI” 
FANIDAN
KURS ISHI
Mavzu:  O’zbekistonda milliy valyutaning
muomalaga kiritilishi va uning mamlakat
iqtisodiyotiga ta’siri
Bajardi:________________________________
         _____________________________
Ilmiy rahbar: ___________________________ 2 Mavzu:  O’zbekistonda milliy valyutaning
muomalaga kiritilishi va uning mamlakat
iqtisodiyotiga ta’siri
Reja:
Kirish ........................................................................................................................ 3
1. Pul va uning  kelib chiqishi ............................................................................. 5
2. Pulning vazifalari va mohiyati ...................................................................... 10
3. O’zbekistonda milliy valyuta so’mning kiritilishi ......................................... 15
4. Milliy valyuta muomalaga kiritilishida banklarning roli ............................. 18
5. O’zbekistonda milliy valyutani mustahkamlash vazifalari ........................... 26
Xulosa ..................................................................................................................... 30
Foydalanilgan  adabiyotlar  ro’yxati ..................................................................... 33
3 Kirish
O’zbekiston  mustaqillikni  qo’lga  kiritganidan  buyon  29  yil  mobaynida
mamlakatimiz  o’z  taraqqiyotida  ulkan  yutuqlarga  erishdi.  Ro’y  berayotgan
o’zgarishlar,  amalga  oshirilayotgan  islohotlar,  erishilayotgan  yutuqlar  yurtimiz
iqtisodiy  qudratining  muttasil  oshayotgani,  xalqimiz  turmush  farovonligining
yanada  yuksalib  borayotganida  ham  o’z  ifodasini  topmoqda.  Iqtisodiy
islohotlarning  o’zbek  modeli  berayotgan  yuksak  samaralar  jahonda  keng  e’tirof
etilmoqda.
Respublikamiz hukumati o’sha davrdayoq mamlakat iqtisodiyotini jahon iqtisodiy
hamjamiyatiga  integratsiyalashuvini  ta’minlashni  o’z  oldiga  muhim  vazifalardan
biri sifatida qo’ydi. Bunda asosiy e’tibor murakkab iqtisodiy vaziyat yuzaga kelgan
bir sharoitda aholini ijtimoiy muhofaza qilishni ko’zda tutgan holda iqtisodiyotda
tarkibiy o’zgarishlarni amalga oshirishga qaratildi. Bu xarakatlar birinchi navbatda
iqtisodiyotning ichki imkoniyatlari va dunyo bozori kon’yunkturasini hisobga olib,
mamlakatimizning  jahon  mehnat  taqsimotida  o’ziga  xos  mavqeni  egallashiga
yo’naltirildi.
Respublikamizda  islohotlarning  keyingi  bosqichidagi  vazifalarga  mos  ravishda
valyuta siyosati ham takomillashtirib borilmoqda. Xozirgi bosqichda ichki valyuta
bozorini  yanada  erkinlashtirish  hamda  milliy  valyutamizning  joriy  xalqaro
operatsiyalar bo’yicha erkin konvertatsiyasini joriy etishga tayyorgarlik ishlari olib
borilmoqda.
Shuni  ham  ta’kidlab  o’tish  lozimki,  hozirgi  kunda  milliy  valyuta  tizimini
rivojalantirish dolzarb ahamiyatga ega bo’lib kelmoqda. Chunki milliy valyutaning
rivojini  ta’minlash,  uning  barqarorligini  oshirish  mamlakat  iqtisodiyotida,
shuningdek,  uning  rivoji  va  davlatlararo  o’z  o’rniga  ega  bo’lishida  juda  muhim
hisoblanadi.
Shundan  kelib  chiqib  yurtimizda  ham  milliy  valyutani  rivojlantirishda  bir  qator
islohotlar amalga oshirildi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi bilan
milliy  valutani  mustahkamlash  maqsadida  ishlab  chiqilgan  qator  dasturlar  izchil
4 amalga  oshirildi.  Hususan,  1994-yilning  1-iyulida  milliy  valyutamiz  so’mni
muomilaga kiritilishi buning yaqqol dalili bo’la oladi. Davlatimiz birinchi rahbari
Islom  Karimov  ta’kidlaganidek,  milliy  valuta  kuchli  bo’lgan  taqdirdagina
iqtisodiyot izchil rivojlanadi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, oqilona
pul-kredit  siyosati  samarasida  iqtisodiyotimiz  jadal  rivojlanmoqda,  milliy
valyutamizning  barqarorligi  mustahkamlanmoqda.  Bu  esa  o’zbek  so’mining
mamlakatimiz  iqtisodiy  mustaqilligining  ishonchli  kafolatiga  aylanganining
amaldagi yaqqol tasdig’idir.
Milliy valyuta to’g’rida so’z borar ekan avvalo pul va uning kelib chiqishi haqida
qisqacha o’rganib chiqish o’rinli boladi. 1
1
 O‘zbekiston Respublikasi qonuni. Qimmatli qog‘ozlar bozorining amal qilishi to‘g‘risida. 1996 yil 25 aprel.- T.: 
“Adolat”,  2003
5 1. Pul va uning kelib chiqishi
Pul – bozor tizimining universal va eng likvidli iqtisodiy vositasi sifatida iqtisodiy
o’lchov,  muomala  va  jamg’arish  funksiyalarini  bajaradi.  Pul  uzoq  zamonlardan
beri  odamlarga  ma’lum.  Pulning  kelib  chiqishi  turli  nazariyotchilar  tomonidan
Tovar ayirboshlash jarayonining rivojlanishi bilan bog’liq holda tushuntiriladi.
Pulning vujudga kelishi va mohiyatining turli ilmiy konsepsiyalari mavjud bo’lib,
ular orasida ratsionalistik va evolutsion konsepsiyalar muhim o’rin tutadi.
Ratsionalistik  konsepsiya  pulning  kelib  chiqishini  kishilar  o’rtasidagi  bitim,
kelishuv  natijasi  sifatida  izohlaydi.  Bu  holat  ularning  tovarlarni  ayirboshlash
chog’ida  qiymatlarning  harakatlanishi  uchun  maxsus  vositalar  zarurligiga  amin
bo’lishiga  asoslanadi.  Pulning  o’zaro  kelishuv  sifatida  amal  qilishi  to’g’risidagi
mazkur  g’oya  XVΙΙΙ  asrning  oxirigacha  hukm  surdi.  Pulning  kelib  chiqishiga
subyekyiv  psixologik  yondashuv  ko’plab  hozirgi  zamon  xorijiy  iqtisodchilarning
qarashlarida ham uchrab turadi.
Masalan,  P.Samuelson  pulni  sun’iy  ijtimoiy  shartlilik  sifatida  belgilaydi.
Amerikalik  iqtisodchi  J.K.Gelbreyt  pulning  vazifasini  qimmatbaho  metallar  va
boshqa  predmetlarga  biriktirib  qo’yilishi  –  kishilar  o’rtasidagi  kelishuv  mahsuli,
deb  hisoblaydi.  Bu  qoida  ingliz  iqtisodchisi  J.Xiks  tomonidan  quyidagi  shaklda
ta’riflangan: “Pul – bu pul sifatida foydalanuvchi barcha narsalardir” 
shunday qilib,
ularning fikricha, pul – kishilar o’rtasidagi kelishuv mahsulidir.
Pul  kelib  chiqishining  evolutsion  konsepsiyasiga  ko’ra,  ular  ijtimoiy  mehnat
taqsimoti,  ayirboshlash,  tovar  ishlab  chiqarishning  rivojlanishi  natijasida  vujudga
kelgan. Qiymat shakllari va ayirboshlash rivojlanishining tarixiy jarayonini tadqiq
qilish orqali tovarlar umumiy olami ichidan pul rolini bajaruvchi alohida tovarning
ajralib chiqishini tushunish mumkin. 2
2
 O‘zbekiston  Respublikasini  yanada  rivojlantirish  bo‘yicha  harakatlar  strategiyasi  to‘g‘risida  O‘zbekiston
Respublikasi PF-4947
6 Pul  inson  kashfiyoti  bo’lib,  u  juda  qadimdan  ma`lum.  Pulning  taqdiri
ayirboshlashga  borib  taqaladi.  Insonning  yana  bir  muhim  kashfiyoti  bo’lgan
ayirboshlash va uning rivoji pulni yuzaga keltirgan. Pul birdaniga hozirgi shakliga
aylangani yo’q. Bu uzoq davom etgan taraqqiyot natijasidir. Ayirboshlash boshida
bevosita  tarzda  amalga  oshgan,  ya`ni  tovar  bevosita  tovarga  almashilgan.  Bu
jarayon  kengayishi  bilan  vositachilik  zaruriyati  tug’iladi,  uning  oddiy  shakllari
murakkablashib, pulning va uning hozirgi holatining paydo bo’lishiga olib keladi.
Pulning paydo bo’lishidagi keyingi davr metall pullar bulib, bunda kumush va oltin
yetakchilik qilgan. Aytaylik, Buyuk Britaniya pul birligi funt sterlingning ma`nosi
bir  funt  kumushni  anglatadi.  Rossiya  pul  birligi  rubl  kumushning  bo’lagi,
bo’lingan  qismi  ma`nosini  bildiradi.  Dollar  va  taller  ham  "tahler",  ya`ni  katta
kumush  tangalar  degan  ma`noni  beradi.  Pulning  eng  keyingi  ko’rinishi  qog’oz
pullar  bo’lib, buning ham tarixi katta. Bundan oldin monetalar yuzaga keladi. Bu
metall  pullar  bo’lagi  bo’lib,  mis,  bronza,  kumush,  oltin  monetalar  bosilib
chiqarilgan.  Moneta  so’zi  yunonlarning  monastir  nomidan  kelib  chiqib,  bunda
tangalar  yasalgan.  Moneta  tangalar  barcha  mamlakatlarga  tarqalib  ketgan.  Tanga
—  monetaning  paydo  bo’lishi  savdoda  mayda  pul  zarurligidan  kelib  chikadi.
Moneta — ogirligi belgilangan, kadri muhrlangan metall bo’lagidir.
Har bir mamlakat o’zining puliga egadir. Chunonchi, dollar, funt sterling bir necha
mamlakatlarning  puli  bo’lib  xizmat  qiladi.  Lekin  ularning  qadri-qiymati  bir  xil
emas.  AQSh,  Kanada,  Avstraliya  dollarining  qiymat  miqdori  farqlanadi.
Shuningdek, O’zbekiston va Qirg’iziston so’mlari ham bir xil emas. Pul birliklari
paydo  bo’lganda  ma`lum  miqdorga  qadr-qiymat  asos  qilib  belgilangan.  Milliy
pullarning  qadrliligi,  boshqa  pullarga  nisbatan  qiyosiy  miqdori  doimo  o’zgarib
turadi.  Chunki,  bu  iqtisodiyotdagi  ko’p  tomonlar,  hatto  siyosiy  o’zgarishlar,
mamlakatlar o’rtasidagi munosabatlar kabi ta`sirlar natijasidir.
Milliy  pul  yagona  to’lov  vositasi  hisoblanadi,  uning  qadri,  ya’ni  xarid  qurbi
mavjud.  Pul  birligining  xarid  qurbini  kerakli  tovarlarni  ko’paytirish  yo’li  bilan
ta’minlanadi.  Milliy  pul  muayyan  mamlakatga  tegishli  bo’lib,  shu  yerda
7 muomalada bo’ladi, uni himoyalovchi belgilari bor, bir pul boshqasidan ko’rinishi
bilan  farqlanadi,  o’ziga  xos  kupura,  tanga  va  chaqa  pullardan  iborat  bo’ladi,  pul
birligining xarid qobiliyati bir xil bo’ladi. Milliy pul naqd va naqd bo’lmagan pul
shakliga  ega,  bu  faol  va  sust  pullardan  iborat,  uning  ma’lum  massasi  (miqdori)
muomalada  yuradi.  Iqtisodiyotning  pul  bilan  ta’minlanishini  uning  monetizatsiya
darajasini  bildiradi.  Bu  darajaning  qandayligini  pul  muomalasi  qonuni  belgilab
beradiki,  unga  binoan  muayyan  vaqtda  muomalada  bo’ladigan  pul  miqdori  jami
sotiladigan  tovarlar  narxining  summasi  va  pul  aylanmasining  (harakatining)
tezligiga  bog’liq  bo’ladi.  Qancha  pul  zarurligi,  bu  pulga  talab  bo’lib,  buni  oldi-
sotdi ko’lami, olibsotarlik ishlari miqyosi, har ehtimolga qarshi pulga ega bo’lish
ishtiyoqi  va  pulning  naqadar  tez  qo’ldan-qo’lga  o’tib  aylanib  turishini  yuzaga
keltiradi. Pulga talabni hamma subyektlar bildirsa-da, biroq ularning taklifi davlat
nomidan ishlovchi Markaziy bank qo’lida bo’ladi.
Pul  muomalasi  –  bu  tovarlar  aylanishiga  hamda  notovar  tusidagi  to’lovlar  va
hisoblarga  xizmat  qiluvchi  naqd  pullar  va  unga  tenglashtirilgan  aktivlarning
harakatidir. Naqd pul muomalasiga bank biletlari va metall tangalar (pul belgilari)
xizmat  qiladi.  Naqd  pulsiz  hisoblar  cheklar,  kredit  kartochkalari,  veksellar,
akkreditivlar,  to’lov  talabnomalari  kabilar  yordamida  amalga  oshiriladi.  Ularning
hammasi  pul  agregati,  deb  yuritiladi.  Muomalada  mavjud  bo’lgan  pul  massasi
ularni qo’shish yo’li bilan aniqlanadi.
Pul  muomalasi  o’ziga xos  qonunlarga  asoslangan  holda amalga  oshiriladi. Uning
qonunlaridan eng muhimi muomala uchun zarur bo’lgan pul miqdorini aniqlash va
shunga muvofiq muomalaga pul chiqarishdir.
Muomalani ta’minlash uchun zarur bo’lgan pul miqdori quyidagilarga bog’liq:
 Muayyan davrda, aytaylik, bir yil davomida sotilishi lozim bo’lgan tovarlar
summasiga.  Tovarlar  qancha  ko’p  bo’lsa  va  narxi  baland  bo’lsa,  ularni  sotish  va
sotib olish uchun shuncha ko’p pul birligi talab  qilinadi.
 Pul birligining aylanish tezligiga. Pul bir xil bo’lmagan tezlik bilan aylanadi.
Bu ko’p omillarga, jumladan ular xizmat qilayotgan tovarlar turiga  bog’liq.
8  Muomala  uchun  zarur  bo’lgan  pul  miqdori  puldan  to’lov  vositasi  sifatida
foydalanishga ham bog’liq.
Ko’pincha  tovarlar  qarzga  sotiladi  va  ularning  haqi  kelishuvga  muvofiq
keyingi davrlarda to’lanadi. Demak, zarur pul miqdori shunga muvofiq miqdorda
kamayadi.  Ikkinchi  tomondan,  bu  davrda  ilgari  kreditga  sotilgan  tovarlar  haqini
to’lash vaqti boshlanadi. Bu pulga ehtiyojni ko’paytiradi. Muomalada bo’lgan pul
birligi  miqdorining  tovarlar  narxi  summasidan  oshib  ketishi  va  buning  natijasida
tovarlar bilan ta’minlanmagan pulning paydo bo’lishi pulning qadrsizlanishi, ya’ni
inflatsiyani  bildiradi.  Milliy  iqtisodiyotda  davlatning,  tijorat  banklari  va  boshqa
moliyaviy  muassasalarning  majburiyatlari  pul  sifatida  foydalanadi.  Pul
operatsiyalarining  asosiy  ko’pchilik  qismi  naqd  pulsiz,  cheklar,  plastik
kartochkalar  va  unga  tenglashtirilgan  moliyaviy  aktivlar  yordamida  amalga
oshiriladi. Shu sababli muomalada bo’lgan pul miqdorini hisoblash uchun M1...Mn
pul  agregatlari  yoki  tarkibiy  qismi  tushunchasidan  foydalaniladi.  Bizning
respublikamizda umumiy pul miqdori quyidagi (tarkib)lar asosida  hisoblanadi:
 Mo – naqd pullar;
 M1  = Mo  +  tegishli  hisob  varaqalaridagi  pul  qoldiqlari,  mahalliy budjetlar
mablag’lari, budjet, jamoa va boshqa tashkilot mablag’lari;
 M2 = M1 + xalq (jamg’arma) banklaridagi muddat omonatlar;
 M3  =  M2  +  chiqarilayotgan  sertifikatlar  +  aniq  maqsadli  zayom
obligatsiyalari + davlat zayom obligatsiyalari + xazina majburiyatlari.
Barcha pul agregatlari yig’indisi  yalpi pul massasi  yoki yalpi  pul  taklifini  tashkil
qiladi. Pulning tarkibiy qismlarida naqd pullar – metall va qog’oz pullardan iborat
bo’ladi. Naqd pullar  bozor  iqtisodiyotida rivojlanayotgan mamlakatlarda umumiy
pul massasining 5–7 foizni, bozor iqtisodiyotiga o’tayotgan Mustaqil Hamdo’stlik
Davlatlarida 30–35 foizni tashkil qiladi.
Pulga talab – bu bitimlar uchun (Pt) va aktivlar tomonidan pulga talab (Pa) ni o’z
ichiga oladi.
Aholi  o’zlarining  hisoblariga  navbatdagi  pul  oqimi  kelib  tushguncha,  kundalik
9 ehtiyojlari uchun qo’llarida yetarli pulga ega bo’lishi zarur. Korxonalarga ish haqi
to’lash, material, yoqilg’i sotib olish va shu kabilar uchun pul kerak bo’ladi.  Shu
barcha maqsadlar uchun zarur bo’lgan pul bitim uchun pulga talab deyiladi. Bitim
uchun  zarur  bo’lgan  pul  miqdori  nominal  yalpi  milliy  mahsulot  (YAMM)  hajmi
bilan aniqlanadi, ya’ni u nominal YAMMga mutanosib ravishda o’zgaradi. Aholi
va  korxonalarga  ikki  holda  bitim  uchun  ko’proq  pul  talab  qilinadi:  narxlar
o’sganda va ishlab chiqarish hajmi  ko’payganda. 3
 
3
 Shodmonov Sh.Sh., G’afurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi (darslik). – T., «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2009. – 
245  b
10 2. Pulning vazifalari va  mohiyati
Kishilar o’zlarining moliyaviy aktivlarini har xil shakllarda, masalan, korporatsiya
aksiyalari,  xususiy  yoki  davlat  obligatsiyalari  shaklida  ushlab  turishi  mumkin.
Demak,  aktivlar  tomonidan  pulga  talab  ham  mavjud  bo’ladi.  Aktivlar  tomonidan
pulga  talab  foiz  stavkasiga  teskari  mutanosiblikda  o’zgaradi.  Foiz  stavkasi  past
bo’lsa,  kishilar  ko’proq  miqdordagi  naqd  pulga  egalik  qilishni  afzal  ko’radi.
Aksincha, foiz yuqori bo’lganda, pulni ushlab turish foydasiz va aktivlar shaklidagi
pul  miqdori  ko’payadi.  Shunday  qilib,  pulga  bo’lgan  umumiy  talab,  aktivlar
tomonidan  pulga  bo’lgan  talab  va  bitim  uchun  pulga  bo’lgan  talabning  miqdori
bilan aniqlanadi.
Pul quyidagi vazifalarni bajaradi:
1) qiymat o’lchovi.  Bunda pul umumiy ekvivalent bo’lgan tovar bo’lib, o’zida
mehnatni mujassamlashtiradi va shu sabab tovar qiymatini o’lchay  oladi;
2) muomala  vositasi.  Bunda pul oldi-sotdida ishlatiladi. Pul yordamida tovarni
xarid etish, pulga tovar ayirboshlash yuz  beradi;
3) jamg’arma vositasi  – bu pulning jamlangan boylik shakliga kirib, o’z egasi
uchun kerak bo’lganda xarid etish vositasi bo’lib xizmat qila  olishidir.
Hozirgi  kunda  elektron  pullar  o’tkazmalari  keng  rivojlanmoqda.  Sanoqli
soniyalarda  jo’natmalar  dunyoning  ko’rsatilgan  manzillariga  yetkazilmoqda.  Bu
aholi uchun qulayliklar tug’diradi.
Pul islohoti o’tkazish yo’llari:
deflyatsiya  –  muomaladagi  pul  miqdorini  ortiqcha  pul  belgilarini  iste’moldan
chiqarish yo’li orqali kamaytirish;
denominatsiya  –  pul  belgilari  qiymatining  o’zgarishi  va  ma’lum  nisbatda  yangi
yirik pul birligiga almashtirilishi;
nullifikatsiya  –  eski  pul  belgilarini  muomaladan  olish  va  ozroq  miqdorda
yangilarini chiqarish;
revalvatsiya  –  milliy  pul  birligi  qiymatining  rasmiy  tartibda  chet  el  valutasi  yoki
qimmatbaho metallga nisbatan ko’tarilishi;
11 devalvatsiya – mamlakat savdo va to’lov balansining keskin yomonlashuvi, valuta
rezervining  holdan  toyishi,  xalqaro  valuta  bozorlarida  milliy  valuta  kursining
pasayishi  bilan  bog’liq  holda  pul  birligi  qiymatining  rasmiy  tartibda  chet  el
valutasi  yoki  qimmatbaho  metallga  nisbatan  pasaytirilishi.  Pul  bozorida
makroiqtisodiy  muvozanatni  saqlashda  Markaziy  bank  muhim  o’rin  tutadi.  Shu
bois  o’quvchilarga  bu borada  to’laqonli  axborotga  ega  bo’lishlari  uchun 1995-yil
21-dekabrdagi  «O’zbekiston  Respublikasining  Markaziy  banki  to’g’risida»gi
qonunidan misollar keltirishni lozim topdik.
Markaziy  bankning  pul  belgilarini  chiqarishdagi  vakolatlari.  Markaziy  bank
O’zbekiston Respublikasi hududida qonuniy to’lov vositasi sifatida banknotlar va
tangalar ko’rinishidagi pul  belgilarini
muomalaga  chiqarishda  mutlaq  huquqqa  ega.  Ularni  qalbakilashtirish  va
noqonuniy  tarzda  tayyorlash  qonun  hujjatlariga  muvofiq  javobgarlikka  sabab
bo’ladi.  Muomalada bo’lgan banknotlar va tangalar Markaziy
bankning qat’iy  majburiyatlari  hisoblanadi  va  uning  jamiki  aktivlari  bilan
ta’minlanadi.
Markaziy  bank  yo’q  qilib  yuborilgan,  yo’qotilgan,  qalbaki,  yasama  va  qonuniy
kuchini yo’qotgan banknotlar va tangalarning o’rnini qoplamaydi. Markaziy bank
banknotlar  va  tangalarning  namunalarini,  shuningdek  ularning  dizaynini  Oliy
Majlis  Senatining  Kengashi  bilan  kelishgan  holda  tasdiqlaydi.  Banknot  va
tangalarning dizayni Markaziy bankning mulki hisoblanadi. Markaziy bank yangi
namunalardagi banknot va tangalar muomalaga chiqarilishi to’g’risidagi axborotni,
shuningdek ularning tavsifini ommaviy axborot vositalarida e’lon qiladi. Markaziy
bank va u vakolat bergan banklar talabga ko’ra bir nominal qiymatdagi banknot va
tangalarni boshqasiga hech qanday to’lovsiz yoki vositachilik haqisiz ayirboshlab
beradi.
   Pul belgilarini tayyorlash va  saqlash.
Markaziy  bank  banknotlar  bosilishi  va  tangalar  zarb  qilinishi,  muomalaga
chiqarilmagan  pul  belgilari  saqlanishini,  shuningdek  bosma  qoliplar  va  bo’yoqlar
12 saqlanishi  hamda  yo’q  qilinishini  ta’minlaydi,  naqd  pullarni  saqlash,  tashish  va
inkasso qilish, shuningdek ularni yo’q qilib yuborish qoidalarini belgilaydi.
  Muomaladagi pul belgilaridan foydalanishga qo’yiladigan talablar.
Markaziy  bank  muomalaga  chiqargan  banknot  va  tangalar  O’zbekiston
Respublikasining  butun  hududida  to’lovlarning  barcha  turlarida  yozilgan  qiymati
bo’yicha  qabul  qilinishi,  shuningdek  hisobvaraqqa,  omonatga  o’tkazish  va
jo’natma sifatida o’tkazish uchun qabul qilinishi  majburiydir.
   To’lovlarni amalga oshirish.
To’lovlar  O’zbekiston  Respublikasi  hududida  naqd  pul  bilan  yoki  naqd  pulsiz
hisob-kitoblar  ko’rinishida  amalga  oshiriladi.  Naqd  pulsiz  hisob-kitoblar
O’zbekiston  Respublikasi  hududida  banklar  orqali  amalga  oshiriladi.  Markaziy
bank naqd pulsiz hisob-kitoblar shakllari va qoidalarini belgilaydi. Markaziy bank
yuridik shaxslarning kassa operatsiyalarini amalga oshirish tartibini belgilaydi.
   Naqd pul mablag’larini muomalaga  chiqarish.
Naqd  pul  mablag’larini  muomalaga  chiqarish  va  qaytarib  olishni  faqat  Markaziy
bank amalga oshiradi.
   Pul belgilarini muomaladan qaytarib  olish.
Markaziy  bank  O’zbekiston  Respublikasi  hududida  har  qanday  banknot  va
tangalarni  muomaladan  qaytarib  olishga  haqli.  Bunga  Markaziy  bankning
ayirboshlash  tartibi  va  muddati  ko’rsatilgan  normativ  hujjat  asos  bo’lib  xizmat
qilishi  kerak,  ayirboshlash  muddati  bir  yildan  kam  bo’lishi  mumkin  emas.
Markaziy bank ayirboshlash uchun belgilagan muddat tugaganida ayirboshlanishi
kerak  bo’lgan  banknot  va  tangalar  qonuniy  to’lov  vositasi  sifatidagi  o’z  kuchini
yo’qotadi.
O’zbekiston  Respublikasida  1994-yilning  1-iyunidan  boshlab  respublika  milliy
valutasi  «so’m»  muomalaga  kiritildi.  O’zbekiston  Respublikasi  Markaziy  banki
muomalaga 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 so’ngra 200, 500 va 1000 so’mlik kupuralar
hamda  1,  3,  5,  10,  20  va  50  «tiyin»lar  va  5,  10,  25,  50,  100  so’mlik  tangalar
chiqardi.  O’zbekiston  Respublikasining  barcha  hududlarida  hisob-kitoblar,
13 to’lovlar,  respublika  rezidentlari  va  norezidentlari,  yuridik  va  xususiy  shaxslar
o’rtasidagi muomalalar, albatta, milliy valuta – «so’m"da amalga oshirilishi qat’iy
belgilab qo’yilgan. 
Iqtisodiyotda  pulning  likvidligi  muhim  o’rin  tutadi.  Pulning  likvidligi  uning
muomala  sifatida  hamma  narsaga  tez  va  hech  bir  to’siqsiz  ayirboshlanishidir.
Puldan  boshqa  likvidli  aktivlar  ham  bor,  lekin  ular  likvidlik  jihatdan  pulga
tenglasha  olmaydi.  Sababi  pul  hech  bir  xarajatsiz  xohlagan  paytda  xohlagan
narsaga  ayirboshlanishi  mumkin.  Bino,  javohir  yoki  transport  vositasi  boshqa
narsaga  ayirboshlanishi  uchun  u  sotilishi  kerak,  bu  ko’p  vaqt  va  xarajatni  talab
qiladi.
Milliy pul – bu muayyan mamlakatda muomalada yuruvchi va tanho to’lov vositasi
deb qabul qilingan puldir.
Hozirgi iqtisodiyotda tovar shaklidagi pul qo’llanilmaydi deyish mumkin. Ularning
o’rniga  qog’oz  va  elektron  pullar  qo’llaniladi.  Qog’oz  pullar  dekretlangan.
Yuqoridagi 39-moddaga muvofiq, davlat tomonidan pul deb e’lon qilingan maxsus
belgilari  bor  qog’ozlardir.  Qog’oz  pullar  kupura  shaklida  hamda  tangalar  sifatida
chiqarilishini  yuqoridagi  ma’lumotlardan  bilib  oldik.  Milliy  pul  yagona  to’lov
vositasi  hisoblanadi.  U  12  ta  himoya  belgilariga  ega.  Himoya  belgilari  uni
qalbakilashtirishning  oldini  oladi.  Pullar  muomala  qilish  jihatidan  naqd  va  naqd
bo’lmagan pullarga ajraladi.
Naqd  pullar  –  bu  aholi  qo’lida  aniq  moddiy  shakldagi  qog’oz  va  tanga  pullar
bo’lib, ular qo’ldan qo’lga o’tib yuradi. Bu eng ko’p tarqalgan to’lov  vositasidir.
Naqd bo’lmagan pullar  bu bankdagi ayrim fuqarolar (jismoniy shaxslar), firmalar
yoki  davlat  tashkilotlari  (yuridik  shaxslar)  nomiga  yozilgan  puldir.  Naqd
bo’lmagan pul bankda turgani uchun u egasiga foiz keltirgan holda o’sib  boradi.
Naqd  bo’lmagan  pullar  bankning  joriy  va  muhlatli  depozitlarida  turadi,  u  ham
to’lovlarda qo’llaniladi. Pullar bankda saqlanganda xavfsiz bo’ladi. Bugun dunyo
mamlakatlarida plastik kartochkalardan ham keng foydalanilmoqda. Biroq ularning
o’zini  pul  deb  bo’lmaydi.  Ular  pul  borligini  tasdiqlovchi  vositadir.  Pul  aktiv  va
14 passiv  pulga  bo’linadi.  Aktiv  pul  amalda  harakatda  bo’ladi,  ya’ni  iqtisodiyotdagi
oldi-berdi  munosabatlarida  to’lov  vositasi  sifatida  harakat  qiladi.  Passiv  pul  bu
iqtisodiy aylanmada ishtirok etmay turgan puldir. U jamg’arma, pul rezervlari va
kassa  qoldiqlaridan  iborat  bo’ladi.  Milliy  pullardan  tashqari  jahon  pullari  ham
bo’ladi.  Bu  xalqaro  miqyosda,  ya’ni  mamlakatlararo  iqtisodiy  aloqalarga  xizmat
qiluvchi  puldir.  Ilgarilari  jahon  puli  vazifasini  oltin  quyilmalari,  ya’ni  yombilari
tashkil  etgan.  Hozir  maxsus  chiqarilgan  jahon  puli  yo’q.  Bu  pul  vazifasini  qadri
barqaror, ya’ni qattiq valutalar tashkil etadi (AQSh dollari, Angliya funt sterlingi,
Yaponiya  iyenasi,  Yevropa  Ittifoqining  yevrosi,  qisman  Xitoy  yuani).  Pul
muomalasi deganda, bu pulning qo’ldan qo’lga o’tib, doimo harakatda bo’lishidir.
Pul banklardan chiqib firmalar, davlat idoralari va nodavlat tashkilotlari kassasiga
kelib  tushadi.  Iqtisodiyotda  pul  yetarli  bo’lib,  uning  yetishmay  qolishi  yoki
ortiqcha bo’lib ketishi kabi holler yuz bermasligi kerak. Iqtisodiyotning pul bilan
naqadar  ta’minlanishi  uning  monetizatsiyalanish  darajasi  deb  yuritiladi.  Pul
muomalasini  boshqarib  turuvchi  iqtisodiy  qonun  borki,  bu  bozor  iqtisodiyotining
muhim  qonunlaridan  biridir.  Bu  qonun  muomalada  qancha  pul  zarur  bo’lishini
belgilab  beradi. 4
4
 O’zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentimiz Karimоv I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz. «Хalq
so‘zi».2000 yil 17 fеvral. №  37
15 3. O’zbekistonda milliy valyuta so’mning  kiritilishi
   Faxr-iftixorimiz, ozod yurtimizning ramzlaridan biri bo’lgan milliy  valutamiz –
so’mning muomalaga kiritilgani mustaqilligimizni mustahkamlash yo’lidagi g’oyat
muhim  qadam  bo’ldi.  So’m  hayotimizdan  o’rin  egallagan  kundan boshlab  o’tgan
14  yillik  muddat  mustaqil  pul  tizimini  yaratish  haqidagi  qaror  strategik  jihatdan
to’g’ri  tanlanganligini  va  mustaqilligimizning  iqtisodiy  poydevorini
mustahkamlashga yo’naltirilganligini hayotning o’zi isbotladi.
Davlatimizning  birinchi  rahbari  Islom  Karimovning  1994  yil  16  iyunda  qabul
qilingan  “O’zbekiston  Respublikasining  milliy  valutasini  muomalaga  kiritish
to’g’risida”gi  farmoniga muvofiq, 1994 yil 1 iyuldan so’m  muomalaga kiritildi  –
mamlakatimiz mustaqil valuta siyosatini yuritish imkoniga ega bo’ldi. Bu mustaqil
taraqqiyot  yo’lidan  borayotgan  davlatimizning  oyoqqa  turib  olishida,  siyosatu
iqtisodda erkinligini ta’minlashda muhim omil bo’ldi.
O’zbekistonning  bank  sektori  rubl  hududining  tarkibiy  qismiga  kirgan,  uning
iqtisodiyoti  esa  markazlashtirilgan  rejalashtirish  tartibiga  tobe  bo’lgan  vaqtlarda
biz bugungidek tub o’zgarishlarni, iqtisodiy yuksalishlarni xayolimizga ham keltira
olmas edik. Sobiq markazning respublikalar bilan kelishmay pulni emissiya qilishi
natijasida  pul  muomalasi  izdan  chiqqan  o’sha  paytda  mamlakatimizda  narx-navo
keskin  oshib  ketgani,  iste’mol  mollarining  surunkali  taqchilligi  avj  olganini
eslasak,  milliy  valutamizning  joriy  etilgani  hayotimizda  qanchalik  muhim
ahamiyat kasb etganini yanada chuqurroq  anglaymiz.
So’mning muomalaga kiritilishi iqtisodiy mustaqillik yo’lidagi dadil qadamlardan
biri bo’ldi. Mamlakatimiz o’z milliy valutasining barqarorligi va mustahkamligiga
kimlardandir qarz olish evaziga emas, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish,
shuningdek, mavjud zahiralardan oqilona foydalanish bilan erishdi.
Birinchi  Prezidentimiz  Islom  Karimov  tashabbusi  bilan  milliy  valutani
mustahkamlash maqsadida ishlab chiqilgan qator dasturlar izchil amalga oshirildi.
Bu  dasturlar  so’mning  xarid  narxini  oshirish  uchun  bozorlarimizni  o’zimizda
ishlab  chiqarilgan  mahsulotlar  bilan  to’ldirish,  mamlakatimizning  eksport
16 salohiyatini  yuksaltirish,  pul-kredit  siyosatining  izchilligini,  ichki  bozordagi
iste’mol mollari bilan naqd pul mutanosibligini ta’minlashga qaratildi.
Faol investitsiya siyosatini yuritish, tarkibiy islohotlarni amalga oshirish va valuta
resurslaridan butun iqtisodiyot taraqqiyoti uchun poydevor bo’lib xizmat
qiluvchi  hamda  import  o’rnini  bosadigan  mahsulotlar  hajmini  oshiruvchi  yuqori
texnologiyalarga  asoslangan  ishlab  chiqarish  salohiyatini  shakllantirish  yo’lida
foydalanilishi  qisqa  muddatlarda  mashinasozlik,  gaz  va  neftni  qayta  ishlash
sohalarida,  kimyo  sanoatida  yangi,  yirik  ishlab  chiqarish  quvvatlarini  ishga
tushirish  imkonini  berdi.  Transport  infratuzilmasini  rivojlantirish  borasida  qator
yirik loyihalar amalga oshirildi.
Ko’rilgan  bunday  chora-tadbirlar  natijasida  yurtimiz  g’alla  va  neft  mustaqilligiga
erishdi.  Ilgarilari  mamlakatimizda  yetishtirilgan  paxta  hosilini  sotishdan  tushgan
mablag’ning yarmidan ko’piga don va neft mahsulotlari sotib olingan bo’lsa (so’m
muomalaga  kiritilishidan  oldin  O’zbekiston  chetdan  yiliga  680  million  AQSH
dollarigacha neft mahsulotlari, 430 million dollargacha g’alla sotib olar edi), hozir
bunday  mahsulotlarni  eksport  qilmoqda.  Natijada  har  yili  bir  necha  milliardlab
valuta  resurslari  tejalmoqda.  Mamlakatning  eksport  salohiyati  oshgani  sayin
so’mning qadri ham  mustahkamlanmoqda.
2003 yilning 15 oktabridan O’zbekistonda Xalqaro valuta jamg’armasi Nizomining
VIII  moddasi  talablari  kuchga  kirdi.  Mana,  qariyb  besh  yildirki,  so’mning  joriy
xalqaro  operatsiyalar  bo’yicha  erkin  almashinuvi  amalda.  Milliy  valutamizning
joriy  xalqaro  operatsiyalar  bo’yicha  almashtirilishi  mamlakatimizda  erishilgan
makroiqtisodiy  barqarorlik,  iqtisodiyotni  yanada  erkinlashtirish,  tadbirkorlikni
rivojlantirish, xorijiy investorlarni jalb qilish borasida yangi imkoniyatlarni yaratdi.
O’tgan  vaqt  so’mimizning  barqaror  valutalardan  biriga  aylanib  borayotganini
tasdiqladi. Xususan, inflatsiyani jilovlashga muvaffaq bo’lingani tufayli 2001 yilda
uning  yillik  darajasi  26,6  foizni  tashkil  etgan  bo’lsa,  2007  yilda  6,8  foizdan
oshmadi.
Keyingi  yillarda  mamlakatimiz  oltin-valuta  zahirasi  sezilarli  darajada  oshdi.
17 Jumladan,  2007  yilda  eksport  hajmi  40,7  foizga  ortib,  importga  nisbatan  ancha
yuqori bo’lgani sababli oltin-valuta zahiramiz 1,5 barobar ko’paydi. Ayni chog’da
tijorat  banklariga  qo’yilgan  depozitlar  miqdori  kundan-kunga  ortmoqda.  Joriy  yil
boshidagi ma’lumotlarga qaraganda, 2000 yildan beri aholining tijorat banklaridagi
mablag’lari  55  baravar  o’sgan.  Birinchi   prezidentimiz  Islom  Karimovning  2008
yil  20  fevralda  qabul  qilingan  “Tijorat  banklarida  aholi  omonatlari  shartlarini
liberallashtirish  hamda  kafolatlarini  ta’minlashga  doir  qo’shimcha  chora-tadbirlar
to’g’risida”gi farmoni bu borada yangi imkoniyat va qulayliklar yaratdi. E’tiborga
molik  yana  bir  jihati  shundaki,  hozir  qattiq  valuta  hisob  raqamlardagi
mablag’larning so’mdagi hisob-raqamlarga faol o’tishi kuzatilmoqda. Bu qadamlar
yurtdoshlarimizning milliy valutaga bo’lgan ishonchi tobora ortib borayotganidan
dalolatdir.
So’m  davlatimizning  Bayroq,  Gerb,  Madhiya  kabi  ramzlari  qatori  milliy
iftixorimiz  timsollaridandir.  So’m  biz  uchun  nafaqat  to’lov  vositasi,  balki
xalqimizning  boy  tarixi,  qadriyatlari,  buyuk  bunyodkorlik  salohiyatini  o’zida  aks
ettirgan ma’naviy vosita sifatida ham qadrlidir. Samarqanddagi Registon maydoni,
Tillakori,  Sherdor  madrasalari,  Go’ri  Amir  maqbarasi,  Buxorodagi  Chashmai
Ayyub  ansambli  kabi  tarixiy  obidalar,  poytaxtimizdagi  Temuriylar  tarixi  davlat
muzeyi,  Alisher  Navoiy  nomidagi  O’zbekiston  Davlat  akademik  katta  teatri,
“Istiqlol” san’at saroyi, shuningdek, shavkatli sohibqiron bobomiz Amir Temurga
o’rnatilgan  muazzam  haykal  tasviri  tushirilgan  kupuralar  nafaqat
mamlakatimizning  iqtisodiy  qudrati,  balki  xalqimiz  ma’naviy  salohiyatining
yanada  yuksalishiga  ham  xizmat  qilmoqda.  Qo’liga  o’zbek  so’mini  olgan  har  bir
yurtdoshimizning  qalbida  unda  aks  etgan  tasvirlar  ta’sirida  Vatani,  bunyodkor
xalqi, ajdodlar merosi bilan faxr-iftixor tuyg’ulari jo’sh urishi  shubhasiz. 5
5
 D. Tojiboyeva, Iqtisodiyot nazariyasi(darslik) – T.: “Iqtisod moliya”  2005.
18 4. Milliy valyuta muomalaga kiritilishida banklarning roli
Milliy  valyuta  tizimi  bir  qator  bosqichlarni  bosib  o tgan.  Markaziy  bankʻ
tomonidan 1991-1993-yillar davomida milliy valyutani muomalaga kiritish uchun
juda  ko p  izlanishlar  olib  borildi,  xorijiy  mamlakatlar  tajribasi  o rganildi.	
ʻ ʻ  1993-
yilning  15-noyabridan  boshlab  to lov  vositasi  sifatida  “So m-kupon”  muomalaga	
ʻ ʻ
kiritildi.  Pul  islohotini  amalga  oshirish  borasida  ma lum  tajribaga  ega  bo lish	
ʼ ʻ
uchun  “So m-kupon”  o tish  valyutasi  sifatida  xizmat  qildi.	
ʻ ʻ  Ushbu  yo nalishda	ʻ
yetarli  tajriba  to plangach,  1994-yil  1-iyuldan  boshlab  O zbekiston  Respublikasi	
ʻ ʻ
milliy valyutasi “so m” muomalaga kiritildi.	
ʻ
Dastlabki  muomalaga  chiqarilgan  banknot  va  tangalar  xorijiy  davlatlarda
tayyorlangan.  1995-1996-yillarda  banknot  va  tangalarni  tayyorlashning  to liq	
ʻ
siklini joriy etish maqsadida Markaziy bank qoshida “Davlat belgisi” korxonasi va
uning  tarkibida  Qog oz  fabrikasi,  Bosma  fabrika  va  Zarbxona  tashkil  etildi  va	
ʻ
o zimizda  “pul  ishlab  chiqarish”  yo lga  qo yildi.  Bu  korxona  hozirda  “Davlat	
ʻ ʻ ʻ
belgisi” DUK deb yuritiladi.
Milliy  valyutamiz  –  so m  mamlakatda  mustaqil  pul-kredit  siyosatini  yuritish,	
ʻ
iqtisodiyotda  hisob-kitoblarni  amalga  oshirish  imkoniyatini  yaratdi.  Ish  haqi  va
ijtimoiy  to lovlar  so mda  to lana  boshladi.  Shu  tariqa  davlatning  iqtisodiy	
ʻ ʻ ʻ
mustaqilligini ta minlovchi mustaqil pul-kredit siyosati shakllantirildi.	
ʼ
2017 yilda boshlangan iqtisodiyotni liberallashtirish va bozor mexanizmlari rolini
oshirishga  qaratilgan  iqtisodiy  islohotlarning  yangi  bosqichi  o’rta  muddatli
istiqbolda  bank  tizimi  va  pul-kredit  siyosatini  rivojlantirishning  ustuvor
yo’nalishlarini belgilab berdi.  Ushbu yo’nalishdagi muhim qarorlardan biri milliy
valyuta almashuv kursining bozor mexanizmlari asosida shakllanish tamoyillarini
joriy etish orqali ichki valyuta bozorini bosqichma-bosqich liberallashtirilishi bilan
bog’liq amaliy qadamlar bo’ldi.
Valyuta  kursi  shakllanishida  tamomila  yangi  yondashuvdan  foydalanilishi,  o’z
navbatida,  Markaziy  bankning  asosiy  e’tiborini  ichki  bozordagi  narxlar
barqarorligiga qaratish asnosida pul-kredit siyosatini takomillashtirish imkoniyatini
19 beradi.
Ayni  vaqtda  valyuta  bozorini  liberallashtirish  borasidagi  islohotlarning
muvafaqqiyatli  amalga  oshirilishi  ko’p  jihatdan  pul-kredit  siyosatini
takomillashtirish,  tijorat  banklari  faoliyatini  mustahkamlash  hamda  bank  tizimini
rivojlantirish choralari samaradorligi bilan chambarchas bog’liq.
Shundan kelib chiqib, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Valyuta bozorini
liberallashtirish  bo’yicha  birinchi  navbatdagi  chora-tadbirlar  to’g’risida”gi
Farmoni  e’lon  qilinishidan  ko’p  o’tmay  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining
“Pul-kredit  siyosatini  yanada  rivojlantirish  chora-tadbirlari  to’g’risida”gi  Qarori
qabul  qilindi  va  Pul-kredit  siyosatini  2017-2021  yillarda  rivojlantirish  va
inflyatsion  targetlash  rejimiga  bosqichma-bosqich  o’tish  bo’yicha  chora-tadbirlar
Kompleksi tasdiqlandi.  Bu boradagi keyingi muhim qadamlardan biri O’zbekiston
Respublikasi  Prezidentining  2018  yil  9  yanvardagi  “O’zbekiston  Respublikasi
Markaziy  banki  faoliyatini  tubdan  takomillashtirish  to’g’risida”gi  Farmonining
qabul qilinishi bo’ldi.  Mazkur farmonda narxlar barqarorligini ta’minlash vazifasi
Markaziy bankning bosh maqsadi etib belgilanib, Markaziy bankning mustaqilligi
va  institutsional  rivojlanishini  ta’minlash  bo’yicha  tegishli  choralar  nazarda
tutilgan.
Qayd  etish  lozimki,  iqtisodiy  siyosatni  amalga  oshirish  yondashuvlarining  qayta
ko’rib chiqilishi davrida shakllanayotgan yangi voqeliklarda pul-kredit sohasidagi
o’zgarishlarning aholi va tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan to’g’ri qabul qilinishi
va qo’llab-quvvatlanishi muhim ahamiyat kasb etadi.
O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining o’rta muddatli istiqbolda pul-kredit
siyosatini  rivojlantirish  va  amalga  oshirish  Konsepsiyasi  kommunikatsiyalar
kanalining jamoatchilik fikrini shakllantirish hamda inflyatsion targetlash rejimini
amaliyotga  joriy  etishdagi  yetakchi  roli  inobatga  olingan  holda  ishlab  chiqilgan.
Ushbu  Konsepsiyaning  maqsadi  inflyatsion  targetlashga  o’tishning  konseptual
asoslarini hamda ushbu pul-kredit siyosati rejimini amaliyotga muvaffaqiyatli joriy
etish  uchun  zaruriy  sharoitlar  yaratish  bo’yicha  o’rta  muddatli  rejalarni  keng
20 jamoatchilikka yetkazish va batafsil tushuntirishga qaratilgan.
Mamlakatda  ichki  narxlar  barqarorligi  ta’minlanishi  makroiqtisodiy  va  ijtimoiy
barqarorlikning  kafolati  bo’lib,  iqtisodiy  islohotlarni  jadallashtirish  va
rivojlantirish  dasturlarini  muvaffaqiyatli  amalga  oshirishda  zaruriy  sharoit
hisoblanadi.  Bunda  inflyatsiyaning  past  va  barqaror  ko’rsatkichlari  muvozanatli
iqtisodiy  o’sishni  ta’minlash,  ishlab  chiqarish  raqobatbardoshligi  va  aholini
yashash  darajasini  oshirishning  muhim  omili  sanaladi.  Shu  nuqtai  nazardan,
narxlar  o’sish  sur’atlarining  pasayishi  va  barqarorlashishi  davlat  iqtisodiy
siyosatining asosiy maqsadlaridan biri bo’lishi kerak.
Inflyatsiyaning past va barqaror darajasi aholi hamda yuridik shaxslar omonatlarini
uzoq  muddatli  investitsiyalarga  aylanishi  uchun  kerakli  sharoit  yaratadi  hamda
ichki  bozordagi  narxlar  nomutanosibligini  kamaytirib  mavjud  iqtisodiy
resurslarning  samarali  taqsimlanishiga  xizmat  qiladi.  Rivojlangan  va
rivojlanayotgan  davlatlarning markaziy  banklari  tajribalari  hamda xalqaro  moliya
institutlari  izlanishlari  natijalari  pul-kredit  siyosatini  amalga  oshirishda  narxlar
barqarorligini ta’minlash maqsadining shak-shubhasiz ustuvorligini ko’rsatmoqda.
Shu bilan birga, pul-kredit siyosatini amalga oshirish tartibi va ketma-ketligi turli
mamlakatlarda  iqtisodiyotning  xususiyatlari  hamda  tarkibiy  tuzilishiga  qarab
farqlanadi.
Amaldagi O’zbekiston Respublikasining “O’zbekiston Respublikasining Markaziy
banki  to’g’risida”gi  Qonuniga  ko’ra,  Markaziy  bankning  bosh  maqsadi  milliy
valyuta barqarorligini ta’minlash hisoblanadi. Bunda “milliy valyuta barqarorligi”
tushunchasini  ikki  xil,  ya’ni  almashuv  kursining  xorijiy  valyutalarga  nisbatan
barqarorligi  yoki  uning  ichki  xarid  qobiliyati  barqarorligi  deb  talqin  qilish
mumkin.  Almashuv  kursining  erkin  shakllanishi  sharoitida  milliy  valyutaning
barqarorligi  uning  ichki  harid  qobiliyatini  saqlash  orqali  erishiladi.  Bunda,  erkin
suzib yuruvchi almashuv kursi iqtisodiyotni ichki barqarorlashtiruvchi funksiyasini
bajaradi.  Boshqacha  qilib  aytganda,  to’lov  balansi  bilan  bog’liq  tashqi  shok  va
21 qiyinchiliklar  kuzatilganda  almashuv  kursining  mos  ravishda  o’zgarishi
ekportyorlar  va  import  o’rnini  bosuvchi  mahsulotlar  ishlab  chiqaruvchi
korxonalarni rag’batlantirishga xizmat qiladi.
Ayni  paytda  Markaziy  bank  pul-kredit  siyosatining  asosiy  maqsadini  ikki  xil
tushunilishini oldini olish va uning faoliyati asosiy yo’nalishini aniq belgilab olish
maqsadida  qonunchilikka  tegishli  o’zgartirishlar  kiritilishi  ko’zda  tutilgan.
Ta’kidlash  lozimki,  narxlar  barqarorligi  deyilganda  nol  darajadagi  yoki  salbiy
inflyatsiya  ko’rsatkichlari  nazarda  tutilmaydi.  Narxlar  barqarorligi  deyilganda
narxlarning  turg’un  holatda  turishi  emas,  balki  ularning  past  darajada  o’sishi
tushuniladi.  Bir  qarashda  narxlarning  turg’un  turishi  maqbul  ko’rinsa-da,
narxlarning  past  va  barqaror  o’zgarishi  iqtisodiyotning  samarali  faoliyati  uchun
eng qulay sharoit hisoblanadi.
Ichki  bozorda  narxlar  barqarorligini  ta’minlash  vazifasi  pul-kredit  siyosatini
amalga oshirishning aniq strategiyasi va batafsil rejasi bo’lishini hamda maqsadli
ko’rsatkichlarga  erishish  uchun  samarali  instrumentlar  va  mexanizmlarni  talab
etadi.
Valyuta  kursini  targetlash  rejimi  milliy  valyuta  ayirboshlash  kursini  past  va
barqaror  inflyatsiya  darajasiga  ega  rivojlangan  davlatlar  valyutasiga  bog’lashni
nazarda  tutadi.  Shuningdek,  valyuta  kursini  targetlashning  milliy  valyuta
ayirboshlash  kursi  tebranishi  mumkin  bo’lgan  gorizontal  va  shartli  koridorlarni
o’rnatish  hamda  real  ayirboshlash  kursini  asosiy  savdo  hamkor  davlatlar
valyutalari  savatchasiga  nisbatan  targetlash  kabi  turlari  ham  mavjud.  Valyuta
kursini  targetlash  rejimi  iqtisodiyoti  eksport,  ayniqsa,  xom-ashyo  tovarlari
eksportiga  bog’liq  bo’lgan,  shuningdek,  iste’mol  savatida  import  tovarlari  yuqori
ulushni tashkil qilgan mamlakatlarda faol qo’llaniladi.
Mazkur  rejim  iqtisodiy  inqiroz  kuzatilgan  davrlarda  inflyatsiya  darajasini  tez  va
samarali  pasaytirish  imkonini  beradi.  Bunda  pul-kredit  siyosati  faqatgina
ayirboshlash  kursining  maqsadli  darajasini  ta’minlashga  yo’naltiriladi.  Jumladan,
22 valyuta  kursi  qadrsizlanganda  qat’iy  pul-kredit  siyosati,  valyutaning  qadri
maqsadli darajadan ko’proq oshganda yumshoq pul-kredit siyosati yuritiladi.
Valyuta  kursini  targetlash  rejimi  aniqligi  va  oddiyligi  sababli  aholi,  xo’jalik
yurituvchi  sub’ektlari  va  bozorning  boshqa  ishtirokchilari  tomonidan  oson
tushuniladi.  Mazkur rejimning yana bir ijobiy tomoni moliyaviy institutlar yaxshi
rivojlanmagan sharoitlarda ham u o’zining samaradorligini saqlab qoladi. Bunday
vaziyatda  valyuta  kursiga  pul-kredit  siyosati  choralari  va  valyuta  intervensiyalari
orqali ta’sir ko’rsatiladi.  Shu bilan birga, kapital oqimlari kuchli bo’lgan davrlarda
ushbu rejimni samarali qo’llash imkoniyati cheklanadi va iqtisodiy inqiroz davrida
markaziy  bankning  valyuta  kursini  barqarorlashtirish  borasidagi  vazifasini
qiyinlashtiradi.
Valyuta  kursini  targetlash  rejimini  qo’llanishi  quyidagi  shart  sharoitlar  bilan
chambarchas bog’liq:
 valyuta  kursining  maqsadli  ko’rsatkich  doirasida  bo’lishini  ta’minlashda
markaziy  banklarning  imkoniyati  oltin-valyuta  zaxiralarining  hajmiga  bog’liq
bo’ladi.  Zaxiralarning  yetarlicha  bo’lmasligi  valyuta  kursining  kadrsizlanishiga
olib keladi, bu esa keyingi davrlarda ham devalvatsion va inflyatsion kutilmalarni
oshiradi.  Bu,  o’z  navbatida,  import  narxlarining  oshishiga  hamda  ichki  valyuta
bozorida  cheklovlarning  o’rnatilishi  natijasida  iqtisodiyotda  xufyona  valyuta
bozori va turli ayirboshlash kurslarining yuzaga kelishiga sabab bo’ladi;
 milliy  valyuta  ayirboshlash  kursining  bir  necha  marta  rejali  devalvatsiyasi
amalga  oshirilganda,  devalvatsion  va  inflyatsion  kutilmalarning  kuchayishi
oqibatida inflyatsiya darajasi oshishi xatari yuzaga keladi;
 nominal ayirboshlash kursi qat’iy belgilanadigan sharoitda real ayirboshlash
kursining oshishi to’lov balansining yomonlashishiga va iqtisodiyotda devalvatsion
xatarlarning ortishiga olib keladi;
 narxlar  darajasi  va  ayirboshlash  kursiga  bo’lgan  bosimning  kuchayishi
markaziy  banklarning  moliyaviy  barqarorlikni  ta’minlashdagi  imkoniyatiga
nisbatan  ishonchsizlikni  keltirib  chiqaradi.  Mazkur  sharoitda  barqarorlikni
23 ta’minlashga foiz stavkalarining oshirilishi orqali erishiladi. Bu esa o’z navbatida,
iqtisodiyotning real sektori rivojlanishiga o’zining salbiy ta’sirini ko’rsatadi.
Xorijiy  mamlakatlar,  shu  jumladan,  mustaqil  davlatlar  hamdo’stligi  davlatlari
tajribasi  ayirboshlash  kursini  targetlash  oltin-valyuta  zaxiralarining  sezilarli
darajada  kamayishi,  kursning  sun’iy  ravishda  ushlab  turish  oqibatida  mahalliy
ishlab  chiqaruvchilar  raqobatbardoshligining  pasayishi,  eksport  sektori
rivojlanishining sekinlashishi va iqtisodiyotning tashqi omillarga ta’sirchanligining
oshishi kabi qator salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkinligini ko’rsatmoqda.
Ichki valyuta bozorini yanada liberallashtirish va kurs siyosatini takomillashtirish
bo’yicha chora-tadbirlar
Inflyatsion  targetlash  rejimiga  o’tish  bozor  mexanizmlari  asosida  erkin
shakllanadigan suzib yuruvchi valyuta kursining amal qilishini talab etadi.  Bunda,
Markaziy bankning valyuta siyosati va intervensiya strategiyasining aniq belgilab
olinishi, shaffoflikning ta’minlanishi hamda qabul qilinayotgan qarorlarni valyuta
bozori ishtirokchilari tomonidan to’liq tushunilishi muhim ahamiyat kasb etadi.
Shu  munosabat  bilan,  ichki  valyuta  bozorini  erkinlashtirishda  milliy  valyuta
ayirboshlash  kursining  shakllanishida  bozor  sharoitlarini  ta’minlashga  qaratilgan
chora-tadbirlarning  davom  ettirilishi  Markaziy  bankning  mazkur  yo’nalishdagi
ustuvor  vazifasi  bo’lib  qoladi.  Ushbu  maqsadda  Markaziy  bankning  valyuta
kurslari  shakllanish  jarayoniga  aralashuvini  kamaytirib  borish,  valyuta
intervensiyasi strategiyasini erkin suzib yuruvchi valyuta kursi tamoyillari asosida
takomillashtirish  hamda  iqtisodiyot  sub’ektlari  va  valyuta  bozori  ishtirokchilarini
yangi  sharoitlarda  ishlashga  tayyorlab  borish  ko’zda  tutilmoqda.  O’rta  muddatli
davrda  Markaziy  bank  intervensiyalarining  valyuta  kursi  shakllanishiga  yuqori
darajada  ta’sir  ko’rsatishining  oldini  olish  maqsadida  keyingi  davrlarda  amalga
oshiriladigan  intervensiyalar  neytral  xususiyatga  ega  bo’ladi.  Xalqaro  amaliyotda
valyuta  bozorida  almashuv  kursining  erkin  o’rnatilishida  markaziy  bankning
minimal  ishtiroki  talab  etiladi.  Bunda  faqatgina  inqirozli  vaziyatlar  yuzaga
kelgandagina  valyuta  kursining  keskin  tebranishlarini  oldini  olish  va  valyuta
24 bozorini  barqarorlashtirish  maqsadida  Markaziy  bank  intervensiyani  amalga
oshiradi.
Biroq  O’zbekiston  sharoitida  Markaziy  bankning  valyuta  bozorida  muntazam
ishtirok  etish  zaruriyati  Markaziy  bank  tomonidan  mahalliy  ishlab  chiqaruvchi
korxonalardan  monetar  oltin  va  boshqa  qimmatbaho  metallarni  bevosita  sotib
olinishi  bilan  izohlanadi.  Qimmatbaho  metallarning  bevosita  Markaziy  bank
tomonidan  sotib  olinishi  milliy  valyutadagi  mablag’larning  to’g’ridan-to’g’ri
iqtisodiyotga tushishiga va inflyatsion xatarlar oshishiga olib keladi. Ayni vaqtda
qimmatbaho metallarni sotishdan tushadigan valyuta mablag’lari esa ichki valyuta
bozoriga tushmaydi.
Markaziy  bank  tomonidan  qimmatbaho  metallarning  to’g’ridan-to’g’ri  xarid
qilishining  salbiy  ta’sirini  oldini  olish  va  valyuta  bozori  muvozanatliligini
ta’minlash maqsadida Markaziy bank valyuta bozorida tegishli miqdorlarda xorijiy
valyutaning muntazam sotuvini amalga oshirib boradi.  Xalqaro amaliyotda ishlab
chiqaruvchilardan  qimmatbaho  metallarni  xarid  qilish  va  valyuta  tushumlarini
ichki  valyuta  bozorida  sotish  borasidagi  to’laqonli  va  samarali  vositachilik
funksiyasini  Markaziy  bank  tomonidan  bajarilishi  to’g’ridan-to’g’ri  intervensiya
hisoblanmaydi.
Bunda  Markaziy  bank  tomonidan  xorijiy  valyutaning  sotilishi  faqatgina
vositachilik  xususiyatiga  ega  bo’lib,  Markaziy  bankning  valyuta  bozoridagi  faol
ishtiroki  almashuv  kursini  boshqarish  maqsadini  ko’zlamaydi  hamda  klassik
ma’nodagi intervensiya deb hisoblanmaydi.
Bugungi kunda aholining inflyatsion kutilmalari ko’p jihatdan valyuta bozoridagi
almashuv  kursining  dinamikasi  bilan  bog’liqligini  inobatga  olgan  holda,  qisqa
muddatli  davrda  milliy  valyuta  kursining  barqarorligini  ta’minlash  pul-kredit
siyosatining  muhim  vazifalaridan  biri  hisoblanadi.  Bunda,  almashuv  kursi
barqarorligini  ta’minlash  vazifasi  bevosita  markaziy  bankning  to’g’ridan-to’g’ri
intervensiyalari  hisobiga  emas,  balki  quyidagi  choralarni  bosqichma-bosqich
ravishda amalga oshirish orqali ta’minlanadi:
25 o qisqa  muddatli  davrda  valyuta  kursi  o’zgarishi  tebranishlari  kengligini
bosqichma-bosqich  oshirish  yo’li  bilan  valyuta  bozoridagi  talab  va  taklif
muvozanatiga erishish hamda valyuta bozorini ta’minlanganlik darajasini oshirish;
o pul-kredit  siyosatining  foiz  va  boshqa  instrumentlarini  ustuvor  ravishda
qo’llash  hamda  bank  tizimida  tegishli  hajmdagi  likvidlikni  saqlab  turish  orqali
valyutaga bo’lgan talabga ta’sir ko’rsatish.
Ushbu maqsadlarga erishish uchun Markaziy bank “xalqaro valyuta zaxiralarining
neytralligi”  tamoyiliga  amal  qiladi,  ya’ni  ishlab  chiqaruvchilardan  qimmatbaho
metallarni  xarid  qilish  natijasida  bank  tizimiga  tushgan  milliy  valyutadagi
mablag’larning  sterilizatsiyasini  amalga  oshiradi.  Shu  bilan  birga,  iqtisodiyotda
mavjud  yuqori  inflyatsion  bosimning  milliy  valyuta  kursi  barqarorligiga  salbiy
ta’sirini  inobatga  olib,  kelajakda  valyuta  kursining  barqarorligini  ta’minlash  ko’p
jihatdan  inflyatsiya  darajasini  pasaytirishga  bog’liq  bo’ladi.  Real  almashuv
kursining  muvozanatli  darajasini  ta’minlash  uchun  valyuta  kursining  dinamikasi
ichki bozordagi hamda asosiy savdo hamkor mamlakatlardagi narxlar darajasining
o’zgarishini o’zida aks ettirishi kerak.
Ushbu  jihatlar  hamda  valyuta  bozorining  joriy  rivojlanganlik  darajasini  inobatga
olgan holda, Markaziy bank intervensiya siyosatida dastlabki bosqichlarda asosiy
e’tibor  fundamental  omillar  emas,  balki  qisqa  muddatli  davrda  valyuta  bozorida
talab  va  taklifning  nomuvofiqligi  natijasida  yuzaga  keladigan  valyuta  kursidagi
keskin  tebranishlarning  oldini  olishga  qaratiladi.  O’rta  muddatli  istiqbolda  ichki
valyuta bozorini rivojlantirish vazifasiga valyutani tartibga solish va valyuta kursi
shakllanishini  liberallashtirish,  jumladan,  almashuv  kursi  tebranishi  chegaralarini
oshirish vositasida erishiladi.
Bu,  o’z  navbatida,  valyuta  bozorining  rivojlanish  va  ta’minlanganlik  darajasini
oshirishga  hamda  valyutaga  bo’lgan  talab  va  taklifning  muvozanatiga  erishish
uchun  bozor  mexanizmlarini  takomillashtirishga  xizmat  qiladi.  Valyuta  svopi,
valyuta  opsionlari,  fyucherslar  va  shu  kabi  instrumentlarni  amaliyotga  joriy
26 qilinishi  valyuta  bozorini  rivojlantirish  va  valyuta  almashuv  kursi  barqarorligini
ta’minlash uchun qo’shimcha imkoniyatlarni yaratadi. 6
6
 Shodmonov SH., G‘afurov U. Iqtisodiyot nazariyasi. Ma’ruzalar matni. – T.: TDIU,  2009
27 5. O’zbekistonda milliy valyutani mustahkamlash  vazifalari
Respublikada  milliy  valyutani  mustahkamlash  ishida  so’mning  harid  quvvatini
oshirib borish va uning barqarorligini ta’minlash asosiy vazifa hisoblanadi. Bunga
bozorni  raqobatdosh  mahsulotlar  bilan  to’ldirish  va  zarur  ehtiyojlar  hosil  qilish
orqali  erishiladi.  Bozorni  iste’mol  mollari  bilan  to’ldirishda  milliy  ishlab
chiqarishni  imkoni  boricha  kengaytirib  boorish  hal  qiluvchi  ahamiyatga  ega.
Chunki shu orqali iste’mol mollari sotishning umumiy hajmida milliy mahsulotlar
hissasi  oshib  boradi.  Bu  yerda  shuni  ta’kidlab  o’tish  zarurki,  milliy  ishlab
chiqarishni  kengaytirish  orqali  so’mning  barqarorligini  ta’minlash  chetdan
mahsulot keltirishni inkor qilmaydi. Aholini sifatli chet el mollari bilan ta’minlash
maqsadida import ham rag’batlantirib boriladi.
So’mning  barqaror  amal  qilishi,  uning  har  qanday  valyutaga  erkin  almashilishi
yetarli  valyuta  zaxirasi  bo’lishiga  bog’liq.  Unga  erishishda  korxonalar  va  barcha
sub’yekylarning,  jahon  bozoriga  raqobatga  bardosh  beradigan  mahsulot  ishlab
chiqarishi  uchun  zarur  bo’lgan  rag’batlantiruvchi  omillarni  vujudga  keltirish
alohida ahamiyatga ega.
So’mning  barqarorligini  ta’minlashda  undan  oqilona  va  tejab  tergab  foydalanish,
ishlab  chiqarishga  sarflangan  mablag’larning  eng  ko’p  samara  berishiga,  olingan
kreditlarning o’z vaqtida qaytarilishiga erishish muhim o’rin tutadi.
Inflyatsiyaga  qarshi  aniq  o’ylangan  siyosat  o’tkazish  milliy  valyutani
mustahkamlashning muhim  shartlaridan biridir. Bu siyosat  eng avvalo inflyatsiya
darajasini  keskin  kamaytirishga  qaratilishi  lozim.  Bunda  pulning  qadrsizlanish
darajasi  ustidan  qat’iy  nazorat  o’rnatish  hamda  unga  qarshi  samarali  tadbirlar
qo’llash hal qiluvchi ahamiyatga ega bo’ladi. Shu orqali pulning qadrsizlanishida
maqbul sur’atni tanlashga erishiladi.
Respublikamizda  milliy  valyutani  rivojlantirish  va  barqarorlashtirish  borasida
amalga  oshirilayotgan  islohotlarni  quyidagi  jadval  orqali  ham   ko’rishimiz
mumkin.
O’zbеkistоnda so’m mablaq’larini erkin muоmaladagi  valyutaga
28 kоnvеrtatsiya  qilish  tizimi  birinchi  navbatda  xalq  istеъmоli  mahsulоtlari  va
ekspоrtbоp tоvarlarni ishlab chiqarish bilan shuq’ullanuvchi, iqtisоdiqtning asоsiy
va  еtakchi  оbъеktlarin  rеalizatsiya  qilish  bilan  bоq’liq,  xоrijiy  invеstоrlarning
fоydasining  bir  qismi  va  dividеndlarini  rеpatriatsiyasi  bilan  shuq’ullanuvchi
kоrxоnalarning  (xоrijiy  kapital  ishtirоkidagi  kоrxоnalar  ham  shular  jumlasidan)
ehtiqjini qоndirishga yo’naltirilgan.
Inflaytsiyaga  qarshi  siyosat  negizini  pul  miqdorining  o’sishini  tovarlar  va
xizmatlar  miqdorining  tegishli  darajada  o’sishi  bilan  bog’lab  olib  borishga
qaratilgan  tadbirlar  tashkil  qilish  zarur.  Chunki  xarid  qilish  uchun  molar  yetarli
bo’lmagan  holda  aholi  qo’lida  pulning  ortiqcha  ko’payib  ketishi  inflyatsiyaning
yanada  avj  olib  ketishiga  sabab  bo’ladi.  Shu  orqali  pulning  qadrsizlanishida
maqbul sur’atni tanlashga  erishiladi.
 Inflatsiyaga qarshi siyosat negizini pul miqdorining o’sishini tovarlar va xizmatlar
miqdorining  tegishli  darajada  o’sishi  bilan  bog’lab  olib  borishga  qaratilgan
tadbirlar  tashkil  qilish  zarur.  Chunki  xarid  qilish  uchun  molar  yetarli  bo’lmagan
holda aholi qo’lida pulning ortiqcha ko’payib ketishi inflatsiyaning yanada avj olib
ketishiga  sabab  bo’ladi.  Pul  miqdori  bilan  birga  narxlarning  ham  tobora  o’sib
borishi  muqarrar  ravishda,  uzoq  davom  etadigan  giperinflatsiyani  keltirib
chiqaradi. Bu, o’z navbatida, milliy ishlab chiqarishning izdan chiqishi, aholi keng
tabaqalarining qashshoqlashishi va butun ijtimoiy tizimning barbod bo’lishi xavfini
tug’diradi.  Tovarlar  taqchilligi  mavjud  bo’lib  turgan  hozirgi  bosqichda
giperinflatsiyaning  oldini  olish  uchun  aholi  iste’mol  fondining  o’sishini  ishlab
chiqariladigan  mahsulot,  ko’rsatiladigan  xizmatning  moddiy  hajmi  ko’payishiga
bevosita bog’liq qilib qo’yish zarur bo’ladi. Ichki bozorni mollar va xizmatlar bilan
to’ldirish,  muomalaga  o’rinsiz  ortiqcha  pul  chiqarilishiga  yo’l  qo’ymaslik,  milliy
valuta  barqarorligini  ta’minlash  va  xalq  turmush  darajasini  o’stirishning  muhim
shartidir. So’mning barqarorligini ta’minlashda naqd pul emissiyasining o’sishiga,
aholi qo’lida pulning harakatsiz turib qolishiga yo’l qo’ymaslik birinchi  darajali
ahamiyatga  ega.  Bunda  muomalaga  chiqarilgan  pul  miqdorining  o’z  vaqtida
29 qaytarilishiga erishish, mahsulot ishlab chiqarishning o’sishi
ta’minlamagan  korxonalarga  kreditlar  berilishiga  yo’l  qo’ymaslik  choralari
ko’rilishi kerak. Inflatsiyani pasaytiruvchi qudratli omil milliy valuta
almashuv kursining barqarorlashuviga erishishdir. Bu,  o’z  navbatida,
import  narxlarning  barqarorlashuviga  olib  keladiki,  natijada  ichki  bozordagi
narxlar o’zgaradi. Valuta birjalarida valuta operatsiyalarining barcha turlari uchun
talab va taklif natijasida shakllanadigan yagona almashuv kursini belgilash, valuta
kursi  barqarorligiga  erishishning  dastlabki  shartidir.  Milliy  valuta  kursi
barqarorligini ta’minlashning navbatdagi sharti dastlabki bosqichda valutani naqd
pulsiz  almashtirish  hajmini  ko’paytirishga  ustunlik  berishdir.  Istiqbolda  esa  bu
sohadagi  siyosat  banklararo  valuta  birjasidagi  oborot  miqdorini  korxona  va
fuqarolar  o’z  pulini  xohlagan  miqdorda  xohlagan  valutaga  erkin  almashtirish
imkoniyatini beradigan darajaga yetkazishga qaratiladi. 
So’mning  barqarorligini  ta’minlashda  naqd  pul  emissiyasining  o’sishiga,  aholi
qo’lida  pulning  harakatsiz  turib  qolishiga  yo’l  qo’ymaslik  birinchi  darajali
ahamiyatga  ega.  Bunda  muomilaga  chiqarilgan  pul  miqdorining  o’zvaqtida
qaytarilishiga  erishishi,  mahsulot  ishlab  chiqarishning  o’sishini  ta’minlamagan
korxonalarga kreditlar berilishig yo’l qo’ymaslik choralari ko’rilishi kerak.
30Pulning baquvvatligiga erishishga 
qaratilgan davlat dasturlari:ichki bozorni 
iste’mol mollari 
bilan to‘ldirish davlat xarajatlarini 
keskin qisqartirish, 
qat’iy moliya, bank-
kredit siyosatini 
o‘tkazish eksport 
imkoniyatlarini 
keskin kuchaytirish ortiqcha pul 
emissiyasiga, ya’ni 
pul bilan 
ta’minlanmagan 
ortiqcha pul 
muomalada 
bo‘lishiga yo‘l 
qo‘ymaslik Milliy valyuta kursining barqarorligini ta’minlashning navbatdagi sharti dastlabki
bosqichda  valyutani  naqd  pulsiz  almashtirish  hajmini  ko’paytirishga  ustunlik
berishdir. Bunga erishishda milliy ishlab chiqarishda eksport ulushini kengaytirish
bilan  birga  birinchi  Prezidentimiz  I.Karimov  ta’kidlaganidek  “…milliy
valyutamizning  joriy  operatsiyalar  bo’yicha  erkin  almashinuvini,  ya’ni
konvertatsiyalarni  ta’minlash  uchun  barcha  zaruriy  shart  sharoitlarni  yaratish”
alohida  ahamiyatga  ega.  Bu  sharoit  yaratilishi  natijasida  erkin  almashuv  amalga
oshmoqda.
Shunday  qilib,  yuqorida  qarab  chiqilgan  chora  va  tadbirlarning  muvaffaqiyatli
amalga oshirilishi milliy valyutamiz almashuv kursining barqarorlashuviga, uning
xarid qilish quvvatinig oshishiga ijobiy ta’sir ko’rsatdi.
Valyuta  siyosatini  liberallashtirish  bo’yicha  birinchi  navbatdagi  chora-tadbirlar
to’g’risida farmonidan. 7
Keyingi  yillarda  valyuta  siyosati  va  tashqi  savdo  faoliyati  sohasini
takomillashtirish  bo’yicha  ko’rilgan  chora-tadbirlar  mamlakatimiz  iqtisodiyotiga
xorijiy  investitsiyalarni  jalb  qilish,  eksport  salohiyatini  oshirish,  zamonaviy,
eksportga  yo’naltirilgan  ishlab  chiqarishlarni  hamda  kichik  biznes  va  xususiy
tadbirkorlik subyektlarini barqaror rivojlantirishga xizmat qilgani qayd etilsin. 
7
 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 02.09.2017 yildagi PF-5177-son
31mamlakatning butun boyligi bilan
tovar massasining hajmi va tarkibi orqali
talab va taklif o‘rtasidagi nisbatni tartibga solish orqali
mamlakatning oltin zaxirasi bilan
narx-navoni tartiblash orqali
pul muomalasi qonunidan foydalanish orqaliPulning qadrini 
mustahkamlashni 
ta’minlashning 
vositalari: Maqbul miqdorda tashqi qarzlarni jalb qilish bo’yicha izchil amalga oshirilayotgan
siyosat  O’zbekistonning  majburiyatlarini  o’z  vaqtida  bajaradigan  ishonchli,
to’lovga layoqatli xalqaro sherik sifatidagi imidjini ta’minladi, keyinchalik valyuta
kursini liberallashtirish uchun zarur oltin-valyuta zaxirasini shakllantirish, valyuta
resurslarini real iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik
qayta jihozlash va diversifikatsiya qilishning ustuvor sohalariga yo’naltirish, jahon
moliyaviy inqirozining salbiy oqibatlarini yumshatish imkonini berdi. 
Shu  bilan  birga,  valyuta  muomalasi  sohasining  haddan  ziyod  ma’muriy  tartibga
solinishi  alohida  tarmoqlar  va  xo’jalik  yurituvchi  subyektlar  uchun  imtiyoz  va
preferensiyalarning  asossiz  ravishda  kam  samarali  bo’lgan  tizimini  shakllantirdi,
biznes  yuritishda  teng  bo’lmagan  shart-sharoitlarning  vujudga  kelishi  va
raqobatning  bozor  tamoyillari  buzilishiga  olib  keldi,  xorijiy  investitsiyalarni  jalb
qilishda,  tovarlar  va  xizmatlar  eksportini  oshirishda,  umuman,  mamlakatimiz
iqtisodiy rivojlanishida to’sqinlik qiluvchi omilga aylandi. 
2017  —  2021-yillarda  O’zbekiston  Respublikasini  rivojlantirishning  beshta
ustuvor  yo’nalishi  bo’yicha  Harakatlar  strategiyasiga  muvofiq  hamda  valyuta
sohasini  tartibga  solishning  bozor  mexanizmlarini  joriy  qilish,  respublika  eksport
salohiyatini  oshirishni  rag’batlantirish,  to’g’ridan  to’g’ri  xorijiy  investitsiyalarni
faol  jalb  qilish,  mahalliy  ishlab  chiqaruvchilarning  tashqi  va  ichki  bozordagi
raqobatdoshligini oshirish, mamlakatimizda investitsiya va ishbilarmonlik muhitini
yaxshilash maqsadida: 
1. Valyuta bozorini  yanada liberallashtirish sohasida davlat  iqtisodiy  siyosatining
ustuvor yo’nalishlari etib quyidagilar belgilansin: 
birinchidan, yuridik va jismoniy shaxslarning chet el valyutasini erkin sotib olish
va  sotish  hamda  o’z  mablag’larini  o’zining  xohishiga  ko’ra  erkin  tasarruf  etish
huquqlarini ro’yobga chiqarishni to’liq ta’minlash; 
ikkinchidan,  milliy  valyutaning  chet  el  valyutasiga  nisbatan  kursini  belgilashda
faqatgina bozor mexanizmlarini qo’llash; 
uchinchidan,  valyuta  resurslaridan  foydalanishda  bozor  instrumentlarining  rolini
32 oshirish, valyuta bozorida barcha xo’jalik yurituvchi subyektlar uchun teng raqobat
sharoitlarini  yaratish,  valyuta  siyosatining  noan’anaviy  tarmoqlarda  eksportni
rivojlantirishda,  mintaqaviy  va  xalqaro  iqtisodiy  hamkorlikni  mustahkamlashda
rag’batlantiruvchi rolini oshirish; 
to’rtinchidan, sifatli ish o’rinlari va yuqori qo’shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab
chiqarishni  bevosita  rag’batlantirish  uchun  iqtisodiyotning  barcha  sektorlariga
to’g’ridan to’g’ri xorijiy investitsiyalar, bilim va texnologiyalar jalb etishga xizmat
qiladigan ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaxshilash; 
beshinchidan,  milliy  valyutaning  barqarorligini  ta’minlashga  qaratilgan  qat’iy
monetar  siyosatni  amalga  oshirish,  bu  borada  monetar  instrumentlardan  faol  va
moslashtirilgan  holda  foydalanish,  davlat  qimmatli  qog’ozlari  bozorini
rivojlantirish,  shuningdek,  ochiq  bozorda  operatsiyalar  hamda  davlat  qimmatli
qog’ozlarini  banklar  likvidligiga  garovga  berish  bo’yicha  operatsiyalarni  amalga
oshirishni amaliyotga joriy qilish; 
oltinchidan,  monetar  va  fiskal  siyosatni  muvofiqlashtirish  hamda  Davlat
budjetining mutanosibligini ta’minlash orqali pul massasi haddan ziyod o’sishining
oldini olish; 
yettinchidan,  bank  tizimining  barqarorligini  ta’minlash  va  uning
tavakkalchiliklarga  bardoshliligini,  shu  jumladan,  valyuta  siyosatini
liberallashtirishning vujudga kelishi mumkin bo’lgan salbiy ta’sirini yumshatishga
qaratilgan samarali choralarni qo’llash hisobiga oshirish; 
sakkizinchidan,  valyuta  siyosatining  yangi  sharoitlarida  tayanch  tarmoqlar
korxonalari  samarali  faoliyat  yuritishi  uchun  ularni  davlat  tomonidan  qo’llab-
quvvatlash bo’yicha zarur chora-tadbirlar ko’rish; 
to’qqizinchidan, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari turmush darajasiga
valyuta  siyosatini  liberallashtirishning  salbiy  oqibatlarini  kamaytirish  imkonini
beradigan  har  tomonlama  ijtimoiy  qo’llab-quvvatlash  bo’yicha  manzilli  chora-
tadbirlarni amalga oshirish. 
33 Xulosa
Davlatimiz  mustaqilligining  dastlabki  yillarida  milliy  valyutamizning  joriy
operatsiyalar  bo’yicha  ayirboshlanishini  amalga  oshirish  uchun  respublikamizda
zarur shart-sharoit mavjud emas edi. O’tgan yigirma ikki yil davomida esa aynan
shu shart-sharoitni yaratishga alohida e’tibor qaratildi.
Xususan,  O’zbekiston  Respublikasi  birinchi  Prezidenti  Islom  Karimovning
mamlakatimizni  2013-yilda  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari  va  2014-
yilga  mo’ljallangan  iqtisodiy  dasturning  eng  muhim  ustuvor  yo’nalishlariga
bag’ishlangan  Vazirlar  Mahkamasining  majlisidagi  ma’ruzasida  ham  bunga
to’xtalib  o’tilgan:  “Biz  oddiy  bir  haqiqatni  doimo  esda  tutishimiz  darkor.  Ya’ni,
sarmoyasiz  taraqqiyot  yo’q,  ishlab  chiqarishni  va  umuman,  mamlakatimizni
modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilashni investitsiyalarsiz tasavvur
etib  bo’lmaydi.  2013-yilda  moliya  sohasini  rivojlantirish  va  investitsiya  dasturini
amalga  oshirish  doirasida  mamlakatimizda  13  milliard  dollar  qiymatidagi  kapital
qo’yilmalar  o’zlashtirildi,  bu  2012-yilga  nisbatan  11,3  foizga  ko’pdir.
O’zlashtirilgan  kapital  qo’yilmalar  umumiy  hajmining  deyarli  yarmini,  ya’ni  47
foizini xususiy investitsiyalar – korxonalar va aholining shaxsiy mablag’lari tashkil
etgani alohida e’tiborga loyiqdir.
Jalb  etilayotgan  investitsiyalarning  asosiy  qismi  –  70  foizdan  ortig’i,  birinchi
navbatda, ishlab chiqarish ob’ektlarini qurishga yo’naltirildi, eng yangi zamonaviy
uskunalar  xarid  qilishga  sarflangan  investitsiyalar  ulushi  esa  qariyb  40  foizni
tashkil etdi. Umuman olganda, mamlakatimiz iqtisodiyotiga investitsiya kiritish va
moliyalashtirish hajmi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 23 foizdan iborat bo’ldi”
Jahon  tajribasidan  malumki,  ko’pgina  mamlakatlar  bozor  munosabatlari  ma’lum
darajada  shakllanib,  iqtisodiyotning  rivojlanishi  muayyan  bosqichga  etganidagini
milliy valyuta konvertatsiyasiga erishishgan. Ushbu davlatlarda amalga oshirilgan
barcha  islohotlar  asosida,  shu  jumladan,  tashqi  iqtisodiy  aloqalarda  ham  o’z
mamlakati manfaatlari ko’zda tutilgan. Agarda ulardagi islohotlar jarayoni hamda
XVF Nizomining 8-moddasini qabul qilish vaqtiga e’tibor qaratsak, ushbu fikrimiz
34 yana bir bor o’z tasdig’ini topadi.
Bundan  tashqari,  so’mning  almashuv  kursini  barqaror  ravishda  saqlab  turilishi
respublikamizning valyuta, pul va moliya bozorlarini mustaxkamlaydi, inflyatsion
jarayonlarni  hamda  valyuta  kursi  bilan  boq’liq  xavf-xatarni  kamaytiradi,  xo’jalik
yurituvchi sub’ektlarning buxgalteriya va moliyaviy hisobotlarini yuritish, soliqlar,
bojxona hamda boshqa to’lovlarni amalga oshirish jarayonini engillashtiradi. Shuni
ham  alohida  ta’kidlab  o’tish  joizki,  valyuta  rejimining  erkinlashtirilishi  nafaqat
xo’jalik  yurituvchi  sub’ektlarga,  balki  aholi  uchun  ham  xorijiy  valyutalarga
bo’lgan ehtiyojlarini yanada to’laroq qondirishga keng imkoniyatlar ochib  beradi.
Shu  bilan  birga,  valyuta  siyosatini  erkinlashtirish  iqtisodiyotning  eksportga
yo’naltirilgan  tarmoqlarini  raq’batlantirishda  muxim  turtki  bo’ladi.  Bu  esa  o’z
navbatida,  iqtisodiyotning  an’anaviy  va  yangi  tarmoqlarida  markazlashmagan
eksport  hajmining  oshishiga,  kichik  va  o’rta  byuiznes  korxonalarining  tashqi
bozordagi  faoliyati  jadallashuviga  hamda  xalqaro  bozor  konúyunkturasiga
moslashib  borishiga  va  oxir-oqibat  ularning  mamlakat  YAIMdagi  salmoq’ining
ortishiga olib keladi.
Nihoyat milliy ishlab chiqaruvchilar, xususan, xalq istemoli mollari, oziq- ovqat va
engil  sanoat  korxonalarining  yanada  samarali  faoliyat  ko’rsatishi  uchun  yangi
imkoniyatlar yaratiladi. Bunday korxonalarda ishlab chiqarish uchun zarur bo’lgan
va xorijdan keltiriladigan xomashyo hamda ehtiyot qismlarni import qilish
uchun valyuta mablaq’larini erkin sotib olish imkoniyati yanada kengayadi. Bu esa
ichki  bozorni  o’zimizda  ishlab  chiqariladigan  sifatli  iste’mol  mahsulotlari  bilan
to’ldirishga olib keladi.
Bir  so’z  bilan  aytganda,  valyuta  rejimining  erkinlashtirilishi   O’zbekistonning
xalqaro  iqtisodiy  hamjamiyatdagi  nufuzini  yanada  oshirish,  mamlakatimizdagi
investitsion  muhitni  yaxshilash,  mahalliy  va  xorijiy  investitsiyalarni
raq’batlantirish,  iqtisodiyotimizning  eksport  salohiyatini  oshirish  hamda  maxalliy
ishlab  chiqaruvchilarni  raq’batlantirish  orqali  iqtisodiyotimizga  salmoqli  ijobiy
ta’sir  ko’rsatadi.
35 So’m  davlatimizning  Bayroq,  Gerb,  Madhiya  kabi  ramzlari  qatori  milliy
iftixorimiz  timsollaridandir.  So’m  biz  uchun  nafaqat  to’lov  vositasi,  balki
xalqimizning  boy  tarixi,  qadriyatlari,  buyuk  bunyodkorlik  salohiyatini  o’zida  aks
ettirgan ma’naviy vosita sifatida ham qadrlidir. Samarqanddagi Registon maydoni,
Tillakori,  Sherdor  madrasalari,  Go’ri  Amir  maqbarasi,  Buxorodagi  Chashmai
Ayyub  ansambli  kabi  tarixiy  obidalar,  poytaxtimizdagi  Temuriylar  tarixi  davlat
muzeyi,  Alisher  Navoiy  nomidagi  O’zbekiston  Davlat  akademik  katta  teatri,
“Istiqlol” san’at saroyi, shuningdek, shavkatli sohibqiron bobomiz Amir Temurga
o’rnatilgan  muazzam  haykal  tasviri  tushirilgan  kupuralar  nafaqat
mamlakatimizning  iqtisodiy  qudrati,  balki  xalqimiz  ma’naviy  salohiyatining
yanada  yuksalishiga  ham  xizmat  qilmoqda.  Qo’liga  o’zbek  so’mini  olgan  har  bir
yurtdoshimizning  qalbida  unda  aks  etgan  tasvirlar  ta’sirida  Vatani,  bunyodkor
xalqi, ajdodlar merosi bilan faxr-iftixor tuyg’ulari jo’sh urishi  shubhasiz.
36 Foydalanilgan adabiyoylar ro’yhati:
 O’zbekiston  Respublikasi  qonuni.  Qimmatli  qog’ozlar  bozorining  amal  qilishi
to’g’risida. 1996 yil 25 aprel.- T.: “Adolat”,  2003. 
 O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha harakatlar strategiyasi
to’g’risida O’zbekiston Respublikasi PF-4947
 Shodmonov Sh.Sh., G’afurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi (darslik). – T., «Fan va
texnologiya» nashriyoti, 2015. – 245  b.
 D. Tojiboyeva, Iqtisodiyot nazariyasi(darslik) – T.: “Iqtisod moliya”  2015.
 Shodmonov  SH.,  G’afurov  U.  Iqtisodiyot  nazariyasi.  Ma’ruzalar  matni.  –  T.:
TDIU,  2015.
 O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 02.09.2017 yildagi PF-5177-
son
 www.stat.uz   – O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasining rasmiy
sayti.
 www.uza.uz   – O’zbekiston Respublikasi Milliy Axborot Agentligi rasmiy sayti.
 www.ceep.uz   –  O’zbekiston  Respublikasi  Iqtisodiyot  vazirligi  huzuridagi
Samarali iqtisodiy siyosat markazi rasmiy  sayti.
 www.ziyonet.uz  
37