Oliy majlis palatalarning, yurtimiz Qonunchilik tizimidagi va palatalarning vakolatlari

OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI 
O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
KONSTITUTSIYAVIY HUQUQ fanidan
Oliy majlis palatalarning, yurtimiz Qonunchilik
tizimidagi va palatalarning vakolatlari
 mavzusidagi
KURS ISHI
Ilmiy rahbar: 
Bajardi: 
TO SHKENT 6Muntarija: 
Kirish 
1.1. O zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi ʻ
qo mita va komissiyalari shakllantirish tartiboti va ularning 	
ʻ
vakolatlari 
1.2. Oliy Majlis Senatining qo mita va komissiyalarini 	
ʻ
shakllantirish tartibi va vakolatlar
2.1. O zbekiston Respublikasi qonunlari, senat qo mitalari 	
ʻ ʻ
qarorlarining davlat hokimiyati va boshqaruv organlari 
tomonidan ijro etilishini nazorat qilish
2.2. O zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qo mitalari
ʻ ʻ
tomonidan O zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik 	
ʻ
palatasi  qabul qilgan qonunlarni dastlabki tarzda ko rib chiqish 	
ʻ
tartibi
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar 6Kirish
    Kurs  ishi  mavzusining  dolzarbligi.  1991-yil,  O zbekiston  mustaqilligi  e lonʻ ʼ
qilinishi bilan, qisqa muddat ichida, demokratik tamoyillarni shakllantirish, bozor
munosabatlariga  o tish,  hayotning  barcha  sohalarida  qonun  ustuvorligini	
ʻ
ta minlash,  hokimiyatning  bo linishi  (ijroiya,  qonunchilik  va  sud)  kabi  asosiy	
ʼ ʻ
prinsiplardan  iborat  bo lgan  yangi  davlatchilikning  qonunchilik  bazasi  vujudga	
ʻ
kelishiga ehtiyoj tug’ildi.
1994-yilning  25-dekabrida  O zbekiston  tarixida  birinchi  marta	
ʻ
ko’ppartiyaviylik asosida shakllangan parlament — Oliy Majlisning tarkib topishi
ana shu yo’ldagi asosiy qadamlardan biri bo ldi.	
ʻ
O zbekiston  Parlamenti  jamiyatimizda  qonun  ustuvorligi  prinsiplarini  joriy	
ʻ
qilish, iqtisodiy va siyosiy sohalardagi islohotlarni chuqurlashtirishga doir huquqiy
asoslarni  yanada  rivojlantirish,  fuqarolarning  huquk  va  manfaatlarini  himoya
qilish, mustaqil O zbekistonning jahon miqyosidagi nufuzini oshirish kabi muhim	
ʻ
masalalarni  hal  qilishga  erishdi.  Biroq  davr  va  jahon  amaliyoti  qonunchilik
hokimiyatini  demokratik  andozalarga  muvofiq  holda  islohot  qilish  zarurligini
ko’rsatdi.
Davlat  va  jamiyat  hayotini  erkinlashtirish  hamda  demokratiyalashtirishni
chuqurlashtirish  natijasi  o’laroq,  mamlakatimizda  davlat  hokimiyatining  barcha
tarmoqlarini, shu jumladan, qonunchilik sohasini takomillashtirishga doimo e tibor	
ʼ
qaratilmoqda.  Jumladan,  yangilangan  Bosh  Qomusimizda  ham  bu  boradagi
moddalar, qonunlar belgilab qo’yildi. 
Shunday  ekan,  Parlament  faoliyatini  takomillashtirish  zamonaviy
demokratik  davlatni  barpo  etish  va  rivojlantirishning  ajralmas  xususiyatidir.
Shuning  uchun  ham  dunyodagi  turli  demokratik  tizimlarda  parlament  faoliyatini
takomillashtirish  yo’llari  va  usullarini  shakllantirish,  samaradorligini  oshirish,
hokimiyatning  ijroiya  va  sud  hokimiyatlari  tarmoqlari  faoliyati  bilan  bo ladigan	
ʻ
ishlarini uyg’unlashtirish borasida faol izlanish olib borilyapti. 6Yuqoridagilar  bilan  bir  qatorda  parlament  faoliyatida  qo mita  vaʻ
komissiyalar faoliyati bilan bog liq masalalarni tadqiq etish ham muhim ahamiyat	
ʻ
kasb etadi. 
    Kurs  ishi  mavzusini  o’rganilganlik  darajasi:  Mustaqillik  yillarida
Qonunchilik  sohasini  takomillashtirish  borasida  bir  qator  ishlar  amalga  oshirildi.
Zero,  Qonunlarni  yaratish  boyicha,  bosh  organ  bo’lgan  Oliy  Majlis  Qonunchilik
palatasining  eng  sara  kadrlar  zaxirasini  shakllantirish  har  qachon  ham  muhim
ahamiyat kasb etgan. Qonunchilik o’rganilishi ham yurtimizda o’tgan yillardagiga
nisbatan  ancha  oldinga  siljidi.  Bu  borada  olimlarimizdan  Akmal  Saidov,  A.A.
Azizxo’jayev,  S.M.  Adilxodjayeva,  I.  B.  Zokirov,  B.  I.  Ibratov,  O.Oqyulov,
H.R.Rahmonqulov, SH.N.Ro’zinazarov va shu kabi olimlar tomonidan atroflicha,
umumiy  asoslarda  o’rganilgan.  Yurtimizda  Qonunchilik  faoliyati  muayyan
mavzularida tahlil etilgan. 
O’zbekiston  qonunchiligi  garchi  dunyoda  yetakchi,  mukammal  va  xalq
manfaatlarini o’ylab chiqilgan qonunlar bo’lishiga qaramay, hali bu borada amalga
oshirilishi  kerak  bo’lgan  ishlar  ko’p  edi.  Yangilangan  Konstitutsiyada  esa  bu
bo’shliq  anchayin  to’ldirildi,  qonunchilikdagi  dunyo  tajribasi  mentalitetimizga
moslashtirilgan holda o’zimizga moslashtirildi. 
Kurs ishi maqsadi.  O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va yurtimizdagi
Qonunchilik  sohasini  imkon  qadar  yaxshilab  o’rganish,  bu  jarayon  bilan  bog’liq
turli holatlardagi muammolarni o’rganish, tahlil etish, ularni imkon qadar huquqiy
tartibga  solish  va  hayotimizda  tutgan  o’rni,  qo’llanish  sohalari,  huquqiy
munosabatlar,  talablarning  o’ziga  xos  jihatlari  va  hayotga  mos  kelishi  borasida
tegishli takliflar, tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. 
    Kurs ishi vazifalari quyidagilar etib belgilandi: 
 Oliy  Majlis,  Qonunchilik  palatalari  vazifasi,  faoliyati  va  turlarini
o’rganish
 Qonunchilik,  Qonun  ishlab  chiqilishi  tushunchalaring  mazmun-
mohiyatini tahlil qilish, anglab yetish 6 Qonunchilik  haqida  ma’lumotlar,  qilingan  ilmiy  ishlar,
dissertatsiyalar, chop etilgan adabiyotlarni o’rganish
 Yangilangan  Konstitutsiyamizdagi  XVIII  bobni,  qonunchilik  sohasi
va O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi faoliyatini tahlil qilish
 Qonun ishlab chiqilishidagi huquqiy asoslarni o’rganish.
Kurs  ishining  predmeti:  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining
XVIII  bobi  va  Qonunchilikka  oid  normativ-huquqiy  hujjatlar  kurs  ishi
mavzusining predtmetini tashkil etadi. 
Kurs ishining obyekti :  Qonunchilik va Qonun ishlab chiqilishi  jarayoniga
oid  oid  normativ-huquqiy  hujjatlar  bilan  bog’liq  qonun  hujjatlarini
takomillashtirish, shartnomalarning ahamiyati, mohiyati va ularni takomillashtirish
borasidagi moddiy-huquqiy muammolar tashkil etadi. 
Kurs  ishining  nazariy  va  amaliy  ahamiyati.   Kurs  ishida  bayon  etilgan
mulohazalar,  nazariy  xulosalar  va  amaliy  takliflar  xalqaro  munosabatlarda
O’zbekistonning o’rnini aniqlash, uning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hayotda tutgan
mavqeyini  o’rganish  uchun  asos  qilib  olish  mumkin.  O’rganish  natijalari  o’quv
yurtlarida  mavzuga  oid  ma’ruzalarni  o’qitishda  ma'lumot  sifatida  foydalanish
mumkin. 
Kurs ishining tuzilishi:  Kirish, 2 bob, 4 paragraf, xulosa va foydalanilgan
adabiyotlar ro’yxatidan iborat. 
I. O zbekiston respublikasi oliy majlisi qonunchilik palatasi vaʻ
senati qo mita va komissiyalarini shakllantirish, qo mita va	
ʻ ʻ
komissiyalar faoliyatining asosiy yo nalishlari	
ʻ
1.1. O zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 	
ʻ
qo mita va komissiyalari shakllantirish 	
ʻ
tartiboti va ularning vakolatlari
Qonun  loyihalarini  tay yo rlash  ishini  olib  borish,  Qonunchilik  palatasi
muhokamasiga  kiritiladigan  masalalarni  dastlabki  tarzda  ko rib  chiqish  va	
ʻ 6tay yo rlash,  O zbekiston  Respublikasi  qonunlari  hamda  palata  tomonidan  qabulʻ
qilinadigan  qarorlarning  ijrosini  nazorat  qilish  uchun  Qonunchilik  palatasining
vakolatlari  muddatiga  Qonunchilik  palatasi  deputatlari  orasidan  rais,  uning
o rinbosari va a zolardan iborat tarkibda qo mitalar	
ʻ ʼ ʻ  saylanadi.
Qo mita  raisi,  uning  o rinbosari  va  qo mita  a zolari  lavozimlari	
ʻ ʻ ʻ ʼ
deputatlarning  qaysi  partiya  yoki  guruhga  mansubligini  hamda  saylovda
saylovchilarning  qancha  ovoz  olganligini  inobatga  olgan  holda  yaxlit  (umumiy)
qaror bilan belgilanadi. 1
Qonunchilik  palatasi  qo mitalarining  barcha  a zolari  teng  huquqlardan	
ʻ ʼ
foydalanadilar.  Qo mita  tarkibiga  saylanmagan  deputat  uning  ishida  maslahat	
ʻ
ovozi  huquqi  bilan  ishtirok  etishga  haqli.  Qonunchilik  palatasi  qo mitalari	
ʻ
Qonunchilik palatasi oldida mas ul va	
ʼ  unga hisobdordir. 
Qonunchilik palatasi qo mitalari:	
ʻ
 o z  tashabbusi  bilan  yoki  Qonunchilik  palatasining  topshirig iga  binoan	
ʻ ʻ
O zbekiston  Respublikasi  qonunlarining  hamda  o zining  vakolatlariga
ʻ ʻ
kiradigan  masalalar  yuzasidan  Qonunchilik  palatasi  boshqa  qarorlarining
loyihalarini ishlab chiqadi;
 qonun  loyihalarining  dastlabki  tarzda  ko rib  chiqilishini  va  ularni	
ʻ
Qonunchilik palatasida ko rib chiqishga tayyorlashni amalga oshiradi;	
ʻ
 qonunlarning  loyihalari  yuzasidan  xulosalar  beradi,  qonun  loyihasini
Qonunchilik palatasining majlisi kun tartibiga kiritish, uning ustida ishlashni
davom ettirish yoki asoslantirilgan holda uni rad etish to g risida Kengashga	
ʻ ʻ
takliflar kiritadi;
 O zbekiston  Respublikasining  Davlat  byudjeti  loyihasi  yuzasidan	
ʻ  xulosalar
va takliflar beradi;
1
 Parlamentarizm: xorijiy mamlakatlar tajribasi// Mualliflar jamoasi. Toshkent: ―Sharq , 2004.- 296 b.	
‖ 6 Qonunchilik palatasining topshirig iga yoki palata Kengashining tavsiyasigaʻ
binoan muayyan qonun loyihasi yoki palata vakolatlariga kiradigan boshqa
masala yuzasidan mas ul bo ladi;	
ʼ ʻ
 kiritilgan qonun loyihalarini ko rib chiqish bo yicha ishchi guruhlari tuzadi,	
ʻ ʻ
ularning  tarkibiga  davlat  organlari  va  nodavlat  notijorat  tashkilotlarining,
ilmiy  muassasalarning  vakillarini,  mutaxassislar  va  olimlarni,  xo jalik	
ʻ
yurituvchi subyektlarning rahbarlarini jalb etadi;
 qonunchilik  tashabbusi  huquqi  subyektlari  vakillarining  ular  tomonidan
kiritilgan qonun loyihasiga taalluqli masalalar yuzasidan fikrlarini eshitadi;
 kiritilgan  O zbekiston  Respublikasi  qonunlari,  shuningdek  Qonunchilik	
ʻ
palatasi  tomonidan  qabul  qilinayotgan  qarorlar  matniga  o zgartish  yoki	
ʻ
qo shimchalar kiritish yuzasidan takliflar tayyorlaydi;	
ʻ
 davlat  organlari  va  boshqa  tashkilotlardan,  mansabdor  shaxslardan
hujjatlarni,  ekspert  xulosalari,  statistika  ma lumotlari  va  boshqa	
ʼ
ma lumotlarni talab qilib oladi;	
ʼ
 davlat  hokimiyati  va  boshqaruvi  organlari  rahbarlarining  O zbekiston	
ʻ
Respublikasi  qonunlari,  boshqa  qonun  hujjatlari  hamda  qo mitalarning	
ʻ
qarorlari  ular  tomonidan  qanday  bajarilayotgani  haqidagi  axborotlarini
eshitadi. 
Qonunchilik  palatasi  qo mitalari  ishni  o z  rejalariga,  shuningdek	
ʻ ʻ
Qonunchilik palatasi, uning Spikeri va Kengashi topshiriqlari hamda tavsiyalariga
muvofiq tashkil etadi.
Qonunchilik  palatasi  qo mitalarining  faoliyati  tartibi  Qonunchilik	
ʻ  palatasi
Reglamentida  belgilanadi.  Qonunchilik  palatasi  qo mitalarining  majlislari  palata	
ʻ
majlislari  oralig ida  zaruratga  qarab  o tkaziladi.	
ʻ ʻ  Qonunchilik  palatasi
qo mitalarining  majlislari,  agar  ularda  qo mita	
ʻ ʻ  a zolarining  kamida  yarmi  hozir	ʼ
bo lsa, vakolatli hisoblanadi.Qonunchilik palatasi qo mitalarining majlislari ochiq	
ʻ ʻ
o tkaziladi.
ʻ  Zarurat  bo lganida  Qonunchilik  palatasi  qo mitalari 	ʻ ʻ yo piq  majlis
o tkazish	
ʻ  to g risida  qaror  qabul  qilishi  mumkin.	ʻ ʻ  Qo mitalarning  majlislariga	ʻ 6davlat  organlari  va  nodavlat  notijorat  tashkilotlarining,  ilmiy  muassasalarning
vakillari,  mutaxassislar  va  olimlar,  matbuot  organlarining,  televideniye,  radio
hamda  boshqa  ommaviy  axborot  vositalarining  vakillari  taklif  qilinishi
mumkin. 2
Qonunchilik  palatasi  qo mitalari  ko rib  chiqilayotgan  masalalarʻ ʻ
yuzasidan  qo mita  jami  a zolarining  ko pchilik  ovozi  bilan  qarorlar  qabul  qiladi.	
ʻ ʼ ʻ
Qonunchilik  palatasi  qo mitalarining  davlat  organlariga  yuborilayotgan  qarorlari	
ʻ
ular tomonidan ko rib chiqilishi shart, natijalari yoki ko rilgan choralar to g risida,	
ʻ ʻ ʻ ʻ
agar  qarorda  boshqacha  qoida  belgilangan  bo lmasa,  uzog i  bilan  bir  oydan	
ʻ ʻ
kechiktirmay  xabar  qilinishi  kerak.  Qonunchilik  palatasi  muayyan  vazifalarni
bajarish  uchun  komissiyalar  tuzishi  mumkin.  Komissiyalar  Qonunchilik  palatasi
majlisida  Qonunchilik  palatasi  deputatlari  orasidan  tuziladi.  Ayni  paytda
komissiyani  tuzishdan  ko zlangan  maqsad  va  uning  vakolatlari  belgilanadi.	
ʻ
Komissiyalar o z faoliyatini zimmasiga yuklatilgan vazifalar bajarilganidan keyin	
ʻ
yoki  Qonunchilik  palatasining  qaroriga  binoan  muddatidan  ilgari  tugatadi.
Komissiyalarni  tashkil  etish  va  ularning  faoliyati  tartibi  Qonunchili k  palatasi
Reglamentida belgilanadi.
1.2. Oliy Majlis Senatining qo mita va komissiyalarini	
ʻ
shakllantirish tartibi va vakolatlari
Senat  muhokamasiga  kiritiladigan  masalalarni  dastlabki  tarzda  ko rib	
ʻ
chiqish va tay yo rlash, O zbekiston Respublikasi qonunlari hamda Senat	
ʻ  tomonidan
qabul qilinadigan qarorlarning ijrosini nazorat qilish uchun  Senat shakllanganidan
keyin  uning  vakolatlari  muddatiga  senatorlar  orasidan  rais,  uning  o rinbosari  va	
ʻ
a zolardan iborat tarkibda qo mitalar saylanadi.	
ʼ ʻ
Senat  qo mitalarining  barcha  a zolari  teng  huquqlardan  foydalanadilar.	
ʻ ʼ
Qo mita tarkibiga saylanmagan  senator uning ishida maslahat ovozi  huquqi	
ʻ  bilan
ishtirok etishga haqli.  Senat qo mitalari Senat oldida mas ul va unga hisobdordir.	
ʻ ʼ
Senat qo mitalarining vakolatlari	
ʻ
Senat qo mitalari:	
ʻ
2
 Azizxo jayev A.A. Demokratiya – xalq hokimiyati demakdir.-Toshkent: Sharq, 1996.-226 b.	
ʻ 6Qonunchilik palatasi tomonidan Senatga ma qullash uchun topshirilganʼ
qonunlar yuzasidan xulosalar beradi;
o zining vakolatlariga kiradigan masalalar yuzasidan o z tashabbusi bilan	
ʻ ʻ
va Senatning topshirig iga binoan Senat hujjatlari loyihalarini ishlab	
ʻ  chiqadi;
qonunni  majlis  kun  tartibiga  kiritish  yoki  uning  ustida  ishlashni  davom
ettirish  yoxud  asoslantirilgan  holda  uni  rad  etish  to g risida  Kengashga  takliflar	
ʻ ʻ
kiritadi;
O zbekiston  Respublikasining  Davlat  byudjeti  loyihasi  yuzasidan	
ʻ  xulosalar
va takliflar beradi;
davlat  organlari  va  boshqa  tashkilotlardan,  mansabdor  shaxslardan
hujjatlarni,  ekspert  xulosalari  va  boshqa  xulosalarni,  statistika  ma lumotlari  va	
ʼ
boshqa ma lumotlarni talab qilib oladi;	
ʼ
Qonunchilik  palatasi  tomonidan  kiritilgan  qonunlarni  ko rib  chiqish	
ʻ
bo yicha  ishchi  guruhlari  tuzadi,  ularning  tarkibiga  davlat  organlari  va  nodavlat	
ʻ
notijorat  tashkilotlarining,  ilmiy  muassasalarning  vakillarini,  mutaxassislar  va
olimlarni, xo jalik yurituvchi subyektlarning rahbarlarini jalb etadi;	
ʻ
kiritilgan O zbekiston Respublikasi qonunlari, shuningdek Senat tomonidan	
ʻ
qabul  qilinayotgan  qarorlar  matniga  o zgartish  yoki  qo shimchalar  kiritish	
ʻ ʻ
yuzasidan takliflar tayyorlaydi;
davlat  hokimiyati  va  boshqaruvi  organlari  rahbarlarining  O zbekiston	
ʻ
Respublikasi  qonunlari,  Senat  hujjatlari  hamda  qo mitalarning  qarorlari  ular	
ʻ
tomonidan qanday bajarilayotgani haqidagi axborotlarini eshitadi.
Senat qo mitalarining ishini tashkil etish	
ʻ
Senat  qo mitalari  ishni  o z  rejalariga,  shuningdek  Senat,  uning  Raisi  va	
ʻ ʻ
Kengashi  topshiriqlari  hamda  tavsiyalariga  muvofiq  tashkil  etadi.  Senat
qo mitalarining  faoliyati  tartibi  Senat  Reglamentida  belgilanadi.	
ʻ  Senat
qo mitalarining majlislari Senat majlislari oralig ida zaruratga
ʻ ʻ  qarab o tkaziladi.	ʻ
Senat  qo mitalarining  majlislari,  agar  ularda  qo mita  a zolarining  kamida	
ʻ ʻ ʼ
yarmi  hozir  bo lsa,  vakolatli  hisoblanadi.  Senat  qo mitalarining  majlislari  ochiq
ʻ ʻ
o tkaziladi. Zarurat bo lganida Senat qo mitalari yopiq majlis o tkazish to g risida	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ 6qaror  qabul  qilishi  mumkin.  Qo mitalarning  majlislariga  davlat  organlari  vaʻ
nodavlat notijorat tashkilotlarining, ilmiy muassasalarning vakillari, mutaxassislar
va  olimlar,  matbuot  organlarining,  televideniye,  radio  hamda  boshqa  ommaviy
axborot vositalarining vakillari taklif qilinishi mumkin. 3
Senat  qo mitalari  ko rib  chiqilayotgan  masalalar  yuzasidan  qo mita  jami	
ʻ ʻ ʻ
a zolarining  ko pchilik  ovozi  bilan  qarorlar  qabul  qiladi.  Senat  qo mitalarining	
ʼ ʻ ʻ
davlat organlariga yuborilayotgan qarorlari ular tomonidan ko rib chiqilishi shart,	
ʻ
natijalari  yoki  ko rilgan  choralar  to g risida,  agar  qarorda  boshqacha  qoida	
ʻ ʻ ʻ
belgilangan bo lmasa, uzog i bilan bir oydan kechiktirmay xabar qilinishi kerak.	
ʻ ʻ
Senat  muayyan  vazifalarni  bajarish  uchun  komissiyalar  tuzishi  mumkin.
Komissiyalar Senat majlisida senatorlar orasidan tuziladi. Ayni paytda  komissiyani
tuzishdan  ko zlangan  maqsad  va  uning  vakolatlari  belgilanadi.
ʻ  Komissiyalar  o z	ʻ
faoliyatini  zimmasiga  yuklatilgan  vazifalar  bajarilganidan  keyin  yo ki  Senatning
qaroriga  binoan  muddatidan  ilgari  tugatadi.  Komissiyalarni  tashkil  etish  va
ularning faoliyati tartibi Senat  Reglamentida belgilanadi.
II. BOB . Oliy Majlis Palatalari Qo mitalari  Faoliyatining Asosiy	
ʻ
Yo nalishlari	
ʻ
2.1. O zbekiston Respublikasi qonunlari, senat qo mitalari	
ʻ ʻ
qarorlarining davlat hokimiyati va boshqaruv organlari
tomonidan ijro etilishini nazorat qilish
O zbekiston  Respublikasi  qonunlari,  Senat  (Senat  Kengashi)  va  Senat	
ʻ
qo mitalari qarorlarining davlat hokimiyati va boshqaruv organlari tomonidan ijro	
ʻ
etilishini  nazorat  qilish  tartibi  to g risidagi  Nizom  ―  O zbekiston  Respublikasi	
ʻ ʻ ʻ
Oliy  Majlisining  Senati  to g risidagi  O zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyaviy	
ʻ ʻ ʻ
Qonuniga hamda ― O zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Reglamenti	
ʻ
to g risida gi O zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan.	
ʻ ʻ ‖ ʻ
3
 Xorijiy mamlakat konstitutsiyaviy (davlat) huquqi: O quv qo llanma //Ma sul muharrir: dotsent D.Q.Ahmedov.- 	
ʻ ʻ ʼ
Toshkent: TDYUI, 2006.-550 b. 6Ushbu  Nizom  O zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Senati  qo mitalariʻ ʻ
(bundan  buyon  matnda  Senat  qo mitalari  deb  yuritiladi)  tomonidan  Senat	
ʻ
qo mitasining  ish  rejasini,  qonunni  ijro  etish  amaliyotini  o rganish  rejasini	
ʻ ʻ
tayyorlash,  qonunni  ijro  etish  amaliyotini  o rganish  natijalarini  Senat  qo mitalari	
ʻ ʻ
tomonidan  ko rib  chiqish,  davlat  hokimiyati  va  boshqaruv  organlari  tomonidan	
ʻ
Senat  qo mitalarining  qarorlarini  o z  vaqtida  ko rib  chiqilishini  nazorat  qilish,	
ʻ ʻ ʻ
shuningdek  Senat  (Senat  Kengashi)ning  qarorlari  ijro  etilishini  nazorat  qilish
tartibini belgilab beradi.
O zbekiston Respublikasi  qonunlarini (bundan buyon matnda qonunlar  deb
ʻ
yuritiladi)  davlat  hokimiyati  va  boshqaruv  organlari  tomonidan  ijro  etish
amaliyotini  o rganish  chog ida  Senat  qo mitalari  oldida  turgan  asosiy  vazifalar	
ʻ ʻ ʻ
quyidagilardan iborat:
1) qonunlarning ijro etilishiga to sqinlik qilayotgan sabablarni aniqlash;	
ʻ
2) qabul qilingan qonunosti hujjatlarning O zbekiston Respublikasi	
ʻ
qonunlari normalariga muvofiqligini aniqlash;
3) normalari amalda qo llanilmayotgan qonunlarni aniqlash;	
ʻ
4) qonunlarni ijro etish chog ida yo l qo yilayotgan xato va kamchiliklarni	
ʻ ʻ ʻ
bartaraf etish haqida takliflar ishlab chiqish;
5) Senat qo mitalari tomonidan o tkazilgan konferensiyalar, davra suhbatlari	
ʻ ʻ
va seminarlar natijasida olingan axborotni amalda qo llash;	
ʻ
6) joylarda ishlayotgan senatorlar hamda xalq deputatlari mahalliy
Kengashlari  doimiy  komissiyalari  vakillarining  nazariy  bilimlarini  va  amaliy
ko nikmalari saviyasini oshirish;	
ʻ
7) eng dolzarb mintaqaviy muammolarni aniqlash va ularni hal qilish
yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqish;
8)  jamiyatda  huquqiy  madaniyatni  oshirish  va  qonunlar  ustuvorligini
ta minlash.
ʼ
Qonunlar,  Senat  (Senat  Kengashi)  va  Senat  qo mitalarining  qarorlari  ijro	
ʻ
etilishi  Senat  qo mitalari  tomonidan  joylarda  ishlayotgan  senatorlarni,  xalq	
ʻ
deputatlari  mahalliy  Kengashlari  doimiy  komissiyalarining  vakillari,  jamoatchilik 6vakillari  va  mutaxassislarni  jalb  etgan  holda  nazorat  qilinadi.  Dunyoviy  davlatda
davlat  va  din  bir-biridan  ajratilgan  bo ladi.  Davlat  diniy  e tiqodidan  qat i  nazarʻ ʼ ʼ
barchaga  bir  xil  munosabatda  bo ladi,  dinga  oid  masalalarda  neytral  pozitsiyani	
ʻ
egallaydi. 4
Yangilangan  Bosh  Qomusimizning  beshinchi  bo’lim  XVIII  bobida
hokimiyat  qurilishi,  Qonunchilik  sohasi  bo’yicha  barcha  muhim  qonun-qoidalar
alohida  moddalar  bilan  belgilab  berilgan.  Jumladan,  Konstitutsiyamizning  92-
moddasida: 
“O zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  Qonunchilik  palatasi  qonunga	
ʻ
muvofiq saylanadigan bir yuz ellik deputatdan iborat.
O zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  Senati  hududiy  vakillik  palatasi
ʻ
bo lib,  Senat  a zolaridan  (senatorlardan)  iborat.  O zbekiston  Respublikasi  Oliy	
ʻ ʼ ʻ
Majlisining  Senati  a zolari  Qoraqalpog iston  Respublikasi  Jo qorg i  Kengesi,	
ʼ ʻ ʻ ʻ
viloyatlar,  tumanlar  va  shaharlar  davlat  hokimiyati  vakillik  organlari
deputatlarining  tegishli  qo shma  majlislarida  mazkur  deputatlar  orasidan  yashirin	
ʻ
ovoz  berish  yo li  bilan  Qoraqalpog iston  Respublikasi,  viloyatlar  va  Toshkent	
ʻ ʻ
shahridan teng miqdorda – to rt kishidan saylanadi. O zbekiston Respublikasi Oliy	
ʻ ʻ
Majlisi  Senatining  to qqiz  nafar  a zosi  fan,  san at,  adabiyot,  ishlab  chiqarish	
ʻ ʼ ʼ
sohasida  hamda davlat  va jamiyat faoliyatining boshqa tarmoqlarida katta amaliy
tajribaga  ega  bo lgan  hamda  alohida  xizmat  ko rsatgan  eng  obro li  fuqarolar	
ʻ ʻ ʻ
orasidan O zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tayinlanadi.	
ʻ
Saylov  kuni  yigirma  besh  yoshga  to lgan  hamda  kamida  besh  yil	
ʻ
O zbekiston Respublikasi hududida muqim yashayotgan O zbekiston Respublikasi	
ʻ ʻ
fuqarosi O zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputati,	
ʻ
shuningdek  O zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  Senati  a zosi  bo lishi	
ʻ ʼ ʻ
mumkin. Deputatlikka nomzodlarga qo yiladigan talablar qonun bilan belgilanadi.	
ʻ
Ayni  bir  shaxs  bir  paytning  o zida  O zbekiston  Respublikasi  Oliy	
ʻ ʻ
Majlisining Qonunchilik palatasi deputati va Senati a zosi bo lishi mumkin emas.	
ʼ ʻ
4
 Parlamentarizm: xorijiy mamlakatlar tajribasi/ Tuzuvchilar: I.Komilov, F. Bakayeva, A.Abdullayev, 
R.M.Alimovning umumiy tahriri ostida.- Toshkent: Sharq , 2004.- 130 b. 6O zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining deputati birʻ
vaqtning  o zida  Qoraqalpog iston  Respublikasi  Jo qorg i  Kengesining,  viloyatlar,	
ʻ ʻ ʻ ʻ
tumanlar,  shaharlar  davlat  hokimiyati  vakillik  organlarining  deputati  bo lishi	
ʻ
mumkin emas”, 5
 – deyiladi. 
Senat qo mitalarining ish rejalarini tayyorlash	
ʻ
Senat  qo mitalari  ishni  o z  rejalariga,  shuningdek  Senat,  Senat  Raisi  va	
ʻ ʻ
Senat  Kengashi  topshiriqlari  hamda  tavsiyalariga  muvofiq  tashkil  etadilar.  Senat
qo mitalarining  ish  rejalarini  ishlab  chiqish  sohasidagi  faoliyatini	
ʻ
muvofiqlashtirish  Senat  Raisi  yoki  uning  topshirig iga  muvofiq  Senat  Raisining	
ʻ
o rinbosari tomonidan amalga oshiriladi.	
ʻ
Senat  qo mitalarining  ish  rejalari  Senat  Kengashining  majlislarida	
ʻ  ko rib	ʻ
chiqiladi.  Har  qaysi  yil  boshida  Senat  qo mitalarining  ish  rejalari  15	
ʻ - yanvardan
kechiktirmasdan Senat Kengashiga ko rib chiqish uchun taqdim etiladi.	
ʻ
Ish  rejalarini  ko rib  chiqish  natijalari  bo yicha  Senat  Kengashi  qaror  qabul	
ʻ ʻ
qiladi.  S enat  qo mitalarining  ish  rejalari  davlat  dasturlarini,  Senat	
ʻ  faoliyatining
dasturlarini,  Senat  qo mitalari  o tkazgan  konferensiyalar,  davra	
ʻ ʻ  suhbatlari  va
seminarlarning  natijalarini  amalga  oshirish  zarurligini  hisobga  olgan  holda,
shuningdek Senat Raisi va Senat Kengashining  topshiriqlari asosida tay yo rlanadi.
Qonunni  davlat  hokimiyati  va  boshqaruv  organlari  tomonidan  ijro  etish
amaliyotini  o rganish  Qonunni  davlat  hokimiyati  va  boshqaruv  organlari	
ʻ
tomonidan  ijro  etish  amaliyotini  o rganish  bo yicha  tadbirlar  o tkazishga	
ʻ ʻ ʻ
tayyorgarlik ko rish tartibi Senat qo mitasining Raisi tomonidan belgilanadi.	
ʻ ʻ
Qonunni ijro etish amaliyotini o rganishga tayyorgarlik Senat qo mitasining	
ʻ ʻ
faoliyat  Rejasini  ishlab  chiqishdan  boshlanadi.  Senat  qo mitasi  faoliyat  Rejasini	
ʻ
tayyorlash jarayonida:
1)  ijro  etilishini  o rganish  nazarda  tutilayotgan  O zbekiston  Respublikasi	
ʻ ʻ
qonuni normalarini tahlil qiladi;
5
 O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Yangi tahrir, 2023-yil 1-may kuni e’lon qilingan elektron
manba. 62)  qonunning amal  qilish  doirasini  hamda  qonun bilan  tartibga  solinadigan
munosabatlarni aniqlaydi;
3)  davlat  organlari  va  boshqa  tashkilotlardan,  mansabdor  shaxslardan
hujjatlar,  ekspert  xulosalari  va  boshqa  xulosalarni,  statistika  ma lumotlari  vaʼ
boshqa ma lumotlarni talab qilib oladi;	
ʼ
4)  tegishli  qonunosti  hujjatlari  va  idoraviy  normativ  hujjatlarni  dastlabki
tarzda tahlil qilib chiqadi;
5)  qonunni  ijro  etish  amaliyotini  o rganish  uchun  zarur  bo lgan  boshqa	
ʻ ʻ
harakatlarni amalga oshiradi.
13. Senat qo mitasining faoliyat Rejasida quyidagilar belgilanadi:	
ʻ
1) savolnoma tuzish va uni yuborish muddatlari;
2) ishchi guruh tarkibi;
3) joylarga jo nab ketishning taxminiy sanasi;
ʻ
4)  qonunni  ijro  etish  amaliyoti  o rganiladigan  davlat  hokimiyati  va	
ʻ
boshqaruv organlari;
5) qonunning ijro etilishini o rganish tartibi;	
ʻ
6) qonunni ijro etish amali yo tini o rganish tamomlanadigan taxminiy	
ʻ  sana;
7) Senat qo mitasi qarorining loyihasini tay	
ʻ yo rlash muddatlari;
8) Senat qo mitasi majlisini o tkazish tartibi va joyi
ʻ ʻ .
“O zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  Qonunchilik  palatasi	
ʻ
deputatlariga va Senati a zolariga ularning deputatlik yoki senatorlik faoliyati bilan	
ʼ
bog liq xarajatlar  belgilangan tartibda qoplanadi. Qonunchilik palatasi  deputatlari	
ʻ
hamda  Senatda  doimiy  asosda  ishlovchi  Senat  a zolari  o z  vakolatlari  davrida	
ʼ ʻ
ilmiy,  ijodiy  va  pedagogik  faoliyatdan  tashqari  haq  to lanadigan  boshqa  turdagi	
ʻ
faoliyat bilan shug ullanishlari mumkin emas.	
ʻ
O zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputati va	
ʻ
Senati  a zosi  daxlsizlik  huquqidan  foydalanadilar.  Ular  tegishincha  Qonunchilik
ʼ
palatasi  yoki  Senatning  roziligisiz  jinoiy  javobgarlikka  tortilishi,  ushlab  turilishi, 6qamoqqa  olinishi  yoki  sud  tartibida  beriladigan  ma muriy  jazo  choralarigaʼ
tortilishi mumkin emas”, O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 104-modda. 6
2.2. O zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qo mitalari	
ʻ ʻ
tomonidan O zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik	
ʻ
palatasi qabul qilgan qonunlarni dastlabki tarzda ko rib chiqish	
ʻ
tartibi
O zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Senatining  qo mitalari  tomonidan	
ʻ ʻ
O zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Qonunchilik  palatasi  qabul  qilgan	
ʻ
qonunlarni  dastlabki  tarzda  ko rib  chiqish  tartibi  to g risidagi  Nizom  ―	
ʻ ʻ ʻ
O zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  Senati  to g risida gi  O zbekiston	
ʻ ʻ ʻ ‖ ʻ
Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonuniga, ― O zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi	
ʻ
Senatining  Reglamenti  to g risidagi  O zbekiston  Respublikasi  Qonuniga  hamda	
ʻ ʻ ʻ
O zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Senatining  Reglamentiga  muvofiq  ishlab	
ʻ
chiqilgan.
Qonun Senat Devonida ro yxatga olingan kundan boshlab Senatga	
ʻ  kiritilgan
hisoblanadi.  Qonunni  Senatga  kiritish  chog ida  unga  quyidagi	
ʻ  materiallar  ilova
qilinadi:
 Qonunchilik palatasining qonunni qabul qilish to g risidagi qarori;	
ʻ ʻ
 Qonunchilik palatasi qabul qilgan qonun;
 qonunga uning konsepsiyasi bayon qilingan tushuntirish xati;
 qonunga  qo shimcha  va  o zgartishlar  kiritish  to g risidagi,  shuningdek	
ʻ ʻ ʻ ʻ
qonun  qabul  qilinishi  munosabati  bilan  qonun  hujjatlarini  o z  kuchini	
ʻ
yo qotgan deb topish haqidagi qonun;	
ʻ
 o zgartirilishi,  qo shimcha  kiritilishi,  o z  kuchini  yo qotgan  deb  topilishi
ʻ ʻ ʻ ʻ
yoki qabul qilinishi kerak bo lgan qonunosti hujjatlarining ro yxati;	
ʻ ʻ
 moddiy  xarajatlarni  talab  qiluvchi  qonunlar  uchun  moliyaviyiqtisodiy
asoslash;
6
1
 O‘zbekiston  Respublikasi   Konstitutsiyasi.   —  Yangi  tahrir,  2023-yil  1-may  kuni  e’lon  qilingan
elektron manba. 6 davlat  daromadlarini  qisqartirishni  yoki  davlat  xarajatlarini  ko paytirishniʻ
nazarda  tutadigan  qonunlar,  shuningdek  O zbekiston  Respublikasi  Davlat	
ʻ
byudjetining moddalarini o zgartirishni nazarda tutadigan qonunlar bo yicha	
ʻ ʻ
O zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xulosasi;	
ʻ
 qonunchilik tashabbusi  huquqiga ega  bo lgan subyekt  qonun loyihasi  bilan	
ʻ
birga Qonunchilik palatasiga taqdim etgan materiallar.
Senat  Raisi  Senat  muhokamasiga  kiritiladigan  masalalarni  tayyorlashga
umumiy  rahbarlikni  amalga  oshiradi,  Senat  qo mitalarining  qonunlarni  dastlabki
ʻ
tarzda  ko rib  chiqish  yuzasidan  faoliyatini  muvofiqlashtiradi,  Senat  va  uning	
ʻ
Kengashi  qarorlarini  imzolaydi,  Senat  ma qullagan  qonunlarni  imzolash  uchun	
ʼ
O zbekiston  Respublikasi  Prezidentiga  yuboradi,  qonun  hujjatlariga  muvofiq	
ʻ
boshqa vakolatlarini amalga oshiradi.
Senat  Raisining  o rinbosari  Senat  Raisining  topshirig iga  muvofiq  Senat	
ʻ ʻ
qo mitalari  qonunlarni  dastlabki  tarzda  ko rib  chiqish  muddatlariga  rioya	
ʻ ʻ
etishlarini nazorat qiladi, qonunlarni Senat qo mitalari tomonidan dastlabki tarzda	
ʻ
ko rib  chiqish  natijalari  haqidagi  axborotni  umumlashtiradi,  qonunlar  yuzasidan	
ʻ
Senat  qarorlarining  loyihalariga  viza  qo yadi,  Senat  qo mitalari  va  Senat	
ʻ ʻ
Devonining  faoliyatini  muvofiqlashtiradi  hamda  qonun  hujjatlariga  muvofiq
boshqa vakolatlarini amalga oshiradi.
Senat Kengashi Senat qo mitalarining ishini, Senat majlislarining kun tartibi	
ʻ
yuzasidan  takliflar  tayyorlashni  muvofiqlashtiradi,  qonunlar  Senat  qo mitalari	
ʻ
tomonidan  dastlabki  tarzda  ko rib  chiqilishini  tashkil  etadi  va  qonun  hujjatlariga	
ʻ
muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Mas ul qo mita raisi:	
ʼ ʻ
1) Qonunchilik palatasi tomonidan kiritilgan qonunlarni ko rib chiqish	
ʻ
bilan  bog liq  zarur  materiallarni  tayyorlashni  tashkil  etadi,  qo mita  majlislarini	
ʻ ʻ
chaqiradi va ularda raislik qiladi;
2)  qo mita  a zolariga  topshiriqlar  beradi,  ularga  Qonunchilik  palatasi	
ʻ ʼ
tomonidan  kiritilgan  qonunlarni  ko rib  chiqish  bilan  bog liq  materiallar  va	
ʻ ʻ
hujjatlarni yuboradi; 63)  Qonunchilik  palatasi  tomonidan  kiritilgan  qonunlarni  ko rib  chiqishʻ
bo yicha ishchi guruh ishida qatnashish uchun qo mita a zolarini belgilaydi;	
ʻ ʻ ʼ
4)  qo mita  ishida  qatnashish  uchun  davlat  organlari,  nodavlat  notijorat	
ʻ
tashkilotlar, ilmiy muassasalarning vakillari, mutaxassislar va olimlar, jamoatchilik
va  xo jalik  yurituvchi  subyektlar  vakillari,  shuningdek  matbuot  organlari,	
ʻ
televideniye va radio vakillarini taklif etadi;
5) Senat, uning Kengashi majlislarida, davlat organlari va nodavlat  notijorat
tashkilotlar bilan munosabatlarda qo mitaning vakili bo ladi;	
ʻ ʻ
6)  Senat,  Kengash  hamda  Senat  Raisiga  Qonunchilik  palatasi  tomonidan
kiritilgan qonunlarni ko rib chiqish bilan bog liq topshiriqlarning bajarilishi haqida	
ʻ ʻ
axborot beradi;
7) qo mita a zolariga qo mita tavsiyalarini ko rib chiqish haqida axborot	
ʻ ʼ ʻ ʻ
beradi;
8) qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Kelishuv  komissiyasi  tuzish  haqidagi  taklif  qonunning  ayrim  normalari
yuzasidan kelishmovchiliklar paydo bo lgan taqdirda, shu jumladan:	
ʻ
a)  qonun  matnida  atamashunoslik  va  stilistik  yo nalishdagi  noaniqliklar	
ʻ
bo lganida;	
ʻ
b)  qonunni  texnik  jihatdan  rasmiylashtirish  bilan  bog liq  masalalar  mavjud	
ʻ
bo lganda;	
ʻ
v) qonun taqdim etilgan asosga nomuvofiq bo lsa;	
ʻ
g) qonunchilik texnikasi qoidalari buzilgan bo lsa;
ʻ
d) qonun normalari o rtasida qarama-qarshiliklar kelib chiqqan taqdirda;	
ʻ
e )  qonun  normalari  bilan  amaldagi  qonun  hujjatlari  o rtasida	
ʻ
qaramaqarshiliklar bo lganida;	
ʻ
j) qonunning bitta yoki bir nechta normasi rad etilganida;
z) boshqa asoslar mavjud bo lganida kiritiladi.	
ʻ 6Agar  qo mitaning  fikricha,  vujudga  kelgan  kelishmovchiliklar  bo yicha  birʻ ʻ
fikrga  kelish  mumkin  bo lmasa  yoki  qonunni  konseptual  darajada  to la  qayta	
ʻ ʻ
ishlab  chiqish  talab  qilinsa,  kelishuv  komissiyasini  tuzmasdan  qonunni  rad  etish
haqida  taklif  kiritiladi.  Kelishuv  komissiyasining  ish  tartibi  O zbekiston	
ʻ
Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining 2005-yil 8-noyabrdagi 152–I-
sonli  Qarori  va  O zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Senatining  2005-yil  3-	
ʻ
dekabrdagi  112–I-sonli  Qarori  bilan  tasdiqlangan  O zbekiston  Respublikasi  Oliy	
ʻ
Majlisi  palatalarining  kelishuv  komissiyasini  tuzish  va  uning  faoliyatini  tashkil
etish tartibiga muvofiq belgilanadi.
O zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  Qonunchilik  palatasi  qonun	
ʻ
loyihalarini  tayyorlash  ishini  olib  borish,  Qonunchilik  palatasi  muhokamasiga
kiritiladigan masalalarni dastlabki tarzda ko rib chiqish va tayyorlash, O zbekiston	
ʻ ʻ
Respublikasi  qonunlari  hamda  Qonunchilik  palatasi  tomonidan  qabul  qilinadigan
qarorlarning  ijrosini  nazorat  qilish  uchun  o z  vakolatlari  muddatiga  Qonunchilik
ʻ
palatasi deputatlari orasidan qo mitalarni saylaydi.	
ʻ
O zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  Senati  Senat  muhokamasiga	
ʻ
kiritiladigan masalalarni dastlabki tarzda ko rib chiqish va tayyorlash, O zbekiston	
ʻ ʻ
Respublikasi  qonunlari  hamda  Senat  tomonidan  qabul  qilinadigan  qarorlarning
ijrosini  nazorat  qilish  uchun  o z  vakolatlari  muddatiga  senatorlar  orasidan	
ʻ
qo mitalarni saylaydi.	
ʻ
O zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  Qonunchilik  palatasi  va  Senati,	
ʻ
zarurat bo lgan taqdirda, muayyan vazifalarni bajarish uchun deputatlar, senatorlar	
ʻ
orasidan komissiyalar tuzadi. 6Xulosa
Jamiyat  taraqqiyotining  hozirgi  bosqichida  bosib  o’tilgan  yo’limiz  va
mamlakatimiz  hayotida  yuz  bergan  chuqur  o’zgarishlar  isbotlashga  olinadigan
bo’lsa,  barcha  islohot  va  yangilanishlar  zamirida  mukammal  o’ylab  chiqilgan
qonun-qoidalar, Qonunchilik palatasi tomonidan ishlab chiqilgan qoidalar yotadi. 
Zero, Yangilangan QOmusimizning 103-moddasida belgilab qo’yilganidek,
“Mamlakatning xavfsizligi, barqaror rivojlanishi asoslariga salbiy ta sir ko rsatishiʼ ʻ
mumkin bo lgan, inson huquqlari va erkinliklariga, jamiyat va davlat manfaatlariga	
ʻ
tahdid  soladigan  faktlar  va  voqealarni  o rganish  maqsadida  O zbekiston	
ʻ ʻ
Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo shma qarori bilan	
ʻ
parlament tekshiruvi o tkazilishi mumkin.	
ʻ
Parlament  tekshiruvini  o tkazish  uchun  O zbekiston  Respublikasi  Oliy	
ʻ ʻ
Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a zolari orasidan tenglik asosida	
ʼ
maxsus komissiya tuzilib, u o z faoliyatini qonunga muvofiq amalga oshiradi.”	
ʻ 7
Qonun  yuzasidan  tayyorlangan  va  mas ul  qo mita  raisi,  Senat  Devonining	
ʼ ʻ
Rahbari,  Yuridik  bo lim  mudiri,  Matbuot  va  tarjima  bo limi  mudirining  vizasi	
ʻ ʻ
qo yilgan  Senat  qarorining  loyihasi  Senat  Raisining  o rinbosariga  topshiriladi.	
ʻ ʻ
Agar  qonun  O zbekiston  Respublikasining  xalqaro  shartnomalarini  ratifikatsiya	
ʻ
yoki  denonsatsiya  qilish  haqida  bo lsa,  qonun  yuzasidan  Senat  qarorining	
ʻ
loyihasiga  Xalqaro  aloqalar  bo limi  mudiri  viza  qo yadi.  Senat  Raisining	
ʻ ʻ
o rinbosari  tomonidan  viza  qo yilgan  Senat  qarorining	
ʻ ʻ  loyihasi  mas ul  qo mitaga	ʼ ʻ
qaytariladi.
Qonun  yuzasidan  belgilangan  tartibda  viza  qo yilgan  Senat  qarorining	
ʻ
loyihasi  va  mas ul  qo mita  xulosasining  loyihasi  qo mita  raisi  tomonidan  Senat	
ʼ ʻ ʻ
Devonining Rahbariga topshiriladi.
7
 O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Yangi tahrir, 2023-yil 1-may kuni e’lon qilingan elektron
manba. 6Senatning  har  bir  a zosiga  taqdim  etiladigan  hujjatlar  to plamiga  qonunʼ ʻ
bo yicha  Senat  qarorining  loyihasi,  mas ul  qo mita  xulosasi,  qonun  matni  va	
ʻ ʼ ʻ
Qonunchilik palatasidan qonun bilan birga kelib tushgan boshqa hujjatlar kiradi.
Qonun  yuzasidan  Senat  qarori  loyihasining,  mas ul  qo mita  xulosasining,	
ʼ ʻ
qonun  matnining  nusxalari  va  Qonunchilik  palatasidan  qonun  bilan  birga  kelib
tushgan  boshqa  hujjatlar  Umumiy  bo lim  xodimlari  tomonidan  ko paytiriladi	
ʻ ʻ
hamda Nazorat-axborot bo limiga beriladi.	
ʻ
Mas ul qo mita tomonidan qonun yuzasidan Senat qarorining loyihasi bilan	
ʼ ʻ
bir vaqtda ushbu qarorni tarqatish varag i tayyorlanib, u mas ul qo mitaning raisi	
ʻ ʼ ʻ
tomonidan imzolanadi hamda Senat Devonining Rahbari bilan kelishiladi. 6Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
I. Rahbariy adabiyotlar
1. Mirziyoyev  Sh.  M.  Erkin  va  farovon,  demokratik  o’zbekiston  davlatini
birgalikda  barpo  etamiz.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  lavozimiga
kirishish  tantanali  marosimiga  bag’ishlangan  Oliy  Majlis  palatalarining
qo’shma majlisidagi nutqi. – Toshkent: O’zbekiston, 2016. - 56 b.
2. Mirziyoyev,  Sh.  M.  Buyuk  kelajagimizni  mard  va  olijanob  xalqimiz  bilan
birga quramiz... – Toshkent: “O’zbekiston”, 2017. – 488 b.
3. Mirziyoyev, Sh. M. Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib,
yangi bosqichga ko’taramiz. – Toshkent: O’zbekiston, 2017. -592 b.
4. Mirziyoyev,  Sh.  M.  Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy
javobgarlik  –  har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo’lishi  kerak.
2017 yil 14 yanvar G’. – Toshkent: O’zbekiston, 2017. – 104 b.
5. Mirziyoyev,  Sh.  M.  Qonun ustuvorligi  va inson  manfaatlarini  ta’minlash  –
yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi
V. Internet saytlari.
1. www.ziyonet.uz. O’zbekiston Respublikasi elektron kutubxonasi
2. www. uza. uz. O’zbekiston milliy matbuot agentligi.
3. www.gov.uz. O’zbekiston Respublikasi hukumat portali
4. www.norma.uz. “NORMA” Axborot huquqiy tizimi. 
5. www.lex.uz 
6. www.kun.uz