Uzluksiz ishlovchi gaz lazerlarini o’rganish

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
FIZIKA -  MATEMATIKA  FAKULTETI
FIZIKA KAFEDRASI
5140200-fizika yо‘nalishi 2-kurs  016 -4 4 guruh talabasi
 
Optika fanidan
Uzluksiz ishlovchi gaz laze r larini o’rganish
mavzusida yozgan
KURS ISHI
     
    Topshirdi: 
   Rahbar: ________   _______________
  (Imzo) (FIO)
                        Qabul qildi:_______________________
1 Uzluksiz ishlovchi gaz lazer lar ini o’rgan ish
Reja
Kirish……………………… …………. ……………………………………….. 
1. Optik kvant generatori . …………………………….……………….. ...……..
2. Uzluksiz ishlovchi gaz lazerining tuzilishi…… …………….. ……............…..
3. Gaz lazerining amalda ishlatilishi.............…… ……………. ……..............….
Xulosa ………………………………..………… ……………. ………………….
Adabiyotlar……………………………… ………… …………………………
2 Kirish
XX asrning 60 yillari boshida boshqa tipdagi yorug’lik manbalari yaratilgan
bo’lib,  ular  optik kvant  generatorlari  (OKG)  yoki  lazerlar  deb ataladi.  Kogerent
bo’lmagan manbalardagiga qarama-qarshi ravishda kvant generatorning bir-biridan
mikroskopik  masofalarda  bo’lgan  qismlaridan  chiqayotgan  elektromagnitik
to’lqinlar  o’zaro  kogerent  bo’ladi.  Bu  jihatdan  kvant  generatorlari  kogerent  radio
to’lqinlari manbalariga o’xshash bo’ladi.
Lazerlarning   yaratilish  tarixi  optika,  termodinamika,  radiofizika
fanlarining  rivojlanish  natijasidir.  Biz  bilamizki,  lazer  uchta  asosiy  g‘oyaga
asoslanib yaratilgan.
1-g‘oya. Majburiy nurlanish (Eynshten, optika)
2-g‘oy a .  Notermodinamik  muvozanatdagi  holat  tushunchasi  (Fabrikant,
termodinamika)
3-g‘oy a . Musbat teskari bog‘lanishli sistema ( Bu radiofizikaga tegishli)
Lazerlarni  yaxshi  о‘rganish   ijtimoiy  hayotimizda  juda  foydalidir,  chunki
hozirgi  kunda   ishlab  chiqarishning   barcha  sohalarida  yengil  va  og‘ir   sanoatda,
geologiyada  xullas  barcha  sohalarda   lazerlar  keng  ishlatiladi.  Buni  biz  lazerli
texnologiya mavzusida kо‘rib о‘tishimiz mumkin. 
Mavzuning  dolzarbligi:   Geliy-Neon  lazerlarining  tuzilishi  va  ishlash
prinsipini  ва uning fan taraqqiyotida tutgan o’rnini o’rganish dolzarbdir.
M aqsad  va  vazifalari :   Lazerlarining  о‘ziga  xos  xususiyatlari,  ularning
yuzaga  kelishi,  turlari,  ishlash  prinsipini  va  ularni  qo’llanilishi  haqidagi
ma’lumotlarga ega bo’lish kurs ishining maqsadi hisoblanadi.
Vazifalari quyidagilar:
 Optik kvant generatorlarini ishlash prinsipini o’rganish;
 Uzluksiz ishlovchi gaz lazerining tuzilishi ni o’rganish;
 Gaz lazerining amalda ishlatilishi ni o’rganish;
I lmiy  va  amaliy  ahamiyati:   Spektrning  optik  qismida  ishlatiladigan
yorug‘lik manbalarining nurlanishi kogerent bo‘lmaydi, masalan, manbaning butun
nurlanishi  uning  atomlari,  molekulalari,  ionlari,  erkin  elektronlari  kabi
3 mikroskopik elementlari chiqarayotgan va o‘zaro kogerent bo‘lmagan oqimlardan
tashkil  topgan  bo‘ladi.  Gaz  razryadining  yorug‘lanishi,  su’niy  va  tabiiy
manbalarning issiqlik nurlanishi, turli usulda uyg‘otilgan lyuminessensiya kogerent
bo‘lmagan nurlanishga misol bo‘la oladi. 
Lazerlarning  yaratilishi  insoniyat  ilmiy-texnik  taraqqiyotining  ulkan
yutuqlaridan biri desa bo’ladi. Lazerlar yaratilishining boshlanishi 1916 yilga borib
taqaladi.  Usha  yili  buyuk  fizik  olim  A.Eynshteyn  birinchi  bo’lib,  majburiy
nurlanish  tushunchasini  kiritdi  va  nazariy  yo’l  bilan  majburiy  nurlanish  uni
majburlovchi nurlanishga kogerentligini (mosligini) ko’rsatadi. 1930 yilda P.Dirak
o’zi  tomonidan  yaratilgan  nurlanishning  kvantomexanik  nazariyasi  asosida
majburiy  nurlanish  va  uning  kogerentlik  xususiyatlarini  chuqurroq  va  aniqroq
tahlil qilib, tushuntirib berdi.
Bundan  ham  quvvatliroq  lazer  texnikasi  rivojlanishi  bilan  lazer  nurlanish
energiyasi  an’anaviy  energiya  turlari  (elektr  tok  energiyasi,  mexanik  energiya,
ximiya  jarayonlar  energiyasi)  bilan  bir  qatorda  xalq  xo’jaligida  borgan  sari  keng
qo’llanilmoqda.
4 1. Optik kvant generator lar i
19 60-yillarning boshida boshqa tipdagi yorug‘lik manbalari yaratilgan bo‘lib,
ular  optik  kvant  generatorlari  yoki  lazerlar  deb  ataldi.  Kogerent  bo‘lmagan
manbalardagiga  qarama-qarshi  ravishda  kvant  generatorning  bir-biridan
makroskopik  masofalarda  bo‘lgan  qismlaridan  chiqayotgan  elektromagnitik
to‘lqinlar  o‘zaro  ko gerent  bo‘ladi.  Bu  jihatdan  kvant  generatorlari  kogerent  radio
to‘lqinlari manbalariga o‘xshash bo‘ladi.
Lazer texnologiyasi jarayonlarini shartli ravishda ikki turga bo’lish mumkin.
Ularni  birinchisida  lazer  nurini  o’ta  aniq  fokuslash  va  impulsli  rejimda  ham,
uzluksiz  rejimda  ham  energiyani  aniq  dozalash  imkoniyatidan  foydalaniladi.
Bunday texnologik jarayonlarda o’rtacha quvvati uncha yuqori bo’lmagan lazerlar:
impuls-davriy ishlaydigan gaz lazerlari, neodim kirishmali itiriy-alyuminiy granat
kristallaridagi  lazerlar  qo’llaniladi.  Keyingi  lazerlar  yordamida  soatsozlik  sanoati
uchun yoqut va olmos toshlarda mayda (diametri 1-10 mkm va chuqurligi 10-100
mkm  gacha)  teshiklar  parmalash  texnologiyasi  va  ingichka  sim  tortish  uchun
filerlar  texnologiyasi  ishlab  chiqilgan.  Kichik  quvvatli  impuls  lazerlar
qo’llanadigan  asosiy  soha  mikroelektronika  va  elektrovakuum  sanoatida  mitti
detallarni kesish va payvandlash, mitti detallarga markalar tushirish bilan bog’liq;
poligrafiya  sanoati  ehtiyojlari  uchun  raqamlar,  harflar,  tasvirlar  avtomatik  tarzda
kuydirib tayyorlanadi [2]
Keyingi  yillarda  mikroelektronikaning  eng  muhim  sohalaridan  biri-
fotolitografiyada  oddiy  yorug’lik  manbai  o’rniga  lazerlardan  foydalanilmoqda.
Ma’lumki,  fotolitografiya  usulini  qo’llamay  turib,  o’ta  mitti  bosma  platalar,
integral  sxemalar  va  mikroelektron  texnikaning  boshqa  elementlarini  tayyorlab
bo’lmaydi. 
Submikron  litografiyadagi  keyingi  taraqqiyot  ekspozitsiyalovchi  yorug’lik
manbai  sifatida  lazer  nuri  vujudga  keltiradigan  plazmadan  tarqaladigan  yumshoq
rentgen  nurlanishidan  foydalanish  bilan  bog’liq.  Bu  holda  rentgen  nurlanishining
to’lqin  uzunligi  (0,01-0,001mkm)  bilan  belgilanadigan  ajratish  chegarasi  juda
ulkan bo’ladi.
5 Lazer teхnologiyasining ikkinchi turi o’rtacha quvvati katta: 1 kVt gacha va
undan  yuqori  bo’lgan  lazerlardan  foydalanishga  asoslangan.  Yuqori  quvvatli
lazerlardan  kuchli  texnologik  jarayonlar:  qalin  po’lat  listlarni  qirqish  va
payvandlash, sirtqi toblash, yirik gabaritli detallarga metallni eritib yopishtirish va
legirlash  (metallarni  maxsus  material,  xrom,  nikel  va  boshqalar  bilan  qoplash),
binolar  sirtini  tozalash,  marmar,  granitni  kesish,  gazlama,  teri  va  boshqa
materiallarni  bichishda  foydalaniladi.  Metallarni  lazer  bilan  payvandlashda  chok
juda  sifatli  chiqadi,  elektron-nurli  payvandda  ishlatiladigan  vakuum  kameralarga
ehtiyoj qolmaydi, bu esa konveyyerli ishlab chiqarishda juda muhimdir. 
Qudratli  lazer  texnologiyasi  mashinasozlikda,  avtomobil  sanoatida,  qurilish
materiallari sanoatda qo’llaniladi. U materiallarga ishlov berish sifatini oshiribgina
qolmay,  ishlab  chiqarish  jarayonlarining  texnik-iqtisodiy  ko’rsatkichlarini  ham
yaxshilaydi. Masalan, 14 mkm qalinlikdagi po’lat listlarni lazer bilan payvandlash
tezligi 100 m/soat ga yetadi; bunda 10 kVt/soat elektr energiya sarflanadi.
Bundan  ham  quvvatliroq  lazer  texnikasi  rivojlanishi  bilan  lazer  nurlanish
energiyasi  an’anaviy  energiya  turlari  (elektr  tok  energiyasi,  mexanik  energiya,
ximiya  jarayonlar  energiyasi)  bilan  bir  qatorda  xalq  xo’jaligida  borgan  sari  keng
qo’llanilmoqda.
Muhit atomlarining qandaydir ikki holati energiyalarining E
m -E
n  ayirmasiga
mos  bo’lgan  chastotali  yassi  to’lqin  shu  muhitda  tarqalayotgan  bo’lsin.
Nurlanishning  oqimi  Buger  qonuniga  muvofiq  o’zgaradi,  bunda  yutish
koeffitsiyenti (1) munosabat bilan aniqlanadi: 
    (1 .1 )
bu y erda 		mnа
 - Eynshteyn koeffitsiyenti, g
m , g
n - va N
m , N
n  lar - m,n holatlarning
statistik og’irliklari va balandliklari. (1)  dagi  N
n /g
n  va  N
m /g
m  hadlar  mos  n→m  va
m	
 n  o’tishlarning  ulushlarini  ko’rsatib,  bu  o’tishlarda  fotonlar  yutiladi  va
induksiyalangan ravishda chiqariladi. 
Muhitning hajm birligida yutilgan quvvatni quyidagicha ifodalash mumkin: 
6 								,										d	сu	d	d	q	a	a	a		        ( 1. 2)
bu yerda u(	
 ) va I(	 )
  energiyaning va oqimning spektral zichliklari (1 sm 3
 да).
Agar  nurlanish  tarqalayotgan  muhit  termodinamik  muvozanatda  bo’lsa,
Bolsman prinsipiga muvofiq N
m /g
m <N
n /g
n  bo’ladi va demak,  
a (  >0)
 bo’ladi. Bu
hol nurlanishning yutilishiga mos keladi. Agar biror usul yordamida N
m /g
m >N
n /g
n
bo’ladigan  sharoitlarni  amalga  oshirsak,  
a (  )  koeffitsiyent  o’z  ishorasini
o’zgartirib manfiy kattalik bo’lib qoladi. Bu holda muhitda tarqalayotgan energiya
oqimining  zichligi  termodinamik  muvozanat  holidagi  kabi  kamaymasdan,  balki
ortib  boradi.  Boshqacha  aytganda,  induksiyalangan  nurlanish  natijasida  yorug’lik
oqimiga  qo’shilgan  fotonlarning  soni  oqimdan  teskari  ( n→m )  o’tishlarda
atomlarning uygonish uchun olingan fotonlarning sonidan katta bo’ladi. 
Atomlar  konsentratsiyalarining  N
m /g
m >N
n /g
n  tengsizlikka  mos  bo’lgan
munosabati m, n energetik sathlarning invers bandligi deyiladi. Energetik sathlari
invers bandlikka ega bo’lgan va o’zida tarqalayotgan nurlanishni kuchaytiradigan
muhit  aktiv muhit  deb ataladi. Gaz razryadda sathlarning invers bandligini ba’zi
ximiyaviy  reaksiyalar,  optik  uyg’otish  va  hokazolar  yordamida  hosil  qilish
mumkin.  Majburiy  o’tishlar  natijasida  vujudga  kelgan  elektromagnitik  to’lqinlar
bu  o’tishlarga  sababchi  bo’lgan  to’lqin  bilan  kogerent  bo’ladi.  Xususan,  atomlar
bilan  o’zaro  ta’sirlashuvi  maydon  yassi  monoxromatik  to’lqin  bo’lsa,  u  holda
majburiy ravishda chiqarilgan fotonlar ham shunday chastota, qutblanish, faza va
tarqalish  yo’nalishiga  ega  bo’lgan  yassi  monoxromatik  to’lqinni  tashkil  qiladi.
Majburiy  chiqarish  (yutish  kabi)  natijasida  faqat  tushayotgan  to’lqinning
amplitudasi o’zgaradi[ 3,4]
Yuqorida  aytilganlarni  majburiy  chiqarish  nurlanishni  uning  boshqa
xarakteristikalarini  o’zgartirmay  kuchaytiradi,  majburiy  yutish  esa  susaytiradi
degan  fikrning  boshqacha  shaklda  aytilgani  deb  hisoblash  mumkin.  Lekin  optik
kvant  generatorlari  nurlanishning  xususiyatlarini  tushunish  uchun  tushayotgan
to’lqin  bilan  majburiy  o’tishlar  natijasida  chiqarilayotgan  «ikkilamchi»
to’lqinlarning  kogerentligi  to’g’risidagi  tasavvurlarga  asoslansak  manbadan
7 ma’lum  bir  yo’nalishda  tarqaluvchi  quvvatli  nurlanish  olish  uchun  zarur  bo’lgan
fazoviy  sinfazlik  shartini  majburiy  chiqarish  jarayonida  amalga  oshirish
mumkinligi  ko’rinadi.  Haqiqatdan  ham,  fazoning  har  xil  nuqtalarida  joylashgan
atomlar  chiqarayotgan  to’lqinlarning  boshlang’ich  fazalari  mos  yo’l  farqini
kompensatsiyalaydigan  bo’lsa,  bunday  to’lqinlar  kuzatish  nuqtasida  sinfazali
ravishda qo’shiladi.
Yuqorida  muhokama  qilingan  va  majburiy  o’tishlar  bilan  bog’langan
kogerent  nur  chiqarishdan  tashqari,  muhit  atomlari  spontan  o’tishlarda  ham
qatnashib,  natijada  bir-biri  bilan  hamda  tashqi  maydon  bilan  kogerent  bo’lmagan
to’lqinlar chiqarilishini yoddan chiqarmaslik kerak. Shunday qilib, aktiv muhitning
nurlanishi  har  doim  kogerent  va  kogerent  bo’lmagan  qismlarning  aralashmasidan
iborat  bo’lib,  ular  o’rtasidagi  munosabat,  xususan,  tashqi  maydonning
intensivligiga  bog’liq  bo’ladi.  Oxirgi  holni  tushuntirish  oson,  chunki  majburiy
chiqarish jarayonida qatnashgan atomlar uyg’onish energiyasidan mahrum bo’ladi
va demak, spontan ravishda nurlantira olmaydi. Yuqoridagini batafsil analiz qilish
majburiy  o’tishlar  ta’sirida  kogerent  bo’lmagan  spontan  nurlanishning  to’liq
intensivligigina emas, balki uning spektral tarkibi ham o’zgarishini ko’rsatadi. 
8 2. Uzluksiz ishlovchi gaz lazerining tuzilishi
Nurlanishning  kogerentligi  optik  kvant  generatorlarining  qariyib  hamma
xususiyatlarida  ko’rinadi.  Nurlanishning  to’la  energiyasi  bundan  istisno  bo’ladi,
chunki bu energiya kogerent bo’lmagan manbalardagi kabi dastavval uzatilayotgan
energiyaga  bog’liq  bo’ladi.  Lazerlarning  nurlanishi  kogerentligi  bilan  bog’langan
ajoyib  xususiyati  shundan  iboratki,  energiya  vaqt  davomida,  spektrda,  fazoda
tarqalish yo’nalishlari bo’yicha konsentratsiyalanadi. Ba’zi kvant generatorlarining
nurlanishi  yuqori  darajada  monoxromatik  bo’ladi.  Boshqa  lazerlar  davom  etish
vaqti 10 -12
 s ga teng bo’lgan juda qisqa impulslar chiqaradi, shuning uchun bunday
nurlanishning oniy quvvati juda katta bo’lishi mumkin. 
Lazerlarning  yaratilishi  insoniyat  ilmiy-texnik  taraqqiyotining  ulkan
yutuqlaridan biri desa bo’ladi. Lazerlar yaratilishining boshlanishi 1916 yilga borib
taqaladi.  Usha  yili  buyuk  fizik  olim  A.Eynshteyn  birinchi  bo’lib,  majburiy
nurlanish  tushunchasini  kiritdi  va  nazariy  yo’l  bilan  majburiy  nurlanish  uni
majburlovchi nurlanishga kogerentligini (mosligini) ko’rsatadi. 1930 yilda P.Dirak
o’zi  tomonidan  yaratilgan  nurlanishning  kvantomexanik  nazariyasi  asosida
majburiy  nurlanish  va  uning  kogerentlik  xususiyatlarini  chuqurroq  va  aniqroq
tahlil qilib, tushuntirib berdi. Lekin bu lazerning yaratilishi uchun yetarli emas edi.
1930  yildan  boshlab  optik  spektroskopiya  sohasida  ko’plab  ilmiy-tadqiqot  ishlari
boshlanib  ketdi.  Bu  izlanishlar  natijasida  atomlar,  molekulalar,  ionlarning
energetik  sathlari  haqida  ko’plab  ma’lumotlar  olindi  va  keyinchalik  turli
lazerlarning  yaratilishida  ishlatildi.  Bu  ishlarga  S.E.Frish  va  V.A.Fabrikant  kabi
Rossiya olimlari ham o’z hissalarini qo’shishdi [5].
 1939  yilda  V.A.Fabrikant  birinchi  bo’lib,  yorug’lik  nurining  majburiy
nurlanish hisobiga kuchayishining imkoniyati borligini aytdi. 1951 yilning yozida,
u o’zining xodimlari bilan majburiy nurlanish yordamida elektromagnit nurlanishni
(ultrabinafsha,  ko’rinuvchi,  infraqizil  va  radioto’lqinlar  sohasida)  kuchaytirish
uslubi  uchun  avtorlik  guvoxnomasini  olishga  taklif  berishgan.  Bu  takliflarida
lazerlarning  faol  muhitini  yaratishning  asosiy  g’oyalari  bayon  etilgan  edi.  Lekin
optik kuchaytirish g’oyalaridan tashqari, uni amalda bajarish va nihoyat kogerent
9 nurlarning  hosil  qilish  uchun  o’ziga  xos  teskari  bog’lanishli  optik  rezonator
bo’lishi  kerak  edi.  Usha  yillarda  fanning  optika  bo’limida  optik  soha  uchun
rezonatorlar o’ylab topilmagan edi. 
Kvant  elektronikasi  yoki  lazerlar  fizikasining  rivojlanishida  radiofizikanig
bo’limi bo’lgan radiospektroskopiya muhim omil bo’ldi. Uning keskin rivojlanishi
1940  yillardan  boshlanib,  ilmiy  izlanishlar  yo’nalishi  atom  va  molekula
spektroskopiyasidan  tashqari  vaqt  va  chastotaning,  ya’ni  o’ta  yuqori  chastota
(O’YUCH)  standartlarini  yaratilishga  bag’ishlangan  edi.  Bu  ilmiy  izlanishlar
natijasida  1950  yillarning  boshlarida  bir-birlaridan  mustaqil  ravishda  N.G.Basov,
A.M.Proxorov  (FIAN,  Rossiya)  va  Ch.Tauns  (AQSH,  Kolumbiya  universiteti)
tomonidan  majburiy  nurlanish  g’oyalaridan  amalda  foydalanib,  ammiak
molekulasida ishlovchi molekulyar kuchaytirgich va generator (Mazer) yaratildi .
Mazer  (Maser  -  microwave  amplification  by  stimulated  emission  of
radiation )  -  ingliz  so’zlaridagi  bosh  harflardan  tashkil  topgan  va  mazmuni
mikroto’lqinni majburiy nurlanish hisobiga kuchaytirishdir. Shu ishlari uchun ular
1964 yili Nobel mukofotining sovrindori bo’lishdi. 
Kvant  elektronikasining  rivojlanishi  elektromagnit  to’lqinning  yangi,
infraqizil va ko’zga ko’rinuvchi sohalarida kogerent nurlanish olishga yo’naltirildi.
Dunyoning  ko’p  ilmiy  laboatoriyalarida  lazerlar  yaratish  ustida  ish  boshlab
yuborildi.  Bu  ishlarning  rivojlanishida  A.M.  Proxorovning  kvant  qurilmalarida
ochiq optik rezanotor sifatida Fabri-Pero ( etaloni) interferometrini qo’llash g’oyasi
hal qiluvchi omil bo’ldi. 
Birinchi  gazli  lazer  ( Laser  –  light  amplification  by  stimulated  emission  of
radiation  –  ya’ni  yorug’likni  majburiy  nurlanish  hisobiga  kuchaytirish
demakdir) 1961 yilda neon va geliy aralashmasida yaratildi. Uzluksiz ish holatida
infraqizil sohada to’lqin uzunligi 1,15 mkm bo’lgan kogerent nurlanish berdi. 1962
yilda  geliy-neon  lazerlarida  ko’zga  ko’rinadigan  sohada,  0,63  mkm  to’lqin
uzunlikli,  qizil  rangli  kogerent  nurlanish  hosil  qilindi.  Shundan  beri  geliy–neon
lazeri takominllashib kelmoqda. 
10 Lazer  nurlanishinig  monoxramatikligi  deb,  lazerning  tor  to’lqin  uzunliklar
yoki  chastotalar  oralig’ida   nurlanish  berish  qobiliyatiga   aytiladi  va  u   
kattalik bilan aniqlanadi. Lavzerninig nurlanish spektrining eni avvalombor lazer
nechta  nurlanish  chizig’ida  generatsiya  berish   bilan  aniqlanadi.  Lazerning
nurlanish   chizig’ida  generatsiya  berish   esa   optik  rezonanis  ichida  joylashgan
faol muhitning kuchaytirish konturining eni  va optik rezonator parametrlari
bilan   belgilanadi  ichida  joylashgan  parametrlari  bilan  belgilanadi  shunig  uchun
faol  muhit  kuchaytirish  konturining  ichida  optik  rezonatorning  chastotalari
joylashgan bo’lishi mumkin. Chastotalarning soni q o’yidagi )1(	
2	R	L	
q	
	

ifoda  bilan  aniqlanishi  mumkin .  Bu  erda  q -  xususiy  chastotalar  soni ,  q   -
nurlanishning  to ’ lqin  uzunligi , L
R - optik  rezonator  uzunligi .
Xususiy  chastotalar  orasidagi  masofa  esa
        	
R	R	L	c	2/		       
ifoda  orqali  aniqlanadi .
Demak ,   faol  muhitning  kuchaytirish  )(
0 RK	

 koeffitsiyenti  chegaraviy
kuchaytirish   К
ch  koeffitsiyentdan  katta  bo ’ lgan  shartlarni  bajariuvchi   optik
rezonatorning  barcha  xususiy  chastotalarda  lazer  generatsiyasi  ro ’ y  beradi .  Agar
yuqoridagi  shart  rezonatorning  faqat  bir  chastotasi  uchun  bajarilsa ,  lazer   yakka
chastotali  nurlanish  beradi .  (1 .b -  rasm ).  Agarda  20	
)	(	K	K R		
  shart  optik
rezonatorning  kuplab   xususiy  chastotalar  uchun  bajarilsa  lazer  bir  vaktning  uzida
ko ’ plab  chastotalarda  nurlanish  beradi .   (1. a  –  rasm  )  Bu  holda  lazer  nurlanish
spektrini  punkti  chiziq   bilan  belgilagan  kontur  tashkil  etadi . Shuning  uchun  faol
muhiti  optik  rezanatorning  aslligi  ( generatsiya  holatidagi  lazerning  aslligi  )  Q
L
bo ’ sh  optik  rezanatorning   Q
R  aslligidan  katta  bo ’ ladi  va  lazer  nu рланиши
spektrning  eni    bo ’ sh  optik  rezanator  spektrining  enidan   ko ’ plab  marta
kichchik  bo ’ ladi .  Chyegaraviy  holda  uzluksiz  generatsiya  holatidagi  lazer
nurlanishning  quvvatiga  ham  bog ’ liq  bo ’ ladi  va  ko ’ yidagi 
11        ( 1
) 
chegara  =	)	(	2	r				1	0/R	hv                 (2.3)
Bu  erda  R
1 -  lazerning  to’la  quvvati.  Misol  tariqasida   С O
2  lazer  nurlanishi
spektrining eni chegaraviy holda qancha qiymatni 
2.1 - rasm .  Kuchaytirish К (  ) chizig ’ ining  ko ’ rinishi  va  lazer  generatsiyasining  ko ’ p  chastotali
( a ) hamda  yakka  chastotali ( b ) spektrlarining  grafigi  olishni  hisoblab  ko ’ rish  mumkin	
,5,0				
 L
R = 100 sm,
R
L = 100 vt,	
7	10	5,1				
GS da
( 1

)
chegara 2  10 -6
GS
Albatta real sharoitda bunday qiymatli spektral kenglikka erishib bo’lmaydi.
Sababi  faol  muhitning  bir  jinsli  ekanligi,  mexanik  va  akustik  ta’sirlar  natijasida
faol  muhitning  o’z  navbatida  optik  rezanatorning  parametrlari   o’zgarishi  hamda
optik elementlarning kamchilliklarining ta’siri bo’ladi. 
Shunday  qilib  yakka  chastotalt  (yuqori  monaxramatik  bo’lgan)  nurlanish
olishi  uchun  kattalik  va  optik  rezanator  uzunligi  kichik  qiymatga  ega  bo’lishi
12 kerak.  Yakka  chastotali   generatsiya   holatida  muhit  kuchaytirish  konturining
eniga  nisbatan  ko’plab  marta  kichik  va  bu  kattalik  optik  rezanator  parametrlari
bilan belgilanadi. Optik rezanatorning asosiy parametrlaridan biri bu uning aslligi ,
ya’ni 
Bu erda  d
 -optik rezanator ichida yig’ilgan energiyaning dissipatsiya vaqti
optik  rezanator  ichida  nurlanishning  bir  ko’zgudan  ikkinchi  ko’zguga  o’tishdagi
(yakka bir tebranishdagi) energiyaning nisbiy yo’qotilishi  )(	
	 
 ni tashkil etadi,
bir  marta  tebranish  uchun  ketgan  vaqt  2 L
R  / s   ga  teng  .  Shuning  uchun
energiyaning dissipatsiya vaqti 
               	
)	(	/	2						c	L RD
                     ( 2. 4)
ifoda bilan aniqlanishi mumkin. Bu erda 	
 - optik rezanator chiqish ko’zgusining
nurlanishini    qaytish  koyeffetsiyenti, 	
  optik  rezanator  ichidagi   energi
yo’qotishlarni belgilovchi koeffitsiyent.
Ushbu  aytilganlardan  kelib  chiqqan  holda  bo ’ sh  optik  rezanator  konturining
enini 
      RR
RR
Dr
Lc
Q	
	

			
	
			
	
 


2 )(
4 )(
/
2 1
0
    ( 2. 5)
ifoda orqali baholanib aniqlansa bo’ladi .
Real lazerlarda optik rezanator ichiga faol – kuchaytiruchi muhit joylashgan
va  optik  rezanatordagi   energiyaning  yo’qotishlari  nurlanish  faol-kuchaytiruvchi
muhitni  har  –  bir  o’tganida  to’ldirib  turiladi.  Shuning  uchun  faol  muhitli  optik
rezanatorning asilligi (generatsiya holatidagi lazerning asilligi) . Q
1 bo’sh  optik
rezanatorning Q
r aslligidan katta buladi va lazer nurlanish spektrining   enidan
ko’plab  marta  kichik  bo’ladi.  Chegaraviy  holda  uzluksiz  generatsiya  holatidagi
lazer nurlanishining quvvatiga ham bog’liq bo’ladi va quyidagi 
13                                 (2.6)
Bu  erda  r
1  –  lazerning  to’la  quvvati  .  Misol  tariqasida  SO
2  lazer  nurlanish
spektrining  eni  chegaraviy  holda  qancha  qiymatni  olishini  hisoblab  ko’rish
mumkin. 
,5,0	
L
r = 100 sm, r
1 = 100 Vt 7
105,1 	
GS 
Albatta  real  sharoitdagi  bunday  qiymatli  spektral  kenglikka  erishib
bo’lmaydi. Sababi faol muhitning bir jinsli emasligi, mexanik va akustik ta’sirlar
natijasida faol muhitning o’z navbatida optik rezanatorning parametrlari o’zgarishi
hamda elementlarning kamchilliklari ta’siri bo’ladi.
Maxsus chora tadbirlar ko’rish natijasida, ya’ni haroratni stabilzatsiya qilish,
mexanik  va  akustik  to’lqinlar  ta’sirida  lazerni   ixota  qilish  elektr  ta’minot
manbaining  parametrlarini  stabilizatsiyalash   natijasida  qisqa  vaqt  ichida  lazer
nurlanish    enining  kengligini  -1  kGS  atrofida  olish  mumkin.  Buning  natijasida
lazer  nurlanishining  monaxramatik  darajasi  10 -9
 
10  -12
   oralig’ida  bo’lishi
mumkin.  Lazer  nurlanishning  monaxramatikligi,  lazerli  kimyoda,  izatroplarni
ajratishda, meditsinada, biologiyada va boshqa hollarda, ya’ni moddalarga selektiv
ta’sir qilishda muhim ahamiyat kasb etadi [6].
Lazer  nurlanishning  qutblanganligi  elektr  maydon  to’lqinda  elektr  maydon
kuchayganlik  vektorining  yo’nalganligini  xarakterlaydi.  Agarda  yorug’lik
dastasining har bir nuqtasida elektr maydon kuchayganligining _ vektor nurlanish
tarqalish  yo’nalishiga  kundalang  tekislikda   bir  to’g’ri  chiziq  bo’ylab  tebransa,
bunday  nurlanishni  chiziqli  yoki  yassi  qutblangan  nurlanish  deyiladi.  Kutblanish
tekisliklari  o’zaro  kundalang,  fazalar  farqi  o’zgarmas  kattalikka  ega  bo’lgan  ikki
chiziqli  qutblangan  nurlanishlarning   yig’indisi  elliptik  qutblangan  nurlanishni
beradi.
Agarda qutblanish   tekisliklari   o’zaro  perpendikulyar  va fazalar  farqi 	
2/
yoki 	
2/	3  ga  teng  bo’lgan  ikkita  chiziqli  qutblangan  nurlanishning  yig’indisi
doiraviy  qutblangan  nurlanishni  hosil  qiladi.  Agarda  yorug’lik  qutblanmagan
14 bo’lsa,  elektromagnit  to’lqinning  elektr  maydon  vektori   uning   tarqalishiga
ko’ndalang tekislikda tasodifiy yo’nalishlarda tebranishi mumkin.
Zarraning  yuqori  energetik  sathdan  quyi  energetik  sathga  spontan  o’tishda
hosil  bo’lgan  yorug’lik  kvantining  qutblanishi  har  qanday   ixtiyoriy  yo’nalishda
bo’lishi  mumkin.  Shu  spontan  yorug’lik  kvanti  ta’sirida  hosil  bo’lgan  majburiy
yorug’lik  kvantining  qutblanishi  ham  uni  majburlovchi  spontan  yorug’lik
kvantining  qutblanishdek  bo’ladi.  Shuning  uchun  chiziqli  qutublangan  yorug’lik
nurlanishni  olish  uchun  lazerning  optik  rezonator  ichiga  elektronmagnit
tebranishlarning  elektr  maydon  kuchlanganlik  vektorini  ma’lum  berilgan
tekislikdagi   tebranishlarini   o’tkazuvchi  optik  element,  ya’ni  qutublantirgich
kiritiladi.  Agarda  optik  rezonator  ichida  chiziqli  qutblantiruvchi  optik  element
bo’lmasa, lazerdan qutblanmagan nurlanish chiqayotgan bo’lsa, u holda nurlanish
yo’liga undan kerakli turdagi qutblanishli nurlanishni hosil qiluvchi maxsus optik
elementlar qo’yilishi mumkin.
  Ko’pincha  amaliyotda  qutblangan  nurlanishni  olish  uchun,  elektromagnit
nurlanishni sindirish ko’rsatkichlari turlicha bo’lgan  ikki muhit chegarasidan  aks
etishidagi  va  o’tishidagi  hodisalardan  foydalaniladi.  Qutblangan  yorug’lik
nurlanishini olishning eng ko’p tarqalgan usullaridan biri, ya’ni yorug’lik to’lqinini
( nurlanishini) gazli va qattiq muhit chegarasidan o’tishida qutblantirish usuli 1-
rasmda   ko’rsatilgan   ikki  muhit  chegarasiga   tushayotgan  yorug’lik   to’lqining
ixtiyoriy ravishda  joylashgan  elektr maydon kuchlanganlik vektorini ikki o’zaro
perpendikulyar   ravishda  joylashgan  tashkil  etuvchilarga  (2.a  -  rasm):  S-tashkil
etuvchi  ( E 
vektor  rasm  tekisligida  perpendikulyar)  va  R  –  tashkil  etuvchi  (E
 -
vektor  rasm  tekisligiga  yotibdi)  larga  ajratish  mumkin.  2.b  –  rasmda  keltirilgan
bog’lanishlardan  ko’rinib  turibdiki,  qutblanish  turlicha  bo’lgan  nurlanishlarning
ikki  muhit  chegarasiga  tushishi  1	

 burchagining   1	
 o’zgarishiga  qarab  aks  etish
koeffitsiyenti turlicha bo’lishi mumkin ekan [7].
15 2 .2 - rasm . Qutblanishning  S  va  P  tashkil  etuvchilari  va  aks  etish  koeffitsiyentining  qutblanish
tashkil  etuvchilarga  bog ’ liq  holda  tushish  burchagiga  bog ’ lanish
2.2  -  rasmdan   ya ’ na  shu  narsa  ko ’ rinib  turibdiki ,  agar  yorug ’ lik  nurlanishi  ikki
muhit  chegarasiga   Bryuster   burchagi b
 ostida  oВ ntg 	
( bu  erda  n
0 -  qattiq
jisimning  sindirish  ko ’ rsatkichi )  shart  bajarilgan  holda  tushayotgan  bo ’ lsa ,
qutblanishning  R  tashkil  etuvchisi  uchun  aks  etish  koeffitsiyenti  nolga  teng
bo ’ ladi .  Yorug ’ lik  nurlanishinig  ikki  muhit  chegarasiga  tushish  1	

 va  sinish  2	
burchaklari  o ’ zaro  021 sin/sin n	
	
 qonun  bilan  bog ’ langanligi  uchun  tushish
burchagi  Bryuster  burchagiga  teng  bo ’ lgan  holda   aks  etgan  va  singan  nurlanishlar
orasidagi  burchak 90 0
 teng  bo ’ ladi . Bu  holda  aks  etgan  nurlanishda  qutblanishning
R   tashkil  etuvchisi   bo ’ lmaydi .  Buning  fizik  sababi  quydagicha :  aks  etgan
nurlanishni  beruvchi   ikkilamchi  manba  vazifasini    bajaruvchi   qattik  jisimdagi
elektr  dipollar  o ’ zlarining  tebranish  yo ’ nalishlarida   elektromagnit  to ’ lqin
tarqatmaydilar .  Shuning  uchun  ikki  muhit  chegarasidan  aks  etgan   nurlanishda
elektr  maydon  kuchlanganligining  tebranishlarining   faqat  «  S »  tashkil  etuvchilari
bo ’ ladi .  Gazli  lazerlarda  chiziqli  qutblangan  nurlanish  olish  uchun   razryad
nayining   chetlari , ( faol  muhitning  chegaralari )  uning  o ’ qi  bo ’ ylab   tarqalayotgan
nurlanish  uchun  Bryuster  burchagi  ostida  joylashgan  shisha  plastinkalar  bilan
yopiladi .  Bunda  bu  shisha  plastinkadan   o ’ tayotgan  yorug ’ lik  nurlanishi  elektr
16 maydon E
   kuchlanganligi  tebranishning   R  tashkil  etuvchisi  S  tashkil  etuvchisiga
nisbatan  kam  susayadi   va  shuning  uchun  yorug ’ lik   nurlanishning  optik  rezonator
kuzgulari  orasida  ko ’ plab  marta  tebranish  natijasida  Bryuster  burchagi  ostida
qo ’ yilgan  plastinkadan  ham  ko ’ plab  marta  o ’ tadi .  Bu  hol  lazer  nurlanishining
elektr  maydoni 	
E
  vektorining  tebranishlarining   R  tashkil  etuvchisidagi   yorug ’ lik
intensivligining   keskin  ortishiga  va  S  tashkil  etuvchisining   intensivligining
keskin  kamayishiga  olib  keladi .  Shu  jarayon  natijasida   Bryuster  burchagi  ostida
qo ’ yilgan  plastinkalar  bilan  chegaralangan   razryad   nayli  gazli  lazerlarning
nurlanishlari  to ’ la  chiziqli  qutblangan  bo ’ ladi .
Yoqutli  impuls  lazer  nurlanishiniyg  Quvvatini  oshirishning  ba'zi  usullarini
ko’rib  chiqamiz.  Masalan,  Yoqut   kristalining  uzunligini  orttirish  va  sifatini
oshirish,  yana  uning  optik  uyg‘otilishining  quvvatini  oshirish  mumkin.  Bu  esa
shubxasiz ijobiy natijalar beradi va nurlantirilayotgan impulsning quvvatini uning
davom etish vaqtini o‘zgartirmasdan bir tartibga oshi rish imkoniyatini beradi.
Lazer impulsi quvvatini oshirishning bo sh qa imkoniyati butunlay boshqacha
mulo h azalarga asoslangan. Impulsning quvvatiuning E energiyasining impulsning
t  davom  etish  vaqtiga  nisbatiga  proporsionaldir.  Shuning  uchun  energiyaning
tayinli  Qiymatida  impulsning  davom  etish  vaqtini  kamaytirsak,  uning  quvvati
ortadi.  Nurlanish  impulsining  davom  etish  vaqtini  qisqartirish  usullaridan
modullangan asmlik metodi deb atalgan meto dini ko’rib o’tamiz.
Lazer  generadsiyasining  o‘z-o‘zidan  uygonishi  uchun  rezonatorning
ahamiyati katta ekanligi ko‘p marta kayd kilingan edi. Invers bandlikning qiymati
rezonatordagi  energiya  isroflariga  bog‘liq  bo‘lgan  bo’sag’a  qiymatiga  yetganda
generatsiya boshlanadi. Shuning uchun kristallni yoritishning dastlabki bosqichida
energiyani  ko‘proq,  isrof  qilib,  generadiyaning  rivojlana  boshlashini  to‘xtatib
turish  va  yoritilgan  kristallda  xromning  uygongan  ioilari  konsentradiyasini
ko‘paytirish  maqsadga  muvofiqdir.  Ko‘zgulardan  birinigina  dastaga
perpendikulyar joylashtirib, ikkinchi ko‘zguni yoki to’la qaytaruvchi prizmani ish
holatiga  yuqori  darajada  invers  bandlikka  erishilgandan  so‘nggina  keltirish
17 mumkin.  Ko‘zgu  yoki  prizma  to‘g‘ri  joylashtirilgan  paytda  induksiyalangan
nurlanishning aktiv muhitda g‘amlangan energiyaning qariyb hammasini oladigan
va  davom  etish  vaqti  taxminan  10 -7
-10 ~8
 s  bo‘lgan  impulsining  amplitudasi
ko‘chkisimon ortib boradi.
Isroflarni  impuls  ravishda  kamaytirishning  bir  necha  usuli  bor.  To‘la  ichki
qaytaruvchi  prizmani  A  qirraga  perpendikulyar  bo‘lgan  va  chizma  tekisligida
yotgan  o‘q   atrofida  500  ayl/s  ga  yaqin  burchak  tezlik  bilan  aylantiramiz.
Aylantirishning  boshlang‘ich  fazasi  shun day tanlab  olinadiki, prizma  ish  xolatiga
ksenon lampalar ulanganda ma'lum vaqt o‘tgandan so‘ng, xrom ionlariniig invers
bandligi yuqori darajada bo‘lgan paytda keladigan bo‘lsin.
Satxlarning  invers  bandligi  yuqori  darajaga  yetganda,  ya'ni  kuchaytirish
koeffitsiyenti  yuqori  kiymatlarga  yetganda  kristallning  o‘zi  optik  rezonator  ga
aylaiib  kolmasligi  uchun  Yoqut   sterjenning  kesimlari  qiyshiq  qilinadi  va  metall
bilan qoplanmaydi.
Shunday  qilib,  lazer  impulsining  quvvatini  oshirishga  uning  davom  etish
vaqtini  optik  rezonatorni  ishga  «kiritishning»  maxsus  usuli  hisobiga  qisqartirish
orqali  erishiladi.  Impulsning  davom  etish  vaqtini  s  gacha  kiskartirishning
yuqorida  bayon  qilingan  usuli  (bunday  usulda  impulsning  energiyasi  bir  oz  isrof
bo‘ladi) quvvati 10 7
 Vt gateng impulslar hosil qilishga imkon beradi.[8-10]
Prizmaning  joylashishini  o‘zgartirish  optik  rezonatorning  aslligini
o‘zgartiradi.  Shuning  uchun  qisqa  vaqtli  kuvvatli  impulslar  hosil  qilishning
yuqorida  bayon  kilingan  metodi  optik  rezonatorning  aslligini  modullash  metodi
degan  nom  olgan.  Bunday  rejimda  ishlayotgan  lazerlar  aslligi  modullangan
laeyerlar  deb  ataladi.  Aslligi  vaqt  o‘tishi  bilan  o‘zgarmaydigan  lazerning  ish
sharoitlari zrkin generatsiya rejimi deyiladi.
Rezonatorning  aslligini  elektrooptik  zatvorlardan  foyda-  lanib  ancha  tezroq
modullash  mumkin.  Bunday  zatvorlar  ba'zi  suyuqlik  va  kristallarning  optik
anizotropiyasi elektr maydoni ta'sirida inerdiyasiz o‘zgarishi yoki paydo bo‘lishiga
asoslanib  ishlaydi.  Bunday  xodisalarga  taalluqli  bo‘lgan  Kerr  effektida  bayon
etilgan  edi.  Bu  maqsad  uchun  kristallarda  paydo  bo‘ladigan  va  Kerr  effekti  kabi
18 inergiyasi  kam  bo‘lgan  boshqa  elektrooptik  hodisadan  -  Pokkels  effektidan
foydalaniladi.[  ]
Rezonatorning  aslligi  Kerr  effekti  yordamida  quyidagicha  modullashtiriladi.
Rezonator  ichiga  Yoqut   kristalidan  tashqari,   Kerr  yacheykasi  va  chiziqli
prizmatik  qutblovchidan  iborat  bo‘lgan  zatvor  joylashtiriladi,  bunda  kutblovchi
shunday  joylashtirilganki,  Yoqut   sterjen  generatsiyalagan  vaqtda  chiqaradigan
chiziqli  qutblangan  nurlanishni  tula  utkazadi.  Kerr  zatvorining  sxemasi  rasmda
ko‘rsatilgan.  Yoqut  ni  uyg‘otish  lampalarini  ulashdan  oldin  Kerr  yacheykasiga
shunday  kuchlanish  beriladiki,  u  Yoqut   berayotgai  nurlanishning  qutblanish
tekisligiga  iisbatan  keraklicha  vaziyatda  turgan  yarim  to‘lqinli  plastinkaqa
ekvivalent bo‘lib kolsin. Bu sharoitda Yoqut berayotgan yorug‘lik. rezonator o‘qi
bo‘ylab  tarqala  olmaydi.  Agar  uyg‘otuvchi  lampalar  ulanganda,  demak,  Yoqut
sathlarida yuqori invers bandliklar vujudga keltirilganda Kerr kondensatoriga berib
turilgan kuchlanish tez olinsa, u holda Yoqut ning chiziqli kutblangan nurlanyshi
optik  rezonator  ko‘zgulari  orasida  erkin  tarqala  oladi  va  lazer  nurlanishining
davom etish vaqti taxminan 10 -8  
tartibida bo‘lgan impulsi vujudga keladi. Asllikni
modullash  uchun  Pokkels  elementi  qo‘llanilgan  lazer  ham  yuqorida  aytilgandek
ishlaydi.
Kristalini  optik  ravishda  uyg‘otishga  asoslangan  lazerlarni  tavsiflashning
oxirida  aktiv  muhitni  vujudga  keltirishning  bu  usulini  qullash  haqidagi  ba'zi
umumiy xarakterdagi izohlarni aytib o‘tamiz.
Optik  uyg‘otishli  lazerlarning  yuqorida  aytilgan  turlarida  ish  bajaruvchi
element  sifatida  Yoqut  dan  tashqari  boshqa  bir  qator  kristallar  hamda  boshqa
xolatdagi moddalar (shishalar, gazlar) qo‘llanishini qayd qilib o‘tamiz.
19 3. Gaz lazerining amalda ishlatilishi
Geliy-Neon  lazerlari  quvvati  bir  necha  o’n  millivattga  teng  monoxromatik
yaxshi  dasta nurlantiradi, impulsli va uzluksiz rejimlarda ishlaydi, tuzilishi  sodda
va  ishlatilishi  qiyosan  bexatardir.  Bunday  lazerlar  spektrning  ham  ko’rinuvchan,
ham infraqizil sohalarida nurlanish hosil qiladi. Ular nurlanishning to’lqin uzunligi
spektrning  ko’rinuvchi  sohasida  uning  qizil  qismiga  ( λ =632,8  nm )  to’g’ri  kelib,
spektrning  infraqizil  sohasida  esa  to’lqin  uzunligi  1150  va  3390  nm  ga  teng.
Bunday  turdagi  asboblar  laboratoriyada  qo’llaniladigan  lazerning  keng  tarqalgan
turi  bo’lib  qoldi,  bunda  nurlanishning  parametrlariga  qo’yilgan  talablar  yuqorida
ko’rsatilgan  shartlar  bilan  cheklanadi.  Geliy-Neon  lazerining  prinspial  chizmasi
(3-rasmda  ko’rsatilgan).  Bu  yerda  1-diametri  bir  necha  millimetr  va  uzunligi  bir
necha  o’n  santimetrdan  1,5  m  gacha  va  undan  ortiq  bo’lgan  gaz  razryad  shisha
trubkasi.  Trubkaning  ko’ndalang  yoqlari  trubka  o’qiga  Bryuster  burchagi  hosil
qilib  joylashgan  yassi  parallel  shisha  yoki  kvars  plastinkalar  bilan  yopilgan.  Bu
plastinkalarning trubka o’qi bo’yicha tarqalayotgan hamda plastinkalarda yorug’lik
tushish  tekisligida  qutblangan  nurlanish  uchun  qaytarish  koeffitsiyentlari  nolga
teng[3,4]
3 .1 -rasm. Geliy va neon lazerning prinsipial chizmasi
Geliyning trubkadagi bosimi taxminan 1 mm sim. ust. ga, neonning bosimi
esa 0,1 mm sim. ust. ga teng. Trubkada past voltli manba yordamida qizdiriladigan
2 katod va silindrsimon bo’sh 3 anod bor. Trubkadagi anod bilan katod o’rtasiga 
1-2,5  kV  gacha  kuchlanish  ulanadi.  Trubkaning  razryad  toki  bir  necha  o’n
milliampermetrga  teng.  Geliy  -  neon  lazerining  razryad  trubkasi  4,5  ko’zgular
20 o’rtasiga  qo’yiladi.  Odatda  sfera  shaklida  ishlangan  bu  ko’zgular  ko’p  qatlamli
dielektrik qoplamali qilib yasalib, bu qoplamalarning qaytarish koeffitsiyenti katta
qiymatlarga  ega  bo’lib,  yorug’likni  qariyib  yutmaydi.  Bir  ko’zguning  o’tkazishi
odatda 2% ga teng, ikkinchisiiki esa 1% dan kam bo’ladi. Neon sathlarining invers
bandligini  ta’minlaydigan  jarayonlarini  qisqacha  muhokama  qilaylik.  4-rasmda
neon  atomining  energetik  sathlarining  soddalashtirilgan  chizmasi  ko’rsatilgan.
(o’ng tomonda). To’lqin uzunligi 632,8 va 1150 nm ga teng bo’lgan nurlanishga 
Е
3 → E
1 ва E
2 → E
1 o’tishlar mos keladi.
Gaz-razryad  plazmasining  elektronlari  bilan  to’qnashish  natijasida
atomlarning  bir  qismi  uyg’onadi,  bu  hol  4-rasmda  vertikal  uzun-uzun  strelkalar
bilan  ko’rsatilgan.  Razryadning  ma’lum  rejimlarida  Е
2  va  Е
1  sathlarning  invers
bandligi  uchun  bu  jarayon  etarli  bo’ladi.  Lekin  λ =632,8  ва  λ =3390  nm  to’lqin
uzunliklariga  mos  keladigan  o’tishlar  bo’ladigan  Е
3 ,E
1  va  Е
3 ,Е
4  sathlar  invers
ravishda bandlanmagan bo’ladi.
3.2- rasm. Geliy va neon atomlarining energetik sathlari
Agar  razryad  trubkasiga  geliy  kirgizsak,  ahvol  butunlay  o’zgaradi.  Geliy
3.2-rasmning chap tomonida ko’rsatilgan uzoq yashovchi (metastabil) ikki Е
3 ’, E
2 ’
holatga ega, bu holatlar elektronlar bilan to’qnashish vaqtida uyg’onadi va ularning
21 yashash vaqti katta bo’lgani sababli geliyning metastabil atomlarining razryaddagi
konsentratsiyasi  katta  bo’ladi.  Geliyning  metastabil  holatlarining  E
3 ’,  E
2 ’
energiyalari  neonning  E
2 ,  E
3  energiyasiga  yaqin,  bu  hol  geliy  bilan  neon
to’qnashganda uygonish energiyasining geliydan neonga uzatilishi uchun qulaydir.
Bu  jarayonlar  gorizontal  punktir  strelkalar  yordamida  simvolik  ravishda
ko’rsatilgan.  Natijada  Е
3 ,  Е
2  sathlarda  joylashgan  neon  atomlarining
konsentratsiyasi keskin ortadi, E
2 va E
3 sathlar invers ravishda bandlanadi, Е
2 va Е
1
sathlarning  bandliklar  farqi  esa  bir  necha  marta  ko’payadi.  Demak,  neonga
geliyning  (taxminan  5:1-10:1  munosabatda  qo’shilishi  Geliy-neon  lazerlaridagi
generatsiya uchun juda muhim[ 4 ] .
Aniq miqdoriy tekshirishlar  geley-neon lazeri  nurlanishining  (  =632,8 nm)
fazoviy kogerentlik darajasi  birga yaqin ekanligini ko’rsatadi. Masalan, dastaning
ko’ndalang  kesimidagi  intensivligi  o’qdagi  maksimal  intensivliklikning  0,1%  iga
teng bo’lgan nuqtalar uchun oqimning kogerent bo’lmagan 1 - 
12  taxminan 10 -3
 ga
teng  bo’lib,  o’qdagi  nuqtalar  uchun  taxminan  10 -5
 ga  teng  Hisoblar  lazer
nurlanishining kogerent bo’lmagan qismining qiymatlari yuqorida ko’rsatilganidek
bo’lishiga uning aktiv muhitdagi spontan chiqarish sababchi ekanligini ko’rsatadi.
Geliy–neon  lazeri  yuqori  darajada  kogerent  bo’lgani  tufayli  turli  xil
interferensiya  va  difraksiya  hodisalarini  teshirishda  qo’llanilishi  kerak  bo’lgan
uzluksiz  monoxromatik  nurlanishning  juda  yaxshi  manbai  bo’lib,  bunday
tekshirishlarni  oddiy  yorug’lik  manbalari  bilan  o’tkazish  uchun  maxsus
apparaturadan  foydalanish  zarur  bo’lar  edi.  Geliy-neon  lazerlarining  turli  xildagi
variantlari  biologik  tekshirishlarda,  lazerli  aloqa  sistemalarida,  golografiyada,
mashinasozlikda,  tabiiyot  va  texnikaning  boshqa  ko’p  sohalarida  keng
qo’llaniladigan bo’ldi.
 
22 X ulosa
 Men  kurs  ishimni  yozish  jarayonida  mavzuga  oid  adabiyotlar  va  internet
saytlari bilan tanishdim.
 Lazerlarning  yaratilish  tarixi  va  ularning  turlari  va  ishlab  chiqish
texnologiyasi  bilan  tanishdim.  Majburiy  chiqarish  jarayonida  qatnashgan
atomlar  uyg’onish  energiyasidan  mahrum  bo’lishi  va   demak,  spontan
ravishda  nurlantira  olmasligi.  Majburiy  o’tishlar  ta’sirida  kogerent
bo’lmagan  spontan  nurlanishning  to’liq  intensivligigina  emas,  balki  uning
spektral tarkibi ham o’zgarishini ko’rsatishiga amin bo’ldim.
 Yakka  chastotali   generatsiya   holatida  muhit  kuchaytirish  konturining
eniga  nisbatan  ko’plab  marta  kichik  va  bu  kattalik  optik  rezanator
parametrlari bilan belgilanadi.
 XX asr o‘rtalarida lazerning yaratilishi, holatni butunlay o‘zgartirib yubordi.
Ma’lum  bo‘lishicha  bu  qonunlar  keng  tarqalgan,  ammo  kichik  intensivlikli
yorug‘lik  holidagina  o‘rganilgan.  Lazer  nurlanishidan  foydalanib
erishiladigan  yuqori  intensivlikdagi  yorug‘lik  holi  uchun  optikaning  asosiy
makroskopik  qonunlari  o‘rinli  emas.  Impuls  lazeri  chiqaradigan  yorug‘lik
intensivligi  boshqa  har  qanday  lazer  kashf  qilingunga  qadar  bo‘lgan
yorug‘lik manbai intensivligidan bir necha tartibga yuqoridir.
 Lazer nurlanishining modda bilan o‘zaro ta’siri mohiyati shu nurlanishning
xarakterli  xususiyatlari:  kogerentligigi,  monoxromatliligi,  ingichka
yo‘naluvchanligi,  yuqori  intensivlikka  egaligi  va  qisqa  davomiyligi  kabilar
hisoblanadi.  Aynan  shu  ko‘rsatilgan  xususiyatlari  yangi  va  xilma-xil  fizik
jarayonlarga  asoslangan  bo‘lib,  uni  fizikaning  alohida  bo‘limi  qilib  ajratdi.
Nurlanish  tizimining  yutug‘i  o‘zaro  ta’sirning  boshlang‘ich  holatidayoq
modda  o‘zini  namoyon  qilishidir,  ya’ni  elementar  aktdan  moddaga  tashqi
maydonning bir necha fotonlari yutiladi.   
23 Foydalanilgan  a dabiyotlar
1. Qo’yliyev B.T. Optika.T.: «Fan va texnologiya».- 2014y 272b
2. Qo’yliyev B.T. va boshqalar Optika elektron o’quv qo’llanma.T.: «Fan va 
texnologiya».- 2015y 21 b.t
3.  Optikadan laboratoriya ishlarini bajarishga doir o’quv-uslubiy qo’llanma. 
Qo’yliyev B.T. va boshqalar 2016y 163b
4. Abduboqiev O'.A. Lazer fizikasi- Andijon, 2013. - 116-120 b
5. Ландсберг Г.С. Оптика, Наука, М.; 2005 , 234с
6. Тарасов К.И. Спектральные приборы, Л., 1968г.
7. Апенко М.И., Дубовик А.С Прикладная оптика. М. 1971г.
8. Otajonov SH.Molekulyar optika.T.1994
9. Ясколко В.Я., Отажонов Ш.,Мухамедханова Ш. Физическая оптика. 
Т.1999.
10. Шишловский А.А. Прикладная физическая оптика. М.1961.
11. Карлов Н.В. Лекции по квантовой электроники М.1988г.
12. http://  www.ziyonet.uz 
13. http // www. Bankreferatov.uz
14. http //  www.frast.uz
                  
24 Kurs ishini baholash mezoni
№ Baholanadigan mezonlar Eng yuqori
ko‘rsatgich 
% hisobida O‘qituvchi
belgilagan
foiz
1. Kurs  ishi  mavzusining  dolzarbligini
yoritilganligi.
 10
2. Zamonaviy  fizikaning  tadqiqotlar
yo‘nalishlari  va  muammolarini  hisobga
olinishi. 10
3. Fizika bo‘yicha  biblografik ko‘rsatgichlardan
foydalana olganlik darajasi. 10
4. Mavzu  bo‘yicha  aynan  kerakli  adabiyotdan
foydalana olganlik darajasi. 10
5. Mavzu  bo‘yicha  zamonaviy  adabiyotlarni
tahlil qilganlik darajasi. 10
6. Mavzu  yuzasidan  kerakli  tajribalar
o‘tkazganligi. 10
7. O‘tkazilgan  tajribalarni  qiyosiy  tahlil
qilganligi. 10
8. Mavzu  bo‘yicha  qilgan  ishlari  yuzasidan
chiqarilgan hulosalarning asosli ekanligi. 10
9. Ma’ruzasida  ilg‘or  pedagogik  va  zamonaviy
axborot texnologiyalardan foydalanganligi. 10
10. Chet  el  adabiyotlari  va  internet  saytlaridan
foydalanganligi. 10 Komissiya xulosasi:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O‘qituvchilar imzosi:
   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––