Xalqaro moliyada xalqaro valyuta-kredit operatsiyalarini boshqarishning zamonaviy yo’llari

Xalqaro moliyada xalqaro valyuta-kredit
operatsiyalarini boshqarishning zamonaviy
yo’llari
                      Reja:
Kirish 
1. Valyuta va valyuta munosabatlari tushunchasi, ularning asosiy 
ishtirokchilari 
2. Xalqaro valyuta-kredit operatsiyalarining amaldagi holatining tahlili
3. Xalqaro valyuta-kredit operatsiyalarini boshqarishning zamonaviy 
yo’llari
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar 
4.                        Kirish 
Bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  korxona  va  tashkilotlar  mustaqil  sub’ektlar
sifatida  tashqi  iqtisodiy  aloqalarga  kira  oladigan  bo'ldi.  Bunday  sharoitda  tashqi
iqtisodiy faoliyatni tashkil etish masalalari, ayniqsa Xalqaro valyuta-kredit, milliy
va xorijiy valyutalar ayirboshlanishi bilan bog’liq masalalar muhim ahamiyat kasb
eta boshladi. 
Xalqaro  valyuta-kredit  munosabatlari  -  bozor  iqtisodiyotining  tarkibiy  qismi
va  eng  murakkab  jarayonlaridan  biridir.  Ko'pchilik  omillar  ta'sirida  xalqaro
valyuta-kredit  munosabatlari  murakkablashib  bordi  va  zamonaviy  sharoitda
o'zining o'ta barqarorsizligi bilan xususiyatlidir. 
Bugungi  kunda  davlat  va  xo’jalik  yurituvchi  sub’ektlarning  tashqi  iqtisodiy
aloqalarini  pul  bozori  yoki  valyuta  bozori,  undagi  valyuta  operatsiyalarining
rivojisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu sababli xorijiy valyutalar bilan bog’liq jahon
tajribasini  o'rganish  O’zbekiston  va  Markaziy  Osiyoning  boshqa  davlatlarida
shakllanib borayotgan bozor iqtisodiyoti uchun katta ahamiyat kasb etadi. 
Mustaqillikning  birinchi  kunidanoq  ushbu  masala  Respublika  Prezidenti  va
Hukumatining diqqat e'tiborida bo'ldi. Dastlab O’zbekiston Respublikasi milliy pul
birligi  "so'm"ni  muomalaga  kiritish  va  hozirgi  kun  orasidagi  davr  mobaynida
respublikada valyuta tizimini barpo etish, uni rivojlantirish bilan bog’liq bir talay
ishlar  amalga  oshirildi.  Natijada  Respublikamizda  valyuta  birjasi  shakllandi  va  u
valyutalar oldi-sotdisi bilan bog’liq operatsiyalarni muvafaqqiyatli amalga oshirib
bormoqda. 
O’zbekistonning jahon hamjamiyatiga asta-sekin integratsiyalashuvi, Xalqaro
Valyuta Fondi hamda Xalqaro Taraqqiyot va Tiklanish Bankiga a'zo bo'lib kirishi
jahonning  valyuta,  kredit,  qimmatli  qog’ozlar  hamda  oltin  bozorlarida  o'zini
tutishning umumqabul qilingan zamonaviy kodeksini bilishni talab etadi. 
 "Xalqaro  valyuta-kredit  munosabatlari"  kursida  ushbu  munosabatlarning
iqtisodiy  kategoriyalari,  rivojlanish  qonuniyatlari,  asosiy  tamoyillari  va  tashkil
etish shakllari o'rganiladi. 1. Valyuta va valyuta munosabatlari tushunchasi, ularning asosiy
ishtirokchilari
Har  qanday  davlat  iqtisodiyotida  pul  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Pul
munosabatlari jamiyatning ishlab chiqarish, taqsimot, muomala va iste'mol singari
jarayonlarini  qamrab  oladi,  kengaytirilgan  takror  ishlab  chiqarish  uchun  sharoit
yaratib  beradi.  Pul  va  iqtisod  o’zaro  uzviy  bog’liq  bo’lgan  elementlardir.  Agar
jamiyat  iqtisodiyotida  muammolar  paydo  bo’lsa,  albatta  bunday  muammolar
jamiyatning  pul  muomalasida  o’zining  salbiy  aks  ta'sirini  topadi.  Shuning  uchun
pulni jamiyat iqtisodiy hayotining barometri deb bejiz aytishmagan. 
Iqtisodiy  nazariyada  haqiqiy  pul  tovar  ekvivalenti  sifatida  mavjud  bo’lib,
iste'molchilarni  muomalaga  bo’lgan  ehtiyojlarini  qondiradi.  qog’oz  pullar  esa
haqiqiy pullar qiymatining muomaladagi ifodachisi yoki vakilidir.
 Har qanday mustaqil davlat o’z puliga ega va bunday pul shu davlat uchun
milliy  pul  birligi  hisoblanadi.  Milliy  pul  birligi  o’zining  nomi  va  ma'lum  bir
muomala tarixiga ega. 
Ushbu  kursimizni  o’rganishda  doim  pul  va  valyuta  atamalariga  murojaat
etishga to’g’ri keladi. Shu sababli boshidanoq pul va valyuta qanday kategoriyalar,
ikkalasi ham bir narsami yoki har xil narsa ekanligini aniqlab olish zarur. Iqtisodiy
nazariyadan  biz  "pul"  nima  ekanligini  yaxshi  bilamiz.  Valyuta  ham  pul,  ammo
hamma  vaqt  ham  pul  valyuta  bo’lavermaydi.  Agarda  muayyan  bir  davlatning
milliy  pul  birligi  jahon  bozorida  davlatlar  o’rtasida  pul  (muomala,  to’lov  va
jamg’arish  vositasi)  sifatida  ishlatilsa,  ya'ni  pulning  funksiyalarini  bajarsa,  u
valyutaga aylanadi.
 Valyuta  -  jahon  bozorida,  davlatlar  o’rtasida  pul  vazifalarini  bajaruvchi
davlatlarning  milliy  pul  birliklaridir.  Masalan,  Amerika  Qo’shma  Shtatlari
"dollari",  Buyuk  Britaniya  "funt  sterlingi",  Kanada  "dollari",  Fransiya  "franki",
Yapon "ienasi" va boshqa shu kabilar.
 Muayyan  bir  davlatning  milliy  puli  -  uning  milliy  valyutasi  bo’ladi.  Shu
davlat uchun boshqa davlatlarning milliy pul birliklari esa - xorijiy valyutalardir. Masalan, AQSh "dollari", Buyuk Britaniya "funt sterlingi", Kanada "dollari",
Fransiya  "franki",  Yapon  "ienasi",  Turkiya  "lira"si  va  shu  kabi  erkin  muomalada
yuradigan  valyutalar  O’zbekiston  Respublikasida  xorijiy  valyuta  bo’ladi,  o’z
navbatida  O’zbekiston  "so’m"i  bu  davlatlar  uchun  xorijiy  valyuta  bo’lib
hisoblanadi. 
Har bir suveren davlat o’z pul birligiga ega bo’lib, faqat shu mamlakatdagina
bu  pul  birligiga  muayyan  ne’matlarni  sotib  olish  mumkin.  Boshqa
mamlakatlarning  ham  o’z  pul  birliklari  mavjud  va  faqat  shu  davlatlarda  ular
qonuniy harakatda bo’ladi. Qolgan barcha boshqa valyuta deb nomlanuvchi pullar
maxsus nazorat ostida amal qiladilar. 
Rus  iqtisodchi  olimi  V.S.  Safonovning  ta’rifiga  ko’ra,  «currency»  atamasi
banknotalar va tangalar ko’rinishidagi pullar ma’nosini anglatadi1 . Xorijiy valyuta
uchun  foreign  currency  atamasi  ishlatiladi.  Jahon  valyuta  bozori  –  bu  foreign
currency exchange market dir, yoki oddiy qilib aytganda, FOREX. 
Valyutalarning  turli  klassifikastiyasi  mavjud  bo’lib,  asosan  ularni  uch
guruhga ajratishadi.
 Bular  jahon  valyuta  bozorining  barcha  segmentlarida  hech  qanday
cheklovlarsiz  amal  qiladigan  valyutalardir.  Ular  cheklanmagan  miqdorda  va  turli
joriy va muddatli bitimlar bo’yicha to’liq konvertirlana oladilar.
 Bunday  turdagi  valyutalar  ichida  katta  beshlikni  ajratib  ko’rsatish  lozim.
Ularga  AQSh  dollari  (USD),  Evro  (EUR),  Shveystariya  franki  (CHF),  Yaponiya
ienasi (JPY) va Angliya funti (GBP) kiradi. 
Asosiy valyutalarga shuningdek, Kanada dollari (CAN) va boshqa bir nechta
valyutalar (masalan, Avstraliya dollari AUD) ham kiritiladi. 
Ikkilamchi valyutalar odatda erkin muomalada bo’ladi, biroq vaqti-vaqti bilan
ba’zi  muammolar  yuzaga  kelishi  mumkin.  Masalan,  bularga  likvidlikning  etarli
darajada  emasligi  (ya’ni,  xarid  qilish  va  sotish  bilan  bog’liq  qiyinchiliklar),
hosilaviy  moliyaviy  instrumentlarning  (xususan,  fyucherslarning)  qo’llanilishi
bilan bog’liq boshqa to’siqlarni kiritish mumkin. Valyutalarning  mazkur  sirasiga  Irlandiya,  Singapur,  Grestiya,  Shvestiya,
Daniya,  Oman,  Quvayt,  Hindiston  kabi  davlatlar  valyutalari  kiritiladi.  Ekzotik
valyutalar  bo’yicha  doimo  kotirovkalar  mavjud,  biroq  ba’zida  operastiyalar
miqyosi, muddatli bitimlar bozori bo’yicha (agar u umuman mavjud bo’lsa) katta
cheklovlarning  bo’lishi  ehtimoli  bor;  shuningdek,  muayyan  davlatlar  tomonidan
ularning  keng  savdosiga  qarshi  qonuniy  cheklovlar  ham  o’rnatiladi.  Mazkur
guruhga  Indoneziya,  Tailand,  Gonkong,  Malayziya,  Vetnam,  Fillipinalar  kabi
mamlakatlar valyutalarini kiritish mumkin. 1 В.С.Сафонов. "Валютный дилинг",
изд. АО "Консалтбанкир", М.: 2004. стр-31. 2.Xalqaro valyuta-kredit operatsiyalarining amaldagi holatining tahlili
Turli  mamlakatlarning  valyutalari  hamda  xalqaro  pul  birliklari  tuzilgan
xalqaro bitimlarga xizmat ko‘rsatish jarayonida o‘zaro almashtiriladi va har qanday
ayirboshlashda bo‘lgani kabi bu yerda ham ularning bahosini, aniqrog‘i, valyutalar
kursini aniqlash muhim hisoblanadi.
 valyuta  kursi  valyuta  tizimining  asosiy  elementi  hisoblanadi,  shuningdek,
tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda turli mamlakatlar valyutalari nisbatining
o‘zgarishi ma’lum bir qiymatda ifodalanishini talab qiladi. valyuta kursi tovarlar,
xizmatlar  savdosida,  kapitallar, kredit  harakatida  valyutalarni  o‘zaro  ayirboshlash
uchun  zarur.  Eksportyor  chet  el  valyutasidagi  tushumini  o‘z  milliy  valyutasiga
almashtiradi,  chunki  boshqa  mamlakatlarning  valyutasi  ushbu  davlat  ichida
qonuniy to‘lov va sotib olish vositasi sifatida qatnasha olmaydi. Importyor milliy
valyutani  chet  el  valyutasiga  xorijda  sotib  olgan  tovarlarga  to‘lash  uchun
almashtiradi.
2
Jahon  bozorida  tovarlarni  sotganda  milliy  mahsulot  xalqaro  qiymat
me’yorlariga  ega  bo‘ladi.  Shuningdek,  valyuta  kursi  jahon  xo‘jaligi  doirasida
tovarlarni  absolut  almashuvini  namoyon  qiladi.  valyuta  kursi  qiymatining  asosi
jahon narxlarii ostida yotuvchi, jahon bozoriga asosiy mahsulot yetkazib beruvchi
mamlakatlarning  va  boshqa  ishlab  chiqaruvchilarning  milliy  narxiga  asoslanadi.
Xalqaro  kapital  harakatining  keskin  o‘sishi  valyuta  kursiga  nafaqat  tovar,  balki
moliyaviy aktivlar orqali hamda valyutalarni sotib olish qobiliyati orqali ham ta’sir
ko‘rsatadi.
Chet  el  valyutasining  milliy  valyutadagi  kursini  aniqlash  va  o‘rnatish
kotirovka  deb  ataladi.  Kotirovka  valyutani  sotish  va  sotib  olishda,  bir  valyutani
ikkinchi  valyutaga  almashtirish  jarayonida  zarur  bo‘lib,  unga  aniq  valyutaga
bo‘lgan  talab  va  taklif  ta’sir  ko‘rsatadi.  Boshqacha  aytganda,  valyuta  bozorida
valyutaga  bo‘lgan  talab  va  taklif  bir  valyutaning  ikkinchi  valyutaga  bo‘lgan nisbatining  o‘zgarishiga  ta’sir  qiladi  va  kotirovka  asosida  valyutalarning  kursi
belgilanadi.
2
  http://www.uza.uz   
valyuta kursining kelib chiqishi mamlakatlar iqtisodiy faoliyatining muhim va
ajralmas tarkibiy qismi bo‘lgan xalqaro savdoni rivojlantirish bilan bog‘liq. valyuta
kursi  xalqaro  savdoning  rivojlanishi  bilan  birga  ichki  iqtisodiyotga  ham  ta’sir
ko‘rsatadi.  Bunga  sabab  valyuta  kursining  holati  bilan  mamlakat  iqtisodiyotidagi
barcha sohalar holati o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlik mavjudligidir.
 valyuta  kursi  asosan  kapital  va  kredit  harakatini  hisobga  olish,  tovar  va
xizmatlar savdosida valyutalarni o‘zaro ayirboshlash uchun, jahon bozori va milliy
bozor  narxlarini  hamda  turli  mamlakatlarning  milliy  va  chet  el  valyutasida
ifodalangan  qiymat  ko‘rsatkichlarini  taqqoslash,  firma  va  banklarning  chet  el
valyutasidagi mavjud bo‘lgan davriy qayta baholash va boshqa jarayonlarni amalga
oshirish  uchun  zarur.  Shunday  qilib,  valyuta  kursi  bir  mamlakat  pul  birligining
boshqa mamlakatlar pul birliklarida ifodalangan bahosidir.
3
Tashqi  jihatdan  valyuta  kursi  jahon  bozoridagi  talab  va  taklif  asosida
aniqlangan  bir  valyutaning  boshqa  valyutaga  nisbatan  hisoblab  chiqilgan
koeffitsiyenti  sifatida  namoyon  bo‘ladi.  Ammo  valyuta  kursining  qiymat  asosi
valyutaning  xarid  qobiliyati  hisoblanadi.  Bu  iqtisodiy  kategoriya  tovar  ishlab
chiqarishda  ishtirok  etadi  va  tovar  ishlab  chiqaruvchilar  bilan  jahon  bozori
o‘rtasidagi ishlab chiqarish munosabatlarini ifodalaydi.
Qiymat  tovar  ishlab  chiqarishning  iqtisodiy  sharoitlarining  barcha  jihatlarini
ifodalaydi.  Bir  mamlakat  pul  birligining  boshqa  mamlakat  pul  birligiga
taqqoslanishi ishlab chiqarish va ayirboshlash jarayonida yuzaga keladigan qiymat
munosabatlariga  asoslangan.  Ishlab  chiqaruvchilar  va  xaridorlar  valyuta  kursi
yordamida tovar va xizmatlarning milliy narxlarini boshqa davlatlar narxlari bilan
solishtiradilar.  Bunday  solishtirish  natijasida  ishlab  chiqarishni  mamlakat
ichkarisida  rivojlantirish  yoki  chet  elga  investitsiya  qilishni  rivojlantirishga
asoslangan foydalilik darajasi yuzaga keladi. Kapitalning  xalqaro  harakatiga  bog‘liq  ravishda  valyuta  kursining
o‘zgarishiga  valyutaning  tovarlarni  xarid  qilish  qobiliyati  bilan  birga  moliyaviy
aktivlarni xarid qilish qobiliyati ham ta’sir ko‘rsatadi.
3
  http://uba.uz/news.aspx?nidq584  
Qonuniy  me’yorlarga  va  amaliyotga  mos  holda  birjada  chet  el  valyutasi
kursining, qimmatli qog‘ozlar kursining yohud tovarlar bahosining o‘rnatilishi ham
kotirovkalash  deb  ataladi.  Subyektlar  ishtirokida  belgilanishiga  qarab
kotirovkaning  2  turi:  rasmiy  va  bozor  kotirovkasi  mavjud.  Rasmiy  kotirovkada
barcha  valyuta  operatsiyalari  uchun  valyuta  kursi  davlat  tomonidan  belgilanadi.
Banklararo valyuta savdosida amalga oshiriladigan bozor kotirovkasi banklarning
to‘lovga  layoqatliligiga,  ularning  pul  mablag‘i  aylanmasi  mavqeyiga  va
boshqalarga bog‘liq bo‘ladi. Shuning uchun bozor kotirovkasi rasmiy kotirovkadan
farq  qiladi.  Jahon  amaliyotida  kotirovkalashni  amalga  oshirishning  2  xil  usuli
mavjud:
1) To‘g‘ri  kotirovkalash.  Agar  xorijiy  valyuta  birligining  bahosi  milliy
valyutada  ko‘rsatilsa,  bu  to‘g‘ri  kotirovkalash  deb  ataladi.  Masalan,  2012-yilning
20-martida  1  AQSH  dollariga  nisbatan  o‘zbek  so‘mining  kursi  1839,40  so‘mni,  1
Rossiya rubliga nisbatan 62,65 so‘mni tashkil etdi. 1 AQSH dollari = 1839,40 so‘m.
Bu  to‘g‘ri  kotirovkalash  hisoblanadi  va  bunday  kotirovkalash  hozirgi  vaqtda
jahondagi ko‘plab mamlakatlarda qo‘llanilmoqda.
2) Milliy  valyutaning  xorijiy  valyutaga  nisbatan  bahosi  egrikotirovkalash  deb
ataladi.  Egri  (teskari)  kotirovkalashda  bir  birlik  milliy  valyutaning  xorijiy
valyutalardagi  miqdori  o‘rnatiladi,  ya’ni  bir  birlik  milliy  valyutaning  xorijiy
valyutadagi bahosi ko‘rsatiladi, masalan:
1 so‘m =  AQSH dollari yoki 1 so‘m = 0,00054 AQSH dollari 1839,40
Kotirovkaning  chap  tomonidagi  valyuta  kotirovka  bazasi,  o‘ng tomonidagisi
kotirovka valyutasi deb yuritiladi.
1 so‘m 1839,40 AQSH dollari kotirovka bazasi kotirovka valyutasi 
= 
 valyuta kotirovkasi, odatda, 2 asosiy elementni o‘zida mujassamlashtiradi. 1) sotib olish kursi (Vid-bid);
2) valyutani sotish kursi (offer-offer).
Masalan, 1 AQSH dollari = 18369,40 o‘zbek so‘mi sotish kursi (offer),
1846,0 o‘zbek so‘mi sotib olish kursi (Vid).
 valyutani sotish va sotib olish o‘rtasidagi farq spred (spread) deb nomlanadi
va u yuqoridagi misolda 6,4 so‘m (1846,0-1839,4) ni tashkil qiladi.
Bank  kotirovkasi  bilan  banklararo  bozor  kotirovkasi  o‘rtasidagi  farq  marja
deyiladi va u bankning valyuta bo‘yicha pozitsiyasi, uning bitimlarining summasi,
salmog‘i  va  boshqa  omillarga  bog‘liq  bo‘ladi.  valyuta  kurslarining  turlari  ko‘p
bo‘lib, ularni quyidagicha tavsiflash mumkin.
1-jadval valyuta kurslari tasnifi
Kurs o‘rnatish mezonlari  valyuta kursining turlari 
1. Fiksatsiyalash turi bo‘yicha Suzuvchi, fiksirlangan, aralash 
2. Hisoblash usuli bo‘yicha Paritet, haqiqiy kurs 
3. Nisbat bo‘yicha Kross kurs, to‘g‘ri, egri (teskari), fiksing 
4. Bitim turi Spot-kurs, muddatli bitim (forvard) kursi
5. O‘rnatish usuli Rasmiy, norasmiy (erkin) 
6.valyutaning  sotib  olish  qobiliyati
paritetiga nisbatan Paritetli, oshirilgan, kamaytirilgan kurs 
7. Bitim qatnashchilari bo‘yicha Sotib olish kursi (sotib oluvchi uchun), sotish
kursi (sotuvchi uchun) 
8.Inflatsiyani hisobga olish bo‘yicha O‘rtacha kurs, real, nominal kurs 
Demak, yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, doimiyligi yoki o‘rnashuviga
qarab valyuta kursi suzuvchi, fiksirlangan va aralash bo‘lishi mumkin.
Suzuvchi valyuta kursi deganda milliy va chet el valyuta kurslarining o‘zaro
nisbatini valyuta bozoridagi talab va taklifga qarab belgilanishi ko‘zda tutiladi. Bu
kurs  birinchi  marta  1971-yilning  avgustida  AQSH  dollarini  oltinga  ayirboshlash
bekor  qilingandan  keyin  qabul  qilinib,  Kanada,  Ispaniya,  Meksika,  1972-yil apreldan  boshlab  esa  Yevropa  Ittifoqi  tizimiga  kiruvchi  davlatlar  amaliyotida
qo‘llanila boshlangan.
Fiksirlangan  valyuta  kursi  oltin,  oltin  deviz,  oltin,  dollar  standartlariga  mos
keladi  va  oltin  paritet  asosida  bir  valyutani  ikkinchi  valyutaga  almashtirishni
ko‘zda  tutadi.  Hozirgi  kunda  fiksirlangan  kurs  valyuta  savati  yoki  yetakchi  biror
valyuta (odatda yevro, dollar) asosida aniqlanadi.
Aralash kurs fiksirlangan va suzuvchi valyuta kurslaridan foydalanish bo‘lib,
u 70-80-yillardan boshlab Avstraliyada qo‘llanila boshlangan.
Agar  ikki  valyuta  o‘rtasidagi  nisbat  qandaydir  uchinchi  valyutaga  nisbatan
olingan kurslarda aniqlansa, bunday nisbat kross-kurs deb ataladi. Masalan:
1 so‘m =  AQSH dollari yoki 1 so‘m =  Rossiya rubli 
 
Bu yerda  AQSH dollari =  Rossiya rubli  1839,40 
Demak, 1 AQSH dollari =  = 29,359 yoki 29,4 Rossiya rubli 
Ushbu  misolda  AQSH  dollari  uchinchi  valyuta  vazifasini  bajaradi.  Jahon
amaliyotida  asosan  uchinchi  valyuta  sifatida  AQSH  dollari,  Yaponiya  iyenasi,
yevro  kabi  valyutalar  qo‘llaniladi,  ya’ni  barcha  valyutalar  jahon  ayirboshlashida
ko‘pincha aynan shu valyutalarga nisbatan kotirovka qilinadi.
Kross-kursdan  foydalanish  ancha  og‘ir  va  risklidir.  Ammo  ularni  qo‘llash
quyidagi holatda zarur va foydalidir:
–  Sizning  talabingizdagi  valyutaga  ega  bo‘lgan  sotuvchilarda  sizning
valyutangizga  talab  mavjud  emas.  Masalan,  so‘mni  Yaponiya  iyenasiga
almashtirish  kerak.  Bu  yerda  uchinchi  valyuta  AQSH  dollari  bo‘lsin.  Yaponiya
iyenasi  sotayotganlar  ichida  sizning  valyutangizni  sotib  olishni  xohlaydiganlar
yo‘q, shu holda krosskursdan foydalanish mumkin.
Oldi-sotdi  bitimlarini  amalga  oshirishda  valyuta  bozorida  quyidagi  valyuta
kurslari ko‘rinishlaridan foydalaniladi.
Spot-kurs  bu  –  naqd  (kassa)  bitimlar  kursidir.  Spot-kurs  bir  mamlakat  pul
birligining  shartnoma  tuzilgan  vaqtda  o‘rnatilgan  baho  bo‘yicha  boshqa mamlakatlar pul birliklarida ifodalangan bahosidir. Bunda valyutani valyuta bitimi
tuzilgan kundan boshlab 2 bank ish kunida almashtirib berish shart hisoblanadi.
Forvard kurs – muddatli valyuta bitimlari kursidir.
Forvard kurs  valyutani  kelgusida  aniq bir  kunga  yetkazib  berish  sharti  bilan
sotish va xarid qilish bahosini o‘zida ifodalaydi.
Forvard  bitimlari,  odatda,  valyuta  kurslarining  o‘zgarishi  natijasida  yuzaga
keladigan risklarini bartaraf qilish maqsadida ishlatiladi. Bitim tuzilayotgan paytda
forvard  kursda  aniqlanadi  va  ana  shu  kurs  bo‘yicha  valyuta  sotiladi  yoki  sotib
olinadi.  Agar  shartnoma  muddati  tugagan  kunda  kurs  shartnoma  kursidan  farq
qilsa, unda bir tomon foyda ko‘radi, ikkinchi tomon esa zarar ko‘radi. Masalan, siz
2012-yil  1-yanvarda  2010-yili  1-mart  kuni  1  AQSH  dollari  =  1830  so‘m  kursida
sotib  olish  bitimini  tuzdingiz.  Ammo 2012-yil  1-iyun kuni  1 AQSH  dollari  1835
so‘mni  tashkil  etdi,  natijada  siz  har  bir  dollarga  5  so‘m  miqdorida  qo‘shimcha
foyda ko‘rdingiz.
Agar  1-mart  kuni  1  AQSH  dollari  =  1828  so‘mni  tashkil  etsa,  unda  har  bir
dollardan 2 so‘mdan zarar ko‘rasiz.
Muddatli  bitimlar  bo‘yicha  valyuta  kurslari  (report)  ustama  yoki  dastxat
metodi bo‘yicha kotirovka qilinadi va autrayt kurslari deb ataladi.
 valyuta  operatsiyalari  o‘tkazilganda  forvard  kurslar  bilan  spotkurslar  farq
qiladi. Bu farq spot-kurslariga diskont yoki mukofot ko‘rinishida aniqlanadi.
Umuman  olganda,  diskont  yoki  mukofot  miqdori  spot-kursiga  nisbatan
barqaror,  shuning  uchun  banklararo  bozorda  muddatli  bitimlar  kursi
kotirovkalanayotganda  ko‘pincha  mukofot  yoki  diskont  aniqlanadi.  To‘g‘ri
kotirovkalashda  diskont  spotkursidan  ayirib  tashlanadi,  mukofot  qo‘shiladi  va
aksincha teskari kotirovkalashda mukofot spot-kursidan ayirib tashlanadi, diskont
qo‘shiladi.
Muddatli  bitimlar  bo‘yicha  son  ko‘rinishida  kotirovkalanadigan  valyuta
kurslari autrayt deyiladi.
Forvard kurslari bo‘yicha diskont yoki ustama (mukofot) ning mavjudligining
asosiy sababi forvard bitimi muddatiga teng bo‘lgan muddatga mos valyutalardagi qisqa  muddatli  depozitlar  bo‘yicha  foiz  stavkalari  o‘rtasidagi  farq  mavjudligidir.
Ustama (mukofot) yoki diskont quyidagi formula orqali topiladi:
M/D = (DFSv*SK – DFS
a *FTK)*FBM 
100%-360 
 
Bunda: M/D – mukofot (+), diskont (-);
DFS v/a - v/a – valyutadagi depozitlar bo‘yicha foiz stavkasi;
V, A – kotirovkalanayotgan valyutalar;
SK – spot-kursi;
FBM – forvard bitimi bo‘yicha; FTK – forvard taxminiy kursi.
FTK quyidagi formula bilan topiladi:
FTK = (DFSa - DFS
v )*SK*FBM 
100%-360 
 
Forvard  yoki  muddatli  bitimlar  xalqaro  savdoda  tijorat  operatsiyalarini
amalga  oshirayotganda  valyuta  riskidan  sug‘urtalanish  imkonini  beradi.  Tijorat
operatsiyalarini sug‘urtalashning mohiyati tashqi savdo tijorat banklari bilan birga
valyuta  kursi  harakatidan  salbiy  natijalar,  ya’ni  riskni  yo‘qotish  maqsadida
valyutani sotish-sotib olish bitimidan iborat.
Xorijiy  valyutadagi  muddatli  operatsiyalar  zaruriyati,  shuningdek,  turli
nosavdo, moliya operatsiyalarini sug‘urtalash bilan ham shartlanadi.
Ustama  yoki  diskont  ekanligini  foiz  stavkalari  o‘rtasidagi  farqdan  bilish
mumkin.  Agar  valyuta  bitimi  bo‘yicha  foiz  stavkasi  baholovchi  valyutaning  foiz
stavkasidan  past  bo‘lsa,  bu  valyuta  yuqori  kurs  bo‘yicha  kotirovka  qilinadi  va
chiqqan  ko‘rsatkich  ustama  hisoblanadi.  Agar  valyuta  bitimining  foiz  stavkasi
yuqori  bo‘lsa,  bu  ko‘rsatkich  diskont  bo‘ladi.  Agar  milliy  valyutadagi
depozitlarning  foiz  stavkasi  bitim  valyutasidagi  kreditlarning  foiz  stavkasidan yuqori  bo‘lsa,  olingan  natija  diskont  hisoblanadi,  aksincha  bo‘lsa,  ustama
hisoblanadi.
Banklar  valyuta  operatsiyalarini  amalga  oshirishda  valyutani  sotish  va  sotib
olish  kursini  o‘rnatadi.  Bu  kurslar  sotuvchining  kursi  va  xaridorning  kursi  deb
ataladi.
Sotuvchi  kursi  –  bankning  valyutani  sotish  kursi;  xaridor  kursi  –  bankning
valyutani sotib olish kursi.
Bu kurslar o‘rtasidagi farq marja deb ataladi. U xizmat xarajatlarini qoplashga
sarflanadi va ma’lum foyda sifatida hisobga olinadi.
 valyutaning eng muhim xususiyati uning konvertirlanganligidir.
Konvertirlanganlik – darajasiga ko‘ra valyuta kursi 3 ga bo‘linadi.
– erkin suzib yuruvchi;
– cheklangan darajada suzib yuruvchi;– fiksirlangan valyuta kurslari.
Erkin suzib yuruvchi valyuta kursi ma’lum valyutaga bo‘lgan bozor talabi va
taklifi  ta’sirida  o‘zgarishi  mumkin.  Masalan,  yevro  AQSH  dollari,  Yaponiya
iyenasi, Angliya funt sterlingi va boshqalar. Shu bois bu valyutalar jahon valyuta
ayirboshlashida keng ishtirok etadi.
Cheklangan  darajada  suzib  yuruvchi  valyuta  kurslarining  o‘zgarishi  ayrim
valyutalar  yoki  bir  guruh  valyutalar  (  valyuta  savati)  kursi  o‘zgarishiga  bog‘liq.
Misol  uchun  «Uchinchi  dunyo»ning  aksariyat  mamlakatlari  o‘z  valyutalarini
AQSH  dollariga,  Yevropa  mamlakatlarining  yevrosiga  va  boshqa  boshqa  xorijiy
valyutalarga  bog‘laydi.  Cheklangan  darajada  «suzib»  yuruvchi  valyuta  kurslari
kiritilgan  mamlakatlar  o‘z  valyutalarini  tebranish  chegarasini  o‘zlari  hamkorlik
qilayotgan mamlakatlar bilan kelishib oladilar.
Fiksirlangan  valyuta  kursi  –  bu  xorijiy  valyutada  ifodalangan  milliy  pul
birligining  davlat  tomonidan  rasmiy  o‘rnatilgan  bahosi  bo‘lib,  unga  valyuta
bozorlaridagi  talab  va  taklifning  o‘zgarishi  ta’sir  qilmaydi.  Hozirgi  vaqtda
fiksirlangan  valyuta  kursi  sust  rivojlangan  mamlakatlarda  yoki  iqtisodiyoti  tashqi
bozorlarga yetarli darajada kirib bormagan mamlakatlarda moliya tizimi va milliy ishlab  chiqarishni  kuchli  xorijiy  raqobatchilardan  himoya  qilish  va  quvvatlash
maqsadida qo‘llaniladi.
Xalqaro  iqtisodiyot  nazariyasi  shuni  ko‘rsatadiki,  bir  davlat  o‘z  valyutalari
milliy  valyutasining  boshqa  davlatlar  valyutasiga  nisbatan  bir  xil  valyuta  kursini
saqlashi lozim. XVF Nizomining VIII moddasiga asosan, davlat joriy operatsiyalar
bo‘yicha  milliy  valyuta  konvertatsiyasi  bo‘yicha  olgan  majburiyatining
bajarilishini  va  bir  davlat  valyutasi  bo‘yicha  turli  xil  kurslar  bo‘lishiga  yo‘l
qo‘ymasligi lozim.
Barcha  mamlakatlar  ma’lum  muddatda  o‘z  valyutalari  kurslari  to‘g‘risidagi
axborotni  e’lon  qiladi.  Masalan,  O‘zbekiston  Respublikasi  valyuta  birjasi  ish
yakunlari  matbuotda,  televideniyeda  e’lon  qilinadi.  Bunda  nominal  valyuta  kursi
belgilanadi.  Lekin  kuchayib  borayotgan  inflyatsiya  sharoitida  jahon  bozorida
milliy mahsulotga bo‘lgan talabni, uning raqobatbardoshligini aniqlashda milliy va
xorijiy tovarlar baholari o‘rtasidagi nisbatni ham bilish kerak bo‘ladi. Ya’ni milliy
valyutaning real  almashtirish kursini hisoblab  chiqish kerak. Real  valyuta kursini
hisoblashni  O‘zbekiston  va  Rossiyada  ishlab  chiqariladigan  gazlama  misolida
ko‘rsatish mumkin. Masalan, 1 m gazlamaning bahosi respublikamizda 1000 so‘m,
Rossiyada  35  rubl  deylik.  valyutalarning  amaldagi  nisbati  1  Rossiya  rubli  =  35
so‘m  yoki  1  so‘m  =  0,0032  Rossiya  rubli  bo‘lganda,  1  m  o‘zbek  gazlamasining
bahosi Rossiya rublida 0,032*1000=32 rubl turadi. Bunday holda O‘zbekiston va
Rossiyada ishlab chiqarilgan 1 m gazlama baholari nisbati
0,032 x 1000 32 
=  0,9 ga 
35 35 
teng  bo‘ladi.  Demak,  ushbu  nisbat  o‘zbek  gazlamasining  bahosi  Rossiya
gazlama  bahosining  0,9  va  undan  arzon  ekanligini  ko‘rsatadi.  Shunday  qilib,
mahsulotning  real  valyutadagi  bahosi  tovarning  ishlab  chiqarish  bahosi  va
valyutaning  nominal  almashtirish  kursiga  bog‘liq  bo‘lib,  quyidagi  tenglik  bilan
izohlanadi: Real  kursi  =  nominal  kursi  x  o‘z  mamlakatida  ishlab  chiqarilgan  tovarlar
bahosi (xorijiy tovarlar bahosi).
Past  valyuta  kursida  milliy  tovarlar  nisbatan  arzonroq,  xorijiy  tovarlar  esa
nisbatan  qimmatroq  turadi.  Shuning  uchun  eksport  o‘sib,  import  esa  qisqarib
boradi. 3.  Xalqaro valyuta-kredit operatsiyalarini boshqarishning zamonaviy yo’llari
Zamonaviy valuta bozori yalpi jahon xo’jaligi miqyosida amal qiluvchi, murakkab va
muntazam iqtisodiy tizim sifatida maydonga chiqadi.
Valuta  bozori  yangi  sharoitlarga  moslashgan  holda  tinimsiz  rivojlanib  kelgan.  U
xorijiy  valutadagi  veksellar  bilan  savdoning  lokal  markazlaridan  tortib,  to  birdan
bir haqiqiy xalqaro bozor shakligacha bo’lgan yo’lni bosib o’tdi.
Hozirda valuta bozori va valuta operatsiyalarini amalga oshirish texnikasini o’rganish
bilan  bog’liq  masalalar  muhim  ahamiyat  kasb  etmoqda.  Valuta  bozorining  amal
qilish  mexanizmini  bilish  O’zbekiston  Respublikasi  tashqi  iqtisodiy
munosabatlarining samarali amalga oshirilishi uchun muhimdir.
Valuta  bozori  –  bu  mexanizm  bo’lib,  uning  yordamida  xorijiy  valutalarning  oldi-
sotdisi  bilan  bog’liq  operatsiyalar  amalga  oshiriladi.  Xorijiy  valutalarning  oldi-
sotdisiga  bo’lgan  zarurat  xalqaro  operatsiyalarni  amalga  oshirish  paytida  yuzaga
keladi:  tashqi  savdoda,  xorijiy  valutada  kredit  berilganda,  xorijiy  valutadagi
zaxiralarni valuta kursi tebranishidan sug’urta qilganda.
Bir  valutani  boshqa  bir  valutaga  o’tkazish  zarurati  shundaki,  odatda,  xalqaro  savdo
shartnomalari  va  kapital  bilan  operatsiyalarni  amalga  oshiruvchi  shaxslar  o’z
milliy  valutalariga  ega  mustaqil  davlatlarda  yashaydilar.  Tabiiyki,  xalqaro
shartnomalarda ishtirok etuvchi har bir taraf hisob-kitoblarni o’z milliy valutasida
amalga oshirishdan manfaatdor. Biroq xalqaro savdo shartnomalari va kapital bilan
operatsiyalar erkin muomalada yuradigan valutada amalga oshirilmog’i lozim.
Masalan,  yaponiyalik  eksportyor  braziliyalik  importyorga  «Toyota»  avtomobillarini
sotmoqchi.  Bunda  eksportyor  importyordan  to’lovni  yapon  ieynasida,  Braziliya
kruzerosida yoki AQSH dollarida amalga oshirishni talab qilishi mumkin. To’lov
valutasi oldindan kelishilib, shartnomada qayd etiladi. Ammo yuqoridagi misolda
qanday  valuta  ishlatilishidan  qat’iy  nazar,  u  valuta  kursidan  kelib  chiqqan  holda
boshqa  valutaga  o’tkazilishi  lozim.  Agar  yapon  iyenasi  qo’llanilsa,  unda
braziliyalik  importyor  o’z  milliy  valutasini  kurs  asosida  yapon  iyenasiga
aylantirishi  lozim.  Braziliya  kruzerosi  qo’llanilganda  esa,  aksincha,  yaponiyalik eksportyorda  ularni  iyenaga  aylantirish  zarurati  tug’ilardi.  Agar  AQSH  dollari
qo’llanilsa,  braziliyalik  importyor  kruzeroni  AQSH  dollarlariga,  yaponiyalik
eksportyor esa AQSH dollarini iyenaga aylantirishi kerak bo’ladi.
Xorijiy  valutalar  bozorining  asosiy  vazifasi  yuqoridagi  misolda  keltirilgan
valutalarning  o’zaro  almashuvini  amalga  oshirishdir.  Valuta  bozorida  valutalarni
almashuv kursi shu valutalarga bo’lgan talab va taklif asosida shakllanadi.
Milliy  iqtisodiyotlarning  baynalmilallashuvi,  xalqaro  iqtisodiy  munosabatlar
ahamiyatining  o’sishi,  erkin  suzadigan  valuta  kurslarining  joriy  etilishi  valuta-
moliyaviy  sohaning  ko’lami  va  ahamiyati,  xususan,  valuta  bozori  mavqeyi
oshishiga olib keldi.
Valuta bozori quyidagi funksiyalarni bajaradi:
– tovarlar, xizmatlar va kapitallar xalqaro muomalasiga xiz-mat ko’rsatish;
– iqtisodiy,  siyosiy  va  boshqa  omillar  ta’sirida  shakllanadigantalab  va  taklifni
balanslash orqali valuta kurslarini aniqlash;
– valuta risklaridan himoyalanish uchun mexanizmni taqdimetish;
– davlat  tomonidan  pul-kredit  va  iqtisodiy  siyosatni  amalgaoshirishda  bozordan
foydalanish.
Jahon  valuta  bozorining  xususiyatlariga  ko’ra,  u  aniq  bir  manzilga  ega  emas  yoki
ma’lum  bir  joyda  jismonan  mavjud  emas.  Jahon  valuta  bozori  telefon  hamda
zamonaviy telekommunikatsion tizim orqali savdo amalga oshadigan bozordir. Bu
bozorning o’ziga xos xususiyati nafaqat uning jismonan mavjud emasligida, balki
uning sutkada 24 soat faoliyat ko’rsatishi, ochilmasligi va yopilmasligi, muomala
hajmi  jihatidan  nihoyatda  yirikligidadir,  ya’ni  1  sutkada  jahon  valuta  bozorida  1
trln AQSH dollari sotiladi va sotib olinadi.
Valuta  bozori  rivojlanishiga  xalqaro  ssuda  kapitallari  bozorining  kengayishi  katta
ta’sir  ko’rsatadi.  Shu  bilan  birga,  mazkur  bozorlarning  o’sib,  bir-biriga  kirishib
ketish jarayoni kuchaymoqda.
Hozirda  banklararo  valuta  bozorida  banknotalar  yoki  tangalar  yo’q,  boshqa  to’lov
vositalarining,  ya’ni  veksellar  va  cheklarning  ahamiyati  esa  minimaldir.  Valuta
operatsiyasi  har  qanday  moddiy  asosni  yo’qotdi,  ya’ni  milliy  pul  birliklari  bir- biriga nisbatan faqat korrespondent hisob raqamlaridagi yozuvlar sifatida mavjud.
Bu  esa,  o’z  navbatida,  valuta  bozori  uchun  yuqori  darajadagi  integratsiyaga
erishish imkonini berdi.
Valuta bozorining murakkab iqtisodiy tabiati, uning ko’p yo’nalishli tarkibiy tuzilishi,
operatsiyalarning  tashkil  etilishi  ularning  obyektlari  va  subyektlari  bilan
belgilanadi.
Valuta  bozori  banklararo,  mijozlararo  va  birja  bozorlarida,  shuningdek,  broker  va
to’g’ridan to’g’ri naqdli, muddatli va shu kabi bozorlarga bo’linadi.
Umumiy olganda, valuta bozorini quyidagi turlarga bo’lish mumkin.
2-chizma. Valuta bozorining turlari
Valuta  bozori  valuta  munosabatlarining  subyektlari  va  unda  ishlatiladigan
valutalarning soniga ko’ra, milliy, hududiy va jahon valuta bozorlariga bo’linadi.
Milliy  valuta  bozorlari  muayyan  davlat  hududida  rezidentlar  va  xorijiy  yuridik  va
jismoniy shaxslar o’rtasidagi valuta munosabatlarini o’z ichiga oladi. Bu bozorlar
milliy  valuta  konvertatsiya  qilinmaydigan  va  qattiq  valuta  cheklovlari  mavjud
bo’lgan  paytda  davlat  tomonidan  milliy  pul  va  valuta  tizimini  shakllantirish
bosqichida  shakllanadi.  Bunday  mamlakatlarda  faqat  vakolatli  («devizli»  yoki
«valutali») banklar jahon valuta bozoriga chiqa oladi.
Jahon  valuta  bozorining  konyunktura  mexanizmi  deganda,  odatda,  ushbu  bozorda
valutalarga  bo’lgan  talab  va  taklifning  shakllanish  mexanizmi  tushuniladi.
Bozorning  konyunktura  mexanizmi  murakkab  bo’lib,  uni  o’rganish  moliyaviy
vositachilar  uchun  nihoyatda  muhimdir.  Chunki  bozorda,  operatsiyalar  o’tkazish
jarayonida  qaror  qabul  qilish  uchun  moliyaviy  vositachilar  ma’lum  bir  tahliliy
ma’lumotlarga asoslanishi kerak.  V aluta  bozori  
     
V aluta  birjasi   Birjadan  ta sh q ari  v aluta  bozori  2-jadval
Valuta bozorlari ishtirokchilari va ular o’rtasida tuziladigan bitimlar
Bozor 
ishtirokchilari Bitimlar Asoslar 
Tijorat banklari mijozlar uchun bitimlar; 
o’z  mablag’lari  asosida
savdo –  hisob-kitoblarning  o’tkazilishi;  –  foyda
olish  yoki  mijozlar  bitimlari  bo’yicha
pozitsiyalarning balanslashuvi 
Tashkilotlar
(eksportyor  va
importyorlar) valutaning sotib olinishi; 
valuta  risklarini
sug’urtalash  uchun
bitimlar; 
xorijiy  valutada  kreditni
olish va berish xorijiy  valutada  to’lovlar;  –  tannarxning
kalkulatsiyasi,  valuta  risklarini
kamaytirish,  imkoniyatlarini  qo’llash
uchun bazaning yaratilishi; 
qulay shartlarning olinishi 
Markaziy banklar valutani sotish olinishi; 
intervensiyalar to’lovlar,  cheklar  inkassatsiyasi,  veksellar
hisobi  va  boshqalar;  –  valuta  bozorlarini
ushlab  turish  uchun  valutani  sotib  olish,
bozorlarning  normal  darajadagi  faoliyatini
amalga oshirish 
Brokerlar kurslarni  o’rnatish  hamda
valuta  va  foizli  bitimlarda
bevosita qatnashish bitimlarni  amalga  oshirishdan  olinadigan
komission yoki foizli to’lovlar. 
Valuta  bozorlarining  ishtirokchilari  ko’p  bo’lib,  ularni  quyidagi  jadvalda  ko’rish
mumkin.Barcha ishtirokchilarni ikki asosiy guruhga ajratish mumkin, bular:
1. Passiv  ishtirokchilar.  Ular  vaqti-vaqti  bilan  valutaoperatsiyalarini  amalga  oshirish
ehtiyoji  yuzaga  keluvchi  subyektlar  bo’lib,  ko’pincha  yirik  bitimlarga  murojaat
qilishadi. Banklarda o’rnatilgan narx bo’yicha hisob-kitobni amalga oshiradilar.
2. Aktiv  ishtirokchilar.  Ular  «Market  Makers»  deb  hamataladi.  Asosan  yirik  va  kam
sonli  bitimlarda  ishtirok  etib,  o’z  bo’limlariga  va  juda  katta  dilerlik  shtatlariga
egadirlar.  Aynan  ular  bozorni  shakllantiruvchilari  hisoblanadi  va  passiv ishtirokchilar  aynan ularga murojaat etadilar.  Passiv ishtirokchilarga o’z narxlarini
o’rnatadilar.
Valuta operatsiyalari – bu xorijiy valutada va valutaviy qimmatliklar bilan bo’ladigan
oldi-sotdi operatsiyalaridir.
Xorijiy  valuta deganda  rivojlangan  va rivojlanayotgan davlatlarning  banknotalari  va
almashinuvchi tangalari tushuniladi.
Valuta qimmatliklariga quyidagilar kiradi:
– xorijiy valutada yozilgan qarz majburiyatlari, ya’ni oddiyveksellar va trattalar;
– xorijiy valutada yozilgan qimmatli qog’ozlar;
– oltin, platina va boshqa qimmatbaho metallar, toshlar.
Valuta  operatsiyalari  asosan  valuta  bozorlarida  amalga  oshiriladi.  Rasmiy  valuta-
moliya bozorining eng yiryk jahon markazlari London, Nyu-York, Frankfurt Mayn
va Tokio kabi yirik shaharlarda ko’p sonli bo’limlar tarmog’iga va chet el valutasi
zaxirasiga ega bo’lgan taniqli tijorat banklari faoliyat ko’rsatadi.
Valuta  bozorlarida  amalga  oshiriladigan  valuta  operatsiyalari  mohiyatiga  ko’ra
quyidagicha bo’linadi.
3-chizma. Valuta bozorlarida amalga oshiriladigan valuta operatsiyalari
Valuta  qimmatliklaridan  Xalqaro  pul  Mamlakat  hududiga  foydalanish  bo’yicha
o’tkazmalarning (dan) valuta qimmat-
huquqlarning boshqa o’tish amalga oshirilishi liklarini olib kirish va bilan bog’liq
operatsiyalar olib chiqish    
 Valuta operatsiyalari  
Rezidentlar  bilan
cheklovlarsiz amalga
oshiriladigan  joriy
valuta
operatsiyalari 
 Mamlakat Markaziy bank tomonidan rezidentlarga
ruxsat  etiladigan  kapital  harakati  bilan  bog’liq
operatsiyalar 
      
4-chizma. Valuta operatsiyalarining tasnifi
Kengroq ma’noda valuta operatsiyalarining tasnifini 4-chizma ko’rinishida ifodalash
mumkin.
O’z  navbatida,  barcha  valuta  qimmatliklari  bilan  amalga  oshiriladigan  operatsiyalar
o’z xarakteri va namoyon bo’lish usuliga ko’ra quyidagilarga bo’linadi:
1) spot tiðidagi valuta operatsiyalari; 2) muddatli valuta operatsiyalari:
– Forvard tiðidagi valuta operatsiyalari;
– valuta opsionlari bilan bog’liq valuta operatsiyalari;
– valuta fyucherslari bilan amalga oshiriladigan valuta opera-tsiyalari.
3) svop tiðidagi valuta operatsiyalari.
SPOT operatsiyalari yoki kassa bitimlari (naqd bitimlar).
SPOT operatsiyasi – bu bitim kunini hisobga olmagan holda ikki ish kuni davomida
valuta ayirboshlash bo’yicha operatsiyadir.     
  	
Muddati 180 kungacha bo’lgan eksport-import 
bitim-lar bo’yicha hisob-kitoblar 	
 	 
Muddati 180 kungacha bo’lgan kreditlar olish va 
berish bilan bog’liq operatsiyalar 	
 	
Kapital qo’yilmalar bo’yicha olinadigan 
daromadlarning repatratsiyasi bo’yicha operatsiyalar 	
 	
Notovar xarakteridagi operatsiyalar 
To’g’ri va portfel investitsiyalar 	
 	Ko’chmas mulkni to’lash uchun pul o’tkazmalari 
 	Eksport-import kontraktlarning muddatini cho’zish 
bo’yicha hisob-kitoblar 	
 	
Joriy bo’lmagan boshqa turdagi valuta operatsiyalari 
 	Muddati 180 kungacha bo’lgan kreditlar olish va 
berish Spot-kurs  –  bu  spot  bitim  tuzilayotgan  vaqtda  bir  mamlakat  valutasini  boshqa  bir
mamlakat  valutasidagi  bahosidir.  Spotkurs  uning  suzib  yuruvchi  yoki  qat’iy
belgilangan  rejimda  ishlashdan  qat’iy  nazar  operatsiya  amalga  oshirilayotgan
vaqtda milliy valutaning chet ellardagi qadri qancha ekanligini o’zida aks ettiradi.
Asosan  spot bitimlarining kursi  – bu telegraf  o’tkazmasi kursidir.  Spot-kurs ikki xil
yo’l bilan aniqlanadi:
– valuta birjasida dilerlarning yuzma-yuz savdo qilishi orqali;
– birjadan tashqari savdoda dilerlarning o’zaro telefon orqalisavdosida.
Valuta  kursi  sotib  olish  kursi  (xaridor  kursi)  va  sotish  kursi  (sotuvchi  kursi)  ga
bo’linadi.  Valuta  kotirovkasini  amalga  oshiruvchi  bank  valuta  bitimini  har  doim
o’zi  uchun  foydali  kurs  bo’yicha  amalga  oshiradi.  Banklar  xorijiy  valutani  har
doim qimmatga sotib (sotish bahosi), arzonroqqa sotib olishga (sotib olish bahosi)
harakat qiladilar. Bu valuta-tijorat operatsiyalarning asosiy tamoyilidir.
Sotish  va  sotib  olish  kurslari  orasidagi  farq  marja  deb  atalib,  bank  xarajatlarini
qoplash  va  qisman  valuta  riskini  sug’urtalashga  yo’naltiriladi.  Agar  bank  amalga
oshirilgan  bitimni  xuddi  shu  kurslar  asosida  taklif  qilingan  kontrbitim  hisobiga
qoplasa,  u  marja  hisobiga  foyda  ko’radi.  Shuning  asosida  banklar  valuta
operatsiyalari bo’yicha mijozlarni ko’proq jalb qilishdan manfaatdor.
Spot  operatsiyalaridan  keladigan  foyda  marjaga  (albatta  komissiya  haqini  chegirib
tashlasa) teng bo’lishi ham mumkin.
Umuman olganda, spot operatsiyalari bir tomondan qisqa vaqtda yuqori foyda olishga
imkon  bersa,  ikkinchi  tomondan  mavjud  valuta  operatsiyalari  orasida  risk
darajasida  eng  yuqori  bo’lgan  valuta  operatsiyasi  hisoblanadi.  Sababi  shuki,  spot
operatsiyalarini amalga oshirish vaqti qisqa bo’lganligi tufayli, odatda, u sug’urta
qilinmaydi.  Shuning  uchun  banklar  payshanba  va  juma  kunlari  spot
operatsiyalarini  katta  hajmda  amalga  oshirmaydi,  chunki  bunda  spot  operatsiyasi
muddati  uzayib  ketadi.  Xuddi  shu  sababga  asosan,  banklar  uzun  va  qisqa  valuta
pozitsiyalarini ham maksimal darajada qisqartirishga harakat qiladi.
Naqd valuta operatsiyalari asosan spot shartlarida amalga oshiriladi. Buning mohiyati
shundaki, valuta sotish-sotib olish bitimi  tuzilgandan keyin tuzilayotgan vaqtdagi kurs bo’yicha ikkinchi ish kunida naqd valuta yetkazib beriladi. Bu operatsiyalar
keng tarqalgan bo’lib, jami valuta bitimlarining 90 foizga yaqinini tashkil etadi.
Valuta  bozorining  ishtirokchilari  bo’lgan  banklar  o’z  nomidan  o’zi  uchun,  yana  o’z
nomidan mijozlari uchun valuta sotib olishi yoki sotishi mumkin. Agar banklar o’z
hisobiga  valutani  sotsa  yoki  sotib  olsa,  bu  operatsiyalar  ular  yoki  foyda  olish
uchun,  yoki  o’z  likvidligini  ushlab  turish  uchun,  yoki  chet  eldan  bank  uchun
jihozlar sotib olish va boshqa maqsadlar uchun amalga oshiradi.
Spot  bitimlari  bo’yicha  valuta  oluvchi  bank  tomonidan  ko’rsatilgan  hisobvaraqlarga
yetkazib  beriladi.  Bitimda  ko’rsatilgan  kurs  spot-kurs  deyiladi.  Xuddi  mana  shu
kurslar  asosida  valuta  bozoridagi  muddatli  kurslar  ham,  valutani  yetkazib  berish
bo’yicha qisqaroq muddatli bir martalik bitimlar uchun kurslar ham aniqlanadi.
Spot  operatsiyalari  yordamida  banklar  o’z  mijozlarining  chet  el  valutasidagi
ehtiyojlarini, kapitallarning harakatini, shuningdek, bir valutaning boshqa valutaga
oqib o’tishini ta’minlaydi, arbitraj va spekulyativ operatsiyalarni amalga oshiradi.
Spot operatsiyalari risk darajasi eng yuqori operatsiya hisoblanadi.
Foyda  olish  uchun  banklar  arbitraj  va  spekulyativ  bitimlarini  amalga  oshirish
mumkin. Arbitraj  bitimlar turli valuta  bozorlarida mavjud bo’lgan valuta kurslari
o’rtasidagi farqlardan foyda olish maqsadida chet el valutasini qayta sotish (sotib
olish)  bo’yicha  tuzilgan  qarshi  bitimdir.  Agar  valuta  bir  valuta  bozoridan  sotib
olinsa va boshqa valuta bozorida sotilsa – bu keng tarqalgan arbitraj deyiladi. Agar
foyda  vaqt  o’tishiga  qarab  kurslar  o’zgarishidan  yuzaga  keladigan  bo’lsa,
vaqtinchalik arbitraj deyiladi.
Muddatli  valuta  operatsiyalari  –  bitim  tuzilgandan  keyin  bitimdagi  kurs  bo’yicha
kelishilgan  xorijiy  valutani  ma’lum  muddat  o’tgach  yetkazib  berishga
kelishiladigan  valuta  bitimlaridir.  Bundan  muddatli  valuta  operatsiyalarining  ikki
xususiyati kelib chiqadi:
1. Bitim tuzilishi bilan bajarilishi o’rtasida ma’lum davr-vaqtbor.
2. Muddatli  valuta  operatsiyalari  bo’yicha  valuta  kursi  ma’lummuddat  o’tganidan
keyin foydalanilsa ham, bitim tuzilayotgan paytda belgilanadi. Odatda,  bu  operatsiyalar  valuta  kursi  o’zgarishidan  himoyalanish  yoki  qo’shimcha
foyda olish maqsadida amalga oshiriladi.
Muddatli valuta operatsiyalarining quyidagi turlari mavjud:
– forvard operatsiyalari;
– fyuchers operatsiyalari;
– opsionlar bilan operatsiyalar;
– SVOP operatsiyalari;– valuta arbitraji.
Forvard  operatsiyalari.  Muddatli  valuta  operatsiyalari  deb  belgilangan,  ammo  ikki
ish kunidan oshiq bo’lgan muddatda amalga oshiriladigan operatsiyalarga aytiladi.
Forvard  valuta  bitimi  –  bu  voz  kechib  bo’lmaydigan  va  bank  bilan  uning  mijozi
o’rtasidagi ma’lum miqdordagi kelishilgan valutani bitim tuzilayotgan vaqtda qayd
qilingan  ayirboshlash  kursida  kelgusi  muddatlarda  amalga  oshirish  bo’yicha
majburiyatlarning  bajarilishidir.  Bu  vaqt  aniq  bir  sana  yoki  ikki  sana  orasida
namoyon bo’ladi. Forvard valuta bitimining o’ziga xos xususiyatlari mavjud:
a) bu  voz  kechib  bo’lmaydigan  va  majburiy  shartnomadir.Bitim  tuzilgandan  keyin
mijoz bitimdan voz kechishga haqqi yo’q. Mijoz shartnomada ko’rsatilgan chet el
valutasini sotib olishi yoki sotish shart;
b) bitim  chet  el  valutasidagi  aniq  bir  miqdorni  tashkil  etadi.Mijoz  bitimda
ko’rsatilgan  miqdordan  ko’proq  valutani  sotib  olishga  ham,  sotishga  ham  haqqi
yo’q;
v)  bitim  kelishilgan  aniq  bir  sanada  bajarilishi  shart.  Mijoz  forvard  bitimining
bajarilish sanasini uzoqlashtira yoki yaqinlashtira olmaydi.
Agar  bank  sotish  va  sotib  olish  haqida  bitim  tuzsa,  u  faqat  mijoz  bilan  kelishmay,
balki tashqi valuta bozori bilan aloqa qiladi. Bu shuni anglatadiki, bank mijoz yoki
bir  qancha  mijozlar  bilan  tuzgan  forvard  bitimlari  uchun,  albatta,  valuta  bozori
orqali  valutaning  sotib  olinishi  yoki  sotilishi  qoplanishini  ta’minlashi  kerak.
Dilerning pozitsiyasi har qanday ma’lum kun yoki davr oxirida doimo teng holga
kelishi  shart.  Bu  shuni  anglatadiki,  sotib  olinayotgan  va  sotilayotgan  valutalar
balanslashtiriladi. Agar  mijoz  qandaydir  sabab  bilan  bitim  shartlarini  bajara  olmagan  holda  bank,
baribir,  bozor  bilan  tuzgan  bitimini  bajarishi  kerak  bo’ladi.  Shuning  uchun  bank
mijozidan bitimda kelishilgan barcha shartlar bajarilishini talab qilishi shart. Mijoz
shartlarni  bajara  olmagan  taqdirda  bank  bitimning  muddatini  «uzaytiradi»  yoki
«yopadi».
Forvard valuta bitimi qat’iy belgilangan yoki opsionli bo’ladi.
a) qat’iy  belgilangan  valuta  bitimi  –  kelgusida  aniq  bir  sana-da  bajarilishi  shart
bo’lgan bitim.
b) opsionli  valuta  bitimi  –  mijozning  xohishiga  ko’ra  yokibitim  tuzilgan  vaqtdan
uning bajarilishigacha bo’lgan davr ichida xohlagan kunda amalga oshiriladi.
Forvard  kursi  spot-kursidan  forvard  marjasi  miqdoriga  farq  qiladi.  Marja  mukofot
ko’rinishda bo’lishi mumkin, bunda forvard-kurs spot-kursdan yuqori bo’ladi; yoki
diskont (chegirma) ko’rinishida bo’lishi mumkin, bunda forvard kurs spotkursdan
past bo’ladi.
Forvard valuta bitimi asosan to’lovlarni sug’urtalash uchun qo’llaniladi.
Muddatli bitimlar bo’yicha son ko’rinishida kotirovkalanadigan valuta kurslari autrayt
deyiladi.
Forvard  yoki  muddatli  bitimlar  xalqaro  savdoda  tijorat  operatsiyalarini  amalga
oshirayotganda  valuta  riskidan  sug’urtalanish  imkonini  beradi.  Tijorat
operatsiyalarini sug’urtalashning mohiyati shundaki, tashqi savdo, tijorat banklari
bilan  birga  valuta  kursi  harakatidan  salbiy  natijalarni,  ya’ni  riskni  yo’qotish
maqsadida valutani sotish-sotib olish bitimi ham tuziladi.
Xorijiy  valutadagi  muddatli  operatsiyalar  zaruriyati,  shuningdek,  turli  nosavdo,
moliya operatsiyalarini sug’urtalash bilan ham shartlanadi:
– xorijiy  valutadagi  qimmatli  qog’ozlarga  qo’yilmalar,  pulbozoridagi  depozitlar,
xorijdagi  filiallarga  berilgan  qarzlar,  to’g’ri  investitsiyalar  va  boshqalar  valuta
aktivlarini  tashkil  etadi  va  ular  mos  valutani  muddatli,  sotish  yo’li  bilan  sotilishi
kerak; – chet  el  valutasida  xorijiy  kapitallar  bozoridan  olingan  qarz-lar  valuta  passivlarini
tashkil  etadi  va  sug’urtalash  mos  valutani  muddatga  sotish  yo’li  bilan  amalga
oshiriladi.
Chet el valutasidagi muddatli bitimlar quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:
– tijorat  maqsadlarida  valuta  konversiyasi,  ya’ni  valuta  riskinisug’urtalash  uchun
valuta tushumlarini oldindan sotish yoki to’lovlar uchun xorijiy valutani sotib olish;
– xorijga portfel  va to’g’ri investitsiyalarni,  ular amalga  oshi-rilgan valuta  kursining
mumkin bo’lgan pasayishi natijasidan ko’riladigan zararlardan sug’urtalash;
– kurslar o’rtasidagi farqdan spekulyativ foyda olish.
Muddatli  valuta  operatsiyalarini  konversiya,  sug’urtalash  va  chayqovchilik
operatsiyalarga  bo’lish  mumkin.  Ularning  barchasida  chayqovchilik  elementi
mavjud.
Fyuchers  operatsiyalari.  Muddatli  valuta  operatsiyalaridan  yana  biri  bo’lgan
moliyaviy  fyuchers  bitimlari  1970-yilda  xalqaro  valuta  bozorida  birinchi  bor
qo’llanilishining  o’zidayoq  keng  tarqaldi.  Bu  operatsiya  aktivlarni  bitim
imzolanayotgan paytdagi narxlar bo’yicha biror vaqt o’tishi bilan sotib olishni yoki
sotishni ifodalaydi.
Bu  oldi-sotdi  operatsiyasi  fyuchers  shartnomasi  asosida  amalga  oshiriladi.  Unda
operatsiyaga  muddati,  mijozlarning  hisob  raqami,  qatnashchilari,  kontragentlar,
oldi-sotdi  obyekti,  mol  yetkazib  berish  muddati,  mol  miqdori  va  narxlari
ko’rsatiladi.
Valuta  fyuchersi  esa  kelgusi  valuta  oldi-sotdisiga  tuzilgan  shartnoma  bo’lib,  u
bo’yicha sotuvchi ko’rsatilgan muddatda o’rnatilgan kurs bo’yicha aniq bir valuta
miqdorini  sotish,  xaridor  esa  mazkur  valutani  shu  shartlarda  sotib  olish
majburiyatlarini oladi.
Fyuchers  shartnomasi  uning  bajarilish  muddati  yetib  kelgunga  qadar  xaridor
tomonidan  sotilib,  keyingi  xaridorlarga  ham  qayta  sotilishi  mumkin.  Shuning
uchun fyucherslar savdosida:
1. Valuta bo’yicha kelajakda valuta kursi o’zgarishini ko’rabilish; 2. Fyuchers  amal  qilish  muddatida  doimo  kurs  o’zgarishlarinikuzatib  borish  va
noxush  holat  ko’rina  boshlanganda  undan  o’z  vaqtida  xalos  bo’lish  muhim
ahamiyat kasb etadi. Fyuchers shartnomalari ikki vazifani amalga oshiradi:
a) investorlarga bozorda valuta kursining noxush o’zgarishlari
bilan bog’liq bo’lgan riskni xeirlashga imkon beradi;
b) birjadagi chayqovchilarga bundan foyda olishga imkon beradi.
Fyuchers operatsiyalaridan olinadigan foyda marja deb ham yuritiladi.
Fyuchers bitimlari forvard bitimlaridan farq qilgan holda:
– juda oddiy bekor qilinadi;
– valutaning qat’iy belgilangan summasida tuziladi;
– rasmiy birjalarda sotiladi va bunda 
faqat og’zaki oldi-sotdi qilish tan olingan;
– Fyuchers  sotuvchilari  fyuchers  majburiyatlarining  bajarilishini  kafolatlash  uchun
birja dilerlariga pullik marjali to’lashni ko’zda tutishlari kerak.
Opsionlar bilan bitimlar . Muddatli valuta operatsiyalarining yana bir turi – bu valuta
opsionlaridir.
Opsion – lotincha so’z «optio»dan olingan bo’lib, «tanlov» ma’nosini beradi. Opsion
–  bu  ma’lum  bir  aktivni  shartnomada  qayd  etilgan  bahoda,  oldindan  kelishilgan
sanada  yoki  kelishilgan  ma’lum  bir  davr  ichida  sotib  olish  yoki  sotish  huquqini
(sotib  oluvchi  opsioni  uchun)  boshqa  shaxsga  berilishi  haqidagi  ikki  taraflama
shartnomadir.
Mazkur shartnoma bo’yicha bir broker (diler) yozib, opsionni boshqa brokerga beradi,
boshqa broker esa uni sotib oladi va opsion shartlari ko’zda tutgan muddat ichida
uni («strayk» baho) o’rnatilgan kurs asosida opsionni yozib bergan shaxsdan (sotib
oluvchi opsioni) ma’lum bir miqdordagi valutani sotib olish yoki unga bu valutani
sotish (sotuvchi opsioni) huquqiga ega bo’ladi.
Shunday  qilib,  opsion  sotuvchisi  valutani  sotishga  (yoki  sotib  olishga)  majbur,
opsionni  sotib  oluvchi  shaxs  esa  buni  qilishi  shart  emas.  Ya’ni  u  valutani  sotib
olishi yoki sotib olmasligi (sotishi yoki sotmasligi) mumkin. Demak, opsion sotib
oluvchini  almashuv  kursini  kelishilgan  «strayk»  bahodan  oshiq  yoqimsiz
o’zgarishidan  himoya  qiluvchi,  valuta  risklarini  sug’urta  qilish  shaklidir.  Agar almashuv kursi «strayk» bahodan oshib, ijobiy tomonga o’zgarsa, opsion daromad
olish imkonini beradi.
Opsionning  «strayk»  bahoga  nisbatan  almashuv  (joriy)  kursining  o’sishi  «apsayd»
(inglizcha «upside» – yuqori tomoni) deb ataladi. Uning «strayk» bahoga nisbatan
pasayishi esa «daunsayd» (inglizcha «downside» – pastki tomoni) deb ataladi.
Opsionning 3 turi mavjud, ya’ni:
1. Sotib olishga opsion («call option») – bu opsionni sotiboluvchi shaxsning, valuta
kursining  o’sish  xavfidan  (yoki  ma’lum  bir  sanaga  hisob-kitob  qilishdan)  o’zini
himoya  qilish  maqsadida  uning  mazkur  valutani  sotib  olish  (yoki  hisob-kitobni
amalga oshirish) huquqidir (majburiyati emas).
2. Sotishga  opsion  («put  option»)  –  bu  opsionni  sotib  olganshaxsning  valuta
qadrsizlanishidan  o’zini  himoya  qilish  maqsadida  shu  opsionni  sotishga  (yoki
ma’lum sanaga hisob-kitob qilish) huquqini (majburiyatini emas) bildiradi.
3. Opsion  stellaj  (nemischa  «stellage»)  yoki  («put-call  option»)–  bu  opsion  egasiga
valutani bazis bahosi bo’yicha sotib olish yoki sotish huquqini beradi (bir vaqtning
o’zida sotib olish va sotishni emas). Opsionda uning muddati ko’rsatiladi.
Opsionning muddati – bu sana yoki ma’lum bir davr bo’lib, sana yoki davr muhlati
o’tib ketsa, mazkur opsionni ishlatib bo’lmaydi.
Opsionning 2 andozasi mavjud: a) yevropacha va b) amerikacha.
Yevropacha andozasi – bunda opsion faqat ma’lum bir belgilangan sanaga ishlatilishi
mumkin.
Amerikacha  andozasi  –  bunda  opsion  davrining  istalgan  paytida  opsion  ishlatilishi
mumkin.
Opsion o’z kursiga ega. Opsion kursi – bu strayk bahodir (inglizcha «strike price»).
Bu valutani, ya’ni opsion aktivini sotib olish («put») yoki sotish («call») mumkin
bo’lgan bahosidir.
Opsionga  egalik  qilish  uni  sotib  olgan  shaxsga  oldindan  bilib  bo’lmaydigan
kelgusidagi  o’zgarishlardan  o’zini  himoya  qilish  imkonini  beradi.  Opsion
shartnomasi  opsion  egasi  uchun  ijro  etilishi  majburiy  bo’lgan  shartnoma  emas. Shuning uchun ham, agar opsion amalga oshmasa, egasi uni berib yuborishi yoki
ishlatmasdan qoldirishi mumkin.
Svop  shartnomalari.  Svop  (ingl.  «swap»,  «swop»)  –  almashuv,  almashtirish
ma’nosini  bildiradi.  Svop  operatsiyasi  –  bu  hisob-kitob  sanalari  turlicha  bo’lgan,
taxminan  teng  hajmdagi  xorijiy  valutaning  bir  vaqtning  o’zida  sotilishi  va  sotib
olinishidir.  Svop  valuta  operatsiyasi  valutaning  «spot»  shartlari  asosida  milliy
valuta  evaziga  sotib  olinishi  va  keyinchalik  uning  qayta  sotib  olinishini  ko’zda
tutadi.  Demak,  svop  operatsiyasi  –  bu  valutaning  miqdor  jihatidan  teng
summalarga,  ular  bo’yicha  hisobkitoblarni  turli  sanalarda  amalga  oshirish  sharti
bilan  bir  vaqtning  o’zida  sotib  olinishi  va  sotilishidir.  Svop  –  bu  so’nggi  sotuv
kafolati bilan valutani vaqtinchalik sotib olishdir.
Amaliyotda  svop  bir  vaqtning  o’zida  valuta  almashuvi  bilan  bog’liq  ikki  alohida
shartnomaning  imzolanishini  ko’zda  tutadi.  Bu  shartnomalar  qarama-qarshi
yo’nalishlarga  va  turli  hisobkitob  sanalariga  ega.  Bu  shartnomalarning  biri
bo’yicha  birinchi  valuta  ikkinchi  valuta  hisobiga  ma’lum  bir  sanada  yetkazib
berish  sharti  bilan  sotib  olinadi.  Ikkinchi  shartnoma  bo’yicha  esa  birinchi  valuta
ikkinchi valutaga boshqa sanada yetkazib berish sharti bilan sotib yuboriladi.
Svop valuta operatsiyalarini ko’p hollarda banklar amalga oshiradi. Bunda ikki bank
orasida  ikki  valuta  bilan  almashuv  ma’lum  bir  davrda  bo’lib,  shartnoma  oxirida
dastlabki  valutalar  banklarga  qaytariladi.  Valutalar  bilan  almashuv  bir  vaqtning
o’zida  tuziladigan,  ammo  valutalarning  turli  sanalarda  yetkazib  berilishi  ko’zda
tutilgan  ikki  qarama-qarshi  shartnoma  shaklida  amalga  oshadi:  «spot»  bir
shartnoma  bo’yicha  va  «forvard»  boshqa  shartnoma  bo’yicha.  Buning  natijasida
ikkala  bank  ham  «spot»  shartlari  asosida  sotib  olingan  valutani  to  u  «forvard»
shartlari  asosida  sotilgunga  qadar  o’z  ixtiyoriga  oladi.  Barqaror  iqtisodiyot  va
kapitallarning  erkin  harakati  sharoitida  forvard  bozoridagi  baholar  foizlar
farqlariga bog’langan.
Svop  shartnomalarining  boshqa  shartnomalarga  nisbatan  qulayligi  shundaki,  ular
valuta riskini to’la bartaraf etadi. Turli sanalarda sotib olingan va sotilgan valutalar
teskari  svopni  tashkil  etgan  holda  sotilishi  yoki  sotib  olinishi  mumkin.  Shuning uchun  hisob-kitob  sanalaridagi  farqlar  hisobiga  qoplanmagan  pozitsiya  hosil
bo’lsa,  u  osongina  to’la  qoplanishi  yoki  kamaytirilishi  mumkin.  Svop  –  bu  joriy
foiz  stavkalari  ta’siri  ostida,  bir  valutaning  o’zgarib  turadigan  forvard  marjasini
boshqa  valuta  forvard  marjasiga  qanday  ta’sir  etishi  yuzasidan  turli  fikrga  ega
bo’lgan brokerlarning (diler) o’zaro aloqasidir.
Amaliyotda  foiz  stavkasining  svopi  va  valuta  svopi  farqlanadi.  Foiz  stavkasining
svopi  –  bu  kreditning  asosiy  shartli  summasi  bo’yicha  AQSH  dollaridagi  foiz
to’lovlari bilan ma’lum  bir  muddatga ikki  taraf  orasida  ayirboshlash  to’g’risidagi
kelishuvdir.  «Kreditning  asosiy  summasi»  yoki  «prinsiðial»  atamasi  svopni
belgilovchi  nazariy  asosga  tegishlidir.  Shunday  qilib,  kreditning  asosiy  shartli
summasi  –  bu  foizlar  nisbatan  hisoblanadigan  oddiy  summadir.  Asosiy  summa
bilan  almashilmaydi.  Muddat  bir  yilgacha  muddatdan  to  15  yilgacha  bo’lishi
mumkin. Biroq aksariyat shartnomalar 2 yildan 10 yilgacha muddatga tuziladi.
Foiz to’lovlari svopining asosiy 2 shakli mavjud bo’lib, bular kuponli svop va bazaviy
svop hisoblanadi. Kuponli svopda ishtirokchi taraf, shartnoma paytida ma’lum bir
g’aznachilik obligatsiyasiga nisbatan marja sifatida hisoblangan, qat’iy belgilangan
stavkani  to’laydi.  Shu  vaqtning  o’zida  boshqa  taraf  shartnoma  muddati  davrida
o’rnatilgan  indeksga  nisbatan  davriy  asosda  o’zgarib  turadigan,  erkin  o’zgarib
turuvchi stavkani to’laydi.
Bazaviy  svopda  esa  shartnomada  ishtirok  etuvchi  ikki  taraf  turli  stavkalarga
asoslangan,  erkin  o’zgarib  turuvchi  foiz  to’lovlari  bilan  o’zaro  almashadilar.
Asosan  ushbu  nisbatan  ochiq  (to’g’ri)  mexanizmdan  foydalangan  holda,  foiz
stavkasining  svopi  obligatsiyalar  chiqarilishi,  aktivlar,  passivlar  va  har  qanday
naqd  pul  oqimining  bir  turdagi  ko’rinishdan  boshqa  turdagi  ko’rinishga  hamda
ba’zi  bir  variantlarda  shartnoma  tarkibidagi  bir  valutani  boshqa  valutaga
transformatsiya qiladi.
Svop bozori moliyaviy resurslar manbalari orasidagi aloqaning ulkan (global) hajmga
oshishiga  sabab  bo’ldi.  Institutlar  tomonidan  moliyaviy  qarorlar  qabul
qilinishining  tahlil  etish  uslublarini  keskin  o’zgartirib  yubordi.  Bu,  albatta, svoplarning  aktivlar  va  majburiyatlarini  boshqarishning  yangi  samarali  yo’llarini
ta’minlash bilan ham bog’liq.
Valuta svopi. Valuta svopi foizli svop foydalangan uslub orqali naqdli oqim tarkibini
qat’iy  belgilangan  stavkadan  erkin  suzuvchiga  o’zgartirishi  hamda  svop
mexanizmi  orqali  valutaning  o’zini  ham  o’zgartirishi  mumkin.  Bunday  tusdagi
shartnoma  foizlivaluta  svopi  yoki  oddiy  valuta  svopi  deb  ataladi.  Foiz  svopi  va
valuta  svopi  orasidagi  asosiy  farq  shundaki,  valuta  svopi  nafaqat  foiz  to’lovlari
bilan  almashinishni,  balki  asosiy  summa  (prinsiðial)  bilan  birlamchi  va  yakuniy
almashuvni ham o’z ichiga oladi.
Birlamchi  almashuv  svopning  boshida,  yakuniy  almashuv  esa  svop  muddatining
tugash  sanasida  amalga  oshadi.  O’zining  bu  mazmuniga  ko’ra  valuta  svopi
kompensatsion kredit yoki parallel zayomlarga juda o’xshab ketadi.
Svoplardan  foydalanish  keng  tarqalgan:  bu  endi  bir  nechta  tanlov  instrumentlaridan
iborat  ixtisoslashgan  moslama  emas.  Svoplardan  kapital  qiymatini  pasaytirish,
risklarni  boshqarish  va  yalpi  iqtisodiyotda  katta  miqyosda  ishlatish  maqsadida
foydalaniladi.
Svoplar jahonning turli kapitallar bozorlarida arbitrajni olish uchun ham qo’llaniladi.
Qarz  oluvchilar  va  kreditorlar  sintetik  instrumentlarni  yaratib,  yangi  bozorlarga
svop  texnologiyasidan  foydalangan  holda  kirib  boradilar.  Masalan,  yangi,
«potolok/pol»  singari  kelishuv  ko’rinishidagi  opsion  xarakteristikalari  bilan  svop
tarkibiy tuzilmalari va svop hosilalari ishlab chiqilgan edi.
Valuta  arbitraji  –  bu  foyda  olish  maqsadida  valutalarning  oldi-sotdisi  bilan  bog’liq
operatsiyalardir. Arbitraj 2 shaklda bo’ladi: a) valuta arbitraji va b) foiz arbitraji.
Valuta  arbitraji  (fransuzcha  «arbitrage»)  –  bu  valutaning,  uning  bir  vaqtning  o’zida
sotilishini  hisobga  olgan  holda,  valuta  kurslari  farqlari  sifatida  foyda  olish
maqsadida sotib olinishidir.
Oddiy valuta arbitraji – bu bir xorijiy valuta va o’zbek so’mi bilan yoki ikki xorijiy
valutalar bilan amalga oshiriladigan arbitrajdir.
Murakkab  valuta  arbitraji  –  ko’p  turdagi  valutalar  bilan  amalga  oshiriladigan
arbitrajdir. Muvaqqat  valuta  arbitraji  –  ma’lum  bir  vaqt  davomida  valuta  kurslarining  farqi
sifatida foyda olishga qaratilgan operatsiyadir.
U o’z ichiga quyidagi operatsiyalarni oladi:
– valutaning birinchi spot-kursi asosida sotib olinishi;
– depozitning ochilishi;
– valutaning depozitda saqlanishi;
– valutaning depozitdan olinishi;
– valutaning ikkinchi spot-kurs asosida sotilishi.
Arbitraj  ko’p  hollarda  spred  shartnomalarining  yakuni  sifatida  maydonga  chiqadi.
Spred  shartnomasi  doimo  bir  vaqtning  o’zida  bir  valutaning  sotib  olinishi  va
boshqa  bir  valutaning  sotilishini  ko’zda  tutadi.  Bunday  valutalar  kurslari  albatta
birga,  ammo  turli  sur’atlarda  ko’tariladi  yoki  pasayadi.  Bunda  diler  bir
operatsiyada  pul  yo’qotishini  va  boshqa  bir  operatsiyada  foyda  olishini  hisobga
oladi.
Fazoviy valuta arbitraji – bu turli valuta bozorlarida (turli birjalarda), mazkur valuta
kursi  farqlari  hisobiga  foyda  olish  maqsadida  o’tkaziladigan  operatsiyadir.
Boshqacha aytganda, bir vaqtning o’zida bir birjada valuta sotib olinadi va boshqa
birjada shu valuta nisbatan yuqori kursda sotiladi.
Fazoviy valuta arbitraji o’z ichiga quyidagi operatsiyalarni oladi:
1. Birinchi spot-kursi asosida valutani sotib olish.
2. Sotib olingan valutaning boshqa joyga o’tkazilishi.
3. Valutaning ikkinchi spot-kursi asosida sotilishi.
4. Valutaning sotilishidan olingan pulni boshqa joyga o’tkazish.
Foiz  arbitraji  –  turli  valutalar  bo’yicha  foizlar  farqi  sifatida  foyda  olish  maqsadida
xo’jalik  subyektlarining  (arbitrajyorlarning)  o’z  qisqa  muddatli  aktivlari  va
passivlari  valuta  tarkibini  tartibga  solishga  qaratilgan  valuta  (konversion)  va
depozit  operatsiyalarini  o’zida  mujassam  etgan  shartnomadir.  Foiz  arbitraji  pul
bozorida  bir  vaqtning  o’zida  pullarning  ma’lum  bir  foizga  olinishi  va  nisbatan
yuqori foiz asosida kreditga berilishi shaklida keng qo’llaniladi. Foiz arbitraji ikki
shaklga ishlatiladi: a) forvardli qoplanish bilan va b) forvardli qoplanishsiz. Forvardli  qoplanish  bilan  foiz  arbitraji  –  valutaning  spotkursi  asosida  sotib  olinishi,
muddatli  depozitga  joylashtirilishi  va  shu  vaqtning  o’zida  forvard  kursi  bo’yicha
sotib  yuborilishidir.  Foiz  arbitrajining  bu  shakli  valuta  risklaridan  holi.  Bu
operatsiya  bo’yicha  foyda  manbayi,  forvard  marjasi  hajmi  bilan  belgilanadigan,
valutalar bo’yicha foizlar farqi sifatida va valuta risklarini sug’urta qilish qiymati
hisobiga olinayotgan daromadlar darajalarining farqi hisoblanadi.                             Xulosa
Xulosa  qilib  aytganda,  valyuta  kurslarining  talab  va  taklif  ta’siri  ostida
shakllanish  darajasi,  o’z-o’zicha  kurslar  o’rtasidagi  nisbatlarga  ta’sir  etuvchi  real
jarayonlarni aniqlab bera olmaydi. Chet el valyutalariga talab va taklifga, demak,
valyuta kurslariga mamlakatdagi ham ichki va xam tashqi iqtisodiy munosabatlar
majmui bevosita yoki bilvosita ta’sir ko’rsatadi. 
Shunday  qilib,  sof  eksport  egri  chizig’i  real  almashtirish  kursiga  nisbatan
yanada  qiyalashadi.  Ya’ni,  turli  mamlakatlar  valyutalarining  xarid  qobiliyatini
tenglashtiradi,  real  almashtirish  kurslaridagi  har  qanday  o’zgarishlar  esa  sof
eksport miqdorida o’zgarishlarga olib keladi. 
Valyuta  almashuv  kursining  o’zgarib  boruvchi  boshqariladigan  usulini
qo’llash  orqali  almashuv  kursining  maqsadli  koridor  doirasida  bo’lishi
ta’minlanadi. Shu sababdan eksportni rag’batlantirish maqsadida so’mning AQSh
dollariga nisbatan kursini bosqichma-bosqich  pasaytirish  choralari ko’rildi. Jahon
bozorida  tovarlarni  sotganda  milliy  mahsulot  xalqaro  qiymat  me’yorlariga  ega
bo‘ladi.  Shuningdek,  valyuta  kursi  jahon  xo‘jaligi  doirasida  tovarlarni  absolut
almashuvini namoyon qiladi. valyuta kursi qiymatining asosi jahon narxlarii ostida
yotuvchi,  jahon  bozoriga  asosiy  mahsulot  yetkazib  beruvchi  mamlakatlarning  va
boshqa  ishlab  chiqaruvchilarning  milliy  narxiga  asoslanadi.  Xalqaro  kapital
harakatining keskin o‘sishi valyuta kursiga nafaqat tovar, balki moliyaviy aktivlar
orqali  hamda  valyutalarni  sotib  olish  qobiliyati  orqali  ham  ta’sir
ko‘rsatadi.Nazariyada pul va valyuta kategoriyalari mavjud bo‘lib, pul va valyuta
ikkalasi  bir  narsa,  ammo  hamma  vaqt  ham  pul  valyuta  bo‘lavermaydi.  Agar
muayyan bir davlatning milliy pul birligi jahon bozoriga chiqib, davlatlar o‘rtasida
muomala,  to‘lov  va  jamg‘arish  vositasi  sifatida  ishlatilsa,  ya’ni  xalqaro  pul
funksiyalarini bajarsa, u valyutaga aylanadi.
 valyuta  –  jahon  bozorida,  davlatlar  o‘rtasida  pul  vazifalarini  bajaruvchi
davlatlarning  milliy  pul  birligidir.  Masalan,  Amerika  Qo‘shma  Shtatlari  dollari,
Buyuk Britaniya funt sterlingi, Kanada dollari, Fransiya franki, Germaniya markasi
va shu kabilar. Bundan muayyan bir davlatning milliy puli – uning milliy valyutasi bo‘lishi
mumkin.  Shu  davlat  uchun  boshqa  davlatlarning  milliy  pul  birliklari  esa  xorijiy
valyutalar bo‘ladi. Masalan, AQSH dollari, Buyuk Britaniya funt sterlingi, Kanada
dollari, yevro va shu kabi erkin muomalada yuradigan valyutalar
O‘zbekiston  Respublikasida  xorijiy  valyutalar  hisoblanadi.  O‘z  navbatida,
O‘zbekiston  so‘mi  bu  davlatlar  uchun  xorijiy  valyuta  hisoblanadi.  Barcha
mamlakatlar  ma’lum  muddatda  o‘z  valyutalari  kurslari  to‘g‘risidagi  axborotni
e’lon  qiladi.  Masalan,  O‘zbekiston  Respublikasi  valyuta  birjasi  ish  yakunlari
matbuotda, televideniyeda e’lon qilinadi. Bunda nominal valyuta kursi belgilanadi.
Lekin kuchayib borayotgan inflyatsiya sharoitida jahon bozorida milliy mahsulotga
bo‘lgan  talabni,  uning  raqobatbardoshligini  aniqlashda  milliy  va  xorijiy  tovarlar
baholari o‘rtasidagi nisbatni ham bilish kerak bo‘ladi. Ya’ni milliy valyutaning real
almashtirish  kursini  hisoblab  chiqish  kerak.  Real  valyuta  kursini  hisoblashni
O‘zbekiston  va  Rossiyada  ishlab  chiqariladigan  gazlama  misolida  ko‘rsatish
mumkin.
 Adabiyotlar ro‘yxati
1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 1992-yil 8 dekabr.
2. «O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki to‘g‘risida»giQonun. – T.: 
«O‘zbekiston». 1995-yil.
3. O‘zbekiston Respublikasining «Banklar va bank faoliyatito‘g‘risida»gi Qonuni. 
1996-yil 25-aprel.
4. O‘zbekiston Respublikasining «Tashqi iqtisodiy faoliyatto‘g‘risida»gi Qonuni. 
2000-yil.
5. O‘zbekiston Respublikasining bank tizimida valutanitartibga solishga oid 
qonunchilik hujjatlari to‘plami. – T.: «O‘zbekiston», 2004.
6. O‘zbekiston bank tizimini isloh qilish va erkinlashtirishbo‘yicha qonunchilik 
hujjatlari to‘plami. – T.: «O‘zbekiston», 2003-yil.
7. Karimov I.A. O‘zbekiston milliy istiqlol, iqtisod, siyosat,mafkura. – T.: 
«O‘zbekiston», 1996-yil.
8. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik
shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – T.: «O‘zbekiston», 1997-yil.
9. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. 1jild, – T.: «Ma’naviyat», 
2008.
10. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni 
bartaraf etishning yo‘llari va choralari. – T.: «O‘zbekiston», 2009.
11. Abdullayeva Sh.Z. Bank ishi. O‘quv qo‘llanma. – T.
12. «Moliya». 2000-yil
13. Abdullayeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash. – T.: «Moliya»,2002-yil.
14. Abdullayeva Sh.Z. Pul, kredit va banklar. – T.: «O‘qituvchi», 2003-yil.
15. Abdullayeva Sh.Z. Xalqaro valuta-kredit munosabatlari.Darslik. – T.: 
«Iqtisod-moliya», 2005-yil. 588 bet.