Xinazolon-4 va uning hosilalarini d-metallar bilan oddiy va aralash ligandli koordinasion birikmalari sintezi

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TABIIY FANLAR FAKULTETI
“Himoyaga tavsiya etilsin”
Tabiiy fanlar fakulteti
dekani:_________dots. 
“_____”_____________20__ yil
KIMYO KAFEDRASI
5140500-Kimyo ta’lim yunalishi bo’yicha 
bakalavr darajasini olish uchun
XINAZOLON-4 VA UNING HOSILALARINI d-METALLAR BILAN
ODDIY VA ARALASH LIGANDLI KOORDINASION BIRIKMALARI
SINTEZI
mavzusida yozgan
BITIRUV MALAKAVIY ISHI
Talaba:        
      Ilmiy rahbar:         
Qarshi-20_ MUNDARIJA
KIRISH .....................................................................................................................3
I BOB. ADABIYOTLAR SHARHI
   1.1. Kompleks birikmalar sintezi................. ………….........……………......…7
   1.2. Koordinasion birikma hosil qiluvchilar va ligandlar…….............…….....12
    1.3. Kompleks birikmalar sinflari....................…………………………........ .19
   1.4. Koordinasion birikmalarni nomlanishi ….................……………….........25
   1.5. Koordinasion birikmalarni kimyoviy bog’lanish tabiati............................28
    1.6. Elektrostatik (Kossel va Magnus) nazariyasi.............................................34
   1.7. Kovalent bog’lanish nazariyasi .................................................................35
II BOB. TAJRIBA QISMI
    2.1. Xinazolon-4 ni Cu(II) tuzlari bilan kompleks birikmalari sintezi..............47
   2.2. Xinazolon-4 va uning 2-tiokso- hamda 2-oksohosilalarini mis(II) tuzlari 
bilan aralash ligandli kompleks birikmalari sintezi....................................47
   2.3. Xinazolon-4 va uning 2-tiokso-5,7-dimetilpirido[2,3-d] pirimidinon-4 
hosilasini mis(II) tuzlari bilan aralash ligandli kompleks birikmalari 
sintezi..........................................................................................................48
   2.4. Xinazolon-4 va uning 2-aminohosilasini mis(II) tuzlari bilan aralash 
ligandli kompleks birikmalari sintezi..........................................................48
III BOB. OLINGAN NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI
   3.1. Xinazolon-4 va uning kaliyli hamda natriyli tuzlarini sintezlash usullari .50
    3.2. Xinazolon-4 ni mis(II) tuzlari bilan 1:1, 1:2 va 1:3 tarkibli kompleks 
birikmalari...................................................................................................51
    3.3. Cu(Xz)(TXz) .
H
2 O va Cu(Xz)(OXz) .
2H
2 O kompleks birikmalarining IQ-
spektri.........................................................................................................53
   3.4. Cu(Xz)(TPP) .
H
2 O kompleks birikmasining IQ-spektri..............................54
   3.5. Cu(Xz)(AXz) .
H
2 O kompleks birikmasining IQ-spektri.............................55
XULOSA ................................................................................................................57
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ..............................................................58
2 KIRISH
Barchamiz  bugun  mamlakatimiz  ijtimoiy-siyosiy  hayotidagi  ulkan
o’zgarishlar  va  yangilanishlarning  guvohi  bo’lib  turibmiz.  Darhaqiqat,  bu
islohotlar  yurtimizda  inson  manfaatlariga  yo’g’rilgan,  adolat  va  qonun
ustuvorligiga  tayangan,  aholining  ertangi  kunga  ishonchini  yanada
mustahkamlagan  taraqqiyotimizning  sifat  jihatdan  yangi  bir  bosqichi
boshlanganligini anglatadi.
Albatta, mazkur islohotlar O’zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti
I.Karimov tomonidan joriy etilgan, rivojlanishning «o’zbek modeli»ga asoslangan
davlat boshqaruvining mantiqiy davomidir. Ta’bir joiz bo’lsa, u zamon talablariga
moslashtirilgan,  aholining  real  hayot  darajasidan  kelib  chiqib  rivojlantirilgan,
xalqimiz  orzu-istaklarini  hisobga  olgan  holda  yangicha  mazmun  bilan  boyitilgan
ko’rinishidir.
Bugungi  tub  yangilanishlarning  siyosiy-huquqiy  va  g’oyaviy  asosini
shubhasiz O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan 2017 yil
7  fevraldagi  Farmon  asosida  e’lon  qilingan  O’zbekiston  Respublikasini  yanada
rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi tashkil etadi.
Dastlab  ushbu  hujjatning  ishlab  chiqilishi  haqida.  2016  yilning  so’ngi
kunlari  va  2017  yilning  boshlarida  oldimizda  mustaqillik  yillarida  erishilgan
yutuqlarni  tahlil  qilish  hamda  zamon  talablaridan  kelib  chiqqan  holda  mamlakat
taraqqiyotini  yanada  jadallashtirishning  eng  muhim  ustuvor  yo’nalishlarini
belgilash vazifasi turgan edi.
Turli  taklif,  fikr  va  mulohazalarni  jamlash,  chuqur  o’rganish  asosida
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  «O’zbekiston  Respublikasini  yanada
rivojlantirish  bo’yicha  Harakatlar  strategiyasi  to’g’risida»gi  Farmoni  loyihasi
ishlab chiqilib, u bilan birga quyidagi ikkita hujjat:
2017  –  2021  yillarda  O’zbekiston  Respublikasini  rivojlantirishning  beshta
ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasi;
Harakatlar  strategiyasini  «Xalq  bilan  muloqot  va  inson  manfaatlari  yili»da
amalga oshirishga oid Davlat dasturi tasdiqlandi.
3 Harakatlar  strategiyasiga  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat
Mirziyoyevning  saylovoldi  uchrashuvlarida  qayd  etilgan  mamlakatni  har
tomonlama  rivojlantirishga  oid  konseptual  g’oyalar  metodologik  asos  bo’ldi  [1].
Mazkur Harakatlar strategiyasida quyidagi 5 ta ustuvor yo’nalishlar belgilangan:
1. Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish.
2. Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish.
3. Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish.
4. Ijtimoiy sohani rivojlantirish.
5.  Xavfsizlik,  millatlararo  totuvlik  va  diniy  bag’rikenglikni  ta’minlash,  chuqur
o’ylangan, o’zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish.
Harakatlar strategiyasini beshta bosqichda, ya’ni 2017-2021 yillarda amalga
oshirish nazarda tutilmoqda. Bunda yillarga beriladigan nomlarga muvofiq har yili
uni amalga oshirish bo’yicha Davlat dasturi tasdiqlanadi.
2017  yil  uchun  Davlat  dasturi  yuqoridagi  Prezident  Farmoni  bilan
tasdiqlandi. Harakatlar strategiyasining «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari
yili»da  amalga  oshirishga  oid  Davlat  dasturi  320  ta  banddan  iborat  muhim
vazifalarni o’z ichiga olgan.
«Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili» Davlat dasturida Oliy Majlis
tomonidan 55 ta qonun va 15 ta qarorlar qabul qilinishi, shuningdek O’zbekiston
Respublikasi  Prezidentining  8  ta  Farmoni,  21  ta  Qarori  qabul  qilinishi,  Vazirlar
Mahkamasining 25 ta Qarori loyihasini ishlab chiqish, shuningdek 8 ta konsepsiya,
1  ta  milliy  dastur  va  turli  dolzarb  masalalar  yuzasidan  37  ta  chora-tadbirlar
dasturlari tayyorlanishi belgilangan.
Mazkur  Davlat  dasturini  amalga  oshirish  uchun  37,7  trillion  so’m  va  8,3
milliard  AQSH  dollari  yo’naltirilayotgani  ham  uning  naqadar  keng  qamrovli
ekanini ko’rsatadi.
Davlat  dasturining  birinchi,  ya’ni  «Davlat  va  jamiyat  qurilishini
takomillashtirish»  deb  nomlangan  yo’nalishini  amalga  oshirishda  davlat
hokimiyati tizimida Oliy Majlisning rolini yanada kuchaytirish, qonun ijodkorligi
4 faoliyatining  sifatini  tubdan  yaxshilash,  jamiyat  hayotida  siyosiy  partiyalarning
rolini kuchaytirish nazarda tutilgan.
Davlat  dasturining  ikkinchi  yo’nalishi  qonun  ustuvorligini  va  sudning
chinakam  mustaqilligini  ta’minlash  deb  nomlanib,  unda  63  ta  banddan  iborat
vazifalar belgilangan.
«Iqtisodiyotni  yanada  rivojlantirish  va  liberallashtirish»  deb  nomlangan
uchinchi  yo’nalishda  ko’rsatilgan  chora-tadbirlarni  ro’yobga  chiqarish  uchun
milliy  valyuta  va  narxlarning  barqarorligini  ta’minlash,  mahalliy  budjetlarning
daromad  bazasini  kengaytirish,  eksportga  mo’ljallangan  mahsulot  va  materiallar
ishlab  chiqarish  uchun  zamonaviy  texnologiyalarni  joriy  etish,  soliq
ma’murchiligini  yaxshilash,  bank  faoliyatini  tartibga  solishning  zamonaviy
mexanizmlarini  joriy  etish  nazarda  tutilmoqda.  Davlat  dasturining  uchinchi
yo’nalishida 77 ta vazifa belgilangan.
«Ijtimoiy  sohani  rivojlantirish»  deb  nomlangan  to’rtinchi  yo’nalish  aholi
bandligini  oshirish,  fuqarolarni  ijtimoiy  himoya  qilish  va  ularning  salomatligini
saqlash,  yo’l-transport,  muhandislik-kommunikatsiya  hamda  ijtimoiy
infratuzilmani  rivojlantirish  va  modernizatsiyalash,  aholini  elektr  energiya,  gaz
bilan  ta’minlashni  yaxshilash,  aholining  muhtoj  qatlamlariga  ko’rsatiladigan
ijtimoiy  yordam  sifatini  oshirish,  xotin-qizlarning  ijtimoiy-siyosiy  hayotdagi
maqomini  oshirish,  sog’liqni  saqlash  sohasini  isloh  qilish,  maktabgacha  ta’lim
muassasalarining qulayligini ta’minlash, umumiy o’rta ta’lim, o’rta maxsus va oliy
ta’lim  sifatini  yaxshilash  hamda  ularni  rivojlantirish  chora-tadbirlarini  amalga
oshirishni nazarda tutadi [2].
Muxtasar  aytganda,  Harakatlar  strategiyasining  amalga  oshirilishi
O’zbekiston Respublikasining rivojlangan bozor iqtisodiyotiga asoslangan huquqiy
demokratik  davlat,  kuchli  fuqarolik  jamiyati  barpo  etish,  qonun  ustuvorligini
ta’minlash yo’lidagi harakatlariga yangicha mazmun olib kirmoqda.
Mavzuning  dolzarbligi.   Yangi  yuqori  effektli  biologik  faol  preparatlar
yaratish  zamonaviy  medisinamiz  va  qishloq  xo’jaligimiz  uchun  muhim
muammolardan biri hisoblanadi. Bu muommolarni hal etish uchun esa, yangidan-
5 yangi fiziologik faol bo’lgan birikmalarni sintez qilish va ularni zamonaviy usullar
yordamida o’rganishdan iboratdir.
Ma’lumki, biologik faol bo’lgan birikmalar tarkibiga biometallarni kiritilishi
ularning  nafaqat  zararli  tomonlarini  kamaytiribgina  qolmasdan  balki,  ko’pgina
hollarda  biologik  faolligini  oshoradi  yoki  yangi  biologik  xususiyatlarni  namoyon
qiladi.  Shunung  uchun  yangi  yuqori  effektli  biopreparatlarni  sintezlash  va
o’rganish ham nazariy jihatdan, ham amaliy jihatdan qiziqish uyg’otadi.
Bitiruv  malakaviy  ishining  mavzusi  ham  biologik  faol  bo’lgan  preparatlar
yaratish  maqsadida  koordinatsion  birikmalar  sintezlash  va  ularni  zamonaviy
usullar  yordamida  fizik-kimyoviy  xossalarini  o’rganishga  bag’ishlangan.  Bunday
faol  moddalarni  sintezlash,  xalq  xo’jaligida  qo’llash,  qishloq  xo’jaligi  va
medisinamizni  dorivor  preparatlar  bilan  taminlash  hozirgi  kunda  dolzarb
muammolardan biri hisoblanadi.
Bitiruv malakaviy ishining maqsadi va vazifalari.  Xinazolon-4 va uning
hosilalari  tarkibida  donor  atomlarning  (N,  S,  O)  bo’lish,  ularni  har  xil
toutomeriyalarga  uchrashi;  va  shu  atomlar  hisobiga  metallar  bilan  har  xil
koordinatsiyaga uchrashi ham nazariy, ham amaliy jihatdan qiziqish uyg’otadi. 
Bitiruv malakaviy ishining maqsadi xinazolon-4 va uning 2-okso-, 2-tiokso-,
2-amino-  hamda  2-tiokso-5,7-dimetilpirido[2,3-d]  pirimidinon-4  hosilalarini  mis
tuzlari aralash ligandli kompleks birikmalarini sintezlash; vazifasi esa , qaysi donor
atomlar  markaziy  ion  bilan  koordinatsiyaga  uchrashini  fizik-kimyoviy  usullar
yordamida o’rganishdan iboratdir. 
Bitiruv  malakaviy  ishning  ilmiyligi.  Bitiruv  malakaviy  ishining  ilmiylik
tomoni  shundaki,  hozirgi  vaqtga  qadar  olingan  adabiyot  ma’lumotlariga  ko’ra
xinazolon-4  va  uning  2-okso-,  2-tiokso-,  2-amino-  hamda  2-tiokso-5,7-
dimetilpirido[2,3-d]  pirimidinon-4  hosilalarining  mis(II)  tuzlari  bilan  aralash
ligandli kompleks birikmalari sintez qilinmagan. Biologik faol bo’lgan xinazolon-4
va  uning  hosilalarini  biometallar  bilan  koordinatsion  birikmalarini  sintezlash
hamda turli xil fizik-kimyoviy xossalarini zamonaviy usullar (element analizi, IQ-,
EPR-, UB-spektroskopiya) bilan o’rganish ilmiy jihatdan katta ahamiyatga egadir. 
6 I BOB. ADABIYOTLAR SHARHI
1.1. Koordinatsion birikmalar sintezi
Koordinatsion birikmalar olishda quyidagi sintez usullaridan foydalaniladi:
1) muvozanatli va 2) genealogik sintezlar.
Muvozanatli  sintezda  asosiy  rolni  termodinamik  munosabatlar  bajaradi.
Bunda  ”mahsulotlar”  energitik  manfaat  jihatidan  dastlabki  moddalardan  ko’ra
afzalroq  bo’lishi  kerak.  Bunda  reaksiyalarning  mexanizmi  ikkinchi  darajali
hisoblanadi,  ba’zan  ”mahsulotlarning”  tuzilishi  dastlabki  moddalarning
tuzilishidan umuman boshqacha bo’lishi mumkin [3].
Muvozanatli sintezni olib borish uchun quyidagi shartlarga rioya qilish kerak:
1. Koordinatsion birikma hosil bo’lish jarayonini ta’minlash uchun zaruriy harorat
va boshqa sharoitlar tanlash;
2.  Muvozanatni  mahsulotlar  hosil  bo’lish  tomoniga  qarata  siljitish  choralarini
izlash;
3. Zaruriyat bo’lsa, dastlabki moddalar energiyasini imkoni boricha oshirish;
4.  Agar  koordinatsion  birikma  hosil  qilish  jarayoni  mahsulotni  saqlash  mumkin
bo’lmagan  sharoitda  amalga  oshirilgan  bo’lsa,  ”muvozanatni  yaxlatish”  usuli
tanlanadi.
Genealogik  sintezda  mahsulotning  tuzilishi  dastlabki  moddalar  kattaroq
energiyaga  ega  bo’lishiga,  harorat  tanlashga,  yaroqli  katalizator  ishlatishga,
reaksiya  mahsulotini  saqlab  qolish  sharoitini  tanlashga  etibor  beriladi.  Ikkala
usulda  ham  mahsulotni  tozalash,  uni  ajratib  olish,  kimyoviy  analiz  qilish  kabi
ishlarni  to’liq  bajarish  talab  qilinadi.  Sintez  ishining  barcha  bosqichlarini  taftish
etib borishda fizik-kimyoviy izlanish usullari, qisqa to’qinli spektroskopiya, yadro
magnet rezonans (YaMR)-spektroskopiya usullari katta yordam beradi.
Muvozanatli  sintezda  Gibbs  energiyasining  o’zgarishi  ∆G=-RTlnK
M +
RT∑n
i lnC
i  manfiy  qiymatga  ega  bo’lishi  kerak.  Bu  yerda  K
M -reaksiyaning
muvozanat  doimiysi,  n
i -stexiometrik  koeffitsientlar;  C
i -i  moddaning
konsentratsiyasi  Le-Shatele  qoidasiga  muvofiq,  temperatura  ko’tarilganda
7 endotermek  reaksiya   mahsulotlarining  unumi  ortadi;  bosim  oshirilganda  hajm
kamayadigan  tomonga  yo’nalgan  reaksiya  mahsulotlari  unumi  ortadi;  dastlabki
moddalar konsentratsiyasi oshirilganda koordinatsion birikmalarning hosil bo’lishi
kuchayadi. Yana  shuni aytib o’tishimiz  kerakki, bunday koordinatsion  birikmalar
hosil  qilishda  berilgan  moddalarning  bir-birida  eruvchanligini  tekshirish
natijalaridan va moddalar sistemasining holat diagrammasidan keng foydalaniladi.
Bunday  diagrammalarga  asoslanib,  koordinatsion  birikmaning  hosil  bo’lishidagi
konsentratsiyalar  sohasi  aniqlanadi.  Masalan,  ZnCl
2 -glitsin  (NH
2 CH
2 COOH)  va
suvdan  iborat  sistemaning  50 0
 dagi  eruvchanlik  diagrammasiga  asoslanib,  bu
sistemada  uchta  birikma:  ZnCl
2 .
NH
2 CH
2 COOH,  ZnCl
2 .
2NH
2 CH
2 COOH  va
ZnCl
2 .
3NH
2 CH
2 COOH hosil bo’lishi aniqlangan [4], [5].
Koordinatsion birikmalar hosil qilishni ma’lum temperatura sharoitida amalga
oshirishda  ko’pincha  termogravimetrik  tekshirishi  (ya’ni  sestemadan  yengil
uchuvchan  ligand  chiqib  ketishi  tufayli  modda  massasining  vaqt  va  temperatura
ortishi bilan kamayishini aniqlash) natijalaridan ham foydalaniladi.
Kompleks  birikmalar  hosil  bo’ladigan  jarayonlarning  mohiyatini  tushunib  olish
uchun,  biz  1894-yilda  Shvetsiya  mamlakatining  kimyogar  olimi  A.Verner  taklif
qilgan  va  L.A.Chugayev,  I.L.Cherniyayev,  A.A.Grinberg  va  boshqa  olimlar
tomonidan to’ldirilgan koordinatsion nazariya bilan tanishib o’tamiz [11], [6].
Bu nazariyaning asosiy bandlari quyidagilardan iborat:
1. Kompleks birikmalardagi ion yoki atomlardan biri, markaziy ion hisoblanadi va
uni kompleks hosil qiluvchi deb ataladi.
2. Kompleks hosil qiluvchi markaziy ion atrofiga ma’lum iondagi, qarama-qarshi
zaryadli  ionlar  yoki  polimolekulalar,  ya’ni  ligandlar  joylanadi,  boshqacha
aytganda ular koordinatsiyalanadi.
3.  Markaziy  ion  yoki  atom  legandlar  bilan  kompleks  birikmaning  ichki  sferasini
hosil qiladi, ichki sfera kvadrat qavslar ichiga yoziladi.
4. Ko’pgina markaziy ion yoki  atom bilan bevosita birikkan ligandlar soni, ya’ni
markaziy  atomning  koordinatsion  soni  2,  4,  6,  8  ga  teng  qiymatlarga  ega
bo’ladi.
8 5.  Ko’pchilik  elementlar  o’zlarining  asosiy  valentliklaridan  tashqari,  yana
qo’shimcha valentliklar namoyon qiladi.
6.  Har  qaysi  element  o’zining  asosiy  va  qo’shimcha  valentliklarni  tuyintirishga
intiladi.
7.  Markaziy  atomning  qo’shimcha  valentliklari  fazoda  ma’lum  yunalishiga  ega
bo’ladi.
A.Verner nazariyasi koordinatsion nazariya bo’lib hisoblanadi. A.Vernerning
fikricha  birinchi  tartibdagi  birikmalar  asosiy  valentlik  hisobiga  hosil  bo’ladi,
kompleks  birikmalar  esa,  qo’shimcha  valentlik  hisobiga  hosil  bo’ladi.  Masalan:
PtCl
4 bilan KCl birikib, PtCl
4 .
2KCl ni hosil qiladigan Pt va Cl atomlari o’zlarining
asosiy valentliklaridan tashqari yana qo’shimcha valentliklarni namoyon qiladi:
 
Bu  yerda  yoppa  chiziqlar  asosiy  valentlikni,  strepka  bilan  ko’rsatilgan
chiziqlar esa, qo’shimcha valentlikni ya’ni koordinatsion bog’ni namoyon qiladi. 
Hozirgi  zamon  termini  bilan  aytganda  asosiy  valentlik  elementining  ayni
birikadigan  oksidlanish  darajasini  qo’shimcha  valentlik  esa,  uning  koordinatsion
sonini  ko’rsatadi.  PtCl
4 .
2KCl  da  platinaning  asosiy  valentligi  4  ga,  qo’shimcha
valentligi esa 6 ga tengdir.
Kompleks  birikma  tarkibidagi  markaziy  atom  bilan  legandlar  orasidagi
bog’lanishlar  soni  markaziy  atomning  koordinatsion  soni  deb  ataladi.  Kompleks
birikmalarda  markaziy  atom  bilan  ligandlar  orasidagi  bog’lanishlar  soni  bir  xil
kuchga ega bo’ladi [7].
Koordinatsion  nazariya  asosida  tarkibida  ammiak  ioni  bo’lgan  moddalarni
(NH
4 Cl),  tuzlarning  kristal  gidratlari  (CuSO
4 .
5H
2 O)  ni  ko’zdan  kechirib  chiqsak,
bunday moddalar kompleks birikmalar jumlasiga kiradi.
[NH
4 ] Cl, [Cu (H
2 O)
4 ] SO
4 .
H
2 O, [Cu(NH
3 )
4 ]Cl
2
9 Kompleks  birikmalarda  markaziy  ion  yoki  atom  bilan  ligantlar  orasidagi
kimyoviy bog’lanish tabiati ikki xil bo’lishi mumkin:
1.  Ligantlar  kompleks  hosil  qiluvchiga  nisbatan  qarama-qarshi  zaryadli
zarrachalar bo’lganligi sababli, kompleks birikmalarda bir tomondan markaziy ion
bilan  ligantlar  orasida  elektrositatik  tortishuv  kuchlari  orqali  bog’lanish  amalga
oshishi mumkin.
2.  Ligandlar  sifatida  qutbli  molekulalar  odatda  ko’pincha  suv  va  ammiak
molekulalari ham bo’lishi mumkin. Masalan: mis (II) sulfatining kristall gidratida
suv  molekulalari  o’zlarining  manfiy  qutblari  orqali  musbat  zaryadlangan  mis  (II)
ioniga tortiladi. Buni sximatik ravishda quyidagicha yozamiz:
Bu kompleks birikmanitetraakvo mis (II) sulfat gidrat deb nomlash mumkin.
Ikkinchi tomondan markaziy atom bilan ligandlar orasida xuddi ammoniy ionidagi
kabi  donor  akseptor  mexanizmiga  muvofiq  bog’lanish  namoyon  bo’ladi.
Ko’pchilik kompleks birikmalarda markaziy ion yoki atom bilan ligandlar orasida
ham  elektrositatik  tortishuv  kuchlari,  ham  donor  akseptor  mexanizm  tufayli
vujudga  keladigan  bog’lanishlar  uchraydi.  Bunda  kompleks  hosil  qiluvchining
ajralmas  elektron  juftlari  ligantlar  bosh  orbitallariga  joylashishi  hisobiga
bog’lanish  amalga  oshadiyoki  aksincha  ko’pchilik  kompleks  birikmalar
elektronitral  bo’ladi.  Masalan:  Kaliy(2)  Geksasianoferrat  suvdagi  eritmada
quyidagicha dissosialanadi [8]:     
K
4 [Fe(CN)
6 ] ↔ 4K + 
+ [Fe(CN)
6 ] 4-
Kompleks  birikmalar  dissosiallanganda  kompleks  ionlar  hosil.  Ularning
dissosialanish darajasi juda kichik, ular xiyla mustahkam ionlardir. Koordinatsion
birikmalar  tabiatda  keng  tarqalgan  bo’lib,  hozirgi  kunda  ko’pgina  metal  organik
birikmalar,  vitaminlar,  qon  gemoglabini,  xlorofil  va  boshqalar  shunday
birikmalardan hisoblanadi. Kompleks birikmalarda metall atomlarni o’rab turuvchi
10 molekula  yoki  ionlar  ligandlar  ya’ni  bog’lovchilar  ham  deb  ataladi.  Ular  eng
kamida bitta bo’linmagan valent elektronlar juftiga ega bo’ladi.
Kompleks  birikmadagi   markaziy  metall  atomi  bilan  to’g’ridan-to’g’ri
bog’langan ligand atomi donor deyiladi. [Pt(NH
3 )
4 ] 2+
- kompleks ionida donor azot
atomi  hisoblanadi.  Metall  ioni  bilan  bog’langan  donor  atomlar  soni  unig
koordinatsion  soni  deb  yuritiladi.  Yuqoridagi  kompleks  birikmadagi  platinning
koordinatsion soni 4 ga, [Co(NH
3 )
6 ] 3+ 
 da esa kobaltning koordinatsion soni oltiga
teng. Ba’zi metallar  ionlari doimiy koordinatsion songa  ega bo’ladi. Uch valentli
xrom  bilan  kobaltning  koordinatsion  soni  6  ga,  ikki  valentli  platinaning
koordinatsion soni 4 ga tengligi aniqlangan. Koordinatsion son ko’pincha 4 ga va 6
ga  teng  bo’ladi.  Bu  son  metall  ionining  katta-kichikligi  va  uni  o’rab  turgan
ligandlar  miqdoriga  ham  bog’liq  bo’ladi.  Markaziy  ionning  koordinatsion  soni  1
dan 12 gacha bo’lishi mumkin. Lekin 8 dan katta koordinatsion son kam uchraydi.
Bir  valentli  elementlarning  koordinatsion  soni  ko’pincha  2  ga  teng  bo’ladi.
Masalan:
[Ag (NH
3 )
2 ]Cl;   K[Ag(CN)
2 ]
Ikki valentli elementlarning koordinatsion soni  ko’pincha 4 ga  ba’zan  esa, 3
ga va 6 ga teng bo’ladi. Masalan: Na[PbJ
3 ]; K
4 [Fe(CN)
6 ]; [Zn(NH
3 )
4 ]Cl
2
Uch  va  to’rt  valentli  elementlarning  koordinatsion  sonlari  asosan  6  ga  teng.
Masalan: K
4 [Fe(CN)
6 ]
Besh valentli elementlarning koordinatsion soni 7 ga teng bo’ladi:  Masalan:
K
2 [NbF
7 ]
Umuman  shuni  aytib  o’tish  kerakki,  ayni  elementning  koordinatsion  soni
elementning  valentligiga  ligandlar  eritmasikoisentratsiyasiga  va  markaziy  ion
radiusining  ligand  radiusiga  bo’lgan  nisbatiga  bog’liq  bo’ladi.  Magniusining
ko’rsatishiga  ko’ra  R
m :R
L  nisbat  0,155  dan  0,225gacha  bo’lsa,  markaziy  ionning
koordinatsion  soni  3  ga  teng.  0,225  dan  0,414gacha  bo’lsa  markaziy  ionning
koordinatsion soni 4 ga teng bo’ladi.  R
m :R
L  nisbat 0,414 dan 0,732 gacha bo’lsa,
markaziy ionning koordinatsion soni 6 ga teng. R
M :R
L nisbati 0,732 dan1,32 gacha
bo’lsa, markaziy ionning koordinatsion soni 8 ga teng bo’ladi [9].
11 Markaziy atom bilan ligandlar kompleks birikma ichki sferasini tashkil qiladi.
Masalan: CoCl
3 .
6NH
3  da oltita ammiak kobalt bilan bevosita birikkan bo’lib, 3 ta
xlor  kompleksning  tashqi  sferasiga  joylanadi.  Tashqi  sferadagi  zarrachalar  ichki
sfera bilan ionli bog’langan bo’ladi. 
Masalan: [Co(NH
3 )
6 ]Cl
3 , [Cu(NH
3 )
4 ]Br
2 , [Co(H
2 O)
6 ] (NO
3 )
2
Suvda eritilsa, u to’rtta ionga parchalanadi:
[Co(NH
3 )
6 ]Cl
3 ↔[Co(NH
3 )
6 ] 3+
+3Cl -
Bu  eritmadagi  xlorni  kumush  nitrat  eritmasi  bilan  AgCl  holida  cho’ktirish
mumkin: 
[Co(NH
3 )
6 ]  Cl
3 +3AgNO
3 →  [Co(NH
3 )
6 ](NO
3 )
3 +3AgCl↓  [Co(NH
3 )
5 Cl]Cl
2
tarkibli kompleks birikmaning ichki sferasida 5 ta ammiak molekulasi va bitta xlor
ioni, tashqi sferada esa, 2 ta xlor ioni bo’ladi [4].
Bu modda eritmada faqat 3ta ionga parchalanadi. Uning eritmasi kumush
nitrat qo’shilganda hamma xlorning 2/3 qismigina AgCl holida cho’kmaga tushadi:
[Co(NH
3 )
5 Cl]Cl
2 +AgNO
3 →[Co(NH
3 )
5 Cl](NO
3 )
2 +2AgCl↓ [Co(NH
3 )
4 Cl
2 ]Cl
 tarkibli kompleks birikma esa, faqat ikki + ta ionga parchalanadi:
[Co (NH
3 )
4 Cl
2 ] Cl↔[Co(NH
3 )
4 Cl
2 ] +
+Cl -
Kumush nitrat ta’sir ettirilganda xlorning faqat 1/3 qismi cho’kadi:
[Co(NH
3 )
4 Cl
2 ]Cl+AgNO
3 →[Co(NH
3 )
4 Cl
2 ]NO
3 +AgCl↓
[Co(NH
3 )
3 Cl
3 ]–tarkibli kompleks birikma esa, alohida o’rinni egallaydi. A.Verner
nazariyasiga  binoan  u suvda  eritilganda  ionlarga  parchalanmaydi. Shuning  uchun
ham kam eruvchan neytral kompleks birikma bo’lib, AgNO
3 eritmasi ta’sirida xlor
ionlari,  AgCl  holida  cho’kmaga  tushmaydi.  Uning  elektr  o’tkazuvchanligi  nolga
yaqin bo’ladi.
 
1.2. Koordinatsion birikma hosil qiluvchilar va ligandlar
Uzoq  vaqtlardan  buyon  olib  borilgan  tadqiqotlar  natijasida  XIX  asrning
oxirlariga  kelib,  barcha  kimyoviy  birikmalr  ikki  turkumga  bo’linadi.  Bularning
birinchisi   atom  yoki  soda  birikmalr  va  ikkinchisi  murakkab  yoki  molekulyar
birikmalar  nomini  oldi.  Keyinroq  bir  xil  birikmalarni  birinchi  tarkibdagi
12 birikmalar, ikkinchi xillari esa yuqori tarkibdagi birikmalar deb ataldi. CuCl
2 , BF
2 ,
NH
3 , FeCl
3  kabi moddalar birinchi tartibdagi moddalar tarkibiga kiritildi. Ularning
hosil  bo’lishi  valentlik  qoidasiga  bo’ysunadi.  Yuqori  tartibdagi  moddalar  biror
soda birikmaning boshqa biror soda birikma bilan o’zaro birikishi natijasida hosil
bo’ladi. Masalan: Mis xlorid eritmasining ammiak ta’sir ettirilganda, bu ikki soda
birikmadan molekulyar birikma hosil bo’ladi [4], [10]:
CuCl
2 +4NH
3 →CuCl
2 .
4NH
3
Ba’zi  bir  murakkab  moddalar  boshqa  murakkab  moddalar  bilan  ximiyaviy
o’zaro  ta’sirlashganda  yanada  murakkabroq  moddalar  hosil  bo’ladi.  Bunday
reaksiyalar  uchun  xarakterli  insonlar  tuzlarning  suv  bilan  birikish,  ionlarning
gidratlanish,  ammiakning  suvga  va  kislotalarga  birikishi  turli  tartibdagi
alyuminatlarning  hosil  bo’lishini  keltirish  mumkin.  Bunday  reaksiyalar  natijasida
hosil bo’ladigan moddalar kompleks birikmalar jumlasiga kiradi. 
Vaqt  o’tishi  bilan  yuqori  tartibdagi  birikmalarning  soni  ko’patib  bordi.
Keyinchalik yuqori tartibli birikmalar nisbatan barqarorlarini kompleks birikmalar
deb ataladigan bo’ldi.
Koordinasion  birikma  shunday  birikmaki,  uning  molekulasi  yoki  ioni
markaziy ion yoki atomga ega bo’lib, buni bir necha ion yoxud molekulalar, ya’ni
ligandlar qurshab turadi.
Akademik Yu. N. Kukushkin  kompleks birikmalarga  quyidagi  ta’rifni berdi:
“Kompleks  birikma  deganda  kristall  holatda  bo’lmasin,  eritmada  bolmasin,
tarkibida  ligandlar  bilan  qurshalgan  markaziy  atomi  mavjud  birikmalarni
tushunmoq kerak.
Kompleks  hosil  bo’lish  hodisasi  ayrim  elementlardagina  uchramasdan,  balki
D. I. Mendeleyev davriy sistemasining ko’pchilik elementlariga xos hodisadir.
Tassir  1798-yilda  birinchi  bo’lib,  kompleks  CoCL
2 .
6NH
3  ni  hosil  qildi.
Kompleks  birikmalarni  o’rganish  shuni  ko’rsatadiki,  kompleks  hosil  bo’lishi
hodisasi  ayrim  elementlardagini  uchramasdan  balki  D.I.Mendeliyev  davriy
sistemasidagi ko’pchilik elementlarga mansub bo’lgan muhim hodisadir [6].
13 Kompleks birikma shunday birikmaki, uning molekulasi markaziy atomga ega
bo’lib, buni bir necha ion, yoxud molekulalar, ya’ni ligandlar qurshab turadi.
Ligand  markaziy  atom  atrofida  bitta  yoki  bir  necha  o’rin  egallashi  mumkin.
Masalan: Cl -
, Br -
, I -
, CO, H
2 O, NH
3 kabi ligandlarning har biri bittadan o’rin oladi.
Ular  monodentat  ligandlar  deyiladi.  Oksalat  ioni,  shuningdek  etilendiamin
ikkitadan  o’rin  egallaydi.  Bunday  ligandlar  bidentat  ligandlar  deyiladi.
Dietilentriamin  uch  dentatli  ligand  hisoblanadi.  To’rt  dentatli  ligand  uchun  esa,
triaminotrietilamin misol keltirish mumkin.
Kompleks  birikma  hatto  eritmalarda  ham  o’zining  mustaqilligini  saqlab
qolishga intiladi. Ionlarga oz darajadagina dissotsiyalanadi. Agar markaziy ionning
musbat zaryadi uni qo’rshab turgan ligandlar manfiy zaryadlarining yig’indisidan
ortiq  bo’lsa,  bunday  kompleks-kation  kompleks  ;  markaziy  ionning  zaryadi  uni
qo’rshab turgan ligandlar manfiy zaryadlarining yig’indisidan kam bo’lsa, u holda
anion kompleks; markaziy ionning zaryadi bilan ligandlar zaryadlarining yig’indisi
orasidagi  ayirma  nolga  teng  bo’lsa,  neytral  kompleks  birikmalar  deb  ataladi.
Kompleks  birikmalar  texnikada,  meditsinada,  qishloq  xo’jaligida,  ilm-fanda  katta
ahamyatga egadir [12]. 
Kompleks birikmalar tabiatda ko’p tarqalgan. Masalan, o’simliklarning yashil
qismida bo’ladigan va fotosintezni amalga oshiruvchi modda xlorofill magniyning
kompleks  birikmasidir.Tirik  xujayralarni  kislorod  bilan  taminlab  turuvchi  modda
qon  gemoglabini  temirning  kompleks  birikmasidir.  Juda  ko’p  minerallar
alyuminosilikatlar kompleks birikmalardan iborat.
Kompleks  birikmalar  hosil  qilish  uchun  birikish,  almashinish,  oksidlanish,
qaytarilish  reaksiyalaridan  foydalaniladi.  Hosil  qilingan  kompleks  birikmani
reaksion aralashmadan ajratib olish ham katta ahamyatga ega. Buning uchun:
1) Erituvchini bug’latish orqali konsentrlangan reaksion aralashma hosil qilib,
uni muz va tuz aralashmasi bilan sovutib, shu moddalar aralashmasidan kompleks
birikmani kristallga o’tkazishdan;
14 2)  Reaksion  aralashmaga  kompleks  birikmani  eritmaydigan,  lekin  kompleks
hosil  bo’lishida  ishtirok  etgan  erituvchi  bilan  yaxshi  aralashadigan  boshqa  biror
erituvchidan oz-oz qo’sha borishdan va ekstraksiya usulidan foydalaniladi.
Ba’zan kompleks birikma juda tez hosil bo’ladi. Masalan: CuSO
4  eritmasiga
NH
4 OH eritmasi qo’shilishi bilanoq, to’q zangori  tusli  kompleks [  Cu(NH
3 )
4 SO
4 ]
birikmasi hosil bo’ladi.
Reaksion aralashmaga etil spirit qo’shib, bu kompleks birikmani kristal holda
ajratib  olish  mumkin.  Bu  birikmada  Cu 2+
 markaziy  ion,  NH
3 - 
molekulalari  esa
ligandlardir [5].
Keyingi  vaqtlarda  metallarning  kompleks  birikmalarini  tayyorlash  uchun
suvsiz  eritmalar  ko’p  qo’llaniladigan  bo’ldi  Masalan:  CrCl
3  ning  suvdagi
eritmasiga  etelendiamin  NH
2 -CH
2 -CH
2 -NH
2  qo’shilib,  CrCl
3 .
3NH
2 -CH
2 -CH
2 -NH
2
tarkibli  kompleks  birikma  hosil  qilib  bo’lmadi,  lekin  efirdagi  eritmada  bu
kompleks birikmani hosil qilib, kristall holida ajratib olish mumkin bo’ldi.
Kompleks  birikmalarning  o’ziga  xos  suyuqlanish,  qaynash,  parchalanish
temperaturalari,  ma’lum  erituvchilarda,  xususan  suvda  eruvchanligi,  elektir
o’tkazuvchanligi va boshqa xossalari bo’ladi.
Bular  ichida  tadqiqotchilar  etiborini  o’ziga  jalb  etadiganlari  qatoriga;
komplekslarning tuzilishi, eruvchanligi, rangi, elektr o’tkazuvchanligi, oksidlanish
qaytarilish xossalari, spektrlari, magnet xossalari kiradi.
Kompleks  hosil  qiluvchi  sistema  rangining  o’zgarishini  tekshirish  orqali
ko’pincha  birikma  tarkibini  va  uning  barqaror  yoki  beqaror  ekanligini  aniqlash
mumkin. 
Kompleks  birikmalarning  infraqizil  nur  yutishini  o’rganish  orqali  birikma
tarkibidagi atomlararo bog’lanish xarakterini bilib olish mumkin.
U  yoki  bu  elementning  koordinatsion  birikma  hosil  qilish  qobilyati  o’ta
element  atomining  sirtqi  elektron  qavati  tuzilishiga  va  uning  davriy  sistemadagi
o’rniga bog’liq bo’lib, koordinatsion birikmalar hosil qiluvchilar jumlasiga asosan
sirtqi  qavatda  yetarli  darajada  bo’sh  orbitallari  bo’lgan  metal  ionlar  kiradi.
Koordinatsion  birikma  hosil  qiluvchi  zarracha  elektron  juftining  aksektori
15 vazifasini bajaradi. Agar markaziy atom kimyoviy bog’lanishda o’zining bo’sh s-
orbitallari  bilan  ishtirok  etsa,  bu  holda  faqat  δ(sigma)-bog’lanish,  agar  bo’sh  p-
orbitallar  ham  qatnashsa,  δ-  va  π-bog’lanishlar  yuzaga  keladi(u  p-,  d-yoki  f-
orbitallari bilan ishtirok etganida ham δ-va π-bog’lanishlar kelib chiqadi. Quyidagi
jadvalda  markaziy  atomlarning  koordinatsion  birikma  hosil  qilishda  qanday
orbitallar hisobiga ishtirok etishi ko’rsatilgan [6], [27].
1-jadval
Kompleks birikma hosil qilishda qatnashadigan orbitallar turlari   
Davrlar Markaziy
atomlar Qatnashadigan bo’sh orbitallar
s p d f
1
2
3
4
5
6
7 H-He
Li-Ne
Na-Ar
K-Kr
Rb-Xe
Cs-Rn
Fr-Ku +
+
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+
+ -
-
+
+
+
+
+ -
-
-
-
-
+
+
Jadvaldan  ko’ramizki,  koordinatsion  birikmalarning  kompleks  hosil  qilishda
qatnashadigan  bo’sh  orbitallar  soni  davr  raqami  ortgan  sari  ortib  boradi.  I  davr
elementlari  koordinatsion  birikma  hosil  qilishda  faqat  s-orbitallari  bilan,  II  davr
elementlari  s-  va  p-orbitallari  bilan  qatnashadi.  Uchinchi  va  to’rtinchi  davr
elementlarida  s-  va  p-  dan  tashqari  d-orbitallari  ham,  oltinchi  va  yettinchi  davr
elementlarida  bulardan  tashqari  yana  f-orbitallar  ham  ishtirok  etadi.  Binobarin,
keyingi  har  qaysi  yangi  davrga  o’tilganda  oldingi  davr  elementlarining
koordinatsion birikma hosil qilish imkoniyati saqlanib qoladi [13]. 
Quyidagi  2-jadvalda  markaziy  atomga  xos  bo’lgan  koordinatsion  sonlar
keltirilgan.
16 2-Jadval 
Markaziy atomga xos bo’lgan koordinatsion sonlar   
Davr
lar Markaziy
atomlar Hosil bo’ladigan koordinasion birikmalarda markaziy atomning
koordinasion sonlari
2 3 4 5 6 Tekis
kvad. 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7 H-He
Li-Ne
Na-Ar
K-Kr
Rb-Xe
Cs-Rn
Fr-Ku +
+
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+
+ -
-
+
+
+
+
+ -
-
+
+
+
+
+ -
-
+
+
+
+
+ -
-
-
+
+
+
+ -
-
-
+
+
+
+ -
-
-
-
+
+
+
Jadvaldan ko’ramizki, bir davrdan ikkinchi davrga o’tilganda elementlarning
koordinatsion soni ortib boradi. Birinchi davr elementlarining koordinatsion soni 2
ga  teng.  Ikkinchi  davr  elementlari  o’zining  bitta  s-va  uchta  p-orbitallar  hisobiga
qatnasha  oladi.  Ularning  koordinatsion  soni  4  ga  teng.  Uchinchi  davr
elementlarining  atomlariga  o’tilganda  d-orbitallar  ham  ishtirok  eta  olishi  sababli
ularning  koordinatsion  soni  6  ga  teng  bo’lishi  mumkin  (s,  p  va  d-orbitallar
hisobiga),  oltinchi  va  yettinchi  davr  elementlarining  atomlari  uchun  yuqoriroq
qiymatga ega bo’lgan koordinatsion sonlar uchraydi [7], [8]. 
Ligandlar  sifatida  anionlar  (F -
,  OH -
,  CN -
,  SCN -
,  NO
2 -
,  CO
3 2-
,  CrO
4 2-
 va
hokazalar) neytral molekulalar (H
2 O, NH
3 , CO, N
2 , NO, N
2 H
4 , NH
2 -(CH
2 )
2 -NH
2 va
boshqalar) ishtirok etadi. Har bir ligandda bitta yohud bir nechta taqsimlanmagan
(erkin)  elektron  juft  bo’ladi.ba’zan  tarkibida  taqsimlanmagan  elektron  juftlar
bo’lmagan, lekin p-bog’lanishda ishtiroki eta oladigan elektronlari bor molekulalar
ham  ligandlik  rolini  bajaradi.  Ligandning  s-  va  p-orbitallari  bilan  markaziy
atomdagi bo’sh orbitallar o’zaro ta’sirlanishi natijasida δ-bog’lanish, ligandning p-
va  d-orbitallari  bilan  markaziy  atomning  bo’sh  orbitallari  orasida  π-bog’lanishlar
yuzaga  chiqadi,  (lekin  s-va  p
x -orbitallari  o’zaro  qoplanilaganda  har  doim  δ-
17 bog`lanish  hosil  bo`ladi).  Ligandlarning  donorlik  xossalari  ulardagi  s  va  p-
orbitallardagi  elektron  juftlar  hisobiga;  akseptorlik  xossalari  esa,  bo’sh  p-va  d-
orbitallar hisobiga amalga oshadi [9]. 
Quyidagi  jadvalda  ligandlarning  elektron  donorlik  vazifasini  bajaruvchi
atomlar ko’rsatilgan [10], [11]. 
3-Jadval
Ligandalr va ularning elektron donor atomlari
Liganddagi
elektron
donor
atomlar Molekulyar turdagi ligandlar Ion turdagi ligandlar
monodentat polidentat monodentat polidentat
H, F, Cl, Br, I - - H -
, F -
, Cl -
,
 Br -
, I - -
C CO, C
2 H
4 C
6 H
6 CN -
-
N NH
3 , C
5 H
5 N,
RCN, RNH
2 NH
2 (CH
2 )
2 -NH
2 NO
2 -
, N
3 -
,
SCN - -
O H
2 O R-CO-CH
2 -CO-R O -2
, OH -
CO
3 -2
, SO
4 2-
,
RCOO -
, C
2 O
4 -2
S R
2 S R-CHSH-CH
2 -
CHSH-R SCN, S -2
-
O yoki N -
ONO -
H
2 NCH
3 COO-
O va N - EDTA - -
S va N - - -
18 1.3. Koordinatsion birikmalar sinflari
Hozirda koordinatson birikmalar 4 sinfga bo’linadi: 
A. Molekulyar monodentat ligandli koordinatsion birikmalar. Bular jumlasiga
ammiakatlar,  gidratlar  hamda  metall  korbonillar  kiradi.  Masalan  [Cu(NH
3 )
4 ]SO
4 ,
[Al(H
2 O)
6 ]Cl
3 , [Ni(CO)
4 ], [Co
2 (CO)
8 ]
B. Ion ligandli koordinatsion birikmalar. Bularga ligandli kislota qoldig’idan
iborat  atsedokomplekslar  kiradi.  Masalan:  Na
3 [AlF
6 ],  Na
2 [HgJ
4 ],  Na
2 [PlBr
4 ],
K
4 [Fe(CN)
6 ],  K
2 [BeF
4 ]  va  hokozolar.  Okso-  va  gidroksokoordinatsion  birikmalar
ham shu sinfga kiradi [14], [27].
C. Siklik koordinatsion birikmalar. Tarkibida bidentat va kolidentat ligandlar
bo’lishi  mumkin.  Masalan:  [Co[NH
2 (CH
2 )
2 NH
2 ]
3 Cl
3 [Co(asos)
3 ]  va  hokozo.  Agar
tarkibida  6  ta  NH
3  ni  uchta  etilendiamik  molekulasiga  almashtirilsa  [CoEn
3 ]Cl
3
hosil bo’ladi. Bunda har qaysi etilindiamin molekulasi metal bilan ikkima  в - bog'
orqali birikadi. Natijada uchta besh a`zoli xalqaga ega bo’lgan kompleks birikma
hosil  bo’ladi.  (asos-atsetilatseton  -O=C(CH
3 )–CH=C(CH
3 )-O -
 anioni  ham  besh
a`zoli  xaalqa  hosil  qiladi.  Unda  fragmentidan  uchtasi  markaziy  atom  atrofida
koordinatsiya  holatida  bo’ladi.  Bunday  birikmalar  xelat  koordinatsion  birikmalar
deb ataladi:
Ikkinchi misol tariqasida ichki koordinatsion birikmalarni ko’rsatish mumkin.
Agar noligentat ligandning bir atomi markaziy atom bilan kovalent (ba`zan ionli)
tarzda  birikib,  ligandning  ikkinchi  atomi  donor-  akseptor  mexanizm  bo’yicha
markaziy  atom  bilan  birikkan  bo’lsa,  hosil  bo’lgan  holatni–ichki  koordinatsion
birikma  deb  ataladi.  Masalan,  glisen  nomli  aminokislota  mis  sulfat  bilan
reaksiyaga  kirishganida  misning  ichki  kompleks  birikmasi  hosil  bo’ladi  [13]:
2NH
2 CN
2 COO  +  CuSO
4 →H
2 SO
4 +[Cu(NH
2 CH
2 COO)
2 ]   Bis-glisinato  mis(II)
kompleks birikmasi hosil bo’ladi [15].
19 Kompleksonlar,  sendvich  va  π -komplekslar  ham  shu  sinfga  kiradi.
Etilendiamintetrasirka kislotasining ioni ham polidentat ligandlar jumlasiga kiradi.
Bu kislota qisqacha EDTA ya’ni EDTSK deb belgilanadi. Uning ikki natriyli tuzi:
Trilon-B  nomi  bilan  analitik  kimyoda  metall  ionlari  miqdorini  aniqlashda
ishlatiladi.  EDTSK  ning  ioni  olti  dentatli  ligand  hisoblanadi.  Agar  metalning
koordinasion  soni  6  dan  ortiq  bo’lsa,  ortiqcha  o’rinlarni  erituvchi  molekulalari
band qiladi [16].
Gemoglabin va xlorofil  ham ichki  kompleks  birikmalar jumlasiga kiradi. Bu
ikki  moddaning  yadrosi  bir  xil  tuzilishga  ega.  Gemoglabinda  markaziy  ion
vazifasini Fe(II), xlorofilda esa, Mg bajaradi.
D.  Sendvich  birikmalar.  1951  yilda  ferrosen  [Fe(C
5 H
5 )
2 ]  sintez  qilindi.
Keyinchalik  uning  sendvich  (buterbrod)  tuzilishga  ega  ekanligi  isbotlandi.  Uning
tarkibida  temir  ioni  ikkita  siklopentadienil  ioni  C
5 H
5  bilan  birikkan.  Uning
tuzilishini  aniqlagan  E.Fisher  va  J.  Uilkonson  Nobel  mukofotini  olishga  sazovor
bo’ldilar.  Ferrosendagi  temir  o’rnini  boshqa  metal,  masalan,  nikel  egallashi
mumkin, u holda nikelosen [Ni(C
5 H
5 )
2 ] hosil bo’ladi. Bundan tashqari ferrosenning
siklopentadienil halqalari ham almashinish reaksiyalariga kirishadi.
Bu  sinfga  yana  dibenzoxrom  [Cr(C
6 H
6 )
2 ]  ni  ham  kiritish  mumkin.  Oraliq  d-
metallar bilan hosil qilingan karbosiklik birikmalar qatorida dibenzolxrom muhim
o’rin tutadi. U 1919 yilda sintez qilingan bo’lsada, uning tuzilishi faqat 1954 yilda
aniqlandi.  Xayn  xrom(III)  xlorid  bilan  C
6 H
5 MgBr  orasidagi  reaksiyani  amalgam
oshirib, xromning bir qancha birikmalarini olishga muvaffaq bo’ldi. Bu birikmalar
tarkibida xrom bilan sendvich tarzida birikkan benzol C
6 H
6 yoki difenil C
6 H
5 -C
6 H
5
molekulalari  borligi  aniqlandi.  Keyinchalik  dibenzolxrom  metal  galogenidiga
aromatic  uglevodorodlarni  Al  kukuni  va  AlCl
3  ishtirokida  bevosita  ta’sir  ettirish
orqali hosil qilinadigan bo’ldi. 
20 Dibenzolxrom  284 0
C  da  suyuqlanadigan,  suvda  juda  yomon,  organic
erituvchilarda  yaxshi  eriydigan  jigarrang  tusli  qattiq  jism,  diamagnit.
Dibenzolxromdagi  kimyoviy  bog’lanishda  ikkita  benzol  molekulasining  12  ta  π-
elektroni  va  xrom  atomining  6  ta  bo’sh  orbitallari  (donor-akseptor  mexanizm
bo’yicha)  ishtirok  etadi;  ikkinchi  tomondan,  xromdagi  uchta  electron  juft  benzol
molekulalaridagi bo’sh π-orbitallar bilan (dativ mexanizm bo’yicha) bog’lanadi. 
Fe,  Co,  Ni,  Mn,  Cr,  V,  Ti,  Ru,  Th,  va  Os  kabi  metallarning  siklopentadien
C
5 H
6  bilan  birikmalari  olingan.  Bu  koordinasion  birikmalarni  hosil  qilish  uchun
shu metallarga yoki ularning karbonillariga siklopentadien ta’sir ettiriladi. Natijada
Fe(C
5 H
5 )
2  ferrosen; Ni(C
5 H
5 )
2  nikelosen hosil bo’ladi. Metallarning siklopentadien
bilan hosil qilingan koordinasion birikmalari (shuningdek, dibenzolxrom Cr(C
6 H
6 )
2
kabi  moddalar)  ”sendvich-strukturali”  moddalar  nomini  olgan,  chunki  bunday
koordinasion birikmalar rentgen nurlari yordamida tekshirilganida, ular xuddi ”ikki
burda orasidagi pishloq” kabi tuzilganligi, yani o’rtada metall atomi, uning ustuda
va  tagida  C
5 H
5  radikali  joylanganligi  ma’lum  bo’ldi.  Ferrosen  molekulasining
tashqi  qavatida  18  ta  elektron  bo’ladi.  Ularning  8  tasi  temirniki  va  10  tasi  ikkita
C
5 H
5  radikalnikidir.  Ikkita  C
5 H
5  radikali  o’zining  10  ta  p-elektroni  hisobiga
koordinasion  bog’  hosil  qiladi.  Shuning  uchun  oraliq  metallarning  sendvich
strukturali birikmalari π-koordinasion birikmalar jumlasiga kiradi.
Kompleks birikmalarning turlari. Biz yuqoridagi kompleks birikmalarni anion
kompleks,  kation  kompleks  va  neytral  kompleks  birikmalar  deb  3  ta  sinfga
bo’lishimiz  mumkin.  Lekin  A.  Verner  nazariyasi  yaratilgan  vaqtda  barcha
koordinasion  birikmalarni  ularning  hosil  bo’lish  sxemasiga  qarab  quyidagi  ikkita
katta sinfga bo’lishgan edi:
a) Biriktirib olish mahsulotlari.
b)  Joylashishlar  ya’ni  singdirishlar  mahsulotlari.  Masalan:  Agar  BF
3  va  HF
qo’shilsa, biriktirib olish mahsuloti hosil bo’ladi:
BF
3 +HF→H[BF
4 ]
Bu reaksiyaga BF
3 ga HF qo’shilganda F -
 ioni ichki sferada qoladi. 
21 Joylashish  mahsulotlari:  mis  xloridga  ammiak  qo’shilganida  mis  bilan  2  ta
xlor ionlari orasiga ammiak go’yo ,,pona” bo’lib joylashadi [17].
CuCl
2 +4NH
3 →[Cu (NH
3 )
4 ]Cl
2
Reaksiya  natijasida  xlor  ionlari  mis  ionidan  uzoqlashib,  koordinasion
birikmaning sirtqi sferasiga o’tadi.
Ba’zi  koordinasion  birikmalar  borki,  ularni  ham  biriktirish,  ham  singdirilish
mahsulotlari jumlasiga kiritish mumkin.
Hozirgi  vaqtda  kompleks  birikma  tarkibidagi  ligandlarning  xillariga  qarab,
barcha kompleks birikmalarni quyidagi sinflarga ajratiladi:
1.  Aminatlar  va  ammiakatlar.  Bular  o’zlarining  ichki  sferasida  ammiak  va
boshqa  aminlar  bo’lgan  kompleks  birikmalardir.  Bu  birikmalarda  markaziy  atom
bilan  ligandlar,  azot  atomlari  orqali  bog’langan  bo’ladi,  ammiak  molekulasining
har  biri  bittadan  koordinatsion  o’rinni  egallaydi.  Shuning  uchun  ichki  sferada
bo’ladigan  ammiak  molekulalari  soni  markaziy  ionning  koordinasion  soniga
bog’liq bo’ladi.
Mis,  nikel,  kobal’t  kabi  elementlar  juda  barqaror  ammiakatlar  hosil  qiladi.
Organik   aminlar  etilen  diamin  NH
2 -CH
2 -CH
2 -NH
2  va  peredin  C
5 H
5 N  juda  ko’p
metallar bilan komplekslar hosil qiladi. 
2. Gidratlar va akvokomplekslar. Anorganik moddalarda suv molekulasi bilan
birikib turg’unligi turlicha bo’lgan birikmalar hosil qilish hodisasi keng tarqalgan.
Ichki  va  tashqi  sferasida  suv  bo’lgan  kompleks  birikmalar  gidratlar  deb  ataladi.
Agar  suv  kompleks  birikmada  ligandlik  rolini  bajarsa,  bunday  birikmalar
akvokomplekslar deb yuritiladi. 
Masalan: [Cu(H
2 O)
4 ]SO
4 .
H
2 O,  [Co(H
2 O)
6 ]Cl
2 ,  [N:(H
2 O)
6 ](NO
3 )
2
Tuzlar  gidratlarining  kristall  panjarasida  suv  molekulalari  joylashib  qoladi;
buning  ikkita  sababi  bor:  birinchisi-ion  dipol  tortilishi  bo’lib,  ikkinchisi-
mustahkam  vodorod  bog’lanishning  mavjudligidir.  Suv  molekulalari  ba’zi
kristalgidratlarda  kristall  panjara  bo’shlig’ini  to’latib,  modda  tuzilishini
mustahkamlaydi;  aks  holda,  panjarada  katta  kation  yoki  anion  borligi  sababli
kristall oson emirilib ketadi.
22 Ko’pchilik kristalgidratlarda uchraydigan suv molekulalarining soni 2, 4, 6, 7,
8,  10  va  12  ga  teng  bo’lgan  hollar  ko’p  uchrab  turadi.  Bu  qatordan  ko’rinadiki,
kristallgidratlarda suv molekulalarining soni markaziy ionning koordinasion soniga
teng bo’lavermaydi.
Kristallgidrat  yoki  koordinasion  qavatga  joylashgan  suv  molekulalarining
qizdirishga munosabati turlicha, koordinasion qavatdagi suv molekulalarining bug’
holga o’tishi  uchun talab  etiladigan  temperatura  gidratlangan  holatdagi  suv  (105-
115 0
C)  ga  nisbatan  yuqori  temperaturani  talab  etadi.  Birikmalardagi  bunday  suv
molekulalari farqini kimyoning termoanaliz sohasi o’rganadi.
3. Asidokomplekslar. Ligandlari kislota qoldig’idan iborat bo’lgan kompleks
birikmalar  asidokomplekslar   deb  yuritiladi.  Masalan:  asidokomplekslar  tarkibida
ikkita yoki uchta tur kislota qoldiqlari bo’lishi mumkin: 
K
2 [Pt(NO
2 )
4 Br
2 ],  K
4 [Fe(CN)
6 ],  K
3 [Fe(CN)
6 ]
4.  Poligalogenidlar.  Markaziy  ioni  va  ligandlari  galogenlardan  iborat
koordinasion  birikmalar  poligalogenidlar  deb  ataladi.  Masalan;  K[JJ
2 ];  K[ICl
4 ];
K[BrCl
2 ].
5.  Polikislotalar.  Bularni  kislota  molekulasiga  shu  yoki  boshqa  kislotaning
angidridi kelib qo’shilgan mahsulotlar deb qarash mumkin.  Masalan, H
2 S
2 O
7  ham
polikislotadir, chunki u H
2 SO
4 ni SO
3 bilan to’yintirilganda hosil bo’ladi.
6.  Siklik  kompleks  birikmalar.  Ichki  sferada  sikllari  bo’lgan  komplekslar
birikmalar, siklik kompleks birikmalar deb yuritiladi. 
7. Kompleks gidratlar. Kislotali va amfoter tabiatga ega bo’lgangidratlar asos
tabiatli  gidritlar  bilan  suvdan  boshqa  erituvchilarda  (masalan  efirda)  reaksiyaga
kirishsa, kompleks gidritlar hosil bo’ladi [18], [13].
LiH+BH
3 →Li[BH
4 ];    KH+AlH
3 →K[AlH
4 ]
8.  Metall  organik  birikmalarga  o’xshash  komplekslar.  Keyingi  vaqtlarda
tarkibida organik ligandlar  bo’lgan juda  ko’p komplekslar hosil  qilindi. Masalan:
Fe(C
5 H
5 )
2 va Cr(C
6 H
5 )
2 larni tuzilish formulasini quyidagicha ifodalash mumkin:
23 9.  Metall  korbanellar.  Metallarning  uglerod  (II)-  oksid  bilan  hosil  qilgan
birikmalari korbonillar deb ataladi., masalan: Ni(CO)
4 .
Fe(CO)
5
10. Ko’p o’zakli komplekslar. Tarkibida ikkita va undan ortiq markaziy ionlar
bo’lgan komplekslar ko’p o’zakli kompleks birikmalar deb ataladi.  Bu markaziy
ionlar bir-biri bilan O-H, O-O, NH
2  va NH kabi gruppalar orqali birikkan bo’ladi.
Masalan: 
Ikki  o’zakli  kompleks  birikmaga  misol  bo’la  oladi.  Bu  yerda  NH
2  (amin)
gruppa  ko’prik  vazifasini  o’taydi.   Ushbu  kompleks  birikma  geksamin-M-amido-
M-digidroksokobalt (III) xlorid deb nomlanadi. 
Biror kompleks birikma masalan: K
4 [Fe(CN)
6 ]↔4K +
[Fe(CN)
6 ] 4-
Bu jarayon xuddi kuchli elektrolitlarning dissosiyalanishi kabi sodir bo’ladi. 
Ikkinchi navbatda kompleks ionning o’zi ketma-ket dissosiyalanadi:
[Fe(CN)
6 ] 4-
↔[Fe(CN)
5 ] 3-
+CN -
[Fe (CN)
5 ] 3-
↔[Fe(CN)
4 ] 2-
+CN -
 va hakazo.
Umumiy disossiyalanish  [Fe(CN)
6 ] 4-
↔Fe 2+
+6CN -
  bilan ifodalanaladi.
Bu  dissosiyalanish  muvozanat  holatga  kelganda  uning  muvozanat  konstantasi
kompleksning barqarorlik konstantasi deb yuritiladi. 
Kompleks  birikmalarning  barqarorligi  anchagina  faktorlarga  bog’liq  bo’ladi.
Bunday  birikmalarda  tashqi  va  ichki  sferalarning  barqarorligi  har  xil  bo’ladi.
Tashqi  sferadagi  kompleks  ion  elektrostatik  kuchlar  orqali  bog’lanib,   suvli
birikmalarda oson ajraladi. Bunday parchalanish birlamchi dissosiyalanish deyiladi
va u kuchli  elektrolitlar kabi to’la ravishta o’tadi. Ichki sferada bo’lgan ligandlar
markaziy  atom  bilan  ancha  kuchli  bog’langan  bo’lib  kam  darajada  ajraladi.
Kompleks  birikmalarning   ichki  sferasidagi  parchalanish  ikkilamchi
dissosiyalanishi deb yuritiladi [19].
Birlamchi dissosiyalanish;
[Ag (NH
3 )
2 ]Cl ↔ [Ag(NH
3 )
2 + 
+ Cl -
Ikkilamchi dissosiyalanish;
24 [Ag(NH
3 )
2 ] + 
↔ Ag + 
+ 2NH
3
Ikkilamchi  dissosiyalanish  kompleks  zarrachaga  markaziy  ion  va  ligandlar
orasidagi  muvozanat  vujudga  kelgandagina  sodir  bo’ladi.  [Ag(NH
3 )
2 ] +
 ionlar
dissosiyalanishi  barcha  kuchsiz  elektrolitlar  dissosiyalanishi  kabi  massalar  ta’siri
qonuniga  bo’ysunadi  hamda  muvozanat  konstantasi  yoki  barqarorlik  konstantasi
deyiladi:
K = [Ag +
] .
[NH
3 ] 2
/[[Ag(NH
3 ) 2
] +
] =6,8 .
10 -8
1.4. Koordinasion birikmalarni nomlanishi
Dastlab  kompleks  birikmalarni  nomlashda  ba’zan  ularni  rangidan  yoki  shu
moddani kashf etgan olim nomidan foydalanilgan. A. Verner komleks birikmalarni
nomlash  uchun  ”Ratsional  nomenklatura”  yaratdi.  Ratsional  nomenklatura
komplekslarning  tarkibi  va  tuzilishlarini  aks  ettirishi  kerak  edi.  Ya’ni  kompleks
birikmaning  nomi  uning  tabiatiga  monand  bo’lmog’i  zarur  edi.  Tuzsimon
koordinasion  birikmalarni  ikki  so’z  bilan,  noionogen  birikmalarni  bir  so’z  bilan
atash taklif qilingan [4].
 Shuningdik  ammiak-  ,,amin”,  suv-,,akvo”  oltingugurt  -,,tio”,  OH-  guruhi
bo’lsa ,,gidrokso”,-O-O-guruhi esa, ,,perokso”, kompleks birikma tarkibidagi xlor
esa  ,,xloro”,  ftor  bo’lsa  ,,ftoro”  kabi  so’zlar  bilan  ataladigan  bo’ldi.  Masalan:
K
4 [Fe(CN)
6 ] kaliy geksasiono temir(II). 
1963-yildan boshlab, taklif qilingan nomenklatura xalqaro nazariy va amaliy
kimyo ittifoqi termin komissiyasi tomonidan tasdiqlangan.
1.  Ionlarni  nomlashda  birinchi  navbatda  kation,  undan  keyin  anion  ataladi.
Masalan: [Ag(NH
3 )
2 ]Br - diamminargento (I) bromid 
   K
2 [CuCl
3 ] - kaliytrixloro mis (I)
2.  Anionli  kompleks  birikmalarni  nomlashda  avval  kation,  anion  so’ngra
neytral  ionlar  va  undan  keyin  markaziy  ion  nomi  ataladi  (ular  orasiga  chiziqcha
qo’yilmaydi). Masalan: K
2 [Pt(NO
2 )
2 Cl
2 ] - kaliydixlorodinitroplatinat (II).
25 3.  Legandlar  sonini  ifodalashda  di-,  tri-,  tetra-,  penta-,  geksa-  va  hokazo
qo’shimchalar ishlatiladigan bo’ldi. Masalan: K
4 [Fe(CN)
6 ] - kaliy geksasianoferrat
(II), K
3 [Fe(CN)
6 ]-kaliy geksasianoferrat (III), [Al(H
2 O)
6 ]Cl
3 - geksaakvoalyuminiy
xlorid.
4.  Markaziy  ionning  oksidlanish  darajasini  nomlashda;  markaziy  ionning
oksidlanish  darajasi  qavs  ichida  lotincha  raqamlar  bilan  ifodalanadi.  Masalan:
[Cu(NH
3 )
2 ] .
(OH)- diammin mis (I) gidroksid. 
5.  Ko’prik  vazifasini  o’tovchi  gruppalarni  nomlashda  bir  koordinatsion
markaz,  ikkinchisi  bilan  bog’lab  turuvchi  ko’prik  vazifasini  bajarayotganda,
gruppalarni atashda, ularning oldiga μ harfi quyiladi. Masalan:
di- μ -gidroksooktaakvoditemir (II) xlorid yoki 
di- μ -gidroksotetraoksalatodixromat (III) xlorid.
6. Geometrik izomerlarni nomlashda ularning ,,raqam” belgilaridan yoki ,,sis”
va ,,trans” termenlaridan foydalaniladi: 
Transdixlordiammin palladiy (II) yoki 1,3-dixlordiammin palladiy. 
Oktoedrik kompleks birikmalarni nomlashda ham ,,raqam” belgilaridan va ,,trans”,
,,sis” terminlaridan foydalaniladi. Masalan: sis-dibromotetraamminrodiy (III) yoki
1,2-dibromo-3,4,5,6-tetraammin rodiy(III) ioni deb nomlash mumkin.
26 Kompleks  birikmalarda  struktura  izomeriya  va  sterso  izomeriyalari  bor.
Bularning birinchisida birorta legand ba’zi hollarda metal bilan koordinatsion bog’
orqali  to’g’ridan-to’g’ri  bog’langan  bo’lsa,  boshqalarida  u  kristal  tuzining
koordinatsion  ta’sir  doirasidan  tashqarida  bo’ladi.  Uning  quyidagi  kompleks
birikma [CrCl
3 (H
2 O)
6 ] misolida tushuntirish mumkin [20].
[Cr(H
2 O)
6 ]Cl
3 -binafsha  rangli  modda  bo’lib,  [Cr(H
2 O)
5 Cl]Cl
2 .
H
2 O  va
[Cr(H
2 O)
4 Cl
2 ]Cl .
2H
2 O kompleks birikmalari esa, ko’k rangli moddalardir.
Lekin  fazoda  joylashuvi  bo’yicha  bir-biridan  farq  qiladi.  Quyidagi  ,,sis”
va ,,trans” kompleks birikmada xlor ligandlar bilan yonma-yon holda yoki qarama-
qarshi tomonlarga joylashishi mumkin.
Koordinasion  sferada  donor  atomlarini  turlicha  joylashuvi  hisobiga  vujudga
keladigan  izomerya  geometrik  yoki  sis  va  trans  izomerya  deyiladi.Yuqorida
Pt(NH
3 )
2 Cl
2  kompleks  birikmadagi  geometrik  izomerlarning  ko’rinishi
tasvirlangan: a) sis-izomer va b) trans-izomerlar.
Bir-birining aksini ifodalovchi izomerlar optik izomerlar turiga kiradi. Optik
izomeriya deb molekulalari simmetriya markaziga yoki simmetriya tekisligiga ega
bo’lmagan va molekulyar massasi teng bo’lgan moddalarga aytiladi. 
Optik  faol  birikmalar  molekulalari  simmetriya  markaziga  va  simmetriya
tekisligiga ega bo’lmaydi. Optik faollikning sababi sifatida quyidagilarni ko’rsatish
mumkin: 
1. Markaziy ion assimmetriya xususiyatiga ega bo’lishi.
2.  Molekulaning  ligandlari  polidentat  xususiyatiga  ega  bo’lishi  sababli
assimmetriya paydo bo’ladi.
27 3.  Ligand  atomlaridan  birining  assimmetriyaga  ega  bo’lishi  (masalan,  optik
faol  aminokislota  koordinatsiyada  qatnashgan  holda)  yoki  koordinatsiyalangan
atomda yangi bog’ paydo bo’lishi tufayli assimmetriya holati paydo bo’ladi [16]. 
Optik izomeriya hodisasi koordinatsion ionnong fazoda turlicha joylanishidan
kelib  chiqadi.  Ayni  koordinatsion  birikmaning  ikkala  shakli  bir  xil  molekulyar
elektr o’tkazuvchanlik va kislota-asoslik xossalarga ega bo’ladi. Lekin ular boshqa
optik  faol  moddalar  bilan  reaksiyaga  kirishishi  va  birikishi  jihatidan  bir-biridan
farq qiladi. Masalan, [Coen
3 ]Br
3 koordinatsion birikmaning l-shakli l-kvadratga, d-
shakli esa d-kvadratga birikadi [17], [21].
Optik  izomeriya  ham  koordinatsion  birikma  tarkibidagi  atomlarning  fazoda
boshqa-boshqa  tarzda  joylashishi  natijasida  hosil  bo’ladi.  To’rtta  ligandi  bir-
biridan farq qiladigan tetraedik tipdagi kompleks [M(ABSD)] ni ko’rib chiqaylik.
Bu  shakllarning  biri  ikkinchisi  ustiga  qo’yilganida  ularning  ayrim  o’xshash
nuqtalari  bir-birini  qoplamaydi.  M(ABSD)  tarkibli  tetraedrik  koordinatsion
birikma  ichki  simmetriya  tekisligi  mavjud  emas.  Bu  koordinatsion  birikmaning
markazini  kesib  o’tgan  tekislikning  ikkala  yon  tomonida  ham  ikktadan  turli  xil
ligandlar joylashgan bo’ladi.
  
1.5. Koordinasion birikmalarni kimyoviy bog’lanish tabiati
A.Verner  nazariyasi  asosida  qo’shimcha  valentlik  haqidagi  tasavvurga
asoslanib,  koordinasion  birikmalarning  mavjudlik  sababini  va  stereokimyosini
izohlab berish mumkin.  Lekin koordinasion bog’lanishdagi asosiy va qo’shimcha
valentliklarning  ma’nosi  faqat  elektron  nazariya  asosidagina  to’la  tushuntiriladi.
Shuningdek,  ba’zi  koordinasion  birikmalarda  ligandlar  neytral  molekulalar
(masalan;  H
2 O,  NH
3 ,  CO,  C
2 H
5 ,  C
2 H
4 ,  C
6 H
6  va  hokazolar)  bo’lishi  mumkin.
Bunday  koordinasion  birikmalarda  markaziy  atom  bilan  ligandlar  orasida  donor-
akseptor  (ba’zan  dativ)  bog’lanish  mavjud.  Ba’zi  koordinasion  birikmalarda
markaziy atom rasmiy nol valentli bo’ladi, masalan; Cr(C
6 H
6 )
2 , Cr(CO)
6 , Fe(CO)
5 ,
Ni(CO)
4 , Co
2 (CO)
8  kabi birikmalarda markaziy atom bilan ligandlar orasida dativ
bog’lanish hosil bo’ladi [14], [22].
28 Koordinasion  birikmalarda  bog’lanish  xarakteri  (kovalentlik  yoki  ionli
darajasi) markaziy atom xossasiga ham bog’liq bo’ladi. Koordinasion birikmalarda
biror  ligand  bilan  markaziy  ion  orasidagi  bog’lanishning  nisbiy  mustahkamligi
o’sha ligandga nisbatan trans-holatda turgan boshqa ligand tabiatiga bog’liq.
Koordinasion birikmalarda bo’ladigan kimyoviy bog’lanish dastlab Kossel va
Lyuis  nazariyalari  asosida  talqin  qilindi.  Keyinchalik  bu  haqda  uchta  nazariya
yaratildi: 
1. Valent bog’lanish yoki atom orbitallar metodi
2. Kristall maydon nazariyasi
3. Molekulyar orbitallar metodi (ligandlar maydoni nazariyasi).
Kristall maydon nazariyasiga ko’ra d-elektronlar ligandlar band etgan joylarni
band  qilmaslikka  intiladi.  Bu  nazariyaga  ko’ra  markaziy  atom  bilan  ligandlar
orasida  ion  bog’lanish  yoki  ion-depol  bog’lanish  yuzaga  keladi.  Bu  nazariya
markaziy atomning kvant-mexanik tuzilishini hisobga oladi, lekin ligandlarni hech
qanday strukturaga ega bo’lmagan shunchaki zaryadli nuqtalar deb qaraydi; ularni
faqat elektrostatik maydon yaratuvchi zaryadli zarrachalar deb tassavvur qiladi. 
 Koordinatsion  birikmalar  kimyosining  muhim  qoidallar:  1.  Peyrone
qoidasi.  Atsidokomplekslar  ammiak  yoki  aminlar  bilan  reaksiyaga  kirishganida
sis-izomer holatidagi mahsulotlar hosil bo’ladi. 
Masalan:  agar  eritmada  kaliy  tetraxloroplatina  (II)  -  K
2 [PtCl
4 ]  ning  1  mol
miqdoriga  2  mol  ammiak  qo’shsak,  sis-dixlorodiamminplatina  hosil  bo’lib,  KCl
ajralib chiqadi:
2.  Iorgensen  qoidasi.  Ammiakatlar  kislotalar  ta’sirida  parchalanganida,
ko’pincha,  trans-izomer  holatidagi  atsidobirikmalar  hosil  bo’ladi.  Masalan,
tetramminplatina  (II)  xlorid  [Pt(NH
3 )
4 ]Cl
2  ni  HCl  bilan  parchalaganimizda  trans-
dixlordiamminplatina (II) hosil bo’ladi:
29 3.  L.  A.  Chugayev  1906-yilda  tarkibida  besh  va  olti  a’zoli  halqalari  bo’lgan
koordinatsion birikmalar eng barqaror bo’ladi, degan qoidani tarifladi.
To’rt a’zoli halqaga ega bo’lgan koordinatsion birikmalar kamroq mustahkam
bo’ladi,  uch  a’zoli  halqasi  bo’lgan  koordinatsion  birikmalar  beqarordir.  Masalan,
platinaning  etilendiaminli  birikmasi  [Pt(NH
2 -(CH
2 )
2 -NH
2 )
2 ]Cl
2  tarkibida  ikkita
besh a’zoli halqa bor:
Bu birikma nihoyatda barqaror; unga HCl ta’sir ettirsak ham parchalanmaydi.
Ikki  valentli  nikelning  glioksimli  birikmasida  ikkita  besh  va  ikkita  olti  a’zoli
halqalar borligi uchun bu birikma juda ham barqarordir:
Bu  birikma  hatto  HCl  bilan  qaynatilganda  ham  parchalanmaydi;  uni  faqat
konsentrlangan nitrate kislota va zar suvi (3HCl+HNO
3 ) gina yemiradi.
4.  N.  C.  Kurnakov  qoidasi.  Trans-  va  sis-shakllaridagi  koordinatsion
birikmalarni bir-biridan ajratish katta ahamiyatga ega.
Tekshirishlar  natijasidan  ma’lumki,  ayni  koordinatsion  birikmaning   trans-
shakli uning sis-shakliga qaraganda yomon eriydi.
30 Trans-  va  sis-shakllarni  bir-biridan  farq  qilishda  N.  S  Kurnakov  qoidasi
yordam beradi. N. S. Kurnakov sis- va trans-diaminlarning tiokarbamid SC(NH
2 )
2
bilan  reaksiyaga  kirishishini  tekshirdi,  natijasida  sis-izomerdagi  ligandlarning
tiokarbamidga to’liq almashinishi aniqlandi:
 
Trans-izomeriyasida esa, ligandlar tiokarbamidga to’liq almashinmaydi, balki
turli ligandli (aralash ligandli) koordinatsion birikmalar hosil bo’ladi [23], [26]:
L. A. Chugayev o’zining xalqali koordinatsion birikmalar haqidagi qoidasini
tajribada  hosil  qilingan  mahsulotlarni  sifat  jihatidan  tekshirish  ma’lumotlari
asosida  tariflagan  edi.  XX  asrning  40-yillaridan  boshlab  bu  sohada  miqdoriy
ma’lumotlar  olinadigan  bo’ldi.  Shvarsenbax  1952-yilda  amaliy  natijalarni
umumlashtirib,  xelat  effekt  qoidasini  quyidagicha  tarifladi.  Siklik  koordinatsion
birikma  M[AA]  ning  hosil  bo`lish  konstantasidan  nosiklik  koordinatsion  birikma
[MA 1-
2 ]  ning  hosil  bo`lish  konstantasidan  bir  necha  marta  kattadir  (A`-xossalari
AA ning xossalariga  yaqin bo`lgan  monodentat  ligand,  AA esa- bidentat ligand).
Misol  tariqasida  2  ta  koordinatsion  birikmani  ko`rib  chiqamiz;  biri  nosiklik
koordinatsion  birikma  [Ni(NH
3 )
6 ]Cl
2  uning  suvdagi  eritmada  hosil  bo`lish
konstantasi K=5 .
10 9
, ikkinchisi siklik koordinatsion birikma [NiEn
3 ]Cl
2 , uning ayni
sharoitda  hosil  bo`lish  konstantasi  K=2 .
10 19
.  Binobarin,  xelat  koordinatsion
31 birikma  noxelak  koordinatsion  birikmaga  qaraganda  deyarlik  10 10
 marta
barqarordir. 
5.  I.  I.  Chernyayevning  trans-ta’sir  qoidasi.  1926  yilda  I.  I.  Chernyayev  2
valentli  platinaning  tekis  kvadratli  birikmalari  izomerlarini  tekshirish  natijasida
koordinasion birikmalar kimyosi uchun juda muhim qoidani ta’rifladi:
Koordinasion  birikmalarda  biror  ligand  bilan  markaziy  ion  orasidagi
bog’lanishning nisbiy mustahkamligi o’sha ligandga nisbatan trans-holatda turgan
boshqa ligand tabiatiga bog’liq. 
Markaziy  atom  bilan  ligand  orasidagi  bog’ning  kovalentlik  tabiatini
kuchaytiradigan  ligand  o’zining  qarshisi(trans-holat)dagi  ligand  bilan  bog’langan
atom  bog’ining  ionli  darajasini  kuchaytiradi  va  uning  boshqa  ligandlarga
almashinishini  osonlashtiradi  (faqat  oktaedr  va  tekis  kvadrat  geometriyali
koordinasion  birikmalarda).  Eritmalarda  almashinish  hodisasi  yuz  berishi  uchun
bog’  tabiati  ionli  bo’lishi  kerak.  Masalan,  NO
2  gruppa  xlor  ioniga  nisbatan
kuchliroq trans- ta’sir ko’rsatish sababli xlor ionining reaksion faolligi ortadi:
Bunday jarayon tezligi sis-izomerlarda juda sust boradi.
Koordinasion  birikmalarda  bog’lanish  xarakteri  (kovalentlik  yoki  ionli
darajasi) markaziy atom xossasiga ham bog’liq. 
I.  I.  Chernyayev  o’z  tajribalarida  turli  ligandlarning  Pt(II)  ioni  uchun  trans-
ta’sir qatorini tuzib chiqdi: 
R
2 S >NO
2 -
, I -
 >Br -
 >Cl - 
>F - 
>OH -
   RNH
2 >NH
3 >H
2 O
Platina (IV) uchun esa, bu qator birmuncha farq qiladi: 
I -
 >Br -
 >Cl - 
>OH -
>En >NH
3 , NO
2 -
Trans-  ta’sir  qonuniyati  VIII  guruh  elementlaridan  Pt(II),  Pt(IV),  Ir(III)),
Rh(III),  Co(III),  Pd(II),  Cu(II)  lar  uchun  bajarilishi  aniqlangan.  Bu  qonuniyat
kimyoviy bog’lanishi kovalent xususiyatga ega bo’lgan koordinasion birikmalarga
32 xos ba’zi hodisalarni - Kurnakov, Peyrone, Iorgensen qoidalarini, Pt(II) va Pt(IV),
Pd(II), Co(II) va Cu(II) birikmalarida qo’sh kristallanish natijalarini tushuntirishda
yordam  beradi.  Bu  qonuniyat  asosida  kompleks  ionning  ichki  qobig’ida
almashinish  reaksiyasining  yo’nalishini,  izomerlarda  ba’zilarining  turg’unligini,
izomerlarning bir-biridan ayrim xossalari (elektr o’tkazuvchanlik, optik va kislota-
asoslik xossalari bilan farq qilishini tushuntirish mumkin. Masalan; 
Koordinasion  birikmalarda  molekulalari  bir-biridan  Cl-Pt-Cl  va  Br-Pt-Br
koordinatidagi  trans-  aktiv  ligandlari  bilan  farq  qiladi.  Ularning  ekvimolyar
miqdordagi  aralashmasining  eritmasidan  kristall  holda  olingan.  Modda  quyidagi
tarkibga ega:
Hosil  bo’lgan  trans-  holatdagi  xlor  bilan  Pt  zaif  bog’langanligi  sababli  unda
quyidagi reaksiya kuzatiladi:
Bu  qonuniyat  asosida  ba’zi  aralashma  ligandli  kompleks  birikmalarning  hosil
bo’lmasliklarini  tushuntirish  mumkin.  Masalan,  [PtCl
4 ] 2-
 ning  eritmasiga
tiomochevina qo’shilganda PtCl
2 (Thio)
2 birikma eritmada hosil bo’lishi noma’lum,
buning  sababi  sis-holatda  Thio  molekulasi  joylashgan  modda  hosil  bo’lmaydi,
33 Thio ning trans- ta’siri kuchli bo’lishi Cl -
 ning markaziy atom bilan bog’lanishida
ionli darajaning kuchayishiga va shu tufayli qo’zg’aluvchan bo’lishiga olib keladi.
Bu qonuniyat tarkibi [PdCl
3 (NO
2 )] 2-
 bo’lgan moddaning uchta xlor ionlaridan biri
almashinish  reaksiyasida  qatnashganda  faqat  trans-aktiv  NO
2 -
 qarshisidagi  Cl -
,
tarkibi  [PdCl
3 (NH
3 )] -
 bo’lgan  molekulasida  almashinish  jarayoni  (bir  mol  ”kirib
keluvchi” modda bilan bir mol kompleks ion qatnashganda) NH
3 ga nisbatan trans
holatda joylashgan Cl - 
ioni qatnashishini oldindan aytishga imkon beradi. 
1.6. Elektrostatik (Kossel va Magnus) nazariyasi
Markaziy  ion  ligandlarni  Kulon  qonuniga  muvofiq  elektrostatik  kuch  bilan
tortadi; ligandlar esa bir-biriga elektrosta tik qarshilik ko’rsatadi. Kossel va magnus
fikricha  n  ta  manfiy  bir  zaryadli  ionlar  bilan  neytrallangan  n  ta  zaryadli  musbat
zarracha yana boshqa manfiy zarrachalarni o’ziga tortish qobiliyatini yo’qotmaydi.
Biroq  bu  vaqtda  markaziy  ion  bilan  ligandlar  orasida  o’zaro  tortishuv  va  manfiy
zarrachalar orasida o’zaro tortishish kuchlari hosil bo’ladi. Bu nazariyada har qaysi
ion  elastik  shar  deb  qaraladi.  Sharlarning  markazlari  orasidagi  masofa  qo’shni
ionlar radiuslari yig’indisi (r
1 +r
2 ) teng deb olinadi. Manfiy ionlar orasidagi o’zaro
qarshilik kuchini  markaziy  ion  bilan  ligandlar  orasidagi  o’zaro tortishish  kuchiga
nisbati  ayni  sistemaning  niqoblanish  (ekranlanish)  koeffitsienti  (HK)  deb  ataladi.
Biror  koordinatsion  sistema  hosil  bo’lganida  ajralib  chiqadigan  energiyaning
miqdori shu sistemaning niqoblanish koeffitsientiga bog’liq bo’ladi. 
Ba’zi oraliq elementlarning birikmalari  uchun Kossel  va Magnus tenglamasi
asosida  hisoblab  topilgan  bog’lanish  energiyalarining  qiymati  tajribada  topilgan
qiymatga  mos  kelmadi.  Shu  sababli  Bete  va  Van-Flek  elektrostatik  nazariya
o’rniga kristall maydon nazariyasini taklif qildilar.
Kompleks  birikmalar  gal’vanik  qoplamalar  hosil  qilishda  ham  katta
ahamiyatga egadir. Buning uchun ishqoriy metallarning sionitlari eritmalariga mis,
rux,  oltin  va  boshqa  metallarning  sionitli  komplekslari  K
2 [Cu(CN)
3 ],
Na
2 [Zn(CN)
4 ], K[Au(CN)
4 ] qo’shiladi.
34 Sianli elektrolitlar zaharli bo’lgani uchun ularni boshqa tuzlarga almashtirish
zarurati  tug’ilgan.  Masalan,  K
2 [Cu(CN)
3 ]  o’rnida  misning  etanolaminli  kompleks
tuzi K
2 [Cu(H
2 NCH
2 CH
2 O)
4 ] qo’llanilmoqda.
Po’lat  zanglashini  kislotali  muhitda  susaytirish  uchun  urotropin  bilan  kaliy
yodit  aralashmasi  qo’shiladi.  Bunda  [Fe{(CH
3 )
2 NH}
6 ]I
2  tarkibli,  kislotada
erimaydigan kompleks birikmasi hosil bo’ladi.
1.7. Kovalent bog’lanish nazariyasi
Lyuis  nazariyasiga  muvofiq  kovalent  bog’lanish  hosil  bo’lganida  o’zaro
birikuvchi atomlar orasida umumlashgan elektron juftlar hosil bo’ladi. Koordina-
sion kovalent bog’lanishda esa, elektron juftlar reaksiyadan oldin o’zaro birikuvchi
zarrachalarning birida bo’ladi, keyin keyin umumiy bo’lib qoladi (donor-akseptor
bog’lanish). Masalan, ammiak kislotalar bilan reaksiyaga kirishganda ammiakning
azot atomidagi elektron jufti vodorod ioni bilan ammiak o’rtasida umumiy bo’lib
qoladi. NH
4 +
 dagi barcha N-H bog’lanishlar bir-biridan sira farq qilmaydi [24].
 Bu  reaksiyada  ammiak  molekulasidagi  azot  atomi  donor,  vodorod  ioni  esa
akseptor  vazifasini  bajaradi.  Ammiak  molekulasi  o’zining  elektron  juftini
vodoroddan boshqa ionlarga ham berishi mumkin. Masalan: 
G. Lyuis bu reaksiyalarni kislota bilan asosning o’zaro ta’sirlanish reaksiyasi
deb  qaradi.  G.  Lyuis  nazariyasiga  muvofiq,  kislota  deganda  o’ziga  elektron
juftlarni  qo’shib  olish  qobilyatiga  ega  bo’lgan  moddani  tushinish  kerak;  asos  esa
o’zidan elektron juftlar berishga qobil moddadir. Yuqoridagi misolda Cu 2+
 kislota
va  NH
3  asos  rolini  bajaradi.  Lyuis  nazariyasining  koordinatsion  birikmalarga  oid
qismlarini  Sidjvik   rivojlantirdi.  Uning  fikricha,  koordinatsion  birikmalar  hosil
bo’lganda  markaziy  ionning  barcha  ionlari  bilan  ligandlar  bergan  barcha
elektronlar  yig’indisi  (bu  yig’indi  effektiv  atom  raqami  nomini  olgan)  ayni
markaziy  ionga  yaqin  turgan  inert  gazning  tartib  raqamiga  teng  bo’lishi  kerak.
35 Masalan, K
4 [Fe(CN)
6 ] dagi Fe 2+
 ionining 24 elektroni bor, unga birikkan 6 ta CN -
ionida 12 elektron bor, ularning yig’indisi 24+12=36 dir. Bu son kriptonning tartib
raqamiga teng. 
Sidjvik  nazaryasi  juda  sodda  va  tushunarli  bo’lib  ko’rinsa  ham  juda  ko’p
koordinatsion  birikmalarning  tuzilishini  to’g’ri  izohlay  olmadi  va  uning  o’rnini
valent bog’lanishlar nazariyasi egalladi.
Valent  bog’lanishlar  nazaryasiga  muofiq,  koordinatsion  birikmalarda
markaziy  ion  bilan  ligandlar  orasida  donor-akseptor  bog’lanish  hosil  bo’ladi:
markaziy  ion  akseptor,  ligandlar  donor  vazifasini  bajaradi,  bu  nazarya  markaziy
ion  orbitallarining  gibridlanishi  ham  nazarda  tutiladi.Nazarda  tutiladi  ham  emas,
hatto  muhim  ahamyatga  ega.Gibridlanish  konsepsiyasi  koordinatsion  birikmalar
uchun  L.Poling  tomonidan  rivojlantirildi.  Bu  konsepsiya,  koordinatsion
birikmalarning struktur formulalarni  valent bog’lanishlar  usuli asosida izohlashga
imkon beradi [25].
Metall  atomidagi  elektron  juftning  ligand  atomiga  o’tishi  natijasida  hosil
bo’lgan  bog’lanish  donor-akseptor  bog’lanish  ko’rinishining  bir  turi  bo’lganligi
uchun  uni  dativ  p-bog’lanish  (yoki  p-donor  bog’lanish  )  deb  ataladi.  Dativ  p-
bog’lanish  p-orbitallar  ishtirokida  ham  borishi  mumkin.  Lekin  d-orbitallar
ishtirokida borgan p-donor bog’lanish birmuncha pishiq bo’ladi.
Endi  [Co(NH
3 )
6 ] 3+
tarkibli  koordinatsion  ionning  hosil  bo’lishini  ko’rib
chiqamiz: bu ion hosil bo’lishida ham Co 3+
orbitallari gibridlanadi; bu holda ikkita
3d-, bitta 4s-, va uchta 4p orbitallar bir-biri bilan qo’shilib oltita yangi d 2
sp 3
 gibrid
orbitallarni  hosil  qiladi  va  ularni  har  biriga  bittadan  ammiak  taqsimlanmagan
elektron juftlari joylashib, Co 3+
 ion olti juft elektron qabul qiladi.
Bunday koordinatsion ion hosil bo’lishida markaziy ionning sirtqi qavatidagi
s-  va  p-orbitallari  bilan  birga  ichki  qavatning  d-orbitallari  ishtirok  etgani  uchun
[Co(NH
3 )
6 ] 3+
ichki  orbital  komplekslar  jumlasiga  kiradi.  Bu  koordinatsion  ionda
bironta  ham  toq  elektron  yo’q.  Shuning  uchun  bu  koordinatsion  ion  diamagnit
xossaga ega.
36 Valent  bog’lanishlar  nazaryasi  asosida  koordinatsion  birikmalarning
reaksiyalarda  ishtirok  etish  qobilyatini  oldindan  aytish  mumkin.  Koordinatsion
birikmalarning  ichki  sferasidagi  ligandlarning  eritmalarda  boshqa  ligandlarga
(ya’ni  boshqa  ion  yoki  molekulalarga)  almashinish  tezligi  koordinatsion
birikmaning  ichki  yoki  tashqi  orbital  birikmasi  ekanligiga  va  uning  tarkibidagi
ichki d-orbitalning elektron bilan to’lgan to’lmaganligiga bog’liq.
Kompleks  birikmalarni  xalq  xo’jaligidagi  ahamiyati.   Xalq  xo’jaligida
katta  ahamiyatga  ega  bo’lgan  ko’pgina  organik  moddalar  ham  kompleks
birikmalardan
iboratdir.  Ular  jumlasiga  gemoglabin,  xlorofil,  ferment,  vetaminlar   va  boshqa
moddalar kiradi. Kompleks birikmalar turli sohalarda keng qo’llaniladi [4].
1.  Ular  ionlarni  (Fe 2+
,  Fe 3+
,  Ni 2+
,  Co 3+
)  aniqlash  uchun  analitik  kimyoda
ishlatiladi. Masalan: 
3FeCl
2 +2K
3 [Fe(CN)
6 ]→Fe
3 [Fe(CN)
6 ]↓+6KCl
4FeCl
3 +3K
4 [Fe(CN)
6 ]→Fe
4 [Fe(CN)
6 ]
3 ↓+12KCl
Analitik  kimyoda  metallarni  aniqlashda,  kompleksonlar  ta’sir  ettirib,  kompleks
birikmalar hosil qilinadi. Hosil bo’lgan kompleks birikma eritma holida(fotometrik
usulda) cho’kma holida (tortma analiz) o’rganiladi. Kuchsiz ishqoriy muhitga ega
bo’lgan nikel (II) –sulfat eritmasiga 3-4 tomchi dimetilglioksim qo’shilganda ko’k-
qizil kristal hosil bo’ladi:
 CH
3 - C = NOH
                 + NiSO
4 + 2NH
4 OH → (NH
4 )
2 SO
4 + 2H
2 O + [NiC
4 H
6 N
2 O
2 ]
 CH
3 - C = NOH
Bu  reaksiya  Chugayev  reaksiyasi  nomi  bilan  yuritiladi.  Nekilni  modda
tarkibida bor yo’qligini aniqlash uchun natriy giksonitrokobaltiat (III) ishlatiladi. 
3KCl+Na
3 [Co(NO
2 )
6 ]→K
3 [Co(NO
2 )
6 ]+3NaCl
2. Ba’zi metallarni bir-biridan ajratish va yuqori darajada toza metallar (oltin,
kumush  va  hakozolar)  olish  uchun  kompleks  birikmalardan  foydalaniladi.
Masalan:  Kvars  va  qumdan  oltinni  ajratib  olishda  ko’pincha  oltinning  kislorod
ishtirokida  natriy  sianit  bilan  kompleks  tuz  hosil  qilishdan  foydalaniladi.  Chunki
37 oltin  kislorod  ishtirokida  NaCN  bilan  suvda  yaxshi  eriydigan  kompleks  birikma
hosil qiladi. 
4Au+8NaCN+O
2 +2H
2 O→4Na[Au(CN)
2 ]+4NaOH
Eritmaga  o’tgan  kompleks  tarkibidagi  oltinni  rux  yordamida  erkin  holda
ajratib olish mumkin. 
2Na[Au(CN)
2 ]+Zn→Na
2 [Zn(CN)
4 ]+2Au
3. Kompleks birikmalardan bo’yoq moddalar sifatida foydalaniladi. Tarkibida
temir tuzlari bo’lgan zangori bo’yoq 1704-yilda Dispax tomonidan qora mol qonini
potash  (K
2 CO
3 )  bilan  qizdirish  natijasida  hosil  qilingan.  Zangori  bo’yoq
K
4 [Fe(CN)
6 ]+Fe 3+
→KFe[Fe(CN)
6 ]+3K +
 tarkibli kompleks birikmadir.
Bu  modda  lak  bilan  aralashtirib  ishlatiladi.  Hozirgi  vaqtda  xrom,  kobalt  va
misning organik moddalar bilan hosil qilgan bo’yoqlari ko’p ishlatilmoqda. 
4.  Kompleks  birikmalar  o’simlik  va  hayvonot  olamida  muhim  rol  o’ynaydi.
Uzoq  vaqt  mobaynida  o9’simlik,  hayvonot  va  odam  organizmida  kimyoviy
jihatdan  biologik  sistemalar  bunyodga  kelgan.  Bularning  ko’pchiligini  metal
organik  birikmalar  tashkil  qiladi.  Tirik  organizmlarda  uchraydigan  eng  sodda
komplekslar  metallarning  aminokislotalar  bilan  hosil  qilgan  komplekslaridan
iboratdir.  Ular  tarkibidagi  aminokislota  ikki  dentalli  ligand  vazifasini  bajaradi.
Ularning formulalarini quyidagicha yozish mumkin: 
Bu  birikmada  ligand  o’zining  tabiati  jihatidan  besh  a’zoli  qilib,  bidentat
birikma  yotganligi  yuqoridagi  formuladan  ko’rinib  turibdi.  Bu  kompleks
birikmalarning barqarorligi quyidagi tartibda oshib boradi:
Ca 2+
< Mg 2+
< Mn 2+
< Fe 2+
< Co 2+
< Zn 2+
 <Ni 2+
<Cu 2+
Bu  metallardan  organizmning  boshqa  murakkab  birikmalari  xlorofil  va
gemoglabinlar  hosil  bo’ladi.  Vitaminlarning  ba’zilari  kompleks  birikmalar
tarkibiga  kiradi.  Ular  tirik  organizm  hayotida  muhim  ahamiyatga  ega.  Akademik
38 A. A. Grenberg tashabbusi bilan professor M. A. Azizov rahbarligida Toshkentda
biologik  jihatdan  faol  bo’lgan  kompleks  birikmalar  o’rganishga  kirishildi.
Ligandlar  sifatida  aminokislotalar  markaziy  atom  sifatida  kobalt,  temir,  rux  kabi
metallardan  foydalanildi.  Sintez  qilingan  kompleks  birikmalarning  ko’pchiligi
tibbiyot  uchun  katta  ahamiyatga  ega  bo’lgan  dorivor  priparatlardir.  Masalan:
nikotin  kislota  va  kobalt  (II)  xloriddan  hosil  qilingan  modda  ,,koalid“  va
[Pt(NH
3 )
2 Cl
2 ] tarkibli kompleks birikmasi sariq qon kasalligini davolashda zaruriy
dori sifatida ishlatilmoqda.
Analitik kimyoda kompleks birikmalarning ahamiyati. Bunday birikmalar
elementlarning  modda  tarkibida  bor-yo’qligini  bilishda  (sifat  analizi),  modda
tarkibining  qancha  foizini  tashkil  etishini  aniqlashda  (miqdoriy  analiz)  va
elementlarni bir-biridan ajratish (ekstraksiya) maqsadida ishlatiladi.
Ko’pchilik  kationlar  tuzlari  aralashmasiga  etarli  miqdorda  ammiak  eritmasi
ta’sir  ettirilganda  kationlar  gidroksidlar  holida  cho’kmaga  tushadi.  Bunda  Cu 2+
,
Ag +
,  Zn 2+
,  Ni 2+
,  Co 2+
 kabi  ionlarning  gidroksidlari  mo’l  ammiak  eritmasida  erib
ketib,  [Cu(NH
3 )
4 ] 2+
,  [Ag(NH
3 )
2 ] +
,  [Zn(NH
3 )
4 ] 2+
,  [Ni(NH
3 )
6 ] 2+
 ga  o’tadi,  Co 2+
 esa
kislorod  ishtirok  etmaganda  [Co(NH
3 )
6 ] 2+
 tarkibli  kompleks  ionlarini  hosil  qiladi.
Co 2+
 kislorod  ishtirok  etganda  esa  Co 3+
 ionining  bir  necha  ammiakatlari  hosil
bo’ladi.
Bazi  kompleks  ammiakatlar  o’ziga  xos  rangga  ega  bo’ladi:  bu  rangga  qarab
ayni  kompleksni  hosil  qilgan  metallarning  miqdorini  aniqlash  mumkin.  Masalan,
rangsiz  yoki  suvda  erimaydigan  asoslar  hosil  qiluvchi  tuzlar  aralashmasida  mis
bor-yo’qligini  aniqlash  uchun  shu  eritmaga  mo’l  miqdorda  ammiak  eritmasi
qo’shilganda cho’kma hosil bo’ladi. Uni filtrlab ajratilganda yashil zangori rangli
filtrat  hosil  bo’ladi.  Bu  filtratga  [Cu(NH
3 )
4 )] 2+
 tarkibli  kompleks  ioni  o’tadi;  uni
kolorimetrik  usulda  tekshirib  aralashmada  bo’lgan  mis  miqdorini  aniqlash
mumkin.  Kaliy  ionini  aniqlash  uchun  Na
3 [Co(NO
6 )]  tarkibli,  temir  Fe 2+
 ionini
aniqlashda  K
4 [Fe(CN
6 )],  Na +
 ioni  uchun  UO
2 (CH
3 COO)
2  .  Mg(CH
3 COO)
2 ,  Zn 2+
uchun  (NH
4 )
2 [Hg(CNS)
4 ]  tarkibli  kompleks  tuzlaridan  reaktiv  sifatida
foydalaniladi. 
39 Hozirgi  vaqtda  metall  ionlarini  aniqlash  uchun  tarkibida  maxsus  atomlar
gruppasi bo’lgan reaktivlar qo’llaniladi. Metallarni aniqlashda, asosan tarkibida bir
necha  karboksil  gruppalari  bor  α-  aminokislotali  reaktivlar  ishlatilmoqda.  Ana
shunday  birikmalardan  biri  sifatida  imin-di-sirka  kislota  HOOCCH
2 -NH-
CH
2 COOH ni aytib o’tish mumkin. 
Ana  shu  kislotaning   hosilasi  etelendiamintetrasirka  kislota  va  uning  2ta
vodorod atomi natriyga almashingan tuzi NaOOCCH
2 -NaOOCCH
2 -N-CH
2 -CH
2 -N-
CH
2 COOH-CH
2 COOH  trilon-B  nomi  bilan  ataladi.  Bu  birikma,  masalan,  kalsiy
bilan  reaksiyaga  kirishganda  o`zidagi  ikkita  natriy  atomini  kalsiy  atomiga
almashtiradi,  natijada  xelat  koordinatsion  birikma  hosil  bo`ladi.  U  uch  valentli
kationlar bilan ham shunga o`xshash tuzlar hosil qiladi.
Trilon-B kompleksonlar nomli reaktivlar jumlasiga kiradi. Trilon-B eritmada
bo`lgan metall ionning hammasi bilan mustahkam birikma hosil qila oladi. Bunday
reaksiyalarni o`rganishda indikator sifatida mureksid va qora erioxrom ishlatiladi. 
Kimyo  laboratoriyalarida  metallarni  aniqlash  uchun  ko`p  qo`llaniladigan
reaktivlar  jumlasiga  kupferon  H-O-NC
6 H
5 -N=O,  8-oksixinolin    C
9 H
6 NOH  va
ditizon C
6 H
5 -NH-NH-CS-NH-NH-C
6 H
5 lar kiradi.
Koordinatsion  birikmalar  galvanik  qoplamalar hosil  qilishda ishlatiladi.
Oddiy  tuzlarning  eritmalari  galvanik  qoplamalar  hosil  qilishda  ishlatilganda  yirik
kristall cho’kmalar hosil bo’lib, qoplama oson ko’chib ketadigan bo’ladi. Lekin bu
maqsad uchun kompleks tuzlarning eritmalari ishlatilsa, mayda kristalli juda zich
qoplamalar hosil bo’ladi. 
Galvanik  qoplamalar  hosil  qilish  uchun  ishqoriy  metallarning  sianitlari
eritmalariga  mis,  rux,  oltin  va  boshqa  metallarning  sianidli  komplekslari
K
2 [Cu(CN)
3 ], Na
2 [Zn(CN)
4 ], K[Au(CN
4 ] qo`shiladi.
Sianli  elektrolitlar  zaxarli  bo’lganligi  uchun  ularni  boshqa  tuzlarga
almashtirish  zaruratu  tug’ulgan.  Masalan,  K
2 [Cu(CH)
3 ]  o’rnida  misning
etanolaminli kompleks tuzi K
2 [Cu(H
2 NCH
2 CH
2 OH
4 )] qo’llanilmoqda.
Metallarni  koorroziyadan  saqlashda  kompleks  birikmalarning
ahamiyati.  Metall  sirtiga  yaxshi  yopishadigan  (ya’ni  kuchli  adgeziyaga  ega
40 bo’lgan) koordinatsion birikma metallini eritmada va atmosferada (ochiq havoda)
koorroziyadan  saqlashga  imkon  beradi.  Masala,  po’lat  buyum,  natriy  benzoat
C
6 H
5 COONa  eritmasi  ichiga  solib  qo’yilsa,  temir  buyum  sirtida  ko’zga
ko’rinmaydigan himoya parda hosil bo’adi. Uning tarkibi Fe[(C
6 H
5 COOH)
6 ] .
(OH)
3
dan  iborat.  Uning  borligini  elektronogeafik  va  kimyoviy  usullar  bilan  isbotlash
mumkin:
4Fe+24C
6 H
5 COONa+30H
2 O+3O
2 →24NaOH+4[Fe(C
6 H
5 COOH)
6 ](OH)
3
Benzitriazol kadmiy, rux va mis ionlari bilan suvda kam eriydigan cho’kmalar
hosil qilishi sababli metallarni koorroziyadan himoya qiladi.
Eritmadagi  pH  o’zgarganida  metall  sirtida  hosil  bo’lgan  kompleks
birikmaning  barqarorligi  o’zgaradi;  buning  natijasida  koorroziya  tezligi  ham
o’zgaradi.  Kumush  va  qo’rg’oshin  metallari  sirtiga  kaliy  uch  yodid  (Kl
3 )  ning
suyultirilgan  eritmasi  ta’sir  etganida  suvda  erimaydigan  qavat  hosil  bo’lib,  bu
qavat metallarning yanada koorroziyalanishdan himoya qiladi. Lekin bu qavat Kl
ning konsentrasiyalangan eritmasida erib ketadi:
AgJ+KJ=K[AgJ
3 ];     PbJ
2 +KJ=[PbJ
3 ]
Ko’p hollarda metallar ishqor ta’siridan koorroziyaga uchraydi. Buning sababi
shundaki,  metall  ishqor  ishtirokida  suvda  yaxshi  eruvchan  komplekslar  hosil
qiladi, masalan: 
Fe+2NaOH+2H
2 O→Na
2 [Fe(OH)
4 ]+H
2
Havo  kislorodi  ishtirokida  esa  suvda  yaxshi  eriydigan  Na
4 [Fe(OH)
7 ]  va
Na
5 [Fe(OH)
8 ]  tarkibli  komplekslar  paydo  bo’lib,  temirning  zanglashi  tezlashadi.
Ishqor  konsentratsiyasi  kamaytirilganda  kompleks  yemirilib,  koorroziya
sustlashadi: [Fe(OH)
7 ] 4-
→Fe(OH)
3 +4OH -
Po’lat  zanglashini  kislotali  muhitda  susaytirish  uchun  urotopin  bilan  kaliy
yodid  aralashmasi  qo’shiladi.  Bunda  [Fe{(CH
3 )
2 NH}
6 ]I
2 .
I
2  tarkabli,  kislotada
erimaydigan kompleks hosil bo’ladi. 
Porfirining markaziy atomi temir (Fe 2+
) bo’lganida bu modda gemoxromogen
deb ataladi. Gemoxromogen oqsil molekulalari bilan birgalashib, gemoglobin hosil
qiladi. Qizil qon tanachalari tarkibiga kiruvchi gemoglobin o’pkadan hujayralarga
41 kislorod  va  aksincha,  to’qimalardan  CO
2  ni  o’pkaga  olib  boruvchi  transport
vositasidir. Gemoglabin oqsil modda-globin va prostetik gruppa-gemdan iboratdir.
Gem esa protoporfirin bilan koordinatsion bog’ vositasida bog’langan Fe(II) ionini
tutgan kompleks birikmadir [28]. 
Kompleks birikmalar  elementlarning modda tarkibida bor-yo’qligini  bilishda
(sifat  analizi),  modda  tarkibining  qancha  foizini  tashkil  etishini  aniqlashda
(miqdoriy  analiz)  va  elementlarni  bir-biridan  ajratish  (ekstraksiya)  maqsadida
ishlatiladi.
Trilon-B kompleksonlar nomli reaktivlar jumlasiga kiradi. Trilon-B eritmada
bo`lgan metall ionning hammasi bilan mustahkam birikma hosil qila oladi. Bunday
reaksiyalarni o`rganishda indikator sifatida mureksid va qora erioxrom ishlatiladi. 
Kimyo  laboratoriyalarida  metallarni  aniqlash  uchun  ko`p  qo`llaniladigan
reaktivlar  jumlasiga  kupferon  H-O-NC
6 H
5 -N=O,  8-oksixinolin  C
9 H
6 NOH  va
ditizon C
6 H
5 -NH-NH-CS-NH-NH-C
6 H
5 lar kiradi.
Metall-fermentlar (enzimlar).  Fermentlar tirik organizmda sodir bo’ladigan
kimyoviy  reaksiyalarni  tezlashtiruvchi  biologik  katalizatorlardir.  Hozirgacha
ma’lum  bo’lgan  fermaentlar  soni  ikki  mingdan  ortiq.  Ularning  hammasi  oqsil
tabiatli va boshqa turdagi moddalar kofermerlaridan tarkib topgan o’zaro kimyoviy
bog’larsiz  birlahgan  komplekslardan  iboratdir.  Fermentlarda  unumli  va  tanlab
ta’sir  qilish  xususiyati  yuqori,  ularda  sharoitga  qarab  aktivligi  o’zgaruvchan
xususiyatlar  mavjud.  Fermentlar  ta’sir  qiladigan  modda(substarat)  larning
kimyoviy  o’zgarishi  oddiy  reaksiyalarga  nisbatan  10 8
-10 12
 marta  tezlashishi
mumkin.
Fermentlarning tanlab ta’sir etishini odam sulak bezida ishlab chiqariladigan
amilaza organizmda kraxmal, glikogen va ularga yaqin bo’lgan polisaxaritlarning
gidroliz  reaksiyasini  tezlashtirishda,  hujayralarda  polisaxaritlarning  yig’ilishini
ta’minlaydi. Lekin bu ferment saxarozani parchalanishiga ta’sir etmaydi.
Odatda  ferment  molekulasi  tarkibiga  bir  necha  metall  atomlari  kirishi
mumkin,  ular  fermentlarning  o’zgarmas  tarkibiy  qismini  tashkil  etadi.  Bunday
metall  atomlari  ferment  bilan  substrat  orasida  kompleks  hosil  qiladi;  bu  holat
42 substrat  bilan  fermentning  aktiv  markazi  orasida  bog’lovchi  vosita  bo’lishi
ko’pchilik  tatqiqotlarda  aniqlangan.  Hozirgacha  erkin  holatda  ajratib  olingan
metall fermentlar soni 50 tadan ortadi. Metall fermentlar tarkibida Ca, Mn, Fe, Cu,
Zn,  Cr  va  Mo  borligi  aniqlangan.  Ba’zan  aktiv  fermentlar  tarkibida  Co  ioni
uchraydi,  lekin  u  rux  ionini  almashtirishi  mumkin,  bunda  fermentning  aktivligi
o’zgarmay qoladi. Metall ferementlarda ko’pincha, rux, temir va mis uchrab turadi.
Tarkibida rux bo’lgan metall fermentlar soni 20 dan ortiq bo’lsada, ulardan faqat 2
tasi  yaxshi  o’rganilgan.  Birinchisi-karboangidraza;  uning  molekulyar  massasi-30
mingga yaqin; bu fermentning bitta molekulasi tarkibiga bitta rux atomi kiradi. Bu
ferment  qizil  qon  tanachalari  tarkibida  uchraydi.  U  gidrokorbonat  ionning
degidratlanishida  va  CO
2  ning  gidratlanish  reaksiyasida  katalizatorlik  rolini
bajaradi.
Ikkinchisi karboksipeptidaza, uning molekulyar massasi 34 mingga yaqin, bir
molekulasi  tarkibiga  1  ta  rux  atomi  kiradi.  Bu  ferment  sut  emizuvchilarning
oshqozon  ostidagi  bezida-peptid  zanjirining  karboksil  qismidagi  peptil
bog’lanishida  sodir  bo’ladigan  gidroliz  jarayonini  katalitk  tezlashtiradi;  sodir
bo’ladigan reaksiyani quyidagicha yozish mumkin:
R″- CH
2 CONH - CHR′ - CONH - CH
2 COO - 
+ H
2 O →
R″CH-CONH-CHR′-COO -
+H
3 +
NCH
2 COO -
Tarkibida mis bo’lgan metal-fermentlar, asosan oksidazalar bo’lib, ular oksidlanish
reaksiyalarida katalizatorlik vazifasini bajaradi.
Kompleks birikmalar kimyosi, asosan markaziy zarracha va uni qurshab olgan
ligandlardan  iborat  ion  va  molekulalarni  o’rganadi.  Markaziy  zarracha  vazifasini
metal ionlari yoki UO
2 2+
 ioni kabi oksokationlar, ligandlar vazifasini esa anorganik,
organic  yoki  element  organik  moddalarning  molekula  yoki  ionlari  bajaradi.
Markaziy  zarracha  va  u  bilan  bevosita  birikkan  ligandlar  birga  qo’shilib
kompleksning ichki sferasini tashkil etadi [16], [18].
Tipik markaziy ionlar jumlasiga d- va f-elementlarning ionlari kiradi. Ishqoriy
va ishqoriy-yer metallari eng kuchsiz kompleks hosil qiluvchi hisoblanadi.
43 Kompleks hosil qiluvchi elementlar D.I.Mendeleev davriy jadvalining IV-VI
qo’shimcha  gruppalariga  joylashgan  d-elementlar  hamda  lantanoid  va
aktinoidlardir.
Barcha  ligandlar  o’zining  molekular  tuzilishiga  muofiq:  anionlar  (yoki
atsidoligandlar),  molekular  ligandlar  (H
2 O,NH
3 ,CO),  sikl  hosil  qiluvchi  (xelat)
ligandlar  (NH
2 -CH
2 -CH
2 -NH
2 ),  siklik  (masalan,C
5 H
5 )  ligandlar  va  makrosiklik
liganlar  nomi  bilan  yuritiladi.  Ligandlarning  tabiatiga  muofiq  koordinatsion
birikmalar turli sinflarga bo’linadi [19], [29].
Markaziy  zarrachaning  koordinatsion  soni  deganda  ayni  zarracha  (ligand)lar
soni  tushuniladi.  Agar  markaziy  zarracha  bilan  ligand  orasida  ikki  markaziy
bog’lanish  mavjud  bo’sa,  uning  koordinatsion  soni  δ-bog’lanishlar  soniga  teng
bo’ladi.  Koordinatsion  sferada   har  qaysi  ligand  egallagan  o’rinlar  soni  –ayni
ligandning  koordinatsion  sig’imi  yoki  uning  dentatligi  deb  ataladi.  Bir  dentatli
ligand  yadro  atrofida  faqt  birgina  o’rin  oladi  (Br -
,  I -
,  CN -
,SCN -
,CO,  H
2 O,NH
3  lar
bir dentatli ligandlardir). Oksalat ion C
2 O
4 2-
 va etildiamin H
2 N-CH
2 -CH
2 -NH
2 -ikki
dentatli  ligandlar  jumlasiga  kiradi.  Etilendiamin  tetrasirka  kislota  anioni  esa
polidentatli  ligand  hisoblanadi.  Ligandning  dentatligi  va  markaziy  atomning
koordinasion  soni  doimiy  (o’zgarmas)  qiymatlar  emas.  Ularning  qiymatlari
zarrachalarning  katta-kichikligiga,  ular  orasidagi  bog’lanishning  turiga  va
hokazolarga bog’liq; 2,4,6 ga teng koordinasion sonlar juda ko’p uchraydi [20].
Eritmalarda  koordinasion  birikmalar  hosil  bo’lganida  erituvchining
molekulalari  ichki  sfera  tarkibiga  kirishi  mumkin.  Masalan,  HgCl
2  ning  organik
moddadagi eritmasiga LiCl qo’shilganda [HgCl
3 L] -
 tarkibli tetraedrik koordinasion
ion  hosil  bo’lganligi  nurning  kombinasion  yoyilishiga  asoslangan  spektroskopik
tekshirishlar natijasida isbot qilingan (L – organik erituvchi molekulasi).
Koordinasion birikmalarning kimyoviy reaksiyaga kirishish kinetikasi asosida
ularni ”inert” va ”labil” komplekslar deb ikki gruppaga ajratiladi. Labil kompleks
ion  reaksion  muhit  bilan  dinamik  muvozanatda  turadi.  Ularda  ligandlararo
almashinish  reaksiyalari  tez  sodir  bo’ladi.  Inert  kompleks  ionida  bunday
reaksiyalar  sust  boradi.  Lekin  cho’kma  hosil  bo’ladigan,  ligand  parchalanadigan
44 reaksiyalar  va  assosiyalanish  hamda  oksidlanish-qaytarilish  reaksiyalari-inert
komplekslarda ham tez sodir bo’lishi mumkin [24]. 
Inert va labil tushunchalarini kompleksning barqaror va beqaror tushunchalari
bilan  aralashtirib  yubormaslik  kerak.  Barqaror  va  beqaror  tushunchalarni  ionning
termodinamika  jihatidan  mustahkamligini  ifodalaydi.  Masalan,  [Co(NH
3 )
6 ] 3+
tarkibli  inert  koordinasion  ion  kislotali  muhitda  termodinamik  jihatdan  beqaror
bo’lib, uning turg’unlik konstantasi K=3,2 .
10 10
 ga teng. Lekin, [HgJ
4 ] 2-
 tarkibli labil
koordinasion  ionning  eritmada  juda  barqaror,  uning  turg’unlik  konstantasi  juda
katta (K=2,4 .
10 29
) [23], [30].
Ba’zi  koordinasion  birikmalar  (masalan,  Al  va  Cu  ning  asitelasetonatlari,
ferrosen  va  boshqalar)  qizdirilganda  ham  parchalanmay  haydaladi.  Bu  va  shunga
o’xshash hodisalar gaz fazada ham koordinasion birikmalar hosil bo’lishidan darak
beradi.  Mass.  spektrometriya  usuli  yordamida  aniqlanishicha  MgCl
2  650 0
C  da
sublimatlanganida gaz holda MgCl
2  dan tashqari Mg
2 Cl
4 , Mg
3 Cl
6  va nihoyatda oz
miqdorda  Mg
4 Cl
8  molekulasi  ham  bo’lar  ekan.  Gaz  muhitida  koordinasion
birikmalar  hosil  bo’lishi  zarrachalar  orasida  elektrostatik  o’zaro  ta’sirlashish
eritmalardagiga qaraganda ancha kuchliroq namoyon bo’ladi (chunki gaz muhitda
dielektrik holat bo’lishi bunday ta’sirlashish oson sodir bo’lishiga olib keladi). Gaz
muhitda  koordinasion  birikmalar  hosil  bo’lishi  yuqori  temperaturada  sodir
bo’lganligi  sababli,  bu  jarayonda  entropiya  o’zgarishi  manfiy  qiymatga  ega:
∆S=∂G/∂T.  Buning  oqibatida  jarayonning  izobar  potensiali  ortib  boradi,  lekin
kompleks birikmaning barqarorlik konstantasi temperatura ortgan sari kamayadi. 
Tashqi  koordinasion  sferaga  ega  bolgan  koordinasion  birikmalar  qutbli
erituvchi  muhitda  avval  birlamchi  dissotsiyalanishga  uchraydi;  bunda  tashqi
sferadagi ionlar kompleksdan batamom ajralib ketadi, masalan:
[Cu(NH
3 )
4 ]Cl
2 = [Cu(NH
3 )
4 ] 2+
+2Cl -
So’ngra ikkinchi qatra (solvolitik) bosqichli dissotsiyalanish sodir bo’ladi;
[Cu(NH
3 )
4 ] +2
+L→[Cu(NH
3 )
3 L] 2+
+NH
3 +L→[Cu(NH
3 )
2 L
2 ] 2+
+NH
3 +L→[Cu(NH
3 )L
3 ] 2+
+NH
3 +L→[CuL
4 ] 2+
+NH
3
45 Bu yerda: L-qutbli erituvchi  molekulasi  [suv, spirt, DMFA, DMCO-(CH
3 )
2 SO va
hokazo].
Ichki  koordinasion  birikmalar  (masalan,  kompleksonatlar,  ditizonatlar,
porferinlar) dissotsiyalanganda solvo-protolitik (ya’ni ham erituvchi ham protonlar
ishtirok etadigan) jarayon sodir bo’ladi. 
Komplekslarning  tuzilishi  endilikda  valent  bog’lanishlar,  kristall  maydon  va
molekulyar orbitallar nazariyalari asosida talqin qilinmoqda [21], [22], [30].
Koordinasion birikmalar quyidagi jarayonlarda ko’p ishlatiladi:
a)  analitik  kimyoda  ko’pgina  elementlar  atomlari  ionlarining  yoki  organik
moddalarni tahlilida (asosan fotokolorimetrik usulda), 
b)  ba’zi  metallarni  aralashmalaridan  ajratib  olish  va  ularni  yuqori  darajada
tozalash,
v)  galvonostegiya  va  galvonoplastinkada  mustahkam  qoplamalar  hosil
qilish,
g) bo’yoq moddalar tayyorlash (berlin siri va boshqalar),
d)  suvning  qattiqligini  aniqlash  va  uni  bartaraf  etish  (polifasfatlar,
poliaminokislotalar, kompleksonlar va boshqalar),
e)  tirik  organizmning  hayotiy  jarayonida  muhim  bo’lgan  birikmalar
(gemoglabin,  enzimlar,  xlorofill  va  boshqalar)  koordinasion  birikmalar
jumlasidandir. 
46 II BOB. TAJRIBA QISMI
2.1. Xinazolon-4 ni mis(II) tuzlari bilan 
kompleks birikmalari sintezi
CuNO
3 .
Xz .
H
2 O  kompleks  birikmasini  sintez  qilish  uchun  0,184  gr  (1mmol)
KXz  ni  20  ml  spirtdagi  eritmasiga  0,242  gr  (1mmol)  Cu(NO
3 )
2 .
3H
2 O  ni  5  ml
spirtdagi  eritmasidan  oz-ozdan  aralashtirib  qo’shganimizda  to’q  yashil  rangli
cho’kma  tushdi.  Cho’kma  fil’trlandi,  etilspirti  va  suv  aralashmasi  bilan  yuvildi.
Dastlab xona haroratida keyin esa, pechda 30-40 0
C da quritildi. 
Reaksiya unumi-93%, Suyuqlanish harorati esa, T 0
suyuq.=288 0
C.
Cu(Xz)
2 .
3H
2 O kompleks birikmasini sintez qilish uchun Cu(NO
3 )
2 tuzining 10
ml spirtli eritmasiga 0,2 mol/litrli KXz ni 10 ml spirtdagi eritmasidan tomchilatib
qo’shilganda CuNO
3 .
Xz .
2H
2 O 1:1 tarkibli kompleks birikmasi cho’kmaga tushadi.
Bu  cho’kmaning  ustiga  yana  2  mol/litrli  KX
2  ni  10  ml  spirtdagi  eritmasidan
qo’shganimizda  cho’kma  erib,  havo  rangli  eritma  hosil  bo’ldi.  Eritma  xona
haroratida  bug’lantirib,  havo  rangli  kompleks  birikmasi  ajratib  olindi.  Reaksiya
unumi-63%, T 0
suyuq = 282 0
C.
Cu(Xz)
3 .
2H
2 O  kompleks  birikmasini  sintez  qilish  uchun  esa,  Cu(Xz)
2 .
3H
2 O
kompleks birikmasi eritmasining ustiga  yana KXz ni spirtdagi eritmasidan  20 ml
qo’shildi.  Siyoh  rangli  eritma  hosil  bo’ldi.  U  dastlab  xona  haroratida,  so’ngra
quritgich  pechlarda  40 0
C  da  massasi  o’zgarmay  qolguncha  quritiladi.  Reaksiya
unumi- 34%, T 0
 suyuq=256 0
C.
2.2. Xinazolon-4 va uning 2-tiokso- hamda 2-oksohosilalarini mis (II) tuzlari
bilan aralash ligandli kompleks birikmalar sintezi
Cu(Xz) .
(TXz) .
H
2 O tarkibli aralash ligandli kompleks birikmasini sintez qilish
uchun 0,242 gr (1mol) Cu(NO
3 )
2 .
3H
2 O tuzini metanoldagi eritmasida 0,183 gramm
(1mol)  KXz  ni  5  ml  metanoldagi  eritmasini  tomchilatib  aralashtirgan  holda
qo’shganimizda to’q yashil cho’kma ya’ni CuNO
3 .
Xz .
2CH
3 OH kompleks birikmasi
hosil  bo’ladi.  CuNO
3 .
Xz .
2CH
3 OH  kompleks  birikmasining  ustiga  0,216  gramm
47 (1mol)  KTX 5ml metanoldagi eritmasini oz-ozdan  qo’shganimizda  dastlabki to’q
yashil  cho’kma  erib  ketadi  va  asta-sekin  kul  rang  cho’kma,  ya’ni  Cu(Xz)
(TXz) .
H
2 O kompleks birikmasi  hosil  bo’ladi. Cho’kma filtrlanib, suvli  spirt  bilan
bir necha marta yuviladi va quritiladi.
 Reaksiya unumi -73% T 0
suyuq.=320 0
C.
 Cu(Xz) .
(OXz) .
2H
2 O  tarkibli  aralash  ligandli  kompleks  birikmasini  sintez
qilish  uchun  0,334  gr  (1mol)  CuNO
3 .
Xz .
2H
2 O  kompleksini  10  ml  metanoldagi
eritmasiga 0,200 gr (1mol) KOXz ni 10 ml metanoldagi eritmasidan qo’shilganda
dastlab  to’q  yashil  cho’kma  erib  ketadi  va  oradan  3-5  minut  o’tgach  ko’k  rangli
cho’kma  ya’ni  Cu(Xz)(OXz) .
2H
2 O  kompleks  birikmasi  hosil  bo’ladi.  Cho’kma
filtrlanib suvli spirt bilan yuviladi va xona haroratida quritiladi. 
Reaksiya unumi - 66%, T 0
suyuq. 370 0
C.
2.3. Xinazolon-4 va uning 2-tiokso-5, 7-dimetil pirido [2,3-d] pirimidinon-4
hosilasini mis (II) tuzlari bilan aralash ligandli kompleks birikmasi sintezi
Cu(Xz) .
(TPP) .
H
2 O  kompleks  birikmasini  sintez  qilish  uchun  0,242  gr
Cu(NO
3 )
2 .
3H
2 O  tuzini  metanoldagi  eritmasiga  tomchilatib  aralashtirgan  holda
qo’shganimizda  to’q  yashil  cho’kma  hosil  bo’ladi.  CuNO
3 .
Xz .
2CH
3 OH  kompleks
birikmasining  ustiga  0,216  gr  KTPP  5  ml  metanoldagi  eritmasini  oz-ozdan
qo’shganimizda  dastlabki  to’q  yashil  cho’kma  erib  ketadi.  Asta-sekin  kul  rang
cho’kma  ya’ni  Cu(Xz)(TPP) .
H
2 O  kompleks  birikmasi  hosil  bo’ladi.  Cho’kma
filtrlanib, suvli spirt bilan bir necha marta yuviladi va quritiladi. 
Reaksiya unumi-73%, T 0
suyuq. 312 0
C.
2.4. Xinazolon-4 va uning 2-aminohosilasini mis(II) tuzlari bilan
aralash ligandli kompleks birikmasi sintezi
Cu(Xz) .
(Axz) .
H
2 O kompleks birikmasini sintez qilish uchun 0,334gr (1 mol)
CuNO
3 .
Xz .
2CH
3 OH  kompleks  birikmasini  10ml  spirtdagi  suspenziyasiga   0,200
gr(1 mol) aminoxinazolonning kaliyli tuzini  5 ml  spirtdagi eritmasini  tomchilatib
qo’shganimizda,  dastlabki  havo  rangli  kompleks  birikmasining  rangi  to’q  ko’k
48 (kul)  ranga  o’tishi  kuzatiladi.  Reaksiya  oxirigacha  ketishi  uchun  aralashmani
aralashtirib  2  soat  tinch  qoldirdik.  Spirtdagi  qiyin  eruvchan  bo’lgan  kompleks
birikma  cho’kmasini  filtrlab,  suv  etanol  (1:1)  aralashmasi  bilan  yuvdik,  chunki
yuqorida bayon etilganidek, kompleks birikmadan boshqa birikmalar (KOH, KXz,
Xz,  AXz)  spirtning  suvli  aralshmasida  eriydi.  Filtrda  qolgan  kompleks  birikmani
dastlab xona haroratida keyin pechlarda 40 0
C da quritdik. 
Reaksiya  unumli  43%.  Suyuqlanish  temperaturasini  tekshirganimizda  350 0
C
da parchalanishi aniqlandi. 
CuNO
3 .
Xz .
2H
2 O  kompleks  birikmasining  ustiga  xinazolon-4ni  kaliyli  tuzini
spirtdagi  eritmasidan  oz-ozdan  tomchilatib  qo’shib  aralashtirganimizda
Cu(Xz)
2 .
3H
2 O  kompleks  birikmasi  hosil  bo’ladi.  Ya’ni  kompleks  tarkibidagi
atsedoligand (NO
3 -
) ioni yana bitta xinazolon molekulasini almashtiryapdi. Biz bu
imkoniyatdan  foydalanib,  CuNO
3 .
Xz .
2H
2 O  kompleks  birikmasi  ustiga  2-
aminaxinazolon-4  ni  kaliyli  tuzini  spirtdagi  eritmasidan  oz-ozdan  aralashtirib
qo’shganimizda to’q ko’k ya’ni kul rang cho’kma ya’ni Cu(Xz) .
(Axz) .
H
2 O tarkibli
aralash ligandli kompleks birikmasi hosil bo’ldi.
49 III BOB. OLINGAN NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI
3.1. Xinazolon-4 va uning kaliyli hamda natriyli
tuzlarini sintezlash usullari
Xinazolon-4  va  uning  hosilalari  tarkibida  donor  atomlarining  (N,  S,  O)
bo`lishi, ularning har xil tautomeryalarga uchrashi va shu donor atomlar hisobiga
metallar bilan har xil koordinatsiyaga uchrashi ham nazariy, ham amaliy jihatdan
qiziqish  uyg`otadi.  Xinazolon-4  oq  kristal  modda  bo`lib,  bir  qancha  tautomeriya
holatlarida bo`lishi mumkin:
Tajribalar natijasi A:B:C=7:2:1 nisbatlarda bo`lishi aniqlangan [18].
Xinazolon-4 ni spirtli eritmada 1:1 nisbatda ishqor ta`sir ettirilib, xinazolon-
ga nisbatan eruvchan bo`lgan kaliyli va natriyli tuzlarini olish mumkin:[23]
50 3.2.Xinazolon-4 ni mis (II) tuzlari bilan 1:1, 1:2 va 1:3 tarkibli 
kompleks birikmalari
Xinazolon-4 ni kaliyli yoki natriyli tuzlariga (KX) 1:1 nisbatda mis 
tuzlarining Cu(NO
3 )
2 , Cu(CH
3 COO)
2 , CuCl
2 , CuSO
4 spirtli eritmasidan ta’sir 
ettirib, qiyin eruvchan to’q yashil rangli CuX .
Xz .
2H
2 O (X=NO
3 -
, CH
3 COO -
, Cl -
, 
SO
4 -
) cho’kma ya’ni 1:1 tarkibli oddiy ligandli kompleks birikmalari sintez 
qilingan [23].
Xuddi shu tarkibli (CuX .
 Xz .
 2H
2 O) kompleks birikmaning (cho’kmaning) ustiga 
yana xinazolon-4 ni kaliyli tuzining spirtdagi eritmasidan 1:2 nisbatgacha 
qo’shilsa, havo rangli eritma, ya’ni 1:2 tarkibli oddiy ligandli kompleks birikmasi 
hosil bo’ladi. Reaksiya mexanizmini quydagicha ifodalash mumkin:
1:2 tarkibli, havo rangli Cu(Xz)
2 .
3H
2 O kompleks birikmani ustiga yana 
xinazolon-4 ni kaliyli tuzining spirtdagi eritmasidan 1:3 va undan ham ko’proq 
miqdorda qo’shilganda siyoh rangli eritma, ya’ni, 1:3 tarkibli kompleks birikmasi 
hosil bo’ladi:
51 Yuqorida sintez qilingan uchala kompleks birikmalarning infra-qizil spektrlari
o’xshash bo’lib, liganddagi ν(C=O) 1710 sm -1
 dan 1690 sm -1 
gacha kamayishi N-H
bog’larini  valent  tebranishlariga  tegishli  yutilish  chiziqlarini  3200  sm -1 
da
kompleks birikmalarning IQ-spektrlarida kuzatilmasligi xinazolon-4 ni mis metali
bilan  uchinchi  holatdagi  azot  va  to’rtinchi  holatdagi  kislorod  orqali  bidentat
birikayotganligidan dalolat beradi [20], [21], [26].
1:1,  1:2  va  1:3  tarkibli  kompleks  birikmalar  hosil  bo’lganligini  ranglarni
o’zgarishidan,  cho’kma  tushushidan,  elementga  analiz  qilish  bilan  hamda  IQ-
spektrlaridagi  nur  yutilish  chiziqlarini  intensivliklarini  taqqoslash  bilan  aniqlash
mumkin. 
Xinazolon-4 va uning kompleks birikmalarini       
                 ba’zi bir fizik-kimyoviy xossalari          4-Jadval
№ Birikmalar Rangi Molekulyar
massasi Elementlarning miqdori (%)
Me C N S H
1 Xinazolon-4 oq 146 - 65,05
65,75 19,24
19,17 - 4,2
4,3
2 CuNO
3 .
Xz .
2H
2 O To’q
yashil 306 20,63
20,91 31,14
31,37 13,75
13,72 - 3,0
2,9
3 Cu(Xz)
2 .
3H
2 O Ko’k 406 15,32
15,76 47,03
47,29 13,56
13,80 - 3,9
3,9
4
Cu(Xz)(TPP) .
H
2 O  Kul
rang  432  14,81 
14,77  50,00 
49,94  12,96 
12,88  7,4 
7,8  3,7 
3,9 
5 Cu(Xz)(OXz) .
2H
2 O Och
ko’k 404 16,76
16,85 47,81
47,72 13,84
13,82 - 3,4
3,2
6 Cu(Xz)(TXz) .
H
2 O Kul
rang 403 15,68
15,88 43,31
43,64 13,77
13,82 7,89
7,94 2,8
2,9
7 Cu(Xz)(AXz) .
H
2 O  To’q
ko’k  386  16,12 
16,18  49,42 
49,64  18,33 
18,82  -  3,4 
3,2 
52 Misli  kompleks  birikmalarning  EPR-  spektrlari  o’rganilib,  hosil  bo’layotgan
anizatrop parametrlari (g
‖ =2,221, A=13g va g
┴ =2,067) o’rganildi. Misli kompleks
birikmalarni  kvadratli  piramida  tuzilishiga  ega  ekanligini  IQ-spektridan  olingan
ma’lumotlar  ham  tasdiqlaydi.  Hosil  bo’lgan  kompleks  birikmalarning  elektr
o’tkazuvchanligi  o’rganilib,  kam  elektr  o’tkazuvchan  ekanligi  (18÷25  sm -1.
om 2
.
mol -1
) aniqlangan [4]. 
3.3. Cu(Xz) (TXz) .
H
2 O va Cu(Xz)(OXz) .
2H
2 O-kompleks
birikmalarining IQ-spektri
Aralash  ligandli  kompleks  birikmalarning  IQ-spektrida  koordinatsiyaga
uchragan  xinazolon-4  ni  xarakterli  chiziqlari  deyarli  uchramay  qoladi.
Koordinatsiyaga uchragan 2-oksoxinazolon-4 da esa, ligandli uchinchi holatdagi ν
(NH) 3
 chiziqlar  3060  sm -1
 oblastida  kuzatilmadi.  Oksoxinazolon-4  ni  ikkinchi
holatda  1698  sm -1
 da  uchraydigan  ν  (C=O)  23  sm -1
 past  chastotali  sohada  ya’ni
1675 sm -1
 da kuzatildi. Koordinatsiyaga uchragan suv molekulalariga tegishli keng
chiziqlar esa, 3400-3450 sm -1
oblastida nur yutilish chiziqlari kuzatildi [30].
Misli  kompleks  birikmalarning  EPR-  spektrlari  o’rganilib,  hosil  bo’layotgan
anizatrop parametrlari (g
‖ =2,221, A=13g va g
┴ =2,067) o’rganildi. Misli kompleks
birikmalarni  kvadratli  piramida  tuzilishiga  ega  ekanligini  IQ-spektridan  olingan
ma’lumotlar ham tasdiqlaydi.
Olingan  natijalarga  asoslanib,  kompleks  birikmaning  tuzilish  formulasini
quyidagicha ifodalash mumkin: 
53 Cu(Xz)(TX) .
H
2 O  kompleksining  IQ-spektrida  2-tioksoxinazolon-4   ni
uchinchi holatidagi ν(N-H) ga tegishli nur yutilish chiziqlarini 3200 sm -1
 oblastida
kuzatilganligi va to’rtinchi holatidagi ν(C=O) ga tegishli yutilish chiziqlarini 1710
sm -1
 dan  30  sm -1
 ga  ya’ni  1680  sm -1
gacha  kamayishi  2-tioksoxinazolon-4  ni  mis
metali bilan uchinchi holatdagi azot va to’rtinchi holatdagi kislorod orqali bidentat
koordinatsiyaga uchrayotganidan dalolat beradi.
Sintez qilingan kompleks birikmalar spirt, suv, DMFA va DMCO larda juda
yaxshi eriydi.
3.4. Cu(Xz)(TPP) .
H
2 O –kompleks birikmasining IQ-spektri
Cu(Xz)(TPP) .
H
2 O  kompleks  birikmasining  IQ-spektrida  2-Tiokso-5,7-
dimetilpirido[2,3-d] pirimidinon-4 (TPP) ni uchinchi holatdagi ν(N-H) ga tegishli
nur  yutilish chiziqlarini  3200 sm -1
 oblastida kuzatilmasligi va to’rtinchi holatdagi
ν(C=O)  ga  tegishli  nur  yutilish  chiziqlarini  1710  sm -1
 dan  30  sm -1
 ga  ya’ni  1680
sm -1
 gacha  kamayishi  TPP  ni  mis  metali  bilan  3-holatdagi  azot  va  to’rtinchi
holatdagi  kislorod  orqali  to’rt  xalqali  metallosikl  hosil  qilgan  holda,  bidentat
koordinatsiyaga uchrayotganligidan dalolat beradi [22].
54 Sintez qilingan kompleks birikmalar spirt, suv, DMFA va DMSO larda juda
yaxshi eriydi. 
3.5. Cu (Xz) (AXz) .
H
2 O-kompleks birikmasining IQ-spektri
Bu  kompleks  birikmaning  IQ-spektriga  ligandning  spektrida  namoyon
bo’layotgan ν (NH) 3
 va ν (C=O) 4
 ga tegishli nur yutilish chiziqlari 3060 va 1695
 sm -1
 oblastida  kuzatilmadi.  3410  sm -1
 oblastida  ν(NH) -1
 gruppaga  tegishli  nur
yutilish  chiziqlari  namoyon  bo’ladi,  u  liganddagiga  nisbatan  (15  sm -1
)  pastgi
oblastga siljigan.
ν(C=N) Aromatik xalqaga tegishli keng nur yutilish chiziqlari 1595-1620 sm -1
oblastida  kuzatildi.  1390  va  835  sm -1
 oblastida  neytral  ionlarining  ν
2 ,  ν
3  valent
tebranishlariga  tegishli  yutilish  chiziqlar  kuzatildi.  ν(C-O)  ga  tegishli  yutilish
chiziqlari  esa,  1345  sm -1
 da  kuzatildi.  Suv  molekulalariga  tegishli  bo’lgan  ν(OH)
3450-3500 sm -1
 oblastida keng chiziqlar tarzida namoyon bo’ldi [28], [29].
Misli  kompleks  birikmalarning  EPR-  spektrlari  o’rganilib,  hosil  bo’layotgan
anizatrop parametrlari (g
‖ =2,221, A=13g va g
┴ =2,067) o’rganildi. Misli kompleks
birikmalarni  kvadratli  piramida  tuzilishiga  ega  ekanligini  IQ-spektridan  olingan
ma’lumotlar  ham  tasdiqlaydi.  Hosil  bo’lgan  kompleks  birikmalarning  elektr
o’tkazuvchanligi  o’rganilib,  kam  elektr  o’tkazuvchan  ekanligi  (18÷25  sm -1.
om 2
.
mol -1
) aniqlangan [4]. 
Cu(Xz)(AXz) .
H
2 O  kompleks  birikmasining  elektron  spektrini  o’rganish
uchun, kompleks  birikmani  dimetilsulfooksid  (DMSO)  dagi  eritmasini  KFK-3 da
to’lqin uzunligi 315 nm dan 900 nm gacha bo’lgan oblastlarda tekshirib chiqdik. 
55 Kompleks  birikmasining  elektron  spektrida  340  nm  va  680  nm  larda  nur
yutilishi  kuzatildi.  Ligandga  tegishli  bo’lgan  yuitilish  chiziqlari  pastki  oblastda
(290-300) nm namoyon bo’lishi adabiyotlardan ma’lum.
Demak,  kompleks  birikmaning  elektron  spektrida  namoyon  bo’layotgan  340
nm ligandni mis metali bilan birikishi natijasida yuqori oblastga (290 nm dan 340
nm gacha ) siljiganligini ko’rsatadi ( ya’ni L→Me) [8]. 
Kompleks birikmasining elektron spektrida 680 nm da namoyon bo’layotgan
yutilish chizig’i esa, ikki Big→2B
2 g o’tishga to’g’ri keladi va kompleks birikmani
piramida tuzilishiga ega ekanligidan dalolat beradi. Agar 550 nm, 680 nm va 710
nm larda chiziqlar chiqganda edi, unda kompleks birikma 1A
1g →1B
1g , 1A
1g →1A
2g
va 1A
1g →1E
1g  o’tishlarga to’g’ri keluvchi yassi kvadratli piramida tuzilishiga ega
deyish  mumkin  bo’lar  edi  [19],  [20],  [21].  Lekin  kompleks  birikmaning  elektron
spektrida faqat bitta 680 nm dagi yutilish chizig’i namoyon bo’ldi. 550 va 710 nm
lardagi nur yutilish chiziqlari kuzatilmadi. Olingan natijalar (IQ-, UB-spektrlariga
asoslanib,  kompleks  birikmaning  tuzilish  formulasini  quyidagicha  ifodalash
mumkin:
Mis(II)  tuzlarini  elektron  spektrlari  esa,  yuqori  oblastda  (700,  775,  800  nm
larda) namoyon bo’lishi kuzatildi. Cu(NO
3 )
2 .
3H
2 O tuzi tarkibida uch molekula suv
bo’lganligi uchun Cu(NO
3 )
2 .
3H
2 O ni metanoldagi eritmasini elektron spektri akvo
kompleksini  [Cu(H
2 O)
5 ] 2+
 chiqish  oblastiga  (800  nm)  yaqin  joyda  (775  nm),
[Cu(H
2 O)
3 (CH
3 OH)
3 ] 2+
+ ko’rinishida namoyon bo’lyapdi. 
Cu(CH
3 COO)
2 .
H
2 O da bitta suv molekulasi bo’lganligi uchun pastki oblastda (700
nm) [Cu(H
2 O) .
(CH
3 OH)
5 ] 2+
 ko’rinishida namoyon bo’layotganligi aniqlandi
56 XULOSA
Olingan ma’lumotlarga asoslangan holda, quyidagi xulosalarga kelindi:
1.  Xinazolon-4  ni  mis  tuzlari  bilan  1:1,  1:2  va  1:3  tarkibli  kompleks  birikmalar
hosil qilishi elementga analiz va IQ-spektroskopiyasi yordamida o’rganildi.
2. Xinazolon-4 markaziy ion bilan 3-holatdagi azot va to’rtinchi holatdagi kislorod
orqali  to’rt  xalqali  metallosikl  hosil  qilgan  holda  bidentat  koordinatsiyaga
uchrashi IQ-spektroskopiyasi yordamida aniqlandi. 
3. CuNO
3 .
Xz .
2H
2 O kompleks birikmasi tarkibidagi NO
3 -
 ioni xinazolon-4 ga yoki
uning  hosilalariga  almasha  olishi  o’rganildi  va  aralash  ligandli  kompleks
birikmalar sintez qilindi. 
4.  Aralash  ligandli  kompleks  birikmalar  sintez  qilish  jarayonida  xinazolon-4
o’zining qolgan hosilalaridan faolroq ekanligi kuzatildi.
5. Aralash ligandli kompleks birikmalarda 2-oksoxinazolon-4 mis ioni bilan faqat
to’rtinchi holatdagi kislorod orqali, 2 tioksoxinazolon-4 esa uchinchi holatdagi
azot  va  to’rtinchi  holatdagi  kislorod  orqali  bidentat  koordinatsiyaga  uchrashi
IQ-spektroskopiyasi yordamida o’rganildi.
6. Sintez qilingan kompleks birikmalarning eruvchanligi tekshirilib; spirt, DMSO,
DMFA va suvda ligandga nisbatan yaxshi erishi kuzatildi. 
7. CuNO
3 .
Xz .
2H
2 O kompleks birikmasidagi kislota qoldig’i xinazolon-4 yoki uning
hosilalariga  almasha  olish  mumkinligidan  foydalangan  holda,  Cu(Xz)
(AXz) .
H
2 O,  Cu(Xz) .
(TPP) .
H
2 O,  Cu(Xz)(OXz) .
2H
2 O  va  Cu(Xz)(TXz) .
H
2 O
tarkibli aralash ligandli kompleks birikmalari sintez qilindi. 
8.  Olingan  natijalarga  asoslangan  holda,  sintez  qilingan  koordinatsion
birikmalarning struktura formulalari taklif etildi.
57 FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR 
1.  Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  “ Ўзбекистон  Республикасини
янада  ривожлантириш  бўйича  Ҳаракатлар  стратегияси  тўғрисида ” ги
Фармонига  ШАРҲ .
2. 2018 – strategiya. gov. uz.
3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия М.: “Высшая школа”, 1987.
4. Угай Я.А. Общая химия М.: “Высшая школа”, 1984. -131-142 c .
5. Угай Я.А. Общая химия М.: “Высшая школа”, 1989. -121-130 c .
6. Хьюн Дж. Неорганическая химия М.: “Мир”, 1987. -98-101 c .
7. Глинка Н.Л. Общая химия Л. “Химия”, 1982. -67-81 c .
8. Ковинтон Ф.Н. Основы неорганической химии М.: “Мир”, 1981. -43-46 c .
9.  Крестов  Г.А.  Основный  понятия  современной  химии  Л.  “Химия”,  1982.  -
48-52 c .
10. Павлов Н.Н. Общая химия М.: “Высшая школа”, 1987. -86-90 c .
11.  Кукушкин  Ю.Н.  Химия  координационных  соединений  М.:  “Высшая
школа”, 1985. -105-112 c .
12.  Гли ки на  Ф.В.  и  Ключников  Н.Г.  Химия  комплексных  соединений   М.:
“Просвешение”, 1982. -122-134 c .
13. Рахимов Х .Р. Анорганик химия Тошкент “ Ўқитувчи ”, 1984. -76-78 б.
14. Ю. Т. Тошпўлатов, Ш.С. Исоқов Анорганик химия Тошкент “Ўқитувчи”,
1992. -66-73 б.
15.  Қ.Х.  Ахмеров,  А.Жалилов,  А.  Исмоилов  Умумий  ва  анорганик  химия
Тошкент “Ўқитувчи”, 1988. -56-67 б.
16. Э.Т. Оганесян, А.З. Кнежник Неорганическая химия М.: “Высшая школа”,
1989. -112-124 c .
17.  Ф.Г.  Фелдмонд,  Г.Е.  Рудзитес  Умумий  химия  асослари  Тошкент
“Ўқитувчи”, 1991. -48-56 б.
18. Шахидоятов Х.М. Хиназолоны-4 и их биологическая активность Ташкент
“ ФАН ”, 19 88 . -54-55 c .
58 19.  Кукушкин  Ю.Н.  Лиганды  координационных  соединений  Ленинград.
ЛТУ. 1986. -86-94 c .
20.  Л.А.  Казицина,  Н.В.  Куплетская  Применение  УФ-,  ИК-  и  ЯМР-
спектроскопии в органической химии М.: “Высшая школа”, 1985. -68 c .
21.  В.И.  Вдовенко  Спектроскопические  методы  в  химии  комплексных
соединений М.: “Просвешение”, 1982. -114-135 c .
22. Prabhaker  B ., Reddy  K. Sinthesis and characterization of Co(II), Ni(II), Cu(II),
Zn(II), Ru(II), Pd(II) and Pt(II) coplekes with substituted quinazoline (3H)-4-
ones // Indian J. Chem. – 1989. Vol . 28. №2. – P . 140-144.
23.  Э.Ш.  Якубов  Синтез  и  исследование  комплексных  соединений  кобальта
( II ),  меди  ( II )  и  цинка  с  хиназолоном-4  и  их  производными.  Автореф.
дис. канд. хим. наук. Ташкент 1993. -18-23 c .
24.  А.А.  Гренберг  Введение  в  химию  комплексных  соединений  М.,  Л.
Издательство “Химия”, 1986. -63-74 c .
25.  Н.Н.  Желичовская,  И.И.  Черняев  Химия  комплексных  соединения  М.:
“Высшая школа”, 1986. -86-91 c .
26. Ф.Х. Тожиев Анорганик моддаларнинг физик-химиявий анализи Тошкент
“ Ўқитувчи ”, 1984. -41-44 б.
27.  Н.А.  Парпиев,  Х.Р.Рахимов,  А.Г.  Муфтахов  Анорганик  кимё  назарий
асослари Тошкент “ Ўзбекистон ”, 2000. -87-95 б.
28. Sinj A., Sinj P. Chelatione behavior of quinazoline (1H, 3H) – 2,4 – dithione 
//Jnorg. Chem. 1984. Vol. 5. P. 2341 – 2346.
29. WWW Compleks Ru.
30. WWW Coordination compounds Ru.
59

Xinazolon-4 va uning hosilalarini d-metallar bilan oddiy va aralash ligandli koordinasion birikmalari sintezi