Abu Said Abdulhay Gardiziy Movarounnahr va Xurosondagi davlatlarni boshqargan hukmdorlar

O ZBEKISTON RESPUBLIKASIʻ
OLIY TA’LIM , FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON
MILLIY UNIVERSITETI
__________________________________ fakulteti
_______________________________________yo’nalishi
____ -bosqich talabasi
___________________________________________________ 
___________________________________________ fanidan
KURS ISHI
Qabul qildi: ___________________
Toshkent Abu Said Abdulhay Gardiziy Movarounnahr va
Xurosondagi davlatlarni boshqargan hukmdorlar
Reja:
Kirish ................................................................................................... 3 
I Bob Muallif hamda asar haqida umumiy ma’lumot.
1.1  Abu  Said  Abdulhay  Gardiziy  haqida  qisqacha  ma’lumot.........4
betlar
1.2 “Zayn  al  axbor  asarining  yaratilish  va  bizgacha  yetib  kelish
tarixi.........................................................................................................5
II  Bob  Movarounnahr  va  Xurosondagi  davlatlarni  boshqargan
hukmdorlar
2 .1Tohiriylar va Safforiylar davlati hukmdorlari................................16 
2.2 Somoniylar va G’aznaviylar davlati hukmdorlari.........................24 
Xulosa .................................................................................................33 
Foydalanilgan adabiyotlar. ...........................................................p.34 
2 Kirish
Kurs ishining dolzarbligi.  O’zbekiston o’rta osiyo davlatlari ichida o’zining boy
va  qadimiy  tarixiga  ega  bo’lgan  davlatlardan  biri.  Osiyodagi  insoniyat  paydo
bo’lgan  ilk  hududlardan  biri  hisoblanadi.  O’zbek  xalqi  o’z  tarixi  bilan  qancha
faxrlansa arziydi.Bundan tashqari shu yurtda yashayotgan har bir inson o’z tarixini
yashab  turgan  vatanida  qadimda  qanday  aholi  yashaganligi  kimlarning  avlodi
ekanligini  bilishi  burchi  deb  o’ylayman.Mustaqillik  esa  har  bir  vatandoshimizga
mana shu burchini bajarishi o’zining haqiqiy tarixidan voqif bo’lish,dunyoda hech
bir xalqdan kam emasligini anglash imkonini berdi
Yurtimizda  yashagan  har  bir  bobokalonimiz  tarixiga  qiziqish  bilan  qaraymiz.
Ayniqsa o’rta osiyo tarixida ilk uyg’onish davrini boshlab bergan IX-XII asrlarda
yashab  ijod  etgan  allomalarimizning  hayot  yo’li,  asarlarini  o’rganish  har  bir
tarixchi  uchun  qiziqarli  deb  bilaman.  Kurs  ishining  dolzarbligi  ham  aynan  bu
asarning  ilk  o’rta  asrlar  tarixiga  bag’ishlanganligi  va  shu  paytgacha  hali  o’zbek
tiliga  tarjima  qilinib  o’quvchiga  tadim  qilinmaganligidir.  Shu  sababdan  ham  asar
ichidagi voqea hodisalarni o’quvchiga tushunarli tarzda yetqizib berish muhimdir.
Kurs  ishining  maqsad  va  vazifalari.  Kurs  ishining  bosh  maqsadi  o’rta  osiyo
xususan  Movarounnahr  va  Xurosonda  XI  XIV  asrlarda  mavjud  bo’lgan  davlatlar
va  ularda  hukmronlik  qilgan  sulolalar  tarixini  aniq  va  tushunarli  tarzda
yoritish,o’sha  davr  siyosiy  hayotida  muhim  rol  o’ynagan  sulola  va  undagi
hukmdorlar haqida atroflicha ma’lumot berish.
Kurs ishining obyekti. Tadqiqotning obyekti bu zayn ul axbor asarining beshinchi
bo’limi  ya’ni  Xurosondagi  arab  hokimlari,shuningdek,Tohiriylar
davlati,Safforiylar  davlati,somoniylar  davlati  va  G’aznaviylar  davlatining  1042-
yilgacha  bo’lgan  tarixi  hamda  ushbu  asarning  yaratilib  bizgacha  yetib  kelishi
uchun qilingan ishlar.
Kurs  ishining  tuzilishi.  Kurs  ishi  kirish,ikki  bob,  to’rtta  bo’lim  va  xulosadan
iborat.
3 4 I Bob Muallif hamda asar haqida umumiy ma’lumot.
1.1Abu Said Abdulhay haqida qisqacha ma’lumot
Gardiziy Abu Said Abdulhay XI asr fors tarixchisi.Uning hayoti haqida hech narsa
ma’lum  emas.  Uning  nisbasidan  ko’rinib  turibdiki,  u  Gardez  shahridan  bo’lib,
G’aznadan  Hindiston  yo’lida  bir  kunlik  yo’l  hisoblanadi.Uning  «Zayn  al-axbor»
(«Xabar  ziynati»)  asari  G’aznaviy  Abd  ar-Rashid  (1049-1053)  davrida
yozilgan.Unda u o’z davri uchun juda ajoyib bo’lgan tarixning ochiq ko’rinishini
taqdim  etdi.Ushbu  asar  1050-1052-yillarda  yozilgan.Unda  1032-yilgacha  bo lganʻ
fors shohlari, Muhammad va xalifalar tarixi hamda Xurosonning arablar istilosidan
to  1041  yilgacha  bo lgan  batafsil  tarixi  yoritilgan. 	
ʻ Bu  yerda,  shuningdek,  yunon
ilmiga  oid  risolalar  ("Dar  maorif-i  rumiyon"),  turli  xalqlarning  xronologiyasi  va
diniy bayramlariga oid risolalar  kiritilgan. Oxirgi  boblar  nasl-nasab ("Ansob")  va
ilmga ("Maorif") bag’ishlangan; ular orasida O rta Osiyo geografiyasi uchun ham	
ʻ
juda  muhim  bo lgan  mufassal,  turkiylar  haqidagi  bob  va  Hindiston  haqidagi  bob	
ʻ
mavjud. Gardi ziy tarixiy manbalarni keltirmaydi; turkiylar bobida Ibn Xordodbeh,
Jayhoniy  va  Ibn  al-Mukaffaga  ishora  qiladi.  Hind  bayramlari  haqidagi  xabarlarni
Gardiziyning  so zlariga  ko ra,  u  al-Beruniydan  eshitgan,  natijada  u 
ʻ ʻ Beruniyning
shogirdi hisoblanadi  Gardi ziy  Sharqdagi tarixiy an’anaga kam ta’sir ko’rsatgan va
kamdan-kam  tilga  olinadi.  “Zayn  al-axbor”  muallifi  Abu  Said  Abdalhay  Gardizi
hayoti  haqida  juda  kam  ma’lumotlar  mavjud.  Nisba  Gardizi  o zining  G ardizdan	
ʻ ʻ
kelganligini  ko rsatadi,  u  o sha  paytda  G aznadan  Hindistonga  borish  yo lida  bir	
ʻ ʻ ʻ ʻ
kunlik yurish  masofasida  1. G azna,  hozirgi G aznadan  25 verst  shimolda Sulton	
ʻ ʻ
Mahmud  boshqaruvidagi  ulkan  G aznaviylar  davlatining  poytaxti  2.  Aftidan,	
ʻ
G’azna Gardiziyning doimiy qarorgohi bo’lgan, chunki u kitobining ba’zi joylarida
uni faqat u yerda yashovchi odam qila oladigan tarzda tasvirlagan. Gardizi ijodiga
qaraganda,  o z  davrining  yuksak  ma lumotli  shaxsi  bo lgan,  u  o zining	
ʻ ʼ ʻ ʻ
zamondoshi  va  o tgan  asrlardagi  Sharq  mualliflarining  tarixiy-geografik	
ʻ
adabiyotidan  yaxshi  xabardor  bo lgan,  “Zayn  al-axbor”  asarini  yozishda  undan	
ʻ
keng  foydalangan.  U  o’z  asarida  o’zi  ishlatgan  asarlarni  nomlaydi.  Bu,  birinchi
navbatda, 8-asrning mashhur muallifining ishi. Ibn Mukaffa (721-757) - to’liq ismi
5 Abdulloh ibn al-Mukaffa - "Rub’al-dunya" ("Tauzi al-dunya") - "Dunyoning aholi
punkti" ("Dunyo bo’linishi") 9 Keyin arab IX asr geografining qimmatli asari Ibn
Xordodbeha  (taxminan  205/802  yilda  tug’ilgan  -  taxminan  300/912  yilda  vafot
etgan) - "Kitob al-masalik va-l-mamalik" ("Sayohatlar va davlatlar kitobi"). Ushbu
asarning  birinchi  nashri  232/846  atrofidagi  davrga  tegishli,  ikkinchisi  -  272/885
dan oldin emas.
1.2“Zayn al axbor” asarining yaratilish va bizgacha yetib kelish
tarixi .
Gardiziyning  “Zayn  al-axbor”  (“Xabar  bezaklari”)  asari  ilk  o rta  asrlar  (XIʻ
asr)ning  eng  qimmatli  tarixiy  yodgorliklaridan  biri  bo lib,  unda  Yaqin  va  O rta	
ʻ ʻ
Sharq  xalqlari  tarixiga  oid  ma lumotlar,  shuningdek.  o’sha  davrdagi  O’rta  Osiyo	
ʼ
xalqlari  tarixiga  oid  bir  qancha  ma’lumotlar  keltirib  o’tilgan.  Ko’pgina  olimlar
o’zlarining tarixiy tadqiqotlarida ushbu asarga murojaat qilishadi, natijada hozirgi
vaqtda ushbu asar matnining bir qator nashrlari, shuningdek, rus va G’arbiy Evropa
tillariga tarjima qilingan parchalari mavjud. Mazkur nashrda Gardiziyning Xuroson
arab  hokimlari,  shuningdek,  Tohiriylar,  Safforiylar,  Somoniylar  va  G’aznaviylar
davlatlari  tarixi  yoritilgan  asarining  manbalar  va  muallifning  shaxsiy  kuzatishlari
asosida yozilgan bir qismi tarjimasi taqdim etilgan.
Nashr  qilingan  tarjimani  mashhur  sovet  sharqshunosi  professor  Alfred  Karlovich
Arends  eronshunoslikka  oid  ko plab  qimmatli  asarlar,  jumladan,  mahalliy  va	
ʻ
xorijiy sharqshunoslarning yuksak bahosiga sazovor bo lgan yangi fors tilidagi ilk	
ʻ
tarixiy  yodgorliklarni  o rganish  muallifi.  A.K.Arendsning  “Zayn  al-axbor”  asari	
ʻ
tarjimasi  1965-yilda  tugallandi,  biroq  nashr  etilmay  qoldi.Bu  orada  u  Abu-l-Fazl
Bayhakiyning  (“Mas’ud  tarixi”)  keng  qamrovli  asarini  nashr  etishga  tayyorgarlik
ko’rishga kirishdi. "Zayn al-axbar" asari tarjimasini sharhlar va ishchi apparat bilan
ta’minlashga  hamulgurmadi.A.  K.  Arends  vafotidan  keyin  (1976  yil  22  iyun)
"Zayn  al-axbor"  tarjimasining  164  sahifadan  iborat  bo’lgan  mashinkada  yozilgan
matni  va  unga  tugallanmagan  qo’lyozma  so’zboshisi  topildi.  A.K.Arendsning
“Zayn al-axbor” asarini tarjimasi, Abu-l-Fazl Bayhakiyning “Tarixi Mas’ud”asari
tarjimasi  bilan  bir  xil  fazilatlarga  ega.  O’zbekiston  Respublikasi  Fanlar
6 akademiyasi sharqshunoslik fakulteti xodimlari tarjimani yetishmayotgan tadqiqot
qismlari  va  ishchi  apparatlari  bilan  to’ldirgan  holda  nashr  etishga  qaror  qildilar.
A.K.Arends  “Zayn  al-axbor”  asarining  tarjimasi  o sha  paytdagi  ikkita  tanqidiyʻ
nashri: Muhammad Nozim (London, 1928) va S. Nafisiy (Tehron, 1954) bo yicha	
ʻ
qilingan.  Taniqli  afg’on  olimi  Abdalxay  Habibiy  tomonidan  amalga  oshirilgan
Gardiziy asari matnining to’liq tanqidiy nashri keyinroq, 1968 yilda paydo bo’lgan
va  u  tomonidan  foydalanilmagan,  shuning  uchun  “Zayn  al-axbor”  tarjimasini
nashrga  tayyorlashda,  tarjimani  Habibiy  nashri  bilan  uzluksiz  tekshirish  amalga
oshirildi.Barcha  qo’shimcha  ishlarni  uning  shogirdi,  institut  katta  ilmiy  xodimi,
t.f.n.  filol.  Fanlar  L.  M.  Epifanova  amalga  oshirgan.A.K.Arendsning  tarjimaga
so zlagan  so zboshi  to liq  bo lmaganligini  hisobga  olib,  L.M.Epifanova  unga	
ʻ ʻ ʻ ʻ
o zining  muqaddimasini  qo shib,  unda  muallif  va  uning  ijodi  haqidagi  barcha
ʻ ʻ
ma lumotlarni tizimlashtirgan.	
ʼ
A. K. Arendsning so’zboshisi nashrda o’zi yozgan shaklda, hech qanday tuzatish
va o’zgartirishlarsiz saqlanib qolingan. To liq bo lmaganiga qaramay, unda o tgan	
ʻ ʻ ʻ
asrlar qo lyozmalarini o rganish va nashr etish bo yicha A. K. Arende kabi tajribali	
ʻ ʻ ʻ
eronshunosning qimmatli uslubiy ko rsatmalari mavjud.Atoqli rus sharqshunosi V.	
ʻ
V.  Bartold  yangi  fors  tilida  yozilgan  yodgorliklarni  o rganishni  eng  qadimgi	
ʻ
davrlardan  boshlagan.  Bu  yodgorliklarning  aksariyati  11-asrga  tegishli.  Hozirda
sharqshunoslarda mavjud bo’lgan avvalgi yodgorliklar soni juda oz bo’lib, asosan
turli xil hujjatlarni ifodalaydi.
Bizning  davrimizgacha  yetib  kelgan  qo’lyozma  yodgorliklar  tarixiy  asarlar  yoki
badiiy asarlar yoki ilmiy asarlardir. Ularni o’rganib, V.V.Bartold shunday xulosaga
keldiki, bugungi kungacha saqlanib qolgan va ko’rsatilgan asr davomida yo’qolgan
barcha asarlarni hisobga olsak, XI asrni “fors adabiyotining oltin davri” deb atash
mumkin.Bu  asrning  fors  shoirlari  va  olimlari  galaktikasi  orasida  V.V.  Zahhok
Gardiziy,  qimmatli  tarixiy  asar  muallifi  “Zayn  al-axbar”  hisoblanadi.Nemis
sharqshunosi  Markvartning  yozishicha,  Oksforddagi  Bodleyan  kutubxonasining
sharq qo’lyozmalarini kataloglash bilan shug’ullangan Edvard Zaxau ilk bor bu ish
bilan  qiziqqan.  Uning  vafotidan  keyin  bu  ishni  G.  Ete  davom  ettirib,  Zayn  al-
7 axborga  batafsil  tavsif  bergan.  Bodleian  ro’yxatidan  tashqari  yana  bir  ro’yxat
Kembrijdagi  King’s  College  kutubxonasida  topilgan.  Ushbu  ro’yxatning  birinchi
sahifasida  uni  Hindiston  imperatori  Muhammad  Shoh  1158/1745  yillarda  sotib
olganligini  ko’rsatadi.  2-  Ro’yxatdan  tashqari  yaxshi  saqlangan,  namlikdan  qattiq
ta’sirlangan.  Bodleian  ro’yxatiga  kelsak,  u  1196  yil  /  1782  yil  noyabr  oxirida
amalga oshirildi. Ushbu ro’yxatlar ustida ishlagan olimlar Bodleian ro’yxati Qirol
kolleji  kutubxonasi  ro’yxatining  nusxasi  degan  xulosaga  kelishdi.  Ikkala
qo’lyozmadagi matn holati haqida biroz keyinroq to’xtalib o’tamiz
1 Eron afsonaviy pishdat va Kayoniylar sulolalari tarixi
2 Sosoniylar sulolasi tarixi
3 Muhammad payg’ambar tarixi
4 Halifalar tarixi
5 Xuroson arab hokimlari, shuningdek, Tohiriylar, Safforiylar, Somoniylar va
G’aznaviylar tarixi (1042 yilgacha)
Gardiziy asarida yuqorida tilga olingan besh qismdan tashqari turkiy qabilalar va
Hindistonga  oid  yana  ikkita  alohida  bob,  zardushtiylarning  diniy  bayramlari
haqidagi boblar mavjud.
O’tgan  asrning  saksoninchi  yillarida  Gardiziy  kitobidan  ilmiy  foydalanishga  asos
solgan yevropalik sharqshunos olimlardan birinchisi ingliz mayori Raverti bo’lib, u
o’sha  davrda  Umar  Minhod-Jaddin  Juzjoniyning  “Tabaqat”  asarini  tarjima  qilish
ustida ishlayotgan edi.  Bibliotheca Indica uchun. Ushbu tarjimani eslatmalar bilan
ta’minlash uchun unga "Zayn al-axbor" kerak edi. Raverty bu qo’lyozmada qanday
qo’lyozma  ishlatganligi  noma’lumligicha  qolmoqda.  Ushbu  kitobning  nashri  va
tarjimasining o’zini qoniqarli deb bo’lmaydi.
V.  V.  Bartold  o’zining  mashhur  “Turkiston  mo’g’ullar  istilosi  davrida”  asarida
Gardiziyning  “Zayn  al-axbor”  asarini  manbalar  qatoriga  kiritgan.  Qo’lyozmani
ko’zdan kechirgandan so’ng, Bartold darhol yangi fors tilidagi qadimiy yodgorlik
bilan  shug’ullanayotganini  aniqladi,  biroq  u  muallifning  shaxsiyati  va  hayoti
haqidagi  tafsilotlarni  aniqlay  olmadi.  Muallifning  ismi-sharifi,  uning  asari  1050-
1052 yillarda yozilgani va Gardizi uni Sulton Abdarrashid  M as’ud o’g’li Maudud
8 vafotidan  keyin  taxtga  o’tirgan  Mahmud  G’azn av iy.V.  V.  Bartold  keyingi
tadqiqotlarda o’zini kuchli qo’llab-quvvatlash uchun, birinchi navbatda, “Zayn al-
axbor”ni yaratishda muallif qanday manbalardan foydalanganligini aniqlashi kerak
edi. Ma lum  bo lishicha,  Gardiziy  matni  ba zi  joylarda  XIII  asr  tarixchisi  Ibn  al-ʼ ʻ ʼ
Asirning “Ta rih al-Komil” asari bilan mos keladi.	
ʼ
Bunday tasodifni ikkala tarixchi ham bir manbadan – X asrdagi arab tarixchisining
asaridan  foydalanganligi  bilan  izohlash  mumkin  edi.Bu  Abu-l-Husayn  Ali
Sellamiy "Ta’rih fi axbar vulat Xuroson" ("Xuroson hukmdorlari tarixi")asari edi.
Gardisi o’z kitobida o’zi jalb qilgan asarlarni ham nomlaydi; Ibn Xordodbeh (IX-X
asrlar) va vazir Abu Abdulloh Jayhoniyning asarlari shular jumlasidandir. Taxmin
qilish  mumkinki,  Gardizi  Abu  Abdulloh  Muhammad  Beyiyning  Nishopur  shahri
musulmon  olimlari  haqidagi  asariga  ham  murojaat  qilib,  u  yerda  o ziga  kerakli	
ʻ
ko plab  tarixiy  ma lumotlarni  topa  oldi.  Gardiziy  G’aznaviylar  davri  ta’rifiga	
ʻ ʼ
kelganida, o’zini qiziqtirgan faktlarni yozma manbalardan emas, balki o’zi bilgan,
tayanishi  mumkin  bo’lgan  yoki  faqat  o’z  bilimi  bilan  chegaralangan  kishilarning
og’zidan  bilib  oldi.Sellamiyning  “Ta’rih  fi  axbar  vulat  Xuroson”i  va  boshqa  bir
qancha  tarixiy  asarlar  yo’qolganligi  sababli  Gardiziyning  asari  qisqacha,  unda
alohida  e’tiborga  loyiq  bo’lgan  narsalarnigina  qayd  etgan.  Birinchi  nashrni
tugatgandan  so’ng,  u  uni  qisqartirishga  majbur  boldi.  Yana  bir  jihati  shundaki,
Gardiziy  Sulton  Mahmudning  eng  muhim  ishlari  haqida  o’quvchiga  batafsil
ma’lumot  bermaydi,  kutilmaganda  matnga  o’quvchiga  noma’lum  shaxslarni
kiritadi  va  har  qanday  tanqiddan  chetlanadi.  Lekin,  shu  bilan  birga,  Gardiziy
ko’plab  tarixshunos  olimlardan  farqli  o’laroq,  u  hikoya  qilgan  voqea-hodisalar
sanasi  chiroyli  tarzda  yozilganligini  ham  ta’kidlamaslikning  iloji  yo’q.  Yuqori
bahoga  qaramay,  V.  V.  Bartold,  "Zayn  al-axbor"  asari,  ehtimol,  unchalik  katta
e’tiborni uyg’otmagan, degan fikrni shakllantirdi, bu XVII asrgacha bo’lganligidan
dalolat  beradi.  birovning  kitobida  qisqacha  ham  aytilmagan.  1898  yilda  V.  V.
Bartold Gardizi asarining alohida qismlarini o’z kitobida nashr etdi“Turkiston” va
ayniqsa  turkiylar  haqidagi  bobning  matni  va  to liq  tarjimasi  1893-yilda	
ʻ
O rtaOsiyoga ilmiy safari chog ida kashf etilgan. Bu bob katta qiziqish uyg’otadi,	
ʻ ʻ
9 chunki  unda  turkiy  qabilalarning  kelib  chiqishi  haqidagi  noma’lum  rivoyatlar  va
ilgari noma’lum bo’lgan ko’plab geografik joylar haqida ma’lumotlar mavjud. 1
Bir necha yil o’tgach, Oksford qo’lyozmasi asosidagi o’sha bob to’rt yil davomida
vengriyalik olim Geza Kuh tomonidan nashr etilgan va sharhlar bilan venger tiliga
tarjima qilingan.
Shu  asrning  20-yillarida  hind  olimi  Muhammad  Nozim  Gardizi  asarlarining
Kembrijdagi  Qirollik  kolleji  kutubxonasida  saqlanayotgan  eski  ro’yxatining
qismlarini  nashr  etishga  tayyorgarlik  ko’ra  boshladi.  Avvalo,  uning  ijrosi  uchun
to’g’ri sana – hijriy 1093 yilni belgiladi. /1682 yil e., V. V. Bartold xato bilan 930
soat / 1523 g deb o’qigan. 
Muhammad  Nozim  Tohiriylar,  Safforiylar,  Somoniylar  va  G’aznaviylar  tarixini
o’z ichiga olgan bo’limlarni nashr etdi. Ingliz tiliga tarjima qilish ishi mashaqqatli
bo’lib chiqdi, garchi bu sulolalar tarixi 112 sahifadan ko’p bo’lmagan bo’lsada .
M.Nozim  tanlagan  qo’lyozma  hech  qanday  so’zboshisiz,  Pishdodlar  sulolasidan
bo’lgan  Tahmuras  haqidagi  hikoyadan  boshlanadi.  Matnni  o’qishda  ayniqsa
qiyinchilik bo’ldi, unda ko’plab bo’shliqlar mavjud va ba’zi sahifalar singan bo’lib
chiqdi,  ehtimol  hatto  Kembrij  nusxasi  yaratilgan  asl  nusxada  ham.  Bundan
tashqari,  ushbu  ro’yxatni  ko’chiruvchi  ko’pincha  asl  nusxadagi  ba’zi  so’z  va
iboralarni  tushunmaydi  va  ularni  o’z  ro’yxatiga  shunday  buzuq  shaklda
o’tkazganki,  ularni  o’qish  mumkin  emas  edi.  M.Nozim  oddiyroq  xatolarni  o’zi
tuzatgan,  shubhali  va  muhim  holatlarda  esa  buning  uchun  Bodleyan
qo’lyozmasidan  foydalangan  holda  nomuvofiqliklarni  solishtirgan.  G aznaviylarʻ
haqidagi bo limda ularning Hindistonga qilgan yurishlari ta riflarida ko pgina hind	
ʻ ʼ ʻ
qabilalari va geografik nomlari ham ulamolar tomonidan buzib ko rsatilgan va M.	
ʻ
Nozim ularni aniq takrorlay olmagan. Qiyin holatlarda u odamni yarashtirishning
odatiy  usullari  boshqa  manbalardan  olingan  so’zlar  va  iboralarga  murojaat  qildi
M.Nozim o’z asarini 1928 yilda Londonda nashr ettiradi.Taxminan 10 yil o’tgach,
bu  asarning  forscha  matni  unda  qolgan  barcha  xatolar  bilan  Muhammadxon
1
 Abu  Abdulloh  Muhammad  b.  Ahmad  Jayhoniy  —  Somoniylar  vaziri,  Nasr  ibnning  go daklik  davrida  davlatni
ʻ
boshqargan. Ahmad va muallif, xususan, “Kitob al-masalik va-l-mamalik” an’anaviy sarlavhali mashhur geografik
asar (Bartold. Turkiston. 57-bet va davomi).
10 Qazviniy tomonidan Tehronda nashr etilgan. Farverdin 1325/1947 yilda jurnalning
birinchi  sonida  “Suhon”  Sodiq  Kiyo  “Zain  al-axbar”  Gardiziyning  XXI  bobidan
zardushtiylarning bayram va marosimlari haqidagi parchalar matnini chop etdi.
O’z  mutaxassisligi  bo’yicha  katta  tajribaga  ega  bo’lgan  taniqli  eronlik  filolog  va
adib  Said  Nafisiy  G’aznaviylar  tarixidan  tashqari  Gardiziy  asarining  beshinchi,
asosiy  qismini  Tehronda  nashrga  tayyorlashga  kirishdi,  chunki  u  Muhammad
Nozim  tomonidan  ilgari  nashr  etilgan.  S.Nafisiy  nashri  kichik  (4  bet)  so’zboshi
bilan birga bo’lib, unda Gardiziy ijodi haqidagi ma’lumotlar juda qisqacha bayon
etilgan.  S.Nafisiy  “Zayn  al-axbor”  asarida  V.V.Bartold  kitobidan  boshlab,
yetarlicha ko p miqdorda yordamchi adabiyotlardan foydalangan.ʻ
“Turkiston mo g ullar istilosi davrida” va o rta asr tarixchilarining bir qancha eski
ʻ ʻ ʻ
nashrlari  o z  davrida  Misr,  Eron  va  Yevropada  nashr  etilgan.Sayyid  Nafisiy  o z	
ʻ ʻ
muammosini  hal  qilish  uchun  Kembrij  qo lyozmasidan  foydalangan,  chunki  u	
ʻ
Bodley  qo lyozmasini  birinchisining  nusxasi  deb  hisoblagan  va  unga  murojaat	
ʻ
qilishning  hojati  yo q  edi.  Sayyid  Nafisiy  qo’lyozma  yozilgan  qo’lyozmaning	
ʻ
grafikasini yaxshi deb hisoblaydi, matnni o’qishni qiyinlashtirmaydi. Biroq, butun
matn  turli  xil  yozuv  xatolariga  shunchalik  to’yinganki,  har  bir  xatoni  alohida
tuzatish  juda  qiyin  edi  va  u  matni  boshqa  o’quvchilarga  ochiq  bo’lishi  uchun
deyarli  butun  qo’lyozmani  qayta  yozishga  majbur  bo’ldi.  Ammo  shuni  yodda
tutish  kerakki,  S.Nafisiy  ba’zan  o’z  xohishiga  ko’ra,  boshqa  manbalar  bilan
solishtirmay,  tuzatishlar  kiritgan.Shu  bilan  birga,  S.Nafisiyga  xos  bo’lgan  ayrim
xatolarni ham qayd etmaslik mumkin emas. Demak, matnning hindlarning bayram
va  marosimlari  bayon  qilingan  qismida  Gardiziy  bu  ma’lumotni  Abu  Rayhon
Beruniydan  eshitganligini  aytadi,  Sayyid  Nafisiy  esa  ular  G’aznada  uchrashgan
deb  hisoblaydi,  lekin  buni  hech  qanday  tarzda  qo’llab-quvvatlamaydi.  Sayyid
Nafisiy ham Gardiziy Abu Rayhon Beruniyning shogirdi bo’lganligini e’tirof etadi,
lekin  yana  o’zidan  oldin  M.Nozim  aytganidek,  uning  taxminini  qo’llab-
quvvatlamaydi. Darvoqe, Sayyid Nafisiyning fikricha, M.Nozim nashr etgan matn
qo’pol xatolarga to’la. Bu bilan bahslasha olmaysiz, lekin Sayyid Nafisiy nashrida
ham ko’p xatolar borligini o’quvchilar e’tiborga olishlari kerak. Ushbu xatolarning
11 sabablari  quyida  muhokama  qilinadi.Sayyid  Nafisiyning  asari  1333/1954  yil
Shahrivar  oyida  Tehronda  200  risolada  nashr  etilgan.Kembrij  va  Oksford
qo’lyozmalari topilgan paytdan boshlab Gardiziy Zayn al-Axborning taqdiri qariyb
bir  asr  davomida  qayg’uli  bo’lib  qoldi:  bu  qimmatli  tarixiy  obidaning  butun
matnini nashrga tayyorlaydigan birorta ham tajribali eronlik sharqshunos yo’q edi.
Zayn  al-Axborni  o’rganganlarning  barchasi  o’z  ishlarini  asarning  faqat  alohida
bo’limlarini  nashr  etish  bilan  cheklaganlar.  Buning  sababi  butun  matnni  nashr
etishga harakat qiladigan har qanday odamni kutayotgan ortiqcha ish edi. 
V.V.  Bartoldning  Gardizi  bayon  qilish  uslubi  juda  sodda,  lekin  ko pgina  arxaikʻ
so z  va  shakllar  uni  o qishda  qiyinchilik  tug diradi,  degan  fikrga  qo shila	
ʻ ʻ ʻ ʻ
olmaymiz, ularni tushunish ulamolarning o zlari barcha so zlarni tushunmaganligi	
ʻ ʻ
va shuning uchun ham juda murakkablashadi. ularni butunlay tanib bo’lmaydigan
darajada  buzib  ko’rsatdi.  Unda  topilgan  bo’shliqlar  matnni  o’qish  va  tushunish
qiyinligini yanada oshirdi. O’quvchi buni yuqorida ijodi haqida so’z yuritilgan M.
Nozim  va  Sayyid  Nafisiylarning  so’zlaridan  qisman  anglab  yetgan.  Biroq,  bu
faktlar nafaqat matnni o’qishga salbiy ta’sir ko’rsatdi, balki uslubning soddaligiga
qaramay,  tarjimon  ishini  murakkablashtirmadi.  Masalan,  Minorskiyning  fikricha,
Gardizi bir oz rangga bo’yalgan fors tilini, uning fikricha, mahalliy an’anaga ko’ra,
faqat  Hudud  al-Alem  tili  bilan  solishtirish  mumkin,  ammo  qo’lyozmalardagi
bo’shliqlar va noaniq joylar uning ishini ancha  murakkablashtiradi . Biroq  Gardiziy
asarining  bizgacha  yetib  kelgan  matni  ma’lum  darajada  qayta  tiklangan  bo’lishi
mumkin  Gardizi  ijodining  alohida  bob  va  bo’limlarini  nashrga  tayyorlashda
ishlaganlarning  hech  biri  zamonaviy  matn  tanqidiga  jiddiy  tayanmaganligi  va
shuning  uchun  ularning  nashrlari  Gardiziy  ijodining  yaratilish  va  mavjud  bo’lish
tarixiga ta’sir ko’rsatmasligi ma’lum darajada hayratlanarli. matn tarixi bizga faqat
ba’zi  adabiy  asarlarni  to’liq  ochib  beradi.  1050-1052  yillarda  “Zayn  al-axbor”
yozilgan  kundan  boshlab  qariyb  yetti  asr  o’tdi.  1745-yilda  undan  ro’yxat  amalga
oshirilgunga  qadar,  hozirda  Kembrijda  saqlanayotgan  asar  matniga  yuz  bergan,
uslub  va  tilda,  hatto  mafkuraviy  mazmunda  ham  turli  o’zgarishlar  kirituvchi
voqealar ta’sir etmay qolmas edi. Muallif matni va mavjud ro’yxatlarni o’rganish
12 asarning  yozilish  tarixi  va  hayotini  o’rnatish  bilan  to’xtamaydi:  matndagi  barcha
o’zgarishlar  tushuntirilishi  kerak.  Yarim  asr  avval  mavjud  bo’lgan  amaliyotdan
farqli o’laroq, avvalo qadimiy qo’lyozmani bosma shaklda nashr etish, so’ngra uni
tadqiq qilish va o’rganish, bizning zamonamizda boshqa usulga amal qilish kerak:
birinchi  navbatda,  qo’lyozma  asar  har  tomonlama  o’rganilishi  kerak,  so’ngra
“Zayn al-axbor”ning nashr qilingan qismlarida yo’l qo’yilgan kamchiliklar ma’lum
qoidalarga lozim  darajada rioya qilinmaganligi  bilan bog’liq.Bu kitobda Gardiziy
asarining  faqat  beshinchi,  asosiy  qismining  rus  tiliga  tarjimasi,  fors  tilini  yaxshi
bilmaydigan  tarixchilar  uchun  o rta  asrlar  Markaziy  Osiyo,  xususan,ʻ
Movarounnahr  va  Xuroson  haqidagi  ma lumotlarni  kengaytirish  maqsadida  o rin	
ʼ ʻ
olgan.  Arab  hokimlari  hukmronligi  davrida  hozirgi  Afg onistonning  shimoliy	
ʻ
qismi asosiy Balx  shahri, shuningdek, Marv  viloyatini o z ichiga olgan. Zayn al-	
ʻ
axbor”  kompozitsiyasi  (“Yangiliklar  ziynati”)  Abu  Said  Abdalhayy  az-Zahhoq
Mahmud  Gardiziy  tomonidan  1050-1052  yillarda  Xurosonda  fors  tilida  yozilgan.
Bu  juda  katta  hajmli  qo lyozma  turli  mazmundagi  ko plab  boblarni  o z  ichiga	
ʻ ʻ ʻ
oladi,  jumladan,  Fors  shohlarining  islomgacha  bo lgan  tarixi,  Muhammad	
ʻ
alayhissalom va xalifalar tarixi 423/1032 yilgacha, Xurosonning arablar istilosidan
to  432  yilgacha  bo lgan  batafsil  tarixi.  /1041.  yunon  fani,  xronologiyasi  va  turli	
ʻ
xalqlarning  diniy  bayramlariga  oid  alohida  boblar;  turklar  (O rta  Osiyoda),	
ʻ
Hindiston  va  boshqalar  haqidagi  tarixiy-geografik  mazmundagi  boblar.  Gardiziy
o z asarini G aznaviylar Zayn al-Milla Abdarrashid b. Sulton Mahmud (440/1049 -	
ʻ ʻ
444/1053),  uning  nomi  Gardiziy  o’z  asarida  bir  necha  bor  tilga  olinib,  unga  duo
qo’shgan: ***” saltanatini uzaytirsin” Shunga asoslanib, yozilish vaqti. 1050-1052
yillarda  "Zayn  al-axbor"  ham  tashkil  etilgan.  (Abdarrashid  1053  yilda  Sulton
Mahmudning  g’ulomi  To’g’rul  qo’lidan  vafot  etgan.  G’azna  davlatida  u  57  kun
hukmronlik qilgan ammo Gardiziy hech qayerda na To’g’rul, na uning qo’zg’oloni
haqida  gapirmaydi  va  shuning  uchun  u  o’z  asarini  1053  yilgacha  yozgan  va  uni
Abdarrashid  taxtga  o’tirgan  yili  1049  yildan  oldin  boshlagan).  Gardizi  ham  o’z
asariga, aftidan, Sulton Abdarrashidning  lakabiga ko’ra -  "Zayn al-Milla"  nomini
bergan.
13 Gardizi Abu Rayxon Beruniyning (973-1048) zamondoshi bo’lgan shekilli, u bilan
muloqotda  bo’lgan,  chunki  u  o’zining  “Hindu  bayramlari  tavsifi”  bobidagi
inshosida  shunday  yozadi:  “Ushbu  kitobning  tuzuvchisi  Abu  Said  Abdalhay  az-
Zahhok Xoja Abu-l-Rayxon Muhammad. Ahmad al-Beruniy rahimahulloh, dedi...”
Gardiziy  “Zaynul-axbor”  da  Beruniy  kitoblaridan  foydalangan,  “Musulmon
bayramlari”  bobida  ularni  asosiy  manba  sifatida  qayd  etgan.  Gardiziy  shunday
yozadi:  “[Musulmon  bayramlari  haqida]  topganlarimni  asosan  Xoja  Abu  Rayhon
kitoblaridan  oldim”  Zayn  al-axbor”  ning  to’liq  matnini  nashr  etuvchi  Abdalhay
Xabibiy  bilvosita  Gardiziyning  tavallud  yilini  –  taxminan  400/1008-1009  yillarni
quyidagi  dalillar  asosida  belgilaydi.  Gardiziy  “Xuroson  amirlarining  xabarlari”
asarining  yettinchi  bobi  oxirida  Sulton  Mahmud  (998-1030)  ning  Hindiston,
Nimruz, Xorazm va Iroqqa qilgan yurishlariga guvoh bo’lganligini yozadi va agar
“Zayn”  al-Axbor”  muallifi  o’sha  paytda  20  yoshda  edi,  keyin  u  taxminan
400/1008-1009 yillarda tug’ilgan va o’z kitobini qirq yoshdan oshganida yozgan.
Zayn  al-axbor»da  10-asr  boshlaridagi  geografning  asari  keng  qo llaniladi.  Ibnʻ
Ruste (to liq ism-sharifi — Abu Ali Ahmad b. Umar b. Ruste Isfahoniy) “Al-alak	
ʻ
an-nafisa” (“Nafis javohirlar”) nomi bilan. Gardiziy Xuroson hukmdorlari haqidagi
bobga Abu-l-Husayn ibn. Ahmad as-Sellamiy (vafoti 300/912-913) “Tarih fi axbar
vulat  Xuroson”  (“Xuroson  hukmdorlari  tarixi”)  asaridan  foydalangan.  V.  V.
Bartold bu asarni  yuksak baholagan. Uning yozishicha,  “Egarlar” kitobi  Xuroson
va  Moverannahr  tarixiga  oid  eng  batafsil  ma’lumotlarga  ega  bo’lgan  mualliflar,
xususan  Gardiziy  va  Ibn  al-Asir  (XIII  asr)  uchun  asosiy  manba  bo’lib  xizmat
qilgani shubhasiz. “Zayn al-axbor” da taniqli olim, asli Balxlik Abu Zayd Ahmad
ibnning geografik tarkibidan ham foydalanilgan. Sahlo al-Balxiy (vaf. 934) «Suvar
al-akalim»  («Iqlim  xaritalari»)  nomi  bilan,  asosan,  muallif  tuzgan  geografik
xaritalarga  sharh  bo’lgan.  «Suvar  al-akalim»  308-309/920-921  yillar  atrofida
yozilgan. va boshqa  nomlar bilan ham tanilgan: “Ashkal al-bilad” (“Mamlakatlar
manzarasi”), “Takvim al-buldan” (“Shaharlarni ajratish”) kabi
1895  yilning  yozida  xorijda  xizmat  safari  chog’ida  o’rganib  chiqqan  Sharq
qo’lyozmalaridan  2  tasi  Abu  Said  Abdulxay  b.  G aznaviylar  sultoni  Abd  ar-	
ʻ
14 Rashidning  qisqa  hukmronligi  davrida  (1050-1053)  yozilgan  Zahhok  Gardiziy
“Xabar  bezaklari”  (3ayn  al-axbor).  Ushbu  asarning  yagona  ma’lum  qo’lyozmasi
Oksford  Bodleian  kutubxonasida  (Ouseley  240)  mavjud  va  Ete  3  katalogida
tasvirlangan,  u  erda  batafsil  tarkib  berilgan.  Ushbu  mundarijadan,  katalog
muallifining adolatli fikriga ko’ra, qo’lyozmaning ahamiyati haqida tasavvur hosil
qilish  mumkin  va  uni  keyingi  o’rganish  bizning  umidlarimizni  to’liq  oqladi.
Arablar  istilosining  boshlanishidan  Sulton  Maudud  taxtga  o tirishgacha  bo lganʻ ʻ
davrda  (1041)  musulmon  dunyosining  sharqiy  qismi  tarixi  uchun  Gardiziyning
asari eng muhim manbalardan biri bo lib, hozirgacha deyarli hech kimda mavjud	
ʻ
bo lmagan. foydalanilgan 4. Biz [24] qo’lyozmaning bu qismi haqida boshqa joyda	
ʻ
5,  undan  keng  ko’chirmalar  joylashtiriladigan  joyda  batafsil  to’xtalib  o’tishga
to’g’ri keladi; Bu yerda biz faqat turkiy xalqlar haqidagi bobga to’xtalamiz, unda
juda ko’p mutlaqo yangi geografik ma’lumotlar va turli qabilalarning kelib chiqishi
haqidagi  bir  qancha  qiziqarli  rivoyatlar  mavjud  bo’lib,  mashhur  tarjimon  Ibn
Mukaffning (VIII asr) noma’lum asari. 
Fors  shohlari  haqidagi  kitob (Siyar  al-muluk), hind ertaklari ("Kalila va Dimna")
va Arastuning ba’zi asarlari, "Yer olamining ahamiyatsizligi" (Tavaddu’ ad-dunya)
haqidagi ba’zi mutlaqo noma’lum asar va “Yangiliklar kitobi” (Kitob-i axbar) Ibn
Xordodbeh (IX asr). Ikkinchisiga ko’ra, bu yozuvchining yo’qolgan tarixiy asarini
tushunish  kerak,  uning  to’liq  nomi:  Forslar  va  ularning  koloniyalarining
nasabnomalari  to plami”  8  (Kitob  Jamharat  ansab  al-furs  va-n-navakil).  Ibn	
ʻ
Xordodbehning  de  Gu  tomonidan  nashr  etilgan  geografik  asarida  muallifimiz
ishora  qilgan  joy  yo’q.  Janob  Raverti  Ibn  Xordodbeh  asarining  ba’zi  forscha
qo’lyozmalariga ishora qiladi (uning tarixiy yoki geografik ekanligi noma’lum) va
undan,  darvoqe,  Barsxondan  biz  topgan  Tug’uzg’uz  9  mamlakatiga  boradigan
yo’lni  keltiradi.  faqat  Gardizi  shahrida.  Biz  hozirda  Ibn  Xordodbehning  bunday
asari  borligi  haqida  boshqa  ma’lumotlarga  duch  kelmadik.  Aksariyat  hollarda
Gardizi  tilga  olgan  shaharlarning  nomlarini  Tumanskiy  10  qo’lyozmasida  ham
uchratamiz;  lekin  faqat  Gardisi  biz  hech  bo’lmaganda  taxminan  shaharlarning
joylashishini  aniqlashimiz  mumkin  bo’lgan  marshrutlarni  beradi.  Gardiziy
15 tomonidan aytilgan turkiy qabilalar haqidagi xabar XII asrning noma’lum muallifi
tomonidan  “Solnomalar  kodeksi”  (“Mujmal  at-tavarix”)  da  qisman  takrorlangan.
Muhammad al-Avfiy 12 (XIII asr)ning “Latifalar va yorqin hikoyalar to’plami”da
Sharqiy  Yevropa  xalqlariga  kelsak,  Gardiziyning  asosiy  manbasi,  aftidan,  Ibn
Ruste  bo lgan,  ammo  u  hech  qayerga  murojaat  qilmaydi;  Ibn  Ruste  va  Gardiziyʻ
Ibn  Xordodbeh  asaridan  teng  foydalangan  bo’lishlari  mumkin,  ayniqsa  Gardiziy
keltirgan  ba’zi  ma’lumotlarni  arab  muallifidan  uchratmaymiz.Gardizi  uslubi  juda
sodda  va  bu  borada  hech  qanday  qiyinchilik  tug’dirmaydi;  asosiy  qiyinchiliklar
qo’lyozmada kech kelib chiqishiga qaramay saqlanib qolgan ko’p sonli arxaik so’z
va shakllardadir (bu zul-hijja 1196/1782 yil noyabrga tegishli); kotib ba’zi so’z va
shakllarni  tushunmagani  aniq,  tegishli  joylarda  matn  tanib  bo’lmas  darajada
buzilgan.  Matnni  yaratishda  men  Tumanskiy  qo lyozmasi  (T),  “Solnomalar	
ʻ
kodeksi” (M) qo lyozmasi, de Gue 13 (IR) nashridagi Ibn Ruste asari va Ravertiy	
ʻ
keltirgan  Ibn  Xordodbehdan  parchadan  foydalandim.  (R).  Tuzatishlar  va
taxminlarning  muhim  qismi  K.  G.  Zalemanga  tegishli  bo’lib,  u  hali  ham
qo’lyozmada bo’lganida men bilan butun matnni o’qishga rozi bo’ldi
16 II Bob Movarounnahr va Xurosondagi davlatlarni boshqargan
hukmdorlar Tohiriylar va Safforiylar davlati hukmdorlari
Asarning  ushbu  bobida  to’liqligicha  xurosonda  hokimlik  qilgan  arab
hukmdorlari,safforiylar  xonadoniga  tegishli  hukmdorlar,tohiriylar
sulolasi,somoniylar  va  g’aznaviylar  davlati  hukmdorlari  haqida  ma’lumot
beriladi.Ushbu  hududlarda  faoliyat  ko’rsatgan  har  bir  davlat  hukmdorlari  nomma
nom tartib bilan sanab o’tilgan.Ular davlatda yuritgan siyosati, harbiy yurishlari va
aka ukalar o’rtasidagi taxt talashuvlari masalalariga qisqacha to’xtalib o’tiladi.Me
esa  kurs  ishining  ushbu  qismida  aynan  tohiriylar  va  somoniylar  davlatidagi
hukmdorlarga  to’xtalib  o’tmoqchiman.IX-  XIII  asrlar  -  rivojlangan  o`rta  asrlar
bo`lib, o`zbek xalqi davlatchiligi tarixida turli sulolalarning boshqaruv usullari va
ma`muriy  tizimiga  xos  qonuniyatlar  hamda  xususiyatlar  rivoj  topgan.  Arab
xalifaligi  hududida  mahalliy  xalqning  hukmron  ma`murlar  zulmiga  qarshi
qo`zg’olonlari  avj  olgach,  xalifalik  o`zlariga  sodiq  mahalliy  zodagonlarni  tobe`
yerlarni  boshqarishga  jalb  qila  boshladilar.  Shu  munosabat  bilan  Xurosondagi
Tohiriylar  xonadoni  kuchayadi.  Sijiston  (Seiston)  hokimi  Abdumuhammad  Talxa
ibn  Abdulloh  qo`lida  Husayn  va  Tohir  degan  farzandlari  Hirot  viloyatidagi
Bushanj shahrini boshqarishgan. Ma`lumki, Xorun ar-Rashid (786-809) vafotidan
keyin  uning  o`rniga  katta  o`g’li  Amin  xalifa  bo`ldi.  Xuroson  noibi  bo`lib  turgan
uning  kichik  o`g’li  Abdulla  (keyin  Ma`mun  laqabini  olgan)  hokimiyat  uchun
kurashda  Tohir  yordamidan  foydalanadi.  So’ngra  Ma’mun  Xurosonni  ikki  yuz
beshinchi  yil  shavvol  oyida  Mus’ab  o’g’li  Husayn  o’g’li  Tohirga  berdi.  Tohir
qo`mondonligida qo`shinlar Amin lashkarini tor-mor keltiradi. 813 - yili Ma`mun
Bag’dodni  egallagach,  Tohirni  sipahsolor  etib  iayinlaydi.  821-  yilda  esa  Tohir
Xuroson  viloyatiga  noib  bo`ladi.  822  -  yili  Tohir  o`ldirilgach,  uning  o`g’li  Talxa
(822-828)  hokim  bo`ldi.  Tohir  vafot  etgach,  uning  o’g’li  Talha  Xurosonda
hukmronlik qilib o’tirdi. Talha bilan xorijiy Hamza o’rtasida ko’p urushlar bo’lgan
Undan keyin Tohirning ikkinchi o`g’li Abdulloh (824-844) taxtga o`tirdi. Ma munʼ
Talhaning  o limi  xabarini  eshitgach,  Xurosonni  Tohir  o g li  Abdullohga  berdi.	
ʻ ʻ ʻ
Tohir  o’g’li  Abdulloh  Alini  Xurosonga  noib  qilib  yubordi.  Abdulloh  Dinaverda
17 qolib, Bobek Xurramdin bilan urushga qo’shin yubordi va o’zi ham jangga borishi
kerak edi. Lekin bu paytda Xorijiylar Nishopur qishloqlaridan biriga hujum qilib,
ko’p  odamlarni  o’ldirishdi.  Bu  xabar  Ma munga  yetib,  Tohir  o’g’li  Abdullohgaʼ
Nishopurga borib, vaziyatni to g rilashni buyurdi va Abdulloh o’zining o rniga Ali	
ʻ ʻ ʻ
o g li  Hoshimni  Dinaverga  yubordi.  Ikki  yuz  beshinchi  yilning  rajab  oyida	
ʻ ʻ
Abdulloh  Nishopurga  yetib  keldi  va  Xurosonda  xorijiylar  tomonidanbo’lgan
tartibsizliklarni  bartaraf  etdi.  Abdulloh  Xurosonni  xorijiylardan  tozalash  uchun
Nuh o’g’li  Azizni  o’zining  avangard polki  bilan  o’n ming  kishi  bilan  jo’natdi  va
ularning ko’pini o’ldirdi.
Abdullohning Nishopurdagi hokimi Muhammadning o g li edi U Ko’p zo’ravonlik	
ʻ ʻ
qildi,  ko’chaning  bir  qismini  to’sib,  molxonasi  tagiga  olib  ketdi.  Abdulloh
Nishopurga kelganlarida, u (bu haqda) so’radi. Tasdiqlovchi guvoh bo’lgan Ahmad
hoji  shunday  javob  berdi:  u  ko’chaning  bir  qismini  shiypon  uchun  ajratib  oldi,
Tohir  o’g’li  Abdulloh  uni  [vazifasidan]  bo’shatib,  devorni  musulmonlar  yo’lidan
olib  tashlashni  buyurdi.  Ma’mun  833-yili  vafot  etdi  va  Mo’’tasim  xalifalikka
o’tirdi.  Mo’’tasim  Abdullohni  yomon  ko’rar  edi.  Sababi  Abdulloh  hojib  bo’lgan
bir paytda  Mo tasim  bir kuni olomon g ulomlari  bilan noto g ri vaqtda  Ma mun	
ʻʼ ʻ ʻ ʻ ʼ
huzuriga  keldi.  Abdulloh:  «Endi  sizlar  uchun  bunchalik  ko’p  g’ulomlar  bilan
salomlashish  vaqti  emas»,  dedi.  Mo’’tasim  unga  javob  berdi:  "To’rt  yuz  g’ulom
bilan  sayohat  qilishing  to’g’ridir,  lekin  menga  shuncha  odam  bilan  birga  borish
yaramaydimi?"  Abdulloh  e’tiroz  bildirdi:  "Agar  men  to’rt  ming  g’ulom  bilan
ketsam  ham,  men  bu  ishda  siz  to’rtta  g’ulom  bilan  bo’lganingizdek  behudalikni
ko’rsatmayman".  Mo’’tasim  ortiga  o’girilib,  o’zini  tutdi.  Bu  gapni  eshitgan
Ma mun  Abdullohni  umuman  qoralamadi  va  Mo tasim  Abdullohga  tahdid  qila	
ʼ ʻʼ
boshladi.  Ma mun  bundan  xabar  topgach,  ikkalasini  ham  huzuriga  chaqirib,	
ʼ
yarashtirib  qo’ygan.  214-yilda  Farg’onada  zilzila  bo’lib,  ko’plab  uylar  vayron
bo’lgan.  Nishopur  va  Xuroson  aholisi  doimo  Abdulloh  huzuriga  kelib,  kariza
haqida  tortishib  turardi.,  va  fiqh  kitoblarida  va  Rasululloh  sallallohu  alayhi  va
sallam  haqidagi  rivoyatlarda  kariz  va  retsept  ma’nosida  hech  narsa  topilmagan.
Shuning  uchun  Abdulloh  Xuroson  va  Eronning  ba’zi  faqihlarini  to’plab,  kariza
18 hukmlari  kitobini  tuzdi.  Bu  kitob"Suv  quvurlari  kitobi"  deb  nomlangan  shuning
uchun bu ma’noda qabul qilingan qarorlar unga muvofiq qabul qilinadi. Abdulloh
ham Vasik xalifaligi davrida vafot etadi. Undan so’ng taxtga o’gli Tohir II o’tiradi.
Keyin Vosik Abdullohning o’g’li Tohirga kunyani berdi .
 U Tohir Abu Tayyib edi.
Abu  Tayyib  bu  vaqtda  Tabaristonda  edi.  Nishopurga  qaytib,  Abdullohning  o’g’li
Mus’abni  hokim  qilib  qo’ydi.  Vosik  232-yilning  zulhijja  oyida  vafot  etdi.
Mutavakkil xalifalikka o’tirdi  va Tohirga Xuroson uchun maqtov maktubi yubordi.
Qisqa vaqtdan keyin Mutavakkil ham o’ldirildi: Muntasir xalifa bo’ldi 
va Tohirga
Xurosonga  maqtov  maktubi  yubordi.  Tohir  uncha  ko’p  vaqt  Xurosonni
boshqarmagan Muntasir vafot etganida,  Xuroson hududini Tohirga qoldirib ketadi.
Tohir ikki yuz qirq sakkizinchi yili [boshqa olamga ketish] amrini oldi. Tohiriylar
sulolasining  eng  oxirgi  vakili  Tohir  II  ning  o’g’li     Muhammad  bo’ldi.  U
kaltafahmligi va o’yin kulgi, sharobga berilib ketganligi uchun ham bu sulolaning
tugashiga sababchi bo’ldi. Tohir  vafot etgandan  so’ng xalifa Musta’in Xurosonni
Tahir  o’g’li  Muhammadga  berdi,  Muhammad  Tohir  o’g’li  esa  beparvo  bo’ldi.  U
boshi bilan sharob ichishga sho’ng’ib, o’yin-kulguga berilib ketdi, toki Tabariston
uning beparvoligi tufayli isyon ko’tarib, ikki yuz ellik birinchi yilda Zayd Alaviy
o’g’li  Hasan  oldinga  qadam  tashladi.  Tohir  o’g’li  Abdulloh  o’g’li  Sulaymon
Tabariston  amiri  edi.  Zayd  o’g’li  Hasan  u  bilan  jang  qildi,  Sulaymon  yengildi,
Hasan Tabaristonni egalladi.
Musta’in  taxtdan  ag’darildi;  undan  keyin  Muhtadiy  xalifalikka  o’tirdi  Xalifat  esa
o’n besh oyu o’n olti kun o’tgach, taxtdan ag’darildi. Keyin Mo’tamid xalifalikka
o’tirdi 
ikki yuz ellik oltinchi yilning rajab oyida. Xuroson Tohir o g li Muhammadʻ ʻ
qo lida  bo lib  turgan  paytda  Tabariston  va  Gurganj  isyon  ko targan.	
ʻ ʻ ʻ
Muhammadning  amakisining  o’g’illari  Tohir  o’g’li  Muhammadga  hasad  qila
boshlaydilar, Lays o’g’li Ya’qub bilan do’stlashib, uni Xurosonga hujum qilishga,
Muhammadni  egallab  olishga  va  o’zi  Xurosonda  o’tirishga  undaydilar.  Natijada
ikki  orada  jang  kelibchiqadi,  tabiiyki  bu  urushda  Tohir  o’g’li  Muhammad
yengiladi va endi xurosonda hukmronlik qilish boshqa sulola vakillari qo’liga o’tib
ketadi.
19 Safforiylar davlati hukmdorlari
Endi  esa  Xurosonda  hukmronlik  qilgan  keying  sulola  vakili  haqida  ma’lumot
bermoqchiman. Muaddal o’g’li Lays o’g’li Yoqub noma’lum odam edi. u Karnin
qishlog’idan  kelgan,  Shaharga  kelib,  misgarlik  hunarini  tanladi,  o qishga  kirishdiʻ
va  oyiga  o n  besh  dirhamga  yollanma  ishchi  bo lib  ishladi.  Uning  hayot  yo li	
ʻ ʻ ʻ
to g ri  edi,  chunki  u  nimaga  ega  bo lmasin,  u  har  doim  saxiy  bo’lib  qolgan.	
ʻ ʻ ʻ
odamlar  bilan  til  topishdi  va  bundan  tashqari,  ehtiyotkor  va  jasur  edi.  Barcha
qarindoshlari uni hurmat qilishardi, u qanday ish bilan shug’ullanmasin, o’rtoqlari
orasida yetakchi edi. Misgarlik hunaridan so’ng u sargardonlikka ketdi, keyin esa
yo’llarda  o’g’irlik  va  talonchilik  qilishni  boshladi.  Keyin  sarhang  bo’lib,  o’ziga
otryad  topib,  bora-bora  amirlik  darajasiga  yetdi.  Avval  Solihning  o’g’li  Nasrdan
oldi.  Basrada  sarhanglik  lavozimini  egallab,  Seyistonda  amirlikni  oldi.  Seyiston
o’ziniki  bo’lgach,  yana  joyida  tinchlanmadi:  “Tinchlansam,  qo’limni  bo’sh
qo’ymaydilar”  der  edi  u.  Basraga  borib,  Basrani  qo’lga  kiritdi.  U  yerdan  om
Panjvay va Teginobodga ketdi 
rootbil bilan jangda qatnashib, harbiy hiyla ishlatib,
rootbilni  o’ldirdi  va  Panjwai  Ruhadni  oldi.  U  yerdan  G’aznaga  yo’l  oldi,
Zobulistonni egalladi  va Shahristonni vayron qildi 
U Gardizga keldi, Gardiz amiri
bo lgan  Xoqon  o g li  Muhammadning  o g li  Abu  Mansur  Afloq  bilan  urushib,
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
ko p  qotilliklar  sodir  etgan,  toki  odamlar  aralashib  qolgan.  Abu  Mansur  garovga
ʻ
berib, Seyistonga har yili o’n ming dirham o’lpon jo’natishni o’z zimmasiga oldi.
U yerdan orqaga burilib, Balxga yo’l oldi. 256-yilda Bomiyonni egalladi  va Balx
Naushadni  vayron  qildi  Va  Abbos  o’g’li  Dovud,  Hoshim  o’g’li,  Baynjur  o’g’li
qurgan binolarni vayron qildi. U yerdan qaytib, Kobulga yo’l oldi, Piruzni mag’lub
etib  Kobulni  oldi. 2
 Basraga  borib,  Basra  aholisiga  soliq  slogan.Ammo  U  Basra
aholisidan  g’azablandi,  chunki  ular  u  ustidan  g’alaba  qozonishdi.  U  yerdan
2
 Piruz (Firuz), al-Husayn ibnning mijozi. Abdulloh al-Anbariy asli zodagon forslardan. U Hajjoj bilan jang qildi,
favqulodda jasorat ko‘rsatdi, bu kurash epizodlari “Ta’rih-i Siston”da (61-bet; 393, 58-band) berilgan
20 Seyistonga  qaytib  keldi.  257-yilda  Yoqub  Hirot  va  Karruhga  boradi  xorijiy
Abdarrahmonni  qamal  qildi.  Abdarrahmon  o’sha  qamalda  mag’lubiyatga
uchragach, Muhsin o’g’li Mahdiy, Navla o’g’li Muhammad, Mujib o’g’li Ahmad,
Mujib o’g’li Tohir kabi bir qancha boshliqlar bilan rahm so’rash uchun chiqdi. U
yerdan Pushengga borib, u yerda Husayn o’g’li Tohir o’g’li Tohirni tutib, yana u
yerdan Seyistonga qaytib keldi. Abdulloh, Solih Sag’zi o’g’li va uning ikki ukasi
Fazl  Laysning  o’g’li  Yoqub  bilan  janjal  bo’ldi.  Abdulloh  Yoqubni  qilich  bilan
urib,  yarador  qildi.  Shu  sababdan  uch  aka-uka  ham  Seyistonni  tark  etib,  Tohir
o’g’li Muhammaddan panoh so’rab Nishopurga kelishdi. Yoqub xat yozib, ularni
ekstraditsiya  qilishni  talab  qildi,  [lekin]  Tohirning  o’g’li  Muhammad  buni
bajarmadi. Yoqubning o’zi ular uchun Xurosonga kelib, Tohir o’g’li Muhammadga
elchi  yubordi.  Yoqubning  elchisi  paydo  bo’lib,  ekstraditsiya  qilishni  talab  qila
boshlaganida,  Muhammadning  hojisi:  “Qabul  yo’q,  chunki  amir  uxlab  yotibdi”,
dedi. Yoqub akalari bilan Gurganjga jo’nab Nishopur va Abdulloh Sakziyga hujum
qildi.  Yoqub  Nishopurdan  uch  yurish  yo’lida  Farhadonga  yetib  borgach,  Ahmad
o’g’li  Ibrohimdan  boshqa  hamma  sarxonlar  va  Muhammadning  jiyanlari  unga
ta’zim  qilishdi.  Yoqub  ular  bilan  Nishopurga  yetib  bordi  va  Tohir  o’g’li
Muhammad Yoqub huzuriga Solih Marveziy o’g’li Ibrohimni elchi qilib yuborib:
“Agar  mo’minlar  hukmdorining  buyrug’i  bilan  kelgan  bo’lsang,  nizomni  taqdim
et. xalifaning farmoni bo’ldiki, viloyatni senga o’tkazaman, bo’lmasa, ketgin”.
Yoqub  namozxon  gilam  ostidan  qilich  chiqarib,  dedi:  “Mana  mening  nizom  va
bayrog’im”.  Yoqub  Nishopurga  yetib  kelib,  Shodyaxgajoylashdi .
Muhammadni
ushladi,  oldiga  olib  keldi,  qattiq  tanbeh  berdi  va  barcha  xazinalarini  tortib  oldi.
Muhammadning qo’lga olinishi 259-yil shavvol oyining ikkinchi kuni sodir bo’ldi.
Tohiriylar  mulkini  olib,  Seyistonga  qaytib  keldi.  Tohirning  o g li  Muhammadʻ ʻ
yetmish  kishi  bilan  ushlandi.  Muhammad  xalifa  Muvaffaq  davrigacha  asirlikda
qoldi  Dayr  al-Aqulda  Yoqubni  yenga  olmadi  ikki  yuz  oltmish  uchinchi  yilning
rajab  oyida  Muhammad  ozodlikka  erishdi.  Keyin  Yoqub  Forsga  qarab  yo’l  oldi,
Fors  va  Ahvozni  egalladi 
va  Bag’dodga  yurish  qildi.  U  Bag’dodga  borib,
Mo’tamidni xalifalikdan chetlatib, Muvaffakni qamoqqa tashlamoqchi edi. Ammo
21 bu  haqda  Muvaffak  Ya’qub  Muvaffakga  yashirincha  xat  yozadi,  Muvaffak  esa
o’sha maktublarni Mo’tamidga topshirdi, to Ya’qub Bag’dod yaqinidagi Dayr ul-
Akulga,  Furot  daryosining  bir  kanaliga  yetib,  u  yerda  qo’shin  joylashtirdi.
Muvaffak  Dajla  suvini  uning  ustiga  ochishni  buyurdi  va  Ya’qub  lashkarining
ko’pchiligi halok bo’ldi. U muvaffaqiyatsizlikka uchradi va orqaga qaytdi. Uning
kasali uni sharmandalikdan asrab qoldi, Jundishopurga yetganda 
diareyadan vafot
etgan. U hech qachon dushmanlardan mag’lubiyatga uchramagan va unga nisbatan
hech  kimning  hiylasi  o’tmagan  edi.  Uning  vafoti  ikki  yuz  oltmish  beshinchi  yil
shavvol oyining o’n to’rtinchi kuni, shanba kuni sodir bo’ldi.
 Keyin  Mo’tamid  va  Muvaffaq  Xuroson,  Siston  va  Forsni  Lays  o’g’li  Amrga
berdilar, Jundishopurlik Amr Forsga va u yerdan Hirotga ketdilar. Lays o’g’li Amr,
eng  yaxshi  va  mukammal  tarzda  Xuroson  boshqaruvini  o’z  qo’liga  oldi  va  hech
kim  ilgari  bunday  yo’lni  o’z  zimmasiga  olmaganidek,  qoida  bo’yicha  saroy
qatag’onini  amalga  oshirdi.  Va  ular  aytadilarki,  Lays  o’g’li  Amrning  to’rtta
xazinasi  bor  edi:  bitta  qurol  xazinasi  va  uchta  pul  xazinasi  doimo  u  bilan  birga
bo’lgan. Bir
— diniy  sadaqa,  yillik  so’rov  va  shunga  o’xshashlardan  [yig’ilgan]  pul  xazinasi,
armiya  uchun  maosh  sifatida  sarflangan;  ikkinchisi,  g alla  ekinlari  va  yer-ʻ
mulklardan yig ilgan va [hovli], oshxona va shunga o xshash narsalarga sarflangan	
ʻ ʻ
o z pullari xazinasi; uchinchisi, tasodifan va dushmanlar tomoniga suyangan saroy	
ʻ
amaldorlarining  qimmatbaho  buyumlarini  tortib  olishdan  daromad  olganlar
xazinasi.  U  saroy  amaldorlari,  xabarchilar,  elchilar  va  shunga  o’xshashlarga
mukofot  sifatida  sarflangan.  Amr,  Laysning  o’g’li,  saroy  zodagonlari  va
qo’shinlari ishlarida juda tirishqoq edi va har uch oyda ularni mukofotlashga qaror
qildi.  U  nihoyatda  ehtiyotkor  edi  va  qimmatbaho  narsalarni  olib  qo’yganida,
birovning  mulkini  tortib  olgani  uchun  kechirim  so’radi.  Aytishlaricha,  bir  kuni
Amr  huzuriga  Basharning  o’g’li  Muhammad  keldi. 
Mukofotlar  xazinasida  pul
qolmadi, saroy zodagonlariga mukofot berish muddati yaqinlashib qoldi va Amrga
pul  kerak  edi.  Amr  Basharning  o’g’li  Muhammadga  yuzlanib,  uni  ta’na  qila
boshladi  va  dedi:  "Mening  o’rnimda  nima  qilishingni  bilasanmi?  Sen  falon
22 qilarding”,  deb  har  xil  gaplarni  gapirardi.  Muhammad  Amrning  maqsadini
tushundi va dedi:
“Olloh  amirga  yordam  bersin!  Mening  barcha  boyligim,  xoh  u  yaxshi  otlar,  xoh
qullar, xoh u soqov mollar bo’lsin, – mening ellikdan ortiq badra direm bor – bu
boylikni vositachisiz mendan olib, meni bu jazo va tahdidlardan xalos qilgin. Amr:
«Men  bundan  aqlli  odamni  ko’rmaganman»,  dedi  va  Muhammadga:  «Bor,  bu
mulkni  xazinaga  topshir,  senga  hech  qanday  taqiq  yo’q»,  dedi.  Bashar  o’g’li
Muhammad esa bu mulkni xazinaga topshirdi, o’zini ko’p balolardan omonat qildi
va  do’stlarining  minnatdorchiligini  ta’minladi.  Yil  oxiri  kelganda  Amr  bu  odatga
amal qildi: ikkita nog’ora bor edi, biri “muborak”, ikkinchisi esa “muborak” edi.
— "maymun".  Mukofot  kuni  kelganini  butun  qo’shin  bilishi  uchun  ikkala
nog’orani  ham  urishni  buyurdi.  Keyin  Ariz  o’tirdiHamdon  o’g’li  Sahl  va  uning
oldiga  bir  dasta  diram  to’kdi,  yordamchisi  oldiga  daftar  tutdi.  Birinchi  ism
Laysning o’g’li Amr edi. Lays o’g’li Amr oldinga chiqdi, ariz unga qaradi, hamma
narsani:  kiyimini, otini  va qurolini tekshirib ko’rdi, narsalarini  yaxshilab ko’zdan
kechirdi, maqtab, ma’qulladi. Keyin u uch yuz direm tortdi, mushukchaga quydi 
va
unga berdi. Amr uni olib, etigining tepasiga qo’ydi va: "Allohga hamdlar bo’lsinki,
Alloh  taolo  meni  mo’minlar  hukmdoriga  itoat  qilish  bilan  ajralib  turdi  va  uni
yordam  bilan  ulug’ladi",  dedi  va  orqaga  qaytdi.  Keyin  u  baland  joyga  ko’tarilib,
o’tirdi va arizga qaradi, xuddi shu tarzda butun qo’shinni, har birini yakka tartibda
surishtirdi,  hamma  narsani  sinchkovlik  bilan  ko’zdan  kechirdi:  ot,  egar,
chavandozning jabduqlari va jihozlari. piyoda askar va har bir ish haqini odamga
mutanosib  ravishda  berdi.  Amr  har  doim  har  bir  maosh,  sarhang  va  mikhtorda
xabarchilarga  ega  bo’lib,  ularning  hayot  sharoitlaridan  xabardor  bo’lib  turardi.  U
juda  aqlli,  mohir,  yorug’  aql  egasi  edi.  Uning  qudratini  yo’qotishining  sababi
quyidagicha.  U  yuborganida  Rafining  boshi 
Mu’tazidga  ikki  yuz  sakson  ikkinchi
yili /118-yilda u xalifaga Moverannahr uchun nizom yuborishni so’radi, bu odatga
ko’ra,  Abdullohning  o’g’li  Tohir  uchun  mo’ljallangan  edi.  So’ng  Mo’’tazid
Mug’alafirning  o’g’li  Amr  Ja’farga  hojib  yubordi.  Ja’farning  hadyalar  ro’yxatini
Amr yetkazdi. Lays o’g’li Amr o’sha ro’yxatni o’qiganida, barcha sovg’alar ichida
23 unga  eng  ko’p  Moverannahr  mukofoti  yoqdi.  Ja’far  Muktafi  Ali  huzurlariga
borgach 
xalifa  Mo’’tazidning  o’g’li,  Sulaymon  o’g’li  Ubaydallohga,  va  Badr  al-
Kabiru 
va  o tirdi.  Va  ular  Reyda  edilar.  Ular  darrov  Moverannahrga  maqtovʻ
yorlig’i  yozib,  Abu  Sajning  g’ulomi  bo’lgan  Nasr  Muxtariy  hamrohligida  unga
jo’natdilar. Ja’far esa maqtov yorlig’i va bayrog’i bilan Amrning huzuriga bordilar.
Sovg’alar  orasida  ettita  libos  va  bitta  kesilgan  bizna  bor  edi.  marvaridlar  bilan
tikilgan  va  qimmatbaho  toshlar  bilan  qadalgan  mato,  yahontlar  va  qimmatbaho
toshlar bilan bezatilgan toj; o’n bitta ot, ulardan o’ntasi zarhal egar va ot kiyimli,
biri oltin egar, jilovli va yakhontlar va ot liboslari bilan marvaridlar. Egar va egar
kishanining hammasi ham marvaridlar bilan bezatilgan, otning to rt oyog iga oltin	
ʻ ʻ
taqa  kiygan;  va  ko’proq  ko’p  sandiqlar.  Keyin  bu  sovg’alarning  hammasi  Ja’far
Amrga hadya qilindi va sandiqlar Amrning saroyiga yig’ilib qo’yildi. Ja’far o’sha
choponlarni  birin-ketin  Amrga  kiydi.  Birini  kiyib,  Amr  ikki  rakat  namoz  o’qib,
shukr  qildilar.  Keyin  Ja’far  unga  Moverannahrning  nizomini  qo’ydi.  Amr:  «Bu
haqda  nima  qilaman?  Axir,  bu  egalikdan  tortib  bo’lmaydi.  Ahmad  o’g’li
Ismoilning qo’llarif aqat mingta silagan qilich yordamida».
“Sen  shuni  xohlading,  –  javob  qildi  Ja’far,  –  endi  o’zing  yaxshi  bilasan.  Amr
maqtov  maktubini  olib,  o’pib,  peshonasiga  qo’yib,  oldiga  qo’ydi.  Ja’far  ketdi.
Keyin Lays o’g’li Amr ilg’or polkga Bashar o’g’li Muhammad, Sharvin o’g’li Ali
va Uzun Ahmadni yubordi.  Ahmad o’g’li Ismoilga. Ahmad o’g’li Ismoil Zemmga
ketayotganda daryodan o’tib, ularning oldiga borib, jangga qo’shildi. Lenki Ahmad
Ahmadning  o’g’li  Ismoil  shafqatiga  taslim  bo’ldi,  Bashar  o’g’li  Muhammad
qochib ketdi, qo’shin uni izlashga ketdi va bu mag’lubiyatda yetti ming kishi bilan
halok  bo’ldi,  Ali  Sharvinning  o’g’li  qo’lga  olindi.  Ikki  yuz  sakson  oltinchi  yil
shavvol oyining o’n sakkizinchi kuni dushanba edi.
 Sharvin  o g li  Ali  asirga  olinganda,  Ahmad  cho qqi  uni  o ldirmaslikni  so rab,	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
o limgacha Buxoro zindonida saqlaydi. Ahmad o’g’li Ismoil Buxoroga jo’nadi va	
ʻ
Siston qo’shini mag’lub bo’lib, Amrga qaytib, Nishopurga keldi. Uni ko’rgan Amr
vahimaga  tushdi  va  juda  xafa  bo’ldi.  Ular:  “Ey  amir,  bundan  ham  zo’r  taom
tayyorlandi. biz hozirgacha faqat bitta piyola yedik, shuning uchun siz aytasiz: kim
24 jangchi  bo’lsa,  qolganini  borib  ye!  Amr  oyat.  So’ngra  Lays  o’g’li  Amr  qo’shin
tuzib,  qurol-yarog’  tarqatib,  ko’plab  texnika  bilan  Nishopurdan  Moverannahrga
yo’l  oldi.  Balxga  yetib  kelib,  Ahmad  o’g’li  Ismoil  bilan  uchrashdi.  Ular  jang
qildilar  va  ko’p  vaqt  o’tmay,  Lays  o’g’li  Amr  mag’lub  bo’ldi  va  Amr  qo’shini
qochib  ketdi.  Lays  o g li  Amrning  parvozi  chog ida,  asirga  olinib,  Ahmad  o’g’liʻ ʻ ʻ
Ismoilning  huzuriga  olib  kelindi.  Amrning  bu  mag’lubiyati  287-yilning  rabiul-
avval  oyining  seshanba  kuni  sodir  bo’ldi.  Ismoil  uni  darrov  Samarqandga
jo’natadi.  [Bu  haqda]  xabar  Mo’’tazidga  yetib  borgach,  u  juda  xursand  bo’lib,
Fatoh  o’g’li  Abdullohni  Xurosonga  jo’natdi.  288-yilda  Samarqanddagi  Ismoilaga
Xuroson  uchun  maqtov  yorlig’i,  bayroq,  toj  va  ko’plab  liboslar  yuboradi.  U
Ashnasni  ham  yubordi  288-yilda  Samarqandga  Ismoilaga  bayroq,  toj  va  ko’p
chopon  yuboradi.  U  Ashnasni  ham  yubordi  288-yilda  Samarqandga  Ismoilaga
bayroq, toj va ko’p chopon yuboradi. U Ashnasni ham yubordi 
Toki Ismoil Amrni
u bilan birga yuborsin. Amrni Bag’dodga kuzatib qo’yib, Mo’’tazodning huzurida
turganlarida,  Mo’tazod:  “Allohga  hamdlar  bo’lsinki,  sizlar  yomonlik  jazosini
oldilar  va  qalblar  amallar  bilan  tinchlandi.  sizniki.  Va  uni  o’limgacha  qamoqda
saqlashni buyurdi. Amr ikki yuz sakson to’qqizinchi yili vafot etdi.
2.2. Somoniylar
Somoniylar  xonadoni  hokimiyatining  boshlanishi  Xamitanning  o’g’li  Saman-
Xudat  deb  atalgan  edi.  U  ruhoniy  bo lib,  zardushtiylik  e tiqodiga  e tiqod  qilgan.	
ʻ ʼ ʼ
Nasabnomasi:  Saman-Xudat,  Xamitan  o g li,  Nush  o g li,  Tamgasp  o g li,  Shoul	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
o g li, Bahrom Chubin o g li, Bahrom o g li, Kuzek o g li, Anfian o g li, Kardor	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
o g li, Dirkar o’g’li, Jom o’g’li, Chor o’g’li, Bestor o’g’li, Hadad o’g’li, Renjaxon
ʻ ʻ
o’g’li,  Fir  o’g’li,  Feraul  o’g’li,  Som  o’g’li,  Baxrom  o’g’li,  Shasp  o’g’li,  Kuzek
o’g’li  Jerdod,  Sefrasp  o’g’li,  Kergin  o’g’li,  Milad  o’g’li,  Milad  o’g’li   Meres,
Merzvan  o’g’li,  Mihran  o’g’li,  Fadan  o’g’li,  Keshrad  o’g’li,  Sadsad  o’g’li,
Beshdod  o’g’li,  Ixshin  o’g’li,  Fervin  o’g’li,  Vemam  o’g’li,  Arsatin  o’g’li,  Doser
Manuchihr o’g’li, Kuzek o’g’li , Irej o’g’li, Afridun o’g’li; Asqad o’g’li, Xushenga
o’g’li,  Fervak  o’g’li,  Menishi  o’g’li,  er  yuzidagi  birinchi  shoh  Gayumars  o’g’li.
Muhammad al-Amin Bag’dodda xalifa, Ma’mun Marvda bo’lgan davrda Xuroson
25 unga  berilgan  edi.  Bu  somon-xudot  Ma mun  huzuriga  kelib,  uning  qo li  bilanʼ ʻ
musulmon  bo ldi.  Uning  Asad  ismli  o’g’li  bor  edi,  Ma’mun  Asadni  juda  yaxshi	
ʻ
ko’rardi. Uning to’rt o’g’li bor edi: Nuh, Ahmad, Yahyo va Ilyos. Ma’mun [ham]
ularni  yaxshi  ko’rardi  va  u  zotga  yaqin  edilar,  chunki  ular  asl  zotlardan  edilar.
Ma mun Bag dodga borib, xalifa bo lib o tirgach, Xurosonni Ibod o g li Gassonga	
ʼ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
berib,  o z  qaramog iga  topshirdi.	
ʻ ʻ  Ustrushon  Asad  o’g’li  Yahyoga,  Hirot  Asad
o’g’li Ilyosga.
Tohir Xurosonda Hasan o’rniga kelganida, ularni o’sha hokimliklarda saqlab qoldi.
Barcha o’g’illardan Ahmad eng qobiliyatlisi edi. U vafot etgach, ikki o’g’il qoldi:
Nasr  va  Ismoil.  Tohiriylar  davrida  ular  Samarqand  va  Buxoroni,  Nasr
Samarqandni,  Ismoil  esa  Buxoroni  egallab  turganlar.  Tuhmatchilar  ularni  bir-
birlariga  qarama-qarshi  qo’yib,  begonalashtirmaguncha,  ular  bir-birlari  bilan
yaxshi  edilar.  Ular  begonalashuvning  kuchayib,  moddiy  shaklga  ega  bo’lishiga
hissa  qo’shdilar,  shuning  uchun  ularning  ishlari  urushga  olib  keldi.  Ular
qo’shinlarga boshchilik qilib, 275-yilda bir-birlari bilan jang qilishdi. Ismoil Nasr
ustidan  g’alaba  qozondi.  Nasrni  qo’lga  olib,  Ismoilning  huzuriga  olib  kelishdi.
Ismoil alayhissalomning nigohi unga tushgach, otdan tushib, yoniga borib, qo’lini
o’pib,  kechirim  so’radi.  Chiroyli  tarzda,  mulozimlari  va  xizmatkorlari  bilan  uni
Samarqandga qaytarib yubordi. Shunda Ismoil Nasrni butun Movaronaxrga hokim
qilib  qo’ydi  va  ishlar  yaxshi  bo’ldi.  Lays  o’g’li  Amr  Mo’’tazid  Moverannahrdan
so’rab  roziligini  olgach,  Ismoilning  huzuriga  boradi.  Ismoil  lashkarga  boshchilik
qilib,  Amrning  huzurlariga  kelib,  uning  haqini  qaytardi  va  Amrni  Bag’dodga
jo’natdi. 3
Ismoil somoniy
Xuroson hukmdori hokimiyati Ismoilga o’tib, Mo’’taziddan nizom va bayroq yetib
kelgach, Ahmad o’g’li Ismoil Horun o’g’li Muhammadni yubordi. shunday qilib, u
Gurganj  va  Tabaristonni  egallaydi.  Zayd  o’g’li  Muhammadni  tutdi,  va  Ismoilga
yubordilar.  Ismoil  Gurgon  va  Tabaristonni  Horun  o’g’li  Muhammadga  berdi.
3
 Nasr b. Solih - boshqa manbalarda: Solih b. Nasr. Solih b. Nasr va uning Ya'qub b. Laysom qarang: Ta'rih-i Siston.
S. 39 va boshqalar; Bartold. Safforiylar tarixi haqida. S. 342 va boshqalar
26 Oradan qisqa vaqt o’tgach, Horunning o’g’li Muhammad isyon ko’tardi va Ismoil
u bilan muomala qilishga qaror qildi va Rayga ko’chib o’tdi.
 Horun  o’g’li  Muhammad  ikki  o’g’li  bilan  asirga  olingan.  Bu  g’alaba  ikki  yuz
sakson  to’qqizinchi  yili  rajab  oyining  o’n  yettinchi  kuni  bo’ldi.  Ismoil  ortiga
qaytib, Nishopurga keldi va Sahl o’g’li Ahmadni o’sh hududda qoldirdi. Bu vaqtda
Mo’’tazid  vafot  etdi  va  Muktafiy  xalifa  bo’lib  o’tirdi.  Xuroson  Ismoilga,  undan
keyin o’g’li  Ahmadga  maqtov maktubi  yo’lladi  U Xurosonga  maqtov  yorlig’i  va
bayroqni  Abdassamad  o’g’li  Muhammad  hamrohligida  Qazvinning  Ray  shahriga
maqtov  yorlig’i  yubordi.  Zengan  uni  Xuroson  mulkiga  qo’shib  qo’ydi.
Abdassamadning  o’g’li  Muhammad  Nishopurga  yetib  kelganida,  Ismoil  uni
hurmat  qilib,  uch  yuz  ming  direm  bilan  mukofotlab,  ko’plab  sovg’alar  bilan
qaytarib yubordi. Keyin Ismoil Ray ustidan hukmron hokimiyatni Ishoq o’g’li Abu
Solih Mansurga topshirdi., Mansur esa Sahl o g li Ahmadga sarhanglik lavoziminiʻ ʻ
berib,  uni  qo riqchi  boshlig i  etib  tayinladi  va  Mansurning  boshi  og rimasligi	
ʻ ʻ ʻ
uchun  butun  qo shinni  o z  zimmasiga  olishni  buyurdi.  Ismoil  Gurganni  o g li	
ʻ ʻ ʻ ʻ
Ahmadga, Tabaristonni Muhammadning o g li Abu-l-Abbos Abdullohga berdi.	
ʻ ʻ  va
o’g’liga hamma ishda Abdulloh bilan yarashishni va hech narsada unga qarshilik
qilmaslikni  buyurdi.  Keyin  Ibn  Jaston  bilan  urushmagani  uchun  o’g’lini
Gurgandan  chetga  qo’ydi.  Ibn  Jaston  Nuh  o’g’lidan  mag’lub  bo’ldi .
 Katta  Pars
o’g’li  Ahmadga  berdi.  Ahmad  o’g’li  Ismoil  ikki  yuz  to’qson  beshinchi  yil  safar
oyining o’n to’rtinchi kuni chorshanbaga o’tar kechasi vafot etdi. Unga "Marhum"
faxriy unvoni berildi. 4
Ismoil  vafot  etgach,  uning  o’g’li  Ahmad  otasining  tayinlashi  bilan  Xuroson
taxtining vorisi bo’lib qoldi. Tohir Buxoroga kelgach, Ismoilning o’g’li Ahmad uni
yaxshi  joylashtirdi,  yaxshilik  qildi,  Shuningdek,  u  Xurosondagi  hukmron
hokimiyatni  Ismoilning  o’g’li  Ahmad  uchun  saqlab  qoldi.  Ahmad  Buxorodagi
ishni tugatib, Rayga borib, o’sha mulkni o’z qo’liga olib, u yerda ishlarni tartibga
solmoqchi bo’ldi. 
Aytishlaricha,  Ismoilning  o’g’li  Ahmad  ovni  ishtiyoq  bilan  yaxshi  ko’rardi.  Bir
4
 Abu-l-Abbos  Ahmad  b.  Hamaviya  -  335/946  yilda  vazir  Nuh  Abu-l-Fazl  Muhammad  qurboni  bo'lgan  harbiy
partiya rahbari (Bartold. Turkiston. B. 307)
27 kuni  u  Karorga  bordi  ovlamoq.  Buxoro  bilan  gaplashib,  harbiy  qarorgohni  yoqib
yuborishni  buyurdi.  Yo’lda  Tabariston  hukmdori  Abu-l-Abbos  Suluqdan  maktub
keldiki,  Husayn,  Ali  o’g’li,  Amr  o’g’li,  Husayn  o’g’li,  Ali  o’g’li,  Abu  Tolib
o’g’li.  ,  Husayn  Utrush  deb  atalgan  barchalaridan  Alloh  rozi  bo lsin,  isyonʻ
ko tardi.  Ismoil  o’g’li  Ahmad  maktubni  o’qib,  sarosimaga  tushib,  juda  g’amgin	
ʻ
bo’ldi.  So’ng  boshini  osmonga  ko’tarib:  “Ey  Rabbim,  agar  sening  hukming  va
samoviy inoyating shunday bo’lsaki, bu saltanat meni tark etsa, jonimni ol”, dedi
va  u  yerdan  harbiy  lagerga  keldi.  ,  qaysi  yondirilgan.  Bu  yomon  belgi  edi.  Har
kecha  Ismoil  o’g’li  Ahmadning  eshigi  oldida  bir  sher  bor  edi,  hech  kim  o’tishga
jur’at  etmasin.  O’sha  kechada  sher  keltirilmadi,  Ahmadning  hamrohlarining
odamlari  ham  eshik  yonida  uxlamadilar.  Uning  bir  qancha  g’ulomlari  kirib,
tomog’ini kesdilar. Bu voqea uch yuz birinchi yil Jumada-l-axira oyining yigirma
birinchi  kuni  payshanba  kuni  sodir  bo’ldi.  Uning  jasadi  u  yerdan  Buxoroga  olib
ketilgan va dafn etilgan. Ular odamlarni o’sha arvohlarning orqasidan yuborishdi.
Ulardan ba’zilari qo’lga olinib o’ldirilgan. 5
NASR, AHMADNING O’G’LI
So’ngra  Ahmad  o’g’li  Nasr  muborak  uch  yuz  birinchi  yil  Jumada  Ahira  oyining
yigirma birinchi kunida Xuroson viloyati ustidan hukmronlik qilib o’tirdi. U sakkiz
yoshda edi O’ttiz yilu uch oy Xuroson amiri bo’ldi. Amir Ahmad jonidan mahrum
bo’lgach,  shayxlar  va  qo’shin  Buxoroda  to’planib,  uning  o’g’li  Ahmad  o’g’li
Nasrni  saylashga  bir  ovozdan  kelishib  oldilar.  U  vafot  etgach,  uning  qoshida
ishlarni  tuzatuvchi  maslahatchi  va  dabirlardan  hech  kim  qolmadi  va  qo’shini
parchalanib ketdi
NASR O’G’LI MUHAMMAD
Ulug’vor  amir  uch  yuz  o’ttiz  birinchi  yilning  sha’bon  oyida  Xuroson  viloyatiga
hokimlik  qilib  o’tirdi.  U  o’n  ikki  yilu  uch  oy  podshohlik  qildi  va  uch  yuz  qirq
uchinchi yilning rabiul-axir oyida vafot etdi. U hokimlikka o tirgach, boshqaruvchi	
ʻ
lavozimini  Ahmad  al-Hakimning  o g li  Abu-l-Fazl  Muhammadga  topshirdi.,  u	
ʻ ʻ
5
 Abu-l-Abbos al-Ma'mun - 399/1009 - 407 - 403/1017 yillarda Xorazm hukmdori (Bosvort. Muslim Dynasties. B.
152)
28 Buyuk  Hakim  deb  atalardi.  Saroy  a’zolariga  (Abu  Muhammad  Nuh)  maoshni
qo’lda  taqsimladilar.  Abu-l-Fazl  (Muhammad)  yaxshi  qoidalar  va  odatlarni
o’rnatgan.  Abu-l-Abbos  Ahmad  Hamaviya  o’g’li 
u  shonli  amirdan  qo’rqardi,
chunki  baxtiyor  amir  hayot  chog’ida  Nasrning  o’g’li  Ismoilni  taxtga  vorisi  qilib
qo’ydi,  Hamaviyya  o’g’li  Ahmad  esa  uning  yonida  vaqtinchalik  hukmdor  edi. 6
 .
Dushmanlar Nasr o’g’illari Ismoil bilan Nuh o’rtalariga nifoq soldilar. Ismoil Nuh
alayhissalomdan  oldin  vafot  etdi  va  bu  g’azab  Ulug’  zotning  qalbida  qoldi.
Hamoviya  o’g’li  Ahmad  qo’rqib  ketdi  va  Baxtli  amir  unga:  “Agar  menga  biror
narsa  bo’lsa,  Nuh  sen  bilan  til  topishmaydi”,  dedi.  Shonli  amir  hukmronlikka
o’tirgach,  Hamaviya  o’g’li  Ahmad  Jayhunni  kechib,  Amuiyga  kelib  yashirinibdi.
Bir yildan so’ng hisob-kitob qilishdi – Hakim saroy a’yonlariga oltmish toq marta
ming ming diram  berdi, lekin hech kim qanoat qilmadi va xazinalar  bo’sh bo’lib
chiqdi; arboblar shikoyat qildilar.
Hakimning ojizligi, zaif tushunchasi oshkor bo’ldi. Uch yuz o’ttiz birinchi yilning
Zulhijja  oyida  Nasa  tumanida  zilzila  bo’lib,  ko’plab  qishloqlar  vayron  bo’ldi.
Vayronalar ostida besh mingdan ortiq odam halok bo’ldi. Shonli Amirga  Tagi al-
Madjetning o’g’li Muhammadning taqiqlangan nutqlari haqida gapirib berdi. Amir
uni va o’g’lini o’ldirishni buyurdi. Amir Nuh uch yuz o’ttiz uchinchi yili Marvga
kelganida,  Hamaviyya  o’g’li  Ahmadga  [bu  haqda]  xabar  berilmadi.  U  bexosdan
uydan  chiqib  ketdi,  uni  ushlab,  Nuhning  yuziga  olib  kelishdi.  Nuh  uni  ko’rib,
undan voz kechmadi, faqat yaxshi so’zlarni aytdi, yaxshi umidlar qildi, sog’lig’ini
so’radi va unga oylik nafaqa tayinlashni buyurdi, chunki u amaliy odam edi. Keyin
marvlik amir Ahmad 333-yilning rajab oyida Nishopurga borib, ellik kun yashadi.
U zotning huzuriga bir olomon raiyat  kelib, Abu Ali (Ahmad)ning yomonligidan
va hokimlarining zulmidan shikoyat qildilar. Shuning uchun ulug’vor amir uni o’z
lavozimidan  ozod  qildi.  Bir  necha  yildan  so’ng  amir  kasalikka  chalinadi  va  uch
yuz qirq uchinchi yilning rabiul-axir oyida o’sha kasallikdan vafot etdi.
Nasr o’g’li Nuhning to’rt o’g’li bor edi: Abdulmalik, Ahmad, Nasr va Abdulaziz. 83
.
Ularga birin-ketin bay’at qilishlarini buyurdi. Eng kattasi Abdulmalik bo’lib, uch
6
 Abu  Muhammad  Nuh  b. Nasr  -  Somoniylar,  331/943  yilda  taxtga  o'tirgan,  343/954  yilgacha  hukmronlik qilgan
(Bosvort. Muslim Dynasties, 145-bet
29 yuz qirq uchinchi yilning rabi’ul-axira oyida hukmronlikka o’tirdi va Uzayr o’g’li
Abu  Mansur  Muhammadni  vazir  qilib  tayinladi.  Bu  to’rt  aka  uka  sulola
boshqaruvidagi so’nggi hukmdorlar hisoblanishadi.
G’aznaviylar sulolasi
Bu  davlatning  qamal  toshini  Alptakin  qo’ydi.  Sabuqtakin  davrida  g’aznalilar
quyoshi  chiqqan  bo`lsa,  Mahmud  G’aznaviy  podsholigi  yillarida  eng  porloq  va
qudratli kunlarni o’z boshidan kechidi.X asrga kelib G’azna shaxrining mavq е i har
tomonlama ortdi va turkiy sarkardalarning diqqatini o`ziga torta boshladi. G’azna
mamuriy-siyosiy  jihatdan  somoniylarga  qaram  edi.  Biroq  G’azna  hukmdorlari
aloxida mustaqil davlat bo`lib ajralib chiqish ishtiyoqi bilan yashaganlar. Bu ishga
birinchi  marta  astoydil  kirishgan  shaxs  somoniylar  lashkarboshisi  turk
g’ulomlaridan bo`lgan Alptakindir. U 962 yilda mahalliy hokimni ag’darib tashlab
G’az-nada o`z hukmronligini o’rnatdi. G’aznada, hokimiyatni qo’lga olib mustaqil
davlat barpo etishga ikkinchi marta urinish 977 yilda g`oyatda qobiliyatli va idrokli
xukmdor  Sabuqtakin  tomonidan  amalga  oshirildi.  Sabuqtakin  Alptakinning
g’ulomi  bo’lib,  uni  Alptakin  Nishopur  shaxrida  qul  bozoridan  sotib  olganligi
ta’kidlanadi.
Mahmud G’aznaviy va uning o’g’li Masud  d е vonxonasida xizmat  qilgan tarixchi
olim  Abul  Fazl  Bayhaqiy  «Masud  tarixi»  kitobida  qiziq  bir  voq е ani  k е ltiradi.
Uning yozishicha, bu xikoyani hijriy 450 (milodiy 1057) yilning yoz faslida unga
alloma Abul Muzaffar Alani aytib bergan. Bu hikoyatga ko`ra, amir Voziy uning
bobosiga xiroj solig’ini kamaytirib, imtiyoz bergan ekan. Bobosi amir Sabuqtakin
boshchiligidagi  ko’shinda  xizmat  qilar  ekan.  Bobosi  amir  Sabuqtakinni  ist е ’dodli
sarkarda, somoniylarga Hindistonni zabt etib bergan fotih, oqko’ngil va odil inson
d е b  ta’riflaydi.  Abul  Muzaffar  bobosinyng  bunday  hikoyasini  k е ltiradi:  «Hirotda
janglarni  tugallab,  Nishopurga  yo`l  olganimizda  oda’tga  ko`ra  har  kuni
somoniylarning  va  xurosonliklarning  amirlari  namozdan  so`ng  adolatli
(amirsipohsolor) Sabuqtakin saropardasi (chodiri) yaqiniga k е lib, uning tashqariga
chiqishini  otda  utirgancha  kutib  turishardi.  Amir  Sabuq takin  chodiridan  chiqishi
bilan  (uning  hurmatiga)  barchamiz  otdan  tushardik  va  u  o`z  otiga  minganidan
30 so`nggina  biz  ham  yana  otlanar  edik.  So`ng  yana  yo`limizda  davom  etar  edik
Xokistar  d е gan  joyga  е tganimizda  amir  Sa buqtakin  to’xtam  qilib,  arzgo’ylarni
qabul  qildi  va  kambagallarga  sovg’alar  ulashdi.  Shom  nomozidan  so`ng  amir  va
hamroxlari  yana  yo`lga  otlandik.  Qirli,  adirli  bir  joyga  е tganimizda  amir
Sabuqtakip ot choptirib, aylanib, nimanidir qidira boshladi, bir payt Topdim! d е b
hayqirdi. So`ng yomnidagi besh-olti  nafar  g’ulomga «Mana shu  yer ni kavlanglar,
d е b  amr  qildi.  G’ulomlar  birmuncha  kovlashgach,  zang  bosib  k е tgan  bir  t е mir
qoziqni  topishdi.  A’yonlari  amr  Sabuqtakindan:  «Bu  nimaq  N е  bo`lyapti  o`zi q »
d е b  so’radilar.  Amir  ularga  qullik  chog’larida  boshidan  o’tgan  qizik  bir  voqeani
gapirib  b erd i.  Aytishicha,  ularning  turkistonlik  xo’jayini  Sabuqtakinni  va  yana  u
uchta  qulni  sotish  uchun  Jayxundan  o’tib,  Shopurgon  va  G’uzg’onon  tarafga
xaydab  boribdi.  G’uzgonon  amiri  quvvat  qullardan  е ttitasini  sotib  olibdi.
Sabuqtakin  va  yana  olti  qulga  haridor  chiqmaydi.  Xoja  qullarni  boshqa  shaharga
xaydab  boribdi.  Xo’jayin  Marvarrud  va  Saraxs  bozorlarida  yana  to’rtta  qulini
sotibdi.  Sa buqtakin  bilan  ikkita  qulga  bu  bozorda  ham  haridor  chiqmaydi.
Xoistaraga  е tgunlaricha  Sabuqtakin  mingan  otlardan  uchtasi  mayib  bo’libdi.
Xo’jayin  achchiqlanib,  otlarning  egarlarini  Sabuqtakinning  е lkasiga  ortibdi.
Nishopurgacha  yayov  yurgizaman,  d е b  do’q  uribdi.  Sabuqtakin  o`zini  hech  kim
sotib  olmagani  uchun  qayg’urib,  tol е i  pastligidan  o’kinibdi.  Shu  kuni  k е chasi
Sabuq takin  tushida  Hizr  alayxissalomni  ko’ribdi.  Hazrati  Hizr  undan  hol-axvol
so’rab:  «Qayg’urma,  yadin  orada  qullikdan  qutulasan,  ulug`  va  mashxur  odam
bo’lib k е tasan, vaqti k е lib, yana shu yerlardan o`tayotganingda katta man-sabdorlar
ham  s е nga  xizmatda  bo`lishadi,  ammo  yuksak  martabalarga  erishganingda
odamlarga  faqat  yaxshilik  qilgin,  ana  shunda  umring  uzoq  va  kuch-qudrating
ziyoda bo`ladi» d е b, duo qilibdi. Sabuqtakin yarim k е chasi uyg’onib k е tib, ko`rgan
tushidan  ta’sirlanib,  taxorat  oladi  va  xudoga  shukronalar  aytib  tonggacha  ellik
rakaat nomoz o’qib, yiglaydi. Shunda vujudi kuch-quvvatga to’ladi. So`ng karomat
mo’jiza yuz bergan joyni eslab qolish uchun otning qozig’ini adirlar orasiga qoqib
k е ladi. Ertalab, hamma uyg’onganida, otning qozig’ini yuqotgani uchun xo’jayini
Sabuqtakinni  kaltaklaydi  va  bu  noshud  qulni  endi  duch  k е lgan  odamga  so’ragan
31 baxosiga bervoraman, d е b tantanavor qasam ichadi. Xo’jayin Nisho purgacha ikki
qulini  otliq  Sabuqtakinni  piyoda  xaydaydi.  Nishopurda  bu  uchchala  qulni
somoniylar  xukmdori  Nuxning  sipoxsolori  amir  Alptakin  sotib  oladi.  Shundan
so’ng Sabuqtakin jangu jadallarda va tinch paytlarda shijoati, xalolligi, adolatli ish
tutishi  tufayli  navkarlikdan  bosh  qo’mondonlik  —  sipohsolorlik  darajasigacha
etadi.  Butun  Turkiston  va  uning  buyuk  xoni  bo’lgan  Qodirxon  Qudrat  qo’lining
Jayhun  orqali  o’tganligi  haqidagi  xabarni  eshitgach,  amir  Mahmud  bilan
uchrashish,  uni  ko’rish  va  yangilash  niyatida  Qashqardan  yo’lga  chiqdi.  U
Qoshg’ardan  chiqib,  Samarqandga  yetib  keldi  va  u  yerdan  amir  Mahmud
qo’shinidan bir farsang nariga yetguncha tinchlik va do’stlik yo’lidan yurdi. O’sha
yerda to’xtab, sarapardani sindirishni buyurdi va amir Mahmud rahimahullohning
kelishi  va  uni  ko’rishga  bo’lgan  ishtiyoqi  haqida  xabar  berish  uchun  elchilar
yubordi. Amir Mahmud ham mehr bilan javob berib, uchrashadigan joyni nomladi.
Shunda amir Mahmud rahimahulloh bir qancha otliqlari bilan Qodirxon bir necha
otliqlari  bilan  yetib  kelishdi  o’sha  joyga.  Bir-birini  ko’rib,  ikkalasi  ham  otdan
tushdilar.  Amir  Mahmud,  Ollohning  rahmati  bo’lsin,  xazinachiga  oldindan  bitta
qimmatbaho  tosh  va  bir  salla  berib,  ularni  Qodirxonga  topshirishni  buyurdi.
Qodirxon qimmatbaho toshni xuddi shunday olib keldi. Ertasi kuni amir Mahmud
rahimahulloh  tilla  to’qilgan  shoyidan  katta  chodir  tikib,  noz-ne’mat  tayyorlashni
buyurdi. U elchi jo’natib, Qodirxonni ziyoratga taklif qildi
    Qodirxon yetib kelgach, amir Mahmud dasturxonni iloji boricha chiroyli qilib
qo’yishni  buyuradi  va  amir  Mahmud  rahimahulloh  u  bilan  bir  dasturxonda
ovqatlanadilar.  Ichimlikni  tugatib,  ko’ngilochar  uchrashuvga  o’tishdi.  Uchrashuv
juda  ajoyib  bo’ldi.  [Ular]  xushbo’y  o’tlar,  g’ayrioddiy  va  mazali  mevalar,
qimmatbaho  toshlar,  oltin  va  billur  kosalar,  chiroyli  oynalar  va  nodir  narsalarni
qo’ydilar,  Qodirxon  bundan  hayratda  qoldi.  Biz  bir  oz  o’tirdik.  Qodirxon  sharob
ichmagan,  chunki  Moveronnahr  hukmdorlari,  ayniqsa,  turkiy  hukmdorlar  orasida
sharob ichish odat emas. Biz musiqa tingladik va o’rnimizdan turdik. Shunda amir
Mahmud  rahimahulloh  sovg’a-salomlarni  yetkazishni  buyurgan  bo’lishi  kerak:
oltin  va  kumush  idishlar,  qimmatbaho  yarim  qimmatbaho  toshlar,  Bag’dodning
32 qiziqishlari, yaxshi matolar, qimmatbaho qurollar, zarhal egarli qimmatbaho otlar
va  qimmatbaho  toshlar  bilan  bezatilgan  tayoq,  zarhal  liboslarda  o’nta  fil,
qimmatbaho  toshlar  bilan  bezatilgan  tayoq.  ,  egar  tuyalar  jabduqli,  oltin  sharlar
bilan  bezatilgan  va  kamarli  tuya  palanquins  va  oltin  va  kumush  oylar  va
qo’ng’iroqlar,  oltin  bilan  to’qilgan  ipakdan  qilingan  o’rindiqlar;  matolar,
qimmatbaho  arman  maxfuri  gilamlari,  bo’ri  terilari,  choyshablar,  bukalmuun,
kashta  ro’mol  va  pushti  bo’yoqqa  bo’yalgan  markali  tabariston  matolari,  hind
pichoqlari,  kamar  aloe,  sariq  sandal  daraxti,  kulrang  anbergris,  yovvoyi  eshaklar,
Bsrber leopardlarining terilari, ovchi itlar, kalxatlar va burgutlar turnalar, bug’ular
va  yovvoyi  hayvonlarda  o’rgatilgan  juda  ko’p  yoqimli  narsalar  olib  keldi  va
kechirim  so’radi.  Qodirxon  o z  harbiy  qarorgohiga  kelib,  o sha  nodir  buyumlar,ʻ ʻ
qurol-yarog va qimmatbaho buyumlarni ko zdan kechirar ekan, hayratda qoldi va	
ʻ ʻ
bularning  haqini  qanday  qaytarishni  bilmay  qoldi.  U  xazinachiga  xazina  eshigini
ochishni  buyurib,  ko’plab  qimmatbaho  narsalarni  olib  chiqib,  amir  Mahmudga
Turkiston  mashhur  bo’lgan  buyumlarni,  masalan:  tilla  jabduqli  yaxshi  otlar,  tilla
kamar va qaltirashli turkiy gulamlar, lochin va g’irtloqlar bilan jo’natadi. , sansar
terilari,  sincap  terilari,  ermin  va  kumush  tulkilar,  hutu  shoxli  ikki  qo’chqorning
junidan tayyorlangan vino terilari, qiziquvchanliklar, xitoy ipaklari, Xitoy sovg’asi
jashak (?) va boshqalar. Ikkala podshoh ham tinch, yaxshi va mamnun holda bir-
biridan  ajralishdi.  Ali-tegin  [bundan]  xabar  topgach,  qochib,  sahroga  ketdi.  Amir
Mahmud Ali-tegin haqida xabarchilar tayinladi. Isroilga xabar yetkazdi,  bir joyga
yashirindi.  Davlatning  o’ng  qo’li  uni  u  erdan  olib  tashlash  uchun  odamlarni
yubordi. Uni G’aznaga olib ketdi va u yerdan Hindistonga surgun qildi. U erda u
asrning  oxirigacha  qoldi.  Shunda  Ali-teginning  oilasi  uning  ortidan  sahroga
ketmoqchi  ekani  xabar  qilindi.  Amir  Mahmud,  Alloh  rahimahulloh,  uning
orqasidan  Hojib  Bilga-teginni  yubordi.  U  borib,  Ali-teginning  xotini,  qizlari  va
yuklarini  tortib  olish  uchun  hiyla  ishlatib,  [ularni]  amir  Mahmud  huzuriga  olib
keladi.  Bu  to’rt  yuz  o’n  oltinchi  yilda  sodir  bo’ldi.  G aznaviylar  hukmdorlari	
ʻ
quyidagilardan  iborat  bo lgan:  Alptegin  (962-963),  Ishoq  (963-966),  Bilgategin	
ʻ
(966—972),  Piritegin  (972—  977),  Sabuktegin  (977—997),  Ismoil  (997-998),
33 Mahmud  G aznaviy  (998-1030),  Muhammad  (1030),ʻ  Mas ud  G aznaviy	ʼ ʻ  (1030-
41),  Mavdud  (1041-48),  Mas ud  II  (1048),  Ali  Abul  Hasan  (1048-49),  Abdur	
ʼ
Rashid  (104953).  To g rul  (1053),	
ʻ ʻ  Farruxzod  (1053-59),  Ibrohim  (1059-99),
Mas ud III (10991114), Sherzod (1114-15), Arslon (111518), Bahromshoh (1118-	
ʼ
52), Xusravshoh (1152—60), Xusrav Malik (1160—86).
34 Xulosa.
Kitob haqida umumiy xulosa beradigan bo’lsam ushbu asar o’rta asrlar xususan XI
asrga  tegishli  o’rta  osiyodagi  davlatlar  haqida  qimmatli  ma’lumotlarni  beruvchi
manbalardan  biri  hisoblanadi.  Ammo  fors  tilida  yaratilganligi  sababidan  bizga
faqatgina rus tilidagi tarjimalari yetib kelgan va shu davrga yetib kelgunga qadar
ushbu  asarni  tarjima  qilish  uchun  turli  davlat  olimlari  ter  to’kkanlar.  Ushbu  kurs
ishi  esa  tarixchi  eronshunos  olim  K.  Andersning  1965-yilda  nashr  qilingan
tarjimasi  asosida  yozildi.  Ushbu  asar  tarjimasining  bizgacha  yetib  kelishida
olimning  shogirdi,  institut  katta  ilmiy  xodimi,  filolog  L.  M.  Epifanovaning  ham
xizmati  katta.  Barcha  qo’shimcha  ishlar  u  tomonidan  amalga  oshirilgan.
A.K.Andersning  tarjimaga  so’zlagan  so’zboshisi  to’liq  emasligini  hisobga  olib  L
Epifanova  unga  o’zining  muqaddimasini  qo’shib  unda  muallif  va  uning  ijodi
haqidagi  ma’lumotlarni  tizimlashtirgan.Ammo bu tarjima to’liq bo’lmay asarning
faqatgina  beshinchi  qismi  haqida  ma’lumotlar  keltirilgan.Aslida  zayn  al  axbor
ya’ni xabarlar ziynati asarining to’liq variant besh qismdan iborat bo’lib uning 1-
qismi  Eronning  afsonaviy  pishdat  va  kayoniylar  sulolasi  tarixi  haqida,2-qismi
sosoniylar  sulolasi  tarixi  haqida  3-qismi  Muhammad  payg’ambar  tarisi  haqida  4-
qism  Xalifalar  tarixi  va  so’nggi  kurs  ishida  yoritib  o’tilgan  5-qism  Xuroson  arab
hokimlari  Tohiriylar  Safforiylar  Somoniylar  va  G’aznaviylar  tarixiga
bag’ishlangan.Bu  ma’lumotlarni  o’rganish  har  bir  o’zbek  insonning  burchi  deb
bilaman  axir  o’zi  yashab  turgan  makonda  qanday  insonlar  istiqomat  qilib
kelganini,biz uchun nimalar qoldirganiyu bizgacha yetib kelolmagan narsalarning
sababinin  bilish,hozirgi  sharoitga  yetib  kelgunga  qadar  o’lkada  nimalar  sodir
bo’lganiyu  qay  tarzda  boshqarilganini  bilish  bizda  o’zligimizni  angash  uchun
yordam bo’ladi degan umiddaman.
35 Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Abu Abdulloh Muhammad b. Ahmad Jayhoniy — Somoniylar vaziri, Nasr
ibnning  go daklik  davrida  davlatni  boshqargan.  Ahmad  va  muallif,  xususan,ʻ
“Kitob  al-masalik  va-l-mamalik”  an’anaviy  sarlavhali  mashhur  geografik  asar
(Bartold. Turkiston. 57-bet va davomi).
2. Piruz  (Firuz),  al-Husayn  ibnning mijozi.  Abdulloh  al-Anbariy  asli  zodagon
forslardan.  U  Hajjoj  bilan  jang  qildi,  favqulodda  jasorat  ko’rsatdi,  bu  kurash
epizodlari “Ta’rih-I Sistonda (61-bet; 393, 58-band) berilgan
3. Nasr  b.  Solih  -  boshqa  manbalarda:  Solih  b.  Nasr.  Solih  b.  Nasr  va  uning
Ya’qub b. Laysom qarang: Ta’rih-i Siston. S. 39 va boshqalar; Bartold. Safforiylar
tarixi haqida. S. 342 va boshqalar
4. Abu-l-Abbos  Ahmad  b.  Hamaviya  -  335/946  yilda  vazir  Nuh  Abu-l-Fazl
Muhammad qurboni bo’lgan harbiy partiya rahbari (Bartold. Turkiston. B. 307)
5. Abu-l-Abbos  al-Ma’mun  -  399/1009  -  407  -  403/1017  yillarda  Xorazm
hukmdori (Bosvort. Muslim Dynasties. B. 152)
6. Abu Muhammad  Nuh b. Nasr  -  Somoniylar, 331/943 yilda taxtga o’tirgan,
343/954 yilgacha hukmronlik qilgan (Bosvort. Muslim Dynasties, 145-bet
36