Amir Temur hukmronligi davrida o'zbek davlatchiligining yuksalishi

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS 
TA’LIM  VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX VA IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
T ARIX KAFEDRASI 
 “5120300 Tarix (m amlakatlar va mintaqalar bo’yicha ) ”  ta’lim
yo’nalishi bo’yicha bakalavr darajasini olish uchun  
“ Amir Temur hukmronligi davrida o‘zbek davlatchiligining
yuksalishi ” mavzusida yozgan  
     
    
 
Qarshi 
1 Bitiruv malakaviy  Bitiruv malakaviy  ishiishi M  U  N  D  A  R  I  J  A
KIRISH …………………………………………………………………………...3
I. BOB. Amir Temurning hokimiyat tepasiga kelishi va markazlashgan davlat
tuzishi ……………………………………………………………………………...4
1.1.  Amir  Temur  tomonidan  markazlashgan  davlat  va  buyuk  saltanatning  tashkil
etilishi… …………………………………………………………………………...4
1.2.«Temur tuzuklari»- davlat boshqaruvi haqidagi muhim tarixiy manba. ……..30
II BOB. Amir Temur davlatida ijtimoiy siyosiy iqtisodiy va madaniy hayot . 34
2.1. Amir Temur va Temuriylar davrida ijtimoiy iqtisodiy hayot. ……………….34
2.2. Amir Temur davlatidagi madaniy hayot… …………………………………..46
2.3 Amir Temur diplomatiyasi… …………………………………………………58
XULOSA ................................................................................................................62
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati..........................................................................6 4
2 KIRISH
Mavzuning  dolzarbligi.  Manbalarning  guvohlik  berishicha,  o‘z  avrining
yirik  harbiy  va  davlat  boshlig‘i  bo‘lgan  Amir  Temur  siyosiy,  huquqiy  asoslarga
ega bo‘lgan ulkan davlat barpo etgan edi. 
O‘zbekiston  davlatchiligi  tarixining  o‘rta  asrlar  davrida  Sohibqiron  Amir
Temur  avvalo,  adolatli  va  qonunchilikka  tayangan  davlatchilik  asoslarini  barpo
etish  bilan  birga  davlat  yaxlitligi  va  kuch-qudratini  mustahkamlashning  asosiy
omili  bo‘lgan  kuchli  mudofaa  tizimini  yaratdi  hamda  temuriylarga  meros  qilib
qoldirdi.  Amir  Temur  o‘z  saltanatining  boshqaruv  tizimini  yaratishda  o‘sha
davrning  yirik  va  ko‘zga  ko‘ringan  harbiylari,  amirlar  va  beklar,  fozillar,  olimu-
ulamolar, o‘z pirlarining o‘gitlari hamda maslahatlariga tayangan edi. 
Amir Temur davri davlatchiligi masalalari bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar
natijalariga  ko‘ra,  bu  davr  davlat  boshqaruv  asoslari  zamonlar  sinovidan  hamda,
amaliyotda  tajribadan  o‘tgan  eng  afzal  boshqaruv  asoslarini  o‘zida  aks
ettirganligini  va  u  keyinchalik  ko‘plab  davlatlar  boshqaruvida  asos  sifatida
tanlanganligini  ko‘rsatib  berish  kabi  vazifalar  mavzuning  dolzarbligini  tashkil
etadi.
Ishning  maqsadi  va  vazifalari.  Ma'lumki,  Amir  Temur  davlat  boshqaruv
asoslari  jamiyat  va  davlatni  kuchli  taraqqiyotga  olib  kelgan  omillardan  sanalgan.
Bitiruv  malakaviy  ishining  maqsadi  Amir  Temur  davrida  davlat  va  jamiyatni
rivojlantirish  omili  bo‘lgan  qonun  ustuvorligi,  adolat  tamoyillarini  kabi
ustuvorliklarni ochib berishdan iborat.
Bitiruv malakaviy ishning ahamiyati.  Amir Temur davrida yaratilgan davlat
boshqaruv  asoslari  qonunlar  ustuvor  bo’lgan  va  fuqarolarning  himoyasi,  tinchligi
va  barqarorligi  ta’minlangan  jamiyat  asoslarining  yuzaga  kelishiga  katta
imkoniyatlar yuzaga keltirgan.
Malakaviy  ish  Sohibqiron  Amir  Temur  davrida  barpo  etilgan  buyuk
davlatchilik  asoslari  omillarini  yoritishda  kompleks  yondashilganligi  bilan
ahamiyatlidir. 
Ishning hajmi va strukturasi. Bitiruv malakaviy ishining tarkibi kirish, 2 ta
bob, xulosa, foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati, 62 bet hamda ilovalardan
tashkil topgan.
3 I. BOB. AMIR TEMURNING HOKIMIYAT TEPASIGA KELISHI VA
MARKAZLASHGAN DAVLAT TUZISHI
1.1. Amir Temur tomonidan markazlashgan davlat va buyuk saltanatning
tashkil etilishi.
Mustaqillik  yillarida  tarix  fanida  yuz  bergan  muhim  ijobiy  o‘zgarishlardan
biri  –  xalqimiz  milliy  kahramoni,  sovet  hukmronligi  davrida  nomi  nohaq
qoralangan Amir Temur pok nomining oqlanishi bo‘ldi. Respublikamiz Prezidenti
I.Karimovning tashabbusi bilan Sohibqironning millat va davlat ravnaqidagi buyuk
xizmatlari e’tirof etilgan holda uning 660 yilligi 1996 yili xalqaro miqyosda keng
nishonlandi.  Amir  Temur  shaxsiga  bo‘lgan  munosabat  davlat  siyosati  darajasiga
ko‘tarildi. Mustaqillik yillarida Amir Temur shaxsi, uning davlati, ichki va tashqi
siyosat,  Temuriylar  hukmronligi  xususida  ko‘plab  ahamiyatga  molik  tadqiqot
ishlari amalga oshirildi. 
Xususan,  respublikamizda  1996  yil  –  “Amir  Temur  yili”  deb  e’lon  qilindi,
“Amir Temur xalqaro jamg‘armasi” tashkil etildi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi
ochildi,  “Amir  Temur”  ordeni  ta’sis  etildi,  YUNESKO  tashabbusi  bilan  1996  yil
aprelda  Parijda  xalqaro  ilmiy  anjuman  bo‘lib  o‘tdi.  “Temur  tuzuklari”  o‘zbek  va
qator chet tillarda nashr etildi. 
Shubhasiz, ushbu tarixiy haqiqatni qaror toptirish ishiga tarixchi olimlar ham
o‘z  munosib  hissalarini  qo‘shib  kelmoqdalar.  A.O‘rinboyev,   B.Ahmedov,
D.Yusupova,  U.Uvatov,  A.Muhammadjonov,  A.Ahmedov,  H.Ziyoyev,
O.Bo‘riyev, P.Ravshanov, A. Choriyev, Ochil Bo‘riyev va boshqa ko‘plab olimlar
tomonidan  qator  tarixiy  manbalar  tarjima  qilindi,  e’tiborga  molik  tadqiqot  ishlari
amalga  oshirildi:  xususan,  Nizomiddin  Shomiy,  Sharafiddin  Ali  Yazdiy,  Ibn
Arabshoh,  Rui  Gonzales  de  Klavixo,  Abdurazzoq  Samarqandiy,  Fosih  Ahmad
Havofiy,  Xondamir  asarlari  o‘zbek  tilida  chop  etildi.  A.Ziyo,  H.Boboyev,
S.Xidirov,  Sh.O‘ljayeva,  D.Obidjonova,  A.A.To‘laganov,  X.Mamatov,
X.Fayziyev,  B.Usmonov,  O.Rahmatullayeva  kabi  tadqiqotchilar  esa  o‘z
izlanishlarida  mavzu  bilan  bog‘liq  ko‘plab  tarixiy  va  huquqiy  jihatlarni  ochib
4 berishga muvaffaq bo‘ldilar. Amir Temur va Temuriylar tarixi mavzusi esa darslik
va qo‘llanmalarda xolisona o‘z aksini topdi. 
Amir Temur va Temuriylar tarixi nafaqat respublikamizda, balki jahon ilmiy
jamoatchiligi  tomonidan  ham  katta  qiziqish  bilan  o‘rganilgan  va  o‘rganilib
kelinmoqda. Amir Temur haqida K.Marlou 1588 yili tarixiy pyesa, mashhur nemis
bastakori G.Gendel 1724 yili opera, amerikalik adib E.Po 1827 yili she’riy poema
yaratgan.  XX  asr  tarixshunosligida  R.Grosse,  L.Keren,  YE.Rose,  X.Xukxem,
F.Mans,  G.Glombek,  A.Deraga,  K.Yenoki,  YE.Manau,  M.Rossati  va
boshqalarning tadqiqot ishlari katta shuhrat qozongan. 
Shu  o‘rinda  ta’kidlash  lozimki,  2000  yilga  kelib  Yevropa  xalqlari  tillarida
Amir Temur va Temuriylar haqida chop etilgan asarlar soni 700 dan ziyodni sharq
tillarida  esa  900  dan  ortiqni  tashkil  etdi.  2006  yili  Amir  Temurning  xalqaro
miqyosda  nishonlangan  670  yillik  tavallud  yoshi  arafasida  taniqli  fransuz  olimi
L.Keren Parijda fransuz tilida “Samarqandga, Amir Temur davriga sayohat” nomli
tadqiqotni amalga oshirdi.
Shu  o’rinda  yurtboshimiz  I.Karimovning  Sohibqiron  Amir  Temur  haqidagi
quyidagi  fikrlarini  eslab  o’tish  o’rinlidir:  “Avvalambor,   Vatanini   jonidan   aziz
ko‘rgan  Amir  Temur  bobomizning  bizga  qoldirgan  nasihatlarini   yuragimizga,
qon-qonimizga,   suyak-suyagimizga   mustahkam  jo   qilishimiz  lozim  va
bolalarimizni xam shu ruxda tarbiyalashimiz darkor”. 1
XIV  asrning  40-50  yillariga  kelib  Chig‘atoy  ulusi  hududlarida  o‘zaro
parokandalik  va  o‘zboshimchalik  hukm  surar  edi.  Oldingi  mavzularda
ta’kidlanganidek,  XIV  asrning  40-yillarida  sulolalar  o‘rtasidagi  nizo-fitnalar,
o‘zaro urushlar natijasida Chig‘atoy ulusida og‘ir siyosiy va iqtisodiy ahvol yuzaga
kelgan edi. Qozonxon hukmronligi davrida (1338-1346) zulm zo‘ravonlik yanada
avj oldi. Xon zulmidan bezgan ko‘plab amaldor, zodagonlar o‘z davrining qudratli
amiri  Qazag‘onning  huzuriga  Soli  Saroyga  (hozirgi  Surxondaryo  viloyati  Denov
tumanidagi Saroy qishlog‘i) qochib o‘ta boshladilar. 2
1
 I.Karimov. Ona yurtimiz baxtu-iqboli yo’lida xizmat qilish eng oily saodatdir. “O’zbekiston”, T.:2015. 23-b.
2
 Azamat Ziyo. O‘zbek davlatchiligi tarixi. - Toshkent: Sharq, 2000.  1 56 -b.
5 Amir  Qazag‘on  va  Qozonxon  o‘rtasidagi  ixtilof  1346  yil  bahorida
Qazag‘onning g‘alabasi bilan tugadi. Jangda Qozonxon o‘ldirildi. Amir Qazag‘on
turkiy-mo‘g‘ul  odatiga  ko‘ra  bevosita  chingiziylardan  bo‘lmagani  uchun  taxtga
da’vo qila olmas edi. Shu bois u o‘ziga ma’qul bo‘lgan chingiziylar xonadonidan
bo‘lmish  avval  Donishmandchaxonni  (1346-1348),  so‘ngra  Bayonqulixonni
(1348-1357)  taxtga  o‘tkazdi.  Tabiiyki,  amalda  butun  hokimiyatni  Qazag‘on  o‘z
qo‘lida  mujassam  etgan  edi.  1358  yil  qishida  amir  Qazag‘onning  kuchayib
borayotgan faoliyatidan norozi bo‘lmish bir guruh fitnachilar uni o‘ldirishdi. Amir
Qazag‘onning  o‘g‘li  amir  Abdulla  garchi  tez  orada  Bayonqulixonni  jangda
o‘ldirsada, lekin hokimiyatni qo‘lda tutib turolmadi. U tez orada Amudaryo ortiga
qochib o‘tib, siyosat sahnasini tark etdi. 3
Hisor  hokimi  Bayon  suldus  va  Kesh  (Shahrisabz)  hokimi  Hoji  Barlos
tomonidan  taxtga   Temurshoh  o‘tkazildi.  Chig‘atoy  xoni  Temurshoh  zo‘rg‘a  ikki
yilga yaqin (1358-1359) hukmronlik qildi. Shundan so‘ng o‘zlarini anchadan beri
mustaqil  tutayotgan  bekliklar  rasman  shu  darajaga  da’vogar  bo‘lib  chiqa
boshladilar. Chig‘atoy ulusi mayda bekliklarga bo‘linib ketdi. Keshda Hoji Barlos
o‘zini  mustaqil  deb  e’lon  qilgach,  so‘ngra  Xo‘jandda  Boyazid  Jaloyir,  Balxda
O‘ljoy Bug‘o suldus, Shibirg‘onda Muhammadxo‘ja Apverdi nayman, Xuttalon va
Arhang  saroyda  amir  Kayxusrav  va  O‘ljoy  Apverdi,  Totkand  va  Saripulda  Xizr
Yasavuriy,  Qo‘histonda  amir  Sotilmishlar  o‘zlarini  mustaqil  deb  e’lon  qildilar.
Ayirmachilik harakati kuchayib, hokimiyat, boylik yo‘lida beklar o‘zaro kurashlar
domiga  tortildi.  Bu  urushlar  shundoq  ham  ahvoli  nochor  bo‘lgan  aholi  boshiga
ko‘p kulfatlarni soldi.  
Buyuk davlat arbobi va mahoratli sarkarda Amir Temur 1336 yil 9 aprelda
(hijriy 736 yil, sha’bon oyining 25 - kunida) Keshga qarashli Xo‘ja Ilg‘or (hozirgi
Qashqadaryo  viloyatining  Yakkabog‘  tumani)  qishlog‘ida  barlos  beklaridan  biri
Amir  Tarag‘ay  ibn  Barqal  oilasida  dunyoga  keldi.  Temurning  onasi  Takinaxotun
Keshning obro‘li bekalaridan biri bo‘lgan. 
3
 O`sha asar. 158-b.
6 Temurning  bolaligi  va  o‘spirinlik  yillari  Keshda  o‘tdi.  Ibn  Arabshoh,  Ryui
Gonzales de Klavixo va boshqa tarixchilar 1360 yilga qadar uning hayotini ayrim
ma’lumotlar bilan izohlashgan. 
1360-1361  yillarda  Mo‘g‘uliston  hukmdori  hoqon  To‘g‘luq  Temur  (1348-
1363)  Movarounnahr  ichki  hayotiga  rahna  sola  boshlaydi.  Uning  bosqinchilik
tadbirlari  Movarounnahr  hokimlariga  ma’lum  bo‘lganidan  keyin,  ular  sarosimaga
tushib qolganlar. Shular qatoriga Kesh  amiri Hoji Barlosni  ham  kiritish  mumkin.
To‘g‘luq  Temur  Xo‘jandni  ishg‘ol  etish  niyatida  Sirdaryodan  o‘tganidan  so‘ng,
Movarounnahr amirlari va Hoji Barlos qo‘rquvdan o‘z jonlarini xalos etish uchun
Amudaryodan  o‘tib,  Xurosonga  ketib  qoldilar.  O‘z  hududini  mo‘g‘ul
bosqinchilaridan  himoya  qilish  maqsadida  Temur  Mo‘g‘uliston  hukmdori
xizmatiga  o‘tdi.  Hukmdor  unga  Kesh  va  uning  atrofidagi  yerlarni  boshqarishni
topshirdi. 4
Temur  yoshligidan  mard  va  shijoatli,  olijanob  yigit  bo‘lib  o‘sdi.  Uning
yuqori tashkilotchilik qobiliyati o‘sha paydayoq namoyon bo‘la boshlagan. 1360-
1370 yillarda Movarounnahr siyosiy hayotida Amir Temur bilan bir qatorda ta’sir
o‘tkazgan shaxslardan yana biri - bu Amir Qazag‘onning nevarasi bo‘lmish Amir
Husayn edi. Balx va uning atrofidagi yer-mulklar uning tasarrufida edi. 1361 yilda
Temur  Amir  Husayn  bilan  yaqinlashib  ikkala  hokim  birlashgan  holda,  mo‘g‘ul
xonlariga  qarshilik  ko‘rsatish  imkoniga  ega  bo‘ldilar.  1362  yil  kuzida  To‘g‘luq
Temur  Movarounnahrga  o‘g‘li  Xizrxo‘ja  o‘g‘lonni  qoldiradi.  Lekin,  yosh  hokim
loqayd va irodasiz bo‘lib, ko‘p vaqtini maishatda o‘tkazar, boshqaruv ishlarini esa
amir  Bekchik  o‘z  qo‘lida  jamlab  oldi.  Endilikda  u  o‘z  holicha  boshqaruvni  olib
bordi. 5
 
Amir  Husayn  bilan  Temurning  bir-birlari  bilan  yaqinlashgan  va  yaxshi
munosabatda bo‘lgan davrlar 1361-1365 yillarni o‘z ichiga oladi. Bu davrda Temur
ma’lum  qiyinchiliklarni  ham  boshidan  kechiradi.  Xususan.  Amir  Husayn  bilan
birgalikda  Xiva  yurishida  qatnashdi,  Marv  yaqinida  62  kunlik  tutqunlik  azobini
kechirdi .
4
 Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. - Toshkent: Sharq, 1997. 45-b.
5
 O`sha joyda.
7 Temur  hayotida  ro‘y  bergan  va  bir  umrga  unga  tan  jarohatini  muhrlagan
voqea 1362 yilda Seyistonda bo‘lib o‘tgan. Seyiston hokimi Malik Qutbiddinning
taklifiga ko‘ra ikki do‘st uning dushmanlariga qarshi kurashish uchun yo‘l oldilar.
Amir Temur jang vaqtida o‘ng qo‘lining tirsagidan va o‘ng oyog‘idan kamon o‘qi
tegishidan  qattiq  jarohatlandi.  Buning  oqibatida  u  bir  umr  oqsoqlanib  yurdi.  Shu
bois uning dushmanlari Amir Temurni hasad bilan “Temurlang” deb atashgan.
Tug‘luq  Temur  o‘limidan  so‘ng,  1363  yilda  Movarounnahr  tuprog‘idan
haydalgan mo‘g‘ul xoni Ilyosxo‘ja yangidan katta lashkar bilan avvalgi mulklarini
egallab  olish  maqsadida  Movarounnahr  tomon  harakat  qila  boshlaydi.  Mo‘g‘ul
xoni ayniqsa o‘zining raqiblariga nisbatan qahrli kayfiyatda ekanligi ham ma’lum
edi. 1362 yil oxirlari – 1363 yil davomida Temur va Amir Husayn Amudaryoning
so‘l  sohilida  o‘rnashib,  shu  yerdan  mo‘g‘ullarga  qo‘qqisdan  tez-tez  zarbalar
uyushtira  boshladilar.  Bu  zarbalar  bois  ular  Termiz,  Kesh,  Xuzorga  qadar  yetib
bordilar. 
1363-1364  yillarda  Temur  va  Amir  Husayn  qo‘shinlari  mo‘g‘ullar  ustidan
uch  marotaba  g‘olib  bo‘lishga  muvaffaq  bo‘ldilar.  Temurning  harbiy  mahorati
tufayli 200 ta otliq bilan Keshni olishga olishga muvaffaq bo‘lindi. Uchinchi jang
1364  yili  Keshdagi  Toshariq  degan  joyda  bo‘lib,  natijada  mo‘g‘ullar  butkul  tor-
mor  etildilar.Ularning  amirlari  Bekchik,  Iskandar  o‘g‘lon,  Hamid,  Yusufxo‘jalar
asirga  olindi.  Mo‘g‘ullar  qo‘shini  Sirdaryo  ortiga  haydab  yuborildi.  O‘zaro
kelishuvga muvofiq Husayn Jizzaxga, Temur Toshkentga kelib janglardan olingan
jarohatlarni  davolatdilar.  So‘ngra  ular  Samarqandga  kelib,  an’anaga  muvofiq
Chig‘atoy  xonlari  avlodidan  bo‘lmish  Qobulshoh  ibn  Durji  ibn  Ilchigidoy  ibn
Duvaxonni  Chig‘atoy  ulusi  xoni  sifatida  taxtga  o‘tkazdilar.  Ilyosxo‘ja  esa
Movarounnahrga yurishni boshladi. 
Hal  qiluvchi  jang  1365  yil  22  may  kuni  erta  tongda  Chinoz  va  Toshkent
oralig‘idagi  bir  maydonda  bo‘ldi.  Jangda  Temur  mo‘g‘ullarning  o‘ng  qanotini
yanchib  turgan  vaqtida  Amir  Husayn  qat’iyatsizlik  qilib,  vaqtida  harakat
ko‘rsatmadi.  Uni  ustiga  qattiq  jala  quyib,  yer  balchiqqa  aylandi,  otlar  tizzasiga
8 qadar  loyga  botib  keta  boshladilar.  Temur  jangni  davom  ettirsada,  lekin  Husayn
chekinishni lozim deb topdi. Tarixga bu jang “Loy jangi” nomi ostida kirdi. 6
 
Qayta  urinish  behuda  ekanligini  anglab  etgan  Temur  jang  maydonini  tark
etib, qolgan-qutgan askarlari bilan Samarqand tomon qaytib ketgan. Temur so‘ngra
Kesh  tomonga  yo‘l  oldi.  Yuqorida  ta’kidlab  o‘tilganidek,  bu  paytda
Movarounnahrning  bosh  amiri  Husayn  edi.  Biror  qarorga  kelish  esa  uning
irodasiga  bog‘liq  bo‘lgan.  Shu  sababli  Temur  ham  uning  ko‘rsatmasi  bilan,  ko‘p
hollarda  Husaynning  roziligi  bilan  ish  tutishga  majbur  edi.  Samarqand  shahri,
qolaversa,  butun  Movarounnahr  o‘z  holiga  tashlab  qo‘yildi.  Mo‘g‘ul  xoni
changalidan  qutulish  samarqandliklarning  o‘ziga  bog‘liq  edi.  Bu  sharoitda
Samarqand mudofaasini sarbadorlar o‘z qo‘llariga oldilar.
Sarbadorlar  mo‘g‘ullar  zulmidan  ozod  bo‘lish  yo‘lida  o‘zlarini  qurbon
qilishga  tayyor  edilar. 7
 Sarbadorlar  harakati  XIV  asrning  30-yillarida  Eronda
ijtimoiy-siyosiy harakat sifatida paydo bo‘lib, 50-60-yillarda Movarounnahrga ham
yoyildi.  Harakat  qatnashchilarining  asosiy  maqsadi  mo‘g‘ul  istilochilari  va  zulm
o‘tkazuvchi mahalliy qatlamlarga qarshi kurash edi.
Xurosondagi  singari  Samarqandda  ham  bu  harakat  qatnashchilarning
ijtimoiy tarkibi aynan bir xil bo‘lgan. Hunarmandlar, do‘kondorlar ayrim madrasa
mudarrislari va talabalar mazkur harakatga faol qo‘shildilar. Ilyosxo‘ja to‘g‘ridan-
to‘g‘ri Samarqand tomon yo‘l oldi. Shahar Jome’ masjidiga yig‘ilgan aholi oldida
sarbadorlarning  bo‘lajak  rahbarlaridan  biri  bo‘lgan,  madrasa  mudarrisi
Mavlonozoda so‘z olib, shaharning har bir a’zosidan katta miqdorda soliq va to‘lov
yig‘ib, uni o‘z bilganicha sarf etib yurgan hukmdorning shaharni o‘z holiga tashlab
qo‘yganligini uqtirib o‘tadi.
Mudofaa rahbarligiga Mavlonozoda qatoriga Xo‘rdak Buxoriy va Abu Bakr
Kalaviy  ham  qo‘shildilar.  Mudofaa  tashkil  etilganligidan  xabarsiz  mo‘g‘ullar
hukmdorsiz  shaharni  himoyasiz  deb  o‘ylashardi.  Ularning  asosiy  qo‘shinlari
shaharga  kiraverishdagi  bosh  ko‘chadan  hujum  qiladilar.  Xavf-xatardan  shubhasi
bo‘lmagan bosqinchilar Mavlonozoda kamonchilari bilan pistirmada turgan joyga
6
 Azamat Ziyo. O‘zbek davlatchiligi tarixi. - Toshkent: Sharq, 2000. 180-b.
7
 Sarbador – forscha «boshini dorga tikkan», degan ma’noni anglatadi.
9 yaqinlashganlarida to‘satdan kamon o‘qlariga duch keldilar. Shahar mudofaachilari
mo‘g‘ullarga  uch  tarafdan  hujum  qildilar.  Birinchi  hamladayoq  shaharni
egallaymiz  deb  o‘ylab,  bostirib  kirgan  mo‘g‘ullar  katta  talofat  ko‘rib,  orqaga
chekinishga majbur bo‘ldilar. 8
Samarqandliklarning  ishlab  chiqqan  harbiy  rejasi  puxta  chiqdi  va  o‘z
samarasini berdi. Bir necha hujum samarasiz tugagach, mo‘g‘ullar shahar atrofini
qurshab olib, uzoq vaqt qamal qilish rejasini o‘ylab chiqdilar. Lekin, lashkar safida
yuqumli  kasallik  tarqaldi.  Buni  ot  vabosi  (o‘lati)  deb  atashardi.  O‘lat  oqibatida
Ilyosxo‘ja qo‘shinlariga mansub otlarning katta qismi qirilib ketdi. Ilyosxo‘ja katta
yo‘qotishlar  bilan  dastlab  Samarqandni,  keyin  esa  Movarounnahrni  tashlab
ketishga majbur bo‘ldi.
Shu paytda Keshda bo‘lgan Temur bu xabarni Amudaryo bo‘ylarida turgan
Amir Husaynga yetkazdi. 1366 yilning bahorida ular Samarqandga etib keldilar va
sarbadorlar  rahbarlarini  o‘z  huzurlariga  chorladilar.  Uchrashuv  Samarqanddagi
Konigul  degan  joyda  bo‘ldi.  Bu  yerda  sarbadorlarning  rahbarlari  bilan
kelishmovchilik  yuz  beradi  va  ular  qatl  etiladilar.  Temurning  iltimosi  bilan  faqat
Mavlonozoda  omon  qoldirilib,  Xurosonga  jo‘natiladi.  Sarbadorlar  harakati
bostirilgandan  so‘ng,  Amir  Husayn  va  Temur  o‘rtasidagi  munosabatlar
keskinlashdi. Bunga Amir Husaynning sarbadorlarga nisbatan adolatsizligi ham bir
qadar sabab bo‘lgan edi. 9
Shu  o‘rinda  ta’kidlash  joizki,  Amir  Husayn  tanlagan  yo‘l  parokandalik  va
bosh-boshdoqlik  sari  yetaklar,  Temur  esa  buni  yaxshi  anglab  yetgan  edi.  Amir
Husaynning  ochko‘z  va  makkor  siyosati  ko‘pchilik  harbiylar,  qabila
boshliqlarining  noroziligiga  sabab  bo‘ldi.  Husayn  ko‘plab  amirlardan  katta  o‘lja,
pul  talab  qilib,   siquvlarni  amalga  oshira  boshladi.  Temur  o‘z  safdoshlariga
to‘lovlarda  yordam  berdi,  ularning  qarzlarini  to‘lashda,  tarixchi  Sharofiddin  Ali
Yazdiyning  yozishicha,   hatto  o‘z  xotinining  taqinchoqlarini  ham  ayamagan.
Temurning  saxovati  va  olijanobligi  ko‘plab  amirlarning  unga  bo‘lgan  hurmatini
oshirdi. Aksincha Amir Husaynning obro‘-e’tibori tobora pasaya boshladi. 
8
 Eshov B.J. O’zbekistonda davlat va mahalliyboshqaruv tarixi. “Yangi asr avlodi”, T.:2012. 264-b. 
9
 Azamat Ziyo. O‘zbek davlatchiligi tarixi. - Toshkent: Sharq, 2000. 201-b.
10 1366-1370 yillar oralig‘ida Temur o‘z e’tiborini ichki ishlarga qaratdi. Amir
Husayn turli fitna-fasodlar yo‘liga o‘tib, Temurga qarshi zimdan kurash boshladi.
Amir  Husayn  Balxda,  Temur  Kesh  va  Qarshida  hal  qiluvchi  jangga  tayyorgarlik
ko‘ra  boshladilar.  1370  yili  Husayn  Balx,  Qunduz  va  Badaxshondan  qo‘shimcha
kuch  to‘plab,  uning  otliqlari  Termiz  atroflarida  paydo  bo‘la  boshladilar.  Temir
Qopug‘dan  uch  farsah  uzoqlikda  (taxminan  hozirgi  Boysun  tumani  hududida)
joylashgan  Biyo  degan  joyda  Amir  Temur  qarorgoh  qurib,  jangga  tayyorgarlik
ko‘ra  boshladi.  Shu  yerda  uning  oldiga  Andxuddagi  taniqli  diniy  arbob,
sayidlardan  bo‘lmish  Mir  Sayid  Baraka  tashrif  buyurdi.  U  Temurga  nog‘ora  va
bayroq  –  ya’ni  hokimiyat,  saltanat  ramzlarini  topshirib,  uning  buyuk  kelajagi
haqida bashorat qildi. Ta’kidlash joizki, Mir Sayid Baraka to vafot etguniga qadar
(1404  y.)  Temurdan  ajralmay,  uning  diniy-ma’naviy  rahnamolaridan  biri  bo‘lib
qoldi. 10
 
Temur  huzuriga  amir  Kayxusrav,  Shiburg‘on  hokimi  Zinda  Chashm
Apverdi,  Badaxshon  hokimi  Shohmuhammad  va  boshqalar  ham  kelib  qo‘shila
boshladilar. Ularning barchasi amir Husaynning fitna-fasod, riyokorligidan norozi
kishilar  edilar.  1370  yil  10  aprel  kuni  Balx  ikki  kunlik  qamaldan  so‘ng  taslim
bo‘ldi. Jome masjidi minorasiga yashirinib olgan amir Husayn qo‘lga olindi. Amir
Husayn amir Kayxusrav tomonidan xun olish maqsadida o‘ldirildi. Shu tariqa bir
necha  yil  davomida  Movarounnahr  uchun  bo‘lgan  kurash  Temur  foydasiga  hal
bo‘ldi.
Lashkarboshlar  va  ittifoqchilar  ishtirokida  o‘tkazilgan  qurultoy  qaroriga
ko‘ra,  Movarounnahrning  amaldagi  xoni  Chingizxon  avlodiga  mansub  bo‘lgan
Suyurg‘atmish  (1370-1388)  qo‘liga  o‘tdi.  Davlat  boshqaruv  tizimi  esa
Movarounnahr  amiri  nomini  olgan  Amir  Temir  qo‘lida  qoldi  hamda  u  Kesh
shahridan  Samarqandga  ko‘chib,  uni  o‘z  davlatining  poytaxtiga  aylantirdi. 11
Mazkur  davrga  kelib  Amir  Temur  dono  va  irodali  hukmdor,  uzoqni  ko‘zlovchi
davlat  arbobi  ekanligi  yaqqol  namoyon  bo‘la  boshladi.  Harbiy  bo‘linmalar
boshliqlari  etib  amirlardan  Joku,  Hoji  Sayfiddin,  Abbos,  Iskandar,  A’lam  Shayx,
10
 Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. - Toshkent: Sharq, 1997. 188-b.
11
 Ahmedov B. Sohibqiron Temur.- Toshkent, 1996. 102-b.
11 Alayka  qavchin,  Ardasher  qavchin  va  boshqalar  tayin  etildi.  1370  yil  iyulda
o‘tkazilgan  qurultoyda  Shibirg‘on  hokimi  Zinda  Chashmdan  boshqa  barcha  amir
va qabila boshliqlari Amir Temur hokimiyatini tan oldilar. 
Zinda  Chashm  ayirmachilik  yo‘lini  davom  ettirib,  Balx  va  Termiz
atroflaridagi yerlarni ham talon-taroj qila boshladi. Uning sa’y-harakatlariga qarshi
Amir Temur Joku barlos boshchiligidagi qo‘shinni jo‘natdi. Zinda Chashm mahv
etilib, Samarqandga jo‘natildi. Amir Temur unga oliyhimmat munosabatda bo‘lib,
avf  etdi.  Aynan  shu  davrdan  boshlab  Amir  Temurni  dono  siyosati  hamda  davlat
arbobi sifatidagi xususiyatlari aniq namoyon bo‘la boshladi.
Murakkab  va  ziddiyatli  davrda  Amir  Temur  Movarounnahrda  o‘z
birlashtirish  siyosatini  boshladi.  U  Amudaryo  va  Sirdaryo  oralig‘ida  turgan
yerlarni  o‘ziga  bo‘ysundirib,  itoat  ettirdi.  Farg‘ona,  Shosh  viloyatlarini  o‘z
tasarrufiga  kiritish  uncha  qiyin  bo‘lmadi.  Sirdaryoning  quyi  oqimidagi  Oltin
O‘rdaga  qarashli  yerlarni  egallashda  u  bu  yerlardagi  ichki  sulolaviy  urushlardan
foydalandi. 12
Amir  Temur  Xorazmni  ham  qaytadan  Movarounnahr  tarkibiga  kiritishga
intildi.  U  Xorazmni  tinchlik  yo‘li  bilan  davlat  tarkibiga  kiritish  maqsadida
Gurganjga, hukmdor Husayn So‘figa Alafa tavochini noma bilan yubordi. Husayn
So‘fi  Amir  Temurtomonidan  yuborilgan  elchiga  shunday  javob  berdi:  “Men
mamlakatni qilich bilan fath etganman, shuning uchun ham uni faqat qilich bilan
olish  mumkin”.  Ikkinchi  bor  Amir  Temur  tomonidan  yuborilgan  elchi  Jaloliddin
Keshiy esa zindonga tashlandi.
1371  yili  Amir  Temur  Xorazmga  qo‘shin  tortib  keladi.  Gurganjga  borish
uchun Qiyot shahri orqali o‘tish kerak edi, bu shahar bir oz qarshilik ko‘rsatgandan
keyin  Temur  qo‘shini  tomonidan  ishg‘ol  qilinadi.  Qiyotning  qo‘ldan  ketishi
Husayn  So‘figa  kuchli  ta’sir  ko‘rsatdi.  U  Amir  Temur  bilan  yarashishga,  uni
talablarini  bajarishga  rozi  bo‘ladi.  Lekin,  ayrim  hokimlar  Amir  Temurning  tezda
baland  martabaga  erishishini  ko‘rolmay,  Husaynni  unga  qarshi  gij-gijlay
boshladilar.  Husayn  ularning  yordamiga  ishonib,  Amir  Temurga  qarshi  chiqadi,
12
 Abduraimov M. “Temur va To’xtamish”. -Toshkent, G'ofur Gulom, 2000. 123-b.
12 ammo  u  tomonidan  tor-mor  etiladi.  Shundan  so‘ng  Husayn  Urganch  qal’asiga
berkinadi va tezda vafot etadi. Uning o‘rniga akasi Yusuf So‘fi (1372) hokimiyatga
keladi va Amir Temur bilan yarash shartnomasi tuzadi. Lekin, u yarash shartlarini
xiyonatkorona  buzib,  Amir  Temur  qaytib  ketganidan  keyin  Qiyot  shahrini  bosib
oladi  va  unga  qarshi  ochiqdan-ochiq  dushmanlik  harakatlariga  o‘tadi.  Shundan
so‘ng  Amir  Temur  Xorazmga  ikkinchi  marotaba  yurish  qilishga  majbur  bo‘ladi.
(1373-1374 yy.). Ammo bu harbiy to‘qnashuvgacha bormaydi, chunki Yusuf Amir
Temurga tavba qilib yarash shartlarini so‘zsiz bajarishga va’da beradi. Bu ikkinchi
yurish natijasida Janubiy Xorazm ham Amir Temur davlati tarkibiga kiradi. 13
Uchinchi  yurish  1374-1375  yillari  amalga  oshirildi.  Yusuf  So‘fining
xiyonatkorligi  unga  sabab  bo‘lgan  edi.  Yusuf  So‘fi  tomonidan  sulh
shartnomalarining  buzilishi  hamda  uning  chegaradosh  yerlarga  yurishlari  1379
yilgi  to‘rtinchi  yurishga  sabab  bo‘ldi. Yusuf  So‘fi  yana tinchlik  sulhini  imzoladi.
Xorazmning yangi hokimi So‘laymon So‘fi Oltin O‘rda xoni To‘xtamishxon bilan
birlashib,  chegara  yerlarga  hujumlar  uyushtirdi.  Bu  Amir  Temurni  1388  yili
beshinchi  yurishni  amalga  oshirishga  olib  keldi.  Sulaymon  So‘fi  mag‘lub  bo‘lib
o‘lkadan qochdi. Gurganjda Amir Temur nomiga xutba o‘qilib, tangalar zarf etildi.
Amir Temur Gurganjni ishg‘ol qildi va sufiylar sulolasini tugatdi. 14
Shu  vaqtdan  buyon  Xorazm  Amir  Temur  davlati  tarkibiga,  keyin  esa
Temuriylar  davlati  tarkibiga  kirgan.  Shunday  qilib,  Yettisuvdagi  va  Sirdaryo
etaklaridagi yerlardan tashqari, Turkiston yerlarining hammasi Amir Temur qo‘liga
o‘tdi.
Amir  Temurning  harbiy  yurishlari  tarixda  “uch  yillik”  (1386-1388)  “besh
yillik”  (1392-1396)  “yetti  yillik”  (1399-1405)  urushlar  deb  nom  olgan. 15
 Temur
1381 yilda Hirotga yurish qiladi. Bu davrda Hirotni Kurtlar sulolasi boshqarar edi.
Ularning  hukmdori  G‘iyosiddin  Pir  Ali  Temurga  qattiq  qarshilik  ko‘rsatmadi.
Lekin,  1383  yilda  Hirotda  qo‘zg‘olon  ko‘tarildi.  Qo‘zg‘olon  tezda  bostirildi  va
Kurtlar sulolasi qulashi bilan sarbadorlarning so‘nggi hokimi bo‘lgan Ali Muayyod
13
 Ahmedov B. Sohibqiron Temur.- Toshkent, 1996.174-b.
14
 O`sha asar. 178-b.
15
 Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. - Toshkent: Sharq, 1997.96-b.
13 ixtiyoriy suratda o‘z yerlari va hokimiyatini Amir Temurga topshirdi. XIV asrning
80-yillari o‘rtasiga kelib butun Xuroson Amir Temur ixtiyoriga o‘tdi. “Uch yillik”
urush  davrida  Amir  Temur  Ozarbayjon,  Mozandaron,  G‘ilonni  bo‘ysundiradi.
Shundan  keyin  u  Kavkazga  yurish  boshlab,  Tiflis,  Arzirum  va  Van  qal’asini
egalladi.
Amir Temur Jo‘chi ulusi tarkibiga bir vaqtlar kirgan Oq O‘rda, Oltin O‘rda
hamda  Mo‘g‘uliston  hokimlari  bilan  bir  necha  yillar  davomida  kurash  olib
borishiga  to‘g‘ri  keldi.  Mazkur  kurashdan  ko‘zlangan  asosiy  maqsad  avvalo,
mamlakat  shimoliy  qismlarini  ko‘chmanchi  to‘dalar  hujumidan  muhofaza  etish,
Jo‘chi  ulusi  tarkibiga  kirgan  yerlarni  zaiflashtirgan  holda  o‘z  saltanati  ta’sir
doirasiga olish bo‘lgan. Amir Temur Mo‘g‘ulistonga qarshi kurashi o‘n to‘qqiz yil
(1371-1390)  davom  etib,  bu  kurashda  u  avval  Anqo  to‘ra,  so‘ngra  Qamariddin
singari  xonlarni  mag‘lub  etdi.  Shu  tariqa  mo‘g‘ul  xonlarning  Sirdaryo  bo‘ylari,
Farg‘ona  vodiysiga  solgan  xavf-xatarlariga  chek  qo‘yildi.  Jo‘chi  ulusidagi
parokandalik  davrida  Oq  O‘rda  xoni  Mang‘ishloq  hokimi  To‘yxo‘ja  o‘g‘lonni
o‘ldirdi.  To‘yxo‘janing  o‘g‘li  To‘xtamish  o‘z  hayoti  xavfsizligini  o‘ylab,
Samarqandga,  Amir  Temur  huzuriga  qochib  keldi.  Amir  Temur  unga  muruvvat
ko‘rsatib,  davlat  manfaatlarini  o‘ylagan  holda  hokimiyatni  olish  yo‘lida  yordam
berdi. 
To‘xtamish o‘z raqiblaridan uch marotaba mag‘lubiyatga uchrasada, har gal
Amir Temur uni oyoqqa turishiga yordam berdi. Oq O‘rda xoni O‘rusxon Temurga
qarshi  jang  qilishga  botina  olmadi.  O‘rusxon  vafotidan  so‘ng  Amir  Temur
To‘xtamishga  1376  yili  taxtni  uzil-kesil  egallashiga  yordam  berdi.  Shimolda
To‘xtamishning  taxtga  chiqishi  Amir  Temur  saltanati  xavfu-xatardan  saqlanishga
ko‘mak  berishi,  qolaversa  ishonchli  ittifoqchi  yuzaga  kelishidan  sohibqironning
o‘zi  ham  shubhasiz,  manfaatdor  edi.  Lekin,  To‘xtamishxon  berilgan  yordam,
ko‘rsatilgan  muruvvatni  tezda  unutdi.  Ikkala  o‘rdani  birlashtirib  olgach,  u
talonchilik va jabr zulmni kuchaytirdi. Rus, Volga bo‘yi, Shimoliy Kavkaz xalqlari
uning zulmidan qattiq aziyat cheka boshladilar. To‘xtamishxon 1385 yil Temurga
14 qarashli  Ozarbayjonni  egallashga  harakat  qildi.   Qolaversa  Xorazm  hokimi
Sulaymon So‘fini ham o‘z tomoniga tortib, chegaradosh yerlarni talon-taroj qildi. 16
Amir  Temur  o‘z  oldiga  Oltin  O‘rda  davlatini  tugatishni  maqsad  qilib
qo‘ymagan edi. Aksincha, u o‘zaro hamjahatlik va hamkorlikni o‘rnatish tarafdori
bo‘lgan.  Qolaversa,  To‘xtamishxonni  hokimiyatga  olib  chiqayotganda  ham
yuqoridagi  maqsadlarga  tayangan  edi.  Oltin  O‘rdaga  qarshi  harbiy  harakatlar
avvalo o‘z saltanatini  xavf-xatardan muhofaza etish, uning harbiy kuch-qudratiga
xavf solmaslik uchun tegishli zarba berish lozim edi. 17
 
1388 yil yanvarida Amir Temurning kelishini kutgan dushman orqaga qayta
boshladi.  Amir  Temur  amirlari  Husayn,  Shayx  Ali  Bahodir  va  boshqalarga
dushmanni  daf  qilishni  topshirdi.  Ular  Sirdaryo  bo‘yidagi  Sarisuv  degan  joyda
dushmanni quvib yetib, unga katta talofat yetkazdilar. To‘xtamish 1388 yil oxirida
Amir Temurga qarshi qayta hujum boshladi. Amir Temur esa urushga tayyorlanish
uchun Sagoron (Kattaqo‘rg‘on)da qarorgohini tikib, qo‘shinlarini jangovar holatga
keltirdi.  Amir  Temur  dushmanning  orqa  tarafidan  hujum  qilish  uchun  Qo‘ng‘i
o‘g‘lon,  Temur  Qutlug‘  o‘g‘lon,  Shayx  Ali  Bahodir  qo‘mondonligidagi
qo‘shinlarni yuboradi. Hujum muvaffaqiyatli bo‘ldi.
To‘xtamishxon  qo‘shini  Jizzaxning  Achchiq  mavzesiga  kelib  o‘rnashdi.
Amir  Temur  qahraton  qish  bo‘lishiga  qaramay,  unga  qarshi  kurashga  otlanib,
To‘xtamishxon tomonidan yuborilgan qo‘shinni tor-mor keltirildi. 1389 yil fevral-
martida  esa  Sirdaryodan  o‘tib,  mo‘g‘ul  qo‘shinlarini  Oltomg‘achaga  ta’qib  etib
bordi.   Amir  Temurning  To‘xtamishga  qarshi  navbatdagi  kurashga  tayyorgarligi
1390 yil kuzida boshlandi. U o‘z qarorgohini Chinozga ko‘chirib, qishni shu yerda
o‘tkazdi  hamda  umumiy  safarbarlik  e’lon  qildi.  Yurish  deyarli  6  oyga  cho‘zildi.
1391 yil  18 iyunda  Samara  va  Chistopol  oralig‘ida  joylashgan  Qunduzcha  degan
tekislikda  bo‘lib  o‘tgan  jangda  To‘xtamish  tor-mor  etildi.  Amir  Temur  bu
yurishdan xotira sifatida Ulug‘tog‘  etagidagi toshga bitik yozib qoldirdi. 18
 Ushbu
bitik hozirda Sankt-Peterburgdagi Davlat Ermitaj muzeyida saqlanmoqda. Shunga
16
 Abduraimov M. Temur va To‘xtamish. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2000.123-b.
17
 O’sha joyda.
18
 Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. – Toshkent: O‘zbekiston, 1996. 154-b.
15 qaramasdan  To‘xtamish  qudratiga  butkul  barham  berilmagan  edi.  To‘xtamish  tez
orada  yana  kuch  to‘plab,  Amir  Temur  davlati  hududiga  xavf  sola  boshladi.  Bu
kurashga u hatto Misr Sultoni Malik az-Zohir Barquqni (1382-1399) ham tortishga
harakat qiladi. 
1393-1394  yili  Amir  Temur  Sheki  (Ozarbayjonning  shimoliy  qismi)da
turgan  paytda  To‘xtamish  Kavkazorti  viloyatlariga  hujum  qildi.  Amir  Temur
SHekidan  chiqib  Qura  daryosi  bo‘ylab  yurdi.  Oltin  o‘rdaliklar  Amir  Temur
qo‘shinlari  kelayotganini  eshitib,  chekinishga  majbur  bo‘ldilar.  Amir  Temurning
To‘xtamishga qarshi oxirgi va hal qiluvchi yurishi 1395 yil 28 fevralda boshlandi. 
Darband  yo‘lida  Amir  Temur  o‘zaro  nizolarni  tinchlik  yo‘li  bilan  hal
qilishga  harakat  qildi  hamda  To‘xtamish  huzuriga  Shamsiddin  Olmaliqiy
boshchiligidagi  elchilarni  jo‘natdi.  To‘xtamish  riyokorlik  qilib  urushga
tayyorgarlikni davom ettirdi. Jang 1395 yil 17 aprelda Shimoliy Kavkazdagi Tarak
(Terek) daryosi bo‘yida bo‘lib, umumiy qo‘shinlar soni 400 ming atrofida, 30-35
km.lik  katta  maydonda  olib  borildi.  Amir  Temurning  yangi  harbiy  taktikasi
(qo‘shinni  yetti  g‘ul  (korpus)ga  ajratish,  yigirma  yetti  qo‘shindan  iborat  kuchli
zahira bo‘linma tuzish, kuchli markaz tashkil etish) o‘z natijasini ko‘rsatdi. Amir
Temur  qo‘shinlari  butkul  g‘alaba  qozondilar,  To‘xtamishxon  qolgan  -  qutgan
qo‘shini  bilan  qochib  ketdi.  Amir  Temur  Oltin  O‘rdaga  oxirigacha  zarba  berish
maqsadida  Volga  va Dnepr  oralig‘idagi  yerlarga  yurish  qilib, shundan  so‘ng  Rus
davlati  tomon  qo‘shin  tortdi,  Ryazan,  Yelets  va  boshqa  Markaziy  Rus  yerlarini
egalladi.  Oltin  O‘rda  poytaxti  va  boshqa  Oltin  O‘rda  shaharlari  Amir  Temur
qo‘shinlari tomonidan egallandi. 19
 
To‘xtamish  qo‘shinining  Tarak  daryosi  bo‘yida  tor-mor  etilishi  va  1395
yilda poytaxt Saroy Berkaning egallanishi Oltin O‘rdaga juda kuchli zarba bo‘ldi.
Shundan  keyin  bir  paytlar  qudratli  bo‘lgan  davlat  o‘zini  o‘nglay  ololmadi.  Oltin
O‘rdaga  berilgan  qaqshatqich  zarba  Rusni  mo‘g‘ul  bosqinchilaridan  ozod
bo‘lishiga  ijobiy  ta’sir  etdi.  Xalqaro  savdo  yo‘llari  esa  yana  janubga,  an’anaviy
o‘zanlariga qaytarildi. 
19
 Abduraimov M. Temur va To‘xtamish. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2000.188-b.
16 Amir  Temurning  bir  mamlakatga  qilgan  yurishi  uning  boshqa
mamlakatlarga  qilgan  yurishlari  bilan  ketma-ket  borganligini  urush  voqealari
ko‘rsatib  turadi.  Amir  Temur  Ozarbayjonga  bir  necha  marotaba  hujum  qildi  va
1387  yilda  uni  bo‘ysundirishga  muyassar  bo‘ldi.  Armaniston  va  Gruziyani  Amir
Temur  1392 yilda bo‘ysundirdi. Amir  Temurning uzoq Hindistonga  yurishi  1399
yilda tamomlandi.Bu yurishlar  ayirmachilik, o‘zaro parokandalikka chek qo‘yish,
yagona  geosiyosiy  maydonda  mustahkam  davlat  barpo  etish  maqsadida  amalga
oshirilgan edi. 
1400  yilda  Amir  Temur  qo‘shinlari  turk  sultoni  Boyazid  Yildirim  va  Misr
sultoni Faraj bilan kurash olib bordilar. Ta’kidlash joizki, Yaqin va O‘rta Sharqda
hukmronlik  masalasi  yuqoridagi  urushlarga  sabab  bo‘lgan  edi.Chunki  har  ikkala
hukmdor ikkinchi qudratli davlat hududda hukmronlik qilishga da’vo qilishar edi. 
Usmoniylar  davlati  (Turkiya)ning  sultoni  Boyazid  Yildirim  bilan  o‘zaro
nizoli  masalalarni  hal  etish  borasida  Amir  Temur  u  bilan  to‘rt  marotaba  maktub
almashdi.  Lekin,  Boyazid  munosabatlarni  tinchlik  bilan  yo‘lga  solish  o‘rniga  bir
qator  nomaqbul  harakatlarni  amalga  oshirdi.  Tabiiyki,  bu  hol  tez  orada  ikki
qudratli  hukmdor  o‘rtasida  to‘qnashuv  bo‘lishiga  olib  keldi.  Hal  qiluvchi  jang
1402 yilning 20 iyul kuni Anqara yaqinidagi Chibukobod tekisligida sodir bo‘ldi.
Jang  oqibatini  Amir  Temur  urushningchalg‘itish  usuli  bilan  hal  qildi.  Bu  borada
sultonga xavf solish  uchun Temurning nevarasi  Muhammad Sultonga turklarning
strategik  ahamiyatga  ega  tepaligini  zabt  etish  vazifasi  yuklanadi.  Sohibqiron
qo‘shinlari  Boyazid  qo‘shinlari  qanot  qismini  uzib,  turklar  qo‘shinini  har  ikkala
qanotini qurshab oldi va tor-mor etdi. 
Amir  Temur  o‘ziga  xos  marhamat  bilan  Boyazidga  yaxshi  muomala  qildi,
uni ehson va in’omlar bilan siyladi. Boyazid vafot etgach (1403 y. 9 mart) uning
ta’ziyasini  o‘tkazib,  saltanat  taxtini  marhum  sultonning  o‘g‘li  Musoga  topshirdi.
Usmoniylar  mag‘lubiyati  Yevropa  xalqlari  uchun  ijobiy  ahamiyatga  ega  bo‘ldi.
Turklarning Yevropaga hujumi 50 yil orqaga surildi. Qator yevropalik hukmdorlar
bundan minnatdor bo‘lib, o‘z elchilarini Temur huzuriga jo‘natdilar. 
17 Temur  va  temuriylar  davlati  xalqaro  maydonida  ham  shuhrat  qozongan.
Temur  davlati  bilan  Sharq  (Mo‘g‘uliston,  Xitoy,  Misr)  va  Yevropa  mamlkatlari
(Italiya,  Ispaniya,  Fransiya,  Angliya  va  boshq.)  o‘rtasidagi  yozishmalarga
qaraganda,  diplomatik,  siyosiy  va  savdo  aloqalari  rivojlagan.  Ular,  ayniqsa
XIVasrning 80-90 - yillari va XVasr boshida Turkiyaning kuchayishi munosabati
bilan  birmuncha  jonlandi.  Ma’lumki,  1389  yil  Turkiya  yevropaliklarning
birlashgan  qurolli  kuchlarini  Serbiyadagi  Kosovo  maydonida  tor-mor  qilgan  va
natijada  Serbiya  mustaqillikdan  ajrab,  Turkiyaning  vassaliga  aylangan.  1393  yili
Turkiya  Bulg‘oriya,  Vasaxiya,  Makedoniya,  Fessaliyani  bosib  oldi.  1396  yili  esa
turk  armiyasi  Nikopol  (Bolgariya)  va  musulmonlarga  qarshi  salb  yurishi  e’lon
qilgan  Vengriya  qiroli  Sigizmund  boshchiligidagi  G‘arbiy  Yevropaning  eng  sara
qo‘shinlarini  butunlay  tor-mor  etdi.  Boyazid  armiyasi  o‘sha  paytda  Vizantiya
poytaxti Konstantinopolni qaram qildi. 
Xullas,  Turkiya  tomonidan  nafaqat  Vizantiya  uchun,  balki  butun  Yevropa
uchun  ham  real  xavf-xatar  tug‘ilgan  edi.  Shuning  uchun   Temur  saroyiga
Yevropaning Vizantiya, Italiya, Ispaniya va boshqa davlatlaridan Turkiyaga qarshi
kurashda  yordam  so‘rab  yuborilganelchilar  serqatnov  bo‘lib  qoldilar.  Bularning
barchasi  Temur  va  Boyazidning,  ya’ni  ikki  qudratli  davlatning  to‘qnashuvini
yanada tezlashtirdi, bu esa Yevropaga qo‘l kelar edi.   
Xitoy  ancha  vaqtdan  beri  Movarounnahrga  hududiy  da’vo  bilan  chiqar,  bu
borada  u  bilan  munosabatlarni  oydinlashtirish  lozim  bo‘lib  qoldi.  Shu  bois  Amir
Temur  uch  oylik  tayyorgarlikdan  so‘ng  1404  yil  27  noyabrda  o‘zining  200  ming
kishilik  qo‘shini  bilan  Xitoyga  otlandi.   O‘sha  yili  qish  O‘rta  Osiyo  tarixida  eng
qahraton  qishlaridan  biri  bo‘lgan.  Sirdaryoning  suvi  bir  metrgacha  muzlagan,
askarlardan  ko‘pini  quloq-burunlari,  qo‘l-oyoqlarini  sovuq  olgan  edi.  Amir
Temurning  o‘zi  ham  ko‘p  o‘tmay  shamollab  qoladi.  1405  yil  yanvar  oyining
o‘rtalarida  O‘trorda  to‘xtashga  qaror  qilishdi.  18  fevral  kuni  og‘ir  xastalangan
buyuk jahongir sohibqiron Amir Temur O‘trorda vafot etdi. 20
20
 Ahmedov B. Sohibqiron Temur.- Toshkent, 1996. 233-b.
18 Amir Temur 35 yil davomida harbiy yurishlar qildi. Bu yurishlar natijasida u
buyuk  saltanat  barpo  qilishga  erishdi.  Uning  tarkibiga  Movarounnahr,  Xorazm,
Kaspiy  atrofidagi  viloyatlar,  hozirgi  Afg‘oniston,  Eron,  Turkiya,  Hindiston,  Iroq,
Markaziy va Janubiy Rossiya,  Kavkaz va G‘arbiy Osiyoning bir  qator hududlari,
jami 27 ta mamlakat va o‘lka kirdi. Amir Temurning muvaffaqiyatiga avvalo uning
nodir harbiy iste’dodi sabab bo‘ldi. Amir Temur qo‘shinida qat’iy tartib va intizom
o‘rnatilgan edi. Har bir jang rejasini va barcha qismlar uchun yo‘l-yo‘riqlarni o‘zi
ishlab chiqardi. Uning harbiy iste’dodi  Anqara yaqinida Sulton Boyazidga qarshi
jangda  ayniqsa  yorqin  namoyon  bo‘ldi.  Armiyaning  yuragi  va  qo‘mondonlik
o‘zagini  barlos  urug‘i  vakillari  tashkil  etardi.  Shu  davr  voqealarining  shohidi
bo‘lganlarning  guvohlik  berishicha  barloslar  harbiy  ishga  nihoyatda  chidamli,
kamondan  o‘q  uzishga  juda  usta,  o‘z  hukmdorlariga  sodiq  va  sabr-toqatli
bo‘lganlar. 
Davlat  boshqaruvi.  Amir  Temur  mustaqil,  kuchli,  yaxlit,  qat’iy  siyosatga
ega  davlat  barpo   etishga  muvaffaq  bo‘ldi.  Amir  Temur  davrida  davlatchilik
an’nalari,  davlat  boshqaruvi  tizimi  yuqori  darajaga  ko‘tarildi.  U  mahalliy  hamda
o‘z  davrining  boshqa  davlatchilik  an’analarining  eng  yaxshi  jihatlarlarini  o‘z
davlatchiligida  mujassam  qildi.  Shubhasiz,  mamlakatda  Amir  Temurning  o‘zi
hokimi  mutloq  bo‘lgan.  Shu  bilan  birga  Amir  Temur  turkiy-mo‘g‘ul  an’analari,
mavjud  siyosiy  vaziyat,  tegishli  kuchlar  mavqei  va  manfaatlari,  qabul  qilingan
taomilga muvofiq chingiziylar xonadonidan bo‘lish Suyurg‘atmishni (1370-1388),
so‘ngra uning o‘g‘li Mahmudxonni (1388-1402) xon deya taxtga o‘tkazgan. Amir
Temur  amir  unvoni  bilan  cheklanib  qo‘ya  qolgan.  Keyinchalik,  chingiziylardan
bo‘lmish  Qozonxonning  qizi  Saroymulkxonimga  (1337-1408)  uylanishi
munosabati bilan xon avlodiga “ko‘ragon”, ya’ni, kuyov unvonini olgan. Bu ham
uning mavqeini rasman mustahkamlashiga xizmat qilgan. 
Ma’lumki,  qurultoy  (mo‘g‘ulcha-kengash)  qadimdan  turkiy,  mo‘g‘ul
qabilalari  ichida  eng  muhim  masalalar  bo‘yicha  chaqiriladigan  o‘ziga  xos  katta
kengash  hisoblangan.  Turkiy  udumlarga  ko‘ra,  odatda  davlat  boshliqlari  aynan
qurultoyda  saylangan,  ular  oq  kigiz  ustiga  o‘tkazilib,  yuqoriga  ko‘tarilgan.  Oq
19 kigizning  to‘rt  uchini  eng  nufuzli  amaldor,  diniy  arboblar  ko‘tarishga  haqli
bo‘lganlar.  Qurultoyda  barcha  qabila  boshliqlari,  eng  nufuzli  amaldorlar,  diniy
arboblar, sarkardalar ishtirok etishgan. Qurultoyda taxtga o‘tkazilgan kishi qonuniy
hukmdor sifatida tan olingan. 
Amir  Temur  ham  shu  an’anaga  sodiq  holda  1370  yil  11  aprelda  aynan
qurultoy  hukmi  bilan  Movarounnahr  hukmdori  deb  e’lon  qilindi.  Temur
qurultoyning  mavqei  va  ahamiyatini  yaxshi  anglagan  holda,  qolaversa  saltanatni
boshqarish, davlat asoslarini mustahkamlash, eng muhim qarorlarni qabul qilishda
qurultoy  faoliyatini  saqlab  qoldi  va  undan  unumli  foydalandi.  Qurultoyni
faollashtirish orqali davlatchilik asoslari ham takomillashib bordi. 
Sharofiddin  Ali  Yazdiy  o‘zining  “Zafarnoma”  asarida  Amir  Temur
tomonidan  keyinchalik  Qarshi,  Samarqand,  Qorabog‘  va  boshqa  yerlarda
o‘tkazilgan qurultoylar haqida ham so‘z yuritgan. Xususan, 1390 yilgi qurultoyda
viloyat  dorug‘alari  va  beklar  ham  bevosita  ishtirok  etishgan.  Oltin  O‘rda  xoni
To‘xtamish bilan munosabatlari yechimi borasidagi masala ham qurultoyda qo‘rib
chiqilgan. Qurultoy o‘ziga xos oliy darajasidagi maslahat kengashi hamda vakillik
organi bo‘lgan. 
Qurultoydan  keyingi  o‘rinda  davlat  majlisi  (kengash)  turgan.  Bu  xususda
Amir  Temurning  “Tuzuklar”da  ham  xabar  beriladi.  Ushbu  kengash  ikki
ko‘rinishda  chaqirilgan.  Katta  kengash  tinchlik  paytida,  Samarqanddagi  amir
saroyida o‘tkazilsa, kichik kengashlar odatda harbiy yurishlar vaqtida, katta janglar
oldidan  chaqirilgan.  Unda  hukmdorning  eng  yaqin  va  sadoqatli  kishilari  ishtirok
etishgan.  Ba’zida  bu  kengashlar  tegishli  masala  bois  maxfiy  tarzda  ham
o‘tkazilgan. Albatta, bu kabi kengashlarning o‘tkazilishi ulkan saltanatdagi ahvol,
mamlakatdagi  ijtimoiy-siyosiy  holatdan  boxabar  bo‘lish,  saltanat  qonun-qoidalari
qanchalik  amalga  oshayotganligidan  xabardor  bo‘lishda  katta  ahamiyat  kasb  etar
edi. 21
Amir  Temur  davrida  boshqaruv  ikki  idora:  dargoh  va  devonlar
(vazirliklar)ga bo‘lingan. Yuqorida ta’kidlanidek dargoh – eng oliy davlat idorasi
21
 Temur tuzuklari. - Toshkent: Ma’naviyat, 2011.54-b.
20 bo‘lib,  uning  boshlig‘i  Amir  Temurning  o‘zi  bo‘lgan.  Amir  Temur  dargoh
faoliyatini  yuritishda  maslahat  va  kengashlardan  ham  unumli  foydalangan.
Xususan,   “Tuzuklar”da  Amir  Temur  shunday  yozgan  edi:  “Saltanat  ishlarining
to‘qqiz ulushi kengash, tadbir va mashvarat, qolgan bir ulushi esa qilich bilan bajo
keltirilishini angladim. Donishmandlar demishlarkim, o‘z o‘rnida qo‘llangan tadbir
bilan ko‘plab lashkarlarning qilichi ojizlik qilgan har qanday mamlakat darvozasini
ochib, favj – favj lashkarni yengib bo‘lur”. 22
Dargoh  faoliyatini  boshqarish,  uning  vazirlik,mahalliy  hokimiyat  idoralari
va  umuman  saltanatda  kechayotgan  jarayonlar  bilan  bog‘lanib  turish  ishini  oliy
devon olib borgan. Dargoh tizimidagi bu devonga devonbegi bosh bo‘lib, vazirlar
unga hisobot berib turishgan. 23
Dargohdagi  muhim  lavozimlardan  biri  –  arzbegi  bo‘lgan.  Uning  xizmatiga
shikoyat  bilan  kelganlar,  arzchilar  bilan  ishlash,  ularning  arz  dodini  hukmdorga
yetkazish  bo‘lgan.  Lozim  bo‘lganda  joylarga  vaziyatni  o‘rganish  uchun  aminlar
(ya’ni,  ishonchli  vakillar)  taftish  uchun  jo‘natilgan.  Aminlar  vazifasiga  bundan
tashqari tobe yerlar to‘lovini yig‘ib kelish ham kirgan. 
Dargohdagi  yana  bir  muhim  lavozim  –  tavochi  bo‘lgan.  Tavochi  oliy
farmonga  muvofiq  joylarga  borib  harbiy  yurish  uchun  lashkar  to‘plash  bilan
shug‘ullangan.  Tavochilar  bosh  tavochi,  piyoda  askar  tavochisi  kabilarga
taqsimlangan.  Harbiy  yurish  vaqtida  tavochilar  qo‘shinlarning  joylashuvi,
buyruqlar ijrosi, tinchlik vaqtidagi ishlarga taqsimlanganlar.
Shuningdek,  dargohda  bosh  hojib,  xazinador,  xonsolor  (to‘y,  bazm,  katta
ziyofatlar  tashkilotchisi),  jevachi  (qurol-aslaha  saqlovchi),  qushchi  (ov
marosimlariga  mas’ul),  bakovulboshi  (saroy  oshpazlari  boshlig‘i),  kotiblar,
tabiblar, bitikchilar, g‘azalxonlar, farroshlar ham xizmat qilishgan. 
Amir  Temur  devon  (ijroiya)  xizmatini  mo‘g‘ul  istibdodidan  keyin  tiklay
oldi.  Devonbegi  –  katta  mavqega  ega  lavozim  egasi  bo‘lgan.  Devonda  ya’ni,
markaziy ijroiya hokimiyatda yetti vazir mujassam bo‘lgan. 
22
 O`sha asar. 65-b.
23
 Eshov B.J. O’zbekistonda davlat va mahalliyboshqaruv tarixi. “Yangi asr avlodi”, T.:2012. 281-b.
21 Birinchi vazir – mamlakat va raiyat (aholi) vaziri. U bosh vazir hisoblanib,
mamlakatning muhim sohalari uchun u bevosita mas’ul bo‘lgan. 
Ikkinchi vazir – harbiy ishlar vaziri bo‘lib, u harbiylarning iqtisodiy ahvoli,
maoshi,  yer-suvlari  boshqaruvi,  qurol-aslaha  ta’minoti,  harbiy  qo‘riklar,  yarador
bo‘lganlarga nafaqa tayinlash va boshqalar ijrosi uning zimmasida bo‘lgan. 
Uchinchi  vazir  –  mulklar  va  soliq  ishlari  vaziri  bo‘lgan.  U  egasiz  qolgan
mol-mulkilik nazoratga olish, savdogarlardan zakot va boj olish, o‘tloq-yaylovlarni
boshqarish, barcha tushadigan daromadlarni saqlash va boshqa vazifalarga mas’ul
bo‘lgan. 
To‘rtinchi  vazir  –  moliya  vaziri  bo‘lib,  u  butun  saltanat  bo‘yicha  kirim-
chiqim  ishlariga,  barcha  xazina  xarajatlari  hisobini  oluvchi,  moliyaviy  ishlarni
tartibga keltiruvchi hamda unga javobgar shaxs bo‘lgan. 
Keyingi uch vazir – sarhad vazirlari hisoblanib, ular saltanat tarkibidagi turli
o‘lka  va  mamlakatlarga  oid  moliyaviy  muomala  va  daromadlarni,  soliqlarni
boshqarganlar. Tarixiy manbalarda adliya vazirligi (devoni mazolim)  haqida ham
gap ketib, u sud-huquq sohasi bo‘yicha faoliyat yuritgan. Vaqf ishlari esa - sadrlar
sadri zimmasiga yuklatilingan. Amir Temur “Tuzuklar”da vazir tayin etish ishida
to‘rt sifatga ega bo‘lish lozimligini ta’kidlaydi. Ular quyidagilar: 
Asllik va toza nasllik;
Aqlililik va fahm-farosatlilik;
Sipoh va raiyat ahvolidan xabardorlik, ularga nisbatan xushmaomalalik;
Sabr-chidamlilik va tinchliksevarlik. 
Amir Temur mana shunday sifatlarga ega shaxsni vazirlik martabasiga loyiq
deb  hisoblab,  bunday  vazirga  to‘rt  imtiyoz  –  ishonch,  e’tibor,  ixtiyor  va  qudrat
berilishini ta’kidlaydi. 24
 
Bir qator sohibqiron zamondoshlari, xususan ispan elchisi Rui Gonsalez de
Klavixo  Amir  Temur  bunday  yondashuvga  katta  e’tibor  berganligini,  mansabiga
noloyiq ishlar qilgan amaldorlar tegishli ravishda jazolanganligini ta’kidlashgan. 
24
 Amir Temur o‘gitlari. - Toshkent: Navro‘z, 1992. 98-b.
22 Devonda  shuningdek,  boshqa  turdan  amaldorlar  ham  bo‘lgan.  Bular:
shayxulislom,  qozi  al-quzzot  (oliy  sudya),  qoziyu  ahdas  (odat  bo‘yicha  hukm
chiqaruvchi  qozi),  qozi  askar  (harbiy  qozi),  sadri  a’zam  (oliy  sadr),  dodhoh
(shikoyatlarni  ko‘rib  chiquvchi),  eshikog‘a,  saroy  vaziri,  yasovul  (hukmdor
shaxsiy  buyruqlarini  badaruvchi), qalaqchi  (xiroj  miqdorini  aniqlovchi), muhassil
(soliq  va  o‘lpon  yig‘uvchi),  qorovulbegi,  muhtasib,  voqeanavis,  munshiy  va
boshqalar. 
Karvon  yo‘llardagi  sardobalarni  harbiy  nazoratchi  qo‘riqlagan  tarixiy
manbalarda  saroyda  mavjud  qabul  marosimi  haqida  quyidagilar  bayon  etilgan.
Xususan,  taxtning  o‘ng  tomonida  sayidlar,  qozilar,  ulamolar,  beklarbegi,  qo‘shin
amirlari, no‘yonlar, ulus, tuman, qo‘shin boshliqlariga joy ajratilgan. Taxtning old
tomonida  devonbegi  va  vazirlar,  bahodirlar,  chap  tomonida  esa  qorovulbegilar
o‘tirishgan.  Taxt  qarshisida  qorovul  amirlari,  etagida  esa  ichkilar,  yasovuli  xos
turgan. Taxtning o‘ng va chap yonida dodhoh turgan. 
Amir  Temur  davlatni  ulus,  viloyat,  tumanlarga  bo‘lib  boshqargan.  U
saltanatni to‘rt ulusga bo‘ldi hamda ular tepasiga o‘z o‘g‘illari, nevaralarini qo‘ydi.
Viloyat va tumanlarga ham asosan temuriy shahzodalar, ishonchli va yaqin kishilar
rahbar  etib  tayinlangan.  Katta  o‘g‘il  –  Jahongir  Mirzoga  –  Kobul,  G‘azna,
Qandahor va Sind daryosigacha bo‘lgan yerlar 12  000 kishilik qo‘shin bilan birga
berilgan.  Uning  vafotidan  (1376  y.)  so‘ng  bu  yerlar  Balx  viloyati  bilan  birga
Jahongirning o‘g‘li Pirmuhammadga berildi. Umarshayx mirzoga avval Farg‘ona,
1393 yili  Fors viloyati bilan 10  000 kishilik qo‘shin in’om etildi. Uchinchi o‘g‘il
Mironshoh Mirzoga 1380 yili 10  000 kishilik qo‘shin bilan Xuroson, 1383 yili esa
markazi  Tabriz  bo‘lgan  G‘arbiy  Iroq  va  Ozarbayjon  ulus  qilib  berildi.  To‘rtinchi
o‘g‘il  Shohruh  Mirzoga  8  000  kishilik  qo‘shin  bilan  markazi  Hirot  bo‘lgan
Xuroson  o‘lkasi  ulus  tarzida  taqdim  etildi.  Ulus  egalarining  o‘z  devoni,  xazinasi
ham  bo‘lgan.  Shahzodalar  yonida  doimo  ishonchli  va  sadoqatli  kishilar  bo‘lgan.
Shu  davrga  xos  jihatdardan  biri,  bu  har  bir  viloyat,  shahar  va  tumanlarning  o‘z
hokimi, moliya devoni, qozisi, muftiysi, mutavallisi, muhtasibi bo‘lgan. 
23 Har  bir  qal’ada  qutvol,  ya’ni  komendant  tayin  etilgan,  shahar  va  tuman
boshliqlari  –  dorug‘alarbo‘lishgan.  Klavixoning  ta’kidlashicha  har  bir  yirik
amaldorning o‘z bitikchisi va qayd daftari bo‘lgan. O‘rta asr hukmdorlaridan farqli
ravishda Amir Temur o‘z aholisi faoliyati va manfaatlarini uyg‘unligini ta’minlash
maqsadida  ularni  12  toifaga  bo‘ldi.  Lekin,  “Tuzuklar”da  ta’kidlaganidek,  ularni
bir-biridan kam ko‘rmadi zero, uning o‘zi bu haqda “Saltanatim qonun-qoidalarini
shu o‘n ikki toifaga bog‘lab tuzdim. Shu o‘n ikkita toifani saltanatim osmonining
o‘n  ikki  burji  va  davlatim  korxonasining  o‘n  ikki  oyi  deb  hisobladim”,  deb
ta’kidlagan edi. 
Amir Temur davlatida, keyinchalik Temuriylar davrida ham tezkor axborot
almashish  yo‘lga  qo‘yilganligi  sababli  yirik  saltanatning  eng  uzoq  va  chekka
qismlariga  ham  hukmdor  farmon  va  qarorlari  tezda  yetib  borgan.  Amir  Temur
davlati  bayrog‘i  haqida  fransuz  olimi  L.Keren  “Kuch  -  adolatda”  degan  ibora
bitilgan uch xalqadan iborat bayrog‘i bo‘lgan deya ta’kidlaydi. Uch xalqani olimlar
turlicha ta’riflashadi. Xususan, uch xalqa yer, osmon, suv deb, ba’zilari dunyoning
3  qismi  deya  ta’rif  berishadi.  Davlatda  e’lon  qilingan  farmonlar  –  yorliqlar  deya
yuritilgan. Temur davlatida etnik, diniy va til borasida ayirmachilik va tazyiqlarga
yo‘l  qo‘yilmagan.  Uning  o‘zi  ona  tili  –  turkiy  tilni  rivojlantirishda  katta  e’tibor
bergan.
Yuqoridagi  mulohazadan  ham  ko‘rinib  turibdiki,  Amir  Temur  aholi  barcha
qatlamlari manfaatini himoya qilgan hamda ulargatayangan. O‘rta asrlar sharoitida
faqat  o‘ta  zukko  va  oqil  davlat  boshlig‘igina  bunday  boshqaruv  yuritishga  qodir
edi. 
Harbiy  ish.  Amir  Temurning  harbiy  sohadagi  siyosati,  shu  davr  harbiy
san’ati  doimo  tadqiqotchilar  e’tiborini  o‘ziga  tortib  kelgan.  Hozirgi  kunga  kelib
ham jahonning qator mamlakatlari harbiy o‘quv yurtlarida Amir Temur davlatining
harbiy  tizimi  chuqur  o‘rganib  kelinmoqda.  Amir  Temur  harbiy  tizimni
shakllantirishdan  ko‘zlangan  asosiy  maqsadi  –  mamlakatni  ichki  va  tashqi  xavfli
kuchlardan  himoyalash,  hududlarda  tartibsizlikning  oldini  olish,  adolat  va
24 barqarorlikni  o‘rnatish,  qonun  ustuvorligini  ta’minlash,  geosiyosiy  maydondagi
vaziyatni nazorat qilish, zo‘ravonlik va parokandalikka yo‘l qo‘ymaslik bo‘lgan. 
Amir Temur qo‘shini Chingizxon qo‘shini singari o‘nlik, yuzlik, minglik va
o‘n  minglik  (tuman)larga  bo‘lingan.  Qo‘shinning  bu  singari  tarkibiy  tuzilishidan
asosiy  maqsad  boshqaruvni  osonlashtirish,  tezkor  harakatni  ta’minlash,  tartib-
intizomni kuchaytirish, kerakli vaqtda darhol qo‘shin safini tuzish bo‘lgan.
Amir  Temur  qo‘shinga  o‘zini  jangu-jadalda  bahodirligi  va  jasurligini
ko‘rsata  olgan,  sadoqatli,  harbiy  taktikani  yaxshi  egallagan  313  nafar  amirlarni
rahbar etib tayinladi. 313 amirdan 100 nafari o‘nboshi, 100 nafari yuzboshi va 100
nafari  mingboshi  bo‘lgan.  Jang  vaqtida  amir  ul-umaro  amirlarga,  amirlar  –
mingboshilarga,  mingboshilar  –  yuzboshilarga,  yuzboshilar  –  o‘nboshilarga
boshliq bo‘lgan hamda buyruqlar so‘zsiz bajarilgan.
Qo‘shinda mamlakatdagi 40 aymoqdan 12 tasiga maxsus tamg‘a berilgan va
bu  12  urug‘dan  xos  navkarlikka  olingan.  Ular  barlos,  tarxon,  arg‘in,  jaloyir,
tulkichi,  duldoy,  mo‘g‘ul,  suldus,  tug‘oy,  qipchoq,  orlot,  tatar  urug‘lari  edi.
Tamg‘aga  yetmagan  28  urug‘  boshliqlariga  kichikroq  darajadagi  ulus  amirliklari
berilgan.  Har  bir  urug‘  o‘z  maqomi  va  huquqlariga  ega  bo‘lgan.  Bu  esa  o‘z
navbatida  hududlar  va  urug‘-aymoqlar  o‘rtasida  muvozanat  hamda  uyg‘unlikni
ta’minlagan. 
Janglarda  birinchi  marta  bahodirlik  namunasini  ko‘rsatgan  oddiy  askarga
o‘nboshi  darajasi  berilgan.  Agar  shu  odam  jangning  muvaffaqiyatli  tugashiga
ikkinchi  marotaba  katta  hissa  qo‘shsa,  u  holda  uni  yuzboshi  qilib  ko‘targanlar.
Uchinchi  marotaba  jasorat  ko‘rsatsa  mingboshilik  maqomi  berilgan.  Harbiy
amirlikning 12 ta darajalik tartibi ham bo‘lgan. O‘n ikkinchi darajali amir esa amir
ul-umaro  noibi  hisoblangan.  Amir  ul-umaro  esa  Amir  Temurning  noibi  bo‘lgan.
Jangda va xizmatda o‘zini ko‘rsatgan, boshqalarga o‘rnak bo‘lguvchi, shijoatli va
jasur amirlarga uch xil imtiyoz berilgan: 1.bahodirlik rutbasi; 2. tug‘; 3. nog‘ora. 
“Tuzuklar”da  shunday  deya  yozgan  edi:  “Tajribamdan  sinab  bildimki,
jangning  sir-asrorini,  g‘anim  askarlarini  sindirish  yo‘lini  bilgan,  urush  qiziganda
o‘zini  yo‘qotmasdan,  qo‘l-oyog‘i  bo‘shashmasdan  lashkar  favjlarini  jangga
25 boshlay  oladigan,  agar  qo‘shin  safiga  rahna  tushsa,  uni  tezda  tuzata  oladigan
kishigina  amirlik  va  hukmronlikka  loyiqdir”.  “Tuzuklari”da  aynan  jasorat
namunalarini ko‘rsatgan amirlar haqida ham ma’lumotlar uchraydi. O‘zaro nizo va
parokandalik hukm surgan davrda Amir Temur 200 ming chog‘li mustahkam  va
uyushgan,  yuqori  tartib-intizomga  ega  qo‘shin  barpo  eta  oldi  vaqo‘shinni  yuqori
darajadagi qurol-aslaha bilan ham ta’minladi. 25
XIX asr rus harbiy sarkardasi M.Ivanin Amir Temur qo‘shiniga xolis baho
berib  quyidagilarni  ta’kidlagan  edi:  “Hali  bironta  ham  xalq  qo‘shinini  to‘g‘ri
saflashni  bilmay,  tartibsiz  va  taktik  harakatlarsiz,  faqat  o‘zidagi  jasorat  darajasi
bilan uzun-yuluq jang qilayotgan bir paytda Temurning to‘g‘ri saflangan, bir necha
yo‘nalishidan  iborat  muntazam  tartib  bilan  jangga  kiruvchi,  kuchli  zahiraga  ega
bo‘lgan kuchli armiyasi bor edi”. 26
Amir  Temur  qo‘shin  ta’minoti,  harbiylarga  maosh  berishning  aniq
mexanizmini  ishlab  chiqdi.  Oddiy  askarga  o‘z  mingan  oti  bahosida  maosh
berilgan,  bahodirlar  maoshi  ikki  ot  bahosidan  to‘rt  ot  bahosigacha  yetgan.
O‘nboshilar  maoshi  oddiy  sipohiydan  o‘n  baravar  ortiq  bo‘lgan.  Yuzboshilar
o‘nboshilarga  qaraganda  ikki  baravar,  mingboshilarga  yuzboshilarga  qaraganda
uch baravar ortiq maosh belgilangan. Har 18 kishi bitta chodir olishi kerak bo‘lgan.
Har bir askarda – ikkita ot, bir kamon, bir sadoq o‘qdon, bir qilich, arra, bigiz, qop,
juvoldiz,  bolta,  o‘nta  igna,  charm  xalta  bo‘lishi  lozim  bo‘lgan.  Oddiy
piyodalarning har biri o‘zi bilan birga bir qilich, bir kamon va o‘q-yoy olishi kerak
bo‘lgan. 27
 
Bahodirlardan har besh kishi bir chodir, har biri bitta temir sovut, dubulg‘a,
qilich,  sadoq,  o‘q-yoy  va  beshta  ot  olishi  shart  edi.  O‘nboshilardan  har  biri  bir
chodir, o‘nta ot, qurol-yarog‘dan qilich, sadoq, yoy, gurzi, cho‘qmor, koskan (sim
ro‘mol), zirh va bagtar (harbiy kamzul) olishi lozim bo‘lgan. Mingboshilardan har
biri o‘zi bilan birga bitta chodir, bir soyabon, qurol-aslaha, dubulg‘a, nayza, qilich,
sadoq va o‘q-yoy olib yurgan. 28
25
 Temur tuzuklari. - Toshkent: Ma’naviyat, 2011.105-b.
26
 Ivanin M. Ikki buyuk sarkarda.Chingizxon va Amir Temur. - Toshkent: Xazina, 1994.190-b.
27
 Zayniddin Vosifiy. Badoye’ al-vaqoye. – Toshkent, 1979. 156-b.
28
 O’sha joyda.
26 Jang  qilishning  o‘ziga  xos  uslublari  bo‘lgan.  Tarixiy  manbalarda  ayniqsa
yetti qismga bo‘linib jangga kirish usuli haqida alohida to‘xtalinadi. Xususan, o‘n
ikki ming otliq lashkarni safga tizishda avval qorovul favji, so‘ngra hirovul favji,
o‘ng qo‘l – barong‘or hirovul favji hamda chap qo‘l javong‘or hirovul favji ulardan
so‘ng  joylashgan.  Qirq  ming  otliqdan  iborat  qo‘shin  esa  14  ta  sipoh  qismlariga
bo‘lib  saflangan.  O‘n  ikki  ayllikdan  tuzilgan  40  ta  favj  17  qism  turish  joylarini
egallashgan va hokazo. Jangda hamma vaqt Amir Temur o‘zining shaxsiy jasorati
va  mardligini  namoyon  qilgan.  Harbiy  yurishlar  nihoyatda  qat’iyat  va  ortiqcha
shov-shuvsiz tayyorlangan. Har bir yirik jangdan oldin albatta kengash chaqirilgan
va unda Sohibqiron barchaning fikrini eshitib ko‘rgan. Josuslik faoliyati, razvedka
ishlari ham puxta asosda tashkil qilingan. 29
Amir  Temur  oliy  insoniy  fazilatlarni  tushunuvchi  va  qadrlovchi  shaxs
bo‘lgan. Uning o‘zi bu borada o‘rnak bo‘lguvchi inson edi. Shu bois ham u siyosat
maydoniga  kelishdagi  qiyin  yillarda  ham  o‘z  orqasidan  iqtidorli  va  vijdonli
kishilarni  ergashtira  oldi.  Ulardan  jasur  va  sadoqatli  harbiylarni  yetishtirdi.  Ular
orasida  Joqu  barlos,  amir  Muso,  amir  Hinduka,  Iki  Temur,  Sulaymonshoh  va
boshqalar  bo‘lganlar.  Amir  Temur  butun  aql-zakovati,  qobiliyatini  ishga  solgan
holda o‘z atrofida turli yo‘nalishdagi kishilarni birlashtira oldi. Zero og‘ir mo‘g‘ul
istibdodidan so‘ng ezilgan, xarob bo‘lgan, siyosiy parokandalik, iqtisodiy tanazzul
kuchaygan  bir  paytda  bunchalik  diplomatik  mahoratni  ishga  solish  har  qanday
hukmdorning  qo‘lidan  kelmas  edi.  Amir  Temurning  yana  bir  olijanob  fazilati  –
uning kechirimliligi, boshqalar  gunohidan o‘ta bilishi ham  hisoblangan. Masalan,
Amir Temur sardor Alibek Jonqurboniy xiyonatini ikki marotaba ham kechirib, uni
qayta xizmatga olgan. Yoki Oltin O‘rda xoni To‘xtamish non-tuz haqqini unutib,
ikki marta Temurga qarshi bosh ko‘rtarganida Sohibqiron uni ikki marotabada ham
kechirib yuborgan. Bag‘rikenglik, saxovatlilik, o‘zaro gina-kudrutdan uzoq yurish
borasida, darhaqiqat Amir Temur o‘rnak bo‘lishga sazovor shaxs sifatida faoliyat
yuritgan.
29
 Dadaboyev X. Amir Temurning harbiy mahorati.-Toshkent. Yozuvchi, 1996. 122-b.
27 Amir  Temur o‘z ustoz-pirlari – Shamsiddin Kulolning ta’limoti, Mir Sayid
Barakaning  yo‘l-yo‘riqlari,  Abu  Bakr  Tayobodiyning  maslahatlariga   hamisha
quloq solgan hamda butun faoliyatida ularga tayangan. 30
U  Qur’oni  Karimni  yod  bilgan,  hadislarni  yaxshi  tushungan,  tafsir  ilmidan
xabardor bo‘lgani bois diniy asnodagi bahslarda yirik ulamolar bilan barobar so‘z
yurita olgan. Bu uning ma’naviyati, imon-e’tiqodi, diyonati qanchalar mukammal
bo‘lganligidan  darak  beradi.  Amir  Temur  musulmonchilik  aqidalari  jamiyat
osoyishtaligi  va  ravnaqi,  ijtimoiy  adolat,  ma’naviy  poklik,  fuqarolararo  totuvlik
yo‘lida xizmat qilishi tarafdori bo‘lgan. Shu bilan birga unda “din-dinligini, davlat-
davlatligini qilishi lozim”, degan qat’iy va to‘g‘ri tushuncha bo‘lgan. Ibn Arabshoh
Amir Temurning olim va ulamolarga bo‘lgan munosabatini ta’riflab shunday deya
yozgan  edi:  “Amir  Temur  olimlarga  mehribon  bo‘lib,  sayidu  shariflarni  o‘ziga
yaqin tutardi. Ulamolar va fozillarga to‘la-to‘kis izzat ko‘rsatib, ularni har qanday
kimsadan  batamom  muqaddam  ko‘rardi”. 31
 Darhaqiqat,  Amir  Temur  olimu  –
fozillarni  juda  qadrlar,  o‘zi  ham  qator  fanlardan  boxabar  edi.  Xususan,  u  tarix,
falsafa,  rioziyot,  handasa,  me’morchilik,  falakiyot  ilmlarini  yaxshi  ko‘rar  va
qadrlar, she’riyatni sevar edi. Ibn Arabshoh bu boradagi mulohazalarni o‘z asarida
ham alohida ta’kidlagan. 
U Temur Sharqning eng ko‘p tarqalgan uchta tili – arab, fors, turkiy tillarini
mukammal  bilgan,  qator  tarixiy  manbalardan  yaxshi  xabardor  inson  bo‘lgan.
Uning  oila  –  nikoh  munosabatlari,  xotin-qizlarga  bo‘lgan  ulkan  ehtiromi,
farzandlar  ta’lim-tarbiyasi  bilan  bog‘liq  fikr-mulohazalari  ham  yuqori  e’tiborga
sazovordir. Amir Temur huzurida xotin-qizlarni g‘iybat  qilish, ayollarga nisbatan
zo‘ravonlik qilish va shunga o‘xshagan gap-so‘zlarni aytish ta’qiqlangan. U xotin-
qizlarga  zo‘ravonlik  qilganlarni  tanobini  tortib  qo‘ya  olgan.  O‘z  xotinlari,  qizlari
va  boshqa  ayollarga  nisbatan  ham  mehribon  va  shavqatli  bo‘lgan.  U  ayollarga
ma’lum  erkinliklar  bergan,  ularni  rasmiy  marosim,  bazmu-jamshidlarda  ishtirok
etishlariga  ruxsat  bergan.  Klavixo rasmiy  marosimlarda  Amir  Temurning  suyukli
30
 Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai sa’dayn va majmai baxrayn. - T.2. 1-qism. Tarjima, kirish, izohli so’z va 
lug’atlar A. O’rinboyevniki,- Toshkent, “Fan”, 1969. 210-b.
31
 Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. Ikki jildlik. Arab tilidan tarjima, kirish so‘zi va izohlar muallifi Ubaydulla 
Uvatov. -Toshkent: Mehnat, 1992. 190-b.
28 xotini  Saroymulkxonim  ishtirok  etganligini  alohida  ta’kidlagan.  Ayol
qarindoshlariga atab qator inshootlar qurdirdi. Masalan, xotini Tuman Og‘oga atab
Behisht  bog‘ini,  To‘qal  xonimga  atab  Dilkusho  bog‘ini,  opasi  Qutlug‘  Turkon
og‘o, singilisi Shirinbeka og‘olarga hamda Bibixonimning onasiga atab maqbaralar
barpo etganligi yuqoridagi mulohazaning mantiqiy tasdig‘i bo‘lib xizmat qiladi. U
nikoh masalasini “davlat yumishlari darajasidagi muhim ish” qatorida ko‘rgan. 
Amir  Temur  XIV  asrdayoq  “Kuch  -  adolatda”  shiorini  davlat  siyosati
mavqei  darajasiga  olib  chiqdi.  Umri  davomida  sohibqiron  bu  shiorni  o‘ziga
dasturul – amal qilib oldi. Temur davlatidagi bu ahloqiy-ma’naviy mezon hamma
davrlar  uchun  e’tiborli  bo‘lib,  hozirgi  kunga  qadar  insoniyat  hayotida  dolzarb
ahamiyat  kasb  etib  kelmoqda.  Amir  Temur  harbiy  san’at,  soliq  siyosati,  raiyatga
munosabatda, o‘z davlat boshqaruvi tizimida, qo‘l ostidagilarga munosabatda ham
ushbu tamoyilga qat’iy amal qildi.
Amir  Temur  o‘z  hukmronligi  davrida  mutaassiblik,  ayirmachilik,
mazhabchilik  ko‘rinishlariga  yo‘l  bermadi.  Osoyishtalik,  tinchlik-xotirjamlik,
xavfsizlik  borasida  ahamiyatga  molik  ishlarni  amalga  oshirdi.  Bu  xususda
sohibqiron, “... saltanatimning u chetidan bu chetigacha biror bolakay boshida bir
lagan  tilla  ko‘tarib  o‘tadigan  bo‘lsa,  bir  donasiga  ham  zarar  yetmaydigan  tartib-
intizom  o‘rnatdim”,  deya  qayd  qilgan  edi.  Undan  tashqari,  Amir  Temur  qurilish,
obodonchilik ishlariga ham ulkan e’tibor bilan qaradi.
1.2. «Temur tuzuklari» - davlat boshqaruvi haqidagi muhim tarixiy
manba.
Amir  Temur  va  uning  davri  xususida  zamondoshlari  G‘iyosiddin  Alining
«Ro‘znomayi  g‘azovoti  Hinduston»,  Nizomiddin  Shomiyning  «Zafarnoma»,
Sharafiddin  Ali  Yazdining    «Zafarnoma»,  Ibn  Arabshohning  «Temur  tarixi»  va
boshqalarning  qimmatli  asarlari  mavjuddir.  Lekin,  buyuk  jahongir  hayoti  va
faoliyatiga  bag‘ishlangan  asarlar  ichida  shubhasiz  «Temur  tuzuklari»  alohida
ahamiyat kasb etadi. 
29 «Tuzuki Temuriy» («Temur tuzuklari»), «Malfuzoti Temuriy» («Temurning
aytganlari») va «Voqioti Temuriy» («Temurning boshidan kechirganlari») nomlari
bilan  atalmish  ushbu  asar  qimmatli  tarixiy  manba  bo‘lib,  jahondagi  mashhur
kutubxonalardan  joy  olgan.  «Temur  tuzuklari»  ikki  qismdan  iborat  tarixiy  va
huquqiy asar bo‘lib unda sohibqironning davlat tuzilishi va mamlakatni boshqarish
xususidagi nuqtai-nazari bayon etiladi. 
Asar avval eski o‘zbek (chig‘atoy yoki turkiy) tilida bayon etilgan. Bir qator
sharqshunoslar  –  Ch.Ryyu,  G.Ete,  Ch.A.Stori,  N.D.Mikluxo-Maklay  va
boshqalarning  fikricha,  uning  bir  qo‘lyozma  nusxasi  Yaman  hokimi  Ja’far
poshshoning  kutubxonasida  saqlangan.  «Tuzukot»ni  ilk  bora  fors  tiliga  tarjima
qilgan  Mir  Abu  Tolib  Husayniy  at-Turbatiyning  yozishiga  qaraganda,  u  o‘z  haj
safarida  mazkur  asarni  uchratganligini  va  o‘zi  bilan  olganligini  ta’kidlaydi.  U
Arabistondan  kelgach,  asarni  forscha  tarjimasini  boburiy  podshoh  Shoh  Jahonga
(1628-1657) taqdim etadi. Shoh Jahon tarixni yaxshi bilgan ilmli shaxs bo‘lganligi
uchun  avvalo  asarni  o‘zi  ko‘rib  chiqib,  unda  ba’zi  noaniqlar  va  g‘alizliklarni
topadi.  Podshoh  undagi  noaniqliklarni  tuzatish  va  tahrir  etishni  Dakan  viloyati
qozikaloni,  iste’dodli  adib  Muhammad  Afzal  Buxoriyga  (vafoti  1651/1652  yy.)
topshiradi. Bu xususida hindistonlik tarixchi Abdulhamid Lohuriy (1654 y. vafoti)
o‘zining «Podshonoma» asarida ham qayd etib o‘tgan. 
Mazkur  asar  XVIII  asrdan  boshlab  mashhur  bo‘lib  ketib,  1783  yili
Angliyada,  1785  va  1891  yilda  Hindistonda,  1868  yili  Eronda  chop  etildi.  Asar
fransuz  (1787  y.),  ingliz  (1830  y.),  urdu  (1845  y.)  tillariga  ham  tarjima  qilingan.
Eronda qayta 1963 yilda yana bir bora chop etilgan. 
«Temur  tuzuklari»  o‘zbek  tiliga  1834  yili,  so‘ngra  1857  yilda  Xivada
Muhammad Yusuf Rojiy tomonidan qisqartirilib tarjima qilingan. Asarni Mir Abu
Tolib  Husayniy  at-Turbatiy  matniga  muvofiq  o‘zbekcha  to‘la  tarjimasi  mashhur
arbob  va  adib  Alixon  to‘ra  Sog‘uniy  tomonidan  Toshkentda  1967  yili  amalga
oshirilgan.  Bu  tarjima  mustabid  davr  mafkurasi  tazyig‘iga  uchrab,  nashr  etilishi
yarim  yo‘lda  qolib  ketdi.  Nihoyat,  1990  yili  Bombayda  chop  etilgan  forscha
matndan o‘zbek tiliga yana bir tarjima (Sog‘uniy tarjimasini hisobga olgan holda)
30 amalga  oshirildi.  Uni  o‘zbek  sharqshunosi  Habibullo  Karomatov  amalga  oshirib,
kitob  holida  avval  1991  yili  nashr  etildi.  Rus  tiliga  «Tuzukot»  1894  yili
N.P.Ostroumov  tomonidan  tarjima  qilingan.1968  yilda  undan  faksimil  nashr
amalga  oshirilib,  unga  akademik  I.Mo‘minovning  qisqacha  kirish  so‘zi  ilova
qilindi. 
Avval  boshida  asar  Amir  Temur  tomonidan  yozdirilgani  xususida  qayd
qilingan  edi.  Ko‘pgina  sharq  manbalari  va  muarrixlari  buni  o‘z  asarlarida
ta’kidlaydilar.  Masalan,  Shamsiddin  Somiyning  qomusida  shunday  deyiladi:
«Amir  Temur  «Tuzukot»  deb  yuritiladigan  qonunlar  majmuasini  yozdi.  Unda
o‘zining  hayot  yo‘lini  bayon  qildi».  Sharafiddin  Ali  Yazdiy  esa  (vafoti  1454  y.)
e’tiborga loyiq ma’lumot keltirgan: «On hazrat o‘zining hayoti va turmushi tarziga
doir  asosiy  voqealarni  o‘z  ichiga  olgan  turkiy  va  forsiyda  alohida  bir  manzuma
tuzdilar» Nizomiddin Shomiy ham «Zafarnoma»da shuni ta’kidlaydi. Shuningdek,
taniqli  sharqshunos  M.Sharmua  (1793-1869)  va  rus  harbiy  tarixchisi  M.I.Ivanin
(1801-1874)  «Tuzukot»ning  haqiqiy  muallifi  Amir  Temur  bo‘lgani  haqida  fikr
bildiradilar.  Amir  Temurning  660  yillik  tavalludi  tantanalari  arafasida  1996  yil
«Tuzukot» o‘zbek, ingliz, fransuz tillarida chop etildi. 
«Temur  tuzuklari»  2011  yili  o‘zbek  tilida  O‘zbekiston  Respublikasi
Prezidenti  I.Karimovning  “Milliy  davlatchiligimiz  tarixining  mumtoz  namunasi”
deb nomlagan so‘zboshisi bilan yuqori sifatda, qayta nashrdan chiqdi.
«Temur  tuzuklari»  -  hukmdorlarning  turmush  tarzi  va  ahloq-odob
normalarini belgilovchi risola hamdir. O‘z vaqtida ko‘pgina hukmdorlar, masalan,
Hindistonda  boburiy  Shoh  Jahon  (1628-1657),  Qo‘qon  xoni  Muhammad  Alixon
(1821-1842),  Buxoro  amiri  Abdulahadxon  (1885-1910)  va  boshqalar
«Tuzukot»dan  maxsus  parchalar  ko‘chirtirib,  ulardan  bevosita  o‘z  faoliyatlarida
foydalanganlar. 
«Tuzukot» ikki qismdan iboratdir. Birinchi  qismda jahon tarixida o‘chmas
iz qoldirgan mashhur davlat arbobi va sarkarda Sohibqiron Amir Temurning yetti
yoshidan  to  vafotiga  qadar  (1342-1405  y.  18  fevral)  kechgan  hayoti  va  ijtimoiy-
siyosiy  faoliyati,  uning  Movarounnahrda  markaziy  hokimiyatni  qo‘lga  kiritishi,
31 tarqoqlikka  barham  berishi  va  markazlashgan  davlat  tuzishi,  qo‘shni  yurt  va
mamlakatlarni,  masalan  Eron  va  Xurosonni  o‘z  tasarrufiga  kiritishi,  Oltin  O‘rda
xoni  To‘xtamishxon  (1376-1395),  turk  sultoni  Boyazid  Yildirim  (1389-1402)ga
qarshi va nihoyat buyuk jahongirning Ozarbayjon, Gurjiston va Hindistonga qilgan
harbiy yurishlari ixcham tarzda bayon etilgan. 
Ikkinchi  qism  Amir  Temurning  nomidan  aytilgan  o‘ziga  xos  vasiyat  va
pandu-nasihatlaridan  iboratdir.  Unda  davlatni  idora  qilishda  kimlarga  tayanish,
toju-taxt  egalarining   tutumi  va  vazifalari,  vazir  va  qo‘shin  boshliqlarini  saylash,
sipohiylarning  maoshi,  mamlakatlarni  boshqarish  tartibi,  davlat  arboblari  va
qo‘shin  boshliqlarining  burch  va  vazifalari,  amirlar,  vazirlar  va  boshqa
mansabdorlarning toju-taxt oldida ko‘rsatgan alohida xizmatlarini taqdirlash tartibi
va  hakozolar  xususida  gap  boradi.  «Tuzukot»  yozish  asli  xitoy  va  turk-mo‘g‘ul
hukmdor,  xonlaridan  rasm  bo‘lib  qolgan  odat  edi.  Masalan,  turk  hoqonlardan
qolgan  «Qonunnoma»,  Chingizxondan  qolgan  «Bilik»,  Xondamir  (1474-1535)
yozgan «Qonuni Humoyun», Ubaydullaxon (1533-1539) topshirig‘i bilan yozilgan
«Suluk-al mulk» («Podsholarga yo‘l-yo‘riqlar») ular jumlasidandir. 
Amir Temur o‘z oldiga buyuk saltanatning ichki siyosati va ishchan davlat
tizimini  qadimiy  tajribalardan  ijodiy  foydalangan  holda  tuzish,  harbiy  siyosatni
zamon  talabi  asosida  tobora  takomillashtirib,  mo‘g‘ul  istilosi  asoratlarini  tezroq
bartaraf  etish,  xo‘jalikni  oyoqqa  turg‘izish,  savdo-sotiq,  hunarmandchilikni  bir
meyorga  tushirish  va  rivojlantirish,  aholi  manfaatlarini  himoya  qilish,  ilm-fan,
madaniyat,  me’morchilikni  tubdan  rivojlantirish,  obodonlashtirish  ishlarini  keng
ko‘lamda jadallashtirish kabi dolzarb vazifalarni qo‘ygan eli. Uning bunday sa’yi
harakatlari  bir  necha  o‘n  yillar  inqiroziy  holatda  bo‘lgan  ulkan  hududni
qoloqlikdan  chiqarish,  uni  yuqori  taraqqiyot  bosqichiga  ko‘tarishda  katta  kuch-
g‘ayrat, mablag‘, bilim va oqilona tadbirlarni talab etar edi. 
«Temur  tuzuklari» o‘z ichiga  hayot  tajribasi  va sinovi boshidan  o‘tgan, bir
umr  el-yurt,  saltanat  tashvishi  bilan  yashagan  fidoiy  shaxs,  buyuk  davlat
arbobining  o‘y-fikrlari,  mushohada  va  kechinmalarni  o‘z  ichiga  jo  qilgan.
«Tuzukot»da  mazkur  mulohazalar  aniq-ravon  tarzda,  ixcham  bayon  etilgan.
32 Sohibqironning  «Saltanat  ishlarining  to‘qqiz  ulushini  mashvarat,  tadbir  va
kengash,  qolgan  bir  ulushini  esa  qilich  bilan  bajo  keltirish  zarur»,  degan
ko‘rsatmasi  XXI  asr  siyosat  maydoni  uchun,  muammolarni  hamjihatlikda
yechishga  da’vat  tarzida  ko‘rsatish  mumkin.  “Tajribamda  ko‘rilgankim,  azmi
qat’iy,  tadbirkor,  hushyor,  mard  va  shijoatli  bir  kishi  mingta  tadbirsiz,  loqayd
kishidan  yaxshiroqdir”  degan  fikrlari  hozirda  ham  ijtimoiy  hayotda  dolzarb
ahamiyat  kasb  etsa,  “Bilagi  zo‘r  birni,  bilimi  zo‘r  mingni  yiqar”  degan  iborasi
odamni  hamisha  o‘z  aql-zakovati,  ilm-ma’rifat  asnosida  hayot  kechirishga
chaqiradi.  Amir  Temurning  “Yaxshilarga  yaxshilik  qildim,  yomonlarni  esa  o‘z
yomonliklariga  topshirdim.  Kim  menga  do‘stlik  qilgan  bo‘lsa,  do‘stligi  qadrini
unutmadim va unga muruvvat, ehson, izzat-ikrom ko‘rsatdim”, degan so‘zi uning
ichki ma’naviyati boyligidan darak beradi. 
XXI  asr  barkamol  avlodini  tarbiyalash,  ularning  ma’naviy  olamini
boyitishda «Tuzuklar» shubhasiz katta ahamiyat kasb etadi.
II BOB. AMIR TEMUR DAVLATIDA IJTIMOIY SIYOSIY IQTISODIY
VA MADANIY HAYOT
2 . 1 . Amir Temur va Temuriylar davrida ijtimoiy iqtisodiy hayot.
Amir  Temur  tomonidan  kuchli,  markazlashgan  davlat   barpo  etilishi  bilan
qishloq  xo‘jaligini  rivojlantirish  uchun  harakat  kuchaydi.  Amir  Temur   va  uning
vorislari otliq qo‘shin o‘tish chog‘ida dehqonchilarning yerlarini toptash va ekinlar
yakson bo‘lishini oldini olish uchun qator chora-tadbirlar ko‘rganlar. Amir Temur
farmoyishiga  ko‘ra  ekinzorlar  yaqiniga  o‘tov  o‘rnatish  ta’qiqlangan.  Shohruh
Mirzo va Mirzo Ulug‘beklar davrida ham dehqonchilikni rivojlantirish borasidagi
33 sa’y-harakatlar  davom  etgan.  Odatda  ekin  yetishtirish  uchun  yaroqli  bo‘lgan  yer
bekor  yotmagan.  Abdurazzoq  Samarqandiy  XV  asr  birinchi  yarmidagi
dehqonchilik  haqida  so‘z  yuritar  ekan,  dehqonlarni  davlat  amaldorlari  va  qo‘shin
boshliqlari  tomonidan  zo‘ravonlik  va  adolatsizlikdan  asrash  borasida  qator
hukmdorlarning farmoyishlari e’lon qilinganligini ta’kidlaydi. 32
 
Amir Temur farmoyishiga ko‘ra yerlarni sug‘orilishi bilan bog‘liq bir qator
ishlar  amalga  oshirilgan.  Uning  topshirig‘i  bilan  Murg‘ob  vohasida  ahamiyatga
molik  sug‘orish  ishlari  bajarilgan.  Eski  Angor  kanalining  tog‘  qismi  qazdirilgan.
G‘iyosiddin  Ali  Amir  Temur  Hindistondan  qaytayotganida  Kobulda  to‘xtaganini
hamda  shu  yerda  Sohibqiron  tomonidan  katta  kanal  barpo  etilgani  haqida  xabar
bergan.  Amir  Temur  davrida  Samarqand  va  Shahrisabzning  suv  ta’minoti
yaxshilandi,  deyarli  har  bir  hovlidan  ariq  orqali  suv  o‘tishi  yo‘lga  qo‘yildi.
Daryolardan  uzoqda  joylashgan  yerlarda  sug‘orish  korizlar  orqali  amalga
oshirilgan.  Sug‘orish  kanallari  saltanatning  boshqa  hududlarida  ham  amalga
oshirilgan.
Movarounnahrning  unumdor  yerlarida  shu  vaqtda  donli  ekinlar  ichida
bug‘doy ko‘p ekilgan. Bug‘doyning turli navlari, xususan, gandumi obi (sug‘orma
bug‘doy),  gandumi  safidcha  (oq  bug‘doy),  gandumi  surxoki  (qizil  bug‘doy),
gandumi  surxoki  bahoriy  (bahorgi  qizil  bug‘doy),  tuya  tishi  navlari  ayniqsa
mashhur  bo‘lgan.  Zarafshon,  Qashqadaryo,  Toshkent  vohalari,  Farg‘ona  vodiysi
dehqonchilik  markazlari  bo‘lgan.  Shuningdek,  Termiz  ham  donli  ekinlar
o‘stiriladigan  asosiy  joylardan  biri  bo‘lgan.  Termizda  yetishtirilgan  bug‘doy
Amudaryo orqali Xorazmga ham yuborilgan. 
Xorazmda  donli  ekinlar  Vazir  degan  joyning  janubiy  tomonlarida
yetishtirilgan. Bu davrda yerlarning bir qismiga yem-xashak yetishtirish maqsadida
beda,  shuningdek  arpa  va  tariq  ham  ekilgan.  Mosh  va  no‘xat  barcha  hududlarda
yetishtirilgan. Shubhasiz, O‘rta Osiyo xalqlari oshxonasida asosiy o‘rin egallagan
guruch  ko‘p  joylarda  yetishtirilgan.  Tarixiy  manbalarda  Samarqand  tomonlarda
guruch  “benihoya  ko‘p”,  deya  ta’rif  etilgan  edi.  Paxta  Zarafshon  vohasi,  Balx
32
 Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai sa’dayn va majmai baxrayn. - T.2. 1-qism. Tarjima, kirish, izohli so’z va 
lug’atlar A. O’rinboyevniki,- Toshkent, “Fan”, 1969. 188-b.
34 atroflari, Shahrisabz yaqinida va boshqa yerlarda yetishtirilgan. Yirik shaharlarda
yon-atroflardan  keltirilgan  paxtani  saqlash  va  sotish  uchun  maxsus  binolar
qurilgan. Amir Temur davridan boshlab Movarounnahrda ilk bora zig‘ir ekish ham
boshlandi.  Tut  odatda  sug‘orish  ariqlari,  kanallar  bo‘yida  yetishtirilib,  mevasi
quritilgan  holda  ancha  mashhur  bo‘lib,  uni  qishda  ko‘p  iste’mol  qilishgan.  Tutni
aksariyat  pilla  qurti  yetishtirish  maqsadida  ekishar  edi.  Pilla  xom  ashyosi  asosan
shaharga  keltirilib,  undan  turli  matolar  to‘qilgan.  Samarqand  va  Buxoroda  pilla
sotadigan  do‘qonlar  ham  bo‘lgan.  Joylarda  bo‘yoq  olish  maqsadida  ro‘yan
o‘simligi ham yetishtirilgan. Undan asosan qizil va sariq ranglar olinar edi. 
Xinadan nafaqat kosmetikada, balki sanoat uchun ahamiyatli bo‘lgan siyoh
tayyorlash,  qog‘ozga  rang  berish,  dori  tayyorlashda  ham  ishlatilingan.  Buxoroda
“qirmiz” nomli bo‘yoq cho‘ldagi daraxt qurtlari orqali olinib, u ancha qimmatbaho
hisoblanar edi. 
Movarounnahr  qadimdan  bog‘-rog‘lar  o‘lkasi  bo‘lib  kelgan.  Bog‘  va
uzumzorlar  katta  maydonlarni  egallab,  ularda  olma,  nok,  anor,  shaftoli  va
boshqalar ko‘plab yetishtirilgan. Bog‘u-rog‘lar Samarqand, Toshkent, Shahrisabz,
Termiz va boshqa shaharlar atroflarini bamisol qo‘rg‘on devoridek o‘rab olgan edi.
Zayniddin  Vosifiy  Toshkent  bog‘laridagi  sarxil  mevali  daraxtlar,  anvoyi  gullar
haqida  zavq-shavq  ila  so‘z  yuritgan  edi.  Hovuzlar  va  ular  atrofidagi  soya-salqin
bog‘lar  aholi  dam  olishi  uchun  xizmat  qilar  edi.  Zodagonlar,  yuqori  tabaqa
kishilari  bog‘larni  reja  asosida  barpo  etishar,  u  yerda  nafaqat  mevali,  balki
manzarali  daraxtlar  ham  ko‘plab  ekilar  edi.  Amir  Temur  sitrus  ekinlari
yetishtirishni ham boshlab berdi. U barpo etgan bog‘larda limon, xurmo, shamshod
daraxti  o‘stirilgan.  Samarqandga  yaqinlashgan  ispan  elchisi  Rui  Gonsales  de
Klavixo poytaxtni  o‘rab olgan bog‘-rog‘, uzumzorlarni  ko‘rib hayratlangan holda
shunday  deya  yozgan  edi:  “Bu  bog‘u-rog‘lar  va  uzumzorlar  shunchalik  ko‘pki,
shaharga yaqinlashganing sari baland daraxtli o‘rmonni va uning o‘rtasida shaharni
ko‘rasan”. 
Uzum  yetishtirish  nafaqat  Zarafshon  vohasida,  balki,  Toshkent,  Andijonda
ham  juda  taraqqiy  topgan  edi.  Uzumning  samarqandcha,  toshkentcha,  sohibi  nav
35 va boshqa turlari mashhur bo‘lgan. Uzumdan musallas tayyorlash ham rivoj topgan
bo‘lib,  ular  ichida  buxorocha  musallas  eng  a’lo  navli  hisoblangan.  Amir  Temur
Samarqandni  tabiiyki,  barcha  dunyo  shaharlari  orasida  birinchi  o‘rniga  qo‘yib,
uning atrofida dong‘i ketgan shaharlar – Bag‘dod, Sultoniya, SHeroz nomlari bilan
qishloqlar  barpo  etishga  farmoyish  berdi.  Ular  atrofida  maydoni  bir  kvadrat
kilometrga  teng  ulkan  bog‘lar  barpo  etdi.  Mirzo  Ulug‘bek  davrida  esa  mashhur
Bog‘i  maydonda  ko‘plab  anvoyi  gul,  daraxtlar  yetishtirilgan.  Bog‘cha  deb
nomlangan bog‘ning barpo etilishi ham Mirzo Ulug‘bek nomi bilan bog‘liq. Amir
Temur  Samarqand  va  uning  atroflarida  yana  bir  qator  muhtasham  bog‘lar  (Bog‘i
Dilkusho,  Bog‘i  Behisht,  Bog‘i  Baland,  Bog‘i  Davlat  va  boshqalar)  ham  barpo
etgan edi. 
Bog‘u-rog‘lar  nafaqat  dam  olish,  ko‘ngilochar  maskanlar  bo‘lib  qolmay,
balki  ularda  rasmiy  tadbirlar,  xususan  elchilik  qabullari  ham  o‘tkazilar  edi.  Amir
Temur  bog‘larining fayz-tarovati  hamda go‘zalligi  elchilar  og‘zida  doston  bo‘lib,
uzoq  xorijlarga  ham  ularni  mashhur  qilar  edi.  Shubhasiz,  bog‘-rog‘larning  barpo
etilishi,  yangi  ekin  turlarini  yetishtirila  boshlanishi  mamlakat  iqtisodiyotiga  ham
ijobiy ta’sir ko‘rsatib, Samarqandning iqtisodiy markaz sifatidagi ahamiyatini ham
kuchaytirar edi. 
Qishloq  xo‘jaligida  poliz  ekinlari  ham  katta  o‘rin  egallagan.  Klavixo
Movarounnahr qovunlariga ta’rif berib, ularni “butun dunyoga eng yaxshi va eng
mo‘l-ko‘l” deb hisoblagan. Zahiriddin Muhammad Bobur esa “Movarounnahrning
hech  bir  yerida  Buxorochalik  ko‘p  va  a’lo  qovun  yetishtirilmagan”,  deya  yozgan
edi.  Qovunning  ayniqsa  “Miri  Temur”  nomli  navi  mashhur  bo‘lgan.  Xorazm
qovunlari ichida esa ayniqsa “ko‘k tarnay” degan nav juda mashhur bo‘lgan. 
Mamlakatda chorvachilik ham yuqori taraqqiy etgan. Nafaqat qo‘chmanchi,
balki  o‘troq  aholi  ichida  ham  qo‘y-qo‘zi  boqish  keng  tarqalgan  edi.  Qo‘ylarning
nasl  tarkibi  ham  turlicha  bo‘lgan.  Yilqichilikda  otlarni  yetishtirishga  katta
ahamiyat  berilgan.  Turli  nasldagi  otlar,  xususan  “o‘zbek”,  “turkman”,  “arab”  va
boshqa nasllar juda qadrlangan. Shoshilinch xabar yetkazish uchun tez chopishga
moslashgan  otlardan  foydalanishgan.  Otlarni  asosan  ko‘chmanchi  va  yarim
36 ko‘chmanchi  aholi  yetkazib  turgan.  Ot  go‘shti  va  suti  aholi  orasida  mashhur
bo‘lgan. Xususan, biya sutidan tayyorlangan qimizga ehtiyoj yuqori bo‘lgan. Yuk
tashish, harbiy yurishlarda esa aksariyat tuyalardan ham foydalanishgan. 
Chorvachilik  iqtisodiyotga  go‘sht,  yog‘,  sut,  jun,  teri  berishi  bilan  yuqori
ahamiyatli  soha  bo‘lib,  u  ko‘chmanchi,  yarim  ko‘chmanchi  aholi  orasida  muhim
o‘rin egallagan. 
Amir Temur hukmronligi davrida yerga egalik qilishning bir necha shakllari
bo‘lgan. Ular quyidagilarda o‘z aksini topgan: davlat, mulk va vaqf yerlari. Amir
Temur  davrida  shuningdek,  jamoa  yerlari  ham  saqlanib  qolgan  edi.  Shu  davrda
davlat yerlarini ma’lum xizmatlar evaziga in’om etish – suyurg‘ol keng tarqalgan.
Suyurg‘ol, tom ma’noda xayr-ehson, yerni hadya etish, ma’lum imtiyozni anglatib,
harbiy xizmatni o‘tash bilan shartlangan yerni in’om etish turlaridan hisoblangan.
Suyurg‘ol egasi soliq daxlsizligidan foydalanib, suyurg‘olga qarashli yerlardan o‘z
foydasiga o‘lpon olgan. Suyurg‘ol egasining iqtadordan farqi shunda bo‘lganki, u
ma’muriy  –  sud  daxlsizligiga  ham  ega  bo‘lgan.  Keyinchalik  suyurg‘ol  vorislikni
ham  anglatadigan  bo‘ldi.  Suyurg‘ol  Amir  Temur  avlodidan  bo‘lmagan  ayrim
amirlarga  ham  berilishi  mumkin  edi.  Shohruh  davrida  katta  obro‘ga  ega  harbiy
sarkardalarga  yer  hadya  etilishi  amalda  ko‘p  qo‘llanildi.  Bu  o‘z  navbatida  uning
oliy  hukmdor  sifatida  o‘rnini  mustahkamlashga  katta  ta’sir  ko‘rsatdi.  Mirzo
Ulug‘bek  o‘z  vaqtida  Balxni  o‘g‘li  Abdullatifga,  Shoh  Malikka  esa  Xorazmni
suyurg‘ol etib bergan. 
Ayrim suyurg‘ol egalari bir vaqtning o‘zida tarxon yorliqlariga ham ega edi.
Mazkur  hollarda  ushbu  shaxslar  qo‘shimcha  imtiyozlar  olgan  yoki  shunday
yorliqlar  yer  egasini  davlat  soliqlarini  to‘lashdan  ozod  qilgan.  Ularning  noto‘g‘ri
hatti-harakatlari  to‘qqiz  martagacha  kechirilgan.  Tarxonlarga  berilgan  imtiyozlar
keyinchalik ushbu aslzoda qatlamning boyishi va kuchayishiga olib keldi. Ularning
ba’zilari bir necha ming sonli harbiy otryadga ega bo‘la bordi. Ularning bir qismi
XV asr oxirlariga kelib Movarounnahr siyosiy hayotida hal qiluvchi kuchga aylana
bordi.
37 Tarxon  faxriy  nomi  ba’zi  hollarda  savdogarlarga  ham  berilgan.  Ta’kidlash
joizki, davlat yerlarining shartli egalik – suyurg‘olga berilishi va tarxon daxlsizligi
keyinchalik  xazina  daromadlarining  qisqarib  borishi,  o‘zaro  parokanda
mulklarning paydo bo‘lishiga yo‘l ochib bergan. 
Dehqonlar  va chorvadorlar mamlakat aholisining  katta qismini  tashkil etib,
ular soliq to‘lovchi aholi tarkibida, ya’ni umumiy “raiyat” nomi bilan atalar edilar.
Dehqonlar mulkiy jihatdan ham bir necha toifalarga bo‘linganlar. Ko‘chmanchi va
yarim ko‘chmanchi aholining ham davlatda o‘ziga xos o‘rin mavjud bo‘lgan. Ular
qoramol,  ot,  qo‘y-echki,  qimiz,  sut  mahsulotlari,  go‘sht,  jun  yetkazib  berishar,
yarim  ko‘chmanchi  aholi  ziroatkorlik  va  chorvadorlik  bilan  teng  mashg‘ul
bo‘lishar edi. 
Ko‘chmanchi  va  yarim  ko‘chmanchi  aholi  orasida  ba’zi  hunarmandchilik
turlari,  xususan  gilam,  namat  to‘qish,  teriga  ishlov  berish  ham  rivojlangan  edi.
Movarounnahr o‘lkasi tabiiy foydali qazilmalarga boy hudud bo‘lgan. Unda temir,
mis, toshko‘mir, qo‘rg‘oshin, feruza, kumush, oltin konlari ayniqsa katta ahamiyat
kasb  etgan.  Zayniddin  Vosifiy  Toshkent  vohasidagi  feruza  va  temir  konlari,
Mahmud  ibn  Vali  esa  aynan  shu  hududda  qalayi  qonlari  borligini  yozib
qoldirishgan. Farg‘ona tog‘liklarida oltin va kumush mavjud bo‘lib, bu hududdan
mis, neft, lojuvard, simob, qo‘rg‘oshin, novshadil qazib chiqarilgan. Amir Temur
davrida  ayniqsa  temirga  ehtiyoj  katta  bo‘lib,  undan  qurol-aslaha  yasashda  keng
foydalanilgan.  Badaxshon  o‘lkasida  mashhur  la’l  (lojuvard)  toshlari  yetkazilgan.
Aynan shu hududda ko‘k yoqut (sapfir) ham olingan. 
Amir  Temur  tog‘-kon  ishlari  ustidan  tegishli  nazoratni  olib  borib,
qimmatbaho  ma’danlar  chiqadigan  yerlarda  maxsus  qo‘riqchilar  guruhi  konchilar
ishini  kuzatib  borganlar.  Samarqand  atroflaridan  marmar,  Kesh  tog‘laridan
mashhur  qizg‘ish  tuz  qazib  olingan.  XIV  asr  oxirlari  –  XV  asr  davomida
hunarmandchilik  ham  taraqqiy  etdi.  O‘troq  va  ko‘chmanchi  aholi  savdo
chorrahasida  joylashgan  Toshkent  bu  sohada  ahamiyatli  markazlardan  biri  bo‘lib
qoldi.  Shaharda  hunarmandchilik  rivoji  ko‘chmanchi  aholi  bilan  savdo  orqali
belgilanar edi. Ma’dan konlari yaqinligi bois Toshkentda metall buyumlar yasash
38 rivojlanib  ketdi.  Toshkent  boshqa  joylarga  o‘zining  “kamoni  shoshiy  (chochiy)”
deb atalgan o‘q-yoylari bilan mashhur bo‘lgan. 
XIII  asrda  mo‘g‘ullar  tomonidan  vayron  etilgan  Fanokent  qal’asi  Amir
Temur  farmoniga  muvofiq  qayta  tiklanib,  Sirdaryo  bo‘yida  o‘g‘li  sharafiga
Shohruhiya  deb  nom  oldi.  Andijon  va  Axsikat  esa  Farg‘ona  vodiysining  nafaqat
madaniy,  balki  iqtisodiy,  savdo-hunarmandchilik  markazlari  ham  bo‘lib  qoldi.
Xususan,  Axsikatda  kulolchilik  yuqori  darajada  taraqqiy  topganligini  arxeologik
qazishmalar  ham  tasdiqlamoqda.  Amir  Temur  tomonidan  qudratli  saltanat  barpo
etilishi, tinchlik – osoyishtalik, tartib-qoidaning o‘rnatilishi aslida butun saltanatda
hunarmandchilik turlarining ko‘payishi hamda benihoya rivojiga keng yo‘l ochgan
edi. 
Mazkur  davrda  to‘qimachilik  ilgari  ham  bo‘lganidek  hunarmandchilikning
yetakchi  tarmog‘i  hisoblanar  edi.  Joylarda  oddiy  va  qimmatbaho  matolar  to‘qilar
edi.  XIV  asr  oxirlaridan  boshlab  ayniqsa  qimmatbaho  matolarga  bo‘lgan  ehtiyoj
ortib  bordi.  Aslzodalar  uchun  ayniqsa  tantanali  marosimlarda  bayram  liboslari
asosan  shoyi,  parcha,  baxmaldan  tayyorlangan.  O‘z  navbatida  ularning
xonadonlaridagi ko‘rpa-ko‘rpachalar ham shu matolardan bo‘lar edi. Samarqandda
baxmalning  to‘q  qizil  rangli  alohida  turi  ishlab  chiqarilgan.  Unga  “qirmizi”  deb
ataluvchi  bo‘yoq  bilan  ishlov  berilardi.  Mirzo  Ulug‘bek  ham  onasi  Gavharshod
begim Samarqandga kelganida unga qirmizi baxmaldan iborat ustki kiyim sovg‘a
qilgan.  Nufuzli  amaldorlarning  ustki  kiyimi,  qimmatbaho  shohona  chodirlar  oliy
navli yupqa jun gazlama – saqirlotdan tayyorlanar edi. 
Bu  xildagi  matolarga  chet  ellarda  ham  ehtiyoj  katta  bo‘lgan.  Shuningdek,
matolar ichida kimxob, bo‘z (karbas), anvoyi shoyi va boshqalar ham ma’lum va
mashhur  bo‘lgan.  Kasb-hunarlar  ichida  tikuvchilik  Samarqand  va  Buxoro
hunarmandchiligida  katta  o‘rin  tutgan.  Shaharlarda  gilam  va  anvoyi  rangli
pardalarga  ehtiyoj  kattaligi  bois  ham  u  yaxshi  taraqqiy  etgan.  Gilamlarning
nomlari  ularning  to‘qilish  uslubidan  kelib  chiqqan.  Bayramlar  vaqtida  ayvon,
ko‘shklar shoyi, parcha, guldor matolar bilan bezatilgan. 
39 Tantanalar  paytida  badavlat  aholi  uylarining  markaziy  ko‘chalarga  qaragan
devorlariga  gilamlar  osish  urf  bo‘lgan.  Samarqanddagi  hunarlar  orasida  qog‘oz
tayyorlash  yetakchi  rol  o‘ynagan.  Yozuv  qog‘ozi  ham  boshqa  davlatlarga  olib
chiquvchi  mahsulotlar  sirasidan  joy  olgan.  Saroy,  davlat  ishlarida  ham  qog‘ozga
ehtiyoj  katta  bo‘lgan.  Qog‘ozning  oliy  navi  “sultoniy”  nomi  bilan  mashhur
bo‘lgan.  O‘sha  davr  manbalarida  yana  qog‘ozning  “oddiy”,  “qog‘ozi  abri”,
“marmar qog‘oz” navlari ham mashhur edi. 
XVI asr boshlariga qadar Samarqand sharqda yozuv qog‘ozi ishlab chiqarish
bo‘yicha asosiy markazlardan biri bo‘lgan. Amir Temur va Temuriylar davriga oid
asarlar  asosan  Samarqand  qog‘oziga  yozilgan.  “Olamda  yaxshi  qog‘oz
Samarqanddan  chiqar”,  deb  yozgan  edi  Bobur.  XVII  asrda  ham  bu  qog‘oz  o‘z
ahamiyatini  yo‘qotmagan  bo‘lishi  kerak.   XVII  asrda  yashagan  balxlik  tarixchi
Mahmud  ibn  Vali  o‘zining  “Bahr  ul-asror”  asarida  “Samarqandning  mahsuloti  –
qog‘oz, yashil marmar, oq bo‘yoq va olmadir”, - deya ta’kidlagan edi. Amir Temur
va  Temuriylar  davrida  kulolchilik  ham  munosib  o‘rin  egallagan  bo‘lib,  u
hunarmandchilikning  yetakchi  tarmoqlaridan  biri  bo‘lib  hisoblanar  edi.  Sopol
buyumlar yasash uchun mahalliy gil ishlatilar, odatda u Samarqand atrofidan olinar
edi. Klavixo bu xususida o‘z asarida “dunyodagi eng yaxshi chil shu yerda”, deya
qayd qilgan edi. Sopol buyumlar tayyorlashda g‘ijduvonlik ustalar o‘z uslublariga
ega bo‘lganlar. XV asr Samarqand kulolchiligining o‘ziga xos ko‘rinishlari Buxoro
va Shahrisabz misolida ko‘zga tashlanadi. 
Toshkent kulolchiligi esa ayrim mahalliy xususiyatlarga ega bo‘lgan. 
Qimmatbaho  toshlarga  ishlov  berish,  zargarlik  buyumlarini  yasash  ham
yuqori  darajada  taraqqiy  etgan.  Zirak,  uzuk,  bilaguzuk  va  boshqa  qimmatbaho
taqinchoqlar  yasashning  yuqori  mahoratli  ustalari  yetishib  chiqqanlar.  Misgar  va
zargarlarning katta shaharlarida o‘ziga xos ustaxonalari bo‘lgan. XIV asr oxirlarida
Movarounnahrda rangli oyna ishlab chiqarish ham rivoj topdi. Undan Go‘ri Amir,
Shahrisabzdagi  saroy,  Buxorodagi  Ulug‘bek  madrasalarini  bezatishda
foydalanishgan.  Qadama  naqsh,  sirkor  koshin  ishlab  chiqarish  ham  yo‘lga
qo‘yilgan.  Amir  Temur  davlatida,  undan  so‘ng  Temuriylar  davrida  ham  kurol-
40 aslahasozlik  yaxshi  taraqqiy  topgan.  Maxsus  ustaxonalarda  shamshir,  qilich,
xanjar,  oybolta,  sovut,  dubulg‘a  tayyorlanar,  Amir  Temur  bu  kabi  ustaxonalarga
katta ahamiyat bilan qarar edi. 
Movarounnahrning  katta  shaharlari,  xususan  Samarqandda  ko‘plab  kishilar
mehnat  qiladigan  korxonalar  bo‘lgan.  Ko‘p  hollarda  bu  korxonalarda  asirlar  va
qullar  mehnat  qilishgan.  Tarixiy  manbalarda  turli  mamlakatlardan
Movarounnahrga  kelgan  hunarmandlarning  faoliyati  ham  alohida  ta’kidlangan.
Ma’lum  tantanalarda,  xususan  Amir  Temurning  1394,  1396,  1404  yillari
Samarqandga  qaytishi  munosabati  hunarmandlar  o‘z  shiyponlarida  bor
mahsulotlari  ko‘rgazmalarini  uyushtirganlar.  Bunday  tantanalarda  ko‘chalarga
gilam, matolar to‘shalar, zargarlar o‘z buyumlarini ko‘z-ko‘z qilib terib tashlashar,
atrof  bayramona  tus  olar  edi.  Bu  kabi  ko‘rgazmalar  keyinchalik  Shohrux
xukmronligi davrida ham o‘tkazib turilgan. Masalan, 1412 yilgi xitoylik  elchilar
kelishi  munosabati  bilan  Shohruxning  buyrug‘i  bilan  barcha  hunarmandlar  o‘z
mahsulotlari bilan do‘kon, rastalarini ziynatlashlari lozim bo‘lgan. 
Muarrix  va  sayyohlar  XIV  asr  oxirlari  -  XV  asrda  Samarqand,  Buxoroda
bozor, chorsu,  tim, toq, kappon  va  boshqa  xil  savdo-hunarmandchilik  maskanlari
bo‘lganligidan xabar berishgan. Amir Temurning farmoniga ko‘ra asosiy ko‘chalar
ikkala  tomoniga  do‘konlar  joylashtirilgan.  Usti  yopiq  ko‘chaning  boshdan-oyoq
har-xil yerida yorug‘lik tushadigan darchalari bo‘lib, gumbazlari bo‘lgan tom bilan
yopilgan.  Samarqand  va  Buxoroda  ixtisoslashgan  bozorlar  o‘ziga  xosligi  bilan
ajralib  turgan.  Tarixiy  manbalarda  Termiz  va  Toshkent  bozorlari  ham  o‘zining
boyligi bilan ajralib turganliklari ta’kidlangan. Chorva mollari uchun alohida joylar
bo‘lgan.  Bozorlar  nafaqat  yirik  savdo-iqtisodiy  markaz  vazifasini  o‘tamay,  balki
ular  she’riyat,  adabiyot,  ilm-fan  bo‘yicha  suhbatlar  o‘tkaziladigan  maskanlar
o‘rnini  ham  o‘tagan.  Bozorlarda  hukmdorlar  farmoni  e’lon  qilinar,  aybdorlar
jazoga tortilar edi. 
Bozorlar tomoshagoh vazifasini ham o‘tagan. U yerda nayrangboz, dorboz,
polvon,  qo‘g‘irchoqbozlarning  tomoshalari  ham  namoyish  qilingan.  Bozor  o‘ziga
xos  madaniy  markaz  vazifasini  ham  o‘tagan.  Odatda  bozor  yonida  masjid,
41 madrasa,  hammom  yonma-yon  qurilar  edi.  Bozorlarning  ma’lum  rastalari  o‘z
molini  xorij  savdogarlariga  sotish  uchun  mo‘ljallangan  edi.  Bozorlarda  ayniqsa
Samarqand bozorlarida turli mamlakatlardan kelgan savdogarlarni tez-tez uchratish
mumkin bo‘lgan. Chet el savdogarlari mollarini ko‘rib chiquvchi maxsus lavozimli
mas’ul  shaxs  bo‘lgan.  Hukmdor  farmoniga  ko‘ra  barcha  xorijdan  kelgan
savdogarlar  o‘zlari  olib  kelgan  qimmatbaho  matolarning  borini  hukmdor
tomonidan tayinlangan mas’ul shaxsga ko‘rsatishlari shart bo‘lgan. Chet el mollari
shu amaldorlarning ko‘rigidan o‘tmasdan turib sotishga ruxsat berilmagan. 
Savdo  yo‘llarini  Amir  Temur  tomonidan  obodonlashtirishga,  tegishli
sharoitlar,  karvonsaroylar  qurilishiga  katta  ahamiyat  berilgan.  Karvon  yo‘llari
xavfsizligiga  Amir  Temur,  keyinchalik  Shohrux  Mirzo  ham  katta  e’tibor  bilan
qaragan.  Amir  Temurning  buyrug‘i  bilan  janubiy-g‘arbiy  viloyatlardan
Samarqandga  olib  boruvchi  yo‘llar  yoqasida  davlat  poytaxtiga  qadar  yangi
karvonsaroylar  barpo  qilingan,  sayyohlar  va  savdogarlar  dam  olishi  uchun  “katta
yo‘llar” va otxonalar qurilgan. Yaqin atrofdagi qishloq aholisi bunday markazlarni
oziq-ovqat va ot-ulov bilan ta’minlab turishi kerak bo‘lgan. 
Amir Temur ichki va tashqi savdo taraqqiyotiga katta ahamiyat berdi. Uning
sa’y-harakati  bois  Buyuk  ipak  yo‘li  tarmog‘i  Movarounnahrga  qaytdi,  savdo
yo‘llari  xavfsizligiga,  Sharq  va  G‘arb  savdo  munosabatlariga  katta  e’tibor  bilan
qaraldi.  Sohibqironning  Fransiya  qiroli  Karl  VI  ga  yozgan  xatidagi  quyidagi
mulohazalar e’tiborga sazovordir: “Siz o‘z savdogarlaringizni mening saltanatimga
yuboring,  biz  ularni  iliq  qarshi  olib,  izzat-ikrom  ko‘rsatamiz.  Biz  ham  o‘z
savdogarlarimizni  sizning  yurtingizga  yo‘llaymiz.  Siz  ham  ularga  hurmat
ko‘rsating,  ularga  ortiqcha  tazyiqlar  qilinishiga  yo‘l  qo‘ymang.  Sizga  bundan
bo‘lak talabim yo‘q. Zero dunyo savdo ahli ila obod bo‘lajak!” Shubhasiz, buyuk
Temurning  yuqoridagi  mulohazalari  XXI  asrdagi  yangicha  tartibdagi  savdo-
iqtisodiy munosabatlarda muhim o‘rin egallaydi. 
Nizomiddin Shomiy o‘zining «Zafarnoma» asarida shunday deb yozgan edi:
«...  Uning  adolatiyu  siyosati  o‘rnatilgan  kunlarda  Movarounnahrning  eng  chekka
joylaridangina emas, balki Xo‘tan chegarasidan Dehli va Kanboyit atroflarigacha,
42 Bobul  Avbobdan  to  Misr  va  Rum  hududigacha  bo‘lgan  yerlardan  savdogarlar  u
yoqda tursin, bolalaru beva xotinlar ham ipakli matolar, oltin-kumush va eng zarur
tijorat mollarini keltirardilar va olib ketardilar. Hech bir kimsa ularning bir doniga
ham  ko‘z  olaytira  olmaydi  va  bir  dirhamiga  ham  ziyon yetkazmaydi.  Bu  cheksiz
ne’mat  va  poyonsiz  marhamatlar  Amir  Sohibqironning  siyosati  va  adolati
natijasidandur». 33
 1404  yili  Temur  saltanatida  bo‘lgan  Rui  Gonsales  de  Klavixo
ham  savdo-sotiq  munosabatlarining  yuqori  darajada  taraqqiy  etganligini,  savdo
ahliga  ko‘rsatilayotgan  muruvvat,  xavfsizlik  choralari,  Movarounnahr
bozorlarining serhashamligini alohida qayd etgan edi.
Ta’kidlash  joizki,  Mirzo  Ulug‘bek  ham  xalqaro  savdo  aloqalarida  faol
qatnashgan,  Samarqanddagi  yirik  karvonsaroylardan  biri  unga  tegishli  bo‘lgan.
Ushbu karvonsaroy “Mirzoyi” deb atalib, hozirgi  Tillaqori madrasasining o‘rnida
bo‘lgan.  Mudofaa  devorlari  bilan  mustahkamlangan  karvonsaroylar,  odatda  katta
savdo  yo‘llarining  chorrahalarida  joylashgan.  Karvonsaroylarning  bir  qismi
shaharga  ketaverishda,  darvoza  yonida,  ayrimlari  shahar  ichida  joylashgan.  Yirik
shaharlarda  boshqa  o‘lkalardan  kelgan  savdogarlar  uchun  alohida  karvonsaroylar
qurilgan.  Masalan,  Buxoroda  Urganch  savdogarlari  uchun  Urganjiy  karvonsaroyi
barpo  etilgan,  shuningdek,  eronlik  va  marvlik  savdogarlar  uchun  ham  alohida
karvonsaroylar  bo‘lgan.  Astraxan  va  Bokuda  esa  alohida  buxoroliklar
karvonsaroylari  bo‘lgan.  Isfahonda  samarqanliklar  va  buxorolik  savdogarlarning
to‘xtash joylari bo‘lgan. 
Samarqandga  chetdan  keltirilgan  mollar  orasida  Xitoydan  kelgan
mahsulotlar  muhim  o‘rin  egallagan.  Shuningdek,  Rus,  Volgabo‘yi,  Hindiston,
G‘arbiy  Osiyo,  Uzoq  Sharq  bilan  ham  qizg‘in  savdo  aloqalari  olib  borilgan.
Chetdan  Movarounnahrga  teri,  egar-jabduq,  xurjun,  zig‘ir  tolasidan  to‘qilgan
gazlama,  kamon  o‘qlari,  sadoq  Rus  va  Volgabo‘yidan,  Ispaniya  va  Italiya
davlatlaridan  qirmizi  mato,  kumush  kosa,  movut,  junli  kiyim,  yupqa  gazlama,
Xitoydan va unga tobe yurtlardan savsar va oq tulki mo‘ynalari, ov qushlari, shoyi
matolar,  naqshsiz  atlas,  Hindistondan  ziravorlar,  ayrim  metallar  va  qimmatbaho
33
 Nizomiddin Shomiy, Zafarnoma. Fors tilidan Y. Xakimjonov tarjimasi, -Toshkent. O’zbekiston. 1996. 201-b.
43 toshlar,  oq  yupqa  mato,  shakar,  dorivor  o‘simliklar  keltirilgan.  Yevropadan
keltiriladigan matolar orasida “farangi” nomli mato mashhur bo‘lgan. 
O‘z  vaqtida  Kastiliya  (Ispaniya)  qiroli  ov  lochinlarini  shaxsan  Amir
Temurga sovg‘a qilib jo‘natgan edi. Ipak yo‘li bo‘ylab Movarounnahr shaharlariga
Xitoy qog‘ozi va chinni ham olib kelingan. Masalan, Xitoy imperatori Day Ming-
xon  tomonidan  Shohrux  Mirzoga  Xitoy  qog‘ozini  yuborganini  muarrix  Fosih
Ahmad  al-Havofiy  alohida  ta’kidlab  o‘tgan  edi.  Xitoydan  keltiriladigan  chinni
idishlar,  chinni  buyumlar,  koshinlar  nihoyatda  qadrlanib,  yuqori  darajada
baholangan.  Mirzo  Ulug‘bekning  bog‘idagi  ayvon  Xitoy  chinni  koshinlari  bilan
bezalganligi  uchun  keyinchalik  “Chinnixona”  nomini  olgan.  Buxoro  yaqinidagi
Zandana qishlog‘ida tayyorlanib, keyinchalik mashhur bo‘lib ketgan “zandanachi”
matosi xorijda ham mashhur edi. Xususan, tarixiy manbalarda zandanachi matosi
XV  asrda  Novgorodda  ham  sotilgani  to‘g‘risida  ma’lumotlar  uchraydi.  Nemis
shaharlarida ham bu matoga ehtiyoj katta bo‘lgan. 
Amir  Temur  va  keyinchalik  Temuriylar  davlatida  adolatli  soliq  tizimi
bo‘lganligini  ham  ta’kidlash  joiz.  Bu  xususda“Tuzuklar”da  quyidagicha  iboralar
bor: “Amr qildimki, hosil pishib yetilmasdan raiyatdan molu jihat olinmasin. Hosil
yetilgach,  soliqni  uch  bo‘lib  olsinlar.  Agar  raiyat  soliq  to‘plovchi  yuborilmasdan
soliqni  o‘zi  keltirib  bersa,  u  holda  u  yerga  soliq  to‘plovchi  yubormasinlar.  Agar
soliq yig‘uvchini yuborishga majbur bo‘linsa, ular soliqni buyruq berish va yaxshi
so‘z  bilan  olsinlar;  katta  kaltak,  arqon  ishlatib  ishni  urush  –  so‘kishgacha  olib
bormasinlar. Ularni bandi etib zanjir bilan kishanlamasinlar”. 
Shubhasiz,  xazina  davlat  tayanchi  bo‘lmish  muhim  omillardan  biri  edi.  U
esa aksariyat to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan soliq tizimi orqali hayot kechirishi mumkin
bo‘lgan. Tarixiy manabalarning xabariga ko‘ra Amir Temur davlatida xiroj, tag‘or,
tamg‘a,  peshkash,  sovurin  va  boshqa  soliqlar  mavjud  bo‘lgan.  Soliqlar  yig‘ish
paytida  yuqorida  ta’kidlaganidek,  uning  adolatli  bo‘lishi  uchun  ikki  vazir  mas’ul
etib tayinlangan. Amir Temur suv chiqarib tashlandiq yerni obod qilgan kishilarga
alohida  imtiyozlar  bergan.  “Kimki  biron  sahroni  obod  qilsa  yoki  koriz  qursa  yo
biron bog‘ ko‘kartirsa yoxud biron xarob bo‘lib yotgan yerni obod qilsa, birinchi
44 yili  undan  hech  narsa  olmasinlar,  ikkinchi  yili  raiyat  o‘z  roziligi  bilan  berganini
olsinlar,  uchinchi  yili  qonun-qoidaga  muvofiq  xiroj  yig‘ilsin”,  deyilgan  edi  Amir
Temur  buyrug‘ida.  O‘z  ona  yurti,  xalqini  juda  qadrlagan  hukmdor  bo‘lib,  yetti
yillik  yurishidan  qaytganidan  so‘ng  narx-navo,  soliqlar  borasida  yo‘l  qo‘yilgan
xatolar  uchun  tegishli  amaldorlarni  jazoladi.  Beva  –  bechoralarga  kiyim-kechak,
oziq-ovqat ulashib, saltanat ahlini uch yillik barcha soliqlardan ozod etadi. Bunday
qat’iyatli qadamni o‘rta asrlar sharoitida faqat amir Temurga o‘xshagan zabardast
hukmdorgina qo‘yishi mumkin edi.  
Markaziy  hokimiyat  idoralarida,  ulus  hokimiyatlari  devonlaridagi  kabi,
vazirlardan  boshqa  turli  tabaqadagi  amaldorlar  bo‘lgan.  Bular,  masalan,
shayxulislom,  qozi  ul-quzzot  (oliy  sudya),  qoziyi  ahdas  (odat  bo‘yicha  hukm
chiqaruvchi sudya), qozi askar (harbiy sudya), sadri a’zam (oliy sadr, vakf mulklari
mutasaddisi),  dodxoh  (shikoyatlarni  ko‘rib  chiquvchi),  eshikog‘a,  saroy  vaziri,
yasovul (hukmdorning shaxsiy buyruqlarini bajaruvchi), qalaqchi (xiroj miqdorini
aniqlash  majburiyati  yuklatilgan  amaldor),  mutahassil  (soliq  va  o‘lpon  yig‘uchi),
tavochi  (asosan  qo‘shinlarni  to‘plash  ishiga  ma’sul  oliy  amaldor),  qorovulbegi,
kutvol  (qal’a  komendanti),  muhtasib  (shariat  qoidalari  ijrosi  hamda  bozorlarda
narx-navo,  tarozilari  to‘g‘riligini  tekshiruvchi  mansabdor),  voqeanavis  (kundalik
voqealarni yozib boruvchi), munshiy (shaxsiy kotib) va boshqalar.
2 . 2 . Amir Temur davlatidagi madaniy hayot.
Amir  Temur  150  yillik  mo‘g‘ul  istibdodini  tugatib,  o‘zaro  nizo-
parokandalikka  chek  qo‘ydi,  uning  sa’y-harakatlari  bilan  kuchli  markazlashgan
davlat  yuzaga  keldi.  Bu  esa  o‘z  navbatida  ulug‘  saltanatda  madaniy  hayotning
nafaqat  jonlanishi,  balki  yuksalishiga  zamin  yaratdi.  Mazkur  jarayonni  shaxsan
Amir  Temurni  o‘zi  davlat  siyosati  darajasida  qo‘llab-quvvatladi.  U  o‘z
bunyodkorligini aynan davlat siyosati maqomida belgiladi. 
Amir  Temur  topshirig‘iga  ko‘ra  barpo  etilgan  inshootlarning  ulug‘vorigi
siyosiy  sohadagi  vazifalardan  biri  edi.  Mazkur  holat  Shahrisabzdagi  Oqsaroy
peshtoqiga  bitilgan  “Agar  bizning  qudratimiz  va  karomatimizga  shubha  qilsang,
45 shak  keltirsang,  imoratlarimizga  qo‘ra!”  degan  yozuvda  o‘zining  aniq  ifodasini
topdi.  Samarqandda,  Movarounnahrning  boshqa  shaharlari,  qolaversa  butun
saltanatda  Amir  Temur  davrida  amalga  oshirilgan  qurilish,  obodonchilik  ishlari
beqiyos ahamiyat kasb etdi. 
Bunda  avvalo  shahar  qurilishida  istehkomlar  barpo  etish,  ko‘chalarni
tartibga  solish,  aniq  uyushtirilgan  me’moriy  majmualar  yaratish  bo‘yicha  ulkan
tadbirlar  amalga  oshirildi.  Bu  ko‘p  holda  Samarqand  me’morchiligida  o‘z  aksini
topdi.  Amir  Temur,  keyinchalik  Temuriylar  davrida  ham  shaharlarning  asosiy
qismi “hisor” deb atalgan. Bu to mo‘g‘ullar bosqiniga qadar bo‘lgan “shahriston”
atamasidan  nisbatan  farqlanadi.  Zero,  hisor  shaharning  asosiy  qurilishlari  va
savdo-hunarmandchilik  sohalarini  o‘z  ichiga  olgan  yoki  umuman  yangi  joyga
vujudga  kelgan,  lekin,  baribir  me’moriy  jihatdan  o‘zaro  bir  bo‘lgan  asosiy
ma’muriy va mafkuraviy bo‘g‘inlarni o‘zida jamlagan. Katta-kichik shaharlarning
hisori har xil, ammo ahamiyati va vazifasi bir bo‘lgan. Buni Kesh (Shahrisabz) va
Samarqand  shaharlari  misolida  ham  ko‘rish  mumkin  bo‘ladi.  Hofizi  Abro‘ning
ma’mumotiga  ko‘ra  Kesh  shahri  hisor  devori  qurilishi  1378  yil  boshlanib,  bir
yildan so‘ng tugallangan. To‘g‘ri to‘rt burchak shakldagi devorning to‘rt tomonida
darvozasi  bo‘lgan.  Darvozalardan  boshlangan  ikkita  asosiy  yo‘l  markazda
kesishgan.  Yo‘l  yoqasida joylashgan do‘konlar  markazga tomon ko‘payib borgan
va  markazda  asosiy  bozor  bo‘lgan.  Hisorning  janubiy-g‘arbida  Oqsaroy  bunyod
etilib, uning qarshisida esa aslzodalar va ruhoniylarning mahallari joylashgan. 
O‘sha davr muarrixlari poytaxtni Samarqandga ko‘chirilishi haqida gapirib,
bag‘oyat  xushmanzara,  jannatmonand  yerda  joylashgan  Samarqand  haqida  so‘z
yuritishadi.  Ajoyib  dalalari,  go‘zal  daraxtzorlari,  maftunkor  inshootlari,  so‘lim
kanallari  bo‘lgan  bu  beqiyos  shahar  –  saltanatning  noyob  javohiri  va  boshqa
shaharu kishloqlar havas qilgudek maskanni Temur davlatni boshqaruv markaziga
aylantirib  poytaxt  qildi,  qal’a  va  hisor  qurishni,  ulug‘vor  inshootlar  va  tillakor
saroylar  bunyod  etishni  buyurdi.  Ispan  elchisi  Klavixo  Samarqandga  ta’rif  bera
turib,  quyidagilarni  ta’kidlagan  edi:  “Samarqand  shahri  tekislikda  joylashgan  va
atrofi tuproq ko‘tarma hamda chuqur handaq bilan o‘rab olingan... Butun, shahar
46 bog‘-rog‘lar  va  uzumzorlar  bilan  o‘rab  olingan...Shahar  bog‘lar  qo‘ynida
joylashgan.  Bu  bog‘lar  o‘rtasidan  ko‘chalar  o‘tkazilgan,  maydonlar  bor,  bu
yerlarda juda ko‘p aholi yashaydi, non, go‘sht va ko‘plab boshqa narsalar sotiladi”.
Amir  Temurning  Samarqanddagi  qal’asi  shunchaki  istehkom  emas,  balki  avvalo
poytaxtning mustahkamlangan ma’muriy – harbiy markazi ham edi. Amir Temur
davriga kelib Samarqand qiyofasi quyidagicha tus olgan. Shaharda oltita darvoza –
shimolida  Shayxzoda  va  Ohanin,  sharqida  –  Feruza,  janubida  So‘zangaron  va
Korizgoh,  g‘arbida  –  Chorsu  darvozalari  mavjud  bo‘lgan.  Shahar  markazi  –
Registon  maydonidan  nur  shaklida  tarqalib,  bu  darvozalarga  cho‘zilgan  asosiy
ko‘chalar o‘qday to‘g‘ri bo‘lmay, burilishlari ko‘p, gohida yirik mahallalari tarixan
vujudga kelgan ko‘chalar bilan tutashib ketar edi. 1404 yili Samarqandga qaytgan
Amir  Temur  shaharning  asosiy  ko‘chalarini  tubdan  qayta  qurib,  to‘g‘rilash  va
kengaytirishga qaror qiladi. Bu xususida Klavixo ham o‘z esdaliklarida qayd etib
o‘tadi.  Shu  davr  me’morchiligida  ko‘p  holda  pishiq  g‘isht  va  ba’zan  tosh,
marmarga  ham  asosiy  urg‘u  berila  boshlandi.  Gumbaz  texnikasidagi  taraqqiyotni
ko‘p jihatdan pishiq g‘isht belgilab berdi. Ta’kidlash joizki, XIV asr oxirlari – XV
asr butkul me’morchilik san’antining yuksalish davri bo‘ldi. 
Amir  Temur  me’morchilikni  yuqori  darajaga  ko‘tarish  borasida
muhandislar, me’morlar, bezak ustalari oldiga yangidan – yangi vazifalarni qo‘yib,
ularning  mahoratlarini  muntazam  oshirib  borishga  katta  e’tibor  bilan  qaradi.
Masalan,  Klavixoning  guvohlik  berishicha  Amir  Temur  Go‘ri  Amir  maqbarasi
qurilishidan  uncha  qoniqmay,  uning  gumbazini  qayta  qurishni  buyurgan.
Shuningdek, Jome masjidi asosiy peshtog‘i avval unga maqbul bo‘lmagan, so‘ngra
peshtoq ham qayta qurilgan. Muhandislik izlanishlarining yakuni sifatida devordan
devorga  tashlanuvchi,  o‘zaro  kesishuvchi  va  gumbazni  ko‘taruvchi  (“ayilsimon”)
to‘rtta  ravoq  ko‘rinishidagi  yangi  tizim  vujudga  keldi,  ravoqlar  oralig‘i
qalqonsimon  bag‘arlar  va  osilib  turuvchi  ganchkorlik  bilan  to‘ldirilgan  bezak  va
sayqal  ishlari  binoning  asosiy  hajmi  qurib  bitkazilganidan  keyin  emas,  balki  u
bilan barovar amalga oshirilgan. 
47 Me’moriy  bezaklar  rang-barangligining  eng  yuqori  cho‘qqiga  chiqishi  ham
Amir  Temur  va  Temuriylar  davrida  ro‘y  bergan.  Uning  turlaridan  va  oldingi
avlodlarning  tajribasidan  foydalangan  holda  ustalar  texnik  usullarni
takomillashtiribgina  qolmay,  balki  yangilarini  ham  ishlab  chiqishdi,  bezak
mavzularini  boyitishdi.  Bularga  –  g‘ishtni  devorni  silliqlab,  rangli  va  sirli
koshinlardan  qadama  naqsh  solish,  yog‘och,  tosh  va  ganch  o‘ymakorligi,
hoshiyalarni bezagan ko‘p rangli parchinlar, naqshlarning ayrim qismlari va butun
boshli  pannolar,  alohida  sayqallangan  koshinlardan  ishlanuvchi  yorqin
naqshlar,ichki  ko‘rinishda  esa  koshinlar  chegarasidan  boshlab  to  gumbaz
markazigacha devoriy surat ishlangan bo‘lib, u ko‘p rangli va oltinga boy bo‘lgan.
Yoki ayrim ranglar, masalan oq fondagi zangori naqshlar ustunlik qilgan. 
Bularning  barchasi  eng  yuksak  texnik  darajada  ijro  qilinib,  o‘z  ko‘rinishi,
tuzilishi bilan asrlar davomida insoniyatni lol qoldirib kelmoqda. Naqshlarning uch
xili  –  handasaviy,  o‘simliksimon  va  epigrafik  turlari  yonma-yon,  lekin  o‘zgacha
uslub  bilan ishlatilingan.  Temur  davri  inshootlarida ko‘k  va zarhal  ranglar  ustun,
dabdabali  naqsh  hukmron  bo‘lgan.  Turli  hududlardan  kelgan  hunarmandlar,  turli
soha  mutaxassislari  qurilishi  va  me’morchilik  ishlariga  keng  jalb  etilgan.
Jumladan, Shams Abdulvahob SHeroziy, Tojuddin Isfahoniy, Sharofiddin Tabriziy
singari  usta  me’morlar,  yog‘och  o‘ymakori  Yusuf  SHeroziylar  shular  qatoridan
o‘rin  olgan  mashhur  ustalar  bo‘lishgan.  Ta’kidlash  joziki,  Movarounnahr
o‘lkasining o‘z me’moriy maktablari va bezak ustalari bo‘lgan. 
Ularning  ayrimlarining  nomlari  bizgacha  yetib  kelgan.  Ular  qatorida
FaxriAli,  Badriddin,  Shamsiddin,  usta  Zayniddin,  usta  Ali  (Alim)  Nasafiy
nomlarini  keltirish  joiz.  Amir  Temurning  bosh  bog‘boni  ham  mahalliy  o‘simlik
dunyosini  yaxshi  bilgan  samarqandlik  Shahobiddin  Ahmad  Zardakashiy  nomli
shaxs bo‘lgan. Mahalliy va o‘zga yurtlardan kelgan ustalar o‘zaro ijodiy ta’siri shu
davr me’morchiligida o‘ziga xos yangi uslubni vujudga keltirdi hamda saltanatning
barcha  hududlaridan  to‘plangan  ustalarning  bilimi  va  ijobiy  salohiyatini  o‘zida
jamladi. 
48 Amir Temur qurdirgan me’moriy inshootlar ichida shubhasiz Shahrisabzdagi
Oqsaroy  eng  yirik  va  nodir  obida  hisoblanadi.  Abdurazzoq  Samarqandiyning
yozishiga qaraganda Amir  Temur to‘rtinchi  marotaba, ya’ni, 1379 yili Xorazmga
yurishidan  qaytganidan  so‘ng  xorazmlik  bir  guruh  kishilarni  Keshga  ko‘chirib
keltirganligini  qayd  etadi.  Ko‘chirib  keltirilganlar  orasida  quruvchi  usta,
mutaxassis  bunyodkorlar  ham  bo‘lganki,  ular  Amir  Temurning  buyrug‘i  bilan
Keshda yangi saroy barpo etish ishiga jalb qilinganlar. Oqsaroyning qurilishi 1380
yil bahorida boshlangan. O‘z davrida umumiy balandlik darajasi 72 metrni tashkil
etgan.  Oqsaroy  binosining  hozirgi  vaqtgacha  saqlanib  qolgan  qismi  38  metrni
tashkil etadi. 1404 yil 29 avgust kuni Keshda bo‘lgan ispan elchisi Klavixo ustalar
hanuz  qurilish  ishlarini  davom  ettirishayotganligini  ta’kidlagan.  Saroy  hajmi
jihatidan  nihoyatda  ulkan  va  mahobatli,  o‘z  davrining  o‘xshashi  yo‘q  binosi
bo‘lgan.  Shu  davrda  Amir  Temur  davlatida  saroy  inshootlarining  ikki  turi  keng
tarqalgan  edi:  Rasmiy,  ma’muriy  boshqaruv;  2.  Shahardan  tashqaridagi  qarorgoh
vazifasini o‘tovchi, dam olish inshootlari. 
Oqsaroy tabiiyki birinchi guruhga kirgan inshoot bo‘lgan. Oqsaroy ko‘lami,
ma’rifiy  yechimi  bo‘yicha  tengi  yo‘q  imorat  bo‘lib,  uni  saroyda  saqlanib  qolgan
quyidagi  yozuv  ham  tasdiqlaydi:  “Go‘zalligi  jihatdan  hayratlanarli  va  ko‘k
gumbazlari  bo‘lgan  bu  bino,  peshtoq  qubbalarida  o‘z  aksini  topgan  va
jilvalanuvchi  turli  rangdagi  nurlar  taratuvchi  mash’alaga  o‘xshaydi”.  Nizomiddin
Shomiy  o‘zining  “Zafarnoma”  asarida  Oqsaroy  haqida  “Uning  toq  va  ravoqlari
ayiq yulduziga yetadi, binobarin, dunyo da unga teng keladigan narsani hech kim
hech qachon ko‘rmagan va eshitmagan”, deya yuqori ta’rif bergan. 
Hozirgi kunda Oqsaroyning saqlanib qolgan qismi hajmi jihatdan nihoyatda
ulkan  bo‘lib,  o‘rta  asrlarda  tengi  yo‘q  inshoot  bo‘lganligini  yana  bir  qarra
tasdiqlamoqda.  Amir  Temur  Shahrisabzda  1373/1374  yillarda  ustozi  Shayx
Shamsiddin  kulol  mozori  ustida  gumbazli  maqbara  barpo  etib,  otasi  Muhammad
Tarag‘ay qabrini ham unga ko‘chirib o‘tkazadi. 
1376  yilda  Amir  Temurning  katta  o‘g‘li  Jahongir  Mirzo  yigirma  yoshida
vafot  etgach,  bu  voqealikdan  qattiq  qayg‘urgan  hukmdor  uni  Shahrisabzga
49 ko‘mishga qaror qiladi. Sharofiddin Ali Yazdiy 1379 yil Xorazm yurishidan so‘ng,
ko‘plab  Keshga  keltirilgan  ustalarga  Jahongir  qabri  ustiga  ulkan  maqbara  barpo
etilishi  buyurganligini  yozib  qoldirgan.  Bobur  Amir  Temur  Oqsaroydan  so‘ng
Shahrisabzda  Jahongir  Mirzo  maqbarasi  va  madrasa  barpo  etgan  deya  ma’lumot
beradi.Ispan elchisi Klavixo ham bu ulug‘vor inshootga yuqori baho bergan edi. 
Amir  Temur,  shubhasiz  poytaxt  Samarqand  me’morchiligida  ulkan
ahamiyatga  molik  ajoyib  me’moriy  inshootlarni  yaratdi.  Amir  Temur  tomonidan
Samarqandda  Ko‘ksaroy  va  Bo‘stonsaroy  nomini  olgan  saroylar  barpo  etildi.
Ko‘ksaroy  to‘rt  qavatli  bo‘lib,  gumbazlari  va  devorlari  zangori  parchinlar  bilan
qoplanganligi uchun ham shunday nomga sazovor bo‘lgan. Ko‘ksaroyda xonlarni
podsholik taxtiga o‘tkazish marosimi vaqtida  ularni oq kigiz ustiga  o‘tkazadigan,
toshdan  taxtikursi  –  ko‘ktosh  qo‘yilgan  bo‘lgan.  Amir  Temur  davrida
Afrosiyobning janubida joylashgan Shohizinda majmui kengayib, qaytadan yuzaga
kela  boshladi.  Qusam  ibn  Abbos  mozoridan  devorning  janubiga  qadar  bo‘lgan
yo‘lakningyuqori qismida qator maqbaralar yuzaga keldi. 
Mazkur  majmuada  Shodimulk  oqa,  Amir  Husayn  (To‘g‘lu  Tekishning
o‘g‘li), Temurning singlisi Shirinbeka oqa, Amirzoda maqbaralari 1372-1386 yillar
davomida qurib bitkazilgan. XIV asr 80-90 yillarida Nomsiz va Mirzo Burunduq
maqbalarari qurildi. 1404-1405 yillarga kelib Amir Temurning xotini Tuman oqa
tomonidan maqbara, masjid va majmuaning bosh  qismiga olib chiquvchi chortoq
qurildi.  Maqbaralar  o‘z  bezagi,  me’moriy  yechimi,  qurilish  darajasi  bo‘yicha  o‘z
davrining shu yo‘nalishidagi yetakchi inshootlari bo‘lib hisoblangan. 
Amir Temur tomonidan o‘z davrida shayx Burhoniddin Sog‘arjiy xilxonasi -
Ruhobod  va  Go‘ri  Amir  maqbaralari  barpo  etildi.  Shubhasiz,  o‘z  ulug‘vorligi  va
yuqori me’moriy jihatlari bilan Go‘ri Amir noyob arxitektura inshootlari sirasidan
joy olgan. 1403 yili Amir Temurning suyukli nevarasi Muhammad Sulton Kichik
Osiyoga  yurishdan  so‘ng  to‘stadan  vafot  etdi.  U  avval  vaqtincha  Sultoniyadagi
payg‘ambar Haydar mozoriga dafn etiladi. Amir Temur 1404 yili avval o‘zi uchun
mo‘ljallangan  Go‘ri  Amir  maqbarasini  qurib  bitkazdi.  Unga  birinchi  bo‘lib
50 Temurning ustozi va piri Mir Sayid baraka dafn etilgan. Keyinchalik bu yer oilaviy
dahma tusini olib u yerga Muhmmmad Sulton jasadi olib kelib ko‘yiladi. 
Vaqt  o‘tishi  bilan  maqbaraga  Amir  Temurning  o‘zi,  o‘g‘illari  Umarshayx,
Mironshoh,  Shohruh,  nevarasi  Mirzo  Ulug‘bek,  kichik  yoshdagi  ikki  chevaralari
ham dafn etiladi. Go‘ri Amirga tutash tarzda madrasa barpo etilib, uning janubiy-
g‘arbiy tomoniga XV asr davomida qator Temuriylar avlodi vakillari dafn etiladi. 
Amir  Temur  yuksak  me’moriy  qurilishiga  oid  yana  bir  inshoot  bu  –
Bibixonim  Jome  masjidi  hisoblanadi.  Masjid  1399  yili  boshlanib,  1404  yili
tugatilgan.  Samarqand  jome  masjidi  ancha  eskirib,  o‘sib  borayotgan  aholi
ehtiyojiga mos kelmay qolgan edi. U Hindiston yurishidan qaytganidan keyin o‘z
mahobati va ulug‘vorligi bo‘yicha tengi yo‘q masjid barpo etishga qaror qildi. Bu
haqda  Sharofiddin  Ali  Yazdiy  quyidagilarni  yozgan:  “...mohir  me’morlar  va  o‘z
san’atida  benazir  ustalar  baxtli  saodatda  va  yulduzlar  uchun  qulay  paytda  binoga
asos  solishdi...Ozarbayjon,  Eron,  Hindistondan  500  toshtarosh  masjidning  o‘zida
ishlar,  boshqalar  esa  tog‘da  tosh  yo‘nib,  shaharga  jo‘natish  bilan  band  edi.  ...
Qurilish  ishlarini  nazorat  qilishni  Temur  shahzodalar  va  amirlarga  topshirdi...
Qurilishga shaxsan o‘zi keldi  va o‘sha kezlari  vaqtnining ko‘p qismini  shu yaqin
atrofda – Xonim madrasa va Tuman oqa maqbarasida ztkazdi... Bino yanglig‘ ko‘k
gumbaziga yetishguncha va hovli ozodaligi...jannat bog‘larining chiroyini unuttirar
darajada  bo‘lmaguncha  davom  etdi...  Devorning  ichki-tashqi  tarafidan  va  ravoq
atrofi  toshga  yo‘yilgan  bitiklar  bilan  bezatilgan...Minbar  bag‘oyat  go‘zal  qilib
bezatildi,  mehrob  temirdan  yasaldi.  Osmon  gumbazi  bo‘lmaganda  bu  gumbaz
yagona bo‘lardi, Somon yo‘li bo‘lmaganda peshtoq yagona bo‘lardi”. 
Hofizi  Abro‘  esa  masjid  tavsiyasiga  qo‘shimcha   quyidagi  tafsilotni
keltiradi: “...Butun binoning hovlisi va tomi toshdan ishlangan va bu toshlar o‘zaro
shu  qadar  jipslik  bilan  birlashtirilganki,  qancha  yuz  yillar  o‘tmasin,  naqshlari
o‘chmay va butun bino zavol ko‘rmay dunyo turguncha turgay”.
Masjid bilan bir qatorda uning ro‘parasida Bibixonim tomonidan madrasa va
maqbara  qurilishi  davom  ettirildi.  Jome  masjidi  sahni  to‘rtburchak  burchaklarida
ikki baland minoralar bo‘lgan. Masjidning keng hovlisida peshayvonlar bilan ular
51 oralig‘idagi  ravoqlar  va  gumbazchalarni  400  dan  ziyod  marmar  ustunlar  ko‘tarib
turgan.  Masjiddagi ulkan lavhda Temur Bursadan olib kelgan muqaddas “Usmon
Qur’oni” ham turgan. 
Jome masjidi qurilishini Amir Temur qattiq nazorat qildi. Masjid qurilishida
sustkashlik  qilgan  ikki  amaldor  qattiq  jazolandi,  peshtoq  esa  qayta  qurildi.  Amir
Temur  yuqorida  ta’kidlanganidek,  shahardan  tashqarida  ham  qarorgoh  ham  dam
olish  vazifasini  o‘tovchi  inshootlar  barpo  etgan  edi.  Bunday  qarorgohlar  so‘lim,
soya-salqin bog‘lar bilan uyg‘unlashgan tarzda barpo etilgan. 
Dastlab  XIV  asr  70-yillarida  Ko‘xak  tog‘i  etagida  “Bog‘i  Naqshijahon”
barpo etildi. 1378 yili Samarqanddan g‘arbda Tuman oqa uchun “Bog‘i  Behisht”
qurildi.  “Bog‘i  Amirzoda  Shohruh”  1394  yili  Shohruh  Kavkaz  ortiga  yurishidan
qaytishi  sharafiga  qurilgan.  “Bog‘i  Bo‘ldi”  (“Olis”  deb  ham  nom  olgan)
poytaxtdan  sharqda,  “Bog‘i  Dilkusho”  ham  shu  yo‘nalishda  Xonchorbog‘  degan
joyda  barpo  etilgan  bo‘lib,  1396-1399  yillar  davomida  qurilgan.  “Bog‘i  shamol”
1397  yil  Mironshohning  qiziga  atab  qurilgan  bo‘lib,  Samarqandning  shimoliy
qismida  joylashgan  edi.  “Bog‘i  Zog‘on”  esa  “Bog‘i  Bo‘ldi”  yaqinida  Ko‘chai
Xiyobon  mavzeidan  joy  olgan.  “Bog‘i  Baland”  esa  Temurning  dong‘i  ketgan
maskanlaridan  biri  bo‘lgan.  1399  yili  Amir  Temur  Hindistondan  qaytishi
sharofatiga Samarqanddan janubda, Darg‘om cho‘lida “Bog‘i Davlatobod” tashkil
etilgan. “Bog‘i Chinor” ham janubda joylashgan edi. 
1404  yili  Samarqandning  shahar  g‘arbiy  devori  ortida  “Bog‘i  Nav”  barpo
etildi.  “Bog‘i  Jahonnamo”  deb  nom  olgan  qarorgoh  Shahrisabz  yo‘lidagi
yonbag‘irlikka qurilgan. “Bog‘i Maydon” Afrosiyobning shimoliy tomonida qurila
boshlagan  vaqtida Amir Temur vafot etib qoldi, shu bois  qurilish  ishlarini  Mirzo
Ulug‘bek  yakunladi.  Mazkur  bog‘lar  o‘zining  ajoyib  ko‘shk-saroylari,  yozgi
ayvonu-shiyponlari,  mevali,  manzarali  daraxtlari,  anvoyi  o‘simligu-gullari  bilan
chet ellik sayyoh va elchilarni lol qoldirgan. Rui Gonsales de Klavixo, Sharofiddin
Ali  Yazdiy  va  Ibn  Arabshohlar  1404  yili  Amir  Temurning  yurishdan  qaytishi
hamda nevaralari to‘yi sharafiga Konigulda o‘tkazgan bayramni zavq-shavq bilan
tasvirlashadi.  Ayniqsa,  ulug‘vor  shiypon  Klavixoni  lol  qoldirgan  “Bu  shiypon,  -
52 deb yozadi Klavixo, shu qadar keng va shu qadar mahobatli ediki, naq qasr deysiz.
Balandligi va o‘lchamlari aqlni shoshiradi, go‘zalligini ta’riflashga esa til ojizdir”.
Bunday shiyponlar soni muarrihlar yozishicha 400 ta bo‘lgan. Klavixo shuningdek,
shakli,  balandlgi  va  bezagi  bilan  uni  hayratga  solgan  hashamatli  o‘tovni  ham
mufassal  tasvirlagan. Amir Temur  uchun shiyponsoz  ustalar yig‘ma  masjid qurib
berishgan, yaqin-uzoq safarlarda hukmdor uni o‘zi bilan olib yurgan. 
Amir  Temur  tomonidan  qurdirilgan  mahobatli  inshootlardan  yana  biri  –
Yassi  (Turkiston)  da  qurilgan  Xoja  Ahmad  Yassaviy  maqbarasi  hisoblanadi.
“Sulton  ul-orifin”  nomini  olgan,  yassaviya  tariqat  maktabining  asoschisi  Xoja
Ahmad  Yassaviy  nomi  ayniqsa  O‘rta  Osiyo  shimolida  ma’lum  va  mashhur  edi.
1397  yili  Turkistonga  tashrif  buyurgan  Amir  Temur  Yassaviy  qabri  ustiga
oliymaqom me’moriy majmua barpo etishni buyurdi. Ahmad Yassaviy maqbarasi
ikki  yil  (1397-1399)  davomida  qurilgan.  Majmua  dastlab  jamoatxona,  go‘rxona,
masjid,  katta  va  kichik  saroylar,  kitobxona,  xalimxona,  quduqxona,  ikki  qavatli
hujralar,  o‘ttizdan  ziyod  katta-kichik  xonalardan  iborat  bo‘lgan.  Majmua
yonboshida  yerto‘la  –  chillaxona  bo‘lgan.  Ziyoratgohning  eng  nodir  va
qimmatbaho boyligi  – asosiy  xonaning o‘rtasidagi  qirq quloqli  doshqozon  edi. U
ham  Amir  Temur  buyrug‘i  bilan  yasalgan,  4000  kishilik  taom  pishirishga
mo‘ljallangan.  Qozon  7 xil  metall  (oltin,  kumush,  qo‘rg‘oshin, temir, po‘lat,  ruh,
mis) qorishmasidan tayyorlanib, sharqona bezaklar bilan ziynatlangan. Nazr-niyoz
qozoni deb nom olgan bu qozonda turli taomlar pishirilib, beva-bechora, musofir,
kambag‘alarga  tarqatilgan.  Majmuani  aksariyat  eronlik  ustalar  qurishgan.  Amir
Temur  1380  yili  Buxorodagi  Chashmai  Ayub  qudug‘i  ustiga  ham  ajoyib  bino
qurdirgan. Bu bino aksariyat xorazmlik ustalar tomonidan barpo etildi. 
Amir  Temur  shunindek,  Toshkentda  Shayx  Zayniddin  bobo  maqbarasini,
shahar yaqinida Zangi ota majumasini, qator daryolar ustiga ko‘priklar, Toshkent
vohasida  kanallar,  karvonsaroylar,irrigatsiya  inshootlari,hammomlar  va  boshqa
inshootlar ham barpo etdi. U Samarqand atrofida o‘z davrining mashhur shaharlari
nomi  bilan  SHeroz,  Sultoniya,  Damashq,  Misr,  Bag‘dod  kabi  ajoyib  qishloqlarni
ham qurdirdi. Bu bilan Amir Temur Samarqand mavqei bu dong‘i ketgan shaharlar
53 orasida  yanada  yuqori  ekanligini  ta’kidlamoqchiedi.  Amir  Temurning
bunyodkorligi,  obodonchilik  ishlari  saltanatning  turli  hududlarida  ham  amalga
oshirildi.  Uning  buyrug‘i  bilan  Tabrizda  masjid,  SHerozda  saroy,  Bag‘dodda
madrasa,  Kobul  yaqinida  shifoxona  barpo  ettirildi,  Hindiston  yo‘lidagi  Eryob
qal’asini  qayta  tikladi,  Kavkazda  Boylaqon  shahrini  qurdirdi,  kanal  qazdirib  suv
chiqartirdi va hokazo. 
Amir Temur davriga kelib miniatyura san’ati ham rivoj topdi. Ibn Arabshoh
o‘z  asarida  Amir  Temurning  Samarqanddagi  saroylarida  bir  qancha  devoriy
suratlar  bo‘lganligini  yozadi.  Sharofiddin  Ali  Yazdiy  esa  Bog‘i  shamol  saroyini
bezagan devoriy suratlar haqida xabar beradi. bu esa yuqoridagi mulohazalarning
mantiqiy isboti bo‘lib xizmat qiladi. Maqbaralar naqshlarida (masalan, Shirinbeka
oqa, Bibixonim,  Tuman  oqa)  naqqoshlik  va  xattotlik san’ati  namunalari  bilan  bir
qatorda  tasviriy  lavhalar  ham  mavjud.  Amir  Temur  davrida  Samarqandda  o‘ziga
xos miniatyura rassomchilik maktabi qaror topdi. 
Tobe  mamlakatlardan  olib  kelingan  xattotlar,  sahhoflar,  muzahhiblar,
rassom-naqqoshlar aksariyat saroydagi kutubxonada ijod bilan mashg‘ul bo‘lishdi.
XV  asr  vaqf  hujjatdagi  bir  ma’lumotga  ko‘ra  Samarqandda  hatto  naqqoshlar
istiqomat qiladigan alohida bir ko‘cha – Ko‘yi Naqqashon ham bo‘lgan. 1393 yili
Bag‘dodin egallagan Amir Temur Samarqandga shu yerlik mashhur rassom Abdul
Xayyani  jo‘natadi.  Abdul  Xayya  Samarqandda  unumli  ijod  bilan  shug‘ullangan.
Abdul  Xayya  va  uning  shogirlari  asarlarida  jang,  ov-shikor,  saroy  marosimlari
mavzulari  asosiy  o‘rin  egallagan.  Abdul  Xayyaning  eng  mashhur  shogirdlaridan
biri Mahmudshoh al-Xayyom bo‘lib, bizgacha rasmlar chetidagi uning nomi yetib
kelgan.  Amir  Temurning  jang  maydonlaridagi  va  saroydagi  qabul  marosimlari
holatlarini aks ettirgan bir qator miniatyuralarbizgacha yetib kelgan. Amir Temur
davrida  badiiy  o‘ymakorlik,  tosh  o‘ymakorligi,  yarim  qimmatbaho,  qimmatbaho
toshlardan idish yasash san’ati ham yuqori darajadataraqqiy etdi. 
Yog‘och  o‘ymakorligi  nafaqat  me’morchilikda,  balki  jihozlar,  xususan,
kursi,  xontaxta,  yog‘och  quticha,  kitob  qo‘yiladigan  lavh  va  boshqalar  yasash
jarayonida  ham  keng  qo‘llanildi.  Ta’kidlash  joizki,  mazkur  davrda  metall
54 o‘ymakorligi ham rivoj topib, turli metall, qimmatbaho metalldan (oltin, kumush)
yasalgan  idishlarda  u  o‘z  asini  topgan.  Unda  ko‘p  holda  islimiy  naqshlar  turli
o‘simlik namunalari, nash yoki suls xatidagi duolar bilan chirmashib ketgan holda
aks  ettirilgan.  Shuningdek,  naqshlarda  turli  hayvon,  qushlar  tasviri  ham  aks  etar
edi.  Lagan,  jom,  dastsho‘y,  piyola,  shamdon,  chiroq,  chilim,  qalamdon  singari
buyumlar aksariyat bronza, latun, qizil misdan juda naqshinkor qilib ishlanar edi.
Buyumlarning  bezatilishiga  ko‘ra  uning  egasi  qaysi  tabaqaga  mansubligini  ham
bilish mumkin bo‘lgan. 
O‘ymakor  ustalar  oliy  toifaga  mansub  lashkarboshilarning  harbiy  qurol-
aslahalari - dubulg‘a, qalqon, qilich soplariga o‘yma naqshlar bilan zeb berishgan. 
Ispan elchisi Klavixo saroydagi oltin va kumush idishlarning zeb berilishini
tasvirlab “yettita oltin ko‘zadan ikkitasiga marvarid, zumrad va feruza qadab zeb
berilgan.  Har  birining  uchli  qismiga  yoqut  qadalganiga”  o‘z  e’tiborini  qaratgan.
Piyolalar  esa  oltindan  bo‘lib,  ularning  har  birining  ichiga  poyob  marvarid  yoki
yoqut o‘rnatilganini ham qayd etadi. 
Saroy ayollari bosh kiyimi – kultapo‘shak juda zeb-ziynatlarga boy bo‘lgan.
Nafaqat zadagon ayollar balki shahar va qishloq ayollari zeb-ziynatlari ham xilma-
xil bo‘lgan. Boy erkaklar pichoq, uzuk, kamar, egar - jabduqlarida ham turli zeb-
ziynatlar bo‘lgan. 
Amaliy  san’atning  keng  tarqalgan  turlaridan  biri  –  kulolchilik  bo‘lib,
mahalliy  ustalar  qadim-qadimdan  bu  sohadagi  mahoratlarini  namoyish  qilganlar.
Amir  Temur  davriga  kelib  u  yanada  rivoj  topdi.  Shu  davrga  kelib,  an’naviy
naqshlar  tushirish  bilan  birga  mutlaqo  yangilik  –  oppoq  idishlarga  shaffof  sir
ustidan  kobalt  yordamida  naqsh  berila  boshlangan.  Sopol  buyumlarga  naqshlar
mo‘yqalam  orqali  amalga  oshirilib,  ba’zi  ustalar  xitoylik  chinnilardan  namuna
olishar, ko‘plari esa an’anaviy usulni davom ettirishar edi. 
Bu  davrda  shuningdek  to‘qimachilik,  gilamdo‘zlik,  kashtachilik  san’at
darajasigacha  ko‘tarildi.  Kiyim-kechaklar,  matolarning  ko‘plab  xillari  va  turli
bichimlari  bo‘lgan.  Miniatyura  rasmlariga  qarab  Temuriylar  xonadoni  vakillari
kiyim-kechaklari  nihoyatda  xilma-xil,  rang-barang  bo‘lganini  guvohi  bo‘lishimiz
55 mumkin.  Kiyim-kechaklarda  zar  iplar,  gardishin  naqshlar,  saroy  jihozlarida  zar
bilan  tikilgan  ko‘rpachalar,  pushti  rangli  choyshablar,  zar  ipli,  xilma-xil  naqshli
gilamlar ayniqsa urf bo‘lgan. Mazkur davrda xattotlik san’ati ham rivoj topganligi
ilgari  ham  ta’kidlab  o‘tilgan  edi.  Amir  Temur  davrida  keng  xalq  ommasiga
mo‘ljallangan  teatrlashtirilgan  tomoshalar  yanada  tarqqiy  etdi.  Xalq  sayillari,
bozorlar  va  to‘ylarda  masxaraboz,  qo‘g‘irchoqboz  va  darvozlar  turli  o‘yin  va
tomoshalarni  namoyish  etishgan.  Ko‘p  holda  bunday  guruhlar  musiqachilar  bilan
jam  bo‘lib,  maxsus  jamoalarga  birlashganlar.  Jabroil  farishta  esa  ularning  piri
bo‘lib hisoblangan. 
XIV  asr oxirlari – XV asrda Movarounnahrda an’anaviy xalq bayramlari –
Navro‘z,  bahorgi  sayil,  Guli  Surx,  Lola  bayrami,  hosil  bayrami  va  boshqalar
shaharu-qishloqlarda  keng  nishonlanilar  edi.  Bunday  bayramlar  ayniqsa  poytaxt
Samarqandda  keng  ko‘lamda  nishonlangan.  Bayram  kunlari  shahar  maydonlarida
musiqachi  va  raqqoslar,  masxaraboz  va  qo‘g‘irchoqbozlar,  dorvoz  va  usta
havaskorlar  aralash  tomoshalarini  namoyish  etishardi.  Hayvon  terisini  yopingan
muqallidlar  tomoshasi  ham  qiziq  o‘tar  edi.  Tomosha  san’ati  garchi  mutaassib
ruhoniylar tomonidan qoralansada, lekin u xalq orasida katta shuhrat qozongan edi.
Aslzodalar  orasida  polvonlar  kurashi,  musiqachi  raqqoslar  ishtirokidagi
bazmu-jamshidlar  katta  shuhrat  qozongan.  Shu  davrda  butun  Movarounnahr  va
Xurosonda  ham  musiqa  san’ati  keng  xalq  ommasi  hayotining  uzviy  qismiga
aylangan edi. Amir Temur zabt etilgan o‘lka va mamlakatlardan san’at arboblarini,
xususan  musiqachilarni  ham  Samarqandga  yuborib  turgan.  Ular  orasida  ayniqsa
Ozarbayjonning  madaniyat  markazi  bo‘lgan  Marog‘adan  chiqqan  Abulqodir
(1353-1435) juda mashhur bo‘lgan. U turli bilim va iste’dodlarga ega bo‘lgan. Bir
vaqtning o‘zida u ham shoir, ham xonanda, ham qori ham musiqa ijrochisi edi. U
poytaxt musiqachilariga rahbarlik qilar, umumshahar bayramlari, saroy bazmlarida
musiqa dasturlari tashkilotchisi bo‘lar edi.
Abulqodir turli klassik musiqalarni jamlab, bu xususda risolalar ham yozgan.
Shu  davrda  ud,  tanbur,  chang,  rubob,  nay,  karnay,  nog‘ora,  doira  va  boshqalar
asosiy  musiqa  asboblari  bo‘lib  hisoblanar  edi.  Ijro  etilayotgan  kuyning
56 ohangdorligini tanbur yaratar, unga asosan ud, ba’zi hollarda nay yoki chang jo‘r
bo‘lar edi. Odatda ud chaluvchining o‘zi qo‘shiq ham kuylar edi. 
Harbiy  yurishlarda  nog‘ora  va  karnaylardan  foydalanilar,  bundan  tashqari
nog‘ora-karnay  sadolari  shaharga  hukmdor  kirib  kelayotganligidan  ham  xabar
berar  edi.  XV  asr  birinchi  yarmida  ijod  qilgan  ba’zi  musiqachilarning  nomlari
bizgacha  yetib  kelgan.  Ular  orasida  Darvesh  Ahmad  Qonuniy  qonun  chalishda,
Sulton  Ahmad  nay  chalishda  eng  mahoratli  musiqachilar  deb  hisoblangan.
Samarqandda  xivalik  musiqachi  Devonai  Hisobiy  nomi  ma’lum  va  mashhur  edi.
Sulton Muhammad ham bastakor, ham ud chalish bo‘yicha tengi yo‘q shaxs deya
e’tirof etilgan. 
Maxsumzodai  Xorazmiy  savt  va  naqsh  kabi  ohanglarni,  bastakor  Hofizi
Changiy  peshrav  ijod  qilishda  mohir  bo‘lishgan.  Musiqa  asarlarining  amal,  savt,
peshrav, naqsh, tarona singari shakllari keng ommalashgan bo‘lib, ular keyinchalik
shashmaqomda ham o‘z aksini topgan. 
Amir  Temur  davrida  madaniy  hayotning  o‘sishi,  uning  ulkan  darajadagi
ravnaqi  bevosita  mamlakatda  o‘rnatilgan  tinchlik  –  osoyishtalik,  barqarorlik,
kuchli  markazlashgan  davlatning  hosilasi,  buyuk  hukmdorning  mazkur  sohaga
qaratgan  ulkan  e’tibori  siyosati  natijasi  deya  e’tirof  etish  tarixiy  haqiqatga  to‘la
mos keladi.  
                  2 . 3.  Amir Temur diplomatiyasi
Amir  Temur  dastlabki  siyosiy  faoliyatidan  to  vafotiga  qadar  o‘z  qudratining
undan  to‘qqiz  qismiga  diplomatik  salohiyati  tufayli  erishgan.  Sohibqironning
vorislari Mironshoh, Ulug‘bek, Shohruh, Husayn Boyqaro, Bobur kabi yirik davlat
arboblari  ham  ichki  va  tashqi  aloqalarda  Amir  Temurning  diplomatik  merosiga
amal  qilib,  uning  bu  boradagi  siyosatini  davom  ettirganlar.  Tinchlik,  tomonlar
manfaatdorligi,  raqibiga  shavqat  qilish  va  unga  katta  imkon  yaratish,  har  qanday
og‘ir  sharoitda  ham  elchini  qadrlash,  tashqi  siyosat  va  diplomatiya  qoidalariga
qat’iy  amal  qilish,  inson  hayoti  daxlsizligi  Amir  Temur  tashqi  siyosati  va
diplomatiyasining  asosi  hisoblangan.  Chunonchi,  Amir  Temur  maktublaridan
57 birida,  “Elchiga  o‘lim  va  bandilik yo‘qdir,  elchining gardanidagi  vazifa buyruqni
aniq yetkazishdan boshqa narsa emasdir”, deb yozadi.
Amir Temurning tashqi siyosati va diplomatiyasining o‘ziga xos tomonlaridan
yana  biri  shundaki  u,  bir  xalqni  ikkinchi  bir  xalqqa,  bir  dinni  boshqa  dinga,  bir
mafkurani  o‘zga  mafkuraga  qarshi  qo‘ymay,  har  ikki  ziddiyatli  tomonning
manfaatlarini ifoda etadigan muammoning ijobiy yechimini hamda ular o‘rtasidagi
taraqqiyot  yo‘lini  topishni  asosiy  masala  deb  bilgan.  Manbalarning  ma’lumot
berishicha,  Sohibqiron  diplomatik  munosabatlarda  tashabbus  ko‘rsatib,  xalqaro
aloqalarni rivojlantirishga intilgan. Uning tashqi siyosati va diplomatiyasi tinchlik
va tenglik, doimo raqibiga yon bosish, diniy va dunyoviy bag‘rikenglik g‘oyalariga
asoslangan.  Amir  Temurning  qarashlariga  ko‘ra,  inson  irqi,  dini,  millati,  kelib
chiqishi  va  qayerda  yashashidan  qat’iy  nazar,  yer  yuzining  barcha  yeri  hamma
inson uchun muqaddas bo‘lmog‘i kerak. 
 Sohibqironning tashqi siyosati hamda diplomatiya borasidagi bag‘rikenglik va
insonparvarlik fazilatlari Xorazmdagi So‘fiylar sulolasi (Yusuf So‘fi), Oltin O‘rda
xoni  To‘xtamish,  Misr  hukmdori  Faraj,  Turkiya  sultoni  Boyazid  kabilar  bo‘lgan
munosabatlarda ham yaqqol ko‘zga tashlanadi. Ta’kidlash joizki, Amir Temurning
kuchli  va  puxta  diplomatik  salohiyati  tufayli  dinlar,  mafkuralar,  madaniyatlar,
iqtisodiyotlar, siyosatlararo munosabatlar zamon  talablari hamda  vaziyat  taqozosi
darajasida yo‘lga qo‘yilgan.
Ma’lumki, Amir Temur murakkab tarixiy sharoitida tashqi siyosat olib borgan
edi.  Chunki  o‘sha  davrdagi  vaziyat,  ya’ni,  Chingiziy  mug‘ullarning  xavfi  kuchli
ekanligi,  Chig‘atoy  ulusini  birlashtirish  va  egalik  qilish,  Xorazm,  Oltin  O‘rda,
Mug‘uliston,  Eron,  Xuroson  kabi  o‘z  davrining  kuchli  davlatlari  bilan
munosabatlar  masalalarida  davlat  manfaatlariga  mos  tashqi  siyosat  yurgizishni
taqazo  etardi.  Sohibqironning  tashqi  siyosatdagi  ustivor  maqsadi  –  oqibatli
qo‘shnichilik, tingchlik va hamkorlik bo‘lib, Xorazm ustiga bir necha yurishlar va
Urganchning vayron etilishi sufiylar sulolasi vakillarining uzoqni ko‘rmay yuritgan
siyosati  natijasi  edi.  Chunki  sufiylarga  uzoq  vaqt  hamda  katta  imkoniyatlar
yaratilgan edi.
58 Amir  Temurning  tashqi  siyosatidagi  asosiy  yo‘nalishlardan  biri  –
Movarounnahrning xavfsizligini ta’minlash bo‘lgan. Xorazmdagi sufiylar sulolasi,
Fors  viloyati  hokimi  Shoh  Shujo’,  Ozarbayjon  hokimi  Tahurtan,  Mug‘uliston
hokimi Qamariddin, Oltin O‘rdadagi To‘xtamishxon, Oq O‘rdadagi Temur Malik
kabilar bilan bo‘lgan munosabatlar zamirida ham ana shu maqsad yotardi.
Tadqiqotchilarning  e’tirof  etishlaricha,  Amir  Temur  manfaatlari  mushtarak,
madaniyatlari  va  dinlari  umumiy  bo‘lgan  qo‘shni  davlatlarni  tobe  qilganligini,
joriy  podsholiklar  bilan  oraliq  davlatlarni  kuch  yoki  diplomatiya  bilan
egallanganligini  e’tirof  etadilar.  Itoatkorlik,  to‘langan  soliq  va  bojlar  evaziga
Sohibqiron  ularga  yordam  va  harbiy  muhoqaza  va’da  qilib,  o‘z  hollariga  qo‘yib
bergan.  Usmonli  turklarning  qo‘shnisi  Ozarbayjon,  Turkman  amirligi,  Gruziya,
Qashg‘ar, Hindiston kabilar bunga misol bo‘la oladi. Ushbu qaram yoki ittifoqdosh
davlatlar  atrofida  Rus  yerlari,  Oltin  O‘rda,  Turkiya,  Suriya,  Bag‘dod  sultonligi,
Dehli sultonligi, Xitoy kabi kuchli tashqi podsholiklar turgan. 
Amir  Temurni  Yevropa  davlatlari  bilan  olib  borgan  tashqi  siyosati  ham
e’tiborga sazovordir. Chunonchi, Boyaziddan yengilgan Kichik Osiyodagi  mayda
sultonliklarning  hokim  va  amirlari  Temurdan  madad  istab,  uning  Qorabog‘dagi
o‘rdagohiga  borib  qaror  topadilar.  Vizantiya  va  Genuya  hokimlari  noiblari,
Fransiya  qiroli  hamda  Sultoniya  shahrining  katolik  missionerlari  najot  so‘rab
Sohibqironga  murojaat  qiladilar.  Shuningdek,  Boyazidga  qarshi  birgalikda  zarba
berish  maqsadida  Vizantiya  imperatorining  Konstantinopldagi  noibi  Ioann  VII
Paleolog  va  Genuyaning  Peradagi  (Konstantinopol  yaqinida)  hokimi  Trabzon
(Trapezund)  imperatori  Manuil  III  vositasida  Temurga  murojaat  etganlar.  Amir
Temur  Boyazid  bilan  bo‘lajak  janglarda  Trabzon  va  Konstantinopolning  harbiy
kemalaridan foydalanishga harakat qildi. Shu maqsadda u Genuya va Venetsiyaga
sovg‘a-salomlar  hamda  maktublar  bilan  Vatikan  vakili  Ioann  Galonifontibus
boshchiligida elchilar yuboradi. 
Sohibqiron  o‘z  davrida  Fransiya  qiroli  Karl  VI,  Angliya  qiroli     Genrix  IV
hamda  Kastiliya  va  Leon  qiroli  Genrix  III  de  Trastamaralar  bilan  xam  aloqalar
o‘rnatib, yozishmalar  olib  boradi.  Bu  munosabatlar  dastavval  Turkiya  ustiga
59 yurish munosabati bilan boshlangan bo‘lsa-da, g‘alabadan so‘ng G‘arbiy Yevropa
mamlakatlari  bilan  bo‘lgan  aloqalarning  mazmuni  tubdan  o‘zgardi.  Endilikda,
Temur  ular  bilan  do‘stona  munosabatlarni  mustahkamlash  hamda  elchilik  va
o‘zaro savdo-sotiq aloqalarini yo‘lga qo‘yish kabi masalalar bilan cheklanadi. Shu
maqsadda Fransiya va Angliyaga elchilar yuborilib, Ispaniyadan (Klaviho) elchilar
qabul qilinadi. 
Amir  Temur  va  temuriylar  davrida  Markaziy  Osiyo,xususan,  hozirgi
O‘zbekiston hududlarining tashqi siyosati va diplomatiyasida xalqaro savdo hamda
madaniy  aloqalar  muhim  o‘rin  tutganligi  bizga  tarixdan  ma’lum.  Amir  Temur
hokimiyat  tepasiga  kelgach,  xalqaro  karvon  yo‘llari  xavfsizligini  to‘la
ta’minlashga  erishdi.  Shu  tufayli,  XIV  asrning  70-yillaridan  boshlab  Buyuk  ipak
yo‘lining  Movarounnahr  orqali  o‘tgan  markaziy  tarmog‘i  shimoliy  yo‘nalishiga
qaraganda  xalqaro  iqtisodiy-madaniy  aloqalarda  muhim  o‘rin  tuta  boshladi.
Movarounnahr bo‘ylab xalqaro savdo karvonlari harakatining qaytadan jonlanishi,
shaharlar taraqqiyotiga, iqtisodiy-madaniy aloqalarning yuksalishiga olib keldi. 
Amir  Temur  va  Temuriylar  davri  Buyuk  ipak  yo‘li  faoliyatining  so‘nggi  va
rivojlangan  bosqichi  bo‘ldi.  Savdo yo‘llarida  xavfsizlikning  ta’minlanishi,  savdo-
sotiqning  davlat  tomonidan  rag‘batlantirilishi,  shaharlarning  markazlar  sifatidagi
ahamiyati oshishi ichki va tashqi iqtisodiy-madaniy aloqalar rivojiga olib keldi. Bu
yo‘lning  mamlakatimiz  hududi  orqali  o‘tgan  markaziy  yo‘nalishlarining  faoliyati
yanada rivojlandi.
Xullas,  Amir  Temur  va  temuriylar  davri  davlatchiligida,  davlat  boshqaruv
asoslari  nazariy  jihatdan  puxta  ishlab  chiqilib,  amaliyotga  jadal  joriy  etilgan.
Davlat kam ta’minlangan, kambag‘al  va yetim-yesirlarni ijtimoiy jihatdan kuchli
himoya  qilgan.  Bu  davrda  davlat  rahbariga  alohida  e’tibor  berilib,  rahbarning
avvalo  komil  inson  bo‘lmog‘i,  axloqiy  barkamolligi  talab  etilgan.  Davlat  rahbari
qonunchilikni,  boshqaruv  san’atini  mukammal  egallagan  hamda  davlatni  aniq  va
puxta ishlab chiqilgan qonunlari orqali boshqargan.
Amir  Temur  va  temuriylar  davri  davlatni  boshqarish  apparati  –  markaziy
boshqaruv  organlari,  ular  o‘rtasidagi  o‘zviy  aloqalarmukammal  yo‘lga  qo‘yilgan.
60 Shuningdek, markaziy va mahalliy boshqaruv, ularning bir- biriga bo‘ysunishi, bir-
biriga  bo‘ysunmaydigandavlat  organlari  o‘rtasidagi  munosabatlar  ma’muriy
jihatidan muvofiqlashtirilgan.
Bu  davr  o‘zbek  xalqi  davlatchiligi  tarixidagi  eng  yorqin  sahifalardan  bo‘lib,
mazkur  davrda  ajdodlarimizning  ichki  va  tashqi  siyosatdagi  imkoniyatlari  keng
bo‘lib,  bu  boradagi  salohiyati  to‘la-to‘kis  namoyon  bo‘ldi.  Movarounnahr
dunyoning  siyosiy,  iqtisodiy  va  madaniy  markaziga  aylanib,  davlatning  qudratini
Yevropadan Xitoyga qadar bo‘lgan hududlardagi davlatlar e’tirof etdilar.
X U L O S A 
Amir  Temur  davrida  yaratilgan  davlat  boshqaruv  asoslari  qonunlar  ustuvor
bo’lgan va fuqarolarning himoyasi, tinchligi va barqarorligi ta’minlangan jamiyat
asoslarining  yuzaga  kelishiga  katta  imkoniyatlar  yaratgan.  Qonun  ustuvorligiga,
adolat  tamoyillariga  saltanatda  va  tashqi  munosabatlarda  qat’iy  amal  qilingan.
Amir  Temur  davlat  boshqaruvida  maslahatu-mashvaratga  tayanish  davlatning
bexato siyosat yuritishga olib boruvchi omillardan biri hisoblangan.
Aohida  ta’kidlash  joizki,  Amir  Temur  davri  shaharlarida  ilm-fanning  turli
sohalari,  madaniyat  gullab  yashnadi  hamda  davrga  va  hududga  xos  bo‘lgan  boy
ma’naviy  qariyatlar  yaratildi.  Amir  Temur  markazlashgan  mustaqil  davlat  barpo
etganidan so‘ng uni mustahkamlash uchun qattiq harakat olib bordi. Misol uchun,
61 manbalarning guvohlik berishicha, Temur mamlakat iqtisodiyotining yaxshilanishi
va taraqqiy etishiga, shaharlarning har tomonlama rivojlanishiga, karvon yo‘llarini
tiklash  asosida  savdo-sotiqning  kengayishiga,  hunarmandchilik  va  qishloq
xo‘jaligining  rivojiga  alohida  ahamiyat  berdi.  Buning  natijasi  o‘laroq,
mamlakatning katta va kichik shaharlarida madaniy hayot rivojlanishi uchun keng
imkoniyatlar  yaratiladi.  Shuningdek,  Amir  Temur  davri  shaharlarida  madaniy
hayotning  rivojlanishi  uchun  qulay  ijtimoiy-iqtisodiy  shart-sharoitlar  yaratilishi
bilan  birga  Eron,  Afg‘oniston,  Arab  mamlakatlarida,  ayrim  Yevropa  davlatlari,
Hindiston, Xitoy kabi davlatlar bilan savdo-sotiq, diplomatik va madaniy aloqalar
tiklanadi  va  yo‘lga  qo‘yiladi.  Bunday  siyosat  yurgizilishi  Amir  Temur  davlati
hisoblangan  Movaraunnahr  va  Xurosona  emas,  ularning  tasarrufida  bo‘lgan
ko‘pgina  hududlardagi  shaharlarning  ham  madaniy  yuksalishiga  ijobiy  ta’sir
ko‘rsatdi. 
Xulosa  sifatida  aytadigan  bo’lsak,  Amir  Temur  davrida  olib  borilgan
siyosiy-davlat  boshqaruvini  mukammal  tashkil  etish,  shaharlar  taraqqiyotiga
alohida  e’tibor  qaratish,  shahar  va  qishloqlarda  ilm-fan  va  madaniyatning
san’atdagi  xilma-xil  turlarning  rivojlanishi,  jamiyat  ma’naviy  hayotining  yanada
yaxshilanishiga qaratilgan edi.
Amir  Temurning  ilm-fan  va  madaniyatni  qadrlaydigan,  shaharlarning  har
tomonlama  rivojlanishi  uchun  alohida  e’tibor  qaratadigan  hukmdor  bo’lganligini
nafaqat  yozma  manbalarda,  balki  ko’pgina  shaharlarimizdagi  bizga  qadar  yetib
kelgan  hamda  hozirgi  kunda  ham  o’zining  go’zalligi  va  ulug’vorligini  namoyish
etib turgan mahobatli inshootlar yana bir bora tasdiqlaydi.
62 Foydalanilgan adabiyotlar :
1. Karimov I. Amir Temur haqida so‘z. - Toshkent: O‘zbekiston, 1996.
2. Karimov I. Xalqimiz bor ekan, Amir Temur nomi barhayotdir. Asarlar
5 – jild.- Toshkent: O‘zbekiston, 1997.
3. Karimov  I.  Yuksak  ma’naviyat  –  yengilmas  kuch.  -  Toshkent:
Ma’naviyat, 2008.
4. Karimov  I.  A.  Amir  Temur  xaqida  so’z.  -Toshkent.  “O'zbekiston”,
1996.
5. Ibn  Arabshoh.  Amir  Temur  tarixi.  Ikki  jildlik.  Arab  tilidan  tarjima,
kirish so‘zi va izohlar muallifi Ubaydulla Uvatov. -Toshkent: Mehnat, 1992.
6. Zayniddin Vosifiy. Badoye’ al-vaqoye. – Toshkent, 1979.
63 7. Amir Temur o‘gitlari. - Toshkent: Navro‘z, 1992.
8. Ivanin  M.  Ikki  buyuk  sarkarda.Chingizxon  va  Amir  Temur.  -
Toshkent: Xazina, 1994.
9. Amir Temur jahon tarixida. - Toshkent: Sharq, 1996.
10. Ahmedov B. Sohibqiron Temur.- Toshkent, 1996.
11. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. – Toshkent: O‘zbekiston, 1996.
12. Temur  va  Ulug‘bek  davri  tarixi.  –  Toshkent:  Qomuslar  bosh
tahririyati, 1996.
13.  Muhammadjonov  A.   Amir  Temur  va  Temuriylar  davri.  -Toshkent:
Fan, 1996.
14. Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. - Toshkent: Sharq, 1997.
15. Qadimgi  Kesh  –  Shahrisabz  tarixidan  lavhalar.  –  Toshkent:  Sharq,
1998.
16. Azamat Ziyo. O‘zbek davlatchiligi tarixi. - Toshkent: Sharq, 2000.
17. Abduraimov  M.  Temur  va  To‘xtamish.  –  Toshkent:  G‘afur  G‘ulom,
2000.
18. O‘ljayeva  Sh.  Amir  Temur  va  Temuriylar  davrida  milliy
davlatchilikning rivojlanishi. – Toshkent: Fan, 2005.
19. Temur tuzuklari. - Toshkent: Ma’naviyat, 2011.
20. Eshov  B.J.,  Odilov  A.A.  O‘zbekiston  tarixi.  –  Toshkent:  Yangi  asr
avlodi, 2014. 
21. Qamchibek  Kenja.  Buyuk  Sohibqiron  o‘tgan  yo‘llarda.  –  Toshkent:
Sharq, 2014. 
22. Abdurazzoq  Samarqandiy. Matlai sa’dayn  va majmai  baxrayn. - T.2.
1-qism.  Tarjima,  kirish,  izohli  so’z  va  lug’atlar  A.  O’rinboyevniki,-  Toshkent,
“Fan”, 1969.
23. Azamat Ziyo. O’zbek davlatchiligi tarixi. -Toshkent, “Sharq”, 2000.
24. Abduraimov  M.  “Temur  va  To’xtamish”.  -Toshkent,  G'ofur  Gulom,
2000.
25. Amir Temur va uning dunyo tarixidagi o’rni // Xalqaro konferensiya
64 materiallari, Samarqand. 1996.
26. Axmedov B. Amir Temurni yod etib. -Toshkent, O’zbekiston, 1996.
27. Boboyev  X.  V.  Amir  Temur  va  temuriylar  saltanati.  -Toshkent.
Kamalak, 1996.
28. Dadaboyev X. Amir Temurniig harbiy mahorati.-Toshkent. Yozuvchi,
1996.
29. Muqimov 3. O’zbekiston davlati va xuquqi tarixi, -Toshkent, 2003.
30. Mo’minov I. M. Amir Temurniig O’rta Osiyo xalqlari tarixida tutgan
o’rni va roli. -Toshkent. Fan, 1996.
31. Muxammadjonov  A.R.  Temur  va  temuriylar  saltanati.  -Toshkent.
Qomuslar bosh taxririyati. 1994.
32. Ртвеладзс Э. В., Саидов А. X. Амир Темур в зеркале мировой на -
уки. -Ташкент, Мир, экономика и право, 1999.
33. Тамерлан.  Эпоха.  Личность.  Деяния  /  Составление,  обработка  и
подготовка текста Р. Рахмоналиева.-М.. Гураш. 1992.
34. Nizomiddin  Shomiy,  Zafarnoma.  Fors  tilidan  Y.  Xakimjonov
tarjimasi, -Toshkent. O’zbekiston. 1996.
35. Temur  tuzuklari.  Forschadan  A.  Sog’uniy  va  H.Karomatov  tarji masi
(umumiy taxrirchi B. Axmedov),-Toshkent. G’ofur G’ulom. 1996.
36. Saidov  A.,  Toshqulov  J.  O’zbekiston  davlati  va  huquqi  tarixi.  -
Toshkent. 1995.
37. Saidahmedov I. Davlat va huquq tarixi. Toshkent. Fan. 2006.
38. Sagdullayev  A.  va  boshq.  O’zbekiston  tarixi:  davlat  va  jamiyat  ta-
raqqiyoti.-Toshkent. Akademiya. 2000.
39. Temur  va  Ulug’bek  davri  tarixi,  -Toshkent.  Qomuslar  bosh  taxri-
riyati. 1996.
40. FayziyevT. Temuriylar shajarasi.-Toshkent, Yozuvchi, 1999.
41. O’zbekiston tarixi. P. X. Murtazayeva tahriri ostida. -Toshkent. 2003.
42. O’ljayeva  Sh.  Amir  Temur  va  temuriylar  davrida  milliy
davlatchilikning rivojlanishi, -Toshkent. Fan. 2005.
65 66