Chor Rossiyasi davrida Turkistonda sanoatlashuv tarixi tahlili tarixshunosligi

O’zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, Fan, Innovatsiyalar Vazirligi
O’zbekiston Milliy Universiteti Tarix fakulteti
Tarix yo’nalishi
KURS ISHI
MAVZU: Chor Rossiyasi davrida Turkistonda
sanoatlashuv tarixi tahlili tarixshunosligi
Bajardi: 
Qabul qildi: 
.
Toshkent – 2023
1 Reja:
Kirish
I.BOB. Chorizm Mustamlakachilik Davri Tahlili
I.1 Chor Rossiyasining Turkistonni bosib olinishi tahlili
I.2  Chorizmning  Turkistondagi  mustamlakachilik  siyosati
tarixshunosligi
II.BOB.  Chor  Rossiyasi  Davrida  Turkistonda  Sanoatlashuv  Tarixi
Tahlili Tarixshunosligi
II.1  Chor  Rossiyasi  davrida  sanoatning  paydo  bo’lishi  va  rivojlanishi
tarixi tarixshunosligi Toshkent misolida 
II.2  Chor  Rossiyasining  Turkistonda  paxta  sanoati  va  sanoat
korxonalari va uning rivojlanishi tarixshunosligi 
Xulosa
Foydalanilgan Adabiyotlar
2 Kirish
    Mustaqillik bizga juda keng imkoniyatlar va sharoitlar yaratib berdi. U tufayli
juda ko’p ishlarni  amalga oshirish imkoniga ega bo’ldik. Insoniyat tarixiga nazar
tashlaydigan bo’lsak qanchadan qancha voqea hodisalar bo’lganiga bevosita guvoh
bo’lamiz. Tarixda har qanday jarayon voqea hodisa o’z o’zidan bo’lmasdan unga
ma’lum sabablar ta’sir ko’rsatadi. Mustaqillik sharofati bilan biz tarixga xolisona
yondashish imkoniga ega bo’ldik. Endilikda tarixchilar oldida o’tmishni haqqoniy,
xolisona,  ilmiy  va  daliliy  asosda  yoritish  imkoniga  ega  bo’ldik.  Birinchi
prezidentimiz  I.A.  Karimov  mustaqilligimizning  dastlabki  yillarida  1998-yilda
tarixchilar  bilan  o’tkazgan  yig’ilishida  yurtimiz  ahamiyatiga  molik  so’zlarni,
jumladan,  tariximizni  to’la  va  haqqoniy,  xolislik  asosida  o’rganib,  uni  kelajak
avlodga yetkazish masalasi bosh maqsad sifatida qo’yilgandi. Fikrimizning tasdig’i
sifatida O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 27-iyuldagi “
O’z  FA  Tarix  institute  faoliyatini  takomillashtirish  to’g’risidagi”  qarorida 1
 o’z
aksini  topdi.  Ushbu  kurs  ishida  antik  davr  va  undagi  migratsiya  hamda  etnik
jarayonlari haqida ma’lumot beriladi. 
   Mazkur kurs ishida Chor Rossiyasining Turkistondagi mustamlakachilik tarixi
tahlili  va  uni  o’rganishda  manbalarning  va  adabiyotlarning  o’rni  haqida  so’z
yuritiladi.
      Mavzuning  dolzarbligi:  Ushbu  kurs  ishining  Chor  Rossiyasi  va  uning
Turkistonda  yuritgan  sanaotlashuv  jarayoni  va  ulardagi  holatlar  tarixini  turli
olimlar, tadqiqotchilar o’rgangan. Ushbu holat uzoq va tarixga muhrlangan yillarni
o’z ichiga olishi bilan ahamiyatlidir. Mustaqillik yillaridan so’ng tarixni haqqoniy
va xolisona o’rganish, uni xolis manba va adabiyotlar yordamida yoritilishga kata
e’tibor  berildi.  Aynan  shu  yillar  davomida  Chor  Rossiyasining  Turkistonda
yuritgan  siyosatini  har  qachongidan  ham  kuchliroq  o’rganish  muhim  ahamiyat
kasb  eta  boshladi.  Mavzuni  yoritish  davomida  ushbu  jarayonni  nafaqat  muhim
ekanligini balki, tarixchilarning unga munosabatini ham bilib olamiz. O’zbekiston
1
 O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 315-son, 27.07.1998.
3 Respublikasining  Birinvhi  prezidenti  I.A.  Karimov  aytganlaridek,  “O’z  tarixini
bilmagan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo’q” 2
.
      Mustaqillikdan  so’ng  to  bugunga  qadar  Chor  Rossiyasining  Turkistonda
yuritgan  siyosati  haqida  ko’p  adabiyotlar,  ilmiy  ishlar,  maqolalar  va  boshqalar
yozilgan.  Hozirgi  globallashgan  zamonimizda  ya’ni,  XXI  asrda  o’z  tariximizni
yoritgan ilmiy ishlarning tarixchilar tomonidan yozilishi tobora zaruriyatga aylanib
bormoqda,  zero  xolislik  ipini  yo’qotmasdan  tarixga  to’g’ri  yondashish  doim  ham
oson  bo’lavermaydi.  Shuning  uchun  biz  imkon  qadar  xolislik  asosida  yoritishga
e’tibor qaratdik. 
      Mavzuning  maqsadi  va  vazifalari:  Mazkur  kurs  ishi  maqsadi  Chor
Rossiyasining  Turkistonda  yuritgan  siyosati  hamda  sanoatlashuv  jarayonlari,
iqtisodiy  holatlar  va  ulardagi  jarayonlar  tarixini  o’rganilgan  manbalar  va  maxsus
adabiyotlar  asosida  yoritib  berish  va  tarixiy  faktlarga  asoslangan  holda,  ilova  va
qo’shimchalar  yordamida  uning  tarixini  tahlil  qilishdir.  Bundan  tashqari  kurs
ishida u bilan tanishuvchilar oson tushunishi uchun tadqiq qilingan va o’rganilgan
manba  va  maxsus  adabiyotlarni  tushunarli  va  sodda  tilda  yetkazishga  harakat
qilinadi.  Asosiy  maqsadlaridan  biri  tanishuvchilar  ongida  antik  davr  tarixi,  uning
tub ildizlari haqida imkon qadar kengroq tasavvur uyg’ota olishdan iborat. 
      Uning  vazifalari  Rossiya  imperiyasi  tomonidan  Turkistonda  olib  borilgan
iqtisodiy siyosatning o’ziga xosligini ochib berish, Rossiya imperiyasi uchun xom
ashyo  yetkazib  berish  uchun  metropoliya  iqtisodiyoti  inqirozini  kamaytirish
borasidagi  ishlar,  Turkiston  o’lkasi  mahalliy  xalqlarining  savdo  –  sanoat
burjuaziyasidagi  ishlari  haqida  tarixiy  haqiqatni  buzmagan  holda  mazkur  jarayon
tarixini  qiziqarli  va  haqqoniy  tarzda  bayon  etish,  u  turli  davrlardan  boshdan
kechirgan voqealarni bayon etishda turli manbalarga murojaat qilish orqali zamon
ruhini  chuqur  his  qila  olish,  ushbu  kurs  ishi  bilan  tanishgan  kishida  savol
tug’ilmasligi  uchun  barcha  ma’lumotlarni  ravon  va  aniq  yoritib  bera  olishdan
iborat. 
2
 I.A. Karimov. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008. 42- bet .
4       Mavzuning  obyekti  va  predmeti:  Mazkur  kurs  ishida  Chor  Rossiyasi  va
Turkistonda yuritgan sanoatlashuv jarayonlari, hamda iqtisodiy jarayonlari haqida
turli  davrlarda  yoritilgan  manba  va  maxsus  adabiyotlar,  dissertatsiyalar  hamda
umumiy ilmiy ishlarni o’rganish tashkil etadi.
      Mavzuning  o’rganilganlik  darajasi:  Ushbu  kurs  ishida  tadqiq  etilayotgan
mavzuga oid ishlar tahlili bir qancha asarlarda manba va adabiyotlarni quyidagicha
tahlil  etamiz.  Dastlabki  adabiyotlar  XIX  asr  oxiri  -  XX  asr  boshlarida  Rossiya
imperiyasining  Turkistonda  olib  borgan  mustamlakachilik  siyosati,  uning  o’lka
xalqlari ijtimoiy – iqtisodiy hayotiga ta’siri haqida tahlil qilinadi. Ular orasida N.I.
Masalaskiy,  A.I.  Dmitriyev  –  Mamonov,  M.A.  Terentev,   A.I.  Shaxnazarov,  I.I.
Geyer,  N.P.  Verxovskiy,  S.R.  Konopko  va  boshqalarning  asarlari  alohida  o’rin
tutadi 3
.  Sovetlar  hukmronligi  davrida  yaratilgan  tadqiqot  ishlari  va  adabiyotlar
Rossiya imperiyasining iqtisodiy siyosati, mazmun-mohiyatini ko’rsatishni maqsad
qilib  qo’yadi.  XX  asrning  50-80  yillarida  Rossiya  imperiyasining  Turkistondagi
siyosatiga  oid  bir  qancha  asarlar  olib  borilgan  bo’lib,  ular  orasida  M.K.Rojkova,
A.Aminov,  H.T.  Tursunov 4
,  P.A.  Kovalev,  S.  Soatov 5
,  M.P.  Vyatkin 6
,  A.M.
Yuldashev,  M.I.  Vekselman 7
 va  boshqalarning  ishlari  alohida  ahamiyatlidir.
Rossiya  imperiyasining  Turkiston  o’lkasida  olib  borgan  adabiyot  va  tadqiqot
ishlari,  mustamlakachilik  siyosatining  mohiyati,  xolisona,  haqqoniylik  tamoyili
asosida yoritilgan. Bu borada H. Ziyoyev 8
, D.H. Ziyoyeva 9
, N.A. Abdurahimova 10
,
3
 Масалский  В.  И.  Хлопковое  дело  в  Средней  Азии  –  СПб.  1892  -166  с.   Дмитрей  –  Мамонов  А.  И.
Путиводитель по туркестану  и Средней – Азиатской железной дороге  - СПб, 1903. 454-с.  Терентев М. А.
История  заваовления  Средней  Азии  –  СПб  1906  –  Ч  1-111  –  469  с  Шахназаров  А  И  Селцкое  хозяйство
туркестан  Средней  –  Азиатской  железной  дороге   -  СПб,  1910.  –  84  с.  Юрефев  В.  И.  Селцкое  хозяйство
обзор туркестанкого края – Ташкент, 1911. – 67 с. Конопко С. Р. Туркестанский край - – Ташкент, 1912. – 87
с. Малаховский Н И Материалы для изучения хлопковская - СПб, 1912. -.239 с.
4
   В   1937   г.   он   поступил   в   Ташкентский   медицинский   институт.   А   1941   г.   после   окончания   института   молодой  
врач   был   призван   в   ряды   Советской   Армии.   В   1946   г.   Нишан   Турсунович   стал   научным   сотрудником   Узбекск
ого   научно-исследовательского   кожно-венерологического   института.
5
 Soatov S. O`rta Osiyoning Rossiyaga qo`shib olinishi va uning progressiv ahamiyati. T .:1996. 156- bet
6
 Вяткин, М.   Социально-экономическое развитие Средней Азии. Историогр. очерк 1865—1965 гг. / Предисл. 
А. Сапелкина.   — Фрунзе: Илим, 1974.   — 263   с.   —   500 
7
 Макс  Вексельман  –  автор  более  60  научных  работ,  связанных  с  историей  Средней  Азии,  в  том  числе  с
историей  евреев  в Узбекистане.  Его  работы опубликованы в  журналах  «История СССР» и  «Исторические
записки»  (Москва),  «Вестник  еврейского  университета  в  Москве»,  «Швут»  (Израиль,  на  англ.  яз.)  и  др.  В
1994-2005  гг. он опубликовал в периодической печати Израиля и США ряд очерков по истории еврейских
театров в СССР, а также об артистах и режиссерах этих театров.
8
 Ziyoyev H. Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash. T.: “Sharq”, 1998. 
9
 Ziyoyev H. Chorizm va paxta yakkahokimligi. T.: 1992. 
10
 Abdurahimova .N.A, Ergashev. F.R Turkistonda chor mustamlaka tizimi.T.:Akademiya.2002
5 N.U.  Musayev,  Z.U.  Choriyev,  J.H.  Ismoilova 11
 va  Sh.  S.  G’afforov  singari
olimlarning tadqiqotlari alohida o’rin tutadi. 
      Kurs ishining tarkibiy tuzulishi:   Ushbu kurs ishi kirsih qismi, ikkita bob,
to’rtta paragraf, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar qismidan iborat. 
I.BOB. Chorizm Mustamlakachilik Davri Tahlili
I.1 Chor rossiyasining Turkistonni bosib olishi
      XIX  asrning  birinchi  yarmiga  kelib,  O’rta  Osiyoda  uch  xonlik  o’rtasidagi
to’xtovsiz urushlar, kelishmovchiliklar xonliklardagi iqtisodiy, ijtimoiy, iqtisodiy-
siyosiy vaziyatni tang ahvolga olib keldi. Bu hududlardagi madaniy ahvolni izdan
chiqardi.  O’lkadagi  bunday  vaziyat  Rossiyadek  bosqinchi  davlat  uchun  o’z
imkoniyatlarini  amalga  oshirishga  qulay  sharoit  yaratdi.  XIX  asr  o’rtalarida
Angliya  va  Rossiya  manfaatlari  Turkistonda  to’qnashdi.  Rossiya  siyosatchilari
Buyuk  Britaniyaning  Turkiston  va  Kaspiy  dengizining  sharqiy  tomonlarini  bosib
olishidan g’oyat xavfsirayotgan edi. Chunki Angliya o’z tasarrufidagi Hindiston va
Afg’oniston orqali o’zbek xonliklari bilan savdo-sotiq va diplomatik aloqalar olib
borar  edi 12
.  Angliyaning  asosiy  maqsadi  xonliklarni  bosib  olishga  intilayotgan
Rossiyaning rejalarini barbod qilish, uchchala xonlikni unga qarshi bir kuch qilib
birlashtirish  va  O’rta  Osiyo  bozorlarini  egallash  edi 13
. Rossiyaning  O’rta  Osiyoni
bosib olishi quyidagi omillarni maqsadga oshirish rejasi mavjud edi:
1.Rossiya  yengil  sanoatini  ta’minlab  beruvchi  arzon  xom  ashyo  bazasini  O’rta
Osiyoda mavjudligi;
2.Qrim urushi (1853-1856) tufayli Qora dengiz bandargohlarining qo’ldan ketishi
va  uning  o’rnini  O’rta  Osiyoni  egallash  orqali  to’ldirish,  shu  orqali  janubdagi
muzlamaydigan  dengizlarga  chiqish  va  Turkiston  bu  bochqinchilik  yurishlarida
platsdarm vazifasini o’tashi;
3.Rossiyaning  Yevropa  bozorlari  bilan  raqobat  qila  olmasligi  sababli  ishlab
chiqarilgan mahsulotlarni sotish uchun O’rta Osiyo bozorlarini egallash;
11
 JANNAT ISMOILOVA. XIX ASRNING IKKINCHI YARMI - XX ASR BOSHLARIDA TOSHKENTNING YANGI SHAHAR QISMI
TARIXI Toshkent, 2007.
12
 www. Fayllar.org// Chor Rossiyasining Turkistonda mustamlakachilik siyosati.
13
 Ziyoyev H. Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash. T.: “Sharq”, 1998. 125-bet.
6 4.Rossiyada  o’tkazilgan  yer  islohotlar  tufayli  qashshoqlashib  qolgan  aholini
ko’chirib keltirish va ularni yer bilan ta’minlash.
   Iqtisodiy va siyosiy sabablarning kun tartibida turishi natijasida Chor Rossiyasi
dastlabki  harbiy  harakatlarni  boshlab  yubordi.  Urush  harakati  Qo’qon  xonligiga
qaratildi.  Bosqinchilar  zamonaviy  qurol-aslahaga  ega  bo’lib,  ularda  Yevropa
urushlarida  tajriba  orttirgan  generallar  rahbarlik  qilardilar.  Qo’qon  xonligida  esa
ichki  nizo,  hokimiyat  uchun  kurashlar  avj  olishiga  qaramasdan  xonlik  aholisi
dahshatli yov bilan o’z ona yurti, dini, g’ururi uchun kurashga otlandi 14
. Turkiston
va  Chimkentni  bosib  olinishi  natijasida  rus  harbiy  sarkardalari  va  soldatlarining
bosqinchilik harakatlari yanada kengayib, endilikda mintaqaning eng katta va boy
shaharlaridan  bo’lmish  Toshkentni  bosib  olishga  keng  yo’l  ochildi.  1864-yilda
general Chernyayev katta harbiy qo’shin bilan Toshkentning sharqidagi Darvishak
qopqa  degan  joyga  yetib  keladi.  2-oktabrda  dastlabki  hujum  boshlanadi.  Bu
hujumga  qarshi  toshkentliklar  qattiq  kurash  olib  boradilar.  General  Chernyayev
mag’lubiyatga  uchrab  Chimkentga  qaytib  ketishga  majbur  bo’ldi.  1865-yil  28-
aprelda  Chernayayev  Niyozbek  qal’asini  egallashga  buyruq  berdi.  Toshkent
mudofaasini  tayyorlashda  Alimqul  sarkardaning  xizmatlari  katta  bo’ldi.  U  8-may
kuni o’zining katta qo’shini bilan Qo’qondan Toshkentga keldi 15
. 1865-yil 9-may
kuni  har  ikki  tomon  to’qnashdi.  Alimqulning  halok  bo’lishi  bois  toshkentliklar
orasida sarosima boshlandi. 17-iyulda esa ko’plab qon to’kilishlarning oldini olish
maqsadida muzokaralar boshlandi. Chernyayev shaharning Hakimxo’ja qozikalon
Abdurahmon eshon, domla Solihbek oxun singari nufuzli kishilari bilan muzokara
olib borib, “Toshkent shahri aholisi o’z ixtiyori bilan Rossiya imperiyasi tarkibiga
qo’shildi”  degan  soxta  ahdnomani  to’ldirishga  majbur  qildi.  Ular  bunga  rozi
bo’lmasalar  jazolashdi.  Soxta  ahdnomani  to’ldirishni  Abdusattor  Qoraboshi
o’g’liga topshirdi. So’ngra shahar kattalarining barchasiga majburiy ravishda qo’l
qo’ydirib olishdi.  Bu  ahdnoma  tufayli  bosqinchilik  siyosati  oqibatida  Angliyadek
kuchli davlat bilan urushga majbur bo’lib qolishdan cho’chigan Rossiya hukumati
14
 Alimova D. Turkiston birligi va mustaqilligi uchun kurash sahifalari. T.: Fan”, 1996. 78-bet.
15
 Azizx о `jayev A. Davlatchilik va ma`naviyat. T.:1992. 154-bet.
7 xalqaro  jamoatchilik  ko’z  o’ngida  o’z  xatti-harakatlarini  oqlashga  urinishdi.
Ahdnomadan  nusxalar  ko’chirib  shahar  ko’chalariga  yopishtirib  chiqildi.  Chor
Rossiyasining  hukmron  doiralari  Buxoro  amirligi  va  Qo’qon  xonligi  yerlaridan
tashkil  topgan 16
.Turkiston  general  gubernatorligini  O’rta  Osiyodagi  harbiy
operatsiyalari  uchun  tayanch  markaziga  aylantirib,  istilo  tig’ini  Xiva  xonligiga
qaratishdi.  Bekovich-Cherkasskiy  ekspedetsiyasining  halokati  va  1839-yilda
Perovskiy  yurishining  barbodi  chor  generallari  yodidan  chiqmagan  edi.  O’zbek
xonliklarining  uchinchisi  Xiva  o’z  mustaqilligi  bilan  mustamlakachilar  uchun
jiddiy  xavf  solib  turar  edi.  1872  yil  oxirlarida  harbiy  vazir  boshchiligida
Peterburgda  Turkiston,  Orenburg  general-gubernatorlari  va  Kavkazdagi  podsho
noibi ishtirokidagi maxfiy kengashda Xiva xonligini bosib olishga uzil-kesil qaror
qilindi.  Generallar  rejasiga  ko’ra  Turkiston  general-gubernatorligiga  tegishli
kuchlar  sharqdan,  Orenburg  general-gubernatorligi  va  Kavkaz  noibligiga  oid
harbiy  kuchlar  g’arb  va  shimoliy-g’arb  tomondan  yurishi  kerak  edi.  Rossiyaning
tajovuzkor niyati Xiva xoni va uning amaldorlariga ma’lum edi. Said Muhammad
Rahimxon  II  ruslar  tahdidiga  qarshi  Angliyadan  madad  so’ragandi.  Angliyaning
hukmron doiralari Xiva mustaqilligini saqlab qolishdan manfaatdor bo’lsalar ham,
Rossiya bilan ochiq to’qnashuvdan xavfsirar edilar. Xiva xoni o’z kuchiga ishonib
ish ko’rishi lozim edi. Xonlik qo’shinida 27 ta eski zambarak, 2 ming otliq, 4 ming
navkardan  iborat  harbiy  kuch  bo’lib,  ular  ham  asosan  poytaxtda  jamlangan
edi. 1
 Xivani  bosib  olishga  harakat  boshlagan  Rossiya  qo’shini  esa  ham  son,  ham
sifat  jihatdan  va  harbiy  qurol-yarog’lar  texnikasi  bilan  ham  Xiva  xonligi
qo’shinidan  ustun  edi.  Turkiston  otryadiga  27  rota,  1800  ta  kazak  va  19  ta  to’p
bilan  fon  Kaufman;  Orenburg  otryadiga  15  rota,  600  ta  kazak,  8  ta  to’p  bilan
polkovnik Veryovkin qo’mondon bo’lib 17
,  Orol flotiyasi ham ular ixtiyorida edi 18
.
1886 yil “Turkiston o’lkasini boshqarish to’g’risidagi nizom”, “Turkiston o’lkasida
yer-o’lka  tuzilishini  joriy  etish  to’g’risidagi  qoidalar”,  aholini  ko’chirish
to’g’risidagi  1906-yilgi  siyosat  va  boshqalar  natijasida  yer  munosabatlari  va
16
 Bobobekov X.N. Q о `qon tarixi. T.: “Fan”, 1996. 213-bet.
17
 Karimov SH., Shamsutdinov R. Turkiston Rusiya bosqini davrida. Andijon., 1999. 156-bet.
18
 Ziyoyev H. Istiqlol – ma`naviyat negizi. T.:1999. 93-bet.
8 soliqqa tortishning butun tizimiga o’zgartirishlar kiritildi. Bu tadbirlar yer egalari,
butun  xalqning  ijtimoiy  ahvolini  yanada  og’irlashtirdi.  Mazkur  qonunlarni  ishlab
chiqish jarayonida Turkiston o’lkasining manfaatlari va uning iqtisodiy rivojlanish
ehtiyojlari,  unda  yashayotgan  aholining  talablari  hisobga  olinmadi,  u  davlat
hukmronligi  to’la-to’kis  qaroli  bo’lib  qoldi.  Chorizm  mintaqaning  yer  maydonini
to’liq  chegaralab  chiqdi.  Aholiga  uch  toifadagi  –  sug’oriladigan,  lalmi  va  ishlov
berilmaydigan  yerlar  biriktirib  qo’yildi 19
.  Ularga  og’ir  soliqlar  solindi.  Mahalliy
aholidan  “ortiqcha  yerlarni”  zo’ravonlik  bilan  tortib  olish  hisobiga  Rossiyadan
aholini  ko’chirib  keltirish  muammolari  hal  etildi.  Paxta  chorizm  uchun  muhim
strategik  yechim  bo’lib,  uning  paxta  sohasida  AQSHdan  mu  staqil  bo’lishni
ta’minlash  jihatidan  sug’oriladigan  yerlar  paxta  yetishtirish  uchun  qaytadan
taqsimlandi.  Bu  “o’zgarishlarning  barchasi  mustamlakachilik  siyosatining
belgilarini  o’zida  aks  ettirgan  bo’lib,  Turkistonni  iloji  boricha  ko’proq
metropoliyaga  bog’liq  qilib  qo’yishga,  mazkur  mintaqada  yashovchi  xalqlar
ongiga bu ular uchun tarixan mumkin bo’lgan va mos keladigan birdan-bir yo’lidir
degan  fikrni  singdirishga  qaratilgan  edi.  Oddiy  fuqaro  chorizm  o’zgarishlarining
chinakam  mohiyatini  hamisha  ham  anglab  yetmasada,  lekin  qashshoqlashib  va
xonavayron  bo’lib  borgan  sari  chorizm  o’zining  har  bir  ishini  o’z  foydasiga  va
mustamlakachilar  manfaati  nuqtai-nazaridan  baholashini  tobora  aniqroq  tushuna
bordi.  Turkiston  jamiyati  o’zining  tang  ahvolga  tushib  qolganligini  tobora
chuqurroq  his  etib  uyg’ona  boshladi  va  harakat  qilishga  o’tdi.  Podsho
qonunlarining  nomukammal  ekanligi,  yerlar  adolatsiz  taqsimlanayotganligini
ko’rsatib, vaziyatni o’zgartirishga intildi, lalmi va ishlov berilmaydigan yerlardan
voz  kechdi,  dehqonlarning  xo’jaliklarga  majburan  biriktirib  qo’yilishiga,  soliq  va
o’lponlarga  qarshi  chiqdi,  ma’murlarning  o’zboshimchaligidan  g’azabga  keldi 20
.
Aholining  qattiq  g’azabidan  qo’rqqan  ma’muriyat  xavotirlik  bilan  quyidagilarni
ta’kidlaydi:  “Xalq  ommasi  o’zi  bilan  bir  dindagi  xon  hukmronligi  vaqtidagi
xotiralari, o’zining ruhoniylari va olimlariga hurmat tuyg’usini hali unutgan emas,
xalq  sudiga  berilgan  keng  hokimiyat  qozilarga  bo’lgan  hurmatni  qo’llab-
19
 Bobobekov X.N. Q о `qon tarixi. T.: “Fan”, 1996. 198-bet.
20
 Ziyoyev H. Chorizm va paxta yakkahokimligi. T.: 1992. 87-bet.
9 quvvatlamoqda;  ruhoniylar  va  qozilarning  qo’llab-quvvatlashi  bu  ommani  o’ziga
to’la qaramlikdan saqlash imkonini berdi... Shu omillar tufayli omma agar bunga
qulay sharoit topilsa, hukumatdan o’zini chetga olishga hali qarshi emas” 21
. Chor
ma’murlari  shu  xildagi  ma’lumotlarni  olar  ekan,  chor  idora  zulmiga  qarshilik
ko’rsatish  ortib  borayotganini  aniq  ko’rar  va  uni  har  qanday  yo’llar  bilan
bostirishga  harakat  qilardilar.  Boshqaruv  sohasida  ma’muriy,  politsiya  va  ta’qib
qilish vakolatlari kengayganligidan ularga katta favqulodda va harbiy ko’rinishdagi
chora  va  usullarni  qo’llash  huquqi  berildi.  Harbiy  dala  sudlari,  shafqatsiz  jazo
ekspedetsiyalari,  siyosiy  qidiruv  organlari,  surgun  qilish  va  turmalarga  tashlash
kabi  usullardan  keng  foydalanildi.  Sud  tizimida  o’z  faoliyatini  davom  ettirib
kelayotgan  qozi,  biy  sudlari  bilan  bir  qatorda  rus  sudlari  –  kelishtiruvchi,  uyezd,
viloyat,  okrug  sudlari  va  Toshkent  sud  palatasining  vakolatlari  ish  olib  borish
a’zoligi  kengaytirildi 22
.  Rus  hukumati  Turkiston  aholisining  ongi,  uning  ijtimoiy
munosabatlari ko’p asrlar mobaynida islom ahkomlari va an’analari bilan belgilab
kelinganligi,  uning  tarkibiy  qismi  bo’lmish  shariat  siyosiy,  ijtimoiy-iqtisodiy
qonun-qoidalarning, huquqiy va ahloqiy an’analarning butun bir majmuadan iborat
ekanligini his qilib, bu jamiyatning tabiiy-tarixiy rivojlanish yo’lidan zo’rlik bilan
boshqa  tomonga  burib  yuborishni  rejalashtirdi 23
.  Kaufman  davrida  “diniy  urf-
odatlar  va  marosimlarga  aralashmaslik  to’g’risida”gi  shovqin-suronlar  bilan
ruhoniylarning  mulki  davlat  mulki  deb  e’lon  qilindi,  ular  arzimagan  pulga  chor
generallari yuqori amaldorlari, savdogarlar va yangi kapitalistlarga sotib yuborildi,
shaharning ruslar yashaydigan qismlari va boshqa obyektlarni qurish uchun ajratib
berildi.  Keyinroq  vaqflarni  tashkil  etish  butunlay  ta’qiqlandi.  1886  yilgi
Nizomning 226-moddasida bu haqda shunday deyilgan edi: “Yangi vaqflar tashkil
etilishga  general-gubernatorning  ruxsati  bilan  uning  alohida  hurmat-e’tiboriga
sazovor  bo’lgan  taqdirdagina  yo’l  qo’yiladi”.  Yoki  267-moddada:  “Vaqf
hujjatlarini tasdiqlash, vaqflarni boshqarishni yo’lga qo’yish, vaqf daromadlaridan
foydalanishning  to’g’riligini  kuzatib  borish  va  ularni  taftish  qilish  huquqi  viloyat
21
 Soatov S. O`rta Osiyoning Rossiyaga qo`shib olinishi va uning progressiv ahamiyati. T.:1996. 156-bet.
22
 Bakirov F. Chor Turkiston sud, sharoit va odat. T.:1966. 163-bet.
23
 О `zbekistonning yangi tarixi. Turkiston Chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. T. “Sharq”, 2000. 131-bet.
10 boshqarmalariga  tegishlidir”.  Viloyat  boshqarmalari  esa  o’rta  bo’g’in  chor
amaldorlariga  tegishli  edi.  O’lkani  rus  burjaziyasi  boshqarishi,  dvoryan
pomeshchiklar  mulkiga  aylantirilishida  tayanch  nuqta  vazifasini  o’tashi  uchun
Toshkent  general-gubernatorlik  markazi  etib  tayinlandi.  Shu  boisdan  istilochilar
tomonidan “Rus Toshkentini barpo etish” uchun maxsus komissiya tuzildi. Ushbu
komissiya  tomonidan  mahalliy  aholi  uylaridan  haydalib,  zo’rlik  bilan  ko’chirilib,
ma’muriy xodimlar uchun yangi turar-joylar, bog’lar barpo etildi. Toshkent shahri
ikki qismga bo’linib, “Yangi shahar” va “Eski shahar” nomini oldi. “Eski shahar”
aholisi  shaharning  ruslar  yashaydigan  qismiga  o’tishi  ta’qiqlandi 24
.  Chor
ma’muriyati  Toshkent  shahar  boshqaruvini  kuchaytirish  uchun  ham  “Shahar
nizomi”  tayyorlab,  saylovchilar  tarkibini  belgiladi.  Unga  ko’ra  saylovchilar  uch
toifaga  ajratilib,  ushbu  guruhga  ko’p  mulkka  ega  bo’lgan  shaxslar  kiritildi.
Ishchilar, hunarmandlar, ziyolilar uncha ko’p mablag’ga ega bo’lmaganligi sababli
ular  saylovdan  mahrum  etildi.  Har  bir  toifa  boshlig’i  –  hokimto’ra  ishtirokida
shahar  dumasi  va  boshqarmasi  saylandi.  Toshkent  dumasi  ustidan  bo’lgan  qat’iy
nazorat  general-gubernator  tomonidan  olib  borildi.  Turkiston  istilo  qilingan
dastlabki vaqtdan boshlab chor Rossiyasi o’lkani boylik orttirish manbai deb bildi.
Metropoliyaning  iqtisodiy  siyosati  Rossiya  sanoatini  muntazam  xom-ashyo  bilan
ta’minlab  berish maqsadida paxtachilik, qishloq xo’jaligining sanoatbop mahsulot
beradigan sohalarini rivojlantirish, yer islohoti o’tkazish yo’li bilan natural xo’jalik
rivojlanish  imkoniyatlarini  cheklash,  sanoat  mahsulotlarini  sotish  uchun  keng
bozorlar  yaratish,  mahalliy  hunarmandchilikning  to’qimachilik  sanoati
mahsulotlari  bilan  raqobat  qiladigan  sohalarini  tugatish  maqsadini  ko’zladi.
Paxtachilik rivojlanishi  bilan  xomashyo yetishtirish  yo’liga o’tib olgan  dehqonlar
ahvoli  tobora  og’irlashib  bordi 25
.  Chunonchi,  ijtimoiy  tabaqalanish  kuchayib
borayotganini  ko’rsatuvchi  bu  jarayon  ishlab  chiqarish  kuchlari  keng
rivojlanmagan  mustamlaka  o’lkada  bo’layotganligi  sababli  yanada  ko’proq  og’ir
oqibatlarga  olib  kelib,  ayniqsa,  oziq-ovqat  mahsulotlari  masalasida  qiyinchiliklar
keltirib chiqardi. Rus ma’murlari bu vaziyatda foydalanib, chetdan keltirilayotgan
24
 О `zbekiston tarixi. A.Asqarov tahr. T.: “ О `qituvchi”, 1996.76-bet.
25
 Soatov S. O`rta Osiyoning Rossiyaga qo`shib olinishi va uning progressiv ahamiyati. T.:1996. 176-bet.
11 mahsulotlarga ham narxlarni o’zlari belgilay boshladilar. O’lka boyliklarini talash,
bosqinchilarning  mustamlakachilik  manfaatlariga  xizmat  qiladigan  temir  yo’llar
qurishni  taqazo  etar  edi.  Shu  sababli  uzoqqa  mo’ljallangan  harbiy  va  iqtisodiy
rejalarni  hisobga  olib,  janubiy  chegaralarni  mustahkamlashga  xizmat  qiladigan
temir  yo’llarni  qurishga  kirishdi.  1884-1886  yillarda  Mexaylovskiy  ko’rfazidan
Chorjuygacha  Kaspiyorti  temir  yo’li  qurildi 26
.  1906-yil  Toshkent-Orenburg  temir
yo’li qurilib ishga tushirildi. 1912-yilga kelib Farg’ona vodiysi Rossiya bilan temir
yo’l  orqali  bog’landi 27
.  Xullas,  bu  istilochilik  harakatlarining  barchasi  o’lkani
xomashyo  hamda  savdo  bozori  sifatidagi  mavqeini  yanada  mustahkamladi  va
Turkistondan mahsulot olib kelish, olib ketish bo’yicha o’lkani Rossiyaga butunlay
qaram qilib qo’ydi.
I.2 Chorizmning Turkistondagi mustamlakachilik siyosati
      Turkiston  general  gubernatorligiga  qarashli  Toshkent,  Samarqand,  Q о ’qon,
Marg’ilon,  Andijon,  Namangan,  Ashxobod  yirik  shaharlardan  sanalsa,  mahalliy
ahamiyatga  ega b о ’lgan Chimkent, Turkiston, X о ’jand, Jizzax,  Kattaq о ’rg’on kabi
shaharlar  ham  о ’ziga  xos  ahamiyatga  ega  b о ’lgan  shaharlardan  hisoblangan.
Bosqinchilarning  О ’rta  Osiyoni  mustamlakaga  aylantirishi  barobarida  Kazalinsk,
Petro Aleksandrovsk,  Skobelev, Chernyayevka  kabi shaharlar va aholi turar  joylari
barpo  etildi.  Bosib  olingan  shaharlarda  ruslar  yashaydigan  alohida  turar  joylar
barpo  etildi  va  shaharlar  yangi  hamda  eski  shaharlar  qismlarga  ajratildi.  Eski
shahar  aholisining  yangi  shaharlar  hududlariga  о ’tishlari  mat’iyan  ta’qiqlab
q о ’yildi 28
.  Bu  ham  milliy  kamsitishning  bir  k о ’rinishi  edi.  Yangi
shaharlarda  aholining  yashashlari  uchun  qulay  shart  —  sharoitlar  yaratildi.
Shaharlarda  rus  millatiga  mansub  fuqarolarning  savdo  —  sotiq  qilishlari  uchun
katta  imtiyozlar  berildi.  Aksincha,  musulmon  fuqarolarining  iqtisodiy
jihatdan  kuchayib  ketmasliklari  uchun  turli  —tuman  choralar  k о ’rilib  turildi.
Toshkent  о ’zining  harbiy,  strategik  va  iqtisodiy  jihatdan  tutgan  о ’rni  va
26
 Mustabid tuzumning О `zbekiston milliy boyliklarini talash siyosati: tarix shohidligi va saboqlari. T.: “Sharq”, 
2000.187-bet.
27
 Soatov S. O`rta Osiyoning Rossiyaga qo`shib olinishi va uning progressiv ahamiyati. T.:1996. 126-bet.
28
 Soatov S. O`rta Osiyoning Rossiyaga qo`shib olinishi va uning progressiv ahamiyati. T.:1996. 106-bet.
12 joylashuviga  asosan  Turkiston  о ’lkasi  shaharlari  orasida  alohida  ahamiyatga  ega
edi.  Shuning  uchun  ham  Toshkent  shahri  general  gubernatorlikning  markazi  etib
belgilangan  edi.  1877-yilda  mahsus  muvaqqat  komissiya  tuzilib,  Toshkent  shahri
dumasi saylovlari uchun mahsus tartiblarni  belgilab chiqdi. Bunga k о ’ra, Dumaga
saylovchilar mol —  mulklariga asosan uch toifaga ajratildi. Yetarli miqdorda  mulk
-b о ’lmaganlar saylov huquqidan mahrum etildi, 2400 saylovchi ishtirokida b о ’lib
о ’tgan saylovda  shahar Dumasi va boshqarmasi saylandi. Bunda rus  noiblari uchun
uchdan  ikki  qismi  о ’rni  ajratildi.  Shahar  boshqaruv  faoliyatini  nazorat  qiluvchi
harbiy  gubernatori  boshchiligidagi  viloyat  idorasi  tuzildi 29
.  1888-yilda  imperator
tomonydan  Toshkent  shahrini  boshqaruv  ishi  ma’qullandi  va  shu  bilan  birga  uni
nazorat  qilish  general  gubernatorga  yuklatildi.  Ichki  ishlar  vaziri  huquqi  harbiy
okrut  q о ’mondoni  zimmasiga  yuklatildi.  Duma  oqsoqoli  harbiy  vazir  tomonidan
tayinlangan  va  1877  —  1907  yillarda  bu  vazifani  hokim  t о ’raning  о ’zi  bajargan.
Shahar ma’muriy politsiya tartiblari asosida boshqarilgan. Rossiya imperiyasining
Turkistondagi  agrar siyosatidan k о ’zlagan asosiy va bosh maqsadi  о ’lkani  Rossiya
manfaatlari  uchun  hizmat  qiluvchi  xom  —ashyo  bazasiga  aylantirish  va  eng
serhosil  yerlar  joylashgan  hududlarga  rus  dexqonlarini  keltirib  о ’rnashtirish  edi.
Shuningdek,  Rossiya  imperiyasi  yer  suv  munosabatlari  О ’rta  Osiyoda  о ’z
hukmronligini  mustahkamlash  va  uning  imkoniyatlaridan  о ’z  manfaatlari  y о ’lida
foydalanishni  k о ’zda  tutgan  edi 30
.  1886-yilgi  nizomga  k о ’ra,  rus  dexqonlaring
О ’rta  Osiyoga  k о ’chib  kelishlari  uchun  katta  imtiyozlar  berildi.  Shuningdek,  bu
nizomga  k о ’ra,  «b о ’sh  yotgan  davlat  yerlariga»  birinchi  navbatda  harbiy
hizmatdan b о ’shatilgan harbiy xizmatchilarni q о ’yish k о ’zda tutildi. Imperiyaning
Turkistondagi  yer  suv  masalalari 31
ga  doir  siyosatida  quyidagi  siyosat  amalga
oshirildi:
1. Turkistonda barcha yerlar davlat mulki deb e’lon qilindi, о ’troq mahalliy aholiga
yer  merosi  yakka  jamoa  ekanligi  tariqasida,  k о ’chmanchi  aholiga  esa  azaliy
29
 Mustabid tuzumning О `zbekiston milliy boyliklarini talash siyosati: tarix shohidligi va saboqlari. T.: “Sharq”, 
2000.157-bet
30
 О `zbekiston tarixi. A.Asqarov tahr. T.: “ О `qituvchi”, 1996. 66-bet.
31
 O`zbekistonning yangi tarixi. Turkiston Chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. T. “Sharq”, 2000. 111-bet
13 dehqonchilik  odatlariga  rioya  etilgan  holda,  muddati  cheklanmagan  holda  jamoa
b о ’lib foydalanish uchun topshirildi;
2.  О ’troq  aholi  yashaydigan  joylarda  yer,  undan  amalda  foydalanganga  biriktirib
q о ’yildi;
3. Dastlab  vaqf  yerlariga  soliq  joriy  etilgan  b о ’lsa,  keyinroq  bu mulklar  butunlay
tugatilib  yuborildi;
4.  Shahar  tashqarisida  mahsus  k о ’chiruv  fondlaridan  tashqari  rus  aholisiga  yer
ajratish ta’qiqlandi;
5.  Yevropaliklar,  xususan,  ruslar  tomonidan  mahalliy  aholi  yerlarini  sotib  olish
mutlaqo  ta’qiqlab  q о ’yildi  va  bu  qonun  90  —  yillarning  oxirigacha  saqlanib
qolindi 32
.  Chor  Rossiyasi  О ’rta  Osiyoni  bosib  olgach,  bu  yerda  о ’z  manfaatlarini
oshirish  borasida  turli  siyosatlar  va  tadbirlarni  amalga  oshira  boshladi.
Mustamlaka  hukumatning  amalga  oshirgan  ishlaridan  biri  Turkistonda  temir
y о ’lning barpo etilishi b о ’ldi.
Turkistonda  temir  y о ’l  ikki  asosiy  maqsadni  harbiy  strategik  va  iqtisodiy
maqsadlarni k о ’zlab qurildi.
Harbiy  strategik  nuqtai  nazardan  olsak,  о ’lkaning  qay  bir  yerida
mustamlakachilikka qarshi kurashlar yuzaga kelmasin, uni bostirish uchun harbiy
kuchlarni  safarbar  etish  va  yetkazib  berish,  mustamlaka  hokimiyatini  saqlab
turishda harbiy soha imkoniyatlarini kengaytirish k о ’zda  tutilgan. Keyingi yillarda
k о ’plab  yetishtirilayotgan  xom  —  ashyolar  va  yer  osti  va  yer  usti  boyliklarini
k о ’plab  miqdorda  va  tezroq  Rossiya  hududlariga  yetkazib  borish  iqtisodiy
maqsadlarni k о ’zlagan edi.  О ’rta Osiyo temir y о ’lining dastlabki izlari 1880-yilda
Mixaylovo postidan Mullaqorigacha b о ’lgan 26 km  masofada yetkazildi. 1881-yil
20-sentabrida  Mixaylovdan  Qizil  Arvotgacha  232  km  masofada  temir  y о ’lda
qatnovlar  boshlandi.  1885-yilda  Ashxobodga,  1886-yilda  Marv,  Chorjuy  va
Amudaryogacha  temir  izlari  yetkazildi.  Temir  y о ’l  Samarqand  bilan  ham
tutashtirildi,  1898-yilda  Marv  Q о ’shqa  shaxobchasi  qurilib,  bir  yildan
s о ’ng  Farg’ona  vodiysi  va  Toshkent  ham  temir  y о ’l  bilan  tutashtirildi.  1900-yil
32
 Ziyoyev H. Chorizm va paxta yakkahokimligi. T.: 1992. 107-bet.
14 boshlangan  Toshkent  Orenburg  temir  y о ’li  1905-yilda  qurib  bitkazildi  va
keyingi  yillarda  О ’rta  Osiyoning  barcha  asosiy  nuqtalari  temir  izlari  orqali
birlashtirildi.  Bu  esa  Rossiya  imperiyasiga  har  yili  Turkiston  о ’lkasidan  minglab
tonnalar  miqdorida  qimmatbaho  yuklarni  olib  chiqib  ketish  imkoniyatini  berdi 33
.
О ’lkada  temir  y о ’lining  tushirilishi  natijasida  bir  qancha  sanoat  korxonalari  ham
yuzaga  kela  boshladi.  Bu  saonat  korxonalarida  xom  —ashyoga  dastlabki
ishlov  berilardi.  Birinchi  paxta  tozalash  zavodi  1879-yilda  Toshkentda  savdogar
Nazarov tomonidan ishga tushirildi. 1885-yilda esa Andijonda savdogar X о ’jayev
tomonidan  ikkinchi  paxta  tozalash  zavodiga  asos  solindi  va  shu  tariqa  birin
ketin  turli  sanoat  korxonalari  barpo  etila  boshlandi.  1867— 1900  yillar  davomida
Turkiston  о ’lkasida  170  korxona  ishga  tushirildi.  Ularning  asosiy  qismi  paxta
tozalash  zavodlari  b о ’lib,  bulardan  tashqari,  yog’—moy  ishlab-chiqarish,  choy
qadoqlash,  aroq,  vino  tayyorlovchi  korxonalar  ham  barpo  etilgan  edi.  Boshqacha
aytadigan  b о ’lsak,  Turkiston  о ’lkasining  yalpi  sanoat  ishlab  chiqarishning
80  foizdan  ortigi  paxtani  qayta  ishlovchi  korxonalar  hissasiga  t о ’g’ri  kelardi.  Bu
korxonalarda  asosan  yevropalik  ishchilar  ishlagan  b о ’lsalar,  keyingi  yillarda
mahalliy  aholi  vakillari  ham  katta  qiyinchiliklar  bilan  yollanma  ishchilarga
aylana  boshladilar. Biroq bunda rus va musulmon ishchilariga  b о ’lgan munosabat
bir —biridan keskin farq qilardi va  bunda mustamlkachi hokimiyatning shovinistik
qarashlari  aks  etib  turardi 34
.  Shu  tariqa  Turkiston  Rossiya
imperiyasining  mustamlakasiga aylantirilgach, bu yerda jahonning hech bir  davlati
q о ’llamagan mustamlakaga idora usuli joriy  etildi va bu idora usuli о ’lka halqlarini
uzoq vaqtlar  mustamlaka sirtmog’ida tutib turishni k о ’zda tutdi 35
.
II.BOB. Chor Rossiyasi davrida Turkistonda sanoatlashuv tarixi
tahlili tarixshunosligi
33
 Bobobekov X.N. Q о `qon tarixi. T.: “Fan”, 1996. 113-bet.
34
 Alimova D. Turkiston birligi va mustaqilligi uchun kurash sahifalari. T.: Fan”, 1996. 71-bet.
35
 Ziyoyev H. Chorizm va paxta yakkahokimligi. T.: 1992. 57-bet.
15 II.1 Chor Rossiyasi davrida sanoatning paydo bo’lishi va
rivojlanishi tarixi tarixshunosligi toshkent misolida
    Rossiya imperiyasi bosqinchilik siyosatining asosiy maqsadi Turkiston o’lkasi
boyliklarini  talash,  uni  paxta  monopoliyasiga  aylantirish  va  Rossiyada  ishlab
chiqarilayotgan mahsulotlar uchun yangi bozor tashkil etishdan iborat edi. Rossiya
hukumati  Turkiston  o’lkasini  bosib  olgan  yerlarida  shu  siyosatni  zudlik  bilan
amalga oshira boshladi. Ayniqsa bu sanoat sohasida yaqqol ko’zga tashlandi. Chor
hukumati  Turkiston  o’lkasiga  kirib  kelgan  rus  va  chet  el  sanoatchilarini  xar
tomonlama  qo’llab-quvvatladi.  Turkiston  o’lkasining  boy  zaxiralari  rus
tadbirkorlarini esankiratib qo’ydi. 1866-yilda Moskva universiteti qoshida Moskva
qishloq xo’jalik jamiyati va tabiatshunoslik ishqibozlari jamiyatining majlisi bo’lib
o’tdi.  Unda  savdo  va  sanoat  vakillari  ishtirok  etdi.  Ushbu  jamiyatning  raisi  I.  N.
Shatilov  savdo  va  sanoat  namoyondalarining  rus  qo’shinlarining  boshlab  bergan
ishini  oxirigacha  yetkazishlari  kerakligini,  ya’ni  Rossiya  uchun  O’rta  Osiyo
ahamiyatini mustahkamlash zarurligini uqtirdi. Paxtadan mo’may daromad olishni
mo’ljallagan  rus  tadbirkorlari  zudlik  bilan  paxta  zavod lari  barpo  etishga  harakat
qildilar.  Birinchi  paxta  tozalash  zavodi  Toshkentda  1879-yilda  S.I.  Nazarov
tomonidan  qurildi.  Keyinchalik  S.I.  Laxtin,  M.I.  Nikiforov  va  boshqa
sanoatchilarning  zavodlari  ham  ishga  tushdi.  Ular  orasida  Yu.  Davidov  va  Katta
Yaroslav Manufaktura savdo-sanoat shirkatining paxta tozalash zavodlari eng katta
sanoat  korxonalaridan  hisoblangan 36
.  Shuni  ta’kidlash  joizki  paxta  tozalash
zavodlarining ba’zilari paxta hosili bo’lmagani sababli muntazam ravishda faoliyat
ko’rsatmagan.  Paxta  zavodlaridan  tashqari  shaharda  yog’  ishlab  chiqaruvchi
zavod larga  ham  asos  solindi 37
.  Birinchi  yog’  zavodi  1872-yil  S.I.  Krauze
tomonidan  ochilib,  bu  yerda  kunjutdan  tashqari  yong’oq  va  o’rik  moylari  ham
ishlab chiqilgan. O’zining arzon narxi va sifati bilan kunjut yog’i boshqa pista va
ko’knoridan  tayyorlanadigan  yog’larni  sotuvdan  siqib  chiqardi.  Chor  hukumati
Turkiston o’lkasida to’qimachilik sanoatini rivojlantirishga to’sqinlik qildi. Chunki
36
 Ziyoyev H. Chorizm va paxta yakkahokimligi. T.: 1992. 147-bet
37
 www.shosh.uz // XIX asr oxiri XX asr boshlarida Toshkentda sanoat korxonalarining paydo bo`lishi va rivojlanishi
16 bunday  imkoniyat  Rossiyaning  to’qimachilik  sanoatini  rivojlanishiga  zarar
yetkazishini  juda  yaxshi  tushunar  edi.  Shu  bilan  birga  mustamlaka  o’lkani
iqtisodiy-ijtimoiy  va  madaniy  taraqqiyotdan  juda  uzoqda  saqlash  chor
hukumatining  asosiy  vazifalaridan  biri  edi 38
.  Shu  sababli  ham  tayyor  paxta
manbaiga ega bo’lgan Turkiston o’lkasida to’qimachilik sanoati rivoji xech qanday
chora-tadbir  ko’rilmadi.  Aksincha  Rossiyadan  tayyor  ip-gazlamalar  keltirildi.
Turkiston o’lkasida ishlab chiqarilgan  ipak tola si qadimdan mashhur bo’lib kelgan.
Unga  talab  hatto  Yevropa  bozorlarida  ham  kuchli  bo’lgan.  Chor  hukumati  paxta
bilan  birgalikda  ipakchilikka  ham  katta  e’tibor  bergan  va  undan  yaxshigina
daromad  olgan.  Mahalliy  aholi  bu  ish  bilan  azaldan  shug’ullanib  kelgani  va
tutzorlarning  ko’pligi  ipakchilikni  rivojlanishini  ta’minlagan.  1871  va  1872-
yillarda  Toshkentda  bir  necha  ipak  yigiruv  fabrikalari  ochildi.  Ular  orasida  I.I.
Pervushinning  ipak  o’rash  fabrikasi  boshqalarnikiga  nisbatan  mukammalroq
bo’lgan. 1895-yilda shaharning «yangi» qismida 7 pud va eski qismida 2060 pud
pilla  yetishtirilgan.  Dastlabki  yevropa  tipidagi  ko’n  zavodini  1868-yilda  Salor
bo’yida  M.A.  Xludov  tomonidan  qurilgan.  1877-yilda  Kunaysev  tomonidan  ham
ko’n  zavodi  qurildi.  Keyinchalik  yana  bir  nechta  ko’n  zavodlariga  asos  solindi.
1885-yilda shaharning “yangi” qismida 4 ta shunday zavodlar faoliyat ko’rsatgan.
Ular  yiliga  157  ming  so’mlik  21  ming  dona  oshlangan  teri  ishlab  chiqargan  va
unda 4 usta va 48 ishchi ishlagan. Bunday korxonalar Toshkentning “eski” qismida
ham  ochilib,  uning  asoschilari  mahalliy  aholi  vakillaridan  edi.  Masalan,  1886-yil
Y. Karimboyev ma’muriyatdan Salor bo’yida ko’n zavodi qurilishiga ruxsatnoma
olgan.  Sanoat  korxonalari  bilan  bir  qatorda  bosmaxonalar  ham  paydo  bo’la
boshladi 39
. Birinchi bosmaxona harbiy ma’muriyat tomonidan 1868-yilda qurilgan
edi.  Ikkinchi  bosmaxona  1872-yilda  Turkiston  general-gubernatorligi  tomonidan
ochildi.  1872-yilda  S.I.  Laxtin  bosmaxonasiga  asos  solindi,  u  yiliga  20  ming
rubllik  mahsulot  ishlab  chiqargan.  XIX  asr  oxirlarida  O.A.  Porsev  va  aka-uka
38
 www.ma’lumot.ru// XIX asr oxiri XX asr boshlarida Toshkentda sanoat korxonalarining paydo bo`lishi va 
rivojlanishi. 1-qism.
39
 Mustabid tuzumning О `zbekiston milliy boyliklarini talash siyosati: tarix shohidligi va saboqlari. T.: “Sharq”, 
2000.127-bet.
17 Kamenskiylar  I.I.  Kostelov,  V.  Ilin,  P.F.  Britdenbax  va  boshqa  tipolitografiyalari
ishga  tushdi.  1895-yilda  2  tipografiya  va  3  litografiya  faoliyat  ko’rsatib,  ular  18
740  rubllik  mahsulot  ishlab  chiqardi 40
.  Bu  vaqtga  kelib  pishiq  g’isht  ishlab
chiqarish  sohasi  ham  ancha  rivojlangandi.  1877-yilda  V.  V.  Makarov  va  S.K.
Yanchevskiyning  g’isht  zavodi  qurilgan  bo’lib,  u  1882-yilda  2  100  ming  dona
g’isht ishlab chiqargan. Bu zavodlarda 2 usta va 61 ishchi ishlagan. Biroq zavodlar
har  doim  ham  muntazam  ravishda  ishlamas,  buning  oqibatida  ayrim  yillarda ular
ishlab  chiqargan  mahsulotlar  ancha  kam  bo’lardi.  Masalan,  shunday  yillardan
birida  11270  rublga  1030  ming  dona  g’isht  ishlab  chiqarilgan.  O’lkada  darmana
(santonin) urug’idan darmana yog’i olinadigan zavod ochilishi katta ahamiyat kasb
etdi 41
.  Bunday  birinchi  zavod  1884-yilda  Chimkentda  ochildi.  Gijja  tushirishda
darmana  eng  yaxshi  dori  hisoblanadi.  Bu  o’simlik  butalari  jahon  bo’yicha  faqat
Chimkent va Avliyootadagina saqlanib qolgan. 1886-yilda N. Nikitin Beshyog’och
va  Salor  ariqlari  yoqasidagi  Qumbegi  degan  aholi  yo’q  joyda  shunday  zavod
ochgan. Uning yillik mahsuloti 10 ming rublni tashkil etgan. 1897-yilga kelib bu
raqam ikki baravarga ortgan. Zavodda 300-400 pud darmana urug’i ajratilgan. Shu
yili Pfaffga qarashli ikkinchi darmana zavodi ochilgan. Bu yerda 7000 rubllik 200
pud  darmana  ishlab  chiqarilgan.  1898  yil  shu  mahsulot  18  ming  rubllik  400  pud
ishlab chiqarilgan. Har yili xom darmana ishlab chiqarishga 18 ming pud darmana
urug’i,  400  pud  sulfat  kislotasi,  80  pud  soda  sarflangan.  Toshkentda  korchalon
Bichkov  qurgan  darmana  zavodi  ham  faoliyat  ko’rsatgan.  Hammasi  bo’lib  1888-
1889-yillar  Toshkent  zavodlarida  7899  pud  darmana  yog’i  olingan.  Bu  mahsulot
xorijga,  jumladan  Yaponiya,  Italiya,  Germaniya,  ayrimlari  Janubiy  Amerikaga
jo’natilgan.  Shaharda  tamaki  va  papiros  ishlab  chiqaruvchi  fabrika  faoliyat
ko’rsatgan.  Birinchi  tamaki  fabrikasi  1877-yilda  Pervushin  tomonidan  ochilgan.
Uning tamaki plantatsiyalari bo’lib, har yili 15-20 desyatina yerga tamaki ekilgan.
Tamakidan  olingan  hosil  1000  pudga  yetgan.  Shunisi  diqqatga  sazovorki,
tamakining  turli  navlari  ekilgan.  Tamakini  yanchish  uchun  qo’l  dastgoxlaridan
40
 Ziyoyev H. Chorizm va paxta yakkahokimligi. T.: 1992. 145-bet.
41
 Hayitov A. S., Hayitov J. S. Comments on uzbek school “model” in Gulja (PRC) // Academicia: an international 
multidisciplinary research journal. – 2021. – Т . 11. – №. 2. – С . 1566-1571
18 foydalanilgan, ular toza va orasta qilib qadoqlangan 42
. Shunday bo’lsa-da, mahalliy
papiroslar sifat bo’yicha Rossiyadan keltirilgan tamakilarga teng kelolmasdi. 1888-
yilda  shaharda  8  tamaki  va  papiros  fabrikasi  bor  edi.  Tamaki  ishlab  chiqarish
bo’yicha  birinchi  o’rinni  Pervushin  fabrikasi  egallagan.  Eng  ko’p  papirosni
Bubnov fabrikasi (1 500 000 dona) va Metrikova fabrikasi (1 400 000 dona) ishlab
chiqargan. Bu davrda shaharda gugurt fabrikasi ham ishlab turgan, u 1893-yilda 14
200  rubllik  mahsulot  bergan.  Rossiya  Toshkentni  bosib  olgan  dastlabki  yillarda
shaharning  “yangi”  qismida  oziq-ovqat  sanoati  korxonalari  paydo  bo’lgan.
Masalan, 1868-yilda I.I. Pervushin, I.I. Kuznetsovga qarashli spirt zavodlari ishlay
boshlagan.  I.I.  Pervushin  zavodi  eng  kattasi  xisoblanib,  uning  ishlab  chiqarish
hajmi 1872-yilda 111 390 rublga yetgan, Ye.X. Jemchujnikova zavodida – 38 930,
I.I.  Kuznitsov  zavodida  –  41  878,  P.  Abdurahmonov  zavodida  –  26  502  rubl
bo’lgan.  Hammasi  bo’lib  1874-yilda  6  spirt  zavodi  ishlagan  va  217  969  rubllik
mahsulot  bergan.  Shu  ta’kidlab  o’tish  joizki,  tub  millat  vakillari  “ixtiyoriy
yollanuvchilar”  deb  atalgan.  Masalan,  1872-yilda  P.  Abdurahmonov  zavodida  1
rus  ustasi  va  mahalliy  aholidan  10  ishchi  ishlagan.  1875-yilda  Jemchujnikovda  1
rus  ustasi,  1  nemis  va  10  nafar  mahalliy  aholi  bo’lgan.  1874-yildagi  ma’lumotga
ko’ra,  barcha  spirt  zavodlarida  40  usta  va  ishchilar  ishlagan.  Keyinchalik  ular
miqdori  ortgan.  1876-yilda  ular  soni  64  nafarga  yetgan.  Toshkent,  Samarqand,
Xo’jand  spirt  zavodlarida  xomashyo  sifatida  uzum,  mayiz  va  bug’doy  unidan
foydalanganlar.
42
 www.ma’lumot.ru// XIX asr oxiri XX asr boshlarida Toshkentda sanoat korxonalarining paydo bo`lishi va 
rivojlanishi 2-qism.
19 II.2 Chor Rossiyasining Turkistonda paxta sanoati va sanoat
korxonalari va uning rivojlanishi tarixshunosligi
      Chor mustamlakachilik tizimi nafaqat o’lkaning moddiy boyliklarini talagan,
balki  asrlar  davomida  to’plangan  madaniy-ma'naviy  boyliklarni  ham  talon-taroj
qilib, xalqni ma'naviy qashshoq, mute qilib ushlab turishga harakat qildilar. Chor
Rossiyasi  Turkistonni  qisqa  muddatda  o’z  sanoati  uchun  xomashyo  manbaiga
aylantirdi. Agar 1885-yilda paxta maydoni 41,4 ming tanobni tashkil qilgan bo’lsa,
1915-yilga  kelib  u  541,9  ming  tanobga  yetdi,  ya'ni  13  barobarga  o’sdi.  O’lka
Rossiyaning  asosiy  paxta  bazasiga  aylandi 43
.  Chor  Rossiyasi
mustamlakachilarining  asosiy  iqtisodiy  siyosati  Turkistonni  xomashyo  bazasiga
aylantirish bilan birgalikda, uni rus mollari sotiladigan bozor sifatida tutib turish va
tabiiy  boyliklarini  markazga  tashib  ketishga  qaratilgan  edi.  Bu  siyosatdan  tobora
rivojlanib  borayotgan  rus  burjuaziyasi,  ayniqsa,  to’qimachilik  623  sanoati  egalari
manfaatdor  edilar.  Chunki,  ularga  o’lkaning  paxtasi  birinchi  navbatda  zarur  edi.
Shuning  uchun  ham  knyaz  Masalskiy  paxtachilikni  har  tomonlama  rivojlantirish
rus  to’qimachilik  sanoati  uchun  “yaqin  kelajakda  hayot-mamot  masalasiga
aylandi” 44
 deb  aytgandi.  XIX  asrning  ikkinchi  yarmidan  boshlab  chor  Rossiyasi
iqtisodiyotiga kapitalistik munosabatlarning kirib kelishi, lekin bu jarayonda uning
Yevropa  davlatlaridan  ortda  qolishi  va  xalqaro  bozorlarga  raqobatbardosh
mahsulotlar chiqara olmaganligi, uning Kavkaz, Sibir va Turkiston o’lkalariga ham
tashqi  bozor,  ham  arzon  xomashyo  manbai  sifatida  kirib  borishini  kuchaytirdi.
Ayniqsa,  Turkiston  o’lkasi  rus  mustamlakachiligining  diqqat  markazida  bo’ldi.
Chunki,  Turkiston  o’lkasi  o’zining  qulay  ob-havo  sharoiti,  tabiiy  boyliklarining
mo’lligi,  eng  asosiysi,  rus  kapitali  uchun  zarur  bo’lgan  paxta  xom  ashyosiga
boyligi  uchun,  boshqa  hududlarga  nisbatan  bu  yerga  qiziqish  alohida  ahamiyat
kasb  etdi.  1813-1814-yillarda  Qo’qon  xonligida  bo’lgan  Filipp  Nazarov  shunday
degan:  “Qo’qon  va  Qo’qon  xonligida  paxta  va  tut  daraxti  juda  ko’p  ekiladi.
43
 Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги даврида Ўзбекистоннинг янги тарихи. Биринчи китоб. Тошкент. 
2000. 229-Б.
44
 Тарих шоҳидлиги ва сабоқлари (чоризм ва совет мутамлакачилиги даврида Ўзбекистон миллий 
бойликларининг ўзлаштирилиши). Тошкент. Шарқ. 2001. 231-Б.
20 Hamma  joyda  paxta  ekilganligini  ko’rasiz” 45
.  Shu  bilan  birga  Filipp  Nazarov
paxtadan  ip  gazlama  ko’p  miqdorda  ishlab  chiqarilishini  ham  ta'kidlagan  edi.
O’zbek  paxtasi  Rossiyada  hali  bu  hududlarni  bosib  olinmasidan  ilgariroq  katta
qiziqish  uyg’otgan.  Hatto,  rus  hukumati  texnika  o’simligi  hisoblangan  paxtani
Orenburgda  o’stirishga  harakat  qildi.  1753-yilda  Orenburg  genyeral-
gubernatorining  Sankt-Peterburgga  yuborgan  axborotida  gubernyada  Xorazmdan
keltirilgan chigit ekilganligi va g’o’zaning yaxshi rivojlanayotganligi aytib o’tiladi.
O’sha  yili  ko’karib  turgan  bir  tup  g’o’za  namuna  tarzida  poytaxtga  ham
jo’natilgan.  Biroq,  iqlim  sharoitining  pastligi  tufayli  pishib  yetilmaydi.
Shuningdek,  chor  Rossiyasi  hukumati  XVIII  asr  oxirlarida  Sibirda  ham  paxta
yetishtirishga  harakat  qilib  ko’rgan.  Sibirda  paxta  yetishtirish  maqsadida  bir
sibirlik  o’zbekni  Buxoroga  yuborib,  sifatli  chigit  keltirish  va  paxta  ustalarini  bu
ishga  jalb qilish  haqida  maxsus  ko’rsatma  berdi.  Biroq bu  harakat  ham  Sibirdagi
iqlim sharoitining noqulayligi tufayli muvofiqiyatsiz yakunlandi. XIX asrning 60-
yillarida  Amerikadagi  fuqarolar  urushi  oqibatida  u  yerdan  Rossiyaga  paxta
keltirish to’xtab qoldi. Bu esa, Rossiya bozorlarida paxtaning narxini keskin oshib
ketishiga  sabab  bo’ldi 46
.  Paxta  yetishmasligi  oqibatida  Rossiya  to’qimachilik
fabrikalarida paxtaga bo’lgan talabni kuchaytirib yubordi. Natijada O’rta Osiyodan
Rossiyaga ko’plab paxta xarid qilindi. 
      •  Turkistonning  arzon  xom  ashyo  manbai  va  rus  sanoat  mollari  sotiladigan
qulay bozor bo’lishini 1826 yildayoq genyeral-mayor Verigin imperator Nikolay I
(1825- 1856 y.)ga yo’llagan taqdimnomasida bayon qilgan edi. Verigin Rossiyada
ishlab chiqarilayotgan mollari sifati pastligi uchun Yevropa bozorlarida raqobatga
dosh  berolmasligini  ko’rsatib,  O’rta  Osiyo  bu  jihatdan  rus  sanoat  mollari
sotiladigan qulay. bozorga aylanishi mumkinligini bayon qilgan edi. Bu fikrga graf
K.K. Palen quyidagilarni qo’shimcha qilgan: 
      • “Turkistonni istilo qilishning siyosiy sabablarini hisobga olmagan taqdirda
ham bu o’lka Rossiya tarafidan bosib olinishining dastlabki kunlaridanoq Rossiya
45
 Назаров Ф. Записки о некоторих землях средней части Азии. M.: САБ. 1821. - С.13.
46
 Хайитов, Жахонгир Шадмонович. "ИСТОРИЯ О РАСПРОСТРОЕНИИ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ В
ТУРКЕСТАНСКОМ  КРАЕ  (В  КОНЦЕ  XIX-В  НАЧАЛЕ  XX  В.)."  Россия-Узбекистан.  Международные
образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития. 2019. 231- b .
21 uchun  ikki  jihatdan  qiziqish  uyg’otgan  edi  moliyaviy  siyosat  jihatidan  davlat
daromadi manbai va ichki ishlab chiqarish mahsulotlari uchun yangi bozor; 
   • mustamlakachilik nuqtai nazaridan markaziy gubernyalardagi ortiqcha aholini
ko’chirish  uchun  yangi  hudud  sifatida  diqqatga  loyiq  edi” 47
.  Qishloq  dehqonlari
oddiy  mehnat  qurollari:  belkurak,  ketmon,  omoch  bo’yinturuq,  o’roq,  panshaxa
kabilar  bilan  qurollangan  bo’lib,  ularning  mehnat  unumdorligi  nihoyatda  past
bo’lgan. Ularning aksariyati ot-ulovga ham ega emasdi. Ot-ulovsiz bo’lgan dehqon
xo’jaliklari  Sirdaryo  viloyatida  20,3  foiz,  Samarqand  viloyatida  29,6  foiz  va
Farg’ona  viloyatida  41,3  foizni  tashkil  etgan.  Chor  ma'murlari  qishloq  xo’jalik 48
texnikasini  etkazib  berish,  irrigasiya,  melioratsiya  ishlari  masalalariga  mutlaqo
e'tibor  bermaganlar.  1910-yilda  butun  hozirgi  O’zbekiston  hududida  hammasi
bo’lib  1071  plug  bo’lgan,  xolos.  Mustamlakachilarning  butun  diqqat  e'tibori
o’lkada  aholi  qo’lidagi boyliklarni  har xil yo’llar bilan Rossiyaga  tashib ketishga
qaratildi. Xullas, o’zbek paxtasi va undan ishlangan mahsulotlarni Rossiyaga olib
borish  vaqt  o’tishi  bilan  o’sib  bordi.  Masalan,  1758-1760-yillarda  2780,  1768-
1772-yillarda  37930,  1802-1804-yillarda  391335,  1824-1826  yillarda  361449  va
1851-1853-yillarda  316557  so’mlik  paxta  Rossiyaga  keltirilgan.  Shuningdek,
Rossiyaga  ip gazlamalarni  keltirish  tobora  ortib borgan.  Ular  1792-yilda  305269,
1802-1804-yillarda  553088,  1842-1844-yillarda  669196,  1851-1853-yillarda
556057 so’mni tashkil etgan.
47
 Тарих шоҳидлиги ва сабоқлари (чоризм ва совет мутамлакачилиги даврида Ўзбекистон миллий 
бойликларининг ўзлаштирилиши). Тошкент. Шарқ. 2001. 37-Б.
48
 Hayitov J. O'zbekistonda donli ekin navlarining tarqalishi tarixi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 
2021. – Т. 7. – №. 7. 8. Хаитов Ш. А., Юлдашев А. Б. Переселенческая политика советского правительства и 
история переселения узбеков в Таджикистан //Гуманитарнопедагогические исследования. – 2019. – Т. 3. – 
№.2.
22 Xulosa
      Xulosa  o’rnida  shuni  aytish  joizki,  ushbu  kurs  ishida  Chor  Rossiyasining
mustamlakachilik  siyosati,  O’rta  Osiyo  o’lkalariga  qilgan  hujumlari,  uning
oqibatlari  va  Turkistonni  sanoat  va  xomashyo  yetkazib  beruvchi  hudud  sifatida
qaraganligi hamda sanoatlashtirishning paydo bo’lish va rivojlanishi, uning salbiy
va  ijobiy  oqibatlari  haqida  ma’lumot  beriladi.  Ushbu  hodisalar  va  uning  oqibat
natijalari, sabablari quyidagilarda aks etadi.
      Birinchidan,  XVIII asrdagi parokandalik, uch xonlikdagi  о ’zaro mahdudlik,
mahalliychilik  yurtimizni  iskanjaga  soldi.  XIX  asrning  ikkinchi  yarmida  Rossiya
imperiyasi Turkiston xalqlarini asoratga soldi. Bu о ’lkani siyosiy-hududiy jihatdan
zabt  etibgina  qolmay,  balki  erksevar,  zahmatkash  xalqni  ma’naviy-ruhiy
b о ’ysundirishga  ham  ahd  qildi.  Chorizm  joriy  etgan  siyosiy  tuzum  о ’lkada
hukmron rus davlatchiligini qaror toptirishga qaratildi. Ana shu maqsadda  о ’zbek
milliy davlatchiligini asos e’tiborini y о ’q qilishga qaritilgan chora-tadbirlar amalga
oshirildi.
      Ikkinchidan,  Rossiya  imperiyasi  о ’lkani  Turkiston  general-gubernatorligi,
Buxoro amirligi va Xiva xonligidan iborat uch qismga b о ’lib, tub aholi birligi va
siyosiy  qudratini  sindirish  y о ’lida  barcha vositalardan  foydalandi.  Ming yillardan
beri  davom  etib  avloddan-avlodga  о ’tib  kelayotgan  milliy  davlatchilik  va
qadriyatlarni  y о ’q  qilishga  qaratilgan  chora-tadbirlarni  ishga  soldi.  Rossiyaning
Turkistondagi  agrar  siyosati  о ’zida  metropoliya  dvoryan  pomeshchiklari  va
burjuaziyaning  iqtisodiy  va  siyosiy  manfaatlarini  yaqqol  gavdalantirdi.  Bu
siyosatning  bosh  maqsadi  о ’lkani  imperiya  sanoatining  xom-ashyo  makoniga
aylantirish edi. Imperiya ikki hukmron sinf manfaatlarini k о ’zlab ish tutdi. Agrar
siyosatda  dvoryanlar  talabiga  k о ’ra  Turkiston  xalqining  tegishli  yerlarini  z о ’rlik
bilan  tortib  olish  va  rus  posyolkalarini  barpo  etdi.  Burjuaziyaning  talabiga  k о ’ra
esa,  qishloqlarda  paxta  yakkahokimligini  о ’rnatish  uchun  barcha  zarur  chora-
tadbirlarni  amalga  oshirdi.  Imperiyaning  k о ’chirish  siyosati,  о ’lka  aholisini
yersizlanishini kuchaytirdi. Rus unsurining esa moddiy va siyosiy jihatdan nufuzini
oshirdi. Agrar  siyosat imperiyaning harbiy, ijtimoiy va iqtisodiy siyosatining uzviy
23 qismiga  aylantirdi.  Amalga  oshirilgan  iqtisodiy  siyosat  yer-suvni,  yaylovlarni,
barcha  tabiiy  boylikni  chor  hukumati  q о ’lda  jamladi.  Ular  m о ’may  daromad
manbaiga  aylandi.
   Uchinchidan,  Metropoliya o’lkani xomashyo makoniga aylantirib,  paxtachilik,
ipakchilik,  qorako’lchilik  va  boshqa  muhim  xomashyo  mahsulotlari  yetishtirish
tarmoqlariga  katta  e’tibor  berdi.  Sanoat  qurilish  sohasida  chorizm  metropoliya
burjuaziyasi  manfaatlariga  asos  xomashyoni  dastlabki  ishlovchi
korxonalar  qurilishini  quvvatlab,  о ’lkada  qayta  ishlash,  tayyor  mahsulotlar  ishlab
chiqarish  sanoati  rivojiga  t о ’sqinlik  qilib  keldi.  Rossiyaning  mustamlakachilik
siyosati  Turkistonni  rus  tovarlari  sotiladigan,  tayyor  mahsulotlar  xarid  qiluvchi
bozorga  aylantirdi.  Bu  esa  mahalliy  hunarmandchiligini  inqiroziga  olib  kelib,
yagona milliy bozorning rivojlanishiga y о ’l bermadi.
      T о ’rtinchidan , Imperial mustamlakachilik siyosati xalq maorifi va madaniy
hayotida ham  о ’z aksini topdi. U maktab va madrasalar faoliyatiga deyarli e’tibor
bermadi,  aksincha  ularning  rivojlanishiga  t о ’sqinlik  qildi.  Asosiy  e’tibor  о ’lkada
ruslashtirishga xizmat qiluvchi rus-tuzem maktablari tarmog’ini yuzaga keltirishga
qaratildi.  Xullas,  mustabid  tuzum  sharoitida  ham  Turkistonliklarning  erkinlikka,
taraqqiyoti  va  istiqlolga  bo’lgan  azaliy  intiqlik  kayfiyati  so’nmadi.  Xalqimizning
yuragiga  о ’rnashgan  mustaqillik  va  ozodlik  tuyg’usi  tobora  qudratli  kuchga
aylanib bordi  va  natijada  О ’zbekiston  istiqloli  tantanasi  uchun  mustahkam  zamin
hozirladi.
24 Foydalanilgan Adabiyotlar
I.Hukumat Qarori
I.1. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 315-son, 
27.07.1998
II.Prezident Asarlari
II.1 Karimov I.A. О ’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. T.: 2011.
II.2 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. T.: “Ma’naviyat”, 2008 y.
II.3 Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak y о ’q. T.:1998.
V.Internet Saytlari
V.1http//fayllar.org. 
V.2http//ma’lumot.ru
V.3http//shosh.uz
25