Etnografiya va Etnologiya fanlarining ibtidoiy jamoa tarixining o’rganishdagi ahamiyati

1O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI
O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
TARIX        FAKULTETI  
ARXEOLOGIYA       YO’NALISHI  
INSON EVOLYUTSIYASI VA OLD TARIX    FANIDAN  
 
   
  
KURS ISHI
MAVZU:  Etnografiya va Etnologiya fanlarining
ibtidoiy jamoa tarixining o’rganishdagi ahamiyati
Tayyorladi:    
Qabul qildi: 
 
 Toshkent 2MUNDARIJA
Kirish
I bob.  Ibtidoiy jamoa tarixini o’rganishda Etnografiya va Etnologiya
fanlarining o`rni.
1.1. Ibtidoiy jamoa tarixini paydo bo’lishi haqida etnologik nazariyalar 
va ularning mohiyati
1.2.  Etnografiya  va  Etnologiya  fanlarini  old  tarixni  yoritishdagi
ahamiyati
II bob. Etnologik tadqiqotlarni old tarixni yoritishdagi ahamiyati.
2.1. Avstraliya va Okeaniyada olib borilgan etnologik ekspeditsiyalar va
ularning old tarixni yoritishdagi o`rni
 2.2.  Afrika  va  Amerika  qit’asida  ibtidoiy  tuzumda  yashaydigan
xalqlarni etnologik tahlili
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
 
   3Kirish
 Mavzuning  dolzarbligi:  Bugungi  kunga  kelib  ham  ibtidoiy  jamoa  shaklida
yashaydigan  xalqlarning  mavjudligi  (Afrika,  Avstraliya  hududlari)  hisoblanadi.
Undan  tashqari  etnografik  jihatdan  olib  borilgan  tadqiqotlar  natijasida  ibtidoiy
jamoalarning turmush tarzi, urf-odati, madaniyatini o’rganish hisoblanadi. Buning
natijasida  birgina  xalqning  emas  butun  dunyo  bo’ylab  tarqalgan  xalqlarning
o’tmishi yoritiladi. Bugungi etnologiyaning dolzarb masalalari:
• xalqlarning kelib chiqishi yoki ularning etnogenezi; xalqlarning taraqqiyoti tarixi
yoki etnik tarix;
•etnoslar  moddiy  va  ma’naviy  madaniyatining  (qishloqlar,  kiyim-kechaklar,
taqinchoqlar,  taomlar,  xalq  og’zaki  ijodi  yoki  folklor,  xalq  san’ati)  o’ziga  xos
xususiyatlari;
•dunyo  dinlari  va  diniy  tasavvurlar,  udumlar,  urf-odatlar,  marosimlar,  bayram  va
hokazolar. 
 Mavzuning  obyekti:  Insoniyat  tarixi  davomida  ibtidoiy  jamoa  tarixini
o’rganishda Etnologiya va Etnografiya fanlarining ahamiyati, tutgan o’rni kurs ishi
mavzusining obyekti bo’lib, old tarixni yoritishda dolzarb mavzu hisoblanadi.
 Mavzuni predmeti: Ibtidoiy jamoa tarixini paydo bo’lishi, ibtidoiy jamoa tarixini
paydo  bo’lishi  haqida  etnologik  nazariyalar  va  ularning  mohiyati,  Etnografiya  va
Etnologiya  fanlarini  old  tarixni  yoritishdagi  ahamiyati,  hududlarda  olib  borilgan
etnologik  ekspeditsiyalar  va  ularning  old  tarixni  yoritishdagi  o`rni  kurs  ishi
mavzusining  predmeti  hisoblanadi.  Etnologiya  fan  sifatida  paydo  bo’lganidan  to
hozirgi  davrga  qadar  uning  asosiy  tadqiqot  obyekti  xalq  va  xalqlarning  madaniy
о’zigа  xosligi  bo’lib  kelgan.  Muxtasar  qilib  tushuntirilsa,  mazkur  fan  orqali  turli
xalqlar etnogenezi va etnik tarixi, an’anaviy va zamonaviy etnomadaniy jarayonlar,
moddiy va ma’naviy madaniyat muammolari hamda etnoslararo jarayonlar tadqiq
qilinadi.  Shuni  alohida  ta’kidlash  zarurki,  etnologiya  fani  xalqlar-etnoslarni
o’rganadi. Etnologlar zamonaviy insoniyatning asrlar davomida to’plagan etnik va
madaniy xilma-xilligini imkon darajasida saqlash tarafdorlaridir.
 Mavzuning maqsad va vazifalari:  S.P. Tolstov etnografiya fanining maqsadi va
vazifalarini belgilab, bu fan xalqlar madaniyatining milliy va etnik xususiyatlarini
o’rganadi,  turli  tarixiy  davrlarda  paydo  bo lgan  qatlamlarini  ochib  beradi,  debʻ
ta’kidlagan edi.
 Ayni paytda etnologiya faqat etnik jamiyatlarning o’tmishi, uning bugungi kunga
qadar  saqlangan  unsurlarinigina  o rganmaydi.  Uni  xalqlarning  zamonaviy  hayoti	
ʻ
ham  qiziqtiradi.  Zamonaviy  etnoslarning  hayot  faoliyati  so’nggi  asrda  vujudga
kelgan  qator  yordamchi  fanlar  vositasida  tadqiq  qilinadi.  Jahondagi 4mamlakatlarning  ijtimoiy-iqtisodiy  va  siyosiy  jihatdan  notekis  rivojlanishi
natijasida ayrim xalq va elatlarning hanuzgacha qoloq ibtidoiy tuzumda, ba’zilari
esa  o’rta  asrlar  davri  madaniyati  darajasida  qolganligi  ma’lum.  Shu  jihatni
e’tiborga  olgan  holda  ibtidoiy  jamoa  tarixini  etnologik  va  etnografik  jihatdan
o’rganish  va  bugungi  kunni  rivojlanishida  old  tarixni  chuqurroq  tadqiq  etish,
mavzuning maqsadi hisoblanadi. 
 Kurs  ishi  mavzusi  bir  qancha  vazifalarga  ega:  1)  nazariyalarni  taqqoslash  orqali
mavzu  mohiyatini  to’laligicha  yoritib  berish  ;  2)  Etnografiya  va  Etnologiya
fanlarini  old  tarixni  yoritishdagi  ahamiyatini  ko’rsatib  berish;  3)  ibtidoiy  urug’-
qabilachilik  tuzum  qonun-qoidalari,  urf-odat  va  marosimlari,  patriarxal  turmush
tarzi an’analarini o’rganish; 4) hozirgacha ibtidoiy jamoa shaklida yashayotgan elat
va  etnik  guruhlar  (Avstraliya,  Afrika,  Markaziy  Amerika  va  Osiyoning  ba’zi
yerlarida  hozirgacha  saqlanib  qolgan)  ni  taqqoslash  orqali  kurs  ishi  mohiyatini
tushuntirib berish.
 Mavzuning  o’rganilganlilik  darajasi:  kurs  ishi  mavzusi  bo’yicha  tadqiqot  olib
borganlardan Jan Jak Amper, M. G. Levin, S.A. Tokarev, Yu. V. Bromley va G. E.
Markov,  A.  P.  Sadoxin,  I.  Jabborov,  Sh.  Atadjonov  va  boshqalarni  misol  qilib
keltirish  mumkin.  Ayniqsa,  Bilol  Aminovning  “Etnografiya  olamiga  sayohat”
risolasi, o’zining ibtidoiy jamoalarning ayrim urf - odatlari, xalq, elatlar, etnografik
olim  Mikluxo-Maklayning  qiziqarli  izlanishlari  haqida  hikoya  qilinadi.  Undan
tashqari,  G.  T.  Tavadovning  «  Этнология  »  va  Iso  Jabborovning  “Jahon
etnologiyasi asoslari” asarlari ibtidoiy jamoa tarixida etnik tamoyillarni to’laligicha
ko’rsatib beradi.
 Mavzuning tarkibiy tuzishi: mavzu kirish qism, 2 ta bob (I bob 2 ta banddan, II
bob  2ta  banddan  iborat),  foydalanilgan  adabiyotlar  qismi,  xulosa  va  ilovalardan
iborat. 
 Kirish qismida mavzuning dolzarbligi, mavzuning obyekti, mavzuning predmeti,
mavzuning  o’rganilganlilik  darajasi,  mavzuning  tarkibiy  tuzilishi  haqida
ma’lumotlar berilgan.
 I bobda ibtidoiy jamoa tarixini paydo bo’lishi haqida etnologik nazariyalar, ushbu
nazariyalarning  mohiyati,  Etnografiya  va  Etnologiya  fanlarini  old  tarixni
yoritishdagi ahamiyati haqida turli etnolog olimlarning fikrlari berilgan.
 II  bobda  Avstraliya  va  Okeaniyada  olib  borilgan  etnologik  ekspeditsiyalar  va
ularning  old  tarixni  yoritishdagi  o`rni,  Mikluxo-Maklay  sayohatlari,  Afrika  va
Amerika  qit’asida  ibtidoiy  tuzumda  yashaydigan  xalqlarni  etnologik  tahlili
xususidagi ma’lumotlar keltirilgan. 5 Foydalanilgan  adabiyotlar  qismida  mavzuni  yoritishda  foydalanilgan  adabiyotlar
tillar kesimida keltirib o’tilgan. Xulosa qismida esa mavzuga asosiy xulosa yasalib,
mavzudan chiqarilgan xulosalar birma-bir berib o’tilgan.
I bob.  Ibtidoiy jamoa tarixini o’rganishda Etnografiya va
Etnologiya fanlarining o`rni.
1.1. jamoa tarixini paydo bo’lishi haqida etnologik nazariyalar va
Ibtidoiy ularning mohiyati
 Dastlabki  etnologik  nazariya  -  evolyutsionizmning  rasman  shakllanishi  XIX  asr
o’rtalaridagi  umummetodologik  dasturlar  va  kashfiyotlarning  amalga  oshirilishi
bilan  bevosita  bog’liq  bo’lgan.  Bunday  qarashlar  orasida  o’sha  davr  fanida
rivojlanish,  taraqqiyot,  evolyutsiya  qoidalarining  tasdiqlanishi  muhim  ahamiyat
kasb etgan. Unga ko’ra dunyodagi har qanday o’zgarish ichki determinizm (narsa
va  hodisalarning  sababiy  bog’lanishi)  ga  asoslanadi.  Mazkur  nazariya  asosida
dastlab  tabiiy  fanlardagi  ko’plab  jarayonlarga  izoh  va  tavsiflar  berilgan.  Tabiiy
fanlardagi  bunday  qarashlarning  yakuni  sifatida  XIX  asrda  evolyutsionalizm
g’oyasining yaratilishi va oxir oqibat uning g’alabasiga sabab bo’lgan.
 Evolyutsionizm nazariyasi tabiiy fanlarda keskin burilish yasashi bilan birga inson
va madaniyatlar to’g’risidagi mashhur g’oyani etnologiya faniga ham olib kirgan.
O’z  navbatida,  ko’plab  evolyutsionistlar  o’z  asarlarini  tabiiy  fanlarda  erishilgan
kashfiyotlardan  ilhomlanib,  ruhlanib  yaratganliklarini  e tirof  etganlar.ʼ
Evolyutsionizm  tarafdorlari  o’zlarining  asosiy  qarashlari,  etnologik  vazifalarini
insoniyat  madaniyati  rivojlanishida  umumiy  qonuniyatlarning  kashf  etilishi  va
asoslanishida,  turli  xalqlar  madaniyatlarining  rivojlanishida  deb  hisoblaganlar.
Evolyutsionizm tarafdorlari bir vaqtning o’zida turli mamlakatlarda paydo bo’lgan.
Evolyutsionizmning yirik namoyondalari:
Edvard Bernet Taylor (E.B. Tylor, 1832 - 1917 yy.) – asosiy tadqiqoti - "Ibtidoiy
madaniyat” (“Primitive Culture") 1871 yil chop etilgan.
Lyuis Genri Morgan (L. H. Morgan, 1818 - 1881 yy.) "Qadimgi jamiyat” (“Ancient
Society ") nomli kitobi 1877 yil nashr etilgan.
Jeyms Frezer (J. Frazer, 1854 1941 yy.) - muhim ishi "Oltin shox" ("The Golden
Bough") asari 1890 yil nashr etilgan. 
Jon  Mak-Lennon  (J.F.  Maclennon,  1827  —  1881yy)  -  asosiy  ishi  "Patriarxat
nazariyasi" ("The Patriarchal Theory") 1881 yil e lon qilingan.	
ʼ 6Adolf  Bastian  (A.  Bastian)  asosiy  tadqiqoti  -  "Etnologiyaning  asosiy  asoslari"
(Allgemaine Grundzage der Ethnologic) nomli asari 1881 yil chop etilgan.
Iogann  Baxofen  (J.  Bachofen,  1815  —  1887  yy.)  asosiy  ishi  "Matriarxat"  (Das
Mutterrecht) kitobi 1897 yilda e lon qilingan. ʼ
J.  Labbok  (J.  Lubbock)  ning  "Sivilizatsiyaning  kelib  chiqishi"  ("The  Origine  of
Civilization") nomli mashhur kitobi 1870-yilda chop etilgan. Evolyutsion nazariya
tarafdorlaridan  Angliyada  -  Gerbert  Spenser,  Edvard  Taylor,  J.  Frezer,
Germaniyada Adolf Bastian, Teodor Vays, Genrix Shurs, Fransiyada Sharl Leturno,
Amerikada Lyuis Genri Morgan kabi olimlar bo’lgan.
 Buyuk  ingliz  olimi  Edvard  Taylor  etnologiyadagi  evolyutsionistik  maktabning
asoschisi  hisoblanadi.  U  1865  yil  nashr  etilgan  «Insoniyatning  qadimgi  tarixi
haqida tadqiqot” nomli kitobida o’zining evolyutsionistik g’oyalarini ilgari surgan.
Taylor  insoniyat  madaniyatining  ibtidoiylikdan  zamonaviy  sivilizatsiyagacha
bo’lgan  tarixiy  rivojlanish  bosqichlarini,  xalqlar  orasidagi  o’zaro  tafovut  irqiy
farqqa asoslanmasdan, balki madaniyatlar rivojlanishining turli zinapoyalari hamda
xalqlar madaniyatining o’zaro aloqasi va vorisligi kabi g’oyalar bilan bog’liq deb
hisoblagan.  Taylor  o’zining  evolyutsionistik  konsepsiyasini  «Ibtidoiy  madaniyat”
(1871)  nomli  fundamental  asarida  bayon  etgan.  Mazkur  asarda  olim  madaniyatni
olg’a  siljituvchi  taraqqiyot  g’oyasini  har  tomonlama  rivojlantirgan  holda  J.de
Mestraning  «Tubanlashish  g’oyasi”ga  qarama-qarshi  turgan.  J.de  Mestra  ilgari
surgan  g’oya  mohiyatiga  ko’ra,  madaniyatning  ilk  bosqichlarida  yerda  yarim
sivilizatsiyalashgan  odamlar  yashaganlar  va  ularning  keyingi  rivojlanishi  ikki
yo’ldan borgan. Bu jarayonda bir guruh kishilar yovvoyilik tomon orqaga ketgan
bo’lsalar,  boshqa  bir  jamoa  sivilizatsiyalashgan  jamiyat  sari  taraqqiy  qilgan,  -
deyiladi. Taylor esa tarixiy va tabiiy katalizator natijasida madaniyatdagi regressiv
o’zgarishlarni  rad  etmagan  holda  insoniyat  tarixida  madaniyatning  evolyutsion
taraqqiyotini asosiy yo’nalish sifatida qat’iy ta kidlagan. 	
ʼ
 Taylor  o’z  tadqiqotlarida  ibtidoiy  odamlarning  diniy  e tiqodlari  madaniyatning	
ʼ
barcha  ko’rinishlariga  nisbatan  birmuncha  ko’proq  qiziqish  uyg’otgan  va  u  bu
borada  dinning  paydo  bo’lishi  to’g’risidagi  animistik  nazariyani  ishlab  chiqqan.
Ibtidoiy odamlarning diniy e tiqodlarini o’rganish asnosida Taylor ularga insoniyat	
ʼ
va  uning  madaniyati  uyg’unligi  nuqtai  nazardan  yondashgan.  Uning  fikricha,
«yovvoyi  odamlarning  e tiqodlari  va  marosimlari  turli-tuman  mazmunsiz
ʼ
qorishmadan  emas,  balki  o’zaro  ketma-ketlikka  va  mantiqiy  asosga  ega  bo’lgan
urf-odatlardan  iborat.  Taylor  o’z  qarashlari  asnosida  “animizm”  nazariyasini
shakllantirgan.  U  animizm  ildizlarini  ibtidoiy  odam  tasavvuridagi  tush,  tush
ko’rishning  o’ziga  xos  xususiyati,  kasallik,  o’lim  kabi  hodisalar  sabablarini
izohlash  bilan  bog’laydi. Taylor  ularni  izohlashda  ibtidoiy  odamlar  tasavvuridagi
«har bir odamda jon bo’lib, ular inson tanasini vaqtinchalik (tush ko’rish vaqtida) 7yoki  butunlay  (vafot  etganda)  tark  etadi”,  -  degan  g’oyani  asos  qilib  olgan.  O’z
navbatida  jon  to’g’risidagi  bunday  qarash  keyinchalik  dunyoviy  dinlarda  ham
rivojlangan. Ibtidoiy odamlarning magik fikrlash qoidasi asosida har bir narsaning
joni  va  ruhi  mavjudligi  to’g’risidagi  tasavvurlar  paydo  bo’lgan  va  natijada
hayvonlar  hamda  tabiiy  kuchlarning  ruhi,  boshqa  olamdagi  hayotga  ishonch,
tabiatdagi  ilohlar  na  oxir  oqibatda  yagona  tangri  taologa  bo’lgan  e tiqodʼ
shakllangan deb ta kidlaydi. 	
ʼ
 Etnologiyada evolyutsionizm klassiklaridan biri ingliz faylasufi, biologi, psixologi
va  sotsiologi  Gerbert  Spenser  (1820  -  1903  yy.)  ushbu  g’oyani  asosan  bir
tomonlama  tahlil  va  talqin  qilgan.  Uning  fikricha,  ibtidoiy  jamiyat  vakillari
jismonan,  aqlan  va  ruhiy  jihatdan  taraqqiy  etmaganlar.  Qolaversa,  Spenserning
evolyutsionistik qarashlari ma lum ma noda irqchilik xarakterida bo’lgan.	
ʼ ʼ
 Etnologiyada  evolyutsionizm  asoschilari  orasida  amerikalik  olim  Lyus  Genri
Morgan (1818 — 1881 yy.) ulkan xizmatlari tufayli alohida ajralib turadi. Morgan
yirik olim bo’lib u hech kimning da vatisiz tadqiqotchi bo’lgan. U o’zining qariyb	
ʼ
40  yillik  ilmiy  faoliyatini  dastlab AQShdagi  hindu  qabilasi  irokezlarni,  so’ngra
boshqa  Amerika  hindularini  va  o’zga  yurtlardagi  xalqlarni  o’rganishga
bag’ishlagan.  Morganning  barcha  qarashlari  va  turfa  xil  g’oyalarini  to’liq  hamda
atroflicha  tavsiflash  ancha  mushkul.  Uning  etnik  muammolarga  oid  asosiy
qarashlari  «Qadimgi  jamiyat”  (1877)  nomli  yirik  asarida  mujassamlashgan.
Mazkur  asarda  Morgan  etnologiyaning  asosiy  uch  muhim  muammosini,  ya ni	
ʼ
insoniyat  tarixida  urug’chilik  jamiyatining  o’rni  va  ahamiyati,  oilaviy  nikoh
munosabatlarning  shakllanish  tarixi  hamda  insoniyat  tarixini  davrlashtirish
muammosini batafsil tahlil qilgan.
 U  «Qadimgi  jamiyat”  kitobida  irokezlarning  o’ziga  xos  jamoaviy  tuzumini
rekonstruksiya  qilish  oqibatida  ibtidoiy  jamoa  tuzumi  asosan  urug’chilikka
asoslangan, degan xulosaga kelgan. Morganning fikricha, insoniyat tarixini ikkita
katta  davrga  bo’lish  mumkin.  Birinchisi,  bu  qabila  va  urug’larga  asoslangan  ilk
ijtimoiy  jamoalar  davri;  ikkinchisi,  hududiy  va  mulkchilik  asosidagi  so’nggi
siyosiy uyushmalar davri hisoblanadi. Morganning qarashlariga ko’ra, urug’chilik
Osiyodagi, Yevropadagi, Afrikadagi  va Avstraliyadagi  qadimgi  jamiyatlar  uchun
deyarli bir xil kechgan.
 Xalqlarning urug’chilik jamoalarini tadqiq etishda Morgan evolyutsion-tarixiylik
prinsipi,  tamoyiliga  asoslangan.  U  urug’chilik  tuzumi  qoldiqlarini  Avstraliya
qabilalari  turmush  tarzidan  izlagan.  Urug’chilikning  rivojlangan  shakllarini  esa
jamoa  taraqqiyotining  yuqoriroq  pillapoyalaridan,  ya ni  irokezlar  orasidan	
ʼ
qidirgan.  Urug’chilikning  yakuniy  shakli  (patriarxat)ni  bo’lsa  u  antik  davrdagi
yunonlarga  xos  deb hisoblagan.  Ushbu  vaziyatda  Morganning  ona urug’ining  ota
urug’iga  aylanishi  mulkiy  munosabatlar  o’rnatilishi  va  uning  meros  sifatida 8o’tkazilishi oqibatida yuz berganligi to’g’risidagi g’oyasi etnologiya uchun muhim
va qimmatli hisoblanadi.
 Yuqorida  ta kidlaganimizdek,  evolyutsionistik  maktab  vakillari  jamiyatningʼ
progressiv rivojlanish g’oyalari asosida insoniyat taraqqiyoti va uning madaniyati
to’g’risidagi dastlabki tizimli konsepsiyani ilgari surganlar. 
Evolyutsionizmning asosiy g’oyalari:
•  Klassik  evolyusionistik  nazariya  tarafdorlari  avvalo  insoniyat  madaniyati
taraqqiyoti bilan bog’liq universal manbalar va universal qonuniyatlarni yaratishga
harakat qilganlar.
•  Evolyutsionizm  tarafdorlari  zamonaviy  jamiyatda  yashashlariga  qaramay,  o’z
yozuvlariga  ega  bo’lmagan  xalqlarni  qadimiyat  qoldig’i  sifatida  talqin  qilganlar.
Ularning  madaniyatlarini  o’rganish  “ibtidoiy  jamoa”  madaniyatini  yaxlit  tarzda
rekonstruksiya qilish imkonini beradi deb hisoblaydilar.
• Tabiatda  umumiy  insonlar  jamoasi  mavjud.  Shu  bois  barcha  odamlar  taxminan
bir xil aqliy qobiliyatda egalar. Ko’pincha kishilar o’xshash vaziyatlarda taxminan
bir-biriga  yaqin  qarorlar  qabul  qiladilar.  Bu  vaziyat  dunyoning  barcha  qismlarida
insoniyat madaniyatining rivojlanishi umumiyligi va bir xil ekanligini tasdiqlaydi.
Bu  o’rinda  turli  madaniyatlar  o’rtasidagi  aloqalarning  mavjudligi  yoki  mavjud
emasligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etmaydi.
•  Kishilik  jamiyatida  uzluksiz  taraqqiyotning  o’rni  bor,  ya ni  soddalikdan	
ʼ
murakkablikka  o’tish  kabi  madaniyat  ham  xuddi  jamiyatdagi  singari  asta-sekin
o’zgarishlar, miqdoriy o’sish yoki kamayish yo’lida quyidan yuqoriga qarab doimo
uzluksiz rivojlanib boradi. 1
 O’n  to’qqizinchi  va  yigirmanchi  asrlar  oxirid a  evolyutsionizm  etnologiyada
monopol  mavqeini  yo’qota  boshladi.  O’sha  paytda  evolyutsionizmga  mahalliy
tarixiy  muammolarni  o’rganishga  qarshi  bo’lgan  diffusionistik  maktablar  paydo
bo’ldi. Bu yo’nalish tarafdorlari madaniyatlar yoki alohida madaniy elementlarning
fazoviy  taqsimotini  ko’rsatishga,  ularning  kelib  chiqish  hududlarini,  shuningdek,
tarqalish yo’llari va vositalarini aniqlashga harakat qildilar .
  Etnologiyada  diffuziya  (lotincha  -  diffusio  tarqalishidan)  xalqlar  o’rtasidagi
aloqalar, savdo, ko’chirish, istilo qilish orqali madaniy hodisalarning tarqalishi deb
tushuniladi.  Diffusionizm  nazariyasi  doirasida  turli  oqimlar  mavjud  edi:  tarixiy-
geografik,  madaniy-tarixiy,  antropogeografik,  madaniy  hududlar  nazariyasi  va
boshqalar. 
1
 Sh.Atadjanov, A. Ashirov “Etnologiya”. Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 
Toshkent – 2007. 10-bet. 9  Diffusionizm  nazariyaning  kelib  chiqishi  nemis  olimi  F.  Ratsel  (1844  -  1904)
nomi  bilan  bog’liq  bo’lib,  u  birinchi  bo’lib  madaniy  hodisalarning  tarqalish
qonuniyatlariga  e’tiborni  qaratgan.  Ratselning  fikricha,  muayyan  madaniyatning
shakllanishida  y etakchi  rolni  inson  jamoalari  moslashadigan  geografik  muhit
o’ynaydi. Ratsel bu g’oyalarni o’zining "Antropogeografiya" (1882), "Etnologiya"
(1885)  va  "Yer  va  hayot"  (1891)  ilmiy  asarlarida  bayon  qilgan.  Xalqlar
harakatlarida Ratsel insoniyat tarixidagi asosiy omilni ko’rdi. Bundan kelib chiqib,
u  moddiy  madaniyat  obyektlari,  ya’ni  etnografik  obyektlarning  geografik
tarqalishini  ushbu  obyektlarning  tashuvchisi  -  xalqlarning  tarqalishi  bilan  bog’liq
holda  tahlil  qildi.  Ratselning  ta’kidlashicha,  xalqlar  madaniyati  o’rtasidagi
tafovutlar  xalqlarning  madaniy  aloqalari  orqali  etnografik  obyektlarning  fazoviy
harakati  tufayli  asta-sekin  tekislanadi.  Madaniyat  rivojlanishining  asosiy  omillari
uning  elementlarini  olish,  ko’chirish,  aralashtirish  bilan  bog’liq.  Madaniyatlar
harakati nafaqat moddiy kundalik narsalarga, balki ma’naviy hodisalarga ham ta’sir
qiladi: afsonalar, urf-odatlar va boshqalar. Bu xalqlar o’rtasidagi o’zaro ta’sirning
turli  shakllari:  qabilalarning  ko’chishi,  bosqinchilik,  irqiy  tiplarning  aralashuvi,
ayirboshlash,  savdo  va  boshqalar  orqali  sodir  bo’ladi. Aynan  shu  o’zaro  ta’sirlar
jarayonida  madaniyatlarning  fazoda  taqsimlanishi  sodir  bo’ladi.  Ratsel
madaniyatlarni  o’rganishda  mustaqil  yo’nalish  sifatida  diffusionizmning  asosiy
qoidalarini shakllantirdi. 2
 Undan  tashqari  funksionalizm  nazariyasi  ham  mavjud  bo’lib,  mazkur  yo’nalish
tarafdorlari  madaniyatni  o’zaro  aloqador  umumlashgan  xususiyatlardan  tashkil
topgan  deb  hisoblaydilar.  Shu  tariqa  ,  xulosa  qilib  aytganda,  ibtidoiy  jamoaning
paydo  bo’lishidagi  etnologik  nazariyalar  har  bir  xalqning  madaniyatini  turlicha
tadqiq etish yo’li bilan yoritib beradi. 
1.2. Etnografiya va Etnologiya fanlarini old tarixni yoritishdagi ahamiyati
 Ma’lumki, ko’p fanlarning nomlari qadimiy lotin so’zlari bilan atalgan. Jumladan,
«Etnografiya» atamasi yunoncha so’z bo’lib, «etnos» - xalq, elat, «grafo» - ta’rif
ma’nosini  bildiradi  va  «xalq  (elat)ni  ta’riflash»  deganidir.  «Etnologiya»  esa  xalq
(elat)  ,  to’g’risida  so’z  yoki  fikr  (logos)  ma’nosini  anglatgan  .  Shu  bois  ayrim
olimlar etnografiya fanini ta’riflovchi yoki tavsiflovchi ilm sohasi, etnologiyani esa
go’yo  nazariy  metodologik  xarakterga  ega,  degan  fikrni  bildirmoqdalar.  XIX  asr
o’rtalaridan  boshlab  etnografiya  mustaqil  fan  sohasi  bo’lib  tanilgan  va  u
metodologik  jihatdan  nazariy  muammolarni  yecha  boshlagan  va  etnoslarni  har
tomonlama  o’rganishga  kirishgan.  Shuning  uchun  ham  etnografiya  va  etnologiya
atamalarini  qarama-qarshi  qo’ymasdan,  ularni  umumiy  «elshunoslik»  yoki
«xalqshunoslik»  fani  deb  o’zbek  tiliga  tarjima  qilish  mumkin.  XIX  asrlargacha
«etnologiya»  atamasi  fanda  ba’zan  ayrim  etnografik  jarayonlarni  tasvirlashda
2
 Г . Т . Тавадов  « Этнология » 33-35 стр . 10ishlatilib  kelingan.  Mazkur  atamani  xalqlarni  va  madaniyatlarni  o’rganishdagi
yangi fan sohasi sifatida birinchi marta fransuz olimi Jan Jak Amper ishlatgan. U
1830-yilda «antropologik, ya’ni gumanitar fanlar umumiy klassifikatsiyasini ishlab
chiqqan  va  shu  tizimga  «etnologiya»  so’zini  kiritgan.  Bu  atama  qisqa  muddatda
keng  tarqab  mustaqil  fan  sifatida  tanilgan.  S.  P.  Tolstovning  yozishicha  ,
«Etnografiya  turli  jahon  xalqlarining  madaniy  va  maishiy  hayoti  xususiyatlarini
asosan  ,  bevosita  kuzatish  yo’li  bilan  o’rganadigan  ,  mazkur  xususiyatlarning
tarixiy  o’zgarishi  va  rivoji  ,  xalqlarning  kelib  chiqishi  (etnogenez)  ,  joylashuvi
(etnik  geografik)  va  madaniy-tarixiy  o’zaro  munosabatlari  muammolarini  tadqiq
qiluvchi  tarixiy  fan»dir.  M.G.Levin  ,  S.A.  Tokarev  ,  Yu.V.  Bromley  va  G.E.
Markov  kabi  mashhur  etnolog  olimlarning  ikkinchi  turdagi  etnografiya
(etnologiya)  ta’riflari  bir  oz  qisqa  va  ixcham  bo’lsa-da  ,  ammo  mazmunan  S.P.
Tolstov ta’rifini takrorlaydi. 3
 Darvoqe shuni ham ta’kidlab o’tish joizki “Etnologiya” termini fanga ilk marotaba
1784-  yilda A.  Shavan  tomonidan  olib  kirilgan.  Lekin  ushbu  fanning  taraqqiyoti
Jan Jak Amper nomi bilan bog’liq. 4
 Old  tarix  bashariyat  tarixining  ajralmas  qismini  tashkil  etadi.  U  tarixchilikning
boshqa sohalariga nisbatan ancha yosh bo’lib, XIX asrning ikkinchi yarimlaridan
vujudga  keldi  va  yuz  yildan  beri  mustaqil  fan  sifatida  rivojlanmoqda.  Lekin  bu
degan  so’z  ilgari  odamlar  insoniyat  jamiyati  tarixining  bu  dastlabki  davri  haqida
hech qanday tushunchalarga ega emas edilar degan fikr kelib chiqmasligi kerak. 
0’zining  uzoq  o’tmishiga  qiziqish  kishilarda  ular  taraqqiyotining  dastlabki
bosqichlaridayoq  vujudga  kelgan.  Shu  narsa  ravshanki,  etnograflar,  tilshunoslar,
adabiyotshunoslar  va  boshqa  fan  sohiblari  tomonidan  o’rganilgan  xalq,  qabila,
elatlarda  ularning  uzoq  o’tmishi,  ajdodlarining  ajoyib-g’aroyib  qahramonligi,
urug’, qabila va xalqlarning kelib chiqishi ularning turmush tarzi haqida juda ko’p
og’zaki  rivoyat  va  afsonalar  saqlanib  kelayotganligi  hisobga  olingan.  0’zaro
qo’shni  bo’lib  yashagan  qabilalar  bir-birlarining  turmush  tarzi  mashg’uloti,  diniy
e’tiqodi  qanday  ekanligini  kuzatganliklari  shubhasizdir.  Bu  kuzatishlar  faqatgina
so’nggi  davrga  mansub  bo’lib  qolmay,  juda  qadim  zamonlarga  borib  taqaladi.
Ibtidoiy jamoa tuzumi yemirilib, tabaqaviy jamiyat vujudga kelishi bilan qadimgi
odamlar  haqidagi  ibtidoiy  ertaklar  “Yarim  hayvonlik  davri”  yoki  “Oltin  davr”
haqidagi afsonalar bilan almashindi. 
 Ulug’ geografik  kashfiyotlar  va  undan  keyingi  davrlarda  juda  ko’p  etnografik
materiallar  to’plandiki,  bular  ibtidoiy  jamoa  tuzumining  shakllanishi  haqida  turli
xil  nazariyalami  vujudga  kelishiga  asos  bo’ldi.  XVIII-XIX  asrlarda  yashab  ijod
3
 Iso Jabborov – Jahon etnologiyasi asoslari. Toshkent “Yangi asr avlodi” 2005.3-7- bet.
4
 Sh.Atadjanov, A. Ashirov “Etnologiya”. Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 
Toshkent – 2007. 10-bet. 11etgan Adam Fergyuson, I. Forster, uning o’g’li Georg, K. Y. Tomsen, I. Y. Verso, S.
Nilson, J. Bushe de Pert, D. Evans, Ch. Layel, E. Larte, Mak-Ineri Shmerling, Ch.
Darvin, T. Geksli kabi olimlar odamning paydo bo’lishi, ibtidoiy jamiyat, ibtidoiy
jamiyatning davrlarga bo’linishi, mehnat qurollari, diniy tasavvurlari haqida xilma-
xil  mulohazalar  bildirdilar.  XIX-XX  asrlarda  esa  E.  Teylor,  G.  Speyser,  J.
Fyurgyuson, Mak-Lennan, Y. Lippert, J. Lebbok, G. Mortele, О. Mon-Telius, I. Y.
Baxofen  kabilarning  ibtidoiy  jamiyat  tarixiga  bag’ishlangan  asarlari  chop  etila
boshladi.  Mazkur  olimlarning  aksariyati  old  tarixning  ko’pgina  masalalariga
obyektiv suratda yondashib, ularni ilmiy asosda talqin qila boshladilar.
 Etnografiyadagi  oqim  va  yo’nalishlarga  keladigan bo’lsak,  dastlab  evolyutsionik
jihatdan  to’xtalib  o’tamiz.  Evolyutsion  nazariyaning  etnografiyadagi  asosiy
mohiyati  insoniyat  urug’ining  birligiga  va  madaniyatning  to’gri  chiziq  bo’ylab,
oddiylikdan  murakkablikka  tomon  rivojlanishiga  tayanadi.  Evolyutsion  maktab
vakillari o’z g’oyalarini nikoh – oila munosabatlari va din tarixini o’rganish orqali
isbotlashga  intilganlar.  J.  Pyobbok  “Madaniyatning  boshlanishi”  nomli  asarida
nikoh  va  oila  tarixini  jiddiy  tadqiqi  qilib  insoniyat  tarixi  yuksak  rivojlanishdan
iborat, degan fikrni bildiradi. Rus etnograflari S. P. Tolstov, N. N. Mikluxo-Maklay
va  G.  N.  Potanin,  D.  N. Akuchin,  N.  N.  Xaruzinlar  ham  evolyutsion  nazariya
tarafdorlari sifatida e’tirof etiladi. Hozirgi kun dunyo xalqlari etnografiyasi fani har
tomonlama chuqur ilmiy-metodik tomondan qayta ishlanmoqda, fikrlarni ilmiylik
asosida  qayta  tadqiqi  etishib,  yangi  qo’llanmalar,  adabiyotlar,  darsliklar  yaratish
yo’lida izlanmoqdalar. 5
 Old  tarix  bilan  shug’ullangan  olimlar,  arxeologlar,  antropologlar  va
etnograflarning  olib  borgan  tadqiqotlari  shuni  ko’rsatadiki,  ibtidoiy  davr  o’zidan
keyingi keladigan barcha tarixiy davrlarga nisbatan mehnat qurollarining soddaligi
va  ular  xilining  ozligi  bilan  belgilanadi.  Shuningdek  urug’ jamoasi  davrigacha
yashagan  odamlar  aqliy  va  jismoniy  jihatidan  o’z  takomiliga  yetmagan
edilar.Ibtidoiy  davrning  tongida  ilk  odamlarning  tosh,  yog’och  va  suyaklardan
yasagan  qurollari  shunchalar  sodda  ediki,  bu  ularning  aqliy  jihatida
takomillashmaganligi,  mehnat  malakasining  pastligi  va  nihoyat  ishlab  chiqarish
tajribasining kam bo’lganligidan darak beradi.Binobarin, mehnat qurollari xilining
ozligi,  soddaligi,  qurol  yasash  texnikasi-usullarining  rivojlanmaganligi,
shuningdek  o’z  imkoniyatlarini  bilmaslik  ibtidoiy  kishilarni  tabiat  oldida,  unda
ro’y beradigan turli-tuman dahshatli hodisalar, chunonchi: yer qimirlash, chaqmoq
chaqishlar, momoqaldiroq, vulqon otilishlari, sel-sovur, toshqinlar, yer surilishlari
oldida ojiz va himoyasiz qilib qo’ygan edi. 
 L.  G.  Morgan  o zining  «Qadimgi  jamiyat»  (1877)  kitobida  juda  boy  etnografikʼ
materiallarga  asoslangan  holda  ilmiy  olamda  birinchi  bo lib  kishilik  tarixining	
ʼ
5
 https://elib.buxdu.uz 12dastlabki  sinfiy  jamiyatga  qadar  bo lgan  davrini  ikki  bosqichga  bo lgan:  Iʼ ʼ
bosqichni  «ibtidoiy  to da»,  II  bosqichni  esa  «ibtidoiy  urug chilik  jamoasi»  deb	
ʼ ʼ
atadi.  Ibtidoiy  to da  bosqichi  o z  mazmun  mohiyati  bilan  ilk  ajdodlarimizning	
ʼ ʼ
«hayvon»  olamidan  ajralib,  insoniyat  olamiga  o tish  davri  bilan  xarakterlanadi.	
ʼ
L.G. Morgan bu bosqichni  ibtidoiy jamiyatga kiritmagan. Аslida ibtidoiy jamiyat
urug chilik  jamoasining  vujudga  kelishi  bilan  boshlanadi.  L.G.Morgan  fikriga	
ʼ
F.Engels  va  V.I.Leninlar  qo shilsa-da,  ammo  ular  urug chilik  jamoasi  davrini	
ʼ ʼ
«ibtidoiy  kommuna»,  «qadimgi  kommunizm»  iboralari  bilan  almashtirib,  katta
nazariy xatoga yo l qo ydilar.	
ʼ ʼ 6
 O’rta Osiyo xalqlari, shu jumladan, o’zbek xalqi etnografiyasi haqidagi dastlabki
ma’lumotlar arxeologik yodgorliklar, ilk yozma manbalar va turli qadimiy tarixga
oid  materiallardan  ma’lum.  Qadimgi  davrlarda  va  O’rta  asrlarda  Amudaryo  va
Sirdaryo  bo’ylarida  yashagan  xalqlar  etnologiyasini  o’rganishda  zardushtiylik
dinining muqaddas kitobi — “Avesto”, qadimgi turkiy bitiklar va sug’diy yozuvlar,
Abu  Rayhon  Beruniyning  “Qadimgi  xalqlardan  qolgan  yodgorliklar”,  Mahmud
Qoshg’ariyning “Devoni  lug’atit-turk”, Abu Bakr  Narshaxiyning “Buxoro tarixi”,
Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” hamda “Nasabnomai o’zbek”, Zahiriddin
Muhammad  Boburning  “Boburnoma”  ,  Hofiz  Tanish  Buxoriyning
“Abdullanoma”  ,  Abulg’oziy  Bahodirxonning  “Shajarai  turk”,  Muhammad
Solihning “Shayboniynoma” kabi asarlari katta ahamiyatga ega hisoblanib , ushbu
asarlar  yordamida  old  tarixni  etnografik  jihatdan  yoritishimiz  mumkin.
Etnologiyada,  avvalo,  xalqlarning  ibtidoiy  va  sivilizatsiyalashgan  holda
bo’linishiga  oid  nuqtai  nazarlar  jiddiy  tanqid  ostiga  olingan.  Yangi  avlod
tadqiqotchilari  fikricha,  «ibtidoiy»  deb  atalgan  xalqlar  ham  xuddi
«sivilizatsiyalashgan»  deb  hisoblangan  yevropaliklar  singari  o’zlarining  tarixi  va
madaniyatiga  ega  bo’lganlar.  0’z  navbatida,  ular,  oldingi  tadqiqotchilar
ta’kidlaganlaridek,  insoniyat  tarixining  dastlabki  bosqichlariga  taalluqli  emas  va
mazkur  jamoalar  ham  boshqa  xalqlar  singari  ibtidoiylikdan  ancha  yiroq  xalqlar
hisoblanadi.  Bu  borada  ularni  faqatgina  atrofdagi  olamga  bo’lgan  munosabati,
tafakkuri  borasidagina  ibtidoiy  deb  hisoblash  mumkin.  Bunday  qarash  dastlab
mashhur  nemis  etnolog  olimi  Rixard  Turnvald  (1869-1954-yillar)  tomonidan
bildirilgan. Uning fikricha, «ibtidoiy xalq» tushunchasini tahlil qilish asnosida bu
omil  o’ta  muhimdir.  Bu  omil  tabiatni  o’zlashtirishdagi  bilim,  malaka  va  mehnat
qurollari  hamda  moslamalar  masalasiga  daxldor.  R. Turnvald  fikricha,  «ibtidoiy»
atamasini  yashash  va  ovqatlanish  uchun  eng  oddiy  mehnat  qurollaridan
foydalangan  va  atrofdagi  olam  to’g’risida  juda  kam  bilimga  ega  bo’lgan
qabilalarga  nisbatangina  qo’llash  joizdir.  Ibtidoiy  texnik  qurollanish  va  tabiiy
qonunlarni  bilish  me’yorlaridan  kelib  chiqib  qaraydigan  bo’lsak,  Turnvald
6
 Kabirov A. Ibtidoiy jamiyat tarixi. (Ma’ruzalar matni). -T.., 2005 . 13aytganidek,  «tabiatni  bo’ysundirgan  odamlar»  hozirgi  zamonaviy  industrlashgan
jamiyatga qaraganda haqiqatdan ham ko’proq tabiatga bog’liq bo’lganlar.
 «Etnografiya»  termini  turli  mamlakatlarda  turlicha  ma’nolarda  qo’llangan.  Ko’p
hollarda  u,  etnos  to’g’risidagi  nazariy-metodologik,  umumlashgan  xulosalarni
o’zida  mujassamlashtirgan  etnologiyadan  farqli  ravishda,  tavsifiy  xarakterdagi
tadqiqotlarga  nisbatan  qo’llangan.  Muxtasar  qilib  bayon  etiladigan  bo’lsa,
zamonaviy  etnologiya  fani  etnografiya  ilmiga  konseptual  ilmiy  apparat  beradi.
Etnografiya,  ko’pincha,  tavsifiy  ma’lumotlarni  mujassamlashtiruvchi  fan  bo’lsa,
etnologiya nazariy xalqshunoslik hisoblanadi. Bu bo’linish mazkur fanning tavsifiy
(etnografiya)  va  nazariy  (etnologiya)  qismlarga  bo’linishiga  oid  qarashlarga
asoslangan.  Bundan  tashqari  yuqorida  ta’kidlanganidek,  nemislarda  etnologiya
nemis etnosi va boshqa etnoslar to ‘g’risidagi fanlarga bo’linadi. Birinchi holatda
«Volkskunde»  iborasi  nemis  tilida  so’zlashuvchi  xalqlar  (nemislar,  avstriyaliklar,
shveysariyaliklar)  ni  etnografik  o’rganish  va  tavsiflashda  qo’llanilgan  bo’lsa,
«Volkerkunde»  iborasi  nemis  tilida  so’zlashmaydigan  boshqa  xalqlarni  etnologik
nuqtai  nazardan  o’rganishda  foydalaniladigan  termin  hisoblanadi.  Etnografiya
dastlab  G’arb  olimlari  tomonidan  yevropalik  bo’lmagan  xalqlarning  madaniy
turmush  tarzi  va  ijtimoiy  sohalardagi  farqini  bayon  qiluvchi  tavsifiy  fan  sifatida
shakllangan. Aynan shu holat mazkur fanni «orqada qolgan» xalqlarni o’rganuvchi
fan degan tushuncha shakllanishiga sabab bo’lgan. Bunday qarashlarning noto’g’ri
ekanligi o’z vaqtida isbotlangan bo’lib, bugungi kunda har bir xalq etnografiyasini
ilmiy  ravishda  o’rganish  dolzarb  muammolardan  biri  ekanligi  o’z  isbotini  topib
etnologiya  bo’yicha  ilmiy  markaz  va  kafedralarning  ochilishi  ham  ushbu  fanga
bo’lgan e’tibor oshganligidan dalolat beradi. 7
 Etnografik  ma’lumotlar  ibtidoiy  jamiyat  tarixini  o’rganishning  muhim  manbai
sifatida  etnografiya  xalqlarning  tarkibini,  kelib  chiqishini.  Xo’jaligi,  turmush  va
urf-odatlarini  oddiy  va  ma’naviy  madaniyatini  shuningdek,  madaniy-tarixiy
aloqalarini  o’rganadigan  fandir.  Etnografiya  tarix,  arxeologiya,  tilshunoslik,
antropologiya  fanlari  va  xalq  og’zaki  ijodiyoti-folklor  bilan  uzviy  ravishda
bog’langandir. 
 Old tarix haqidagi ma’lumotlarni bilish nazariy jihatdan tashqari bir qator amaliy
ahamiyatga  ham  egadir.  Ibtidoiy  tarixni  chuqur  o’rganish  esa,  ibtidoiy  jamoa
tuzumining  turli  bosqichlarida,  shuningdek  ibtidoiy  jamoa,  qabila  va  xalqlar
hayotini  qayta  qurishlarida  muhim  ahamiyat  kasb  etishi  mumkin.  Xulosa  qilib
shuni  aytish  mumkinki,  insoniyat  jamiyat  hayotidagi  ko’pdan  ko’p  voqealar  va
narsalar  ibtidoiy  jamoaning  o’sha  keksa  va  qadimiy  zamonlarida  shakllanadi,
vujudga  keldi  va  rivoj  topdi.  Etnografik  ma’lumotlarni  to’plash  qadim
7
 Sh.Atadjanov, A. Ashirov “Etnologiya”. Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 
Toshkent – 2007. 14zamonlardayoq,  ya’ni  uzoq-yaqin  xalqlarga  nisbatan  qiziqish  uyg’ongan  davrda
boshlangan. Rim, Yunoniston va 0’rtayer dengizi havzasidan tashqarida yashagan
xalqlar, elatlar va ular turmushning izchil bayoni, dastlab, qadimgi davr mualliflari
Gerodot,  Ksenofot,  Tatsit,  Yuliy  Sezar,  Pompey  Trog,  Arrian  va  Strabon
kabilarining  asarlarida  o’z  ifodasini  topgan.  0’rta  asrlarda  esa  vizantiyalik,  arab,
hind,  xitoy,  o’rta  osiyolik  va  boshqa  olimlar  Osiyo  Yevropa,0’rtayer  dengizi
atrofida yashovchi xalq va elatlar haqida ko’p ma’lumotlar yozib qoldirganlar. Ular
orasida Plano Кafpiy, Afanasiy Nikitin, Marko Polo, Abu Rayhon Beruniy, Nosir
Xisrav,  Ibn  Batuta,  Istaxriy  va  Yoqut  Xamaviylarning  ma’lumotlari  tahsinga
loyiqdir.  XV  asrda  boshlangan  buyuk  geografik  kashfiyotlar  davri  etnografik
bilimlami  to’plashda  alohida  ahamiyatga  ega  bo’ldi.  Bu  davrlarda  ham  suv  ham
quruqlik bo’ylab juda katta sayohatlar uyushtirildi. Bu jihatidan Xristofor Kolumb,
Amerigo  Vespuchining Amerikaga,  Vasko-da  Gamaning Afrika  sohillari  bo’ylab
Hindistonga,  Magellan  va  boshqalarning  dunyo  aylana  sayohati  ham  diqqatga
sazovordir.
 XVI-XX  asrlarda  jahon  bo’ylab  ham  dengiz,  ham  quruqlik  orqali  juda  ko’p
sayohatlar  uyushtirildi.  Ko’pdan  ko’p  tadqiqotlar  amalga  oshirildi.  XIX  asrda
etnografiya  -  etnologiya  fan  sifatida  shakllanib,  shundan  boshlab,  ko’plab
etnografik  ma’lumotlar  to’plana  boshlandi.  Etnografiyaga  oid  ajoyib  asarlar
yaratildi.  Ular  orasida Afrika  va  Osiyoning  ba’zi  joylarida  ibtidoiy jamoa  tuzumi
darajasida  yashayotgan  kishilar  tadqiq  qilinib,  ular  hayotiga  oid  ma’lumotlar
qo’lga  kiritilgan.  Bu  ma’lumotlar  o’tmishni,  ayniqsa,  old  tarixni  o’rganish  uchun
katta  ahamiyatga  ega  bo’ldi.  Ma’lumki  kishilikning  old  tarixini  qayta  tiklashda
arxeologiya  ashyo-ma’lumotlarning  o’zi  kifoya  qilmaydi.  Shuni  ta’kidlamoq
kerakki,  arxeologlar  tomonidan  topilgan  moddiy-madaniy  buyumlar  ibtidoiy
davrdagi  iqtisodiy  rivojlanishning  yo’nalishini  va  darajasini  tasavvur  qilishga
yordam  bersada,  mazkur  davming  sotsial  tuzumi  va  ma’naviy  taraqqiyotini
chuqurroq darajasini bilib olishga imkon bermaydi. Ibtidoiy kishilarning xo’jaligi,
ijtimoiy  tuzumi,  turmush  darajasi,  ayniqsa,  oila-nikoh  munosabatlari  va  g’oyaviy
qarashlari qanday bo’lganligini o’rganishda etnografik ma’lumotlar va etnografiya
fanining ahamiyati benihoyat kattadir. 8
II bob. Etnologik tadqiqotlarni old tarixni yoritishdagi ahamiyati
2.1. Avstraliya va Okeaniyada olib borilgan etnologik
ekspeditsiyalar va ularning old tarixni yoritishdagi o`rni.
 Bugungi  Avstraliya  aholisining  95%  ini  (23  mln.  kishi)  Yevropadan  ко’chib
kelganlar  (angloavstraliyaliklar)  avlodlari  va  2%  qit’aning  tub  aholi  vakillari  -
8
 U. MO‘MINOV, A. D. BABABEKOV .INSON EVOLYUTSIYASI VA OLD TARIX .5120400-Arxeologiya yo‘nalishi talabalari
uchun . Toshkent “Innovatsiya-Ziyo” 2020 15aborigenlar tashkil qiladi. Bu aholi guruhlari madaniyatlari ham keskin farqlanib,
angloavstraliyaliklar  G’arbiy  Yevropa  sivilizatsiyasiga  mansub  bo’lsalar,
aborigenlar  so’nggi  paleolitdan  mustaqil  va  hatto  tashqi  madaniy  ta’sirsiz
shakllangan  madaniyat  egalaridirlar.  Etnologlar  tadqiqotlari  aborigenlar  zarur
ozuqa  to’plashlari  uchun  kuniga  2-3  soat  vaqtlarini  sarflaganlari  aynan  shu
ratsional  bilimlar  tufayli  ekanligini  tasdiqlaydi.  Ozuqa  doirasiga  kaltakesak,
hasharotlar,  kenguru,  opossum,  o’simlik  zaxiralaridan:  yovvoyi  boshoqli  donlar,
ildizlar va mevalar kirgan.  Avstraliya aborigenlari oilalari poligam (ko’p nikohli),
ya’ni erkaklarning bir necha xotini bo’lishi mumkin edi. Nikoh erkaklarning o’zaro
kelishuvi  orqali  tuzilib,  erkak  qizi,  singlisini  boshqa  erkakka  xotinlikka  berishi
mumkin  bo’lgan.  Ba’zida  yosh  qizini  yoki  tug’ilmagan  qizini  berish  va’dasiga
ko’ra  «bo’lajak  kuyov»  12-15  yil  bo’lajak  qaynotasi  guruhida  yashab,  ovlarda
ishtirok  etgan.  Avstraliya  tub  aholisida  nikoh  ekzogam,  ya’ni  o’z  guruhidan
chetdan  uylanish  shaklida  edi.  Xususan,  kameloroy  qabilasi  urug’lari  misolida
quyidagi shaklda bo’lgan.
 Kambu=Mari, Ipai=Kubi
 Ikki  chiziq  shaklidagi  belgi  nikoh  aloqasini,  ko’rsatgichlar  ona  va  bola
seksiyalarini  birlashtiradi.  Nikohga  kirishda  Kambu  guruhiga  mansub  erkak
Mariga kiruvchi ayolga uylanishi mumkin. Bu juftlikdan tug’ilajak farzandlar Kubi
guruhiga  kiradi.  Kubi  guruhi  erkaklari  faqat  ipailik  ayollarga  uylanib,  ularning
farzandlari Kambu seksiyasiga kiradi va h.k.
 Aborigenlar  uchun  qarindoshlik  munosabatlari  muhim  o’rin  tutgan.  Jumladan,
aborigen «ona» deb faqat uni tuqqan ayolni emas, butun bir guruh ayollarini, ota,
opa deb ham shu tarzda ko’pchilikni atashi lozim bo’lgan. Hurmat ko’rsatish, yigit
o’z  ovini  faqat  o’z  otasi  bilan  emas,  ota  hisoblanuvchi  butun  bir  guruh  erkaklari
bilan  baham  ko’rishi  lozim  bo’lgan. Yuqorida  keltirilgan  udum-marosim  va  urf-
odatlar  odamlar  orasidagi  o’zaro  munosabatlarning  batartibligini,  jamoachilik
tartib-qoidalariga  rioya  qilinishini  ta’minlagan.  Aborigenlar  an’anaviy  diniy
tasavvurlari nihoyatda murakkab tusda bo’lgan. Bejizga Avstraliya  «totem vatani»
deb atalmaydi. Har bir lokal guruh, nikoh seksiyasi yoki urug’ o’z «totem» 9
iga ega,
«totem»  hayvon  yoki  o’simlik,  guruh  a’zolari  uchun  muqaddas,  birodar  ularning
yaxlitligi ramzi deb bilganlar. Maxsus alohida joylardagi totem markazlarida guruh
a’zolari  har-har  zamonda  «afsungarlik»  (sehrgarlik)  udumlarmi  o’tkazib,  maqsad
totem-hayvon yoki o’simlikning muvaffaqiyatini ta’minlash va bu orqali o’zining
kelajagini barqarorlashga ishonch, e’tiqod bildirgan. O’z totemiga hurmat, ehtirom
barcha  qabilalarda  kuzatilib,  totem-hayvonni  ovlashga  taqiq  -  «tabu»  qo’yilgan.
9
 Totemizm - odam yoki urug'ning bir hayvon, 0‘simlik yoki ayrim tabiiy narsa bilan «qarindoshlik» aloqasi borligi 
to‘g‘risidagi diniy e’tiqod 16Erkaklar  totemi,  ayollar  totemi,  urug’  totemi,  shaxsiy  totem  va  h.k.lar
aborigenlarda keng tarqalgan.  10
 
 Avstraliyalik  aborigen  rassom  Dik  Rafsi  o’z  biografiyasida  yozadi:  «Meni
dadamning aka-ukasi mening tog’am emas; ular ham menga dada. Uning bolalari
ham  menga  qarindosh,  aka-uka  va  opa-  singillarim  hisoblanadi.  Dadamning  opa-
singlisini men amma deyman, uning bolalari esa ammavachcha bo’ladi. Oyimning
opa-  singlisini  men  oyi  deyman,  ularning  bolalarini  aka-uka  va  opa-singil,  deb
hisoblayman.  Oyimning  aka-ukalari  menga  amaki  bo’lib,  meni  erkaklar  qatoriga
o’tkazish  (initsiatsiya)  marosimiga  tayyorlash  va  tarbiya  qilishga  javob  beradi.
Uning  bolalari  menga  amakivachcha  singillarimga  uylanishim  mumkin,  ayniqsa,
ona  urug’idan,  ammavachchalarga» 11
 Shimoliy  Avstraliyada  U.  Cheslingning
ta’rificha,  yigit  ona  tomonidan  aka-ukasining  qiziga  uylanishi  mumkin,  ammo
dadasining singlisi qiziga uylanishi qat’iyan taqiqlangan. 12
 Rossiyalik N. N. Mikluxo-Maklay (1846-1888) ixtisosligi bo’yicha zoolog, ilk bor
orol sohiliga 1871-yil 20-sentabrda qadam qo’ygan. Olim Yangi Gvineyada muhim
ilmiy muammolar - insoniyatning kelib chiqishi, irqlarning shakllanishi, bu borada
papuaslarini  o’rganishni  o’zining  asosiy  maqsadi  etib  qo’ygan.  U  insoniyat
vakillari  irq  jihatidan  bir-birlaridan  farq  qilsalar-da,  yagona  biologik  tur
ekanliklariga  to’la  ishongan.  Mikluxo-Maklay  papuaslar  orolida  deyarli  to’rt  yil
yashab,  ularning  tilini,  shu  orqali  udum-marosimlari,  hayot  tarzini  o’rganishga
intilgan.  Olim  papuaslarning  turmush  va  mehnat  faoliyatini  o’rgangan,  ularning
turar  joylari,  kiyimlari,  taqinchoqlarining  rasmini  chizgan.  Papuaslarning  taom
tayyorlash  jarayonini  ikir-chikirlarigacha  tavsiflagan.  Ularning  marosimlari,
ziyofatlari,  jamoaviy  ovlarida  bevosita  ishtirok  etgan.  Mikluxo-Maklay  Yangi
Gvineya papuaslarini fan uchun kashf etgan. 13
 Okeaniya tub aholisining tillari ikki katta turkumga bo’lingan; Yangi Gvineya va
qisman  qo’shni  orollardagi  o’ziga  xos  papuas  tili  hamda  juda  keng  hududga
tarqalgan  malayya-polineziya  tillaridir.  Yangi  Gvineyada  ancha  davr  yashagan
N.N.  Mikluxo-Maklay  jahon  tillari  ichida  ajralib  turgan  papuas  tili  juda  ko’p
shevalarmatri’linganligini  aytib,  hatto  har  qaysi  qishloq  shevasiga  ega  ekanligini
alohida qayd qilgan. Binobarin, umumiy xarakterga ega bo’lgan polineziya tillarini
bir-biridan  juda  uzoq  joylashgan  elatlar  o’zaro  shuncha  yaxshi  tushunganlarki,
ularni  bir  tilning  shevalari,  deb  atash  mumkin.  Bir-biridan  minglab  kilometr
uzoqda yashagan yangi zelandiyalik - taitiyalik tilini, samoalik - gavayyalik tilini
bemalol tushunavergan. Shuni ham qayd qilish lozimki, polineziya tillari nihoyatda
10
 T.Salimov. “Jahon xalqlari etnologiyasi”
11
 Дик Рафси. Луна и радуга. — М.: «Наука». 1978, стр. 21.
12
 У. Чеслинг. Среди кочевников Северной Австралии. — М.: изд-во Восточной литературы. 1961, стр. 83.
13
 T . Salimov . “ Jahon  xalqlari  etnologiyasi ” 17boy  va  go’zal,  unda  abstrakt  tushunchalar,  metafora  va  o’xshatishlar,  poetik
iboralar va kosmogonik atamalar ko’p uchraydi. 14
 Yangi  Gvineyada  ko’p  yillarga  mo’ljallangan  tadqiqot  obyekti  sifatida
tanlanishining boisi shundaki, bu orol tubjoy aholisining taraqqiyot tarzida ibtidoiy
tuzumning  ko’p  jihatlari  mujassamlangandir.  Zero,  hali  bu  joyga  Yevropa
mustamlakachilari  yetib  kelmasdan,  tezlikda  papuaslar  etnografiyasi  na
antropologiyasiga  oid  materiallarni  to’plashga  ulgurish  kerak  edi.  Rossiya
Geografiya  jamiyati  Mikluxo-Maklayni  Tinch  okean  harbiy  eskadrilyasining
"Vityaz" kemasida Yangi Gvineya oroliga eltib qo’yish uchun hukumatdan ruxsat
oldi.1870-yil 8-noyabrida kema Kronshtadt portidan kirib, Kopengagen, Madeyra,
Pasxi, Taiti, Samoa orollarida oz-ozdan to’xtab, 346-kuni 1871-yil 19-sentyabrida
Yangi  Gvineya  orolining  shimoli-sharqiy  sohiliga  yetib  bordi.  Shunday  qilib,
Mikluxo-Maklay  Yangi  Gvineyaga  qadam  qo’ygan  birinchi  yevropalik  bo’ldi.
Mikluxo-Maklayning  yozgan  maqolalari,  tuzgan  kundaliklari  o’z  qo’li  bilan
chizgan  rasmlari  hamda  to’plagan  kollektsiyalari  va  etnografik  materiallari  jahon
etnografiya  fanining  qimmatlashishi  bo’lib  Maklay  o’z  kundaliklarida
papuaslarning  turli  urf-odatlari,  to’y  va  dafn  marosimlari  xo’jalik  yuritish  va  ov
usullari, shuningdek, qanday bola tarbiyalashlari, erni ishlashi va hokazolar haqida
batafsil  ma`lumot  bergan.Mikluxo-Maklay  papuaslar  qiyofasini  ,  qaddi  qomati
kelishganligini, ularning xushfe’l, aqlli, to’g’ri so’z ekanligini alohida ta’kidlagan .
Yangi Gvineya papuaslari o’sha vaqtlarda oddiy darajada yashayotgan odamlar edi.
Ular  daraxtlarni  qo’pol  tosh  bolta  bilan  kesganlar  faqat  chig’anoqlarda
ovqatlanganlar,  suyak  qurollar  bilan  go’sht  kesganlar,  murakkab  naqshlar
o’yganlar. Bu ma’lumotlar Mikluxo-Maklay kundaliklarida bayon etilgan. 15
 Okeaniya  asosan,  uch  qismga  bo’lingan:  janubi-g’arbiy  qismdagi  «qora  orollar»
deb  nom  olgan  Melaneziya;  uning  sharqiy  va  shimoli-g’arbidagi  bepoyon  Tinch
okeani  hududida  tarqoq  joylashgan  Polineziya  (tarjimasi  «ko’psonli  orollar»);
Osiyo  sohillariga  yaqin  mayda  orollardan  iborat  Mikroneziyadir.  Agar  tub
aholisining  sharoiti  va  madaniy  saviyasi  sotsial-iqtisodiy  jihatdan  umumiy
xarakterga  ega  bo’lsa,  Okeaniya  xalqlari  nisbatan  yuqori  darajada  va  nihoyatda
rang-barang  shaklda  rivojlangan.  Ularning  xo’jalik  tiplariga  qarab  madaniy  yoki
sotsial rivojlanish darajasini aniqlash qiyin. Chunki, Osiyo yoki Yevropadagi ishlab
chiqarish qurollari, moddiy buyumlar bu yerga mutlaqo to’g’ri kelmaydi. Masalan,
tub  melaneziyaliklar  o’q-yoyni,  temirchilikni  yoki  kulolchilikni  bilmaganlar,
ammo o’ziga xos yuksak madaniyat yaratganlar. Aytaylik, ijtimoiy munosabatlarda
melane-  ziyaliklarda  savdo-sotiq  rivoj  topgan  bo’lsa  ham,  natural  xo’jalikka  ega
bo’lgan polineziyaliklar ularga nisbatan ancha yuqori madaniyatga ega bo’lganlar.
14
 Iso  Jabborov – Jahon  etnologiyasi  asoslari .  Toshkent “Yangi asr avlodi” 2005.
15
 Bilol Aminov. Etnografiya olamiga sayohat. 18Yevropa  mustamlakasi  arafasida  (XVIII-XIX  asrlar)  Avstraliya  va  Okeaniya
xalqlari o’zlarining xo’jalik faoliyati va ijtimoiy tuzumida, tili va irqiy tuzilishida
qadimiy ibtidoiy shakllarni shunchalik chuqur saqlab qolganlar, boshqa qit’alarda
ularga  o’xshash  belgilar  deyarli  uchramaydi.  Ayniqsa,  bu  xususiyat  mahalliy
tillarda yorqin namoyon bo’lgan. Albatta, boshqa yerlardagi kabi qit’ada ham uzoq
tarixiy davr mobaynida taraqqiyot ro’y berib, eng ibtidoiy davrlardagi ijtimoiy va
madaniy shaharda muayyan o’zgarishlar bo’lib turgan. Istilolar natijasida bu yerda
yashovchi  tub  joy  aholining  moddiy  va  ma’naviy  hayotida,  ijtimoiy-maishiy  va
madaniy  turmushida  jiddiy  o’zgarishlar  ro’y  bera  boshlagan,  xususan,  o’ziga  xos
ko’pgina  etnik  xususiyatlar  yo’qolib  borgan,  ayrim  elatlar  (masalan,
tasmaniyaliklar) esa butunlay qirilib ketishgacha yetib borgan. Shuning uchun ham
ayrim etnoslarning kelib chiqishi va etnografik ta’rifini o’rganish imkoniyati ancha
murakkablashgan. 
 Avstraliyalik  va  tasmaniyaliklarning  kiyimlari  nihoyatda  yupun  bo’lgan.
Ko’pchilik qabilalar mutlaqo kiyimsiz, yalang’och yurganlar. Ba’zi janubi-sharqiy
hududlarda  opossum  terisidan  plash  tikib  yopinib  yurganlar. Ammo  erkagu  ayol
asosan,  bayram  vaqtlarida  turli  bezaklar:  boshiga  toladan  o’rov,  qo’liga  ip,
bilaguzuk, bo’yniga munchoq, burniga buloqi sirg’a taqishgan, badanlarini bo’yab
har xil patlar yopishtirganlar yoki badanlarini maxsus jarohatlar yo’l-yo’l naqshlar
tilganlar.  Tanani  faqat  bezak  uchun  emas,  ba’zan  terini  saqlash  uchun  ham
bo’yaganlar. 
 Avstraliyalik  va  tasmaniyaliklarning  ijtimoiy  tuzumi  nihoyatda  jo’n,  ibtidoiy
darajada  bo’lgan. Afsus,  tasmaniyaliklar  juda  erta  qirilib  ketgan,  shuning  uchun
ham  ularning  ijtimoiy  hayoti  to’g’risida  ma’lumotlar  juda  kam  saqlangan.  Ba’zi
manbalarga  binoan,  tasmaniyaliklar  boshlang’ich  holdagi  urug’chilik  tuzumi
darajasida  turganlar.  Urug’ ichida  nikohga  yo’l  qo’yilmagan,  ya’ni  ekzogamiya 16
tartibi hukm surgan. Urug’lar qabilalarga birlashib, muayyan hudud doirasida bir-
biridan  ajralgan  holda  ko’chib  yurganlar.  Har  bir  qabilaning  chegarasi  o’ziga
yaxshi  bo’lgan  va  bu  chegaralarning  daxlsizligiga  katta  e’tibor  berilgan.
Tasmaniyaliklarda  20  ga  yaqin  qabila  bo’lib,  ular  12-50  odamdan  iborat,  lokal
guruhlarga  bo’lingan.  Fratriya  (grekcha  «birodarlik»  degan  ma’noni  anglatadi)
nikoh  tartibiga  binoan  bir  «pallaga»  mansub  bo’lgan  odamlar  o’zaro  nikohlana
olmaydi,  balki  ular  qarama-qarshi  «pallaning»  odamlari  bilan  nikohlana  olishi
mumkin,  boshqacha  qilib  aytganda  er  va  xotin  doimo  qabilaning  har  xil
«pallasiga» mansub bo’lishi kerak edi. Misol uchun, bir avstraliya qabilasining ikki
«nikoh sinf»iga— kroki va kumetaga bo’linishi fratriy sistemasining namunasidir.
Bu  sistema  fanda  dual  ekzogamiya  deb  ham  aytiladi.  Mazkur  tartibga  binoan  bir
«palla»  yoki  bir  urug’ning  a’zolari  nikohning  bo’lishi  mumkin  emas,  tug’ishgan
16
 Ekzogamiya ~ jamoa-urug‘chilik tuzumiga xos urug‘doshlar orasidagi nikohni man etuvchi ibtidoiy qonun-qoida 
tusiga kirgan odat 19opa va singillar o’rtasida ham, shuningdek, yon tomon qarindoshlar o’rtasida ham
(ona tomondan) nikoh bo’lishi istisno etiladi, ya’ni katta va kichik avlodni bir-biri
bilan  nikohlanishi  qo’ymaydi.  Shunday  qilib,  bir  fratriya  (yoki  shundagi
urug’lardan  biri)  boshqa  fratriyaga  nisbatan  (yoki  undagi  boshqa  urug’ga)  «ona
fratriyasi»  (yoki  urug’i),  ikkinchisi  esa  «ota  fratriyasi»  (yoki  urug’i)  hisoblanadi.
Har  bir  fratriya  o’zining  nomiga  ega  bo’lib,  asosan,  uning  ajdodi  hisoblangan
hayvon nomi bilan bog’liq bo’lgan. Rus olimlarining fikricha, avstraliyaliklarning
fratrial sistemasi urug’chilik tuzumining dastlabki shaklidir.
 Avstraliyaning  hozirgi  aholisi,  yuqorida  aytilgandek,  Angliya,  Shotlandiya  va
Irlandiyadan kelganlarning avlodidir. Ammo shunga qaramay ular boshqa dastlabki
kelgan yevropaliklar bilan birga yangi shakllanayotgan Avstraliya millatini tashkil
qiladilar.  Mamlakatning  iqtisodiy  mavqei  yirik  industrial-agrar  xarakteri  bilan
belgilanadi.  Unda  zamonaviy  sanoatning  barcha  muhim  sohalari,  jumladan,
elektrotexnika, ximiya, metallurgiya, mashinasozlik, rivojlangan qishloq xo’jaligi,
ayniqsa, chorvachilik va hokazolar mavjud.
 Initsiatsiya marosimi Yangi Gvineya va melaneziyaliklarda tarbiyaviy ahamiyatga
ega  bo’lgan.  Erkaklar  qatoriga  qabul  qilinish  uchun  yoshlikdan  tayyorgarlik
ko’rilgan, o’spirinlar maxsus ajratilgan tarbiyachilar qo’liga topshirilgan, turli og’ir
sinovlardan  o’tkazilgan:  masalan,  bola  do’pposlangan,  tatuirovka  qilingan,  ovqat
va  uyqudan  mahrum  etilgan.  0’spirinlar  faqat  «erkaklar  taomi»  -  banan,
shakarqamish  va  o’rmon  mevalarini  iste’mol  qilishlari  shart  bo’lgan.  Ayollar
qo’lidan ovqat yeyish, ular o’stirgan daraxt mevasini tamaddi qilish qat’iyan man
qilingan.  Xullas,  butun  marosim  o’g’il  bolani  onasidan,  umuman  ayollardan
ajratib, erkaklar dunyosiga jalb qilishdan iborat bo’lgan. Ba’zan sinov va udumlar
qo’shiq va raqslar, surnay navolari ostida o’tkazilgan.
 Koko  qabilasida  marosimning  oxirida  o’spirinlarga  qabilaning  odat  va  odob
tartiblarini  o’rgatish  bilan  birga  turli  nasihatlar  ham  berilgan.  Masalan,  ularga:
«0’girlama!  Fohishalik  katta  gunoh,  unga  berilgan  tez  olinadi!  Xotiningni  urma!
Birovning  polizidan  meva  olma!  Adolatli  bo’lsang  uzoq  yashaysan,  deyilgan.
Torresova  bo’g’ozidagi  orollarida  quyidagicha  nasihat  diqqatga  sazovor:  «Birov
sendan bir narsa so’rasa, yo’q dema! Agar unga taom, suv yoki yana boshqa narsa
zarur bo’lsa, ayama, yarmini bergil! Shunda sen yaxshi odam bo’lasan! Agar sen
va xotining ota-onangdan hech narsa olmagan bo’lsanglar ham ularga g’amxo’rlik
qilishni  unutmangiz!  Onangga  hech  vaqt  qo’pollik  qilma!  Ota  va  onang  sening
qorningdagi taoming, agar ular o’lsa, sen och qolasan! Tog’ang va boshqa qavmu
qarindoshlaringga ham g’amxo’rlik qilishni unutma! Marosim nog’oralar ovozi va
surnay kuylari, o’rtaga boshiga konus shaklida baland niqob kiygan, ustiga qatma-
qat  yaproqlar yopingan tuyaqushga o’xshash  daxshatli arvoh obrazidagi Duk-duk
o’yini  bilan  tugaydi.  Shunday  qilib  o’gil  bolalar  erkaklar  guruhiga  o’tadi  va  o’z 20vaqtini  asosan,  oiladan  va  xotinlardan  tashqari,  «erkaklar  uyi»da  o’tkazishga
majbur bo’ladi. 17
2.2. Afrika va Amerika qit’asida ibtidoiy tuzumda yashaydigan
xalqlarni etnologik tahlili
Mintaqadagi  har  bir  alohida  mamlakatda  antropologik  tarkibning  tobora
ko’proq  tenglashishi,  irqiy  mansublik  va  etnik  kelib  chiqishidagi  farqlarning
ijtimoiy  ahamiyatining  pasayishi  bilan  birga  asosiy  millatlarning  etnik  birlashuvi
davom  etmoqda.  Karib  dengizi  mintaqasidagi  mamlakatlarda  arzimas  aborigenlar
yaqin  o’n  yilliklarda  o’zlarining  an’anaviy  madaniyatini  sezilarli  darajada
yo’qotadilar, bugungi kunda  ko’plab hind tillari allaqachon  qoldiqlarga aylangan.
Biroq, hind etnik guruhlari hali ham o’zlarining hind o’ziga xosligini qat’iy saqlab
qolishadi, bunga yordam beradi.  Markaziy Amerikada heterojen etnik guruhlarning
jismoniy  aralashuvi  va  ijtimoiy-madaniy  yaqinlashuvi  davom  etmoqda.
Akkulturatsiya  jarayonlarining  kuchayishi  va  hind  aholisining  assimilyatsiyasi
umumiy  tendensiyasiga  qaramay,  Meksika  va  Gvatemalaning  eng  yirik  etnik
jamoalari o’zlarining etnik-madaniy qiyofasini saqlab qolishda davom etmoqdalar.
Mintaqaning  boshqa  mamlakatlarida  ispan  muhitida  qora  tanlilar  va  hindlarning
erishi shi  yanada kuchliroq.  Ko’pgina Lotin Amerikasi davlatlarida hozirgi vaqtda
mamlakatlar  o’rtasida  yangi  migratsiya  oqimlari  shakllanmoqda,  turli  etnik
guruhlarning madaniyati bir-biriga kirib bormoqda, ularning yaqinlashishi va hali
ham  juda  muhim  farqlar  kamaymoqda.  Ushbu  birlashtiruvchi  jarayonga  barcha
etnik  guruhlar  ham  akkulturatsiya  darajasida,  ham  assimilyatsiya  darajasida
intensiv  ravishda  jalb  qilingan.Xuddi  shu  narsa  izolyatsiya  qilingan  immigrantlar
guruhlari  (yaponlar,  nemislar  va  boshqalar)  bilan  sodir  bo’ladi.  Shu  bilan  birga,
hind  va  immigrant  etnik  guruhlarda  umumiy  assimilyatsiya  tendentsiyasiga
reaktsiya  sifatida  o’z  tillarini,  o’ziga  xos  madaniy  qadriyatlarini  o’stirish  bilan
etnosentrizm  kuchaymoqda.Umuman  olganda,  Lotin  Amerikasida  etnik  o’ziga
xoslikni  saqlash  muammosi  tobora  keskinlashib  bormoqda  va  ko’pchilik  Lotin
Amerikasi  etnik  guruhlarining  umumiy  tarixiy  o’tmishi  va  umumiy  Lotin
Amerikasi  rivojlanishiga  asoslangan  Shimoliy  Amerika  madaniyatiga  qarshilik
kuchaymoqda.  madaniy  xususiyatlar.  Boshqa  tomondan,  aborigen  etnik
guruhlarning  xilma-xilligi,  ularning  madaniyati  va  qolgan  aholining  etnik-irqiy
tarkibi etnik madaniyatlarning chegaralanishi va farqlanishiga yordam beradi. 18
 Xoxokam va mogolon madaniyatidan 300-700 yillar keyin paydo bo’lgan anasazi
nomli  rivojlangan  dehqonchilik  madaniyati  ancha  takomillashgan  va  qo’shni
elatlarga  zo’r  ta’sir  o’tkazgan.  Mazkur  madaniyat  izlari  hozirgi  AQSHning
17
 Iso Jabborov – Jahon etnologiyasi asoslari. Toshkent “Yangi asr avlodi” 2005
18
А . П . Садохин . «Этнология».МОСКВА Гардарики 2008. 190-191 стр. 21Arizona,  Nyu-Meksika,  Yuta  va  Kolorado  shtatlarida  va  qo’shni  vohalarda
topilgan. Anasazi  madaniyati  tarixi  ikki  davrga:  «rivojlangan  pueblo»  (milodning
VII-  X  asrlari)  va  «buyuk  pueblo»  (X-XIII  asrlar)ga  bo’lingan.  Birinchi  davr
hindilari  makka,  qovoq,  lobiyo,  paxta  ekkanlar,  ilgarigi  savat  idishlari  o’rniga
geometrik  ornamentli  sopol  idishlar  yaratganlar,  ko’pxonalik  (6-14  hujayrali)
toshdan va xom g’ishtdan katta uylar tiklaganlar. 
XIX  asr  oxirlariga  kelib  hind  qabilalarining  ko’pchiligi  tor-mor  qilinib,  to’liq
bo’ysundirilgan va rezervatsiyalarga joylashtirilgan edi. XV asrda jami 15-20 mln.
hind u lar yashagan bo ’l sa, hozir Shimoliy Amerikada yashovchi tub aholining soni
1,5 mil li ondan ortiq . 19
Hozirgi davrda eskimoslar, ayniqsa, Grenlandiyada, zamonaviy jihozlangan elektr
va issiq suv bilan ta’minlangan ko’p qavat uylarda ham yashaydilar; kiyimlari va
taomlari  ham  ancha  o’zgarib  yevropalashtirilgan.  An’anaviy  transport  vositasi
sifatida  chang ’ i  va  itlar  qo’shilgan  chanalardan  foydalanishadi.  So’nggi  yillarda
motorli kema va chanalar, miltiq va temir qopqonlar ishlatilmoqda.  Eskimoslarning
ijtimoiy tuzumida XIX asrgacha urug’ jamoachilik munosabatlari saqlanib kelgan.
Ular  ikki-uch  oiladan  tashkil  topgan  kichik  jamoadan  iborat  bo’lib,  ota  urug’iga
o’tish  davrida  yashaganlar.  Ammo  urug’-qabilachilik  munosabatlari  og ’ ir  tabiiy
sharoit  tufayli  uncha  mustahkam  bo ’lmagan.  Og’ir  sharoit  eskimoslarning
dinlarida  ham  o’z  aksini  topgan.  Kishi  ustidan  hukmronlik  qilib  turgan  tabiat
kuchlari  har  xil  tabiiy  hodisalarga,  turli  arvohlarga  va  «dengiz  xo’jayini»ga
sig’inish, sehrgarlik (magiya) va shamanizm kabi ibtidoiy dinlarni yaratgan. Ularda
shomoniylik ibodati va turli mifologik tasavvurlar rivoj topgan. Hozir eskimoslar
orasida  nasroniy  dini  ko’p  tarqalgan.  Eskimoslarda  qadimiy  davrlarda  amaliy
san’at  taraqqiy  qilgan  bo’lib,  hozirgacha  suyakka  nozik  o’yma  naqsh  berish  va
suyakdan turli buyumlar yasash saqlanib kelgan. Ular o’ziga xos qabila hayotidan
olingan  ayrim  voqealar  va  hayvonlarni  ovlash  manzaralarini  zo’r  mahorat  bilan
tasvirlaganlar. Uzoq qutb kechalari  muz va qordan tiklangan qorong’i yog’chirog’
uylarda  o’z  xalqining  kelib  chiqishi  to’g’risida  rivoyatlar,  quyosh,  oy,  tog’  va
muzliklar,  turli  hayvonlar  va  devlar  to’g’risida  afsona  va  ertaklar  aytishganlar.
Tinch okeanida, Alyaska yarim orolidan janubga cho’zilib ketgan Aleut orollarida
va  Alyaskaning  g’arbiy  qismida  eskimos-aleut  til  oilasiga  oid  qadimiy  elatlar
yashaydi.  Eskimoslarga  maishiy  turmush  va  madaniyati  yaqin  aleutlar  ham  XIX
asr boshlarida dengiz hayvonlari bilan ov qilib tirikchilik o’tkazganlar. Ularning ov
qurollari  eskimoslarnikiday  ammo  teridan  yasalgan  baydarka,  dengiz
hayvonlarining  ichagidan  tikilgan  suv  olmaydigan  plash,  yog’ochdan  yasalgan
shlapa,  o’ziga  xos  moddiy  va  ma’naviy  madaniyat  xususiyatlari  bilan  ajralib
turadilar.  Aleutlarning  tarixiy  taqdiri  eskimoslarniki  singari  Shimoliy  Amerika,
19
 Страны и народы Америки. Общий обзор. Северная Америка. — М.: 1980, 58 бет 22ayniqsa,  AQSH  kapit al  bilan  bog ’l iq.  Ular  XIX  asr  oxirlarigacha  urug’chilik
jamiyati darajasida turgan qabilalardan bo’lib, har qabila o’zi ov qiladigan joylarda
tarqoq holda yashaganlar. Uylari yarim yerto’la shaklida katta oilaga mo’ljallangan
bo’lib,  unda  30-40  qonu  qarindosh  kishilar  istiqomat  qilgan. Aleutlarning  ozgina
qismi  hozirgacha  Rossiyaga  tegishli  Komandor  orollarida  yashaydi.  Ular  shu
bugunga  kelib  erkin  iqtisodiy,  ijtimoiy  va  madaniy  rivojga  erishdilar.  Hozirgacha
algonkin  va  atapask  qabilalarida  ham  matrilokal,  ham  patrilokal  nikoh  tartiblari
saqlanib  kelgan.  Bir  necha  juft  oilalardan  tashkil  topgan  kichkina  urug’-jamoa
ko’chib  yurishga  odatlangan.  Ayrim  vaqtlarda  bayram  yoki  diniy  marosim
munosabati bilan muayyan joyda bir necha nikohdagi guruhlar to’planishgan. Odat
bo’yicha, nikohdan keyin ma’lum davr kuyov xotin urug’ida joylashib, kelin haqi
uchun  xizmat  qilishi  keng  tarqalgan.  Jamoa  ekzogamiya  tartiblariga  rioya  qilishi
shart  bo’lgan.  Barcha  qabilalarda  muhim  masalalarni  muhokama  va  hal  qilishda
hamma  teng  huquqqa  ega  bo’lsalar-da,  eng  keksa  donishmand  kishilar  rahbarlik
qilganlar.  Ichki  jamoa  munosabatlarida  «har  kim  o’ziga-  o’zi  xo’jayin»  degan
axloq qoidasiga rioya qilinadi. 20
 Afrika qit’asining rang-barang tabiati singari aholining etnik qiyofasi, joylashuv i
va  zichligi  ham  turlichadir.  So’nggi  ma’lumotlarga  qaraganda,  bu  yerdagi  500
milliondan ortiq aholining etnik joylashuvi quyidagicha: g’arbda 137 mln., sharqda
130 mln., markaziy qismida 52 mln., janubda 32 mln. kishi yashaydi. Nil vodiysida
bir  kv.km.  hududga  700  kishi  to’g’ri  kelsa,  qit’aning  umuman  boshqa  qismiga
o’rtacha  2-10  kishi,  Saxara  qismiga  esa  0,3  kishi  to’g’ri  keladi.  Umuman  yer
kurrasidagi aholi zichligi Afrika qit’asida ikki hissa kam o’rtacha har kimga 13-14
kishi  to’g’ri  keladigan  maxsus  tiplardan  iborat.  Afrika  qit’asi  til  jihatdan  kam
o’rganilganligi  tufayli  hozir bir necha tizim va klassifikatsiyalar mavjud. So’nggi
tadqiqotlarga binoan eng keng tarqalgan klassifikatsiya asosida afrika tillari to’rtta
katta  til  oilasi:  semit-xamit  yoki  afroosiyo,  niger-kordofa,  nil-saxara  va  koysan
tillariga  bo’lingan.  0’z  navbatida  ular  ham  katta-kic h ik  turkum  va  guruhlarga
bo ’li ngan.  Shulardan  eng  ko’psonli  semit-xamit  til  oilasiga  oid  xalqlar  semitlar,
barbarlar, kushitlar, chadlar qit’aning 3| 1 qismini tashkil qiladi va butun Shimoliy
va Shimoli-sharqiy Afrikani egallab olganlar.  Mazkur til oilasiga kirgan arab tilida
gapiradigan  aholi  (misrliklar,  jazoirliklar,  tunis li klar,  liviyaliklar  va  hk.)  XII-XIII
asrlarda Arabiston  yarim  orolidan  ommaviy  ko’chib  kelib  mahalliy  ko’p  son  tub
elat  va  xalqlar  (qadimiy  misrlik  va  barbarlar)  bilan  aralashib  ketishi  natijasida
paydo  bo’lgan.  Ular  hozir  100  mln.  kishidan  ortiq  bo’lib, Afrika  aholisining  5|1
qismini tashkil qiladi. Eng qadimiy tub aholi avlodlaridan barbarlar faqat Mag’rib
tog’liklarida  va  Saxara  vohalarida  saqlanib  qolgan.  Ammo  ularning  ko’pchiligi
(kabillar,  tuareglar,  rif  va  hk.)  hozir  asl  tillarini  yo’qotib,  arab  ti li da  gapiradilar.
Hozirgi  Afrika  xalqlarining  etnik  qiyofasini  uning  tarixini  bilmaguncha  to’g’ri
20
 Iso Jabborov – Jahon etnologiyasi asoslari. Toshkent “Yangi asr avlodi” 2005 23tasavvur qilish mumkin emas. Ayrim afrikashunoslar qit’aning mustahkam tarixiy
taraqqiyotini  inkor  qiladilar,  mahalliy  aholi  mustamlaka  davrigacha  ijtimoiy
taraqqiyotga  noqobil  bo’lgan  deb  aytadilar.  Ba’zilar  Afrika  tarixini  faqat
tashqaridan kelgan bir qancha to’lqindan iborat madaniyat hisoblab, shuning uchun
mahalliy  xalqlar  umuman  turg’unlikka  hukm  qilingan,  deb  ta’riflaydilar. Ammo
ularning  aksi  o’laroq,  Stenford  universiteti  olimlari  tomonidan  aniqlangan  odam
gnomi  afrikalik  ekanligi  va  umuman  bashariyat  qora  qit’adan  yer  yuziga
tarqalganligi bu munosabatlarni keskin, qarama-qarshi qutbga o’zgartirib yubordi.
Qolaversa, so’nggi yillarda qilingan arxeologik kashfiyotlar Afrika tarixining uzoq
o’tmishiga  oid  katta  bir  davrni  oydinlashtirib  berdi. Avvaliga  Janubiy  va  Sharqiy
Afrikada  avstralopiteklar  yashaganligi  aniqlanib,  qit’a  qadimiy  odamning  vatani
ekanligi  tasdiqlandi.  Ilk  paleolit  davriga  oid  ibtidoiy  makonlar  Luis  Liki  va
keyinchalik  uning  o’gli  tomonidan  Tanzaniyada  Olduvay  jarligida  topilganligi,
Efiopiyada Chad va Rudolf ko’llari atrofida, Janubiy Afrikada 60-yillardan keyin
qilingan  kashfiyotlar  Afrika  qit’asida  eramizdan  avvalgi  X  ming  yilliklardan
boshlab yuksak madaniyat yaratilganligini isbotlab berdi. Olduvay, Stellenbosh va
boshqa  madaniyatlar  antropologik  ma’lumotlar  bilan  birga,  qit’aning  sharqiy  va
janubiy  qismida  qadimiy  tosh  davrida  keng  hududda  ancha  takomillashgan  tosh
qurollar  yaratgan  va  qoyalarga  har  xil  rasmlar  yasagan  ko’p  sonli  aholi
yashaganligini aniq tasdiqlagan edi. 21
 Afrikada  bugungi  kunda  ham  ovchi-terimchilik  aholisi  -  pigmeylar  va  sanlar
(bushmenlar)  saqlanib  qolmoqda.  Pigmeylar  Markaziy  Afrikaning  ekvatorial
o’rmonlarida yashaydilar. Ular quvib ov qilish san’atiga egalar. Hayvonni ovlashda
turli  qopqonlardan  ham  foydalanishadi.  Ov  erkaklar  yumushi,  ayollar  oziqning
70%ini  beradigan  termachilik  bilan  shug’ullanadilar.  Ular  turli  meva,  ildiz,  qurt-
qumursqalar,  mayda  hayvonlarni,  yovvoyi  asal,  dorivor  o’simliklarni  terib,
ayrimlarini  dehqonchilik  aholisi  bilan  don,  mato,  idishlarga  ayirboshlaydilar.
Pigmeylar  yarim  ko’chmanchi  hayot  kechiradilar.  Odatda,  ov  imkoniyatlariga
qarab 6-7ta qarindosh oila birgalikda harakatlanadi. Pigmeylar faqat jamoa mulki
mavjud  manzilgohdan  topilgan  mahsulotlarni  birgalikda  baham  ko’radi.  Ular
tabiatga  nisbatan  juda  ehtiyotkor  munosabatda  bo’lib,  faqat  zarur  narsalarni  olib,
unga zarar yetkazmaslikka intiladilar. Bugungi kunda pigmeylar hayoti birmuncha
mushkul  kechmoqda.  Sababi,  ularning  aksariyati  milliy  bog’lar  doirasida  yashab,
ularda  hayvonlarni  ovlash  cheklangan.  Nisbatan  cheklangan  hayot  kechirayotgan
pigmeylar  Ituri  daryosi  bo’уlab  (Kongo  Demokratik  Respublikasi)  joylashganlar.
Kamerun  va  Kongo  hukumati  pigmeylaming  zamonaviy  hayotga  o’tishlariga
harakat qilishmoqda.
21
 Iso Jabborov – Jahon etnologiyasi asoslari. Toshkent “Yangi asr avlodi” 2005 24 San (bushmen)lar Janubiy Afrikaning yarimcho’l va cho’l hudud la rida yashashga
moslashganlar.  Ular  chidamli  ovchilardir.  Kamon,  nayza  bilan  ov  qiladilar.
Ularning  toshdan  kamon  o’qlarini  shisha  va  temir  o’qqa  almashtirganlariga  ko’p
bo’lganlari  yo’q.  Ayollar  urug’,  meva,  yegulik,  ildizlar,  yovvoyi  qovunlarni
terishadi.  Sanlarda  turar  joylar  bo ’l magan.  Ular  butazorlarda  yashab  shamoldan
panalar  yasaganlar,  xolos.  Kalaxari  cho’llarida  ular  50-150  kishidan  iborat  guruh
bo’lib  yashaydilar.  Qurg’oqchilik,  ocharchilik  paytlarida  10-12  kishidan  iborat
oilalarga bo’linib, jon saqlashga urinadilar. Sanlar suvsiz cho’l sharoitida suv topa
olishlari  bilan  ajralib  turadilar.  Bugungi  kunda  sanlarning  ko’pchiligi  Namibiya,
JARning fermalari, konlarida ishlamoqdalar. Botsvana va Namibiyaning shimolida
hali  an’anaviy  hayot  tarzida  yashovchi  sanlar  mavjud.  Qora  Afrikaning  ayrim
xalqlari:  makinke,  songai,  yoruba,  ashanti  G’arbiy  Afrikada;  bakongo,  bokuba
Markaziy  Afrikada;  suaxili  va  shona  Sharqiy  Afrikada  o’tmishda  siyosiy
birlashmalar,  ilk  davlatlar  yoki  qabilalar  ittifoqlari  tuzganlar.  Boshqa  etnik
guruhlar,  aksincha,  urug’chilik  darajasida  yashaganlar.  Deyarli  barcha  xalqlarda
yirik  oilalar  -  klanlar  bo’lib,  jamoa  mulki  saqlangan.  Afrika  jamoalari  faqat
tiriklarni  emas,  marhum  a’zolarini  ham  «tiriklar»  qatorida  hisoblaydi.  Hozirgi
kunda  yirik  oila  munosabatlari  aksari  jamoa  doirasida  saqlanmoqda.  Qon-
qarindoshlik,  o’zaro  yordam,  yaqinlik  aloqalari  Afrika  aholisining  asosiy
qadriyatlari  hisoblanadi.  Qarindoshlik  asosan  ota  tomonidan  belgilanadi.  Lekin
Gvineya  sohilida  va  qit’a  markazida  qarindoshlikni  ona  urug’i  tomonidan  olib
borishni  saqlab  qolganlar.  Bu  jamoalarda  tog’a  onaning  aka  yoki  ukalari  oila
boshlig’i sanaladi. 0’g’il va qiz bolalar o’n yoshidan tog’asinikida tarbiyalanib, bu
oilada  esa  erning  jiyanlari  boqiladi.  Bugungi  kunda  ona  urug’i  munosabatlari
tobora yo’qolib bormoqda. To’y - qarindoshlar kelishuvi natijasidir. Ota yoki tog’a
kuyov  hisobidan  kelin  tomonga  qalin  to’laydi.  Chorvador  aholi  mol  bilan.
dehqonlar  va  shaharliklar  ko’pincha  pul  bilan  to’laydilar.  Ko’p  mamlakatlarda
poligamiya mavjud bo’lib, erkaklar bir necha xotin olish huquqiga ega. Ayollarning
har  biri,  odatda,  alohida  uy  va  xo’jalikka  ega.  Qarindoshlar  orasida  nikoh
tuzmaslik uchun qat’iy taqiqlar qo’yilgan. 22
   
22
 Tursun Usarovich Salimov. Jahon etnologiyasi tarixi.TOSHKENT “DONISHMANDLAR ZIYOSI” 2020 25Xulosa
 Etnografiya va etnologiya fanlari hozirgi zamon voqeligida o’z ahamiyatini tobora
orttirib  borayotgan  fanlardan  hisoblanadi.Bugungi  kunda  xalqlar  etnik  tarixini
o’rganish ma’naviy va moddiy ehtiyojga aylanib bormoqda.
 Etnolog  olimlarning  juda  ko’p  ilmiy  tadqiqotlari  shuni  ko rsatadiki,  insoniyatʻ
tarixining  ibtidoiy  davrlardan  hozirgi  kunlargacha  bosib  o’tilgan  barcha
pog’onalarida  kishilar  o’zligini  anglashga,  an’anaviy  turmush  tarzi,  urf-odat  va
ma’naviyatini tushunib olishga, ayniqsa, qo’shni elatlarning etnik xususiyatlari va
hayotini bilishga doimo ehtiyoj sezib kelganlar. Bunday ehtiyoj tufayli ming yillar
davomida  to’plangan  turli  elatlar  to’g’risidagi  boy  ma’lumotlar  davlatlararo
munosabatlarni  to’g’ri  yo’lga  qo’yishga,  tinchlik  sari  yo’nalishga  yordam  berib
kelmoqda.  Hatto  qadim  zamonlarda  ayrim  mualliflar  juda  ko’p  empirik
xarakterdagi  ma’lumotlarni  muayyan  tizimga  solishga,  xalqlarni  xo jalik  va	
ʻ
madaniy jihatdan klassifikatsiyalashga intilganlar. Ammo bunday o’y-fikrlar ilmiy
asoslanmagan, mavhum xarakterda bo lgan.	
ʻ
Jahondagi  mamlakatlarning  ijtimoiy-iqtisodiy  va  siyosiy  jihatdan  notekis
rivojlanishi  natijasida  ayrim  xalq  va  elatlarning  hanuzgacha  qoloq  ibtidoiy
tuzumda, ba’zilari esa o’rta asrlar davri madaniyati darajasida qolganligi ma’lum.
Bunday elat va etnik guruhlar Avstraliya, Afrika, Markaziy Amerika va Osiyoning
ba’zi  yerlarida  hozirgacha  saqlanib  qolgan.  Ular  juda  kam  bo’lsalar-da,  ammo
ibtidoiy  urug’-qabilachilik  tuzum  qonun-qoidalari,  urf-odat  va  marosimlari,
patriarxal turmush tarzi an’analariga haligacha amal qilib kelmoqdalar.  Ayni paytda
etnologiya  faqat  etnik  jamiyatlarning  o’tmishi,  uning  bugungi  kunga  qadar
saqlangan  unsurlarinigina  o rganmaydi.  Uni  xalqlarning  zamonaviy  hayoti  ham	
ʻ
qiziqtiradi.  Zamonaviy  etnoslarning  hayot  faoliyati  so’nggi  asrda  vujudga  kelgan
qator yordamchi fanlar vositasida tadqiq qilinadi.  Shuni alohida ta’kidlash zarurki,
etnologiya  fani  xalqlar-etnoslarni  o rganadi.  Etnologlar  zamonaviy  insoniyatning	
ʻ
asrlar  davomida  to’plagan  etnik  va  madaniy  xilma-xilligini  imkon  darajasida
saqlash tarafdorlaridir.
 Etnologiya atamasi, yuqorida qayd qilinganidek, qadimgi yunoncha «etnos» (xalq,
elat)  va  «logos»  (so’z,  ma’no)  so’zlaridan  tashkil  topgan.  Uning  asl  ma’nosi
«xalqshunoslik»  deb  tarjima  qilinadi.  Qadimgi  davrlarda  greklar  «etnos»  so’zini
boshqa  g’ayri  xalq  (elatlar)ga  nisbatan  ishlatganlar.  Ayrim  mamlakatlarda
hozirgacha  etnologiya  atamasi  bilan  birga  etnografiya,  madaniy  yoki  sotsial 26antropologiya,  xalqshunoslik  nomlari  ishlatiladi.  Ba’zi  yevropalik  olimlar
etnologiyani  nazariy  fan,  etnografiyani  esa  ta’riflovchi  fan  sohasi  deb  aytadilar.
Aslida ikkala atama ham mazmunan sinonim, ya’ni bir ma’noni anglatuvchi tarix
fani  sohasi  desa  bo’ladi.  Hatto  qadimgi  yunon  mualliflari  dastlabki  etnografik
ma’lumotlarni xalqlarni ta’riflash bilan cheklab qo’ymasdan, balki ularni muayyan
guruhlarga  bo’lib,  ya’ni  ilk  bora  tasniflashga  intilib  nazariy  fikrlarni  bayon
qilganlar.
 Xulosa  qilib  aytganda  etnografiya  va  etnologiya  fanlarini  old  tarixni  va  unda
yashagan ibtidoiy jamoa tuzumida yashagan va yashayotgan xalqlarni o’rganishda
katta  ahamiyat  kasb  etadi.  Bunga  misol  tariqasida  Afrika,  Avstraliya  ,
Okeaniya  ,Amerika  xalqlarini  o’rganishda  olib  borilgan  tadqiqotlarni  aytib
o’tishimiz mumkin. 27Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:
O’zbek tilidagi adabiyotlar:
1.  Tursun  Usarovich  Salimov.  Jahon  etnologiyasi  tarixi.  TOSHKENT.  "
DONISHMANDLAR ZIYOSI" 2020.
2. Iso Jabborov - Jahon etnologiyasi asoslari. Toshkent " Yangi asr avlodi" 2005
3. Bilol Aminov. Etnografiya olamiga sayohat.
4. T. Salimov. "Jahon xalqlari etnologiyasi".
5. Sh. Atadjanov, A. Ashirov "Etnologiya" Toshkent- 2007
6. Kabirov A. Ibtidoiy jamiyat tarixi. (Ma’ruzalar matni) -T 2005.
7.  U.  Mo’minov,  A.D.  Bababekov.  INSON  EVOLYUTSIYASI  VA  OLD  TARIX.
5120400. Toshkent " Innivatsiya - Ziyo" 2020
Chet el adabiyotlari:
1.Г. Т. Товадов. " Этнология"
2.А.П. Садохин. «Этнология». МОСКВА Гардарики 2008
3.Страны и народы Америки. Общий обзор. Северная Америка. - М.: 1980.
4.Дик Рафси Луна и радуга М. «Наука», 1978.
5.У Чеслинг. Среди кочевников Северной Австралии. - М.: изд-во Восточной
литературы, 1961.