Geografiyani o’qitishda ko’rgazmali qurollardan foydalanish

Geografiyani o’qitishda ko’rgazmali qurollardan
foydalanish
KIRISH
I BOB. GEOGRAFIYA DARSLARIDA KO`RGAZMALI VOSITALAR 
NING ILMIY AMALIY AHAMIYATI
1.1  Geografiya ta’limida  foydalaniladigan ko’rgazmali qurollar
1.2  Ta’limda  ko’rgazmali qurollarning o`rni.
II. BOB. GEOGRAFIYA TA’LIMIDA YANGI PEDAGOGIK 
TEXNOLOGIYALARNI QO’LLASHNING INTERFAOL USULLARI.
2.1. Zamonaviy darsning o’ziga xos xususiyatlari.
2.2. Darsda o’quv materialini individual shaklda tashkil etish.
2.3 Yaponiya mavzusida dars ishlanma.
XULOSA 
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI.
1 KIRISH
Geografiya ta’limi metodikasi-geografiya ta’limi protsessini tadqiq qiladigan,
uning  qonuniyatlarini  aniqlaydigan  fandir.  Geografiya  o’qitish  metodikasi-
geografiya  o’qitishning  maqsad-vazifalarini  ko’rsatib  beradi,  maktab  geografiya
kurslarining  mazmuni  va  uning  ta’lim-tarbiyaviy  ahamiyatini  aniqlaydi,
bilimlarning  ongli  va  mustahkam  o’zlashtirilishini  ta’minlaydigan  metod,  usul  va
prinsiplarni  asoslab  beradi,  boshqacha  aytganda,  ta’lim-tarbiya  masalalarini  hal
etish yo’llarini ko’rsatib beradi.
Mustaqil  bo’lganimizdan  keyin  jamiyatimiz  uchun  fanni  chuqur  biladigan
metodik  jihatdan  mukammal  qurollangan  mutaxassislar  kerak.  Yangi  jamiyat
qurish  uchun  yangicha  fikrlaydigan  insonlarni  tarbiyalab  yetishtirish  kerak.
Yangicha  fikrlaydigan  insonlarni  tarbiyalash  uchun  shu  jamiyatga  mos  keladigan
talabiga  javob  bera  oladigan  tarbiyalangan  ta’lim  sohasini  mukammal  biladigan
mutaxassislarni tayyorlash kerak. Bu mutaxassislar qiladigan ishining mazmuniga
qarab turib o’z sohasini bilimdoni bo’lish bilan birga shu sohani metodikasi bilan
ham mukammal egallagan bo’lish kerak. 
Jamiyat  taraqqiyotini  har  tomonlama  yetuk  o’qituvchilarsiz  tasavvur  etish
qiyin.  Malakali  pedagog  mutaxassislar  tayyorlash  esa  ko’p  jihatdan  ularning
metodik  tayyorgarligiga  bog’liq.  Ayniqsa,  hozirgi  murakkab  axborotlarni,
geografik  hodisa  va  sabab-oqibatlarni,  tabiiy  va  iqtisodiy  geografiya
tushunchalarini ular ongiga yetazish va shakllantirish nihoyatda murakkab jarayon
hisoblanadi.  Maktab  programmasi  o’quvchilarga  faqat  geografiyaga  oid  bilim
berish  bilan  cheklanmaydi,  balki  ularda  zarur  ko’nikma  va  malaka  hosil  qilishni
ham o’z zimmasiga oladi. Har bir o’quvchi darsda olgan ko’nikma va malakalari
asosida bilimlarni mustaqil egallashi zarur bo’ladi. Bularning barchasi geografiya
o’qituvchisidan  maxsus  metodik  tayyorgarlikka  ega  bo’lishni  talab  qiladi.  Uning
metodik  bilimi  va  malakasi  zamon  talablarga  javob  bera  oladigan  bo’lishi  kerak.
Geografiya ta’limi metodikasi pedagogika fanining tarkibiy qismidir. U maktabda
geografiya  o’qitishning  maqsad  va  vazifalarini  umumiy  geografik  bilimlar
2 mazmunini,  o’quvchilarda  ilmiy-moddiy  dunyoqarashni  shakllantirish  g’oyalarini
ilgari suradi va ishlab chiqadi.
Geografiya  ta'limi  umumiy  o’rta  ta'lim  maktablarida  tashkil  etiladigan
pedagogik  jarayonning  ajralmas  va  uzviy  bog’langan  tarkibiy  qismi  sifatida
mazkur  ta'lim  muassasasi  oldiga  qo’yilgan  umumiy  maqsadlarga  muvofiq
barkamol  o’quvchi  shaxsini  tarbiyalashga  xizmat  qiladi.  Shuningdek,  geografiya
ta'limi  o’quvchilarda  yer  to’g’risidagi  ilmiy  dunyoqarashlarni  shakllantiradi,
ijtimoiy-iqtisodiy  bilimlarni  tarkib  toptiradi,  dunyo  davlatlari  va  turli  regionlarda
jamiyat  va  tabiatning  o’zaro  bog’liqligi,  geografik  ob'ekt,  jarayon  va  hodisalar
haqidagi  bilim  va  tushunchalar  bilan  qurollantiradi,  umuminsoniy  madaniyatni
tarkibiy qismi bo’lgan geografik madaniyatni tarbiyalaydi. 
Demak,  kelajak  bugungi  maktab  partasiga  о’tirgan  voqealikni  serqirra
sirlarini  bilishga  intilayotgan  yoshlar  qо’lida  ekan,  avvalo,  ular  i’stedodini
aniqlash,  qobilyat  iqtidorini  rivojlantirish,  intellektual  zakovati,  ma’naviy  aqliy
salohiyatini yuksaltirish dolzarb masala bо’lib xisoblanadi.  Bu vazifani xal qilish
uchun  yoshlarni  hayotga,  mehnatga  tayyorlashning  yangi  texnologiyasi,  metod,
usul, vositalardan foydalanish lozim bо’ladi. Qolaversa yangilangan ta’lim tizimi,
mazmuni  uchun  eski  qolipdagi  metod,  usullarini  qо’llash,  mantiqsiz  hisoblash,
xuddi odamning barcha kiyimlarini yangilashu, oyog’idagi poyafzalini yirtiq holda
qoldirganday bо’ladi.
Bugungi  kunda  ta’lim  sifatini  oshirish  о’quvchilarning  mustaqil  ijodiy
tafakkurini  о’stirish,  pedagogik  jarayonda  innovatsion  texnologiyalardan  keng  va
samarali  foydalanishnigina  emas,  balki,  mazkur  jarayonni  rejalashtiruvchisi,
amalga  oshiruvchisi  va  boshqaruvchisi  bо’lgan  о’qituvchining  kasbiy  saviyasi,
kasbiy  tayyorgarligini  shakllantirish  masalasiga  chuqurroq  yondashuvni  talab
etadi.  Shu  sababli  mustaqillik  sharoitida  ta’lim-tarbiya,  malakali  mutaxassilar
tayyorlash,  shuningdek,  pedagog  mutaxassislar  tayyorlash  tizimiga  qо’yilayotgan
talablarning soni har qachongidan ortib bormoqda. Bugungi pedagog mutaxassislar
tayyorlash  tizimiga  zamonaviy  yondoshuvni  shakllantirish,  bо’lajak  mutaxassis
3 shaxsidagi  ijodkorlik, tadqiqotchilik, mustaqillik va bilish faolligi kо’nikmalarini
rivojlantirish  oliy  ta’lim  muassasalarida  о’qitiladigan   umumkasbiy  fanlarning
muhim vazifalaridan sanaladi.  Bugungi kunda ta’lim tarbiya jarayonini pedagogik
texnologiyalar asosida qurish, ta’lim islohotlarining maktab oldiga qо’ygan muhim
vazifalaridan  biridir.  Ta’lim  tarbiya  jarayoniga  pedagogik  texnologiyani  tadbiq
etish uchun, avvalo о’qituvchi pedagogik texnologiya tushunchasining mohiyatini
bilishi  va  uning  shakllarini  mukammal  о’zlashtirgan  bо’lishi  lozim  Masalan:
о’qituchi   mahoratiga  qо’yiladigan  talablar  kasbiy  layoqat,  psixologik-pedagogik
tayyorgarlik,  о’quvchilarni  mustaqil  fikrlashga  о’rgatish  mahorati,  о’quv
adabiyotlari  turlarini  bilish,  yangi  pedagogik  va  axborot  texnologiyalarini
egallaganlik,  internetning  global  tarmog’i  bilan  ishlash  bо’yicha  amaliy
kо’nikmalar,  predmetlararo  aloqalardan  foydalanish  mahorati  va  hakoza.
Mamlakatimiz  talim  sohasida  rо’y  berayotgan  tub  burilishlar  har  bir  talim
muassasida didaktik soxasini jonlantirishni talab etadi, yangilikni joriy etish yо’li
esa  har  doim  murakkab  va  uzoq[8].  Komil  ishonch  bilan  aytish  mumkinki,
pedogogik  texnologiyalar  yaqin  yillar  ichida  didaktik  yangilikka  kirishishning
asosiy manbai bо’lib qoladi .  Ta`lim-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarni
muvaffaqiyatli qo`llash uchun geografiya o`qituvchilari maxsus metodik bilim va
ko`nikmalarni  egallashlari,  pedagogik  amaliyotda  zarur  bo`ladigan  metodik
tayyorgarlikka  ega  bo`lishlari  lozim[12]  Pedagogik  texnologiya  atamaiga  shu
muammo bo`yicha izlangan har bir olim o`z nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda
ta`rif bergan. Hali bu tushunchaga to`liq va yagona ta`rif qabul qilinmagan. Ushbu
ta`riflarning ichida eng maqsadga muvofig’i YUNESKO tomonidan berilgan ta`rif
sanaladi.
O`qitish  jarayonini  demokratlashtirishning  tub  mohiyati  o`quvchi lar ning
o`quv-bilish faoliyatini tashkil etishda ularga tanlash imkoniyati berilishidir
4 I BOB. GEOGRAFIYA O’QITISH METODIKASI.
1.1 Geografiyani o’qitishda foydalaniladigan ko’rgazmali qurollar
O’qituvchilar  o’quvchilarga  o’quv  materialini  bayon  etishda  didaktikaning
eng muhim prinsiplaridan biri – ko’rsatmalilik prinsipdan foydalanadilar. 
O’qitishning  ko’rsatmaliligiga  sabab  insonning  fikrlash  xususiyatidir.  Bu
xususiyat  asosan  aniqdan  abstraktga  tomon  rivojlanadi.  Tushunchalar  va  obstrakt
qonun-qoidalar  aniq  kuzatishlar  natijalariga  asoslansa  hamda  ular  bilan
mustahkamlansa,  ancha  oson  va  tez  shakllanadi.  Kishilarda  tafakkurning
rivojlanishi  ularning  yoshiga,  xayot  va  ish  tajribasiga  va  boshqalarga  boғliq.
Ammo bizning tafakkurimiz rivojlanishning qaysi bosqichida bo’lmasin hamda biz
qanchalik murakkab masalalarni o’rganmaylik, aniq faktlar va timsollardan ajralib
kolmasligimiz kerak.
Ko’rsatmalilik  prinsipi  o’qituvchining  xilma  xil  o’quv  qo’llanmalari  va
o’qitishning  audiovizual  (eshitish,  kurish)  texnika  vositalaridan  foydalanishda
ularning pedagogika jixatidan ma’qul tarzda yasalishida aks etadi. 
Ko’rsatma  qo’llanmalar  –  o’quvchilarni  o’rganiladigan  ob’ektlar,  hodisalar,
jarayonlar  to’ғrisida  yaqqol  tasavvurlar  hosil  qilish  metodida  o’qitish  maqsadida
ishlatiladigan  vositalar.  O’zlashtiriladigan  bilimlar  harakteriga,  o’quvchilarda
mavjud  bo’lgan  tasavvur,  tushuncha,  xayot  va  ish  tajribasiga,  darsning  aniq
vazifalariga  qarab  ko’rsatma,  qo’llanmalar  o’qitishda  har  xil  rolni  bajaradi.  Ular
bilimlar manbai sifatida, shuningdek o’qituvchi so’zlab berish, tushuntirish, suhbat
vaqtida foydalanadigan rasm sifatida xizmat qilish mumkin. Ko’pincha, bu ikkala
vazifa kompleks tarzda kelishi mumkin. 
Ob’ekt, hodisa va jarayonlarni kuzatib o’rganish pedagogika nuqtai nazaridan
ideal hisoblanadi. Ammo o’rganilishi kerak bo’lganlarning ba’zilaridangina darsda
foydalanish mumkin va ma’qul. SHu sababli, o’quv jarayonida tasviriy ko’rsatma
qo’llanmalardan keng foydalaniladi. Ulardan quyidagi hollarda foydalaniladi:
-o’rganiladigan ob’ektning asli juda katta yoki juda kichiq bo’lganda;
-o’rganiladigan  ob’ekt  yoki  hodisalarning  aslini  bevosita  kuzatish  mumkin
bo’lmaganda;
5 -tushunchani grafik tarzda tasvirlash talab etilganda;
-murakkab ob’ektlarni oddiylashtirish yoki ishlash jarayonini ko’rsatish zarur
bo’lganda.
O’quvchilarga  yangi  materialni  bayon  etishda  ko’rsatma  qo’llanmalardan
to’ғri  va  o’z  vaqtida  foydalanish  katta  ahamiyatga  ega.  Pedagogika  fani  va  ilғor
tajriba  darsda  ko’rsatma  qo’llanmalar  namoyish  qilishga  oid  metodik  talablar
ishlab  chiqdi,  bu  talablarga  rioya  qilish  ularning  didaktik  qimmatini  oshiradi.
Avvalo  shuni  esda  to’tish  zarurki,  ko’rsatma  qo’llanmani  namoyish  qilish  –
maqsad  bo’lmay,  balki  vositadir.  Qo’llanmani  ko’rsatish  emas,  balki  u  bilan
ishlash kerak.
O’rganilayotgan materialning mazmuni va darsga ajratilgan vaqt taqozo etgan
hollardagina  ko’rsatma  qo’llanmani  namoyish  qilish  tavsiya  etiladi.  Darsda
namoyish  qilinadigan  qo’llanmalar  soni  o’quvchilar  va  o’quv  materialini  sifatli
o’zlashtirishi  uchun  optimal  bo’lishi  lozim;  darsda  qo’llanmalardan  xaddan
tashqari ko’p foydalanish yaramaydi.
Namoyish  qilinayotganlarini  idrok  etish  jarayonida  o’quvchilar  sezgi
organlarining  kurish,  eshitish,  sezish,  zarur  hollarda  esa  tam  bilish  va  xid  bilish
organlarining  ko’pini  jalb  etish  kerak.  O’qituvchi  so’zi  bilan  ko’rsatmalilikning
to’ғri  kushib  olib  borilishi  katta  ahamiyatga  ega.  Ko’rsatma  qo’llanmalarni  idrok
etishning  asosi  birinchi  signal  sistemadir,  ammo  ikkinchi  signal  sistema  uning
signallariga  tartibga  soluvchi  ta’sir  etadi.  Har  qanday  ko’rsatma  qo’llanmalar
namoyish  qilinganda hamma  vaqt  izox berib turiladi. Ana  shu  izox  o’quvchining
e’tiborini  qo’llanmadagi  asosiy  va  muhim  tomonlarga  qaratishga,  kuzatilayotgan
mul  ob’ekt  yoki  hodisalardan  ularning  moxiyatini  tashkil  etuvchilarni  ajratib
olishga yordam beradi.
O’qitishning texnika vositalari deganda, o’quvchilarning bilim, o’quv hamda
malakalarni o’zlashtirishini osonlashtirish va uning samaradorligini oshirish hamda
o’qituvchining  o’quvchilarga  bilim,  o’quv  va  malakalar  berish,  ularni
mustahkamlash  hamda  tekshirib  kurish  borasidagi  mehnatni  engillashtirish  uchun
foydalaniladigan mexpnikaviy qurilmalar jamlammasi tushuniladi.
6 O’qitishning  texnika  vositalari  jumlasiga  axborot  berishda  foydalaniladigan
texnika (kinoproektor va diaproektorlar, epidiaskop, filmoskop, magnitofon hamda
televizion  qurilmalar  va  shu  kabilar)gina  emas,  balki  tegishli  texnika  bilan  birga
foydalaniladigan  uziga  xos  axborot  eltuvchilarning  uzi  (kinofilmlar,  diafilmlar,
diapozitivlar,  dasturlashtirilgan  topshiriqlar  tushirilgan  teshik-teshik  kartalar
to’plami va shu kabilar) ham kiradi. 
O’qitishning  texnika  vositalarining  imkoniyatlari,  metodlari  va  ishlatilishi
usullari  sinchiqlab  o’rganilgandagina  o’quv  jarayonida  ulardan  samarali
foydalanish  mumkin  bo’ladi.  Har  bir  o’qituvchi  bu  vositalardan  foydalanishni
bilishi,  bu  sohada  tegishli  bilim,  o’quv  va  malakalarga  ega  bo’lishi  kerak.  Bilim
yurtida  o’qitishning  texnika  vositalaridan  pedagogika  jixatidan  to’ғri  foydalanish
uchun tegishli sharoit yaratilishi zarur.
Ba’zi chet el pedagoglari o’quv jarayonida o’qitishning texnika vositalaridan
keng kulamda foydalanish o’qituvchining mashina va uni boshqaruvchi muhandis
bilan almashtirilishiga olib boradi, deb hisoblaydilar. Bunda o’qituvchi tashkilotchi
rolini bajaradi, o’qitish vazifasi esa texnika vositalariga yuklanadi. Ammo o’qitish
jarayonida faqat bilim berilibgina kolmay, o’qituvchi shaxsining murakkab ta’siri
amalga  oshiriladi  hamki,  buning  natijasida  o’quvchining  dunyoqarashi,  xulk  –
atvor  normalari  shakllanadi,  shaxsning  kamol  topishi  sodir  bo’ladi.  Bunga  esa
o’qituvchining  ishtirokisiz  erishib  bo’lmaydi:  uning  ahloqiy  prinsiplari  chuqur
bilimlar hamda keng saviya bilan birgalikda har gal takrorlanmaydigan intelektual
aloqaning shunday sharoitini yaratadiki, bunday sharoitsiz okibat natijada o’qitish
va tarbiyalashda muvaffakiyat kozonish mumkin bo’lmaydi. 
Darslarda yangi materialni bayon etishda o’qituvchi guyo eshittirib fikrlaydi,
bunda  u  o’quvchilarga  bilim  beribgina  kolmasdan,  ularga  mantikan  fikrlash,  fan
muammolarini  hal  qilishga  ijodiy  yondoshish  o’quvlarini  singdiradi.  O’qituvchi
o’quvchilar  uchun  bilimlar  manbai  va  o’quv  jarayonini  raxbarigina  emas,  balki
taqlid  qilish  uchun  namuna  hamdir.  O’qituvchini  o’qitishning  texnika  vositalari
bilan  almashtirish  o’quv  jarayonida  juda  muhim  narsani  –  o’quvchiga  pedagog
shaxsning  ta’sirini  chiqarib  tashlaydi,  bu  esa  o’quv  jarayonini  juda
7 kambagallashtirib yuboradi. Barcha texnika vositalarining, shu  jumladan, o’qitish
mashinalarining  ham  imkoniyatlari  cheklangan  –  ular  faqat  o’qituvchining
o’quvchilarga ko’rsatadigan ta’sirini oshiradigan quroldir.
Kasb  –  hunar  maktablarida  yuqori  malakali  usta  va  o’qituvchilar,  boy
texnikaviy imkoniyatlar, o’quvchilarning texnikaviy ijodiyoti keng rivojlanganligi
tufayli  o’quv  xonalarini  o’qitishning  texnika  vositalari  bilan  jixozlashga,  bu
vositalarni  bilim  yurtlarida  tayyorlashga,  sanoatda  ishlab  chiqarilgan  texnika
vositalarini  takomillashtirishga  katta  e’tibor  berilmokda.  Xonalarni  o’qitishning
texnika  vositalari  bilan  jixozlash  ishida  quyidagi  asosiy  texnikaviy-pedagogik
talablarga amal qilish kerak:
1. O’quv kabinetlarini o’qitishning texnika vositalari bilan jixozlashda o’quv
jarayonida ulardan komleks tarzda foydalanishini hisobga olishi zarur. 
2.  O’quv  xonasining  istagan  joyida  kurish  va  eshitish  uchun  yaxshi  sharoit
ta’minlash lozim.
3.  O’quv  xonalarida  uktitshning  texnika  vositalari  ishlatilganda  shovkin
manbalarini yukotish kerak.
4. Barcha texnikaviy qurilmalar puxta va buzilmay ishlashi darkor.
5. Texnika vositalarining tuzilishi va ishlatilishi oddiy bo’lishi kerak.
6.  O’qitishning  barcha  universal  va  maxsus  texnika  vositalaridan  birgalikda
oqilona foydalanish lozim.
7. Ishlatilishi iktisodiy jixatdan maqsadga muvofiq bo’lishi zarur. 
O’quv kinosi – o’qitishning eng ko’p tarqalgan texnika vositasi bo’lib, ob’ekt
hamda  hodisalarni  harakatda  va  rivojlanishda  namoyish  qilishga,  materialni
tekshirish  va  umumlashtirishga,  shuningdek,  aniq  idrok  etishdan  abstrakt  idrok
etishga o’tishga imkon beradi. O’quv filmidan o’qituvchi o’quv materialini bayon
etishida  illyustrasiya  sifatida,  shuningdek,  o’quvchilar  uni  mutaqil  o’rganishi
uchun foydalanishi mumkin. Film bilan ishlashning sunggi bosqichida o’quvchilar
savollar  berishiga  imkoniyat  yaratish  kerak.  Javob  kaytarishga  film  materialni
yaxshi bilib olgan o’quvchilarni jalb etish lozim. 
8 Diafilm  va  diapozitivlar,  o’quv  kinosi  kabi,  ko’rsatmalilik  vositasi  hamda
o’quvchilar bilimlarining dastlabki manbai bo’lishi mumkin. ko’pincha diafilmdan
ko’rsatmalilik  vositasi  sifatida  foydalaniladi,  bu  holda  yassi  ko’rsatma
qo’llanmalarga  O’quvchilar  faoliyatini  faollashtirish,  ularning  mustaqil  ishlariga
alohida  e’tibor  berishni  talab  etadi.  O’quvchilar  faoliyatini  faollashtirish  va
bilimlarni  puxta  o’zlashtirishning  asosiy  vositasi  –  o’quvchilarning  mustaqil
ishlaridir.  Maktabni  isloh  qilishning  asosiy  yo’nalishlari,  isloh  asosida  ishlab
chiqilgan,  takomillashtirilgan  maktab  geografiya  dasturlari,  o’quvchilarning
mustaqilligini  rivojlantirish,  ta’lim  vositalaridan  bilim  manbai  tarzida
foydalanishni nazarda tutadi. Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va
hayotiy  zarurati  bo’lgan  ta’lim  tizimining  qay  darajada  rivojlanganligi  bilan
belgilanadi.  Bugungi  kunda  mustaqil  taraqqiyot  yo’lidan  borayotgan
mamlakatimizning uzluksiz ta’lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi
sifat bosqichiga ko’tarish, unga ilg’or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy
qilish  hamda  ta’lim  samaradorligini  oshirish  davlat  siyosati  darajasiga  ko’tarildi.
Mamlakatimizda  “Ta`lim  to’g’risidagi  Qonun”  va  “Kadrlar  tayyorlash  milliy
dasturi”ning  qabul  qilinishi  bilan  uzluksiz  ta`lim  ta`lim  tizimi  orqali  zamonaviy
kadrlar tayyorlashning asosi yaratildi. 
Geografiya  fanini  zamon  talablari  darajasida  o`qitish,  dars  sifati  va
samaradorligini  oshirish,  o`quvchilar  qalbida  fanga  qiziqish  uyg`otish  har  bir
o`qituvchi oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Hozirgi kun talablaridan biri
amalga oshirilayotgan ta’lim sifat-samaradorligini oshrishda o`quvchilarga nazariy
bilimlar bilan birga amaliy, ko`rgazmali, ya’ni noan’anviy interfaol darslar tashkil
etish asosida o`quvchilarda ko`nikma va malakalarni shkllantirishdan iboratdir. 
           Ta’lim  –  tarbiya  jarayonida  bola  shaxsini  shakllantirish  bosh
masalalardan  biridir.  Geografiya  –  tabiat  bilan  bog`liq  bo`lgan,  amaliy  bilim   va
ko`nikma  talab  etadigan  fan.  Shu  bois,  mazkur  fanga  o`quvchilarning  qiziqishini
oshirish,  o`zlashtirish  sifat  samaradorligini   DTS  talablariga  mos  kelishini
ta’minlash o`qituvchidan ko`p izlanish, chuqur bilim va mehnat talab etadi. 
9 1.2 Geografiyani o’qitishda ko’rgazmali qurollarning roli.
Hozirgi davrda o`quvchilar an’anaviy darslik mutolaasi orqali ma’lumotlarni
bilish  bilan  birga  interfaol  ta’limning  zamonaviy  usullari  hisoblanmish  elektron
darslik, elektron doska yoki mavzuga oid kinofilmlar orqali ma’lumotlarni bilishga
qiziqadilar.  Bunday  usulda  tashkil  qilingan  darslarda  eng  loqayd  o`quvchi  ham
ozgina  bo`lsa-da  harakat  qilishga,  ya’ni,  dars  jarayonida  bo`layotgan  savol-
javoblarga, bahs – munozaralarga qo’shilishga harakat qiladi.
Ma`limki,  o’qituvchi  va  o’quvchi  o’rtasidagi  munosabat  ta`lim  jarayonining
asosini tashkil etadi. Shuning uchun o’qituvchi o’zi so’zlab, o’zi so’rovchi bo’lib
qolmasligi  kerak.  O’quvchilar  ham  yangi  bilimni  egallashda  faol  ishtirok  etishi,
darsda faol bo’lishi shart. Yangi bilimlarni egallashda har xil amaliy mashg’ulotlar
o’tkazish  yaxshi  natijalar  beradi.  Bunday  amaliy  mashg’ulotlarda  yozuvsiz
xaritadan foydalanish muhim ahamiyat  kasb etadi. Geografiya fani o’qitilishidagi
eng  asosiy  muammolardan  birinchisi  har  bir  o’quvchi  darsda  ishlatilishi  lozim
bo’lgan  geografik  atlas  va  yozuvsiz  xarita  bilan  to’liq  ta`minlanmaganligidir.  Bu
muammoni  hal  qilishga  ota-onalar  loqayd  qaraydilar,  farzandlarini  ushbu  o’quv
qurollari bilan ta`minlashni ikkinchi darajali muammo deb o’ylaydilar. Vaholanki
bunday  emas.  Ushbu  muammoni  hal  qilishda  o’qituvchi  dars  davomida
o’rganilayotgan  obyektning  xarita-sxemasini  doskaga  chizib,  o’quvchilarga  ham
geografiya  daftarlariga  chizishni  tavsiya  berishi  va  kerakli  bo’lgan  voqea  va
hodisalarni navbati bilan ketma-ketlikda tushirib borishlarini nazorat qilib borishi
mumkin. Uyda esa  o’quvchilarga yozuvsiz  xaritani  rangli qalamlar  bilan bo’yash
va qo’shimcha bilimlarni kiritishni vazifa qilib berishi mumkin. Ikkinchi tomondan
har  bir  geografiya  o’quv  xonasida  magnitli  yozuvsiz  xarita  bo’lishi  maqsadga
muvofiqdir.  Magnitli  yozuvsiz  xarita  turli  xaritalarni  o’rganishda  qulaylik
tug’diradi. Bundan tashqari, magnitli xariradagi yozuvlar hajmining kattaligi tog’,
tekislik,  daryo,  shahar  va  hokazolarning  bir-biriga  xalaqit  bermasligi,  o’ziga
xosligi  bilan  ajralib  turadi.  Bunday  qurilmadan  geografiya  fani  bo’yicha  barcha
mavzularda,  to’garak  va  kechalarda  foydalanish  mumkin.  O’qituvchi  magnitli
yozuvsiz xaritadan doskada foydalansa, o’quvchilar o’z yozuvsiz xaritalariga yoki
10 daftarda chizilgan xarita-sxemalariga belgilab borishlari xaritani o’rganishda katta
samara beradi. Yozuvsiz xarita magnitli yoki magnitsiz bo’lishi mumkin. 
Magnitli  yozuvsiz  xarita  uchun  1x1,5  metr  hajmdagi  yupqa  qog’oz  olinadi.
Oppoq  qog’ozga  o’rganilayotgan  hududning  ahdozasini  tushiramiz.  Masalan,
O’zbekiston geografiyasini o’rganishda 1x1,5 metr hajmdagi temir list olamiz yoki
temir qoplamali doskadan foydalanamiz. Listni vertikal holda doskaga o’rnatamiz.
List  ustiga  chizilgan  yozuvsiz  xaritani  magnit  yordamida  o’rnashtiramiz.  So’ngra
mavzuga  aloqador  kerakli  jihozlarni  olamiz.  Yozuvsiz  xaritaning  belgilari
mavzuga moslab tayyorlanadi. Belgi yoki joy nomi albatta qalin qog’ozga bosma
harfda  yozoladi.  Ularning  kattaligi  oxirgi  partada  o’tiradigan  o’quvchilarga  ham
ko’rinadigan  darajada  bo’lishi  kerak.  Belgilar  nomlari  tog’,  shahar,  GES,  daryo,
foydali  qazilma,  hayvon  nomi  yoki  rasmi  va  hokazo  bo’lishi  mumkin.  Masalan,
mavzu “O’zbekiston daryolari”. Bu mavzu uchun daryolar nomi yozilgan magnitli
qogozlarni tayyorlab, yozuvsiz xaritaga birin-ketin joylashtiramiz. 
Magnitsiz  yozuvsiz  xarita  uchun  esa  1x1,5  metr  hajmdagi  yupqa  qog’ozga
tushirilgan  yozuvsiz  xarita  va  kerakli  nomlar  bitilgan  belgilar  tasviri  tushirilgan
qog’ozchalar  kerak  bo’ladi.  Yozuvsiz  xaritalarga  shu  qog’ozchalar  o’rnatilishi
uchun  moslab  plyonka  qilinadi.  Bunday  tutkichlarga  daryo,  tog’,  shahar  yoki
boshqa  nomlar  yozilgan  qog’ozchalar  o’rnatiladi.  Qog’ozchalarga  ham  maxsus
o’rnatkichlar qo’yiladi. Mazkur xaritalar uchun temir list kerak emas. 
Barcha  sinflarda  geografiya  fani  dasturida  murakkab  mavzular  bor.  Ushbu
mavzular haqidagi tushuncha va ko’nikmalrni o’quvchilar ongiga yetkazishda ham
muammolar uchrab turadi. 5-sinflarda geografik atama va tushnchalarning lug’aviy
ma`nosini  bilishda  bir  muncha  qiyinchiliklar  bo’ladi,  bunig  uchun  har  bir
o’quvchida  “Geografik  lug’at  daftari”  bo’lishi  kerak,  dars  davomida  yangi
uchragan  atama,  tushuncha  va  nomlar  ushbu  daftarga  yozib  boriladi  va  ularning
ma’nosi  mavzu  matnidan  izlab  topib  yozib  qo’yiladi,  bu  topshiriqni  darsda
mustaqil  ish  bajarganda  yoki  uyga  vazifa  qilib  berish  mumkin.   6-sinflarda
“Geografik qobiq” mavzularini o’rganishda o’quvchilar bilimida bo’shliqlar borligi
aniqlangan.  Ushbu  mavzularni  o’rganishda  dars  o’tishning  har  xil  usullaridan,
11 elektron darsliklar va o’quv filmlaridan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo’ladi. 7-
sinflarda  “Xarita  andazalari”,  “Topografik  xaritalar  va  ulardan  foydalanish”  kabi
mavzularni  o’quvchilar  ongiga  yetkazishda  darslarni  yangi  pedagogik
texnologiyalar  asosida  tashkil  etib,  analogiya  ya`ni  taqqoslash,  qiyoslash,  Teatral
pedagogika  usulidan  foydalanilsa  yaxshi  samara  beradi.  Analogiya  usulida
geografik va topografik xaritalarni bir-biriga taqqoslash yo’li bilan ularning farqini
ajratib  olish  mumkin.  Xaritalardagi  voqea  va  hodisalarni  tasvirlaydigan  shartli
belgilarni teatral pedagogika usulidan foydalanib ko’rsatib berish mumkin. Bunda
sinfdagi  iqtidorli  o’quvchilarga  uyda  shartli  belgilar  tasvirini  kattaroq  qog’ozga
tushirib kelish topshiriladi va har bir shartli belgiga she`r yozib kelish topshiriladi.
Darsda sahna ko’rinishi tashkil etilib, har bir shartli belgi qaysi vazifani bajarishi
namoyish  qilinadi.  Teatrlashtirsh  jarayoni  bola  miyasiga  kuchli  ta`sir  etadi  va
bolaga  murakkab  jarayonlarni  tushunib  olishga  yordam  beradi.  8-9  -  sinflarda
o’rganilayotgan viloyat, mamlakat, xususan, Yaponiya mavzusini o’rganishda 1-2
daqiqa  o’quvchilar  diqqatini  daf`atan  qiyidagi  ma`lumotlarga  jalb  qilishdan
boshlash  mumkin:  Yaponiya  jahonning  yirik  yirik  moliyaviy  markazi.  Aholi  jon
boshiga to’g’ri keladigan milliy daromad salmog’i bo’yicha u jahonda Shveysariya
va Lyuksemburgdan keyin 3-o’rinda turadi. Geografik o’rniga ko’ra Osiyo-Tinch
okean  mintaqasining  markazida  orollarda  joylashgan,  yuksak  darajada
elektrlashtirilganligi  bilan  ajralib  turuvchi   mamlakat.  Aholisi  o’ta  madaniyatli,
yoppasiga oily ma`lumotli, tabiatan bosiq va intizomli. Bu davlatda bolalar o’limi
ko’rsatkichi eng past va o’rtacha umr ko’rsatkichi eng yuqari. Bu mamlakat aholisi
yozganda  pastdan  yuqoriga  tomon  yozadi,  cho’pda  ovqatlanadi,  kimonoda
yurishadi,   paltoni  ayollar  kiyadi.  Mashinalar  boshqaruvi  o’ng  tomonda….
Bugungi  darsimizda  mazkur  davlatning  iqtisodiy  qudrati  sabablarini  o’rganamiz.
Yapon  tajribasining  o’ziga  xosliklari,  yurtimiz  O’zbekistonga  asqotishi  mumkin
bo’lgan  jihatlari  haqida  fikr  yuritamiz,  deya  dars  boshlansa,  o’quvchilarda
mavzuga  nisbatan  qiziqish  ortadi,  bunga  qo’shimcha  tarzda  o’quvchini  mustaqil
izlanishga  yo’naltiruvchi:  “Internet  ma’lumotlaridan  foydalanib  Yaponiyaga  oid
uchta noyob ma`lumot aytishga urinib ko’ring!” mazmunida topshiriq berilsa, har
12 bir  o’quvchining  o’zini  namoyon  qila  olishga  qiziqishi  barobarida  kelasi  darsni
orziqib kutadigan muhim didaktik tuyg’u tarbiyalanadi.
       Darslarni samarali tashkil etishda quyidagi muammolar ham turibdi-
ki,  ularni  hal  qilish  har  bir  fan  o’qituvchisi  va  maktab  ma`muriyatiga  bog’liq:
maktablarni  geografiya  darslarini  o`tishda  alohida  o`quv-laboratoriya  xonalari
bilan ta’minlash, ushbu o`quv – laboratoriya xonalarini dars uchun kerak bo`lgan
oquv  asbob-uskunalari,  masalan,  kompas,  barometr,  termometr,  har  xil  tog`
jinslaridan  namunalar  va  hokazolar  bilan  ta’minlash,  geografiya  o`quv  xonalarini
kompyuter,  monitor  va  boshqa  kerakli  bo`lgan  texnika  vositalari  bilan  jihozlash,
darslarda barcha mavzular uchun kerak bo`lgan xaritalar, elektron darsliklar, o`quv
filmlari, fanga oid o`quv ko`rgazmali qurollari bilan qurollantirish. Bular barchasi
bisdan juda ko’p mehnat talab qilishini unutmasligimiz lozim.
Geografiya  dunyodagi  juda  qadimgi  va  eng  qiziqarli  fanlardan  biridir.  Ikki
ming yil muqaddam bunyodga kelgan, o’z taraqqiyot yo’lida xalqlar saviyasining
yuksalishi  va  madaniyatining  rivojlanishi  bilan  bog’liq  bo’lgan  geografiya  fani
hozirgi  paytda  xalqimiz  oldida  turgan  murakkab  ilmiy-xo’jalik   vazifalarini  hal
etishga xizmat qilmoqda. 
Darhaqiqat,  geografiyaga  qiziqmagan,  o’zining  kundalik  hayotiy  faoliyatida
geografiyaga  duch  kelmagan  kimsani  uchratish  qiyin.  Inson  hayoti  va  jamiyat
taraqqiyotini  geografiyasiz  tasavvur  qilib  bo’lmaydi.  Shunga  qaramay,  qiziqarli
geografik  materiallarni  o’z  ichiga  olgan,  o’zbek  tilida  nashr  etilgan  maxsus
adabiyotlar hozircha juda kam. Lekin hozirda mavjud qo’shimcha adabiyotlardan
foydalanib  darslar  tashkil  etilsa,  dars  o’tishning  yangi  usullaridan  ko’proq
foydalanilsa maqsadga erishilgan bo’lar edi.
Ma`lumki,  har  qanday  fan  qatorida  hozirgi  zamon  geografiya  fani  ham
o’quvchilarni  vatanparvarlik  ruhida  tarbiyalashga  xizmat  qilmog’i  lozim.  Bunda,
bizning  fikrimizcha,  darslarni  yuqorida  aytub  o’tilganidek  samarali,  ko’rgazmali
qurollar  asosida o’tish yaxshi  natija beradi. Shuning barobarida ilg’or  tajribalarni
sinab  korish,  ularni  ommalashtirish,  ko’rgazmali  qurollarni  ko’paytirishni  talab
etadi.
13 II.BOB. GEOGRAFIYA TA’LIMIDA YANGI PEDAGOGIK-
TEXNOLOGIYALARNI  QO’LLASHNING INTERFAOL USULLARI
2.1. Zamonaviy darsning o’ziga xos xususiyatlari.
Zamonaviy  bilim  Respublikamizda  ko’p  bosqichli  tizimga  o’tdi.
Mamlakatimizda  amalga  oshirilayotgan  ta’lim  tizimi  islohotlari  dunyo  bo’yicha
“o’zbek  moduli”  deb  e’tirof  etilmoqda.  So’nggi  yillarda  bu  yo’nalishda  bir  qator
g’arb davlatlari modellaridan unumli foydalanilmoqda.
Ta’limda  pedagogik  shakllarning  muhim  xususiyati  muloqot  materiali
sifatida  bilimlardan  emas,  balki  axborotlardan  foydalanishdir.  Bilim  va  axborot
o’rtasida  farq  shundaki,  bilimlar-voqeylikni  bilishning  jamiyat  amaliyotidagi
tekshiruvidan o’tilgan natijasi bo’lib, asosiy xususiyati haqiqatga to’g’ri kelishi va
ziddiyatlardan holi bo’lish demakdir.
Didaktika  ta’lim  usullari  degan  ibora  juda  ko’p  ishlatiladi.  An’anaviy
metodika ta’lim usuli-bu o’qituvchining turli tushuncha, qonuniyat, atama, hodisa
va  jarayonlarni  o’quvchida,  aniqrog’i,  uning  ongida  shakllantirish  usuli  deb
hisoblaydi. 
Maktab  amaliyotida  qator  ta’limiy  usullar  jumladan:  o’qitish,  yozish,
axborotni  o’zlashtirish,  o’quv  vositalari,  darslik  bilan  ishlash  kabi  usullar  keng
qo’llanilmoqda.
Ammo,  XX-asr  oxiri  XXI  –  asr  boshlarida  ta’limning  “interfaol”  usullari
degan ibora pedagogik adabiyotlarda keng ishlatilmoqda. Bu iboraning mohiyatini
ochib berishga harakat qilib ko’ramiz. “Inter” o’ta degan ma’noda ishlatilmoqda.
Interfaol  degani  o’ta  faol  ta’lim  usuli  demakdir.  Bu  usullar  guruhi  tez
muddatda  samarali  ta’sir  etish  o’quvchilarda  mustaqil  fikr  qilishni,  ulardagi
ijodkorlik hamda mavzu mohiyatini qiziqib o’zlashtirishlarini ta’minlaydi. Maktab
amaliyotida qo’llanilayotgan interfaol usullarni hamda ilg’or pedagogik tajribalarni
o’rganish,  bu  sohada  yetarli  metodik  adabiyotlarning  kamligi,  eng  asosiysi,
interfaol usullarga pedagoglarning ehtiyoji oshib borayotganligini ko’rsatadi.
1.  O’qitishning  interfaol  usullari,  tushuntirish,  ko’rsatmali  va  vositalardan
foydalanish  kabi  an’anaviy  usullardan  uning  samaradorligi  yuqori  bo’lib,  u
14 talabalarni  shaxs  sifatida  shakllanishi,  xususiy  qobiliyatlarni  oshirish,  ijodiy
mustaqilligini  ta’minlashda  muhim  omil  hisoblanadi.  O’qitish  talaba  faoliyatini
gavdalantiradigan  sharoitda  olib  boriladi  va  muammoli  vaziyatlarni  hal  qilishga
qaratiladi.  Ta’limda  bilim,  ko’nikma  va  malakalarni  guruh  bo’lib,  jamoa
faoliyatida  birgalikda  o’zlashtirish  imkoniyatlari  yuzaga  chiqadi.  Bu  jarayonlarda
talabalarning  fikrlash  faoliyatida  jonlanish  yuz  berib,  faollik  oshadi.  O’quv
mashg’uloti  o’yinlar,  munozara,  vaziyatga  doir  topshiriqlar  va  boshqa  o’qitish,
shakl va usullarida olib boriladi.
Ta’limning interfaol usullari
1 Kichik guruhlarda ishlash
usuli “Aniqlashtirish va isbot”
usuli
2 Ta’limiy munozara usuli Sinetika usuli
3 Aqliy hujum usuli Ish tariqasidagi o’yinlar
4 To’g’ri top usuli Musobaqa – tanlov usuli
5 “Kim ko’p biladi” usuli Pops usuli
6 “5 daqiqa” usuli Shartnoma usuli
7 “Nimaga va nima uchun” usuli Qor uyumi usuli
8 “Xayoliy sayohat” usuli Kartochka usuli
9 “Uchinchisi ortiqcha” usuli 6 x 6 x 6 usuli
1 “Pochta” usuli Ajurli arra usuli
1 “Bitta savolga 3 ta javob”
usuli O’z o’rningni top usuli
Ta’limning interfaol usullarini mohiyati va qo’llash tartibi.
Kichik guruhlarda ishlash.
Sinf o’quvchilariga darsning boshida 2-3 daqiqa mavzudagi asosiy muammo
haqida  yo’naltiruvchi  topshiriqlar  beriladi.  So’ngra  sinf  3-4  o’quvchidan  iborat
kichik  guruhlarga  ajratiladi.  O’quvchi  kichik  guruhlarda  ishlaganda,  darsda  faol
ishtirok  etish  huquqiga,  boshlovchi  rolida  bo’lishga,  bir-biridan  o’rganishda  va
turli nuqtai-nazarlarni qadrlashga o’rganadi. Usul quyidagi tartibda qo’llaniladi:
1. Faoliyat  yo’nalishi  aniqlanadi.  Muammodan  bir-biriga  bog’liq  bo’lgan
masalalar belgilanadi.
15 2. Kerakli asos yaratiladi. O’quvchilar mazkur muammo haqida ma’lum bir
tushunchaga ega bo’lishlari kerak. 
3. Guruhlarga  3-4  tadan  o’quvchilar  birlashtiriladi.  Guruh  rahbarlari
tayinlanadi.
4. O’qituvchi  tomonidan  mazkur  muammo  bo’yicha  o’quvchilarga  aniq
ko’rsatmalar beriladi.
5. O’quvchilarning ishi qo’llab – quvvatlab va yo’naltirib turiladi.
Mazkur masala yuzasidan har bir guruh rahbari o’z guruhdoshlari nomidan 
chiqib, o’z nuqtai-nazarini bayon etadi. 8-10 ta guruh rahbari chiqib, o’z nuqtai-
nazarini himoya qiladi. O’qituvchi yakuniy xulosalaydi. 
 
16 2.1. Zamonaviy darsning o’ziga xos xususiyatlari.
Zamonaviy  dars-bu  dars  jarayoni  markazida  o’quvchi  bo’lib,  dars  uning
xohishi,  istagi,  talablariga  mos  bo’lishidir.  Shu  bilan  birga  u  o’z  faolligi  asosida
shaxsiy  rivojlanishga  yo’naltirilgan.  O’quvchi  darsda  faol  ishtirokchi,  ijrochiga
aylanadi.  U darsni  o’zlashtirishda  o’z  ulushi,  orqali  o’zlashtirish  jarayoniga  hissa
qo’shadi.
Hozirgi kunda umumta’lim maktablarida:
- Umumiy;
- Jamoa;
- Guruhlarda;
- Individual juftlik;
- Individual shakllarda
darslar tashkil etilmoqda.
Dars jarayonida quyidagi metod va texnologiyalardan foydalanilmoqda.
1) Algoritmlash (tayanch konspektlar, tayanch chizmalar algoritmlar, qisqa
axborotlar bloklar)
2) Ijodiy topshiriqlar
3) Modellashtirish (tahlil etish, mukammal savollar, qiyosiy taqqoslash)
4) Aqliy hujum
5) Kreativ metod
6) Nutq o’stirish
7) Evristik suhbatlar
8) Passiv, aktiv, integraktiv dars tizimlari
Zamonaviy  dars-shunday  darski,  unda  o’qituvchi  o’quvchining  mavjud
imkoniyatlaridan uddaburonlik bilan foydalanib, uning aqliy layoqini  ishga solib,
o’sib  borishini  ta’min  etadi.  o’quvchi  o’z  navbatda  bilimlarni  chuqur  tushunib
o’zlashtiradi va u borgan sari ma’naviy yutuklik sari qadam qo’yadi. Ilmiy nuqtai-
nazardan  qaraydigan  bo’lsak-dars  o’qitish  tarbiyalash  rivojlantirish  kabi  bir  –
butunlikni ta’minlaydi.
Bunday hollarda nimalar ko’zda tutiladi:
17  o’quvchini  chuqur  va  puxta  bilim  bilan  qurollantirish,  tushunib,
o’zlashtirib borish orqali shaxsning har tomonla rivojlanishini ta’minlash;
 bilimni olishda shaxsiy faoliyatlarni tashkil eta olish;
 o’quvchining  mustaqil  o’qishi,  shaxsiy  faoliyatini  takomillashtirish,
o’z-o’zini tarbyalash motivlarini tashkillashtirish;
 o’quvchining ongli rivojlanishiga samarali ta’sir ko’rsatish;
 o’quvchida o’zini tutish, qat’iy motivlarni shakllantirish;
 o’quvchida  shaxsiy  axloqiy  faoliyatni  shakllantirish  va  uni
umumqadriyat va madaniyat bilan uyg’unlashtirish;
 madaniy tarbiyalanganligini kamol toptirish.
Umuman  darslar  uch  yagona  harakterdagi  maqsadni  o’zida
mujassamlashtiradi.  Ular  o’zaro  bog’liqlikda  va  o’zaro  ta’sir  etuvchi  bo’lib,
o’quvchini qiziqtira olish, rivojlantirish, tarbiya toptirishdan iboradir.
Yuqorida  nomi  keltirilgan  uch  yagona  maqsad  oldindan  rejalashtiriladi  va
o’quvchi hamda o’quvchining dars so’ngida maqsadga erishishlari ta’min etiladi.
Darsning uch yagona maqsadi:
 qiziqtira olish;
 tarbiyalash;
 rivojlantirish
1. Qiziqtirish.
 Har bir o’quvchini mustaqil bilim olishga o’rgatish;
 Bilim  olishning  eng  muhim  talablarini  elallash:  to’liqligini,  puxta  va
chuqurligini tushungan holda bilimlarni o’zlashtirish;
 Aniq, hatosiz o’zlashtirib olish ko’nikmalarini shakllantirish;
 Darsda aniqlash, natijani bilib olishni shakllantirish;
 Darsning  ta’limi  maqsadlarini  belgilashda  bilim,  ko’nikma,
malakalarning qaysi darajada o’zlashtirishni rejalashtirish zarur.
2. Rivojlantirish.
Darsning rivojlantiruvchi aspekti bir necha bloklardan tashkil topadi.
 nutqni o’zlashtirish;
18  fikrni o’stirish;
 sensorik o’sish;
 harakatlanuvchi sferani rivojlantirish.
3. Darsning tarbiyalantiruvchi aspekti.
 Darsda  o’qiladigan  materiallar,  o’qitish  metodlari  o’quvchilarning
xoxish-qiziqishlarini  e’tiborga  olgan  holda  o’quvchini  axloqiy,  estetik,  ekologik
jihatdan  tarbiya  toptirishga  qaratiladi.  Ularga  vatanga  sadoqat,  o’z  xalqiga
muhabbat,  mehnatni  ulug’lash  kabi  umuminsoniy  va  milliy  qadriyatlar  singdirib
boriladi;
 Dars  jarayonida  turli  hodisalar,  atrof-muhit,  hayotda  uchraydigan
voqealarga munosabat bildirib boriladi;
 Bolalar  orasida  o’zaro  do’stona  va  samimiy  munosabat  shakllantirib
borilmoqda.
Zamonaviy  dars  qanday  tayyorlanadi?  Dars  o’quv  jarayonining  asosiy
qismidir.  O’qituvchi  va  o’quvchilarning  pedagogik  faoliyati  aksariyat  darsda  hal
etiladi.  Shuning  uchun  ham  o’qituvchining  tayyorgarlik  sifati  darsning
tayyorlanishi, uni o’tkazish darajasiga bog’liq. Uning samarasi darsning mazmuni,
o’tkazish metodlari va darsni tashkil etish muhitga bog’liq
Zamonaviy darsning o’ziga xosliklari
19ZAMONAVIY DARSNING G’OYASI: TA’LIM – TARBIYA VA RIVOJLANTIRISH
DARSNING UMUMFUNKSIYASI: SHAXSNI RIVOJLANTIRISH. TA’LIM –
TARBIYALANISHNI TA’MIN ETISH
DARSNING UCH YAGONA MAQSADI
TA’LIMIY ASPEKTI, TARBIYAVIY ASPEKTI, 
RIVOJLANTIRUVCHI ASPEKTI
DARSNING O’QUV-TARBIYAVIY VAZIFALARI
1. 2. 3. 4.5, 6… Zamonaviy  didaktikada  dars  tiplari  masalasi  hali  ham  aniq  yechimini
topmagan. Har bir tip dars o’zining biror xususiyati bilan ajralib turadi. 
Dars  o’zining  didaktik maqsadlarini  tashkil  etish  maqsadlari,  dars  mazmuni,
o’rganish metodlariga qarab klassifikatsiya qilinadi.
Darsga yondoshuv besh tipga bo’linadi:
 Yangi materiallarni o’rganish;
 Bilim, ko’nikma, malakalarni tokomillashtirish va uni qo’llash;
 Umumlashtirish va tizimga solish;
 Kombinatsiyalashgan darslar;
 Bolalarning  bili,  ko’nikma,  malakalarini  nazorat  qilish  va  korreksiya
qilish darslari;
Bunday darslar istiqbolli bo’lib, keng jriy etishni talab etaddi.
1. Yangi materiallarni o’rganish darslari.
Bunday  darslarning  bosh  maqsadi  material  mazmunini  o’rganish  va
o’zlagtirib  olishdir.  Bunday  o’quvchilar  yangi  tushunchalarni  o’rganishga,
mustaqil  ravishda  izlanishga,  oriyentatsiya  ishlari,  didaktik  vazifalarni  bajarishga
odatlantiriladi.  Bunday  tipdagi  darslar  o’rta  va  yuqori  sinf  o’quvchilari  bilan
o’tkaziladi,  chunki,  u  sinflardagi  o’quv  materiallari  hajm  jihatdan  ancha  katta
bo’ladi. Bu kabi darslarni ma’ruza evristik suhbatlar, tajriba va sinovlar tariqasida
o’tkazish mumkin.
2.  O’quvchilarning  bilim,  ko’nikma  va  malakalarini  takmollashtiruvchi
darslar. Bunday darslarga quyidagi didaktik vazifalar asos qilib olinadi:
 Yangi olingan bilimlarni tizimga solish va umumlashtirish;
 O’zlashtirilgan bilimlarni takrorlash va mustahkamlash;
 Olingan  va  o’zlashtirilgan  bilimlarni  amaliyotda  qo’llay  olish,
chuqurlashtirish, kengaytirish;
 Yangi o’zlashtirilayotgan bilim, ko’nikma va malakalarni nazoratga olib
borish.
Bu tipdagi darslar yana bir qancha klassifikatsiyalarga bo’linadi:
 O’zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash;
20  Takrorlash darslari;
 Olingan bilim, ko’nikma va malakalarni kompleks qo’llash darslari;
 Ko’nikma va malakalarni shakllantiruvchi darslar.
Yuqorida qayd etilgan darslarning yana quyidagi ko’rinishlari mavjud:
 Mustaqil ish darslari (og’zaki, yozma mashq va yozma ishlar).
 Laboratoriya ish darslari;
 Amaliy mashg’ulot darslari;
 Ekskursiya darslari;
 Seminar darslari;
3. Umumlashtirish va sistemalashtirish darslari:
Bu tipdagi darslar quyidagi ikki didaktik vazifani hal etishga qaratilgan.
1. O’quvchilarning nazariy bilimlarini qay darajada o’zlashtirilganliklari.
2. O’zlashtirilgan bilimlarning eng muhim joylari.
Bu  ikki  holat  predmet  bo’yicha  egallagan  ko’nikma  va  malakalarni  butun
dastur  talablari  hamda  standart  asosida  chorak,  yarim  yillik,  yillik  o’zlashtirish
natijalarini ko’rsatadi. Umumlashtirilgan va sistemalashtirilgan darslarni barcha tip
darslarida qo’llash mumkin.
4. Kombinatsiyalashgan darslar.
Bu  darslar  amaliyotda  keng  qo’llaniladi.  Bunday  darslarda  yuqorida  qayd
etilgan uch tipdagi didaktik talablardan foydalaniladi. Shuning uchun ham bunday
darslarni kombinatsiyalashgan darslar deb yuritiladi.
Bunday  tipdagi  darslarga  metodik  yondashuvlar  ham  yuqorida
keltirganimizdek ko’rinishga ega.
o Darsda o’quvchi faoliyatini tashkil etish;
o Takrorlash,  o’quvchi  bilimining  chuqurligi  hamda  mustahkamligi,
ilgarigi darslarni qay darajada o’zlashtirilganligi;
o O’quvchining bilimlar to’g’risidagi fikrlari va ongli o’zlashtirilganligi;
o Uyga vazifa va uni to’g’ri bajarish bo’yicha tushuncha berish;
o O’quvchilarning o’zlashtirilganliklarini dars davomida baholab borilishi.
21 5.  O’quvchilarning  bilim,  ko’nikma  va  malakalarini  nazorat  qiluvchi  va
tuzatish kirituvchi darslar.
Bunday  darslarning  didakti  vazifasi  o’quvchilarning  o’qitilgan  o’quv
materiallarini qay darajada o’zlashtirganliklarini aniqlashdan iborat.
Ayniqsa, olingan bilimlarning nazariy ahamiyati o’tilgan materiallar bo’yicha
nazariy  tushunchalarni,  ko’nikma  va  malakalarni  qanday  egallaganliklari,
o’zlashtirish  sifati,  dianostik  tahlil,  u  yoki  bu  o’quv  materialini
texnologiyalashtirishga tuzatishlar kiritish kabilar bilan belgilanadi.
Nazorat va tuzatish darslar quyidagi ko’rinishlarda bo’lishi mumkin:
Yozma  ravishdagi  so’rov  (diktank,  bayon,  misollar  va  masalalar  yechish);
Zachyot;  Laboratoriya  mashg’uloti;  Amaliy  ishlar;  Mustaqil  yozma  ishlar;
Imtihonlar;  Yuqori  darajadagi  nazoratlarga  kurs  yoki  fan  bo’yicha  yakuniy
imtihonlar kiradi.
Yakuniy  baholash  va  nazorat  davrida  o’quvchining  olgan  bilimlarini
amaliyotda turli vaziyatlarda qanday qo’llay olishiga alohida e’tibor qaratiladi.
Nazorat darslari tashkil etilgandan so’ng o’quvchilar faoliyatida uchraydigan
tipik hatolarni aniqlash uchun ham maxsus darslar tashkil etiladi.
Ularning  olgan  bilim  –  ko’nikma  va  malaka  darajalarini  aniqlash,  qiziqish,
xoxishlarini  o’rganish  orqali  kelgusida  darsga  ma’lum  tuzatish,  o’zlashtirishlar
kiritib boriladi.
Darslarda o’quvchilarning o’quv faoliyatlarini tashkil etish.
Dars  jarayonini  tashkil  etish,  uning  strukturasidan  unumli  foydalanishda
o’quvchilarning o’quv faoliyatini tashkil etish muhim rol o’ynaydi.
Pedagogik  adabiyotlarda  maktab  amaliyotida  o’quvchining  o’quv  faoliyatini
olib borish uch yo’nalishda amalga oshiriladi.
1-umumiy
2-guruhli
3-yakka tartibda.
Umumiy  yo’nalishdagi  faoliyatda  o’qituvchi  rahbarligida  sinfdagi  barcha
o’quvchilarning hatti-harakati tushuniladi.
22 Guruhli  o’quv  faoliyatida,  o’quvchilar  bilan  birga  ish  olib  boriladi.  Yakka
tartibdagi faoliyatda o’quvchining bir o’zi, alohida faoliyat olib boradi.
1.  Umumiy  shaklidagi  faoliyatni  tashkil  etuvchi  darslarda  o’quvchilar  bir
vaqtning  o’zida  bir  xildagi  topshiriqni  sinf  bo’yicha  muhokama  etadilar,
solishtirib, umumlashtirib, xulosa chiqaradilar.
O’qituvchi  o’quvchilar  bilan  bir  vaqtda  vazifani  bajaradi,  u  so’zlash,
tushuntirish,  ko’rsatish  jarayonida  barcha  o’quvchilar  bilan  birga  masalani
muhokama etadi.
Bunday  muloqat  o’quvchi  ishonchini  qozonishga,  o’quvchilar  bilan
muloqatga  kiritishiga,  jamoa  bo’lib  ishlash  ko’nikmasining  hosil  bo’lishiga  olib
keladi.
Umumiy o’quv faoliyatini tashkil etishning o’ziga xos kamchiliklari mavjud.
Darsda  faoliyat  o’qituvchi  tomonidan  barchaga  qaratiladi,  ya’ni  bir  oz
abstraktlik kelib chiqadi. 
Barchani  bir  xilda,  bir  maqsad  yo’lida  ishlashga  undaydi.  O’quvchilarning
qiziqish va qobiliyatlari har – xil bo’lganligi tufayli bilim va ko’nikmalarni qabul
qilish olish o’zlashtirish birdek natijani kafolatlamaydi.
O’qish,  o’zlashtirishlari  sust  bo’lgan  o’quvchilar  sekin  ishlaydilar.  O’quv
materialini  yomonroq  o’zlashtiradilar.  Ular  o’qituvchining  ko’proq  e’tiboriga
muhtojlar.  Ayrim  o’quvchilar  qiyinroq  materiallarni  o’zlashtirishga  moyil
bo’ladilar. 
Ayrimlari  esa  ko’proq  ijodiy  yondashuv  izohlanishga  doir  o’quv
materiallariga  moyil  bo’ladilar.  Shuning  uchun  umumiy  tipdagi  darslarda  savol-
javoblar  laboratoriya  mashqlari  iloji  borishicha  o’quvchi  shaxsiga  yo’naltirilgan
bo’lishi  maqsadga  muvofiqdir.  Shunday  qilib,  darslarda  bir  xillik,  bir  qolipdagi
yondashuvlardan qochish taqozo etiladi. 
2.2. Darsda o’quv materialini individual shaklda tashkil etish
23 Dars  jarayonining  bunday  shaklini  tashkil  etishda  topshiriqlar  har  bir
o’quvchiga  alohida  beriladi  va  u  o’z  o’quv  imkoniyatlari  darajasida  uni  mustaqil
yechadi.  Manbalar  darslik  bilan  ishlash,  ma’lumotnoma,  lug’at,  qomus,  majmua
shaklida  bo’lishi  mumkin.  Undan tashqari  individual  masalalar,  misollar  yechish,
bayonlar,  insholar,  referat,  ma’ruza  yozish,  turli  amaliy  kuzatuvlar  o’tkazish,
dasturli o’quvlar tashkil etishda shaxsiy topshiriqlar asosida ish tashkil etiladi.
Ko’pincha  pedagogik  adabiyotlarda,  amaliyotda  o’quvchilar  topshiriqlarini
individual boshqarishning ikki shakli keltiriladi. Birinchi  holatda  sinf  boyicha
berilgan topshiriqni har bir o’quvchi boshqa o’quvchi bilan muloqotga kirishmay,
yakka tartibda bajaradi va birdek vaqt belgilanadi. 
Ikkinchi holdagi individuallashtirishda topshiriqlar o’quvchining tayyorgarlik
darajasi,  qiziqishlari,  imkoniyatlariga  qarab  beriladi  va  ularning  shaxsiy
rivojlanishlari tayinlanadi.
O’quvchilarning  o’quv  faoliyatlarini  individual  tashkil  etishning  eng
samarali shakli – o’quvchiga tabaqalashgan shaxsiy o’quv topshiriqlari berish, ular
tayyor kartochka, yozma matnlarda berilsa, yana ham maqsadga muvofiq bo’ladi.
Individual  ishlash  jarayonida  ayniqsa,  bo’sh  o’quvchilarning  ishlashini
kuzatib boorish, zarur hollarda ularga yordam ko’rsatish yaxshi natijalar beradi.
Dars tizimi o’z ichiga:
- Maqsad,  o’quv  materialining  mazmuni,  o’quv  vositalari  metodlari,
formasi, nazorat, pirovard natijani;
- Dars  monitoringi  ta’lim  sifatini  aniqlash,  ko’zda  tutilgan  tushuncha,
malaka, ko’nikmalarini o’quv materiali asosida qiyoslashni;
- O’quv mat uzatishlar va o’zgartirishlar kiritishni oladi.
Har  qanday  dars  u  qanday  erialiga  t  usul  va  texnologiyaga  asoslangan
bo’lmasin, u avvalo, shaxs va uni rivojlantirishga qaratilgan bo’lmog’i kerak.
- Shaxsning kasbiy faolligiga;
- Yuqori darajadagi kompitentlikka;
- Aniq maqsadga;
24 - Kasbiy mahoratini oshirishga; 
- Yuqori texnologik tayyorgarlikka;
- Mustaqil fikrlay olishga; 
- Mas’uliyatni his etgan holda qarorlar qabul qila olishga; 
- Ijodiy yondashuvga; 
- Doimiy o’qish va izlanishga undashga;
- Muloqotga kirishuvchanlikka;
- O’zaro hamkorlikka; 
- Sotsial va kasbiy mas’uliyatni his eta olishga qaratilmog’i darkor.
Shu  munosabat  bilan  o’quv  jarayoni  –  darsda  o’quvchi  har  doim  markazda
turmog’i darkor.
Dars jarayoni:
- ehtiyojni;
- qiziqish – xohishni, maqsadni;
- o’quvchi faolligini;
- qobiliyatini nazarga tutgan holda darsning pirovard maqsadi o’quvchiga
bilim, ko’nikma, malaka berishdan iboratdir.
O’qituvchidan darsda quyidagi didaktik talablarga rioya qilishi talab etiladi:
- so’z, nutq, bayon orqali dars o’tish;
- ko’rgazmalilik;
- amaliyot bilan bog’lash.
U quyidagi metodlardan foydalanishi kerak:
- tushuntirish – illyustratsiya;
- programmalashtirish (dasturlash);
- evristik; 
- muammoli;
25 - interfaol.
Modelli  o’qitishda  o’qituvchi  qanday  modelda  o’qitishidan  qat’iy  nazar  ikki
holatga e’tibor berishi shart:
1. O’quvchida o’z kuchi va imkoniyatiga ishonish hissini uyg’ota olish.
2. O’quvchiga o’z vaqtida zaruriy yordamni bera olish.
Modelli  o’qitish  ta’lim  texnologiyasining  asosiy  elementi  bo’lib,  u  o’z
xarakteriga ko’ra ta’lim jarayoniga tez sur’atlar bilan kirib kelmoqda. Eng muhimi
shundaki: yangi pedagogik  texnologiyani joriy etishda o’qituvchi biinchi o’rinda
turmaydi,  balki  u  o’quv  jarayonini  tashkil  etuvchi  tashkilotchi  sifatida  namoyon
bo’ladi.
Ya’ni  guruh  ishtirokchilarini  ma’lum  modellarni  o’rganish,  muammolarni
yechishga  undaydi.  Manbalardan  qo’shimcha  axborotlarni  olish,  tahlil  etish,
tizimga solish, xulosalar chiqarishga o’rgatadi. O’quv guruhlari bilan hamkorlikda
kelgusi modellarni shakllantirish, tashkil etish, yechimiga e’tibor qaratiladi.
Modelni shakllantirishda u quyidagi komponentlarni inobatga olmog’I zarur: 
- O’quv maqsadini aniq shakllantirish (maqsadli dasturlash);
- Axborot  bankini  yaratish,  o’quv  dasturi  asosida  o’quv  materiali,
matni, tekstlarini mujassamlash;
- Mo’ljallangan  materiallarini  o’rganish:metodik  qo’llanma,  maqsadga
yetishtiruvchi yo’l – yo’riqlarni shakllantirish;
- Zaruriy  ko’nikma,  malakalarni  shakllantirish  uchun  amaliy
mashg’ulotlarni o’tkazish;
- Ishlash uchun zarur  asbob – uskuna, material  vositalar bilan guruhni
ta’minlash;
26 2.3 Yaponiya mavzusida dars ishlanma
Mavzuning texnologik xaritasi va o’tkazilish ishlanmasi
Mavzu Yaponiya .
Maqsad
, vazifalar Maqsad: O’quvchilarda yangi atama va tushunchlarni shakllantirish;
Yaponiya tabiiy-geografik o’rni xususiyatlari haqida tasavvurlar hosil qilish;
o’quvchilarda geografik o’rin ko’nikmasini shakllantirishda davom etish;
Yaponiya orollarni xaritadan topa olish ko’nikmalarini mashq qilish;
Yaponiyani tadqiq etgan sayyohalr haqida ma’lumotlar berish.
O’quv
jarayonining
mazmu
ni Vazifalar:
O’quvchilarda mavzu asosida bilim va ko’nikmalarni shakillantirish,
geografik atlas va xaritalar bilan ishlashga qiziqish o’yg’otish.
O’quvchilarning savol-javob, xarita bilan ishlash ( amaliy mashg’ulot ) orqali
yangi mavzuni qay darajada o’zlashtirilganligi nazorat qilinadi.
O’quv
jarayonini
Amalga
oshirish
texnologiyasi Uslub: “Aqliy hujum”, juftlikda ishlash  (“B.B.B”), “Guruhlar bilan 
ishlash”.
Shakl: Savol-javob, jamoa va yakka tartibda ishlash, amaliy mashg’ulot.
Vosita: Dunyo tabiiy xaritasi, o’quv atlasi, yozuvsiz xarita, maktab darsligi, 
“Kompyuter Osiyo” ITP  tomonidan yaratilgan  o’quv filmi,
tarqatma savollar.
Usul: Tayyor yozma materiallar,  Akvarium , mavzuga oid xaritalar asosida.
Nazorat: Savol-javob, o’z-o’zini nazorat qilish.
Baholash: Rag’batlantirish, 5 ball tizim asosida baholash.
Kutilay
otgan
natijalar O’qituvchi:
Mavzu belgilangan vaqt ichida barcha o’quvchilar tomonidan o’zlashtiriladi.
O’quvchilarning darsda faolligi oshadi. Ularda fanga nisbatan qiziqish
o’yg’onadi. Amaliy mashg’ulot davomida barcha o’quvchilar baholanadi. O’z
oldiga qo’ygan maqsadlariga erishadi. O’quvchilar og’zaki va amaliy
mashg’ulotlarni mustaqil bajaradilar, boshqalarga yetkazish, savol va javob
berishga o’rgatiladi.
O’quvchi:
Mavzu yuzasidan yangi bilimga ega bo’ladilar. Guruhlar bilan ishlashni
o’rganadilar, eslab qolish, ayta olish, ko’rsata olish ko’nikma va malakalarga
ega bo’ladilar
Kelgusi
rejalar
(tahlil,
o’zgarishlar) O’qituvchi:
Yangi pedagogik texnologilarni o’zlashtiradi va darsda tatbiq etib,
takomillashtirishga erishadi. O’z ustida ishlaydi. Mavzuni hayotiy voqiyalar
bilan bog’laydi va solishtiradi.
O’quvchi:
Mavzu yuzasidan berilgan topshiriq ustida mustaqil ishlashi o’rganadi. O’z
fikrini ravon bayon eta oladi. Guruh fikrini tahlil qilib, bir yechimga kelish
malakasini hosil qiladi. Yangi mavzuga oid qo’shimcha materiallar topishga
harakat qiladi.
Mashg’ulotni ng borishi
27 Dars rejasi: 
1. O’qituvchining kirish so’zi. (2 daqiqa)
2. Guruhlarga bo’linib ishlashni tashkillashtirish. (2 daqiqa)
3. Guruh a’zolariga juftlikda ishlash uchun topshiriq berish. (6 daqiqa)
4. Yangi mavzu bayoni ( 7 daqiqa)
5. Yozuvsiz  xaritaga  Yaponiyaga  kiruvchi  yirik  orollarni  tushirish.  (8
daqiqa)
6. Guruhlar taqdimoti (10 daqiqa)
7. Mavzuni mustahkamlash (5 daqiqa)
8. O’qvchilarni baholash ( 3 daqiqa)
9. Uyga vazifa. (2 daqiqa)
Darsning borishi:
1. O’qituvchining kirish so’zi (1daqiqa).
Darsning tashkil etilishi:
a) salomlashish, davomatni aniqlash;
b) o’quvchilarni darsga hozirlab, jonli muhit yaratish;
       2. Guruhlarga bo’linish (2 daqiqa).
O’quvchilar  tanlagan  emblemalari  orqali  5ta  guruhga  bo’linib,  joylariga
o’tirishadi (emblemalar o’qituvchi tomonidan oldindan tayyorlab qo’yiladi). 
I-guruh.   “Xokkaydo” 
II-guruh.  “Tokio”
III-guruh. “Kyusyu”
Guruh a’zolari ichidan juftliklarga “ Bilaman, Bilishni istayman, Bilib oldim ”
jadvali beriladi.
O’quvchilar Yaponiya haqida bilgan va bilishni istaganlarni yozadilar.
Juftliklar  ishi  guruhlarda  ko’rib  chiqiladi  va  guruh  a’zolaridan  bir  o’quvchi  u
haqda bayon qiladi. 
28 BILAMAN BILISHNI ISTAYMAN BILIB OLDIM
Yangi mavzu bayoni 
Reja:
Iqtisodiy-geografik tahlili. Tabiiy sharoiti va resurslari 

Xo'jaligi, transporti va tashqi iqtisodiy aloqalari, ichki tafovutlari
Yaponiyaning  umumiy  maydoni  376  ming.  kv.km.  Hududining  muhim
xususiyatlaridan  biri  uning  katta  va  kichik  orollarda  joylashganligidir.  Ulardan
to`rt  tasining  maydoni  ancha  kattadir.  Bularga  Xonsyu,  Xokkaydo,  Kyusyu  va
Sikoku orollari kiradi. U unitar davlat bo`lib, 47 prefekturaga bo'linadi. 
Yaponiya,  asosan,  tog'li  mamlakat.  Hududining  75  foizini  tog'lar  egallaydi.
Eng  baland  tog'i  Fudziyama  (3776  m.)  yapon  xalqining  ommaviy  topinadigan-
sig'inadigan muqaddas joyi hisoblanadi. Tekisliklari, asosan, Tinch okean sohillari
bo'ylab  joylashgan.  Ayniqsa,  Tokio  qo'ltiq-bo'yidagi  Kanto  pasttekisiigi
mashhurdir. 
  Yaponiya  biron-bir  yerosti  boyliklari  bilan  o'zini  o'zi  ta'minlay  olmasa-da,
boy dengiz, geotermal, gidroenergiya, agroiqlim resurslariga ega.
Darslik va atlas bilan ishlash (8 daqiqa)
Har bir guruhga alohida topshiriq beriladi. 
1-guruhga:  Yaponiyaning asosiy  xususiyatlarini ayting.
2  –guruhga: Yaponiyaning geografik o’rniga ta’rif bering.
3-guruhga:  Yaponiyaning tekshirilish tarixi haqida nimalarni bilasiz?
 5 daqiqadan so’ng guruh ishlari taqdimoti tinglanadi.
Guruh a’zolari boshqa belgilar orqali yangi guruhlarga ajratiladi.
Har bir guruhga turli xil orollar  beriladi, ular yozuvsiz xaritaga shartli belgilar
orqali belgilaydilar.
1-guruhga :  Xokkaydo guruhiga kiruvchi quyidagi orollarni yozuvsiz xaritaga
tushiring. (Xokkaydo oroli).
2  –guruhga:  Tokio  guruhiga  kiruvchi  quyidagi  orollarni  yozuvsiz  xaritaga
tushiring. (Xonsyu oroli).
29 3-guruhga:  Kyusyu  guruhiga  kiruvchi  quyidagi  orollarni  yozuvsiz  xaritaga
tushiring. (Kyusyu va Sikoku orollari).
  O’quvchilarning yangi mavzu bo’yicha olgan bilimlari tekshirib ko’riladi:
1-guruhga: Yaponiyada hududining necha foizini tog’lar egallaydi? 
Javob: 75%
 2  –guruhga: Yaponiyaning Eng baland tog'i?
Javob: Eng baland tog'i Fudziyama (3776 m.)
3-guruhga: Yaponiyaning aholi soni qancha?
 Javob: 127 mln kishi
Dars boshida berilgan jadvaldagi “ Bilib oldim” bo’lagi to’ldiriladi.
O’qituvchi  mavzuni  mustahkamlashda  mavzu  yuzasidan  yangi  so’z  va
atamalardan tuzilgan savollarni “ Akvarium ”ga solib qo’yadi. 
Guruhlar  tomonidan  “Akvarium ”  dan  yangi  so’zlar,  atamalar  yozilgan
baliqchalar olinadi. 
    Ular  baliqchalardagi  so’zlarga  zudlik  bilan  javob  berishlari  lozim.
Masalan: (“Xokkaydo”, “Xonsyu”, Kyusyu”, “Sikoku”)
Uyga vazifa:
Yangi  darsni  o’qib  kelish.  Atlasdan  17-betdagi  Yaponiyaga  kiruvchi  orollarni
yozuvsiz  xaritaga  tushirishni  tugallash.  Yaponiya  haqida  qiziqarli  ma’lumotlar
to’plash.
30 Xulosa.
Men  ushbu  kurs  ishimning  xulosa  qismida  quyidagi  fikrlarimni  bayon
qilmoqchiman.  Mamlakatimiz  mustaqillikka  erishgandan  so’ng  bir  qancha
qonunlar  qabul  qilindi.  Ana  shunday  qonunlardan  biri  “Ta’lim  to’grisida”gi
qonundir.  Bu  qonunng  asosiy  maqsadi:  ta’lim  sohasini  tubdan  isloh  qilish,
o’tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlardan to’la xalos etishdan iboratdir. 
Xulosa  qilib  shuni  aytish  mumkinki  ishda  gaeografiya  ta’limida  yangi
pedagogic  texnologiyalardan  foydalanish  an’anaviy  darslardan  noan’anaviy
darslarning afzalliklari bayon qilinadi. 
I.  Geografiya  darsiga  qo’yiladigan  talablar  bobida  geografiya  darslariga
qo’yiladigan  tarbiyaviy,  psixologik,  gigiyenik,  didaktik  talablar  hamda  bugungi
kun geografiya fani o’qituvchisi oldiga qo’yiladigan asosiy vazifalar ochib berildi.
II.  Geografiyada  noan’anaviy  dars  usullari  bobida  esa  no’anaviy  darsning
an’anaviy  darsdan  farqli  jihatlari,  noan’anaviy  dars  turlari,  geografiya  ta’limida
Yangi  pedagogik-texnologiyalarni   qo’llashning  interfaol  usullari  bayon  qilindi.
Bitiruv malakaviy ishining mazmunini ochishda ilg’or o’qituvchilarning dars o’tish
uslublaridan foydalanildi. Bizning bosh maqsadimiz o’sib kelayotgan yosh avlodni
geografiya  fanining  yutuqlari,  zamonaviy  bilim  manbaalari  bilan  tanishtirish
maqsadida  noan’anaviy  darslarni  tashkil  etish  usullarini  ishlab  chiqishdan  iborat.
Bugungi  kun  talabi  –  darslarni  pedagogik  texnologiyalardan  foydalanib,
noan’anviy  interfaol  usullar  asosida  tashkil  etishdir.  Yangi  mavzuni  yoritishda
faqat  darsliklardagi  ma’lumot  bilan  chegaralanmasdan  qo’shimcha  materiallardan
ham foydalanilsa, dars yanada mazmunli bo’lib, o’qivchilar o’rganadigan bilimlari,
dunyoqarashlari kengayib boradi. Bu esa, bugungi kun o’qituvchilarini  izlanishga
ko’proq  kitob  o’qishga,  fan  yangiliklaridan  boxabar  bo’lish  uchun  turli
manbalardan foydalanishlari lozimligini ko’rsatadi. 
31 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
1. Yo’ldoshev J.G’.,Usmonov S.A.Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni 
amaliyotga joriy qilish. Toshkent, 2008.
2. Qurbonniyozov R. Geografiya o’qitish metodikasi. “Urganch” nashriyoti. 2001.
3. Матраусов Н., Панчешникова Р. Методи преподования географическом в 
среднем школи.
4. Бибик Р., Герасимова А. Методи преподования географии в среднем 
школи. 
5. Abdug’aniev I. Geografiya darslarida ta'limning texnika vositalaridan 
foydalanish. Toshkent, O’qituvchi, 1990.
6. Abdieva  Z.A.  Geografiya  fanida  noan'anaviy  dars  usullaridan  foydalanish.
Navoiy., 2003
Elektron ta'lim resurslari
1.  http://ek.nuu.uz//236-geografiya-oqitish-metodikasi-fan-sifatida-geografiya-
oqitish-metodikasini-mazmuni-vazifasi-va-muammolari.html 
2 .  http://geografiya.uz/jahon-iqt-ijt-geografiyasi/984-yaponiya.html#sel = 
3.  www.geografiya.uz 
32