Iqtisodiy-ijtimoiy-ekologik majmuali barqaror rivojlantirishning kelajak istiqbollari

Iqtisodiy-ijtimoiy-ekologik majmuali barqaror
rivojlantirishning kelajak istiqbollari
KIRISH
Zamonaviy  hayotni  bugun  ilm-ma’rifat  va  ta’limning  taraqqiyotisiz  tasavvur
etib  bo’lmaydi.  Jahonning  yetakchi  davlatlarida  ta’limni  rivojlantirish  birinchi
galdagi vazifa sifatida belgilanishi ham bejiz emas. Negaki, mamlakatning kelgusi
ravnaqi aynan shu sohada qo’lga kiritgan yutuqlari bilan chambarchas bog’liqdir.
Mamlakatimizda  2019  yilning  oktyabrida  O’zbekiston  Respublikasi  oliy
ta’lim  tizimini  2030  yilgacha  rivojlantirish  konsepsiyasi  qabul  qilindi.  Ushbu
hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash,
ilmiy  va  innovatsion  faoliyatni  samarali  tashkil  etish  hamda  xalqaro  hamkorlikni
mustahkamlash  maqsadida  fan,  ta’lim  va  ishlab  chiqarish  integratsiyasini
rivojlantirish  singari  vazifalar  asos  qilib  olindi.  Konsepsiya  mazmuni
mamlakatimiz  oliy  ta’lim  tizimini  isloh  qilishning  ustuvor  yo’nalishlarini  aks
ettiradi.  Unda  oliy  o’quv  yurtlarida  qamrov  darajasini  kengaytirish  hamda  ta’lim
sifatini  oshirish,  raqamli  texnologiyalar  va  ta’lim  platformalarini  joriy  etish,
yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy
tadqiqotlar  natijalarini  tijoratlashtirish,  xalqaro  e’tirofga  erishish  hamda  boshqa
ko’plab  aniq  yo’nalishlar  belgilab  berilgan.  Bularning  barchasi  ta’lim  jarayonini
yangi sifat bosqichiga ko’tarish uchun xizmat qiladi.
Hozirgi  kundagi  global  va  hududiy  ekologik  muammolarning  dolzarbligi,
atrof  —  muhitning  ifloslanishi,  aholida  ekologik  bilim  va  madaniyatning  yetarli
emasligi, uzluksiz talim tizimida ekologik fanlarning mavjud emasligi kabi omillar
Ekologiya  mutaxassisligi  bo yicha  magistrlarni  tayyorlash  davr  talabi  ekanliginiʻ
belgilaydi.  Kafedraning  ilmiy  potentsiali  hisoblanadigan  magistraturaning  asosiy
maqsadi - kafedraning ilmiy salohiyatini oshirish, ekologiya sohasida chuqur bilim
va  ilmiy  ko nikmalarga  ega,  jahon  talim  standartlariga  mos  keladigan  ilmiy-	
ʻ
pedagogik kadrlar tayyorlashdan iboratdir. Ekologiya  fanining  mazmun-mohiyati  tabiat-inson-jamiyat  munosabatlarini
uyg unlashtirish  zarurati,  ilmiy-nazariy  asoslarini,  rivojlanish  bosqichlarini,ʻ
ekologiyani  fanlar  o rtasida  tutgan  o rni,  ekologik  fanlar  tizimi,  fanlararo	
ʻ ʻ
aloqadorlik  va  uzviylik  tamoyillarini  ochib  berishni,  ekotizimlar  va  ularni
tasniflanishini,  ekologik  muammolar,  ekologik  xavfsizlik  va  barqaror
rivojlanishning  ekologik  jihatlarini,  atrof-muhitni  muhofaza  qilish,  tabiiy
resurslardan  oqilona  foydalanish  va  buzilgan  tabiiy  majmualarni  qayta  tiklash
tizimli  va  majmuali  yondoshuv  qoidalarini,  ekologik  talim-tarbiya  qoidalarini,
umumbashariy  fundamental  va  milliy  ekologik  qadriyatlarni  bilish,  atrof  tabiiy
muhitga nisbatan ehtiyotkorona va mas'uliyatli yondashuvi aspektlarini yoritishdan
iborat.
5A630102  —  Ekologiya  (tarmoqlar  va  sohalar  bo yicha)  mutaxassisligi	
ʻ
bo yicha  magistraturaga  kiruvchilar  uchun  mutaxassislik  fanidan  tuzilgan  mazkur	
ʻ
dastur  5630100  —  Ekologiya  va  atrof-muhit  muhofazasi  ta'lim  yo nalishining	
ʻ
namunaviy o quv rejasi hamda mos fanlarning namunaviy o quv dasturlari asosida	
ʻ ʻ
ishlab  chiqildi.  Dasturda  namunaviy  o quv  rejaga  mos  holda  ekologiya  asoslari,	
ʻ
ekologik siyosat, bioekologiya kabi asosiy mutaxassislik fanlari tanlab olindi. 
1-blok . EKOLOGIYA ASOSLARI
Ekologiya  fan  sifatida  uning  biologik  fanlar  sistemasidagi  o rni,  vazifalari,	
ʻ
obyekti,  metodlari,  rivojlanish  bosqichlari.  Ekologiya  tabiatni  muhofaza  qilishda
tabiiy  resurslardan  foydalanish  muhim  ekanligi.  Ekologiya  tarixi,  ekologik
tadqiqotlar rivojlanishida O rta Osiyo olimlari ishlarining roli.	
ʻ
Autekologiya. Organizmlar va muhit orasidagi bog lanishlar to grisidagi	
ʻ ʻ
fan ekanligi. Organizmlarning yashash muhitiga moslashuvi.
Organizmlarning fizik-kimyoviy yashash muhiti to g risida: suv, tuproq, havo	
ʻ ʻ
muhitining  xususiyatlari.  Abiotik  va  biotik  omillar.  Asosiy  abiotik  omillarning
(issiqlik,  yorug lik,  namlik,  sho rlanish,  biogen  elementlar  kontsentratsiyasi	
ʻ ʻ
kabilarning) ekologik ahamiyati.
Abiotik  omillarning  xabar  berish  ahamiyati.  Kunlik  va  mavsumiy  sikllar.
Cheklovchi omillar. Libix q oidasi. Tolerantlik. Ekologik omillarning o zaro ta	
ʻ ' siri.
2 Ekologik  valentlik.  H ar  xil  turlarning  chegarasi.  Evribiont  va  stenobiont  turlar.
Turlarning  ekologik  individualligi.  Ayrim  turlarning  gradi y ent  sharoit  bo yichaʻ
tar q alishi. Organizmlarning indikatsion ahamiyati.
Populyatsiya  h aqida  ta ' limot.  Ekologiya  va  genetika  “populyatsiya”
tushunchasining  aniqlamasi.  Populyatsiyaning  ierarxiya  tuzilishi:  organizmlarning
joylashishi va populyatsiyalar orasidagi bog lanishlar. Populyatsiya turning sistema	
ʻ
va ekosistema elementi sifatida.
Populyatsiyaning statistik xarakteristikasi: soni, zichligi, yoshi, jinsiy tarkibi.
Populyatsiyaning  genetik  polimorfizmi.  Biomassa,  uning  nam  va  q uru q  og irligi,	
ʻ
energetik  ek vi valent,  populyatsiyaning  zichligi  va  sonini  baholash  usullari.
Turlarning  makonda  joylashish  xarakteri.  Tasodifiy,  tartibli  va  dog li  joylashish.	
ʻ
Hayvonlar to planish sabablari.	
ʻ
Populyatsiyaning  dinamik  xarakteristikasi:  tug ilish,  o lish,  populyatsiyaning	
ʻ ʻ
o sish  tezligi.  Yashovchanlik  jadvali  va  egri  chiziqlar.  Turli  xil  hayvon  va	
ʻ
o simliklarda olimning yosh bo yicha tarqalish xarakteri. Populyatsiya o sishining
ʻ ʻ ʻ
o ziga  xos  tezligi.  Biomassa  dinamikasi.  Populyatsiya  mahsuldorligi  haqida
ʻ
tushuncha.  Tabiatda  populyatsiya  sonining  boshqarilishi,  abiotik  va  biotik
(populyatsiya  ichida  va  biotsenotik)  faktorlar  roli.  Sonlarning  siklik  tebranishi.
Populyatsiyalardan optimal foydalanish.
Jamoalar  h a qid a  ta 'l imot.  Biotsenozlar  (jamoa),  ularning  taksonomik  va
funk s ional  tarkibi.  Jamoaning  funksional  tuzilish  strukturasi.  Organizmlar
orasidagi  munosabat  tiplari:  simbioz,  mutalizm,  konkurentsiya,  biotrofiya
(yirtqichlik keng manoda qo llaniladi).	
ʻ
Turlar  orasidagi  ra q obatlik  prin si plari,  raqobatlashuv  turlarning  sharoiti.
Tabiatda raqobatlik va turlarning tarqalishi.
“Yirtqich-o lja”  munosabatlari.  Yirtqichlarning o lja sonining  ortib qolishiga	
ʻ ʻ
javoban  ko rsatilgan  son  va  funktsional  reaktsiyalari.  Yirtqich  va  o ljalarning	
ʻ ʻ
laboratoriya va tabiiy sharoitda yashashi. “ Yirtqich-o lja	
ʻ ” evolyutsiyasi.
Jamoaning  tur  tarkibi  va  uni  ochib  berish  usullari.  Jamoa  tuzilish
mexanizmlari:  yirtqichlik  va  raqobatlik  roli.  Turlarning  xilma-xilligi  jamoaning
3 spetsefik  xarakteristikasi  sifatida.  Jamoaning  dinamikasi.  Suk t se s siya.  Seriali  va
klimatik jamoalar. Ekologik nisha (ekologik makon).
“Biogeotsenoz” (V.I.Sukachev) va “ekosistema” (A.Tensli) kabi tushunchalar
nisbati.  Biogeotsenozni tashkil qiluvchi tabiiy qismlar, hamda ularning yashashini
tashkil qiluvchi asosiy omillari. 
Ekosistemada  modda  va  energiyadan  foydalanishning  asosiy  bosqichlari.
Trofik  bosqichlar.  Birlamchi  mahsulot-avtotrof  organizmlar  mahsulotidir.  Foto
xemosintezning  ahamiyati.  Birlamchi  mahsulotni  baholashning  asosiy  qonunlari
(usullari). Ekosistemada organik moddalarning lestrukturasi. Biotrof va santroflar.
Oziq  zanjiri  ”Yoyilish”  (yaylovda)  va  oziq  zanjiri  “parchalanish”  (letretli).  Bir
trofik  bosqichdan  ikkinchisiga  o tishida  energiyaning  sarflanishi,  “mahsulot”ʻ
piramidasi  va  biomassa  piramidasining  ekologik  effektivligi.  Mikro  va
makroredutsent (konsumentlar). 
Quruqlik ekosistemasining iqlim zonalligi va asosiy tiplari. Tundra, botqoqlik,
tayga, aralash bargli o rmonlar, sahro, tropik, nam o rmonlar, cho llar. O rta Osiyo	
ʻ ʻ ʻ ʻ
quruqlik  ekosistemalaring  asosiy  tiplari.  Turli  xil  quruqlik  ekosistemalarining
birlamchi mahsulotlari. Fitotsenozlarning tarkibi va tuzilishi, qavatlilik, mozaiklik,
quruqlik  ekosistemalari  tarkibiy  qismlarining  o zaro  aloqasi.  Kontsoratsiya.	
ʻ
Mikoriza.  Quruqlik  ekosistemalarida  turli  xil  guruhlar  —  bakteriya,  zamburug ,	
ʻ
hayvonlarni  roli,  quruqlik  ekosistemasining  suktsessiya  xususiyatlari.  Turlarning
kelib chiqishi. 
Suv  ekosistemalari  va  ularning  asosiy  xususiyatlari.  Suv  ekosistemalarinng
quruqlik  ekosistemalaridan  farqi.  Plankton,  bentos,  nekton.  Suv  muhitidagi
produtsentlarning  asosiy  guruhlari.  Fitoplankton,  makrofitlar,  perifiton,  organik
moddalarning  minerallanish  jarayonlarida  zooplankton  va  bakteriyalarning  roli.
Detrit. Suv ekosistemalarining vertikal tuzilishi. Kontinental suv havzalari; ko llar,	
ʻ
suv omborlari. Oligotrof va evtrof suv h avzalari. 
Evtrofikatsiya  jarayoni  va  uni  oldini  olish  yo llari.	
ʻ  Okeanlarni  biologik
tuzilish. Suvning ko tarilish zonalari. Dunyo okeanlaring turli qismlarida birlamchi	
ʻ
mahsulot  hosil  bo lish  intensivligi.  Qishloq  xo jalik  ekosistemalari  yoki
ʻ ʻ
agroekosistemalar ularning tabiiy ekosistemalardan farqi. 
4 Biosfera  haqida  mahlumot.  Biosfera  haqida  tushuncha  uning  tuzilishi.
Biosfera  haqida  h ozirgi  zamon  ilmiy  q arashlarning  shakllanishida
V.I.Vernadskiyning  roli.  Tirik  va  biokos  moddalar.  Biosferaning  evolyutsiyasi
energetik  balansi.  Biosferaning  muhim  kimyoviy  elementlarning  aylanishi.
Quruqlik  va  okeanlarning  birlamchi  ma h sulotlari.  Turli  guruh  organizmlarning
biokimyoviy  vazifasi.  Yerning  potentsial  biologik  hosildorligi.  Asosiy  biogen
elementlarning tabiiy sikliga antropogen ta 'si ri.
Biosfera  energiya  balanisini  inson  faoliyatiga  bog liq  holda  o zgarishi.ʻ ʻ
Biosferaning  global  modelini  shakllantirishga  qaratilgan  zamonaviy  tajribalar.
Biosferani  boshqarish.  Iqlim  o zgarishi  va  uning  ta	
ʻ 's iri.  Tabiiy  resurslar
klassifikatsiyasi. 
Ekologiyaning  hozirgi  zamon  muammolari.  Biosferaning  global
ifloslanishi, uning oqibatlari va ular bilan kurashish yo llari. Atmosfera, gidrosfera,	
ʻ
litosferaning  ifloslanishi  va  ularni  oldini  olish  yo llari.  Atrof-muhitga  sanoat  va	
ʻ
transportning tasiri. Biosferaning toksik va radioaktiv moddalar bilan ifloslanishi.
Urbanizatsiya  va  uning  biosferaga  ta 's iri.  Urbanizatsiya  muammolarini  hal  qilish
yo llari. Xo jalik faoliyati  natijasida yaroqsiz bo lib qolgan yerlarni rekultivatsiya	
ʻ ʻ ʻ
qilish va tabiatni muhofaza qilish.
Insonning tabiatga ongli va ongsiz, bevosita va bilvosita holda ko rsatadigan	
ʻ
ta'siri. Insonning turli tarixiy davrlarda ko rsatib kelgan ta'siri. 	
ʻ
Aholining o sishi, hozirgi zamon ilmiy texnika jarayoni. Biosferani qo riqlash	
ʻ ʻ
—  insoniyatning  hozirgi  davrdagi  muhim  masalalaridan  biri.  Insoniyatning  oziq
resurslari.  Oziq  ovqat  va  qishloq  xo jalik  mahsulotlarini  ishlab  chiqarish	
ʻ
muammolari.  Paxta  yakka  hokimligi  va  uning  oqibatlari.  Atmosfera  havosining
tozaligi, suv resurslari, tuproq, o simlik va hayvonot olamining muhofaza qilish. 	
ʻ
Inson  ekologiyasi,  inson  salomatligiga  ta'sir  qiluvchi  ekologik  omillar  va
ularni  oldini  olish  yo llari.	
ʻ  Sayyoramiz  aholisining  genofondini  saqlab  qolish
masalalari.
Bioxilma-xillikni  muhofaza  qilish.  Biologik  xilma-xillik,  ekosistemalarni
asrashning biosferadagi ekologik muvozanatni
5 Saqlashdagi ahamiyati. Suv, havo, tuproqni muhofaza qilish, qo riqxonalar vaʻ
boshqa  muhofaza  qilinuvchi  maydonlar.  Biosferaga  inson  xo jalik  faoliyatini	
ʻ
bashorat qilish. 
 O zbekistonda  tabiatni  muhofaza  qilish  ishlarini  tashkil  qilish,  respublika	
ʻ
qonunchiligida  tabiatni  muhofaza  qilishga  qaratilgan  ishlar.  Inson  faoliyati
natijasida  tur va populyatsiyalar  tarkibidagi  h ayvon va o simliklarning o zgarishi.	
ʻ ʻ
Qizil kitob. Muhofaza qilinadigan hududlar, qo riqxonalar, milliy bog lar.	
ʻ ʻ
Ekologik  xavfsizlik,  barqaror  rivojlanish  kontseptsiyasi  va  ekologik
talim- tarbiya.  Tabiat va jamiyatni muhofaza qilish, ekologik xavfsizlik, barqaror
rivojlanish kontseptsiyasi. Tabiatni muhofaza qilishda xalqaro hamkorlik. Inson va
biosferaning dasturi. Tabiatni muhofaza qilishning o quv va tarbiyaviy ahamiyati.	
ʻ
Ekologik madaniyat va tabiat muhofazasi. 
2-blok. BIOEKOLOGIYA
O simliklar  ekologiyasi  fanining  rivojlanish  tarixi,  maqsadi  va  vazifalari,	
ʻ
boshqa  fanlar  bilan  o zaro  bog liqligi  va  metodlari.  O simliklar  va  ya	
ʻ ʻ ʻ shash
muhitlari.  Muhit  va  ekologik  omillar.  Abiotik  va  biotik  omillar,  o simliklar	
ʻ
hayotida  kordinal  nuqtalarning  ahamiyati.  Minimum,  optimum  va  maksimum
zonalar.  O simliklarning  ekologik  amplitudasi,  cheklovchi  omillar,  Libix  qoidasi,	
ʻ
ekologik  valentlik,  tolerantlik.  O simliklarning  muhit  omillariga  nisbatan	
ʻ
moslashuvi 
Yorug’lik.  Yoruglikning  o simliklar  hayotidagi  o rni.  Yorug’lik  va
ʻ ʻ
fotosintez.  Yorug’lik ekologik omil sifatida.  Yorug likka nisbatan o simliklarning	
ʻ ʻ
ekologik  guruhlari.  Yo ruglikka  nisbatan  o simliklarning  moslanishlari.	
ʻ ʻ
O simliklarning fotoperiodik reaksiyasi.	
ʻ
Harorat.  Issiqlikning  o simliklar  hayoti  uchun  zarurlig	
ʻ i.  Urug larning	ʻ
unishi ,  o sish  va  rivojlanish  uchun  issiqlikning  aham	
ʻ iyati.  Issiqlik  ekologik  omil
sifatida.  Yer  sharida  haroratning  har  xilligi.  O simliklarning  haroratga  nisbatan	
ʻ
ekologik guruhlari. Turli haroratlarga o simliklarning moslanishlari.	
ʻ 
Suv  (namlik).  Suvnin g  o simliklar  hayoti  uchun  zarurligi.  O simliklarning	
ʻ ʻ
oziqlanishi,  tarqalishi,  tanasini  sovutib  turishi,  urug larning  unishi,  o sishi  va	
ʻ ʻ
6 rivojlanishi  uchun  suvning  ahamiyati.  Namlik  ekologik  omil  sifatida.  Namlikka
nisbatan o simliklarning ekologik guruhlari. O simliklarning suv rejimi. Namlikkaʻ ʻ
nisbatan  o simliklarning  moslanishlari.  O simliklarning  qurg oqchilikka  nisbatan
ʻ ʻ ʻ
ekologik klassifikatsiyasi.
Havo.  Havoning  gazlar  tarkibi  va  uning  o simliklarga  tasiri.	
ʻ  O simliklar	ʻ
hayoti  uchun  azot,  kislorod  va  karbonat  angidrid  gazlarining  ahamiyati.
O simliklarning  shamol  yordamida  changlanishga  va  tarqalishga  nisbatan	
ʻ
moslanishlari. 
Tuproq.  O simliklar  hayoti  uchun  tuproqning  zarurligi.  Tuproq  xillari.	
ʻ
Tuproq  tarkibi.  Turli  tuproq  xossalariga  ko ra  ekologik  guruhlari.  Tuproq	
ʻ
unumdorligi va tuzga chidamlilik.
O simliklarning o zaro bir-biriga ta'siri. 	
ʻ ʻ O simliklarning bir-biriga bevosita	ʻ
va bilvosita ta'siri. O simliklar o rtasidagi munosabatlarning turli shakllari.	
ʻ ʻ
O simliklardagi  fasliy  o zgarishlar.  Yil  fasllariga  nisbatan  moslanishlar	
ʻ ʻ
Xazonrezgilik  va  uning  o simliklar  hayotidagi  ahamiyati.  Tinim  davri.	
ʻ
O simliklardagi fenologik fazalar va ularga iqlimning ta'siri. 	
ʻ
O simliklarning  hayotiy  davrlari  va  yoshga  nisbatan  holatlari. 	
ʻ Turli
ekologik  omillarning  turli  yoshdagi  o simliklarga  tasiri.  O simliklarning  hayotiy	
ʻ ʻ
shakllari  va  ularning  xilma-xilligi.  Turli  iqlim  zonalarida  daraxtlarning  xilma-
xilligi.  Mahalliy  sharoitdagi  o simliklarning  hayotiy  shakllari.  O simliklarning	
ʻ ʻ
umumiy  tuzilishi,  hujayralarning  o ziga  xosligi.  O simlik  to qimalarining	
ʻ ʻ ʻ
shakllanishi va bunda ekologik omillarning ta'siri. Turli tik mintaqalarda o suvchi	
ʻ
o simliklarning  vegetativ  organlarining  shakllanishida  yashash  muhitining  roli.	
ʻ
Ekologik  omillar  tasirida  o simlik  organlari  morfologiyasi  va  anatomiyasining	
ʻ
o zgarishlari.	
ʻ
O simliklar jamoalari va ularning turlar tarkibi. 	
ʻ Tabiiy va sun'iy o simlik	ʻ
jamoalari.  O simliklar  jamoalarining  barqarorligi.  Jamoadagi  o simliklarning	
ʻ ʻ
o zaro ta'siri. O simliklar jamoasining tuzilishi, qavatliligi, gorizontal guruhlanishi.	
ʻ ʻ
Jamoalardagi  sutkalik  va  fasliy  o zgarishlar.  O simliklarni  muhofaza  qilish.	
ʻ ʻ
Kamyob,  noyob  va  muhofaza  qilinadigan  o simliklar.  Muhofazaga  olingan	
ʻ
hududlar. Ma h alliy sharoitdagi muhofazaga muhtoj o simliklar.	
ʻ
7 Hayvonlar ekologiyasining rivojlanish tarixi .  Fanning maqsad va vazifalari,
boshqa  fanlar  bilan  bog ʻ liqligi  va  tadqiqot  metodlari.  Fanning  qishloq  xo jalikʻ
zararkunandalariga qarshi kurashdagi roli.
Muhit omillari haqida talimot. Muhit omillarining tasnifi va ta'rif i . Asosiy
iqlim  omillarining  tarifi.  Yorug likning  ekologik  ahamiyati.  Suv  quruqlik	
ʻ
hayvonlarining yashash omili. Issiqlik omilining ekologik ahamiyati. 
Populyatsiya  haqida  talimot.  Populyatsiyaning  tasnifi  va  tarifi.
Populyatsiyaning asosiy tarkibiy qismlari. Populyatsiyalardagi dinamik jarayonlar.
Turlararo o zaro munosabatlar	
ʻ  Turlararo  munosabatlarning  kelib
chiqishi va tasnifi. Simbiotik va antogonistik munosabatlar.
Ekosistemalar  va  unda  umurtqali  hayvonlarning  tutgan  o rni	
ʻ .
Ekosistema  tushunchasi  va  uning  klassifikatsiyasi.  Biogeotsenozlarning  tarkibiy
qismi. Hayvonlarning muhit hosil qiluvchi xususiyatlari. 
Mikroorganizmlar  ekologiyasi.  Mikroorganizmlar  va  biosfera .  Biogen
elementlar  almashinuvida  mikroorganizmlar  roli.  Energetik  funksiya  -  fotosintez
jarayonida  Quyosh  energiyasining  yutilishi  va  kimyoviy  energiya
transformatsiyasi.  To plash  (kon	
ʻ ts entrlash)  funksiyasi  —  alohida  turga  mansub
moddalarning  hayot  jarayonida  tanlab  to planishi,  bazilarining  organizm  tuzilishi	
ʻ
uchun  ishlatilishi,  bazilarining  metabolizm  jarayonida  organizmdan  chiqarilishi.
Parchalanish  (destruksiya)  funksiyasi  —  tirik  bo lmagan  nobiogen  organik	
ʻ
moddalarning minerallashishi,  hosil  bo lgan  moddalarning biologik  almashinuvda	
ʻ
ishtirok  etishi.  Muhit  hosil  qilish  funksiyasi  —  muhitning  fizik-kimyoviy
ko rsatkichlarini qayta o zgarishi.	
ʻ ʻ
Mikroorganizmlar  aut e kologiyasi.  Haroratga  bo lgan  munosabatiga  ko ra	
ʻ ʻ
mikroorganizmlarning  guruhlari.  Muhitning  kislotaliligiga  munosabatiga  ko ra	
ʻ
mikroorganizmlarning bo linishi. Mikroorganizmlarning ekosistemada tutgan o rni,	
ʻ ʻ
ekologik guruhlari, taraqqiyotining tashqi muhitning turli omillariga bog liqligi.	
ʻ
Mikroorganizmlar  orasida  munosabat  shakllari.  Raqobat.  Generalistlar  va
mutaxassislar.  Antogonizm,  parazitizm.  Mikroorganizmlar  va  o simliklarning	
ʻ
o zaro  munosabatlari.  Mikroorganizmlar  va  hayvonlar.  Mikroorganizmlar  va	
ʻ
hasharotlar. Patogen mikroorganizmlar.
8 3-blok. Ekologik siyosat
Turizm  sohasida  ekoturizmni  tutgan  o rni,  ekoturizmni  mustaqil  fan  sohasiʻ
ekanligi,  ekoturizmni  vazifasi  va  tasniflanishi.  Ekologik  turizmning  obyektlari,
ekoturistik  faoliyatni  tashkil  etish.  Ekoturizmning  kelajakdagi  istiqbollari.
Ekoturistik  marshrutlar  tushunchasi  va  mazmuni.  Ekoturizm  bo yicha  dunyo	
ʻ
tajribasi. 
O zbekiston  Respublikasining  ekoturistik  resurslari  va  sayyohlik	
ʻ
imkoniyatlari.  O zbekistonning  turistik  va  ekoturistik  obyektlari.  Ekoturistik	
ʻ
obyektlarga tarif. Mamlakatimizda ekoturistik obyektlarni tasniflashning o ziga xos	
ʻ
jihatlari. 
O zbekiston  Respublikasining  tabiat  majmualari,  komponentlari  va  ularning	
ʻ
ekoturistik  imkoniyatlari.  O zbekiston  tabiatini  ekoturistik  jihatdan  baholash	
ʻ
yo llari.  O zbekistonning  ijtimoiy-iqtisodiy  salohiyati  va  ularning  ekoturistik	
ʻ ʻ
xususiyatlari. Mavjud ijtimoiy-iqtisodiy resurslar. 
O zbekistonda  ekoturizmning  rivojlantirish  tendentsiyalari  va  mavjud	
ʻ
imkoniyatlari.  O zbekistonning  alohida  muhofaza  etiladtgan  tabiiy  xududlarida	
ʻ
ekoturizimning faoliyat ko rsatish muammolari. Markaziy Osiyo mintaqasi  kichik	
ʻ
shaharlar  va  qishloqlarining  rekreatsion  resurslari.  O zbekistondagi  ekoturistik	
ʻ
tashkilotlar.  Ekologik  turlar.  Ekoturistik  imkoniyatlar.  Hududini  ekoturistik
rayonlartirish. O zbekistonning davlat qo riqxonalari, alohida muhofaza etiladigan	
ʻ ʻ
hududlar, madaniy yodgorliklar. Qishloq turizmi, agroturizim.
O zbekiston  hududini  ekoturizm  jihatdan  rayonlashtirish. 	
ʻ O zbekiston	ʻ
hududini  ekoturizim  jihatdan  rayonlashtirish  zarurati  va  uning  ilmiy  asoslari.
Ekoturistik  rayonlashtirishning  turlari,  mazmuni  va  ahamiyati.  O zbekiston
ʻ
hududini  turli  ekoturistik  maqsadlarda  rayonlashtirilishi.  Mamlakatimizni
rekeatsion resurslar bilan taminlanganlik darajasi hamda ekoturistik servisga ko ra	
ʻ
rayonlashtirilishi. Ekoturistik marshurutlar va xaritalar.
Ekoturlarni  ishlab  chiqish  asoslari.  Ekoturistik  marshrutlar  tushunchasi,
uning  maqsadi  va  vazifalari,  Ekoturistik  marshrutlarni  tashkil  etish  nazariyasi  va
amaliyoti.  Ekturistik  marshrut  turlari.  O zbekistonda  mavjud  ekoturistik	
ʻ
9 marshrutlarni ishlab chiqish jarayonlari. Ekoturlarni boshqa sayyohlik turlari bilan
olib  borish  zarurati.  Ekoturizim  va  agroturizimning  umumiy  va  xususiy  jihatlari.
Kompleks ekoturlar va ularning olib borishning hududiy jihatlari.
Ekoturizmni  tashkil  etish  va  yuritishda  dunyo  tajribasi  va  amaliyoti.
Zamonaviy  ekoturistik  yo nalishlar.  Turlicha  iqtisodiy  salohiyatga  ega  bo lganʻ ʻ
mamlakatlarda  ekoturizim.  Ekoturizimni  rivojlantirishning  huquqiy  bazasini
yaratishga  bo lgan  e'tibor.  Hududlarni  barqaror  rivojlantirishda  ekoturistik  tajriba	
ʻ
va  amaliyot.  Ekoturizim  geografiyasi.  Yer  kurrasining  turli  davlatlari  va
mintaqalarda ekoturizimni rivojlanishinng o ziga xos tomonlari.	
ʻ
Ekoturistik menejment  va  marketing.  Ekoturistik  bozor  va  uni  boshqarish
kerakligi.  Ekoturizimda  reklamaning  o ziga  xos  jihatlari.  Ekoturistik  menejment	
ʻ
tushunchasi  va  marketing.  Alohida  muhofaza  etiladigan  tabiiy  hududda  ekologik
turizimni  moliyaviy  boshqarish  vositalari.  Ekoturizim  tog li  mintaqalarning	
ʻ
ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlanish  vositasi  sifatida.  Ekoturistik  servis  tushunchasi  va
uning asosiy yo nalishlari.	
ʻ
Ekoturistik servis. Ekoturistik xizmatlarda sayyohlarni kutib olish, tr a nsfer,
joylashtirish.  Ularni  ovqatlantirish,  olib  yurish,  madaniy  hordiq  chiqartirish.
Boshqa  turistik  turlar  bilan  muvfiqlashtirish  hamda  savdo-sotiqni  uyushtirish.
Ekoturistik  servisda  mahalliy  tabiiy  sharoit  hamda  shu  yerga  xos  bo lgan  tabiiy	
ʻ
resurslarni inobatga olish va undan samarali foydalanish yo llari. Turistik zonalarni	
ʻ
internet- sahifalar orqali reklama qilish: hudud haqida, madaniyati va tarixi haqida
malumotlar; mahalliy turistik korxonalar va turoperatorlar taklif qiluvchi turlar va
paketlar; hudud xaritasi; mavjud marshrutlar; mahalliy xizmatlar provayderlar. 
Ekologiya  huquqi:  tushunchasi,  rivojlanish  bosqichlari,  p redmeti .
Tabiatni  huquqiy  muhofaza  qilish  tarixidan.  Ekologiya  huquqining  predmeti,
o ziga  xos  xususiyatlari  va  prinsiplari.  O zbekistonning  ekologik  siyosati.  Atrof	
ʻ ʻ
tabiiy muhitni huquqiy muhofaza qilish zarurati.
Ekologik-huquqiy munosabat va ekologik-huquqiy mexanizm.  Ekologik-
huquqiy  munosabat  tushunchasi.  Ekologik-huquqiy  munosabat  obyektlari.
Ekologik-huquqiy  munosabat  subyektlari.  Ekologik-huquqiy  munosabat
10 manbalarini  tartibga  solish  usullari.  Ekologik-huquqiy  mexanizm.  Ekologiya
huquqining tizimi.
Ekologiya  huquqi  manbalari.  Ekologiya  huquqi  manbalari  va  ularning
tasniflanishi.  O zbekiston  Respublikasi  konstitutsiyasi  —  ekologiya  huquqiningʻ
asosiy  manbai.  Qonunlar  —  ekologiya  huquqining  manbai  sifatida.  Qonun  osti
normativ hujjatlarining ekologik munosabatlarni tartibga solishdagi ahamiyati.
Tabiiy  obyektlarga  nisbatan  mulk  huquqi.  Tabiiy  ob y ektlarga  nisbatan
mulk  huquqi  tushunchasi  va  o ziga  xos  tomonlari.  Mulk  huquqi  obyektlari  va	
ʻ
kelajak istiqbollari.
Ekologik boshqaruv. Ekologik boshqaruv tushunchasi va tizimi. Davlatning
ekologik  boshqaruvi.  O zini  o zi  boshqarish  organlari  (fuqoralar  yig ini)ning	
ʻ ʻ ʻ
ekologik  funksiyalari.  Ekologik  boshqaruvda  ekologik  kadastr,  nazorat  va
ekspertizaning ahamiyati. Ekologik kadastr, ekologik ekspertiza, ekologik nazorat.
Ekologik-huquqiy  javobgarlik  tushunchasi  va  turlari.  Ekologik
huquqbuzarliklar  uchun  yuridik  javobgarliklarni  qo llash  asoslari.	
ʻ  Yerlarni
ekologik-huquqiy  muhofaza  qilish.  Ye r  muammolari  va  ularni  yechish  yo llari.	
ʻ
Ye rlarni  ekologik-huquqiy  muhofaza  qilishning  umumiy  qoidalari.  Yer  fondi
toifalari bo yicha yerlarni ekologik-huquqiy muhofaza qilish. Yerlarning ekologik-	
ʻ
huquqiy  muhofaza  qilishning  mazmuni  va  mohiyati.  Yer  muhofazasi  va
foydalanish ustidan nazorat. Yuridik javobgarlik.
Suv  va  suvdan  foydalanishni  ekologik-huquqiy  tartibga  solish .  Suv
resurslari  va  ularni  ekologik-huquqiy  jihatdan  tartibga  solish  zarurati.  Davlat  suv
fondi. Suvdan oqilona foydalanishning ekologik-huquqiy asoslari.  Suvni ekologik-
huquqiy  muhofaza  qilish.  Xalq  xo jaligining  ayrim  sohalarida  suvdan  oqilona	
ʻ
foydalanish qoidalari.
Ye r  osti  boyliklarini  ekologik-huquqiy  muhofaza  qilish.  Yer  osti  boyliklari
tushunchasi  va  ularni  ekologik-huquqiy  muhofaza  qilish  zarurati.  Yer  osti
boyliklaridan  foydalanish  va  ular  muhofazalashning  ekologik-huquqiy  talablari.
Konchilik munosabatlarini davlat tomonidan tartibga solish. Yer osti boyliklaridan
foydalanish huquqi.
O simlik dunyosini  ekologik-huquqiy muhofaza qilish.	
ʻ  O simlik dunyosi	ʻ
11 va  uning  ekologik-huquqiy  muhofaza  qilish  zarurati.  O simlik  dunyosiniʻ
muhofazalashning  huquqiy  tartibi.  O simlik  dunyosini  muhofaza  qilish  chora-	
ʻ
tadbirlari. O simlik dunyosini obyektlarini nazorat qilish va javobgarlik.	
ʻ 
O rmon—alohida 	
ʻ ekologiya  huquqining  obyekti  sifatida.  O rmonlarga  oid	ʻ
munosabatlarni  tartibga  solishning  umumiy  jihatlari.  O rmonlardan  foydalanish	
ʻ
huquqi. O rmonlarni huquqiy himoyalash.	
ʻ
Hayvonot  dunyosi  va  uni  ekologik-huquqiy  muhofaza  qilishning
maqsadi  va  vazifalari.  Hayvonot  dunyosi  ob y ektlari  va  ularni  muhofaza  qilish
talablari. Hoyvonot dunyosidan foydalanish tartibi. Hayvonot dunyosiga oid qonun
hujjatlaridagi normalarni buzganlik uchun javobgarlik.
Atmosfera  havosi  —  ekologiya  huquqining  obyekti  sifatida.  Atmosfera
havosini  muhofaza  qilishning  umumiy  qoidalari.  Atmosfera  havosini  ekologik-
huquqiy muhofaza qilish talablari. Atmosfera havosini muhofaza qilishning kafillik
mexanizmi.
Muhofaza  etiladigan  tabiiy  hududlar  tushunchasi  va  ularning
tasniflanishi.  Muhofaza  etiladigan  tabiiy  hududlar  huquqiy  holatining  umumiy
jihatlari.  Muhofaza  etiladigan  ijtimoiy-ekologik  vazifalarni  bajaruvchi
hududlarning  huquqiy  holati.  Qo riqxona  —  ekologik  vazifalarni  bajaruvchi	
ʻ
muhofaza etiladigan hududlar va obyektlarning huquqiy holati.
Antro p ogen  o zgargan  tabiiy  muhitni  ekologik-huquqiy  muhofaza  qilish	
ʻ
tushunchasi,  asosiy  turlari  va  xususiyatlari.  Shaharlarda  atrof  tabiiy  muhitni
ekologik-huquqiy  muhofazalash.  Agrar  tegralarda  atrof-muhitni  ekologik-huquqiy
muhofazalash. Sanoat zonalarida atrof-muhitni ekologik-huquqiy muhofazalash.
Atrof-muhitni  xalqaro-huquqiy  muhofaza  qilish  tushunchasi  va  rivojlanish
tarixi.  Atrof-muhitni  xalqaro-huquqiy  muhofaza  qilish  prinsiplari  va  manbalari.
Atrof-muhitni  xalqaro-huquqiy  muhofaza  qilishning  halqaro  huquqiy  obyektlari.
Xalqaro  ekologik  tashkilotlar,  konferensiyalar  va  jamg armalar.  Ayrim  xorijiy	
ʻ
mamlakatlarda Ekologiya huquqi. Xalqaro ekologik javobgarlik.
Ekologik  ekspertiza  faniga  kirish.  Ekologik  ekspertizaning  yangi  fan  va
o quv  redmeti  sifatida  shakllanish  va  rivojlanishi.  Ekologik  ekspertiza  fanining	
ʻ
predmeti,  obyekti,  tadqiqot  metodlari.  Ekologik ekspertiza  fanining boshqa  fanlar
12 bilan  bog liqligi  va  o zaro  aloqalari.  Ekologik  ekspertiza  fanining  maqsadi  vaʻ ʻ
vazifalari.  Ekologik  ekspertizaning  ilmiy-metodik  asoslari.  Ekologik  ekspertiza
to g risida  tushuncha.  Ekologik  ekspertiza  munosabatlarida  ekologik  qonunlar,	
ʻ ʻ
qoidalar, prinsiplarga asoslanishi. 
Ekologik  ekspertizada  atrof  muhitga  tasirini  baholash.  O zbekistondagi	
ʻ
ekologik vaziyat va uni ekspert baholash. Ekologik vaziyatning umumiy ta
O zbekistonda  ekoturizmning  rivojlantirish  tendentsiyalari  va  mavjud	
ʻ
imkoniyatlari.  O zbekistonning  alohida  muhofaza  etiladtgan  tabiiy  xududlarida	
ʻ
ekoturizimning  faoliyat  ko rsatish  muammolari.  Tabiat  komponentlarining	
ʻ
ekologik  holati.  Tabiat  komponentlarining  ekologik  holati  va  ularni  ekspert
baholash. 
Ye r  resurslari.  Biologik  resurslar.  Yerosti  boyliklari.  Chiqindilar
muammosi .
Ekologik  ekspertizaning  asosiy  prinsiplari.  Ekologik  ekspertizaning
prinsiplari  to g risida  tushuncha.  Ekologik  ekspertizaning  umumiy  prinsiplari.	
ʻ ʻ
Ekologik  ekspertizaning  ilmiy  prinsiplari.  Ekologik  ekspertizaning  yuridik
(huquqiy)  prinsiplari.  Ekologik  ekspertizaning  huquqiy  asoslari.  Ekologik
ekspertizaning  huquqiy  asoslari  to g risida  tushuncha.  Ekologik  ekspertizaning	
ʻ ʻ
huquqiy asoslarining tizimlari. 
Ekologik  ekspertiza  munosabatlari  qatnashchilarining  huquqlari,
majburiyatlari va javobgarligi. 
Ekologik  ekspertiza  turlari.  Ekologik  ekspertiza  turlari  to g risida	
ʻ ʻ
tushuncha. Davlat ekologik ekspertizasi. Jamoat ekologik ekspertizasi va ekologik
audit.
Ekologik  ekspertizaga  qo yiladigan  talablar  va  atrof  muhitga  tasirni	
ʻ
baholash .  Ekologik  ekspertizaga  qo yiladigan  umumiy  talablar.  Ekologik	
ʻ
ekspertiza  obyektlarining  atrof  tabiiy  muhitga  ta'sirining  farqlari  va  ularni
baholash. 
Ekologik  ekspertizaning  asosiy  yo nalishlari.	
ʻ  Ekologik  ekspertizaning
asosiy  yo nalishlari  to g risida  tushuncha.  Texnologik  ekologik  ekspertizasi.	
ʻ ʻ ʻ
Korxonalar  ekologik  ekspertizasi.  Ekologik  ekspertiza  xizmatini  tashkil  etish  va
13 davlat ekologik ekspertizasining xulosasiga qo yiladigan talablar. Davlat ekologikʻ
ekspertiza  xizmatini  tashkil  etish.  Davlat  ekologik  ekspertizasi  xulosasining
struktura va mazmuniga qo yiladigan talablar.	
ʻ 
 
Imtihon to g risida umumiy malumotlar	
ʻ ʻ
5A630102  —  Ekologiya  (tarmoqlar  va  sohalar  bo yicha)	
ʻ  mutaxassisligi
bo yicha  magistraturaga  kirishda  bilim  darajasini  belgilovchi  maxsus  fanlardan	
ʻ
(ekologiya  asoslari;  bioekologiya;  ekologik  siyosat)  o gzaki  sinov  o tkaziladi.	
ʻ ʻ
Imtihon  rektorning  buyrug i  bilan  tasdiqlangan  yetuk  va  tajribali  professor-	
ʻ
o qituvchilari	
ʻ  tomonidan olinadi. Har bir biletda savollari 5 tadan bo lib, ular uch	ʻ
xil qiyinlik darajalarida (qiyin, o rtacha, nisbatan oson) tuzilgan bo ladi. Baholash	
ʻ ʻ
mezoni 0 balldan 100 ballgachani tashkil etadi. 
I mtihonlarni baholash mezonlari
Ball Baholash mezonlari
86-100 belgilangan savol bo yicha quyidagilarni bilishi kerak: 
ʻ
 mavzuning mohiyatini to liq tushuntirib berishi;	
ʻ
 mavzu bo yicha aniq ekologik bilimlarga ega bo lishi; 	
ʻ ʻ
 ekologiyaning tabiat qonunlari va qoidalarni bilishi;
 ekologik termin va tushunchalardan foydalanishi;
 aytilgan firklarni asoslab berishi;
 mavzu bo yicha mustaqil fikrlash asosida misollar keltira olishi.
ʻ
71-85 belgilangan savol bo yicha quyidagilarni bilishi kerak: 	
ʻ
 mavzuning mohiyatini tushuntirib berishi;
 mavzu bo yicha ekologik bilimlarga yetarlicha ega bo lmasada, 	
ʻ ʻ
lekin, umumiy ekologik bilimlarga ega bo lishi; 	
ʻ
 ekologiyaning ayrim tabiat qonunlari va qoidalarni bilishi;
 ayrim ekologik termin va tushunchalardan foydalanishi;
 aytilgan firklarni kamchiliklar bilan bo lsada asoslab berishi.	
ʻ
55-70 belgilangan savol bo yicha quyidagilarni bilishi kerak: 	
ʻ
14  mavzuning mohiyatini qisman tushuntirib berishi;
 ayrim ekologik termin va tushunchalardan foydalanishi;
 aytilgan firklarni noanqilik bilan bo lsada asoslab berishi.ʻ
0-54 belgilangan savol bo yicha:	
ʻ
 qoniqarsiz va ayrim malumotlarnigina bilishi;
 ekologik termin va tushunchalarni bilmaslik;
 mustaqil fikrga ega bo lmaslik.	
ʻ
Yo’zma ish 100 ballik tizimda baholanadi.  Yozma  ish  5 ta savoldan iborat
bo’lib,  1- ,  2-,  3-,  4- 5  savollarning  har  biri  uchun  20  baldan  jami  100  balda
baholanadi.
Agar  talaba  mavzuni  yoritishda  ta’riflar  to’liq  berilsa,  (teoremalar  to’liq
isbotlansa), muammoli vaziyatlar orqali mavzu yuritib berilsa, mustaqil xulosa va
qaror  qabul  qila  olsa,  ijodiy  fikrlaini  javobida  aks  ettirsa,  mustaqil  mushohada
yuritsa, amaliy misollar keltirsa, mavzuning mohiyatini to’liq bayon ettirsa, mavzu
bo’yicha tasavvurga ega bo’lsa u holda uning yozgan javobi to’liq deb hisoblanadi.
Agarda talaba mavzuni yoritishda ta’riflar berilsa,  mustaqil xulosa  va qaror
qabul  qila  olsa,  ijodiy  fikrlaini  javobida  aks  ettirsa  ammo  mustaqil  mushohada
yuritmasa,  amaliy  misollar  keltirmasa,  mavzuning  mohiyatini  to’liq  bayon
ettirmasa,  mavzu bo’yicha  tasavvurga ega  bo’lmasa  u holda uning yozgan javobi
bo’yicha mavzu to’liq yoritilmagan deb topiladi.
Bundan  tashqari  yozma  ishning  hatosiz  va  chiroyli  yozilishiga  ham  etibor
beriladi. 
15