Matbuotda yoshlar siyosatini aks etishi. (“Ma`rifat”, “Turkiston” gazetalari misolida)

1O‘ZBEKISTON  RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS
TA'LIM  VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JAHON TILLARI UNIVERSITETI
XALQARO  JURNALISTIKA  FAKULTETI
XALQARO  JURNALISTIKA  NAZARIYASI  VA  AMALIYOTI
KAFEDRASI
MATBUOTDA  YOSHLAR  SIYOSATINI AKS  ETISHI
(“Ma`rifat”,  “Turkiston”  gazetalari  misolida)
mavzuida  5220100  –  jurnalistika  (xalqaro  jurnalistika)  yo‘nalishi
bo‘yicha  bakalavr  darajasini  olish uchun
BITIRUV  MALAKAVIY  ISHI
Toshkent  2MUNDARIJA
Kirish .................................................................................................................. 3
I BOB.  YOSHLARGA OID MAVZULARNING  MATBUOTDA 
YORITILISHI
1.1. Yoshlarni  huquqiy  savodxonligini  oshirishda  matbuotda  yoritilayotgan 
mavzularning zaruriyati .................................................................................... 8
1.2. Kamolot YIHning yoshlarning ijtimoiy, siyosiy, ma`naviy- marifiy
hayotida  tutgan  o`rni  (“Turkiston”  va  “Ma’rifat”gazetalari  materiallari
asosida)… .......................................................................................................... 16
1.3. Matbuotda  yoshlar  masalalarini  yoritishda  dolzarb  mavzular .................... 27
II BOB. MATBUOTDA YOSHLARNING MA`NAVIY 
IMMUNITETINI MUSTAHKAMLASH VA SPORT MAVZULARINI
YORITILISHIDA  MAHORAT MASALALARI
2.1. Yoshlarni ma`naviy immunitetini mustahkamlashda matbuotni o’rni va 
ahamiyati ........................................................................................................... 34
2.2. Matbuotda  sog`lom  turmush  tarzini  targ`ib  qilish  ustuvor  yo`nalish 
sifatida .............................................................................................................. 40
2.3. Yoshlar  mavzularini  yoritishda  tahririyat  va  jurnalistlarga  qo`yiladigan 
talablar ............................................................................................................... 48
Xulosa ............................................................................................................... 55
Foydalangan  adabiyotlar  ro`yxati ................................................................. 59
Ilovalar… ......................................................................................................... 61 3KIRISH
Oldimizda  turgan  eng  ezgu  maqsadlarimiz  –  mamlakatimizning  buyuk
kelajagi  ham,  ertangi  kunimiz,  erkin  va  farovon  hayotimiz  ham,  O‘zbekistonning
XXI asrda jahon hamjamiyatidan qanday o‘rin egallashi ham – bularning barcha-
barchasi,  avvalambor,  yangi  avlod,  unib-o‘sib  kelayotgan  farzandlarimiz  qanday
insonlar bo‘lib  voyaga  yetishiga  bog‘liqdir.
Islom  Karimov
Yoshlаrni  o’z  хаlqini,  vаtаnini  sеvishgа,  zаmоnаviy  bilim  egаlаshgа,  yaхshi
kаsb-hunаrli,  insоnpаrvаr,  аdоlаtli,  jаsur,  mеhnаtsеvаr,  g’аyrаtli  vа  аjdоdlаrgа
sаdоqаtli  bo’lishgа,  shu  yurtdа  аsrlаr  bo’yi  shаkllаngаn  urf-оdаtlаrni,  qаdriyatlаrni
e’zоzlаshgа  o’rgаtish  lоzim.  Zеrо,  yoshlаr  –  kеlаjаk  poydivoridir.  Hоzirgi  kundа
O’zbеkistоn  аhоlisining  64%  ko’prоg’ini  yoshlаr  tаshkil  etаdi.  Bu  judа  kаttа  kuch.
Mustаqillik  shаrоfаti  tufаyli  mаmlаkаtimiz  yoshlаri  ilmu  fаn,  mаdаniyat,  sаn’аt  vа
spоrt  sоhаlаridа  o’zlаrining  bоr  mаhоrаt  vа  imkоniyatlаrini  jаhоn  miqyosidа
nаmоyon  etib,  bеqiyos  yutuqlаrni  qo’lgа  kiritmоqdаlаr.  Chunki  bizning  yurtdа
yoshlаr hаyoti hаqidа o’ylаsh, ulаrgа dоimо g’аmхo’rlik qilish – dаvlаtimizning eng
birinchi  vаzifаlаridаn  hisоblаnаdi.
Mavzuning  dolzarbligi:  Yoshlar  yurt  kelajagi,  millatning  istiqbolini
taminlovchi  kuch  hisoblanadi.  Yoshlarning  aql-zakovati,  intilishiga  qarab  o`sha
davlatning  ertangi  kuni  haqida  bashorat  qilish  mumkin.Yurtimiz  mustaqilligiga
erishgach eng muhim masalalardan biri yoshlar siyosatiga katta e’tibor qaratildi. 1991
yil  20  noyabrda  qabul  qilingan  “O‘zbekiston  Respublikasida  yoshlarga  oid  davlat
siyosatining asoslari to‘g‘risida”gi Qonunning davlat mustaqilligi e'lon qilinganligiga
endigina  sakson  kun  to‘lgan  mamalakatda  qabul  qilinishi,  o‘z-o‘zidan  o‘sha
paytdayoq  O‘zbekistonda  yoshlarga  oid  siyosat  davlat  siyosatining  muhim
yo‘nalishlaridan  biriga  aylanishidan  dalolat  berar  edi.Yoshlarning  ijtimoiy  va
ma'naviy  jihatdan yuksak  darajada  kamol  topishiga  qaratilgan  davlatning  muhim 4yo‘nalishlarini  belgilab  berdi  va  uni  amalga  oshirishning  qonuniy  asosini  yaratib
berdi. Qonunning mantiqiy davomi sifatida O’zbekistn Respublikasi Prezidenti Islom
Karimovning 2014 yil 6 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat
siyosatini  amalga  oshirishga  qaratilgan  qo‘shimcha  chora-tadbirlar  to‘g‘risida”gi
Qarori  qabul  qilindi.
O’ zbekiston yoshlar mamlakati hisoblanadi. Aholining 64 foizdan ko’prog’ini
yoshlar  tashkil  etadi.  Demograflarning  tadqiqot  xulosasiga  ko’ra,  ushbu  ko’rsatkich
yaqin besh yillikda yana 25 foizga o’sishi ilmiy taxmin qilingan. Natijada mehnatga
layoqatli aholining soni 50 foizga oshadi 1
. Bu raqamlar yurtimiz aholisining nafaqat
son jihatdan o’sishini, balki yoshlarning katta intellectual imkoniyatlariga ega ekanini
ham  namoyon  etadi.
Istiqlol  yillari  yurtimizda  yoshlarni  qo’llab-quvvatlash  va  rag’batlantirish
maqsadida  “Sog’lom  avlod  uchun”  ordening  ta`sis  etilishi;  “Kamolot”  yoshlar
ijtimoiy  harakatining  tashkil  etilishi;  “Oila  yili”,  “Sog’lom  avlod  yili”,  “Barkamol
avlod  yili”,  “Sog’lom  bola  yili”,  “Yoshlar  yili”  kabi  davlat  dasturlarining  e`lon
qilinishi;  yoshlar  muammolarini  o’rganuvchi  institutlar  va  markazlar  faoliyatining
yo’lga  qo’yilishi;  “O’zbekistonda  yoshlarga  oid  davlat  siyosatining  asoslari
to’g’risidagi” Qonun, Kadrlar tayyorlash milliy dasturining qabul qilinishi barkamol
yoshlarni  shakllantirishda  katta  ahamiyatga  ega.
Ayniqsa,  “O’zbekistonda  yoshlarga  oid  davlat  siyosatining  asoslari
to’g’risida”gi  Qonunda  yoshlarga  beriladigan  ijtimoiy-iqtisodiy  va  siyosiy-huquqiy
kafolatlar  belgilab  qo’yilgan.  Qonunda:  “Yoshlarga  oid  siyosat  O’zbekiston
Respublikasi  davlat  faoliyatining  ustuvor  yo’nalishi  bo’lib,  uning  maqsadi
yoshlarning ijtimoiy shakllanishi va kamol topishi, ijodiy iqtidori jamiyat manfaatlari
yo’lida  imkoni  boricha  to’la-to’kis  ro’yobga  chiqishi  uchun  ijtimoiy-iqtisodiy,
1
 Ubaydullayeva.R Sotsiolno-demograficheskiy protses v sovremennom Uzbekistane. // www.vrach.uz//
demograficheskie-processy. 5siyosiy-huquqiy, tashkiliy jihatdan shart-sharoit yaratish hamda ularni kafolatlashdan
iboratdir” 2
,  deb belgilangani yuqoridagi  fikrlarning yorqin dalilidir.
O’zbekistonda  shakllantirilayotgan  fuqarolik  jamiyati,  hayotimizda  tobora
muhim  ahamiyat  kasb  etayotgan  modernizatsiya  jarayonlari  va  keng  qamrovli
islohotlarning  samarasi,  avvalo  yoshlarni  qo’llab-quvvatlash,  ularni  intellektual
salohiyatini oshirish, moddiy va ma`naviy rag’batlantirishga qaratilgan. Globallashuv
zamonida  jamiyatni  shakllantirish  va  rivojlantirish  jarayonida  yoshlarga  keng
imkoniyatlar  yaratish davlatning ustuvor  vazifalaridan  biri hisoblanadi.
Bu  borada  olib  borilayotgan  ishlarni  xalqqa  yetkazish  va  uni  izchil  yoritib
borish  bevosita  ommaviy  axborot  vositalari  xodimlari  zimmasiga  katta  mas’uliyat
yuklaydi. Shu o’rinda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning “27-
iyun  matbuot  va  OAV  xodimlari  kuni”da  soha  vakillariga  yo’llagan  tabrigidagi
murojaati  fikrimizni  isbotlaydi:  O`zbekistonni  dunyodagi  taraqqiy  topgan
mamlakatlar  qatoriga  ko`tarishdek  yuksak  marralarni  ko`zlagan  qonunlarimiz,
dasturlarimiz  bo`ladimi  –  bularning  barchasini  amalga  oshirish  uchun  xalqimizga
ochiq va ravshan qilib yetkazish, el-yurtimizni safarbarlikka chorlash, ruhini ko`tarish
yo`lida  matbuot  va  axborot  vositalarining  o`rni  va  ahamiyati  beqiyos.  …Unib-o`sib
kelayotgan  yoshlarimizni  mustaqil  fikrlaydigan,  bizning  qanday  buyuk  tarix  va
merosga  ega  ekanimizni  anglab,  ana  shu  bebaho  boylikni  qadrlab  yashaydigan,  biz
boshlagan  ulug’  ishlarning  munosib  davomchilari  bo`lgan  insonlar  etib  voyaga
yetkazishda  matbuot  ahlining  haqqoniy  so`zi,  uning  ta`siri  g`oyat  muhim,  aytish
mumkinki,  hal  qiluvchi  ahamiyatga  ega  ekanini  hech  qachon  esimizdan
chiqarmasligimiz lozim.” 3
Har  qanday  islohotlarning,  xususan,  yosh  avlod  masalalari  bo`yicha
islohotlarning  muvaffaqiyati  ko`p  jihatdan  jamiyatda  amalga  oshirilayotgan
islohotlarning  mazmun  –  mohiyati  va  undan  ko`zlangan  maqsadning  to`liq  ijrosi
davlat  tomonidan  ta`minlashga,  nazorat  qilinishiga,  bu  islohotlarning  natijasini
2
 “O’zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to’g’risida”gi Qonun. 1-modda // O’zbekiston
Respublikasi  Oliy  Kengashining  Axborotnomasi  //  1992  y., 2-son.
3
“Xalq  so`zi”  gazetasi  27-iyun,  2013yil. 6yoshlar faoliyatida aks etishiga bog`liq. Shu o`rinda OAV xususan bosma nashrlarda
yoshlarimiz o`z orzu – istaklarini, talablari-yu takliflarini erkin ifoda etish, barobarida
ularni  tergab  turuvchi  nazorat  ko`zgusiga  aylanishi  kerak.  Shu  nuqtai  nazardan
jamiyatda  yoshlar siyosati, uni amalga oshirish borasida qilinayotgan sa`y harakatlar,
yaratilayotgan  cheksiz  imkoniyatlarning  tezkorlik  va  holisona  yondashuv  bilan
yoritish  aynan yoshlar matbuoti  oldida  turgan dolzarb vazifa  hisoblanadi.
Bitiruv malakaviy ishining ob`ekti va predmeti:  Marifat” va Kamolot YIH
muassisligidagi  “Turkiston”  gazetalarining  2014-2015  yillardagi  taxlamlari  ishga
ob’ekt qilib olindi.
“Yoshlarga  oid  davlat  siyosatini  amalga  oshirishga  qaratilgan  qo`shimcha
chora-tadbirlar  to`g`risida”gi  Qarorning  ijrosini  matbuotda  yoritilishini  o`rganib
chiqildi.  Yoshlarninig  ijtimoiy  hayotdagi  o`rni,  yoshlarni  globallashuv  davrida
ommaviy  madaniyat  kabi  yot  g`oyalardan  himoyalash  va  sog`lom  turmush  tarzini
targ`ib  qilishda  matbuotning  o`rni  va  ahamiyatini  yuqoridagi  obektlar  misolida
taqqoslash,  yutuq  va  kamchiliklarini aniqlash  ishimizning  predmeti  hisoblanadi.
Bitiruv malakaviy ishining yangiligi:  Mavzu dolzarbligi bois ko`plab amaliy
nazariy  ishlar  amalga  oshirilgan.  Eng  avvalo  Prezidentimizning  asarlari,  mavzu
doirasida  qabul  qilingan  qonun  va  qarorlari  bu  borada  dasturilamal  hisolanadi.
Bizning  kichik  tadqiqotimiz  davomida  qabul  qilingan  “O`zbekiston  Respublikasi
yoshlarga  oid  davlat  siyosatini  amalga  oshirishga  qaratilgan  qo`shimcha  chora  -
tadbirlar”  to’g’risidagi  Qarorning  ijrosini  matbuotda  yoritilishi  va  yoshlar  huquqiy
savodxonligini  oshirishga  qaratilgan  materiallarni  2014-  2015  yil  gazeta  tahlamlari
asosidagi  tahlili  ishimizning  yangiligi hisoblanadi.
Bitiruv  malakaviy  ishining  maqsad  va  vazifalari:  Bitiruv  malakaviy
ishimizning  asosiy  maqsadi  yoshlar  masalalarini  xususan  yoshlar  siyosatini,
yoshlarga  oid  bo`lgan  masalalarni  Respublikamizning  ikki  yirik  tirajdagi  matbuoti
misolida o`rganib chiqish. 2014 -2015 yillarda chop etilgan materiallari asosida ularni
tahlil qilish, yutuq va muammolarni aniqlashdan iborat. Tadqiqot jarayonida quyidagi
vazifalarni  belgilab  oldik: 7 O`zbekistonda  yoshlar  siyosatining  matbuotda  aks  etishi  masalalarini
o`rganish;
 Yoshlar  huquqiy  savodxonligini  oshirishda  matbuotning  o`rni  va  ahamiyati;
 Har  ikki  matbuotda  “Ma`rifat”  va  “Turkiston”  gazetalarida  yoshlar
masalalarini yoritishdagi  o`ziga  xosliklar  va  mahorat masalalari;
 Yoshlarning  muammolarini  yoritish  masalalariga  e`tibor  qaratish;
 Globallashuv  davridayotg`oyalar  tasirida  himoyalashda  matbuotning
ahamiyatini  o`rganib  chiqish;
 Yoshlar  masalalarini  yoritishda  tahririyat  va  jurnalistlarga  qo`yiladigan
talablarni  o`rganish;
-  O`rganib  chiqish  jarayonida  ko`ringan  kamchiliklarni  asoslab  berish  va  taklif
mulohaza  bildirish.
Bitiruv  malakaviy  ishining  metodologik  va  nazariy  asoslari:  O`zbekiston
Respublikasi  Konstitutsiyasi,  O`zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  I.A.Karimov
asarlari, farmonlari, maruzalari matni, nutqlari, yoshlar siosatiga oid qonun hujjatlari
va     qonunosti     hujjatlari     ishimizning     metodologik     asosi      hisoblanadi.
Nazariy  asoslari  sifatida  jurnalistikaga  doir  ilmiy  kitoblar,  maruzalar  matni,  sohaga
doir  ilmiy  o`quv  qo`llanmalar,  ilmiy  nazariy  adabiyotlardan  foydalanildi.
Bitiruv  malakaviy  ishning  nazariy  va  amaliy  ahamiyati:  Jurnalistikada
tahrir  bilan  bog`liq  fanlarda  nazariy  jihatdan  o`rganish  mumkin.  Amaliy  jihatdan
tadqiqot  ishimizdan  talabalar  kurs  ishlari,  bitiruv  malakaviy  ishlarini  hamda
magistrlik dissertatsiyalarini  yozishda  foydalanishi mumkin.
Bitiruv malakaviy ishning tuzilishi:  Kirish, 2 bob, 6 fasl, xulosa adabiyotlar
ro`yxati va  ilovalardan  iborat. 8I BOB.  YOSHLARGA OID MAVZULARNING  MATBUOTDA 
YORITILISHI
1.1. Yoshlarni  huquqiy  savodxonligini  oshirishda,  matbuotda
yoritilayotgan  mavzularning  zaruriyati
“Bugun  biz  demokratik  jarayonlarni  chuqurlashtirish,  aholining  siyosiy
faoliyatini oshirish, fuqarolarning mamlakatimiz siyosiy va ijtimoiy hayotdagi amaliy
ishtiroki  haqida so’z yuritar ekanmiz,  - deb ta’kidlaydi  I.Karimov, -  albatta axborot
erkinligini  ta`minlamasdan,  ommaviy  axborot  vositalarini  odamlar  o’z  fikr  va
g’oyalarini, sodir bo’layotgan voqealarga o’z munosabati va pozitsiyasini erkin ifoda
etadigan  minbarga  aylantirmasdan  turib,  bu  maqsadlarga  erishib  bo’lmasligini
o’zimiz  yaxshi  tasavvur  etamiz”. 4
“Jamiyatda  huquqiy  madaniyatni  yuksaltirish  milliy  dasturi”da  qayd
etilganidek,  huquqiy  bilimlarni  OAV  orqali  targ’ib  qilish  tizimini  takomillashtirish
muhim  ahamiyatga  ega.  OAV  huquqiy  mavzulariga  e`tiborni  kuchaytirish,  aholi
o’rtasida  ko’proq  ko’tarilayotgan  huquqiy  masalalarni  davriy  nashrlar  sahifalarida,
televideniye  va  radio  eshittirishlarida  tushuntirib  berish  borasidagi  hissasini  keskin
oshirish  zarur  vazifadir” 5
.  Konstitutsiya  va  qonunlarga  rioya  qilish  va  ular  bo‘yicha
faoliyat  yuritish  har  bir  shaxs  uchun  jinsi,  yoshi,  millati,  ijtimoiy  kelib  chiqishi  va
yana  boshqa  senzlardan  qat'iy  nazar  majburiydir.  Shuning  uchun  ham
mamlakatimizda  amalga  oshirilayotgan  barcha  ijobiy  o‘zgarishlar  zamirida  har
tomonlama  barkamol  –  jismonan  sog‘lom,  aqlan  yetuk,  nafaqat  ko‘plab  bilimlarni,
hozirgi davrda talab katta bo‘lgan kasb-hunarlarni egallagan, ayni paytda, mustaqil va
ijodiy  fikrlashga  qodir,  intellektual  salohiyati  yuksak  yosh  avlod  to‘g‘risida
g‘amxo‘rlik qilishdek  ustuvor  maqsad  mujassam  ekani tabiiydir.
Konstitutsiyamizda  aynan  yoshlarning  huquq  va  erkinliklari  tegishli
konstitutsiyaviy  normalar  asosida  o‘z  ifodasini  topgan.  Zotan,  konstitutsiyaning
4
 Karimov I.A Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish 
konsepsiyasi  (O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Qonunchilik  palatasi  va  Senatining  qo’shma majlisidagi  ma`ruza)
//  Xalq  so’zi,  2010  yil,  13  noyabr.
5
 Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturi//  O’zR Oliy Majlisi Axborotnomasi.-Toshkent, 
1997,9(1257)-  son.-B.-30. 9muqaddimasidayoq  hozirgi  va  kelajak  avlodlar  oldidagi  yuksak  mas'ullikni  nazarda
tutuvchi norma belgilab qo‘yilgan. Sababi davlatimiz huquqiy demokratik davlat va
fuqarolik  jamiyatini  qurishda  yoshlarimizning  ertangi  kun  uchun  munosib  vorislik
masalasiga  e'tibor qaratmoqda.
 Davlat va uning sub`ektlari zimmasidagi yoshlar siyosati bo’yicha vakolatlarga
quydagilar  kiradi:
 Yoshlar  faoliyatiga  oid  umumiy  ijtimoiy-iqtisodiy  tashkiliy  holatni  aniqlash;
Mavjud  vakolatlar  doirasida  davlat  yoshlar  siyosati  sohasiga  huquqiy
regulyatsiya  munosabatlari;
 Hududlarning  ijtimoiy-iqtisodiy,  demografik,  madaniy,  etnik  va  boshqa
xususiyatlari va jihatlarini hisobga olgan holda hududiy yoshlar siyosatini dasturlarini
ishlab chiqish  va  amaliyotga  joriy  etish;
Davlat  yoshlar  siyosatining  viloyatlar  doirasidagi  boshqaruv  organlarini
shakllantirish, yoshlar siyosatini amalga oshiruvchi ijro hokimiyati organlari tizimini
aniqlash;
 Hudud  miqyosida  faoliyat  ko’rsatuvchi  bolalar  va  yoshlar  tashkilotlarining 
restrini amalga oshirish;
 davlat  yoshlar  siyosati  me`yorlar  asosida  belgilangan  tartibda  uni  amalga 
oshirishda  mamlakat  miqyosida  byudjet  moliyaviy  sarf-harajatlarni  shakllantirish;
 davlat  yoshlar  siyosatini  amalga  oshirishda  ishtirok  etuvchi  barcha  muassasalar
va  tashkilotlar faoliyatini  muvofiqlashtirish.
Davlat  siyosatini  amalga  oshirishda  mahalliy  o’zini  o’zib boshqarish
organlari doirasidagi  vakolatlar quyidagilardan  iborat:
 mahalliy  o’zini  o’zi  boshqarish  organlari  miqyosida  davlat  yoshlar  siyosatini
amalga  oshirishni rejalashtirish,  tashkil  qilish va  boshqarish;
 o’z  vakolatlari  doirasida  davlat  yoshlar  siyosatini  amalga  oshirish  yuzasidan
me`yoriy  hujjatlar  tayyorlash;
 hududiy  mahalliy  jamiyatlar  miqyosida  davlat  yoshlar  siyosatini  amalga 
oshirish  dasturlarini  ishlab chiqish  va  ularni amaliyotga joriy  qilish; 10 davlat yoshlar siyosatini amalga oshirishda mahalliy buyudjet va fondler sarf-
harajatlarni tashkil  qilish;
 davlat yoshlar siyosatini amalga oshiruvchi barcha tashkilotlar va muassasalar
faoliyatini  muvofiqlashtirish.
Shu bilan birgalikda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining shu va shu
kabi  normalari  Konstitutsiya  normalari  asosida  qabul  qilingan  qator  qonun
hujjatlarida,  ularning  muayyan  tarkibiy  qismlarida  o‘zining  to‘la  ifodasini  topgan.
Mazkur  davrda  “O‘zbekiston  Respublikasida  yoshlarga  oid  davlat  siyosatining
asoslari to‘g‘risida”gi (1991-yil 20-noyabr), “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi
(1992), “Ta'lim to‘g‘risida”gi (1992-yil, 1997-yil 29-avgust yangi tahrirda) qonunlar,
qator  kodekslar,  Kadrlar  tayyorlash  Milliy  dasturi  (1997  yil  29  avgust),  Jamiyatda
huquqiy  madaniyatni  yuksaltirish  Milliy  dasturi  (1997)  qabul  qilindi.  1992  yilda
esa,  Bola  huquqlari  to‘g‘risidagi  xalqaro  Konvensiyaga  qo‘shildi.  Shuningdek
mazkur  yillar  davomida  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Respublika  yosh
ijodkorlarini  davlat  tomonidan  qo‘llab-quvvatlash  chora-tadbirlari  to‘g‘risida”gi
(1992),  “O‘zbekiston  Respublikasining  yosh  mualliflariga  eng  yaxshi  asarlari  va
ilmiy    ishlari    uchun    Davlat    mukofotini    topshirish   to‘g‘risida ”    (1993-
yil),  “O‘zbekiston    Respublikasi    yoshlarining    “Kamolot”    jamg‘armasi
to‘g‘risida” (1996-yil), “Huquqiy tarbiyani yaxshilash, aholining huquqiy madaniyati
darajasini  yuksaltirish,  huquqshunos  kadrlarni  tayyorlash  tizimini  takomillashtirish,
jamoatchilik  fikrini  o‘rganish  ishini  yaxshilash  haqida”  (1997),  “Respublika
Ma'naviyat va ma'rifat kengashini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi (1999) farmonlari
e'lon  qilindi.  Mazkur  bosqichda  qabul  qilingan  qonun  hujjatlari  O‘zbekiston
Respublikasi  Konstitutsiyasi  bilan  birgalikda  yoshlarni  yagona  mafkura  asosida
tarbiyalashga  xizmat  qiluvchi  eski  ma'muriy-buyruqbozlik  tizimi  va  uning  huquqiy
asoslarini  tugatib,  ularni  tarbiyalash,  huquq  va  qonuniy  manfaatlarini  himoya
qilishning  demokratik  asoslarini  belgilab  berdi.  Shuningdek  voyaga  yetmaganlar
o‘rtasida  tarbiyaviy  ishlarni  kuchaytirish,  buning  uchun  mas'ul  davlat  idoralari,
jamoat  tashkilotlari  hamda  voyaga  yetmaganlar  ishlari  bo‘yicha  komissiyalar 11faoliyatini  takomillashtirishga,  jamiyatimizning  ijtimoiy-ma'naviy  va  iqtisodiy
yangilanish  jarayonida  yoshlarning  o‘z  o‘rnini  topishiga  ko‘maklashish,  birinchi
navbatda,  qishloq  joylardagi  yigit-qizlarni  ish  bilan  ta'minlash,  jismoniy  tarbiya  va
sport bilan shug‘ullanishi uchun imkoniyat yaratishga alohida e'tibor qaratildi. Ushbu
davrda  “ Bola  huquqlari  to‘g‘risidagi  xalqaro  Konvensiyaga  doir  bolalar  savdosi,
bolalar  fohishabozligi  va  bolalar  pornografiyasiga  taalluqli  Fakultativ  protokol”ga
qo`shilish  haqida  va  “Voyaga  yetmaganlar  o‘rtasida  nazoratsizlik  va
huquqbuzarliklarning  profilaktikasi  to‘g‘risida”gi  (2010-yil),  “Alkogol  va  tamaki
mahsulotlarining tarqatilishi hamda iste'mol qilinishini cheklash to‘g‘risida”gi (2011)
qonunlar qabul qilindi. Shuningdek, 2008-yil 8-aprelda “Ishga qabul qilish uchun eng
kichik yosh to‘g‘risida”gi hamda “Bolalar mehnatining og‘ir shakllarini taqiqlash va
yo‘q  qilishga  doir  shoshilinch  choralar  to‘g‘risida ” gi  Konvensiyalar  ratifikatsiya
qilindi. 2001-yil 4-yanvardagi O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “O`zbekiston
Respublikasi  Konstitutsiyasini  o`rganishni  tashkil  etish  to`g`risida”gi  Farmoyishi
ham  jamiyatda,  ayniqsa  yoshlar  orasida  huquqiy  madaniyatni  yuksaltirish  uchun
dasturulamal  bo`lib  xizmat  qildi.  Bir  so’z  bilan  aytganda,  yoshlarga  oid  davlat
siyosatining huquqiy asoslarini tashkil etuvchi qonun hujjatlarining doirasi juda ham
keng. Bu borada “Yoshlar yili” Davlat dasturi doirasida amaldagi qonun hujjatlarini
takomillashtirish  yuzasidan  tashkil  etilgan  ishchi  guruh  tomonidan  mustaqillik
yillarida  qabul  qilingan  amaldagi  qonun  hujjatlari  atroflicha  tahlil  qilinib,  yoshlar
huquqlari,  manfaatlari  va  erkinliklari  belgilangan  qonun  hujjatlari  tizimi
shakllantirilganligi muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Ishchi guruh tomonidan amaldagi
normativ-huquqiy bazani, uning yoshlar manfaatlari  va huquqlarini himoya qilishga
oid  qismini  takomillashtirish  maqsadida  inventarizatsiyadan  o‘tkazish  jarayoni
Konstitutsiya  va  kodekslardan  tashqari,  bu  sohada  22  qonun,  O‘zbekiston
Respublikasi  Prezidentining 15 ta farmoni  va 11 ta qarori, Vazirlar Mahkamasining
41  ta  qarori,  32  ta  idoraviy-me'yoriy  hujjat  mavjud  ekanligini  ko‘rsatdi.  Shundan
keyin  ham  yana  o‘nlab  yangi  qonun  hujjatlari  qabul  qilinganligi  hisobga  olinsa,
O‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi  normalariga  asoslangan,  yoshlarga  oid 12davlat  siyosatining  huquqiy  asoslarini  belgilab  beruvchi  normativ-huquqiy  hujjatlar
tizimi  150  dan ortiq  qonun  hujjatlaridan  tashkil  topganligi  ma'lum  bo‘ladi.
O‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  40-moddasida  har  bir  inson
malakali  tibbiy  xizmatdan  foydalanish  huquqiga  ega  ekanligi  belgilangan.  Mazkur
konstitutsiyaviy  normaning  hayotiyligini  ta'minlash  maqsadida  sog‘liqni  saqlash
tizimiga  har  yili  Davlat  byudjeti  xarajatlarining  12-15  foizdan  ortiq  qismi
yo‘naltirilmoqda.  O‘zbekiston  2011-yilda  “Bolalarni  asraylik”  xalqaro  tashkiloti
tomonidan tuzilgan 161 mamlakatdan iborat jahon reytingida o‘sib kelayotgan yosh
avlod  salomatligi  haqida  eng  ko‘p  g‘amxo‘rlik  ko‘rsatilayotgan  davlatlar  orasida  9-
o‘rinni egalladi 27. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti Bosh direktori Margaret Chen
o‘zining  2011-yil  25-26  noyabr  kunlari  poytaxtimizda  bo‘lib  o‘tgan  nufuzli  xalqaro
anjumandagi nutqida e'tirof etganidek: “O‘zbekistonda hatto global inqirozlar davrida
ham  aholining  salomatlik  ko‘rsatkichlari  muttasil  oshib,  umr  ko‘rish  davomiyligi
yuksalmoqda.
O‘zbekiston  bu bilan haqli ravishda faxrlansa  arziydi”. Mamlakatimiz rahbari
Islom Karimov “O‘zbekistonda ona va bola salomatligini muhofaza qilishning milliy
modeli:  “sog‘lom  ona  –  sog‘lom  bola”  mavzusidagi  ushbu  xalqaro  simpoziumning
ochilishidagi nutqida bu muvaffaqiyatlarimizning omillari haqida atroflicha to‘xtalib,
mustaqil  rivojlanish  yillarida  mamlakatimiz  sog‘liqni  saqlash  tizimini  barpo  etishni
davom ettirish va yangilash imkonini berayotgan mustahkam poydevor yaratilganiga
anjuman ishtirokchilari e'tiborini qaratdi. “Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul
umumiy  ta'lim  olish  davlat  tomonidan  kafolatlanadi.Maktab  ishlari  davlat
nazoratidadir”  6
 .  O‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  ushbu  41-moddasi
ijrosi yuzasidan ham faxrlansa arziydigan islohotlar amalga oshirildi. Birgina Kadrlar
tayyorlash  Milliy  dasturi  (1997-yil)  va  Maktab  ta'limi  rivojlantirish  Davlat
umummilliy  dasturi  (2004-yil)  doirasida  1539  ta  akademik  litsey  va  kasb-hunar
kollejlari,  7800  tadan  ziyod  umumta'lim  maktablari  yangitdan  qurilib,  to‘liq
6
O’zbekiston  Respblikasining  Konstitutsiyasi.-T.:  O’zbekiston,  2013 . 13zamonaviy  vositalar  bilan  jihozlandi.  Oliy  ta'lim  muassasalarining  soni  1,8  barobar
(37  tadan  66  taga,  shundan  59  tasi  milliy,  7  tasi  xorijiy)  ko‘paydi.  5980  ta  bolalar
sport maskanlari, 6151 ta yopiq sport zallari barpo etildi28. O`zbekiston Respublikasi
Prezidentining  2001-yil  4-yanvarda  e'lon  qilingan  “O`zbekiston  Respublikasi
Konstitutsiyasini o`rganishni tashkil etish to`g`risida”gi Farmoyishi ham mamlakatda
Konstitutsiyani ommaviy ravishda o`rganish hamda uni hayotga tatbiq etish bo`yicha
dasturulamal  vazifasini  o`tamoqda.  Mana  shu  maqsadda  davlatimiz  rahbari
O`zbekiston  Konstitutsiyasini  bolalar  bog`chasidan  boshlab  o`rgatish,  maktablarda
darslik  tariqasida  o`qitish  hamda  oliy  o`quv  yurtlarida  esa  maxsus  dars  sifatida
o`rganishni  vazifa  qilib  qo`ydi.  Sog‘liqni  saqlash  va  ta'lim  sohasidagi  islohotlar
shular bilan cheklanib qolmay, hozir ham izchil davom ettirilmoqda. Xususan, 2011-
2015-yillarda 700 dan ortiq tibbiyot muassasasi, 400 ta bolalar sporti, 221 ta bolalar
musiqa  va  san'at  maktabi  qurib,  foydalanishga  topshirish,  sport  bilan  muntazam
shug‘ullanadigan  bolalar  sonini  2 barobar  ko‘paytirish,  zamonaviy  “elektron  ta'lim”
loyihasini  joriy  etish  kabi  ko‘plab  ishla  rejalashtirilgan  bo‘lib,  bu  vazifalar
bosqichma-bosqich amalgam oshirilmoqda. Bu borada erishilayotgan natijalar 2011-
2012 yillarda poytaxtimizda o‘tkazilgan nufuzli xalqaro anjumanlarda nufuzli xalqaro
tashkilotlar, dunyoning barcha qit'alaridan kelgan xorijlik ekspertlar tomonidan e'tirof
etildi.
Yurtimizda  avvalo  ommaviy  axborot  vositalari  rivojini  ta'minlaydigan,
demokratik talab va standartlarga to‘la mos keladigan mustahkamqonunchilik bazasi
yaratildi. Ushbu  davrda ommaviy axborot vositalarini erkin vajadal rivojlantirishga,
axborot sohasining samarali faoliyat ko‘rsatishini ta'minlashgaqaratilgan 10 ga yaqin
qonun  hujjatlari  qabul  qilindi.  Ko`rilgan  chora  tadbirlarnatijasida  bugungi  kunda
O‘zbekistonda  ommaviy  axborot  vositalari  1326  tani  tashkil  etdi.  Ulardan  704  tasi
gazeta, 254 tasi jurnal, 17 tasi axborotnoma-byulleten, 4 tasi axborot agentligi, 63 tasi
televideniye, 36 tasi radio,165 tadan ziyodi esa veb-saytlardir. Mavjud bosma davriy
nashrlarning  43  foizi,  telekanallarning  qariyb  53  foizi,  radiokanallarning  85  foizi
nodavlat  ommaviy  axborot  vositalari  hisoblanadi. 14Axborot  va  so`z  erkinligining  mamlakatimizda  yuqori  darajada
ta`minlanishibirinchidan, fuqarolarning konstitutsion shaxsiy huquqlarini kafolatlash
bilan  birgao`sib  kelayotgan  yosh  avlodning  bilim  olish  jarayonida  o`ziga  kerakli
axborotniishonchsiz va noxolis tashqi axborot manbalaridan emas, balki mamlakatda
ro`yxatgaolingan  va  har  bir  berilgan  axboroti  uchun  javob  beradigan  manbalardan
olishigaimkoniyat yaratadi.
2012-yil  10  dekabrda  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Chet  tillarni
o‘rganish  tizimini  yanada  takomillashtirish  chora-tadbirlari  to‘g‘risida”gi  Qarori
qabul  qilindi.  Qarorda  zamonaviy  pedagogik  va  axborot-kommunikatsiya
texnologiyalaridan  foydalangan  holda  o‘qitishning  ilg‘or  uslublarini  joriy  etish
yo‘libilan,  o‘sib  kelayotgan  yosh  avlodni  chet  tillarga  o‘qitish,  shu  tillarda  erkin
so‘zlashaoladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda
buningnegizida,  ularning  jahon  sivilizatsiyasi  yutuqlari  hamda  dunyo  axborot
resurslaridankeng  ko‘lamda  foydalanishlari,  xalqaro  hamkorlik  va  muloqotni
rivojlantirishlariuchun  shart-sharoit  va  imkoniyatlar  yaratish  maqsadida  2013-2014
o‘quv  yilidan  boshlab,  Respublikaning  barcha  hududida  chet  tillarni,  asosan,  ingliz
tilini o‘rganish umumta'lim maktablarining birinchi sinflaridan o‘yin tarzidagi darslar
va  og‘zaki  nutq  darslari  shaklida,  ikkinchi  sinfdan  boshlab  esa,  alifbo,  o‘qish  va
grammatikani  o‘zlashtirishdan bosqichma-bosqich boshlanishi,  oliy o‘quv yurtlarida
ayrim maxsusfanlarni, xususan, texnik va xalqaro mutaxassisliklar bo‘yicha o‘qitish
chet  tillarda  olib  borilishi,  umumiy  o‘rta,  o‘rta  maxsus,  kasb-hunar  ta'limi
muassasalariningo‘quvchilari  va  o‘qituvchilarini  chet  tillar  bo‘yicha  darsliklar  va
o‘quv-uslubiykomplekslar  bilan  ta'minlash,  ularni  belgilangan  muddatlarga  rioya
etilgan holda qayta nashr etish, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi
Respublika  maqsadli  kitob  jamg‘armasining  aylanma  mablag‘lari  hisobidan  bepul
amalga  oshirilishi  7
 Karimov  I.  Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni  yanada
chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini  rivojlantirish  konsepsiyasida  ko’rsatib
7
Karimov I. A.Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish 
konsyepsiyasida  ko’rsatib  o’tilgan:  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Qonunchilik  palatasi  va  Senatining  qo‘shma 
majlisidagima'ruza.2010 yil  12  noyabr/  I.Karimov.  –Toshkent  :  “O‘zbekiston”, 2010.-B-.28. 15o’tilgan.  Yurtimizda  maktab  ta'limi  7  ta  tilda  –  o‘zbek,  qoraqalpoq,  rus,  qozoq,
qirg‘iz, turkman va tojik tillarida olib boriladi. Bu ham fuqarolarimizning jinsi, irqi,
millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'i
nazar  qonun  oldida  tengligiga  doir  konstitutsiyaviy  qoidaga  og‘ishmay  amal
qilinayotgani,  shuningdek,  davlat  yoshlarimizning  Konstitutsiya  va  qonunlarda
mustahkamlangan  huquqlari  va  erkinliklarini  qat'iy  ta'minlab  kelayotganining  yana
bir  isboti.  O`quvchi  qizlar  uchun  “Zulfiya”  nomidagi  Davlat  mukofoti,  oily  ta`lim
muassasalari  talabalari  uchun  O`zbekiston  Respublikasi  Prezidenti,  Beruniy,  Ibn
Sino,  Navoiy,  Ulug`bek,  Imom  al-Buxoriy  nomlaridagi  Davlat  stipendiyalari  ta`sis
etildi va shu kungacha mingdan ortiq yoshlar ushbu tanlovlarda g`olib bo`lib, ko`plab
imtiyoz  va  rag`batlarni  qo`lga  kiritdilar.  Bundan  tashqari  mazkur  davrda  voyaga
yetmaganlar  va  yoshlar  huquqlarini  himoya  qilish,  ularni  yanada  kengroq  qullab-
quvvatlash  maqsadida  yosh  iste'dodlar  uchun  “Nihol”  mukofoti  (2006),  “Voyaga
yetmagan  bolalarni  farzandlikka  va  bolalarni  oilaga  tarbiyaga  olish  (patronat)
to‘g‘risida”gi Nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi (2007),“Yosh oilalarni
moddiy  va  ma'naviy  qo‘llab-quvvatlashga  doir  qo‘shimcha  chora-tadbirlar
to‘g‘risida”gi  Farmon  (2007)  imzolandi,  shuningdek  O‘zbekistonda  bolalar
farovonligini  ta'minlash  bo‘yicha  Harakat  dasturi  (2007),  Bolalar  musiqa  va  san'at
maktablarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ularning faoliyatini yanada
yaxshilash  bo‘yicha  2009-2014  yillarga  mo‘ljallangan  Davlat  dasturi  qabul  qilindi.
Yurtboshimizning “O‘zbekistonda yashayotgan barcha-barcha yoshlar mening
bolalarim,  mening  farzandlarim!”  degan  so‘zlari  maktab  va  ta'lim  sohadasi
yurtimizda  amalga  oshirilayotgan  ishlarda  o‘z  ifodasini  topmoqda.  Bugungi  kunda
mamlakatimizda 9779 ta umumta'lim maktabi faoliyat yuritmoqda. Maktab ta'limini
rivojlantirish  Davlat  umummilliy  dasturini  amalga  oshirish  doirasida  2004-2009
yillarda  respublika  bo‘yicha  8500  dan  ziyod  maktab  qurildi  va  kapital  ta'mirlandi.
Ularning aksariyati qishloqlarda joylashgan. Ushbu maqsadlar uchun 1,4 trillion so‘m
mablag`  sarflandi. 16“Kadrlar  tayyorash  dasturi  deb  nomolgan  Ta'lim  sohasini  isloh  qilish  dasturi
mamlakatimizda yangi jamiyat qurishning bosqichma-bosqich va tadrijiy rivojlanish
prinsipiga  asoslangan  iqtisodiy  va  siyosiy  islohotlarning  biz  tanlagan  “o‘zbek
modeli” – o‘z taraqqiyot yo‘limizning ajralmas tarkibiy qismidir.  Dasturga muvofiq
mamlakatimizda  “9+3”  sxemasi  bo‘yicha  12  yillik  umumiy  majburiy  bepul  ta'lim
tizimi  joriy  etildi.  Dasturni  hayotga  tatbiq  etish  davomida  uzluksiz  xususiyat  kasb
etgan  ta'limning nafaqat  shakli,  balki mohiyati ham  tubdan  o‘zgartirildi.
Ayni paytda davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarning huquq va manfaatlarini
ta’minlash  bo‘yicha  qo‘yilgan  vazifalarni  to‘liq  amalga  oshirish  uchun  hali  ko‘p
ishlar  qilinishi  kerak.  Bu,  birinchi  navbatda,  yigit-qizlarimizning  olijanob
intilishlarini  ro‘yobga  chiqarish,  jamiyatimizning  ijtimoiy,  iqtisodiy  va  ma’naviy
rivojlanishida  ishtirok  etishida  barcha  yordamni  ko‘rsatish  bilan  bog‘liqdir.  Shu
munosabat  bilan  bugungi  kunda  yoshlarda  xalqimizga  mutlaqo  yot  bo‘lgan  turli
oqimlar  va  ta’sirlarga  qarshi  mustahkam  mafkuraviy  immunitetni  shakllantirish
dolzarb ahamiyat  kasb etadi.
1.2. “Kamolot”  YIHning  yoshlarning  ijtimoiy,  siyosiy,  ma`naviy-  marifiy
hayotida tutgan  o`rni (“Turkiston”  gazetasi  misolida)
Yoshlar  siyosatini  amalga  oshirishda,  yurtimiz  yoshlarini  keng  qamrab  olgan
Kamolot  YIH  faoliyati  ham  muhim  o`rin  tutadi.  Shu  nuqtai  nazardan  harakatning
2014-yilda  amalga  oshirgan  yoshlar  siyosatini  ijrosini  taminlashga  qaratilgan
harakatning  faoliyati  bilan  tanishib  chiqdik.  Ushbu  dastur  ijrosini  ta'minlash
maqsadida  Harakat  tizimida  bir  qator  ishlar  amalga  oshirilgan.  Shu  bilan  birga
o`tkazilgan,  targ`ibot  tashviqot  ishlari,  ijtimoiy  siyosiy  tadbirlarining  matbuotda
yoritilishi  xususan  “Turkiston”  gazetasi  misolida  ko’rib  chiqamiz.  “Turkiston”
gazetasi  “Kamolot”  YIH  Markaziy  kengashi,  “Turkiston”  gazetasi  mehnat  jamoasi
muassisligida  nashr  etiladi.  Gazeta  o’z  oldiga  respublika  yoshlarini  axborot  bilan
ta`minlash,  shu  bilan  birga  o’sib  kelayotgan  yosh  avlodni  ona  Vatanga  muhabbat,
yurtga  sadoqat,  milliy  qadriyatlarimizga  hurmat  ruhida  tarbiyalashga  xizmat  qilish 17vazifasini  qo’ygan. Shuningdek, davlatimiz siyosatini keng ommaga sodda va ravon
tilda  yetkazish  dunyoqarashini  kengaytirish,  bilim  va  salohiyatini  yanada  boyitishni
maqsad qilgan. Gazeta o’zbek tilida haftada ikki marta nashr qilinadi. 8 betdan iborat
gazetaning  auditoriyasini  asosan,  14-30  yosh  oralig’idagi  gazetxonlar  tashkil  qiladi.
Harakatning  2014-yil  yakunida  berilgan  ma’lumotlarga  ko’ra  yoshlarga  oid
davlat  siyosati  doirasida  “Yoshlarni  davlat  hokimiyati  (qonun  chiqaruvchi,  ijro
etuvchi  va  sud)  organlari  tizimi  va  faoliyati  bilan  yaqindan  tanishtirish”  maqsadida
O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  palatalari,  Vazirlar  Mahkamasi,
Konstitutsiyaviy,  Oliy  va  Oliy  xo‘jalik  sudlari  hamda  ushbu  idoralarning  quyi
tizimlarida  turkum  uchrashuvlarni  tashkil  etish  maqsadida  davomida  960  marotaba
“Hokim  va  yoshlar”  uchrashuvlari  tashkil  etilgan  bo‘lib,  qonun  chiqaruvchi,  ijro
etuvchi  va  sud  organlariga  uyushtirilgan  2  625  ta  tashriflar  doirasida  248  786  nafar
yoshlar  ishtirok  etgan.
O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom  Karimovning  O‘zbekiston
Respublikasi  Konstitutsiyasi  qabul  qilinganligining  21  yilligi  munosabati  bilan
o‘tkazilgan majlisidagi ma'ruzasi targ‘ibotini tashkil etish bo‘yicha “Kamolot” yoshlar
ijtimoiy  harakatining  hududiy  Kengashlari  tomonidan  manzilli  reja  ishlab  chiqilgan
bo’lib,  ushbu  rejaga  asosan  hududlarda  fevral-mart  oylari  davomida  targ‘ibot  ishlari
amalga  oshirildi.  Ushbu  targ‘ibot  loyihasi  doirasida  300  ga  yaqin  tadbirlar  amalga
oshirilgan.
“Kamolot”  yoshlar  ijtimoiy  harakati  tomonidan  bir  qator  hamkor  tashkilotlar
ko‘magida 2013-yilning mart-may oylari davomida “Siz qonunni bilasizmi?” tanlovi
o‘tkazilgan.  Tanlovining  2013-2014  o‘quv  yilidagi  bosqichlarida  15  mingdan  ortiq
akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlarining  55  ming  (2013  yil  50  ming)  nafarga
yaqin  yoshlari  jalb  etilib,  shundan,  tanlovning  mahalliy  bosqichlarida  1  571  ta  o‘rta
maxsus,  kasb-hunar  ta'limi  muassasalarining  12  568  nafar  o‘quvchilari,  tanlovning
hududiy bosqichlarida 193 ta o‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarining 1 544
nafar o‘quvchilari hamda 14 ta o‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarining 126
nafar  o‘quvchilari tanlovning respublika  bosqichida  ishtirok  etishgan. 18Talaba  yoshlarning  soliq  qonunchiligi  sohasidagi  bilimlarini  oshirish,  bu
boradagi  amaliy  ko‘nikmalarini  mustahkamlash,  ularni  O‘zbekiston  Respublikasi
Konstitutsiyasi, Soliq kodeksi va boshqa qonun hujjatlariga hurmat ruhida tarbiyalash,
soliq  siyosatini  yanada  erkinlashtirish  borasida  amalga  oshirilayotgan  islohotlardan
xabardor  qilib borish  maqsadida  O‘zbekiston  Milliy universiteti  Madaniyat  saroyida
“Soliq bilimdonlari  -  2014”  ko‘rik-tanlovi  o‘tkazildi.
O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2014-yil  6-fevraldagi  PQ-2124-son
Qarori  bilan  tasdiqlangan  “O‘zbekiston  Respublikasida  2014-yilda  yoshlarga  oid
davlat  siyosatini  amalga  oshirishga  qaratilgan  qo‘shimcha  chora-tadbirlar
Dasturi”ning  1-bandi  ijrosini  ta'minlash  maqsadida  “O‘zbekiston  Respublikasining
Yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari  to‘g‘risida”gi qonunining yangi tahrirdagi
loyihasiga Harakat tomonidan 300 ga yaqin konstruktiv takliflar taqdim etilib, mazkur
takliflarning  15  tasi  qonunning yangi  tahrirdagi  loyihasiga  kiritilgan.
Shuningdek,  Dasturning  51,  52,  53  va  56-bandlarida  belgilangan  vazifalar
ijrosini  ta'minlash  maqsadida  Harakat  tomonidan  hisobot  davrida  1000  ga  yaqin
targ‘ibot  tadbirlari  tashkil  etildi.  Targ‘ibot  tadbirlari  davomida  ishchi  guruhlari
tomonidan  voyaga  yetmaganlarni  ko‘ngil  ochish  (dam  olish)  joylarida  tungi  vaqtda
ota-onasidan  biri  yoki  uning  o‘rnini  bosuvchi  shaxsning  kuzatuvisiz  bo‘lishlarini,
behayolik,  zo‘ravonlik  va  shavqatsizlikni  targ‘ib  qiluvchi  mahsulotlarni  tayyorlash,
O‘zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, tarqatish, reklama qilish va namoyish
etilishini,  yoshlar  orasida  huquqbuzarlik  va  jinoyatchilikni  hamda  ota-onalar  yoki
ularning  o‘rnini  bosuvchi  shaxslar  tomonidan  bolalarni  tarbiyalash  va  ularga  ta'lim
berish  borasidagi  majburiyatlarni  bajarmaslik  holatlarini  oldini  olishga  qaratilgan
mavzularda  tashkil  etilgan.
“Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati tomonidan 2007-yildan buyon yozgi ta'til
mavsumida  oromgohlarga  jalb  etilmagan  voyaga  yetmaganlarning  bo‘sh  vaqtlarini
mazmunli  tashkil  etish,  yoshlar  o‘rtasida  huquqbuzarliklarning  oldini  olish  hamda
ichki  ishlar  idoralarida  profilaktik  hisobda  turuvchi  voyaga  yetmaganlarning  xulqini
ijobiy  tomonga  o‘zgartirish  orqali  profilaktik  hisobdan  chiqarishga  tavsiya  qilish 19maqsadida tarbiya va sport-sog‘lomlashtirish oromgohlari tashkil etilmoqda. Xususan,
2007-2013  yillar  mobaynida  9  508  nafar,  shu jumladan,  2007-yilda  1  140 nafar,  2008-
yilda  1  200  nafar,  2009-yilda  1  095  nafar,  2010  yilda  1  090  nafar,  2011-yilda  1  125
hamda  2012-yilda  1  038  nafar,  2013-yilda  1  174  nafar  ichki  ishlar  idoralarida
profilaktik  hisobda  turgan  voyaga  yetmaganlar  oromgohlarga  jalb  etilib,  ular  dam
olish  va  sog‘lomlashtirish  bilan  birga  ma'naviy-ma'rifiy  tadbirlarda  faol  ishtirok
etishgan.  8
 Natijada  ularning  xulqi  ijobiy  tomonga  o‘zgarganligi  sababli  2,5  ming
nafarga  yaqini  ichki  ishlar  idoralarining  profilaktik  hisobidan  chiqarilishiga  erishildi.
2014-yilning  iyul-avgust  oylari  davomida  Vazirlar  Mahkamasi  huzuridagi
voyaga  yetmaganlar  ishlari  bo‘yicha  komissiya  tarkibidagi  vazirlik  va  tashkilotlar
hamkorligida  Qoraqalpog‘iston  Respublikasi,  viloyatlar,  Toshkent  shahrida  Ichki
ishlar idoralarida profilaktik hisobda turuvchi voyaga yetmagan yoshlar uchun barcha
hududlarda tarbiya va sport sog‘lomlashtirish oromgohlari tashkil etildi. Rejaga ko‘ra,
loyihaga  1607  nafar  profilaktik  hisobida  turuvchi  yoshlarni  jalb  etish  belgilangan
bo‘lsa-da,  Harakat  hamda  hamkor  tashkilotlar  tomonidan  1999  nafar  yoshlar  jalb
qilingan  bo‘lib,  ulardan  1645  nafari  ichki  ishlar  idoralarida  profilaktik  hisobda
turuvchi voyaga yetmaganlar. Qolgan 354 nafari esa kam ta'minlangan, boquvchisini
yo‘qotgan  va  diniy  oqimga  moyilligi  bo‘lgan  oila  farzandlari  hisoblanadi.  Oromgoh
ishtirokchilari  uchun  ma'naviy-ma'rifiy,  sport-sog‘lomlashtirish  tadbirlari  bilan  bir
qatorda  eko  sayohatlarini  tashkil  etish,  ularda  ekologik  madaniyatni  shakllantirishga
qaratilgan  alohida  davra  suhbatlari  o‘tkazildi.  “Kamolot”  yoshlar  ijtimoiy  harakati
hududiy  Kengashlari  tomonidan  oromgohlarga  jalb  etilgan  ichki  ishlar  idoralarida
profilaktik  hisobda  turuvchi  voyaga  yetmaganlar  orasidan  xulqi  ijobiy  tomonga
o‘zgargan  555  nafar  yoshlarni  hisobdan  chiqarish  bo‘yicha  tavsiyanomalar  berilgan.
O‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi  qabul  qilinganligining  yigirma  ikki
yilligi  munosabati  bilan  2014-yil  27-oktyabridan  15-dekabriga  qadar  “O‘zbekiston
Respublikasi  Konstitutsiyasi  –  mamlakat  taraqqiyoti  va  jamiyat  farovonligining
huquqiy  kafolati”  mavzuidagi  targ‘ibot  tadbirlarini  tashkil  etildi.  Targ‘ibot  tadbirlari
8
 www.kamolot.uz/2014yil  sarhisobi. 20Respublika miqyosida umumta'lim maktablari, akademik litsey, kasb-hunar kollejlari,
oliy ta'lim muassasalari va mahallalarda uch bosqichda tengdosh-tengdoshga tamoyili
asosida  o‘tkazilib  kelinmoqda.
Ushbu targ‘ibot tadbirlari doirasida joriy yilning 5 noyabrdan 5 dekabrga qadar
Kamolot”  yoshlar  ijtimoiy  harakatining  internetdagi  elections  2014.kamolot.uz  veb-
sayti  orqali  “Men  saylovga  tayyorman”  on-layn  tanlovi  tashkil  etildi.  On-layn
tanlovda  93  ming  nafardan  ortiq yoshlar ishtirok etdi.
O‘zbekiston  Respublikasi  mustaqilligining  23  yilligi  munosabati  bilan
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2014-yil  2-apreldagi  62-sonli
majlis  bayoniga  asosan  yoshlarning  mamlakatimizdagi  ijtimoiy-siyosiy  va  iqtisodiy
jarayonlarga  munosabatlarini  shakllantirish,  ularda  islohotlarga  dahldorlik  tuyg‘usini
tarbiyalash va ularning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni “ommaviy madaniyat”ning
turli  yot  g‘oyalaridan  asrash,  shuningdek,  xalqimiz,  millatimiz,  milliy
qadriyatlarimizga  hurmat  va  sadoqat  ruhida  tarbiyalash,  hududlarda  iqtidorli
yoshlarning ilm-fan sohalarida qo‘lga kiritgan yutuqlarini rag‘batlantirish va ularning
o‘z aql-zakovati va intellektual qobiliyatini to‘la namoyon etishlariga ko‘maklashish
maqsadida  “Biz  –  buyuk  yurt  farzandlarimiz!”  shiori  ostida  yoshlar  Festivallari
doirasida yoshlarning dunyo va mamlakatimiz miqyosidagi jarayonlarga mustaqil va
ongli  munosabatini,  turli  axborot  xurujlariga  qarshi  qat'iy  fuqarolik  pozitsiyasini
shakllantirishga  qaratilgan  ijtimoiy-siyosiy  va  huquqiy,  ma'naviy-ma'rifiy,  sport-
sog‘lomlashtirish  yo‘nalishlaridagi  14  ta  (“Ommaviy  tahdidlar  va  yoshlar
ma'naviyati” targ‘ibot loyihasi, “Deputat va yoshlar”, “Prezident asarlari bilimdoni”,
“Hokim va yoshlar”, “Siz sevgan qahramonlar” va “Zamonamiz qahramonlari”, “Biz
sog‘lom turmush tarzi tarafdorimiz!”, “Vijdonli sotuvchi” aksiyasi, “Hyech kim mehr
va e'tibordan chetda qolmasin!”, “Iqtidor egasi – obod yurt ertasi” “Erta nikoh va uni
oldini  olish”,  “Internet  va  yoshlar”,  Futbol  shou,  “Kamolot  kutubxonasi”,  “Vatanim
taraqqiyotiga  mening  hissam”)  loyiha amalga  oshirilgan  . 9
9
 “ Kamolot”  YIH  2014-  yilda  amalga  oshirilgan  ishlar  yuzasidan  hisoboti.3-bet. 21Yosh  jurnalistlarni  zamonaviy  talablar  asosida  bilim  va  tajribalarini  oshirish
maqsadida  Harakatning  Markaziy  Kengashi  tomonidan  4-7  iyun  kunlari  Toshkent
viloyatining  Bo‘stonliq  tumanida  joylashgan  “Kamolot  yoshlar  oromgohi”da  “Yosh
jurnalistlar”  media-treningi  tashkil  etildi.  Media-trening  yakunida  ishtirokchilar
tomonidan  mamlkatimizning  yoshlarga  oid  milliy  axborot  siyosatini  yanada
rivojlantirishga  qaratilgan  40  ga yaqin takliflari ishlab chiqildi.
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2014-yil  2-avgustdagi
O‘zbekiston  Respublikasi  davlat  mustaqilligining  23  yilligi  munosabati  bilan
“Yagonasan,  muqaddas  Vatanim,  sevgi  va  sadoqatim  senga  baxshida,  go‘zal
O‘zbekistonim!” shiori ostida “Istiqlol farzandlari” yoshlar Festivalini tashkil etish va
o‘tkazish  to‘g‘risida”gi  146-bayoniga  muvofiq  joriy  yilning  11-15  avgust  kunlari
Toshkent  shahrida  “Istiqlol  farzandlari”  yoshlar  Festivali  o‘tkazildi.  Festivalni
o‘tkazishdan asosiy maqsad – yosh avlodni milliy istiqlol g‘oyalariga cheksiz sadoqat,
ona Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda barkamol avlodni voyaga
yetkazish, ularni sifatli ta'lim olishi, kasb-hunarga ega bo‘lishi, tadbirkorlik faoliyatini
yo‘lga qo‘yishi hamda iste'dodli yosh ijodkorlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash
va  rag‘batlantirish  borasida  amalga  oshirilayotgan  keng  ko‘lamdagi  islohotlar  va
ularning natijalaridan xabardor qilish, yoshlarga xalqimizning boy tarixiy merosining
vorisi bo‘lish, mamlakatni modernizatsiya qilish yo‘lida ulkan ahamiyat kasb etadigan
zamonaviy  demokratik  jamiyatni  qurish  yo‘lidagi  ishlarga  daxldorlik  tuyg‘usini
shakllantirish  va  bu  ezgu  ishlarni  davom  ettirishdagi  mas'uliyatini  oshirishdan  iborat.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006-yil 25-avgustdagi “Milliy g‘oya
targ‘iboti va ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish to‘g‘risida”gi PQ-451-
son  Qarori  hamda  Respublika  Ma'naviyat  va  ma'rifat  Kengashining  2008-yil  3-
iyuldagi  07-26-48-sonli  majlis  bayoni  qarorining  10-bandi  ijrosini  ta'minlash
maqsadida  Harakat  tizimlari  tomonidan  “Yilning  eng  faol  ma'naviyat  targ‘ibotchisi”
ko‘rik-tanlovi an'anaviy  tarzda  o’tkazilib  kelinmoqda.
“Kamolot”  yoshlar  ijtimoiy  harakati  tashabbusi  bilan  ijobiy  mazmundagi  eng
yaxshi  internet-resurslarni  yaratish,  ko‘paytirish  va  mavjudlarini  aniqlash,  ularni 22rag‘batlantirish,  ta'lim-tarbiyaga  xizmat  qiluvchi,  xavfsiz  va  axborot  madaniyati
talablariga  mos  internet-muhitiga  ega  axborotlashgan  jamiyatni  shakllantirish,
iqtidorli, ijodkor yoshlarni rag‘batlantirish hamda salohiyatlarini namoyon etishlariga
ko‘maklashish,  ularda  internet  tarmog‘ida  milliy  o‘zlikni  muhofaza  qilish
ko‘nikmalarini  shakllantirish,  yosh  veb-dizaynerlarni  moddiy  va  manaviy  jihatdan
qo‘llab-quvvatlash,  ular  orasidan  iqtidorlilarni  kashf  etish  va  keyingi  faoliyatini
qo‘llab-quvvatlashga  qaratilgan  9  nominatsiyadan  iborat  “MIT.uz”  milliy  internet-
tanlovi tashkil  etildi.
Yoshlarni  ijtimoiy  himoya  qilish,  zamonaviy  kasb-hunarlarni  egallashga
bo‘lgan intilishlarini qo‘llab-quvvatlash, turli to‘garaklar, ijtimoiy yordam markazlari,
klublar tashkil qilish orqali yoshlarni kasbga yo‘naltirish, yangi ish o‘rinlarini tashkil
etish  va  ish  bilan  ta'minlash,  tadbirkorlik  faoliyatiga  jalb  qilish,  bu  boradagi
qobiliyatlarini rivojlantirishga, bozor iqtisodiyoti tamoyillarini o‘rganishlariga va o‘z
sohasining  yetuk  mutaxassislari  bo‘lib  yetishishlariga,  tadbirkorlik  ko‘nikmalarini
shakllantirishga  ko‘maklashish  hamda  amaliy  yordam  ko‘rsatish  “Kamolot”  yoshlar
ijtimoiy  harakatining  dasturiy  vazifalaridan  biri  hisoblanadi.
Mazkur  vazifalarni  bajarish  maqsadida  Harakat  bir  qator  hamkor  tashkilotlar,
tijorat  banklari  bilan  hamkorlikda  ko‘rgazmalar,  bo‘sh  ish  o‘rinlari  yarmarkalari,
tadbirkorlik  yo‘nalishidagi  tanlovlarni  amalga  oshirib  kelmoqda.  Jumladan,  2014-
yilning may oyi davomida o‘rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi bilan hamkorlikda
umumta'lim  maktablarining  bitiruvchi  yoshlariga  kasb-hunar  kollejlari  hamda
akademik  litseylarni  tanlashda  ko‘maklashish  maqsadida,  respublikamizning  barcha
tuman, shaharlarida “Mutaxassislik – sening kelajaging” ta'lim ko‘rgazmasi o‘tkazildi.
Ko‘rgazmada  respublikamiz  bo‘yicha  1  391  ta  kasb-hunar  kollejlari  o‘zlarida  mavjud
5  476  ta  yo‘nalishlar  bilan  ishtirok  etdi.  Unga  Respublikamizdagi  7  855  ta
maktablaridan  289  115  nafar  maktab  bitiruvchilarini  qamrab  olindi.  Tijorat  banklari
faoliyati  bilan  yosh  tadbirkorlarni  yaqindan  tanishtirish,  bank  kredit  siyosati  haqida
tushunchalar  hosil  qilish  maqsadida,  2014  yil  9-10  aprel  kunlari  O‘zbekiston
Respublikasi  Markaziy  banki  hamda  bir  qator  hamkor  tashkilotlar  bilan  hamkorlikda 23“Bankekspo” ko‘rgazmasi tashkil etildi. Ko‘rgazma davomida yoshlarda tadbirkorlik
ko‘nikmalarini  oshirishga  qaratilgan  seminar  treninglar  tashkil  qilinib,  Harakatning
tadbirkorlik  loyihalari  haqida  ma'lumotlar  berildi.
Bundan  tashqari,  2014-yil  mart-may  oylari  davomida  kasb-hunar  kollejlari  va
akademik  litsey  bitiruvchilarining  bandligini  ta'minlash,  ularda  tadbirkorlik
ko‘nikmalarini  shakllantirish,  yakka  tartibdagi  mehnat  faoliyati,  kichik  biznes  va
xususiy  tadbirkorlik,  kasanachilikni  rivojlantirish  hamda  ularga  mikromoliyaviy
xizmatlar  ko‘rsatish  orqali  yangi  ish  o‘rinlarini  yaratish  maqsadida  O‘zbekiston
“Kamolot”  yoshlar  ijtimoiy  harakati  Markaziy  Kengashi,  O‘zbekiston  Respublikasi
Oliy  va  o‘rta  maxsus  ta'lim  vazirligi  O‘rta  maxsus  kasb-xunar  ta'limi  markazi,
O‘zbekiston Savdo sanoat palatasi hamda bir qator tijorat banklari bilan hamkorlikda
“Mening  biznes  g‘oyam” tanlovi  o‘tkazildi.
Turkiston  gazetasining  2014-yil  22  -  sonida  Rustam  Yusupovning  maqolasi
orqali  “Yosh  tadbirkor”  konsul`tativ  markazining  faoliyati,  uni  tashkil  topishi  va
bugungi  faoliyati  bilan  tanishib  chiqdik.  Mavzu  keng  qamrovli  bo’lishiga  qaramay
aniq, lo`nda  fikr, batafsillikka  putur yetmaganligi, faktlarning o`z o`rnida  keltirilishi
bilan  e`tiborni  tortadi.  Maqolaning  kirish  qismi  shunday  jumlalar  bilan
boshlanadi:“Savol  tug`iladi:  xo`sh,  biznes  bilan  shug`ullanish  shunchalik  osonmi?
Xolva  degan  bilan  og`iz  chuchimaydi,  xayolga  kelgan  loyihani  qog`ozga  tushirib,
biror  tijorat  bankiga  olib  borgan  bilan  kreditga  ega  bo`lib  qoladimi?”  10
.  Bu  kabi
savollar  endigina  kollejni  tamomlab  katta  miqdordagi  kreditlarga  ega  bo`lib,  o`z
shaxsiy  tadbirkorligi  bilan  shug`illanayotgan  minglab  yoshlarni  ko`rganda,
yuqoridagi savollarni tug`ilishi tabiiy holat. Muallif o’zi bergan savolga o`zi batafsil
javob  beradi.  Markaz  “Kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni  tartibga  soluvchi
huquqiy-me`yoriy hujjatlar”, “O`z biznesini ro`yxatdan o`tkazish, biznesning huquqiy
maqomi”, “Marketing strategiyasini ishlab chiqish”,  “O’qitishning samarali  interfaol
metodlari”,  “Biznes  reja  yozish  talablari”,  “Biznesning  moliyaviy  manbalari”,
“Kreditlar  va  lizing  olish  talablari”  kabi  mavzularda  o`quv  mashg`ulotlari  o`tiladi.
10
 “Turkiston”  gazetasi.  18-mart,  2014-yil,18-son. 242014-yil  “Yosh tadbirkor” konsul`tativ markazlarida 1543 ta seminar trening tashkil
etilib, unga yuz ming nafardan ortiq yigit qiz jalb etildi. Ularning 2433 nafariga tijorat
banklaridan 20 milliard 531 million so`mdan ziyod imtiyozli kreditlar olishga ko`mak
berildi. Natijada 5300 nafar o`g`il qiz ish bilan taminlandi. Va boshqa ko`plab markaz
faoliyati  bilan  bog`liq  ma’lumotlar  berib  o’tilgan.
Faktlarning  ko’p  keltirilishi  o’quvchini  ishonchini  tez  qozonishga  zamin
yaratadi.  Bu  kabi  materiallarni  o’qigan  har  qanday  o’quvchida  yangi  g’oyalar
tug’ilishiga  sabab  bo’la oladi.
Shu o’rinda gazetaning yana bir sonida “Kamolot” YIH loyihalaridan biri quydagicha
izohlanadi:
Sirdaryo viloyatida “Sen bilan kamolot sari” aksiyasi davom etmoqda. Yaqinda
loyiha  Sirdaryo  tumanidagi  15-umumta’lim  maktabida  ham  amalga  oshirildi.  Unda
turli  sohalarda  ko’plab  yutuqlarni  qo’lga  kiritgan  iqtidorli  yoshlar  qatnashdi.. 11
.
“Kamolot  ko’zgusi”  ruknida  berilgan  xabar.  Biroq  xabar,  yangiliklar  qachon,
qayerda,  qanday,  nega  va  qanday  qilib,”  ja`mi  olti  savolga  javob  berishi  lozim. 12
 .
“Yaqinda”  degan  kirish  so’zidan  o’quvchida  savol  tug’ilib  qolmay  voqelik  bo’lib
o’tganiga  shubha  uyg’otishga  sabab  bo’ladi.  “yaqinda”  so’zi  o’rniga  “kuni  kecha”
so’zlarini  qo’llash  ham  mumkin  edi.  O’quvchiga  matbuot  sahifalaridagi  qachon,
qayerda,  bo’lib  o’tgani  unchalik  qiziqarli  emasdir,  biroq  o’z  kelajagi  uchun  foydali
ma`lumotlar e`tiborni tortmay qo’ymaydi. Shunday ekan respublika yoshlari xabardor
bo’lishiga  arzugulik  tomonlari  o’ziga  xosliklari  yoritilishi  kerak,  deb  o’ylaymiz.
Loyihaning  quyi  bosqichlarida  Harakatning  “Yosh  tadbirkor”  konsultativ
markazlari  koordinator  va  biznes  trenerlari  tomonidan  yoshlarda  tadbirkorlik
ko‘nikmalarini  shakllantirishga  doir  o‘quv-seminarlari  tashkil  qilindi.  Seminarlarda
jami  1  877  nafar  yoshlar  tadbirkorlik  sohasida  o‘z  bilim  va  tajribalarini  oshirdilar.
Shulardan  biznes  loyihalari  istiqbolli  deb  topilgan  1  023  nafar  yoshlarga  hududiy
ishchi  guruhlar  tomonidan  tijorat  banklaridan  umumiy  qiymati  11,8  mlrd.  so‘mga
11
 “Turkiston”  gazetasi,  20-dekabr,  2014-yil,  102-son
12
 Saidov  H.  To’xliyeva  N.  Reportiyorlik  mahorati.-  T.:  2008,  G’afur  G`ulom,-B.-10. 25yaqin  imtiyozli  kredit  olish  huquqini  beruvchi  tavsiyanomalar  berildi.  Hududiy
bosqichda  g‘olib  deb  topilgan  140  nafar  yoshlar  loyihaning  respublika  bosqichida
ishtirok  etishdi.
2014-yil  aprel-sentyabr  oylari  davomida  “Yosh  tadbirkor-yurtga  madadkor”
loyihasi tashkil etildi. Loyihaning Respublika bosqichi sentabr oyida o‘quv oromgoh
sifatida  tashkil  etildi.  Respublika  bosqichida  g‘oliblikni  qo‘lga  kiritgan  29  nafar
yoshlarga  tijorat  banklari  tomonidan  imtiyozli  foizlarda  762  mln.  so‘mdan  ortiq
mikrokredit  mablag‘lari  ajratilishi  belgilangan  bo‘lib,  ularning  kredit  mablag‘lari
hisoblangan jami 56 mln. so‘mdan ortiq mablag‘lar tegishli tijorat banklari tomonidan
imtiyozli  mikrokredit  mablag‘larini  olganlaridan  so‘ng  “Kamolot”  yoshlar  ijtimoiy
harakati Markaziy  Kengashi  tomonidan  to‘lab  berilishi belgilangan.
Shuningdek,  Harakat  qoshidagi  4  ta  yirik  “Yoshlar  markazlari”  va  96  ta
Yoshlar  ijtimoiy  xizmatlari  markazlari  tomonidan  318  to‘garak  va  o‘quv  kurslari
faoliyati  doirasida  57  ming  nafar  yigit-qiz  turli  kasbga  bepul  o‘qitilgan.  Iste'dodli
yoshlarni  ijodiy  faolligini  qo‘llab-quvvatlash  maqsadida,  joriy  yilning  4-9  yanvar
kunlari Toshkent shahrida Samarqand Davlat Universitetining 70 nafar faol talabalari
ishtirokida  “Kamolot  –  kelajak  tayanchi”  shiori  ostidagi  qishki  faollar  maktabi
o‘tkazildi.  Tadbir  rejasida  belgilangan  mavzular  bo‘yicha  faol  talabalarga  “O‘quv
uslubiy  markaz”  NTM  xodimlari  tomonidan  rejali  seminar-treninglar
tashkillashtirilgan. 13
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2014-yil  3-iyundagi  112-
sonli  majlis  bayoniga  asosan  Harakatning  quyi  tizimlari  tomonidan  iyun'-iyul  oylari
davomida  Respublikamizning  barcha  hududlarida  “Yurt  kelajagi”  iqtidorli  yoshlar
respublika  tanlovining  mahalliy  hamda  hududiy  saralash  bosqichlari  tashkil etildi.
60  230  nafar  yoshlar  tanlovning  mahalliy  bosqichlarida  ishtirok  etish  istagini
bildirib  murojaat  qilgan  bo‘lib,  ulardan  606  nafar  hududiy  bosqichlarda  g‘oliblikni
qo‘lga  kiritib,  tanlovning respublika  final  bosqichiga  yo‘llanma oldi.
13
 www.kamolot.uz 26Iqtidorli  yoshlar  tanlovining  respublika  bosqichi  10-16  avgust  kunlari
Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumanida joylashgan “Lochin” oromgohida tashkil
etildi.
O‘quvchi-talabalarning  yozgi  ta'til  davomidagi  bo‘sh  vaqtlarini  foydali
mehnatga jalb etish, mahallalardagi vaqtincha ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash va
ularning  mamlakatimizda  bo‘layotgan  bunyodkorlik  ishlarida  ishtirok  etishida
ko‘maklashish  maqsadida  “Bunyodkor”  yoshlar  mehnat  harakati  faoliyatini  tashkil
etildi.
“Bunyodkor”  yoshlar  mehnat  harakati  loyihasida  18  246  nafar  mahallalardagi
vaqtinchalik  ishsiz  yoshlar  va  11  891  nafar  oliy  va  o‘rta  maxsus  ta'lim
muassasalarining o‘quvchi-talabalari jami 30 137 nafar yoshlar hududlardagi mavjud
mehnat  ob'ektlarda  (qurilish  va  ta'mirlash,  pedagogika,  ishlab  chiqarish  va  xizmat
ko‘rsatish,  qishloq xo‘jaligi)  sohalarida  faoliyat olib bordilar.
Yil  davomida  “Bunyodkor”  yoshlar  mehnat  harakati  loyihasida  4  220  nafar
mahallalardagi vaqtinchalik ishsiz yoshlar mavjud mehnat ob'ektlarida ish faoliyatini
olib  borishgan.
Harakatning oliy ta'lim muassasalari talabalari  orasiga yanada chuqurroq kirib
borishini  ta'minlash  va  ta'sirini  oshirish,  talabalarning  Harakat  faoliyatiga  intilishini
kuchaytirish,  talabalarning  jamoat  ishlari  va  Harakat  faoliyatidagi  faolligi,
tashabbuskorligini  rag‘batlantirish  maqsadida  oliy  ta'lim  muassasalari  talabalari
o‘rtasida  “Kamolot  stipendiyasi”  tanlovi  tashkil  qilingan  bo’lib,  Respublikamizdagi
60 ta oliy ta'lim muassasalaridan 384 nafar talabalar ishtirok etish uchun ariza-anketa
bilan  bilan  murojaat  qildi.  Shundan  55  nafar  talaba  saralab  olinib,  “Kamolot
stipendiyasi”ga  tavsiya etilgan.
2014-yil  4-dekabr  kuni  “Turkiston”  saroyida  mamlakatimiz  taraqqiyotiga
munosib  hissa  qo‘shayotgan  bir  guruh  yoshlarga  “O‘zbekiston  belgisi”  ko‘krak
nishonini topshirish  marosimi  bo‘lib  o‘tdi.
O‘zlarining  fidokorona  mehnatlari  bilan  mamlakatimizning  xalqaro
maydondagi  obro‘-e’tibori  va  nufuzini  oshirishga  munosib  hissa  qo‘shayotgan, 27jamiyatimizning  ijtimoiy-siyosiy,  ma'naviy-ma'rifiy  hayotida  faol  ishtirok  etib,
professional mahorati va yorqin iste'dodini namoyon qilib kelayotgan 28 nafar yoshlar
2014-yil  4-dekabr  kuni  “O’zbekiston  belgisi  ko’krak  nishoni”  bilan  taqdirlandilar.
26-iyun  –  Xalqaro  giyohvandlikka  qarshi  kurash  kuniga  bag‘ishlangan
“Giyohvandlik  –  asr  vabosi!”  shiori  ostida  targ‘ibot,  aprel-dekabr  oylari  davomida
aksiya  doirasida  OIV/OITS,  giyohvandlikni  oldini  olish  mavzusida  Respublika
bo‘ylab  jami  1  740  dan  ziyod  informatsion  mini-sessiyalar  tashkil  qilinib,  39  365
nafar  yoshlar qamrab olindi. Informatsion mini-sessiyalarda 40 000 dan ziyod “Biz-
sog‘lom  turmush  tarzi  tarafdorimiz”  mavzusidagi  maxsus  informatsion  bukletlar
tarqatildi  hamda  informatsion  mini-sessiyalar  tashkil  etilgan  joylarda  informatsion
plakatlar  joylashtirildi.  Shu  bilan  bir  qatorda  “1-dekabr  –  Xalqaro  OITSga  qarshi
kurash  kuni”  munosabati  bilan  joylarda  920  dan  ziyod  targ‘ibot  tadbirlari  tashkil
etilib,  425  mingdan ziyod  yoshlar qamrab olingan.
Biz  “Kamolot” YIH harakatining bir yilik faoliyati bilan tanishib, harakatning
yoshlar  hayotidagi  ahamiyati  nechog’lik  muhim  ekanligi  yuqorida  keltirilgan  faktlar
orqali  ko’rishimiz  mumkin.  “Turkiston”  gazetasida  2014-yil  davomida  “Kamolot
loyihalari”,  “Kamolot  ko’zgusi”,  “Kamolotda  mehmonda”,  ruknlarida  o’tkazilgan
tadbirlar  muntazam  yoritilgan.  “Kamolot”  ko’zgusi  va  “Kamolot”  loyihalarida
umumiy jihatlar qolipdan chiqa olmaslik yaqqol ko’zga tashlanadi. Yoshlar matbuoti,
yoshlar  hayotini  ko’zgusiga  aylanishi  aylanishi  kerak.  Bunga  erishish  uchun  kichik
mavzularga  ham  o’ziga  xos  yondashuv  va  izlanish  talab  etilishini  yoshlar  matbuoti
bosh mezon  biilishlari  talab  etiladi
1.3. Matbuotda  yoshlar  masalalarini  yoritishda  dolzarb  mavzular
Prezidentimiz Islom Karimovning “Farzandlarimiz bizdan ko’ra kuchli, bilimli,
dono  va  albatta,  baxtli  bo’lishlari  shart”  degan  gaplarida  O’zbekiston  yosh  avlodni
tarbiyalash  borasidagi  davlat  siyosatining  mazmun  mohiyati  o’z  ifodasini
topgan.Yurtimizda sog’lom avlodni shakllantirish uchun barcha sharoitlar yaratilgan.
Bundan  maqsad  mamlakatimizda  sog’lom  va  barkamol  avlodni  tarbiyalash,  yoshlar 28o’z ijodiy va intellektual salohiyatini ro’yobga chiqarish, yurtimiz yigit qizlarini XXI
asr talablariga to’liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga
yetkazish  uchun  barcha  shar-sharoitlar  va imkoniyatlarni yaratishdir.
Ertangi kun egalari yoshlarning muammolari bu yurt kelajagiga ham  bevosita
ta`siri demakdir. Bugungi yoshlarning muammolari ham turlicha. Bundan yigirma yil
avvalgi  yoshlarning  muammolari  bilan  bugungi  yoshlar  muammolarini
taqqoslashimiz  mumkin  emas.  Birgin  misol  hozirgi  kunda  yoshlar  bir  kunini  uyali
aloqa  yoki  internetsiz  tasavvur  etisha  olmaydi.  To’g’ri  tezkorlik  –  zamon  talabi,
yoshlargaxosxususiyat. Biroq hali oqni qoradan ajratishga o’rganmagan ko’plab yosh
yigit qizlar vaqtlarini zoyi ketkazish bilan birga, o’zlari bilmagan, istamagan holatda
qorong’u  ko’chalarga  kirib  ketayotganlariga,  afsuski  ko’plab  misollar  keltirishimiz
mumkin.  Ammo  bu  yerda  ikki  yo’l  o’rtasida  turga  o’spirin  yoki  bo’sh  vaqtini
samarali  o’tkazishni  bilmaydigan,  qaysi  kasbni  tanlasam  kelajagim  uchun  foydali
bo’ladi,  deb  o’ylab  yurgan  yoshlarni  ayblash  bilan  chegaralanishimiz  to’g’ri  emas,
albatta.  Bu  yerda  ota-ona,  o’quv  muassasalari,  shuningdek  respublikaning  yetakchi
ommaviy  axborot  vositalaridan  ham  dahldorlik  bilan  birga  masulyat  talab  etiladi.
Yoshlar hayotida qanchadan-qancha muammoli holatlar, jarayonlar yuz beradi.
Birgina ta`lim sohasini  olsak. Yurtimizda mana bir  necha yildirki, uzluksiz  ta`limni
yo’lga qo’yish va uni rivojlantirish bo’yicha chora-tadbirlar olib bormoqda. Dastlabki
to’rt  yillik  boshlang’ich  ta`lim,  to’qqiz  yillik  o’rta  maxsus  ta`lim  jarayoni,  so’ngra
ixtiyoriy–majburiy  ta`limning  tashkil  etilgan  mamlakatimizda  ta`lim  tizimini  jahon
standartlari  bo’yicha  yo’lga  qo’yilganini  ko’rsatadi.  Biroq  muammo  shundaki,  yosh
avlod bunday jarayonni qanday baholaydi va undagi ishtirokini qay taxlit olib boradi?
To’qqizinchi sinfni bitirgan o’quvchi oldida kollejga topshirib bir kasbni egasi bo’lib
chiqish yoki letseyda o’z bilimini yanada chuqurlashtirib oliy o’quv yurtiga o’qishga
qabul qilinishi  mumkin. Bu jarayon o’smir hayotida ahamiyatli  bo’lishi bilan birga,
ikkilantiruvchi  jarayondir.  Bitiruvchilarning  90  foizi  daromadli  kasb  egasi  bo’lishni
istashadi.  Daromadli  ish  deganda  esa  ko’z  oldiga  birinchi  navbatda  tadbirkorlik
faoliyati keladi.  Tadbirkorlik uchun  faqatgina hisob kibobni  bilish  kifoya  deydiganlar 29ham  kam  emas.  Bu  holatni  ikki  hil  baholashimiz  mumkin  birinchidan  maktablarda
o’quvchilarni kasbga to’g’ri yo’naltirilmayotgani bo’lsa ikkinchida oilaviy muhitning
ta`siri  deyishimiz  mumkin.  Shu  o’rinda  yoshlar  matbuotining  vazifalaridan  biri
shunday vaziyatlarda yosh avllodga to’g’ri yo’l-yo’riq ko’rsatish, maslahat berishdir.
Yuqorida  keltirib  o’tganimiz,  tadbirkorlikka  qiziquvchi  yoshlar  savollariga
“Turkiston”  gazetasida  chop  etilgan  Rustam  Yusupovning  “Kichik  biznesga  katta
maqsadlar  bilan”,  Nazokat  Qurbonniyozovaning  “Ilm  –  umr  bezagi”,  Dilshod
Ro’ziqulovning  “Yuridik  xizmatlar  ko’lami  kengaymoqda”,  va  boshqa  bir  qator
maqolalardan javob  olishimiz  mumkin.
Yoshlar  matbuotining  yana  bir  muhim  vazifalaridan  yosh  avlodni  an`analar
girdobiga  tushib  qolishdan  saqlash.  Urf  –odatlarimizga  ko’ra  bo’yi  yetgan  qizni  tez
uzatib yuborish, yani turmushga berish eng maqbul yo’l hisoblanadi. Qalbi orzularga
to’la  qizchaning  maqsadlari,  orzu-istaklari  bilan  hamma  oilalarda  ham
hisoblashishavermaydi. Natijada o’n sakkiz, o’n to’qqiz yoshda farzand ko’rish tabiiy
holga  aylanib  qolgan.  Ba’zan  chekka  viloyatlarda  o’n  besh,  o’n  olti  yoshli  qizlarni
turmushga  uzatish  holatlari  ham  uchrab  turadi.  Bu  kabi  holatlar  nafaqat  bir  oila,
mahalla,  viloyat  uchun  emas  butun  bir  davlatning  kelajagiga  katta  salbiy  tasirni
ko’rsatadi. Bunday voqealarni oldini olish, ota-onalarga, yosh yigit- qizlarga, turmush
haqida  tushuncha  berish bosma  nashrlarning  muhim  vazifalaridan  sanaladi.
Misol  uchun  yuqoridagi  fikrlarimizga  javoban  matbuotda  e’lon  qilingan  bir
qator  maqolalardan  javob  olishimiz  mumkin.  “Ma`rifat”  gazetasi  2014-  yil  16-iyul
57-sonida  muallif  Rahimaxon  Begmatovaning  “Yoshlarni  turmushga  tayyorlash
ma`sulyatli  jarayon”  nomli  maqolasi  chop  etilgan.  Unda  Andijon  davlat  tibbiyot
instituti qoshidagi akademik litseyeda ta`lim olayotgan qizlar bilan olib borilayotgan
ta`lim-  tarbiya  ishlari  haqida  so’z  yuritiladi.  Maqola  kirish  qismida  dolzarb  masala
ko’rsatiladi.  Balog’at  yoshiga  yetmasdan  oila  qurib  mas`ulyatni  anglamagan
holatlarda  ko’plab  muqqaddas  qo’rg’onlar  barbod  bo’layotgani,  bu  jarayonda
pedagoglarning  zimmasiga  har  bir  o’quvchi  yoshlar  bilan  alohida  ishlash,  ularni
tinglash,  muammolari  yechimini  topishga  ko’maklashish  zaruruyati  alohida 30ta’kidlanadi.  Litseyda  olib  borilayotgan  ishlar  samarasi  natijasida  Sarvinoz
Jo’rayeva,  Hosiyatxon  Ziyoyeva  kabi  qizlarning  turli  respublika  tanlovlarida
g’oliblikka  erishganlari  haqida  so’z  yuritiladi.  Maqolada  “Qizlar  uchun  erta  oila
qurishlarini  oldini  olish”,  “Yoshlarni  turmuhga  tayyorlashda  oila  qurish
psixologiyasi”  mavzularida  muntazam  davra  suhbatlari  olib  borilayotgani  o’z
samarasini  berib  kelayotgan  ta’kidlanadi.  Bizga  malumki  davra  suhbatlari,  yuzma-
yuz  aloqa  natijasida  ko’proq  natijaga  erish  mumkin.  Bu  usul  samarali  bo’lish  bilan
birga  ortiqcha  tashkilotchiliklarni  talab  etmaydi.  Biz  matbuotlardan  bir  mavzudagi
ko’plab  davra  suhbatlari  bo’lib  o’tgani  haqida  o’qiymiz.  Biroq  odatdagidek  mavzu
bitta  joy  nomlari,  qatnashchilar  vaqti  boshqa.  Agar  shu  davra  suhbatlarning  o’ziga
xos jihatlari, unda ilgari surilgan yangilik ham o’z ifodasini topsa maqsadga muvofiq
bo’lardi.
Gazetanini  shu  sonida  tadqiqotchi  Mirislom  Badalovning  “Mustaqil  hayotga
tayyorlash  bunda  “Qizlar  klubi”ning  ahamiyati  katta”  mavzuyida  chop  etilgan
maqolada  yosh  qizlarning  muammolariga  atroflicha  yondashuvni  ko’rishimiz
mumkin.  Maqola  ichida  “Beg’ubor  voyaga  yetsa”,  “O’zgalarga  xuddi  ko’zguga
qarab”,  “Oilaviy  baxtni  qizlar  yaratadi”,  “Birov  birovga  o’xshamas”  kichik
sarlavhalar berilishi  o’quvchini  o’ziga jalb etadi. Tarbiyaning har qaysi  yo’nalishini
ro’yobga  chiqarishda,  ma’ruza  va  suhbat,  davra  suhbati,  munozara,  oilaviy
konferensiyalar,  oilaviy  musobaqa,  oilaviy  madaniy  hordiq  va  ekskursiya,  oilada
individual  suhbatlar  metodlaridan  foydalanish  mumkinligi  haqidagi  aniq  takliflar
bilan birga, hayotiy misollar orqali har bir o’quvchiga tushunarli tilda maslahat bera
olgan  deyishimizga  asos  bo’ladi.  Maqolada  taniqli  adib  Mirzakalon  Ismoiliyning
fikrlarini  keltirilishi  judayam  o’rinli  bo’lganini  ko’rishimiz  mumkin:  “Yaxshi  oila
qurmoq  uchun  birgina  muhabbat  kifoya  emas,.  Katta  do’stlik  ham  kerak.  Shunday
ham  bo’ladi:  bir-birlarini  sevadilar,  turmush  qurishni  esa  bilmaydilar”.  Maqola
yakunida  “Qizlar  klubi”  barcha  masalalarni  o’z  zimmasiga  ololmaydi,  buni  imkoni
yo’q.  Ayni  paytda  bu  klub  imkoniyatlaridan  o’rnida  foydalanilsa,  u  juda  katta
tarbiyalovchilik  vazifasini  o’tashi  tayinli  haqida  aniq  va  lo’nda  xulosa  berilgan. 31Gazetada  yoshlar  muammolari  kabi  mavzulari  ham  turlicha  boshqa
matbuotlarga nisbatan “Ma`rifat” gazetasida mavzuga chuqur yondashuv, batafsillik,
keng  qamrovligi  bilan  alohida  ajralib  turadi.  Misol  uchun  mavzu  dolzarbliligi  bilan
uning  hajmi  teng  bo’lishiga  gazeta  tahririyati  alohida  e`tibor  qaratishini  sezish
mumkin.
Katta  hayot  ostonasiga  ilk  qadamlarini  qo’yayotgan  yosh  oilalarning
muammolari  bo’lishi  ta’biy  holat  hisoblanadi.  Ayniqsa  ularning  alohida  oila
qo’rg’onlarini  yaratishlarida  uy-joy  masalasi  birinchi  darajali  masala  hisoblanadi.
Yurtimizda  bularning  barchasi  inobatga  olingan  holda  qator  loyihalar  amalga
oshirilmoqda.  Yosh  oilalarga  e`tibor  va  g`amxo`rlikni,  kuchaytirish,  ularni  huquqiy
va  ijtimoiy  himoya  qilish,  moddiy  va  ma`naviy  jihatdan  qo’llab  quvvatlash,  shu
jumladan  boshpana  bilan  ta’minlash,  zarur  imtiyoz  va  afzalliklarining  yaratilishi
shular  jumlasidan.
Prezidentimizning  2007-yil  18-mayda  qabul  qilingan  “Yosh  oilalarning
moddiy  va  ma`naviy  qo’llab  quvvatlashga  doir  qo’shimcha  chora-tadbirlar
to’g’risida”gi  farmoni,  Vazirlar  Mahkamasining  2012-yil  30-apreldagi  “Yosh
oilalarni ijtimoiy qo’llab-quvvatlashga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi
qarori bu borada muhim huquqiy asos bo’lib xizmat qilmoqda. 2014-yil 6-fevraldagi
“O’zbekiston  Respublikasida  yoshlarga  oid  davlat  siyosatining  amalga  oshirishga
qaratilgan  qo’shimcha  chora-tadbirlar  to’g’risida”gi  qarori  bilan  tasdiqlangan
“Kamolot  uylari”  haqida  OAVlarida  ma`lumotlar  e`lon  qilib  borilayotganini
kuzatitishimiz  mumkin.  Shu  mavzudagi  batafsil  ma`lumotlarni  “Ma`rifat”
gazetasining  2015-yil  25-mart,  24  sonidan  o’qishimiz  mumkin.Gazeta  muxbiri
Dilfuza  Toshkenboyevaning  “Kamolot  uylari”  sarlavhasi  ostidagi  Kamolot  YIH
markaziy kengashi yurist- konsutanti Bahrom Ilhomjonov bilan suhbat olib boriladi.
Suhbat  davomida  “Kamolot  uylarini  olishni  qanday  talab  va  mezonlari  bor?”,
“Hujjatlar  qanday  tartibda  ko’tib  chiqiladi?”,  “Kamolot  uylaridagi  kvartiralarni
navbatsiz  ham  olish  mumkinmi?”,  “Hozir  mammlakatimizning  qaysi  hududlarida
Kamolot  uylari  qurilyapti?”  kabi  asosli  savollarga  mutaxassis tomonidan  batafsil 32ma’lumotlar  berilgan. 14
 Bir  sahifalik  materialdan  yangi  uy-joy  qilishni  rejalashtirib
yurgan  yosh  oilalarni  barcha  savollariga  javob  olishlari  bilan  birga  unga  talab
etiladigan  barcha  hujjatlar  tartibi  va  imtiyozli  kriditlar  haqida  ham  bilib  olishlari
mumkin bo’ladi. Keltirilgan talablarga javob beradigan barcha yosh oilalar dastlabki
besh  yili  imtiyozli  davr,  boshlang’ich  badal  to’lovisiz  “Kamolot”  uylariga  ega
bo’lishlari mumkin.
Internet  va  kompyuter  texnologiyalari  sohasida  yoshlarimizning  bugungi
erishayotgan  yutuqlari  oz  emas.  Aholiga  xizmat  ko’rsatishda  yengilliklar  yaratish,
turli sohalar faoliyatini ixchamlashtirishda information texnologiyalardan foydalanish
kabi  yo’nalishlarda  yoshlarimiz  aqliy  mehnatlari  mamlakatimiz  ijtimoiy  hayotiga
ijobiy  o’zgarishlar  olib  kirmoqda.  Internetda  foydalanmaydigan  yoshlarni  bugungi
kunda  topish  amrimahol.  Har  bir  yosh  o’z  ehtiyojlaridan  kelib  chiqib  internetga
murojaat  qiladi.  Ular  asosan  yangiliklarni  izlash,  do’stlar  bilan  muloqot  qilish,
ijtimoiy  tarmoqlardan  foydalanish  maqsadida  foydalanishadi.  Ammo  internetning
yoshlarimizning  ma`naviyati,  dunyoqarashiga  salbiy  ta`sir  etuvchi  jihatlaridan  ham
ko’z  yumib  bolmaydi.  Boshqacha  aytganda,  hozirgi  dunyo  axborot  xavfsizligini
ta`minlash muammolari – axborot sohasida shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining
himoyalangan  holati  dolzarb  ahamiyat  kasb  etmoqda.  Chunki  axborot,  qudratli
kuchga  aylanib,  yadro  poligonlaridan  ham  xavfliroq  tus  olib  bormoqda.  Jahonda
noxolis axborot tarqatish, uni salbiy talqin qilish yoki o’z manfaatiga moslab uzatish
holatlari  avj  olmoqda.  Shuining  uchun  ham  axborot  xavfsizligini  taminlash  har
qachongidan  ham  muhimdir.  Demak,  axborot  xavfsizligini  ta`minlash  usullarini
o’rganish va tatbiq etish zarur va shartdir. Axborot xurujlarining oldini olish, axborot
xavfsizligini  –  ta’minlash  ichki  va  tashqi  xavflardan  himoyalash  demakdir.  Bir
paytlar  jug’rofiy  siyosat  asoschilari  O’rta  yer  dengizini  egallagan  davlat  butun
dunyoga  egalik  qiladi,  degan  qarashni  ilgari  surgan  edi.  Bugungi  axborot
texnologiyalari  yuksak  taraqqiy  etgan,  axborot  jamiyati  qaror  topib  borayotgan
sharoitda  masalaning  mohiyati  o’zgarib  ketdi:  kimki  axborot  tarqatishga  egalik  qilsa,
14
 “Ma`rifat”  gazetasi.25-  mart,  2015-yil,  24-son. 33dunyoning taqdiri o’shani qo’lida bo’ladi. Elvin Tofler aytib o’tganidek, biz yashab
turgan  olam  yangi  sivilizatsiyaning  boshlanishidir  va  biz  bu  jarayonlarni  jonli
guvohlarimiz.  Yangi  sivilizatsiya  asosini  axborot  tashkil  qiladi.  Shiddatli  axborot
oqimini rivoji madaniy rivojlanishga ta`sir ko’rsatadi va chuqur iz qoldiradi. Bunday
holatda hammadan bir yoqadan bosh chiqarish va o’z immunitetini ushlab turish talab
qilinadi.  Respublikamizda  bu  jarayon  90  yildan  ochiq  axborot  almashunuviga
imkoniyatlar  berilgandan  so’ng  kuzatila  boshlandi.  Insoniyat  boshqaruv  jaroyoniga
qarab  bormoqda.  Ilgari  shaxs  axborotni  boshqargan  bo’lsa,  hozir  axborot  shaxsni
boshqarmoqda.  Insoniyat  tamadduni  bu  bosqichning  asosiy  ishtirokchisi  o’sib
kelayotgan  yosh  avloddir.  Yosh  avlod  ongini  egallash  kelajak  hayotni  egallash
ekanligini biz juda yaxshi bilamiz. Yangi svilizatsiyaning eng xavfli tomoni u asosiy
o’lja  sifatida  yangi  o’sib  kelayotgan avlodni  tanlaganidadir.
Yana muhim eslatma borki, bugungi zamon yoshlariga taqiqlab qo’yish tanlab
axborotni  uzatishni  iloji  yo’q.  Faqatgina  ular  ongida  tashqi  ta`sirlardan  o’zlarini
himoya  qilishlari,  to’g’ri  va  xolis  axborotlarni  qabul  qilishlari  uchun  ulardagi
ma`naviy  immunitetni  mustahkamlash  muhim  masala.  Shunday  ekan  yoshlar
matbuotining  ham  ma`sulyati  alohida  hisoblanadi.  Kichik  tadqiqotimizda  tahlil
qilinayotgan “Ma`rifat” va “Turkiston” gazetalarida ham bu mavzular doirasida turli
yo’nalishlarda  materiallar  yoritilib  boriladi.  Yoritilish  uslublarining  o’ziga  xosligi
bayon  tilining  sodda  va  ravonligidadir.  “Marifat”  gazetasi  haftada  bir  marta,
“Turkiston”  gazetasi  ikki  marta  chop  etiladi.  Yoshlar  esa  tezkorlik  tarafdorlari,
ko’pchilik  yoshlar  matbuot  do’koniga  borib  gazeta  harid  qilishga  ketadigan
vaqtlarini,  turgan  joylaridan  qimirlamasdan  uyali  telefonlari  orqali  internetdan
foydalanishni  afzal  ko’rishadi.  Ko’p  sonli  yoshlarni  inobatga  olgan  holda  bosma
nashrlar ham elektron sahifalarini yanada mukammallashtirishlari lozim, degan fikrga
kelamiz. 34II  BOB.  MATBUOTDA  YOSHLARNING  MA`NAVIY  IMMUNITETINI
MUSTAHKAMLASH  VA  SPORT  MAVZULARINI  YORITILISHIDA
MAHORAT  MASALALARI
2.1. Yoshlarning ma’naviy immunitetini mustahkamlashda matbuotni o’rni va
ahamiyati
“Ma`naviy, ruhiy dunyoda hech qachon bo’shliq bo’lmaydi. Jamiyat hayotida
sog’lom  g’oya  ustuvor  bo’lmas  ekan,  albatta,  yot,  zararli  ta’sirlar  suqilib  kirishga
harakat qiladi. Bu  qonuniyat”. 15
Islom  Karimov
Har  bir  ommaviy  axborot  vositalarining  birinchi  galdagi  vazifasi,  maqsadi  xolis
va  tezkor  axborotni  xalqqa  yetkazish.  Shu  bilan  birga  o’quvchilar  savodxonligini
oshirish  ma`naviy  immunitetini  mustahkamlashdek  muhim  vazifasi  bor.  Yurtimiz
istoqlolining  ilk  kunlaridan  boshlab  prezidentimiz  rahnamoligida  milliy
ma`naviyatimizni  tiklash,  uni  zamon  talablari  asosida  rivojlantirish  bo’yicha  ulkan
islohotlar amalga oshirilmoqda. Bugungi murakkab globallashuv davrida ma`naviyat
sohasida vujudga kelayotgan dolzarb muammolar, xalqimiz ma`naviyatini asrash va
yuksaltirish,  ayniqsa  yosh  avlodning  qalbi  va  ongini  himoya  qilish  masalalariga
alohida  e`tibor  qaratilyotganini  barcha  sohalarda  amalga  oshirilayotgan  islohotlar
misolida  ko’rishimiz mumkin.
“Ma`naviyat”,  “ma`naviy  immunitet”  tushunchalariga  qisqacha  to’xtaladigan
bo’lsak, yurtboshimiz ta’biri bilan aytganda “ma`naviyat” tushunchasining mazmuni
faqat “mani”, “ma`no” degan so’zlar doirasida chegaralanib qolmaydi. Insonni ongi
va ruhiyati bilan chambarchas bog’langan bu tushuncha har qaysi odam, jamiyat, xalq
hayotida  hech  narsa  bilan  o’lchanmas  beqiyos  o’rin  tutadi.  “Ma`naviyat  –  insonni
ruhan poklanish, qalban ulg’ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini
baquvvat,  iymon-  e`tiqodini  butun  qiladigan,  vijdonini  uyg’otadigan  beqiyos  kuch,
uning  barcha  qarashlarining  mezonidir” 16
.
15
 Karimov  I.A.  Yuksak  ma`naviyat  –  yengilmas  kuch.  T:  “Ma`naviyat”.  2008-y.-B.-  19.
16
O`sha  manba. 35Immunitet  bir  so’z  bilan  aytganda  tashqi  ta`sirlardan  himoyalanish  demakdir
Ma`naviy  immunitet  tushunchasiga  ham  yurtboshimiz  I.A.Karimovning  quyidagi
izoh  beradi:  “Ma`lumki,  har  qanday  kasallikning  oldini  olish  uchun  unga  qarshi
immunitet  hosil  qilinadi.  Biz  farzandlarimizni  ona  Vatanga  muhabbat,  boy
tariximizga, ota-bobolarimizning muqaddas diniga sadoqat ruhida tarbiyalash uchun,
ta`bir  joiz  bo’lsa,  avvalo  ularning  qalbi  va  ongida  mafkuraviy  immunitetni
kuchaytirishimiz  zarur.  Toki  yoshlarimiz  milliy  o’zligini,  shu  bilan  birga,  dunyoni
chuqur  anglaydigan,  zamon  bilan  barobar  qadam  tashlaydigan  insonlar  bo’lib
yetishsin.  Ana  shunda  johil  aqidaparastlarning  “davati”  ham,  axloq-odob
tushunchalarini  rad  etadigan,  biz  uchun  mutlaqo  begona  g’oyalar  ham  ularga  o’z
ta`sirini o’tkaza olmaydi” 17
 degan fikrlaridan ma`naviy immunitetni naqadar kerakli
va zarurligini  anglash  qiyin  emas.  Ushbu  tarmoqni  rivojlantirish  xalq ma`naviyatini
yuksaltirish  va  mustahkamlash  yo’lida  barcha  sohalarda  dastur  bo’la  oladigan
Prezidentimiz  Islom  Karimovning  2008  yilda  nashr  qilingan  “Yuksak  ma’naviyat  -
yengilmas kuch” asari  beqiyos manba  hisoblanadi.
Amalga  oshirilayotgan  islohotlarni  xalqqa  yetkazishda  ommaviy  axborot
vositalari  jumladan,  matbuotdan  o’ziga  xos  yondashuv  talab  etiladi.  Bu  borada
Prezidentimiz  ta’kidlaganidek,-  “Ma`naviyat  haqida  har  qancha  da’vatlar  ,  muhim
nazariy fikrlar bildirilmasin, agar ularni jamiyat ongiga singdirish uchun doimiy ish
olib  bormasak,  bu  boradagi  faoliyatimizni  har  tomonlama  puxta  o’ylangan  tizimli
ravishda  tashkil  etmasak,  tabiiyki,  biz  ko’zlangan  maqsadga  erisholmaymiz,  ya`ni
inson  qalbiga  yo’l  topolmaymiz…  matbuot  ,  televideniye  internet  boshqa  ommaviy
axborot  sohalari,  bir  so’z  bilan  aytganda,  insonning  qalbi  va  tafakkuriga  bevosita
ta`sir  o’tkazadigan  barcha  sohalardagi  faoliyatimizni  xalqning  ma`naviy  ehtiyojlari,
zamon  talablari  asosida  yanada  kuchaytirishimiz,  yangi  bosqichga  ko’tarishimiz
zarur”  18
 .Yuqoridagi  talab  va  takliflarga  javobni  “Ma`rifat”  va  “Turkiston”
gazetalarida  yoritilgan mavzular  misolida  ko’rib chiqamiz.
17
Karimov  I.A.Yuksak  ma`naviyat  – yengilmas  kuch.T:.  “Ma`naviyat”,  2008.-B.119-120.
18
O’sha  manba.-B.-129. 36Ma`rifat  gazetasi  2014-yil  2-iyul  sonida  nashr  qilingan  professor
Muhammadjon Qurbonovning “Bolam baxtli bo’lsin desangiz” sarlavhali maqolasida
“Bugun  mamalakatimizning  1400  ga  yaqin  ommaviy  axborot  vositalarida  xizmat
qilayotgan jurnalistlarning grajdanlik pozitsiyasiga ko’p narsa bog’liq. Milliy axborot
maydonida  sog’lom  raqobat  muhitini  yaratish,  fikrlar  xilma-xilligiga  erishish
matbuotda barcha ijtimoiy qatlamlarning qarashlarini ifoda etish, fuqarolik jamiyatini
rivojlantirish  kabi  maqsadlarga  jonkuyar  va  fidoyi  jurnalistlarmizning  mashaqqati
mehnati  bilan  erishiladi” 19
.Shu  bilan  birga  bugungi  zamon  davr  tahdidlari  ularga
qarshi munosib kurashish nafaqat jurnalistlar, balki barchamizning muhim vazifamiz
ekanligi  haqida  salmoqli  fikrlar  keltirilishi  barchani  ogohlikka  chorlaydi.  Maqolada
bugungi zamon  muammolari quyidagicha  tasniflab  berilgan.
 Turli g’oya va manfaatlar kurashi tobora kuchayib, yolg’onni rost, rostni
yolg’on  deb  ko’rsatishga  urinishlar  bo’layotir;
 Axborot  –  kommunikatsiya  vositalarini  o’zining  uzoqni  ko’zlaydigan
manfaaatlariga  xizmat qildirishga  majbur  etish  holatlari  kuzatilmoqda;
 g’arazli  maqsadlar  yo’lida  odamlar,  millatlar  bir-biriga  qarshi
qo’yilmoqda;
 odamlarni  hayotdan  norozi  bo’lishga  da`vat  qilish  uchun  turli  soxta
ma`lumatlar  tarqatilayotir;
 o’zgalarni  pisand  etmay,  kuchi  yetadigan  davlatlarga  po’pisa  va
zo’ravonlik  qilish,  hech  kim  bilan  hisoblashmasdan,  kuch  ishlatish  hollari  ro’y
berayotir;
 yon-atrofimizda o’zini oqlamagan va umrini o’tab bo’lgan eski tizim va
ma`fkuralarni  qo’msashga  bo’lgan  urinishlar  tobora  tarqalib  va  kuchayib  bormoqda;
Yuzaga  kelgan  bunday  tahdidlarga  munosib  qarshi  tura  olish  uchun  amalga
oshirilishi  kerak bo’lgan eng  muhim  vazifalar  ham  belgilab  berilgan.
Shunday  vaziyatda  har  bir  kishi  oqni  qoradan,  haqiqatni  uydirmadan  ajrata
olishi  zarur,  buning  uchun  esa  o’zining  mustaqil  dunyoqarashi  va  fikriga  ega  bo’lishi
19
Ma`rifat  gazetasi  2014- yil  2- iyul  53 soni. 37kerak.  Yot  kuchlarning  qarmog’iga  tushib  qolmaslik  uchun  xalqimiz,  ayniqsa,
yoshlarimizning  ko’zini  keng  ochish,  ularni  irodasi  mustahkam,  iymoni  baquvvat
inson  etib  tarbiyalash  zarur,  bunda  esa  har  bir  murabbiy,  targ’ibotchi,  noshir,
jurnalist, ota-onaning bilim va tajribasi, professional mahorati, grajdanlik pozitsiyasi
tayanch  bo’lmog’i  kerak.
Yuqorida  berilgan  aniq  takliflar  atrofimizda  sodir  bo’layotgan  voqea
hodisalarni  teranroq  anglashimizga  yordam  beradi.  “Bugungi  kunda,  insoniyat
qo’lida  mavjud  bo’lgan  qurol-yaroqlar  yer  kurrasini  bir  necha  bor  yakson  qilishga
yetadi. Buni hammamiz yaxshi anglaymiz. Lekin, hozirgi zamondagi eng katta xavf
insonlarning  qalbini,  ongini  egallash  uchun  uzluksiz  davom  etayotgan  mafkuraviy
kurashdir.  Endilikda  yadro  maydonlarida  emas,  mafkura  maydonlarida  bo’layotgan
kurashlar ko’p narsani hal qiladi. Kurashning bu turida eng samarali qurol – axborot.
Shu bois axborotni o’z maqsadlariga xizmat qildirishga intilish keskin tus olmoqda.
Axborot uni uzatish, qayta ishlash va yig’ish bosqichlari o’ziga xos xususiyatga ega
ekanligi  bilan  ham  ahamiyatlidir.  Ya’ni  insonning  oddiy,  kundalik  ehtiyojlarini
qondirishga  qaratilgan  xatti-harakatlarning  asosini  ham,  dunyo  davlatlarining
insoniyat taqdiriga daxldor bo’lgan qarorlarning manbaini ham axborot tashkil etadi.
Bu  esa  o’z  navbatida  g’oyaviy  ta`sir  o’tkazish  imkoniyatlarini  yanada  kengaytiradi.
Hozirgi  kunda  turli  usullarda  olib  borilayotgan  mafkuraviy  targ’ibot  va
tashviqotlarning  asl  maqsadi  –  inson  qalbi  va  ongi  uchun  kurashga  qaratilgan.  Bu
kurash  o’z  natijasiga  ko’ra  uchta  asosiy  bosqichdan  iborat.  Birinchisi  –  muayyan
axborot  inson  tomonidan  qilinmaydi.  Ikkinchisi  –  axborot  inson  ongida  ma`lumot
sifatida  saqlanib  qolishi  va  u  bundan  boshqa  bir  masala  yuzasidan  qarorlar  qabul
qilishda solishtiruvchi manba sifatida foydalanish mumkin. Uchinchisi – axborot fikr
yoki g’oya sifatida inson qalbini egallashi, ma`naviy ruhiy xolatining uzviy qismiga
aylanishi hamda bu uning amaliy faoliyati asosini tashkil qiluvchi omil bo’lib qolishi
mumkin.
Hozirgi  davrda  jamiyatlar  rivojlanishini  globallashuv  jarayonlarining  odamlar
mentaliteti,  ma`naviy  dunyosi,  ijtimoiy  xatti-harakatlariga  ta`sirisiz  tasavvur  etib 38bo’lmaydi. Insoniyatning keying taraqqiyot yo’llari globallashuv sharoitida shaxsning
ijtimoiy  ongi,  yo’naltiruvchi  maqsadlari,  qadriyatlari,  hayotiy  tushunchalar,
dunyoqarashi va oxir-oqibat uning jamiyat bilan munosabatlarda qanday o’zgarishlar
sodir  bo’layotganligiga  bog’liq.  Shuning  uchun  ijtimoiy  va  gumanitar  fanlarda
globallashuvning  jamiyat  hayotini  iqtisodiy,  ijtimoiy,  siyosiy,  madaniy  sohalariga
ta`siri  masalalariga  katta  e’tibor  qaratilmoqda.  Globallashuvning  inson  va
potindustirial  jamiyatlar  hayotidagi  o’rni  hamda  roli  haqidagi  alohida  qarashlar
shakllanmoqda.  Biroq,  bu  jarayonlarning  inson  tafakkuri  va  ma`naviy  dunyosida
sodir  bo’layotgan  o’zgarishlarni  tad  qiq  etish  zaruriyati  quyidagi  holatlar  bilan
belgilanadi:
 globallashuv  shaxsni  shakllantiruvchi  jamiyatning  madaniy  –  ma`naviy
sohalariga  ta`sir  o’tkazib,  muayyan  o’zgarishlarga  olib  keladi,  an`naviy  qadriyatlar
tizimini izdan  chiqaradi;
 globallashuv  ta`sirida  ro’y  bergan  o’zgarishlar  insonning  ma`naviy
axloqiy,  psixologik  qiyofasiga  jiddiy  ta`sir  o’tkazadi  va  demak,  hozirgi  zamon
jamiyatining  qiyofasini  muayyan tarzda  o’zgartiradi;
 hozirgi  zamon  globallashuv  konsepsiyalarida  mualliflarning  diqqat
e`tibori  asosan  inson  faoliyatining  turli  sohalarida  ijtimoiy,  iqtisodiy,  siyosiy  va
madaniy  sohalariga  qaratilgan.  Ijtimoiy  munosabatlardagi  o’zgarishlar  inson
dunyoqarashidagi  o’zgarishlar  natijasi  ekanligi  qayd  etiladi.  Bu  hol  atrof  dunyo
haqidagi  tasavvurlar  hamda  global  doirada  insonlararo  munosabat  va  o’zaro
aloqalarni  baholash  mezonlari  tizimini  yanada  chuqurroq  o’rganishi  taqozo  etadi.
Mavzuga  psixologik  nuqtai  nazardan  yondashadigan  bo’lsak  2013-yil  24-
iyulda  “Ma`rifat”  gazetasida  chop  etilgan  psixolofgiya  fanlari  nomzodi  Umarali
Qodirovning  “Destruktivlik  tushunchasi”ning  ta`rif,  talqin  va  tahlilini  o’qishimiz
mumkin.  “Deskruktiv  faoliyat”  (ingilizcha  “destructive”-  “yemiruvchi”,  “Vayron
qiladigsan”,  “halokatli”).  Aksariyat  adabiyotlarda  destruksiya  “biror  narsaning
tuzilmasini vayron  qilish” sifatida  sharhlanadi. 20
20
 O’sha  manba.6-bet. 39Maxsus  adabiyotlar,  manbalarda  qayd  etilishicha,  ushbu  tushuncha  zamirida
odamning  tashqi  olamga  nisbatan  yo’naltiirilgan  maxsus  faolligi  shakli  tushiniladi.
Bu faollikning mohiyati esa turli ob`ekt yoki tizimlarni vayron qilish yohud buzishga
intilishida  namoyon  bo’ladi.  Destruktiv  faoliyat  boshqa  insonlar,  jamiyat,  davlat
tabiiy  muhit,  madaniy-tarixiy  yodgorliklar,  turli  buyumlar,  shuningdek,  shaxsning
o’z-o’zini  halok  etishiga  ham  qaratilishi  mumkin.  “Hozirgi  vaqtda  yoshlarni
destruktiv  ta’sirlardan  himoyalash  masalasi  dolzarb  ahamiyat  kasb  etmoqda.  Shu
o’rinda  katta  yoshli  avlod  vakillarining  yoshlarga  xos  mustaqillikka  intilish,  hech
bo’lmaganda tashqi ko’rinishi ( kiyinishi, soch turmaklari, yurish – turishi va hokazo)
bilan  ajralib  turishga  zamonaviy  ko’rinishga  harakat  qilish  kabi  xatti-harakatlarini
inobatga  olmasliklari  yoki  butunlay  qoralashlari  noo’rin”  21
 .  Yoshlar  tarbiyasida
kichik ko’ringan hatolar ham kelajakda o’z bo’yini ko’rsatishi mumkin. Yoshlarning
ma`naviyati  but  bo’lishida  oilaning  yaqin  insonlarni  ahamiyati  beqiyosligi
barchamizga  ma’lum”.  Matbuotda  yoritilgan  yuqoridagi  kabi  materiallar  nafaqat
yoshlarni  ma`naviy  dunyosini  boyitib  qolmay  ota-onalar,  murabbiylar  uchun  ham
tarbiya  jarayonida  ilmiy  asos  bo’lib  xizmat  qiladi.
Umarli  Qodirovning  yana  bir  maqolasida  “Axboriy-psixologik  xavfsizlik”
mavzuyida  so’z  yuritiladi.  Psixologlar  tomonidan  hozirgi  kunda  “axboriy-
qo’poruvchi omil” degan tushuncha iste`molga kiritilgan “Internetda tarqatilayotgan
qo’poruvchilik  ruhidagi  axborotlar  orqali  ba`zan  harbiy  harakatlar  evaziga  amalga
oshirib  bo’lmaydigan  maqsadlarga  ham  erishish  mumkin” 22
.  Bu  axborotni  shaxsga
ta`sir  qiluvchi  jihatlari quyidagicha  izohlanadi:
Kishilarning axloqiy – psixologik holatini, dunyoqarashi, siyosiy nuqtai nazari
va  e`tiqodini  maqsadli  ravishda  o’zgartirishga  nisbatan  qaratilgan  axboriy  bosim,
huruj,  notiqlik,  ataylab  buzilgan,  noto’g’ri  ma’lumat  va  axborotlarning  tarqatilishi,
to’g’ri  ma`lumotning  kishilar  tomonidan  noto’ri  idrok  etilishini  ta`minlashga  intilish.
Tashqi  muhit  va  shaxsning  ichki  dunyosi  bir-biri  bilan  chambarchas  bog’liq.
O’zini  o’zi  anglash  jarayonida  psixologik  yo’naltirilishga  muhtoj  kishi  uchun  uni
21
Ma`rifat  gazetasi  2013-  yil  24-iyul,  59-son.
22
Marifat  gazetasi  2014-  yil  21-  iyun,  50-son. 40yonida  taniydigan,  uni  maslahat  beradigan,  uni  uchun  to’g’ri  qaror  qabul  qila
oladigan insoning bo’lishi muhimdir. Bu jarayonda kishi ta’lim olish, dunyoqarashini
kengaytirish,  turli  ma`lumot  va  materiallarni  qabul  qilish,  yangi  hayotiy  tajribani
o’zlashtirish  qobilyatini  namoyon  qiladi.  Inson  o’zgaradi,  transformasiyalashadi  va
bu  jarayonni  uni  o’zi  ongli  ravishda  his  etishi,  nazorat  qilib  borishi  zarur.  Alisher
Navoiy  bobomiz  ta’biri  bilan  aytganda  “manqurtlar”  paydo  bo’lmasligi  uchun  ayni
holat,  ya`ni  shaxsga  boshqalarning  salbiy  ta`sir  o’tkazishiga  yo’l  qo’ymaslik
maqsadida  axborot  iste’mol  madaniyati,  mafkuraviy  immunitetni  tarkib  toptirish  va
rivojlantirish masalasi hanuz dolzarbligicha  qolmoqda.
Globalizatsiya  jarayoning  eng  katta  xavfli  tomonlaridan  biri  yana  shuki,  u
birinchi  bo’lib  yangi  o’sib  kelayotgan  yosh  avlodni  o’zining  qurboniga  aylantiradi.
Ongi  qalbi  pokiza  tuyg’ular  bilan  to’lgan,  hali  dunyoni  to’la  anlab  yetmagan  yosh
avlod  bunday  holatlarga  aldanib  qolishi  hech  gap  emas.  Biz  bu  jarayonlarni
rivojlangan  bir  qancha  davlatlar  misolida  ko’rib  turibmiz.  Ammo  afsuski,  bizning
yoshlarimizga  globalizatsiya  hech  qanday  ta`sirini  ko’rsatmayapti,  deb  ayta
olmaymiz. Shunday tahlikali va qaltis vaziyatda yoshlarni bir mezonda ushlab turish
ularni  “Ommaviy  madaniyat”  va  boshqa  yot  g’oyalar  tasiridan  to’liq  himoya  qilish
mushkul masala. Bunda davlat barcha tashabusni o’z qo’liga olib ommaviy axborot
vositalari bilan  hamkorlikda  ish  olib borishi maqsadga  muvofiqdir.
2.2. Matbuotda  sog`lom  turmush  tarzini  targ`ib  qilish  ustuvor  yo`nalish
sifatida
Jismoniy  va  ruhiy  salomatlik  ijtimoiy  qadriyat  hisoblanadi.  Shuning  uchun  har
bir  kishi  yetuk  tibbiy  ong,  ko’nikma  va  o’zini  salomat  olib  yurish  madaniyatini
shakllantirish  kerak,  bu  esa  sog’lom  turmush  tarzi shakllanishini  asosini  tashkil  etadi.
Yurt  kelajagi  hisoblangan  yoshlarning  har  tomonlama  barkamol  bo’lib
yetishishlarida  sog’lom  turmush  kechirishlarda  sportning  ahamiyati  beqiyos
hisoblanadi. Shularning barchasini inobatga olingan holda yurtimizda yoshlar sportini
rivojlantirish,  yoshlarni  bo’sh  vaqtlarini  samarali  o’tkazish  yetakchi  masalalardan 41biri. Sport har tomonlama  sog’lom avlodni tarbiyalash bilan bir o’rinda mamlakatni
dunyoga  tanitishda  ham  beqiyos  ahamiyatga  ega.
O’zbekiston  Mustaqilligining  eng  muhim  strategik  yo’nalishlaridan  biri
jamiyatni  barqarorlashtirish  va  fuqarolarni  jismonan  sog’lomlashtirish  va  turmush
tarzini  yaxshilash.  Boshqacha  qilib  aytganda,  insonni  ham  jismonan,  ham  ma`naviy
sog’lomlashtirishdir. Shuning uchun ham yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar
eng  avvalo  insoniyat,  uning  manfaatlariga  va  barcha  moddiy-ma`naviy,  huquqiy-
axloqiy  ehtiyojlarni  ro’yobga  chiqarishga  qaratilgandir.  Har  qanday  jamiyatning
ravnaqi  va  kelajagi  uning  ma`naviy  kuch-qudrati,  sog’lom  ijtimoiy-siyosiy  muhiti
bilan bog’liqdir. Bu degani ma`naviyat sog’lom turmush tarzi bilan uzviy bog’liqdir
va ular birgalikda jamiyat taraqqiyotining mezoni bo’lib xizmat qiladi. “Ma’naviyat –
inson  hayoti  barcha  qirralarining  uning  ruhidagi  xatti-harakati,  faoliyati  va
munosabatlari  majmuasidir.  Sog’lom  turmush  tarzi  esa  insonlarning  muayyan
ijtimoiy-  huquqiy,  siyosiy,  ruhiy,  axloqiy,  madaniy  jihatlardan  shakllangan  hayotiy
faoliyat  uslubi  bo’lib,  uni  munosabatlarida,  madaniyatida,  jismoniy  sog’lomligida,
taffakur  –  ongi,  odobi,  dunyoqarashida,  iqtidorida  namoyon  bo’ladi” 23
.
Inson  sog’lom  turmush  tarzi  jarayonida  o’zini  anglab  uni  umrini  oxirgacha
rivojlantirib, takomillashtirib boradi. Bu jarayonda uni – farosati, aql-idroki, adolatli
va  adolatsizlikdan,  ogohlikni  loqaydlikdan  ajrata  olish  kabi  xislatlar  qaror  topib
boradi.  Bunday  xislatlar  asta  –  sekinlikda,  jismonan  baquvatlikda,  ekologik  va
huquqiy  madaniyatda  namoyon  bo’lib  boradi.  Ko’rinib  turibdiki,  sog’lom  turmush
tarzi  ma`naviy  yetuklik  bilan  uyg’unlikda  inson  kamolotiga  xizmat  qilib  kelmoqda.
Bu  borada  sog’lom  turmush  tarzini  shakllantirishning  asosiy  tamoyillari  mazmun  –
mohiyatini  avval  yashab  ijod  etgan  buyuk  allomalar  Forobiy,  Bahovuddin
Naqshband, Najmiddin Kubro asarlarida ham sog’lom ijtimoiy muhitdagina sog’lom
turmush  tarzi  bo’lishini  ilmiy  –  nazariy  asoslab  berishgan.  Ma`salan,  Najmiddin
Kubro  insonlarning  jismonan  aqliy,  ruhiy  va  ma`naviy  yetuklikni  sog’lom  turmush
tarzining  asosi  mezoni  hisoblanadi.  Bahovuddin  Naqshband  beadablar  yashaydigan
23
Miraxmedova U. Axborot asrida yoshlar dunyoqarashi: Nazariya va amaliyot mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy
anjumani  materiallari  to’plami.Toshkent  ,2010.-B.-136-137. 42ijtimoiy muhit nosog’lom bo’lib, u insonlarga ham jonzotlarga ham salbiy ta`sir etadi,
deydi.  Alisher  Navoiy  sabr-toqatli  insonlar  yashagan  jamoaning  turmush  tarzi  ham
sog’lom bo’ladi, deb hisoblagan. Bugungi kunda ham yuqoridagi fikrlar o’z isbotiga
ega.
Sog’lom  turmush  sharq  xalqlarini  salomatligi  ularning  jismonan  –  ruhiy
baquvvat  bo’lishiga,  ma`naviy  yetuk  bo’lishiga  xizmat  qiladi.  O’z  navbatida
ma`naviy  yetuklik  sog’lom  turmush  tarzini  shakllantirishga,  takomillashtirishga,
insonlar  sihat-salomatligi,  baxt  soadati,  xalq  farovonligini  oshirishga  xizmat  qiladi.
Jismoniy  madaniyat,  shuningdek,  sportning  topishi  mamlakatning  mudofaa
qudratini oshirish ehtiyojlaridan kelib chiqadi, shuningdek, davlatlararo aloqalarning
mustahkamlanishi,  mustaqillikni  mustahkamlash manfaatlarini  xizmat  qiladi. 24
Bugun jamiyatning barcha jabhalarida o’z bilim salohiyati bilan davlat rivojiga
hissa  qo’shayotgan  yoshlarimiz  o’zlariga  bildirilgan  ishonch,  zimmalariga
yuklatilgan  ma`sulyatni  his  etib  katta  muvofaqqiyatlarni  qo’lga  kiritmoqda.  Buni
birgina  xalqaro  fan  olimpiadalari  yoki  sport  sohasida  erishilayotgan  marralar
timsolida  ham  ko’rsa  bo’ladi.  Yoshlarga  oid  davlat  siyosatining  asosiy  maqsadi
intelektual  salohiyatli,  jismonan  baquvvat,  ruhan  sog’lom  avlodni  voyaga
yetkazishdan  iborat.  Uch  bosqichli  sport  musobaqalarining  tashkil  etilishi,  yoshlar
madaniyat va san`at sohalari rivojlanishi bu boradagi islohotlar mukammal strategik
maqsadlarni  ko’zlaganidan  dalolat  beradi.  O’z  navbatida  ular  uchun  mustahkam
huquqiy  asoslar  yaratilmoqdaki,  ishlar  tartib bilan amalga  oshirilmoqda.
Sport  sohasida  yurtimiz  yoshalari  erishayotgan  yutuqlari  bilan  faxrlansak
arziydi.  Ularning    shoxsupalarni  zabt  etishlari  zamirida  tinimsiz  mehnat  yotganini,
shu bilan birga yoshlar uchun o’rnak tomonlarini yuzaga chiqarishda OAVning ham
hissasi  katta.  Aynan  matbuot  sohasida  ham  sport  mavzulari  yetakchilik  qiladi.
Ixtisoslashgan  nashrlar  ko’plab  bo’lishiga  qaramay  har  bir  matbuotning  bir  sahifasi
sport mavzulariga bag’ishlanadi.
24
Elov E, Arslonov Sh. Axborot asrida yoshlar dunyoqarashi: Nazariya va amaliyot mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy
anjumani  materiallari  to’plami.Toshkent,  2013,-B.-34. 43“Turkiston”  gazetasining  7-sahifasida  muntazam  sport  mavzulari  yoritilib
boradi.  Gazetaning  2014-yil  10-sentabr  sonida  Dilshod  Ro’ziqulovning
“Sportchilarimiz Janubiy Koreyada ham g’olib” nomli maqolasida “Butunjahon jang
san`atlari festivalida 28 nafar sportchimiz Vatanimiz sharafini munosib himoya qildi.
Ushbu  nufuzli  festivalda  koreyalik,  hindistonlik  raqiblarimni  to’rt  turda
mag’lubiyatga  uchratib,  yakunda  oltin  medalni  qo’lga  kiritdim,  -  deydi  terma
jamoamiz a’zosi, Angren avtomatika va servis kasb- hunar kollejining birinchi kurs
Noilaxon  Ahmedova”  25
 .  Ko’pchilik  yoshlar  sport  musobaqalarida  oltin  medallar
sohibi bo’lish uchun ixtisoslashgan o’quv dargohlarida o’qish kerak, deb o’ylashadi.
Biroq kasb-hunar kolleji talabasini erishgan yutuqlari ko’pchilik tengdoshlarini ham
serharakatlikka  unday  oladi.
2014-yil  Janubiy  Koreyaning  Incheon  shahri  mezbonlik  qilgan  XVII  Osiyo
o’yinlari  barcha  OAVning  diqqat  markazida  bo’lishi  tabiiy  chunki  xalqaro
musobaqalar nafaqat sportchilarning balki davlatning ham shon-shuhrati hisoblanadi.
“Turkiston”  gazetasi  muhbiri  Alibek  Omonturdiev  maqolasida  keltirilishicha,
“Nufuzli  musobaqada  sportchilarimiz  9  ta  oltin,  14  ta  kumush  va  21  ta  bronza
medalni  qo’lga  kiritishdi” 26
.  Maqolada  O’zbekiston  sportchilarini  Osiyo  o’yinlarida
erishgan  ja’mi  yutuqlariga  ham  to’xtalib  o’tilgan.  1994-yildan  buyon  ishtirok  etib
kelayotgan  yurtdoshlarimiz  bugungi  kungacha  54  ta  oltin,  82  ta  kumush  va  93  ta
bronza  ja’mi  229  ta  medalga  sazovor  bo’lishgan.  XVII  Osiyo  o’yinlari  natijalarini
qo’shganda  medallar  soni  273  nafarga  yetgan. Barcha  yutuqlar  zamirida  yurtimizda
yaratilayotgan  imkoniyatlar  va  undan  unumli  foydalanayotgan  yoshlarning  tinimsiz
mehnatlari yotadi.
Janubiy  Koreyaning  Incheon  shahrida  bo’lib  o’tgan  “Paraosiyo  2014”
o’yinlarida sportchilarimiz  22 oltin, 5 kumush va 4 bronza, jami  31 medalni qo’lga
kiritib,  qirqdan  ziyod  davlat  orasida  beshinchi,  markaziy  Osiyo  davlatlari  o’rtasida
birinchi  o’rinni  egalladi 27
.
25
“Turkiston” gazetasi  2014-yil  10-  sentabr,  77-son.
26
“Turkiston”gazetasi  2014-yil  8-  oktabr,  80-son.
27
 “Ma`rifat” gazetasi  2014-yil  29-  oktabr,  87-son. 44Bu  borada  O’zbekiston  Respublikasi  Madaniyat  va  sport  ishlari  vazirligi
tasarrufidagi 5 ta oliy ta`lim muassasasi, 21 madaniyat va san`at kolleji, 14 Olimpiya
zahiralar  kollejlarida  ta`lim  sifati  va  mazmunini  yanada  takomillashtirish,  yuqori
bilim  va  salohiyatga  ega  kadrlar  tayyorlash,  yoshlarni  vatanparvarlik  ruhida
tarbiyalash  yo`lida  keng  ko’lamli  ishlar  amalga  oshirilmoqda.  O'zbekiston
Respublikasining  milliy  sport  jamoasi  xalqaro  maydonlarda  mustahkam  va  baland
cho'qqilarni  zabt  etgan  holda  o'z  tarkibiy  sonini  yildan-yilga  ko'paytirib  bormoqda.
Sportchilarimizning  yuqori  cho'qqilarga  erishishi  yosh  respublikamizning  xalqaro
maydondagi  obro'sini  mustahkamlashda  shubhasiz  ko'maklashadi.  Nufuzli
anjumanlarda  milliy  bayrog'imizni  himoya  qiluvchi  yoshlar  maxsus  yakka  va  o'yin
sport turlarining professionallari o'z tayyorgarliklarini va mahoratlarini namoyish etib
mamlakatimizning  boy  sport  ana'nalariga  egaligini  namoyon  etmoqdalar  va
tasdiqlamoqdalar. Jismoniy tarbiya va professional sport sohasida yuqori cho'qqilarga
erishish  jiddiy  yondoshishni,  katta  mehnatni  va  moddiy  xarajatlarni  talab  qiladi.
Mana  shularning  barchasi  mavjud  bo'lgandagina  sportning  bir  me'yorda  doimiy
rivojlanishiga  erishish  mumkin.
Ko'pgina  mamlakatlarning  tajribalariga  qaraganda,  milliy  sport  va  jismoniy
tarbiya taqdirlari haqida davlat tomonidan g`amxo'rlik qilinishi ham, shubhasiz juda
katta  foyda  keltirmoqda.  Ijtimoiy  sohadagi  ushbu  moddalarni  qo'llab-quvvatlashda
birinchi  navbatda  o'smir  bolalarni  va  jamiyatning  yo'sh  muhitini  ruhiy-jismoniy
sog`lomlashtirish  maqsadida  barcha  qulay  sharoitlarni  yaratmoqda.
Mamlakatimizning  hukumat  tuzilmalari,  jamoat  tashkilotlari  va  sport  muassasalari
sport  va  jismoniy  tarbiya  sohasida  moddiy-texnik  bazasini  rivojlantirish,
ommaviylikka erishish,  professional  sportni  kuchaytirish  kabi  muhim  muammolarni
har  doim  birgalikda  yechishda hamjihat faoliyat  olib bormoqda.
Respublikada  sportni  rivojlantirish  bo'yicha  asosiy  faoliyatni  O'zbekiston
Respublikasi  madaniyat  va  sport  ishlari  vazirligi  olib  boradi  va  muvofiqlashtiradi.
Shu  bilan  bir  qatorda  olimpiya  harakatini  kelgusida  rivojlantirish  tadbirlarini  va
ularda  respublika  sportchilarini  ishtirok  etishini  ta'minlash  1993-yilda  Xalqaro 45Olimpiya harakatiga a’zo bo'lgan Milliy Olimpiya Qo'mitasi zimmasidadir. Bugungi
kunda  O'zbekiston  milliy  sport  federatsiyalari  32  sport  turi  bo’yicha  xalqaro
federatsiyalarning  a’zosi  hisoblanib,  ular  xalqaro  musobaqalarda  ishtirok  etish
huquqiga  egadirlar.
Jismoniy  tarbiya  va  sport  bo'yicha  mutaxassislarni  tayyorlashni  O'zbekiston
davlat  jismoniy  tarbiya  instituti  amalga  oshiradi.  Unda  har  yili  2  mingga  yaqin
talabalar  tahsil  olmoqda.  Oliy  o'quv  yurti  jismoniy  tarbiya  o'qituvchilarini  va  sport
bo'yicha  murabbiy-o'qituvchilarni  tayyorlamoqda.
Respublikada keyingi yillarda sportning alohida turlari  rivojlanmoqda, hamda
ularning  moddiy-texnik  bazasi  jahon  talablari  asosida  mustahkamlanmoqda.  Shu
qatorda  36  nafar  jamoadan  iborat  o'zbek  futbolining  bazasini  misol  qilib  ko'rsatish
mumkin.  Uning  ixtiyorida  231  ta  stadion,  5231  futbol  maydonlari,  shuningdek
kichik-futbol  va  futzal  o'ynaydigan  ko'p  sonli  maydonlar  mavjud.  28
 Respublikada
keng  tarqalgan  sportning  ushbu  turi  bo’yicha  O’zbekistonda  Chempionati  va
birinchiligi  hamda  Respublika  kubogi  o’tkaziladi.  Sportning  katta  tennis  turi
ommaviyligi  bo’yicha  "birinchi  o'rin"dagi  sport  turidan  qolishmaydi.  Respublikada
tennisining  rivojlanganlik  darajasini  O’zbekiston  tennischilarning  muvaffaqqiyatlari
orqali  ko’rish  mumkin.  1994-yildan  buyon  mamlakatning  barcha  yirik  shaharlarida
har  yili  jahonning  kuchli  tennischilari  ishtirokida  xalqaro  turnirlar  o`tkazilmoqda.
Respublika poytaxtining asosiy tennis musobaqasi “Prezident sovrini” bo`lgan yillik
turniri hisoblanadi. O'zbekiston boks bo'yicha Osiya chempionati, taekvando bo'yicha
Osiya va Okeaniya chempionati, erkin kurash bo'yicha “A” darajali xalaro turnir kabi
nufuzli  musobaqalar  va  turnirlarning o`tkazish joyi bo'lib  kelmoqda.
Olimpiya  o’yinlari  turkumiga  kiruvchi  sport  turlari  bo’yicha  terma  jamoalar
oily  sport  ta’lim  muassasalarida  tayyorlanmoqda.  Bu  sport  dargohlarida  oily  toifali
2000  nafar  sportchilar  150  nafar  malakali  mutaxassislar  qo’l  ostida
tayyorlanishmoqda.  Ular  32  ta  sport  turlari  bo'yicha  milliy  jamoa  asoslarini  tashkil
28
 http://m.sports.uz/uz/football/news/2015.02.1719331/ 29
“Ma’rifat”  gazetasi  2014-yil  2-iyul,  53-son.
46etadilar.  Mazkur  maktablar  qoshidagi  Olimpiyaga  tayyorlov  markazlarida  istiqboli
porloq  va iqtidorli atletlar shug’ullanmoqdalar.
Bizga  ma`lumki,  xalqaro  miqyosdagi,  sport  musobaqalar  soha  tarmog’i
rivojlangan xalqaro standartlarga javob bera oladigan mamlakatlarda o’tkaziladi. Bu
borada  O’zbekistonda  o’tkazilayotgan  xalqaro  sport  musobaqalari  yurtimiz
imkoniyatlarini  yuqori  darajalarga  ko’tarilganini  yana  bir  yorqin  misoli.  2014-yilda
yurtimiz  mezbonlik  qilgan  Osiyo  chempionati  yuqoridagi  fikrlarimizni  isbotinni
ko’rsatadi. Shu haqda “Ma`rifat” gazetasining 53-sonida Husan Nishonov musobaqa
tafsilotlarni yoritgan. “6-12 yoshli shaxmatchilar ishtirok etgan Osiyo chempionatida
yurimiz  yoshlari  oltita  oltin,  to’rtta  kumush  va  to’rtta  bronza  medallariga  ega
bo’lishdi” 29
.  Hali  yoshi  kichik  bo’lgan  shaxmatchilarimizning  katta  yutuqlari  hech
kimni  befarq  qoldirmaydi,  albatta.  Shu  kabi  materiallarni  muntazam  matbuotda
berilishi  yoshlar  o’rtasida  havas  shijoatni  orttiribgina  qolmay,  ota-onalar,  ustoz
murabbiylarni  ham  farzandlarini  vaqtlarini  zoye  ketkazmasdan  samarali  tashkil
qilishlari  uchun  turtki  beradi,  desak  mubolag’a  bo’lmaydi.
Yosh  mamlakatning  hayotida  katta  miqdordagi  6,5  mln  aholi  band  bo'lgan
jismoniy  tarbiya  o'ziga  xos o'rin  tutadi.  Ular  145000  jamoa  asoslarini  tashkil  etadi.
Respublikada  paraolimpiya  sportlarini  rivojlantirishga  katta  e'tibor  qaratilmoqda.
Uning  bazasini  kengaytirishda  nafaqat  muassasa  va  jamoat  tuzilmalari,  balki  O'zR
ijtomoiy taminoti Vazirligi, Respublika nogironlar jamiyati, Xalqaro Qizil Xochning
hududiy  vakolatxonalar  faoliyatlarining  asosiy  yo’nalishlaridan  biri  bo'lmoqda.
O’zbek  xalqi  ko’p  asrlardan  beri  o’zining  O’zbekiston  Milliy  sporti  bo’lmish
kurash, belbog’li kurash, turon va boyqo’rg’on asoschilari bo’lgan jangchi polvonlari
va  afsonaviy  chavandozlari  bilan  faxrlanadi.  Mustaqillik  tufayli,  jahonga  bizning
madaniy  merosimiz  bo’lgan  milliy  sport  turlarimizni  tanishtirish  imkoniyati  tug’ildi.
Agarda  Yaponiya  millionlab  sport  ishqibozalari  uchun  dzyudo,  karate,  sumo,
Hitoy  –  ushu  va  kung-fu,  Korea  –  taekvondo  va  sirim,  Angliya  –  futbol,  Kanada  –
shaybali  hokkey,  AQSH  –  beysbol,  basketbol,  amerika  futbolining  vatani  deb 31 
47hisoblansa,  endi  O’zbekiston  milliy  sport  turlari  –  kurash,  belbog’li  kurash,  turon,
boyqo’rg’on va boshqalar xalqaro sport arenasida bizning davlatimizni dunyo ahliga
tanitadi. Hozirgi kunda Kurash dunyoning 50 dan ortiq mamlakatlarida taraqqiy etti,
shuningdek,  chempionatlar  va  jahon  birinchiligi  hamda  qit’alararo  musobaqalar
o’tkazilmoqda. 30
 Quvonch  bilan  shuni  ta’kidlash  lozimki,  Kurashni  Osiyo  o’yinlari
dasturiga qo’shilishi, nafaqat O’zbekistonning balki butun jahon sport taraqqiyotidagi
yana  bir muhim  hodisalardan biri  hisoblanadi.
Sport  -  bu  so’glom  ijtimoiy-siyosiy  muhitni  tadbiq  etishning  eng  yaxshi
vositasidir.  Ayniqsa  yoshlar  orasida  bu  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Bugun
O’zbekistonda  sport  ta’lim  va  tarbiyaning  ajralmas  bo’lagidir.O’zbekiston  aholisi
yosh bo’lgan davlatdir, O’zbekiston  hududida istiqomat qiluvchilarning qariyb 40%
idan ko’prog’ini 18 yoshgacha bo’lgan yoshlar tashkil etadi. Ularning har tomonlama
rivojlanib,  ham  ma’nan,  ham  jismonan  kamolotga  erishishlari  muhim  ahamiyatga
egadir.  Shuning  uchun  bolalar  sportiga  e’tibor  va  yoshlar  orasida  sog’lom  turmish
tarzini  ommalashtirish  davlat  siyosatining  eng  asosiy  yo’nalishlaridan  biridir.
2002-yildan  buyon  bolalar  sportini  har  tomonlama  qo’llab  –  quvvatlash
maqsadida  bolalar  sportini  rivojlantirish  jamg’armasi  faoliyat  yuritib  kelmoqda.
So’nggi  yillarda  respublikada  1113  zamonaviy  bolalar  sport  obyektlari  barpo  etildi,
shulardan 252 tasi sport komplekslari, 861 tasi sport zallari, va 110 tasi suzish uchun
suv  havzalaridir.  Bugungi  kunda  30  dan  ortiq  sport  turlari  bilan  doimiy  ravishda  1
million  800  ming  bolalar  shug’ullanishmoqda.  Qishloq  joylaridagi  bolalarni  erta
vaqtlardan  sportga  jalb  qilishga  alogida  etibor  berilmoqda. 31
 Shu  bilan  bir  qatorda
sport  o’yinlarinig  uch  bosqichli  tizimi  shakllangan  bo’lib,  ularga  “Umid  nihollari”,
“Barkamol  avlod”  va  “Universiada”  musobaqalari  kiradi.  Mazkur  tizimni,  tub
ma’noda,  yuqori  malakali  sportchilarni  tanlab  olish  va  tayyorlashning  milliy  va
samarali  modeli,  deyish  mumkin.  Bu  kabi  keng  ko’lamli  ishlarning  natijasida,
bugungi  kunda  bizning  o’g’il-qizlarimizning  92%  bo’y  va  og’irlik  jihatdan  Jahon
30
 O’sha manba. 32
 Uz.mcs.uz.
48sog’liqni  saqlash  tashkiloti  standartlariga  to’g’ri  keladi. 32
 Buyuklarimiz  aytganidek,
sog’lom aqldan sog’lom fikr tug’iladi, sog’lom fikrdan tug’iladigan yangi va yaxshi
amaliyot jahon  ahlini  hayratga  soladi.
2.3. Yoshlar  mavzularini  yoritishda  matbuot  va  jurnalistlarga
qo’yiladigan  talablar
Yoshlar  ertangi  kun  egalari.  Yurt  kelajagi.  Ularga  ko’rsatilayotgan  e`tibor
g’amxo’rlik  kelajak  uchun  ham  mustahkam  poydevor  bunyod  qilish  demakdir.  Bu
borada  amalga  oshirilayotgan  har  qanday  mavzuga  jiddiy  yondashuv  talab  e`tiladi.
Bugungi  kunda  yoshlar  bilan  ishlash  ularni  imkoniyatlari  yutuqlarini,  kerak  bo’lsa
muammolarini xolis yoritish OAVlari zimmasiga katta ma`sulyat yuklaydi. Bugungi
yoshlar auditoriyasining didi, tanlovi o’sib bormoqda. Yildan-yilga ommaviy axborot
vositalarini  soni  bilan  birga  sifati  oshib  borayotganiga  barchamiz  guvoh  bo’lib
turibmiz.
Ommaviy axborot vositalarining asosiy bo’g’ini hisoblangan bosma nashrlarda
aynan  yoshlar  mavzularini  yoritish  masalasiga  e`tibor  qaratadigan  bo’lsak,  o’z
o’rnida  haqli  savol  tug’iladi.  Bugungi  o’quvchi  yoshlar  nima  uchun  matbuotga
nisbatan  boshqa  OAVlarga  murojat  qilishni  afzal  ko’rishadi?  Bunga  bir  qancha
misollarni ko’rsatishimiz mumkin albatta, birinchidan matbuotlar bir haftada bir yoki
ikki marta nashr qilisnishi, ikkinchidan televizor orqali jarayonlarni guvohi bo’lishi,
uchinchidan  boshqa  mashg’ulotlar  bajarish  bilan  birga  radio  tinglash,  internetni  bir
tugmasini  bosish  orqali  axborotga  ega  bo’lish  bularning  barchasi  har  bir  ommaviy
axborot vositalarining o’ziga xosligi va yo’nalishidir. Matbuot haqida so’z ketganda
shuni  unutmasligimiz  kerakki,  undan  nafaqat  axborot  olamiz,  balki
savodxonligimizni  oshirish  uchun  ham  foydalanamiz.  Mutaxassislarni  fikricha,
gazeta  boshqa  OAV  nisbatan  ishonchlilik  darajasini  katta  yoshli  o’quvchilar  yuqori
qo’yishlariga  sabab  uni  bir  paytni  o’zida  ham  ko’rib  ham  qo’l  bilan  ushlab  ko’rish
imkoniyatini berishidadir. 33
“Ma`rifat”  gazetasi  2014-  yil  2-  avgust,  62-son.
49Bitiruv-  malakaviy  ishimizda  tahlil  qilinayotgan  “Marifat”  va  “Turkiston”
gazetalariga  qisqacha  tasnif  beradigan  bo’lsak,  “Ma`rifat”  xalq  ziyolilari  gazetasi,
O’zbekiston Xalq ta’limi vazirligi, O’zbekiston Oliy va o’rta maxsus ta`lim vazirligi,
O’zbekiston  Ta`lim,  fan  va  madaniyat  xodimlari  kasaba  uyushmasi  Respublika
kengashi  muasisligida  haftada  ikki  marta  chop  etiladi.  Gazeta  16  sahifadan  iborat
bo’lib  mavzulari  ko’lami  keng.  Asosan  ta`lim  sohasiga  tegishli  masalalar,  tahliliy
materiallar,  hududiy  va  jahon  yangiliklari  muntazam  berib  boriladi.  “Turkiston”
gazetasi  o’z  oldiga  respublika  yoshlarini  axborot  bilan  ta`minlash,  shu  bilan  birga
o’sib  kelayotgan  yosh  avlodni  ona  Vatanga  muhabbat,  yurtga  sadoqat,  milliy
qadriyatlarimizga  hurmat  ruhida  tarbiyalashga  xizmat qilish  vazifasini  qo’ygan.
Yuqoridagi ikki matbuot tuzilishi, yo’nalishi jihatidan bir biridan farq qilsa-da,
yoshlar  mavzulariga  jiddiy  yondashuvi  bilan  umumiy  jihatlari bir  qancha.
Ma’rifat  gazetasida  yoshlar  mavzulari,  batafsil  va  kengroq  yoritiladi,  ta`lim
sohasiga  doir  barcha  ma`lumotlar  muntazam  berib  boriladi.  Masalan  gazetaning
2014-yil 2- avgust sonida “O’zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi tomonidan
2014-2015  o’quv  yilida  foydalanishga  tavsiya  etiladigan  darslik  va  o’quv
qo’llanmalar  ro’yhati”  33
 bir  sahifada  berilgan  unda  1-9  sinfgacha  bo’lgan  o’quv
qo’llanmalar  nomi,  mualliflari,  nashr  etilgan  yili,  ta`minlanish  turi  jadval  asosida
ko’rsatib o’tilgan. Bu kabi materiallar ta`lim muassasalari rahbarlari, o’qituvchilar va
ota-onalar  uchun  ham  bir  qancha qulayliklarni  yaratadi.
Gazetaning  shu  sonida  berilgan  “Orzulari  bir  olam  yoshlar”  mavzuyidagi
maqolada  oliy  ta`lim  muassasiga  o’qishga  kirishni  orzu  qilgan  qanchadan-qancha
yoshlar haqida bo’lib, ularning his-hayajonlari batafsil yoritilgan. Maqolaning o’ziga
jalb  etish  xususiyatlari  bir  talay.  Maqola  hajm  jihatdan  ko’p  bo’lishiga  qaramay
o’quvchini  ortidan  to’xtatmay  ergashtirib  keladi.  “Birinchi  avgust  tongi  boshqa
kunlardan  o’zgacha  otdi.  Shahar  metropoliteni  ham,  jamoat  transportlari  ham  ishini
har  kungidan  ertaroq  boshladi.  Ko’chalar  doimgidan  gavjum,  qo’lida  passport  va
DTM  ruxsatnomasini  tutgan  abiturentlar  imtihon  o’tkaziladigan  o’quv  binolari  tomon 34
 “Ma`rifat”  gazetasi  2014-yil  2-avgust  62-son.
50shoshilmoqda.  Ezgu  niyatlar,  hayajon,  ishonch,  xavotir  kabi  tuyg’ularning  bari
ko’nglida  jo”.  Maqola  kirish  qismi  har  qanday  o’quvchini  bir  daqiqaga  bo’lsa-da
abiturentlik davriga olib kira oladi. Faktlarga to’xtaladigan bo’lsak, “2014 yil qabul
komissiyasiga 543mingdan ziyod abiturent ariza topshirib, bir o’ringa o’rtacha tanlov
9,4ni  tashkil  etdi. 2013-yil bu ko’rsatgich 8,5  2012-  yili esa  7,6  bo’lgan” 34
.
Gazetada  sohaga  doir  ko’plab  terminlar  ham  beriladi.  Yana  shunisi  e`tiborga
loyiqki,  gazeta  muxbirlar  ta`lim  sohasi,  sport  yo’nalishi,  ijtimoiy  siyosiy  mavzularni
yoritishda  o’sha sohalarning mutaxassislari kabi ilmiy yondashuvni guvohi bo’lamiz.
“Turkiston” gazetasini yoshlar tilidan yoziladigan matbuotlar sirasiga
kiritishimiz  mumkin.  Gazeta  faoliyatini  quydagi  yo’nalishlarda  ko’rishimiz  mumkin.
 Yoshlar  hayotiga  oid  yangiliklarni  berib  borish;
 Yoshlarni  –  huquq  va  manfaatlarini  himoya  qilish;
 Zamonaviy  bilim  va  kasbga  ega  bo’lgan  yoshlar  faoliyatini  ommalashtirish;
 Bugungi  o’ta  murakkab  va  tahlikali  zamonda  mavjud  bo’lgan  har  qanday
xatarlarga,  zararli  ta`sir  va  oqimlarga  nisbatan  ogoh,  sergak  va  hushyor
bo’lish borasida  targ’ibot  ishlarini  olib  borish;
 Yoshlar  muammolarini  gazeta  orqali  ko’tarish  va  yechimini  topishga
ko’maklashish;
 Yoshlarimizni  jamiyat  hayotida  ishtirokini  kuchaytirishdan  iborat.
Gazetada  ijtimoiy-siyosiy,  iqtisodiy  huquqiy  maqolalar  muntazam  berib
boriladi.  Bugun  dunyoga  yuz  tutayotgan  o’zbek  yoshlari  xalqaro  munosabatlardan
ham xabardor bo’lishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Gazetaning 2014 yil 25 oktabr
85-sonida  “O’zbekiston  –  Turkmaniston:  O’zaro  manfaatli  hamkorlikning  yangi
bosqichi”  mavzuli  maqolasida  ikki  davlat  prezidentlarining  tor  doiradagi
uchrashuviga bag’ishlangan bo’lib maqolada umumiylikdan qochib, sodda tilda ikki
davlat  o’rtasidagi  munosabatlarga  alohida  to’xtalib  o’tilgan.  “Islom  Karimov  va
Gurbanguli  Berdimuhamedov  mintaqada  suv  resurslaridan  foydalanish  masalalariga
alohida  e`tibor  qaratdilar.  Ta`kidlanganidek,  suv  energitika  sohasiga  doir  masalalarni 35
“Turkiston” gazetasi  2014-yil  25-  oktabr  85-son.
36
 “Turkiston”  gazetasi  2015-yil 14-  mart  21-son.
51hal qilishda, jumladan, transchegaraviy daryolarda yirik gidroenergetika inshoatlarini
barpo  etishda  BMTning  tegishli  konvensiyalarida  belgilab  berilgan  xalqaro
me`yorlarga  muvofiq  ish  tutish,  bunday  ob`ektlarning  loyihalarini  mustaqil  xalqaro
ekspertizadan  o’tkazish  zarurligi  qayd  etildi”  35
 kabi  bir  qancha  ma’lumotlarni
berilishi  yoshlar  uchun,  ham  xalqaro  aloqalar,  ularning  ahamiyati,  dolzarbliginini
o’rganib borishlari  uchun judayam  muhim  hisoblanadi.
Zamonaviy bilim va kasbga ega bo’lgan yoshlar faoliyati  bilan keng ommani
tanishtirish va yoshlarni ijodiy faoliyatlarini kengaytiradigan materiallarni muntazam
e`lon qilish matbuotning bosh maqsadlaridan hisoblanadi. Shunday maqolalardan biri
2015-yil  14-mart  21-sonda  chop  etilgan  Zarnigor    Abdumalikovaning  “70  yoshda
yetti  tilni  o’rganish  mumkin…”  nomli  suhbatidir.  Suhbat  O’zbekistonda  ilk
mnemonist,  23  yoshli  Shohrux  Mirzo  Rahmonov  bilan  uyishtirilgan.  Mnemonika
so’zi  yunoncha  “mnemonikon”  so’zidan  olingan  bo’lib,  eslab  qolish  san’ati  degan
ma’noni  anglatadi.  Materialning  dolzarbligi  bugungi  zamon  yoshlari  dunyo  tillarini
bilishlari,  o’rganishlari  nafaqat  ehtiyoj  balki  zaruriyat  hamdir.  Shu  nuqtai  nazardan
jurnalistning  tanlagan  mavzuyi  va  o’quvchiga  yetkazishi  uslubi  to’g’ri  tanlov
hisoblanadi.  Materialda  quydagi  misollar  berilgani  har  qanday  til  o’rganishga
ishtiyoqi  bor  kishilar  e`tiborini  tortmay  qolmaydi.  “Til  o’rganishda  asosan  yangi
so’zlarni talaffuzini o’zingiz biladigan qofiyadosh so’zlar bilan bog’lash lozim. Misol
uchun:  ingilizcha  “Pul”  so’zi  tortmoq  ma`nosini  bildiradi.  Bu  so’zni  qanday  eslab
qolish  mumkin?  Siz  “pull”ni  o’zingiz  biladigan  o’zbekcha  pul  so’ziga  bog’laysiz.
Endi  pul  tortilib  kelayotganini  tasavvur  qiling.  Bu  orqali  esda  saqlab  qolish
qobilyatingiz  yanada  yaxshilanadi.  Bu  xotiraning  eng  kuchli  qoidasidir” 36
.  Berilgan
ma`lumotlar nafaqat chet tillarini mustaqil o’rganishning qulay usuli, balki xotiraning
mustahkamlash  uchun  ham  ahamiyatli  ekani  muhim  xususiyati  deyishimiz  mumkin.
Sotsiologlarning e’tirof etishicha, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy axborotlar qancha
ko‘p  to‘plansa,  jamiyatning  ijtimoiy,  siyosiy,  iqtisodiy  o‘sishi  shuncha  tezlashadi.
Modomiki, jurnalistika  shu  turdagi  axborotlarni  yig‘ish,  qayta  ishlash,  tartibga  solish, 52tahlil  qilish  bilan  shug‘ullanar  ekan,  shunjay  xulosa  chiqarish  mumkin:
jurnalistikaning  sifati  qanchalik  yuqori  bo‘lsa,  u  o‘ziga  yuklangan  vazifani
shunchalik  to‘liqroq bajaradi,  jamiyat  shunchalik  samarali  va  tez  rivojlanadi,  davlat
institutlari  va  hokimiyat  boshqaruv  vazifasini  to‘liqroq  bajaradi,  jamiyat  rivoji,
istiqbolini oldindan aytib,  uning  rejalarini  ishlab chiqadi.
E'tiborli  jihati  –  hozir  dunyoda  turli  yo‘nalishdagi  gazeta  va  jurnallar
miqdorining  sezilarli  o‘sishi  kuzatilmoqda.  “Mass-media  bo‘yicha  mashhur
mutaxassis  Maykl  Konniff  aytgan  edi:  “XX  asr  oxirlaridayoq  Amerika  kunlik
gazetalarining  davri  tugagandek  tuyulgandi.  Lekin  bunday  bo‘lmadi.  Gazetalar
elektron-axboriy  revolyusiyaning  asosida  turadi.  Ular  iste'molchilarga  yangiliklar
tasmasi,  savdo-sotiqqa  oid  axborot  mahalliy  telefon  abonentlari  foydalana  oladigan
audiomatnlar  va  xatto,  juda  ko‘p  axboriy  vositalar  xizmatini taklif  etmoqdalar”. 37
Bugun  an’anaviy  vaqtli  nashr  bilan  bir  qatorda  yakka  tartibli  jurnalistika
yuzaga  kelib,  samarali  rivojlanmoqda.  Rivojlangan  mamlakatlarda  jamiyat  fikrini
shakllantirish  jarayoniga  tobora ko‘proq ta'sir  o‘tkazayotgan  o‘nlab  elektron gazeta
va  jurnallar mavjud.
Bugun  an'anaviy  vaqtli  nashr  bilan  bir  qatorda  yakka  tartibli  jurnalistika
yuzaga  kelib,  samarali  rivojlanmoqda.  Rivojlangan  mamlakatlarda  jamiyat  fikrini
shakllantirish  jarayoniga  tobora ko‘proq ta'sir  o‘tkazayotgan  o‘nlab  elektron gazeta
va jurnallar mavjud. Bu  jarayon kelgusida yanada  kuchga kiradi.  “Maykrosoft”ning
tashkilotchisi  Bill  Geyts  e'tirof  etganidek,  yaqin  kelajakda  kompyuter  va  internet
barcha  uchun  baravar  bo‘ladi  va  uni  sotib  olish  darslikdan  arzonroq  va  qulayroq
bo‘lib  qoladi”. 38
Yangi  axborot  texnologiyalar  bizning  hayotimizda  so‘zsiz  ijobiy  rol  bajarish
chog‘ida  nopok  kishilar  qo‘lida  buzg‘unchilik  g‘oyalarga  ham  xizmat  qilishi
mumkin. Avvaldanoq matbuot yakka hokimlik qilib kelgan. Buni isbotlovchi yetarli
darajada  ko‘p  adabiyotlar mavjud.
37
Allambergenova  P.  Ochiq  axborot  tizimlarida  axboriy-psixologik  xavfsizlik.Ma`ruzalar  matni.  Toshkent.  2007-y
38
 O`sha  manba.-B.-34 53Ba'zi  so‘nggi  hodisalar  ham  bunga  guvoh  bo‘la  oladi.  AQSH  Kongressidagi
oxirgi  saylovoldi  kompaniyasini  eslash  kifoya.  Xuddi  shunday  hodisa  Iroq  harbiy
kompaniyasi-respublikachilar  va  dokratlar  tomonidan  turlicha  talqin  etilgan.
Siyosiy shaxslar, davlat arboblari, yozuvchilar, olimlar, bir so‘z bilan aytganda
(o‘ta  ahamiyatli  shaxslar)  obro‘sini  to‘kish  uchun  xizmat  qiladigan  Internet  saytlari
va  portallarini  ham  eslab  o‘tish  joiz.
Yuqorida aytilganlar jamiyat hayotida OAVning naqadar muhim o‘rin tutishi,
hokimiyat  va  xalq  ularga  qanchalar  umid  bog‘lashini  yana  bir  bor  isbotlaydi.  Shu
o‘rinda  O‘zbekiston  ham  mustasno  emas.
Mustaqilligimiz e'lon qilingan kundan e'tiboran davlat va jamiyat nashr rivoji,
radio  va  televidenie,  axborot  agentliklariga  katta  e'tibor  qarata  boshladi.  Agar  90
yillar  boshlarida  respublikada  200  ga  yaqin  vaqtli  matbuot  nashriyotlari  faoliyat
ko‘rsatgan bo‘lsa,  bugunga  kelib  ularning  soni 1000  dan  oshdi.  39
O‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasida  OAVga  maxsus  o‘rin  berilgan.
Ularning  erkin  va  to‘laqonli  rivojlanishi  uchun  maxsus  qonunlar  ishlab  chiqilgan.
Jamiyatimizda  jurnalistikaning  ahamiyatini  o‘stirish,  uni  qonun  chiqaruvichi,  ijro
etuvchi va sud hokimiyati bilan bir  qatorga qo‘yish va uni  “to‘rtinchi hokimiyat”ga
aylantirish  uchun  davlat  siyosati  darajasidagi  qator  tadbirlar  amalga  oshirilmoqda.
1996-yil  O‘zbekiston  Xalqaro  Internet  tarmog‘iga  ulandi.  Hozirda  ko‘plab  OAV
kanallari internetda o‘z versiyasiga ega. Elektron gazetalar ham paydo bo‘ldi. Jahon
jurnalistikasi  tizimiga  qo‘shilish  jarayoni  yuzaga  keldi.  Bugungi  kunda  nafaqat
bizning  auditoriya  xorijiy  OAVdan  foydalanadi,  balki  internet  orqali  bizning  gazeta
va  jurnallarimizni  o‘qish,  radiomizni  eshitish,  telekanallarimizni  ko‘rish  imkoniyati
mavjud.  Bu  holat  jamiyatimizni  yanada  ko‘rimli,  yanada  ochiq-oydin  qiladi.  Endi
xorijda  qiziqqan  institutlar  va  doiralar  sodir  bo‘layotganini  tahlil  qilishlari,  keyin
nimalar  bo‘lishi  haqida  o‘zlari  tahmin  qilishlari,  jamiyatimiz  uchun  u  yoki  bu
taraqqiyot ssenariylarini  tuzishlari mumkin.
39
O’sha  banba.-B.-39. 54Bularning  barchasi  O‘zbekiston  Respublikasi  axborot  kanallari  zimmasiga
ulkan  ma'suliyat  yuklaydi.  Tahririyat  jamolari,  OAV  xodimlari,  agar  OAV  o‘zlari
hayotimizdagi  muammoli  masalalarni  ko‘tarib  chiqmas  ekan,  vujudga  kelayotgan
qarama-qarshi  fikrlar  imkoniga  yordam  berishga  harakat  qilmas  ekan,  u  holda  buni
hozir  sodir  bo‘layotganidek-opponentlarimiz  amalga  oshirishlari  mumkinligini
anglab yetishlari  lozim. 55XULOSA
O’zbekiston  mustaqillikka  erishgandan  buyon  o’tgan  davr  mobaynida  siyosiy
va  iqtisodiy  sohada  katta  yutuqlarga  erishdi.  Yoshlarning  huquqiy  kafolati  davlat
siyosati darajasiga ko’tarildi. Bu borada amalga oshirilgan ishlarni o’rganish bitiruv
malakaviy  ishimizni  asosiy  mazmuni  hisoblanadi.  Har  qanday  yangilik,  axborotni
xolis  va  tezkor  ommaga  yetkazishda  omaviy  axborot  vositalari  ko’prik  vazifasini
bajaradi. OAV jamoatchilik fikrini shakllantirish, fikrlar xilma-xilligi, qarashlar rang-
barangligini  ta`minlash,  fuqarolar  ijtimoiy  faollikni  oshirish,  jamiyatda  adolat
mezonlarini  qaror  toptirish,  ochiq  fuqarolik  jamiyati  asoslarini  barpo  etilishida
muhim  vosita  bo’lib  hisoblanadi.  Axborot  texnologiyalari  asrida  OAVning  aholi
barcha  qatlamlarini  ijtimoiy-siyosiy,  huquqiy  tafakkurini  shakllantirishga,  ular
faoligiga  ta`sir  darajasi  kengayib  bormoqda.  “OAV  tafakkurimizni  shakllantiradi,  -
deb yozadi E.Dennis,- fikrlarimiz va qarashlarimizga ta`sir ko’rsatadi, ma’lum xulq-
atvor  turlariga,  masalan,  ma`lum  nomzod  uchun  ovoz  berishimizga  turtki  beradi” 40
.
Kuz`men  esa,  “jamoatchilik  fikriga  ommaviy  tus  bera  olgani  tufayli  OAV  uni
boshqarishga  va  xatto yo’lga  solishga  qodir” 41
,  -deb ta`kidlaydi.
Boshqa olimlar fikriga ko’ra, matbuot qarashlarni vujudga keltirishda ham uni
tarqatishda  ham  bevosita  ishtirok  etadi,  ya`ni  u  jamoatchilik  fikrini  ifodalamaydi
balki  uni  vujudga  keltiradi,  tarix  ma`lum  davrlarida  OAV  siyosiy  ta`sirining  kuchi
davlat hokimiyatini kuchi bilan tenglashtirilgani ko’rsatiladi. Shu nuqtai nazarda ham
demokratik  davlat  shakllanishida,  ijtimoiy-siyosiy  bilimlari  chuqur  yoshlarni
tarbiyalashda  OAVlarining  bir  qator  vazifalari  bor.  Shu  o’rinda  barkamol  avlodni
tarbiyalashda  matbuot ahlining  haqqoniy  so’zi muhim  ahamiyatga  ega.
Bitiruv  malakaviy  ishimizning  ob`ekti  ikki  yirik  terajdagi  respublik  nashrlar
“Ma`rifat”  va  “Turkiston”  gazetalarining  2014-2015  yil  tahlamlari  asosida  mavzu
doirasida  o’rganib  chiqdik.  Ta`lim  sohasiga  ixtisoslashgan  “Ma’rifat  ”gazetasi
mamlakatimiz  taraqqiyoti  bilan  birga  o’sayotgan  keng  auditoriyani  qamrab
olayotganini guvohi  bo’ldik.
40
 Dennis  E.,  Merill  D.  Besede  o mass-media. –  M.:  Vagrius,  1997.  – s.  139.
41
 Kuz`min  O.V.  Sotsiologiya  obshestvennovo mneniya.  –  Novosibirsk,  1996.-  s.34. 56Yoshlar  tilidan  so’zlovchi  “Turkiston”  gazetasi  kompozitsion  jihattan  sodda,
ixcham,  uslubiy  ravon  va  tushunarli tilda  mavzularni yoritadi.
Bitiruv  malakaviy  ishimizning  birinchi  bobida  yoshlarga  oid  mavzularni
matbuotda yoritilishini o’rganib chiqib shunday xulosaga keldik: har ikki matbuotda
yoshlar  masalalariga  keng  o’rin  ajratilgan.  Bir  qancha  na`munali  maqolalarni
yuqorida tahlil qildik. Misol  uchun “Ma`rifat” gazetasida “Qaror  va ijro” sahifasida
yangi  qarorlarga  sharh  va  ijrosi  tafsilotlari  keng  yoritilib  kelingan.  “Turkiston”
gazetasi  “Yoshlarga  oid  davlat  siyosati  –  amalda”  sahifasi  asosan  yoshlarni
bandligiga  qaratilgan  materialllar  nashr  qilingan.
Ikkinchi bob matbuotda yoshlarning ma`naviy immunitetini mustahkamlash va
sport  mavzularini  yoritishda  mahorat  masalalarini  atroflicha  o’rganib  chiqdik.
Birinchi  bobimiz  mavzulariga  nisbatan  “Ma`rifat”  gazetasida  ushbu  bob  doirasidagi
mavzular  ko’proq  yoritilganini  ko’ramiz.  Turkiston  gazetasida  ham  tahliliy
materiallar  ko’proq e`lon  qilinisa  maqsadga  muvofiq bo’lardi.
Mavzuni  o’rganishimiz  jarayonida  quydagi  takliflar  tug’ildi:
 Iqtisodiyot,  siyosatda  muntazam  o’zgarmaydi  biroq  yoshlar  mavzularida
qolipga  tushib qolish  mumkin emas,  har  kuni,  har  soat,  ildamlash zarur.
 Yoshlarga  yoshlar  tilidan  murojat  qilish  kerak.
 Muallifsiz  axborot  agentliklari  materiallarini  ko’chirib  matbuotga
joylashtirish  orqali  ko’pchilik  yoshlarda  matbuot  ham  “internet
ma’lumotlarini  oladi”  degan  qarashlarini  keltirib  chiqaradi.  Natijada
to’g’ridan  to’g’ri  internetga  murojaat  qilishni  afazal  ko’rishiga  yo’l
qo’ymaslik.
 Nashrlarning  on-line  variantlarini  rang-baranglashtirish  darkor.
 “Turkiston”  gazetasi  sahifalarida  tahliliy  materiallarni  son  va  sifatini
ko’paytirish  lozim.
 “Turkiston”  gazetasida  yoshlar  huquqiy  savodxonligini  oshirishga  xizmat
qiladigan sahifa tashkil  etish  kerak. 57 Yoshlar  jurnalistikasi  bo’yicha  mutaxasis  tayyorlash  muhim  masalalardan
biru  hisoblanadi.
Biz  kichik  tadqiqotimiz  davomida  100  kishidan  iborat  15  yoshdan  30
yoshgacha  bo’lgan,  Nizomiy  nomidagi  Pedagogika  universiteti,  O’zbekiston  davlat
jahon  tillari  universiteti  va  1-  Toshkent  pedagogika  kolleji  talabalari  o’rtasida
quyidagi savollardan  iborat so’rovnoma o’tkazdik:
1. Yoshlar  matbuotidan  qaysi  gazetani  muntazam  o’qib  borasiz?  Degan
savolimizga 25% yoshlar  “Turkiston”, “Ma’rifat”, “Diyor”gazetalari va “Yosh kuch”
jurnali,  55  %  “Darakchi”,  “Sug’diyona”,  “Bekajon”,  gazetalari,  10  %  yoshlar
matbuoti  juda  oz  deb  deb  keltirishgan,  10  %  muntazam  kuzatib  boradigan
matbuotlari  umuman  yo’qligini ko’rsatishgan.
2. “Ma’rifat”  va  “Turkiston”  gazetalarini  kuzatib  borasizmi?  “Ma’rifat”
gazetasi  45  %,  “Turkiston”  30  %,  har  ikkala  matbuotni  kuzatib  boruvchilar  25  %
tashkil etdi.
3. Yoshlar huquqiy savodxonligini oshirishda qaysi matbuotni faol deb bilasiz?
45 % yoshlar “Huquq olamida” gzetasiga, 35 % “Xalq so’zi”,“Ma`rifat” “Turkiston”,
“Inson  va  huquq”,  15  %  yuqoridagi  talablar  darajasidagi  matbuot  yo’q  deb  javob
berishgan,  5  %  yoshlar  “Shunday  matbuot  bormi  o’zi”  degan  savol  bilan  murojat
qilishgan.
4. Yurtimiz  yoshlar  matbuotining  yutuqlari  nimalardan  iborat  deb  o’ylaysiz?
55  %  yoshlar  “Shou-  biznes”  va  yoshlarga  berilayotgan  e`tibor,  tezkor  yoritiladi,  35
%  yoshlar  turli  mavzular,  10  foiz  yoshlar  yutuqlari  yo’q  degan  javoblarni  berishgan.
5. Respublikamiz  matbuotlarida,  yana qanday  yoshlar  mavzularini  yoritilishini
hohlardingiz?  kabi  savollardan  iborat  so’rovnoma  natijalariga  ko’ra  yoshlarning
takliflari  quyidagicha  bo’ldi:
 Yoshlarni  jahon  siyosiy  jarayonlaridan  ko’proq  xabardor  etish;
 Qonun,  qaror,  dasturlarni  yoshlar  tilidan  yozish;
 Ta`lim  sohasiga  oid  xususan  chet  elda  ta`lim  olish  masalalaridagi
mavzularni  ko’paytirish; 58 Tanlovlar  bu  boradagi  ko’rsatmalarni  e`lon  qilish;
 Yoshlar  ma`naviy  olamini  boyitishga  xizmat  qiladigan  jahon  adabiyoti
durdonalarini muntazam  e’lon qilib  borish;
 Yoshlarni  qiziqtiradigan  mavzularda  matbuot  tomonidan  tanlovlar
o’tkazish.
O’tkazilgan  kichik  tadqiqotimiz  umumiy  natijalariga  ko’ra  demokratik  davlat
qurishda  yoshlarni  huquqiy  savodhonligini  oshirish  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.
Yoshlar  matbuotida  yoshlar  siyosatini  yoritish,  bilan  birga  huquqiy  bilimlarini
oshirishga  xizmat  qiladigan  materiallar,  sahifalar  ko’proq  yoritilishi  maqsadga
muvofiq bo’lar edi. 59FOYDALANILGAN  ADABIYOTLAR  RO’YXATI
I. QONUN  VA  ME`YORIY  HUJJATLAR
1.1. O’zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyasi.  -T.:  O’zbekiston  2014.
1.2. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Karimov  I.A.ning  “O’zbekiston
Respublikasida  yoshlarga  oid  davlat  siyosatini  amalga  oshirishga  qaratilgan
chora-  tadbirlari  to’g’risida”gi  PQ_2129  son  qarori.-T.: 2014.
II. PREZIDENT  ASARLARI
2.1.Karimov I.A. Yuksak ma`naviyat – yengilmas kuch. -T.: “Ma`naviyat”. 2008 y.
2.2.Karimov  I.A.  Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish
va  fuqarolik  jamiyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi  (O’zbekiston  Respublikasi
Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo’shma majlisidagi ma`ruza) //
“Xalq so’zi”,  2010-yil,  13-  noyabr.
2.3. Karimov  I.A. O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. 1- tom.- T.:
“O’zbekiston”,  1996.
2.4. Karimov I.A.ning  O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining
22 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimidagi ma`ruzasidan. // “Xalq so’zi”
gazetasi.  2014-yil  6-dekabr.
2.5. Karimov I.A.ning Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga yo’llagan
tabrigi.  //  “Xalq  so’zi”  gazetasi.  2014-yil  28-iyun.
III. MAXSUS  ADABIYOTLAR
3.1. Nurmatov A. Zamonaviy OAVda kasbiy universallashuv va ixtisoslashuv. –
T.:  G’afur G’ulom  .  2013
3.2. Saidov  H.  To’xliyeva  N.  Reportyorlik  mahorati.-T.:  Gafur  G’ulom.2008
3.3. Mirahmedova  U.  Axborot  asrida  yoshlar  dunyoqarashi:  Nazariya  va  amaliyot
mavzuidagi  respublika  ilmiy-amaliy  anjumani  materiallari  to’plami.-  Toshkent,
2010. 603.4. Elov.E,  Arslonov  Sh.  Axborot  asrida  yoshlar  dunyoqarashi:  Nazariya  va
amaliyot  mavzuidagi  respublika  ilmiy-amaliy  anjumani  materiallari
to’plami.Toshkent  2013.  3.5.Ubaydullayeva.R.Sotsiolno-demograficheskiy  protses  v
sovremennom  Uzbekistane.  // www.vrach.uz// demograficheskie-processy.
3.6. “O’zbekiston  Respublikasida  yoshlarga  oid  davlat  siyosatining  asoslari
to’g’risida”gi  Qonun.  1-modda  //  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Kengashining
Axborotnomasi //  1992  y.,  2-son.
3.7. Rahmatullayev  T.  Matbuot  va  demokratiya  –  T.:  Samarqand  davlat  chet  tillari
institute”  nashriyoti.  2002.
3.8. Xudoyqulov  M.  Jurnalistika  va  publisistika.  –  T.:  “Tafakkur”  nashriyoti.  2011.
3.9. Dennis  E.,  Merill  D.  Besede  o  mass-media.  –  M.:  Vagrius,  1997.
3.10. Kuz`min  O,V.  Sotsiologiya  obshestvennovo  mneniya.  –  Novosibirsk,  1996.
IV. MATBUOT  NASHRLARI
4.1.  “Ma`rifat”  va  “Turkiston”  gazetalarining  2014-  2015  yillik  tahlamlari.
V. INTERNET  MANBALARI
5.1. www.turkiston.uz
5.2. www.marifat.uz  
5.3. www.wikipedia.org  
5.4. uz.mcs.uz  /