Maydanak observatoriyasida meteorologik parametrlarning tasvir sifatiga ta’sirini o‘rganish

Maydanak observatoriyasida meteorologik
parametrlarning tasvir sifatiga ta’sirini o’rganish
mavzusida yozgan MUNDARIJA
Kirish… …………………………………………..…………….....…..............…3
I-Bob.  Maydanak tog‘ining umumiy xarakteristikasi ………….................….6
1.1.  Havo  ochiq  tunlar  soni...................................… . ………..…… .. …… .. … .
…... 6
1.2.  Meteorologik  parametrlar  va  ularning  mavsumiy  o‘zgarishlari
........... ...........13
 1.3.  Maydanak  observatoriyasida  tungi  tasvir  sifatini  o‘lchash  bo‘yicha  olib
borilgan ilk tadqiqotlar............................................................................................19
II-Bob. Maydanak observatoriyasida meteorologik parametrlarning tasvir
sifatiga ta’siri……………………………….……….……… ………………... …24
2.1. Maydanak tog‘ida yer sirti shamoli tezligining tasvir sifatiga ta’siri……...…24
2.2. Maydanakda shamol yo‘nalishiningg tasvir sifatiga ta’siri..............................26
2.3. Maydanak tog‘i yuqori qatlami shamoli tezligini o‘rganish ...........................30
Xulosa …………………………………………………………... ............... ....... . ... 39
Adabiyotlar …………………………………………………….... ............... ........ 402                              
KIRISH
O‘tgan  asrning  60-yillarida  yirik  amerikalik  astronom  Shtok  zamonaviy
yirik  teleskoplar  dengiz  sathidan  2000  m  dan  ortiq  balandlikda  joylashgan
himoyalangan  tog‘  cho‘qqilari  yoki  orollarga  o‘rnatilishi  kerak  degan  g‘oyani
asoslab  berdi  [1].  Ana  shu  aytdan  boshlab  dunyo  bo‘ylab  yirik  teleskoplar
o‘rnatiladigan  joylarda  astronomik  tasvir  sifatini  aniqlovchi  atmosfera
parametrlari  (tungi  ochiq  vaqt  miqdori  va  uning  takrorlanishi,  yutilish
koeffitsiyenti,  osmon  jismlari  tasvirlarining  buzilish  darajasi  hamda  ularning
mavsumiy  o‘zgarishlari),  ya’ni  astroiqlimni  o‘rganish  jadal  ravishda  boshlab
yuborildi.  Xuddi  shu  paytda  O‘zbekiston  Respublikasi  Fanlar  akademiyasi
Astronomiya  instituti  (O‘zR  FA  AI)  xodimlari  tomonidan  astronomik
observatoriya  qurish  maqsadida  Markaziy  Osiyoning  balandtog‘  hududlariga
ekspeditsiyalar  uyushtirildi.  O‘n  yillik  tadqiqotlar  natijasida  Maydanak  tog‘i
topildi  va  keyinchalik  u  yerda  O‘zR  FA  AI  ning  Maydanak  balandtog‘
observatoriyasi qad rosladi [1].
XX  asrning  60-yillar  oxiri,  70-yillar  boshlarida  O‘zbekiston  Fanlar
akademiyasi Astronomiya instituti (O‘zR FA AI) va Moskva davlat universiteti
P.K.  Shternberg  nomidagi  davlat  Astronomiya  instituti  (MDU  SHDAI),
Markaziy  Osiyo  bo‘ylab  o‘tkazilgan  astroiqlim  tadqiqotlar  paytida  Maydanak
tag‘i  topildi  va  keyinchalik,  u  yerda   O‘zR  FA  Astronomiya  institutining
Balandtog‘ astronomik observatoriyasiga asos solindi [2]. 
Maydanak  tog‘i  (66°56'  sharqiy  uzunlama,  38°41'  shimoliy  kenlik)
O‘zbekistonning  janubiy  sharqida,  Samarqand  shahridan  120  km  janubda
joylashgan.  U  Pamin  va  Oloy  tog‘lari  tizmalaridan  birida,  dengiz  sathidan
2600  m  balandlikda  joylashgan.  Observatoriyaning  lanshafti  asosan  tekis
bo‘lib,  tog‘  jinslaridan  iborat  30  gektardan  ortish  hududda   qurilish  ishlarini
olib borishga halaqit bermaydi. 
O‘tgan  asrning  90-yillarning  boshida  Maydanak  observatoriyasi  xalqaro
astronomik  observatoriyalar  tizimining  muhim  bo‘g‘ini  sifatida  e’tirof  etila 3 boshladi.  Gap  shundaki,  Maydanak  tog‘ining  ulkan  Yevroosiyo  qit’asining
o‘rtasida,  Kanar  va  Gavay  orollari  oralig‘idagi  geografik  joylashuvi  uni
muntazam  monitoringni  talab  etuvchi  astronomik  obyektlar  masalan,  faol
galaktikalar  yadrolari,  kvazarlar,  blazarlar,  noyob  o‘zgaruvchan  yulduzlar  va
hokazolarni kuzatishga  qaratilgan kuzatuv dasturlari  uchun juda ham  qulay joy
etib  qo‘yadi.  Shuning  uchun  ham  Maydanak  tog‘ida  tungi  atmosfera  tasvir
sifatini  xalqaro  astronomiya  hamjamiyati  tomonidan  standart  sifatida  qabul
qilingan uskuna yordamida o‘rganish kun tartibiga ko‘ndalang qilib qo‘yildi [3].
Tadqiqot  mavzusining  dolzarbligi.  XXI  asr  boshlarida  Maydanak
tog‘ida  adaptiv  optik  tizimlar  bilan  jihozlangan  yirik  teleskoplarni  o‘rnatish
imkoniyati  tug‘ilishi   atmosferaning  turli  xil  qatlamlirining  integral  tasvir
sifatiga  qo‘shgan  hissasini  baholash  bu  astropunktdagi  astroiqlim
tadqiqotlarining  eng  muhim  vazifalaridan  bo‘lib  qoldi.  Bundan  tashqari,
Maydanak  observatoriyasi  yuqori  qatlamlaridagi  shamolning  tezliga  va  uning
mavsumiy  o‘zgarishlarini  baholash  hamda  ularni  jahonning  yetakchi
observatoriyalari  bilan  solishtirish  bugungi  kun  astronomiyasining  dolzarb
masalalaridan biri bo‘lib qoldi. 
Ilmiy  izlanishning  maqsad  va  vazifalari.  Ushbu  bitiruv  malakaviy  ishining
maqsadi  etib  Maydanak  balandtog‘  observatoriyasi  meteoparametrlari  va  ularning
mavsumiy  o‘zgarishlarini  o‘zgarishini  o‘rganish  beligilandi.  Maydanak  tog‘ida
astroiqlimning yordamchi parametrlari – turbulentlik tashqi masshtabi, izoplanatizm
burchchagi  va  kogerentlik  vaqtining  shakllanishiga  ta’sir  etuvchi  yuqori  qatlam
shamolining tezligini o‘rganish ham bitiruv malakaviy ishining asosiy maqsadi deb
olingan. Ishning maqsadini ro‘yobga chiqarish uchun bitiruvchi oldiga Maydanakda
olingan  meteoparametrlar  va  yuqori  qatlam  shamoli  bo‘yicha  ma’lumotlarni  taxlil
qilish hamda ularni jahonning yetakchi observatoriyalari sharoitlari bilan solishtirish
vazifalari qo‘yiladi.
Mavzuning  o‘rganilish  darajasining  qiyosiy  tahlili.  Maydanak  tog‘i
astroiqlimini  o‘rganish  1968  yildan, O‘zR  FA Astronomiya  instituti  xodimlarining
ushbu  toqqa  ko‘tarilishlaridan  boshlandi.  Maydanak  tog‘idagi  astroiqlim 4 tadqiqotlarining  birinchi  bosqichi  90-yillarning  boshlarigacha  davom  etdi  [4].  Bu
tadqiqotlar  natijasida  Maydanak  tog‘ining  astronomik  kuzatuvlar  o‘tkazish  uchun
nihoyatda  qulay  joy  ekanligi  topildi.  Lekin  turli  asboblarda  olingan  natijalar  bir-
biridan  farq  qilar  edi.  Astronomik  kuzatuvlar  amaliyotiga  adaptiv  optika  va
interferometriya  usullarining qo‘llana  boshlanishi  bilan kirib kelgan  atmosferaning
yangi qo‘shimcha parametrlari (turbulentlikning tashqi masshtabi, to‘lqin frontining
izoplanatizm burchagi va kogerentlik vaqti) shakllantiruvchi yuqori qatlam shamoli
Maydanakda umuman tadqiq etilmagan edi.
Tadqiqotning  ilmiy  yangiligi.  Ushbu  bitiruv  malakaviy  ishida  olingan
tropopauza qatlami (taxminan 11 km balandlikda joylashgan) shamolining tezligini
aniqlash  natijalarini  jahonning  yetakchi  rasadxonalaridagi  ushbu  parametr  bilan
solishtirish  imkonini  berdi.  Ushbu  parametr  bo‘yicha  ham  Maydanak  johonning
boshqa  yetakchi  observatoriyalaridan  qolishmasligini  aniqlandi.   Ushbu  natija
bitiruv malakaviy ishining ilmiy yangiligidir. 
Tadqiqot predmeti va obyekti. Ushbu ilmiy tadqiqot ishida tadqiqot predmeti
sifatida  Maydanak  observatoriyasi  tungi  atmosferasining  asosiy  astroiqlim
parametrlari va ularning mavsumiy o‘zgarishlari, obyekti sifatida observatoriyaning
tropopauza qamlamidagi yuqori shamol tezligi olindi. 
Tadqiqotning ilmiy ahamiyati.  Ishning ilmiy ahamiyati shundaki, Maydanak
observatoriyasida olingan meteoparametrlar va yuqori qatlam shamoli tezligi hamda
uning mavsumiy o‘zgarishlarini jahonning yetakchi observatoriyalaridagi atmosfera
shart-sharoitlari  bilan  solishtirishga  imkon  beradi.  Bu  esa  hamkorlikdagi  kuzatuv
dasturlarini  bajarishda  juda  ham  muhimdir.  Bitiruv  malakaviy  ishida  olingan
natijalar  Maydanakda  adaptiv  tizimlar  bilan  jihozlangan  yirik  teleskoplar  va
ularning minoralarini loyihalash va ularni o‘rnatish ishlarida qo‘llanishishi mumkin.
  5 I .  BOB. MAYDANAK TOG‘INING UMUMIY XARAKTERISTIKASI
 
Astronomik  tasvir  sifatiga  ta’sir  qiluvchi  atmosfera  faktorlarining
yig‘indisiga  astroiqlim  deyiladi.  Ma’lum  bir  teleskop  uchun  ma’lum   joydagi
astroiqlim  joyning  atmosfera  parametrlari  bilan  aniqlanishi  mumkin.  Bu
parametrlar atmosfera holatini aniqlab beradi. Joy astroiqlimini boshqa hududlar
astroiqlimi  bilan  solishtirish  uchun  atmosfera  parametrlarini  bir  xildagi  usullar
hamda asboblar yordamida o‘lchash kerak bo‘ladi [5]. Ushbu masala astroiqlim
tadqiqotlarining  asosiy  muammosi  bo‘lib  hisoblanadi.  Hozirgi  paytda  katta
teleskoplarni  o‘rnasish  uchun  joy  tanlashda  observatoriya  astroiqlimini
aniqlovchi bir nechta atmosfera parametrini ko‘rsatish mumkin[4]: 
 Kuzatish uchun yaroqli havo ochiq vaqtining miqdori; 
 meteorologik  parametrlar  (havo  harorati,  bosimi,  namligi  va  b.,
shamolning tezligi va yo‘lanishi);
 atmosfera ekstinksiyasi (yoki shaffoligi); .
 tungi osmon foni;
 to‘lqin frontining buzilishi (tasvir sifati ) ;
 adaptiv  optika  va  intenferometriya  metodlari  bilan  kuzatishda  o‘ta  zarur
maxsus parametrlar . 
1.1. Havo ochiq kunlar soni
Biror  punktning  astronomik  kuzatishlar  imkoniyatini  baholash  uchun
birinchi navbatda joyning ochiq vaqtlar miqdori qaraladi, chunki astroiqlimning
bu  parametri  optik  teleskop  beradigan  axborot  miqdoriga  proporsional  bo‘ladi.
Astronomik  tunlar  soatlari  hisobi  kechki  astronomik  shafaqdan  ertalabki  g‘ira-
shira paytigacha olib boriladi. Fotometrik o‘lchashlar bulutsiz holatni talab qilsa,
spektroskopik  kuzatishlar  esa  qisman  bulutli  vaqtda  ham  olib  boriladi.  Ba’zi
dasturlar  uchun  tungi  vaqtlarda  bir  yoki  ikki  soat  yetarli,  agar  tekshirilayotgan
osmon qismi bulutlar bilan bekilmagan bo‘lsa. 6 Ochiq  vaqtlar  miqdorini  baholash  ikki  xil  ko‘rinishda  bo‘lishi  mumkin  -
meteorologik  va  faktik.  Baholash  ko‘pincha  observatoriya  qurilishi  qanday
bosqichda ekanligiga bog‘liq bo‘ladi. Biror joyning ochiq vaqtlar miqdori unga
yaqin joylashgan meteostansiyaning ko‘p yillik ma’lumotlari asosida aniqlanishi
mumkin.  Bu  usul  samarali  hisoblanadi,  chunki  kerakli  hamma  joyga
ekspeditsiyaga  yuborish  talab  qilinmaydi  yoki  meteostansiya  asbob-
uskinalaridan foydalanish shart emas.
Observatoriya  uchun  yakuniy  joy  tanlanib,  qurilish  boshlanganda,  bu
bosqichda  faktik  (astronomik)  ochiq  kunlar  miqdorini  aniqlash  mumkin.
Ko‘pincha  bu  tasvir  sifatini,  atmosfera  ekstinksiyasini  va  shunga  o‘xshash
boshqa parametrlarni monitoring qilish jarayonida, astroiqlimni tadqiq etuvchilar
tomonidan  bajariladi.  Har  soatda  (yoki  har  3  soatda)  osmonning  bulutlilik
darajasi  10  ballik  tizimda  aniqlab  boriladi,  1  ball  osmonning  10  %  qismi
yopiqligiga mos kelsa, ball 20 % va h.k. 
Shuni  ta’kidlash  kerakki,  ikki  usulda  olingan  baholash  odatda  chiziqli
korrelyatsiyada  bo‘ladi.  Transformatsiya  koeffitsiyentini  bilgan  holda
baholashning  bir  turidan  boshqasiga  o‘tish  mumkin.  Masalan,  Toshkent  uchun
bu  koeffitsiyent  1.2  ga  teng  (martda),  bu  degani,  agar  mart  oyida  ochiq
vaqtlarning  meteorologik  miqdori  deylik,  50  %  bo‘lsa,  u  holda  kuzatishning
faktik vaqti taxminan 60% bo‘ladi [6].
O‘rta  Osiyoning  turli  joylari  uchun  ochiq  tunlar  soatlarining  miqdori
bo‘yicha  birinchi  qiyosiy  tahlili  Novikova  tomonidan  bajarilgan  [5].  Tahlil
natijalari shuni ko‘rsatdiki, Maydanak tog‘i bir yilda sal kam 2000 soatli ochiq
vaqt  bilan  taxminlashi  mumkin.  Bu  natijalar  1970-71  yillarda  Gladishev  va
Shirokova  tomonidan  Maydanakda  astroiqlimni  real  kuzatish  ma’lumotlarini
tahlil qilish, 1978 yildan 1985 yilgacha davr maboynida Maydanakdagi 1 metrli
teleskopda  Novikov  tomonidan  olingan  ma’lumotlar  yordamida  tasdiqlandi.
Kurmayevning  1936  yildan  1983  yilgacha  davr  maboynida  olingan  umumiy
bulutli kunlar ma’lumotlari asosida o‘rtacha yillik ochiq kunlar va yopiq kunlar
miqdori aniqlandi, ular mos ravishda 142 va 74 ga teng bo‘ldi [ 7]. 7 Gladishev  va  Shirokova  ishlarida  olingan,  Chilining  ESO  La  Silla  va
Paranal  observatoriyalarida  o‘tkazilgan  [8]  shunga  o‘xshash  ishlarning
ma’lumotlarini  taqqoslash  natijalari  1.1-jadvalda  keltirilgan.  Bu  ishlardagi
fotometrik tunlarni aniqlashning xatoligi bizning ishlardagidan katta farq qiladi.
Bu faktni e’tiborga olgan holda Maydanak uchun «ochiq vaqt» (bulut 25% dan
ko‘p  emas)  va  ESO  bservatoriyasi  uchun  "fotometrik  vaqt"  (6  soat  davomida
gorizontning 18° baladligida bulutlar yo‘q) atamasidan foydalandik. 
Maydanak, La Silla va Paranal observatoriyalarida, umumiy tunlar soni
foizlarda berilgan, ochiq tunlar sonining o‘rtacha oylik statistik taqsimlanishi.
1.1- jadval
Oylar Maydanak La Silla Paranal
Yanvar 31 73 77
Fevral 54 79 84
Mart 42 76 83
Aprel 47 63 79
May 44 40 70
Iyun 79 34 70
Iyul 92 42 75
Avgust 81 48 73
Sentabr 84 54 85
Oktabr 55 57 83
Noyabr 42 67 84
Dekabr 46 69 77
O‘rtacha 58 59 78
1.1-rasmda  Maydanak,  Paranal  va  La  Silla  observatoriyalarida  maksimal
ehtimoliy  miqdori  foizlarda  ifodalangan  ochiq  vaqtlar  sonining  mavsumiy
o‘zgarishlari  ko‘rsatilgan.  Oylar  bo‘yicha  eng  barqaror  ochiq  vaqt  miqdori
Paranalda kuzatildi, bu yerda bu parametrning o‘rtacha yillik qiymati 80% foizga
yetadi. 8 Shuni  alohida  ta’kidlash  kerakki,  Maydanak  tog‘ida  maksimal  ochiq
kunlar miqdori iyun-sentabrga to‘g‘ri keladi va 80 % ni tashkil qiladi, La Silla
observatoriyasida esa bu davr dekabr – martga to‘g‘ri keladi, maksimal mumkin
bo‘lgan  miqdoriga  nisbatan  ochiq  vaqtlar  miqdori  70%  dan  ko‘proq.
Mapydanakda  mavsumiy  siljish  (trend)lar  yoz  oylarida  kuchli,  buni  oldingi
mualliflar ham ko‘rsatishgan edi[9]. 
Maydanak tog‘ida 1996 yil avgustdan 2006 yilgacha biz katta teleskopning fokal
tekisligida   =500  nm  to‘lqin  uzunlikda  uzoq  ekspozitsiyali  rejimda  maksimal
intensivlikning  yarmiga  to‘g‘ri  keluvchi  yulduz  tasvirining  diametri  –  
FWHM  –
atmosfera sifatining asosiy parametrini monitoringini olib bordik. Bu o‘lchashlar
–  Yevropa  Janubiy  observatoriyasi  mutaxassislari  ishlab  chiqqan,  Chilining  La
Silla va Paranal observatoriyalarida tasvir sifatini baholash uchun foydalanilgan
DIMM  (Differential  Image  Motion  Monitor)  tasvirning  differensial  siljishini
o‘lchagich  yordamida  bajarilgan.  Biz  DIMM-instrumentida  kuzatishlar  vaqtida
olingan faktik kuzatish vaqtini tahlil qildik.
1.2-jadvalda  DIMM  ma’lumotlari  asosida  1996  yil  avgustidan  2003  yil
dekabrgacha  olingan  kuzatishlar  miqdori  va  ( 
FWHM
 median  qiymati  haqidagi
axborotlar keltirilgan. Yozgi davr vaqtlarida sharoitlar yetarlicha barqaror, lekin
yoz  tunlarining  davomiyligi  ko‘p  emas.  Shuni  alohida  qayd  etish  kerakki,  oy
davomidagi  kuzatishlarning  tunlar  miqdori  mumkin  bo‘lgan  ochiq  tunlarning
umumiy  miqdorini  aks  ettirmaydi,  chunki  u  ob-havo  ochiq  bo‘lsa  ham  asbob
texnik  sabablarga  ko‘ra  ishlamagani  uchun  hosil  bo‘lgan  tunlar  hisobiga
pasaygan  bo‘lishi  mumkin.  Buni  hisobga  olish  uchun,  texnik  sabablarga  ko‘ra
kuzatish  o‘tkazilmagan  tunlarni  olib  tashlangani  holda  oylar  bo‘yicha  umumiy
tunlar soni sanalgan. 9 1.1 rasm. Maydanak tog‘ida 1979-1985 yy. (tutash chiziq) va 1996-200 yy. DIMM-instrumenti
kuzatishlari asosida (nuqtali tutash chiziq), Chilining La Silla (shtrixli chiziq) va Paranal (shtrixli
chiziq) observatoriyalarida 1983-1997 yy. olingan maksimal mumkin bo‘lgan soniga nisbatan
foizlardagi o‘rtacha oylik ochiq tunlar miqdori.
DIMM-o‘lchashlari asosida 1996 y. avgustidan 2003 y. dekabrgacha olingan
ochiq tunlar vaqtining ulushi va tasvirning medianli sifati haqida o‘rtacha
oylik statistik ma’lumot
1.2-jadval
Oylar To‘ldirish
faktori, % 
FWHM  burchak
sekundlarda
Yanvar 45.03 0.79
Fevral 47.48 0.77
Mart 34.45 0.71
Aprel 37.98 0.78
May 70.09 0.70
Iyun 81.08 0.71
Iyul 90.26 0.73
Avgust 86.05 0.7210 Sentabr 84.66 0.69
Oktabr 75.84 0.68
Noyabr 57.69 0.65
Dekabr 46.98 0.71
Jami 63.13 0.71
2  ustinda   ma’lumotlarning  real  to‘ldirish  faktori,  ya’ni  foizlarda  ifodalangan
umumiy tunlar miqdori va kuzatishlarning tunlar miqdori munosabati keltirilgan.
Bu jadval, kaysi oylar kuzatishlar uchun qulay ekanligini ko‘rsatadi. Maydanak
tog‘ida  kuzatishlar  o‘tkazish  uchun  eng  yaxshi  davr  iyun-sentabr  oylar  bo‘lib,
bunda  ochiq  vaqtlar  miqdori  o‘rtacha  80  %  dan  yuqorini  tashkil  qiladi.  Tasvir
sifatining  (FWHM  median  qiymati  0.71  yoy  sekundni  tashkil  etadi.  Ochiq
vaqtlar  miqdorining  50  %  lar  chegarasidagi  eng  yaxshi  davri  may,  oktabr  va
noyabrga  to‘g‘ri  keladi.  Bu  davrda  tasvir  sifatining  medianli  qiymati  0.68  yoy
sekundini  tashkil  qildi.  To‘ldirish  faktorining  50  %  dan  past  uchinchi  davri
dekabr va yanvar-aprel oylariga to‘g‘ri keldi. Tasvir sifatining (FWHM median
qiymati 0.75 yoy sekundini tashkil qildi.
1.1-rasmda  shuningdek  DIMM-instrumentida  1996  yildan  2003  yilgacha
davrda  kuzatishlar  bo‘yicha  faktik  ochiq  tunlarning  o‘rtacha  oylik  miqdori
ko‘rsatilgan (nuqtali tutash chiziq). Rasmdan ko‘rinadiki, faktik va meteorologik
tunlar  miqdori  deyarli  mos  tushadi.  Ochiq  tunlarning  o‘rtacha  yillik  foizi
Maydanak,  La  Silla  va  Paranal  uchun  mos  ravishda  58,  59  va  78%  ni  tashkil
etadi. 
Olingan natijalarni umumlashtirgan holda, Maydanak observatoriyasidagi
ochiq tunlar vaqt miqdori va uning mavsumiy taqsimlanishi Markaziy Osiyoning
tog‘li tumanlariga o‘xshashligi haqida xulosa chiqarish mumkin. Ochiq tun vaqti
miqdori  mumkin  bo‘lgan  maksimal  tunlar  vaqtining  60  %  ini  tashkil  etadi.  Bu
absolyut  birliklarda  2000  soatni  takil  qiladi.  Ammo  ochiq  vaqtning  mavsumiy
variatsiyasi kichik bo‘lgan Paranaldan farqli ravishda, Maydanakda yozda (80 % 11 dan ko‘p) qishdagiga qaraganda (fevralda 50 % gacha) deyarli ikki marta ortiq.
Maydanak  va  La  Silla  observatoriyalaridagi  ochiq  vaqtlarning  mavsumiy
variatsiyalari  antikorrelyatsiyada,  ya’ni  Maydanak  tog‘ida  ochiq  tunlarning
masimal soni iyun-sentabr oylariga (80 % dan ortiq) to‘g‘ri kelsa, shu vaqtda La
Sillada aksincha – shimoliy yarimshari oylari uchun qishga to‘g‘ri keladi.   
U  yoki  bu  punktning  astronomik  kuzatuvlar  uchun  yaroqliligini  aniqlash
uchun,  avvalo,  o‘sha  joydagi  havo  ochiq  bulutsiz  kunlar  miqdori  ko‘rib
chiqiladi,  chunki  ushbu  parametr  yerda  o‘rnatilgan  teleskop  yordamida
olinadigan ma’lumotga to‘g‘ri proporsionaldir. Astronomik ochiq soatlar kechki
astronomik  shafaqdan  tongi  astronomik  shafaqqacha  hisoblanadi.  Fotometrik
o‘lchashlar  havoda  bulut  bo‘lmasligini  talab  qiladi,  spektrometrik  kuzatishlarni
osmonda biroz bulut bo‘lganda ham o‘tkazish mumkin. Ba’zi bio dasturlarga esa
bir yoki ikki soat davomida osmon bulitsiz bo‘lishi ham kifoya. 
Tungi ochiq vaqt miqdori astronomik observatoriya ustidagi Yer atmosferasining
optik xususiyatlarini xarakterlovchi asosiy parametrlardan biridir. 
Maydanak tog‘idagi tungi ochiq vaqt miqdorini tadqiq etish o‘tgan asrning
70-yillarida  boshlangan.  S.P.  Ilyasov  [10]  tadqiqotlarida  1978-1985  yillarda
bajarilgan   Gladishev  va  Shirokova  tadqiqotlaridan  [11]  olingan  havo  ochiq
kuzatish  vaqti  miqdori  bu  parametrning  1996-2002  yillarda  DIMM-asbobida
o‘lchash  asosida olingan miqdori  bilan solishtirilgan. Ma’lumotlarni taqqoslash
shuni  ko‘rsatdiki,  tungi  ochiq  vaqt  miqdori  keyingi  20  yil  ichida  deyarli
o‘zgarmagan.  U  maksimal  ochiq  vaqt  ehtimolining  taxminan  60  %  ini  tashkil
etadi.  Bu  mutloq  birliklarda  yiliga  2000  soatga  mos  keladi.  Taqqoslash  uchun
shuni aytish lozimki, 1983-1995 yillarda olingan ma’lumotlarga ko‘ra, La Silla
va Paranal observatoriyalarida ushbu parametr miqdori mos ravishda 59 % va 78
%  ni  tashkil  etgan.  Maydanak  va  La  Silla  observatoriyalaridagi  ochiq  vaqt
miqdorining  mavsumiy  o‘zgarishlari  bir-biriga  nisbatan  antikorrelyasiyada
ekanligi aniqlandi, ya’ni Maydanak  tog‘ida ochiq tunlarning maksimal miqdori
(80  %  dan  ko‘proq)  iyun-sentabr  oylariga,  La  Sillada  esa  aksincha,  shimoli
yarim shardagi qish oylariga to‘g‘ri keladi. 12 1.2. Meteorologik parametrlar va ularning mavsumiy o‘zgarishlari
Ma’lumki,  Yerdagi  astronomik  kuzatishlarning  sifati  ushbu  joyning
meteorolik sharoitiga qat’iy bog‘liq, shuning uchun meteorologik parametrlarni
o‘rganish har qanday jamoaning asosiy maqsadi hisoblanadi. 
Meteorologik parametrlarning tasvir sifatiga ta’sirini o‘rganish maqsadida
biz 1996 yil avgustidan boshlab bir vaqtning o‘zida havo temperaturasi, shamol
tezligi  va  yo‘nalishini  o‘lchab  qayd  qilib  bordik.  Qayd  DIMM-instrument
platformasida  6  metr  balandlikda  har  soatda  o‘tkazildi.  Havo  temperaturasi
simobli  termometr,  shamol  tezligi  Fuss  anemometri  yordamida  o‘lchangan,
shamol  yo‘nalishi  esa  kuzatuvchi  tomondan  vizual  tarzda  aniqlangan.
Meteorologik  ko‘rsatgichlar  jurnalga  yozib  borilgan.  O‘lchashlarning  umumiy
soni 1996 yil avgustidan 1999 yil oktabrigacha vaqt davrida 3400 qatorni tashkil
etdi. 
Meteoparametrni 1996 yil avgustdan 1999 oktabrgacha davrda qayd qilish
ma’lumotlarini  tahlil  etish  Maydanak  tog‘ida  tungi  o‘rtacha  temperatura  yozda
taxminan +13 о 
С  ni ko‘rsatdi. Qishda o‘rtacha temperatura –7 о
С , lekin ba’zan –
15 о
С  gacha tushishi mumin.  Bahor va kuzda o‘rtacha temperatura mos ravishda
2 о
С va 6 о
С ni tashkil qildi. Tungi vaqtlarda temperatura tushishi o‘rtacha 5 о
С ni
tashkil  etdi. Shamolning o‘rtacha tezligi Maydanakda  yuqorida aytilgan davrda
2.1 m/s ni takil qildi, shamol yo‘nalishi janubi-sharq . 
Shu  platformaga  2000  y.  mayda  INTAS-96-367  loyiha  doirasida  olib
kelingan  Campbell  Scientific  firmasining  Basic  Weather  Station  (BWS)
avtomatik  meteostansiyasi  o‘rnatildi  (1.2-rasm).  Meteostansiya  avtomatik
ravishda  shamol  tezligi  va  yo‘nalishini,  havoning  nisbiy  namligi  va
temperaturasini  qayd  qilib  boradi.  CR510  ma’lumotlar  registratorining
uchlangan  xotirasida  62  000  qiymatgacha  saqlanishi  mumkin,  elektr  ta’minot
akkumulyator batareyasi va quyosh elementlari yordamida ishlaydi.
PC200W  Standart  dasturima’lumotlarni  o‘rtachalashning  shartli  vaqt
oraliqlarini  o‘rnatish  imkonini  beradi,  bunda  uchta  vaqt  oralig‘ini  танлаш13 mumkin.  Bizning  tholda  vaqtni  o‘rtachalashtirish  2  va  60  minutga  teng  bo‘ldi.
Kompyuterda  ma’lumotlar  ketma-ket  keluvchi  interfeys  yordamida  yozib
bolinadi;  pri  ispravnoy  rabote  akkumulyatorlar  tuzatilganda  oyda  yoki  ahyon-
ahyonda  bir  marta  yo‘qotishlarsiz  yuklanishi  mumkin.  Shamol  tezligining
o‘lchangan  0  dan  50  m/s  gacha  diapazoni,  shamol  tezligini  aniqlash  xatoligi  –
 0.5  m/s,  shamol  yo‘nalishini  aniqlash  xatoligi  –   5°.  Shamol  yo‘nalishi
graduslarda  yozib  boriladi,  0°  shimoliy  shamolga,  90°  esa  sharqiy  shamolga
to‘g‘ri  keladi.  Temperaturani  aniqlash  xatoligi  -10°C  da   0.35°C,  +60°C  da
 0.6°C. Nisbiy namlikni o‘lchashning xatoligi 10 % da  2 %, 90 % da  3 %,
90-100% qiymatlar oralig‘ida   6% ni tashkil etdi.
Sutkaning  tungi  vaqtining  meteorologik  holatini  tahlil  qilish  uchun,
meteorologik ma’lumotlarning umumiy bankidan keyingi qayta ishlashlar uchun
DIMM-instrumentda  tasvir  sifatini  kuzatish  paytiga  to‘g‘ri  kelgan  ma’lumotlar
olindi.  1.3-jadvalda  yillar  bo‘yicha  haroylik  o‘rtachalashtirilgan  ko‘rinishda
2000  yil  mayidan  2002  yil  oktabrigacha  davr  uchun   shamol  tezligi  va
temperaturaning qiymatlari taqdim etilgan. 
Maydanak  tog‘ida  BWS  avtomatik  meteostansiya  yordamida  o‘lchangan
o‘rtacha  temperatura,  yozgi  vaqtda  +13 о
С ,  qishki  vaqtda   -5 о
С  ni  tashkil  qildi.
Bahor va kuz uchun o‘rtacha temperatura mos ravishda +4.6 о
С va +4.8 о
С . 
Shamolning  o‘rtacha  tezligi,  kuzatishning  butun  davrida  2.9  m/s  ni  takil
qildi.  Bu  tog‘li  joylar  uchun  juda  past  qiymat.  Shamolning  eng  katta  qiymati
(28.4 m/s) 2001 yil 1 sentabrda qayd qilindi, ertalabga yaqin (UT 22:56), shamol
tezligi  4  minut  ichida  4  m/s  ga  bo‘lgan  paytda  shu  qiymatga  yetdi,  ammo  6
minutdan keyin shamol tezligi avvalgi darajasiga tushdi. Agar bu yagona holni
hisobga olmasak, shamolning eng katta tezligi fevral oyiga to‘g‘ri keldi va 15.8
m/s ga teng bo‘ldi, bu real meteorologik sharoitga mos. 
1.3-rasmda Maydanak tog‘ida yer sirtidan 6 metr balandlikdagi shaol tezligining
statistik  taqsimlanishi  keltirilgan.  Rasmdan  ko‘rinadiki,  shamolning  umumiy
miqdorining taxminan 74% i 4 m/s dan, taxminan 85 % i 5 m/s dan oshmaydi. 14 Shtil  umumiy  o‘lchashlar  sonining  7.8%  ini  tashkil  etadi.  Bu  ma’lumotlar
oldingi kuzatish natijalari bilan mos tushadi [10].
1.4-rasmda Maydanak tog‘ida «shamol boychechagi» yo‘nalishi bo‘yicha
shamolning  taqsimlanish  manzarasi  ko‘rsatilgan.  Shamolning  hal  qiluvchi
yo‘nalishi – Janub-Janubiy-Sharq. 
1.2-rasm. DIMM-instrumenti platformasidagi BWS avtomatik meteostansiyasi, balandlik 6 m. 15 BWS avtomatik meteostansiyasi ma’lumotlari bo‘yicha 2000 yil maydan 2002
yil oktabrigacha davr oralig‘ida olingan teziliklarning va shamol
yo‘nalishining, shuningdek temperaturalarning o‘rtacha oylik statistikasi.  1.3-
Jadval
 
Oylar O‘lcha
shlar 
soni Shamol tezligi m/s Shamol 
yo‘nalis
hi, 
gradusla
rda Temperatura  о
С
Me
d. Mak. O‘rt
. Med. Min. Mak. O‘rt.
Yanvar 10321 2.96 12.02 3.32 165.0 -6.46 -16.19 2.74 -7.07
Fevral 8366 3.45 15.81 3.85 157.2 -5.17 -15.21 0.73 -5.56
Mart 9996 3.44 12.78 3.57 143.6 1.39 -12.45 9.13 0.19
Aprel 5275 3.88 14.49 4.00 157.7 5.42 -3.66 13.43 4.73
May 11440 2.89 15.15 3.04 175.7 9.05 -0.10 17.10 9.00
Iyun 13176 2.04 10.52 2.29 154.9 12.80 3.40 21.21 12.80
Iyul 15169 1.83 13.09 2.06 160.7 13.42 8.40 21.31 13.55
Avgust 17886 1.94 11.27 2.28 155.3 14.09 6.55 20.72 13.82
Sentabr 22835 2.44 28.38 2.65 152.8 9.91 -2.39 17.21 9.65
Oktabr 20104 2.74 11.72 2.90 176.0 5.45 -5.02 15.47 5.39
Noyabr 17933 2.95 10.53 3.02 164.9 -0.39 -13.63 8.48 -0.61
Dekabr 9186 2.92 14.19 3.20 174.3 -3.84 -9.86 4.35 -3.03
Jami 161687 2.58 28.38 2.86 161.7 7.19 -16.19 21.31 5.7016 1.3-rasm. Maydanak tog‘ida yer sirtidan 6 metr balanlikdagi shamol tezligining
statistik taqsimlanishi. Gistogrammaning ordinata o‘qiga baholash miqdori
(chapda) kumulyativ taqsimlanish (o‘ngda) qo‘yilga n .
1.4-rasm. 6 m baladlikda o‘lchangan ma’lumotlar bo‘yicha yer sirti shamoli
yo‘nalishining burchak gistogrammasi. 17 1.3 Maydanak observatoriyasida tungi tasvir sifatini o‘lchash bo‘yicha
olib borilgan ilk tadqiqotlar
Astronomiyada  atmosferaning  asosiy  parametri  –  tungi  tasvir  sifatini
deyilganda yirik teleskop fukusidagi yulduz tasvirining yoyilish darajasi tushuniladi.
Maydanak tog‘ida tasvir sifatini o‘lchash O‘tgan asrning 70-90-yillarda Maydanak
tog‘ida  o‘tkazilgan  tasvir  sifatini  o‘lchash  bo‘yicha  ilk  tadqiqotlar  o‘tkazilgan.
Ushbu  o‘lchashlar  asosan  O‘zR  FA  Astronomiya  instituti   va  Moskva  davlat
universiteti qoshidagi Davlat Astronomiya instituti tadqiqotchilarining uchta guruhi
tomonidan  turli  usullar  va  asboblar   yordamida   o‘tkazilgan.  Birinchi  guruh  V.S.
SHevchenko  rahbarligida  AZT-7  teleskopi  yordamida  Qutb  yulduzi  differensial
tasvirining  tebranishlarini  vizual  (oddiy  ko‘z  bilan)  baholash  orqali  tasvir  sifatini
o‘lchagan [12]. Tasvir sifatini DLP (Ikki nurli asbob) yordamida vizual qayd etish
S.B. Novikov rahbarligidagi guruh tomonidan bajarilgan [11]. Bundan tashqari, bu
guruh  atmosfera tebranishlarini fotoelektrik qayd etgich (FRAD)-asbobi yordamida
ham epizodik kuzatuvlar olib bordi. P.V. SHeglov rahbarligidagi guruh kuzatuvlar
uchun  ikkita  asbob:  Fotoelektrik  pribor  (FEP)  va  kogerentlik  intenferometri  (KI)
dan foydalandi. 
DLP  yordamida  o‘lchangan  Qutb  yulduzining  tebranish  amplitudasi  yirik
teleskopning  zenitdan  olgan  tasviri  diametriga  1.75  koeffitsiyent  orqali
o‘tkaziladi.  Bu  kattalik  DLP  va  SHDAI  ning  Qrimdagi  janubiy  stansiyasiga
o‘rnatilgan 125-santimetrli teleskop bilan qilingan kalibrovkasidan topilgan . AZT-
7  yordamida  o‘lchangan  Qutb  yulduzining  tebranish  amplitudasi  kattta  teleskop
birligiga 1.24 , koeffitsiyenti orqali o‘tkaziladi [13].  
Bir  qarashda,  90-yillarboshlarigacha  Maydanak  atmosferasi  sifati  haqida
talaygina  ma’lumot  olingandek  ko‘rinadi.  Lekin  shuni  ta’kidlash  lozimki,  tasvir
sifatining  vizual  usullar  bilan  o‘lchangan  qiymatlari  obyektivligi  haqida  ma’lum
ma’noda shubhali va bugungi kun talablariga javob bermaydi. FEP va KI asboblari
yordamida  tasvir  sifati   o‘lchash  ishlari  epizodik  tarzda  o‘tkazilgan  va  olingan
natijalar har doim ham bir-biri bilan mos tushmagan. Bundan tashqari, tasvir sifati 18 kattaliklari turli ishlarda yulduz siljishlari birliklarida berilgan va bu Maydanak tog‘i
atmosferasi  sifatini  boshqa  observatoriyalar  bilan  solishtirishda  ma’lum
qiyinchiliklar tug‘diradi.
Keyinchalik  Maydanak  tog‘ida  DIMM-asbobi  yordamida  o‘tkazilgan
kuzatuvlarni avvalgi kuzatuvlar bilan solishtirish paytida S,P. Ilyasov ushbu tog‘da
1970-1990  yillarda  o‘tkazilgan  kuzatuvlarni  taxlil  qildi  [14].  Buning  uchun  tasvir
sifati birliklari (FWHM – katta teleskop fokal tekisligidagi yulduz tasvirining  =500
nm to‘lqin uzuligikdagi  intensivligi maksimumining yarim asthi kengligi birligiga
o‘tkazildi.  1.4-jadvalda  Maydanak  tog‘ida  197-1990  va  1996-2006  yillarda
o‘tkazilgan tasvir sifatini o‘ochashga bag‘ishlangan ishlar jamlangan. 
1.4  -rasmda  DLP,  AZT-7,  FEP,  KI  va  DIMM-asboblarida  olingan  atmosfera
tasvir sifatining kumulyativ taqsimlanishi ko‘rsatilgan. Ushbu rasmdan ko‘rinadiki,
AZT-7va  DLP  asboblari  DIMM-asbobiga  nisbatan  kichik  ( 
FWHM  kattaligi  yaxshi),
FEP va  KI  esa  yuqori  ( 
FWHM  kattaligi  yomon)  kattaliklarni  berdi. Tasvir  sifatining
AZT-7va DLP asboblarida olingan past kattaliklari subyektia sabablar va ko‘zning
past chastotali tebranishlarni seza olmasligi bilan bog‘liq bo‘lsa kerak [15]. Ushbu
fikrni DLP da uzoq vaqt kuzatuv o‘tkazgan B.P. Artamonov ham tasdiqlagan. 
2006 yilning yozida Ilyasov va boshqalar AZT-7 teleskopi va DIMM-asbobida
olingan  tasvir  sifatini  solishtirish  uchun  RT-70  Radioastronomik  observatoriyasi
xodimlari  bilan  Sufa  yassi  tog‘ida  sinxron  kuzatuvlar  olib  borishdi.  Kuzatuvlar
DIMM-asbobida  avtomatik  rejimda  AZT-7  teleskopida  20  minutlik  seriyalar  bilan
olindi.   Butuv kuzatuvlar  davrida  AZT-7 teleskopi  va DIMM-asbobida 1000 taga
yaqin otschet olindi. 2.2-rasmda  AZT-7 teleskopi va DIMM-asbobida 2006 yildad
oilngan tasvir sifatining kumklyativtaqsimlanishi ko‘rsatilgan. Rasmdan ko‘rinadiki,
vizual kuzatuvlar uchun tasvir sifatining mediana qiymati DIMM-asbobida olingan
tasvir sifatidan 0.20 burchak sekundiga yaxshiroq. Bu natijani AZT-7 teleskopi va
DIMM-asbobi  yordamada  Maydanakda  olingan  kuzatuv  natijalari  (1.4-rasm)  ham
tasdiqlaydi. 19 Maydanakskoy observatoriyasida 1970-1990 yy va 1996-2006 yillarda
tasvir sifatini o‘lchash haqidagi ma’lumotlar
1.4 -jadval
№ Mualliflar Asboblar 
FWHM 
mediana
kattaligi, 
buchak.sek. Kuzatuv muddatlari Tunlar,
soatlar
yoki
seanslar
soni 
1. Шевченко, 1973 АЗТ-7 0.50 04.1970 й .- 04.1971
й . 1900 с .
2. Яценко, 1971 ДЛП 0.62 05.1970 й .-
05.1971 й . 2050 с .
2. Новиков, 1987а ФРАД 0.44 27 – 29.08. 1971 й . 26 с.
3. Артамонов и др., 
1987  ДЛП 0.65 1975 й. ёзи 160 с.
4. Ильясов и др.,1992 К И 0.87 29.07 – 8.08 
1987 й г. 6 т .
5. Гурьянов и др., 
1992  ФЭП 1.00 25.07 – 2.09
 1990 й . 36 т .
6. Ильясов и др.,1992 ИК 0.80 25.07- 2.09. 1990 й . 24 т .
7. Эгамбердиев и др.,
2000; Ильясов, 
2005 DIMM 0.71 1996-2006 йй . 1134 т .
 20 Майданак  тоғи  юқори  қатлами  шамоли  тезлигини  ўрган
1.4-rasm. Maydanak observatoriyasida turli xil asboblar bilan olingan atmosfera
tasvir sifati kumulyativ taqsimoti gistogrammasi
FEP  va  KI  asboblari  yordamida  olingan  tasvirsifatining  DIMM-asbobi
yordamada olingan tasvir sifatidan ortiq chiqishi quyilagi xolat bilan bog‘liq. 
Maydanak  tog‘ida  ushbu  parametrning  ko‘pyillik  barqarorligini  o‘rganishda
asosiy to‘siq tasvir sifatini o‘lchashda qo‘llanilgan fotografik va vizual usullarning
xatoliklaridir. Maydanak observatoriyasida 1996-2006 yillarda atmosferaning asosiy
parametri  –  tungi  tasvir  sifati   ( 
FWHM  –  uzoq  ekspozitsiyada  500  nm  to‘lqin
uzunlikda katta teleskop fokus tekisligidagi yulduz tasvirining maksimal intensivlik
yarmiga to‘g‘ri keluvchi diametri)ni o‘lchash uchun yulduz tasvirining differensial
titrashini o‘lchovchi asbob – DIMM dan foydalanilgan. 
Tahlillar    shuni    ko‘rsatdiki,    Maydanak    tog‘ida    avvalgi  mualliflar
tomonidan olingan tungi tasvir sifatining miqdorlari bir-biridan 1.5-2 martaga farq
qiladi.  Tungi  tasvir  sifatini  baholashdagi  bu  farqni  astroiqlimning  global  davriy 21 o‘zgarishlari bilan bog‘lab bo‘lmaydi, chunki ko‘rib chiqilayotgan davr mobaynida
salmoqli gidrologik, industrial yoki Maydanak tog‘i astroiqlimiga ta’sir o‘tkazuvchi
boshqa o‘zgarishlar bo‘lgani yo‘q. O‘lchash asboblaridagi ushbu farq tasvir sifatini
o‘lchashdagi bu metodlar va asboblarning kamchiliklari bilan izohlanadi. [ 16]22 II. BOB. Maydanak observatoriyasida meteorologik parametrlarning
tasvir sifatiga ta’siri
2.1.Maydanak tog‘ida yer sirti shamoli tezligining tasvir sifatiga ta’siri
Ushbu malakaviy ishining kirish qismida eslatib o‘tilganidek, o’tgan asrning
70-yillarida  Markaziy  Osiyo  hududidi  bo‘ylab  astronomik  observatoriyaga  joy
izlash maqsadida keng ko‘lamdagi astroiqlim tadqiqotlari o‘tkazilgan. O‘sha paytda
astroiqlim tadqiqotchilarining ko‘pchiligi o‘rtasida himoyalangan tog‘ cho‘qqilarida
sutkalik harorat o‘zgarishi kichikligi tufayli shamolning tezligi kichik bo‘ladi va bu
tasvir  sifatining  yaxshi  bo‘lishiga  sharoit  yaratadi,  degan  fikr  paydo  bo‘lgan  [17].
Shu  fikr  sabab  har  qanday  astroiqlim  kampaniyasi  dasturiga  shamol  tezligining
tasvir sifatiga ta’sirini o‘rganish kiritilgan. 
Haqiqqatdan  ham,  Mapkaziy  Osiyo  hududida,  xususan  Maydanakda
o‘tkazilgan  ilk  astroiqlim  tadqiqotlarida  yer  sirtidagi   shamolning  tezligi  va  tasvir
sifati orasida bog‘liqlik kuzatilgan [18]. 
Maydanak  tog‘ida  1996  yil  O‘zR  FA  Astronomiya  instituti  xodimlari
tomonidan  Yevropa  janubiy  observatoriyasi  (ESO)  mutaxasssislari  tomonidan
ishlab chiqilgan va Chilidagi  ESO observatoriyalariga joy tanlashga foydalanilgan
DIMM-uskunasi  yordamida  tasvir  sifatini  o‘lchash,   biroz  keyinroq  esa,   Basic
Weather Station (BWS) avtomatik meteostansiyasi yordamida meteoparametrlarni
qay  etish  ishlari  boshlab  yuborildi  [19].   DIMM-uskunasi  va  BWS  yordamida
olikgan ma’lumotlar tasvir sifati va shamolning tezligi orasida, aniqrog‘i uning katta
qiymatlarida, kuchsiz bog‘lanish borligini ko‘rsatdi [20]. 
DIMM-uskunasi  va  BWS  meteostansiyasi  zamonaviy  elektron  asboblar
toifasida  kirgani  uchun  tadqiqotchilar  Maydanak  tog‘ida  olingan  tasvir  sifati  va
shamolning  tezligi  orasidagi  bog‘lanishlarni  qayta  taxlil  qilishga  kirishdilar. Taxlil
etish  uchun  Maydanak  tog‘ida  bajarilgan  ishlardan  quyidagilari  tanlab  olindi:
Maksutovning  AZT-7  teleskopi  asosida  yaratilgan  astroiqlimni  o‘rganish  asbobi,
DLP-ikki nurli asbob va FEP-fotoelektrik pribori. Avalo ushbu asboblarda olingan
tasvir  sifati  kattaliklari  bir  xil  tizimga,  ya’ni  (FWHM   kattaliklariga  o‘tkazildi.  4
Maydanak  tog‘ida  DLP-asbobi  yordamida  olingan  tasvir  sifati  va  yer  sirtidagi 23 shamolning  tezligi  o‘rtasidagi  bog‘liqlik  ko‘rsatilgan  [21].  Rasmdan  ko‘rinadiki,
tasvir  sifati  va  shamolning  tezligi  o‘rtasida  chiziqli  bog‘lanish  mavjud.  xuddi
shunday bog‘liqlik AZT-7 uchun ko‘rsatilgan [22]. Bu rasmda tasvir  sifati shamol
tezligining   V=0.2  m/s.  Diapazoni  uchun  o‘rtachalangan.  Rasmdan  ko‘rinadiki,
ushbu xolatda ham chiziqli bog‘liqlik mavjud. ko‘rsatilgan egri chiziq FEP-asbobida
olingan  ma’lumotlardan  foydalanib  chizilgan.  Rasmdan  tasvir  sifati  va  shamol
tezligi  o‘rtasida  anchagina  kuchsiz  bog‘liqlik  ko‘rinadi.   Maydanakda  o‘rnatilgan
DIMM-uskunasi va BWS meteostansiyasi ma’lumotlari asosida chizilgan bog‘liqlik
ko‘rsatilgan.  Ushbu  bog‘liqlik  alohida,  kattalashtirilgan  masshtabda  ko‘rsatilgan.
Egrilikni  qurish  uchun  Maydanak  tog‘ida  2000  yilnig  may  oyidan  2002  yilning
oktabr oygacha olingan tasvir sifati va shamol tezligining 35  000 dan ortiq sinxron
kuzatuv  kattaligidan  foydalanilgan.  Tasvir  sifati  kattaliklari  shamol  tezligining
 V=0.1m/s diapazoniga mos ravishda o‘rtachalangan. Rasmdan ko‘rinadiki, shamol
tezlinining 0,5–4  m/c intervalida bog‘lanish deyarli sezilmaydi. Shamol tezligining
4 m/c   va undan ortiq qiymatlarida (FWHM tasvir sifati kattaligining biroz ortishi,
ya’ni  tasvir  sifati  va  yer  sirti  shamoli  tezligi  orasida  bog‘lanish  kuzatiladi.  Lekin
shuni  ta’kidlash  lozimki,  Maydanakda  4  m/c  dan  ortiq  shamol  umumiy
shamollarning 15%itiniga tashkil etadi. 
 O‘tkazilgan  taxlil  shuni  ko‘rsatdiki,  tasvir  sifati  va shamol  tezligi  o‘rtasidagi
qat’iy  korellyatsiya  faqat  vizual  o‘lchashlardagina  kuzatiladi.  Fotometrik
kuzatuvlvrdv esa,  shamol  tezligining  kichik qiymatlarida bog‘lanish  kuzatilmayda,
katta qiymatlaridagina kuchsiz korrelyatsiya paydo bo‘ladi. 
Shuni  ta’kidlash  lozimki,  tasvir  sifatini  vizual  o‘lchash  subyektiv  tanlashga
moyildir.  Shamol  paytida  (ayniqsa  uning  katta  qiymatlarida)  asbobning  titrashi
yulduz  titrashi  deb  qabul  qilinadi.  Bundan  ko‘rinadiki,  Himoyalangan  tog‘
cho‘qqilarida,  xususan  Maydanak  tog‘ida,  shamol  paytida  tasvir  sifatining  shamol
tezligi katta qiymatlari o‘rtasida u qadar kuchli bo‘lmagan korrelyatsiya majud. 24 2.2. Maydanakda shamol yo‘nalishiningg tasvir sifatiga ta’siri
Bundan  tashqari,  O‘zR  FA  Astronomiya  instituti  xodimlari  tasvir  sifati  bilan
shamolning  yo‘nalishi  orasidagi  bog‘liqlikni  o‘rganishdi.  Bunga  sabab  1998  yilda
Maydanak  tog‘ida  GSM-astroiqlim  kampaniyasi  davrida  GSM-asbobi  shimoldan
shamol  esayotgan  paytda  tasvir  sifatini  sezilarli  darajada  yomonlashganini  qayd
etgani bo‘ldi. [23].
Shunday  qilib,  o‘sha  kampaniya  paytida  GSM-asbobi  spetsifik  (AZT-22
teleskopidan 80 m janubda va 13 m pastlikda) joylashuvi tufayli shimoliy shamllar
esgan  paytda  tasvir  sifati  bilan  shamol  yo‘nalishi  orasida  kuchsiz  korrelyatsiya
topildi.  DIMM,-asbobi  yordamida  o‘lchangan  tasvir  sifati  bilan  shamolning
yo‘nalishi orasida bog‘liqlik borligi ko‘rsatilgan. Shu rasmda shamol yo‘nalishining
  =1 ° diapozonida tasvir sifatining qiymatlarini o‘rtachalab chizilgan pastki grafik
2.1-rasmida  qutbiy  koordinatalarda  chizilgan  Rasmdan  ko‘rinadiki,  shamolning
shimoliy va shimoliy-sharqiy yo‘nalishlarida tasvir sifatining bo‘zilishi kuzatiladi . 
Shamol  yo‘nalishining  AZT-22  teleskopi  tarafidagi  ~350 ° -360 °  intervalida
tasvir sifatining buzilishi kuzatiladi. Bu effekt AZT-22 teleskopi minorasida DIMM
–asbobi yo‘nalishi bo‘yicha esidigan shamol paytida turbulent uyurmalarning hosil
bo‘lishi  izohlanadi.  Bundan  tashqari,  shamolning  0 °  dan  60°  gacha  bo‘lgan
yo‘nalishida  ham  tasvir  sifatining  bo‘zilishi  ham  kuzatiladi.  Bu  effekt  cho‘qqi
relyefining  alohida  xususiyatlari  bilan  tushuntiriladi.  Cho‘qqi  sharq-g‘arb
yo‘lanishida  cho‘zil  ketgan,  DIMM  –asbobiga  nisbatan  esa  shimoliy  sharqda
joylashgan.  Shimoliy  va  shimoliy-sharqiy  shamollar  vaqtida  havo  oqimi  bu
cho‘qqidan  oqib  o‘tib,  qo‘shimyaa  ravishda  g‘alayonlanadi.  Shimoliy  shamollar
Maydanakdagi shamolning atigi 10% ini tashkil etadi. Bu esa o‘z navbatida xuddi
shunday takrorlanishga ega.  25 2.1 -rasm.  Maydanak tog‘ida a) Artamonov va boshqalar (1987); b) Kardopolov va
boshqalar (1971); s) Bedulin va boshqalar (1991) hamda Ilyasov va boshqalar
tomonadan olingan tasvir sifatining shamol tezligiga bog‘liqlik egriligi .26 2.2-rasm. Maydanak tog‘i uchun 2000 y. maydon 2002 y. oktabrgacha davrdagi yer
bag‘ri shamolining tasvir sifatiga bog‘liqligi. Pastdagi grafik shamolning
 V =0.1m/s tezligi diapazoniga mos keluvchi tasvir sifatining o‘rtachalangan
qiymatlari bo‘yicha qurilgan.
 27 2.3-rasm. Tasvir sifatining yer sirti shamoli yo‘nalishi bilan bog‘liqligi. Pastki
grafik tasvir sifatining shamol yo‘nalishi ((=1° diapazoniga mos tushuvchi
o‘rtachalangan qiymatlari bilan chizilgan .
2.4-rasm. Tasvir sifatining yer sirti shamoli yo‘nalishi bilan bog‘liqligi qutbiy
koordinatalarda ko‘rsatilgan. Ba’zi shimoliy shamollarda tasvir sifatining buzilishi
seziladi .28 2.3. Maydanak tog‘i yuqori qatlami shamoli tezligini o‘rganish
 Ma’lumki, yuqori darajadagi ajrata olish qobiliyati usullari bilan bajariluvchi
kuzatuvlar  to‘lqin  fronti  taqalishida  atmosfera  turbulentligi  tufayli  sodir  bo‘luvchi
tasodifiy  effektlar  bilan  qat’iy  chegaralangan.  Bu  effektlar  asosan  qarash  chizig‘i
yo‘nalishidagi  shamol  tezligining   yig‘igdisi  tufayli  hosil  bo‘ladi.  Yana  shu  narsa
ham  ma’lumki,  subtropik  havo  oqimlari  planetar  sirkulyatsiya  dvigvteli  sifatida
ishlaydi  va  o‘zi  bilan  atmosferaning  quyi  qatlamlarini  ham  ergashtiradi.  Shunday
qilib,  barcha  turbulunt  qatlamlar,  ularning  balandliklaridan  qat’iy  nazar,  havo
bosimi  200  millibarga  teng  trapopauza  qatlamining  global  aylanishi  bilan  bog‘liq,
deb faraz qilish mumkin . [20].
Ma’lumki, shamol tezligining keskin gradiyertlar zonasi mexanik turbulentlikni
kuchaytiradi,  bu turbulentlik esa  o‘z  navbatida, turli haroratdagi  havo massalarini
aralashtirish yo‘li bilan optik turbulentlikni hosil qiladi va bu esa astronomik tasvir
sifatini  buzilishiga  olib  keladi.  J.  Kassiya  va  J.  Verne  [21]  La  Silla  i  Mauna  Kea
observatoriyalarida  olingan  ma’lumotlardan  foydalanib,  200  millibar  sathdagi
yuqori  shamol  tezligi  bilan  tasvir  sifati  orasida  yaxshigina  korrelyatsiya  borligini
topdi. 
Adapiv  optika  bilan  jihozlangan  teleskoplarda  kuzatish  uchun  tasvir  sifatidan
tashqari atmosferaning qo‘shimcha parametrlari haqida ma’lumot talab qilinadi. Bu
parametrlar   vertikal  profili  va  yuqori  shamolga  bog‘liq.  Turbulentlikning  V0
o‘rtacha tezligi asosiy parametr hisoblanadi, chunki u bilan barcha adaptiv optikaga
tegishli parametrlar bevosita bog‘liqdir [22]. Bu tezlik o‘z navbatida tropopauza usti
baland shamoli bilan bog‘liq. Shuning uchun hozirgi paytda tropopauza usti baland
shamoli  adaptiv  tizim  bilan  jihozlangan  teleskoplar  uchun  yangi  parametr  sifatida
qaraladi [23]. 
Maydanak tog‘i atrofining dengiz sathidan 11-13 km balandlikdagi tropopauza
(200  millibar)  usti  yuqori  qatlam  shamolining  tezligi  o‘rganish  maqsadida
O‘zbekiston  Ob-havo  markazining  Toshkent,  Qarshi  va  Qo‘qond   meteorologik
stansiyalarida olingan ma’lumotlar o‘rganildi. 29 Ma’lumotlar  1991  yilda  har  kuni  mahalliy  vaqt  bilan  soat  2:30  va  14:30  da
radiolokatsion  usul  bilan  olingan.  Bunday  ma’lumotlar  1991  yildan  so‘ng  qayta
olinmadi. Afsuski, Maydanak tog‘ida ham hech qanday yuqori shamol o‘lchashlari
o‘tkazilmagan.  Maydanak  uchun  yuqori  shamol  qiymatlari  yuqorida  eslatilgan
stansiyalarda  olingan  ma’lumotlardan  hisoblab  topildi.  Shuni  qayd  etish  lozimki,
ushbu stansiyalar uchun shamol yo‘nalishining stattistikasi bir-biriga o‘xshash. 
Maydanak ustidagi yuqori shamol tezligi va yo‘nalishini aniqlash uchun uchta
stansiya ma’lumotlari har bir stansiyadan Maydanakkacha bo‘lgan masofaga teskari
proporsional  vazn  funksiyasidan  foydalanib  interpolyatsi  Agar   -
Maydanakdan  ,   va   masofada  joylashgan  har  bir  stansiyadan  olingan
shamol vektori bo‘lsa, Maydanak tog‘i usti shamoli  har bir stansiyada
vektorlar superpozitsiyasi orqali hisoblanadi: 
             ,            ( 2.1 ) 
Bu  yerda   –  shamol  vektori,  uning  modullari  Maydanakacha  bo‘lgan
masofaga mos vaznlashtitrilgan:
              .                (2.2) 
 Maydanak  va  uchta  stansiya  ustidagi  yuqori  shamol  tezliklari  ko‘rsatilgan.
Uch  stansiya  shamol  tezliklarining  Maydanak  uchun  hisoblangan  shamol
tezliklariga mos korrelyatsiya koeffitsiyentlari berilgan. 
Yuqori  shamolning  mavsumiy  statistikasi   berilgan.  Maydanak  usti  shamol
tezligining  yo‘nalish  bo‘yicha  taqsimoti  ko‘rsatilgan.  Huddi  shu  yerning  o‘zida
Maydanakda  shamol  tezligining  azimut  bo‘yicha  berilgan  yo‘nalish  intervalidagi
soni  ko‘rsatilgan.  Tropauza  sathidagi  shamol  tezliginingg  statistik  taqsimiti
ko‘rsatilgan.   Maydanak  tropauzasi  sathidagi  shamol  tezligi  mediana  va  o‘rtacha
qiymati  mos  ravishda  26.4  m/s  va  27.3  m/s  ni  tashkil  qildi.  Shamolning  asosiy
yo‘nanishi  –  g‘arb  [24-25].  Ushbu  yo‘nalish  1998  yilda  GSM-kampaniya  davrida
ham  olingan.  Bu  shamol  planetar  shamol  bo‘lib,  pastga  2.5  km  gacha  tushib,
turbulentlik  asosiy  massasini  hosil  qiladi  [19].  Yuqori  shamol  tezligini  xalqaro 30 observatoriyalarda  olingan  yuqori  shamol  tezligini  o‘lchash  natijalari  bilan
taqqoslash  uchun   NCEP/NCAR  (National  Center  for  Environmental  Prediction/
National Center for Atmospheric Research) ma’lumotlari asosida Paranal, La Silla
va  Maydanak  ustida  200  millibar  sathdagi  yuqori  shamolning  oylik  o‘rtacha
qiymatlari berilgan [26]. Shamolning so‘nggi 12 yildagi Paranal va La Sillada mos
ravishda 30.3 va 32.9 m/s, ni tashil etdi.  Maydanak observatoriyasi ustida 200 mb
sathdagi  (~  11  km)  tropopauza  qatlami  usti  yuqori  shamolining  1991  yildagi
o‘rtacha tezligi 26.8 m/sek ni tashkil etib, uning yo‘nalishi asosan g‘arbdan bo‘ldi.
Ushbu miqdor va Maydanak uchun Korrasko va boshqalar maqolasida [26] topilgan
miqdor  bilan  to‘la  mos  tushadi.  Shuni  ta’kidlash  lozimki,  Maydanakda  yuqori
qatlam  shamoli  tezligining  o‘zgarishlari  kuchsiz  namoyon  bo‘ladi,  bu  esa  o‘z
navbatida, adaptiv optika metodlarini va interferometrlar uchun kerakli qo‘shimcha
spetsifik parametrlarining barqarorligini ta’minlaydi. 
2.5-rasm. GSM-asbobida kuzatilgan shamol tezligi va yo‘nalishing qutbiy
diagrammasi. Shamolning asosiy yo‘nalishi g‘arbdan bo‘lib, ularga janubiy-sharq
yo‘nalishidan kamroq esgan shamol hamrohlik qiladi .31 2.6 -rasm. 1991 yilda to‘rtta stansiya ustida 11-13 km baladlikdagi (200 millibar)
yuqori shamol tezligi .
Shamol tezligining korrelyatsiya koeffitsiyentlari
2.1-ja d val
Stansiyalar Maydanak
tog ‘ igacha
bo ‘ lgan  masofa Korrelyatsiya
koeffitsiyenti 
Qo’qon   (70 o
57  E, 40 o
33'N) 360  km 0.75 
Т о shkent   (69 o
17'E, 41 o
19'N) 320  km 0.71
Те rmiz   (67 o
19'E, 37 o
17'N) 160  km 0.9032 Baland shamol mavsumiy statistikasi
2.2-jadval O
y	
M
a’lum
otlar soni	
M
inim
al m
iqdor	
O‘rtacha m
iqdor 	
M
edianna 	
m
iqdori	
M
aksim
al m
iqdor
Yan var 58 15.3 33.1 30.5 59.2
Fevral 54 14.7 25.5 24.3 48.4
Mart 53 14.8 32.4 30.9 65.0
Aprel 59  9.6 20.9 21.0 35.2
May 58  3.1 25.2 24.4 50.3
Iyun 57  7.3 29.3 31.4 44.2
Iyul 55 11.5 27.2 26.6 41.0
Avgust 57  8.9 25.3 24.9 40.0
Sentabr 58  2.8 25.0 25.9 44.5
Oktabr 46  8.2 20.7 17.3 39.7
Noyabr 56  9.1 24.8 21.2 62.4
Dekabr 60 13.2 35.3 35.7 52.6
Yillik 671  2.8 27.2 26.4 65.033 2.7 -расм . Tropopauza sathidagi shamol qutbiy koordinatalarda (yuqorida) va
burchak gistogramma .34 2.8-rasm. Tropoauza sathidagi shamol tezligining statistik taqsimoti.
Gistogrammaning ordinatalar o‘qi o‘ngda, kumulyativ taqsimot chapla joylashgan .35 NCEP ma’lumotlariga ko‘ra 1980-95 yillarda Maydanak, Paranal va La Silla
observatoriyalari ustidagi yuqori shamol o‘rtacha oylik tezligining mavsumiy
statistikasi.
2.3 -jadval
Oylar 200 millibar sathda yuqori shamol tezligining o‘rtacha oylik
miqdori 
Maydanak Paranal La Silla
Yanvar 28.6 19.5 27.2
Fevral 27.9 19.3 24.6
Mart 27.2 22.0 26.4
Aprel 24.9 29.7 31.7
May 26.5 35.5 36.2
Iyun 30.8 35.6 36.0
Iyul 27.3 37.4 37.7
Avgust 28.9 36.2 38.1
Sentabr 30.2 36.6 36.3
Oktabr 25.0 35.8 39.2
Noyabr 28.2 30.9 34.0
Dekabr 27.3 24.5 27.6
Yillik 27.7 30.3 32.936 2.9-rasm. 200 millibar sathda shamolning tezligi: NCEP ma’lumotlariga ko‘ra 1980-
95 yillarda Maydanak, Paranal va La Silla observatoriyalari ustida yuqori shamol
o‘rtacha oylik qiymatlari. 37 XULOSA
Ushbu  bitiruv  malakaviy  ishi  doirasida  bajarilgan  ilmiy  tadqiqotlarning  asosiy
natijalari quyidagilardan iborat: 
1. Maydanak  observatoriyasidagi  ochiq  vaqt  miqdorini  baholash   DIMM-
uskunasida o‘tkazilgan kuzatuvlari asosida bajarildi. Bu miqdor maksimal ochiq
vaqt ehtimolining taxminan 60 % ini tashkil etadi. Bu mutloq birliklarda yiliga
2000  soatga  mos  keladi.  Ochiq  vaqtning  mavsumiy  o‘zgarishlari  ahamiyatsiz
bo‘lgan  Chilidagi  Paranal  observatoriyasidan  farqli  o‘laroq,  Maydanak  tog‘ida
ochiq  tunlarning  maksimal  miqdori  (80  %  dan  ko‘proq)  yoz  oylariga  to‘g‘ri
keladi.  Ushbu  shart-sharoit  58%  ochiq  vaqt  kuzatiladigan  La  Silla
observatoriyasidagiga  juda  o‘xshash,  u  yerda  maksimum  payti  shimoliy
yarimsharning qish vaqtiga to‘g‘ri keladi. 
2. Maydanak  observatoriyasida  1970  yildan  2006  yilgacha  bo‘lgan  davrda
atmosferasining asosiy parametri – tungi tasvir sifatini o‘lchash tadqiqotlari taxlil
qilindi.  Klaassik  usulda  bajarilgan  tadqiqot  natijaliri  bir-biridan  keskin  farq
qiladi.  1996-2006  yillarda  tasvir  sifatini  o‘lchash  DIMM-uskunasi   yordamida
bajarildi.  Tungi  tasvir  sifatining  o‘rtacha  va  mediana  qiymati  butun  kuzatish
davri  uchun  mos  ravishda  0.77  va  0.71  yoy  sek.  ni  tashkil  etdi.  Eng  yaxshi
mediana miqdori (taxminan 0.60 yoy sek.) noyabr oyida kuzatildi .
3. Maydanak  observatoriyasi  ustida  200  mb  sathdagi  (~  11  km)  tropopauza
qatlami yuqori shamoli taxlil etildi. Bu shamolning 1991 yildagi o‘rtacha tezligi
26.8  m/sek  ni  tashkil  etib,  uning  yo‘nalishi  asosan  g‘arbdan  bo‘ldi.  Ushbu
miqdor  Maydanak  uchun  Korrasko  va  boshqalar  maqolasida  topilgan  miqdor
bilan  to‘la  mos  tushadi.  Shuni  ta’kidlash  lozimki,  Maydanakda  yuqori  qatlam
shamoli  tezligining  o‘zgarishlari  kuchsiz  namoyon  bo‘ladi  va  bu  esa  o‘z
navbatida,  adaptiv  optika  metodlarini  va  interferometrlar  uchun  kerakli
qo‘shimcha qo‘shimcha parametrlarining barqarorligini ta’minlaydi. 38 FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:
1. Stock  J.  Procedures  for  location  of  astronomical  observatory  sites  Bull.
Astron.Astrophys. – Berlin, 1964. – V. 24. – P. 119-170.
2. Шевченко  В.С.  Результаты  астроклиматических  наблюдений  на  горе
Майданак Астрон. журн. – Москва, 1973. – Т. 50. Вып. 3. – С.632-644.
3. Martin  F ., Tokovinin  A ., Agabi  A ., Borgnino  J ., Zaid  A . G . S . M .: a  Grating  Scale
Monitor   for   atmospheric   turbulence  measurements . I. The instrument and fist
results of angle of arrival measurements Astron. Astrophys. Suppl. Ser. Berlin
Heidelberg: Springer,  – 1994. – V.108. – P. 173-180 .
4. Igamberdieva R.Z., Ilyasov S.P., Tillayev Y.A. Meteorological aspects of the site
testing  of  Mt.  Maidanak,  Abstracts  of  the  Joint  European  and  National
Astronomical Meeting – JENAM-2000, May 29-June 3, Moscow, Russia, 2000.
– P.226.
5. Новикова  Г.В.  Сравнения  метеорологических  характеристик
изолированных  вершин  Средней  Азии,  Чили,  Калифорнии,  Астрон.
циркуляр. Москва. – 1968. – № 491.– С.5-6.
6. Гладышев  С.А.  и Широкова  М.Г.  Количество  наблюдательного  времени  в
ВСЭ  ГАИШ  на  горе  Майданак  за  1979-1985г  Методы  повышения
эффективности  оптических  телескопов,  (ред.  Гладышев  С.А.)  Изд.  МГУ.
М.: – 1987. – С. 45-50.
7. Sarazin M. A cloudy night again? Blame El Niño! A study of the impact of El
Niño  on  the  cloud  cover  above  ESO  observatories  in  Chile  The  Messenger.  –
Garching, 1997b. – V. 90. –P. 5.
8. Ilyasov  S.,  Tillaev  Y.  The  atmospheric  conditions  of  Maidanak  observatory  in
Uzbekistan  for  the  ground-based  observations   Proc.  of  SPIE.   –  Washington,
2009. – V.7651. – P. 76511N-76511N-7.
9. Ильясов  С.П.,  Исследование  качества  ночного  изображения  на  горе
Майданак  в  период  1996-2003  гг.  Оптика  атмосферы  и  океана.  –
Новосибирск, 2005. – Т.18. – № 12. – С. 1073-1076. 39 10.  Щеглов  П.В.  Астрономические  исследования  в  среднеазиатской  части
СССР  с  1970  по  1980  г  Астроклимат  и  эффективность  телескопов  Л.:
Наука, 1984. – С. 126-131.
11. Новиков  С.Б.  Двухлучевой  прибор  для  исследования  астроклимата
Атмосферная оптика. – М.: Наука, 1970. – С. 85-91.
12. Ильясов  С.П.  Сравнение  оценок  качества  изображения,  полученных   на
Майданакской  обсерватории  разными  группами  Оптика  атмосферы  и
океана, Новосибрск, 2009. – Т.22. – № 8. – С. 815-817.
13.  Слуцкий  В.Е.,  Принцев  А.Г.  Калибровка  однолучевых  приборов  для
исследования  астроклимата  с  50   рефлектором   Астрон.  цирк.  –Москва,
1970. –  № 573. – С. 2-4.
14.  Щеглов  П.В.  Распределение  измеренных  фотоэлектрических  r
0  для  двух
среднеазиатских  вершин  и  для  свободной  атмосферы  Астрон.  цирк.  –
Москва, 1980. – № 1124. – С. 3-4.
15.  Новиков  С.Б.,  Щеглов  П.В.  Предварительные  результаты  изучения
астроклимата  на  горе  Санглок  с  помощью  двухлучевого  прибора  Астрон.
цирк. – Москва, 1968б. – № 491. – С. 3-5. 
16. Абраменко Н. А., Багров А.В., Никитин Ю.Ф. Новикова Г.Н., Новиков С.Б.
Щеглов П.В. Результаты исследования на горе Санглок за шесть месяцев с
помощью двухлучевого прибора Астрон.цирк. Москва, 1969. – № 518. – С.
4-6.
17.  Ильясов  С.П.  О  зависимости  качества  изображения  от  скорости  ветра  в
приземном слое ДАН РУз. – Ташкент, 2009. – № 6. – С. 47-49.
18.  Ильясов  С.П.,  Исследование  качества  ночного  изображения  на  горе
Майданак  в  период  1996-2003  гг.Оптика  атмосферы  и  океана.  –
Новосибирск, 2005. – Т.18. – № 12. – С. 1073-1076.
19.  Ehgamberdiev  Sh.,  Bayjumanov  A.,  Ilyasov  S.,  Sarazin  M.,  Tillaev  Y.A.,
Tokovinin  A.A.  and  Ziad  A.  The  astroclimate  of  Maidanak  Observatory  in
Uzbekistan  Astronomy  and  Astrophysics,  Suppl.  Ser.  –  Lausanne,  2000.  –
V.145. – № 2. – P.293-304. 40 20.  Avila R., Vernin J., and Masciadri E., Whole atmospheric-turbulence profilling
with generalized SCIDAR Applied Optics. – , 1997. – V.36. – No30. – P. 7898-
7905.
21.  Caccia    J.-L.  ,  Vernin    J.  ,  Azouit    M.   Structure function C(n)-squared profiling by
two-color  stellar  scintillation  with  atmospheric  dispersionWind  fluctuation
measurements  in  the  buoyancy  range  by  stellar  scintillation  analysis   Applied
Optics. – 1988. – V. 27, P. 2229-2235.
22.  Roddier F., Gilli J. M., Lund G. On the origin of speckle boiling and its effects
in  stellar  speckle  interferometry  Journal  of  Optics.  –  Paris,  1982.  –  V.13.  –  P.
263-271 .
23. Sarazin    M.,   Graham, E.,   Beniston M.,   Riemer M.   New tools for a global survey
of  potential  sites  for  the  future  giant  telescopes  Proceedings  of  the  SPIE.  –
Washigton, 2003a. – V.4840. – P.291-298.
24.  Ильясов  С.П.,  Тиллаев  Ю.А.  О  скорости  высотного  ветра  над  горой
Майданак Оптика атмосферы и океана: Тез. докладов VII Международного
симпозиума 16-19 июля 2000. – Томск, 2000. – С. 68.
25. Ilyasov S., Tillayev Y., Egamberdiev Sh., On the high altitude wind speed above
the Mount Maidanak Proc. of SPIE. – Washington, 2000. – V. 4341. – P. 181-
184.
26. Corrasco E., Avila R., Carraminana A. High-Altitude wind velosity Sierra Negra
and San Pedro Martir PASP. – 2005.– V. 117 .  – P.  104-110 . 41

Maydanak observatoriyasida meteorologik parametrlarning tasvir sifatiga ta’sirini o‘rganish