Milliy mustaqil taraqqiyotning o‘zbek modeli va uning jahonda tan olinishi

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS 
TA’LIM  VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX VA IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
T ARIX KAFEDRASI 
“5120300 – Tarix (m amlakatlar va mintaqalar bo’yicha ) ”  ta’lim
yo’nalishi bo’yicha bakalavr darajasini olish uchun  
“ Milliy mustaqil taraqqiyotning o‘zbek modeli va uning jahonda tan
olinishi ”  mavzusida yozgan  
     
    
“ Himoyaga  tavsiya etildi ”
Tarix    va ijtimoiy fanlar
      fakulteti dekani _______ _ 
“_____”____________ 
Ilmiy rahbar
Qarshi 
1 M U N D A R I J A
KIRISH…………………………………………………………………………...3
I. BOB. …....7
1.1.  O’zbekistonda  bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  zarurati  va  uning  o’ziga  xos  xususiyatlari
……………………………….…………….….….....7
1.2. Iqtisodiyotni  tubdan  o’zgartirish  va  isloh etishda  “o’zbek  modeli”  ning o’rni
va ahamiyati…………………………………………………..
1.3. «O’zbek modeli» ning asosiy tamoyillari………………
II.BOB. ………..19
2.1. Iqtisodiyotni  tubdan  o’zgartirish  va  isloh etishda  “o’zbek  modeli”  ning o’rni
va ahamiyati…………………………………………………………….…...19
2.2. «O’zbek modeli» ning asosiy tamoyillari………………………………… 24
2.3. …………………………………………………………...33
XULOSA................................................................................................................66
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI.........................................40
2 KIRISH
Mavzuning  dolzarbligi.  Ma’lumki,   O’zbekiston  o’z  mustaqilligini  qo’lga
kiritganidan  so’ng  sobiq  sho’ro  tuzumining  umrini  o’tab  bo’lgan  ma’muriy-
buyruqbozlik,  rejali-taqsimot  tizimidan  voz  kechilib,   butun  dunyoda  “o’zbek
modeli”  degan  nom  bilan  haqli  ravishda  e’tirof  etilayotgan  o’ziga  xos  taraqqiyot
yo’li birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan ishlab chiqildi va bugungi
kunda  o’zini  to’la  oqlamoqda.  Mazkur  model  iqtisodiyotni  mafkuradan  holiligi,
uning siyosatdan ustunligi, qonun ustuvorligi, davlatning bosh islohotchi bo’lishi,
islohotlarning  bosqichma-bosqich  amalga  oshirishi,  kuchli  ijtimoiy  siyosat  olib
borish kabi muhim tamoyillarni o’z ichiga oladi. 1
Yurtimiz  istiqloli  bizning  oldimizda  ulkan  imkoniyatlar  ochdi  va  xalqimiz
uchun  munosib  hayot  barpo  etish,  dunyo  hamjamiyatidan  munosib  o’rin
egallashdek  yuksak  maqsadlar  yo’lida  mustahkam  poydevor  bo’lib  xizmat
qilmoqda.
O’tgan  davr  mobaynida  amalga  oshirilgan  ulkan  ishlar  tufayli  yurtimizning
barcha  hudud  va  mintaqalari  qiyofasi  tubdan  o’zgarib,  obod  bo’lib  borayotgani,
O’zbekiston  o’zining  barqaror  iqtisodiy  o’sish  sur’atlari,  izchillik  bilan  hayotga
joriy  etilayotgan  keng  qamrovli  ijtimoiy  dasturlari  bilan  jahon  miqyosida  yuksak
e’tibor va e’tirofga sazovor bo’layotgani hammamizga, avvalambor, shu zaminda
unib-o’sib  kelayotgan  yoshlarga  xursandchilik  va  ertangi  kunga  ishonch
bag’ishlamoqda.  Eng  muhimi,  ana  shunday  o’zgarishlar  tufayli
yurtdoshlarimizning  dunyoqarashi,  ma’naviy  olami  izchil  yuksalib,  hayotga,
mehnatga munosabati keskin o’zgarib bormoqda. 2
Mamlakatimiz  mustaqil  taraqqiyot  yo’lida  o’z  oldiga  qo’ygan  marralarga
yetish, ya’ni rivojlangan demokratik davlatlar qatoriga kirish, xalqimizning hayot
sifati  va  darajasini  yuksaltirish  va  yurtimizning  jahon  hamjamiyatida  munosib
1
 O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom  Karimovning  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Qonunchilik
palatasi  va  Senatining  2010  yil  12  noyabrdagi  qo‘shma  majlisidagi  “Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni
yanada  chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi”  mavzusidagi  ma’ruzasi.  -T.,  2010.,  4-
bet.
2
 N.To‘xliyev. Taraqqiyotning o‘zbek modeli.- T.:2012. 4-bet.
3 o’rin  egallashida  avvalo  juda  tez  o’zgarib  borayotgan  bugungi  zamon  bilan
hamnafas bo’lib, ertaga yo’limizda paydo bo’lishi mumkin bo’lgan turli muammo
va tahdidlarni bartaraf etish haqida doimo o’ylab yashash zaruratini hayotning o’zi
talab qilmoqda.
Shu muqaddas zaminda yashab o’tgan qancha-qancha ajdodlarimizning asriy
orzusi  bo’lgan  mustaqillik  bundan  yigirma  ikki  yil  muqaddam  birinchi
Prezidentimiz  Islom  Karimov  boshchiligida  olib  borilgan  mardona  kurashlar
natijasida  ro’yobga  chiqdi. Tarixan  juda  qisqa,  biroq  mazmunan  asrlarga teng  bu
yillar davomida xalqimiz milliy taraqqiyot yo’lidan izchil va qat’iyat bilan borib,
barcha  sinov  va  mashaqqatlarni  yengib  o’tib,  olamshumul  yutuq  va  marralarga
erishdi. Hayotning o’zi biz tanlagan yo’l juda to’g’ri ekanini ko’rsatdi. Buni bugun
jahon  ahli  e’tirof  etmoqda.  Bu  yo’l  taraqqiyotning  o’zbek  modeli  sifatida  keng
o’rganilmoqda.  Bu  o’z  navbatida  xalqimizning  irodasi,  kuch-qudrati  va
bunyodkorona mehnati samarasiga, davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan
siyosatga berilgan munosib bahodir. 1
 
" O’ zbek  modeli"  tushunchasining  ha yotimizga  shiddat  bilan  kirib  keldi.
O’ zbekiston  Respublikasi  birinchi  Prezidenti  Islom  Karimov  dastlab  1992  yilda
chop  etilgan  " O’ zbekistonning  o’ z  isti qlo l  va  tara qq iyot  yo’ li"  asarida  o’ zbek
modelining  mo h iyati  va  shakl-shamoyillari  h amda  tamoyillarini  belgilab  bergan
edi.  Keyinchalik  bu  g’oya  davlatimiz  ra h barining  1993  yildagi  " O’ zbekiston  -
bozor  munosabatlariga  o’ tishning  o’ ziga  xos  y o’ li"  kitobida,  "Komsomol skaya
pravda"  gazetasi  muxbiri  savollariga  bergan  javobida,  ijtimoiy-i q tisodiy  so h adagi
asarlari, nut q  va ma q olalarida yanada rivojlantirildi.
Q isq a davr mobaynida bu tushuncha shunchaki oddiy g’oya  emas, balki ulkan
h ayotbaxsh  kuch  ekanligini  t o’ la  namoyon  etdi.  O’ zbek  modeli  ikkita  katta
sinovdan  muvaffa q iyatli  o’ tdi.  Birinchi  sinov  -  o’ tgan  asrning  90-yillarini  o’ z
ichiga olgan yosh musta q il mamlakatimiz boshidan kechirgan o’ tish davri edi. H al i
o’ tish  davri  davom  etayotgan  pallada  O’ zbekiston  postsovet  maydonida  birinchi
b o’ lib makroi q tisodiy bar q arorlikka erishdi, sanoat va yalpi ichki ma hs ulot ishlab
1
 Islom Karimov. Asarlar, 17-jild. - T.: “O‘zbekistan”. 2011. 223- bet
4 chi q arishda islo ho tdan oldingi yillardagi k o’ rsatkichlardan  o’ zib ketdi. Bosh q acha
aytganda,  in q irozdan  rivojlanish  or q ali  chi q ib  ketish  birdan-bir  t o’g’ ri  y o’ l
ekanligini  isbotladi.  Ikkinchi  sinov  -  2008  yil da  boshlangan  global  moliyaviy-
i q tisodiy  in q iroz  b o’ ldi.  Tara qq iyotning  o’ zbek  modeli  nafa q at  butun  ja ho nni
q amrab  olgan  moliyaviy-i q tisodiy  in q i roz  zarbalariga  q arama- q arshi  tura  oldi,
balki  dunyodagi  10  mamlakat  qatorida  iktisod i y  o’ sishning  eng  yu qo ri
(yiliga  8 - 9  foizdan  k a m  b o’ lmagan)  sur’atlarini  ta’minladi.  Birinchi
Yo`lboshch i mizning  shu  munosabat  bilan  chop  etilgan  “Ja h o n  moliyaviy-
i q tisodiy  inqirozi,  O’ zbekiston  sh aroitida  uni  bartaraf  etishning  y o’ llari  va
choradari”  asarida  h amda  mamlakatimizda  ja h on  i q tisodiy  in q irozining
salbiy  oqibatlarini  bartaraf  etish  b o’ yicha  2009 - 2012  yillarga  m o’ ljallangan
Inqirozga  q arshi  choralar  dasturida  O’ zbekistan  i q tisodiyotining  in q irozdan
keyingi  yanada  kuchli,  barqaror  va  mutanosib  rivojlanishi  konsepsiyasi
ilgari  surildi.  Bu  i qt isodiyot  nazariyasini  rivojlantirishga  qo’ shilgan  katta
h issa edi. 1
“Shuni  doimo  yo d da  tutishimiz  kerakki,  h ayot  h yech  qachon  bir  joyda
t o’ xtab  turmaydi  va  erishgan  natijalari  bilan  kifoyalanmasdan,  dunyoda
kechayotgan  tub  o’ zgarishlar  jarayonidagi  o’ z  o’ rniga  h a qq oniy  va  tan qi diy
ba h o  beradigan,  davrning  tobora  ortib  borayotgan  talablari  va  ja h on
bozorida  kuchayib  borayotgan  ra qo bat  kurashiga  mos  ho lda  qadam
tashlaydigan davlatgina birinchi navbatda muvaffa q iyat qozona oladi” 2
, - deb
ta’kidlandi Islom Karimov tomonidan.
Ishning maqsadi va vazifalari. Malakaviy ishning maqsadi "O’zbek modeli"
tushunchasini o`rganish, uning takomillashuvi va ahamiyatini yoritib berish. Ushbu
maqsaddan kelib chiqib quyidagi vazifalarni bajaramiz:
- ++5654
- 55454
Bitiruv  malakaviy  ishning  ahamiyati.  Bitiruv  malakaviy  ish  mazmunini
1
 I.A.Karimov  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O‘zbekiston  sharoitida  uni  bartaraf  etishning  yo‘llari  va
choralari // – T: O‘zbekiston, 2009. 16-bet
2
 Islom Karimov, Asarlar, 19-jild. - T.: “O‘zbekistan”. 2011. 333-334- betlar
5 qamrab оlgan ma’lumоtlar quyidagi ilmiy ahamiyatga ega dеb hisоblaymiz:
 ++++
Ushbu bitiruv malakaviy ishdan Оliy o’quv yurtlarining Tariх fakultеti Tariх
bo’limi  хuzurida,  Tariх  faniga  iхtisоslashgan  umumta’lim  maktabida  va  litsеy
maktablarda  O’zbеkistоn  tariхi  fani  bo’yicha  “Tariх”  va  “O’lkashunоslik”
to’garaklarida оlib bоriladigan mavzularni ishlab chiqishda fоydalanish mumkin.
Mavzuning  o`rganilganlik  darajasi .  Ishni  bajarishda  birinchi
Prezidentimiz  I.A.Karimovning  tanlangan  asarlari,  shuningdek,  O’zbekiston
Respublikasi  birinchi  Prezidenti   Islom  Karimovning  O’zbekiston  Respublikasi
Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining 2010 yil 12 noyabrdagi qo’shma
majlisidagi  “Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish  va
fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” (Toshkent., 2010), “Tarixiy xotira
va  inson  omili  –  buyuk  kelajagimizning  garovidir”  (Toshkent.,2012),  “Buyuk  va
muqaddassan, mustaqil vatan”  (Toshkent., 2011), «Qadr qimmatim, tayanchim va
iftixorimsan mustaqil O’zbekiston» (Toshkent., 2013) nomli risolalari, shuningdek,
I.A.Karimovning  “O’zbekiston  Mustaqillikka  erishish  ostonasida”  (Toshkent.,
2011),  N.To’xliyevning  “Taraqqiyotning  o’zbek  modeli”  (Toshkent.,2012)  va
davriy matbuot nashrlaridagi ma’lumotlar asosida yoritib berildi.
BMIning tuzilishi va hajmi.  Bitiruv malakaviy ish kirish, ikki  bоb, хulоsa
va adabiyotlar ro’yхatidan ibоrat. 
6 I-BOB++++
1.1. O’zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o’tish zarurati va uning o’ziga xos
xususiyatlari
XX  asrning  90-yillari  boshida  O’zbekiston  ijtimoiy  -  iqtisodiy  taraqqiyotida
mutlaqo yangi mazmun va mohiyatga ega tarixiy vaziyat yuzaga keldi. Bu, avvalo,
birinchi  Yurtboshimiz  Islom  Karimov  rahnamoligida  xalqimizning  mustaqillikka
erishgani  bi lan  boqliqdir.  Istiqlolimiz  sharofati  bilan  iqtisodiyotimizga  bozor
munosabatlarini  joriy  etish,  mavjud  ijtimoiy-iqdisodiy,  xalqaro  masalalarni  o’z
milliy  manfaatlarimizdan  kelib  chiqqan  holda  mustaqil  hal  etish  imkoniyati
yaratildi.  Boshqacha  aytganda,  mamlakatimizda  bozor  iqtisodiyotiga  o’tish
jarayoni qadimiy milliy davlatchiligimizni qayta tiklash va milliy iqtisodiyotimizni
shakllantirish bilan uyg’unlikda olib borildi.
Ayni  paytda,  bozor  munosabatlari  xalqimiz  va  Vatanimiz  uchun  butunlay
yangi tushunchalar emasdi. Osiyo va Yevropaning savdo yo’li - Buyuk ipak yo’li
chorrahasida joylashgan o’zbek zamini asrlar osha Sharq va G’arb o’rtasida o’ziga
xos ko’prik bo’lib keldi. O’zbekiston o’zining ana shu tarixiy va an’anaviy o’rnini
egallashi  uchun  yurtimizda  zamonaviy  bozor  munosabatlarini  va  aholi  o’rtasida
esa  bozor  madaniyatini  shakllantirish  lozim  edi.  Bu  esa  oson  ish  emasdi.  Zero,
kommunistik mafkura hukmronlik qilgan sovet zamonida - yetmish yil mobaynida
xalqimiz  haqiqiy  bozor  qadriyatlaridan  butunlay  uzoqlashtirilgan,  odamlardagi
bozor  munosabatlariga  xos  tashabbuskorlik,  izlanuvchanlik  va  tadbirkorlik
so’ndirilgan, boqimandalik kayfiyati hukmronlik qilgan.
To’g’ri, sosializm sharoitida ham «xufiyona iqtisodiyot», kooperativ faoliyat,
kolxoz bozori singari bir qarashda bozorni eslatadigan yarim ochiq, yarim yashirin
ko’rinishdagi  unsurlar  ham  mavjud  bo’lgan.  Ammo,  sosializm  mazmun-
mohiyatiga  ko’ra  bozor  iqtisodiyotiga  butunlay  zid,  davlat  mulkini  eng  ustuvor
o’ringa qo’yar va xususiy mulkchilikning har qanday ko’rinishini inkor etardi.
Shu bois mulk obyektlarini davlat tasarrufidan chiqarish, xususiylashtirish va
monopollashuvdan  qaytish  mehanizmlari  orqali  raqobat  muhitini  yaratish,  erkin
7 tadbirkorlikka keng yo’l ochish, bozor infratuzilmasini rivojlantirish, talab va taklif
asosida  shakllanadigan  narx  mexanizmini  joriy  etish  kabi  bozor  ustunlarini  qaror
toptirish, pirovardida aralash iqtisodiyotga erishish lozim edi. Chunki, shusiz ham
chuqur  inqiroz  girdobiga  tushib  qolgan  iqtisodiyotimizni  sog’lomlashtirishning
bozordan  boshqa  yo’li  yuq,  oldinda  ulkan  islohotlarni  amalga  oshirish  vazifasi
turardi.
Shukrki,  O’zbekistonimiz  jahonning  tabiiy resurslarga  boy mamlakatlaridan.
Yurtimizda  turli  xil  oziq-ovqat  mahsulotlarini  yetishtirish  uchun  keng  ekin
maydonlari,  yirik  industrial  baza,  malakali  kadrlar,  qisqasi,  jamiyat  a’zolari
extiyojlarini  to’la  qondirish  uchun  zarur  barcha  imkoniyatlar  mavjud  bo’lsa-da,
eng ayanchlisi, ana shunday ul kan imkoniyatlarga qaramasdan, yurtimiz qashshoq
mamlakatlar qatoriga tushib qolgan, jamiyatda eng zarur iste’mol mollarining ham
keskin tanqisligi vujudga kelgan edi. Sababi eski tuzum davrida jamiyatdagi tabiiy
muvozanat  buzilgan  —  shaxsiy  manfaat  va  mehnat  natijalari  o’rtasida  bevosita
uzviylik yo’q edi. Bu uzviylik esa har qanday ja miyatda taraqqiyotning lokomotivi
vazifasini bajaradi, mavjud barcha resurslardan oqilona va samarali foydalanishga
xizmat qiladi 1
.
Sobiq  SSSRda  ham  bir  qancha  iqtisodiy  islohotlar  o’tkazilganini  ta’kidlash
lozim.  1953,  1965,  1979  yillarda  o’tkazilgan  xo’jalik  yuritish  mexanizmlarini
takomillashtirish,  moddiy  manfaatdorlikni  oshirishga  qaratilgan  islohotlar  shular
jumlasidandir.  Lekin,  iqtisodiy  rivojlanishda  burilish  yasash  maqsadida  amalga
oshirilgan bunday urinishlarning birortasi ham kutilgan samarani bermadi. Berishi
ham  mumkin  emasdi.  Chunki,  islohotlarni  amalga  oshirishda  shaxsiy  manfaat  va
mehnat  natijalari  o’rtasidagi  bevosita  uzviylik hisobga  olinmagan  edi.  Bu  masala
esa,  ta’kidlanganidek,  jamiyat  poydevori  hisoblanadigan  mulk  munosabatlarini
qayta  qurish  bilan  bog’liq.  Mulk  munosabatlarini  o’zgartirish  esa  bevosita
sosializmning  taqdiri  bilan  bog’liq  edi.  Murt  poydevor  ustiga  qurilgan  binoni
ta’mirlash  bilan  uning  ko’rkamligini  oshirish  mumkin.  Ammo  uning
mustahkamligi-yu samaradorligini oshirib bo’lmaydi. Shuro zamonidan katta shov-
1
 N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012.-7-9 betlar.
8 shuv  va  dahmaza  bilan  boshlangan,  biroq  nihoyasiga  yetmay,  orayo’lda  qolib
ketgan  iqtisodiy  islohotlar  ham  xo’jalik  yuritishning  ayrim  bo’g’inlarini
takomillashtirishdan  nariga  o’ta  olmadi,  butun  iqtisodiyotni  jonlantirishga  ojizlik
qildi.  Natijada,  yana  odatdagidek  ma’muriy-buyruqbozlik  tartibotiga  zo’r  berildi.
Bu usul ishlab chiqaruvchi va iste’molchi o’rtasidagi aloqani ekstensiv omillardan
keng  foydalanish  orqali  naridan-beri  ta’minlash  imkonini  berdi.  Ammo  ta biiy
resurslarning ham chegarasi bor, imkoniyatlari cheklangan. Ulardan kelajak avlod
manfaatlarini  hisobga  olmasdan,  pala-partish  foydalanish  talay  muammoalarni,
jumladan, ekologik keskinlikni keltirib chiqardi.
Ekstensiv  omillarning  borgan  sari  imkoniyatla ri  torayib  ketaverishi,  intensiv
xo’jalik  yuritish  mexanizmining  mavjud  emasligi  ertami-kech  iqtiso diy  tanqislik
va tanglikni keltirib chiqarishi muqarrar edi. Shunday bo’ldi ham! Iqtisodiy tanglik
XX asr 80-yillarining oxiriga kelib yanada keskin va halokatli tus oldi. Bu, avvalo,
mahsulot  ishlab  chiqarishning  butunlay  pasayib  ketishida,  ishlab  chiqarish
quvvatlarining  ish  bilan  ta’minlanmaganida,  ishsizlik  darajasining  o’sishida,  pul-
kredit va valyuta tizimining izdan chiqishida na moyon bo’ldi. Xususan, 1990 yilda
sobiq  ittifoq  yalpi  milliy  mahsuloti  1989  yildagiga  nisbatai  2  foiz,  ishlab
chiqarilgan  milliy  daromad  hajmi  4  foiz,  mehnat  unumdorligi  3  foiz  pasaydi.
Tashqi  savdo  aylanmasi  6,6  foiz  qisqarib,  tashqi  savdoning  salbiy  saldosi  9,8
millard  rublga  yetdi.  Dav lat  qarzi  esa  bir  yilda  150  millard  rubl  ko’payib,  550
millard rubldan oshib ketdi 1
.
Surunkali  inflyasiya  hammaning  tinkasini  qurita  boshladi.  Natijada  shusiz
ham nochor ahvolda kun kechirayotgan aholining daromadlari va turmush darajasi
muttasil  pasaya  boshladi.  Ishlab  chiqarish  ko’lami  va  hajmining  tinimsiz
qisqarishi,  ayniqsa,  O’zbekistondek  keskin  demografik  sharoitda  yashayotgan
respublikalardagi  aholi  turmush  darajasiga  yanada  og’irroq  ta’sir  ko’rsatdi.
O’zbekiston  aholi  jon  boshiga  milliy  daromad  ishlab  chiqarish,  real  daromadlar,
ish  haqi,  mehnat  unumdor ligi  ko’rsatkichlari  bo’yicha  sobiq  shuro  respublikalari
orasida eng oxirgi o’rinlardan biriga tushib qolgan edi.
1
 Isl om Kari m ov, O‘zbeki st on m ust aqi l l i kka eri shi sh ost onasi da. - T.: " O‘zbeki st on" . 2011. - 156- bet .
9 Islom  Karimov  bu  ayanchli  vaziyat  haqida  shun day  ta’kidlagan  edi:
"O’zbekiston  kishi  boshiga  yalpi  ijtimoiy  mahsulot  ishlab  chiqarish  bo’yicha
mamlakatda  12-o’rinni  egallab  turibdi,  aholi  jon  boshiga  milliy  daromad  ishlab
chiqarish bo’yicha esa ittifoqdagi o’rtacha darajadan ikki hissa past". 1
Bu  davrda  sanoatdagi  mehnat  unumdorligi  jihatidan  O’zbekiston  o’rtacha
ittifoq ko’rsatkichidan 40 foiz, qishloq xo’jaligidagi mehnat unumdorligi jihatidan
esa  ikki  barobar  orqada  edi.  Respublika  aholi  jon  boshiga  xalq  iste’moli  mollari
ishlab chiqarish bo’yicha ittifoq darajasining 40 foizini tashkil etardi. 2
Boz  ustiga  iqtisodiyotning  tarkibiy  tuzilishi  va  uni  tashkil  etish  shakllari
zamon  talablariga  mutlaqo  javob  berolmasdi.  Mamlakat  xo’jaligining  amal  qilib
kelgan  tarkibi  ekstensiv  rivojlanish  mahsuli  bo’lgan  bu  tizim  iqtisodiy  zarurat
emas, balki qat’iy markazlashgan ma’muriy va rejali boshqarishga asoslangan edi.
Qat’iy  reja  asosiga  qurilgan  iqtisodiyot  esa  rivojlanishga  qodir  emasligi  bugun
ko’pchilikka  ma’lum.  Rejali  iqtisodiyotning  tanqislik,  ishlab  chiqarish
monopolizmi  kabi  "surunkali  kasalliklar"  doimiy  hamroxidir.  Sobiq  sho’rolar
mamlakatida  ijtimoiy  ahamiyati  kam  bo’lgan,  xalq  ehtiyojlarini  bevosita
qondirishga emas, balki "planni to’ldirish" uchun mahsulot chiqariladigan sohalar,
korxonalar behad ko’payib ketgan edi.
Iqtisodiyotning  tarkibiy  tuzilishini  xalq  extiyojlari  tomonga  burmasdan  turib
tanqislikka  barham  berib  bo’lmaydi.  Ishlab  chiqarish  tarkibiga  faol  ta’sir
ko’rsatadigan  asosiy  samarali  mexa nizm  bu  —  bozordir.  Chunki  bozor
sharoitidagina ijtimoiy ehtiyojlarga mos kelmaydigan sohalar o’z-o’zidan barham
topadi.  Davlat  bozor  tan  olmagan,  zarar  keltirib  ishlaydigan,  norentabel  soha  va
korxonalarni  qo’llab-quvvatlamaydi.  Xalq  ehtiyojlariga  xizmat  qiladigan,
xaridorgir,  byudjet  uchun  mablag’  beradigan  ishlab  chiqarish  turlari  esa
rag’batlantiriladi.
Tanqislikni  keltirib  chiqaradigan  shart-sharoitlardan  yana  biri  ishlab
chiqarishdagi yakka hukmronlikdir. Monopolizm iste’molchini tanlash huquqidan
1
 Isl om Kari m ov, O‘zbeki st on m ust aqi l l i kka eri shi sh ost onasi da. - T.: " O‘zbeki st on" . 2011. - 167- bet .
2
 O‘sha as a r, 167- bet
10 mahrum  qiladigan  va  shu  yo’l  bilan  bozorda  yakka  hukmronlik  imkoniyatini
qo’lga kiritadigan kuchdir.
Odatda,  tanqislik  qondirilmagan  talab  sifatida  vaqti-vaqti  bilan  har  qanday
bozorda  vujudga  kelishi  mumkin.  Bu  hodisaga  barham  berish  yangi  xaridorgir
mollarning paydo bo’lishi bilan bog’liq ayrim mollarning miqdori dastlab kamroq
bo’lganligi  tufayli,  ularga  xarid  talabi  ma’lum  vaqtgacha  to’la  qondirilmasligi
mumkin.  Bunday  sharoitda  uo’sha  tovarni  ishlab  chiqaruvchi  boshqa  shunday
tovar  ishlab  chiqaruvchi  paydo  bulgunicha  bozorda  monopol  huquqqa  ega  bo’lib
turadi. Bu imkoniyatdan foydalanib, u vaqtincha monopol foyda oladi. Foyda esa,
buyuk  iqtisodchilar  ta’kidlaganidek,  shunday  qudratli  va  jozibali  xoxish-istakki,
xaridorgir  tovar  ishlab  chiqarish  yo’li  bilan  uni  qo’lga  kiritishni  xohlovchi
raqobatchilarni  ertami-kechmi,  albatta,  o’ziga  jalb  qilmasdan  qolmaydi.  Natijada,
raqobatchi  mahsulot  turining  paydo  bo’lishi  bilan  dastlab  yangi  mahsulot  ishlab
chiqargan  korxonaning  yakka  hukmronlik  mavqyei  barham  topadi.  Bundan  esa
bozor, iste’molchi yutadi. Sog’lom iqtisodiyotda antimonopol, antitrest qonunlari,
soliqlar, imtiyozlar (masalan, kredit olish) orqali doimo monopolizmning qarshiligi
sindirilib, tovar ishlab chiqaruvchilar rag’batlantirilib turiladi.
Sosializm  xo’jalik  yuritish  sohasidagi  o’zining  dastlabki  qadamlaridan
iqtisodiyotni  qat’iy  mar kazlashgan  rejali  asosda  tashkil  etish  yo’li  bilan  amalda
yakkahokimlikni  qonunlashtirdi.  Xususiy  mulk  umumlashtirilib,  yagona
"umumxalk” boshqacha aytganda, davlat mulkiga aylantirilishi shuni taqozo etardi.
Natijada,  monopolizm  surunkali  hodisaga  aylanib,  har  kuni,  har  soatda  takror
ishlab  chiqariladigan  bo’ldi.  Chunki  davlat  bozordagi  real  ahvolni  o’zida  aks
ettirmaydigan,  oldindan  belgilab  qo’yiladigan  tovar  turlari  va  ularning  narxlarini
qo’llab-quvvatlardi.  Shu  yo’l  bilan  doimo  talabning  taklifdan  ustunligi,  ya’ni
taqchillik  ta’minlab  kelindi.  Amalda  deyarli  barcha  korxonalar  doimiy
monopolistlarga  aylanib,  bo zor  va  iste’molchiga  o’z  shartlarini  qat’iy  o’tkazish
imkoniyatiga ega edi 1
.
Ishlab  chiqarishni  yiriklashtirish  va  ixtisoslashtirish,  ijtimoiy  mehnat
1
 N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012. 10-11 betlar.
11 taqsimotini  chuqurlashtirish  ayrim  tarmoq  va  korxonalarning  yakkahokimligini
yanada  kuchaytirdi.  Yiriklashuv,  markazlashuv  va  ixtisoslashuv  iqtisodiy
qonuniyat  darajasiga  ko’tarildi.  Xo’jaliklararo  kooperasiyalash  va  agrosanoat
integrasiyasi  negizida  qishloq  xo’jaligi  ishlab  chiqarishini  yanada  yi riklashtirish
hamda ixtisoslashtirish tug’risida maxsus qarorlar qabul qilindi. Yiriklashtirish va
ixtisoslashtirish  iqtisodiyotning  barcha  tarmoqlariga,  moddiy  va  nomoddiy
sohalarga,  hatto  ijtimoiy-madaniy  jabhalarga  ham  keng  singdirildi.  Bu  mash’um
tajriba shunga olib keldiki, butun mamlakat bo’yicha ko’pchilik sanoat mhsulotlari
turlarini  bir-ikki  korxona  yetkazib  beradigan  bo’ldi 1
.  O’tgan  asrning  80-yillari
oxiriga  kelib,  O’zbekistonda  100  nafargacha  ishchisi  bo’lgan  sanoat
korxonalarining  umumiy  soni  to’rt  yuzdan  oshmagani  bunga  misoldir.  Hamma
joyda gigantomaniya vasvasasi avj oldi. Yagona partiya, yagona mafkura, yagona
korxona, yagona to var va yagona xalq! 2
Shunday qilib, bir tomondan, monopolizm tanqislikning kelib chiqishi uchun
sharoit  yaratadi.  Ikkinchi  tomondan,  ana  shu  tanqislikning  o’zi  monopolizmning
keng tomir otishiga xizmat qiladi. Boshqacha aytganda, ularning har ikkisi bir-biri
bilan o’ta bog’liq hodisalardir.
Sog’lom  iqtisodiyotda  monopoliyalar  qattiq  raqobat  asosida  paydo  bo’ladi,
raqobatdan o’sib chiqa di. Shuning uchun ular ilg’or, yuqori samaradorlikka va kam
mehnat  xarajatlariga,  zamonaviy  texni ka  va  texnologiyalarga  ega  bo’lishga
intiladilar.  Raqobatdan  xoli,  iqtisodiy  jihatdan  o’zini  oqlamaydigan,  sun’iy,
yuqoridan  turib  boshqariladigan  korxonalar  esa,  odatda,  texnik  va  iqtisodiy
jihatdan  qoloq  bo’lsa  ham,  monopolistga  aylanishi  mumkin.  Monopolizm
sharoitida  iste’molchi  ishlab  chiqaruvchining  oldida  hamisha  ta’zimda  bo’ladi.
Chunki,  tanqis  tovarni  topganiga  shukr  qiladi,  boriga  baraka,  deb  kun  ko’radi.
Monopolizm iste’molchini nafaqat mol egasiga iqtisodiy qaram qilib qo’yadi, balki
uning  muayyan  haq-huquqlarini  ham  buzadi.  Monopolizm  sharoitida  ishlab
chiqaruvchi  (sotuvchi)  qirol  bo’lsa,  raqobat  sharoitida  is te’molchi  ana  shunday
1
 Isl om Kari m ov, O‘zbeki st on m ust aqi l l i kka eri shi sh ost onasi da. - T.: " O‘zbeki st on" . 2011. - 169- bet .
2
 N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012.-12-14 betlar.
12 mavqyega erishadi 1
.
Monopolizm  ham,  tanqislik  ham  jamiyatda  mas’uliyatsizlik,  iste’molchining
talab-extiyojlarini  mensimaslik  muhhitini  yuzaga  keltiradi.  Na tijada  savdo
do’konlarini  sifatsiz,  behad  qimmat  va  kam  sonli  tovarlar  egallaydi.  Sanoat  reja
ko’rsatkichlarini  ortig’i  bilan  bajaradi,  iste’molchi  esa  ishlab  chiqarilgan
mahsulotlardan  qoniqmay  qolaveradi.  Masalan,  1980-89  yillarda  sobiq  ittifoqda
yalpi  ijtimoiy  mahsulot  ishlab  chiqarish  32  foiz,  sanoat  mahsuloti  —  46,  shu
jumladan xalq iste’moli mahsulotlari 74 foiz oshgan edi. Aholi sonining o’sishi esa
bu  yillarda  26  foizni  tash kil  etdi.  Ko’riiib  turibdiki,  ishlab  chiqarish  sur’atlari,
aholining o’sish sur’atlaridan ancha yuqori. Ammo ahali turmush darajasida keskin
o’zgarish yuz bergani yo’q .
Bunday  sharoitda  pul  o’zining  qiymatini  yo’kotib,  keskin  qadrsizlanishi
tabiiy. Qo’lga kiritilgan puldan qanday foydalanish muammosi ham pay do bo’ladi.
Korxona endi o’zining mahsulotini sotishga emas, balki o’ziga kerakli boshqa bir
mahsulot  turiga  ayirboshlash  —  barterga  intiladi.  Bunday  ayirboshlash
harakatlarida  taqchil  mahsulotlar  umumiy  muqobil  vazifasini  o’tay  boshlaydi.
Shun day  qilib,  o’z-o’zidan  barterga,  ya’ni  tug’ridan-tug’ri  valyutasiz  tovar
ayirboshlashga  yo’l  ochiladi.  Iqtisodiy,  ijtimoiy va  siyosiy  voqyealarning  bunday
tadrijiy rivoji bozor iqtisodiyotiga o’tishni muqarrar qilib qo’ydi.
Lekin  o’sha  o’ta  murakkab  sharoitda  bu  borada  bir-birini  amalda  inkor
etadigan  har  xil  nuqtai  nazarlar  mavjud  bo’lgani  ham  sir  emas.  Birinchisi  —
iqtisodiyotimizni  bozor  munosabatlariga  o’tish  halokatdan  qutqaradi,  deb
hisoblaydigan  uzoqni  ko’zlab,  oqilona  g’oyalar  ilgari,  surilgan  realistik  qarash.
Ikkinchisi  -  avval  ma’muriy  yo’llar  orqali  iqtisodiy  va  moliyaviy  tushkunlikka
barham  berib,  undan  keyin  bozorga  o’tish  kerak,  degan  qarash.  Bun da  ikkinchi
guruh vakillari o’z qarashlaridagi zid diyatni anglab yetmagani qiziq agar ma’muriy
yo’llar  bilan  iqtisodiyotdagi  surunkali  xastalikni,  moliyaviy  boshboshdoqlikni,
1
 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning “Mamlakatimizni modernizatsiya qilish va kuchli fuqarolik
jamiyati  barpo  etish  –  ustuvor  maqsadimizdir”  hamda  “Asosiy  vazifamiz  –  Vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz
farovonligini  yanada  yuksaltirishdir”  nomli  ma’ruzalarini  o‘rganish  bo‘yicha  o‘quv-uslubiy  majmua.  –  Toshkent:
Iqtisodiyot. - 2010.14-bet. 
13 xo’jasizlikni bartaraf etish mumkin bo’lsa, unda bozorga o’tishning nima zarurati
bor?
To’g’ri,  bozor  iqtisodiyotiga,  Yurtboshimiz  ko’p  bor  ta’kidlaganidek,  bir
kunda  va  bir  zarb  bilan  o’tish  aslo  mumkin  emas.  Sababi  -  O’zbekistonda  bozor
munosabatlariga  o’tishning  iqtisodiy  asoslari  juda  zaif  edi.  Buning  ustiga
iqtisodiyotimiz  xom  ashyoga  yo’naltirilgan  va  asosiy  ishlab  chiqarish  fondlari
g’oyat  eskirgan.  O’zbekiston  sobiq  ittifoq  davrida  amalda  arzon  mineral  hamda
qishloq  xo’jaligi  xom  ashyosini  yetkazib  beruvchiga  aylanib  qolgan.  Bu
mustamlakachilik  amaliyoti  chor  Rossiyasining  O’rta  Osiyoni  bosib  olganidan
keyin  boshlangan,  sho’rolar  davrida  esa  u  ixtisoslashuv,  mehnat  taqsimoti  vajlari
bilan yanada chuqurlashtirilgan va mustahkamlangan edi.
Respublika  nafaqat  jihozlar,  texnologiyalar  va  juda  ko’p  turdagi  xom  ashyo
mahsulotlarini,  balki  birinchi  darajali  ahamiyatga  ega  oziq-ovqat  mahsulotlari  —
g’alla, go’sht, shakar, tuz, qandolatchilik mahsulotlari va boshqalarni, shuningdek,
yurtimizda  ishlab  chiqarish  mumkin  bo’lgan  juda  keng  doiradagi  xalq  iste’moli
mollarini ham tashqaridan keltirishga majbur bo’lgan. Deyarli barcha tarmoqlarda
tugallanmagan  siklga  ega  ishlab  chiqarish  yo’lga  qo’yilgani  sababli  ular  atayin
xom  ashyoni  qazib  olish  va  dastlabki  ishlov  berish,  yarim  fabrikalar  tayyorlash
bosqichida tuxtab qolar edi.
Oddiy xalq ommasida agar ishlab chiqarish vositalarining asosiy qismi davlat
tasarrufidan  chiqariladigan  va  xususiylashtiriladigan  bo’lsa, 
bundan  birinchi  navbatda,  sho’ro  zamonidan  qolgan   xufiyona  iqtisodiyot
korchalonlari  yutadi,  o’zining  «o’lik  kapitalini»  ishga  solib  yuboradi,  degan
hadiksirashlar ham mavjud bo’lgan. 
Albatta,  hyech  bir  yangilikni  hamma  ham  quchoq  ochib  kutib  olmaydi.
Tuzumni,  iqtisodiy-ijtimoiy  munosabatlarni  butunlay  yangicha  asosda
shakllantirishni taqozo qiladigan bozor iqtisodiyotini ham o’z tarafdorlari-yu, unga
shubha  bilan  qaraydiganlari  ham  bo’lishi  tabiiy.  Ko’p  jihatdan  tavakkalchilikka
asoslangan  bozor  sharoitida  o’z  biznesi  sinishidan,  raqobat  kurashida
mag’lubiyatga uchrashidan hyech kim kafolatlanmaydi. 
14 Bunday  munosabatlarni  chuqur  tadkiq  etganlarning  fikricha,  kapital
jamg’arilishining  tarixiy  tendensiyasi,  ya’ni  mayda  mulklarning  kimlardir
tomonidan  g’oyat  yiriklashtirilishi,  keng  xalq  ommasining  yeri,  tirikchilik
vositalari  mehnat  qurollarining  ekspropriasiya  kilinishi  kapitalizm  tarixining
muqaddimasidir.  Bevosita  ishlab  chiqaruvchilarning  ekspropriasiya  qilinishi  ko’p
mamlakatlarda  katta  yo’qotishlar,  o’pirilishlar,  ayniqsa,  aholi  kam  ta’minlangan
tabaqalarini haq-huqulari hisobga olinmasdan amalga oshirildi. 1
Davlatimizning  birinchi  rahbari  Islom  Karimov  uzoqni  ko’zlab,  oqilona
yuritayotgan  siyosati  samarasida  O’zbekistonda  bozor  iqtisodiyotiga  o’tishda
bunday  katta  yo’qotish  va  talotumlardan  chetlab  o’tildi.  Ijtimoiy  adolatsizlikka,
aholining  keskin  tabaqalanishiga  yo’l  qo’yilmadi.  Bozor  iqtisodiyotiga  o’tishning
evolyusion,  bosqichma-bosqich  yo’li  tanlandi.  Bu  borada  ijtimoiy  adolatni
ta’minlashda  davlatning  islohotchilik  roli  katta  ahamiyatga  ega  bo’ldi.  Islom
Karimov  o’zining  iqtisodiy  siyosatga  bag’ishlangan  asarlarida  bozor
iqtisodiyotining  shakl-shamoyillari,  unga  o’tishning  zarurati,  shart-sharoitlari  va
omillarini puxta asoslab berdi. «Biz mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab, - deb
yozadi  davlatimiz  rahbari,  -  o’z  umrini  o’tab  bo’lgan  eski  mustabid  sovet
tuzumidan  voz  kechib,  jahon  tajribasini  har  tomonlama  puxta  o’rganish,
umuminsoniy  qadriyatlarni  chuqur  anglash,  milliy  urf-odat  va  an’analarimizni
asrab  avaylash  va  yanada  mustaxkamlash  asosida  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor
iqtisodiyotiga  asoslangan  ochiq  demokratik  davlat  barpo  etishga  azmu  qaror
qildik». 2
 
Mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish,  raqobat  muhitini
yaratish,  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirish  bozor
munosabatlarini  qaror  toptirishning  asosiy  shart  va  yunalishlarini  tashkil  etdi.
O’tgan davr ichida iqtisodiyotga oid qabul qilingan qonunlar. Prezident farmonlari
va  qarorlari,  Vazirlar  Mahkamasi  qarorlarining  asosiy  qismi  ana  shu  uch
yo’nalishni  rivojlantirishga  qaratilganini  alohida  ta’kidlash  darkor.  Bu  yillarda
minglab  davlat  korxonalari  xususiylashtirildi,  aksiyadorlik  jamiyatlari  yoki
1
 Karimov I.A. O‘zbekiston – bozor munosabatlariga o‘tishning o‘ziga xos yo‘li– T.: O‘zbekiston, 1993. 96-bet.
2
 Isl om Kari m ov, Asarl ar, 19- ji l d - T.: " O‘zbeki st on" , 2011, 324-bet .
15 mulkchilikning  boshqa  nodavlat  kor xonalari  sifatida  qayta  tashkil  etildi.  Natijada
nodavlat  sektorining  ulushi  1995  yilga  kelib  yalpi  ichki  mahsulot  ishlab
chiqarishda  58,4  foizni  tash kil  etdi.  2010  yilda  esa  bu  ko’rsatkich  81,7  foizga
yetdi. 1
 Ular xo’jalik birlashmalari, qo’shma korxonalar, xususiy fermer xo’jaliklari,
aholi xususiy mulkining boshqa obyektlari sifatida faoliyat yurita boshladi.
Mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish,  kichik  biznesni
rivojlantirish  samarasida  O’zbekistonda  yangi  ijtimoiy  qatlam  mulkdorlar  paydo
bo’ldi.  Qimmatli  qog’ozlar  va  kuchmaye  mulk  bozori  kabi  yangi  bozorlar  paydo
bo’ldi 2
.
O’zbekistonda  2000  yilda  bozor  munosabatlariga  xos  institusional  qayta
qurishning  tugallanishi  bilan  o’tish  davri  nihoyasiga  yetdi  va  aralash  iqtisodiyot
asosan shakllanib, uning yanada jadalroq rivojlanish bosqichi boshlandi.
1.2. Iqtisodiyotni tubdan o’zgartirish va isloh etishda “o’zbek modeli” ning
o’rni va ahamiyati
Ma’lumki, O’zbekiston 1991 yili o’z mustaqilligini qo’lga kiritganidan so’ng
1
 O‘zbekistan  Respublikasi  iqdisodiy-ijtimoiy  taraqqiyotining  mustaqillik  yillaridagi  (1990-2010  yillar)  asosiy
tendensiya  va  ko‘rsatkichlari  hamda  2011-2015  yillarga  mo‘ljallangan  prognozlari  (Keyingi  o‘rinlarda  Statistik
to‘plam), T., "O‘zbekistan", 2011, 63-bet.
2
 N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012.-22 bet.
16 umrini  o’tab  bo’lgan  mustabid,  ma’muriy-buyruqbozlik,  rejali-taqsimot  tizimidan
voz  kechib,  “o’zbek  modeli”  deb  nom  olgan  o’z  taraqqiyot  yo’lini  tanlab  oldi.
Yurtboshimiz  tomonidan  ishlab  chiqilgan  mamlakatni  ijtimoiy-iqtisodiy
rivojlantirish konsepsiyasiga asosan, O’zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin
ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  munosabatlariga  o’tish,  mamlakatimizda  isloh  etish
va modernizasiya qilish borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi.
Yaqin  o’tmishga  qarab  shuni  ta’kidlash  mumkinki,  haqiqatan  ham,
mustaqillik  qo’lga  kiritilgan  davr  o’ta  murakkab  bo’lib,  u  paytda  sobiq  ittifoq
parokandalikka yuz tutgan, mamlakatimizda siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vaziyat
tobora keskin tus ola boshlagan edi. Shunday qaltis vaziyatda o’zligimizni anglash
va  toptalgan  milliy  g’ururimizni  tiklashga  qaratilgan  intilish  yanada  kuchaydi.
O’sha tahlikali va og’ir vaziyatda respublika rahbari Islom Karimov bosiqlik bilan
oqilona  ish  tutib,  qat’iy  siyosiy  irodani  namoyon  etib,  mamlakatimizni  chuqur
tanazzuldan  olib  chiqishga  qaratilgan,  barqaror  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor
iqtisodiyotini  barpo  etishning  har  tomonlama  puxta  o’ylangan  islohotlar
strategiyasini   ishlab  chiqdi  va  uni  amalga  oshirishga  rahnamolik  qildi.
Yurtboshimiz  rahbarligida  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotiga  asoslangan
huquqiy  demokratik  davlat  barpo  etish  va  fuqarolik  jamiyatini  shakllantirish
maqsadida  g’oyat  mashaqatli,  shu  bilan  birga,  sharafli  taraqqiyot  yo’li  bosib
o’tildi.
Istiqlolimizning ilk yillaridayoq, Prezidentimiz yuksak  demokratik talablarni
hayotimizga  to’liq  joriy  etish,  fuqarolik  jamiyati  barpo  qilish,  farovon  hayotga
erishish   bilan  chambarchas  bog’liq  va  uzluksiz  davom  etadigan  jarayon  ekanini
ta’kidlab,  bunday  darajaga  ko’tarilish  hyech  qachon  osonlikcha  kechmasligini
uqtirib o’tgan edi 1
.
I.A.Karimov  “O’zbekiston  –  bozor  munosabatlariga  o’tishning  o’ziga  xos
yo’li”  risolasida  mamlakatimiz  mustaqillikka  erishganidan  keyingi  dastlabki
yillardagi  rivojlanish  jarayonlarini  tahlil  qilib,  O’zbekistonda  davlat  qurilishi  va
1
 O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom  Karimovning  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Qonunchilik
palatasi  va  Senatining  2010  yil  12  noyabrdagi  qo‘shma  majlisidagi  “Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni
yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” mavzusidagi ma’ruzasi. -T., 2010., 16-
bet.
17 iqtisodiyotni isloh qilish dasturining o’zagi sifatida 5 ta asosiy tamoyilni belgilab
berdi.  Ilmiy  va  amaliy  jihatdan  puxta  ishlab  chiqilgan  bu  dastur  nafaqat  o’sha
davrdagi  avlod  taqdiri,   balki  kelajak  avlodlarimiz  taqdirini  ham  o’ylab  tuzilgan
bo’lib,  eski  tuzumdan  meros  bo’lgan  illatlarni  tezroq  bartaraf  etish,
mamlakatimizning  rivojlangan,  madaniyatli  davlatlar  darajasiga  chiqib  olishini
ta’minlashni  ko’zda  tutgan  edi.  Bu  haqiqatan  ham  Prezidentimiz  nomi  bilan
bevosita bog’liq holda jahonga tanilgan taraqqiyotning o’zbek modeli edi 1
. 
Islohotlarning  o’zbek  modeli  bundan  oldin  dunyoda  yaratilgan  va  mavjud
bo’lgan  modellarning  birortasini  takrorlamagan  holda,  o’z  mohiyati  va  mazmuni
jihatidan  butunlay  yangi  taraqqiyot  modeli  bo’ldi.  Taraqqiyotning  o’zbek  modeli
quyidagi besh tamoyilga asoslanadi:
birinchidan, iqtisodiy islohotlar hyech qachon siyosat ortida qolmasligi kerak,
ya’ni  iqtisodiyot  siyosatdan  ustun  bo’lishi  kerak.  Shuningdek,  ichki,  tashqi  va
iqtisodiy munosabatlarni mafkuradan holi etishni ta’minlash zarur;
ikkinchidan,  o’tish  davrida  davlat  asosiy  islohotchi  bo’lishi  lozim.  U
islohotlarning ustuvor yo’nalishlarini belgilab berishi, o’zgarishlar siyosatini ishlab
chiqishi va uni izchillik bilan amalga oshirishi shart;
uchinchidan,  qonun  ustuvorligiga  erishish,  qonunlarga  qat’iy  rioya  etish
lozim.  Buning  ma’nosi  shuki,  demokratik  yo’l  bilan  qabul  qilingan  yangi
Konstitusiya  va  qonunlarni  barcha  hyech  istisnosiz  hurmat  qilishi  va  ularga
og’ishmay rioya etishi lozim;
to’rtinchidan,  aholining  demografik  tarkibini  hisobga  olgan  holda  kuchli
ijtimoiy siyosat o’tkazish kerak. Aholining salkam 50 foizini 16 yoshga yetmagan
bolalar tashkil etadigan O’zbekistonda buning alohida ahamiyati bor;
beshinchidan, bozor iqtisodiyotiga o’tish iqtisodiyotning obyektiv qonunlarini
e’tiborga  olib,  yaqin  o’tmishdagi  “inqilobiy  sakrashlar”siz,  ya’ni  evolyusion  yo’l
bilan puxta o’ylab, bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. 
Mamlakatimiz iqtisodiyotini isloh qilish va yurtimizda ijtimoiy yo’naltirilgan
bozor  iqtisodiyotini  shakllantirish  asosida  chuqur  tanazzuldan  xalos  bo’lib,
1
 Karimov I.A. O‘zbekiston – bozor munosabatlariga o‘tishning o‘ziga xos yo‘li– T.: O‘zbekiston, 1993. 14-bet
18 barqaror  taraqqiyot  va  aholi  turmush  farovonligiga  erishishga  qaratilgan  tub
o’zgartirishlar  siyosatining  strategik  maqsadlari  I.A.Karimov  tomonidan
quyidagicha izohlab berildi: 
- ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotini  bosqichma-bosqich
shakllantirish, qudratli va tinimsiz rivojlanib boradigan, kishilar hayoti va faoliyati
uchun zarur shart-sharoitlarni ta’minlaydigan iqtisodiy tizimni barpo etish;
- ko’p ukladli iqtisodiyotni yaratish,  insonning  mulkdan mahrum bo’lishiga
barham  berish,  tashabbuskorlik  va  uddaburonlikni  butun  choralar  bilan
rivojlantirish negizi bo’lgan xususiy mulkning davlat tomonidan himoya qilinishini
ta’minlash;
- korxonalar  va  fuqarolarga  keng  iqtisodiy  erkinliklar  berish,  ularning
xo’jalik  faoliyatiga  davlatning  bevosita  aralashuvidan  voz  kechish,  iqtisodiyotni
boshqarishning  ma’muriy-buyruqbozlik  usullarini  bartaraf  etish,  iqtisodiy  omillar
va rag’batlantirish vositalaridan keng foydalanish; 
- iqtisodiyotda  moddiy,  tabiiy  va  mehnat  resurslaridan  samarali
foydalanishni  ta’minlaydigan  chuqur  tarkibiy  o’zgarishlar  qilish,  raqobatdosh
mahsulotlar ishlab chiqarish, jahon iqtisodiy tizimiga qo’shilib borish;
- kishilarda  yangicha  iqtisodiy  fikrlashni  shakllantirish,  ularning
dunyoqarashini  o’zgartirish,  har  bir  kishiga  o’z  mehnatini  sarflash  sohasi  va
shakllarini mustaqil belgilash imkonini berish 1
.
 Mustaqillikning  ilk  yillarida,  ya’ni  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor
iqtisodiyotiga  o’tishning  birinchi  bosqichida  quyidagi  ikki  vazifani  birdaniga  hal
qilish maqsad qilib qo’yildi:
- totalitar  tizimning  og’ir  oqibatlarini  yengish,  tanglikka  barham  berish,
iqtisodiyotni barqarorlashtirish;
- respublikaning  o’ziga  xos  sharoiti  va  xususiyatlarini  hisobga  olgan  holda,
bozor munosabatlarining negizlarini shakllantirish;
Mazkur  vazifalarni  hal  qilish  uchun  birinchi  bosqichda  isloh  qilishning
quyidagi muhim yo’nalishlari aniqlab olindi va amalga oshirildi:
1
 Karimov I.A. O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida. –T., “O‘zbekiston”, 1995, 18-bet.
19 - o’tish jarayonining huquqiy asoslarini shakllantirish, islohotlarning qonuniy-
huquqiy negizini mustahkamlash;
- mahalliy  sanoat,  savdo,  maishiy  xizmat  ko’rsatish  korxonalarini,  uy-joy
fondini xususiylashtirish, qishloq xo’jaligi va xalq xo’jaligining boshqa sohalarida
mulkchilikning yangi shakllarini vujudga keltirish;
- ishlab chiqarishning pasayib borishiga barham berish, moliyaviy ahvolning
barqarorlashuvini ta’minlash.
Respublikada  bozor  munosabatlariga  o’tishning  birinchi  bosqichida
iqtisodiyot va ijtimoiy sohada yuz bergan tub o’zgarishlar uning o’z taraqqiyotida
keyingi  sifat  jihatdan  yangi  bosqichga  o’ta  boshlash  uchun  mustahkam  shart-
sharoit yaratdi. Shu bilan birga, isloh qilishning birinchi bosqichi natijalari keyingi
bosqichning  strategik  maqsadlari  va  yo’nalishlarini  aniq  belgilab  olish  imkonini
berdi.
Ikkinchi bosqichda iqtisodiyotni modernizasiya qilish va isloh etishni yanada
chuqurlashtirish, investisiya faoliyatini kuchaytirish, chuqur tarkibiy o’zgarishlarni
amalga  oshirish,  shuning  negizida  iqtisodiy  o’sishni  ta’minlab,  bozor
munosabatlarini  to’liq  joriy  qilish  maqsad  qilib  qo’yildi.  Shu  maqsaddan  kelib
chiqib,  mazkur  bosqichda  amalga  oshirilishi  lozim  bo’lgan  vazifalar  quyidagi
tartibda belgilandi:
- davlat mulkini xususiylashtirish sohasida boshlangan ishni oxiriga yetkazish;
- ishlab  chiqarishning  pasayishiga  barham  berish  va  makroiqtisodiy
barqarorlikni ta’minlash; 
- milliy valyuta – so’mni yanada mustahkamlash;
- iqtisodiyotning  tarkibiy  tuzilishini  tubdan  o’zgartirish,  xomashyo  yetkazib
berishdan tayyor mahsulot ishlab chiqarishga o’tish.
O’tish davrining ikkinchi bosqichida aholining kam ta’minlangan qatlamlarini
ijtimoiy  himoyalashni  kuchaytirish,  ularga  tegishli  yordam  ko’rsatish  borasida
birinchi bosqichda tutilgan yo’l davom ettirildi.
Birinchi  Prezidentimiz  I.A.Karimov  ta’kidlab  o’tganidek,  mazkur  bosqichda
“erkinlashtirish  va  islohotlarni  chuqurlashtirish  nafaqat  iqtisodiy,  balki  ham
20 ijtimoiy,  ham  siyosiy  vazifalarni  hal  qilishning  asosiy  shartidir” 1
.  Bu  esa
iqtisodiyot sohasida quyidagi vazifalarni amalga oshirishni ko’zda tutdi:
- iqtisodiyotning  barcha  soha  va  tarmoqlarida  erkinlashtirish  jarayonini
izchillik bilan o’tkazish hamda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish;
- xususiylashtirish  jarayonini  yanada  chuqurlashtirish  va  shu  asosida
mulkdorlar sinfini shakllantirish;
- mamlakat  iqtisodiyotiga  xorij  sarmoyasini,  avvalo,  bevosita  yo’naltirilgan
sarmoyalarni  keng  jalb  etish  uchun  qulay  xuquqiy  shart-sharoit,  kafolat  va
iqtisodiy omillarni yanada kuchaytirish;
- kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlikning  iqtisodiy  taraqqiyotda  ustuvor
o’rin egallashiga erishish;
- mamlakatning  eksport  salohiyatini  rivojlantirish  va  mustahkamlash,
iqtisodiyotimizning  jahon  iqtisodiy  tizimiga  keng  ko’lamda  integrasiyalashuvini
ta’minlash;
- iqtisodiyotda  mamlakatimiz  iqtisodiy  mustaqilligini  yanada
mustahkamlashga qaratilgan tarkibiy o’zgarishlarni izchil davom ettirish.
Shunday ekan, demokratik jamiyat qurishdan ko’zlangan maqsad yurtimizda
istiqomat  qiladigan  barcha  insonlar  uchun  munosib  hayot  sharoiti  yaratib  berish,
rivojlangan  demokratik  mamlakatlar  kabi  kafolatlangan  yuksak  turmush  darajasi
hamda erkinliklarni ta’minlashdan iborat. Mazkur ezgu maqsadni amalga oshirish
uchun birlamchi ahamiyat kasb etgan, ya’ni ijtimoiy bozor iqtisodiyotini yaratishga
yo’naltirilgan iqtisodiy islohotlarga e’tibor qaratildi. 
Iqtisodiy  islohotlar  esa  o’z  o’rnida  jamiyatimizning  siyosiy,  ijtimoiy,
ma’naviy  hamda  davlat  qurilishi  sohalaridagi  tub  islohotlar  bilan  chambarchas,
uzviy bog’liqlikda amalga oshirib kelinmoqda 2
.
1
 Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz. -T.: “O‘zbekiston”, 2000, 15-
bet.
2
 O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom  Karimovning  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Qonunchilik
palatasi  va  Senatining  2010  yil  12  noyabrdagi  qo‘shma  majlisidagi  “Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni
yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” mavzusidagi ma’ruzasi. -T., 2010., 18-
bet.
21 1. 3. «O’zbek modeli» ning asosiy tamoyillari
Iqtisodiyotni  mafkuradan  xoli  etish  va  uning  siyosatdan  ustunligini
ta’minlashning  qanday  zarurati  bor  edi?  O’zbekiston  Respublikasining
birinchi  Prezidenti  Islom  Karimov  iqtisodiyotni  mafkuradan  xoli  etish,
uning  siyosatdan  ustunligini  ta’minlash  -  demokratik  va  bozor
22 o’zgarishlarining  asosi,  deb  ta’kidlaydi.  Iqtisodiyot  mafkuraviy tazyiqlarsiz,
o’ziga xos ichki qonun va qoidalarga muvofiq rivojlangandagina demokratik
siyosiy  va  ijtimoiy  islohotlar  uchun  mustahkam  moddiy  asos  yaratiladi.
«Birinchi  navbatda  iqtisodiy  negizni  (bazisni)  barpo  etish  va  iqtisodiy
islohotlarni  amalga  oshirish  yangi  jamiyat  qurishning  eng  muhim  shartidir.
Bunda  iqtisodiy  o’zgartirishlar  strategiyasi  mafkuradan  butunlay  xoli
etilishi,  ya’ni  siyosiy  maqsadlarga  erishish  vositasi  bo’lib  xizmat  qilmasligi
kerak» 1
.
Sho’rolar  davrida  iqtisodiyot  yetmish  yil  hukmronlik  qilib  kelgan
kommunistik  mafkuraning  siyosatning  qurboniga  aylangan  edi.  Natija
ma’lum.  Iqtisodiyot  ham  bamisoli  tirik  organizm  -  erkin  harakat
qilgandagina  yuksalishi  mumkin.  Zug’um  ostida  qolsa,  o’zidagi  mavjud
imkoniyatlarni  ruyobga  chiqara  olmaydi.  Sobiq  ittifoq  -  sho’rolar  davrida
milliy  iqtisodiyotlar  mehnat  taqsimoti  va  ixtisoslashuvi  kabi  qator  iqtisodiy
qonuniyatlar  va  prinsiplar  orqali  amalda  markazga  bog’lab  qo’yilgan,
hukmron mafkura va siyosatga tamoman bo’ysundirilgan edi. 2
Sho’rolar  davrida  mavjud  mehnat  taqsimoti  va  ixtisoslashuviga  ko’ra,
sobiq  respublikalarning  iqtisodiy  rivojlanishida,  bir  tomondan  markazdagi
yirik sanoat birlashmalari qatnashar edi. Ularning faolligi, eng avvalo, qayta
ishlash  va  konchilik  sanoati  kompleksi  tarmoqlariga  qaratilgani  ham  sir
emas.  Bu  ishtirok  milliy  respublikalar  sanoatining  muayyan  darajada  o’sib,
nisbatan  zamonaviy  texnologiyalar,  yangi  ishlab  chikarish  tarmoklarining
paydo bo’lishiga ijobiy ta’sir ko’rsatdi, albatta. 3
 
1990-yillarning boshida  O’zbekiston  sanoat  mahsuloti  umumiy  hajmida
sobiq  ittifoq  vazirlik  va  idoralariga  bo’ysunuvchi  birlashma  va  korxonalar
ishlab  chikdradigan  mahsulotlar  hajmi  30  foizga  yetgan  edi.  Ittifoq-
1
   Islom Karimov. Asarlar, 1-jild, T., «O‘zbekiston», 1996, 301-bet.
2
 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 2012 yilda mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish
yakunlari va 2013 yilga mo‘ljallangan eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan O‘zbekiston Respublikasi
Vazirlar Mahkamasidagi «Barcha reja va dasturlarimiz Vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish, xalqimiz farovonligini
oshirishga  xizmat  qiladi»  mavzusidagi  ma’ruzasini  o‘rganish  bo‘yicha  O‘quv-uslubiy  majmua.  –  Toshkent:
Iqtisodiyot. - 2011. 4-bet
3
 N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012.63-bet
23 respublika  vazirlik  va idoralariga qarashli  korxona va  birlashmalarda  esa  54
foiz  sanoat  mahsu loti  ishlab  chiqarilar  edi.  Ikkinchi  tomondan.
O’zbekistonning  Rossiya  va  boshqa  respublikalardan  keltiriladigan  ishlab
chiqarish  va  iste’mol  tovarlariga  bog’liqligi  g’oyat  kuchli  edi.  Iqtisodiy
o’sishning  tashqi  omillarga  bog’lanib  qolganligi  yakunlovchi  ishlab
chiqarish  bosqichi  ahamiyatining  75  haddan  tashqari  oshishiga,  maxalliy
mashinasozlikning esa zaifligicha qolishiga olib keldi. O’zbekistonda barcha
sanoat  mahsulotlari  tarkibida  mashinasozlik  sanoatining  ulushi  nihoyatda
past  edi.  Bunday  taqsimot  oqibatida  sanoat  asbob-uskunalari,  texnologiya,
fan-texnika  yutuqlari  tashqaridan  olib  kelinadigan  mahsulotlarning  asosiy
yo’nalishi bo’lib qolaverdi. Cheksiz fosforit konlariga boy o’lkamizga, hatto
gugurt ham tashqaridan olib kelinar edi.
O’zbekistonda  mashinasozlikning  asosi  bo’lgan  dastgoxsozlik  ayniqsa
zaif  rivojlangan  edi.  Natijada  ishlab  chiqarish  vositalari  va  sanoat
materiallari  ishlab  chiqarish  quvvatlarini  yaratish,  zamonaviy  yirik  yalpi
ishlab  chiqarish  talablariga  javob  beradigan  avtomat  va  yarim  avtomat
murakkab  dastgohlar  ishlab  chiqarishni  keng  yo’lga  qo’yib  bo’lmasdi.
Bularning  barchasi  metropoliya  va  mustamlaka  xalqlar  o’rtasidagi
munosabatlarning  amaldagi  yakqol  ifodasidir.  Metropoliya  hyech  qachon
mustamlaka  o’lkaning  jadal  rivojlanishini  istamaydi.  Uni  doim  o’z  tizginida
tutib, har xil yo’llar bilan ipsiz bog’lab turishdan manfaatdordir.
Iqtisodiyotning  siyosat  va  mafkuraga  bo’ysundirilgani  yirik  o’rta  va
kichik  korxonalar  o’rtasida gi  nisbatga  ham  salbiy  ta’sir  ko’rsatmasdan
qolmadi.  Sobiq  ittifoq  vazirlik  va  idoralari  tomonidan  milliy
respublikalarda, asosan, yirik korxona va birlashmalar qurildi. Chunki sobiq
ittifokdagi  mehnat  taqsimoti  va  ixtisoslashuv  shunday  amaliyotni  taqozo
qilar  edi.  Zo’rma-zo’raki  tiqishtirilgan  bunday  amaliyotlar  natijasida
O’zbekiston  iqtisodiyoti  ham  "gigantomaniya"  degan  xavfli  "xas talikka"
chalindi.  Bu,  albatta,  o’lkamizda  sanoat  ishlab  chiqarishning  an’anaviy
24 turlarini  rivojlantirish,  mehnat  jamoalarining  faolligi  va  tashabbuskorligini
oshirish, bozor kon’yunkturasiga tezkor moslashishga katta monelik qildi.
Xalqaro  tajribadan  ma’lumki,  bir  turdagi  mahsulot  ommaviy  ishlab
chiqariladigan  joyda  yirik  ishlab  chiqarish  yaxshi  samara  berishi  mumkin.
Mayda  (bir  nafardan  19  kishigacha  mehnat  qiladigan)  kor xonalar  1980-
yillarda  AQShdagi  barcha  korxonalarning  26,1,  Yaponiyada  49,4  va
Italiyada  43,4  foizini  tashkil  etgan.  Kichik  korxonalar  (ya’ni  yigirmadan  99
kishigacha  ishlaydigan  korxonalar)  mos  ravishda  28,4,  27,7  va  30,4  foizga
teng  edi.  O’rta  korxonalar  (bunga  yuzdan  499  kishigacha  ishlaydigan
korxonalar kiradi) 24,0, 14,6 va 14,2 foiz, 500 nafardan oshiq ishchi mehnat
qiladigan  yirik  korxonalar  21,5,  8,2  va  12,1  foizni  tashkil  etardi.  Ushbu
raqamlardan  ko’rinib  turibdiki,  zamonaviy  iqtisodiyotga  ega  Yapo niyada
ishchilarning  qariyb  yarmi  kichik  korxonalarda  mehnat  qilgan.  Mayda  va
kichik  firmalar  ish  bilan  band  bo’lgan  yaponlarning  t o’ rtdan  uch  q ismini
birlashtirgan.  Kichik  korxonalar  -  iqtisodiyot  poydevori,  degan  gapda
hikmat ko’p. 1
Yirik  korxonalar  mayda  ishlab  chiqarishga  nisbatan  bozor
kon’yunkturasiga  q iyin  moslasha d i ,  har  qanday  yirik  ishlab  chiqarish
jarayonida  katta-kichik  bo’shliqdar  paydo  bo’lishi  tabiiy.  Yirik  korxonalar
ularning  hammasini  ham  yolg’iz  o’zi  hal  etishi  q iyin.  Bunday  sharoitda
kichik  ishlab  chiqa rish  yordamga  kelishi  va  paydo  bo’lgan  bo’shliqni
to’ldirishi  mumkin.  Kichik  ishlab  chiqarish,  o’ z  navbatida,  ists’mol  bozorini
tovar  bilan  to’ldirish,  a ho lini  ish  bilan  ta’minlashni  yaxshilash,  raqobat
mu h itini yaratishga xizmat qiladi.
Shuro  zamonida  sanoat  mahsulotlari  takibida  ishlab  chiqarish  vositalari
bilan  iste’mol  buyumlari  ishlab  chik a radigan  ishlab  chiqarish  o’rtasidagi
nisbatni  mutanosib  deb  b o’ lmasdi.  Rivojlangan  mamlakatlar  tajribasidan
1
 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 2012 yilda mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish
yakunlari va 2013 yilga mo‘ljallangan eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan O‘zbekiston Respublikasi
Vazirlar Mahkamasidagi «Barcha reja va dasturlarimiz Vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish, xalqimiz farovonligini
oshirishga  xizmat  qiladi»  mavzusidagi  ma’ruzasini  o‘rganish  bo‘yicha  O‘quv-uslubiy  majmua.  –  Toshkent:
Iqtisodiyot. - 2011. 26-27 betlar
25 ma’lumki,  iste’mol  buyumlari  ishlab  chiqarish  bunda  ustuvor  o’rin  tutishi,
jadalroq rivojlanishi lozim.
Q azib  oluvchi  va  q ayta  ishlovchi  tarmo ql ar  ri vojlanishi  o’rtasida  ham
nisbat  buzilib  keldi.  Mineral  xom  ashyolarning  katta  q i s mi  q ayta
ishlanmagan  yoki  yarim  tayyor  mahsulot  ho lida  O’zbekistondan  olib  chikib
ketilardi.  Deyarli  barcha  kon - ruda,  metallurgiya  kombinatlarida  xom
ashyoni  q ayta  ishlash  darajasi  g’ oyat  past  bo’lgan.  Buning  sababi  shuki,
konchilik  sanoati  sohasidagi  ittifoq  ahamiyatidagi  yirik  korxonalarning
asosiy  faoliyati  respublikamizda  mineral  xom  ashyoni  t o’l a  q ayta  ishlash,
vertikal  integrasiya  jarayoni,  diversifikasiyani  rivojlantirishga  emas,  balki
xom  ashyo  ishlab  chi q arish  va  markazga  yetkazib  berishga  y o’ naltirilgan
edi.
Bu  boradagi  salbiy  oqibatlardan  yana  birini  sa noat  korxonalarini
ma h alliy  ishchi  kadrlar  bilan  ta’minlashda  ham  ko’ rish  mumkin.  Bu
sohadagi  vaziyat  shunday  ayanchli  ho lga  olib  kelingan  ediki,  zamona viy
korxonalar  narida  tursin,  nisbatan  ancha  past  rivojlangan  sanoat  sektorida
ham  ma h alliy  ishchi  kadrlarning  umumiy  mi q dori  juda  kam  edi.  50 - 60
yillarda  ishga  tushirilgan  Navoiy,  Zarafshon,  Mubora k,  Angren,  Yangiyer
singari  industrial  shaharlar  sobiq  markaz  vazirlik  va  idoralariga
buysunuvchi  yirik  sanoat  korxonalari  bazasida  bo’lgani  uchun  ularga  zarur
ishchi  kadrlar  ittifo q ning  boshqa  respublikalaridan,  asosan  Rossiyadan
k o’ chirib  keltirildi.  Xolbuki,  O’zbekistonning  o’zida  ishchi  kuchi,
salohiyatli  kadrlar  va  mutaxassislar  kam  emasdi.  Kam  bo’lsa,  ularni
o’q itish,  tayyorlash  va  kasbga  yunaltirish  ham  mumkin.  Bu,  bir  tomondan,
ma h alliy a ho liga nisbatan e’tiborsizlik bilan  q arashning, ikkinchi tomondan,
mustamlakachilikka  asoslangan  siyosatning  natijasidir.  Bunday  yondashuv
nafa q at  ma h alliy  millat  vakillari  orasidan  yetuk  ishchi  kadrlar  yetishib
chi q ishiga,  balki,  sanoatning  jadal  suratlarda  rivojlanishiga  h am  monelik
q iladi. Natijada  ma h alliy ishchi  kadrlarni  tayyorlash  va tarbiyalash  masalasi
o’tgan  asrning  20 - 30-yillarda  q anday  dolzarb  a h amiyat  kasb  etgan  bo’lsa,
26 keyinchalik  h am  shundayligicha  qolaverdi.  Maxalliy  millat  vakillari
Toshkent  samolyotsozlik  birlashmasi,  va gon  ta’mirlash  zavodida  20 - 30
foizdan  oshmadi.  Konmetallurgiya,  mashinasozlik  kabi  tarmo ql arda  ham
vaziyat deyarli shundayligicha q oldi.
Iqtisodiyotning  mafkura  va  siyosat  q urboni  bo’lishi  respublikaning
tashqi  iqtisodiy  faoliyatida  yanada  kengro q  namoyon  b o’ ldi.  1990  yilda
O’zbekistonga  tashqaridan  olib  kelingan  ma h sulotning  90  foizga  ya q inini
sanoat  mahsulotlari  tashkil  etardi.  Chetdan  keltiriladigan  moddiy  ishlab
chi q arish  tarmo ql ari  mahsulotining  80  foizdan  ziyodro g’ i  sobiq  ittifoq
respublikalari  ulushiga  t o’g’r i  kelardi.  Keltiriladigan  sanoat  mahsulotlari
tarkibida  asosiy  o’rinni  mashinasozlik  va  metallga  ishlov  berish  (27,7%),
yengil (22,7%) va oziq-ov qa t (15,2%) sanoatlari egallagan.
Mahsulotlar,  asosan,  respublikalararo  ayirboshlash  b o’ yicha  chiqarilar
va  kiritilar  edi.  Tashqariga  chiqarilgan  sanoat  mahsulotlari  orasida  asosiy
o’rinni (59,7%) yengil sanoat mahsulotlari (paxta tolasi) tashkil etardi.
Yana  bir  ayanchli  h olat  shundan  iborat  ediki,  tash qa riga  mahsulot
chiqarishga  nisbatan  tashqaridan  mahsulot  kiritish  ko’pchilik  tarmo ql arda
ancha  yuqori  edi.  O’zbekistonning,  ayniksa,  mashinasoz lik  va  metallga
ishlov berish, kimyo va neft-kimyo, oziq-ovqat s an oati mahsulotlari buyicha
tashqi bozorga bo g’ li q ligi kuchaydi.
1990  yilda  xalq  iste’moli  tovarlari  b o’ yicha  tash qa ridan  mol  kiritish
(importni qo’ shganda) tashqariga mol chi qa rishdan (eksportni qo’ shganda) 3
barobar  ortiq  bo’lgan.  Nooziq-ovqat  mahsulotlari  (yengil  sanoat
mahsulotlari,  madaniy-maishiy  va  xo’jalik  mollari)  buyicha  mahsulot
kiritish mahsulot chiqarishdan 4 barobar ko’p edi.
Oziq-ovqat  tovarlaridan  g o’ sht  va  g o’ sht  mahsulot lari,  sut  va  sut
mahsulotlari,  tuxum,  un,  yorma,  makaron,  q and,  q andolatchilik
mahsulotlari,  baliq,  balik  konservasi,  margarin,  konservalar,  alkogolli
ichimliklar  keltirilsa,  noozi q -ovqat  tovarlari dan  deyarli  barcha  turdagi
gazlamalar,  tikuvchilik  va  trikotaj  mahsulotlari,  charm  poyabzal,  madaniy - -
27 maishiy  va  xo’jalik  tovarlaridan  mebel,  muzlatkichlar,  kir  yuvish
mashinalari,  televizorlar,  ra diopriyomnik  q urilmalari,  farfor-fayans,  shisha
va  billur  idishlar,  velosiped  va  mopedlar  keltirilgan.  H ar  yili  millionlab
tonna  paxta  yetishtiriladigan  o’lkada,  h atto  durustroq  paypoq  ishlab
chiqaradigan  fabrika  ham  q urilmagan,  shoir  aytganideq  "dar yo  b o’ yida
q ultum suvga zor" edik! 1
Musta q illikning  dastlabki  yillaridan  boshlab  vaziyat  o’ nglana  boshladi.
Lekin,  iqtisodiyotning  eski  tuzumdan  qolgan  bunday  mustamlakacha  tarkibi
bilan  bozor  munosabatlariga  asoslangan  mustaqil  milliy  iqtisodiyotni  barpo
etib  b o’ lmasdi.  Buning  uchun  izchil,  tizimli  va  uzo q ni  k o’ zlab  ish  tutish
lozim  edi.  Mamlakatimizda  bu  borada  amalga  oshirilayotgan  ishlar
berayotgan samaralarni qu yidagi ra q amlardan ham q o’ rish mumkin.
1-jadval
Iqtisodiyot tarmoqlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2
 (%hisobida)
Iqtisodiyot t armo q lari 1990 yil 2000 yil 2010 yil
Sanoat 17,6 14,2 24,0
Q ishlo q  x o’ j al igi 33,4 30,1 17,5
Q uril ish 5,8 7,7 12,4
Savdo 4,5 10,8 9,0
Bosh q alar 22,2 18,7 23,7
1
 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 2012 yilda mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish
yakunlari va 2013 yilga mo‘ljallangan eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan O‘zbekiston Respublikasi
Vazirlar Mahkamasidagi «Barcha reja va dasturlarimiz Vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish, xalqimiz farovonligini
oshirishga  xizmat  qiladi»  mavzusidagi  ma’ruzasini  o‘rganish  bo‘yicha  O‘quv-uslubiy  majmua.  –  Toshkent:
Iqtisodiyot. - 2011. 39-42 betlar
2
 N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012.108-bet 
28 Sof soli q lar 11,3 12,5 7.0
Jami 100,0 100,0 100,0
Mahalliy  sanoatni  rivojlantirish  borasida  amalga  oshirilgan  izchil  va
tizimli  chora-tadbirlar  samarasida  o’tgan  20  yil  mobaynida  mamlakatimiz
yalpi  ichki  mahsuloti  tarkibida  sanoatning  ulushi  17,6  foizdan  24,0
foizgacha  ko’tarildi.  Kishloq  xo’jaligining  ulushi  esa  qariyb  2  barobar
kamaydi.  Boshqa  tarmoqlarda  ham  xuddi  shunday  sifat  o’zgarishlari  amalga
oshirildi.
Istiqlol  yillarida  sanoat  mahsulotlari  ishlab  chiqarishning  yillik  hajmi  3
barobar,  uning  o’tmishda  juda  zaif  rivojlangan  mashinasozlik  va  metallga
ishlov  berish  tarmog’i  esa  11,6  barobar  o’sdi.  Bu  umumiy  sanoat
ko’rsatkichidan  qariyb  4  barobar  ko’pdir.  Bunday  ulkan  yuksalishga
mamlakatimizda  avtomobilsozliq  neft-gaz  mashinasozligi,  temir  yo’l
mashinasozligi  kabi  nisbatan  yangi  va  zamonaviy  sohalarni  barpo  etish  va
jadal rivojlantirish orqali erishilganini alohida ta’kidlash darkor.
Istiqlol  yillarida  birinchi  Prezidentimiz  Islom  Ka rimov  tomonidan  asos
solingan  mamlakatimiz  uchun  butunlay  yangi  tarmoq  —  avtomobil  sanoati
sohasida  hozir  18  mingdan  ortiq  kishi  ish  bilan  bandligi  alohida  ta’kidlash
o’rinlidir.  Ma’lumotlarga  ko’ra,  «O’zavtosanoat»  kompaniyasi  tizimiga
kiruvchi korxonalarda 2011 yilning o’zida 1,4 mingdan ziyod yangi ish o’rni
yaratilgai.  Investisiya  dasturi  doirasida  mashinasozlarimiz  avtomobillar
uchun zarur ko’plab detallarni ishlab chiqarishni o’zlashtirish ustida ish olib
bormoqda.  O’tgan  yillar  davomida  bu  borada  ulkan  yutuqlarga  erishildi.
Bamperlar.  avtoemallar,  germetiklar ,  sanoat  bo’yoqlari,  tutun  chiqargichl ar.
yonilg’i  baqlari,  yoqilg’i  nasoslari,  avto mobil  oynalari  va  o’rindiqdari,
akkumulyatorlar,  elektr  o’tkazgichlar  uchun  jgutlar,  avtomobil  salonining
ichki  qoplash  qismlari,  tashqi  yoritish  vositalari,  yonilg’i  moyi  va  havo
filtrlari,  kapsulalangan  oynalar,  generatorlar  va  kompressorlar,  g’ildirak
29 disklari  va  shassi  uzellari  ishlab  chiqaruvchi  korxonalar  faoliyat
ko’rsatmoqda.
Mamdakatimizda  tarkibiy  qayta  qurish,  mulk  munosabatlarini
takomillashtirish  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish
mexanizmlari  orqali  amalga  oshirildi.  Bu  ko’p  ukladli  aralash  ijtimoiy
yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotini  shakllantirishning  muhim  shartlaridan
biridir. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiy yuksalishning muhim
omillaridan biriga aylandi. Statistik ma’lumotlarga ko’ra 2010 yilda mamla -
katimiz  a h olisining  h ar  ming  nafariga  15,2  ki chik  biznes  va  xususiy
tadbirkorlik  subyekti  t o’g’ ri  kelgan.  Bu  ko’rsatkich  Moldovada  -  12,3,
Qozo g’ istonda  -  6,9,  Rossiyada  -  11,3,  Ukrainada  -  7,5,  Belarusda  -  7,3,
Ozarbayjonda  -  1,6  tani  tashkil  etdi.  Kichik  biznes  va  xususiy
tadbirkorlikning  rivojlanish  sur’atlari,  milliy  iqtisodiyotimizdagi  muhim
o’rni  va  salmo g’ i  naqadar  tez  usayotganligini  q uyidagi  2-jadvaldan  ha m
bilsa bo’ladi. 1
2-jadval
O’zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi 2
 (%
hisobida)
Kichik biznes va xususiy t adbirkorlikning
ulushi 2000 yil 2005 yil 2010 yil
YaIMda 31,0 38,2 52,5
Sanoatda 12,9 10,0 21,1
Ish bilan band b o’ lgan l arning umumiy sonida 49,7 64,8 74,3
Eksportda 10,2 6,0 13,6
1
 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 2012 yilda mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish
yakunlari va 2013 yilga mo‘ljallangan eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan O‘zbekiston Respublikasi
Vazirlar Mahkamasidagi «Barcha reja va dasturlarimiz Vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish, xalqimiz farovonligini
oshirishga  xizmat  qiladi»  mavzusidagi  ma’ruzasini  o‘rganish  bo‘yicha  O‘quv-uslubiy  majmua.  –  Toshkent:
Iqtisodiyot. - 2011. 46-49 betlar
2
 N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012.110-bet 
30 Mamlakatimizda  o’tgan  20  yil  ichida  tashqi  savdo  aylanmasi  805,6
million  AQSh  dollaridan  21,8  milliard  dollarga,  ya’ni  27,1  barobar  o’sdi.
Jumladan, eksport hajmi 442,7 million dollardan 13,1 milliard dollarga, yoki
29,5, import 362,9 million dollardan 8,8 milliard dollarga  yoki 24,2 barobar
ko’paydi.  Ayni  paytda  tashqi  savdoning  ijobiy  saldosi  79,8  million
dollardan  4,2  milliard  dollarga,  ya’ni  53  barobar  ortdi.  Bu  oltin-valyuta
zaxiralarimizning  muttasil  o’sishi  va  milliy  valyutamiz  barqarorligini
ta’minlashga  ham  xizmat  qilmoqda.  Eks port  va  importning  tarkibi  keskin
o’zgardi.  Mustakillikkacha  O’zbekiston  chetga  xom  ashyo  chiqaradigan  va
tayyor  mahsulotlar,  asosan,  iste’mol  mollarini  olib  keladigan  mamlakatdan
bugun  qo’shimcha  qiymat  yuqori  bo’lgan  tayyor  mahsulotlarni  tobora  ko’p
va  keng  eksport  qilayotgan,  ishlab  chiqarishni  texnik  va  texnologik
modernizasiya  kilishga  muljallangan  texnika  va  asbob-uskunalarni  import
qiladigan mamlakatga aylandi. Mashina  va uskunalarning im port  tarkibidagi
ulushi  izchil  o’smokda:  1990  yilda  12,1  foizni  tashkil  qilgan  bo’lsa,  2010
yilda 44,1 foizgacha yetdi.
Eksportning  tarkibi  diversifikasiya  qilinishi  natijasida  paxta  tolasi
ulushi  jiddiy  kamaydi.  Uning  eksportdagi  ulushi  1990  yilda  59,7  fo izni
tashkil  etgan  bo’lsa,  2010  yilda  11,3  foizdan  oshmadi.  Oziq-ovqat
mahsulotlari  importa  o’tgan  davr  mobaynida  48,9  foizdan  10,9  foizga
tushdi. 1
Tashqi  savdo  geografiyasi  ham  diversifikasiyalashdi.  Ilgari,  birinchi
navbatda,  sobiq  ittifoq  tarkibidagi  respublikalar  va  sosialistik  lagerga
kiruvchi  mamlakatlar,  sosialistik  yo’nalishni  tanlagan  davlatlar  bilan  tovar
ayirboshlash va savdo-sotiq amalga oshirilishi shart bo’lgan.
O’zbekistonda tashqi savdo aylanmasining usishi 2
1
 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 2011 yilning asosiy yakunlari va 2012 yilda O‘zbekistonni
ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirishning  ustuvor  yo‘nalishlariga  bag‘ishlangan  O‘zbekiston  Respublikasining  Vazirlar
Mahkamasining  majlisidagi  «2012  yil  Vatanimiz  taraqqiyotini  yangi  bosqichga  ko‘taradigan  yil  bo‘ladi»
mavzusidagi ma’ruzasini o‘rganish bo‘yicha o‘quv qo‘llanma.-T.: «O`qituvchi» NMIU, 2012. 36-bet
2
  N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012.111-bet 
31 3-jadval
1990 yil 2000 yil 2010 yil
Tash q i savdo aylanmasi, million A QSh 
dollarida 805,6 6212,1 21842.2
Eksport, million doll. 442,7 3264,7 13044,5
Import, million doll. 362,9 1247,4 8799,7
Saldo (+, - ) million doll. 79,8 317,3 4244,8
Bu  ham  mavjud  xukmron  mafkura  va  siyosatning  amaldagi  ifodasi  edi,
albatta.  Xalqimiz  mustaqillikka  erishganidan  keyin  tashqi  savdo  doirasi
keskin  kengaydi  va  uning  tarkibida  uzoq  xorij  mamlakatlari  soni  orta
boshladi. Agar 1990 yilda tashqi savdo aylanmasida uzoq xorij mamlakatlari
ulushi  39,9  foizni  tashkil  etgan  bo’lsa,  2010  yilda  bu  raqam  56,9  foizga
yetdi.  Eksportda  ularning  hissasi  37,7  foizdan  54,8  foizga,  importda  42,6
foizdan 59,9 foizga yetdi.
Haqiqiy  bozor  munosabatlari  xar  qanday  mafkuraviy  va  siyosiy
qoliplardan  xoli  va  ustun  bo’lishi  kerak  shundagina  barqaror  iqtisodiy
o’sishga  yo’l  ochiladi.  Bu  tamoyil  davlatimiz  rahbari  tomonidan  shuning
uchun  ham  bozor  munosabatlariga o’tishning  muhim  shartlaridan biri  sifatida
ilgari surildi.
Davlatning  bosh  islohotchiligi:  davlat  iqtisodiy  o’zgarishlarning
tashabbuskori va bosh islohotchisidir.
O’zbekistonda  bozor  munosabatlariga  o’tishda  davlat  bosh  islohotchi,
iqtisodiy qayta ko’rishlarning tashabbuskori sifatida maydonga chiqdi.
«Bozor  munosabatlariga  o’tish  davrida  davlat  bosh  islohotchi  bo’lishi.
iqtisodiyot va mjtimoiy turmushning hamma sohalarini o’zgartirish rejalarini tuzib,
uni izchillik bilan amalga oshirishi zarur» 1
, - deb ta’kidlaydi Islom Karimov.
Nima  uchun  bu  o’ta  mas’uliyatli  tarixiy  vazifa  aynan  davlatning  zimmasiga
yuklatildi? Chunki mustaqil milliy iqtisodiyotni barpo etish va ayni paytda bozor
1
1
 Ислом Каримов. Асарлар, 1-жилд, Т., «Ўзбекистон», 1996, 309-бет.
32 munosabatlariga o’tish boshlanganida mamlakatimizda davlatdan ko’ra qudratliroq
kuch, tizim yo’q edi. Jamiyat barcha azolarining iqtisodiy imkoniyatlari deyarli bir
xil,  boshlang’ich  darajada  bo’lgan.  Bozor  islohotlarining  takdirini,  ayrim
davlatlarda  bo’lgani  kabi,  davlat  korporasiyalari  qo’liga  topshirib  qo’yib  ham
bo’lmasdi.
Xorijda kuchli diaspora va sahiy homiylarimiz ham yo’q. Boz ustiga bozorga
o’tishning  «shok  terapiyasidan»  farqli  o’laroq,  bosqisma-bosqich  amalga
oshiriladigan ijtimoiy yo’naltirilgan modeli tanlandi. Bunday sharoitda aholining,
ayniqsa uning kam ta’minlangan qismi manfaatlarini qayta taqsimlash mexanizmi
orqali  faqat  davlatgina  himoya  qila  olishi  mumkin.  Shu  bois  davlatning  kuch-
qudratidan,  boy  imkoniyatlaridan  foydalanmaslik  keyinchalik  to’g’rilab  bo’lmas
xatolarga  olib  kelishi  tayin  edi.  Prezidentimiz  tomonidan  ushbu  yo’l  yago na  va
t o’g’ ri  yo’l  deb  tanlandi.  Davlat  bizda  azaldan  qudratli  kuch,  boshqarish  vositasi
bo’lib  kelgan.  Islohotlardan  oldin  barcha  mulk  obyektlarining  90  foizdan
ziyodro g’ i  davlat  tasarrufida  edi.  Qayd  etish  lozimki,  barcha  mamlakatlarda
iqtisodiyotning samarali faoliyat yuritishida davlat, uning muassasalari va tarkibiy
tuzilmalarining o’rni bor. Buni hyech kim inkor etmaydi. Lekin bo zor o’zini o’zi
boshqara  oladigan  tizim,  munosabatlar  silsilasi.  Bunday  sharoitda  davlatning
iqtisodiyotga  aralashuvi  yoki  iqtisodiyotning  davlat  tomonidan  tartibga  solinishi
qanday nisbatda, dara jada bo’lishi kerak? Buning aniq bir mezoni yoki ko’rsatkichi
bormi? Bu - juda nozik masala.
O’tgan  asr  davomida  jahon  iqtisodiyoti  rivojlanishining  turli  bosqichlarida
ba’zan  bozor  qonuniyatlari,  ba’zan  iqtisodiyotni  da vlat  tomonidan  tartibga  solish
usullari  ustuvorlik  q ilib  keldi.  1940-70  yillarda  iqtisodiy  jarayonlar ы i  bosh qa rish
va  tartibga  solishda  davlatning  rolini  kuchaytirish  konsepsiyasi  ustunlik  qilgan
bo’lsa,  1980-90-yillarda  iqtisodiyotni  bozor  tomonidan  tartibga  solishning
cheklanmagan  imkoniyatlari  konsepsiyasini  ilgari  suruvchi  monetarizm  va  neo -
liberalizm nazariyalarining mav q yei oshdi.
4-jadval
33 Iqtisodiyotda nodavlat sektori 1
 (% hisobida)
1995 yil 2000 yil 2010 yil
Y a I M 58.4 72,6 81,7
Sanoat 49,1 63,9 91,0
Q ishloq xo’jaligi 97,6 99,1 99,9
Qu rilish 62,1 81,2 89,6
Transport 13,9 30,7 56,0
Alo q a x 82,4 96,1
Chakana savdo aylanmasi 91,7 96,8 99,9
Pullik xizmat 34,6 57,1 81,7
Tash q i savdo x 70,4 79,4
Bandlik 69,0 75,9 79,1
Iqtisodiy  adabiyotlarda  Yevropaning  yetakchi  mamlakatlari  hisoblanadigan
Fransiya  va  Germaniyada  davlatning  iqtisodiyotga  aralashuv  darajasi  48  foiz,
«superkommunistik» Skandinaviya mamlakatlarida 54-55 foiz deb ko’rsatiladi.
Bu ko’rsatkichlar bozor mukammal, o’zini o’zi tartibga solib turuvchi tizim,
davlatning  unga  aralashuvi  iloji  boricha  past  darajada  bo’lishi  kerak  deb
hisoblaydigan  klassik  bozor  iqtisodiyotini  ma’qul  ko’radigan  Shimoliy  Amerika
modeli  ko’rsatkichidan  ancha  yuqoridir.  4-jadvaldan  ko’rinib  turibdiki,
O’zbekistonda davlatning iqtisodiyot ning barcha sohalaridagi ulushi va aralashuvi
muttasil kamayib bormoqda.
2010  yilda  mamlakatimizda  davlat  sektorining  ulushi  yalpi  ichki  mahsulot
ishlab chiqarishda 18,3 foiz, sanoatda 9,0, qishloq xo’jaligida 0,1, ko’rilishda 10,4,
transportda  44,0,  aloqada  3,9,  chakana  savdo  aylanmasida  0,1,  pullik  xizmat
ko’rsatishda  20,6,  tashqi  savdoda  8,3  va  bandlikda  20,9  foizni  tashkil  etdi.  Bu
raqamlar  davlatning  mamlakat  iqtisodiyotidagi  o’rnini  to’liq  ko’rsata  oladimi?
Yo’q, albatta. Iqtisodiyotdagi davlat sektoridagidan hayotimizdagi davlatning urni
va roli ancha katta va rang-barangdir.
1
 Statistik to‘plam, T., O‘zbekiston, 2011, 64-bet
34 Ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyotiga o’tish davrida davlat iqtisodiyotni
tartibga  solish,  qayta  taqsimlash  mexanizmi  orqali  aholi  manfaatlarini  himoya
qilishi, iqtisodiy faoliyatning huquqiy asoslarini, bozor shart-sharoitlarini yaratishi,
iqtisodiy  erkinlik  va  tenglikni  kafolatlashi,  bozor  institutlarini  shakllantirishi,
tadbirkorlik  tizimlarini  qaror  toptirish  va  rivojlantirishga  ko’maklashishi,  raqobat
muhitini  vujudga  keltirishi,  tarkibiy  qayta  ko’rishlarni  amalga  oshirishi  zarur.
Bunda davlat tartibga so lishning moliya, kredit, soliq , valyuta siyosati, narx-navoni
nazorat  qilish  vositalaridan  keng  foydalanadi.  Davlat  yirik  dastur  va  loyi hal arni
moliyalashtiradi, chet el investisiyalarini kiritishga kafolat bo’ladi.
O’tish  davrida  davlatning  iqtisodiyotni  tartibga  solish  roli  nafaqat  davlat
sektori,  balki  xususiy  sektorga  nisbatan  ha m  muntazam  kuchayib  bordi.
Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish  davlat institutlar i  tomonidan amalga
oshiriladigan va mamlakatni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta’minlashga
qa ratilgan  qonunchiliq  ijroiya  va  nazorat  harakteriga  ega  bo’lgan  chora-tadbirlar
tizimini amalga oshirishdir.
Bozor  munosabatlariga  o’tish  jarayonida  iqtisodiyotni  davlat  tomonidan
tartibga  solishning  a h amiyati  shakllangan  bozor  tartiblaridan  ancha  ustun  bo’ldi.
Bu  -  tabiiy.  O’tish  davrida  qab u l  kilinadigan  iqtisodiyotga  oid  qonun,  u aror  va
qoidalarning  k o’ lami  g’ oyat  keng  bo’lib,  ularning  h ayotga  tatbiq  etilishi  muhim
ahamiyatga  ega.  Shuningde k,  o’tish  davri  sharoitida  bozor  mexanizmining  hali
to’la q onli  ishga  tushib  keta  olmasligini  ham  nazardan  chetda  qoldirmaslik  lozim.
Ma’muriy  buyru q bozlikka  asoslangan  rejali  iqtisodiyotdan  bo zor  iqtisodiyotiga
o’tish  o’z-o’zidan  yuz  bermaydi.  Shuning  uchun  ham,  davlatning  asosiy
vazifalaridan  biri  ushbu  jarayonni  tartibga  solish,  iqtisodiyotning  bir  maromda
faoliyat  ko’rsatishini  ta’minlash  maqsadida  bozor  infratuzilmasini
shakllantirishdir.
Bozor  iqtisodiyotiga  o’tish  davrida  O’zbekistonda  davlat  qo’yidagi  asosiy
iqtisodiy vazifalarni bajardi:
-pul emissiyasi, pul - kredit, soliq va byudjet tizimini tartibga solish;
35 -fu q arolarning  huquq  va  erkinliklarini.  mulkdorlar  va  xo’jalik  subyektlari
huquq l arini kafolatlash;
-makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash;
-monopoliyaga  qarshi  chora-tadbirlarni  amalga  oshirish  va  ra q obat  mu h itini
yaratish;
-ilm-fan va axborot texnologiyalarini rivojlantirish;
-faol tashqi iqtisodiy siyosat yuritish;
- umumdavlat  ahamiyatiga  ega  ishlab  chi qa rish,  ijtimoiy  va  ekologik
infratuzilmani rivojla n tirish;
-kam ta’minlangan aholi guruhlarini ijtimo iy himoyalash;
-atrof-muhitni muhofaza qilish;
-iqtisodiyotning tarmoq va hududiy tarkibini optimallashtirish;
-mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash;
-bozor munosabatlarining huquqiy asoslarini yaratish;
-ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish
va hokazolar.
O’zbekistonda  iqtisodiyotni  davlat  tomonidan  tartibga  solish  huquqiy,
ma’muriy va  iqtisodiy  usullar  bilan  birgalikda  olib borildi. Turli  mulk  shaklidagi
korxonalar  va  bozor  institutlarining  (bank,  birja,  aksionerlik  jamiyatlari)  fao liyat
ko’rsatishi  me’yorlarini  ta’minlovchi,  bozor  sharoitiga  mos  yangi  soliq  sug’urta,
aholini  ijti moiy  himoyalash,  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish,
raqobat muhitini yaratish, kichik va xususiy biznesni qo’llab-quvvatlash bo’yicha
qonunlar tizimi yaratildi.
Iqtisodiy faoliyatning alohida sohalarini boshqarish ta’kikdlash, ruxsat berish
va  majburiy  chora-tadbirlar  orqali  amalga  oshirildi.  Ma’muriy  yo’l  bilan
monopolist  korxonalar  va  ijtimoiy  ahamiyati  yuqori  mahsulot  narxlari  ustidan
davlat  nazorati  o’rnatildi.  Alo h ida  tovarlar  eksport  va  import  kvotalari  o’ rnatildi
yoki  lisenziyalar  belgilandi.  Ijtimoiy  sohalar  va  ekologiya  masalalarida  ham
davlatning ma’muriy usullaridan foydalanildi. 1
1
 N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012.119-122 betlar
36 Tartibga solishning yaxlit iqtisodiy usullari tizimini yaratish davlatning o’tish
davridagi  eng  muhim  vazifalaridan  biri  hisoblandi.  Shu  maqsadda  davlatning
iqtisodiy  siyosati  (pul-kredit,  moliya-byudjet,  soliq,  valyuta,  bojxona,  narxlar,
amortizasiya va boshqalar) ishlab chiqildi va izchil amalga oshirildi. Shuningde k,
davlat  buyurtmasi,  kvotalar,  lisenziyalar,  byudjetdan  moliyalashtirish,
prognozlashtirish va dasturlar ishlab chiqish kabi tartibga solish vositalaridan keng
foy dalanildi.
2008  yilda  boshlangan  global  moliyaviy-iqtisodiy  in q iroz  birinchi
Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan ilgari surilgan davlatning bosh islohotchi
bo’lishiga oid tamoyil na q adar to’g’riligini va h ayotiyligini yana bir bor tasdiqladi.
Global  inqiroz  sharoitida  ko’plab  davlatlar  juda  katta  miqdordagi  oltin-valyuta
zaxiralari va jamg’armalarini o’z moliya-kredit tizimini saqlab qolishga sarflashga
majbur  bo’ldi.  Shu  yo’l  katta  bankrotliklarning  oldini  oldi,  iqtisodiyotning
arteriyasi  hisoblanadigan  bank  tizimini  xalokatdan  ko’tkardi.  Birgina  A Q Shning
o’zi  Federal  zaxira  jamg’armasidan  bir  necha  yuz  milliard  dollardan  iborat
mablag’ni  in qiroz  o q ibatlarini  yumshatishga  sarfladi.  2010  yilning  boshida
Shveysariyaning  Davos  sha h rida  o’tgan  an’anaviy  xalqaro  iqtisodiy  forumda
davlat arboblari va iqtisodchilar «davlat aralashmaganida hamma narsa bir zumda
barbod  bo’lar  edi»  deb  ruy - i  rost  tan  oldilar.  Bu  gap  zamirida  global  moliyaviy-
iqtisodiy  inqiroz  "eshik  q o qq an"  murakkab  sharoitda  mamlakatlar  bank-moliya
tizimiga davlat yordamga kelmaganida butun ja h on iqtisodiyoti bir zumda inqiroz
botqo g’ iga g’arq bo’lar edi, degan e’tirof bor 1
.
O’zbekistonda  makroiqtisodiy  barqarorliq  kat ta  oltin-valyuta  zaxiralarining
mavjudligi,  rivojlanish  jamg’armasi  imkoniyatlari,  tashqi  qarzning  minimumga
tushirilganligi  jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi  sharoitida  bunday  murakkab
masalarni  o’z  va q tida  samarali  hal  qilish  imkonini  berdi.  Osiyo  tara qq iyot
bankining O’zbekistondagi doimiy vakolatxonasi ra h bari Kazuxiko Xiguchi ha ql i
ravishda  ta’kidlaganide k,  "o’zbek  modeli"ning  o’ziga  xos  jihatlaridan  biri
1
 I.A.Karimov  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O‘zbekiston  sharoitida  uni  bartaraf  etishning  yo‘llari  va
choralari // – T: O‘zbekiston, 2009. 49-bet
37 shundaki, davlat boshqaruvi makro darajada, bozor iqtisodiyotini shakllantirish esa
mikro  darajada  amalga  oshirishni  nazarda  tutadi.  O’zbekistonda  izchillik  bilan
amalga  oshirilayotgan  islohotlar  mutanosib  va  bar qa ror  rivojlanishga,  sanoatni
modernizasiya  qilish  va  texnologik  qayta  jihozlashga  xizmat  qilayotir.
Makroiqtisodiy, tuzilmaviy va institusional o’zgarishlarda, ayni q sa, kichik biznesni
rivoj l antirishni qo’llab-quvvatlash borasida ulkan yutu ql ar qo’ lga kiritilmo q da".
Erkin  raqobat  davrlaridan  farq l i  o’laroq,  bugun  zamonaviy  iqtisodiyotda
mi q dor va sifat o’zgarishlari yuz berib, faoliyat ko’rsatish tizimi  g’ oyat  murakkab
va  ziddiyatli  tu s  olmo q da.  Agar  o’tgan  asrda  monopoliyalar  iqtisodiyotda  noyob
holat  si f atida uchragan  bo’lsa,  endilikda har  bir  bozor,  tarmoqlarning katta  qismi
monopol korxonalar ta’siriga tushib qo layotir. Transmilliy korporasiyalar bozor va
uniig  segmentlaridan  kattaro q  ulush  olish  maqsadida  keng  tomir  yoymo q da.
Natijada,  iqtisodiyotni  muvozanatga  keltirib  turuvchi  bozor  mexanizmining
to’la q onli faoliyat doirasi toraymo q da. Ikkinchi tomondan, keng aholi qatlamlarini
ijtimoiy  himoyalash,  iqtisodiy  o’sishning  yuqori  sur’atlarini  ta’minlash
vazifalarining ahamiyati ortmo q da.
Mamlakat  iqtisodiy  tara qq iyoti  bilan  bo g’ li q  shunday  sohalar  borki,  ular
odatda  ulkan  h ajmlarda  investisiyalar  kiritishni  talab  qiladi.  Oddiy  tadbirkor  va
korxonalarning  bunga  q urbi  yetmaydi.  Ko’p  hollarda  bu  sohalar  daromad
keltirmaydi  yoki  foydasi  uzo q  va q tdan  keyin  kelishi  mumkin.  Odat da,  bunday
sohalar,  masalan,  transport,  kommuni kasiya,  ekologiya,  energetika  xizmatlaridan
barcha  barobar  foydalanadi.  Davlat  bozor  tizimining  samarali  ishlashiga  yordam
ko’rsatuvchi  mu h it  va  poydevor  yaratadi,  i qt isodiyotiing  barcha  ishtirokchilari
uchun  teng  imkoniyatlar  beruvchi  yagona  qoidalarni  joriy  qiladi,  ra q obatni
ra g’ batlantiradi, tarkibiy o’zgarishlarni amalga oshiradi. daromadlarni ta q simlaydi,
keng  aholi  qatlamlarini  ijtimo iy  himoyalash  maqsadida  uni  qayta  ta q simlaydi,
iqtisodiy o’sishni qo’llab - quvvatlaydi va hokozo.
Davlatning  islo h otchilik  roli  va  ahamiyati  shu  bilan  tugamaydi.
O’zbekistonda  davlat  ijtimoiy  sohadagi  islo h otlarga  ham  ra h namolik  q ilib
kelmo q da.  Shu  maqsadda  davlat  byudjetidan  ta’lim,  so g’ likni  sa ql ash,  sport,
38 kommunal  xizmat  va  boshqa  ijtimoiy  sohalarga  sarflanadigan  mablag’lar  hajmi
yildan  yilga  oshirilmo q da.  Ta’ l im,  so g’ liqni  saqlash,  sport  va  uy-joy  bilan
ta’minlash so h asida amalga oshirilgan islo h otlar k o’ lami keng va samarasi  g’ oyat
yuqori.  Ijtimoiy  infratuzilma  barqaror  faoliyat  ko’rsatmokda  va  rivojlanmokda.
2010  yilda  O’zbekistonda  9860  umumta’lim  maktabida  4676,1  ming  o’quvchi,
1539  o’rta  maxsus,  kasb -h unar  ta’limi  muassasalarida  1623,1  ming  o’quvchi,  66
oliy ukuv yurtida 300 mingdan ziyod talaba ta h sil oldi 1
.
1997  yildan  Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi  izchillik  bilan  va  samarali
amalga  oshirilmo q da.  Dastur  aholining  uzluksiz  ta’lim  olishini,  ta’ lim  tizimining
jamiyatda sodir bo’layotgan o’zgarish va yangilanishlarini, iqtisodiyotdagi yuqori
malakali kadrlarga bo’lgan extiyojlarni nazarda tutadi. 2004-2010 yillarda maktab
ta’limini  rivojlantirish  umummilliy  davlat  dasturi  doirasida  maktablarning
aksariyat qismi qaytadan qu rildi, ta’mirlandi va rekonstruksiya q ilindi, gaz, suv va
alo q a vositalari bilan ta’minlandi, markazlashgan ka nalizasiya tarmoq l ariga ulandi.
1998-2010  yillarda  o’rta  maxsus,  kasb- h unar  ta’limi  o’q uv  muassasalarini
yangidan  qu rish  va  rekonstruksiya  qilish  maqsadida  2,5  trillion  s o’ m  mablag’
sarflandi 2
.
Har  yili  ta’lim  sohasiga  ajratilayotgan  harajatlar  YaIMning  10-12  foizini
tashkil etmoqda.
1998 yilda so g’ li q ni sa ql ash tizimini isloh  qilish  davlat dasturi  q ab u l  q ilindi.
Dasturga  muvofiq  mamlakatimizda  butun  tibbiyot  tizimini  tubdan  qayta  qu rish,
ko’p  sarf-harajat  talab  etadigan  va  samarali  bo’lmagan  tibbiy  yordamdan  yangi
zamonaviy  ixtisoslashtirilgan  tibbiy  xizmat  turlariga  o’tish  boshlandi.  So g’ li q ni
sa ql ash  tizimini  qo’llab-quvvatlash  maqsadida  birgina  2010  yilda  2  trillion
s o’ mdan  ziyod  mablag’  sarflandi.  Bu  so hod agi  davlat  siyosatining  asosiy
yo’nalishlaridan  biri  ona  va  bola  salomatligini  muhofaza  qi lishdir.
1
 N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012. 126 bet
2
 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 2011 yilning asosiy yakunlari va 2012 yilda O‘zbekistonni
ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirishning  ustuvor  yo‘nalishlariga  bag‘ishlangan  O‘zbekiston  Respublikasining  Vazirlar
Mahkamasining  majlisidagi  «2012  yil  Vatanimiz  taraqqiyotini  yangi  bosqichga  ko‘taradigan  yil  bo‘ladi»
mavzusidagi ma’ruzasini o‘rganish bo‘yicha o‘quv qo‘llanma.-T.: «O`qituvchi» NMIU, 2012. 46 bet
39 Mamlakatimizda  davlatning  bevosita  ishtirokida  qudratli  farmasevtika  sanoati
yaratildi.
Qish lo q  aholisini  ichimlik  suvi  va  tabiiy  gaz  bilan  ta’minlash  davlat  dasturi
amalga  oshirildi.  O’t ga n  davr  mobaynida  davlat  kafolati  bilan  kommunal  so ha
rivoji uchun 700 million AQSh dollari mi q doridagi uzo q muddatli imtiyozli xorijiy
investisiya va kreditlar jalb etildi. Umuman har yili davlat byudjetining yarmidan
ziyodro g’ i  ijti moiy  sohaga  sarflanmo q da.  Birgina  ta’lim  so ho siga  ajratilayotgan
mablag’lar mamlakat yalpi ichki mahsulotining 10-12 foizini tashkil etmoqda. Bu
q adar  keng  k o’ lamli  harajatlarni  faqat  davlat  kuchi  va  imkoniyatidan  foydalanib
amalga oshirish mumkin, xolos.
Bundan tashqari davlat iqtisodiy erkinlikni ta’minlaydi, iqtisodiy-ijtimoiy va
institusional  islo h otlarni  amalga  oshirishning  strategik  maqsad  va  vazifalarini
belgilaydi,  ra q obat  va  tadbirkorlik  tuzilmalarini  shakllantiradi  va  rivojlanishini
qo’llab-quvvatlaydi,  tarkibiy  qayta  qu rishlarni  amalga  oshiradi,  ishlab
chiqarishning  tarmoq  va  xududiy  nisbatini  ta’minlaydi,  yagona  moliya,  kre dit,
soliq valyuta, narx siyosatini amalga oshiradi.
Global  moliyaviy  iqtisodiy  inqiroz  davlatning  iqtisodiyotga  aralashuvini
kuchaytirdi.  Bu  sharoitda  davlat  bankrotlik  yo q asiga  kelib  qolgan  korxona  va
xizmat  turlarini  qayta  milliylashtirib,  «tiriltirib»  yana  o’z  tasarrufidan  xususiy
qo’ llarga sotish amaliyotini ham qo’ lladi. 1
Iqtisodiyotni  modernizasiya  qilish,  ishlab  chiqarishni  diversifikasiyalash
jarayonida  davlatning  o’ rni  va  roli  katta.  Modernizasiyalash  ijtimoiy-iqtisodiy
jarayon  bo’lib,  iqtisodiyotning  asosiy  negizini  o’zgartirmasdan  turib,  muttasil
takomillashtirish  bo’yicha  davlat  tomonidan  jahon  tara qq iyotining  zamonaviy
tendensiyalarini  hisobga  olgan  h olda  ko’riladigan  chora - tadbirlar  tartibotidir.
Modernizasiyalash  davlatning  investision  va  ij timoiy  siyosatini  o’zida  ifoda  etib,
soli q  tartibini  takomillashtirishni,  iqtisodiyot  tarkibini  davlat  tomonidan
boshqarishni,  boshqaruv  organlari  vazifalariga  o’zgartirishlar  kiritishni  taqozo
1
 I.A.Karimov  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O‘zbekiston  sharoitida  uni  bartaraf  etishning  yo‘llari  va
choralari // – T: O‘zbekiston, 2009. 63-bet
40 etadi.  Modernizasiyalash  milliy  iqtisodiyotning  xalqaro  ra q obatbardoshligini
oshirishga  yo’naltirilgan  iqtisodiyotni  tarkibiy,  institusional,  texnologik
takomillashtirish  jarayoni  sifatida  davlatning  islo h otchiligiga  tayanadi.  Davlat
modernizasiyalashning  faol  subyekti  sifatida  uning  maqsadi,  vazifalari,  ustuvor
yo’nalishlari,  uni  amalga  oshirish  sur’atlari,  resurslari  va  innovasion  asoslarini
belgilaydi.  Modernizasiya  ilmiy  va  mehnat  si g’ imi  yuqori  bo’lgan  texnologiyaga
o’tishni  anglatadi  va  ishlab  chiqarishning  innovasion  yo’nalishini  kuchaytirishga
xizmat qiladi.
Qonun  ustuvorligini  ta’minlash .  O’zbek  modelining  yana  bir  harakterli
tamoyili  qonun  ustuvorligini  yoki  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotining
huquqiy  asoslarini  ta’minlash  bilan  bog’liqdir.  Chunki  bozor  munosabatlarining
o’ziga xos qonun va qoidalari bo’lishi tabiiy. Xorijda bunday tartib va qo idalar bir
necha  yuz  yillar  mobaynida  shakllanib,  takomillashib  kelgan.  Ularni  inkor  etish
yoki mensimaslik - xato. Global iqtisodiyotga integrasiyalashuv ham aynan shuni -
ularga rioya etishni talab qiladi.
O’zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov ta’kidlaganide k,
«ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotining  qonunchilik  asosini  yaratish  -  bu
faqat  o’tish  davrining  majburiy  shartigina  bo’lib  kolmay,  balki  huquqiy  davlatni
barpo  etishning  o’ziga  xos  xususiyati  hamdir».   Bu  xulosadan  ko’rinib  turibdiki,
bozorga  o’tish  sharoitida  xo’jalik  yuritishning  muayyan  y o’ na lishlari ni  tartibga
solish bo’yicha  q ab u l  q ilinadigan qonunlar  q is q a muddatga yoki tor sohalar bilan
cheklanib  q olmasdan,  uzoq  muddatlarga  muljallangan  jamiyat  hayotining  barcha
jihatlarini  huquqiy  ta’minlashga  qaratilgan  bo’lishi  lozim.  Ayni  paytda
Prezidentimiz  qonunlar  xayotiy,  amaliyot  bilan  uzviy  bo g’ liq  bo’lishi  va  undan
kelib  chiqmo g’ i,  qonun  xujjatlarining  bevosita  ta’sir  kuchi  shunga  muvofiq
fukarolarning  ham  huquqiy  madaniyati  yuqori  bo’lishi  lozimligini  ta’kidlaydi.
«Qonunning  ustuvorligi  shuni  bildiradiki,  asosiy  ijtimoiy,  eng  avvalo,  iqtisodiy
munosabatlar fa q at  qonun bilan tartibga  solinadi, uning barcha katnashchilari esa
xech bir istisnosiz huquq normalarini buzganligi uchun javobgar bo’ladi». 1
1
 Islom Karimov. Asarlar, 1-jild, T., «O‘zbekiston», 1996, 321-bet 
41 O’zbekiston  Respublikasi  Konstitusiyasining  53-moddasida  «Bozor
munosabatlarini  rivojlantirishga  qaratilgan  O’zbekiston  iqtisodiyotining  negizini
xilma-xil  shakldagi  mulk  tashkil  etadi.  Davlat  ...  barcha  mulk  shakllarining  teng
huquq l igini  va  huquqiy  jixatdan  bab - barobar  muhofaza  etilishini  kafolatlaydi.
Xususiy  mulk  boshqa  mulk  shakllari  kabi  daxleiz  va  davlat  himoyasidadir» 1
 deb
mustaxkamlab qo’yilgan. O’zbekistonda «Yer, yer osti boyliklari, suv, usimlik va
hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir». 2
Davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirishni  amalga  oshirishni
huquqiy-me’yoriy  ji hatdan  ta’minlash  maqsadida  «O’zbekiston  Respublikasida
mulkchilik to’g’risida» (1990), «Davlat ta sarrufidan chiqarish va xususiylashtrish
to’g’risida»gi  (1991)  O’zbekiston  Respublikasi  qonunlari,  Vazirlar
Maxkamasining «Mahalliy sanoat, aholiga maishiy xizmat ko’rsatish, davlat savdo
va umumiy ovqatlanish korxona va tashkilotlarini davlat tasarrufidan chiqarish va
xususiylashtirishni  tashkil  etishning  chora-tadbirlari  to’g’risida»gi  qarori  va
boshqa qonunosti hujjatlari qabul qilindi.
«Tovar  bozorlarida  monopolistik  faoliyatni  cheklash  va  raqobat  to’g’risida»
(1996),  «Iste’molchilar  huquqlarini  himoya  qilish  to’g’risida»  (1996),  «Tabiiy
monopoliyalar to’g’risida»gi (1997) qonunlar mamlakatimizda raqobat muhitini ri -
vojlantirish,  bozorlarda  monopolistik  holatlarning  oldini  olishda  huquqiy  asos
bo’lib xizmat qilayotir.
Tadbirkorlik  faoliyatining  qonuniy  asoslarini  yaratish  va  takomillashtirish
maqsadida  1995  yilda  «Kichik  va  xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirishni
rag’batlantirish  to’g’risida»gi  qonun  qabul  qilindi.  1997-1999  yillarda  esa
«Xo’jalik  yurituvchi  subyektlarni  davlat  tomoni dan  nazorat  qilish  to’g’risida»,
«Tovar ishlab  chiqaruvchilar va tadbirkorlar palatalari to’g’risi da», «Tadbirkorlik
va  tadbirkorlar  faoliyatini  kafolatlash  to’g’risida»gi  qonunlar  qabul  qilindi.  2000
yilda  «Tadbirkorlik  faoliyati  erkinligining  kafolatlari  to’g’risida»gi  qonunning
qabul  qilinishi  ham  tadbirkorlik  faoliyatining  yanada  kengayishi  va
mustahkamlanishida muhim ahamiyat kasb etdi.
1
 O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - T., «O‘zbekiston», 2003, 11-bet.
2
 O‘sha joyda. 12-bet
42 Qonun  ustuvor  bo’lmagan  joyda  korrupsiya  va  boqimandalik,  o’g’irlik
yulg’ichlik  g’aznani  talash,  tayyorga  ayyorlik  kabi  jamiyat  me’yoriy  holatiga  zid
illatlar  tomir  otadi.  Shular  orasida  bir  qarashda  oddiy,  beozor  tuyuladigan
boqimandalikning ham xavfi juda katta.
Boqimandalik,  o’zining  lug’aviy  ma’nosiga  ko’ra,  birovning  qaramog’ida
bo’lish, birovga boqimlik, nonxurlik, qaramlikni bildiradi.
Xo’sh, u qanday va q ayerdan paydo bo’ladi?
H addan  tashqari  markazlashgan  reja  va  q at’iy  ta q simot  hukmron  jamiyatda
boqimandalik  uchun  iqtisodiy  va  ijtimoiy  sharoit  mavjud  bo’ladi.  Buni  sobiq
ittifoq misolida ko’rish mumkin. Chunki, moddiy ne’matlar ularni ishlab chiqarish
uchun  sarflangan  mehnatga  muvofiq  emas,  sun’iy  ravishda  ta q simlash  vositalari
orqali  bir  xil, ya’ni hammaga teng bo’linar va iste’mol  etilardi. O’tgan 70 yildan
ko’prok davr mobaynida bunday kayfiyat ("Bersang - yeyman, ursang - ulaman!")
kishilarning  ongiga  chu q ur  singib  ulgurdi.  Shuning  uchun  bunday  kayfiyatdan
qutulish  tez  va  oson  kechmaydi.  Jamiyatni  boqimandalik  kayfiyatidan  batamom
fori g’  etish mulkka egalik k o’ nikmalarini t o’l a shakllantirish kabi  muayyan  davr,
tar g’ ibot-tushuntirish, u q itish- o’ rgatish ishlarini talab q ildi.
Albatta,  h yech  bir  jamiyat  boqimandalik  rivoj  topishidan  manfaatdor  emas.
Lekin, shunga q aramay, u turli shakllarda zoxir bo’ladi.
Avvalo,  boqimandalikning  uch  turini  bir-biri dan  farqlash  kera k.  Birinchisi,
eng  oddiy,  maishiy  shaklda  namoyon  bo’ladi.  H yech  q ayerda  ishlamaydigan,
hyech kimga nafi tegmaydigan, birovlar mehnatining natijasini o’zlashtirishni odat
qilgan, boshqalar hisobiga kun o’tkazib yuradiganlar shular jumlasidandir. 1
Boqimandalikning  ikkinchi  turiga,  uning  yasama,  soxta  shakli  kiradi.
Masalan,  sho’ro  zamonida  «o g’ alar»ning  boshqa  respublikalar  a hol ini
boqimandalikda  ayblashi  davlat  siyosati  darajasiga  ko’tarilgan  edi.  G o’ yo  milliy
respublikalar  o’zlarini  o’zlari  boqa  olmaydi,  shuning  uchun  milliy  byudjet
ta q chilligini t o’ ldirish maqsadida umumittifoq byudjetidan dotasiya oladi, markaz
boshqa  o’ lkalar  uchun  donorlik  vazifasini  bajaradi.  Milliy  res publikalar  esa,
1
 N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012. 133-134 betlar
43 aksincha,  o’zlarini  «umumiy  q ozon»ga  ko’p  ulush  qo’shgan-u,  ammo
«ch o’ mich»da  q oqilgan  hi soblardi.  Aslida  yagona  xalq  xo’jaligi  kompleksi  deb
atalgan xal ql ar va milliy tuzilmalar konglomeratiga kim qancha bergani-yu, undan
qancha  olganini  aniq  aytish  q iyin  edi.  Qi z g’ in  baxslar  natijasi  o’laroq  respublika
xo’jalik hisobi tushunchasi paydo bo’ldi. Viloyatlar, shaharlar va tumanlar ham o’z
xo’jalik  hisobini  tashkil  etishga  kirishib  ketdi.  Biro q  ular  biron-bir  amaliy  natija
bermadi.  Boshqacha  bo’lishi  ham  mumkin  emasdi.  Bu  boradagi  baxs  va
extiroslarga  SSSRning  bar h am  topishi,  milliy  respublikalar  o’z  davlat
suverenitetini o’ rnatishi, bozor munosabatlariga o’tish nu q ta qo’ydi.
Boqimandalikning uchinchi shakli ancha uyushgan va takomillashgan. Unga
qarshi samarali ko’rash olib borilmasa, jamiyatga juda katta iqtisodiy va ma’naviy
zarar  yetkazadi.  Odatda  u  davlat,  o’rta  va  q u yi  b o’g’ inlarda  yaratilgan  moddiy
ne’matlarni,  resurslarni  ta q simlash  jarayonida  sodir  bo’ladi.  To’g’ri,  bozor
iqtisodiyotiga  o’tish  munosabati  bilan  moddiy-texnika  ta’minoti,  fondlarni
ta q simlash,  har  xil  limitlarni  ajratish  kabi  mexanizmlarga  barham  berildi.  Ammo
xali  ham  turli  xil  darajalarda  markazlash g a n  pul  resurslarini  shakllantirish  va
ulardan foydalanish institutlari mavjud. Xuddi ana shu joyda boqimandalik uchun
imkoniyat vujudga kelishi mumkin.
Markazlashgan  pul  resurslarini  shakllantirish  va  undan  foydalanishning  eng
muhim  q uroli  d avlat  byudjeti  va  maxalliy  byudjetlardir.  Byudjet  daromadlari,
asosan, soli q lardan hosil bo’ladi. Uning kichik bir qismi bojxona bojlari va re surs
t o’ lovlari  hisobiga  to’g’ri  keladi.  Bevosita  aholi  daromadlaridan  undiriladigan
soli ql ar  hisobiga  ham  davlat  byudjeti  daromadlari  shakllanadi.  Mamlakatimizda
korxona  daromadlari  va  aholi  daromadlaridan  bevosita  undiriladigan  so li ql ar
sezilarli  darajada  o’ sganligiga  q aramasdan,  ularning  yalpi  ulushi  byudjet
daromadlarining 40 foizga  yaqinini  tashkil etadi, xolos. Bilvosita soli ql ar (asosan,
aksiz  va  qo’ shimcha  qiymat  soliqlari)  mi q dori  biroz  pasaygan  bo’lsada,  byudjet
daromadlarida ularning hissasi baland - q ariyb 50 foizga te ng.
Davlat o’zi beradigan ayrim xizmatlarga haq to’lash, iqtisodiyotda harajallar
darajasini  na zora t  qilish,  daromadlarni  ta q simlashdagi  tengsizlikni  bartaraf  etish,
44 mamlakat sanoatini chet ellik raqobatchilardan himoyalash va boshqa maq sadlarda
soliq u n diriladi. Agar davlat u yoki bu turdagi mahsulot ishlab chiqarishni (tamaki,
aroq) kamaytirishni xox l asa, unga ko’proq soliq belgilaydi.
Iqtisodiyotni  moliyalashtirishga  ketadigan  byud jet  harajatlari  hissasi  barcha
byudjet  h a r a j a t l a rining  50  foizdan  ziyodro g’ ini  tashkil  e t m o q d a .  Byudjet
harajatlarida ijtimoiy-madaniy tadbirlarning ulushi - 45,3 foiz.
Davlat  hamma  va q t  davlag  byudjeti  daromad  v a  harajat  qismlarining
muvozanatda  bo’lishidan  m a n faatdor.  Agar  byudjetning  daromad  qismidan
h a r a jati  oshib  ketsa,  passiv  byudjet  balansi  vujudga  keladi.  Bu  -  davlat  byudjeti
ta q chilligiga olib keladi. 1995 yili mamlakatimizda davlat byudjeti ta q chilligi yalpi
ichki mahsulotning 2,8 foiziga teng edi. Necha yillardan beri faol byudjet balan s i
a m a l  q ilib kelmo q da.
Pul  resurelaridan  foydalanishni  tashkil  etishning  davlat  va  ma h alliy
byudjetlaridan tashqari yana boshqa shakllari ham mavjud. Davlat sug’urta fondi,
davlat  bandli k,  salomatli k,  "Sog’lom  avlod  uchun ”  fondlari  va  boshqalar  shular
sirasiga kiradi. Ular davlat byudjeti mablag’larining h a r a k a t chanligini oshirishga,
zarur bo’lganda mablag’lardan aniq yo’nalishlarda maqsadli foydalanishga xiz m a t
qiladi.  Ammo  mavjud  mablag’larni  qayta  ta q simlash  cho g’ ida  ijtimoiy  e h tiyojlar
z a r a r  k o’ rmas l i g i ,  davlatning  muhim  xayotiy  zaruratlariga  sarflanadigan
harajatlar mi q dori kamaymasligi  l o z i m .  Shuning uchun ham bozor iqtisodiyotiga
o’tish  sharoitida  aniq  yo’nalishlar  bo’yicha  byudjetdan  tashqari  maxsus  fondlar
tashkil  etiladi.  Ular  davlat  va  ma h alliy  byudjet  vositalaridan  ham  foydalanishi
mumkin.
Masalan,  ijtimoiy  sug’urta  fondi  turli  xil  nafaqalarni  to’lash  uchun  pul
resurelarini tashkil etishni ko’zda tutadi. U va q tincha ish qo biliyatini y o’q otganli k,
homiladorlik  va  tu g’ ish,  sanatoriy  va  kurort  xizmatlarini  moliyalashtirish  va
boshqa  maqsadlarga  xizmat  qiladi.  Bu  fond  harajatlarining  asosiy  qismi  turli
nafaqalarga  sarflanadi.  U  sug’urta  yo’li  bilan  tashkil  etiladi.  Bu  jarayonda  turli
mulk  shakllaridagi  korxona  va  tashkilotlar,  ayrim  shaxslar,  xususan,  tadbirkorlik
faoliyati bilan shu g’ ullanadiganlar majburiy tarzda ishtirok etadi.
45 Davlat bandlik fondi esa o’z ish joyini y o’q otgan va y o’q otish xavfi bo’lgan
kishilarni  moddiy  qo’llab-quvvatlash  hamda  ularni  boshqa  mutaxassisliq  kasb-
h unarga  o’ rgatish uchun zarur vositalarni bir joyga t o’ plash maqsadida tashkil eti -
ladi. Bozor iqtisodiyotiga o’tish sharoitida xodimlarning malakasi va ma’lumotiga
q arab  ish  joyi  bilan  ta’minlash  kafolati  o’z  ahamiyatini  y o’q otsa-da,  ammo
fu q arolarning o’z ish joyini egallash, mehnat qilish va erkin kasb tanlash huquqini
ta’minlash mas’uliyatini davlat o’zidan so q it qilmaydi.
Ko’rinib  turibdiki,  byudjet  va  undan  tashqari  fondlar,  vosita  va
mablag’larning o’z o’ rni hamda ahamiyati bor. Ijtimoiy a h volimiz, oila a’zolarimiz
soni  va  tarkibiga  qa rab,  h ar  birimiz  ulardan  manfaatdorlik  bilan,  imtiyoz  asosida
foydalanish  huquqiga  egamiz.  Shunday  ekan,  byud jet  va  fondlarga  t o’ lovlardan
bosh  tortish  yoki  ulardan  ozod  bo’lishga  urinish  davlat  hisobidan  o’ziga  moddiy
q ulaylik  va  ungaylik  yaratish,  oxir-o q ibatda  esa  davlat  oldidagi  boqimandalikdan
boshqa narsa emas.
Soli q  to’lamaslik  yoki  firibgarlik  bilan  unga  chap  berish  yoki  o’ziga
noqonuniy  imtiyoz  yaratib  olish  -  jinoyatdir.  Bo’larning  hammasi  «O’zbekiston
Respublikasi  fu q arolaridan  va  fu q aroligi  bo’lmagan  shaxslardan  olinadigan
daromad  soli g’ i  to’g’risida»  (15.02.1991),  «M ah alliy  soli q lar  va  yi g’ imlar
to’g’risida» (7.05.1993), «Jismoniy shaxslarning mol - mulkiga solinadigan soli q lar
to’g’ri sida» gi  (28.12.1993)  qonunlarimiz  hamda  O’zbekiston  Respublikasining
Soli q  kodeksi  (24.04.1997)  va  Bojxona  kodeksi  (26.12.1997)  va  boshqa  qo n un-
qoidalarni q o’pol ravishda buzishdir.
Agar  bunday  q ulayliklarga  ega  bo’lish  uchun  shax s ,  korxona  yoki  tarmoq
«indulgensiya»ni  qo’ lga  kiritsa,  ya’ni  o’zi  uchun  "zarur"  qo’ shimcha
imkoniyatlarni qonuniy rasmiylashtirib olsachi? Buning yomonligi shundaki, unda
ishlab  chiqa rish  harajatlari,  mahsulot  tannarxi  boshqa  turdosh  korxonalarga
nisbatan past bo’ladi. Natija da ,  yuqori daromad (foyda) oladi. Tabiiyki, o’z ishchi
va  xizmatchilariga  ham  yuqori  ish  haqi  beradi.  Shu  y o’ sinda  tarmoq  va  guru h
xudbinligi, boqimandaligi shakllanadi. Bir toifadagi, bir xil sharoitdagi korxonalar
va  ulardagi  ishchi  va  xizmatchilar  o’rtasida  ziddiyat  paydo  bo’ladi.  Chunki  bir
46 korxonada  har  bir  s o’ m  pul,  mahsulot  pe shona  teri  evaziga,  barcha  jismoniy  va
a q liy  imkonmyatlar  to’la  safarbar  etilgan  h olda,  zaxmat  chekib  topilsa,  ikkinchi
korxonada  bunday  imkoniyatga  juda  oson  -  sun’iy  yo’l  orqali  erishiladi.  Bunday
psixologiya  esa  tez  tomir  otadi,  atrof-mu h itga  salbiy  ta’sir  o’tkazadi.  Uni
iqtisodchilar  «boqimandalik  sindromi»  deb  ataydi.  Negaki,  ayrimlar  davlat
byudjeti  vositalaridan  "bemalol"  foydalanishga  o’ rganib  q oladi.  Bunday
toifadagilar, odatda, «chiptasiz yo’lovchilar»ga o’ xshatiladi.
Deyli k, xalq ta’limini takomillashtirishga 100 milliard sum mablag’ zarur. Bu
ra q am  mamlakatning  katta  yoshdagi  aholisi  soniga  taqsimlansa,  10000  s o’ mdan
to’g’ri  keladi.  Ya’ni,  ularning  har  biri  xalq  ta’limi  rivoji  uchun  davlat  byudjetiga
shuncha mi q dorda ulush qo’shishi lozim. Agar bu ish erkin va ixtiyoriylik asosida
amalga  oshiriladigan  bo’lsa,  ayrim  fu q arolar  o’z  ulushini  -  soliq  boj  va  boshqa
zarur  t o’ lovlarni  to’lamasligi  mumkin.  Natijada,  mamlakat  xalq  ta’limini
moliyalashtirish  manbalarining  muayyan  qismidan  ma h rum  bo’ladi.  Moddiy
ne’matlarni  ishlab  chiqarishga  o’z  hissasini  qo’shmasdan  turib,  undan
foydalanishga  harakat  qiladiganlar  ana  shunday  «chiptasiz  yo’lovchilar»
hisoblanadi.
Aytish mumkinki, ijtimoiy boqimandalarning jamiyatga keltiradigan moddiy
va  ma’naviy  zarari  k o’ lami  ji h atidan  juda  xavfli.  Chunki  bu  toifadagi
boqimandalar  davlatning  ch o’ ntagiga  chang  soladi.  Lekin  o’g’ riga  jazo  bor - u,
boqimandalik  uchun  aniq  jinoiy  javobgarlik  yo’q  Shuning  uchun  ham  bu  illat
ancha yashovchan.
Ammo ijtimoiy himoyaga muxtoj yoki boshqa davlat byudjeti hisobidan kun
kechiradiganlar,  masalan,  nafaqax o’ rlarni  boqimanda  yoki  davlatga  boqim,  deb
atash mumkin emas. O’zbekiston aholisining q ariyb yarmidan ko’pro g’ i mehnatga
qobiliyatli yoshdagilardir. Q olgan qismini esa mehnatga q obiliyatli yoshdan yuqori
yoki pastlar, nogironlar, va q tincha mehnatga layo q atini y o’q otganlar tashkil etadi.
Odatda ular davlat byudjeti hisobidan nafaqa va imtiyoz bilan ta’minlanadilar.
Nima uchun ular davlatga boqimanda emas? Chun ki ,  birinchidan, o’zini o’zi
bo q ishga  q urbi  yetmaydigan  fu q arolarga  g’ amxurlik  ko’rsatish  -  ijtimo iy
47 yo’naltirilgan bozor  iqtisodiyoti - davlatimiz siyosatining asosiy  yo’nalishlaridan.
Ikkinchidan,  bugun  byudjet  hisobidan  nafaqa  yoki  imtiyoz  olib  turgan
fu q arolarning aksariyati ilgari o’z davlagi va uning ravna q i yo’lida mehnat qilgan,
kolaversa ,  nafaqa  jamg’armasini  shakllantirishga  o’z  hissasini  qo’shgan.  Maktab
yoki  undan  kichik  yoshdagilar,  talabalar  esa  mamlakat  kelajagidir.  Ularga
sarflanayotgan mablag’ isti q bolda bir necha o’ n barobar bo’lib qaytadi.
Mamlakatimizda  ijtimoiy  ishlab  chiqarishni,  qo’shma  va  xususiy
tadbirkorlikni,  xalqaro  savdo-sotiqni  rivojlantirishning  iqtisodiy-moliyaviy
mexanizmlari,  huquqiy  va  moddiy  asoslari  yaratilgan.  Ularning  to’la  ishlashi,
davlat  va  ma xalliy  byudjetlarni,  ijtimoiy  fondlarni  mablag’  bilan  ta’minlash
imkoniyatlari  kengaymokda.  B u lar  masalaning  asosiy  tomoni.  Uning  boshqa
muhim  tomoni  ham  bor:  jamiyatda  yaratilgan  mod di y  ne’matlarni  ta q simlash  va
q a y ta  ta q simlash,  ularning  ixtiyoridagi  vosita  va  mablag’larni  aniq  maqsadga
yo’naltirish va bu borada xudbinlikka yo’l qo’yilmasligi kera k. Eng asosiysi, Islom
Karimov  ta’kidlaganide k,  faqat  uyushgan  bozorgina  xalqning  ijodiy  va  mehnat
imkoniyatlarini  ochib  bera  oladi,  boqimandalikka  xotima  beradi,  tashabbuskorlik
va  ishbilarmonlikni  rivojlantira  oladi,  ra g’ batlantirishni  va  yuqotilgan  egalik
tuy g’ usini qayta tiklaydi.
Muhimi, kishilarimizning huquqiy madaniyatini yanada oshirib borish lozim.
Ana  shundagina  ular  o’zlarining  huquq  va  burchlarini  to’laroq  anglaydi,
qonunbuzarliklarning  oldi  olinadi.  Qonun  ustuvor  joyda  esa  adolat  barqaror
bo’ladi.
Kuchli  ijtimoiy  siyosat :  O’zbek  modelining  asosiy  tamoyillaridai  biri
kuchli  ijtimoiy  siyosat  yurgizish,  aholinin g  kam  ta’minlangan  ijtimoiy  himoya ga
muxtoj  qismini  qo’llab-quvvatlashdir.  Bu  tamoyil,  birinchidan,  o’zbek  xa lq ining
mentalitetidan,  tarixiy  madaniy  qa driyatlaridan  kelib  chiqsa,  ikkinchidan,  o’tish
davri ning  dastlabki  bosqichidagi  aholi  tarkibi,  bozor  islo h otlari  aholi  turmush
darajasi  hal i  ancha  past  h olda  sa ql anib  turgan  sharoitda  boshlanganligini  ham
nazarda  tutadi.  Bu  va qt da  O’zbekiston  aholisi  jon  boshiga  t o’g’ ri  keladiran  real
daromadlar,  ish  haqi  mi q dori,  ozi q -ovqat  mahsulotlari,  zarur  h ayotiy  e h tiyoj
48 buyumlari,  uy-joy,  ijtimoiy-madaniy  muassasalar,  maishiy  xizmat  bilan
ta’minlanish  darajasi  bo’yicha  sobiq  ittifoq  rsspublikalari  o’rtasida  oxirgi
o’ rinlardan  biriga  tushib  qoldi.  Mavjud  demografik  vaziyat  -  aholi  sonining
muttasil  usib  borishi  yuqoridagi  ko’rsatkichlarga  yanada  kuchliroq  ta’sir
o’tkazayotgan edi. Uchinchidan, o’tish davrida, bozor  tan olmaydigan korxonalar
va  fao liyat  turlari,  samarasiz  ishlayotgan  ishlab  chiqarishga  barham  berildi.  Bu
ishchi va xodimlar muayyan qismining va q tincha ishsiz q olishiga yoki ularni  qayta
tayyorlashni ta q ozo etardi. Natijada, ularni ham ijtimoiy himoyalash zarurati paydo
bo’ldi.  Bunday  vaziyatda  O’zbekiston  Respublikasi  birinchi  Prezidenti  Islom
Karimov «shok terapiyasi» to’g’risida gap ham bo’lishi mumkin emasligini, "bozor
ko’pchilik  uchun  ozor"  bo’lmasligini,  O’zbekistonga  xalqimizning  nogironlar,
nafaqadorlar,  ko’p  bolali  oilalar,  o’quvchilardan  iborat  nochor  taba q alarini
ayaydigan bozor kerakligini qayta-qayta ta’kidladi. «Aholining muxtoj taba q alarini
ijtimoiy  himoyalash  sira  kechi k tirib  bo’lmaydigan,  eng  ustuvor  vazifa,  amaliy
harakatlarning eng asosiy qoidasi...» 1
 deb alo h ida u q tirib o’ tdi.
Mustaqillik  arafasida  O’zbekiston  kishi  boshiga  yalpi  ichki  mahsulot  ishlab
chiqarish  bo’yicha  sobiq  ittifoqda  12- o’ rinda  turardi.  Aholi  jon  boshiga  milliy
daromad  ishlab  chiqarish  ittifoq  ko’rsatkichidan  ikki  barobar  past  edi.  Aholi  jon
boshiga  xalq  iste’moli  mollari  ishlab  chiqarish  ittifoq  darajasining  40  foizini
tashkil  etardi.  Daromad  darajasi,  asosiy  turdagi  mahsulotlarni  iste’mol  qilish
bo’yicha eng oxirgi urinlarni egadladi 2
.
5-jadvaldan  ko’rinib  turibdiki,  mustaqillikkacha  O’zbekiston  aholi  jon
boshiga  chakana  tovar  aylanmasi,  pullik  va  maishiy  xizmat  ko’rsatish  bo’yicha
sobiq  ittifoq  respublikalari  o’rtasida  faqat  Ozarbayjon  va  Tojikistondan  yuqorida
tu rardi.  Chakana  tovar  aylanmasi  bo’yicha  o’rtacha  itti foq  ko’rsatkichidan  1,8,
Rossiya, Belorussiyadai 2, Boltiqbo’yi respublikalarinikidan 2.6 barobar past edi.
Pullik  va  maishiy  xizmat  ko’rsatish  bo’yicha  ham  respublikamiz  ko’rsatkichlari
faqat  Ozarbayjon  va  Tojikistonnikidan  yuqori  bo’lib.  sobiq  ittifoq  Rossiya,
1
 Islom Karimov. Asarlar, 1-jild, T., «O‘zbekiston», 1996, 323-bet.
2
 Islom Karimov. Uzbekiston mustak,illikka erishish ostonasida, T., “O‘zbekiston”, 2011, 5-bet
49 Ukraina,  Belorussiya,  Gru ziya  va  Boltikbuyi  respublikalari  ko’rsatkichlaridan
g’oyat  past  edi.  Har  ming  kishiga  oliy  ma’lumotli  vrachlar,  o’rta  maxsus
ma’lumotli  tibbist  xodimlari  va  kasalxona  o’rinlari  bilan  ta’minlanish  bo’yicha
ham  axvol  deyarli  shunday  edi.  Uy-joy  fondi  borasidagi  muammolar  ham
keskinlashdi.
5-jadval
Aholi jon boshiga xizmatlar ishlab chiqarish (1990 y.) 1
Chakana tovar
aylanmasi (rub) Pullik xizmat
ko’rsatish
(rub) Maishiy xizmat
ko’rsatish (rub)
SSSR 1617 251 56,8
RSFSR 1779 282 58,9
Ukraina 1578 252 57,5
Belorussiya 1861 260 78,6
O’zbekiston 906 139 40,1
Qozo g’ iston 1307 232 51,5
Gruziya 1396 246 70,6
Ozarbayjon 899 136 38,2
Litva 2010 280 76,3
Moldaviya 1512 207 53,1
Latviya 2470 324 77,0
Qirg’i ziston 1067 159 43.3
Tojikiston 816 1 14 35,7
Armaniston 1444 199 51,0
Turkmaniston 1058 151 40,2
Estoniya 2712 376 97,0
Aholi  jon  boshiga  to’g’ri  keladigan  xizmatlarning  past  darajasiga  keskin
demografik  vaziyat  ham  o’zining  jiddiy  ta’sirini  o’tkazayotgan  edi.  Agar  1979-
1991  yillarda  O’zbekiston  aholisi  34,7  foiz  o’sgan  bo’lsa,  bu  borada  o’rtacha
1
 N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012. 146-bet
50 ittifoq  ko’rsatkichi  10,5  foizga  to’g’ri  keldi.  Bunda  O’zbekiston  ko’rsatkichlari
Tojikistondan  pastroq  (40,9%)  Turkmaniston  bilan  barobar  turardi.  Aholi  o’sish
sur’atlari  bu  yillarda  Rossiya,  Ukraina,  Belorus siya,  Gruziya,  Latviya  va
Estoniyada 10 foizdan pastroqni tashkil etdi.
Tug’ilishning  yuqori  darajasi  mamlakat  aholisining  yosh  bo’yicha  tarkibiga
ham ta’sir ko’rsatdi.
6-jadval
O’zbekistonda doimiy yashaydigan aholining yosh guruhi bo’yicha tarkibi (1.10.90 y.) 1
Ming kishi Aholining umumiy
soniga nisbatan foiz
hisobida
Barcha aholi 20227,3 100,0
shu jumladan,
0-14 yoshda 8259,4 40,8
15-39 yoshda 8232,7 40,7
40-60 yoshda 2427,6 12,0
60 dan yuqori yoshda 1307,6 6,5
Jadvaldan  ko’rinib  turibdiki,  mamlakat  aholisining  40  foizdan  ziyodini  14
yoshgacha  bo’lgan  fu q arolar  tashkil  etgan.  Aholi  tarkibidagi  bu  holat  bozor
munosabatlariga  o’tish  kuchli  ijtimoiy  siyo sat  bilan  amalga  oshirilishini  taqozo
etardi.
O’zbekistonda  bozor  sharoitida  ijtimoiy  siyosat  asosan  ikki  yo’nalishda
amalga oshirildi: ijtimo iy himoya va ijtimoiy ta’minot.
1
 N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012. 147-bet
51 Ijtimoiy  himoya  bozor  islohotlarini  amalga  oshirish  davrida  aholini  ijtimoiy
va moddiy muhofaza qilish va milliy xo’jalikda amal qiladigan iqtisodiy, huquqiy,
ijtimoiy  chora-tadbirlar  majmui  bo’lib,  xususan,  aholining  yoshi,  salomatligi,
ijtimoiy  xolati  hamda  xayot  kechirishning  zarur  vositalariga  ega  bo’lmaganligi
sababli yordamga muxtoj qatlamiga davlat va jamoat tashkilotlari va jamg’armalari
tomonidan ko’rsatiladigan yordamdir.
Ijtimoiy himoyaning asosiy maqsadi aholi turmush darajasini muttasil oshirib
borish,  kashshokdanishning  oldini  olish,  aholi  turli  kaglamlari  o’rtasidagi  ta’lim
olish,  madaniyat  va  san’at  yutuklaridan  ba h ramand  bo’lish,  kasb  malakasini
oshirish  va  daromadlarni  ta’minlashdagi  tafovutlarni  kamaytirish,  inson
tarakkiyotining uzluksizligini ta’minlashdan iborat.
Ijtimoiy  himoyaning  asosiy  shakllari  erkin  ijtimoiy-iqtisodiy  faoliyatni
ta’minlash,  ish  bilan  bandli k,  o’q ish  va  ta’lim  olish,  daromadlar ni  kafolatlash,
iste’molchilar  huqu ql arining  himoyasi  va  iste’mol  kafolatini  ta’minlash,  aholiga
tibbiy xizmat ko’rsatish, aholining kam ta’minlangan qatlamlariga turli imtiyozlar
va t o’ lovlar joriy etish kabilarni o’z ichiga oladi.
Islo h otlarning  dastlabki  yillarida  ijtimoiy  himoyaning  huquqiy  asoslari
yaratilib,  asosiy  tamoyillari  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitusiyasida  belgilab
berildi.
Yangi  ish  joylarini  yaratish  dasturlari,  inflyasiyaning  oldini  olish  chora-
tadbirlari, kichik va xususiy biznesning erkin faoliyati uchun yaratilayotgan shart-
sharoitlar,  atrof-mu h itni  muhofaza  qilish  tadbirlari,  Kadrlar  tayyorlash  milliy
dasturining  hayotga  tatbiq  etilishi,  fu q arolar  o’zini  o’zi  boshqarishning  mahalla
tizimini rivojlantirish, eng kam ish  haqi  mi q dori n ing, davlat sektoridagi ishchi va
xizmatchilar  ish  haqining  oshirib  borilishi  ijtimoiy  himoya  tizimining  tarkibiy
qismlariga aylandi.
Ijtimoiy himoya tizimi keyingi yillarda yanada takomillashtirilib, aholini yalpi
ijtimoiy  himoya  qilish  tizimidan  uni n g  manzilli  va  ma q sadli  tizimiga  o’ til d i.  Bu
tizimda ma ha llalar h al qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Mahalla tizimi or q ali kam
52 ta’minlangan  oilalar  va  ko’p  bolali  oilalar  hisobidan  yuz  minglab  oilalar  moddiy
yordam olmo q da.
Mamlakatimizda ijtimoiy himoyaning milliy dastur darajasiga olib chiqilishi
bu tizimning muayyan yo’nalishlariga har yili ustuvorlik berilishida ham ko’rinadi.
Ayollar,  bolalar,  q ariyalar,  ko’p  bolali  oilalar,  sog’lom  va  barkamol  avlodni
voyaga yetkazish maqsadlarida tegishli dasturlar amalga oshirilmo q da.
O’zbekiston  Respublikasi  aholisini  ijtimoiy  himoya  qilishning  yangi
konsepsiyasi  ishlab  chiqildi.  Unda  ijtimoiy  himoya  va  ijtimoiy  yordam,  nafaqa
ta’minoti,  bolalarga  nafaqa  to’lash,  yol g’ iz  keksalarga  xizmat  ko’rsatish.
nogironlarni  tibbiy  anjomlar  va dori-darmonlar  bilan  ta’minlash,  ishsizlarni  ishga
joylashtirish  va  moddiy  yordam  ko’rsatish  shaklida  amalga  oshirilishi  nazarda
tutilgan.
O’zbekistonda  ijtimoiy  siyosatning  muhim  yo’nalishlaridan  biri  davlat
tomonidan,  xususan,  byud jet  mablag’lari  h isobidan  keksaygan,  mehnatga
layo q atsiz,  bo q uvchisini  y o’q otganlarga  moddiy,  tib biy  va  ijtimoiy  yordam
ko’rsatishdan  iboratdir.  Bu  davlat  ijtimoiy  ta’minoti  tizimi  bo’lib,  o’z  ichiga
ijtimoiy-iqtisodiy chora-tadbirlarni q amrab oladi.
Ijtimoiy  ta’minot  bevosita  davlat  va  ma h al liy  byudjetlardan  ajratiladigan
mablag’lar,  homiylar  va  boshqa  manbalarning  mablag’lari  hisobidan  amalga
oshirilib, uning mi q dori, tarkibi, yordam ko’rsatish tartibi va yo’nalishlari qonunan
belgilangan, an’analarga asoslangan va xalqaro tajribada sinalgan tartib-qoidalarga
ko’ra shakllan t irilgan.
Keksali k,  nogironlik va bo q uvchisini y o’q otganlik bo’yicha nafaqalar hamda
nogiron  bolalar g a,  bolalikdan  nogironlarga,  ishlamagan  yol g’ iz  nogironlar  va
keksalarga belgilangan ijtimoiy t o’ lovlar ijtimoiy ta’minotning asosiy shakllaridir.
Q ariya  va  nogironlarga  ijtimoiy  xizmatlar  ko’rsatish.  muxtojlarni  tibbiy
anjomlar bilan ta’minlash, nogironlarni o’q itish va ishga joylashtirish, sanatoriy va
dam  olish  uylariga  imtiyozli  yo’llanmalar  joriy  etish,  jamoat  transportida  yurish
imtiyozlari berish, turarjoy, soli q va maishiy xizmatlarning imtiyozli shakllarini jo -
53 riy  etish  kabilar  respublikamizda  ijtimoiy  ta’ minotning  keng  tarqalgan  shakllari
hisoblanadi.
Ijtimoiy  ta’minotning  huquqiy  asoslari,  muhim  tamoyillari  1993  yilda  qabul
qilingan O’zbekiston Respublikasi ning «Fuqarolarning davlat pensiyasi ta’minoti
to’g’risida»gi  qonunida  ifodalangan.  Ushbu  hujjatga  ko’ra  nafaqalar  miqdori
mehnat  staji  va  ish  haqiga  uzviy  bog’liq.  Bugungi  kunda  1,3  millionga  yaqin
pensioner va nogiron 18 turdagi imtiyozdan foydalanmokda.
Mustaqillik  yillarida  davlat  ijtimoiy  ta’minot  turlari  ortib  borayotir.  Bu,  o’z
navbatida,  iqtisodiyotning  jadal  rivojlanishini  va  shunga  muvofiq  davlat  byudjeti
daromadlarini oshirib borilishini taqozo etadi.
Ijtimoiy himoya va ijtimoiy ta’minot tizi mini takomillashtirish va bu sohada
davlat boshqaruvini o q ilona tashkil etish maqsadida tashkiliy-ma’muriy islohotlar
ham amalga oshirildi. Jumladan, islohotlarning dastlabki bosqichida qator nodavlat
va  notijorat  ijtimoiy  jamg’armalar  tashkil  etildi.  2001  yil  Mehnat  vazirligi  va
Ijtimoiy  ta’minot  vazirligi  birlashtirilib,  ularning  nsgizida  O’zbekiston
Respublikasi  Mehnat  va  aholini  ijtimoiy  muhofaza  qilish  vazir ligi  shakllantirildi.
Joylarda  davlatning  ijti moiy  ta’minot  siyosatini  yuritishda  Qoraqalpo g’ isto n
Respublikasi  Mehnat  va  aholini  ijtimoiy  muhofaza  qilish  vazirligi,  viloyatlar  va
Toshkent shahar Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmalari, tuman
va shahar ijtimoiy ta’minot bo’limlari, «Muruvvat» va «Saxovat» uylari, Urush va
mehnat  faxriylari  respublika  pansionati,  sanatoriylar,  Nogironlarni  tibbiy-ijtimoiy
va kasb bo’yicha sog’lomlashtirish milliy markazi, tibbiy-ekspertiza komissiyalari.
nogiron bolalar uchun kasb- h unar bilim yurtlari faoliyati yo’lga qo’yildi.
O’zbekistonda  aholini  ijtimoiy  himoyalashda  davlat  bilan  bir  qatorda  bir
qancha  ijtimoiy  jamg’arma  va  tashkilotlar  ham  samarali  faoliyat  olib  bormoqda.
Ijtimoiy  jamg’armalar  ( f u q arolar  yoki  yuridik  shaxslar  tomonidan  ixtiyoriy
ravishda mulkiy ulush qo’shish orqali shakllantirilgan tashkilotlar bo’lib, ularning
asosiy  ma qs adi  xayriya,  ijtimoiy,  madaniy  va  ma’rifiy  faoli yat  yuritish  orqali
jamiyat ijtimoiy tarakdiyotiga  h issa qo’shishdan iboratdir. Mamlakatimizda  qo nun
doirasida  faoliyat  yuritayotgan,  adliya  vazirligidan  ruyxatdan  o’tgan  ijtimoiy
54 jamg’ar malar  soni  ellikdan  oshadi.  Ijtimoiy  jam g’ armalar  o’z  faoliyatlari  orqali
ijtimoiy barqarorlikni va tara qq iyotni ta’minlashga samarali ta’sir ko’rsatadi.
Ammo  ijtimoiy  himoyalash  aholining  kam  ta’minlangan  qatlamlari
hisoblanadigan  -  bolalarni,  nafaqadorlarni,  nogironlarni,  talaba  va  o’quvchilarni
moddiy  qo’llab-quvvatlashdangina  iborat  emas.  Kuchli  ijtimoiy  siyosat  mehnat
bozori  va  bandliq  aholi  turmush  darajasi,  aholi  daromadla ri  va  harajatlarida  ham
o’z aksini topali.
Ma’lumki.  o’tish  davrida  ishsizlar  sonining  ortishi,  ishchi  kuchi  tarmoq
tarkibining  o’zgarishi,  ishchi  kuchi  eksportining  kuchayishi,  ishchi  kuchidan
foydalanish  samaradorligining  pasayishi,  mehnat  resurslaridan  foydalanishda
h ududiy  tafovutlarning  ortishi,  yashirin  ishsizlikning  ko’payishi  kabi  salbiy
xolatlar paydo bo’ladi. Bu - tabiiy hol. Bunday holatlarning oldini olish yoki ularni
yumshatish  maqsadida  O’zbekistonda  mehnat  bozorini  rivojlantirish  va  uni
boshqarishni  takomillashtirish  hamda  samarali  bandlik  siyosatini  amalga
oshirishga alo h ida e’tibor qaratildi. Davlatning bandlikni ta’minlashga oid siyosati
mehnat resurs laridan okilona foydalanish va ishsizlikning oldini olishga doyr izchil
sa’y-harakatlarda  ham  o’z  ifodasini  topdi.  Chunki  bozor  i qt isodiyoti  sharoitida
to’ li q  bandlik  emas,  balki  samarali  bandlikka  erishish  muhim  ahamiyatga  ega.
Aytayliq iqtisodiy faol  aholi  tulik ish  bilan ta’minlaydi. Lekin ular  samarali  yoki
ijtimoiy  foydali  mehnat  bilan  shu g’ ullanmasa,  bunday  bandlik  mehnat
unumdorligini oshirishga olib kelmaydi va undan jamiyatga naf tegmaydi.
Samarali  bandlikni  ta’minlash  va  mehnat  re surslaridan  foydalanishning
ahamiyati,  ayni q sa  modernizasiyalash,  innovasion  texnologiyalarga  o’tish
jarayonida ruyi - rost ko’zga tashlanadi. Bu, o’z navbatida, qo’ l kuchiga asosla n gan
mehnatdan  mexanizasiyalashgan  va  avtomatlashgan  mehnatga  o’tishni,  ishlab
chiqarish  jarayonlarini  intensivlashtirishni,  iqtisodiy  faol  aholini  korxonalar,
tarmoqlar  va  xuludlar  o’rtasida  maqsadga  muvofik  qayta  taksimlashni,  ish  bilan
band aholi tarkibida malakali kadrlar ulushini oshirishni ta q ozo etadi.
Aholini  ijtimoiy  himoyalashning  bosh  maqsadi  mamlakat  aholisining
manfaatlarini muhofaza qilish, turmush darajasini oshirish, samarali mehnati uchun
55 zarur  sharoit  yaratish,  ijtimoiy  barqarorlikni  ta’minlashdan  iborat.  Bu  maqsadga
aholi  daromadlarini  uzluksiz  oshirib  borish  va  daromadlar  tarkibini
takomillashtirish orqali erishish mumkin.
Misol uchun, aholi jon boshiga to’g’ri keladigan o’rtacha yalpi ichki mahsulot
( x arid  qobilyati  pariteti  bo’yicha)  1990  yilda  1328  A Q Sh  dollarini  tashkil  etgan
bo’lsa,  2010  yilda  3271  A QSh  dollariga  teng  bo’ldi,  ya’ni  2,5  barobar  oshdi 1
.
I q t i sodiyotda band bo’lgan har bir kishiga to’g’ri keladigan yalpi ichki mahsulot
hajmi  ham  sanoat  tarmoqlarida  band  bo’lgan  har  bir  xodimga  to’g’ri  keladigan
yalpi sanoat mahsuloti mi q dori ham ana shunday yuksalishda o’z ifodasini topdi.
Natijada  aholi  jon  boshiga  to’g’ri  keladigan  o’rtacha  daromadlar  (harid
qobilyati  pariteti  bo’yicha)  2010  yil  oxiriga  kelib  2016,8  A QSh  dollari ni  tashkil
etdi.  O’tgan  20  yil  ichida  o’rtacha  oylik  ish  haqi  mikdori  (A Q Sh  dollari
ekvivalentida) 2,7 barobar, o’rtacha pensiya hajmi esa 5,9 barobar oshdi.
O’tgan 20 yil ichida aholi yalpi daromallari 8,6 barobar oshib, uning tarkibida
yangi  daromad  turi  -  mulkdan,  tadbirkorlik  faoliyatidan  keladigan  daromadlar
ulushi  10,6  foizdan  47,0  foizga  ko’paydi.  Aholi  yalpi  daromadlarida  oylik  ish
haqining ulushi 30-32% darajasida barqaror saklanib turibdi.
Shuning  barobarida  aholi  jon  boshiga  t o’g’ ri  keladigai  pullik  xizmatlar
mi q dori  1992  yilga  nisbatan  2,2,  maishiy  xizmatlar  8.3,  makana  tovar  aylanmasi
4,3 barobar oshdi.
Bu davr ichida aholi iste’moli tarkibida ham jiddiy o’zgarishlar sodir bo’ldi.
1990-2010  yillar da  aholi  yalpi  harajatlari  tarkibida  iste’mol,  solikdar  va  boshqa
tulovlarning hissasi kamaygan bo’lsa, pul omonatlari va jamg’armalari ulushi usdi.
Jami  iste’mol  harajatlari  ichida  oziq-ovqat  mahsulotlariga  ketadigan  harajatlar
qa riyb 10 punktga pasayib, nooziq-ovqat mahsulotlari va xizmatlar uchun tulovlar
ulushi oshdi. Umuman olganda, bu progrsssiv tendensiya hisoblansada, biroq hali
uni  maqsadga  muvofiq,  deb  bo’lmaydi.  Hali  yalpi  harajatlar  tarkibida  iste’molga
keta digan  harajatlar  ulushi  katta.  Jami  iste’mol  harajatlari  tarkibida  oziq-ovqat
1
 Aholini  ijtimoiy  himoyalashga  oid  raqamlar  -O‘zbekiston  Respublikasi  iqtisodiy-ijtimoiy  taraqqiyotining
mustakillik  yillaridagi  (1990-2010  yillar)  asosiy  tendensiya  va  ko‘rsatkichlari  hamda  2011-2015  yillarga
mo‘ljallangan prognozlari» Statistik to‘plami buyicha keltirildi. T., 2011, 73-96-betlar.
56 mahsulotlariga  sarflanadigan  harajatlarning  ulushi  50  foizga  yakin.  Shunga  mo s
ravishda,  uzoq  muddat  foydalaniladigan  tovarlarga  (televizor,  muzlatkich,
kompyu ter,  kir  yuvish  mashinasi.  yengil  avtomobil)  va  xizmatlarga  (dam  olish,
sayoxatga chiqish) ketadigan harajatlar ulushi hali ancha past. 2010 yilda har 100
xonadonga 132 televizor, 99 muzlatkich, 18,5 kondisioner, 37 elektr changyutgich,
12 kompyuter, 75 kir yuvish mashinasi, 27,1 avtomobil, 145 mobil alo q a vositalari
to’g’ri keldi.
O’tgan davr ichida aholi jon boshiga asosiy is te’mol mahsulotlari ni iste’mol
qilish ham (non va non mahsulotlaridan tashqari) sezilarli dara jada o’ sdi. Go’sht va
go’sht mahsulotlari iste’moli - 22,6, sut mahsulotlari - 30,3, tuxum - 42,3, sabza vot
va poliz - 122,1, kartoshka - 55,2, usimlik yogi va boshqa moylar - 3,2, shakar -
37,5 va meva, jumladan uzum 260 foiz oshdi.
Shuni  alo h ida  ta’kidlash  joizki,  ijtimoiy  yo’naltirilgan  bozor  iqtisodiyotiga
o’tish  kuchli  ijtimoiy  siyosatga  asoslanadi.  Xalqimiz  bu  yo’lni  o’z  yo’lboshchisi
ra h namoligida  mustaqillikning  va  bozor  islo h otlariga  o’ tib  milliy  iqtisodiyotni
barpo  etishning  birinchi  kunlaridan  tanladi.  Ij timoiy  yo’naltirilgan  bozor
iqtisodiyoti  sifatila  tan  olingan  nemis,  shved  modellari  esa  3-4  asrlik  evolyusion
rivojlanish hamda so s ial-demokrati k  kasaba uyushmalari va ishchilar harakatinin g
q attiq ta’siri natijasida shakllangan edi.
Bozor iqtisodiyotiga o’tishning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi .
Bozor munosabatlariga bosqichma-bosqich o’tish o’zbek modelining yana bir
muhim  tamoyilidir. Bu tamoyil bozor  munosabatlari va milliy iqtisodi yotni  karor
toptirish  va rivojlantirishning tadrijiy nuli bo’lib, «shok terapiyasini» inkor  etadi,
mamlakatimizning rivojlanishga oid tarixiy tajribasidan, bozor tizimining huquqiy
asosi  va  infratuzilmasi  darajasidan  hamda  xalqimizning  kddriyatlaridan  kelib
chiqali.  Umuman  olganda,  inkiloblar.  keskin  sakrashlar  iqtisodiyotga  moye  sa’y-
harakatlar  emas.  «Bir  tizimdan  ikkinchisiga  o’tish  asta-sekin  evolyusion  ravishda
bo’lishi mu xi mdir, - deb yozadi birinchi Prezidentimiz Islom Kari mov. - Iqtisodiy
islohotlar  mamlakatni  maqsad  sari  asta-sekin,  q a d am-ba q adam  ilgarilab  borishi,
57 bozor munosabatlarining ayrim jixdtlarini va umuman butun tizimini giakllantirishi
lozim». 1
Darhaqi q at,  O’zbekistonda  ma’muriy-buyru q bozlik  tizimidan  boshqaruvning
bozor  tizimiga  o’tishda  o’zbeklarning  «Yangi  uy  q urmay,  eskisini  buzmang  -
boshpanasiz  q olasiz»  h ikmatida  aytilganide k,  tadrijiy,  izchil  yo’l  tanlandi.  Bozor
muno sabatlariga  o’tish  boshlangan  davrdagi  iqtisodiy  vaziyat,  xalqning  turmush,
tafakkur  darajasi  ham  shuni  ta q ozo  etardi.  Bo’larning  barchasi  uchun  va q t  va
imkoniyat  zarur  edi.  Bu  borada  eng  avvalo,  islo h otlar  strategiyasini,  birinchi
navbatda, amalga oshiriladigan yo’nalishlarni belgilab olish muhim ahamiyat kasb
etadi.
O’zbekistonda  ko’p  ukladli  aralash  iqtisodiyotni  barpo  etish  mamlakat
xo’jaligining  mavjud  holati  va  imkoniyatlari,  aholining  mentaliteti,  psixologiyasi
va  q adriyatlaridan  kelib  chi qq an  holda  amal ga  oshirildi.  Shuning  uchun  ham
mamlakatimizla  bozor  munosabatlariga  o’tish  jarayoni  MD H  mamlakatlari
amaliyotidan  keskin  farq  q ildi  va  o’ziga  xos  xususiyatlarga  ega  bo’ldi.  Mulkni
davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish bilan bir qatorda barcha bozorga
o’tish  jarayonlari,  raqobat  mu h itini  yaratish,  bozor  infratuzilmasi  tizimini
shakllantirish va rivojlantirish, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish ham bosqisma-
bosqich amalga oshirildi.
B u larning  hammasi  bosh  masaladan  -  mulk  munosabatlarini  tubdan  isloh
qilish jarayonidan boshlandi, albatta. Davlat mulki obyektlarini davlat tasarrufidan
chiqarish  va  xususiylashtirishning  1992-1993  yillarni  o’z  ichiga  olgan  dastlabki
bosqichi davlat uy-joy fondi, savdo va xizmat ko’rsatish shoxobchalari, mahalliy,
yengil  va  ozi q -ovqat  sanoati,  avtomobil  transporta,  qu rilish  so h asidagi  mayda
korxonalarni  xususiylashtirishla r  bosh landi.  Agrar  sohaning  mamlakat
iqtisodiyotidagi  o’ rni  va  ahamiyatiii  e’tiborga  olib,  qishloq  xo’jaligida  islohotlar
jadal sur’atlarda olib borildi. Natijada, ilgari davlat mulki obyekta hisoblangan uy-
joy  fondi,  mayda  korxonalar  xususiy  va  jamoa  mulkiga  aylantirildi.
Xususiylashtirishning bepul va imtiyozli shakllari keng qo’ llanildi.
1
 Islom Karimov. Asarlar, 1-jild, T., «O‘zbekiston», 1996, 315-bet.
58 Ikkinchi  bosqichda  -  1994-1995  yillarda  yalpi  xususiylashtirish  amalga
oshirildi.  Bu  davrda  dav lat  nazorati  shart  bo’lmagan  yengil,  mashinasozliq
ko’rilish materiallari sanoatiga tegishli o’rta va yirik korxonalar xususiylashtirildi.
Davlat dasturiga ko’ra, ikkinchi bosqichda tarmoq va mintaka ahamiyatidagi
50  mingdan  ortik  obyektni  xususiylashtirish  ko’zda  tutildi.  Ushbu  davrda  kichik
korxonalar  xususiy  mulk  shaklini  olgan  bo’lsa,  o’rta  va  yirik  korxonalar  ochiq
turdagi  aksionerlik  jamiyatlariga  aylantirildi.  Aksionerlik  korxonalari
aksiyalarining  paketlari  turt  qismga  ajratilib,  mehnat  jamoasiga  25  foiz,  dav lat
ixtiyorida 25 foiz, erkin savdoga 30 foizi, turdosh korxonalarga 10 foiz va chet el
investorlariga  10  foiz  nisbatlarida  sotildi.  Shuningdeq  q is q a  davrda  70  mingdan
orti q  kichik korxona tashkil etildi va r o’ yxatga olindi. Mulkdorlar qatlami yanada
kengayib, ular safiga xususiylashtirilgan korxonalarning 2 milliondan orti q aksiya,
ulush  va  pay  egalari,  3  millionga  ya qin  shaxsiy  tomorqa  xo’jaliklari  egalari,  85
mingga  ya q in  xususiy  va  kichik  korxonalar  egalari  va  14  ming  k o’ chmas  mulk
egalari qo’ shildi.
Uchinchi bosqichda, ya’ni 1996-1998 yillarda nazorat paketlari davlat mulki
shaklida  sa q lanib  q olayotgan  yirik  korxona  va  tarmo ql arni  islo h  qilish
rejalashtirildi.  Mazkur  bosqichda  Oliy  Majlis  va  Vazirlar  Ma h kamasi  tomonidan
xusu siylashtirish  jarayoniga  jalb  etilmaydigan  obyektlarning  ruyxati  belgilaydi.
Ularga  suvdan  foydalanish  obyektlari,  meliorasiya  tarmoq l ari,  muzey l ar,
sanepidstansiyalar,  strategik  va  harbiy  a h amiyatdagi  obyektlar,  nobyudjet
jamg’armalari  kiritildi.  Ushbu  ruyxatdan  o’ rin  olmagan  barcha  korxona  va
obyektlarni xususiylashtirishga q aror qilindi.
T o’ rtinchi  bosqichda  (1998  yilning  oxiridan)  xususiylashtirishdan  tushgan
mablag’larni davlat byudjetiga safarbar etish, xususiylashtirilayotgan korxonalarga
xorijiy  investisiyalarni  jalb  qilish,  boshqaruvning  samaradorligini  oshirish  va
yangicha mulk munosabatlarining t o’ li q amal qilishi uchun shart-sharoitlar yaratish
asosiy  vazifalar  sifatida  belgilaydi.  Natijada,  mamlakat  iqtisodiyotida  muhim
ahamiyatga  ega  bo’lgan  yirik  indust riya  gigantlari,  yo q il g’ i-energetika,  kimyo  va
mashi nasozlik majmualarining yordamchi korxonalarini yirik xorijiy investorlarni
59 jalb  qilish  asosida  xususiylashtirish  jarayonlari  davom  ettirildi.  Xu susiylashtirish
jarayonidan tushgan mablag’lar 2002 yilda 43,6 milliard s o’ mni, 2003 yilda 56,1
mil liard s o’ mni va 2004 yilda 78,4 milliard s o’ mni tashkil etdi.
Xorijiy investorlarga sotilgan korxonalardan tushgan mablag’ 2004 yilda 24,3
million  A QSh  dollarini  tashkil  etdi.  Bu  2003  yilga  nisbatan  49,8  foiz  ko’pdir.
Bundan  tashqari  xorijiy  investor larga  sotilgan  17  ta  davlat  aktivlari  bo’yicha
korxonalarni  rivojlantirish  maqsadlarida  yangi  mulk  egalari  tomonidan  24,7
million A QSh dollari mi q dorida investisiyalar kiritish majburiyatlari ham olindi.
1 992-2004  yillar  davomida  bosqisma-bosqich  olib  borilgan  mulkni  davlat
tasarrufidan  chiqa rish  va  xususiylashtirish  jarayonlarida  umumiy  hisobda  130
mingga  yakin  yuridik  shaxe  mulk  va  xo’jalik  yuritish  shakllarini  o’zgartirdi.
Jumladan,  77  mingdan  orti q  yuridik  maqomdagi  korxona  bazasida  50  mingdan
ortik turli mulk shaklidagi korxonalar yaratildi. 2004 yilda birja, kim oshdi savdosi
va  t anlov  orqali  70  mingga  yakin  davlat  mulki  obyektlari  mulk  huquqlari  aksiya
paketlari ko’rinishida sotildi.
1992-1993  yillar  davomida  davlat  mulkida  bo’lgan  obyektlarning  70  foizi
davlat  tasarrufi dan  chiqarilgan  va  xususiylashtirilgan  bo’lsa,  islohotlarning
manti q iy  rivojiga  ko’ra,  keyingi  yillarda  xususiylashtirish  jarayoniga  jalb
qilinmagan korxonalar soni muttasil kamayib bordi. Jumladan, 1994-1995 yillarda
ularning  ulushi  24  foizni,  1996-1998  yillarda  5  foizni  va  1999-  2004  yillarda  1
foizdan ham kam bo’ldi. Natijada nodavlat sektorining tashkiliy-iqtisodiy jixatdan
iqtisodiyotdagi ulushi 2004 yilga kelib 90 foizdan oshdi." 1
Islohotlar mulkiy masalalar to’g’ri xal etilib, davlat tasarrufidan chiqarish va
xususiylashtirish uzluksiz amalga oshirilgan, ko’p ukladli iqtisodiyot barpo etilgan
taxdirdagina  o’zining  salmokdi  natijalarini  beradi.  Mulk  munosabatlarini  tako -
millashtirish bo’yicha hali o’tish davrining dastlabki bosqichidayok qabul qilingan
tegishli  qonunlar,  Prezident  farmonlari,  Vazirlar  Mahkamasining  karor  va
farmoyishlari shubhasiz, hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Bu borada «O’zbekistan
Respublikasida  mulkchilik  to’g’risida»,  «Davlat  tasarru fidan  chiqarish  va
1
 N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012. 153-155 betlar
60 xususiylashtirish  to’g’risidaii  qonunlarni  va  «Iqtisodiy  islohotlarni  yanada
chukurlashtirish,  xususiy  mulk  manfaatlarini  himoya  q ili sh  va  tadbirkorlikni
rivojlantirish  chora-tadbirlari  to’g’risida»gi  Prezident  farmonini  eslab  o’tishning
o’zi kifoya.
Na t ijada,  mamlakat  iqtisodiyotining  barcha  tarmo qla rida  nodavlat  sektori
jadal  sur’atlarda  rivojlana  boshladi.  Davlat  sektori  esa  iqtisodiyotda  o’zining
monopol ahamiyatini kamaytirdi, ko’p kirrali aralash xo’jalikka keng yo’l ochilib,
rakobat  uchun  borgan  sari  kengro q  imkoniyat  yaratildi.  Mul kiy  munosabatlarni
rivojlantirish  moddiy  boyliklarga  egalik  qilish,  ulardan  foydalanish  va
o’zlashtirish,  insondagi  bekiyos  q obiliyatlarni,  imkoniyatlarni  ruyobga  chiqarish
bilan bog’li q dir.
Kichik  va  xususiy  tadbirkorlikni  (biznesni)  ragbatlantirish.  qimmatli
qog’o zlar  boyurini  sh a k llantirish  isloxotlar  taklirini  hal  qiladigan  shartlardan
biridir.  Bu,  birinchidan,  davla t  tasar rufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish  bilan
bevosita  bog’liq  masala  bo’lib,  jamiyatning  ijgimoiy  va  iqtisodiy  negizini
mustaxkamlashga  xizmat  qiladi,  mulkdorlar  sinfini  shakllantirish ы ing  va  ichki
bozorni  iste’mol  mollari  va  xizmatlari  bilan  ta’minlashning  muhim  omili
hisoblanadi.
O’zbekistonda q is q a va q t davomida kichik va o’rta biznesni rivojlantirishning
huquqiy shart-sharoitlari va tashkiliy asoslari yaratildi. Tovar ishlab chiqaruvchilar
va  tadbirkorlar  palatasi,  O’rta  va  kichik  biznesni  qo’llab-quvvatlash  bo’yicha
hukumat  komissiyasi,  «Madad»  sug’urta  agentligi,  konsalting,  injiniring,  lizing
firma  va  kompaniyalari,  biznes-inkubatorlar  ish  boshladi.  1997  yilga  kelib
mamlakatimizda  kichi k  va  xususiy  korxonalarning  umumiy  soni  100  mingdan
oshib ketdi.  Qish lo q  xo’jaligida de hq on, fermer xo’jaliklari tashkil topa bosh ladi.
Ammo  kichik  va  o’rta  xususiy  tadbirkorlikka  munosabatning  rivojlanishini
konikarli,  deb  hi soblash  kiyin  edi.  Hukumat  karorlarida  ta’kidlanganideq  bu
borada  keskin  burilish  yasash  o’z-o’zidan  kechmadi.  Ko’plab  kichik  va  xususiy
korxonalarni tash kil  qilish,  bu ishga aholi shaxsiy  jamg’armalarini jalb etish,  shu
yo’l  bilan yangi  ish  joylarini  ochish  ishlari  sekin  bordi. Ayrim  kichik  va  xususiy
61 korxo nalar,  fermer  xo’jaliklarini  moddiy-texnika  va  xom  ashyo,  uzo q  muddatli
kreditlar  bilan  ta’minlashdagi  kiyinchiliklar,  shuningdeq  joylardagi  byurokratik
to’siq va govlar tufayli o’z faoliyatini tuxtatgan hollar  ham  ko’plab uchradi. Gap
shundaki, o’tmish sarqiti - boqimandalik psixologiyasidan qutulish oson kechmadi.
Xususiy tadbirkorlik bilan shugullanishni ixtiyor etganlarning aksariyati uni davlat
yoki boshqa birovning hisobidan amalga oshirishni istagani sezildi. To’g’ri, kichik
va  o’rta  biznesni  davlat  darajasida  qo’llab-quvvatlashga  O’zbekistonda  alo h ida
e’tibor  berildi  va  bu  amaliyot  xozir  ham  izchillik  bilan  amalga  oshirilmokda.
Ammo  davlat  tomonidan  qaratilayotgan  ana  shu  e’tibor,  ajratilgan  mablag’lardan
samarali  foydalanish  lozim.  Qo laversa,  xususiy  tadbirkorlikni  rivojlantirishning
davlat  ko’magidan  tashqari  yana  boshqa  yo’llari  ham  mavjudki.  ulardan  ham
unumli  foydalanishni  yo’lga  qo’yish  keraq  Buning  uchun  mulk  egasi,  menejer
tadbirkor, bilimli  va  mehnatsevar  bo’lishi  lozim.  Mulk  egasi  bo’lish,  tadbirkorlik
oson ish emas.
Masalan,  mulkni  kafolat  sifatida  qoldirish  hisobiga  har  qanday  tijorat
bankidan  kredit  olish  mumkin.  Bunday  imkoniyat  bo’lmagan  hollarda
tadbirkorlikni  moliyalashtirishning  venchur  usulidan  foydalanish  mumkin.  Bu
vaktda  tadbirkorga  mablag’  ajratgan  ban k  q arzdan  kutulgunga  q adar  firmaning
yoki ushbu xususiy ishning egasi bo’lib turaveradi. Xorijiy kredit liniyalariga ega
bo’lish  uchun,  avvalo,  puxta  uylangan  va  ishlab  chiqdlgan  biznes-reja  hamda
biznes loyi h alar zarur. Umuman kreditlar tizimidan foydalanish qonun-qoidalarini
t o’ li q o’zlashtirmay turib, kutilgan natijalarga erishish qiyin.
Iqtisodiy  mustaqillikka  erishish,  iqtisodiy  o’sishni  ta’minlashning  muhim
shartlaridan biri - iqtisodiyotda tarkibiy qayta ko’rishni amalga oshirishdir.
Sobiq ittifoq sharoitida xalq xo’jaligining amaldagi  tarkibi  mehnat taksimoti
va  ixtisoslashuv  prinsiplari  asosida  shakllangan  edi.  Bu  bora da  O’zbekistonning
"cheki"ga arzon xom ashyo va yarim taiyer mahsulotlar, strategik mineral resurslar
yetkazib  berish  va  sanoat  markazlarida  ishlab  chiqarilgan  tayyor  mollarni
sotishning  keng  bozori  bo’lish  tushgan  edi.  Iqtisodiyotning  bunday
mustamlakachilikka  asoslangan  tarkibi  mustaqillikning  dastlabki  yillarida  eski
62 xo’jalik  aloqalari  bar h am  t opib,  yangilari  h ali  shakllanib  ulgurmagan  sharoitda
mamlakatimiz iqtisodiyotiga salbiy ta’sir ko’rsatmasdan qolmadi.
Bozor iqtisodiyoti ishlab chiqarish tarkibiga mutla q o yangi talablarni qo’ydi.
Milliy  ishlab  chiqarishning  tarmoq  va  h ududiy  tarkibini  takomillashtirmasdan
turib,  boy  resurslardan,  mavjud  ulkan  imkoniyatlardan  maqsadga  muvofiq
foydalanish,  vujudga  kelgan  nomuta n osibliklar  va  ziddiyatlarga  barham  berish
mumkin emasdi.
Tarkibiy  siyosat,  eng  avvalo,  kishloq  xo’jalik  xom  ashyosi  va  mineral
resurslarni  chukur  qayta  ishlashga,  texnologik  siklning  tugallanganlik  darajasini
o i 1 i r i s h g a ,  mamlakat  yoqilgi-energetika  va  oziq-ovqat  mustaqilligini
ta’minlashga  qaragildi.  Ilgari  tashqaridan  keltirilgan  yuzlab  turdagi  mahsulotlar
mamlakatimizning o’zida ishlab chiqarila boshlandi.
Mustaqillik yillarida amalga oshirilayotgan yirik  qu rilishlarning geografiyasi
ancha  kengaydi.  Bunday  izchil,  bosqisma-bosqich  va  okilona  siyosat  sanoat
taraqqiyotida  uzo q  yillar  h ukm  surib  kelgan  regional  nomutanosiblik  va
ziddiyatlarni sezilarli darajada yumshatishda muhim omil bo’ldi.
Tabiiyki,  iqtisodiyotning  tarkibini  takomillashtirish  bir  zarb  bilan  amalga
oshiriladigan  ish  emas.  Bu  o’zgarishlar  muntazam  davom  etadigan  ijtimoiy-
iqtisodiy  jarayon  bo’lib,  davr  talabi  va  iqtisodiy  siyosatdan  kelib  chiqadi.
tarmoq lq r a r o  hamda  tarmoqlar  ichida  tuxtovsiz  kechadi.  Bozor  iqtisodiyoti  va
fan-texnika  tarakkiyoti  tan  oladigan  tarmoqdar  rivojlanib,  mahsulot  ishlab
chiqarishda  ularning  hissasi  oshib  boraveradi.  Aksincha,  bozor  va  tarakkiyotga
moye  kelmaydigan  sohalarning  mahsulot  va  xizmatlarni  yaratishdagi  ulushi
pasayib  yoki  butunlay  yukolib,  o’z  o’ rnini  boshqa,  il g’ or  sohalarga  b o’ shatib
beraveradi.
Butun iqtisodiyotda ayrim tarmoq va ishlab chi qarish turlarini rivojlantirishga
ustuvorlik  be rish  va  ularni  davlat  tomonidan  har  tomonlama  qo’llab-quvvatlash
to’g’ri  yo’l  ekanligini  xayotning  o’zi  tasdi ql adi.  Ustuvor  soh al arning  turri
belgilanishi,  nafaqat  ilgari  ta q chil  hisoblangan  mahsulot  turlarini  keng  ishlab
chiqarishni  yo’lga  qo’ yish,  balki  ijtimoiy  ishlab  chiqarish  tarkibini
63 takomillashtirish,  butun  iqtisodiyotni  izchil  ri vojlantirish  imkonini  berdi.  Keyingi
yillarda  mamlakatimizda  sanoatning  asosiy  tarmoqlarini  rivojlantirishni
jadallashtirish,  eksport  saloxiyatini  oshirish  va  chetdan  keltiriladigan  mahsu lotlar
urnini bosadigan mahsulot turlarini ish lab chiqarishni yo’lga qo’y ish, bozorni xalq
iste’moli  va  oziq-ovqat  mahsulotlari  bilan  tuldirish,  kommunikasiya  va  ishlab
chiqarish  infratuzilmasini  rivojlantirish,  investision  faoliyatii  jadal lashtirish,
mamlakatning  eksport  imkoniyatlarini  kengaytirish,  tashqi  iqtisodiy  faoliyatni
kuchaytirish  kabi  chora-tadbirlar  ustuvor  yo’nalishlar  sifatida  belgilandi.  Bu  esa,
o’z navbatida, yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarishni real ko’rsatkichlarda oshirish
imkoniyatini yanada kengaytirishda muhim omil bo’ldi.
Islohotlardan bosh maqsad - ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligini muttasil
oshirish  asosida  xalq  farovonligini  yuksaltirishdir.  Ana  shunday  natijalar
islohotlarga h a q i q iy mazmun kasb etadi, q uru q safsatabozlikdan asraydi.
Shu  urinda  yana  bir  sifat  ko’rsatkichga  tuxtalmasdan  utib  bo’lmaydi.
Mamlakatimizda  sanoat  mahsulotlari  tarkibida  tayyor  mahsulot  ulushi  tobora
oshmokda.  Agar  1990  yilda sanoat  ishlab  chiqarishining  umumiy hajmida  tayyor
mahsulotning  ulushi  35  foizni  tashkil  etgan  bo’lsa,  h ozir  bu  ra q am  70  foizdan
oshib ketdi.
O’zbekistonda  ishlab  chiqarish,  iqtisodiy  o’sish  uchun  mustaxkam  asos
yaratilgani,  iqtisodiyot  tarkibi  bozor  munosabatlariga  monand
takomillashtirilayotgani, tayyor mahsulot ishlab chiqarish ulushining oshayotgani,
kapital  mablag’lar  katta  qismining  moddiy  ishlab  chiqarish  sohalarida
o’zlashtirilayotgani,  yangi  texnika  va  texnologiya  bilan  ji h ozlangan  sanoat
obyektlarining  ko’rib  ishga  tushirilayotgani  bugungi  jaxonda  kechayotgan
bahoonli sharoitda ham xalq farovonligini ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb
etmoqda.
Tabiiyki, bunday yuksalishlarga, iqtisodiy o’sishga bir kunda, bir yilda erishib
bo’lmasdi.  Bunday  marralarga  faqat  katta  kat’iyat,  tadrijiyli k,   izchillik  va
bosqisma-bosqichlik orqaligina erishish mumkin.
64 XULOSA
Ushbu  malakaviy  bitiruv  ishi  or q ali  xal q imiz  musta q illik  yillarida  erishgan
barcha  yutu q  va  muvaffa q iyatlar,  avvalambor,  davlatimiz  birinchi  ra h bari  Islom
Karimov ra h namoligida mamlakatimiz i q tisodiyotini islo h  etish, erkinlashtirish va
modernizasiya  q ilish,  uning  tarkibiy  tuzilishini  diversifikasiya  q ilish  borasida  o’ z
va q tida  boshlangan,  h ar  tomonlama  puxta  o’ ylangan,  uzo q  isti q bolga
m o’ ljallangan o q ilona siyosatning h ayotiy samaralaridir.
Xal q imiz  isti ql ol  yillarida  erishgan  yutu ql ar  va  marralardan  h ar  q ancha
faxrlansak,  yurtimizda  musta h kam  q aror  topgan  tinchlik-osoyishtalik,
bunyodkorlik sharoiti uchun shukronalar aytsak, arziydi. Zero,  o’ tgan asrning 90-
yillarida sobi q sh o’ ro saltanatidan q olgan ayanchli meros - biryo ql ama rivojlangan,
fa q at  xom  ashyo  yetkazib  berish-u,  paxta  yakka ho k i mligiga  asoslangan
i q tisodiyotimiz  na q adar  nochor  a h volga  tushib  qo lganini,  qa shsho q lik  va
bedodlikdan  xal q imizning  sabr-kosasi  t o’ lib,  yurtimiz  j ar  yokasiga,  portlash
hol atiga yetib borganini aslo unutib b o’ lmaydi. Ana shunday tara qq iyot y o’ lining
chekkasida  qo lgan  mamlakatni,  tushkunlik  va  q ashsho ql ik  natijasidan  kelajakdan
umidini  uzgan  xal q ni  o’ ta  murakkab  vaziyatdan  izchil  va  bar q aror  rivojlanish
y o’ liga olib chi q ishning o’ zi b o’ lgani y o’q albatta.
Ana  shunday  murakkab  va  q altis  sharoitda  yurtning  boshiga,  uzo q  va  ya q in
tariximizda  b o’ lgani  kabi,  irodasi  su s t  va  jur’atsiz  bir  ra h bar  kelib  q olganida
nimalar  b o’ lishi  mumkinligini  tasavvur  q ilishning  o’ zi  da h shatli.  Unday  ho latda
xal q ning kuni, davlatning ta q diri q anday kechar edi?
Toley baland  xal q  ekanmizki, Yaratgan peshonamizga uzo q ni  k o’ ra biladigan,
mard va jasoratli, buyuk ishlarga qo dir Y o’ lboshchini ato etdi!
Musta q il Vatanimiz  o’ zining q is q a, lekin mazmun-mo h iyati, tarixiy vokealarga
boyligi  bilan  a s rlarga  teng  yangi  tarixi  davomida  o’ z  va q tida  tanlangan,  h ar
tomonlama  o’ zini  o ql agan,  t o’g’ riligini  h ayotning  o’ zi  isbotlagan,  ja ho nda
tara qq iyotning « o’ zbek modeli» deb e’tirof etilgan h ayotbaxsh rivojlanish y o’ lidan
o’ zining buyuk kelajagi sari  q atiyat bilan bormo q da. Bugun bu modelning  o’ ziga
xos  va  o’ zi g a  mo s  ji h atlarini,  berayotgan  samaralari  k o’ plab  mamlakatlarda
65 o’ rganilmo q da,  xal q aro  ekspertlar,  olimlar  va  siyosatchilarda  ka tt a  q izi q ish
uy g’ otmo q da. Undan k o’ plab davlatlar ibrat va andoza olmo q da.
Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ra h namoligida xal q imiz tanlagan y o’ l  -
i q tisodiyotning  mafkuradan  xoliligi,  siyosatdan  ustunligiga  asoslangan  pragmatik
i q tisodiy  siyosat,  davlatning  bosh  islo ha tchilik  vazifasini  o’ z  zimmasiga  olishi,
jamiyat  h ayotida  q onun  ustuvorligini  ta’minlash,  kuchli  ijtimoiy  siyosat  yuritish,
islo h otlarni bos q ichma-bos q ich amalga oshirishni  k o’ zda tutadigan mash h ur besh
tamoyil  negizida  ishlab  chi q ilgan  tara qq iyotning  « o’ zbek  modeli»  samarasida
milliy  davlatchiligimizning  musta hk am  tamal  toshi  qo’ yildi,  mamlakatimiz  izchil
va bar q aror rivoj lanish y o’ liga o’ tdi.
Bu  y o’ lning  h ayotbaxsh  samaralari  -  ozod  va  obod  Vatanimizning  g o’ zal  va
betakror  q iyofasi,  sha h ru  q ishlo q larimiz  jamoli,  xalkimiz  farovonligida  a s rlar
davomida namoyon b o’ laveradi! 1
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:
1
 N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012. 178-179 betlar
66 1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - T., «O‘zbekiston», 2011.
2.  Karimov I.A. O‘zbekiston – bozor munosabatlariga o‘tishning o‘ziga xos 
yo‘li– T.: O‘zbekiston, 1993.
3. Karimov I.A. O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida. –T., 
«O‘zbekiston», 1995.
4. I.A.Karimov Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish 
va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi: O‘zbekiston Respublikasi Oliy 
Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi ma’ruza. 2010 yil 
12 noyabr. – Toshkent: «O‘zbekiston», 2010.
5. Islom Karimov, O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. - T.: 
"O‘zbekiston". 2011. 
6. N.To‘xliyev Taraqqiyotning o‘zbek modeli. T.:2012.
7. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  I.A.Karimovning  2011  yilning  asosiy
yakunlari va 2012 yilda O‘zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor
yo‘nalishlariga  bag‘ishlangan  O‘zbekiston  Respublikasining  Vazirlar
Mahkamasining  majlisidagi  «2012  yil  Vatanimiz  taraqqiyotini  yangi  bosqichga
ko‘taradigan  yil  bo‘ladi»  mavzusidagi  ma’ruzasini  o‘rganish  bo‘yicha  o‘quv
qo‘llanma.-T.: «O`qituvchi» NMIU, 2012.
8. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  I.A.Karimovning  2012  yilda
mamlakatimizni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari  va  2013  yilga
mo‘ljallangan  eng  muhim  ustuvor  yo‘nalishlariga  bag‘ishlangan  O‘zbekiston
Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasidagi  «Barcha  reja  va  dasturlarimiz  Vatanimiz
taraqqiyotini  yuksaltirish,  xalqimiz  farovonligini  oshirishga  xizmat  qiladi»
mavzusidagi  ma’ruzasini  o‘rganish  bo‘yicha  O‘quv-uslubiy  majmua.  –  Toshkent:
Iqtisodiyot. - 2011 .
9. «Xalq so‘zi» gazetasi. 2010 yil 30 avgust soni.
10. “Mamlakatimizni  modernizatsiya  qilish  va  kuchli  fuqarolik  jamiyati  barpo
etish  –  ustuvor  maqsadimizdir”.  –  Prezident  Islom  Karimovning  O‘zbekiston
67 Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi
ma’ruzasi // Xalq so‘zi, 2010 yil 28 yanvar.
11. “Asosiy vazifamiz – Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada
yuksaltirishdir”. – Prezident Islom Karimovning 2009 yilning asosiy yakunlari va
2010 yilda O‘zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning  eng muhim ustuvor
yo‘nalishlariga  bag‘ishlangan  Vazirlar  Mahkamasining  majlisidagi  ma’ruzasi  //
Xalq so‘zi, 2010 yil 30 yanvar.
12. Karimov  I.A.  Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni  yanada
chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi  (O‘zbekiston
Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi
ma’ruza), “Xalq so‘zi”, 2010 yil 13 noyabr 
68