Mustaqil O‘zbekistonda milliy armiyaning barpo etilishi va harbiy islohotlar

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS 
TA’LIM  VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX VA IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
T ARIX KAFEDRASI 
“5120300- Tarix (m amlakatlar va mintaqalar bo’yicha ) ”  ta’lim
yo’nalishi bo’yicha bakalavr darajasini olish uchun  
“ Mustaqil O‘zbekistonda milliy armiyaning barpo 
etilishi va harbiy islohotlar ” 
mavzusida yozgan  
     
  Ilmiy rahbar:
    
 
“ Himoyaga  tavsiya etildi ”
Tarix    va ijtimoiy fanlar
      fakulteti dekani _______ _ 
“_____”____________ 
Qarshi 20 Bitiruv malakaviy  Bitiruv malakaviy  ishiishi M  U  N  D  A  R  I  J  A
KIRISH …………………………………………………………………………...3
I.BOB.  O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MILLIY ARMIYANING 
BARPO ETILISHI VA HARBIY ISLOHOTLAR …………………………......7
1.1. Qurolli Kuchlar huquqiy asoslarining yaratilishi ………………..….…..... 7
1.2. Qurolli Kuchlarning tarkibi va vazifalari … ……………………………….
1.3. Harbiy kadrlar tayyorlash masalalari … ……………………………….
II.BOB. Milliy armiyaning rivojlanish bosqichlari va islo h qilish jarayonlari ..
2.1. Harbiy mashqlarda modellashtirish va simulyatsiya jarayonlari…………
2.2. Kuchli ijtimoiy himoya va imtiyozlar ………………………………………
XULOSA ................................................................................................................
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI .....................................
ILOVALAR ................ ....................... ....................... ..................................... KIRISH
Mavzu ning  dоlzarbligi .   Vatanimizda  harbiy  ish  tarixida  O‘zbekiston  o‘z
davlat mustaqilligini tiklagan istiqlol davri alohida o‘rin egallaydi. O‘zbekistonda
qariyb 130 yillik mustamlakachilik tuzumiga barham berilib, mustaqil davlatchilik
tiklanishi  bilan  mamlakat  tarixida  mutlaqo  yangi  davr  boshlandi.  O‘z  mustaqil
taraqqiyot  yo‘lini  tanlab  olgan  xalqimiz  osoyishtaligi,  tinch  taraqqiyotini
ta’minlash,  bepoyon  vatanimiz  sarhadlarini  qo`riqlash  maqsadida  O‘zbekiston
Respublikasi  Qurolli  Kuchlariga  asos  solindi.  O‘zbekiston  Respublikasining
birinchi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi hamda boshchiligida milliy armiya
tashkil  etildi  va  u  zamonaviy  harbiy  texnika  bilan  ta’minlandi.  O‘zbekistonning
Mudofaa  Doktrinasi  ishlab  chiqildi  va  milliy  armiya  faqatgina  mudofaa
maqsadlariga  xizmat  kilishi  belgilab  qo‘yildi.  Harbiy  kadrlar  tayyorlashga,
ularning  ma’naviy  tarbiyasiga,  zamonaviy  bilimlarini  rivojlantirish,  aqliy
salohiyatini yuksaltirishga katta e’tibor berilmoqda.
Tarixiy  tadqiqotlarning  ko‘rsatishicha,  vatanimiz  hududida  davlatchilik
rivojlanib,  jadal  taraqqiyot  sodir  bo‘lgan  davrlarda  harbiy  san’at  ham  rivojlanib,
yuksalgan.  Yoki  aksincha,  siyosiy  parokandalik  va  tarqoqlik  davrlarida  harbiy
san’at  ham  turg‘unlikka  uchragan.  Mustamlakachilik  davrlarida  esa  o‘z
hukmronligini  qurol  kuchi  bilan  saqlab  turgan  mustabid  hukumat  xalqni  harbiy
sohaga umuman yaqinlashtirmagan.
Harbiy  ish  tarixi  mazmunan  juda  keng  qamrovli  soha  sifatida  harbiy  sohaga
tegishli  barcha  tushunchalarni  harbiy  siyosat,  jang  maxorati,  qurol-yarog‘lar,
mudofaa  tizimi,  harbiy  san’at,  ayni  maytda  urushlar  tarixini  ham  qamrab  oladi.
O‘zbekistonda harbiy ish tarixi juda chuqur tarixiy ildizlarga ega bo‘lib, insoniyat
tarixida  qadimiy  sivilizatsiya  o‘choqlaridan  biriga  asos  solgan  xalqimizning
serqirra va boy o‘tmish madaniyatining muhim tarkibiy qismini tashkil qiladi.
Shu  bilan  birga,  mustaqillik  davridan  keyin  milliy  armiyamizga  asos
solinishi,  O`zbekiston  Respublikasida  milliy  armiyaning  barpo  etilishi  va  harbiy
islohotlar,   Qurolli  Kuchlar  huquqiy  asoslarining  yaratilishi,  harbiy  kadrlar
tayyorlash  masalalari,  m illiy  armiyaning  rivojlanish  bosqichlari  va  isloh  qilish , umuman olganda,  harbiy sohaning rivojlanishi bosqichlari, takomillashuvi hamda
ahamiyatini  qamrab  оlgan  tariхiy  vоqеalarni  rеal  ma’lumоtlar  asоsida  yoritish
mavzu dоlzarbligini bеlgilab berdi.
Ishning  maqsadi  va  vazifalari.  Malakaviy  ishning  maqsadi  mustaqil
O`zbekistonda  milliy  armiyaga  asos  solinishi,  harbiy  islohotlar,  harbiy  sohaning
rivojlanishi,  takomillashuvi  va  uning  ahamiyati,  harbiy  kadrlar  tayyorlash
masalalari  tizimini  yoritib  berish.  Ushbu  maqsaddan  kelib  chiqib  quyidagi
vazifalarni bajaramiz:
 O‘zbekiston  Respublikasida  milliy  armiyaning  barpo  etilishi  va  harbiy
islohotlar xususida ma’lumotlar berish;
 Qurolli Kuchlar huquqiy asoslarining yaratilishi ni yoritib berish;
 Qurolli Kuchlarning tarkibi va vazifalari ni o`rganib chiqish;
 Harbiy kadrlar tayyorlash masalalari ni tahlil qilish;
 Milliy  armiyaning  rivojlanish  bosqichlari  va  islo h  qilish  jarayonlari ni
asoslab berish;
 Harbiy  mashqlarda  modellashtirish  va  simulyatsiya  jarayonlari  haqida
ma’lumotlar berish;
 Harbiy  sohadagi  k uchli  ijtimoiy  himoya  va  imtiyozlar  yuzasidan
umumxulosalar chiqarish.
Bitiruv  malakaviy  ishning  ahamiyati.  Bitiruv  malakaviy  ish  mazmunini
qamrab оlgan ma’lumоtlar quyidagi ilmiy ahamiyatga ega dеb hisоblaymiz:
 O‘zbekiston  Respublikasida  milliy  armiyaning  barpo  etilishi  va  harbiy
islohotlar xususida ma’lumotlar berildi;
 Qurolli Kuchlar huquqiy asoslarining yaratilishi ni yoritib berildi;
 Qurolli Kuchlarning tarkibi va vazifalari ni o`rganib chiqildi;
 Harbiy kadrlar tayyorlash masalalari ni tahlil qilindi;
 Milliy armiyaning rivojlanish bosqichlari va islo h  qilish jarayonlari  asoslab
berildi;
 Harbiy  mashqlarda  modellashtirish  va  simulyatsiya  jarayonlari  haqida
ma’lumotlar berildi;  Harbiy  sohadagi  k uchli  ijtimoiy  himoya  va  imtiyozlar  yuzasidan
umumxulosalar chiqarildi.
Bitiruv  mal a kaviy  ish  mazmunini  qamrab  оlgan  tariхiy  ma’lumоtlar  o liy
o’quv  yurtlarining  Tariх  fakultеti  Tariх  bo’limi  h uzurida,  “Tariх”  faniga
iхtisоslashgan  umumta’lim  maktabida  va  litsеy  maktablarda ,  O’zbеkistоn  tariхi
fani  bo’yicha   “Tariх”  va  “O’lkashunоslik”  to’garaklarida  оlib  bоriladigan
mavzularni ishlab chiqishda fоydalaniladi.
Mavzuning  o`rganilganlik  darajasi .  BMIda  mustaqil  O‘zbekiston  milliy
armiyaga asos da harbiy ish tarixi ilk bor eng qadimdan to hozirga bo‘lgan yaxlit
davriy  chegarada,  bosqichma-bosqich  hamda  keng  turdagi  tarixiy  manbalar  -
arxeologik  topilmalar,  qo‘lyozmalar,  arxiv  xujjatlari,  davriy  matbuot  va
adabiyotlar  asosida  yoritilgan,  shuningdek,  "Qurolli  Kuchlar  tarixi"  muzeyi
materiallaridan foydalanildi. 
O ‘zbekiston  tarixining  turli  davrlari  va  yo‘nalishlari  bo‘yicha  yetakchi
mutaxassislar, harbiy fanlar tarixi bo‘yicha mutaxassislar, yosh tadqiqotchilari bir
qancha  tadqiqotlar,  ilmiy  izlanishlar  olib  borishgan.  Xususan,  harbiy  fanlar
nomzodi,  podpolkovnik  H.  Dadaboyev  (O‘zbekiston  Respublikasida  milliy
armiyaning  barpo  etilishi  va  harbiy  islohotlar)  tomonidan  tayyorlangan  mazkur
asar ko‘p yillik ilmiy izlanishlar samarasidir.
BMIning  tuzili shi va hajmi.  Bitiruv malakaviy ish kirish, ikki  bоb, хulоsa
va adabiyotlar ro’yхatidan ibоrat. 
Xalqimizning  tinchlik  va  xavfsizligi, sarhadlarimiz   daxlsizligining mustahkamroq qalqoni bo‘lmish armiyamiz har jihatdan qudratli, qurol-yarog`
va harbiy mahorat borasida hech kimdan kam bo‘lmasligi lozim.
I. KARIMOV
I.BOB.  O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MILLIY ARMIYANING
BARPO ETILISHI VA HARBIY ISLOHOTLAR
1.1. Qurolli Kuchlar huquqiy asoslarining yaratilishi
O‘zbekistonda  mustaqillikning  birinchi  kunlaridanoq  tabiat  in’om  etgan,
mehnatkash xalqimiz tomonidan bunyod etilgan moddiy va ma’naviy boyliklarni,
mustaqillik, xavfsizlik va hududiy yaxlitlikni himoya qiluvchi, barqaror va izchil
demokratik rivojlanishning ishonchli va mutahkam kafolati bo‘la oladigan milliy
armiyani shakllantirish davlat siyosatining bosh masalalari sifatida qaraldi.
Shu  maqsadda  O‘zbekiston  Respublikasining  birinchi   Prezidenti  I.Karimov
Qurolli  Kuchlarining  asoschisi  va  Oliy  Bosh  qo‘mondoni  sifatida  og‘ir  va
murakkab  vaziyatga  qaramay,  kun  tartibiga  har  tomonlama  ta’minlangan,
professional,  zamonaviy  talab  va  standartlarga  javob  beruvchi  milliy  Qurolli
Kuchlarni  tashkil  etish  masalasini  qo‘ydi  va  bu  boradagi  ustuvor  vazifalarni
belgilab berdi.
Eng  avvalo,  O‘zbekiston  Respublikasi  Qurolli  Kuchlarini  shakllantirishning
hukuqiy  asoslarini  yaratishga  kirishildi.  O‘zbekiston  Respublikasi  birinchi
Prezidentining 1991 yil  6 sentabrdagi farmoniga asosan  Mudofaa ishlari vazirligi
tashkil qilindi va uning vazifalari belgilandi. Mudofaa ishlari vazirligi zimmasiga
umumiy  safarbarlik,  Milliy  gvardiyani  tuzish,  fuqarolar  mudofaasini  amalga
oshirish, harbiy ta’lim sohasini boshqarish, harbiy xizmatga chaqirish va mukobil
xizmatni  tashkil  qilish,  ko‘shinlarni  joylashtirish,  harbiy  texnika  va  qurol-
yarog‘larni saqlash va takomillashtirish vazifalari yuklatildi.
1992  yil  14  yanvarda  esa  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Kengashining
«O‘zbekiston  Respublikasi  hududida  joylashgan  harbiy  qismlar  va  harbiy  o‘quv
yurtlari  to‘g‘risida»gi  Qarori  asosida  O‘zbekiston  Respublikasi  hududida joylashgan  sobiq  ittifoq  Qurolli  Kuchlarining  barcha  qismlari,  harbiy  o‘quv
yurtlari,  muassasa  va  tashkilotlar  ularning  qarshiligiga  qaramay,  O‘zbekiston
tasarrufiga  o‘tkazildi.  1992  yil  24  martda  Milliy  xavfsizlik  xizmati  qoshida
Chegara  qo‘shinlari  boshqarmasi  tashkil  etilib,  mamlakat  hududidagi  chegara
qo‘shinlari bo‘linmalari uning tasarrufiga o‘tkazildi.
1992  yil  18  maydan  e’tiboran  havo  desantlari,  harbiy  transport  aviatsiyasi,
razvedka ko‘shinlari, ta’minot qismlari, 1992 yil 12 noyabrdan esa havo hujumiga
qarshi  harbiy  qismlar,  13  noyabrdan  kimyoviy  harbiy  qismlar  davlat  tasarrufiga
olindi.
O‘zbekiston  Respublikasi  mudofaa  ishlari  bo‘yicha  Vazirligi  O‘zbekiston
Respublikasi  Mudofaa  Vazirligiga  aylantirildi.  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy
Kengashining 1992 yil 3 iyulda bo‘lib o‘tgan sessiyasida yosh mustaqil davlatning
mudofaa  sohasidagi  siyosatining  asoslari  belgilandi.  Shu  kuni  O‘zbekiston
Respublikasining  «Mudofaa  to‘g‘risida»,  «Umumiy  harbiy  majburiyat  va  harbiy
xizmat  to‘g‘risida»,  «Harbiy  qasamyod  to‘g‘risida»  va  «Muqobil  xizmat
to‘g‘risida»gi  qonunlari  qabul  qilindi.  Mazkur  hujjatlar  O‘zbekiston
Respublikasining Qurolli Kuchlari qurilishi uchun hukuqiy asos bo‘ldi.
1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida
Qurolli  Kuchlarning  maqsad  va  vazifalari  aniq  belgilab  qo‘yildi.  Xususan,  uning
52-moddasida  O‘zbekiston  Respublikasini  himoya  qilish  har  bir  fuqarosining
burchi  ekanligi,  fuqarolar  qonunda  belgilangan  tartibda  harbiy  yoki  muqobil
xizmatni  o‘tashga  majburligi,  125-moddasida  esa  O‘zbekiston  Respublikasi
Qurolli  Kuchlari  O‘zbekiston  Respublikasining  davlat  suverenitetini  va  hududiy
yaxlitligini,  aholining  tinch  hayoti  va  xavfsizligini  himoya  kilish  uchun  tuzilishi,
Qurolli Kuchlarning tuzilishi va ularni tashkil etish qonun bilan belgilanishi, 126-
moddasida  O‘zbekiston  Respublikasi  o‘z  xavfsizligini  taminlash  uchun  yetarli
darajada Qurolli Kuchlarga egaligi ko‘rsatib o‘tilgan.
Respublika  Oliy  Kengashining  XIV  sessiyasida  (1994  yil  29  dekabr)  qabul
kilingan qonunga asosan 14 yanvar «Vatan himoyachilari kuni» deb belgilandi va
har yili nishonlanadigan bo‘ldi. Milliy  xavfsizlikni  ta’minlash  maqsadida  1995  yil  30  avgustda  O‘zbekiston
Respublikasi Oliy Majlisining III sessiyasida Harbiy Doktrina qabul qilindi. Unda
O‘zbekistonda  davlatning  mudofaa  sohasidagi  harbiy  siyosatining  asosiy
yo‘nalishlari  o‘z  aksini  topdi.  Umumdavlat  ahamiyatiga  molik  ushbu  hujjatda
O‘zbekiston  Respublikasi  harbiy  siyosatining  asoslari,  harbiy  qurilish  hamda
faoliyatdagi asosiy tamoyil va ustuvor vazifalari belgilab berildi.
2000  yildan  esa  O‘zbekiston  Respublikasi  o‘z  harbiy  siyosati  mudofaa
xarakteriga  ega  ekanligi,  davlatlararo  munosabatlardagi  ziddiyatlarni  hal  etishda
tinchlik yo‘lini tutishi, urushni inkor etishini ma’lum qilib, Harbiy doktrina o‘rniga
Mudofaa  doktrinasiga  o‘tdi.  O‘zbekiston  boshqa  davlatlar  bilan  munosabatlarda
mamlakatning  milliy-davlatchilik  manfaatlari  ustuvorligi,  o‘zaro  manfaatdorlik,
teng huquklilik, ichki ishlarga aralashmaslik, munozarali masalalarni tinch yo‘l va
muzokara asosida hal etish, davlatlararo chegaralarni buzmaslik va o‘zgartirmaslik
tamoyillariga asoslanishini ma’lum qildi.
O‘zbekiston  Respublikasi  mudofaa  doktrinasi  mamlakat  milliy  xavfsizligini
ta’minlashga qaratilgan rasmiy qarashlar, tamoyil va yondashuvlar, amaliy chora-
tadbirlar  tizimini  o‘zida  mujassam  etgan.  Qurolli  Kuchlar  O‘zbekiston
Respublikasi  davlat  mustakilligi,  mamlakatimiz  sarhadlari  daxlsizligi,
xalqimizning  tinch-osoyishta  hayotining  ishonchli  himoyasini  ta’minlashi  uchun
yuksak  jangovar  qobiliyatga,  iqtisodiy,  harbiy-texnik  va  ilmiy  salohiyatga  ega
bo‘lishi  lozim.  Shu  bilan  birga  mamlakat  mudofaasini,  tinchlikni  saqlashda
jamiyatdagi  hamjihatlik,  har  bir  fukaroning  vatanparvarlik  fazilatlari,  Vatanga
bo‘lgan muhabbati va sadoqati muhim omil bo‘lib hisoblanadi. 
O‘zbekiston  Respublikasining  «Mudofaa  to‘g‘risida»gi  Qonunida  mudofaa
sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillari sifatida quyidagilar belgilandi:
- boshka  davlatga  qarshi  harbiy  kuch  ishlatmaslik,  biroq   yurtimizga
uyushtirilgan  har  qanday  tajovuzning  oldini olish va uni daf etish (O‘zbekiston
Respublikasi tegishli shartnomalar bilan bog‘langan davlatlarga yordam ko‘rsatish
hollari bundan istisno); - xalqaro huquq meyorlariga muvofiq ravishda kollektiv xavfsizlik tizimlarida
ishtirok etish;
- harbiy-sissiy bloklarda qatnashmaslik;
- harbiy  qurilishning  zamonaviy  urushlar  va  kurolli  mojarolarning
xususiyatiga monand  bo‘lishi;
- yadro  quroli  va  boshqa  turdagi  ommaviy  qirg‘in  kurollarni  yaratish,  ishlab
chiqarish, qayta ishlash, saklash, tarqatish va joylashtirishni rad etish;
- mudofaaning yetarli darajada bo‘lishi;
- harbiy xizmat nufuzini ta’minlash.
Qonunga  asosan,  Qurolli  Kuchlarga  O‘zbekiston  Respub-likasi  Prezidenti,
Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Ko‘mondoni raxbarlik kilishi belgilandi.
Urush  vaqtida  O‘zbekiston  Respublikasi  mudofaa  vaziri  qurolli  kuchlar  Oliy
Bosh Qo‘mondonining o‘rinbosari vazifasini bajaradi.
Qurolli kuchlar kundalik faoliyatining raqbarligini va-zirlik, davlat qo‘mitalari
raxbarlari amalga oshiradi.
«Mudofaa to‘g‘risida»gi Qonunga asosan, davlat raxba-rining xdrbiy masalalar
bo‘yicha  vazifalari  belgilandi.  Mazkur  konunning  8-moddasiga  asosan,
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti quyidagi vakolatlarni bajaradi:
- O‘zbekiston  Respublikasining  mudofaa  siyosati  va  harbiy  qurilishning
asosiy yo‘nalishlarini belgilaydi;
- Mudofaa  sohasidagi  davlat  boshqarmasining  organlari  faoliyati  ustidan
rahbarlik qiladi;
- O‘zbekiston  Respublikasi  mudofaasini  ta’minlash,  suvereniteti,  xavfsizligi
va hududiy yaxlitligini himoya qilish bo‘yicha muhim choralar ko‘radi;
- Qurolli  kuchlarni  barpo  etish  va  ularning  taraqqiyoti  hamda  mudofaani
tashkil qilish bo‘yicha davlatning boshqa reja va dasturlarini tasdiqlaydi;
- O‘zbekiston  Respublikasining  qurolli  kuchlar  va  boshqa   harbiy
tashkilotlarning tizimi va tarkibini tinchlik va urush davrida tasdiklaydi;
- harbiy  harakatlarni  olib  borish  hamda  xalqaro  tinchlikka  yo‘naltirilgan
tadbirlarda qatnashish bo‘yicha qaror qabul qiladi va buyruq beradi; - O‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasida  o‘rnatilgan  tartib  bo‘yicha
O‘zbekiston  Respublikasiga  hujum  bo‘lganda,bosqinchilikdan  mudofaalanishning
o‘zaro  majburiyatlarni  bajarish  zaruriyati  yuzaga  kelganda,  O‘zbekiston
Respublikasining  hududida  yoki  alohida  joylarda  favqulodda  holatni  xamda
aholini umumiy yoki  qisman jalb  etishni e’lon qiladi;
- Qurolli  kuchlarning  Oliy  Qo‘mondonligining  lavozimlariga  tayinlash,
lavozimidan  ozod  qilish,  oliy  unvonlar  bilan  taqdirlash  hukuqiga  ega.  Harbiy
xizmatga  oid  O‘zbekiston  Respublikasining  fuqarolari  sonini,  ularning  harbiy
xizmatni  o‘tashi,  harbiy  xizmatga  chaqiruvdagi  fuqarolarning  harbiy  ro‘yxatga
olish  tartibini,  ularni  qurollanish  hajmi,  Qurolli  Kuchlar  va  mudofaa  ehtiyojlari
uchun  zarur  bo‘lgan  harbiy  texnik  va  ashyoviy  mulk  hamda  mahsulot  va  boshqa
moddiy-texnikaviy ashyolarni belgilaydi;
- O‘zbekiston  Respublikasi  fuqarolarini  tezkor  harbiy  xizmatga  chaqiruvi
bo‘yicha qarorlarni qabul qiladi;
- mamlakat  iqtisodiyotining  safarbarlikka  tayyorgarligini  hamda  davlatning
safarbarlik va strategik rezervlaridan foydalanishni tasdiqlaydi;
- harbiy  oliy  va  o‘rta  maxsus,  harbiy  ta’lim  fakultetlari  hamda  harbiy
tayyorgarligi bo‘yicha markazlarini tashkil qiladi, qayta tuzadi va bekor qiladi.
«Mudofaa  to‘g‘risida»gi   Qonunda  O‘zbekiston  qurolli kuchlarining asosiy
tamoyillari ham belgilab berildi. Bu tamoyillar quyidagilardan iborat:
 Qonun ustuvorligi;
 Markazlashgan boshqaruv va yagona qo‘mondon;
 Doimiy jangovar tayyorgarlik;
 Partiyasizlik;
 Harbiy  xizmatchilar  va  ularning  oilalarini  ijtimoiy
qo‘llab-quvvatlash.
Qurolli  kuchlar  boshqaruvining  yagona  tizimini  shakllantirish,  mamlakat
hududiy yaxlitligi va xavfsizligini, qo‘shin turlarining o‘zaro aloqasini ta’minlash
hamda  ulardan  samarali  foydalanish  uchun  Qurolli  Kuchlarning  Bosh  shtabini
Birlashgan  shtabga  aylantirish  zaruriyati  yuzaga  keldi.  2000  yil  29  sentabrda O‘zbekiston  Respublikasining  birinchi  Prezidenti  farmoniga  asosan  O‘zbekiston
Respublikasining  Qurolli  Kuchlarning  Birlashgan  shtabi  tashkil  etildi.  Mazkur
farmon  asosida  O‘zbekiston  Respublikasi  qurolli  kuchlari  Birlashgan  shtabi
O‘zbekiston  Respublikasi  suvereniteti  va  hududiy  yaxlitligini  qurolli  himoyasi
bo‘yicha  qarorlarni  ishlab  chiqish  va  amalga  oshirish  bo‘yicha  yagona  tashkilot
vakolatini oldi.
Qurolli  Kuchlar  faoliyatidagi  muhim  masalalardan  biri  -  bu  yoshlarni  harbiy
xizmatga jalb etish masalasi bo‘lib, bu borada ham yangi tartiblar ishlab chiqildi va
amalga  kiritildi.  Ma’lumki,  mustaqillikka  qadar,  ya’ni  sovet  davrida
O‘zbekistondan  chaqirilgan  yigitlar,  odatda,  eksteritorial  tamoyilga  asosan
respublika hududidan olisda, shu jumladan, ittifoq chegarasidan tashqarida harbiy
xizmat o‘tar edilar.
O‘zbekiston  Respublikasida  Qurolli  Kuchlarini  shakllantirish  borasida  qabul
qilingan  farmon,  qaror  va  qonunlar  bunday  ahvolga  barham  berdi.  1992  yil
O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Kengashi  tomonidan  qabul  qilingan  qarorga
muvofiq,  Litva,  Latviya,  Estoniya,  Gruziya,  Ukraina,  Ozarbayjon,  Moldova,
shuningdek,  Kavkazorti  harbiy  okrugi  va  Kaspiy  flotiliyasida  muddatli  harbiy
xizmatni  o‘tayotgan  harbiy  xizmatchilar  bir  oy  muddat  ichida  O‘bekistonga
chaqirildi  va  qaytarildi.  Ularning  18  oydan  ko‘p  xizmat  qilganlari  zahiraga
bo‘shatildi.  18  oydan  kam  xizmat  qilganlar  esa  O‘zbekiston  hududidagi
ko‘shinlarga  xizmatni  davom  ettirish  uchun  yuborildi.  Shu  bilan  birga,  ularga
muddatli yoki muqobil harbiy xizmatni o‘tash uchun tanlov imkoniyati berildi.
O‘zbekiston  Respublikasining  «Mudofaa  to‘g‘risida»,  «Umumiy  harbiy
majburiyat  va  harbiy  xizmat  hakida»gi,  shuningdek,  «Muqobil  xizmat
to‘g‘risida»gi  qonunlarida,  O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining
«Haqiqiy  harbiy  xizmatning  belgilangan  muddatlarini  o‘tab  bo‘lgan  xarbiy
hizmatchilarni  qurolli  kuchlar,  chegara  qo‘shinlari  va  ichki  qo‘shinlar  saflaridan
zahiraga bo‘shatish haqida» (1992 yil 6 oktabr) hamda «Fukarolarni hakiqiy harbiy
va  muqobil  xizmatga  navbatdagi  chaqiriq  to‘g‘risida»gi  qarorlarida  O‘zbekiston fukarolari  faqat  o‘z  respublikasida  va  uning  manfaatlari  yo‘lida  xizmat  qilishi
belgilab ko‘yildi.
Ma’lumki,  umumiy  harbiy  majburiyat  fuqarolarning  O‘zbekiston
Respublikasini  himoya  qilishga  majburiy  harbiy  tayyorgarligidan  iborat  bo‘lib,
O‘zbekiston  Respublikasi  Qurolli  Kuchlari  safini  butlash  va  ularning  rezervini
tayyorlashni ta’minlash maqsadida joriy etiladi.
Umumiy harbiy majburiyat o‘z ichiga fuqarolarni harbiy xizmatga tayyorlash,
harbiy  xizmatga  chaqirish  (kirish),  chaqiruv  yoki  shartnoma  bo‘yicha  harbiy
xizmat  o‘tash,  rezervdagi  xizmat  va  muqobil  xizmat  o‘tash,  harbiy  ro‘yxatdan
o‘tish  qoidalariga  rioya  etish,  favqulodda  vaziyatlarda  yoki  O‘zbekiston
Respublikasiga  qarshi  harbiy  tajovuz  sodir  etilganida  aholini  muhofaza  etish
chora-tadbirlarini qamrab oladi.
«Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida»gi Qonunga muvofik
O‘zbekiston  Respublikasi  fuqarolari  bir  qator  toifalarga  bo‘linadi,  xususan:  a)
chaqiriluvchilar   nomlari  tuman  (shahar)  chaqiruv  uchastkalarida  qayd  etilgan
bo‘lib,  harbiy  xizmatga  chaqiriladigan  fuqarolar;  b)  harbiy  xizmatchilar   haqikiy
harbiy  xizmat  o‘tayotgan  fuqarolar;  v)  harbiy  xizmatga  majbur  fuqarolar  -
O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari rezervi yoki zahirasidagi fuqarolar; g)
harbiy  xizmatga  majbur  bo‘lmagan  fuqarolar  -  turli  sabablarga  ko‘ra  harbiy
ro‘yxatga olinmagan yoki harbiy ro‘yxatdan chiqarilgan, shu jumladan, iste’fodagi
fuqarolar.
Haqiqiy harbiy xizmat O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida oddiy
askarlar,  serjantlar  va  ofitserlar  tarkibiga  mansub  lavozimlarda  chaqiruv  yoki
shartnoma  bo‘yicha  o‘talayotgan  harbiy  xizmatdir.  Umumiy  harbiy  majburiyat
O‘zbekiston  Respublikasi  hududida  doimiy  yoki  vaqtincha  yashayotgan  chet  el
fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarga tatbiq etilmaydi.
Harbiy xizmatga birinchi marta chaqirilgan eski ixtiyoriy ravishda (shartnoma
bo‘yicha)  kirgan  fuqarolar  O‘zbekiston  Respublikasining  xalqi  va  Prezidentiga
sodiq  bo‘lishga  Harbiy  qasamyod  qiladilar.  Muqaddam  harbiy  qasamyod  qabul
qilmagan  harbiy  xizmatga  majbur  fuqarolar  harbiy  yig‘inlarga  jalb  etilganlarida yoki  safarbarlik  bo‘yicha  chaqirilganlarida  harbiy  qasamyod  qiladilar.  Harbiy
xizmat   O‘zbekiston  Respublikasi  fuqarolarining  Qurolli  Kuchlar  safida  umumiy
harbiy majburiyatni bajarish borasidagi davlat xizmatining alohida turidir.
Harbiy  xizmatning  quyidagi  turlari  joriy  etilgan:  muddatli  harbiy  xizmat;
safarbarlik chaqiruvi rezervidagi harbiy xizmat; shartnoma bo‘yicha harbiy xizmat;
O‘zbekiston  Respublikasi  Kurolli  Kuchlari  safida  harbiy  xizmat  o‘tagan
rezervdagilar xizmati.
Tinchlik  davrida  oddiy  askarlar  va  serjantlar  tarkibiga  mansub  lavozimlarda
muddatli harbiy xizmatga, shuningdek, safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmatga
o‘n  sakkiz  yoshdan  yigirma  yetti  yoshgacha  bo‘lgan,  salomatligiga  ko‘ra  Qurolli
Kuchlar safida harbiy xizmat o‘tashga yaroqli erkak fuqarolar chakiriladilar.
Muddatli  harbiy  xizmat  chaqirilish  yoshidagi  fuqarolarning  oddiy  askarlar  va
serjantlar  tarkibiga  mansub  lavozimlarda,  shuningdek,  muqaddam  harbiy  xizmat
o‘tamagan  Umumiy  harbiy  majburiyat  va  harbiy  xizmat  to‘g‘risilagi  qonun,
ofitserlarning  qonun  hujjatlarida  belgilangan  muddat  davomida  O‘zbekiston
Respublikasi Qurolli Kuchlari safidagi majburiy harbiy xizmatidir.
Fuqarolarning  muddatli  harbiy  xizmatga  hamda  safarbarlik  chaqiruvi
rezervidagi xizmatga chaqirilishi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga
asosan yiliga bir marta fevral-mart oylarida o‘tkaziladi.
Muddatli xarbiy xizmat muddatlari kalendar hisobida quyidagicha belgilangan:
oddiy askarlar va serjantlar tarkibiga mansub lavozimlarda muddatli harbiy xizmat
o‘tayotgan harbiy xizmatchilar uchun - o‘n ikki oy (oliy ma’lumotli shaxslar uchun
-  to‘qqiz  oy);  muddatli  harbiy  xizmatni  chaqiruv  bo‘yicha  ofitserlar  tarkibiga
mansub lavozimlarda o‘tayotgan ofitserlar uchun - to‘kkiz oy.
Muddatli harbiy xizmat o‘tash tartibi qonun hujjatlari bilan belgilanadi.
O‘zbekiston  Respublikasi  Qurolli  Kuchlari  safini  muddatli  va  shartnoma
bo‘yicha  harbiy  xizmatchilar  bilan  butlash  tadbirlari  nomzodlarni  harbiy-
professional  jihatdan  saralash  (xususan:  tibbiy  xulosali  tekshiruvdan  o‘tkazish,
intellektual salohiyatini test sinovidan o‘tkazish va jismoniy tayyorgarligiga baho berish)  yo‘li  bilan  o‘tkaziladigan  konkurs  asosida,  odatda,  hududiy  tamoyil
bo‘yicha amalga oshiriladi.
Muddatli  harbiy  xizmatchilarning  bir  kunlik  xizmat  vaqti  davomiyligi  harbiy
qismning umumqo‘shin nizomlarida bayon etilgan talablarga muvofiq tuzilgan kun
tartibi  bilan  belgilanadi.  Bunda  harbiy  xizmatchilarning  zikr  etilgan  toifasiga,
nizomlarda  belgilangan  holatlardan  tashqari,  har  kuni  8  soatdan  kam  bo‘lmagan
uyqu vaqti va 2 soatdan kam bo‘lmagan shaxsiy ehtiyojlarni qanoatlantirish vakti
beriladi.
Muddatli   harbiy  xizmatchilar  va  oliy   harbiy  ta’lim  muassasalari  kursantlari
harbiy  shifokorlar  komissiyasi  tomonidan  chiqarilgan  tegishli  xulosaga  muvofiq
sihatgoh-kurort davolash muassasalarida bepul davolanadilar.
Harbiy xizmatchilarga to‘lanadigan pul maoshi, pul mukofoti va harbiy xizmat
majburiyatlarini  o‘tash  bilan  bog‘liq  boshqa  to‘lovlardan  daromad  solig‘i
chegirilmaydi.
Harbiy  xizmatga  jalb  etishni  izchil  yo‘lga  ko‘yish  maqsadida  safarbarlik-
chaqiruv  rezerv  xizmati  tashkil  etilgan.  Uni  tashkil  etishdan  asosiy  maqsad-
umumiy  harbiy  majburiyatlarni  ijro  etishda  barcha  chaqiriluvchilarga  teng  shart-
sharoitlarni yaratish;  maxsus  dastur  asosida harbiy bilim berish,  jangovar texnika
va  o‘q  otish  qurollaridan  foydalanishni  o‘rgatish,  chaqiriluvchilarning  jang  olib
borish  uslublarini  egallashlarini  ta’minlash;  muddatli  harbiy  xizmatdagi  harbiy
xizmatchilarning  moddiy  ta’minotini  oshirish  xamda  O‘zbekiston  Respublikasi
Qurolli Kuchlarida xarbiy xizmat o‘tash nufuzini oshirishdan iborat.
Shartnoma  bo‘yicha  harbiy  xizmat.  O‘zbekiston  Respublikasi  Qurolli
Kuchlari safida harbiy xizmatni o‘tash to‘g‘risidagi shartnoma - bu haqikiy harbiy
xizmatni o‘tash (haqikiy harbiy xizmatni davom ettirish) uchun ixtiyorlik asosida
fuqaroning  vazirlik  orqali  davlat  bilan  tuzadigan  bitimidir,  unda  xizmatning
muddati,  tomonlarning  o‘zaro  hukuklari,  majburiyatlari  va  mas’uliyatlari  hamda
harbiy xizmatni o‘tashning boshqa shartlari qat’iy belgilab qo‘yildi.
O‘zbekiston  Reslublikasi  Mudofaa  ishlari  vazirligining  mustakillikning
dastlabki  oylarida,  anikrog‘i  1991  yil  noyabr  oyida  chakiriluvchining  ma’naviy saviyasini o‘rganish bo‘yicha o‘tkazgan tadqiqotlari davomida chaqiriluvchilarning
siyosiy  jarayonga  qiziqishi,  yosh  askarlar  orasida  ma’naviy,  milliy  kadriyatlar,
siyosiy  ong  sayozlashib  ketganligi  aniklandi.  Shu  sababli  armiya  safida  sobiq
ittifoq  Qurolli  Kuchlaridan  meros  bo‘lib  qolgan  illatlarni  yo‘qotish,  yoshlarni
nafaqat harbiy va jismoniy jihatdan, balki ma’naviy, g‘oyaviy jihatdan ham kuchli
qilib  tarbiyalash  vazifasi  belgilandi.  O‘zbekiston  Respublikasining  birinchi
Prezidenti  I.Karimovning  «Biz  milliy  armiyamizni  haqikatdan  ham  mutlaqo
yangicha,  zamonaviy  negizda,  avvalambor,  yuksak  ma’naviyat  asosda  tashkil
qilmoqdamiz»  yoki  «harbiy  xizmatchilarning  ma’naviy  salohiyatini,  ularning
ongida  ma’naviy-axloqiy  kadriyatlarni  rivojlantirish  va  mustahkamlash,  ularni
ruhiy  poklikka  va  qalban  ulg‘ayishga  chorlaydigan,  ichki  dunyosini,  irodasini
baquvvat,  iymon-e’tiqodini  butun qiladigan,  vijdonini  uyg‘otadigan beqiyos  kuch
bo‘lmish  yuksak  ma’naviyatni  shakllantirish  tarbiyaviy  ishlarning  ustuvor
vazifasidir»  degan  mazmundagi  ko‘rsatmalari  bu  sohadagi  ustuvor  vazifalarni
yanada aniqroq namoyon etadi.
Ma’naviy tarbiya eng avvalo «Harbiy qasamyod» qabul kilishdan boshlanishi
kat’iy  belgilandi.  Chunki,  birincht  Prezidentmimz  I.Karimov  ta’kidlaganidek,
«..oriyatni,  g‘urur  va  sadoqatni  hamma  narsadan  ustun  qo‘yadigan  bizning
xalqimiz uchun Harbiy kasamyod - bu shunchaki rasmiy tadbir emas, balki yigitlik
sha’ni,  oru  nomusini  o‘rtaga  qo‘yib,  o‘z  zimmasidagi  mas’uliyatli  va  sharafli
burchni  ado  etishga  bel  bog‘lab,  ahdu  paymon  qilish  marosimidir».  Bunda
armiyaga chaqiriluvchilar dastlabki kunlardanoq o‘z vazifa va burch-larini chuqur
anglab yetishlari muhim ahamiyatga ega ekanligini nazarda tutilgan edi.
1992  yil  23  sentabrda  O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining
«O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari, chegara va ichki qo‘shinlarda harbiy
intizomni  mustahkamlash  va  tarbiyaviy  ishlarni  takomillashtirish  to‘g‘risida»gi
Qarori qabul qilindi. Qarorda Qurolli Kuchlar shaxsiy tarkibining ma’naviy-ruhiy
holatini  mustahkamlash,  vatanparvarlik  tarbiyasini  shakllantirish  borasida  davlat
siyosa-tini  tashkil  etish  va  yuritish  vazifalari  belgilab  berildi.  1992  yil  19  iyunda
O‘zbekiston  Respublikasi  Mudofaa  ishlari  vaziri  «O‘zbekiston  Respublikasi Qurolli  Kuchlarining  kundalik  gazetasi  -  «Vatanparvar»  gazetasini  tashkil  etish
to‘g‘risida»gi  buyrug‘i  imzolandi.  Gazetaning  asosiy  vazifasi  milliy  armiyani
shakllantirish  borasida  qo‘yilgan  ustuvor  vazifalarning  bajarilishini  yoritish,
yoshlarni  milliy  g‘oyalarga  sodiqlik  ruhida  tarbiyalash,  ularga  harbiy-
vatanparvarlik ruhini singdirishdan iborat ekanligi bel-gilandi.
Mudofaa  Vazirligi  tizimidagi  harbiy  qism  va  muassasalarda  harbiy
xizmatchilar,  ishchilar  va  ularning  oila  a’zolarining  madaniy  hordiq  olishlari,
farzandlarining  barkamol  bo‘lib  tarbiyalanishlari  uchun  maktab  va  maktabgacha
ta’lim  muassasalarida  turli  xil  ma’naviy-ma’rifiy  mazmundagi  tadbirlar  eng
zamonaviy  texnik,  informatsion  vositalar  va  texnologiyalar  asosida  o‘tkazilishi
yo‘lga qo‘yildi.
 1.2. Qurolli Kuchlarning tarkibi va vazifalari
O‘zbekiston  amalda  o‘zining  zamonaviy,  ixcham,  harakatchan  va  yaxshi
qurollangan,  mamlakatimiz  xavfsizligi,  barqarorligi,  sarhadlarimiz  daxlsizligi,
xalqimizning tinch va osoyishta hayotini ishonchli himoya qilishga qodir bo‘lgan
milliy armiyasiga ega. Qurolli Kuchlar asosan quruqlikdagi qo‘shinlar, harbiy havo
kuchlari,  va  havo  hujumidan  mudofaa  qo‘shinlari,  maxsus  operatsiyalar  kuchlari
terrorizmga qarshi kurash bo‘linmasidan iboratdir.
Quruqlikdagi  qo‘shinlar  dushman  qo‘shinlarining  har  qanday  turdagi
zarbalarni bartaraf etib, ularni yakson qilish, dushmanning muntazam qo‘shinlarini
tor-mor  etishga  qaratilgan  jangovar  va  maxsus  operatsiyalar  olib  borish  uchun
mo‘ljallangan.
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  1992  yil  23  yanvardagi
qarori  bilan  Milliy  gvardiyaga  asos  solindi.  Milliy  gvardiyaning  asosiy  vazifasi  -
O‘zbekiston  Respublikasining  davlat  suvereniteti  va  hududiy  yaxlitligini,
fuqarolarning  konstitutsiyaviy  huquq  va  erkinliklarini  muhofaza  qilishdir.
Gvardiya  tarkibi  fukarolarni  harbiy  xizmatga  majburiy  va  ko‘ngilli  ravishda
chaqirish orqali tashkil etildi. Gvardiya zimmasiga bir kancha o‘ziga xos vazifalar,
jumladan,  davlat  hokimiyatining  oliy  organlarini  qo‘riqlash,  jamoat  tartibini
ta’minlashda  ishtirok  etish,  chet  davlatlarning  rasmiy  vakillarini  tantanali  kutib
olish,  davlat  miqyosidagi  marosimlarda  ishtirok  etish  yuklangan.  Shu  maqsadda
gvardiya tarkibida faxriy qorovul rotasi tuzildi.
O‘zbekiston  Respublikasi  davlat  chegaralarining  himoyasini  ta’minlash
maksadida   birinchi  Prezidentimiz  I.Karimovning  1992  yil  24  martdagi  Farmoni
bilan  O‘zbekiston  Respublikasi  Milliy  xavfsizlik  xizmati  qoshida  chegara
qo‘shinlari boshqarmasi tashkil etildi. Mamlakatimiz hududida joylashgan chegara
qo‘shinlarining barcha qism va bo‘linmalari uning tasarrufiga o‘tkazildi.
O‘zbekistonning  birinchi  Prezidenti  qarori  asosida  2005  yil  14  iyunda
O‘zbekiston  Respublikasi  Mudofaa  Vazirligi  huzurida  tashkil  etilgan  terrorizmga
qarshi kurash Korpusi Respublika Qurolli kuchlarining operativ birlashmasi bo‘lib, mamlakat  hududida  qurolli  tahdid,  terrorizmning  har  qanday  ko‘rinishiga  qarshi
kurash vazifalarini samarali hal etishga mo‘ljallangan.
Harbiy-xavo  kuchlari  va  Havo  hujumidan  mudofaa  qo‘shinlari.  Havo
hujumidan mudofaa ko‘shinlari respublikaning ma’muriy-siyosiy, iktisodiy-sanoat
markazlari,  qo‘shinlar  turkumlarini,  shuningdek,  muhim  harbiy  va  boshqa
obyektlarni dushmanning havo zarbasidan himoya etishga mo‘ljallangan. Ularning
asosiy  vazifasi  dushman  tomonidan  havo  hujumi  boshlanganligini  aniqlash,  bu
haqda  xabar  berish  hamda  dushmanning  havodagi  uchish  apparatlarini  yo‘q
qilishdan  iborat.  Ushbu  vazifalarni  bajarish  maqsadida  havo  hujumidan  mudofaa
qo‘shinlarida  tinchlik  davrida  jangovar  navbatchilik  joriy  etilgan.  Urush  davrida
esa  quruqlikdagi  ko‘shinlarning  havo  hujumidan  mudofaa  vositalari  va  Harbiy-
havo  kuchlari  bilan  birgalikda  havo  hujumidan  mudofaaning  birlashgan  tizimini
tashkil etadi. Samolyot va vertolyotlarga ega, zamonaviy qurol-aslaha, navigatsiya
vositalari  va  radioelektron  qurilmalar  bilan  ta’minlangan  harbiy-havo  kuchlari  va
havo  hujumidan  mudofaa  bo‘linmalari  davlatimizning  havo  chegaralari  ishonchli
Himoya qilinishini ta’minlamokda.
Yuqorida qayd etilgan qo‘shin turlaridan tashqari barcha harbiy okruglarda har
qanday vaziyatda ham terrorchilarni bartaraf etish uchun mo‘ljallangan nostandart
qarorlar  qabul  qilishga,  xavf-xatarlar  bilan  kechadigan  maxsus  operatsiyalarni
amalga oshirishga qodir, nisbatan kam sonli, o‘z-o‘zini ta’minlay"oladigan, tezkor
va  harakatchan,  zamonaviy  qurol-yarog‘  va  harbiy  texnika  bilan  ta’minlangan
bo‘linmalar tuzilgan.
Yuqorida  qayd  etilgan  kurolli  kuchlar  turlarining  samarali  faoliyatini
ta’minlash uchun texnik va front orti ta’minoti bo‘linmalar hamda qismlari tashkil
etilgan.
O‘zbekiston Respublikasi Davlat chegaralarini qo‘riqlash va mudofaa qilishni
ta’minlash  maqsadida  tuzilgan  Milliy  xavfsizlik  xizmatining  Chegara  qo‘shinlari
alohida mustaqil qo‘shin hisoblanadi.
Favqulodda  Vaziyatlar  vazirligi,  Milliy  Xavfsizlik  xizmati  va  Ichki  ishlar
vazirligining  qo‘shin  tuzilmalari  O‘zbekiston  Respublikasi  davlat  manfaatlari  va xavfsizligini  himoya  qilish  va  ko‘riqlash  bo‘yicha  maxsus  va  qo‘shimcha
vazifalarni hal etishga jalb etiladi.
Tinchlik davrida Qurolli Kuchlar O‘zbekiston Respublikasi xududiy yaxlitligi
va xavfsizligini ta’minlaydi, xavfsizlikka tahdidni bartaraf qilish vositalaridan biri
hisoblanadi,  urush  davrida  Qurolli  Kuchlar  davlat  xavfsizligi  va  suverinitetini
himoya kilish vazifalarini to‘la bajarishga qodir.
Sovet  davrida  harbiy  sohada  milliy  kadrlar  tayyorlashga  nisbatan  shovinistik
siyosat  tufayli  O‘zbekistonda  mustaqillikning  dastlabki  yillarida  mahalliy  kadrlar
nihoyatda  tanqis  edi.  1990  yilda  mahalliy  ofitserlar  harbiy  kadrlarning  atigi  0,6
foizini  tashkil  etardi.  Bu  esa  o‘z  navbatida  mamlakatda  harbiy  ta’lim  tizimini
tubdan  o‘zgartirish,  isloh  qilish  va  rivojlantirishni  taqozo  etardi.  O‘zbekiston
Qurolli Kuchlarining shakllanishi ana shunday keskin sharoitlarga to‘g‘ri keldi.
Shu  holatlarni  nazarda  tutib,  mamlakatda  harbiy  kadrlar  tayyorlashga  katta
e’tibor  qaratildi.  Ilgari  tor  mutaxassislarni  tayyorlovchi  bilim  yurtlari  keng
qamrovli  mutaxassislar  tayyorlaydigan  bilim  yurtlariga  aylantirildi,  yangi  bilim
yurtlari  ochildi,  fuqarolik  oliy  o‘quv  muassasalari  harbiy  kafedralarida  zahira
ofitserlari mutaxassisliklari ro‘yxati qayta ko‘rib chiqildi.
Mustaqillik  yillari  hukumat  tomonidan  qabul  qilingan  qarorlar  mamlakat
yoshlari orasida harbiy xizmat nufuzini oshirdi. Bularning barchasi amalda Qurolli
Kuchlarning  O‘zbekiston  Respublikasida  tug‘ilgan  mahalliy  harbiy  kadr-lar  bilan
ta’minlashga imkon yaratdi.
Respublika hududida joylashgan qo‘shilma va qismlar O‘zbekiston tasarrufiga
o‘tgan  davrda  mahalliy  harbiylar  30  foizdan  oshmas  edi,  hozirgi  kunda  O‘zR
Qurolli Kuchlari tarkibini 100 foiz mahalliy kadrlar tashkil etadi. 1.3. Harbiy kadrlar tayyorlash masalalari.
Mustakillik  yillarida  O‘zbekiston  Respublikasida  harbiy  kadrlar
tayyorlashning  keng  qamrovli  tizimi  tashkil  etildi.  Operativ-taktik  bo‘g‘in
ofitserlarini  tayyorlash  uchun  O‘zbekiston  Respublikasi  Qurolli  Kuchlari
Akademiyasi  tashkil  etildi.  Taktik  bo‘g‘in  ofitserlarini  tayyorlash  Toshkent
umumqo‘shin  qo‘mondonlik  bilim  yurti,  Chirchik  oliy  tank  qo‘mondonlik  -
muhandislik  bilim  yurti,  Samarqand  oliy  harbiy  avtomobil  qo‘mondonlik-
muhandislik bilim yurti, Jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurti, Toshkent axborot
texnolo-giyalari  universitetining  Maxsus  fakultetida  amalga  oshirish  yo‘lga
qo‘yildi.
O‘zbekiston  Respublikasi  Qurolli  Kuchlar  Akademiyasi  O‘zbekiston
Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni bo‘lgan birinchi
prezidentimiz  Islom  Karimovning  tashabbusi  bilan  1994  yil  15  avgust  tashkil
etilgan  bo‘lib,  o‘z  faoliyatini  1995  yil  2  sentabrda  boshladi.  Uning  faoliyati
mamlakatda  oliy  harbiy  ma’lumotli  operativ-taktik  pog‘onaga  mansub  ofitser
kadrlarni  hamda  harbiy  fanlar  sohasida  ilmiy  tadqiqot  ishlarini  olib  boradigan
ilmiy-pedagog  xodimlarni  tayyorlashga  qaratilgan.  Shu  bilan  birga,  Akademiya
zimmasiga  Qurolli  Kuchlarni  isloh  qilish  va  rivojlantirishning  dolzarb
muammolarini  hal  etishga  qaratilgan  samarali  ilmiy-tadqikot  ishlarini  tashkil
etish,  harbiy  va  mudofaa  qurilishi  bo‘yicha  ilg‘or  xorijiy  tajribalarni  chukur
o‘rganib,  harbiy  boshqaruv  organlari  faoliyatida  va  harbiy,  ilmiy-pedagogik
kadrlarni  tayyorlashda  ushbu  tajribalardan  samarali  foydalanishga  oid  takliflarni
ishlab  chikish,  oliy  qo‘mondonlik  tarkibi,  qo‘shilma  va  birlashmalar  boshqaruv
tizimiga mansub ofitserlar madakasini oshirishni tashkil etish kabi vazifalar ham
yuklangan.
Toshkent  Oliy  Umumqo‘shin  Qo‘mondonlik  bilim  yurti.  Toshkent  Oliy
Umumqo‘shin  Qo‘mondonlik  Bilim  yurti  (TOUQBYU)  1918  yil  12  iyulda
Toshkent shahrida tashkil etilgan. 1993 yil Uzbekiston Respublikasi hukumatining
ko‘rsatmasiga  muvofiq,  bilim  yurtining  shtat  tuzilmasi  ta-komillashtirilib,  ko‘p sohali  dastur  bo‘yicha  ofitser  kadrlar  tayyorlash  yo‘lga  qo‘yildi.  Bilim  yurtida
motoo‘qchi,  razvedka  va  chegara  bo‘linmalari  uchun  bo‘lajak  ofitser-
mutaxassislar,  tarbiya  ishlari  bo‘yicha  komandir  o‘rinbosarlarini  tayyorlash
boshlandi.
1992-2009  yillarda  bilim  yurtida  to‘rt  ming  nafardan  ortiq  ofitser-kadrlar
tayyorlandi. 256 nafar bitiruvchi bi-lim yurtini a’lo baholarga tamomladi, ofitser
va  serjant-lar  tarkibining  shartnoma  asosida  xizmat  qilayotgan  17  na-far  harbiy
xizmatchisi,  kursantlar,  xizmatchilar  O‘zbekiston  Respublikasining  davlat
mukofotlariga sazovor bo‘lgan.
Hozirgi kunda TOUQBYU Respublikada Qurolli Kuchlar-ning umumqo‘shin
bo‘linmalari  va  chegara  qo‘shishshriga  mansub  qo‘mondonlik-taktik
pog‘onalaridagi  lavozimlar  uchun  yuqori  malakali  ofitser-kadrlarni  tayyorlab
beradigan yetakchi oliy xarbiy ta’lim muassasasi hisoblanadi.
Chirchiq  oliy  tank  qo‘mondonlik-muhandislik  bilim  yurti.  Chirchiq  Oliy
tank  qo‘mondonlik-muxandislik  bilim  yurti  1918  yilning  16  noyabrida  Nijniy
Novgorod shahrida tashkil etilgan. 1941 yilning 1 noyabrida bilim yurti Chirchik
shahriga  ko‘chirildi  va  unga  1947  yilda  Toshkent  tankchilar  bilim  yurti  nomi
berildi. 1992 yil 14 yanvarda qabul qilingan «Uzbekiston Respublikasi hududida
joy-lashgan  harbiy  qismlar  va  xarbiy  o‘kuv  yurtlari  to‘grisida»gi  O‘zbekiston
Respublikasi  Oliy  Kengashining  qarori  bi-lan  yurtimiz  hududida  mavjud  harbiy
qism  va  muassasalar  qatorida  Toshkent  tankchilar  bilim  yurti  ham  O‘zbekiston
tasarrufiga o‘tkazildi. Shu davrdan boshlab bilim yurtining hayotida yangi tarixiy
sahifalar  ochildi.  1993  yilda  bilim  yurtiga  Chirchik  oliy  tank  qo‘mondon-
muhandislik bilim yurti nomi berildi.
Mustaqillik  yillarida  bilim  yurti  bir  qancha  ixtisosliklarga  mansub  ofitser-
kadrlar  tayyorlaydigan  oliy  harbiy  bilim  maskaniga  aylandi  va  bugungi  kunda
tankchi-komandir,  tankchi-muhandis,  havo-desant  qo‘shinlari  bo‘linmasi
komandiri,  havo-hujumidan  mudofaa  qo‘shinlari  bo‘linmasi  komandiri,  havo-
hujumidan  mudofaa  qo‘shinlari  bo‘linmasi  muhandisi  kabi  mutaxassisliklar
bo‘yicha ofitser-kadrlarni tayyorlaydi. Bilim yurtida yuqori malakali professor-o‘qituvchilar bo‘lajak komandirlarga
jangni  zamon  talablariga  mos  ravishda  tashkil  etish,  jangovar  ta’minotni  amalga
oshirish,  bo‘ysunuvchi  bo‘linma  jangini  mohirona  boshqarishga  oid  nazariy  va
amaliy bilimlar beradilar. Mashg‘ulotlar maxsus jihozlangan sinflar va dala o‘quv
maydonlarida  o‘tkaziladi.  Shuningdek,  bilim  yurtida  kursantlar  turli  qurol-
yarog‘larning  tuzilishi  o‘rgatilib,  ulardan  nishonga  qarata  aniq  o‘t  ochish
ko‘nikmalarini  shakllantiradilar.  Amaliy  mashg‘ulotlar  uchun  mo‘ljallangan,
zamon standartlari va talablariga mos ravishda jihozlangan o‘t ochish maydonlari
tashkil etilgan.
Samarqand oliy harbiy avtomobil qo‘mondonlik-muhandislik bilim yurti.
Samarqand  oliy  harbiy  avtomobil  qo‘mondonlik-muhandislik  bilim  yurti  tarixi
1969  yilning  20  oktabrdan  boshlangan.  Bilim  yurtiga  1991  yil  may  oyida
respublikaning  birinchi  Prezidenti  Islom  Karimovning  tashrifi  va  yurtimizning
mustaqillikka erishishi ushbu maskan tarixida yangi sahifa ochdi. 1992 yilning 12
sentabrida  birinchi  kurs  kursantlari  o‘z  mustaqil  Vatani  va  Prezidentiga  sadoqat
bilan xizmat qilishga tantanali ravishda Harbiy qasamyod qabul qildilar.
Hozirgi  kunda  bilim  yurtida  Qurolli  Kuchlar  uchun  avtomobil  bo‘linmalari,
muhandisligi  taktik-qo‘mondonligi,  artilleriya  taktik-qo‘mondonligi,  kimyoviy
qo‘shinlar  taktik  ko‘mondonligi,  muhandislik  qo‘shinlari  taktik-ko‘mondonligi,
raketa-artilleriya  o‘q-dorilari  va  qurollari  taktik  muhandisligi,  frontorti  ta’minoti
taktik-qo‘mondonligi (kiyim-kechak ta’minoti, oziq-ovqat ta’minoti, yokilg‘i-moy
mahsulotlari ta’minoti) bo‘yicha kadrlar tayyorlanadi.
Jizzax  oliy  harbiy  aviatsiya  bilim  yurti .  O‘zbekiston  Respublikasining
birinchi  Prezidenti  Islom  Karimovning  tashabbusi  va  O‘zbekiston  Respublikasi
Vazirlar Mahkamasi 1994 yil 20 iyundagi Qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi
Mudofaa  vazirining  1994  yil  9  iyuldagi  buyrug‘i,  O‘zbekiston  Respublikasi
Harbiy-Havo kuchlari qo‘mondonining 1994 yil 1 avgustdagi farmoyishiga asosan
tashkil  etilgan.  Bilim  yurtida  vertolyot  aviatsiyasining  ko‘mondonlik-taktik
mutaxassisligi  bo‘yicha  uchuvchi-muhandislar,  jangovar  boshqaruv  ofitserla-ri,
shturmanlar,  samolyot  va  dvigatellar  bo‘yicha  muhandis-texniklar,  aviatsiya qurollari  bo‘yicha  muhandis-texniklar,  aviatsiya  jihozlari  bo‘yicha  muhandis-
texniklar,  radioelektronika  jihozlari  bo‘yicha  muhandiotexniklar,  ixtisosliklar
bo‘yicha mutaxassislar tayyorlanadi.
1997  yilning  oktabr  oyida  bilim  yurtini  uchuvchilik  va  muhandis-texnik
mutaxassisliklari  bo‘yicha  97  nafar  yosh  ofitser  birinchi  qaldirg‘ochlar  sifatida
tamomladilar.  Bilim  yurti  o‘z  faoliyati  davomida  1303  nafar  aviatsiya
mutaxassisini  yetishtirdi.  Ular  hozirgi  kunda  O‘zbekiston  Respublikasi  mudofaa
vazirligining  harbiy  qism  va  bo‘linmalarida  turli  lavozimlarda  Vatanni  himoya
qilishdek oliyjanob va mas’uliyatli vazifalarni a’lo darajada bajarib kelmoqda.
Toshkent axborot texnologiyalari universitetining maxsus fakulteti O‘zR VM
ning 1993 yil 13 maydagi qaroriga asosan tashkil topgan bo‘lib, Qurolli Kuchlari
safiga  ofitser  kadrlarni  tayyorlab  beradigan  oliy  harbiy  bilim  yurti  xisoblanadi.
Fakultetda o‘kuv jarayoni «O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa Vazirligining oliy
harbiy  ta’lim  muassasalari  nizomi»ga  mos  holda,  telekommunikatsiya  va
radiotexnika  ta’limi  yo‘nalishlari  bo‘yicha  davlat  ta’lim  standartlari  asosida
tashkil etilgan.
Bo‘ysunuvchi    bo‘linmalarni    boshqarishga   qodir,    tashkilotchilik  va
ishchanlik  kunikmalari  rivojlangan,  mustaqil  O‘zbekistonning  milliy  g‘oya  va
mafkurasiga  sodiq,  dunyoqarashi  keng,  intellektual  salohiyatli,  yetakchilik  sifati,
ona  Vatani  va  Qurolli  Kuchlaridan  faxrlanish  tuyg‘usiga  ega  yosh  ofitser-
kadrlarni tayyorlash - bilim yurtining asosiy vazifasidir.
Serjantlar  tayyorlash  maktablari.  Har  bir  harbiy  okrug  serjantlar  tayyorlash
maktabi  O‘zbekiston  Qurolli  Kuchlari  uchun  kichik  komandirlarni  tayyorlashga
mo‘ljallangan maxsus o‘quv muassasasi hisoblanadi.
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2001  yil  26  yanvardagi
«O‘zbekiston Respublikasi serjantlar tarkibini tayyorlash tizimini takomillashtirish
to‘g‘risida»gi  Qaroriga  asosan,  2001  yilda  O‘zbekiston  Respublikasi  Qurolli
Kuchlarida bosqichma-bosqich to‘rtta ssrjantlar tayyorlash maktabi tashkil qilindi.
Harbiy  okrug  serjantlar  tayyorlash  maktablari  Markaziy  va  Toshkent  harbiy
okruglarida, Janubiy-G‘arbiy maxsus va Sharqiy harbiy okruglarda tashkil etilgan. 2007  yili  beshinchi  serjantlar  tayyorlash  maktabi  Shimoliy-g‘arbiy  harbiy
okrugida ochildi.
Serjantlar  tayyorlash  maktablarini  joylashtirish  uchun:  Markaziy  harbiy
okrugda Samarqand shahri, Toshkent harbiy okrugida - Chirchiq shahri, Janubiy-
g‘arbiy  maxsus  harbiy  okrugda  -  Qarshi  shahri,  Sharqiy  harbiy  okrugda  -
Namangan  viloyatining  Chortoq  aholi  punkti  Shimoli-g‘arbiy  harbiy  okrugi
Urganch shahrida tashkil etildi.
Serjantlar  tayyorlash  maktabining  o‘kuv  dasturi  harbiy  xizmatchilarga
birlamchi  taktik  bo‘linmalarni  boshqarish  asoslari,  harbiy  hisobdagi  ixtisoslikka
oid  professional  komandirlik  mahoratlari,  vaziyatga  to‘g‘ri  baho  berib,  sharoitga
monand  qaror  qabul  qilish,  qurol-aslaha  va  harbiy  texnikaning  ko‘llanishini
tashkillashtirish usullarini o‘rgatishga yo‘naltirilgan.
Serjantlar  tayyorlash  maktablarida  joriy  etilgan  ta’lim-tarbiya  jarayonining
asosiy  yo‘nalishlari  jumlasiga  davlatimiz  tomonidan  olib  borilayetgan  ichki  va
tashqi  siyosatning  dolzarb  muammolariga  oid  umumiy  bilimlar,  mamlakatimizda
ro‘y  berayotgan  ijtimoiy-iqtisodiy  sohalardagi  yangilanishlar,  menedjment,  bozor
iqtisodiyoti  asoslari,  tadbirkorlik,  kichik  biznes,  fermer  ho‘jaligini  rivojlanirish
kabi  davlat  va  ijtimoiy  qurilishning  dolzarb  masalalariga  oid  umumiy  bilim  va
tushunchalar berish kiradi.
Ta’lim  dasturi  serjantlarning  yetakchilik  sifatlarini  rivojlantirish,  harbiy
bo‘linmalardagi  sog‘lom  ma’naviy-ruhiy  muhitni  saqlash  va  pedagogik
ko‘nikmalarni tarbiyalashga yo‘naltirilgan.
Serjantlar  tayyorlash  maktablarida  o‘kuv  dasturiga  muvofik  Janubiy-g‘arbiy
maxsus harbiy okrug Serjantlar tayyorlash maktabida - 20 ta ixtissoslik, Markaziy
harbiy  okrug  Serjantlar  tayyorlash  maktabida  -  16  ta  ixtissoslik,  Sharqiy  harbiy
okrug Serjantlar tayyorlash maktabida - 15 ta ixtissoslik, Shimoliy-G‘arbiy harbiy
okrug  Serjantlar  tayyorlash  maktabida  -  12  ta  ixtissoslik  bo‘yicha  mutaxassislar
tayyorlanadi.
O‘zbekiston  Respublikasi  birinchi   Prezidentining  2005  yil  31  oktabrdagi
qaroriga asosan, oliy harbiy ta’lim muassasalariga o‘qishga kiruvchi, harbiy xizmat davrida  jangovar  va  ma’naviy-ma’rifiy  tayyorgarlik  bo‘yicha  yuqori  natijalarga
erishgan,  muddatli  harbiy  xizmatni  tamomlab,  belgilangan  shakldagi
tavsiyanomaga  ega  bo‘lgan  fuqarolarga  test  sinovlarida  to‘planishi  mumkin
bo‘lgan eng yuqori ballning 25 foizi mikdorida qo‘shimcha imtiyoz beriladi .
O‘zR  VM  ning  2004  yil  12  apreldagi  «O‘zbekiston  Respublikasi  Qurolli
Kuchlari  serjantlarining  maqomi  to‘g‘risida»gi  Qaroriga  asosan,  5  yil  davomida
serjantlar tarkibi lavozimlarida benuqson xizmat qilgan xarbiy xizmatchilarga test
sinovlarida  to‘planishi  mumkin  bo‘lgan  eng  ko‘p  ballning  20  foizi  mikdorida
qo‘shimcha  imtiyoz  beriladi  hamda  «Eng  ilg‘or  serjant»  tanlovining  respublika
bosqichi g‘oliblari oliy harbiy ta’lim muassasalariga tanlov (konkurs) dan tashqari
qabul qilinish hukuqiga ega bo‘ladi. II.BOB. Milliy armiyaning rivojlanish bosqichlari va islox
qilish jarayonlari
2.1. Harbiy mashqlarda modellashtirish va simulyatsiya jarayonlari.
Mustaqillik  davrida  O‘zbekiston  Respublikasi  Qurolli  Kuchlarini
shakllantirish  va  rivojlantirish  jarayonlari  bosqkichma-bosqich  amalga
oshirilmoqda .
Dastlabki  bosqichda  Qurolli  Kuchlarni  qurish  va  qayta  tashkil  etish  davri
bo‘lib, bu davrda O‘zbekiston xududidagi qurol-yarog‘ va texnikani saqlab qolish
bo‘yicha  o‘z  vaqtida  ko‘rilgan  chora-tadbirlar,  ofitser  kadrlar  yetishmasligi
muammolari  va  uni  bartaraf  etish  chora-tadbirlari  muhim  ahamiyat  kasb  etdi.
Mamlakat  rahbariyatining  qurol-yarog‘  va  texnikani  saqlab  qolish  bo‘yicha
ko‘rgan  chora-tadbirlari  mamlakatda  tinchlik  va  barqarorlikni  saqlash,
shuningdek,  Markaziy  Osiyo  mintaqasida  xavfsizlikni  ta’minlashda  muhim  rol
o‘ynadi.  Bu  bosqichda  Qurolli  Kuchlarning  xukukiy  bazasi  yaratildi;  zamon
talabiga  javob  beradigan  qo‘shin  turlari  va  ularni  barqaror  boshqarish,  harbiy
kadrlar tayyorlash tizimi barpo etildi; mintaqadagi geostrategik vaziyat va harbiy
siyosiy  holat  hisobga  olgan  holda  qo‘shinlarning  jangovar  tarkibi  va  joylashish
tizimi takomillashtarildi. Bu - davlat chegaralarini hamda xalqimiz manfaatlarini
ishonchli himoya kilish imkonini yaratildi.
Keyingi  bosqichda  Qurolli  Kuchlarni  tashkil  etish  va  boshqarishning
mamlakat xavfsizligiga tashqi va ichki tahdidlarni chuqur hamda har tomonlama
o‘rganish asosida mutlaqo yangi tizim yuzaga keldi. Bu boskichda harbiy okruglar
va  chegara  hududlarini  tashkil  qilish,  qo‘shinlarni  boshqarish  samaradorligini
oshirishga,  jangovar  qo‘shinlar  guruhlarini  tashkil  etish  va  ularni  muhim
operatsion  hamda  strategik  yo‘nalishlarda  joylashtirishga,  Qurolli  Kuchlar
Birlashgan shtabini, yagona boshqaruv tuzilmasi va harakatdagi hududiy mudofaa
tizimini shakllantirishga katta e’tibor qaratildi.
Shuningdek, Qurolli Kuchlar sonini harbiy tayyorgarlikka zarar yetkazmagan
holda,  harbiy  bo‘linmalar  safarbarligi,  tezkorligi  va  o‘zini  o‘zi  ta’minlash layoqatliligi  prinsiplari  asosida  son  va  tuzilish  jihatidan  ixcham  professional
armiyani  shakllantirishning  maqsadli  yo‘nalishi  sifatida  kamaytirish,  Qurolli
Kuchlarni tashkil etish va boshqarishning butun tuzilmasini kayta ko‘rib chiqish,
armiyani  kompleks  ravishda  harbiy-texnik  ta’minlash  va  modernizatsiya  qilish
dasturini  amalga  oshirishni  boshlash  kabi  masalalar  diqqat  markazdagi  vazifa
bo‘ldi.
So‘nggi yillar davomida O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarini chukur
isloh qilish bosqichi davom etmokda.
Bu  boskichda  Qurolli  Kuchlarni  boshqarish  va  ularning  birgalikda  harakat
qilishiga  oid  yagona  tizimni  takomillashtirish,  ulardan  davlat  xavfsizligi  va
hududiy yaxlitligini mustahkamlashda samarali foydalanishga qaratilgan tadbirlar
amalga  oshirib  kelinmoqda.  Mazkur  bosqichda  amalga  oshirilgan  ishlar  eng
avvalo harbiy xizmatga chaqirish tizimi va uni takomillashtirishga oid kompleks
chora-tadbirlarni  ishlab  chiqishda  namoyon  bo‘lmokda.  Muddatli  harbiy  xizmat
muddatini  qisqartirish,  safarbar-chaqiruv  rezervida  xizmat  kilish,  tanlov  asosida
tanlash, imtiyozlar tizimi shular jumlasidandir. Shuningdek, harbiy xizmatchilarni
ijtimoiy  muhofaza  qilishni  kuchaytirish,  ularni  uy-joy,  ozik-ovqat,  mablag‘  va
tibbiy  xizmatlar  bilan  ta’minlash  bo‘yicha  msyoriy-huqukiy  bazaning  yaratilishi
va  amaliyotga  tatbiq  etilishi,  texnik  qayta  jihozlash,  harakatchan,  o‘zini  o‘zi
ta’minlaydigan  kuchlarni  tashkil  etish  masalalari  ushbu  bosqichda  amagga
oshayotgan eng muhim tadbirlardir.
O‘zbekiston  Respublikasi  Qurolli  Kuchlarini  isloh  kilish  jarayonida  milliy
armiyamiz,  Qurolli  Kuchlarni  tuzish  va  boshqarishning  sifat  jihatdan  yangi
tizimiga  o‘tildi.  Qiska  muddat  ichida  harbiy  okruglar,  chegara  mintaqalari  va
harakatchan  bo‘linmalar  tuzildi.  Mamlakatimiz  mudofaa  kompleksini  boshqarish
mexanizmi,  Qurolli  Kuchlar  Birlashgan  shtabi  rahbarlik  qiladigan  jangovar
tayyorgarlik  va  olerativ-strategik  rejalashtirish  tizimi  qayta  ko‘rib  chiqildi.
Mamlakat  mudofaa  xavfsizligiga  nisbatan  jiddiy  taxdid  va  xatarlar  mavjud
bo‘lgan  operatsion  yo‘nalishlarga  harbiy  kismlarni  ko‘chirib  o‘tkazish  va
joylashtirish bo‘yicha g‘oyat keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Qo‘shinlarning  barcha  turlari  o‘rtasida  uzviy  hamkorlik va  ularni  boshqarish
yuzasidan samarali tizim ishlab chiqildi. Mamlakat harbiy xavfsizligini ta’minlash
tizimining  takomillashtirilishi  davlatimiz  mudofaa  qobiliyatini  mustahkamlash,
moddiy va moliyaviy resurslarni tejash imkonini berdi.
Ayni  vaqtda  O‘zbekiston  Respublikasining  «Mudofaa  to‘g‘risida»  «Umumiy
harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida»gi qonunlariga tegishli o‘zgartirish
va qo‘shimchalar kiritildi, jangovar xizmat faoliyatini tartibga soluvchi meyoriy-
huquqiy baza ishlab chiqildi va mustahkamlandi.
Muddatli  harbiy  xizmatni  o‘tash  muddati  bir  yil  etib  belgilandi,  safarbarlik-
chaqiruv  rszerv  xizmati  joriy  etildi.  Qo‘shinlarning  moddiy-texnik  bazasini
mustahkamlash,  ularni  zamonaviy  qurol-aslahalar  bilan  ta’minlash,  harbiy
xizmatchilarning  ijtimoiy,  turar  joy  va  maishiy  sharoitlarini  yaxshilash  bo‘yicha
kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.
Qurolli kuchlarni va harbiy xizmatchilarni zamonaviy talablar asosida tashkil
etish  va  izchil  modernizatsiya  jarayonlari  uzluksiz  davom  etmokda.  Qurolli
Kuchlar  Oliy  Bosh  Qo‘mondoni,  O‘zbekiston  Respublikasining  birinchi
Prezidenti  I.Karimov  bu  haqda  shunday  fikrlarni  qayd  etgan  edi  :  «Biz  Qurolli
Kuchlarni  tashkil  qilish  va  harbiy  xizmatchilarni  tayyorlashning  kompyuter
texnologiyalari,  modellashtirish  va  simulyatsiya  usullarini  qo‘llashga  asoslangan
o‘zimizga  xos  modelini  yaratdik  va  uni  hayotga  joriy  etmoqdamiz».  O‘zR  VM
ning  2002  yil  9  iyuldagi  qaroriga  muvofiq  tashkil  etilgan  O‘zbekiston
Respublikasi  Kurolli  Kuchlari  axborot  texnologiyalarini  modellashtirish  va
simulyatsiya  bo‘yicha  maxsus  markazi  o‘z  faoliyatini  2004  yil  13  yanvar  kuni
boshladi.  Markaz  Qurolli  Kuchlari  qo‘shinlari  va  qo‘mondonlik  tarkibi,
birlashmalarning  boshqaruv  organlariga  mansub  ofi-serlarga  axborot
texnologiyalari  va  simulyatsiya  vositalaridan  foydalanish  asosida  ta’lim  berishni
amalga oshiruvchi harbiy-tadqiqot muassasidir.
Kompyuter  texnologiyalarini  ko‘llash  negizida  o‘tkaziladigan  harbiy
mashqlarni  modellashtirish  va  simulyatsiya  qilish  vositalari  hamda  zamonaviy
axborot texnologiyalarini qo‘llashga asoslangan, qo‘shinlarni boshqarish bo‘yicha barcha  toifadagi  harbiy  xizmatchilarni  o‘zaro  hamkorlikda  o‘kitiladigan
zamonaviy  ta’lim  shaklidir.  Ular  qo‘mondonlik  shtab  o‘quv  mashqlari  singari,
harbiy xizmatchilarni o‘qitishning asosiy shakli  bo‘lishi bilan birga, qo‘shinlarni
boshqarishga tayyorlashning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Simulyatsiya -
bu  real  hayotdagi  faoliyat  turlari  yoki  jarayonlarni  o‘quv-mashq  asnosida
zamonaviy  axborot  texnologiyalari  va  boshqa  vositalar  orqali  asliga  o‘xshatib
ko‘rsatishdan  iborat  bo‘lib,  bilim  olish  jarayonini  yanada  qiziqarliroq  qiluvchi
nihoyatda  samarali  bo‘lishini  ta’minlaydi.  Qo‘shinlari  harakatlarini
muvofiqlashtirish,  jang  maydonida  razvedka  olib  borish  va  nishonga  olish
jarayoni  kabi  jangovar  o‘kuv  operatsiyalarni  simulyatsiya  kilish  orkali
ko‘rgazmali asosda o‘rgatiladi.
Simulyatsiyaning  bir  nschta  turi  mavjud  bo‘lib,  ular  orasida  kompyuter
simulyatsiyasi  ilgari  ma’lum  bo‘lmagan  yangi  imkoniyatlarni  ochib  bermoqda.
Qo‘shinlarning  jangovar  va  operativ  tayyorgarligini  oshirish  jarayoniga
modellashtirish  va  simulyatsiya  vositalarining  joriy  etilishi,  zamonaviy
texnologiyalarning  qo‘llanishi  tufayli  bu  jarayonda  vositalar  (xususan:  yoqilg‘i,
o‘q-dori va butlovchi qismlar) sarfi qiskarishga erishildi.
 2.2. Kuchli ijtimoiy himoya va imtiyozlar
Mustaqillik davrida Qurolli Kuchlarda kuchli ijtimoiy himoya siyosati yo‘lga
qo‘yildi.  Armiyada  xizmat  qilayotganlar  yoki  xizmat  burchini  a’lo  darajada
bajarganlar uchun katta imtiyozlar yaratilmokda.
1994  yil  yanvardan  e’tiboran  harbiy  xizmatchilar,  harbiy  xizmatga  majbur
fuqarolar, oddiy askarlar va boshliqlar tarkibiga mansub shaxslar hayotini harbiy
xizmat  o‘tash  (xarbiy  yig‘inlarda  ishtirok  etish)  davrida  jarohatlanish
(kontuziyalanish) va kasallanish holatlaridan davlat tomonidan majburiy sug‘urta
qilish joriy etildi 1
.
1994  yil  1  oktabrdan  e’tiboran  O‘zbekiston  Respublikasi  Mudofaa  vazirligi,
Ichki  ishlar  vazirligi  va  Milliy  xavfsizlik  xizmati  tasarrufidagi  muddatli  harbiy
xizmatchilar  va  maxsus  o‘quv  muassasalarida  tahsil  ko‘rayotgan  kursantlarning
oylik  maoshlari  uch  barobarga  oshirildi 2
.  Shu  bilan  birga  muddatli  harbiy
xizmatchilar o‘tagan xizmat davri ularning mehnat staji va ixtisoslik bo‘yicha ish
stajiga  bir  oyi  ikki  oy  hisoblanib  kiritildi.  Respublikaning  oliy  va  o‘rta  maxsus
o‘quv  yurtlariga  qabul  kilishda  muddatli  harbiy  xizmatni  o‘tab,  harbiy  qism
komandiri  tomonidan  berilgan  tavsiyanomalarga  ega  bo‘lgan  abituriyentlarga,
ular-ning  test  sinovlarida  to‘langan  ballariga,  test  sinovlarida  to‘planadigan  eng
yuqori balning 10 foiz ko‘shish ko‘rinishida imtiyoz berildi.
Muddatli  harbiy  xizmatchilarning  oilalari  ular  muddatli  harbiy  xizmatni
o‘tayotgan davrdagi yer solig‘i to‘lashdan ozod qilindi.
1996  yil  30  avgustdan  esa  haqikiy  muddatli  harbiy  xiz-
matni  o‘tayotgan  harbiy  xizmatchilar  shahar  yo‘lovchilar  trans-
portidan bepul foydalanish huquqiga ega bo‘ldilar 3
.
1
 O` zbekiston  Respubdikasi  Vazirlar  Maxkamasining  1994  yil  26  yanvardagi  38-sonli  «Harbiy  xizmatchilar
va  h arbiy  majburiyatli  shaxslar,  oddiy  askarlar  xamda  boshliklar  tarkibiga  kiruvchi  shaxslarning  davlat
majburiy shaxsiy s u g‘urtasi to‘g‘risida»gi q arori.
2
 « O` zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 3 oktyabrdagi 496-sonli «Muddatli xizmat harbiy
xizmatchilariga va ularning oila a’zolariga q o‘shimcha imtiyozlar to‘g‘risida»gi q arori.
3
 O‘zbekiston  Respublikasining  1996  yil  30  avgustdagi  278-1-sonli  «Shahar  yo‘lovchilar  transportida
bepul foydalanishni tartibga solish to‘g‘risida»gi q onuni 1996  yil  10  yanvardan  muddatli  harbiy  xizmatchilar  va
kursantlarning  oylik  maoshlari  eng  kam  ish  haqiga  nisba-
tan  foiz  hisobida  belgilab  qo‘yildi,  endilikda  muddatli
harbiy  xizmatchilar  va  kursantlarning  eng  kam  oylik  ma-
oshlari  respublika  hududida  yagona  tarif  setkasida  qabul
qilingan  eng  kam  ish  hakining  50  foizi  miqdorida  belgilab
qo‘yilgan  yoki  muddatli  harbiy  xizmatchilar  va  kursantlarning  joriy  oylik
maoshlari o‘rtacha 1,5 barobar oshirildi 1
.
2005  yil  1  iyuldan  e’tiboran  oddiy  askarlar  va  serjantlar  tarkibida  muddatli
harbiy  xizmatni  o‘tayotgan  harbiy  xizmatchilarining;  lavozim  maoshlari   ikki
baravarga; harbiy xizmatdan bo‘shatilganda beriladigan nafaqa mikdori eng kam
oylik ish xaqining sakkiz baravarigacha yoki 20 baravarga oshirildi. O‘zbekiston
Respublikasi  Qurolli  Kuchlarida  muddatli  harbiy  xizmatni  o‘tagan  fuqarolar
O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari malakali kadrlar bilan to‘ldirish uchun
zarur  bo‘lgan  texnik  va  boshqa  mutaxassisliklar  bo‘yicha  respublikaning  oliy
ta’lim  muassasalariga  o‘qishga  kirayotganida  ularga  test  sinovlarida  to‘planishi
mumkin bo‘lgan eng ko‘p bapning 20% miqdorida qo‘shimcha imtiyoz berildi.
2005  yil  1  iyulidan  e’tiboran  O‘zbekiston  Respublikasi  Qurolli  Kuchlarning
oddiy  askarlar,  serjantlar  va  ofitserlar  tarkibiga  mansub,  turar  joy  bilan
ta’minlanmagan  shartnoma  bo‘yicha  harbiy  xizmatchilarga  ijara-
ga  uy  olib  yashayotganliklari  uchun  to‘lanadigan  pul  badali-
ning  mikdori  (ko‘rsatiladigan  kommunal  xizmatlar  uchun
to‘lanadigan  to‘lovlardan  tashqari)  Toshkent  shahrida  -  eng
kam  ish  haqining  to‘rt  baravarigacha  miqdorda;  Nukus  shahri
va  viloyat  markazlarida  -  eng  kam  ish  xaqining  uch  barava-
rigacha  mikdorda;  O‘zbekiston  Respublikasining  boshqa
shaharlari,  tuman  markazlari  va  aholi  punktlarida  -  eng  kam
ish  hakining  ikki  baravarigacha  miqdorda;  oila  a’zolari  uch
kishi  va  undan  ortiq  bo‘lgan  taqdirda  harbiy  xizmatchilar-
1
 O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  1997  yil  10  yanvardagi  PF-1697-  sonli  «Muddatli  harbiy
xiz matchilar n ing oylik maoshlarini oshirish  to‘g‘risida»gi Farmoni. ga  to‘lanadigan  ushbu  pul  badalining  mikdorlari  50  foizga
oshirildi 1
.
2005  yil  31  oktabrdan  O‘zbekiston  Respublikasi  Qurolli  Kuchlari  safida
muddatli  harbiy  xizmatni  o‘tab  bo‘lgan  fuqarolar  uchun  respublika  oliy  o‘quv
yurtlariga o‘qishga kirishda test sinovlarida to‘planadigan eng ko‘p ballning 25%
miqdorida  qo‘shimcha  ball  shaklidagi  imtiyoz  berish  belgilandi 2
.  Harbiy  kism
qo‘mondonligi tavsiyanomasiga ega bo‘lgan, biroq tanlov davomida (test) kerakli
ball  to‘play  olmagan  muddatli  harbiy  xizmatni  o‘tagan  abiturentlar  o‘kishning
pedagogika,  qishloq  xo‘jaligi,  tabiiy-ilmiy  va  texnik  yo‘nalishi  bo‘yicha  oliy
ta’lim  muassasalariga  to‘lov-shartnoma  asosida  qabul  qilinadi.  Muddatli  harbiy
xizmatni  o‘tagan  va  to‘lov  shartnoma  bo‘yicha  o‘qishga  qabul  kilingan,  o‘kish
davrida «Kamolot» harakatining talaba tashkilotlari faoliyatida faol ishtirok etgan
talabalarga  O‘zbekiston  Respublikasi  «Kamolot»  yoshlar  ijtimoiy  harakati
tomonidan  shartnoma  summasining  35  foizini  to‘lash  tariqasida  moddiy  yordam
ko‘rsatiladi.
Shartnoma  bo‘yicha  harbiy  xizmatchilar  va  ular  bilan  birga  istiqomat
qilayotgan  oila  a’zolariga,  hakiqiy  harbiy  xizmatni   davom  ettirish  uchun
tayinlangan  yangi  joyga  yetib  olishlari  bilan  uch  oydan  kechiktirilmagan  tarzda,
O‘zbekiston  Respublikasi   qonunlari  va   boshqa  meyoriy-huquqiy  jihatlarda
ko‘zda  tutilgan  tartib  va  meyorlarga  muvofiq  joy  ajratib  beriladi.  Ayni  vaqtda
ushbu  uy-joy,  harbiy  xizmatchilarning  qo‘shimcha  istiqomat  maydoniga  bo‘lgan
huquki  inobatga  olinib,  O‘zbekiston  Respublikasi  Mudofaa  vazirligi  balansiga
o‘tkaziladigan  fukarolarning  o‘zini  boshqarish  organlari  yoki  idora  tasarrufidagi
turar joy maydonlari fondi hisobidan ajratib beriladi 3
. 
O‘zbekiston   Respublikasi   Qurolli   Kuchlarining   ofitserlar tarkibi hamda
oddiy  askarlar  va  serjantlar  tarkibiga  mansub  shartnoma  bo‘yicha  harbiy
1
 O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2005  yil  iyundagi  PQ-112-
sonli  «O‘zbekiston  Respublikasi  q urolli  Kuchlarining  harbiy   xizmatchilarining  ijtimoiy  muhofaza  kilishni
ta’minlash borasidagi q o‘shimcha chora-tadbirla r to‘g‘risida»g i qarori.
2
 « O` zb e kiston  Respublikasi  q urolli  Kuchlari  safida  muddatli  h arbiy
xizmatni  o‘tayotgan  h arbiy  xizmatchilarga  beriladigan  imtiyozlar  tizimin i  yanada  takomillashtirish  chora-
tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori.
3
 O` zbekiston Respublikasi q urolli Kuchlariniig harbiy xi z matchilarining turar joy bilan ta’minlash tartibi to‘g‘risidagi
Nizom.  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 14 sentabrdagi 694-sonli q arori bilan tasdiqlangan. xizmatchilarning  gp  ta’minotiga,  belgilangan  xizmat  muddatini  o‘taganliklari
uchun  oylik  foizli  ustama  hak  miqdorlari  3  yildan  5  yilgacha  xizmat  muddatini
o‘taganda -15 foiz; 5 yildan 10 yilgacha xizmat muddatini o‘taganda - 25 foiz; 10
yildan 20 yilgacha va undan ortiq xizmat muddatini o‘taganda - 30 foiz maoshda
belgilandi.
O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida xizmat qilayotgan harbiylar
uchun yaratilayotgan imkoniyatlar va kuchli ijtimoiy himoya siyosati ularni vatan
oldidagi  o‘z  burchlarini  sharaf  bilan  bajarishlari  uchun  moddiy  va  ma’naviy
rag‘bat  bo‘lmoqda.  Bugungi  kunga  kelib  armiyada  o‘z  yigitlik  burchini  o‘tab,
xizmat qilish katta sharafga aylandi.
XULOSA Xulosa  qilib  aytganda,  istiqlol  O‘zbekiston  xalqiga  o‘z  ozodligi,  davlat
mustaqilligi,  milliy  ma’naviyatini  tiklash  va  mustaqil  taraqqiyot  yo‘lini  tanlab
olish  imkonini  berdi.  Ayni  paytda  so‘nggi  130  yil  davomida  mustamlaka
iskanjasida  yashagan  xalqimiz  o‘z  milliy  armiyasini  tashkil  etish,  vatan
sarhadlarini  mustaqil  mudofaa  qilish,  uni  o‘z  kuchlari  bilan  asrab-avaylash  va
himoya qilish imkoniga ega bo‘ldi.
Fоydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro’yхati 1. Islom  Karimоv .  O’zbеkistоnning  o’z  istiqlоl  va  taraqqiyot  yo’li.
T.,”O’zbеkistоn”, 1992.
2. Islom  Karimоv.  O’zbеkistоnning  siyosiy-ijtimоiy  va  iqtisоdiy  istiqbоlining
asоsiy tamоyillari.//Vatan sajdagоh kabi muqaddasdir). T.3,T.,1996.
3. Islom Karimov. Milliy armiyamiz - mustaqilligimizning tinch va osoyishta
qayotimizning mustahkam kafolatidir.  T ., 2003 yil. 
4. Islom  Karimov  I.  Yuksak  ma'naviyat–yengilmas  kuch.  Т .:  Ma'naviyat,
2008.-176 bet.
5. Karimov  I.  Asosiy  vazifamiz-Vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz
farovonligini yanada yuksaltirishdir.-T.: O'zbekiston, 2010.-48 bet.
6. Karimov I. Mamlakatimizni modemizasiya qilish yo'lini davom ettirish
taraqqiyotimizning muhim omilidir. Т .: O'zbekiston. 2010.
7. Islom Karimov. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo`lida xizmat
qilish – eng oliy saodatdir. T.: O`zbekiston”. 2015.
8. Islom  Karimov.  Hayot  sinovlarida  toblangan  Qashqadaryo  eli  har
qanday yuksak marrani egallashga qodir. T.: O`zbekiston. 2016
9. Islom Karimov. Ozodlik havosidan to`yib nafas olgan xalq o`z yo`lidan
hech qachon qaytmaydi. T.: O`zbekiston. 2016.
10. Shavkat  Mirziyoyev.  Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy
javobgarlik  –  har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo`lishi
kerak. T.: O`zbekiston. 2017.