Mustaqillik yillarida ilm-fan va ta’lim tizimida innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI 
MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI 
O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI 
TARIX FAKULTETI
KURS ISHI
Mavzu: Mu staqillik yillarida ilm-fan va ta’lim
tizimida innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi
Qabul qildi:
Bajardi:
Toshkent Reja:
Kirish
1. Mu staqillik yillarida ilm-fan va ta’lim tizimida innovatsion 
texnologiyalarning joriy etilishi
2. Oliy ta’limdan keyingi ta’lim tizimining mustaqillik yillaridagi 
o’zgarishlari
3. O’zbekistonda ilm-fan taraqqiyotining ahvoli. Uning rivojlanishini 
qo’llab-quvvatlash borasidagi chora-tadbirlar, mavjud muammolar va 
ularni hal etish bo’yicha mulohazalar
Xulosa.
Adabiyotlar. Kirish
Shiddat  bilan  o’zgarib  borayotgan  dunyoda  yashay  oladigan  yoshlarni
tayyorlash  uchun  asosiy  vazifasini  muayyan  miqdordagi  bilimlarni  berishdan
iborat  deb  hisoblaydigan  an’anaviy  ta’lim  yo’sini  mutlaqo  yetarli  emas.  Chunki
ilm-fan  va  texnika  shu  darajada  rivojlandiki,  endi  odam  biror  fandagi  eng  asosiy
tushunchalarni  ham  xotirasida  saqlab  qola  olmaydi.  Buning  ustiga,  tinimsiz
o’zgarishlardan iborat bo’lib qolgan hayotga mustaqil qadam qo’yayotgan yoshlar
ana  shunday  o’zgarishlarga  ham  intellektual,  ham  ma’naviy  jihatdan  tayyor
bo’lmasa, raqobatlar kurashidan iborat dunyoda o’z o’rnini topolmasligi mumkin.
Hozirgi kunda ta’lim tizimida boy tajribalar yig’ilgan. Chunonchi, ishbilarmonlik
o’yinlari,  kompyuterli  o’qitish,  individuallashtirilgan  o’qitish,  insonparvarlik,
hamkorlik, shaxsni erkin tarbiyalash va h.zo.
Bugungi  kunda xorij  tajribalaridan  andoza  olish,  ijodiy yondashgan  holda
amaliyotda  joriy  etish,  zamon  talabiga  mos  ravishda  me’yoriy  hujjatlar,
o’quvmetodik  adabiyotlar,  o’quv  metodik  majmualarni  ishlab  chiqish,  ilg’or
xorijiy  tajriba  asosida  maktabgacha  ta’lim  tashkilotlarining  rahbar  va
mutaxassislarida  zamonaviy  menejment  va  pedagogik  texnologiyalar  bo’yicha
sohaga  oid  bilim  va  ko’nikmalarni  shakllantirish  vazifalari  dolzarb  masalalar
sirasiga  kiritilmoqda.  Shu  bois  mamlakatimizda  maktabgacha  ta’lim  tizimini
tubdan takomillashtirish yuzasidan farmon va qarorlar qabul qilindi.
Yuzaga  kelgan  yangi  tarixiy  shart-sharoit  ilm-fan  sohasini  tub  islohot
qilishni  taqozo  etdi.  Zero,  dolzarb  ilmiy-texnik  muammolar  hal  qilinishi
respublikaning  rivojlanishini  ta’minlar  edi.  •  Avvalo,  Prezidentning  1992-yil
martdagi farmoni bilan ilmiy kadrlar tayyorlanishini tashkil etuvchi vakolatli organ
–  Oliy  attestatsiya  komissiyasi  (OAK)  tashkil  etildi.  •  Prezidentning  1992-yil
iyuldagi «Ilm-fanni davlat yo’li bilan qo’llabquvvatlash va innovatsiya faoliyatini
rivojlantirish  to’g’risida»gi  farmoni  asosida  respublika  olimlari  xorijiy
mamlakatlarga tajriba oshirishga yuborilishi yo’lga qo’yildi. Ilmiy natijalarni ichki
va  tashqi  bozorga  olib  chiqish  bilan  shug’ullanuvchi  Respublika  ilmiy ishlanmalarni  innovatsiya  tijorat  markazi  Fanlar  akademiyasi  tarkibida  tashkil
etildi.
O’zbekiston fani va ta’limi integ- ratsiyasini ta’minlash borasida ham qator
ishlar  amalga  oshirilmoqda.  Bu  jarayon  2012-yilga  qadar  Fanlar  akademiyasi
tizimida ilmiy-o’quv markaz- lari tashkil etilishi orqali amalga oshirildi. Jumladan,
2011-yili  Fanlar  akademiyasining  Fizikatexnika  institutida  «Qayta  tiklanadigan
energiya  manbalari»  ilmiyo’quv  markazi,  2012-yili  Immunologiya  institutida
«Bio-  tibbiyot»  ilmiy-ta’lim  innovatsion  markazi  ish  boshladi.  •  2012-yildan  esa,
oliy  ta’lim  tizimida  ilmiy  sektor  rivojini  ta’minlash  maqsadida  Fanlar
akademiyasning  5  ta  ilmiy  tadqiqot  instituti,  4  ta  min-  taqaviy  ilmiy  markazlar
ilmiy bo’linma tarzida qayta tashkil etilib, yo’nalishi va ixtisosliklariga ko’ra ular
tegishli  oliy  ta’lim  muassasalariga  o’tkazildi. 2016–  2017-yillar  O’zbekiston  ilm-
fanida  tom  ma’noda  tub  islohotlar  davri  bo’ldi.  O’zbekiston  Respublikasi
Prezidenti  Shavkat  Mirziyoyev  2016-yil  30-  de-  kabr  kuni  ilk  bor
mamlakatimizning  yetakchi  ilm-fan  namoyandalari  bilan  uchrashdi.  Uchrashuv
natijalariga  ko’ra,  O’zbekistonda  ilm-fanga  e’tibor  yanada  kuchayishi  belgilandi.
Prezidentning  2017-yil  17-fevraldagi  «Fanlar  akademiyasi  faoliyati,  ilmiy-
tadqiqot  ishlarini  tashkil  etish,  boshqarish  va  moliyalashtirishni  yanada
takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi qarori asosida 9 ta ilmiy- tadqiqot
muassasasi  Fanlar  akademiyasi  tarkibiga  qaytarildi,  qator  ilmiy  tashkilotlar  qayta
tashkil  etildi,  Fanlar  akademiyasining  fan  yo’nalishlari  bo’yicha  3  ta  bo’limi  va
Navoiy  bo’limi  tashkil  etildi,  O’zbekistonning  eng  yangi  tarixi  bo’yicha
Jamoatchilik kengashi faoliyati yo’lga qo’yildi. 1
Mustaqillik yillarida ta`lim-tarbiya sifati va samaradorligini zamon talablari
darajasiga  ko`tarish  davlat  siyosatining  ustuvor  yo`nalishlaridan  biriga  aylandi.
Ta`lim  ustuvorligi,  ta`lim  mazmuni  va  tuzilishi  o`zgarmoqda,  yangi  standartlar
joriy  etilmoqda,  ta`lim  sifati  rivojlanishning  yangi,  yanada  yuqori  bosqichiga
ko`tarilmoqda. Davlatimiz birinchi Prezidenti I. A. Karimov ta`biri bilan aytganda,
«Farzandlarimiz  bizdan  ko`ra  kuchli,  bilimli,  dono  va  albatta  baxtli  bo`lishlari»
1
 O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 fevraldagi “Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini 
yanada takomillashtirish to’g’risida” gi PF-4958 sonli Farmoni. uchun  mustaqillik  yillarida  xalq  ta`limi  tizimida  barcha  shart-sharoitlar
yaratilmoqda,  shaxsga  yo`naltirilgan  ta`lim  strategiyasi  amalga  oshirilmoqda,
ta`lim tizimida innavatsion faollikning jadallashuvi kuzatilmoqda. Bugungi kunda
ilm-fan,  texnika  va  axborot  kommunikatsion  texnalogiyalar,  ishlab  chiqarish
sohalarining tez sur`atlarda jadallik bilan rivojlanishini ta`lim tizimi xodimlaridan
ta`lim  tarbiya  sifatini  mazmun  jihatidan  yangi  bosqichga  ko`tarish,  bunda
innavatsion  texnologiyalardan  samarali  foydalanishni  talab  etib,  har  bir  tizim
xodimi, ayniqsa o`qituvchilar zimmasiga yanada yuksak ma`suliyat va vazifalarni
yuklaydi.  Umumiy  o`rta  ta`lim  muassasalari  ta`lim  jarayoniga  innovatsiyalarni
tatbiq  etish  o`qituvchilarning  innovatsion  faoliyatidan  boshlanadi.  Chunki
o`qituvchi  ta`lim  va  tarbiya  jarayonining  yetakchisi,  tashkilotchisi  bo`lib,  uning
innovatsion  madaniyati,  tashabbuskorligi,  ijodiy  faolligi,  innavatorlikka  bo`lgan
intilishi  ta`lim  tizimini  rivojlantirishning  asosiy  omillaridan  biri  hisoblanadi.
«Innovatsiya»  so`zi  lotin  tilidagi  «inovatis»  (in-ichiga,  novus-yangi,  yangilik)
so`zidan  olingan  bo`lib,  tarjima  qilganda  «yangilik  kiritish,  ijobiy  o`zgarish,
yangilanish»  degan  ma`nolarni  anglatadi.  Innovatsiyalar  ilmiy-amaliy  jihatdan
asoslangan, biron bir sohada aniq maqsadga qaratilgan hamda amaliy tatbiq etishga
yo`naltirilgan  yuqori  samaradorlikka  ega  yangilik  hisoblanadi.  Pedagogik
innovatsiya  deyilganda  samarali  natijaga  erishish  maqsadida  ta`lim  tarbiya
jarayoniga  yangiliklar,  ijobiy  o`zgarishlar  kiritish  tushuniladi.  Pedogogik
innovatsiyalar  ilmiy  maktablarda,  ta`lim  amaliyotida  hamda  olim  va
pedagoklarning  ijodiy  faoliyati  natijasida  vujudga  keladi.  Innovatsiya  har
tomonlama  puxta  rejalashtirilgan,  o`quv  jarayoniga  maqsadli  kiritilayotgan  yangi
ta`limiy  amaliyot  (yangi  tartib,  uslub,  metod,  metadologiya,  texnologiya  va
boshqalar)  hisoblanadi.  Innovatsiyaning  o`ziga  xos  xususiyati  quyidagilar
hisoblanadi:  -  innovatsiyalar  doimo  dolzarb  muammoning  yangi  yechimini  o`z
ichiga oladi; - ulardan foydalanish yangi sifatli natijalarni olish imkonini beradi; -
innovatsiyalarni  tatbiq  etish  tizimdagi  barcha  komponentlarning  sifatiy
o`zgarishlariga olib keladi. Muhtaram Prezidentimiz SH. M. Mirziyoyevning takidlaganidek biz ta`lim
va tarbiya tizimining barcha bo`g`inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida
takomillashtirishni o`zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilishimiz zarur.
Bugungi  kunda  ilm-fan,  texnika  va  ishlab  chiqarish  sohalarining  tez
sur`atlarda  jadallik  bilan  rivojlanishi  ta`lim  tizimi  xodimlaridan  ta`lim  tarbiya
sifatini  mazmun  jihatdan  yangi  bosqichga  ko`tarishni  talab  etib,  har  bir  tizim
xodimi, ayniqsa o`qituvchilar zimmasiga yanada yuksak ma`suliyat va vazifalarni
yuklaydi.
Ta`lim  tarbiya  tizimining  bugungi  kundagi  asosiy  vazifasi  o`quvchilarni
Vatanimizni  sevadigan,  o`z  bilimi  va  iste`dodiga  suyanadigan  hamda  zamonaviy
axborot  kommunikatsiya  texnologiyalardan  foydalangan  holda  mustaqil  ravishda
puxta  bilim  oladigan,  O`zbekistonning  qudratli  davlat  bo`lishiga  o`z  hissasini
qo`shadigan,  har  tomonlama  barkamol,  sog`lom  qilib  tarbiyalashdan  iborat.
Mazkur vazifalar eng avvalo samarali darslar orqali amalga oshiriladi.
Taraqqiyot  o`z  shiddati  bilan  hayot  tizimga  kirib  kelayotgan  bir  paytda
murakkab  texnika  va  texnologiyalar  farzandlarimiz  ongu-shuuridan  ham
mustahkam  o`rin  egallamoqda.  Bunday  vaziyatda  o`quvchiga  biror  yangi  bilim
berish, uni o`qish va izlanishga o`rgatish uchun o`qituvchidan juda katta mahorat
talab  qilinmoqda.  Tabiiyki,  bu  jarayon  kasbini  sevgan  ardoqlagan,  o`zini  hurmat
qilgan  har  bir  pedagogni  izlanishga,  yangidan  yangi  pedagogik  usul  va  uslublar,
texnologiyalarni o`rganishga, kashf qilishga undamoqda.
O’zbekistonda ilm-fan taraqqiyotining ahvoli. Uning
rivojlanishini qo’llab-quvvatlash borasidagi chora-tadbirlar,
mavjud muammolar va ularni hal etish bo’yicha mulohazalar.
Ilm-fan  —  har  qanday  davlatni  rivojlanishga  yetaklovchi  asosiy  kuch
hisoblanadi.  Davlatning  rivojlanishini  fan  taraqqiyoti  orqali  baholash  juda  ham
o’rinli,  desak  mubolag’a  bo’lmaydi.  Shu  bois  O’zbekiston  uchun  ilm-fan
taraqqiyoti  farovonlik  va  barqarorlik  yo’lidagi  muhim  qadamlardan  biridir.
Konstitutsiyamizda  davlat  jamiyatning  ilmiy  va  texnikaviy  rivojlanishiga g’amxo’rlik qilishi bejiz qayd etilmagan. Tarixdan o’zbek jamiyatida ilmga hurmat
va ehtirom an’ana sifatida saqlanib kelgan. Buyuk bobokalonimiz Imom Buxoriy
aytganlaridek, "dunyoda ilmdan boshqa najot yo’q va bo’lmagay" . Ilm-fanning hozirgi holati
Bugungi  kunda  O’zbekistonda  30  mingdan  ortiq  shaxs  ilmiy-tadqiqot
ishlari bilan shug’ullanadi, ularning 27 mingdan ortig’i oliy ma’lumotga ega.
Har  yili  O’zbekiston  Respublikasi  Davlat  budjetining  salmoqli  qismi
ijtimoiy  xarajatlarga,  shu  jumladan,  ta’lim  va  ilm-fanga  sarflanadi.  2021-yilda
mamlakat  budjetidan  faqat  innovatsion  rivojlanish  va  novatorlik  g’oyalarini
qo’llab-quvvatlash,  obyektlarni  loyihalashtirish,  qurish  (rekonstruksiya  qilish)  va
jihozlash  uchun  239  milliard  so’mdan  ortiq  mablag’  ajratildi.  2022-yilda  bu
ko’rsatkich  671 milliard so’mdan  ortiqni yoki davlat budjeti xarajatlarining 0,39
foizini tashkil etadi.
O’tgan  to’rt  yil  davomida  28  ta  ilmiy  tashkilot  va  4  ta  innovatsion
texnopark  tashkil  etildi.  Olimlarning  maoshlari  uch  baravarga  ko’paydi.  Soha
tashkilotlarining  moddiy-texnik  bazasini  yangilashga  katta  mablag’lar  sarflandi.
Davlat  ilmiy-tadqiqot  siyosatining  muhim  ishtirokchisi  sifatida  28  ta  ilmiy-
tadqiqot muassasasi va 4 ta davlat muzeyini o’z ichiga olgan O’zbekiston Fanlar
akademiyasining faoliyati takomillashtirildi.
2017-yilda  O’zbekiston  Respublikasi  Innovatsion  rivojlanish  vazirligi
faoliyati yo’lga qo’yilgani innovatsion g’oyalar va texnologiyalarni ishlab chiqish
va  joriy  etishni  tashkil  qilish  sohasida  muhim  qadam  bo’lib,  ushbu  yo’nalishda
salmoqli  ishlarni  amalga  oshirishga  xizmat  qildi.  Xususan,  vazirlikning  bevosita
ko’magi bilan 2018-2021-yillarda 342 ta ilmiy ishlanma tijoratlashtirildi. Natijada
151,2  milliard  so’mlik  mahsulotlar  ishlab  chiqarildi,  128,7  milliard  so’mlik
mahsulotlar sotildi.
Umuman  olganda,  so’nggi  yillarda  ilm-fan  va  innovatsiyalarni  davlat
tomonidan  qo’llab-quvvatlash  tizimini  takomillashtirishning  huquqiy  asoslari
yaratildi.  Jumladan,  2018-2021- yillarda  ilmiy-innovatsion  faoliyat  sohasida  2  ta
qonun , Prezidentning  5 ta  Farmoni va 26 ta  qarori , Vazirlar Mahkamasining  35 ta
qarori va 7 ta  farmoyishi qabul qilindi.
Ilmiy  va  innovatsion  faoliyatni  rivojlantirish  va  qo’llab-quvvatlash
bo’yicha erishilgan yutuqlarga qaramay, hali hal  qilinishi kerak bo’lgan bir  qator muammolar  mavjud.  Ayniqsa,  bugungi  kunda  globallashuv  va  raqamlashtirish
davrida  aynan  innovatsion  yondashuv  mamlakat  muvaffaqiyatiga  zamin  yaratadi.
Bunday  yondashuvni  faqat  ilm-fan  yutuqlari  tufayli  qo’llash  mumkin,  shuning
uchun ilm-fan taraqqiyoti  davlatning  innovatsion  rivojlanishining  muhim  tarkibiy
qismidir.
Ilm-fan  muammolari  iqtisodiy  o’sishga,  aholi  turmush  darajasini
yaxshilashga, ijtimoiy sohaning dolzarb muammolarini hal qilishga bevosita ta’sir
qiladi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktyabrdagi PF–6097-
son  Farmoni  bilan  tasdiqlangan  Ilm-fanni  2030-yilgacha  rivojlantirish
konsepsiyasida  ilm-fanni  rivojlantirish  yo’lidagi  19  ta  muammo  alohida
belgilandi.  Iqtisodiyot  real  sektori  korxonalarining  ilm-fanga  e’tibori  yuqori
emasligi,  ilmiy-tadqiqot  o’tkazadigan  jamoalar  o’rtacha  yoshining  kattaligi,  ilm-
fan va ilmiy faoliyatga moliyaviy resurlarning yetarli darajada yo’naltirilmayotgani
shular jumlasidandir. Ushbu muammolarni hal qilish muhim bo’lib, har tomonlama
va chuqur o’ylangan choralar ko’rishni talab qiladi.
 Fan sohasidagi asosiy muammolar
Birinchidan,  dissertatsiya  himoyasi  va  ilmiy-pedagogik  faoliyatni
amalga  oshirish  muammolari.  Zamonaviy  ilmiy-pedagogik  kadr  –  bu  o’z  ishi
bilan  dolzarb  muammoni  tahlil  qiladigan  va  ushbu  muammoning  samarali
yechimlarini  ilgari  suradigan tadqiqotchi. Bunday ta’rif  olimning o’zidan halollik
va  mehnatsevarlikni  talab  qiladi.  Ilm-fanning  zamonaviy  rivojlanishi  sharoitida
ushbu ta’rifning dolzarbligiga shubha qoldirmaydi.
Bugungi  kunda  ilmiy  va  pedagogik  faoliyatni  amalga  oshirishda  bo’lajak
tadqiqotchi bir qator muammolarga duch kelmoqda. Ulardan birinchisi –  dolzarb
tadqiqot  mavzusini  tanlashdir .  Afsuski,  hamma  ham  bunga  e’tibor  bermaydi.
Ba’zan  tadqiqot  mavzusining  to’g’ri  tanlangani  muvaffaqiyatning  kaliti
hisoblanadi.  Tanlangan  tadqiqot  mavzularining  tahlili  asosan  eskirgan  yoki
ahamiyatsiz  bo’lgan  tadqiqot  mavzularining  hali  hamon  mavjudligini
ko’rsatmoqda.  Ba’zi  mavzular  ko’proq  referatlar  mavzusiga  o’xshaydi.  Ba’zida
tadqiqotchilar  mavzu  nomiga  tuzatishlar  kiritishga  majbur  bo’lishadi.  Jumladan, tadqiqot  mavzulari  chop  etilishi  lozim  bo’lgan  Vazirlar  Mahkamasi  huzuridagi
Oliy  attestatsiya  komissiyasining  byulletenlarida  tadqiqot  mavzusi  nomidagi
o’zgarishlarni  chop  etish  uchun  alohida  sahifalar  ajratiladi.  Ba’zi  mavzularning
nomlari  uch-to’rt  marta  o’zgaradi.  Bunday  holda,  tabiiy  savol  tug’iladi  –  bunday
o’zgarishlarning sababi nima? Nima uchun tadqiqotni amalga oshirish bosqichida
mavzuni  o’zgartirishga  ehtiyoj  vujudga  keladi?  Bu  savollarga  javoblar  turlicha
bo’lishi mumkin.
Ikkinchi  muammo  –  ilmiy  faoliyat  bilan  bog’liq  jarayonlarda  ortiqcha
rasmiyatchiliklarning  mavjudligi .  Yuqorida  aytib  o’tilganidek,  tadqiqot
mavzulari  maxsus  byulletenda  e’lon  qilinishi  kerak.  Aks  holda,  mavzu  rasman
tadqiqotchiga  biriktirilmagan  hisoblanadi.  Har  qanday  o’zgarish,  hatto  tahririy
o’zgarishlar ham ushbu byulletenda aks etishi lozim. Xuddi shunday dissertatsiyani
himoya  qilish  uchun  rejalashtirilgan  himoya  haqidagi  xabar  ham  Vazirlar
Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining veb-saytida e’lon qilinishi
kerak. Ba’zi tadqiqotchilar dissertatsiyani himoya qilish to’g’risidagi xabarni nashr
etish  bilan  bog’liq  muammolarga  duch  kelmoqdalar  (dissertatsiya  matni  va
avtoreferatni belgilangan talablarga muvofiq to’g’ri rasmiylashtirish talab etiladi).
Rasmiyatchilik  jarayoni  ayrim  hollarda  Ilmiy  kengashlar  va  talabgorlar
orasidagi  munosabatlarda  ham  kuzatilmoqda.  Qoida  tariqasida,  Kengashga
talabgorning  hujjatlarini  taqdim  etish  an’anaviy  usulda  amalga  oshiriladi.  Ilmiy
bahs-munozara  maydoni  bo’lgan  Ilmiy  kengashlar  faoliyati,  xususan  bayonnoma
yuritilishi  va  turli  rasmiyatchilikka  rioya  qilinishi  bilan  bog’liq  holatlar  ham
raqamlashtirish orqali soddalashtirilishi mumkin.
Uchinchi  muammo  –  ilmiy  kengashlarning  nisbatan  zaif  o’rni .  Ishning
asosiy  qismi  mazkur  kengashlar  faoliyat  ko’rsatayotgan  universitet  yoki  ilmiy
tashkilotda  tekshirilsa-da,  dissertatsiya  himoyasi  bo’yicha  yakuniy  qaror  Vazirlar
Mahkamasi  huzuridagi  Oliy  attestatsiya  komissiyasi  tomonidan  tasdiqlanadi.  Shu
o’rinda  universitetlar  yoki  ilmiy  tashkilotlarning  mustaqilligini  oshirish,  ularning
tadqiqot  sifati  uchun  javobgarligini  mustahkamlash  masalasini  o’ylab  ko’rish kerak.  Albatta,  bunda  Ilmiy  kengashlar  faoliyati  ustidan  monitoring  olib  borish
mexanizmlari yaratilishi, ochiqlik va shaffoflik ta’minlanishi lozim.
Ilmiy  kengash  faoliyatida  manfaatlar  to’qnashuvining  oldini  olish  ham
muhim  vazifa  sanaladi.  Ayniqsa,  taqrizchi  yoki  rasmiy  opponentlarni  belgilash,
ilmiy  tadqiqot  ishini  muhokama  qilish  va  himoyaning  keyingi  bosqichlariga
tavsiya  qilish  masalalarida  axborot  texnologiyalarini  joriy  etish  orqali  manfaatlar
to’qnashuvining oldini olish maqsadga muvofiqdir.
Dissertatsiyani  himoya  qilish  uchun  tadqiqot  natijalarini  amaliyotga
joriy  etish  dolzarb  muammolardan  biri  sanaladi.  Amaldagi  tartibga  ko’ra,
dissertatsiyani  himoya  qilish  uchun  ilmiy  tadqiqot  natijalarini  amaliyotga  joriy
etish talab etiladi. Ilmiy natijalarni joriy etish to’g’risidagi hujjatsiz falsafa doktori
va  fan  doktori  bo’lish  mumkin  emas.  Ba’zan  tadqiqot  natijalari  kelajakda  (uzoq
vaqt  davomida)  amalga  oshirishga  qaratilgan  bo’lishi  mumkin,  bu  esa  bajarilgan
dissertatsiya  ishi  uning  natijalari  amaliyotga  joriy  etilgani  to’g’risidagi  hujjat
yo’qligi  sababli  himoya  qilinmasligiga  olib  keladi.  Bu  ba’zi  tadqiqotchilarni
natijalarini tezda amaliyotga joriy etish yo’llarini topishga undaydi, bunga esa har
doim ham erishishning iloji yo’q.
Fikrimizcha,  eng  katta  muammo  ilmiy  nashrlar  muammosidir .  Xalqaro
va  milliy  reytinglarga  kirish  zamonaviy  tadqiqotchi  oldida  tadqiqot  natijalarini
xalqaro  ma’lumotlar  bazalari  (Scopus,  Web  of  Science  va  boshqalar)  tomonidan
indekslangan jurnallarda nashr etish vazifasini qo’yadi. Bunday jurnallarda maqola
nashr  etish  tajribasiga  ega  bo’lmagan  tadqiqotchilar  o’zlarining  nashrlari  bilan
bog’liq muammolarga duch kelmoqdalar – jurnal tahririyati ularning maqolalarini
nashr  etishdan  bosh  tortadi  yoki  maqolalar  tahrirlash  va  kamchiliklarni  bartaraf
etish  uchun  qaytariladi  (nufuzli  ilmiy  jurnallar)  yohud  nashr  uchun  to’lov  talab
qilinadi.  Maqolani  yakunlash  va  tuzatish  har  kim  ham  hal  qila  olmaydigan  qiyin
vazifadir. Shuning uchun, nashr uchun to’lovni  amalga oshirish ko’pchilik uchun
ma’qul  yo’l,  deb  topiladi.  Bunday  usulni  tanlashda  muallif  haqiqatan  ham
jurnalning  sifati  va  obro’siga  e’tibor  bermaydi.  Ba’zilar  shubhali  obro’ga  ega
bo’lgan  bunday  jurnallarda  ularning  maqolalari  darhol,  hech  qanday  e’tiroz  va taqrizlarsiz,  faqat  nashr  uchun  to’lovni  amalga  oshirish  sharti  bilan  qabul
qilinishiga  hayron  bo’lmaydilar.  Shuning  uchun  ko’pchilik  “yirtqich”  jurnallar ,
deb  nomlangan  jurnallarning  qurboniga  aylanadi.  Maqolalarning  tezkor  nashr
etilishiga  bo’lgan  talab  tobora  ko’proq  tadqiqotchilarni  bunday  “yirtqich”
jurnallarga  murojaat  qilishga  majbur  qilmoqda.  Publons  tomonidan  2020-yilda
o’tkazilgan  tadqiqot  Internetdagi  1000  dan  ortiq  “yirtqich”  jurnallar  uchun
kamida  6000  “soxta”  taqrizlar  taqdim  etilganini  aniqladi.  Tahlillar  shuni
ko’rsatdiki,  keng  qo’llaniladigan  Scopus  ilmiy  ma’lumotlar  bazasida  shubhali
nashr  etish  amaliyotiga  ega  bo’lgan  300  dan  ortiq  “yirtqich”  jurnallardagi
maqolalar saqlanadi. Birgalikda ushbu jurnallarda uch yil ichida 160 mingdan ortiq
maqola  chop  etildi  –  bu  ushbu  davrda  Scopus da  indekslangan  tadqiqotlarning
deyarli 3 foizni tashkil etadi.
2019  va  2020-yillar  uchun  Scopus  tizimidan  chiqarib  tashlangan
maqolalarning yuqori ulushi (mos ravishda  32,5 foiz va  59,7 foiz)  o’zbekistonlik
mualliflarga tegishli ekanligi tufayli O’zbekiston dunyoda sifatsiz ilmiy maqolalar
chop  etuvchi  “yetakchi”  davlatga  aylanib  bormoqda.  “Yirtqich”  jurnallarda
maqolalar nashr etilishining oldini olish uchun Scopus, Science va boshqa nufuzli
ma’lumotlar bazasiga kiritilgan  jurnallar sifatini kuzatish va baholashning  aniq
va  ravshan  mexanizmlari,  mualliflar  uchun  ilmiy  maqolalarni  nashrga  tayyorlash
va  loyihalash  bo’yicha  maqolalar  sifatini  aniqlash  tartibi  va  uslubiy
tavsiyalarning  yo’qligi  ushbu  muammoning  tobora  keskin  tus  olishiga  olib
kelmoqda.
Bunday  holatlarning  oldini  olish  uchun  xalqaro  ma’lumotlar  bazalariga
kiritilgan  va  tavsiya  etilgan  jurnallar  ro’yxatini  rasman  tasdiqlash  va  muntazam
yangilab borish hamda “yirtqich” jurnallar ro’yxatini e’lon qilib borish lozim. O’z
navbatida,  insofli  va  halol  olim  obrazini  shakllantirish,  yosh  olimlarga  amaliy va
uslubiy yordam ko’rsatish maqsadga muvofiq hisoblanadi. E’tibor miqdorga emas,
sifatga qaratilishi kerak. Ikkinchidan, ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirishga
qaratilgan yagona kompleks yondashuvni qo’llash bilan bog’liq
muammolar.
O’zbekiston  Respublikasida  ilm-fan  va  innovatsiyalarni  boshqarishning
o’rnatilgan  tizimi  ko’p  vektorli  yondashuv  mavjudligidan  dalolat  beradi.  Ushbu
sohada  davlat  boshqaruvi  Innovatsion  rivojlanish  vazirligi,  Oliy  va  o’rta  maxsus
ta’lim  vazirligi,  Vazirlar  Mahkamasi  huzuridagi  Oliy  attestatsiya  komissiyasi
tomonidan amalga oshiriladi.
Xususan,  Innovatsion  rivojlanish  vazirligi  O’zbekiston  Respublikasining
innovatsion  va  ilmiy-texnik  rivojlanishi  sohasidagi  yagona  davlat  siyosatini  olib
boradi.  Oliy  va  o’rta  maxsus  ta’lim  vazirligi  oliy  ta’lim  muassasalariga  o’quv-
pedagogik  va  ilmiy-metodik  rahbarlikni  amalga  oshiradi,  ularda  ilmiy-tadqiqot
ishlarini hamda belgilangan tartibda ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlashni
tashkil  etadi.  Oliy  malakali  ilmiy  va  ilmiy-pedagog  kadrlarni  attestatsiyadan
o’tkazish bo’yicha vakolatli davlat organi esa Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi hisoblanadi.
Ushbu  tizim  ilm-fan  va  innovatsiyalarning  tarmoq  sifatida  rivojlanishiga
qaratilgan  edi.  Biroq  ushbu  mexanizm  ta’lim,  fan  va  ishlab  chiqarishning  to’liq
integratsiyasiga  imkon  bermaydi.  Ushbu  yondashuv  muammosi  ilmiy  kadrlar
tayyorlash  masalalarida  yaqqol  namoyon  bo’ladi.  Misol  uchun,  Innovatsion
rivojlanish  vazirligi  ilmiy  darajaga  ega  kadrlar  tayyorlash  tizimini
muvofiqlashtiradi ,  shu  jumladan,  doktoranturaga  qabul  kvotalarini  ajratadi.  Ilmiy
kadrlarni  tayyorlash ,  qoida  tariqasida,  Oliy  va  o’rta  maxsus  ta’lim  vazirligi
tomonidan  ilmiy-uslubiy  rahbarlik  amalga  oshiriladigan  oliy  ta’lim
muassasalarining  o’zida  amalga  oshiriladi.  Ilmiy  kengashlar  faoliyatini
muvofiqlashtirish,  xususan,  fan  doktori  yoki  falsafa  fanlari  doktori  diplomini
berish Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan
amalga oshiriladi. Mohiyatan yaxlit  bo’lgan ushbu tizimdagi davlat  boshqaruviga
nisbatan bunday yondashuvni samarali va kompleks, deb atash qiyin. Bu  qismda  Fanlar  akademiyasining  ilmiy  hamjamiyatning  yetakchi
tashkiloti  sifatidagi  o’rni  va  ahamiyati  ham  oshirilishi  lozim.  Fan  va
texnologiyalarni  rivojlantirish,  innovatsiyalarni  joriy  etishning  uslubiy  asoslarini
yaratishda  Fanlar  akademiyasi  tashabbuskor  bo’lishi  lozim.  Fanlar  akademiyasi
yetakchi  davlat  ilmiy  muassasasi  sifatida  milliy  ilm-fan  va  innovatsiyalarni
rivojlantirishga nisbatan yagona yondashuvni ishlab chiqishi kerak.
Uchinchidan,  mamlakat  innovatsion  rivojlanishining  nisbatan  past
darajada  ekani.  Yana  bir  muammo  –  bu  mamlakatni  innovatsion  rivojlantirish
bo’yicha  chora-tadbirlarning  samaradorligi.  O’zbekistonning  xalqaro  reytinglarda
tutgan  o’rni  buning  yorqin  dalilidir.  Dunyo  mamlakatlarining  innovatsion
rivojlanish  tendensiyalarini  belgilovchi  Global  innovatsiyalar  indeksining  2021-
yilgi  natijalarida  O’zbekiston  132  mamlakat  orasida  86-o’rinni  egalladi.
O’zbekistonning reytingdagi mavqei o’tgan yilga nisbatan 7 pog’onaga, 2015-yilga
nisbatan  esa  36  pog’onaga  oshdi.  Bu  haqiqatan  ham  muhim  yutuq.  Biroq,
O’zbekiston hamon Qozog’iston, Ozarbayjon, Yamayka, Mongoliya, Filippin kabi
davlatlardan ortda qolib, quyi-o’rta daromadli mamlakatlar (reytingda mamlakatlar
4  guruhga  bo’lingan  –  yuqori  daromadli,  yuqori-o’rta  daromadli,  quyi-o’rta
daromadli,  kam  daromadli)  guruhida.  Asosiy  ko’rsatkichlarga  ko’ra,
O’zbekistonda  tartibga  solish  sifati ,  intellektual  mulk  siyosati  va  zamonaviy
texnologiyalar  asosida  mahsulot  yaratish  bilan  bog’liq  muammolar  mavjud.  Shu
munosabat  bilan  O’zbekiston  zaif  pozitsiyalarga  ega  bo’lgan  va  katta  natijalarga
erisha  oladigan  sohalarda  islohotlarni  amalga  oshirishi  kerak.  Yetakchi  xorijiy
ilmiy-tadqiqot  tashkilotlari  bilan  ilmiy  hamkorlikni  mustahkamlash,  dolzarb
masalalar bo’yicha hamkorlikda ilmiy izlanishlar olib borish zarur.
Intellektual  mulk  siyosati  kichik  ahamiyatga  ega  emas.  Mutaxassislarning
fikriga ko’ra, intellektual mulk huquqlari va royaltini boshqarish bozori 2016-yilda
4,28 milliard AQSh dollaridan 2021 yilga kelib 12,68 milliardgacha , 2016-yildan
2021-yilgacha  o’rtacha  24,2  foizga  o’sdi.  Endi  aynan  intellektual  mulk  ilm-fan
rivojlanishining  istiqbolli  yo’nalishlaridan  biridir.  Shuning  uchun  mamlakatda ilmiy-texnikaviy  ijodkorlik  va  ixtirochilik  faoliyatini  qo’llab-quvvatlashga  e’tibor
qaratish lozim.
Sog’lom  raqobatning  yo’qligi  ham  ko’rilayotgan  chora-tadbirlar
samaradorligiga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda. Ba’zi hollarda, ayrim ilmiy tashkilotlar
fanning tegishli sohalarida raqib sifatida ko’rinmaydigan yagona tashkilot sifatida
ishlaydi.
Mamlakatni innovatsion rivojlantirish ishlarini takomillashtirishda venchur
fondlari  faoliyatini  kuchaytirish  lozim.  Venchur  investitsiyalar  ko’plab
kompaniyalar  va  mahsulotlar  rivojiga  hissa  qo’shdi.  Masalan,  Google  tashkil
etilganda  ta’sischi  bo’lgan  ikki  kishi  tomonidan  kiritilgan  sarmoya  200  ming
AQSh dollarini tashkil etgan bo’lsa, kompaniyaning joriy kapitallashuvi bir trillion
AQSh dollaridan oshadi.
Yuqoridagilarni  hisobga  olgan  holda,  ilm-fan  rivojlanishi  yo’lida
quyidagilarni amalga oshirish kerak:
–  O’zbekistonda  tadqiqotchilar  uchun  ilmiy  odob-ahloq  Kodeksini
qabul qilish orqali ilmiy-tadqiqot muhitida akademik halollik muhitini va sog’lom
raqobatni shakllantirish;
–  ortiqcha  byurokratik  to’siqlar  va  talablarni  bartaraf  etgan  holda,
dissertatsiya  himoyasining  amaldagi  tizimini  tubdan  qayta  ko’rib  chiqish,  falsafa
doktori  va  fan  doktori  ilmiy  darajalarini  tasdiqlash  vakolatini  to’g’ridan-to’g’ri
ilmiy Kengashlarga bosqichma-bosqich o’tkazish imkoniyatini ko’rib chiqish;
–  Ilmiy  kengashlar  faoliyatiga  raqamlashtirishni  joriy  etish  orqali
manfaatlar  to’qnashuvi,  turli  rasmiyatchiliklarning  oldini  olish,  ochiqlik  va
shaffoflikni ta’minlash, Ilmiy kengashlarning mas’uliyatini oshirish;
– tegishli davlat idoralari faoliyatini tanqidiy ko’rib chiqish orqali ilm-fan
va innovatsiya sohasida davlat boshqaruvining yagona integratsiyalashgan tizimiga
bosqichma-bosqich o’tish;
– ilmiy tadqiqotlar o’tkazish uchun samarali va ta’sirchan tizimni yaratish,
soxta  ilmiy  faoliyatga  yo’l  qo’ymaslik  (sifatsiz  ilmiy  maqolalar,  “yirtqich”  ilmiy
jurnallarda nashr etish); –  xalqaro  ilmiy-texnik  ma’lumotlar  bazalarida  indekslangan  jurnallarda
ilmiy maqolalar tayyorlash va rasmiylashtirish bo’yicha mualliflar uchun  Uslubiy
tavsiyalar ishlab chiqish;
–  mamlakatni  innovatsion  rivojlantirish  bo’yicha  chora-tadbirlarning
tizimli  va  maqsadli  qabul  qilinishini  ta’minlash  (venchur  investitsiyalarini
faollashtirish, xalqaro ilmiy hamkorlik, intellektual mulk sohasidagi siyosati). Xulosa
Innovatsion  rivojlanishda  ta lim  eng  muhim  jihat  sanaladi.  Aynan  ta limʼ ʼ
sohasi  innovatsiyaning  dastlabki  qadamlaridandir.  O tgan  davr  mobaynida	
ʻ
yoshlarni oliy ta limga qamrab olish darajasi 9 foizdan 25 foizga yetgani quvonarli	
ʼ
natija,  albatta.  2020-yilda  mamlakatimiz  tarixida  ilk  bor  matematika,  kimyo,
biologiya  va  geologiya  fanlari  ilmning  ustuvor  yo nalishlari  sifatida  belgilanib,	
ʻ
ularni kompleks rivojlantirish choralari ko rilgan bo lsa, 2021-yilda fizika fani va	
ʻ ʻ
xorijiy tillarni o rganish birinchi o ringa qo yildi.	
ʻ ʻ ʻ
Darhaqiqat,  dunyodagi  barcha  kashfiyotlarning  yaratilishida  fizika  fani
fundamental asosdir. Ushbu fan qonuniyatlari  yuqori  texnologiyalar  bilan bog liq	
ʻ
sohalarni rivojlantirishga hissa qo shsa, xorijiy tillarni mukammal bilish yoshlarga	
ʻ
zamonaviy  bilimlarni  yana-da  kengroq  egallashga  yordam  beradi.  Bu,  ayniqsa,
Innovatsion  rivojlanish  vazirligi  mas ul  bo lgan  soha  —  ilm-fan  rivojlanishining	
ʼ ʻ
muhim jihatidir.
Bu yil olimlarning ingliz tilini puxta egallashiga yordam beruvchi “English
for  science”  loyihasi  yo lga  qo yilgani  tadqiqotchilarimizning  ilmiy  izlanishlari	
ʻ ʻ
uchun zarur bo lgan akademik ingliz tilini o rganishiga xizmat qilyapti. Shu bois,	
ʻ ʻ
vazirlikda  ingliz  tili  kunlarini  joriy  etish  vaqti  ham  keldi,  deb  o ylayman.	
ʻ
Xodimlar,  vazirlikka  keluvchilarning  o zaro  ingliz  tilida,  deylik,  haftaning  bir	
ʻ
kunida gaplashishi o z ustida tinimsiz mehnat qilishiga, o rgangan ko nikmalarini	
ʻ ʻ ʻ
amalda ishlatishiga ko maklashadi.
ʻ
Hozir xorijiy tillardagi ilmiy va badiiy adabiyotlarni o zbek tiliga o girish	
ʻ ʻ
bo yicha  ham  qator  loyihalar  amalga  oshirilmoqda.  Masalan,  Andijon  davlat	
ʻ
universitetida  Lug atshunoslik  va  tarjimashunoslik  innovatsion  markazi  tashkil	
ʻ
etilgan.  Bu  dunyo  ilmidagi  qaynoq  ma lumotlarning  o zbek  tilida  muntazam	
ʼ ʻ
taqdim  etilishi,  yosh  avlodni  yangiliklardan  xabardor  etishning  eng  samarali
yo lidir.	
ʻ
Innovatsion  rivojlanish  vazirligi  huzuridagi  Yoshlar  akademiyasi  a zolari	
ʼ
soni hozir 1800 nafarga yetdi. Respublikamiz viloyatlarida 15 nafar yetakchi tanlab
olindi.  Bu  yil  yoshlar  o rtasida  eng  yaxshi  ilmiy  ishlanmalar  uchun  umumiy	
ʻ qiymati  30  milliard  so mdan  ortiq  bo lgan  “Yosh  olimlar”  innovatsion  loyihalarʻ ʻ
tanlovi  e lon  qilingan  edi.  Mazkur  tanlov  o zining  ijobiy  tomonlarini  namoyon	
ʼ ʻ
qilgani  bois,  2021-yilda  vazirligimiz  va  boshqa  davlat  organlari  bilan  birgalikda
maktab  o quvchilari  va  oliy  o quv  yurtlari  talabalari  o rtasida  “Bo lajak  olim”
ʻ ʻ ʻ ʻ
tanlovi  tashkil  qilinadi.  Yoshlarning  eng  yaxshi  innovatsion  hamda  startap
loyihalarini  ro yobga  chiqarish  uchun  50  milliard  so m  mablag  yo naltiriladi.	
ʻ ʻ ʻ ʻ
Prezidentimiz  tomonidan  berilgan  mazkur  taklif  maktab  va  oliy  ta lim  tizimidagi	
ʼ
iqtidorli  yoshlarni  qo llab-quvvatlashga  qaratilgan.  Ushbu  tanlov  doirasida  ilmiy	
ʻ
ctartaplarni  50  million  so mlikkacha  moliyalashtirishning  soddalashtirilgan  tizimi	
ʻ
loyihasi ishlab chiqildi.
Prezidentimiz  pandemiya  sharoitida  tibbiyot  sohasini  raqamlashtirish
naqadar  muhim  ekanini  eslatdi.  Tibbiyot  muassasalarida  masofaviy  xizmatlarni
ko paytirish,  poliklinika  va  shifoxonalarni  elektron  ish  yuritishga  o tkazish	
ʻ ʻ
choralari  ko rilishi  pandemiyadan  keyingi  hayotimizga  ham  qulayliklar  kiritadi.	
ʻ
Teletibbiyot imkoniyatlaridan yana-da kengroq foydalanish esa uzoq hududlardagi
bemorlarga o z vaqtida tibbiy yordam ko rsatish, ularni yo l azobidan qutqarishga
ʻ ʻ ʻ
xizmat  qiladi.  Mamlakatimizning  eng  chekka  va  ekologik  jihatdan  ko p  aziyat	
ʻ
chekkan hududlaridan biri — Mo ynoq tumanida faoliyat yuritayotgan Innovatsion	
ʻ
teletibbiyot  klinikasida  O zbekistonda  ilk  bor  chekka  hududlardagi  aholini	
ʻ
respublika  markazidagi  malakali  shifokorlar  va  dunyoning  istalgan  nuqtasidagi
tibbiyot  muassasalari  mutaxassislari  bilan  real  vaqt  oralig ida  bog lanib,  (onlayn)	
ʻ ʻ
tibbiy ko rikdan o tkazish va sifatli tibbiy xizmat bilan ta minlash, terapevtik davo	
ʻ ʻ ʼ
maslahatlarini  olishiga  ko maklashish  imkoniyati  yaratildi.  Shifokor  real  vaqtda	
ʻ
masofadan bemorning videotasvirini ko ribgina qolmay, uning ichki organlaridagi	
ʻ
o zgarishlarni  ultratovush  apparati,  teri  qoplamini  dermaskop,  quloq,  burun  va	
ʻ
tomoq  kasalliklarini  otoskop,  yurak-qon  tomir  kasalliklarini  stetoskop,  tanometr,
pulsoksimetr  va  EKG,  ko z  kasalliklarini  oftalmoskop  va  boshqa  jihozlar	
ʻ
yordamida  tekshiradi.  Xuddi  bemor  yonida  o tkazilgan  ko rik  sifatiga  teng  sifatli	
ʻ ʻ
tekshiruv  usullaridan  foydalanib,  tashxislash  va  terapevtik  davo  o tkazish	
ʻ imkoniyati  mavjud.  Bunda  bemorning  chekka  hududdan  markazga  kelishiga
zarurat qolmasligi muhim.
Birgina  mana  shu  misol  mamlakatimizda  ulkan  iqtisodiy  va  ilm-fan
taraqqiyoti  yo lidagi  yangiliklar  innovatsion  g oyalarga  asoslangan  holda  amalgaʻ ʻ
oshirilayotganining  dalilidir.  Shunday  muassasalardan  biri  Qoraqalpog iston	
ʻ
Respublikasining Beruniy tumanida ham tashkil etilgan. Mazkur DMC innovatsion
klinikasi  birinchilardan  bo lib  ochilayotgan  ko p  tarmoqli  innovatsion  klinika	
ʻ ʻ
hisoblanadi.  Bugungi  kunda  ushbu  klinika  Qoraqalpog iston  sog liqni  saqlash	
ʻ ʻ
tizimiga yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni olib kirdi. Klinikada eng so nggi	
ʻ
turdagi  zamonaviy  tibbiyot  uskunalari  o rnatilgan.  Binosi  esa  boshqa  klinikalarni	
ʻ
takrorlamagan holda, o ziga xos uslubda qurilgan.	
ʻ
Beruniy  DMC  innovatsion  klinikasi  sog liqni  saqlashning  bir  necha	
ʻ
yo nalishlari,  jumladan,  kardiologiya,  oftalmologiya,  quloq-burun  kasalliklari,	
ʻ
ortopediya,  stomatologiya,  klinik  laboratoriya  va  instrumental  tekshiruvlar
bo yicha jahon standartlariga mos, yuqori darajali tibbiy xizmatlar ko rsata oladi.
ʻ ʻ
Shuningdek, klinikada jarrohlik bo limi mavjudligi fuqarolarga shu joyning o zida	
ʻ ʻ
malakali  tibbiy  yordam  olish  imkoniyatini  beradi.  Aynan  DMC  innovatsion
klinikasida  hozir  eng  murakkab  jarrohlik  amaliyotlaridan  biri  —  ko z	
ʻ
shohpardasini  ko chirib  o tkazish  yo lga  qo yilgan.  Buning  uchun  ko z	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
shohpardalari banki ham tashkil etilgan.
2020-yilda  kimyo-biologiya  fanlarini  rivojlantirishga  qaratilgan  alohida
e tibor  tufayli  biofarmatsevtika,  biotibbiyot,  fudomiks  kabi  yangi  yo nalishlar	
ʼ ʻ
bo yicha  qator  loyihalar  amalga  oshirilishiga  start  berildi.  Biotexnologiyalar
ʻ
nafaqat  tibbiyot,  balki  qishloq  xo jaligining  ham  rivojlanishiga  turtki  bo lmoqda.	
ʻ ʻ
Prezidentimiz  Murojaatnomasida  har  gektar  yerdan olinadigan  daromadni  hozirgi
o rtacha  2  ming  AQSH  dollaridan  kamida  5  ming  dollargacha  yetkazish  ustuvor	
ʻ
vazifa  qilib  qo yildi.  Buning  uchun  qishloq  xo jaligiga  eng  ilg or  texnologiyalar,	
ʻ ʻ ʻ
suv tejaydigan biotexnologiyalar, urug chilik, ilm-fan va innovatsiyalar sohasidagi	
ʻ
yutuqlarni  keng  joriy  etishimiz  lozimligini  qayd  etdi.  Aynan  biotexnologiyalar
tabiiy  resurslardan  samarali  foydalanish,  insoniyat  uchun  xavfsiz  oziq-ovqat mahsulotlari  yetkazib  berishini  inobatga  olgan  holda,  vazirlik  huzuridagi  Ilg orʻ
texnologiyalar markazining fudomiks laboratoriyasi tashkil etilmoqda.
Umuman,  bu  yil  Ilg or  texnologiyalar  markazi  tomonidan  amalga	
ʻ
oshirilayotgan  qator  ilmiy  tadqiqot  ishlari  o z  samarasini  ko rsatdi.  Markaz	
ʻ ʻ
olimlari  tomonidan  yaratilgan  koronavirusni  aniqlovchi  test  pandemiya  davrida
xorijdan  eksport  qilib  olib  kelinayotgan  testlar  miqdorini  keskin  kamaytirishga
xizmat  qildi.  Pandemiya  avjiga  chiqqan  davrda  olimlar  kunu  tun  mehnat  qilib,
haftasiga  50  mingtadan  test  ishlab  chiqarishni  yo lga  qo ydi.  Endi  esa  xuddi  shu	
ʻ ʻ
markaz yana bir muhim tadqiqot — Xitoyning ZF 2001 rekombinant vaksinasining
uchinchi bosqichi sinovlarini o tkazishda yetakchilik qilmoqda.	
ʻ
Kelgusi yili barcha viloyatlarda Qishloq xo jaligida bilim va innovatsiyalar	
ʻ
markazlari  tashkil  etilib,  ularda  “yagona  darcha”  tamoyili  asosida  yuzdan  ortiq
agroxizmat  ko rsatish  yo lga  qo yilishi  ko zda  tutilgan.  Bu  esa  qishloq  xo jaligi	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
sohasidagi ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etishga xizmat qiladi.
Qashqadaryo  viloyatida  quyonning  mahalliy  sharoitga  mos  keladigan
zotlarini  yaratish,  Navoiy  viloyatida  yomg irlatib  sug orish  tizimlarini  sinovdan	
ʻ ʻ
o tkazish,  hindistonlik  hamkorlar  bilan  urug chilik  kompaniyalari  tashkil  etilishi	
ʻ ʻ
natijasida  olingan  bilimlar  mana  shu  markazlarni  ishga  tushirishda  plasdarm
bo ladi.
ʻ
Innovatsiyaning  katta  bo g imi  tadbirkorlardir.  Aynan  ular  ilmiy	
ʻ ʻ
ishlanmalarni  hayotga  tatbiq  etadi.  Prezidentimiz  tadbirkorlarni  har  tomonlama
qo llab-quvvatlash,  ularga  preferensiyalar  berilishiga  e tibor  qaratdi.  Innovatsion	
ʻ ʼ
rivojlanish  vazirligi  ham  kelgusi  yilda  innovatsion  tadbirkorlar  va  startapchilarni
qo llab-quvvatlash  bilan  bog liq  faoliyatini  kengaytirishni  rejalashtirgan.  Vazirlik
ʻ ʻ
tomonidan  tashkil  etilayotgan  akseleratorlar  startaplar  va  ilmiy  ishlanmalarni
takomillashtirish,  ularni  ichki  va  tashqi  bozorlarga  olib  chiqishga  ko maklashish	
ʻ
imkonini beradi.
Davlatimiz rahbari o z Murojaatnomasida kelgusi yilda tavalludining 580-	
ʻ
yilligi nishonlanadigan ulug mutafakkir bobomiz Alisher Navoiyning “Quyoshlik
ʻ
istasang,  kasbi  kamol  et”,  degan  misrasini  bejiz  misol  qilib  keltirmadi.  Bu  yerda so z  o z  sohasining,  o z  kasbining  yetuk  namoyandasi  darajasiga  erishish,ʻ ʻ ʻ
vatanparvarlik, fidoyilik, burch va sadoqat kabi yuksak fazilatlar haqida bormoqda.
Mehnatsevar va fidoyi yurtdoshlarimizni, ayniqsa, yoshlarimizni ilhomlantiruvchi
ushbu  hikmatli  so zlar  davlatimiz  rahbari  2021-yilda  belgilab  bergan  vazifalarni	
ʻ
to laligicha  ado  etishda,  xalqqa  xizmat  qilishdek  sharafli  va  mas uliyatli  burchni	
ʻ ʼ
bajarishda barchamizga qanot baxsh etadi. Adabiyotlar:
1. Mirziyoyev  Sh.M.  “Milliy  taraqqiyot  yo’limizni  qat’iyat  bilan  davom  ettirib,
yangi bosqichga ko’taramiz.” - T.: O’zbekiston, 2017.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi “Oliy ma’lumotli
mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining
ishtirokini  yanada  kengaytirish  chora-tadbirlari  to’g’risida”gi  PQ-3151-sonli
Qarori.
3. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017  yil  20  apreldagi  “Oliy  ta’lim
tizimini  yanada  rivojlantirish  chora-tadbirlari  to’g’risida”gi  PQ-2909-sonli
Qarori.
4. O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2018  yil  25  yanvardagi  «Umumiy
o’rta,  o’rta  maxsus  va  kasb-hunar  ta’limi  tizimini  tubdan  takomillashtirish
choratadbirlari to’g’risida»gi PF-5313-son Farmoni.
5. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. Qarshi. 2000-y.
6. Qodirova  F.  Pedagog  kadrlarga  yangi  pedagogik  texnologiyalar  haqida.  //Til
va adabiyot ta’limi. 2001. 4-son. 9-10-b.