Mustaqillik yillarida Janubiy O’zbekistonda urbanizatsion jarayonlar

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS 
TA’LIM  VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX VA IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
T ARIX KAFEDRASI 
“5120300 – Tarix (m amlakatlar va mintaqalar bo’yicha ) ”  ta’lim
yo’nalishi bo’yicha bakalavr darajasini olish uchun  
“ Mustaqillik yillarida Janubiy O’zbekistonda urbanizatsion
jarayonlar ” mavzusida yozgan  
     
    
“ Himoyaga  tavsiya etildi ”
Tarix    va ijtimoiy fanlar
      fakulteti dekani _______ _ prof B. Eshov 
“_____”____________ 201 7  yil
Ilmiy rahbar
Qarshi
1 Bitiruv malakaviy  Bitiruv malakaviy  ishiishi M  U  N  D  A  R  I  J  A
KIRISH …………………………………………………………………………...3
I. Bob. Mustaqillik yillarida urbanizasiya jarayonlaridagi o'zgarishlar ……7
1.1.  Globallashuv  davrida  jahondagi  tarixiy-demografik  jarayonlar  va  uning
urbanizasiyaga ta'siri ………………………………………………………………7
1.2.  O'zbekiston  Respublikasida  mustaqillik  yillarida  urbanizasiya  sohasining
davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi. ………………………..................................18
1.3.  Mustaqillik  yillarida  Qashqadaryo  viloyatida  urbanizasiya  jarayonlarining
o'ziga xos xususiyatlari ………...............................................................................26
II. Bob.  Qashqadaryo viloyatida mustaqillik davri demografik jarayonlar va
urbanizasiya masalasi ...........................................................................................35
2.1. Viloyatda demografik va migrasion jarayonlarning urbanizasiyalashuvga 
ta'siri........................................................................................................................35
2.2.  Mustaqillik  yillarida  viloyatda  urbanizasiyalashuv  darajasi  va  yangi
shaharchalarning paydo bo'lishi ……………………………………….................42
2.3.  Mustaqillik yillarida viloyat shaharlarning ijtimoiy - iqtisodiy taraqqiyoti va
ekologik masalalari..................................................................................................48
Xulosa…………………………………………………………………………….63
Foydalanilgan adabiyotlar……………………...………………………………...65
Ilovalar....................................................................................................................70
                   
2 KIRISH
Mavzuning  dolzarbligi.  Mustaqillik  yillarida  O'zbekiston  shaharlarining
ijtimoiy-iqtisodiy  va  madaniy  taraqqiyot  darajasi  yuksalib,  mamlakatimizning
porloq istiqbolidan belgi bermoqda. Mamlakatimizdagi etakchi shaharlar o'zining
tarixiyligi va  zamonaviy  qiyofasi, madaniy yuksalishda tutgan o'rni, jahon talabi
darajasidagi  infrastrukturasi  bilan  alohida  ajralib  turadi.“Mustaqil  rivojlanish
yillarida,- deya ta'kidlaydi O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom
Karimov,-tarixan qisqa bir davrda yurtimiz yangi va ulkan marralarni qo'lga kiritdi,
buning  natijasida  mamlakatimizning  qiyofasi  butunlay  o'zgarib,  jahon
hamjamiyatidagi o'rni va nufuzi yuksalib bormoqda” 1
. 
Mustaqillik  yillarida  O'zbekiston  shaharlarini   jahon  andozalari  darajasida
taraqqiy  ettirish  uchun  Prezident  farmonlari,  Vazirlar  Mahkamasining  bir  necha
qarorlari qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2002
yil  apreldagi  “O'zbekiston  Respublikasining  Shaharsozlik  kodeksi”  to'g'risidagi
qarori, 2
 O'zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  mahkamasining  “O'zbekiston
Respublikasi  aholi  punktlarining  ma'muriy  hududiy  tuzilishini  yanada
takomillashtirish  chora-tadbirlari  to'g'risida”gi  qarori, 3
 O'zbekiston  Respublikasi
Vazirlar Mahkamasining 2007-yil 2-fevraldagi “Shaharsozlik faoliyatining alohida
tartibga  solinadigan  ob'ektlarini  umumdavlat  va  mahalliy  ahamiyatga  molik
ob'ektlar  jumlasiga  kiritish  hamda  shaharsozlik  faoliyatining  alohida  tartibga
solinadigan  ob'ektlarning  chegaralarini  belgilash  tartibi  to'g'risi”  dagi  nizomi
muhim ahamiyatga ega bo'ldi. 
Mustaqil  taraqqiyotimizning  o'tgan  yigirma  olti   yillik  davrida  jamiyatni
yangilash  va  demokratlashtirish,  mamlakatimizni  isloh  etish  va  modernizasiya
qilish  yo'lida  amalga  oshirilgan  ishlar  “O'zbek  modeli”ning  naqadar  hayotiy  va
to'g'ri  ekanligini  isbotlamoqda.  Mustaqil  O'zbekiston  Respublikasidagi  etakchi
viloyatlardan biri sifatida Qashqadaryo viloyati ham nafaqat boy tabiiy boyliklari,
1
 Karimov  I.A.  Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini
rivojlantirish konsepsiyasi.- T.: O'zbekiston 2010,5-6-b
2
 O'zbekiston  Respublikasining  Shaharsozlik  kodeksi.  O'zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  qarori//
Xalq so'zi. 2002-yil, 7-may.
3
 O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  qarori.  O‘zbekiston  Respublikasi  qonun  xujjatlar  to‘plami.
Rasmiy nashr. Toshkent. -№12. 2009, 18-mart,148-b.
3 ishlab  chiqarish  sohasidagi  muvaffaqiyatlari,  balki  o'zining  go'zal  tarixiy
shaharlari,  ravnaq  topib  borayotgan  shaharchalari  bilan  mamlakatimiz  hududlari
orasida  o'ziga  xos  o'rin  tutadi.  Islom  Karimov  so'zlari  bilan  aytganimizda
“Qashqadaryo boy tarixiy madaniyatga ega. Qadimiy Kesh, Nasaf, Koson, G'uzor
va boshqa  o'nlab shaharlar bu voha xalqi noyob  madaniyatidan  guvohlik beradi.
Bu qadim shaharlarimizning tarixiy shuxrati yosh avlodni vatanparvarlik va istiqlol
g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalashga xizmat qilmoqda.” 1
Xususan,  mustaqillik  yillarida  Qashqa  vohasining  Qarshi,  Shahrisabz
shaharlarining  yubileylari  tantanavor  nishonlandi,  mavjud  shaharlarning  qiyofasi
chiroy  ochdi.  2009  yil-“Qishloq  taraqqiyoti  va  farovonligi  yili”  munosabati  bilan
aholisi  o'n  mingdan  ortiq  qishloq  posyolkalari  infratuzilmasining  rivojlanishiga
alohida  e'tibor  qaratildi.  Bu  esa  viloyatning  mustaqillik  yillarida  urbanizasiya
jarayonlari,  demografiya,  migrasiya,  ekologiya  masalalarini  ilmiy  tadqiq  etishni
talab  etadi,  tadqiqotning  ilmiy  natijalari  esa  Vatan  tarixini  mavzuga  oid  qismini
yanada boyitadi. 
Jahon  miqiyosida  globallashuv  va  raqobat  tobora  kuchayib  borayotgan
bugungi  zamonda  shaharsozlik  taraqqiyotini  ilmiy  tomondan  tadqiq  etish,
Qashqadaryo  ва  Surxondaryo  viloyatlaridagi  urbanizasiya  jarayonlariga
bag'ishlangan  alohida  ilmiy  tadqiqot  yaratilmaganligi  ham  o'rganilayotgan
mavzuning dolzarbligini oshiradi.
BMIning  maqsad  va  vazifalari .   Mustaqillik  yillarida  O'zbekistonda
ekologiya, demografiya, migrasiya, urbanizasiya jarayonlarini Janubiy O‘zbekiston
viloyatlari  misolida  ilmiy  jihatdan  o'rganish  va  tahlil  etishdan  iborat  quydagi
maqsad belgilandi:
-  O'zbekiston  Respublikasida  mustaqillik  yillarida  urbanizasiya
jarayonlarining davlat siyosati darajasiga ko'tarilishini o'rganish;
-  1991-2016  yillarda  Janubiy  O‘zbekiston  viloyatlarida  urbanizasiya
jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlarini chuqur taxlil etish;
1
 Karimov I.A. Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz. 7-tom. T.: O'zbekiston 1999,65-b .
4 -  Janubiy  O‘zbekistonda  demografik  va  migrasion  jarayonlarning
urbanizasiyalashuvga ta'sirini o'rganish;
- Mustaqillik yillarida janubiy viloyatarda shaharlarning ijtimoiy - iqtisodiy
taraqqiyoti va ekologik muhit ta'sirini o'rganish;
-  O'rganilgan  muhim  ilmiy  materiallar  tahlili   asosida  amaliy  tavsiyalar
berish;
Ishning  yangiligi  va  amaliy  ahamiyati.    Mavzu  ijtimoiy  fanlarda  qaror
topgan  yangicha  yondashuvlar  asosida  tadqiq  etilib,  ilmiy  tarixiy  adabiyotlar,
Prezident  farmonlari,  hukumat  qarorlari,  Davlat  arxiv  xujjatlari,  statistik
ma'lumotlar,  mahalliy  manbalar  va  so'nggi  yillarda  olib  borilgan  ilmiy  tadqiqot
natijalarini umumlashtirish, qiyosiy taxlil etish asosida tadqiqotning ilmiy yangiligi
sifatida quydagilar ilgari surildi: 
Mustaqillik davrida O'zbekistonda urbanizasiya jarayonlarining davlat siyosati
darajasiga ko'tarilganligi ilmiy taxlil qilindi;
Mustaqillik  yillarida  Janubiy  O‘zbekiston  viloyatlaridagi  urbanizasiya
jarayonlarining  o'ziga  xos  xususiyatlari,  yangi  shaharchalarning  paydo  bo'lish
omillari, yaxlit ilmiy muammo sifatida tadqiq etildi;
Mustaqillik  yillarida  Qashqadaryo  ва  Surxondaryo  viloyatlariida  demografik
o'zgarishlarning urbanizasiyaga ta'siri atroflicha yoritildi;
 Mustaqillik  yillarida  Janubiy  O‘zbekiston  shaharlarining  ijtimoiy-iqtisodiy
taraqqiyoti, ijtimoiy-ekologik jihatlari yuzasidan aniq ma'lumotlar keltirildi;
O'rganilgan  materiallar  asosida  Janubiy  O‘zbekiston  viloyatlari  misolida
mustaqillik  davri  urbanizasiya  jarayonlarini  tadqiq  etish  bo'yicha  xulosa  va
takliflar berildi. 
Вitiruv  malakaviy  ishida  umumlashtirilgan  materiallardan  tarix,  geografiya,
iqtisod, demografiya fanlaridan darslik, o'quv qo'llanmalari yozayotgan mualliflar
qo'shimcha  manba  sifatida,  akademik  lisey,  kasb-hunar  kollejlari  va  tarixchi
mutaxassislar  tayyorlanadigan  fakultetlarda  ma'ruzalar  va  maxsus  kurslar
o'qitishda keng foydalanishi mumkin. Shuningdek, Janubiy O‘zbekiston viloyatlari
hokimligi  va  viloyatdagi  tuman,  shahar  hokimliklariga  shaharsozlik  masalalarini
5 hal etishida tadqiqotda berilgan xulosa va tavsiyalar yordamchi material vazifasini
o'tashi mumkin.
BMIning  tuzilishi.  Bitiruv  malakaviy  ishi   kirish,  ikki  bob,  xulosa,
foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxatidan iborat. 
6 I -BOB. Mustaqillik yillarida urbaniza t siya jarayonlaridagi o'zgarishlar.
1.1. Globallashuv davrida jahondagi tarixiy- demografik jarayonlar va uning
urbaniza t siyaga ta'siri .
  Bugun  insoniyat  shitob bilan  o'zgarib  borayotgan,  o'tmish  tarixida  boshdan
o'tkazgan davrlardan tamomila farqlanadigan murakkab ziddiyatli zamonda hayot
kechirmoqda. 
Hozirgi  kunda  er  yuzining  u  chekkasida  sodir  bo'layotgan  voqealardan
dunyoning  boshqa  mintaqasidagi  odamzot  zudlik  bilan  boxabar  bo'lishi  odatiy
tusga kirib bormoqda. Internet aloqasi tufayli ona sayyoramizning istalgan joyida
jahonda sodir bo'layotgan yangiliklar qabul qilinmoqda. 
Bu  davr  mutaxassislar  tomonidan  mazmunan  yuksak  texnologiyalar,  yalpi
axborotlashuv yoki tafakkur asri degan turli nomlar bilan atalmoqda. Ammo fan va
amaliyotda  bu  g'oya  globallashuv  atamasi  bilan  mustahkam  o'rin  oldi.  Professor
N.Jo'raev  ta'kidlaganidek  globalizm  atamasi  keyingi  yuz  yillarda  tobora  katta
ahamiyat  kasb  etmoqda.  “Global”  tushunchasi  lug'aviy  ma'nosi  nuqtai  nazaridan
fransuz  tilidan  “umumiy”,  lotin  tilida  esa  “globus-er  shari”  ma'nolarini  bildiradi.
Demak,  globalizm  tushunchasi  ana  shu  har  ikki  ma'noda  ham  bevosita  insoniyat
hayoti  va  taqdiri  bilan  bog'liq  bo'lgan  katta  muammolarni  “sayyoraviy”,
“umumsayyoraviy”,  “umuminsoniy”,  “dunyoviy”  muammolarni,  “umumplanetar”
ahamiyatga ega bo'lgan masalalar va global taraqqiyot istiqbollarini o'ziga qamrab
oladi. 1
 I.Karimov  so'zlari  bilan  aytganimizda  “Globallashuv-bu  avvalo  hayot
sur'atlarining  beqiyos  darajada  tezlashuvi  demakdir” 2
  Demakki,  globallashuv
jarayonining mohiyati ham odamlar, ham davlatlar o'rtasida, o'zaro aloqa va o'zaro
bog'liqlikning  haddan  tashqari  kengayib  va  murakkablashib  borayotganligidan
iboratdir. 3
Shunday  qilib,  jahon  miqyosida  hayot  sur'atlarining  shitob  bilan  rivojlanib
borishi globallashuvning ijobiy jihatlari bilan birga uning qator jiddiy muammolari
1
1 Jo'raev N. Tarix falsafasining nazariy asoslari.-T.: Ma'naviyat, 2008,408-409-b 
2
 Karimov.I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch.-T.: Ma'naviyat, 2008, 111-b
3
 Murtazaeva R.H. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik. -T.: Universitet, 2007,6-b 
7 borligini xam ko'rsatdi. Ularning muayyan qismini fanda “ hozirgi davrning global
muammolari”  deb  atash  qabul  qilingan.  Globallashuvning  ijobiy,salbiy  tomonlari
haqida fanda turli qarashlar mavjud.
Globallashuvning  ijobiy  tomonlari  xalqlar  va  davlatlarning  milliy   va
madaniy   xayotining  xamda  iqtisodiyotining  yaqinlashishini  jadallashtiradi,
ularning taraqqiyoti sari qulay imkoniyatlar yaratadi. 
Kengroq  ma'noda  iqtisodiy  bog'liqlik,  axborotlarning  globallashuvi  va
xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zaro bog'liqlik xozirgi dunyo globallashuvining o'ziga
xos xususiyatlaridandir. 1
 
Urbanizasiya  jarayonlariga  xalqaro  iqtisodiy  ta'sirning  natijasida  paydo
bo'lgan  shaharlarni  shu  soha  bo'yicha  jaxondagi  yirik  mutaxassislar  Logan  va
Moloch besh tipga bo'ladi. 
1. Shahar shtab kvartiralari.
2. Innovasion markazlar.
3. Modul ishlab chiqarish markazlari.
4. Dunyo yuk tushirish va ortish punktlari.
5. Pensionerlar shahri.
Mutaxassislarning  fikricha  “Globallashuv”  kengroq  ma'noda  –bu  milliy  va
mintaqaviy  muammolarning  umumjahon  muammolarga  o'sib  o'tishi  va  yangi
xo'jalik va iqtisodiy tabiy va biologik muhitning shakllanishidir.
Jahondagi  globallashuv  jarayonlari  boshqa  sohalarda  bo'lgani  kabi  dunyo
shaharlarining  xam  qiyofasiga,  hayot  tarziga  ijobiy  va   salbiy  ta'sirini
ko'rsatmoqda. Globallashuv tufayli yuzaga kelgan muammolarning echimini topish
borasida mutaxassislar tomonidan turli  taklif va tavsiyalar  berilayotgan bo'lsa-da,
hozirgacha bu sohada fundamental takliflar sezilmayapti. 
Iqtisodiy  globallashuv  shaharlar  tizimining  murakkablashishiga,  jamiyat
taraqqiyotida  yangi  o'ringa  ega  bo'lishiga  imkoniyat  yaratadi.  Bu  jarayon
shaharlarga  ham  ijobiy,  ham  salbiy  ta'sirini  ko'rsatmoqda.  Yirik  shaharlar-
globallashuv  tufayli  megapolislar,  global  shaharlar  mavqeini  egallamoqda.  “Bu
1
 Murtazaeva R.H. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik. -T. : 6-b. 
8 megapolislar  o'z  davlatlari  yalpi  ichki  mahsulotining  asosiy  ulushini  tashkil
qilmoqda. Jumladan, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OESR) tarkibiga
kiruvchi 30 ga yaqin davlat megapolislari o'sha davlatlarning YaIMdagi ulushi 10-
50%gacha  tashkil  qiladi.  Bular  orasida  Kopengagen  Daniya  YaIMining  49,6%ni
tashkil  etib  etakchilik  qilmoqda.  Dublin,  Bryussel,Budapesht  shaharlari  esa  o'z
davlatlari  YaIMining  42-47%ni  tashkil  etadi.  Vena,Londan,Parij,Stokgolm  va
Tokio shaharlarining Davlat YaIMning hisobidagi ulushi 28-34  %i milliy YaIMga
to'g'ri keladi” 1
Global  qiyofaga  ega  bo'layotgan  shaharlar  turli  nomlar  bilan  atalmoqda.
Jumladan,  J.Gotmann  “Megapolis”,P.Xoll,  J.Fridman “Jahon  shahri”, S.Logan va
G.Molotch  “shtab  kvartira”,  M.Kostels  “Informasion  shahar”,  S.Sassen  “global
shahar”  atamalarini  qo'llamoqdalar  va  atamalar  bugungi  kunda
ommaviylashmoqda. 2
 
 Globallashuv  jarayonining  markazida  axborot  va  axborot  texnologiyalarinig
jadallashuvi,  jahon  miqyosida  ijtimoiy-siyosiy,  iqtisodiy  tuzilmalarining
rivojlanib  borishi,  moliya  bozorining  xalqaro  ahamiyatga  molik  bo'lishi
turadi.  Saskiya  Sassen  “Global  shahar:  Nyu-York,  London,  Tokio”  nomli
asarida  global  shaharlar-global  iqtisodiyot  uchun  siyosiy  echimlar  ishlab
chiqaradigan  markaz,  iqtisodiyotga  ta'sir  ko'rsatadigan  moliyaviy  va
ixtisoslashtirilgan  servis  firmalari  joylashadigan  asosiy  punkt  deb
ta'riflaydi. 3
 Yuqoridagi  tadqiqotchilarning  fikrlaridan  global  shaharga  xos
bo'lgan quyidagi xususiyatlarni ajratib ko'rsatish mumkin:
 Shaharning kattaligi (aholi soni);
 Savdo  va  moliyaviy  markaz  sifatida  xalqaro  roli;  turli  xizmat  sohalarining
rivojlanganligi;
 Axborot  markazi  sifatidagi  ahamiyati,  axborot  funksiyalarining
rivojlanganligi;
1
 Кожевников А. Страховой мегаполис. http: ( www.vremya.ru/print/170402 html) 
2
 Abdujabborov  B.Globallashuv  jarayonida  megapolis  faktori.//O'zbekistonda  urbanizasiya  jarayonlari  :  tarix  va
hozirgi zamon. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2-qism Toshkent, 30-31-mart, 2007, 2- q ism, 145-b
3
 Sassen S. The Global city: New York, London, Tokio-Princeton University Press, 1991
9  Milliy  va  jahon  markazi  sifatida  muhim  rol  o'ynashi,  hukumat
tashkilotlarining joylashganligi;
 Xalqaro  tashkilotlarning  mavjudligi  va  xalqaro  funksiyalarning  ahamiyati,
transmilliy  korporasiyalarning  shtab-kvartiralar,  xalqaro  kompaniyalarning
ofislarining joylashganligi;
 Milliy va jahon savdo markazi sifatidagi roli;
 Yuqori darajada rivojlangan faoliyat turlarimarkazi ekanligi;
 Madaniyat va san'at markazi sifatidagi etakchiligi;
 Yirik xalqaro transport aloqalarining roli;
 Ijtimoiy va iqtisodiy nomutanosibliklarning o'sishi. 1
Tahlillar  hozirgi  zamon  urbanizasiya  jarayonlarining  globallashuv
jarayonlari bilan uzviy bog'liqlikda taraqqiy etib borayotganligini ko'rsatmoqda.
Globallashuvning  beqiyos  ta'siri  bilan  urbanizasiya  jarayonlari  tezlasha
bormoqda,  kichik  shaharlar  nisbatan  kengayib,  katta  shaharlar  tobora
yiriklashmoqda.Natijada   XX  asr  mobaynida  jahon  miqyosida  urbanistik  vaziyat
sur'ati jadallashganligi kuzatildi. 
Iqtisodiyotning  keskin  rivojlana  borishi,  ishlab  chiqarish  sohasiga
zamonaviy  texnologiyaning   inqilobiy  kirib  borishi,  transport  va
kommunikasiyaning  jadal  sur'atda  taraqqiy  etishi,  aholi  migrasiyasining  xalqaro
miqyosda  keng  tus  olishi  va  boshqa  faktorlar  urbanistik  jarayonlarni  tezlashtirib,
shahar turmush tarzining qishloq hayotidan keskin farqlanishiga olib keldi. 
Urbanizasiya  shaharlar  taraqqiyoti  bilan  bog'liq  hayot  tarzini  ifodalovchi
tarixiy  jarayon  bo'lib,  aholining  hudud  va  mintaqalar  doirasida  to'planishida
shaharlar  miqdori,  ularning  katta  kichikligini  aniqlashida  jamiyat  hayotining  turli
jabhalarida shaharlarning tutgan o'rnini bildiradi. 
Shaharlarning  rivojlanishi  jamiyat  ijtimoiy  -  iqtisodiy   sohalarining
taraqqiyoti hamda aholi turmush darajasi va hayot tarzining yaxshilanishiga xizmat
qilishi bilan tavsiflanadi. 
1
 Лопатенко  В.М.  Урбанизация  как  глобальн ый  прцсесс  современности:  спицифика  и  формы.
http // lib . socio . msu . ru
10 Urbanizatsiya  –  mazmunan  ijtimoiy,  hududiy  mehnat  taqsimoti
o'rnatilgan  hamda  dialektik  va  tarixiy  chegaralangan  va  o'tish  xarakteriga
ega bo'lgan ko'p qirrali ijtimoiy-iqtisodiy va geografik jarayondir.
Globallashuv  davrida dunyo  miqyosida  kechayotgan  demografik  jarayonlar
va  ularning  urbanizasiyalashuv  darajasi  hamda  shahar  va  qishloq  aholisi
dinamikasi, shaharlarning o'sish sur'atlariga ta'siri dolzarb masalalardan biri bo'lib,
ko'plab mutaxassislarning e'tiborini o'ziga tortmoqda. 
 Urbanizasiyaning  hozirda  asosiy  xususiyatlari  birinchidan,  qishloq
aholisining  shaharlarga  ko'chishida,  ikkinchidan,  aholining  ko'proq  yirik
shaharlarda  to'planishida,  uchinchidan,  mayatniksimon  migrasiyaning  o'sishida,
to'rtinchidan, shahar megapolislarining paydo bo'lishida namoyon bo'lmoqda.     
 Tarixan   urbanizasiyalashuv  jarayonlarining  shakllanishi  XVII  asr  oxiri
XVIII  asr  boshlariga  to'g'ri  keladi.  YEr  yuzidagi  shaharlarda  XIX  asrda  30
milliondan  ortiq  kishi  yashagan  bo'lib,  er  yuzi  aholisining  atigi  3foizini,   1850
yilda 75 million kishi bo'lib  6 foizini, 1900 yilda 218 millionga etib 13.6 foizini,
1950 yilda 738 millionga ko'tarilib 29, 3 foizini, 2000 yilda 2milliard 950 million
aholi bilan 47, 5 foizni tashkil etgan. 
2008 yilda esa er yuzidagi shaharlar aholisi 3.4 mlrd.ga etib ilk bor qishloq
aholisi miqdori bilan tenglashdi. 1
Dunyo  taraqqiyotining  ajralmas  qismi  bo'lgan  O'zbekistonda  urbanizasiya
jarayoni  o'z  rivojlanish  bosqichiga  ega.Uning  rivojlanishi  o'lkaning  ijtimoiy  –
iqtisodiy  va  demografik   xususiyatlari  bilan  uzviy  bog'liq.  Mamlakat  jami
aholisining  shaharlarda  1897  yilda  18.8,1924  yilda  19,  7,1940  yilda  24,  5,1959
yilda 33,  6,1970 yilda  36, 6,  1991 yilda  40, 6,  2003 yilda  36, ,7,2009  yilda 51.7
foizi yashagan.
 BMTning  demografik  prognoziga  ko'ra,  2010  yilda   dunyo  shahar
aholisining  soni  51,  3  %ga,  2020  yilda  55,  9  %ga  ,2030  yilda  esa  60.8%ga  teng
bo'lishi  kutiladi.  Umummiy  aholi  soni  2030  yilda  8.2  milliard  kishidan  shahar
aholisi esa 5.0 milliard kishidan iborat bo'lishligi tahmin qilinmoqda.
1
 Региональное исследование зарубежом.-М. Наука, 1973 с- 128 .
11 BMTning ma'lumotiga ko'ra globallashuv davrida jaxonda 200 mlndan ortiq
migrantlar  faoliyat   ko'rsatmoqda.  Migrasion  va  demografik  jarayonlar  ta'siri
mamlakatlarda  turlicha  ko'rinishda  bo'lmoqda.  Rivojlangan  mamlakatlarda  tabiiy
takror  barpo  bo'lish  ko'rsatkichlari  pastligi   tufayli  tashqi  migrasiya  faol  ishchi
kuchi  bilan  ishlab  kelmoqda.Markaziy  va  Sharqiy  mamlakatlardagi  Uganda,
Keniya,   Somali,   Chad,   Niger,   Sinegal,   Mali  kabi   rivojlanayotgan  iqtisodiy
qoloq mamlakatlarda tug'ilish va o'lim yuqoriligi sababli ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat
yanada og'irlashmoqda. Ularda tug'ilish 35-40 promell bo'lgani holda o'lim 15-20
promellni  tashkil  etmoqda.  Pokiston,  Niger,   Chad,   Somali  kabi  davlatlarning
ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga aholi o'limining ta'siri nihoyatda yuqoridir.
 O'zbekiston urbanizasiya darajasi nisbatan past davlatlar sirasida. Toshkent
shahrida 2.1 mln.aholi yashaydi, shahar urbanizasiya talablariga to'la javob beradi.
Undan keyingi o'rinda Namangan shahri turadi.
O'zbekistonda  urbanizasiya  jarayonlari  quydagi  omillar  asosida  vujudga
kelgan. 
 Aholi ko'p yashaydigan qishloqlarda shaharlarning bunyod bo'lishi;
 rivojlangan yirik ishlab chiarish korxonalari atrofida shaharchalarning paydo
blishi;
 shahar  atrofida  yangi  aholi  yashaydigan  punktlarning  shakllanishi  shahar
aholisining tabiy o'sib borishi;
 qishloq aholisining shaharlarga migrasiya qilishi;
 shahar aholisining chetga migrasiya qilinishi va boshqalar.
Globallashuv jarayonlarining dunyoda keng miqyosda tarmoq otib borishida
O'zbekistonning  o'rni  qanday  bo'lishligi  aniq  belgilangan.  Ayrim  tadqiqotlarda
iqtisodiy  jihatdan  tahlil  etilsa  boshqalarida  yagona  axborot  tizimi  sifatida
tushuniladi.  Uchinchilari  esa  uni  umumiy  turmush  tarzlarining  shakllanishida
namoyon bo'ladi deb ko'rsatishadi. 1
Sobiq  tuzumning  hukmronligi  yillarida  1970  yillarga  qadar  50  dan  ortiq  yangi
shaharlar barpo etildiki, bu respublika ijtimoiy-iqtisodiy hayotida o'ziga xos o'ringa
1
 Otamurodov S. Globallashuv va millat. Toshkent. Yangi asr avlodi, 2008, 11-bet.
12 ega  bo'ldi.  Bu  yillarda  50  ga  yaqin  shaharchalar  (posyolkalar)  shahar  maqomini
oldi. 1
 O'sha davrda shaharlar sanoat, transport, ilm fan, dam olish markazlari kabi
sohalarga ixtisoslashdi. Shaharlar mazmunan quydagi funksional tiplarga bo'linadi.
Ko'p funksiyali siyosiy-ma'muriy markazlar, poytaxt shaharlar. Qashqadaryo
viloyatida bu tipdagi shahar yo'q.
Ko'p funksiyali shaharlar. Viloyat markazlari (Qarshi)
Ko'p  tarmoqli  yirik  sanoat  markazlari  (bu  tipdagi  shaharlar  Qashqadaryo
viloyatida yo'q)
Sanoat tarmog'i va transport markazlariga ixtisoslashgan shaharlar(Muborak,
Tallimarjon)
Agroindustrial shaharlar (Koson)
Tuman  markazlari  (G'uzor,  Qamashi,  Beshkent,  Kitob,  Yangi  Nishon,
Chiroqchi, Yakkabog')
Rekreasiya shaharlar (Shahrisabz)
Birinchi guruh aholisining soni 1 miliiondan ortiq bo'lgan eng yirik shaharlar
kiradi. Bunday shahar O'zbekistonda yagona bo'lib, u poytaxt Toshkent shahridir.
Ikkinchi  guruh  (aholisi  250  mingdan  1  mln  gacha)  yirik  shaharlar  tashkil
etadi. Ular respublikada 3ta – Andijon, Samarqand va Namangan.
Uchinchi guruh , katta shaharlar aholisi (100 mingdan 250 mingacha) kiradi.
Ularning  soni  9  ta:  Nukus,  Buxoro,  Qarshi,  Qo'qon,  Jizzax,  Navoiy,  Termiz,
Olmaliq, Angren, Chirchiq, Farg'ona, Marg'ilon va Urganch.
To'rtinchi  guruh ,  o'rtacha  shaharlar  (aholisi  50  mingdan  100  mingacha)
tashkil qiladi. Ularning soni 16 ta : Beruniy, To'rtko'l, Xujayli, Asaka, Shahrihon,
Kogon,  Koson,  Shahrisabz,  Zarafshon,  Kattaqo'rg'on,  Toyloq,  Urgut,  Denov,
Guliston, Bekobod shaharlari.
Beshinchi  guruh  esa  kichik  (aholisi  50  mingacha  bo'lgan)  shaharlar
egallaydi. Ular soni respublikada 86 ta. 2
Ikkinchi guruh , Bunday shahar Qashqadaryo viloyatida yo'q.
1
 Ата - Мирзаев О., Гентшке В.,Муртазаева Р., Салиев А Историко демографические очерки Узбекистана.  –
Тошкент.: Университет, 2002. -35-36 с.
2
 O‘zbekiston Respublikasining shaharsozlik kodeksi. Toshkent. 2002 yil 4 aprel.
13 Uchinchi guruh , katta shaharlar aholisi (100 mingdan 250 mingacha) kiradi.
Ularning soni 1 ta: Qarshi.
To'rtinchi  guruh ,  o'rtacha  shaharlar  (aholisi  50  mingdan  100  mingacha)
tashkil qiladi. Ularning soni 2 ta : Koson, Shahrisabz.
Beshinchi  guruh ,  esa  kichik  (aholisi  50  mingacha  bo'lgan)  shaharlar
egallaydi.  Ular  soni  viloyatda  9  ta:  G'uzor,  Qamashi,  Beshkent,  Kitob,  Muborak,
Yangi Nishon, Tallimarjon, Yakkabog', Chiroqchi.
Globallashuv  O'zbekistonga  ham  o'z  ta'sirini  o'tkazmoqda.  Mamlakatda
iqtisodiy,  siyosiy  va  ma'naviy  islohotlar  globallashuv  jarayonlari  chuqurlashib
borayotgan  bir  sharoitda  amalga  oshirilmoqda.  Globallashuv  ta'sirini  hozirgi
paytda deyarli barcha sohalarda ko'rish, his etish mumkin. Birinchi Prezidentimiz
aytganlaridek  ayniqsa,  davlatlar  va  xalqlar  o'rtasidagi  integrasiya  va  hamkorlik
aloqalarining  kuchayishi,  xorijiy  investisiyalar,  kapital  va  tovarlar,  ishchi
kuchining  erkin  harakati  uchun  qulayliklar  vujudga  kelishi,  ko'plab  yangi  ish
o'rinlarining yaratilishi, zamonaviy kommunikasiya va axborot texnologiyalarning,
ilm-fan  yutuqlarining  tezlik  bilan  tarqalishi,  turli  qadriyatlarning  umuminsoniy
negizida uyg'unlashuvi, sivilizasiyalararo  muloqotning yangicha sifat kasb etishi,
ekologik  ofatlar  paytida  o'zaro  yordam  ko'rsatish  imkoniyatlarining  ortishi  –
tabiyki, bularning barchasiga globallashuv tufayli erishilmoqda. 1
 
Jahondagi  yirik  shaharlarda  bu  holat  tobora  keskin  tus  olmoqda  yirik
shaharlarda va sanoat markazlarida ifloslangan atmosferadan erga katta miqdorda
qattiq zarralar cho'kmoqda. Jumladan, Nyu Yorkda shamolsiz kunlarda 1 kilometr
kvadrat  joyga  oyiga  26  tonna,  Tokioda  23  tonna,  Piteburgda  33  tonna  chang  va
qurum to'kilar ekan.
Jahonnig  yirik  shaharlarida   harakatsiz  turgan  havoda  zaharli  moddalar
shunchalik  ko'payib  ketganki  tuman  xolatidagi  smog  hosil  qiladi.Bu  moddalar
odamlarning o'limiga ham sabab bo'ladi. Bunday holat 1952 yilda London shahrida
sodir bo'lgan.Besh kun davom etgan smogdan 4000 kishi nobud bo'lgan.10000dan
ortiq odam og'ir kasalga yo'liqqan.1956 yil yanvar oyida  shahar havosida 96 soat
1
 Qarang: Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. T.: Ma’naviyat, 2008, 111-112 b.
14 osilib  turgan  smogdan  1000  kishining  yostig'i   qurigan.Bunday  holat  1963  yilda
Nyu  York  shahrida  ham  sodir  bo'lib  170  kishi  halok  bo'lgan.Keyingi  vaqtlarda
bunday tuman AQShning qator shaharlarida,Tokio, Sidney, Mexikoda ham tez-tez
sodir bo'lmoqda. 1
       Bunday  shaharlar  atmosferasini  ifloslantiruvchi  manbalardan  biri
avtomobillarning  ko'payib  borishidir.Avtomobil   harakatlanganda
pokrishkalarining  eyilishidan  rezina  changi  chiqadi.  Har  bir  avtomobil  yiliga  10
kilogrammdan rezina changi qoldiradi. Agar shaharda 10000ta mashina bo'lsa, yil
mobaynida  hosil  bo'ladigan  chang  100  tonnaga  etadi.YEr  shari  atmosferasidagi
iflosliklarning 40%i avtomobillarga to'g'ri keladi. Har 1000 avtomobildan havoga
har  kuni  3000  kilogramm  uglerod  oksidi,  200-400  kilogramm  yoqilg'ining  chala
yonishi qo'shiladi.
        Shaharlarda  zaharli  gazlarning  havoga  o'tishi  tufayli  kishilar  o'limi  sodir
bo'lmoqda.  Masalan,  B.Kitonovich  (1985)  ma'lumotiga  ko'ra  AQShda  yiliga
o'lgan  kishilar  umumiy  miqdorining  8%i,  Kanadada  9%  i,  Yaponiyada  16%i,
Angliyada 22%i atmosferaning ifloslanishidan halok bo'lmoqda. 2
Bugungi  kunda  mamlakat  aholisining  salomatligini  saqlash  ham  global
muammolardan  biridir.  O'zbekistonda  aholining  30  millionlik  chegaraga  etishi
hamda  unga  mutanosib  ravishda  tabiy  muhitga  bo'lgan  ta''sirni  kuchayishi  turli
darajadagi ekologik muammolarni keltirib chiqardi. Buning oldini olish maqsadida
birinchi  Prezidenti miz  tashabbusi  bilan  qator  ishlar  amalga  oshiril di.  Jumladan
1998  yil  “O'zbekiston  Respublikasi  sog'liqni  saqlash  tizimin  isloh  qilish  davlat
dasturi  to'g'risida”gi  farmoyish  qabul  qilindi.  Bu  dasturga  muvofiq  Orol  bo'yi
mintaqasida  joylashgan  aholilarning  ekologik  jihatdan  sog'lomlashtirish  bo'yicha
loyihalar rejalashtirildi.
O’zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov BMTning
Ming  yillik  maqsadlarni  rivojlantirish  sammiti  (2010  yil  21  sentyabr)  sammitida
so'zlagan  ma'ruzasida  Orol  bo'yi  mintaqasida  ekologik  muhitni  yanada
1
 Alibekov L.A, Nishonov S.A Fan-texnika taraqqiyoti, tabiat va inson. –T.: O‘zbekiston 1984,60-61 
2
 Barotov P.Tabiatni muhofaza qilish.-T.: O'qituvchi, 1991., 54-b) 
15 sog'lomlashtirish  masalasida  jahon  ahlining  e'tiborini  qaratdi.  Ekologik
sog'lomlashtirish respublikada davlat siyosatidagi ustuvor masalaga aylandi.  
Bugungi kunda O'zbekistonda muammolar qatoriga Orol zonasi aholisining
salomaligini  kiritib  o'tish  mumkin.  1998  yil  «O'zbekiston  Respublikasi  sog'liqni
saqlash  tizimini  isloh  qilish  Davlat  dasturi  to'g'risida»gi  Prezident  farmoyishi
hamda  uning  asosida  amalga  oshirilayotgan  vazifalar,  ya'ni  hududlarni  ekologik
jihatdan  sog'lomlashtirish  bo'yicha  orolbo'yi  mintaqasida  katta  loyihalar
rejalashtirilgan. 
Xullas  hozirda  jahon  globallashuv  urbanizasiyasini  quyidagicha  ifodalash
mumkin:
Birinchidan,  urbanizasiya  jarayonlari  hozirgi  dunyoda  ijtimoiy-iqtisodiy
omillar ta'sirida vujudga kelayotgan ijtimoiy jarayondir.
Ikkinchidan,  urbanizasiya  jarayonlari  barcha  davlatlarda  ham  bir  xilda
rivojlanmaydi. Har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari o'sha davlatdagi
urbanizasiya jarayonlariga katta ta'sir ko'rsatadi.
Uchinchidan,  globallashuv  jarayonlari  urbanizasiya  jarayonlarining  shitob
bilan rivojlanishiga olib keladi.
To'rtinchidan, urbanizasiya jarayonlarining maxsuli o'laroq ko'plab ijtimoiy-
iqtisodiy,  ekologik  muammolar   yuzaga  keladi.  Natijada  havo  ifloslanadi,
jinoyatchilik  o'sib  boradi,  shaharlarda  ishsizlik  ko'payadi,  ichimlik  suvi  tanqisligi
kabi muammolar sodir bo'ladi. 
Urbanizasiya  jarayonlarini  keltirib  chiqarayotgan  muammolarini  hal  qilish,
bu jarayonning har bir davlat, umuman dunyo miqyosida talofatlarsiz borishi butun
dunyo davlatlarining birgalikdagi samarali hamkorligini 
taqozo etadi. So'nggi  yillarda  globallashuv ta'sirida jahon urbanizasiyasida
o'ziga xos xususiyatlar yuz bermoqda. Ular quyidagilar:
-rivojlangan  mamlakatlarda  urbanizasiya  jarayonining  sifat  jihatdan
o'zgarishi, uning demografik ko'rsatkichlarini barqarorlashuvi;
-rivojlangan mamlakatlarda shaharlar va shahar aholisining tez o'sishi;
16 -urbanizasiya  yuqori  darajaga  etgan  davlatlarda  suburbanizasiya
jarayonining avj olishi;
-shaharlarning  murakkab  hududiy  tizimlarini  (shahar  aglomerasiyalari,
megapolis va megalopolislarning) ko'payishi;
-ayrim  mamlakatlarda  urbanizasiya  darajasining  pasayishi  (deurbanizasiya
holatlarining kuzatilishi);
-qishloq va shahar aholisi tabiiy harakatidagi farqlarning qisqarishi va h.k.;
17 1.2. O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida urbaniza t siya
sohasining davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi.
Mustaqillik yillarida mamlakatimizda qadimiy shaharlarning zamon talablari
darajasida  rivojlantirish  va  yangi  shaharchalarning  paydo  bo'lishi  uchun  keng
imkoniyatlar  yaratish  davlat  siyosati  darajasiga  ko'tarildi.  Shaharlarda   yil  sayin
aholining  ko'payib,  hududlarining  tobora  kengayib  borishi,  qishloqlarda  aholi
sonining  ortishi  bilan  hududining  kengayishi,  yangi  shaharchalarning  barpo
etilishi,  qishloq  aholisining  shahar  sari  intilishi,  migrasiya  to'lqinining  o'sishi
urbanizasiya  jarayonlarining  muhim  omillari  hisoblanadi.  Shuningdek,
urbanizasiya  darajasi  ishlab  chiqarish  kuchlarining  o'sishiga,  aholi  turmush
darajasining  ko'tarilishiga,  shahar  bilan  qishloq  o'rtasidagi  mehnat  turlarining
taqsimlanishiga sabab bo'ladi. 
Buning  tasdig'ini  avvalambor  mamlakatimiz  iqtisodiy-ijtimoiy
taraqqiyotining  barqaror  sur'atlarida,  aholi  farovonligining  izchil  va  muntazam
oshib borayotganida, qishloq va shaharlarimiz yanada obod bo'lib, yangicha qiyofa
kasb  etayotganida,  eng  muhimi,  yurtimizda  ro'y  berayotgan  demokratik
yangilanish  jarayonlarida  yaqqol  ko'rish  mumkin” 1
 birinchi  Prezidentimiz  Islom
Karimov rahnamoligida o'tgan yillar mobaynida mamlakatimizda barcha sohalarda
islohotlar  amalga  oshirildi,  milliy  qadriyatlarimizni   boyitishga,  madaniy  meros
boyliklarini  jahon  miqyosida  tanitishga  xalqimizning  madaniyatini,  ma'naviyatini
targ'ib va tashviq qilishga keng e'tibor berildi. 
YUNESKO  tomonidan  2007  –  yilda  Toshkent  shahrini  Islom  madaniyati
markazi  deb  e'lon  qilinishi  ham  bu  sohada  olib  borilayotgan  amaliy  ishlarning
yorqin ifodasi bo'ldi.
Mustaqillik yillarida qadimiy shaharlarni obodonlashtirish, yangi shaharlarni
tashkil etishning me'yoriy-huquqiy asoslari ishlab chiqildi. Shaharsozlik Kodeksi,
“O'zbekiston  Respublikasida  ma'muriy-hududiy  tuzilish,  toponimik  ob'ektlarga
nom  berish  va  ularning  nomlarini  o'zgartirish  masalalarini  hal  etish  to'g'risidagi”
1
 Karimov.I.A.  Vatanimizning  bosqichma-bosqich  va  barqaror  rivojlanishini  ta'minlash-bizning  oliy  maqsadimiz.
17-tom. T.: O'zbekiston,2009, 30-31 b. 
18 qonun,  O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “2007-2011  yillarda
O'zbekistonning  kompleks  hududiy  rivojlantirish  strategiyasi  dasturini  ishlab
chiqish  to'g'risida”gi  Farmoyishida  qabul  qilindi,  mamlakatning  hududiy
rivojlanish konsepsiyasi va dasturini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi hamda shahar
manzilgohlarini rivojlantirish chora-tadbirlari belgilab berildi. 
Talabga  ko'ra  shahar  bosh  rejasi  -  shahar  qurilishida  asosiy  bosh  me'yor
bo'lib hisoblanadi. Bu xujjat 15-20 yillik istiqbol davr uchun ishlab chiqilib, shahar
hududida  infratuzilma  ob'ektlari,  uy-joy  binolari,  ishlab  chiqarish  va  xizmat
ko'rsatish  korxonalarining  joylashuvini  me'moriy  talablarga  mos  holda  tartibga
soladi.  O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “O'zbekiston  Respublikasida
arxitektura va shaharsozlikni yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida”gi
qaroriga muvofiq poytaxt shaharlar, viloyatlar markazlari hamda muhim tarixiy va
ishlab  chiqarish  ahamiyatiga  molik  bo'lgan  Xiva,  Shahrisabz,  Qo'qon,  Olmaliq,
Angren, Zarafshon, Chirchiq va Tollimarjon shaharlarining  bosh rejalari Vazirlar
Mahkamasi  tomonidan  tasdiqlanishi  belgilab  qo'yildi.  Shaharsozlik  siyosatining
izchil amalga oshirilishi uchun xalq xo'jaligining turli sohalarida va boshqaruvning
turli  pog'onalarida  mehnat  qilayotgan  rahbar  hodimlarni  tayyorlash  va  qayta
tayyorlash tizimida ham shaharsozlik sohasiga katta e'tibor qaratmoqda. Bu sohada
O'zbekiston Respublikasi huzuridagi Davlat va Jamiyat qurilish Akademiyasi 2006
yildan boshlab “Rahbar Davlat xizmatchilarining boshqaruv sohasidagi bilimlarini
rivojlantirish  maqsadida  markaziy  o'quv  rejasiga  “Shaharsozlik   asoslari  va
shaharsozlik sohasidagi qonun xujjatlari dasturi”ni kiritdi.
Oliy  Majlisning  2003-yil  dekabridagi  “Buxoro,  Navoiy,  Namangan,
Samarqand  va  Farg'ona  shaharlarining  tuman  ma'muriy-hududiy  tuzilmalarini
tugatish  hamda  Navoiy  viloyatining  Navoiy  tumani  chegaralarini  kengaytirish  va
nomini o'zgartirish to'g'risida”gi qarori bu masalalarning echimini hal etdi. Qarorga
ko'ra  Buxoro  shahridagi  F.Xo'jaev  va  To'qimachilar,  Navoiydagi  Karmana,
Namangandagi  Davlatobod,  Samarqanddagi  Siyob,  Temiryo'lchi  va  Bog'ishamol,
Farg'onadagi Qirgili tumanlari tugatildi. 
19 Mamlakatimiz  hukumatining  yuqoridagi  takliflarni  ma'qullashi  ishlab
chiqarish  va  ijtimoiy  infratuzilmani  yanada  rivojlantirish,  er  va  suv  resurslaridan
oqilona  foydalanish,  aholi  farovonligini  yaxshilashi  hamda  hududlarni
boshqarishni  maqbullashtirishga  qaratilgan  tadbirlar  samaradorligini  oshirish
uchun zarur sharoitlar yaratish imkonini beradi. 1
Shaharsozlikka oid qabul qilingan qonunga ko'ra O'zbekiston Respublikasiga
bevosita  bo'ysunuvchi  shaharlar  tarkibiga  yirik  iqtisodiy,  madaniy  va  ma'muriy
markazlar joylashgan shaharlar daxldordir. Bunday shaharlarda aholi miqdori 500
mingdan  ortiq  bo'lishi  belgilangan.  Viloyatlarga  bo'yinsunuvchi  shaharlar  muhim
sanoat ahamiyatiga molik iqtisodiy va madaniy markaz hisoblangan aholisi soni 30
mingdan kam bo'lmagan shaharlar kiradi. Iqtisodiy – ijtimoiy, madaniy taraqqiyoti
yuqori  bo'lgan  shaharlar  aholisi  30  mingdan  kam  bo'lsa  ham  viloyatlarga
bo'ysunuvchi  shaharlar  ro'yxatiga  kiritilishi  mumkin.  Tumanlarga  bo'ysunuvchi
shaharlar  qatoridan  aholisi  etti  mingdan  kam  bo'lmagan  shaharlar  joy  olishi
mumkin. Bu  kabi  shaharlarda aholining  uchdan  ikki  qismidan  ko'prog'i  ishchi  va
xizmatchilardan iborat bo'lmog'i ko'zda tutiladi. Shuningdek, bunday shaharlarning
ma'muriy  -  tashkiliy  mohiyati  va  rivojlanish  istiqbollari  ham  e'tiborga  olinadi.
Shahar posyolkalari qatoriga aholisi soni ikki ming kishidan kam bo'lmagan aholi
manzillari  kiritiladi  va  bu  shaharchalarda  sanoat,  qurilish  tashkilotlari,  temir  yo'l
stansiyalari  joylashgan  bo'lishi  kerak.  Bunday  shaharchalarda  aholisining  uchdan
ikki  qismi  ishchi  va  xizmatchilar  va  ularning  oila  a'zolaridan  iborat  bo'lishligi
belgilangan. 
Respublikada  shahar  posyolkalarining  hududiy  joylashuvida  ham
notekisliklar bor. Jumladan, Toshkent (18 ta), Samarqand (12 ta ), Namangan (11
ta), Qashqadaryo (4 ta), Xorazm (1 ta) viloyatlarida mavjud. 
Shaharchalar salmog'i bo'yicha ham viloyatlar orasida katta farqlar mavjud.
Jumladan  Xorazm  (37,8%),  Sirdaryo  (33,6%)  viloyatlarida  har  uchta,  Jizzax
viloyatida  (25,1%)  esa  har  to'rtta  shahar  aholisining  bittasi  posyolkalar  hissasiga
to'g'ri keladi. 
1
 “Xalq So'zi”, 2010 yil, 7 dekabr.
20 Yuqoridagilardan  kelib  chiqib  aytganimizda,  shahar  posyolkalari  aholisi
uncha ko'p bo'lmagan, yashovchilarning ko'pchiligi qishloq xo'jaligi sohalari bilan
band bo'lgan kishilardan tarkib topgan. Keyingi yillarda ayrim sanoat korxonalari
normal faoliyat olib bormaganliklari, posyolkalarni tashkil etishda ba'zi qoidalarga
to'la  e'tibor  bermaganliklari  sababli  ushbu  korxonalar  joylashgan  aholi
manzilgohlarining  iqtisodiy  ijtimoiy  rivojlanishi  ortda  qoldi.  Masalan:
Qoraqalpog'istondagi  Vodnik,  Namangan  viloyatidagi  Uychi  posyolkalari  shular
jumlasidandir. 1
 
Respublika  hukumati  bu  kabi  muammolarni  hal  etish  uchun  zaruriy  chora
tadbirlarni amalga oshirdi. 
O'zbekistonning  o'ziga  xos  xususiyati  shahar  hududlaridan  nihoyatda
tejamkorlik bilan foydalanishni hamda aholining turmushi va dam olishini tashkil
etish, obodonlashtirish, sun'iy sug'orish uchun hududlarni ko'paytirish hamda turar-
joy binolar qavatlarini pasaytirishni talab etadi. 2
 
O'zbekiston  Respublikasining  shaharsozlik  kodeksida  yozilganidek
O'zbekiston  Respublikasining  butun  hududiy  va  qismlari  aholini  joylashtirish
umudavlat va mintaqaviy tizimlari, er uchastkalari, binolar, huduiy ishlab chiqarish
zonalari,  tarixiy  merosiy  ob'ektlari   va  ularning  muhofaza  zonalari,  transport
kommunikasiyalari shahar faoliyatining ob'ektlari hisoblanadi. 3
 
Mazkur  kodeksga  o'zgartirish  va  qo'shimchalar  kiritish  to'g'risida
O'zbekiston  Respublikasi  qonuniga  ko'ra  O'zbekiston  Respublikasi  Davlat
arxitektura va qurilish qo'mitasi shaharsozlik faoliyati to'g'risida maxsus vakolatli
Davlat organi qilib belgilandi. 4
 
Qaror aholi manzilgohlari tarkibida shahar posyolkalari mavqeini ortishiga,
shaharchalar  ijtimoiy  -  iqtisodiy  rivojlanishini  oshirishga  muayyan  darajada  ta'sir
1
 Zokirov S.S, Holiqnazarov O.A. O'zbekistonda shahar posyolkalarining rivojlanish muammolari // O'zbekistonda
urbanizasiya jarayonlari : tarix va hozirgi zamon. Xalqaro ilmiy- anjuman materiallari. Toshkent, 30-31 mart. 200 7
yil. 2-qism , 112-b
2
 Latipov  D.  O'zbekiston  me'morchiligi  va  shaharsozligi:  muammolar,  mulohazalar//Moziydan  sado).  OZB.-
GERM.MCHJ. “KAMALAK-PRINT”1.(37). 2008-23 b.
3
 O'zbekiston Respublikasining shaharsozlik kodeksi//Xalq so‘zi. 2002 yil. 7-may.
4
 O'zbekiston Respublikasining shaharsozlik kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida//Xalq so‘zi.
2006 yil. 8 iyul.
21 ko'rsatsada,  biroq  shaharchalarni  tashkil  etish  jarayonida  xuquqiy  noaniqliklar
borligi ham sezilib qoldi.
Agar nomidagi va maqomidagi farqlarni inobatga olmaganda kichik shahar
bilan  shahar  posyolkalari  orasida  ko'rinarli  tafovutlar  sezilmaydi.  Chunki  ular
tumanga  bo'ysunuvchi  shahar  manzilgohlari  bo'lib  tuman  hokimiyati  tomonidan
boshqariladi.  Shuningdek,  obodonlashtirish  va  arxitektura  rejalashtirish  sohasida
ham  tafovut  ko'rinmaydi.  Ba'zi  shaharchalar  o'zlari  loyiq  ko'rilgan  maqomidan
ko'ra  yuqoriroq  o'ringa  munosib.  Masalan,  Xonqa  (aholisi  35,1ming  kishi),
Xazorasp  (17,4  ming  kishi),  Payshanba  (20,4  ming  kishi),  Toshloq  (15,2  ming
kishi) shaharchalariga ishlab chiqarish va demografik salohiyati bo'yicha bemalol
shahar maqomi berilishi mumkin. 1
 
Shaharlar  qurilishida  zaruriy  tartibni  o'rnatish,  shaharlarni  rekonstruksiya
qilish  va  obodonlashtirish,  shaharlar  markazlari  va  arxitektura  qurilishi,  transport
magistrallari  va  ko'cha  yo'l  tarmoqlarini  kompleks  rivojlantirish  bo'yicha  qabul
qilingan  loyixalarni  amalga  oshirish  maqsadida  O’zbekiston  Respublikasi
Prezidentining  “Shaharlarda  yo'l  qurilishini  tashkil  etishni  takomillashtirish
borasida qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 2
 qarori qabul qilindi. Bu qarorda
shaharlar  va  aholi  punktlarining  qurilishida  ko'plab  magistral  yo'llar,  shahar
qurilish  va  arxitektura  normalari  va  kommunikasiya  transport  va  sanitariya
talablari  istiqbolli  qurilish  rejalari  bilan bog'lanmaganligi  alohida  ko'rsatib  o'tildi.
Qaror  talabi  bilan  qisqa  muddatda  respublika  shaharlarida  transport
infratuzilmasini  ishlab  chiqish  va  yangilash  jadvali  bo'yicha  takliflar  tayyorlanib
amaliyotga  tadbiq  etildi.  Shuningdek,  Vazirlar  Mahkamasining  2007  yil  2
fevraldagi  “Shaharsozlik  faoliyatining  alohida  tartibga  solinadigan  ob'ektlarini
umumdavlat  va  mahalliy  ahamiyatga  molik  ob'ektlar  jumlasiga  kiritish  hamda
1
 Zokirov S.S, Holiqnazarov O.A. O'zbekistonda shahar posyolkalarining rivojlanish muammolari // O'zbekistonda
urbanizasiya jarayonlari : tarix va hozirgi zamon. Xalqaro ilmiy- anjuman materiallari. Toshkent, 30-31 mart. 200 7
yil. 2-qism , 113-b
2
 Shaharlarda  yo'l  qurilishini  tashkil  etishni  takomillashtirish  borasida  qo'shimcha  chora  tadbirlar”.  O'zbekiston
Respublikasi  Prezidentinig  Qarori.  O'zbekiston  Respublikasi  qonun  xujjatlari  to'plami.  Toshkent  Rasmiy  nashr,
2005 yil aprel-may 10-b.
22 shaharsozlik  faoliyatining  alohida  tartibga  solinadigan  ob'ektlar  chegaralarini
belgilash tartibi to'g'risida ” gi qarori qabul qilindi. 1
          Qarorda ko'zda tutilishicha Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi o'z
tassarrufidagi ilmiy-tadqiqot institutlari va hududiy boshqarmalar bilan birgalikda
shahar posyolkalari ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bo'yicha kompleks dastur ishlab
chiqishi va uni o'z vakolati doirasida amalga oshirishi lozim bo'ladi. 
     Aholi manzilgohlariga shaharcha maqomini berishning me'yoriy mezonlarini
asoslash va uni qonun yo'li bilan tasdiqlash;
          Ishlab chiqilgan mezonlarga mosligini tekshirish yo'li bilan qishloq aholi
manzilgohlarida inventarizasiya o'tkazish;
aholi manzilgohlariga shaharcha maqomining berishning mavjud me'yoriy-huquqiy
hujjatlarga tegishli davlat organlarga nazorat ostiga olish 2
Shaharlarning qiyofasini xalqning milliy qadriyatlari, yuksak estetik didi
va  zamonaviy  talablariga  mos,  turli  qulayliklarga  ega  qilib  rivojlantirib  borish
zamon talabidir. 
Qabul  qilingan  kodeksga  ko'ra  mamlakatdagi  mavjud  119  ta  shahar  va
114  ta  shahar  tipidagi  posyolkalarni  guruhlarga  ajratib  o'rganilsa,  mavjud
shaharlardan  atigi  bittasi  eng  yirik  aholi  punkti,  yana  o'n  oltitasi  o'rta,  qolgan  86
tasi esa kichik aholi punkti ekanligi ma'lum bo'ldi. 3
 
Mustaqillik  yillarida  o'rtacha  guruh  aholi  punktlari  jadal  rivojlandi.
Tarixiy  shaharlar  istiqlol  yillarida  o'zining  osmono'par  binolari,  zamonaviy
mehmonxonalari, buyuk ajdodlar xotirasi uchun barpo etilgan yodgorliklari, go'zal
xiyobonlari,  shinam  keng  yo'llari,  mamlakat  iqtisodini  belgilovchi  boy  bozorlari
bilan navqiron shaharlarga aylandi.
1
 Shaharsozlik  faoliyatining  alohida  tartibga  solinadigan  ob'ektlarini  umumdavlat  va  mahalliy  ahamiyatga  molik
ob'ektlar  jumlasiga  kiritish  hamda  shaharsozlik  faoliyatining  alohida  tartibga  solinadigan  ob'ektlar  chegaralarini
belgilash  tartibi  to'g'risida.  Vazirlar  mahkamasining  qarori.  O'zbekiston  Respublikasi  Hukumatining  qarorlari
to'plami. №2-3.-Toshkent.: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi apparati 2007, -3b
2
 Zokirov S.S, Xoliqnazarov O.A. O‘zbekistonda shahar posyolkalarining rivojlanish muammolari // O‘zbekistonda
urbanizatsiya jarayonlari : tarix va hozirgi zamon. Xalqaro ilmiy- anjuman materiallari. Toshkent, 30-31 mart. 200 7
yil. 2-qism , 114-b
3
 Tojiyeva  Z.N.,  Do‘smonov  F.  Urbanizatsiya  va  aholining  takror  barpo  bo‘lishi  O‘zbekistonda  urbanizatsiya
jarayonlari : tarix va hozirgi zamon. Xalqaro ilmiy- anjuman materiallari. Toshkent, 30-31 mart. 200 7 yil. 2-qism ,
125-b.
23 O’zbekiston  Respublikasi  birinchi  Prezidenti  Islom  Karimov  tashabbusi
bilan  2009  yil  “Qishloq  taraqqiyoti  va  farovonligi  yili”  deb  e'lon  qilindi  va  yil
nomlanishi  bo'yicha  qabul  qilingan  dasturda  belgilangan  vazifalarni  amalga
oshirish  uchun  Vazirlar  Mahkamasi  tomonidan  2009  yil  13  marta  “O'zbekiston
Respublikasi aholi punktlarining ma'muriy-hududiy tuzilishini takosmillashtirishga
doir qo'shimcha chora – tadbirlar to'g'risida”gi qarori bilan 966 ta aholi  punktlari
shahar  posyolkalari  toifasiga  kiritildi.  Birinchi  yurtboshimiz  Islom  Karimov
ta'kidlaganidek  “Qishloq  hayotini  obod  etishda,  ularning  qiyofasini  o'zgartirish,
bugun  qishloq  joylarida  yashayotgan  odamlarning  turmush  sharoitini  zamon
talablariga  moslashtirish,  kerak  bo'lsa  uni  shahar  sharoitiga  yaqinlashtirish  g'oyat
muhim  o'rin  tutadi.” 1
 “Qishloq  taraqqiyoti  va  farovonligi  yili”  dasturini  amalga
oshirish  uchun,  birgina  2009  yilning  o'zida  barcha  manbalar  hisobidan  2  trillion
612  mlrd  so'm  mablag'ning  ajratilishi  ham  O'zbekistonda  shaharlashishga  davlat
siyosatining ustuvor masalasi sifatida e'tibor berilayotganligining ifodasidir. 
Mamlakatning  ijtimoiy  -iqtisodiy,  madaniy  va  siyosiy  taraqqiyotida
shaharlar muhim o'rin tutadi. Chunki mamlakatning asosiy ishlab chiqarish, ilmiy
texnikaviy  va  demografik  potensiali  shaharlarda  mujassamlashgan.  Ayni  paytda
shaharsozlik  o'sish  sur'atlari  pastligining  sababi  respublikaning  o'ziga  xos
xususiyatlari va o'tish davrida qishloq xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan e'tibor
bilan ifodalanadi. 2
 
O'zbekistonning  o'ziga  xos  xususiyatlardan  biri  respublikada  aholi
sonining  kupayishi  boshqa  mintaqalarga  nisbatan  asosan  qishloqlarda  tug'ilish
darajasining yuqoriligi bilan ifodalanadi. Tadqiq etilayotgan yillarda urbanizasiya
jarayoni pasayib borib, 2005 yilga kelib shaharlar sonining o'sishi kuzatildi. Sobiq
tuzum davrida 112 ta shahar tashkil topdi. Bu xozirgi kunda mamlakatda mavjud
shaharlarining  92,6  %ini  tashkil  etadi.  Urbanizasiya  siyosati  aholi  migrasiyasi
bilan  mustahkam  aloqadadur.  Shahar  aholisi  salmog'i  ya'ni  respublikada
urbanizasiya  umumiy  darajasi  bugungi  kunda  35%ni  tashkil  etadi  va  foiz
1
 Karimov  I.A.  Jahon  inqirozining  oqibatlarini  yengish,  mamlakaimizni  modernizasiya  qilish  va  taraqqiy  topgan
davlatlar darajasiga ko'tarilishi sari . 18- t, T.:O'zbekiston, 2010, 71- b
2
 Солиэв А, Атажанова У. Рол городов в переходнй период//Экономический вестник Узбекистана. Ташкент.
-№1-2, 2003.-37-39 с.
24 ko'rsatkichi  tushib  bormoqda.  Bu  asosan  shaharlarda  yashagan  YEvropa
aholisining  migrasion  oqimi  bilan  bog'liqdir.  Maxalliy  qishloq  axolisi  esa
shaharlarga  ko'chmayapti.  O'zbeklarning  asosiy  qismi  hamon  qishloqlarda
yashaydi.  Shu  munosabat  bilan  O'zbekiston  milliy  urbanizasiya  siyosatini  asosiy
yo'nalish tub aholi urbanizasiyasini jadal oshirishga qaratish zarur.
O'zbekistonning  urbanizasiyasi  asosan  qishloq  joylarni  har  tomonlama
rivojlantirish,  yashash  joyini  o'zgartirmasdan  turib  tub  aholining  qishloq
xo'jaligidan  milliy  iqtisodiyotning  boshqa  tarmoqlariga,  shu  jumladan  sanoat,
qurilish,  transport  va  aloqaga  ijtimoiy-maishiy  infratuzilmaga  qayta  yo'naltirishni
nazarga tutadi. 1
 
I.3. Mustaqillik yillarida Qashqadaryo viloyatida urbanizasiya
jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari
1
 Атамирзаев  О.,Гентшке  В.,Муртазаева  Р  Узбекистан  многонациональный  историко-демографический
аспект.-Т.:Издательство медицинской литературы имени Абу Али Ибн Сино, 1998.-с 24
25 Urbanizasiya   bu  murakkab  ijtimoiy-iqtisodiy,  demografik  hamda  tarixiy
jarayon bo'lib, unda  dunyoda yoki muayyan bir davlatda shaharlarning va shahar
aholisi sonining oshib borishi muhim o'rin tutadi. Urbanizasiya mazmunan jamiyat
taraqqiyotida  shaharlar  mavqeining  oshib  borishi,  aholi  va  ishlab  chiqarish
kuchlarining  joylashishidagi  o'sish  ko'rsatkichlari,  insonlar  yashash  tarzining,  fan
va madaniyatning rivojlanishi kabi xususiyatlar bilan ham xarakterlanadi.     
 Har bir davlatning urbanizasiyalashganlik darajasi birinchi navbatda  o'sha
davlatdagi ijtimoiy-iqtisodiy omillarga hamda umumiy aholi tarkibida shaharlarda
istiqomat qilayotgan aholi miqdorining salmog'i bilan baholanadi.
Qashqadaryo  viloyati  xam  ijtimoiy  -  iqtisodiy  taraqqiyoti,  aholisining  soni,
tabiiy  ko'payish  miqdori,  shaharlar  turi,  infratuzilma  tarmoqlarining  rivojlanish
ko'rsatkichlari bilan o'ziga xos o'rin tutadi. 
Qashqadaryo  viloyati  1943  yilda  tashkil  etilgan.  Xududiy  maydoni  28,6
ming  km.kv.  bo'lib,  mamlakat  hududining  6.4   foizini  tashkil  etadi,
Qoraqalpog'iston  respublikasi,  Navoiy,  Buxoro  viloyatlaridan  keyin  4-o'rinda
turadi.  2010  yilning  boshida  aholisi  2mln  589,6  ming  kishidan  iborat  bo'lib,
Samarkand,  Farg'ona,  Toshkent  viloyatlaridan  keyingi  o'rindadir.  Viloyat
respublika axolisining 9.5 foizini tashkil etadiki, bu esa demografik ko'rsatkichning
yuqoriligini  ko'rsatadi.  Aholi  zichligi  1km.kvga  90.5  kishi  to'g'ri  keladi.
Mamlakatda esa 1 km.kvga 61,3 kishiga to'g'ri keladi. 1
Mustaqil  O'zbekiston  respublikasidagi  viloyatlarning  biri  sifatida
Qashqadaryo viloyati xam nafaqat ishlab chiqarish soxasida, balki o'zining go'zal
tarixiy  shaharlari,  ravnaq  topib  borayotgan  shaharchalari  bilan  mamalaktimiz
hududlari orasida o'ziga xos o'rin tutadi.
O'sha  yillari  ayrim  hollarda  bir  hovlida  uch-to'rt  oila  yashaydigan  birgina
Shahrisabz  shahrida  7826  ta  extiyojmand  oilaga  er  uchastkasi  berildi.  Buning
uchun  atrofdagt  xo'jaliklardan  730  gektar  shaharga  o'tkazildi.  Shahar  kengaydi.
1
 Салиева.С,  Файзуллаев  М.А.,Курбанов.П.Р.  Основные  направление  социально-экономического  развития
районов  и  городов  Кашкадарьинской  области.//  Zamonaviy  geografiyaning  regional  muammolari.Respublika
ilmiy-amaliy anjumani materiallari.2010 y, 18-19-may, 128-b.
26 Yangi  mahallalar  paydo  bo'ldi.  Qarshi  shahrida  «Paxtazor»  va  3-mittitumanlarda
qurilishlar  nihoyasiga  etqazildi,  7-mittituman  qad  rostladi.  Bunday  misollarni  har
bir tuman markazidagi shaharlar rivojida ham ko'rish mumkin bo'ldi. “Ko'rinadiki,
bugun  mamlakatimizda  namunaviy  loyihalar  asosida  qurilayotgan  shahardagidek
barcha qulayliklarga ega qishloq uy-joylari ham sinovdan ilk bor Qashqadaryodan
o'tkazilgan edi”. 1
Qarshidek  katta  shaharda  birorta  ham  suv  inshooti  yo'q  edi.  Islom
Karimovning  shaxsan  tashabbusi  bilan  shahar  stadionida  suzish  basseyni  qurildi.
Bundan tashqari 2 ta sport zal, 2 ta basseyn, bir necha trenajyor zallari va davolash
prfilaktika  xonalari  bo'lgan  yangi  yirik  sport  sog'lomlashtirish  kompleksi  bunyod
etildi.  Bolalar  sportiga  yosh  avlodning  sog'lom  o'sishiga  katta  kuch-g'ayrat  va
mablag'  yo'naltirildi.  “Bizning  bolalarimiz  hech  kimdan  kam  bo'lmasligi  kerak.
Harbiy xizmatda birovlardan dakki eb yurmasin. Ularni sog'lom va baquvvat etib
tarbiyalashimiz shart” - degan so'zlarni tez-tez takrorlagan Islom Karimov. 2
Birinchi  Prezidentimiz  Islom  Karimov  Qashqadaryo  viloyatiga  kelganida
o'zi  boshlagan  ishlarining  yuksak  saviyada  davom  ettirilayotganini,  shaharlar
qiyofasining  o'zgarib  borayotganligini  ko'rib   “Men  Qashqadaryoni  yaxshi
bilaman.  Qashqadaryo  –  buyuk  vatan  ichra  vatanimdir”  ,-  degan  faraxbaxsh
so'zlarini quvonch bilan eshitgan viloyatning mehnatsevar xalqi yanada fidokorona
mehnat qilishga intiladi. 3
Viloyatda  shaharlar  shakllanishi  va  rivojlanishi  o'ziga  xos  xususiyatlarga
hamda  tarixiy-demografik  shart-sharoitlarga  ega.  Viloyatda  2700  yilligini
nishonlagan,  qadimiy  tarixga  ega  bulgan  Qarshi,  Shahrisabz  shaharlari  bilan  bir
qatorda  XX  asrning  ikkinchi  yarmida  va   mustaqillik  yillarida  vujudga  kelgan
yangi  shaharlar  xam  mavjud.  2009  yilgacha  viloyatda  12  ta  shahar  va  4  ta
shaharcha mavjud bo'lib,ulardan bittasi yirik, ettitasi o'rta, to'rttasi mayda shaharlar
toifasiga mansubdir. 
1-ilova
1
 Erkayev A. Sobitqadam karvon T.: Ma’naviyat, 2010, 12 b .
2
 O`sha j oyda. 13 b.
3
 Karimov I.A. Biz kelajagimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz. 7-t. Toshkent, O‘zbekiston, 1999, 77 b .
27 Qashqadaryo viloyatida shaharlarning joylashishi quyidagi jadvalda
tahlil qilindi.
Шаҳарлар
тоифаси 1989 2009
Сони % Аҳоли
минг
киши
ҳисобида % Сони % Аҳоли
минг
киши
ҳисобида %
Мавжуд
шаҳарлар 15 100,0 413,4 100,0 135 100,0 1110,2 100,0
Шундан,
10 минггача 4 26,6 25,1 6,1 118 87,5 441,9 39,9
10 – 20 минг 6 40,0 89,6 21,7 8 5,9 106,9 9,6
20 – 50 минг 3 20,0 91,5 22,1 6 4,4 168,8 15,2
50 – 100 минг 1 6,7 52,5 12,7 2 1,5 158,7 14,2
100  мингдан
ортиқ 1 6,7 154,7 37,4 1 0,7 233,9 21,1
Manba:  Zamonaviy  geografiyaning  regional  muammolari,  Respublika
ilmiy-anjuman materiallari 2010 yil 18 -19 may. Qarshi 2010 yil, 131 bet
Jadvaldan ko'rinadiki, 2009 yilda aholisi o'n mingtagacha 118, 10 mingdan
20  mingtagacha  8  ta,  20-50  mingtagacha  6  ta,  50-100mingtagacha  2  ta,  100
mingdan ortiq bitta shahar bordir.  
Qashqadaryo  viloyati  iqtisodiy  va  ijtimoiy  taraqqiyoti,  aholi  soni,  tabiy
ko'payish  miqdori,  shaharlar  soni,  infratuzilma  tarmoqlarining  rivojlanish
ko'rsatkichlari  bilan  respublikada  o'ziga  xos  xususiyat  kasb  etadi.  Viloyat
urbanizasiya  darajasi  respublika  viloyatlari  orasida  Surxondaryo  va  Xorazm
viloyatlaridangina oldingi o'rinda turadi. Tabiiy ko'payish bo'yicha esa respublika
ko'rsatkichlaridan ham (respublika bo'yicha 2003 yilda tabiiy ko'payish 14,5 % ga
teng) yuqori bo'lib, (Qashqadaryoda esa 19,4 % ga teng) viloyatlar orasida birinchi
o'rinda turadi.  
28 Viloyat  shahar  aholisi  soni  bo'yicha  past  darajada  bo'lib,  1926-1991  yillar
davomida shahar aholisining ulushi 8,8 foizdan atigi 26,3 foizga ortgan. 1995 yilga
kelib  viloyatning  urbanizasiya  darajasi  25,5  foizga  tushgan.  Keyingi  5  yillik
mobaynida  urbanizasiya  darajasidagi  farq  sezilarli  ravishda  o'zgarmagan.  2000
yilda ko'rsatkich 25,4 foizga pasaygan. 2006 yilda viloyat aholisi soni 2mln 464,4
kishi  bo'lib,  urbanizasiya  darajasi  24,5  foizga  tengligi   quyidagicha  kuzatiladi.
Viloyatning olti yillik urbanizasiya darajasi quydagi sxemada berildi.
2006  йил 24,5
2002  йил 25,1
1999  йил 25,6
1996  йил 26
1993  йил 25,6
1990  йил 26,3
Viloyat urbanizasiyasi darajasi yildan-yilga pasayib borgan. 1
Ko'rinadiki,  viloyatda  urbanizasiya  darajasi  shahar  aholisining  salmog'iga
bevosita  boliqdir.  Bundan  umumiy  aholi  sonidan  shahar  aholisining  ko'payishi
urbanizasiya darajasining ham oshib borishiga sabab bo'lgan yoki aksincha degan
xulosa  paydo  bo'ladi.  Tahlillar  shuni  ko'rsatadiki   Viloyatda  qadimdan  aholining
qishloq  xo'jaligining  turli  sohalarida  band  bo'lganligi,  yashash  tarzining  sobiq
tuzum  davrida  ham  chekka  agrar  xudud  sifatida  shakllanganligi  urbanizasiya
darajasining sust rivojlanishiga sabab bo'lgan.
Shu  ma'noda  Respublikamizdagi  urbanizasiya  jarayonlarini  ko'rib
chiqadigan bo'lsak,  2008 yilda shahar aholisi 9 mln 698,2  ming kishini, qishloq
aholisi esa 17 mln 374,0 ming kishini tashkil etgan. Urbanizasiya darajasi 35,8 %
bo'lgan. 2009 yilda esa shahar aholisi 14 mln 236 ming kishini, qishloq aholisi esa
13  mln  297,4  ming  kishini  tashkil  etgan  holda  urbanizasiya  darajasi  51,7  %
bo'lgan. 2
1
 Berdikulova  M.  Q ashkadaryo  viloyatida  urbanizasiya  darajasining  rivojlanish  xususiyatlari.  O'zbekistonda
urbanizasiya jarayonlari: tarix va hozirgi zamon. Xalqaro ilmiy- anjuman materiallari. Toshkent, 30-31 mart. 2007.
2-qism , 155-156-b.
2
 Soliev A, Nazarov M, O'zbekiston qishloqlari. Т., 2009, 26-b
29 Qashqadaryo   viloyatida  esa  2008    yilda   shahar   aholisi    616,5  ming,
qishloq aholisi  1mln 892,9 ming kishi bo'lib urbanizasiya darajasi 24,6 % ni
tashkil etgan. 2009 yilda esa shahar aholisi 1 mln 116,8 ming, qishloq aholisi
esa 1 mln 446,8 ming  kishini tashkil etgan urbanizasiya darajasi 43,6 % dan
iborat   bo'lgan.  Viloyatdagi  urbanizasiya  darajasi  Respublika  urbanizasiya
darajasidan  ham  past.  Ko'rinadiki,  Qashqadaryo  viloyatida  urbanizasiya  ko'proq
ichki  migrasiyaning  turlaridan  biri  aholining  qishloqlardan  shaharlarga  ko'chib
kelishiga bog'liqdir. Bunga sabab qishloqlardagi aholi o'sish darajasining nisbatan
yuqoriligi va qishloq xo'jaligida ishchi kuchining etarliligidadir.       
Viloyatda urbanizasiya darajasini ifodalovchi 12 ta shahar bo'lib ular orasida
Qarshi,  Shahrisabz  shaharlari  o'zining  qadimiyligi  va  aholisining  soni  o'sib
borayotganligi  bilan  ajralib  turadi.  Koson  shahri  aholisi  1997  yil  50,2  ming
kishidan 2006 yil 60 ming kishiga etgan. Shahar aholisi sonining ko'pligi jihatdan
Kitob,  Yakkabog',  Qamashi,  Muborak,  G'uzor  shaharlari  viloyatda  etakchi
hisoblanadi.
Ilmiy  tahlillar  viloyatda  urbanizasiya  omillarining  quyidagicha  bo'lishligini
ko'rsatadi:  a)  shahar  aholisining  tabiiy  o'sishi,  b)  qishloqdagi  aholi  yashaydigan
mintaqalarda  shaharlarning  bunyod  bo'lishi,  v)  shahar  atrofida  yangi  aholi
yashaydigan joylarning paydo bo'lishi, g) qishloq aholisining shaharga migrasiyasi
va boshqalar.
Urbanizasiyaning hozirgi holati qishloq aholisining shaharlarga ko'chishida,
aholining  ko'proq  Qarshi  shahrida  to'planishida,  mayatniksimon  migrasiyaning
o'sishida,  Qarshi,  Shahrisabz  shahar  megapolislarining  kengayishida  namoyon
bo'lmoqda. 
Shaharlarning  rivojlanishi  bevosita  jamiyat  iqtisodiy-ijtimoiy  sohalarining
rivojlanishiga,  aholi  turmush  tarzining  yaxshilanishiga,  madaniyatining  o'suviga
ta'sir  etishi  bilan  alohida  xarakterlanadi.  Har  bir  davlatda  shaharlar  taraqqiyoti,
urbanizasiya  jarayonlarining  rivojlanishi,  ishlab  chiqarish,  iqtisodiy,  moliya,
transport  infratuzilma  va  boshqa  sohalarining  o'zaro  rivojlanishi  asosida  yuzaga
keladi.  Mamlakatimizda  esa  shaharlar  dehqonchilik,  hunarmandchilik,  savdo  va
30 shu  kabi  milliy  an'analar  negizida  rivojlanib  kelganligi  kuzatiladi.  Tarixiy
manbalardan ma'lumki, aholining ko'proq ana shu sohalar bilan band bo'lishi, tovar
ishlab  chiqarish  miqdorining  oshib  borishi  shaharlashuv  jarayonining  yuzaga
kelishida va yangi shaharchalarning paydo bo'lishida zamin bo'lgan.
   Shuningdek, sobiq tuzum davrida viloyat xududidagi yer osti konlarining
intensiv  ochilishi, zamonaviy sug'orish irrigasiya tizimlarining yaratilishi, Qarshi
cho'lining o'zlashtirilishi xam yangi shaxarlarning vujudga kelishiga sabab bo'ldi.
Sho'ro davrida respublikada sanoat rivojlanishining  umumiy yo'nalishlarini
hisobga olgan holda shaharlar davlat tomonidan qurildi, ba'zi qishloqlarda shahar
tipidagi ko'p qavatli uylar bunyod etildi. Bu esa urbanizasiyaning sun'iylashishiga
olib keldi. 
Mamlakat  viloyatlari  miqyosida  urbanizasiya  jarayonining  tahlili  shuni
ko'rsatadiki,  mintaqalar  urbanizasiyalashuv   darajasida  ma'lum  tafovutlar
mavjuddir.  Bu  tafovutlar   mintaqalarning  tabiiy  sharoiti,  ijtimoiy-iqtisodiy
rivojlanishi,  xo'jalik  tarmoqlarining  ixtisoslashuviga  bog'liqdir.  Respublika
viloyatlarining urbanizasiya darajasini quyidagi uch guruhga ajratish mumkin: 
1.Urbanizasiya darajasi nisbatan yuqori bo'lgan mintaqalar  (40% va undan
yuqori):  Qoraqalpog'iston  Respublikasi  (50,0%),  Toshkent  (  Toshkent  shahrini
hisobga olmaganda 40,2%) Buxoro (40,0%) va Navoiy (40,0%)
2.Urbanizasiya  darajasi  o'rtacha  bo'lgan  mintaqalarp  (30-40%  gacha)
Namangan  (39,7%),  Sirdaryo  (32,3%),  Jizzax  (31,5%),  Andijon  (30,5%)  va
Farg'ona (30,2%)
3.  Urbanizasiya  darajasi  past  bo'lgan  mintaqalar  (30%gacha):  Samarqand
(27,7%),  Qashqadaryo  (27,4%),  Xorazm  (24,7%)va  Surxondaryo  (21,2%)
Ko'rinadiki  Qashqadaryo  viloyatida  urbanizasiya  darajasi  nisbatan  pastdir.
Kuzatishlar  viloyatda  urbanizasiya  darajasi  1995  yilda  25,55ga  teng  bo'lgan.
Keyingi  besh  yilda  esa  bu  daraja deyarli  o'zgarmagan.  2000 yilda  25,4%  ,  2006
yilda 24,5% , 2008 yilda esa 24,6 % ni tashkil etgan. 
Viloyat  shaharlarining  paydo  bo'lishi  turli  davrlarga  to'g'ri  keladi.  Yangi
erlarning o'zlashtirilishi va sanoatning rivojlanishi bilan G'uzor, Qamashi, Koson,
31 Yangi  Nishon,  Yakkabog'  tumanlari  markazlari  shahar  tipiga   aylantirildi.  Ayni
choqda  1972  yilda  O'zbekistonda  aholi  yashaydigan  joylarga  shahar  maqomini
berish uchun zarur bo'lgan demografik me'yorning o'zgarishi, ya'ni aholi sonining
10 mingdan 7 ming kishiga tushirilishi ham tuman markazlariga shahar maqomini
berilishiga asos bo'ldi. Buni biz quyidagi jadvalda ko'ramiz.
Sha h arlar Tashkil topgan(yoki
shahar maqomini olgan)
yili A h oli soni (ming kishi
ҳisobida)
1959 1990 2000 2005
Qarshi Mil.av 7.a 19.7 180.8 201.3 212.2
Sha h risabz Mil.av 7.a 16.4 55.0 87.1 91.1
G‘uzor 1977 - 21.0 21.3 22.7
Qamashi 1978 - 22.0 30.5 33.8
Beshkent 1977 - 12.0 14.4 15.8
Koson 1972 - 40.0 53.9 59.3
Kitob 1976 8.4 30.0 34.3 36.5
Muborak 1974 - 40.0 23.1 24.0
Tallimarjon 1975 - 10.0 8.9 8.4
Yangi Nishon 1982 - 7.0 7.6 10.4
Chiroqchi 1980 - 12.0 16.6 18.2
Yakkabog‘ 1978 3.6 16.0 21.8 22.8
Zamonaviy  gegrafiyaning  regional  muammolari.  Respublika  ilmiy-amaliy
anjuman materiallari. 2010 yil, 18-19 may. Qarshi,150-b.
Viloyatda  yangi  gaz  konlarini  o'zlashtirishning  jadal  rivojlanib  borishi
qishloq o'rnida sanoatlashgan Muborak shahrining, Amudaryodan suv olish uchun
Bosh   kanalning  ishga   tushirilishi,  Tallimarjon  suv  omborining  barpo  etilishi,
32 Tallimarjon  issiqlik  elektr  stansiyasining  qurilishi  cho'lda  Tallimarjon  shahrining
yaratilishiga asos bo'ldi. 
Urbanizasiya faqatgina shahar va shaharchalarning umumiy soni bilan emas,
balki  ko'proq  shaharlar  aglomerasiyasining  rivojlanganligi  bilan  ham  belgilanadi.
Jumladan,  viloyat  markazi  Qarshi  shahrining  aglomerasion  rivojlanish  koefisienti
0,8 ni tashkil etadi. Bu esa viloyatda aglomerasion rivojlanish sustligini bildiradi. 
   Chunonchi,  respublikamiz  aholisining  60%dan  ko'prog'i,  Qashqadaryo
viloyatida  esa  aholining  75%dan  ko'prog'i  qishloq  joylarida  yashaydi.  Yashash
joyini  o'zgartirmaslikka  moyillik   xalqimizga  xos  azaliy  xususiyat.  Bu  holat
Qashqadaryo viloyati aholisiga ham tegishlidir.
Bu  esa  O'zbekistonning  urbanizasiyasi   asosan  qishloq  joylarini  har
tomonlama  rivojlantirish,  yashash  joyini  o'zgartirmasdan  turib  tub  aholining
qishloq  xo'jaligidan  milliy  iqtisodiyotining  boshqa  tarmoqlariga,  shu  jumladan
sanoat,  qurilish,  transport  va  aloqaga  ijtimoiy-maishiy  infratuzilmaga  qayta
yo'naltirishni nazarda tutadi. 1
 
Birinchi  Prezidentimiz  ta'kidlaganidek  “Biz  kichik,  o'rta  va  xususiy  biznes
ichki mahsulot ishlab chiqarishda nafaqat hal qiluvchi mavqe egallash, balki uning
aholi  farovonligi  va  daromadini  oshirishda,  ishsizlik  muammosini  echishda,
ayniqsa, kichik shaharlar va qishloq joylarda ish bilan ta'minlashda muhim omilga
aylanishni o'z oldimizga asosiy vazifa qilib qo'yganmiz ” 2
      Buning uchun viloyat tumanlarida sanoat ob'ektlari, kichik ishlab chiqarish
korxonalarining  barpo  etilishi  iqtisodiyot  uchun  ham,  jamiyat  rivoji  uchun  ham
ijobiy  ta'sir  ko'rsatadi.  Kichik  va  o'rta  biznesning  ishlab  chiqarishdagi  ulushining
osha  borishi  ham  iqtisodiyotni  rivojlantirishda  muhim  ahamiyatga  molik.  Ayni
choqda,  qishloq  xo'jalik  mahsulotlari  negizida  ishlaydigan  korxonalarning  barpo
etilishi nihoyatda qo'l keladi. Ishlab chiqarishdagi bu kabi intilishlar urbanizasiya
darajasining oshib borishida muhimdir.
1
 Ата-  Мирзаев  О,  Гетшке  В,  Муртазаева  Р,  Узбекистан  многонациональн ый:  историко-демографический
аспект. Т. Ибн Сино. 1998. с- 129
2
 Karimov I.A. “Ozod va obod vatan,erkin va farovon hayot-pirovard maqsadimiz”. T. “O‘zbekiston”. 2000. 371 -b
33           Xulosa shuki, Qashqadaryo viloyatida urbanizasion jarayonlar aholining
o'sishi,  qishloqdan  aholini  shaharlarga  ko'chib  kelishi  (ichki  megrasiya),  tuman
markazlariga  qisman  bo'lsada  sanoatning  kirib   kelishi,   tuman   markazlari
infratuzilmasining rivojlanishi asosida amalga oshirilmoqda.
II-BOB. Qashqadaryo viloyati tarixiy urbanizasiya jarayonlarining
o'ziga xos xususiyatlari.
34 2 .1 Viloyatda demografik va migrasion jarayonlarning
urbanizasiyalashuvga ta'siri
Mustaqillik  yillarida  viloyatning  demografik  rivojlanish  jarayonlari  o'ziga
xos  xususiyatlari  bilan  oldingi  davrlardan  ajralib  turadi.  Eng  avvalo,  aholining
takror  barpo  bo'lish  jarayonlari,  jumladan  tug'ilish,  tabiiy  o'sish  sur'atlarining
pasayishi,  jami  aholi  sonining  o'sish  sur'atlari  va  boshqalarda  ko'zga  tashlanadi.
So'nggi  o'n  yillikda  viloyatda  yuz  bergan  ijtimoiy-iqtisodiy,  siyosiy,  madaniy  va
boshqa o'zgarishlar demografik vaziyatning o'suviga ham sabab bo'ldi. Demografik
vaziyat  murakkab  jarayon,  avvalo,  aholining  takror  barpo  bo'lish  darajasi  va
aholining  o'zgarishida  o'z  ifodasini  topadi.  Viloyat  aholisi  1997  yilda   2  mln  79
ming  kishi  bo'lgan  bo'lsa  2007-yilda  2  mln  513  ming,2009-yilda  2615,5  ming
nafarni tashkil etgan. 
Viloyatdagi demografik holat 2009 yilda quydagicha bo'lgan.
(ming kishi)
Ko'rsatkichlar 2006 
yil 2007 
yil 2008 
yil 2009 
yil 
Aholi soni 2462,2 2506,2 2565,9 2615,5
SHundan: erkaklar 1233,2 1255,2 1284,9 1310,8
        ayollar 1229,0 1251,0 1281,0 1304,7
SHahar aholisi 606,7 613,8 1110,2 1135,0
SHundan: erkaklar  303,5 307,0 561,3 569,4
        ayollar 303,2 306,8 548,9 565,6
Qishloq aholisi 1855,5 1892,4 1455,7 1480,5
SHundan: erkaklar 929,7 948,2 723,7 741,4
        ayollar 925,8 944,2 732,0 739,1
Mehnatga layoqatli aholi 1294,4 1338,0 1390,3 1433,7
Maktabgacha  yoshdagilar
soni (6 yoshgacha b ў lgan) 443,7 444,1 444,6 460,8
Iqtisodiyotda  band  bo'lgan
aholi soni: 850,0 877,8 908,7 940,2
35 Millatlar  bo'yicha  aholi
tarkibi:
O'zbeklar 2251,5 2291,8 2352,5 2401,0
Тojiklar 113,9 115,9 116,2 116,9
Turkmanlar 30,0 30,5 30,6 31,0
Ruslar 23,1 22,7 23,0 23,5
Totorlar 9,7 10,1 9,6 9,5
Qozoqlar 2,0 1,8 1,8 1,8
Koreyslar 1,2 1,2 1,2 1,2
Qirg'izlar 0,2 0,2 0,2 0,2
Boshqa millatlar 30,6 32,0 30,8 30,4
O'rtacha  1  kv.km  to'g'ri
keladigan aholi soni 86,1 88,0 89,7 91,5
Asos: Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasining joriy arxivi.
 Mustaqillik yillarida shaharlar aholisi yildan-yilga o'sib borgan. 2009-yilda
viloyat  bo'yicha  esa  1135,0  ming  kishiga  etgan.  Buni  viloyatning
Qarshi,Shahrisabz,Koson shaharlari misolida ko'ramiz. Qarshi shahar aholisi 1991-
yil  168  ming,1997  yil  194  ming,2006-yil  224,8  ming  kishiga  ko'paygan  bo'lsa,
2010-yilda  237,9  ming  kishini  tashkil  etgan.  Shahrisabz  shahri  aholisi  esa  2002-
yilda  88,3  ming  nafardan,  2006-yilda  99,9  ming  2007  yilda  100,6,  2008  yilda
157,8, 2009  yilda esa  159,9 kishiga  o'sgan.   kishiga  o'sgan.  Koson  shahrida ham
tabiy  ko'payish  yuqori  bo'lgan.  Aholisining  tabiy  ko'payishi  bo'yicha  Respublika
shaharldari orasida yuqori o'rinda turadi. Aholisi 1997 yil 50,2 ming kishidan 2006
yil 60 ming kishiga ko'paygan. 
Kitob,  Yakkabog',  Qamashi,  Muborak,  G'uzor  shaharlari  aholisi  sonining
ko'pligi  jihatidan  etakchi  shaharlar  hisoblanadi.  Nishon,  Chiroqchi,  Dehqonobod
shaharlari  aholisi  nisbatan  kamroqdir.  Kasbi  va  Mirishkor  tumanlari  markazi
shahar maqomini olmaganligi uchun shahar aholisi hisobiga olinmaydi.
Viloyatda  tug'ilish  va  o'lim  o'rtasidagi  tafovut  aholining  tabiiy  o'sish
darajasini  ko'rsatadi.  1997-yilda  tug'ilish  ming  kishiga  29,9  nafar  kishi  bo'lgan
36 bo'lsa, o'lim ming kishiga 4,6 nafarni tashkil etgan, tabiiy o'sish ming kishiga 25,3
nafarni tashkil  etgan. (4-ilova)  2009-yilda tug'ilish  62968 kishi, o'lim  9814 kishi,
tabiiy  o'sish  53154  nafarni  tashkil  etgan.   Bu  esa  aholining  tabiiy  o'sib  borishini
ko'rsatadi.
Qashqadaryo viloyatida aholi tug'ilishi, o'limi va tabiiy ko'payishi
umumiy koefissientlari (aholining ming kishi hisobidan.)
Yillar Tug'ilganlar Ўlganlar Aҳolining tabiiy kўpayishi
1997 29,9 4,6 25,3
1998 270,1 4,7 22,4
1999 27,5 4,3 23,2
2000 26,3 4,4 21,9
2001 24,2 4,4 19,8
2002 23,9 4,4 19,5
2003 23,5 4,1 19,4
2004 22,7 4,0 18,7
2005 22,2 4,1 18,1
2006 22,1 4,1 18,0
2007 23,9 4,1 19,8
2008 25,2 4,0 21,2
2009 24,3 3,8 20,5
2010 22,8 3,6 19,2
Manba: O'zbekistonning yillik statistik to'plami 2010 yil.
Viloyatning markaziy shaharlaridan Qarshi va Shahrisabz shaharlarida ham
aholining tabiiy o'sishi bo'lgan.
Qarshi shahrida aholining tabiiy o'zgarishi misolida ko'rishimiz mumkin.
(kishi hisobidan)
37Ko'rsatkichlar 2006й 2007й 2008й 2009й
Tuғilish 4098 4622 4923 4937
O'lim 908 963 928 925
Tabiiy ўsish 3190 3659 4015 4012 Har ming kishiga promille
Ko'rsatkichlar 2006 2007 2008 2009
Tug'ilish 18,2 20,2 21,1 20,7
O'lim 4,0 4,2 4,0 3,9
Tabiiy o'sish 14,2 16,0 17,1 16,8
Manba: Qarshi shahrining yillik statistik ma'lumoti 2009 yil
Shahrisabz tumani bo'yicha
Aholining tabi i y o'zgarishi
Har ming kishiga promille
Ko'rsatkichlar 2006й 2007й 2008й 2009й
Tug'ilish 19,2 19,6 21,4 23,6
O'lim 4,1 4,0 3,7 4,1
Tabiiy o'sish 15,1 15,6 17,7 19,5
Manba: Shahrisabz shahrining yillik statistik ma'lumoti 2009 yil
Mustaqillik  davrida  sodir  bo'lgan  iqtisodiy-ijtimoiy  o'zgarishlar
respublikaning barcha viloyatlarida bo'lgani kabi Qashqadaryo viloyati aholisining
reproduktiv  mayliga  ham  ta'sir  ko'rsatidi.  1996  va  2002  yillarda  viloyatda
o'tkazilgan  sosiologik-demografik  tadqiqot  natijalariga  xulosa  qilib  aytish
mumkinki.  Tadqiqotlar  oralig'ida  o'tgan  davr  mobaynida  ayollarning  reproduktiv
mayli  o'zgarganyu  Ko'p  bolali  oilalarni  maqbul  deb  hisoblovchilar  salmog'i
kamayib  3-4  bolani  ma'quulovchilar  miqdori   ortgan.  Bu  jarayon  viloyatning
38Ko'rsatkichlar 2006й 2007й 2008й 2009й
Tug'ilish 5443 5650 6258 7050
O'lim 1171 1162 1088 1229
Tabiiy o'sish 4272 4488 5170 5821 shahar  va  qishloq  hududlarida  (shaharda  64,3  foiz,  qishloqda  67,9  foiz)  bir  xil
kuzatilgan . 1
Ko'rinadiki  1996-2002  yillarda  viloyat  oilalarida  oilani  ixtiyoriy
rejalashtirish  ya'ni  farzandlar  tug'ilishini  tezlashib  borayotganligi  mavjud.  Bu  hol
shahar  va  qishloqlarda  ko'p  bolalikdan  o'rta  bolalikka  o'tish  jarayonini
tezlashtiradi. Natijada tug'ilishning o'rtacha maromda saqlanib turishiga olib keladi
va  kelajakda  oilalarning  shakklanishiga  ham  ta'sirini  ko'rsatadi.  Mamlakatda
amalga  oshirilayotgan  “Sog'lom  avlod”  dasturi  asosida  oilada  bolalar  sonining
rejalashtirilishiga  yo'naltirilgan  demografik  siyosat  bozor  munosabatlariga  o'tish
davrining iqtisodiy qiyinchiliklarning oilada bolalar sonining rejalashtirishga ta'siri
yoki boshqacha aytganda odamlarning bozor munosabatlarga moslasha borishi.
O'tgan  davr  mobaynida  viloyatda   aholining   o'rtacha   umr   ko'rishi   ham
sezilarli  o'sdi va 2007 yilda 74,2 yoshni  tashkil qildi. Erkaklar o'rtacha 72,5
yil, ayollar 76 yil  umr  ko'rmoqdа 2
. 
Viloyatda migrasiya masalasi quydagichadir. 
80-yillargacha   viloyatda  tashqi  migrasiya  etakchilik  qilgan  bo'lsa,
mustaqillik yillarida  ichki migrasiya ya'ni kishilarning qishloqdan shaharga qarab
siljishi  kuzatiladi.  Demak,  turmush  tarzi  urbanizasiyalashuvi  madaniy
imkoniyatlari kengligi bilan ham qishloq aholisini o'ziga jalb etgan. 
Aholining qishloqdan shaharga ko'chishi quyidagi omillarga bog'liq.
a)  bilim  olish,  kasb-hunar  orttirish  b)  ishga  joylashish  v)  yashash  joyni
o'zgartirish kabi shaxsiy xarakterga ega bo'lgan muammolar bilan aloqador. 
Sho'ro  boshqaruvi  davrida  markazning  topshirig'i  bilan  Respublikada
“kelgindi”aholi  soni  va  tarkibi  ham  osha  bordi.  Turli  sabablarga  ko'ra
O'zbekistonga  chetki  Respublikalardan  1  mln.  798,3  ming  kishi  ko'chib  kelgan. 3
Bu esa aholining milliy turmush tarziga, uning qadriyatlari va an'analariga ma'lum
darajada salbiy ta'sirini ko'rsatdi.
1
 Egamova  D  .N.  O'zbekistonning  shahar  va  qishloq  hududlarida  ayollarning  reprduketiv  mayli//  O'zbekistonda
urbanizasiya jarayonlari : tarix va hozirgi zamon. Xalqaro ilmiy- anjuman materiallari. Toshkent, 30-31 mart. 2007
yil. 2-qism , 53-b.
2
 Qashqadaryo viloyati istiqlol yillarida T., “Ma'naviyat”, 2007, 38-b.
3
 Максакова Л.П. Миграция населения Республика Узбекистан, Т.,2000,с-25
39 Masalan,  Zarafshon  shahri  sanoat  ob'ektlariga  mutaxassisilarning,
ishchilarning  70%i  chetdan  keltirilgan,  ular  birinchi  navbatda  uy-joy  bilan
ta'minlangan.  O'zbek  millatiga  mansub  ishchilar  mashinasozlik  va  metallni  qayta
ishlash  sanoati  sohasida  32,3  %ni,  neftni  qayta  ishlash  sohasida  35,2%ni,  rangli
metallurgiyada  27,0%  ni  tashkil  qilgan. 1
  Bu  kabi  holatlarni  viloyatning  Qarshi
shahri   misolida  ham  ko'rish  mumkin. 1989 yilda  Qarshi shahri  aholisi  159
ming  200  ming  kishi bo'lib,  shundan  o'zbeklar 109 ming 700 (68,9 %),  ruslar
24  ming  100  (15.1  %),   ukrainlar   2780  (1.7%),   tatarlar   9910  (6,2  %)  qrim
tatarlari 670 (0,4 %) , tojiklar 1070 (1,1 %) , turkmanlar 390 (0,2 %), koreyslar
1220 (0,7 %)  boshqa millat vakillari 4,7 % ni  tashkil etgan 2
. 
Muborak  shahrining  aholisi  19945   nafar  bo'lib,   undan    o'zbeklar   9625
(48,25 %), ruslar 3212 (16,1 %), ukrainlar 387 (1,94%) , tojiklar  265 (1,3 %),
turkmanlar 1285(6,44%),  boshqa  millat vakillari 14,13 % ni tashkil etgan. 
Qarshi  cho'lining   o'zlashtirilishi    Yangi   Nishon,   Beshkent,  Tallimarjon,
Muborak  kabi  yangi  shaharlarda mintaqalararo migrasion aloqalarni  oshirib
yubordi.   Hatto   respublikada   shaharlarning    rahbarlik   tizimiga   ham
O'zbekistonning  shart-sharoitlarini  yaxshi   bilmaydigan,    mahalliy   aholini
mensimaydigan rahbarlar kelib  o'tirdi. Jumladan, Qashqadaryo viloyat ijroiya
qo'mitasining raisi vazifasiga A. Kadin, Qarshi shahar rahbarligiga  V. Loziskiy
o'rnashib oldi 3
.
Migrasiyaning  bu  kabi  tashqaridan  bo'lishi  respublika   aholisi  iqtisodiy
ahvolining yomonlashuviga olib keldi. Natijada, O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy
ko'rsatkichlari  bo'yicha  ishlab  chiqarishda  Sobiq  Ittifoqda  RSFSR  va  Ukrainadan
so'ng  uchinchi  o'rinda  tursada,  aholisining  turmush  darajasi  bo'yicha  mamlakatda
o'n  to'rtinchi  o'rinda  turar  edi.  1990  yillarda  Qashqadaryo  viloyatining  ham
moliyaviy ahvoli murakkab bo'lgan. 1980 yilga nisbatan muomlaga chiqarilgan pul
miqdori  14,7  %ga  oshib  ketgan.  Pul  1990  yilda  1989  yilga  nisbatan  13,1%ga
qadrsizlangan.  “Bugun  ochiq  aytaversak  ham  bo'ladi,-deydi  bu  haqda
1
 Ҳожимирзаев М.Социальное развитие рабочего класса. Т., “Ўзбекистон”,1990,с 26
2
 Qadimiy Qarshi O'rta Osiyo  shaharsozligi  va madaniyati tarixi. Qarshi 1999, 147-148 b.
3
 Ravshanov P. Qashqadaryo itiqlol  arafasida. T., “Ma'naviyat”, 2003, 46,47,160 – b.
40 I.A.Karimov,-1991  yil  oxiri  1992  yil  boshida  ko'p  narsalarda  uzilish  bo'lib,  juda
og'ir axvolga tushib, naq ocharchilik ostonasida turar edik.” 1
Mustaqillik  yillarida  viloyatda  “O'zbek  modeli”  asosida  olib  borilgan
ijtimoiy-iqtisodiy  sohadagi  o'zgarishlar  viloyat  aholisining  turmush  darajasini
ko'tarishga,  ishga  layoqatlilarni  ish  bilan  ta'minlashga,  himoyaga  muhtoj  aholini
qo'llab-quvvatlashga qaratildi. 
Xullas,  viloyatda  aholining  yil  sayin  ko'payib  borishi,  yangi  shaharchalarning
paydo  bo'lishiga,  mavjud  shaharlar  hududining  kengayishiga,   ishlab  chiqarish
sohalarining o'sishiga asos bo'lmoqda.
2. 2. Mustaqillik yillarida viloyatda urbanizasiyalashuv darajasi va yangi
shaharchalarning paydo bo'lishi
Istiqloldan  yillarida  mamlakatimizda  shaharlarni  rivojlantirish  bo'yicha
salmoqli  ishlar  amalga  oshirildi.  Turli  kattalikdagi  shaharlarning  mavjud
imkoniyatlaridan  kelib  chiqqan  holda  sanoat  korxonalarini  oqilona  joylashtirish
masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Bunda yirik shaharlarda mavjud korxonalarni
qayta  ixtisoslashtirish,  salohiyati  yuqori  bo'lgan  kichik  va  o'rta  shaharlarda  esa
1
 Karimov I.A. O'zbekiston:Milliy istiqlol,iqtisod,siyosat,mafkura 1-том Т., “O'zbekiston” 1996 yil 3б
41 iqtisodiyotning  ustuvor  tarmoqlari  va  keng  iste'mol  mollari  ishlab  chiqaradigan
korxonalarini joylashtirishga katta e'tibor berildi. 
Hozirgi  paytda  mamlakatimizning  barcha  viloyatlaridagi  kabi  Qashqadaryo
viloyatida  ham  bozor  iqtisodiyotiga  bosqichma-bosqich  o'tish  ishlari  amalga
oshirilmoqda,  sanoat  korxonalari  xususiylashtirilmoqda,  qishloq  xo'jaligi  erlari
dehqonlarga  bo'lib  berilib,  fermer  xo'jaliklari  tashkil  etildi.  Viloyat
infratuzilmasida  –  transport,  savdo,  sog'liqni  saqlash,  fan,  maorif  va  madaniy
sohalarda  ham  jiddiy  ijobiy  o'zgarishlar  sodir  bo'lmoqda.  Keyingi  yillarda
viloyatda  demografik  vaziyat,  ya'ni  aholi  sonining  o'sishi  kuzatilmoqda,natijada
mehnat resurslari va ulardan foydalanishda ham jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda.
Bu  o'zgarishlarni  o'rganish  viloyatda  demografik  vaziyatning  hozirgi  holatini  va
kelajakda  rivojlanish  xususiyatlarini  chuqurroq  tahlil  qilish  va  shunga  mutanosib
tadbirlarni belgilash imkoniyatlarini beradi.
Shaharlarda  aholi  sonining  o'rtacha  yillik  o'sish  sur'ati  1970-1979  yillarda
12,8  %,  1979-1989  yillarda  4,31  %,  1989-1996  yillarda  3  %  ni  tashkil  etgan.
Keyingi  yillarda  shaharlar  sonining  ortishi  asosan  shaharlar  erining  qishloqlar
hisobiga kengayishi ta'sirida o'sgan. Yangi erlarning o'zlashtirilishi natijasida yangi
tumanlar  tashkil  etildi.  Natijada  1970-1979  yillarda  shahar  va  shahar
qo'rg'onchalari Beshkent, Kitob, Qamashi, Koson, G'uzor, Muborak, Tallimarjon –
shaharga  va  Qashqadaryo  –  qo'rg'onchaga  aylantirildi.  1979-1995  yillarda
Chiroqchi,  Yangi  Nishon  –  shaharga,  Qorashina  shahar  qo'rg'onchasiga
aylantirilishi  hisobiga  ular  soni  yana  ko'paydi.  Miroqi  qishlog'i  esa  shaharcha
maqomiga ega bo'ldi. 1989 yilda o'tkazilgan aholi ro'yxatidan keyin Dehqonobod
va Eski shahar, ya'ni Yakkabog' ham shaharchalar qatoriga kiritildi.  
Demografik jarayonlar rivojlanishi hamda uning holati shaharsozlik va rayon
planirovkasi  bilan  chambarchas  bog'liq  bo'lib,  ilmiy  –  amaliy  jihatdan  muhim
ahamiyatga  ega.  Shu  boisdan  shaharsozlik  kodeksida  aholini  joylashtirish  tizimi,
aholi  punkti  va  uning  bosh  rejasi,  aholi  punktlariaro  hududlar,  aholi  punktlari
turlari  kabi  masalalar  o'rin  egallaydi.  Jumladan,  ushbu  kodeksning  9  –  moddasi
42 aholi  punktlarining  turlari  to'g'risida  bo'lib,  unda  quyidagilar  alohida  ajratib
ko'rsatilgan. 
“Aholi  punktlari  shahar  aholi  punktlari  (shaharlar,  shahar  posyolkalari)  va
qishloq aholi punktlariga (qishloqlar, ovullar) bo'linadi. 
Aholi soniga qarab shahar aholi punktlari quyidagilarga bo'linadi: 
-eng yirik aholi punkti – aholining soni bir milliondan ortiq, kishidan iborat; 
-yirik aholi punkti – aholisining soni 250 mingdan 1000000 gacha kishi; 
-katta aholi punkti – aholisining soni 100 mingdan 250 minggacha kishi; 
-o'rtacha aholi punkti – aholisining soni 50 mingdan 100 minggacha kishi; 
-kichik aholi punkti – aholisining soni 50 minggacha kishidan iborat;” 1
 
Mazkur kodeksga binoan respublikamizdagi mavjud 119 ta shahar va 114 ta
shahar  tipidagi  posyolkalarini  guruhlarga  ajratib  o'rganganimizda,  mavjud
shahardan atiga bittasi eng yirik aholi punkti hisoblansa, 16 tasi yirik va katta aholi
punkti, yana  16 tasi  o'rta,  qolgan 86  tasi  esa  kichik  aholi  punkti  ekanligi  ma'lum
bo'ldi.  Mustaqillik  yillarida  o'rtacha  guruh  aholi  punkti  va  kichik  aholi  punktlari
jadal  rivojlandi  desak  mubolag'a  bo'lmaydi.  Shuningdek,  eng  yirik  aholi
punktlarida esa umuman hech qanday o'zgarish kuzatilgani yo'q 2
. 
Yangi  shaharchalar  asosan  qadimdan  sug'orma  dehqonchilik  rivojlangan,  aholisi
zich  joylashgan  hududlarda  ko'proq  vujudga  keldi.  Chorvachilikka  ixtisoslashgan
aholi salmog'i past mintaqalarda shaharchalarning kamligi kuzatiladi. 
Quyidagi    jadvalda  qarorga   binoan   respublika   viloyatlarida     yangi   tashkil
etilgan  shahar  posyolkalari  haqida   ma'lumotlar  berildi.       Qiyoslaganimizda
eng   ko'p    shaharchalar  Farg'ona,    Qashqadaryo,  Namangan,   Surxondaryo
viloyatlarida  tashkil  etilgan. 
№ Viloyatlar Yangi tashkil etilgan shahar
posyolkalari
1 Farg'ona 196
2 Qashqadaryo 119
3 Namangan 109
1
 Karimov  I.A.O'zbekiston  Respublikasining  shaharsozlik  kodeksini  tasdiqlash  to'g'risida.  Toshkent,  2002  yil  4
aprel, 353 – N - son
2
 O'zbekistonda urbanizasiya jarayonlari: tarix va hozirgi zamon halqaro ilmiy – amaliy materiallari. Toshkent 30 –
31 mart 2007 yil . 2 qism, Toshkent. 2007 yil, 125- b.
43 4 Surxandaryo 107
5 Toshkent 79
6 Andijon 77
7 Samarqand 75
8 Buxoro 60
9 Xorazm 51
10 Jizzax 34
11 Navoiy 30
12 Sirdaryo 16
13 Qoraqalpog'iston Respublikasi 11
Manba: Vazirlar mahkamasining 2009 yil 13 martdagi qarori asosida tuzildi
2008  yilda  viloyatda  12  ta  shahar  va  4  ta  shaharcha  bo'lgan  bo'lsa,  Vazirlar
Mahkamasining  yuqoridagi   qarori  bilan  Qashqadaryoda  119  ta  qishloq
manzilgohlariga  shaharcha  maqomi  berilgan.  Bu  esa  mamlakatimizda  tashkil
etilgan yangi shaharchalarning 12,3 %ni tashkil etadi. Shunday qilib, viloyatda 12
ta shahar, 123 ta shaharcha paydo bo'ldi. Bu esa tumanlar  kesimida  quyidagicha
o'z aksini  topadi.
№ Tumanlar Yangi
shaharchalar
soni 2010 yil
yanvar
xolatida
axolisi
(ming kishi
xisobda) Viloyat
jami shahar
aholisi
ming kishi
hisobida Viloyat
jami shahar
aholisiga
nisbatan
foiz
44 1 Shahrisabz 18 159,9 1113,5 14
2 Qarshi t 15 69,2 1135,0 6
3 Yakkabog‘ 14 67,5 1135,0 6
4 Koson 14 114,6 1135,0 7,2
5 Kitob 13 82,1 1135,0 5,2
6 Kasbi 9 58,8 1135,0 6,5
7 Chiroqchi 8 75,7 1135,0 6
8 Nishon 8 66,4 1135,0 6
9 Muborak 5 55 1135,0 5
10 Qamashi 5 50,6 1135,0 4,4
11 G‘uzor 5 39,3 1135,0 3,5
12 Mirishkor 3 36 1135,0 3,2
13 Dexqonobod 2 22 1135,0 2
Manba: Vazirlar mahkamasining 2009  yil 13 martdagi qarori asosida tuzildi
Jadvaldan  ko'rinadiki,  shahar  tipidagi  posyolkalar    har  bir   tumanning
ijtimoiy-iqtisodiy   sharoitidan  kelib  chiqqan  holda  tashkil  etilgan. Viloyatda
tashkil etilgan shaharchalar nomi ilovada berildi. 
Ta'kidlash joizki Qashqadaryo viloyatining aksariyat shahar va shaharchalari
demografik vaziyati, ijtimoiy holati  va boshqa  bir  qancha ko'rsatkichlari bo'yicha
qishloq  joylaridan  unchalik  farq  qilmasligi  to'liq  sanoatga  ixtisoslashgan
shaharchalarning yo'qligi (Muborak shahridan tashqari) bilan tavsiflanadi.
Viloyatda yangi tashkil etilgan  shaharchalar ham aholisining miqdori bilan
bir  –  biridan  farqlanadi.  Aholi  soni  10  mingdan  ortiq  bo'lgan  yangi  shaharchalar
tarkibiga  Maymanoq,  Ayritom,  Qarliq,  Mirishkor,  Fazli,  Pomiq,  Jenov  aholi
punktlari   kiritiladi.  Aholisi  5  –  10  ming  kishigacha  bo'lgan  shahar  posyolkalari
soni 24 tani yoki voha yangi shaharchalarining 1,5 % tashkil etadi. 3 – 4 – 9 ming
aholiga  ega  jami  33  ta  shaharcha   bo'lib,  ularda  123,1  ming  kishi  yoki  yangi
shaharchalar  jami  aholisining  26,9  %  yashaydi.  2  –  2,9  ming  aholisi  bo'lgan  eng
katta  guruhga  esa  yangi  tashkil  topgan  shaharchalarning  55,9  %  (66  ta)  tegishli.
Ammo ular yalpi aholisining atigi 37, 0 foizigina (169,7 ming kishi) ushbu guruh
shaharchalarida yashaydi. 
45 Shunday qilib, 2009 yilda Qashqadaryo viloyatidagi shaharlar aholisi 1 mln
110,2 ming kishi bo'lib, viloyat aholisining 43,3 foizini tashkil etdi. Bu ko'rsatkich
Respublikaning o'rtacha 51,7foiz ko'rsatkichidan pastdir. 
Yangi  tashkil  etilgan  shaharchalar  hisobiga  Qashqadaryo  viloyatining
urbanizasiya    ko'rsatkichi  24,6  foizdan  43,3  foizga  ko'tarilib,  shahar  joylar
umumiy aholisi 1 mln 110,2 ming kishiga etdi. 
Shuni  alohida  ta'kidlash  kerakki,  viloyatda  shaharchalarning  ko'paytirilishi,
urbanizasiya  darajasining  oshirilishi  to'la  ma'noda  ularning  ijtimoiy  –  iqtisodiy
muammolarini  hal  qila  olmaydi.  Buning  uchun   Dasturda  belgilanganidek   yangi
tashkil  etilgan  shaharchalarda  shahar  hosil  qiluvchi  sanoat,  infratuzilma,  bank  –
moliya,  ilmu  fan  kabi  omillarni  rivojlantirish  maqsadga  muvofiqdir.  Shuningdek,
tashkil  etilgan  yangi  shaharchalarning  aksariyati,  qishloq  xo'jalik  mahsulotlari
etishtirishga  ixtisoslashgan  bo'lib,  ichimlik  suvi,  tabiiy  gaz,  kommunikasiya  va
transport infratuzilmasi kabi muhim ijtimoiy sohalarni rivojlantirishni talab etadi.
Birinchi  Prezidentimiz    tashabbusi    bilan   yangi  shaharchalar
infratuzilmasini rivojlantirish uchun  ularga  xorij investisiyalarini kiritish, sanoat
tarmoqlarini rivojlantirish, transport yo'nalish sohasini kengaytirish bo'yicha qator
ishlar amalga oshirildi.
Istiqbolda  viloyatda  Toshguzar  –  Boysun  –  Qumqo'rg'on  temir  yo'lining
qurilishi  natijasida  aholi  migrasiyasining  shahar  va  shahar  posyolkalarida   ortib
borishi   kutiladi.  Qarshi  va  Shaxrisabz  aglomerasiyasida  shahar  aholisining
aksariyat  qismi  to'planib  boradi.  Qarshi  shahar  aglomerasiyasining  kengayib
borishi  natijasida  shahar  aholisining  turli  kundalik  kommunal  ehtiyojlarini
qondirishda  muammolar  yuzaga  kelishi  tabiiy.  Bu  esa  kelgusida  shaharga  yaqin
Xonobod,  Ko'chkak,  Yertepa  shaharchalarining  bu  kabi  ehtiyojlarni  hal  qila
borishni  talab  etadi.  Ayni  choqda  ushbu  shaharchalarda  sanoat  tarmoqlarini  va
aglomerasiya  markaziga  xizmat  qiluvchi   sohalarini   rivojlantirish  masqadga
muvofiqdir.  Shuningdek,  Shaxrisabz,  Kitob  aglomerasiyasining  shakllanishi  ham
tugallanish  arafasida.  Buning  uchun  Shaxrisabz  shahrining  100  ming  kishilik
shahar  toifasiga  o'tkazilishini   kun  tartibiga   qo'yadi.  Shu  o'rinda  mazkur  shahar
46 mavqeini  mustahkamlash  va  jadal  iqtisodiy  –  ijtimoiy  rivojlantirish  uchun  uni
viloyatga bo'ysunuvchi shaharlar  safiga o'tkazilishi ham foydadan holi bo'lmaydi.
G'uzor  orqali  Dehqonobodga  va  undan  Termizga,  Xayriton  (Afg'oniston)ga
boradigan avtomobil yo'lining to'liq ishga tushirilishi ham bu yo'nalishga aholining
joylashishini tezlashtiradi.
Shunday  qilib  viloyatda  yangi  shaharchalarning  paydo  bo'lishi  istiqbolda
viloyat infratuzilmasining yanada yuksalishida asos bo'ladi. 
47 2.3. Mustaqillik yillarida viloyat shaharlarining ijtimoiy –iqtisodiy
taraqqiyoti va ekologik masalalari
Mustaqillik  yillarida  Qashqadaryo  viloyatida   shaharlarning  iqtisodiy
taraqqiyotini o'stirish uchun qator ishlar amalga oshirildi. 1993 yilda viloyatda 125
ta  davlat  xo'jaligi  shirkat  xo'jaligiga,  134  ta  ferma  xususiy  jamiyatga  aylantirildi.
3369 ta korxona Davlat tasarrufidan chiqarildi. Davlat uy joy fondlarining 90 foizi
shaxsiy  mulk  qilib  berildi.  Mahalliy  sanoat  konsern  tizimida  30  ta  korxona
“Qishloqsavdo”  konsernida  496  ta,  viloyat  maishiy  uyushmasida  840  ta,  viloyat
matbuot jamg'arma uyushmasida 1429 ta, viloyat shirkat-savdo birlashmasida 309
ta korxona xususiylashtirildi. 
Viloyatda 1993 yilda tadbirkorlik bilan aloqador shirkatlar kichik xususiy va
qo'shma korxonalar soni 1271 taga etdi. 889 ta kichik korxonalar 2405 ta dehqon
fermer xo'jaliklari faoliyat ko'rsatdi. Viloyatda xorijiy sarmoyadorlar bilan birga 22
ta qo'shma  korxona  tashkil  etildi. Ulardan  oltitasi  Afg'oniston,  4tasi  Xitoy,  3 tasi
AQSh,  2tasi  Bolgariya,  2tasi  Pokiston  va  Polsha,  Eron,  Saudiya  Arabistoni  bilan
tashkil  etildi.  Bu  korxonalar  xalq  iste'mol  mollari  bilan  birga,  qishloq  xo'jaligida
xom  ashyoni  qayta  ishlash,  paxta  tolasidan  ip  gazlamalar  ishlab  chiqarish,  teriga
ishlov  berish  va  boshqalarga  ixtisoslashgandir.  1994  yilda  moliyaviy  manbalar
bo'yicha 93,6 milliard so'm miqdorida kapital mablag'lari jalb qilish ko'zda tutilgan
edi. Bu esa umumiy investetsiyaning 59,1 %ni tashkil etgan. 
Viloyatda  1995  yil  4  milliard  814  million  so'mlik  qurilish  montaj  ishlari
amalga  oshirildi.  Shu  yil  3671  ming  kvadrat  metr  uy  joy  qurilib  foydalanishga
topshirildi.  Jumladan  5228  o'rinli  maktab,  90  o'rinli  bolalar  bog'chasi,  180  o'rinli
kasalxona  va  bir  qancha  madaniy  –  maishiy  binolar  foydalanishga  topshirildi.
Aholini gaz va suv bilan ta'minlash borasida 369 km gaz, 167,4 km suv quvurlari
o'tkazildi. Viloyat hokimining 1996 yil 11.01.4-f sonli farmoyishi qabul qilinib 2ta
guruh tuzilib viloyatdagi mavjud maktablar, sog'liqni saqlash binolari, inshootlari
48 ko'rib  chiqildi.  Mutaxassislar  ma'lumotlariga  ko'ra  1034  ta  maktabdan  146  tasi
o'sha vaqtda yaroqsiz holatda bo'lgan. 1
Qashqadaryo viloyatida 1996-yil 1 yarim yillikda ko'chmas mulk ob'ektlarini
sotish bo'yicha 33 ta “kim ochdi” 2ta tanlov va 7 marta birja savdosi o'tkazildi. 359
ta  xar  xil  ob'ektlar  sotildi.  Rejadagi  o'n  million  so'm  o'rniga  13  million  so'm
mablag'  tushirildi.  Bir  yarim  yillikda  1225  ta  kichik  va  o'rta  xususiy  korxonalar,
990  ta  dehqon  fermer  xo'jaliklari  tashkil  etildi.  Viloyatda  davlat  byudjetining
daromad  qismi  106,1  %  ga  yoki  daromad  tushumi  222million  so'mga  oshirilib
bajarildi. Byudjetning xarajat qismi 1996 yili 90,3 %ni tashkil qildi. 2
 
Iqtisodiy o'sishni ta'minlash 1994 yilga nisban 1996 yida sanoat maxsulotlari
102,9  %ni  xalq  iste'mol  mollarini  ishlab  chiqarishni  134,3  %ni,  go'sht  ishlab
chiasrish  barcha  toifadagi  xo'jaliklarda  101%ni,  sut  ishlab  chiqarish  100,2  %ni
tashkil etdi.
Sho'rolar  hukmronligi  davrida  Qashqadaryo  aholisining  viloyatda  juda  boy
gaz zahiralari bo'la turib atigi 4 %i tabiiy gazdan foydalana olgan edi. 1991 yilda
aholini  gaz  bilan  ta'minlash  34,7  %ni  ichimlik  suvi  bilan  ta'minlash  53  foizni
tashkil etdi. 3
2007  yilda  viloyatning  tabiy  gaz  bilan  ta'minlanishi  65,3%ni  shu  jumladan
shaharlarda 98,5%ni, qishloqlarda 59,2 foizni tashkil etdi. Ichimlik suvi bilan esa
81,4 %ni, shaharlarda 86,9 %ni qishloqlarda 79,2%ni tashkil qildi. Birgina 2001-
2003  yillarda  ichimlik  suvi  quvurlari,1283,8  gaz  quvurlari  etkazilib  aholiga
foydalanishga  topshirildi.  Taqqoslash  uchun  shuni  ta'kidlash  joizki,  1998-2000
yillarda bu raqamlar 552,6 va 1386,9kmni tashkil etgan edi. 4
 
Ijtimoiy  sohaning  yana  bir  muhim  yo'nalishlaridan  biri  bu  tibbiy  xizmat
ko'rsatishning  aholi  uchun  manzur  bo'lgan  turli  turlarini  qamrab  olgan  sog'liqni
saqlash  tizimini  rivojlantirishdir.  2004  yil  viloyat  aholisi  1422  ta  tibbiy
muassasalar  xizmatidan  foydalangan.  Viloyat  bo'yicha  kasalxona  muassalaridagi
1
 Qashqadaryo viloyati faollar yig'ilishi bayonnomasi 1996 yil, 27-yanvar
2
 Qashqadaryo viloyati faollar yig'ilishi bayonnomasi 1996 yil, 10-iyul
3
 O'zbekiston hududlari mustaqillik yillarida. T.:Sharq 196,176-b
4
 Qashqadaryo viloyat statistika boshqarmasi hisobotlari-Qarshi 2004,20-bet.
49 o'rinlar  1997  yildagi  10,9  mingdan  2003  yilda  12,8  minga  o'sdi,  poliklinika
muassalarinnig quvvati esa shu davr ichida 20,6 ming qatnovga etdi. 1
O'zbekistonda  bozor  islohotlarini  amalga  oshirish  sharoitida  ishsizlik
darajasining  shiddatli  o'sib  ketishiga  yo'l  qo'ymaslik,  ijtimoiy  siyosatning  muhim
yo'nalishlaridan hisoblaniladi. Shu o'rinda viloyatda mehnat bozorini faol tartibga
solish  maqsadmida  turli  usul  va  shakllardan  foydalanib  yangi  ishchi  o'rinlari
yaratilmoqda.  Misol  uchun  birgina  2001  yilda  viloyatda  kichik  va  o'rta  biznesni
rivojlantirish hisobiga 49ming 218 yangi ishchi o'rinlari barpo etildi. Shundan 44
ming 917 tasi qishloq va 4 ming 301 tasi shahar joylariga to'g'ri keladi. 2
Ijtimoiy  sohaning  muhim  tarmog'i  bo'lmish  madaniy-ma'rifiy  muassalar
sezilarli  darajada  o'sdi.  2004  yilga  kelib  viloyatda  8  yarim  ming  o'rinli
kinoqurilma, 11,6 ming o'rinli 148 ta klub muassasalari, 700 o'rinli 4ta teatr, 8 ta
istirohat bog'lari 3607 yu 5 ming nusxa kitob fondiga ega ahborot resurs markazlari
aholiga xizmat qildi.
Mustaqillik  yillarida  viloyatda  yoqilg'i  energetika  sohasi  jadal  rivojlandi.
Tabiy  gazning  97  %dan  ortig'i  neftning  95,  gaz  kondensatining  100  %i
Qashqadaryo  hisobiga  to'g'ri  keladi.  Bu  davrda  Muborak  gazni  qayta  ishlash
zavodida  yangi  bloklar,  Ko'kdumaloq  va  Sho'rtanda  kompressor  stansiyalari
qurildi.
Islom Karimov tashabbusi bilan barpo etilgan “Sho'rtangazkimyo” majmuasi
o'zining  salmog'i  bilan  Respublikada  etakchi  korxona  hisoblanadi.  Bu  korxona
tomonidan  ishlab  chiqarilgan  mahsulotlar  Italiya,  Gollandiya,  Polsha,  Vengriya,
Xitoy,  Pokiston,  Eron  davlatlari,  qator  MDH  korxonalari  uchun  xaridorgirdir.
Viloyatda  hozirgi  kunda  yoqilg'i  energetika  majmuasiga  qarashli  oltita  yirik  va
bitta  kichik  korxona  faoliyat  ko'rsatmoqda.  “Muborakneftgaz”,  “Muborak  gazni
qayta  ishlash  zavodi”,  “Sho'rtanneftgaz”  korxonalari  mamlakatimiz  yoqilg'i
energetika sohasida etakchi o'rin egallaydi. 
Tallimarjon  issiqlik  elektr  stansiyasining  birinchi  800MGVt  quvvatli  bloki
ishga tushirildi. Uning barcha to'rt bloki 3,2 MGVt quvvatga egadir. Nurik GYESsi
1
 Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi hisobotlari. Qarshi 2004 26-bet.
2
 Qashqadaryo. 2002,22-fevral.
50 quvvati 1,2 MGVt dir. Bu esa Tallimarjon issiqlik elektrostansiyasining nechog'lik
kattaquvvatga  ega  ekanligini  ko'rsatadi.  Toshguzar-Boysun-Qumqo'rg'on  temir
yo'lining  qurilishi  kelajakda  yana  yangi  shaharchalarning  paydo  bo'lishiga  zamin
yaratadi. Bu temir yo'lning  qurilishi bilan Dehqonobod shaharchasi yonida yiliga
200ming tonna kaliy o'g'iti ishlab chiqaradigan zavod ishga tushirildi. 
Qarshi  shahrida  “Kashteks”  majmuasi,  Shahrisabz  shahrida  “Oqsaroy-
to'qimachi LTD” o'zbek-yapon-turk, Yakkabog'da «Yakkabog'-teks» o'zbek-nemis
qo'shma korxonalari Qamashi ip-yigiruv korxonasi qurildi. G'uzor tumanida yiliga
10  ming  tonna  kalava  ishlab  chiqarish  quvvatiga  ega  “G'uzorteks”,  Qarshi  va
Mirishkor  tumanlarida  4  ming  tonna  kalava  ip  ishlab  chiqaradigan  ip  yigiruv
fabrikalari, Qarshi shahrida 41 million kv m ip-gazlama ishlab chiqaradigan zavod
ishga  tushirildi.  Kitob  shahrida  Kitob  ip-yigiruv  fabrikasi  modernizasiya
qilinmoqda. Buning uchun 15,5 million AQSh dollaridan ortiq investisiya kiritildi.
Sanoatni rivojlantirish dasturiga ko'ra viloyatda 2007-2009 yillarda yana 43
ta kichik engil sanoat korxonalarining ishga tushirilishi rejalashtirilgan. 
Qashqadaryo  viloyatida  o'tgan  yillar  davomida  Kadrlar  tayyorlash  milliy
dasturi doirasida 7 ta akademik lisey, 130 ta kasb xunar kollej qurildi. 2004-2009
yillarda “maktab ta'limini rivojlantirishning davlat umumilliy dasturi to'g'risida”gi
hukumat  qaroriga  ko'ra  115ta  yangi  maktab  qurilishi,  197  ta  maktabni  kapital
rekonstruksiya  qilish,  352  ta  maktabni  kapital  ta'mirlash,  175  ta  maktab  qoshida
sport zallari qurish ko'zda tutilgan edi. Bu reja ortig'i bilan bajarildi. 1
Butun  mamlakatda  bo'lgani  kabi  viloyatda  ham  faoliyat  ko'rsatayotgan
korxonalarni  ham  modernizasiya  qilish  va  texnik  qayta  jihozlashga  qaratilgan
ayniqsa  gaz  kimyo,  engil  sanoat,  oziq  ovqat,  yoqilg'i  energetika  va  elektr
energetikasiga investisiyalar kiritshiga katta e'tibor berilmoqda. Natijada viloyatda
2006 yilda bir trillion 838,4 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi.
2006 yilda iste'mol mollari va oziq ovqat mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxona
modernizasiya  qilindi.  2008-2010  yillarda  “Sho'rtangazkimyo”  majmuasi
modernizasiya  hisobiga  politilien  ishlab  chiqarishni  125ming  tonnadan  225  ming
1
 Qashqadaryo viloyati istiqlol yillarida. T.: Ma'naviyat 2007, 26-17 b.
51 tonnaga y et k azdi. Vazirlar mahkamasining “Respublikada to'qimachilik tarmog'iga
investesiyalar  jalb  etish  to'g'risida”gi  viloyatning  beshta  korxonasiga  39  million
AQSh  dollari  miqdorida  inrvestisiya  kiritish  rejalashtirilgan.
“Qarshiyog'ekstraksiya”  qo'shma  korxonasi   511  million  so'm  miqdoridagi
zamonaviy texnologiyalar bilan qayta rivojlandi. 
Bugunga  kelib  viloyatda  qishloq  xo'jaligi  mahsulotlari  to'liq  nodavlat
sektorida  ishlab  chiqarilmoqda.  2006-yilda  tayyorlangan  yalpi  qishloq  xo'jalik
mahsulotlari  670,6  milliard  so'mga  etdi.  Viloyatda  kichik  va  xususiy  biznes  tez
sur'atlarda  rivojlandi.  2006  yilda  ularning  soni  70  mingdan  oshiq  bo'lgan  kichik
biznes sub'ektlarining yalpi ichki hududiy mahsulotdagi ulushi 2006 yilda 44,3%ni
tashkil etgan bo'lsa, 2007 yilda 45%ga ortdi. Viloyatda bandlik muammosiga ham
alohida e'tibor qaratilgan. Bu borada 12 ta hududiy dastur ishlab chiqarilgan. Yangi
ish  o'rinlari  yaratish  yil  sayin  o'sib  bormoqda.  Jumladan  2004  yilda  53,2  mingta
yangi ish o'rni yaratilgan bo'lsa 2005 yilda bu raqam 55,2 mingtani 2006 yilda esa
67,5 mingtani tashkil etdi. Yangi ish o'rinlarining aksariyati qishloq joylariga to'g'ri
keladi. 2006 yilda qishloqda 58,6 ming ish o'rin yaratildi.  Yildan yilga viloyatda
tibbiy  xizmatning  sifati  va  samarasi  oshib  borayotir.  Agar  onalar  o'limi  bilan
bog'liq ko'rsatkich 1991 yilda har ming nafar ayolga 78,11 tani tashkil etgan bo'lsa
2006 yilda u 22,4 taga kamaydi. Go'daklar o'limi har ming nafar chaqaloqqa 34,1
tadan to'g'ri kelgan bo'lsa 2006 yilda bu ko'rsatkich 13,2 tani tashkil etmoqsda.
Qarshi  shahri.  Qarshi  shahri  viloyatning  ma'muriy,  iqtisodiy  va  madaniy
markazi  bo'lib,   O'zbekistonning  qadimiy  shaharlaridan  biridir.  Shahar  turli
davrlarda  Bolo,  Nashebolo,  Naxshab,  Nasaf  nomlari  bilan  yuritilib,  XIV  asrdan
Qarshi deb atala boshlangan. 
Dastlabki  shahar  Qashqa  vohasida  “Naxshab”  (suv  obod  qilgan,  suv  naqsh
bergan  manzil)  nomi  bilan  mil.av.  VII  asrda  YErqo'rg'on  o'rnida  vujudga  kelib,
uning  atrofi  qala  devori  bilan  o'rab  olingan.  Mil.av.  VI  asrda  shahar  kengayib,
maydoni 35 gektarni tashkil etgan. Shahar Aleksandr Makedonskiy bosqini davrida
vayron  qilingan.  Shundan  keyin  uning  vohadagi  etakchilik  maqomi  pasayib
borgan.  Mil.av.  II-I  asrlarda  yangi  harbiy  –siyosiy  markaz  maqomini  olgan
52 Zahhoki-Moron shahri bunyod etildi. Bu qal'a ham Naxshab nomini olib asta-sekin
kengaya bordi. Kidariylar o'z qarorgohini 468 yilda yangi Naxshabga ko'chirdilar.
710  yilda  arablar  shahar  (Naxshab  arabcha  talaffuzda  Nasaf)  va  uning  atrofidagi
hududlarni  bosib  oldilar.  IX-XIII  asrlarda  Naxshab  ijtimoiy-iqtisodiy  va  madaniy
jihatdan ravnaq topdi. O'rta asrlarda Nasaf orqali Eron va Hindistonni Rossiya va
YEvropa  davlatlari  bilan  bog'lagan  muhim  karvon  yo'llari  o'tgan,  savdo,
hunarmandchilik rivojlangan.
Shahar aholisi 1959 yilda 19,7 ming  kishi bo'lgan  bo'lsa, 1970 yilda 71,1
ming kishini tashkil etgan. 2000 yilda shahar aholisi 20,5 ming kishiga ko'payib,
201,3  ming  kishiga  etgan.  Shahar  aholisining  eng  tez  ko'paygan  davri  1965-70
yillardan  keyingi  paytlarga  to'g'ri  keladi.  Buning  asosiy  sabablari  sifatida  o'sha
yillarda shaharda sanoatning tez rivojlanishi, yangi ishlab chiqarish ob'ektlarining
qurilishi  natijasida  ishchi  kuchining,  malakali  kadrlarning  kelib  joylashishi,  ichki
migrasiyaning  rivojlanishi,  eng  asosiysi  esa  Qarshi  dashtida  yangi  erlarni
o'zlashtirish  va  sug'orish,  transport,  suv  inshootlari  qurilishi  va  shu  kabi  boshqa
tadbirlarni amalga oshirish natijasida engil va oziq – ovqat tarmoqlari xom – ashyo
bazasini  rivojlantirishga  va  shaharda  bir  nechta  yangi  korxonalar  faoliyatini  izga
solishga imkon berdi.
Qarshi  shahar  aholisi  2010  yil  1  yanvar  holatiga  ko'ra  237,9  ming  kishini
hududi 0,1ming km2 tashkil etadi. Shaharda 62 ta mahalla mavjud. 
Mustaqillik  yillarda  shaharda  ijtimoiy  –  iqtisodiy  masalalar  bo'yicha  keng
miqyosli  ishlar  amalga  oshirilmoqda.  Bozor  iqtisodi  sharoitida  qator  sanoat
tarmoqlari  rivojlantirilmoqda.  Agar   1994  yilda  shaharda  30  ta  sanoat,  247  ta
kichik va 10 ta qo'shma korxona mavjud bo'lib, 1919,345 ming so'mlik mahsulot
ishlab chiqargan bo'lsa, 2005 yil boshida shaharda 4224 korxona faoliyat ko'rsatib,
shuning  bilan  birga  604  ta  sanoat,  620  ta  qurilish,  1709  ta  savdo  va  jamoat
ovqatlanish korxonalari mavjud bo'lgan 1
. 
Qarshi  shahri  yildan  yilga  industuriya  shahriga  aylanib  bormoqda.  Shaharda
go'sht,  un,  sut,  tekstel  kombenatlari,  yog'-ekstrasiya,  paxta  tozalash,  termoplast
1
 O'zbekistonda  urbanizasiya  jarayonlari:  tarix  va  hozirgi  zamon  xalqaro  ilmiy-amaliy  anjuman  materiallari
Toshkent 30-31 mart 2007 yil, 2 qism. 140 – b.
53 zavodi,  qurilish  industriya  korxonasi  va  boshqa  ishlab  chiqarish  ob'ektlari  bor.
Agar yalpi sanoat ishlab chiqarish mahsuloti 2002 yilda 109 milyard 398 million
so'mni  tashkil  etgan  bo'lsa,  2004  yilda  bu  ko'rsatkich  134  milyard  475,4  million
so'mni  tashkil  etgan.  Ko'rinadiki,  ishlab  chiqarish  dinamikasi  muntazam  oshib
borgan. 
Birinchi  Prezidentimiz  so'zlari  bilan  aytganda  “bugungi  kunda  Qarshi
shahrining  nafaqat  ko'hna  tarixiy  maskan,  balki  har  qanday  odamning  e'tiborini
o'ziga  tortadigan  navqiron,  zamonaviy  shaharga  aylanib  turgani  istiqlolimizning
beqiyos qudrati, xalqimiz bunyodkorlik salohiyatining amaliy isbotidir.” 1
Keyingi o'n yilda shahar iqtisodini rivojlantirish uchun chet el investisiyalari
keng  jalb  etilmoqda.  Agar  1994  yilda  shaharda  10  ta  qo'shma  korxona  faoliyat
yuritgan bo'lsa, 2005 yilda ular soni 17 taga etkazilgan. Chet el investisiyalarining
jalb  etilishi  o'z  navbatida  ishlab  chiqarishni  modernizasiya  qilishga
yo'naltirilmoqda.  Chet  el  investisiyalarining  ijobiy  ta'siri  tufayli  shaharda  ishlab
chiqarilayotgan  mahsulotlar  chet  elga  eksport  qilinmoqda.  Agar   2000  yilda
eksportga   4,4  ming  dollarlik  mahsulot  chiqarilgan  bo'lsa,  2004  yilda  shaharning
tashqi savdo aylanmasi 35965,1 ming dollarni tashkil etgan bo'lib, ulardan 2098,3
ming  dollari  eksportga  yo'natirilgan  mahsulotni  tashkil  etgan.  2005  yilda  tashqi
savdo operasiyasining erishilgan ijobiy saldosi  23,2 million dollarni tashkil etgan
bo'lib, shundan 9,3 million dollar eksport mahsulotidan kelgan 2
. 
Xizmat ko'rsatish va servis: Savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shahobchalari
soni 2006 yilda 70 taga, 2007 yilda 71 taga, 2008 yilda 63 taga, 2009 yilda 97 ta,
2010 yilning 9 oyida 177 taga etdi. 
2006 yilda 24 ta, 2007 yilda 25 taga, 2008 yilda 36 taga, 2009 yilda 46 taga,
2010 yilning 9 oyida 138 ta oziq-ovqat  va nooziq –ovqat  mahsulotlarini chakana
sotish savdo shahobchalari ishga tushirildi. 
1
 Karimov  I.A  Jamiyatimizni  erkinlashtirish,  islohotlarni  chuqurlashtirish,  ma'naviyatimizni  yuksaltirish  va
xalqimizning hayot darajasini oshirish –barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. 15-T, T.: O'zbekiston, 2007,
71 b.
2
 “Nasaf” gazetasi 2006 yil 16 – 28 fevral .
54 Mahalliylashtirish  dasturi  ijrosi  bo'yicha:  2006  yilda  Respublika
Mahalliylashtirish  dasturiga  ko'ra,  “Al-Said”  xususiy  firmasida  mahalliy  xom
ashyo negizida 2mln. Dona PET idishlar uchun qopqoqlar ishlab chiqarildi.
2007 yilda “Al-Said” xususiy firmasining PET idishlar uchun qopqoqlar va
250-1000mm diametrli polietilin quvurlar ishlab chiqarish loyihasi kiritilgan bo'lib,
mahalliy  xom  ashyo  negizida  1  mln.dona  PET  idishlar  uchun  qopqoqlar  va  312
tonna polietilen quvurlar ishlab chiqarildi.
“Qarshi  mebel”  MChJ  tomonidan  mahalliy  xom  ashyodan  mebel  jihozlari
ishlab  chiqarish  yo'lga  qo'yilib,  2007  yilda1239,0  mln  so'mlik  mahsulot  ishlab
chiqarildi.
2008  yilda  “Avtotraktorradiator”  qo'shma  korxonasi  tomonidan  qo'shma
korxonasi tomonidan radiatorlar ishlab chiqarish loyihasi kiritildi.
“Al-Said”  xususiy  firmasi  tomonidan  1,5  mln.dona  PET  idishlar  uchun
qopqoqlar  va  500  tonna  polietilen  quvurlar  ishlab  chiqarildi.   “Qarshi  mebel”
MChJ  tomonidan  1368,0  mln.  so'mlik  mahsulot   “Avtotraktorradiator”  qo'shma
korxonasi tomonidan esa 246,0 mln so'mlik radiatorlar ishlab chiqarildi. 
Dasturda asosan 2009 yilda uchta loyiha amalga oshirildi. “Al Said” xususiy
firmasi  tomonidan  200,4  tonna  politielen  quvurlar,  “Texnopolimer”  MChJ
tomonidan 65,0 ming dona podshipnik va vtulkalar, “Said mirzo ulug'bek” xususiy
korxonasi  tomonidan  900,0  ming  dona  bir  martalik  soqol  olish  ustarasi  ishlab
chiqarildi. 
2010 yilning 9 oyi davomida AL Said xususiy firmasi tomonida 47,9 tonna
polietilen quvurlar ishlab chiqarildi. “Texnopolimer” MChJ tomonidan 35,0 ming
dona  podshipnik  va  vtulkalar  ishlab  chiqarildi  va  korxonada  2  ta  qo'shimcha  ish
o'rinlari  yaratildi.  “Said  Mirzo  Ulug'bek”  xususiy  korxonasi  tomonidan  1125,0
ming  dona  bir  martalik  soqol  olish  ustarasi  ishlab  chiqarildi.Buning  hisobidan
korxonada 9 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. 
“Qarshi  montaj  neftgaz  qurilish  pardoz”  MChJ  tomonidan  59  tonna  motor
moyi va 35 tonna solidol ishlab chiqarildi. 
55 Shaharda  hozirgi  vaqtda  Qarshi  Davlat  universiteti,   Qarshi  muhandislik
iqtisodiyot instituti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali, 15
ta kasb-hunar kollejlari, 3 akademik lisey, 50  ta umumiy ta'lim  maktablari,  4 ta
teatr,   13  ta   kutubxona  faoliyat  ko'rsatmoqda.  21  ta  kasalxona,  ambulatoriya-
poliklinika va boshqa tibbiy muassasalar bor.
 Qarshi-Toshkent,  Qarshi-Samarqand,  Qarshi-Buxoro  va  boshqa
yo'nalishlarda  hamda  tuman  markazlariga  avtobuslar  va  marshrutli  taksilar
qatnaydi.  Qarshi  aeroportidan  Qarshi-Moskva,  Qarshi-Andijon,  Qarshi-Toshkent
yo'nalishlaridagi  samolyotlar  qatnovi  yo'lga  qo'yilgan.  Shaharda   “Nasaf”,
“Geolog”,  sport  majmualari,  tennis  korti,  yopiq  cho'milish  havzasi,  sport-
sog'lomlashtirish  inshootlari,  20  ming  o'rinlik  stadion,  Olimpiya  zaxiralari  sport
kolleji va boshqa inshootlar qurilib ishga tushirilgan. 
Shahar  bosh  maydonida  yurtboshimiz  tashabbusi  bilan  qad  ko'targan
“El-yurt  tayanchi”  monumenti  o'zida  o'zbek  oilasida  azaliy  qadriyatlarimizga
yuksak  hurmat  ramzini  aks  ettirgani  bilan  e'tiborga  loyiqdir.  Monumentning
ochilish  marosimida  Yurtboshimizning  “Ming  yillar  oldin  mana  shu  mo''tabar
zaminda ildiz otib, Ollohning marhamati va ne'mati, o'zining og'ir va mashaqqatli
mehnati  bilan  shu  yurtni  obod  etgan,  hayotni  tebratgan  -  bu  inson  va  bu  insonni
tarbiyalagan  oila  va  xalqdir”,-  degan  so'zlari  xalqimiz  qalbida  chuqur  aks-sado
berdi, ularda g'urur va iftixor tuyg'ularini uyg'otdi. 
Shuni  alohida  ta'kidlash  joizki  dunyoning  biron-bir  mamlakatida  hanuzga
qadar  oilaga  haykal  o'rnatilmaganligini  inobatga  oladigan  bo'lsak,  birinchi
Prezidentimiz  tashabbusi  bilan  o'rnatilgan  bu  haykal  dunyo  ahlini  lol  qoldirdi.
Shuning  uchun  ham  YUNESKOning  O'zbekistondagi  vakolatxonasi  boshlig'i
Maykl Barri Leyn “Tarix to'fonlariga qaramasdan mashaqqatlarga sabot bilan turib
bergan  va  istiqlolga  erishgan  mehnatsevar  Qashqadaryo  va  butun  O'zbekiston
xalqining ramzi bo'lmish ushbu haykaldagi har bir qiyofa qandaydir o'ziga xoslikni
ifoda  etadi:  oila  boshlig'i-kuchli  va  jo'mard  erkak-mamlakat  imkoniyatlari  va
qudratining,  oddiy  va  kamsuqum  bilimga  intilayotgan  yosh  yigit-bu  kelajakdir,
kichkina  qizaloq  esa-baxt,  go'zallik  ramzi,  tarixning  davomchisidir”,-
56 darhaqiqatlajagi  buyuk  davlatimizning  istiqbolga  bo'lgan  intilishi  ushbu
monumentda o'z ifodasini topgan. 
Xullas,  birinchi  Prezidentimiz  Islom  Karimov  so'zlari  bilan  aytganimizda
“Kimki  bizning  kuch-qudratimizni,xalqimizning  azmi-shijoatini,  qanday  ishlarga
qodir  ekanini  ko'rmoqchi  bo'lsa,  mana  shu  Qarshi  shahrida,  butun  O'zbekistonda
amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarimizni kelib ko'rsin” 1
. Bu fikrning isboti
o'laroq,   qadimiy   Qarshi  shahri   mustaqillik   yillarida    yanada    chiroy   ochib
iqtisodiy,  ijtimoiy sohalarda  rivojlanib borayotganini ko’rishimiz mumkin.  
Amir  Temur  va  Temuriylar  davrida  Shahrisabz  ulkan  saltanatning  yirik
shahriga  aylantirilgan,  shahar  atrofi  qal'a  devori  bilan  o'rab  olingan.  Keyinchalik
shaharda  me'moriy  obidalardan  Oq  saroy,  Dor  ut-tilovat  majmuasi,  Ko'k  gumbaz
masjidi va boshqalar qurilgan. 
Mustaqillik  yillarida  Shahrisabz  qiyofasi  tubdan  o'zgardi.  Shahar  markazi
qaytadan  qurildi. Shahardagi qadimiy obidalar qaytadan ta'mirlandi. 1996 yilning
18  oktyabr  kuni  shahar  markaziy  maydonida  Amir  Temur  haykali  o'rnatildi.
Haykal  birinchi  Prezident imiz  Islom  Karimov  tomonidan  ochildi  va  shaharga
AmirTemur  ordeni  topshirildi.  Birinchi  Prezidentimiz  Islom  Karimov  Shahrisabz
shahrining 2700 yillik qutlug' to'yini tabriklar ekan, shaharning jahon tamaddunida
tutgan  o'rni  va  mustaqillik  yillarida  erishgan  muvaffaqiyatlarini  nazarda  tutib
“Qashqa vohasining zumrad gavhari”-deb, ta'riflagan edi. 
Shahar iqtisodiy-ijtimoiy sohada rivojlanib bormoqda. Shaharda 11 ta yirik
sanoat  korxonasi  (jumladan,  “Hujum”  badiiy  buyumlar  fabrikasi,  “Sado”  trikotaj
fabrikasi,  “Konserva”  va  “Sharob”  aksiyadorlik  jamiyatlari,  to'qimachilik,
pillachilik  fabrikalari  b.),  8  qo'shma  korxona  (jumladan,  O'zbekiston-Buyuk
Britaniya “Mevalar kamalagi”, O'zbekiston-AQSh “Shahinterneshnl”, O'zbekiston-
Rossiya  “Kompasqoqsuv”,  O'zbekiston-Turkiya  “Shahri  Kesh”,  O'zbekiston-
Turkiya-Yaponiya “Oqsaroy to'qimachi LTD” va b.), korxonalar ishlab turibdi.
1
 Karimoa  I.  A.  Jamiyatimizni  erkinlashtirish,  islohotlarni  chuqurlashtirish,  ma’naviyatimizni  yuksaltirish  va
xalqimizning  hayot  darajasini  oshirish  -  barcha  ishlarimizning  mezoni  va  maqsadidir.  15  –tom.T.,”O‘zbekiston.”
2007 .78-b
57 Shaharda  Buxoro  oziq-ovqat  va  engil  sanoat  texnologiyasi  institutining
umumtexnika fakulteti, bir necha kasb-hunar kolleji va akademik liseylar faoliyat
ko'rsatmoqda. 10 ta jamoat kutubxonasi, madaniyat va istirohat bog'i, teatr, tarix va
moddiy madaniyat muzeyi, 3 ta bolalar musiqa va san'at maktabi, 2 ta bolalar sport
maktabi bor. 3 ta tennis korti, 3 ta suzish havzasi, stadion, 18 ta sport zali mavjud.
Markaziy  kasalxona  (1050  o'rin),  yangi  jarrohlik  markazi  aholiga  xizmat
ko'rsatadi. 
Mustaqillik  yillarida  shahar  xududi  kengaytirilib  turar  joylar
mehmonxonalar savdo tarmoqlari komunnal maishiy korxonalar barpo etildi.
Shaharning  kengaytirilishi  munosabati  bilan  ko'plab  uy-joylar,
mehmonxonalar, savdo tarmoqlari, kommunal-maishiy korxonalar ishga tushirildi. 
Hozir  Kitob  shahri  viloyatning  yirik  madaniy  va  iqtisodiy
markazlaridan  biri.  Shaharda  turli  sanoat  korxonalari,  qurilish  tashkilotlari,
madaniy va maishiy muassasalar qurilib, faoliyat ko'rsatmoqda. 
1979  yil  27  noyabrda  Kitob  viloyat  ahamiyatiga  molik  bo'lgan  shaharga
aylantirildi.  Shaharda  Ulug'bek  nomidagi  xalqaro  kenglik  stansiyasi  faoliyat
ko'rsatadi. Bu kenglik stansiya jahondagi 5 ta shunday stansiyaning biridir. Kitob
balandtog'  rasadxonalar  majmuasi  tufayli  Kitob  shahri  jahondagi  ko'pchilik
olimlarga ma'lum.
Yakkabog' shahri. Shu nomli tumanning ma'muriy markazi hisoblanadi. Yakkabog'
1954  yil  may  oyida  shahar  posyolkasiga  aylantirildi.  Shundan  so'ng    tobora
yiriklashib  va  rivojlanib  borayotgan  shaharcha  1978  yilda  tuman  toifasidagi
shaharga aylantirildi. Natijada unga atrofidagi Cho'mich va Xo'ja aholi manzillari
qo'shildi.
Yakkabog' shahri aholisi 1979 yilda 23,2 ming kishini tashkil etgan. Undan
keyingi  10  yillikda  Eski  Yakkabog'  shaharchasi  bilan  birga  1989  yilda  shahar
aholisi  27,7  ming,  2000  yilda  31,9  ming  kishi  bo'lib,  2008  yil  1  yanvar  holatiga
ko'ra 36 ming kishini tashkil etgan. Bu esa viloyat shahar aholisining 5,8 % idan
iboratdir.
58 Shaharda  paxta  tozalash,  g'isht  zavodlari,  to'qimachilik  korxonasi,  qurilish
tashkilotlari, O'zbekiston - Germaniya “Yakkabog'teks” qo'shma korxonasi ishlab
turibdi. 5ta umumiy ta'lim maktabi, bolalar musiqa, sport maktablari, lisey internat,
3ta  kasb-hunar  kolleji,  3ta  kutubxona,  shahar  madaniyat  uyi,   madaniyat  va
istirohat  bog'i,  stadion  faoliyat  ko'rsatmoqda.  2ta  kasalxona,  markaziy  va  tish
davolash  poliklinikalari,  tug'ruqxona,  dorixonalar  aholiga  xizmat  ko'rsatib
kelmoqda.
Shaharda  paxta  tozalash  zavodi,  qurilish  materiallari  kombinati  va  boshqa
qurilish tashkilotlari, 2 ta avtokorxona, “Mikron” firmasi (makaron ish.ch.), terini
qayta ishlash korxonasi ishlab turibdi. 2ta lisey, kasb-hunar kollejlari, 5ta umumiy
ta'lim maktabi, bolalar musiqa va sport maktablari, tuman markaziy kutubxonasi,
madaniyat  uyi  bor.  Tuman  markaziy  kasalxonasi,  poliklinika,  dorixonalar  va
boshqa tibbiy muassasalar aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda.
 Jumladan,   shahar  aholisi  1995 yilda  20,5 ming  kishi  bo'lgan  bo'lsa,  2000
yilgacha 23,1 ming kishiga etgan. 2008 yil 1 yanvar holatiga ko'ra 24,7 ming kishi
bo'lib, bu viloyat shahar aholisining 4 % ini tashkil etadi.
       Muborak  sanoatlashgan  shahar  bo'lgani  uchun  unda  50  dan  ziyod  millat
vakillari istiqomat qiladi. 
G'uzor shahri. G'uzor ko'p asrlik tarixga ega qadimiy aholi manzilgohlaridan
biri bo'lganligi uchun tarixiy asarlarda ko'p bor qayd etilgan. Buxoro-Samarqand-
Sherobod-Termiz  va  Afg'oniston  karvon  yo'lida  joylashgan  G'uzor   “o'tish  yoki
kechuv  joyi”  degan  ma'noni  ifodalaydi.     1977  yil  10  oktyabrda  G'uzor  tuman
ahamiyatiga ega bo'lgan shahar deb qayd etildi. 
G'uzor  shahri  aholisi  1990 yilda  21 ming  kishi  bo'lgan bo'lsa,    2008 yil  1
yanvarda  23,5 ming kishiga etgan. Bu viloyat shahar aholisining 4 %idir. 
Shaharda  paxta  tozalash,  qishloq  xo'jalik  mahsulotlarini  qayta  ishlash,  qurilish
ta'mirlash korxonalari ,  “Sho'rtangaz” unitar sho''ba korxonasi, MDH davlatlarida
yagona  bo'lgan  “Sho'rtangaz-kimyo”  majmuasi,  avtokorxona,  non  kombinati,
savdo,  madaniy  va  maishiy  xizmat  ko'rsatish  shaxobchalari,  avtovokzal,
59 avtokemping, dehqon bozori va boshqalar ishlab turibdi. Ijtimoiy sohada ta'lim, fan
, madaniyat, sog'liqni saqlash  muassasalari aholiga xizmat ko'rsatmoqda.
Beshkent shahri aholisi 1990 yilda 12 ming kishi bo'lgan bo'lsa,  2008 yil 1
yanvarda 16,7 ming kishiga etgan, bu viloyat shahar aholisining 2,9 % idir.
Yangi  Nishon  shahri.  Yangi  Nishon  viloyatdagi   o'zlashtirilgan  cho'l   hududida
bunyod  qilingan   yosh  shaharlardan  biri  bo'lib,  1975  yil  6  martda  tuzilgan  shu
nomli tumanning ma'muriy markazidir. Shaharchaga 1982 yil 2 dekabrda tumanga
bo'ysunuvchi shahar unvoni berildi. 
Shahri  aholisi  1990  yilgacha  7  ming  kishi,  2008  yil  1  yanvarda  esa   10,9  ming
kishiga etgan.  Bu viloyat shahar aholisining 2 % ini tashkil etadi.
Shaharda ko'plab sanoat  va qurilish korxonalari, umumiy ta'lim maktablari, kasb-
hunar kollejlari va  tibbiy muassasalar joylashgan.
Tallimarjon  shahri.  Ma'muriy-hududiy  jihatdan  Nishon  tumani  tarkibiga
kiruvchi  Tallimarjon  Qashqadaryo  viloyatidagi  eng  yosh  shaharlardan  biridir.  U
cho'l  zonasidagi  yangi  erlarning  o'zlashtirilishi,   Tallimarjon  suv  ombori  va
Tallimarjon issiqlik elektr stansiyasi qurilishi munosabati bilan shaharcha sifatida
shakllandi. 1975 yil 26 martda tumanga bo'ysunuvchi shaharlar qatoridan joy oldi. 
  Shahar aholisi 1989 yilgacha 6,7 ming kishi bo'lgan.  2008 yil 1 yanvarda
esa  9,4 ming kishi bo'lib, viloyat shahar aholisining 1,5 % ini tashkil etadi.
Shaharda keng miqyosda uy-joy qurilish ishlari olib borilmoqda.    Qarshi
kanali  va  nasos  stansiyalaridan  foydalanish  boshqarmasi,    markaziy  ta'mirlash
ustaxonasi, avtokorxona,  umumiy ta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlarii, ochiq
suzish  havzasiga  ega  bo'lgan  sport  majmuasi,  kasalxona,  tug'ruqxona,  poliklinika
va  dorixonalar  mavjud.  Viloyat  shaharlarda  urbanizasiyalashuvning  atmosferaga
salbiy tah'siri ham sezilmoqda. 
Viloyat  shaharlarida  zamonaviy  sanoat  va  ishlab  chiqarish  korxonalari
madaniy maishiy va ta'lim muassasalari keng miqyosda rivojlanib borayotganligi
uchun yil sayin shaharlarning urbanizasiyalashuv darajasi o'sib bormoqda.
 Shaharlar  aholisining  zichligi,  turli  sanoat  korxonalari,  ishlab  chiqarish
ob'ektlari,  transport  harakati  vositalarining  ko'pligi  bilan  izohlanadigan    yashash
60 manzili hisoblanadi. Bularsiz zamonaviy shaharlarni tasavvur qilib ham bo'lmaydi.
Shaharlarda joylashgan ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati tufayli mamlakat
iqtisodiyoti katta foyda ko'rishini e'tirof etgan xolda ularning atrof –muhiga zararli
ta'sirini  ham  aytib  o'tish  zarurdir.  Avvalo  atrof–  muhitga  chiqarilgan  zaharli
moddalar  ta'siri  natijasida  inson  salomatligi  jiddiy  zarar  ko'rishi  kuzatilmoqda.
Jumladan, turli yuqumli kasalliklar, asab, yurak qon tomir tizimi, nafas olish, ovqat
hazm qilish organlari kasalliklarining kelib chiqishi aniqlangan. Mutaxassislarning
fikricha  sanoatlashgan  shaharlarda  havoning  ifloslanishi  surunkali  bronxit,
pnevmoniya,  emfizema  kabi  kasalliklar  tarqalishining  bosh  sababi  ekan.  Bu  kabi
holatlar o'pka rakining kelib chiqishiga ham asos ekanligi kuzatilgan. YuNISYEF
va Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra dunyoda   40% aholi
antisanitar  sharoitda  yashaydi,  xozirda  80%  kasalliklar  ekologik  muhitning
buzilishi natijasida kelib chiqmoqda. 1
 
2007  yilda  Qarshi  shahrida  stasionar  manbalardan  atmosfera  havosiga
chiqarilgan  zararli  moddalarga  e'tiborni  qaratsak  quydagicha  bo'lgan.  Jami  36,3
ming tonna qattiq zararli moddalar havoga chiqarilgan. Ulardan gazsimon va suyuq
holda  34,0,  oltingugurtli  angidrid  10,6,  azot  oksidi  1,6,  uglerod  oksidi  6,7,
uglevodorod 14,8, uchuvchi organik birikmalar 0,3 ming tonnadan iborat bo'lgan. 
   Urbanizasiya  jarayonining  rivojlanishi  kishilarning  noqulay  ekologik
muhitda yashashlariga sabab bo'lib bormoqda. Qashqadaryo viloyatida ham sanoat
korxonalaridan  2000-  2004  yillarda  336  ming  tonna  transport  vositalaridan  224
ming  tonna  chiqindilar  chiqarilgan  bo'lib,  buning  katta  qismi  shaharlar  hissasiga
to'g'ri  keladi.   Viloyatning  markazi  Qarshi  shahrida  ekologik  xavfi  jihatdan  1  –
toifaga  mansub  bo'lgan  korxonalar  deyarli  yo'q,  9  ta  korxona  2  –  toifali,  14  ta
korxona 3 – toifali, 63 ta korxona 4 – toifali chiqindilarni chiqaradi. Qarshi shahar
Tabiatni  muhofaza  qilish  qo'mitasining  ma'lumotlariga  ko'ra,  shahar  muhiti  27
turdagi  zaharli  va  zaharsiz  moddalar  bilan  ifloslantirilmoqda.  Shahar  va  uning
tarkibiga  kiruvchi  Qashqadaryo  shahar  qo'rg'onchasining  havosi  86  ta  korxona
faoliyati  tufayli  zararlangan,  ayniqsa,  metallurgiya,  neft  va  kimyo  mahsulotlari
1
 O'zbekistonda  urbanizasiya  jarayonlari:  tarix  va  hozirgi  zamon  xalqaro  ilmiy-amaliy  anjuman  materiallari
Toshkent 30-31 mart, 2007 yil, 2 qism, 157-158- b.
61 bilan  ishlaydigan  sanoat  korxonalari  shaharning  ekologik  holatiga  jiddiy  ta'sir
ko'rsatmoqda.  Paxtani  qayta  ishlash  zavodlari,  qurilish  materiallari  ishlab
chiqaradigan  korxonalar,  katta  –kichik  qozonxonalardan  chiqadigan  chiqindilar
ham shahar muhitini ifloslantirib turibdi. 1
Muborak gazni qayta ishlash zavodi 2007 yilda atmosfera  havosiga 47.093
ming tonna zararli moddalar chiqarib tashlagan bo'lsa, 2008 yilga kelib bu raqam
60 ming 527 tonnani tashkil qildi. Ko'rinadiki, oldingi yilga nisbatan 13.434 ming
tonna  ko'paygan.  Buning  sababi  quyidagicha,  2008  yilda  2007  yilga  nisbatan
yuqori oltingugurtli gazlarni qayta ishlashga qabul qilish 5877741 ming metr kub-
3770481 ming metr kub = 2107260 ming metr kubga ko'paygan, shuning natijasida
atmosferaga  0.0135  x  2107260  x  0.08  x  3.1  x  2  =14  110  tonna  S  O  2  ko'p
chiqarilgan.
  Xullas,  urbanizasiyalashuv  darajasi  ekologik  muhitga   o'zining  salbiy
ta'sirini  ko'rsatib  boradi.  Bu  xolatning  oldini  olish  uchun  shaharlarda  zaruriy
choralar  ko'rilmoqda. Avvalo shahar  musaffoligini  saqlash uchun keng  ko'lamda
ko'kalamzorlashtirish  ishlari  amalga  oshirib   borilmoqda.  Ishlab   chiqarish
korxonalarida ekologik muhitga  ta'sir  etuvchi omillarning oldini olish uchun
zaruriy choralar ishlab chiqilib amalga oshirilmoqda.
                
ХULOSA
Bitiruv  malakaviy  ish  mavzusini  ilmiy  tahlil  etish  natijasida  quyidagi
xulosaga kelindi. 
1
 Qarang O'zbekistonda urbanizasiya jarayonlari: tarix va hozirgi zamon xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari
Toshkent 30-31 mart, 2007 yil, 2 qism, 158- b
62 1.  Qashqadaryo  viloyatida  12  ta  shahar  123  ta  shaharchaning  mavjudligi
vohada  mustaqillik  yillarida  urbanizasiya  jarayonlarining  jadal  rivojlanib
borayotganidan  dalolat  beradi.   Yangi  shaharchalarni  rivojlantirish  uchun  viloyat
hokimining maxsus chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda. 
2.  Mustaqillik  yillarida  O'zbekistonda  shaharsozlik  masalalari,  shaharlarni
har tomonlama taraqqiy ettirish vazifalari davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bir
sohaga  ixtisoslashgan  shaharlar  mustaqillik  yillarida  taraqqiyotning  turli  sohalari
yo'lga qo'yilgan universal shaharlarga aylantirilmoqda. Aholini ish bilan ta'minlash
uchun shaharlarda tashkil etilayotgan mahalliy va qo'shma korxonalar viloyatdagi
urbanizasiya jarayonlarining tarkibiy qismini tashkil etmoqda. 
3.  Qashqadaryo  viloyatida  mustaqillik  yillarida  shaharlar  va  shaharchalar
infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. 
4.  Viloyatning  shahar  va  shaharchalari  demografik  vaziyati,  ijtimoiy  holati
va  boshqa  bir  qator  ko'rsatkichlari  bo'yicha  qishloq  joylaridan  unchalik  kam  farq
qilmasligi,  to'liq  sanoatga  ixtisoslashgan  shaharlarning  yo'qligi  (Muborak
shahridan tashqari) bilan tavsiflanadi. 
5.  Urbanizasiya  darajasi  hozirgi  paytda  43  %  bo'lgan  Qashqadaryo
viloyatida shaharcha (shahar tipidagi posyolka)larni shahar darajasida rivojlantirish
omillarini aniqlash, ularning taraqqiyoti uchun  tabiiy va iqtisodiy geografik shart
–  sharoitlariga  bog'liq  holda  mahalliy  va  qishloq  xo'jalik  xom  ashyolari  negizida
faoliyat yuritadigan ishlab chiqarish korxonalarini  joylashtirish nafaqat tuman va
viloyat,  balki  mamlakat  shaharlashuv  darajasining  rivojlanishiga  katta  ta'sir
ko'rsatadi.
6.  Shaharlarda  uchrayotgan  ekologik  muammolar  qatorida  ijtimoiy  –
iqtisodiy  muammolarning  oldini  olish  va  kamaytirish  chora  –  tadbirlarini  har
tomonlama  tahlil  qilgan  holda  ishlab  chiqish  avvalo  o'z  –  o'zini  boshqarish
organlari tomonidan etarlicha e'tibor berilishini talab qiladi. 
7.  Viloyatda  amalga  oshirilgan   tadbirlar  qishloqlardagi  sharoitni  shahar
sharoitiga  yaqinlashtirish  borasida  qilingan  ilk  qadamlarning  bevosita  davomi
bo'lib,  bularning  natijasi  esa  hududda  aholi  manzilgohlari  o'rtasida  barcha
63 sohalarda  o'zaro  hamkorlikning  yanada  kuchayishi,  qishloq  hayoti  va  uning
qiyofasini,  istiqomat  qiladigan  aholi  turmush  darajasini  zamon  talablariga
moslashtirilishi,  barcha  aholi  manzilgohlarida  sanoat  ishlab  chiqarish
tarmoqlarining  taraqqiy  etishi,  urbanizasiyaning  o'sishi  kabilarning  jadallik  bilan
davom etishi hamda barqaror rivojlanishidan dalolatdir.
FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI :
1. Karimov I.A Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008.
– 173 b. 
64 2. Karimov  I.A  Jahon  inqirozining  oqibatlarini  yengish,  mamlakatimizni
modernizatsiya qilish va taraqqiy topgan davlatlar darajasiga ko‘tarilish sari. T-18
T.:O‘zbekiston, 2010-y, 278 b.
3. Uy-joy  qurilish  va  uy  joy  bozorini  yanada  rivojlantirish  chora-tadbirlari
to‘g‘risida  //  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  qarori.  O‘zbekiston
Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – T., 2005. 16 fevral. - №7. Rasmiy nashr,-
B. 3-5.
4. Shaharlarda  yo‘l  qurilishini  tashkil  etishni  takomillashtirish  borasidagi
qo‘shimcha  chora  tadbirlar//O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  qarori.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. O‘zbekiston Respublikasi Qonun
hujjatlari to‘plami. - № 17-18. –T.: Rasmiy nashr. Aprel-may. 2005. – B. 9-10.
5. O‘zbekiston  Respublikasi  aholi  punktlarining  ma’muriy  hududiy  tuzilishini
takomillashtirishga  doir  qo‘shimcha  chora  tadbirlar  to‘g‘risida//O‘zbekiston
Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining   qarori.  O‘zbekiston  Respublikasi  Qonun
hujjatlar to‘plami.№ 12.T.: Rasmiy nashr. 18 mart. 2009. –B. 7-8.
6. O‘zbekiston  Respublikasining  shaharsozlik  kodeksi.  –  T.:2002-yil  4  aprel.
32 b.
7. QVXA. 1166-fond- Qarshi shahar hokimiyati
8. Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi.
9. Ата-Мирзаев  О.Б.  Региональное  прогнозирование  расселения  и
упра вление процсессом урбанизации. –Ташкент: Фан, 1979. -92с.
10. Ата-Мирзаев  О,  Гентшке  В,  Муртазаева  Р.  Узбекистан
многонациональный историко-демографический аспект. –Ташкент: Абу Али
ибн Сино, 1998. -160с.
11. Ата-Мирзаев  О,  Гентшке  В,  Муртазаева  Р,  Салиев  А.  Историко-
демографические очерки урбанизации Узбекистана. –Ташкент.: Университет,
2002. -125с
12. Ата-Мирзаев  О,  Гентшке  В,  Муртазаева  Р.  Межнациональная
толерантность  в  Узбекистане:  история  и  современность.  –Ташкент:
Университет, 2004. –с.179.
65 13. Ahmedov  E.  O‘zbekiston  shaharlari  mustaqillik  yillarida.  Toshkent.:  Abu
Ali ibn Sino, 2002. -221 b.
14. Ahmedov  E.,  Fayziyev  N.  O‘zbekiston  aholisi.  Spravochnik.  Tashkent.:
O‘zbekiston, 1967. -215 b
15. Ahmedov E.,Fayziyev N Dunyo aholisi va insoniyatning kelajagi. Tashkent.:
O‘zbekiston KPMK, 1969.-71 b.
16. Assonov G. Aholi o‘sishi va hayot resurslari. –Tashkent.: Fan, 1970. 53 b.
17. Буриева М.Р. Рождаемость в Узбекистане. –Ташкент.:Фан, 1991-168 с.
18. Bo‘riyeva  M.R.  Oilada  nechta  farzand  bo‘lgani  ma’qul?
(O‘tmish,Hozir,Kelajak).-Toshkent.: Adolat, 1995. -44b.
19. Bo‘riyeva  M.R,  Egamova  D.N  Dunyo  aholisi:  rivojlanish  jarayonlari.  –
Toshkent: Fan,2008.-160 b.
20. Bobojanova  D.  O‘zbekistonda  demografik  jarayonlar  O‘zbekistonda
demografik jarayonlar va ularning xususiyatlari. –Toshkent.: Fan,1995. -94b.
21. Bobojanova  D.  O‘zbekistonda  ijtimoiy-iqtisodiy  munosabatlar  Toshkent.:
Sharq, 1999. -157b.
22. Гидденс Э. Социология. –Ташкент: Шарқ, 2002. -847 с.
23. Голдфарб  Н.М  Развитие  населения  в  трудоизбыточном  регионе.-
Ташкент: ТашГУ, 1989.-81с.
24. Бўриева М.Р. Рождаемость в Узбекистане. -Тошкент.: Фан . 1991.
25. Мулладжянов  И.Р.  Демографическое  развитие  Узбекской  ССР.  –
Ташкент: Узбекистан, 1983.-278с.
26. Мулладжянов  И.Р.  Расселения  и  управления  процессом  урбанизации.-
Ташкент: Узбекистан,1979.-156 с.
27. Максакова  Л.П.  Демографические  проблемы  занятности  в  Узбекской
ССР.- Ташкент: Узбекистан, 1989.-173 с.
28. Максакова  Л.П.  Миграция  населения:  проблемы  регулирования.-
Ташкент Эльдинур, 2001.-185 с.
29. Otamurodov S. Globallashuv va millat. –Toshkent: yangi asr avlodi, 2008.-
11b
66 30. Soliyev A.S, Nazarov M. O‘zbekiston qishloqlari. T.: 2009 y. 
31. Солиев  А.С.  Историко-демографические  очерки  урбанизации
Узбекистана. – Ташкент: Университет, 2002. -125с.
32. Салиев А. Проблемы расселения и урбанизации в республиках Средней
Азии. – Ташкент: Фан, 1991. -159с.
33. Т ўхтаев  Э.С  Социально -экономические  проблемы  повышения  уровня
жизни сельского населения Уз ССР.-Ташкент: Фан, 1990-140 с.
34. Ubaydullayeva  R.,  Ata-Mirzayev  O.,Umarova  N.  O‘zbekiston  demografik
jarayonlari va aholi bandligi. –Toshkent: Universitet, 2006.-96 b.
35. O‘zbekiston  viloyatlari  va  Qoraqalpog‘iston.  Qisqacha  ma’lumotnoma-
Toshkent.:Qomuslar Bosh tahriryati,1995.-126b.
36. G‘ulomov  S.,  Ubaydullayeva  R.,  Ahmedov  E.  Mustaqil  O‘zbekiston.
Toshkent.: Toshkent islom universiteti, 2003.-296 b.
37. O‘zbekiston  Respublikasi  Davlat mustaqilligining 5 yilligiga bag‘ishlanadi.
O‘zbekiston hududlari mustaqillik yillarida.-Toshkent.: Sharq. 1996.-204 b.
38. O‘zbekiston  Respublikasi  Ensiklopediyasi.-Toshkent:  Qomuslar  bosh
tahririyati, 1997.
39. O‘zbekiston  Milliy  Ensiklopediyasi  //  Davlat  ilmiy  jarayoni.  Toshkent.:
O‘zME, 2005.2-9-11tomlar.
40. Aliyeva M.,Xo‘jayev a. Demografiya nima, //Milliy tiklanish. 2006 noyabr.
41. Bobojonova D. Aholi ko‘paysa...yoki O‘zbekistonda demografik va  o‘ziga
xosligi. //O‘zbekiston ovozi. 1995 yil 9 noyabr.
42. Bo‘riyeva  M.,  Saidov  A.  O‘zbekistonning  demografik  vaziyati  va  oila
O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar. 2001, № 4-5. –B. 62-70.
43. Isoqov  B.,  Yuldosheva  F.  O‘zbekistondagi  demografik  jarayonlar  va
migratsion vaziyat. // Jamiyat va boshqaruv. Sharq. 2003, -№ 4.-B.60-62.
44. Муртазаева  Р. Ҳ.  Национальная  политика  урбанизации  Узбекистана
международная научн-прак. Конференция. Ч.1-Ташкент: НУУЗ,2007.
67 45. Муртазаева  Р. Ҳ.  Демографические  прцессы  и  национальная  политика
народнаселения  Узбекистана// Ўзбекистон  тарихидан  илмий  мақолалар
тўплами. № 1. Тошкент: Тафаккур,2009.
46. Odilov A. Demografiya: Vaziyat va tahlil//Ma’rifat.2003,26 iyul.
47. Otamirzayev  O.,  Qayumov  A.  Demografik  vaziyat  va  O‘zbekistonning
milliy aholi siyosati. // Ma’rifat. 2003, 26 iyul.
48. Rahmon M. Globallashuv ziddiyatlari. // Tafakkur. 2004 yil. “ 3. B 18-
49. Tolipov Q. Migratsiya nima?//Fan va turmush
50. O‘zbekistonda  urbanizatsiya  jarayonlari:  tarix  va  hozirgi  zamon  halqaro
ilmiy  –  amaliy  materiallari.  Toshkent  30  –  31  mart  2007  yil  .  2  qism,  Toshkent.
2007 yil 226 b
51. Rahimov  B.S.  O‘zbekistonning  mustamlakachilik  va  yillarida  ijtimoiy-
iqtisodiy va madaniy hayoti (Surxondaryo viloyati misolida 1991-2008yy): Tarix.
Fan.nom...diss.-Toshkent,2008.-199b.
52. Rozimova Y.Y. O‘zbekistonda urbanizatsiya jarayonlari (Xorazm viloyati va
Qoraqalpog‘iston respublikasi misolida 1991-2007 yy) Tarix.fan.nom...avtoreferat
Toshkent, 2010,-29b
53. Yo‘ldashev  I.T.  Farg‘ona  vodiysida  shaharsozlik  madaniyatining
shakllanishi va rivojlanish tarixi. Tarix.fan.nom...Toshkent 2010, 23-b
54. Yormatov  F.J  O‘zbekistonda  aholini  ijtimoiy  himoyalash  tizimi:  Xolati,
shakllanish  jarayoni,  rivojlanish  istiqbollari  (1991-2010yillar.  Janubiy  viloyatlar
misolida) Tarix fan.nom...Toshkent,2010. 28-b.
55. Xolmo‘minov  X.  O‘zbekistonda  sovet  mustamlakachiligi  siyosatining
migratsionjarayonlarga  ta’siri   (Janubiy  viloyatlar  misolida  1946-1990yy):Tarix
fan. Nom. Diss…-Toshkent, 2007.- 148b.
56. Hasanov  A.M.  XVI-XIX  asrlarda  shaharsozlik  va  me’morchilik
(Qashqadaryo vohasi misolida): Tarix.fan.nom.diss.-Toshkent,2008.-155b.
68 I L O V A L A R
1-ilova
Qashqadaryo viloyatida shaharlarning joylashishi.
Shaharlar
toifasi 1989 2009
Soni % Aholi % Soni % Aholi %
69 ming
kishi
hisobida ming
kishi
hisobida
Mavjud
shaharlar 15 100,0 413,4 100,0 135 100,0 1110,2 100,0
Shundan,
10 minggacha 4 26,6 25,1 6,1 118 87,5 441,9 39,9
10 – 20 ming 6 40,0 89,6 21,7 8 5,9 106,9 9,6
20 – 50 ming 3 20,0 91,5 22,1 6 4,4 168,8 15,2
50 – 100 ming 1 6,7 52,5 12,7 2 1,5 158,7 14,2
100  mingdan
ortiq 1 6,7 154,7 37,4 1 0,7 233,9 21,1
Manba:  Zamonaviy  geografiyaning  regional  muammolari,  Respublika  ilmiy-
anjuman materiallari 2010 yil 18 -19 may. Qarshi 2010 yil, 131 bet
2 ilova
Viloyat tumanlarining tashkil topgan yillari va axolisi
Shaharlar Tashkil topgan(yoki
shahar maqomini olgan)
yili Aholi soni (ming kishi
hisobida)
1959 1990 2000 2005
Qarshi Mil.av 7.a 19.7 180.8 201.3 212.2
Shahrisabz Mil.av 7.a 16.4 55.0 87.1 91.1
G‘uzor 1977 - 21.0 21.3 22.7
Qamashi 1978 - 22.0 30.5 33.8
Beshkent 1977 - 12.0 14.4 15.8
Koson 1972 - 40.0 53.9 59.3
Kitob 1976 8.4 30.0 34.3 36.5
Muborak 1974 - 40.0 23.1 24.0
Tallimarjon 1975 - 10.0 8.9 8.4
Yangi Nishon 1982 - 7.0 7.6 10.4
70 Chiroqchi 1980 - 12.0 16.6 18.2
Yakkabog‘ 1978 3.6 16.0 21.8 22.8
Manba: Zamonaviy geografiyaning regional muammolari, Respublika ilmiy-
anjuman materiallari 2010 yil 18 -19 may. Qarshi 2010 yil, 150 bet
3-ilova
O‘zbekiston Respubliasi Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 3 martdagi
«O‘zbekiston Respublikasi aholi punktlarining ma’muriy-xududiy tuzilishini
takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qarori asosida 
Qashqadaryo viloyatida tashkil etilgan shaharchalar.
T/r Tumanlar Aholi punktlari nomlari
1 G‘uzor SHerali
2 
Yangikent
3 
Mash’al
4 
Jarariq
5 
Obixayot
2 
Beshbuloq
  
Баландчайла
2 Бадахшон
3 Qiziltepa
4 
Sarbozor
5 
Mirmiron
2 
Nuqrobod
3 
Yertepa
4 
Qovchin
5 
Yangihayot
6 
Saroy
7 
Gubdin
8 
Lag‘mon
9 
Ko‘chkak
71 10 
Mustaqillik
11 
Xonobad
12 
Navro‘z
13 
Shilvi
14 
Jumabozor
15 
Kuyi Obron
2 
Boyg‘undi
3 
Mudin
4 
Pudina
5 
Boyterak
6 
Tulga
7 
Puloti
8 
Guvalak
9 
Surxon
10 
Raximsufi
11 
Istiklol
12 
Oktepa
13 
Abad
14 
Maymanok
2 
Denov
3 
Fazli
4 
Kasbi
5 
Ko‘hna qatag‘on
6 
Do‘stlik
7 
Xo‘ja kasbi
8 
Yangi qishloq
9 
Panji
2 
Sariosiyo
3 
Sevaz
4 
Beshkazok
5 
Yangiobad
6 
Beshterak
72 7 
Yakkatut
8 
Bektemir
9 
Alakuylak
10 
Obikanda
11 
Xoji
12 
Varganza
1 Mirishkor Jeynov
2 
Yangi mirishkor
3 
Pomuq
2 
Xitoy
3 
Qoraqum
4 
Shayx
5 
Ko‘xna Shahar
2 
Oq altin
3 
Sardoba
4 
Paxtachi
5 
Samarkand
6 
Oydin
7 
Paxtaobod
8 
Gulistan
2 
Uymovut
6 
Dam
4 
Pakandi
5 
Paxtaobod
6 
Chiyal
7 
Kukdala
8 
Ayritom
2 
Ammogon-1
3 
Shamaton
4 
Qumqishloq
5 
Xujaxuroson
73 6 
Choshtepa
7 
Chorshanbe
8 
Kutchi
9 
O‘rtaqo‘rg‘on
10 
Temirchi
11 
Yangiqishloq
12 
Qo‘shvanot
13 
Anday
14 
Kunchiqar darvoza
15 
Chuqur qishloq
1 
Keldihayot
2 
Qorasuv
3 Yakkabog‘ Novqat
4 
Madaniyat
5 
Jarqirg‘iz
6 
Alako‘ylak
7 
Edilbek
8 
Uz
9 
Samoq
10 
Turon
11 
Qayrag‘och
12 
Chubron
13 
Mevazor
14 
Kattabog‘
15 
Qatag‘on
16 
Alaqarg‘a
74