Mustaqillik yillarida Shahrisabz shahri 2700 yillik yubileyi nishonlanishining tarixiy asoslari

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS 
TA’LIM  VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX VA IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
T ARIX KAFEDRASI 
“5120300 Tarix (m amlakatlar va mintaqalar bo’yicha ) ”  ta’lim
yo’nalishi bo’yicha bakalavr darajasini olish uchun  
“ Mustaqillik yillarida Shahrisabz shahri 2700 yillik yubileyi
nishonlanishining tarixiy asoslari ” mavzusida yozgan  
     
                              
    
 
Qarshi 
MUNDARIJA
1 Bitiruv malakaviy  Bitiruv malakaviy  ishiishi К IRISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . … … . . . . . .3
I Bob. Kesh vohasining qadimgi davr arxeologik yodgorliklarini  o’rganilishi.
1.1 Ilk temir davri arxeologik yodgorliklari tar ixshunosligi . ………………...…… 6
1. 2 Antik davr arxeologik yodgorliklari..................................................... ............17
II Bob. Kesh vohasining O’rta asrlar davri arxeologik yodgorliklari.
2.1 Ilk o’rta asrlar arxeologik yodgorliklari………............................. ...................32
2.2 IX-XIII asrlarda arxeologik yodgorliklarning o’rganilishi. ... . . . . . …….…..46
2.3 Kesh vohasining qadimgi va o’rta asrlar davri tarixi va  madaniyatiga 
tutgan o’rni…………......................... ……………… …………… ..... ……….…..58
Х ULOSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . … …….. ......... ...................63
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati………………………………………………..65
Ilova lar … ………………………………………………………………………....
KIRISH
2  Mavzuning dolzarbligi.  O’zbekiston o’z mustaqilligini qo’lga kiritgandan
so’ng mamalakatimiz rivojlanishning turli jabhalarida tub o’zgarishlar sodir bo’la
boshladi.  Jumladan  ijtimoiy  fanlarga  bo’lgan  qiziqish  tobora  kuchayib,
tariximizning dolzarb muoammolari izchil va chuqurroq o’rganish, yuksak tarixiy-
madaniy  an’analarini  targ’ib  qilish  bugungi  kunda  muhim  ahamiyatga  ega  bo’lib
bormoqda. 1
             Shu jihatdan Respublikamiz prezidenti I.A.Karimov “Haqqoniy tarixni
bilmay  turib  o’zlikni  anglash  mumkin  emas” 2
,  deganlaridek  vatanimiz  tarkibiy
qismi  bo’lgan  Kesh  vohasining  qadimgi  va  o’rta  asrlar  davri  arxeologik
yodgorliklari, xususan,  ilk temir  davridan  o’rta asrlargacha  bo’lgan davrlarga  oid
ilk shahar manzilgohlar, diniy inshoatlarni o’rganish orqali qadimgi va o’rta asrlar
tarixi  va  madniyatini  yoritib  berish  tarixchi  mutaxassis  olimlar  oldida  turgan
dolzarb  masalalardan  biri  hisoblanadi.  YUNESKO  Bosh  konferensiyasining  32-
sessiyasida  Shahrisabz  shahrining  2700-yilligini  nishonlash  haqida  qaror  qabul
qilindi.  Shu  munosabat  bilan  e’lon  qilingan  O’zbekiston  Respublikasining
prezidenti  I.A.Karimovning  “Shahrisabz  shahrining  2700-yilligi  nishonlashga
tayyorgarlik to’g’risida” (2002-yil 29 mart) qarorlari jahon tarixi va madaniyatida
alohida o’rin tutgan Shahrisabz shaxrining yubley tadbirlariga tayyorgarlik ishlarni
jadallashtirib  yubordi.  Bu  sana  munosabati  bilan  O’zbekiston  Respublika
Prezidenti tashabbusi bilan Shahrisabz shahrining tarixiy yodgorliklarini ta’mirlash
va tiklash ishlari amalga oshirildi. 
.  Qashqadaryo  vohasining  yirik  hududlaridan  biri  bo’lgan  Kesh  qadimdan
o’zining ko’hna va boy tarixiga ega. Bu hudud o’zining uzoq tarixi davomida O’rta
Osiyo sivlizatsiyasida muhim siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy etnik va madaniy ahamyat
kasb  etgan  mintaqa  bo’lgan.  Shu  sababli  Kesh  vohasi  tarixini  o’rganish  O’rta
Osiyo tarixining bosqichlarini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi. 
 Kesh  vohasi  tarixini  yoritishda  vohaning  qadimgi  shaharlari  Uzunqir,
Sangirtepa,  Podayotoqtepa  va  boshqa  yodgorliklarda  olib  borilgan  arxeologik
1
Karimov I.A. O‘zbekiston XXIasr busag‘asida xafsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T,
“O‘zbekiston”, 1997, 137-b
2
2
Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yuq.T Sharq, 1998,29-b
3 tadqiqot  natijalarni  o’rganish  ham  dolzarb  vazifalardan  biridir.  Vohaning  o’rta
asrlar  davri  shaharlari  madaniyati,  me’moriy  yodgorliklarini,  tarixiy-madaniy
jarayonlarini  va  shaharsozlik  madaniyati  masalalarini  yangicha  ilmiy  asosda
o’rganish,  mavjud  ilmiy  qarashlarni  qiyosiy  tahlil  qilish  bugungi  kunda  dolzarb
masalalardan biri hisoblanadi.  
So’nggi  yillarda Kesh tarixining bir  qator dolzarb masalalarini o’rganishda
aniq  va  haqqoniy  tarixiy  yondashuv  muammosi  muhim  ahamiyatga  ega  bo’lib
bormoqda. O’zbekistonning qadimgi shaharlarida bo’lib o’tgan tarixiy jarayonlarni
arxeologik va yozma ma’lumotlar asosida qiyosiy o’rganish muhimdir. 
Mavzuning o’rganilish darajasi. Kesh vohasidaturli yillarda keng ko’lamli
tadqiqotlar olib borilgan bo’lib, bu tadqiqotlar natijasida vohaning qadimgi va o’rta
asrlar tarixiga doir qimmatli ma’lumotlar to’plangan.
Vohaning  o’rta  asrlar  tarixiga  oid  muhim  ma’lumotlar  IX-XII  asr
manbalarida  keltirilgan.  Mazkur  manbalarda  Kesh  vohasining  geografik
joylashuvi, voha aholisining turmush tarzi, vohadagi iqtisodiy-ijtimoiy hayot, Kesh
shahrining  tuzilishi  borasida  asosli  ma’lumotlar  keltirilgan.  Ibn  Havqal,  Al-
Muqaddisiy kabi tarixchilar aynan shunday qimmatli ma’lumotlarini o’z asarlarida
keltirib o’tgan.
XX  asrdan  boshlab  esa  vohada  arxeologik  tadqiqotlar  olib  borila
boshlandi.Dastlabki  tadqiqotlar  vohada  sharqshunoslar  tomonidan  olib  borildi.
Vohada  V.V.Bartold,  V.A.Vyatkin,  B.Denikelar  ilmiy  izlanishlar  olib  bordilar.
1926-yilda  Tarixiy  topografiyani  o’rganish  uchun  Shahrisabzga
A.Yu.Yakuboviskiy  jo’natildi.  1930-yillarda  Shahrisabz  obidalari
Ya.G’.G’ulomov,  T.M.Mirg’iyosov,  S.K.Kabanov,  S.A.Sudakov  va  suratchi
N.S.Lojkin tomonidan o’rganildi. 
1940 – yillarda M.E.Masson tomonidan ham vohada arxeologik tadqiqotlar
olib  borildi.  S.K.Kabanov  tomonidan  esa   1946-1950  yillarda  arxeologik  qidiruv
ishlari olib borildi. 1955 yilda V.D.Jukov  Kindiklitepa manzilgohida qazishmalar
o’tkazdi.1970-1980  yillarda  N.I.Krasheninnikova  tomonidan  olib  borilgan
izlanishlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.
4 Bitiruv  malakaviy  ishining  maqsadi  va  vazifasi.  Kesh  vohasi  qadimgi
va  o’rta  asrlar  davriga  oid  arxeologik  yodgorliklarida  amalga  oshirilgan  tadqiqot
ishlari natijasida So’gdning qadimgi davriga oid tarixi va madaniyatini chuqur va
xolisona yoritib berishdan iborat. Unda Kesh vohasi tarixini, xususan shaharsozlik
madaniyati  masalalari,  diniy  qarashlari,  savdo  munosabatlari  ularning  voha
madaniy va iqtisodiy taraqqiyotida tutgan o’rni masalalarni atroflicha o’rganish va
xolisona   yoritib  berish  masalasi  asosiy  o’rin  tutadi.  Mavzuni  yoritish  jarayonida
quydagi vazifalarni bajarish rejalashtirilgan: 
XX  asrning  50-80  yillarida  vohaning  arxeologik  yodgorliklarida  O’zRFA
arxeologiya  instituti  va  Tosh.D.U.  (O’z.M.U.)  arxeologiya  kafedrasi  tomonidan
amalga oshirilgan arxeologik tadqiqot ishlarini bayon qilish;
Mazkur  yodgorliklarda  olib  borilgan  strategrafik  va  topografik  ishlarning
natijalarni bayon qilish;
Arxeologik  tadqiqot  natijalarida  to’plangan  materiallar  asosida  nashr
qilingan  ilmiy  ishlarni,  risola,  ilmiy  maqolalarni  tizimli  kompleks  tarzda  taxlil
qilish asosiy maqsad qilib olindi. 
Kesh  –  Shahrisabz  yodgorliklarida  amalga  oshirilgan  arxeologik
tadqiqotlarni zamonaviy ilmiy qarashlar asosida talqin qilish.
Malakaviy bitiruv ishining davriy chegarasi. Mavzuning xronologik davri
qadimgi  davrdan  o’rta  asrlargacha,  ya’ni  mil.avv  I  ming  yillikdan  to  XIII  asrlar
oralig’ida belgilab olindi.
Malakaviy  bitiruv  ishining  tuzilishi   -  ikki  bob,  besh  paragr a f,  xulosa,
foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati va ilovadan iborat.  
I Bob. Kesh vohasining qadimgi davr arxeologik yodgorliklarini o’rganilishi.
I.1 Ilk temir davri arxeologik yodgorliklari tarixshunosligi
5 Qashqadaryo vohasi (Janubiy So’g’d)Markaziy Osiyoning qadimiy tarixiy-
geografik  hududlaridan  biridir.  Vohaning  boy  tarixi  ko’plab  tadqiqotchilar
diqqatini o’ziga jalb qilib kelmoqda . Qashqadaryo viloyati ko’p sonli arxeologik
va  me’morchilik  yodgorliklari,xalq  hunarmandchiligi  markazlari  keng  tarqalgan
o’lkadir.  Vohaning  qadimiy  tarixi  ham  muhim   voqealarga  boy.  Viloyat  qadimgi
savdo yo’llari chorrahasida joylashgan bo’lib, bu to’g’risidagi ma’lumotlar yozma
manbalarda ham keng saqlangan 1
.
Shahrisabz o’rta asrlarda “Kesh” deb nomlangan qadimgi Nautaka shahri.
Bu shaharni“Dilkash”, Qubbatul ilm val-abad deb e’zozlangan bu shahar muayyan
davrlarda taqdir taqozosi bilan jahon tarixidagi ba’zan shonli, bazida fojeali muhim
voqealar  markazida  bo’lib  keldi.XX  asr  boshida  Kitob-Shaxrizabz  vohasini
arxeologik  nuqtai  nazardan  o’rganish  boshlandi,  ayniqsa  Shahrisabzning  O’rta
osiyodagi  qadimiy  va  san’at  yodgorliklarni  himoya  qilish  uyushmasi  tomonidan
muhofazaga  olingan  me’moriy  obidalarning  o’rganilishi  diqqatga  sazovordir.
1925-yilda  Shaxrizabzga  V.V.Bartold,  V.A.Vyatkin  san’at  tarixchisi  B.Denike,
nemis  san’atshunosi  E.Kon-Vinerlar  kelishdi.Turkiston  sharqshunoslik  instituti
talabasi  A.E.Midji  rus  geografiya  jamiyatining  Toshkentdagi  Turkiston  bo’limi
etnogrfiya  va  arxealogiya  sohasi  majlisida  Kitob  va  Shahrisabz  qadimgi
yodgorliklar to’grisida axborat berdi , 2
. 1926-yilda Tarixiy topografiyani o’rganish
uchun  Shahrisabzga  A.Yu.Yakuboviskiy  jo’natildi.  1930-yillarda  Shahrisabz
obidalarni  Ya.G’.G’ulomov,  T.M.Mirg’iyosov,  S.K.Kabanov,  S.A.Sudakov  va
suratchi N.S.Lojkin tomonidan o’rganildi. 
1936-yilda  Arxitektor  M.F.Maur  Samarqand  qadimiy  va  san’at
yodgorliklarni  himoya qilish qo’mitasi  yo’li bilan tamirlash maqsadida me’moriy
obidalar  ahvoli  bilan  tanishishdi.  1938-yilda  esa  Moskva  arxitektura  institutining
maxsus  birgadasi  ularning  tarixini  aniqladi.1930-yillarning  oxirida  shaharning
batafsil plani yaratilib, unga barcha mahallalar kiritildi. , 1
1
Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998. 10-b.
2
 Массон.М.Е,  Пугаченкова  Г.А.Шахрисабз  при  Тимуре  и  Улугбеке//Археалогия  Средней  Азии.  II  Труды
САГУ. Т .1953 18-с.
1
1
Якубовиский. А.Ю. ГАИМК-ИИМК и археологическое изучение Средней Азии за 20-лет. // М.1940 16-с.
6 1940-yilda Shahrisabzda O’z SSR San’atshunoslik institutidan arxitektorlar
V.A.Voronina  va  G.N.Gachanovlar  ishlashdi.  Tarix  fakulteti  arxeologiya
kafedrasining  asoschisi  M.E.Masson  1942-  yilda  arxitektor  G.A.Pugachenkova
bilan bu yerga Shahrisabzni tarixiy-arxeologik va madaniy tarixiy me’moriy nuqtai
nazardan  o’rganish  maqsadida  ekspiditsiya  uyushtirdi. , 2
1948-yilda  O.A.Suxareva
Shaharni  etnogrfik  nuqtai  nazardan  o’rgandi.Qashqadaryo  havzasi  obidalarni
M.E.Masson  boshlab  berdi.U1932-yilda  Shahrisabz  vohasini  o’rganar  ekan,
Qashqadaryo  vodiysida  kelgusida  o’tkazilajak  yirik  tarixiy-arxeologik  ishlarning
mavzu rejasini tuzdi.Urushdan keyingi yillarda Qashqadaryo vohasi sharqiy qismi
obidalarini o’rganilish tarixini uch davrga bo’lish mumkin.
I-davr 1940-1950 yillar.
II-davr 1960-1970 yillar.
III-davr 1980-1990 yillar.
Tadqiqotlar  turli  yo’nalishda  olib  borildi.Kesh  vohasi  hududidagi
manzilgohlarining  arxeologik  o’rganilishining  ilk  bosqichi  S.K.Kabanov  1946-
1950  yillarda  olib  borgan  arxeologik  ekspeditsiyalari  bilan  bog’liq. ., 3
 Ilk  temir
davriga  oid  yodgorliklar  S.K.Kabanov  tomonidan  bundan  60-yil  oldin
o’rganilganligi  va  bular  Tanhozdaryo  va  Yakkabog’daryoning  quyi  qismlarida
topib tekshirilgan edi. 
Qashqadaryo  vohasining  quyi  qismida  o’tmish  obidalarni  aniqlash  va
tadqiq etish bobida uzoq yillar ish olib brogan S.K.Kabanov manbalardagi bu ikki
qarashga  munosabat  bildirmaydi,  ammo  Nautakava  Ksenippani  hozirgi
Qashqadaryo viloyatining yuqori yoki quyi qismida to’g’ri kelishi masalasida baxs
yuritadi.  S.K.Kabanov  Nautakani  ham  Ksenpani  ham  shaharlar  tarzida  emas
viloyatlar  sifatida  qaraydi.  Yozma  manbalarda  ikki  viloyat  Nautaka  va  Ksenippa
ma’lum deydi S.K.Kabanov. .
Uning fikriga ko’ra Nautaka  vohaning yuqori qismi,
Ksenippa  esa  quyi  qismi  yani  Ksenippa  Naxshab(Qarshi)  Nautaka  esa
Kesh(Shahrisabz) hududiga to’g’ri keladi. 1.
1.
2
2
Массон.М.Е,  Пугаченкова  Г.А.Шахрисабз  при  Тимуре  и  Улугбеке//Археалогия  Средней  Азии.  II  Труды
САГУ. Т .1953 18-с.
3
3
Кабанов.С.К. Керамический комплекс из наслоений древнего городиша в Китабе// ИМКУ.Т. 1962 42-53с.
1.
1
 Кабанов С.К. В оазисах и степях Кеша и Нахшаба Т., “Узбекистон” , 1988, 37-с.
7 M.E.Masson  esa  bunga  zid  fikrni  qo’llab-quvvatlaydi,  yani  uningcha
Ksenippa vohaning yuqori qismi, Nautaka bo’lsa quyida joylashgan. Qadimshunos
olim bunda Navutoqning-quyi viloyatning asosiy shahri yerqo’g’on shahri xarobasi
o’rniga to’g’ri kelishini qayd etadi. . 2
 Nautaka va Ksenippaning qaysi biri Kesh yoki
Naxshabga  to’g’ri  kelishi  to’g’risida  olimlar  izlanishlar  olib  borib  bir  to’xtamga
kelishgani  yo’q.Keshda  Qaynarsoy  tizmasi  buloqlari  asosida  shakllangan
Sho’robsoyning  quyi  oqimida  Uzunqir,Sangirtepa,Podayotoqtepa  bir-biriga  yaqin
joylashgan. 3
ToshDU  O’rta  Osiyo  arxealogiyasi  kafedrasining  1976-1979  yillarda  A.S
Sagdullayev  tomonidan  olib  brogan  tadqiqotlari  natijasida  Qashqadaryo
vohasining  sharqiy  qismida  ham  bir  qator  ilk  temir  davri  yodgorliklari  ochildi.
Daratepa  yodgorligida  o’tkazilgan  ko’p  yillik  tadqiqotlar  natijasida  ushbu  hudud
uchun  xos  bo’lgan  mil.avv.VII-IV  asrlarga  oid  turli  turar  joylar  tuzulishi  qazib
o’rganildi. 4
1981-1984  yillarda  N.I.Krasheninnikova  boshchiligidagi  ekspeditsiya
tomonidan  Sho’robsoyning  o’rta  oqimida  mil.avv.I  ming  yillik  birinchi  yarimiga
oid  Sangirtepa,Uzunqir,Podayotoqtepa  yodgorliklari  ochib  o’rganildi,  hamda
ularning  mudofa  devorlarni  o’rganish  borasida  tadqiqotlar  o’tkazildi.Bu  yerda
o’tkazilgan  tadqiqotlar  shuni  ko’rsatadiki  Uzunqir,  Podayotoqtepa  yodgorliklari
taxminan  700-800  metr  uzoqda  joylashgan  Sangirtepa  yodgorligi  esa  Uzunqir
yodgorligidan  janubda  joylashgan  bo’lib  orasidagi  masofa  taxminan  1  km  ni
tashkil  etadi.  Olib  borilgan  tadqiqotlar  natijasi  shuni  ko’rsatadiki  Sangirtepaning
ilk shakllanish  davri  mil.avv. IX-VIII  asrlarga to’g’ri  keladi. Bu davrda bu yerda
mustahkam paxsa devor bilan o’ralgan yirik inshoat barpo etiladi.Mil.avv.VIII-VI
asrlarda  yodgorlik  atroflari  o’zlashtirilib,  qurulishlar  olib  borilgan. .
Tadqiqotlar
davomida  Sangirtepa  manzilgohidan  mil.avv.IX-VII  asrlarga  oid  odam  sklet
suyagining qoldiqlari ham topilgan. 1
 Tadqiqotlar Sangirtepaning balandligini 8 m
2
2
Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998. 12-b
3
3
 Shaxrisabz 2700 ming yillik meros. Albom, Toshkent, Sharq, 2002, 21-b
4
4
 Ravshanov P. Qarshi tarixi. T ., Yangi  avlod , 2006, 105- b
1
1
 Лушпенко  О.Н.  К  истории  изучения  поселений  раннежелезного  века  долины  Кашкадарьи  //  Древная  и
средневековая археология Средней Азии Т., Фан 1990. 27-с.
8 va  o’lchamlari  85x65  m  bo’lgan  to’rtburchak  shaklidagi  markaziy  tepalikda
amalga  oshirildi.  Sangirtepa  janubiy  va  g’arbiy  tomonlaridan  mudofaa  devorlari
bilan  o’ralib,  uning  umumiy  maydoni  3  gektardan  iborat  bo’lgan.  Sangirtepa
markaziy  tepaligining shimoliy-g’arbiy qismida amalga oshirilgan shurf bu yerda
madaniy  qatlamning  qalinligi  6.85  metrga  teng  bo’lganligini  ko’rsatadi. 2
Strategrafiya  markaziy  tepaning  ushbu  qismida  hayot  murakkab  kechganligi  va
to’rtta  qurilish  davri  mavjudligini  ko’rsatadi.  Tepalikka  chiqish  joyida  uning
g’arbiy  va  shimoli-g’arbiy  tomonlarida  amalga  oshirilgan  shurf  ishlari  natijasida
biror  bir  yangi  malumot  qo’lga  kiritilmagan,  lekin  ularning  natijasida
yodgorliklarning  ushbu  qismida  yashash  joylari  bo’lganligi,  gumus  va  kul
qatlamlar  esa  ushbu  joydan  mol  saqlash  uchun  qo’ra  sifatida  foydalanganligini
ko’rsatadi. 3
Sangirtepadagi  arxeologik-strategrafik tadqiqotlar  natijasida  manzilgohning
shakllanish  tarixi,  uning  o’zlashtirilishi  va  tashlandiq  holga  kelish  bosqichlari
aniqlandi. Sangirtepaning ilk shakllanish davri mil.avv.IX-VIII asrlarga oid.Ushbu
davrda  bu  yerda  mustahkam  paxsa  devor  bilan  o’ralgan  yirik  inshoat  qad
ko’targan.Birinchisi eng dastlabki davr uchun tashqi paxsa devorining mavjudligi
xos  bo’lib,  yodgorlikning  butun  hayoti  davomida  saqlanib  qolgan  ushbu  devor
mudofaa maqsadlarida xizmat qilganligini taxmin qilish mumkin. 4
Manzilgohning  o’zlashtirilgan  qismini  mustahkamlash  ehtiyoji  paydo
bo’ladiki,  natijada  qarib  3  gektarga  teng  hudud  devor  to’siq  bilan  o’raladi.
Sangirtepada  mustahkam  va  qalin  devorlar  bilan  o’ralib,  mahalliy  hukumdor
qarorgohiga aylanadi. 5
 Arexologik ma’lumotlarning dalolat berishicha mil.avv IV-
III  asrlarga  kelib  Sangirtepada  hayot  to’xtaydiki,  tashlandiq  va  tushkunlik
holatlari ham buni ta’sdiqlaydi. 1
Bu  turdagi  yodgorliklar  ilk  temir  davrida  Marg’iyona,  Baqtriya  va
So’g’diyonada  keng  tarqalgan  ko’p  xollarda  ular  uncha  katta  bo’lmagan
2
2
Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998. 47-b.
3
3
 Кабанов С.К. В оазисах и степях Кеша и Нахшаба Т., “Узбекистон” , 1988, 37-с.
4 
Лушпенко  О.Н.  К  истории  изучения  поселений  раннежелезного  века  долины  Кашкадарьи  //  Древная  и
средневековая археология Средней Азии Т., Фан 1990. 27-с.
5 
Э шов Б.Ж. История и культура Согдианы VII-IVвв Т.,1999, 10-с.
1
 Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Shark” 1998.48-b.
9 hududlarni egallagan, lekin ularning mudofa devorlari bilan o’ralganligi kuzatiladi
bu belgi harbiy strategik ahamyatini bildiradi.Xuddi shunday belgilar Sangirtepada
ham  xos  bo’lib,  uni  ham  yirik  shahar  qo’rg’oni  bo’lgan  yodgorliklar  toifasiga
kiritish  mumkin.  A.Sagdullayev  va  N.I.Krasheninnikovalarning  fikriga  ko’ra  o’z
davrida Uzunqir va umuman viloyatning nomi Nautaka deb atalgan.
Qadimgi  So’g’d  so’zi  “Nautaka”  deb  tarjima  qilinadi.  So’zning  “Tak”
qo’shimchasi  “Kuch”  ,  “qudrat”,  “quvvat”  mano’sida  izohlanib, ushbu  tushuncha
Uzunqir  o’rnida mustahkam va qalin mudofaa devorlari bilan o’ralgan yirik qal’a
harbiy tayanch markazining bunyod etilishi jarayonidan kelib chiqanligini taxmin
qilish mumkin. 1
Podayotoqtepa va Uzunqirda ham arxeologik tadqiqotlar o’tkazilib, ularning
mudofaa  devorlari  o’rganildi.  Tadqiqotlar  natijasida  Sho’robsoy  yoqalaridan
mil.avv.I  ming  yillik  boshlarida  qadimgi  dehqonchilik  vohasi  shakllangan.  Ilk
temir  davri  So’g’diyonada  alohida  hududiy  tartib  guruhida  bo’lib  markaz
vazifasini bajargan bir necha manzilgohlar turlari mavjud edi. 
1983-yilda  Uzunqir  mudofaa  devorining  saqlanib  qolgan  qismidan
N.I.Krasheninnikova  tomonidan  tadqiqotlar  o’tkazildi.  Tadqiqotlar  davomida
devorning  tashqi  tomonidan  unga  kirish  joyi  va  bitta  shinakka  ega  bo’lgan  xona
qoldiqlari ochib o’rganildi. Xona devorlari va sathi somon bilan suvalgan. Sathida
sopol  siniqlari  va  bronzadan  ishlangan  kamon  o’qlarining  uchlari
topildi.Tadqiqotlarga  ko’ra  qa’la  devori  ahomoniylar  davrida  qurilgan  degan
xulosa chiqadi. 2
A.S.Sagdullayev  va  N.I.  Krashennikovalar  olib  borgan  tadqiqot  ishlari
natijasida Uzunqirni Nautaka shahrining markazi hisoblashgan, keyinchalik 
markazi  hozirgi  Kitob  shahri  o’rniga  ko’chadi. 1 2
Uzunqirda  mudofaa  devori  va
manzilgoh  hududini  o’rganish  borasida  ishlar  1986-yilda  A.S.Sagdullayev
boshchiligidagi  arxeologik  ekspeditsiya  tomonidan  qayta  tiklanadi.
N.I.Krasheninnikova  tomonidan  qazishmalar  o’tkazilgan  joyda  devor  tashqi
1
 Крашенинникова Н.И. Прошлое Китабе. // Вехи времен. Т., 1989.30-с.
2
 Q adimgi Kesh-Shaxrisabz tarixidan lavxalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Shark” 1998.46-47b.
2
1
 Eshov.B O`zbekistonda davlat va maxalliy boshqaruv tarixi T.2012 67-69 b.
10 tomoni  aniq  tas’viri  ko’zga  tashlanadi.  Uzunqir  mudofa  devori  janubiy  qismini
o’rganish davom ettirildi. 2 3.
3.
Uzunqir  mudofaa  devorida  qazishmalar  o’tkazishdan  oldingi  balandligi
6metr,   tushgan  qismini  tashqi  tomonida  5metr,  ichki  tomonida  4metrga  teng.
Devor  tashqi  tomoni  tozalash  davomida  to’gri  burchakli  rejaga  ega  bo’lgan  burji
ochilib,  uning  ichida  xona  mavjud  bo’lgan.  Burjning  barcha  devorlarida  tashqi
tomondan  pilyastra(to’rtburchak  shaklidagi  yarim  ustun)  bo’lganligi  aniqlanib,
janubiy devorda ular ikkita g’arbiy va sharqiy devorda bittadan bo’lgan. 
Burchaklardagi  yarim  ustunlarda  nayza  shakldagi  “aldamchi”  shinaklar
mavjud bo’lmasdan ularning oralig’ida asosiy devordan bo’rtib chiqqan va mayda
tosh  yotqizilgan  poydevorda  turgan  jangovar  shinak  mavjud  bo’lgan.  Burjning
sharqiy va g’arbiy devorlarida yana ikkita jangovar shinak mavjud. 
Burjga kirish joyi shimoliy tomondan tor yo’lak orqali bo’lib, ushbu yo’lak
yuqori  qismi  qiya  qilib  qo’yilgan  g’ishtlar  yordamida  qurilgan  arksimon  shaklga
ega. 3 1
 Uzunqir mil.avv VII asrdayoq to’g’ri burchakli burjlar va burj ichi xonalari
ustun,  jangovar  hamda  soxta  shinaklari  bo’lgan  ilk  mudofaa  devorini  tiklashda
foydalanilgan.Istehkom  usullari  O’rta  osiyo  janubidagi  o’sha  davrda  mavjud
bo’lgan boshqa hech bir joyda qayd etilmagan. 4 2
 Bu usul boshqa obidalardan ancha
keyinroq  kuzatilgan,  lekin  Old  Osiyo  yodgorliklari  bilan  ko’pgina  umumiy
jihatlarga  ega.  Masalan,  Bobilning  (mil.avv  VII-VI  asrlar)  va  ba’zi
Mesopatamiyadagi  boshqa  yirik  shaharlarning  mudofaа  devorlari  tomonidan  Old
Osiyo an’analari qo’llanilganligidan dalolat beradi. 5 3
Burjdan sharqiy tomonda umumiy uzunligi 20metr bo’lgan devor qismi va
yana bir burj ochiladiki, u o’z muhandislik qurilishiga ko’ra birinchisini qaytaradi.
Ikkinchi  burj  yaxshi  saqlanmagan  devor  ichki  yo’lagi  yoki  o’q  otilish  uchun
ishlatilgan  maxsus  joylarni  aniqlash  maqsadida  mudofaa  devorning  sharqiy
qismida  birinchi  va  ikkinchi  burjlar  oralig’ida  qazishmalar  amalga
3.
2
 Сагдуллаев А.СК вопросу о второй столице Согдианы. // СА 1988 223-230 с.
1
3
 Ravshanov P. Qarshi tarixi. T., Yangi avlod, 2006, 10-b.
2
4
 Крашенинникова Н.И. Прошлое Китабе. // Вехи времен. Т., 1989.30-с.
3
5
 Сагдуллаев А.С. Раскопки и разведки в долине Кашкадарьи // АО 1979. М., 1980 504-с.
11 oshirildi.Tadqiqotlar natijasida birinchi devorning ikki tomoni bo’lagi va jangovar
shinaklar  chiqish  joyi  ochildi.  Ikkinchi  devor  ichki  aylanasining  burj  xonasidan
sharqiy  qismida  yo’lak  chiqish  joyi  ochib  o’rganildi.  Devorning  yuqori  qismidan
turib amalga oshirilgan ikkinchi mudofaa chizig’i mavjud bo’lgan.Ikkinchi davrda
birinchi  devorga  tutash  qilib,  uning  g’ishtlari  bilan  bir  xildagi  xom  g’ishtlardan
qalinligi  1.6metr  bo’lgan  yangi  qo’shimcha  devor  qurilgan,  devorning  umumiy
qalinligi 3.45 metrga yetadi. 1
Keyingi  uchinchi  davrda  ichki  tomon  bo’yicha  qalinligi  1.2  metr  teng
bo’lgan  yana  bir  qo’shimcha  devor  quriladi.  U  burjlarga  olib  boruvchi  yo’llarni
berkitib  qo’yadi.Uzunqirning  shimoliy-g’arbiy qismida  amalga  oshirilgan shurfda
qo’lga  ishlangan  oshxona  idishlari  bo’laklari,  hayvon  suyaklari,  o’simliklar
urug’larining qoldiqlari topilgan.
Tadqiqotlar  natijalari  va  shurflardan  olingan  ma’lumotlar  Uzunqir  o’rniga
ilk  temir  davri  shahar  markazi  mavjud  bo’lganligidan  dalolat  beradi. 2
 Uzunqir
manzilgohning  mudofa  devorini  o’rganish  davrida  qo’lga  kiritilgan  topilmalar
janubiy  So’g’dning  ilk  temir  davri  mudofaa  me’morchiligiga  doir  yangi
ma’lumotlar  berdi.Uzunqirni  maydoni  70  gektarga  teng  bo’lib  mil.avv.VIII-VII
asrlarga ta’luqligini aniqlangan. 3
 Uzunqirdagi g’arbiy, sharqiy va janubiy mudofaa
devorlari  qoldiqlarining  qalinligi  20metr  bo’lgan.  Sho’robsoyda   topilgan  sun’iy
xandaq  o’rab  olgan  bo’lib,  shimoliy  tomon  uchun  bunday  xandaq  vazifasini
Sho’robsoyning o’zi bajargan. Uchta joyda darvozalar o’rni aniqlanmagan. 4
Keyingi  davrda  Uzunqir  yanada  kengroq  o’zlashtirildi.Uning  xuddi  shu
darajada  kengayishi  aholining  himoyalsh  maqsadida  istehkomlar  qurish  ehtiyoji
tug’ildi.Mil.avv.VII-VI  asrlarda  murakkab  mudofaa  tizmi:  Xom  g’ishtlardan
qurilgan  mustahkam  devordan  bo’rtib  chiqqan,  burj  xonalariga  va  plyastrlariga
bo’lgan  burjlar  bilan  mustahkamlangan  mudofaa  devorlari  vujudga  keladi.Lekin
dastlabki  davrda  Uzunqirdevor  qalinligi,  burjlar  oralig’ida  bor  yo’g’i  1.85  metr
1
 Qadim gi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998.46-47b.
2
 Cагдуллаев А.С. Лушпенко О.Н. Новые данные к изученею древней Согдиских поселений // 1989 41-с.
3
 Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998.46-47b.
4
 Qarshi kichik albom T., Manaviyat, 2006. 16-17 b.
12 gateng  bo’lgani  unga  qo’shimcha  ikkinchi  devorning  qurilishi  shu  tufayli  bo’lsa
kerak. 1
Markaziy  Osiyo  janubidagi  mil.avv.  I  ming  yillik  o’rtalariga  oid  bir  qator
yodgorliklarda  o’tkazilgan  tadqiqotlar  ularning  qurilishida  o’zgacha  jihatlar
ustunlik  qilganligini  ko’rsatadi.  Dastlab  ularning ko’pchiligi  qalin  devorlarga  ega
bo’lgan.Devorlar tashqi qirralari qiyaroq shaklda bo’lib devorlar mustahkamligini
oshirgan.
Devorning tashqi tomoni bo’ylab o’tgan mustahkam xandaq ham xuddi shu
vazifani bajargan bunday tuzilishga ega bo’lgan devorlardan faqat bir tizm devori
yuqoti qismidan turib o’q otishga asoslangan mudofaa amalga oshirilgan. 2
 Uzunqir
mudofaasining  kuchaytirilishi  dastlabki  devorni  doimiy  ravishda  qalinlashtra
borish  yo’li  bilan  amalga  oshirilgan  bo’lib,  boshqa  yodgorliklarda  ilk  devor
keyingi devorlar uchun poydevor vazifasini o’tagan. 3
Tadqiqotlar  natijalari  va  shurfdan  olingan  ma’lumotlar  Uzunqir  o’rnida  ilk
temir davri shahar markazi mavjud bo’lganligidan dalolat beradi. 
Qadimgi  shahar  qurilishida  joyning  tabiiy-geografik  xususiyatlaridan
muvafaqqiyat  bilan  foydalanilagan  .  Bu  narsa  birinchidan,  uning  joylashuvida,
ikkinchidan, mudofaa  devorining  ilonizi  shakldagi  janubiy  qismi  ko’rinishida  o’z
aksini topgan.Uzunqir va uning atrofini suv bilan taminlash masalasi ham muhim
ahamyat  kasb  etadi  suv  Sho’robdan  va  Zax  bulog’I  soyi  hamda  irmoqlaridan
olingan  bo’lib,  u  Uzunqirdan  shimolroqda  oqib  o’tgan.  Xozirgi  davrda  bu  hudud
Pistaxon  kanali  bilan  sug’oriladi.  U  mahalliy  aholi  ma’lumotlariga  ko’ra,  ilgari
bevosita  Uzunqir  devorlarigacha  kelgan  bo’lib,  endilikda  Dyuper  yordamida
Sho’robsoy  orqali  suvni  uzatadi.  Kanalning  boshlanish  qismida  o’tkazilgan
tadqiqotlar  kanalning  qadimiyligi,  suvni  Qashqadaryodan,  yangi  qishloq  yonida
oqib o’tuvchi irmoqdan danba yordamida olishi va yana ikkita boshlanish qismida
ega  bo’lganligini  ko’rsatadi. 4 
Uzunqirdagi  arxeologik  tadqiqotlar  uning  hududida
1
 Rtveladze E.V. Buryakov. Y.F, Sulaymonov. R.X. Qarshi T. Manaviyat, 2006. 4-5 b.
2
 Бартольд В.В. История культурной жизни Туркистана М: Наука 1963. 263-с.
3
 Кабанов С.К. В оазисах и степях Кеша и Нахшаба Т., “Узбекистон” , 1988, 37-с.
4
 Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998.
13 hayot  mil.avv.  I  ming  yillik  boshlarida  paydo  bo’lganligidan  dalolat
beradi.Manzilgoh  markaziy  qismidagi  shurfdan  qo’lga  kiritilgan  va  qadimiy
manzilgoh  mavjud  bo’lganligidan  dalolat  beruvchi  mill.avv.VII  asrga  oid  spool
siniqlari  majmuasi  shuni  isbotlab  turadi.  Janubiy  So’gda  ilk  temir  davrida
boshlangan  tarixiy  jarayonlar  natijasida  3-4  gektar  kattalikdagi  manzilgohlar
vujudga keladi va ular keyinchalik  qalin hamda mustahkam mudofaa devorlariga
ega bo’lib, dastlabki shaharning qarorgohiga aylanadi. 1
Janubiy  So’g’dagi  ilk  shahar  shakllanish  va  rivojlanishiga  misol  qilib
Sangirtepa  va  Uzunqirni  ko’rsatish  mumkin.Uzunqirning  mudofaa  me’morchiligi
Qashqadaryo  vohasidagi  ilk  temir  davri  madaniyating  yuqori  darajada  taraqqiy
etganligidan  guvohlik  beradi  Bu  o’ziga  xos  mintaqaviy  ahamyatga  ega  bo’lgan
yangilikdir. U Markaziy Osiyo janubidagi ilk shahar madaniyati markazlaridan biri
bo’lib,  butun  qadimgi  sharq  uchun  umumiy  bo’lgan  taraqqiyot  qonunlari  asosida
rivojlangan.  Lekin  vaqt  o’tib  bu  jarayon  Uzunqirda  to’xtadiki,  buni  eng  avvalo
shug’orish  tizmidagi  o’zgarishlar  va  qadimiy  shahar  mudofaasi  ahvolidagi
o’zgarishlar bilan izohlash mumkin. Mil.avv. III-II asrlarda markaz Kitob o’rniga
ko’chadiki,  fikrimizcha  bu  avvalo  ushbu  hududda  shahar  madaniyatining
taraqqiyoti  uchun  barcha  zarur  shart  -sharoitlar   mavjudligi  bilan  bog’liq  bo’lsa
kerak. Uzunqir janubiy So’g’da ilk shahar tuzilmasining shakllanishiga misoldir. 
U  yirik  o’troq  dehqonchilik  vohasinning  hamda  janubiy  So’g’dagi  alohida
viloyatning  xo’jalik,  ma’muriy,  harbiy  va  madaniy  markazi  bo’lgan.  XX  asrda
qishloq  xo’jalik  maqsadlarida  manzilgoh  xududi  tekislab  yuborilgani  sababli  biz
hozir ilk shaharning ichki tarkibiy tuzilishi to’g’risida hech narsa deya olmaymiz.
 Markaziy  Osiyo  dastlabki  shaharlariga  hos  bo’lgan  ushbu  belgilarning
barchasi ilk temir davrida ular o’zlaring muhim markaz bo’lib xizmat qilganligidan
dalolat  beradi  janubiy  So’g’d  ilk  temir  davri  tarixining  muhim  jihatlaridan  biri
Sangir  I  va  Uzunqir  I  turidagi  sopol  idishlaring  vujudga  kelishidir.O’troq
dehqonchilik  madaniyatlari  taraqqiyoti  masalasi,  muammoning  quyilishi  tarzda
1
P Ravshanov. Qarshi va Kesh tarixi manbalari. Qarshi 2005. 12-13 b.
14 olimlar  asrlarida  o’z  ifodasini  topgan  va  keying  davrda  aynisa  tadqiqotchilar
etiborni o’ziga jalb qila boshladi. 1
Qashqadaryo  vohasi  (Janubiy  So’g’d)  mil.avv.  I  ming  yillikning
boshlaridayoq  Baqtrya  Tarixiy  madaniy  birligining  tas’ir  doirasiga  kirgan  bo’lib
turli  etnik  asoslarga  ega  bo’lgan  qabilalar  o’rtasidagi  aloqlar  Baqtriya  hududidan
aholining So’g’da ko’chish jarayonlari buning uchun asos bo’lgan. 
Qadimgi  Baqtriya  bilan  bevosita  qabilalarning  janubiy  So’g’dga  kirib  kela
boshlashi  geografik  sharoitlar  bilan  asoslanadiki,  ushbu  viloyat  Baqtriya  bilan
bevosita  chegarada  joylashgan.  Janubiy  So’g’dagi  eng  qadimgi  manzilgohlarning
yopiq  kechuvlari  orqali  o’tuvchi  Amudaryo  bo’ylari  orqali  o’tuvchi  yo’llar
yoqasida joylashganligi ham bu jarayon uchun xos xususiyatdir. 2
Samarqand  tog’idan  tog’lar  orqali  ajralgan  janubiy  So’g’d  mil.avv.  I  ming
yillikning  birinchi  yarimida  tarixan  Shimoliy  Baqtriyaga  yaqin  turgan  bo’lib
o’rganilayotgan hudud yodgorliklardan qo’lga kiritilgan topilmalar buning yorqin
isbotidir. Geografik sharoit So’g’dning viloyatlarida o’ziga xos moddiy madaniyat
xususiyatlari  shakllanishiga  olib  keldiki,  bu  xususiyatlar  yuz  yilliklar  davomida
saqlanib qolgan .Bunday farqlar ilk temir davrdayoq kuzatiladiki, Janubiy So’g’da
bu davrda ilk shaharlar shakllanishi jarayonlari ancha rivojlanib boradi. Sangirtepa
va  Uzunqir  ma’lumotlari  shundan  dalolat  berdi. 3
 O’troq  dehqonchilik  va
chorvachilik  vohalarining  kengayishi  kelgindi  va  mahalliy  xalqlarning  aralashib
ketishiga,  ilg’or  an’analarning  qo’shilishi  va  o’zgartirilishiga,  yagona  xo’jalik-
madaniy  turlarning  shakllanishiga  olib  keladiki  Sangirtepa  topilmalari  shundan
dalolat beradi. Qulay ob-havo sharoiti unumdor yerlarning mavjudligi ham ushbu
jarayonlarga  turtki  bo’lgan  asosiy  sabablardan  bo’lib  bu  hol  dehqon-chorvador
qabilalar  tomonidan  dehqonchilik  va  chorvachilik  uchun  yaroqlik  bo’lgan  yangi
maydonlarning  izlash  jarayonlarni  aks  ettiradi. 4
 Janubiy  So’g’dning  mil  avv.  I
ming  yillik  boshlari  va  o’rtalariga  oid  yodgorliklarida  o’tkazilgan  tadqiqotlar,
1
 Кабанов С. К Археологические разведки в Шахрисабзком оазисе 109-с.
2
 Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998.58-b.
3
 Лушпенко  О.Н.  К  истории  изучения  поселений  раннежелезного  века  долины  Кашкадарьи  //  Древная  и
средневековая археология Средней Азии Т., Фан 1990.24-с.
4
 Cагдуллаев .А.С Древние пути на юге Узбекистана// ОНУ 1981 33-38 с.
15 strategrafik  ma’lumotlar  va  arxeologik  majmualar  tahlili  quydagi  o’ziga  xos
xususiyatlarining  ajratish  imkonini  beradi:  aholining  voha  bo’ylab  joylashishi
yagona  xo’jalik-madaniy  turi  mustahkamlangan  markazlarning  qurilishi,  qurulish
uslubining  yuqori  darajasi,  turli  me’moriy  rejaviy  usullarning  qo’llanilishi
rivojlangan kulolchilik va metalchilikning vujudga kelishi bilan bog’liqdir. 1
 Janubiy  So’g’da  ilk  temir  davriga  oid  keng  darajada  o’zlashtirilgan
hududlar  ko’zga  tashlanadiki,  ularning  o’zlashtirilishi  keying  davrlarda  ham
davom  etadi.  Mil.avv.  IX-VIII  asrlardayoq,  keyinchalik  mil.avv.VII-VI  asrlarda
ham  bu  yerda  Qashqadaryoning  quyi  qismi  va  o’rta  qismida  shakllangan  ikki
viloyat va hududlar o’rtasidagi bir qadar aniq chegara shakllandi. Ilk temir davrida
xo’jaliklar,  madaniyat  va  savdo  yuksak  darajada  rivojlanib  ishlab  chiqaruvchi
kuchlarning  o’sishi  xususiy  mulkchilik  va  ayri  boshlashi  keltirib  chiqargan,  xom
ashyo hunarmandchilik buyumlari savdo mahsulotiga aylangan. Ilk temir davrining
xo’jalik  sohasida  erishgan  eng  katta  muvaffaqiyatlaridan  biri  qadimgi
dehqonchilikning keng yoyilishidir. 2
I. 2 Antik davr arxeologik yodgorliklari.
Antik davrda (mil.avv IV asrning oxiri milodning IV asri) O’zbekistonning
janubiy o’lkasi bo’lmish Qashqadaryo vohasi aholisi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy
hayotida  mavjud  ijtimoiy-siyosiy  vaziyat  bilan  bog’liq  bir  qataor  muhim
1
 Крашенинникова Н.И. Раскопи в Китабском районе//АО 1983. М. 1985, 533-534 с.
2
 Кабанов.С.К Археологические разведки в Шахрисабзком оазисе. 1951.77-с.
16 o’zgarishlar  ro’y  berdi.  Tadqiq  qilinayotgan  o’lka  O’zbekistonda  antik  davr
markazlashgan  davlatlarning  vujudga  kelishi  va  rivojlanishi  jaroyonidan  chetda
qola olmas edi. 1
Mil.avv  III-II  asrlar  bo’sag’asida  sharqiy  Qashqadaryoning  poytaxti
Sho’robsoy  vohasidan  Osuvdaryoning  o’rta  oqimiga,  Kitob  shahri  rayoniga
ko’chadi. Kitob shahrining hozirgi imoratlari ostida mil.avv III asr milodiy VII asr
qatlamlari yashirinib yotibdi. Antik davrda madaniy aloqalar va o’zar ta’sir (grek
va mahalliy madaniyatlar  qo’shilishi)  shuningdek savdo  va pul munosabatlarning
jadal  rivojlanishi  bilan  izohlanadi.  Bularning  barchasi  markaziy  osiyo  turli
viloyatlari  o’rtasida  rasmiy  aloqa  va  savdo  yo’llarning  shakllanishiga  olib
keladi. 2
Antik davr arexologik manbalari Qashqadaryo vohasi aholisining qadimgi
diniy qarashlari bilan bog’liq masalani o’rtaga qo’yish imkonini berdi. Tadqiqotchi
olimlarning  fikriga  tayangan  holda  A  Omelchenko  Janubiy  So’g’dning  sharqiy
qismidagi  antik  davr  manzilgohlarni  topologik  va  ichki  tuzulishini  quydagicha
o’rganib  chiqadi:  Viloytning  markaziy  shahri  (Suse-Kitob,  maydoni  40gektar)
alohida  tumanlarning  sobiq  markazlari  bo’lgan  turli  joylarda  joylashgan  yirik
manzilgohlar(Sho’robsoydagi  Saroytepa-Olvontepa,  maydoni  8-9  gektar:
Ayoqchisoydagi-Kattajartepa  maydoni  6.5  gektar:  Toldisoy  va  Guldarasoydagi
Qayrag’ochtepa I va Qayrag’ochtepa II maydoni 10-20 gektar: Qorabog’daryodagi
Kattakontepa  maydoni  7-8  gektar).  Tadqiqotchining  fikriga  ko’ra  janubiy
So’g’dning  sharqiy  qismida  joylashgan  Antik  davr  manzilgohlarning  umumiy
maydoni 130 gektarga teng.
Qashqadaryo  vohasi  antik  davr  yodgorliklarida  olib  borilgan  qazishmalar
natijasida olingan ma’lumotlar ushbu davr binokorlik uslublari to’g’risida ma’lum
xulosalar  chiqarish  imkonini  beradi  Yakkabog’  tumanidagi  Parmonqultepa
yodgorligida  bir  qancha  xo’jalik  xonalari  ochib  o’rganilgan  ularning  devorlari
1
1
 Хасанов.М.,  и  Мехендали.С. Раскопки  на  Сангиртепе  в  Кашкадары  //  Археологические  исселедования  в
Узбекистана. 2003 Т “Узб миллий энсклопедияси” 2004 183-б
2
2
 Омельченко  А.  Районирование  типология  и  внутренная  структура  поселений  античного  времени
восточной части южного Согда//. Т .2002 88-90 с
17 paxsadan qurilgan.  Bu yerda balandligi 2.2 metr diametri 0.8 metrga teng g’ishtli
ustun saqlanib qolingan. 1
Markaz ko’chirilishing siyosiy va iqtisodiy sabablari bor edi. Yangi poytaxt
shahar(Xitoy  manabalardagi  Suse)   markaziy  Samarqand  So’g’didan  jom  va
Taxtaqoracha  dovoni  orqali  Xisorning  g’arbiy  tarmoqlaridagi  bronza  va  undan
nariga-  shimoliy  Baqtryaga  olib  boruvchi   qadimgi  yo’llar  chorrahasida  strategik
nuqtai  nazardan  juda  qulay  joylashgan  edi.  Dastavval  u  ellin  hukmdorlarning
shimoliy  Qashqadaryodagi  asosiy  tayanch  punkiti  sifatida  mo’ljallangan  bo’lishi
ehtimol.So’ng  So’g’da  mustaqil  dinastiyalarning  qaror  topishi  butun  Kitob-
Shahrisabz  vohasining  markazi  bo’lib  qolgan  yangi  shaharning  ravnaq  topishiga
ko’maklashdi. 2
Bir  tomondan  sug’orish  tizmining  rivojlanishi,  ikkinchi  tomondan  Kitob-
Shahrisabz vohasining markaziy qismida unumdor yerlar mavjudligi antik davrda
kanallar tarmoqlari kengayishiga olib keladi Sho’robsoy va Qashqadaryo oralig’ida
kamida  uchta  kanal  aniqlanga  soyning  qiyi  oqimidagi  Saroytepa,  Nomsiztepa  va
boshqa manzilgohlarga Qashqadaryodan uzunligi 8 kmdan ziyod bo’lgan Pistaxon
kanali chiqarildi, uning sohili bo’ylab to’rt guruh mnazigohlar bunyod etildi. Kanal
boshida  toshdan  qurilgan  to’g’on  tizmi  hozirgacha  saqlanib  qolgan.  Millod
bo’sag’asida  Oqchidaryoning  o’rta  oqimi  bo’ylab  yuqori  saroy  kanali  yaqinida
uchta katta bo’lmagan kanal va ehtimol suv ombori ham barpo etilgan. 3
Urushdan  keyin  Respublika  Fanlar  Akamediyasining  tarix  va  arxeologiy
institute  Qashqadaryoning  o’tmish  obidalarni  o’rganilishini  va  tadqiq  etishni
rejalashtiradi. 1946-yildan boshlangan ish o’z natijalarini berdi. 
Arxeologik tadqiqotlar asosan quyi Qashqadaryoda olib boriladi. Arxeologik
qazuv  ishlaring  dastlabki  samaralari  haqida  S.K.Kabanov  maqola  va  axborotlari
e’lon qilinadi. 1
1
1
 P.Ravshanov. Qarshi va Kesh tarixi manbalari.Qarshi “Nasaf ” 2005 20-b
2
2
 Кабанов С.К. В оазисах и степях Кеша и Нахшаба Т., “Узбекистон” , 1988, 37-с.
3
3
Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998.12-b.
1
1
 Кабанов.С.К Археологические разведки в Шахрисабзком оазисе. 1951.61-68с 
18 Umuman so’ngi o’rta asrdagi shimoliy Qashqadaryodagi kanallar va ariqlar
tarmog’i O’rta Osiyoda eng rivojlangan tarmoqlaridan biri deb hisoblanadi. Voha
aholisini hamda sug’orish tizmi asosiy inshoatlarini himoyalash uchun uncha katta
bo’lmagan  qal’alar  qurilgan.  Podayotoqtepa  shunday  qal’a  namunasidir.  Uning
yuqori  qatlami  antik  davr  boshiga  oid  uni  qurish  uchun  tanlagan  joy  qulayligi
tufayli mavjud sharoitda mudofaa masalasi maksimal darajada hal qilingan. 
Podayotoqtepasoyning  burilishida  qator  joylarda  qo’shimcha  devor  bilan
kuchaytirilgan mustahkam soz tuproq qatlami ustiga qad ko’targan. Janub va sharq
tomonlarda  uni  eni  8-11  metr  bo’lgan  xandaq  o’rab  turgan:  shimol  va  g’arb
tomondan  qalinligi  3.5  metr  bo’lgan  devor  yo’nilgan  soz  tuproqli  paxsa  hamda
xom  g’ishtdan  iborat  bo’lgan. 2
Sharqiy  Qashqadaryo  istehkomlari  qo’shni
mintaqalar  mudofaa  inshoatlari  bilan  qiyoslash  ularning  rivojlanganlik  darajasi
o’sha  davrda  O’rta  Osiyoda  mavjud  bo’lgan  ilg’or  namunalarga  mos  bo’lganini
ko’rsatdi.  O’rta  Osiyoning  ko’hna  shaharlarida  Markaziy  So’g’dagi  Afrosiyob  va
Shimoliy  So’g’dagi  Nurtepa,  Shimoliy  Baqtryadagi  Qiziltepa  hamda
Dalvarzintepada  olib  borilgan  arxeologik  qazishmalar  natijasida  shunga  o’xshash
istehkomlar aniqlandi. 
Qayrog’ochtepadan  olib  borilgan  tadqiqotlar  juda  qiziqarli  ma’lumotlarni
berdi.Bu yodgorlik Qashqadaryo vohasi o’rta qismida joylashgan yirik antik davr
yodgorligi  bo’lib,  o’z  hajmiga  ko’ra  faqat  qadimgi  Kitob  shahar  xarobasidan
kichikdir. 3
 O’zining  juda  katta  hajmiga  qarmasdan  manzilgoh  mudofaa  devori
bilan o’ralgan, ammo uni o’rab turgan keng va chuqur irmoqlari o’ziga xos xandaq
va tabiiy to’siq bazifasini bajargan. 
Kitob  o’rnidagi  antik  davr  manzilgohi  hisoblangan-ilk  manzilgoh
Qalandartepa  yoki  Tepai  Afrosiyob  “Shohnoma”  ning  boshqa  bir  mashhur
qaharamon  nomi  bilan  bog’liq.Islomgacha  yaratilgan  manbalarda  bu  hudud
to’g’risida  ma’lumotlar  I.Markvant  asarida  keltirib o’tilgan.Hozir  bu  ma’lumotlar
numizmatik matreallar bilan muayyan darajada to’ldirilmoqda. 1
2
2
 Сагдуллаев А.СК вопросу о второй столице Согдианы. // СА 1988 223-230 с.
3
3
 Крашенинникова Н.И. Разрез крепостной стены древнего Кеша. ОНУ,1968 60-с
1
1
Ртвеладзе  Э.В.  Монеты  Кеша//  история  и  культура  южных  районов  средней  Азии  в  древности  и
средневековы Т 1989.38-44с
19 Vohaning janubidagi Qayrog’ochtepa qal’asi hamda Kitob o’rnidagi poytaxt
arki bo’lgan Qalandartepadagi imoratlar Podayotoqtepa yuqori qatlamlari bilan bir
davrga  oiddir.Mudofaa  devorlari  baquvvat  poydevor  ustiga  qurilish  usuli  so’ngi
jez,  ilk  temir  davriga  borib  taqaladi.  Bu  vaqtda  Orta  Osiyo  janubidagi
shakllanayotgan  shaharlar  bo’lgan va  ilk shahar  markazlaridagi  qal’alar baquvvat
asos  poydevor  ustida  barpo  etilgan.  Mudofaa  devorni  shuningdek  burjlar  ham
kuchaytirilgan.Asosan  tekis  joyda  bunyod  etilgan,  Kitob  devori  paxsadan
ko’tarilgan  ustidan  to’g’ri  burchakli,  tamg’a  bosilgan  bir  necha  qator  xom  g’isht
terilgan  paxsa  qatlamlari  orasida  bordon  bosilgan,  u  zahdan  va  sho’rlanishdan
asragan. 2
Arxeologik  tadqiqotlar  ko’rsatilishicha  mil.avv  IV-III  asrlarda  sharqiy
Qashqadaryoda  uy-joy  imoratlari  istehkomlar  va  jamoat  binolaridan  farqli
ravishda,  asosan  yarim  yerto’lalardan  va  yengil  bostirmasi  imoratlardan  iborat
bo’lgan.  Bu  majmualarda  paxsa  va  antik  davrga  xos  bo’lgan  kvadrat  shakladagi
xom  g’isht  uncha  baland  bo’lmagan  devorlar  va  sandallar  uchun  ishlatigan.
Masalan Podayotoqtepa devori ichidan o’zaro bog’lanib ketgan bostirmalar ostida
uy-  joy  majmualari  guruhi  joylashagan. 3
XX  asrning  70-80  yillarida  N.I
Krashenninikova  rahbarligidagi  arxeologiya  otryadi  eng  shimoly  Kitob  tumanini
tekshirdi.Sho’rob  soy  daryosi  bo’ylab  mustahkamlanmagan  manzilgohlar
aniqlandi.
Bu  manzigohlardan  tashqarida  kulolchilik  ishlab  chiqarish  izlari  ham
saqlanib  qolgan  edi.Ilk  antik  davr,  ilk  temir  asri  manzilgohlarni  topilishi  katta
voqea bo’ldi.
Qudratli  mudofaa  inshoatiga  ega  bo’lgan  bu  manzilgohlarni  o’rganish  natijasida
tadqiqotchilar  vodiyning  butun  viloyatga  nom  bergan  qadimgi  markazi-  Nautaka
aynan  shu  yerda  daryoni  o’rta  oqimida  joylashgan  degan  xulosaga  keladi.Qazish
ishlari  bu  manzilgohlar  ellin  davrining  boshidayoq  obod  qilingan  bo’lishi
mumkinligini ko’rsatadi. 1
2
2
Массон  М.Е  Работы  Кешской  археолого-топографической  экспедиция  ТАШГУ(КАТЭ)  по  изучение
восточной половины Кашкадарьинской области// Т.1977.31-с
3
3
Shahrisabz 2700 ming yillik meros. Albom, Toshkent, Sharq 2002, 76-b 
1
1
Крашенинникова Н.И. Раскопи в Китабском районе//АО 1983. М. 1985, 533-534 с. 
20 XX asrning 70-80 yillarida Qashqadaryo sharqiy qismining xaritasini tuzish
bo’yicha  keng  miqiyosida  olib  borilgan  ish  jarayonida  antik  va  o’rta  sarlar  davri
yodgorliklari rayonlashtirish va tiplarga ajartish va dastlabki dehqonlar  guruhlari
kelgan  davrdan  boshlab  mintaqa  madaniyatining  rivojlantirish  masalalari  ko’rib
chiqilgan. 2
 O’rta Osiyoning janubi va markazini Janubiy So’g’d orqali bog’lovchi
hamda  qadimgi  davrlardan  buyon  mavjud  bo’lgan  ko’hna  yo’llar  muammosi
alohida  qo’yildi. 3
Ayni  mahalda  mil.avv  III-II  asrlarda  Kitob  hududida  ancha
mustahkam uylar qurilgan.Ular odatda maxsus asos ustiga joylashgan O’rta Osiyo
singari  Sharqiy  Qashqadaryoda  ham  qurilishda  yoppasida  xom  g’isht  ishlatishga
o’tila boshlangan.Antik  davrda odatda uylar  xar-xil  vazifani  bajaruvchi  bir necha
xonadan  iborat  bo’lgan.  Maydoni  20-30  kv  metr  gacha  borgan  turar  joy
xonalaridan  tashqari  unga  albatta  xumxona  kirgan.  Xumxonada  (8-12  kv  metr)
devor  yonida  yarimgacha  yoki  bo’g’zigacha  yerga  ko’milgan  don,  moy,  sharob
saqlanadigan  bir  necha  xum  bo’lgan  bazan  xumlar  turar  joy  xonal а ri  ichida
joylashtirilgan. 4
Xonalar  shuningdek  tashqaridan  ko’mir  cho’g’i  keltirib  solingan  manqal
yordamida  ham  isitilgan.Xonalarning  derazasi  bo’lmagan  ko’rinadi.  Hovliga  olib
chiquvchi  eshiklar  odatda  ostonaga  mahkamlangan  yon  ustunga  o’rnartilgan.  IV-
asrning oxiri V asrning boshiga kelib esa to’g’ri burchakli g’ishtdan foydalanishga
o’tilgan  Sharqiy  Qashqadaryoning  Antikdavrdagi  me’morchilik  va  qurilish
texnikasi  Baqtriya  va  yanada  ko’proq  markaziy  So’g’d  texnikasiga  monand
bo’lgan.  Buning  sababi  viloyat  geografik  jihatdan  O’rta  Osiyoning  mazkur  ikki
madaniy markazi oralig’ida joylashganligidir.
Makedoniyalik  Aleksandr  yurishlari  bilan  bog’liq  bo’lgan  siyosiy
o’zgarishlar, muhimi shu hodisalardan keyin Old Osiyo va Yunonistonnig o’zidan
ko’plab kishlar ko’chirib kelganligi O’rta Osiyo mintaqasi moddiy madaniyatinng
turli  jihatlariga  turli  ta’sir  ko’rsatdi. 1
 Sharqiy  Qashqadaryoda  bu  ta’sirning  eng
2
2
Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998.58-b.
3
3
Cагдуллаев .А.С Древние пути на юге Узбекистана// ОНУ 1981 33-38 с.
4
4
 Кабанов.С.К. Керамический комплекс из наслоений древнего городиша в Китабе// ИМКУ.Т. 1962 42-53с.
1
 Ртвеладзе.Э.В  Этюд  по  исторической  географии  Бактрии  и  Согдианы  во  время  похода  Александра
Македонского/ ВДИ 2000.104-112с
21 dastlabki  izlaridan  biri  Podoyoqtepada  va  Kitob  o’rnidagi  qadimgi  shahar  spool
majmualarida  kuzatiladi.  Yangi  shakllar  eng  avvalo,  uzunqadahlar,  lagan  va
kosalar  keng  yoyilgan.  Chekkasi  past  tomonga   yoki  ichiga  qaytarilgan,  tubida
xalqasimon bo’rtmasi bo’lgan, baliqdan tayyorlangan taom solishga mo’ljallangan
likopchani  alohida  ajratib  ko’rsatish  mumkin.  Ko’zalarda  tutqich  tanasida  esa
metal  qolipni  eslatuvchi  xalqalar  paydo  bo’ldi  ayrim  idishlar  qo’sh  quloqsimon
shakl  kasb  etdi.  Sopol  sirtiga  ishlov  berishning  yangi  texnikasi  joriy  qilindi.  U
qizg’ish  jigarran  angop  bilan  qoplanib,  jilov  berildi,  natijada  idish  laklangandek
ko’rinadi. 1
 Avvalgi davrdan farqli ravishda antik davrda ishlariladigan idishlardan
faqat  qozon  va  manqal  qo’lda  yasalardi.  Antik  davrda  Sharqiy  Qashqadaryoda
kulolchilik ravnaq topishida yuqori sifatli tuproq qatlamlari muhim rol o’ynaydi. 2
Bu  davrda  Janubiy  So’g’dning  sharqiy  qismida  ishlangan  sopol  buyumlar  butun
O’rta  Osiyoda   hatto  sopol  tayyorlashda  don  qozongan  Baqtriya  va  Samarqand
So’g’di  singari  markazlariga  qiyoslaganda  ham  eng  yaxshisi  edi.  Topilmalardan
ma’lum  bo’lishicha  kundalik  ro’zg’orda  ishlatiladigan  sopol  idishlar  qishloq
kulolari tomonidan yasalgani holda yuqori sifatli sopol asosan shahar markazlarida
tayyorlangan. 3
Sharqiy  Qashqadaryoda  biroz  qiya  qilib  ishlangan  idishlardan  mil.avv  II-I
asrlar  bo’sag’asigacha  foydalanib  kelingan  ayni  mahalada  ko’chmanchilar
istilosidan so’ng So’g’d ellin davlatlarining siyosiy ta’sir doirasi chiqqach, mil.avv
II asr sopol majmualarida bir qator yangi shakllar yuzaga keldi. Bikomus va Jom
shakldagi  qadahlar  yaxlit  yoki  g’ovak  poychadagi  xush  bichim  uzun  idishlar
balandligi 10-20 sm, diametrik 12-16 sm tarqala boshladi.  1
   Shuningdek gardish
ichkari  tomon  biroz  qayrilgan  chuqur  kosalar  va  dardishi  tashqariga  ancha
qayrilgan  nisbatan  mayda  kosalar  ham  keng  tarqalagan  edi.  Har  ikkalasi  bronza
yoki kumushga o’xshash rang beruvchi yuqori sifatli qizqish-jigarran yoxud angop
bilan  qoplangan.  Yunonlarning  idishlariga  juda  yaqin  bo’lgan  idishlar  kam
1
 Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998.25-b
2
 Усмонова.З.И К вопросу о ранней античной крамики древней области Кеш// ИМКУ 1973 53-55с
3
 Кабанов.С.К. Керамический комплекс из наслоений древнего городиша в Китабе// ИМКУ.Т. 1962 42-53с.
1
1
Крашенинникова Н.И. Раскопи в Китабском районе//АО 1983. М. 1985, 533-534 с.
22 uchraydi. 2 
Milodiy  I  asrga  xumlar  nisbatan  takomillashtirilgan  kulolchilik
dastgohida  yasalgan.  Ular  hajmi  kichik  tuxumsimon  shakl  kasb  eta  boshlagan,
gardishi  biroz  ichkariga  qayrilib,  qalinlashtiriligan.  Saroytepada  to’lqinsimon
chiziqlarni  orasiga  olgan  konsentrik  uyma  naqsh  solingan  chelaksimon  chuqur
idishlar  topilgan.Katta  idishlarning  ko’pchiligi  angop  bilan  to’la  qoplanmagan,
faqat  yuqori  qimi  yaxlit  yo’l-yo’l  yoki  oqma  angop  berilgan.  Bu  usul  Sharqiy
Qashqadaryo  sopollarni  Kanguyning  boshqa  viloyatlari,  eng  avvalo
Xorazm(milodiy  I  asr)  bilan  yaqinlashtiradi.  Sharqiy  Qashqadaryoda
ko’chmanchilar  muhitida  rasm  bo’lgan  shakldagi  sopol  idishlardan  ulov
hayvonlarga yuklash uchun bir tomoni tekis bo’lgan suv donlar uchraydi. 3
Sharqiy
Qashqadaryo Antik manzilgohlarning eng yuqori qatlamlarida ko’pincha sopoldan
yasalgan  o’ziga  hos  shakladagi  o’choq  takliglari  ham  topildi.Bu  mahalliy
jamiyatda  shimol  ko’chmanchilik  unsurlari  kirib  kelishi  kuchayganidan  dalolat
beradi.Antik  davrda  Sharqiy  Qashqadaryoda  to’qimachilik  keng  rivoj  topgan.Ip
yigirishda  markazida  urchuq  o’rnatiladigan  teshik  bo’lgan  kichikroq  sopol
gardishlaridan foydalanilgan. 4
Janubiy  So’g’dning  Antik  davr  manzilgohlarida  teshiksiz  kichikroq  spool
gardishlar  tez-tez  uchrab  turadi.  Ko’pincha  ularga  Urchuq  o’rnatiladigan  gardish
uchun tayyorlab qo’yilgan materal deb qaralgan. Biroq ularning o’ziga xos shakli
boshqa mintaqalardagi topilmalarga o’xshashligi Markaziy So’g’dagi va Shimoliy
Baqtriyadagi  singari  vohada  ham  gardish  soqqalaridan  foydalanib  o’ynaladigan
o’yin  uzoq  vaqt  mavjud  bo’lgan  deb  taxmin  qilishga  asos  beradi. 1
 Pishirilgan
loydan  sopqon  soqqalari  hamda  loy  va  hamrga  bo’rtma  ta’svirlar(ko’pincha
quyosh  ramzlari,  qushlar,  hayvonlar)  bosish  uchun  qolib  ham  tayyorlangan.
Sharqiy  Qashqadaryodagi  bunday  buymlar  so’nggi  antik  davrda  yuzaga  kelgan
hamda  O’rta  Osiyo  shimoli  aholisi  bungacha  Sirdaryo  o’rta  oqimida  yoyilgan
Qovunchi  madaniyati  vakili  bo’lmish  qabilalar  bilan  bog’liq  bo’lgan.Bu  kanguy
2 
 2 
Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998.33-35b 
3
3
Cагдуллаев .А.С Древние пути на юге Узбекистана// ОНУ 1981 33-38 с.
4
4
Shahrisabz 2700 ming yillik meros. Albom, Toshkent, Sharq, 2002, 78-b
1
1
Қадимги  Кеш - Шаҳрисабз  тарихидан  лавҳалар // Маъсул  мухарир : А . С . Сагдуллаев . Т .” Шарқ ” 1998.11- б 
23 mulki  qarorgohi  Suse-Keshga  ko’chirilgani  to’g’risida  tarixiy  manbalarda
keltirilgan  ma’lumotlarga  mos  keladi. 2 
Uch  tomondan  turli  tosh  jinslarga  boy
tog’lar bilan o’ralgan Kesh vohasining joylashuvi hunarmandchilik vohalari yaxshi
rivojlangan.  Mil.avv  539  yoki  529-yillarda  O’rta  Osiyo  ikki  daryo  oralig’i
tarkibiga kirgan va Makedoniyalik Aleksandrning ushbu hududga mil.avv 329-yil
bahorida  boshlangan  yurishigacha  shunday  bo’lib  kelgan.  O’z-ozni  podsho  deb
elon  qilgan  Bessni,  E.V.Rtveladze  taxminicha  Nautaka  viloyati  tarkibiga  kirgan
shu  hududga  Uzunqir  panagoh  qal’asida  asir  ilgan  degan  fikrlar  mavjud.Mil.avv
328-yil  kuzida  Aleksandr  Nautaka  viloyati  hukmdori  Sisimtrga  qarshi  maxzsus
harbiy  yurish  uyshtiradi.  Bu  yurish  Nautakaning  tor-mor  etilishi  va  Sisimtr  asir
olinishi bilan yakullanadi. 3
Sisimtrning  maqomi-u  mahalliy  suloladan  chiqqan  hukmdor  bo’lgani  yoki
Ahamoniylar  ma’muriyati  tomonidan  tainlangan  satrap  bo’lgani  nomalum.  Biroq
boshqa  hukmdorlar  Oksiart,  Xorien,  Spetamin  va  hokozolar  eslatilishdan  kelib
chiqilsa,  u  Nautakada  hukmdorlik  qilgan  mahalliy  sulolasi  vakili  ekanligi
ehtimolga yaqin. 
Har  qanday  holatda  ham  Nautaka  bu  vaqtda  boshida  o’z  hukmdori  turgan
muayyan  mulk  bo’lgan,  binobarin  uning  huzurida  bo’lgan  tegishli  ma’muriy
xizmatlar  bo’lgan.Bu  viloyatning  Makedoniylik  Aleksandr  vafotidan  so’ng  mil
avv.323-yildan boshlab mil.avv 312-yilda Salavka I tomonidan davlat tuzgunicha
davom  etgan  davr,  yani  qo’sh  podsholik  orasidagi  vaqtda  kechgan  tarixi  haqida
amlada hech narsa ma’lum emas.
       Mil.avv 321-yilgacha Baqtriya So’g’diyona satrapi Makedoniyalik Filipp
bo’lgani mil.avv 321-yildan boshlab esa bu lavozimni Kipirlik Stasanor egallagani
ma’lum  bu  vaqtda  Nutakada  Sisimtrga  ta’luqli  bo’lgan  mahalliy  sulolar  vakillari
yoki hatto o’z navbatida Aleksandr tomoniga o’tgan Sisimtrning o’zi hukmronlikni
davom ettirgan bo’lishi  mumkinligi  ham istisno  etib bo’lmaydi. 1
Bu juda qiziqarli
faktir  chunki  avvallari  muzey  to’plamlaridan  ma’lum  bo’lgan  Makedoniyalik
2 
2
 Кабанов С.К. В оазисах и степях Кеша и Нахшаба Т.,“Узбекистон”, 1988, 37-с.
3
3
Ртвеладзе  Э.В.  Монеты  Кеша//  история  и  культура  южных  районов  средней  Азии  в  древности  и
средневековы Т 1989.38-44с
1
1
Shahrisabz 2700 ming yillik meros. Albom, Toshkent, Sharq, 2002, 12-b
24 Aleksandr dirahmalariga taqlidan O’rta Osiyoda zarb etilgan zarb etilgan muomila
joyi  aniqlandi.  Bunday  tangalarni  zarb  qilish  fikrimizcha  mil.avv  IV  asr  oxirida
qo’sh  podsholik  oralig’ida  boshlangan  va  Nautakaning  mil.avv  328-327  yilar
qishini o’z armiyasi bilan boshdan oyoq shu yerda o’tkazgan Aleksandr tangalari
bilan  tanish  bo’lgan  mahalliy  hukmdorlari  amalga  oshirilgan  bo’lishi  mumkin.
Lekin  E.V  Zeymal  ular  mil.avv  III-II  asrlada  zarb  qilingan  deb  hisoblaydi.  Bu
yerda bunday taqlidiy tangalar hamda Salavkiy va Yunon-Baqtr tangalari topilgani
Nautakada  pul  muomilasi  ancha  erta  yuzaga  kelganidan  dalolat  beradi. 2
  Mil.avv
IV  asr  oxiri  III  asr  birinchi  yarimida  Nautaka-Kesh  hududi  Arrian  guvohligida
Parfiyaliklar,  Baqtriyaliklar,  So’g’dlar  va  girkanlar  ustidan  hukmronlik  qilgan
Salavka I davlati tarkibida kirgan. Mil.avv III asr  o’rtasida aftidan Mil.avv II asr
o’rtalarigacha  Nautaka-Kesh  hududi  mil.avv  256  yoki  250  yilarda  Baqtriyadagi
Salavkiylar  noibi  Diodot  tomonidan  barpo  etilgan  Yunon-Baqtr  podsholigi
tarkibida kirgan. 3
  Bu haqda butun So’gd Yunon-Baqtr podsholiklari ma’lumotlari
ham  Kitob  va  Shahrisabzda  nisbatan  tez-tez  topilib  turadigan  tangalaradan  ham
kelib chiqib fikr yuritish mumkin. 
Ular  orasida  Diodot(Mil.avv  250-230  yillar),  Antimax(mil,avv  190-
180yillar)  Evkradit  (mil.avv  171-155  yillar)  tangalari  bor.    Katta  xan  xonadoni
tarixiga  ko’ra  mil.avv  II  asr  oxiri-Mil.avv  I  asrda  O’rta  Osiyo  ikki  daryo
oralig’ining deyarli butun hududning konfedrativ Kang’uy davlati tarkibiga kirgan.
Bu  davlat  tasarrufida  besh  kichik  mulk  bo’lgan  ulardan  biri-  Suse  yoki  Suxe,
olimlarning fikricha Kesh o’rnida bo’lgan va poytaxti va shunday nomlangan. Bu
fikr  ancha  kech  yaratilgan  “Shi,  Kyusha,Gilshuana  (yani  Kesh)  kichik  kanguy
mulki Sxe shahrining qadimgi yerlari” ekanligi to’g’risida ma’lumotga asoslangan,
Suse, Suxe mulki butun Janubiy So’g’d hududini o’z tarkibiga olgan. 1
M.E.Masson  uning  poytaxti  Kitob  o’rniga  bo’lgan  deb
hisoblaydi.Numuzmatik  ma’lumotlar  Suse/Suxe  hududi  to’g’risidagi  xulosani
tasdiqlaydi. Bu kabi tangalar XIX asr oxiridayoq muzey to’plamlariga kelib tusha
2
2
Ртвеладзе  Э.В.  Монеты  Кеша//  история  и  культура  южных  районов  средней  Азии  в  древности  и
средневековы Т 1989.38-44с
3
3
Крашенинникова Н.И.Изучения цитадели Кеша// АО 1977.М.1978 527-с
1
1
Крашенинникова Н.И. Раскопи в Китабском районе//АО 1983. М. 1985, 533-534 с.
25 boshlagan, biroq S.K.Kabanov Naqshab va Kesh o’rtasida joylashgan Qizil bibidan
olib   brogan  qazishmalar  paytida  bitta  tanga  topilganidan  keyin  ular  muomilada
bo’lgan  joy  aniqlangan.  E.V  Zeymal  tangalarning  ushbu  guruhi  mil.avv  II-IV
asrlarga oid deb hisoblab, shu asosda ular Janubiy So’g’da bo’lishi mumkin, degan
xulosaga  kelgan.  Shunga  o’xshash  kumush  tanga  bir  necha  yilga  Nautaka-Kesh
tarixiy  viloyatida  joylashgan  To’rtko’ltepani  qazishda  topilgan.  Yaqinda
Talimarjon  tumanida  Ksenipa  va  Naqshabdan  Kerki  tumanidagi  Amudaryo
kechuviga qarab ketgan qadimga karvon yo’lida ketgan shunday tangalarning katta
xazinasi  topildi.  Shu  xazinadan  oltmishdasi  tadqiq  qilindi.  Shunday  qilib  o’z
vazniga  ko’ra  obolga  yaqin  bo’lgan  kumush  tangalar  ro’yhati  Janubiy  So’g’d
hududida  zarb  qilinib  muomilada  bo’lganga  o’xshaydi.   Bu  tangalarga  qo’yilgan
sana va hamda qo’yilgan o’ng va chap tomonida bitilgan So’g’dcha matn alohida
qiziqish  uyg’otadi.  Chunki  ularni  to’g’ri  o’qib,  tushinish  pul  muomilasini
tavsiflash uchungina emas, balki ushbu viloyat tarixi uchun ham muhim. 2
Butun  O’rta  Osiyodagi  kabi  Sharqiy  Qashqadaryoda  ham  jez  kumush  va
tilla taqinchoqlar bilan bir qatorda antic davrda ham yarim qimmatbaxo toshlardan
ham va shishadan yasalgan zebu-ziynat buymlari ham keng tarqalgan. Ko’pincha
pistaqi  rangdagi  rangdan  moviy  ranggacha  bo’lgan  shishadan  turli  shakldagi
munchoqlar  yasalgan.  Ularsiz  dumaloq  yoki  yon  tomoni  taram-taram  0.8-1.1  sm
hajmda bo’lgan. Yuqori saroy manzilgohida milodiy I asrlar qatlamidan qo’shaloq
shisha munchoq(1.8 sm) topilgan. Shisha qatlamlari orasida zar qog’oz qo’yilgan.
Shimoliy  Qora  dengiz  yunon  mustamlaka  shaharlari   ustaxonalari  shunaqa
munchoq  tayyorlashda  dong  taratgan  edi.  Bunday  zar  qog’ozli  taqinchoqlar
Volgabo’yi  va  Shimoliy  Qozog’izstoning  shunday  zebu-ziynat  keng  tarqalgan,
Sarmat  qabilalari  vositachiligida  Buyuk  Ipak  yo’li   hududiy  tarmog’i  orqali
Xorazmda  keltirilgan,  so’ng  O’rta  Osiyoning  markaziy  hududlariga  yoyilgan.
Janubiy  So’g’dning  Sharqiy  qismidagi  antik  manzilgohlaridan   metall  buyumlar
juda ham kam topilgan. 1
2
2
Лушпенко  О.Н.  К  истории  изучения  поселений  раннежелезного  века  долины  Кашкадарьи  //  Древная  и
средневековая археология Средней Азии Т., Фан 1990.24-с.
1
1
Лунина.С.Б Статуэка лютнистики из Кашкадарьинского оазиса // ОНУ,1983 N.9 42-с
26 Shunday  bo’lsada  O’rta  Osiyoda  yaxlit  temir  buyumlaridan  biri  dastavval
Sharqiy Qashqadaryoda mil.avv.VIII-VII asrlarga oid Daratepa manzilgohi tuproq
qatlamlaridan  topilgan.  Podoyotoqtepa  shahrining  ilk  ellin  davri  qatlamlaridan
(mil.avv III asr) bir bo’lak mis hamda temirdan yasalgan yarim dumaloq shakldagi
parcha  topilgan.  Bu  ehtimol   tugmacha  yoki  qo’ng’iroqcha  parchasi  bo’lishi
mumkin.  Sag’irtepa  (Qorabog’  qishlog’i  yaqinida)  manzilgohida  topilgan  temir
tosh  qonli  mil.avv  I  asrga  ta’luqlidir.  Sho’robsoyning  quyi  oqimida  joylashgan
Nomsiztepa toshqol bo’lagi tosh sondan va zang izlari qolgan bilaklaring topilishi
Qashqadaryo  vohasining  sharqiy  qismida  so’nggi  antik  davrda  ham  mahalliy
metalga  ishlov  berish  rivojlanayotganiligidan  guvohlik  beradi.  Mahalliy
metallurgiya ravnaq topishi asosan ilk o’rta asrlarga to’g’ri kelsa ham, aftidan antik
davrdayoq  ko’plab  temir  rudasi  konlaridan,  shuningdek  kumush  konlaridan  ham
ruda  qazib  olingan. 2
Arxeologik  topilmalar  moddiy  madaniyat  rivojlanishi  bilan
bog’liq  masalalarni  yaratilishigina  emas  balki  Sharqiy  Qashqadaryo  aholisi  diniy
qarashlarining turli jihatlarni qayta tiklash imkonini ham beradi.
Ular  butun  antic  davr  davomida  Sharqiy  Qashqadaryo  Zardushtiylik
markazlaridan  biri  bo’lganligini  ko’rsatadi.  O’tmish  davrlar  materiallari  buni
ko’rsatib  turibdi.  Olovga  topinish  Zardushtiylik  bilan  chambarchas  bog’liq
bo’lgan.Chunonchi  ilk  antik  davrdagi  Podayoqtepa  shahridagi  o’ralardan  birida
“Muqaddas  kulni  ko’mish”  marosimi  izi  aniqlandi  ko’p miqdordagi  kul  shaharda
otashkasidan  shu  kul  chiqqan  antik  davr  ibodat  majuoti  mavjud  bo’lganligidan
dalolar  beradi.  Kul  saqlanadigan  bunday  yirik  joylar  jez-ilk  temir  asri  davridan
buyon,  Jarquton,  To’g’aloq  21,  Pishaktepa,  Ko’ktepa  va  boshqa  joylardagi
ibodatxonalar  qazilganda  ma’lum  bo’lgandi.  Podayoqtepada  o’ra  tubiga  g’ayri
oddiy shakldagi uchta butun idish maxsus joylashtirilgan. Ularning ikkitasi qo’lda
yasalgan  so’nggi  jez  davri  Baqtr-Marg’iyona  arxeologik  majmuadagi  charx
qoliplarida  yasalgan  idishlariga  shaklan  juda  yaqin.  Podayotepa  idishlarni
tayyorlash texnologiyasi hamda oqimtir rangdagi suyuqlik ehtimol xoama qoldig’i
mavjudligi  ular  ibodat  uchun  mo’ljallanganligini  ko’rsatadi.  Aftidan  bular
2
2
Крашенинникова Н.И. Прошлое Китабе. // Вехи времен. Т., 1989.30-с.
27 zardushtiylikka xos bo’lgan olovga xos bo’lgan olov va suvga topinishning o’zaro
bog’liqligining  dalili  bo’lsa  kerak.Jez  davri,  Ilk  temir  asri  va  ilk  ellin  davrida
Janubiy  So’g’dning  sharqiy  qismida  hukm  surgan  dinlarning  vorisiyligini
Podatotepaning  yuqori  qatlamlaridan  mayda  tosh  to’shalgan  maxsus  yo’lakdan
borilgan,  to’g’ri  burchakli  paxsadan  kursi  shaklida  yasalgan  o’choq  ham
tasdiqlaydi. 1
Ellinlashgan Old Osiyoning madaniy turtkisi ta’siri ostida mil.avv. I asrda
O’rta  Osiyo  aholisi  e’tiqodida  yangi  elementlar  paydo  bo’ldi.  Ular  qadimgi
mahalliy  diniy  qarashlar  bilan  qorishib  tadqiqotchilar  tomonidan  ajratib
ko’rsatiladigan  “O’rta  Osiyo  Zardushtiylikning”  o’ziga  xos  tomonlarning
belgilarni  ochib  berdi.Pishirilgan  sopol  haykalchalar-  terrakotalar  odatda
ibodatxonalardan  joy  olgan  ma’budlar  haykallari  nusxasidir.  Ular  maxsus
qoliplarda  tayyorlangan  so’ng  usta  ularni  pichoq  bolan  qirib  to’g’irlagan  odatda
qizil yoki jigarrang angopb bilan pardoz bergan va pishrgan. Haykallarning bo’yi 7
sm va 15sm gacha. 
Xronologik jihartdan avval yasalgan haykallar Kitobdan topilgan. Janubiy
So’g’dning  sharqiy  qismida  ona  ma’buda,  ud  chaluvchi  ayollar  va  qandatdir
mahalliy  ilohlarning  haykallari  ham  ko’p  uchraydi.Kitobdan  topilgan  ona
ma’budaning  sopol  hakalchalri  o’tirgan  holda  tas’virlangan  yalong’och  ayolning
mil.avv III asr yoki Yalong’och go’dakni ko’tarib olgan kiyingan ayolning qo’lda
yasalgan  hakalchalaridir.  Saroytepa  manzilgohidan  o’ng  yelkadan  osilib  tushgan
maxsus  lo’ngida  yotgan  yo’rgaklangan  go’dakning  boshini  o’ng  qo’li  kafti  bilan
ushlab tik turgan yalang’och ayolning haykalchasi topilgan. 1
Saroytepadan topilgan
sopol  halkalcha  juda  realistik  yasalgan.O’ng  soni  yonidan  osilib  turgan  nafis
gazlama  burmalari  ko’rinib  turibdi.  Gardanidagi  hashamdor  taqinchoq-jevak,
haykal turgan maxsus do’nglik muhimi chap yelka tomon ko’targan qo’l ishorasi
(Ko’rsatkich  va  o’rta  barmog’i  yuqori  ko’tarilgan,  qolganlari  kaftiga  bosilgan)
haykalcha  ibodat  marosimiga  mo’ljanlaganligidan  dalolat  berdi.  Ayol  ta’sviri
1
1
Сагдуллаев.А.С  Памятники  материальной  культуры  Южного  Согда  эпохи  ранней  железа.  Культура  юга
Узбекистана в древности и средневековье. Сборник научных трудов ТашГУ.Т 1987 12-с
1
1
Крашенинникова Н.И. Прошлое Китабе. // Вехи времен. Т., 1989.30-с.
28 mutanosib  detallar  ustalik  bilan,  juda  jonli  berilgan,  bu  hol  haykalchani  ellin  va
hind  bitta  haykaltaroshligi  (koroplastika)  hamda  haykaltoroshligining  eng  yaxshi
namunalariga  yaqinlashtiradi.   Saroytepadan  topilgan  haykalcha  O’rta  Osiyodagi
Ko’hna Marv antik Marg’iyona Antioxiyasi haykallariga o’xshahs bu hol mil.avv I
asrlarda  Parfiya,  Shimoliy  Baqtriya  hamda  So’g’dning  siyosiy  va  madaniy
aloqalari  kuchaygani  bilan  bog’liq.Umuman  Saroytepadan  topilgan  haykalchalar
bir qator jihatlari hamda umuiy kompozitsiyasi bo’yicha o’sh paytdagi oykumena
yer  yuzasining  odam  yashayotgan  qisming  turli  joylarida:  Mermukiy  (Shimoliy
Qora dengiz bo’yi) Bengaliya (Hindiston) gacha bo’lgan hududlardagi haykallarga
o’xshahs  bo’lgan.  Shunday  tas’virlarni  bo’lganligi  sababli  antik  davrda  So’g’d
boshqa  hududlar  bilan  madaniy  aloqlar  bilan  yaxshi  shakllangan. 2
Saroytepadan
dastlab topilgan ud chaluvchi ayollar haykalchalari, Shimoliy Baqtriyadagi singari
yarim  haykal  shaklida  yasalgan.  Ularmashxur  Ayritom  piramonlariga  juda
o’xshash  va  driadalar  va  Nabodotolami  yarim  mabudalari  bilan  bog’liq  bo’lgan. 3
Milodning  dastlabki  asrlarida  qo’shni  Oyoqchi  vohasida  ud  chaluvchi
ayollarning boshqa tipidagi haykallari bo’lgan. Oyoqchi daryoning o’rta va yuqori
oqimidagi  manzilgohlarida  hashamdor  kiyingan  mashshoq  ayollarning  sopol
haykalchalari  topilgan,  qabrlarning  birida  esa  ud  chaluvchi  ayol  haykalchasi
mahalliy  ona  haykalchasi  bilan  birga  uchragan.  Kiyim  detallari  va  zebu-ziynatlar
ta’svirlanganlarning  maqomi  yuqoriligidan  darak  beradi.  Sho’robsoy  vohasi
manzilgohlaridan  topilgan  hakalchalar  yunoncha  xitonga  o’xshash  plashga
o’ralgan  va gardaniga  jevak  osgan:  Oyoqchi  vohasidan  topilgan  haykalchalar  esa
hashamdor  tikilgan  halatda  ta’svirlangan.  Ud  chaluvchi  ma’budalarga  uzoq  vaqt
davomoda  topinib  kelingani  haqida  Yakkabog’  tumani  Tezob  qishlog’idagi  ilk
o’rta asrlar manzilgohidan topilgan haykalcha guvohlik beradi. 1
Sharqiy  Qashqadaryoda  ilohiylashtirilgan  ajdodlarga  sig’inish  ham  keng
tarqalgan  bo’lib,  ular  erkaklar  haykallari  hamda  qo’lga  yasalgan  chavondozli
chavondozsiz  ot  shakllaridan  iborat  topilmalardir.  Kitobda  va  To’pchak
2
2
Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998.70-b 
3
3
Лунина.С.Б Статуэка лютнистики из Кашкадарьинского оазиса // ОНУ,1983 N.9 42-с
1
1
Shahrisabz 2700 ming yillik meros. Albom, Toshkent, Sharq, 2002, 83-b
29 qishlog’ida milodiy I-IV asrlar materiallari bilan birga uzun qalpoq yoki yo’l-yo’l
bog’ichli  ko’rinishdagi  bosh kiyim kiygan ba’zan o’ng qulog’ida sirg’asi bo’lgan
erkkaklar  haykalchari  ham  topilgan.  Tadqiqotchi  olimlar  fikricha  ular  mil.avv  II
milodiy  IV  asrlarga  yasalgan  deb  xisoblanadi  va  Makedoniyalik  Aleksandr
ta’svirlariga  borib  taqalishi  mumkin. 2
Boshqacha  tipdagi  haykalchalar  topilgani
ham  qayd  etilgan.Kitobdan  ma’buda  Afina  bosh  kiyimining  mahalliy  variant
bo’lgan o’ziga xos bosh kiyimdan ishlangan sopol haykalchasi topilgan.Haykalcha
qiyofasi Old Osiyo Afinasi- Allati timsoliga yoki yunonlar ma’budasi funksiyasiga
yaqin  qator  vazifalari  bo’lgan  eroniylar  ma’budasi  Arshtatga  o’xshaydi.Antik
davrga oid Sopoltepa(Chiqo’rg’on suv ombori atrofi)dagi manzilgohidan topilgan
Dionis  va  Satr  ta’viri  tushirilgan  sopol  taxtachada  ham  Janunbiy  So’g’d  Sharqiy
qismi  mayda  haykaltaroshligida  ellin  sa’natining  ta’siri  kuchli  bo’lganligini
ko’rsatadi. 3
Buddizm  bilan  bog’liq  ta’svirlarini  ham  haykalchaklarning  alohida  turi
sifatida ajratish mumkin.Bir qator ma’lumotlar bu din antik davr oxirida, yoki ilk
o’rta  asrlarda  Hisorning  g’arbiy  tarmoqlarida  hamda  O’rta  Osiyoning  markaziy
hududlarida yoyilgani haqida gapirish imkonini berdi.Janubiy So’g’dning Sharqiy
qismida  topilgan  sopol  haykalchalar  bundan  dalolat  beradi. 1
Sharqiy
Qashqadaryoning  antik  obidalarida  ko’pincha  hayvonlar  ta’sviri  uchraydi  ular
O’rta  Osiyoning  barcha  mintaqalaridagi  kabi  ko’pincha  chavondozlik  va
chavondozsiz  otlar  ta’sviridir.  Ular  odamlar  ta’svirlaridan  farqli  ravishda,  qo’lda
yasalgan va sxematik shaklga ega Kitobdan qo’lga yasalgan haykalchalar topilgan
ularning  birida  kamondan  ortiga  qarab  o’q  otayotgan  chavondoz  ta’svirlangan.
Qazish jarayonida yana qanotli ot-pegas va yarim ayol ot kentavr haykalchasi ham
topilgan. 2
Mil.avv   va  milodiy  I  asrlarda  Baqtriya,  So’g’d,  Marg’iyona,  Xorazm,
Shimoliy  Qora  dendiz  bo’yidan  topilgan  chavondozli  va  chavondozsiz  otlar
2
2
 Кабанов.С.К. Керамический комплекс из наслоений древнего городиша в Китабе// ИМКУ.Т. 1962 47-48с.
3
3
 Абдуллаев.К.,Раджабов.С.  Теракотовая  плитка  с  изображением  Диониса  и  сатира  из  Кашкадарьи
//ИМКУ.Самарканд, 2000 111-114 с
1
1
Ставиский.Б.Я Судьбы буддизма в Средней Азии. М.,1998. 143-144 с
2
2
Крашенинникова.Н.И Два комплекса керамики. 90-91 с рис.26
30 haykallari  ta’sirida  yaratilgan.  Saroytepa  manzilgohidan  tuyaning  realistik
ta’svirlangan  sopol  kallasi  topilgan.Bu  O’rta  Osiyodan  Baqtriya  tuyasi  dastlab
xonakilashtirilgan ta’sviriga oiddir. 3
II Bob Kesh vohasining o’rta asrlar davri arxeologik yodgorliklari.
II.1 Ilk o’rta asrlar arxeologik yodgorliklari.
O’zbekistonning  qadimiy  shaharlari  uzoq  vaqtlardan  beri  sharqshunoslar,
arxeologlar,  etnograflar  diqqatini  tortib  keladi.  Ularning  bir  qismi  hozirda
yemirilgan shahar xarobalari-arxeologik yodgorliklar(tepa) shklida saqlanib qolgan
bo’lib, ushbu xarobalar ostida ko’hna turar joylar, ibodatxonalar saroylar qoldiqlari
yashiringan.  Ikkinchi  bir  qismi  esa  o’z  taraqqiyotida  rivojlanish  va  tushkunlik
davrlarni boshdan kechirib hozirgacha yetib kelgan hamda me’morlarning o’lmas
asarlari saqlanib qolgan holda uzoq o’tmish voqealari borasida hikoya qiladi. 
3
3
Крашенинникова Н.И. Прошлое Китабе. // Вехи времен. Т., 1989.30-с.
31 Nautaka-Kesh  vohasi  ham  shunday  hududlar  sirasiga  kiradi.  Uning
o’rganilish  tarixi,  yozma  manbalar,  va  numuzmatik  ma’lumotlar  sharhi  V.V
Bartold, M.E  Masson, P.A Pugachenkova,   O.I  Simirnova, S.K. Kabanov va Z.I.
Usmonovalar  asarlarida  yetarli  darajada  o’z  ifodasini  topgan.  Tadqiqotchilar
fikricha ilk o’rta asrlarga oid Kesh Oqsuvning o’ng sohilida hozirgi Kitob o’rnida
shakllangan. 1
Ilk  o’rta  asrlarda  markaziy  shahar  hayoti  Qalandartepadan  g’arbga
ko’chadi.Bu  davrda  Kesh  hukmdorlarning  qarorgohi  “Qo’rg’on”  nomi  bilan
mashhur qa’lada joylashgan.Ushbu qa’laning qoldiqlari hozirda mavjud. 2
 O’rta asr
yozma  manbalarida  Kesh  deb  atalgan  viloyat  hududi  Zarafshon  tog’  tizmasining
janubiy yon bag’laridan boshlab, hozirgi Kitob, Shahrisabz, Yakkabog’, G’uzor va
O’radaryo  vohasi  yerlarni  o’z  ichiga  olganligi  qayd  etilgan.  Uning  markazi
Shahrisabz-Kitob  vohasida  rivoj  topgan.I.Markvartning  fikriga  ko’ra  ilk  o’rta
asrlar Keshi VI asrda vujudga kelgan, yani VI-VII asarlasrdan boshlab bu shahar
Kesh  deb  atala  boshlangan. 3
  Kesh  viloyatining  V-VIII  asrlardagfi  moddiy  va
ba’diiy merosi O’rta Osiyoning boshqa tarixiy-madaniy viloyatlari hamda qo’shni
mamlakatlar  bilan  o’zaro  madaniy  munodsabatlar  g’oyat  murakkab  jarayonlarni
aks ettiruvchi me’moriy yodgorliklarda mujassamlashgan. 
 Ular  orasida  qadimgi  shaharlar  va  manzilgohlar,  alohida  joylshgan  qasrlar,
ibodatxonalr,  sajdagohlar,  devoriy  rasmlar,  sopol  buyumlar,  zebu-ziynatv
buymlari, terakota plastinalar, ostodonlar bor. Bu yodgorliklar orasida turli tipdagi
qadimgi  shaharlar  va  manzilgohlar  alohida  o’rin  tutadi.  Balandtepa,  Qalqontepa,
Chechaktepa  Kitob  va  Shaxrsabzning  ilk  o’rta  asrlar  qatlamlarida  olib  borilgan
axeologik  qazishmalar  va  natijasida  ilk  o’rta  asrlarda   Kesh  hayotining  turli
jihatlari haqida hukm yuritishni imkonini beruvchi bebaho material qo’lga kiritildi,
obidalar  topagrafiyasi  mavjudligi  esa  ularning  joylashuv  xususiyatlari  haqida
hamda qonuniyatlarini belgilash imkoniyatni yaratdi. 1
1
1
Крашенинникова.Н.И. Работы в Китабе // АО 1982-М. 1984 474-с
2
2
Кабанов.С.К Археологические разведки в Шахрисабзком оазисе.// Известия АНУЗ. 1951. 188 с
3
3
Киплик. Д.И Техника живописи.М.,1950. 322-с
1
1
Лунина.С.Б Статуэка лютнистики из Кашкадарьинского оазиса // ОНУ,1983 N.9 42-с
32 V-VII asrlarda Qashqadaryo ko’chmanchi qabilalar tarqalgan o’lka bo’lib,
oldin  Eftalitlar  davlatining,  keyinroq  esa  Turk  xoqonligining  tarkibiga  kiradi.VI-
VII  asrlarda  viloyat  markazini  qadimgi  Kesh  shahri  bilan  bog’lovchi  fikrlar  bor.
Arab  muallifi  Yoqubiyning  ma’lumot  berishicha  Kesh  ma’lum  bir  muddat  butun
So’g’dning poytaxtiga aylandi. Kesh shahri VII asrda yuksak darajada rivojlanib,
Xitoy bilan siyosiy-iqtisodiy va madaniy aloqalarni kuchaytiradi. Buyuk Ipak yo’li
orqali  Kesh  savdogarlari  uzoq  Sharq  shaharlarigacha  yetib  borganlar.Kesh  o’z
tanga  pulini  zarb  qilgan. 2
 Kesh  ilk  o’rta  asrlarda  ham  So’g’d  konfedratsiyasining
mahalliy  hokimlari  orasida  yetakchi  mavqe  uchun  kurashgan.  VII  asr  o’rtalariga
qadar  hatto  So’g’dning  ma’muriy-siyosiy  markazi  rolini  o’tagan.  Shishpir
ixshidligi  davri  buning  yaqqol  misolidir  faqat  Varuxmanning  ixshidligi
davridagina  markaziy  hokimyat  Samarqandga  qaror  topdi.  Musulmon  yozma
manbalarida  Kesh  nomi  dastavval  VII  asr  oxiri  VIII  asr  boshlarida  qo’llanilgan.
Ularda shaharning uch xil: Kash, Kish va Kesh shaklida yozilishi uchraydi. Biroq
ulardan  qaysi  biri  nisbatan  to’g’riroq  ekanligi  masalasi  noaniqligicha
qolmoqda.Tangalarda  So’g’dcha  matnlarda  bu  so’z  doim  unlisiz  KS  shaklida
beriladi. 1
Xususan  Keshning  ilk  o’rta  asrlar(V-VIII  asrlar)  oid  obidalari
topografiyasi ijtimoiy qaramlikning tizmi inkosidir. 
 Kesh  arxeologik-topografik  ekispeditsiyasi(KATE)  ma’lumotlariga  ko’ra
xar  bir  mulk  maydoni  ming  gektardan  besh  ming  gektargacha  bo’lgan,
sug’oriladigan maydonni tashkil qilgan. O’rta Osiyo sharotida sug’orish tarixi ham
yerni uch bosqichli o’zlashtirish sxemasi bilan belgilanadi. Ilk o’rta asrlar davrida
suvdan foydalanishning uchala usuli bir vaqtda ishga solingan:  1) Adog’iga yetib
borayotgan kichik tog’ jilg’alari handa soylar etaklaridagi quduq va koriz usuli 2)
Tog’  yon  bag’rlarida  suvni  su’niy  usul  bilan  to’plab,  katta  bo’lmagan  ariqlar  va
soylardan  mavsumiy  sug’orishda  foydalanish  usuli.  3)  Tekislikning  keng  va
unumdor  qismini  doimiy  sug’orish  uchun  suv  to’lib  oqadigan  daryolarda  katta
anhorlar  va  alohida  magistiral  kanallar  chiqarish  usuli. 2
  Mintaqa  arxeologik
2
2
Бартольд.В.В Кеш, Соч Т.IIIМ.1965 460-с
1
 Бичурин.Н.Я Собрания сведений о народах,обитавших в Средней Азии в древние времена.М-Л.,1950 316-с
2
 Шаҳрисабз 2700 минг йиллик мерос. Альбом, Тошкент, Шарқ, 2002, 85-б
33 obektlarning 80% ni ilk o’ra asrlar yodgorliklari, tashkil qiladi, ularning deyarli 3/1
ko’p  qatlamli  bu  obektlar  tashqi  topografik  alomatlariga  ko’ra  quydagi
ko’rinishlari mavjud. 1) Ko’hna shaharlar bu tipga iste’hkom alomatlariga hamda
ikki  uch  qismga  ega  bo’lgan  bir  necha  yirik(1.5-4  gektarga  yaqin)  manzilgohlar
kiradi.  2)  Qo’rg’onlar:  ular  ikki  tipda  mustahkamlangan  va  mustahkamlanmagan
bo’lgan,  Mustahkanlangan  qo’rg’onlar-  bunday  qo’rg’onlar  tarixi  odatda  to’gri
burchakli  va  relefiga  ko’ra  ikki  qavatli  bo’ldi.  Bunday  obektlarning  ko’pchiligi
uncha  katta  bo’lmagan  tepalik  va  unga  yondosh  hamda  undan  pastroq
do’ngliklardan  iborat  bo’ldi.  Eng  baland  qismi  “Diz”,  “Ko’shk”  ning  shinakli
devori, xandaqkirish joyi bo’lib, u ham manzilgohga nisbatan markazga burchakda
yoki  uning  tomonlaridan  birida  odatda,  mulkning  tashqi  chegarasida  tomon
yo’nalgan  holda  joylshgan  bo’ladi.  Mustahkamlanmagan  qo’rg’onlar  –  ularga  bir
qavatli, ko’pincha  maydoni  0.02  dan-5  gekrargacha  iborat  do’ngliklar  kiradi.Ular
dehqonlarning  alohida  turar  joylari  vayronasidir. 1
 KATE  ning  ko’p  yillik
tadqiqotlari  turli  tipdagi  manziloglarining  geografik  vaziyat  xo’jalik  faoliyati  va
tabiiy  hamda  su’niiy  suv  manbalaridan  kelib  chiqib  joylashuvining  konseptual
sxemasini  tuzishda  va  tushinishda  hatto  feudal  qaramlikning  turli  tizmidagi
mulklar chegarasini aniqlashda ko’maklashdi.
Chunonchi qal’alar, odatda, obi hayot manbaini nazorat qilish uchun asosiy
kanallar  boshida  qurilgan.  Qal’a  atrofida  yoki  uning  qatorida  shahar  vujudga
kelgan. 1
 Keshning  memoriy  bezagi  hamda  rasmlari  Chechaktepa  qal’asi
topilmalari  bo’yicha  yaxshi  o’rganilgan.Bu  yerda  monumental  binolarning  ichini
me’moriy  bezash  usullari  majmui  tadqiq  qilindi.  Bular  ganch  naqsh  detallari
(akkantlar, andoza, g’isht) suvoqga bosib tushirilgan devorda ketma-ket joylashgan
doiralarning  o’yma  tasviri:  birinchi  va  ikkinchi  qurilish  davrlarida  devorlarni
bezagan rasmlar, ikkinchi qurilish davri mehrob taxmonlarining ikki yonini bezab
turgan  naqshli  ustunlar:  tomonini  ko’tarib  turgan  olti  ustunning  poy  ustuni
qoldiqlardan  iborat.  Topilgan  rasm  qoldiqlari  shu  qadar  parchaki,  ular  bo’yicha
1
 Сагдуллаев А.С Древние поселения Кашкадары СаУ.N 7. 1979 30-с
1
1
Массон.М.Е Столицье города в области низовьев Кашкадарьи с древнейших времен Т.Фан 1973.36-с.
34 tasvir  syujeti  hususiyati  haqida  fikr  yuritib  bo’lmaydi.  Biroq  rasmlar  syujetli
bo’gani  shubhasiz,  chunki  kiyim  bezaklari  inson  tanasi  qismlari  va  boshqalar
tasviri bo’lgan parchalar bu haqda dalolat beradi. Birinchi qurilish davrida aftidan
butun devor buzulgandan so’ng bu rasm qoldiqlarin ikkinchi davrda qurilgan supa
orasiga  tushib  qolgan.Supadan  ajratib  olingan  parchalardagi  ranglar  xilma-xil
bo’lib chiqdi.  Unda qizil rang bilan sariq rang, qora bilan qizil rang, pushti bilan
olcha rang, och moviy bo’g’iq moviy ranglar uyg’unlashgan. Yashil rang umuman
yo’q,ranglar  asosan  ochiq  va  yorqin  berilgan.  Rasm  parchalari  qora  rangda  nafis
tasvirlangan,  Burma  bo’lib,  tushib  turgan  kiyim  qismlarini  aniqlash
mumkin. 2
Matoga  tushirilgan  bu  ranglar  haqida  fikr  yuritar  ekanmizehtimol
doiralar,  yo’l-yo’l  chiziqlar  tarzida  turli  geometrik  shakllar  bilan  uyg’unlashib
ketgan  naqshlar  berilgan  bo’lsa  kerak.  Sariq  va  qora  chiziq  bilan  tilla  ziynatlar,
ehtimol  ot  egar-jabduq  elementlari  berilgan.  Tillaning  bunday  ta’sviri  Afrasiyob,
Panjikent,  Bolalikrepadagi  devoriy  rasmlarda  uchratish  mumkin.Topilgan  barcha
parchalarda inson afti tasviri bo’lgan.Bu jangchi yoki birorta asfsonaviy qahramon
bo’lishi  mumkin.Uning  yuzi  g’azabnok,  ko’zlari  kosasidan  chiqay  deb  turibdi,
burni  besunaqay,  qoshlari  darg’azab  kerilgan,  ingichka  qora  mo’lovi  osilib
turgan.Barcha  tasvirlar  butunlay  qizg’ish-sariq  rangda  atrofida  yorug’liksiz
berilgan. 1
      Och moviy fondan sariq rang bilan uslublashtirib berilgan o’simlik ta’sviri
parchalari rasmni quyi tomonidan chegaralanib turgan naqshinkor belbog’ning bir
qismi  bo’lishi  mumkun.  Shunday  uslubni  Varaxsha,  Panjikent  rasmlarida  ham
uchratish  mumkin.Hayvon  tirnog’ini  eslatuvchi  parcha  qiziqish  uyg’otadi,  lekin
panja ta’sviri saqlanmagan. 2 
Supa orasidan topilgan birinchi davrga oid parchalarni
ranglar  uyg’unligiga  ko’ra  uch  guruhga  bo’lish  mumkin.  Birinchi  guruh  qizil,
sariq,  va  qora  rangli  naqshlar  chizilgan  suvoq  parchalari.  Ikkinchi  guruhga  ko’k
qizil va sariq ranglar uyg’unlashgan. Uchinchi guruh qizil, qora va oq ranglardan
2
2
 Кабанов С.К Нахшеб на рубеже древности и Средневеквая (III-VIII)Т.1977.120-с
1
 Альбаум Л.И Живопись Афросиаба. Т,1975 рангли жадвал
2
 Альбаум Л.И. Балалыктепе.Т, 1960 172-с
35 iborat. 1
 Pushti,  ko’k  va  to’q  qizil-binafsha  rangli  parchalarni  alohida  ajratib
ko’rsatish  zarur.  Bunday  parchalar  ko’p  emas.  Pushti  rang  juda  zaif  bo’lib,  oq
ranga  deyarli  o’tib  boradi.  Bu  rasmlarning  hammasi  yodgorlikning  birinchi  bor
vayron  qilinganda,  taxminan  654-yilda,  Arablarning  birinchi  abosqichi  davrida
barbod bo’lgan.Imorat tamirlanib yangi mehrob qilingach, pog’onali yo’lak devori,
mehrob  tomoni,  janub  tomondagi  devorning  bir  qismi  rasm  bilan  bezatilgan. 2
Ikkinchi  davr  rasmlari  parchasi  devorga  buzilmay  saqlangan.  Taxmonning  ikki
yonidan bezak ustunalar(poy ustuni-moviy rangda, chambarak-qizil rangda, tanasi
va  qoshi  oq  rangda)  bo’yalgan.  Ikkinchi  davr  naqshlari  o’simlik  simon  naqshlari
tarizda  chizilgan.  Chunonchi  daxlizning  shimoliy  g’arbiy  devori  sariq  rangga
bo’yalib,  qora  chiziq  bilan  o’ralgan  bundan  qora  rasmlar  saqlangan.Rasm   qora
suvoqsiz  sof  tuproqli  suvoqqa  chizilgan.  Mehrob  taxmoning  bo’rtib  chiqqan
qismlariga pushti rang xolda bo’g’iq moviy rang doiralar chizilgan, to’rt doira bir
birining ichiga joylashtirilgan, markazida nuqtasi bor. Ikkinchi va uchinchi doiralar
oralig’ida  o’nta  nuqta  qo’yilgan.  Doiralardan  bir  maromda  xilpillab   turgan
tasmalar  tarqalgan.  Bu  qandaydir  shamsiy  alomat  bo’lishi  ham  mumkin.Janubiy
devorda  gul,  novda,  yaproqlar  uzil  –yuluq  ta’svirlangan.  Rasm  quruq  suvoq
ustidan  boshdan  oyoq  madanli  bo’yoqda  chizilgan,  shuning  uchun  ham  rangdor
qatlam g’oyat yupqa va nozik chiqqan. 3
Eng  qadimgi  rasm  oddiy  materiallardan  ishlangan.Bo’yoq  sifatida  turli
madanli  bo’yovchi  vositalar,  o’simliklar  shirasidan  foydalanilgan.  O’simliklardan
va  hayvonlardan  tayyorlangan  yelim,  oxak  va  mum  bog’lovchi  matreal  bo’lib
xizmat qilgan. 4
Chechaktepadagi  rasmlar  aftidan  quydagi  tartibga  foydalanilganga
o’xshaydi: loy, suvoq ustidan oq suvoq(albastr) berilgach, rassom moy qalam biln
qora rangda ta’svir qon turini chizib olgan. So’ng rasm zarur rangda bo’yalgan va
ustidan  ta’svir  kon  turi  chizib  olgan  va  ustidan  chizilgan.  Panjikent,  Varaxsha,
1
 Шишкин.В.А Вараша. Скульптура и живопись древнего Пенджикента М.1955. 162-с
2
 Киплик. Д.И Техника живописи.М.,1950. 322-с
3
 Костров П.И Т ехника живописи древнего Пенджикента. Живопись древнего Пенджикента.М.,1954 162-с
4
 Киплик. Д.И Техника живописи.М.,1950. 322-с
36 Bolaliktepadagi  rasmlar  shu  tarzda  chizilgan.  Ta’svir  atrofiga  doimo  qara  yoki
qizil  chiziq  tortilgan.Xomaki  bo’yoq  doim  ham  berilavermagan.Yo’lakdagi
rasmlar bevosita soz tuproqli suvoq ustiga chizilgan imoratning bu qismi ikkinchi
darajali bo’lgani hamda rasm chizishda o’ta puxtalikni talab etgani uchun shunday
qilingan  bo’lishi  mumkin.  Ranglar  uyg’unligi  yozuv  tarsi,  kon  turi  aniq  va
nozikligiga ko’ra Chechaktepa rasmlari Panjikent va Varaxsha devoriy rasmlariga
yaqin.  Ularni  Bolaliktepa  rasmlari  bilan  qiyoslansa,  nisbatan  nafis  ishlangani
ma’lum bo’ladi Bolaliktepa rasmlaridan farqli ravshda Chechaktepa rasmlari atrofi
chiziq bilan qayta o’ralgan. 1
L.I  Albaum  ta’kidlashicha,  Bolaliktepa  rasmlari(bu  yrfdsa  faqat  qo’l
panjalri,  yuz  va  kiymning  ayrim  detallari  atrofi  chiziq  bilan  ajratilgan)  “Kushon
rasmlari  bilan  Varaxsha,  Panjikent  va  Ajinatepa  yodgorliklari  o’rtasida  oraliq
bo’g’in”  bo’lgan. 2
 Shunday  qilib  imorat  qurilgan  vaqt  VI  asr-VII  asar  boshlariga
to’gri kelishini aniqlash imkonini beruvchi numizmatik topilmalar bo’lganida ham,
rasmlar  qoldiqlarening  qiyosiy  tahlili  asosida  o’sha  sanani  ko’rsatish
mumkin.Chunki uslubiga ko’ra hukm chiqarilsa Chechaktepaning birinchi qurilish
davridagi rasmlari V-VII asrlarda oid deb xisoblanadigan Bolaliktepa rasmlaridan
keyin yuzaga kelgan. Ilk o’rta asrlardagi O’rta Osiyo monumental ta’sviriy sa’nati
bizga So’g’d, Xorazm va Buxoro obidalari bo’yicha ma’lum. 
V-VIII  asrlardagi  O’rta  Osiyo  san’ati  antik  davr  diniy  g’oyalarni  yangi,
yarim  dunyoviy  tarzda  moslashtiradi.V-VII  asrlar  rasmlarida  “epik  maishiy  janr”
sahnalari  ustun  turgan.  Badiiylik  ta’sviriy  san’atning  bosh  mazmunini   tashkil
etgan Varaxsha, Panjikent va Samarqand decoriy rasmlarida qahramonlik eposi va
rivoyatlar  deyarli  asosiy  o’rinda  turgan.  So’g’d  rasmlari  rassomligida  sharqona
ko’pranglilik,  bezakdorlik,  detallarning  nafis  chizilishi,  shakllarning  nozik
ta’svirlashga  intilish  hos  bo’lgan.  Biroq  (Ilk  o’rta  asrlarda  O’rta  Osiyoda  g’oyat
keng  tarqalgan)  monumental  rassomlik  Chechaktepada  bino  ichini  bezashda
foydalanilgan  yagona  usul  emas. 1
Chechaktepada  ikki  xil  akant  ta’svirlangan.
1
 Костров П.И Техника живописи древнего Пенджикента. Живопись древнего Пенджикента.М.,1954 162-с
2
 Альбаум Л.И. Балалыктепе.Т, 1960 172-с
1
1
Shahrisabz 2700 ming yillik meros. Albom, Toshkent, Sharq, 2002, 87-b
37 Birinchi xili-quruq va to’g’ri shakldagi novdalar, biroz cho’ziq barglardan iborat.
Ikkinchi xili- bir tekis egilgan chiziqlar berilgan.Lekin ular juda soddalashtirilgan,
burglar  sxematik  madellashtirish  vositasida  uslublashtirilgan.Akkantning
me’moriy ta’sviri butun O’rta Osiyoda antik davrdan boshlab ilk o’rta asrlargacha
keng  tarqalgan  edi.U  Varaxshadagi  kabi  terrakotadan  ham,  tosh  yoki  o’ymakori
albastrdan  ham  tayyorlangan.Turli  obidalarda  uchraydigan  akkant  shakllari  bir
biridan  keskin  farq  qiladi.V-VII  asrlarda  akkant  ta’svirida  hajmdorlik  yo’qola
borib,  u  yuzaga  o’ymakorlik  elimentiga  aylandi. 2
Devorni  bezash  uslubi
navbatdagisi  nam  suvoqqa  qandaydir  asbob  yordamida  hosil  qilngan
bo’rtmalardir.Xonalardan  birining  g’arbiy  devorida  to’rt  doira  bir  birining  ichida
ta’virlangan.Ular  qator  joylashgan,  ayrimlari  uzuq  aylana  ko’rinishdadir.  Bunday
naqsh  devorlari  tepasimon  ko’rinish  aks  etadigan,  bir-  biridan  katta  ravoq
ko’rinishdagi  rasmlar  qatori  bilan  bezatilgan.  Panjikent  zallarini  yodga
soladi.Jumaloqtepada  esa  gorizantal  chiziqlar  bilan  ajratilgan  rovoqlar  bilan
qoplangan devorlariga misol bo’la oladi.Varaxshada o’sha texnika bo’yicha ichida
archaga  o’xshahs  narsa  ta’svirlangan  to’g’riburchakli  to’rtburchak  ko’rinishdagi
soda  naqsh  uchraydi. 1 
Me’moriy  detallardan  xonadagi  mehrob  taxmonnig  ikki
yonidagi bezak ustunchalar katta qiziqish uyg’otadi.
Ular  moviy  rangda  bo’yalgan,  to’rt  qirrali  kesik  piramida  shaklida  bo’lib,
yuqorisi  ingichkalashib  ketgan,  ustiga  qizilga  bo’yalgan  chambarak
qo’yilgan.So’ng  ustinning  yuqori  tomon  ingichkalshib  boruvchi  oqqa  bo’yalgan
tanasi  davom  etgan.Ustun  boshida  qoshi  bo’yalgan.Undan  faqat  oqqa  bo’yalgan
shakldor  andoza  g’isht  saqlanib  qolgan.Panjikentda  yon  tomonlarida  ustunchalari
bo’lgan ravoq ko’rinishidagi toshsimon inshoatlar bo’lgan. 2
V.I.Voronina  shundan  kelib  chiqib  bezakni  rekonstruksiya
qilgan.Chechaktepa  ustunlari  ulardan  kam  farq  vqiladi.Olttita  ustun  izi  qayd
etilgan.Ulardan ikkitasi markazdagi mehrob tomonidan taxminan 80 sm masofada
joylashgan.Ularning  poy  ustuni  to’g’riburchakli  g’ishtlardan  qilingan  bo’lsa
2
2
Воро н ина В.Л Архитектурные памятники Древнего Пенджикента.//Труды ТАЭ,т.3,М.-Л.,1953.130-с
1
 Лунина.С.Б Статуэка лютнистики из Кашкадарьинского оазиса // ОНУ,1983 N.9 43-с
2
 Белецкий А.М Раскопки на городеще древнего Пенджикента в 1955.г Душанбе. 1964.Т.13 50-с
38 kerak.Sahndan  bu  g’ishtlari  qoldiqlari  topilgan  ushbu  markaziy  ustunlar,  ehtimol
bezak ustunlar ko’rinishda bo’lgandir.Yiqilgan ustun iziga qaraganda u to’rt qirrali
bo’lganga  o’xshaydi.Sharqiy  devor  yonidagi  ustunni  tozalash  paytida  butkul
vayron  bo’lgan  ikki  ustun  izi  aniqlashga  erishildi  ularni  shakllari  uyimlarda
saqlanib qolgan dumaloq chuqurlik bo’yicha aniqlandi.Ustun aftidan, yog’ochdan
bo’lganga  uchraydi  bu  imoratda  yog’och  “armatura”  sifatida  xizmat  qilgan,  loy
suvoq  hisobiga  ustunlar  bir  xil  yo’g’onlik  kasb  etgan. 1
 Birinchi  qurilish  davri
eshigi  o’rni  yonidan  eshik  o’rni  ravog’i  bezagini  ko’tarib  turgan  nimustun  izi
topildi.Bular ko’proq mexrob tomoni yonidagi ustun bo’lganga o’xshaydi.Ularning
poy ustuni kesik piramida yoki pog’onoli asos hamda yapasqi chambarak shardan
iborat  bo’lgan.Chambarakning  yuqori  chekkasi  bo’ylab  ustun  tanasi  turgan
gorizontal  maydonchaning  atrofini  o’rab  olgan  kichikroq  tokcha  ketgan.Kesik
piramida chambarak o’rnatiladigan kvadrat  asosdan  hosil qilingan.Bu shakl O’rta
Osiyoda  ustunlar  poy  ustunini  rivojlanishiga  asos  bo’lgan.  Unga  yangi
kompanentlar  kiritilgan,  natijada  VIII  asrga  qadar  u  o’z  qiyofasini  o’zgartirib
turgan, ayrim hollarda asos balandlashgan pog’onali qilingan.Boshqa hollarda esa
kesik piramida pog’onali asosga o’rnatilgan. 2
Birinchi qurilish davrida mehrob joylashgan sharqiy devordan tashqari, xona
devorlari  bo’ylab  supa  qilingan.Supa  ham,  imorat  devori  singari  paxsadan
qilingan.Bu O’rta Osiyo me’morchiligi uchun tipik holdir. Chechaktepa memoriy
bezagi  va  badiiy  bezagi  tahlili  yodgorlikning  ushbu  qismidan  ibodatxona  sifatida
foydalanish  mo’ljallanganligini  ko’rsatadi,  turli  davrlarda  foydalanilgan  ikki
mexrob bo’lganligi darak beradi.Ular butunlay farqli ravishda joylashgan: birinchi
qurilish  davri  mehrobi  shimoliy  g’arbga,  ikkinchisi  janubiy-sharqga  yo’naltirilib
qurilgan.Bu yerda qanday dinga etiqod qilinganligi haqida hozircha biror aniq gap
aytish qiyin. 3
     S.K.Kabanov Qashqadaryoning sharqiy va g’arbiy hududlarida zardushtiylik
Naxshabda ko’proq olovga, Keshda esa suvga topinish bilan ajralib turgan, degan
1
 Shahrisabz 2700 ming  yillik  meros . Albom , Toshkent , Sharq , 2002, 87- b
2
 Бичурин.Н.Я Собрания сведений о народах,обитавших в Средней Азии в древние времена.М-Л.,1950 316-с
3
 Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998.74-b
39 tahminni  aytgan.  Bu  fikr  to’la  ta’sdiqlanmoqda. 1 
Kesh  vohasi  haqida  arab
mualliflari  eng  avvolo,  shaharning  topografiyasi  va  tarixiga,shuningdek  asosiy
darvozalarning  soni  va  joylashuviga,  sug’orish  manbalari-daryolar,  kanallar,
yerlarning  hosildorligi,  yirik  aholi  manzilgohlari  oralig’idagi  masofalarda  e’tibor
qaratishadi. Jumladan Kesh-Nasaf, Kesh-G’uzor-Temiz, Nasaf, Buxoro va boshqa
yo’nalishlardagi karvon yo’llarining tafsilotlari keltiriladi. Kesh viloyati Zarafshon
tog’laridan G’uzor  daryogacha bo’lgan yerlarni qamrab olgan bo’lib, 16 ta tuman-
rustoqlari  birlashtirilgan.  Ibn  Xahqal  va  al-Maqdisiy  tomonidan  keltiriladigan
Keshning  ta’rifi  eski  Kesh(Kitob)  va  yangi  Kesh(Shahrisabz)  ga  to’g’ri  keladi.
Eski  Keshning  ichki  madinasi  va  ko’handizi  bu  davrda  tashlandiq  holga  kelib,
undan 7 km janub tomonda tashqi madina (Yangi Kesh) ravnaqtopayotgan bo’lib,
uning ikkita darvozasi ular orqali o’tgan markaziy ko’chasi mavjud bo’lgan. Eski
Kesh  hududiga  jome  masjid  zindon  va  bir  qancha  bozorlar  joylashgan.  Arab
sayyohlari Kesh yerlarining serhosilligini, aholisi esa dehqonchilk va chorvachilik
bilan  shug’ullanishi  haqida  yozilgan.Shaharning  gullab  yashnagan  davri  VIII
asrning birinchi yariga to’g’ri kelib, bu davrda Kesh So’g’dning (Qashqadaryo va
Zarafshon vodiylari) poytaxtiga aylandi.
Yozma  manbalar  numizmatik  mamnbalarda  ushbu  davrda  keshni
boshqargan hukmdorlar Duchje, Shishpir, Axurpat to’g’risida ma’lumot beriladi. 1
Arab  mualliflari  VIII  asr  oxirlariga  kelib  Keshning  keskin  tushkunlikka  uchrashi
sabablariga  to’xtalishmaydiki,  buni  eng  avvalo,  Muqanna  isyoni  eslatmaslikka
harakat  qilganlik  bilan  izohlash  mumkin.  751-yilda  Kesh  hukmdori  Al-Ixshid
Xuroson  noibi  Abu-Muslim  buyurug’i  bilan  qatil  etilgan  bo’lib,  At-Tabaryning
guvohlik  berishicha,  bu  vaqtda  arablar  Keshda  katta  o’ljani  qo’lga  kiritganlar
Xaslifalik  noiblarining  So’g’da  amalga  oshirilgan  va  ma’lum  maqsadlarga
yo’naltirilagn  siyosati  bir  vaqtlar  kuchli  bo’lgan  Keshning  ijtimoiy-iqtisodiy
ahamyatini tubadaan yemirishga, shu bilan isyonchi shahar va uning musatahkam
mudofaasini  vayron  qilishga  qaratilgan  edi.  Shahrisabz  tarixiga  oid  birqancha
1
 Кабанов С.К. В оазисах и степях Кеша и Нахшаба Т.,“Узбекистон”, 1988, 37-с.
1
1
Бичурин.Н.Я Собрания сведений о народах,обитавших в Средней Азии в древние времена.М-Л.,1950 316-с
40 asarlarida  turli  xil  ma’lumotlar  aks  etgan.Bu  asarlarda  Kesh  viloyatining  tabiiy
geografi  o’rni,  tabiati,  aholisi  shaharlari  haqida  bir  qancha  qimmatli  ma’lumotlar
keltiriladi.  704-  yil  voqealari  bayonida  esa,  Kesh  va  Samarqand  hukmdorlari
arablarga  qarshi  birgalikda  jang  qilib  g’alaba  qozongaliklari  so’ngra  arablarga
qarshi  Kesh,  Nasaf  va  Buxoro  qo’shinlari  birgalashganliklari  haqida  yozilgan.
Arablar709-710 yillari  Keshni  bosib  oladilar. 2
 Kesh  Kitob  o’rniga  qolganmi  yoki
Shahrisabz  o’rniga  ko’chib  bo’lganmi  degan  savol  bugungi  kungacha
noaniqligicha  qolib  kelmoqda.Garchi  M.E  Masson  Ilk  o’rta  asrlarda  Kitob
shaharida  aholi  nisbatan  zich  joylashganligiga  asoslanib  Kesh  Kitob  o’rnida
bo’lgan,  deb  qa’tiy  aytgan  bo’lsada  lekin  buni  hali  hanuz  isbotlangani  yo’q.
Vaholanki  M.E  Masson  fikricha  Shahrisabzga  aholi  zich  joylashganligi  izlari  bir
nechta  ifodasiz  sopol  parchalari  va  shu  davrdagi  bir  necha  Shahrisabz  tangalarni
etganda  deyarli  yo’q. 3
Bu  fikrni  boshqa  olimlar  ham  qo’llab
quvvatlashgan.Shahrisabzga  XX  asrning  80-yillarida  olib  borilgan  arxeologik
tadqiqotlar  masalaning  boshqa  manzarasini  beradi.Shahrisabzning  ko’p  joyida  ilk
o’rta asrlar qatlamlari qayd etilgan.
Bundan  tashqari,  Shahrisabz  chekkasiga  bir  qancha  tepa,  shu  jumladan
Balandtepa(Zindontepa)  Qalqontepa  va  boshqalar  joylashgan  ularning  bari  o’z
maydoniga  ko’ra,  Beysheda  keltirilgan.  Kesh  poytaxti  maydoniga  to’gri  keluvchi
murakkab  shahar  tuzilishga  o’xshash  juda  katta  manzilgoh  ta’svirini
beradi.Shahrisabzga qazish ishlari jarayonida VI-VIII asrlarga oid ko’pgina tanga,
shu  jumladan,  Kesh  hukmdori  Axurpatga  oid  boshqa  tanga  topiladi.Kitobdan
bunday  tangalar  umuman  topilmagan  bu  hol  ushbu  davrda  ayni  Shahrisabz  pul
vositasida savdo sotiq olib boradigan yirik shahar bo’lganligidan dalolat beradi.Bu
davrda Kitob atrofida manzilgohlari bo’lgan dehqonlar saroyi joylashgan edi. 1
Arxeolog Z.Usmonovaning fikricha Shahrisabz Barknon o’rnidagi dastlabki
manzil  V-VII  asrlarda  vujudga  kelgan,  Uning  negizi  Shahrisabzda  300-metr
shimolroqda joylashgan Balantepa yoki Zindontepa xarobalari o’rnida bo’lgan.Shu
2
2
Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998.29-b 
3
3
Лунина С.Б. Города Южного Согда в VIII-XIIвв. Т.Фан, 1984 25-с
1
1
Кабанов.С.К Археологические разведки в Шахрисабзком оазисе.// Известия АНУЗ. 1951. 68 с
41 davrda bu yerda mahalliy hukmdorning mustahkam qasri joylashgan bo’lib, uning
ichida  zardushtiy  ibodatxonasi  ham  bo’lgan.XIX  asrda  ham  mahalliy  aholining
ayrim  vakillari  bu  joyga  kelib,  eski  zardushtiy  dinining  ma’budlariga  sajda
qilganlar.Har  yili  muqaddas  navruz  bayramida  esa  bu  yerda  xalq  sayillari
o’tkazilgan.Dastlab bu qasr atrofida devor bilan o’ralmagan manzillar bo’lib, VII-
VIII asrlarga kelib ularning maydoni kengaygan.IX- X asrlarga kelib bu shaharcha
muhim savdo hunarmandchilik markaziga aylanganligini ta’kidlashgan. 2
       So’g’d poytaxti Kesh VI- VII asrlardayoq Shahrisabz o’rnida bo’lgan va
keying  asrlarda  ham  shu  yerda  rivojlangan.  Shahrisabz  hududida  joylashgan
qadimgi  yodgorliklardan  Balandtepa  (Zindontepa)  muhim  ahamiyatga
egadir.Rivoyatlarga  ko’ra,  XIV-  XV  asrlarda  tepa  o’rnida  shahar  zindoni
joylashgani  uchun  u Zindontepa  deb  atalgan.M.  E. Massonning  fikricha  VI-  VIII
asrlarda  bu  yerda  baland  poydevorli  uy-  qo’rg’on  joylashgan.Hozor  ham
Zindontepa xarobalarining balandligi 15- 20 metrga teng. 1
Arxeologlar  tomonidan  olib  borilgan  tadqiqotlar  natijasida  Zindontepaning
markaziy  qismida  yirik  inshoat  qoldiqlari  topib,  tekshirildi.  Ammo  arxeololgik
qazishmalar  davrida  topilgan  xonalarda  oshxona  o’choqlari  va  kul  qatlamlari,
mahnat  qurollari,  don  saqlash  uchun  ishlatiladigan  katta  hajmli  sopol  idishlar
(xumlar,  xumchalar)  va  ro’zg;or  buyumlari  uchramadi.  Balandtepa  o’rnida
dehqonchilik  xo’jaligi  bilan  bog’liq  bo’lgan  uy-  ro’zg’orning  rivojlanganligi  o’z
isbotini  topmadi.  Shu  bilan  bir  qator  malumotlarga  ko’ra,  baland  va  mustahkam
poydevor  ustiga  qurilgan  yirik  inshoat,  xonalarda  uy-  ro’zg’or,  oshxona  va
xo’jaliklar bilan bog’liq ashyolar uchramaganligi bois Balandtepa o’rnida ehtimol,
ilk o’rta asrlarga oid ibodatxona bo’lgandir deb tahmin qilinadi. 2
VII  asrda  Kesh  atrofidan  aholi  tomonidan  qadrlangan  maxsus  ibodatxona
bino  qilingan.Harbiy  yurishlardan  oldin  ushbu  ibodatxona  Keshliklar  10  mingta
qo’y  qurbon  qilib,  o’z  xudolaridan  dushmanlari  ustidan  g’olib  chiqishda  madad
so’raganlar. Bu voqealar Kesh So’g’diyonaning poytaxti bo’lgan davrga (Shishpir)
2
2
Усмонова З.Е Раскопки в Шахрисабзе // Археологические открытия.1984.М. 483-с
1
 Лунина С.Б. Города Южного Согда в VIII-XIIвв. Т.Фан, 1984 25-с
2
 Qadimgi  Kesh - Shahrisabz  tarixidan  lavhalar // Ma ’ sul  muxarir : A . S . Sagdullayev . T .” Sharq ” 1998.30- b
42 hukmronligi  davri  to’g’ri  keladi.  VIII  asrda  Keshning  mashhur  ibodatxonasi
vayron etilgan. Keshn hokimlari orasida 600-620- yillarda hukmronlik qilgan Tich
(Dichje  boshqa  manbalarda  Ticho  )  eng  qudratli  deb  ta’rif  etiladi.  Xitoy
yilnomalari Ten- shu va Suy-shuda uning davrida Kesh o’z elchilarini chet ellarga
yuborganligi va o’z elchilarini qabul qilgani ta’kidlanadi. 1
Yakkabog’  tumanida  qazish  ishlari  1985-1986-  yillarda  o’rta  asrlarga  oid
uncha  katta  bo’lmagan  feodal  mulk  markazi  bo’lgan  Sariqtepada  olib
borilgan.Shahar  atrofida  VI-  VII  asrlarga  oid  ibodat  inshoati  bo’lgan  bino  tadqiq
qilindi.S.K.Kabanov  va  V.D.Jukovlar  tomonidan  Chimqo’rg’on  suv  ombori
atrofida,  S.B.Lunina  va  D.V.Chunixinlar  tomonidan  Yakkabog’  tumanidan,  N.I.
Krashinnikova tomonidan Hisor suv ombori mintaqasida olib borilgan. 
Arxeologik  tadqiqotlar  o’rta  asrlar  davridagi  Qashqadaryoda  qishloq  turar
joyi  tarixini  umumiy  tarzda  kuzatish,  shuningdek  shu  davr  moddiy  madaniyatini
tavsiflash imkonini berdi. 1
Sariqtepa  feodal  mulki  yaqinda  joylashgan,  o’ziga  xos  bo’lgan  ibodat
inshoati bu fikrni tasdiqlaydi. Kalta – kichikligi har xil bo’lgan ikki markaziy, ikki
yon xonalardan iborat bo’lgan, shimol tomonga chiqariladigan atrofi yo’lak bilan
o’ralgan  trapitsiyasimon  binoning  tashqi  devorlari  shimol  va  janub  taraflaridan
ichkariga qayrilgan nova ko’rinishida turtib chiqqan. Ancha katta markaziy xonada
maydoncha  bo’lgan,  yon  tomonlardagi  (tor  yoni  berk)  xonalarning  g’arbiy
devorlarida  sezilar-  sezilmas  tokchalar  qo’yilgan.Aylana  yo’lakning  shimoliy
qismida ham shunday yo’nalishda otashkada (o’choq) joylashgan. 2
        Binoga  shimoliy-sharq  tomondan  qurilgan  va  aylanma  yo’lakdan  janubiy-
sharqga o’tilgan, so’ng sharq tomonga keskin burilgan. Keyin shimoli- sharqga va
chiqaverishda  g’arb  tomonga  qarab  burilgan;  aylanib  o’tilsa,  dastlab  sharqiy  yon
xonalarga, so’ng markaziy va chiqish oldidan g’arbiy yon xonalarga kirilgan. Bu
yerda  buyumlardan  faqat  ko’za  va  bino  tashqarisidan,  janubiy  g’arbiy  burchaklar
1
 Ртвеладзе  Э.В.  Монеты  Кеша//  история  и  культура  южных  районов  средней  Азии  в  древности  и
средневековы Т 1989.38-39с
1
1
Кабанов С.К Нахшеб на рубеже древности и Средневеквая (III-VIII)Т.1977.120-с
2
2
Дресвянская  Г.Я   К  истории  культов  дренего  населения  Кашкадарьи.  Материалы  по  истории,
историографии и археологии. N 533.T.1977 23-с
43 unga  juda  yaqin  qilib  ko’milgan  bir  nechta  xum  topilgan.  Butun  ko’za  va
arxeologik nuqtai nazardan butun xum shakliga qarab ularni V-VI asrlarga oid deb
hisoblash  mumkin. 3
 Ilk  o’rta  asrlar  obektlarida  sopol  haykalchalar,  planshetkalar
va ko’proq idish tutqichlaridagi yoki qopqoqlaridagi hajmdor yopishtirma narsalar
uchraydi. Tadqiqotchilarning ko’pchiligi ular balo qazodan asrovchi vosita bo’lgan
deb  hisoblashadi.Bu  narsalarning  aniq  vazifasi  yo’q,  lekin  ma’naviy  madaniyat
aholining  badiiy  didi,  ma’kurafiy  tasavvvurlari  ko’rtachkichi  hisoblanadi.
Chunonchi 47-son Nomsiztepada ikki boshli fantastikhayvon haykalchasi topilgan
tanasi  hamda  bir-biriga  qarama-qarshi  joylashgan  va  turli  tomonga  qarab  turgan
boshlari  ham  otnikiga  o’xshaydi.  Boshlarida  to’rttadan  tasma  bor,  ular  buqaning
qulog’i va shihiga taqlidan qo’yilgan bo’lishi mumkin.
      Chechaktepada  raqqosa  va  turkiy  changchi  boshining  sopol  ta’sviri
uchratilmagan.  Qo’rg’ontepada  turkiy  qiyofadagi  o’ziga  xos  murakkab  va  g’oyat
ramziy  bosh  kiyim  kiygan  qahramon  ta’svirlangan,  planshet  topilgan  shu
ko’rinishdagi  boshqa  obektlar  ham  ma’lum  bir  ular  ilmiy  istefoda  kiritilgan.
Arxeologik  nuqtai  nazardan  o’rganiladigan  eng  ko’p  topilma turli  shakl  ,  hajmga
ega  bo’lgan,  uy-ro’zg’orda,  ishlab  chiqarishda  ibodatda  foydalaniladigan  sopol
buyumlardir ularning bazilari kulolchilik charhida boshqalari qo’lda yasalgan sifati
va badiiy  bezatilishiga  ko’ra  ham  xar-xil. Bular  ko’pincha  qadaqsimon  shakldagi
kosalar,  qadahlar,  ko’zalar,  likopchalar  qozonlar,  xumlar,  xumchalar  va
boshqalardir.  Ular  turli  rangda  angop  bilan  qoplangan.Yopishtirma  yoki  bosma
elementlari  bo’lgan  yoxud  ozmi  ko’pmi  murakkab  naqsh  tirnab  tushirilgan
ayvonlar qiyofasi tasvirlangan buyumlardir.O’choq tagliklari isiriqdonlar, idishlar,
qopqoqlar, ko’pincha ramziy belgilar  tushirilgan suzgichlar ham  bor. Metall  yoki
shisha  idishlar  topilgan.  Shisha  buymlar  parchalari  metal  buyumlarga  nisbatan
yaxshi  saqlangan  shisha  buyumlardan  bo’rtma  naqsh  bilan  bezatilgan  quyma  va
tuflama  shakldagilar  ko’proq  uchraydi.  Sopol  parchasidan  tayyorlangan  yoki
maxsus  yasalgan  urchuq  gardishlarni  ishlab  chiqarish  buyumlari  jumlasiga
3
3
Shahrisabz 2700 ming  yillik  meros . Albom, Toshkent, Sharq, 2002, 89-b
44 kiritishimiz  mumkin. 1
Ularning  teshigi  atrofi  ko’pincha  konsentrik  doiralar  yoki
radus bo’ylab tarqaladigan tirnama nur bilan bezatilgan shunga qaramay anchagina
temir buyumlar-temir pichoq yoy o’qi jez qo’ng’iroqchalar uzuk gardishi topligan. 2
Sopol  shisha  metal  tosh  buyumlar  uy-ro’zg’or  ishlab  chiqarish,  maxsus  ibodat
buyumlari  bo’lishi  mumkin.Ularning  bazilari  xonadon  sajdagohlari  buyumga
o’xshaydi  bu  buyumlarning  bir  qismi  chetdan  keltirilgan  bo’lishi  mumkin,  biroq
asosiy  qismi  ayniqsa  ro’zg’or  ishlab  chiqarishga  foydalanishgan.Mahalliy
kulolchilik  ishlab  chiqarshni  o’rganish  natijasida  ham  bu  fikr  tasdiqlandi.  Sopol
buyumlar pishiriladigan (Sariqtepa Boburtepa) qabri topildi,tog’lodi hududlardagi
tekislangan dalalar qayd etildi.
II.2 IX-XIII asrlarda arxeologik yodgorliklarning o’rganilishi.
Kesh  viloyati IX-XIII asrlarda  Qashqadaryo vodiysining sharqiy  qismidagi
katta hududni egallagan edi.Shimol sharq va janubiy-sharq tomonlardan Turkiston
tog’tizmalari  bilan  to’silib,  uning  tog’lardagi  chegaralari  suv  ayrig’ichlarigacha
yetardi.  Baland  tog’lar  vohani  dushmanlardan  himoya  qiluvchi  tabiiy  to’siq
vazifasini  bajarib  kelgan.Janubi-g’arbda  viloyat  G’uzordaryo  vodiysini,  shimolda
esa Qashqadaryoning o’ng sohili bo’ylab joylashgan yerlarni ham o’z ichiga olar
edi.M.E.Masson  fikricha,  Kesh  viloyatining  o’rta  asrlardagi  g’arbiy  chegarsi
hozirgi  Qaraytepa  xarobalari  (Kesh-Nasaf  yo’lida)  to  Bahrintepa  xarobalari
(Qashqadaryo  o’zani  yaqinida)  gacha  o’tkazilgan  shartli  chiziq  bo’ylab  o’tar
edi.Manbalardagi  ma’lumotlarga  ko’ra,  Kesh  viloyati  bo’yiga  ham,  eniga  ham  4
kunda  bosib  o’tiladigan  yo’lga  teng  hududni  egallagan. 1
 IX  asr  boshlarida  Kesh
viloyati  Movarounnahrning  boshqa  viloyatlari  singari  Tohiriylar  sulolasiga
qarashli yerlar tarkibiga kirib,ma’muriy jihatdan Samarqand shahriga bo’yusngan.
IX asrning 2- yillarida Kesh viloyatining davlat xazinasiga kiritadigan yillik to’lov
1
1
Shahrisabz 2700 ming yillik meros. Albom , Toshkent , Sharq , 2002, 90- b
2
2
Дресвянская  Г.Я   К  истории  культов  дренего  населения  Кашкадарьи.  Материалы  по  истории,
историографии и археологии. N 533.T.1977 23-с
1
1
 Массон  М.Е  Работы  Кешской  археолого-топографической  экспедиция  ТАШГУ(КАТЭ)  по  изучение
восточной половины Кашкадарьинской области// Археология Средней АзииТ.1977.3-63с
45 miqdori  112-ming  dirhamni  tshkil  etgan.Bu  mablag’  qo’shni  Nasaf  viloyatining
yillik to’lov miqdoriga nisbatan ancha ko’p hisoblanadi.Bu esa o’sha davrda Kesh
viloyatining iqtisodiyotiga ancha yuksak darajada rivojlanganligini ko’rsatadi. 2
Pul  muomilasi  ham  keng  ko’lamda  rivojlanib  brogan,  lekin  mahalliy
bozorlarda davlar tomonidan zarb qilingan to’la qiymatli tangalar bilan bir qatorda
past sifatli nisbatan muomilada bo’lgan.Bunday tangalar Keshda ham topilgan.IX
asrda  Kesh  viloyatida  Muqanna  tarafdorlari  hokimyatga  qarshi  harakatni  davom
ettiradilar.  Lekin  Arab  hukmdorlari  bu  qo’zg’alon  va  g’alayonlarni  shafqatsizlik
bilan  bostirar  edilar.  Kitob  hududida  joylashgan  qadimgi  shaharning  asta-sekin
xarobaga aylanib borishi ham shu voqealar bilan bog’liq bo’lishi ehtimoldan holi
emas.
IX  asrning  birinchi  yarimida  Movarounnahrda  hukmdorlarning  boshqa  bir
sulolasi-Somoniylar  siyosiy  maydoniga  chiqdilar.Shu  asrning  o’rtalariga  kelib,
Kesh  viloyati  So’gd  tarkibiga  avval  Nasr  ibn  Ahmad  (864-892)  so’ngra  uning
ukase  Ismoil  ibn  Ahmad  (892-907)  tasarrufiga  o’tadi.  Ismoil  ibn  Ahmad  butun
Movarounnahrni  o’z  hokimyati  ostida  birlashtirib,  arab  xalifasiga  faqat  rasman
bo’ysungan deyarli mustaqil davalat barpo etdi. Bunday hol Kesh iqtisodiyotining
yanada  rivojlanishi  uchun  shart-sharoit  yaratib  berdi.Natijada  qishloq  xo’jaligi
hamda  hunarmandchilik  ishlab  chiqarshning  barcha  sohalarida  farovonlik  ko’zga
tashlanadi. 1
Shahrisabz  o’rnida  shakllangan  savdo  hunarmandchilik  markazi  juda
tez rivojlanib borib, XII asrda kelib, ancha katta hajmga ega bo’ladi.Buning asosiy
sabablaridan  biri  ushbu  manzilning  Chag’aniyondan  Samarqandga  boruvchi
karvon yo’lida joylashganligi edi. 2
 Arab xalifaligining boshqa hududlardan deyarli
mustaqil  davlatlar  tuzilishi  bilan  bir  qatorda,  Movarounnahr  ham  Somoniylar
davlatining barpo etilishi natijasida X asrga kelib joylarda mahalliy hokimyatning
mavqeyi  va  ahamyati  oshib  bordi.  Ayni  mahalda  islom  dining  nufuzi  ham
kuchayadi. 3
 Shunga qaramasdan, ilk o’rta asrlar Kesh tushkunlikka yuz tutgandan
2
2
Shahrisabz 2700 ming yillik meros. Albom, Toshkent, Sharq, 2002, 27-b
1
1
Кабанов.С.К Археологические разведки в Шахрисабзком оазисе.// Известия АНУЗ. 1951. 188-с
2
2
Лунина С.Б. Города Южного Согда в VIII-XIIвв. Т.Фан, 1984 25-с
3
3
Крашенинникова.Н.И. Работы в Китабе // АО 1982-М. 1984 474-с
46 keyin  Shahrisabz  hududdida  shakllangan  shu  nomli  manzilgoh  qariyib  besh  asr
mobaynida   o’z  arki  va  mustahkamlangan  devorlariga  ega  bo’lmasdan  qodi.  Z.I.
Usmonnova tadqiqotlarei shundan dalolat beradki, shahar devorlari bu yerda faqat
XIV  asrning  ikkinchi  yarimida  kelib  shakllandi.  Kesh-Shahrisabzda  IX-XII
asrlarda  hukmdor  qarorgohi  va  mudofaa  inshoatlari  yo’q  ekan,  demak  uni,  Kesh
viloyatining  ushbu  davrdagi  ma’muriy  markazi  deb  takidlash  ham  shubhadek
ko’rinadi.  Ushbu  muammo  xali  hanus  maxsus  tadqiqotlar  mavzusiga  aylangan
vaholanki  Kesh  viloyati  bir  qator  shahar  va  yirik  qishloqlarning  XI-XII  asrlarda
jadal  taraqqiy  qila  borganligi  tadqiqotlarda  takidlab  o’tiklgan.  Ma’muriy
markazlarning  bir  hududdan  boshqa  hududlarga  ko’chishi  turli  tarixiy  davrlarga
xos bo’lib, u tabiiy-geografik, siyosiy yoki ijtimoiy-iqtisodiy sabablar bilan bog’liq
bo’lgan.
Shahrisabz  atrofidagi  o’rta  asrlar  manzilgohlari  o’rganish  borasidagi
dastlabki kuzatishlar IX-XII asrlarda Kesh nisbatan o’rta o’lchamlarga ega bo’lgan
shahar ekanligini ko’rsatadi. 1
VIII-IX  asrlardagi  Kesh  uchun  bunday  vaziyat  arab  noiblarning  ma’lum
maqsadga  yo’naltirilgan  faoliyati  bilan  bog’liq  bo’lib,  Kitob  o’rnidagi  isyonchi
shaharni uning mudofaa inshoatlari hamda ilgari barcha Kesh hukmdorlari xususan
O.I.Smirnova  ma’lumotlariga  ko’ra  “Kesh  hukmdori”  yozivi  bilan  tanga  zarb
qilgan  Shishpir  va  Axurpat  qarorgohi  joylashagan  arkni  qayta  tiklamaslikdan
iborat edi. Shishpir va Axurpat davriga oid yangi tangalar 1982-yilda ushbu satrlar
muallifi tomonidan topilgan bo’lib, ulardagi yozuvlarning o’qilishi E.V.Rtveladze
tomonidan  amalga  oshirilgan. 2
 IX-XII  asrlardagi  Keshning  markaziy  shahri
qayerda  joylshgan  degan  savolga  Arxeologik  N.I.Krasheninnikova  olib  brogan
tadqiqotlar  Kitob  hududida  IX-XII  asrlarda  oid  yirik   shahar  manzilgohlarininig
yo’qligini  ko’rsatadi,  bu  turdagi  manzilgohlar  Shahrisabz  va  Yakkabog’
hududlarida  nisbatan  ko’proq  bo’lgan.Quyida  Kesh  viloyatininig  ba’zi  o’rta  asr
shahr xarobalariga to’xtalamiz. Keshning VIII-XII asrlardagi shaharlari yetarlicha
1
1
Усмонова З.Е Раскопки в Шахрисабзе // Археологические открытия.1984.М. 483-с
2
2
Ртвеладзе.Э.В, Сагдуллаев.А.С Памятники минувшех веков Т Узбекистан 1986 56-с
47 o’rganilmagan, bu borada olib borilgan qazilmalar miqdori ancha kam. Shurflar va
kichik  hajmli  qazilmalar  yo’li  bilan  Kitob  va  Shahrisabz  shaharlari  o’rganilgan.
Shuning  uchun  bo’lsa  kerak  Ibn  Havqal  tomonidan  “tashqi  shahar”  sifatida
tariflangan Shahrisabz o’rnida shahar uzoq davr mudofaa devorlarsiz qolib ketgan. 3
Qariyib  10-yil  davomida  S.B.Dunina  boshchiligidagi  ekspeditsiya  tomonidan
Oltintepa  yodgorligida  qazishmalar  olib  borilib,  natijada  o’rta  asrlar  arxeologik
komleksning  aniq  strategrafiyasi  qo’lga  kiritiladi,  hunarmandchilik  ishlab
chiqarilishi  qurilish  materallari  va  texnikasi  o’rganildi. 4
 1975-yilda  qadar
viloyatning yana beshta o’rta asr shaharlari- Х o’jabuzruktepa O’liktepa, Qaraytepa,
G’ishatepa,  Kishmishtepalar  to’g’risida  ilk  ma’lumotlar  bor  edi.(ulardan  birinchi
uchtasi to’g’risida ma’lumotlar M.E.Masson tomonidan e’lon qilingan).
Yaqin  davrlargacha  Kesh  viloyati  shaharlari  to’g’risidagi  ma’lumotlarimiz
ushbu  yodgorliklar  bilan  chegaralarnib  kelmoqda  edi.So’hggi  yillarda  ToshDU
arxeologiya  kafedrasi  a’zolari  faoliyati  tufayli  ularning  ro’yhati  ancha
kengaydi.Arxeologik matreallar yig’ila borgani sari ular tadqiqotchilar tomonidan
umumlashtirildi. Shunga qaramasdan Keshning Mo’gul istilosigacha bo’lgan davri
shaharlari  mudofaa  inshoatlari  va  ichki  me’moriy  tuzilishi,  ularning  qishloqlar
bilan  o’zaro  aloqalari  yetarlicha  o’rganilgan  emas.  Ma’lumotlarning  asosiy  qismi
faqat  yodgorliklarda  olib  borilgan  dastlabki  kuzatishlarga  tayanadi  va  yetarlicha
asoslanmagan.  Bu  hol  bir  yoki  ikki  asosiy  yodgorliklarda  keng  miqiyosli
arxeologik izlanishlar olib borilishi taqazo etadi. 1
Qashqadaryoning sharqiy qismida
o’ndan  ortiq  o’rta  asrlar  shaharlar  qoldiqlari  saqlanib  qolgan  bo’lib,  ular
fikrimizcha,  Kesh  rustoqlar  markazi  bo’lgan.  O’rganilgan  o’rta  asr  shahrlari
xarobalaridan  Chandaroqtepa,  Chimqo’rg’ontepa,  G’ishatepa,  Qaraytepa,
Kishmishtepa  Sariqtepa  G’ishliktepa,  Sariqtepa,  Arslontepa  va  Choshtepalar
rustoqlar markazlari bo’lishi mumkin. 2
3
3
Крашенинникова Н.И.Изучения цитадели Кеша// АО 1977.М.1978 527-с
4
4
 Лунина С.Б. Города Южного Согда в VIII-XIIвв. Т.Фан, 1984 26-с
1
1
Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998.70-71b 
2
2
Крашенинникова Н.И.Изучения цитадели Кеша// АО 1977.М.1978 527-с
48 Keshning o’rta asrlar shaharlari orasida eng yiriklari- Chimqo’rg’ontepa va
Chandaroqtepa  bo’lib  ulardan  birinchisi  Shahrisabzdan  22km  janubroqda,
ikkinchisi  24  km  g’arbroqda  qadimiy  karvon  yo’llari  yoqasida  joylashgan
Chimqo’rg’ontepa  Samarqandan  o’tadigan  muhim  karvon  yo’lida  joylashgan.
Shaharni  keng  va  chuqur  xandoqlari  o’rab  turgan.  Uncha  ckatta  bo’lmagan  lekin
mustahkam  ark  shahristonning  Qizildaryoga  yo’nalgan  shimoliy  qismida
joylashgan  Chimqo’rg’ontepa  rejasida  qadimgi  inshoatlar,  darvozalar  ko’chalar
mudofaa  devorlari  izlari  aniq  ko’zga  tashlanadi.Shahrisabz  atrofida  joylashgan
o’rta  asrlar  shaharlari  ichida  ark  va  murakkab  rejaga  ega  bo’lgan  Arslontepa,
Choshtepa va Sariqtepa yodgorliklari diqqatini tortdi. 
Choshtepa  Shahrisabzning  janubi-g’arbiy  chetida  joylashgan.Bir  vaqtlar
maydoni  10  gektarga  teng  bo’lgan  yirik  manzilgohda  to’griburchak  shaklidagi
keng  xandaq  bilan  o’ralgan  Qo’rg’on  (125x100  m  balandligi  10m)
saqlangan.Fikrimizcha.  Choshtepa  qo’rg’on  va  mustahkamlanmagan  yashash
qismidan iborat qurilish tizmini ifoda etadi. 1
Arxeologik ma’lumotlar shundan dalolat beradiki Keshning ko’p yillik o’rta
asrlar shaharlari rivojlangan mudofaa tizmi arkka ega bo’lgan. Shu bilan birga bu
yerda  qo’rg’on  ark  qismida  mustahkamlanmagan  shaharlari  ham
ma’lum(Choshtepa,  Oltintepa)  so’ngi  yillarda  dastlabki  kuzatishlar  yo’li  bilan
olingan  ma’malumotlar  Kesh  uchun  xos  bo’lgan  o’rta  asrlar  shaharlarining  Yana
ikki  to’g’risiada  so’z  yuritish  imkonini  beradi:  1)  Uch  qismdan  (ark,  shahriston,
rabot) iborat. Maydoni 40-50 gektarga yaqin bo’lgan shaharlar.Shahriston tuzilishi
to’g’riburchak  shaklida  ark  shaharistonning  shimoliy  yoki  janubiy  qismida
joylashgan. Rabot maydoni Chimqo’rg’ontepa va Chandaroqtepa misolda qarasak
devor  bilan  o’ralgan  Shahriston  maydonida  bir  necha  bor  katta.  Shu  turga
O’liktepa, Qamaytepa, Arslontepa yodgorliklari ham oid. Sariqtepa va G’ishatepa
kabi yodgorliklari ham yuqoridagi qurilish turning o’ziga xos qismini tashkil qilib,
hali  yetarlicha  o’rganilmagan.  2)Maydoni  10-15  gektarga  teng  bo’lgan  ikki
qismdan  iborat  shaharlar.  Ark  shaharistonning  burchaklaridan  birida  yoki  uning
1
1
Shahrisabz 2700 ming yillik meros. Albom, Toshkent, Sharq, 2002, 25-b
49 tashqarisida  joylashgan  Asosiy  aholi  yashash  qismi  mudofaa  devori  bilan
mustahkamlangan.Bu  turga  Oltinboshtepa,  To’rtko’ltepa,  Sariqtepa  yodgorliklari
kiradi.  Ushbu  tuzilish  dastlabki  arxeologik  tadqiqotlar  natijasidir,  chunki  hali
shaharlar-Kesh  rustoqlar  markazlari  tuzilishiga  doir  yetarlicha
arxeologik(shuningdek yozma) ma’lumotlar yo’q. 2
 Bularning barchasi vaqt o’tishi
bilan  o’rta  asrlardagi  Kesh  viloyatining  poytaxti  qoldiqlari  saqlanib  qolganligi
to’g’risida  gapirish  imkonini  beradi.Ulardan  dastlabkisi  Kitob  o’rnida  joylashgan
bo’lib,  IX  asrgacha  mavjud  bo’lgan.IX-  XII  asrlar  Keshning  qarorgohi  “Al-
Musalla”  degan  joyida,  hozirgi  Shahrisabz  hududida  keyinchalik  olib
borilgan.Arxeologik tadqiqotlar Keshning IX- XII asrlardagi qarorgohini aniqlash
masalasiga  yetarlicha  aniqlik  kiritishi  mumkin  bo’lib,  fikrimizcha  u  Choshtepa
o’rnida  joylashgan.  Shu  bilan  birga  IX-XII  asrlarda  Kesh  ikki  qismdan  –  ark
vamustahkamlangan  shahristondan  iborat  bo’lgan  nisbatan  o’rta  hajmli  shahar
bo’lgan  bo’lishi  mumkinligini  ham  inobatga  olish  kerak.  Ushbu  turga  Choshtepa
bilan  birgalikda  hozirgi  Shahrisabzdan  g’arbda  joylashgan  Sariqtepa  yodgorligi
ham kiradi.Sariqtepa yodgorligining maydoni 3 gektarga teng. 1
Shahrisabz  atrofidagi  o’rta  asrlar  manzilgohlari  o’rganish  borasidagi
dastlabki  kuzatishlar  IX-  XII  asrlarda  Kesh  nisbatan  o’rta  o’lchamlarga  ega
bo’lgan shaxar bo’lib, shu o’lchamlarga ko’ra Kesh shahri ko’pgina o’z rustoqlari
markazlaridan  yirikroq  bo’lganligini  tasdiqlaydi.  Fikrimizcha,  X  asr  arab
geograflari  tomonidan  Keshning  “tashqi  shahari  ”  sifatida  talqin  qilingan  shahar
shahrisabz o’rnida rivoj topgan. Uning qarorgohi Choshtepa va Sariqtepa turidagi
yodgorliklarda joylashib IX- XII asrlardagi savdo va hunarmandchilik manzilgohi
Shahrisabzning tashqi qo’rg’oni bo’lgan. 2
Kesh hududida Qoraxoniylarning XI- XII
asrlarga oid tangalari tez- tez topilib turadi.Bunday tangalar shahar hududida ham
(masalan,  Oqsaroy  yonidagi  Shurfdan)  topilgan.Oltintepa  xarobalaridagi  kulollik
maydoni  yonidagi  xonada  olib  borilgan  qazishma  ishlarida  esa  Ibrohim  ibn  Al-
Husayn  nomidan  1178-  1180  yillarda  zarb  qilingan  31  ta  kumush  dirxamidan
2
2
Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998.70-71b 
1
1
Усмонова З.Е Раскопки в Шахрисабзе // Археологические открытия.1984.М. 483-с
2
2
Лунина С.Б. Города Южного Согда в VIII-XIIвв. Т.Фан, 1984 26-с
50 iborat  xazina  topilgan.Xorazmshox  Muhammad  ibn  Takash  tangalari  ham  bu
hududlarda ko’p uchraydi. 3
Islom davri manbalaridan Kesh to’g’risadagi ilk ma’lumot At- Tabariyning
tarixiy  asarlarida  Muqanna  boshchiligidagi  qo’zg’olon  tasvirida  uchraydi.  IX  asr
muallifi Al- Yoqibiy Keshni “So’g’dning bosh shahri ” deb, uning zamondoshi Ibn
Al-  Foqiq esa  “Samarqand  viloyatidagi  shahar  ”  deb  tavsiflashgan.  X  asr  oxirida
Al-Maqdisiy Keshni Buxoro viloyati tarkibiga kiritgan. 4
        X asr arab geograflari o’sha davrdagi Keshning tarixiy topografiyasiga oid
ayrim ma’lumotlarni keltirganlar. Xususan, Ibn Havqal o’zining geografik asarida
shahar tuzilishining batafsil tavsifini keltirgan bo’lib bu ma’lumotlar tadqiqotchilar
tomonidan  qayta-  qayta  istiqoda  qilingan.Uning  tavsificha  Kesh  ko’handiz  (ichki
qal’a)  hisn  (shaxriston)  rabot  (tashqi  shahar)  lardan  iborat  bo’lgan.Shuningdek,
rabodga  yondosh  boshqa  bir  shahar  ham  bo’lgan.Ko’handiz  joylashgan  ichki
shahar  X  asrda  vayron  bo’lib  yotgan  tashqisi  esa  obod  bo’lgan. 1
Kesh  shahar
darvozalari yaqinida ikki daryo oqib o’tgan. Biri – Nahr al – Kassorin (Tozalovchi
daryosi)  deb  nomlangan.  U  Siyom  tog’laridan  boshlanib,  shaharning  janub
tomonidagi  darvozalar  yaqinidan  oqib  o’tgan.Ikkinchisi  Nahr  Asrud  bo’lib,  Qash
rustoqidan  boshlanib,  Keshning  shimoliy  tomonidagi  darvozalar  yonidan  oqib
o’tgan.Shaharda  va  rabodda  oqar  suv  mo’l  bo’lib,  bu  yerda  ajoyib  bog’-  rog’lar
barpo  etilgan.Kesh  iqlimi  g’oyat  issiq  bo’lgani  tufayli  bu  yerda  mevalar
Movorounnahrda  eng  erta  yetilib,  Buxoro  bozorlariga  birinchi  bo’lib
yetishtirilgan. 2
  Shu tariqa X asrda Kesh shahri bir – biriga yondosh joylashgan va
bir- biri bilan bog’liq bo’lgan to’rt qismdan tashkil topgan.
         Vayronaga aylangan ichki shahar hamda ko’handiz Qalandartepa va Kitob
hududidagi  antik  shahar  o’rnida  aniq  joylashgan.   O’rta  asrlardagi  Keshning
qolgan  ikki  qismi-  rabod  va  tashqi  shaharga  kelganda,  olimlarning  ular  o’rnini
3
3
Ртвеладзе.Э.В, Сагдуллаев.А.С Памятники минувших веков Т Узбекистан 1986 56-с
4
4
Бетгер  Е.К.  Извлечение  из  книги  “Пути  и  страны”  Абул  Касыма  ибн  Хаукаля  //  Тр  САГУ.  Археология
Средней Азии.вып. IV
1
1
Беленицкий А.М, Бентович.И.Б.,Бальшаков О.Г Средневековый город Средней Азии. 1973.188-189 с
2
2
Бетгер Е.К. Извлечение из книги “Пути и страны” Абул Касыма ибн Хаукаля//ТРУДЫ САГУ Т.1957.19-20с
51 aniqlash  borasidagi  fikrlarida  tafovut  bor.  Chunonchi  V.V.Bartold  ikki  darvozali
rabodni “tashqi shahar ” deb hisoblagan. 3
S.K.Kabanov Keshning tashqi shahri hozirgi Shahrisabz o’rnida bo’lgan deb
taxmin qilgan.Boshqa bir tadqiqotchilar ham shunday fikr bildirishgan. 4
Biroq  M.E.  Masson  Shahrisabz  o’rnidagi  manzillar  XIII  asrdan  oldin  mavjud
bo’lmagan deb hisoblagan.
Shuningdek o’rta asrlardagi Kesh shahri Shahrisabz o’rnida, ikkinchi rabod
yoki  tashqi  shahar  esa  o’sha  paytda  al  –  Musallo  deb  nomlangan.Kitob  o’rnida
bo’lgan degan fikr ham mavjud.
            V.V.Bartold ichki shaharning to’rt darvozasidan faqat bittasi – Bob al –
Kassoriyning  o’rnini  aniqlab,  u   Nahr  al  –  Kassorin   daryosi,  ya’ni  hozirgi
Oqsuvdaryo oqib o’tgan janub tomondajoylashgan, deb hisoblangan. 
Manbalarda  Keshning  shahar  darvozalari  sanab  o’tilganda  Bob  al  –Kassorindan
so’ng  Bob  al  –  Madina  ad  –  doxila,  ya’ni  ichki  shahar  darvozasi  keladi.O’sha
manbalardagi ma’lumotlarga ko’ra, Keshning tashqi shaharning ikki darvozasidan
biri  ham  ichki  shhar  darvozasi  yoki  tashqi  shahr  darvozasi  deb
nomlagan.V.V.Bartold  al-Maqsidiyning  ma’lumotlasrni  aniqroq,  deb  hisoblagan. 1
Bizningcha,Keshning  “tashqi  shahari”  yoki,  “tashqi  ravodi”  manbalarda
ko’rsatilganidek, “ichki shahri” va “ichiki rabot” ga yondosh bo’lgan. U taxminan
antik   ichki  shahardan  g’arbda  va  janubiy-g’arbda,  yani  “qo’rg’on”  qa’lasi
vayronalari yotgan joyda yuzaga kelgan o’rta asrlardagi Kesah atrofida joylashgan
bo’lishi  mumkin.  Binobarin  Kesh  ichki  shahar  darvozalari  g’arbiy  yoki  janubiy-
g’arbiy darvoza bo’lgan. Shunday bo’lsa Kesh ichki shahar darvozasi manbalarda
soat millari harakati tartibida sanab o’tilgan hisoblanadi. 2
   XI-XII asrlarda shahar
yanada  karvon  yo’li  bo’ylab  janubiy-g’arbga  Shahrisabz  o’rniga  ilk  o’rta  asrlar
davrida  Keshning  savdo  hunarmandchilik  yo’ldosh  shaharlari   vujudga  kela
boshlagan  joyga  kelishgan.  Ayrim  tadqiqotlar  uni  X  asr  manbalarida  eslatib
3
3
Бартольд В.В Туркестан в эпоху монгольского нашествия Сочинения в 9 томах М.1963.188-с
4
4
Кабанов.С.К Археологические разведки в Шахрисабзком оазисе.// Известия АНУЗ. 1951. 68-с
1
 Shahrisabz 2700 ming  yillik  meros . Albom , Toshkent , Sharq , 2002, 29- b
2
 Qadimgi  Kesh - Shahrisabz  tarixidan  lavhalar // Ma ’ sul  muxarir : A . S . Sagdullayev . T .” Sharq ” 1998.70-71 b
52 o’tilgan Keshning tashqi shahri deb hisoblaydilar. Kitob o’rnidagi shahar VIII asr
oxirigacha  mavjud  bo’lgan.  So’ng  tiklab  kelingan,  degan  fikr  ham  keng
tarqalgan.Biroq  ayrim  manbalardagi  ma’lumotlar  bunga  zid  keladi. X  asrda  ichki
shahar hududida zindon va So’g’dagi eng go’zal masjichdlardan hisoblangan Kesh
Jome masjidi ishlab turgan. 1
Bu  yerda  X  asrning  birinchi  yarimida  hayot  davom  etgan,  chunki  al-
Istahriy ichki va tashqi Kesh shahri bir vaqtda mavjud bo’lganligini qayd etgan. X
asrning  so’nggi  chorragida  “Xudud  al-olam”  da  ham  ko’handiz  va  shahriston
Yoziqa’la hamda ichki shahar haqida shaharning hayot davom etayotgan qismlari
sifatida  gap  boradi.  Faqat  ibn-Havqal  va  al-Maqsidiylargina  ko’handiz  va  ichki
shahar vayrona holida yotganligi haqida yozganlar. 2
Arxeologik ma’lumotlarga ko’ra, Qalandartepaning shimoliy qismi VIII-IX
asrlarda  ham  obod  qilingan. 3
 Qal’a  hududida  XII  asr-XIII  asr  boshlarida  kelgan
hayot izlari ham mavjud. Ichki shahar hududida X-XI asrlarda ham hayot davom
etgan  bo’lishi  mumkin,  buni  o’z  vaqtida  S.K.Kabanov  ko’rsatib  o’tgandi.  Har
holda  X  asrda  ham  bu  hudud  Kesh  shahrining  tarkibiy  qismi  bo’lganligi  va
musulmonlar  yashagan  shaharning  eng  muhim  tarkibiy  qismlaridan  biri  bo’lish
Jome  masjidi  shu  yerda  joylashganligi  shubxasizdir.  Keshning  tashqi  shahri  X
asrda Shahrisabz o’rnida, Keshning hukmdor qarorgohi va Namozgoh joylashgan
ma’muriy markazi esa Shahrisabzdan g’arb yoki janubiy tomonidagi shaharlarning
biri  o’rnidagi  al-Musallo  mintaqasidajoylashgan  degan  fikr  ham  mavjud.  Biroq
manbalarda  keltirilgan   ma’lumotlar  bunga  zid.  Manbalarga  ko’ra,  X  asrda
Keshning tashqi shahar devorida ikkita darvoza bo’lgan.Arxeologik ma’lumotlarga
ko’ra,  IX-X  asrlarda  Shahrisabz  o’rnida  mavjud  bo’lgan  shahar  qal’a  devorlari
bo’lmagan. Bundan tashqari, agar Keshning ma’muriy markazi Shahrisabz atrofida
joylashgan  bo’lsa,  u  jome  masjiddan  7-8  km  narida  bo’lardiki,  buning  ehtimoli
ham, o’sha asrlarda Jome masjidini musulmonlarning shahar hayotida asosiy o’rin
tutgan  va  odatda,  ma’muriy  markaz  yaqinida  joylashgan.  Bizningcha,  o’rta
1
 Крашенинникова.Н.И. Работы в Китабе // АО 1982-М. 1984 407-с
2
 Ртвеладзе.Э.В, Сагдуллаев.А.С Памятники минувших веков Т Узбекистан 1986 56-с
3
 Лушпенко  О.Н.  К  истории  изучения  поселений  раннежелезного  века  долины  Кашкадарьи  //  Древная  и
средневековая археология Средней Азии Т., Фан 1990.26-с
53 asrlardagi  Kesh  Shahrisabz  to’rtala  tarkibiy  qismi,  manbalarda  ko’rsatilgandek,
yonma-yon joylashgan va bir-biri bilan uzviy aloqada bo’lgan. 1
Manbalarda  Kesh  shaharning  kattaligi  X  asrda  taxminan  bir  forsahning
uchdan biriga teng bo’lgani ko’rsatilgan, bu 2.5 km tashkil qiladi.
         M.E. Masson “forsahning uchdan biri” o’rniga “uch forsah” deb o’qishni
hamda  bu  hajmni  Shahrisabz  va  Kitob  atrofida  Chim  devori  o’rab  olgan  barcha
yerlar sifatida  tushinishni tavsiya etadi. 2
 Biroq keltirilgan matnni bu tarzda o’qib
bo’lmaydi,  chunki  matnda  “forsah”  so’zi  birgalikda,  raqam  esa  muzakkarda
berilgan.  Shu  bois,  arab  grammatikasi  qoidalariga  ko’ra,  bu  yerda  faqat
“forsahning uchdan biri” deb o’qish mumkin. Binobarin, shahar Kitobdan janubi-
g’arb tomonga Shahrisabzva undan Termizga olib brogan karvon yo’li bo’ylab 2.5
km ga yaqin masofaga cho’zilgan bo’lishi mumkin. Ayni mahalda shaharning eni
uncha katta bo’lmagan. 3
IX-XII asrlarda bu yerga Kesh shahar hayotining markazi asta-sekin ko’cha
boshlandi  va  yangi  Jome  masjidi  qurildi.  Ibn  Havqal  ma’lumotlarga  ko’ra
Keshning tashqi shahar devoridagi Barknon darvozasining nomi Barknon qishlog’i
nomidan  olingan.Binobarin  Barknon  qishlog’i  o’rta  asrlarda  shahar  darvozalari
orqali  chiqilgan  karvon  yo’li  bo’yida  joylashgan  ancha  muhim  bir  joy  bo’lgan
ko’rinadi. 4
 V.V.Bartold  Barknon  qishlog’i  shaharga  bevosita  tutash  bo’lgan  deb
hisoblangan.  Kesh  tashqi  shaharning  Barknon  darvozasi  janubi-g’arbda,  Nasf  va
Tarmizga  olib  boruvchi  karvon  yo’liga  olib  chiqqan  .  IX-X  asrlarda  bu  karvon
yo’lida  Keshga  eng  yaqin  joylashgan  yirikroq  aholi  punkiti  Shahrisabz  yaqinida
karvon  yo’li  ikkiga  ajralgan:  biri  janubga,  Termiz  tomonga  ikkinchisi  janubi-
g’arbga,  Nasaf  tomonga  kelgan.  Bu  ma’lumotlarning  bari  Barknon  qishlog’i  X
asrda  Keshning  yo’ldoshi  shaharchasi  bo’lgan  Shahrisabz  o’rnida  joylashgan
deyishga imkon beradi. 5
1
 Shahrisabz 2700 ming yillik meros. Albom, Toshkent, Sharq, 2002, 30-b
2
 Массон.М.Е,  Пугаченкова  Г.А  Шахрисабз  при  Тимуре  и  Улугбеке.//  Труды  САГУ,  Археология  Средней
Азии. Т САГУ, 1953.36-с
3
 Лунина С.Б. Города Южного Согда в VIII-XIIвв. Т.Фан, 1984 27-с
4
 Крашенинникова.Н.И. Работы в Китабе // АО 1982-М. 1984 407-с
5
 Бартольд В.В Туркестан в эпоху монгольского нашествия Сочинения в 9 томах М.1963.188-с
54 Shahrisabz-Barknon  o’rnidagi  dastlabki  manzil  V-VI  asrlarda  vujudga
kelgan,  uning  negizini  Shahrisabzdan  300  m  shimolroqda  joylashgan  Balandtepa
yoki  Zindontepa  xarobalari  o’rnida  bo’lgan.  Shu  davrda  bu  yerda  mahalliy
hukmdorning mustahkam qasri joylashgan.
XI-XII  asrlarda  Kesh  shahrining  hayot  markazi  asta-sekin  bu  yerga  ko’cha
boshlangan. Aftidan XII asrda bu shaharga Kesh nomi berilgan, Barhnon nomi esa
istefodan  chiqib,  faqat  shaharning  mahallalarida  biriga  nisbatan  qo’llanila
boshlagan.  Eng  avvalo  bo’lajak  shahar  maydoniga  odamlar  VI-VIII   asrlarda
ko’chib kela  boshlaganliklari  isbotlandi. 1
 Shahar  maydonida olib borilgan deyarli
barcha qazishmalarda hamda ochilgan shurflarda IX-XII asr qatlamlari aniqlangan
va  ularning  qalinligi  1  metrdan  3  metrga  yetgan.  Oqsaroy  peshtoqidan   janub
tomonda,  saroy  sathidan   pastroqda,  pishiqg’isht  to’shalgan  va  sath  va  X-XI  asr
keramikasi qoldiqlarni o’z ichiga olgan qatlam kelgan Qoraxoniylar zarb qilidirgan
tangalar  XI  asrning  birinchi  yarimiga  oid  kumush  suvi  yuritilgan  mis  dirhamlar
ham shu yerdan topilgan. 2
Chorsu  gumbazidan  50  metr  janubroqda  o’tkazilgan  qazish  ishlarida
devorlari bo’lgan hamda pishiqg’isht yotqizilgan imorat qoldiqlaridan iborat katta
qatlam olindi. Keramika, shu jumladan qolipga ko’ra, u XI-XII asrlaga taluqli deb
hisoblanadi  yana  ham  pastgi  qatlamdan  esa  bir  ustaxona  qoldiqlari  topildi  undan
tumshig’i uzun shisha idishlar butunligicha topildi yoki ularning parchalari yig’ib
olindi.  Ustaxona  VII-VIII  asrlarda  yashagan  kimyogarga  tegishli  bo’lgan  deb
taxmin  qilish  mumkin.  Yana  ham  janubroqda  Chorsu  gumbazidan  100  metr
chamasi  narida,  qurilish  olib  borilayotgan  joyidagi  qatlamda  qazilgan  shurfda  X
asrda, XI-XII asrlar qurilish va sopol qoldiqlari mavjud bo’lgan qatlamlar ochildi.
Shaharning g’arbiy devori yonidan ham shunday qatlam aniqlandi.Ko’kgumbazdan
shimolqorda olib borilgan qazish ishlarida VII-VIII asrlarga oid imorat qoldiqlari
ochildi  yuqoriroq  qatlamda  esa  XI-XII  asrlarga  oid  binoga  ta’luqli  naqshli
terrakota  parchasi  topildi.IX_XII  asrlarda  xonalarda  2  tadan  10  tagacha  xonalar
1
 Усмонова З.Е Раскопки в Шахрисабзе // Археологические открытия.1984.М. 483-с
2
 Кабанов.С.К Археологические разведки в Шахрисабзком оазисе.// Известия АНУЗ. 1951. 68-с
55 bo’lgan. Ba’zan xonalar bir qator, ketma-ket joylashgan, lekin ko’pincha xonadan
tarkibi  murakkab  va  xilma-xil  bo’lgan.  Uylarning  turli-tuman  ro’zg’or  anjomlari,
zargarlik zeb-ziynat buyumlari topilgan.
Uy ichi va sathi va devorning quyi qismi ko’pincha g’ishtdan shakldor qilib
ishlangan,  devorning  yuqori  qismi  esa  ganchli  va  loyga  naqsh  berib  bezatilgan.
Ba’zan  xatto  sahnda  g’ishtdan   shakldor  qilib  tashnob  ham  qurilgan.  Sopol
quvurlari  bir-biriga  kiydirib  tortilgan  suv  o’tkazgichlar  haqida  alohida  to’xtab
o’tish zarur.Bunda suv hovizga tushadigan oxirgi quvur o’yma naqsh bilan chiroyli
bezatilgan.Quduqlar  ichidan  odatda,  pishiq  g’isht  terib  chiqilgan.Yoritish  uchun
sirkor  chiroqlar  hamda  sopol  fonuslardan  foydalanilgan. 1
 Oltintepada  sopoldan
yasalgan  X  asrga  oid  nayning  topilishi  xalq  sozandonligi  rivojlanishidan  dalolat
beradi.  IX-XII  asrlarda  Keshda  metallga  ishlov  berish,  zargarlik,  kulollik,  g’isht
pishirishm shishasozlik hunari, gazlama, buya to’qish va boshqalar taraqqiy etgan.
IX-XII  asrlarga  oid  Keshda  mahalliy  metallga  ishlov  berish  ko’p  marta  qayd
etilgan. Jez va temir topilmalar orasidan o’roq, pichoq, kovoncha dastasi, idishlar,
tarozi  pallalari,  ko’zgu,  qoshiq,  o’smadon  uzuklar  bo’lgan.  Badiiy
hunarmandchilik  buyumlar  ham  yaxshi  rivojlangan.  Badiiy  hunarmandchilik
buyumlari  asosan   turli  kompazitsiyalardan  iborat.  Shahardagi  singari  qishloq
joylarda  ham  arxeologik  buyumlar  topilgan.Keshda  bu  davrda  kulolchilik  yaxshi
rivoj  topgan.VI-VIII  asrlardagi  kulollar  mahallalari  (Bovurtepa,  Munchoqtepa,
Sarvontepa) aniqlab o`rganildi.
IX-XII  asrlardagi  Oltintepa,  G’ishtepa  Chondoroqtepa  va  boshqalar
atrofidagi  kulollar  va  g’isht  pishuruvchilar  mahallalari  ma’lum.  Kesh  vohasi
aholisi  ro’zg’orda  sopol  buyumlardan  keng  foydalanganlar.  IX  asrdan  boshlab
sopol ikki guruhga sirkor va sirsiz sopolga bo’lingan. Sirsiz sopol uy –ro’zg’orda
va xo’jalikda ko’p ishlatilgan. Bular hajmi xilma-xil xumlar katta xumlar qozonlar
va  boshqa  turlarga  bo’linadi.Bunday  sopollarga  chizma  naqsh,  bosma  naqsh
tushirilgan. Bazi hollarda boshdan oyoq bosma naqsh tushirilgan.Ko’pincha hatto
1
 Пугаченкова  Г.А.,  Ремпель  Л.И.  Выдающиеся  памятники  зобразительного  искусства  Узбекистана.
Т,1959.166-с
56 ovqat pishirishda ishlatiladigan o’tga chidamli qozonlar ham shunday bo’yoq bilan
bezatilgan. 1
II.3 Kesh vohasining qadimgi va o’rta asrlar davri tarixi va madaniyatiga
tutgan o’rni.
O’rta  Osiyoning  eng  qadimgi  shaharlaridan  bo’lgan  Shahrisabz  ancha
murakkab  davrlarni  boshdan  kechirgan  o’lka  hisoblanadi.  Shahrisabz  qadimiyligi
va  O’rta  Osiyo  tarixida  ma’lum  o’rin  egallagani  tufayli,  bu  voha  haqida
ma’lumotlarni  turli  davrlarda  yozilgan  manbalarda  uchratish  mumkin.  Keyingi
ming  yillikda  yozilgan  tarixi-geografik,  va  boshqa  asarlarga  nazar  tashlansa,
ulardan  bazilaridagina  bu  hudud  haqida  bir  muncha  tavsilotlar  berilgani,  ayrim
manbalarda esa qisqa eslatmalargina o’rin olganini ko’rish mumkin. 1
Qashqadaryo vohasining sharqiy qismida I minyillik boshlari- o’rtalariga oid
yodgorliklarda  o’tkazilgan  tadqiqotlar  va  arxeologik  majmualar  taxlili  aholining
voha  bo’ylab  joylashishi,  yagona  xo’jalik-madaniy  turi  mustahkamlanmagan
markazlar  qurilishi,  qurilish  ishlarining  yuqori  darajasi,  turli  me’moriy-trk
usullarning  qo’llanilishi,  rivojlangan  kulolchilik  va  metallchilikning
mavjudligi,hunarmandchilikda  turli  kasblarning  vujudga  kelish  singari  o’ziga  xos
1
 Shahrisabz 2700 ming  yillik  meros . Albom , Toshkent , Sharq , 2002, 93- b
1
1
Qadimgi  Kesh - Shahrisabz  tarixidan  lavhalar // Ma ’ sul  muxarir : A . S . Sagdullayev . T .” Sharq ” 1998.10- b 
57 xususiyatlarni  ajratish  imkonini  beradi.  Manzilgohlarning  paydo  bo’lishi  va
rivojlanishiga  ularning  Baqtriya,  Marg’iyona  va  o’rta  sharq  davlatlariga  olib
boruvchi muhim savdo yo’llarida joylashganligi ham sabab bo’lgan. 2
Aynan bu hududdan 30 dan ortiq qa’lalar, uy-qo’rg’onlar, qishloq va shahar
xarobalari  topilgan.  O’rganilgan  ma’lumotlar  asosida  yodgorliklarning  ilk  bor
o’zlashtirilishi mil.avv IX-VIII asrlarga oid ekanligi aniqlandi. Bu yerdagi qadimgi
yodgorliklardan  topilgan  arxeologik  ma’lumotlar  asosida  shuni  aytish  mumkinki
bu  hudud  haqiqattan  ham  Markaziy  Osiyodagi  madaniyati  rivojlangan  o’lkalar
qatorida  muhim  o’rin  egallagan.Kesh  toponimi  dastavval  Zardusht  kabasi  deb
atalmish joydagi Shopur I (242-273) bitiklarda uchraydi. Unda Shopur I o’z davlati
chegaralarni  shu  jumladan  O’rta  Osiyodagi  Kash,  So’g’d  va  Shosh  tog’larigacha
yetib kelgan chegaralarni tasvirlaydi.
Ko’p tadqiqotlar Kash (KS) toponimi Qashqadaryo vodiysidagi Kesh bilan
aynan  bir  joyda  hisoblashadi.V.G.Lukonin  esa  bu  joy  Koshg’ar  bo’lishi  mumkin
deb  ham  taxmin  qiladi. 1
Tyanshuda  Kesh  toponimi  Kyusha  shaklida  656-660
yillarga oid voqealarni qayd etilgan. Xuddi shu nom bu yerda VIII asr hukmronlik
qilgan  Kesh  hukmdori  Ixrid  filslarida  ham  uchraydi.  Shunday  qilib  mazkur
ma’lumotlar  Kesh  nomi  milodiy  III  asrdan  VIII  asrgacha  mavjud  bo’lganligidan
guvohlik  beradi,  biroq  mazkur  toponim  milodiy  III  asrdan  oldin  qo’llanilmagan
degan  manoni  bermaydi.Shunday  ekan  bu  hudud  haqidagi  ma’lumotlar  hozirgi
kunga  qadar  yangilanib,  o’rganilib  tadqiqotlar  asosida  o’z  ifodasini  topib
bormoqda. 2
Musulmon  yozma  manbalarda  Kesh  nomi  dastavval  VII  asr  oxiri-VIII  asr
boshlarida qo’llanilgan. Ularda shaharning uch xil: Kash, Kish, va Kesh shaklida
yozilishi  uchraydi.  Biroq  qay  biri  ulardan  to’griroq  ekanligi  masalasi  xozirgi
kungacha  noaniqligicha  qolmoqda.Vodiy  hududidagi  manzilgohlarni  arxeologik
o’rganilishning  ilk  bosqichi  albatta  S.K.Kabanov  1946-1950  yillar  bilan
2
2
Крашенинникова.Н.И. Работы в Китабе // АО 1982-М. 1984 407-с
1
1
Кабанов.С.К Археологические разведки в Шахрисабзком оазисе.// Известия АНУЗ. 1951. 68-с
2
2
Ртвеладзе  Э.В.  Монеты  Кеша//  история  и  культура  южных  районов  средней  Азии  в  древности  и
средневековы Т 1989.42-с
58 bog’liq.Bir  qator  tumanlarni,  shu  jumladan,  Kitob  tumanini  ham  o’rganish
maqsadida  aylanib  chiqishdan  ko’zlangan  asosiy  maqsad  “sinflar  paydo
bo’lduncha  amal  qilgan  jamiyatlar  obidalarni”  aniqlashdan  iborat  bo’lgan.  Lekin
Tanxozdaryo (Shahrisabz tumani) quyi oqimidagi Jartepa va Chiroqchi yaqinidagi
Chochtepa  manzilgohlari  atrofidan  topilgan  turli  sopol  buyumlar  orasidan  antik
davrga oid matreallar ham bor edi. Makrit atrofidagi Zarafshon tizma tog’i janubiy
tarmoqlari   bu  yerda  Qo’rg’ontepa  va  Xovustepa  manzilgohlari  bo’lgan  antik
davrga  xos  mikrovohani  ajratish  imkonini  berdi.  S.K.Kabanov  tomonidan
Qashqadaryoninig  so’l  sohili  bo’ylab  Jangaltepa  manzilgohida  III-V  asrlar
majmualarni ochib bergan keng ko’lamli ishlar olib borildi.
O’ng  sohil  bo’ylab  g’arb  tomon  1.5  km  masofada  avvalgilarga  o’xshahs
kichik  Qiziltepa  arxeologik  nuqtai  nazardan  o’rganildi,  va  bu  yerdan  topilgan
tangalarda  Zevsning  taxtga  o’tirgan  holdagi  ta’sviri  diqqatga  sazovordir.  Bu  esa
antik davr madaniyatini So’g’dga tarqalganligini bildiradi. 1
Ilk  temir  davri  O’rta  Osiyo  ijtimoiy-iqtisodiy  va  siyosiy  hayotida  muhim
o’rin  egallagan  So’g’diyona  o’lkasi  turli  qadimgi  manbalarda  turli  nomlar  ostida
eslatilib o’tiladi. Bu nomlarning kelib chiqishi va ularnig ma’nosi haqida hozircha
Aniq  fikr  yo’q.  Mil.avv  IV-  asrda  Qashqadaryo  hududida  uchta  viloyat  Nautaka,
Ksenippa,  Gabaza  bog’lanadi.  Bu  haqda  yunon  tarixshunosi  Arrian  va  Rimlik
Kursiy  Ruf  ma’lumot  berishadi.  Yunon  mualliflaring  asarlari  biz  ko’rib
chiqayotgan  o’lkaning  tarixiy-geografiyasini  dolzarb  muammolarni  hal  qilishda
muhim asos bo’ldi.Tadqiqotlar natijasida bu yerdan topilgan turli sopol buyumlar
o’sha  davr  uchun juda muhim ma’lumotlarni  taqdim etadi. 2
Shxrisabz tarixiga oid
bir qancha asarlarda turli xil ma’lumotlar aks etgan.Bu asarlarda Kesh viloyatining
tabiiy  geografik  o’rni,  tabiati  aholisi  shaharlari  haqida  bir  qancha  qimmatli
ma’lumotlar  keltiriladi.Umuman  olganda  bu  hududdan  yetishib  chiqqan  mashhur
insonlar ham hududni dovrug’ini dunyoga yoyishga katta xizmat qildi.Ayniqsa ilk
o’rta asrlarda vaziyat ancha chigal davrlarni boshdan kechirdi.Bunga asosiy sabab
1
1
Кабанов.С.К Археологические разведки в Шахрисабзком оазисе.// Известия АНУЗ. 1951. 68-с
2
2
Крашенинникова.Н.И. Работы в Китабе // АО 1982-М. 1984 407-с
59 qilib  arablarning  O’rta  Osiyoga  hujumini  keltirib  o’tishimiz  mumkin.  672-yilda
Turk xoqonligi inqirozga yuz tutgandan so’ng Samarqand yuksalishi kuzatiladi va
Kesh  Samarqand  hukmdorlari  Ixshidlarning  o’z  ustidan  hokimyatini  tan  oladi.
Kesh ilk o’rta asrlarda ham So’g’d konfedratsiyasining mahalliy hokimlari orasida
yetakchi  mavqe  uchun  kurashgan. 3
  Ibn  Xavqal  va  al-Maqsidiylar  tomonidan
keltirilgan Keshning tarifi Eski Kesh (Kitob) va yangi Kesh(Shahrisabz) ga to’g’ri
keladi. Umuman olganda bu qanchalik to’g’ri ekanligi hozirgi kunda katta qiziqish
bilan  o’rganilmoqda.  Lekin  shuni  unutmasklik  kerakki  Eski  Kesh  vayronaga
uchratilgandan  so’ng  o’z-o’zidan  yangi  shahar  qurish  yoki  ini  qayta  tamirlashga
o’sha davr aholisi katta jonbozlik ko’rsatgan.
Arab mualliflari bu hududni yerlarini ser- hosil va unumdorligini ko’p tilga
olganlar.  Ayniqsa  uning  hududidan  oqib  o’tuvchi  daryolari  Asrud(Qashqadaryo)
daryosi bu Qashqurd rustoqidan oqib, Keshdan shimolroqda o’tgan. Keyingi daryo
esa  “Mato  bo’yovchilar  daryosi”  (Oqsuv)  esa  shaharning  janub  tomondan  oqib
o’tgan.Daryoning  nomidan  ham  ko’rinib  turibdiki  Kesh  aholisining  an’anaviy
mashg’ulotlaridan biri bo’lmish to’qimachilik to’g’rida ma’lumot beradi. Umuman
olganda  shaharda  kulolchilik  temirga  ishlov  berish  qurilish  ashyolari  va  bo’yoq
ishlab  chiqarish,  shishasozlik,  qandolatchilik,  nonvoylik  taraqqiy  etgan.  Arab
mualliflari  VIII  asr  oxiriga  kelib  Keshning  keskin  tushkunlikka  uchrashi
sabablariga  to’xtalishmaydi,  Buni  eng  avvalo  Muqanna  isyoni  bilan  izohlash
mumkin.  Bu  voqeadan  so’ng  ming  yil  o’tdi.  Ko’proq  “Muqanna”,  “Niqobdor”
nomi  bilan  mashhur  bo’lgan, 776-783 yillardagi  arablarga qarshi  qudratli harakat
yo’lboshchisi  Hoshim  ibn  Hakim  Kesh  yaqinidagi  Sinan  tog’  qa’lasini  so’ggi
maskan qilib, shu yerda olamdan o’tdi. Muqannaning o’limi va uning harakati tor-
mor  keltirilishi  tarixiy  ahamyatga  ega  bo’lgan  chunki  mahalliy  aholining  erki  va
g’ururi uchun kurshgan shaxsdir. 1
Xalifalik  noiblarning  So’g’da  amalga  oshirilgan  va  ma’lum  maqsadalarga
yo’naltirilgan  siyosati  bir  vaqtlar  kuchli  bo’lgan  Keshning  ijtimoiy-iqtisodiy
3
3
Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998.47-b 
1
1
Shaxrisabz 2700 ming yillik meros. Albom, Toshkent, Sharq, 2002, 6-b
60 ahamyatini  tubdan  yemirishga  shu  bialan  isyonchi  shahar  va  uning  mustahkam
mudofaasini  vayron  qilishga  qaratilgan  edi.  Shuning  uchun  bo’lsa  kerak  ibn
Xavqal tomonidan “tashqi shahar” sifatida tariflangan Shahrisabz o’rnidagi shahar
uzoq davr mudofaa devorlarsiz qolib ketgan. Ibn Xavqal Kesh qo’rg’oni va uning
ichki  qismi  vayronaga  aylanganligi  va  tashqi  madinada  aholi  yashashi  to’g’risida
gapirar  ekan  “Kesh  hukmdori  qarorgohi  madina  va  rabotdan  tashqarida”,  “al-
Musallo”  nomi  bilan  ma’lum  bo’lgan  joyda  joylashganligini  maxsus  takidlab
o’tadi. 2
Ibn  Xavqalning  “Yo’llar  va  yurtlar”  asarida  Kesh  haqida  quydagi
ma’lumotlarni  saqlagan:  “Kesh  shahristoni”da  to’rt  darvoza  bor:  Temir  darvoza
uning  yonida  Ubaydulloh  darvozasiva  to’rtinchi  tashqi  shahar  darvozasi.  Tashqi
shaharda  ikkita  darvoza  bor:  ichki  shahar  darvosai  va  Barknon  dasrvozasi.  Abu
Ja’far  Muhammad  ibn  Jarir  ar-Tabariyning  “Tarix  ar-rasul  val  mulk”  asaridir.Bu
asrda 915-yilga qadar bo’lgan tarixiy voqealar bayoni, jumladan O’rta Osiyoning
VII-IX  asrlar  tarixini  o’z  ichiga  oladi.Mazkur  manbada  Kesh  (Shahrisabz)ning
arab  qo’shinlarining  ikki  yillik  (milodiy  669-702-yillar)  qamalga  matonat  bilan
qarshilik  ko’rsatgani  va  arablar  to’lov  olish  bilangina  kifoyalanib  qaytib
ketganliklari  qayd  etilgan. 1
 O’rta  asr  tarixshunoslari  va  geograflarining  asarlarida
Kesh  haqida  ma’lumorlar  kam  bo’lsada,  Ularda  voha  juda  ser  hosil,  tabiiy
boyliklarga  boy  ekanligi  unda  ko’plab  qishloqlar  va  rutoq  markazlari  shaharlar
borligi  ta’kidlanadi.  Yozma  manbalar  ma’lumotlari  arxeologik  tadqiqotlar
natijalari  bilan  birgalikda  ushbu  davr  tarixiy-  madaniy  jarayonlarni  baholash
imkonini beradi.O’rta asrlarda Kesh shaharsozlik madaniyati hozirgi Shahrisabzga
davom  etadi.  IX-X  asrlarda  arab-fors  tarixchilari  aynan  Kesh  Shahrisabzga
tavsiflashgan,  bu  davrda  Kitob  o’rnida,  ayrim  tadqiqotchilar  taxmin  qilganidek
shahriston  joylshishi  mumkin  bo’lmagan.  Chunki  Kitobda  na  IX-X  asrlada  va
undan  keyin  ham  shahar  izi  yo’q.  O’rganilgan  arxeologik  va  yozma  manbalar
Qashqadaryoning  sharqiy  qimidagi  viloyat  va  uning  shahar  markazi  uning  turli
2
2
Qadimgi Kesh-Shahrisabz tarixidan lavhalar//Ma’sul muxarir: A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998.67-b 
1
1
O‘sha asar o‘sha joyda. 
61 davrlarda  turlicha  nomlangan  deb  xulosa  chiqarishga  asos  bo’ladi.Mila.avv  IX-
VIII asrlarda viloyatning nomi Gava So’g’da edi.Mil.avv VII-IV asrlarda Nautaka,
VI-XV asrlarda esa Kesh bo’lgan.Viloyatning markazi mil.avv VIII asrda Uzunqir
o’rnida  shakllana  boshlab,  III  asrgacha  rivojlangan.  Shaharning  keying  davrlar
tarixi Kitob-Shahrisabz hududi bilan bog’liq bo’lgan.Yana bir muhim bir ma’lumot
yani  O’rta  Osiyo  shaharlari  jumladan  Samarqand,  Buxoro,Xiva,Termiz,Marv
shaharlari singari Kesh vohasining ilk shahar markazi qadimiy hisoblanadi. Bu esa
o’z navbatida bu hududga bo’lgan qiziqishni oshirishi tabiiy. 2
2
2
Shahrisabz 2700 ming yillik meros. Albom, Toshkent, Sharq, 2002, 6-b
62 XULOSA
Mustaqilikka  erishgach  tarixni  o’rganishga  bo’lgan  yondashuv  yangi
bosqichga  ko’tarildi.Yurtimiz  hududidagi  qadimiy  vohalar,  shaharlarni  tarixini
o’rganish,  arxeologik  jihatdan  tadqiq  etish  muhim  masalalardan  biri  sifatida
qaraldi.
- O’rta Osiyodagi muhim vohalardan biri Kesh vohasi tarixi uzoq o’tmishga
borib  taqaladi.   Ilk  temir  davriga  kelib  Qashqadaryo  vohasining  sharqiy  qismi  –
qadimgi  Kitob  –Shahrisabz,  Yakkabog’  hududlari  jadallik  bilan   o’zlashtirila
boshlanadi.
-Kesh  vohasi  hududlarida  dastlabki  dehqonchilik  hududlari  paydo  bo’lgan
bo’lib, uzoq yillar olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilib shunday xulosaga kelish
mumkinki,  Kesh  vohasi  hududlari  qadimgi  Sharqda  bo’lib  o’tgan  ijtimoiy-
iqtisodiy, madaniy va siyosiy jarayonlardan chetda qolmagan. 
Kesh  vohasi  haqidagi  ma’lumotlarni  turli  davrlarda  yozilgan  manbalarda
uchratish  mumkin.  Kesh  vohasi  tarixiga  oid  ma’lumotlar  aks  etgan  manbalarga
Abu  Ja’far   Muhammad  ibn  Jarir  at-Tabariyning  “Tarix  ar-rusul  va-l-muluk”
(Tarixiy  Tabariy),  Abu  Zayid  Balxiy,  Istahriy  va  Ibn  Havqal  ijodi  mahsulidan
iborat.  “Kitob  al-masolik  va-l-mamolik”,   muallifi  noma’lum  “Hudud-ul-olam”,
Abubakr  Muhammad  ibn  Ja’far  Narshxiyning  “Buxro  tarixi”,  Abu  Rayhon
Beruniyning  “Qonuni  Mas’udiy”,  Abu  Sa’d  Abdulkarim  ibn  Muhammad  as-
Sam’oniyning  “Kitab  al-ansob”,  Yoqut  al-  Hamaviyning  “Mu’jam  al-  buldon”
kabilarni  misol  qilib,  ko’rsatish  mumkin.  Mazkur  manbalar  Kesh  vohasining
geografik  joylashvi,  vohadagi  qishloq  va  shaharlar  hayoti  vohaning  ijtimoiy-
iqtisodiy  va  siyosiy  ahvoli  borasida  berilgan  qimmatli  ma’lumotlar  bilan  ham
ahamiyatlidir.
Kesh  vohasining  qadimgi  va  o’rta  asrlar  tarixni  mufassal  yoritishda
V.V.Bartold,  V.L.Viyatkin,  B.Denike,  A.Yu.Yakubovskiy,  B.N.Zasipkin,
Ya.G’.G’ulmov,  T.M.Mirg’iyosov,  S.K.Kabanov,  S.A.Sudakov,  V.L.Varonina,
63 G.N.Gachanov,  M.E.Masson,  G.A.Pugachenkova,  O.A.Suxareva  kabi
tadqiqotchilarning izlanishlari muhim ahamiyat kasb etadi. 
V.D.Jukov   tomonidan   Kindiklitepada  qazish  ishlarini  olib  bordi.
S.K.Kabanov tomonidan Qashqadaryoning o’ng sohili bo’ylab, Jangaltepada keng
miqyosida  arxeologik  ekspeditsiyalar  amalga  oshirildi.Shunga  o’xshash
ekspeditsiyalardan  yana  biri   1963-yilda   M.E.Masson  tomonidan   KAT Э -
Kesh(Qashqadaryo)  arxeologiya-topografiya  ekspeditsiyalari  ham  bunga  yaqqol
misol  bo’la  oladi. Mana  shunday  ekspeditsiyalari  samarasi  o’laroq qadimgi  Kesh
vohasidagi ko’plab arxeologik komplekslar ochib o’rganildi va tahlil qilindi. 
Keyingi  davrlarda  ham    bunday  ekspeditsiyalar   amalga  oshirildi.
A.S.Sagdull а yevni keltirib o’tishimiz joiz. Aynan manashu olimlarning arxeologik
tadqiqotlari, ilmiy izlanshlari Qashqadaryoning sharqiy (Kesh) vohasi shaharlarini
yoshini  aniqlashda   va  O’rta  Osiyo  shaharsozlik  madaniyatida  tutgan  o’rnini
belgilashda muhim poydevor bo’lib xizmat qildi.
Umuman olganda Kesh vohasi sharqiy So’g’dning balki O’rtaOsiyoning eng
rivojlangan  vohalaridan  biri  ekanligi  va  uning  qo’shni  hududlar  bilan  yaqin
madaniy aloqada bo’lganligini   yuqoridagi  fikrlar ham  isbotlaydi.  Shunday ekan
bu vohani o’rganishga bo’lgan qiziqish tobora oshib bormoqda, bu esa tadqiqotchi
arxeologlar oldida turgan eng  muhim vazifalardan biri sanaladi.
64 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati.
1. Karimov I.A. Ona  Yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo‘lida xizmat
qilish- eng oliy saodatdir. T, “O‘zbekiston”, 2015,302-b
2. Karimov  I.A.O‘zbekiston  mustaqillikka  erishish  ostonasida.
T.,”O‘zbekiston”, 2011,495-b.
3. Karimov  I.A.Yuksak  ma’naviyat-yengilmas  kuch.  T,  “  Ma’naviyat”,2008,
173-b.
4. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q.T Sharq, 1998,29-b
5. Абдуллаев.К.,Раджабов.С.  Теракотовая  плитка  с  изображением
Диониса и сатира из Кашкадарьи //ИМКУ.Самарқанд, 2000 111-114 с
6. Альбаум Л.И Живопись Афросиаба. Т,1975 рангли жадвал 
7. Альбаум Л.И. Балалыктепе.Т, 1960 172-с
8. Бартольд.В.В Кеш, Соч Т.III М.1965 460-с
9. Беленицкий  А.М,  Бентович.И.Б.,Бальшаков  О.Г  Средневековый  город
Средней Азии. 1973.188-189 с
10. Белецкий  А.М  Раскопки  на  городеще  древнего  Пенджикента  в  1955.г
Душанбе. 1964.Т.13 50-с
11. Бетгер  Е.К.  Извлечение  из  книги  “Пути  и  страны”  Абул  Касыма  ибн
Хаукаля // Тр САГУ. Археология Средней Азии. вып. IV 
12. Бичурин.Н.Я Собрания сведений о народах,обитавших в Средней Азии
в древние времена.М-Л.,1950 316-с
13. Ворорина  В.Л  Архитектурные  памятники  Древнего
Пенджикента.//Труды ТАЭ,т.3,М.-Л.,1953.130-с
14. Дресвянская  Г.Я   К  истории  культов  дренего  населения  Кашкадарьи.
Материалы по истории, историографии и археологии. N533.T.1977 23-с
15. Эшов Б.Ж. История и культура Согдианы VII-IVвв Т.,1999, 10-с.
16. Eshov.B.O‘zbekistonda  davlat  va  mahalliy  boshqaruv  tarixi  T.2012   67-69
b.
65 17. Кабанов С. К Археологические разведки в Шахрисабзком оазисе 109-с.
18. Кабанов  С.К  Нахшеб  на  рубеже  древности  и  Средневеквая  (III-VIII)
Т.1977.120-с
19. Кабанов  С.К.  В  оазисах  и  степях  Кеша  и  Нахшаба  Т.,  “Узбекистон”  ,
1988, 37-с.
20. Кабанов.С.К. Керамический комплекс из наслоений древнего городиша
в Китабе// ИМКУ.Т. 1962 42-53с.
21. Qadimgi  Kesh-Shahrisabz  tarixidan  lavhalar//Ma’sul  muxarir:
A.S.Sagdullayev.T.”Sharq” 1998. 10-b.
22. Qarshi albom T., Manaviyat, 2006. 16-17 b.
23. Крашенинникова Н.И. Изучения цитадели Кеша//АО1977.М.1978 527-с
24. Крашенинникова Н.И. Прошлое Китабе. // Вехи времен. Т., 1989.30-с.
25. Крашенинникова  Н.И.  Разрез  крепостной  стены  древнего  Кеша.
ОНУ,1968 60-с
26. Крашенинникова Н.И. Раскопи в Китабском районе//АО 1983. М. 1985,
533-534 с.
27. Крашенинникова.Н.И Два комплекса керамики. 90-91 с рис.26
28. Крашенинникова.Н.И. Работы в Китабе // АО 1982-М. 1984 474-с
29. Лунина.С.Б  Статуэка  лютнистики  из  Кашкадарьинского  оазиса  //
ОНУ,1983 N.9 42-с 
30. Лушпенко  О.Н.  К  истории  изучения  поселений  раннежелезного  века
долины Кашкадарьи // Древная и   средневековая археология Средней
Азии Т., Фан 1990. 27-с.
31. Массон  М.Е  Работы  Кешской  археолого-топографической  экспедиция
ТАШГУ(КАТЭ)  по  изучение  восточной  половины  Кашкадарьинской
области// Т.1977.31-с
32. Массон.М.Е  Столицье  города  в  области  низовьев  Кашкадарьи  с
древнейших времен Т.Фан 1973.36-с.
33. Массон.М.Е,  Пугаченкова  Г.А.Шахрисабз  при  Тимуре  и
Улугбеке//Археалогия Средней Азии. II Труды САГУ. Т .1953 18-с. 
66 34. Омельченко  А.  Районирование  типология  и  внутренная  структура
поселений античного времени восточной части южного Согда//. Т.2002
88-90с
35. Пугаченкова  Г.А.,  Ремпель  Л.И.  Выдающиеся  памятники
зобразительного искусства Узбекистана. Т,1959.166-с
36. Ravshanov P. Qarshi tarixi. T., Yangi avlod, 2006, 105-b
37. Ravshanov P. Shahrisabz tarixi T., Yangi avlod, 2011
38. Ravshanov P. Oqsaroy T., Yangi avlod, 2016
39. Ртвеладзе Э.В. Буряков. Ю.Ф, Сулаймонов. Р.Х. Қарши Т. 
40. Ртвеладзе  Э.В.  Монеты  Кеша//  история  и  культура  южных  районов
средней Азии в древности и средневековы Т 1989.38-44с
41. Ртвеладзе.Э.В  Этюд  по  исторической  географии  Бактрии  и  Согдианы
во время похода Александра Македонского/ ВДИ 2000.104-112с
42. Ртвеладзе.Э.В,  Сагдуллаев.А.С  Памятники  минувшех  веков  Т
У збекистан 1986 56-с Cагдуллаев  .А.С  Древние  пути  на  юге
Узбекистана// ОНУ 1981 33-38 с.
43. Cагдуллаев  А.С.  Лушпенко  О.Н.  Новые  данные  к  изученею  древней
Согдиских поселений // 1989 41-с.
44. Сагдуллаев А.СК вопросу о второй столице Согдианы. // СА 1988 223-
230 с.
45. Сагдуллаев А.С. Раскопки и разведки в долине Кашкадарьи // АО 1979.
М., 1980 504-с.
46. Сагдуллаев.А.С  Памятники  материальной  культуры  Южного  Согда
эпохи  ранней  железа.  Культура  юга  Узбекистана  в  древности  и
средневековье. Сборник научных трудов ТашГУ.Т 1987 12-с
47. Сагудуллаев А.С Древние поселения Кашкадары СаУ.N 7. 1979 30-с 
48. Ставиский.Б.Я Судьбы буддизма в Средней Азии. М.,1998. 143-144 с
49. Усмонова.З.И  К вопросу о ранней античной крамики древней области
Кеш// ИМКУ 1973 53-55с
67 50. Хасанов.М.,  и  Мехендали.С.  Раскопки  на  Сангиртепе  в  Кашкадары  //
Археологические  исселедования  в  Узбекистана.  2003  Т  “Узб  миллий
энсклопедияси” 2004 183-б
51. A. Sagdullayev va boshqalar. Shahrisabz –Kesh tarixidan lavhalar. T.,1996.
52. Shahrisabz 2700. Ming yillar merosi. Albom, Toshkent, Sharq, 2002, 21-b
53. Якубовский.  А.Ю.  ГАИМК-ИИМК  и  археологическое  изучение
Средней Азии за 20-лет. // М.1940 16-с.
54. Hakimov N.Jo‘raqulov O. Shahrisabz tarixi. T.. 2002. 
68 ILOVALAR
69 70 Oqsaroy qasri devor bezaklari parchasi. XIV asr oxiri
Oqsaroy qasri devor bezaklari parchasi. Suls xatidagi bitik va geometrik shakli. 
XIV asr oxiri.
71 Oqsaroy qasri. Devor bezaklari parchasi. XIV asr oxiri. 
72