Mustaqillik yillarida ta’lim tizimining ustuvor darajaga ko`tarilishi - muammo va natijalar (1991-2016 yy.)

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS 
TA’LIM  VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX VA IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
T ARIX KAFEDRASI 
 “5120300 Tarix (m amlakatlar va mintaqalar bo’yicha ) ”  ta’lim
yo’nalishi bo’yicha bakalavr darajasini olish uchun  
“ Mustaqillik yillarida ta’lim tizimining ustuvor darajaga ko`tarilishi:
muammo va natijalar (1991-2016 yy.) ” mavzusida yozgan  
     
                       Ilmiy rahbar 
    
“ Himoyaga  tavsiya etildi ”
Tarix    va ijtimoiy fanlar
      fakulteti dekani _______ _ 
“_____”____________ 
Qarshi  Bitiruv malakaviy  Bitiruv malakaviy  ishiishi M  U  N  D  A  R  I  J  A
KIRISH …………………………………………………………………………...3
I-BOB. O`zbekistonda ta’lim sohasidagi islohotlarning asosiy yo`nalishlari
1.1. Ta’lim tizimini rivojlantirishning huquqiy asoslari
1.2. O`zbekistonda ta’lim tizimi samaradorligininh oshirilishi
1.3. O`zbekistonda ta’lim sohasida moddiy-texnik bazaning shakllantirilishi
II-BOB. Mustaqil O`zbekistonda ta’lim tizimi takomillashuvining natijalari
2.1. O`rta-maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimining tubdan yangilanishi
2.2. Oliy ta’lim tizimida kadrlar tayyorlash sifatining oshirilishi
2.3. Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada 
takomillashtirilishi
XULOSA ................................................................................................................62
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati..........................................................................6 4 KIRISH
BMIning  dolzarbligi.  Mustaqillik  tariximizning  ravon  yo'lini  ochdi.
Mustabid  tuzum  davrida  mafkuraviylik.  sinfiylik  iskanjasiga  tushirilgan  olis
va  yaqin  tarixdan  asl  holida  bahramand  bo'lish  imkondan  holi  edi.  Voqea-
hodisalar sovet g'oyasi asosida tuslanib talqin etilgani kabi, davlatchiligimiz,
qadriyatlarimiz, tarixiy shaxslar, milliy ozodlik fidoyilari salbiy baholandi.
Mustaqillikkacha  bo'lgan  davrda  yagona  mafkura  hukmronligi  ostidagi
ta'lim  tizimi  sharoitida  yashadik,  faoliyatimizni  markazdan  yuborilgan
tavsiyalar  asosida tashkil etdik. Amalda ta'lim bitta yo'nalishga kommunistik
mafkurani  mustahkamlashga  xizmat  qildi.  Vatanimiz  ozodlikni  qo’lga
kiritgandan  e'tiboran,  xalqimiz  tarixiga  bo'lgan  munosabat  ijobiy  tomonga
o'zgardi.  Istiqlol  sharofati  bilan  xalq  turmush  tarzi  mazmuni  boyib
borayotgan  bugungi  kunda  mustaqil  mamlakat  fuqarolari  sifatida  tarixni,
o'tmishni,  buyuk  ajdodlarning  fikr  va  g'oyalarini,  vatanimiz  ozodligi  yo'lida
jonini fido qilgan buyuk siymolami yanada chuqurroq bilmoq va teranroq his
qilmoq dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.
O’zbekiston  Respublikasi ning  birinchi  Prezidenti  I.A.Karimov
ta'kidlagandek:  “O'z  tarixini  bilmaydigan, kechagi  kunini  unutgan millatning
kelajagi yo'q. Bu haqiqat kishilik tarixida ko'p bora o'z ijobatini topgan” 1
Ta'lim  sohasi  ijtimoiy  hayotning  ajralmas  tarkibiy  qismi,  siyosiy
ijtimoiy,  iqtisodiy-ma'naviyat  taraqqiyotning  istiqbolini  belgilovchi
omillardan  biri  hisoblanadi.  Shu  bois  O'zbekistonda  bugungi  yoshlar  va
kelajak  avlod  manfaatlarini  muhofaza  qilish  dalat  siyosatining  ustuvor
yo'nalishi etib belgilangan.
Bugungi  kunda  ta'lim  tizimining  barcha  bo'g'inida  amalga
oshirilayotgan  keng  ko'lamli  islohotlarning  muvaftaqiyatida
Konstitutsiyamizda  belgilab  berilgan  tamoyillar  asosiy  omil  bo'lib  xizmat
qilmoqda.
Islom  Karimov  ta ’ kidlaganidek,  “...1997  yilda  qabul  qilingan,  Kadrlar
1
 Karim ov I.A Yuksak m a’navi yat- yengilm as kuch.T.; Ma’navi yat. 2008.4b tayyorlash  milliy  dasturi  deb  nom  olgan  ta’lim  sohasini  isloh  qilish  dasturi
mamlakatimizda  yangi  jamiyat  qurishning  bosqichma  bosqich  va  tadrijiy
rivojlanish  prinsipiga  asoslangan  “ o'zbek  modeli”-  o'z  taraqqiyot
yo'limizning ajralmas tarkibiy qismidir” 1
1997-2004-yillarda  O'zbekiston  ta'lim  tizimida  mutlaqo  yangi  bo'lgan
o'rta  maxsus,  kasb-hunar  ta'limi  muassasaiarini  qurish  va  ishga  tushirishda
e’tirofga loyiq bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi.
Keyingi  2004-2009  yillarda  esa  mamlakatimiz  tarixida  umumta'lim
maktablari,  maktabgacha  va  maktabdan  tashqari  ta'lim  muassasaiarini
rivojlantirish davri bo'ldi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011-yil 20-mayda imzolagan
“Oliy  ta'lim  muassasalarining  moddiv-texnik  bazasini  muslahkamlash  va
yuqori  malakali  mutuxassislar  tayyorlash  sifatini  tubdan  yaxshilash  chora-
tadbirlari  to'g'risida"gi  qarori  bugungi  kunda  ushbu  ta'lim  muassasaiarini
yangi bosqichga ko'tarilishga xizmat qildi.
Ushbu  qaror  bilan  2011-2016-yillarda  Oliy  ta'lim  muassasalarining
moddiy-texnik  bazasini  modernizasiyalash  va  mutaxassislar  tayyorlash
sifatini tubdan yaxshilash bo'yicha dastur tasdiqlandi. 
O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017  yil  20  apreldagi  “  Oliy
ta’lim  tizimini  rivojlantirish  chora  tadbirlari  to‘g‘risidagi”  PQ-2909-sonli
Qarorining e’lon qilinishi ham yurtimizda ta’lim sohasidagi olib borilayotgan
islohatlarimizni yanada mustahkamlab qo‘ydi.
Yuqoridagi  omillardan  kelib  chiqib,  mazkur  bitiruv  malakaviy  ish
uchun  “Mustaqil  O'zbekistonda  ta'lim  tizimini  takomillashuvining
yo'nalishlari va natijalari” deb nomlangan mavzuni tanladik.
Bitiruv malakaviy ishining asosiy maqsadi va vazifalari.
Mustaqillik  yillarida  O'zbekistonda  ta'lim  tizimini  takomillashtirishga
qaratilgan  asosiy  yo'nalishlarni  tadqiq  etish.  shu  asosda  ilmiy  xulosalar
1
Islom Karimov “Yuksak bilimli va intelektual rivojlangan avlodni tarbiyalash-mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish
va  modernizasiya  qilishning  eng  muhim  sharti”  mavzusidagi  xalqaro  konferensiyaning  ochilislii  marosimidagi
nutqi.. 2012. 18 fevral. chiqarish  bosh  maqsadni  tashkil  etadi.  Ushbu  maqsaddan  kelib  chiqib
quyidagi vazifalar belgilandi:
-Ta'lim tizimini isloh etishga qaratilgan huquqiy asoslarni yoritish;
-Ta'lim tizimi samaradorligini belgilovchi omillarni tadqiq etish;
-Ta'lim  sohasida  moddiy-  texnik  bazaning  shakllantirilishini  keng
yoritish;
-Bitiruvchilar  bandligini  ta'minlashning  samarali  mexanizmini
yaratilganligini misollar bilan ko'rsatish;
-Ta'lim  muassasalarida  kadrlar  tayyorlash  sifatiga  aloxida  e'tibor
berilayotganligini ochib berish;
-Kadrlar  malakasini  oshirish  va  ularni  qayta  tayyorlash  tizimi  yangi
bosqichga ko'tarilayotganligini ko'rsatib berish;
Bitiruv  malakaviy  ishining  yangiligi.  Mustaqillik  yillarida
O'zbekistonda  ta’lim  tizimini  takomillashuvining  muhim  yo'nalishlari  va
qo'lga kiritilgan natijalar yaxlit va izchil tarzda o'rganildi.
Ishning  amaliy  ahamiyati.  Bitiruv  malakaviy  ishda  keltirilgan
ma'lumotlardan  O'zbekistonning  mustaqillik  davri  tarixini  o'rganishda,
amaliy  mashg'ulotlar  o'tishda,  madaniy-ma'rifiy  tadbirlami,  targ'ibot-
tasnviqot ishlarini amalga oshirishda foydalanish mumkin.
Ishning  approbatsiyasi.  BMI  mavzusiga  doir  ma’lumolar  asosida
QDU  Tarix   va  ijtimoiy  fanlar  fakulteti  Tarix  kafedrasining  “Yosh
o'lkashunos” to'garagida ma’ruza qilingan. 
Bitiruv  malakaviy  ishning  hajmi  va  strukturasi.  Bitiruv  malakaviy
ish kirish, 2 ta bob, xulosa, tavsiyalar, adabiyotlar ro'yxatidan iborat.
I-BOB. O'zbekistonda ta'lim sohasidagi islohotlarning asosiy yo'nalishlari.
1.1. Ta'Iim tizimini rivojlantirishning huquqiy asoslari
Mamlakatimiz  o'z  mustaqilligini  qo'lga  kiritganidan  keyingi  qisqa  vaqt
ichida bosib o'tgan taraqqiyot yo`li asrlarga tatigulik mazmun va samara kasb
etmoqda. Shu boisdan ham  birinchi Prezidentimiz «O’zbekiston Respublikasi
davlat mustaqilligining yigirma yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va
uni  o'tkazish  to'g'risida»gi  Qarorida  ta'kidlanganidek,  yurtimizda
«demokratik davlat,  fuqarolik jamiyatini  barpo etish,  iqtisodiyotimizni  bozor
munosabatlariga  o'tkazish  va  rivojlangan  davlatlar  qatoridan  munosib  joy
olish  yo'lida  erishgan  marralarimiz  jahon  ahlini  haqli  ravishda  hayratda
qoldirmoqda» 1
.
Haqiqatan  ham,  bundan  2 6  yil  oldin  xalqimiz  o'zining  mard  va
donishmand  rahbari  boshchiligida  mustaqillikka  erishdi.  Bu  mustaqillik
mamlakatimizda  siyosiy,  iqtisodiy.  ijtimoii  hayot  va  milliy  ma'naviyat
sohalarida  yangi  bir  davmi  boshlab  berdi.  U  ta'lim  tizimini  rivojlantirish
sohasida ham tub buyuk islohotlarga yo’l ochdi.
Mustaqillikkacha  bo'lgan  davrda  yagona  mafkura  hukmron ligi  ostidagi
pedagogik  tizim  sharoitida  yashadik,  faoliyatimizni  sobiq  markazdan
yuborilgan  tavsiyalar  asosida  tashkil  etdik.  Natijada  shaxs  manfaatlari  va
ulaming  ma'naviy  ehtiyojlari  maktab  devorlari  ortida  qoldi.  Amalda  maktab
bitta  yo'nalishga  -  kommunistik  mafkurani  mustaxkamlashga  xizmat  qildi.
Pedagogik  ijod,  ona  tili  va  Vatan  tarixi,  geografiyasi,  tabiati,  millii  urf-
odatlari, an'analar, ma'naviyat va kadriyatlarni o'z o'quvchilariga o'rgatishdan
deyarli  maxrum  etilgan  o'qituvchi  unga  buyurilganlamigina  o'rgatuvchiga
aylandi.  Ta’lim-tarbiya  ishlarining  70  yil  davomida  shakllanib  qolgan  ana
shu  illatlardan  xalos  qilish  ta'limdagi  islohotlarning  tub  mohiyatini  tashkil
qildi.
Mamlakatimizda  ta'lim  tizimini  rivojlantirishga  qaratilgan  uning
1
 O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2011  yil  6  apreldagi  «O'zbekiston  Respublikasi  davlat  mustakilligining
yigirma yilligini nishonlashga taiyorgarlik ko’rish va uni o’tkazish tugrisida»gi Qarori 201 I yil 7 aprel .  huquqiy asoslari quyidagi hujjatlarda belgilab berildi hamda ular asosida eng
muhim yo'nalish va natijalari ijrosi ta'minlandi.
Mustaqil  davlatimiz  rahbariyati  eng  avvalo,  ishni  ta'lim  sohasidagi
davlat  siyosatining  huquqiy  asoslarini  yaratib  berishdan  boshladi.  Sobiq
ittifoq tarkibiga kirgan respublikalar ichida birinchilardan bo'lib, O'zbekiston
Respublikasining  Oliy  Kengashi  1992  yil  2  iyulda  «Ta'lim  to'g'risida»gi
Qonunini  tasdiqladi.  Bu  dasturilamal  hujjatda  ta'lim  sohasidagi  davlat
siyosatining  asosiy  tamoyillari,  ta'lim  tizimi,  uning  boshqaruv  tarkibi,
pedagog  xodimlaming  haq-huquqlari,  burch  va  mas'uliyatlari  aniq  belgilab
berildi.  Binobarin,  bu  muhim  davlat  hujjatining  qabul  qilinishi  ta'lim
sohasida  amalga  oshiriladigan  barcha  islohotlarning  muqaddimasi  hamda
huquqiy kafolati edi 1
.
Ta'lim  sohasidagi  islohotlarning  asosi  yo'nalishlari  uning  demokratik,
insonparvarlik  tamoyillarini  qaror  toptirish  xalqimizning  tarixiy  an'analari  va
pedagogikasi, shuningdek, jaxon xalqlari pedagogikasining ilg'or yutuqlari asosida
ta'lim  mazmunini  tubdan  o’zgartirish,  shu  maqsadda  o'qituvchilar,  pedagogik
jamoalarning  tashabbuskorligiga  keng  imkoniyatlar  ochib  berish  va  uni  har
tomonlama  rag'batlantirish,  bilim  va  ko'nikmalarining  puxtaligini  ta'minlaydigan
zamonaviy didaktik vositalami qullashni keng ko'lamda yo'Iga qo'yish. shu asosda
ta'lim  mazmunini  yaxshilashga  erishishdan  iborat  bo'ldi.  Birinchi   Prezidentimiz
tomonidan belgilab berilgan yangi jamiyat barpo etishning besh tamoyili bugungi
kunga  kelib  ijobiy  natijasini  ko'rsatmoqda.  Yurtimizda  shaxs,  inson,  jamiyat,
davlat  yangilanmoqda,  barcha  ijtimoiy  jarayon  ta'lim  va  madaniyat,  ma'naviyat
o'ziga xos tarzda shakllanib bordi. 1992 yilda Islom Karimov «O'zbekistonning o'z
Istiqlol  va  taraqqiyot  yo'li»  kitobida  bu  masalaga  alohida  tuxtalib,  quyidagilarmi
ta'kidlagan edi. «Bugungi kunda hur va ozod xalqimiz, barcha xalqlar va davlatlar
tomonidan yaratilgan ma'rifatda, fan va texnikada, madaniyat va san'atda nimaiki
yangi  va  ilg'or  jihatlar  bo'lsa,  shunga  dadillik  bilan  intilmoqda.  O'zbekiston
1
 Yo’ldoshev J. Ta’limimiz istiqlol yo’lida. Т .; SHarq. 1996. 4-5 betlar diyorida  tarixda  ko'p  marta  bo'lganidek,  yana  yangidan  o'zimizning  betakror  va
ilg'or, iqtidorli va eng muhimi, insonlarga kerakli qadriyatlarimiz barpo etiladi.
Ta'lim O'zbekiston xalq, ma'naviyatiga yaratuvchilik faoliyatini baxsh etadi.
O'sib  kelayotgan  avlodning  barcha  eng  yaxshi  imkoniyatlari  unda  namoyon
bo'ladi, kasb-kori, maxorati uzluksiz, takomillashadi, katta avlodning dono tajribasi
anglab olinadi va yosh avlodga o'tadi. Bu so’zlar ta'lim tizimiga berilgan ijtimoiy
buyurtma  bo'lib,  O'zbekiston  Respublikasining  «Ta'lim  to'g'risida»gi  Qonuni,
ta’lim  sohasidagi  davlat  siyosatida  ham  o'z  ifodasini  topgan.  Mustaqillikkacha
bo'lgan davrda bizning ta'lim tizimimiz jahonning ilg'or sivilizasiyasi yutuqlaridan,
o'z  xalqimizning tarixi  ildizlaridan ajralib qolgan  edi.  Mustaqillik  bunday  holatni
tubdan  o'zgartirdi.  Istiqlol  davrida  jamiyat  ijtimoiy  xayotining  muhim  tarkibiy
qismi sifatida ta'lim ham o’zgarmog'i, yangilangan jamiyatning manfaatlari yo'lida
xizmat  qilmog'i  nuqtaiy  nazaridan  yondashildi.  Zero,  jamiyatning  mavjudligi,
maktabning ham mavjudligidir.
O'zbekiston  Respublikasining  Konstitusiyasi  O'zbekiston  xalqining  hohish
irodasidan  kelib  chiqib,  milliy  va  umuminsoniy  qadriyatlarni  o'yg'unlashtirgan
holda,  yoshlar  ongiga  singdirishning  huquqiy  asoslarini  o'zida  ifoda  etgan.
Konstitusiya  barcha  fuqarolar  qatori  yoshlarning  huquq  va  erkinliklarini
ta'minlashning  huquqiy  va  me'yoriy  jixatlarini  ham  o'zida  aks  ettirdi.  Jumladan,
uning  41-moddasida:  « Наг  kim  bilim  olish  xuquqiga  ega.  Bepul  umumiy  ta'lim
olish  davlat  tomonidan  kafolatlanadi.  Maktab  ishlari  davlat  nazoratidadir».  45-
moddasida  «Voyaga  etmaganlar,  mehnatga  layoqatsizlar  va  yolgiz  keksalarning
huquqlari  davlat  himoyasidadir».  66-moddasida  «Voyaga  etgan,  mehnatga
layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar», 117-
moddasida  «O'zbekiston  Respublikasining  fuqarolari  davlat  xokimiyati  vakillik
organlariga  saylash  va  saylanish  huquqiga  egadirlar  deb  belgilab  qo'yilgani
fikrimizning  dalilidir.  Haqiqatdan  ham,  O’zbekiston  Respublikasi  mustaqil,
demokratik, huquqiy, insonparvarlik qoidalariga asoslangan, millati, dini, ijtimoiy
ahvoli,  siyosiy  e’tiqodidan  qat'iy  nazar,  fuqarolarning  huquq.  va  erkinliklarini
ta'minlab beradigan davlatdir. Shuningdek,  Respublika  Prezidentining  1993  yil  29  dekabrdagi  farmoniga
binoan  oktyabr  oyining  birinchi  yakshanbasi  xalq  ta’limi  xodimlari  kuni  (kasb
bayrami  sifatida)  belgilandi.  1996  yil  9  sentyabrdagi  «Ma'naviyat  va  ma'rifat
jamoatchilik  markazi  faoliyatini  yanada  takomillashtirish  va  samaradorligini
oshirish  to'g'risida»gi  Farmon  munosabati  bilan  yosh  avlodni  buyuk
an'analarimizga,  yuksak  ma'naviy  qadriyatlarimizga  sodiqlik  va  yorug’  kelajak
egalari  ekanliklariga  qatiy  ishonch  ruxida  tarbiyalash  maqsadida  1997  yildan
boshlab, 1-oktyabr «O'qituvchilar va murabbiylar kuni»-umumxalq bayrami hamda
dam olish kuni deb e'lon qilindi.
Birinchi  Prezidentimiz  Islom  Karimov  1996-1997  yillarga  kelib,  ta'lim-
tarbiya  tizimidagi  jiddiy  kamchiliklami  bartaraf  etish  va  bu  sohani  tubdan  isloh
etish  bo'yicha  muhim  dasturiy  hujjatlar  qabul  qilish  lozimligini  kun  tartibiga
qo'ydi.  Shu  boisdan  ham  tezda  «Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturini  tuzish»
komissiyasi  tashkil  etilib,  unga  Yurtboshimiz  bevosita  rahbarlik  qildi.  Mavjud
ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablari darajasiga ko'tarish,
milliy kadrlar tayyorlashning yangi tizimini barpo etish, kelajak uchun barkamol,
salohiyatli avlodni tarbiyalash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining
1997 yil 6 oktyabrdagi «Ta'lim-tarbiya va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh
qilish barkamol avlodni voyaga etkazish to'g'risida»gi ushbu farmon bilan «Ta'lim
to'g'risida»  gi  Qonun  va  Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturini  hayotga  tatbiq  etish
ishlari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi etib belgilandi.
«Ta'lim  to'g'risida»gi  Qonun  (yangi  tahriri)  va  Kadrlar  tayyorlash  milliy
dasturi  qabul  qilinganidan  sung  respublikamiz  butun  ta'lim  tizimi,  jumladan,  oliy
ma'lumotli  kadrlar  tayyorlash  yo'nalishini  ham  tubdan  isloh  qilishning  aniq
strategik dasturiga ega bo'ldi.
O'zbekistonda  ta'lim  respublika  ijtimoiy-iqtisodiy,  g'oyaviy-madaniy
xayotining  eng  muhim  yo'nalishidir.  Ta'limning  huquqiy  asoslari  mamlakatimiz
Konstitusiyasi,  «Ta'lim  to’g'risida»gi  Qonuni  va  Kadrlar  tayyorlash  milliy
dasturida o’z aksini topgan. Respublikamizda ta'limning asosiy maqsadi bizning demokratik erkin davlat
qurayotganimiz,  bozor  iqtisodiyotiga  bosqichma-bosqich  o’tish  yo'lidan  izchil
borayotganimiz  bilan  bevosita  bog'liq.  Chunki  davlatning  buyuk  kelajagi  uz
fuqarolarining  ma'lumotliligiga,  madaniyatiga,  bunyodkorligiga  tayanadi.  «Ta'lim
to'g'risida»gi  Qonun  va  Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturining  qabul  qilinishi  va
hayotga  tatbiq  qilinishi,  hech  shubxasiz,  mustaqillik  yillaridagi  eng  muhim
yutuqlarimizdan  biri  bo'ldi.  Dasturga  ko'ra,  yurtimizda  ta'lim  islohotlari
bosqichma-bosqich  amalga  oshirildi  va  hozirgi  kunda  takomillashtirilmoqda.
Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturining  O'zbekistonga  xos  eng  muhim  xususiyati  -
yangi  turdagi  3  yillik  o'rta  maxsus,  kasb-hunar  ta'limi  tizimini  yaratishdan  iborat
vazifa sobit qadamlik bilan amalga oshirildi. Zamonaviy o’quv va ishlab chikdrish
uskunalari bilan jihozlangan kasb- hunar kollejlari, akademik litseylar barpo etildi,
yangi  ta'lim  standartlari  va  axborot  texnologiyalari,  interaktiv  usullar  o'quv
jarayoniga tatbiq etildi.
Oliy  ta'limda  bakalavrial  va  magistratura  tizimi  joriy  qilindi.  Jahon
standartlariga  xos  bu  tizim  oliy  ta'lim  sifatini  oshirishga  xizmat  qilmoqda.
O'zbekist о n  Respublikasining  birinchi   Prezidenti  Islom  Karimov  shunday  degan
edi:  «Bilimdon,  professional  jihatdan  savodli  hamda  g'ayrat-  shijoatli  shaxslami,
o'z  mamlakatimizning  chinakam  vatanparvarlarini  tarbiyalay  oladigan,  ulami
buyuk  milliy  madaniyatning  ulkan  ma'naviy  merosi  bilan  boyita  oladigan,  jahon
fani  va  madaniyati  durdonalaridan  bahramand  eta  oladigan  mamlakatgina,
millatgina buyuk kelajakka erishishi mumkin».
Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi  Islom  Karimovning  bevosita  rahbarligida
ishlab  chiqilib,  amaliyotga  izchil  joriy  etildi.  Bu  dastur  AQShdan  sung  dunyoda
ikkinchi bor faqat O'zbekistonda qabul qilindi va bugungi kunda turli mamlakatlar
bizning  bu  boradagi  tajribalarimizni  katta  qiziqish  bilan  o'rganmoqda.
Mamlakatizda noyob Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'la amalga oshirilmoqda.
2009 yildan boshlab, yurtimizda 12 yillik majburiy ta'lim joriy etildi.
Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi  3  bosqichdagi  islohotlar  asosida  amalga
oshirildi. I-bosqich  1997-2001  yillarda  dastumi  amalga  oshirish  uchun  zarur  bo'lgan
huquqiy  meyoriy,  ilmiy-metodik,  moliyaviy-moddiy  shart-sharoitlar  yaratildi.
Buning uchun davlat tomonidan kushimcha ravishda 65 milliard so'm mablag’ sarf
qilindi. Bu bosqich kadrlar tayyorlash dasturining moddiy-texnik ba'zasini yaratish
davri deb nomlandi.
II- bosqich - 2001-2005 yillami o'z ichiga olib, milliy dastur keng miqyosda
joriy  etildi.  Bu  bosqich  Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturining  sifat  bosqichi  deb
nom oldi.
III-bosqich-  2005  yildan  boshlanib,  undan  keyingi  yillami  ham  o'z  ichiga
olmoqda.  Bu  bosqichda  Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi  ijrosi  yakuniga
yetkazilib,  erishilgan  natijalar,  to'plangan  tajribalar  umumlashtirilib,  tahlil
etilmoqda  hamda  shu  asosda  yurtimizda  yangi  ta'lim  tizimi  yanada
takomillashtirilmoqda.  Shu  boisdan  bu  bosqich  ta'lim  tizimini  mademizasiyalash
davri deb atalmoqda.
Birinchi  Prezidentimiz  O'zbekist о n  Respublikasi  Konstitutsiyasining  17
yilligiga  bag'ishlangan  marosimidagi  (2009  yil  5  dekabr)  ma'ruzasida
ta'kidlaganidek, «bundan 12 yil oldin boshlangan Kadrlar tayyorlash milliy dasturi
va  2004  yilda  uning  tarkibiy  qismi  sifatida  qabul  qilingan  Maktab  ta'limini
rivojlantirish umummilliy davlat dasturi ijtimoiy hayotimizda tub burilish yasadi» 1
.
Haqiqatan ham, bu dasturlar doirasida yurtimizda ming-minglab litsey va kollejlar
qurildi, rekonstruksiya qilindi. O'tgan davr mobaynida ana shu litsey va kollejlarni
1 million 446 mingdan ziyod farzandlarimiz, jumladan, 1 million 55 mingdan ortiq
qishloq  yoshlari  bitirib  bugungi  kunda  qishloq  xo'jaligida,  boshqaruv  tizimida,
ijtimoiy sohalarda mehnat qilmoqda.
Bu  qarorga  ko'ra,  Oliy  va  o'rta  maxsus  ta'lim  vazirligining  60  kishidan
iborat  O'rta maxsus,  kasb-hunar ta'limi  markazi (Markaz)  tashkil  etildi. 1998
yilda  akademik  litseylar  va  kasb-hunar  kollejlari  dastlab  tajriba  tariqasida
faoliyat  boshladi.  Akademik  litseylarga  barcha  (9-sinf)  bitiruvchilarining
taxminan  10-15  foizi  tanlov  asosida  qabul  qilindi.  Kasb-hunar  kollejlari
1
 Karimov  I.  A.  O’zbekiston;  milliy  istiqlol,  iqtisod,  siyosast,  mafkura,asarlar  ljild  Т .;  O’zbekiston.  1996.  81-82
betlar uchun  yu qo ri  malakali  pedagog  va  pedagog-mu han dislar  tayyorlash  bo'yicha
3  ta  otaliq  zona  (mintaqaviy)  bo'yicha  tegishli  oliy  o'quv  yurtlari  biriktirildi:
1)  Buxoro  oziq-ovqat  va  engil  sanoat  texnologiyasi  institutiga;  2)  Nizomiy
nomidagi  Toshkent  Davlat  pedagogika  universitetiga;  3)  Namangan
muxandislik-pedagogik  institutlarida  kadrlar  tayyorlash  uchun  zarur  shart-
sharoitlar yaratildi.
Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturining  amaliy  ijrosiga,  shuningdek,
bakalavr  va  magistr  kadrlar  tayyorlash  masalasiga  bag'ishlangan  O'zbekiston
Prezidentining  o'ndan  ortiq  farmon  va  farmoyishlari,  O'zbekiston
Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  qarorlari qabul  qilindi. Xususan,  2004
yil  19  fevralda  O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  «2004-2008  yillarda
Maktab  ta'limini  rivojlantirish  dasturini  tayyorlash  chora-tadbirlari
to'g'risida»gi  farmoyishi,  2004  yil  21  mayda  «2004-2009  yillarda  maktab
ta'limini  rivojlantirishning  davlat  umummilliy  dasturi  to'g'risida»gi
farmonining  qabul  qilinishi  milliy  ta'lim  rivojida  yangi  tarixiy  bosqichni
boshlab berdi.
Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi  va  Maktab  ta'limini  rivojlantirish
davlat  umummilliy  dasturining  ijrosi  amalda  nihoyasiga  yetkazildi.  9  yillik
umumta'lim  maktab  bosqichini  va  3  yillik  o'rta  maxsus,  kasb-hunar  ta'limi
bosqichini  o'z  ichiga  olgan  uzluksiz  yaxlit  ta’lim  tizimi  yaratildi.  Bir  so'z
bilan aytganda, farzandlarimizga umumiy ta'lim bilan birga, zamonaviy kasb-
hunarga  ega  bo'lish  imkonini  beradigan  12  yillik  ta'lim  tizimiga  o'tish
yakunlanmoqda.
Mazkur  huquqiy  hujjatlarda,  birinchidan,  yangi  ta'lim  tizimi,
ikkinchidan,  yangi  avlod  kadrlarini  tayyorlashda  ta'lim  sohasidagi
o'zgarishlar,  yangi  kasb  sohalarining  paydo  bo'lgani  va  ulaming  O'zbekiston
sharoiti,  ahamiyati  bilan  boglik  jihatlari,  uchinchidan,  bunda  har  bir  viloyat,
hudud  va  mintaqa  xususiyatlarini  hisobga  olish  tajribasining  afzalliklari,
to'rtinchidan,  mamlakatimiz  oliy  ta'lim  sohasidagi  71  ta  muassasa  tayyorlab
beradigan  yangi  avlod  kadrlari,  ulaming  umumiy  va  uziga  xos  jixatlariga e'tibor  qaratildi.  Umuman,  mustaqillik  yillarida  «Ta'lim  to'g'risida»gi  Qonun
va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi (1997) asosida uzluksiz ta'lim tizimining
eng muhim yo'nalishlari hayotga tatbiq etildi.
1.2. O'zbekistonda ta'lim tizimi samaradorligining oshirilishi. Mamlakatimizda  yurt  taraqqiyoti,  xalq  farovonligi,  jahon  hamjamiyatidan
munosib  o'rin  egallashimizning  muhim  omillaridan  biri  sifatida  ta'lim  tizimini
tubdan isloh etishga, yosh avlodni har jihatdan barkamol etib tarbiyalashga alohida
e'tibor  qaratilmoqda.  O'zbekiston  Respublikasi  Konstitusiyasi,  «Ta'lim
to'g'risida»gi  Qonunga  binoan  ta'lim  olishda  barcha  teng  xuquqlidir.  Kadrlar
tayyorlash  milliy  dasturining  qabul  qilinishi  va  hayotga  keng  tatbiq  etilishi
samarasi  o'laroq,  yurtimizda  uzluksiz  ta'lim  tizimi  yaratildi.  Ushbu  dastur  jahon
andozalari  talablariga  javob  beradigan,  raqobatbardosh,  yuqori  malakali
mutaxassislar  tayyorlashning  zamonaviy  ti zimini  shakllantirish  va  rivojlantirish,
har  tomonlama  kamol  topgan  shaxsni  voyaga  etkazish  uchun  ijtimoiy-iqtisodiy,
xuquqiy, psixologik- pedagogik sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda. 1
Ushbu  dastur  doirasida  ta'limning  mutlaqo  yangi  boskichi  o'rta  maxsus,
kasb-hunar ta'limiga asos solindi. Ta'limning ushbu turi mexnat bozoridagi talab va
ehtiyojni  inobatga  olgan  holda  real  iqtisodiyotning  barcha  bo'g'inlari  uchun
malakali kichik mutaxassislarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi
kunda  yurtimizda  jahon  andozalari  darajasida  barpo  etilgan  o'rta  maxsus,  kasb-
hunar  ta’lim  maskanlari  uquvchilarga  chuqur,  ixtisoslashtirilgan,  kasb-hunarga
yo’naltirilgan  bilim  berish,  o'smir-yoshlaming  kasb-hunarga  qiziqishi,  bilim  va
ko'nikmalarini  yanada  rivojlantirish,  tanlab  olingan  kasb-hunar  bo'yicha  bir  yoki
bir necha ixtisoslikni egallashga qo'maklashmoqda. O'tgan vaqt mobaynida ming-
minglab yoshlarimiz ana shunday kollej va litseylarni tamomlab, ishlab chiqarish,
qishloq,  xo'jaligi,  boshkaruv  va  ijtimoiy  sohalar,  barcha  jabhalarda  mehnat
qilmoqda. Ayni paytda ular bilim olishning keyingi bosqichi -oliy o'quv yurtlarida
o'qishni  davom  ettirish  imkoniga  ega.  2010-yilda  umumta'lim  maktablari  9-sinf
bitiruvchilarining 585  ming nafardan ziyodi  yurtimizdagi  142 akademik  litsey  va
1394 kasb-hunar kollejiga qamrab olindi.
Ta'lim  sohasida  olib  borilayotgan  islohotlar  jarayonida  bolalar  sportini
rivojlantirish,  ularni  sog'lomlashtirish  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Birinchi
Prezidentimiz  tashabbusi  bilan  tashkil  etilgan  Bolalar  sportini  rivojlantirish
1
 Yuksak saloxiyat va taraqqiyot omili.// Ma’rifat. 2010. 27noyabr jamg'armasi tomonidan o'tgan vaqt mobaynida 1123 bolalar sporti inshooti ko'rib
foydalanishga  topshirildi.  Ulaming  922  tasi  qishloq  joylarda  ekani  chekka
hududlardagi bolalarni jismoniy tarbiya va sportga japb etishda katta imkoniyatlar
yaratmoqda. Ayni  paytda maktablar  qoshida 674 sport zali  qurildi. Bolalar sporti
inshootlari  sport  anjomlari  va  jihozlari,  zarur  inventarlar  bilan  ta'minlangani
samarasi o'laroq bugungi kunda o'quvchi-yoshlar sportnirig 23 turi bilan muntazam
shug'ullanmoqda.  Ta'lim  sohasida  olib  borilayotgan  islohotlarda  yoshlaming
iste'dodini har tomonlama kamol toptirish, madaniy saviyasini yuksaltirish, o'g'il-
kizlarning  jahon  va  milliy  musiqaning  eng  noyob  namunalaridan  bahramand
bo'lishi  uchun  keng  imkoniyatlar  yaratish  ustuvor  o'rin  tutadi.  Davlatimiz
rahbarining  2008  yil  8  iyulda  qabul  qilingan  «Bolalar  musiqa  va  san'at
maktablarining  moddiy-texnik  bazasini  mustaxkamlash  va  ulaming  faoliyatini
yanada  yaxshilash  bo'yicha  2009—2014  yillarga  mo'ljallangan  Davlat  dasturi
to'g'risida»gi qarori bu yo'nalishdagi ishlarni yangi pog'onaga ko'tardi. 
Ushbu  xujjatga  muvofiq  boshlang'ich  musiqiy  ta'lim  tizimini  tubdan
takomillashtirishga,  bolalar  musiqa  va  san'at  maktablari  faoliyatini  yangicha
talablar  asosida  tashkil  etish,  zamonaviy  moddiy-texnik  bazasini  shakllantirish,
ulami  musikiy  madaniyat  va  san'at  sohasidagi  yuqori  malakali  pedagog  kadrlar
bilan ta'minlash borasi-da katta hajmdagi ishlar amalga oshirilmoqda. O'tgan yillar
mobaynida  ta'lim  tizimini  tubdan  yangilash  va  isloh  etish  bo'yicha  miqyosi  va
ko'lamiga  ko'ra  ulkan  ishlar  amalga  oshirildi.  Qariyib  9,5  ming  yoki
mamlakatimizda  faoliyat  ko'rsatayotgan  maktablaring  deyarli  barchasi  yangitdan
qurildi,  kapital  rekonstruksiya  qilindi  va  zamonaviy  o'quv-laboratoriyaya  asbob-
uskunalari  bilan  ta'minlandi.  O'quv  jarayonini  sifat  va  metodik  jihatdan  butunlay
yangilash bo'yicha ulkan chora-tadbirlar amalga oshirildi.
Maktab ta'limi 7 ta tilda: o'zbek, qaroqalpoq, ms, qozoq, qirg'iz, turkman,
tojik tillarida olib borilmoqda.
Mamlakatimizda 1500 dan ortiq yangi kasb-hunar kolleji va akademik lisey
barpo etildi. Hozirgi kunda yurtimizdagi barcha ta'lim, fan, madaniyat va ma'rifat
muassasalari  Ta'lim  portali  va  intemetga  ulangan.  Bu  esa  ta'lim  jarayoniga masofadan  turib  o'qitish  usullarini,  o'quvchi  yoshlar  uchun  axborot-
kommunikasiya xizmatlarining keng majmuini joriy etish imkonini bermoqda.
Ta'lim  jarayonini  isloh  etish  va  mehnat  bozorida  talab  qilinadigan  yuqori
malakali kadrlar tayyorlashda oliy o'quv yurtlari muhim o'rin egallamokda. O'tgan
davr  mobaynida  ulaming  soni  ikki  barotjar  ortdi  va  bugungi  kunda
mamlakatimizdagi 70 ta universitet va oliy o'quv yurtida 3 30 mingdan ziyod talaba
ta'lim olmoqda.
O'zbekistonda  Vestminster  universiteti,  Singapur  menej-mentni
rivojlantirish  instituti,  Turin  politexnika  universiteti,  Rossiya  neft  va  gaz
universiteti,  Moskva  davlat  universiteti,  Rossiya  iqtisodiyot  universiteti  kabi
yuksak  xalqaro  obru-e'tibor  va  chuqur  tarixiy  ildizlarga  ega  bo'lgan  Yevropa  va
Osiyoning etakchi oliy o’quv yurtlarining filiallari tashkil etildi va muvaffaqiyatli
faoliyat  ko'rsatmokda.  Ushbu  oliy  o'quv  yurtlarida  mashinasozlik,  neft-gaz  ishi,
axborot  texnologiyalari,  iqtisodiyot  va  biznes  boshqaruvi,  moliyaviy  menejment,
tijorat xuquqi kabi mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar buyicha
bakalavr  va  magistrlar  tayyorlanmok,da  va  ulaming  bitiruvchilari  butun  dunyoda
tan olindigan diplomlarga ega bo`lmoqda. O'zbekiston Milliy universiteti va Fanlar
akademiyasi tomonidan Buyuk Britaniyaning etakchi oliy o'quv yurti — Kembrij
universiteti  bilan  hamkorlikda  2012  yilda  Yuksak  texnologiyalar  o'quv-tajriba
markazi tashkil etilishi ham oliy ta’lim sohasida olib borayotgan islohatlarimizning
bir  mevasi  desak  mubolag‘a  bo‘lmas .  Markazning  asosiy  vazifasi  —  iqtidorli
talabalar, aspirant va yosh olimlami kimyo, fizika, biologiya, biokimyo, biofizika,
geologiya va geodeziya soxalarida amaliy innovasion ilmiy tadqiqotlar olib borish
hamda  ilmiy  ishlanmalarni  amalga  oshirishning  zamonaviy  metodlariga
o'rgatishdan iborat.
Davlatimiz  rahbari  tashabbusi  bilan  yosh  avlodning  puxta  ta'lim  olishi
borasida  amalga  oshirilayotgan  tub  islohotlar  berayotgan  bunday  samaralar
yurtimizda yosh avlodning buyuk ajdodparga munosib voris, barkamol inson bo'lib
etishishi  yo'lida  ko'rsatilayotgan  doimiy  g'amxo'rlikning  amaldagi  ifodasidir.
Ta'lim sohasi ijtimoiy ҳayotning ajralmas tarkibiy qismi, siyosiy-ijtimoiy iqtisodiy- ma'naviy  taraqqiyotning  istiqbolini  belgilovchi  omillardan  biri  xisoblanadi.  Shu
bois O'zbekistonimizda bugungi yoshlar va kelajak avlod manfaatlarini muxofaza
qilish  davlat  siyosatining  ustuvor  yo'nalishi  etib  belgilangan  hamda  1997  yil
avgustidan  bugungacha  “Ta'lim  to'g’risida”,  “O'zbekiston  Respublikasida
yoshlarga  oid  davlat  siyosati  asoslari  to'g'risida”gi  qonunlar,  “Kadrlar  tayyorlash
milliy  dasturi”,  “Jamiyatda  xuquqiy  madaniyatni  yuksaltirish  milliy  dasturi”,
Maktab  ta'limini  rivojlantirish  davlat  umummilliy  dasturi,  bolalar  va  xotin-qizlar
sporti,  bolalar  musiqasi  va  san'atini  rivojlantirishga  doir  va  ta'limning  xuquqiy-
me'yoriy hujjatlarini belgilovchi boshqa xujjatlar qabul qilindi. 1
Har  yili  amaliyotga  izchillik  bilan  tatbiq  etilayotgan  davlat  dasturlari  va
mamlakatni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  yo'nalishlarida  belgilanayotgan
vazifalami  amalga  oshirish  uchun  byudjet  mablag'larining  asosiy  qismi
yo'naltirilayotgani xalqimizning kelajakka bo'lgan ishonchini yanada orttirmoqda.
1997- 2004 yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida mutlaqo yangi bo'lgan o'rta
maxsus,  kasb-xunar  ta'limi  muassasaiarini  qurish  va  ishga  tushirishda  e'tirofga
loyiq  bunyodkorlik  ishlari  oshirilgan  bo'lsa,  2004-2009  yillar  mamlakatimiz
tarixida  umumta'lim  maktablari,  maktabgacha  va  maktabdan  tashqari  ta'lim
muassasaiarini rivojlantirish davri bo'ldi.
O'tgan  qisqa  davrda  ta'lim  mazmunini  isloh  qilishga  juda  katta  e'tibor
qaratildi:  yangi  Davlat  ta'lim  standartlari,  o'quv  rejalari  va  fan  dasturlari  ishlab
chiqildi  va  tatbiq  qilindi,  ularni  takomillashtirish  jarayonlari  davom  etmoqda
muqobillikka  asoslangan  yangi,  jumladan,  elektron  darsliklar  va  boshqa  o'quv
adabiyotlarining  yangi  avlodi  yaratilib,  ularni  ta kom illashtirish  bo'yicha  ishlar
muttasil  davom  ettirilmoqda.  Zamonaviy  fan  va  texnikaning  rivojlanish
tendensiyalarini  hisobga  oluvchi  pedagogik  hamda  axborot  olish.  uzatish,
almashish  va  saqlash  texnologiyalari  ta'lim  jarayoniga  shiddat  bilan  kirib
bormoqda. Aql-zakovatii, yetarlicha iqtidor va salohiyatga ega, g'ayrat, shijoat va
kuchga  to’la,  bilimli,  tashabbuskor  va  ijtimoiy  faol  yangi  avlodning  istiqbolimiz
1
 Ta’lim taraqqiyoti yo’lida. Ma’rifat. 2010 yil 7aprel uchun  mas'uliyatni  zimmasiga  oladigan  mutaxassislar  bo'lib  etishishi  uchun
mustahkam zamin yaratildi.
Ta'lim  sohasida  faoliyat  ko'rsatayotgan  va  tayyorlanayotgan  kadrlar  sifati
islohotlarning samarasini belgilaydi bugungi pedagog yuksak kasbiy mahorat bilan
bir  qatorda,  axborot  makonidagi  so'nggi  ma’lumotlardan,  psixologiya  va
insonshunoslikka  oid  yangiliklardan  xabardor  bo'lishga  majbur.  aks  holda  ta'lim
oluvchi  o'zi  uchun  zarur  bulgan  bilimlar  va  ma'lumotlarni  boshqa  manbalardan
axtaradi. Shu o'rinda mustaqil ta'lim sohasida keyingi yillarda to'plangan tajribani
yanada  kengaytirish,  shubhasiz,  ijobiy  samara  beradi.  Mutaxassislar  tayyorlashni
rejalashtirishda bozor iqtisodiyo-tining asosiy qonuni-talab va taklifga asoslanilsa,
ortiqcha  mehnat  resurslari  paydo  bo’lishining  oldi  olinadi.  Shu  bois  kadrlami  ish
bilan  ta'minlashning  amaldagi  tizimi  bugun  uzining  eskirganligini  har  jihatdan
ko'rsatgach.  bu  sohada  ham  qator  islohotlar  amalga  oshirilmoqda.  Ta'lim
muassasasini bitirayotgan har bir yosh mutaxassis tomonidan asosiy kasbi bilan bir
qatorda  yakka  tartibdagi  tadbirkorlik  bilan  shug'ullanish  uchun  zarur  bo'lgan
huquqiy  va  iqtisodiy  bilimlar  egallanishi  davr  talabi  bo'lib  qolmoqda.  Amaldagi
qonun  hujjatlarida  yosh  mutaxassislarni  ish  bilan  ta'minlash,  ularni  moddiy  va
ma'naviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha juda ko'p imtiyozlar belgilangan.  "Barkamol
avlod yili"  Davlat  dasturida belgilangan  tadbirlar  esa  yoshlarning  imkoniyatlarini
yanada  kengaytiradi.  O'quv  yurti  buyurtmachi  iste'molchi  mahalliy  xokimiyat
organlari,  mutaxassisning  faol,  amaliy  xamkorligi  va  ushbu  jarayonda  ishtirok
etuvchi  sub'ektlaming  vakolatlarini  belgilash  va  uning  bajarilishini  qat'iy  nazorat
qilish  orqali  tayyorlanayotgan  kadrlardan  maq-sadli  foydalanish  mexanizmi
yaratilmoqda.  Ta'lim-tarbiya-yaxlit  bir  jarayon.  Yuksak  ma'naviyat  manziliga
ma’rifat orqali borish mumkinligi tarixda ko'p marta o'z isbotini topgan. Jahon va
milliy pedagogikamizda ta'kidlanganidek, etuklik va barkamollikka ta'limiy hamda
tarbiyaviy maqsadlar mushtarak-ligida erishiladi.
Jamiyatimizdagi  barqarorlik,  xalqimizning  birdamligi,  kelaja-gimizning
porloqligiga bo'lgan qatiy ishonch, tanlagan yo'limizning o'tgan 2 5  yilida erishgan
asrlarga  tatigulik  yutuqlarimiz,  mamlakatimizning  bugungi  iqtisodiy-ma'naviy qudrati  va  olib  borilayotgan  odilona  ichki  va  tashqi  siyosat  ta'lim  tizimida  ushbu
ezgu ishlami amalga oshirishga mustahkam zamin bo’lmoqda.
1.3.  O'zbekistonda ta'lim sohasida moddiy-texnik bazaning
shakllantirilishi 1997  yilda  ta'lim-tarbiya  tizimidagi  barcha  islohotlami  belgilab  beradigan
ikkita  muxim  xujjat  -  «Ta'lim  to'g'risida»  va  «Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi
to'g'risida»gi  O'zbekiston  Respublikasining  qonunlari  qabul  qilindi.  Kadrlar
taiyorlash  milliy  dasturining  asosiy  maqsadi  -  ta'lim  sohasini  tubdan  isloh  qilish,
rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy va axlokiy talablarga
javob beradigan yukori malakali kadrlar taiyorlash milliy tizimi, kadrlar taiyorlash
milliy  modelini  shakllantirishdan  iborat.  Milliy  modelning  asosiy  tarkibiy
qismlarini shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta'lim, fan va ishlab chiqarish tashkil
qiladi.
2010  yilning  mamlakatimizda  «Barkamol  avlod  yili»  deb  e'lon  qilinishi
yoshlarni jismoniy, ma'naviy hamda intelektual jihatdan sog’lom qilib o'stirishga,
ularga  barcha  shart-sharoitlarni  yaratish,  uzluksiz  ta'lim  tizimida  islohotlarni
yanada chuqurlashtirishga, real iqtisodiyotda va turli sohalarda ta'lim muassasalari
tomonidan tayyorlanadigan mutaxassislarga bulgan talabni ta'minlashga qaratildi.
2009  yil  9  dekabr  kuni  O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentning  «Barkamol
avlod  yili  Davlat  dasturini  ishlab  chiqish  va  amalga  oshirish  bo'yicha  tashkiliy
chora-tadbirlar  to'g'risida»  farmoyishi  e'lon  qilinib,  unda  barkamol  yosh  avlodni
shakllantirishni ta'min-lash bo'yicha qabul qilingan davlat dasturlari hamda boshqa
tadbirlar-ga  muvofiq  amalga  oshiriladigan  chora-tadbirlami  davom  ettirish  bilan
bir  qatorda  quyidagi  ustuvor  yo'nalishlar  belgilab  berildi.  Xususan,  o'sib
kelayotgan avlodni o'qitish va tarbiyalash sohasida yaratilgan zamonaviy moddiy-
texnik  bazadan  oqilona  va  samarali  foydalanishni  ta'minlash,  zamon  talablaridan
kelib chiqqan holda, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimida real iqtisodiyot tarmoqlari
hamda  sohalarida  talab  etilayotgan  ta'lim  va  mutaxassisliklarning  yo'nalishlarini
qayta  ko'rib  chiqish  hamda  takomillashtirish,  davlat  ta'lim  standartlarini,  o'quv
dasturlari va o'quv-uslubiy adabiyotlarni takomillashtirish, o'quv jarayoniga yangi
axborot-kommunikatsiya  va  pedagogika  texnologiyalarini,  elektron  darsliklar
hamda  multimediya  vositalarini  keng  joriy  etish  hisobidan  mamlakatimizdagi
kasb-hunar kollejlari va litseylarida ta'lim berish sifatini tubdan yaxshilash, ta'lim
muassasalarining o'quv-laboratoriya bazasini eng zamonaviy o'quv va laboratoriya uskunalari,  kompyuter  texnikasi  bilan  mustahkamlash,  shuningdek,  o'qituvchi  va
murabbiylaming  mashaqqatli  mehnatini  moddiy  hamda  ma'naviy
ragbatlantirishning  samarali  tizimini  shakllanti-rish,  litsey  va  kollejlarda
zamonaviy  axborot  va  kompyuter  texnologiyalari,  raqamli  hamda  keng  formatli
telekommunikasiya  aloqa  vositalari,  internet  tizimini  tatbiq  etish,  o'zlashtirish  va
yanada rivojlantirish asosiy vazifalardan qilib belgilandi. Kadrlar tayyorlash milliy
dasturini amalga oshirishda yoshlami sport bilan shug'ullanishga jalb etish muhim
o'rin  egallaydi.  Byudjet.  homiylik  va  xayriya  mablag'lari  hisobidan
moliyalashtiriladigan  O'zbekiston  Bolalar  sportini  rivojlan-tirish  jamg'armasining
tashkil etilgani aynan shundan dalolat beradi. O'tgan davr mobaynida ushbu fond
mablag'lari hisobidan qariyb 1500 ta eng zamonaviy, barcha yoshlar foydalanishi
mumkin  bo'lgan  bolalar  sporti  ob'ekti  barpo  etildi.  Bugungi  kunda
mamlakatimizdagi  deyarli  har  bir  maktab,  kollej  va  lisey  ochiq  sport
maydonchalari qatorida zamonaviy sport anjomlari bilan jihozlangan yopiq, sport
zallari va suzish havzalariga egadir.
Yurtimizda  uch  bosqichdan  iborat,  har  yili  o'tkaziladigan,  maktab
o'quvchilari  uchun  alohida,  kasb-hunar  kolleji  va  akademik  lisey  o’quvchilari
uchun alohida bellashuvlarni, oliy o'quv yurtlari talabalari uchun Universiadani o'z
ichiga  olgan  yaxlit  sport  musobaqalari  tizimi  shakllangan.  Bunday  tizim  yuz
minglab  farzandlarimizni,  yigit  va  qizlarni  ommaviy  ravishda  jismoniy
soglomlashtirish va sport harakatiga jalb etish imkonini bermoqda. Mutaxassislarni
tayyorlash  sifati  va  ulaming  real  iqtisodiyotda  talab  etilishi  masalalari  bizning
doimiy e'tiborimiz markazida bo'lib kelmoqda. Dastur doirasida kollejlar, lisey va
oliy  o'quv  yurtlari  uchun  o'qituvchilar  va  domlalar  tarkibini  tayyorlash,  ulaming
malakasini  oshirish  tizimini  qayta  tashkil  etish,  avvalo,  o'quv-uslubiy  bazani
butunlay  qayta  ko'rib  chiqish  va  zamonaviy  talablarga  javob  beradigan  yangi
standartlar.  darslik  va  o'quv-uslubiy  qo'llanmalami  tasdiqlash  buyicha  keng
miqyosdagi ishlar amalga oshirildi. Ta'lim sohasi xodimlari faoliyatini baholash va
rag'batlantirish mezonlari tubdan o'zgartirildi. Masalan, keyingi o'n yilda kasb-hunar kollejlari, lisey va oliy o'quv yurtlari
o'qituvchilari ish haqining o'sish sur'atlari iqtisodiyotning real sohasidagi ish xaqi
mikdoridan  taxminan  1,5  barobar  ko'p  o'sdi.  Umuman,  O'zbekistonda  ta'lim
sohasini  rivojlantirish  va  isloh  etishga  yo’naltirilayotgan  yillik  harajatlar  yalpi
ichki  mahsulotning  10-12  foizini  tashkil  etayotgani  va  bu  tizimning  Davlat
byudjeti harajatlaridagi ulushi 35 foizdan ortikni tashkil etishi o’z-o'zidan mazkur
sohaga qaratilayotgani ulkan e'tiboming yaqqol tasdig'i hisoblanadi.
Ta’limni rivojlantirishga yo'naltirilgan hajmining tobora ortib borayotganini
alohida  ta'kidlashni  istardim.  O'tgan  davrda  bu  boradagi  yordam  500  million
dollardan  oshib  ketdi.  Bu  haqda  gapirganda,  birinchi  navbatda  Osiyo  taraqqiyot
bankining salkam 290 million dollar mablag'i. Janubiy Koreya hukumatining 110
milliondan ortiq Jahon bankining 33 million. OPYEK fondi. Saudiya fondi. Islom
taraqqiyot  bankining  42  mil lion.  Germaniya  huku matining  «KfV»  banki  orqali
yo'naltirilgan qariyb 20 million va boshqa donorlarning 100 million dollardan ortiq
yordamini qayd etish lozim.
“Barkamol  avlod  yili”  Davlat  dasturini  bajarish  uchun  barcha  moliyaviy
manbalar  hisobidan  deyarli  8  trillion  sum  va  165  million  AQSh  dollariga  teng
miqdordagi  mablag'  yo'naltarildi.  Bu  esa  o'z  navbatida,  mamlakatimizda  har
tomonlama  munosib  yoshlami,  Vatanimiz  kelajagi  uchun  mas'uliyatni  o’z
zimmasiga olishga qodir bo'lgan, jismoniy va ma'naviy sog'lom, barkamol avlodni
tarbiyalash  uchun zarur barcha shart-sharoitlami yaratish bo'yicha aniq maqsadga
qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlami amalga oshirish imkonini tug'dirdi.
Respublikamizda  uzluksiz  ta'lim  tizimi  o'zining  izchilligi  bilan  yosh
avlodning  yorqin  kelajagini  ta'minlashda  ishonchli  kafolat  bo`lib  qolmoqda.  Bu
tizimda  o'rta  maxsus,  kasb-hunar  ta'limining  o'mi  o'ziga  xosdir,  chunki  bu  tizim,
avvalo  yurtimizda  yangi  ijtimoiy  muxitni  shakllantirishga  xizmat  qilsa,  ikkinchi
tomondan,  bu  tizim  respublikamiz  mexnat  bozoriga  malakali  mutaxassislarni
etishtirib bermokda. Shu asoslarga kura, mamlakatimizda o'rta maxsus, kasb-hunar
ta'limi  uzluksiz  ta'lim  tizimidagi  muxim  va  o'ziga  xos  ta'lim  turlaridan  biri
sanaladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 13 maydagi «O’zbekistan Respublikasida o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limini tashkil etish chora-
tadbirlari to'g'risida»gi 204-sonli qarori asosida «O'zbekiston Respublikasida o'rta
maxsus, kasb-hunar ta'limi to'g'risida»gi nizom tasdiqlandi. Mazkur qaror bo'yicha
akademik  litseylar  va  kasb-hunar  kollejlarini  tashkil  etish  bosqichma-bosqich
amalga  oshirildi.  Akademik  litseylar  oliy  ta'lim  muassasalari  huzurida,  ishlab
turgan  o'rta  maxsus  o'quv  yurtlari,  boshqa  ta'lim  muassasalari  negizida  va  yangi
qurilish  hisobidan  tashkil  etildi.  Kasb-hunar  kollejlari  esa  ishlab  turgan  o'rta
maxsus o'quv yurtlari, hunar-texnika bilim yurtlari va ularga tenglashtirilgan ta'lim
muassasalari negizida, shuningdek, yangi qurilish hisobidan tashkil etila boshlandi.
2012-2013  o‘quv  yilida  mamlakatimiz  bo'yicha  maktabgacha  ta’lim
muassasalari  soni  6135  tani  tashkil  etib,  ular  bilan  508235  nafar  (20,4  foiz)  bola
qamrab  olindi.  Maktabgacha  ta'lim  tizimida  noan'anaviy  maktabgacha  ta'lim
muassasalar  tarmog'i  xam  kengayib  qisqa  muddatli  guruhlar  soni  1536  tani,
savodxonlik markazlari 977 tani, yakshanbalik maktablari 1249 tani tashkil etdi.
Yurtimizda  80  ta  nodavlat  maktabgacha  ta'lim  muassasasi  faoliyat  yuritib,
ular  bilan  3281  nafar  bola  qamrab  olingan.  Maktabgacha  yoshdagi  bolalami
ijtimoiy  himoyalash,  ularga  ta'lim-tarbiya  berish  bilan  bir  qatorda  sog'liklarini
tiklash  uchun  194  ta  maxsus  turdagi  maktabgacha  ta'lim  muassasasi  faoliyat
kursatmoqda.  Maktab  ta'limini  rivojlantirish  umummilliy  dasturi  doirasida  ta'lim
muassasalaridagi  jihozlangan  fizika  laboratoriya  xonalari  soni  6962  taga,  Kimyo
laboratoriya xonalari 6682 taga, biologiya xonalari 6682 taga oshdi. 009 yillarda
1607 ta maktab ichimlik suvi bilan ta'minlandi. 1163 ta maktab gazlashtirildi, 1607
ta  maktab  telefon  aloqasiga,  1076  ta  maktab  esa  markaziy  va  maktab  hovlisiga
moslashtirilgan kanalizasiya tarmog'iga ulandi.
2004-2009 yillarda  umumta'lim  maktablarini  mebel,  zamonaviy  o'quv-
laboratoriya  asbob-uskunalari,  kompyuter  texnikasi  va  sport  anjomlari  bilan
jihozlash  uchun  Maktab  ta'limi  jamg'armasi  xisobidan  jami  463,6  milliard  so'm
mablag' sarflandi.
O'quv fanlaridan 119 nomdagi, jumladan, 65 nomdagi elektron darsliklar, 26
nomdagi  o'quv  filmlarini  hamda  28  nomdagi  multimediya  dasturiy  vositalari yaratilib,  o'quv  jarayoniga  tatbiq  etildi.  2004-2009  yillar  davomida  Osiyo
taraqqiyot  banki,  Jahon  banki,  Islom  taraqqiyot  banki,  OPYEK  jamg'armasi,
Saudiya  taraqqiyot  jamg'armasi  kabi  xalqaro  moliyaviy  institutlar  va  Xitoy  Xalk
Respublikasi  hamda  Koreya  Respublikasi  Eksimbanklari  bilan  olib  borilgan
samarali  xamkorlik  aloqalari  natijasida  umumiy  miqdori  181,3  million  AQSh
dollariga  teng  bo'lgan  jami  8  ta  loyiha  amalga  oshirib  kelinmoqda.  Xalqaro  fan
olimpiadalarida  maktab  o'quvchilari  tomonidan  149  ta  medal  qo’lga  kiritildi.
Ularning  6  tasi  oltin,  14  tasi  kumush  va  60  tasi  bronza  medali  hamda  69  tasi
maxsus diplomlardir.
O'zbekistonda ta'lim etti tilda - O'zbek, qoraqalpoq, rus, qozoq, tojik, qirg'iz,
turkman tillarida olib borilishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan.
Har yili birinchi sinf o'quvchilariga Prezident sovg'alari - yangi darsliklar va
12  nomdagi  o'quv  qurollari  taqdim  etiladi,  2-9-sinflar  esa  o'quvchilami  darsliklar
bilan  ta'minlashning  ijara  tizimi  orqali  zarur  o'quv  qo'llanmalari  bilan  to'liq
ta'minlanmoqda.
10825  nafar  nogiron  bolaning  uy  sharoitida  ta'lim  olishi  uchun  sharoit
yaratilgan, ular darsliklar, o'quv anjomlari va kompyuterlar bilan ta'minlandi 1
.
Akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlari  yuridik  shaxs  hisoblanadi,
qonunchilikda belgilangan tartibda tashkil etiladi va «O'zbekiston Respublikasida
o'rta  maxsus,  kasb-hunar  ta'limi  to'g'risida»gi  nizom  asosida  faoliyat  ko'rsatadi.
Kasb-hunar  bo'yicha  chuqurlashtirilgan,  tabaqalashtirilgan  ta'lim  berish,
o'quvchilarning  intellektual  rivojlanishini  va  ularning  o'z  qobiliyatlari,
moyilliklariga muvofiq tanlagan kasb-hunar bo'yicha mutaxassisliklarni egallashini
ta’minlash o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining maqsadi hisoblanadi. O'rta maxsus,
kasb-hunar ta'limi akademik litseylarda va kasb-hunar kollejlarida kunduzgi o'qish
shaklida amalga oshiriladi.
O'rta  maxsus,  kasb-hunar  ta'lim  muassasalariga  o'quvchilar  qabul  qilish
umumiy  o'rta  ta'lim  negizida  maktablarning  9-sinfini  bitiruvchilarning  yakuniy
davlat  attestasiyasi  va  umumiy  o'rta  ta'lim-ni  tugatishda  ular  tomonidan  olingan
1
 Ta’lim- tarbiya istiqlol ko’zgusida.// Ma’rifat.2010yil 30sentabr reyting ko'rsatkichlari natija-lari bo'yicha, ulaming akademik litsey va kasb-hunar
kollejida  o'qish  yo'nalishini  ixtiyoriy  ravishda  tanlashini  hisobga  olgan  holda
amalga oshiriladi.
2004-2009  yillar  mobaynida  o'rta  maxsus,  kasb-hunar  ta'limi  muassasalari
moddiy-texnik bazasini mustahkamlash maqsadida davlat byudjetidan 85 milliard
sum  miqdorida  o'quv-laboratoriya  jixozlari  harid  qilindi.  Chet  el  investisiyalari
xisobidan  137,1  million  AQSh  dollari  miqdorida  mebellar,  o'quv-laboratoriya
jixozlari, texnik vositalar hamda ko'rgazmali qurollar harid qilindi va o'matildi.
«O'quv-laboratoriya asbob-anjomlari, ta'limning texnik vosita-lari va o'quv-
ko'rgazmali  qo'llanmalar  ishlab  chiqarishni  respublika  korxonalarida
max,alliylashtirish»  dasturini  bajarish  bo'yicha  2004  yilda  34  ta  korxona  va
tashkilotlar bilan 113 turdagi o'quv-labora-toriya jihozlarini ishlab chiqarish uchun
16,7  milliard  so'mlik  shartnomalar  tuzilib,  ta'lim  muassasalari  jihozlangan  bo'lsa,
2009 yilda ushbu maqsadlar uchun 18,5 milliard so'm moliyalashtirildi.
2008  yilda  o'rta  maxsus,  kasb-hunar  ta'lim  muassasaslarida  aholiga  pullik
xizmat  ko’rsatish natijasida  2142 million sum  byudjetdan tashqari mablag'  ishlab
topildi. 2009 yilda bu ko'rsatkich 3511 million sumni tashkil qildi.
O'rta maxsus,  kasb-hunar  ta'limi  muassasalari  bilan korxona  va tashkilotlar
hamkorligi,  ishga  qabul  qilish  shartnomalarini  tuzish  mexanizmi  shakllantirilib,
ular  bilan  13338  ta  sherikchilik  shartnomasi  imzolandi.  Mikrokreditbank
tomonidan bitiruvchilaming tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun kredit
ajratish  faoliyati  tashkil  etildi.  Birgina  2009  yilda  923  nafar  bitiruvchiga  962
million  sum  miqdorida  mikrokredit  mablag'lari  ajratildi.  1536  ta  axborot-resurs
markaz  va  330  axborot-resurs  markazida  100  milliondanortik  turli  yo'nalish  va
tildagi o'quv adabiyotlari bulib, ular 3 million 654 ming axoliga va 1 million 627
ming  o'quvchiga  xizmat  ko'rsatmoqda.  O'rta  maxsus,  kasb-hunar  ta'lim
muassasalarining  25  nafar  iqtidorli  o'quvchi  qizlari  O'zbekiston  Respublikasi
Prezidenti Farmoni bilan Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti sovrindori bo'ldi.
Bugungi  kunda  50  turdagi  sport  seksiyalarida  shug'ullanuvchi  o'quvchilar
soni 498055 nafarni tashkil etmoqda. Ulardan 227027 nafarini qizlar tashkil etadi. Ta'lim  muassasalarining  o'quvchilari  2008/2009  o'quv  yili  davomida  bir  qator
Jahon  va  Osiyo  chempionatlari  hamda  Xalqaro  musobaqalarda  ishtirok  etib,  119
nafari  jahon,  154  nafari  Osiyo  va400  nafarga  yaqini  xalqaro  musobaqalaming
g’olibi bo'ldi 1
. yil 1 sentyabrgacha mamlakatimiz bo'yicha rejada belgilangan 43 ta
kasb-hunar  kollejidan  25  tasi  va  akademik  litseylardan  2  tasi  foydalanishga
topshirildi,  1  8  ta  kasb-hunar  kolleji  muddatidan  kechiktirib  foydalanishga
topshirildi, akademik litseylar esa rejada belgilanganidek foydalanishga topshirildi.
2010/2011 o'quv yili uchun 595 ming 692 nafar 9-sinf bitiruvchisining 98,2 foizi
akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida o'qish bilan qamrab olindi. 2009 yilda
Davlat  byudjeti  barcha  harajatlarining  59,5  foizi  ijtimoiy  maksadlar  uchun
yo'naltirilmoqda.  Bu  2010  yilga  qaraganda  sezilarli  darajada  ko’pdir.  Jumladan,
ta'lim va sog'liqni saqlash sohasi uchun ana shu harajatlarning 48 foizi yoki 2010
yilga  nisbatan  1  trillion  800  milliard  so'm  ko'p  mablag'  sarflanishi  belgilandi.
Mustaqillik  yillarida  Yurtboshimiz  rahnomoligida  Kadrlar  tayyorlash  milliy
dasto'rining  hayotga  tatbiq  etilishi,  mazqur  dasto'ming  mantiqiy  davomi  bo'lgan
Maktab  ta'limini  rivojlantirish  davlat  umummilliy  dasturi  doirasida  amalga
oshirilayotgan ishlarimiz zamirida farzandlarimizni komil insonlar qilib tarbiyalash
orqali  yurtimiz  taraqqiyotining  mustaxkam  poydevorini  qo'yish,  uning  buyuk
kelajagini bunyod etishdek ezgu maqsad yotadi.
Birinchi  Prezidentimizning  2004  yil  21  maydagi  «2004-2009  yillarda
Maktab ta'limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi to'g'risida»gi 3431-sonli
Farmoni  hamda  O'zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2004  yil  9
iyuldagi  «2004-2009  yillarda  Maktab  ta'limini  rivojlantirish  Davlat  umummilliy
dastu'rini  amalga  oshirish  to'g'risida»gi  321-sonIi  qarori  qabul  qilindi.  Dasturda
umumta'lim maktablari binolarini va muhandislik-kommunikasiya infratuzilmasini
tubdan yangilash va kapital rekonstruksiya qilishga alohida e'tibor qaratilgan.
Mazkur qarorga asosan 2004-2009 yillarda 3 million 12 ming o'rinli 8500
ta  maktabda  qurilish-tiklash  ishlari  amalga  oshirildi.  Shu  jumladan,  116640
o'quvchiga  mo'ljallangan  351  ta  yangi  maktab  binosi  qurildi,  850951  o'quvchi
o'miga  ega  bo'lgan  2470  ta  maktab  binosi  va  muxandislik-kommunikasiya infratuzilmasi kapital rekonstruksiya qilindi, 2044582 o'quvchi o'miga ega bo'lgan
3607 ta maktabning bino va inshootlari kapital va 2072 ta maktab joriy ta'mirdan
chiqarildi.
2010  yilda  ta'lim  muassasalarining  moddiy-texnik  bazasini
takomillashtirish doirasida 14 ta umumta'lim maktabi, 4 ta akademik litsey, 99 ta
o'quvchi  talabalar  turar  joyini,  Toshkent  Davlat  iqtisodiyot  universiteti,  Termiz
Davlat  universiteti,  Toshkent  Axborot  texnologiyalari  universiteti  Samarkand
filialining  yangi  o'quv  binolarini  qurish,  Toshkent  Moliya  institutining  o'quv
korpusini qayta ta'mirlash ishlari davom ettirilmoqda. 2010-2011 yillar mobaynida
yangi standartlarni ishlab chiqish, har bir umumta'lim maktabida, akademik litsey
va kasb-hunar kollejida mahalliy tarmoqli zamonavii kompyuter sinfi jihozlanishi
va  faoliyat  ko'rsatishiga  erishish,  har  bir  umumta'lim  maktabini  41  nomdagi
elektron darslik va o'quv filmlari, har bir maktabgacha muassasani o'yinli va bilish
bilan bog'liq mo'ltimediya dasturlarini namoyish qilish uchun VUV proigrivatellari
bilan  ta'minlash,  umumta'lim  maktablarining  kompyuter  texnikasi  va  o'quv-
laboratoriya  jixozlari  saqlanishini,  ularga  texnik  xizmat  ko'rsatilishini  ta'minlash
bo’yicha kompleks tadbirlar amalga oshirilmoqda.
2011  yilda  Davlat  byudjeti  barcha  xarajatlarining  60  foizi  ijtimoiy
maqsadlar uchun yo'naltirildi. Bu o'tgan yilga qaraganda sezilarli darajada ko'pdir.
Jumladan, ta'lim va sog'liqdi saqlash sohasi uchun ana shu harajatlarning 48 foizi
yoki 2010 yilga nisbatan 1 trillion 800 milliard so'm ko'p mablag' sarflandi.
Moliya  vazirligi  huzurida  tashkil  etilgan  Ta'lim  muassasaiarini
rekonstruksiya  qilish,  mukammal  ta'mirlash  va  jihozlash  jamgarmasining  367
milliard  so'm  miqdoridagi  mablag'i  hisobidan  2011  yilda  336  ta  ta'lim
muassasasini,  65  ta  bolalar  musiqa  va  san'at  maktabini  rekonstruksiya  qilish  va
kapital  ta'mirlash,  qariyb  1500  ta  kompyuter  sinfini  tashkil  qilishni  ta'minlash,
shuningdek, 118 ta sport zalini qurish va jihozlash ko'zda tutildi. Bundan tashqari,
Koreya  Eksimbankining  30  million  dollar  miqdoridagi  krediti  hisobidan
umumta'lim  maktablarida  qo'shimcha  ravishda  1,5  mingta  kompyuter  sinfi
jihozlash rejalashtirildi. Taraqqiyotimizning  hozirgi  bosqichida  ta'lim  sohalari  oldida  yangidan-
yangi  murakkab  vazifalar  paydo  bo'lmoqdaki,  ulami  talab  darajasida  hal  etish
uchun ushbu sohalaming moddiy-texnik bazasini mustahkamlash talab etilmoqda.
Ana  shu  talabni  chuqur  anglagan  holda,  davlatimiz  ushbu  sohalaming  moddiy-
texnik  bazasini  mustahkamlash  masalasiga  ustuvor  yo'nalishlardan  biri  sifatida
qarab, bu borada keng ko'lamli ishlami amalga oshirmoqda.
Bir  so'z  bilan  aytganda,  bugun  mamlakatimizda  ta'lim-tarbiya  sohasidagi
islohotlar yuqori bosqichga chiqdi. Bu biz yoshlami bilimli va yuksak ma'naviyatli
insonlar qilib tarbiyalash yo'lida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlaming amaliy
samarasidir.
II-BOB. Mustaqil O'zbekistonda ta'lim tizimini takomillashuvining natijalari.
2.1. O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimining tubdan yangilanishi Hozirgi  kunda  Respublikamiz  o'rta  maxsus,  kasb-hunar  ta'limi  tizimida  1
mln.  108  mingdan  ortiq  o'quvchiga  mo'ljallangan  yangi  qurilgan  yoki
rekonstruksiya qilingan 1536 ta'lim muassasasi, jumladan, 1394 kasb-hunar kolleji
va  142  akademik  litsey  faoliyat  ko'rsatmoqda.  Ularda  jami  1  mln.  629  ming
nafardan  ortiq  o'quvchi  ta'lim-tarbiya  olmoqda.  Ta'lim  muassasalarining  moddiy-
texnik  bazasini  mustahkamlash  uchun  davlat  byudjetidan  99,5  mlrd.  sum,  xorijiy
investisiyalar hisobidan 208,2 mln. AQSh dollari sarflanib, eng zamonaviy jihozlar
xarid  qilindi  va  ulardan  ta’lim  jarayonida  o'qituvchi  va  o'quvchilar  samarali
foydalanmoqda. Mustaqillik yillarida ular uchun 17,6 mlrd. so'mlik, tiraji 6,5 mln.
nusxadan ortiq bo’lgan 1254 nomdagi darslik va o'quv qo'llanmalar, 131 nomdagi
elektron darsliklaming yangi avlodi tayyorlandi va nashr qilindi.
O'MKXT tizimida 1508 ta axborot-resurs markazlari va 330 axborot-resurs
markazlari  filiallari  tashkil  etilgan.  Nashrdan  chiqqan  307  nomdagi  darsliklar  va
o'quv  qollanmalarning  elektron  shakllari  axborot-resurs  markazlaridagi
kompyuterlarga  joylashtirilgan.  Tizimda  107760  nafar  pedagog  kadrlar  mehnat
qilmoqda.  Ular  orasida  100  nafar  fan  doktori  va  1085  nafar  fan  nomzodlari
mavjud.  2010-2011  o'quv  yilida  akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlarida  dars
berish  uchun  5890  nafar  pedagog  kadrlar  ishga  qabul  qilindi.  Akademik  litseylar
va  kasb-hunar  kollejlarining  11890  nafardan  ortiq  pedagog  kadrlari  O'MKHT
tizimi  kadrlari  malakasini  oshirish  va  ulami  qayta  tayyorlash  institutida  hamda
soha  yo'nalishlaoi  bo'yicha.ochilgan  45ta  malaka  oshirish  muassasalarida  malaka
oshirish va qayta tayyorlash kurslaridan o'tdi.
Bundan  tashqari,  Germaniya,  Fransiya,  Daniya,  Gollandiya,  Italiya,  Isroil,
Bolgariya,  Avstraliya,  AQSh,  Yaponiya,  Hindiston  va  Koreya  davlatlari  hamda
YuNYESKO  tashkiloti  bilan  hamkorlikda  1421  nafar  pedagog  kadrlar  xorijiy
xizmat  safarlarida,  turli  anjuman,  tadbir-larda  bo'lib,  malaka  oshirish  ko’rslarida
ishtirok etdi hamda tajriba almashdi.
Vazirlar  Mahkamasining  2008  yil  1  avgustdagi  "O'rta  maxsus,  kasb-hunar
ta'limi  muassasalari  xodimlari  mehnatiga  haq  to'lashning  takomillashtirilgan
tizimini  tasdiqlash  to'g'risida"-gi  165-sonli  qaroriga  muvofiq  akademik  litsey  va kasb-hunar  kollejlari  pedagog  xodimlarining  mehnatiga  haq  to’lash  tizimi
takomillashtirildi 1
.  Tizimda  faoliyat  ko'rsatib,  yukrri  mahoratga  ega  bo'lgan  va
o'quv-tarbiya  jarayoni  sifatini  oshirishga  hissa  qo'shayotgan  o'qituvchi  va  ishlab
chiqarish ta'limi ustalarining bazaviy tarif stavkalariga oylik ustamalar belgilandi.
2008  —  2010  yillar  davomida  akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlari  pedagog
xodimlarining ish haqi 2.26 baravarga oshirildi.
Shu  bilan  birga,  bu  xaqda  so'z  yuritar  ekanmiz,  yana  bir  jihatni  nazarda
tutishimiz lozim. Ya’ni bizni mamlaka-timizda amalga oshirilayotgan Dastur — bu
boshqa  modellarni  kandaydir  takrorlash  yoki  ulardan  nusxa  ko'chirish  emas,
aksincha.  birinchi  navbatda,  rivojlangan  demokratik  davlat-larda  tuplangan
tajribani  o'zida  mujassam  etgan  va  ayni  paytda  shiddat  bilan  o'zgarib  borayotgan
hozirgi zamon talablarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan dasturdir.
Kasb-xunar kollejlari va akademik liseylarni 2 million 300 mingdan ziyod
o'g'il-kizlarimiz  bitirib  chiqqani,  joriy  yilda  esa  500  mingdan  ortiq  o'quvchi  o'rta
toifadagi mutaxassis diplomini olib, o'qishni tamomlashini aytib o'tish kifoya, deb
o'ylayman.  Bu  yoshlar  nafaqat  iqtisodiyotni  modemizasiya  va  diversifikasiya
qilishning,  ayni  vaqtda  mamlakatimiz  kadrlar  tarkibini  sifat  jihatidan
yangilashning qudratli omili hisoblanadi.
Nufuzli  xalqaro  moliyaviy  tashkilotlarning  baholariga  ko'ra,  O'zbekistan
hali-beri davom etayotgan global moliyaviy-iqtisodiy inqirozga qaramasdan, o'tgan
besh  yil  davomida  8,5  foizdan  kam  bo'lmagan  barqaror  yuqori  iqtisosiy  o'sish
sur'atlarini  saqlab  qolmokda.  2000  yil  bilan  solishtirganda,  yalpi  ichki
maxsulotning  ko'payishi  2,1  barobarni  tashkil  etdi.  Joriy  hisob-kitoblarning
profisiti,  tashqi  qarzning  pastligi  va  valyuta  zaxiralarining  etarli  darajada  bo'lishi
ta'minlanmoqda, o'rta muddatli istiqbolda iqtisodiyotning yuqori sur'atlarda o'sishi
bashorat qilinmoqda.
Shuni  qayd  etish  lozimki,  bunday  sur'atlar,  birinchi  navbatda,  tarkibiy
o'zgarishlar  va  iqtisodiyotni  diversifikasiya  kilishni  chuqurlashtirish,  yuksak
texnologiyalarga  asoslangan  yangi  korxona  va  ishlab  chiqarish  tarmoqlarini  jadal
1
 Ta’lim- tarbiya istiqlol ko’zgusida.// Ma’rifat.2010yil 30sentabr rivojlantirish,  faoliyat  ko'rsatayotgan  korxonalami  modemizasiya  qilish  va  texnik
yangilash  jarayonlarini  tezlashtirish,  xorijiy  investisiyalarni  keng  jalb  etish
hisobidan ta'minlanmoqda.
Agar o'tgan o`n yil davomida O'zbekiston iqtisodiyotiga 80 milliard dollar
hajmi dagi  kapital  kuyilmalar  yo'naltirilgan  bo'lsa,  ularning  23  milliard  dollardan
ziyodi yoki 30 foizini xorijii investisiyalar tashkil etdi. Chet el investisiyalarining
2012  yildagi  o'sishi  16  foizni  tashkil  etishi,  ularning  70  foizi  to'g'ridan-to'g'gri
xorijii  investisiyalardan  iborat  bo'lishi  kutilmoqda.  Bu  esa,  o’z-o'zidan
mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga xorijiy kapitalning qiziqishi va
eng  muhimi,  O'zbekistonning  tarqqiyot  istiqbollariga  bo'lgan  ishonchning  tobora
ortib borayotganidan dalolat beradi.
Yuqorida  bayon  qilingan  fikrlami  yakunlagan  holda  O'zbekiston  tarixiy
mezonlarga  ko'ra  qisqa  muddat  bo'lgan  20 -2 5  yil  davomida  bizning  bosh
maqsadimiz  —  dunyodagi  rivojlangan  demokratik  davlatlar  qatoriga  kirish  va
mamlakatimiz  aholisi  uchun  munosib  hayot  sharoiti  va  sifatini  yaratish  yo'lida
g'oyat ulkan qadam qo'ydi.
Ta'lim  muassasaiarini  bitirib  chiqqan  yoshlarning  bandligini  ta'minlashga
ham  o'ta  muhim  masala  sifatida  qaralmoqda.  Ta'lim  muassasalari  va  korxonalar
o'rtasida  o'zaro  hamkorlik  va  o'zaro  foydali  integrasiyani  shakllantirish,
korxonalarda  unumli  mehnat  asosida  kadrlar  tayyorlashning  ikki  tomonlama
tizimini  rivojlantirish,  ama-liyot  o'tashni  davlat  ta'lim  standartlari  talablari
darajasida tashkil etish va bitiruvchilami mutaxassisliklariga mos ish joylari bilan
ta'minlash  maqsadida  “Ta'lim  muassasalari  va  korxonalar  o`rtasidagi  she-riklik
munosabatlari  turrisida  Nizom”  amaliyotga  joriy  etildi.  Ta'lim  muassasalarida
tashkil  etilgan  1370  Vasiylik  kengashlari  faoliyatida  9000  dan  ortiq  korxona  va
tashkilotlar  sifatli  kadrlar  tayyorlash  bo'yicha  ijtimoiy  hamkorl ikni  amalga
oshirmoqdalar.
Ishlab  chiqarish  bilan  integrallashuvni  ta'minlash  borasida  Navoiy  tog'-
metallurgiya  kombinati  qoshidagi  Navoiy  konchilik,  Zarafshon  sanoat  va
Uchquduq  konchilik  kasb-hunar  kollejlari,  Toshkent  aviasiya  ishlab  chiqarish birlashmasi  va  "O'zbekistan  havo  yo'llari"  milliy  aviakompaniyasi  Davlat
aksiyadorlik  jamiyati  vasiyligida  Toshkent  aviasozlik,  Toshkent  metropoliten
boshqarmasi  vasiyligida  Toshkent  transport,  "O'zbekiston  temir  yo'llari"  DAK,
"Yo'lovchi  vagonlami  ta'mirlash"  zavodi  vasiyligida  Toshkent  temir  yo’l
transporti, "O'zdonmaxsulot" DAK Mirzo Ulugbek sanoat, "O’zbekistan pochtasi"
DAK, "O'zbek telekom" AK Toshkent aloqa, "O'zbek-turizm" milliy kompaniyasi,
"O'zbekengilsanoat"  kompaniyasi,  "O’zbek-eltexsanoat"  uyushmasi,  O'zbekistan
Respublikasi  "Parrandasanoat"  uyushmasi,  Toshkent  turizm  kasb-hunar  kollejlari
bilan  birga  kichik  mutaxassislar  tayyorlash  bo'yicha  ibratli  ishlar  amalga
oshirmoqda.
Vazirlar  Mahkamasining  2009  yil  11  fevraldagi  “Kasb-hunar  kollejlari
o'quvchilarining  ishlab  chiqarish  amaliyotlarini  tashkil  etish  va  o'tkazishni
takomillashtirish  to'g'risida”gi  qarori  ijrosini  ta'minlash  borasida  o'quv
amaliyotlarini sifatli o'tkazish va keyinchalik ishga joylashtirish maqsadida hamkor
tashkilot,  korxona  va  muassasalar  bilan  1187  ta'lim  muassasalari  o'rtasida  3
tomonlama  shartnomalar  imzolangan.  Chunonchi,  2009/2010  o'quv  yilida  118
akademik  litsey  va  1069  kasb-hunar  kollejlarida  jami  431706  nafar  o'quvchi
yoshlar 3 yil davomida o'zlari tanlagan yo'nalishlar bo'yicha mutaxassisliklarga ega
bo'ldi. 1
O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2010  yil  28  iyuldagi  "Ta’lim
muassasalari  bitiruvchilarini  tadbirkorlik  faoliyatiga  jalb  etish  borasidagi
qush imcha  chora-tadbirlar  to’g'risida"gi  farmoni  asosida  bitiruvchilarning
bandligini ta'minlash imkoniyati yanada oshdi.
Davlatimiz  tomonidan  o'zining  xususiy  biznesini  yo'Iga  qo'yish  istagidagi
bitiruvchilarga  yana  bir  qo'shimcha  imkoniyat  sifatida  ulaming  tadbirkorlik
faoliyatini boshlashi va o'z biznes ishlarini tashkil etishi uchun “Mikrokreditbank”
aksiyadorlik tijorat bankining shahar va tuman bo’limlari tomonidan jami 3,2 mlrd.
so`m imtiyozli kreditlar ajratilmoqda.
1
 Kasb hunar - inson ziynati.// Ma’rifat. 2010 yil 30sentabr O'tgan  o'quv  yilida  kasb-hunar  kollejlarini  jami  400  ming  964  nafar
o'quvchi-yoshlar  bitirib,  xozirgi  vaqtda  ularning  216  ming  447  nafari  (54,0  foiz)
ishga joylashib, mehnat daftarchalari bilan ta'minlandi.
Rivojlangan  davlatlarning  uzoq  muddatli  imtiyozli  kreditlari  hamda
grantlari asosida, jumladan, Osiyo taraqqiyot banki, Koreya Respublikasi hukumati
hamda  Yaponiya  hukumatining  imtiyozli  kreditlari,  Germaniya  taraqqiyot  banki
(KfW)ning krediti, Y е vropa Ittifoqi komissiyasining granti asosida hamda Yevropa
ta'lim  fondi  (YETF)  bilan  hamkorlikda  ta'lim  muassasalari  jihozlandi.  Bundan
tashqari  Yaponiya  xalqaro  hamkorlik  agentligi  (J1CA),  Germaniyaning  grantlari
asosida  o'rta  maxsus,  kasb-hunar  ta’limi  tizimini  rivojlanti  rishga  katta  hissa
qo'shildi.  Xozirgi  vaqtda  Koreya  hukumati,  Islom  taraqqiyoti  banki,  Germaniya
taraqqiyot bankining imtiyozli kreditlari hisobiga kasb-hunar kollejlarini jihozlash,
yangi  binolar  qurish,  pedagog  kadrlarning  malakasini  oshirish  bo'yicha  tegishli
ishlar olib borilmoqda. Shveysariya taraqqiyot va hamkorlik agentligi. Germaniya
texnikaviy  hamkorlik  jamiyati  (GTZ)ning  grant  loyihalari  samarali  amalga
oshirilmoqda.
Akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlarida  tashkil  etilgan  "Kichik
akademiya"Iarda  eng  iste'dodli,  noyob  qobiliyatli  va  ijodkor  o'quvchilarni  tanlab
ma'lum  ixtisoslikka  yqnaltirilgan  chuqur  bilim  berish,  o’quvchilarni  ixtirochilik,
ilmiy izlanuvchanlikka yo'naltirish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda.
O'quvchilar  xalqaro  fan  olimpiadalarida  va  tanlovlarda  muvaffaqiyatli
ishtirok etmoqda.
O'quvchilarning xalqaro fan olimpiadalarida va tanlovlari Buning natijasida
o'rta  maxsus,  kasb-hunar  ta’lim  muassasalari  o'quvchilari  qator  yutuq  va
muvaffaqiyatlarga  erishib  kelmoqdalar.  Xususan,  matematika  fanidan  Koreya
(2000),  AQSh(2001),  Yaponiya(2003).  Gresiya(2004),  Ispaniya(2008),
Avstriya(2009),  Qozog'iston(2010)da  bo'lib  utgan  xalqaro  olimpiadalarda
o'zbekistonlik  yoshlar  6ta  kumush.  8ta  bronza  medali  hamda  2  ta  diplom,  4  ta
faxriy yorliqni qo'lga kiritdilar. Kimyo  fanidan  qam  Rossiya  (2001),  Qozog'iston  (2002).  O'zbekiston
(2008),  Turkmaniston  (2009),  Ozarboyjon  (2010)da  o'tkazilgan  xalqaro
olimpiadalarda o'quvchilarimiz I ta oltin, 2 ta kumush, 4 ta bronza medali hamda 3
ta  3-darajali  diplom,  8  ta  diplomga  sazovor  bo’ldilar.  Fizika  fani  bo'yicha
Singapurdagi  3-Osiyo  olimpiadasida  ham  yurtimiz  yoshlarining  ko'rsatkichlari
yuqori bo'ldi.
Shuningdek,  vakillarimiz  biologiya  fanidan  joriy  yili  Janubiy  Koreyada
bo'lib  utgan  21-xalqaro  olimpiadada  3  ta  rag'batlantiruvchi  diplom,  2004  yili
Rossiyada  o'tkazilgan  rus  tili  va  adabiyoti  xalqaro  olimpiadasida  lta  kumush
medaliga munosib ko'rildi.
2002,  2004,  2006  yillari  Qozog'istondagi  xalqaro  matematik  loyihalar
musobaqasida  4  ta  bronza  medali  va  2  ta  faxriy  yorliq  2007  yili  Mokvada
o'tkazilgan  7-Kolmogorov  o'qishlari  nomli  xalqaro  ilmiy  anjumanda  lta  bronza
medali yoshlarimiz muvaffaqiyatini ta'minladi.
Jismoniy tarbiya, sport-sorlomlashtirish ishlarini rivojlan-tirish va sportning
ommaviyligini ta'minlash bo'yicha ham samarali ishlar amalga oshirilmokda. 1629
ming  nafar  o'quvchi-yoshlar  muntazam  ravishda  jismoniy  tarbiya  va  sport  bilan
shug'ullanib  kelmoqda.  Bugun-gi  kunda  50  turdagi  sport  seksiyalarida
shug'ullanuvchi o'quvchilar soni 671564 nafami tashkil etmoqda. Ularning 314148
nafari qizlardir.
O'rta  maxsus,  kasb-x,unar  ta'limi  muassasalarida  4878  sport  inshooti,
jumladan,  1201  ta  sport  zali,  3642  ta  sport  maydoni,  29  ta  suzish  havzasi,  7ta
manej  mavjud.  Tizimda  taxsil  olayotgan  o'quvchi-yoshlaming  sport  bilan
muntazam  shug’ullanishlarini  tashkil  etish,  ulami  jismonan  baquvvat,  sog'lom  va
komil  insonlar  etib  tarbiyalash  maqsadida  "Barkamol  avlod"  sport  musobaqalari
o'tkazib  kelinmoqda.  SHunday  qilib,  yurtimizda  yoshlar  ta’lim-tarbiyasi  yo'lida
amalga  oshirilayotgan  xayrli  ishlar  ertangi  kun  egalari  bulgan  biz  yoshlarni  har
tomonlama barkamol bo'lib voyaga etishishimiz uchun xizmat qilishi shubhasiz.
2.2. Oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash sifatining oshirilishi. Mustaqillikning  dastlabki  yillaridayoq  butun  mamlakat  miqyosida  ta'lim-
tarbiya,  ilm-fan,  kasb-hunar  o'rgatish  tizimlarini  jahonning  ilg'or  davlatlari
tajribasiga  tayangan  holda  tubdan  yangilashga  ehtiyoj  sezilib,  davlat  ahamiyatiga
molik  ilohotlar  birinchi  o'rinda  ta'lim  tizimidan  boshlandi,  O'zbekiston
Respublikasining «Ta'lim to'g'risidagi qonun»i, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»
ishlab chiqildi. Ta'lim-tarbiya sohasi oldiga intellektual salohiyati keng, ongi etuk,
ijodiy tafakkur sohiblarini tayyorlash talabi qo’yildi.
Birinchi  Prezidentimiz  Islom  Karimov  O'zbekiston  Respublikasi
Konstitusiyasi qabul qilinganining 17 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda
so'zlagan  ma'ruzasida  "...yurtimizning  ertangi  rivoji  yo'lida  qanday  chuqur
o'ylangan  dasturlarni  tuzmaylik,  bu  rejalami  bajarish  uchun  qanday  moddiy  baza
va  imkoniyatlarni  yaratmaylik,  buning  uchun  qancha  ko'p  sarmoya  safarbar
etmaylik,  ulaming  barchasini  amalga  oshiradigan,  ruyobga  chiqaradigan  qudratli
bir  omil  borki,  u  ham  bo'lsa,  yuqori  malakali  ish  kuchi  va  yurtimizning  ertangi
kuni,  taraqqiyoti  uchun  mas’uliyatni  o'z  zimmasiga  olishga  qodir  bo’lgan  etuk
mutaxassis  yoshlarimiz,  desak,  uylaymanki,  xech  qanday  xato  bo'lmaydi",  deya
ta'kidladilar.  Birgina  2010  yilda  davlat  byudjetining  50  foizdan  ko'prog'i
mamlakatimizda  ta'lim-tarbiya  va  sog'liqni  saqlash  sohalarini  rivojlantirishga
yo'naltirilganligining  o’ziyoq  davlati-miz  rahbarining  yetuk  kadrlar  tayyorlash
masalasiga nechog'li e'tibor qaratayotganlarini isbotlaydi. Bu e'tibor har bir ta'lim
muassasasi jamoasi zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi.
Xususan,  Qarshi  davlat  universitetida  davlatimiz  tomonidan  qo'yilgan
sharafli, mas'uliyatli vazifalarni to'laqonli bajarish borasida bir qator amaliy ishlar
olib borilmoqda. 1
Universitetda  Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturining  yakuniy  —  sifat
bosqichida  ta'lim  sifati  va  samaradorligini  oshirish,  o'quv  jarayoniga  jahonning
ilgor  davlatlarida  amalda  bo'lgan  zamonaviy  axborot  va  pedagogik
texnologiyalami  keng  joriy  etish,  o'quv-uslubiy  ta'minotni  mustahkamlash,  fanlar
bo'yicha  o'quv-metodik  majmualar  bazasini  yaratish,  Axborot-resurs  markazi
1
 Izlanishlar davom etadi//Ma’rifat.2010yil 28avgust (ARM)  faoliyatini  yo'Iga  qo’yish,  auditoriyalami  moddiy-texnik  vositalar  bilan
jihozlash,  talabalar  yotoqxonasini  zamonaviylashtirish,  iqtidorli  talabalami
saralash,  ular  bilan  maqsadpi  ishlash,  jamoada  sog'lom  muxitni  qaror  toptirish,
professor-o'qituvchilami  moddiy,  ma'naviy  qo'llab-quvvatlash  yo'nalishlarida
ahamiyatga  ega  bo'lgan  ijobiy  ishlar  amalga  oshirildi.  2009  o'quv  yilidan
kafedralarda  tayyor-lanayotgan  kadrlar  sifatini  nazorat  qo'shish  maqsadida
"Bitiruv-malakaviy ishi taqdimotlari"ni o’tkazish yo'Iga qo'yildi. Har bir bitiruvchi
maxsus  komissiya  tomonidan  sinovdan  o'tkazilib,  tayyorlangan  malakaviy  ish,
bakalavriat  bosqichida  o'qitilgan  asosiy  mutaxassislik  fanlari,  "Milliy  istiqlol
g'oyasi" fani, Birinchi Prezident Islom Karimovning kunning dolzarb masalalariga
bag'ishlangan asarlari yuzasidan egallangan bilimlari darajasi aniqlandi. 1
 Ana shu
sa'y-harakatlardan  so'ng  muassasada  tayyorlanayotgan  bitiruv-malakaviy  ishlari
sifat jihatidan yuksaldi. Nafaqat bitiruvchi, balki ilmiy rahbarda nazariy va amaliy
ahamiyatga  ega  bo'lgan  maktab,  ishlab  chiqarish,  mintaqaviy  ekologik
muammolar,  dolzarb  iqtisodiy-  ijtimoiy  masalalarga  bag'ishlangan  mavzulami
tanlash,  ishni  sifatli,  oliy  ta'lim  muassasasi  tomonidan  qo'yilayotgan  talablar
darajasida  tayyorlash  va  uni  muvaffakqiyatli  himoya  qilishga  bo'lgan  mas'uliyat
ortdi.  Malakaviy  ish  himoyasi  maxsus  elektron  vositalar  bilan  jihozlangan
xonalarda  taqdimot  shaklida  tashkil  qilindi.  Albatta,  etuk  mutaxassis  kadr
tayyorlash uchun harakat talabalikning dastlabki kunlaridan boshlanishi kerak. Shu
bois, universitet rahbarining tashabbusi bilan 2009 o'quv yili boshida talabalami I-
kursligida  saralab,  ular  bilan  maqsadli  ishlash  yo'Iga  qo'yildi.  Bunga  ko'ra,
talabalar sinov asosida  uch guruh— "alohida iqtidorlilar", "o'rtacha bilimlilar" va
"past o'zlashtiruvchilar" sirasiga ajratildi. Har bir guruh bilan maxsus reja asosida
qo'shimcha  mashg'ulotlar  olib  borildi.  Har  olti  oyda  sinov  o’tkazilib,  imtihon
natijalariga  ko'ra  tegishli  ravishda  talaba  bir  guruxdan  ikkinchi  guruxga  ko'chirib
borildi. Saralangan bilimli, yuksak xulqli, tirishqoq, talabalar bilan maqsadli rejalar
asosida  ishlanib;  chet  tili,  kompyuter  texnologiyalari,  mutaxassislik  fanlaridan
qo’shimcha darslar tashkil qilindi elita guruxlar shakllantirildi. Ulardan respublika
1
 Izlanishlar davom etadi. //Ma’rifat.2010yil 28avgust va  xalqaro  olimpiadalar,  universiada  goliblari,  Prezident  stipendiyasi  va  boshka
nomdor stipendiya sohiblari, turli tanlov ishtirokchilari tayyorlab boriliyapti. Ayni
paytda  o'quv  dargohida  birinchi  guruxga  mansub  212  nafar  iqtidorli  talaba  ilmiy
rahbarlarga  biriktirilib,  nomzodlik  dissertasiyasi  negizida  ilmiy  tadqiqot  ishlarini
olib borishayapti.
2009  o'quv  yili  yakunida  o'tkazilgan  universitet  iqtidorli  talabalarining
an'anaviy  ilmiy-nazariy  anjumanida  faol  yigit-qizlarningkizgin  baxs-munozaraga
boy  ma'ruzalari  tinglandi.  Bir  o'quv  yili  davomida  muntazam  “past
o'zlashtiruvchilar” sirasida qolgan, o'quv rejasidagi fanlami yaxshi uzlashtirmagan
talabalami  1-kurs  yakunidayok.  maxsus  komissiya  tavsiyasiga  ko'ra  universitet
rektorining  buyrug'i  bilan  talaba lar  safidan  chetlashtirish  taklifi  kiritildi.  Bu  esa
talabada  tezlik  bilan  oxirgi  guruxdan  chiqib  ketishga  intilish  o'z  ustida  ishlash
mas'uliyatini oshirdi. 1 
2010 yil Prezidentimiz tomonidan "Barkamol avlod yili" deb
nomlanib,  maxsus  dasturi  ishlab  chiqildi.  Respublikada  ta'Iimni  sifat  jihatidan
yuqori  bosqichga  ko'tarish  maqsadida  katta  hajmli  ishlar  bajarildi.  Ana  shu
imkoniyatdan  o'rinli  foydalanib,  talaba-yoshlaming  o'qishi,  ilmiy  izlanishi,
mustaqil ishlashi, madaniy hordiq chiqarishi uchun sharoitlami yanada yaxshilash,
universitet  tarkibiy  tuzilmasini  zamonaviylashtirish  maqsadida  muassasa
rahbariyati tinimsiz izlanishlar olib bormoqda. "Barkamol avlod yili" davlat dasturi
doirasida  universitetda  2,5  mlrd.  so'mlik  ta'mirlash,  qayta  rekonstuksiya  qilish
ishlari rejalashtirilgan.
Qarshi  davlat  universitetida  ta'lim-tarbiya  sohasida  amalga  oshirilayotgan,
ko'lami  va  mohiyatiga  ko’ra  ulkan  ishlar  Prezidentimizning  kuchli  demokratik
davlat,  adolatli  fuqarolik  jamiyati  qurishdek  ezgu  maqsadlariga  erishish  yo’lida
xizmat qiladi.
Ta'lim yo'lida olib borilayotgan har bir sa'y-harakat va barcha islohotlar yosh
avlodni  barkamol,  ma'rifatli  insonlar  qilib  tarbiyalash  maqsadida  amapga
oshirilmokda va bu harakatlar o'z natijasini bermoqda. Ta'lim jarayonini isloh etish
va  mehnat  bozorida  talab  qilinadigan  yuqori  malakali  kadrlar  tayyorlashda  oliy
1
 Izlanishlar davom etadi. //Ma’rifat.2010yil 28avgust o'quv yurtlari muhim o'rin egallamokda. O'tgan davr mobaynida ulaming soni ikki
barobar ortdi va bugungi kunda mamlakatimizdagi 59 ta universitet va oliy o'quv
yurtida 230 mingdan ziyod talaba ta'lim olmoqda.
O'zbekistonda Vestminster universiteti, Singapur menej-mentni rivojlantirish
instituti.  Turin  politexnika  universiteti,  Rossiya  neft  va  gaz  universiteti,  Moskva
davlat universiteti, Rossiya iqtisodiyot universiteti kabi yuksak xalqaro obru-e'tibor
va chuqur tarixiy ildizlarga ega bo'lgan Y е vropa va Osiyoning etakchi oliy o'quv
yurtlarining filiallari tashkil etildi va muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatmokda. Ushbu
oliy  o'quv  yurtlarida  mashinasozlik,  neft-gaz  ishi,  axborot  texnologiyalari,
iqtisodiyot va biznes boshqaruvi, moliyaviy menejment, tijorat xuquqi kabi mehnat
bozorida  talab  yuqori  bo'lgan  mutaxassisliklar  bo'yicha  bakalavr  va  magistrlar
tayyorlanmok,da  va  ularning  bitiruvchilari  butun  dunyoda  tan  olindigan
diplomlarga ega bulmoqda.
O'zbekiston  Milliy  universiteti  va  Fanlar  akademiyasi  tomonidan  Buyuk
Britaniyaning  etakchi  oliy  o'quv  yurti  —  Kembrij  universiteti  bilan  hamkorlikda
2012  yilda  Yuksak  texnologiyalar  o'quv-tajriba  markazi  tashkil  etilmokda.
Markazning asosiy vazifasi — iqtidorli talabalar, aspirant va yosh olimlarni kimyo,
fizika,  biologiya,  biokimyo,  biofizika,  geologiya  va  geodeziya  soxalarida  amaliy
innovasion  ilmiy  tadqiqotlar  olib  borish  hamda  ilmiy  ishlanmalami  amalga
oshirishning zamonaviy metodlariga o’rgatishdan iborat 2
.
Shunday  qilib,  O'zbekiston  tarixiy  mezonlarga  ko'ra  qisqa  muddat  bo'lgan
20-25  yil  davomida  bizning  bosh  maqsadimiz  —  dunyodagi  rivojlangan
demokratik davlatlar qatoriga kirish va mamlakatimiz aholisi uchun munosib hayot
sharoiti va sifatini yaratish yo'lida g'oyat ulkan qadam qo'ydi.
2.3. Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish
tizimini yanada takomillashtirilishi. O'zbekiston  Respublikasining  Ta'lim  to'g'risida"gi  Qonuni  va  "Kadrlar
tayyorlash milliy dasturi"ni hayotga tatbik bo'yicha vazirlik tizimssagi xalq ta'limi
rahbar  va  pedagog  xodimlar  malakasini  oshirish  sifatini  yaxshilash  borasida
ma'lum ishlar amalga oshirildi. Maktab ta'limini rivojlantirish Davlat umum-milliy
dasturi  talablaridan  biri  sifatida  malaka  oshirishning  samarali  tizimini  yaratish
zarurligi qayd etilgani bu yo'nalishga alohida e'tibor qaratilishini talab etadi.
Xalq ta'limi rahbar va pedagog xodimlari malakasini oshirishning mazmuni,
shakl  va  usullari,  har  bir  pedagogning  kasbiy  o'sishi,  shu  bilan  birga  ta'lim
muassasasining rivojlanish ehtiyojlarini yanada to'laroq qondirishga yo'naltirilgan.
Bu  ishlar  tinglovchilar  kasbiy  faoliyati  darajasining  diagnostik  taxlili  natijalariga
muvofiq  belgilanadigan  maqsadlarga  asoslangan  malaka  oshirish  tizimini
shakllantirishga  qaratilgan.  Ushbu  vazifalar  Vazirlar  Mahkamasining  2006  yil  16
fevraldagi  "Pedagog  kadrlarni  qayta  tayyorlash  va  ularning  malakasini  oshirish
tizimini  yanada  takomillashtirish  to'g'risida"gi  25-sonli  qarori  hamda  uning  ijro-
siga doir vazirlikning buyruqlariga muvofiq hal etib borilmoqda. J
Jumladan  2009  yili  Xalq  ta'limi  vazirligi  tomonidan  "Pedagoglarni  qayta
tayyorlash  va  malakasini  oshirishga  qo'yilgan  davlat  talablari"ning  mutaxassislik
va  fanlar  bo'yicha  qayta  takomillashtirilgan  varianti  tasdiqlandi.  Ushbu  davlat
talablariga  muvofiq  xalq  ta'limi  rahbar  va  pedagog  xodimlari  malakasini  oshirish
kurslarining  barcha  toifa  tinglovchilari  uchun  o'quv-mavzu  reja,  dasturlar  qayta
ishlandi hamda yangi o'quv yilidan boshlab amaliyotda qo'llanila boshlandi. Unda
rahbar  xodimlar  malakasini  oshirish  kurslarining  mazmuni  takomilpashtirilib,
o'quv-  mavzu  rejalarga  boshqaruv  psixologiyasi,  muloqot  madaniyati,  ta'lim
muassasaiarini boshqarishning iqtisodiy masalalari bo'limlari yangidan kiritildi. Bu
mashg'ulotlarda  tinglovchilar  boshqaruv  faoliyati  asoslarini  hamda  ta'lim
muassasalariga  moliyaviy  mustaqillik  berilgani  munosabati  bilan  shu  sohadagi
zarur bilimlami egallashlari nazarda tutildi.
O'qituvchilarning  ta'lim  muassasalariga  etkazib  berilgan  o'quv-laboratoriya
asbob-uskunalari  va  kompyuter  sinflaridan  samarali  foydalanishlariga  erishish
hozirda dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Shu maqsadda malaka oshirish kurslarida zarur bilimlar berish bilan birga joylarga chiqib, o’qituvchi-murabbiylarga amaliy
yordam  uyushtirilmoqda.  Chunonchi,  markaziy  institutning  bir  guruh  xodimlari
hududiy PKQTMOllar va ulaming tayanch maktablarida fizika, kimyo, biologiya,
informatika  va  chet  tili  o'qituvchilariga  o’quv-laboratoriya  asbob-  uskunalari  va
kompyuter  sinflaridan  o'quv  jarayonida  samarali  foydalanish  yuzasidan  maxsus
o'quv mashg'ulotlarini o'tkazmokda. Ushbu fanlar bo'yicha malaka oshirish tizimi
uchun  laboratoriya  ishlari  to'plamlari  tayyorlandi  va  amaliyotda  qo'llanilayapti.
Natijada,  joylarda  pedagog  kadrlaming  o'quv-laboratoriya  asbob-uskunalari  va
kompyuter  sinflaridan  dars  jarayonida  samarali  foydalanish  imkoniyati
kengaymoqda.
Ma'lumki,  ta'lim  muassasaiarini  o'quv  fanlari  bo'yicha  etuk  mutaxassis
kadrlar bilan to'liq ta'minlash uchun o'qituvchilami tegishli mutaxassislik bo'yicha
qayta  tayyorlash  muhim  ahamiyatga  ega.  Shuni  inobatga  olib,  hozirgi  kunda
institutida  qayta  tayyorlash  kurslari  bo'yicha  ham  tasdiqlangan  tayanch  o'quv
rejalarga  muvofiq  ravishda  davlat  talablari,  o'quv-mavzu  reja,  o'quv  dasturlarini
tayyorlash  ishlari  yakuniga  etkazildi.  Bunda  barcha  hududlarda  qayta  tayyorlash
kurslarini yagona talablarga muvofiq tashkil etish ta'minlanadi. Bu kabi yangiliklar
pedagog  kadrlarni  ildam  qayta  tayyorlash  va  ularning  malakasini  oshirish,
raqobatbardosh kadrlarni qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. “Pedagoglarni qayta
tayyorlash  va  malakasini  oshirishga  qo'yilgan  davlat  talablari”da  uzluksiz
ta'limning  tegishli  turdagi  ta’lim  muassasalari  buyurtmachi  sifatida  ish  ko'rishi
belgilangan. Ushbu mu-assasalar rahbarlari  o'quv-tarbiya jarayoni sifatining ichki
nazoratini va taxlilini amalga oshirish, reyting tizimi bo'yicha har bir pedagog kasb
faoliyatining monitoringini olib borish va baholashni tashkil etishlari kerak.
Natijada,  qayta  tayyorlash  yoki  malaka  oshirishga  ehtiyoj  sezadigan
o'qituvchilar  kontengenti  belgilanadi.  Pedagog  kadrlaming  kasb  malakasi
darajasini  o'rganish  asosida  ular  tabaqalashtiriladi,  qayta  tayyorlash  yoki  malaka
oshirishning  tegishli  turlari  va  shakllari  belgilanadi,  pedagoglarni  maqsadli  qayta
tayyorlash va malakasini oshirishni tashkil etishning yakka tartibdagi topshiriqlari
yoki aniq yo'naltirilgan dasturlari tuziladi. Malaka oshirishning an'anaviy shakllari bilan  birga  tinglovchilarning  alohida  ehtiyojlarini  yanada  to'laroq  qondirishga
xizmat  qiluvchi  mavzulami  o'rganish  yuzasidan  maqsadli,  muammoli,  mualliflik,
ilg'or  pedagogik  va  axborot-kommunikasion  texnologiyalami  o'rganish  o'quv
kurslari ham tashkil qilindi. 4
Malaka  oshirish  va  qayta  tayyorlash  tizimini  yanada  rivojlan-tirish
maqsadida  xorijiy-investisiyalarni  kiritish  ishlari  olib  borilmoqda.  Ushbu
maqsadda  Osiyo  taraqqiyot  banki  bilan  hamkor-likdagi  Ta'lim  sektorini
rivojlantirish dasturi" loyihasi doirasida A.Avloniy nomidagi XTXQTMOMI, 14 ta
hududiy  malaka  oshirish  institutlari  va  70  ta  (har  bir  viloyatda  5  tadan)  tayanch
maktablari qoshida masofadan o'qitishning ta'lim-resurs markazlari tashkil qilindi.
Mazkur  resurs-markazlari  kimyo,  fizika,  biologiya  laboratoriyalari  asbob-
uskunalari  va  jihozlari  kompyuter  sinf  xonalari,  maxsus  mebellar  va  nusxa
ko'paytirish  texnikasi  bilan  jihozlandi.  Ulardan  amaliyotda  samarali  foydalanish
yuzasidan  Xalq  ta'limi  vazirligining  2009  yil  3  avgustdagi  "Xalq  ta'limi  vazirligi
tasarrufidagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malaka oshirishni tashkil etish
haqida"gi 202-sonli buyrug’i qabul qilindi. Hozirgi kunga kadar 11 ta fan bo'yicha
masofadan  o'qitishga  doir  o'quv  materiallari  Internetdagi  "Moodle"  nomli
o'qitishning  boshqaruv  tizimiga  joylashtirildi.  2010  yil  yanvar  oyidan  Buxoro,
Samarqand.  Farg'ona  viloyatlari  va  Toshkent  shaxrida  o'qituvchilarni  masofadan
o'qitish  ishlari  boshlandi.  Markaziy  institut  tomonidan  ushbu  ishlarni  tashkil
etuvchi  hududiy  PKQTMOIlari  o'qituvchilari  uchun  doimiy  ravishda  o'quv
seminarlar tashkil etilib, metodik qo'llanmalar va tavsiyalar yetkazib berildi.
Maxsus  ta'lim  muassasalarida  faoliyat  olib  borayotgan  rahbar  va  pedagog
xodimlar  malakasini  oshirish  kurslarini  tashkil  etishda  defektologiyaning
surdopedagogika, tiflopedagogika, oligofrenopeda-gogika, logopediya yo'nalishlari
bo'yicha  o'ziga  xos  mazmun  va  metodlar  qo'llaniladi.  Ularda  tinglovchilarga
tegishli yo'nalishlar bo'yicha korreksion ishlarni hozirgi zamon talablari darajasida
olib  borish  yuzasidan  yangi  bilimlar  berish,  amaliy  ish  ko'nikma  va  malakalarini
yanada mustahkamlash nazarda tutiladi. Hozirgi  kunda  respublikamizda  inklyuziv  ta'limga  o'tishga  tayyorgarlik
ishlari  olib  borilmokda.  Inklyuziv  ta'limga  o'tish  uchun  imkoniyati  cheklangan
bolalami  umum-ta'lim  maktablarida  o'qitishni  tashkil  etish  yuzasidan  shu  maktab
o'qituvchilari  maxsus  ta'lim  sohasidagi  nazariy  bilimlami  hamda  amaliy  ish
metodlarini  egallagan  bo'lishlari  lozim.  Shu  munosabat  bilan  har  bir  umumta'lim
muassasasida  faoliyat  olib  borayotgan  kamida  ikki  nafardan  boshlang'ich,  bir
nafardan  gumanitar  va  bir  nafardan  aniq  fan  o'qituvchilarini  maxsus  ta'lim
yo'nalishida qayta tayerlovdan o'tkazish ishlari boshlandi. 
Shu  bilan  birga  uyda  yakka  tartibda  nogironlikning  og'ir  holatlaridagi
bolalarga ta'lim berishni takomillashtirish, buning uchun birinchi navbatda uydagi
ta'limni amalga oshiruvchi o'qituvchilarning har bir kasallik turiga muvofiq sifatli
faoliyat  olib  borishlarini  ta'minlash  maqsadida  ularga  tegishli  maxsus  bilimlami,
amaliy  ish  shakl  va  usullarini  o'rgatish  ishlari  malaka  oshirish  kurslarida  amalga
oshirilmoqda.
2008  yildan  boshlab  institutda  "Hududiy-malaka  oshirish  institutlari
faoliyatini  va  metodik  ishlarni  muvofiqlashtirish"  bo'limi  tashkil  etildi.
Muvofiqlashtirish  ishlarining  samarador-ligini  yanada  oshirish  maqsadida  Xalq
ta'limi  vazirligi  tomonidan  "Pedagog  kadrlarni  qayta  tayyorlash  va  malakasini
oshirish  instituglarining  etakchi  kafedralari  to'g'risida"  Nizom  ham  tasdiqlandi.
Xalq;  ta'limi  tizimida  faoliyat  ko'rsatayotgan  hududiy  PKQTMOIlar  tarkibidagi
kafedralar  orasidan  ma’lum  o'quv  fani  bo'yicha  reyting  ko'rsatkichi  eng  yuqori
bo'lgan  kafedra  hududiy  PKQTMOllaming  shu  fan  bo'yicha  fyooliyatini
muvofiqlashtiruvchi  etakchi  kafedra,  deb  belgilanadi.  Y е takchi  kafedraning
maqsadi  tegishli  o'quv  fani  bo'yicha  pedagog  kadrlarni  qayta  tayyorlash  va
malakasini  oshirish  uchun  zarur  bo'lgan  ilmiy,  metodik  va  amaliy  ishlaming
hozirgi  zamon  talablari  darajasida  olib  borilishini  ta'minlash  yuzasidan  hududiy
PKQTMOIlardagi  turdosh  kafedralaming  faoliyatini  muvofiqlashtirish  hamda
markaziy  institut  bilan  ulaming  o'zaro  hamkorlik  ishlarini  tashkil  etishdan
iboratdir. 1 Birinchi Prezidentimiz «Yuqori malakali, zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan,
hozirgi  kun  talablari  asosida  fikrlay  oladigan  etuk  kadrlarni  tayyorlash  ham
ijtimoiy-siyosiy, ham iqtisodiy muammolarimizni hal etishning kaliti xisoblanadi»,
degan edi.
Shunday qilib, Kadrlar tayyorlash Milliy dastur doirasida kollejlar, litsey va
oliy  o'quv  yurtlari  uchun  o'qituvchilar  va  domlalar  tarkibini  tayyorlash,  ulaming
malakasini  oshirish  tizimini  qayta  tashkil  etish,  avvalo,  o'quv-uslubiy  bazani
butunlay  qayta  ko'rib  chiqish  va  zamonaviy  talablarga  javob  beradigan  yangi
standartlar,  darslik  va  o'quv-  uslubiy  qo'llanmalami  tasdiqlash  bo'yicha  keng
miqyosdagi ishlar amalga oshirildi.
XULOSA Mustaqillik  yillarida O’zbekistonning ta'lim tizimidagi islohotlar jarayonini
o'rganish asnosida quyidagi xulosalarga kelindi.
-O'zbekistonda  istiqlol  yillarida  yoshlarning  ta'lim-tarbiyasi  davlat  siyosati
darajasiga  ko'tarildi,  shu  maqsadda  Kadrlar  tayyorlash  Milliy  dasturi  va  maktab
ta'limini  rivojlantirish  davlat  umummilliy  dasturi  qabul  qilinib,  O'zbekistonda
ta'lim-tarbiya ishini yuqori xalqaro andozalarda tashkil etishga kirishildi.
-O'tgan  qisqa  davrda  ta'lim  mazmunini  isloh  qilishga  juda  katta  e'tibor
qaratildi:  yangi  o'quv  rejalari  va  fan  dasturlari  ishlab  chiqildi,  ulami
takomillashtirish  jarayonlari  davom  etmoqda,  yangi  elektron  darsliklar,  o'quv
adabiyotlarining yangi avlodi yaratilmoqda.
-Bugun  barkamol  yangi  avlodni  tarbiyalash  kundalik  siyosatimizning
ustuvor  yo'nalishiga  aylandi.  Ta'lim  samaradorligini  va  sifatini  oshirish,  uning
mazmunini takomillashtirish ko'lami kengayib bormoqda.
-Qashqadaryo  viloyatida  137  ta  o'rta  maxsus  kasb-hunar  ta'limi  muassalari
faoliyat yuritmoqda, ularning 7 tasi akademik litseylardir. Viloyatdagi 44 ta ta'lim
muassasasi  Yaponiya,  Polsha,  Germaniya,  Osiyo  taraqqiyoti  banki,  Koreya
hukumati  loyihasi  asosida  zamonaviy  o'quv-  laboratoriya  vositalari  bilan
jihozlandi.
-Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi mamlakatimizda yangi jamiyat qurishning
bosqichma-bosqich  va  tadrijiy  rivojlanish  prinsipiga  asoslangan  iqtisodiy  va
siyosiy islohotlarning ajralmas tarkibiy qismiga aylandi.
-O'zbekiston  Milliy  universiteti  va  Fanlar  akademiyasi  tomonidan  Buyuk
Britaniyaning etakchi oliy o'quv yurti Kembrij universiteti bilan hamkorlikda joriy
yilda yuksak texnologiyalar o'quv tajriba markazi tashkil etilmoqda.
-Yalpi ichki mahsulotning 12 foizi O'zbekiston ta’lim sohasini rivojlantirish
va isloh etishga yo’naltirilgan.
Shuning  uchun  o'quv  yurti  —  buyurtmachi  —  iste'molchi  —  mahalliy
hok imiyat  organlari,  mutaxassisning  faol,  amaliy  hamk orligi  va  ushbu  jarayonda
ishtirok  etuvchi  sub'ektlaming  vakolatlarini  belgilash  va  uning  bajarilishini  qatiy nazorat qilish orqali tayyorlanayotgan kadrlardan maqsadli foydalanish mexanizmi
to'laqonli yaratilsa maqsadga muvofiq bulardi.
Tavsiyalar.
Respublika ta'lim tizimi rivojlanishining asosiy bosqichlarini yoritib 
beruvchi o'quv qo'llanmalarini yaratish.
Qashqadaryo viloyatida ta'lim tizimini takomillashib borishini yorituvchi 
maxsus monagrafiya chop ettirish.
Internet tarmoqlaridagi maxsus saytlarda ta'lim tizimiga oid ma’lumotlarni 
joylashtirib borishni kuchaytirish. 
Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro'yxati: 1. Karimov  I.   “Barkamol  avlod  –  O'zbekiston  taraqqiyotining  poydevori.  Т .:
Sharq, 1997. 64 bet.
2. Karimov I.   Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida. Asarlar, 6-jild. – T.:
1998. 262-267-6.
3. Karimov  I.  Yuksak  ma'naviyat–yengilmas  kuch.  Т .:  Ma'naviyat,  2008.-
176 bet.
4. Karimov  I.  Asosiy  vazifamiz-Vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz
farovonligini yanada yuksaltirishdir.-T.: O'zbekiston, 2010.-48 bet.
5. Karimov I. Mamlakatimizni modemizasiya qilish yo'lini davom ettirish
taraqqiyotimizning muhim omilidir. Т .: O'zbekiston. 2010.
6. Karimov  I.  Mamlakatimizda  demokratik  islohotlami  yanada
chuqurlashtirish  va  fuqarolik  iamiyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi.  Т .:
O'zbekiston. 2010.
7. Islom  Karimovning  “Yuksak  bilimli  va  intelektual  rivojlangan  avlodni
tarbiyalash-mamlakatni  barqaror  taraqqiy  ettirish  va  modemizasiya
qilishning  eng  muhim  sharti”  mavzusidagi  xalqaro  konferensiyaning
ochilishi marosimidagi nutqi.// Xalq so'zi. 2012. 18 fevral.
8. Islom Karimov. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo`lida xizmat
qilish – eng oliy saodatdir. T.: O`zbekiston”. 2015.
9.
10. Islom  Karimov.  Hayot  sinovlarida  toblangan  Qashqadaryo  eli  har
qanday yuksak marrani egallashga qodir. T.: O`zbekiston. 2016
11. Islom  Karimov.  Ozodlik  havosidan  to`yib  nafas  olgan  xalq  o`z
yo`lidan hech qachon qaytmaydi. T.: O`zbekiston. 2016.
12. Shavkat  Mirziyoyev.  Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy
javobgarlik  –  har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo`lishi
kerak. T.: O`zbekiston. 2017.
13. O`zbekiston  Respublikasining  Ta’lim  to`g`risidagi  Qonuni.
29.08.1997 y. N 464-I 14. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “ Oliy ta’lim  tizimini  yanada
rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida ” gi PQ-2909-sonli Qarori
15. Buyuk  va  muqaddassan,  mustaqil  Vatan.  Т .:  “O'qituvchi  “NMIU,
2011.-200 b.
16. Barkamol avlod-mamlakatimizning mustahkam tayanchi. // Halq so'zi.
2012. 11 fevral.
17. Imonazarov  M,  Eshmuhamedova  M.  Milliy  ma'naviyatimiz  asoslari.
Т .: Toshkent Islom Universiteti. 2001. 432 bet.
18. Ishmuhammedov  R,  Abduqodirov  A.  Tarbiyada  innovasion
texnologiyalar. Т .: Iste'dod. 2008. 180-bet.
19. Ishmuhammedov  R.  Tarbiyada  innovasion  texnologiyalar.  Т .:
Iste'dod. 2010. 141 bet.
20. Izlanishlar davom etadi// Ma'rifat 2010 yil 28 avgust.
21. Kasb- hunar inson ziynati// Ma'rifat 2010 yil 30 sentyabr.
22. Malaka oshirish: ehtiyoj, vazifa, istiqbol.// Ma'rifat 2010 yil 20 fevral.
23. Prezident  Islom  Karimovning  “Yuksak  bilimli  va  intelektual
rivojlangan  avlodni  tarbiyalash-mamlakatni  barqaror  taraqqiy  ettirish
va  modemizasiya  qilishning  eng  muhim  sharti”  mavzusidagi  xalqaro
konferensiyaning  ochilishi  marosimidagi  nutqi.//  Xalq  so'zi.  2012.  18
fevral.
24. Ta'lim taraqqiyoti yo'lida// Ma'rifat 2010 yil 7 aprel.
25. Ta'lim-tarbiya istiqlol ko'zgusida. // Ma'rifat 2010 yil 30 sentyabr.
26. O’zbekiston  Respublikasining  birinchi   Prezidenti  I.A.Karimovning
BMT  Bosh  Assambleyasining  Ming  yillik  rivojlanish  maqsadlariga
bag'ish langan oliy darajadagi yalpi majlisidagi nutqi. / Xorijiy ijtimoiy-
snyosiy  doiralar  vakillarining  munosabatlari  va  sharxlari-
T.:0’zbekiston, 2010.
27. O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2011  yil  6  apreldagi
«O'zbekiston  Respublikasi  davlat  mustakilligining  yigirma  yilligini
nishonlashga  taiyorgarlik  ko'rish  va  uni  o'tkazish  tugrisida»gi  Qarori  // Xalq so'zi, 2011 yil 7 aprel, №68 (5235).
28. Yuldoshev J. Ta'limimiz istiqloli yo'lida. - Т .: Sharq 1996. 4-5-bet.
29. Yuksak salohiyat va taraqqiyot omili// Marifat. 2010. 27 noyabr.
Internet saytlar.
1.     www.history.ru  
2.     www.zuyo.edu.uz  
3.     www.gov.uz  
4.     www.uza.uz  
5.     www.yandex.ru  
6.     www.lex.uz  
7.     www.google.uz  
8.     www.press-service.uz