Neft tarkibida uchraydigan azot saqlovchi birikmalar miqdorini aniqlash

Neft tarkibida uchraydigan azot saqlovchi birikmalar
miqdorini aniqlash
1 Mundarija    
Kirish…………………………………...............................3
I. BOB. Adabiyotlar sharhi ...................................................... 6
1. 1.  Neft tarkibi va neft alkanlari...................................................................7
1.2. Gaz holatidagi parafin uglevodorodlar.....................................................7
1.3.. Suyuq parafin uglevodorodlar.................................................................9
1.4. Qattiq parafin uglevodorodlar.................................................................11
1.5. Alkanlarning fizik xossalari.....................................................................12
1.6. Uglevodorod gazlarini suv bilan hosil qilgan klatrat birikmalari............14
1.7. Mochevina komplekslari.........................................................................16
2. Alkanlarning asosiy reaksiyalari........................................18
2.1.  Alkanlarni оksidlash va. suv bug‘i bilan konversiyalash.....................18
2.2. Alkanlarning krekingi va nitrolash.........................................................19
3. Neft sikloalkanlari....................................................................................20
3.1. Gaz kondensat va quyi fraksiyalardagi sikloalkanlarning fizik 
hossalari.........................................................................................................21
3.2. Sikloalkanlarning asosiy reaksiyalari. Nitrat kislota ta’siri....................23
3.3 Sikloalkanlarni oksidlash.........................................................................25
4. Neftni qayta ishlashda hosil bo‘ladigan to‘yinmagan 
uglevodorodlar 
4.1. Umumiy ma’lumotlar.............................................................................26
4.2. To‘yinmagan uglevodorodlarning xossalari...........................................28
4.3. Alkenlarni ajratib olish............................................................................29
II. BOB. Olingan tadqiqot natijalari tahlili.......................................37
2.1. Neftning geteroatomli birikmalari............................................... 37
2.2. Neftning azot saqlovchi birikmalari................................................39
2.3.Neftning neytral azot saqlovchi birikmalari.....................................40
2 KIRISH
Prezident  Islom  Karimov  2012  yil  17  fevral  kuni  Toshkentdagi  Simpoziumlar
saroyida  «Yuksak  bilimli  va  intelektual  rivojlangan  avlodni  tarbiyalash  –
mamlakatni  barqaror  taraqqiy  ettirish  va  modernizatsiya  qilishning  eng  muhim
sharti» xalqaro konferensiyasidagi ma’ruzalarida “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi
deb nom olgan Ta’lim sohasini isloh qilish dasturi mamlakatimizda yangi jamiyat
qurishning  bosqichma-bosqich  va  tadrijiy  rivojlanish  prinsipiga  asoslangan
iqtisodiy  va  siyosiy  islohatlarning  biz  tanlagan  “o‘zbek  modeli”-  o‘z  taraqqiyot
yo‘limizning  ajralmas  tarkibiy  qismidir.  Ushbu  dastur  jiddiy  izlanish
tadqiqotlarning,  jahondagi  taraqqiy  topgan  ilhor  tajribasini  umumlashtirishning
natijasi sifatida o‘tmishdan majburan singdirilgan kommunistik mafkuraning qolip
va andozalaridan butunlay voz kechish, odamlarning, birinchi navbatda, unib-o‘sib
kelayotgan  avlodning  ongida  demokratik  qadriyatlarni  mustahkamlashga
qaratilgan  bo‘lib,  qisqacha  aytganda,  bu  dastur  hayotda  o‘z  fikriga,  o‘zining
qarashlari va qat’iy grajdanlik pozitsiyasiga ega bo‘lgan, har tomonlama yetuk va
mustaqil  fikrlaydigan  shaxsni  shakllantirishni  maqsad  qilib  qo‘yadi,  faqat   milliy
va umumbashariy qadriyatlar uyg‘unligi zaruriyatini teran anglaydigan, zamonaviy
bilimlarni,  intelektual  salohiyat  va  ilg‘or  texnologiyalarni  egallaydigan
insonlargina  o‘z  oldimizga  qo‘ygan  strategik  taraqqiyot  maqsadlariga  erishishi
mumkin” deb ta’kidladilar [1,2]. 
O‘zbekiston respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng neft va gaz sanoati ham
keskin rivoj topdi. Neftni qayta ishlash buyicha quvvati yiliga 11,9 mln. tonnadan
oshib,  ishlab  chiqarayotgan  mahsulotlarining  anchagina  qismini  dizel  yoqilg‘ilari
tashkil  etmoqda.  Yoqilg‘i  mustaqilligiga  erishgan  davlatimizda  soha
mutaxassislarining  galdagi  asosiy  vazifasi  ishlab  chiqarilayotgan  mahsulotlarning
sifatini jahon standartlari talablariga qadar yaxshilash bo‘lib qolmoqda. 
Neftdan olinadigan yoqilg‘i surkov materiallarni ratsional ishlatish, ularning
sifatini yaxshilash va resurslarni kengaytirish hozirgi zamon neftni qayta ishlash va
neftkimyoviy sanoatlarning asosiy masalalari bo‘lib hisoblanadi. 
3 Oliy  ta’limning  maqsadi  respublikamizning  ijtimoiy-iqtmsodiy  va
madaniy  rivojini  ta’minlashga,o‘zi  tanlagan  mutaxassislik  bozor  iqtisodiyoti
sharoitida mustaqil ishlashga layoqatli, yuqori malakali raqobatdosh kadrlarni
tayyorlashdan  iborat.Respublikamiz  mustaqillikdan  so‘ng  ta’lim  tizimini
yuksaltirish uchun aniq va dadil qadamlar tashlamoqda[3]. .
Hozirgi  kunda  mamlakatimiz  taraqqiyoti  va  rivojlanishi  kimyo
sanoatining  rivojlanishi  bilan  bog‘liq.  Shuning  uchun  respublikamizda  jami
22ta yirik ishlab chiqarish obektlari, neft-gaz, kimyo, metallurgiya sanoatida
9ta va qurilish industriyasida 5ta obekt foydalanishga topshirildi.
   Mavzuning  dolzarbligi.  Neft  tarkibida  uchraydigan  azot  tutgan
geterosiklik  birikmalar  ham  uchraydi.  Ular  orasida  bir  necha  sinf  organik
moddalari  ham  bo’lib  tarkibida  azot,  hamda  boshqa  moddalar  ko’plab
uchraydi.  Ushbu  moddalar  tarkibidan  azot  tutgan  birikmalarni  ajratib  olish
hamda ularni sifat va miqdor analizini o’rganishdan iborat bo’lib ularni fizik-
kimyoviy xossalarini aniqlash muhim vazifalardandir.
       Neft  tarkibidan  ajratib  olingan  azot  tutgan  geterosiklik  birikmalarni
reaksion  qobilyatlarini  o’rganish,  ularning  umumiy  va  farq  qiladigan
xossalarini aniqlash dolzarb hisoblanadi. 
Mavzuning  maqsadi.  Neft  tarkibida  uchraydigan  azot  tutgan  geterosiklik
birikmalarni  ajratib  olish,  ularni  turli  xil  kimyoviy  xossalarini  amalga
oshirishdan,iborat.    Shuningdek  neft  tarkibida  uchraydigan  azot,  kislorod
hamda  oltingugurt  tutgan  birikmalarini  sifat  va  miqdor  jihatdan
solishtirishdan iboratdir.
 Amaliy ahamiyati. Neft tarkibida uchraydigan azot tutgan geterosiklik
birikmalarni  sintez  usullarini  ishlab  chiqish,  ularni  reaksion  qobilyatlarini
o’rganishdan  iborat.
Neft  tarkibidan  olingan  organik  moddalarning  tahlili  uchun  yuqori  samarali
4 yupqa  qavatli  xromotografiya  uslubini  tadbiq  qilish,  ishning  muqobil
sharoitlarini topishdan iborat.
Ilmiy  yangiligi.  Neft  tarkibida  uchraydigan  organik  moddalarni  sintez
qilish va ularni olishning muqobil sharoitlarini topish. Tarkibida azot tutgan
geterosiklik  birikmalar  jumladan;  aromatik  aminlar,  benzpirol,  bnzkarbazol
sintezini amalga oshirish hamda ularni kimyoviy xossalarini o’rganish.     
      Tadqiqot  predmeti.  Tadqiqotlar  predmeti  sifatida  neft  va  ular
tarkibida  uchraydigan  azot  tutgan  birikmalarni  sintez  qilib  olish.   Olingan
azot  tutgan  geterosiklik  birikmalarning  turli  xil  kimyoviy  xossalari  asosida
olingan moddalar.
.                                                       
5 I. Bob Adabiyotlar sharhi
1. Neft alkanlari, 2. Neft sikloalkanlari, 3. Neft arenlari va gibrid birikmalari,
4. Neftni qayta ishlashda hosil bo‘luvchi to ‘ yinmagan  uglevodorodlar, 5. Neft
tarkibidagi  geteroatomli  birikmalar  va  mineral  komponentlar:  a)  kislorod
saqlovchi  birikmalar;  b)  oltingugurt  saqlovchi  birikmalar;  v)  azot  saqlovchi
birikmalar; g) smolasimon – asfalten birikmalar, d) mineral komponentlar; 6.
Neftni  qayta  ishlashdagi  termik  jarayonlar.  7.  Neftni  qayta  ishlashdagi
termokatalitik jarayonlar. 8. Neft va uning mahsulotlarini oksidlash. 9. Neftni
qayta ishlashdagi gidrogenizatsiya jarayonlari.
O‘zbekiston  tabiiy  gaz,  gaz  kondensati  va  neft  konlariga  boy  bo‘lib,  5  ta
regionga ajratilgan:
Ustyurt;
Buxoro – Xiva; 
Janubi-g‘arbiy Xisor;
Surxondaryo;Farg‘ona
1. 1. Neft tarkibi va neft alkanlari
Ko‘pchilik neft o‘z tarkibida to‘yingan uglevodorodlar (alkanlar, metan
uglevodorodlar  yoki  parafin  uglevodorodlar  deb  ham  ataladi),  sikloalkanlar
(naften uglevodorodlar) va aromatik uglevodorodlar (arenlar) ni saqlaydi.  [ -
8 ].
Neft  qaysi  kondan  qazib  chiqarilganligiga  qarab  tarkibi  turlicha  bo‘ladi.
Masalan,  Volgograd  oblastidagi  va  Farg‘ona  vodiysidagi  neftlar.  Ayrim
hollarda 1 regiondan qazib olingan 2 neft o‘zaro keskin farq qilishi mumkin.
CnH2n+2  qatoridagi  uglevodorodlar  hamma  neft  tarkibida  mavjud
bo‘lib,  uning  fraksiyalarining  asosiy  tarkibiga  kiradi.  Metan  uglevodorodlar
fraksiyalarga  bir  tekis taqsimlanmaydi.  Ular,  asosan,  neft  gazlari  va  benzin,
6 kerosin fraksiyalarida konsentrlangan bo‘ladi. Moy fraksiyalarda esa ularning
miqdori  keskin  kamayadi.  Ayrim  neftlarning  yuqori  fraksiyalarida  amalda
parafinlar bo‘lmaydi.
1. 2. Gaz holatidagi parafin uglevodorodlar
С
1 – С
4 uglevodorodlar: metan, etan, propan, butan, izobutan, hamda 2,2
–  dimetilpropan  (S5N12)  –  neopentan  normal  sharoitda  gaz  holida  bo‘ladi.
Bularning hammasi tabiiy va neft gazlari tarkibiga kiradi [ 9 ]. 
Gaz konlari uch xil tipda bo‘lishi mumkin. 
Toza gaz konlari 
Gaz kondensati konlari
Neft konlari 
Birinchi  tipdagi  gaz  konlari  tabiiy  gaz  konlari  deb  atalib,  asosan
metandan  tashkil  topgan  bo‘ladi.  Metanga  qo‘shimcha  sifatida  oz  miqdorda
etan,  propan,  butan,  pentanning  bug‘lari  hamda  nouglevodorod  birikmalar:
SO2, N2 va ayrim hollarda H2S bo‘lishi mumkin. 
Respublikamizning SHo‘rtan gaz konidagi xom gazning tarkibi quyidagicha
(mol.% da):
1-jadval
SHo‘rtan gaz koni xom gazining tarkibi (% mol.)
Azot 1,584
CO2 2,307
Metan 90,52
Etan 3,537
Propan 1,06
i – Butan 0,209
n – Butan  0,260
i – Pentan 0,110
Geksan 0,119
7 Geptan 0,112
H2S 0,08
n – Pentan  0,093
Gazning  tarkibida  metan  juda  ko‘pchilikni  tashkil  qilsa,  bunday  gaz  “quruq
gaz”  deyiladi.  Gaz  kondensati  konlaridan  chiqadigan  gaz,  odatdagi  gazdan
farq  qilib,  metandan  tashqari  ko‘p  miqdorda  (2-5%  va  undan  ortiq)  S 5  va
undan  yuqori  gomologlari  mavjud  bo‘ladi.  Gaz  qazib  olinayotganda
bosimning tushishi oqibatida ular kondensatga (suyuqlikka) aylanadilar. Gaz
kondensati  konlaridan  ajralib  chiqqan  gazning  tarkibi,  kondensatlar  ajratib
olingandan  keyin,  “quruq  gaz”  tarkibiga  yaqin  bo‘ladi.  Neft  konlaridan
ajratib olinadigan gazlar yo‘ldosh neft gazlari deyiladi. Ushbu gazlar neftda
erigan  bo‘ladi  va  ular  kondan  chiqarib  olingandan  so‘ng  ajralib  qoladi.
Yo‘ldosh  neft  gazlari  tarkibi  “quruq  gazlar”  dan  keskin  farq  qilib  etan,
propan, butanlar va yuqori uglevodorodlar ham bo‘ladi.
        
                 1 .3. Suyuq parafin uglevodorodlar
С
5  –  С
15  uglevodorodlar  normal  sharoitda  suyuq  xolatda  bo‘ladi.  O‘z
qaynash haroratlari bo‘yicha pentan, geksan, geptan, oktan, nonan, dekan va
ularning  ko‘pchilik  izomerlari  neftni  haydashda  ajratib  olinadigan  benzin
distillatlari tarkibiga kiradi. Odatda tarmoqlangan zanjirli uglevodorodlarning
qaynash  harorati  mos  ravishdagi  normal  parafinlarnikidan  past  bo‘ladi.  С
5 –
С
10 uglevodorodlarning izomerlari soni quyidagicha.
 2-jadval
С 5- С 10 uglevodorodlar izomerlarining soni
С
5 Н
12 3
С
6 Н
14 5
С
7 Н
16 9
8 С
8 Н
18 18
С
9 Н
20 35
С
10 Н
22 75
Neft  fraksiyalarida  alkanlar  miqdori  turlicha  bo‘lib,  dunyo  neftlari
bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkich quyidagicha:
3-jadval
Ayrim neft fraksiyalarida alkanlar miqdori (% mass .)
Uglevodorodlar ( alkanlar, % da
60 – 95 0
С fraksiya
Geksan 29,5
2 – Metil pentan 14,4
3 – Metil pentan 12,0
2,2 – Dimetil pentan 2,4
2,4 – Dimetil pentan 3,8
3,3 – Dimetil pentan 0,8
2,3 – Dimetil pentan 5,7
2 – Metil geksan 17,0
3 – Metil geksan 12,7
3 – Etil p е ntan 1,7
95 – 122 0
С (Xorij neftlari uchun)
Geptan 49,2
2,2 – Dimetilgeksan 5,7
2,4 – Dimetilgeksan 5,1
2,3 – Dimetilgeksan 11,8
2 – Metil geptan - 
9 3 – Metil geptan -
4 – Metil geptan 28,2
Parafin  uglevodorodlarning  neftdagi  miqdori  turlicha  bo‘ladi,  rangsiz
fraksiyalarda  ularning  miqdori  10  –  70  %  bo‘lishi  mumkin.  Metan
uglevodorodlari  kimyoviy  nuqtai  nazardan  nisbatan  yuqori  mustahkamlikka
egadir  (oddiy  haroratda  ko‘pchilik  kuchli  ta’sir  qiluvchi  reagentlar  ta’siri
uchun).  Ular  oksidlanmaydilar,  sulfat  va  nitrat  kislota  bilan  reaksiyalarga
kirishmaydilar. Ularning xlor va boshqa galogenlar bilan reaksiyaga kirishish
qobiliyatlari  ma’lum.  Maxsus  sharoitlarda  (400 0
С ,  ko‘p  miqdorda  metan)
metandan metilxlorid, metilenxlorid, xloroform va to‘rt xlor uglerodlar hosil
bo‘ladi.  Yuqori  harorati  hamda  maxsus  katalizatorlar  ishtirokida  parafin
uglevodorodlar  Konovalov  reaksiyasiga  (nitrolash  reaksiyasi),  to‘yinmagan
uglevodorodlar  bilan  alkillash  reaksiyalariga,  oksidlash  reaksiyalariga
kirishishi mumkin. Hamma ushbu reaksiyalar sanoat ahamiyatiga ega. Yuqori
haroratlarda alkanlar termik parchalanadi.
1. 4. Qattiq parafin uglevodorodlar
С
16  va  undan  yuqori  parafin  uglevodorodlar  normal  sharoitda  qattiq  holatda
bo‘ladi. Geksadekan ( С
16 N
34 ) 18,1
0 С da eriydi, texnik nomi setan.
Ayrim  qattiq  parafin  uglevodorodlarning  fizik  xossalari  quyidagi  jadvalda
berilgan.
4-jadval:
Ayrim qattiq parafin uglevodorodlarning fizik xossalari
Uglevodorodlar Harorat, 0 С 
 20
, кг/м 3
t
эриш  t
қайн.  
Geksadekan (setan) 18 ,2 287,5 773,0
Geptadekan 22,5 203,5 758,0 50
10 Oktadekan 28,0 317,0 762,0 50
Nonadekan 32,0 330,0 766,0 50
Eykozan 36,4 344,0 769,0 50
Geneykozan 40,4 356,0 775,0 50
Dokozan 44,4 368,0 778,0 44,4
Trikozan 47,7 380,0 799,9 48
Tetrakozan 50,9 389,2 -
Pentakozan 54,0 405,0 779,0
Geksakozan 60,0 418,0 779,0
Geptakozan 59,5 423,0 779,6 59,5
Oktakozan 65,0 446,0 779,0
Nonakozan 63,6 480,0 -
Triakontan 70,0 461,0 -
Pentatriakontan 74,7 500 782 74
Pentakontan 93,0 607 -
Qattiq  parafinlar  hamma  neft  tarkibida  mavjud  bo‘lib,  odatda  kam
miqdorda  (0,1  –  5  %),  parafinli  neftlarda  esa  7  –  12  %  gacha  bo‘lishi
mumkin.  Qattiq  parafinlar  neft  tarkibida  erigan  holda  yoki  muallaq  kristall
holatda bo‘ladi. Nisbatan quyi parafin uglevodorodlarni (chiziqli strukturali)
parafinlar  deyiladi.  Yuqori  molekulyar  qattiq  parafin  uglevodorodlarni  esa
serezinlar  deyiladi.  Sanoatda  turli  moylar  va  yoqilg‘ilar  tarkibidagi  parafin
uglevodorodlar deparafinlash jarayonida ajratib olinadi [ 13 ].
11 1. 5. Alkanlarning fizik xossalari
5-jadval 
Uglevodorodlar T
эриш ,
 0
С T
қай ,
 0
С n 20
д
1 2 3 4 5
Metan -182,6 -161,6 0,3020 -100
-
Etan -183,6 -88,6 0,5612 -10 0
-
Propan -187,7 -42,3 0,5794 -40
-
Butan -138,3 -0,5 0,5789 -
Izobutan -159,6 -11,7 0,5593 -
Pentan  -129,7 36,08 626,2 1,3577
2 – Metilbutan -159,6 28,0 620 1,3579
2,2 – Dimetilpropan  -16,6 9,5 592 1,3513
Geksan 95,3 68,7 664,7 1,3750
2 – Metil pentan -153,7 60,2 654,2 1,3715
3 – Metil pentan -118 63,2 664,7 1,3765
2,3 – Dimetilbutan  -128,4 58,0 661,8 1,3783
Geptan 90,6 98,4 683,7 1,3876
2 – Metil geksan -118,9 90,1 677,5 1,3877
3 – Metil geksan -119,4 91,9 687,0 1,3887
2,2 – Dimetilpentan -123,8 79,2 673,0 1,3821
2,3 – Dimetilpentan - 89,8 695,4 1,3920
2,4 – Dimetilpentan -119,5 80,5 672,7 1,3814
3,3 – Dimetilpentan -135,0 86,1 693,3 1,3903
3 – Etilpentan -93,4 93,5 697,8 1,3934
2,2,3 – Trimetilbutan (triptan) -25,0 80,9 689,4 1,3894
Oktan -56,8 125,6 702,8 1,3976
2 – Metilgeptan -109,5 117,7 696,6 1,3947
1 2 3 4 5
2,2,4 – Trimetilpentan (izooktan) 107,4 99,2 691,8 -
12 Nonan -53,7 150,7 717,9 1,4056
Dekan -29,8 174,0 730,1 1,4120
Undekan -25,7 195,8 740,4 1,4190
Dodekan -9,65 216,2 748,9 1,4218
Tridekan -6,2 234,0 756,0 -
Tetradekan 5,5 252,5 763,0 -
Pentadekan 10,0 270,5 768,9 -
Geksadekan (seten) 18,2 287,5 773,0 -
Geptadekan 22,5 303,0 758,0 50
-
Oktadekan 28,0 317,0 762,0 50
-
Nonadekan 32,0 330,0 766,0 50
-
Eykozan 36,4 344,0 769,0 50
-
Geneykozan 40,4 356,0 775,0 40,3
-
Dokazan 44,4 368,0 778,0 44,4
-
Tirkozan 47,7 380,0 799,9 48
-
Tetrakozan 50,9 389,2 - -
Pentakozan 54,0 405,0 779,0 -
Geksakozan 60,0 418,0 779,0 -
Geptakozan 59,5 423,0 779,6 59,5
-
Oktakozan 65,0 446,0 779,0 -
Nonakozan 63,6 480,0 - -
Triakontan 70,0 461,0 - -
Pentatriakontan 74,7 500 782 74
-
Pentakontan 93,0 607 - -
6-jadval
Vodorodning termodinamik xossalari

б
(298) 
х.б .
(298) S 0
298 A
0 A
1 A
2 A
3 A
 2
13 Н
2 0.98* 0 130 , 6 32,8 -10,4 10,1 -2,2 -0,15
14 1. 6. Uglevodorod gazlarini suv bilan hosil qilgan klatrat
 birikmalari.
Gazli  gidratlar  yoki  suvli  klatratlar  ilgaridan  ma’lum.  1811  yilda
Devi  xlorning  gazli  gidratini  ochgan.  Biroz  keyinroq  uglevodorod
gazlarning suv bilan klatrat birikmalari izlanishlari o‘tkazilgan.
Gazli  klatratlar  nostexiometrik  qo‘shma  birikma  bo‘lib,  umumiy
formulasi M(nH
2 O )
M – gidrat hosil qiluvchi molekula
n – 5,67 dan katta yoki teng.
Tashqi  ko‘rinishi  bo‘yicha  qattiq  kristall  modda  bo‘lib,  qor  yoki
g‘ovak  muzni  eslatadi.  Biroq  gazli  gidratning  kristallik  panjarasi
muznikidan  0 0
С  dan  yuqori  haroratda  stabilligi  bilan  va  ma’lum
o‘lchamdagi  ichki  yo‘lakchalari  bilan  farqlanadi.  Ushbu  yo‘lakchalar
(g‘ovakliklar) va uning o‘lchamlari turli birikma molekulalari o‘lchamlari
uchun  to‘g‘ri  keladi.  Xususan  metan,  etan,  propan,  izobutan,  etilen,
propilen,  atsetilenlar  uchun.  Gazli  gidratlarning  tuzilishi  1940-50
yillardagi  Shtakelberg  izlanishlari  natijasida  aniqlangan.  Gidrat  hosil
qiluvchi  ishtirokida  o‘zaro  vodorod  bog‘lari  bilan  bog‘langan  suv
molekulalari ikki xil tipdagi kristallik panjara hosil qilishi mumkin:
1 – tip tarkibiga elementar yacheykasi 46 suv molekulalaridan tashkil
topgan  o‘rtacha  diametri  0,52  nanometr  bo‘gan  dodekaedr  formali  2
kichik  yo‘lkadan  va  (o‘rtacha  diametri  0,59  nanometr)  6  tetradekaedr
formali katta yo‘lkadan iborat bo‘ladi.
15 2  –  tip  tarkibining  elementar  yacheykasi  136  suv  molekulalaridan
iborat  bo‘lib  16  kichik  diametri  0,48  nanometr  va  8  katta  diametri  0,68
nanometr  yo‘lkalardan  tarkib  topgandir.  Agarda  «mehmon»
molekulasining  maksimal  o‘lchami  0,48  nm  dan  kam  bo‘lsa,  ikkinchi  tip
kristallik  struktura  hamma  yo‘lkalari  to‘lib  ketishi  mumkin.  Ushbu  hol
gaz  gidratlarining  umumiy  formulasidagi  n  ning  qiymati  minimal  qiymat
5,67 ga teng deb qabul qilinadi. 
Metan va С
2  – uglevodorodlar birinchi tip tuzilishli gazli gidrat hosil
qiladi. 
Propilen va izobutanlar M(17 H
2 O) tarkibli gidratlar hosil qiladi va 2
–  tip  tarkibining  faqat  katta  g‘ovaklarini  to‘ldiradi.  Butan  va  yuqori
gomologlar  molekulalarining  o‘lchami  0,69  nm  dan  ortiq  bo‘lgani  uchun
ular  gidrat  hosil  qilish  jarayonida  qatnashmaydilar.  Turli  birikmalar
molekulasi  gidrat  hosil  qilishda  ishtirok  etishi  va  aralash  gaz  gidratlarini
vujudga  keltirishi  mumkin.  Gidratlar  hosil  bo‘lishi  bilan  quvur  va
apparaturalar  to‘lib  boradi.  Ushbu  holat  neft  qazib  chiqarish,  gaz  va
neftkimyo  sanoatida  va  ularning  turli  jarayonlarida  sodir  bo‘lishi
mumkin.
Gidrat  hosil  bo‘lishining  oldini  olish  uchun  va  xosil  bo‘lgan  gidrat
to‘siqlarini yo‘qotish uchun quyidagi usullarni ishlatish mumkin:
Haroratni ko‘tarish (gazni issiq suv yoki bug‘ bilan qizdirish).
Bosimni pasaytirish.
Gaz  tarkibidagi  suv  miqdorini  quritish,  muzlatish  yoki  maxsus
qo‘shimchalar  (glikollar,  spirtlar)  qo‘llab  suv  bug‘ining  parsial  bosimini
pasaytirish.
16 Dengiz  yoki  okean  suvini  chuchuklashtirishda  gazli  gidratlardan
foydalanish  taklif  qilingan.  Masalan,  dengiz  suvi  bilan  suyuq  propan
aralashtirilsa,  gidratlar  hosil  bo‘ladi,  suvda  erigan  tuzlar  esa  gidrat
panjarasiga kirolmay qoladi.
Gidrat  holida  tabiiy  hamda  inert  gazlarni  saqlash  –  gazli  gidratlarni
boshqacha qo‘llash imkoniyatlarini ham ko‘rsatadi.
     1.7. Mochevina komplekslari
1940  yilda  nemis  olimi  Bengen  tarkibida  uglerod  soni  6  dan  ko‘p
bo‘lgan  n  –  alkanlar  mochevina  (karbamid)  bilan  kristall  komplekslarni
hosil qilishini aniqlagan. Tarmoqlangan alkanlar va siklik uglevodorodlar
(sikloalkanlar,  arenlar)  karbamid  bilan  odatda  kompleks  hosil  qilmaydi.
Kompleksning tuzilishini rentgen – strukturaviy tahlil ko‘rsatib berdi[14-
15]. Komplekslar geksagonal tuzilishga ega bo‘lib, karbamid molekulalari
6  qirrali  teng  tomonli  prizma  yon  qirralarida  spiral  bo‘yicha  joylashgan
bo‘ladi (1-rasmga ). 
17О = C - NH
2NH
2
мочевина ((����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ёки 
карбамид)
0,37 НМ 1-rasm. Karbamid kompleksi kristallik panjarasi sxemasi.
 karbamid molekulasidagi kislorod atomlari;
 bir elementar yacheykadagi kislorod atomlari.
Spiral molekulalararo vodorodli bog‘lar hisobiga ushlanib turadi:
             NH
2       H  O
             |        |  ||
NH
2 – C = O ... H – N – C – NH
2
Spiral  o‘rami  –  elementar  yacheykalar  –  6  karbamid  molekulasidan
tarkib topgan bo‘lib, o‘zaro parallel va 0,37 nm masofada joylashgan bo‘ladi.
Spiral ichida geksagonal formali kanal mavjud bo‘lib, uning effektiv diametri
0,49  nm  bo‘ladi.  Shu  sababli,  ular  ushbu  kanallarga  yaxshi  joylashadilar  va
Vander  Vaals  kuchlari  hisobiga  ushlanib  qoladi.  Tarmoqlangan  alkanlar,
sikloalkanlar  va  arenlar  molekulalarining  kritik  diametri  0,49  nm  dan  ortiq.
Kanalning  effektiv  diametri  esa  0,49  nm  bo‘lgani  uchun  karbamid  bilan
addukt  (kompleks  birikma)  lar  hosil  qilmaydi.  Qaynash  harorati  350 0
С  dan
yuqori  bo‘lmagan  o‘rtacha  neft  fraksiyalarini  deparafinlash  eng
samaralidir [ 15 ].
Karbamid yordamida deparafinizatsiya jarayoni sovuqqa chidamli qishki
sort  yoqilg‘ilarini,  transformator  moylarini  olishda,  hamda  oqsil  –  vitaminli
konsentratlar  (OVK),  sintetik  yog‘  kislotalar  va  spirtlar,  yuvish  vositalari
ishlab  chiqarish  uchun  xom  ashyo  bo‘lgan  suyuq  normal  parafinlar  olishda
qo‘llaniladi.
Karbamidli  deparafinizatsiyani  tahlil  maqsadlarida  ham  o‘tkazilishi
mumkin.  Biroq,  ushbu  usul  bilan  normal  alkanlarni  miqdoran  ajratib  olish
mushkul. Ularni to‘laroq ajratib olish uchun seolitlar yordamida adsorbsiyani
qo‘llash kerak.
18 2. Alkanlarning asosiy reaksiyalari
Alkanlarning  yetarli  inertligi  organik  kimyo  kursida  o‘tilgan.  Bu  yerda  biz
faqat  neft  texnologiyasida  ishlatiladigan  xossa,  reaksiyalarni  o‘rganib
chiqamiz. Bular – oksidlanish, termik va termokatalitik o‘zgarishlar.
2.1. Alkanlarni о ksidlash va suv bug‘i bilan konversiyalash
Alkanlar  yuqori  bo‘lmagan  haroratlarda  (105  –  140 0
С)  K,  Mn
katalizatorlarini qo‘llab, suyuq fazada sintetik yog‘ kislotalari aralashmasiga
aylantiriladi.  Ushbu  kislotalardan  tashqari  suvda  eruvchi  quyi  monokarbon,
keto  –  va  dikarbon  kislotalar  hamda  gidrooksi  kislotalar  hosil  bo‘ladi.
Parafinlarni  oksidlash  orqali  oliy  yog‘  spirtlari  olish  texnologiyasi  ishlab
chiqilgan.  Katalizator  sifatida  bor  (V)  birikmalari  ishlatiladi.  Yuqoriroq
haroratda  gaz  fazada  alkanlarni  kislorod  saqlovchi  бирикмалар  –
альдегидлар,  кетонлар  ва  кислоталар  аралашмасига  айлантириш
мумкин.
  
Yuqori haroratda metan suv bug‘i bilan reaksiyaga kirishadi: 
СН
4 + Н
2 О  СО + 3Н
2 – Q. Hosil bo‘lgan gaz sintez – gaz deb ataladi.
Sintez  –  gaz  (СО  +  nН
2 )  olish  reaksiyasi  endotermik  bo‘lib,  reaksiyani
amalga oshirish uchun kerak bo‘lgan issiqlik – metanning bir qismini yoqish
natijasida hosil qilinadi: 
СН
4 + О
2   СО
2 + 2Н
2 О + Q
Eslatma:  Sintez  –  gaz  ko‘mirni  yer  ostida  gazofikatsiyalash  yo‘li  bilan
ham olinadi:
С + О
2   СО
2 + Q ; C + H
2 О   СО + 2Н
2
Hosil  bo‘lgan  sintez  –  gazlar  aralashmasi  metil  spirti  olishga,  vodorod
olishga va gidroformillash reaksiyasi orqali sun’iy benzin olishga va boshqa
moddalar olishga ishlatiladi [ 16 ].
19    2.2. Alkanlarning krekingi va nitrolash
Yuqori  haroratda  uglevodorodlarni  (alkanlarni)  parchalash  (tarkibiy
qismga)  ikki  xil  nomlanib,  o‘ta  yuqori  harorat  –  700 0
С  va  undan  yuqori
haroratda piroliz jarayoni deyiladi. Undan past haroratda esa kreking jarayoni
deyiladi.
Piroliz  jarayonida  suyuq  uglevodorodlar  fraksiyasidan  to‘yingan  va
to‘yinmagan quyi molekulyar uglevodorodlar aralashmasi olinadi. 
Sanoat miqyosida piroliz jarayonini ikki xil usulda olib boriladi: 
Oksidlab piroliz qilish.
Elektr toki yordamida piroliz qilish (texnik nomi elektrokreking). 
Ushbu  jarayonlar  uchun  kerak  bo‘lgan  issiqlik  xom  ashyoning  bir
qismini  yoqish  orqali  amalga  oshiriladi.  Ikkala  jarayon  ham  metan  –  tabiiy
gazdan atsetilen olishda foydalaniladi.
Alkanlarning krekingida: alkanlar vodorod va uglerodga parchalanishida
quyidagi haroratlarda termodinamik beqarordirlar [ 17 ].  (Kelvinda): 
metan    900 K; etan    500 K; propan    400 K; butan    350 K; pentan  
320  K,  geksan  va  undan  yuqori  alkanlar  uchun  esa  300  K  harorat  (Т  =  t  +
273).
Alkanlarning  termik  parchalanishi  radikal  zanjir  mexanizmi  bo‘yicha
ketadi. Odatda neftni qayta ishlashda parafinlarni katalitik degidrirlash hamda
neftdan  to‘g‘ridan-  to‘g‘ri  haydab  olingan  distillatlar  bug‘  fazada  kreking
jarayoni orqali alkenlarga aylantiriladi. Bundan tashqari benzinlarning oktan
sonini oshirish uchun butan, pentan va geksanlar izomerizatsiya qilinadi.
Metan nitrat kislota yoki NO
2 ta’sirida taxminan 500 0
С da nitrolanadi:
    CH
4 + HNO
3   CH
3 NO
2 + H
2 O 
Nitrometan  erituvchi  sifatida  hamda  portlovchi  modda  sintezida
ishlatiladi.  Konovalov  usuli  bo‘yicha  alkanlar  nitrolansa  (140 0
С,  HNO
3 )
20 uchlamchi С-Н bog‘idagi vodorod ikkilamchiga nisbatan osonroq almashadi.
Ikkilamchisi esa birlamchiga nisbatan osonroq almashadi. 
3. Neft sikloalkanlari
Molekulasida  uglerod  atomi  5  –  6  ta  bo‘lgan  monotsiklik  sikloalkanlar
asosan  qaynashning  boshlanishi  (QB)  –  125 0
С  bo‘lgan  neft  fraksiyasida
yig‘ilgan bo‘ladi. Sikloalkanlar ikki xil guruhga bo‘linishi mumkin [ 18 ].
Monotsiklik sikloalkanlar.
Politsiklik sikloalkanlar.
Neftni  tarkibida  25  dan  to  75%  (mass.)  gacha  sikloalkanlar  bo‘lishi
mumkin.
Neft fraksiyalarga ajratilganda sikloalkanlar distillat tarkibida bo‘ladi.
Monotsiklik  sikloalkanlar  asosan  siklopentanlar  va  siklogeksanlardan
iborat bo‘ladi.
Politsiklik sikloalkanlar quyidagi tip tuzilishlarga ega bo‘lishi mumkin:
а ) kondensirlangan yadroli
б ) o‘zaro birikkan (bitsiklogeksan)
в ) o‘zaro ko‘prik bog‘ hosil qilgan sikloalkanlar (norbornan)
г ) spiran birikmalar
д ) uchsiklik uglevodorodlar
21декалин 
(С
10 Н
18 )
диспиро [5,1,5,1] 
тетрадекан            adamantan (uchsiklo [3,3,1,1]-dekan)
               
е ) pergidro aromatik uglevodorodlar
Neft  tarkibida  bulardan  murakkabroq  tuzilishga  ega  bo‘lgan
sikloalkanlar  kuzatilmagan.  Sikloalkanlarda  esa  quyidagi  hususiyatlar
mujassamlashgan:
Molekulalarning geometrik izomeriyasi;
neftni qayta ishlash jarayonlarida ular tuzilishining o‘zgarishi reaksiyalariga 
qobiliyati;
yoqilg‘i va moy distilatlarining sifatiga ijobiy ta’siri;
tuzilishi bilan neftni metamorfizmi va genezisi oralig‘idagi bog‘liqlik.
3 .1. Gaz kondensat va quyi fraksiyalardagi sikloal kanlarning fizik
hossalari
Neft  va  uning  fraksiyalarida  sikloalkanlarning  tarqalish  qonuniyati
o‘rganilgan. Quyidagi jadvalda gaz kondensati va (neftni) yengil fraksiyalari
uglevodorodlarining guruh tarkibi berilgan.
7-jadval
Gaz kondensati va neftning yengil fraksiyalari uglevo - dorodlarining
guruh tarkibi (QB-1250 С , % da)
22учцикло [7,3,1,0] – 
тридекан Kon Massa miqdorda 
chiqishi Sikloalkanlar
5 a’zoli 6 a’zoli
1 2 3 4
Grozniy 6,8 22,0 20,0
G‘arbiy Sibir 5,7 14,5 14,0
Сахалин: 
 Pervomay 13,9 31,0 31,0
 Exobin 7,0 53,0 27,0
Boku: 
 Neftyaniye Kamni 2,4 25,5 26,5
 Kara Dag (gaz kondensati) 40,0 16,0 27,0
7- Jadvaldagi  ma’lumotlardan  ko‘rinib  turibdiki,  gaz  kondensati
fraksiyasida sikloalkanlar bir necha marotaba ko‘p ekan. (172 kg/tonna xom
ashyoga  nisbatan).  Fraksiyalar  qaynash  haroratining  oshishi  bilan  ularda  bir
va  uch  sikloalkanlar  kuzatila  boshlaydi.  Quyida  Romashkin  neftidan
to‘g‘ridan  –  to‘g‘ri  haydab  olingan  benzin  uglevodorodlarining  massaviy
tarkibi keltirilgan, % da:
Sikloalkanlar 27,97
Metilsiklopentan 1,87
Dimetilsiklopentan 1,85
Trimetilsiklopentan 1,50
Siklogeksan 0,63
Metilsiklogeksan 4,34
Dimetilsiklogeksan 2,34
С
9 sikloalkanlar 5,60
С
10 sikloalkanlar 4,14
23 С
12 sikloalkanlar 2,30
С
5 – С
12 alkanlar 58,64
Arenlar 13,39
    3 .2. Sikloalkanlarning asosiy reaksiyalari . Nitrat kislota ta’siri
Sikloalkanlar quyidagi asosiy reaksiyalarga kirishadi: 
Nitrat kislotaning ta’siri.
Oksidlash.
Perbromlash.
O‘rin almashinish.
Termik ta’sir.          
 Sikloalkanlar yon zanjirida metil guruhi bo‘lgan taqdirdagina birlamchi
nitrobirikmalar  hosil  qiladi.  Nitrolash  tezligi  uchlamchi  uglerod  atomida
ikkilamchisiga nisbatan yuqori bo‘ladi [ 19 ].
Odatda  naften  uglevodorodlar  tarkibida  uchlamchi  uglerod  atomlari  bilan
birga  ko‘p  miqdorda  ikkilamchilari  ham  bo‘lgani  bois  nitrolash  reaksiyasi
mahsulotlari  sifatida  ikkilamchi–  va  uchlamchi  nitrobirikmalar  aralashmasi
hosil bo‘ladi.
Shu  bilan  bir  vaqtda  halqa  uzilishi  bilan  ham  bog‘liq  oksidlanish
reaksiyalari ketib, ikki asosli kislotalar hosil bo‘ladi. 
Monotsiklik  hosilali  sikloalkanlar  oksidlash  jarayonida  yon  zanjirlarini
yo‘qotadilar.
Siklogeksanni nitrolash reaksiyasi sanoat ahamiyatiga ega bo‘lib, bunda
siklogeksandan  nitrotsiklogeksan  orqali  kaprolaktan  olish  usuli  amalga
oshiriladi.  Siklogeksanni  nitrolash  reaksiyasi  suyuq  fazada  yuqori  bosimda
taxminan  200 0
С  haroratda  va  kontakt  vaqti  7-8  soatda  boradi.  Bug‘  fazada
nitrolashda  harorat  380-400 0
С  gacha  oshiriladi,  nitrolash  vaqti  esa  1-2
24 soniyani  tashkil  qiladi.  Mononitrotsiklogeksan  salmog‘i  60%,  dikarbon
kislotaniki 20% ni tashkil qiladi [ 22 ].
Kaprolaktamni  siklogeksandan  nitrozil  xlorid  yordamida  fotonitrolash
orqali olish usuli ishlab chiqilgan bo‘lib, nitrozil sulfat kislota oraliq modda
sifatida quyidagi reaksiyalar majmuasida hosil qilinadi. 
2NH
3 + 3O
2   N
2 O
3 + 3H
2 O
N
2 O
3 + 2H
2 SO
4     2HNOSO
4 + H
2 O
            nitrozil sulfat 
            kislota
HNOSO
4 + HCl  NOCl + H
2 SO
4
        nitrozilxlorid
H
2 SO
4  nSO
3 – oleum.
             
3.3. Sikloalkanlarni оksidlash
Siklogeksanni  havo  bilan  suyuq  fazada  oksidlanganda  145-170 0
С
haroratda, 0,8-1,2 МПа bosimda, kobalt tuzlari yordamida siklogeksanon va
siklogeksanollarga  aylantiriladi,  bunda  turli  karbon  kislotalar  va  ularning
efirlari  yonaki  mahsulot  sifatida  hosil  bo‘ladi.  Yonaki  mahsulotlarni
kamaytirish uchun xom ashyo konversiyasi 4-10% (og‘irlikda) bo‘lishi kerak.
Siklogeksanol  va  siklogeksanonlar  reaksion  aralashmadan  ajratilib,  so‘ngra
siklogeksanol degidrirlanib, siklogeksanonga aylantiriladi. Siklogeksanon esa
oksimirlanib keyin kaprolaktamga aylantiriladi:
  
25+ NOCl + HCl  NOH  улотлар 
олиш ах, 
органик махз 
ќ������������������������������������������������������������������������������������������������ 2HCl
NOH  2HCl
NH + 2HClО
Олеу
м
капролактам
-
H
2 O
H
O NO
HО
2
О
N
H   siklogeksanonoksim
Monotsiklik  naftenlarni  oksidlovchi  (HNO
3 ,  KMnO
4 )  yordamida
yuqoriroq haroratda oksidlanishi yon zanjirlarni  СО
2 ,  Н
2 О  gacha oksidlaydi,
halqa  esa  ikki  asosli  kislota  hosil  qilib  uziladi.  Ushbu  reaksiya  –
siklogeksandan adipin kislotani olishda katta sanoat ahamiyatiga ega. 
Kapron  tolasining  sintezida  adipin  kislota  yarim  mahsulotdir.
Siklogeksan uglevodorodlar tutab turgan H
2 SO
4  ishtirokida qizdirilsa qisman
aromatik  uglevodorodgacha  degidrirlanadilar.  Natijada  aromatik
sulfokislotalar hosil bo‘ladi [ 22-23 ].
     C
6 H
12 + 6H
2 SO
4   C
6 H
6 + 12H
2 O + 6SO
2
     C
6 H
6 + HOSО
3 Н  C
6 H
5 SO
3 H + H
2 O
4. Neftni qayta ishlashda hosil bo‘ladigan to‘yinmagan uglevodorodlar
           4.1. Umumiy ma’lumotlar
Xom neft va tabiiy gazlarda to‘yinmagan birikmalar (alkenlar, di–, tri–
va  poliyenlar,  alkinlar)  bo‘lmaydi.  Ular  neftni  qayta  ishlash  jarayonlarida
hosil  bo‘ladi.  To‘yinmagan  birikmalar  –  asosiy  organik  va  neftkimyoviy
sintezda eng zarur xom ashyolardan biridir. 
To‘yinmagan birikmalarni olishning ikki guruhi mavjuddir:
To‘yinmagan birikmalar – yonaki mahsulot bo‘lgan jarayonlar.
262.50 г
KMnO
4 (HNO
3 ) COOH - (CH
2 )
4 - COOH + H
2 O
adipin kislota капролакта Ularni maksimal ishlab chiqarishga yo‘naltirilgan maxsus jarayonlar.
Birinchi guruh jarayonlariga termik va katalitik kreking, neft qoldiqlarini
kokslash jarayonlari bo‘lib, ularning asosiy maqsadi – yoqilg‘i va neft koksi
ishlab chiqarishdir.
Ikkinchi  guruh  jarayonlari  piroliz,  quyi  molekulyar  alkenlarning
polimerizatsiyasi,  alkanlarni  degidrirlash  va  metall  –  organik  katalizatorlar
ishtirokida alkenlar sintezlarini o‘z ichiga oladi. [23].
Suyuq  fazadagi  termik  kreking  gazida  (470  –  520 0
С;  2  –  5  МПа)
taxminan  20  %  (hajmiy),  bug‘  fazadagi  termik  kreking  gazida  (530-600 0
С;
0,1  0,5 МПа) va piroliz (670-900 0
С; 0,1 МПа) gazlarida 30 – 50% (hajmiy)
miqdorda  to‘yinmagan  birikmalar  mavjuddir.  Neft  xom  ashyosini  termik
ishlanganda hosil bo‘ladigan gazlarning tarkibi quyidagi jadvalda berilgan.
9-jadval
Neft  xom  ashyosini  termik  va  termokatalitik  qayta  ishlanganda  hosil
bo‘ladigan gazlarning tarkibi, % (hajmiy).
Komponentlar Termik 
kreking Kokslash Piroliz Katalitik 
kreking
1 2 3 4 5
Н
2 0,4 1-2 10 1,0-1,5
Alkanlar 
 СН
4 16-20 20-30 40-45 8-12
 С
2 Н
6 19-20 15-20 6-10 8-10
1 2 3 4 5
 С
3 Н
8 25-28 5-10 1-2 10-15
 Изо – С
4 Н
10 5-7 3-5 1-2 20-25
27  С
4 Н
10 9-10 10-15 1-2 8-12
Alkenlar 
 С
2 Н
4 2-3 10-15 20-30 2-3
 С
3 Н
6 9-10 20-25 12-15 10-15
 С
4 Н
8 9-10 10-15 1-2 15-20
 С
4 Н
6 1-5 - 3-10 -
Jadval  ma’lumotidan  ko‘rinib  turibdiki,  termik  jarayon  alkenlari  ichida
etilen  va  propilenlar  ko‘proqdir.  Butilen  va  butadiyen  birmuncha  sezilarli
miqdorda  mavjuddir.  Katalitik  kreking  gazlarida  alkenlarning  miqdori  25%
(hajm.)  va  undan  ortiqdir.  Alkanlar  izobutanni  (25%  hajmiygacha)  yuqori
miqdordaligi bilan farqlanadilar. [ 24 ].
To‘yinmagan  uglevodorodlar  neftni  termik  va  katalitik  qayta  ishlash
suyuq mahsulotlari tarkibida ham mavjuddir. Masalan, suyuq fazadagi termik
kreking benzinida 30-35% (massaviy), benzinning bug‘  fazadagi krekingida
40-45% va katalitik kreking benzinida 10% ga yaqin miqdorda to‘yinmagan
uglevodorodlar bo‘ladi.
          4.2. To‘yinmagan uglevodorodlarning xossalari
Oddiy sharoitlarda quyi alkenlar С
2 – С
4 газ, С
5 – С
17 – suyuqlik, undan
yuqori molekulyar alkenlar esa qattiq moddalardir.
Quyi alkenlarning ayrim xossalari 13-jadvalda keltirilgan.
Kritik harorat ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, quyi harorat va yuqori
bosimda etilenni suyuq holatga o‘tkazish mumkin. Boshqa alkenlar esa bosim
ostida  suv  bilan  sovitish  orqali  suyuladilar.  Neftni  qayta  ishlash  sanoat
jarayonlarida  alkenlar  alkanlar  bilan  aralashma  holida  olinadilar.  Ularning
xossalari sezilarli farqlanadi va shu bois, individual birikmalarni ajratishda va
28 ajratib  olishda  ishlatiladi[25].  Normal  tuzilishli  1  –  alkenlar  mos  alkanlarga
nisbatan pastroq qaynash va erish haroratlariga ega.
9-jadval
Quyi alkenlarning xossalari
Uglevodor
odlar tkritik,0
C tqayn,0
C Pkritik,
MPa Havo bilan portlash 
xavfi bor 
konsentratsiya 
chegarasi, % (hajm.)
Etilen 9,9 -103,7 5,05 3,0 – 31 
Propilen 91,8 -47,7 4,56 2,2 – 10,3
1-Buten 146,2 -6,3 3,97 1,6 – 9,4
Sis–2-buten 157,0 3,7 4,10 1,6 – 9,4 
Trans–2-
buten - 0,9 - 1,6 – 9,4
Izobutilen 144,7 -7,0 3,95 1,8 – 9,6
1  –  pentenlar  misolida  (1 1 -jadvalga  qarang)  yuqoriroq  zichlik  va
sindirish ko‘rsatkichiga egadirlar.
10-jadval
Turli tuzilishga ega bo‘lgan alkenlarning fizik xossalari
Uglevodorodlar  , кг/м 3
t
erish , 
0S t
qayn ., 
0S 
Pentan 626,0 -129 36
1 – Penten  641,0 -165 30
2,3 – Dimetil – 2-buten 708,8 -75 73
1 – Geksen 674,0 -140 63
29 Turli tuzilishga ega bo‘lgan alkenlarning xossalarini taqqoslash quyidagi
xulosaga olib keladi:
Simmetrik tuzilishga ega bo‘lgan tarmoqlangan alkenlar boshqa izomerlarga
nisbatan  (jadvalga  qarang)  yuqoriroq  qaynash  va  erish  haroratlariga,  hamda
yuqoriroq zichlikka egadir.
Alkenlarning  sis  –  izomerlari  trans  –  izomerlariga  nisbatan  yuqoriroq
qaynash harorat bilan xarakterlanadilar.
                4.3. Alkenlarni ajratib olish
Ushbu  bosqich  ko‘pincha  avvaldan  etan  –  etilen  va  propan  –  propilen
fraksiyalari  ajratib  olingandan  so‘ng  amalga  oshiriladi.  Atsetilen  va
metilatsetilenni  selektiv  erituvchilar  yordamida  absorbsiyalab  ham  ajratib
olish  mumkin.  Selektiv  absorbentlar  sifatida  metanol,  atseton,    -
butirolakton,  dimetilformamid  ((СН
3 )
2 NCHO),  N  –  metil-pirrolidonlar
ishlatiladi. [ 26 ].
Piroliz mahsulotlarini ajratish quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:
Piroliz  gazining  kompressiyasi  va  undan  С
5  –  va  undan  yuqori
uglevodorodlarni  ajratish.  Ko‘p  bosqichli  kompressorlarda  gazni  3,5  –  4
МПа  bosimgacha  siqib  va  bosqichlararo  piroliz  gazlarini  separatsiyalab
asosiy massadan kondensirlanuvchi yuqori uglevodorodlarni va suvni ajratib
oladilar. [ 28 ].
30  -
butirolakton N – metilpirrolidon О
О
N - CH
3О Piroliz  xom  ashyosida  oltingugurt  miqdori  0,1%  (massaviy)  dan  kam
bo‘lsa,  gazlarni  H
2 S  dan  va  СО
2  dan  tozalash  jarayonini  ishqorning  suvli
eritmasi bilan yuvish orqali amalga oshirish mumkin. 
2NaOH + H
2 S  Na
2 S + 2H
2 O
2NaOH + COS  NaHCO
3 + NaHS
2NaOH + CO
2   Na
2 CO
3 + Н
2 О
Piroliz  gazlarini  quritish.  Ushbu  jarayonda  dietilenglikol
(НОСН
2 СН
2 ОСН
2 СН
2 ОН)  yordamida  suv  absorbsiya-lanadi  va  so‘ngra
qoldiq – namlik NaA seolitida quritiladi.
Atsetilen  va  uning  hosilalarini  yo‘qotish  palladiyli  yoki
nikelkobaltxromli  katalizator  ishtirokida  selektiv  gidrirlash  orqali  amalga
oshiriladi.  [ 29 ].
С
2 ,  С
3 ,  С
4  fraksiyalarini  ajratish  va  konsentrlangan  alkenlarni  olish.
Piroliz  gazlarini  tor  uglevodorod  fraksiyalariga  ajratish  va  ulardan
konsentrlangan  alkenlarni  ajratib  olish  rektefikatsiya  yo‘li  bilan  amalga
oshiriladi.  Gaz  ajratishning  taxminiy  sharoitlari  va  kalit  juft
komponentlarining  o‘rtacha nisbiy  uchuvchanlik koeffitsiyenti (o‘r  quyidagi
jadvalda keltirilgan  [30].
11-jadval
Kalit juft komponentlarning o‘rtacha nisbiy uchuvchanlik koeffitsiyentlari
Kalit komponentlar
Р, МПа T 0
, 
C  
ўртача
Yengil og‘ir konden-
satorda qaytar-
gichda
СН
4 С
2 Н
4 3,43 -92,8 -7,8 5,3
С
2 Н
4 С
2 Н
6 2,06 -27,8 -5,6 1,48
31 С
2 Н
6 С
3 Н
8 2,06 -5,6 55,6 3,0
С
3 Н
6 С
3 Н
8 1,54 37,8 43,3 1,15
С
3 Н
8 изо-С
4 Н
10 1,37 37,8 82,2 2,06
С
4 Н
10 изо-С
5 Н
12 0,36 37,8 71,1 2,20
Pirolizni tozalangan gazidan vodorod va metanni ajratib olish zamonaviy
qurilmalarida  quyi  bosim  ostidagi,  quyi  haroratli  rektifikatsiya  jarayoni
ishlatiladi.  Jadval  ma’lumotlaridan  ko‘rinib  turibdiki,  metan  –  etilen  kalit
qo‘shaloq  komponenti  uchun  nisbiy  uchuvchanlik  koeffitsiyenti  yetarli
yuqoridir.  Ularni  ajratish  uchun  metan  kolonnasi  taxminan  30  likopchaga
egadir. Deetanizatsiya – etan – etilen fraksiyasini ajratish (kalit komponentlar
etan  va  propilen)  ham  nisbatan  oson  amalga  oshiriladi.  Bunda  kolonna
taxminan  40  likopchaga  ega  bo‘ladi.  Etilenni  etan  –  etilen  fraksiyasidan
ajratib olish murakkabroq vazifa. Rektifikatsiya jarayoni 110 – 120 likopchali
kolonnada  flegma  soni  4,5  (  5,5  ga  teng  bo‘lganda  yaxshi  ketadi.  Toza
propilen  ajratib  olish  uchun  200  likopchaga  ega  flegma  soni  10  ga  yaqin
bo‘lgan  effektivroq  kolonnalar  talab  qilinadi.  Propilenni  ajratib  olishning
boshqa  qator  usullari  ham  taklif  qilingan:  ekstraktiv  rektifikatsiya,  silikagel
va  alyumogellarda  adsorbsiya,  qutblangan  erituvchilardagi  mis  (I)  tuzlari
eritmasi  bilan  xemosorbsiya.  Propilenni  mikrobiologik  tozalash  ham
mumkin:  propan  –  propilen  fraksiyasi  va  havo  mikrobiologik  eritma  orqali
o‘tkaziladi.  Bunda  propan  mikroorganizmlar  uchun  ozuqa  manbai  bo‘lib
xizmat  qiladi.  Eritmada  biomassa  yig‘ilib  boradi,  propilen  esa  tozalangan
holda  chiqadi.  Biroq  propilenni  ushbu  usul  bo‘yicha  ajratib  olish  sanoat
ko‘lamiga  chiqa  olmadi.  Hozircha  eng  iqtisodiy  jarayon  –  rektifikatsiya
bo‘lib qolmoqda.
32 С
4  –  fraksiyasini  odatdagi  rektifikatsiya  bilan  individual
uglevodorodlarga  ajratish  mumkin  emas,  chunki  komponentlarni  qaynash
haroratlari  o‘zaro  yaqin  va  azeotrop  aralashmalar  hosil  bo‘ladi.  Butanni
degidrirlash  mahsulotlaridan  butilenlarni  ajratib  olish  uchun  ekstraktiv
rektifikatsiya  qo‘llaniladi  va  selektiv  erituvchilar  bo‘lmish  atsetonitril,
dimetilformamid,  dimetilatsetamid,  N  –  metilpirrolidonlar  ishlatiladi.
Hozirda  ko‘pchilik  xorij  qurilmalarda  (shu  jumladan,  O‘zbekistonda  ham)
ushbu erituvchilar kichik selektivlikka ega bo‘lgan furfurol va atseton o‘rnida
ishlatilayapti.  С
4  –  fraksiyadan  izobutilenni  ajratib  olish  usullari  uni  normal
butilenlarga nisbatan yuqoriroq reaksion qobiliyatiga asoslangan bo‘lib, 6 С-
Н  –  bog‘larini  qo‘shbog‘  bilan  o‘zaro  ta’sirlashuvi  orqali  tushuntirish
mumkin.  Izobutilenni 60% li H
2 SO
4  dagi absorbsiya  tezligi 2  – butennikiga
nisbatan  150  –  200  barobar  yuqori,  1  –  butennikiga  nisbatan  esa  taxminan
300 barobar ko‘p.
Jarayonning  40  –  45%  li  H
2 SO
4  qo‘llangandagi  modifikatsiyasi
yuqoriroq  selektivlikka  ega  bo‘lib,  polimerlarning  kamroq  hosil  bo‘lishiga
olib keladi. Bunda izobutilen gidratlanib uchlamchi – butil spirtiga aylanadi
va  rektifikatsiya  orqali  ajratib  olinib,  so‘ng  boshqa  apparatda
suvsizlantiriladi. 
5. Yupqa qavatli xromatografiya usuli
Yupqa qavatli xromatografiya usuli dastlab 1938 yilda N.A. Izmaylov va
M.S.  Shrayberlar  tomonidan  tadbiq  qilingan  bo‘lib,  keyinchalik  Y.  Kirxner
va  E.  Shtal  tomonidan  tahlil  uslubi  sifatida  kiritilgan.  Bu  usulda  modda
ajralishida sorbent va erituvchi tanlash alohida ahamiyat kasb etadi .
Keyingi  yillarda  yupqa  qavatli  xromatografiya  (YUQX)  usuli  organik
birikmalar va dorivor o‘simliklar tahlili uchun keng qo‘llanilmoqda. Hozirgi
paytda  uning  turli  usullari  mavjud  [4 1 - 4 2].  Yupqa  qavatli  xromatografiya
33 usulining qulayliklaridan biri yakuniy natija olish uchun uning parametrlarini
o‘zgartirish osonligidadir. Ikkinchi tomondan esa YUQX tahlil uslublarining
shart-sharoitlari  qat’iy  belgilanmagan.  Shunga  qaramasdan  Yevropa
Farmakopeyasida  qabul  qilingan  instrumentlashgan  yupqa  qavatli
xromatografiyaning  yangi  hozirgi  zamon  talablariga  javob  beruvchi
turlarining  imkoniyatlari  ko‘paymoqda.  U  juda  tez  sur’atlar  bilan
rivojlanmoqda.  Yuqori  samarali  yupqa  qavatli  xromatografiya  usulini  tabiiy
birikmalarning, shu jumladan o‘simliklarning biologik faol moddalarini tahlil
qilish  ancha  rivojlanganiga  qaramay,  uni  organik  (tabiiy  va  sintetik)
birikmalarni  olish  jarayonida  ishlatish  adabiyotlarda  deyarli  uchramaydi.
YUSYUQX  usulini  O‘zbekistonda  keng  tarqalgan  o‘simliklardagi  biologik
faol  birikmalarni,  masalan;  isiriqdan  ajratilgan  moddalarning  bir  qismi
bo‘lgan  xinazolin  alkaloidlari  va  ularning  sintetik  analoglariga  qo‘llash  shu
kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.
Dissertatsiya  ishimizda  sintez  qilingan  birikmalarni  ushbu  usul  bilan
tahlil  qilishda  yetarlicha  foydalanilganligi  uchun  biz  adabiyotlar  sharhining
bir qismini ushbu uslubni yoritishga va uning yutuqlarini tahlil qilishga qaror
qildik.
II .  Bob Olingan natijalar tahlili.
2. 1. Neftning geteroatomli birikmalari
34 Hamma  neftlar  tarkibida  uglevodorodlardan  tashqari  anchagina
miqdorda  geteroatomli  birikmalar  mavjuddir.  Ushbu  birikmalar  o‘z
molekulalarida  oltingugurt,  kislorod,  azot  saqlashi  mumkin.  Ko‘rsatib
o‘tilgan  elementlarning  miqdori  neftning  yoshiga  va  kelib  chiqishiga
bog‘liqdir.
Oltingugurt  miqdori  0,02  dan  7  %  (mass.)  gacha  bo‘lishi  mumkin  va
ushbu  ko‘rsatkich  bo‘yicha  oltingugurt  birikmalarining  neftdagi  miqdori
taxminan 0,2 ( 70% ga to‘g‘ri keladi. 
Neft  tarkibidagi  azot  saqlovchi  birikmalardagi  azotning  miqdori  undan
ham  kam  bo‘lib  1,7%  (mass.)  gacha  yetishi  mumkin.  Masalan,
O‘zbekistonning Uch qizil neftida azotning miqdori 0,82% (mass.) ni tashkil
qiladi.
Ayrim  neftlarning  element  tarkibi  va  boshqa  ma’lumotlar  13-jadvalda
keltirilgan.
13- jadval
Ayrim neftlarning tavsifi va element tarkibi
Neft М 
4 20 Tarkibi, % (mass.)
С Н S O N Silikagelli 
smolalar Asfal-
tenlar
Tuymazin 235 0,8560 85,56 12,70 1,44 0,15 0,14 9,60 3,40
Romashkin
232 0,8620 85,13 13,00 1,61 0,09 0,17 10,24 4,00
Qo‘turtepa
293 0,8580 86,12 13,19 0,27 0,28 0,14 6,40 0,73
Ust – baliq
284 0,8704 86,17 12,37 1,25 0,13 0,08 6,00 2,19
35 Samotlor
194 0,8426 86,23 12,71 0,63 0,25 0,10 10,00 1,36
Markov 
- 0,7205 83,60 16,12 0,04 0,23 0,01 0,70 0
Uch qizil 
- 0,9620 - - 6,32 - 0,82 34,80 3,90
Arlan
- 0,8918 84,42 12,15 3,04 0,06 0,33 16,60 5,80
Muxanov 
215 0,8404 85,08 13,31 1,30 0,21 0,09 8,96 3,80
Jirnov 
245 0,8876 86,10 13,44 0,23 0,17 0,06 4,70 0,60
Dolin 
206 0,8476 84,40 14,50 0,20 0,72 0,18 14,30 0,64
Prorvin
282 0,8703 86,17 12,37 1,25 0,13 0,08 6,00 2,19
         
         2.  2 . Neftning azot saqlovchi birikmalari
Neft tarkibida azot birikmalari kislorodli va oltingugurtli birikmalarga
nisbatan  anchagina  kam  miqdorda  bo‘lib,  odatda  0,02(0,56%  (massaviy)
miqdorda bo‘ladi. Ular boshqa geteroatomli birikmalar kabi fraksiyalarda
notekis  taqsimlangan  bo‘lib,  ko‘pincha  ularning  yarmidan  ko‘pi  smola  –
asfalten qismida mavjud. 
Neftning  azotli  birikmalari  o‘zlarining  kimyoviy  xossalariga  asosan
azotli  asoslarga  va  ajratish  hamda  identifikatsiya  qilish  og‘ir  muammo
bo‘lgan azot – saqlovchi neytral birikmalarga bo‘linadi.
Azotli asos birikmalar kislotalar  yordamida  neft tarkibidan  osongina
ajratib  olinadi.  Neytral  azot  –  saqlovchi  birikmalarni  esa  ajratib  olish  va
ularni identifikatsiya qilish og‘ir muammodir. 
36 Quyida  eng  ko‘p  o‘rganilgan  azotli  asoslar  haqida  ma’lumot
keltirilgan. 
  
Ko‘rsatilgan azotli birikmalarning alkilli hosilalari (asosan metil- va etilli
hosilalar),  hamda  ularning  alitsiklik  va  aromatikli  (neytral)  gomologlari
bo‘lishi mumkin:
                            
                    
Ayrim  neftlarda,  hatto  tiniq  fraksiyalarda  ham  molekulasida  azot  va
oltingugurt  atomi  bo‘lgan  tioxinolinlar  yoki  azot  va  kislorod  atomi  bo‘lgan
gidroksipiridin, gidroksixinolin birikmalar ham uchratiladi.
Molekulasida  indol-  va  karbazolxinolinlar  –  ikki  azoti  bo‘lgan  birikmalar
ham aniqlangan.
2. 3. Neftning neytral azot organik birikmalari
 Azot saqlovchi neytral birikmalar asosan pirrol, indol va karbazol 
hosilalari, hamda kislota amidlaridan iborat. Pirrolning alifatik qator 
hosilalari neftdan ajratib olinmagan, biroq, ularning mavjudligi haqida fikr – 
37NH
2
Anilin
R |
R
x
Aromatik aminlar NH
2Akridin N
Piridin N
Xinolin N
Fenantridin N
Piperidin NН
Izoxinolin N
Benzxinolin N
Ar (CH
2 )
x
N C = O
R
Aromatik amidlar 
(асос ) NH
Pirrollar NH
Indol 
(Benzpirrol)gumonlar ham yo‘q emas. Pirrolning aromatik hosilalari bo‘lmish indol, 
karbazol va ularning gomologlari topilgan va neftdan ajratib olingan. 
Masalan, O‘zbekiston neftlarida quyidagi birikmalar va ularning hosilalari 
borligi aniqlandi:
Karbazol,  benzokarbazol  hosilalarining  miqdori  yuqori  qaynaydigan
fraksiyalar  (450-540 0
С)  da  ortib  borib,  azotli  birikmalarning  asosiy  qismini
tashkil  qiladi.  Undan  tashqari,  og‘ir  neft  qoldiqlarida  porfirinlar  (metin
ko‘prigi  orqali  bog‘langan  4  pirrol  halqasi)  va  kislota  amidlari  mavjuddir.
Benzin  fraksiyalarida  azot  amalda  aniqlanmaydi.  Azotli  birikmalar  azotli
asoslarining  ko‘pchilik  qismi  dizel  va  keng  gazoyl  fraksiyalarida  yig‘ilgan.
Azotli birikmalarining asosiy massasi 5000С gacha xaydaluvchi fraksiyadan
so‘ng  qolgan  qoldiqda  kuzatilib,  asosan  karbazol  va  pirrol  hosilalaridan,
ya’ni,  neytral  azotli  birikmalardan  iborat  bo‘ladi.  Azotli  asoslarga  esa
qoldiqdagi azotning 1/3 qismi to‘g‘ri keladi.
 
    
38NH
Karbazol NH
Benzokarbazol                                                                                                                                                           
391.4-rasm. Donadorlik tarkibi
gistogrammasi 1.5-rasm. Donadorlik
tarkibining yarim logarifmik
tasviri  4.  Азот   сақланган  бирикмалар:  Азот  сақланган  бирикмалар
алкиламинлар  RNH
2 ,  R
2 NH,  R
3 N,   бу  ерда  R  –  юқори  алкиламидлар  ва
алкиламидинлар; 
R
 N
R C O
C H
3 ;
C = N H
R  NR
R
алкилизомочевина ва алкилгуанилар.R
R	
N	 C	 NH ;	
OR	
N	 C	 NH ;	
R
R	
N	
R'
R'
Таклиф  қилинган  синфланишдан  шу  нарса  кўриниб  турибдики  барча
депрессорлар  полимер  ва  полимер  бўлмаган  моддаларга  бўлинган.  Бундай
бўлиниш  полимер  моддаларнинг  структураси,  физик  –  кимёвий  хоссалари,
олиниш  ва  таҳлил  усулари  нуқтаи  назаридан  уларнинг  аниқ  махсуслиги
билан асосланади.
Келтирилган  синфланишга  кўра  турли  кимёвий  табиатга  эга  бўлган
моддаларнинг  кенг  тўплами  депрессорлик  хусусиятини  намоён  қилади.
Лекин  уларни  турли  –  туманлигига  қарамасдан  учта  умумий  хоссани
кўрсатиш мумкин. 
40 41 III  . BOB T A J R I B A V I Y  Q I S M
1
Н YAMR -spektrlar  UNITY-400+ spektrometrda 400 мГц chastotada
olingan. Namunalar CDCl
3 ва D
2 О da eritilgan, ichki standart ТМС (0 м.у.).
Spektrlar xona haroratida qayd qilingan.
YUSYUQX  da  tahlil  qilish  uchun  moddaning  yoki  reaksiya
aralashmasining  1  mg/ml  miqdorida  spirtli  eritmasi  tayyorlangan.  Eritma
plastinkaga  Linomat  5  uskunasi  yordamida  3(l  miqdorida  purkalgan.  Tahlil
uchun  Germaniyaning  «Whatman  Paper  LTD»  kompaniyasida  ishlab
chiqarilgan  AL  SIL  G/UV  va  «Sorbfil»  AF-V-UF  plastinkalari  ishlatildi.
Plastinkalar ishlatishdan oldin absolyut metanolda yuvildi.
Xromatografik plastinkalar CAMAG TLC kompaniyasining Scanner 3
uskunasida WinCATS programmasi yordamida skaner qilindi.
Ishlatilgan  erituvchilar:  xloroform,  atseton,  benzol,  geksan,
siklogeksan, etanol, metanol.
Sistema  а)  (benzol:xlroform:metanol  2:2:0,2)  б)  (benzol:atseton
metanol  5:2:0,2).  в)  (benzol:atseton  5:2).  g)  (xloroform:-metanol:benzol-
geksan-2:1:2:2).Kristallarning elementar yacheyka ma’lumotlari Stoe Stadi-4
difraktometrida  (T=293  K,  grafitli  monoxromator)  aniqlangan  va
hisoblangan. РТТ natijalari va hisoblash ma’lumotlari 6-brom-4-gidroksi-2,3-
tetrametilen-3,4-digidroxinazolin  va  6-brom-2,3-tetrametilen-3,4-
digidroxinazolin-4-on  kristallari  uchun  4.1-jadvalda  keltirilgan.  Uch
o‘lchamli  rentgen  nuri  natijasi  shu  difraktometrda  (  /2(-metodi  bilan
to‘plandi.
42 3. 1  - Jadval
Azot tutgan getkrotsiklik birikmalarning asosiy kristallografik kattaliklari va
RTT ma’lumotlari
Modda № 27 29
Molekulyar formulasi C
12 H
13 N
2 OBr C
12 H
11 N
2 OBr
Mr/gmol-1 281.1 4 279.1 3
Singoniya Monoklinik Monoklinik
Harorat, K 300(1) 294(3)
Tulqin uzunligi 0.71073 P2
1 /c
Tarmoqlangan guruh P 2
1 /c 4
Z 4 6.9920(14)
A , Å
11.2 46 (7) 10.076(2)
B, Å 10.2 18 ( 10 ) 15.495(3)
c , Å 10.7 43 ( 8 ) 90.00

90.00 90.40(3)
 
112.57(5) 90.00

90.00 1091.6(4)
V, Å 3
11 40 . 0 ( 16 ) 1.69 9
 , г/см 3
1.638 0. 7 0 x 0.5 0x 0. 40
Kristall ulchami (mm) 0.60х0.25 x 0.10 5 . 24  59 . 99 о
Skaner qilish sohasi 2( 1.96  26.0 о
4.960
m
exp  (см -1
) 3.585 1619
Indeks oralig‘i 0  h  13,
-12  k  0,
-13  l  12 1449
Urilish soni. 224 2 0.0390 (0.0408)
Urilish soni I>2((I) bilan 163 1 0.1003 (0.1022)
R
1  ( I >2 s ( I ) ва умумий ) 0.05 31 (0.08 76 ) 1.106
wR
2  0.0845 (0.0983) 0.325  и -0.654
GOOF 1.189
Piklar farqi EP (e.Å-3) 0.312 и –0.362
CCDC 709176
43 3 .1. Sedimentatsiya usuli bilan neft tarkibida moddalarni
 ajratish. 
Bu usul ba’zan gidravik usul deb ham ataladi. Bu zarrachalarning suyuqlikda
har-xil tezlik bilan cho‘kishi natijasida ularning donadorligini aniqlashning
bir necha turlari mavjud.
1. Turg‘un holatdagi suyuqlikda aniqlash (Stoks, Fadeyev-Vilyams, Sabanin,
Osbori va AzNII usullari).
2.  Oqar  holatdagi  suyuqlikda  aniqlash   (Konitskiy,  CHyone,  Gilgard
usullari).
Uzluksiz  ravishda  har-xil  chuqurlikdan  namunalar  olib,  ularning  og‘irligini,
gidrostatik bosimini aniqlash usuli. Bu usullar ichida keng tarqalgani turg‘un
holatdagi suyuqlikdagi donadorlikni aniqlash usullaridir.
Bu usul birinchi marta ingliz olimi Stoks qo‘llagan. Zarrachalarning cho‘kish
tezligi Stoks tenglamasi orqali qo‘yidagicha aniqlandi:
Sedimentatsiya  usuli  bilan  aniqlash  uchun  juda  ko‘p  turdagi  asboblar  bor.
Bular  ichida  eng  soddasi  Figurovskiy  tarozisidir.  (1.3,b-rasm).  Fugarovskiy
tarozisi shisha tayoqcha (1), ipga (2) osilgan shisha laplak (disk) (4), silindrik
idish (3) va o‘lchov mikroskopidan (5) iborat. Silindrik idishga (3) yaxshilab
aralashtirilgan  suspenziya  holatidagi  suyuqlik  quyiladi.  Suspenziyada
kattaligi 1mkm dan 50 mkm gacha bo‘lgan tog‘ jinsi zarrachalari erkin holda
suzib  yuradi.   Suspenziya  silindrik  idishga  quyilishidan  oldin  og‘irligi
o‘lchanadi.  Suspenziya  biroz  vaqt  o‘tgach,  avval  kattaroq,  so‘ngra  esa,
maydaroq  zarrachalar  asta-sekin  cho‘ka  boshlaydi.  Ularning  og‘irligi  ortib
borib,  ipning  (2)  tortilish  tarangligi  ortadi  va  shisha  tayoqcha  (1)  egilishi
44 mikroskop  o‘lchagichda  (5)  qayd  qilindi.
Tayoqchaning  egilishida  vaqt  va  og‘irlik  qayd  qilinib  borilishi
donadorligi aniqlandi.
Olingan  ma’lumotlar  jadval  yoki  grafik  holda  tahlil  qilinishi  mumkin.
Tog‘  jinsining  umumiy  zarrachalari  og‘irligini,  ularning  diametri  orqali
bog‘liqligini  yarim  logarifmik  tasvirga  tushirilsa,  grafikda  uchta  xarakterli
nuqta tashlanadi. (1.4,1.5-rasmlar).
Bu  yerdagi  ikkinchi  nuqta  d60,  tog‘  jinsi  tarkibida  zarrachalarning  diametri
sifrdan shu diametrgacha bo‘lgan miqdori umumiy massaning 60%ni tashkil
qiluvchi  nuqtani  bildiradi.  Birinchi  d90  va  uchunchi  d10  nuqtalar  esa  mos
ravishda  xuddi  ana  shunday  diametrlarining  90  va  10%  massasini  tashkil
qiluvchi  nuqtalardir.  Sedimentatsiya  usuli  bilan  tog‘  jinslarining  tarkibini
o‘rganish ko‘proq ular zarrachalarning diametri 0,1-50mkm gacha bo‘lganda
qo‘llaniladi.
Sedimentatsiya  usuli  bilan  tog‘  jinslarining  tarkibi  aniqlanganda  quydagi
natijalar olingan bo‘lsi: 
45 Bu  tajribada  d10  –  diametri  10  mkm  bilan  tugagan  nuqtaga,  d60  –
diametri  30  mkm  bilan  tugagan  nuqtaga  va  d90  –  diametri  40  mkm  bilan
tugagan nuqtaga to‘g‘ri keladi.
Tog‘jinslarining  har  turliligini  xarakterlash  uchun  odatda  d60  va  d10
nuqtalarning nisbati olinadi.
d
60
YA’ni:    n  =  ------ 
d
1 0
Bu yerda: n -tog‘ jinslarining tarkibi har xilligini ko‘rsatuvchi koeffitsent.
Odatda,  neft  va  gaz  qatlamlari  uchun  1,1dan  -20  gacha  o‘zgarishi
mumkin.  Ana shu koeffitsiyentning katta-kichikligiga  qarab quduqlar  ostiga
o‘rnatiladigan filtrlar (sizg‘ich) tanlanadi. РАСМ
2.4. Tog‘ jinslarining mexanik xossalarini aniqlash usullari.
Tog‘  jinslarining  siqiluvchanlik  koeffitsiyentini  aniqlashda  pyezometr
degan moslamadan fodalaniladi.2.1-rasmda pyezometrning sxemasi berilgan.
Bu moslama ikki(2 va 3) kameradan iborat bo‘lib, tashqi (2) kamera 20 MPa
bosimga mo‘ljallangan. Uning qopqog‘iga uchta klemma (7) va ikkita salnik
o‘rnatilgan. Salnik 4 va 5 mikrometrik vintlarining o‘qi o‘tadi.
Ichki  kamera  (3)  tashqi  kameraning  qopqog‘iga  ulanadi.  Ichki
kamera qopqoqli po‘lat stakandan iborat bo‘lib, halqa (6) bilan kertik orqali
ulanadi.  Qopqoqqa  ikkita  klemma  (7)  ,kameralarni  press  bilan  ulaydigan
naycha (8) va silindrda (9) siljiydigan porshen (10) ulangan.
Pyezometrik  idish  (1)  chap  va  o‘ng  kertik  orqali  ichki  kameraning
qopqog‘iga  ulanadi.  Idishning  pastki  qismiga  naycha  (11)  orqali  silindr
ulanadi. Silindrda porshen (12) erkin harakat qiladi.
46 Sinaladigan namuna  (13) qo‘rg‘oshin   qoplamida  pyezometrik  idishga
shunday  joylashtiriladiki,  namunadagi  kovaklar  silindr  bo‘shlig‘i  bilan
bog‘langan bo‘ladi. Bu moslamada suyuqlik va tog‘ jinsining siqiluvchanlik
koeffitsenti ( β
с  va β
т.ж ) va hajm taranglik koeffitsiyenti aniqlanadi. 
Tog‘ jinsining siqiluvchanlik koeffitsiyentini aniqlash namuna suyuqlik
bilan  to‘yintiriladi,  qo‘rg‘oshin  qoplamaga  joylashtirilib,  pyezometrik
idishning qopqog‘iga mustahkamlanadi. 2.1-Rasm 
Rasm quyaman.
So‘ngra porshen bilan silindrda namunnaning tashqi tomonidan qatlam
bosimiga  teng  bosim  saqlanib  turiladiki.  Tashqi  bosim  ta’sirida  namunadan
suv  siqib  chiqariladi  va  kovaklar  hajmi  kichrayadi.  Shu  vaqtning  o‘zida
porshen  yuqoriga  harakat  qiladi.  Namunaning  tashqi  tomonidagi  bosimi
ma’lum va porshen harakatini inobatga olib hisoblanadi. 
 
                   
     Bu yerda : h-porshenning haraati; S –porshenning kesim yuzasi; V0 – 
na                                                 munaning 
boshlang‘ich hajmi; P-namuna qoplamasida bosimning o‘zgarishi. 
3.1. Neftning fizik xossalarini aniqlash uskunalari
Neft   ustida  tajribalar  olib  borish  uchun  SAM-300  M  apparaturasi  mavjud.
Bu  apparat  ancha  murakkab  ishlangan  bo‘lib,  qovushqoqlikni  aniqlaydigan
viskozimetr, maxsus asbob-uskunalari, elektryuritgich hamda gidro- va elektr
sistemalardan  iborat.  Bu  apparatda  neftning  to‘yinganlik  bosimi,
siqiluvchanlk koeffitsenti, gaz bilan to‘yinganligi, zichligi, hajm koeffitsenti
va kirishishi, qovushqoqligi kabi ko‘rsatkichlari aniqlandi.
47 Bu  apparatura  hozir  ancha  mukamallashtirilib,  ASM-600  turida  ishlab
chiqarilmoqda.  Bundan  tashqari,  UIPN  (qatlamdagi  neftni  o‘rganish
uuskunasi) apparati ham bo‘lib, unda fizik xossalari aniqlanadi.
Gaz  ustida  tajribalar  olib  borish  uchun  UGK-3  apparati  mavjud.  Bu
apparat  ham  ASM-300  M  apparatiga  o‘xshash  bo‘lib,unda  tabiiy  gaz  va
kondensatlarning  deyarli  hamma  fizik  xossalarini  aniqlash  mumkin.
Shuningdek,  gaz  va  kondensat  xossalarini  o‘rganish  uchun  UfR-2  apparati
mavjud.  Neft,  gaz  va  kondensatning  fizik  xossalarini  o‘rganish  uchun
gazoxromatografiya  usulidan  foydalaniladi.  Bu  usul  tabiiy  gaz  va
kondensatorlar  uzluksiz  alohida  har-bir  komponentni  ajratib  olishga
asoslangan  bo‘lib,  maxsus  apparatura-  xromotograflarda  olib  boriladi.
Komponentlarning  ajralishi  maxsus  qog‘oz  tasmaga  avtomatik  tarzda  egri
chiziqlar  bilan  chizib  beriladi.  Bu  egri  chiziqlar  cho‘qqisining  balandligiga
qarab  karbonsuvchilar  turlariga  ajratiladi.  Quduqlarga,  shuningdek,
qatlamning bosimini, haroratini, neft, gaz va suv kelayotgan joylarni aniqlash
uchun  yana  bir  qancha  maxsus  asboblar  tushiriladi.  Bularga  bosimni  va
haroratni  aniqlaydigan,  chuqurlikda  ishlaydigan  bosim-o‘lagich,
harorato‘lchagich,  suyuqliklarning  oqib  kelish  miqdorini  aniqlaydigan
miqdoro‘lchagich  kabi  o‘nlab  har  turli  asboblar  ham  mavjud.  3.11-rasm
quyaman. 
48    
        
49 XULOSALAR
1. Neft tarkibidan ajratib olingan azot tutgan geterosiklik birikmalarni
reaksion  qobilyatlarini  o’rganildi,  ularning  umumiy  va  farq  qiladigan
xossalarini  aniqlash  shuningdek  yuqori  samarali  yupqa  qatlamli
xromotografiya uslubida tahlil qilishning muqobil sharoiti topildi.
2.  Azot  saqlovchi  neytral  birikmalar  asosan  pirrol,  indol  va  karbazol
hosilalari,  hamda  kislota  amidlaridan  iborat  alifatik  qator  hosilalari  neftdan
ajratib olindi. 
3.   O‘zbekiston  neftlarida  quyidagi  birikmalar  va  ularning  hosilalari
borligi  aniqlandi:  Pirrolning  aromatik  hosilalari  bo‘lmish  indol,  karbazol  va
ularning gomologlari topildi va neftdan ajratib o‘rganildi.
     4.  YUSYUQX  usuli  katta  imkoniyatlarga  ega  bo‘lgan  oson  va  tezkor
uslub hisoblanadi. Uni ishlatish kimyoviy jarayonlarning borishini aniqlashda
katta ahamiyatga ega. 
5.  Neft  tarkibidagi  azot  tutgan  geterotsiklik  birikmalar  boshqa  birikmalarga
nisbatan kam miqdorda ekanligi aniqlandi. 
50 ADABIYOTLAR
1. Бык С.Ш., Фомина В.И. Газовые гидраты. – М.: ВИНИТИ, 1970.
2. Добрянский А.Ф. Химия нефти. – Л.: Гостоптехиздат, 1961.
3.Нефти СССР. Справочник. – М.: Химия. Т. 1, 1971; Т. 2, 1972; Т. 3, 1973; Т. 
4, 1974; дополнит. том, 1975.
4. Петров А.А. Химия нафтенов. – М.: Наука. 1971.
5. Баранова В.Г., Панков А.Г., Логинова Н.К. Методы анализа в производстве
мономеров для синтетических каучуков. – Л.: Химия, 1975.
6.Калечиц И.В. Современное состояние и перспективы технического 
процесса нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. – 
М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1976.
Рябов В.Д. Химия нефти и газа. – М.: МИНХ и ГП, 1976.
7. Черный И.Р. Производство мономеров и сырья для нефтехимического 
синтеза. –М.: Химия, 1973.
8. http :// chemnet . ru / rus / elibrary / edu _ organic . html
9. . http :// books -5. jober . ru
10. http :// www . chem . msu . su . ru
11. http :// www . books .29. ru
12. http :// book - shop . ru
13. Поконова Ю.В. Химия смолисто-асфальтеновых веществ нефти. – Л.: 
ЛТИ им. Ленсовета, 1978.
14  А.С.Хакимова. Ю. Р. Яхшиева. З.М.Хакимова Нефтъ таркибидаги азот 
тутган гетероциклик бирикмалар Ёш олимларконференцияси.
16. http :// aing - atr . boom . ru
17. http :// old . gubkin . ru . chem
18. http :// www . agtu . ru . instit
19. http :// old . gubkin . ru . scie
20. http :// www . ngv . ru
22. http :// www . chem . msu . su . ru
23. http :// www . colibri . ru
51 24. http :// book . vsem . ru
25. http :// www . books . econprofi . ru
25. http :// umk . utmn . ru
26. http :// him . gubkin . ru / method . htm
27. http :// books . epokupka . ru
28.Соколов Р.С. Химическая технология. Т. 1. – М.: Владос, 2000.
29.Соколов Р.С. Химическая технология, Т. 2. – М.: Владос, 2000.
30. Лебедев Н.Н. Химия и технологич основного органического и 
нефтехимического синтеза: 4-е изд. – М.: Химия, 1988.
31. Чечета О.В., Сафонова Е.Ф., Сливкин А.И. Идентификация растительных
масел  и  масляных   экстрактов  методом  ТСХ.  "Сорбционные  и
хроматографические процессы" . 2008. т.8. №4. С.646-653.
32.  Каннабиноиды. Наркотические вещества. Количественные и 
поuколичественные методы http  ://www.  rssmix  .  info  /?  
Narkoticheskie  _  sredstva   
33.   Кирхнер Ю. Тонкослойная хроматография. М.: Мир, 1981.
34.  Хроматография в тонких слоях / Под ред. Э. Шталя. М.: Мир, -1965.
35. Е вгеньева И.И. Планарная хроматография и анализ органических веществ
1999, ХИМИЯ. http  ://  www  .  pereplet  .  ru  /  obrazovanie  /  stsoros  /  .
36.  Словари  и  энциклопедии  на  Академике .  1. Т онкослойная  хроматография
http  ://  www  .  dic  .  academic  .  ru   .
37.  Википедия-свободная  энциклопедия.  Аналитическая  химия.  Тонкослой-
ная хроматография. http  ://  www  .  ru  .  wikipedia  .  org  /  wiki   .
38.  Тонкослойная  хроматография .  Краткая  характеристика  метода.  Быстрый
и  экономичный  метод  разделения  широкого  спектра  веществ.
http://www.chromlab.ru/production/TLC/methodbasics .
39.  J.  Sherma  Thin-layer  chromatography  in  food  and  agricultural  analysis  //
Journal of Chromatography A, 880 (2000) 129-147.
52 40.  Артамонова  Е.С.,  Куркин  В.А.  Актуальные  аспекты  стандартизации
сырья и препаратов маклейи  //  Химия растительного сырья. 2007.- №2.-
С.55-58.
41.  Ким Г.А., Деханова О.А., Соколова И.А., Девяткина И.А.. Оптимизация
метода  ТСХ  для  обнаружения  посторонних  примесей  в  противо-
эпилептическом  препарате.  Вестник  ВГУ,  серия:  Химия.  Биология.
Фармация, 2008, -№1. -С. 136-139.
42.  Хакимова  З. М.,  Мукаррамов  Н.И.,  Шахидоятов  Х.М.  Конденсация  6-
метил-2,3-триметилен-3,4-дигидропиримидин-4-она  с  ароматическими
альдегидами  // Узб. хим. журн.-Ташкент, 2009. -№6. –С. 22-25.
43. Хакимова З.М., Мукаррамов Н.И., Шахидоятов Х.М. Синтез 6-метил-2,3-
три(тетра-,пента)метилен-3,4-дигидропиримидин-4-онов  //  Кимёнинг
доbарб  муаммолари.  илмий-амалий  конференция  материалари  -
Cамарканд, 2009, - 91 бет..
44.  Каримов  А.,  Тележенецкая  М.В.,  Юнусов  С.Ю.  Синтетические  аналоги
алкалоидов  PEGANUM.  1.  Синтез  метокси-  и  оксизамещенных
д езоксивазицинонов  и  дезоксипеганинов  //  Химия  природ.  соедин.  –
Ташкент, 1982 . -№ 4 . –С. 498-504 .
45.  Мукаррамов  Н.И.,  Окманов  Р.Я.,  Утаева  Ф.Р.,  Тургунов
К.К.,  .Ташхаджаев  Б.,  Хакимова  З.М.,  Шахидоятов  Х.М.  Синтез  и
структура  6-бром-4-гидрокси-2,4-тетраметилен-3,4-дигидрохиназолина
и  его  смешенного  кристала  с  4-гидрокси-2,3-тетраметилен-3,4-
дигидрохиназолином // Химия природ. соедин. – Ташкент, 2009. -№6. –
С. 716-720.
46.  Хакимова  З.М.,  Мукаррамов  Н.И.,  Шахидоятов  Х.М..  Синтез  и
бромирование  n -бромсукцинимидом  2,3-пентаметилен-3,4-дигидро -
хиназолин  гидрохлорида,  анализ  продуктов  реакции  с  помощью
ВЭТСХ //. Химия и химическая технология.-Ташкент, 2010. -№2.- С. 23-
26.
53 47.  Mukarramov  N.I.,  Utaeva  F.R.,  Khakimova  Z.M.,  Khodjaniyazov  Kh.U.,
Shakhidoyatov  Kh.M.  HPTLC  analysis  of  natural  and  synthetic  2,3-
disubstituted pyrimidines and pyrimidin-4-ones.  8 th 
International Symposium
on  the  Chemistry  of  Natural  Compounds  //  Anadolu  university  Eskisehir,
Turkey, 2009- 15-17 iune -P-83.
48 .   Тўраева  Х.Р. ,  Мукаррамов  Н.И. ,  Хакимова  З.М. ,  Шахидоятов  Х.М.
Юқори  самарали  юпқа  қаватли  хроматография  усулида  2,3-
тетраметилен -3,4- дигидрохиназолин  ва  унинг  ҳосилаларини  таҳлил
қилиш  //  Аналитик кимё ва экологиянинг доbарб муаммолари: илмий-
амалий конференция материалари. Самарқанд, - 2006 , 77-78 бет.
49.  Самаров  З.У.,  Хакимова  З.М.,  Окманов  Р.,  Ташходжаев  Б.,  Шахидоятов
Х.М.  Особенности  поведения  хиназолиновых  алкалоидов  и  их
производных  при  взаимодействии  с  электрофильными  реагентами  //
Химия природ. соедин. –Ташкент, 2008.-№4. – С 387- 393.
50.   Дьяконов  А.Л.,  Тележенецкая  М.В.,  Ташходжаев  Б.  Синтетические
аналоги  алкалоидов  Peganum.  VII .  Бромзамещенные  хиназолиновые
алкалоиды и их аналоги //  Химия природ. соедин. –Ташкент, 1992. -№2.
– С 233-240 .
51.  Хакимова  З. М.,  Мукаррамов  Н.И.,  Шахидоятов  Х.М..  Окисление  2,3-
пентаметилен-3,4-дигид рохиназолина  гидрохлорида  //  Химия  и
химическая технология.-Ташкент, 2010. -№ 3 .- С. 23-25.
54 55