Neft va neft mahsulotlari chiqindilari asosidagi sintezlar

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TABIIY FANLAR FAKULTETI «KIMYO» KAFEDRASI
3-KURS 015-58 GURUH TALABASI
NEFT VA TABIIY GAZ KIMYOSI FANIDAN
KURS ISHI
MAVZU: Neft va neft mahsulotlari chiqindilari asosidagi
sintezlar
Bajardi:   
Tekshirdi: 
Qarshi- 20
1 NEFT VA NEFT MAHSULOTLARI
CHIQINDILARI ASOSIDAGI SINTEZLAR
Mundarija
KIRISH …………………………………………….……………….……………3
I.Adabiyotlar sharhi
1. 1 Neft va neft mahsulotlari haqida tushuncha...................................................4
1.2 Neft to’g’risida qiziqarli ma’lumotlar..........................................................8
1.3 Sanoat  qattiq  chiqindilarini  ajratib  olish  va  qayta  ishlash  ……….……......10
II.Tajriba qismi
2.1  Neft mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari…………………..……16
2.2 Qayta o’zlashtirilgan kimyoviy moddalarning ishlatilishi......................….20
III. Olingan natijalar tahlili
3.1  Neft mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari sinetzi...........................25
XULOSA……………………………………………………………………......28
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR…………………………………........30
2 Kirish
Ilmiy-texnik taraqqiyotning rivojlangan davrida tabiat  va jamiyatning o’zaro
ta’siri  bilan  bog’liq  bo’lgan  muammolar ,  asosiy  va  murakkab  muammolar  bo’lib
bormoqda.  Shulardan  biri  geografik  muhitning  qattiq  sanoat  chiqindi  moddalari
bilan ifloslanishi va uni oldini olish muammosidir.
Ilmiy-texnik  taraqqiyot  sanoat  korxonalarida  texnikani,  ishlab  chiqarish
texnologiyasini  uzluksiz  takomillashtirishda ,  ijtimoiy  mehnat  mahsuldorligining
o’sishiga  va  ish  sharoitlarining  yaxshilanishiga  olib  keluvchi  mehnatni  va
boshqarishni tashkil etishda namoyon bo’ladi. Texnologik jarayonlar o’zgaruvchan
bo’lib,  texnika  taraqqiy  etgan  sari  to’xtovsiz  ravishda  ratsionallashtirib  boriladi.
Chiqindilarni o’z vaqtida yig’ishtirib olib, zararsizlantirilsa,  qayta ishlansa , aholiga
maqbul sharoit yaratilib, ekologik xavfsizlik ta’minlangan bo’lar edi. Shahar yoki
hudud  miqyosida  chiqindilarni  yig’ib  olish  tizimini  takomillashtirilish  tegishli
xizmatlar  faoliyatini  muvofiqlashtirishga  bog’liq.  Zamonaviy  va  samarali
boshqariladigan chiqindilarni yig’ib olish tizimi fuqarolar orasida kasallanishning
oldini olish bilan birga ularning yashash va mehnat qilish sharoitlarini yaxshilaydi.
Chiqindilar  hosil  bo’lgan  joyga,  morfologik  tarkibiga  ko’ra  uch  turga
bo’linadi:
 maishiy chiqindilar yoki uy-joy fondida hosil bo’lgan  chiqindilar ; 
 sanoat chiqindilari yoki ishlab chiqarishda hosil bo’lgan chiqindilar; 
 qishloq  xo’jaligi  chiqindilari ,  yani  qishloq  xo’jaligi  mahsulotlarini
etishtirishda hosil bo’ladigan chiqindilar; 
Shu  bilan  birga  aholi  va  atrof  tabiatga  ta’siri  bo’yicha  chiqindilar  toksik
(xavfliligi)  jihatidan klassifikatsiyalanadi. Ma’lumki, chiqindilar  muammosini hal
qilishga sarflanadigan umumiy xarajatlarning yarmidan ko’pi, odatda, ularni yig’ib
olish va tashib ketish xarajatlarini tashkil qiladi.  Ammo chiqindilarni yig’ib olish
ishlarining samarali va rejali tashkil qilishini atrof-muhit toza saqlanishi bilan birga
va iqtisodiy foydaga olib keladi. 
3 IBOB. Adabiyotlar sharhi
1.1 Neft va neft mahsulotlari haqida tushuncha
Uglevodorodlarning eng muhim manbalari neft, tabiiy gaz,  neftning yo’ldosh 
gazlari va toshko’mirdir.
Neft   —qora-qo’ng’ir  moysimon  suyuqlik  bo’lib,  turli  xil  uglevodorodlarning
aralashmalaridan  iborat.  Neftning  tarkibida,  uglevodorodlardan  tashqari,  ba’zan
kislorodli, oltingugurtli va azotli  birikmalar ham bo’ladi.
Т urli  joydan  chiqqan  neftning  tarkibi  turlicha  bo’lib,  uning  solishtirma
og’irligi  0,73  bilan  0,97  g/sm 3
 orasidadir.  Neftning  tarkibiga  qattiq,  suyuq  va  gaz
holidagi uglevodorodlar kiradi. Gaz holidagi  uglevodorodlar yer tagidan tabiiy gaz
yoki  yo’ldosh  gaz  (neft  qazib  olishda  chiqadigan  gaz)  holida  chiqadi.  Т arkibida,
asosan,  suyuq  uglevodorodlar  bo’ladigan  neft—parafin  asosli,  qattiq  ugle-
vodorodlar  bo’ladigan  neft  esa  asfalt  asosli  neft  deb  ataladi.  Neftning  paydo
bo’lishi  haqida   bir  qancha   gipotezalar  mavjud  bo’lib,  hozirga  qadar  ulardan
birortasi  ham  to’la  tasdiqlanmagan.  Ba’zi  olimlar  neft  metall  karbidga
(metallarning  uglerodli  birikmalariga)  suv  ta’sir  etishidan  paydo  bo’lgan,  boshqa
olimlar  esa neft yer ostida qolib ketgan o’simlik va hayvonlarning chirishidan  hosil
bo’lgan deb taxmin qiladilar.
Neftning  xalq  xo’jaligi  uchun  juda  katta  ahamiyati  bor,  chunki  uni  qayta
ishlab, sanoatda foydalaniladigan mahsulotlar ajratib olinadi.
Neft  konlari  yer  bag’rining  turli  chuqurliklarida,  ayrim  jinslar  orasidagi
bo’shliqlarni  to’ldirgan  holda  bo’ladi.  Agar  u  gazlar  bosimi  ostida  bo’lsa,  neft
quduqlari orqali yer yuziga ko’tariladi.
Neft  suvdan  biroz  yengil  bo’lib,  amalda  suvda  erimaydi.  Neft  turli
uglevodorodlar  aralashmasi  bo’lgani  uchun  uning  aniq  qaynash  temperaturasi
bo’lmaydi. Neft qaysi konlardan olinganiga ko’ra, uning sifati va miqdori  turlicha
bo’ladi.  Masalan,  Boku  nefti  sikloparafinlarga  boy  va  to’yingan  uglevodorodlari
nisbatan kam. Grozniy va Farg’ona neftlarida to’yingan  uglevodorodlar bor.
Sanoatda  neft  juda  katta  ahamiyatga  ega,  chunki  undan  xalq
xo’jaligi  ehtiyojlarini  qondiruvchi  turli  xil  mahsulotlar  olinadi.  Masalan,
4 neft  raketalar  uchun,  dizel  hamda  ichki  yonuv  dvigatellari  uchun  yonilg’i  olishda
eng boy manba hisoblanadi.   Neftdan faqatgina mashinalar  uchungina emas, balki
uy-ro’zg’orda,  korxonalarda  ham   yoqish  uchun  ishlatiladigan  mahsulotlar  (tabiiy
gaz, qoramoy—„mazut“)  chiqadi. Surkov moylari, parafin moyi, ya’ni  vazelin va
boshqalar  ham  neft  mahsulotlaridir.  Neft  tarkibidagi  mahsulotlarni  ajratib  olish
uchun  u  turli  usullar  bilan  qayta  ishlanadi.  Bu  usullar  orasida  eng  muhimi  neftni
fraksion  haydashdir;  bunda  neft  tarkibidagi  mahsulotlar  qaynash  temperaturasiga
qarab birin-ketin ajralib chiqadi. Neft haydalganda, avvalo  uning eng yengil qismi
— gazsimon uglevodorodlar ajralib chiqadi.
Neft haydalganda, asosan, uch xil fraksiyaga ajratiladi:
I. 150 °C gacha— gazolin, ya’ni benzinlar .
II. 150 °C dan 300 °C gacha— kerosin .
III. 300 °C dan yuqori—neft qoldig’i, ya’ni  qoramoy ( mazut ) .
Ajratib  olingan  uchala  fraksiyaning  har  biri  qaytadan  haydaladi  va  quyidagi
mahsulotlar olinadi.
I.  Gazolin,  ya’ni  benzinlar  fraksiyasi.  Bu  fraksiya  molekulasida
uglerod  atomlarining  soni  5  dan  9  tagacha  bo’ladigan  yengil
uglevodorodlardan  iborat bo’lib, ulardan quyidagi mahsulotlar olinadi:
1. Yengil benzin  —gazolin yoki petroley efiri. Qaynash temperaturasi 40—70 °C,
solishtirma  og’irligi  0,64—0,66  g/sm3.  Petroley  efiri,  asosan,  erituvchi  sifatida
ishlatiladi.
2. O’rtacha benzin (haqiqiy benzin).  Qaynash temperaturasi 70—  120 °C, zichligi
0,70  g/sm3.  Benzin  fraksiyasi  texnikaning  qaysi  sohasida  ishlatilishiga  ko’ra
aviatsion,  avtomobil  benzini  va  hokazolarga  bo’linadi.  Т exnikada  o’rta  benzin
fraksiyasi, asosan, ichki yonuv  dvigatellarida yonilg’i sifatida ishlatiladi.
3.  Og’ir  benzin  yoki  boshqacha  aytganda,  ligroin.  Qaynash  temperaturasi  120—
140 °C, solishtirma og’irligi 0,73—0,77 g/sm 3
. Bu  fraksiya dizel dvigatellari uchun
yonilg’i sifatida ishlatiladi.
II.  Kerosin  fraksiyasi.  Bu  fraksiyani  tashkil  qilgan  uglevodorodlar  molekulasida
uglerod  atomlarining  soni  9  dan  16  tagacha  bo’ladi.  Kerosin  fraksiyasi  maxsus
5 usullar  bilan  tozalangach,  traktor  dvigatellarida  va  uy-ro’zg’orda yonilg’i  sifatida
ishlatiladi.
III.  Qoramoy  (mazut)  fraksiyasi.   Bu  fraksiyadagi  uglevodorodlar  molekulasida
uglerod atomlarining soni 16 va undan ortiq bo’ladi. Qoramoy  qayta ishlanganda,
masalan, haydalganda, u parchalanib ketishi mumkin.  Shu sababli mazut suv bug’i
vositasida yoki vakuumda haydaladi.  Mazutdan solar moylar, turli surkov moylari,
vazelin, parafin va  boshqalar olinadi. Solar moy va surkov moylari texnikada keng
ko’lamda  ishlatiladi,  solar  moylardan  dvigatellar  uchun  yonilg’i  sifatida,
surkov  moylari  esa  mashina  mexanizmlarini  moylash  uchun  qo’llaniladi.
Vazelin  tibbiyotda, parafin esa kimyo sanoatida keng qo’llanadi.
Qoramoyning  turli  fraksiyalari  haydalib  bo’lgach,  qolgan  qoldiq  gudron  deb
ataladi.  Gudrondan  asfalt  tayyorlanadi.  Sanoatimizning  tobora  o’sib  borayotgan
talabini  neftdan  to’g’ridan  to’g’ri  haydash  usuli  bilan  ajratib  olinadigan  benzin
miqdori  qondira  olmay  qoldi.  Chunki  neft  haydalganda  undan  5—20  %
miqdoridagina  benzin  olinadi,  xolos.  Shu  sababli  neft  texnologiyasini
o’zgartirishga,  ya’ni  benzin  fraksiyasini  boshqa  fraksiyalar  hisobiga,  asosan,
yuqori  temperaturadagi fraksiya hisobiga oshirishga to’g’ri keldi.
Neftdan olinadigan benzinning miqdori kreking jarayoni  yordamida oshiriladi
„kreking“  so’zi  inglizcha  so’z  bo’lib—parchalanish  demakdir.  Bu  jarayon
natijasida  neft  tarkibiga  kiruvchi  yuqori  molekular  uglevodorodlar  parchalanib,
quyi  molekular  uglevodorodlar  hosil  bo’ladi.  Kreking  jarayonida  neftdagi
uglevodorodlar  parchalanishi  bilan  bir  qatorda  degidrogenlash,  sikllanish,
izomerlanish, polimerlanish kabi jarayonlar ro’y beradi.
Neft, asosan, ikki xil usul, ya’ni termik va katalitik usulda  krekinglanadi.
Т ermik  kreking  450—550  °C  temperaturada  va  84—293  kPa  bosim  ostida
olib  boriladi.  Natijada  yuqori  molekular  uglevodorodlar  parchalanib,  quyi
molekular to’yingan va to’yinmagan uglevodorodlarni hosil qiladi. Bular esa, o’z
navbatida,  benzin  (C
5  —C
9 )  fraksiyasini  beradi.  Kreking  jarayonida  benzin
fraksiyasidan tashqari,  to’yinmagan uglevodorodlardan tashkil topgan kreking gazi
ham  ajraladi.  Kreking  gazi  (masalan,  izopropilen)  kimyo  sanoati  uchun  xomashyo
6 bo’lib  xizmat  qiladi.  Bu  gazdan  sintez  yo’li  bilan  yuqori  sifatli  motor  yonilg’isi
olinadi.
Odatda,  neftning  ham  og’ir,  ham  yengil  fraksiyalari  termik  krekingga
uchratiladi.  Kreking  jarayonida  neftdan  chiqadigan  benzinning  miqdori  neftni
to’g’ridan  to’g’ri  haydab  olinadigan  benzinnikiga  nisbatan  qariyb  ikki  baravar
ortiq bo’ladi. Neft past bosimda (3—  5atm) va 550—600 °C da bug’ fazasida ham
krekinglanadi. Bunday  usul  „bug’ fazali“  kreking deyiladi.
Katalitik kreking  450°C da va atmosfera bosimi ostida katalizator  ishtirokida
olib  boriladi.  Katalizator  sifatida  aluminiy  xlorid,  turli  xil  aktivlangan
alumosilikatlar ishlatiladi. Katalitik kreking termik krekingga  nisbatan yaxshi usul
hisoblanadi,  chunki  bu  usul  bilan  olinadigan  benzinda  yuqori  oktan  soniga  ega
bo’lgan benzin miqdori ko’p bo’ladi.
1.2 Neft to’g’risida qiziqarli ma’lumotlar
Hozirda kuniga 85 millon bochka neft qazib olinadi. Bir kunda dunyo aholisi
yoqadigan  neftni  hosil  qilish  uchun  tabiatga  1500  yil  kerak  bo’ladi.  Bir  yilda
yoqadigan  neftimizni  tabiat  yarim  million  yilda  hosil  qilgan  –  unda  hattoki
insoniyat mavjud bo’lmagan. Neft o’n million yillar oldin dengiz suvida yashagan
plankton  organizmlar  qoldig’idan  paydo  bo’lgan.  Kimyoviy  tarkibiga  ko’ra  neft
toshko’mirga juda o’xshash, ikkalasining ham asosiy tarkibiy komponenti uglerod
hisoblanadi. Shuning uchun neft  va gazni olimlar  ko’mir, torf  va slanes bilan bir
qatordaga  qazilmalar  –  kaustobiolitlar  sinfiga  kiritishadi.  Haligacha  olimlar  neft
tamom bo’ladigan yo tamom bo’lmaydigan zahiralarining turlari borasida yagona
fikrga kelmaganlar.
Alyaska Qo’shma shtatlarga 1867 yilda bugungi kun hisobi bo’yicha olganda
100 million dollardan sal ko’proqqa sotilgan edi. Oradan o’ttiz yil o’tgach u yerda
oltin koni ochildi va hammaga ma’lum “oltin vasvasasi” boshlandi. XX asrda esa
umumiy zahirasi miqdori 100-180 milliard dollarga teng bo’lgan yirik neft va gaz
konlari ochildi.
7 Jahonda  bir  kunda  85  200  000  barrel  yoki  13  546  800  000  litr  neft  qazib
chiqariladi  (2009  yil  boshidagi  ma’lumot)  327  yilda  Xitoy  muhandislari  bambuk
quvurlar  vositasida  240  metr  chuqurlikkacha  qazib,  neft  olganlar.Karnegi
ma’lumotiga  ko’ra  o’sha  vaqtda  neftni  “yonuvchi  suv”  deb  atashgan  va  dengiz
suvini  bug’lantirib  tuz  olishda  qo’llashgan.  1970  yilda  Nobel  mukofotini  olgan
Norman  Borlag  40-yillar  oxiridan  boshlab  Standart  Oyl  tomonidan
moliyalashtirilgan.  U  yashil  inqilobning  otasi  sanaladi.  Qishloq  xo’jaligida
energiyaning  almashinishiga  e’tibor  qarating  –  oziq-ovqat  mahsulotining  har  bir
kaloriyasiga  15  kaloriya  neft  energiyasi  sarf  bo’ladi.
Bu  qimmatbaho  foydali  qazilma  konining  chuqurligi  o’nlab  metrdan  to  5-6
kilometrgacha boradi.
Eng yirik neft konlari Saudiya Arabistoni, AQSh, Kanada, Rossiya (Sibirda),
Eron va Xitoyda joylashgan.
Birinchi  marta  platforma  bilan  qazib  olingan  neft  koni  qirg’oqqa  juda  yaqin
edi. 1891 yilda Riley and Banker’s Oil kompaniyasi xodimlari Buyuk ko’llardagi
Sent  Merida  yog’och platformadan  turib ish  olib borishdi.  Ko’l  Ogayo  shtatidagi
Kolumbus shahridan 70 mil g’arbda joylashgandi 2005 yilda neft qazib chiqarish
eng yuqori sur’atga yetdi. Bu yilgacha, aniqrog’i o’tgan yillar 20 aprelgacha qazib
olingan neftning miqdori 2005 yilda qazib chiqarilgan neftga teng edi. 2011 yildan
boshlab  jahon  har  yili  10%  neftini  yo’qota  bordi.  1763  yilda  Lomonosov  “Yer
qatlamlari  haqida”  asarini  nashr  ettirdi.  Unda  neft  va  toshko’mir  bir  organik
moddadan  turlicha  yo’llar  bilan  hosil  bo’lishi  taxmini  ilgari  surilgan  edi.
Jahonda  birinchi  neft  qudug’i  1846  yilda  Kaspiy  dengizi  qirg’og’ida  kavlangan.
2009  yilning  sentyabrida  Transocean  kompaniyasining  Deepwater  Horizon
platformasi  qudug’i  chuqurligi  10683  metrga  yetib,  jahondagi  eng  chuqur  neft
qudug’i  bo’ldi.  Bu  rekord  uzoq  saqlanmadi,  bor-yo’g’i  yarim  yildan  so’ng  bu
platforma portlab ketdi.
Dunyoda  40  mingtacha  neft  koni  bor.  Jahondagi  neftning  60%  300ta  gigant
kondan  qazib  olinadi.  Ko’plab  gigant  konlar  30-70-yillar  oralig’ida  ochilgan.
Qolgan 40% neft esa kichik konlardan qazib olinadi, ularning “umri qisqa” bo’ladi.
8 1960  yilda  neft  qazish  ishiga  1  birlik  energiya  sarflab  100  birlik  olingan.  Bu
koeffisiyent  har  yili  2  birlikka  pastlab  boradi.  2000  yilda  12-20ni  tashkil  qilgan.
Shu  ketishda  kelajakda  neft  qazib  chiqarish  energetik  nuqtai  nazardan  behuda
ishga aylanadi.
Neft  kelib  chiqishi  to’g’risidagi  ilk  nazariyalardan  birida  bu  qora  modda
kitning  peshobi  bo’lib,  ummon  tubiga  cho’kib  qolgan,  keyin  yerosti  kanallaridan
yer  qobig’iga  sizib  o’tgan,  deb  taxmin  qilinadi.  Qazib  olingan  neftning  faqat
yarmidan  benzin  olinadi,  qolgani  esa  turli-tuman  mahsulotlar  ishlab  chiqarishda
ishtirok etadi.
Neft  yordamida  DVD  va  CD  disklari,  telefon  va  kompyuterlar,  tank  va
samolyotlar,  labbo’yoq  va  atirlar,  tish  pastasi  va  kir  yuvish  kukuni,  antiseptik  va
boshqa  dori-darmonlar  ishlab  chiqariladi.  Bu  hali  to’liqro’yxat  emas.
Saudiya Arabistonidagi 50x15km o’lchamdagi Safoniya koni dunyodagi eng yirik
kon hisoblanadi. 1951 yilda ochilgan bo’lib, unda 37 mlrd barrelga yaqin neft va
151  mlrd  kubmetr  gaz  bor.  Buncha  miqdordagi  neft  AQSh  ehtiyojini  deyarli  5
yilga qondiradi.
Xom  neft  tarkibida  1000ga  yaqin  komponentlar  mavjud.
Deepwater Horizon platformasidagi Macondo qudug’i portlashi natijasida Meksika
ko’rfazida  taxminan  4,9  mln  barrel  neft  oqib  ketgan.  ir  tomchi  neft  25  litr  suvni
ichishga yaroqsiz qiladi eft faqatgina qora emas, rangsiz, zangori, jigarrang, sariq,
qizil bo’lishi mumkin, buning ustiga har bir rangdagisining ham o’ziga xos tuslari
bor.
1.3 Sanoat  qattiq  chiqindilarini  ajratib  olish  va  qayta  ishlash 
Ilmiy-texnik  taraqqiyotning  rivojlangan  davrida  tabiat  va  jamiyatning  o’zaro
ta’siri  bilan  bog’liq  bo’lgan  muammolar ,  asosiy  va  murakkab  muammolar  bo’lib
bormoqda.  Shulardan  biri  geografik  muhitning  qattiq  sanoat  chiqindi  moddalari
bilan ifloslanishi va uni oldini olish muammosidir.
Ilmiy-texnik  taraqqiyot  sanoat  korxonalarida  texnikani,  ishlab  chiqarish
texnologiyasini  uzluksiz  takomillashtirishda ,  ijtimoiy  mehnat  mahsuldorligining
o’sishiga  va  ish  sharoitlarining  yaxshilanishiga  olib  keluvchi  mehnatni  va
9 boshqarishni tashkil etishda namoyon bo’ladi. Texnologik jarayonlar o’zgaruvchan
bo’lib,  texnika  taraqqiy  etgan  sari  to’xtovsiz  ravishda  ratsionallashtirib  boriladi.
Chiqindilarni o’z vaqtida yig’ishtirib olib, zararsizlantirilsa,  qayta ishlansa , aholiga
maqbul sharoit yaratilib, ekologik xavfsizlik ta’minlangan bo’lar edi. Shahar yoki
hudud  miqyosida  chiqindilarni  yig’ib  olish  tizimini  takomillashtirilish  tegishli
xizmatlar  faoliyatini  muvofiqlashtirishga  bog’liq.  Zamonaviy  va  samarali
boshqariladigan chiqindilarni yig’ib olish tizimi fuqarolar orasida kasallanishning
oldini olish bilan birga ularning yashash va mehnat qilish sharoitlarini yaxshilaydi.
Hozirgi  vaqtda,  respublikada  chiqindilarni  boshqarishning  asosiy  usuli  ularni  o’z
vaqtida  yig’ib  olish,  maxsus  chiqindi  xonaga  tashib  ketish  va  belgilangan
maydonda joylashtirishdan iborat.
1. Chiqindilar  hosil  bo’lgan  joyga,  morfologik  tarkibiga  ko’ra  uch  turga
bo’linadi: maishiy chiqindilar yoki uy-joy fondida hosil bo’lgan  chiqindilar ; 
2. sanoat chiqindilari yoki ishlab chiqarishda hosil bo’lgan chiqindilar; 
3. qishloq  xo’jaligi  chiqindilari ,  yani  qishloq  xo’jaligi  mahsulotlarini
etishtirishda hosil bo’ladigan chiqindilar; 
Shu  bilan  birga  aholi  va  atrof  tabiatga  ta’siri  bo’yicha  chiqindilar  toksik
(xavfliligi) jihatidan klassifikatsiyalanadi.
Ma’lumki,  chiqindilar  muammosini  hal  qilishga  sarflanadigan  umumiy
xarajatlarning  yarmidan  ko’pi,  odatda,  ularni  yig’ib  olish  va  tashib  ketish
xarajatlarini tashkil qiladi. Ammo chiqindilarni yig’ib olish ishlarining samarali va
rejali tashkil qilishini atrof-muhit toza saqlanishi bilan birga va iqtisodiy foydaga
olib keladi.
O’zbekiston  Respublikasi  “Tabiatni  muhofaza  qilish  to’g’risidagi”  va
“Chiqindilar  to’g’risidagi”  qonunlarga  muvofiq  chiqindilarni  boshqarishni  davlat
tomonidan  muvofiqlashtirish  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi ,
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Vazirlar  Kegashi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar
hokimliklari hamda maxsus davlat vakolatlari doirasida amalga oshiriladi.
10 So’nggi  yillarda  respublikada  vujudga  kelgan  ekologik  vaziyatning  tahlili
shuni  ko’rsatmoqdaki,  chiqindilar  atrof  tabiatning  xavfli  ifloslanishiga  va  aholi
salomatligiga jiddiy xavf tug’dirmoqda.
2004-yilda “O’zgidromet” tomonidan maishiy chiqindixonalarda hosil bo’layotgan
gazlar  o’rganib  chiqildi  va  hisob-kitoblarga  ko’ra  Respublikadagi
chiqindixonalarda  hajmi  274  ming  tonna  metan  gazi  hosil  bo’lishi  aniqlandi.
Metan  gazi  atmosferaga  ta’siri  koeffitsiyenti  21  ga  teng  bo’lsa,  uning  zararli
ta’sirini tasavvur qilish qiyin emas.
O’zbekiston  Respublikasida  2001-yilgacha  shahar  va  tuman  markazlarida
davlat  miqyosda  muvofiqlashtiriladigan  chiqindilarni  boshqarish  tizimi  sobiq
kamunal xizmat ko’rsatish vazirligi tasarrufidagi maxsus avtokorxonalardan iborat
bo’lgan.
Mazkur vazirlik respublika bo’yicha yagona texnikaviy siyosatni shakllantirib
korxonalarning  faoliyatini  muvofiqlashtirib  borgan.  Vazirlik  tugatilib ,  korxonalar
bevosita  mahalliy  hokimliklarga  bo’ysundirildi.  Shu  bilan  birga,  soha  faoliyati
bo’yicha  monitoringni  olib  borish  “O’zkommunxizmat”  agentlikning
vakolatlaridan  chiqindilar  muammosi  olib  tashlanganiga  qaramay  monitoring
ishlari davom ettirilmoqda.
2008-yilning 1 yanvar holatiga respublikada chiqindilarni boshqarish maxsus
avtokorxonalarda  jami  2228  ta  mashina  va  mexanizmlar  mavjud  bo’lgan  (2001-
yilda  ularning  soni  3472  ta  edi).  Shundan  chiqindilarni  yig’ib  tashish
foydalanadigan  kuzov  hajmi  7  m 3
 lik  mashina  bo’lgan.  Hisob-kitoblarga  ko’ra,
kuzov  hajmi  7  m 3
 lik  1065  ta  mashinalarga  bo’lgan  ehtiyoj  2245  tani,  10
m 3 
hajmlik  mashinalarga  ehtiyoj  1684  tani  tashkil  qiladi.  Dastlabki  baho
ko’rsatmoqdaki,  shaharlardagi  korxonalar  ehtiyoyojiga  ko’ra  47-63%  maxsus
mashinalar mavjud.
Maxsus mashinalar oxirgi marta markazlashgan holda 1994  yilda Rossiyadan
keltirilgan ,  ularning  foydalanish  muddati  5,5  yil  bo’lgani  uchun  foydalanish
muddatini o’tab bo’lgan. So’ngi yillarda “Samavto” korxonasidagi chiqindi tashish
11 mashinalar  ishlab  chiqarila  boshlandi  va  Navoiy,  Samarqand ,  Nukus,  Namangan
shaharlari korxonalariga yetkazib berildi.
Olib  borilgan  monitoringlar  shuni  ko’rsatmoqdaki,  1997-2004  yillarda  hosil
bo’lgan  maishiy  chiqindilarni  yig’ib  tashish  hajmi  kamayib  borgan.  Bunga
yuqorida qayd etilgan mashinalarning etishmasligi sababdir. Hosil bo’lgan maishiy
chiqindilar  to’liq  hajmda  tashib  ketilmasa,  demak,  shahar  va  tuman  markazlarida
qolgan.  Buning  oldini  olish  uchun  mahalliy  hokimliklar  mavjud  avtokorxonalar
transportini  jalb  qilib  chiqindilar  tashib  ketini  ta’minlamoqdalar.  Monitoring
natijalariga  ko’ra,  respublika  shahar  va  tuman  markazlarida  yiliga  10-13  mln
m 3
 maishiy  chiqindilar  to’planadi,  hisob-kitoblarga  ko’ra,  1996-yilda  9510  ming
m 3
, 2004-yilda 3489 ming m 3
, 2007-yilda 7974 ming m 3
 maishiy chiqindilar tashib
ketilgan.  Hozirgi  kunda  respublikada  amalda  bo’lgan  chiqindixonalarni
loyihalashtirish  va  ulardan  foydalanish  bo’yicha  tasdiqlangan  me’yoriy  hujjatga
asosan shahar va tuman markazlari uchun tashkil qilingan maishiy chiqindixonalar
loyihaviy  foydalanish  muddati  kamida  15  yilga  mo’ljallangan  bo’lishi  kerak.
Chiqindixonada mo’ljallangan mashina va mexanizmlarning turiga ko’ra, aholidan
hosil bo’ladigan chiqindilar miqdori me’yori va chiqindixonaning  loyihaviy xizmat
muddati ,  aholi  soni,  chiqindilarni  jipslashtirish  darajasiga  ko’ra  chiqindixonaning
umumiy  maydoni  aniqlanadi.  Loyihaviy  quvvati  yillik  qabul  qilinadigan  maishiy
chiqindilar hajmi bilan belgilanadi (30, 60, 120, 180, 240 ... 3000 m 3
/yil).
Chiqindixonaning  asosi  inshooti  chiqindilarni  qabul  qilish  va  joylashtirish
uchastkasi  yillik  hajmidan  kelib  chiqib  umumiy  maydonining  85-95%  ini  tashkil
qilishi  lozim.  Chiqindixona  maydoni  keltirilgan  chiqindilarni  joylashtirish
navbatlariga  (kartalariga)  ajratib  har  bir  karta  balandligi  2-2,5  metrdan  2-3  qavat
joylashtiriladi.  Ishlab  chiqarish  xo’jalik  inshoot  va  binolar  chiqindixonaning
chiqindilarini qabul qilish quvvatiga ko’ra 0,3-1 gektar miqdorida bo’ladi.
So’ngi  ma’lumotlarga  ko’ra  respublikada  182  ta  tuman  markazi  va
shaharda  maishiy  chiqindixonalar  mavjud ,  shundan  142  tasi  davlat,  40  tasi
nodavlat  korxonalar  tasarrufida.  Davlat  tasarrufidagi  korxonalar  foydalanishida
chiqindilarning umumiy maydoni 919,2 gektarni, xususiylashtirilgan korxonalar va
12 yangi  tashkil  etilgan  xususiy  korxonalar  foydalanishida  245,1  gektarni  tashkil
qiladi.  Shundan  tegishlicha  jami  629,2  va  151,8  gektar  maydon  foydalanishda ,
ya’ni  chiqindilar  joylashtiriladi.  Chiqindilarning  loyihaviy  quvvati  34,5  mln  m 3
,
shundan davlat tasarrufidagi korxonalar chiqindixonalarning quvvati 27,4 mln m 3
,
xususiy korxonalar tasarrufidagi chiqindixonalarning quvvati 6,8 mln m 3
. Mavjud
chiqindilarning  umumiy  perimetri  taxminan  101,1  km  bo’lsa,  ma’lumotga  ko’ra
7,5  km  devor  bilan  o’ralgan.  38  ta  chiqindixonada  chiqindi  tashish  mashinalari
keltirilgan chiqindilarni qabul qilish va joylashtirish bo’yicha nazorat punkti, atigi
17 ta chiqindixonada tarozi mavjud.
2006-yilda  chiqindixonalarda jami  6684,6 ming  m 3
, 2007-yilda 7973,8  ming
m 3
 maishiy  chiqindi  keltirilib  joylashtirilgan.  Jami  1996-yildan  2007-yilgacha
chiqindixonalarda  69176  ming  m 3
 chiqindilar  to’plangan.  Respublikada
tasdiqlangan me’yorda bir kishidan 0,9-1,5 m 3
, o’rtacha 1,2 m 3
 hosil bo’lishi qabul
qilingan  va  bir  yilda  jami  12  mln  m 3
 maishiy  chiqindi  hosil  bo’lishi  mumkin.
Ma’lumotlarga  ko’ra  joylarda  hosil  bo’lgan  maishiy  chiqindilarni  yig’ib,  tashish
tegishli hisob-kitob va hisobot yo’lga qo’yilmagan.
Maishiy chiqindixonalarda ishlarni sifatli  va o’z vaqtida tashkil qilish uchun
tegishli  mashina  va  mexanizmlar  mavjudligi  ahamiyatga  ega.  Demak,  182  ta
chiqindixonada  me’yorlarga  ko’ra  ishlarni  tashkil  qilish  uchun  jami  546  ta  turli
quvvatga ega buldozer , 182 ta shibbalash mashinasi zarur.
Agar  chiqindilarni  ustidan  15-20  sm  qalinlikda  toza  tuproq  solish  uchun
chiqindixona  hududida  tuproq  olish  joyi  bo’lmasa,  tuproqni  tashib  olib  kelish
uchun  tegishli  ekskavator  va  ag’darma  yuk  mashinasi  ham  kerak  bo’ladi.  182  ta
chiqindixonadan 17 tasida tarozi mavjud bo’lganligi uchun 165 ta chiqindixonaga
tarozi o’rnatish, 38 tasida nazorat punkti bo’lgani uchun 144 tasida nazorat punkti
qurish  kerak.  Chiqindixonalarga  begonalar  kirishi  chek  qo’yish  uchun  93,6  km
perimetrda devor ko’tarish lozim.
Rossiyaning  Novokuznestk  shahrida  umumiy  maydoni  59  gektarlik  yangi
chiqindixona qurulishi  uchun 250-300 mln.rubl  ajratildi, bir  gektarining qurulishi
o’rtacha 188 ming AQSh dollarni tashkil qiladi. Permda esa umumiy maydoni 10,5
13 gektarlik  chiqindixonaning  qurilishiga  113,97  mln  rubl  ajratilgan ,  bir  gektarga
o’rtacha  402  ming  AQSh  dollar  sarflanadi.  Chiqindixonada  30  kishi  ishchi
xizmatchilarning ishlashi mo’ljallangan.
AQSh  da  bir  gektar  chiqindixonaning  qurulishiga  o’rtacha  4  mln.  dollar
sarflanadi.  Respublikadagi  hosil  bo’lgan  ahvolni  yaxshilash  uchun  birinchi
navbatda  sanitariya  tozalash  korxonalarida  va  chiqindixonalarida  hisob-kitob  va
hisobotni  yo’lga  qo’yish  sanitariya  tozalash  korxonalarini  zarur  maishiy  chiqindi
tashish  maxsus  mashinalar  bilan,  chiqindixonalarni  tegishli  texnika  bilan
ta’minlash,  xodimlar  malakasini  oshirish ,  shu  sohaga  oid  me’yoriy  huquqiy
hujjatlarni ishlab  chiqish zarur. Yirik shaharlarda  maishiy va sanoat  chiqindilarni
qayta  ishlashni  rivojlantirish  chiqindixonaga  tashib  keltiriladigan  chiqindilar
kamayishiga olib keladi.
Qayt etilgan ishlarni amalga oshirish uchun chiqindilarni boshqarish tizimini
takomillashtirish  dasturi  loyihasi  ishlab  chiqilib,  tasdiqlanishi  chet  el
investistiyalari jalb qilinishi lozim.
14 II BOB. Tajriba qismi
2.1. Neft mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari
Neftni  qayta  ishlash  sanoatida  eng  zarur  neft  mahsulotlarini  olish  uchun  va
ularning  siafatini  oshirishda  kimyoviy  jarayonlar  keng  qo`llaniladi.  Kimyoviy
jarayonlarni  qo`llash  ilk  neftdagi  miqdoridan  1,5-2  marta  ko`p  bo`lgan  miqdorda
rangsiz neft mahsulotlarini olish bilan boradigan neftni chuqurroq qayta ishlashni
ta'minlaydi.
Kimyoviy jarayonlar ko`pincha neft kimyoviy ishlab chiqarishlar uchun xomashyo
olishga  imkon  beradi.  Masalan,  to`yinmagan  uglevodorodlar  -  etilen,  propilen,
butilenlar, butadien; aromatik uglevodorodlar - benzol, toluol, etilbenzol, ksilollar,
izopropilbenzol  va  boshqalar.  Bunday  xomashyo  bazasida  plastmassalar,  sintetik
kauchuklar,  sintetik  tolalar,  yuvish  vositalari  va  boshqa  qimmatli  mahsulotlar
ishlab chiqarish amalga oshirilmoqda.
Qator kimyoviy jarayonlarni qo`llash rangsiz neft mahsulotlari va moylarning
sifatini  oshirishni  ta'minlaydi  –  oltingugurtsizlantirish-ga,  detonatsiyaga  qarshi
xossalarni  oshirishga  va  turg`unlikni  oshirishga,  kokslanishni  pasaytirishga,
rangini  yaxshilashga  va  shu  kabilarga  olib  keladi.
Neftni  qayta  ishlashda  qo`llaniluvchi  va  keng  tarqalishga  ega  bo`lgan  asosiy
kimyoviy  jarayonlarning  ayrimlarini  sanab  o`tamiz:  katalitik  riforming,  katalitik
kreking,  izomerizatsiya,  gidrotozalash,  gidrokreking,  kokslash,  piroliz,  benzolni
alkillash,  izoparafin  uglevodorodlarni  alkillash,  degidrirlash,  oksidlash,
polimerizatsiya va boshqalar. 
Neft va neft mahsulotlarining sanoat termik jarayonlari
Neftni termik qayta ishlash asosiy jarayonlari quyidagilardir:
1. Termik kreking.
2. Piroliz.
3. Kokslash.
Termik  jarayonlarni  olib  borish  sharoitiga  qarab  xomashyo  turli  agregat
holatda  bo`lib  qolishi  mumkin.  Piroliz  jarayonida  reaksiyalar  gaz  fazada  amalga
oshiriladi,  neft  qoldiqlarini  kokslash  jarayoni  esa  suyuq  fazada  ketadi,  og`ir
15 xomashyoni termik krekingida esa gaz va suyuq fazalar birgalikda mavjud bo`lishi
mumkin.
Termik kreking
Neftni  qayta  ishlash  og`ir  qoldiqlarini  termik  krekingi  quyidagi  mahsulotlar
olish uchun amalga oshiriladi: avtomobil benzini (hozirda ushbu jarayon eskirgan);
qurum ishlab chiqarish uchun xomashyo bo`lgan yuqori aromatlashtirilgan gazoyl;
koks  ishlab  chiqarish  uchun  kreking  qoldiq;  kam  qovushqoqlikka  ega  bo`lgan
mazut yoqilg`isi.
Jarayon  470-5300C,  2-7MPa  bosimda  olib  boriladi.  Avtomobil  benzinini
olish  uchun  xom  ashyo  sifatida  nisbatan  yengil  neft  fraksiyalari  (200-3500C)
ishlatiladi.  Kam  qovushqoqlikka  ega  bo`lgan  qozon  yoqilg`isi  hamda  qurum  va
koks olish xomashyosi sifatida neft qoldiqlari bo`lmish yarim gudron va gudronlar
xizmat  qiladi. 
Termik krekingning asosiy mahsulotlari quyidagilar: uglevodorod gazi, kreking –
benzin, kerosin – gazoyl fraksiyasi, termogazoyl va kreking – qoldiq.
Uglevodorod gazi
Tarkibida ko`p miqdorda to`yinmagan uglevodorod bo`lgan termik - kreking
gazi  neft  kimyosida  neftkimyo  xomashyosi  sifatida  ishlatiladi  (jadvalga  qarang). 
Termik kreking jarayonida maksimal miqdorda kreking - qoldiq (I) va termogazoyl
(II) olishda hosil bo`ladigan mahsulotlarning miqdori (% da) quyida keltirilgan: 
Xomashyo sifatida gudron va katalitik gazoyl aralashmasi ishlatiladi. 
Benzin  quyi  kimyoviy  stabilligi  va  yuqori  bo`lmagan  oktan  soni  (66  -  68
motor usuli bo`yicha) bilan xarakterlanadi. 
Kreking benzinini avtomobil benzini komponenti sifatida ishlatish uchun uni
qo`shimcha stabillash lozim.
Kerosin  –  gazoyl  fraksiyasi  (200  -  3500C)  flot  mazutining  qimmatli
komponentidir.  U  gidrotozalangandan  so`ng  dizel  yoqilg`isi  komponenti  sifatida
ham qo`llanilishi mumkin. 
Kreking  qoldiq  (3500C  dan  yuqori  fraksiya)  qozon  yoqilg`isi  sifatida
ishlatiladi. U to`g`ridan-to`g`ri haydab olingan mazutga nisbatan yuqoriroq yonish
16 issiqligiga  va  quyiroq  qotish  haroratiga  va  qovushqoqlikka  egaligi  bilan
xarakterlanadi. 
Uglevodorod xomashyosining pirolizi jarayoni asosan quyi alkenlarni olishga
bag`ishlangan bo`lib, jarayon 700-10000C haroratda va atmosfera bosimiga yaqin
bosimda olib boriladi. 
Etilen  olish  uchun  optimal  xomashyo  etandir.  Etilenning  miqdori  ushbu
jarayonda 80% (mass.) ga yetadi. Etilenning ko`p miqdori propan pirolizida 47%
(mass.)  va  butan  pirolizida  45%  (mass.)  olinadi.  Tarmoqlangan  alkanlarning
pirolizida  ko`proq  propilen  hosil  bo`ladi.  Yuqori  haroratda  alken  va
metilatsetilenlar  ham  hosil  bo`ladi.  Quyi  alkenlarning  miqdori  sikloalkan  va
arenlarning pirolizida yuqori emas.
Etilen ishlab chiqarish sanoat sharoitlarida asosan individual birikmalar emas,
balki  neft  fraksiyalari  ishlatiladi.  Etilen  bilan  birgalikda  C3-C4  alkenlar,  ko`p
miqdorda suyuq mahsulotlar ham hosil bo`lib, tarkibida alkenlar, sikloalkenlar, C5
va  undan  yuqori  alkadienlar  hamda  C6-C8  arenlar  va  boshqa  komponentlar  hosil
bo`ladi. 
To`g`ridan-to`g`ri  haydab  olingan  benzin  resurslari  yetishmaganligi  bois  va
narxlarning  uzluksiz  o`sishi  oqibatida  piroliz  xomashyosi  sifatida  ko`pchilik
davlatlarda  kerosin  –  gazoyl  fraksiyasi  (170-3800C)  qo`llanilmoqda.
Benzin pirolizida hosil bo`ladigan mahsulotlar
Hozirda piroliz jarayoni uchun yanada og`irroq bo`lgan xom ashyoni ishlatish
tendensiyasi  kuzatilayapti.  Kokslash  jarayonining  maqsadi  –  neft  koksi  va  keng
fraksion tarkibli distillat olishdir.
Neft  koksini  olish uchun xomashyo  sifatida quyidagilar  ishlatilishi mumkin:
benzinsizlangan  neft,  birlamchi  qayta  ishlash  qoldiqlari  –  mazutlar,  yarim  –
gudronlar,  gudronlar;  ikkilamchi  kelib  chiqish  mahsulotlari  –  kreking  qoldiqlar,
katalitik  kreking  og`ir  gazoyllari,  piroliz  smolalari  hamda  tabiiy  asfaltlar  va  moy
ishlab chiqarish jarayoni qoldiqlari (asfaltlar, ekstraktlar).
Kokslash davriy usulining ko`lami va texnik rasmiylashtirilishi – neftni qayta
ishlash zamonaviy talablarga mos kelmay qoldi. 
17 Kokslashni  uzluksiz  usuli  esa  hozircha  tajriba-sanoat  bosqichida  turibdi. 
Hozirda  eng  ko`p  tarqalgan  yarim  uzluksiz  sanoat  jarayoni  –  asta-sekin  kokslash
qurilmalarida amalga oshiriladi. 
Neft  qoldiqlarini  asta-sekin  kokslash  505-5150C  haroratda,  0,2-0,3MPa
bosimda olib boriladi. Kokslash natijasida neft koksidan tashqari gaz, benzin, o`rta
va og`ir koks distillatlari hosil bo`ladi. Hosil bo`lgan mahsulotlarning miqdori va
sifati  xom  ashyoning  kimyoviy  va  fraksion  tarkibiga  va  kokslash  sharoitlariga
bog`liqdir.
Neftning  birlamchi  qayta  ishlash  qoldiqlaridan  olingan  koks  miqdori  15-25%
(mass.)  ni,  ikkilamchi  mahsulotlardan  olingani  esa  30-35%  (mass.)  ni  tashkil
qiladi.
Koks bilan birgalikda ko`p miqdorda qimmatli suyuq va gaz holidagi mahsulotlar
hosil  bo`ladi.  Ularning  yig`ma  miqdori  xomashyoga  nisbatan  hisoblaganda  70%
(mass.) ga yetadi.
Kokslash  jarayonining  eng  katta  effektivligi  hosil  bo`layotgan  hamma
mahsulotlarni  o`z  o`rnida  to`la  ishlatilganda  kuzatiladi.
Uglevodorod  tarkibi  bo`yicha  asta-sekin  kokslash  gazlari  termik  kreking
gazlarinikiga  yaqin  bo`lib,  neftkimyoviy  sintez  uchun  xomashyo  bo`lib  xizmat
qilishi mumkin.
Kokslash  benzini  quyi  sifat  (motor  usuli  bo`yicha  oktan  soni  60-67,
oltingugurt miqdori 1-2%) li bo`lgani uchun uning ishlatishdan oldin tozalanishi va
boshqa  jarayonlarni  o`tashi  lozim.  Uni  gidrotozalash  va  katalitik  riformingga
uchratish  lozim.  Kokslash  benzini  tarkibida  to`yinmagan  uglevodorodlarning
ko`pligi (37-60%) - uni neftkimyo ishlab chiqarishlar (masalan, oksosintez) da o`ta
qadrli xomashyo qilib qo`yadi.
Kerosin – gazoyl fraksiyasi gaz-turbina va motor yoqilg`ilarining komponenti
sifatida,  katalitik  kreking  va  qurum  ishlab  chiqarish  homashyolari  sifatida
qo`llaniladi. 
18 2.2. Qayta o’zlashtirilgan kimyoviy moddalarning ishlatilishi
Ilmiy-texnik taraqqiyotning rivojlangan davrida tabiat va jamiyatning o’zaro
ta’siri  bilan  bog’liq  bo’lgan  muammolar,  asosiy  va  murakkab  muammolar  bo’lib
bormoqda.  Shulardan  biri  geografik  muhitning  qattiq  sanoat  chiqindi   moddalari
bilan ifloslanishi va uni oldini olish muammosidir.
Ilmiy-texnik  taraqqiyot  sanoat  korxonalarida  texnikani,  ishlab  chiqarish
texnologiyasini  uzluksiz  takomillashtirishda,  ijtimoiy  mehnat  mahsuldorligining
o’sishiga  va  ish  sharoitlarining  yaxshilanishiga  olib  keluvchi  mehnatni  va
boshqarishni tashkil etishda namoyon bo’ladi. Texnologik jarayonlar o’zgaruvchan
bo’lib,  texnika  taraqqiy  etgan  sari  to’xtovsiz  ravishda  ratsionallashtirib  boriladi.
Chiqindilarni o’z vaqtida yig’ishtirib olib, zararsizlantirilsa, qayta ishlansa, aholiga
maqbul sharoit yaratilib, ekologik xavfsizlik ta’minlangan bo’lar edi. Shahar yoki
hudud  miqyosida  chiqindilarni  yig’ib  olish  tizimini  takomillashtirilish  tegishli
xizmatlar  faoliyatini  muvofiqlashtirishga  bog’liq.  Zamonaviy  va  samarali
boshqariladigan chiqindilarni yig’ib olish tizimi fuqarolar orasida kasallanishning
oldini olish bilan birga ularning yashash va mehnat qilish sharoitlarini yaxshilaydi.
Hozirgi vaqtda, respublikada chiqindilarni boshqarishning asosiy usuli ularni
o’z  vaqtida  yig’ib  olish,  maxsus  chiqindi  xonaga  tashib  ketish  va  belgilangan
maydonda joylashtirishdan iborat.
Chiqindilar  hosil  bo’lgan  joyga,  morfologik  tarkibiga  ko’ra  uch  turga
bo’linadi:
 maishiy chiqindilar yoki uy-joy fondida hosil bo’lgan chiqindilar;
 sanoat chiqindilari yoki ishlab chiqarishda hosil bo’lgan chiqindilar;
 qishloq  xo’jaligi  chiqindilari,  yani  qishloq  xo’jaligi  mahsulotlarini
etishtirishda hosil bo’ladigan chiqindilar;
Shu  bilan  birga  aholi  va  atrof  tabiatga  ta’siri  bo’yicha  chiqindilar  toksik
(xavfliligi) jihatidan klassifikatsiyalanadi.
Ma’lumki,  chiqindilar  muammosini  hal  qilishga  sarflanadigan  umumiy
xarajatlarning  yarmidan  ko’pi,  odatda,  ularni  yig’ib  olish  va  tashib  ketish
xarajatlarini tashkil qiladi. Ammo chiqindilarni yig’ib olish ishlarining samarali va
19 rejali tashkil qilishini atrof-muhit toza saqlanishi bilan birga va iqtisodiy foydaga
olib keladi.
O’zbekiston  Respublikasi  “Tabiatni  muhofaza  qilish  to’g’risidagi”  va
“Chiqindilar  to’g’risidagi”  qonunlarga  muvofiq  chiqindilarni  boshqarishni  davlat
tomonidan  muvofiqlashtirish  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi,
Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Vazirlar  Kegashi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar
hokimliklari hamda maxsus davlat vakolatlari doirasida amalga oshiriladi.
So’nggi  yillarda  respublikada  vujudga  kelgan  ekologik  vaziyatning  tahlili
shuni  ko’rsatmoqdaki,  chiqindilar  atrof  tabiatning  xavfli  ifloslanishiga  va  aholi
salomatligiga jiddiy xavf tug’dirmoqda.
2004-yilda  “O’zgidromet”  tomonidan  maishiy  chiqindixonalarda  hosil
bo’layotgan  gazlar  o’rganib  chiqildi  va  hisob-kitoblarga  ko’ra  Respublikadagi
chiqindixonalarda  hajmi  274  ming  tonna  metan  gazi  hosil  bo’lishi  aniqlandi.
Metan  gazi  atmosferaga  ta’siri  koeffitsiyenti  21  ga  teng  bo’lsa,  uning  zararli
ta’sirini tasavvur qilish qiyin emas.
O’zbekiston  Respublikasida  2001-yilgacha  shahar  va  tuman  markazlarida
davlat  miqyosda  muvofiqlashtiriladigan  chiqindilarni  boshqarish  tizimi  sobiq
kamunal xizmat ko’rsatish vazirligi tasarrufidagi maxsus avtokorxonalardan iborat
bo’lgan.
Mazkur  vazirlik  respublika  bo’yicha  yagona  texnikaviy  siyosatni
shakllantirib korxonalarning faoliyatini muvofiqlashtirib borgan. Vazirlik tugatilib,
korxonalar  bevosita  mahalliy  hokimliklarga  bo’ysundirildi.  Shu  bilan  birga,  soha
faoliyati  bo’yicha  monitoringni  olib  borish  “O’zkommunxizmat”  agentlikning
vakolatlaridan  chiqindilar  muammosi  olib  tashlanganiga  qaramay  monitoring
ishlari davom ettirilmoqda.
2008-yilning  1  yanvar  holatiga  respublikada  chiqindilarni  boshqarish
maxsus  avtokorxonalarda  jami  2228  ta  mashina  va  mexanizmlar  mavjud  bo’lgan
(2001-yilda  ularning  soni  3472  ta  edi).  Shundan  chiqindilarni  yig’ib  tashish
foydalanadigan  kuzov  hajmi  7  m 3
 lik  mashina  bo’lgan.  Hisob-kitoblarga  ko’ra,
kuzov  hajmi  7  m 3
 lik  1065  ta  mashinalarga  bo’lgan  ehtiyoj  2245  tani,  10  m 3
20 hajmlik  mashinalarga  ehtiyoj  1684  tani  tashkil  qiladi.  Dastlabki  baho
ko’rsatmoqdaki,  shaharlardagi  korxonalar  ehtiyoyojiga  ko’ra  47-63%  maxsus
mashinalar mavjud.
Maxsus  mashinalar  oxirgi  marta  markazlashgan  holda  1994  yilda
Rossiyadan  keltirilgan,  ularning  foydalanish  muddati  5,5  yil  bo’lgani  uchun
foydalanish  muddatini  o’tab  bo’lgan.  So’ngi  yillarda  “Samavto”  korxonasidagi
chiqindi  tashish  mashinalar  ishlab  chiqarila  boshlandi  va  Navoiy,  Samarqand,
Nukus, Namangan shaharlari korxonalariga yetkazib berildi.
Olib borilgan monitoringlar shuni ko’rsatmoqdaki, 1997-2004 yillarda hosil
bo’lgan  maishiy  chiqindilarni  yig’ib  tashish  hajmi  kamayib  borgan.  Bunga
yuqorida qayd etilgan mashinalarning etishmasligi sababdir. Hosil bo’lgan maishiy
chiqindilar  to’liq  hajmda  tashib  ketilmasa,  demak,  shahar  va  tuman  markazlarida
qolgan.  Buning  oldini  olish  uchun  mahalliy  hokimliklar  mavjud  avtokorxonalar
transportini jalb qilib chiqindilar tashib ketini ta’minlamoqdalar.
Monitoring  natijalariga  ko’ra,  respublika  shahar  va  tuman  markazlarida
yiliga 10-13 mln m 3
 maishiy chiqindilar to’planadi, hisob-kitoblarga ko’ra, 1996-
yilda 9510 ming m 3
, 2004-yilda 3489 ming m 3
, 2007-yilda 7974 ming m 3
 maishiy
chiqindilar tashib ketilgan.
Hozirgi  kunda  respublikada  amalda  bo’lgan  chiqindixonalarni
loyihalashtirish  va  ulardan  foydalanish  bo’yicha  tasdiqlangan  me’yoriy  hujjatga
asosan shahar va tuman markazlari uchun tashkil qilingan maishiy chiqindixonalar
loyihaviy foydalanish muddati kamida 15 yilga mo’ljallangan bo’lishi kerak.
Chiqindixonada  mo’ljallangan  mashina  va  mexanizmlarning  turiga  ko’ra,
aholidan  hosil  bo’ladigan  chiqindilar  miqdori  me’yori  va  chiqindixonaning
loyihaviy  xizmat  muddati,  aholi  soni,  chiqindilarni  jipslashtirish  darajasiga  ko’ra
chiqindixonaning  umumiy  maydoni  aniqlanadi.  Loyihaviy  quvvati  yillik  qabul
qilinadigan  maishiy  chiqindilar  hajmi  bilan  belgilanadi  (30,  60,  120,  180,  240  ...
3000 m 3
/yil).
21 Chiqindixonaning  asosi  inshooti  chiqindilarni  qabul  qilish  va  joylashtirish
uchastkasi  yillik  hajmidan  kelib  chiqib  umumiy  maydonining  85-95%  ini  tashkil
qilishi lozim.
Chiqindixona  maydoni  keltirilgan  chiqindilarni  joylashtirish  navbatlariga
(kartalariga) ajratib har bir karta balandligi 2-2,5 metrdan 2-3 qavat joylashtiriladi.
Ishlab chiqarish xo’jalik inshoot va binolar  chiqindixonaning chiqindilarini
qabul qilish quvvatiga ko’ra 0,3-1 gektar miqdorida bo’ladi.
So’ngi ma’lumotlarga ko’ra respublikada 182 ta tuman markazi va shaharda
maishiy  chiqindixonalar  mavjud,  shundan  142  tasi  davlat,  40  tasi  nodavlat
korxonalar  tasarrufida.  Davlat  tasarrufidagi  korxonalar  foydalanishida
chiqindilarning umumiy maydoni 919,2 gektarni, xususiylashtirilgan korxonalar va
yangi  tashkil  etilgan  xususiy  korxonalar  foydalanishida  245,1  gektarni  tashkil
qiladi.  Shundan  tegishlicha  jami  629,2  va  151,8  gektar  maydon  foydalanishda,
ya’ni chiqindilar joylashtiriladi.
Chiqindilarning loyihaviy quvvati 34,5 mln m 3
, shundan davlat tasarrufidagi
korxonalar  chiqindixonalarning  quvvati  27,4  mln  m 3
,  xususiy  korxonalar
tasarrufidagi  chiqindixonalarning  quvvati  6,8  mln  m 3
.  Mavjud  chiqindilarning
umumiy  perimetri  taxminan  101,1  km  bo’lsa,  ma’lumotga  ko’ra  7,5  km  devor
bilan  o’ralgan.  38  ta  chiqindixonada  chiqindi  tashish  mashinalari  keltirilgan
chiqindilarni  qabul  qilish  va  joylashtirish  bo’yicha  nazorat  punkti,  atigi  17  ta
chiqindixonada tarozi mavjud.
2006-yilda chiqindixonalarda jami 6684,6 ming m 3
, 2007-yilda 7973,8 ming
m 3
 maishiy  chiqindi  keltirilib  joylashtirilgan.  Jami  1996-yildan  2007-yilgacha
chiqindixonalarda  69176  ming  m 3
 chiqindilar  to’plangan.  Respublikada
tasdiqlangan me’yorda bir kishidan 0,9-1,5 m 3
, o’rtacha 1,2 m 3
 hosil bo’lishi qabul
qilingan  va  bir  yilda  jami  12  mln  m 3
 maishiy  chiqindi  hosil  bo’lishi  mumkin.
Ma’lumotlarga  ko’ra  joylarda  hosil  bo’lgan  maishiy  chiqindilarni  yig’ib,  tashish
tegishli hisob-kitob va hisobot yo’lga qo’yilmagan.
Maishiy chiqindixonalarda ishlarni sifatli va o’z vaqtida tashkil qilish uchun
tegishli  mashina  va  mexanizmlar  mavjudligi  ahamiyatga  ega.  Demak,  182  ta
22 chiqindixonada  me’yorlarga  ko’ra  ishlarni  tashkil  qilish  uchun  jami  546  ta  turli
quvvatga ega buldozer, 182 ta shibbalash mashinasi zarur.
Agar  chiqindilarni  ustidan  15-20  sm  qalinlikda  toza  tuproq  solish  uchun
chiqindixona  hududida  tuproq  olish  joyi  bo’lmasa,  tuproqni  tashib  olib  kelish
uchun tegishli ekskavator va ag’darma yuk mashinasi ham kerak bo’ladi.
182  ta  chiqindixonadan  17  tasida  tarozi  mavjud  bo’lganligi  uchun  165  ta
chiqindixonaga tarozi o’rnatish, 38 tasida nazorat punkti bo’lgani uchun 144 tasida
nazorat  punkti  qurish  kerak.  Chiqindixonalarga  begonalar  kirishi  chek  qo’yish
uchun 93,6 km perimetrda devor ko’tarish lozim.
Rossiyaning  Novokuznestk  shahrida  umumiy  maydoni  59  gektarlik  yangi
chiqindixona qurulishi  uchun 250-300 mln.rubl  ajratildi, bir  gektarining qurulishi
o’rtacha 188 ming AQSh dollarni tashkil qiladi. Permda esa umumiy maydoni 10,5
gektarlik  chiqindixonaning  qurilishiga  113,97  mln  rubl  ajratilgan,  bir  gektarga
o’rtacha  402  ming  AQSh  dollar  sarflanadi.  Chiqindixonada  30  kishi  ishchi
xizmatchilarning ishlashi mo’ljallangan.
AQSh  da  bir  gektar  chiqindixonaning  qurulishiga  o’rtacha  4  mln.  dollar
sarflanadi.
Respublikadagi  hosil  bo’lgan  ahvolni  yaxshilash  uchun  birinchi  navbatda
sanitariya  tozalash  korxonalarida  va  chiqindixonalarida  hisob-kitob  va  hisobotni
yo’lga  qo’yish  sanitariya  tozalash  korxonalarini  zarur  maishiy  chiqindi  tashish
maxsus  mashinalar  bilan,  chiqindixonalarni  tegishli  texnika  bilan  ta’minlash,
xodimlar malakasini oshirish, shu sohaga oid me’yoriy huquqiy hujjatlarni ishlab
chiqish zarur.
Yirik  shaharlarda  maishiy  va  sanoat  chiqindilarni  qayta  ishlashni
rivojlantirish  chiqindixonaga  tashib  keltiriladigan  chiqindilar  kamayishiga  olib
keladi.
Qayt etilgan ishlarni amalga oshirish uchun chiqindilarni boshqarish tizimini
takomillashtirish  dasturi  loyihasi  ishlab  chiqilib,  tasdiqlanishi  chet  el
investistiyalari jalb qilinishi lozim.
23 III BOB. Olingan natijalar tahlili
3.1 Neft mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari sinetzi
Hozirgi  vaqtda  insoniyatning  xo’jalik  faoliyati  ta’siri  ostida  atrof-muhitga
zarar  etkazilishihammaga  ma’lum.  Shuningdek,  atrof  muhitga  etkazilayotgan
zararni  kamaytirish  ham  insoniyatning  o’z  qo’lidadir.  Agar  bu  masalaga  ijobiy
tomondan  chuqurroq  yondashadigan  bo’lsak,  o’zimizning  atrofimizni  yanada
obodonlashtirish va musaffolashtirish zaruriyati paydo bo’ladi. Zero Prezidentimiz
I.A.Karimov  ko’rsatib  o’tganlaridek:  “Ekologik  xavfsizlikni
kuchaytirishninghozirgi  asosiy  yo’nalishlaridan  biri  shaharsozlik  va  tumanlarni
rejalashtirishning  ilmiy  asoslangan,  hozirgi  zamon  urbanizastiyasining  barcha
salbiy  oqibatlarini  bartaraf  etadigan  tizimni  joriy  etish  yo’li  bilan  shaharlarda  va
boshqa aholi punktlarida aolini yashashi uchun qulay sharoit yaratish zarur”.
Iqtisodiy ekologik muammolar orasida chiqindilar g’oyat muhim va jiddiy
muammolar  qatoriga  kiradi.  Keyingi  vaqtlarda  yarim  tayyor,  muzlatilgan  va
kanserva qilingan mahsulotlarni ko’plab ishlab chiqarilishi munosabati bilan ularni
maxsus  yashik,  quticha,  maxsus  idish,  qog’oz  va  selofan  xaltachalarga  o’rab
sotuvga  chiqarilmoqda.  O’rash  tarkibini  avvalo  qog’oz,  oyna,  metall,  stelofan,
plastmassa  tashkil  qiladi.  Qizig’i  shundaki,  ulardan  ikkinchi  marta  foydalanib
bo’lmaydi, ya’ni qayta quyish yoki eritish zarur.
Respublika  mustaqillikka  erishgandan  so’ng  chet  ellardan  ko’plab  spirtli
ichmliklar,  sigaretlar,oziq-ovqatlar  keltira  boshlandi.  Aholi  zich  hududlarda  turli
markadagi salqin ichimliklar ishlab chiqarila boshlandi. Ichimliklardan bo’shagan
shisha  va  plastmassa  idishlar  ikkinchi  marta  ishlatishning  andozaga  to’g’ri
kelmasligi  bois  chiqindixona  va  ko’chalarda,  to’plana  boshladi.  Evropa
mamlakatlaridan keltirilgan pivo idishlari alyuminiydan tayyorlanganligi va qayta
foydalanishning  imkoni  yo’qligi  sababli  chiqindixona,  ko’cha,  ariqlarda  yig’ilib
bormoqda.  Bu  esa  maishiy  chiqindilar  hajmini  bir  nech  baravar
ko’paytirmoqda.Ko’cha,  xiyobon,  maydon,  baland  qavatli  binolar  yaqinida
maishiy  chiqindilarning  yig’ilib  borishi  aholi  o’rtasida  turli  yuqumli
kasalliklarning  tezda  tarqalishiga  sabab  bo’lmoqda.  Pashsha,  chivin  kabi  mayda
24 hasharotlar  va  qushlarning  chiqindixonalarda  oziqlanishi  mikrob,  virus,
bakteriyalarning  tarqalishiga  (ayniqsa,  yilning  issiq  faslida)  kuchli  ta’sir  etadi.
Bundan tashqari to’planib borayotgan chiqindilar atmosfera havosi, yer osti va yer
usti suvlari, tuproq va o’simliklarni ifloslovchi asosiy manbalar hisoblanadi.
Endilikda  maishiy  chiqindilarning  miqdor  jihatidan  borgan  sari  ko’payib
borayotganligi  insoniyatni  jiddiy  tashvishga  solmoqda.  O’zbekistonda  har  yili
ko’plab  shahar  chiqindilari,  sanoat  chiqindilari,  qishloq  xo’jaligi  va  qishloq
maishiy  chiqindilari  to’planib  qolayotganligi  va  ularni  yig’ish  va  qayta  ishlash
muammosi  hal  etilmaganligi  jiddiy  muammo  hisoblanadi.  Masalan,  faqat
Namangan shahrining o’zida har  yili  250-300 ming tonna atrofida  qattiq maishiy
chiqindilar  to’planmoqda.  Viloyat  hududi  bo’yicha  maishiy  chiqindixonalar  100
gektardan ortiqroq joyni egallaydi.
Jadvaldan  ko’rinib  turibdiki,  aholi  soni  bilan  maishiy  chiqindilarning
o’sishida  mutanosiblik  yo’qolgan,  ya’ni  aholi  sonining  o’sishidan  ko’ra  qattiq
maishiy  chiqindilar  miqdori  tez  sur’atlarda  o’sib  bormoqda.  Maishiy  chiqindilar
miqdorining  o’sishi  yuqorida  aytib  o’tganimizdek,  har  bir  mahsulotni  alohida
idishlarda  (yashik,  oyna,  metall,  stelofan,  plastmassa  quticha,  karton,  qog’oz  va
boshqalar)  ishlab  chiqarilishi  va  sotilishi  bilan  bog’liq.  Bu,  esa  o’z  navbatida,
maishiy  chiqindilarni  joylashtirishdagi  xarajatlarning  o’sib  borishiga  jiddiy  ta’sir
ko’rsatmoqda.
O’zbekistonda  har  yili  100  mln.  tonna  atrofida  sanoat  chiqindisi,  15  mln.
kub  metrgacha  maishiy  chiqindilar  hosil  bo’ladi.sanoat  chiqindilarining  0,2  foizi
qayta  ishlansa,  maishiy  chiqindilarning  5,2  mln.  kub  metri  ko’mib  tashlanadi.
Ko’mib  tashlangan  maishiy  chiqindilarning  o’rtacha  5-10  foizi  qog’oz,  20-45
foizini oziq-ovqatlar, 5-10 foizini yog’och, 3 foizini metall, 5-10 foizini gazlama, 2
foizini  charm  va  rezina,  shisha,  plastmassa  va  boshqa  turdagi  chiqindilar  tashkil
etadi.
Chiqindilarning  tarkibi  xilma-xil  bo’lgani  uchun  ulardan  foydalanish
yo’nalishlari,  sohalari,  guruhlari,  iqtisodiy  samaradorligi,  ekologik  jihatlari  ham
turli  tuman.  Chiqindilarning  umumiy  holdagi  iqtisodiy  ahamiyatini  baholash
25 mushkul,  shuning  uchun  uning  tarkibi  aniqlangandan  so’ng  samaradorlikka
to’g’risida  fikr  bildirish  mantiqqa  to’g’ri  keladi.  Masalan,  chiqindi  tarkibida
alyuminiy,  shisha  idishlar,  po’lat,  qog’oz,  plastmassa,  singan  oyna  kabilarning
bo’lishi ulardan ikkinchi marta foydalanish samaradorligini oshiradi.
Aslida  chiqindi  biror  bir  xom  ashyo,  material,  buyum,  mahsulot  yoki
tavarlardan foydalanib, ularning keraksiz qismini chiqarib tashlash natijasida hosil
bo’ladi.  Biroq  hosil  bo’lgan  barcha  chiqindilarni  tashlab  yuborish  yoki  ko’mib
tashlash  ularni  joylashtirishdagi  noto’g’ri  faoliyatdir.  Asosiy  muammo
chiqindilardan ikkilamchi xom ashyo sifatida foydalanishda.
Rivojlangan  mamlakatlarda  chiqindining  katta  qismi  mana  shunday
korxonalarda  yoqiladi,  buning  natijasida  arzon  energiya  ishlab  chiqariladi.
Yaponiyada  1850  ta  axlat  yoqish  korxonasi  mavjud  bo’lib,  ularda  butun  maishiy
chiqindining taxminan 80 foiz qismi yoqiladi.
Shundan  kelib  chiqib,  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi
tomonidan  1999  yilda  qabul  qilingan  “1999-2005  yillarda  O’zbekiston
Respublikasida  atrof-muhitni  muhofaza  qilish  harakat  dasturi  to’g’risida”gi
qarorida  chiqindilarni  ikkinchi  bor  qayta  ishlash,  ko’mish,  yoqish,  havoga
chiqarish  hamda  radiaktiv  chiqindilarni  saqlash  masalalariga  alohida  e’tibor
qaratiladi.  Mazkur  hujjatda belilangan vazifalar  hamda 2002 yilda qabul qilingan
O’zbekiston Respublikasining “Chiqindilar to’g’risidagi” qonunini amalga oshirish
mexanizmini  takomillashtirish  maqsadida  respublika  miqyosida  ko’plab  ijobiy
ishlar amalga oshmoqda.
26 Xulosa 
Sanoat  miqyosida  qayta  ishlanadigan  tabiiy  mineral  resurslarga  oqilona
munosabatda  bo’lish  va  atrof-muhitlar,  ayniqsa,  biosfera  unsurlarining
muhofazasini  ta’minlash  uchun  har  doim  havo,  suv  va  tuproq  tarkib  tuzilmasi
ko’rsatkichlari  talab  darajasida  bo’lishi  zarur.  Ammo,  turli  xil  ishlab  chiqarish
chiqindilari  ta’siri  tufayli  ularning  shu  kungi  ko’rsatkichlari  nihoyatda  past.
Vaziyatning  kelajakda  bundan  ham  yomonlashuvini  oldini  olish  maqsadida
korxona  va  xo’jaliklar  o’z  ishlab  chiqarish  faoliyatlarini  texnik  texnologik
takomillash,  chiqindi  moddalar  hosil  bo’lishini  cheklash,  sodir  bo’layotgan
chiqindilarni zararsizlantirish choralarini amalgam oshirish kerak.
Mavjud  ilmiy  texnik  adabiyot  manbalaridan  ma’lumki,  shu  kungi  ekologik
dolzarb masalalarga,  avvalambor,  olimlar  o’z  e’tiborlarini  qaratishgan.  Jumladan,
N.Jabborovning  “Kimyo  va  atrof-muhit”  o’quv  qo’llanmasida  (1992-yil)
ta’kidlanishicha,  turli  sanoat  tarmoqlari  va  xo’jaliklarda  ishlab  chiqariladigan  har
xil  modda,  mahsulot  va  materiallarning  sifat-miqdor  ko’rsatkichlarini  saqlab
qolgan  holda,  atrof-muhitga  chiqarib  yuborilayotgan  chiqindilarni  keskin
kamaytirish  va  ularni  zararsizlantirish  chora-tadbirlariga  quyidagilarni  ko’rsatib
o’tsa bo’ladi:
1. Barcha  turdagi  tabiiy  xom  ashyo  va  mineral  resurslarni  qayta  ishlab
yuqori  sifatli  mahsulotlarni  ishlab  chiqarish  hamda  energiya  resurslaridan
tejamli foydalanishga asislangan, zamonaviy ekokimyoviy talab darajasidagi
texnologik jarayon va qurilma (apparat) lardan keng suratda foydalanish;
2. Ishlab  chiqarishda  hosil  bo’ladigan  chiqindilar  miqdorini  keskin
kamaytirish maqsadida, takroran qayta ishlov berish va nihoyat, yopiq zanjir
tizimida  faoliyat  ko’rsatadigan  ishlab  chiqarish  majmui  (kompleks)  larini
barpo etish;
3. Tabiiy  xom  ashyo  resurslaridan  samarali  foydalanadigan  ishlab
chiqarish  komplekslarida,  birinchi  galda,  suv  va  energiyalardan  takroran
samarali  foydalanish  imkonini  beradigan,  yopiq  zanjir  tizimlarini  keng
qo’llash.  Nihoyat,  ikkilamchi  va  chiqindi  modda  va  mahsulotlarni  qayta
27 ishlab  chiqarish  jarayonlariga  jalb  qiladigan  yuqori  darajada  samarador
texnologiyalarni yaratib, ularni amalda qo’llash;
4. Har qanday xom ashyo mahsulotini kompleks qayta ishlaydigan, shu
jumladan, muayyan ishlab chiqarish korxonasida hosil bo’ladigan ikkilamchi
xom  ashyo  resurs  (mahsulot)  larni,  shu  jumladan,  chiqindi  mahsulotlarini
har  xil  yangi  ilmiy-texnik  usullar  vositasida  (masalan,  “rekuperatsiya”
jarayonini qo’llab), qayta ishlab, kerakli moddalarni olish;
5. Kimyoviy zararli va zaharli moddalar, shu jumladan,  aynan shunday
xossadagi  chiqindi  moddalar  hosil  bo’lish  texnologik  jarayon  va
bosqichlarini  nazarda  tutgan  holda,  butun  ishlab  chiqarishni
avtomatlashtirish;
6. Barcha  texnologik  qurilma,  apparat  va  vositalarni  talab  darajasida
takomillashtirish yoki samaradorlari bilan almashtirib turish;
7. Atrof-muhit, ayniqsa, biosfera uchun o’ta xavfli chiqindi  moddalarni
zararsiz holatga o’tkazish texnologik yo’llaridan keng foydalanish;
8. Toza chuchuk suvni kam sarf qilishga mo’ljallangan, shuningdek, suv
kerak  bo’lmaydigan  hamda  chang  (mayda  dispers  zarracha)  larni  sodir
etmaydigan  texnologik  jarayon  va  qurilmalar  yaratish,  ularni  amalda  keng
qo’llash va h.k.;
28 Adabiyotlar ro’yxati
Normativ-huquqiy hujjatlar:
1.O’zbekiston Respublikasi “Chiqindilar to’g’risida” gi qonuni. 2002 yil 
2. J. Xolmo’minov. “Ekologiya va qonun”. T. Adolat. 2000.
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov asarlari:
1. I.A.Karimov. “Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir”. T. O’zbekiston. 1996.
2.  I.A.Karimov.  “O’zbekiston  XXI  asr  bo’sag’asida:  xavfsizlikka  tahdid,
barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari”. T. O’zbekiston. 1997.
3. I.A.Karimov. Ma’naviy yuksalish yo’lida. T. O’zbekiston. 1998.
4.  I.A.Karimov.  “O’zbekiston  mustaqillikka  erishish  ostonasida”.  Toshkent.
“O’zbekiston” nashriyoti . 2011.
Darslik  va  o ’ quv  qo ’ llanmalar :
1.Э.А.Турдыкулов. “Экологическое образование и воспитание учащихся”. Т.
Укитувчи. 1991.
2. Sh . Otaboyev ,  T . Iskandarov .  “ Kommunal  gigiyena ”.   T .  Ibn  Sino  nomidagi
nashriyot - matbaa  birlashmasi . 1994. 
3. I.Xolliyev, A.Ikromov. “Ekologiya”. T. Mehnat. 2001.
4. A.Ismoilov. “Ekologik ta’lim-tarbiya”. T. O’qituvchi. 1997.
5. A.To’xtayev. “Ekologiya”. T. O’qituvchi. 1998.
6. T.Mirzayev,  Z.G’oforov.  “Tabiatni  e’zozlash  umumbashariy  muammo”.  T.
Yangi asr avlodi. 2001.
7. J. Xolmo’minov. “Ekologiya va qonun”. T. Adolat. 2000.
8. N.A.Xolmurodov. “Atrof-muhit muhofazasi”. Navoiy. 2005.
9. O’zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. T. O’zbekiston. 1992.
10. M.Mamadazimov. “Astronomiya”. T. O’qituvchi. 2003.
11.  N . Nikolayeva . “ Mo ’ jiza  kitob ” I  tom . T. O’zbekiston 1998.
12. A.Ergashev, T.Ergashev. “Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish”. T.
Yangi asr avlodi. 2005.
13. К.Ю.Валуконис, Ш.О.Мурадов. Основы экологии. Т. Мехнат. 2001.
Internet saytlari:
29 1. . WWW.tdpi.uz (O’zbekiston Respublikasi xalq ta’limi vazirligi} 
2. WWW.pedagog.uz 
3. WWW.ziyonet.uz
4. WWW.edu.uz
  5. WWW.grain.ru
6.  www.disserr.ru/contents/174817 .  Иванов В. Ф. 02.00.04  Москва, 2007 275 с.
РГБ ОД, 71:07-2/79. 
7. http://www.maikonline.com/maik/showArticle . Е. И. Мальцев, Д. А. Лыпенко,
О.  М.  Перелыгина,  В.  Ф.  Иванов,  О.  Л.  Грибкова,  М.  А.  Брусенцева,  А.  В.
Ванников
8. www  .  vntic  .  org  .  ru  /  php  /  rntd  .  php  . 13243.7728045419.06.1.008.5/011. 17.07.2008.
30