Nemis tarixshunosligida O‘rta Osiyoning eftaliylar davri tarixining o‘rganilishi

“ Nemis t arixshunosligida O‘rt a Osiy oni ng eft aliy lar
dav ri t arixining o‘rganilishi”
MUNDARIJA:
KIRISH ………………………………………………………………….………...…………….……………. 3-5
I  BOB.  NEMIS  TARIXSHUNOSLIGIDA  ILK  O RTA  ASRLARDA  O RTAʻ ʻ
OSIYONING SIYOSIY TARIXI MASALASI …….………...………………...………… 6-14
1.1.   Eftaliylarning  kelib  chiqishi  va  O rta  Osiyoga  kirib  kelishi  masalasidagi	
ʻ
tadqiqotlar ........................................................................................ …….………...……………… .................. 6-9
1.2.  Eftaliylar  davri  siyosiy  jarayonlarining  nemis  tarixshunosligida
o rganilishi	
ʻ ............................................................................... ...…….………...………… .......................... 10-14
II  BOB.  EFTALIYLAR  DAVLATINING  XALQARO
MUNOSABATLARDAGI ISHTIROKINING TADQIQ ETILISHI …….… 15-25
2.1.  Eftaliylar va Sosoniylar o rtasidagi munosabatlarning tahlili	
ʻ .......................... 15-18
2.2.  Eftaliylar davlatining tashqi siyosati masalasi tarixshunosligi ........................ 19-26
XULOSA ……………………...…………….…………….………..…….………...…………...……….... 27-28
FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO YXATI	
ʻ …….....…. 29-30
1 KIRISH
Mavzuning  dolzarbligi.  Yurtimiz  tarixini  chuqurroq  o rganish,  xolisona,ʻ
tarixiylik va ilmiylik nuqtayi nazaridan tadq iq etish va uni ommaga ma’lum qilish
bizning  burchimizdir.  Tariximiz  bizning  milliy  g‘ururimiz,  shonli  sharafimizdir.
O zbekiston  Respublikasi  birinchi  Prezidenti  Islom  Karimov 	
ʻ о zining  “Yuksak	ʻ
ma’naviyat  -  yеngilmas  kuch  kitobida”  “o z  tarixini  bilmaydigan,  kechagi  kunini	
ʻ
unitgan millatning kelajagi  yo q”	
ʻ 1
, - deb  ta’kidlashi  bilan  birga har qanday inson
jahon tarixini, umumbashariy taraqqiyot yo lini chuqur idrok etishi zararligini ham	
ʻ
uqtirganlar.  Darhaqiqat,  mustaqillik  sharofati  bilan  biz  jahon  tarixini  haqqoniy
о rganish imkoniyatiga ega bo ldik. 	
ʻ ʻ
O zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat  Mirziyoyev  ta’kidlaganlaridek:	
ʻ
“Milliy  tarixni  milliy  ruh  bilan  yaratish  kerak.  Biz  yoshlarimizni  tarixdan  saboq
olish,  xulosa  chiqarishga  o rgatishimiz,  ularni  tarixiy  tafakkur  bilan	
ʻ
qurollantirishimiz zarur. Tarix insititutini  bu fanni rivojlantirish bo yicha tayanch	
ʻ
muassasa  etib  belgilash  kerak”. O zbekistonning  eng  yangi  tarixi  va  biz  erishgan	
ʻ
olamshumul yutuqlar mard va matonatli xalqimiz, har qanday to siq va sinovlarni	
ʻ
o z  kuchi  va  irodasi  bilan  yengib  o tishga  qodir  deb  baralla  aytishga  to la  asos	
ʻ ʻ ʻ
beradi 2
. 
Biroq  davrlashtirishni  hisobga  olgan  holda  tadqiqotlarga  mavzu
tanlanayotganda negadir manbalar ko p va tushunarli bo lgan, o rganilish darajasi	
ʻ ʻ ʻ
yuqori bo lgan mavzular tanlanadi. Bu tariximizning har bir qismini anglab yetish,	
ʻ
tushunish  va  o rganish  uchun  manbalari  deyarli  hali  to liq  o rganilmagan	
ʻ ʻ ʻ
mavzularni  ham  tadqiq  etish  darajasini  biroz  pasaytiradi.  Ushbu  kurs  ishining
mavzusi bevosita tarixshunoslik bilan bog liq va bu tadqiqot jarayonida birmuncha	
ʻ
qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Yurtimizning ilk o rta asrlardagi, aniqrog i V-VI	
ʻ ʻ
asrlardagi  tarixini  chuqurroq  o rgsanish  va  uni  nemis  tarixshunosligida  qay	
ʻ
darajada  tadqiq  etilganini  o rganish  zaruriyati  mavzuning  dolzarbligini  ochib	
ʻ
beradi.
1
 Karimov I.A.Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. –Toshkent: Ma’naviyat, 2008. – b. 176 .
2
 Sh.M.Mirziyoyevning “Erkin va farovon demokratik O zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”-	
ʻ
T.:2016,-B.5 
2 Tadqiqotning  maqsadi.  Kurs  ishining  maqsadi  shundan  iboratki,  Markaziy
Osiyoning  ilk  o rta  asrlardagi  tarixini  nemis  tarixshunosligida  qay  darajadaʻ
o rganilganini  tahlil  qilish  va  batafsil  yoritishdan  iborat.  Bunda  o z  oldimizga	
ʻ ʻ
nafaqat  nemis  tarixshunoslarining  tadqiqotlarini,  balki  boshqa  Yevropa
tarixchilarining  ham  fikrlarini  ularniki  bilan  solishtirb,  qiyosiy  tahlildan
foydalangan holda xulosa chiqarishni maqsad qilib qo ydik.	
ʻ
Tadqiqot  obyekti.  O rta  Osiyoda  ilk  o rta  asrlarda  yuz  bergan  siyosiy	
ʻ ʻ
jarayonlar,  eftaliylar  tarixi  va  ularning  olib  borgan  tashqi  siyosatini  nemis
tarixshunosligida o rganilishi.	
ʻ
Tadqiqotning  ilmiy  yangiligi.  Mazkur  kurs  ishi  tarixshunoslik  nuqtayi
nazaridan  yozilgan  bo lib,  eftaliylar  tarixini  hali  deyarli  tadqiq  etilmagan  nemis	
ʻ
tarixshunosligida  o rganilishini  ochib  beradi,  bu  mavzuda  tadqiqot  olib  borgan	
ʻ
nemis tariixshunoslari va  ularning fikrlarini  taqqoslab nisbatan to g riroq bo lgan	
ʻ ʻ ʻ
xulosa chiqariladi.
Mavzuning  o rganilganlik  darajasi. 	
ʻ Fikrimiz  avvalida  nega  eftalitlar
mavzusiga  xunnlar  aralashganiga  aniqlik  kiritsak.  Eftaliylarni  Yevropa  va  turk
tarixshunosligida  ko proq  oq  xunnlar  deya  bayon  etishadi,  bunga  sabab  esa,
ʻ
eftaliylar  aslida  xunnlarning  naslidandir  va  ularning  orasida  aynan  eftaliylar  oq
tanli  bo lganlar.  Buni  biz  VI  asrda  yozilgan  vizantiyalik  tarixchi  Prokopiy	
ʻ
Kessarskiyning  “Urushlar  tarixi”  asaridan  ham  bilishimiz  mumkin:  “Eftalitlar
aslida  ham,  nom  jihatdan  ham  xunnlar  naslidandir,  ammo  ular  biz  bilgan  hech
qanday xunnlarga aralashib, etnik jihatdan singib ketmagan. Faqat ulargina xunnlar
orasida yagona oq tanlilar bo lganlar”. Shu sababdan eftaliylar xunnlarning avlodi	
ʻ
sifatida  chet  el  tarixshunosligida  ham  ilk  o rta  asrlarning  yirik  davlatlaridan  biri	
ʻ
sifatida o rganiladi. 	
ʻ
Nemis tarixshunosligida eftaliylar davlati tarixini o rgangan olimlar qatoriga	
ʻ
Frans  Althaym,  Rut  Althaym-Shtiel,  Robert  Gobl,  Valter  Pol,  Roman  Girshman,
Karl  Erdmann,  Otto  Gunter  fon  Vezendonk  va  boshqalarni  kiritishimiz  mumkin,
ular  xunnlar,  kushonlar,  xioniylar,  kidariylar  va  eftaliylar  tarixiga  oid  ko plab	
ʻ
asarlar yozib qoldirishgan. Bular orasida eng asosiylaridan biri Frans Althaymdir.
3 U  “Xunnlar  tarixi”,  “Xunnlar  tarixining  boshlanishi  va  Yevropaga  bostirib
kirishigacha”, “Eftalitlar Eronda”, “Dinlar jangi”, “Yevropa xunnlari” kabi asarlari
orqali  eftaliylar  tarixiga  oid  ko plab  ma’lumotlarni  qoldirgan  shaxs  hisoblanadi.ʻ
Ushbu  tadqiqot  ishi  davomida  nemis  tarixshunosligidagi  yuqorida  aytib  o tilgan	
ʻ
adabiyotlar  hamda  sovet  va  mustaqillik  davri  tarixshunosligidagi  adabiyotlar
o rganilib, ularda keltirilgan ma’lumotlar qiyosiy tahlil orqali tadqiq etildi.	
ʻ
Ishning  xronologik  chegaralari.  Ishning  xronologik  chegarasi  milodiy  V
asrdan  to  VI  asrning  oxirigacha  ya’ni  Eftallarning  O rta  Osiyo  hududiga  kirib	
ʻ
kelishidan boshlab to ularning davlatiga barham berilishigacha bo lgan davrni o z	
ʻ ʻ
ichiga oladi.
Tadqiqotning tuzilishi.  Ushbu kurs ishi kirish, 2 bob, 4 bo lim, xulosa va
ʻ
foydalanilgan manba va adabiyotlar ro yxatidan iborat.	
ʻ
4 I BOB. NEMIS TARIXSHUNOSLIGIDA ILK O RTA ASRLARDAʻ
O RTA OSIYONING SIYOSIY TARIXI MASALASI.	
ʻ
1.1. Eftaliylarning kelib chiqishi va O rta Osiyoga kirib kelishi	
ʻ
masalasidagi tadqiqotlar.
Eftaliylarning  etnik  jihatdan  kelib  chiqishi  borasida  hali  aniq  bir  to xtamga	
ʻ
kelinmagan,  biroq  ularning  keying  hayoti,  davlat  tuzganliklari  va  bu  davlatning
siyosiy ta’siri tadqiqotlar davomida o rganilgan. Eftaliylar nomining kelib chiqishi	
ʻ
ham  turli  tadqiqotlarda  turlichadir,  bizning  vazifamiz  esa  ularning  qiyoslanishi
orqali  ishonchli  yoli  ishonchsiz  bo lishi  mumkinligini  aniqlashdir.  Yunon	
ʻ
manbalarida bu xalq “oq xunnlar” nomi bilan atalgan. Lotin va Suriya manbalarida
esa  bu  nom  xioniylar,  kidariylar  va  eftaliylarga  umumiy  nom  sifatida  berilgan.
Xitoy  manbalarida  esa  eftaliylarning  ikki  qismga  bo linganligiga  ishora  qilinadi:	
ʻ
oq  xunnlar  va  qizil  xunnlar.  Qizil  xunnlar  qizil  bosh  kiyim,  qizil  zirh  va  qizil
bayroqlari  sababli  shunday  nom  olganlar.  Biroq  bu  guruhlar  konfederatsiyaga
birlashgan  turli  qabilalar  bo lganmi  yoki  ular  yagona  qabila  ittifoqi  tarkibiga	
ʻ
kirgan etnik guruh bo lganmi, hozirgacha noma’lum. Bu boradagi noma’lumliklar	
ʻ
ham  biz  kabi  tadqiqotchilar  tomonidan  o rganilib,  oydinlashtiriladi,  degan	
ʻ
umiddamiz. Zamonaviy tadqiqotlarda esa oq xunnlar nomi chuqurroq tahlil qilindi
va  unga  ko ra  ular  370-yillarda  g arbga  qarab  yurgan  Yevropa  xunnlariga	
ʻ ʻ
o xshashmagan:  tanasining  oqligi  ularni  ushbu  nom  bilan  atalishi  mumkinligi	
ʻ
ko rsatildi, bundan tashqari Yevropa xunnlaridan farqli o laroq oq xunnlar o troq
ʻ ʻ ʻ
hayotga  moslashuvchan  bo lganlar  va  bu  ularga  o sha  davrda  katta  hududni	
ʻ ʻ
egallagan  davlatni  tuza  olishlariga  imkon  bergan.  Shunga  qaramay  vizantiyalik
tarixchilar,  jumladan,  Ammian  Marsellin  va  Pris  Paniyskiylar  ularni  xunnlar  deb
atashgan,  ammo  bu  nom  etnik  kelib  chiqishni  aniqlashga  qaratilmagan.  Bu
tarixchilar  faqatgina  ularning  siysosiy  tarixi  va  bu  davlatning  Vizantiya  bilan
munosabatlariga  e’tibor  qaratishgan.  Ushbu  tarixchilarning  asarlarini  va  sovet
davri tarixshunosligini ham o rgangan nemis tarixshunosi Frans Althaym ilk o rta
ʻ ʻ
asrlar tarixiga, xunnlar tarixiga atroflicha nazar tashlagan va chuqur tadqiq etgan.
5 Frans  Althaymning  “Xunnlar  tarixi”  nomli  yirik  asariga  ko ra,  eftaliylarʻ
shohligi,  ya’ni  “oq  xunnlar”  deb  atalmish  Osiyo  ichki  qismidagi  eng  qadimgi
bo linmalarida  joylashgan.  Garchi  Althaymning  o zi  bu  xalq  tarixiga  oid	
ʻ ʻ
ma’lumotlarning kamligini ta’kidlasa-da, baribir u o z davlatining tashkil topishini	
ʻ
jahon-tarixiy  ahamiyatga  ega  bo lgan  birinchi  Xunn  siyosiy  shakli  deb  biladi	
ʻ 3
.
Keyingi  otliq  podsholiklarga  xos  bo lgan  tarzda  eftaliylar  ham  o z  xalqlarining	
ʻ ʻ
barcha  qatlamlariga,  shuningdek,  ularning  madaniy  va  siyosiy  tuzilishiga  xos
bo lgan  ikki  tomonlama  tuzilishni  ko rsatdilar:  birinchi  yarmi  Eronning  yuksak	
ʻ ʻ
madaniyatini egallab olgan, ikkinchi qismi esa xunnlarning o troq turmush tarziga	
ʻ
o tgan,  qadimgi  turmush  tarziga  va  dunyoqarashiga  xiyonat  qilmagan  holda	
ʻ
yashashda  davom  etgan 4
. O.G.Vezendonkning  ma’lumotlariga  ko ra  esa,  ularning	
ʻ
hududining  tog li  janubi  va  tekis  shimoli  geografik  darajada  ikki  xillikni	
ʻ
ifodalaydi.  Erondan  Turonzamin  orqali  shimolga  qadar  cho zilgan  bu  turk  xalqi	
ʻ
chodirlar,  chorvachilik,  ko chmanchiik  hayot  shakllaridan  iborat  saltanatlarida	
ʻ
keyinchalik  o troqlashgan  davrida  hatto  ritsarlik  qasr  madaniyatlarini  ham  barpo	
ʻ
etishadi 5
.  Ammo  bu  ikkilik  o zi  bilan  birga  cho l  xalqlarining  barcha  asosiy	
ʻ ʻ
madaniy  va  siyosiy  shakllarga  xos  bo lgan  keskinlikni  ham  olib  keldi.  Althaym	
ʻ
Eron  va  Turon  o rtasidagi  keskinlik  haqida  quyidagi  fikrlarni  bildiradi:  “Juda	
ʻ
boshqacha  xususiyatlarga  ega  bo lgan  ikki  dunyo,  hatto  ikkinchisi  ko p  jihatdan	
ʻ ʻ
birinchisiga nisbatan qabul qiluvchi va moslashuvchidir. Cho l podshohliklarining	
ʻ
o zgarmas xususiyati ekanligini isbotlash uchun yana bir-ikki tomonlama bo linish	
ʻ ʻ
paydo  bo ladi.  Uzoq  Sharqda,  Baykal  ko lining  sharqida,  O tukan  vodiysida,	
ʻ ʻ ʻ
shuningdek,  keyinchalik  Balxash  ko li  va  ko l  o rtasidagi  dashtlarning  aholi	
ʻ ʻ ʻ
punktlari  xunnlarning  keyingi  asosiy  makonlariga  aylanadi.  Shunday  qilib,
keyinchalik  Sharqiy  Eronning oq  xunn hukmdorlari  o zlariga  bo ysungan  va  ular	
ʻ ʻ
uchun mehnat qilgan eronliklar ustiga qarorgoh qurdilar 6
. Ularning shahzodalari bir
vaqtning o zida turkiy va eroncha nomga ega bo lgan. Keng dashtlarda yashagan	
ʻ ʻ
3
 Altheim, Franz. Geschichte der Hunnen. Band 2: Die Hephthaliten in Iran. Berlin, 1989. – S. 257.
4
 Altheim-Stiehl, Geschichte der Hunnen 1, 1959. – S. 32.
5
 Wesendonk O.G., Kusan, Chioniten und Hephthaliten, Buch – Mikrofiche, Verlag: Zug: IDC, 1971. – S. 15.
6
 Ferdinandy, Michael, Neue Monographien über die Geschichte der Hunnen. München. – S. 6.
6 xalqning  ikkinchi  yarmi  boshqacha  edi.  To g ri,  alaniya  qabilalarining  bir  qismiʻ ʻ
ham  ularga  bo ysungan,  biroq  oq  xunnlar  va  alanlar  ot  chorvadorlari  edilar  –  bu	
ʻ
ikki  xalq  etnik  va  til  farqlariga  qaramay,  nafaqat  siyosiy  yoki  ijtimoiy,  balki
birinchi  navbatda  harbiy  bo lgan  yagona  birlikni  tashkil  etadi.  Demak,  eftalitlar	
ʻ
salohiyatli  harbiy  ham  bo lishgan  va  ular  ko chgan  joylarini  egallab  yaxshi
ʻ ʻ
o rnasha olishgan. Althaym nima uchun alanlar o zlarining xunn xo jayinlari bilan	
ʻ ʻ ʻ
umumiy  kelishuvga  erishganliklarini  quyidagicha  tushuntiradi:  “362-yilda
halokatli qurg oqchilikdan so ng, eng sovuq qishlarning birida Yevrosiyo xalqlari	
ʻ ʻ
suv  va  oziq-ovqat  yetishmasligi,  shuningdek,  yaylovlar  hosildorligining
pasayishidan  to satdan  qo rqib  ketgan,  suv  toshqini  sababli  faqatgina  harbiy	
ʻ ʻ
jihatdan juda yaxshi tashkil etilgan xunlar ko chishni amalga oshira oldilar”	
ʻ 7
.
Eftaliylar V asrning 2-yarmida Eronning shimoli-sharqiy chegarasi hududida
bosqinlarning  yangi  to lqini  sifatida  paydo  bo lgan.  Fors  shohi  Bahrom  V  (421-	
ʻ ʻ
438)  eftaliylar  bilan  allaqachon  jang  qilgan  va  g alaba  qozongan  deb  taxmin	
ʻ
qilinadi va shu sababdan ham eftaliylarning birinchi marta nomi tilga olinishi 425-
yildan  boshlanishi  mumkin.  Biroq  Bahrom  V  tomonidan  mag lub  qilingan	
ʻ
bosqinchilarni kimlar bo lganini aniq ayta olish juda muammoli, chunki bu davrga	
ʻ
tegishli  manbalarda  bu  borada  aniq  bayonotlar  berilmagan  va  voqealar
xronologiyasini  qayta  tiklash  qiyin  masala  bo lib  qolmoqda.	
ʻ 8
 Bu  fikrlar  nemis
tarixshunoslaridan bo lmish 	
ʻ Walter Pohl va Timo Sticklerlarning asarlarida bir  xil
holatda keltirilgan. Boshqa tarixshunoslar Daniel Potts va Nikolaus Shindellarning
fikriga ko ra esa, Bahrom V hali ham xioniylar yoki kidariylarga qarshi kurashib	
ʻ
kelgan. 9
Ehtimol  eftaliylar  keyinroq,  V  asrning  70-  yillaridan  keyin  kirib  kelgan,
chunki Peroz I 460-yillarda kidariylarga qarshi jangler qilgan, eftaliylar bilan esa
470-yillarda kurashgan. 
7
 Altheim-Stiehl, Geschichte der Hunnen 1, 1959. – S. 48.
8
 Walter  Pohl. Die V lkerwanderung. 2. Band. Stuttgart 2005, S. 104-106; Timo Stickler:  Die Hunnen. München	
ӧ
2007, S. 24-26.
9
 Daniel  T.  Potts:  Nomadism  in  Iran.  From  Antiquity  to  the  Modern  Era.  Oxford  u.a.  2014,  S.  134;  Nikolaus
Schindel: Wahram V. Band. 1. Wien 2004, S. 365.
7 Ammo  yuqorida  eftaliylarning  kelib  chiqishi  haqida  aytib  o tganimizdek,ʻ
eftaliylar va kidariylarni bir guruhga ham kiritilgan tadqiqotlarni ham ko rishimiz	
ʻ
mumkin. Numizmat olim Robert Gobl ularni “Eron xunnlari” nomi bilan mashhur
bo lgan  guruhga  kiritadi.	
ʻ 10
 Biroq  Goblning  bu  sof  numizmatik  tasnifi,  albatta,
o zgartirilishi  mumkin,  chunki  u  yozma  manbalarni  chetlab  o tgan,  va  hatto
ʻ ʻ
xioniylar  nomi  uning  ishida  uchramaydi 11
,   deydi  Timo  Stickler  o z  asarida.	
‒ ʻ
Eftaliylarning  Sosoniylar  saltanatiga  qayta-qayta  yurish  qilib,  yuqorida  tilga
olingan  sosoniylar  shohi  Peroz  I  ni  484-yilda  ular  tomonidan  o ldirilishi  yozma	
ʻ
manbalarda o z aksini topgan. 	
ʻ
Bu  boradagi  fikrlar  shu  qadar  chalkashligidan  va  manbalarning  to liq	
ʻ
o rganilmaganligi,  ulardagi  ma’lumotlarning  esa  yetarli  emasligi  ilk  o rta  asrlar	
ʻ ʻ
tarixini aniq faktlar orqali ochib berishni qiyinlashtiradi. 
10
 Robert  G bl:  Dokumente  zur  Geschichte  der  iranischen  Hunnen  in  Baktrien  und  Indien.  4  Bände.  Wiesbaden	
ӧ
1967, S. 133.
11
 Timo Stickler, Die Hunnen. München 2007, S. 29. 
8 1.2. Eftaliylar davri siyosiy jarayonlarining nemis
tarixshunosligida o rganilishi.ʻ
Eftaliylar  davrida  Markaziy  Osiyodagi  siyosiy  jarayonlar  haqida  to xtalar	
ʻ
ekanmiz,  nemis  tarixshunosligidagi  bu  bu  borada  amalga  oshirilgn  tadqiqotlar
bevosita  Sosoniylar  davlatining  siyosiy  jarayonlari  bilan  birgalikda  amalga
oshirilgan. Chunki Sosoniylar davlati ham o z davrining qudratli davlatlaridan biri	
ʻ
edi  va  hozirgi  kunga  qadar  geosiyosiy  maqsadlarni  amalga  oshirishda  G arb	
ʻ
davlatlari  uchun  Eron  tarixini  o rganish  katta  ahamiyat  kasb  etadi.  Sosoniylar	
ʻ
davlatining  Eftaliylar  davlati  bilan  bo lgan  nizolari  va  hatto  Eftaliylar  tomonidan	
ʻ
qo shib olinishi bu davlat siyosatiga eftaliylarning ta’sirini qay darajada bo lganini	
ʻ ʻ
bildiradi. 
Garchi Eftaliylar davri(V-VI asrlar)da mintaqadagi mayda mulklar (Xorazm,
So g d,  Baqtriya,  Choch,  Farg ona  va  h.k)  hayotida  u  qadar  iqtisodiy  yuksalish
ʻ ʻ ʻ
sezilmadi, degan qarashlar mavjud bo lsa-da, manbalar bu davrda ham O rta Osiyo	
ʻ ʻ
iqtisodi  jadal  bo lmasa-da,  o z  maromida  taraqqiy  etganligidan  dalolat  beradi.	
ʻ ʻ
Bunday  sokin  holatga  mintaqa  uchun  boshlangan  Eftaliylar  va  Sosoniylar
o rtasidagi kurash ham o z ta‘sirini ko rsatgani shubhasiz.	
ʻ ʻ ʻ
Eftaliylarning  birinchi  hukmdori  Oq  Sivar  (420-470)  davridagi  urushlar
mintaqa  iqtisodiga  jiddiy  zarar  keltirdi.  Ammo  u  457-yilgacha  Badaxshon,
Tohariston, Chag aniyon, Go zgon ( Murg ob daryosining o rta oqimi) hududlarini	
ʻ ʻ ʻ ʻ
qo lga  kiritdi.  Sosoniylari  shohi  Pero z  (459-484)  davridagi  eftaliy-sosoniy	
ʻ ʻ
urushlari Eftaliylar diplomatiyasining o ziga xos qirralarini ochib beradi.	
ʻ 12
 Birinchi
to qnashuvda  Pero z  asir  olinib,  ittifoqchisi  Vizantiya  imperatori  Zenon  iltimosi	
ʻ ʻ
bilan katta to lov evaziga ozod qilingan edi. Bundan tashqari, shartlashuvga ko ra,	
ʻ ʻ
Sosoniylar  chegara  shahar  Tolikondan  o tmaslikni  o z  zimmasiga  olgan  edi.	
ʻ ʻ
Ammo  Vizantiya  elchisining  475-yilda  Pero z  huzuriga  tashrifi  va  urush	
ʻ
bo ladigan taqdirda Vizantiya uni oltin bilan ta‘min etish va‘dasi Eron hukmdorini	
ʻ
yana  Eftaliylarga  qarshi  urushga  ilhomlantirdi.  Ikki  o rtadagi  urushda  Iftalanos	
ʻ
(470-496) boshchiligidagi Eftaliylar g alaba qozondilar. Pero z yana asirga olindi.	
ʻ ʻ
12
 Wesendonk O.G., Kusan, Chioniten und Hephthaliten, Buch – Mikrofiche, Verlag: Zug: IDC, 1971. – S. 14.
9 Uni ozod qilish uchun Eftaliylar o ttiz xachirga yuk bo ladigan kumush dinor talabʻ ʻ
qilishdi.  Bu  safar  Pero z  uchun  20  xachirga  yuk  bo ladigan  kumush  dinor	
ʻ ʻ
to plandi,  xolos.  Shu  bois  Pero z  o z  o g li  Qubodni  qolgan  pullarni  to lagach	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
qaytarib  olish  sharti  bilan  Eftaliylarga  tutqin  qilib  qoldirishga  majbur  bo ldi.	
ʻ
Bundan  tashqari,  Pero z  o z  singillaridan  birini  Iftalanosga  turmushga  berib,	
ʻ ʻ
Eftaliylar  bilan  qarindosh  bo lishni  ham  niyat  qildi.  Biroq,  Pero z  bu  safar  o z	
ʻ ʻ ʻ
singlisi o rniga boshqa bir qizni yubordi. Bundan xabar topgan Iftalanos Erondan	
ʻ
vakil bo lib kelgan harbiylarning yarmini yo q qilishni va qolganlarini kaltaklashni
ʻ ʻ
buyurdi.  484-yil  Pero z  yana  Vizantiya  bilan  bog lanib,  uchinchi  bor  Eftaliylar	
ʻ ʻ
ustiga  urush  bilan  bordi.  Bu  safar  Eron  qo shinlari  oldindan  tayyorlab  qo yilgan	
ʻ ʻ
pistirmaga  tushib,  tor-mor  etildi.  Bu  urushda  Pero z  va  uning  yetti  o g li  halok	
ʻ ʻ ʻ
bo ldi.  Bu  urushdan  so ng  Eftaliylar  Marv  vohasi,  Qobul  va  Panjob  vohalarini	
ʻ ʻ
qo lga kiritdi. Kuchar, Qashqar va Xo tanni (Sharqiy Turkiston)ni zabt etadilar. 
ʻ ʻ
Eftaliylar  Fors  imperiyasiga  tegishli  bo lgan  Jurjon  shahrini  egallab  olib,	
ʻ
eronda egallagan hududlarining markazga aylantiradilar. Bir qancha vaqt o tib ular	
ʻ
hatto  sosoniylar  taxti  o rtasidagi  nizolarga  ham  aralashishadi  (498-499)  va	
ʻ
sosoniylar shohi Kubod I ularning yordami bilan taxtni egallaydi. Bu vaqtga kelib
eftaliylar  Forsning  shimoli-sharqiy  chegarasiga  doimiy  tahdid  solib  turishgan  Bu
tahdid  Xusrav  I  hukmronligi  davriga  qadar  (531-579)  davom  etgan.  Fors  va
eftaliylar  o rtasidagi  bu  davomli  urushlar  Firdavsiyning  hayotiy  asari  bo lmish	
ʻ ʻ
“Shohnoma”ning nuhin tarixini tashkil qiladi. 13
Eftaliylarning  siyosiy  tarixi  bo yicha  ko plab  ma’lumotlarni  Frans	
ʻ ʻ
Althaymning asarlaridan olishimiz mumkin. Ushbu tarixchi-olim asosan Rim tarixi
va  xunlarni  o rganadi,  yurtimizga  ilk  o rta  asrlarda  aynan  xunlarning  bir  qismi	
ʻ ʻ
bostirib kirganligi sababli F.Althaym O rta Osiyo va Eronga ularning kirib kelishi	
ʻ
va boshqaruviga oid manbalarni har tomonlama o rganadi va o z fikrlarini bayon	
ʻ ʻ
etadi,  bu  esa  bizga  o zimizga  ma’lum  bo lgan  manba  va  adabiyotlardagi	
ʻ ʻ
ma’lumotlarni qiyoslab o rganish imkonini beradi. 
ʻ
13
 Altheim, Franz. Geschichte der Hunnen. Band 2: Die Hephthaliten in Iran. Berlin, 1989. – S. 258.
10 Uning  1959-1962-yillarda  yozilgan  “Xunlar  tarixi”  nomli  yirik  asari  5
qismdan  iborat  bo lib,  1-qismi  “Xunlar  tarixining  boshlanishidan  to  Yevropagaʻ
bostirib kirishigacha”, 2-qismi “Eftalitlar Eronda”, 3-qismi “Dinlar jangi”, 4-qismi
“Yevropa  xunlari”,  5-qismi  esa  “Muvaffaqiyat  va  mag lubiyat”dir.  Biz	
ʻ
o rganishimiz  kerak  bo lgan  asosiy  qismi  esa  2-qismi  bo lib,  unda  eftalitlarning	
ʻ ʻ ʻ
Erondagi  hukmronligi  va  O rta  Osiyoga  kirib  kelishi  haqida  so z  boradi.  U  bu	
ʻ ʻ
asarida  eftalitlarni  oq  xunlar  deb  ham  ataydi  va  bu  orqali  u  ham  eftalitlarni
xunlarning avlodi ekanligini tasdiqlaydi. 
Garchi  Althaymning  o zi  bu  xalq  tarixiga  oid  ma’lumotlarning  kamligini
ʻ
ta’kidlasa-da,  baribir  u  o z  davlatining  tashkil  topishini  jahon-tarixiy  ahamiyatga	
ʻ
ega  bo lgan  birinchi  Xun  siyosiy  shakli  deb  biladi.  Keyingi  otliq  podsholiklarga	
ʻ
xos bo lgan tarzda eftaliylar ham o z xalqlarining barcha qatlamlariga, shuningdek,
ʻ ʻ
ularning  madaniy  va  siyosiy  tuzilishiga  xos  bo lgan  ikki  tomonlama  tuzilishni	
ʻ
ko rsatdilar: birinchi yarmi Eronning yuksak madaniyatini egallab olgan, ikkinchi	
ʻ
qismi  esa  xunlarning  o troq  turmush  tarziga  o tgan,  qadimgi  turmush  tarziga  va	
ʻ ʻ
dunyoqarashiga xiyonat qilmagan holda yashashda davom etgan. 
F.Althaymning  tadqiqotlarini  o rgangan  va  davom  ettirgan  yana  bir  nemis	
ʻ
tarixchisi  O.G.Vezendonkning  ma’lumotlariga  ko ra  esa  eftallarning  hududining	
ʻ
tog li  janubi  va  tekis  shimoli  geografik  darajada  bir  xil  ikkilikni  ifodalaydi.	
ʻ
Erondan  Turonzamin  orqali  shimolga  qadar  cho zilgan  bu  turk  xalqi  chodirlar,	
ʻ
chorvachilik,  ko chmanchiik  hayot  shakllaridan  iborat  saltanatlarida  keyinchalik	
ʻ
o troqlashgan  davrida  hatto  ritsarlik  qasr  madaniyatlarini  ham  barpo  etishadi.	
ʻ
Ammo  bu  ikkilik  o zi  bilan  birga  cho l  xalqlarining  barcha  asosiy  madaniy  va	
ʻ ʻ
siyosiy shakllarga xos bo lgan keskinlikni ham olib keldi. Althaym Eron va Turon	
ʻ
o rtasidagi  keskinlik  haqida  quyidagi  fikrlarni  bildiradi:  “Juda  boshqacha	
ʻ
xususiyatlarga ega bo lgan ikki dunyo, hatto ikkinchisi ko p jihatdan birinchisiga	
ʻ ʻ
nisbatan  qabul  qiluvchi  va  moslashuvchidir.  Cho l  podshohliklarining  o zgarmas	
ʻ ʻ
xususiyati  ekanligini  isbotlash  uchun  yana  bir-ikki  tomonlama  bo linish  paydo	
ʻ
bo ladi. Uzoq Sharqda, Baykal ko lining sharqida, O tukan vodiysida, shuningdek,	
ʻ ʻ ʻ
keyinchalik  Balxash  ko li  va  ko l  o rtasidagi  dashtlarning  aholi  punktlari	
ʻ ʻ ʻ
11 xunlarning  keying  asosiy  makonlariga  aylanadi.  Shunday  qilib,  keyinchalik
Sharqiy Eronning oq xun hukmdorlari o zlariga bo ysungan va ular uchu mehnatʻ ʻ
qilgan  eronliklar  ustiga  qarorgoh  qurdilar.  Keng  dashtlarda  yashagan  xalqning
ikkinchi yarmi boshqacha edi. To g ri, alaniya qabilalarining bir qismi ham ularga	
ʻ ʻ
bo ysungan, biroq oq xunlar va alanlar ot chorvadorlari edilar – bu ikki xalq etnik	
ʻ
va  til  farqlariga  qaramay,  nafaqat  siyosiy  yoki  ijtimoiy,  balki  birinchi  navbatda
harbiy  bo lgan  yagona  birlikni  tashkil  etadi.  Demak,  eftalitlar  salohiyatli  harbiy	
ʻ
ham  bo lishgan  va  ular  ko chgan  joylarini  egallab  yaxshi  o rnasha  olishgan.
ʻ ʻ ʻ
Althaym nima uchun alanlar o zlarining xun xo jayinlari bilan umumiy kelishuvga	
ʻ ʻ
erishganliklarini  quyidagicha  tushuntiradi:  “362-yilda  halokatli  qurg oqchilikdan	
ʻ
so ng,  eng  sovuq  qishlarning  birida  Yevrosiyo  xalqlari  suv  va  oziq-ovqat	
ʻ
yetishmasligi,  shuningdek,  yaylovlar  hosildorligining  pasayishidan  to satdan	
ʻ
qo rqib ketgan,  suv  toshqini  sababli  faqatgina harbiy  jihatdan  juda  yaxshi  tashkil	
ʻ
etilgan xunlar ko chishni amalga oshira oldilar”.	
ʻ
Bundan tashqari F.Althaym nemis tarixchilaridan bo lgan Rut Althaym-Shtiyl	
ʻ
bilan hamkorlikda 1970-yilda “Antik davrda Markaziy Osiyo tarixi” nomli asarni
yozadi.  Bu  asarda  antik  davrdagi  O rta  Osiyo  tarixi  haqidagi  ma’lumotlar  izchil	
ʻ
tahlil  qilingan.  Asar  9  kitob  va  37  bobga  bo linadi,  asarning  dastlabki  qismlari	
ʻ
zardushtiylik  dinining  paydo  bo lishidan  boshlab  Aleksandr  Makedonskiyning	
ʻ
O rta  Osiyoga  yurishi,  Salavkiylar,  Yunon-Baqtriya  va  Parfiya  davlatlari  hamda	
ʻ
Kushonlarning O rta osiyodagi hukmronlig davrini o z ichiga oladi.	
ʻ ʻ 14
557  -  561-yillar  oralig ida  Movarounnahrdagi  Eftaliylar  saltanati  Turk	
ʻ
xoqonligi  va  sosoniylar  o rtasidagi  ittifoq  natijasida  vayron  qilinadi.  Buxoro	
ʻ
yaqinidagi  hal  qiluvchi  jang  (560-  yoki  563-yil)  sakkiz  kun  davom  etgani
manbalarda keltiriladi. 561-yildayoq fors elchilari Vizantiya imperatori Yustinian I
ga  Eftaliylar  imperiyasi  vayron  qilingani  haqida  maqtanishlari  ushbu  jangni
bundan-da ertaroq bo lganidan dalolat beradi. 	
ʻ
14
 Altheim, Franz. Geschichte der Hunnen. Band 2: Die Hephthaliten in Iran. Berlin, 1989. – S. 255.
12 Ammo forslar uchun Eftaliylar  imperiyasining yo q qilinishi umid qilinganʻ
yengillikni  keltirmadi.  Ularning  eftaliylar  tashlab  chiqib  ketgan  shimoli-sharqiy
chegaradagi hududlarida tez orada Turk xoqonligi o z o rnini egalladi. 	
ʻ ʻ
Hozirgi Afg oniston hududida, Kobul vodiysining sharqidan Peshovargacha	
ʻ
bo lgan  qismida  eftaliylar  hukmronligi  saqlanib  qolgan,  ehtimol  ular  Peshovar,	
ʻ
Kashmirdan  Shimoli-g arbiy  Hindistongacha  o z  imperiyasini  tashkil  etgan  va	
ʻ ʻ
Kobulni  qo llab-quvvatlagan  hind  eftaliylarining  ittifoqchilari  bo lgan.	
ʻ ʻ
Keyinchalik  Kobul  vodiysida  qarshilik  ko rsatganlari  uchun  VII  asr  o rtalarida	
ʻ ʻ
Sosoniylar imperiyasini tor-mor etgan musulmon arablar tomoniga o tadilar. Fors	
ʻ
Safforiylarining mahalliy sulolasi ularning hududlarini bosib olganida ular yakuniy
mag lubiyatga uchradilar. Kobuldagi hukmdor oilasi esa Kashmirga qochdilar va u	
ʻ
yerda mahalliy eftaliylar dinastiyasining rojasi huzurida boshpana topdilar. 
Shuni  aytish  joizki,  Eftaliylar  saltanati  o z  davrining  qudratli  davlatlaridan	
ʻ
biri bo lgan va hatto Vizantiya imperiyasini ham havotirga solib turgan. Yurtimiz	
ʻ
tarixida  hududimizda  shunday  davlat  borligini,  uning  siyosiy  hayoti,  tarixiy
vaziyatini chuqurroq o rganish bizning vazifamizdir.	
ʻ
13 II BOB. EFTALIYLAR DAVLATINING XALQARO
MUNOSABATLARDAGI ISHTIROKINING TADQIQ ETILISHI .
2.1.  Eftaliylar va Sosoniylar o rtasidagi munosabatlarning tahlili.ʻ
Eftaliylarning xunnlardan ajralib qay tariqa Eron va O rta Osiyo hududlariga	
ʻ
kirib kelganliklariga F.Althaymning fikrlari orqali biroz bo lsa-da oydinlik kiritdik.
ʻ
Eftaliylarning tarix sahnasidagi siyosiy hayoti Eron sosoniylari siyosiy tarixi bilan
chambarchas  bog liqdir.  Buning  asosiy  sababi  o sha  davrning  yirik	
ʻ ʻ
imperiyalaridan  biri  sanalgan  sosoniylar  davlatining  bir  necha  bor  eftaliylar
davlatiga da’vo qilganligidir. 
Fors manbalarida 442-yildan boshlab Yazdigird II (435-457) bilan jang qilgan
“fetal  qabilalari”  sifatida  tilga  olinadi,  deydi  arman  tarixchisi  Yelisey  Vardaped.
453-yilda  Yazdigird  II  eftaliylar  yoki  ularga  aloqador  guruhlar  bilan  aloqa
o rnatish  uchun  o z  saroyini  sharqqa  ko chiradi.  458-yilda  eftaliylar  podshosi	
ʻ ʻ ʻ
Sosoniylar  imperatori  Peroz  I  ga  ukasidan  Fors  taxtini  tortib  olishga  yordam
beradi.  Buning  evaziga  esa  Peroz  eftaliylarga  kidariylarni  yo q  qilishda  yordam	
ʻ
bergan  bo lishlari  mumkin.	
ʻ 15
 467-yilda  ular  kidariylarni  mag lub  etishadi  va	ʻ
Gandharada panoh topishga majbur bo lishadi. 	
ʻ
Eftaliylar va sosoniylar o rtaisdagi janglar Pero z (459-484) davrida avj oladi.	
ʻ ʻ
Yazdigird II vafotidan so ng 457-yilda uning ikki o g li Xormuzd va ukasi Pero z	
ʻ ʻ ʻ ʻ
o rtasida  taxt  uchun  kurash  boshlanadi.  Xormuzd  taxtni  egallagach  Pero z	
ʻ ʻ
eftaliylar davlatiga qochib ketadi va ulardan taxtni egallashda yordam berishlariga
umid  qiladi.  Firdavsiy  ma’lumotlariga  ko ra  eftaliy  shohi  Faganish  Pero zga	
ʻ ʻ
Termiz va Vashgird (Vaxsh va Kofirnihon oralig idagi  shahar) shahri  evaziga 30	
ʻ
ming harbiy qo shin beradi. Eftaliylar yordami bilan Pero z o z akasini 459-yilda	
ʻ ʻ ʻ
mag lub  etadi  va  shohlik  taxtini  egallaydi.  Shu  yili  Pero z  eftaliy  shohi	
ʻ ʻ
Vaxshunvor bilan ittifoqchilik shartnomasini tuzadi 16
.
15
 Alram, Michael: Das Antlitz des Fremden. Die Münzeprägungen der Hunnen und Westtürken in Zentralasien und
Indien. Verlag der sterreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien 2016, S. 48.	
Ӧ
16
 Firdavsiy, Shohnoma. M ., 1989. – T . VI . 6-7- b .
14 Prokopiy Kesarskiy ma’lumotiga ko ra Pero z eftaliylarga ularning ayyoronaʻ ʻ
va  aqlan  o ylab  topgan  rejalari  asosida  asirlikka  tushib  qoladi.  Eftaliylar  shohi	
ʻ
Pero zga  shunday  badal  to lashini  aytadiki  uni  Pero z  xursandlik  bilan  qabul	
ʻ ʻ ʻ
qiladi. Pero zni ozod etish sharti bu – juda katta miqdordagi oltin edi. Talab etilgan	
ʻ
to lov  Vizantiya  imperatori  Zenon  tomonidan  beriladi.  Chunki  sosoniylar	
ʻ
Kavkazning  tog li  hududlarida  sosoniylar  qal’a  va  gornizonlarni  qo l  ostida	
ʻ ʻ
ushlashi  va  u  yerdan  dushmanni  o tkazib  yubormaslik  sharti  bilan  Vizantiya	
ʻ
imperiyasi ularga subsidiya to lashi lozim bo lgan. 	
ʻ ʻ
Sosoniylari  shohi  Pero z  (459-484)  davridagi  eftaliy-sosoniy  urushlari
ʻ
Eftaliylar  diplomatiyasining  o ziga  xos  qirralarini  ochib  beradi.  Birinchi	
ʻ
to qnashuvda  Pero z  asir  olinib,  ittifoqchisi  Vizantiya  imperatori  Zenon  iltimosi	
ʻ ʻ
bilan katta to lov evaziga ozod qilingan edi. Bundan tashqari, shartlashuvga ko ra,	
ʻ ʻ
Sosoniylar  chegara  shahar  Tolikondan  o tmaslikni  o z  zimmasiga  olgan  edi.	
ʻ ʻ
Ammo  Vizantiya  elchisining  475-yilda  Pero z  huzuriga  tashrifi  va  urush	
ʻ
bo ladigan taqdirda Vizantiya uni oltin bilan ta‘min etish va‘dasi Eron hukmdorini	
ʻ
yana  Eftaliylarga  qarshi  urushga  ilhomlantirdi.  Ikki  o rtadagi  urushda  Iftalanos	
ʻ
(470-496) boshchiligidagi Eftaliylar g alaba qozondilar. Pero z yana asirga olindi.	
ʻ ʻ
Uni ozod qilish uchun Eftaliylar o ttiz xachirga yuk bo ladigan kumush dinor talab	
ʻ ʻ
qilishdi.  Bu  safar  Pero z  uchun  20  xachirga  yuk  bo ladigan  kumush  dinor	
ʻ ʻ
to plandi,  xolos.  Shu  bois  Pero z  o z  o g li  Qubodni  qolgan  pullarni  to lagach	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
qaytarib  olish  sharti  bilan  Eftaliylarga  tutqin  qilib  qoldirishga  majbur  bo ldi.	
ʻ
Bundan  tashqari,  Pero z  o z  singillaridan  birini  Iftalanosga  turmushga  berib,	
ʻ ʻ
Eftaliylar  bilan  qarindosh  bo lishni  ham  niyat  qildi.  Biroq,  Pero z  bu  safar  o z	
ʻ ʻ ʻ
singlisi o rniga boshqa bir qizni yubordi. Bundan xabar topgan Iftalanos Erondan	
ʻ
vakil bo lib kelgan harbiylarning yarmini yo q qilishni va qolganlarini kaltaklashni
ʻ ʻ
buyurdi.  484-yil  Pero z  yana  Vizantiya  bilan  bog lanib,  uchinchi  bor  Eftaliylar	
ʻ ʻ
ustiga  urush  bilan  bordi.  Bu  safar  Eron  qo shinlari  oldindan  tayyorlab  qo yilgan	
ʻ ʻ
pistirmaga  tushib,  tor-mor  etildi.  Bu  urushda  Pero z  va  uning  yetti  o g li  halok	
ʻ ʻ ʻ
bo ldi.  Bu  urushdan  so ng  Eftaliylar  Marv  vohasi,  Qobul  va  Panjob  vohalarini	
ʻ ʻ
qo lga kiritdi. Kuchar, Qashqar va Xo tanni (Sharqiy Turkiston)ni zabt etadilar. 
ʻ ʻ
15 Eftaliylar  Fors  imperiyasiga  tegishli  bo lgan  Jurjon  shahrini  egallab  olib,ʻ
eronda egallagan hududlarining markazga aylantiradilar. Bir qancha vaqt o tib ular	
ʻ
hatto  sosoniylar  taxti  o rtasidagi  nizolarga  ham  aralashishadi  (498-499)  va	
ʻ
sosoniylar shohi Kubod I ularning yordami bilan taxtni egallaydi. Bu vaqtga kelib
eftaliylar  Forsning  shimoli-sharqiy  chegarasiga  doimiy  tahdid  solib  turishgan  Bu
tahdid Xusrav I hukmronligi davriga qadar (531-579) davom etgan.
Eftaliylar  va  Pero z  o rtasidagi  jang  tafsilotlari  Ibn  al-Faqih  tomonidan  ham	
ʻ ʻ
qiziqarli  tarzda  bayon  etilgan.  Manbalarda  Pero zning  eftaliylar  ustiga  uch  bora	
ʻ
yurish qilgani bayon etiladi. Birinchi yurishi muvaffaqiyatsiz chiqqach u ikkinchi
bor  yurish  boshlaydi.  S.P.Tolstovning  ta’kidlashicha  Pero zning  ikkinchi  yurishi	
ʻ
479-yilda  sodir  bo lgan.  Pero zning  uchinchi  jangining  sababi  Prisk  Paniyskiy	
ʻ ʻ
ma’lumotiga  ko ra  Pero zning  kidariylar  shohiga  xotinlikka  o z  singlisini  emas	
ʻ ʻ ʻ
kanizakni  yuborganligi  ma’lum  bo lib  qolgach  o zini  xaqoratlangan  deb  his	
ʻ ʻ
qilganligi  uchun  shoh  Kunha  Pero zdan  o ch  olmoqchi  bo ladi.  Unga  noma
ʻ ʻ ʻ
yuborib Pero zdan tajribali xarbiylaridan yuborishini iltimos qiladi. Yolg oni fosh	
ʻ ʻ
bo lganligidan  bexabar  Pero z  Kunxaning  talabini  qondiradi.  Pero zning	
ʻ ʻ ʻ
yolg oniga  javoban  kidariylar  shohi  u  yuborgan  harbiylarni  ayanchli  ahvolga	
ʻ
soladi. Ana shu voqea ikki o rtada yana jang boshlanishiga sabab bo lgan	
ʻ ʻ 17
. Prisk
Paniyskiy  bu  yerda  O rta  Osiyoda  yashagan  xun  qabilalarini  “kidariylar”  deb	
ʻ
atagan  va  tilga  olgan  Bu  safar  ham  jang  eftaliylarning  g alabasi  bilan  tugaydi.	
ʻ
Pero z va uning yetti o g li vafot etadi. Pero zning tirik qolgan Kubod ismli o gli,	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
ham keyinchalik eftaliy shohiga xotin bo lgan qizi asirga tushadi. Lekin arman va	
ʻ
vizantiya  manbalarida  Pero zning  jasadi  o lganlar  orasida  topilmaganligi	
ʻ ʻ
kelatiriladi. 
M.M.Dyakonov  va  A.M.Mandelshtamning  ta’kidlashicha  Pero zdan  so ng	
ʻ ʻ
taxtga  o tirgan  ukasi  Balash  (484-488-yy.)  eftaliylarga  har  yili  o lpon  to lagan,	
ʻ ʻ ʻ
sosoniylar  bu  o lpondan  faqatgina  Xusrav  I  Anushervon  davrida  ozod  bo lgan.	
ʻ ʻ
Robert  Gobl  esa  sosoniylarning  eftaliylarga  bo ysungan  davrini  numizmatik	
ʻ
17
 Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. М ., 1972. – C. 206.
16 materiallar asosida 484-545-yillar deb ta’kidlaydi. Chunki Balash, Kubod, Xusrav
I tangalarida eftaliy tilida yozuv bitilgan 18
. 
Baqtriya o sha davrdan boshlab rasmiy eftaliylar hukkmronligi ostiga o tadi.ʻ ʻ
Eftalar doimiy ravishda mahalliy aholidan soliqlar undirar edi. 
474-  yildan  boshlab  Sosoniylar  imperiyasi  katta  soliq  to lashi  munosabati	
ʻ
bilan  eftaliylar  tanga  zarb  qilishni  boshlaydilar  va  tanganing  dizayni  sifatida
qanotli,  yarim  oyli  tasvirlangan  hukmdor  timsolini  oladilar.  Shu  o rinda	
ʻ
numizmatik  tadqiqotlarga  ham  e’tibor  qaratish  zarur.  Eftaliylar  sosoniylarning
kumush  tangalari  kirib  kelishidan  foydalanib  o zlarining  tangalarini	
ʻ
rivojlantirmaganlar:  ular  yo  sosoniylarniki  bilan  bir  xil  naqshli  tangalar  zarb
qilganlar  yoki  oddiygina  sosoniylar  tangalariga  o z  belgilari  bilan  qarama-qarshi	
ʻ
belgi  qo yganlar.  Ular  o z  hukmdorlarining  ismini  yozmaganlar,  Bu  holat  esa	
ʻ ʻ
o zlaridan oldingi Alxon xunnlari va kidariylarning odatlariga zid. Istisno holatda,	
ʻ
tangalarnig  bir  turi  sosoniylar  dizaynidan  chetga  chiqib,  qo lida  ichimlik  kosasi	
ʻ
tutgan eftalit shahzodasining tasvirini ko rsatadi.	
ʻ 19
Peroz  I  ning  ustidan  g alaba  qozonganlaridan  so ng  eftaliylar  uning  o g li	
ʻ ʻ ʻ ʻ
Kubod  I  ning  homiysi  va  hayrixohiga  aylanadilar,  chunki  taxtga  Perozning  akasi
Balash  o tiradi.  488-yilda  eftaliylar  qo shini  Balash  ustidan  g alaba  qozonib,	
ʻ ʻ ʻ
Kubod  I  (488-496,  498-531)  ni  taxtga  o tkazishga  muvaffaq  bo ladilar.  496-498-	
ʻ ʻ
yillarda Kubod zodagonlar va ruhoniylar tomonidan ag darilib, qochishga majbur	
ʻ
bo ldi va eftaliylar qo shini bilan o zini tiklab oladi. 	
ʻ ʻ ʻ
U.Mak.Governning  ta’kidlashicha  Kubod  eftaliylar  bilan  ittifoqni  buzib
ularga  qarshi  503-yildan  513-yilgacha  davom  etgan  urush  olib  boradi.
A.N.Bernshtamning ma’lumotiga ko ra Kubod 513-yilda eftaliylarni tor-mor etadi	
ʻ
va eftaliylar turklarning ta’siriga tushib qoladi. 
18
 G bl, Robert. Dokumente zur Geschichte der Iranischen Hunnen und Indien. Wiesbaden, 1967. – S. 158.	
ӧ
19
 G bl, Robert. Dokumente zur Geschichte der Iranischen Hunnen und Indien. Wiesbaden, 1967. – S. 162.
ӧ
17 2.2. Eftaliylar davlatining tashqi siyosati masalasi tarixshunosligi.
Eftaliylar  davlati  o z  davrining  yirik  imperiyalari  bo lgan  Xitoy,  Vizantiya,ʻ ʻ
Hindiston  va  Eron  kabilar  bilan  tashqi  aloqalarni  o rnatgan.  456-457-yillarda	
ʻ
Shimoliy Vey imperatori Ven hukmronligi davrida Xitoyga eftaliylarning dastlabki
elchilari  keldi. 20
 458-yilga  kelib  ular  Sosoniylar  davlatiga  aralasha  oladigan
darajada  kuchga  to ldi.  Taxminan,  466-yilda  ular  sosoniylarning  yordami  bilan	
ʻ
kidariylardan  Movarounnahr  yerlarini  tortib  olishgan,  lekin  tez  orada  forslarga
tegishli  bo lgan  Balx  yerlarini  ham  egallab  oldilar.	
ʻ 21
 V  asrning  ikkinchi  yarmida
Kaspiy  dengizidan  Marvgacha  bo lgan  hududlarni  borlashtirdilar.  500-yilga  kelib	
ʻ
ular  butun  Baqtriya,  Pomir  va  Afg onistonning  bir  qismini  egallab  olishdi.  509-
ʻ
yilda esa Sog diyonaga hujum qilib uning poytaxtini ham bosib olishdi. 	
ʻ
560-yillarda  esa  ularning  iperiyasi  Turk  xoqonligi  va  Sosoniylar  imperiyasi
ittifoqi  tomonidan  vayron  qilingan,  biroq  ularning  bir  qismi  keyingi  150  yil
davomida  G arbiy  turk  xoqonligi  hukmronligi  ostida  Toxariston  mintaqasida
ʻ
mahalliy  hukmdorlar  bo lib  qolishdi.  Turkiylar  o z  hududlarini  bosib  olgandan	
ʻ ʻ
keyin  ham  eftaliylar  qo li  ostida  Vaxsh  vodiysidagi  Xuttalon  va  Chag oniyon
ʻ ʻ
hududlari qoladi.
Shunday  qilib,  Eftaliylar  Kushonlar  sulolasi  egallagan  hududlarni  to liq	
ʻ
qo lga  kiritib,  o z  siyosiy  hokimyatini  yanada  mustahkamlaydilar.  Eftaliylar	
ʻ ʻ
o zining  g arbi-janubiy  qo shnisi  bo lgan  kuchli  raqib  Eron  Sosoniylarini  ham
ʻ ʻ ʻ ʻ
uzoq muddat (554-yillargacha) xiroj to lashga majbur qilganlar.	
ʻ
VI  asr  boshlariga  kelib  Eftaliylar  sulolasi  shu  qadar  kuchayib  ketdiki,  ular
502-yilda  Vizantiyaga  yurish  qilib,  506-yilda  sulh  tuzadilar.  Ular  Vizantiyadan
kattamiqdorda  o lja  olib  qaytganlar.  Eron  Sosoniylarining  hukmdori  Pero zning	
ʻ ʻ
o g li Kubod, uning o g li Xusrav I Anushervon ham 554-yilga qadar Eftaliylarga	
ʻ ʻ ʻ ʻ
xiroj  to lab  turganlar. 	
ʻ Keyinroq  Turk  xoqonligining  Eftalitlarga  bergan  kuchli
zarbasidan so ng Eron ularning ta‘siridan xalos bo lgan.	
ʻ ʻ
20
Daniel  T.  Potts:  Nomadism  in  Iran.  From  Antiquity  to  the  Modern  Era.  Oxford  u.a.  2014,  S.  134;  Nikolaus
Schindel: Wahram V. Band. 1. Wien 2004, P. 137.
21
Baumer, Christoph. The History of Central Asia. Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-83860-868-2. 2018. P.97-
99.
18 Bu  paytda  Eftaliylarni  Toraman  (496-510)  va  Mihirakul  (510-540)  kabi
podsholar  boshqardi.  Faqat  Gatifar  (540-556)  davrida  Eftaliylar  o zlariga  qarshiʻ
jiddiy  raqib  –  Turk  xoqonligi  paydo  bo lganligini  his  qildilar.  Bundan  tashqari,	
ʻ
Mihirakul  davrida  Eftaliylar  sharqiy  sarhadlarini  mustahkamlash  bilan  band  edi.
516-yilda  Eftaliylar  o z elchilarini  Chanjan  (Yanszi)ga,  Loyan sulolasi  (502-557)	
ʻ
podshosi huzuriga yuborib, Xitoy davlati bilan aloqa o rnatdi. So ngra Xitoy raqibi	
ʻ ʻ
bo lgan avarlar bilan ham bir necha bor to qnash keldi. Bu to qnashuvlarga barham	
ʻ ʻ ʻ
berish maqsadida avarlar diplomatik vositaning sinalgan usuli qudachilikni yo lga	
ʻ
qo ydi.	
ʻ
Mihirakul  avar  xoqoni  Aynagayning  (521-551)  singlisiga  uylandi.  Chunki
avarlar yangi kuch – turklar bilan to qnashuvdan xavotirda edilar. Eftaliylar bilan	
ʻ
murosa  ularga  turklarga  qarshi  kurashga  imkon  berar  edi.  Ammo  Turk  xoqonligi
oldida  Eftaliylar  ojizlik  qildi.  567-yilda  Buxoro  yaqinidagi  jangda  Eftaliylar  tor-
mor  etildi.  Bundan  foydalangan  Sosoniylar  Eftaliylarga  boy  bergan  hududlarini
qo lga kiritdilar.	
ʻ
Bu  davrda  muayyan  siyosiy  barqarorlik  ham  hukm  surdi.  Bundan  tashqari,
Eftaliylar  mahalliy  o troq  mulkliklarning  ichki  ishlariga  aralashmadi.  Bundan	
ʻ
unumli  foydalangan  mulkliklarning  hokimlari,  jumladan,  Sug d,  Farg ona  kabi	
ʻ ʻ
hokimliklar  va  ularning  tujjorlari  siyosiy  va  iqtisodiy  jihatdan  manfaatli  bo lgan	
ʻ
Xitoy bilan aloqalarini yanada  faollashtirdilar. O z navbatida siyosiy va iqtisodiy	
ʻ
manfaatdorlik  Xitoy  sulolalari,  xususan  Shimoliy  Vey  sulolasi  (385-534  уу .)
hukmdorlarini O rta Osiyoga bo lgan qiziqishini orttirgan edi. Xitoyliklarning VI	
ʻ ʻ
asrga oid “Vey shu” va VII asrga oid “Bey shu” solnomalarida aynan o sha davr	
ʻ
haqidagi  aloqalar  xususida  ma‘lumotlar  yozib  qoldirgan.  Ularda  keltirilishicha,
437-yilda  mustaqil  Choch  –  Chjeshe  (Chiachiat)  davlatidan,  479-yilda  Farg ona	
ʻ
davlati  –  Polonadan  elchilar  va  savdo  karvonlari  Xitoyga  borgan.  O z  navbatida	
ʻ
Xitoy  ham  azaldan  o z  vakillarini,  asosan  buddaviy  rohiblarni  O rta  Osiyoga	
ʻ ʻ
yuborib turgan. Jumladan, Xan imperiyasi davrida (mil.avv. 206-33-yy.) Xitoydan
O rta Osiyoga birinchi bo lib kelgan elchi Chjang Chyan (mil.avv. 114-yilda vafot	
ʻ ʻ
etgan)  bo lgan.  Umuman  olganda,  Xitoy  ma‘murlari  bunday  elchilarga  elchilik	
ʻ
19 vazifasini bajarib bo lgach, “buovang-xuo” (“uzoqni ko ruvchi – bilimdon to ra”)ʻ ʻ ʻ
unvonini  berishgan.  Bu  unvon  ba‘zan  viloyatlarning  harbiy  nozirlariga  ham
berishgan. Bundan tashqari, Farg onaga yuborilgan Xan qo mondoni Li Guangiga	
ʻ ʻ
hatto “rieyshiey jyangjyun" (“Ershi qo mondoni”) degan unvonga sazovor bo lgan.	
ʻ ʻ
Bu  kabi  unvonlar  Xitoy  diplomatik  institutlariga  xos  bo lsa-da,  O rta  Osiyoga	
ʻ ʻ
kelgan  elchilarining  yoki  boshqa  soha  vakillarining  mansab  darajalarini
belgilashda muhimdir.
O rta Osiyodan Xitoyga elchilik missiyalari ham uzluksiz jo natilib turilgan.	
ʻ ʻ
“Beyshi” solnomasining 97-bobida keltirilishicha, milodiy 229-yilda, ya‘ni Tayxe
hukmronligining  uchinchi  yilida  Farg onadan  Vey  imperatori  huzuriga  elchilar	
ʻ
yuboriladi.  Ular  imperatorga  “tanasidan  qonsimon  ter  oqadigan  ot”  sovg a	
ʻ
qilganlar.  Bu  davrdagi  O rta  Osiyo  Xitoy  munosabatlarida  nafaqat  otlar,  balki	
ʻ
“antiqa”  hunarli  shaxslarning  saroydagi  mahoratlari  ham  manbalarda  aks  etgan.
“Tungdyan”  solnomasining  3-jild,  193-bobidaa  yozilishicha,  Shimoliy  Vey
hukmdori  Tay-u  Chjenjyun  hukmronligining  9-yili,  ya‘ni  416-yilda  Yaypan
(xunlar davlati – Yivatpuan/Yuepan) hukmdoridan elchilar kelgan. Elchilar o zlari	
ʻ
bilan sovg a sifatida bir nafar nayrangbozni olib kelishgan. Bu nayrangboz odamni	
ʻ
kallasini  tanasidan  judo  qilib,  uni  giyohlar  bilan  davolab,  o likni  tiriltirgan.	
ʻ
Shundan  so ng  imperator  “odamlarga  uning  hunarini  o rganishni  va  undan  to la	
ʻ ʻ ʻ
foydalanishni buyuradi”. Shu o rinda hozirda mashhur Xitoy tabobati o z vaqtida	
ʻ ʻ
ayrim  davolash  usullarini  o rta  osiyoliklardan  o rganganligi  ehtimoli  ham  paydo	
ʻ ʻ
bo ladi.	
ʻ 22
Umuman,  Eftaliylar  davrida  O rta  Osiyoning  tashqi  aloqalarida,  chorva	
ʻ
mollari – zotdor qo ylar, otlar kabi sovg alar bilan chetga elchilarni yuborish odat	
ʻ ʻ
bo lgan ko rinadi. Qolaversa, Farg onaga tashrif buyurgan Xan imperiyasi elchilari	
ʻ ʻ ʻ
o zlari bilan yurtlariga uzum va beda urug i olib qaytishgani taxminan 990-1007-
ʻ ʻ
yillarda  yozilgan  “Tayping  xuanyuy  ji”  (“Tinchlik  o rnatilgan  zamin  bayoni”)	
ʻ
manbasida  hamaks  etgan.  Bu  elchiliklar  bir  necha  yuz  kishidan  iborat  bo lgan.	
ʻ
Elchilarning  ayrimlari  “buvang-xau”  (bilimdon  hokimlar)  unvonida  bo lgan.
ʻ
22
 Wesendonk O.G., Kusan, Chioniten und Hephthaliten, Buch – Mikrofiche, Verlag: Zug: IDC, 1971. – S. 18.
20 Elchilar bir yilda 5-6 va ba‘zan 10 martagacha yuborilgan. Masofaga qarab elchilar
bir necha yildan 8-9 yilgacha safarda bo lishgan. Xitoydan yuborilgan elchilarningʻ
ixtiyori  o zida  bo lmay,  bunday  og ir  safarga  imperatorning  farmoni  bilan	
ʻ ʻ ʻ
chiqishga  majbur  bo lishgan.  Xan  davri  ma‘lumotlariga  ko ra,  yuborilgan	
ʻ ʻ
elchilarning  bir  qismi  kambag allardan  bo lgani  bois  xorijda  o zlarini  tuta	
ʻ ʻ ʻ
bilishmagan. Natijada “xorij davlatlar Xan elchilarini hurmat qilmay qo yishgan”.	
ʻ
Bu kabi holatlar elchilar taqdirini murakkab ahvolda qoldirgan. Ammo qay holatda
bo lmasin, tomonlarning aloqalari davom etavergan.	
ʻ
O rta  Osiyo,  jumladan  Farg onadan  Xitoyga  yuborilgan  elchilar  tomonidan	
ʻ ʻ
hukmdorga  otlar  sovg a  qilish  odati,  “Tungdyan”  solnomasiga  ko ra,  “xepin”	
ʻ ʻ
(tinchlik)  davrining  (460-465)  6-yili  (465  yil)da  va  Shyaoven-di  (471-477)
zamonasidagi  “tayxe”  (oliy  darajadagi  tinchlik)  davrining  3-yili  (479  yil)da  ham
kuzatilgan.
Eftaliylar davrida O rta Osiyo, Xitoy, Eron o rtasida savdo sohasida raqobat	
ʻ ʻ
ancha  kuchaydi.  Bu  esa  ayrim  hollarda  harbiy  harakatlarga  ham  sabab  bo ldii.	
ʻ
O sha davrda o zaro kelishuvga ko ra, Xesi hududi, tarixchi Li Min-vey fikricha:	
ʻ ʻ ʻ
“o ziga  xos  mustaqil  yoki  yarim  mustaqil,  barqaror  hudud”,  deb  e‘lon  qilingan
ʻ
bo lsa-da,  u  yerga  kelgan  o rta  osiyolik  savdogarlar  uchun  turli  sun‘iy  to siqlar
ʻ ʻ ʻ
qo yildi.  Natijada  o rta  osiyoliklarning  erkin  savdo  qilishlari  qiyin  kechdi.  Hatto,
ʻ ʻ
439-yilda  Shimoliy  Vey  imperatori  Tay  U-di  erkin  savdo  shahri  Lanchjouni
egallab, aksariyat o rta osiyolik, xususan so g diy bo lgan savdogarlarni asirlikka	
ʻ ʻ ʻ ʻ
oldi.  Bundan  xabar  topgan  So g d  ma‘muriyati  o z  elchilarini  Xitoyga  yuborib,	
ʻ ʻ ʻ
katta garov evaziga asirdagi so g diylarni yana Lanchjouga qaytarishga muvaffaq
ʻ ʻ
bo lishgan. 	
ʻ Shundan so ng muzokaralar olib borilib, Xesi urushlardan xoli etilgan	ʻ
hudud sifatida e‘tirof etilgan. Ilk o rta asrlarning dastlabki bosqichi V–VI asrlarda	
ʻ
So g d  butun  Markaziy  Osiyoda  o z  tasarrufini  o rnatgan  Eftaliylar  davlati	
ʻ ʻ ʻ ʻ
tarkibida  bo lsa  ham,  o zining  nisbiy  siyosiy  va  mutlaq  iqtisodiy  mustaqilligi	
ʻ ʻ
saqlab  qoldi.  Bunga  Eftaliylarning  davlat  boshqaruvidagi  o ziga  xoslik,  ya‘ni	
ʻ
ko chmanchi  turmush  tarzi  ta‘sirida  shakllangan  boshqaruv  usuli  ham  imkon	
ʻ
bergan  edi.  Eftaliylar  o troq  hudud  aholisining  iqtisodiy  imkoniyatlari  va	
ʻ
21 aholisining  savdo-tijorat  sohasidagi  salohiyatlaridan  unumli  foydalandilar.  Ayni
vaqtda  O rta  Osiyo  mulkliklariga  to liq  iqtisodiy  faoliyat  uchun  zamin  yaratib,ʻ ʻ
ularning  manfaatlarini  himoya  qildi.  Bundan  unumli  foydalangan  mahalliy
hokimliklar  o sha  davr  tashqi  siyosatiga  xos  diplomatik  institutlarida  mavjud	
ʻ
an‘analarini  saqlab  qoldilar.  Eftaliylar  tasarrufidagi  bepoyon  hududlar  geografik
jihatdan  ularga  yangi  imkoniyat  qirralarini  ochib  berdi.  Qolaversa,  eftaliylarning
o zlari  ham  shahar  sharoitiga  moslashib,  shaharlarda  yashay  boshlaganlar.	
ʻ
Ularning kuchli harbiy qobiliyati va qurollangan soqchilari mamlakat ichkarisidagi
barqarorlikni  ushlab  turgan.  Karvonlar  va  ular  bilan  safarga  otlangan
diplomatlarning xavfsizligi shu kuchlar tomonidan ta‘minlangan.
Eftaliylar davri siyosatida bu sulolaning mahalliy hukmdorlarning o z tashqi	
ʻ
aloqalarini  amalga  oshirishlari  uchun  erkinlik  berishi  ikki  jihat  bilan
xarakterlanadi.  Ijobiy  jihati,  o rta  osiyolik  hokimlar  xorij  davlatlari  bilan  emin-	
ʻ
erkin  savdo-iqtisodiy  aloqalarini  yo l  qo yishgan  va  eftaliy  hukmdorlarga  o lpon	
ʻ ʻ ʻ
va  soliqlar  to lab  turish  bilan  kifoyalanishgan.  Salbiy  jihati  shunda  ediki,  O rta	
ʻ ʻ
Osiyo  mulklaridan  Xitoyga  yuborilgan  elchilari  qudratli  imperiyalar  oldida  bir
qadar  himoyasiz  edilar.  Bu  holat  Xitoyga  tashrif  buyurgan  elchilarning
munosabatlarda  o ta  ehtiyotkor  bo lishlarida  va  imperatorlarning  ko nglini	
ʻ ʻ ʻ
ovlashga harakatlarida kuzatiladi.  Shu bois behisob, qimmatbaho sovg a-salomlar	
ʻ
bilan  Xitoyga  tashrif  buyurilgani  ham  sir  emas.  Xulosa  qilib  aytganda,  Eftaliylar
hukmronligi  davrida  mintaqa  xalqlari  o rtasidagi  iqtisodiy  integratsiya  uchun	
ʻ
muayyan imkoniyatlar paydo bo lgan edi. 	
ʻ
Eftaliy  hukmdorlarining  mahalliy  hokimliklar  (Sug d,  Farg ona,  Choch,	
ʻ ʻ
Usrushona,  Tohariston  va  b)  ning  ichki  ishlariga  aralashmasligi,  ularning  faol
tashqi aloqalar olib borishlari uchun zamin yaratdi. Qolaversa, Eftaliylarning O rta	
ʻ
Osiyo  hududlarini  Sosoniylar  hurujidan  himoya  etganligi,  mahalliy
hokimliklarning barqaror rivoji uchun muhim omil bo lgan edi.	
ʻ
563-yilda  eftalitlarga  qarshi  ikki  tomonlama  hujum  uyushtirildi.  Ya‘ni
shimoldan  turkiylar,  janubdan  eron  Sosoniylarini  hujumi  natijasida  Eftaliylar
inqirozga yuz tutadi. Bu jarayon 562-567-yillarni o z ichiga oladi.	
ʻ
22 Shu  o rinda  eftaliylarning  ulkan  davlat  tuzishdagi  harakatlariga  e’tiborʻ
qaratish  lozim.  Sosoniylar  ustidan  g alaba  qozongan  eftaliylar  o z  davlati	
ʻ ʻ
chegaralarini kengaytirish maqsadida V asr boshlarida janub tomonga qarab harbiy
yurishlarni  davom  ettiradilar.  Hind  manbalarida  Gupta  dinastiyasi  hukmdorlari
eftaliylar  (ular  “xun”  nomi  bilan  tilga  olinadi)  bilan  janglar  olib  borganliklari
haqida ma’lumot keltiriladi. 23
 
F.Althaymning  ma’lumotlariga  ko ra,  V  asr  oxirlarida  eftaliylarning	
ʻ
yo lboshchisi Toraman 490-515-yillarda Gupta imperiyasining qarshiligini yengib	
ʻ
Sind,  Radjastan  va  Jamna-Ganga  vodiylarini  egallaydi.  Hindistondagi
eftaliylarning  tangalarida  Markaziy  Osiyodagi  eftaliylarning  tangalaridan  farqli
holda hindcha yozuvlar paydo bo ladi	
ʻ 24
.
Toraman  vafotidan  so ng  taxtga  515-544-yillarda  uning  o g li  Mihirakul	
ʻ ʻ ʻ
o tiradi. U o z davlatining poytaxti etib Sagalani (hozirgi Sialkot shahri) tanlaydi.	
ʻ ʻ
VII  asr  xitoy  sayyohi  Syuan  Tszanning  yozishicha  Mihirakul  butun  Hindistonni
o ziga  bo ysundiradi.  Kashmirning  “Radjatarangini”  deb  nomlangan  tarixiy
ʻ ʻ
solnomasida  Kalxan  Mixirakulni  buzg unchilik  xudosi  bilan  tenglashtirb,  uning	
ʻ
shohlik taxtini egallaganligi haqida yozadi.
Eftaliylar davlati sarhadlari Sharqiy Turkiston hududlariga ham yetib borgan.
Eftaliylar tomonidan 479-yili Sharqiy Turkiston, 490-497-yillarda Urumchi davlat
tarkibiga qo shib olingan. 495-yilda janubiy teleutlar, 496-yilda esa shimoliy teleut	
ʻ
qabilalari yerlari bosib olindi. 
Kidariylar  yo q  qilinganidan  so ng  VI  asr  boshlarida  Erondagi  xunnlarning	
ʻ ʻ
ba’zi guruhlari, xususan, eftaliylarning ham qiziqishi Hindistonga ko chdi. Ammo	
ʻ
Hindistondagi  eftaliylarning  Shimoliy  Hindistonga  bosqinchilik  qilgan  boshqa
xalqlar bilan qanday aloqasi borligi aniq emas, ayniqsa, hind manbalarida eftaliylar
va  boshqa  guruhlar  o rtasida  qat’iy  farq  ko rsatilmagan,  ikkalasi  ham  oddiygina	
ʻ ʻ
“Huna”lar deb atalgan. 25
23
 Altheim, Franz. Geschichte der Hunnen. Band 2: Die Hephthaliten in Iran. Berlin, 1989. – S. 256.
24
 Altheim, Franz. Geschichte der Hunnen. Band 2: Die Hephthaliten in Iran. De Gryuter, Berlin, 1989. – S. 156.
25
 Alram, Michael: Das Antlitz des Fremden. Die Münzeprägungen der Hunnen und Westtürken in Zentralasien und
Indien. Verlag der sterreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien 2016, S. 138.	
Ӧ
23 So nggi  tadqiqotlarga  ko ra  Prokopiy  Kessarskiy  tilga  olgan  “haqiqiyʻ ʻ
eftaliylar”ni  Hindistonga  borgan  boshqa  guruhlar  bilan  tenglashtirib  bo lmaydi.	
ʻ
Ular  ko proq  Eron  xunnlarining  ikkinchi  to lqini  bo lmish  Alxon  guruhidan	
ʻ ʻ ʻ
bo lgan.	
ʻ 26
 Ular  dastlab  bugungi  Kobul  hududida  hukmronlik  qilishgan  va  VI  asr
boshlarida o z hukmronligini Hindistonga ko chirishgan.	
ʻ ʻ 27
 Bu Hunalar ya’ni Alxon
guruhi  V  asrdayoq  Hindiston  shimolidagi  Guptalar  imperiyasiga  hujum  qilishdi,
ammo  dastlab  Kumaragupta  I  tomonidan  bu  hujumlar  qaytarildi.  Biroq  eftaliylar
hukmdori Toraman davrida 510-yilda Madha-Pradesh yaqinida g alaba qozonishdi.	
ʻ
Ushbu  jang  tafsilotlari,  shafqatsizlik  va  zulm  haqida  hind,  xitoy  va  ba’zi  G arb	
ʻ
manbalarida  izchil  ma’lumot  beriladi.  Guptalar  hukmdori  BhanuGupta
mag lubiyatga  uchrab,  Bengaliyaga  qochib  ketadi.  Toraman  esa  taxminan  515-	
ʻ
yillarda  kutilmaganda  Banorasda  vafot  etadi  va  uning  o g li  Mihirakul  butun	
ʻ ʻ
davlatni boshqaradi va yanada kengaytiradi. Uning davrida Eftaliylar davlati o zida	
ʻ
Fors,  O rta  Osiyodagi  Xo tan  va  poytaxti  Sakala  bo lgan  Gang  vodiysining  bir	
ʻ ʻ ʻ
qismini birlashtirgan ulkan imperiyaga aylangan.
Shunday qilib, eftaliylar O rta Osiyoning katta qismini, Sharqiy Turkiston va	
ʻ
Hindistonnig ko plab hududlarini o z qo l ostilarida birlashtirib VI asr boshlarida	
ʻ ʻ ʻ
yirik imperiyaga asos soladilar. Lekin VI asrning ikkinchi yarmiga kelib eftaliylar
shimoldan turk hoqonlogi, janubdan sosoniylar davlati zarbasiga uchraydi. Chunki
bu  davrda  Markaziy  Osiyo  tarixida  muhim  rol  o ynagan  Turk  xoqonligi  tashkil	
ʻ
topadi (551-774 yy.).
566-yildagi  sosoniylar  va  turklar  o rtasidagi  kelishuvga  binoan  Xusrav  I	
ʻ
Anushervon  eftaliylarga  tegishli  bo lgan  Amudaryoning  janubidagi  yerlar:  Sind,	
ʻ
Bost,  Ar-Rohadj  (Arahosiya),  Zabuliston,  Dardiston,  Qobuliston  va
Chog aniyonga  ega  bo ladilar.  Turklarga  esa  So g diyona,  Shosh,  Farg ona  va	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
Sharqiy  Turkiston  tegadi.  Eftaliylar  davlati  masalasida  ikki  ittifoqdosh  davlat
o rtasida  urushning  kelib  chiqishiga  oz  qoladi.  Bunga  sabab  Sharqiy  Turkiston	
ʻ
yerlari  edi.  Shu  bilan  birga  turklar  sosoniylardan  o lpon  to lashni  va  so g d	
ʻ ʻ ʻ ʻ
26
 Pfisterer, Matthias: Hunnen in Indien. Die Münzen der Kidariten und Alchan aus dem Bernischen Historischen
Museum und der Sammlung Jean-Pierre Righetti. Wien 2014, S.!19.
27
 Alram, Michael: Das Antlitz des Fremden. Die Münzeprägungen der Hunnen und Westtürken in Zentralasien und
Indien. Wien 2016, S. 140.
24 savdogarlarini Eron hududida bemalol savdo qilish imkonini yaratishni so raydilar.ʻ
Bu  talabni  Xusrav  I  rad  etgach  turklar  urush  e’lon  qiladilar,  lekin  sosoniylar
chegarasiga yetgach mustahkam qal’aga duch kelib ortga qaytadilar. 571-yilda esa
ikki  davlat  o rtasida  tinchlik  sulhi  o rnatilgach  chegara  hudud  etib  Amudaryo	
ʻ ʻ
belgilandi.
25 XULOSA
Xulosa  sifatida  shuni  aytish  mumkinki,  O rta  Osiyoning  ilk  o rta  asrlardagiʻ ʻ
tariixi  garchi  o rganish  qiyin  bo lsa-da,  xorij  mamlakatlarining  yirik	
ʻ ʻ
tarixshunoslari  tomonidan  o rganilgan  va  o rganilib  kelinmoqda.  Ushbu	
ʻ ʻ
tadqiqotimiz  yakunida  ilk  o rta  asrlar  tarixining  nemis  tarixshunosligida  qanday	
ʻ
talqin etilgani borasida ma’lumotlarga ega bo ldik deya olamiz. 	
ʻ
O rta Osiyoda V – VI asrlarda Eftaliylar davlati hukm surar edi va ularning	
ʻ
davlatchilik  tizimi,  xalqaro  munosabatlardagi  tutgan  o rni  katta  ahamiyat  kasb	
ʻ
etadi.  Chunki  ular  o z  davrining  qudratli  imperiyalari  bilan  tashqi  siyosatni  juda	
ʻ
yaxshi olib borgan va katta hududlarni ham egallab olgan. Ayniqsa, ularning kelib
chiqishi, nomlanishi, bosqinchilik yurishlari, tanazzuli borasida ko plab muammoli	
ʻ
savollar mavjud va biz ularga nafaqat nemis tarixshunoslarining tadqiqotlari, balki
boshqa  tarixchilarning  ilmiy  adabiyotlaridagi  ma'lumotlari  orqali  javob  topishga
harakat qildik.
Eftaliylar hukmdorlarining Sosoniylar bilan olib borgan siyosatining o zi ham	
ʻ
katta  bir  tadqiqot  uchun  obyekt  bo lib  xizmat  qilishi  mumkin.  Chunki  ular	
ʻ
o rtasidagi  munosabatlar  tarixshunosligi  turli  xil  talqin  etilgan.  Ularni	
ʻ
oydinlashtirish  uchun  esa  fors  va  arab  tilidagi  o sha  davrga  tegishli  manbalarni	
ʻ
o rgangan holda aniq fikrga kelish mumkin. 	
ʻ
Tadqiqotni  yoritish  jarayonida  nemis  tarixshunoslaridan,  asosan,  Frans
Althaymning 4 qismli “Xunnlar tarixi” kitobining “Erondagi Xunnlar” qismidan va
boshqa tarixchilarning asarlari, dissertatsiya va maqolalaridan foydalanildi.
Eftaliylar garchi qisqa muddat ichida hukmronlik qilgan bo‘lsalar-da, ularning
ham  yurtimiz  tarixida  alohida  o‘rni  bor.  Ularning  olib  borgan  tashqi  siyosati,
ijtimoiy hayotdagi o‘zgarishlari va madaniyatimizga o‘tkazgan ta’siri ushbu davrni
ham  o‘rganish  zarurati  borligidan  darak  beradi.  Ushbu  davr  tarixshunosligini
tadqiq  qilish  bilan  esa  uning  qay  darajada  o‘rganilganligini  va  tariximizning  hali
noma'lum bo‘lgan sahifalarini ochib berishga erishish mumkin.
Ushbu tadqiqot ishini tayyorlash jarayonida shunday fikrga keldimki, tarixda
bizning hududimizga bosqinchi sifatida kirsa-da, o z davlatini tuza olgan, boshqa	
ʻ
26 qudratli  davlatlarga  qisqa  muddat  ichida  tenglasha  olgan  xalqlar  bizning
madaniyatimiz  tarixida  ham  katta  ahamiyat  kasb  eta  oladi.  Tarixshunoslik
tadqiqoti,  ya’ni  bushbu  mavzuga  oid  ko plab  adabiyotlardagi  ma’lumotlarni  bir-ʻ
biriga qiyoslash, ularning orasidan haqiqatga yaqinroq bo lgan variantlarni ajratish	
ʻ
va  yakunda  shaxsiy  xulosani  berish  jarayoni  ko plab  muammoli  savollarning	
ʻ
javobini topishga xizmat qiladi.
Darhaqiqat  ushbu  kichik  tadqiqot  ishida  yurtimizning  ilk  o rta  asrlardagi	
ʻ
tarixiga oid bo lgan muammoli savollarni yechishga harakat qilindi. 	
ʻ
27 FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO YXATI:ʻ
I. Normativ huquqiy hujjatlar va metodologik
ahamiyatga molik nashrlar
1. Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  2017  йил  24
майдаги  ПҚ  –  2995-сонли  « Қадимий  ёзма  манбаларни  сақлаш,  тадқиқ
ва  тарғиб  қилиш  тизимини  янада  такомиллаштириш  чора-тадбирлари
тўғрисида »ги қарори. // «Халқ сўзи», 2017 йил, 103 (6797)-сон.
2. Мирзиёев  Ш.М.  Янги  Ўзбекистон  стратегияси.  –  Тошкент:
O zbekiston, 2021. – 464 б.	
ʻ
II. Manbalar
1. Firdavsiy, Shohnoma. M., 1989. – T. VI.
2. История ат-Табари / Пер. с араб. В.И. Беляева с допол. О.Г. 
Большакова, А.Б. Халидова. – Ташкент: Фан, 1987.
III. Ilmiy tadqiqotlar va adabiyotlar
1. Altheim-Stiehl, Geschichte der Hunnen 1, 1959;
2. Christoph  Baumer.  The  History  of  Central  Asia.  Bloomsbury
Publishing. ISBN 978-1-83860-868-2. 2018;
3. Daniel  T.  Potts:  Nomadism  in  Iran.  From  Antiquity  to  the
Modern  Era.  Oxford  u.a.  2014,  S.  134;  Nikolaus  Schindel:  Wahram  V.
Band. 1. Wien 2004;
4. Franz  Altheim.  Geschichte  der  Hunnen.  Band  2:  Die
Hephthaliten in Iran. Berlin, 1989;
5. Matthias Pfisterer: Hunnen in Indien. Die Münzen der Kidariten
und Alchan aus  dem  Bernischen  Historischen  Museum  und der Sammlung
Jean-Pierre Righetti. Wien 2014;
6. Michael  de  Ferdinandy,  Neue  Monographien  über  die
Geschichte der Hunnen. München. 2010;
7. Michael Alram: Das Antlitz des Fremden. Die Münzeprägungen
der  Hunnen  und  Westtürken  in  Zentralasien  und  Indien.  Verlag  der
sterreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien 2016;
Ӧ
28 8. Noldeke.  Geschichte  der  Perser  und  Araber  zur  Zeit  der
Sasaniden. Aus der arabischen Chronik des Tabari ubersetzt. Leyden 1879;
9. Richard  Frye.  Pre-Islamic  and  early  Islamic  cultures.
Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-52291-5;
10. Robert G bl. Dokumente zur Geschichte der Iranischen Hunnenӧ
und Indien. Wiesbaden, 1967;
11. Robert  L.  Canfield.  Turko-Persia  in  Historical  Perspective.
Cambridge 1991;
12. Timo Stickler: Die Hunnen. München 2007;
13. Walter Pohl. Die V lkerwanderung. 2. Band. Stuttgart 2005;	
ӧ
14. Wesendonk  O.G.,  Kusan,  Chioniten  und  Hephthaliten,  Buch  –
Mikrofiche, Verlag: Zug: IDC, 1971.
29