O’rta asrlar Yevropa davlatlari numizmatikasini o’rganishda qiyosiy tahlil usullaridan foydalanish

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS 
TA’LIM  VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX VA IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
T ARIX KAFEDRASI 
“5120300 Tarix (m amlakatlar va mintaqalar bo’yicha ) ”  ta’lim yo’nalishi
bo’yicha bakalavr darajasini olish uchun 
“ O’rta asrlar Yevropa davlatlari numizmatikasini o’rganishda
qiyosiy tahlil usullaridan foydalanish ” mavzusida yozgan 
   
                 Ilmiy rahbar 
  
 
“ Himoyaga  tavsiya etildi ”
Tarix  va ijtimoiy fanlar
   fakulteti dekani _______ _ 
“_____”____________ 201 7  yil
Qarshi 
M  U  N  D  A  R  I  J  A KIRISH …………………………………………………………………………...3
I. Bob.  Numizmatika tarix fanini o’rganishda yordamchi manba.
1.1. Antik davr tanga pullari
1.2. O’rta asrlar Yevropa davlatlari numizmatikasi.
1.3. O’rta asrlar Yevropa davlatlari numizmatikasini davrlashtirish.
II. Bob. G’arb va Osiyo davlatlari xalqlarining savdo va madaniy 
    aloqalari va uning tanga pul muomalasiga ta’siri (V - 
    VII asrlar)
2.1. Vizzantiya,  Xitoy tanga zarbi an’analarininig Turk xoqonligi 
   tangalariga ta’siri o’rganishda interaktiv usulidan foydalanish.
2.2. X- XII asrlarda Movarounnahr tangalari va uning Yevropa 
  davlatlari bilan o’zaro aloqalaridagi o’rni.  
 
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar. 
Kirish Mavzuning  dolzarbligi.  O’zbekiston  mustaqillikka  erishganligi  tufayli,
jamiyatimizning  hamma  sohalarida  jiddiy  o’zgarishlar  davri  boshlandi.  Shu
jumladan tarix fani oldida ham yangi-yangi muammolar ilmiy izlanishlarni taqozo
qilmoqda. Ayniqsa, bu vazifani bajarishda yoshlarning intilishlari, fidoiyligi talab
etilmoqda. O‘zbekiston  Respublikasining  birinchi  Prezidenti  I.A.  Karimov,  “Men
avvalambor  shu  yurtda  yashayotgan  har  qaysi  inson  o’zligini  anglashi,  qadimiy
tariximiz  va  boy  madaniyatimiz,  ulug’  ajdodlarimizning  merosini  chuqurroq
o’zlashtirishi,  bugungi  tez  o’zgarayotgan  hayot  voqealigiga  ongli  qarab,  mustaqil
fikrlashi  va  diyorimizdagi  barcha  o’zgarishlarga  daxldorlik  tuyg’usi  bilan  yashi
zarur” 1
 deb ta’kidlaganlarida, naqadar haq edilar. 
   Tarix fanining yordamchi sohalari ichida o’z o’rniga ega bo’lgan numizmatika,
mamlakatimiz  istiqlolga  erishgandan  keyin  uning  nufuzi  yanada  ortdi,  mustaqil
tarix  fani  sifatidagi  maqomga  ega  bo’ldi.  Chunki  tariximizni  o’rganishda
tangashunoslik  fanining  ahamiyati  beqiyosdir.  Tangalar  bizga  eramizdan  avvalgi
davrdan to hozirgi kungacha bo’lib o’tgan tarixiy voqealar siyosiy iqtisodiy, ayrim
hollarda  esa  millatlarning  e’tiqodiy  dunyoqarashlari  haqida  ma’lumot  beradi.
"Numizmatika"  so’zi  grekcha  "nomisma"- ya’ni  tanga  pul  yoki  chaqa  pul  degan
ma’noni  anglatadi.  Tangashu noslik  oltin,  kumush  va  misdan  ishlangan  metall
pullarni  o’rganish  haqidagi  fandir.  Ushbu  sohaga  bundan  tashqari  yana  qog’oz
pullarni  o’rganish  (bonistika)  va  orden,  medal   hamda  shu  xildagi  esdalik
tamg’alarni ( znachoklar -florestika) o’rganish ham kiradi. Mavzuning maqsad va
vazifalari.  Tanga  pullarning  paydo  bo’lishining  ham  o’z  tarixi  bor.  Arxeologik
qazishlarning  guvohlik  berishicha,  tosh  asrda   ham  qabilalar  o’rtasida  turli  xil
ashyolar  ayriboshlangan.  Qabila  va  jamoalardagi  mehnat  taqsimoti  moddiy  va
ehtiyoj buyumlarini ayriboshlashnining rivojlanishida asosiy omil bo’lgan edi.Ana
shu  tovar  ayriboshlash   natijasida  ma’lum  miqdorda  mol  ortib  qolgan.  U  boshqa
molar  narxining  ekvivalentiga  aylangan.  Ana  shu  asnoda  birinchi  pullar  paydo
bo’la boshladi. 
1
 Karimov. I.A.Yuksak ma`naviyat - engilmas kuch. T. ”Ma`naviyat”, 2008. 17- bet.  Qadimiy xalqlarda pulning shakllanishi ham turlicha bo’lgan. Masalan, Osiyo
va  Afrika  xalqlari  pulning  eng  sodda  formasi  chig’a-noqlardan  uzoq  vaqt
mobaynida  foydalanib  kelishgan.  Yaponiya,  Xitoy  va  Hindiston  mamlakatlarida
ham  chig’anoqlar  pul  sifatida  ishlatilgan.  Ba’zan,  Hindistonda  dur  pul  sifatida
ishlatilgan. Melaneziyada “cho’chqa pullari” deb ataladigan pullar bo’lgan. Yoinki,
Osiyo  va  Afrikaning  mamlakatlarining  ayrimlarida  kauri  nomli  chig’anoq,
munchoq,  it  tishlari  va  cho’chqa  dumlari  boylami,  Afrikaning  ba’zi  qabilalarida
xurmo  mevasi  pul  vazifasini  o’tagan.  Ayni  paytda  jahonning  ko’p  xalqlari
tovarlarni ishlab chiqarish qurollari yoki qoramollar, qo’ylar bilan belgilashgan.
    Ayriboshlash  -  har  doim  va  turli  sharoitda  qiymati  birdek  o’zgarmaydigan,
qo’llash  oson  bo’lgan  baho  o’lchovini  taqazo  qilardi.  Mana  shunday  savdo
shartlariga  yangidan  paydo  bo’lgan  metall  pul  javob  bera  boshladi,  bu  o’z
navbatida savdo muomalasida mavjud bo’lgan pulning barcha mavjud formalarini
siqib  chiqardi.  Metal  pular  qismlarga  bo’linishi,  qimmat  yombini  arzon  qilish
mumkinligi jihatidan ham ahamiyatli edi. Tilla va kumushdan tayyorlangan pullar
esa qulay va qimmatli pul hisoblanardi.
     Kishilar asta-sekin ma’lum og’irlikdagi yombilar tayyorlay boshladilar. Lekin
metal pullarda hali aldanish imkoniyati yashirinib yotardi. Chunki kishilar mis va
qo’rg’oshin  singari  arzon  metallarni  oltin  va  kumush  parchalariga  aralashtirar
edilar. Hukumat bu firibgarliklarga chek qo’yish maqsadida o’zi zarb qilgan metal
pullarga muhr bosib chiqara boshladi.
Mavzuning  o’rganilish  darajasi .  Pulning  paydo  bo’lishi  qadimgi  zamonlarda
taraqqiy  etgan  madaniyatlar  ijtimoiy  –  iqtisodiy  rivojlanishlarining  qonuniy
oqibatidan  kelib  chiqqan  tabiiy  hodisadir.  Tovar  ayirboshlashning  uzoq  hamda
murakkab  jarayoni  va  chakana  savdoning  rivojlanishi  tovar-pul  hamda
qimmatbaho  buyum  (yombi)  ishlatish  bosqichidan  o’tib,  oxir  –  oqibatda  ma’dan
tanga paydo bo’lishiga olib keldi. Birinchi tangalarning o’ng yoki tersida ularning
o’lchovi  to’g’ri,  og’irligi  to’la  ekanligini  tasdiqlovchi  rasm  –  muhri  bilan
qimmatbaho buyumdan (yombi) farqlanadi. Tadqiqotning  ilmiy  yangiligi.   Biz  malakaviy  ishimizda  O’rta  asrlar  Yevropa
davlatlari  numizmatikasini  qiyosiy  tahlil  usullaridan  foydalanib  o’rganishni  bosh
vazifa  qilib  oldik.  Binobarin,  O’rta  asrlar  Yevropa  davlatlarining  Osiyo
mamlakatlari tangalariga ta’siri nihoyatda katta. Bugunda uning farqli tomonlarini
o’rganish,  qiyosiy  tahlil  etish  bitiruv  malakaviy  ishimizni  maqsad,  mazmunini
tashkil  etadi.  Ayni  paytda  qiyosiy  tahlil  nafaqat  Yevropa  davlatlari  balki,
Vatanimiz  taraqqiyot  bosqichlari  davrlari  tarixini  va  xalqimizning  jahon
sivilizatsiya qo’shgan hissasini anglab etishga yordam beradi.  
Tadqiqotning  metodi  va  ilmiy  -  nazariy  asoslari.     Bitiruv  malakaviy  ishini
yozishda  dialektik  metodga  tayandik.  Ayniqsa,  O’zbekiston  Respublikasining
birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning  hamda  Prezidentimiz  Sh.Mirziyoyevlarning
tariximizni bugungi kun nuqtai nazardan o’rganish, yaratish orqali tarixiy xotirani
tiklash,milliy   madaniyatni  rivojlantirish,  anan’aviy  qadriyatlar  tizimini  tadqiq  va
targ’ib  etish  borasidagi  konseptual  nazariy  mulohazalari  Bitiruv  malakaviy
ishining metodologik asosini tashkil etadi. 
Tadqiqotning  ilmiy  -  nazariy  va  amaliy  ahamiyati  ..   “Numizmatika”  faini
o’rganishda  interaktiv  usullardan  foydalanish  ya’ni  qiyosiy  tahlil  usulidan
foydalanish,  tarixiy  haqiqatni  oydinlashtirishga,  tarixiy  voqealarning  sabab  va
maqsadlari  turlicha  baholangan  yoki  ziddiyatli  qarashlarning  mohiyatini  ochib
berishga  xizmat  qiladi.  Mazkur  ilmiy  ishning  nazariy  xulosalari  va  natijalaridan
oliy  o’quv  yurtlarida  Jahon  va  O’zbekiston  tarixi  fani  bo’yicha  maxsus  kurslar
o’tishda,  darslik,  o’quv  qo’llanmalari  va  dasturlar  tuzishda  foydalanish,  ochiq
darslar tashkil etish mumkinligi , BMI amaliy ahamiyatini belgilaydi.
Tadqiqotning  manbalari .  BMI  yozishda  o’rganilgan  asarlar  va  matbuot
materiallari  natijalari  asos  qilib  olindi.  Shuningdek,  mustaqillik  davrida  mazkur
mavzuda uyushtirilgan davra suhbatlari materiallari, chop etilgan ilmiy maqolalar,
davriy matbuot materiallardan ham keng foydalanildi.
Tadqiqotning  tuzilishi.     Bitiruv  ishi  kirish,  asosiy  qism,  ikki  bob,  xulosa  va
foydalanilgan adabiyotlar ro’yxatidan iborat. I. Bob . Numizmatika tarix fanini o’rg anishda yordamchi manba.
    1. Antik davr tanga pullari.
   Qadimshunos olimlar er kurrasidagi dastlabki savdo muomalasi ibtidoiy jamoa
tuzumining tosh  asridan  boshlanganligini  isbotlaydilar. Ularning ta’kidlashlaricha
inson  o’z  mehnatining  maxsulotlarini  ayirboshlash  natijasida  savdo-sotiqning  ilk
va  sodda  to’rini  vujudga  keltirdi.  Tanqis  ashyolarni  pul  o’rnida  ayirbosh  qila
boshladi.  Bunday  tovar  pul  muomalalari  mintaqalarda  turli  ko’rinishda  amalga
oshirilgan.  Masalan,  Osiyo  va  Afrikada  kauri  nomli  chig’anoqlar  pul  vazifasini
o’tganligi ma’lum.
    Insoniyat tarixiy taraqqiyoti ulkan, poyonsiz yo’llarni bosib o’tdi, taraqqiyotni
evolyutsion   yo’li,  insoniyatni  sivilizatsiya  sari  etakladi.  Antik  taraqqiyotni
boshlanishi  san’at  va  madaniyatning  hamma  sohalariga  ta’sir  ko’rsatib,  o’zining
rivojlanish yo’lida yuqoriga etgan bo’lsa, bu davrda tarix fanining alohida bo’limi
hisoblangan  numizmatika  sohasida  ham  diqqatga  loyiq  ishlar  qilingan.  Metalldan
ishlangan  pul  tanga  chaqalarning  paydo  bo’lishi  insoniyat  tarixidagi  muhim
voqealardan  biridir.  Ma’lumki,  jamiyat  ijtimoiy  -  iqtisodiy  rivojlanishning  g’oyat
yuksak  darajasiga  erishgandagina  tanga  chaqalar  kashf  etilishi  mumkin.  Odamlar
endi  pul  tariqasida  chorva  mollarini  ishlatmay  qo’ysalarda,  buyumlar  narxini
ilgarigi  odatga  kirib  qolgan  chorva  mol  narxiga  chaqqanlar.  Metall  pullar  qirqib
tortila  boshlaganidan  keyin,  ularni  og’irligini  ko’rsatib  beruvchi  belgi  sola
boshlaganlar.  Belgi  solingan  pulni  paydo  bo’lishi  haqida  shunday  afsonalar
saqlangan. Rimliklarni ko’pdan - ko’p xudolari orasida, ixtirolarni boshqaradigan
xudolar  ham  bor  ekan.  Uning  ikkita  yuzi  bo’lib,  oti  Yanus  ekan.  Dastlab  tanga
pulni  o’sha  Yanus  ixtiro  qilgan  emish.  Shuning  uchun  eski  rim  va  italyan
pullarining bir tomonida ikki yuzli Yanus surati, ikkinchi tomonida Yanus tushib
kelgan kema surati zarb qilingan 1
.
    Tanga pullarning dastlab qaerda paydo bo’lganligini aniq aytish qiyin. Ammo
tanga  pulning  nomi  " Moneta "  ellinlarda  tug’ilgan.  Qadimgi  Rimliklar  xudolarni
1
 Кобрин  Р  Б .  Вспомогательные  исторические дисциплины. М . 1984. стр- 93.
   hammasi  er  va  osmon  podshosi  Yupiter  va  uning  xotini  Yunon  Monetaga
bo’ysunadi  deb  bilganlar. "Moneta"-murabbiya  degani  bo’ladi.  Rimliklar
ma’buda  Monetani  benihoya  hurmat  qilganlar  va  unga  atab  Rimning  eng  baland
joyiga  ibodatxona  solganlar.  Ular  urushlarda  g’olib  bo’lganlaridan  keyin  o’z
ma’budalariga  atab  katta  qurbonliklar  qilishgan,  hatto  pullarini  Yunon  Moneta
ibodatxonasida  zarb  qilishga  qaror  qilganlar.  Ana  shundan  buyon  tanga  pullar
moneta deb ataladigan bo’ldi.Tanga klafikatsiyasi quyidagicha:  avers  – tanganing
yuz tomoni,  reves  – tanganing orqa tomoni,  emitent  – tanga zarb qiladigan shaxs
(hukmdor), legenda (afsona) – tangadagi yozuv, nominal – tanganing qadri, kuchi,
proba – oltinga nisbatan massasi, abres – aylana cheti.
    Dastlab,  dunyoda  tanga  pullar  faqat  sof  oltin  va  kumushdan  zarb  qilingan.
Ammo bu metallar sof holida juda mo’rt bo’lganligidan, undan zarb qilingan pullar
tez  eyilib  siyqalanib  ketgan.  Shuidan  keyin  pullarni  qotishmadan  zarb  qiladigan
bo’lganlar,  Oltin  yoki  kumushga  boshqa  metallar.  mas ,:  mis  yoki  qalay
qorishtirganlar .Har  bir  mamlakatning  hukmdori  boshqalarnikidan  farq  qiladigan
tanga pullar zarb qilib chiqarishga uringanlar.
  Numizmatika fanining asosiy tushunchalaridan biri bo’lgan tanga pul xillari ana
shu tariqa paydo bo’lgan. Tanga pullarni odatda betini o’rab turgan doirasi bo’ladi,
bu  doirada  yozuv  yoki  surat  bo’ladi.  Numizmatlar  yozuvni  tanga  pulning
Legendasi  (tangada uchraydigan barcha yozuvlar, qisqartirilgan so’zlar, alohida
harflarning atamasi) deb ataydi. Suratlarga kelsak odatda podsholar, xudolar surati
zarb qilinadi va bu suratlar davlatning yoki podshohning muhrini aks ettiradi.
   Qadimgi  Gretsiyada  tanga  pullarga  ko’proq  xudolar,  ma’budalar  va  muqaddas
hayvonlarning suratlarini zarb qilganlar.Masalan, Afi na shahrining tanga pullarida
ma’buda Afina surati, Olimpia tangalarida Zevs surati zarb qilingan .
Miloddan  avvalgi  45-yillar  Rimda  Tit  Kariziy magistrligi  davrida  ma’buda
Yunona  ibodatxonasi  qoshidagi  taksolda  o’ngini  bejirim  ayol  boshining  surati
bezab turgan, ostida «Moneta» (Grek tilida «bashoratchi») deb yozilgan dinor pul
zarb  etildi.  Aslida  bu  nom  ma’buda  sifatlaridan  biridir,  keyinchalik  Yunona
Moneta ilohiga tanga zarb etish, doimiyga aylanadi. Ma’budaning dastlabki sifati esa o’shandan buyon metall pullar nomiga nisbat berilib, ularni moneta deb atalgan
va hozirgacha shunday atalib kelinmoqda 1
.
Rim  dinori  zarb  etilishiga  qadar  tangalar  bir  necha  asrli  tarixiy  yo’l  bosib
o’tishga  ulgurgan  edi.  Juda  qadim  zamonlardan  beri  tangani  afsonaviy
qahramonlar  va  ma’budlar  yaratadi,  degan  aqida  yashab  kelar  edi.  Qadimgi  grek
manbalarida  tanganing  kelib  chiqishi  haqida  uchta  faraz  borligi  qayd  etiladi.
Birinchi farazga binoan, tangalar ilk bor Kichik Osiyo davlati Lidiyada zarb qilina
boshlangan, ikkinchi faraz bo’yicha, kumush tangani Argoss podshohi Fidon kashf
etgan,  uchinchi  farazda,  tanganing  yaratilishi  Eolidadagi  Kima  shahrining
afsonaviy shohi Midasning xotini malika Germodek nomi bilan bog’liqligi aytiladi.
Hozirgi ilmiy ma’lumotlarga ko’ra, zarb etilgan tanga miloddan avval VIII –
VII  asrlarda  Kichik  Osiyoning  Ioniy  sohilidagi  grek  shaharlarida  (bu  shaharlar
o’sha  davrda  Lidiya  hukmdorlarining  tasarrufida  edi)  va  Egina  orolida  paydo
bo’lgan.  Umuman  birinchi  tanga  qaerda  zarb  qilinganligi  to’g’risida  antik
olimlarning  ham  fikrlari  turlicha.  Chunonchi  Gerodot  va  Ksenofontlarning
ma’lumotiga  ko’ra,  birinchi  oltin  hamda  kumush  tangalar  eramizdan  oldingi  VII
asrda  Kichik  Osiyoning  Lidiya  davlatida  zarb  qilingan.  Keyinchalik  Qora  dengiz
bo’yidagi  ko’pgina  grek  mamlakatlari  va  davlatlaridagi  yirik  shaharlarda  tanga
pullar zarb qilingan.
Dastlabki  vaqtda  tangalarda,  rasm  –  muhrlarda  xilma  –  xil  geometrik
shakllar, hayvonlar, qushlar, baliqlar, sher, tashbaqa, dengiz mushugi, boyo’g’li va
shu  kabilar  tasvirlanadi.  Faqat  oradan  ancha  vaqt  o’tgandan  keyin  tangalarda
yozuvlar,  miloddan  avval  IV  asro’rtalarida  hamda  Aleksandr  Makedonskiy
davridan boshlab podshohlar va ma’budalarning tasviri paydo bo’ldi.
Lidiyada  birinchi  tangalar  elektrdan  –  ya’ni  oltin  va  kumushning  tabiiy
qorishmasi – «oq oltin» dan, keyinchalik sof kumushdan zarb etiladi.
Mashhur podshoh Krez (miloddan avvalgi 561-546 yil) – uning ismi behisob
boyliklar ramziga aylangan – davridan keyin  bimetallizmga  ( tilla va kumushning
1
 Ртвеладзе Э.В. Древние монеты Средней Азии-Т.: Изд. литературы и искусства им. 
 Гафура Гуляма, 1984. стр -7. birga ishlatilishi ) asoslangan tanga sistemasi tatbiq etilib, bu sistema Eronda keng
tarqalgan edi.
     Qadimgi  tanga  sistemalarida,  masalan,  Milet,  Fokey,  Egin,  Yevbey
sistemalarida  har  bir  vazn  standarti  uchun  maxsus  zarb  etilgan  turli  nominallar
ishlatilardi.  Ammo Yunonistondagi Egina shahrida, Xitoy va Hindistonda maxsus
tan galar zarb etish ham ixtiro qilindi. Ularning ko’rinishi juda sodda bo’lib, dastlab
ayrim chizgilar bilan bezatilgan, so’ngra turli jonzotlarni  ( toshbaqa, ukki, dengiz
mushugi, baliq va xokazolarni)  tasvirlashga o’tilgan. Bunda aks ettirilgan jonzot,
uning  shahar  tug’rosi  yoki  nomi  bilan  hamohangligidan  kelib  chiqib  ish  tutilgan.
Keyinchalik  ilohlar  va  bazilevelar  tasviri  ifodalangan  tan galarni  " moneta "  deb
nomlay boshlaganlar 1
. 
 Makedoniyaning  gullab  –  yashnashi,  qo’li  ustun  kelishi  hamda  Aleksandr
Makedonskiyning  davlati  bunyod  etilishi  davrida  tangalar  nominali  yagona
normaga  keltirila  boshlandi.  Bu  vaqtda  tanga  zarb  etishga  asos  qilib  17,44  gr
tetradraxm  hamda  4,36  draxmli  attika  sistemasi  ishlatila  boshlandi.  O’sha
davrdan  boshlab  bir  necha  asrlar  mobaynida  attika  sistemasi  Ellada  davlatlarida
hamda O’rta Osiyoning janubiy hududlarida asosiy sistema bo’lib keldi.
    Qadimgi  davrlarda  turli  xil  tanga  va  pul  birliklarining  nomlarini  uchratish
mumkin  bo’lgan.  Chunonchi,  qadimda  Tetradrahma,  drah ma,  gemidrahma,
obol,  dinor,  dirham,  lira  va  xokazo  nomli  tangalar  mavjud  bo’lgan.  Bu
nomlarning  kelib  chiqishi  ham  bir-biri  bilan  uzviy  bog’liqdir.  Mas,:  Yunon
draxmalaridan sharqiy dirham, rim dinariylaridan dinor va boshqa shu kabi pul
nomlari hosil bo’lganligi hammaga ma’lum.
    Qadimgi  tangalar  ikki  xil:  1)  quyma.  2)  zarblangan  uslubda  tayyorlangan,
quyma  tangalar  maxsus  shakl  va  tasvir  o’yilgan  qolip  idishlarga  ma’dan  quyib
tayyorlangan. Ikkinchisi esa temir yoki bronzadan ishlangan  muhr - shtempelda
( tanganing  o’ngi  va  tersi  naqsh  etilgan  maxsus  asbobda )  tangalar  ifodasi
tayyorlanib,  kerakli  metall  quymasi  ustiga  zarblangan.  Birinchi  uslubda  tanga
1
 Ртвеладзе Э.В. Древние монеты Средней Азии-Т.: Изд. литературы и искусства им. 
  Гафура Гуляма, 1984. стр - 8. sathidagi  tasvir  noaniq  bo’lganligidan  tezda  o’chib  ketishi  sababli  miloddan
avvalgi VII-asrga kelib, zarblangan tangalar keng miqyosda qo’llaniladigan bo’ldi
va  shundan  buyon  tangalar  faqat  zarblangan  holda  muomalaga  chiqarib
kelinmoqda.
O’rta  Osiyo  ilk  pul  paydo  bo’lgan  joylar  sirasiga  kirmaydi:  buning  asosiy
sababi  –  ijtimoiy  –  iqtisodiy  rivojlanishning  sustligidir.  Bu  yerda  tanga  paydo
bo’lgunga qadar talay asrlar mobiynida ayirboshlik, savdoning turli – tuman, hatto
qimmatbaho  buyum  shakllari  hukmron  edi.  Ammo  O’rta  Osiyo  xalqlari  o’z
territoriyasida miloddan avvalgi birinchi ming yillikning so’nggi uch yuz yilligida
paydo  bo’lgan  ma’dan  pul  haqida  tasavvurga  ega  bo’lmagan  deyish  mutlaqo
noto’g’ri. 
Miloddan  avvalgi  VI  –  IV  asrlarda  O’rta  Osiyo  qadimgi  fors  ahamoniylar
davlati  tarkibida  bo’lgan.  Bu  davlatda  esa  miloddan  avvalgi  VI  asrning  ikkinchi
yarmidan  boshlab  to  IV  asrning  30  –  yillarigacha  oltin  (darik)  hamda  kumush
(sikl) tangalar zarb etilardi. Ma’lumki, ahamoniylar qo’shinlarining asosiy qismini
o’rta  Osiyoliklar  tashkil  qilishgan:  so’g’d,  baqtriya,  xorazm  va  sak  askarlari  fors
podsholarining Gretsiyaga qilgan yurishlarida faol ishtirok etganlar. O’rta osiyolik
jangchilar  ahamoniylar  saltanatining  turli  shaharlarida  garnizon  xizmatini  ham
o’tashardi. Hech shak – shubha yo’qki, o’sha davrdayoq, O’rta Osiyo xalqlarining
ko’pchilik qismi ma’dan pulni yaxshi bilgan, ammo bu yerdagi ijtimoiy – siyosiy
taraqqiyotning ma’lum shart – sharoitlari tufayli bu pullar savdo – sotiq vositasiga
aylanmay qolgan. Hozirgacha O’rta Osiyo territoriyasida miloddan avvalgi VI – IV
asrlarga  oid  dalil  qilib  ko’rsatishga  arzigulik  tanganing  biron  –  bir  namunasi
haqida  xabar  yo’q.  O’tgan  asrda  Karki  (Turkmaniston)  shahrining  atrofida
ahamoniylar  davlatining  oltin  darigi  topilgani  haqidagi  mujmal  xabar  bundan
mustasno. Qadimdan bu tangalarni  «tirandoz»  deb atashardi, sunki tanganing bir
tomonidan tiz cho’kkan  quyi  kamon otayotgan podsho yoki askarning  tasviri  aks
ettirilgan 1
. 
1
 Введение в специальные исторические дициплины. МГУ. 1990. стр - 89. Miloddan  avvalgi  IV  asrning  uchinchi  choragida  qudratli  ahamoniylar
saltanati Aleksandr Makedonskiy qo’shinlari zarbasidan quladi. Miloddan avvalgi
330 – 327 yillarda qadimgi zamonning eng zabardast lashkarboshisi O’rta Osiyoni
zabt  etish  bilan  band  bo’ldi.  Tub  yerlik  aholi  uning  o’sha  paytdagi  ilg’or
qo’shinlariga  qarshi  qahramonona  kurash  olib  bordi.  Makedonskiy  qo’shinlari
shahar  va  qishloqlarni  g’orat  qildi.  Shunga  qarmay,  O’rta  Osiyoning  janubiy
rayonlari  Aleksandr  Makedonskiy  davlati,  keyin  esa  uning  sarkardasi  Selevk
o’rnatgan  saltanat  tarkibiga  qo’shilishining  ijobiy  tomonlari  ham  yo’q  emas  edi.
Bir  qancha  vaqt  o’tgandan  keyin  O’rta  Osiyo  Ellada  davlati  asoratiga  tushib
qoladi:  ilg’or  grek  madaniyati  sharqning  eng  olis  nuqtalarigacha  kirib  boradi,
Ellada  ta’siridagi  mamlakatlar  o’rtasida  mol  ayirboshlash  va  madaniy  aloqalar
kuchayadi.
Aleksandr  Makedonskiy  jangchilari  o’zlari  bilan  birga  muomaladagi
tangalarini  olib  kelishlari  shubhasizdir,  ammo  ular  yerlik  aholi  orasida  urf
bo’lganmikan? Fanda bu farazlarni tasdiqlovchi biron – bir ma’lumot yo’q. O’rta
Osiyo  territoriyasida  Aleksandr  davlatiga  mansub  tangalar  ham  topilmagan.
Tasodif  tufayli  topilgan  Aleksandr  Makedonskiyning  tetradraxmasi  Oybek
nomidagi  O’zbekiston  xalqlari  tarixi  muzeyi  fondidan  olingan  bo’lib,  Ellada
tangashunosligida  eng  nodir  nusxalaridan  hisoblanadi.  Uning  o’ng  tomonidan
qiyofasi Aleksandrga o’xshab ketadigan, arslon terisi yopingan Gerakl, tanganing
ters tomonidan qo’lida qush tutgan Zevsning taxtda o’tirgan qiyofasi tasvirlangan.
Aleksandr Makedonskiyning o’limidan so’ng uning saltanatida sarkardalar –
diadoxlar  taxt  uchun  shafqatsiz  kurash  boshlab  yubordilar.  Makedoniya
davlatining xarobalarida bir necha yirik – yirik ellin davlatlari barpo etiladi.
O’rta  Osiyoning  janubiy  rayonlari  meloddan  avvalgi  312  yili  Selevk  I
Nikator tashkil etgan Selevkiylar imperiyasining bir qismiga aylanadi. Baqtriyada
(Shimoliy Afg’onistondagi hozirgi Balx) zarb etilgan birinchi tangalarning paydo
bo’lishi selevkiylar davlatining sharqiy viloyatlaridagi satrapi (voliysi) keyinchalik
uning podshohi bo’lmish Selevkning o’g’li (Selevk va mashhur Spitamenning qizi
Apama nikohidan tug’ilgan farzand) Antiox I nomi bilan bog’liq.   Greklar  ulkan  jahon  imperiyasiga  asos  solishi  natijasida  O’rta  Osiyo  ham
uning tarkibiga kiritildi. Natijada umumiy oldi-sotdi savdosida pul joriy etildi. e r.
av.  293-280  yillar  mobaynida  Baqtriya  davlatining  sharqiy  viloyatlari  noibi
Salavkaning o’g’li Antiox birinchi marta pul chiqarishga asos soldi . 1
      Boshida  Selevk  I  va  Antiox  I  larning  mushtarak  emissiyasida  kumush
tangalari,  keyinchalik  esa  yagona  hukmdor  sifatida  Antiox  I  tangalari  zarb  etila
boshlandi.  Ularning  orasida  g’oyat  qimmatbaho  tangalar:  stater,  tetradraxma  va
draxmalar bor edi. Risolada keltirilgan Antiox I drazmasining o’ng tomonida shoh,
uning  terisida  muguzli  ot  tasviri  tushirilgan.  Bir  qancha  vaqt  o’tganidan  keyin,
ya’ni  miloddan  avvalgi  so’nggi  ikki  yuz  yillik  ichida  zarb  etilgan  Antiox  I  ning
tangalariga taqlidan talay va xilma – xil so’g’d tangalari paydo bo’ldi.  Jumladan,
tilla,  oltindan  qilingan  pullar  stater,  kumush-pullar-tetradraxma,  draxma,  yarim
draxma  deb  atalgan .  Hatto  pullarni  og’irligi  grek  o’lchov  birligi  bo’yicha,  ya’ni
tetradraxmalar  16  gramm.  draxmalar  4gr .  ni  tashkil  etgan.  Kundalik  savdoda
foydalanish uchun  mo’ljallangan  mis  tangalar  ham  chiqarilgan. Grek-Baqtriya
podsholigi  pullari  ko’pchilik  hollarda  Salavka  an’analarini  davom  ettirgan.
Tanganing   yuza tomonida  podshoni rasmi, orqa tomonida esa  grek  xudolaridan
(Appolon, Artemida, Afina, Gerakl, Zevs, Poseydon va boshqalar) birining rasmi
ifodalangan . Ammo mahalliy ta’sir ham pul zarb qilish ishlarida sezilarli bo’lgan.
Jumladan  grek  xudolarining  ba’zi  bir  xususiyatlari  Sharq  xudolarining  ba’zi
jihatlariga o’xshash holda aks ettirilgan.
Garchi  selevkiylar  davrida  tangalar  O’rta  Osiyoning  janubiy  rayonlarida
iqtisodiy  hayotga  joriy  etilmagan  bo’lsa  –  da,  har  holda  yerlik  xalq  ular  bilan
yaqindan tanishib oldi.
     Dastlabki  davrlarda  tangalar  O’rta  Osiyoning  faqat  grek  aholisi  orasidagina
yuritilgan  bo’lsa  kerak,  chunki  bu  paytda  tub  aholi  hali  pul-tovar  muomalasi
yuritishga  ulgurmagan  edi,  deb  hisoblaydi  taniqli  sovet  tangashunos  olimi  ye.  V.
Zeymal. Bu jarayon miloddan avvalgi III asr, ya’ni ikki mustaqil: Parfiya va Grek-
1
 Ernazarova.T, Kochnev .B. Tangalar  o’tmish  darakchilari. T . “ Fan ”. 1977. 7- bet .
  Baqtriya  podshohligi  paydo  bo’lgan  davrda  boshlangan  deb  taxmin  qilish,  har
holda haqiqatga yaqin. 
    Mil.av.  III  asr  o’rtalarida  Salavkiylar  hokimligini  sharqiy  hududlarida  Grek-
Baqtriya podsholigi yuzaga keldi. Grek-Baqtriya tangalari yuqori badiiy did bilan
ishlangan  bo’lib,  har  bir  tangada  doira  ichiga  podshohning  tasviri  uning  ichki
mohiyatini  ochib  beradigan  tarzda   zargarona   san’at    bilan    bajarilgan.  Grek-
Baqtriya tangalari mamlakatimiani janubiy sarhadlari Surxondaryo viloyatida ko’p
uchraydi.  Buxoro  vohasida  Grek-Baqtriyani  yirik  kumush  tangalarining  60
nusxadan  iborat  butun  boshli  xazinasi  topilgan .  By  hukmdorlar  ko’proq  asosan
kumushdan, istisno hollarda hatto mis, nikel’ qotishmasidan zarb eganlar. Grek-
Baqgriya tangalarining mashhurligi shunga olib keldiki. O’rta Osiyoning ko’pgina
hududlarida  janubiy  Amularyo  bo’ylarida.  Buxoro  va  Xorazm  vohalarida  o’sha
tangalarga o’xshatib tangalar chiqarildi.
  Grek-Baqtriya tangalari  medal  ( medal tanga - bironta ulug’ zot, sharafli sana,
qimmatchilik  yoki  qahat,  ochlik  yillari  munosabati  bilan  zarb  etilgan  tanga.
Medal’er  –  medal’  yoki  tanga  quyish  yoki  zarb  etish )  yasash  san’atining  go’zal
namunalari  hisoblanadi.  Kichkina  yumaloq  doiraga  tushirilgan  podsholarning
rasmi  bizning  davrimizgacha  etib  kelgan  o’sha  hukmdorlarning  yakkayu-yagona
asl  rasmi  hisoblanadi.  Bu  rasmlar  tarixiy  shaxslarning  qo’lyozma  manbalarida
ifoda etilmagan kiyofalari va xis-hayajonlarini aks ettiradi.
    O’rta Osiyoda zarb etilgan Salavka tangalari juda oz miqdorda topilgan bo’lsa,
Grek-Baqtriya  tangalari  esa  aksincha  ana  shu  umumiy  miqdorning  ko’p  qismini
tashkil  etadi.  Grek-Baqtriya  kumush  tangalari  xazinasi  (100  donaga  yaqin)
Qashqadaryo vodiysining Kitob shahri atrofidan topilan.
       Mil.av.  III  asrda  O’rta  Osiyoda  pul  muomalasi  boshlandi.  Shu  asrning
oxirlaridan O’rta Osiyoning o’z tangalari paydo bo’ldi. Tangalarning old qismida
chambarga  olingan  podshoh  byusti,  orqa  tomoni da  ot  boshi  va  hukmdor  nomi
bitilgan  tangalar  asosan  Samarqandda  zarb  qilingan.  Mil.av.  III  asr  O’rtalarida
Salavkiylar   hukmronligining  sharqiy  hududlarida  Grek-Baqtriya   podsholigi
yuzaga  keladi.  Grek-Baqtriya  tangalari  yuqori  doira  ichida  podshohning  tasviri uning  ichki  mohiyatini  ochib  beradigan  tarzda  zargarona  san’at  bilan  bajarillgan.
Bu davlat tangalari Surxondaryo viloyatida ko’p uchraydi. Buxoro vohasida yirik
kumush tangalari 50 nusxadan iborat xazina topilgan.
  Grek-Baqtriya hukmdorlari asosan kumushdan ba’zan oltindan va misdan ayrim
hollarda  mis  nikel’  qotishmasidan  zarb  qilingan.  Bu  tangalarning  mashhurligi
shunga  olib  keldiki,  O’rta  Osiyoning  ko’pgina  janubiy  Amularyo  bo’yi
viloyatlaridagi hududlarda, Buxoro va Xorazm vohalarida shu tangalarga o’xshatib
tangalar  chiqarildi.Yana  bir  mana  shunday  qadimgi  davlatlardan  hisoblangan
Parfiya  haqida  gapiradigan  bo’lsak,  mintaqamizning  Atrek  va  Gurgon  daryolari
yuqori  xavzasida  joylashgan( Janubiy  Turkmaniston  ,Shimoliy-sharqiy  Eronning
bir qismi ) tarixiy makonlardan biri qadimda shunday nom bilan yuritilgan.
    Mil.av. VI asrning ikkinchi yarmida  Parfiya  ahmoniylar qo’l ostiga tushadi va
saltanatning  16  okrug  tarkibiga  kiritilgan.  Parfiya  tangalarida  tasvir  etilgan
shohlarning  siymolarini  har  bir  shoh  surati  uchun  individual  bo’lgan  tiara
(qadimgi  Sharq  podsholari  hamda  Rim  papalarining  bosh  kiyimi)  shakli  orqali
farqlasa bo’ladi. Parfiya shohlarini boshqalardan farqlaydigan belgi bu «ossuariy»
tipi deb nom olgan qalin, uzun, to’lqinsimon turuvchi soqolidir. Mil. av. IV asrning
30-yillari  so’ngida  yunon  Aleksandrga  tobe  qilinadi.  Shu  asrning  so’nggi  o’n
yilliklarida Salavkiylar ta’siriga tushib doladi. Bu holat mil. av.III asr O’rtalariga
qadar davom etadi. Taxminan shu davrda parfiyaliklar salavkiylar ta’siridan ozod
bo’ladi.  Bu  haqda  yunon  va  arman  manbalarini  guvohlik  berishicha,  asli  kelib
chiqishi  saklarning  day  qabilasidan  bo’lmish  Tajan  daryosi  buylarida  yashovchi
Parna  urug’i  sardori  Arshak  salavkiylarning  Parfiyadagi  noibini  ag’darib
hokimiyatni  o’z qo’liga oladi  va arshakiylar sulolasiga asos soladi.  Salavkiylarga
zarba  bergandan  keyin,  Rim  bilan  to’qnash  keladi.  mil.  av.55-38  yillarda  harbiy
yurishlar  uyushtiradi.  Mil.  av.  53  yili  Jazira  tomonidan  shimolidagi  Karr  shahri
yaqinida  ikki  tomon  o’rtasida  to’qnashuv  sodir  bo’ladi.  Xorazmliklarning  harbiy
taktikasini qo’llagan arshakiylar  rimliklarga zarba bergan. Shundan keyin Suriya, Kichik Osiyo hamda Falastinni ham bo’ysundirgan va poytaxtni Ktesifon shahriga
ko’chiradi. Shuning uchun Marg’iyona uning tarkibidan chiqadi. 1
 
     Arshakiylar  davri  ijtimoiy  siyosiy  hayotiga  e’tibor  bersak,  oliy  hukmdor  ar -
shakiylar  xonadonidan  bo’lishi  shart  hisoblangan.  Davlat  boshqaruvida  ikkita
kengash:  zodagonlar  va  kohinlardan  iborat  bo’lgan.  Yangi  hukmdor  shu  kengash
ishtirokida saylangan marhum vasiyati inobatga olingan. Vafot etgan hukmdorning
o’g’li, ukasi  taxtga taxtga chiqmasdan sulolani biron bir namoyandasi egallagan.
Kengash hatto oliy hukmdorni chetlatishga ham qodir hisoblangan. Shu bilan birga
mulklari, mavqei bir  xil bo’lmaganini  ta’kidlash joiz. Seyiston, Tirkaniya yarim
mustaqil  mulk  sifatida  o’z  pullarini  zarb  etganlar.  Har  bir  satrapiyada  turli
xo’jaliklar mavjud bo’lib, dav lat xazinasiga soliq to’lab turgan. Ishlanadigan erlar
bir  necha  darajaga  bo’linib,  ulardan   olinadigan   soliqlar  ham  turlicha  bo’lgan,
asosan maxsulot sifatida qisman pul bilan qabul qilingan.
   O’zbekiston territoriyasida XIX asr oxiri XX asr boshlarida kollektsionerlardan
sotib olingan Ahmoniylarning qator dirik - (oltin tangalari ) va sikllarini -(kumush
tangalari)  sotib  olinishi  Ahmoniylar  davriga  mansub  tilla  va  kumush  pullarni
So’g’d va Baqtriyaga kirib kelganligidan dalolat beradi.
   Gerodotni  yozib   qoldirgan  ma’lumotlarga  ko’ra  So’g’d,  Xorazm,  Baqtriya
Ahmoniylarga  talant - ya’ni pul birligida o’lpon to’la-ganlar.Metalldan ishlangan
pul  tanga  chaqalarning  paydo  bo’lishi  insoniyat  tarixidagi  muhim  voqealardan
biridir.  Ma’lumki,  jamiyat  iqtisodiy  va  ijtimoiy  rivojlanishkning  yujsak  darajaga
erishgandagina  tanga  chaqalar  kashf  etilishi  mumkin.  Dastlabki   tanga  chaqalar
miloddan avvalgi VII asrda Kichik Osiyoda paydo bo’ldi.
    Tanga  zarb  etish  O’rta  dengiz  bo’yi  mamlakatlariga  tez  tarqaldi.  Miloddan
avvalgi  VI  asrda  esa  Eron  va  O’rta  Osiyo  kattagina  qismini  o’z  ichiga  olgan
Ahmoniylar  imperiyasi  tarkibiga  kirib  bordi.  Yunon  shaharlari  tanga  zarb  etish
tarixida  muayyan  o’rin-tutadi.  O’rta  Osiyo  va  Yaqin  Sharq  noyob  qazilma
boyliklarini  qo’lga  kiritgach,  Iskandar  Zulqarnaynning  odamlari  o’z  yurtlarida
1
 Ртвеладзе Э.В. Древние монеты Средней Азии-Т.: Изд. литературы и искусства им. 
  Гафура Гуляма, 1984. стр -12. tanga  zarb  ettirdilar  va  ularni  butun  O’rta  dengiz  mamlakatlariga  muomalaga
kiritganlar.
  Ahmoiiylar va Makedonokiy tangalarining O’rta Osiyoga faqat noyob nusxalari
etib kelgan edi. Salavkaning o’g’li Antiox davridan boshlab O’rta Osiyoga kumush
tangalargina  emas,  balki  mis  chaqalarning  ham  keng  ko’lamda  kirib  kelishi
kuzatiladi. Miloddan avvalgi III asrda O’rta Osiyoda pul muomalasi boshlanadi 1
.
    Miloddan  avvalgi  III  asrning  oxirlarida  O’rta  Osiyoning  o’z  tangalari  paydo
bo’ldi. Ular Antioxning kumush tangalariga o’xshatib zarb etiladi. Tanganing old
tomonidan chambarga olingan podshox byusti, orqa tomonida yuganlangan shoxli
ot  boshi  va  hukmdor  nomi  bitilgan  ("Podshoh  Antiox ")  degan  yozuv  ko’zga
tashlanadi.  Bundan  tashqari  monogramma  ( grek  tilida  mono-bir;  gramma-harf
yozuv. Bu erda: tangada monogramma-tangani zarb qilgan usta hamda hukmdor
ismi shariflarining jimjimador bosh harfi ) ham bor. 2
    Antiox  asl  tangalaridan  uning  farqi  shu  ediki,  O’rta  Osiyo  tangalaridagi
tasvirlarning  sifati  pastroq  edi.  Yozuvlar  buzib  berilgan.  Ular  Samarqandda  zarb
etilgan. 
    Xorazmdan  topilgan  tangalarda  lotin  alfavitidagi  "  S  "  harfiga  o’xshash
siyovushlar tamg’asining  borligi, bu sulola siyovushlar avlodidan bo’lgan bo’lishi
mumkinligini  ko’rsatadi.  Mana  shunday  taxlitdagi  kushon  tangalari  tarqaladi,
mahalliy  har  qanday  tangalarni  zarb  qilish  deyarli  to’xtatiladi.Eramizning
boshlarida  tashkil  topgan  kushonlar  podsholigi  yangi  era  boshlarida  dunyo
ahamiyatiga  ega  bo’lgan  imperiyaga  aylanishi  natijasida  kushon  tangalarida  ham
grek  alifbosidan  foydalanish  davom  etdi.  Keyinchalik  grek  alifbosida  Baqtriya
tilidagi so’zlar yozila boshlandi. Grek xudolarining tasviri asta-sekin mahalliy, shu
jumdadan zoroastriya xudolarining tasviri bilan almashtirildi.Mil.av.III-II asrlarda
O’zbekistonning  shimoliy   hududlari  ko’chmanchi  qangyuy  birlashmasiga  tobe
edi.  O’troq  viloyatlar  esa  o’z  hukmdorlariga  ega  bo’lib,  yarim  mustaqil  edilar.
1
 Ртвеладзе Э.В. Древние монеты Средней Азии-Т.: Изд. литературы и искусства им. 
  Гафура Гуляма, 1984. стр -12.
2
 Феодоров Г. А - Давыдов. Монеты рассказивают. М. «Педагогика». 1990. стр-29 
     Xorazmga kushon tangalari kirib kelsa ham, ular- podsho tasvirini va otliq askarni
aks ettirgan o’z tangalarini zarb qilishda davom etardi 1
.
   Anaxita  (tabiatning   hosildorlik  va  jonlantiruvchi  xuosi),  Farro  (boylik  va
podsho   hukumati   ramzi),  Mitra  (quyosh  ilohiyati )  shular  jumlasidandir.  Agar
O’rta  Osiyoda  kushonlar  va  hatto  ilk  kushonlar  davrida  ham  kumush  tanga  zarb
qilingan  bo’lsa,  kushon  podshosi  Vima  Kadfiz  islohot  o’tkazib,  oltin  tanga  zarb
qilishga  asos  soddi.  Shu  davrda  ko’plab  oltin  dinorlar  va  boshqa  tangalar
chiqarildi. Mazkur tangalar xalqaro savdoda muhim o’rin egallagan rim oltinlariga
yaqin turar edi. Shu narsa diqqatga sazovorki, kushonlar davrida turli qiymatga ega
bo’lgan  mis  tangalar  ham  ko’plab  zarb  qilingan.  Faqat  Surxondaryo  viloyatining
kichik  qishloqlarida  kushonlarning  yuzlab  mis  tangalari  topilganligi  fikrimizning
dalilidir.  O’rta  Osiyoda  bunday  hol  ilgari  bo’lmagan.  By  kundalik  mayda
savdoning xalq orasida qanchalik rivojlanganligidan dalolat beradi 2
.
   Kushon tangalarini aksariyati oltindan zarb qilingan. Bundan tashqari kushonlar
davrida ko’plab mis chaqalar  ham chiqarilgan. Mas,:  Surxondaryo  hududida ular
faqat  ko’hxna  shaharlarning  xarobalaridagina  emas  ,balki  kichikrok  qishloq
kasabalarida   ham  uchraydi.  Milodning  I-III  asrlarida  O’zbekistonning  janubi,
Afg’oniston  hamda  Shimoliy-G’arbiy  Hindistonni  o’z  ichiga  olgan  jahonshumul
mamlakat  bo’lmish  Kushon  imperiyasi  tarkibiga  kirgan.  Zarb  etilgan  ilk  kushon
tangalarida grek-baqtriya ta’siri yaqqol sezilgan, biroq keyinroq kushonning o’zita
xos  alohida  tangalari  paydo  bo’ldi.  By  davrdagi  tangalarda  hatto  Budda  tasvirini
ham ko’rish mumkin. Kushon tangalari Kama bo’ylarida ham uchraydi.
    Kushon  davlati  qadimgi  dunyoning  eng  zabardast  davlatlaridan  biri  edi.  Bu
davlat  eramizdan  avvalgi  I  asr  o’rtalaridan  to  eramizni  III  asr  o’rtalariga  qadar,
ya’ni  200 yilcha yashadi. Uning ravnaq topgan davri Kushon podshohi Kanishka
davriga  to’g’ri  keladi.Kanishka  eramizdan  avvalgi  II  asrning  birinchi  yarimida,
ya’ni Kushon davlati tarkibiga Hindiston va Afg’onistonning talay hududlari, O’rta
Osiyoning janub viloyatlari kirgan davrda hukumdorlik qilgan.
1
 Ayupova.F. Qadimiy tangalar. «Moziydan sado» 1-2 sonlar. 2000y.
2
 Aminjonova I E. Qadimiy yodgorliklar qissasi. - T., 1968. 23 - bet . Kushonda  tanga  zarb  qilinishi  ba’zi  bir  tadqiqotchilar  ismini  «Grey»,
boshqalari  esa  «Sanab»  deb  o’qishgan  hukmdorning  tangalaridan  boshlanadi.  Bu
tangalar ikki xil bo’lib, biri tetradraxma, ikkinchisi obol (bu yerda: chaqa) edi.
Tetradraxmaning o’ng tomonida sochlari hafsala bilan taralgan, peshonasiga
tasma  bog’lagan,  yuzlarida  g’ayrat-shijoat  barq  urib  turgan  erkak  kishining
beligacha  tushgan  surati  berilgan.  Tanganing  ters  tomoni  kishi  diqqatini  o’ziga
tortadi:  o’rtada  ot  minga  shoh,  uning  orqasida  gulchambar  tutgan  Nika  (Zafar)
ma’budasi  parvoz  qilyapti.  Shu  ye rning  o’zida  « Kumon  hukmdori  Geray
Sanabniki »  degan  to’rt  so’zdan  iborat  grek  yo zuvi  bor .  Bu  sirli  tangalarning
o’rgana  boshlanganiga  ham  yuz  yildan  oshdi:  so’nggi  ikki  o’n  yillik  mobaynida
tangashunoslik  ilmi  qo’lga  kiritgan  yangi  ma’lumotlar  hamda  Xalchayonda
topilgan «Gerey» chalarning haykallari Kushon hokimi hukmronlik qilgan davrga
oid  kashfiyotlar  qilishga  imkoniyat  berdi.  Xususan,  taniqli  eronshunos  V.L.
Livshitsning  taxminiga  qaraganda  «Geray»  so’zi  ism  emas,  sifat  (epitet)  bo’lib,
turk  tilida  «dongdor  (qahramon)  zot»,  «Sanab»  so’zi  esa  Sanobar  so’zining
qisqartirilgan  shakli  bo’lib,  «balogardon»,  «yovqur»  ma’nosini  anglatadi.  Ammo
bu  tangalarga  oid  ko’p  narsalar  hali  noaniqligicha  qolgan .  Kushon  mis  chaqalari
bundan  ham  hayratomuz  va  sirliroqdir.  Ularda  hukmdorning  ismi  yo’q,  faqat
mansabi  va  laqabini  anglatuvchi  «Sohlar  shohi  (shahanshoh)  Buyuk  xaloskor»
degan grek yozuvigina mavjud. Ilmda «Noma’lum shoh» yoki «Soter Megas»ning
tangalari  deb  nom  olgan  bu  chaqalar  O’zbekiston  va  Tojikiston  janubida  olib
borilgan  arxeologik  qazilmalarda  juda  ko’plab  uchraydi. 1
 Bu  tangalar  qaysi
Kushon  shohi  tomonidan  zarb  etilgani  haqida  tinimsiz  munozaralar  haligacha
davom  etmoqda.  M.  Ye.  Mason  fikricha,  ularni  Kujula  Kadfiz  zamonida  zarb
etishgan,  boshqa  tadqiqotchilar  fikricha  esa,  tangalarni  Kadfiz  Vima  chiqargan.
« Soter  Megas » tangalarining  o’ng  tomonida  qo’lida  kalta  va ye ngil  nayza – drotik
ushlagan  ideal  shoh  siymosi  aks  ettirilgan .  Darvoqe ,  ba’zi  bir  tadqiqotchilar  bu
shoh  siymosi  emas ,  balki  ma’bud  Mitra  deb  taxmin  qilishadi .  Tanganing  ters
1
 Лившиц В.А. «Памятники дрейней письменности».-Т.: 1985. стр – 42. tomoni  o’rtasida  uzatilgan  qo’lida  jang  boltasi  –  tabar - zagnul  tutgan  otliq  shoh
tasviri  o’yilgan .
    Kushon shohi Kadfiz II zamonida pul islohoti o’tkazilib, yangi tanga sistemasi
asosiy  stateri  8,03g.  Keladigan  turli-tuman  sifatdagi  tillardan  zarb  etishga
asoslangan bo’lib, ikki xil tanga joriy etilgandi: biri 16,07 g, ikkinchisi esa 2,01 g.
Shuning  bilan  bir  qatorda  diametri  23-25  mm,  vazni  16-17  g.  keladigan  mis
tangalar  ham  muomalaga  chiqarilgandi.  Tangalarning  o’ng  tomonida  beriladigan
suratning  doimiy  turi  ham  ishlab  chiqildi.  Bu  suratda  yuzi  yon  tomonidan  aks
ettirilgan shoh mehrob oldida tik turganicha qandaydir diniy ibodat ado etmoqda.
Bu tipdagi kohin-shoh tasviri boshqa barcha Kushon podsholigining shohlari, shu
jumladan,  Kanishka,  Vasudeva,  Kanishka  III  tangalarida  (Xuvishka  tangalari
bundan mustasno) mavjud 1
.
    Binobarin,  hatto  qishloqlar  ham  o’sha  davrlarda  tovar  pul  munosabatlariga
tortilgan.  B U  davrda Amularyo viloyatlari iqtisodiy taraqqiyotining yuqori yuksak
darajaga  etdi.  Bu  borada  mazkur  viloyatlar  O’rta  Osiyo  miqyosida  etakchilik
qilganligi  ehtimoldan  xoli  emas.  Grek-Baqtriya  tartibiga  taqlid  qilgan  holda  o’z
tangalarini  zarb  etishda  davom  etdi.  Lekin  tez  orada  mazkur  tangalardagi  grek
yozuvi  sug’d  yozuvi  bilan  almashtirildi.  Eramizning  boshlarida  bir  tomonida
podsho tasviri, ikkinchi tomonida yoychining rasmi aks ettirilgan So’g’d kumush
tangalari  paydo  bo’la  boshladi.  Ularning  vazni  ancha  engil  bo’lib,  og’irligi  0,3
grammni tashkil etardi. 2
   Eramizning  birinchi  asrida  Chochda  ( Toshkent  viloyati  territoriyasida )  ham
tangalar zarb qilingan. Bu tangalarda toj kiygan podsho, ikkinchi tomonida sug’d
yozuvi bo’lgan o’ziga xos tamg’a tasvirlangan edi 3
.Tanga pullar keng muomalada
bo’lgan.  Hozirda  ham  bu  hududlarda  ko’plab  shu  tipda  zarb  etilgan  tangalar
topilmoqda.
1
 Гусарова.Т.П. Введение в специальные исторические дициплины. -М. 1990. стр-26.
2
 Ernazarova.T, Kochnev .B. Tangalar  o’tmish  darakchilari. T . “ Fan ” . 1977. 9 - bet
3
 Pidayev Sh. Tangalar davr ko’zgusi. T . 1984. 17 – bet .   Bu davr taraqqiyotida Farg’ona vodiysi iqtisodiy rivojlanish girdobiga tortiladi.
Vodiyda  Xitoy  tangalari  tez-tez  uchraydi,  ayrim  viloyatlarida  esa  Rim  tangalari
ko’zga tashlanadi ( O’ratepada shunday tangalar xazinasi topilgan ). Bularning bari
xalqaro  savdoning  keng  miqyosda  olib  borilganligidan,  unga  O’zbekistonning
ko’pgina  viloyatlari  tortilganligidan  dalolat  beradi.  Bu  esa  Farg’ona  viloyatining
iqtisodiyoti  jadal  rivojlanganligidan  dalo lat  beradi.  O’zbekiston  territoriyasida
mahalliy  tangalar  bilan  bir  qatorda  chet  ellardan  keltirilgan  tangalar  ham
uchraydiki,  bu  O’zbekiston  viloyatlarining  xalqaro  savdo  bilan  keng
shug’ullanganligini ko’rsatadi.
  Jamiyat iqtisodiy va siyosiy rivojlanishining ilgarilanma harakati yer yuzi ayrim
mintaqalarida  taraqqiyotni  yuqori  darajaga  erishuviga  zamin  yaratdi.  Dastlabki
tanga chaqalarning paydo bo’lishi mil. av. VII asrda Kichik Osiyoda paydo bo’ldi.
Tangalarni zarb etish O’rta dengiz bo’yi mamlakatlarida tez tarqaldi. Pulni paydo
bo’lishi  bilan  savdo-sotiq  rivojlanib  uzoq  va  yaqin  mamlakatlar  O’rtasida
karvonlar  muttasil qatnay boshlagan. Shu tariqa pul taraqqiyot  uchun xizmat  qila
boshlagan.
   Yirik saltanatlar qaror topishi bilan har bir mamlakatda ko’proq boylik orttirish
ishtiyoqi  paydo  bo’ldi.  Savdo-sotiq  ishlarini  rivojlanishi  karvonlar  qatnovi,  urush
qilmay  turib  boyliklarni  qo’lga  kiritish  mumkinligini  ko’rsatdi.  Natijada  o’zga
yurtdan kelgan savdogarlardan soliq olish odat tusiga kirdi.
   Yunon  shaharlari  tanga  zarb  qilish  tarixida  muayyan  o’rin  tutadi.  Mil.av.  III
asrdan  boshlab  bronza  o’rniga  oltin tangalar  zarb qilina boshlagan  va uzoq  yillar
muomalada bo’lgan.Mil.av.VI  asrda Eron va  O’rta Osiyoning katta qismi  Ahmo-
niylar imperiyasi tarkibiga kirgan.Shu davrda Aleksandr Makedonskiy Ahmoniylar
imperiyasini   barbod  qilgan.  Uning  vafotidan  so’ng  sharqiy  erlar  Salavkiylarga
o’tgan.Axmoniylar  va  makedonskiy  tangalari  O’rta  Osiyo  hudud-lariga  kirib
kelgan,  biroq  bu  tangalarning  ayrim  nusxalari  edi.  Salavkaning  o’g’li   Antiox
davridai kumush tangalardan tashqari mischaqalarni qo’llanilishi kuzatiladi.
Eramizdan  oldingi  II  asrda  Xorazmda  ham  tanga  zarb  qila  boshlanadi.
Dastlabki Xorazm tangalari Yevkratid tetradraxmalariga taqlidan zarb etilgan yirik kumush tangalar bo’lib, asil nusxalardan farqli o’laroq, yozuvlari xiralashgan, ters
tomonida o’ziga xos belgi – tamg’a borligi bilan ajralib turadi 1
. Keyinchalik o’ng
tomonidan  yevkratid  tasviri  mahalliy  hukmdor  surati  bilan  o’zgartiriladi  va
xiralashgan  grek  yozuvlari  bilan  bir  qatorda  podshoning  ismi  va  unvoni  haqida
ma’lumot  beruvchi  Xorazm  tilidagi  yozuvlar,  tanganing  ters  tomonidan  esa
suvoriyning tasviri paydo bo’ladi. Ba’zi bir tadqiqotchilar Beruniy ma’lumotlariga
asoslanib,  tangada  tasvirlangan  siymo  xorazmshohlar  sulolasining  asoschisi
suvoriy  tangri  Siyovush  desa,  boshqalar  bu  tasvirda  podsho-tangri  berilgan,
deydilar.So’ng  suvoriy-tangri  tasviri  bilan  bir  qatorda  yetti  asr  mobaynida,  ya’ni
Xorazm  tangasi  zarb  qilinishi  tugagunga  (eramizning  VII  asri)  qadar  bu  joylarda
tarqalgan  barcha  tangalarda  zarb  etib  kelingan,  faqat  tasvirning  shakl-shamoyili
o’zgarib turgan xolos.  Bundan tashqari mahalliy tanga nusxalari ham bo’lgan. By
borada  " Xorazm  chavandozi"  tasviri  milodning  birinchi  asridan  sakkizinchi
asrigacha  bo’lgan  tangalardan  joy  olgan..  Pul  tizimini  joriy  qilininishi
davlatchilikni rivojlanganligidan dalolat beradi.
O’rta Osiyo tangashunosligida uchragan bu ajoyib voqea bir suloladan kelib
chiqqan  xorazmshohlarning  izdoshligi,  qadimiy  an’analarga  sodiqligidan  dalolat
berib  turadi.  Bu  Xorazm  podsholari  Bravik  hamda  Savushfanlarning  kumush
tangalaridir.  Ular  bundan  oldinroq  zarb  etilgan  tangalardan  shakl  jihati  bilan,
qalinligi bilan, shoh tasviri va yozuvlarning mazmuni, birmuncha zamonaviy zarb
qilinish usuli bilan ajralib turadi. Savushfan tangalarining o’ng tomonidan chetga
qarab  turgan,  peshonasida  yarim  oy,  o’ziga  yarashiqli  toj  kiygan,  soqoli  olingan
shohning  o’ta  ta’sirchan  tasviri  berilgan.  Sohning  bo’ynida  ikki  qator  marjon,
boshi uzra tillaqosh tasmalari hilpirab turibdi 1
.
Tangada  shoh  Savshfan  nomi  zikr  etilgan  so’g’d  yozuvi  bo’lib,  uning
tarjimasi:  «Siyovushdek  dongdor»  -  demakdir.  Tanganing  ters  tomonida  xorazm
suvoriylarining  an’anaviy  tasviri  hamda  «Siyovush  podsho  hazratlari»  degan
1
 Ишанхонов . С . Х .  Нумизматическая коллекция, (материалы по истории Узбекистана) -Т. 
 1963. стр – 32.
     
1
 Aminjonova I E. Qadimiy yodgorliklar qissasi. - T., 1968. 2 6 - bet . Xorazm  tanga  zarb  qilish  uslubiga  xos  yozuv  bor.  Xorazmshohlar  tomonidan
chiqarilgan  so’nggi  tangalarda  arab  yozuvlari  paydo  bo’lib,  bu  o’z  o’rnida
Xorazmda arab xalifalarining ta’siri kuchayganligidan darak beradi.
Xorazmda  shoh  va  suvoriy  tasviri  tushirilgan  an’anaviy  tangalarning  zarb
etilishi  asrimizning  VII  asri  o’rtalarida  tugallangan  bo’lsa  kerak.Umuman,  O’rta
Osiyo  hududida  mahalliy  tangalar  bilan  bir  qatorda  chet  ellardan  keltirilgan
tangalar ham uchraydiki, bu O’rta Osiyo hududlarining o’z davrida xalqaro savdo
bilan keng shug’ullanganini ko’rsatadi.
2. O’rta asrlar Yevropa davlatlari numizmatikasi.
Pul – tovar qiymatini, muomila vositasini, jamg’arish, to’lov va jahon pullari
vazifasini bajaradi.
Tarix  sahnasida  yuzaga  kelgan  har  qanday  davlat  pul  muomilasiz  o’z
davlatini  boshqara  olmagan,  albatta.  To’g’ri  dastlab  tovar  o’rniga  tovar
almashtirilgan  lekin  keyinchalik  tanga  pullar  ishlatilgan.  Chunki  jamiyatning
iqtisodiy rivojlanishi  savdoni o’sishi,  pulga bo’lgan  zaruriyatni  keltirib chiqaradi.
Faqat  davlat  boshliqlarigina  tanga  chiqarish  huquqiga  ega  edi.  Yevropa
davlatlarida tangalarning paydo bo’lishining o’ziga xos tarixi bor.
Rim  imperiyasi  qulaganidan  keyin  u  bosib  olgan  Evropa  hududlarida
birinchi  kunlardanoq  pul  mumomalasi  tushkunlikka  yuz  tutadi . Mazkur hududlarda
faqat Rim kumush tangalari savdoni ta’minlab turgan. Dastlab vestgotlar, ostgotlar
so’ngra  burgundlar  va  langobardlar  shu  pullar  bilan  qanoatlangan  bo’lsalar,
keyinchalik  o’z  tanga  pullarini  chiqara  boshlaganlar.  Chunonchi,  Italiyada
Teodorlar  sulolasi  davrida  tanganing  old  tomonida  Rim  imperatorini  rasmi
tushirilgan bo’lsa,  orqa  tomonida  qirol  o’zini  monogammasini  tasvirlagan. Tanga
qo’pol  bo’lib,  xunuk  manzara  kashf  etgan.  Albatta  qirollar  o’zini  xristian  dinida
deb  bilgan.  Shu  sababli  keyingi  Merobinglar  sulolasi  davrida  tangada  farishtalar
rasmi  ham  joy  olgan.  Xlodvig  davrida  xristian  dini  keng  tarqalgan.  Bu  esa
tangalarida  ham  o’z  aksini  topgan.  Keyingi  tangalarda  Iso  payg’mbar  tasvirini
ko’ramiz.  Tangalar  sof  kumush  yoki  oltin,  ba’zida  mis  tangalardan  ko’plab  zarb etilgan.  1
Olim  numizmatlarning  fikricha,  Fransiyada   Merovinglar  sulolasi  davrida
oltin, Karolinglar davrida esa faqat kumush tangalar zarb etilgan. Buning sababini
Merovinglar davrida lo’plab Rim kumush tangalarining saqlanib qolganligida deb
izohlashadi.  Buyuk  Karl  zamonida  kumush  tangalar  zarb  qilinib,  pul  islohoti
mamlakatni birlashtirishni nazarda tutgan 2
. 
Feodalizm  munosabatlarining  rivojlanishi  pul  muomalasini  ham
markazlashtirilishiga va uni himoya qilishga olib keldi. Karl Lisiy 864 yilda edikt
(farmon)  chiqarib  tanga  zarb  qilish:  Ruan,  Reyms,  Sane,  Parij,  Orlean,  Shalon,
Lilla,  Narbon  shaharlarida  qirol  saroyida  zarb  qilinishi  ta’minlangan.  Agar
masterlar, ya’ni quyuvchilar bu ishda xatoga yo’l qo’ysalar uni “qaynagan metal”
bilan siylaganlar. Fransiya ana shunday siyosat orgali pul sohasida tartib o’rnatgan.
Lekin  Yevropaning   o’rta  asrlar  davrida  hamma  vaqt  bu  tartib  saqlanib
qolmagan.  Feodal  tarqoqlik  davrida  har  bir  mulk  egasi  ya’ni  gersog  o’z  qasrida
turib  tanga  zarb  qilgan.  Ko’plab  tangalarning  zarb  etilishi  esa  uning  qadrini
tushirib  yuborgan,  chunki  iqtisodning  rivojlanishi  sust  borgan.  Bu  jarayon  uzoq
davom  etgan.  Ayniqsa,  qalbaki  tanga  yasovchilar  soni  ortib  borgan  Tarixda
hujjatlarning ma’lumot berishicha Filip IV Chiroyli ham shunday toifasiga kirgan.
Ya’ni  tangada  kumushning  qadri  past  bo’lgan.  Masalan,  1280  yilda  Klyonda
pfening tangasida  kumushning mavjudligi 1,315 g. bo’lsa, XIV asrda bu 0,075 g
ni tashkil etgan. Yana eng qadrlangan grosh qalinligi jihatidan boshqa tangalarga
nisbatan ustun bo’lsa, u ham keyinchalik kichkina hajmga ega bo’lib qolgan. 1
 
IX  –  XI  asrlarda  feodalizm  Yevropa  mamlakatlarining  ko’pchiligida  qaror
topdi.  Savdo  munosabatlar  ham  jonlandi.  Kon  qazish  ishlari  ham  tezlashdi.  VIII
asrda  Bogem,  Prishbramda  kon  qazish  ishlari  boshlanadi.  Chexiyada  Yiglava
konida  ayniqsa  kumush  qazish  keng  yo’lga  qo’yilgan.  Umumevropa  koni
Germaniya  konlari  sanalgan.  Eng  boy  kumush  koni,  Germaniyaning  Saksoniya
1
 Федоров Г. А - Давыдов. Монеты рассказивают. М. «Педагогика». 1990. стр-43, 
2
 Введение в специальные исторические дициплины. МГУ. 1990. стр - 90.
2
1
 Введение в специальные исторические дициплины. МГУ. 1990. стр - 96. viloyatidagi  Gorsa  konida  qazib  olingan.  Angliyada:  Qirol  Edgar  (957  –  1975),
Vilgelm  I  bosqinchi  (1066  –  1087),  Genrix  II  (1154  –  1189)  davrida  tanganing
og’irligi  turli  davrda  turlicha  bo’lgan.  O’sha  davrda  kumush  tanganing  og’irligi
turli  davrda  turlicha  bo’lgan.  Ko’pincha  kumush  tanganing  yuzida  qirol  portreti
yoki  uning  toji,  ikkinchi  tomondan  uning  buti  (krest)  rasmi  tushirilgan.  Og’irligi
1,5  gramm  yoki  1,6  gramni  tashkil  etgan.  Lekin  tanganing  aylana  hajmi  uchun
yagona hajmli standart bo’lmagan.
XII   asrga  kelib,  Fransiyada  Gugo  Kameta  (987  –  996)  dinori  1,2  gramm
bo’lgan.  Shu  davrdan  boshlab  endilikda  tanganing  aylanasi  (doirasi)ga  e'tibor
beriladigan  bo’ladi.  Tanganing  aylanasi  45  –  51  mm.  bo’lgan.  Italiya  davlatida
o’sha  paytda  grosso  deb  nomlangan  kumush  tanga  zarb  etilgan.  Grosso  –  1,4
grammga teng bo’lgan.
Florensiya  shahri  boshqa  mamlakatlar  bilan  savdo  aloqalarini  keng  yo’lga
qo’ygan.  Bu  davrda  fan  va  madaniyatning  rivojlanishida   bu  shaharning  alohida
o’rni bor edi. Pulga ehtiyoj oltin tangalari zarb qilinishiga olib keladi. Shu davrdan
boshlab, yani 1285 yili oltin tanga  «dukat»  deb atalmish, tanga zarb qilish yo’lga
qo’yilgan.  Italiya  oltin  tanga  «dukat»i  –  3,53   grammga  teng  bo’lgan.  DUKAT
tangani  yuziga  Iso  payg’ambarning  portreti  (rasmi)  tanganing  orqa  qismida
DUKAT  nomi  yozilgan.  Keyingi  tangalarda  gerbli  qalqon  yoki  but  (krest)
chizilgan tangalar zarb qilinib, ularning og’irligi 4 – 7 gramchaga borgan. 
Bundan  Germaniya davlati  ham  o’rganib, 9387  probali  grosh,  og’irligi  3,9
gr.  oltin  tanga  zarb  qilingan.  XIV  asr  boshlarida  German  groshi  venger  va  chex
dukatlarini quvib o’tgan. Reyn  guldeni 1400 yilda Yevropada eng xaridorgir oltin
tanga sifatida muhim rol o’ynagan. 1
 
1252  yilda  Genuya  va  Florensiyada  keyin  Italiyaning  boshqa  shaharlarida
oltin  tangalar  zarb  qilingan.  Oltin  tangalar  florina  deb  atalgan.  1285  yilda
Venestsiyada  dukat  oltin  tangasi  zarb  qilingan.  1257  yilda  Angliyada  ham  oltin
tanga  zarb  qilingan.  Bu  ayniqsa,  qirol  Eduard  III  (1327-1377)  davrida
takomillashib borgan. Florensiyada har yili 350-400 ming floren oltin tangasi zarb
1
 Введение в специальные исторические дициплины. МГУ. 1990. стр - 91. etilgan.  Lekin  kumush  tanga  zarb  qilish  ancha  kamaygan.  1318  yilda  Papaning
soliq  yig’uvchilari  o’z  vaqtida  soliqni  yig’ib  ololmaganlar.  Sababi  aholida  pul
kamayib  ketgan.  Odamlarning  savdo-sotiq  qilishiga  pulning  yo’qligi  sabab
bo’lgan. 
1266  yilda  fransuz  qiroli  Luyudovik  IX  tomonidan  oltin  tanga  zarb  qilish
yo’lga qo’yiladi.  Fransiyada oltin tanga ko’pincha  ekyu  deb atalgan. Ayrim oltin
tangalar  (nobl)  deb  atalgan.  Ularning  og’irligi  9  gr.  bo’lgan.  Qirol  Filip  IV
Chiroyli (1285-1314) davrida tamplierlar ordeni tor-mor etilgach oltin ekyuni qadri
yanada  oshadi.  Hatto  bu  pul  birligining  xalqaro  savdoda  ham  bozori  chaqqon
bo’lgan.
1325  yilda  Vengriya  va  Chexiya  o’zini  mustaqil  oltin  tangalarini  chiqara
boshlaydilar.  Chexiyada  venger  oltin  tangasi  Karl  Robert  (1308-1342)  anjuy
sulolasi davrida zarb etildi. Shaharlarni iqtisodiy jihatdan rivojlanishi, tovar – pul
munosabatlarning rivojlanishi ko’plab tanga – pullarni xarb etishni talab etgan. 1
 
Germaniya  esa  1340- 1350  yil larda  floren  oltin  tangasiga  o’xshash  reyn
tangasini zarb qiladi. Tanga pullar Trir, Klion, Mains, Arxiyepiskoplari, Shpeyer,
Reyn  yepiskoplari  va  Yulixa,  Klevda  zarb  qilish  yo’lga  qo’yilgan.  Nemis
guldenlariga  bir  tomondan  Iso  pa y g’ambarning  rasmi , ikkinchi  tomonda  esa  to’rtta
k u rfyurstlarning  tasviri  t u shirilgan .  Lekin  Reyn  guldeni  o’zining  qiymatini  XIV
asrning  oxirigacha  saqlab  qololmadi . 2,5 gr o’rniga 1 gr.ga kamayib borgan. 
XIV  asr  boshida  oltin  tanga  zarb  qilish  yevropaning  barcha  viloyatlarida
qaror  topgan.  Florin  va  Dukatlar  (3,5  gr)  Yevropaning  boshqa  shaharlarida  ham
zarb  etilgan.  Fransiyada  oltin  ekyu  XIII  asrda  4  grni  tashkil  qilgan  bo’lsa,  1337
yilga  kelib  uning  og’irligi  4,5  gr  ga  etadi.  XIII  asr  oxirida  massdor  (7,05  gr),
anjdor (1341 yilda 7,42 gr) og’irlikga ega bo’lgan. Angliyada 1344 yilda birinchi
marta  nobl  nomli  oltin  tanga  zarb  etilgan  bo’lib,  uning  og’irligi  8,86  gr.
keyinchalik, 7,76 gr.ni tashkil qilgan. 2
O’rta  asrlar  davrida  shaharlarning  rivojlanishi  ko’zga  tashlanadi.
Hunarmandchilik  tovarlarni  sotish  va  sotib  olish  ehtiyoji  tanga  pullarga  bo’lgan
1
  Русская нумизматика XI - XX  веков. Изд. «Аврора». Л. 1979. стр - 8-9.
2
 Воронов Ю. П. C траницы истории денег. Новосбирск. «Наука». 1986.  стр-46. talabni oshiradi. Ayniqsa, chet el davlatlari bilan savdo munosabatlari tovar – pul
muomalasini yanada rivojlantirishga olib keladi. Bu esa ko’plab yangi boy oltin va
kumush konlarini qidirib topishni va qazishni taqozo etadi. Dastlabki oltin konlari
Sharqiy Alp tog’laridan olingan bo’lsa, XIII asrda quyi Seleziya, Gashteyn grafligi,
Bobra daryosi bo’ylarida qazib olingan. Oltin konlarini qazish bo’yicha Vengriya
Yevropada  oldingi  o’rinda  bo’lgan.  Bu  yerda  XIV  asrda  har  yili  1000  kg.  oltin
qazib  olingan.  Transilval  va  Sloveniyada  oltin  qazib  chiqarish  tobora  rivojlanib
borgan.  Bundan  tashqari  Afrika  qit’asida  ham  oltin  qazib  olish  jonlangan.  XV
asrning  boshi  va  XVI  asrning  boshlarida  Sengal  oltini  Yevropaga  oqib  borgan.
Mutaxasislarni fikricha 3000 kg. oltin Yevropaga olib ketilgan. 
XIII asrning o’rtalari va XIV asrning boshlarida kumush qazish ishlari ham
takomillashib borgan. Uning oltinga nisbatan qiymati 1:10 va 1:11 ga teng bo’lgan.
Buning sababi oltinning kamligi bilan izohlanadi. 1
 
Polshada  oltin  tanga  zarb  qilish  1320  yilda  boshlangan.  Qirol  Aleksandr
(1501-1506)  davrida  oltin  tangalar  doimiy  zarb  etib  kelingan.  Koshits  shahrida
topilgan  oltin  tangalar  venger  tangalari  ekanligini  isbotlamoqda.  Fikrimizcha,
polyak va vengerlar savdo munosabatlari shartnomasiga ko’ra, venger dukatlaridan
foyda-lanishgan. 
Shvetsiyada XV – XVI asrlarda Valter Plattenberg (1494-1535) davrida zarb
qilingan.  Tanganing  yuz  tomonida  qirol  tasviri  va  orqa  tomonida  but  va
gulchambar  tasviri  tushirilgan.  Butun  Chexiya  hududida  bu  puldan  tashqari
yuqorida  ta’kidlaganimizdek,  venger  va  polyak  tangalarini  bozori  chaqqon
bo’lgan.  Lekin  bizni  qiziqtiradigan  tomoni  shundaki,  tangalardagi  tarixiy
shaxslarning  qo’lyozma  manbalardagi  ifoda  etilmagan  qiyofalari  va  xis
hayajonlarini aks ettiradi. 
Finlandiyada  Gulden  oltin tangasi XV asrning 50-yillarida zarb etilgan. Bu
kumush va mis tangalar bo’lgan.
Yuqorida  tanga  pularning  zarb  qilinishi  haqida  fikr  yuritar  ekanmiz,
Yevropa  davlatlarida  XIII  –  XVII  asrlarda  oltin  tangalari  Florin  va  Dukat  doimo
1
 Русская нумизматика XI - XX  веков. Изд. «Аврора». Л. 1979. стр-5. xaridorgir  bo’lganligini  eslatib  o’tish  joiz.  Uning  og’irligi  bir  maromda  3,5  gr.ni
tashkil qilgan. 
Daniya davlatida XIV – XV asrlarda Lyudovik I (1342-1382) davrida oltin
tangalar  zarb  qilish  yo’lga  qo’yilgan.  Tangalar  186  tipdagi  turli  xil  rasmlar  bilan
bezatilgan.  Lekin  bularning  ichida  venger  dukati  Matvey  Korvin  (1458-1490)
davrida  eng  xaridorgir  oltin  tanga  sifatida  xalqaro  maydonda  ishlatib  kelingan.
Venger oltin tangasi Boltiq bo’yi xalqlari – Latviya va Estoniyada keng tarqalgan.
Savdo aloqalari kengayib borgan. Hozirda bu yerda topilgan oltin tangalar ayniqsa
Talinda topilgan venger oltin tangalari bu haqida dalolat beradi. 
   VIII asr oxirlarida qadimgi rus davlati hududiga katta miqdorda sharq tangalari
kirib  kela  boshladi.  Bu   tangalar  "dirxam"  deb   atalib,  O’rta  Osiyo,  Kavkaz  orti,
Eron,  Kichik  Osiyo,  Messopotamiya  kabi  hamda  Arab  Xalifaligining  katta
hududida,  Afrika  va  Ispaniyaning  turli  joylarida  zarb  qilinar  edi.  Ilgari  VI-VII
asrlarda Rusga sharq tangalaridan sosoniylarning draxmalari ham etib kelgan edi.
     Dirxamlar yirik dumaloq shaklda zarb qilinar edi. Uning ikkala tomonida ham
yozuvlar bo’lar edi. Bu yozuvlar xalifa yoki shohning nomi, zarb qilingan shahar,
yil va shu kabilar edi.
     Rus  davlatiga  Yevropa  tangalari  XI  asr  davomida  kirib  kela  boshladi.  Bu
tangalarning  asosiy  qismini  german  pfenniglari,  Anglo  sakslarning  pennlari
tashkil qilar edi. 1
    Vizantiya tangalari  ham qadimgi  Rusda katta rol  o’ynadi. Vizantiyaning  oltin
tangalari  xalqaro  savdo  ishlarida  ko’proq  foydalanilsa,  mis  tangalaridan  ichki
savdodagi pul muomalasida keng foydalanilar edi.
     X  asr  oxiri  -  XI  asr  boshlarida  Qadimgi  Rusda  o’zining  xususiy  tangasini
chiqarish uchun birinchi marta ko’rinish bo’ldi. Yozma manbalarda rus tangalarini
zarb qilishning boshlanishi haqida ma’lumot saqlanmagan. Lekin shu narsa aniqki,
Rusda tanga zarb qilish tasodifiy emas, balki bu butun Rus tarixining rivojlanishi
davomida, avvalo ikki yuz yil mobaynida uning territoriyasida sharq tangalarining
muomalada bo’lganligi natijasida yuzaga keldi.
1
 Русская нумизматика XI - XX  веков. Изд. «Аврора». Л. 1979. стр-12-13.    Tanga zarb qilish Vladimir I Svyatoslavich knyazlik qilgan davrda (980-1015),
aniqrog’i,  988  yilda  xristianlik  rasman  qabul  qilingandan  keyin  boshlandi.  Bu
haqda  Iso  payg’ambarning  oltin  tangalarida  va  kumush  tangalarning  ba’zilarida
tasvirlanganligi dalolat beradi.
       Tanga  zarb   qilishni   Vladimir  I  ning  o’gillari  Svyatopolk  (1015-1019)  va  
Yaroslav Mudriy (1019-11054)  lar  davom  ettirdi. Oltin tangalarni  faqat  Vladimir
zarb  qildirgan  edi.  Uning  4  ta  turdagi  tangalari  ma’lum.  Bu  tangalarning  old
tomonida knyaz, orqa tomonida Isoning tasviri bor edi. 1
     Russda  pul  muomalasi  XII-XIII-XIV  asrlar  davrida,  pulsiz  davr  hisoblanadi.
Mo’g’ul-tatarlarning   hujumi  natijasida  Rossiyada  iqtisodiy  hayot  inqirozga
uchragan.  XIV  asrning   so’nggi  choragida  350  yillik  tanaffusdan  so’ng,  Rusda
yana  tangalar  zarb  qilingan.  Yangicha  iqtisodiy  va  siyosiy  sharoitda  rivojlanish
yo’liga  chiqib,  bir  vaqtning  o’zida  bir  qancha  shahar  markazlarida  zarb  qilina
boshlandi.  Dastlab  rus  knyazliklarida  Moskva  knyazligi,  knyaz  Dmitriy  Donskoy
davrida  zarb  qilindi.  Tanga  "Dmitriy"  no mi  bilan  ataldi.  Old  tomonida,  qo’lida
qilich  ushlab  turgan  kishi  yoki  "xo’roz"  aks  ettirildi.  Aylanasiga  "Buyuk  knyaz
Dmitriy  muhri"  deb  yozildi.  Orqa  tomoniga  To’xtamish  nomi  yozildi,  bu  uning
Oltin  O’rdaga  vassalligini  bildirar  edi.  Mana  shunday  tangalar  Rus  davlatining
feodal  tarqoqligi  davrida  XIV  asrlarda  barcha  shahar  markazlarida  zarb  qilingan.
Albatta,  Rus  davlatida  markazlashgan  davlatning  tashkil  topishi  jarayoni,
tangashunoslik  sohasiga ham ta’sir  ko’rsatgan.  By esa Moskva knyazligi atrofida
yagona  Rus  davlati  qaror  topganligi  o’z  ifodasini  topgan.  Buyuk  knyaz  Ivan  III
davrida o’ziga xos tangalar zarb etilgan 2
.
    1534-35  yillarda  Elena  Glinskaya  tomonidan  pul  islohoti  o’tkazildi.  Yangi
tangalarning  vazni  va  o’lchov  birligi  o’zgardi.  Mis  tangalar-kopeykalar  paydo
bo’la boshladi. Rus tangalari mis metaliga asoslanadi. Biroq Ivan Grozniy ham o’z
davrida  yangi  tangalarini  zarb  qildira  boshladi.  Lekin  katta  qiymatdagi
tangalarning yo’qligi salbiy oqibatlarga olib keldi.
1
 Введение в специальные исторические дициплины. МГУ. 1990. стр - 127.
2
 Спасский.И. Г. Русская монетная система. -М., 1962. стр – 89.    1610 yilda Moskva knyazi Vasiliy Shuyskiy davrida oltin tangalar-koopeykalar
zarb  qilina  boshlandi .  "Trivennik"  va  "pya tachok"  pullari  muomalada  bo’la
boshladi 1
.
     1654 yili  Aleksey  Mixaylovich  tomonidan yana  pul  islohoti  o’tkazildi, Yirik
kumush tangalar - "Taler" kabi, yirik mis tanga "dengi" - koopeykalari muomalada
bo’la boshladi. Bu islohot ham iqtisodiyotga hech qanday ta’sir ko’rsatmadi, salbiy
oqibatlarga  olib  keldi.  XVII  asr  oxiri  XVIII  asr  boshlarida  Rossiyada  hokimiyat
o’zgaradi.. Mashhur davlat arbobi sarkarda Pyotr I hokimiyat tepasiga kelishi bilan
davlatning  barcha  sohalarida  o’tkazgan  islohotlari  o’z  natijalarini  bera  boshladi.
Jumladan islohot numizmatika sohasida ham olib borilgan.
    1700  yilda  "poltina"  va  "polpoltushka"  nomli  mis  tangalar  zarb  qildirgan.
1701 yili  kumushdan  "poltina","polpoltushka" zarb qildirgan. Nihoyat 1704 yilda
kumush  rubli,  ko’p  partiyada  mis  koopeykalar  zarb  qildirgan,  undagi  yozuvlar
slavyan  harflari  bilan  bilan  bitilgan.  5-  va  10  tiyinlik  tangalar  rubl  -  taler,
kumushdan "oltin" tangalar, rubl, "taler" va mis tangalar, oltin - chervonetslar zarb
qilina  boshlangan.  By  esa  mamlakat  iqtisodiyoti  uchun  ijobiy  oqibatlarga  olib
kelgan 2
.
    Chervonets  og’irligi  3,4  gramm  G’arbiy  Evropaning  dukati  bilan
tenglashgirilgan.  Mana  shu  tarzda  XVIII  asrda  Pyotr  I  ning  islohotlari  natijasida
Rossiyaning iqtisodiy hayotida stabillashuv jarayoni ro’y berdi. Bunga chervonets,
rubl  deb  nomlangan  pullarning  zarb  etilishi  ham  ijobiy  ta’sir  ko’rsatgan.  Mazkur
pul  islohoti  Russni  markazlashgan  davlat  sifatida  rivojlanishiga  ulkan  hissa
qo’shadi.
3. O’rta asrlar Yevropa davlatlari numizmatikasini davrlashtirish.
    Birinchi  metal  tangalar  miloddan  avvalgi  XII  asrda  Kichik  Osiyoning  Lidiya
davlatida  zarb  qilingan.  Keyinchalik  miloddan  avvalgi  XII  asrda  Xitoyda,
1
 Спасский.И. Г. Русская монетная система. -М., 1962. 87- bet .
2
 Русская нумизматика XI - XX  веков. Изд. «Аврора». Л. 1979. стр-19-20. Hindistonda  Kichik  Osiyo  davlatlarida  paydo  bo’ladi.  Demak,  yuqorida  aytib
o’tilganlardan  ma’lumki,  Numuzmatika–(lotincha  numuzma)-  tangalar  haqidagi
fan,  tangalarini  tasvirlari,  yozuvlari,  og’irligi,  qanday  metaldan  yasalganligi,  pul
muomilasidagi darajasi va tanga zarb qilinishi tarixni o’rganadi.  
    Numuzmatika  xronologiya,  moddiy  madaniyat,  ichki  va  tashqi  savdo  tarixi
masalalarini  tekshirishga  imkon  beradi,  tarix,  arxeologiya  faleografiya,  san’at
tarixi,  iqtisod,  etnografiya  faktlari  uchun  katta  ahamiyatga  ega.  O’rta  asrlar
Yevropasida  numizmatika  sohasi  yaxshi  o’rganilgan.  Tahlil  va  tadqiqotlar  ancha
ko’p. Shu bois:
O’rta asr Yevropasida tangalar tarixini 5 davrga bo’lamiz:
1. Varvarlar zarblari - V – VIII asr o’rtalari
2. Karoling dinori – VIII o’rtalari – X asr
3. Feodallar dinori – X – XIII asr o’rtalari
4. Grosha – florina – XIII asr o’rtasi XVI asr boshi
5. Taler davri – XVI asr boshi XVIII – XIX asrlar 1
    Birinchi  davrda  varvarlar  zarblari  -  V  –  VIII  asr  o’rtalarida  O’rta  asr
Yevropasi  mamlakatlarida  Rim  imperiyasi  qulagandan  keyin  Vizantiyada
(Konstantinopol)  Anastasiy  I  (491-518)  davrida uning  nomi  bilan  qanotli  g’alaba
xudosi va ( SONO – Konstantinopol)  nomining 4 harfi yozilgan kumush tangasi
zarb qilinadi Vizantiya Imperatori Tiberii (578-582) tomonidan birinchi oltin tanga
zarb  qilinadi.  568  yili  Leovigeld  (576  –  586)  davrida  Ispaniyaning  Priney  yarim
oroli qo’shib olinib  tresns  deb atalgan tanga V tipida (g’alaba) imperator portreti
berilgan  tangalari  zarb  qilinadi.  Pul  zarb  qilish  imperator  Dialektian  (284-305)
davrida  ancha  jonlangan.  Konstantin  I  ning  birinchi  kumush  tangasi  (1/144),
Konstantin  II  (337-361)  oltin  tangasi  Burgundiya,  Langobard,  Anglosakslar  ana
shu varvarlar tangalaridan foydalanishgan.
Vestgotlar.   Alarix  II  (487-507)uning  o’g’li  Tezalix  (507-511),  Amalarix
(511526) davrida kumush va oltin tangalarda monogammalar ya’ni yozuvlar o’yib
yozilgan.  Bu  AMR  harflaridir.  Orqa  tomonida  (V)  G’alaba  tasviri
1
 Введение в специальные исторические дициплины. МГУ. 1990. стр -90-92. yozilgan.Yustian  I  (518-527  va  Yustian  II  (527-565)  davrida  Iso  payg’ambar
tasviri  o’yib  yozilgan.  Shular  tarkibida  Amalarixning  tangalari  saqlanib  qolgan.
Uning  pullari  butun  Ispaniya  bo’yicha  xaridorgir  bo’lgan.  Bu  tangalar  to  531
yilgacha amalda bo’lgan.
568 yilda taxtni Leovilgeld (568-586) vestgotlarning eng kuchli hukumdori
egallaydi.  Tanga  zarb  qilish  takomillashadi.  Vestgotlarning  oxirgi  qiroli
Germengild (579-585) davrida tiriens tangasi zarb etiladi. Tanganing old tomonida
krest  va  qanotli  farishta,  orqa  tomonida  har  xil  nomlar  yozilgan.  Masalan:  PIVS,
FELIX, VICTOR va boshqalar.
Langobardlar. Perktarita (672-688), Kipinert (688-700), Aripert ( 700-712)
tangalarida  DN  CVNIGPER  ,  Pamxis  (744-749)  davrida  esa  tanganing  old
tomonida  imperator portreti chizilgan.
VII asrning II-yarimida Irakliya (610-641), Konstantin II (641-648) davrida
tanganing old tomonida imperator portreti orqa tomonida krest tasviri tushirilgan.
Dizederiy (756-774) davrida krest tasviri yulduzlar tasviri bilan to’ldirilgan. Oltin
va  kumush  tangalar  imperator  Yustian  I  ,  Yustian  II  va  Teberiya  (582  –  602)
portreti tushirilgan tangalar zarb qilinadi. Yuza tomonida krest  (but)  chizilgan va
tanga triens deb atalgan. 1
Merovenglar  davrida  VI  asrning  ikkinchi  yarimida  solid  va  triens
tangalarida krest tasviri muqaddam joy olgan. Dastlabki mis tangalar ham vujudga
kelgan.  Bu  tangalar  Avstraziya  Teuderix  (511-534)  va  qirol  Neystr  Xildebert  I
(511-558)  davrida  ancha  rivojlangan.  Tanganing  yuz  tomonida  DN
THEODEBEPTVS  yozuvi bitilgan. Bu pul muomalasi Parij, Sani, Mass, Mazel,
Reyn,  va  Marsel  bo’ylab  harakatda  bo’lgan.  Tangalar  zarb  qilish  makonlari  ham
kengaygan. Merovenglar davrida 900 ga yaqin joylarda pul tangalar zarb etilgan.
Mahalliy  hukumdorlar  o’z  qasrlarida  ham  Fransiya  va  Angliyada  VII  asr
o’rtalarida oltin solid hukumron bo’lgan. Tanga yuzasida gulchambar tasviri bo’lib
orqa  tomonida  Viktoriya  (V)  g’alaba  tasviri  zarb  qilingan.  Yoki  ko’pincha  orqa
tomoniga  but  rasmi  tushirilgan.  VII  asrda  shuningdek  kichik  og’irlikdagi  1,1  1,3
1
  Введение в специальные исторические дициплины. МГУ. 1990. стр – 120-122. gr,  kumush  dinorlari  zarb  qilingan.  Portret,  but,  yozuv  bitilgan.  Birinchi  davr
qariyib  300  yilga  cho’zilgan.  Tanga  pullarni  o’g’irligi  1,1  gr.dan  1,3  gr.  gacha
bo’lgan.
   Ikkinchi davrda,  Karoling dinori – VIII o’rtalari – X asr davri mobaynida turli
o’zgarishlarga sabab bo’lgan.
Tipin Korotki (751 – 768) davrida kumush dirxam og’irligi jihatidan 780 gr
bo’lib oltinni siqib chiqaradi. Tanganing  “funt”  nomini olishi Buyuk Karl (768 –
814)  zamonasida  yuz  beradi.  Tanganing  yuziga  qirol  rasmi,  ikkinchi  tomoniga
tanga  zarb  qilingan  qasr  tasviri  tushiriladi.Tangalarning  old  tomonida  yozuv
saqlangan.  Masalan:  RT  PEX  PIPINS .   Qirol  Karloman  (768-771)  davrida
CAR= LOM harflari har ikki tomonida ham tushirilgan 800 – yili Rim papasi Lev
III Buyuk Karlni cho’qintiradi. Endi tanganing orqasida cherkov, shahar darvozasi
va kema tasvri tushuriladi.Tangalarda yozuv saqlanib qolgan. IMP ERATOR yoki
AVG VSTVS gulchambar va imperator portreti tushurilgan. 
Angliyada  qirol  Eduard  Muchenik  (975-978)  ,  Knut  (1016-1035),  Garold
(1035-1040) Xardaknut (1040-1042), Eduard Ispovednik (1042-1066) davrida oltin
tangalar zarb etilgan. Tangada qirol portreti, yani boshi va orqa tomonda but tasviri
tushirilgan.  Keyinchalik,  qirol  Vilgelm  Bosqinchi  (1066-1087),  Stefan  I  (1135-
1154),  Genrix  I  (1100-1125),  Genrix  II  Plantagenet  (1154-1189)  davrida  penni
nomli  oltin  tanga  zarb  qilib,  savdo  va  to’lov  vazifasida  keng  qo’llangan.
Grafliklanning  qudrati  tobora  oshib  borgan.  Ayniqsa  Anjuy  grafligi  boshqa
shaharlar bilan har doim raqobatda g’olib kelgan. Bu graflikda og’irligi 1,5 gramli
oltin tanga zarb etilgan. Tanganing yuza qismida qirol boshi orqa tomonida esa but
tasviri  tushirilgan.  Faqat  Genrix  VIII  (1485-1509)  davrida  penni  o’girligi  0,54
grammga tushib qoladi. 1
   Uchunchi  davr  feodallar  dinori  –  X  –  XIII  asr  o’rtalarigacha  davom  etib,  bu
davr rivojlangan feodalizm davri deb ataladi. Yevropada Italiya davlati o’ziga xos
rivojlanishni boshidan kechirayotgan edi. Undagi shaharlarning rivojlanishi, savdo
-  sotiqning  o’sishi  pul  muomalasini  yanada  rivojlanishini  taqazo  etgan.  Qirol
1
 Введение в специальные исторические дициплины. МГУ . 1990.  стр – 116-117 Barbarossa Fridrix I (1152-1190) davrida oltin tanga pullari 0,82, 0,84 gr. tashkil
etgan 2
.  Oltin  tanga  660  probali  bo’lib,  xalqaro  maydonda  xaridorgir  bo’lgan.
Italiyaning  Florensiya  shahri  o’sha  paytda  eng  odamlar  bilan  gavjum  shar
sanalgan.  Sharda  1,75gr.  keyinchalik  1,80  gr.  tanga  zarb  qilish  yo’lga
qo’yilgan.Yuza  qismida  gulchambar  va  shahar  gerbi,  orqa  tomonida  Iso
Payg’ambar tasviri tushirilgan. Tangada gul tasviri bo’lgani uchun (latincha: flos,
fiore) florin nomini olgan.
    Venetsiya shahri o’rta asrlar Italiyasining eng gullab yashnagan davriga to’g’ri
keladi.  Shahar  nihoyatda  boy  bo’lgan.  Dunyo  mamlakatlarining  kemalari  savdo
sotiq olib boorish uchun shu shaharga kemalarda kelishgan, savdo boji to’lashgan.
Benetsiyada  qirol  Enriko  Dondalo  (1192-1205)  davrida  2,18  grammli  kumush
tanga zarb etilgan. 1285 yildan 3,56 grammli oltin tanga zarb etilgan. Tanganing
old tomonida DVCAT so’zi yozilgan.
   Fransiyada qirol Luyudovik IX (1226-1270) davrida 4,22 grammli, 958 probali
oltin  tanga  zarb  etilgan.  Tanga  grosha  nomini  olgan.  1306  yilda  qirol  Filip  IV
42,5 grammli oltin dinor zarb etadi. Lekin yillar davomida tanga nominali pasayib
brogan.  Masalan,  1365  yilda  Karl  V  (1364-1380)  davrida  bu  dinorning  og’rligi
2,55 grammni tashkil etgan.
    To’rtinchi  davr,  grosha  –  florina  –  XIII  asr  o’rtasi,  XVI  asr  boshlarigacha
davom  etgan.  Asosan  1137  yilda  yuz  yillik  urush  barcha  Yevropa  davlatlarini
iqtisodiy  ravnaqiga  rahna  solgan.  To’lov,  soliq  yig’ishda  qiyinchiliklar  bo’lgan.
Oltin  pullar  kamayib  ketgan.  Bu  esa  oltin  va  kumush  konlarini  qidirib  topish  va
kovlab olishni taqazo etgan. Albatta primitiv asbob - uskunalar, ishning og’irligi,
xafliligi, ko’p odamlarning o’limiga olib kelgan.
     XV  asr  Yevropa  davlatlarida  pul  zarb  qilishning  rivojlangan  davriga  kiradi.
Asosan  kumush  tangalar  talerlar  zarb  qilish  va  hududlar  bo’yicha  chiqarish
kengayadi. Ayniqsa qadimgi german hududlarida shahar davlatlarida  Lyunbergda
(1434),  Gamburgda  (1435),  Saksoniyada  (1455),  Bremenda  (1463),  Polshada
(1320) yillarda zarb qilish yo’lga qo’yilgan.
2
 Shu yerda: 119 -bet      Agar  biz  XV  asrdan  to  XVII  asrgacha  bo’lgan  kumush  va  oltin  tangalarni
nominalini qiyoslaydigan bo’lsak, quyidagi manzarani ko’ramiz: 1
Yillar Rus davlati Polsha Avstriya G’arbiy 
Yevropa
1493-1520 10,78 7,43 - 10,75
1521-1544 10,68 10,90 10,98 11,25
1545-1560 10,47 11,07 11,13 11,30
1561-1580 11,16 11,70 11,19 11,50
1581-1600 10,63 11,10 10,88 11,80
1601-1620 8,27 11,80 11,78 12,25
1621-1640 11,04 13,12 13,80 14,00
1641-1660 11,75 14,30 14,48 14,50
1661-1680 12,46 12,63 14,59 15,00
    Yuqoridagi  jadvalda  ko’rib  turganimizdek,  Rusda  ham  G’arbiy  Yevropa
davlatlarida  ham  oltin  va  kumush  tangalarning  hajmi  oshib  borgan.  Bu  iqtisodiy
o’sish  sura’tlarini,  talabning  oshib  borishini  ko’rsatadi.  Rus  Yevropaning  oltin
tangalaridan keng foydalangan.
    Beshinchi davr, taler davri  – XVI asr boshi XVIII – XIX asrlargacha davom
etgan.  Oltin  tangalar  haqida  fikrimizni  davom  ettiradigan  bo’lsak,  soliq
yig’uvchilar  ro’yxatida  Yevropa  davlatlariing  aholi  sonini  ham  aniqlay  olishimiz
mumkin.  Masalan,  Gollandiya  hududida  1623  yilda  15  mln.  aholi  yashagan.
Gollandiyada XIV asrda yiliga 18-19 kg oltin tanga zarb etilgan. XV  asrda  Buyuk
geografik  kashfiyotlardan  keyin  savdo  munosabatlari  rivojlanishi  natijasida
mamlakatlar  o’rtasida  umumiy  qiymatga  ega  bo’lgan  pul  muomilasini  tashkil
etishni talab qiladi. Tanga XV asrda Venesiyada Nikola Tron (1471 – 1473) 945
probali og’irligi 6,52 gr. kumush tanga zarb qilinadi. Tanga Lir deb ataladi – orqa
tomonida  sher  rasmi  tasvirlangan. 1
 Mazkur  tanga  nisbatan  boshqa  mamlakatlar
1
 Русская нумизматика XI - XX  веков. Изд. «Аврора». Л. 1979. стр-20.
1
 Введение в специальные исторические дициплины. МГУ. 1990. стр – 119-120. bilan to’lov vazifasini bajarishda ishlatilan, xaridorgir bo’lgan. 
Tanga  pullarning  keyingi  taraqqiyotiga  e’tabor  qaratsak,  har  bir  davlat  o’z
taraqqiyotidan  kelib  chiqib,  iqtisodiy  rivojlanishi  uchun  o’z  tanga  pullarini  zarb
etganini  ko’ramiz.  Albarta  be  oltin,  kumush  va  mis  tarzida  amalda  qo’llanib
kelingan.  To  qog’oz   pullar  chiqquncha  tangalar  muomalada  bo’lgan,  iqtisodiy,
savdo  –  pul  munosabatlarini  tartibga  keltirib  turgan.  Jamiyat  taraqqiyoti  hamma
vaqt pul muomalasini yangilashni, savdo va xo’jalik yuritishni yangicha usullarini
joriy  etishni  taqazo  etib  turgan.  Muhimi,   jamiyatda  tovar  pul  munosabatlarini
tartibga solish va barqarorlashtirishda muhim kasb etgan.
1974  yili  gersog  Lelesio  Mariya  S.  Foria  (1966  –  1984)  o’zini  rasmi  bilan
tanga zarb qiladi. 9,65 gr. 960 probali tanga teston deb atalgan. Lekin bu pul uzoq
muomalada  bo’la  olmadi.  Keyinchalik,  Chexiyani  Yaximov  –  shahrida  taler
tangasi  zarb  qilinadi,  2,9  gr.  Yangicha  tanga  yuzida  Ioaxim  Svetoy  –  orqa
tomonida  sher  rasmi  tushurilgan.Bu  tanga  Ispan  Amerikasida  keng  tarqalgan.
Gollandiyada  –  dolder ,  Italiyada  –  taller ,  Skandinaviyada  –  doler,  Shimoliy
Amerikada  –  dollar  deb  atalgan.  Angliyada  kron ,  Ispaniya,  Niderlandiyada  –
potagon ,  detal ,  Ispaniyada  –  peso ,  Italiyada  –  skudo,  Fransiyada  –  ekyu  deb
atalgan. Keyinchalik mazkur tanga umumiy nom olib dollar deb atalgan.
II.  Bob. Osiyo va G’arb davlatlari xalqlarining savdo va madaniy  aloqalari
va uning tanga pul muomalasiga ta’siri (V - VII asrlar).
1. Vizzantiya, Xitoy tanga zarbi an’analarininig Turk xoqonligi 
  tangalariga ta’siri.
    V  asrning  ikkinchi  yarmidan  boshlab  Turkiston  siyosiy  hayotida  eftaliylar
xonadoni  hukmron  o’rin  tuta  boshlaydi.  Bu  yillarda  zaiflashish  yo’liga  kirgan
kushonlar  saltanatining  g’arbiy  sarhadlari  sosoniylar  tahdidi  ostida  qolgan  edi.
Shuning  uchun  bu  ikki  sulola  o’rtasida  raqobatlashish  tabiiy  edi.  V  asrning  30-
yillaridan to’qnashuvlar sodir bo’ladi.
     Sosoniylar  davlatning  sharqiy  viloyatlarini  ( Seyistondan  Margiyonagacha
bo’lgan  hudud )  boshqarganlar.  Shu  munosabat  bilan  ular  qo’shni  o’lka  siyosiy, savdo  doiralar  bilan  yaqindan  muomalada  bo’lgan.  Sosoniylarni  mazkur
hududlarni  boshqargan  hukmdorlari  "kushon  hukmdor "lari  unvoniga  ega
bo’lgan. Ammo eftaliylar qudrati oshib, Sosoniylarga qarshi kurashga kirishishini
anglagan Peruz dastlab ularga qarshi urush ochadi, asirga tushib qoladi. Vizantiya
hukmdorlarining yordami bilan ozod qilinadi, keyin yana ikki marta harbiy yurish
uyushtiradi. Yana asir olinib 30 xachir ku mush dirham evaziga ozod qilinadi. 
     Bundan tashqari  mahalliy tanga nusxalari ham bo’lgan. Bu borada " Xorazm
chavandozi" tasviri  milodning  I  asridan  VIII  asrigacha  bo’lgan  tangalardan  joy
olgan.  Xorazm  hukmdorlari  o’z  tangalarini  zarb  etishni   yo’lga  qo’yganlar.  Pul
tizimini joriy qilininishi davlatchilikni rivojlanganligidan dalolat beradi 1
.
   Eron sosoniylarini kumush tangalari Turkistonga ko’plab keltirilgan. Ularni old
tomoniga shahanshoh tasviri, orqa tomoniga esa ikki soqchi o’rtasida o’tli mehrob
tasvirlangan.  Ana  shunday  dirhamlarga  taxlitidan  hukmdorlari  buxorxudotlar
nomida yuritilgan. Amularyo viloyatlari hamda Buxoro vohasida kumush tangalar
zarb qilingan. Shu bois Buxoro tangalari-buxorxudot tangalari nomini olgan.
    V-VII asrlari - ilk o’rta asr davri O’rta Osiyo tarixida keskin o’zgarishlar ro’y
berdi; feodalizm tuzum mustahkamlanib, tobora rivojlanib bordi. VI asr o’rtalariga
kelib  Eftaliylar  davlati  Turk  hoqonligi  tamonidan  tugatildi.  551  yilda  Ashina
qabilasi sardori Bumin tomonidan Oltoyda Turk xoqonligiga asos solindi. Turklar
tez  orada  qo’shni  hududlarga  istilochilik  yurishlarini  boshladi.  Istemi  yobg’u
boshchiligidagi  turklar  dastlab  yettisuvni  va  Sirdaryogacha  bo’lgan  hududlarni
qo’lga  kiritdilar.  567  yilda  kelib,  Karmana  yaqinida  eftaliylar  bilan  bo’lgan  hal
qiluvchi  jangda  g’alaba  qozongan  turklar  eftaliylarga  tegishli  barcha  hududlarni
egallab oldilar. Sosoniylar bilan turk xoqonligi o’rtasidagi chegara qilib Amudaryo
belgilandi. 
     Turk xoqonligi  ichki  siyosiy ziddiyatlar tufayli  VII  asr boshlariga kelib, ikki
qismga  -  G’arbiy  va  Sharqiy  xoqonliklarga  bo’linib  ketdi.  O’rta  Osiyo  hududi
G’arbiy xoqonlik tarkibiga kirgan. G’arbiy Turk xoqonligi Eron, Vizantiya, Xitoy
1
 Isoqboyev Alisher Ahmadjonovich . Numizmatika. /Elektron -o`quv manba/ GDU. 2008. 39-  
 bet. Internet ma`lumotlari. kabi davlatlar bilan faol diplomatik munosabatlar o’rnatgan edi. Eftaliylarga qarshi
kurash  davrida  turklarga  ittifoqchi  bo’lgan  Eron  sosoniylari  bilan  munosabatlar,
ayniqsa,  ziddiyatli edi.  Bu ziddiyatning asosiy sababi  Buyuk Ipak yo’lini nazorat
qilish  masalasidagi  kelishmovchilik  bo’lib,  Eron  o’z  hududidan  turk  va
so’g’dlarning  savdo  karvonlarini  o’tkazmay  qo’ydi.  Natijada,  turk  xoqonligi
Vizantiya bilan aloqalarni saqlash uchun Kavkaz, Qrim, Qora dengizning shimoliy
hududlarini  egallab  oldi.  Shu  tariqa  turk  xoqonligining  Vizantiya  bilan  aloqalari
Buyuk  Ipak  yo’lining  shimoliy  tarmog’i  bo’ylab  amalga  oshirila  boshladi.
Turklarning  xalqaro  aloqalarida  so’g’d  savdogarlari  yetakchi  o’rin  tutganlar.
Sharqiy  Turkistonda,  Xitoyda,  Shimoliy  Hindiston,  Pokiston,  Mo’g’ulistonda  va
boshqa hududlarda so’g’d yozuvlarining topilishi bu davrda so’g’dlarning xalqaro
aloqalardagi  mavqeidan  dalolat  berardi.Moddiy  va  badiiy  madaniyat  sohalarida
ham ulkan o’zgarishlar yuz bera boshladi.  Turgan gapki, tanga zarb qilish ishi bu
o’zgarishlardan  chetda  qolmadi.  Bu  erda  odatdagidan  tashqari  behisob  tanga
chekan (shtamp) lar paydo bo’la boshladi.
  Turk xoqonligi davrida O’rta Osiyoda mahalliy boshqaruv tizimi saqlab qolindi.
Xususan,  So’g’d  va  Farg’onada  Ixshidlar,  Xorazmda  Afrig’iylar,  Toxaristonda
Malikshohlar,  Chochda  Tudunlar  mahalliy  boshqaruvni  amalga  oshirganlar.  Ilk
o’rta  asrlarda  so’g’d  tili  bilan  bir  qatorda  qadimgi  turk-runiy,  uyg’ur,  xorazm,
braxma va boshqa yozuvlar ham mavjud bo’lgan. Diniy e’tiqodlar xuddi eftaliylar
davridagidek turli-tuman edi. Bunday holat arablar istilosigacha saqlanib qoldi.  1
.
   
Vizantiya tangalari      G’arbiy Turk hoqonligi tangalari 2
1
 Ретвеладзе. Деревние монеты Средней Азии.Ташкент. 1987. стр- 21-23 
2
 O ` zbekiston  tarixi .  Jurnal. O`z Res. FA. Boboyorov G`, Kubatin A. //Garbiy Turk xoqonligi
tangalari ikonografiyasiga Vizantiya ta`siri masalasiga doir//. 3-10 betlar. Ilk O’rta asrlarda jahon taraqqiyoti yanada taraqqiy topdi. Chunki jahonni
    Rivojlangan  mintaqalarida,  quldorlik  tuzumi  inqirozga  yuz  tutib,  feodalizm
davri  boshlandi.  Natijada  jahon  mamlakatlari  bilan  keng  ko’lamdagi  savdo  va
madaniy aloqalar yanada faollashdi. Bu davrda Turkistonga  Vizantiya tangalari
kirib    kelib,  Chag’oniyon,  Sug’d,  Choch  va  Farg’onada  tanga  chiqarishga  o’z
ta’sirini o’tkazdi 1
. 
   Bu ta’sir juft tasvirlarning paydo bo’lishida o’z aksini topadi. Sug’d, Choch va
Xo’jand  oralig’ida  joylashgan  Ustrushon  tangalari  ham  diqqatga  sazovordir.
Ularning  ayrimlarida  Hindiston  bilan  aloqalarga  shama  qiluvchi  fil  tasviri
keltirilgan .
Yuqorida  ko’rib  turganimizdek,  Vizzantiya  imperatori  Yustian  II  ning  (565-578)
malika  Sofiya  bilan  birgalikdagi  tasviri  Turk  xoqonligi  tangalariga  o’z  ta’sirini
o’tkazgan.  Xuddi  shu  davrda  taxminan  568  yilda  Turk  xoqonligining  Maniax
1
 Ретвеладзе. Деревние монеты Средней Азии.Ташкент.  1987.  стр - 21-23  boshchiligidagi  elchilari  Yustian  II  ning  huzurida  bo’lgan.  Yuqoridagi  tangalarni
bir biriga solishtirsak:
1. epigrafik jihatidan;
2. qo’sh rasmli;
3. hukumdorning  yoki  malikaning  o’tirib  taxtni  boshqarayotgan  holati
tasviri bir- biriga o’xshash ekanligini ko’ramiz.
    Xitoy  bilan  aloqalarning  kuchayishi  natijasida  O’rta  Osiyoning  ayrim
viloyatlarida  Xitoy  namunasidagi  tangalar  zarb  etila  boshlandi.  Ko’p  asrlar
mobaynida  Xitoyda  mis  (yoki  bronzadan)  ishlangan.  O’rtasida  kvadrat  tarzidagi
o’yiqli  tangalar  yagona  pul  xizmatini  o’tagan.  Ular  zarb  etilmay  balki  quyilgan.
Shunday  xitoy  tangalari  taxlitidagi  (xitoy  ierogliflarisiz)  o’rtasi  o’yiq  quyma
tangalar  Samarqand,  So’g’dda.  Buxoro  vohasida,  Farg’onada,  Ettisuvda  va
Amularyo bo’yi viloyatlarida chiqarilgan. 2
 
    So’g’d.  Choch  va  Xo’jand  oralig’ida  joylashgan  Ustrushon  tangalari  ham
diqqatga  sazovordir.  Ularning  ayrimlarida  chamasi  Hindiston  bilan  aloqalarga
shama  qiluvchi  fil  tasviri  keltirilgan.  Umuman  olganda  ilk  O’rta  asrlar  tanga
nusxalarining  nihoyatda  xilma-xilligi  bilan  ajralib  turadi.  Garchi  O’rta  Osiyo  VI
asrda  Sariq  dengizdan  Qora  dengizga  qadar  cho’zilgan  ulkan  turk  xoqonligi
tarkibiga kiradi.
    Turkiston  erlarida  amalda  hukmronlikni  o’nlab  O’rta  va  mayda  mulklarning
hokimlari  amalga  oshirib,  ulardan  deyarli  har  biri  o’z  tangasini  chiqarishga
intilgan.  Shunisi  diqqatga  sazovorki.  Turkistonning  deyarli  barcha  viloyatlari
iqtisodiy  rivojlanishning  shunday  darajasiga  erishdiki.  natijada  o’z  tangasini
chiqarish  zarurati  tug’ildi.  Natijada  bu  davrga  kelib  barcha  Turkiston  viloyatlari
numizmatika sahnasiga chiqdi.
    Chochda  tanga  zarb  etish  to’rtinchi  asrdan  oldinroq  ilk  O’rta  asrlarda
nusxalarning nihoyatda xilma-xilligi bilan ajralib turuvchi tanga zarb etadigan bir
qancha  markazlar  tarkib  topdi.  Farg’onada  ilk  bor  o’z  tangasi,  chamasi  VI  asrda
2
 O`zbekiston tarixi. Jurnal. O`z Res. FA. Boboyorov G`, Kubatin A. //Garbiy Turk xoqonligi
tangalari ikonografiyasiga Vizantiya ta`siri masalasiga doir//. 3-10 betlar. paydo bo’lgan. VIII asrda esa, bir qancha yerlarda chiqarilgan. Ustrushonda tanga
zarb  etish  VII  asrda  vujudga  kelgan.  Keshda  o’z  puli  zarb  qilina  boshlanganligi
aniqlangani yo’q.
    Naxshabda  tanga  zarb  etish  IV  asrdan  boshlanib,  VIII  asrda  ham  davom
etgan.Bu  vaqtga  kelib  tangalar  hamma  yerda  chiqarilgan  bo’lsada,  Turkistonning
barcha  viloyatlari  iqtisodiy  jihatdan  bir  xil  rivojlangan  emas.  Bu  borada
Samarqand-  So’g’d  etakchilik  qilgan,  ze ro  bu  yerda  mis  tangalar  juda  ko’p
chiqarilar edi.
    Umuman olganda bu davrda O’rta Osiyo ko’plab kichik va mayda egaliklarga
parchalanib ketgan edi. By parchalanish har bir viloyatning o’z tangasini bo’lishiga
olib   keldi.   Mas,:  Nahshabda  (Qashqadaryo  vohasining  qadimgi  shahri )  III-V
asrlarda  bir  tomonda  podsho  kallasi.  ikkinchi  tomonda  podshoning  sher  bilan
kurashini aks ettirgan mis tangalar zarb qilingan .  
    VII  asrning  ikkinchi  choragidan  e’tiboran  Samarqand  pod-      shohlari
to’rtburchak shaklidagi teshikka ega bo’lgan, So’g’d yozuvi bitilgan mis tangalarni
zarb  qilganlar 1
.  Mazkur  tangalarda  kichik  hokimlar  o’z  unvon  va  ismlarini,
shuningdek  tanga  zarb  etilgan  joyni  ko’rsatib  o’tganlar.  Mas.: Panch  (Panjikent)
yoki  Seyiston  va  hokazo.Shunisi  diqqatga  sazovorki  Samarqand  hukmdorlarining
zarb qildirgan mis tangalari hozirgi kunda yuzlab, ayrim hollarda katta xazinalar
tarzida topilmoqda . Bunday tangalar biriichi navbatda ichki mayda savdoga xizmat
qilgan.  Bu  tangalar  boshqa  viloyatlar  Naxshab  Choch,  Xorazm,  Toxariston  va
Eronda ham topilgan. Yuqorida nomlari keltirilgan viloyatlar siyosiy jihatdan bir-
biri  bilan  ajralib  ketgan  bo’lsa  ham  ularning  o’rtasidagi  savdo  aloqalari  yaxii
yo’lga qo’yilganligidan dalolat beradi.
    Sug’d.  Ilk sug’d tangalarining o’ngida silliq sochli ma’budaning tasviri bo’lsa-
da,  VII  asrning  yarmidan  Sug’d  hokimlari  –  ixshidlar  hamda  ularga  tobe
amlokdorlar  to’rt  burchak  teshikli,  hech  bir  tasvirsizsiyqa  tangalar  zarb  qila
boshlashadi.  Tanganing  o’ngida  kursiv  bilan  berilgan  sug’d  yozuvi  hukmdorning
ismi  va  unvonini  (masalan,  ”Shoh  Shipshir”)  bildiradi.  Tanganing  tersida  tersida
1
 Ernazarova.T, Kochnev .B. Tangalar  o’tmish  darakchilari. T. “Fan” . 1977. 12 – bet . esa  har  bir  hukmdorning  o’z  sulolasiga  xos  belgi  berilgan.  Olimlarning
aniqlashicha  bu  tipdagi  tangalar  Poykant  va  Chochda  zarb  etilgan.  Keyinchalik
sug’d  yozuvi  bilan  birgalikda  arab  yozuvi  ham  paydo  bo’la  boshlagan..  Sharqiy
sug’d  numizmatika  materiallarini  katta  qismini  Ixshitlar  sulolasi  (bu  nom  shartli
ravshda  qo’llanib  sug’dning  oliy  hokimiyatni  boshidagi  podsholar  unvoni
ma'nosini bildiradi) tangalar tashkil qiladi. Ixshit so’zi Sug’d podsholariga nisbatan
ishlatilgan haqida ilmiy bahs yuritilgan adabiyotlar anchagina katta bibliografiyani
tashkil qiladi. 
Ixshitlar  tangalarining  hususiyati  dastlabki  bosqichda  Xitoy  va  Uzoq
Sharq  tangalari  tipiga  taqliddan  iborat .  Taqlid  esa  tanganing  metal  doirasi
o’rtasida  kvadrat  teshikchali  ekanligida  namoyon  bo’ladi.  Hatto  bu  tipning  eng
birinchi namunalari ikki tilli tangalar bo’lib, o’ng yuzasida xitoycha, ters yuzasida
sug’dcha yozuvlar bo’lgan 2
.
Shu  davrlarda  Chochda,  ya’ni  VI-VII  asrlarda  bir  necha  xilda  ko’plab
tangalar zarb qilingan. Ularda So’g’d yozuvlari, tamg’alari, podshoning boshi yoki
rafiqalarining  rasmi  ifodalanar  edi.  Tan ga  pullar  xilining  ko’pligi  Chochda  pul
savdosini  juda  ham  rivojlanganligini  ko’rsatadi.  Ko’pincha  tangalarning  o’ngida
tik  boquvchi  yohud  yuzini  xiyol  chetga  burib  turgan  hukumdor  yoki  shoh  va
malikaning siymolarini ko’rish mumkin.Tangalarda yirtqich hayvon, yoydoq ot va
tuya  tasvirlari  ham  tez-tez  uchrab  turadi.Olimlarning  fikricha,  bu  jonivorlar
hukmdor  urug’ining  homiy  totemlari  bo’lsa  kerak.  Tangalarning  tersi  bir  xil  -
o’rtada  tamg’a,  uning  gir  atrofida  hukmdorning  ismi,  unvoni  hamda  mulk  nomi
sug’d  yozuvida  berilgan.  Shuningdek  boshqa  turdagi  Choch  tangalari  ham
topilgan.  Unda  tanganing  o’ngida  bir-biriga  teskari  qarab  turgan  hayvonlarning
kallalari  bilan  bezatilgan taxt  ustida  chordona qurib o’tirgan  hukmdorning  tasviri
bor. Hukmdor o’zi to’g’ri o’tirsa-da, yuzi chetga burilgan. Uning o’ng qo’li “xudo
yarlaqasin” mazmunida ko’tarilgan, chap qo’li esa kalta qilich dastasidan maxkam
tutib  turibdi.  Boshinig  chap  tomonida  ilohiy-fazoviy  ramz  ma’nosida  yulduz  va
yarim  oy  tasviri  berilgan.  Mazkur  tangadagi  ilohiy  hamda  dunyoviy  ramzlarning
2
 Ретвеладзе. Деревние монеты Средней Азии.Ташкент. 1987. стр- 22.  mushtarakligi,  balki  teokratizm  -  ya’ni,  bir  odam  qo’lida  qo’shaloq  vazifa,  ham
kohinlik ham shohlik jamlanganining ifodasi bo’lsa bo’lsa ajab emas 1
. 
Choch  tangalari  guruhi  tanga  doirasidagi  tasvirlar  bo’yicha  mutlaqo
noyobdir.  Masalan,  turkumning  ko’pgina  tangalari  uning  yuzasiga  fantastik
vahmiy  hayvonning  hujmkor  (dahshat  soluvchi)  qiyofasi  tushirilgan  tasviri  tanga
tiplari  bo’yicha  har  xil.  Ba'zan  hayvonning  boshi  o’ng  tomonga,  goho  chap
tomonga  qaratilgan.  Ba'zi  tanngalarda  oldingi  o’ng  oyog’iga  cho’kibroq,  chap
oyog’ini  mushuksimonlarga  xos  ko’targan  holda  tasvirlandi.  Dum  esa  keskin
baland ko’tarilgan va tananing tepasiga bo’shliqni to’ldirib joylashtirilgan. 
Choch  tangalari  seriyasida  hokimiyat  ramzi  sifatida  u  yoki  bu  tomonga
qaratilgan   panshoxasimon  tamg’a  tasvirlaganini  alohida  tasvirlab  o’tish  lozim.
Choch  tangalariga  sug’d  milliy  yozuvi  asosidagi  xat  bitilgan.  Umuman,  keyingi
vaqtda  sug’dcha  yozuvli  tangalarning  qator  yangi  tiplari  topilayotgan  sug’d
yozuvining  Choch  uchun  ham  qadimdan  o’ynagan  madaniy  rolni  tushunishga
yordam  beradi.  Choch  tangalar  seriyasi,  qayd  etganimizdek,  yozuvsiz  tangadan
boshlanadi.  Bu  namuna  Chochda  sug’d  yozuvi  aks  etgan  tangalar  V  –  VI  asrdan
boshlanganidan  dololat  beradi.  Chunki  seriyasining  keyingi  namunasida  sug’d
yozuvining  Samarqand  tangalarida  aks  etgan  ko’rinishiga  yaqin  xat  bor.  Yozuv
doiralarining  o’rtasida  esa  Choch  tamg’asi  joylashgan.  Tamganing  yozuvi  «iski»
so’zdan  iborat  bo’lib  doiraning  tepa  yarim  yoni  va  pastki  yarim  yoyi  bo’ylab
qarama – qarshi joylashgan.
    Ustrushona.  Samarqand  hokimlarining  chiqargan  tangasidan  qo’shni
Ustrushona  ( Jizzax  va  O’ratepada )  viloyatida  VI-VIII  asrlarda  zarb  qilingan
tangalar tubdan farq qilgan. Ularda to’rtburchak shaklidagi teshiklar bo’lmay, balki
hukmdorning  rasmi  va  So’g’d  yozuvida  hukmdorlarning  nomi  va  unvoni  hamda
tamg’asi  ifodalangan.  Bu  tangalarning  o’ngida  sasoniylar  tangalariga  taqliddan
boshiga  qanotli  chambar  kiygan  hokimning  tasviri  berilgan.  Hokim  Satagari
tangalarida  buning  o’rniga  butparastlarning  donishmandlik  ramzi  bo’lmish  fil
tasviri berilgan. 2
1
 Ретвеладзе. Деревние монеты Средней Азии.Ташкент. 1987. 21- bet .
2 1
 Ретвеладзе. Деревние монеты Средней Азии.Ташкент. 1987. стр- 22   Buxoro. Buxoro viloyatida O’rta Osiyoga ko’plab kirib kelgan Sosoniy kumush
tangasi ta’siri katta bo’lgan Tanganing bir tomonida hukmdorning kallasi, ikkinchi
tomonida  kohinlar  bilan  mehrob  olovi  tasvirlangan.  IV-V  asrlargacha  Sug’dda
yoychi  tasvirlangan  mayda  kumush  tangalar  chiqaril gan.  Yaqinda  qadimiy
Samarqand (Afrosiyob) hududida ana shun day tangalar xazinasi topilgan.
IV –V asrda zarb etilgan Buxoro mis tangalarining o’ngida toj kiygan hokim
boshining  nuqtalar  bilan  o’ralgan  tasviri,  terisida  esa  sosoniy-larningtangalariga
xos  otashparastlar  mehrobi  yoki  tamg’a  berilgan.Oromiy  tilidagi  yozuv
hukmdorning ismi va unvonini (masalan, «Asvor shoh») ifodalaydi 1
.
Eramizning  V  asr  o’rtalaridan  bu  yerda  Sosoniy  sulolasiga  mansub  shoh
Varaxran V tangalariga o’xshatib kumush draxmlar (Buxorxudotlarning tangalari)
zarb  etish  yo’lga  qo’yildi.  Ularning  o’ngida  boshida  jimjimador  tojli,  sosoniylar
shahanshohining  yon  tomondan  olingan  tasviri,  tersida  esa  muqaddas  olov
qo’riqchilari  –  mobedlarning  tasviri  tushirilgan.  Tangalardagi  yozuv  so’g’d
xatining Buxoro shakli bo’lib, «Buxoro shohi» ma’nosini anglatadi.
Bir tarafda  nortuya  – bu «Avesto»da keltirilgan urush ma’budi Veretratna bo’lsa
kerak – tasviri berilgan mis tangalar ham keng joriy etilgandi.
    Farg’onada .  Yaqinda  Samarqand  muzey  kollektsiyasidan  V-VI  asrlarga  oid
Farg’onaning  tangasini  topishga  muvaffaq  bo’lindi.  Qadimiy  yozuvi  bo’lgan  bu
yodgorlik o’sha davr xalqlarining tilini o’rganishimizda yakkayu yagona yodgorlik
hisoblanadi.  Keyinchalik  VII-VIII  asrlarda  Farg’onada  to’rtburchak  shaklidagi
teshikka ega bo’lgan So’g’d yozuvi tushirilgan tangalar chiqarilgan 1
.
    Toxariston.  Hozirgi  Shimoliy  Afg’oniston,  O’zbekiston  va  Tojikistonning
janubiy rayonlarida joylashgan bu ilk o’rta asr o’lkasida tangalar, xususan, kumush
tangalar  zarb  qilish  Sosoniylarning  kuchli  ta’siri  ostida  edi.  Bu  yerda
sosoniylarning  turli  –  tuman  tangalari  tarqalishi  Peroz  (Firuz)  va  Xusrav  I
2
 Shu  erda : 22-23 betlar .
1
1
 Ernazarova.T, Kochnev .B. Tangalar  o’tmish  darakchilari. T. “Fan” . 1977. 12 – bet. Anushirvonlarning  mahalliy  tangalari  paydo  bo’lishiga  olib  keldi.  Bu  xil
tangalarda qisqa – qisqa baqtriya, ba’zan so’g’d yozuvlaridan iborat nadchekanlar
– tavqi’ (ya’ni tamg’a ramzi, raqamlar va harflar), xilma – xil bosh kiyimlar qiygan
hukmdorlarning  yon  tomonidan  olingan  minniatyura  suratlari,  hatto  hayvonlar
tasvirlari diqqatga sazovordir.
    Qadimgi  Surxondaryo  havzasida  joylashgan  Chag’onyon  viloyati  kumush
tangalarining  nadchekanlari  ancha  maroqlidir.  Ularni  diqqat  bilan  tadqiq  etish
natijasida  Chag’aniyon  Baqtriyaga  qarashli  bo’lib,  bu  yerda  baqtriya  yozuvi
amalda qo’llanilgan ma’lum bo’ldi. Bundan tashqari, eramizning VI – VII asrlarida
hokimiyat boshida turgan Chag’oniyon hokimlarining butun bir sulolasi aniqlandi.
    Chag’aniyon viloyatida o’ngida hokim va malika tasviri tushirilgan yupqa mis
tangalar  ham  zarb  etilardi.  Ular  Choch  va  So’g’d  tangalariga  o’xshab  ketardi-yu,
ammo  tasvirlarning  o’ziga  xos  xususiyatlari  bilan  ajralib  turardi.  Rasmi  albomda
keltirilgan o’sha tangalardan biri g’oyat antiqa bo’lib, bunday xil tanga dunyodagi
boshqa  hech  bir  muzeyda  topilmaydi.  Mazkur  tanga  boshqalaridan  Baqtriya
tilidagi kursivli so’zlari borligi bilan ajralib turadi, yozuvning ma’nosi hali hamon
aniqlanmagan.
    Taxminan  shu  davrning  o’zida  Chag’oniyonga  qo’shni  bo’lmish
termizshohlarning  chog’roq  saltanatida  g’aroyib  shaklli  tangalar  zarb  etila
boshlanadi. Ularning ba’zi birlari o’ta skifat  (yong’oq po’chog’i)  shaklida bo’lib,
boshqalari  yassiroq,  o’ngida  qanotli  chambar  kiygan  hukmdor  siymosi,  terisida
tamg’a tasvirli, yozuvlari yo’q tangalar edi. 
     Sosoniylar  davlati  tarkibiga  kirgan,  O’rta  Osiyoning  g’arbiy  –  janubida
joylashgan  Marg’iyona  va  Shimoliy  Xurosonda  bu  davrda  hali  tanglar  zarb
etilmasdi.  Marg’iyonaning  bosh  shahri  Marvda  (hozirgi  Bayram  –  ali  atrofida)
sosoniylar  tangalariga  taqlidan  zarb  etilgan  tanglar  chiqarishardi.  Hozirda  bu
tangalardan bir nechasi shu hududda topilgan.
     Eramizning  651  yili  Marvni  arablar  bosib  olib,  uni  Movarounnahrga
yurishlarida  o’zlarining  tayanch  nuqtasiga  aylantirishdi.  Eramizning  VII  asrining
ikkinchi  yarmida  Xurosonning  arab  voliylari  Movarounnahrga  bir  necha  marta bosqinchilik hujumi qilishdi, taxminan yuz yil o’tgandan so’ng arablar butun O’rta
Osiyoni  bosib  olib,  uni  Abbosiylar  xalifaligi  tarkibiga  qo’shdilar.  Arablar  O’rta
Osiyoga islom dini, arab tili va yozuvlarini olib keldilar. 
    Arablar zarb etgan tangalarning tashqi ko’rinishi ham butunlay o’zgarib ketdi.
Agar  arablar  kelgan  dastlabki  davrlarda  tangalarda  hali  an’anaviy  tasvirlar
saqlanib,  yangilik  qisqacha  arab  yozuvi  bilan  berilgan  bo’lsa,  keyinchalik
ko’pincha  kufa  usuli  bilan  yozilgan  va  naqqoshlik  usulida  bajarilgan  bir  turdagi
xalifalik  tangalari  joriy  etildi.  Birinchi  arab  tangalari  bo’lmish  fels  va  drhamlar
eramizning  VII  asri  o’rtalari  va  ikkinchi  yarmida  O’rta  Osiyoning  Axsikent,
Buxoro, Samarqand, Kesh shaharlarida zarb etila boshlandi.
    Asta-sekin bu erlarda ham umumxalifalik tangalari dirham, ful’slar zarb qilina
boshlagan.  VIII-IX  asrlarda  Buxoro.  Samarqand,  Shoshda  shunday  tangalar  zarb
qilingan.  Bundan  tashqari  vaqti  -  vaqti  bilan   tangalar   zarb   qiladigan  shaharlar
ham  bo’lgan.  Mas,:  Muaskar  ash-shos  (Shosh  qal’asi),  o’sha  davrdagi  Farg’ona
poytaxti Axsikent shunday shaharlardan hisoblanadi. 1
 Mazkur hududlarda tangalar
faqat hukumdor farmoniga asosan zarb qilingan.
    Movorounnahr  xalifalikdan  ajralib  chiqqandan  keyin  Hirot  viloyatidan  kelib
chiqqan  Toxir  ibn  Husayn  (821-873)  Xuroson  noibi  etib  tayinlanadi  va  u
Toxiriylar  sulolasiga  asos  soladi.  U  Bag’dod  xalifaligiga  tobe   bo’lib   ichki
siyosatda  mustaqil  edi.Toxiriylarga  tobe  bo’lgan  Movorounnahr  noibi  birinchisi
somo-niylardan edi. 
    Toxiriylar  tangashunoslik  sohasida  dastlab  dirxam  va  mis  tangalar  zarb
qilganlar. Abdulla ibn Toxir hukmronligidan boshlab, oltin dinorlar zarb qilingan.
15  dan  ortiq  zarbxonalar  bo’lib,  vaqti  -  vaqti  bilan   tangalar   zarb   qilingan.
Movorounnahrning  Samarqand,  Buxoro,  Shosh,  Madinai  ash-Shosh  shaharlarida,
keyinchalik  Xorazm  zarbxonalarida  tangalar  zarb  qilingan.Umumiy  ko’rinishi
husnixat  yozuvlarni  joylashishi  bo’yicha  Toxiriylar  davlatida  zarb  qilingan
tangalar umumxalifalik tangalaridan farq qilardi. Toxiriylar taxtdan tushganlaridan
keyin Somoniylar mustaqillikka erishganlar.
1
 Isoqboyev Alisher Ahmadjonovich . Numizmatika. /Elektron – o`quv manba/ GDU.
  2008. 43- bet     Demak, o’rta asr boshlari davriga kelib, O’rta Osiyo hududlarida tangalarning
behisob  va  xilma  –  xil  turlari  muomalaga  kiritilgan.  Shu  davrlarda  zarb  qilingan
tangalar,  O’rta  Osiyo  xalqlarini  yuksak  madaniyatga  ega  ekanligini  birinchi
navbatda tovar pul munosabatlarini gullab-yashnaganligidan dalolat beradi.
2. X-XII asrlarda Movarounnahr tangalari va uning Yevropa davlatlari bilan
o’zaro aloqalaridagi o’rni.
    Ettinchi asrdan boshlangan arablar istilosi Turkistonni  h am o’z domiga tortdi.
Bu  ijtimoiy  hayotning  hamma  sohalariga  ta’sir  ko’rsatish  bilan  bir  qatorda
tangasozlik sohasida ham muhim bosqich bo’ldi. Arablar xalifaligi barpo qilingan
dastlabki  yillarda  Vizantiya  va  Somoniylar  davrida  zarb  qilingan  tangalar  savdo
muomalasida  ishlatilgan.  Shundan  so’ng  xalifalik  o’sha  davr  tangalarini
chiqarishni  davom  ettirgan.  Lekin  tangalardagi  Vizan tiya  imperatori  yoki
Somoniylar hukmdorining tasviri arab yozuvi bilan zarb qilingan.
    Ettinchi asrning so’ngida Abdumalik Umaviy pul islohoti o’tkazib, musulmon
tangasini zarb qilishga asos soldi. Shundan e’tiboran tangalar sof epigrafik, ya’ni
ularda  faqat  yozuvlar  joylashtiriladigan  bo’ldi.  Bu  davrda  zarb  etilgan  yangi
tangalar har ikki tomonida ham tasvirlarni yo’qligi bilan oldingi tangalardan ajralib
turar  edi.  Asta-sekin  yozuvlar  bir  tartibda  yozila  boshlandi.  Tanganing  old
tomoniga " Lo iloha illolloh ", orqa tomoniga esa " Muhammad ollohning rasuli "
degan  yozuvlar  bitilgan.  Aylanma  yozuvlar  ko’proq  suralaridan  iborat.  Shunisi
muhimki.  tanganing  old  tomonida  tanganing  nomi,  zarbxona  nomi  xijriy  hisob
bo’yicha tanganing zarb etilgan yili keltirilgan.
   Xalifalikda  oltindan.  kumushdan.  misdan  tangalar  zarb  qilingan  ularning
nomlanishi metalga bog’liq edi. Oltin tangalar – dinor, kumush tangalar – dirxam,
mis tangalar - ful’s deb atalgan.
    Ilk musulmon tangalari  ismsiz bo’lgan. Keyinroq xalifalarning, noiblarning va
hokazolarning  ismlari  paydo  bo’ladi.  Musulmon  tangalardagi  yozuvlar  ko’fiy
usulida yozilganligidan  VIII - IX asrlardagi tangalar ko’pincha kufiy tangalar deb
yuritilgan . Dinor va dirhamlarni faqat dastlabki vaqtlarda xalifalikkina zarb qilish
huquqiga ega bo’lgan. Mis tangani esa vorislar, amirlar tanga chetiga uz nomlarini yozdirib zarb qilishlari mumkin edi. Oltin tanga tashki savdo uchun zarb qilingan
edi. Xalifalik savdosida kumush tangalar dirxamlar pul muomalasini asosini tashkil
etgan. Ular xalifalik va uning xalqaro savdosini etarli darajada ta’minlaganlar.
  Movorounnahrda  arablar  istilosidan   keyingi  dastlabki  vaqtlarda  umumxalifa
tangalari  bilan  bir  qatorda  mahalliy  eski  tangalar  ham  muomalada  bo’lgan  va
arablar  o’z  noiblarining  nomlari  bilan  arab  yozuvida  shunday  tangalarni  zarb
qilganlar.
O’rta  Osiyo  xalqlarining  arab  hukmronlariga  qarshi  uzluksiz  kurashi,
g’alayonlari bu viloyatlarni faqatgina kuch bilan ushlab turish mumkin emasligini
ko’rsatardi. Xalifalikning Sharqiy viloyatlarni boshqarishga mahalliy feodallar jalb
qilindi. Ammo viloyatlarning mahalliy feodallar tomonidan boshqarilishi markaziy
hokimiyatni  mustahkamlashga  emas,  aksincha,  asta  –  sekin  uning
kuchsizlanishiga,  keyinchalik  Movarounnahrning  xalifalikdan  ajralib  chiqishiga
olib keldi. 821 yili Hirot viloyatidan kelib chiqqan Tohir ibn Xusayn (821 – 873)
Xuroson noibi etib tayinlandi va u Tohiriylar sulolasiga asos soldi.
   Tohiriylar  Bag ’ dod  xalifaligiga  tobe  bo ’ lib , xalifalik  xazinasiga  ko ’ plab  soliqlar
to ’ lab  tursalar  ham , ichki  siyosatda  yetarli  darajada  mustaqil  edilar .
    Tohiriylarga  tobe  bo’lgan  Movarounnahrning  noibi  birinchi  Somoniylar  edi.
Ularning asoschisi Somonxudot ayrim ma’lumotlarga qaraganda esa, Termiz yoki
Balzdan  bo’lgan  aslida.  Uning  nevaralari  –  Nuh,  Ahmad  va  Yahyo  xalifa
Mamunga  ko’rsatgan  xizmatlari  uchun  Movarounnahrning  turli  viloyatlariga
hokim  etib  tayinlanadilar.  Tabiiyki,  xalifalikning  chekka  o’lkalariga  joylashgan
Somoniylar  mustaqillikka  erishishga  harakat  qilganlar.  Ular  Tohiriylar  sulolasi
taxtdan  tushirilgandan  keyingina  mustaqillikka  ega  bo’lganlar.  Ular
Somonxudotning  chevarasi  Ismoil  ibn  Ahmad  hukmronlik  qilgan  vaqtda
mustaqillikka  erishdilar.  Ismoil  ibn  Ahmad  qisqa  muddatda  Xuroson,  Sharqiy  va
Shimoliy  Eronni  o’ziga  bo’ysundirdi.  Somoniylar  davlati  X  asrning  oxirigacha
hukmronlik qildi.
    Tohiriylar  dastlab  dirham  va  mis  tangalar, Abdulla  ibn Tohir  hukmronligidan
boshlab oltin dinorlar zarb qilganlar. 15 dan ortiq zarbxonalar bo’lsa ham ular vaqti – vaqti bilan tanga zarb qilganlar. Movarounnahrning Samarqand, Buxoro, Shosh,
Madinai  ash-Shosh  shaharlarida,  keyinchalik  Xorazm  zarbxonasida  tangalar  zarb
qilingan.  Umumiy  ko’rinishi,  husni  xat,  yozuvlarning  joylashishi  bo’yicha
Tohiriylar davrida zarb qilingan tangalar umumxalifalik tangalaridan farq qilardi. 1
    Birinchi  somoniylar  faqat  kumush  tanga  zarb  qilish  huquqiga  ega  bo’lganlar.
Ular  zarb  qilgan  mis  tangalar  –  fel’slar  tashqi  ko’rinishi  bo’yicha  yumaloqqa
yaqin, xatlari xunuk bo’lgan. Bunga hech ajablanmasa bo’ladi. Chunki, Samarqand
zarbxonasining bu boradagi dastlabki qadamlari edi. 
   Tohiriylar sulolasining  ag’darilishi  bilan Movarounnahr  mustaqilligining ramzi
sifatida  Somoniylarning  birinchi  dirhami  –  kumush  tangasi  zarb  qilinadi.  Ismoil
ibn Ahmad davrida kumush tangalar ko’plab chiqariladi. Keyinchalik oltin tangalar
paydo bo’la boshlaydi.
   Oltin tangalarga nisbatan a’lo sifatli kumushdan ko’plab zarb qilingan tangalar
mamlakat  tashqarisiga  ham  chiqib  ketgan.  Ma’lumki, O’rta  Osiyo  xalqlarining X
asrda  Sharqiy  Yevropa,  shu  jumladan,  Rossiya  bilan  savdo  –  sotiq  ishlari  juda
rivojlangan.  U  yerdan  qunduz,  qahrabo,  g’alla,  mum,  asal,  teri  singari  narsalab
keltirilib,  O’rta  Osiyodan  qator  mahsulotlar  bilan  birga  ko’plab  kumush  tangalar
yuborilgan.  Manna  shuning  uchun  Boltiqbo’yi   g’arbiy  hududlarida
Somoniylarning  ko’plab  kumush  tangalari  xazinalari  topilmoqda.  Topilgan  eng
ko’p  kumush  tangalar  mingga  yaqin  bo’lib,  ularning  og’irligi  bir  necha  o’n
kilogrammni  tashkil  etadi.  Kumush  tangalar  Skandinaviya  va  Islandiya
mamlakatlarigacha  yetib  borgan.  Boltiq  dengizidagi  Gotland  orolida
Somoniylarning kumush tangasi shunchalik ko’p topilganki, hatto u yerda xazina
qidiruvchi degan kasb ham bo’lgan. Ammo shu ko’p sonli topilmalar IX – X asrlar
davomida  musulmon  Sharqidan,  xususan  O’rta  Osiyodan  Yevropaga  «oqib»
ketgan kumush tangalar haqida juda ham oz tasavvur beradi. Axir ularning ozgina
qismi  xazina  sifatida  yerga  tushgan.  Ko’pgina  dirhamlar  eritilib,  ulardan  turli  xil
bezaklar ishlangan. 2
1
 Ernazarova.T, Kochnev .B. Tangalar  o’tmish  darakchilari. T. “Fan”1977. 16 - bet
2
 Shu yerda: 17- bet Shu  bilan  birga  O’rta  Osiyoda  somoniylar  davrida  zarb  qilingan  dirhamlar
juda  ham  kam  topiladi.  Bu  tabiiy  bir  hol.  Chunki  yuqorida  aytib  o’tganimizdek,
dirhamlarning ko’pi chet ellarga «oqib» ketgan edi.
Somoniylar  tomonidan  zarb  qilingan  tangalardagi  yozuvlar  xuddi  xalifalik
davrida  zarb  qilingan  tangalardek  edi.  To’g’ri,  mis  yoki  kumush  tangalarning  bir
tomonida  bir  yoki  ikki  qator,  ahyon  –  ahyonda  esa  uch  qator  yozuvlar  uchraydi.
Dirhamlarda  faqat  Somoniylar  noibining  ismi  yozilibgina  qolmay  (garchand  ular
xalifalikda butunlay mustaqil holda ajralib chiqqanliklariga qarmay), xalifalarning
ismlari ham yozilgan.
Somoniylar  davridagi  tadqiqotlar  shuni  ko’rsatadiki.  Tangashunoslik
sohasida  ham  shu  davrlardan  boshlab  qalbakilashtirish  masalasi  bu  davrda  ham
tangalarni  har  vaqt  qo’lbola  uskuna  shtampelda  zarb  etishavergan.  Zarbxona
uskunasi  ular  qo’liga  tushib  qolgan.Tangalarni  qalbakilashtirish  asrlar  davomida
mo’may daromad keltirgan, shuning uchun ular o’limdan ham qo’rqmay faoliyatini
davom  ettirganlar.  Bu  esa  tanga  chaqalarning  qadri  yuqori  ekanligidan  dalolat
beradi. 
Umuman, IX – X asr O’rta Osiyo tarixi mukammal o’rganilgan. Chunki bu
davrga oid ko’plab yozma manbalar saqlangan. Somoniylar davrida zarb qilingan
tangalar  Yevropada  ko’plab  topilganligi  uchun  yaxshi  o’rganilgan.  Lekin  ular
o’sha  davr  siyosiy  hayoti  va  tarixiga  yozma  manbalardagichalik  ko’p  ma’lumot
qo’sha  olmaydi.  Lekin  kumush  tangalar  qariyb  bir  yuz  ellik  yil  o’rganilishiga
qarmay  hali  ham  numizmatika  fani  uchun  yaxshi  material  bermoqda.
Somoniylarning birinchi marta mis tangalar zarb qilish huquqiga ega bo’lganligini
eslatib o’tsak,  masala ayon bo’ladi. Chunki, ular  zarb qilgan tangalarni  o’rganish
o’sha  davr  tarixchilari  yozib  qoldirmagan  Somoniylar  davlatining  tashkil  topish
tarixining  ayrim  sahifalarini  to’ldirishga  yoradm  beradi.  Yana  bir  misol.  Yaqin  –
yaqinlargacha  Somoniylar  davlati  mustahkam,  yagona  va  markazlashgan  davlat
bo’lgan  deb  hisoblanib  kelinardi.  Farg’onada  zarb  qilingan  mis  tangalarni
o’rganish  mazkur  yirik  viloyat  uzoq  davrlar  mobaynida  yarim  mustaqil  davlat
bo’lib  kelganligini  ko’rsatadi.  Shu  dalilni  hisobga  olib,  biz  Somoniylar  davlati qo’lyozma manbalarida ko’rsatilganidek qudratli davlat bo’lmagan degan xulosaga
kelamiz.
Somoniylar  davrida  zarb  qilingan  mis  tangalar  tashqi  ko’rinishi  bilan  ham
diqqatga  sazovordir.  Mis  tanga  eng  ko’p  tarqalgan,  ko’p  muomalada  bo’ladigan
tanga  bo’lishiga  qarmay  u  dirham  va  dinorlar  singari  puxta  ishlangan.  Ulardagi
yozuvlar juda ham chiroyli. Ayrim miss tangalar, ayniqsa Buxoroda zarb qilingan
mis tangalar shunchalik chiroylik va puxta ishlanganki, hozir ham kishini hayratga
soladi.
O’sha davrlarda 30 dan ortiq zarbxonalar bo’lsa ham lekin ular vaqti – vaqti
bilan  ishlagan.  Ayrimlari  qisqa  muddat  ishlab  keyinchalik  yopilgan.  Buxoro,
Samarqand va Shosh asosiy zarbxona hisoblangan. 1
 Bulardan tashqari Andijarog’
(Vaxsh  va  Panj  orasidagi  viloyat),  Axsiket,  Forob  (O’rta  Sirdaryoda),  Binket
(Toshkent), Zomin, Isfijob (Chimkent yaqinida), Kuba (hozirgi Quva), Marg’inon
(hozirgi Marg’ilon), Nasrobod (Farg’ona vodiysida), Naukat (Toshkent viloyatida),
Sug’d,  Termiz,  Tunket  (Ohangaron  vodiysida),  Uzgend  (hozirgi  O’zgant),
Usrushona,  Farg’ona  Xo’ttal  singari  joylarda  zarbxonalar  bo’lganligi  fanga
ma’lum.  Yuqorida  qayd  qilingan  zarbxonalarning  (14)  ko’pchiligi  O’zbekiston
hudidida bo’lgan. Hali shu vaqtgacha ma’lum bo’lmagan zarbxonalarning ochilishi
ehtimoldan holi emas, albatta. 
    Somoniylar  hukmronligining  oxirgi  davrlarida,  ayniqsa  X  asrning  ikkinchi
yarmiga  kelib  mintaqaning  Ettisuv  qismida  shakllangan  makondan  ko’ra  ham
kengroq  miqyosda  siyosiy  faoliyat  ko’rsatish  imkoni  va  qudratiga  ega  bo’lgan
yangi  siyosiy  kuch  maydonga  chiqadi.  Biz  ularni  Qoraxoniylar  nomi  ostida
bilamiz.  "Qaroxon"  atamasi  xususida  "xon"  ma’lum  tushuncha,  ya’ni  hukmdor
"Qora"ning  asli  "Qapo"  bir  necha  ma’noda  qo’llanilishi  ta’kidlangan  holda,  biz
ko’rayotgan misolda "Buyuk", "Ulug’" tushunchasini beradi.
    Shunday  qilib  X  asrning  ikkinchi  yarmida  qoraxoniylar  sharqiy  yo’nalishda
Balxash  ko’li  -  Chergen   daryosigacha   ( Sharqiy  Turkiston )  bo’lgan  erlarni
bo’ysundirishga  muvaffaq   bo’lib,  g’arbiy  yo’nalishda  Isfijob,  O’zgan,  Murg’ob
1
 Ernazarova.T, Kochnev .B. Tangalar  o’tmish  darakchilari. T. “Fan”1977. 19 - bet daryosi quyi oqimlarigacha bo’lgan hududni o’z ta’sir doirasiga kiritib oladi. 1005
yili  Somoniylar  siyosiy  sahnadan  butunlay  tushib  ketdi,  shu  vaqtdan  boshlab
Qoraxoniylar  endi  Buxoro,  Samarqand  umuman  Amularyogacha  bo’lgan
hududlarni boshqara boshladilar. Boshqacha aytganda, XI asr boshlarida Turkiston
bir qancha siyosiy kuchlar tomonidan idora etilgan. Sharqiy Turkiston, Toshkent,
Isfijob,  Farg’ona,  Samarqand,  Buxoro,  Chag’oniyon,  Xuttalon  viloyatlari
qoraxoniylar,  Amularyoning  chap  sohilidagi  yerlar  to  G’aznagacha  Xuroson,
Seyiston  viloyatlari  g’aznaviylar,  Xorazm  esa  Xorazmshohlar ,  Orol  dengizidan
sharq  va  shimoldagi  yerlar  o’g’izlar  ittifoqi  tomonidan  boshqarilar,  chegaralar
muntazam qo’riqlanar edi.
    Qoraxoniylar  davri  iqtisodiy  hayotiga  e’tibor   bersak,  dehqonchilik  qishloq
xo’jalik ishlarini bir maromda olib borilishi, sun’iy sug’orish inshootlarini bunyod
qilinishi,savdo-sotiq va hunarmandchilik sohasida taxsinga sazovor ishlar qilingan.
    Yuqoridagi  ishlarni  inobatga  olgan  holda  tangashunoslik  sohasida  ham
Qoraxoniylar  taxsinga  sazovor  ishlarni  amalga  oshirishgan.  Qoraxoniylar  tangasi
somoniylar tangasidan yozuvining nafisligi va umuman bezaklarning xilma-xilligi
hamda  sifatliligi  bilan  ajralib  turadi.  Kamdan-kam  hollarda  fil,  yo’lbars,  arslon,
qoplon,  quyon,  qushlar,  hatto  baliq  tasvirlangan.  Qoraxoniylar  mavjudodni
tasvirlashni  islom  dinida  ma’qul  ko’rilmasligidan  yaxshi  xabardor  bo’lganliklari
uchun   mavjudod  rasmlari  ichki  bozorda  ishlatish  uchun  chiqariladigan
chaqalardagina berilgan. 1
   Qoraxoniylar mis, kumush tangalar, XII asrning O’rtalariga kelib oltin tangalar
ham  zarb  qilganlar.  Ayni  vaqtda  Qoraxoniylar  davridan 40  dan  ortiq  zarbxonalar
fanga  ma’lum.  Masalan,  Axsikent.  Bolasog’un,  Farob,  Barsxon  (Issiqko’l
janubida)  va  boshqalar.  Shuni  takidlash  joizki  bir  zarbxona  bir  ne cha  nomlarda
tanga zarb qilgan bo’lishi mumkin. Masalan,  Ko’zo’rda va Bolasog’un nomi bitta
shaharga  tegishli .  Lekin  Somoniylar  davriga  nisbatan  Movorounnahrda
zarbxonalarni ko’payganligi shubhasiz, zarbxonalar uncha katta  bo’lmagan ularni
tashkil etish uchun ko’p mablag’ sarf etish talab qilinmagan.
1
 Isoqboyev Alisher Ahmadjonovich . Numizmatika. /Elektron -o`quv manba/ GDU. 2008. 41-  
 bet . Internet  ma ` lumotlari .   Qoraxoniylar davlatini salmog’i ular zarb etgan XI asrning kumush tangalaridagi
yozuvlar  ma’nosida  ham  aks  etgan.  XI  asr  kumush  tangalarida  bu  davrga  kelib,
musulmonlar  dunyosining  diniy  boshlig’i  Bag’dod  xalifasining  nomi  butun
Qoraxoniylar  davlatining  hokimi,  shuningdek  uning  vassali  shahar  yoki  viloyat
hokimining  va  tanga  zarb  qilingan  joy  ko’rsatilgan.  Mis  tangalardagi  yozuvlar
kumush tangalardagi yozuvlardan farq qiladi. Ularda xalifaning nomi ko’rsatilmay,
faqat tanga zarb qilingan shahar yoki viloyat hokimining nomi, tanga zarb qilingan
joy ko’rsatilgan.
    Qoraxoniylar  davrida  zarb  qilingan  tangalardagi  yozuvlarning  aksariyati  arab
alifbosida  bo’lib,  onda-sonda  uyg’ur  so’zlari  ham  uchraydi.  Ko’pchilik  hollarda
Nasr,  Yusuf  singari  hokimlarning  nomlari  uyg’ur  tilida  yoziladi.  Tangalarning
tashqi ko’rinishida  ham  ayrim  o’zgarishlar sodir bo’ldi. Agar somoniylar davrida
zarb  qilingan  tangalardagi  yozuvlar  aylanasiga  bitilgan  bo’lsa,  qoraxoniylar
turtburchak shaklida yozganlar.
    Qoraxoniylar  asosan  kumush  tangalardan  tashkil  topgan  tangalar  sistemasini
ham  somoniylardan  meros  qilib  oldilar.  X  asr  oxiri  XI  asr  boshlarida
Qoraxoniylarning  oddiy  kumush  pullari  sof  kumushdan  tayyorlanib  xalqaro
savdoda  ishlatilgan.  XI  asrning  ikkinchi  o’n  yilliklariga  kelib  kumush  tangalarni
sifati o’zgaradi. Kumush miqdori kamayib uning o’rniga mis qo’rg’oshin ishlatila
boshlandi. 1
 XI  asr  O’rtalariga  kelib  Ettisuv  va  Farg’onada  tarkibida  umuman
kumush bo’lmagan dirham tangalar zarb qilingan va oq tangaga "dirham" - ya’ni
kumush tanga deb yozilgan.
    Fanda  "kumush  inqirozi"  deb  atalgan  bu  hodisa  XI  asrda  butun  musulmon
sharqida  qayd  qilingan.  Qoraxoniylar  davlatida  "ku mush  inqirozi"ni  sodir
bo’lishiga  o’zaro  kurashlar  sabab  bo’lgan,  undagi  ko’plab  xarajatlar  sifatsiz
dirhamlarni  chiqarishga  sabab  bo’lgan,  tanga  zarb  qilishdagi  bunday  firibgarlik,
aholini kumush va mis tangalarga bo’lgan ishonchini yo’qotgan.
    Shuning  uchun,  XI  asr  oxiri  va  XII  asrda  Qoraxoniylar  davlatining  shimoliy
viloyatlarida  tanga  umuman  zarb  qilinmadi.  Movorounnahrda  tanga  zarb  qilish
1
 Федоров Г. А - Давыдов. Монеты рассказивают. М. «Педагогика». 1990. стр- 50. ozayib  ketdi.  Savdo  bitimlarida  boshqa  sulolalardan  keltirilgan  dinorlar  -  oltin
tangalardan  foydalanganlar.  Movorounnahrda  zarb  qilingan  tangalarda  faqat
Qoraxoniy lar  nomi  yozilibgina  qolmay,  saljuqiylar   sulolasiga   mansub  bo’lgan
sultonlarning nomlari ham  bitilgan. Tangalar asosan  Samarqand, Buxoro, O’zgan
zarbxonalarida chiqarilgan. XII asrning 60-yillariga kelib, tanga zarb etish ishlari
butunlay o’zgardi. O’zgan va Samarqandda kumush suvi yugurtirilgan dirhamlarni
ko’plab  zarb  qila  boshlashiga  yo’l  qo’yiladi.  By  bilan  bir  qatorda  Samarqand  va
Buxoroda oltin dinorlar zarb etila boshlandi. Kumush suvi yugurtirilgan dirhamlar
kundalik  savdoga  bo’lgan  talabni  qondiradigan  bo’lsa,  oltin  tangalardan  savdo
bitimida  xalqaro  savdoda  ham  foydalanilgan.Haqiqiy  kumush  tangalar
bo’lmaganligi oltin tangalar, yirik pul hisoblanganligi uchun ularni mayda-mayda
bo’laklarga bo’lib savdo qilishgan.
  XII asrning ikkinchi yarmi va XIII asrdagi Qoraxoniylar sulolasi tomonidan zarb
qilingan  tangalar,  X  asr  oxiri  va  XI  asrda  zarb  qidingan  tangalardan  tubdan  farq
qiladi. Birinchidan bu tangalar vaqt o’tishi bilan yiriklashib borgan. Agar X-XI asr
tangalarining diametri 2 - 2,5 sm. bo’lsa. XII asrning 60-70 yillarida kumush suvi
yuritib  zarb  qilingan  dirhamlarning  diametri  3  sm..  XI  asr  boshlarida  esa  4  sm.
bo’lgan. Tan galardagi yozuvlarning joylashtirilishi, o’rni va ularning ma’nosi ham
o’zgardi. 1
     O’zbekiston  hududida  XI-XII  asrlarda  muomalada  bo’lgan  tan galarni  asosiy
qismi  Qoraxoniylar  davrida  zarb  qilingan  tanga larni  tashkil  qiladi.  Lekin
O’zbekistonning ba’zi  janubiy tumanlari, ya’ni Termizda  g’aznaviylar tomoni dan
zarb qilingan tangalar muomalada bo’lgan.
Xulosa
Istiqlol  yillarida  O’zbekiston  hayotining  barcha  jabhalarida  tub  islohotlar
o’tkazilmoqda,  yangilanish  jarayoni  bormoqda.Ayniqsa,  bunday  tub  o ’ zgarishlar
tarixshunoslikda  yaqqol  sezilmoqda .
Bu  tarix fanlarining mazmuni  va mohiyatida yangilanishda,  tarixshunoslikda
shakllanayotgan xolislik va adolat tamoyillari asosida yaqqol namoyon bo’lmoqda.
1
 Ernazarova.T, Kochnev .B. Tangalar  o’tmish  darakchilari. T . “ Fan ”1977. 23 - bet Bu o’zgarishlar jarayonida, yordamchi tarix fanlari sirasiga kiritilgan numizmatika
ham mustaqil fan sifatidagi o’z maqomga ega bo’ldi.
Numizmatika shunchaki tangalar yoki pul birliklari haqida ma’lumot beruvchi
soha  bo’libgina  qolmay,  balki  turli  mamlakatlarning  muayyan  tarixiy  davrdagi
iqtisodiy  -  siyosiy  hayotini  chuqur  tahlil  qilishga  zarur  bo’lgan  ma’lumotlarni
o’zida mujassam etgan fandir.
Mazkur fan Vatanimiz tarixida mavjud bo’lgan davlatlarning ijtimoiy-siyosiy
hamda  iqtisodiy  hayoti  haqida  bizga  to’la  ma’lumot  berishda  muhim  ahamiyatga
egadir. Chunki  ma’lum  bir   davrda  zarb etilgan  tangalar  shu  davlatning  iqtisodiy
qudratidan dalolat beradi. Numizmatika fanini o’rganish orqali talabalar Vatanimiz
hududida  mavjud  bo’lgan  davlatlarning  o’z  davrida  yuritgan  iqtisodiy  siyosiy  va
madaniy hayotidan ham voqif bo’ladilar.
     Numuzmatika  tushunchasiga  yana  qog’oz  pullarni  o’rgatish  (bonistika)  va
medal', jeton, order hamda znachoklarni o’rganish (faleristika) ham kiradi. Metall
pullar  paydo  bo’lganida  qadar  pul  vazifasini  har  –  xil  tovarlar:  hayvonlar,
taqinchoqlar,  metall  qurollari  va  kiymalar  bajargan.Tanga  tovar  ayrboshlashda
ekvivalet  rolini  uynagan  boshqa  buyumlardan  farq  qilib  universal  to’lov  vositasi
rolini egallaydi. Tanga chiqarish faqat hukumdorga xos bo’lib, bu huquqni buzish
eng og’ir jinoyat hisoblangan.
     So’ngi  yillarda  O’rta  Osiyoda  va  qo’shni  hududlarda  olib  borilgan  tarixiy-
arxealogik  tadqiqotlar  bu  mintaqada  Qadimgi  Sarq  va  Yevropa  svilisatsiyasining
shakllanishi  va  rivojlanishida  o’ziga  xos  o’rin  tutganligini  ko’rsatuvchi  ashyoviy
dalillarni  yuzaga  chiqardi.  O‘zbekiston  Respublikasining  birinchi  Prezidenti  I.A.
Karimov  ta’kidlab  o’tganlaridek,  hozirgi  O’zbekiston  hududining  ulkan
Yevroosiyo  mintaqasi  markazida,  muhim  tranzit  yo’lida  kesishgan  chorrahasida
joylashganligi  tarixan  belgilangan  bo’lib 1
,  bu  vatanimizni  kishilik  tarixining  ilk
bosqichlarida-yoq  Sharq  va  G’arb  o’zaro  muloqotiga  kirishadigan  joy  sifatidagi
ahamiyatini  belgilab  berdi.  Shu  tufayli  ham  vatanimiz  tarixini  jahon
1
 Karimov I.A. O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari 
 va taraqqiyot kafolatlari. T. “Ozbekiston”, 1997. 12-bet. svilisatsiyasining  muhim  tarkibiy  qismi  sifatida  o’rganish  dolzarb  vazifa  sifatida
kun tartibiga qo’yilmoqda.
    Turli  hududlar  o’rtasidagi  o’zaro  mahsulot  ayriboshlash  jarayonlari  qadimgi
O’rta  Osiyo  hududi  uchun  ham  xosdir.  Tovar  pul  munosabatlarining  rivojlanishi,
bosqinlar natijasida vatanimiz hududlarida ham tanga pullar kirib keladi yoki zarb
etish  yo’lga  qo’yiladi.  Dastlabki  davrda  Rim,  Vizantiya,  Xitoy  tangalari  ishlatib
kelingan  bo’lsa,  mill.  avv.  III  asrdan  boshlab,  o’z  tangalarimiz  vujudga  keldi  va
takomillashib  bordi.  Dastlab,  Grek  Baqriya  tangalari  ta’sirida  Kushon,  Turk
xoqonligi  davrida Vizzantiya  va  Xitoy ta’sirida  pullar  takomillashadi  va o’zgarib
boradi. 
      O’rta  Osiyo  hududida  zarb  etilgan  pul  tangalarning  xalqaro  maydonda
ishlatilishi  yuqorida  aytilgan  fikrimizni  tasqiqlaydi.  Chunonchi,  IX-XII  asrlarda
Samoniylar  va  Qoraxoniylar  davlatlarida  zarb  etilgan  tanga  pullarning  Yevropa,
Ckandinaviya,  Islandiya,  Boltiq  bo’yi,  Rossiya,  Vengriya,  Xitoy  va  boshqa
hududlarda  ko’plab  topilishi  buni  yaqqol  tasdiqlaydi.  Turli  xom  ashyo  va  ishlab
chiqarish,  savdo  munosabatlari  turli  hududlar,  birinchi  galda  yaqin  qo’shni
davlatlar  bilan  o’zaro  xo’jalik  munosabatlari  mustahkamlanib  borishiga  va  savdo
aloqa  yo’llarini  kengayishiga  olib  kelgan.  Bu  jaronda  vatanimiz  hududida  zarb
rtilgan tangalar ham jahon svilisatsiyasining rivojlanishiga turtki bo’lgan
     Bugunda  tangalarga  xalq  madaniyati  tarixiga  oid  muhim  yodgorlik  deb
qaralmoqda. Tangani jajji yozma manba desa bo’ladi. To’g’ri u qo’lyozma singani
tavsilotli  va  keng  ma’lumot  beruvchi  manba  emas,  lekin  xolislikka  kelganda
tanganing  oldiga  tushadigani  yo’q.  Masalaning  mohiyati  shundaki,  qo’lyozmalar
asrlar  davomida  boshqalar  tomonidan  o’zgartirilar,  qayta-qayta  ko’chirilib
yozdirilar,  ayrim  so’zlar  yoki  jumlalarning  ma’nosi  aslidan  uzoqlashib  ketardi.
Tangalarga  zarb  etilgan  yozuvlar  esa  qanday  bo’lsa,  sundayligicha  saqlanib
qolaverardi. Demak, tangalar o’tmishni o’rganuvchi muhim manbadir.
    Biz  bitiruv  malakaviy  ishimizda  numuzmatika  fanining  bugungi  erishgan
yutuqlari,  ayniqsa  vatanimiz  tarixini  o’rganishdagi  ahamiyati  haqida  o’z  fikr
mulohazalarimizni  bayon  etdik. Shuningdek,   “Numizmatika”  fainini  o’rganishda interaktiv  usullardan  foydalanish  haqidagi  ilg’or  fikrlarni  o’rtaga  tashladik.
Ma’lumki,  O’zbekiston  jamiyati  jadallik  bilan  taraqqiy  etib,  iqtisodiy  va  siyosiy
mavqei  kundan-kunga  ortib  bormoqda.  “Ta’lim  to’g’riaida”gi  Qonun,  “Kadrlar
tayyorlash  milliy  dasturI”  va  Davlat  standartlariga  javob  beruvchi  “Ta’lim
texnalogiyasi”ning  ishlab  chiqilgani  va  tobora  o’quv  jarayoniga  kirib
borayotganligi muhim ahamiyatga ega bo’ldi.
     Bugungi kunda ta’lim va tarbiyaning sifati esa, o’qituvchi va pedagoglarimiz
tamonidan  shakllanib  kelayotgan  milliy  pedagogikaning  nazariy  asoslarini
nechog’lik  o’rganib,  o’quy  jarayonida  zamonga  mos  bo’lgan  ta’lim  usullaridan
qanchalik  to’g’ri  foydalana  olayotganligiga  chambarchars  bog’liq  ekanligi,
shubhasizdir.  Ayniqsa,  tarix  fanlarini  o’qitishda  uning  usullaridan  foydalanishga
qiziqish kuchaymoqda. Tarix fanlarinig o’qitilishida jumladan, interfaol usullardan
foydalanish  dars  jarayonini  samaradorligini  oshirishga  xizmat  qilmoqda.
Shuningdek,  bu  usulnig  imkoniyatlari  shunchalik  ko’p  va  ahamiyatliki,  buni
zamonamizning eng yangi pedagogik usuli desak, xato qilmagan bo’lamiz. Mazkur
usul  o’zining  nechog’lik  dars  samaradorligini  oshirishini  amalda  tasdlamoqda,
o’qituvchi  metodlaridan  biri  sifatida  uning  pedagogik  amaliy  faoliyati  mezoniga
aylanib bormoqda.. Zero, o’qitish jarayonida turli usul va metodlar bor, binobarin
ushbu  usul  ayniqsa,  tarix  darslarini  o’rganishda  amaliy  ahamiyat  kasb  etadi  deb
bilamiz.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. I.A.Karimov «Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q». T. «Sharq». 1998. 
2. Karimov.I.A. O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid,
 barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.T. ”O’zbekiston” 1997.324 b.
3. Karimov.  I.A.Yuksak  ma’naviyat  -  engilmas  kuch.  T.  ”Ma’naviyat”,  2008
174- bet
4. Azamat Ziyo. O’zbek davlatchiligi tarixi. T.2000.
5. Ayupova.F. Qadimiy tangalar. «Moziydan sado» 1-2 sonlar. 2000y.  
6.  Aminjonova I E. Qadimiy yodgorliklar qissasi. - T., 1968. 7. Беляков . А . С . Нумизматика . Введение  в  специальную  историческую
 дисциплины. –М. MGU . 1990.
8. Воронов Ю. П. C траницы истории денег. Новосбирск. «Наука». 1986  
9. Гусарова.Т.П. Введение в специальные исторические 
 дициплины. -М. 1990.
10. Давидович.Е.А. История денежного обрашения Средней Азии. -М.1983.
11. Ernazarova.T, Kochnev .B. Tangalar o’tmish darakchilari. T. “Fan” 1977.
12. Ziyomuhammedov Bo’ri. Ta’lim texnalogiyalari. Toshkent. 2012.
13. Ziyomuhammedov B, Tojiyev M. Pedagogik texnalogiya: zamonaviy o’zbek 
   milliy modeli. T. Lider-Press, 2009.
14. Pidayev Sh. Tangalar davr ko’zgusi. T. 1984.
15. Kognev.B. O’zb ekiston pullari. "Fan va turmush".1995. 5-6 – sonlar.   
16. Kabirov J., Sagdullaev A. O’rta Osiyo arxeologiyasi.-T.: “O’zbekiston”, 1990.
17. Кобрин  Р  Б .  Вспомогательные  исторические дисциплины. М . 1984
18. Русская нумизматика XI - XX веков. Изд. «Аврора». Л. 1979. стр-5-20..  
19. Ртвеладзе Э.В. Древние монеты Средней Азию-Т.: Изд.  литературы
  и искусства им. Гафура Гуляма, 1984. C .182
20. Спасский.И. Г. Русская монетная система. -М., 1962.
21. S a gdull ae v A. Q a dimgi  O ’ zb e kist o n  ilk  yozm a m a nb a l a rd a.-   T .: 1993.  
22. Лившиц В.А. «Памятники дрейней письменности».-Т.: 1985.
23. Ишанхонов . С . Х . Нумизматическая коллекция, (материалы по истории
 Узбекистана) -Т. 1963.
24. История Древнего Мира.-М.: «Наука», 1,3-том, 1982-19, 9. 
25. Фенглер X ., Унгер В. «Словар нумизмата». M . 1982.
26. Г,А . Федоров - Давидов Г. A . «Монеты – свидетели будущего».
 M . 1985. 
27. Г,А . Федоров - Давыдов. Монеты рассказивают. М.   «Педагогика».
  1990. C .110
28. Федоров M . Н « Нумизматика Средней Азии» «Фурунзе». 1978.  
2 9 . Tuxtiyev « Temur  va  temuriylar  sulolasining  tangalari ».  Toshkent .  «Fan». 1992 . 
30. Xasanov X. O’rta Osiyolik geograflar va sayyohlar.-T.: “O’zbekiston”, 1981.
31 . O’zbekiston tarixi. Jurnal. O’z Res. FA. Boboyorov G’, 
  Kubatin A. //Garbiy Turk xoqonligi tangalari ikonografiyasiga Vizantiya 
   ta’siri masalasiga doir//. 2008. № 4. 3-10 betlar.
3 2.  Isoqboyev Alisher Ahmadjonovich . Numizmatika. /Elektron – o’quv manba/ 
 GDU. 2008. 41- bet. Internet ma’lumotlari.
   Ziyomuhammedov B, Tojiyev M. Pedagogik texnalogiya: zamonaviy o’zbek 
   milliy modeli. T. Lider-Press, 2009.
Davlat attestatsiya komissiyasining raisi
I.    
Tarix  fakulteti  __4__kurs  “__”  guruh  talabasi  …………………… chning  “O’rta
asrlar  Yevropa  davlatlari  numizmatikasini  o’rganishda  qiyosiy  tahlil  usullaridan
foydalanish” nomli bitiruv malakaviy ishi himoya qilishga yuboriladi.
Reyting  qaydnomasidan  ko'chirma,  bitiruv  malakaviy  ishi  rahbarining
xulosasi,  kafedraning  ishni  himoyaga  tavsiya  etish  haqidagi  xulosasi,  taqrizlar
ilova qilinadi. Fakultet dekani:
4  –  kurs  “  ”  guruhi  talabasi  ……………  “O’rta  asrlar  Yevropa  davlatlari
numizmatikasini o’rganishda qiyosiy tahlil usullaridan foydalanish”  nomli bitiruv
malakaviy  ishi  kafedraga  yig'ilishda  muhokama  qilingan  va  Davlat  attestasiya
komissiyasida himoyaga tavsiya etiladi.
Kafedra mudiri: 
II.   uti
«tarix» kafedrasining 201 yil ___ maydagi 
№ -  majlis qaroridan
Ko'chirma
Qatnashdilar: Kafedraning barcha a'zolari (kishi)
Kun tartibida
Bitiruv chi talabalarning bitiruv malakaviy ishi muhokamasi
Eshitildi:
So'zga  kafedra  mudiri  …………..  chiqib,  tarix  fani  bo'yicha  tayyorlagan
bitiruv malakaviy ishi talabga muvofiq tayyorlanganligi, ilmiy rahbarlar va maktab
o'qituvchilaridan  taqrizlar  ijobiyligini,  kerakli  hujjatlar  rasmiylashtirilganligini
ta'kidlab o'tdi. Bitiruv  ishi  mavzusi  ……………….o'z  fikr  -  mulohazalarini  bildirdilar.
Shundan  so'ng  bitiruvchi  ………………………..chning  o ' z  mavzusi  bo ' yicha
bitiruv  ishining  dolzarbligi ,  maqsadini ,  vazifalari  va  qilingan  ishlardan  olingan
natijalar  bo ' yicha  xulosa  va  tavsiyalari  haqida  so ' zlab  berdi .  Bitiruv  malakaviy
ishining mavzusi yuzasidan berilgan savollarga javob berdi. 
Majlis qaror qiladi:
Bitiruvchi  talabasi  “O’rta  asrlar  Yevropa  davlatlari  numizmatikasini
o’rganishda qiyosiy tahlil usullaridan foydalanish”  mavzusi bo’yicha :
1. bitiruv malakaviy  ishi tugallangan ish deb hisoblansin.
2. b itiruv malakaviy  ishi himoyaga tavsiya etilsin.
Kafedra mudiri:  
BITIRUV MALAKAVIY ISHNI BAHOLASH MEZONI
 fakulteti
(fakultet nomi)
 (fanning nomi)
(Talabaning ismi, sharifi)
HIMOYA VAQTI ______
Mavzuning
dolzarbligi Bajarilgan
ishning
mustaqillik Amaliy
ahamiyati Adabiyotlardan
foydalanish
darajasi darajasi
Ishning
rasmiylashtirilis
hi BMI himoyasi Umumiy ball %
   
     DAK raisi: __________________
    DAK a’zolari : ____________________
____________________
____________________
____________________
fakulteti
 tarix kafedrasi
 «T A S D I Q L A Y M A N»
Kafedra mudiri ________
«___» ________20 -yil 
MALAKAVIY BITIRUV ISHI BO’YICHA TOPSHIRIQ
Talaba ___________________________________________________
1. Bitiruv malakaviy ishining mavzusi___________________________ 
_______________________________________________________ ____, 20__- yil 
kafedraning _____ sonli  majlisida  ma ’ qullangan .
2. Bitiruv malakaviy ishini bajarish muddati _____________________ 
3. Bitiruv malakaviy ishining topshirish muddati «__» ______ 20___-yil
4. Bitiruv ishning bajarilishiga doir boshlang’ich ma’lumotlar: A. Mavzu yuzasidan materiallar to’plash ________________________
B. Dastlabki olingan materiallarni ishlab chiqish __________________
V. Adabiyotlar majmuasini tuzish ______________________________ 
G. Tadqiqot bosqichlari xulosa va takliflar _______________________
5. Malakaviy bitiruv ishi bo’yicha o’tkazilish lozim bo’lgan tadqiqotlar 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________
4. Bitiruv ishi bo’yicha mavzu mundarijasi va maslahatchi 
 o’ qituvchilar
№ Mundarija Maslahatchi o’qituvchi Imzo, sana
Topshiriq berildi Topshiriq
bajarildi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5. Bitiruv ishining bajarish rejasi.
 
№ Bitiruv ishining bosqichlarining
nomi Bajarish
muddati Tekshiruvdan o’tganlik belgisi
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
Bitiruv malakaviy ishi rahbari __________________________ 
Topshiriqni bajarishga oldim ___________________________ 
Topshiriq berilgan sana «____ » _____________ 201-yil 
«Tasdiqlayman»
« tarix» kaf. mud.
«»   y
Tarix yo’nalishi  4 «__» guruh  talabasi chning “O’rta asrlar Yevropa
davlatlari  numizmatikasini  o’rganishda  qiyosiy  tahlil  usullaridan
foydalanish” nomli bitiruv – malakaviy  ishi  yuzasidan  topshiriq . 
№ Topshiriqning mazmuni Bajarilish
muddati Mas'ul Izoh
1 Mavzusining taxminiy rejasini tuzish   2.09.20 1
2 Tanlangan mavzu yuzasidan chop 
etilgan asosiy adabiyotlarni o’rganish
3 Har bir rejaga oid materiallarni 
turkumlash 
4 Bitiruv malakaviy ishning kirish 
qismi va birinchi rejasini yozish
5 Bitiruv malakaviy ishning ikkinchi 
rejasini yozib tugallash
6 Bitiruv malakaviy ishning uchinchi 
rejasini yozish
7 Bitiruv ishining xulosasini tayyorlash 
va birinchi variantini ilmiy rahbar 
hukmiga havola etish
8 Bitiruv malakaviy ishning yakuniy 
variantini tayyorlab kafedra himoya 
oldi muhokamasiga tavsiya etish
“O'rta asrlar Yevropa davlatlari numizmatikasini o'rganishda qiyosiy tahlil
usullaridan foydalanish” mavzusidagi malakaviy bitiruv ishiga yakuniy
XULOSA Ta'lim jarayonining rivojlantiruvchi texnologiyalar asosida, yanada aniqrog'i
interaktiv  usullar  asosida  asosida  tashkil  etilishini  ta'minlash  oily  ta'lim  tizimida
hozirgi kunda dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Sababi ta'lim oluvchilar egallashi
shart bo'lgan bilimlami talabalar o'zlari mustaqil ravishda topishlariga urg'u berish,
ya'ni  pedagog  muayyan  soatda  ta'lim  oluvchilar  egallashi  shart  bo'lgan  bilimlami
ularga  aytib  bera  qolmay,  bu  bilimlami  ular  faol  fikr  yuritib  o'zlari  topishlariga
erishishi lozim.
Shu bois ta'lim texnalogiyasini ayniqsa tarix fanlari dars jarayonida qo'llash,
mustaqil  ravishda  qaror  qabul  qila  oladigan,  maqsadlami  belgilay  oladigan  va
amalga  oshira  oladigan,  o'z  faoliyatni  ongli  baholay  oladigan  faol  shaxsni
shakllantirish muammosi dolzarb bo' lib kelmoqda.
mazkur  malakaviy  ishi  shu  muaamoga  qaratilgan  bo'lib,  ishda  mavzuning
dolzarbligi  ilmiy  asoslangan  hamda  ishning  maqsadi,  vazifalari,  ob’yekti,
predmeti,  metodlari,  metodologik  asoslari,  ishning  tuzilishi  ko'rsatilgan.  Ya'ni
ishning ilmiy apparati taqdim qilingan.
Ishning birinchi bobida, tarix fanlarini o'rganishda ta'lim texnalogiyalaridan
ayniqsa,  “Numizmatika”  fanini  o'rganishda  interaktiv  usullardan  foydalanish
imkoniyatlari,  “Antik  davr  tanga  pullari”,  “Numizmatika”  fanini  o'rganishda
qo'llash mumkin bo’lgan interaktiv usullar haqida fikr yuritilgan.
Ishning  ikkinchi  bobida,  Vizantiya,  Xitoy  tanga  zarbi  an'analarininig  Turk
xoqonligi tangalariga ta'siri o'rganishda interaktiv usulidan foydalanish, Vizantiya,
Xitoy  tanga  zarbi  an'analarininig  Turk  xoqonligi  tangalariga  ta'sirini  o'rganishda
“Venn diagrammasi” interfaol usulidan foydalanish masalalari yoritilishiga harakat
qilingan.
Shuningdek,  ish  yakunlangan  bo'lib,  bayon  etilgan  ilmiy-nazariy  fikrlar
umumlashtirilgan holda tinglovchi o'z xulosalarini bergan hamda ishning so'ngida
foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va mavzuaga oid slaydlar keltirilgan
Umuman olganda, talaba tomonidan bajarilgan malakani himoya qilish ishi
talab  darajasida  bajarilgan,  yakunlangan  ish  bo'lib,  ishni  himoyaga  tavsiya  etish
mumkin.
 “O'rta asrlar Yevropa davlatlari numizmatikasini o'rganishda qiyosiy tahlil
usullaridan foydalanish” mavzusidagi malakaviy bitiruv ishiga
T A Q R I Z
Ma'lumki,  O1iy  ta'limning  asosiy  vazifasi  mehnat  bozorining  uzluksiz
ravishda  o'sib borayotgan ehtiyojlariga muvofiq shuningdek, mutaxassisning aniq
kasbiy malaka darajasiga  yuqori  talablar qo'yuvchi  bozor iqtisodiyotiga o'tilishini
hisobga  olib,  yuqori  malakali  va  raqobatbardosh  mutaxassislarni  tayyorlashdan
iborat.  Shunday  mutaxassislarni  tayyorlashda  ta'limning  sifatini  oshirish, talabalarning  yangi  o'quv  materillarini  samarali  o'zlashtirishdan  iborat.  Bunda
ta'lim texnologiyalarining ayniqsa, interaktiv usullarining o'rni alohida ahamiyatga
ega.
Bitiruvchi  ning tanlagan mavzusi shu maqsadga qaratilgan bo'lib, ish kirish,
ikki bob, xulosa hamda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat.
Ishning  kirish  qismida  mavzuning  dolzarbligi,  ob'yekti,  predmeti,  maqsadi
va vazifalari shakllantirilgan.
Ishning  birinchi  bobida  tarix  fanlarini  o'rganishda  ta'lim  texnalogiyalaridan
ayniqsa,  “Antik  davr  tanga  pullari”,  “Numizmatika”  fanini  o'rganishda  interaktiv
usullardan foydalanish imkoniyatlari, tarix fanlari jumladan, “Numizmatika” fanini
o'rganishda qo'llash mumkin bo’lgan interaktiv usullar haqida fikr yuritilgan.
Ishning  ikkinchi  bobida  “Numizmatika”  fanini  o'rganishda  interaktiv
usullardan  foydalanish  amaliyoti:  mavzusini  o'rganishda  “Klaster”  interfaol
usulidan  foydanish,  “Vizantiya,  Xitoy  tanga  zarbi  an'analarininig  Turk  xoqonligi
tangalariga ta'siri” o'rganishda “Venn diagrammasi” interfaol usulidan foydalanish
masalalari yoritilishiga harakat qilingan.
Umuman  Bitiruvchi  tomonidan  “O'rta  asrlar  Yevropa  davlatlari
numizmatikasini  o'rganishda  qiyosiy  tahlil  usullaridan  foydalanish”  mavzusidagi
malakani  himoya  qilish  ishi  talab  darajasida  bajarilgan,  yakunlangan  ish  bo'lib,
ishni himoyaga tavsiya etish mumkin.
 “O'rta asrlar Yevropa davlatlari
numizmatikasini o'rganishda qiyosiy tahlil usullaridan foydalanish”
mavzusidagi malakaviy bitiruv ishiga 
T A Q R I Z
Ma'lumki,  ta'lim  texnalogiyasini  ayniqsa,  tarix  fanlari  dars  jarayonida
qo'llash,  mustaqil  ravishda  qaror  qabul  qila  oladigan,  maqsadlarni  belgilay
oladigan  va  amalga  oshira  oladigan,  o'z  faoliyatni  ongli  baholay  oladigan  faol
shaxsni  shakllantirish  muammosi  dolzarb  bo'lib  kelmoqda.  Bitiruv  malakaviy
ishida  O’rta  asrlar  Yevropa  davlatlari  numizmatikasini  qiyosiy  tahlil  usullaridan
foydalanib  o'rganishni  bosh  vazifa  qilib  olingan.  Binobarin,  O’rta  asrlar  Yevropa davlatlarining  Osiyo  mamlakatlari  tangalariga  ta'siri  nihoyatda  katta.  Bitiruv
malakaviy  ishida  Yevropa  davlatlari  balki,  Vatanimiz  taraqqiyot  bosqichlari
davrlari  tarixini  va  xalqimizning  jahon  sivilizatsiya  qo'shgan  hissasi  yoritilishiga
harakat qilingan.
“Numizmatika”  fanini  o'rganishda  interaktiv  usullardan  foydalanish  ya'ni
qiyosiy  tahlil  usulidan  foydalanish,  tarixiy  haqiqatni  oydinlashtirishga,  tarixiy
voqealarning  sabab  va  maqsadlari  turlicha  baholangan  yoki  ziddiyatli
qarashlarning  mohiyatini  ochib  berishga  xizmat  qiladi.  Shu  nuqtai  nazarda
qaraganda mazkur bitiruv malakaviy ishi o'z mohiyati bilan dolzarbdir.
Bitiruv malakaviy ishi kirish, asosiy qisim, ikki bob, xulosa va foydalangan
adabiyotlar ro'yxatidan iborat.
Kirish qismida o'rganilayotgan mavzuning dolzarbligi, o'rganish darajasi va
o'rganishdan qo'yilgan maqsad va vazifalari yoritishga harakat qilingan.
Ishning birinchi bobida, tarix fanlarini o'rganishda ta'lim texnalogiyalaridan
ayniqsa,  “Numizmatika”  fanini  o'rganishda  interaktiv  usullardan  foydalanish
imkoniyatlari,  “Antik  davr  tanga  pullari”,  “Numizmatika”  fanini  o'rganishda
qo'llash mumkin bo’lgan interaktiv usullar haqida fikr yuritilgan.
Ishning  ikkinchi  bobida,  Vizantiya,  Xitoy  tanga  zarbi  an'analarininig  Turk
xoqonligi tangalariga ta'siri o'rganishda interaktiv usulidan foydalanish, Vizantiya,
Xitoy  tanga  zarbi  an'analarininig  Turk  xoqonligi  tangalariga  ta'sirini  o'rganishda
“Venn diagrammasi” interfaol usulidan foydalanish masalalari yoritilishiga harakat
qilingan.
Bitiruv  ishida  yangi  adabiyotlar  va  manbalardan  unumli  foydalanilgan.
Shuningdek,  davriy  matbuotlardan  unumli  foydalanganligi  ishni  ahamiyatini
yanada  oshirgan.  Xulosalari  ijobiy.  Jumladan,  bitiruv  malakaviy  ishida  ayrim
kamchiliklarga  ham  yo'l  qo'yilgan.  14  -  51  betlarda  orfografik  xatolar  uchraydi.
Lekin  bu  kamchilik  bitiruv  ishini  ahamiyatini  tushurmaydi.  Bitiruv  ishini  DAK
ning ochiq yig'ilishida himoyaga tavsiya etaman.