O‘rta asrlarda harbiy sohaning rivojlanishi, takomillashuvi va uning ahamiyati

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS 
TA’LIM  VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX VA IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
T ARIX KAFEDRASI 
“5120300 Tarix (m amlakatlar va mintaqalar bo’yicha ) ”  ta’lim
yo’nalishi bo’yicha bakalavr darajasini olish uchun  
“ O‘rta asrlarda harbiy sohaning rivojlanishi, takomillashuvi va
uning ahamiyati ” mavzusida yozgan  
     
                                Ilmiy rahbar:      
    
 
“ Himoyaga  tavsiya etildi ”
Tarix    va ijtimoiy fanlar
      fakulteti dekani _______ _ 
“_____”____________ 
Qarshi 
1 M  U  N  D  A  R  I  J  A
KIRISH …………………………………………………………………………...3
I. BOB. O‘rta asrlarda harbiy ishning rivojlanishi va takomillashuvi  …....7
1.1. Turk xoqonligi davri ……………………………….…………….….….....7
1.2. Q o‘shin boshqaruvi hamda harbiy unvonlar … ………………….……13
I I. BOB.  Somoniylar,  G‘aznaviylar,  Saljuqiylar,  Q oraxoniylar  va
Xorazmshoxlar davrida harbiy ish va qo‘shin holati (IX-XII asrlar) ………..19
2.1.  Somoniylar va G‘aznaviylar davrida harbiy ish holati va ahamiyati …...19
2.2. Qoraxoniylar va Xorazmshoxlar davrida harbiy ish va qo‘shin holati (IX-
XII asrlar) ……………………………………………………………………… 24
2.3.  Xorazmshohlarning  mo‘g‘ullarga  qarshi  kurashlari.  Jaloliddin
Manguberdi jasorati… ………………………………………………………...33
XULOSA ................................................................................................................37
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI .........................................40
ILOVALAR .....................................................42
2 KIRISH
Mavzu ning  dоlzarbligi .   Vatanimizda  harbiy  ish  tarixida  O‘zbekiston  o‘z
davlat mustaqilligini tiklagan istiqlol davri alohida o‘rin egallaydi. O‘zbekistonda
qariyb 130 yillik mustamlakachilik tuzumiga barham berilib, mustaqil davlatchilik
tiklanishi  bilan  mamlakat  tarixida  mutlaqo  yangi  davr  boshlandi.  O‘z  mustaqil
taraqqiyot  yo‘lini  tanlab  olgan  xalqimiz  osoyishtaligi,  tinch  taraqqiyotini
ta’minlash,  bepoyon  vatanimiz  sarhadlarini  qo`riqlash  maqsadida  O‘zbekiston
Respublikasi  Qurolli  Kuchlariga  asos  solindi.  O‘zbekiston  Respublikasining
birinchi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi hamda boshchiligida milliy armiya
tashkil  etildi  va  u  zamonaviy  harbiy  texnika  bilan  ta’minlandi.  O‘zbekistonning
Mudofaa  Doktrinasi  ishlab  chiqildi  va  milliy  armiya  faqatgina  mudofaa
maqsadlariga  xizmat  kilishi  belgilab  qo‘yildi.  Harbiy  kadrlar  tayyorlashga,
ularning  ma’naviy  tarbiyasiga,  zamonaviy  bilimlarini  rivojlantirish,  aqliy
salohiyatini yuksaltirishga katta e’tibor berilmoqda.
Tarixiy  tadqiqotlarning  ko‘rsatishicha,  vatanimiz  hududida  davlatchilik
rivojlanib,  jadal  taraqqiyot  sodir  bo‘lgan  davrlarda  harbiy  san’at  ham  rivojlanib,
yuksalgan.  Yoki  aksincha,  siyosiy  parokandalik  va  tarqoqlik  davrlarida  harbiy
san’at  ham  turg‘unlikka  uchragan.  Mustamlakachilik  davrlarida  esa  o‘z
hukmronligini  qurol  kuchi  bilan  saqlab  turgan  mustabid  hukumat  xalqni  harbiy
sohaga umuman yaqinlashtirmagan.
Harbiy  ish  tarixi  mazmunan  juda  keng  qamrovli  soha  sifatida  harbiy  sohaga
tegishli  barcha  tushunchalarni  harbiy  siyosat,  jang  maxorati,  qurol-yarog‘lar,
mudofaa  tizimi,  harbiy  san’at,  ayni  maytda  urushlar  tarixini  ham  qamrab  oladi.
O‘zbekistonda harbiy ish tarixi juda chuqur tarixiy ildizlarga ega bo‘lib, insoniyat
tarixida  qadimiy  sivilizatsiya  o‘choqlaridan  biriga  asos  solgan  xalqimizning
serqirra va boy o‘tmish madaniyatining muhim tarkibiy qismini tashkil qiladi.
Ayniqsa,  "qariyb  uch  ming  yillik  taraqqiyot  yo‘lini  bosib  o‘tgan  o‘zbek
davlatchiligi  tarixida  harbiy  san’atning  o‘rni  beqiyos.  Zero,  butun  o‘tmish
mobaynida  davlat  va  jamiyatning  xavfsizligi,  yurt  tinchligi  va  osoyishtaligiga,
3 chegaralar  daxlsizligi,  xalqning  erki  va  ozodligi,  madaniy  taraqqiyotini
ta’minlashi uchun harbiy kuchlarga ehtiyoj katta bo‘lgan. Shu sababli harbiy ishga
davlatning muhim vazifasi sifatida juda katta e’tibor qaratilgan.
Hali  davlatchilik  paydo  bo‘lmagan,  jamiyat  to‘la  shakllanmagan  ibtidoiy
davrlardayoq,  chek-chegarasiz  bepoyon  o‘lkalarda  yashagan  turli  urug`  va
qabilalar  tashqi  xavflardan  o‘zlarini  himoyalash  maqsadida  ittifoq  va
birlashmalarga  uyushganlar,  dastlab  ovchilik  maqsadlarida  kashf  etilgan  o‘q-
yoylar,  pichoq,  cho‘qmor  va  oyboltalardan  o‘z  xavfsizliklarini  ta’minlash
maqsadida  qurol  sifatida  foydalana  boshlaganlar.  Aynan  shu  davrdan  boshlab
dastlabki  qurollar,  o‘zaro  jang  usullari  paydo  bo‘lib,  harbiy  san’atning  ilk
kurtaklari shakllana boshlagan.
Shu  bilan  birga,  o‘rta  asrlarda  harbiy  sohaning  rivojlanishi,  takomillashuvi
hamda  ahamiyatini  qamrab  оlgan  tariхiy  vоqеalarni  rеal  ma’lumоtlar  asоsida
yoritish mavzu dоlzarbligini bеlgilab berdi.
Ishning  maqsadi  va  vazifalari.  Malakaviy  ishning  maqsadi  o’rta  asrlarda
harbiy  sohaning  rivojlanishi,  takomillashuvi  va  uning  ahamiyati
davlatchilik  an’analari   va  davlat  bоshqaruvi   tizimini  yoritib  berish.  Ushbu
maqsaddan kelib chiqib quyidagi vazifalarni bajar amiz:
 Turk xoqonligi davri to`g`risida ma’lumot berish; 
 Q o‘shin  boshqaruvi  hamda  harbiy  unvonlar ning   asosiy  xususiyatlari
haqidagi  tarixiy  manbalarni  to’plab,  mavjud  ashyoviy  manbalar  bilan
qiyosiy tahlil qilish;
 Somoniylar  va  G‘aznaviylar  davrida  harbiy  ish  holati  va  ahamiyati  hamda
o’ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish;
 Qoraxoniylar va Xorazmshoxlar davrida harbiy ish va qo‘shin holati (IX-XII
asrlar) manzarasini qarab chiqish;
 Xorazmshohlarning mo‘g‘ullarga qarshi kurashlari. Jaloliddin Manguberdi
jasorati ni manbalar asosida yoritish;
Bitiruv  malakaviy  ishning  ahamiyati.  Bitiruv  malakaviy  ish  mazmunini
qamrab оlgan ma’lumоtlar quyidagi ilmiy ahamiyatga ega dеb hisоblaymiz:
4  Turk xoqonligi davri to`g`risida ma’lumotlar berildi; 
 Q o‘shin  boshqaruvi  hamda  harbiy  unvonlar ning   asosiy  xususiyatlari
haqidagi  tarixiy  manbalarni  to’plab,  mavjud  ashyoviy  manbalar  bilan
qiyosiy tahlil qilindi;
 Somoniylar  va  G‘aznaviylar  davrida  harbiy  ish  holati  va  ahamiyati  hamda
o’ziga xos xususiyatlarini tahlil qilindi;
 Qoraxoniylar va Xorazmshoxlar davrida harbiy ish va qo‘shin holati (IX-XII
asrlar) manzarasini qarab chiqi ldi ;
 Xorazmshohlarning mo‘g‘ullarga qarshi kurashlari. Jaloliddin Manguberdi
jasorati ni manbalar asosida yoriti ldi ;
Ushbu bitiruv malakaviy ishdan Оliy o’quv yurtlarining Tariх fakultеti Tariх
bo’limi  хuzurida,  Tariх  faniga  iхtisоslashgan  umumta’lim  maktabida  va  litsеy
maktablarda  O’zbеkistоn  tariхi  fani  bo’yicha  “Tariх”  va  “O’lkashunоslik”
to’garaklarida оlib bоriladigan mavzularni ishlab chiqishda fоydalanish mumkin.
Mavzuning  o`rganilganlik  darajasi .   BMIda  O‘zbekistonda  harbiy  ish  tarixi
ilk  bor  eng  qadimdan  to  hozirga  bo‘lgan  yaxlit  davriy  chegarada,  bosqichma-
bosqich  hamda  keng  turdagi  tarixiy  manbalar  -  arxeologik  topilmalar,
qo‘lyozmalar,  arxiv  xujjatlari,  davriy  matbuot  va  adabiyotlar  asosida  yoritilgan,
shuningdek, "Qurolli Kuchlar tarixi" muzeyi materiallaridan foydalanildi. 
O‘zbekiston  tarixining  turli  davrlari  va  yo‘nalishlari  bo‘yicha  yetakchi
mutaxassislar, harbiy fanlar tarixi bo‘yicha mutaxassislar, yosh tadqiqotchilari bir
qancga tadqiqotlar, ilmiy izlanishlar olib borishgan. Xususan, t.f.n. M. Filanovich
(O‘zbekiston  hududidagi  qadimgi  xalqlarning  qurol-yarog‘lari  va  harbiy
mahorati), t.f.d. A. Otaxo‘jayev (Sug‘d chokarlarining harbiy mahorati  va qurol-
yarog‘lari), M. Xotamova (Turk xoqonligi davrida harbiy qo‘shin xolati), t.f.d. G‘.
Xo‘janiyezov  (Qadimgi  mudofaa  inshootlari),  t.f.d.  A.  Xo‘jayev  (Qoraxoniylar
davrida  harbiy  siyosat  va  qo`shin),  fals.f.n.,  podpolkovnik  B.  Negmatov
(Somoniylar, G‘aznaviylar, Saljuqiylar, Xorazmshohlar davrida harbiy ish tarixi),
akademik  Y.  Buryakov  va  fil.f.d.,  professor  X.  Dadabov  (Amir  Temur  -  buyuk
davlat  arbobi  va  yetuk  sarkarda),  t.f.n.  R.  Mo`minova  va  t.f.d.  G.  Agzamova
5 (Xonliklardagi  harbiy  ish  va  qo‘shin  holati),  t.f.d.  D.  Ziyayeva  (Mustamlaka
davrida  harbiy  siyosat,  Sovet  hokimiyatining  inqirozi  va  armiyadagi  salbiy
muammolar),  t.f.d.  Q.  Rajabov  (Sovet  armiyasi  va  unga  qarshi  muxolif  qurolli
kuchlar),  t.f.d.  A.  Golovanov  (O‘zbek  xalqining  fashizmga  qarshi  kurashdagi
harbiy  jasorati),  f.f.n.  R.  Nazarov  (Turkiston  Harbiy  Okrugi  markazning  siyosiy
manfaatlari  va  strategik  maqsadlarini  amalga  oshirish  quroli),  harbiy  fanlar
nomzodi,  podpolkovnik  H.  Dadaboyev  (O‘zbekiston  Respublikasida  milliy
armiyaning  barpo  etilishi  va  harbiy  islohotlar)  tomonidan  tayyorlangan  mazkur
asarlar ko‘p yillik ilmiy izlanishlar samarasidir.
BMIning tuzilishi va hajmi.  Bitiruv malakaviy ish kirish, ikki  bоb, хulоsa
va adabiyotlar ro’yхatidan ibоrat. 
6 I-BOB. O‘RTA ASRLARDA HARBIY ISHNING RIVOJLANISHI VA
TAKOMILLASHUVI
1.1. Turk xoqonligi davri .
VI  asr  o‘rtalariga  kelib,  Markaziy  Osiyoda  Ashina  q abilasi  hukmdori
Bumin yabg‘uning ta’siri kuchayib, o‘zini «el-xoqon» deb e’lon q ilishi bilan
tashkil  topgan  yangi  davlat  -  Turk  xoqonligi  q isqa  fursatda  shar q da  Koreya
bo‘g‘ozidan  g‘arbda  to  Shimoliy  Qora  dengiz  bo‘ylarigacha,  shimolda  Urol
tog‘lari,  Yenisey  va  Baykalbo‘yidan  janubga  tomon  Afg‘oniston  va
Shimoliy Hindistongacha bo‘lgan hududlarni egallashga muvaffaq bo‘ladi.
Turk  xoqonligining  tez  fursatda  dunyoning  ulkan  imperiyalaridan  biriga
aylanishida  uning  harbiy  jixatdan  boshqa  davlatlarga  nisbatan  ancha  ilg‘or
bo‘lganligi  ham  muhim  omillardan  biri  bo‘lgan.  XX  asr  turkshunos  olimi
L.N.  Gumilev  qayd  etganidek,  «Turkutlar  (qadimgi  turklar)  ning  erishgan
g‘alabalari  tufayli  dunyoning  yarmiga  egalik  qilishlari  tasodif  emas  edi.
Ishonch  bilan  aytish  mumkinki,  ular  umumko‘chmanchilik  darajasidan
ancha  yuqori  bo‘lgan  qo‘shin  va  boshqaruv  tizimini  yaratdilar  hamda
shunga yarasha g‘alabalarga sazovor bo‘lishdi» 1
.
Buning zamirida esa Turk xoqonligiga asos solgan Ashina turklarining temir
qazib  olish  mahoratiga  ega  ekanligi,  temirdan  qurol-yarog‘  ishlab  chiqarishda
boy tajribaga erishganligi, shunga yarasha mustahkam sovutlar, harbiy anjomlar,
sovutli  otliq  qo`shinga  ega  bo‘lganligi  va  nihoyat,  shunday  imkoniyatlar  tufayli
harbiy kurash taktikalari ham rivojlanib, mukammallashib borganligi kabi muhim
omillar yotar edi.
Bu h olatlar ularning kuchayib borishiga va mustaqil bo‘lib olishlariga imkon
tug‘dirdi 2
.  Ular  temir  olish  uchun  uglerod  oksidi  bilan  temir  oksidini  kimyoviy
biriktirish yo‘lini bilishgan; bundan esa g‘ovaksimon metall massa - kritsa 3
 hosil
bo‘lgan.  Hozirgi  kunda  ham  bunday  usulda  olingan  temirning  sifati  pechda
1
 Гумшев  Л.Н. Древние тюрки... С. 56. 1990. Р. 313.  
2
 Худяков Ю.С. Вооружение средневековмх шчсвников Южной Сибири и Центральной Азии. 
Новосибирск, 1986.  С. 135.
3
 Kritsa - cho‘yandan maxsus usul bilan hosil kilingan yumshoq temir.
7 eritish orqali olinuvchi temirdan anchagina yuqori turadi.
Turk  xoqonligi  o‘zbek  davlatchiligi  tarixining  muhim  bosqichlaridan  biri
bo‘lib,  uning  tarixiga  bag‘ishlangan  fundamental  tadqiqotlarda  tarixiy  voqea  va
hodisalar qatorida harbiy siyosat, jangu jadallar haqida xam qiziqarli ma’lumotlar
qayd  etilgan.  Xususan,  mintaqaning  turli  joylaridan  topilayotgan  qadimgi
turklarga tegishli qabr-qo`rg‘onlardagi qurol-yarog‘lar, jangchilarning kiyimlari,
ot-ulovlari  bilan  birga  qoyatosh  suratlarida  tasvirlangan  jang  lavhalari  ham  bu
haqida  yanada  aniqroq  ma’lumotlar  beradi.  Xullas,  shu  kungacha  qo‘lga
kiritilgan  arxeologik  topilmalar  va  yozma  manbalar  qadimgi  turklarning  harbiy
boshqaruvi  va  qo`shin  tuzilishi,  mudofaa,  uzoqdan  (masofali)  va  yaqindan  olib
borilgan janglari va umuman, harbiy san’atini o‘rganish imkonini beradi.
Q o ‘ s h i n  t u z i l i s h i .  B u  d a v r g a  o i d  y o z m a  m a n b a l a r d a g i  m a ’ l u m o t l a r
v a  q a d i m g i  t u r k  j a n g c h i l a r i  t a s v i r l a n g a n  q o y a t o s h  r a s m l a r d a n  m a ’ l u m
b o ‘ l i s h i c h a ,  q o ‘ s h i n  i k k i  t u r d a  qurollanganini  aniqlash  mumkin:  1)  og‘ir
qurollangan sovutli (zirxli) otliqlar; 2) yengil qurollangan jangchilar .
Qadimdano q  turklarning  qo`shini  yengil  qurollangan  otli q
kamondozlardan  iborat  bo‘lgan.  Bunday  qo‘shin  tarqoq  saf  taktikasini
qo‘llagan.  Aniqrog‘i,  dush m anga  ma’lum  masofada  turib  birdaniga  o‘q
yog‘dirishgan .  Keyinchalik  h am  turk  qo`shinlarining  asosini  o‘ q  va  yoy  bilan
qurollangan  ye n gil  otli q lar  tashkil  etgan  bo‘lib,  ular  tarqoq  saf  tortgan  holda
harakat  qilishgan.  Yozma  manbalarda  turklarning  otda  turib  kamondan  mohirlik
bila n  o‘ q  uzishlari  alohida  ta’kidlanadi .  Arab,  fors,  yunon,  slavyan  va  boshqa
tillardagi manbalarda ham turklarning jangovar qo`shini odatda otliqlardan iborat
bo‘lganligi qayd etilgan.
Turk xoqonligining G‘arbiy qanotida qo‘shin ikkita qanotdan iborat «O‘n o‘q»
tizimidan  tashkil  topgan  edi .  O‘n  o‘q  q abilalar  ittifo q i  har  biri  5  ta  q abiladan
iborat sharqiy va g‘arbiy ittifo qq a bo‘lingan. Sharqiy qismi 5 ta qabiladan iborat
Dulu  ittifoqi  deb  yuritilgan  va  ularga  5  ta  «cho‘r»  boshchilik  qilshgan.  G‘arbiy
qismi esa Nushibi qabilalar ittifoqi bo‘lib, ularni 5 ta «erkin» boshqargan. Sharqiy
yoki  Markaziy  xoqonlikda  esa  qo‘shin  sharqiy  q ism-to‘las  va  g‘arbiy  qism  -
8 tardush qanotlaridan iborat bo‘lgan .
Buni  qadimgi  turk  bitiktoshlari,  xitoy  yilnomalari  va  arab  manbalarida
keltirilgan  ma’lumotlar  ham  tasdiqlaydi.  Jumladan,  bitiktoshlarda  uchraydigan
«O`n  o‘q»  atamasi  har  biri  10  mingdan  jangchi  yetishtirib  beruvchi  10  ta  turk
urug‘i mavjudligini anglatgan. Xitoy yilnomalarida Istami xoqon «o‘n nafar katta
qabilaning  boshliqlarini  jami  100  ming  jangchi  bilan  g‘arbiy  o‘lkalardagi  Xu
mamlakatlarini  qo‘l  ostiga  olish  uchun  yuborilgan»ligi  va  u  «yabg‘u-xoqon»
unvoni  bilan  xoqonlikning  g‘arbiy  qismi  –  O`n  o‘q  eli  (O‘n  o‘q  davlati)ni
boshqara boshlaganligi qayd etiladi 67
. Qolaversa, arab manbalaridagi ma’lumotlar
ham  buni  tasdiqlaydi.  Ulardan  birida  yozilishicha,  VIII  asr  boshida  xalifa
Hisham  ibn  Abdulmalik  (724-743)  «turklar  hukmdoriga»  elchi  yuborganida
xoqonning huzurida 10 nafar qo‘lida bayroq (tug‘) ko‘targan otliq hozir bo‘lgan,
ularning xar biri 10 ming nafar jangchini o‘z bayrog‘i ostida to‘plagan edi .
Xoqonlikning  asosiy  qo‘shini  turkiy  urug‘lardan  iborat  bo‘lgan.  Turk
xoqonligida  barcha  erkaklar  harbiy  xizmatni  bajarishga  majbur  edi.  Xitoy
yilnomalarida  berilgan  ta’rifga  ko‘ra,  «jangda  qurbon  bo‘lishni  sharaf  deb
bilishgan,  kasallik  tufayli  vafot  etish  esa  uyat  xisoblangan ».  Bu  ma’lumot
xoqonlikdagi har bir harbiy kishining jangovar ruxda tayyorlanganini ko‘rsatadi.
Ularning orasida shaxsiy qo‘riqchilar - Ashina urug‘idan bo‘lgan xoqonlarning
zirhli  otliq  gvardiyasi  alohida  ajratilgan  edi.  Mazkur  gvardiyalar  qo‘shinning
asosini  tashkil  etib,  armiyaning  birmuncha  jangovar  va  zarbdor  qismi  bo‘lgan.
Xoqonning  shaxsiy  qo‘riqchilari  (xos  soqchilari)  xitoy  yilnomalarida  «fuli»,
ya’ni  bo‘ri  deb  atalgan.  Turklarning  bayroqlari  dastasiga  ham  oltin  bo‘rining
boshi  kiydirilgan.  Bu  bayroq  xoqonning  o‘rda-qarorgohi  tepasida  hilpirab
turgan.  Xitoy  muarrixlari  buning  sababini  turklar  o‘zlarining  kelib  chiqishini
unutmaganliklari ramzidir, deb izohlaganlar .
Shu  bilan  birga,  xoqonlik  qo‘shini  tarkibida  harbiy  jangchilardan  tashqari
ziroatkor  shahar  aholisidan  tuzilgan  yordamchi  piyoda  va  otliq  otryadlar  ham
mavjud edi. Ular o‘zlarining qurol-aslahalari bilan qurollangan va an’anaviy jang
usullarini  yaxshi  bilishgan .  Qo‘shin  tarkibida  Sug‘d  chokarlarining  bo‘lishi
9 qal’alarni q amal q ilish va ularni ishg‘ol qilishda qo‘l kelgan.
G‘arbiy  xoqonlik  qo`shinlari  asosan  otliq  jangchilardan  tashkil  topgan
bo‘lsada,  janglarda  tuyalardan  xam  foydalanilgan.  Xususan,  xitoy  roxibi  Syuan
Szan  (629-645)  Turk  xoqoni  huzurida  bo‘lgan  paytda  qo`shinlarning  bir  qismi
otda, bir qismi tuyada ekanligiga guvoh bo‘ladi . Shuningdek, turklar va sosoniylar
o‘rtasida bo‘lib o‘tgan Hirot yaqinidagi jangda xoqonlik qo`shini tarkibida jangovar
fillar otryadi ham bo‘lgan .
Xoqonlik  qo`shini  soni  xususida  manbalarda  turlicha  ma’lumotlar  uchraydi.
Chunonchi,  xitoy  yilnomalarida  500,  2000,  10000,  100000,  150000,  400000,
1000000  gacha  bo‘lgan  qo`shin  otryadlari  xaqida  ma’lumotlar  uchraydi.  Turk
xoqonlaridan biri Shibi haqida xitoy yilnomachilari shunday yozadilar: «millionlab
qo‘shinga  ega,  qadimda  ham  hech  qachon  shimoliy  ko‘chmanchilar  bunchalik
kuchaymagan edi».
Xoqonlikning  G‘arbiy  qanoti  qo`shinlarining  kamida  100  mingdan  orti q
jangchilardan  iborat  bo‘lgan.  Jumladan,  Istami  boshchiligida  g‘arbiy
o‘lkalarga,  Eftalitlarga  q arshi  yuborilgan  qo‘shin  100  ming  jangchidan
iborat  bo‘lgan .  Sosoniylarga  karshi  yuborilgan  turk  shahzodasi  El  Arslonning
qo‘shini esa 300- 4 00 ming jangchini tashkil etar edi . Taqkoslash uchun qayd etish
kerakki,  bu  davrda  Urta  Osiyo  va  Sharqiy  Turkistondagi  voha  davlatlarida
qo`shin soni bor-yo‘g‘i 1000 dan 10 minggacha bo‘lgan.
Qo‘shinni o‘nlik va ikkilik tartibida bo‘lishga rioya qilingan. Aniqrog‘i, har
bir  otryad  10,  100,  10000  va  100000  jangchidan  iborat  bo‘lib,  ular  o‘z
navbatida ikkita qanotga bo‘lingan hamda 5, 50, 500 va 50000 kishidan tashkil
topgan.  Bunday  otryadlardan  iborat  butun  armiya  esa  to‘las  va  tardush  yoki
dulu  va  nushibl  deb  nomlanuvchi  ikkita  qanotga  ajral-gan.  Bu  bo‘linmalar
boshida jabg‘u, kichikroq otryadlar tepasida tegin va eltabar kabilar turgan .
Turli  xududlardan  topilgan  arxeologik  materiallar xoqonlik  qo`shinining
mustahkam    po‘lat    qurollarga    ega  bo‘lganini  tasdi q laydi.  Xususan,  Oltoy
o‘lkasidagi  Baliq  Sook  degan  joydagi  mozor-qo‘rg‘on  qazilganda  qurol-aslahalari
va   jang   kiyimlari    bilan   ko‘milgan   qadimgi  turk  jangchisiga  tegishli  ekanligi
10 aniqlandi. Ahamiyatlisi shundaki, ushbu topilmalar tiklanganda ular orasida qilich,
dubulg‘a  (shlem),  xanjar,  o‘q-yoy,  sovut  kabi  jangovar  buyumlar  borligi,  ularning
mustahkam  temir  va  kumushdan  yasalganligi  hamda  otliqqa  unchalik  qiyinchilik
tug‘dirmaydigan darajada yengil bo‘lganligi ma’lum bo‘ldi.
Otliq  jangchining  yonida,  albatta,  egar-jabduq,  murakkab  kamon,  pastga
tomon kengaygan sadoq  (unga  o‘qlar o‘tkir  uchlari  yuqoriga qaratilib solingan)
bo‘lishi  shart  edi.  Kamarlar  qadama  bezaklar  bilan  bezatilgan.  Qilich  cha p
tomondan ikkita kamar bilan q iyalatib ta q ilgan. Ko‘pincha qurol-aslahalar nayza
va  bolta  bilan  to‘ldirilgan.  Mudofaa  qurol-yarog‘lari  uzun  plastinkasimon  yoki
zirhli sovut, yopinchiq (barma)li dubulg‘a va uncha katta bo‘lmagan qalqon uzun
halqasimon ilgak orqali yelkaga osilgan.
Xoqonlik  jangchilarining  mahoratini  arab  mualliflari  shunday  ta’riflashadi:
«Turk ... joni boricha quvlagan holda, orqaga va oldinga, o‘ng va chapga, yuqoriga va
pastga qarab ota oladi. Xarijit (arab o‘qchisi) kamon ipiga bitta o‘kni joylaguncha, u
(turk) 10 ta o‘kni otadi. Xarijit tekis joydan otini choptirgunicha, u o‘z otida tog‘ yoki
vodiydan  tushib,  katta  tezlik  bilan  choptiradi.  Turkning  to‘rtta  ko‘zi  bor  -  ikkita-si
yuzida, ikkitasi esa gardanida» .
VI—VII asrlarda qo`shin jang taktikasiga ega, o‘z kuchi va malakasiga ishongan
drujina  ko‘rinishida  bo‘lgan.  Qattiq  asosdan  yasalgan  uzangi  va  egarning  keng
tarqalishi jangchining nayza bilan xujumini yanada kuchliroq qilib, dushman mudofaa
qatorini  yorib  o‘tishini  ta’minlagan.  Kamondan  kuchli  zarb  bilan  yakka  nishonni
mo‘ljallab  zo‘r  va  bexato  otishgan.  Kamon  tushirilgan  holda  tutilgan,  bu  esa
kamonning  butun  kuchini  otishga  saqlash  imkonini  bergan.  O`q  pati  yumshab
ketmasligi uchun o‘qdonning tagi kengaygan bo‘lgan, bu esa o‘z navbatida o‘qning
bir  xilligini  ta’minlagan.  Ikkinchi,  o‘qchi  kamarning  bo‘lishi,  aftidan,  jang  vaqtida
kamon va sadoqni almashtirishni osonlashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan.
Bu  davrda  xar  xil  turdagi  uch  parrakli  o‘q  uchlari  keng  tar q algan.  Ularning
hammasi yengil qurollangan dushmanni otishga mo‘ljallangan. Keyinchalik ikki va
to‘rt parrakli, shuningdek, yassi o‘q uchlari xam paydo bo‘lgan. O`q uchlari ba’zan
suyakdan  xam  yasalgan  biroq  ular  juda  kam  uchraydi,  o‘qlar  asosan  temirdan
11 qilingan, temir kam bo‘lgan joylardagina suyakdan yasalgan bo‘lishi mumkin.
Arxeologik  topilmalar  orasida  ba’zan  o‘q  uchlaridan  tashqari  o‘qning
yog‘ochdan  qilingan  qismlarining  qoldiqlari  ham  uchraydi.  O`qlarning  turli
bo‘yoqlarga  bo‘yalganligi  esa  jangchiga  urush  vaqtida  kerakli  o‘q  uchini
adashmasdan tez topishini qulaylashtirgan.
Jangchilarning dushmanga qarshi olib borgan masofali janglarida asosan
murakkab  tuzilishga  ega  suyak  va  shoxdan  qoplamali  kamon  va  temir  uchli
o‘qdan  foydalanishgan.  Qurol-yarog‘ l arning  qoldiqlari  Tyan-Shyandagi  ot
bilan  ko‘milgan  jangchi  qabrlardan,  faqat  erkaklarning  mozorlaridan
topilgan.  Mazkur  topilmadar  asosida  jangchilarning  qurol-yarog‘lari  haqida
ma’lum bir tasavvurlarga ega bo‘lish mumkin. Qilich va uzun dudama q ilich
har doim aslzodalik va boylik belgisi hisoblangan .
Xitoy  manbalarida  «fuli»,  ya’ni  «bo‘ri»  deb  ta’riflangan  xoqonlik
jangchilari  shamshir,  nayza,  uzun  og‘ir  qilichlar  bilan  qurollanganligi,  yaqin
masofadagi  ko‘l  jan-gini  olib  borishga  moslashganligi,  ular  Turk  xoqonligi
qo‘shinining zarbdor o‘zagi hisoblanishi e’tirof eti l adi.
12 1.2. Q o‘shin boshqaruvi hamda harbiy unvonlar.
Xo q on  hamma  narsadan  avval  «mangu  el»  (ya’ni,  imperiya)
xotirjamligi,  farovonligining  kafolati  bo‘lib,  «el»ning  mavjud  bo‘lishining
as o siy  sharti  sifatida  beklar  va  «butun  xalq»ning  xoqonga  sadoqati  talab
q ilinardi.  Xoqon,  bitiktoshlar  tili  bilan  aytganda  «turk  eli»  uchun,  «turk
xalqi»  uchun  «tunlari  uxlamaslik  va  kunduzlari  (ishsiz)  o‘tirmasligi»  shart
edi”.  Urush  va  sulx,  jang  va  bitim  barchasi  «turk  eli»ning  tinchligi  uchun
xoqon irodasi bilan hal qilinardi. Bir so‘z bilan aytganda, xoqonning harbiy
va diplomatik huquqlari mutlaq cheksiz edi.
Turk  xoqonligining  g‘arbiy  qismida  qo`shinining  ikkala  qanotida
xoqonlik  oila  a’zolari  -  yabg‘u,  shad,  tegin  unvonli  shahzodalar  turgan.
Xoqonlikning  mazkur  vakillari  tobe  qabilalarni  boshqarish,  soliqlar
yig‘ishni  tashkil  kilish  bilan  birgalikda,  ularni  harbiy  ishlarga  jalb  etish,
jang-larga  olib  borish  va  harbiy  harakatlarda  boshchilik  qilish  ishlarini
x.am amalga oshirganlar. Xoqonlikda shahzoda -teginlar o‘z qo`shiniga ega
bo‘lib,  biror  o‘lkani  boshqarishga  mas’ul  qilingan  taqsirda  shad  unvonini
olgan.
Qo‘shin  boshqaruvida  oltin  bo‘ri  boshli  bayroqlardan,  buyruqlarni
yetkazishda esa muhrli oltin nayzali o‘qlardan unumli foydalanilgan.
Qo‘shin  boshqaruvini  turli  darajadagi  harbiy  amaldorlar  olib  borishgan.
Ular  orasida  eng  yuqorilari  -  jabg‘u  (yabg‘u),  tegin,  eltabar  bo‘lib,  mazkur
barcha  mansablar  otadan  o‘g‘ilga  meros  bo‘lib  o‘tar  va  Ashina  xonadoni
a’zolaridan tayinlanar edi.
Xitoy  manbalari  va  turkiy  bitiktoshlarda  xoqonlikda  mavjud  bo‘lgan
mansab  va  unvonlarning  nomlari  saqlanib  qolgan.  Xoqonlikning  boshqaruv
tuzumida  qariyb  40  ga  yaqin  unvon  va  ellikdan  ortik  epitetlar  mavjud  bo‘lib,
ularni quyidagicha guruhlarga bo‘lish mumkin:
1) rasmiy: a) ma’muriy; b) harbiy;
2) ijtimoiy: a) diniy; b) ramziy-faxriy.
13 Turk xoqonligida boshqaruv tizimida xoqondan keyin birinchi o‘rinda yabg‘u
turgan.  Dastlabki  davrlarda  «yabg‘u»  xoqonning  vorisi  hisoblanib,  odatda
xoqonlarning ukalari shu unvonga ega bo‘lar edilar. Shuning uchun ham yabg‘u
xitoy yilnomalarida xoqondan keyingi birinchi shaxs sifatida ko‘rsatiladi. Undan
keyin  esa  tegin,  ya’ni  xoqonning  o‘g‘illari  -  shahzodalarga  beriladigan  unvon
bo‘lgan. Odatda teginlarga boshqarish uchun ma’lum bir hudud berilib, o‘zining
qo‘shiniga  ham  ega  bo‘lgan.  Hokimiyat  akadan  ukaga  emas,  otadan  o‘g‘ilga
o‘tadigan  bo‘lgach,  teginlar  taxt  vorisi  xisoblanib,  yabg‘ularning  mavqeiga
nisbatan  ularning  mavqei  yukorirok  bo‘lishiga  olib  keladi.  Teginlardan  so‘ng
eltabarlar turgan.
Yabg‘u,  shad,  tegin,  eltabar,  tudun,  tutuk,  cho‘r,  tarxon,  erkin,  inanchu,
buyruq kabi o‘nlab unvonlar va ularning oldida keluvchi apa, inal, kul, tun va h.k.
ko‘plab epitetlar rasmiy xarakterda bo‘lib, ulardan aksariyati ma’muriy bo‘lsa, bir
kismi harbiy edi. Ayniqsa, ular orasida tutuk, cho‘r, tar-xon, erkin kabi unvonlar
ko‘prok  harbiy  xarakterdagi  unvonlar  bo‘lishi  barobarida  karam  qabilalarni
boshqarishga  vohalarga  hukmdorlik  kilishga  yuborilgan  ma’murlarning  unvoni
sifatida ham uchraydi.
Xoqonlikda  mavjud  unvonlar  tizimida  harbiy  unvonlar  ham  o‘ziga  xos
o‘rin  egallagan.  Jumladan,  bitiktoshlarda  suboshi,  chabish,  bingboshi,
beshyuzboshi,  yuzboshi,  o‘nboshi  kabi  unvonlar  uchraydi.  Shuningdek,  xitoy
yilnomalarida  xoqonlik  amaldorlarining  unvoni  sifatida  cha-bishi-szyabi
(chabish)  bir  necha  bor  qayd  etiladi.  Suboshi  lug‘aviy  jihatdan  qadimgi
turkcha  su  «qo‘shin»  va  bashn  «bosh,  rahbar»,  ya’ni  «qo`shin  boshlig‘i,
lashkarboshi»  ma’nosida  edi.  Chabish  (chovush)  esa  «qo`shinda  vazifador
shaxs,  lashkar  boshliklaridan  biri»  sifatida  bo‘lib,  Mahmud  Qoshg‘ariy  uni
«jangda  saflarni  tuzatuvchi,  dam  olish  vaqtida  askarni  zulm  qilishdan
saqlovchi odam» shaklida ta’riflaydi.
Xoqonliqda  harbiy  unvonlar  sifatida  bo‘lgan  bing-boshi  «mingboshi»,
beshyuzboshi.  yuzboshi,  o‘nboshi  va  hokazolar  ham  asosan  markaziy
hokimiyat  va  qo`shin  qanotlari  boshqaruvida  mavjud  bo‘lib,  ularning  bunday
14 nomlanishi  xoqonlikning  mohiyatan  «o‘nlik  tizimi»ga  ega  harbiy  imperiya
bo‘lganligi bilan izohlanadi.
Jang  taktikasi.  Mahoratli  jangchilarning  jangovarlik   qobiliyati   o‘z
davri   uchun    yetarlicha   darajada    yukori  bo‘lgan.  Ular  deyarli  tinimsiz
jangu jadallar olib borar, butun atrofida dushmanlar o‘rab olgan bo‘lishlariga
qaramay,  turli  qabilalarning  qarshiliklarini  qurol  kuchi  bilan  bartaraf  etib,
Uzoq  Sharq  va  O‘rta  Osiyogacha  bo‘lgan  uzoq  masofali  yurishlarni  amalga
oshirar edilar. Xitoy yilnomalarida ham qayd etilishicha, «turli davlatlarning
hammasi  unga  (Turk  xoqonligiga)  bo‘ysungan.  Kamondozlari  1  milliondan
ortiqroq  edi.  Shimoliy  ajnabiylar  (ya’ni  xitoylik  bo‘lmaganlar)  hech  qachon
bunday kuch-qudratga ega bo‘lishmagan edi».
Xoqonlikda mavjud an’analarga ko‘ra, hukmdorlar qo`shin jangovarligini
oshirish  uchun  bir  qator  tadbirlarni  amalga  oshirganlar.  Jumladan,  VII
asrning  yarmiga  mansub  xitoy  yilnomalarida  qayd  etilishicha,  hukmdorlar
«doimiy  ravishda  jang  qilish,  qilichbozlik  va  o‘q-yoy  otish  mashqlarini
amalga oshirar, ovga chiqardilar».
Turk  xoqonligining  harbiy  san’ati  uchun  Markaziy  Osiyo  chorvadorlari
an’anasi  kabi  ot  bilan  jang  qilish  usuli  xos  edi,  Hujumni  avval  kamondan
ma’lum  masofada  turib  o‘q  uzish  bilan  boshlab  berishgan.  Bu  vazifani
asosan  o‘q-yoy  bilan  qurollangan  yengil  otliq  otryadlar  bajarishgan,
Jangning hal kiluvchi pallasida esa urushga og‘ir qurolli otliqlar kirgan. Ular
dushmanga  zich  safga  tizilgan  holda  nayzalar  bilan  hujum  qilishgan.  Shu
tariqa  ular  dushmanni  yaqin  masofada  turib  jang  qilishga  majbur  qilishgan.
Bunday  xujum  esa  foyda  berib,  dushman  bardosh  berolmay,  ko‘p  o‘tmay
chekingan.  Zirhli  otliqlar  esa  xujumda  davom  etib,  pushmanni  batamom
yakson  qilish  bilan  jangni  yakunlashgan.  diqqatga  sazovor  jihati  shuki,
xoqonlik  qo`shinlari  dushmanni  oxirigacha  ta’qib  qilib  borib,  uni  butunlay
yakson  qilmagunlaricha  tinchishmas  edi.  Masalan,  juan-juanlarni  ular  to
Yevropaga qadar ta’qib q ilib borishgan.
Yordamchi  piyoda  otryadlarning  jangdagi  ishtiroki  esa  aralash  jang  usulidan
15 foydalanilganda qo‘l kelgan. Ya’ni, dushmanning hujumini o‘ q -yoy bilan  q arshi
olishda  ularning  nafi  tekkan.  Vaziyat  taqozo  etganida  ba’zi  turk  otryadlari
dushmanga turli tarafdan hujum qilgan holda mustaqil harakat qilishgan.
Vizantiyalik  harbiy  mutaxassis  Mavrikiy  (VII  asr  bi-rinchi  yarmi)  o‘zining
«Strategikon»  nomli  asarida  turklarning  taktik  usullarini  shunday  tasvirlaydi:
«Endi  turklar  va  avarlar  ham  jangovar  tartibda  joylashishadi...  Ular  jangovar
qo`shinni  rimliklar  (vizantiyaliklar  nazarda  tutilmoqda)  va  forslarga  o‘xshab  bir
chiziq bo‘ylab joylashtirishmaydi».
Xoqonlikda xabarlashuv, ya’ni o‘zaro alo q a bog‘lash ham yo‘lga qo‘yilgan
bo‘lib,  dushmanga  q arshi  rejalashtirilgan  harbiy  faoliyat  o‘zaro  xat-
xabarlashuvlar  orqali  amalga  oshirilgan.  Shunday  mazmundagi  yozishmalar
Sug‘diy  va  ba q triy  tilli  hujjatlar  orasida  saqlanib  qolgan.  Xatlar  Sug‘d,
Toxoriston yoki Qobuliston hukmdorlariga tegishli bo‘lib, ularning ba’zilarida
xoqon  tomonidan  «topshiriq  kelganligi»  yoki  «yorliq  yuborilganligi»,  yo
bo‘lmasa,  ushbu  hukmdorliklarning  arablarga  qarshi  harbiy  yordam  so‘rab,
xoqonga xat orqali murojaat qilishganidan dalolat beradi.
Harbiy istehkom -  q o‘rg‘onlar.  Mintaqada harbiy mudofaa inshootlarini
qurish  an’anasi  ko‘p  asrlik  tarixga  ega  bo‘lib,   chegara   chiziqlarida
mustahkamlangan   manzilgohlar  va    yashirinish    uchun  mo‘ljallangan
qal’alar,    qasrlar    va  hukmdorlarning  qarorgohlari   barpo  etilgani  shundan
dalolat  beradi.  Chorvadorlar  jamiyatida  ko‘chmanchi  davlatlarning  vujudga
kelishi  bilan  harbiy  inshootlarning  ahamiyati  yanada  ortdi .  Chorvadorlar
imperiyalarning  suv  yoki  quruqlik  yo‘llari  bo‘ylab  uncha  katta  bo‘lmagan
istehkomlar  qad  ko‘taradi.  Biroq  bunday  istehkomlarning  hech  birida  aholi
doimiy  yashagan  emas,  ular  faqat  jang  vaqtlarida  zaxira  ombori  va  mudofaa
joylari vazifasini o‘tagan.
Xoqonlik  voha  davlatlarini  boshqarish  uchun  ularning  hududida  harbiy
garnizonlar  qurgan.  Ana  shunday  garnizonlardan  biri  Beshbaliq  shahri
bo‘lgan.  Yozma  manbalarda  keltirilishicha,  G‘arbiy  turk  hukmdorlaridan  biri
xoqonlikka  xiroj  va  soliq  yetkazib  turgan  Gaochanni  qo‘riqlash  maqsadida
16 Beshbaliqda   garnizon   qurdirgan.    Gaochandan    125   km   shimolda
joylashgan  mazkur  garnizon  o‘z  joylashuviga  ko‘ra,  tashqi  xavflardan
himoyalash uchun strategik jihatdan qulay bo‘lgan”.
Xoqonlik  qo`shinlariga  mo‘ljallangan  maxsus  qarorgoh  shahar-qal’alar
mavjud bo‘lgan. Ana shunday karorgox va garnizonlardan yana biri - Jabg‘ukat
(Oqota  shahar  xarobasi)  shahri  edi.  Jabg‘ukat  Binkatdan  shimol  tomonga  olib
boradigan  o‘rta  asr  savdo  yo‘lida  joylashgan  ilk  shaxarlardan  biri  bo‘lib,
«chiroyli  bu  shaxar,  qadimda  Chochning  harbiy  lageri  -  lashkargohi  edi»,
«ichki  mudofaa  devoriga  ega  harbiy  lashkargoh».  Chochdan  Iloqqa  olib
boruvchi  yo‘ldan  sharqda,  Turk  daryosi  (Chirchiq)  vodiysida  joylashgan
bo‘lib, Choch vohasi Turk xoqonligi tarkibiga kirgan paytda (U1-UP asrlar) ilk
turk hukmdorlari karorgoxi sifatida barpo etilgan.
Jabg‘ukatning  qachon  va  kim  tomonidan  barpo  qilinganligi  xa q ida
turlicha  farazlar  bor.  Masalan  rus  sharqshunos  olimi  V.V.  Bartold  Toshkent
yaqinidagi  sobiq  Niyozbek  qal’asi  o‘rnida  bo‘lgan  ushbu  shahar  nomini
turkcha  yabg‘u (jabg‘u) unvoni bilan bog‘lagan va lug‘aviy jihatdan «Jabg‘u
shahri»  degan  ma’noni  anglatadi,  degai  taxminni  ilgari  surgan.  Y.F.
Buryakov  xam  xon  qarorgohi  o‘rnidan  qad  rostlagan  turkiy  nomdagi
shaharlardan biri bo‘lgan, deb hisoblaydi.
Ma’lumki,  555  yilda  Eftalitlar  va  Turk  xoqonligi  orasidagi  chegara
Sirdaryo  xavzalari  va  Toshkent  vo h asi  h isoblanib,  manbalarga  ko‘ra,  VI
asrning  60-yillarida  Istami  eftalitlarga  qarashli  h ududlardan  dastlab  Choch
vohasini  q o‘lga  kiritgan  edi.  Aynan  shu  voqealar  bilan  bog‘liq  holda
Jabg‘ukat  dastlab  harbiy  maqsadlar  (qo‘shin  saqlash,  qo`shinning  harbiy
tayyorgarligi va h.k.) uchun mo‘ljallab ko`rilgan bo‘lishi ham mumkin. Istemi
boshchiligidagi  turklarning  eftalitlarga  qarshi  keyingi  yurishlarida  Jabg‘ukat
harbiy baza, istehkom vazifasini o‘tagan bo‘lishi mumkin.
Bu  kabi  harbiy  qarorgoh-qo‘rg‘onlar  nafaqat  harbiy  maqsadlarda,  balki
vaziyat talab qilganida ma’lum vaqt oliy hukmdorlarning ham yashash joylari
hisoblangan. Shuningdek, urushlar paytida uning atrofidagi chorvador aholiga
17 yashirinish  imkonini  bergan.  Turk  xoqonligida  harbiy  yutu q lar  minta q adagi
boshqa  davlatlarning  harbiy  ish  rivojiga  katta  ta’sir  ko‘rsatgan.  Vizantiyalik
harbiy  mutaxassis  Mavrikiy  (VII  asr  birinchi  yarmi)  o‘zining  «Strategikon»
nomli  asarida  Vizantiya  qo‘mondonlariga  doimo   avar   va   turklarning
tajribasini qo‘llash zarurligi qayd etilgan. Ushbu nasihatlar, eng avvalo, qurol-
yarog‘larga  tegishli  bo‘lib,  xususan:  «Jangchining  kiyimi  xuddi
avarlarnikidek,  keng,  uzun  va  chiroyli  bo‘lishi  kerak»  yoki  «...otlarning
tumshug‘i  va  ko‘kragi  xuddi  avarlarniki  singari  quroq  bo‘laklari  bilan  bo‘lsa
ham  qoplangan  bo‘lishi  kerak,  ular,  ayniqsa,  jang  vaqtida  oldinda  bo‘luvchi
otliqlarning  otlarini  bo‘yin  va  ko‘ksini  himoyalab  tursin.  Egar  ustida  ikkita
temir uzangi, arqon va oziq-ovqat uchun qopchiq bo‘lishi kerak. Otning belida
to‘rtta,  boshida  va  iyagida  bittadan  popugi  bo‘lishi  kerak».  Shuningdek,
«chodirlar avarlar va turklarnikiga o‘xshab yaxshilab tikilishi kerakki, chunki
shunday chodirlar ham chiroyli, ham qulaydir» deb uqtirilgan. 
Demak,  yuqorida  ko‘rib  chiqilgan  ma’lumotlardan  ko‘rinadiki,  xoqonlik
o‘z  davrida  harbiy  jihatdan  ilg‘or  bo‘lgan.  O`nlik  tizimga  asoslangan
muntazam  qo‘shin,  ya’ni  asosan  har  biri  10  ming  nafar  jangchi  bilan
ta’minlovchi  «O‘n  o‘q»  tuzilmasi  doimiy  ravishda  hozir  bo‘lgan  100  minglik
qo‘shin  mavjud  bo‘lgan,  xoqonlik  uning  ko‘p  sonli,  intizomli  va  tezkor  otliq
qo`shinga  ega  bo‘lganligi,  o‘z  davrining  qudratli  davlatlaridan  biriga
aylanishiga  aylanishiga  imkon  bergan.  Shu  sababli,  Turk  xoqonligi  qudratli
Sosoniylar  Eroni,   Vizantiya   va  Xitoy  ustidan  ma’lum  muddat  ustunlik
qilishga  va  doimiy  ravishda  o‘z  hududini  kengaytirib  borishga  muvaffaq
bo‘lgan.  Garchi  Turk  xoqonligining  butun  siyosiy  tarixi  harbiy  yurishlar  va
qabilalararo  urushlar  bilan  to‘la  bo‘lishiga  qaramay,  u  Jung‘oriyadan  to  Qora
dengizgacha  bo‘lgan  ulkan  hududda  turkiy  qabilalarning  o‘zaro  uyushishiga
zamin  yaratdi  va  qator  turkiy  tilli  xalqpar  etnomadaniy  muhitining
shakllanishini   ta’minlaydi.   Xoqonlikning  kuchli  harbiy  tashkiloti  esa  Xitoy
va  Eronning  tajovuzkorona  niyatlariga  to‘sqinlik  qila  oldi,  VIII  asrdagi  arab
xalifaligi bosqiniga ham qattiq qarshilik ko‘rsata oldi.
18 II-BOB. SOMONIYLAR, G‘AZNAVIYLAR, SALJUQIYLAR,
QORAXONIYLAR VA XORAZMSHOXLAR DAVRIDA HARBIY ISH VA
QO‘SHIN HOLATI (IX-XII ASRLAR)
2.1.  Somoniylar va G‘aznaviylar davrida harbiy ish holati va ahamiyati.
Somoniylar davlati. Somoniylar (875-999) davrida harbiy qo‘shin doimiy
maxsus  gvardiya  va  muvaqqat  qo`shinga  bo‘lingan.  Davlat  va  podsho  saroyi
hayotida saroy gvardiyasi  katta rol  o‘ynagan. Gvardiya tarkibida mahalliy axoli
vakillari bo‘lgan yosh harbiylar qatorida asir qilib olingan turkiy g‘ulomlar xam
bor edi.
Saroy  gvardiyasida  vusoqboshi  (3  g‘ulomga  boshlik  kichik  komandir),
hojib  (gvardiyachi  g‘ulomlarning  oliy  mansabi),  xaylboshi  (hojibdan  kuyi,
vusoqboshidan yuqori) mansablari mavjud edi.
Gvardiyachilar  dastlabki  5  yillik  xizmati  davomida  navbati  bilan  ot,
qamchi,  karochuri  (uzun  shamshir),  beliga  bog‘lash  uchun  kesh  va  qin,  egar
jabduq,  yulduzli  jilov,  qizil  kiyim  va  halqaga  osilgan  temir  gurzi  bilan
ta’minlangan. 5 yildan keyin unga otda yurish uchun maxsus etik, to‘n, o‘n olti
tirgovichli  chodir,  uch  nafar  g‘ulom  berilib,  vusoqboshi  darajasi  tayinlangan.
Vusoqboshi  darajasiga  yetgan  harbiyga  kumushdan  ziynatlangan  bosh  kiyim  va
ganjalik  kiyim  in’om  qilingan.  Shu  tariqa  har  yili  kiyim-kechaklari  ko‘payib,
uning askarlari va martabasi xaylboshi va undan keyin hojib darajasigacha o‘sib
borgan.  «...uning  shoyistaligi  va  hunari,  shijoati  hammaga  ma’lum  bo‘lganidan
so‘ng  ulug‘  ishlar  qo‘lidan  kelardi,  odamlar  va  xudovandga  do‘st  bo‘lardi,  to
o‘ttiz besh yoshga to‘lgunicha amirlik unvonini bermasdilar va viloyatlarga ham
hokim etmasdilar».
Hojib saroy lashkarboshisi bo‘lgan, unga saroy va hukumat muassasalarini
qo‘riqlash  bo‘yicha  xizmat  qiluvchi  va  harbiy  harakatlar  davrida  o‘ta
mas’uliyatli  vazifalarni  bajaruvchi  gvardiyachi-g‘ulomlarning  katta  otryadi
bo‘ysungan.  Vuzurgi  hojib  -  bosh  hojib  somoniylar  davlatining  eng  oliy
mansabli  amaldorlaridan  biri  bo‘lgan.  Hojiblar  va  bosh  hojib  davlat  ishlarida
19 katta  rol  o‘ynaganlar.  Harbiy   xizmatda  mavqega  erishgan  turk  g‘ulomlari  ozod
qilinib,  ma’lum  imtiyozlarga  ega  bo‘lganlar.  Ular  fidoyi  xizmatlari  uchun  davlat
tomonidan  munosib  taqdirlanib,  o‘z  erklarini  tanlaganlar  va  qator  imkoniyatlarga
ega  bo‘lganlar.  Mana  shunday  g‘ulomlardan  biri  qobiliyatli  lashkarboshi  hamda
iste’dodli  siyosatchi  darajasigacha  yetgan  Alpteginning  hayot  yo‘li  bunga  misol
bo‘la  oladi.  Xizmat  pog‘onalaridan  shu  tariqa  ko‘tarilib  borgan  Alptegin  35
yoshidayoq  Xuroson  sipohsolori  lavozimini  egallaydi,  2700  harbiy  g‘ulomlarga
qo‘mondonlik  qiladi,  Movarounnahr  hamda  Xurosonda  katta  mulklarga  ega
bo‘ladi. Shu davrda turk g‘ulomlari orasidan yetishib chi qqan  Sabuktegin  (940-
997)  esa  xizmat  pog‘onalaridan  o‘sib  borib,  katta  mavqega  erishadi  va  kelajakda
g‘aznaviylar sulolasiga asos soladi.
Somoniylar  davrida  urush  yoki  boshqa  zaruriyat  tug‘ilganda  mahalliy
hukmdorlar,  Movarounnahr  hamda  Xurosondagi  alohida  viloyatlar  egalari  katta
miqdorda  ko‘ngillilar  qo`shini  -  xalq  lashkarini  to‘plaganlar.  Istaxriy
ma’lumotlariga  ko‘ra,  mamlakat  ko‘ngillilar  qo`shini  uchun  ma’lum  miqdorda
askarlar  yetkazib  beradigan  alohida  kuloblar  (okruglar)ga  bo‘lingan.  Ko‘ngillilar
qo‘shinining jangovar sifatlari juda yuqori bo‘lgan. Ibn Havqal so‘zlariga ko‘ra, bu
qo‘shinlar  o‘z  uyi,  joyi,  oilasi,  ko‘shnilarini  yaxshi  bilgan  erkin  dehqonlar,  ya’ni
jamiyatning to‘q va erkin qatlamlari vakillaridan tuzilgan. Ular tashqi harbiy xavf
tug‘ilganda,  yoki  ichki  nizolar  va  ko‘chmanchilarga  q arshi  yurishlar  tashkil
qilinganda  to‘plangan.  Mazkur  qo‘shinlar  o‘z  mablag‘lari,  ma h alliy  xokimlar
mablag‘lari va davlat mablag‘lari hisobiga yashar edilar. Qurol-aslaha va ta’minot
aniq majburiyatlarga bog‘liq bo‘lgan. Masalan, somoniylarga yarim qaram bo‘lgan
Chag‘oniyon  viloyati  o‘z  xisobidan  o‘zini  ta’minlay  oladigan,  o‘z  otlariga  ega
bo‘lgan 10 ming askar yetka-zib bergan. Shubhasiz, yurishlar vaqtida ko‘ngillilar
qo`shini  asosan  markaziy  hukumat  xisobidan  ta’minlangan.   Qo‘shinlar  tarkibida
ko‘chmanchi  kabilalar  otryadlari  ham  bo‘lgan.  Chegaralar  esa  maxalliy
xokimlarning harbiy kuchlari va g‘oziylar tomonidan ko‘riklangan.
G‘aznaviylar  davlati.  G‘aznaviylar  (962-1183)  saltanatida  hukmdorning
eng  yaqin  yordamchisi  va  maslaxatchisi  bo‘lmish  vazir  nafaqat  ma’muriyat
20 amaldorlari,  balki  harbiy  kuchlarga  ham  javob  bergan.  Sulton  va  markaziy
hokimiyatning  asosiy  tayanchi  bo‘lgan  doimiy  qo`shin  asosan  otliq  qo`shindan
iborat  bo‘lsada,  piyoda  otryadlar,  favqulodda  xolatlarda  esa  shaxar  va  qishloq
axlidan  to‘planadigan  ko‘ngillilar  va  dexqonlar  ham  kirgan.  G‘aznaviylar
qo`shinida  maxalliy  aholi  vakillari  qatorida  seyistonliklar,  xindlar,  kurdlar,
arablarni ham uchratish mumkin edi.
G‘aznaviylar  qo‘shinida  maxsus  tuzilmalar  ham  bo‘lgan.  Maxsus
tuzilmalarda  zodagonlar  vakillari  hamda  qaram  kishilar,  amir  xizmatida  bo‘lgan
harbiy asirlar, g‘ulomlar bor edi. Ular asosan Movarounnahr, Taroz, Qoshg‘ar va
Xo‘tondan  kelgan  g‘ulomlar  bo‘lib,  keyinchalik  xususiy  va  saroy  maktablarida
maxsus  o‘quv  kursi  va  harbiy  tayyorgarlikni  o‘taganlar.  G‘ulomlar  bir  qancha
kategoriyalarga bo‘linganlar, shulardan saroy g‘ulomlari ko‘pchilikni tashkil etib,
ular-ning  soni  4000  ta  bo‘lgan.  Bulardan  tashqari  sultonga  tansokchilar  va
bayroqdorlardan iborat yana 300 ta g‘ulom bo‘lgan.
G‘ulomlarning  asosiy  qismidan  askarlar  va  qo‘riqchilar  sifatida
foydalanilgan,  qolgan  qismi  xizmatkorlar  vazifasini  bajargan.  Sulton  g‘ulomlari
xazinadan  yillik  maosh  va  oziq-ovqat  bilan  ta’minlanganlar.  Ular  o‘zlarining
xuquqiy  makomlar  va  mulkiy  holatlari  bilan  ajralib  turganlar.  Ularning  ba’zilari
hatto yuqori mansablarga erishib, hojiblar, viloyatlar xokimlari bo‘lishgan. Sulton
xizmatda  yuqori  ko‘rsatkichlarga  erishgan  ski  sevimli  g‘ulomlarga  sahovat
ko‘rsatib,  ularga  boyliklar  in’om  qilgan,  yerlar  sovg‘a  qilgan.  Uzoq  safarda
yuradigan g‘ulomlar tez-tez erkinliklar olishgan.
G‘ulomlar  mahalliy  ijtimoiy  va  etnik  qatlamlarga  deyarli  bog‘liq
bo‘lmaganlar  va  shuning  uchun  xam  mulkdorlar  hokimiyatining  hukmronligini
amalga  oshirishda  qulay  qurol  bo‘lgan.  Saroy  g‘ulomlari  dabir  --  davlat  idorasi
amaldorlarining.  maxfiy  nazorati  ostida  bo‘lgan,  gunoxlar  qilganda  qattiq
jazolangan.
G`aznaviylar davrida qo`shin uch lashkarboshi (sipoxsolor) ga bo‘ysunadigan,
Hindiston,  Iroq  hamda  Xurosonda  joy-lashtirilgan  uch  yirik  birlashmaga  bo‘lingan.
Butun qo`shin ustidan oliy qo‘mondonlikni nog‘ora, tug‘, katta yoki kichik do‘mbira
21 kabi  xizmatning  muxim  belgilariga  ega  bo‘lgan  bosh  hojib  amalga  oshirgan.  Bosh
q o‘mondon  tilla  belbog‘li  q ora  chakmon  va  ikki  shoxli  telpak  kiyib  yurgan.  Bosh
hojib  va  qo‘mondonlar  davlat  hayotida,  xususan  podshohliklar  almashishi,  yangi
sultonning taxtga kelish davrlarida katta rol o‘ynaganlar .
Saljuqiylar  davlati  (1038-1308) .  Saljuqiylar  davrida  davlat  boshqaruv
tizimida ma’muriy va fuqarolik muassasalari bilan bir qatorda, «devopi ariz al-
jaysh»  deb    nomlangan    harbiy    idora    ham    mavjud    bo‘lgan.    Uni
boshqaruvchi   bo‘lmish  ariz  ad-jaysh  turli  viloyatlarda  o‘z  bo‘linmalariga,   o‘z
noibi  (o‘rinbosar  yoki   yordamchi)  ga  ega  bo‘lgan.  Ariz  harbiy  nozir  vazifasini
bajargan. U  qo`shinga  beriladigan  ish  haqi  va  nafaqalarni  qattiq nazorat  qilgan,
davolovchi  va  xizmatchilar  shtatlariga  ega  bo‘lgan  davolash  va   aloqa
vositalariga   homiylik   qilgan,   vaqti-vaqti   bilan  qo‘shinni  tekshiruvdan,  ya’ni
ko‘ruvdan  o‘tkazib  turgan,  xizmatdagi  va  safdan  chiqqan  harbiylarning
ro‘yxatlarini  aniqlab,  shaxsiy  tarkibni  tekshirish  va  hisobga  olish  ishlari  ham
amalga  oshirilgan.  Harbiy  boshqarmaning  maxsus  daftarida  q o‘shin  tarkibiga
beriladigan  ish  h aqi  turlari  va  miqdori   belgilab  qo‘yilgan.   Bularning   bari
arizning bevosita majburiyati bo‘lgan.
Ariz qo‘shin harakatini  h am tegishli tarzda qayd etib borgan. Harbiylar uzoq
safarlarda  bo‘lgan  chog‘larida  o‘zlariga  berilgan  yerlar  hisobidan  maosh  olib,
ta’minlanganlar.  Bu  mablag‘lar  qo‘shinlar  borgan  viloyat  va  mamlakatlar
g‘aznasidan q oplangan. Ulush olgan harbiylarning nomlari Ariz tomonidan maxsus
ro‘yxatlarga kirit i shgan.
Salju q iylar  qo‘shinining  komandir  va  askarlari  xizmatlari  uchun  ham  pul
mukofoti,  ham  oziq-ovqat,  jumladan  don  bilan  rag‘batlantirilgandar.  Harbiy
amaldorlarga  haq  to‘lash  ariz  buyrug‘i  va  ruxsatnomasi  bilan  maxsus  ruxsatnoma
(berat) va ko‘chirish hujjatlari (parvona) bo‘yicha davlat devoni vositalari xisobidan
amalga oshirilgan. Qo‘shindagi ish haklarining qiskarishi yoki unga qo‘shimchalar
tegishli  moliya-solik  devonlari  tomonidan  qayd  qilingan,  Devopi  ariz  barcha
mablag‘larni  (kimga  tegishli  yoki  meros  bo‘lishidan  qat’iy  nazar)  qayd  qilib
borgan. U ko‘pincha asosiy qo‘shin qarorgoxida bo‘lgan, yo‘qligida harbiy devon
22 ishlarini  noib,  ya’ni  uning  o‘rinbosari  boshqargan.  Arizga  bevosita  bo‘ysungan
qo‘shinlar  orasida  sipohiylar  (doimiy  otryadlar)  va  mutajaniylar  -  chegara
qo`shinlari xam bo‘lgan.
Saljuqiylar  qo‘shinlarining  tarkibi  o‘sha  davrdagi  barcha  ma h alliy  urug‘lar
vakillaridan  iborat  edi.  Qo‘shinlarda  24  o‘g‘uz  qabilalaridan  to‘plangan  harbiy
otryadlar mustaqil harbiy birliklarni tashkil qilar, ularning xar biri xon, malik yoki
amir deb yuritiluvchi o‘z boshlig‘iga ega edi.
23 2.2. Qoraxoniylar va Xorazmshoxlar davrida harbiy ish va qo‘shin holati 
(IX-XII asrlar)
Qoraxoniylar davrida harbiy siyosat  va qo‘shin tuzilishi.  (X  asr  oxiri
XII  asrlar).  Markaziy  Osiyo  xalqlari  tarixida  o‘ziga  xos  o‘rin  tutgan
davlatlardan  biri  Qoraxoniylar  xoqonligi  edi.  Turkiy  davlatchilik  an’analari
asosida  shakllangan  mazkur  davlat  X  asrning  90-yillarida  Sharqiy  Turkiston,
Yettisuv  va  Janubiy  Tangritog‘  oldidagi  hududlarda  tashkil  topgan.
Davlatning barpo bo‘lishida qarluq, chigil, yag‘mo kabi yirik turkiy qabilalar
yetakchilik  qilgan.  Qoraxoniylar  sulolasi  hukmdorlari  Arslonxon  va
bug‘roxon  unvonlari  bilan  yuritilgan.  Taxtga  chiqqan  Arslonxon  yoki
bug‘roxon,  ulug‘xon,  ya’ni  qoraxon  deb  atalgan.  Ba’zida  qoraxon,  «xonlar
xoni», «tamg‘achxon» deb xam yuritilgan.
X  asr  oxirida  Qoraxoniylar  hukmdori  Abdulkarim  Sotuq  Bug‘roxon  va
uning nabirasi Horun ibn Muso ibn Sotuq boshchiligida Movarounnaxrga yurish
qilib, 922 yilda Shosh, Farg‘ona va boshqa turkiy qabilalar yashagan viloyatlar
qo‘shinlari bilan birga Buxoroni egallagan. 996-999 yil l ardagi ikkinchi  yurishda
Somoniylar  davlatiga barxam  berilib,  Qoraxoniy  Nasr  I  butun Movarounna h rni
egallagan.  Shu  tariqa  Nasr  I  Movarounnahrga  yangi  turkiy  sulolalar
hukmronligiga asos solgan. Bu davlat to 1212 yilgacha boshqa bir turkiy davlat
hukmdori  Muhammad  Xorazmshoh  tomoni-dan  butunlay  tugatilmaguncha,
Movarounnahrni boshqarib turdi.
Qoraxoniylar  xoqonligining  qurolli  kuchlari   masalasi  uyg‘ur  olimi  Hoji
Nurxajining  arab  alifbosiga  asoslangan  uyg‘ur  tilida  nashr  etilgan  «Qadimgi
uyg‘urlar  va  qoraxoniylar»    nomli    asarida    keltiriladi.    Asarning  uchinchi
bobi    «Qoraxoniylar    davridagi    harbiy    qo`shin»  deb  nomlangan  bo‘lib,
ushbu   bobda  keltirilgan   ma’lumot  o‘rganilayotgan  mavzuga  qator  aniqliklar
kiritishga  yordam  beradi.  Hoji  Nurhaji  asarida  yozilishicha,  Qoraxoniylar
sulolasi  armiyani  kuchaytirish,  unga  rahbarlik  qilish, urush  tarixini  va
qonuniyatlarini    o‘rganish    masalasiga  katta  e’tibor  bergan.  Shu  bilan  birga,
24 harbiy  qo`shinlarga  rahbarlik  qiluvchilarga  q o‘yilgan  talablar  ishlab  chiqilgan.
Mazkur  talablarga  ko‘ra,   qo‘mondonlardan  qattiq  intizom,  dovyurak,   kuchli,
qobiliyatli,   qurollarni  yaxshi   bilishdan  tashqari,   o‘qimishli  va  harbiy
bilimning  ustasi  bo‘lishi  talab  qilingan.  Yusuf  Xos  Dojibning  so‘zi  bilan
aytganda,  bir  harbiy  qo‘mondon  chaqqonlik  jasoratli,  tajribali,  farosatli,   bir
so‘zli,   yurakli   bo‘lish  kifoya   qilardi,   u  dushmanning  ahvolini  o‘rganishi  va
yaxshi  bilishi,  siyosiy  va  harbiy  vaziyatdan  to‘la  xabardor  bo‘lishi,  qo‘l
ostidagi qo`shinni oqilona boshqara bilishi, qo‘shinlarni joylashtirishda yaxshi
joy  tanlashi,  odamlarga  mehribon  bo‘lishi  lozim    bo‘lgan.    Shuningdek,
qo‘mondonlardan   lashkarlarni  o‘ziga  ishontira  olish,  buning  uchun  yaxshi
muomalali,  yumshoq  ko‘ngilli  bo‘lish  bilan  birga,  urushda  jasorat  ko‘rsatish,
zarur  bo‘lganda  hiyla  ishlata  olish,  o‘zining  oilasi  va  bolalari  manfaatlarini
ko‘zlab  davlat  va  xalq  manfaatini  oyoq  osti   qilmaslik  kabi   fazilatlar  talab
etilgan.   «Qutadg‘u  bilik»da   qayd   etilishicha,   « q o‘mondon  mol-mulk
or q asida  yurmasligi,  pul  yig‘masligi  lozim.  Shunda  u  o‘z  atrofiga  mard
yigitlarni  to‘play oladi, ular  esa  urushda  aziz  jonlarini  fido  qiladi. Qo‘mondon
mag‘rur bo‘lsa, dushman uning oldida mag‘lub bo‘ladi», - deb yozilgan.
Qoraxoniylar  xoqonligida  mavjud  bo‘lgan  odatga  ko‘ra,  aksariyat  xollarda
xoqonning o‘zi yoki uning o‘g‘li bosh qo‘mondon lavozimiga tayinlangan. Armiya
«suv», bosh qo‘mondon esa «suv boshi» deb namlangan. Har bir 4 ming kishi «bir
qo‘shin»,  12  ming  kishi  «cho‘ng  qo‘shin»  (katta  qo‘shin)  deb  atalgan.  Bosh
qo‘mondon o‘zi uchun turarjoy, ya’ni «o‘rdagoh» tanlashi, qo‘shinlarni olib kelish
va tarqatish uchun qulay joy tanlay olishi muhim vazifalardan biri deb qaralgan.
Qoraxoniylar  sulolasi  qo‘shinlarining  tartib-inti-zomi  masalasiga  jiddiy
e’tibor  berilgan.  Ayniqsa,  qo‘mondonlar  tayinlashda  yuqorida  ko‘rsatilgan
talablardan  kelib  chiqish  shart  bo‘lgan.  Mamlakatda  joriy  etilgan  qonun-
qoidalarga  ko‘ra,  tinchlik  davrida  muntazam  xizmatdagi  armiya  soni  ko‘p
bo‘lmagan,  ammo  uning  jangovarligini  oshirishga  katta  e’tibor  berilgan.
Urush  davrida  armiya-ning  soni  ko‘paytirilgan,  urush  tugagandan  so‘ng
q o‘shimcha  safarbar  qilingan  askarlar  uyiga  qaytarilgan.  Muntazam  armiya
25 qal’alarni  himoya  qiluvchi,  xoqonni  himoya  qiluvchi  (yirtig‘),  dushmanga
kechasi  zarba  beruvchi  (aqinchi),  dushmanning  ichki  ahvolini  kuzatuvchi
(yizak)  va  ma’lumot  olish  maqsadida  dushman  odamlarini  tutib  keluvchi
(tutqoq),  kechasi  soqchilik  qiluvchi  (yotqoq),  kunduzi  soqchilik  qiluvchi
(turg‘oq)  kabi  qismlardan  iborat  bo‘lgan.  Qurolli  kuchlar  markaziy  o‘rdani
himoya  qiluvchi,  davlat  ixtiyoridagi  muntazam  armiya,  qoraxoniylar  sulolasi
a’zolariga,  hokimlarga  (voliylarga)  va  boshqa  yuqori  darajali  amaldorlarga
tegishli  qo`shinlar,  qabilalar  boshlig‘i  ixtiyoridagi  harbiy  qism  kabilarga
bo‘lingan .
Qoraxoniylar  harbiy  qismlarida  eng  kichik  birlik  «o‘toq»  -  o‘nlik  tizimi
joriy etilgan. 10 kishidan iborat qism bir chodirga joylashtirilgan. Bu qismning
boshlig‘i  esa  «o‘tokboshi»  deb  nomlangan.  Bir  necha  o‘toqqa  rahbarlik  qilgan
kishi  «hayil  boshi»  deb  atalgan.  Ko‘p  hollarda  10  ta  o‘toq  bir  qismni  tashkil
qilgan  bo‘lib,  buning  tarkibidagi  askarlar  soni  80  kishidan  kam  -  100  kishidan
ko‘p  bo‘lmasligi  belgilangan.  Bunday  qismga  yetakchilik  qilgan  amaldor  «o‘n
o‘tok  boshi»  deb  nomlangan  bo‘lib,  uning  karamog‘ida  «yuzbo-shi»,  «yuzlar
amir boshi» unvonlarida xizmat kiluvchilar bo‘lgan.
Urush  davrida  qo‘shinlar  «o‘ng  q o‘l  qo`shin»,  «so‘l  qo‘l  qo`shin»,  «o‘rta
saf» va «orqa saf»larga bo‘lingan. Bular ma’lum bir tartibda va ani q  belgilangan
o‘rinda  turib  harakat  qilgan.  Qo‘shinning  oziq-ovqat  ta’minoti  bilan  maxsus
qismlar shug‘ullangan bo‘lib, bu masalaning yaxshi bajarili-shi g‘alabaning asosi
deb belgilangan.
Urushda  qahramonlik  ko‘rsatgan  yoki  katta  g‘alabaga  erishgan  qoraxoniy
xoqonlariga  «bug‘roxon»,  «bug‘ro-qoraxon»  yoki  «tungaxon»,  Qoraxoniylar
sulolasi  hokimiyatini kuchaytirishda   xizmat   ko‘rsatgan    yoki   tashqi  siyosatda,
iqtisodiy  va    madaniy    ishlarda    faol    harakat    qilgan    xoqonlarga
esa,     «qodirxon»    unvonlari     berilgan.     Jangda    jasorat  ko‘rsatganlarga
«qilichxon» yoki  «so‘kman» (dushman  safini yorib  o‘tish  ma’nosini   bildiradi),
«tunga-tekin»,    «alip-tekin»,  «yorg‘on-tekin»  unvonlari  berilgan.  Davlat  ishlarida
xizmat ko‘rsatgan shaxslar «kul-bilgaxon», xon o‘rdasida xizmat  ko‘rsatganlar esa
26 «bosh  hojib»  unvonlari   bilan taqdirlangan. Barcha amaldorlar, jumladan, harbiy
amaldorlar  o‘z  mansablari  uchun  belgilangan  kiyim-kechaklarga,
maktub   yo‘llashda  tuzilgan   matnlarga  o‘zlarining   maxsus
tamg‘alarini   bosishlari   shart  edi.   Tamg‘alarda   esa   egasining  ismi,  mansabi
yozilgan bo‘lib, ular xoqon tomonidan  ta q dim  etilgan.
Barcha   harbiy   amaldorlarning   maoshi boshqa amaldorlar singari ma’lum
qonun-qoida  asosida  belgilangan  bo‘lib,  uning  o‘sishi  yoki  kamayishi  mansab  va
lavozimning o‘zgarishiga, ko‘rsatgan xizmatiga bog‘liq bo‘lgan.
Qoraxo n iylar davrida harbiy ishlar bilan shug‘ullanadigan maxsus devon ta’sis
etilgan bo‘lib, u «harbiy de-von» deb nomlangan. Mazkur idora harbiylarni tizimlash,
ularning  maoshlarini  belgilash  va  tarqatish,  lavozimlarning  o‘zgarishi  bilan  bog‘liq
bo‘lgan  barcha  rasmiyatlar  bilan  shug‘ullanish,  qurbon  bo‘lganlarni  ro‘yxatdan
chiqarish  va  yangilarni  ro‘yxatga  olish  kabi  ishlar  bilan  shug‘ullangan.  Bunday
ro‘yxatlar  uchun  tutilgan  daftar  «oy-butuki»  yoki  q isqartirilgan  shaklda  «oy»  deb
atalgan.
Askarlikka odam olishda diniy e’ti q od masalasiga e’tibor berilgan va ularning
barcha  harakatlari  shariat  talablariga  binoan  baholangan.  Askarlikka  odam  olish
majburiy va tanlov asosida amalga oshirilgan, harbiy xizmatga jalb etilganlarga esa
oyma-oy  maosh  to‘langan.  Hoji  Nurxajining  yozishicha,  shu  davrdagi  saljuqiylarda
o‘rda  askarlariga  to‘rt  oyda  bir  marta  oylik  to‘langan  edi.  Oyma-oy  maosh  to‘lash
qoraxoniylar  qo‘shinlarining  jangovarlik  ruhini  mustahkamlashga  ijobiy  ta’sir
ko‘rsatgan.
Qoraxoniylar  qo`shinlarida  9  xil  tug‘  ishlati lg an.  Bu  haqda  Mahmud
Qoshg‘ariy «tug‘ - alam demaktur, to‘kqiz tug‘lik xon deyiladi, mayli viloyat qancha
ko‘p bo‘lsin, martabasi ustun bo‘lsin, tug‘ to‘qqizdan ortiq bo‘lmaydi. Chunki 9 soni
xosiyatli bo‘ladi», - deb yozgan. Tug‘larning rangi sarg‘ish qizil (och qizil) bo‘lgan va
ipak yoki paxta matodan to‘kilgan.
Hoji  Nurxajining  xulosasiga  qaraganda.  qoraxoniylar  davrida  joriy  etilgan
harbiy  tuzilma  va  unvonlar  Turk  xoqonliklari  davridagi  an’analardan  deyarli  farq
qilmagan.  Faqatgina  bir  necha  o‘toqqa,  ya’ni  bir  necha  10  kishidan  iborat  bo‘lgan
27 harbiy qismga rahbarlik qilgan «hayil boshi»,  (qisqacha «hail») unvoni qoraxoniylar
islom dinini qabul qilganlaridan so‘ng joriy etilgan.
Qoraxoniylar  davrida  turli  hududlarga  joylashtirilgan  harbiy  qismlarning
o‘zaro  aloqalarini  yo‘lga  qo‘yish  ishlariga  katta  e’tibor  berilgan.  Bu  borada
aloqalarni ikki xil uslub bilan amalga oshirishgan. Bularning biri tez chopar otlar
yordamida,  ikkinchisi,  baland  tog‘  cho‘qqilariga  va  tepaliklarga  qurilgan
minoralar  ustiga  olov  yoqish  bilan  (qurg‘uy,  qarg‘u)  amalga  oshirilgan.  Harbiy
taktika masalasida pistirma qo‘yish dushmanga yolg‘on xabar yetkazib chalg‘itish
harbiy  qismlar  joylashgan  yerlarni  baland  devorlar  bilan  o‘rab  olish,  devorlar
ustiga kuzatish minoralarini barpo etish ishlariga katta e’tibor berilgan. 
Bu  davrda  ishlatilgan  q uro l -yarog‘lar  asosan  o‘ q -yoy,  qilich,  bolta,  nayza
(sanku),  temir  to‘qmo q  (basu  gurza),  xanjarlardan  iborat  bo‘lib,  bular  hujum
qurollari deb hisoblangan.  Metalldan qilingan sovut  (yoriq), dubulg‘a (metalldan
qilingan  qalpoq)  va  qalqon  himoya  qurollari  sifatida  ishlatilgan.  Ushbu  qurollar
ichida  q ilich bilan boltaga katta axamiyat berilgan. Dubulg‘a kiygan kishi ba’zan
«yashuk»  d e b  nomlangan.  Dubulg‘a  kiyganda  bosh  og‘rimaslik  uchun  uni
kiyishdan  avval  boshga  jundan  to‘qilgan  qalpoq  kiyilgan.  Bunday  jun  qalpoq
« q adu q »  deb  atalgan.  Sovutning  shakli  har  xil  bo‘lib,  u  mayda  hal q achalardan,
zanjirlar,  tangasimon  metall  parchalaridan  qilingan.  Bunday  sovutlar  shakliga
q arab halqa sovut, zanjir sovut (o‘rma yoriq), tanga sovut (soy yoriq) deb atalgan.
Sovut kiygan jangchi «yoriqliq ar», kiymagan kishi «boshnak ar» deb nomlangan.
O‘q-yoy uchun ishlatilgan o‘ q yog‘ochdan maxsus asbob yordamida tekis va silli q
q ilib yasalgan. O`qning oxirgi qismiga qush pati yopishtirish uslubi bilan otganda
ovoz chiqaradigan va ovozsiz o‘qlar ishlab chiqarilgan. Ovozli o‘qlar dushmanni
qo‘rqitish  yoki  unga  vahima  solish  uchun,  ovozsiz  o‘qlar  esa  dushmanga
qo‘qqisdan,  kutilmagan  zarba  berish  va  o‘qning  qayerdan  kelganligani
sezdirmaslik  uchun  ishlatilgan.  Nayzalarning  uchi  (bashoq)  yapaloq  va  uzun
uchlik  qilib  po‘latdan  yasalgan.  Qoraxoniylar  ishlatgan  qilichlar  yuqori  sifatli
po‘latlardan  va  turkiy  xalqlarga  xos  bo‘lgan  an’anaviy  shaklda  yasalgan.  Ayrim
hollarda  qilich  sopi  tilla  bilan  bezatilgan.  Qilichning  egasi  uni  doim  asrashi  va
28 yaltiratib qo‘yishi shart bo‘lgan. Qilichlarni yaltiratish maxsus modda yordamida
amalga oshirilgan. 
Qoraxoniylar  davrida  «qilich  q amchi»  nomli  yana  bir  qurol  ishlatilganligi
ma’lum.  Ammo  bu  qurolning  anik  shakli  saqlanmagan.  Mavjud  taxminlarga
ko‘ra, qamchi uchiga o‘tkir tig‘ joylashtirilgan. Ishlatilgan asosiy qurollar qilich,
bolta,  xanjar,  nayza,  o‘q-yoy,  himoya  vositalari  esa  qalqon,  sovut  va  dubulg‘a
(po‘lat qalpoq) bo‘lgan. Harbiy qismlarda sir saqlash, dushman ayg‘oqchilarining
pinhoniy kirib kelishini oldini olish, dushman hududida o‘z odamlarini tanib olish,
urushga  tayyorgarlik  ko‘rilayotganda  o‘z  odamlarini  tanimay  qolmaslik  uchun
shartli ibora - parol masalasiga katta e’tibor berilgan va bu ham ma’lum darajada
o‘ziga xos qurol deb tushunilgan. Parol so‘zi esa «im» 1
 deb nomlangan. Im tez-tez
o‘zgarib  turgan  va  u  nihoyatda  maxfiy  saqlangan.  Xoqon  bosh  qo‘mondon
hisoblangan.  Davlatning  muntazam  armiyasidan  tashqari,  xoqon  avlodlari,
hokimlar,  yirik  amaldorlar  va  qabila  boshliqlari  ixtiyorida  ham  himoya  bilan
shug‘ullanuvchi harbiy maxsus qismlar bo‘lgan. Qoraxoniylar xoqonligida harbiy
saloxiyat,  qo`shin  tuzilishi,  uning  kuchi  askarlikka  yollash  asosida  amalga
oshirilgan.  Tinchlik  davrida  harbiylar  ko‘pchilikni  tashkil  etmaganligi,  katta
qo‘shin  urush  davrida  to‘planganligi  bu  davrda  muntazam  armiya
bo‘lmaganligidan  dalolat  beradi.  Ammo  harbiy  sohada  qo‘shin  tuzilishida  asrlar
davomida  turkiy  xalqlar  orasida  shakllangan  an’analar  saqlanib  qolgan.
Jangchilarni  vatanparvarlik,  mol-dunyoga  berilmaslik  va  sotqinlikka  moyil
bo‘lmasligiga va jangovar ruxda tarbiya-lashga katta e’tibor berilgan.
Xorazmshoxlar  davlati  (1097-1231).  Xorazmshohlar  o‘z  davrining  qudratli
Qo`shiniga ega bo‘lib, qo‘shinlarni doimiy to‘ldirib borish va ta’minlashga katta
ahamiyat berilgan. Xorazmshohlar qo‘shini yaxshi qurollangan va tayyorgarlikka
ega  bo‘lgan,  uning  lashkarboshilari  esa  harbiy  to‘qnashuvlarda  jasurliklari  bilan
ajralib turganlar.
Xorazmshoxlar  davlatida  qo‘shin  tarkibi  harbiy  yurishlar  ko‘lamiga  bog‘liq
ravishda  o‘zgarib  turgan.  Masalan,  1195  yilda  xorazmshoh  Takash  (1172-1200)
1
 Hozir «im» so‘zi o‘zbek tilida bosh irg‘itib yoki yuz, ko‘z, qosh, qo‘l harakati bilan qilingan ishora ma’nosida
ishlatiladi (O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2 jildli. 1-jild. M., 1981., 324-bet	.
29 ning  devoni  daftarida  170  ming  otliqning  nomi  ro‘yxatga  olingan  bo‘lsa,  undan
keyingi  Xorazmshoh  Alovuddin  Muhammad  (1200-1220)  hukmronligining
dastlabki  yillarida  bir  necha  kun  davomida  70  mingga  yaqin  otliq  urush
maydoniga kirgan.
Xorazmshoh  Alovuddin  Muhammad  1217  yilning  kuzida  Bag‘dodga  yurish
qilishga  qaror  qilganida,  uning  to‘plagan  qo‘shinlar  cho‘l  va  sahrolarni  to‘ldirib
yuborgan.  1218  yilda  xorazmshoh  o‘tkazgan  harbiy  ko‘rikda  150  ming  otli q
qo‘shin va 100 ming piyoda qo‘shin qatnashgan.
Xorazmshoxlar  qo`shinida  og‘ir  va  yengil  otliqlar  (tuyalar  ham  bo‘lgan)  dan
iborat  kavaleriya,  piyoda  va  ko‘ngillilardan  iborat  bo‘lib,  ularni  qurol-yarog‘,
o‘q-dori,  oziq-ovqat,  mablag‘  bilan  ta’minlab  turgan  yordamchi  kuchlar  ham
bo‘lgan.  Doimiy  qismlardan  tashqari,  xorazmshohlar  mamluklar,  ya’ni  qul-
askarlardan  iborat  shaxsiy  gvardiya  xarasga  ham  ega  bo‘lganlar.  Bunday
gvardiyani  birinchi  bo‘lib  xorazmshoh  Alovuddin  Takash  tashkil  qilgan.  Uning
tarkibida 10 ming kishi bo‘lgan. Xaras (gvardiya) Xorazmshox va uning oilasini
qo‘riqlashdan  tashkari  turli  ekspeditsiyalar,  savdo  karvonlariga  hamrohlik
qilishga  ham  jalb  etilgan.  Jangovar  xarakatlar  boshlanishi  bilan  xorazmshoxlar
safarbarlik e’lon qilib, tinch axolidan ko‘ngilli lashkar to‘plaganlar.
Davlatda harbiy boshqaruvning oliy organi devon al-ard (yoki devon al-jaysh)
bo‘lgan,  mazkur  devonning  boshlig‘i  soxib  devon  al-ard  (yoki  soxib  devon  al-
jaysh,  yoxud  arid  al-jaysh)  hisoblangan.  Manbalarda  butun  davlat  harbiy
boshqaruvining bosh idorasi devoni arz dar jumlayi mamolik deb nomlanganligi
qayd etiladi.
Devon  al-ard  barcha  xdrbiy  lavozim  va  unvon  sohiblarini,  qo`shinni  maosh,
oziq-ovqat va to‘lovlar bilan ta’minlagan, qo`shinlarni nazorat qilish va ro‘yxatga
olish  bilan  shug‘ullangan,  ularning  qurol-aslahalarini  boshqargan.  Yirik
viloyatlarda harbiy boshqaruvning mahalliy organlari ham bo‘lgan.
Qo‘shinda  o‘z  ahamiyatiga  ko‘ra  ikkinchi  lavozim  xarbgsh  lozir  (nozir  al-
jaysh)  hisoblanib, u qo`shin devoni nazoratida  faoliyat yuritgan. Xorazmshohlar
qo`shini qo‘mondoni qo’id yoki muqaddam unvoniga ega bo‘lgan. Bu lavozimga
30 buyuk va qobiliyatli  amirlardan biri saylangan. Xususan,  xorazmshox  El Arslon
(1156-1172) qo‘shinlarga qo`mondon qilib qarluq amirlaridan biri Shamsulmulk
ibn  Husayn  Ayyorbekni  tayinlagan.  U  o‘z  singlisini  unga  turmushga  beradi  va
qo‘mondonlikka  tayinlaydi.  Alovuddin  Muhammad  hukmronligi  davrida  Ray
viloyatining  birinchi  hokimi  va  qo`mondoni  etib  uning  o‘g‘li  Abulfath  Yusuf
tayinlangan.  U  amir-sipoxsolor  harbiy  unvoniga  ega  bo‘lgan.  Viloyatlar
qo‘shinlari qo‘mondonlari yana soxib al-jaysh unvoniga xam ega bo‘lganlar.
Yangi  xududlar  va  viloyatlar  bosib  olinganida  xorazmshohlar  o‘z  amirlariga
olingan  yerlarni  iqta  sifatida  tarqatganlar  va  barcha  mahalliy  amirlar  ichidan
nisbatan buyuklarini qolganlari ustidan boshliq qilib tayinlaganlar, ularga amirul
umaro (amirlar amiri) unvonini berganlar. Malik harbiy unvoniga ega bo‘lganlar
10  ming  otlik  otryadlar  ustidan  qo`mondonlik  qilganlar.  Ba’zi  hollarda  harbiy
unvonlar  quyi  tabaqalar  vakillariga  ham  berilgan.  Malik  unvoniga  oddiy  xalq
orasidan chiqqan Mu’ayidalmulk Qavomiddin ko‘tarilgan. Shuningdek, janglarda
alohida o‘rnak ko‘rsatgan maliklarga xon martabasi berilgan.
Xorazmshohlar qo`shinida xabarchilar - chovushlar ham bo‘lgan, ularga katta
chovushlar boshchilik qilgan. Shuningdek, razvedka ishlari bilan shug‘ullanuvchi
xabarchilar  josus  (yoki  ayg‘oqchi)  larning  maxsus  bo‘linmalari  xam  bo‘lgan.
Ular  dushmanning  xolatini,  harakatlarini  o‘rganganlar,  bu  esa  juda  muxim  ish
bo‘lgan. Qo‘shinda sud ishlari bilan shug‘ullanuvchi qozi mansabi ham bo‘lgan.
Xorazmshoxlar qo‘shinlari qilich, kamon, nayza, gurzilar bilan qurollanganlar,
bundan  tashqari,  qo`shinda  katapultalar  (manjanik,  ya’ni  tosh  otish  quroli),
muhosara,  ya’ni  qurshov  mashinalari,  toshbaqalar,  ya’ni  harakatlanadigan  gum-
bazlar, uchli yozoch surollar va hujum zinapoyayaari bo‘lgan.
Xorazmshohlar  qo`rg`onlarni  qurish  va  mustahkamlashga  aloxida  e’tibor
berganlar. Qal’alar qo`shinlariga mustah kamlab qo‘mondonlik qilganlar.
Xorazmshoxlar  davlatida  mirshablik  xizmati  shixnachar  bo‘lib,  ular  o‘z
otryadlari  bilan  jazolash  funksiyalarini  ham  bajarganlar.  Odatda,  shixna
lavozimiga turkiy xalqqa mansub lashkarboshilar - amirlar tayinlanganlar. Shixna
hokimiyat  uchun  xavf  tug‘dirgan  barcha  ishlarga  aralashgan  va  kim  axolini
31 tuzumga  qarshi  boshlamoqchi  bo‘lsa,  ular  ustidan  nazorat  o‘rnatgan.
Xorazmshoxlar  barcha  bosib  olingan  viloyatlar,  shaharlari  va  aholi  punktlariga
o‘z  shixnalarini  tayinlaganlar.  Masalan,  1165  yilda  xorazmshoh  El  Arslon
qo`shinlari  Dihistonni  bosib  olganida,  darxol  u  yerda  o‘z  shixnasini  tayinlagan.
I93  yilda  xorazmpyuh  Takash  Saraxs  va  Marv  shaharlarini  e gallashi  bilan,  u
yerlarga  o‘z  shixnalarini  tayinlaydi.  Sulton  Jaloliddin  Manguberdi  Xuroson
shixnaligiga  amir  Qulixonni,  keyinrok  amir  Yog‘an  Sunkurni,  Isfaxon
shixnaligiga Nusratiddin Muhammadni, Ozarbayjon shixnaligiga amir Badriddin
Tutakni, Hamadon shixnaligiga amir Sarir Malikni tayinlagan.
Xorazmshoxlar  davrida  qo`shinning  jangovar  harakatlar  vaqtidagi  hujum  va
mudofaadagi tuzilishi quyidagicha bo‘lgan: avangard - o‘ng qanot; markaz - chap
qanot;  aryergard  va  pistirma.  Har  bir  10  ming  kishilik  otryad  ketidan  askarlar
oilalari xarakat qilgan, janglarda jangovar kiyimlarda ayollar h am q atnashgan.
Harbiy  harakatlar  boshlanishi  oldidan  yoki  urush  e’lon  qilinishidan  oldin
xorazmshohlar  bo‘lajak  janglarni  muhokama  qilish  uchun  harbiy  kengash
chaqirganlar, unda yirik lashkarboshilar, ulamolar, faqihlar va munajjimlar taklif
qilingan. Biroq bu harbiy kengashlar har  doim  ham to‘g‘ri  yoki  noto‘g‘riligidan
qat’i nazar, shohning shaxsiy qarori bilan tugallangan.
2.3. Xorazmshohlarning mo‘g‘ullarga qarshi kurashlari. 
Jaloliddin Manguberdi jasorati.
32 Xorazmshohlar  davlatining  so‘nggi  hukmdori,  Muhammad  Xorazmshoh
o‘zining  katta  o‘g‘li  bo‘lgan  Jaloliddin  Manguberdini  1215  yilda  G‘azna,
Bomiyon,  G‘ur,  Bust,  Takinobod,  Zamindovar  va  Hindiston  hududlarigacha
bo‘lgan  yerlarga  xokim  va  taxt  vorisi  etib  tayinlaydi.  Biroq,  Turkon  xotun  va
qipchoq  amirlarining  qat’iy  noroziligi  sababli  Qutbiddin  Uzlokshox  foydasiga
vorislikdan  mahrum  etilgan  Jaloliddin  keyinchalik  otasining  harbiy  yurishlarida
ishtirok etib, o‘zining jasur jangchi, iqtidorli sarkardalik qobiliyatlarini namoyish
etadi.
Chingizxon  boshchiligidagi  Movarounnaxrga  bostirib  kelgan  mo‘g‘ul
qo`shinlari birin-ketin shaxarlarni egallab, Samarqandga yaqinlashganlarida og‘ir
bemor bo‘lgan Muhammad Xorazmshoh Jaloliddinni o‘z o‘rniga xorazmshoh etib
tayinlaydi.  Jaloliddin  Manguberdi  ukalari  bilan  birga  Urganch  shaxrini
mo‘g‘ullardan  mudofaa  q ilishga  oshiqadi.  Lekin  Urganchdagi  qipchoq  amirlari
Turkon  xotunning  akasi  Xumorteginni  sulton  deb  e’lon  qilib,  Jaloliddin
Manguberdiga  karshi  chiqadilar.  Bundan  xabar  topgan  Jaloliddin  Manguberdi
Temur Malik boshchiligidagi 300 kishilik suvoriylar bilan o‘z vatani - Xorazmni
tashlab,  Xurosonga  ketishga  majbur  bo‘ladi  va  Niso  shahri  yaqinida  700  nafar
mo‘g‘ul  suvoriylariga  karshi  jangga  kiradi.  Jaloliddin  Manguberdi  shiddatli
jangdan  so‘ng  ularni  tor-mor  keltirib,  Nishopurga  keladi.  Bu  yerdan  u  barcha
viloyat xokimlarini mo‘g‘ullarga qarshi birlashishga da’vat etadi.
Jaloliddin  Manguberdiga  Hirot  voliysi,  qaynotasi  Aminalmulk  10  ming
kishilik qo‘shin bilan kelib ko‘shiladi va ular birgalikda Qandahorni qamal qilib
turgan  mo‘g‘ul  qo‘shinlari  bilan  3  kun  jang  qilib,  bosqinchilarni  tor-mor
keltirishga muvaffaq bo‘ladilar.
1221  yilda  G‘aznaga  kelgan  Jaloliddin  Manguberdiga  yaqin  atrofdagi  qabila
boshliqlari, yirik mulk egalari o‘z qo`shinlari bilan kelib qo‘shiladilar. Jaloliddin
Manguberdining  o‘zidagi  kuchlar  esa  60  ming  suvoriy  va  boshqa  kelib
qo‘shilgan  kuchlar  bilan  Valiyon  qal’asini  qamal  qilayotgan  mo‘g‘ul
qo‘shinlariga  hujum  qiladi.  Uch  kun  davom  etgan  jangdan  so‘ng,  mo‘g‘ullarni
33 tor-mor  keltiradi.  Jangda  1000  dan  ortiq  mo‘g‘ul  askari  halok  bo‘ladi,  omon
qolgan  qismi  Panjshir  daryosidan  o‘tib,  ko‘prik  buzib  tashlashga  muvaffaq
bo‘ladilar.  Bu  Jaloliddin  Manguberdining  mo‘g‘ullar  ustidan  qozongan  yirik
g‘alabasi  edi.  Bu  voqeadan  keyin  Chingizxon  Jaloliddin  Manguberdiga  qarshi
Shiki  Xutuxu  no‘yon  boshchiligidagi  45  ming  kishilik  qo`shinlarini  jo‘natadi.
G‘azna  yaqinidagi  Parvon  jangida  Jaloliddin  Manguberdi  mo‘g‘ullar  ustidan
yana bir ajoyib g‘alabani qo‘lga kiritadi. Jaloliddin Manguberdi bu jangda yangi
harbiy taktika  qo‘llaydi.  U tarixda birinchi  bo‘lib dushman  suvoriylariga  qarshi
ot  yonida  turib  piyoda  jang  qilish  uslubini  qo‘llaydi.  Mo‘g‘ullarning  ushbu
jangdagi mag‘lubiyati to shu vaqtgacha jiddiy zarbaga uchramagan Chingizxonni
talvasaga  soladi.  U  o‘zining  asosiy  kuchini  urushga  solishga  va  harbiy  harakat
rahbarligini  o‘z  qo‘liga  olishga  majbur  bo‘ladi.  Biroq,  bu  orada  Jaloliddin
Manguberdiga  kelib  qo‘shilgan  lashkarboshilar  bir-birlari  bilan  urushib  q olib,
ketib  q oladilar.  Jaloliddin  Manguberdining  yonida  o‘z  lashkari  bilan
Aminalmulk  qoladi,  xolos.  Ayni  shu  paytda  Chingizxon  katta  qo‘shin  to‘plab,
Jaloliddin  Manguberdiga  qarshi  shaxsan  o‘zi  jangga  otlanadi.  Chingizxon
qo`shini  Jaloliddin  Manguberdini  daryodan  o‘tishiga  imkon  bermay,  q urshab
oladi.  1221  yil  kuzda  daryo  bo‘yidagi  tengsiz  jangda  mag‘lubiyatga  uchragan
Jaloliddin Manguberdi 4000 jangchisi bilan daryoning o‘ng sohiliga suzib o‘tib,
cho‘l ichkarisiga kirib ketadi.
Chingizxon  Jaloliddin  Manguberdining  bu  jasoratidan  hayratda  qolib,  o‘z
o‘g‘illariga qarab: «Ota o‘g‘il mana shunday bo‘lishi lozim!», deya xitob qiladi.
Chingizxon o‘ziga teng rakibga duch kelganini anglab, Jaloliddinning katta kuch
to‘plashiga xala q it berish uchun barcha choralarni ko‘radi.
Jaloliddin  Manguberdi  Shimoliy  Hindistonning  notanish  cho‘lida  o‘z
jangchilari  bilan  sargardonliqda  qoldi.  Ammo  qiska  fursatda  bu  yerda  ham
nufuzi  kuchayib,  maxalliy  hokim  va  noiblar  Jaloliddin  Manguberdiga  o‘z
xayrixohligini  izhor  etadilar.  G‘iyosiddin  Pirshoxdan  ajralib  ketgan  amirlardan
Sanjokonxon,  Elchi  paxlavon,  O‘rxon,  Soyircha,  Tekjoruq  Xonkishilar  o‘z
lashkarlari  bilan  kelib,  Jaloliddin  Manguberdiga  ko‘shiladilar.  Jaloliddin
34 Manguberdi Kalor shahri, Parosravar, Tarnuj qal’alarini qo‘lga kiritadi.
1222 yil Chingizxon Jaloliddin Manguberdi izidan To‘rbay To‘qshin va Bola
no‘yonlarning  20  minglik  qo`shin  yubo-radi,  ammo  ular  jazirama  issiqqa  dosh
berolmay, orqaga qaytadilar.
Jaloliddin Manguberdi Hindistonda o‘z nomidan kumush va mis tangalar zarb
qiladi, zabt etilgan mulklariga noib-lar tayinlaydi.
Uning  nufuzi  tobora  ortib  boradi.  Jaloliddin  Manguberdining  akasi
tasarrufidagi  Kirmon  noibi,  keyinchalik  esa  Fors  viloyati,  Yazd  xokimlari  unga
o‘z tobeliklarini izxor qiladilar. Jaloliddin Manguberdi Isfahonga kelganda axoli
uni katta tantana bilan kutib oladi, qo`shini qurol-aslaxa bilan ta’minlanadi. Tez
orada  unga  qarshi  kayfiyatda  bo‘lgan  akasi  G‘iyosiddin  Pirshohning  qo`shin
boshliqlari ham Jaloliddin Manguberdi tomoniga o‘tadilar.
1225  yil  Jaloliddin  Manguberdi  Ozarbayjonga  keladi.  So‘ng  Bag‘dod
hukmdori  Xalifa  Nosirga  elchi  jo‘natib,  mo‘g‘ullarga  qarshi  birlashishga
chaqiradi.  Ammo  bunga  javoban  Xalifa  Jaloliddin  Manguberdiga  qarshi  20
minglik  qo‘shin  jo‘natadi.  Basra  yaqinidagi  jangda  Xalifa  qo`shinlari  tor-mor
keltirildi.  Xalifa  Bag‘dod  mudofaasi  bilan  mashg‘ul  bo‘ladi.  Jaloliddin
Manguberdi  Bag‘dod  atrofida  12  kun  turgach,  Ozarbayjonga  kelib,  1225  yil
mayda  Marog‘a  shahrini  jangsiz  qo‘lga  kiritadi.  Damashq,  Erbil  hokimlari  u
bilan ittifoq tuzadilar. O‘sha yili avgustda Garni qal’asi yaqinida gurjilarning 60
ming  kishilik  qo`shinini  tor-mor  keltirib,  Dvin,  Lori  shaharlarini  egallaydi,
Surmari shahri hokimlari unga o‘z tobeliklarini bildirishadi.
1227  yil  sentabrda  Isfaxondan  30  chaqirim  sharkdagi  Sin  qishlog‘i  yaqinida
Jaloliddin  Manguberdi  mo‘g‘ullarning  Taynol  no‘yon  boshli q  qo‘shini  bilan
to‘ q nashib,  ularni  yengadi.  Taynol  no‘yon  Jaloliddin  Manguberdi  jasoratiga  tan
berib,  unga  «Zamonasining  haqiqiy  bahodiri  ekan,  o‘z  tengqurlarining  sarvari
ekan», deya yuqori baho beradi.
Jaloliddin  Manguberdining  Ko‘niya,  Jazira,  Damashq  va  Misr  hokimlariga
nomalar  yozib,  o‘sha  davrda  tobora  katta  xavf-xatarga  aylanib  borayotgan,
minglab  kishilar  yostig‘ini  quritib,  yuzlab  shahar  va  kishloqlarni  vayronaga
35 aylantir-gan Chingizxonga qarshi kurashish yo‘lida birlashtirishga harakat qiladi,
ammo bu yo‘ldagi xatti-harakatlari behuda ketdi.
Bu orada muxolif kuchlar birlashib, Jaloliddin Man-guberdiga qarshi 1230 yil
10  avgustda  Arzinjon  yaqinida  jang  qiladilar.  Jangda  Jaloliddin  Manguberdi
kuchlari  mag‘lubiyatga  uchraydi.  Jaloliddin  Manguberdining  kuchsizlanganidan
foydalangan  mo‘g‘ullar  1231  yilda  katta  qo‘shin  bilan  Ozarbayjonga  bostirib
kirib  Marog‘a,  Tabrizni  egallab,  uni  ta’qibga  oladilar.  Mayofariqin  viloyatidagi
qishloqlardan  birida  mo‘g‘ullar  tungi  hujum  natijasida  Jaloliddin
Manguberdining  oz  sonli  qo`shinini  tor-mor  keltirdilar,  Jaloliddin  Manguberdi
ta’qibdan qutulish uchun Qurdiston tog‘lariga chiqib ketadi va qaroqchi kurdlar
qo‘lida  halok  bo‘ladi,  Jaloliddin  Manguberdining  harbiy  yurishlarida  hamroh
bo‘lgan  shaxsiy  kotibi,  tarixchi  Nasaviyning  «Siyrat  as-sulton  Jaloliddin
Manguberdi»  asarida  yozishicha,  «...qorachadan  kelgan,  o‘rta  bo‘yli,  turk  lafzli
odam edi. fors tilini xam yaxshi bilardi. Uning botirligiga kelganda shuni aytish
kerakki,  sulton  arslonlar  orasidagi  eng  kuchli  sher  edi.  ...U  adolatsizliklarni
yomon  ko‘rardi.  Jaloliddin  o‘ta  qat’iyatli,  nihoyatda  irodali,  murakkab
vaziyatlarda,  taqdirning  qaltis  sinovlarida  o‘zini  yo‘qotib  qo‘ymaydigan
favqulodda mard va botir sarkarda edi» 1
.
O‘zbekiston  hukumati  Jaloliddin  Manguberdining  mo‘g‘ul  bosqinchilariga
qarshi  kurashda  ko‘rsatgan  mislsiz  jasorati,  vatanga  va  o‘z  xalqiga  sadoqat  va
cheksiz muhabbatini qadrlash va uning porloq ruhini abadiylashtirish maqsadida
1998  yilda  «Jaloliddin  Manguberdi  tavalludining  800  yilligini  nishonlash
haqida»  qaror  qabul  qildi.  Qarorga  ko‘ra,  uning  yurti  Xorazmda  Jaloliddin
Manguberdiga  haykal  o‘rnatildi,  yirik  ko‘cha,  maydon,  jamoa  korxonalari  va
boshqalarga  uning  nomi  qo‘yildi.  2000  yilning  30  avgustida  «Jaloliddin
Manguberdi» ordeni ta’sis etilgan.
ХULОSA
1
 Shahobiddin Muhammad an-Nasaviy. Sulton Jaloliddin Manguberdi. Toshkent, 2006. 295-296-betlar.
36 Xulosa  qilib  aytganda,  istiq l ol  O` zbekiston  xalqiga  o‘z  ozodligi,  davlat
mustaqilligi,  milliy  ma’naviyatini  tik l ash  va  mustaqil  taraqqiyot  yo‘lini  tanlab
olish  imkonini  berdi.  Ayni  paytda  so‘nggi  130  yil  davomida  mustamlaka
iskanjasida  yashagan  xalqimiz  o‘z  milliy  armiyasini  tashkil  etish,  vatan
sarhadlarini  mustakil  mudofaa  qilish,  uni  o‘z  kuchlari  bilan  asrab-avaylash  va
himoya qilish imkoniga ega bo‘ldi.
Jangchilarning  dushmanga  qarshi  olib  borgan  masofali  janglarida
asosan  murakkab  tuzilishga  ega  suyak  va  shoxdan  qoplamali  kamon  va  temir
uchli  o‘qdan  foydalanishgan.  Qurol-yarog‘ l arning  qoldiqlari  Tyan-Shyandagi
ot  bilan  ko‘milgan  jangchi  qabrlardan,  faqat  erkaklarning  mozorlaridan
topilgan.  Mazkur  topilmadar  asosida  jangchilarning  qurol-yarog‘lari  haqida
ma’lum  bir  tasavvurlarga  ega  bo‘lish  mumkin.  Qilich  va  uzun  dudama  q ilich
har doim aslzodalik va boylik belgisi hisoblangan .
Xitoy  manbalarida  «fuli»,  ya’ni  «bo‘ri»  deb  ta’riflangan  xoqonlik
jangchilari  shamshir,  nayza,  uzun  og‘ir  qilichlar  bilan  qurollanganligi,  yaqin
masofadagi  ko‘l  jan-gini  olib  borishga  moslashganligi,  ular  Turk  xoqonligi
qo‘shinining zarbdor o‘zagi hisoblanishi e’tirof etiladi.
Xoqonlik  o‘z  davrida  harbiy  jihatdan  ilg‘or  bo‘lgan.  O`nlik  tizimga
asoslangan  muntazam  qo‘shin,  ya’ni  asosan  har  biri  10  ming  nafar  jangchi
bilan  ta’minlovchi  «O‘n  o‘q»  tuzilmasi  doimiy  ravishda  hozir  bo‘lgan  100
minglik  qo‘shin  mavjud  bo‘lgan,  xoqonlik  uning  ko‘p  sonli,  intizomli  va
tezkor  otliq  qo`shinga  ega  bo‘lganligi,  o‘z  davrining  qudratli  davlatlaridan
biriga  aylanishiga  aylanishiga  imkon  bergan.  Shu  sababli,  Turk  xoqonligi
qudratli  Sosoniylar  Eroni,   Vizantiya   va  Xitoy  ustidan  ma’lum  muddat
ustunlik  qilishga  va  doimiy  ravishda  o‘z  hududini  kengaytirib  borishga
muvaffaq  bo‘lgan.  Garchi  Turk  xoqonligining  butun  siyosiy  tarixi  harbiy
yurishlar  va  qabilalararo  urushlar  bilan  to‘la  bo‘lishiga  qaramay,  u
Jung‘oriyadan  to  Qora  dengizgacha  bo‘lgan  ulkan  hududda  turkiy
qabilalarning  o‘zaro  uyushishiga  zamin  yaratdi  va  qator  turkiy  tilli  xalqpar
etnomadaniy  muhitining   shakllanishini   ta’minlaydi.   Xoqonlikning  kuchli
37 harbiy  tashkiloti  esa  Xitoy  va  Eronning  tajovuzkorona  niyatlariga  to‘sqinlik
qila  oldi,  VIII  asrdagi  arab  xalifaligi  bosqiniga  ham  qattiq  qarshilik  ko‘rsata
oldi.
Xorazmshoxlar  davrida  qo`shinning  jangovar  harakatlar  vaqtidagi  hujum
va  mudofaadagi  tuzilishi  quyidagicha  bo‘lgan:  avangard  -  o‘ng  qanot;  markaz  -
chap  qanot;  aryergard  va  pistirma.  Har  bir  10  ming  kishilik  otryad  ketidan
askarlar  oilalari  xarakat  qilgan,  janglarda  jangovar  kiyimlarda  ayollar  h am
q atnashgan.
Harbiy  harakatlar  boshlanishi  oldidan  yoki  urush  e’lon  qilinishidan  oldin
xorazmshohlar  bo‘lajak  janglarni  muhokama  qilish  uchun  harbiy  kengash
chaqirganlar, unda yirik lashkarboshilar, ulamolar, faqihlar va munajjimlar taklif
qilingan. Biroq bu harbiy kengashlar  har  doim ham to‘g‘ri yoki  noto‘g‘riligidan
qat’i nazar, shohning shaxsiy qarori bilan tugallangan.
Bu orada muxolif kuchlar birlashib, Jaloliddin Man-guberdiga qarshi 1230
yil  10 avgustda  Arzinjon  yaqinida  jang  qiladilar. Jangda  Jaloliddin  Manguberdi
kuchlari  mag‘lubiyatga  uchraydi.  Jaloliddin  Manguberdining  kuchsizlanganidan
foydalangan  mo‘g‘ullar  1231  yilda  katta  qo‘shin  bilan  Ozarbayjonga  bostirib
kirib  Marog‘a,  Tabrizni  egallab,  uni  ta’qibga  oladilar.  Mayofariqin  viloyatidagi
qishloqlardan  birida  mo‘g‘ullar  tungi  hujum  natijasida  Jaloliddin
Manguberdining  oz  sonli  qo`shinini  tor-mor  keltirdilar,  Jaloliddin  Manguberdi
ta’qibdan qutulish uchun Qurdiston tog‘lariga chiqib ketadi va qaroqchi kurdlar
qo‘lida  halok  bo‘ladi,  Jaloliddin  Manguberdining  harbiy  yurishlarida  hamroh
bo‘lgan  shaxsiy  kotibi,  tarixchi  Nasaviyning  «Siyrat  as-sulton  Jaloliddin
Manguberdi»  asarida  yozishicha,  «...qorachadan  kelgan,  o‘rta  bo‘yli,  turk  lafzli
odam edi. fors tilini xam yaxshi bilardi. Uning botirligiga kelganda shuni aytish
kerakki,  sulton  arslonlar  orasidagi  eng  kuchli  sher  edi.  ...U  adolatsizliklarni
yomon  ko‘rardi.  Jaloliddin  o‘ta  qat’iyatli,  nihoyatda  irodali,  murakkab
vaziyatlarda,  taqdirning  qaltis  sinovlarida  o‘zini  yo‘qotib  qo‘ymaydigan
favqulodda mard va botir sarkarda edi».
O‘zbekiston hukumati Jaloliddin Manguberdining mo‘g‘ul bosqinchilariga
38 qarshi  kurashda  ko‘rsatgan  mislsiz  jasorati,  vatanga  va  o‘z  xalqiga  sadoqat  va
cheksiz muhabbatini qadrlash va uning porloq ruhini abadiylashtirish maqsadida
1998  yilda  «Jaloliddin  Manguberdi  tavalludining  800  yilligini  nishonlash
haqida»  qaror  qabul  qildi.  Qarorga  ko‘ra,  uning  yurti  Xorazmda  Jaloliddin
Manguberdiga  haykal  o‘rnatildi,  yirik  ko‘cha,  maydon,  jamoa  korxonalari  va
boshqalarga  uning  nomi  qo‘yildi.  2000  yilning  30  avgustida  «Jaloliddin
Manguberdi» ordeni ta’sis etilgan.
Fоydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro’yхati.
39 1. Islom  Karimоv .  O’zbеkistоnning  o’z  istiqlоl  va  taraqqiyot  yo’li.
T.,”O’zbеkistоn”, 1992.
2. Islom  Karimоv.  O’zbеkistоnning  siyosiy-ijtimоiy  va  iqtisоdiy  istiqbоlining
asоsiy tamоyillari. //Vatan sajdagоh kabi muqaddasdir). T.3,T.,1996.
3. Islom Karimov. Milliy armiyamiz - mustaqilligimizning tinch va osoyishta
qayotimizning mustahkam kafolatidir.  T ., 2003 yil. 
4. Islom  Karimov.  Yuksak  ma'naviyat–yengilmas  kuch.  Т.:  Ma'naviyat,
2008.-176 bet.
5. Islom  Karimov.  Asosiy  vazifamiz-Vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz
farovonligini yanada yuksaltirishdir.-T.: O'zbekiston, 2010.-48 bet.
6. Islom  Karimov.  Mamlakatimizni  modemizasiya  qilish  yo'lini  davom
ettirish taraqqiyotimizning muhim omilidir. Т.: O'zbekiston. 2010.
7. Islom Karimov. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo`lida xizmat
qilish – eng oliy saodatdir. T.: O`zbekiston”. 2015.
8. Islom  Karimov.  Hayot  sinovlarida  toblangan  Qashqadaryo  eli  har
qanday yuksak marrani egallashga qodir. T.: O`zbekiston. 2016
9. Islom Karimov. Ozodlik havosidan to`yib nafas olgan xalq o`z yo`lidan
hech qachon qaytmaydi. T.: O`zbekiston. 2016.
10. Shavkat  Mirziyoyev.  Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy
javobgarlik  –  har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo`lishi
kerak. T.: O`zbekiston. 2017.
11. O`zbekistonda harbiy ish tarixidan (Qadimgi davrdan hozirgacha). T.,
“Sharq”, 2012.
12.
ILOVALAR.
40 Harbiy himoya kiyimlari va qurollari.
41