O‘rta asrlarda Qashqadaryo vohasi me’morchilik obidalari

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS 
TA’LIM  VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX VA IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
T ARIX KAFEDRASI 
 “5120300 Tarix (m amlakatlar va mintaqalar bo’yicha ) ”  ta’lim
yo’nalishi bo’yicha bakalavr darajasini olish uchun  
“ O‘rta asrlarda Qashqadaryo vohasi me’morchilik obidalari ”
mavzusida yozgan  
     
                               
    
 
Qarshi 
1 Bitiruv malakaviy  Bitiruv malakaviy  ishiishi M  U  N  D  A  R  I  J  A
KIRISH …………………………………………………………………………...3
I BOB. Qashqadaryo vohasining janubiy tumanlarida joylashgan me’moriy 
obidalar. …………………………………………………………………………...5
1.1. Qarshi - O‘rta Osiyoning eng qadimiy shaharlaridan biri.… ..………………...5
1.2.  Qarshi shahrining tevarak atrof hududlarida joylashgan me’moriy inshootlar 25
II BOB. Qashqadaryo vohasining shimoliy tumanlarida joylashgan me’moriy 
obidalar …………………………………………………………………………...35
2.1. Shahrisabz shahrida joylashgan me’moriy yodgorliklar. ……………………35
2.2. Shahrisabz tumanida joylashgan me’moriy yodgorliklar … …………………48
XULOSA ................................................................................................................54
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati..........................................................................56
2 KIRISH
Mavzuning dolzarbligi.  O‘zbekiston O‘rta Osiyo davlatlari orasida me’moriy
yodgorliklari  va  qadimiy  shaharsozlik  madaniyati  bag‘oyat  boyligi  bilan  ajralib
turadi.  Ana  shu  boisdan  ham  bu  yerda  butun  bir  madaniyat  o‘lkasining
yodgorliklarini  ta’mir  qilish  haqidagi  fan markazi  vujudga keldi.  Tabiiyki,  meros
masalalari O‘zbekistonda hal etilishining butun hudud bo‘ylab katta ta’siri bor. Bu
esa  Sharq  mamlakatlaridagi  madaniy  o‘choqning  eng  yirik  ko‘rsatkichlaridan
biridir.  Yurtimizdagi  mavjud  shaharlar  orasida  Qashqadaryo  viloyatining  ikki
asosiy shahri - Qarshi va Shahrisabz shaharlari ham qimmatli tarixiy-me’morchilik
yodgorliklarini saqlab qolgan hisoblanadi.
Qashqadaryo  viloyatining  yodgorliklarini  o‘rganish  va  saqlash  ham  hozir
yangi  darajaga  kirgan.  Bundan  bir  qancha  vaqt  muqaddam  davlat  tomonidan
saqlanayotgan  binolar 10 tadan  oshmas,  bular -  Shahrisabzdagi XIV-XV asrlarga
mansub mashhur tarixiy yodgorliklar va Qarshidagi XVI asrga doir bitta yodgorlik
edi.  Hozir  viloyat  hududida  joylashgan  ko‘plab  tarixiy  yodgorliklar  davlat
muhofazasiga  olingan  bo‘lib,  ular  viloyatning  turli  tumanlarida  joylashgan,  X
asrdan  to  XIX  asrgacha  -  katta  tarixiy  davr  meroslarini  qamrab  olgan
yodgorliklardan iboratdir. Ayni paytda, bu noyob merosga munosib voris bo‘lish,
ularni asrab avaylab, kelgusi avlodlarga bezavol yetkazish, milliy an’analarni izchil
davom  ettirish  va  ijodiy  rivojlantirish  kabi  vazifalar  mavzuning  dolzarbligi
hisoblanadi.
 Ishning  maqsadi  va  vazifalari.  Viloyatning  asosiy  shaharlari  -  Qarshi  va
Shahrisabz O‘rta Osiyo hududida vujudga kelgan davlatlarning ko‘p asrlik tarixiy
yo‘lida  hech  qachon  Buxoro,  Samarqand  va  Xiva  shaharlari  singari  mavqedagi
poytaxt  bo‘lgan  emas.  Biroq  shunga  qaramay,  bu  viloyatning  ham  o‘rganilgan,
ta’mir  qilinayotgan  yodgorliklari  O‘rta  Osiyo  me’morchilik  tarixini  o‘rganish
uchun  haqiqiy  bebaho  xazina  ekanligini  ko’rsatib  berish  malakaviy  ishning
maqsadi va vazifalari hisoblanadi.
Bitiruv  malakaviy  ishning  ahamiyati.  Qashqadaryo  vohasining  boy
me’moriy  yodgorliklarini  o’rganish  barobarida  ularga  tegishli  bo’lgan  so’nggi
3 davrda  olib  borilayotgan  qurilish-ta’mirlash  ishlarigacha  bo’lgan  ma’lumotlarni
umumlashtirgan  holda  tadqiq  etishga  harakat  qilindi,  bu  esa  malakaviy  ishning
ahamiyatli tomoni hisoblanadi.
Ishning hajmi va strukturasi. Bitiruv malakaviy ishining tarkibi kirish, 2 ta
bob, xulosa, foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati, 56 bet hamda ilovalardan
tashkil topgan.
4 I-BOB. QASHQADARYO VOHASINING JANUBIY TUMANLARIDA
JOYLASHGAN ME’MORIY OBIDALAR.
1.1. Qarshi - O‘rta Osiyoning eng qadimiy shaharlaridan biri.
Hozirgi Qashqadaryo viloyati qadimiy unumdor dehqonchilik o‘lkasi - So‘g‘d
hududida,  O‘rta  Osiyodagi  ikki  daryo  oralig‘i  -  Movarounnahr  (Sirdaryo  va
Amudaryo havzasi, shuningdek ikki suv tomiri - Zarafshon va Qashqadaryo)ning
qoq negizida joylashgan. Bu viloyat O‘rta Osiyoning butun tarixiy taqdirini birga
boshdan kechirgan.
Eramizdan  oldingi  birinchi  ming  yillikning  boshlarida  Qashqadaryo  viloyati
hududida  qadimgi  dehqonlarning  dastlabki  manzilgohlari  bo‘lganligi  ma’lum.
Ularniig  eng  qadimgilari  Nishon,  Yakkabog‘  va  Chiroqchi  (Chimqo‘rg‘on  suv
ombori sohili)ga yaqin joylardagi tepaliklarning ostida hanuz saqlanib kelmoqda.
Bu  yerda  antik  dunyoning  mahalliy  badiiy  an’analari  va  san’ati  negizida
o‘ziga  xos  sharq  ellinistik  madaniyati  paydo  bo‘lgan,  bularning  namunalari  hozir
arxeologlariing qazilmalarida topilmoqda.
Kitob  va  Shahrisabz  tumanida  Qarshi  yaqinidagi  Zahoki-Moronda  qadimgi
shaharlar  qazilganida  arxeologlar  antik  dunyo  buyumlarini  va  inshootlarning
qoldiqlarini ham topganlar. 1
Qarshidai  shimol  tomonda,  Kosonning  Yerqo‘rg‘on  shaharchasi  yonidagi
yirik shahar o‘rnida, Ahamoniylardan oldinroq (eramizdan oldingi 1 ming yillarda)
paydo bo‘lgan Nautaka shaharchasi joylashgan. Bu yerda ikki aylana paxsa devor
bilan  o‘ralgan,  ikki  darvozalik  yirik  antik  shahar  va  hukmdor  qal’asi  bo‘lgan.
Arxeologik  qazilmalar  paytida  shaharda  kulolchilik  korxonasi,  qalin  loy  devorlar
bilan gir aylantirib o‘ralgan, ustunli, rasmlar bilan bezatilgan ibodatxona topilgan.
Bir qancha belgilariga ko‘ra bu ibodatxona buddaviylar  madaniyatiga mansubdir.
Boshqa  dinlar,  jumladan  zardo‘shtiylik  (otashparastlik)  bo‘lganligi  dahma
inshootlaridan ham ko‘rinadi. 2
1
 Манакова В.Н. Архитектура и строительство Узбекистана. Т., 2001. C .55
2
 Л.Ю.Маньковская. “Архитектурые памятники Кашкадарьи”. Ташкент, “Узбекистан”, 1979 г. C .26
5 V asrda antik shaharlar inqirozga uchraganligi qayd etiladi. Viloyatning butun
hududida yo‘l chorrahalarida vujudga kelgan qadimgi tepaliklar ilk feodalizm (VI
—IX  asrlar)  davriga  taalluqlidir.  Bular  orasida  shaharlar,  qo‘rg‘onlar,  qal’a
qoldiqlari,  qishloq  manzilgohlari  (vohalarda  -  dehqonchilik  shahar  hududlarida  -
hunarmandchilik)  ko‘zga tashlanadi. Bu, feodal  munosabatlari paydo bo‘layotgan
va  o‘rnatilayotgan  vaqtlar  edi.  O‘sha  vaqtda  vujudga  kelayotgan  shahar  odatda
qator burjlari bo‘lgan baland paxsa devor bilan o‘rab olingan. Qal’a-ko‘xandiz va
shahriston  -  turar  joylari  va  jamoat  markazi  bo‘lgan  shaharga  alohida  e’tibor
berilardi.  O‘sha  vaqtlarda  hozirgn  Kitob  yaqinida  Kesh  va  hozirgi  Qarshi  shahri
yaqinida Naxshab shahri bunyod etilgan, natijada ana shunday shaharlar negizida
Qashqadaryo viloyatining asosiy madanny markazi tashkil topgan.
Arxeologlar  yodgorliklar  orasida  feodallarning  Muddintepa,  Sho‘rtepa,
Shulluqtepa kabi qo‘rg‘onli ancha-muncha qal’alarining qoldiqlarini ham topdilar. 3
Dehqonlarning  ko‘pdan-ko‘p  mayda  qo‘rg‘onlarniing  ishlov  berilgan  yerlar
orasida  bo‘lishi  sug‘orish  ishlarining  rivojlanganligidan  dalolat  beradi.  Tog‘li
tumanlarni  obod  qilish  toshli-kesak  piramida  ko‘rinishida  qurilgan  signal
minoralariing  toqqa  tomon  cho‘zilib  ketishi  bilan  bog‘liq  bo‘lib,  xavf-xatar
tug‘ilgan  vaqtda  minoraning  cho‘qqisida  o‘t  yoqilgan.  Topilgan  san’at  asarlari
o‘sha vaqtdagi odamlarning ma’naviy madaniyatidan dalolat beradi. 
VII  asr  boshlarida  Kesh  va  Naxshab  viloyatlari  arablar  tomonidan  bosib
olindi.  729  yilda  Keshdagi  tarixiy  janglarda  qatnashgan  aholi  arablarga  qattiq
qarshilik  ko‘rsatdn.  769—783  yillarda  Zarafshon  va  Qashqadaryo  vodiylari
Muqanna boshchiligidagi co‘g‘diylarning ozodlik harakati maydoniga aylandi. 
Arab  istilosidai  keyin  (VIII  asr)  Amudaryo  bilan  Sirdaryo  havzalari  -
Movarounnahr  (ikki  daryo  oralign)  deb  ataladigan  bo‘ldi.  Mahalliy  Somoniylar
sulolasining  feodallar,  keyinchalik  turk-qoraxoniylar  urushiga  qaramay,
mamlakatning xo‘jalik hayoti IX asrdan to XIII asrgacha ko‘tarila borganligi qayd
etiladi. 
3
 Поткин И.И. Архитектура Средней Азии. Всеобшая история архитектури. Т., 1999. C .120
6 IX-XII  asrlarda  o‘nglanib  olgan  va  gullab-yashnagan  Movarounnahr  o‘lkasi
Sharqdagi  fan  markazlarndan  biri  bo‘lib  qoldi.  «Bu  mamlakat  zaminining  o‘ziga
xos  tomonlari  yana  shundan  iboratki,  bunda  olimlardan  tashqari,  hech  qanday
boshqa  narsa  unmaydn,  binobarin,  bilarmand  kishilar  Movarounnahrning  moli
bilim  va  donolik  deb  hisoblaydilar»  degan  satrlarni  o‘qiymiz  Mahmud  nbn
Valining  «Bahrul-asror»  nomli  asarida  (XVII  asr).  O‘rta  Osiyo  me’morchilik-
binokorlik  madaniyati  iyegizida  tabiat  hodisalariniig  qonuniyatlari  haqidagi  fan
bilimlarn  yotadi.  Qadimgi  me’morlar  jazirama  va  ayozdan  himoya  qilish
talablariga  javoban  mohirona  tadbirlar  ko‘rganlar,  mahalliy  binokorlik
materiallaridan  qanday  foydalanish  zarurligini  yaxshi  bilganlar,  ularning
mahoratlari qanchalik yukori darajada ekanligini zamonamiz arxitektorlari ravshan
ko‘rib  turibdilar.  Ularning  yutug‘i  shundaki,  bu  yerda  qadim  vaqtlarda
astronomiya,  mexanika,  matematika  va  ayniqsa  bu  sohalarning  geometriya  bilan
bog‘liq  qismlarn,  ya’ni  shakl  hamda  jismlarning  sath  xususiyatlarini  o‘rganish
bag‘oyat rivojlangan edi.
Geometrik vositalar  majmuasi  butunlay cheklangan bo‘lishiga qaramay, ular
amalda  binolarning  g‘oyat  turli-tuman  shakllarini  kashf  etdilar,  binolar  esa  bir
ijtimoiy-iqtisodiy formatsiya doirasidagina emas, balki har jihatdan bir-biridan farq
qilar edi. Ba’zi  shakllar, chunonchi, turar joy va  jamoat  binolarining to‘rt ustunli
xonalarn  ikki  ming  yil  mobaynida  kuzatilib  kelinmo q da.  Ular  o‘zlariga  xos
anchagina  tomonlari  bilan  -  islomgacha  bo‘lgan  vaqtdan  buyon  davom  etib
kelayotgan an’analari (peshtoq, ravoq, ustunlar va hokazolar) bilan izohlanadi.
Rivojlangan  O‘rta  asr  va  eng  so‘nggi  feodalizm  arxitekturasida  (IX  asr-XX
asr  boshlari)  geometrik  jismlar  bino  poydevorida  kub  yoki  to‘g‘ri  burchakli
prizma, gumbazli tomlar qurishga o‘tish uchun sakkiz qirralik shaklni qo‘llanishi,
yarim  sfera  -  gumbazning  o‘zini  qurish,  yuqorida  tik  silindr-minora,  gumbaz
poydevorida qisqa silindr-baraban bo‘lishi va boshqa usullar hukmronlik qildi.
Qo‘shni  Toxaristonda  hozirgi  Surxondaryo  viloyati)  saqlanib  qolgan
yodgorliklar  o‘sha  davr  monumental  amaliy  san’atining  namunalaridan  darak
7 beradi. 4
 Chunonchn, Jarqo‘rg‘ondagi shaklli g‘ishtlardan ishlangan minora, ta’mir
vaqtida ochilgan Hakim-at-Termiziyning maqbarasi ganchkorlik san’atining ajoyib
namunalaridandir.  Bu  vaqtda  Buxoro  vohasida  mashhur  yodgorliklar  -  Ismoil
Somoniy  maqbarasi,  Buxoroda  (1127  yil)  va  Vobkentda  (1197  yil)  minoralar,
Mag‘oki-Attoriy  masjidi,  Karmana  dashtida  Raboti-Malik  karvonsaroyi  qurilgan.
O‘sha vaqtda Qarshi vohasidagi Furdina, Kasbi va Qovchin qishloqlari tevaragida
katta  qabristonlar  paydo  bo‘ldi.  Ular  keynnchalik  XIV-XIX  asrlarda  buzilib
ketgan.  Baqt  o‘tishi  bilan  ko‘pgina  me’morlik  hashamlarn  bizgacha  yetib
kelmagan. 
Bu  yerda  qurilish  ishlari  XIII  asr  boshlarida,  Nasaf  atroflarida  1220  yilning
yozini  o‘tkazgan  Chingizxon  qo‘shinlarining  bosib  kirishi  bilan to‘xtab  qolgandi.
Bu  hududga  yirik  aymoqlar  -  jaloriylar  va  barloslar  ko‘chib  kelib,  unumdor
yerlarga  o‘rnashdilar  va  tez  orada  islom  dininn  qabul  qildilar.  Shahar  atrofidagi
joylarga  o‘rnashib  qolgan,  o‘ziga  ilk  O‘rta  asr  Keshi  nomini  olgan  barlos
aymog‘idan  chiqqan  va  juda  katta  imperiya  o‘rnatgan  Temur  (1333-1405  yillar)
Xo‘jailg‘or qishlog‘ida (hozirgi Yakkabog‘ tumanida) tug‘ilgan. 
Kebekxon  (1318-1326  yillar)  o‘troqlik  mayllari  va  mamlakatning  mahalliy
aholisi  bilan  madaniy  aloqalarning  yorqin  ifodachisi  edi,  u  pul  va  ma’muriy
islohotlar  o‘tkazish  yo‘li bilan mamlakat  iqtisodiy  hayotining yuksalishiga  to‘rtki
bergandi.  Uning  davrida  Naxshab  (arabcha-Nasaf)ning  shimoli-janubida
viloyatning yangi poytaxti - Qarshi shahri qurildi. 
XIV  asrning  60-yillari  boshlarida  Qashqadaryo  viloyatini  boshqarish  Temur
qo‘liga o‘tdi. XIV asrning 60-70- yillaridagi hokimiyat uchun kurash jarayonida bu
viloyat  bir  necha  bor  Temur  kuchlarining  to‘plannsh  joyi  bo‘lib  xizmat  qildi.
Qarshidagi  qo‘rg‘on  va  qishlik  bino  qurilishi  1364-66  yillarga  mansubdir.  1370
yilda poytaxt Samarqandga ko‘chib kelgan Temur Kesh viloyatining asosiy shahri
- Kesh (keyinchalik Shahrisabz deb nom olgan)ga bo‘lgan e’tiborni susaytirmadi. 
XIV asrning oxirlarida Temur qo‘shini Xorazm, Ozarbayjon, Eronni zabt etdi.
Bosib  olingan  mamlakatlarning  eng  mohir  me’morlari,  hunarmand  ustalarn
4
 Ремпель Л. И. Архитектурный орнамент Узбекистана. Ташкент , 1994. C.102
8 Shahrisabzdagi Oqsaroyni, temuriylar sulolasining xilxonasi Dorussaodatni, uning
otasi, piri Shamsiddin Kulol va barlos ayonlari dafn etilgan maqbaralarni qurishda
qatnashdilar. Bu, Temurning O‘rta Osiyodagi dastlabkn o‘lkan qurilishlaridan biri
edi.  Rivoyatlarga  ko‘ra,  u  ko‘pdan-ko‘p  obod  karvon  yo‘llari,  ko‘priklar  barpo
etgan, karvonsaroylar, istehkom-rabotlar va suv omborlari - sardobalar qurdirgan.
Ulug‘bek davrida (1394-1449 yillar) ham Shahrisabz qurilishi davom ettirildi,
bu yerda jome’ masjidi - Ko‘kgumbaz va o‘z avlodlari uchun dahma (XV asrning
30-yillari)  solindi. 5
 XV  asr  oxirida  Shahrisabz  va  Qarshi  bir  necha  bor  amirlar
o‘rtasidagi  «nizolar  sababchisi»  bo‘ldi  (1490  yilda  Shayboniyxon  tomonidan
talandi,  1499-1500  yillarda  ular  Bobur  hokimligi  ostida  qoldi,  1513  yilda  Eron
qo‘shinlari qamaliga duch keldi).
Qashqadaryo viloyatiga Movarounnahr hokimlarining qiziqishi uning Buxoro,
Samarqand  va  Shahrisabzni,  Kalif,  Tsrmiz,  Karki,  Balx,  Hirot,  Chorjuy  bilan
bog‘laydigan,  strategik  jihatdan  g‘oyat  qulay  bo‘lgan  muhim  karvon  yo‘llarining
tutashgan yerda joylashganligi va juda go‘zal tabiiy sharoiti bilan izohlanadi. 1574
yildan boshlab Qarshi va Shahrisabz yondosh tumanlari bilan Abdullaxon II barpo
etgan Buxoro xonligiga kirdi.
Yangi  davr  qurilish  faoliyati  bilan  bog‘liq  bo‘lgan  XVI  asr  oxirlaridagi
yodgorliklar  xon  xonadonining  sobiq  sevimli  yozgi  manzili  Qarshi  cho‘lining
barcha  hududida  joylashgan.  "Rivoyatlarda  aytilishicha,  Abdullaxon  II  karvon
yo‘llarida juda ko‘p inshootlar qurdirgan. 
XVII asrda  Ashtarxoniylar sulolasi davrida Buxoro xonlarining qo‘riqchilari
qarshilik mang‘it urug‘laridan iborat bo‘lib, ularning xonlarga ta’siri kuchli edi. Bu
esa  Qashqadaryo  viloyatida  qurilish  ishlarini  kuchaytirishni  oldindan  belgilab
berdi.  Qarshi  yirik  savdo  markazi  sifatida  o‘sdi  va  Mang‘itlar  sulolasi  Buxoro
taxtiga  chiqqan  kezlar  -  1753  yilda  davlatning  ikkinchi  shahri  sifatida  ahamiyat
kasb etdi.
O‘rta Osiyo me’morchiligining o‘tmishdagi yorqin an’analari XVI asrda shu
viloyatda saqlanib qoldi va Shahrisabz tumanida joylashgan ajoyib yodgorliklarda
5
 Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. - Toshkent: Sharq, 1997.98-b.
9 chuqur iz qoldirdi. Bu Katta Langardagn maqbara va masjid bo‘lib, ularning nodir
badiiy  fazilatli  interyerlarida  Samarqand  me’morchilik  maktabining  ta’sirini
ko‘rish mumkin. 
Qashqadaryo  viloyatining  me’morchiligi  bilan  tanishishni  dastavval
Samarqanddan  bir  dovon  oshib,  Shahrisabzdan  boshlash  ancha  qiziqarliroqdir.
Qiya  aylanma  tog‘  yo‘llarn,  birin-ketin  namoyon  bo‘ladigan  go‘zal  manzaralar,
bepoyon  kengliklar  kishida  ulug‘vor  va  ajib  taassurot  qoldiradi.  Bu  kayfiyat
me’moriy yodgorliklarni tomosha qilayotganimizda ham hamma vaqt hamrohimiz
bo‘ladi. 
Kitob –  Shahrisabzga  tomon ketgan  yo‘l  ustidagi  birinchi  shahar.  Bu  tuman
markazi So‘g‘dning eng qadimgi manzilgohlaridan birining o‘rnida joylashgan. Bu
yerda  antik  va  O‘rta  asr  davridagi  qo‘rg‘on  topilgan.  V-VII  asrlarda  ayniqsa
gullab-yashnagan  bu  shahar,  eslatishlarga  ko‘ra,  Kesh  nomi  bilan  atalib  kelgan.
Arablar  istilosidan  keyin  u  tanazzulga  uchragan  va  boshqa  aholi  punkti  Kesh
nomini olgan (shaharlar nomining bunday o‘zgarib turishi O‘rta asrlarga xos odatiy
bir  holdir,  ya’ni  XIV  asrning  oxirigacha,  Shahrisabz  deb  o‘zgarguncha  Kesh
nomini saqlab qolgan. 6
Kitobdan  atrofi  tepaliklar  bilan  o‘ralgan  yam-yashil  vodiydagi  o‘lkan
yodgorlik - Xo‘ja Ilim Kon xonaqohiga borish mumkin, shu nom bilan ataladigan
qishloqdagi bu joy Kitob tumanining Sivaz qishlog‘iga qarashlidir.
Tepalikdagi  qabriston  o‘rtasida  baland  qad  ko‘tarib  turgan  yirik  diniy
kompleks yaqindagina xonaqohga qo‘shilib ketgan edi, tepalik etagida esa masjid,
madrasa va karvonsaroy bo‘lib, ular ikki keng qo‘shsaroyni tashkil etgan. Qatnov
yo‘lni  kesib  o‘tgan,  ravoqgacha  g‘isht  yotqizilgan  zinasimon  yo‘lka  xonaqohga
tomon  olib  boradi.  1965-1967  yillarda  ansamblning  quyi  qismi  tartibga  solindi.
Rivoyatlar  ansambl  qurilishini  XVI  asrning  ikkinchi  yarmiga  taalluqli  deb,  uni
Xo‘ja  Ilim  Kon  deb  taxallus  olgan  olim  shayx  Xo‘ja  Abu  Boqiy  nomi  bilan
bog‘laydi.  Agar  bu  me’moriy  yodgorlikni  va  shunga  o‘xshash  komplekslarning
6
 Mahmud ibn Vali. “Baxr ul-asror”. Toshkent:Fan nashriyoti. 1977 y.80- b .
10 vujudga  kelishi  va  tarixiy  qurilish  holatini  tushuntirib  berilmas  ekan  ularning
arxitekturasi noaniq bo‘lib qoladi. 
Umuman  olganda,  XVI-XVII  asrlardagi  bunday  komplekslarning
kompozitsiyasida  quyidagi  usul  qo‘llanardi:  alohida  maqbara  yoki  maqbaralar
o‘rnatilib,  ular  ustiga  marosimlar  xonasi  bo‘lgan  yodgorlik  kompleksi  qurilardi.
Shunga  o‘xshash  eng  yirik  yodgorliklar  XVI-XVIII  asrlarda  tashkil  topgan,
Buxoro poytaxti bo‘lgan davlatiing viloyatlarida bunyod etilgan.
Bular  orasida  Xo‘ja  Ilim  Kon  kompleksi  eng  yirik  yodgorlikdir.  Xonaqoh
to‘g‘ri  burchakli  planda  (24x20,2m)  tushgan,  burchaklarida  silindrik  kichik
minorachalar-guldastalari  bo‘lgan  ravoq-gumbazli  binodir.  Uning  old  tomonida
uchli baland qubbador peshtoq yon tomonga tushgan qanoslari bor. Bino ichi katta
xonadan  iborat  (11,8X11,8),  hamma  devorlari  tokchali,  bir-biri  bilan  kesishgan
to‘rt ravoq va qalqonsimon bag‘allar gumbaz bilan yopilgai. Gumbazning diametri
xonanipg yon tomonlariga qaraganda ikki baravar kichik (6,4 m). Tashqi tomondan
u  zinasimon  shaklda  ko‘rinadi,  bu-  aftidan,  manzarali  gumbaz  o‘rnatish  uchun
mo‘ljallangan  bo‘lsa  ajab  emas,  lekin  u  o‘rnatilmagan.  Xonaning  yon  tokchalari
o‘yib ishlangan, ularga gumbazli arklar bilan bezatilgan old tomonidan kiriladi. 7
Binoning  hashamatli  burchaklarida  tomga  olib  chiqadigan  to‘rtta  g‘ishtin
zinapoya  bor.  Bino  bezaklari  sodda:  old  tomonlari  silliqlangan  g‘ishtlar  bilan
qoplangan  va  faqat  derazalariga  jimjimador  ganchkor  panjaralar  o‘rnatilgan.
Birgina  mehrob  peshtoqida  zebi-ziynat  elementlari  aks  ettirilgan,  bu  ham  bo‘lsa,
yassi  muqarnasli  «iroqi»  va  «chasiak»  texnikasida  ishlatiladngan  pannolardir.
Bular  esa  XIV  asr  oxiri  va  XVII  asr  me’morchiligining  Buxoro  maktabi  uchun
xarakterlidir.  Oddiy  va  monumental  bu  bino  o‘zining  me’moriy  shakli,  tepalik
cho‘qqisiga mohirona va o‘rinli o‘rnatilganligi bilan o‘z ko‘rinishni sharaflaydi. 
Tepalikdagi bu hashamatli binodan tashqari, mehrobiy sag‘analar orasida kul
rang  ikkita  dahma  ko‘zga  tashlanadi.  Uning  kattasi  (12X12m)  sharq  tomonda
xonaqohning  bosh  fasadidan  20  metr  nariroqda,  kichigi  undan  janubroqda
joylashgan.  Daxmalar  kvadrat  poydevorga  o‘rnatilgan  bo‘lib,  katta  prizma
7
 Л.Ю.Маньковская. “Архитектурые памятники Кашкадарьи”. Ташкент, “Узбекистан”, 1979 г. C .45
11 ko‘rinish  kasb  etgan.  Ularning  ikkalasi  ham  marmar  bilan  qoplangan,  yon
tomonlari o‘lchovli bo‘lib, ular to‘g‘ri burchak va kvadratlarga ajratilgan, maydon
sathiga  o‘ymakor  geometrik  naqshli  marmar  plitalar  yotqizilgan.  Katta  dahma
kishida alohida taassurot qoldiradi. Uning tepasida o‘tlar orasida o‘ymakor naqshli
oq marmar qabr toshlari juda ko‘p.
Qarshi  -  O‘rta  Osiyoning  eng  qadimiy  shaharlaridan  biri  bo‘lib,  hozirgi
paytda Qashqadaryo viloyatining markazi hisoblanadi. Bu ko‘hna shahar o‘zining
uzoq tarixi davomida Naxshab - Ksenippa, Nikshapa, Nasaf, Qarshi degan nomlar
bilan atalib kelgan.
Miloddan  oldingi  IV  asr  oxirida  Aleksandr  Makedonskiy  qo‘shinlari,  butun
O‘rta  Osiyo  singari,  qadimiy  Nikshapani  ham  bosib  olgan  va  uni  ikki  daryo
oralig‘idagi Nautaka (Kesh), Pareytakena, Gabaza kabi janubiy hududlarga hujum
qilish  uchun  tayanch  manzillardan  biriga  aylantirgan.  O‘sha  davrga  mansub
oromiy  hujjatlarida  qayd  etilishicha,  keyinchalik  Yerqo‘rg‘on  nomini  olgan
Nikshapa  xarobalari  hozirgi  Qarshi  shahridan  shimoli-g‘arbda  2  chaqirim
uzoqlikda joylashgan, butun vohaning ilk markazi hisoblangan. 
Qadimiy  Nikshapa  miloddan  avvalgi  IX-VIII  asrlarda  paydo  bo‘lib,  ko‘p
o‘tmay  katta  shaharga  aylangan. 8
 U  Maroqand,  Ko‘ktepa  (Baziliya),  Uzunqir
(Kesh-Nautaka)  shaharlari  kabi  miloddan  oldingi  IX-VII  asrlarda  hukmronlik
qilgan  axmoniylar  sulolasidan  avvalgi  davrlardayoq  so‘g‘d  sivilizatsiyasining
to‘rtta asosiy markazlaridan biri bo‘lgan. Bu markazlar, ehtimol, o‘ziga xos shahar-
davlatlar So‘g‘diyona axmoniylar davridan avval ham muayyan davlat birlashmasi
sifatida  mavjud  bo‘lganidan  dalolat  beradi.  Markazlarining  joylashuviga  ko‘ra,  u
uchta asosiy hududdan iborat bo‘lgan, ya’ni bosh markaz - Maroqandni o‘z ichiga
olgan So‘g‘d, Nikshapa - Yerqo‘rg‘on hamda Nautakaning asosiy markazi Kesh -
Uzunqir shahri bo‘lgan. 
Miloddan  avvalgi  III  asr  Nikshapa  qudratli  fortifikatsiya,  muhtasham
inshootlar,  yuksak  rivojlangan  hunarmandchilik  va  so‘g‘dcha  xususiyatlar  bilan
aralashgan  o‘ziga  xos  ellinistik  madaniyatga  ega  bo‘lgan.  Arxeologik  topilmalar
8
 Казаков Б.А. Документальные памятники Средней Азии. — Ташкент, 1997. C .156
12 shu  davrda  Janubiy  So‘g‘d,  jumladan  Nikshapa  ham,  qadimiy  madaniyatning
asosiy  o‘chog‘i  bo‘lganidan  dalolat  beradi.  Nikshapaning  rivojlanishi  va  savdo-
iqtisodiy  ahamiyati  uning  muhim  savdo  yo‘llarida  joylashgani  bilan  belgilangan.
Bu  yo‘llar  Amudaryo  sohillari  bo‘ylab  Baqtriya,  Marg‘iyona  va  Parfiyaga  olib
borgan. 
Nikshapada  juda  erta,  taxminan,  miloddan  avvalgi  IV  asrning  oxirida  tovar-
pul  munosabatlari  paydo  bo‘ladi  va  keyinchalik  ko‘p  asrlar  davomida  izchil
rivojlanadi. 
Nikshapa  Yerqo‘rg‘on  bilan  bir  vaqtda,  ehtimol,  miloddan  oldingi  II  asrda
boshqa bir yirik shahar - hozirgi Qarshi markazida joylashgan vohaning harbiy va
ma’muriy  markazi  Qal’ai  Zahhoki  Moron  yuzaga  keladi  va  rivojlanadi.  Bunday
ikkita  harbiy-ma’muriy  va  savdo-hunarmandchilik  markazlarining  mavjudligi
Sharqqa xos bo‘lgan hodisa, albatta. Lekin ushbu holatning bunday yaqqol shaklda
namoyon bo‘lishi O‘rta Osiyoda faqat Qarshi vohasida uchraydi. 9
 
Ilk  O‘rta  asrlarda  Yerqo‘rg‘on  shahristonidagi  qadimiy  poytaxt  -
Nikshapaning tashlandiq holga kelib qolishi tufayli vohaning markazi yangi joyga,
deyarli hozirgi shahar yonida joylashgan Shulluktepa shahristoniga kuchadi. 701-
702  yillarda  ushbu  shahar  arab  manbalarida  Nasaf  deb  ataladi  va  bu  nom  XIV
asrning boshlarigacha saqlanib qoladi. 
Shu  davrda,  Movarounnahrning  boshqa  shaharlari  kabi,  Nasaf  ham  islomga
o‘tish  jarayonini  boshdan  kechiradi.  VIII  asrning  oxirgi  choragida  Nasaf,  Kesh
singari, Muqanna qo‘zg‘olonining asosiy markaziga aylangan sulolasi shakllangan.
Qarshi XIV asrda hozirgi o‘rnida barpo etilganidan so‘ng u tezda rivojlanib,
mustaxkam qal’aga aylangan. Ayniqsa, shahar tarixida Amir Temur faoliyati katta
ahamiyat  kasb  etgan.  Buyuk  Soxibqiron  shaharni  obod  qilib,  mustaxkamlab,  bu
yerda katta jome masjidi, madrasa va boshqa binolar qurdirgan.
Qarshi  shahri  me’morligi  O‘rta  Osiyo  me’morligi  rivojining  umumiy
yo‘nalishi  asosida  taraqqiy  etgan.  Bu  yerda,  butun  O‘rta  Osiyoda  bo‘lgani  kabi,
qadimdan  keskin  kontinental  iqlim,  tabiiy  resurslarning  mavjud  zaxiralari  hamda
9
 Казаков Б.А. Документальные памятники Средней Азии. — Ташкент, 1997. C .60
13 hududning yuqori seysmik tabiati bilan bog‘liq ravishda asrlar davomida sinovdan
o‘tgan  qurilish  materiallari  va  konstruksiyalardan  foydalanilgan.  Qurilish
jarayonida  turli  davrlarda  paxsadan,  har  xil  kattalikdagi  to‘g‘ri  to‘rtburchak  yoki
kvadrat shaklidagi xom g‘ishtdan foydalanilgan. Keyinchalik - islomiy rivojlanish
davrida monumental qurilishda ko‘proq loydan yoki ganchdan, yoxud «ganchxok»
deb ataladigan loy-ganch aralashmali pishiq g‘ishtdan foydalanila boshlandi. havo
namligi  yuqori  bo‘lgan  inshootlar  (hammomlar,  gumbaz  shaklidagi  suv
saqlanadigan  inshoot  -  sardobalar,  ko‘prik  va  poydevorlar)  g‘ishtini  terishda
ko‘proq suvga chidamli ohakli-kulli qorishma - qirdan foydalanilgan (unga butalar
kuli  qo‘shilgan).  Ommaviy  qurilishlarning  tomlarini  yopishda  to‘sinlar  ustidan
yassi  yog‘och  bo‘laklari  -  vassajuftlar  qo‘yilgan,  ayvonlar  yoki  shifti  keng
xonalarda - tom to‘sinlari ustunlarga tirkab qo‘yilgan. O‘rta asrlarda monumental
qurilishda  tom  sifatida  ba’zan  xom  g‘ishtdan,  ko‘pincha  esa  pishiq  g‘ishtdan
gumbaz  va  qubbalar  yasalgan.  Ta’kidlash  joizki,  Qarshi  atroflarida  mohirona
ishlangan, hozirgacha saqlanib kelgan xom g‘ishtli gumbazlar bor. 
XVI  asrda  qurilish  ishlari  avj  olib  ketadi,  poytaxt  -  Buxorodagi,  Qarshi  va
boshqa  shaharlardagi  qator  monumental  inshootlarning  devorlari,  mablag‘larni
tejash  maqsadida,  uch  qatlamli  va  qoplama  tarzida,  g‘isht  terilgan  holda  barpo
etilgan. Bu usulda pishiq g‘ishtdan ikki qator devor terilib, o‘rtasi bo‘sh qoldirilgan
va  bu  yer  qurilish  chiqindilari,  g‘isht  bo‘laklari  bilan  to‘ldirilib,  loyli  qorishma
qo‘yilgan.  Devorlar  baland  pishiq  poydevor  ustiga  qurilgan  va  suvdan  saqlanish
choralari  ko‘rilganda  anchagina  chidamli  bo‘lgan.  Mazkur  shartlarga  rioya
qilinmagan  takdirda  namgarchilikdan  ichki  qatlam  shishgan  hamda  devorning
pastki qismi nuragan. 10
 
Qayd  etish  kerakki,  IX  asr  va  XX  asr  boshlaridagi  ko‘plab  monumental
inshootlar - karvonsaroylar, masjidlar, madrasa va saroylarga hovlili kompozitsiya
xos  bo‘lgan.  Bunda  binoning  ichida  ichki  hovli  bo‘lgan  va  u  to‘rt  tarafi  bo‘ylab
qator  xonalar  -  hujralar  bilan  (madrasa  va  karvonsaroylarda)  yoki  galereya  bilan
(jome masjidlarida) o‘ralgan. 
10
 E.V.Rtveladze. “ Qarshi 2700.” Т oshkent , “ Ma ’ naviyat ” nashriyoti , 2006 yil . 105- b .
14 Umuman,  islom  davriga  oid  O‘rta  asr  me’morligida  diniy  inshootlar  -
masjidlar,  minoralar,  madrasalar,  sufiylik  xonaqolari,  maqbaralar,  shuningdek
fuqarolik binolari - turarjoylar. saroylar, savdo rastalari, karvonsaroylar, sardoba va
ko‘priklar alohida o‘rin tutadi. Bu turdagi inshootlarning har biri asrlar davomida
o‘zining  vazifasiga  mos  me’moriy-badiiy  va  rejali  tipologik  xususiyatlarga  ega
bo‘lgan. Shaharning rejali tartibida Registon maydoni ajralib turgan. Bo‘ylamasiga
monumental  inshootlar  bilan  o‘ralgan  Registon  maydoni  O‘rta  asrlardagi
Movarounnahr  shaharlariga  xos  bo‘lgan.  Qarshida  bu  ikki  yo‘l  chorrahasidagi
maydon bo‘lib, u shaharning Sharshara, Karluqxona, Xiyobon va Tutak kabi to‘rt
darvozasiga  olib  borgan.  To‘g‘ri  to‘rtburchak  shaklidagi,  g‘arb-sharq  tomon
cho‘zilgan  bu  maydonda  masjidlar,  madrasalar,  hammomlar,  Chorsu  savdo
rastasining  gumbazlari,  shuningdek  xilma-xil  yog‘och  qurilmalar  serob  bo‘lgan.
Sardoba  ham  shu  yerda  joylashgan  bo‘lib,  suv  Sharshara  darvozasidan  maxsus
tarnov  orqali  kelib  tushgan.  O‘tgan  asrning  70-yillarigacha  Registondagi
inshootlardan  XIV  asrga  oid  Odina  masjidi,  sardoba,  XX  asrning  boshlariga  oid
Bekmir madrasasi saqlanib qolgan.
Biz  quyida  Qarshi  shahri  me’morligini  hozirgi  kungacha  saqlanib  qolgan
yodgorliklar  asosida,  ularni  vazifalariga  ko‘ra  toifalarga  ajratgan,  shuningdek
chorak  asr  ilgari  mavjud  bo‘lgan  va  o‘rganilgan,  biroq  1970-1980  yillargacha
saqlanmagan inshootlarni ham kamrab olgan holda ko‘rib chiqamiz. 
Fuqarolik  inshootlari  -  bu  turarjoylar,  savdo  rastalari,  karvonsaroylar,
hammomlar,  sardobalar,  ko‘priklar  va  boshqalardir.  Bu  turdagi  inshootlarning
barchasi Qarshida mavjud bo‘lgan, biroq ulardan ayrimlarigina saqlanib qolgan. 
Qarshi  shahridagi  uy-joy  binolari  Movarounnahrga  xos  me’morlik
an’analariga mos tarzda qurilgan. Loyli-sinchli devorlar (ikki qavatli yog‘och sinch
-  qo‘sh  sinch  xom  g‘isht  yoki  quritilgan  yassi  loy  bo‘laklari  -  guvala  bilan
to‘ldirilgan)  hamda  yassi  loy  tomlar  haroratni  barqaror  saqlagan,  ya’ni  yozda
salqin,  qishda  issiq  bo‘lgan.  Turarjoy  binolari  odatda  ikkita  hovlidan  iborat
bo‘lgan.  Bu  hovlilar  aylanasiga  turarjoy  va  xo‘jalik  binolari  bilan  qurshalgan.
Ulardan  birinchisi  birun  (tashqi)  -  uyning  erkaklar  qismi  hisoblangan  va  ziyofat,
15 mehmondorchilik  hamda  rasmiy  qabullarga  mo‘ljallangan,  ikkinchisi  esa  darun
(ichki) - uyning xotin-qizlar yashaydigan qismi hisoblangan. Hovlidan uyga tomon
yog‘och  ustunlarga  o‘rnatilgan  ochiq  ayvon  orqali  o‘tilgan.  Mehmonxonalar  va
ayvonning  shiftlari  alohida  mahorat  bilan  ishlangan.  Yog‘och  to‘sinlar  va  ular
orasidagi  vassalar  ko‘pincha  yorqin  bo‘yoklar  bilan  bezalgan.  Mehmonxona
devorlariga  idish-tovoq  va  uy-ro‘zg‘or  buyumlari  uchun  bezakli  javonlar  o‘yib
yasalgan. 
Bunday  an’anaviy  uylar  ichi  nisbatan  qulay  va  bezatilgani  holda,  ko‘cha
tomondan  esa  oynasiz,  loysuvoq  holda  ko‘rimsiz  ko‘rinar  edi.  Hovlining  tashqi
bezagini  faqat  mohirona  yasalgan  o‘ymakor  darvoza  tashkil  etishi  mumkin  edi.
Saroylar  ancha  mahobatli,  maydoni  keng  bo‘lgan,  ular  turarjoy  va  qo‘shimcha
xonalar,  ochik  hovlilarni  qamrab  olgan  va  tantanavor  tusda  bo‘lib,  rang-barang
naqshlar, ganch va yog‘och o‘ymakorligi namunalari bilan bezalgan. 
Hammomlar.  O‘rta  Sharkda  V  asrlardayoq  jamoat  hammomlari  mavjud
bo‘lgan. XV asrga kelib, O‘rta Osiyoga xos hammomlar namunalari shakllangan.
XVI  asrda  Qarshidagi  hammom  -  bu  turdagi  O‘rta  asrlar  inshootining  mumtoz
namunasi bo‘lib, O‘rta Osiyoda bunday qadimiy hammomlar kam uchraydi. 
M.Masson  ushbu  hammomning  qurilishini  Abdullaxon  II  nomi  bilan
bog‘laydigan  afsonaning  mavjudligini  tasdiqlab,  uni  1592-1593  yillarda  qurilgan
deb hisoblaydi.
Hammom  to‘g‘ri  to‘rtburchak  shaklida  (22  ga  14,4  metr)  bo‘lib,  uning
bo‘ylamasiga beshta va eniga uchta xona joylashgan. Xonalar eng yirik gumbazli
(balandligi  5,6  metr)  markaziy  zal  atrofida  uyushgan.  Zamonaviy  yer  usti
qurilmasidan zina orkali hammomning asosiy yarim yer osti qismiga tushilgan. Bu
yerda harorat ichkariga tomon oshib borgan. Kirish joyida birinchi - ancha salqin
yechinish  va  lungi  olish  (lungixona  yoki  ro‘molxona)  xonasi  mavjud.  Bu
to‘rtburchak  shakldagi  xona  bo‘lib,  supasi  bor,  devorlarida  tokchalar  o‘rnatilgan.
Ikkinchi  xona  -  dam  olish  xonasi  -  harorati  mo‘tadil  bo‘lib,  badanni  issiq  yoki
sovuqqa moslashtirgan. 
16 Markaziy  zal  -  katta  gumbaz  yoki  miyonsaroy  uqalash  va  yuvinishga
mo‘ljallangan,  shu  maqsadda  zal  markazida  katta  supa  qilingan.  Undan  g‘arb
tomonda  masjid  zali,  xodimxona  va  kichik  yuvinish  xonalari  (ularda  ham  supa
hamda tokchalar) bor. 
Miyonsaroy  qarshisida  eng  issiq  xona  -  issiq  suvli  hovuz  bilan  tutash
garmxona mavjud. Undan so‘ng sovuq va issiq suvli hovuzlarga tutash sovuqxona
(xunukxona), uning yonida esa mo‘rcha joylashgan. Hammom ustini qoplagan o‘n
bitta gumbazdan oltitasi doirali bo‘lib, beshtasi esa balxiy gumbazlardir. Devorlar
suv  o‘tkazmaydigan  kir  qorishmasi  bilan  suvalgan.  Yer  osti  kanallari  (ajratuvchi
kanallar - 100 santimetrli, chetki kanallar - 30 santimetrgacha) ganch korishmada
pishiq g‘ishtdan taxlangan. 11
O‘rta  Osiyoda  saqlanib  qolgan  shu  turdagi  noyob  inshootlardan  biri  XVI
asrda Qashqadaryo ustiga qurilgan ko‘prikdir. 
U pishiq g‘ishtdan ko‘pravoqli qilib qurilgan. Ko‘prik o‘n to‘rtta keng va past
arklar bilan tutash o‘n ikkita baquvvat tirgakka tayanadi. Ko‘prikning uzunligi 122
metr,  kengligi  -  8,2  metr,  markaziy  qismida  daryo  tubidan  yo‘l  qoplamigacha
balandligi  -  5,35  metr.  Ravoqlar  oralig‘ida  ko‘prikning  har  ikki  tomondan
o‘rnatilgan  tirgaklarning  diametri  4  metrga  teng,  asosi  tosh  bloklar  bilan
kengaytirilib, silindr shaklidagi baquvvat kontrforelar bilan mustahkamlangan.
Vaqt o‘tishi  bilan daryoning o‘zani  kengayadi, ko‘prikni uzaytirish va qayta
ta’mirlash zarurati tug‘iladi. Shu tufayli 1914 yilda ko‘prikning har ikki tarafidan
qo‘shimcha  qismlar  qurilgan  hamda  kirish  joyida  pishiq  g‘ishtdan  ikkita
qorovulxona  barpo  etilgan.  Ular  yuk  transporti  harakatiga  xalakit  bergani  uchun
1970 yilda buzib tashlangan.
Lekin  2005  yilda  yana  qayta  tiklangan.  Diniy  me’morlikka  oid
yodgorliklardan  bir  necha  masjid  va  madrasa,  masjid-xonaqo  hamda  shu
mintaqaga  xos  bo‘lgan  usulda  pishiq  g‘ishtdan  terilgan  kichik  minora  saqlanib
qolgan. 
11
 Манакова В.Н. Архитектура и строительство Узбекистана. Т., 2001. C .88
17 Masjidlar.  Movarounnahrda  masjidlarning  uchta  an’anaviy  turi  bo‘lgan:  har
kungi  besh  maxal  namoz  o‘qiladigan,  mahalliy  aholiga  mo‘ljallangan  mahalla
masjidlari;  juma  kunlari  umumshahar  ibodatlariga  mo‘ljallangan  jome masjidlari:
hayit masjidlari - namozgoh (iydgoh, musalla). 
Hayit  masjidlari  shahar  va  uning  atrofidagi  erkaklar  uchun  yiliga  ikki
marotaba - Fitr va Qurbon hayitida namoz o‘qishga mo‘ljallangan. Qarshida O‘rta
Osiyodagi  hozirgi  kunlargacha  yetib  kelgan  sanoqli  namozgoh  masjidlaridan
bittasi - XVI asrlarda qurilgan Ko‘kgumbaz saqlanib qolgan. 
Namozgoh  masjidlari  bu  paytga  kelib  markazida  baland  arkli  va  g‘arbiy
qismida mehrobli shaklda qurilgan. Majmua oldida odatda maydon bo‘lib, u hayit
namozlari  paytida  shahar  va  uning  atrofida  yashovchi  erkaklar  sig‘ishiga
mo‘ljallangan.  Ular  asosan  shahar  tashqarisida  qurilgan,  chunki  atrofida  bo‘sh
maydon  bo‘lishi  kerak  edi.  Qarshi  shahridagi  namozgoh  masjidi  ham  shunday
shaklda  qurilgan.  Bu  inshoot  XVI  asrda  shaharning  bir  chetida  qurilgan  bo‘lib,
vaqt o‘tib, shahar kengaygani sayin shahar markazida qolib ketgan. 
Ushbu  masjid  bu  turdagi  Movarounnahrga  xos  inshootlarning  eng  yirigi  va
mahobatlisi  bo‘lgan.  Uning  to‘g‘ri  to‘rtburchak  tarxining  (38,25  ga  14,6  metr)
g‘arbiy  tomonida  ravoqli  mehrobi  bor  qismi  oldinga  to‘rtib  chiqqan.  Bino
kompozitsiyasida uning butsimon o‘rta qismi va baland gumbazi hamda peshtoqi
ajralib turgan. Unga ikki tomondan pasayib boruvchi ikki qanot kelib ulangan.
Ularning  har  biri  to‘rt  gumbazli  va  markazida  bitta  ustunli  galereya  bo‘lib,
ikkita  toqi  markaziy  zalga,  shuningdek.  bosh  va  yon  fasadga  qarab  ochilgan.
Pastak  poydevorlar  (0,7ga  1,1  metr)  loyli  qorishma  bilan  maydaroq  g‘ishtdan
terilgan. Devorlar va guldor katta ustunlar pishiq g‘ishtdan terilgan. Markaziy zal
ikki  qatlamli  gumbaz  bilan  qoplangan.  Gumbazlarning  ichkisi  -  ravoqka
o‘rnatilgan.  Tashqisi  bezakdor  ko‘kgumbaz  –  baland  baraban  -  poyigumbazga
o‘rnatilgan.  Uning  Ko‘kgumbaz  deb  atalishi  shundan  kelib  chiqqan.  Baraban
islimiy naqshlar bilan bezatilgan,  ularni uzoqdan  ham  o‘kish  mumkin. Baland va
yirik  harflar  «Abadiyat  Ollohga  tegishli»  degan  arabcha  hikmatni  takrorlaydi.
Uning  davomidan  mayda  harflar  bilan  «Ollohga  shon-sharaflar»  degan  yana  bir
18 arabcha ibora qaytarilgan. Asosiy bezak bosh ravoqqa yozilgan bo‘lib, bunda o‘sha
davrga  xos  bo‘lgan  uzluksiz  mozaikadan  foydalanilgan.  Sirlangan  nakshlarda  oq
havorang, ko‘k va firuza rangdan foydalanilgan. Peshtoqning yuzasiga tekislangan
g‘isht  ustidan  sirlangan  koshinlar  bilan  «Olloh»,  «Muhammad»,  «baxt»  so‘zlari
yozilgan.  Peshtoqning  yon  tarafida  yulduzsimon  rasm  bor.  Bu  yerda  sirlangan
peshtokda  «Bino  Abdullaxon  Ikkinchining  oliy  hukmiga  ko‘ra  hijriy  999  yilda
(milodiy  1590-1591  yillari)  qurilgan»  degan  yozuvlarni  o‘qish  mumkin  edi.  Bu
yerda masjid me’morining ismi Mir Beki Bahodir deb yozilgani aniqlandi. Qarshi
Registonidagi  Abdullaxon  Ikkinchi  madrasasi  qurilishi  ham  uning  nomi  bilan
bog‘liqdir. Bu Abdullaxon tomonidan uning hayotini saqlab qolgani uchun ehtirom
ko‘rsatilgan Beki Biy degan odamning ismidir. 
Dastavval  masjid  interyeridagi  mehrob  va  devorlar  sirlangan  edi.  Ular  XIX
asr oxirida, qulab tushgan gumbaz bilan birgalikda, XX asr so‘ngida binoni kapital
ta’mirlash  paytida  qayta  tiklangan.  Mahalla  masjidlari  an’anaviy  ravishda  ko‘p
sonli bo‘lib, deyarli har bir mavzening markazida bunyod etilgan, har kungi besh
marotabalik  namozlarga  mo‘ljallangan.  Jamoatchilik  markazining  asosiy  inshooti
bo‘lgan  mavze  va  qishloq  masjidlari  yonida  ko‘pincha  hovli  bo‘lib,  unda
hammom,  tahoratxona,  ba’zan  g‘uslxona,  maktab,  bir  nechta  hujra,  tobutxona,
hovuz  bo‘lgan.  Mahalla  masjidlarida  gumbazli,  ustunli  yoki  ustunsiz  yassi  tomli
zal  bo‘lgan.  Ular  ikki  tomondan  yoki  ko‘pincha  uch  tomondan  yog‘och  ustunli
ayvon bilan o‘ralgan. Qarshi shahrida saqlanib qolgan mahalla inshootlari orasida
eng salobatlisi Chaqar masjidi bo‘lgan. 
Uning  to‘g‘ri  to‘rtburchakli  olti  ustunli,  ichkarilab  boruvchi  kompozitsiyaga
ega  zali  bo‘lgan,  u  uch  tomondan  ayvon  bilan  o‘ralgan.  Zaldan  ayvonlarga
chiqiladigan  to‘rttadan  eshik,  old  tomonda  ikkita  eshik  bo‘lgan,  g‘arb  tomonda
mehrob joylashgan. Zalda antiqa detallar, o‘ymakori ustunlar, eshiklar, zanjirsimon
ganch naqsh bilan bezalgan mehrob bo‘lgan. Bino pishiq g‘ishtdan yasalgan bo‘lib,
uning  satxi,  ayvonlar  bilan  qo‘shib  hisoblanganda  22ga  22metr,  zalning  satxi  -
11,5ga 15,7  metrga teng.  Taxminan  XIX asrlarda  qurilgan  Mahallot  masjidi  to‘rt
ustunli zalga, uch tomonli ayvonga hamda qo‘shsinch shaklida qurilgan devorlarga
19 ega  inshootdir.  Masjidning  yog‘och  to‘sinli  tomining  markaziy  qismi  hovuzak
shaklida  biroz  ko‘tarilgan  bo‘lib,  ko‘k  qizil,  yashil  rangli  moybo‘yoklar  bilan
bezalgan.  Ayvonlar  bilan  qo‘shib  hisoblaganda,  binoning  hajmi  22,5ga  14  metr,
zalniki  -  10ga  10metrni  tashkil  etgan.  Polining  g‘ishti  archa  shaklida  terilgan.
Binoning o‘zi g‘isht platforma - supa ustiga qurilgan. 12
 
Buzrukobod  masjidi  XIX  asrga  oid  bo‘lib,  devorlari  qo‘shsinch  usulida
yasalgan. Masjid mavze markazida, hovuz va darvozaxona bilan birgalikda bunyod
etilgan. Majmua hududi 17,5ga 22,5 metr, zali - 7,5ga 9,3 metrga teng. 
Gumbazli mahalla masjidlaridan Xoja Axror masjidini sanab o‘tish mumkin.
Bu  yerda  gumbazli  zalga  ikki  tomondan  yog‘och  ustunli,  tomi  ustunlarga
o‘rnatilgan  ayvon  kelib  ulangan.  Masjidning  pishiq  g‘ishtdan  yasalgan  kvadrat
shaklidagi  zalining  gumbazi  burchakda  ravoqsimon  bag‘allarga  o‘rnatilgan.
Binoning  janubi-sharqiy  qismida  yuqoriga,  gumbaz  darajasiga  olib  boruvchi
g‘ishtin  zinapoya  o‘rnatilgan.  Saqlanib  qolgan  eshik  va  yog‘och  panjara  hamda
ayvon ustunlarining naqshlari XIX-XX asrlarga oid. Taxmin qilinishicha, binoning
o‘zi  ancha  avval  qurilgan.  Ayvonlarni  qo‘shib  hisoblaganda,  uning  hajmi  12,6ga
12,8 metrni tashkil etadi. 
Kulollik  masjidi  XIX  asrning  boshida  eski  shahardagi  kulollar  mavzesida
qurilgan.  Uning  maydonida  bir  necha  hujra  va  darvozaxona  bor.  Bu  yerda,
shuningdek  nihoyatda  ko‘rkam  bir  asrlik  tut  daraxti  ham  bo‘lgan.  Masjidning
sinchli  binosi  to‘rtburchak  shaklidagi  zal  (6,2  ga  6,8  metr),  unga  janub  va  sharq
tomondan ulangan ustunli ayvonlar va janubiy ayvon tomonidan kiriladigan to‘g‘ri
to‘rtburchak  shaklidagi  binodan  iborat  bo‘lgan.  Binoning  sirlangan  naqshlari
saqlanib qolmagan. Bino baland g‘ishtin platforma - supa ustiga qurilgan. 
O‘rta  asrlarda  Movarounnahrda  islom  dinidagi  falsafiy  oqim  -  sufiylik
shuningdek  avliyolar  qabriga  sig‘inish  keng  urf  bo‘lgan.  Shu  tufayli  shuhrat
qozongan sufiy shayxlar va boshqa dindorlar qabrlari qoshida shahardan tashqarida
sufiylar  yodgorlik  markazlari  qaror  topa  boshlagan.  Ularning  arxitekturasi
inshootlar  majmuasidan  iborat  bo‘lib,  hovli  atrofida  avliyoning  maqbarasi  yoki
12
 Поткин И.И. Архитектура Средней Азии. Всеобшая история архитектури. Т., 1999.
20 qabri,  uning  «oyoq  tomonida»  ko‘pincha  izdoshlarining  qabrlari,  masjid,  shayx,
uning muridlari va darveshlar uchun hujralar, xonaqo binosi - sufiylar ibodatxonasi
joylashgan. Hovli markazida hovuz bo‘lgan. 
XV-XVII  asrlarda  Movarounnahrda  monumental  va  yirik  portalli  xonaqo
binolari  keng  tarqalgan.  Biroq  XVIII-XIX  asrlarda  Movarounnahrdagi  iqtisodiy
bo‘xronlar tufayli bunday binolar maydalashib borgan va ular ko‘pincha xonaqo va
mahalla  masjidlari  vazifasini  bajargan.  Qarshidagi  Qo‘rg‘oncha  diniy  yodgorlik
majmuasida aynan shu turdagi masjid - xonaqo mavjud bo‘lgan. Dastavval ushbu
yodgorlik majmuasi shahardan tashqarida, xazirada joylashgan daxmaga ko‘milgan
hurmatli  mahalliy  eshonlar  -  Bahriddin,  Kamoliddin,  Abdurahmon  xalfa  va
boshqalar  qabrlari  yonida  bunyod  etilgan.  XVI  asrdan  boshlab,  ilk  islom
ko‘rsatmalariga  qat’iy  amal  qilingan  holda,  Buxoro  vohasida  hattoki  taniqli
kishilar uchun ham maqbaralar qurilishiga yo‘l qo‘yilmagan. Keyinchalik bunday
kishilarning  jasadi  xazirada,  ochiq  joyda  dafn  etilgan.  Xazira  -  bu  kichik  dafn
hovlisi  bo‘lib,  g‘isht  devor  bilan  o‘ralgan,  kirish  joyi  bo‘lgan.  Uning  ichkarisida
marhumlar dafn etilib, qabrlari sag‘ana yoki daxma bilan belgilangan. 
Daxma  -  bu  dafn  platformasi  -  supa  bo‘lib,  ko‘pincha  tosh  bilan  qoplangan
hamda atrofi past tosh panjara bilan o‘ralgan. 
Keksalarning  aytishicha,  hazira  va  daxmani  o‘z  ichiga  olgan  Qo‘rg‘oncha
majmuasi  bundan  200  yil  avval  -  XVIII  asrda  tashkil  topgan,  hozir  ham  mavjud
masjid  esa  XX  asr  boshida  qurilgan.  Vaqt  o‘tishi  bilan  majmua  shahar  hududiga
kirib qolgan va turarjoydagi yirik diniy markazga aylangan.
Gumbazli darvozaxonasi bor xazira hovlisi endilikda majmua hovlisiga tutash
bo‘lib, uning janubi-sharqida masjid – xonaqo, janubida - minora joylashgan, hovli
markazida esa hovuz bor. 
Masjid  -  xonaqo  mahalla  masjidlari  turiga  kiradi,  uning  to‘rtburchak  zali
(11,4ga  11,4metr)  shimoli-sharqiy  tomondan  ustunli  ayvon  bilan  o‘ralgan.  Bino
devorlari qo‘shsinch usulida qurilgan. 
Sokoli  va  panjarasi  yevropacha  shakldagi  to‘g‘ri  to‘rtburchak  g‘ishtlardan
terilgan. Zal va ayvon shiftlari serjilo islimiy naqsh bilan bezalgan. 
21 Hovlining  markazida  to‘rtburchak  shaklida  (17.6ga  17.6  metr)  burchaklari
kesilgan, marmar bilan bezalgan oltita zinapoyali hovuz joylashgan. Minora pishiq
g‘ishtdan yasalgan, shakli silindrsimon bo‘lib, tepa tomonga qarab toraygan, ustida
ravoqli  fonus  o‘rnatilgan.  Stalaktitsimon  karniz  uning  kichik  gumbazini  bezagan.
Minora  devori  dekorativ  sayqallangan  g‘isht  bilan  bezalgan,  bir  necha  qator
sirlangan  naqshinkor  belbog‘lar  bilan  o‘ralgan.  Umuman  olganda,  ushbu  kichik
minora  arxitekturasida  Buxoro  me’morlik  maktabining  jiddiy  ta’siri  seziladi.
Minoraning pastki qismi diametri - 2,56 metr. 
Qarshining  O‘rta  asrlar  me’morligida  kichik  ko‘p  sonli,  ammo  me’moriy
yechimiga ko‘ra monumental madrasalar muhim o‘rin tutadi. Madrasa - oliy diniy
o‘quv yurti Movarounnahrda X asrning boshidanoq ma’lum bo‘lgan. XI asrda ular
bu  turdagi  binolarga  xos  me’moriy-rejalashtirish  xususiyatiga  ega  bo‘lgan.  O‘rta
Osiyoning  an’anaviy  madrasalari  to‘g‘ri  to‘rtburchak  shaklida  bo‘lib,  markazida
ochiq  hovlisi  bo‘lgan.  Hovli  atrofida  hujralar  -  talabalar  uchun  xonalar,  bino
burchaklarida gumbazli zallar - masjid va darsxonalar bo‘lgan, yirik madrasalarda
hovlining ikki yoki to‘rtta o‘qida peshtoqli ayvonlar joylashgan.
Qarshida  o‘tgan  asrning  70-yillariga  kelib  1920  yilda  ma’lum  bo‘lgan
yigirmata  madrasadan  unga  yaqini  saqlanib  qolgan.  Bu  madrasalarga  quyidagi
umumiy  xususiyatlar  xos  bo‘lgan:  XVII-XIX  asrlarga  oid  binolar  devorlari  uch
qatlamli  shaklda  an’anaviy  musulmoncha  pishiq  g‘ishtdan  terilgan,  ichki  tomoni
loyli  qorishma  bilan  aralashtirilgan  g‘isht  siniqlari  va  qurilish  chiqindilari  bilan
to‘ldirilgan.  Devorlar  ganchli  qorishma  vositasida  terilgan  kichik  o‘lchamli
sayqallangan  g‘ishtlar  bilan  qoplangan.  Xonalar  balxiy  usuldagi  shiftlar  bilan
yopilgan.  Hovlining  burchagidan  hujralarga  kirish  yo‘lagi  bo‘lgan.  Vestibyul
orqali olib kiruvchi bosh yo‘lak an’anaviy yon yo‘laklarsiz bevosita ichki hovliga
olib  chiqqan.  Binoning  yon  va  orqa  tomonlari  tekis  va  bezaksiz  bo‘lgan.  Bosh
kirish  qismi  yassi  ravoqli  tokchalar  bilan  bezalgan,  barcha  binolar  bir  qavatli
bo‘lib,  faqat  yirik  madrasalardagina  kirish  qismi  binoni  salobatliroq  ko‘rsatish
uchun ikki qavat qilib qurilgan. 
22 O‘tgan  asrning  70-yillarigacha  saqlanib  qolgan  mumtoz  namunalarga
o‘xshash  bu  turdagi  inshootlardan  biri  -  SHermuhammad  madrasasi  bo‘lgan
(hozirgi paytda saqlanib qolmagan). U to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi (27,5ga 24,6
metr)  simmetrik  bino  bo‘lib,  bosh  fasadi  ikki  qavatli,  qolgan  qismi  bir  qavatli
bo‘lgan.  Bino  toqi  va  yon  qanotlari  yassi  tokchalar  bilan  bezalgan,  bosh  kirish
qismi  burchaklarida  esa  minoralar  -  guldastalar  o‘rnatilgan  va  ular  ravoqli  fonus
bilan  yakunlangan.  Kirish  qismi  o‘rtasida  1865  yil  sanasi  va  ustaning  ismi
yozilgan,  uni  yo  usta  Xido  Xolik  (Zaynutdinovga  ko‘ra)  yoki  usta  Abdal  Hakim
Nasafiy (M.Massonga ko‘ra) deb turlicha talqin qilishadi. Xo‘ja Qurbon madrasasi
(bizgacha yetib kelmagan) to‘rtburchak shaklidagi (21,25ga 21metr), kichik hovlisi
bor (10,7ga 9,1metr) bino bo‘lib, balxiy shiftli hujralar bilan o‘ralgan. Kiraverishda
yagona  gumbazli  zal  -  darsxona  bo‘lib,  ikkinchi  zal  o‘rnida  ikkita  hujra  bo‘lgan,
natijada  vestibyul  markaziy  o‘qdan  chetlashgan.  Kirish  qismining  notekisligi
binoning  old  qismiga  ta’sir  ko‘rsatib,  portal  tomonlaridagi  ravoqlar  soni  noteng
bo‘lib qolgan. 
Sharof  Xo‘ja  madrasasi,  mahalliy  ma’lumotlarga  ko‘ra,  XVIII  asrning
boshida uning mudarrisi Sharof Xo‘ja tomonidan qurilgan ekan. Bu – uncha katta
bo‘lmagan,  to‘g‘ri  to‘rtburchakli,  asimmetrik,  kichik  hovlisi  bor  bino.  Hovlining
g‘arb tomonidagi yozgi masjidning yog‘och ayvoni bor, bu kam uchraydigan holat
bo‘lib, XVIII asrga mansub ayrim yodgorliklardangina ma’lum. 
Ushbu  uch  madrasaning  qurilgan  vaqti  aniq  ma’lum  emas.  Ayrim
ma’lumotlarga  ko‘ra,  L.  Y.  Mankovskaya  ulardan  birinchisi  (SHermuhammad
madrasasi)  XVII-XVIII  asrlar  oralig‘ida,  qolgan  ikkitasi  esa  XVIII-XIX  asrlarda
qurilgan  deb  hisoblaydi.  Keyingi  inshootlardan  XX  asrning  boshiga  mansub
madrasalar  guruhini  ko‘rib  chiqish  mumkin.  Bu  yerda  an’anaviy  me’morlikda
yangi,  chetdan  olib  kirilgan  qurilish  materiallari  va  usullarilan  foydalanilganini
ko‘rish mumkin. Masalan, keyingi uchta yirik bir va ikki qavatli Madrasa XX asr
boshlariga  mansub  bo‘lib,  yevropacha  to‘g‘ri  to‘rtburchak  shaklidagi  pishiq
g‘ishtdan  ohakli  yoki  sementli  aralashmadan  foydalanilgan  holda  qurilgan.  Eng
yirik  va  mumtoz  shaklga  yaqin  madrasalar  sirasiga  1903  yilda  qurilgan  Bekmir
23 madrasasi  (28,07  ga  28,57  metr)  va  1909  yilda  qurilgan  to‘g‘ri  to‘rtburchak
shaklidagi  Abdulaziz  madrasasi  (26ga  21metr)  kiradi.  Ularning  asosiy  qismi  bir
qavatli  bo‘lgani  holda,  old  qismi  va  kirish  joyi  ikki  qavatli  qilib  qurilgan  edi.
Ularning  o‘zaro  o‘xshash  peshtoq  qismlari  markazida  toq  yasalgan  bo‘lib,  yon
qanotining  ikkinchi  qavatida  arksimon  galereya  o‘rnatilgan,  bino  burchaklarida
tepasiga  chiroq  o‘rnatilgan  guldasta  minoralari  bor.  Abdulaziz  madrasasida
arksimon  chiroq  ustida  binafsha  rangli  naqshinkor  havo  rang  gumbazcha
o‘rnatilgan. 
XX  asr  boshlariga  mansub  Qilichboy  madrasasi  ham  shunga  o‘xshash
me’moriy  yechimga  ega.  Bino  to‘g‘ri  to‘rtburchak  shaklida  qurilgan  bo‘lib  (17,2
ga 19,8 metr), bosh fasadi ikki qavatli, biroq bezaklari birmuncha odmiroq. Ayrim
bir  qavatli  madrasalarni  loyli  qorishmalar  asosida  an’anaviy  to‘rtburchak
g‘ishtlardan  qurish  davom  etgan.  Hozirgacha  yetib kelmagan  Jumaboy  madrasasi
ham  shu  yusinda  qurilgan.  Bu  bino  XX  asrning  birinchi  o‘n  yilligida  mahalliy
boyning  mablag‘lariga,  shu  yerlik  kishilar  bergan  ma’lumotlarga  ko‘ra,
samarqandlik ustalar tomonidan qurilgan. Bu - to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi bino
(20,9  ga  18  metr),  fasadlarining  kompozitsiyasi  notekis  bo‘lgan.  Bosh  fasadda
arksimon tokchalar o‘yilgan.
Ta’kidlash  kerakki,  Qarshi  me’morligining  mahalliy  xususiyatlari,  ayniqsa,
madrasalar  qurilishida  yaqqol  namoyon  bo‘ladi.  Yuqorida  ko‘rib  chiqilgan
madrasalar XVIII asrga va XX asr boshlariga xos bo‘lib, bu davrda Qarshi Buxoro
xonligining  ikkinchi  yirik  shahri  bo‘lgan,  poytaxt  me’morlik  maktabining  kuchli
ta’siri  ostida  rivojlangan.  Bu  yerda  buxorocha  inshootlarga  xos  uch  qatlamli
devorlar,  hovli  ichki  burchaklarining  kesmasi,  bino  burchaklaridagi  burjsimon
guldasta  shakllari,  binolar  ostidagi  g‘isht  platformalar,  minoralar  shakli  va
me’moriy yechimi qo‘llangan. 
Biroq  Qarshi  madrasalari,  Buxoro  me’morlik  maktabining  viloyat
shoxobchasi  bo‘lgani  holda,  o‘zining  mahalliy  xususiyatlari  bilan  ham  ajralib
turgan.  Chunonchi,  Qarshi  madrasalarining  bosh  fasadi  yopiq  bo‘lgan,  ya’ni  ular
samarqandcha  usulda  -  ravoqsimon  lodjiyalarsiz  qurilgan  (Bekmir  va  Abdulaziz
24 madrasalari  bundan  mustasno).  Bu  yerdagi  guldastalar  va  fonuslar  shakli
buxorocha o‘lchamlardan farq qilgan, Qarshida Buxoroda kam uchraydigan, biroq
XVI  asrdayok  ma’lum  bo‘lgan  usul  -  binoning  qolgan  qismi  bir  qavatli  bo‘lgani
holda, fasadning ikki qavatli qilib qurilishi ko‘p uchraydi. 
Qarshi shahrining o‘rta asrlarga oid me’morligi qiziqarli, o‘ziga xos, shu bilan
birga,  Markaziy  Osiyo  me’morligining kam  o‘rganilgan  qismini  tashkil  etadi.  Bu
yerda  saqlanib  qolgan  noyob,  qadimiy   va  yirik  inshootlar  -  XVI  asrda  qurilgan
Ko‘kgumbaz namozgox masjidi, hammom va Qashqadaryo ustiga qurilgan ko‘prik
mahalliy ustalarning yuksak mahoratidan dalolat beradi. 
25 1. 2 .  Qarshi  shahrining  tevarak  atrof  hududlarida  joylashgan  me’moriy
inshootlar.
Qarshi  tevarak-atrofi  (Beshkent,  Koson,  Mirishkor  tumanlari)da  ancha-
muncha  yodgorliklar  mavjudligi  -  bu  sohada  o‘rta  asr  davomida  hayot  qizg‘in
kechganligidan  dalolat  beradi.  Bu  joyda  yirik  komplekslar  ham,  qishloqlardagi
alohida obidalar ham saqlanib qolgan. Hap birida kamida bitta masjid mavjud, ular
orasida  juda  qadimiylari  ham  uchrab  qoladi.  Ayrimlari  noyob  bo‘lib,  har  qaysi
ansambl  o‘z  tuzilishi,  binosining  qiyofasi,  qurilishining  tarixi,  shart-sharoiti
jihatidan betakrordir. Boshqa birlari boshqa uslubi bilan ajralib turadi va nihoyat,
bir-biriga sira o‘xshamaydi, ular Qashqadaryo guruhi uchun o‘ziga xos xarakterga
ega, ularning nusxalari O‘rta Osiyoning boshqa madaniy vohalarida ham mavjud. 
Qarshidan  shimoli-g‘arbga  tomon  15  kilometr  masofada  Koson  yo‘lidagi
Fudina  qishlog‘ida  juda  qadimgi  ajoyib  tarixiy  obida  -  Husamota  ansambli  bor.
Kompleksning darvoza oldi – kiraverishi paxsadevor bilan o‘ralgan. Bu yerda o‘t-
o‘lanlar  va  daraxtlar  orasidagi  katta  hovuz  atrofida  tahoratxona,  peshayvoni
bo‘lgan  gumbazli  masjid  va  uncha  katta  bo‘lmagan  darvozasimon  uchta  imorat
mavjud, ular orqali yo‘lovchilar ansamblning markaziga boradilar. Bu binolar bir
vaqtning o‘zida emas har xil vaqtda, ya’ni XI asrdan to XIX acpgacha bo‘lgan davr
mobaynida qurilgan va ularda ta’mir belgilari saqlanib qolgan.
Agap  diqqat  bilan  qaralsa,  ikkinchi  darvoza  poydevorida  mayda  yupqa
g‘ishtlar,  devor  va  gumbazlarda  esa  ruscha  quyilgan  g‘ishtlar  terilganligi  yaqqol
ko‘zga tashlanadi. Bunda darvozaning asosi uning qadimgiligini rad etadi; aftidan,
XVI—XVII  asrlarda  darvoza  qurilayotgan  kezlarda  mayda  g‘ishtlar  X—XI
asrlardagi  saqlannb  qolmagan  binolarning  xarobalaridan  terib  olingan.  To‘g‘ri
burchakli  g‘ishtlari  esa  darvoza  XIX  asrning  ikkinchi  yarmida  qurilganligini
bildirib turibdi.
Ikkinchi darvoza - kichikroq, yonlari guvala bilan urilgan bo‘lib, ikkita xonasi
ham  bor,  yon  tomonidan  Sevinch  ota  mozoriga  chiqiladi.  Sal  nariroqdagi  xiyla
yirik gumbazli masjid ikki bosqichda qurilgan. Keng chortoq xonali uchli gumbaz
bilan  yopilgan  bo‘lib,  u  XVII-XVIII  asrlardan  oldin  qurilmagan,  g‘ishtlarining
26 pala-partish  terilganligiga  va  ravoqlari  hamda  kaposlarining  qo‘pol  shakliga
qaraganda, XIX asrning oxiri—XX asrning boshlarida qurilgan, bunda yangi devor
burchaklari  bo‘ylab  g‘ilof  sifatida  eski  devorga  qarab  cho‘zilib  borgan.  Shunday
qilib  xonaning  asli  mo‘ljali  o‘zgargan:  tashqarisida  ikki  tomonlama  sinchli
peshayvon qurilib, bnno mahalla masjidiga aylantirilgan.
Ansamblning  asosiy  markazi  kompleksga  qaraganda  ancha  ichkariroqda,
ya’ni qadimiy darajada saqlanib qolgan. Chamasi, muborak hisoblangan maqbara
yuz  yillar  davomida  unga  yopishgan  mozor  tuproq  qatlamlaridan  tozalanib
turilgan, bo‘lmasa qadimiy binoning yarmi yerga ko‘milib qolgan bo‘lardi.
Bu  yerda  yodgorliklarning  ikki  murakkab  guruhi  mavjud.  Alohida  ko‘zga
tashlangan asosiy bino turli vaqtlarda qurilgan uchta imoratni mujassam etadi. Yon
tomondagi janubi-sharqqa chiqadigan - eng qadimiy qismi - uch binodan: mehrobli
ziyoratxona va uning orqa tomonida uncha katta bo‘lmagan ikkita daxmadan iborat
bo‘lib,  daxmalardan  engashib  yurib,  pastak  tuynuklar  orqali  burchakdagi  binoga
o‘tish mumkin. Ziyoratxona va daxmaning arxitekturasi - daf’atan qarashda, sodda
va  arxaik  ko‘rinadi:  silliq  qilib  shuvalgan  devorlari  ravoqli  qanoslarning  sakkiz
qirrali  qavatidan  pastgina  to‘rtta  tayanch  bilan ajratib  qo‘yilgan.  Ziyoratxonaning
devorlarida  jinchiroqlar  uchun  kichik-kichik  tokchalar  yasalgan.  Rivoyatlarga
ko‘ra, daxmalarga Xusom otaning o‘g‘illari va ularning xotinlari dafn etilgan.
Biroq sag‘ana ustidagi oddiy qush shuvoq  hamda bunda uchratilgan Oqatoy
va Masratoy degan xonlarning aniq nomlari - maqbaradan XIII asrning oxiri - XIV
asrning  boshlarida  foydalanilganligidan  dalolat  beradi;  zotan  o‘sha  davrlarda
panoslardagi g‘ishtin muqarnas shakli o‘z soddaligi jihatidan binoning asli bunyod
etilgan vaqtini orqaroqqa surishi, hatto XI-XII asrga oid qilib qo‘yishi mumkin. Bir
qator  imoratlar  hazrati Husomota maqbarasiga taqab solingan deb o‘ylashga asos
bor; chunki binolari darvozaga borib tutashgan XVI-XVII va XX asrlarda qurilgan
to‘qqiz  qubbali  masjidga  hozirda  ham  janubi-g‘arbiy  burchakdan  kirilishi
ko‘rsatilgan. 
Husomota  maqbarasi  masjid  barpo  etilgandan  keyin  mutlaq  qayta  qurilgan;
chunki  u  masjiddan  hamda  XI  va  XII  asrlardagi  qurilishlardan  chok  bilan
27 ajratilganligi  orqa  tomondan  yaqqol  ko‘rinib  turadi.  Maqbaraning  qadimiy  asl
poydevori  ustiga  oldingi  ichki  shakli  saqlangan  holda  bino  qurilgan  deb  taxmin
qilinadi:  bunda  ravoqlar  asosi  yergacha  taqab  ishlanganligi  xonaga  sakkiz  qirrali
ko‘rinish bergan.
Hovlining  shimol  tomonidagi  maqbara  ham  anchagina  qiziqarli,  u
handaqsimon  yo‘laklar  orqali  asosiy  kompleks  bilan  tutashtirilgan.  Bir  rivoyatga
ko‘ra,  eng  qadimgi  sag‘analardan  birida  Ishoq  ota,  boshqa  rioyatda  esa  -
Sogotoyxon  dafn  etilgan  deyiladi;  markazlashgan  to‘rtburchakli  bu  maqbara
peshtoqi juda sodda.
O‘rta Osiyodagi eng qadimiy yodgorliklardan biri hisoblangan bu maqbara X
asrning  oxirida  qurilgan  bo‘lishi  mumkin.  U  bilan  janubiy  kompleksning
ziyoratxonaga  o‘xshash  maqbarasi  birlashtirilgan,  bunda  devorlariga  chiroqlar
qo‘yiladigan  uch  qavatli  tokchalar  bor.  Uning  devorlari  XIV  asr  o‘rtalaridagi
sag‘ana g‘ishtlarning parchalari bilan qoplannb shuvalgan. 
Bu  ham  juda  ko‘hna  obidalardan  bo‘lib,  tarixiy-arxeologik  ma’lumotlardan
aniqlanishicha,  uning  qurilgan  vaqti  XI  asrning  oxiri-XIV  asrning  boshlariga
to‘g‘ri keladi. 
Shimoliy  darvoza  kiraverishida,  o‘ng  tomonda  ikki  bo‘limdan  iborat
cho‘zinchoq maqbara bor. U XIX-XX asrlardagi qadimiy bino devorlari qoldiqlari
ustiga o‘ralgan g‘ilofga o‘xshaydi. Birinchi bo‘limda qabr ustiga kul rang marmar
yodgorlik  o‘rnatilgan;  yozuviga  ko‘ra,  bu  yodgorlik  Mansur  Muhammadga
daxldordir, shakliga ko‘ra XVI asrning ikkinchi yarmidagi obidalarga taalluqlidir.
Kiraverishdagi ikkinchi bo‘limda ham shuningdek XVI asrdagi bezak va hattotlik
borasidagi yuksak san’atning turln xil marmar yodgorliklari joylashtirilgan. 
Husomota  qabristoni  hozir  ta’mir  qilinmoqda.  Uning  me’moriy-tarixiy
ahamiyati  juda  katta:  u  X-XX  asrlardagi  me’morchilikning  bir  butun  muzeyi
bo‘lib,  o‘zida  arxaik memorial  binolarning turlarini,  ularning O‘rta  Osiyodagi  ilk
namunalarinn saqlab kelgan. 
Kosondan 16 kilometr sharqda, Maymanoq yo‘lidagi yo‘lda hamma masjidlar
singari  qibla(makka)ga  qaratib  solingan  peshtoq-gumbazli  To‘ramasjid  durust
28 saqlanib  qolgan.  Yodgorlik  me’morchilik  shaklining  to‘g‘riligi,  qurilishining
o‘ziga  xos  sofligi,  ya’ni  binosining  har  tomoni  puxta  mutanosibligi  bilan  kishini
hayratda  qoldiradi.  Imoratda  qadimgi  chorsi  yupqa  g‘isht  ishlatilgan.  Ravoqlar
ustiga  o‘rnatilgan  bir  qatli  gumbaz,  eni  7,2  metrli  to‘rtburchak  xonaqohni  yopib
turibdi.  Pastak  burchaklarini  puxta  qirralar-qatidan  hech  qanday  me’moriy  shakl
ajratib  qo‘ymagan.  Devorlari  Qashqadaryocha  an’anaga  xos  qilinib,  uch  qirrali,
tokchali va darchali qurilgan: bunda g‘arbiy tomondagi mehrobdan atrofi bo‘ylab
ikki  tokcha,  qolgan  devorlarda  silliq  tokchalar  o‘rnashtirilgan.  Masjidning  tashqi
qiyofasi  juda  yaqqol:  to‘rtburchakli  devori  bo‘ylab  to‘ppa-to‘g‘ri  gumbazga
o‘tiladi. Gumbazning shakli va gumbaz bo‘laklariniig ishlanishi, binoning umumiy
kompozitsiyasi XVI asr yodgorliklariga o‘xshab ketadi. 
Qarshi  shahridan  g‘apbga  tomon  15  kilometr  narida,  Qarshi  tumanining
markaziga  yaqinroq  joyda  Qovchin  qishlog‘i  bor.  Shu  yerdagi  tabarruk  avliyo
imom A’zamning dahmasi Imom Main majmuasi ziyoratgohga aylanib qolgan edi.
Bu joyda sahni devor bilan o‘rab olingan tashqi hovli, bir-biriga yondoshib tushgan
bir  necha  hujrali  hamda  zarur  xo‘jalik  buyumlari  va  hashamlar  bilan  jihozlangan
gavjum  darvozali  to‘rtburchak  ichki  hovli  mavjud.  Hovlining  o‘rtasida
to‘rtburchakli  katta  hovuz  bor,  uning  burchaklariga  daraxtlar  o‘tqazilgan  hamda
shohsupa  qilingan.  Yog‘ochdan  qurilgan  peshayvonli  masjid  eng  qadimiy
binolardan  biridir.  Ayvonning  yog‘och  ustunlariga  o‘yib  turli  gullar  solingan,
jimjimador  yozuvlar  bitilgan.  Bularning  hammasi  XX  asr-  me’morchiligining
yorqin  mahsulidir.  Masjid  qayta  qurilayotgan  paytda,  devorlari  teshilib  yangi
derazalar  ochilgan  va  o‘ymakor  eshiklar  o‘rnatilgan,  eshiklarning  juda  chiroyli
bronza  halqalari  bo‘lib,  unda:  «...  janob  Tillaboy  ibn  Nodir  Muhammad»  deb
binoni  qayta  qurdirgan  shaxsning  va  o‘ymakor  usta  Muhammad  Sodiq  ibn  usta
Naxshabiy  deb,  ularning  ismi  shariflari  yozib  qo‘yilgan.  Masjid  qayta
qurilayotganida  yana  bitta  tashqi  mehrob  qilish  mo‘ljallannb,  g‘arbiy  devori
janubga  tomon  uzaytirilgan,  odatda  bu  usul  mahalla  masjidlari  qurilishida
qo‘llanilar edi. 
29 Mazkur  masjid  bezaklari  Fudinadagi  Husomota  kompleksining  qadimiy
xonaqohlaridagi  me’morchilikka  yaqin  turadi.  Bunda  ham  devorlarida  chiroqlar
qo‘yiladigan  kichik-kichik  tokchalar,  burchaklari  bilan  panoslarga  o‘rnatilgan
gumbazlarni  tutib  turuvchi  uchtadan  g‘ishtin  muqarnaslar  bor.  Masjidda
mo‘jazgina  chillaxona  bo‘lib,  u  Imom  A’zamning  daxmasi  tizimidagi  murakkab
binolar bilan bog‘liqdir.
Daxma  arxitektura  uslubi  jihatidan  o‘ziga  xos  baland  kulohi  gumbaz  bilan
yopilgan: uning chorzihlik tayanchi shu qadar pastki, uni izora o‘rnida qabul qilish
ham  mumkin,  u  serqavat  baland  sakkiz  zihlik  tayanchlardan  ajratib  qo‘yilgan
bo‘lib,  uning  bezak  ravoqlari  esa  16  qirralik  gumbaz  negizidan  o‘tadi.  Daxma  -
o‘ymakor  yog‘ochdan  solingan,  uning  devorlari  sirti  o‘simlik  bezaklari  solingan
sirkor va o‘ymakor sopollar bilan bezatilgan.
Go‘rxonaning  shimoli-g‘arb  tomoniga  qo‘pol  ta’mir  qilingan  bino  kelib
tutashgan, uning devorlarida tokchalar bor, lekin poydevor qismiga to‘rtburchakli
yupqa  g‘isht  terilgan,  kompleksning  bu  bo‘lagi  XI  asrning  oxiri-XII  asrning
boshlarida  qurilganligi  qayd  etilgan.  Keyinroq  sharq  tomonda  yana  ikki  bino
joylashgan, ular bir vaqtlar galereya oralig‘ida bo‘lib, binoning xonaqohiga borib
taqalgan,  arxitektura  sanasi  uning  bunyod  etilgan  vaqtini  XVI  asrning  oxiri  yoki
XVII asrga taalluqli deyishga imkon beradi.
Qovchin  qishlog‘idan  sal  narida  arxaik  loylardan  arksimon  usulda  qurilgan
yana  bir  bino  -  Hazrati  shayx  majmuasi  mavjud,  kompleks  orasida  ajoyib  o‘yma
koshin  sag‘anali  qabr  alohida  ajralib  turibdi.  Bu  Hazrati  shayx  sag‘anasi  bo‘lib,
undagi yozuvlar 1339 yil sanasini ko‘rsatpb turibdi. U hashamatli to‘g‘ri burchakli
prizma shaklida bajarilgan, uning tepasi mehrobiy shaklda. Dahmaning har qirrasi
pannoning  bezakli  janubiy  tomonidan  dahma  bostirmasiga  tutashtirib  qurilgan.
Qalqonsimon  yirik  panosi,  ravoqlarning  tartibsizligi,  g‘isht  devor  va  shuvoqning
pala-partishligi  bu  masjid  ancha  keyinroq  XIII-XIX  asrlarda  bino  qilinganligini
bildiradi.  Binoning  o‘rta  qismi  keng  hamda  fasadi  bo‘ylab  yassi  peshtoq  va  orqa
tomondan  to‘g‘ri  burchagi  to‘rtib  chiqarilib  qo‘yilgan.  Pastakkina  gumbaz  yassi
qalqonsimon  panoslar  ustida  turibdi.  Devordagi  ichki  tokchalarning  burchaklari
30 ravoq asosidan yasalgan, qirralar bilan bezatilgan tokchalar esa XI-XII asrlardagi
yodgorliklar shakliga nisbat etilgan. Sodda, uncha aniq bo‘lmagan, ba’zan aralash
shaklli  bu  masjid  XVII  asrdan  burunroq  kurilgan  deyishga  imkon  bermaydi.  Old
tomondagi  minora  esa  terib  olingan  eski  g‘ishtlardan  qurilgan,  ular  orasida
Kasbidagi  vayron  bo‘lgan  imoratlarning  mayda,  o‘rta  asrga  oid  g‘ishtlari  ham
uchraydi. Minora o‘lkan emas, tanasi yuqori qarab ingichkalashib boradi, tepasida
muazzinxona  bor.  Bu  yerda  fonarning  diametri  minora  tanasidan  kichikrok,  bu
XIX  asrning  oxiri-XX  asrning  boshlariga  xosdir.  Uning  pastki  qismi  bir  necha
marta  ta’mir  etilgan.  Bu  masjid  aslida  Sulton  Mirhaydar  kompleksidagi  juma
masjidi  xizmatini  o‘tagan  deyish  mumkin,  chunki  Kasbi  qishlog‘idan  1-2  km
g‘arbpoqda yana bitta namozgoh masjid saqlanib qolgan. 
Mahalliy  rivoyatlarga  ko‘ra,  u  370  yil  burun,  ya’ni  XVI-XVII  asrlar
bo‘sag‘asida  qurilgan.  Rejaga  muvofiq  bino  to‘g‘ri  burchakli,  uning  bir-biriga
o‘tadigan besh gumbazli xonalari fasad oldidagi juda keng sahnga qaratib solingan.
Gumbazlarning asosi bir xilda, o‘rtadagi xona bir oz kengroq va mehrob taxmoni
besh qirrali  bo‘lib, tashqariga to‘rtib chiqqan. Masjidning yengil, hajmdor  shakli,
tuzilishi  va  bezaklarining  o‘ziga  xosligi  bu  obida  XVI  XVII  asrlarda  bunyod
etilgan deb ko‘rsatishga imkon beradi.
Kasbi  qishlog‘ida  fuqaro  qurilishiga  doir  me’morchilik  binolari,  jumladan
sardoba  bilan  ham  tanishish  mumkin.  Bu  -  O‘rta  Osiyoning  keskin  kontinental
qurg‘oqchil iqlim sharoiti uchun o‘ziga xos qurilish bo‘lib, gidrotexnik inshootlar -
ko‘priklar,  to‘g‘onlar,  bandlar,  osma  quvurlar  qatorida  qor-yomg‘ir  suvlari
to‘planadigan suv omborlari - sardobalardan ham keng foydalanilgan.
Sardobalar qurish O‘rta Osiyoda IX-X asrlarda rasm bo‘lib, u to XX asrning
boshlariga davr o‘zgarmay qoldi: yer anchagina chuqur qilib qazilib, ichki diametri
15-17 metrli davra hovuz qilinadi, u suvga to‘ldiriladi, usti g‘ishtin gumbaz bilan
yopiladi,  qalin  qilib  shuvaladi,  bunda  suvga  qum  yoki  chang-to‘zon  tushmaydi.
Gumbaz  ostidagi  suv  hatto  jazirama  kunlarda  ham  muzdek  turadi.  Gumbaz  osti
darchalar orqali shamollatiladi.
31 Kasbidagi sardoba  - keng davra quduq kabi yasalgan, uning hajmi juda katta
(ichining diametri qariyb 16 metr), usti pog‘onali baland gumbaz bilan berkitilgan.
Sardoba suvga chidamli «qir» qorishmasn bilan yirik pishiq g‘ishtlardan ishlangan.
Imorat,  rivoyatlarda  aytilishicha,  Abdullaxon  zamonasida  bunyod  etilgan.  Kasbi
qishlog‘idan  sardobaning  odatdagidek  peshtoqi  yo‘q,  shimol  tomondagi  g‘isht
zinapoyalar suvga tomon olib boradi.
Fuqaro qurilishiga oid bu turdagi ikkinchi yodgorlik - sardoba ( Kasbi tumani
Qamashi  qishlog‘i)  ravoqi,  suv  saqlanadigan  chuqurlikkacha  olib  boradigan
aylanma  zinalari  bilan  to‘la  saqlanib  qolgan.  Peshtoqiga  bitilgan  ruscha  yozuvlar
sardoba  1892  yilda  qurilganligidan  va  1913  yilda  ta’mir  qilinganligidan  dalolat
berib  turadi.  Darhaqiqat,  pog‘onali  yassi  gumbazli  va  ravoqining  yuqori  tomoni
boshdan-oyoq  to‘rt  burchak  yupqa  pnshiq  g‘ishtdan  terilib,  metinday  mustahkam
qilib qurilgan. Bu sardoba Kasbi qishlog‘idagidan sal chog‘roq, suv to‘planadigan
joyi (rezervuari)ning tashqi diametri 16 metr.
Monumental  g‘ishtin  gumbazli,  bir  tarafi  tomonida  ustunli  peshayvoni
bo‘lgan masjidlardan Beshkent shahriga yaqin joydagi Tosh masjiddir. Bu – tomi
qalqonsimon ravoqli qanoslarga o‘rnatilgan gumbaz bilan yopilgan keng (7,2X7,2
metr) xonaqohdan iborat yirik (13,8x9,3metr) imorat. Sharqida ayvon. Hashamlari
- ganchli bezaklar va mehrob ravoqidagi «iroqi» shakllardan iboratdir.
Qarshi tumanidagi Quyi Orol masjidining qubbali xonaqohi hamda shimoliy
va sharqiy tomonlarida ayvoni bo‘lib, u XX asrda qurilgan, uning baland gumbazi
yevropacha  g‘ishtlardan  qad  ko‘targan.  Gumbazlari  qalqonsimon  qanoslarga
o‘rnatilgan chortoqli xonaqohning ganchkor panjaralari va o‘ymakor eshiklari bor;
qadimiy  sahni  bu  bino  o‘rta  asrda  bunyod  etilganligidan  dalolat  beradi.  Bino
12,8x12,8 metr, xonaqohi – 5,9x6,9 m.
Monumental  yakka  gumbazli  masjid  Yakkabog‘  tumanining  Tezob
qishlog‘ida saqlanib  qolgan.  U  XV asr  tepaligi  ustiga  qurilgan.  Rivoyatlarda, uni
Amur  Temurga  nisbat  qilinadi.  Zotan,  Temur  Tezob  qishlog‘idan  sal  nariroqdagi
Xo‘jailg‘or  qishlog‘ida  tug‘ilgai  edi.  Masjid  arxitekturasi  jihatidan  o‘ziga  xos:
gumbazining  sakkiz  qirraln  poydevori  to‘rt  qirralik  tayanchi  bilan  yaxlit  quyib
32 qo‘yilgan,  ravoq  qirrasi  zamingacha  tushirilgan;  ikki  taxmoni  bino  tanasining,
aftidan,  orqaroqdan  tashqariga  to‘rtib  chiqqan,  binoga  terib-qatlangan  o‘rta  asr
g‘ishtlarining  sirti  hech  narsa  bilan  bekitilmagan.  Qashqadaryo  viloyatidagi
me’moriy  meroslarda  to‘rt  gumbazli  yakka  pillapoya  ustunlik  masjid  ayniqsa
qiziqarlidir, bu obidani «Tosh masjid», yoki «Chorgumbaz» deb atashadi.
Ko‘chkak qishlog‘idagi yirik Chorgumbaz masjidi - shu taxlitdagi binolarning
eng  qadimgisidir.  U  XI-XII  asrlarga  taallukli  ekanligini  perspektiv  ravoqli  va
nog‘orali  qanoslarining  qoldiqlari  yaqqol  ko‘rsatib  turibdi.  Imorat  asosan  xom
g‘ishtdan  bino  etilgan.  Devorlari  ostiga  o‘sha  zamonlarga  xos  bo‘lgan  yassi-
uzunchoq  pishiq  g‘isht  terilgan;  ichki  ustunlari  chorsi  pishiq  g‘ishtdan,  devorlari
esa - shunga o‘xshash xom g‘ishtdan qilingan. Masjidning hajmi ayvoni bilan birga
– 20x20 metr, gumbazning diametri 4,85 metr.
Mirishkor  tumanining  Jeynov  qishlog‘idagi  chor  gumbazli  guvala  masjid  -
Ayvonni  qariyb  qadimiy  va  yakka  ustunli  ommaviy  bnnolar  sirasiga  kiritish
mumkin; bu obida Ko‘chkak qishlog‘idagi masjiddan xiyla chog‘roq bo‘lib, xuddi
u joydagi  Chorgumbaz  yoki  Qarshi  tumanining Potron  qishlog‘idagi  Xalfa  eshon
masjidlariga  o‘xshab  ketadi,  u  masjid  binolari  X  asrdayoq  hajmi  kichik  pishgan
g‘ishtdan  qurilgandi.  Qarshi  tumanining  Kaxlak  qishlog‘idagi  Chorgumbaz  eng
yirik  masjid  bo‘lib,  rivoyatlarda  XIV  asrning  oxirida  qurilgan  va  u  Temur  nomi
bilan  bog‘liq,  deyiladi  (ayvonisiz  binoning  o‘zi  15x15m,  xonaqohi  -  12x12m,
gumbazining  diametri  -  4,5  m).  Bunda  o‘rtadagi  ustun  oddiy  ustunlardan  deyarli
ikki  baravar  keng,  chunki  uning  ichiga  hujra  qilingan,  usti  kichik  besh  qirrali
qubba bilan yopilgan bo‘lib, u tashqi tomondan ko‘rinib turadi. Devorlarn ham XI-
XII  asrlardagi  «qopaxoniylar»ning  uzunchoq  g‘ishtidan  qoplab  bekitilgan,  bu
g‘ishtlar ikkinchi marta ishlatilgan bo‘lishi ehtimoldan holi emas, chunki gumbazi
qalqonsimon  qanoslarga  o‘rnatilgan,  mehrobida  esa  muqarnas  qo‘llanilgan  -  bu
konstruksiya va detallar XIV asrda O‘rta Osiyoda mashhur edi. 
Yakka  ustunli  to‘rt  gumbazli  masjidlar  orasida  me’moriy  shakli  yaxshi
ishlangan,  mutanosib  bino  –  Kasbi  tumanining  Pandiron  qishlog‘idagi  masjid
33 ko‘zga  yaqqol  tashlanadi.  Bu  yodgorlik  o‘rta  asrda  rivoj  topgan  (lekin  XV-XVI
asrlardan avvalgi emas, albatta).
U  to‘rtburchak  pishiq  g‘ishtdan  qurilgan,  gumbazi  qalqonsimon  qanoslarga
o‘rnatilgan. Atrofidagi uch  ayvonisiz yolg‘iz binoning o‘z hajmi 11,6X12,5 metr,
xonaqohi - gumbazining diametri - 4,15 m.
Xuddi shunday bino shakli Kosondagi Qo‘rg‘on masjidida ham takrorlanadi;
bu  binoni  XVII-XVIII  asrlarga  taalluqli,  desa  bo‘ladi,  hashamatln  to‘rtburchakli
ustunlaridan  to‘rt  tomonga  ketadigan  keng  ravoqlari  qalqonsimon  qanoslarga
o‘rnatilgan gumbazli xonaqoh sathini to‘rt bo‘lakka ajratib turadi.
Bu masjid ana shu joylar uchun qo‘llanadigan o‘rta asrning an’anaviy so‘nggi
davrdagi shakllarning ko‘rinishidir, bu to XIX asrning oxiri-XX asrning boshlariga
qadar qo‘llanib kelindi.
Hashamdor  gumbazli  masjidlar  qishloqlarda  ancha  siyrak  uchraydi.  Odatda
qishloq  masjidlari  ham  shahardagi,  guzarlardagi  kabi  ustunlarga  o‘rnatilgan  yassi
to‘sinlar bilan yopiladi, ustunlar qishki xonaqoh va ayvon qubbalarini tutib turadi,
ularning  Qashqadaryo  viloyatida  qo‘llanilgan  tuzilishi  butun  O‘rta  Osiyo  bo‘ylab
tarqalgan uslubdir. Bir kolonnali to‘rtburchak xonaqodan iborat va ikki tomonlama
G- shakliga o‘xshash ayvonli masjidlar ko‘pincha tez-tez uchrab turadi. 
Bunday  masjidlar  XVIII  asr  chegarasida  -  XX  asrning  boshlarida  qurilgan
bo‘lib,  ular  balandlngi,  bezagining  o‘ziga  xosligi,  turli  ustalar  tomonidan
bajarilganligi jihatidan bir-biridan farq qiladi. 
Tepasi to‘sinlar bilan yopilgan masjidlar boshqa hamma yodgorliklardan ham
yomon saqlangan, vaholanki, ular orasida hashamatli-amaliy san’atni ravshan ifoda
etadigan  juda  bebaho  obidalar  ham  bor.  Chunonchi,  Qarshi  tumanining  Lagandi
qishlog‘idagi  Gulmasjid  o‘zining  ajoyib  guldor  naqshlari  bilan  ajralib  turadi.
Bezaklar orasiga ustaning ismi sharifi va binoning qurilgan vaqti - 1293 yil hijriy -
1875 yil bitib qo‘yilgan. Hashamlar ganch o‘ymakorligi bilan bezalgan, mehrob va
boshqa detallarda shaklli «iroqi» ishlangan. 
Qishloq  joylarda  maqbaralar  ham  bo‘lib,  ular  Qashkadaryo  viloyatidagi
me’moriy  meros  to‘g‘risida  tasavvurni  to‘ldiradi.  Bu  maqbaralardan  biri
34 Xo‘jaqorliq kompleksi bilan yonma-yon turibdi: U XI-XII asrlarga taalluqli bo‘lib,
xom  g‘ishtdan  qurilgan  ikki  daxmaning  birida,  arxaik  besh  qator  serqatlam
qanoslarda  saqlanib  qolgan  ikki  gumbazli  maqbaradir.  Boshqasi  -  Qarshi
tumanidagi  Hazrati  Sultondir,  u  Qashqadaryo  viloyatidagi  ko‘p  xonali  nodir
maqbaralar  sirasiga  kiradi.  Daxmaning  uzunchoq  -  qadimiy  qismi  –  G  shakliga
o‘xshash  keng  ravoqning  yo‘lagidagi  g‘isht  panjaralardan  olinganligini  bildiradi.
Panjaralarga  esa  XII  asrdan  –  to  XIX  asrga  qadar  sopol  jinchiroqlar  qo‘yilib
kelingan.  Pulaklar  gumbazli  ziyoratxonaga  olib  boradi,  ziyoratxona  yo‘lagi  bilan
yer  ostidagi  uchta  cag‘anaga  tutashadi  (binoning  umumiy  hajmi  21,35X7,6  m).
Bino qurilishida to‘rtburchak o‘yma g‘ishtlardan foydalanilgan, lekin go‘rxonaning
panjaralari XI-XII asrga oid to‘g‘ri burchakli g‘ishtlardan terilgan. Shunday qilib,
maqbara  asosan  XI-XII  asrlarga  taalluqli  bo‘lib,  XVI-XVIII  asrlarda  qayta
tiklangan. 
Yakkabog‘da  shayx  Yodgor  Ballomi  qurdirgan  salobatli  Madrasa  o‘z
zamonasida  ajoyib  yodgorlik  hisoblangan.  Mahalliy  rivoyatlarga  ko‘ra,  u  uch
qavatli bo‘lib, O‘rta Osiyo uchun tengi yo‘q voqea edi. Asosnn fasadining saqlanib
qolgan  xarobalarida  rang-barang—zangori,  ko‘k,  sariq  koshinkor  guldor  g‘ishtlar
uchraydiki, ular burchakdagi minoralarning beo‘xshov bloklariga ishlatilgal.
Qashqadaryo  me’moriy  yodgorliklari  binolarining  muayyan  taraqqiy  etgan
turiga  yetisholmagan  bo‘g‘ini  sifatida  o‘zining  noyobligi,  ajoyibligi  hamda  o‘rta
asr me’morchiligining arxitektura mantiqi va, nihoyat, uncha mashhur bo‘lmagan
oddiy ansambllari, sira qo‘l  tegmagan holda saqlanib  qolgan «ko‘hna  xushbo‘yi»
bilan  ham  O‘rta  Osiyo  me’morchilik  tarixini  to‘ldiradi.  Bu  o‘lka  faqat
mutaxassislargagina qiziqarli bo‘lib qolmay, balki ayni bir mahalda o‘lkashunoslar
uchun, qolaversa O‘zbekiston madaniyatiga yaqin bo‘lgani uchun ham qiziqarlidir.
35 II  BOB. QASHQADARYO VOHASINING SHIMOLIY TUMANLARIDA
JOYLASHGAN ME’MORIY OBIDALAR.
1-§ Shahrisabz shahrida joylashgan me’moriy yodgorliklar.
Tarixchilarning  shohidlik  berishlaricha,  Kesh,  Movarounnahrning
shaharlarndai  biri  bo‘lib,  u  «yam-yashilligi  va  ko‘zni  quvontiradigan  chechaklari
tufayli  Shahrisabz  nomi  bilan  mashhur».  Uni  jahonning  go‘zal  joylaridan  biri
hisoblaydilar.  «Bahorda  uning  yonbag‘irlari  shu  qadar  go‘zal  va  yam-yashil
bo‘ladiki,  guyo  bu  yerga  samoviy  gilam  yozilgandek...  uylarning  tomlari  va
devorlarda  qip-qizil  va  boshqa  anvoyi  gullar  ochiladi»,  -  deb  yozgandi  Mahmud
ibn Vali. 
 Sohibqiron  Amir  Temur  1378-1379  yillardayoq  Shahrisabzda  katta
obodonchilik ishlarini boshlagan edi. Shahar yangitdan to‘rt darvozali paxsadevor
bilan  o‘raldi,  tashqi  tomonda  gir  aylana  xandaq  qazilib,  osma  ko‘priklardan
o‘tiladigan  bo‘ldi.  (Simmetrik  ravishda  ikki  asosiy  yo‘l  bir-birini  kesishib  o‘tgan
to‘g‘ri  burchakli  bunday  shaharlar  Sharqda,  jumladan  O‘rta  Osiyoda  mashhurdir,
bu qadim vaqtlardan buyon rasm bo‘lib kelgan.)
Shaharning  janubi-sharqiy  burchagida,  asosiy  maydonga  yaqin  bo‘lgan
ayonlar  mahallasida,  1380  yilda  Amir  Temur  saroyi  qurila  boshladi.  Bu  voqea
Amir  Temurning  Xorazmga  qilgan  g‘olibona  yurishi  bilan  bog‘lanadi.
Solnomalarda aytilishicha, A.Temur Xorazmni istilo qilgach, bu o‘lkadagi hamma
ishga  yaroqli  olimlar  va  hunarmand  ustalarni  Movarounnahrga  va  undan  Kesh
shahriga  ko‘chirish  to‘g‘risida  farmon  bergan.  Xorazmlik  me’mor  ustalar  bunda
muhtasham  saroy  qurdilar,  bu  endi  Oqsaroy  nomi  bilan  mashhur.  Saroy  o‘zining
ulug‘vorligi  va  muhtashamligi  bilan  zamondoshlarini  hayratda  qoldirdi.  Uning
to‘g‘risida A.Temurning saroy tarixchilari shavq-zavq bilan mana bunday yozgan
edilar: «Kungurasining balandligi cheksizdir. U samo yulduzlarining ko‘zlari bilan
bazhslasha oladi» (Sharafuddin Ali Yazdiy). 
Muhtasham  binodan  hozir  faqat  kiraverishdagi  peshtoqning  bir-biridan
ajralgan ikki asosi saqlanib qolgan, xolos. Darhaqiqat, bundan 200 yil muqaddam
36 qulab tushgan Oqsaroyning  kirish  peshtoqi chindan ham O‘rta Osiyoda eng  yirik
peshtoq  bo‘lib,  uning  ravoq  oralig‘i  22,5  metrdir.  Taqqoslash  uchun  shuni  aytish
mumkinki, XIV asr oxirida saqlanib qolgan Turkistondagi (Xo‘ja Ahmad Yassaviy
maqbarasi)  va  Samarqanddagi  (Bibixonim  masjidi)  eng  katta  peshtoqlarning
kengligi 18,5 metrdan oshmaydi. Minorasining hozirgi holidagi balandligi ham 38
metrdir,  agar  peshtoqning  kengligi  40  metrga  yaqinligini  nazarda  tutilsa,
solnomalarda  eslatilganidek,  uning  peshtoqi  galereyasi  ro‘yirost  balandligi  50
metrdan  ortiqroq  bo‘lgan  deb  faraz  qilish  mumknn.  Bu  esa  hozirgi  16-18  qavatli
imoratlarning balandligiga teng keladi! 
Oqsaroy,  g‘isht  massasining  metinligi,  shimoliy  old  tomonining  butun  sirti
sidirg‘a  qilib  koshinkor  naqshli  zeb-ziynatlar  bilan  bezatilganligi  tufayli  ana
shunday  ajoyib  ta’sirchanlik  kashf  etgan.  Qubbaning  ichki  katta  yuzasi,  burchak
minoralari libosi g‘ishtin koshindan terilgan; qoplama esa geometrik ko‘rinishdagi
koshinlardan iborat bo‘lib, u silliq g‘isht fonida binafsha rangli quyuq lenta bilan
ajratilgan  va  unga  hatti  kufiy  bitilgan.  Oqsaroy  devorlariga  qoplangan  sidirg‘a
libos,  turli  shakldagi  koshinlar  va  sirkor  sopollar  -  chinakam  mo‘jiza,  ijodiy
izlangan  dostondir;  teran  va  tiniq  bo‘yoqlar:  binafsha-ko‘kimtir,  zumrad-yashil,
oxrali-tilla,  sutli-havorang,  tilla  suvi  va  bo‘yoqlar  aralashtirib  quyuqlashtirilgan
oqish  rang,  konturdagi  ajoyib  nuqtalar  -  o‘rta  asr  gullari...  syujetli  naqshlar  va
guldor  sopollar, kufi suls  usulda xusnixat  qilib bitilgan tarixiy va diniy yozuvlar,
turli-tuman o‘simliklar dunyosi, navda-nihollardan yasalgan ajib bezakli da’vatlar,
chechaklar, yaproqlar hayratomuzdir. Bu muhtasham dargohning «Oqsaroy» nomi
uning  ulug‘vor  va  muhtasham  mavqeiga  nisbatai  beril  yozuvlar  orasida  naqsh
bezaklarning bajarilgan vaqti mavjud - 798 hijriy yil 1395 (1396 yillar).
Bundagi  she’rlar  Olloh  va   A.Temurni  ko‘klarga  ko‘tarib  maqtaydi:  zotan,
o‘rta  asr  monumental  san’ati  klassik  mazmunga  to‘lib-toshgan  va  mazmuni
jihatdan  badiiy  ta’sirchanligini  kuchaytirish  maqsadida  uni  zo‘r  berib  targ‘ib
qilgan.
Ispaniya elchisi Ryui-Gonzales de-Klavixo 1404 yilda Shahrisabzdan Temur
saroyiga  o‘tib  borayotib,  shu  saroyni  ko‘zdan  kechirgan  vaqtida  u  xali  qurib
37 bitkazilmagan  edi.  Saroy  20  yildan  ortiq  vaqt  davomida  qurilgan.  Saroy
zamondoshlarining  yozuvlarida,  saroy  atrofiga  turar  joylar  va  jamoa  binolarining
keng kompleksi to‘planganligi aytiladi.
Z.M.  Boburning  shohidlik  berishicha,  hovlida  katta  gumbazli  xona  bo‘lib,
unda davlat ksngashi - devon majlisi chaqirilar, uning atrofidagi kichik xonalarda
maslahatchi tavochibeklar va devonbeklarning yig‘ilishlari o‘tkazilardi. 13
Klavixoning aytishicha, podshoning orom oladigan ichkari xonalari va harami
nihoyatda  sersavlat  va  chiroyli  qilib  bezatilgan  edi  14
.  Kompleksning  saroy  qismi
butunlay vayron bo‘lgan va u hali o‘z tadqiqotchilarini kutmoqda, ular arxeologik
qazishmalardan keyin yodgorlikning qiyofasini tiklaydilar.
Ajoyib yodgorlik shunday  afsonalar  bilan cho‘lg‘anganki, uning qurilishi va
vayron  bo‘lishining  o‘zi  har  qanday  ertakdai  oshib  tushadi:  bunda  afsona
qahramoni  hatto  A.Temurning  o‘zi  emas,  balki  aqlli  va  tadbirkor  me’mordir.
Bunday  saroyni  qurish  uchun  A.Temur  hamma  boyliklaridan  mahrum  bo‘lishga
chiday oladimi-yo‘qmi, deb sinab ko‘rish maqsadida me’mor dastlabki g‘ishtga loy
tayyorlashga  davlat  xazinasidan  hovuch-hovuch  oltin  qumlar  sarflagan.  Lekin
A.Temurning  o‘zi  ishtirok  etgani  holda,  uning  naq  oldida  «ko‘z  ochib-
yumguncha» qurilish boshlanib ketdi. Biroq binoning g‘arbiy tomonidagi g‘ishtlar
bir  oz  to‘rtib  chiqib  qoldi,  buning  ustiga-ustak,  A.Temur  ham  qoplama  ishlarni
qistovga solgandi, bosh usta esa ravoq tepasiga zanjir bog‘lab, uni yergacha odam
bo‘yi yetar-yetmas qilib osiltirib qo‘ydi-da, o‘zi birdan g‘oyib bo‘ldi. U faqat ikki
yildan  keyin  yana  paydo  bo‘ldi:  tunda,  yashirincha  kelib,  binoning  qanchalik
o‘tirganligini  (cho‘kkanini)  tekshirib  ko‘rdi  va  shundan  so‘nggina  A.Temur
huzuriga  kelib,  qoplama  ishlarini  boshlashga  tayyor  ekanligini  izhor  qildi.
Sohibqiron  Amir  Temur  mohir  ustaning  mag‘rurligi  oldida  chor-nochor
kelishishga ko‘ndi. 
Keyingi  davrda  esa,  Oqcapoy  xarobalaridan  shahar  ehtiyojlari  uchun  ancha
vaqtgacha  g‘isht  terib  olishgan.  Tarixiy  ma’lumotlarda  aytilishicha,  hatto  1707
yilda  ham  Oqsaroyning  peshtoqi  tagida  Buxoro  xoni  Ubaydullaxon  toj  kiyib,
13
 
14
 
38 taxtga  o‘tirgan,  bu  ma’lumot  ham  o‘sha  vaqtda  hali  peshtoq  butun  ekanligidan
dalolat beradi.
XVIII  asrning  60-yillarida  Oqsaroy  xarobalari  Shahrisabz  begining  saroy
hududiga  kiritilgan  edi,  O‘zbekiston  mustaqillikka  erishgach,  yodgorlik  o‘zining
eskirgan, buzuq qiyofasidan xalos etilib, qayta tiklana boshlandi. Yaqinda peshtoq
oldida  o‘tkazilgan  arxeologik  qazishmalar  vaqtida  tosh  yotqiziqlaridagi  ajoyib
koshinlar topildi.
Daf’atan  qaraganda,  tarqoq  holdagi  yodgorliklar  -  Hazrati  Imom  deb
yuritiladigan  kulohi  gumbazli  baland  maqbarani  va  undan  40  metr  narida
joylashgan  yer  osti  cag‘anani  bir-biriga  bog‘liq  deyish  ancha  mushkul.  Lekin
qadimda  ularning  har  ikkalasn  yagona  ulkan  bino  -  Dorussaodat  koshonasining
ajralmas bir qismi bo‘lib, Temuriylar xilxonasi hisoblangan. 
«Dorussaodat»ning  ma’nosi  -  «davlatmandlar  saroyi»  demakdir,  binobarin,
uning  ismi  jismiga  monand  bo‘lib,  bu  yerga  hukmdor  zotlar  va  ularning  oila
a’zolari dafn etilganlar. 
Sharafuddin  Ali  Yazdiy  «Zafarnoma»  kitobida  yozishicha,  A.Temur
Shahrisabzda  maxsus  bino  qurilsin,  unda  o‘z  o‘g‘li  -  «amirzoda  Jahongir»  va
boshqa  «amaldorlar  hamda  buzrukvorlar»ning  daxmalari  qo‘yilsin,  deb  farmon
bergan. 
A.Temurning katta o‘g‘li Jahongir Mirzo 1376 yilda vafot etgan. Uning jasadi
butun  A.Temur  saroyining  katta  motam  marosimidan  keyin  Shahrisabzga  olib
kelingan.  Ko‘rgan  odamlarning  yozishlaricha,  bir  necha  yildan  so‘ng  marhum
shahzoda sharafiga me’mor ustalar «orom olsin» deb unga «juda salobatli» bino -
daxma  qurganlar. 15
 Bu  daxma,  tadqiqotchilarning  ta’kidlashlaricha,  unga  atab
qurilgan  hashamatli  bino  tarkibiga  kirgan,  bunda  A.Temurning  farmoniga  binoan
«boshqa  avlodlar  va  buzrukvorlar»  dafn  etiladigan  joy,  asosan  esa  A.Temurning
o‘zi uchun faxrli joy bo‘lishi ko‘zda tutilgan.
Bu  daxmalardan  tashqari,  Dorussaodatda  ma’raka  marosimlari  bilan  bog‘liq
bo‘lgan  bo‘lak  maqsadlar  uchun  ham  imoratlar  solingan.  A.Temur  hayotligida
15
 
39 binodan  foydalanilgan.  O‘sha  vaqtda  go‘sht  na  meva-chevalar  bilan  yaxshi
mehmon qilinadigan «masjid» to‘g‘risida «bu masjid va uning nomozgohlari tilla,
lojuvard hamda zeb-ziynatlar bilan juda boy va go‘zal qilib bezatilgan; uning ichi
serdaraxtli va hovuzli katta hovlisi bor. Bu masjidda podsho farmoniga binoan, shu
joyda  yotgan  otasi  va  o‘g‘lining  ruhini  eslab,  har  kuni  yigirmata  qo‘y  so‘yib,
xudoyi qilinadi...» 16
 deb yozgandn Klavixo. 
Dorussadoatning qoldiqlariga qarab, uning ichki ko‘rinishini Qozog‘istonning
Turkiston  shahrida  saqlanib  qolgan  binoga,  ya’ni  xuddi  Xo‘ja  Ahmad  Yassaviy
maqbarasinikiga o‘xshash deb tasavvur etish mumkin. 
Shahrisabzdagi  Dorussaodat  eng  ulkan  bino  bo‘lib,  uning  bo‘yi  qariyb  70
metr,  eni  esa  50  metr  edi.  Asosiy  -  g‘arbiy  fasadining  ravog‘i  20metr  kenglikda
bo‘lib,  rejaga  muvofiq  unda  qubba  gumbazli  maqbara  o‘rnatilgan.  Kirish  yo‘li
xudoyixona (yoki saroyga), undan qoq o‘rtadagi A.Temurga mo‘ljallangan yer osti
sag‘ana  joylashgan  binoga  olib  boradi.  Xonaning  muyulishidagi  uzun  yo‘lakdan
borib, turli-tuman ziyofatlar o‘tkaziladigan yon xonalarga o‘tiladi. Bu joyda ziyofat
taomlari  tayyorlanadigan  oshxona,  masjid,  kutubxona,  mehmonlar  turadigan
hujralar  bo‘lishi  mumkin.  Kompleks  tadbirlar  uchun  mo‘ljallab  bunday  yirik
koshonalar  barpo  etish  -  O‘rta  Osiyo  va  Sharq  mamlakatlari  diniy  qurilishida
imkoniyat bo‘lgan davrdagi me’morchilikning katta muvaffaqiyatlaridan biri edi.
 Ulug‘vor  bino  Abdullaxon  II  ning  XVI  asrning  ikkinchi  yarmida  qilgan
hujumlaridan birida vayron bo‘lgan.
Jahongirning  maqbarasi,  aftidan,  ruhoniylarning  homiyligi  tufayli  omon
qolgan bo‘lsa ajab emas. Chunki uning guldor g‘ishtin koshinlar bilan qoplangan
fasadlari (g‘arbiy fasadi bir vaqtlar peshtoqning devorini suyab turgan, shimoliy va
g‘arbiy  fasadlari  esa  tashqi  fasadning  bir  qismi  hisoblanar  edi,  janubi-g‘arb
burchagiga assimetrik ravishda minora o‘rnatilgan), g‘arbiy tomonida tokchalar va
muqarnas  gumbazli  va  marmar  taxtalari  bilan  qoplangan  bino  saqlanib  qolgan.
Maqbara  ichi  to‘rtburchak  shaklida,  gir  atrofiga  yuza  ravoqli  tokchalar  o‘yib
yasalgan.  Xonalar  qurishda  burchakli  shakldan  gumbaz  shakliga  o‘tish
16
 
40 mo‘ljallanib,  kelgusida  qisqarishi  mumkinligi  hisobga  olingan.  Bu  usul  esa
to‘rtburchakli binoni sakkiz qirrali shaklga keltirishga imkon beradi.
Binoning  sakkiz  qirrali  gumbazi  vaznini  qoplama  usulda  yasalgan
kosachalardan iborat muqarnas ko‘tarib turibdi.
Manzarali  shipga  o‘xshash  ichki  gumbaz  tepasidan  o‘n  olti  qirrali  asosga
tashqi  gumbaz  o‘rnatilgan.  Bu  esa  bino  qurilishida  xorazmlik  ustalar
qatnashganligidan dalolat beradi. Zotan, bu shaklda tom yopish seryog‘in Xorazm
tomonlarda keng rasm bo‘lgan. 
Maqbara  qurilayotgan  paytda  taxmon  va  gumbazning  dastavvalgi  tuzilishi
ichki  tomondan  ganchli  muqarnas  bezak  bilan  bekitib  qo‘yilgan  edi,  uning
qoldiqlari hanuzgacha ham saqlanib qolgan, Qanoslar ostiga zangori bo‘yoq bilan:
«Dono kishi buyuk maqsadlar bilan harakat qiladi, tentak odam yuksak maqsadni
tutib  turadi»  degan  o‘gitlar  yozilgan.  Temurning  yer  osti  cag‘anasi  o‘rta  asr
me’morchiligining  ajoyib  namunasidir.  Uncha  katta  bo‘lmagan  xona  sidirg‘asiga
tarashlangan  yassi  marmar  taxtalar  bilan  qoplangan.  Yuksak  gumbazning  eng
cho‘qqisi  esa  chiroyli  sakkiz  qirrali  ship  hosil  qilgan.  To‘rtta  ravoq  hoshiyasi
qur’on yozuvlari bitilgan o‘yma naqshlar bilan bezatilgan. Devorlar va turunjlarga
duo  yozuvlari  tushirilgan.  Yer  osti  sag‘anasining  qoq  o‘rtasida  A.Temur  uchun
atalgan tosh tobut turibdi. Biroq zamonning zayli bilan A.Temurning qabr joyi bu
yer osti sag‘anasi emas, balki Samarqanddagi maqbara bo‘lib qoldi va u A.Temur
dafn  etilishi  munosabati  bilan  Go‘ri  Amir  maqbarasi  nomini  oldi.  Bu,
Samarqandga kelgan barcha sayohatchilarga tanish jahonshumul yodgorlikdir.
Shahrisabzdagi  Hazrati  Imom  kompleksining  hozirgi  nomi  nima  bilan
izohlanadi? 
Tarixchi  Bade’  Maliho  XVII  asrdagi  Shahrisabzni  ta’riflar  ekan,  u
Muhammad  Shayboniy  Mozori  bilan  qo‘shni  bo‘lgan  Sohibqiron,  ya’ni
«A.Temurning  o‘g‘li  Mirzo  Jahongirning  go‘rxonasi  joylashgan  Madrasa» 17
 deya
eslab  o‘tadi.  Islom  dunyosida  yirik  olim  hisoblangan  Muhammad  Shayboniy
(Kufalik imom Muhammad ibn al-Hasan ibn Vohid Abu Abdulloh Shayboniy)ning
17
 
41 faoliyati  VIII  asr  oxirlarida  kechgan;  U  Eronning  Ray   shahrida  804  yilda  vafot
etgan.  Rivoyatlarga  ko‘ra,  A.Temur  1384  yilda  Ray  shahrini  qo‘lga  olgach,
imomning  suyaklarini  Shahrisabzga  ko‘chirgan.  «Hazrati  Imom»  kompleksining
nomi ham shundan olingan. Bu rivoyatni esa tarixiy manbalar tasdiqlamaydi.
Boshqa  bir  afsonada  aytilishicha,  Hazrati  Imom  Abu  Muhammad  Abd-al
Keshi  shaxsiga  mansubligi  1868/69  yillarda  Jahongir  maqbarasi  eshigiga  o‘yib
yozilgan  va  o‘sha  vaqtga  kelib  esa,  u  unutilib  yuborilgan.  XIX  asr  o‘rtalarida
maqbara bilan bir qatorda sinchli katta ayvoni va hujralari bo‘lgan gumbazli guzar
masjidi qad ko‘targan.
Ana  o‘sha vaqtdayoq favqulotda A.Temurning yer  osti  sag‘anasi qubbasiga
duch  kelingan,  uni  oldin  noma’lum  shayxga  mansub,  keyinchalik  esa  maqbara
Jahongirniki deb hisoblashgan. 
XX  asrdagina  arxeologlar  va  ta’mir  ustalarining  xayrli  mehnatlari  tufayli
Jahongirning  maqbarasi  hamda  A.Temur  sag‘anasi  aniqlandi,  tozalandi,  tadqiq
etildi va qisman qayta tiklandi.
Shahrisabzdagi barlos ayonlarn qabristonida bor-yo‘g‘i uchta imorat saqlanib
qolgan. Bular - Dorussaodatdan janubi-g‘arbga tomon ketaverishdagi ikki maqbara
va  uning  ro‘parasidagi  -  paxsadevor  bilan  o‘ralgan  jome’  masjiddir,  keyinchalik
bunda hujralar ham paydo bo‘ldi.
Shayx Shamsiddin Kulol maqbarasi ancha qadimiy yodgorlikdir. Shayx juda
keksayib,  izzat-hurmatli  qariya  bo‘lib  1370  yilda  vafot  etadi.  Shayxning  qabriga
yaqin  joyda,  homiysi  «poyi  qadamida»,  Doruttilovat  masjidiga  1373/74  yillarda
Temurning otasi – Amir Tarag‘ay dafn etiladi. Hozir maqbara xarobalari Gumbazi
Sayidon  nomi  bilan  ataladigan  ikkinchi  obidaga  o‘tadigan  yo‘lak  xizmatini
o‘taydn.  Soddagina  ta’mir  qilingan  Kulol  qabri  usti  keyinchalik  ikki  ustunli
sinchkor  tom  bilan  yopib  qo‘yilgan;  biroq  bino  qadimgi  asosini  saqlab  qolgan.
Keyingi  shuvoqning  bo‘rtib  turgan  joylaridan  to‘rtburchak  bu  binoning  to‘rtta
ravoqi bo‘lganligini kuzatish mumknn. Ravoqlarning o‘rtasidan ochilgan: ulardan
bittasi qo‘shni maqbara o‘rtasidagi umumiy devorda saqlanib qolgan. Asosiy kirish
eshigi peshtoq ko‘rinishida bezatilgan, uning chiroyli katta dahanalarida A.Temur
42 vaqtidagi  g‘isht  koshin  bezaklar  hanuz  mavjud  g‘isht  qadama  ravok  tokchalarini
ancha qisib qo‘ygan, ravoq orasida ajoyib o‘ymakor yog‘och eshik bor, eshik XVII
asrda  bu  joyga  tashqi  tomondan  maqbaraga  tutashgan,  lekin  hozir  saqlanib
qolmagan  xonaqohdan  olib  kelingan.  Bino  ustunlari  o‘rtasida  qo‘pol  shuvoq
qilingan  daxma  bor,  uning  devorlariga  boshqa  daxmalardan,  balki  hozirgi
maqbaralar  ustidan  ko‘chirib  olingan  o‘yma  g‘isht  taxtalar  qoplannb,  sirtdan  bir
sidra shuvoq qilingan. 
Kulol  qabridagi  bu  o‘zgarishlar,  ehtimol,  Gumbazi  Sayidon  deb  ataladigan
maqbara  qayta  tiklanayotgan  kezlarda  bir  yo‘la  bajarilgandir,  maqbara  esa  Kulol
mozornga  tutashtirib  qurilgan  edi,  u  endilikda  binodagi  yozuvlarga  asoslanib,
Ulug‘bek  avlodlarining  dahmasi  sifatida  ta’riflanadi.  Maqbara  ustidan  chiroyli
shuvoq berilgan, juda katta doirada ichkarisidan gorizontal shaklda oq harflar bilan
zangori  zaminda  uch  bor  aylantirib:  «Bu  maqbara  ulug‘  olimlarning  olimi...
(Sultonlarning) a’losi... qonunchilik va bilimda... din va e’tiqodda tengi yo‘q oliy
hazrat Sulton Ulug‘bek Ko‘ragoniyning Farmoni bilan bunyod etildi, Olloh uning
podsholigini va sultonligini uzoq qilsin, 841 yil hijriy», ya’ni 1437/38 yillar degan
yozuv bitilgan. 
Maqbara ichida qo‘shni qabristondan XV-XVIII asrlarda ko‘chirib keltirilgan
bir necha o‘zga sag‘ana toshlari bor. Ularning ayrimlaridagi yozuvlarda termizlik
sayidlarning  nomi  eslatiladi.  Shuning  uchun  bo‘lsa  kerakki,  keyinchalik  maqbara
ham «Gumbazi Sayidon», ya’ni «Sayidlar gumbazi» deb nom olgan.
M.Ulug‘bek  avlodining  maqbarasi  assimetriklashgan,  chunki  uning  Kulol
maqbarasiga  borib  tutashgan  shimoliy  devori  hozirning  o‘zidayoq  janubiy  tomon
hisoblanadi.  Vayrona  peshtoqning  oddiygina  to‘rtburchak  ustunlari  g‘arbiy
tomondan  yaqqol  ko‘rinib  turadi.  Ichkarisida  to‘rtburchak  uslubda  solingan  atigi
bitta  baland  imorat  bor,  uning  devorlariga  chuqur  o‘yib  tokchalar  yasalgan,  ular
tashqari tomondan yassi to‘siqlar bilan boshdan-oyoq bekitib qo‘yilgan.
Baland xona ustida aniq cheklangan sakkiz qirrali ravoq qanoslari qavati qad
ko‘targan. Sakkiz qirrali qavat tashqi tomondan burchagi qiyiq kesilgan chorxariga
o‘xshaydi.  Ichkaridagi  baland  gumbaz  tashqi  gumbaz  asosi  ichiga  to‘la
43 sig‘dirilgan,  afsuski,  u  bizning  kunlargacha  yetib  kelmagan.  Yaqinda  gumbaz
qayta  tiklandi.  Poygumbazda  kufiy  uslub  xatlari  ko‘rinishida,  g‘ishtin  bezaklar
qatoriga  yirik  choklar  berib  ishlangan.  Bu  uslub  Kulol  maqbarasi  peshtoqining
qoplamasi  sifatida  qo‘llanilgan  guldor  g‘isht  koshinlarning  ayrim  qismlarida
saqlanib  qolgan.  Bu  tariqa  ishlash  –  A.Temur  va  M.Ulug‘bek  zamonasidagi
yodgorliklar qurilishiga xos usuldir.
Maqbaraning  eng  qimmatli  jihati  uning  ichkarisini  bezab  turgan  devoriy
naqshlardir, afsuski bezaklar yaxshirok saqlanmagan. Naqshlar, aksari M.Ulug‘bek
davridagi yodgorliklardagi  kabi oq zaminga tiniq moviy  bo‘yok bilan ishlangan.
Nozik,  go‘zal  yulduzsimon  girihlarda  mayda  o‘simliksimon  gullar  ko‘proq
ishlatilgan.
Gumbaz  bezaklari  ostidagi  qizg‘ish-tilla  zamin  qoldiqlari  ko‘zga  tashlanadi.
Ko‘kgumbaz masjidini  Ulug‘bek o‘zi davlatni  boshqargan vaqtida, otasi  Shoxrux
Mirzo nomidan qurdirgan. 
Kirish  peshtoqining  ravog‘ida  ichkarisida  ularning  nomlari  va  qurilish  vaqti
bitilgan  tarixiy  yozuvlar  bor.  Hozir  bu  yozuvlardan  faqat  Shoxrux  (Qo‘ragon)
Sultonning o‘g‘li Ulug‘bek sulton (Qo‘ragon), 839 yil hijriy (1434/35 yillar) degan
jumlalarning oxiri qolgan. Yana unda bino - jome masjidi ekanligi, ya’ni haftaning
har juma kuni bu yerda nomoz o‘qishga to‘planilishi ta’kidlangan. 
Odatda  jome  masjidlari  kompleks  qurilishlardan  iborat,  atrofi  devor  bilan
o‘ralgan bo‘lib, o‘rtaga qyrilgan gumbazli binolar va atrofi ravoqli ayvonlarni o‘z
ichiga  olgan.  Bu  yerda  hovli  sahnining  kengligi  maqbaralar  bilan  chegaralangan,
asosiy  binoga  esa  yon  tomondan  ayvonlar  yondoshib  keladi,  qazilmalarda
aniqlanishicha  ular  to‘rt  ravoq  kengligida  bo‘lgan.  Qazishmalar  vaqtida,
galereyalarning asosiy  binoga yondoshgan joyida yassi g‘ishtlar  va shuvoq izlarn
ko‘rinishida hozirgacha saqlanib qolgan yaroqsiz qismlar topilgan. Bundan keyingi
tadqiqotlar  M.Ulug‘bek  masjidi  odatdagidek  saroy  kompozitsiyasidagi  asosiy
binolar tarkibiga kirgan yoki kirmaganligini, ko‘hna binolarga xos holda, ularning
o‘rniga  XV  asrda  Ko‘kgumbaz  masjidi  ham  solingan  yoki  solinmaganligini
44 aniqlab  berar.  Hozir  asosiy  bino  (maqsura)  mavjud  bo‘lib,  sirti  keng  sahnli
ko‘chaga qaragan holda, alohida turibdi.
Yodgorlikning  asosiy  hajmi  kub  shakliga  yaqinroq.  To‘rtburchakli  xonaqoh
gumbaz  bilan  yopilgan.  U  sakkizta  ravoq  ko‘rinishidagi  qanos  asosiga  tiklangan
bo‘lib, ular oraliq romb shaklidagi qalqonsimon qanoslar bilan jipslashtirilib, ravoq
ko‘rinishida  o‘n  olti  tayanchiqqa  birlashtirilgan.  Bino  devorlaridagi  chuqur
taxmonlar  masjidning  tuzilishiga  ajib  kesishgannamo  ko‘rinish  beradi.
Galereyaning  yon  taxmonlariga  keng  ravoq  orqali  o‘tiladi.  Hozir  ular  bekitib
qo‘yilgan.  Qalin  g‘isht  devorlar  burchaklariga  to‘rtta  aylanma  zina  ishlangan
bo‘lib,  ular  galereyalarning  tomiga  olib  chiqadi.  Tashqi  tomondan  hajmi  katta
ko‘ringan  ichki  gumbaz  uncha  baland  bo‘lmagan  poyigumbaz  (chambarak)  bilan
to‘silib,  uning  ustiga  (masjidi)  koshinkor  gumbaz  o‘rnatilgan.  Binoga  sharq
tarafdan  kirish  uchun  old  tomoniga  katta  peshtoq  ishlangan,  ravog‘ining  kengligi
10 metr keladi.
Ko‘kgumbaz masjidining me’moriy zeb-ziynati M.Ulug‘bek davri qurilishlari
uchun xosdir. Tashqi gumbaz doirasidagi oddiy sopol g‘ishtlar, pastidan ustigacha
sirdor moviy, ko‘k va oq rangli bezaklar berilib, qur’on oyatlari yozilgan parchalar
saqlanib qolgan. Peshtog‘ining old tomoniga ham geometrik serjilo bezaklar ko‘p
ishlatilgan. Detallarda ustunlar va asosiy ravoq hamda peshtoqlarning bag‘allarida,
muqarnaslarda guldor sopollardan foydalanilgan.
Shahrisabz  -  savdo  rastasidagi  Chorsu  timi  saqlanib  qolgan  inshootlardan
biridir.  Chorsu  shaharning  shimolidan  janubiga  va  sharqidan  g‘arbiga  o‘tgan  eng
asosiy  qadimiy  ko‘chalar  kesishgan  joyda  barpo  etilgan.  Shahrisabzdagi  Chorsu
timi,  garchan  mahalliy  rivoyatlarda  XVIII  asrning  80-  yillariga  mansub  deb  uni
Niyozbekka  taalluqli  qilib  ko‘rsatilgan  bo‘lsa-da,  lekin  arxitektura  tuzilishiga
ko‘ra, u XV asrning oxiri XVI asrning boshlarida qurilgan  bo‘lishi mumkin. Shu
bilan birga uning 1598-1602 yillarda qad ko‘targanligi to‘g‘risida ham ma’lumotlar
bor, xuddi shu sana bilan davlat yodgorliklarini saqlash ro‘yxatiga kirgan. 
Chorsu  timi  -  kvadrat  shaklida  ishlangan  bino  (har  bir  tomoni  21  metrdan)
bo‘lib,  har  to‘rt  tomonining  o‘rtasida  ko‘chaga  qaragan  peshtoqli  qo‘sh  tabaqa
45 darvozasi  bor.  To‘rt  tomondan kelgan  yo‘llar  sahni  11,85 metrli  mana  shu  savdo
timining  o‘rtasidagi  ulkan  gumbaz  tagida  kesishadi.  Gumbaz  ostidagi  savdo
rastalari  bo‘ylab  to‘rt  burchakli  xonalar  joylashgan,  aftidan,  ular  mol  omborlari
vazifasini  o‘tagan.  Bino  fasadiga  va  uning  kiraverish  ravog‘ining  yoni  bo‘ylab
yasalgan  ko‘pdan-ko‘p  ravoqlar  ichiga  esa  baqqollik  do‘konlari  joylashgan.  Bu
xonalar  hozirda  ham  savdo  nuqtalari  sifatida  foydalaniladi.Hap  bir  burchak  ham
o‘z navbatida torroq yo‘l bilan ravoqi shaklida sakkiz qirrali burchak hosil etgan,
har  bir  chorak  timining  usti  ham  bir  qavat  gumbaz  bilan  alohida-alohida
birkitilgan.  Darvozaning  chiqaverishidagi  yassi  gumbaz  g‘ishti  «mavj»  shaklida
terilgan qalkonsimon qanoslar va to‘rt ravoq ustiga qo‘yilgan. 
XVII-XIX asrlarda Shahrisabz mustaqil beklikning markazi edi va faqat 1870
yilga  kelib  Buxoro  amirligiga  tobe  bo‘lgan.  XIX  asrda  Shahrisabz  yana  paxsa
devorlar bilan o‘rab olingan va unga beshta darvoza orqali kirilgan.
Rejalashtirishda  uning  asli  tuzilishi  saqlanib  qolgan,  hali  hozir  ham,
ilgarigidek, bozor va gumbazli tim – chorsu asosiy ko‘chalar kesishgan joydadir.
Shaharning turar-joy binolari hozirdagidek mahalla-guzarlarga bo‘lingan, har
bir  guzarda  -  ma’muriy  va  rejali  yagona  -  o‘z  «jamoa  markazi»  bo‘lgan,  uning
tarkibiga  umumiy  ishlarni  hal  etish  uchun  mahalla  jamoasining  boshlig‘i  kirgan.
Jamoa  binosi  yonida  guzar  masjidi,  uning  hovuzli  va  ko‘kalamlashgan  hovlisi
bo‘lgan.  Bu  mahallalarda  ba’zan  ibtidoiy  maktablar,  hunarmandlarning
yotoqxonasi  (zaviya),  madrasalar  solingan.  XIX  asrning  ikkinchi  yarmida
Shahrisabzda 4 ming uy bo‘lib, unda 30 ming aholi istiqomat qilgan, 64 ta guzar
masjidi,  6  ta  Madrasa,  7  ta  karvonsaroy  va  2ta  hammom  bo‘lgan.  Bu  xildagi
yodgorliklar orasida hammom va shahar markazidagi mahalla masjidining salobatli
binosi e’tiborga sazovordir. 
O‘rta  asr  hammom  binolari  qurilayotgan  vaqtda  uning  sog‘liqni  saqlash,
salomatlik  uchun  juda  katta  ahamiyat  kasb  etajagiga  e’tibor  berilib,  barcha
bosqichlari va foydali jihatlari mukammal ishlab chiqilgan hamda nazarda tutilgan.
46 ...Bilginki, hammomning tabiiy ta’siri suvni havo va namlik bilan nsitishdan
iboratdir.  Birinchi  xonasi  sovitadi  va  xo‘llaydi,ikkinchisi  isitadi  va  ho‘llaydi,
uchinchisi isitadi hamda quritadi, - deb yozgandi buyuk Abu Ali ibn Sino.
Yaqin vaqtlargacha ham Shahrisabzdagi hammom XVIII-XIX asrlarga, ya’ni
Shahrisabz beklari hokimlik qilgan vaqtlarga mansub deb hisoblab kelinardi. Lekin
uning  ancha  ko‘hna  bo‘lishi  ehtimoldan  holi  emas.  Shahrisabzliklarning
ma’lumotlariga  qaraganda,  hammomning  yoshi  700  yilga  teng.  O‘zbekistonning
boshqa  tumanlarida  ham  Shahrisabz  hammomini  juda  qadimgi,  hatto  Samarqand
va Buxorodagi hammomlardan ham keksa deb hisoblaydilar. Bu hammom «dardga
davo»ligi  bilan  mashhur  bo‘lgandi,  shuning  uchun  xurofotga  berilgan  kishilar
Shaxrisabzga  kelishardi.  Hammom  to‘g‘ri  burchakli  bo‘lib,  janubdan  shimolga
tomon  cho‘zilgan;  to‘g‘ri  burchak  ko‘rinishdagi  binoda,  odatda,  biron  burchakka
ustki kiyimlarni yechiladigan  xona va boshqa  yordamchi  uycha qurish  uchun joy
bo‘lmaydi. 
Hammomning  umumiy  tarhi  -  22,5X15  metr.  Binolar  ko‘ndalangiga  uch
qator,  uzunasiga  imorat  bo‘ylab  to‘rt  qator  qilib  joylashtirilgan.  Kirishda  ikkita
oddiy cho‘miladigan xona va «dam olinadigan xona» bor, dam olinadigan xonada
organizmni  yuqori  haroratga  o‘tishga  ko‘niktirish  uchun  moslangan  mo‘tadil
harorat  bo‘ladi.  Bu  joydan  cho‘miluvchi  asta-sekin  o‘rtadagi  xonaga  o‘tadi,  bu
xona, rejaga muvofiq, kvadrat shaklda solingan, uning yonlab joylashtirilgan kesik
burchakli  ochiq  xonachalari  bo‘lib,  chuqur  o‘yilgan  taxmonlardan  nborat  uyga
o‘xshaydi.  Janubga  tomon  borishda  yana  uchta  bino  -  qaynoq,  issiq  va  sovuq
suvlar bilan keraklicha ta’minlangan kirxona bor - shunga muvofiq ravishda katta
suv  havzasi  mavjud  bo‘lib,  ular  kirxonalarga  darchalar  bilan  tutashtirilgan.
Idishlarga  esa binoning janubi-sharq burchagida joylashgan  quduqdan suv berilib
turiladi. 
Bino  ostida  (odatda  bu  O‘rta  Osiyoda  qilinadn)  isitish  uchun  tutunlar  yurib
turadigan  35-50  santimetr  kesimli  zich  kanal  tarmoqlari  bo‘lgan.  Asosiy  xonalar
qalqonsimon  qanos  gumbaz  bilan  yopilgan.  Sahni  va  supalariga  marmar  toshlar
47 yotqizilgan.  Bu  hol  ham  uni  qadimiy,  ammo  XV  asrdan  keksa  emas  deyishga
imkon beradi.
Mahallaning  din  ahillariga  xizmat  qiladigan  masjidlar  xalq  me’morchiligi
ommaviy ravishda avj olgan vaqtlarda bunyod etilgan. Bu usul, odatda, zilzilalarga
bardosh  bera  oladigan  sinchkor  imoratlar  qyrishda  qo‘llannlardi:  shu  taxlit  shipi
yassi  sarrovlar  bilan  bekitilar  va  bir,  ikki  yoki  uch  tomoniga  ayvonlar  solinardn.
Masjidning katta-kichikligi (hajmi)ga qarab, xonalar tomi bitta, ikkita, uchta yoki
ko‘proq  sinchlar  va  puxta  ustunlarga  (3-4  metrli)  mahkam  o‘rnashtirib  yopilgan.
Ular  orasida  yirik  salobatli  binolar  ham  bo‘lgan,  lekin  joylardagi  guzar  masjidi
qurilishining  kompozitsiyasida  yetakchi  prinsip  mavjud  bo‘lib,  bunda  namoz
o‘qiladigan  ayvon  salqin  bo‘lishi  zarur  edn.  Xuddi  shunday  masjidlar  jumlasiga
Hoji Mirhamid va Hazrati Malik Ajdar masjidlari kiradi. Birinchi masjid hammom
qatorida – Chorsuning ro‘parasida, ikkinchisi - shu masjid nomi bilan Malik Ajdar
deb ataladigan mahallada joylashgan.
Bu ikkala yodgorlikning yirik xonalarn (8X8 va 8,5x8,5 metr) gumbaz bilan
yopilgan  bo‘lib,  ular  sakkiz  ravoq,  ark  qanosi  asosiga  va  unga  qo‘shimcha  -
qalqonsimon  qanosga  o‘rnatilgan.  Binoning  g‘arbga  qaragan  asosiy  o‘qidagi
taxmonlar  ikki  xil  rangli  guldor  naqsh  bilan  bezatilgan.  Taxmonlarda  o‘rta
tomonlari bo‘ylab, qolgan uch tarafdagi deraza o‘rnida xonalar ochiq turadi. Hoji
Mirhamid masjidining xonaqohi uch tomondan ayvon bilan o‘ralgan, Malik Ajdar
masjidi esa - faqat atroflari o‘ralib, asosiy kirish darvozasi peshtoqli qilingan. 
2. 2 . Shahrisabz tumanida joylashgan me’moriy yodgorliklar.
48 Hozirda Qamashi  tumanida  joylashgan  Katta  Langar  qishlog‘i  vohadagi  eng
go‘zal  joylardan  biridir.  Bu  yerda  tabiat  bilan  inson  ijodi  muvaffaqiyatli
uyg‘unlashgan:  manzarador  tog‘  yonbag‘irlari  pog‘onalaridan  ko‘tarila  borgan
qizg‘ish  baland-pastliklar,  langarliklarning  chiroyli   uylari,  qo‘shni  tepaliklar
cho‘qqisidagi qadimiy yodgorliklar - qishloqqa kiraverishdagi masjid, o‘t-o‘lan va
pista  daraxtlari  o‘sib  yotgan  qabriston  o‘rtasidagi  Langar  ota  maqbarasi  ko‘zga
shundoq tashlanib turadi. 
Yodgorliklar  XV  asrning  oxiri  -  XVI  asrning  o‘rtalarida  bunyod  etilgan
bo‘lib,  nufuzli  Langar  shayxlari  faoliyati  bilan  bog‘liqdir,  shayxlarning  eng
mashhuri  -  Muhammad  Sodiq  (1460-1545  yillar)  edi.  Maqbara  ichida  1491/92
yillarda vafot etgan shayx Abul Hasan avlodlaridan uning otasi, shayx Muhammad
Sodiqning  o‘zi  (1545  yilda  vafot  etgan),  o‘g‘li  (1560  yilda  vafot  etgan)ning
daxmalari,  temuriylar  xonadonidan  bo‘lmish  (XV  asr  o‘rtalari)  noma’lum
malikaning daxmasi (bu yerga, aftidan keyinroq kiritilgan) ham bor. 
Langardagi  binolar  to‘g‘risida  hozircha  to‘la  tarixiy  ma’lumotlar  yo‘q.
Ertaklardagidek go‘zal bu joy rivoyatlarda shon-shuhratlarga ko‘milgan. «Langar»
so‘zi  karvon  yo‘lidagi  to‘xtov  joyi  -  bekatni  bildiradi,  langarlar  ko‘p,  shulardan
ikkitasi Qashqadaryodadir.
Langar  masjidi  -  baland  to‘g‘ri  burchakli  imorat.  U  oldi  peshayvonli  ikkita
xonaqohni o‘z ichiga oladi. Peshayvonning eni juda keng, xuddi shu serbar sahnga
ikki qator qilib baland o‘ymakor ustunlar o‘rnatilgan. 
An’anaviy  tartibga  binoan  ajoyib  qilib  shipiga  toqi  terilib,  to‘sinlari  va
vassalari chiroyli (gullar solinib) bo‘yalgan, ular kichik xonaqohlarda to‘rt ustunga,
katta xonaqohlarda -besh ustunga o‘rnashtirilgan. Kichik xonaqoh ancha qadimgi.
Uning  ko‘hna  devori  sinchli  bo‘lib,  keyinroq  unga  tutash  katta  xonaqoh  va
umumiy  peshayvon  solingan.  Mehrobning  ichidagi  bezakli  yozuvlar  ma’lum
bo‘lishicha, masjid qurilishining ikkinchi, eng yirik bosqichi XVI asrning boshlari
(926 hijriy yil yoki 1519/20 yillar)ga to‘g‘ri  keladi. 50 yil o‘tgach, 970 hijriy yil
(1562/63 yil)da yana bir bosqich ishlar, aftidai, pardoz ishlari bitkazilgan, bu-yana
bir  qurilish  yozuvi  sifatida  kirish  eshigida  aks  ettirilgan.  Ayvon,  qachonlardir,
49 keyinroq ta’mir qilinishi natijasida batamom bitkazilgandek ko‘rinish kashf etgan;
bulardan  biri  haqida  ustunga  qokib  qo‘yilgan  tunikadagi  yozuv-1222  hijriy  yil
(1807/08 yil) deyilgan sana – dalolat beradi, boshqasi haqida eshiklar oralig‘idagi
yozuv-1161 hijriy yil yoki 1748 yil deb ko‘rsatilgan sana shohid bo‘ladi.
Odatda  sinchli  imoratlarga  xos  me’morchilik  shakllari  mavjud  bo‘lishiga
qaramay, Langar masjidi O‘rta Osiyo monumental me’morchiligi uchun xarakterli
bo‘lgan  naqsh  bezaklarga  boy.  Katta  xonaqohning  zeb-ziynatidagi  ta’sirchanligi
uning  gullaridir,  gullar  tiniq  koshinli  bezaklarda  va  oq  sidirg‘a  devorlarda
ishlatilgan.  Naqshinkor  izoralar,  serhasham  mehrob  va  devorlarning  yuqorisidagi
epigrafik  naqshlar  juda  yaxshi  holatda  saqlanib  qolgan.  Panellardagi  guldor
tizmalar  asl  va  vazmin.  Izora  jiyaklariga  an’anaviy  navda-nihollar  qora  zaminga
sariq  va  havorang  koshindan  kesib  ishlangan,  ko‘k,  havorang  va  oq  hoshiyalar
berilgan.  Izoralar  sathi  uch  xil  tuzilishda  yulduzchali  girihlar  bilan  qoplangan.
Elementlarning  asosiy  shakllari  -  yulduzlar  va  «sakkizliklar»-shuningdek  qora
rangli bo‘lib, o‘rtalariga tillarang buyoqlar kiritilgan. 
Ikkinchi  darajadagi  elementlar  ko‘k,  havorang  va  oq  buyoqlardan  yasalgan
shakllar  bilan  xushro‘y  uyg‘unlashtirilgan.  Izoraning  quyi  qismi  asosiy  sathdan
kulrang marmarli silliq hoshiyalar bilan ajratilgan. Zarhal bilan qoplangan Langar
masjidi  -  O‘zbekistonning  o‘rta  asrlardagi  ajoyib  me’moriy  san’atining  noyob
namunasidir.
Masjidning  yuksak  mahorat  bilan  ishlanganligi  boshqa  manzaralarida:
derazalaridagi  o‘yma  ganch  panjaralarda,  ustunlarining  marmar  tagkursilarida,
ularning muqarnasli yog‘och ustunlari boshlarida ham ko‘rinadi.
Langar  ota  maqbarasi  ham  ajoyib  -  baland  peshtoq-gumbazli  bino  bo‘lib,
rejada  sahni  140X12,5  metrni  tashkil  etadi.  Maqbaraning  chortoqli  xonasi
kichikroq  gumbaz  bilan  yopilgan  bo‘lib,  to‘rt  tomonlama  kesishgan  ravoqqa
tayangan  va  qalqonsimon  qanoslar  tizimida  qurilgan.  Langar  ota  maqbarasining
hashamlarini  ishlash  XVI  asr  uchun  xarakterli  bo‘lgan  bezak  texnikasiga  misol
bo‘la  oladi.  Gumbaz  kosasi,  to‘rsimon  qanos  va  tokchalarning  stalaktit  naqshln
ravoqlari  rangli  ganchda ikki qavatli  o‘yma bilan bezatilgan. Bu qirma usulidagn
50 o‘ymakorlikdir: oq qatlamdagi ustki uymalarda pastki turning qizil zamini ko‘rinib
turibdi, aftidan, maxsus  rang bilan bo‘yalgan.  Gumbazga sidirg‘asiga qizil zamin
bo‘ylab oq g‘ira-shira rasmlar - turunjlar, rangli bejirim daraxt novdalari solingan.
Qanoslariga  esa  -  me’moriy  shaklda  yo‘l-yo‘l  chiziqlar  tortilgan,  xolos.  Maqbara
fasadi  silliqlangan  g‘ishtlar  bilan  qoplangan,  gumbaz  tayanchlari  soxta  taxlit
yonlamasiga  ora-sira  narsalar  qo‘nib,  qo‘sh  g‘isht  «bandak»  va  «mavj»lar  bilan
bezatilgan;  bu  usul  XV-XVI  asrlarda  avvalgi  davr  me’morchilik  san’atiga  taqlid
tarzida namoyon bo‘ladi.
Shahrisabzdan  50  chaqirim  nariroqda  yana  bir   tarixiy  joy  -  Bashir  ota
qishlog‘i  bor.  Bu  ajoyib  manzarali  qishloq  M.Ulug‘bek  bilan  bo‘lgan  voqealar
haqidagi  yodgorliklarni  saqlab  qolgan.  XV  asr  yodgorliklari  (katta  masjid  va
maqbara)  saqlanib  qolmagan.  Bu  qishloqda  XV  asrning  ikkinchi  yarmida
M.Ulug‘bekning  do‘sti  Bashir  ota  istiqomat  qilgan  va  dafn  etilgan;  u  kishi
M.Ulug‘bek  o‘ldirilgandan  keyin  astronom  Ali  Qushchi  bilan  birga  yashiringan
edi.  Afsonalarga  ko‘ra,  Ali  Qushchi  o‘z  nomi  bilan  (Ali  Qushchi  deb)  atalgan
qo‘shni  qishloqda  vafot  etgan  emish.  Aslida  astronom  Ali  Qushchi  Ulug‘bek
fojeasidan  keyin  Hirot  orqali  Turkiyaga  ketgan  va  u  yerda  Ulug‘bekning  «Ziji
jadidi Ko‘ragoniy» asari xulosalarini nihoyasiga yetkazgan hamda vafot etgan.
Tog‘  qishlog‘i  bo‘ylab  cho‘zilgan  manzaralarning  qoq  o‘rtasida,  qadimiy
qalin  pistazorda  cho‘qqaygan  tepalik  ko‘zga  tashlanib  turibdi.  Bu  joyda  qo‘hna
qabriston  joylashgan  bo‘lib,  bunda  XV-XVI  asrlarga  oid  sag‘analarning  marmar
toshlari  butun-butun  va  parchalanib  sochilib  yotibdi.  Tepalikning  cho‘qqisida  -
keyinchalik  solingan  bir  tomoni  sinch  ayvonli  masjid  bo‘lib,  uning  ichida
o‘ymakor yog‘ochdan yasalgan Bashir ota sag‘anasi qo‘yilgan. 
Rivoyatlarga  ko‘ra,  Ulug‘bekning  birodarlari  Bashirni  chinakam  o‘z  nomi
bilan Sayd Ahmad deb yuritishgan. Bashir olim kishi bo‘lib yetishdn, M.Ulug‘bek
bilan birga ishladi va Ulug‘bekning tug‘ishgan inisidek bo‘lib qolgandi. 
M.Ulug‘bek  tog‘da  yashovchi  Bashirning  holidan bot-bot  xabar  olib turardi.
M.Ulug‘bek o‘lganidan keyin Bashir biror marta ham Samarqandda bo‘lmadi; uni
qidirishardi, gumdon qilmoqchi edilar, lekin do‘stlari Bashirni ogohlantirdilar va u
51 o‘z  vaqtida  yashirinishga  ulgurdi.  Bashir  Ulug‘bek  o‘limidan  so‘ng  11-12  yil
o‘tgach  (1461/62  yillarda)  vafot  etdi.  O‘ziga  to‘q,  kamtar,  dilkash  Bashir
«do‘stlarisiz dasturxon yozmasdi»; u ilm-fan bilan shug‘ullanardi. Qishloqda juda
mashhur edi. Zamondoshlari uni qishloqning muqaddas panohgohi sanardilar, shu
boisdan  qishloqni  ham  hazrati  Bashir  ota  deb  atardilar.  Afsonalarda  aytilishicha,
shu joyda yashovchilar boshqa joylardan ataylab qum keltirib, uni buyuk astronom
izdoshi dafn etilgan tepalikka to‘kkanlar. Ancha keyinrok uning yog‘och sag‘anasi
tepasiga masjid solingan.
XVIII asr masjidi - rejada to‘rtburchak (9,78X9,77 m), sinchli, devorlari loy
shuvoq  qilingan.  Uning  har  tomonidagi  (8,2  metrli  to‘rtburchak)  xonaqohning
shipiga yassi toqi terib yopilgan, antiqa shaklli to‘rtta yog‘och ustuni sal-pal o‘yilib
naqshlangan.  Masjidning  sharqiy  eshigi  ayvon  tomonga  ochiladi,  tobadonlarga
o‘ymakor  panjaralar  o‘rnatilgan,  ularning  geometrik  shakli  qisman  saqlanib
qolgan.
Hazrati  Bashir  ota  qabri  ustidagi  yog‘och  sag‘ana  -  O‘zbekistonning  noyob
me’morchilik  va  amaliy  san’ati  asaridir.  Bashirning  maqbara  yodgorligi  XVI
asrning  oxiri  -  XV  asrning  boshlarida  bunyod  etilgan,  uning  shakli  temuriylar
davrida  yasalgan  tosh  obidalarni  eslatadi.  Bu  yirik  birikma  (204X84  sm)  ikki
pog‘onali taglamaga o‘rnatilgan bo‘lib, usti yassi va hashamli, serqirra. Obidaning
uzun  qirralari  bo‘ylab  uchta  kvadratli  bezak  o‘rnatilgan,  u  yon  tomondan  chuqur
o‘yilib,  juda  nozik,  o‘yma  naqshlardan  olingan  turli  xil  geometrik  naqshlar  bilan
bezatilgan, ularning elementlari bir-biriga aniq tutashtirilgan holda obida joyidagi
taglik taxtaga yopishtirilgan. Girihlar asosan olti nurli to‘rsimon negizda yasalgan
bo‘lib,  bezak,  sirtiga  chiroy  berib  turibdi.  Sag‘ananing  bosh  va  oyoq  tomonlari
ham  naqshinkor  bezatilgan.  Olti  qator  sharafa  alohida-alohida  qoqilgan  ma’lum
shaklli  yog‘och  kosachalardan  yasalgan,  ularning  yuqorigi  uch  qatorida  kungura,
pastdagisida  esa  sebarga  shakl  berilgan.  Kosachalar  qavatma-qavat  terilganligi
uchun  sharafa  old  tomonga  bir  oz  chiqib  turadi.  Oxirgi  taxtani  ingichka  zanjirlar
bilan  hoshiyalangan.  Obidaning  shakl  jihatdan  ajib  nozikligi,  olijanob
kompozitsiyasi kuchli taassurot qoldiradi.
52 Boshqa  baland  tog‘li  qishloqda  -  Eski  Langarda  -  uchta  yodgorlik:
qishloqning  qoq  o‘rtasida  masjid  va  chegaradan  tashqari,  qo‘shni  qishloqdagi
tepaliklarning  cho‘qqisiga  joylashgan  ikkita  maqbara  mavjud.  U  yerdagi
yodgorliklar kimniki ekanligi noma’lum.
Eski  Langar  maqbarasini  mahalliy aholi  «xonaqoh»  deb ataydi;  u xuddi  shu
nom  bilan  adabiyotga  ham  kirgan.  Haqihatdan  ham,  me’moriy  belgilariga  ko‘ra,
XVI asrning oxiri-XVII boshlarida qurilgan xonaqoh binosi Buxoro me’morchiligi
uchun xarakterlidir. 
Eski  Langardagi  xonaqohlar  chortoq  xonalari  bo‘lgan  peshtoq-gumbazli
ancha yirik (17,4X11, 8X9m) imoratdir, uning taxmonlaridagi deraza eshiklarining
to‘rt  tomoni  ham  ochiq.  Bu  ikki  imoratga  Xo‘ja  Ilim  Kon  (XVI  asr  oxiri)
xonaqohini  anchagina  yaqin  deb  qiyos  qilinsa  bo‘ladi,  chunki  ular  umumiy
ko‘rinishi bilan ham, shakli  bilan ham  gumbazlarga o‘xshab ketadi. Binolar ko‘p
marta ta’mir qilingan. Har ikkala maqbaraning ichi mehrobiy qabr-sag‘analar bilan
tiqilib  yotibdi.  Maqbara  ichida  hashamlar  yo‘k,  ular  hajmlilini  -  keng
kompozitsiyasi va san’atining o‘ziga xos turi bilan qiziqarlidir, bunday ko‘rinishni
qadimiy me’morlar baland-past tepaliklar manzarasnga qiyos qilganlar. 
Masjid maqbaradan anchagina nariroqda, qishloqning markaziga solingan. Bu
qishloq  masjidi  ko‘rinishiga  qaraganda,  shahardagi  mahallalar  namozgohiga
(xonaqohi to‘rt ustunli bo‘lib, shipi bolorli yassi va janubi-sharq tomonlarida ikki
yoqlama ayvoni bor) o‘xshaydi. Rejaga ko‘ra, u to‘rtburchakli (17,3X17,3 m) qilib
solingan  keng  barli  mehrobining  tahmoni  tashqariga  turtib  chiqqan.  Masjid
o‘zining  zeb-ziynati  bilan  qiziqarli.  Uning  devorlari  ganchkor  ravoqsimon  past-
baland shakllar bilan ajratilgan, bu usul, odatda serhasham turar joylarni bezashda
qo‘llanilardi.  Lekin  bunda  asosiy  e’tibor  toqi  terilgan  shiplarga  qaratilgandi.
Shipga esa gul qog‘oz yopishtirilgan bo‘lib, sof ravshan bo‘yoqlar bilan bezatilgan,
biroq haddan oshirilib yuborilmay, balki hamma an’anaviy ranglar (qizil, ko‘k, oq,
feruza,  sariq,  tillarang)  maromida  ishlatilgan.  O‘simliksimon  naqshlar  mohir
ustalar qo‘li bilan mohirona chizilgan. Ustunlarning shipga tutashgan boshasi ham
muqarnas naqshlar bilan bezatilgan. Ustunlar qattiq yog‘ochlardan puxta tarashlab
53 yasalgan, bu taxlit shakl O‘rta Osiyo uchun xosdir; bunda nokka o‘xshash kuzagi
«madoxil»  shaklli  naqsh  bilan  bezatilgan.  Piromondagi  yozuvlar  orasida  1326
hijriy  yil  (1907  yil)  sanasi  bor,  aftidan,  bu  ta’mir  qilingan  vaqtni  bildirsa  kerak.
Mahalliy ma’lumotlarga ko‘ra, u juda ilgarigi vaqtlarda qurilgan, uning yog‘ochlari
boshqa joylardan olib kelingan va bu yerda qayta tiklangan.
X U L O S A
Qashqadaryo  vohasi  me’morchiligining  mahalliy  xususiyatlari,  ayniqsa,
madrasalar  qurilishida  yaqqol  namoyon  bo‘ladi.  Yuqorida  ko‘rib  chiqilgan
54 madrasalar XVIII asrga va XX asr boshlariga xos bo‘lib, bu davrda Qarshi Buxoro
xonligining  ikkinchi  yirik  shahri  bo‘lgan,  poytaxt  me’morlik  maktabining  kuchli
ta’siri ostida rivojlangan.
 Bu  yerda  buxorocha  inshootlarga  xos  uch  qatlamli  devorlar;  hovli  ichki
burchaklarining  kesmasi;  bino  burchaklaridagi  burjsimon  guldasta   shakllari;
binolar  ostidagi  g‘isht  platformalar:  minoralar  shakli  va  me’moriy  yechimi
qo‘llangan. 
Biroq  Qarshi  madrasalari,  Buxoro  me’morlik  maktabining  viloyat
shoxobchasi  bo‘lgani  holda,  o‘zining  mahalliy  xususiyatlari  bilan  ham  ajralib
turgan. 
Chunonchi,  Qarshi  madrasalarining  bosh  fasadi  yopiq  bo‘lgan,  ya’ni  ular
samarkandcha  usulda  –  ravoqsimon  lodjiyalarsiz  qurilgan  (Bekmir  va  Abdulaziz
madrasalari  bundan  mustasno);  bu  yerdagi  guldastalar  va  fonuslar  shakli
buxorocha o‘lchamlardan farq qilgan, Qarshida Buxoroda kam uchraydigan, biroq
XVI  asrdayok  ma’lum  bo‘lgan  usul  -  binoning  qolgan  qismi  bir  qavatli  bo‘lgani
holda, fasadning ikki qavatli qilib qurilishi ko‘p uchraydi. 
Qarshi  shahrining  o‘rta  asrlarga  oid  me’morlichigi  qiziqarli,  o‘ziga  xos,  shu
bilan birga, Markaziy Osiyo me’morligining kam o‘rganilgan qismini tashkil etadi.
Bu yerda saqlanib qolgan noyob, qadimiy va yirik inshootlar - XVI asrda qurilgan
Ko‘kgumbaz namozgoh masjidi, hammom va Qashkadaryo ustiga qurilgan ko‘prik
mahalliy ustalarning yuksak mahoratidan dalolat beradi.
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI.
1. Karimov  I.A.  “Yuksak  ma’naviyat  –  y engilmas  kuch”.  –  T.:  “Ma’naviyat”
55 nashriyoti,  2008 yil.
2. Karimov  I.A.  Asosiy  vazifamiz  vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz
faravonligini yanada yuksaltirishdir. – T.:O‘zbekiston, 2010.
3. Karimov  I.A.   O‘zbekiston  mustaqillikka  erishi sh    ostonasida.  Toshkent,
“O‘zbekiston” nashriyoti,   2011 yil.
4. Karimov  I.A.  Ona  yurtimiz  baxtu  iqboli  va  buyuk  kelajagi  yo’lida  xizmat
qilish-engo oliy saodatdir.Toshkent, “O‘zbekiston”,2015.
5. E.V.Rtveladze. “Qarshi 2700.” Тoshkent, “Ma’naviyat” nashriyoti,     2006
yil.
6. Ibn  Sino.  Al-Qonun  fit-Tib.  “Abdulla  Qodiriy  nomidagi  xalq  merosi
nashriyoti”. Т.:1993.
7. Кабанов С.К. Нахшеб на рубеже древности и средневековья ( III - VII  вв.)
Т., 1977. 
8. Казаков  Б.А.  Документальные  памятники  Средней  Азии.  —  Ташкент,
1997.
9. Л.Ю.Маньковская.  “Архитектурые  памятники  Кашкадарьи”.  Ташкент,
“Узбекистан”, 1979 г.
10. Манакова В.Н. Архитектура и строительство Узбекистана. Т., 2001.
11. Mahmud ibn Vali . “Baxr ul-asror”. Toshkent:Fan nashriyoti. 1977 y.
12. Muhammad Bade’ Maliho Samarqandiy . “ Muzakkir ul-ashob ” . Т.:1993.
13. Mustaqillik  davri  o'zbek  me'morchilik  va  monumental   haykaltaroshlik
san'ati. Red.jamoasi. T.,2011.
14. Potkin  I.I.  Arxitektura  Sredney  Azii.  Vseobshaya  istoriya  arxitekturi.  T.,
1999.
15. Ravshanov P. Qashqadaryo tarixi. T.1995
16. Ремпель  Л.  И.  Архитектурный  орнамент  Узбекистана.  Ташкент ,
1994 Ryui-Gonzales  de-Klavixo .  “Samarqandga-Amir  Temur  saroyiga  sayohat
kundaligi”. O’zbekiston.T.:2010. 
17. Sagdullayev A.S. Qadimgi O`zbekiston ilk yozma manbalarda. T., 1996
18. Shahrisabz ming yillar merosi, T., 2003.
56 19. Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. - Toshkent: Sharq, 1997.
20. Sultonov  X.  “Mustaqillik  davri  o’zbek  me’morchiligi  va  monumental
xaykaltaroshlik san’ati.” T.: 2011yil.
21. Сулаймонов Р.Х. Древний Нахшаб. Т., Фан.2000
22. Voxitov M. Me’morchilik. T.:2010.
III . Internet saytlari
   1. www.tsue.uz 
   2. www.fan.uz 
   3. www.  a  kademi.uz   
   4. www.ziyonet.  uz   
   5 . www.istorya.ru 
  6 . www.glossary.ru 
57