O’rta Osiyo xonliklari va Hindiston o‘rtasidagi munosabatlar (XVI-XVI asrlar misolida)

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS 
TA’LIM  VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX VA IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
T ARIX KAFEDRASI 
 “5120300 Tarix (m amlakatlar va mintaqalar bo’yicha ) ”  ta’lim
yo’nalishi bo’yicha bakalavr darajasini olish uchun  
“ O ’ rta Osiyo xonliklari va Hindiston o‘rtasidagi munosabatlar
( XVI-XVI asrlar misolida) ” mavzusida yozgan  
     
                              
Ilmiy rahbar:      t.f.n. AHasanov
    
 
“ Himoyaga  tavsiya etildi ”
Tarix    va ijtimoiy fanlar
      fakulteti dekani _______ _ prof B. Eshov 
“_____”____________ 2016 yil
Qarshi 2016
MUNDARIJA
1 KIRISH…………… ...... ……………………………………………………………3
I bob. XVI – XVIII asrlarda O’rta Osiyo xonliklari va Hindiston
1.1. XVI asrning ikkinchi yarmi va XVIII asrda Boburiylar imperiyasi va Buxoro 
xonligida  ijtimoiy-siyosiy  ahvol………………………… ....................... …….....6
1.2. XVI asrning ikkinchi yarmi va XVIII asrda Boburiylar imperiyasi va Buxoro 
xonligida ilm-fan va madaniyat……………………… .......................... ………….17
II bob. O’rta Osiyo xonliklari va Hindiston o’rtasidagi iqtisodiy munosabatlar
2.1. Elchilik aloqalarining yo’lga qo’yilishi va dastlabki savdo munosabatlari .. …22
2.2. Buxoro xonligi va Boburiylar imperiyasi o’rtasidagi iqtisodiy aloqalar……..26
III bob. O’rta Osiyo xonliklari bilan Hindiston o’rtasidagi siyosiy aloqalar
3. 1. O’zaro siyosiy-diplomatik munosabatlarning yo’lga qo’yilishi…………… .. 29
3.2.  Hukmdorlarning  yozishmalarida  ko’zlangan  siyosiy  maqsadlar……… ...... …
47
XULOSA……………………… ................. ………………………………………72
Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro’yxati…… ................. ……....................74
ILOVA……………………………………………… ................ ………………….77
2 KIRISH
М avzuning dolzarbligi.  O’zbekiston Respublikasi bilan Hindiston o’rtasidagi
do’stona, iqtisodiy va siyosiy munosabatlar o’zining ko’p asrlik tarixiga ega bo’lib,
O’zbekiston  mustaqillikka  erishgan  so’nggi  yillarda  esa  bu  munosabatlarning
rivojlanishida katta imkoniyatlar yaratildi. Natijada ana shu masalalar va ularning
tarixiga oid ko’p ilmiy asarlar, maqolalar va arxiv hujjatlari bosilib chiqdi-ki, ular
har  ikki  mamlakat  o’rtasidagi  munosabatlarni  ravshanlashtirishda  muhim
ahamiyatga egadirlar.
O'zbekistonning  yirik  mamlakat  —  Hindiston  bilan  aloqalari  kengayib
bormoqda.  Prezidentimizning  hali  davlatimiz  mustaqilligi  e’lon  qilinishidan
avvalroq  1991-yilning  17-19  avgust  kunlari  Hindistonga  rasmiy  tashrif  bilan
borishi ham fikrimizning dalilidir. 1993- yil 23 - 25- may kunlari Hindiston Bosh
vaziri  Narasimxa  Rao  davlat  tashrifi  bilan  O'zbekistonda  bo'ldi.  Safar  kunlarida
“O'zbekiston  Res publikasi  bilan  Hindiston  Respublikasi  o'rtasida  davlatlararo
munosabatlar  va  hamkorlik  prinsiplari  to'g'risida”  shartnoma,  foyda  va  mulkka  ikki
yoqlama  soliq  solmaslik  to'g'risida,  havo  yo'llari  to'g'risida  va  savdo-iqtisodiy
hamkorlik to'g'risida bitimlar imzolandi. 1
O'zbekiston  Prezidenti  I.A.Karimovning  1993-yil  17-19  -  avgust  kunlari
Hindistonga  rasmiy  tashrifi  chog'ida  ikki  mam lakat  o'rtasida  iqtisodiy,  savdo  va
ilmiy-texnikaviy  hamkorlik  to'g'risida  bitim,  madaniyat,  sog'liqni  saqlash,  fan,
texnika,  turizm,  sport  va  ommaviy  axborot  sohasida  hamkorlik  qilish  to'g'risida
bitim imzolandi. 
1995-  yil  25  -  avgust  kuni  Toshkent  shahrida  Hindistonning  “TATA  Projekte
LTD”  firmasi  tomonidan  qurib  bitkazilgan  600  o'rinli  salomatlik  zali,  majlislar
xonasi,  servis  xizmati,  yer  osti  garaji,  sauna,  barlari,  katta  restoranlari  bo'lgan
zamonaviy mehmonxonaning ochilishi ham fikrimizning dalilidir. 2
1
 O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida T., O‘zbekiston . 2011. 12 b.
2
 O’zbekistonning yangi tarixi. III-tom, B.225
3 Ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik munosabatlarini Islom Karimovning 2000 - yil
1-3  -  may  kunlari  Hindistonga  qilgan  safari  yanada  yuqori  pog'onaga  ko'tardi.
Safar  paytida  O'zbe kiston  Prezidenti  Hindiston  prezidenti  va  Bosh  vaziri  bilan
muzokaralar  olib  borib,  uning  yakunida  10  ga  yaqin  hujjatlar  imzolandi.  Ular
orasida xalqaro jinoyatchilik, terrorchilik, diniy ekstremizm, narkotik moddalar va
qurol-yarog'  kontraban dasiga  qarshi  birgalikda  kurashga  qaratilgan  O'zbekiston
bilan  Hindiston  o'rtasida  hamkorlik  to'g'risida  Qo'shma  bayonot,  jinoyat  qidiruv
ishlarida  huquqiy  yordam  va  ekstraditsiya  to'g'risidagi  shartnoma  muhim
ahamiyatga ega. 3
 Shuningdek iqtisodiy, madaniy, ta'lim, axborot, bojxona sohalari
bo'yicha hamkorlik qilish haqidagi hujjatlar imzolandi.
BMIning maqsad va vazifalari.  XVI-  XVIII asrlarda   O‘rta Osiyo xonliklari
va Hindiston o‘rtasidagi munosabatlar tarixini tadqiq etish.
Shu bois quyidagilarni vazifa qilib belgiladik :
-  har  ikkala  mamlakatning  ijtimoiy-siyosiy  ahvolini,  o’sha  davrdagi  xalqaro
vaziyatni har tomonlama nazarga olish;
- milliy va diniy jihatdan bir-biriga ancha yaqin bo’lgan boburiylar imperiyasi
va Buxoro xonligidagi aniq ijtimoiy-siyosiy vaziyatni baholash;
-  O’zaro  tarixiy  munosabatlarning  bugungi  talqinini  ham  ochib  berishga
harakat qilish va hokazo.
BMI  amaliy  ahamiyati.  Ushbu  ishda  keltirilgan  ma’lumotlar,  dalil  va
raqamlar,  ilmiy  xulosalar  O’zbekiston  tarixi,  O’zbekiston  Respublikasining  xorij,
xususan  Hindiston  va  Pokiston  mamlakatlari  bilan  o’zaro  aloqalar  tarixiga
bag’ishlab  yoziladigan  darslik,  o’quv  qo’llanma,  kitob  hamda  risolalarni
materiallar bilan boyitishga xizmat qiladi.
 Shuningdek  oliy  o’quv  yurtlarining  tarix  fakultetlarida,  akademik  litsey  va
kasb  hunar  kollejlarida  maxsus  kurs,  maxsus  seminar,  mustaqil  ish,  referatlar
tayyorlashda   talabalarga  nazariy  va  amaliy  yordam  beradi.  Ishda  ilgari  surilgan
fikrlar asosida  yoshlarda milliy g’urur va o’zlikni tarbiyalashga xizmat qiladigan
3
 www.press.uz
4 ma’naviy-ma’rifiy  tadbirlar  muloqot  kechalari  tashkil  etish  mumkin.  Xalqlar
do’stligi,  buyuk  o’zbek  davlatchiligi  tarixi,  yurtimiz  madaniyati  va  ilm-fanining
tarixiy  ildizlarini  o’rganishga  qaratilgan  yo’nalishlardagi  tadbirlarga  BMIda
keltirilgan ma’lumotlar material sifatida yordam beradi.
BMIning tuzilishi va hajmi. kirish, uch bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar
ro’yxati  va  ilova  qismlaridan  iborat.  Tadqiqotning  umumiy  hajmi  ilovasiz
varaqdan iborat.
5 I bob. XVI – XVIII asrlarda O’rta Osiyo xonliklari va Hindiston
1.1. XVI asrning ikkinchi yarmi va XVIII asrda Boburiylar imperiyasi va
Buxoro xonligida  ijtimoiy -siyosiy  ahvol
Za hiriddin Muhammad Bobur asos solgan (1526) Boburiylar imperiyasi uning
nabirasi  Akbarshoh  davridan  to  shoh  Avrangzebning  vafotiga  qadar  Hindistonda
yagona kuchli davlat bo’lib qoladi.
XVI asrda Hindistonda siyosiy tarqoqlik hukm surardi. o’zaro ichki nizolar va
urushlar  mamlakatni  kuchsizlantirgan  edi.  Hindistondagi  ichki  siyosiy  ahvolni
sinchkovlik  bilan  kuzatib  turgan  Qobul  hukmdori  Zahiriddin  Muhammad  Bobur
vaziyatdan foydalanishga qaror qildi va Hindistonni egallash uchun harbiy yurish
boshladi.  Bu  davrda  Shimoliy  Hindistondagi  Dehli  sultonligida  lodiylar  sulolasi
hukmronlik  qilardi.  Bobur  Mirzoning  Hindistonga  qarshi  harbiy  yurishi  1525-
yilning  oxirida  boshlandi.  1526-  yilning  21-yil  aprelida  Panipat  jangida  Ibrohim
Lo’diy qo’shinini tor-mor keltirdi. 27-aprel kuni esa Dehli shahrida Bobur podshoh
nomiga  xutba  o’qildi.  Shu  tariqa  tarixda  332  yil  yashagan  yangi  imperiya  -
Boburiylar  imperiyasiga  asos  solindi.  Bobur  Hindistonda  o’zi  bilan  qolgan
qo’shinga  jogir  tarqatdi.  Bu  yerlarda  xo’jalik  yuritish  ishlariga  rahbarlik  qilish
mahalliy  urf-odatlarni  yaxshi  biladigan  hindlarga  topshirildi.  Bobur  podshoh
imperiya taxtida uch yil o’tirdi. 1530- yilda o’limidan avval imperiya hududlarini
o’g’illariga bo’lib berdi. Imperiya taxti katta o’g’li Humoyunga nasib etdi. Panjob,
Qobul  va  Qandahorga  ega  bo’lgan  qolgan  uch  o’g’liga  akalari  Humoyunga
bo’ysunishni vasiyat qildi. 4
Humoyun  imperiya  sarhadlarini  yanada  kengaytirishga  intildi.  Bu  kurashda
uning  asosiy  raqibi  Bixor  va  Bengaliyada  joylashib  olgan  afg’on  qabilalarining
yetakchisi Sherxon Sur bo’ldi. Ikki sarkarda qo’shinlari o’rtasidagi jangda Sherxon
Surning  qo’li  baland  keldi.  Mag’lubiyatga  uchragan  Humoyun  Eronga  qochib
ketdi. Sherxon Sur Hindiston taxtini egalladi va shoh deb e'lon qilindi. Bu hodisa
4
 Гулбаданбегим .  Ҳ умоюннома , Т ., 1959. Б .27
6 1540- yilda yuz berdi. Sherxon Sur va uning o’g’illari 1554-yilgacha hukmronlikni
saqlab  turdilar.  Biroq  bu  davr  shiddatli  va  shafqatsiz  ichki  kurashlar  bilan  o’tdi.
Oqibatda  Hindistonda  og’ir  siyosiy  vaziyat  vujudga  keldi.  Bundan  Humoyun
ustalik  bilan  foydalandi.  Taxtdan  ayrilgan  yillarda  u  turk,  fors,  turkman  va
o’zbeklardan iborat kuchli qo’shin tuza olgan edi. 1555- yilda Humoyun Hindiston
taxtining  da’vogarlarini  tor-mor  etib,  yana  hokimiyatni  o’z  qo’liga  qaytarib  oldi.
Unga  taxtda  uzoq  o’tirish  nasib  etmadi.  Oradan  ko’p  vaqt  o’tmay  Humoyun
tasodifiy  falokat  tufayli  halok  bo’ldi.  Imperiya  Akbarshoh  davrida.  Boburiylar
sulolasi  hukmdorlari  ichida  «Buyuk  Akbar»  degan  unvonga  sazovor  bo’lgan
Humoyunning  o’g’li  Akbarshoh  (1542-1605)  1556-  yilda  otasi  taxtini  egalladi.
Akbarshoh hamisha uzoqni ko’zlab siyosat yuritdi. Shu tufayli u Hindistonda o’z
hukmronligini  to’la  va  uzil-kesil  o’rnata  oldi.  Shuning  uchun  ham  uni
Hindistondagi  Boburiy  hukmdorlar  ichida  eng  ulug’i  -«Buyuk  Akbar»  deb
atashgan.  Hind  tarixchisi  Ishvari  Prasadning  fikri  bilan  aytganda,  “Akbar
Hindiston  tarixidagina  emas,  balki  jahon  tarixida  ham  eng  buyuk  shohdir.  Agar
yevropalik  hukmdorlar  bilan  taqqoslanadigan  bo’lsa,  Akbar  ulug’vorlikda  ham,
omadbarorlikda ham ulardan ustun turadi.” 
Akbarshoh  davrida  (1556—1605)  Boburiylar  imperiyasi  chegaralari  shimolda
Tibet  chegaralaridan  janubdagi  Godavari  daryosigacha  va  G’arbda  Gujarotdan
Sharqda  Bangol  qo’ltig’igacha  bo’lgan  ulkan  hududlarni  o’z  ichiga  olgan  edi.
Rajputan  hokimliklari  —  Mevar  va  Marvar  (Amber)  hamda  Gondvanada
joylashgan  bir  qancha  mayda  hind  rojaliklari  ham  Akbarshoh  imperiyasiga
bo’ysundirilgan  edi.  Shuningdek,  Malva,  Berar,  Gujarot,  Xandesh,  Kashmir  va
qisman  Ahmadnagardagi  musulmon  hokimliklari  va  so’ngroq  Qandahor  ham
impe-riyaga  qo’shib  olingan  va  yigirma  bir  ta  katta  suba  —  o’lkalardan  tashkil
topgan edi.
Akbarshoh qo’shini 1556- yilda afg’on qabilalari qo’shinini tor-mor etdi. 1559-
yilga  kelib  taxt  uchun  boburiylarga  qarshi  kurashning  yetakchi  kuchlari  -
afg’onlarning Sur sulolasi butunlay yanchib tashlandi. Akbarshohning hukmronlik
7 yillari  imperiyaning  oltin  davri  bo’lgan.  U  boshqa  din  vakillariga  nisbatan  ham
adolatli  siyosat  yuritgan.  Akbarshoh  musulmon  bo’lmaganlardan  undiriladigan
«juzya»  solig’ini  bekor  qilgan.  Hindlarning  ziyoratgohlaridan  olinadigan  soliqni
man etgan. Imperiya hududida yagona savdo solig’i joriy etilgan. Ham xolisa, ham
jogirdorlar  yerlaridan  teng  miqdorda  soliq  undirilgan.  Davlat  idoralaridagi
lavozimlar,  dini  va  mazhabidan  qat'i  nazar,  shaxsning  salohiyatiga  qarab
taqsimlangan.  Akbarshoh  barcha  fuqarolarga  e'tiqod  erkinligi  bergan.  Akbarshoh
Hindistonda yuritgan adolatli siyosati evaziga «Milliy podshoh», «Xalq hukmdori»
nomlariga  ham  sazovor  bo  'lgan. 5
 Biroq  XVII  asr  ikkinchi  yarmidan  boshlab
imperiyada  toj-u  taxt  uchun  kurash  avj  oldi.  Oxir-oqibatda,  bu  kurashda  1627-
1658- yillarda hukmronlik qilgan Shoh Jahon (Akbarshohning nabirasi)ning o’g’i
Avrangzeb g’alaba qozondi. U 1658- yilda Dehli shahrini egalladi va o’zini shoh
deb e'lon qildi. 
Avrangzeb  hukmronligi  davrida  (1658-1707)  imperiya  hududi  yanada
kengaydi, o’z qudratining cho’qqisiga erishdi. Biroq ayni Avrangzeb hukmronligi
yillarida imperiya inqirozi uchun zamin ham yetila bordi. Avvalo, Avrangzebning
hech  kimga  ishonmasligi,  hamma  narsaga  shubha  bilan  qarashi  davlati  arkon
hamda  mahalliy  hind  hukmdorlarining  undan  ko’nglini  sovitdi.  Ikkinchidan,
Avrangzeb o’ta jaholatparast edi . 
Boburiylar imperiyasi - feodal jamiyatidan iborat bo’lib, imperatorning o’zi esa
mamlakatda birinchi katta mulk egasi va yer egalari - feodallar manfaatini himoya
qiluvchi davlat boshlig’i hisoblanar edi.
Boburiy lar imperiyasida  y erga egalikning uch asosiy shakli —  x olisa, jo g irdor
va zamindor mavjud edi.
Xolisa  yoki  davlatga  qarashli  yerlar  podshohning  shaxsiy  mulki  hisoblanib,
ular  XVI  asrning  ikkinchi  yarmi  va  XVIII  asrda  barcha  hosildor  yerlarning
sakkizdan bir qismini  tashkil  qilar  va bu yerlardan tushgan daromad shoh hamda
5
 Маркес Годен Бобур ва Акбар. Т., 2010. 33 б.
8 shoh  oilasining  ehtiyojlariga,  saroy  va  shoh  qo’shinini  ta’minlash  uchun  sarf
qilinardi. 6
Mamlakatdagi  dehqonchilikka  yaroqli  asosiy  yerlar  jogirdorlar  qo’lida  edi.
«Jogirdor»ning  lug’aviy  ma’nosi  «joy  olgan»,  «joyga  egalik  qiluvchi»  bo’lib,
«jogir»  asosan  harbiy  xizmatlar  evaziga  tortiq  qilingan  yerlardir.  Jogir  yerlar
vorisiy  hisoblanmas  edi,  jogirdorlar  o’z  yerlarining  hajmiga  muvofiq  ma’lum
sondagi  qo’shinni  saqlash  va  ta’minlashlari  hamda  zarur  bo’lgan  vaqtda  shu
qo’shin bilan shohga yordam ko’rsatishlari kerak edi.
Jogir  y erlarning hajmi turlicha bo’lib, butun bir pargama  -  tuman lar ham jogir
sifatida tortiq qilinardi.
Shunday  qilib,  Boburiylar  imperiyasida  ijtimoiy  va  iqtisodiy  ahvol  feudal
tartibda edi . Norozilikning kuchayishi natijasida xalq qo’zg’olonlari bo’lib turardi,
bu  norozilikdan  ko’pincha  hind  rojalari  o’z  manfaatlari  yo’lida  foydalanishga
harakat qilardilar.
XVI  asrning  ikkinchi  yarmi  va  XVIII  asrlarda  Hindistonda
hunarmandchilikning    dehqonchilikdan  ajralib  chiqish  j arayoni  davom  etmoqda
edi.  Hindistonda  hunarmandchilik  mahsulotlari  ishlab  chiqarishda  ma’lum  kasb
bo’yicha bir shirkatga birlashish hollari ro’y bermoqda edi.
Hunarmandlar  o’z  mahsulotlarini  qishloq  xo’jalik  mollariga  ayirboshlar  ham
edilar. Bu kishilarga iqtisodiy tanqislikka uchragan vaqtda ularga qishloq xo’jalik
mollarini  qarz  bergan  yer  egalari  ishlab  chiqarilgan  mahsulotlarni  mutlaq  arzon
bahoda sotib olish huquqiga ega bo’lardilar. 
Korxonalarda  «chire»  nomli  mashhur  tilla  suvi  yuritilgan  matolar,  «fo’ta»  -
belbog’lar, xalatlar uchun «jomavar», baxmal, zarbop va qalin ipak matosi - «xara»
hamda turli xil matolar to’qib chiqarilardi. 7
Podsho va katta yer egalari, savdogarlar to monidan qishloq xo’jalik mollariga
almashtirilgan  yoki  haq  to’lab  qo’lga  kiritilgan  hunarmandchilik  mollari  ichki  va
6
 Ш арма Р. Бобурийлар салтанати (Инглиз тилидан Ғ .Сотимов тар ж .). -Т. , 1999. 41 б.
7
 У р и н б о е в  А . ,  Абдураззоқ Самарқандийнинг Ҳиндистон сафарномаси, Тошкент, УзССР ФА нашриёти, 
1960, Б.22
9 tashqi  bozorlarga  chiqarilar  va  shu  yo’l  bilan  ham  katta  foyda  olinardi.  Sayyoh
Monserratening ko’rsatishicha, Akbarning o’zi yirik savdogar bo’lgan va savdodan
yaxshigina foyda olgan .
XVI  asrning  ikkinchi  yarmida  Movarounnahrdagi  siyosiy  vaziyat  shaklan
Hindistondagi  ahvolga  o’xshab  ketar  edi.  Shayboniyxon  1510-yilda  halok
bo’lgach,  uning  o’rniga  amakisi  Ko’chkinchixon  taxtga  o’tirdi.
Ko’chkinchixondan  so’ng  taxtga  o’g’li  Abu  Said  (1530-1533)  o’tiradi.  Undan
keyin  esa  hukmdorlik  Shayboniyxonning  ukasi  Mahmud  Sultonning  o’g’li
Ubaydullaxon  (1533-1540)  qo’liga  o’tdi.  Ubaydullaxon  poytaxtni  Samarqanddan
Buxoroga  ko’chirtirdi.  Ubaydullaxon  Buxoroga  ota  meros  mulk  deb  qarar  edi,
chunki Shayboniyxon hayotligidayoq Buxoro hokimligini ukasi Mahmud Sulton -
Ubaydullaxonning  otasiga  bergan  edi.  Shu  tariqa,  shayboniylarning
Movarounnahrda  tashkil  etgan  davlati  endilikda  rasmiy  ravishda  Buxoro  xonligi
deb  ataladigan  bo’ldi.  Ubaydullaxonning  tariximizdagi  xizmatlari  katta.  Avvalo,
Ismoil  Safaviy  va  qizilboshlarning  hujumlarini  bartaraf  etib  Movarounnahrni
ularning  harbiy-siyosiy  tazyiqlaridan  saqlab  qoldi.  Ubaydullaxon  hukmronligi
davrida Buxoroning markaz sifatidagi nufuzi har tomonlama o’sdi. Ubaydullaxon
o’z  davlatining  chegarasini  Shayboniyxon  davridagi  sarhadlarda  qayta  tiklashga
harakat qildi. U Hirotni ishg’ol etgan, qizilboshlarni bir necha marta mag’lubiyatga
uchratgan edi. Ayni paytda u mamlakat ichkarisidagi o’zaro kurash va tarqoqlikka
barham  berdi.  Ubaydullaxon  vafot  etgach,  ichki  ziddiyatlar  yana  kuchaydi.
Abdullaxon  I  ning  qisqa  hukmronligi  (1540-1541)  dan  so’ng  mamlakatda
qo’shhokimiyatchilik vujudga keldi. Ya'ni bir davlatda ikki hukmdor paydo bo’ldi.
Biri  -  Ubaydullaxonning  o’g’li  Abdulazizxon  Buxoroda,  ikkinchisi  -
Ko’chkinchixonning  o’g’li  Abdulatifxon  Samarqandda  hukmdorlik  qila
boshladilar. Mamlakat bir necha mustaqil hokimliklarga bo’linib ketdi. 
Muhammad Islom va uning avlodlari o’zlarining kelib chiqishini ota tomondan
Muhammad payg’ambar avlodlariga, ona tomondan esa Chingizxon va Jo’jiga ular
edilar.  Aslzodalik  va  tasavvuf  tariqatidagi  mavqeyiga  ko’ra,  Jo’ybor  shayxlari
10 somoniylar davridan boshlaboq davlat ishlarida muhim mansablarni egallab kelar
edilar. XVI asrning ikkinchi yarmida Shayx Muhammad Islom, keyinchalik uning
o’g’li  Shayx  Abubakr  Sa'd  Buxoroda  shayxulislom  lavozimini  egallagan  edilar. 8
Abdullaxon  II  avval  amakisi,  Balx  va  Badaxshon  hukmdori  Pirmuhammadni
(1557-1561), keyin otasi Iskandarxonni (1561 - 1583) xon deb e'lon qilgan bo’lsa-
da,  amalda  mamlakat  hukmdori  Abdullaxon  II  ning  o’zi  edi.  1574-yili  Balxni,
1578- yili Samarqandni, 1583-yili Toshkent va Farg'onani, 1584-yili Badaxshonni,
1595-yili Xorazmni zabt etdi va o’z davlati tarkibiga qo’shib oldi. Shundan keyin
uning  davlati  sarhadlari  janubda  Hirotdan  Mashhadgacha,  shimolda  Orol
dengizigacha,  Kaspiy  dengizidan  Issiqko’lgacha  yetdi.  XVI  asr  oxirlariga  kelib
Buxoro  xonligi  nisbatan  markazlashgan  ulkan  davlatga  aylandi.  Shunday  qilib,
XVI  asrdagi  davlatchiligimiz  tarixida  yetakchi  sulola  -  shayboniylar  sulolasi
bo’ldi.  Bu  sulola  o’zbek  davlatchiligi  rivojiga  ma'lum  darajada  hissa  qo’shdi.
Sulolaning  eng qudratli vakili Abdullaxon II davrida esa o’zbek davlatchiligi  o’z
tarixida yana bir bor yuksak darajaga ko’tarila oldi. 
Abdullaxon  II  mamlakatni  birlashtirish  yo’lida  shayboniy  sultonlarning
markaziy hokimiyatni kuchsizlantirishga urinishlariga qarshi tinimsiz va shafqatsiz
kurash olib bordi. Abdullaxon II vafotidan atigi 3 yil o’tgach, bir asr davom etgan
shayboniylar  sulolasi  hukmronligi  barham  topdi.  Shayboniy  Abdullaxon  II  1598-
yil  fevral  oyida  vafot  etgach,  taxtga  uning  o’g’li  Abdulmo’min  o’tqazildi.  Biroq
o’sha  yili  -  1598-yil  iyul  oyida  Abdulmo’min  fitnachilar  tomonidan  O’ratepa  va
Zomin  oralig’ida  o’ldirildi.  Taxt  uchun  kurash  boshlandi.  Buxoroning  bir  guruh
amirlari  Ibodulla  Sultonning  o’g’li  Abdulaminni  xon  qilib  ko’tardilar. 9
 Boshqa
guruh  amirlar  esa  Balx  hokimi  Abdullaxon  II  ning  jiyani,  Sulaymon  Sultonning
o’g’li Pirmuhammadni shayboniylarning oliy xoqoni deb e'lon qiladilar va Balxdan
chaqirib  olib,  taxtga  o’tqazadilar.  Ichki  nizolar  tufayli  Buxoro  xonligida  sodir
bo’lgan  og’ir  vaziyatdan  foydalangan  Eron  hukmdori  shoh  Abbos  bostirib  kirib,
8
 Юлдашев М. Ю., Новые данные о хозяйстве джуйберских шейхов. «Общественные науки в Узбекистане», 
1963, 5, стр. 37.
9
 Бартолд В.В. Узбекские ханства. Соч. Т. II. С. 268-292
11 Nishopur,  Sabzavor,  Mashhad,  Hirotni  egallaydi.  Xorazm  esa  xonlik  tasarrufidan
chiqib,  davlat  mustaqilligini  tiklab  oldi.  Xurosondan  Buxoroga  yetib  kelgan
Pirmuhammadxon  Buxoro  himoyasiga  kirishdi.  Xonlikning  ko’pgina  amirlari  o’z
qo’shinlari  bilan  Pirmuhammadxonga  qo’shildi.  Tavakkal  Buxoroni  ikki  oy
davomida  qamal  qilsa-da,  uni  ololmay  Samarqand  tomon  chekindi.
Pirmuhammadxon  qo’shinlari  uni  ta'qib  etib,  1599-yil  avgust  oyi  oxirlarida
Miyonqolning  Uchqora  mavzeyiga  yetib  oldilar  va  shu  yerda  bo’lgan  jangda
Tavakkal qo’shinlari tor-mor keltirildi. Shayboniyxon davlatni iqtisodiy va siyosiy
jihatdan  mustahkamlash  yo’lida  qator  islohotlar  o’tkazdi.  Birinchidan,  u  davlat
boshqaruvida suyurg’ol tizimini joriy etdi. Ya'ni zabt etilgan hududlarni boshqarish
ishini  o’z  farzandlariga,  qarindosh-urug’lariga,  birodarlariga,  qabila  boshliqlari
bo’lgan  sultonlarga  topshirdi.  Samarqand  poytaxt  sifatida  xon  taxtiga
o’tqaziladigan joy hisoblangan. U yerda xon sharafiga xutba o’qitilgan va pul zarb
etilgan. Lekin suyurg’ol mulklar markaziy hokimiyatdan mustaqil bo’lishga intilar
edilar.  Ikkinchidan,  mamlakatda  yer-suv  qaytadan  taqsim  qilindi.  Ko’chmanchi
qabila  zodagonlari  yengilgan  mahalliy  mulkdorlar  mol-mulkini  musodara  qilish,
sotish,  egasiz  qolgan  yerlarni  o’zlariniki  qilib  olish  yo’li  bilan  mulklarini
ko’paytirib  oldilar.  Uchinchidan,  mamlakat  ichida  ijtimoiy  hayotni  tartibga
solishga  imkon  beruvchi  islohot  ham  o’tkazildi.  Keyingi  10  yil  ichida  soliqlar
og’irligidan  va  mulkdorlar  jabr-zulmidan  yer-suvlarini  tashlab  ketgan  xo’jaliklar
yerlarini  ishga  tushirish  masalasi  ko’rib  chiqildi.  To’rtinchidan,  1507-  yilda  pul
islohoti o’tkazildi. Bunga ko’ra, mamlakatning hamma katta shaharlarida vazni bir
xil  -  5,2  gramm  bo’lgan  yangi  kumush  tangalar  hamda  mis  chaqa  pullar  zarb
qilinib,  muomalaga  chiqarildi.  Bu  islohot  iqtisodiyotni  tartibga  solish  va  savdo-
sotiqni  jonlantirish  maqsadida  o’tkazilgan  edi.  Muhammad  Shayboniyxon
vafotidan  so’ng  boshlangan  o’zaro  toj-u  taxt  kurashlari  hamda  Eron
bosqinchilariga  qarshi  kurash  mamlakat  iqtisodiy  hayotiga  salbiy  ta'sir  ko’rsatdi.
Bu  hol,  o’z  navbatida,  pulning  qadrsizlanishiga  olib  kelgan.  Natijada,  oliy
hukmdor Ko’chkinchixon 1515- yilda navbatdagi pul islohotini o’tkazishga majbur
12 bo’lgan.  1527-  yilga  kelgandagina  ahvolning  bir  maromga  tushishiga  erishilgan.
Shayboniylar  davlatidagi  ichki  ziddiyatlar  markaziy  hokimiyat  bilan  mahalliy
hokimiyat  o’rtasidagi  ziddiyatlarda  to’la  namoyon  bo’lgan.  Shayboniylar  davrida
mehnatkashlarning  iqtisodiy  ahvoli  nochor  edi.  Ko’pchilik  omma  yersiz  bo’lib,
ijaraga  yer  olib  ishlashga  majbur  edi. Aholidan  20 turdan ortiq soliq  va  to’lovlar
olinardi. Asosiy soliq sug’oriladigan yerdan olinadigan xiroj bo’lib, daromadning
30  -  40  foizini  tashkil  qilardi.  Ashtarxoniylardan  Imomqulixon  (1611  -  1642),
Abdulazizxon (1645 - 1680), Subhonqulixonlar (1680 - 1702) Buxo roning siyosiy
birligini saqlab qolish uchun ko’p harakat qiladilar. Ammo xalq qo’zg’olonlari va
feodal ichki ku rashlar zarbasi ostida xonlik, ayniqsa, Ubaydullaxon (1702 - 1711)
va Abdulfayzxonlar (1711 - 1747) hukmronligi davrida zaiflashib qolgan edi. Bu
hol Buxoroni Eron  sh ohi Nodirshoh tomonidan osongina istilo qilinishiga qulaylik
tug’diradi (1740).
Amudaryoning o’ng tomonidan Termiz, Ko’lob va Qobadiyon viloyatlari ham
ma’muriy  jihatdan  Balxga  tobe  edi. 10
 Tarixchi  A.A.Semenovning  fikricha,  Pomir
Buxoroga  bo’ysunmagan,  Badaxshon  esa  garchi  Buxoro  xonligiga  tobe  deyilsa
ham, lekin ko’p vaqtlargacha yarim mustaqilligini saqlab qolgan.
Ashtarxoniylar  davrida  davlat  tizimi  va  boshqaruvi  o’z  tuzilishi,  mohiyati
jihatidan  shayboniylar  davridagidan  deyarli  farq  qilmas  edi.  Davlatning  ichki  va
tashqi siyosatiga doir masalalar rasman oliy hokimiyat boshlig’i Xon ixtiyori bilan
hal  qilinardi.  Markaziy  va  mahalliy  hokimiyat  boshqaruvida  ham  shayboniylar
davrida amalda bo’lgan lavozimlar saqlanib qolgan. 
Ashtarxoniylar  davrida  yerga  egalik  qilishning,  ilgarigi  asrlarda  amalda
bo’lganidek mulki sultoniy, xususiy mulk, vaqf yerlari shakllari mavjud edi. Mulki
sultoniy davlat yerlari hisoblanib, undan keladigan daromad xon xazinasiga kelib
tushardi.  Davlat  yerlaridan  o’sha  joylarda  yashagan  dehqonlar  foydalangan,  ular
yerni  ishlatib,  olingan  hosildan  xiroj  solig’i  to’laganlar.  Xon  davlat  tasarrufidagi
yerlarni,  aholi  yashaydigan  qishloqlarni  shahzodalarga,  yirik  din  ulamolari  va
10
 Материалы по истории Средней и Центральной Азии Х VI - Х I Х вв., Т., 19.
13 sayyidlarga suyurg’ol shaklida, harbiy qism boshliqlari, saroy amaldorlariga tanho
shaklida  in'om  qilardi.  Suyurg’ol  qilingan  katta  yer  egalari  xon  xazinasiga  soliq
to’lamas  edi.  Tanho  shaklida  in'om  qilingan  yerlar  tanhodorning  xususiy  mulki
bo’lmay,  o’sha  yerlarda  ishlayotgan  dehqonlardan  soliq  olish  huquqi  berilar  edi.
Xon  ayrim  shaxslarga  hukmdorga  ko’rsatgan  alohida  xizmatlari  uchun  ham  yer-
mulklar  in'om  etardi.  Bunday  mulklar  soliqlardan  ozod  qilinardi  va  shu  boisdan
ular  „Mulki  xurri  xolis"  deb  atalardi.  Xususiy  mulkchilik  tobora  kuchayib  bordi.
Xon tomonidan davlat yerlarini soliqqa tortmaslik sharti bilan yirik boylar va saroy
amaldorlariga sotish hollari ham yuz berdi. Xususiy mulk egalari u yerlarda o’zlari
ishlamas  edi,  yersiz  dehqonlarga  ijaraga  berib,  ularni  zo’ravonlik  bilan  ishlatib,
katta daromad olardilar. Diniy mahkamalarga mulki sultoniy hisobidan berilgan u
yerlar, masjidlar, xonaqohlar, qabristonlar vaqf mulki hisoblanardi. Vaqf mulkidan
ham soliq olinmas edi. Ko’chmanchi chorvador qabilalar ham katta-katta yerlarni
egallab,  o’troqlashib,  dehqonchilik  bilan  shug’ullanadigan  bo’ldilar.  Natijada
Qo’ng’irot,  Mang’it,  Nayman,  Do’rmon  va  boshqa  aholi  yashaydigan  yirik
manzilgohlar  vujudga  keldi.  Tinimsiz  urushlar,  qabila  boshliqlari  va  amirlar
o’rtasidagi  ichki  kurashlar  mamlakat  iqtisodiy  hayotini,  aholining  moddiy
turmushini  ayanchli  ahvolga  tushirdi.  Sug’oriladigan  yerlarda  bug’doy,  arpa,
jo’xori,  loviya,  mosh,  sholi,  paxta,  savzavot  va  poliz  ekinlari  ekilgan.  Dasht  va
tog’oldi  lalmi  yerlarda  ham  boshoqli  ekinlar,  kunjut,  tarvuz,  qovun  ekilib,
dehqonchilik  qilingan.  Dehqonchilik  mamlakat  iqtisodining  butunlay  inqirozga
tushib qolishidan saqlab turgan asosiy omil bo’lib, aholining oziq-ovqatga bo’lgan
ehtiyojini  qondirishga  xizmat  qilgan.  Imomqulixon  davrida,  1614-1615-  yillarda
Qashqadaryodan  Qarshi  cho’liga  kanal  qazilgan.  1633-1634-  yillarda
Qo’shqo’rg’onda  kanal  qazilib,  vohalarga  suv  chiqarilgan.  Biroq  ashtarxoniylar
davrida  suv  inshootlari  qurilishiga  yetarli  e'tibor  berilmadi. 11
 Chorvachilik  ham
qishloq  xo’jaligining  yetakchi  tarmog’i  bo’lgan.  Mehnatkash  aholi  chorva
mollarini boqib, go’sht, sut mahsulotlari yetishtirgan. Ammo katta yaylovlar xon,
11
 Alimova R.  Markaziy Osiyo xalqlari tarixi./ TDSHI qo`llanma T. 2009.
14 saroy  amaldorlari,  din  peshvolari,  qabila  boshliqlariga  tegishli  bo’lib,  ming-
minglab qo’ylar, podalar, yilqilar, tuyalar boqilardi. 
Hunarmandchilik  mahsulotlari  asosan  shaharlarda,  qisman  yirik  qishloqlarda
yetishtirilar  edi.  Hunarmandchilikning  to’qimachilik  tarmog’ida  ip  yigirish,
gazlamalar  tayyorlash,  tayyor  kiyimlar  tikish,  gilam  to’qish,  kashtachilik  ancha
rivojlandi.  Hunarmandchilikning  kulolchilik  tarmog’i  ham  rivoj  topadi.  O’lkada
sog’ tuproq manbalarining ko’pligi sopol va chinni idishlar, ko’za, kosa va boshqa
tayyor  kulolchilik  mahsulotlari  tayyorlashga  imkoniyat  berardi.  Metall  va
yog’ochga  ishlov  berish  orqali  uy-ro’zg’or  buyumlari  tayyorlash,  binolar
qurilishida  yog’och  va  ganch  o’ymakorligi  kabi  hunarmandchilik  tarmog’i  ham
ancha o’sdi. Buxoro va Samarqandda yuqori sifatli yozuv qog’ozi ishlab chiqarish,
tog’li  hududlardan  nodir  metallar,  kaliy  qazib  olish  ham  yo’lga  qo’yilgan.
Buxorolik  hunarmandlar  200  ga  yaqin  kasb  turlari  bilan  shug’ullangan.  XVI  -
XVIII  asrlarda  Buxoro  xonligida  hunarmandchilikning  turli  sohalari,  ayniqsa,
to’qimachilik,  qurol-yarog’  ishlab  chiqarish,  ko’nchilik,  bo’yoqchilik,  qog’oz
tayyorlash va boshqalar rivojlangan edi.
Chet ellardan keladigan savdogarlar podsholikka va shuningdek, Xo’ja  Sa’dga
qarashli Gavkushon karvonsaroyida to’xtashlari ham mumkin edi. 12
XVII-XVIII asrlarning birinchi yarmida savdo-sotiq ishlari ham bir qadar o’sib
bordi. Savdo-sotiq ishlarida Buxoro, Samarqand, Qarshi, Toshkent, Balx va boshqa
yirik shaharlarning mavqeyi baland edi. Ichki savdoda dehqonchilik, chorvachilik
mahsulotlariga,  hunarmandchilik  buyumlariga  ehtiyoj  kattaligi  sababli  bozorlar
gavjum  bo’lardi.  Tashqi  savdo  ham  to’xtab  qolmadi.  Rossiya,  Xitoy,  Hindiston,
Eron,  Qashg’ar,  Turkiya  mamlakatlariga  paxta,  teri,  jun,  turli  matolar  va  boshqa
qishloq  xo’jalik  mahsulotlari  chiqarilar  edi.  Buxorolik  savdogarlarning  Sibir
shaharlarida  o’z  savdo  rastalari  bo’lgan.  Xitoydan  shoyi  matolar,  chinni  idishlar,
dori-darmon,  choy,  Hindistondan  qimmatbaho  toshlar,  matolar,  oltin  iplar  olib
kelib sotilgan. Ashtarxoniylar davrida davlat xazinasini boyitishning yagona usuli
12
 O’zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti, 1qism, T., 2000. B-245
15 soliq deb hisoblangan. Shu boisdan soliqlar turi va miqdori ko’paytirilgan. Asosiy
soliq to’lovchi raiyat - dehqonlar, chorvadorlar, hunarmandlar, savdogarlar bo’lib,
ulardan xiroj, zakot, ixrojot, boj va boshqa soliqlar undirilgan. Soliqlardan tashqari
aholi kanallar qazish, ariqlarni tozalash, qurilish va boshqa ishlarga majburan jalb
etilardi. 
Urush  yillarida  soliq  miqdori  haddan  tashqari  oshirilardi.  Subhonqulixon
davrida  raiyatdan  7  yillik  soliqlarni  birdaniga  yig’ib  olish  hollari  bo’lgan.
Ubaydullaxon  esa  aholidan  yig’iladigan  soliqlar  miqdorini  4  baravarga
ko’paytirgan.  Qo’zg’olonchilar  xon  saroyiga  yaqinlashib,  saroyni  o’rab  oladilar.
Ark  darvozasiga  tosh  yog’dirib,  xonni  haqoratli  so’zlar  bilan  badnom  qiladilar.
Qo’zg’olon bostiriladi, yangi tangalar qimmati ikki baravarga tushirilib, do’konlar
qayta  ochiladi.  1712-  yilda  Samarqandda  qo’zg’olon  ko’tarilib,  xalqqa  zulm  va
zo’ravonlik  qilayotgan  kenagas  qabilasidan  qo’yilgan  Sulton To’qsabo  shahardan
haydaladi.  XVIII  asrda  Balx,  Karmana,  Miyonqol,  Shahrisabz  va  boshqa
viloyatlarda ham xalq qo’zg’olonlari ko’tariladi. Biroq qo’zg’olon tartibsiz, tarqoq
holda  bo’lganligi  uchun  tezda  bostiriladi.  Xalq  qo’zg’olonlari  Buxoro  xonligi
siyosiy  tartiblarining  istiqboli  yo’qligini  yaqqol  ko’rsatdi  va  uni  yanada
zaiflashtirdi.
16 1.2. XVI asrning ikkinchi yarmi va XVIII asrda Boburiylar imperiyasi va
Buxoro xonligida ilm-fan va madaniyat
Shayboniylar  ta'lim  sohasida  ham  islohot  o’tkazdilar.  Bu  islohotning
o’tkazilishiga  amaldorlar  guruhini  vujudga  keltirish  va  ularni  jamiyatning  asosiy
tayanchiga  aylantirish  zarurati  sabab  bo’ldi.  Maktabda  ikki  yil  o’qigach,
o’quvchilar  madrasaga  o’tkazilardi.  XVI  asrda  Samarqandda  Shayboniyxon
madrasasi,  Buxoroda  Abdullaxon,  Toshkentda  Baroqxon  va  Ko’kaldosh
madrasalari va boshqa ta'lim muassasalari quriladi va faoliyat yuritadi. Madrasada
uch  bosqichli  ta'lim  joriy  etilgan  bo’lib,  uning  har  bir  bosqichida  yetti  yildan
o’qilardi. Shunday qilib, o’qish 21 yil davom etardi. O’quvchilar ilohiyot ilmidan,
hisob-kitobdan,  handasa,  fiqh,  mantiq,  musiqa,  she'r  san'atidan  ilm  olardilar.
Albatta,  ta'lim  olishga  hammaning  ham  imkoni  bo’lmas  edi.  Savodxonlikning
Movarounnahrda XVI asrdagi ana shunday rivojlanishi o’zbek tili rivojlanib, keng
tarqalishiga, adabiy aloqalar rivoj topishiga ancha ijobiy ta'sir ko’rsata oldi. 
Ubaydulloh Qahhol ibn Muhammad Yusuf ham o’z davrining yetuk tabibi, tib
olimi,  Baroqxonning  o’rtancha  o’g’li  Toshkand  hokimi  Darvishxonning
buyrug’iga  binoan  1598-yilda  “Shifo  ul-ilal”  (Kasalliklar  shifosi)  asarini  yozadi.
Asar  500  varaqdan  ko’p  bo’lib,  uzoq  vaqtgacha  tib  ilmidan  asosiy  qo’llanma
tarzida undan foydalanilgan. Bir necha bitik nusxasi bizgacha yetib kelgan. Uning
yana “Umdat ul-kuhliya fil-amrodul-basariya” (Ko’z kasalligiga doir asosiy kitob)
asari ham bo’lgan.
Ubaydullaxon ham ilmli va ma'rifatli hukmdor edi. U fors va turk she'riyatini
yaxshi  bilardi.  Ayni  paytda,  o’zi  „Ubaydiy"  taxallusi  bilan  o’zbek,  fors,  arab
tillarida ijod qilgan, she'rlar bitgan. Uning uch tilda bitgan she'rlaridan iborat uch
devoni bir kitobga jamlangan. Ubaydiyning o’zbek tilidagi devoni 306 g’azal, 435
ruboiy, 25 qit’a, 13 tuyuqdan iborat.
Shayboniy  hukmdorlar  poytaxt  Buxoro  va  uning  atroflarini  obod  qilishga
harakat  qildilar.  1535-1536-  yillarda  qurilgan  Mir  Arab  madrasasi,  1540-1541-
17 yillarda bino qilingan Masjidi Kalon, 1549- yili Abdulazizxon qurdirgan koshinli
xonaqoh,  Mag’oki  Attori  masjidi  (qayta  ta'mirlangan),  1559-  yili  qurilgan  Toqi
Zargaron,  Toqi  Sarrofon,  Toqi  Kitobfurushon,  Karmanadagi  hazrati  Qosimshayx
xonaqohi, 1582- yili  qurilgan uch darvozali  Timi  Kalon, 1581- yili  bino qilingan
Modarixon  madrasasi,  Oyposhsha  oyim  madrasasi,  1580-  yili  bino  qilingan
Govkushon madrasasi, 1586- yili qurilgan Fathulla qo’shbegi madrasasi, 1585-yili
qurilgan  Fayzobod  xonaqohi,  Do’stum  madrasasi,  1577-1578-yillari  qurilgan
Abdullaxon  madrasasi,  Tim,  Chorsu  fikrimizning  dalilidir.  Shayboniyxon
tomonidan  qurila  boshlab,  1515-1516  -  yillarda  bitkazilgan  Shayboniyxon
madrasasi  va  Abdurahim  Sadr  madrasasi,  Toshkentda  bino  qilingan  Baroqxon
madrasasi,  Karmana  yaqinida  Zarafshon  daryosi  ustiga  qurilgan  ko’prik  (1582)
mashhurdir. Buxoroga kelgan ingliz elchisi Antoniy Jenkinson: „Buxoro juda katta
shahar,  unda  g’ishtlik  imoratlar,  serhasham  binolar  ko’p.  Hammomlar  shunday
mohirlik bilan qurilganki, ularning misli dunyoda yo’qdir", - deb yozadi. Ayniqsa,
Abdullaxonning yurt obodonchiligi yo’lidagi sa'y-harakatlari tarixchilar tomonidan
yuksak  baholangan.  Uning  davrida  markaziy  hokimiyat  kuchayishi  tufayli  katta
qurilish  ishlari  amalga  oshirilgan.  Abdullaxon  1000  dan  ortiq  rabot  va  sardoba,
ko’plab  madrasa,  masjid,  ko’prik,  suv  omborlari  qurdirgan.  Buxoroda  juda  katta
savdo markazi bunyod etilgan. 
XVII-XVIII  asrlarda  shahar  va  qishloqlarda  ko’plab  maktab  (maktabxona)lar
faoliyat  ko’rsatgan.  O’g’il  va  qiz  bolalar  alohida-alohida  maktablarda  o’qitilgan.
O’g’il  bolalar  maktablari  masjidlar,  madrasalar,  korxonalar  qoshida  yoki  xususiy
maktabdorlar  xonadonlarida  tashkil  etilgan  bo’lib,  masjid  imomi  yoki  madrasani
tugatgan  ziyoli  kishilar  o’qituvchilik  qilgan.  Madrasaga  maktabxonalarni
tugatganlar  qabul  qilingan.  Madrasa  ta'limi  talabalar  iqtidoriga  qarab  7-12  yil
davom  etgan.  Buxoro  xonligi  shaharlarida  150  dan  ortiq  madrasa  bo’lgan.
Madrasada  arab,  fors  tilida yozilgan  kitoblar  o’qitilgan,  ular  talabalarga  mudarris
tomonidan turkiy tilda sharhlab berilgan. O’qish „Avvali ilm" deb nomlangan fors
tilidagi  o’quv  qo’llanmasini  o’zlashtirishdan  boshlangan.  Keyin  arab  tili
18 grammatikasi  o’qitilgan.  Fiqh  (huquq)  kursi  majburiy  kurs  hisoblangan.
Madrasalarda  umumta'lim  kurslaridan  falakiyot,  handasa,  tibbiyot,  kimyo,  tarix,
jug’rofiya,  adabiyot,  aruz  ilmi,  me'morchilik  asoslari,  xattotlik,  musiqa,  axloq,
notiqlik  kabi  fanlar  o’qitilgan.  Talabalardan  Imom  al-Buxoriy,  Abu  Mansur
Moturidiy,  Burhoniddin  Marg’inoniy  asarlarini,  jami  137  darslik  va  o’quv
qo’llanmalarini o’zlashtirish talab etilgan. 
Shunga  qaramasdan  ilm-ahllari  ijodi  batamom  to’xtab  qolmadi.  XVII  asrning
taniqli  olimi,  Mir  Arab  madrasasi  mudarrisi  Muhammad  Sharif  Buxoriy  (1609-
1697) falsafa, tasavvuf, tarix, fiqh, tilshunoslik, astronomiya sohasida 20 dan ortiq
asarlar  yozgan.  Uning  „Davriylik  haqida  risola"  asari  makon  va  zamon
masalalariga  bag’ishlangan.  Uning  „Xoqonga  foydali  maslahatlar"  kitobi  25  bob
32  fasldan  iborat  bo’lib,  unda  shariat  qonun-qoidalari,  ijtimoiy  hayot  va  axloqiy
muammolarga  oid  ma'lumotlar,  hukmdorlar  to’g’risida  qiziqarli  lavhalar  o’z
ifodasini topgan. Matematika, handasa, kimyo, astronomiya sohasida Mulla Tursun
Fariziyning,  falsafa  va  mantiq  sohasida  Mulla  Yusuf  Qorabog’iyning  asarlari
bizgacha yetib kelgan. Boboxoja ibn Xoja Orif Samarqandiy tomonidan 1678-yilda
falakiyot,  ilmi  hay'at  haqida  risola  yozilgan.  Mahmud  ibn  Valining  1636-  yilda
yozilgan  „Baxr  ul-asror"  („Sirlar  dengizi")  asarida  samarqandlik  va  buxorolik  20
nafar  olim  haqida  ma'lumotlar  berilgan.  Subhonqulixon  davrida  tibbiyot  ilmi
rivojlandi.  Uning  tashabbusi  bilan  Buxoroda  „Dor  ush-shifo  qurilib,  bemorlarni
davolash  ishi  yo’lga  qo’yilgan,  tibbiyotga  ixtisoslashgan  madrasa  qurilib,
shifokorlar  tayyorlangan.  Subhonqulixonning  tibbiyotga  oid  kitoblar  jamlangan
nodir  kutubxonasi  bo’lgan.  U  „Subhoniy  tibbiyoti  bo’yicha  davolash",  „Baxtli
soatni  aniqlashda  oy  manzillarining  mohiyati"  nomli  ilmi  nujumga  oid  kitoblar
yozgan. 
XVII-XVIII asr birinchi yarmida Buxoro tarixiga doir qator asarlar yaratiladi.
Tarixchi  va  geograf  olim  Mahmud  ibn  Valining  „Oliyjanob  insonlar  jasorati
xususida  sirlar  dengizi"  asarida  Movarounnahr  va  Xuroson  tarixi,  mamlakatlar,
shaharlar, okean va dengizlar, hayvonot olami haqida qimmatli ma’lumotlar bayon
19 qilinadi. U „Muhabbatnoma", „Axloq husnlari" risolalari hamda 50 ming baytdan
iborat  katta  devon  muallifidir.  Tarixnavislikda  Muhammad  Yusuf  Munshiyning
„Tarixi  Muqimxoniy",  Muhammad  Amin  Buxoriyning  „Ubaydullanoma",
Muhammad  ibn  Muhammad  Zamon  Buxoriyning  „Muhit  ut-tavorix"  („Tarixlar
dengizi"), Abdurahmon Tolening „Abulfayzxon tarixi", Xojamqulixon Balxiyning
„Qipchoqxon tarixi" asarlari muhim ahamiyatga egadir. 
XVII-XVIII  asr  birinchi  yarmida  adabiyot  ancha  rivoj  topdi.  Adabiy  muhitda
Bedil  (asli  ismi  Mirzo  Abdulqodir,  1644-1721)  ning  o’rni  katta.  U  Kesh
(Shahrisabz)lik,  turkiy  barlos  urug’idan,  Hindistonga  ko’p  marta  safar  qilgan,
Dehlida  vafot  etgan.  Bedil  120  ming  misradan  ortiq  she'riy  va  nasriy  asarlar
yozgan. Uning yirik asari „To’rt unsur" nasrda yozilgan bo’lib, havo, suv, yer, olov
haqida, shuningdek, o’simliklar, hayvonlar va odamning kelib chiqishi haqida o’z
qarashlarini bayon etadi. Bedilning „Irfon" dostonida falsafa, tarix va ilohiyotning
xilma-xil  masalalari  bayon  etilgan.  Bedilning  fikricha,  dunyo  abadiy  bo’lib,
to’xtovsiz  harakat  qiladi  va  o’zgarib  turadi.  U  she'rlarida  jamiyatdagi  jabr-zulm,
adolatsizlik  kabi  illatlarni  qoralaydi.  Bedil  asarlarining  ko’pchiligi  16  jildli
„Kulliyoti”ga  kirgan  (Bombey,  182).  Bedil  Turkistonda  „Abulma'oniy"
(„Ma'nolar otasi") degan nom olgan. Sayido Nasafiy (asl ismi Mirobid 1637-1710)
to’quvchilik bilan shug’ullangan, ko’pgina she'rlarida ijtimoiy tengsizlikka, jabr-u
zulmga qarshi norozilik bayon etilgan. U 212 xil  kasb  hunar egalari haqida fikr
bildirib,  hunar  ahlini  ulug’lagan.  Uning  „Bahoriyat"  („Hayvonotnoma")  majoziy-
munozara  asarida,  g’azallarida  o’z  davrining  ijtimoiy-siyosiy  hayoti  qalamga
olingan. Turdi (XVII asr) hajviy she'rlari bilan tanilgan shoir. Turdining merosi 18
she'rdan  iborat  bo’lib,  ulardan  12  tasi  g’azal,  5  tasi  muxammas  janriga  oid.  434
misra  hajmdagi  bu  merosning  165  misrasi  Subhonqulixon  haqidagi  hajviyalardir
(“Subhonqulixon  to’g’risida  hajviya”,  1691).  Uning  tasavvufiy  she'rlari  g’oyat
go’zal va teran falsafiy mazmunga boy bo’lgan. 
Sofi  Olloyor  (1644-1724)  tariqat  arbobi  va  shoir.  U  shayxlik  martabasiga
ko’tarilgan,  valiulloh  (karomat  sohibi)  bo’lib  yetishgan.  U  forsiy  tilda
20 „Taqvodorlar  maslagi",  „Oriflar  murodi",  turkiy  tilda  „Ojizlar  saboti",  „Najot
tantanasi"  kabi  masnaviy  asarlarini  yaratgan.  Uning  „Taqvodorlar  maslagi"
(„Maslakul-muttaqin")  asari  12  ming  bayt,  135  ta  bobdan  iborat  bo’lib,  ilohiy
ma'rifat  badiiy  talqinda  bayon  etilgan  o’zbek  falsafiy  adabiyotining  yetuk
namunasidir.  Bu  asar  maktab  va  madrasalarda  darslik  qatorida  o’qitilgan.  1624-
yilda  Samarqandda  ko’chirilgan  Sharafiddin  Ali  Yazdiyning  „Zafarnoma"  kitobi
o’sha davr kitobat san'atining yorqin namunasidir. 
Buxoro xonligi  tasarrufidagi hududlarda me'morchilik ishlari  ham  ancha rivoj
topdi.  Ko’plab  masjidlar,  madrasalar,  bozorlar,  xonaqohlar,  karvonsaroylar,
hammomlar,  sardobalar  barpo  etildi.  XVII  asrda  Samarqand  Registoni
ansamblining  hozirgi  qiyofasi  shakllantirildi.  Samarqand  hokimi  Yalangto’sh
Bahodir  1619-1635-  yillarda  vayrona  holatga  tushib  qolgan  Registon  maydonida
Ulug’bek  madrasasi  qarshisida  Sherdor  madrasasini,  uning  yonida  1646-1659  -
yillarda  Tillakori  madrasa-masjidini  o’z  mablag’lari  hisobidan  bunyod  ettirgan.
Samarqand  Registon  ansambli  o’zining  rang-barang  koshinkor  bezaklari,
naqshinkor  peshtoqlari,  ulkan  gumbazlari  bilan  O’rta  Osiyo  me'morchiligining
noyob  tarixiy  yodgorligi  bo’lib,  bugungi  kunda  jahon  jamoatchiligi,  sayyohlari
e'tiborini  o’ziga  jalb  qilmoqda.  Buxoroda  yirik  me'moriy  majmua  -  Labihovuz
ansambli bunyod etildi. 1652-yilda Buxoro shahrida Abdulazizxon qurdirgan qo’sh
imoratli  madrasa  mustahkamligi,  nafis  naqshli  koshinlarga  boyligi  bilan  ajralib
turadigan,  o’z  zamonasi  me'morchiligining  yetuk  namunasi  hisoblanadi.
Imomqulixon  Madina  shahrida  Chorbog’,  Makkadagi  Ka'baga  kiraverish
darvozalaridan  biri  ostonasi  uchun  oltin  va  kumush  tutqichli  yog’och  zina
qurdiradi.  XVIII  asr  boshlarida  Qarshida  Shermuhammadbiy,  Xo’ja  Qurbonbiy
madrasalari,  savdo  yo’llarida  hashamatli  rabotlar  barpo  etiladi.  Xulosa  qilib
aytganda,  XVII-XVIII  asr  birinchi  yarmida  og’ir  siyosiy  vaziyatga  qaramasdan
xalqimiz o’zining ijodkorlik, bunyodkorlik xislatlarini namoyon qila olgan va ilm-
fan to’xtab qolmagan.
21 II bob. O’rta Osiyo xonliklari va Hindiston o’rtasidagi iqtisodiy
munosabatlar
2.1. Elchilik aloqalarining yo’lga qo’yilishi va dastlabki savdo
munosabatlari
O’rta  Osiyo  va Hindiston xalqlari  o’rtasidagi  iqtisodiy va siyosiy  aloqalar
o’zining  ko’p  asrlik  tarixiga  ega.  Moziyga  nazar  tashlar  ekanmiz,  har  qanday
mamlakatning  biror  bir  davlat  bilan  o’zaro  aloqalarni  yo’lga  qo’yishda  avvalo
savdo-sotiq  va  iqtisodiy  munosabatlardan  manfaatdor  ekanligini  ko’rishimiz
mumkin. 
Tarixiy ma’lumotlar bu munosabatlarning temuriylar davridan boshlab rasmiy
va  muntazam  tu s  olganligidan  dalolat  beradi.  XV  asr  tarix chisi  Abdurazzoq
Samarqandiyning  yozishicha,  S h ohrux  davla t ining  markazi  Hirotga  Hindistondan
bir necha bor (814  -  1411; 819  -  1416 va 824  -  1421 yillari)  elchilar kelgan. O’z
navbatida  Shohrux  davlatining  Abdurazzoq  Samarqandiy  boshliq  elchilari  1442-
yili  Hindistonning  janubida  joylashgan  Kalikut  port  shahri  va  Bijonagar
(Vidjayanagar)   davlatiga  yuborilgan;  elchilar  o’z  vazifalarini  muvaffaqiyatli
bajarib,  ikki  yildan  so’ng  Hirotga  qaytib  keladilar.  Abdurazzoq  Samarqandiy
elchiligiga  yuklangan  asosiy  vazifalardan  biri  temuriylar  davlati  bilan  Hindiston
o’rtasida olib borilayotgan savdoni yanada rivojlantirish imkoniyatlarini o’rganish
edi. 13
XIV  -  XV  asrlarda  Hindistonning  Eron  va  O’rta  Osiyo  bilan  bo’lgan  savdo
munosabatlarida  Xo’rmuz  port  shahrining  ahamiyati  katta  bo’lgan.  Arab  sayyohi
Ibn  Battuta  Xo’rmuzga  Arabiston,  Fors  va  Dashti  Qipchoqdan  minglab  otlar
haydab  kelinishini  va  bu  otlarning  Hindistonda  katta  foydaga  sotilishini  xabar
qiladi. «Savdogarlar bu tatar otlarining har birini ularning o’z yurtlarida 60 dirham
(8  -  10  dinor;  1  dinor  13  gramm  kumushdan  iborat  bo’lgan)  ga  sotib  olib,  -  deb
13
 Н и з о м и д д и н о в Н. , Ўрта Осиёнинг чет эл Шарқи билан муносабатлари, Тошкент, Уздавнашр, 1961,
5—43, 100—108-бетлар.
22 yozadi Ibn Battuta, - Hindistonda 100 dinor (600 dirham)ga sotgan lar; eng yaxshi
otlarning narxi 500 dinor va hatto undan ham ortiq turgan».
Zahiriddin Muhammad Bobur O’rta Osiyo mevalarining Hindistonda noyob va
qimmatligi haqida aytib o’tadi. Jumladan, Kandibodomning (Konibodom) bodomi
nihoyatda  a’lo  navli  ekanligini  aytib,   “Xurmuz  va  Hindustong’a  tamom  muning
bodomi borur…”, deb ko’rsatadi. 14
Hindiston bilan Xuroson orasida xushki yo’ldin ikki bandardur, biri Kobul va
yana biri Qandahor. Qoshg’ar va Farg’ona va Turkiston va Samarqand va Buxoro
va Balx va Hisor va Badaxshondin karvon Kobulg’a kelurlar. Xurosondin karvon
Qandahorga  kelur.  Bisyor  yaxshi  savdoxonadur.  Savdogarlar  Xitoy  yo  Rumga
borsalar,  ushmuncha  –  o’q  savdo  qilg’aylar.  Har  yili  yetti-sakkiz-o’n  ming  ot
Kobulg’a  kelur.  Quyi  Hindistondan  o’n,  o’n  besh-yigirma  ming  uyluk  karvon
Kobulg’a  kelur.  Hindistondin  oq  raxt  va  qand  va  nabot  va  shakar  va  aqoqir
keltirurlar…  Xuroson  va  Iroq  va  Rum  va  Chin  matoi  Kobulda  topilur.
Hindistonning xud bandaridur.” 15
XVI  asrning  2-yarmidan  boshlab  Hindiston  bilan  O’rta  Osiyo  o’rtasidagi
iqtisodiy aloqalarda Kobulning ahamiyati yanada oshadi. Buning sababi Xo’rmuz
va  boshqa  bir  qator  hind  portlarining  yevropaliklar  tomonidan  egallanishidir.
Buning  oqibatida  Boburiylar  imperiyasining  dengiz  orqali  savdo  qilish
imkoniyatlari cheklanib qoladi va Buxoro xonligi bilan karvon yo’llarida iqtisodiy
munosabatlar  hajmi  yanada  oshadi.  “Ost-Indiya”  kompaniyasi  agenti  Stillning
aniqlashicha,  XVI  asr  davomida  quruqlikdagi  karvon  yo’li  orqali  yiliga  avvallari
yuborilgan 3 ming tuya mol o’rniga 14 ming tuya mol jo’natib turilgan. 16
Buxoro va Hindiston o’rtasidagi savdo va iqtisodiy aloqalarning rivojlanishida
Qozon  (1553)  va  Astraxanning  (1557)  Rossiya  tomonidan  bosib  olinishi  ham
muhim  rol  o’ynaydi.  Chunki  O’rta  Osiyo,  jumladan  buxorolik  savdogarlar  hind
14
 Заҳириддин Муҳаммад Бобур - Бобурнома. Т., "Юлдузча", 1990. Б-7
15
  Ўша асар 117, 118 б.
16
 Низомиддинов И. Ғ - Х VI -Х VIII асрларда Ў рта Осиё - Ҳ индистон муносабатлари., Т., "Фан" 1966. Б-15
23 mollarini Rossiya bozorlariga yetkazib berishda va O’rta Osiyoga kelgan hind va
afg’on savdogarlarini rus mollari bilan ta’minlash ishlarida vositachi rolini egallab
oladilar.  Natijada  Buxoro  xonligi  ham  Hindiston,  ham  Rossiya  bilan  iqtisodiy
aloqalarni anchagina rivojlantirib oladi.
Abdullaxon II tomonidan 1585-yili Astraxanga sotish uchun yuborilgan mollar
orasida (bu mollarning qiymati o’sha davrdagi 2- 2,5 ming so’mni tashkil qilar edi)
40  puddan  ortiq  bo’yoq  bo’lgan.  Ma’lumki,  bo’yoq  Buxoroga,  asosan,
Hindistondan  keltirilar  edi.  Shuningdek,  shu  yili  Abdullaxon  II  o’z  elchisi
Muhammad Alini tortiq va hadyalar  bilan rus podshosi Fyodor Ivanovich (1584 -
1598)  huzuriga  jo’natadi.  Uning  torti q  va  hadyalari  orasida  qimmatbaho  hin d
chodiri ham bor edi.
Ilyos  Nizomiddinovning  ma’lumoticha,  XVI—XVII  asrlarda  O’rta  Osiyo
xonliklari bilan Rossiya o’rtasida olib borilgan savdoning uch asosiy shakli mavjud
edi: 
a) Xususiy savdo;
b) xonlik  va  podshohlikning  maxsus  vakillari  vositachiligida  olib  boriladigan
savdo;
c) podshohlar  o’rtasida  o’zaro  tuhfa  va  hadyalar  yuborish  yo’li  bilan  amalga
oshiriladigan mol ayirboshlash.
Savdoning  bu  shakllari  Buxoro  xonligi  va  Boburiylar  imperiyasi  o’rtasidagi
iqtisodiy (savdo) munosabatlarda ham o’z ifodasini topgan edi.
Savdoning  ikkinchi  va  uchinchi  shakli  uning  birinchi  shakliga  nisbatan  katta
imtiyozlarga  egaligi  va  bu  xil  savdo  yo’li  bilan  chetga  chiqariladigan  mollarning
turlari bo’yicha qam farq qilardi.
Xususiy  savdogarlar,  asosan,  xalq  ehtiyoji  uchun  zarur  bo’lgan  mollar  bilan
savdo qilardilar. Ular XVI—XVIII asrlarda Hindistondan Buxoro bozorlariga turli
hind matolari (jomavar, chire, gujorat «fo’ta»si), kashmir sholi, sukurlat - jun, nil
va  boshqa  xil  bo’yoqlar,  lak,  dorivorlar,  choy,  doka  keltirar  va  O’rta  Osiyodan
Hindistonga  ho’l  va  quruq  mevalar  (Abulfazlning  ko’rsatishicha,  Samar qand
24 tarvuzi,  nashvoti,  olmalar,  mayiz,  bodom,  mag’iz  va  boshqalar),  ot,  tuya,  ipak
matolar, sukno, qunduz terisi, suvsar, har xil chinnilar, zig’irpoyadan to’qilgan rus
matosi va boshqalar olib borar edilar.
XVI  -  XVII  asrlarda  Buxoro  va  O’rta  Osiyoning  ayrim  shaharlarida  ko’plab
hind savdogarlari turg’un bo’lib qoladi.  B uxoroda maxsus hind mahallalari paydo
bo’lib, u lar ni h indlarning o’zlari boshqarardilar.
XVI  asrning  ikkinchi  yarmida  O’rta  Osiyo  bo’ylab  sayohat  qilgan  Antoni
Jenkinson  Buxoro,  Balx  shahrida  har  yili  Hindist on,  Rossiya  va  boshqa
davlatlardan katta-katta karvonlar bilan keluvchi savdogarlarning qurultoyi tez-tez
bo’lib   turadi,  deb  yozadi.  Buxoroning   dunyodagi  savdo  markazlaridan  biri
ekanligini  tan  olgan  ingliz  sayyohi  bu  shahardagi  chet  el  savdogarlari,  shu
jumladan,  hind  savdogarlari  tomonidan  olib  boriladigan  savdoning  ahamiyati
haqida  ma’lumotlar  keltiradi.  U  bu  savdogarlarning  faqirlarcha  kiyinganliklarini,
ularning juda kam mol keltirish lariga qaramay, bu mollarning 2-3 yillab sotilmay
yotishini  alohida  eslatib  o’tadi.  Jenkinson  yana  hind  savdog arlari  Buxoroga  na
oltin,  kumush,  na  qimmatbaho  toshlar  va  na  ziravor  dorivorlar  keltirib
sotmasliklarini qayd etgan. 17
 
Jenkinsonning  hind  savdogarlarining  qimmatbaho  toshlar  va  ziravor  -
dorivorlar  keltirmasliklari  haqidagi  fikri  ham  noto’g’ri    fikr  edi.    Ziravor  -
dorivorlar  Hindistondan  Buxoroga  chiqariladigan  asosiy  mollardan  hisoblanardi.
Qimmatbaho  toshlar  va  boshqa  oltin-kumushdan  ishlangan  buyumlar  ko’proq
savdoning  yuqorida  aytib  o’tilgan  ikkinchi  va  uchinchi  shakllari  yo’li  bilan
keltirilar  va  bu  savdo  haqida ehtimolki,  Jenkinson  yaxshi  tushunchaga  ega,  emas
edi.
17
 Низомиддинов И.Ғ - Х VI -Х VIII асрларда Ў рта Осиё - Ҳ индистон муносабатлари., Т., "Фан" , 1966
25 2.2. Buxoro xonligi va Boburiylar imperiyasi o’rtasidagi iqtisodiy aloqalar
Hujjatlar  XVII  asr  oxiri  va  XVIII  asr  boshlarida  xususiy  savdogarlar  orasida
ham boj to’lamay savdo qilish huquqiga ega bo’lganlar borligidan dalolat beradi.
Bu  xil  savdogarlarga,  hatto  maxsus  farmon  bilan  muayyan  o’lkalar  o’rtasidagi
mavjud savdoda ayrim mollarni xarid qilish va sotish huquqi ham berilgan. Balxlik
Oxunxo’ja  Avaz  va  uning  sheriklari  boburiy  Avrangzeb  tomonidan  berilgan
tarxonnomaga  ko’ra,  Hindistonga  saroy  ehtiyojlari  uchun  turli  quruq  va  ho’l
mevalar,  otlar  va  tuyalarni  olib  kelish  hamda  Balxga  Hindiston  matolari  va
buyumlaridan  keltirib  sotish  huquqiga  ega  bo’lgan.  Imperator  o’z  farmonida
Qobuldan  to  Shohjahonobod  (Dehli)ga  qadar  o’lka  va  viloyatlardagi  hokimlar,
jogirdorlar  va  shohlikning  boshqa  mutasaddilariga  Oxunxo’ja  Avaz  va  uning
sheriklaridan  chihilyak  (qirqdan  bir),  zakot  va  rohdori  (yo’l  uchun  olinadigan
mablag’),  tamg’a  va  boshqa  ishlar  yuzasidan  zahmat  yetkazmaslikni  va  ushlab
qol maslikni ta’kidlaydi. 18
Boburiy  imperatorlar  ham  savdodan  keladigan  foydan i  boylik  orttirish
manbalaridan  biri  deb  bilib,  mamlakatlararo  qilinadi g an  tashqi  savdoda  faol
qatnashganlar.
Xonlar,  jo’ybariy  shayxlar  va  Boburiy  imperatorlari  mamlakatlararo  boj
to’lamaslik asosida olib borgan sav do ishlarini o’zaro «tuhfa va hadyalar» yuborish
shaklida ham amalga oshirganlar.
Hind podshosining har galgisi 50 ming xoniy qimmatiga ega bo’lgan matolari
(kimxob,  zarbop)  va  nodir  buyumlari  evaziga  Shayxulislom  ham  Hindistonga
umumiy qimmati 40 ming xoniydan ortiq qimmatga ega bo’lgan qun duz po’stinlar,
morj  tishi, chinni  asboblar,  qipchoq otlari, tezyurar  tuyalar,  ov qushlari  (tuyg’un,
18
 Р у с т а м о в У. А. ,  К истории изучения экономических, политических и культурных связей между 
народами Индии и Средней Азии. Труды Института Востоковедения АН УзССР, вып. 4, Ташкент, 1956.
26 qarchig’ay, shunqor) va behla  (charmdan yasalgan, ov qushlarini tutuvchi qo’lga
kiygiziladigan qo’ lqop)lardan 9 sidradan ikki martaba tuhfa qilib yuborgan. 19
Shu  narsa  diqqatga  sazovorki,  har  ikki  tomonning  «hadyalari  garchi  turli  xil
mato  va  buyumlardan  iborat  bo’lsa  ham,  ularning  umumiy  qimmatlari  qariyb
barobar  kelardi.  Bu  esa  tuhfa  va  hadyalarning  haqiqatda  mol  al mashish  as osida
olib boriladigan savdo tovarlaridan iborat ekanligini ko’rsatadi.
Tortiq  va  hadyalar  qilish  shaklida  olib  boriladigan  savdo  boj  to’lamay  savdo
qilish imtiyozidan tashqari foydali imkoniyatlarga ham ega edi.
Hindistonga kelgan Imomqulixon elchisi Abdurahimxo’ja turli sovg’a-salomlar
bilan birga Jahongirshohga bir yirik la’l «tuhfa» qiladi.
Jahongirshoh ham Abdurahimxo’jaga 40 ming rupiya pul va biri 1500, 1000 va
500 misqol og’irlikdagi uchta oltin “kavkabi tole” hadya etgan.
Hind manbalarida aytilishicha, Hakim Hoziq  elchiligi ning keltirgan «hadya va
tuhfalari»ning qimmati bir yarim lak rupiyani yoki 3700 iroq (Eron) tumaniga teng
bo’lgan. 20
Balx  hokimi Nadr Muhammadxon Shoh  Xo’ja  elchiligi orqali Jahongirshohga
50  ming  rupiyalik  ot,  turk  qullari,  va  boshqa  buyumlar  yuborgan.  Bularning
evaziga  boburiy  hukmdor  mazkur  elchi  orqali  N adr  Muhammadxonga  40  ming
rupiya pul va hind nafis mollaridan «hadya» qaytargan.
Subhonqulixon ham Balx hokimi bo’lib turgan vaqtida Hindistonga bir qancha
elchilar  yuborib,  ular  orqali  hind  imperatoriga  «tuhfa  —  hadyalar»  tortiq  qilgan.
Hind  podshohi  ham  o’z  navbatida  bularga  lozim  bo’lgan  tarzda  javob  qaytargan.
Masalan,  u  Subhonqulixonga  uning  elchisi  Shod monxo’ja  orqali  (hijriy  1080  –
1669 -yili)  25  ming  rupiya  pul,  bir  fil  (nuqradan  yasalgan  egari  bilan),  150  to’p
shol, «jomavar», «chire», gujorat «fo’tasi» matolaridan berib yuboradi.
19
 Низомиддинов И.Ғ - Х VI -Х VIII асрларда Ў рта Осиё - Ҳ индистон муносабатлари., Т., "Фан" , 1966
20
 Ш арма Р. Бобурийлар салтанати (Инглиз тилидан Ғ .Сотимов тар ж .). -Т. , 1999.
27 Yana  Abdulazizxon  tomonidan  «tuhfa»  qilib  yuborilgan,  qimmati  40  ming
rupiyalik  la’l  evaziga  Avrangzeb  Buxoro  xoniga  har  birining  bahosi  20  ming
rupiyalik ikkita xanjar «tortiq» qiladi.
Shuningdek, hind  elchisi  Mustafoxon  Abdulazizxon  saroyiga  bir  lakx  va  ellik
ming  rupiya qimmatiga barobar  -  oltin suvi yuritilgan egar-jabduq, jamdar quroli,
qimmatbaho qilich, qalqon, o’qdon, bir fil va turli matolar keltiradi.
Biz «hadya va tuhfalar» yuborish yo’li bilan savdo-soti q qilishga oid bir qancha
xarakterli  misollar  keltirish  bilan  chegaralandik.  Bu  haqda  qo’shimcha
ma’lumotlar maz kur ishning Buxoro xonligi va Boburiylar imperiyasining siyosiy
– diplomatik munosabatlariga bag’ishlangan qismida ham kelti riladi.
Yuqorida  keltirilgan  faktlar  shundan  dalolat  beradi-ki,  XVI  asrning  ikkinchi
yarmi  va  XVIII  asr  mobaynida  Bu xoro  xonligi  va  Boburiylar  imperiyasi
o’rtasidagi  elchilik  munosabatlarining  rivojlanishida  shu  mamlakatlarning  o’zaro
iqtisodiy (savdo) munosabatlari ham muhim o’rin tutgan.
28 III bob. O’rta Osiyo xonliklari bilan Hindiston o’rtasidagi siyosiy aloqalar
3.1. O’zaro siyosiy-diplomatik munosabatlarning yo’lga qo’yilishi
Buxoro  xonligi  bilan  Boburiylar  imperiyasi  o’rtasidagi  siyosiy  aloqalar  XVI
asrning 70-yillaridan boshlab muntazam ravishda davom etadi.
1572-yili  Hindistonga  Abdullaxon  II  ning  birinchi  elchisi  Xo’ja  Oltamish
keladi.  Bu  vaqtda  Buxoro,  S h ahrisabz,  Qar sh i,  Samarqand  Abdullaxon  II
hukmronligi  ostida  bo’lib,  Toshkent,  Hisor  uchun  janglar  olib  borilmoqda  edi.
Boburiylar  imperiyasi  esa  Malva  (1561),  Jaypur  (1562),  Gondvan  (1564),  C h itor
(1568) rojaliklarini bo’ysundirgan va kat ta viloyatlardan biri Gujoratni tobe qilish
harakatida edi.
Badaxshon  hokimi  Mirza  Sulaymon  Buxoroga  yarim  qaram  bo’lgan  Balxga
hujum  qilib,  bu  kurashda  muvaffaqiyatsizlikka  uchraydi.  So’ng  u  Akbarshohdan
o’zbeklarga  qarshi  kurashda  yordam  so’raydi,  Akbarshoh  rozilik  beradi.  Bundan
xabardor  bo’lgan  Abdullaxon  II  bu  masala  yuzasidan  Akbarshoh  fikrini  aniqroq
bilish  va  imkoniyati  boricha  Hindiston  bilan  yaxshi  munosabatlar  o’rnatish
maqsadida Hindistonga elchi yuboradi.
Hind  olimi  R.Ch.Varmaning  fikricha,  Abdullaxon  II  o’z  elchisi  orqali  Eron
hududlarini  Buxoro  xonligi  va  Boburiylar  imperiyasi  o’rtasida  bo’lish  rejasini
ilgari surgan va bu rejani har ikki tomon ham sir saqlagan. 21
Haqiqatan ham Buxoro xoni Akbarshoh bilan Mirza Su laymonning hamjihatlik
bilan harakat qilib, Balxni Buxorodan tortib olishi xavfidan cho’chigan edi. Chunki
bu vaqtda Balx hali Buxoro xonligiga to’la bo’ysundirilmagan edi. Shuning uchun
Abdullaxon  II  Hindiston  bilan  yaxshi  munosabatda  bo’lishga  intilgan.  Lekin,
Buxoro  elchiligining  zimmasiga  ikkinchi  bir  vazifa  -  Akbarshoh  davlatining
Eronga nis batan bo’lgan munosabatini aniqlash ham yuklatilgan edi.
Buxoro elchisidan avval Hindistonga ikki marta — hijriy 967 – 1559 -1560 va
hijriy  972  –  1564  -  1565  yillari  Eron dan  elchilar  kelgan  edi.  Birinchi  Eron
21
 R a m e s h  C h a n d r a  V a r m a . Akbar and Abdullakhan, «Islamic culture», vol. XXI, № 4, Octo ber, 1937 , 
p. 381
29 elchiligiga  shoh  Tahmaspning  (1524  -  1576)  qarindoshi  Sayyidbek  binni
Ma’sumbek  boshchilik  qilib,  u  Hindistonga  Humoyun  podshoning  vafoti
munosabati bilan ta’ziya bildirish va Akbarning taxtga o’tirganini tabriklash uchun
yuborilgan edi. Elchi o’zi bilan birga arab, iroq va turk otlari, turli matolar hamda
Eronning nozik buyumlaridan tuhfa va hadyalar keltiradi.
Akbarshoh  esa  Qandahordan  voz  kechishni,  shu  bilan  birga,  Eron  bilan
aloqaning  keskinlashishini  ham  istamasdi;  chunki  Eron  shoh  Tahmasp  davrida
ancha  kuchli  davlat ga  aylangan  edi.  Shuning  uchun  Akbarshoh  Eronga  nisbatan
vaq tincha  «indamaslik»  siyosatini  qo’llaydi.  Ayni  vaqtda  bu  siyosat  Buxoro
xonligiga nisbatan ham qo’llandi.
Abulfazlning  aytishicha,  bu  davrda  Akbarshoh  davlati  ichki  urushlar,  ya’ni
imperiyaga bo’ysunmagan o’lkalarga qarshi kurash bilan band edi, shuning uchun
tashqi siyosatga u qadar e’tibor bera olmagan.
Abulfazlning aytishicha, Abdullaxon II nomiga maktub yozilib, Buxoro elchisi
orqali  yuborilgan.  Bu  dalil  ham  Boburiy lar  imperiyasining  Buxoro  xonligiga
nisbatan dushmanlik ruhida bo’lgan, degan mulohazani rad etadi.
Eron ni  bo’lib  olish  masalasiga  kelganda  -  ehtimol,  bu  y erda  Varmaning
mulohazasi to’g’ridir. Chunki, Abdullaxon II o’z maktubida Buxoro xonligi bilan
Turkiya  o’rtasida  do’stlik  o’rnatilganligini  xabar  qiladi.  Bu  do’stlik,  albatta,  shia
mazhabidagi «kofir» Eronliklarga qarshi kurash asosida tashkil topganini ta’kidlab,
Abdullaxon  II,  ehtimol,  Akbarshohni  ham  diniy  asosda  bir  ittifoqqa  birlashishga
chaqiradi.  Akbarshoh  davlatining  Eronga  nisbatan  tutgan  siyosati  hali  ravshan
bo’lmagani uchun bu taklifga ham ochiq javob berilmagan va bu masala qattiq sir
tutilgan.
Navbatdagi  ikkinchi  elchilik  ham  Abdullaxon  II  tomonidan  yuboriladi.  Bu
safar  Abdurahim  boshchiligidagi  Buxoro  elchiligi  Hindistonga  to’g’ridan-to’g’ri
«Eronni  bo’lish»  taklifi bilan keladi (1577). Abdullaxon  II  Boburiylar  imperiyasi
bilan Buxoro xonligi bir xil sunniy mazhabdagi davlatlar ekan, shunga asosan, ular
bir ittifoqda bo’lib Eronlik shialarga qarshi kurashishlari - Eronning Iroq,  Xuroson
30 va  Fors  viloyatlarini  Buxoro  va  Hindiston  o’rtasida  bo’lib  olishlari  lozim,  deb
uqtiradi.
Abdurahim elchiligi Hindistonda hurmat va ehtirom bi lan yaxshi qabul qilinadi
va Buxoroga qaytishida u bilan birga Abdullaxon II saroyiga sunniy mazhabidagi
Mirza  Po’lat  boshchiligida  hind  elchiligi  yuboriladi.  Hind  elchiligi
Movarounnahrga  hijriy  986  -  1579  yili  keladi.  Bu  vaqtda  Samar qand  hokimi
Abulxayr  Abdullaxon  II  ga  bo’ysunishdan  bosh  tortib,  unga  qarshi  kurashish
uchun  atrof  viloyatlardan  kuch  to’plamoqda  va  shuning  uchun  Abdullaxon  II
shoshilinch  ravishda  Samarqand  tomon  otlangan  edi.  H i nd  elchisi  Akbarning
Abdullaxon  II  nomiga  yozilgan  maktubi n i  olib  kelgan  edi.  Hofiz  Tanish
Buxoriyning  aytishi cha,  maktubda  birlik  va  hamjihatlik  to’g’risida  so’zlangan  va
(go’yoki)  Akbarshoh  Abdullaxon  II  amriga  bo’ysunishga  tayyor  ekanligini
bildirgan.  Akbarshoh  Abdullaxon  II  ga  katta  sovg’alar  yuborgan.  Akbarshohning
tarixchisi  Abulfazl  Allomiy  esa  maktubda  Akbarning  «Eronni  bo’lish»ga  rozi
bo’lmaganligini  va  Eron  ham  Muhammad  payg’ambar  xonadoniga  mansub
davlatlardan  bo’lgani  uchun  unga  yaxshi  munosabatda  bo’lish  zarurligi
ta’kidlanganini bayon qiladi.
Akbarshoh  Eronni  bo’lib  olishga  rozi  emasligini  bildirgan  bo’lsa  ham,
Abdullaxon  II  ning  Eronga  yurish  qilish  niyatini  qat’iy  ravishda  qoralamadi.  Bu
bilan  birinchidan,  Akbarshoh  Buxoro  xonligi  bilan  aloqani  bo’shashtirishni
istamagan.  Chunki  bu  vaqtda  Buxoro  xoni  Balxni  butkul  bo’ysundirib,
Badaxshonga  ham  xavf  solmoqda  edi.  Boburiylar  imperiyasiga,  garchi  Gujarot
(1573), Bangol (1574—1576) kabi viloyatlar va Rajputandagi bir qancha rojaliklar
qo’shib olingan bo’lsa ham, hali Tata, Mekron, Siston va boshqa ko’pgina o’lkalar
Akbarshoh hokimiyatiga bo’ysunmagan bo’lib, Qobulga ham ishonch kam edi. 22
Ikkinchidan,  Eron  shohi  Tahmaspning  vafotidan  so’ng  (1576)  Eronda  ichki
feodal  tartibsizliklar  kuchayib  ketadi.  Natijada  Abdullaxon  II  uchun  Xurosonni,
Akbarshoh uchun Qandahorni Erondan tortib olishga qulay sharoit vujudga kelgan
22
 Азимджанова С, Государство Бабура в Кабуле и в Индии, М., 1977.
31 edi.  Lekin  Akbarshoh  ichki  kurashlar  bilan  band  bo’lib,  Eron ga  qarshi  kurashga
tayyor  emas  edi.  Shuning  uchun  Akbarshoh   Abdullaxonning  Eronga  nisbatan
tajovuzkor  harakatini  kuchsizlantirishga  urinsa  ham  (chunki  Akbarshoh  Eron
yerlarining Buxoro xonligi tomonidan bosib olinishini istamas edi, al batta), uning
Eronga  qarshi  urush  qilishiga  qat’iyan  qarshi  chiqmaydi.  Elchilik  vazifasining
sunniy mazhabi tarafdori Mirza Po’lat zimmasiga yuklatilishi ham bejiz emas edi.
Mirza  Po’lat  elchiligiga  ikkinchi  bir  muhim  vazifa  —  Buxoro  xonining
Badaxshonga bo’lgan munosabatini aniqlash va iloji bo’lsa, Badaxshonga nisbatan
tug’ilgan xavfning oldini olish vazifasi ham topshirilgan edi.
Badaxshon masalasiga keladigan bo’lsak, Saltanat Akbarshoh qo’liga o’tganda
Badaxshonda  Mirza  Sulaymon  hokim  edi.  Mirza  Sulaymon  Akbarshoh  davlatini
kuchsiz  fahmlab  hijriy  974  -  1567  yili  Qobulga  hujum  qiladi,  ammo
muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. So’ng to’satdan Balxga hujum qiladi. Balx hokimi
Pirmuhammad  Buxoro  xonligining  yordami  bilan  Mirza  Sulaymonni  Balxdan
quvib  chiqaradi,  bu  kurashda  Mirza  Sulaymonning  o’g’li  Ibrohim  Mirza   halok
bo’ladi 23
.
Abdullaxon  II  ning  askarlari  Hisorni  qamal  qilgan  vaqtda  (982  -  1574)
hisorliklarning iltimosiga ko’ra, Mirza Sulaymon ularga yordamga keladi. Ammo
shu  vaqtda  Badaxshonda  Mirza  Sulaymonga  qarshi  uning  amaldorlaridan  biri  -
Muhammadquli  isyon  ko’taradi.  Marhum  Ibrohim  Mirzaning  beva  xotini
Badaxshon  hokimiyatini  o’g’li  Shohrux  Mir za  qo’liga  olib  berish  maqsadida  bu
qo’zg’olonga  qo’shiladi.  Jangda  Shohrux  Mirza  g’olib  chiqadi,  Mirza  Sulaymon
esa yordam so’rab avval Qobulga, so’ng Akbarshoh huzuriga boradi 24
.
Abdullaxon  II  Hisorni  qo’lga  kiritib  (1578)  Badaxshonni  zabt  etishga
tayyorgarlik  ko’radi.  Hofiz  Tanish  Buxoriyning  yozishicha,  bundan  xabar  topgan
Shohrux  Mirza  Abdullaxon  II  saroyiga  elchi  yuborib,  Buxoro  xoniga
23
 Ҳ офиз Таниш Бухорий, Абдулланома, Т., Шар қ, 2000. Б.207
24
 Р. Ч. Варма, Акбар ва Абдуллахон, 382-бет.
32 bo’ysunganini  ma’lum  qiladi.  Shundan  so’ng  Abdullaxon  II  Badaxshon  tomon
yuboril g an askarlarga qaytish uchun buyruq bergan 25
.
Akbar  o’z  huzuriga  kelgan  Mirza  Sulaymonni  yaxshi  qabul  qilib,  unga
Badaxshonni  qaytarib  berishni  va’da  qiladi.  Ko’p  o’tmay,  Akbarshoh  saroyiga
Mirza  Shohruxning  vakillari  ham  keladi.  Shunisi  qiziqki,  Akbarshoh  Shohrux
Mirza vakillarini ham tantanali ravishda qabul qilib, Shohrux Mirzani Badaxshon
hokimi  deb  taniydi  va  unga  yordam  berajagini  aytadi 26
.  Akbarshoh  shunday
qilishga  majbur  edi.  Chunki  Badaxshon  Shohrux  Mirza  qo’lida  bo’lib,  agar
Akbarshoh  uni  qo’llab-quvvatlamasa,  u  Abdullaxon  II  tomoniga  o’tib  ketishi
mumkin  edi.  Bu  voqeadan  so’ng  aldanganini  sezgan  Mirza  Su laymon  Makka
tomon yo’l oladi va u yerda besh yil turib, qaytishda Eron shohi Ismoil II huzurida
bo’ladi.  Eron  shohi  Badaxshonni  qaytarib  olishda  Mirza  Sulaymonga  yordam
qili sh ga  va’da  beradi.  Hind  tarixchisi  R.  C h .  Varma  yozadiki,  bunday  a hvolning
oldini  olish  uchun  S h ohrux  Mirza  bobosi  bilan  yarashgan  va  ular  o’rtasida
shartnoma tuzilgan 27
. Hofiz Tanishning bergan ma’lumotiga ko’ra, Shohrux Mirza
va Mir za Sulaymon o’rtasida to’qnashuv bo’lib, bunda Qobul hokimi  Muhammad
Mirza  Hakim   (Mirza  Sulaymonning  kuyovi)  yordami  bilan  Mirza  Sulaymon
g’olib  chiqqan.  So’ngra  har  ikki  hokim  —  Mirza  Hakim  va  Mirza  Sulaymonlar
Abdullaxon  II  huzuriga  elchi  yuborganlar.  Mirza  Sulaymon  elchi  qilib  Mehr  Ali
Ko’kaldoshni  va  Mirza  Hakim  esa  Mavlono  Nuriddin  Muhammad  qozini
yuborganlar.  Elchilar  sovg’a-salomlar  bilan  birga  maktub  ham  keltirganlar  va  bu
maktublarda,  Hofiz  Tanishning  yozishicha,  har  ikki  hokim  o’zlarining  Buxoro
xoniga bo’ysunganliklarini  bildirganlar. Elchilarga  Abdulxon II  hurmat  ko’rsatib,
ularni  «faxriy  to’n»lar  bilan  mukofotlagan  va  Mirza  Sulaymon  nomiga  yozilgan
nomada uni Buxoroga kelishga taklif ham qilgan. 28
25
 Ҳ офиз Таниш Бухорий, Абдулланома, Б.207-208
26
 Р. Ч. Варма, Акбар ва Абдуллахон, 382-бет.
27
 Р. Ч. Варма, Акбар ва Абдуллахон, 383-бет.
28
 Ҳ офиз Таниш Бухорий, Абдулланома, Б.208
33 «Mirotul olam» asaridagi ma’lumotlarga qaraganda, 992 – 1584 - yili Shohrux
Mirza  o’z  bobosidan  mag’lubiyatga  uchrab,  Akbarshoh  saroyiga  keladi,  Mirza
Sulaymon bu kurashda Abdullaxon II dan yordam olgan 29
.
1584-yili  Abdullaxon  II  Balx  hokimligini  o’g’li  Abdulmo’minga  topshirish
bahonasida shu shaharga keladi. Abdullaxon II ning rejasini sezgan Shohrux Mirza
Balxga  o’z  elchisi  Shoh  Hasanni  yuboradi.  Lekin  Abdullaxon  II  elchini  qabul
qilmaydi  va  elchiga  kinoya  bilan  tez  kunda  Badaxshonda  so’zlashuvini  aytadi.
Shundan  so’ng,  ko’p  vaqt  o’tmay  Badaxshon  Buxoro  xonligiga  qo’shib  olinadi.
Bobo  va  nevaralar  oldinma-keyin  Akbarshoh  huzuriga  qarab  yo’l  oladilar.
Badaxshondagi  janglarda  S h ohrux  Mirzaning  o’g’li  Muhammad  Zamon  Mirza
buxoroliklarga asir tushadi.
Badaxshonning  zabt  qilinishi  Qobul  hokimi  Mirza  Ha kimni  ham  cho’chitib
qo’yadi  va  u  Akbardan  yordam  so’rab,  o’z  vaki lini  uning  huzuriga  yuboradi.
Lekin, oradan ko’p vaqt  o’tmay, Mirza Hakim vafot  etadi (1585), shundan so’ng
Qobul,  Zobulistonda  tartibsizliklar  kuchayadi.  Bu  voqealarda  Abdullaxon  II  ham
qisman  ishtirok  etgan  edi.  Feridun  nomli  shaxs  marhum  Mirza  Hakimning
o’g’illari  Afrosiyob  Mirza  (14  yashar)  va  Kaykabod  (11  yashar)larni  o’zbeklar
tomoniga qochib ketishga da’vat qiladi. Agar Feridunning bu rejasi amalga oshsa,
Abulfazl  Allomiyning  yozishicha,  Abdullaxon  II  Qobulga  ham  da’vogar  bo’lishi
mumkin edi 30
.
Akbarshoh Qobuldagi tartibsizliklarning oldini olish uchun jadal harakat qilib,
lashkarboshi Man Singxga tezlik bi lan Qobulni ishg’ol qilishga farmon beradi va
Qobul qaytadan imperiyaga qo’shib olinadi.
Bu  davrda  Akbarshoh  davlatini  qattiq  tashvishga  solgan  voqea  -  tarixda
«ravshaniylar  xarakati»  nomi  bilan  shuhrat  topgan  afg’on  qabilalarining  ozodlik
uchun  olib  borayotgan  qo’zg’olonlari  bo’lgan  edi.  Afg’on  qabilalariga  qarshi
29
 Бахтовархон, Миротул олам, Б.187
30
 Абулфазл Алломий, Тарихи Акбаршоҳий, Т., 1997, “Шарқ”. б.26
34 kurashni  yaxshi  uyushtirish  maqsadida  Akbarshoh  o’z  saroy  ahllari  bilan  birga
1586-yil 4-yanvarda Attekka (Atokka) keladi.
Boburiylar imperiyasining qo’shinlari Qobulni ishg’ol qilgach, Feri dun qo’lga
tushadi  va  Man  Singx  Feridunni  Akbarshoh  huzuriga  keltiradi.  Taftish  natijasida
Feridunning sotqinligi aniqlangach, «gunohlarini yuvib kelishi uchun» u Makkaga
surgun qilinadi .
Buxoro  elchiligiga  Abdullaxon II  saroyidagi e’tiborli kishilardan  Mir  Quraysh
boshchilik  qiladi.  Elchilar  o’zlari  bilan  zotli  ot  va  tuyalar,  ov  qushlari,  a’lo  navli
mo’yna  va  boshqa  nafis  matolardan  iborat  «tuhfa  va  hadyalar»  olib  keladilar
hamda  Jayyib  ismli  kabutarboz  orqali  esa  Movarounnahrning  turli  nav
kabutarlaridan jo’natilgan edi.
Abulfazlning  aytishicha,  Xaybar  yo’lagining  kengaytirilishi,  Hind  daryosiga
ko’prik  solinishi,  Man  Singxning  Qobuldagi  g’alabasi  va  Akbarning  o’z
qarorgohini  At tekka  ko’chirgani  Abdullaxon  II  ni  cho’chitgan  va  Abdullaxon  II
Akbarshoh Balxga hujum qilishi mumkin, degan xayolda bu xavfning oldini olish
uchun Hindistonga elchilar yuborgan.
R.  Ch.  Varmaning  fikricha,  Akbarshoh  hokimiyatining  Qobulda  mustahkam
o’rnatilishi Abdullaxon II ni Eronga nisbatan tutgan siyosatida Akbarshoh xohishi
bilan hisoblashishga majbur qilgan 31
.
«Abdullanoma»da  Abdullaxon  II  ning  Akbarshoh  nomiga  yozgan  va  Mir
Quraysh  orqali  yuborgan  maktubining  qisqacha  mazmuni  keltiriladi.  Maktubda
Abdullaxon  II  «Haj»  (Makka  va  Madina)ga  boradigan  yo’lda  joylashgan
Badaxshon  o’lkasi  kofir  qizilboshlar  qo’lida  ekanligi  va  shu  tufayli  bu  o’lkada
doimiy  g’alayonlar  bo’layotganligi  haqida  gapirib,  kelgusi  yil  bahorda  katta
qo’shin  bilan  bu  viloyatni  «kofirlar»  qo’lidan  tortib  olish  niyatida  ekanini  bayon
qiladi.  Shuningdek,  Abdullaxon  II  Akbarga  «kofir»larga  hech  qanday  yordam
ko’rsatmaslikni  va  agar  «kofir»lar  o’zbeklar  bilan  bo’lgan  kurashda  tor-mor
31
 Р. Ч. Ва рм а, Акбар ва Абдуллахон, 384—385-бетлар
35 keltirilib,  uning  huzuriga  borsalar,  ularga  boshpana  berishgina  emas,  balki
Hindistondan haydab chiqarishlari lozim deb, uqtiradi 32
.
Nihoyat,  Akbarshoh  elchilarni  o’z  saltanatining  32  yillik  tantanasi  kuni  -  25
rabbial avval 994/1586-yilining 14-martida qabul qiladi.
Mir  Quraysh  elchiligi  qabul  qilingandan  bir  oy  o’tgach,  Akbarshoh  Attokdan
(bu  yerda  shoh  3  oydan  ko’proq  turadi)  Lohurga  keladi.  Abulfazlning  yozishiga
ko’ra,  Akbarshoh  o’z  qarorgohini  o’zbek  elchisining  iltimosi  bilan  Buxoro
chegarasidan  uzoqda  joylashgan  Lohurga  ko’chirgan.  Ammo  shoh  yana  Panjob
viloyatida qolgan edi. Sababi shuki, agar Turon hokimi do’stlikka xiyonat qilgudek
bo’lsa, zafarli qo’shin tezda Lohurdan Turon tomon harakat qilishi kerak edi 33
.
Abulfazlning  mulohazalariga  tanqidiy  qaramoq  kerak,  chunki  u  ko’p
masalalarni Akbarni ulug’lash yo’lida noto’g’ri talqin etgan.
Akbarshoh  vaziyat  taqozosi  bilan  Lohurga  ketadi  va  u  yerda  afg’onlar  va
belujlarga  qarshi  hamda  Tata  va  Seiston  viloyatlarini  imperiyaga  qo’shib  olish
uchun bo’lgan kurashga rahbarlik qiladi.
Badaxshonni bosib olgan Abdullaxon II endi Hirotga yurish qilish niyatida edi.
Ammo uning rejasini qozoqlar qo’zg’oloni buzib yuboradi. Qozoqlar qo’zg’olonini
tezda bostirish maqsadida Termizda Abdullaxon II va jo’ybariy shayxlar boshlig’i
Xo’ja  Kalon  (Xo’ja  Islomning  o’g’li)  boshchiligida  kengash  o’tkaziladi 34
.
Abdullaxon II Eron tomon hujum qilib, uning y erlarining bir qismini bosib olishga
oshiqar edi, chunki Erondagi siyosiy vaziyat Abdullaxon II maqsadlarining am alga
oshishi  uchun  qulaylik  tug’dirar  edi.  Ammo,  Badax sh onning  bosib  olinishi
Buxoroning  Akbarshoh  davlati  bilan  bo’ lgan  munosabatlarining  keskinlashishiga
olib  kelishi  m umkin  edi.  Demak,  Eron ga  yurish  qilishdan  avval  Akbarshoh
da vlatining  Buxoroga  bo’lgan  munosabatini  aniqlash  lozim  edi .  Shuning  uchun
qozoqlar  qo’zg’oloni  bostirilishi  bilanoq  Abdullaxon  II  Samarqanddan
Hindistonga  elchi  jo’natadi  va  Buxoroga  qaytadi.  Mir  Quraysh  elchiligi  oldida
32
 Ҳофиз Таниш Бухорий, Абдулланома, б.157
33
 Абулфазл Алломий, Тарихи Акбаршоҳий, Б. 279
34
 Ҳ офиз Таниш Бухорий, Абдулланома, Б.178
36 mas’uliyatli  vazifalar  turar  edi.  Bu  elchilik  Badaxshonning  Buxoroga  qo’shib
olinishi  sabablarini  tushuntirishi,  sodir  bo’lgan  voqeaga  Akbarshoh  davlatini
ko’ndirgan  holda,  Buxoro  —  Hindiston  munosabatlarini  yaxshilashga  va  Buxoro
xonligining  Eronga  nisbatan  harakatlarida  Hindistonning  betaraf  bo’lishiga
erishishi  kerak  edi.  R.Ch.Varmaning  yozishicha,  Mir  Quraysh  elchiligi  «Eronni
bo’lish»  masalasi  yuzasidan  ham  muzokaralar  olib  borgan  va  bu  haqda  tomonlar
umumiy  bir  fikrga  kelgan 35
.  R.  Ch.  Varma  o’z  mulohazasining  isboti  sifatida
quyidagi uchta ma’lumotni keltiradi: 
a)  Akbarning  Badaxshonning  o’zbeklar  tomonidan  bosib  olinganligiga  sukut
alomati bilan rozi bo’lgani; 
b)  Abdulmo’minning  Turkiya  sultoni  Murod  III  ga  maktubi;  maktubda
“Hindiston  podshohi  ham  bu  oliy dargohga   o’zining eng  buyuk kishilaridan  biri
Hakim  Humomni  tortiqlar,  hadyalar  va  do’stona  maktub  bilan  yubordi  va  ittifoq
tuzdi” deb ko’rsatiladi; 
d)  Imomqulixonning  (1611-1680)  Jahongirshohga  (1605-1627)  yozgan
maktubi,  maktubda  marhum  Abdullaxon  va  Akbar  zamonida  Buxoro  bilan
Hindiston o’rtasida Eronga qarshi ittifoq tuzilgan, deb aytiladi.
Bu  yerda  shuni  qayd  qilib  o’tish  lozimki,  Mir  Quraysh  elchiligi  bilan  birga
Buxorodan Akbarshoh saroyiga Nazarbiy elchiligi ham yuboriladi.
Mir Quraysh Boburiylar imperiyasi bilan muzokaralar olib borish huquqiga ega
bo’lgan  Buxoro  davlatining  rasmiy  elchisi  bo’lsa,  Nazarbiy  otasi  Iskandarxon
vafotidan  so’ng  (1583)  xonlik  taxtiga  o’tirgan  Abdullaxon  II  ning  saltanat  egasi
bo’lgani  haqida  xabar  qiluvchi  va  uning  nomidan  Akbarni  tabriklovchi  maxsus
vakili edi.
«Tarixi Akbarshohiy»dagi ma’lumotga ko’ra, Akbarshoh Nazarbiyni (va uning
o’g’illari  —  Shodibiy,  Boqibiy  va  Qurbonbiylarni)  Mir  Qurayshdan  ancha  avval
qabul qilgan va ularga iltifotlar ko’rsatgan.
35
 Р. Ч. Варма, Акбар ва Абдуллахон, 385—386-бетлар.
37 Akbarshoh  nomiga  bitilib,  Mir  Quraysh  elchiligi  orqali  yuborilgan  nomaning
qisqacha mazmuni «Abdullanoma»da hikoya qilingani haqida yuqorida so’zlagan
edik. Bu maktubning asl nusxasini topa olmaganligimiz sababli, bu haqda mufassal
fikr  yuritolmaymiz.  Ammo,  tekshirishlar  shuni  ko’rsatadiki,  O’zbekiston
respublikasi FA Sharqshunoslik instituti qo’lyozmalar fondida saqlanayotgan 289-
raqamli qo’lyozmadagi maktublarning biri Abdullaxon II ning Akbarshoh nomiga
bitilgan  va  Nazarbiy  orqali  berib  yuborilgan  maktubi  bo’lib  chiqdi.  Bu  hujjat
«Hazrat xalafatpanoh (Abdullaxon II) ning Muhammad Nazarbiy dodxoh elchiligi
yuzasidan  Hinddiston  podshohiga  yozgan  maktubi»  deb  nomlangan.  Maktub
Buxoro  xonligining  Akbarshoh  davlatiga  nisbatan  tutgan  siyosatini  va  Mir
Quraysh elchiligining maqsad va vazifalarini aniqlashda katta rol o’ynaydi. Chunki
fikrimizcha,  Mir  Quraysh  orqali  ham  shu  xil  mazmunda  bitilgan  maktub  berib
yuborilgan bo’lishi ehtimol.
Nazarbiy  keltirgan  maktubda  Buxoro  xoni  Akbarshoh  shaxsiyatini  uzundan-
uzoq  ta’rif  qilgach,  Buxoro  «xalqi  oldida  orom  va  osoyish  eshigi  kushoyish»
bo’lgani, «to’qson ikki o’zbekiya firqasining bir qancha ming el va ulusi... itoat va
farmonbardorlik  halqasini  jon  quloqlariga  osib  tamoman  tobe»  bo’lganliklari,
qozoq,  qoraqalpoq  va  qirg’iz  qabila lari  yordami  bilan  qalmoqlarning
bo’ysundirilgani  haqida,  Buxoro  va  Hindistonda  hokimlik  qilgan  sobiq  hoqonlar
o’rtasidagi  birlik  va  hamjihatlik  to’g’risida  bayon  qilinib,  so’ng  Eron  masalasiga
o’tiladi.  Maktubda  ko’rsatilishicha,  bu  voqealardan  avval  hajga  boruvchilarga
hujum qilib, ularni o’ldirgan va mollarini talon-toroj qilayotgan shia-Eronliklarga
Nazarbiy  dodxoh  boshchiligida  elchi  yuboril gan,  ularga  nasihatomuz  so’zlar
aytilgan,  lekin  Eronliklar  bu  nasihatlarga  ham  quloq  solmay,  o’z  bosqinchilik
ishlarini  davom  ettiraverganlar.  Shundan  so’ng  Buxoro  xoni  (Abdullaxon  II)
Xorazm  viloyatining  volisiga, Mashhad, Astrobod va Nishopurga borib, ketma-
ket   hujum  va  talon-torojlar  qilib,  u  tabiatan  yomon  xulqlilar  fig’onini  (ko’kka)
chiqarsin»  deb,  ham  mang’itiya  va  turkmanlarga  Eronliklarga  qarshi  Marv
tomondan hujum qilishga buyruq bergan.
38 So’ng  maktubda  yozilishicha,  saroy  ahllaridan  bir  qanchasi  Abdullaxon  II  ga
Boburiylar  imperiyasiga  elchi  yuborishni  maslahat  berganlar.  Bundan  kuzatilgan
maqsad  shuki,  boburiylar  imperatori  ham  «porloq  shariatni  mustahkamlash  va
baxtiyor  millatning  kuchayishi  uchun  barcha  tog’dek  basavlat  mujohidlari  va
jangovar, muzaffar muborizlari bilan u tarafdan (Hindistondan) yo’ldan ozgan toifa
ustiga  otlansalar,  toki  shon-shuhrat  konining  har  ikki  gavhari  (Abdullaxon  II  va
Akbarshoh)  o’zaro  bir-birlariga  yordam  va  madad  berib,  u  toifani  oyog’idan
qulatsalar va ular diyorini (shunday) islomobod qilsalarki... «Nazarbiy elchiligi shu
maqsad  yuzasidan  hamda  osmondek  baland  taxtga  baxtiyorlik  bilan  o’tirishlarini
tabriklash  uchun...»  tayin  etilgan.  Maktub  oxirida  Hindistondan  ham  elchilar
yuborilishi va shu asosda do’stlikni mustahkamlash zarurligi uqtirib o’tiladi. 36
Mir  Quraysh  elchiligi,  o’ziga  yuklatilgan  vazifalarni  muvaffaqiyatli  ravishda
bajarib,  1586-yil  2-dekabrda  (12-ramazon  994-yili)  Akbarshoh  davlatining
Buxoroga tayin qilgan elchilari bilan birgalikda yo’lga chiqadi. Hind chlchilariga
Hakim  Humom  boshchilik  qilar  edi.  Hakim  Humom  Boburiylar  imperiyasining
Buxoro  xonligiga  yuborgan  rasmiy  elchisi  va  Mir  Sadr  Jahon  Mufti  esa
Abdullaxon II ning otasi Iskandarxonning vafoti munosabati bilan ta’ziya bildirish
uchun Akbar tomonidan yuborilgan, uning shaxsiy vakili edi. Hind elchilari o’zlari
bilan birga Ak barning Abdullaxon II nomiga bitilgan maktubini keltiradilar. Elchi
Mir  Qurayshga  berilgan  turli  nafis  mollar  va  buyumlardan  tashqari,  hind  shohi
Abdullaxon II va uning o’g’li Abdulmo’min sultonlar uchun xazinachi Muhammad
Ali orqali maxsus sovg’a va hadyalar berib yuboradi. Bu «sov g’a  -  hadyalar»ning
qimmati bir yarim lakni yoki uch ming y etti yuz iroq tumanini tashkil qilgan.
Abdullaxon II Mir  Quraysh elchiligining qaytayotganini  va u bilan  birga hind
elchilari  kelayotgani  haqidagi  xushxabarni  eshitgach,  darhol  Qobul  hokimiga
odamlar  yuborib  undan  hind  elchilarini  uzoq  tutib  turmaslikni  iltimos  qiladi  va
maxsus kishi orqali Mir Qurayshning tez yetib kelishi tayinlanadi.
36
 Низомиддинов И.Ғ - Х VI -Х VIII асрларда Ў рта Осиё - Ҳ индистон муносабатлари., Т., "Фан" , 1966
39 1587 -yilning  may  oyida  Chahorbog’da  (Andxoy)  Hirot  masalasi  bo’yicha
Abdullaxon  II  katta  kengash  o’tkazadi;  Shahrisabz,  Samarqand,  Balx,  Dehnov,
Hisor  va  boshqa  viloyatlardan  minglab  qo’shin  keltiriladi.  Hirot  hokimi
Aliqulixonning  Buxoroga vassal bo’lish  haqidagi iltimosi ham  rad  etiladi. Oradan
ko’p o’tmay, Hirot qal’asi qo’lga kiritiladi va Abdullaxon II o’z qarorgohini Sulton
Husayn Mirza madrasasiga ko’chiradi.
1587-yilning  avgustida  Mir  Quraysh  Abdullaxon II  huzu riga keladi  va u  hind
elchilari ot va tuyalar yetishmasligi sababli orqada qolib ketdilar, deb xabar qiladi;
Abdullaxon darhol hind elchilarini ot va tuyalar bilan ta’minlashga buyruq beradi.
Mir Qurayshni esa hind elchilariga hamroh bo’lib kelish uchun Andxoyga q aytarib
yuboradi.
Elchilar  Hirotga  yaqinlashganda  ularni  Qozi  Hoji  Muhammad,  Mirza  Haydar
Muhammad  Munshi  va  ko’p  a’yon  hamda  shig’ovullar  tantanali  ravishda  kutib
oladilar.  Ertasi  kuni  Sulton  Husayn  Mirza  madrasasida  katta  bazm  uyushtiriladi.
Hofiz Tanish Buxoriy bu haqda shunday hikoya qiladi: «Abdullaxon II uchun taxt
o’rnatilib,  uning  atrofiga  amallariga  qarab  noiblar,  amir  va  lashkarboshilar
joylashdilar. Tillado’z to’nlar kiygan va marvaridlar qadalib ziynatlangan xanjarlar
taqqan  maxsus  kishilar  xizmatda  edilar.  Saroy  hojiblarining  quloqlari  xon
farmoyishiga qaratilgan edi. Majlis boshlanishi bilan Hakim Humom, Sadr Jahon
va elchilikning boshqa  kishilari bazmga  taklif etiladilar, hind elchilariga ularning
shohlari elchilarni  qay tartibda  qabul  qilsa, shu qonun-qoidaga asosan murojaat
qilishlariga ruxsat berildi. Hind elchisi Hakim Humom hayajonga to’lgan holda 27
marotaba  salom berdi. Salom  shundan iborat ediki,  qo’l  kaftlarini  yerga tekkizib,
so’ng  balandga  ko’taradi  va  oldinga  qadam  tashlab  boshini  quyi  soladi.  Oliy  joy
(taxt)  ga  yaqinlashganda  elchi  tizzasida  turib  xon  qo’lini  o’padi  va  o’zi  bilan
keltirgan  nomani  uzatadi.  Nomaning  mazmuni  shundan  iborat  edi-ki,  deb
ko’rsatadi Hofiz Tanish Buxoriy, - muhabbat va do’stlik haqida so’zlanib, umumiy
dushman (Eron)dan  saqlanish uchun birgalikda harakat qilish taklif eti ladi».
40 Ertasi  kun  elchilar  Sulton  Abdulmo’min  huzurida  bo’lib,  unga  ham  hadya  —
tortiqlar beradilar. Shundan keyin, Ab du llaxonning farmoniga ko’ra, hind elchilari
har  kuni  am aldor  -  a’yonlar  bazmlariga  taklif  etiladilar,  ularga  sovg’a-salomlar
in’om qiladilar. Nihoyat, zulqa’da (noyabr) oyining oxirlarida hind elchilari (Hirot
butunlay zabt etilganga qadar) Mir Quraysh hamrohligida Buxoroga yuboriladi va
bosh  qozi  Nuriddin  Muhammadga  elchilarni  yaxshi  joylashtirish  va  ular  haqida
g’amxo’rlik qilish topshiri ladi. 37
«Makotiboti Allomiy» («Allomiy maktublari»)da Hakim Humom elchiligining
yuborilishiga  oid  Akbarshoh  nomidan  Abdullaxonga  bitilgan  ikkita  maktub
keltirilgan. Mak t ublar mazmuni, asosan, bir xil bo’lib, ular yozilishi  ji hatdan bir-
biridan farq qiladi. Maktublarning qisqacha mazmuni quyidagicha: Abdullaxon II
shaxsiyatining maqtovidan so’ng, Akbarshoh o’zining 30 yildan ortiq Hindistonda
shoh  bo’lib  turgani  va  bu  vaqt  ichida  ko’pdan-ko’p  o’lka  va  viloyatlarni  zabt
etganini aytadi. So’ng, uzoq vaqt Movaro u nnahrdan  elchilar  kelmaganini   eslatib
o’tgach,  Akbarni  dinsizlikda  ayblagan  va  bu  haqda  Abdullaxon  II  ga  turli-tuman
bo’hton  so’zlar  yetkazgan  shaxslarni  qoralaydi.  (Akbarshoh  xudo  va
payg’ambarlar ham bo’htondan holi emasliklarini uqtirib, o’zini haqiqiy musulmon
qilib ko’rsatishga harakat qiladi. Maktub mazmuniga ko’ra, Akbarshoh farang (por
tugaliyalik)larga  qarshi  kurashga  otlangan  vaqtda  Eronda  ahvol  keskinlashib
qolganligi  to’g’risida  xabar  kelgan.  Eron  shohiga  qarshi  amir  va  o’lka  hokimlari
bosh  ko’tar ganlar.  Erondagi  bu  ichki  ziddiyatlardan  Rum  (Turkiya)  sultoni
foydalanib, Eronning bir qancha joylarini bosib olgan. Maktubda aytilishicha, Eron
shohi  Akbardan  yorda m  so’ rab  Aliquli  Hamadoniyni  Hindistonga  yuborgan.  Shu
sababli  Akbarshoh  o’g’illaridan  biri  (Shahzoda  Murod)ni  katt  qo’shin  bilan  Eron
Iroqi  tomon  jo’natish,  o’zi  esa  Xuroson  tomon  yo’l  olmoqchi  bo’lgani,  agar
Abdullaxon  II  ham  Xurosonga  yetib  kelsa,  Akbarshoh  Abdullaxon  II  bilan
uchrashib  ko’p  masalalarni,  shu  jumladan,  Eronga  yordam  ko’rsatish  masalasini
ham  hal  qilib  olishlari  mumkinligi  maktubda  qayd  qilinadi.   Shuningdek,
37
 Р у с т а м о в У. А. ,  К истории изучения экономических, политических и культурных связей между 
народами Индии и Средней Азии. Труды Института Востоковедения АН УзССР, вып. 4, Ташкент, 1956.
41 Akbarshoh  Abdullaxon  II  dan   Shohrux  Mirzaning  gunohidan  o’tishni  so’raydi.
Rasmiy  elchi  sifatida  Hakim  Humom  va  Iskandarxon  vafoti  yuzasidan  ta’ziya
bildirish  uchun  Sadr  Jahon  yuborildi,  deb  yoziladi.  Hakim  Humom  Akbarshoh
davlatining  eng  ishonchli  kishilaridan  ekanligi  alohida  ta’kidlangan;  tuhfa  va
hadyalar Muhammad Ali orqali jo’natildi, deb maktubga xotima berilgan.
I.Nizomiddinov Hakim Humom elchiligi va Akbarning Abdullaxon II nomiga
yozilgan  maktubi  to’g’risida  fikr  yuritib,  Akbarshoh  Abdullaxon  II  ga  o’zini
qudratli  shoh  qilib  ko’rsatmoqchi  bo’lgan,  deydi.  Shia  mazhabidagi  Hakim
Humomni  elchilikka  boshliq  qilib  tayinlash  bilan,  Akbarshoh  Abdullaxon  II
ustidan  kulgan.  Ak barning  maktubi  haqiqatan  ham  ko’p  ma’noli  bo’lib,  undagi
qa rama-qarshi fikrlar Boburiylar imperiyasidagi ichki ziddiyatlar va Abdullaxon II
siyosatining  tajovuzkor ruhidan kelib chiqadi.
Shunga  ko’ra,  Akbarshoh  o’z  maktubida,  garchi  Eronliklar  sunnat  va  jamoat
yo’lidan toygan bo’lsalar ham, ular payg’ambar xonadonidan ekanliklarini eslatib,
ularga  bunday  og’ir  vaqtda  yordam  qo’lini  cho’zish  har  ikki  podsholikning
vazifasidir,  deb  uqtiradi.  Umuman,  maktub    mazmuni    Abdullaxon  II  ning
siyosatiga,  ya’ni  Xurosonni  zabt  etishga  zid  emas  edi;  Abdullaxon  II  Hirotni
butunlay bosib olishga astoydil kirishadi va to’qqiz oy qamaldan so’ng Hirot zabt
etiladi  va  Hirot  hokimligi  Amir  Qulbobo  (Ko’kaldosh)ga  topshiriladi;
Abdulmo’min boshliq qo’shinlar esa Mashhad ustiga yurishga tayyorlanadilar.
Kashmir  bo’ysundirilgandan  so’ng,  Akbarshoh  o’z  a’yonlari  bi lan  bu  o’lkaga
sayohat  qiladi  va  12-zulqa’da  (13-sentyabr’)  997  (1589)  yili  Qobulga  keladi.  Bu
yerda  Buxorodan  qaytayotgan  Hakim  Humom  elchiligini  qabul  qiladi.  Hakim
Humom  Akbarga  Hirot  va Xurosonni  tasarruf  etgani  uchun Abdullaxon  II  undan
minnatdor  ekanini  hamda  Akbarshoh  huzuriga  yaqin  orada  Sadr  Jahon  bilan
birgalikda Buxoro elchisi Ahmad Ali Otaliq kelajagini bildiradi. Ko’p vaqt o’tmay,
Ahmad  Ali  Otaliq  ham  Qobulga  yetib  keladi  va  Akbarshoh  iltifotiga  sazovor
42 bo’ladi.  So’ng  Akbarshoh  Qobul  hokimligini  Qosimxonga  topshirib ,  Lohurga
qaytib keladi. 38
Oradan ko’p yil o’tgach, Qorateginda Shohrux Mirzaning farzandi Muhammad
Zamon  nomi  bilan  bir  shax s  paydo  b o’ ladi.  Uning  atrofiga  turli  qishloqlardan
qurolli  guruhlar  yig’ila  boshlaydi  v a  «Muhammad  Zamon»  tez  orada  Ko’lob  va
boshqa yerlarni qo’lga kiritadi, janglarning birida hatto Abdulmo’minni asir olish
ehtimoli  ham  yuz  bergan  edi.  Lekin  o’z  xohishi  bilan  kelib  qo’shilgan  qurolli
kuchlar  o’z  boshliqlariniig  qalbaki  shaxs  ekanligini  sezgach,  tarqalib  ketadilar.
So’ng Muhammad Zamon o’zbeklardan yengilib, Qobulga qochadi va payt poylab
Qobul  hokimi  Qosimxonni  o’ldiradi.  Qosimxonning  o’g’li  esa  Muhammad
Zamonni  o’ldiradi.  Shunday  qilib,  Abulfazl  Muhammad  Za monni  Akbarshoh
davlati bilan aloqasiz shaxs deb hisoblaydi.
R. Ch. Varmaning ma’lumotiga ko’ra, Muhammad Zamon o’z vakilini yuborib
Akbardan  yordam  so’ragan;  Akbarshoh  esa  o’zbeklar  bilan  yaxshi  munosabatda
ekanligini aytib, bu iltimosni rad qilgan va uning kim ekanligini bilish niyatida uni
saroyga  taklif  qilgan.  F.A.Noer  Akbarshoh  «Muhammad  Zamon»ga  yordam
berishdan  voz  kechgan  bo’lsa-da,  uning  harakatlarini  ma’qullagan,  deydi.
Badavoniy ham «Muhammad Zamon» Shohrux Mirzaning o’g’li emasligini aytadi.
Ammo u Ko’histonni qo’lga kiritgan «Muhammad Zamon»ga Lohurdan ahadiylar
orqali 200 ashrafiy mablag’, ko’p miqdorda o’q yoy va to’plar yuborganini xabar
qiladi. Faqat «Mirotul olam» asarining muallifi Muhammad Zamonni S h ohruxning
o’g’li deb ataydi.
«Muhammad  Zamon»  Shohrux  Mirzaning  o’g’li  yoki  o’g’li  emasligi  va
shuningdek, uning Akbarshoh tomonidan yuborilgani haqida aniq ma’lumotga ega
emasmiz.  Lekin  shunisi  aniq-ki,  Akbarshoh  «Muhammad  Zamon»ga  yordam
ko’rsatgan,  ammo  bu  yordam  yetarli  darajada  bo’lmagan;  chunki  Akbar,
birinchidan,  Abdullaxonning  Badaxshondagi   hokimiyatini  kuchsizlantirishga
uringan;  ikkinchidan,  Abdullaxon  II  davlati  bilan  yaxshi  munosabatda  bo’lgani
38
 Н и з о м и д д и н о в Н. ,  Ў рта Оси ё нинг чет эл Шар қ и билан муносабатлари, Тошкент, Уздавнашр, 1961 .
Б.38
43 uchun  bu  ishda  ochiq  -  oydin  va  astoydil  harakat  qilolmagan.  Buning  ustiga
Ahmad  Ali  Otali q  elchi ligining  qaytishiga  uzoq  vaqtgacha  ruxsat  etilma y di.  Hali
Ahmad Otaliq elchiligi Hindistonda turgan vaqtda Buxorodan Abdullaxon II ning
Mavlono Husayniy boshchiligidagi  yangi  elchiligi  keladi  va u 9-noyabr  (1590)da
Akbarshoh huzurida bo’ladi. Abulfazl Mavlono Husayniy elchiligi haqida so’zlab,
Buxoro  xoni  bu  elchilikni  Ahmad  Ali  Otaliqning  uzoq  vaqt  Buxoroga
qaytmaganligidan tashvishlanib va o’g’li Abdulmo’minning qilmishlari uchun uzr
so’rab yuborgan, deb yozadi.
Muhammad  Zamon  voqeasi  va  janglarning  birida  mag’lubiyatga  uchrash
Abdulmo’minni  g’azablantiradi  va  u  o’z  nomidan  Akbarshoh  saroyiga  elchilar
yuborib,  ular  orqali  Hindistonga  qochib  borgan  badaxshonliklarni  tutib  berishni
talab  qiladi.  Ba’zi  mualliflar  (masalan,  «Akbarnoma»ga  sharh  yozgan  Sayyid
Muhammad  Sodiq  Ali)  Abdulmo’min  Akbarning  qizini  o’ziga  xotinlikka
so’ratgan, shuningdek, Hindistonga qarashli bir qancha yerlarga ham da’vo qilgan,
deb ko’rsatadilar. Abulfazl Allomiy daftar (maktublar)iga sharh yozgan Mavlaviy
Muhammad  G’iyosiddin  Abdulmo’min  otasining  roziligi  bilan  Akbarshoh  oldiga
shunday  talablarni  qo’ygan,  Akbarshoh  esa  bu  haqda  o’z  kishisi  (josusi)  orqali
eshitib,  Abdulmo’min  elchisini  Hind  daryosiga  cho’ktirib  yuborishga  buyurgan,
deb izohlaydi.
Mavlaviy  Muhammad  G’iyosiddinning  fikri  ,haqiqatga  yaqinroq  bo’lishi
mumkin. Akbarning Buxoro xonligidagi voqealardan xabardor qilib turuvchi «o’z
kishisi»ga ega ekanligi «Makotiboti Allomiy»da keltirilgan maktublardan birining
mazmunidan ham ma’lum bo’ladi. Bu maktub Abdullaxon II amirlaridan birining
nomiga  yozilgan  bo’lib,  bunda  Hakim  Humomning  vafot  etganligi  tufayli
Akbarshoh  mazkur  amir  bilan  xat  yozishib  turishni  ushbu  maktub  muallifiga
(Abulfazlga) buyurgan va mazkur amirning imperator saroyida katta e’tiborga ega
ekanligi va boshqalar haqida maxsus sirli iboralar bilan bayon qilingan.
44 Abulfazl  Allomiy  asarida  Abdulmo’min  yuborgan  elchi  Hind  daryosidan
o’tayotgan  (28 -farvardin    999 )da ,  17-aprel 159 1 -yilda suvga cho’kib ketadi, deb
ko’rsatiladi. 
Aslida esa Abdullaxon II ni boshqa bir narsa tashvishlantirmoqda edi. Yosh va
g’ayratli  Eron  shohi  Abbos  (1587—  1629)  mamlakatdagi  feodal  kurashlarni
shafqatsiz  ravishda  bostirib,  kuchli  markazlashgan  davlatga  asos  solmoqda  edi.
Abbos  o’zbeklar  tomonidan  zabt  etilgan  Hirot  va  Xurosonni  qayta  bosib  olish
harakatida edi. Bu ishda u hatto Hindistondan yordam so’rab, o’z elchisi  Yo dgor
Sulton Rumlu ni Akbarshoh huzuriga yuborgan edi .
Ammo  Akbarshoh  Eron ga  nisbatan  «kuzatish»,  «payt  poylash»  siyosatini
tutishda davom etardi. Bunga asosiy sabab i  hali Qandahor masalasining uzil-kesil
hal bo’lmaganligi edi. Shu sababli Eron elchisi Y o dgor Sulton Rumlu Hindistonda
uzoq vaqt tutib turildi.
Oradan bir qancha yil o’tgach, ya’ni 1595-yilda Qandahor Hindistonga qo’shib
olinadi,  bu  quyidagicha  amalga  oshadi:  Qandahor  hokimi  Sulton  Husayn  Mirza
vafotidan so’ng undan 4 o’g’il (Muzaffar Husayn Mirza, Rustam Mirza, Abusaid
Mirza  va  Sanjar  Mirza)  qolgan  edi.  Sulton  Husayn  Mirza  davlati  Qandahordan
tashqari,  Zomindovar,  Garmsardan  Sirxindgacha  kengaygan  edi.  Shoh  Abbos  bu
yerlarni  uning  o’g’illariga  bo’lib  beradi:  Muzaffar  Husayn  Mirzani  Qandahor
hokimi, Rustam Mirzani Garmsar  va Zomindovar  hokimi qilib tayinlaydi. Davlat
vakili  qilib  Hamzabek  (ko’r  Hamza)ni  belgilaydi.  Hamzabekning  ig’vosi  bilan
Muzaffar  Husayn  Mirza  Seistonni  egallaydi.  Rustam  Mirza  esa  bu  yerni  qo’shib
olish niyatida edi. Natijada, aka-ukalar orasida nizo chiqib, u katta to’qnashuvlarga
olib keladi. Bu davrda o’zbeklar Farrohga tahdid solmoqda  edilar. Farroh hokimi
Rustam  Mirzadan  yordam  so’raydi,  Rustam  Mirza  esa  paytni  qulay  hisoblab,
Farrohni  egallab  oladi  va  Seistonga  hujum  qiladi,  lekin  muvaffaqiyattsizlikka
uchraydi. Rustam Mirza Seistondan qochib Zomindovarga kelsa, bu yer o’zbeklar
qo’liga  o’tgan  bo’ladi.  Endi  Rustam  Mirzaga  Hindistonga  borishdan  bo’lak  iloj
qol may di.  Akbarshoh  Rustam  Mirzani  tantanali  ravishda  qarshila y di.  Unga
45 Mo’lton  viloyatini  «jogir»  qilib  beradi. 39
 Rustam  Mirzaga  bu  qadar  katta  iltifot
ko’rsatishdan  maqsad,  -  deyiladi  «Tarixi  olamoroyi  Abbosiy»da  —  Muzaf far
Husayn  Mirzani  ham  Hindistonga  jalb  qilish  edi.  Shu  yo’l  bilan  Akbarshoh
Qandahorni urushsiz o’z territoriyasiga qo’shib olish niyatida edi.
Muzaffar  Husayn  Mirza  Abdullaxon  II  ning  so’zla ri ga  ishonmaydi.  Ayni
vaqtda  Akbarning  vakili  Qandahorga  kelib,  Qandahorni  unga  topshirishni  va
Muzaffar  Husayn  Mirzaga  esa  Hindistonga  borishni  taklif  etadi.  Avval  onasi,
o’g’li,  so’ngra  Muzaffar  Husayn  Mirzaning  o’zi  Hindistonga  jo’nab  ketadi.  Hind
qo’shinlari  Qandahorga  kirib  kelishi  bilanoq  Qandahor  qal’asidagi  ikki  mingga
yaqin  qizilbosh  (Eronlik)lar  qochib  ketadilar  va  natijada,  Qandahor  urushsiz
Akbarshoh davlatiga qo’shib olinadi.
Abulfazl Allomiy yozadiki, Yodgor Sulton elchiligi kelganidan so’ng saroyda
kengash o’tkazilib, Eronga yordam berish va shahzodalardan biri rahbarligida hind
qo’shinlarini  Xurosonga  yuborishga  qaror  qilingan  edi.  Lekin  Buxorodan
elchilarning  ketma-ket  kelishi  va  do’stona  aloqalarning  o’rnatilishi  natijasida  bu
qaror amalga oshmadi . 40
A kbarshoh  nomidan  S h oh  Abbosga  yozilgan  maktubda  Eron ga  hin d
qo’shinlarini  yuborishning  kechiktirilganiga  sabab  Akba r  davlatining  ichki
kurashlar    bilan    bandligi,  Eron dagi  siyosiy  vaziyatning  noaniqligi  hamda
Qandahor  masalasi  va  bosh q alar  deb  ko’rsatiladi.  So’ng  maktubda  Akbarshoh
Movarounnahrga yurish qilib, uni  bosib olmoqchi  bo’lganini  va u yerdan Eronga
yordam ko’rsatishga ahd qilganligini, ammo Turon hokimining ketma-ket elchilar
yuborib, do’stona aloqa bog’lagani sababli bu fikridan qaytganini bayon qiladi.
 
39
 Эрскин У. Ҳиндистонда Бобур давлати (Инглиз тилидан Ғ.Сотимов тарж.). - Т., 1997
40
 Абулфазл Алломий, Тарихи Акбаршоҳий, Т., “Шарқ”, 1997. б.29
46 3.2. Hukmdorlarning yozishmalarida ko’zlangan siyosiy maqsadlar
Bir  qancha  yillar  davomida  Hindistondan  Buxoroga  elchilar  yuborilmadi.
Buxoro elchisi Mavlono  Husayniy  1592-yili  Lohurda  vafot etadi. Oradan ikki yil
o’tgach,  R.CH.Varmaning yozishicha, yana Buxorodan elchi Mulk  Saloh  Buxoriy
kelgan. 41
Buxorodan  Akbarshoh  saroyiga  ketma-ket  elchilarning  kelishi,  fikrimizcha,
Buxoro  xonining  bu  davrda  Akbarshoh  davlati  bilan  yaxshi  munosabatlarda
bo’lishga harakat qilganligi dan darak beradi, chunki bu Buxoro xonligi manfaatiga
mos  kelardi.  Buxoro  xoni  Eronga  qarashli  yerlarni,  shu  jumladan,  Qandahor
o’lkasini  bosib  olishda  Hindistonning  betarafligini  ta’minlashga  intilardi.  Ammo,
Akbarshoh davlati  ham o’z  navbatida  Qandahor o’lkasini  (shuningdek, bu  o’lkaga
qarashli  Zomindovar,  Garmsar  va  boshqa  yerlarni  ham)  Boburiylar  imperiyasiga
tegishli  joylar  deb  bilib,  uni  Erondan  tortib  olish  fikrida  edi.  Demak,  bu  yerda
Buxoro  xon ligi  bilan  Akbarshoh  davlatining  manfaatlari  bir-birlariga  zid  keladi.
Shunga  ko’ra, har  ikki mamlakat  o’rtasida  yaxshi  qo’shnichilik aloqalari o’rnatish
mumkin bo’lmadi, chunki bu xildagi munosabatdan Akbarshoh davlati manfaatdor
emas edi. Uzoq vaqt davomida Hindistondan Buxoroga elchilar yuborilmasligining
sababi ham ana shunda edi.
Qandahor  urushsiz  Hindistonga  qo’shib  olingach,  Qandahorga  safarbar
qilingan hind harbiy qismlariga  Zomin dovar, Garmsar va  boshqa  joylarni Buxoro
xonligidan  qay tarib  olish  haqida  buyruq  beriladi  va  bir  necha  kichik-kichik
to’qnashuvlar natijasida u yerlar Akbarshoh davlatiga qo’shib olinadi.
Shundan  so’ng  Akbarshoh  Buxoroga  elchi  yuborishga  qaror  qiladi .  Bundan
maqsad,  birinchidan,  Zomindovar  va  Garmsardagi  to’qnashuvni  xaspo’shlash
bo’lsa,  ikkinchidan,  Buxoro  bilan  do’stona  munosabatlar  o’rnatib,  bu  xil
munosabatdan  Eron— Hindiston  aloqalarini  o’z  manfaatlariga  bo’ysun dirishda
dastak sifatida foydalanish edi.
41
 R a m e s h  C h a n d r a  V a r m a . Akbar and Abdullakhan, «Islamic culture», vol. XXI, № 4, Octo ber, 1937, 
p.378
47 24  –  urdu- bihesht  (1004  hijriy —17-may  1597)  yili  Hindistondan  Buxoroga
Xo’ja  Ashraf  Naqshbandiy  boshliq  elchilik  yo’ lga  chiqadi.  Shohona  sovg’a  —
hadyalar  esa  Shayx  Husayniy  Laknoviy  orqali  maxsus  jo’natiladi.  Hind  elchi si
Akbarning  Abdullaxon  II  nomiga  yozilgan  do’stlik  aloqa l arini  mustahkamlashga
qaratilgan maktubini keltiradi.
Maktubda  Akbarshoh  o’z  davlatining  Buxoro  xonligiga  nisbatan  doimo
do’stona munosabatda bo’lganini uqtirib, buning isboti o’laroq quyidagi dalillarni
keltiradi:
a) Abdullaxon II  Hindu q ush  mamlakatlar  o’rtasida  chegara bo’lib h isoblansin,
deb taklif qilgan ekan, uning bu taklifi ma’ qul topildi;
b)  Eron  hokimi  o’z  elchisi  Yodgor  Sulton  Rumluni  yubo rib  Buxoroga  qarshi
kurashda yordam so’ratgan ekan, bu iltimos qabul qilinmadi;
v)  Shohrux  Mirzaga  Buxoroga  yaqin  bo’lgan  Qobul  yoki  Kashmirdan  emas,
balki Malva o’lkasidan jogir berildi;
g)  O’zbeklar  Qandahorni  Eronga  qarashli  joy  deb  bi lib,  unga  hujum
qilmasinlar, degan andisha bilan bu viloyat Hindistonga qo’shib olindi;
d)  Shohrux  Mirzaning  o’g’li  nomi  bilan  Badaxshonda  qo’zg’olon  ko’targan
Muhammad Zamonga yordam ko’rsatilmadi;
e) Buxoro xonini xavfdan qutqarish uchun Panjobni tashlab Agraga kelindi;
j)  Abdulmo’min  qilgan  beadabgarchiliklarga  o’g’ilning  otaga  qilgan  erkaligi
deb qaralib, uning gunohidan o’tildi va boshqalar. 42
Maktubda  Akbarshoh  o’zining  Panjob  viloyatida  uzoq  vaqt  turib  qolishiga
afg’onlar  va  belujlarni  bo’ysundirish,  Kashmir,  Tata  va  Seistonni  imperiyaga
qo’shib olish sabab bo’lganini aytib, so’ng Gujarotdagi qo’zg’olonning bostirilishi
va Dekanda olib borilayotgan janglar haqida birma-bir hikoya qiladi.
Maktub mazmuniga qaraganda Ahmad Ali Otaliqqa Xo’ja Ashraf Naqshbandiy
elchiligi bilan birgalikda qaytishga ruxsat etilgan. Maktubda faqat bir joyda, ya’ni
Abdulmo’minning  hatti-harakatlari  haqida  suz  borganda,  bu  noo’rin  harakatlar
42
 Н и з о м и д д и н о в Н. , Ўрта Осиёнинг чет эл Шарқи билан муносабатлари, Тошкент, Уздавнашр, 1961
48 Abdullaxonning roziligi bilan qilingan bo’lishi kerak, deb kinoya qilinadi. Boshqa
barcha masalalar do’stona ruhda naql etilgan.
Akbar  davlatining  ichki  ishlari  ham  Buxoro  xonligi  bilan  do’stlikni
mustahkamlashni  taqozo  qilar  edi.  Chunki  bu  davrda  imperiya  oldida  katta  bir
vazifa — Dekanni bo’ysundirish vazifasi  turardi. Bu masalani  muvaffaqiyatli hal
qilishda Boburiylar imperiyasining g’arbiy rayoni — Qobul viloyatida tinchlik va
osoyishtalik hukm surishi muhim rol o’ynardi, bu esa Buxoro xonligi bilan bo’lgan
aloqalarga bog’liq edi.
Hind elchilari Xo’ja Ashraf Naqshbandiy va Sulton Husayn Laknoviylar 1597-
yilning sentyabrida Abdullaxon huzurida bo’ladilar, hind elchilarining Hindistonga
qaytishlarida kuzatib borish vazifasi  Mir Qurayshga topshiriladi. Elchilar Hirotga
kirib kelganlarida Abdullaxon vafoti haqida xabar tarqaladi.
Keltirilgan  dalillardan  shunday  xulosaga  kelish  mumkinki,  XVI  asrning
ikkinchi  yarmida  Buxoro  xonligi  bilan  Hindiston  o’rtasida  qizg’in  siyosiy
(diplomatik)  munosabatlar  o’rnatilgan  va  bundan  har  ikki  tomon  manfaatdor
bo’lgan.
XVI  asrning  ikkinchi  yarmidagi  Buxoro  —  Hindiston  munosabatlarini  uch
davrga bo’lish mumkin:
a) Buxoro xoni tomonidan Badaxshon bosib olingunga qadar bo’lgan davr. Bu
vaqtda  Buxoro  —  Hindiston  munosabatlari  u  qadar  do’stona  ruhda  bo’lmadi.
Badaxshonning  zabt  qilinishi  esa  mamlakatlar  o’rtasidagi  munosabatni
keskinlashtirib  yuborishi  ham  mumkin  edi.  Lekin,  har  ikki  mamlakatning
manfaatlari o’zaro munosabatlarni keskinlashtirishga yo’l qo’ymadi. Buxoro xoni
Akbar saroyiga ketma-ket do’stlik elchilarini yuborib, Badaxshon voqeasini esdan
chiqarishga  uringan  bo’lsa,  Akbar  o’z  imperiyasining  g’arbiy  chegaralari
xavfsizligini ta’minlash uchun Buxoro bilan yaxshi qo’shnichilik siyosatini davom
ettirishga majbur bo’ldi;
b) Abdullaxonning  Eronga  nisbatan  tutgan  tajovuzkorlik  siyosatining
kuchaygan  davri.  Bu  davrda  Buxoro  xoni  Hindistonni  Eronga  qarshi  kurashga
49 undadi.  Eronning  zaiflashishidan  manfaatdor  bo’lgan  Akbar  davlati  (Qandahorni
osongina  Hindistonga  qo’shib  olish  maqsadida)  Abdullaxonning  Eronga  nisbatan
bo’lgan agressiv niyatlarini qat’iyan qoralamadi;
d)  Qandahoq  masalasining  hal  bulish  davri.  Ma’lumki,  bu  masala  ustida
Buxoro  va  hind  qo’shinlari  o’rtasida  to’qnashuvlar  ham  bo’ldi.  Ammo  shundan
keyin ham mamlakatlar o’rtasidagi munosabat keskin o’zgarmadi. Chunki janubiy
hind  yerlarini  bosib  olish  uchun  Akbar  davlatiga  Buxoro  xonligi  bilan  yaxshi
munosabatda  bo’lish  zarur  edi.  O’zaro  yaxshi  qo’shnichilik  munosabatlaridan
Buxoro xonligi manfaatdor edi, chunki bu vaqtda davlatni o’z qo’liga olgan Eron
shohi Abbos I Buxoroga karshi kurashni kuchaytirish fikrida edi.
Ashtarxoniylar  hukmronlik  qilgan  davrda  xam  Buxo ro  xonligi  va  Boburiylar
imperiyasi o’rtasida qizg’in  diplo matik aloqalar mavjud bo’lgan.
Elchilar  Hindistonga  qimmatbaqo  sovg’a  va  tuhfalar  bilan  boradilar.
Jahongirshoh ular bilan yaxshi muno sabatda bo’lgan. 43
R.Ch.Varmaning yozishicha, Buxoro elchilari Imomqulixonning Jahongirshoh
nomiga  yozgan  maktubini  keltirganlar  va  bu  maktubda  Buxoro  xoni  marhum
Abdullaxon  II  va  Akbarshoh  davrlarida  Buxoro  hamda  Hindiston  o’rtasida  bir
diniy  mazhabda  bo’lish  asosida  o’zaro  ittifoq  tuzilganligi  va  bu  ittifoq  natijasida
Xuroson  hamda  Eronning  ko’p  joylari  Buxoro  va  Hindiston  tomonidan  bosib
olinganligi qayd qilib o’tilgan.
Xo’ja  Abdurahim  Xo’ja  Islom  Jo’yboriyning  nabiralaridan  bo’lib,  Xo’ja
Sa’dning o’rtancha o’g’li edi. Xo’ja Sa’d o’z vafoti oldidan (23-oktyabr 1589-yil)
vasiyat qilib, o’zining barcha asosiy boyligi — yer-mulki va 18 ming oltin ashrafiy
mablag’ini  katta  o’g’li  Xo’ja  Tojiddinga  meros  qilib  beradi.  Xo’ja  Abdurahimga
esa 4 ming ashrafiy tegadi, xolos. 44
43
 У р и н б о е в  А . ,  Абдураззоқ Самарқандийнинг Ҳиндистон сафарномаси, Тошкент, УзССР ФА 
нашриёти, 1960, Б.22
44
 Юлдашев М. Ю., Новые данные о хозяйстве джуйберских шейхов. «Общественные науки в Узбекистане»,
1963, 5, стр. 37.
50 Imomqulixon  taxtga  o’tirishi  bilan  Xo’ja  Abdurahimning  e’tibori  tobora
kuchsizlana  boradi  va  hatto  bizga  noma’lum  sabablarga  ko’ra,  Xo’ja  Abdurahim
haj qilish niqobi ostida Buxoroni tashlab ketishga majbur bo’lgan.
Xo’ja Abdurahim Isfaxonga yetganda yo’lda betob bo’lib qolib yana Buxoroga
qaytib keladi. Lekin u oradan ko’p vaqt o’tmay Hindiston safariga otlanadi.
«Matlabut-tolibin»  asardagi  ma’lumotlarga  ko’ra,  Xo’ja  Abdurahimning
Hindistonga  borishiga  quyidagi  voqea  sabab  bo’lgan.  Hindistonda  Shox  Salim
(Jahongirshoh) bi lan uning o’g’li Shoh Xurram o’rtasida kuchli kelishmovchiliklar
paydo bo’lgani  to’g’risidagi  xabar  Buxoroga ham  yetib keladi. Kunlarning birida
Xo’ja  Abdurahim  Imomquli xonga  shu  haqda  gap  ochib,  ota-bolani  yarashtirib
qo’yish  kerakligini  aytganda,  Imomqulixon  Xo’jaga  qarab:  bu  -  sizlar  (ya’ni
jo’ybariy shayxlar) ning ishingiz, ota-bobolaringizdan tortib shu xil yumush bilan
shug’ullanib  kelmoqdasizlar,  deb  javob  qaytargan.  Bu  voqeadan  so’ng  Xo’ja
Abdurahim  Hindiston  safariga  taraddud  ko’rgan.  Xo’ja  Abdurahim  qimmatbaho
buyumlar  —  tulki  va  qunduz  terisidan  tikilgan  po’stinlar,  baliq  tishi,  bir  qancha
tezyurar ot va tuyalar, yaxshi ziynat berib yozilgan kitob va riq’alar hamda boshqa
sovg’a-salomlar  bilan  yo’lga  tushadi.  Xo’ja  Abdurahimga  bir  qancha  mulozimlar
bilan birga katta o’g’li Muhammad Siddiqxo’ja hamrohlik qiladi. 45
Demak,  birinchidan,  Xo’ja  Abdurahim  Hindistonga  o’z  xohishi  bilan
ketmagan,  aksincha,  unga  nisbatan  Imomqulixon  munosabatining  sovuq
bo’lganligi orqasida chet o’lkalarga chiqib ketishga majbur bo’lgan (ehtimol, shu
vaqtlarda jo’ybariy shayxlarning kattasi, asosiy merosxo’r Tojiddin o’ziga raqiblik
qilishi mumkin bo’lgan ukalari — Xo’ja Abdurahim va Abdixo’jalardan qutulish
maqsadida  o’z  ta’siridagi  xon  Imomqulini  shunday  qilishga  da’vat  etgandir)  va
ikkinchidan,  Imomqulixon  Xo’ja  Abdurahimning  Hindiston  safaridan  podsholik
ishlarida ham foydalangan.
45
 Абулфазл Алломий, Тарихи Акбаршоҳий, Т., “Шарқ”, 1997.
51 Tarixiy  asarlarda  Imomqulixonning  onasi  va  Jahongirshohning  xotini
Nurjahonbegim  ham  (o’z  vakillari  orqali)  bir-birlariga  do’stona  maktublar  va
qimmatbaho tuhfa hamda hadyalar yuborib turganliklari haqida ma’lumotlar bor. 46
Shunday qilib, Hakim Hoziq elchiligiga qadar Hindistondan Buxoroga Birka va
Nurjahonbegimning  Xo’ja  Nasriddin  Qobuliy  boshchiligidagi  elchilari  kelgan
bo’lsa,  Buxorodan  Hindistonga  Xo’ja  Abdurahim  va  Imomqulixon  onasining
elchilari borgan.
Endi  «Tarixi  Muqimxoniy»da  yo’l  qo’yilgan  xronologik  chalkashlik  haqida
to’xtab  o’tamiz.  Ma’lumki,  bu  asarda  Hakim  Hoziq  elchiligi  Jahongirshoh
tomonidan  yuboril gan  elchilikdir,  deb  yozilgan.  Ammo  «Matlabut-tolibin»
asaridagi voqealarning tavsifi Hakim Hoziq Shohjahon to monidan yuborilgan elchi
ekanligini  aniqlab  beradi.  Asarda  hikoya  qilinishicha,  Xo’ja  Abdurahim
Hindistonga  borgandan  so’ng  bir  qancha  vaqt  o’tgach,  Jahongirshoh  Kashmir
viloyatiga sayr qilish uchun jo’naydi va Xo’ja Abdurahimni ham o’zi bilan birga
olib  ketadi.  Kashmirda  avval  Jahongirshoh  va  so’ng  ko’p  vaqt  o’tmay  Xo’ja
Abdurahim  (1037—1627)  vafot  etadilar.  Xo’ja  Abdurahimni  Chahorbog’da
(Kashmir)  dafn  etadilar.  Keyinchalik  Xo’ja  Abdurahimning  o’g’li  Muhammad
Siddiqxo’ja  otasining  jasadini  Hakim  Hoziq  boshliq  elchilik  hamrohligida
Buxoroga olib kelib dafn ettiradi, dafn marosimida Imomqulixon ham qatnashadi 47
.
Hakim  Hoziq  elchiligi  Jahongirshoh  davrida  emas,  balki  uning  vafotidan  so’ng
Shohjahon  to monidan  (saltanat egasi  bo’lgandan  keyingi birinchi yili) yuborilgan
elchilik  ekani  Shohjahon  davriga  bag’ishlangan  maxsus  tarixiy  asar  «Mirotul
olam»da  ham  aniq  aytilgan  va  bu  asarda  Shohjahonning  Imomqulixon  nomiga
yozilgan  maktubining  do’stlik  haqida  zikr  etuvchi  va  Imomqulixon  shaxsiyatini
ulug’lovchi debochasi ham keltirilgan.
46
 Б а й к о в а  Н. Б. ,  Роль Средней Азии в русско - индийских торговых связях (первая половина XVI —
вторая половина XVIII в.), Ташкент, Изд-во «Наука» УзССР, 1964.
47
 Муҳаммад Толиб бин Тожиддин Ҳасанхўжа, Матлабут-толибин, Б.214
52 Hakim  Hoziq  boshchiligidagi  hind  elchilari  Buxoroga  1628  -  y ilda  kelgan,
chunki  «Mirotul  olam»da  Hakim  Hoziq  e lchiligi  Hindistondan  jo’nab  ketgandan
so’ng  (12 -rajab  1037  –  14-mart  1628)  navro’z  bayrami  nishonlangani  qayd
qilingan.
Imomqulixon  olti  oy  davomida  hind  elchisini  qabul  qilmaydi.  Hakim  Hoziq
norozilik bayon qilib, bu haqda Buxoro amirlariga shikoyat qiladi.
So’ng  Nodir  Devonbegi  Imomqulixonga  hind  elchisini  qabul  qilish  haqida
so’zlaganda,  xon, agar elchini qabul qilsak,  u  holda elchi keltirgan tortiqlarni ham
olishga  to’g’ri  keladi,  biz  esa  iltifotlarga  muhtoj  emasmiz,  deb  javob  beradi.
Nihoyat,  Imomqulixon  ovdan  qaytib  kelayotgan  vaqtida  hind  elchisining  yo’l
ustida xonga ko’rinishi mumkinligini aytadi.
Xonga ko’rinish shu tariqa o’tadi: Hakim Hoziq o’zi kel tirgan buyumlarni yo’l
ustida  ko’zga  ko’rinarli  joyga  yasatib  qo’yadi,  ammo  Imomqulixon  go’yo  ularga
zor  emasdek,  bu  tortiqlarni  nazar-pisand  qilmagandek,  tuhfalarga  bir  qiyo  boqib,
so’ngra Rahim parvonachiga qarab: «Bularni senga berdim», deydi.
Bu  voqeadan  hayratda  qolgan  elchi  darhol  bir  qilichni  yashirib  qolishga
ulguradi.  Ertasi  kuni  Imomqulixon  hind  elchisini  rasmiy  suratda  qabul  qiladi.
Hakim  Hoziq  taxt  yoniga  yaqinlashib,  Imomqulixonga  hind  podshohining  xatini
beradi va elchilarga xos odob bilan xonga qarab: «Marhum Akbarshoh podshohdan
uning  ikki  xususiy  qilichi  qolgan  edi.  Birini  hokim  Shohjahonning  o’zi  oldi,
ikkinchisini  marhum  hokim  Akbarga  nisbatan  o’g’illarcha  munosabatda  bo’lsin
degan so’zlar bilan bizlardan o’z tug’ishgani Imomqulixonga berib yubordi», deb
qilichni uzatadi.
Imomqulixon qilichni olib tortsa, u ha deganda qini dan chiqavermaydi. Shunda
Imomqulixon  — «negadir sizning qilichingiz  qinidan chiqmaydi»  deb,  Shohjahon
Badaxshonni  olish  niyatida  Qobulga  kelibdi,  degan  mazmundagi  Buxoroda
tarqalgan  gapga  ishora  qiladi.  Elchi  esa  « Hokim  bu  qilich  tinchlik  ifodasidir,
shuning  uchun  darhol  o’z  qin i dan  chiqavermaydi,  agar  u  urush  qilichi  bo’lganda
edi,  u  v a qtda  ishontirib  aytamanki,  shu  ondayoq  o’z  qinidan  chiqarib  olingan
53 bo’lar  edi», deb javob  qaytaradi. Imomqulixon bu javobdan mamnun bo’lib, hind
elchisiga  ishonchi  ortib,  u  bilan  tez-tez  uchrashib  turadigan  bo’ladi.  Ba’zan
davlatga tegishli ishlar yuzasidan ham maslahatlashadi.
Hakim Hoziq o’z zamonasining buyuk kishisi — yorqin aql egasi, olim, shoir
va tabibi edi.
Kunlarning  birida,  saroy  shoirlaridan  Mavlono  Turobiy  va  Nahliy  o’zlarining
yangi  yozgan  she’rlarini  Imomqulixonga  o’qib  beradilar.  Hakim  Hoziq  ham  bu
yig’ilishga taklif qilingan edi. Shoirlar o’z she’rlarini o’qib bo’lgach, Imomqulixon
Hakim  Hoziqqa  qarab  —  «Bu  ajoyib  chuqur  ma’noli  va  go’zal,  latofatli
she’rlardan qaysi biri ustun turadi»,— deb so’raydi. Hakim Hoziq esa so’z o’yini
vositasi  bilan,  «hoqon,  xurmo  daraxti  yerdan  o’sib  chiqadi»,  deb  lo’nda  javob
beradi («Nahli» so’zi arab tilida xurmo daraxtini, «Turob» so’zi esa tuproq — yer
ma’nosini  anglatadi).  Hakim  Hoziq  Turobiy  she’rini  Nahliy  she’riga  qaraganda
mazmunan kuchli va shaklan go’zal demoqchi bo’ladi. Bu hozirjavoblik va aqllilik
Hakim Hoziqqa bo’lgan ehtiromni yanada kuchaytiradi.
Shohjahon  saltanat  egasi  bo’lganda,  imperiya  iqtisodiy  va  siyosiy  jihatdan
kuchsizlanib  qolgan  edi.  Shohjahon  oldida  tarqalib  ketish  xavfi  tug’ilayotgan
imperiyani saqlab qolish, Dekanni bo’ysundirish va Qandahorni qayta Hindistonga
qo’shib olish masalasi turar edi. Balx hoki mi Nadr  Muhammadxon Hindistondagi
ichki  ziddiyatlardan  foydalanishga  harakat  qiladi.  U  Jahongirshoh  vafotini
eshitgach,  Qobulga  hujum  boshlab,  shaharni  bir  qancha  vaqt  qamal  qilib  turadi;
faqat Muhabbatxon boshchiligidagi hind  qo’shinlari  Qobulda  Boburiylar  davlatini
tiklashga  muvaffaq  bo’ladi.  Shohjahon  o’z  hokimiyatini  mustahkamlash  yo’lida
urushda  talafot  ko’rgan  Qobulliklarga  xazinadan  bir  lak  rupiy  mablag’  ham
ajratadi.
Boburiylar imperiyasidagi ichki ahvolning nihoyatda mushkullashganligi, Eron
bilan  munosabatning  keskinlashishi  va  Qobuldagi  voqealar  Shohjahonga
Imomqulixon davla ti bilan do’stona munosabatda bo’lishni taqozo qilardi. Shunga
ko’ra, hind elchiligining katta sovg’alar olib kelishi va elchilikka boshchilik qilish
54 vazifasi  o’z  davrining  donishmandi  Hakim  Hoziq  zimmasiga  yuklatilishi  bejiz
emas edi.
Yuqoridagi sabablarga binoan Shohjahon davlati ko’p yillar davomida Buxoro
xonligi  bilan  yaxshi  qo’shnichilik  munosabatida  bo’ladi.  Qobul  viloyati  va
umuman  imperiyaning  g’arbiy  rayonlarida  o’z  hokimiyatini  mustahkamlash
maqsadida  Shohjahon  Balx  hokimi  bilan  ham  aloqani  uzmadi,  Nadr
Muhammadxonning Qobulga qilgan yurishlariga go’yo ahamiyat bermagan bo’lib,
1632-yili  Hindistonga  kelgan  Balx  elchisi  Vaqqos  Hojiga  katta  iltifotlar  qildi,
elchiga  keltirgan  15  ming  rupiyalik  sovg’a-salomlari  evaziga  40  ming  rupiyalik
tuhfalar beriladi. Kelasi yili Vaqqos Hoji elchiligiga javoban Balxga Tarbiyatxon
boshliq  hind  elchiligi  yuboriladi.  Shu  tariqa  to  1639 - yilgacha  Balx  bilan  Agra
orasida elchilar qatnab turadi.
1636- yili  Shohjahon  50  ming  armiya  bilan  Dekanga  yurish  qiladi.  Katta
viloyatlardan Golkonda va Bijopurni imperiyaga bo’ysundirib, Ahmadnagargacha
bo’lgan  territoriyani  ishg’ol  qiladi.  Uchinchi  o’g’li  Avrangzebni  Dekanga  noib
qilib tayinlab, o’zi markazga qaytib keladi.
1629- yilda  S h oh  Abbos  vafot  etadi,  Eron  taxtiga  S h oh  S a fi  o’tiradi  (1629—
1642).  Shoh  Safi  davrida  Eron  ichki  feodal  kurashlar  va  ayniqsa,  Turkiyaning
Eronga qarshi to’xtovsiz hujumlari natijasida o’z qudratini yo’qotgan edi. Turkiya
bilan janglar davom etib turgan vaqtda Shohjahon Qandahor hokimiga Boburiylar
saroyida katta lavozim va’da qilib, 1638-yili Qandahorni Hindistonga qo’shib oladi
va  Eron  —  Turkiya  sulhi  tuzilguniga  qadar  hindlar  Qandahorda  o’z  mavqelarini
mustahkamlab oladilar.
1639-yili  Shohjahon  Qobulga  keladi.  Bu  vaqtda  50  ming  kishilik  hind
qo’shinlari  Navshahrda  tayyor  turardi.  Bu  voqea  Balx  hokimi  Nadr
Muhammadxonni qattiq cho’chitadi. Chunki Shohjahon Nadr Muhammadxonning
Qobulga  qilgan  yurishlari  uchun  qasos  olgani  kelgan,  deb  o’ylash  mumkin  edi.
Nadr  Muhammadxon  Shohjahonning  Qobulga  kelgani  va  uning  rejalari  haqida
Imomqulixonga xabar qillb, Buxoro xonini tezda Balxga yordamga yetib kelishini
55 so’raydi.  Vaziyatning  haqiqatan  ham  mushkulligini  bilgan  Imomqulixon  zudlik
bilan  Balxga  keladi  va  bu  yerda  Shohjahonga  Imomqulixon  va  Balx  hokimi
nomidan  maktub  yozilib,  elchi  Mansurxo’ja  dodxoh  orqali  Qobulga  yubori ladi.
Maktub quyidagi mazmunda yozilgan edi:
Mansurxo’ja dodxohga esa agar Shohjahon Qobuldan qaytishga rozilik bildirsa,
uni  uch  manzil  masofagacha  kuzatib  borish,  aks  holda  tezlik  bilan  kishi  yuborib
xabar qilish vazifasi topshiriladi.
Buxoro xoni va Balx hokimining hamjihatlikda ko’rgan tadbirlari Shohjahonga
o’z  ta’sirini  ko’rsatgan  bo’lsa  kerak,  «Tarixi  Muqimxoniy»  muallifining
yozishicha,  Shohjahon  Buxoro  elchisiga,  agar  uning  Qobulga  kelishi  Buxo ro
xonini  tashvishlantirgan  bo’lsa  shu  kuniyoq  Hindistonga  qaytib  ketishga  buyruq
berajagini aytgan.
Imomqulixon  xonligi  davrida  Buxoro  —  Hindiston  munosabatlari  umuman
do’stona tarzda bo’lsa ham, bu mamlakatlar feodal davlatlariga xos ziddiyatlardan
xoli  emas  edilar.  Shohjahon  davlatining  kuchsizlangan  yillari  Nadr
Muhammadxonning  Qobulga  qilgan  hujumi  va  Shohjahonning  tahdidi  mazkur
fikrimizning dalili bo’la oladi.
Nadr  Muhammadning  (1642 - 1645)  hukmronligi  uzoq  vaqt  davom  etmadi.  U
Qarshi viloyatida bo’lgan vaqtida bir qancha amir va amaldorlar uning katta o’g’li
Abdulazizni  Xo’jandda  xon  deb  e’lon  qiladilar.  Vaziyatning  nihoyatda
mushkulligini tushungan Nadr Muhammadxon Buxoroga bormay, Balxga qochadi.
O’g’illari uning buyruq va amrlariga bo’ysunmay qo’yadilar. Shundan so’ng Nadr
Muhammadxon  o’g’illariga  qarshi  kurashda  Shohjahondan  yordam  so’rashga
majbur  bo’ladi.  Shohjahon  esa  Nadr  Muhammadxonning  Qobulga  qilgan
hujumlari  sababli  undan  qasos  olish  va  shuning  bilan  birga,  Balxni  o’z
imperiyasiga qo’shib olish uchun qulay fursat keldi deb, darhol «yordam» berishga
rozilik  bildiradi  va  o’g’li  Sulton  Murodbaxsh  boshchiligida  Guriga  katta  qo’shin
yuboradi. Oradan ko’p vaqt o’tmay hind qo’shinlari Balxni ham ishg’ol qiladilar.
Nadr  Muhammadxon  esa  Eronga  qochadi.  Eron  shohi  Abbos  II  (1642—  1667)
56 Nadr  Muhammadxonni  yaxshi  qabul  qiladi.  Hatto  uni  Buxoro  taxtini  qayta
egallashga  da’vat  qilib,  bu  ishda  katta  qo’shin  bilan  yordam  berishga  tayyor
ekanini  aytadi.  Ammo  Nadr  Muhammadxon  Eron  qo’shinlari  bilan  Buxoroga
bostirib  kirishni  ma’qul  ko’rmay,  Abbos  II  taklifini  qabul  qilmaydi.  Nadr
Muhammadxon Eronda uzoq vaqt (ikki yarim yil) turib qoladi, Balx esa hali ham
hindlar  qo’lida  edi.  Buxoro  xoni  Abdulazizxon  katta  kuch  to’plab,  Balxni  hind
qo’shinlaridan  ozod  qilishga  otlanadi.  Abdulazizxonga  qozoq  xoni  Yangir  va
Xorazm xoni Abdulg’ozi yordamga ke ladi. Xorazmliklar uch ming kishilik qo’shin
yuboradilar.
To’rt  oy  davom  etgan  urush  natijasida  hind  qo’shinlari  chekinishga  majbur
bo’ladi.
Hindlar  Balxni  tashlab  ketgach,  Abdulazizxon  ham  o’z  qo’shini  bilan
Buxoroga qaytadi va ukasi Subhonqulini Balx hokimi qilib tayinlaydi.
Hind  qo’shinlarining  chekinishidan  avval  Shohjahon  Balx  hokimligini  Nadr
Muhammadga  topshirishni  afzal  ko’rib,  uni  Balxga  chaqirtirgan  edi.  Subhonquli
Balxga qaytib kelgan  otasi Nadr Muhammadxon  bilan to’qnashib  uni  yengadi  va
Nadr Muhammadxon hokimlikdan umidini uzib, Makkaga ketadi.
Hind  tarixchi  olimlari  N.K.Sinxa  va  A.Ch.Banerdjilarning  fikricha,  hind
qo’shinlarining  Balx  yurishida  muvaffaqiyatsizlikka  uchrash  sabablari,
birinchidan,  Boburiy  a’yonlari  dabdabali  va  jo’shqin  hayotga  o’rganib  qolgan
edilar, ular boy Hindistondan uzoqda ular uchun doimo notinch o’lkalarda turishni
yoqtirmas  edilar,  ikkinchidan,  ular  yerli  xalqlar  bilan  kelisha  olmadilar.  Garchi
Balx  uchun  bo’lgan  kurashda  Shohjahon  davlati  40  million  rupiya  sarf  etgan
bo’lsa-da, bundan hech bir manfaat bo’lmadi.
Shohjahon davlati bilan munosabatlar keskinlashgan davrda Buxoro bilan Eron
o’rtasida o’zaro yaqinlashish paydo bo’ladi.
Eron  hududi  orqali  Buxoroga  kelgan  rus  elchisi  Anisim  Gribovning  bergan
ma’lumotiga  qaraganda,  1647-yilning  dekabrida  (A.Gribov  Isfaxonda  turgan
vaqtida)  Buxorodan  Eronga  Abdulazizxon  elchisi  Asan  qo’shboshi  (Hasan
57 Qushbegi) keladi. Buxoro elchisi o’zi bilan birga bir sandiq to’la oltin, 70 tuyada
har  xil  mo’yna  va  boshqa  xil  mollardan  sovg’alar  keltirgan.  Bu  sovg’alarni  ikki
mingga yaqin kishi olib kelgan.
Anisim  Gribov  Eron  davlati  ahllaridan  Buxoro  elchisining  nima  maqsad  va
vazifalar  bilan  kelganligi  haqida  so’raganida,  ular  bu  elchilikning  maxfiy
xarakterdagi  el chilik  ekanini,  ya’ni  elchilar  hindlar  bilan  kurashda  Eron  shohi
Abbos  II  ning  Nadr  Muhammadxonga  yordam  bergani  uchun  Abdulazizxonning
Eron  davlati  bilan  do’stona  munosabatda  bo’lishga  ahd  qilgani  va  hindlar  bosib
olgan Qandahor shahrining eronliklar tomonidan qaytarib olinishida Eron shohiga
yordam berishga tayyor ekanini bayon qilganlar. Bu orada Erondan ham Buxoroga
elchi  yuborilib,  unga  Eronning  Buxoro  bilan  do’stona  aloqalarni  mustahkamlash
tarafdori  ekani,  Shohjahon  davlatiga  qarshi  ku rashda  Buxoro  bilan  bir  ittifoqda
harakat qilishga rozilik bildirish vazifasi topshiriladi. Qandahorni qaytarib olishda
Buxoro yordamiga tayangan Eron davlati bir yil ilgari Hindistondan kelgan elchini
Eron hududidan chiqarib yuboradi va Shohjahondan Qandahorni qaytarib berishni
talab qiladi.
1648-yilning  mart  oyida  Buxorodan  Eronga  yana  elchi  kelib,  u  Qandahor  va
hindlar  qo’lidagi  ba’zi  yerlarni  bosib  olishda  Eronga  Buxoro  amirligining  harbiy
yordam  berish ga  tayyor  ekanligini  bildiradi.  1648 - yil  13 - martda  Eron  shohi
Buxoro elchisi hamrohligida katta qo’shin bilan Qandahor tomo n yo’lga chiqadi.
Bu  vaqtda  A.Gribov  va  uning  hamrohlariga  ham  Isfaxondan  jo’nab  ketishga
ruxsat  berilgan  edi,  shuning  uchun  Eron  —  Buxoro  munosabatlariga  doir  uning
ma’lumoti shu yerga kelib tamom bo’ladi.
1649-yil  fevralda  Qandahor  Eron  qo’shinlari  tomoni dan  bosib  olinadi  va
Shohjahonning  Qandahorni  qaytarib  olish  yo’lidagi  bir  necha  bor  (1649-yil  may,
1652,  1653-yil  aprel)  urinishlari  muvaffaqiyatsiz  chiqadi.  1657-1660  -  yillar
davomida  Shohjahonning  o’g’illari  Dara  va  Avrangzeb  o’rtasidagi  o’zaro  taxt
uchun  bo’lgan  ichki  kurash  Qandahorning  uzoq  vaqt  eronliklar  qo’lida  qolib
ketishiga sabab bo’ladi.
58 Makka  tomon  yo’l  olgan  Nadr  Muhammad xon  Eronning  Simnon  shahriga
yetganda  vafot  etadi  (1651).  Shu  munosabat  bilan  Buxoro  va  Balxda
(Abdulazizxon va Subhonquli tomo nidan) motam e’lon qilinadi. Oradan ko’p vaqt
o’tmay  aka-ukalar  o’rtasida  nizo  chiqib,  Abdulazizxon  Subhonqulidan  Balx
hokimligini  tortib  olish  maqsadida  unga  qarshi  Mu ha mmad  Sulton  boshchiligida
katta  qo’shin  yuboradi.  Lekin  Muhammad  Sulton  va  undan  keyin  yuborilgan
qo’shinlar  ham  Balxni  ishg’ol  qilishga  muvaffaq  bo’lolmaydilar.  Abdula zizxon
Subhonqulini Balx hokimi deb tanishga majbur bo’ladi.
Maktubning  mazmuniga  ko’ra,  Subhonqulixon  Abdulaziz xon  elchilarini
Hindistonga yo’latmagan, ular orqali yubo rilgan hadyalarni esa  tortib ola bergan.
Maktub  oxirida,  mamlakatlararo  do’stlikni  mustahkamlash  kerakligi  uqtirib
o’tiladi.
Subhonqulixonga  nisbatan  ishonchsizlik  bilan  qarash  davom  etgan  bo’lsa
kerak, maktubda elchining nomi va uning kim ekanligi ko’rsatilmaydi.
Fikrimizcha,  maktub  Subhonquli  Balx  hokimi  deb  tan  olingandan  bir  qancha
yil  o’tgandan  so’ng,  taxminan  1653—  1655  yillarda  yozilgandir.  Bu  vaqtda
Hindistonda  ichki  ziddiyatlar  kuchaygan,  qarib  qolgan  Shohjahon  bilan  o’g’li
Avrangzeb  o’rtasida  hokimiyat  uchun  kurash  avjiga  chiqqan  edi.  Shuning  uchun
Shohjahon Buxoroga o’z vaqtida javob elchiligi yuborolmagan bo’lsa kerak.
1658- yili  Boburiylar  imperiyasi  taxtiga  Avrangzeb  o’tiradi.  Shohjahon
Avrangzebning odamlari nazorati ostiga o l inadi va 1666- yilda vafot etadi.
Avrangzeb akasi Daraga qarama-qarshi o’laroq, taxt uchun kurashda musulmon
feodallari  va  islom  ruhoniylariga  tayanadi,  Dara  tarafdorlarining  ko’pchiligi
hinduizm dinidagi kishilar edilar. Artilleriya qismlarining musulmonlardan tashkil
topganligi  davlatni  Avrangzeb  qo’liga  o’tishida  katta  rol  o’ynadi.  Musulmon
harbiy feodallari yordami bilan davlat tepasiga chiqib olgan Avrangzeb mu sulmon
feodal ruhoniylari manfaatlarini ko’zlab, reaksion ichki siyosatni amalga oshiradi.
Uning  buyrug’i  bilan  ko’pgina  budda  ibodatxonalari  buzib  tashlanadi,  hindlar
qo’lidagi  yerlar  tortib  olinib,  musulmon  feodallariga  jirg’a  -  tortiq  qilib  beriladi,
59 hinduizm  dinidagi  kishilar  kamsitilib,  juz’ya  —  jon  solig’i  to’lashga  majbur
qilinadi.  Ular  davlat,  sud  va  moliya  ishlaridan  chetlatiladi.  Musulmonlar  bilan
hindularni  bir-biriga  yaqinlashtirishdagi  Akbarshoh  va  uning  vorislari  tomonidan
amalga oshirilib kelinayotgan oqilona siyosat yuzini zulmat qoplaydi.
Avrangzeb  zamonida  Hindiston  bilan  O’rta  Osiyo  o’rtasidagi  munosabatlar
birmuncha  do’stona  xarakterga  ega  bo’ladi.  Bu  munosabatlar  Buxoro  xoni
Abdulazizxonning  Avrangzebni  taxtga  o’tirganligini  qutlovchi  maktubi  bilan
boshlanadi.  Maktubni  elchi  Xo’ja  Ahmad  al-Husayniy  Naqshbandiy  olib  boradi.
Noma  Avrangzeb  shaxsiyatini  uzundan-uzoq  ta’riflash  bilan  boshlanib,  so’ng
hamjihatlik  odati  do’stlik  uchun  bebaho  gavhardir,  deb  uqtirilgach,  birdamlikni
mustahkamlash  lozimligi  izhor  etiladi.  Maktub  oxirida  Hindistondan  ham  tez-tez
elchi va maktublar kelib turish i ga umid qilinadi.
Elchilar  Avrangzebga  hind  odatiga  muvofiq,  uzoqdan  uch  marta  qo’llarini
boshlariga  ko’tarib,  so’ng  yerga  tekkizib  s alom  beradilar.  So’ng  elchilar
Avrangzebga  juda  yaqinlashadilar,  shoh  xatni  bevosita  elchilar  qo’lidan  olishi
mumkin  edi,  lekin  u  bunday  qilmaydi.  E lchilar  keltirgan  n omani  Avrangzebning
amiri olib ochadi va shohga  uzatadi. Avrangzeb xatni diqqat bilan o’qib chiqqach,
elchilarga  baxmal  nimcha,  salla,  ipak  bilan  gul  tikilgan  sharf  sarpo  berishni
buyuradi.
Elchilar Avrangzebga qimmatbaho ko’k tosh (lyapis — lozur)dan yasalgan bir
necha quticha, uzun junli tuya, chiroyli otlar, bir necha tuya ho’l meva: nok, olma,
uzum, qovun; bir n echa tuya quritilgan meva: buxoro olxo’risi, turshak, oq va qora
mayiz olib kelgan edilar. 48
Avrangzeb  elchilar  bilan  suhbatda  Samarqanddagi  fan,  ayniqsa  Ulug’bek
rasadxonasining ahvoli, ajoyib mevalar hosili to’g’risida savollar beradi.
Elchilarning  yurtlariga  qaytishi  oldidan  Avrangzeb  barcha  amirlarni  yig’ib,
elchilarning  har  biriga  ikki  sidradan  qimmatbaho  sarpo  sovg’a  qilib,  ular  turgan
joyga  sakkiz  ming  rupiya  pul  eltib  berishni  buyuradi.  So’ng  elchilardan  Buxoro
48
 Низомиддинов И.Ғ - ХVI-ХVIII асрларда Ўрта Осиё - Ҳиндистон муносабатлари., Т., "Фан", 1966
60 xoniga  bir  necha  to’p  qimmatbaho  kimxoblar,  yupqa  polotno  va  olachalar,  oltin
hamda  kumush  yo’llik  ipak  matosi,  bir  necha  gilam,  qimmatbaho  toshlar  bilan
bezatilgan ikkita xanjardan iborat sovg’alar berib yuboradi.
Elchilar Dehlida to’rt oy turib, vatanlariga qaytayotganlarida ba’zilari issiqdan
yo’lda halok bo’ladilar.
«Mirotul  olam»da  ko’rsatilishicha,  Buxoro  elchilari  Avrangzeb  saltanatining
to’rtinchi yiliga kelib ikki mar ta – 4 - rabius-soniy oyida (27-noyabr 1661-yil) va
24 - rajab oyida (14-mart 1662-yil) hind shohi qabulida bo’lganlar.
«Olamgirnoma»da  elchilik  tarkibidagi  boshqa  shaxslarning  ham  nomi  tilga
olingan, masalan, Xushholxon, Jav xarxon, Mirzabek Mirshakar, Latifbek, Miraxur
va bosh qalar; bularga ham bir necha ming rupiya mablag va matolar hadya etilgan.
Avrangzeb  saltanatining  oltinchi  yili  Abdulazizxonning  mulozimi  Kuchakbek
Buxorodan  hind  shohi  uchun  ot  va  ov  hayvonlari  keltiradi;  buning  evaziga
Kuchakbekka faxriy to’n va ikki ming rupiya in’om qilinadi.
Avrangzeb  saltanatining  yettinchi  yili  (1665-yil,  iyul)  Buxoroga  Mustafoxon
Xofi boshchiligida elchi yuboradi. Elchilar Abdulazizxon nomiga yozilgan maktub
va umumiy qiymati bir lak-u ellik (150) ming rupiyalik tuhfa keltiradilar.
Maktubda Avrangzeb shaxsiyati ulug’lanib, unga yaxshi istaklar tilanilgandan
so’ng, har ikki tomon o’rtasidagi .do’stona munosabatlarning mustahkamlanishiga
ishonch  bildiriladi.  So’ng  Ka’ba  yo’lida  g’ov  bo’lib  turgan  shia  mazhabidagi
eronliklarga qarshi Iroq va Xurosonga yurishga qaror qilinganligi bayon qilinadi va
ayni  holda  Avrang zeb  elchisi  Mustafoxon  Xofi  orqali  shu  masala  yuzasidan
muayyan bir fikr aytilmaganligidan taajjublaniladi.
Maktubda yaqin orada Hindistonga Tohirxon va Obidxon boshchiligida elchilik
yuborilishi xabar qilinadi.
«Mirotul olam»da 12-zulhijja 1079 (11-may, 1669) yili Hindistonga Buxorodan
Rustambiy boshliq elchilik kelganligi va u Abdulazizxonning maktubi bilan birga
turli  hadyalar  keltirganligi  xabar  qilinadi.  Rustambiy  Avrangzeb  saroyida  yaxshi
qarshi olingan va birinchi qabulda hind shohi elchiga faxriy xalat, bezatilgan jig’a
61 hamda xanjar, o’ttiz ming rupiya naqd pul, ikkinchi qabulda esa (7-sen tyabr, 1669-
yil)  yana  xalat,  qimmatbaho  chiroyli  qilich,  qal qon,  bitta  fil,  elchiga  34  ming,
uning hamrohlariga esa 16 ming rupiya hadya qilgan.
«Olamgirnoma»da 1081 (1671) yili  ham  Buxorodan Muh ammad  Sharif nomli
elchi  Hindistonga  kelganligi  va  uni  hind  shohi  qabul  qilib,  25  ming  rupiya  pul,
faxriy  xalat,  tilla  egar-jabdug’i  bilan  bir  ot  in’om  etganligi  haqida  ma’lumot
beriladi.
Balx  hokimi  Subhonqulixon ham  Avrangzeb davlati  bi lan yaqin munosabatda
bo’lgan.
Subhonqulixon  akasi  Abdulazizxondan  ilgariroq  Avrangzebni  (taxtga  o’tirgan
yilining  uchinchi  yili)  saltanat  egasi  bo’lishi  bilan  elchi  Ibrohimbek  orqali
tabriklagan.
O’z  navbatida  hind  imperatori  ham  Buxoroga  elchi  Mustafoxondan
Subhonqulixon  nomiga  bitilgan  do’stona  maktub  va  bir  lak  rupiya  hadya  berib
yuboradi.
Buxorodan  Rustambiy  elchiligi  Hindistonga  kelganda  Subhonqulixon  ham
akasi  Abdulazizxonga  taqlid  qilib,  o’zining  a’yonlaridan  Xushbekni  maktub  va
«turon  nafis  mollaridan  iborat  armug’on  bilan  fayzmakon  ostonaga  (ya’ni
Avrangzeb  saroyiga)  tayin  qilgan»,  hind  shohi  Balx  elchisiga  faxriy  xalat,
bezatilgan xanjar, jig’a va 11 ming rupiya in’om qilgan. 49
Abdulazizxon  hukmronligining  dastlabki  yillarida  Bu xoro  -  Hindiston
munosabatlari  keskinlashib  ketadi.  Bun ga  asosan  hind  qo’shinlarining  Balxni
ishg’ol  qilishi  sabab  bo’ldi.  Tarixiy  dalillarning  ko’rsatishicha,  bu  vaqtda
Abdulazizxon  davlati,  hatto  Boburiylar  imperiyasiga  qarshi  Eron  bilan  ittifoq
tuzishga  ham  harakat  qilgan.  Lekin  Balx  hind  qo’shinlaridan  ozod  qilingach  va
ayniqsa,  Balx  hokimi  Subhonqulixonning  o’zboshimchalik  bilan  qilgan  hatti-
harakatlarining  kuchayishi  natijasida  Buxoro  -  Hindiston  munosabatlarida
o’zgarish paydo bo’ladi. Abdul azizxonning Shohjahon nomiga yozgan maktubida
49
 Р у с т а м о в У. А. ,  К истории изучения экономических, политических и культурных связей между 
народами Индии и Средней Азии. Труды Института Востоковедения АН УзССР, вып. 4, Ташкент, 1956.
62 aytilishicha, hind podshohi huzuriga Buxorodan bir qancha elchiliklar yuborilgan,
ammo  Subhonqulixon  ularning  ko’pchiligining  Hindistonga   borishiga  monelik
qilgan.
Abdulazizxon  ham  mamlakatlar  o’rtasidagi  yaxshi  qo’shnichilik
munosabatlarini  kuchaytirish  niyatida  Avrangzeb  saroyiga  elchilar  yuboradi.
Garchi Abdulazizxon Rustambiy elchiligi orqali yuborgan maktubida hind shohiga
Eron ga  qarshi  kurashishni  taklif  qilgan  bo’lsa  ham,  lekin  bu  davrdagi  Buxoro
xonligining  Boburiylar  imperiyasi  bilan  yaxshi  munosabatda  bo’lishi  Eronga
nisbatan  dushmanlik  vajidan  emas  edi.  Chunki  Buxoro  xonligi  Eron  bilan  ham
tinch-totuv yashamoqda edi. 50
Keksayib  qolgan  Abdulazizxon  Subhonqulixonning  tazyiqiga  bardosh
berolmay,  1680-yilning boshlarida taxtdan voz kechib,  Makkaga  ketishga majbur
bo’ladi.  Subhonqulixon  Buxoro  taxtini  egallagach,  Balxga  o’g’li  Iskandar
Bahodirxonni  hokim  qilib  tayinlaydi.  Oradan  uch  yil  o’tar-o’tmas  shahzodaga
zahar  berib  o’ldiriladi.  Bu  ishda  Subhonqulixonning  ikkinchi  o’g’li
Abulmansurxon ishtirok etgan edi. Bu voqeadan xabardor bo’lgan Subhonqulixon
Balx  hokimligini  Ibodulla  sultonga  berishga  qaror  qiladi.  Ammo  hokimiyatni
Abulmansurxon  qo’lga  oladi  va  ko’p  o’tmay  u  ham  o’ldiriladi.  Balx  Siddiq
Muhammad sulton qo’liga o’tadi (1684).
So’ng Subhonqulixon Mahmudbiy Otaliq bilan birga Balx tomon yuradi, hiyla
bilan  Siddiq  Muhammadni  qo’lga  tushirib,  qiynab  o’ldiradi.  Subhonqulixon
Balxda uch oy turadi va Balxni Muhammadjon Otaliq ixtiyoriga topshirib (4-aprel,
1685-yili), Buxoroga qaytadi.
«Tarixi  Muqimxoniy»  asarida  1096  (1685)  yili  Buxoro ga  Avrangzeb  elchisi
Zabardastxonning kelganligi haqida so’z boradi. Ammo hind manbalari va bizning
ixtiyorimizdagi  hujjatlar  Zabardastxon  elchiligiga  qadar  Subhonqulixon  davlati
bilan  Boburiylar  imperiyasi  o’rtasida  el chilik  almashinib  turilganligidan  darak
beradi.  Masalan,  21-shavval  1092  (13-noyabr,  1681)  yilda  Buxoro  elchisi
50
 Пигулевская Н. В., Якубовский А. Ю., Петру шевский И. П., Строева Л. В.,  Белиницкий Л. М., История 
Иран а с Древнейших времен до конца XVIII в,, изд. ЛГУ, 1958, стр. 260.
63 Rahmonquli hind podshohiga ikkita ot, o’n juft qunduz po’stin va bir tuya sovg’a
qilgan. Avrangzeb esa elchiga xalat va besh ming rupiya in’om etgan .
Anushaning  ketma-ket  hujumi  va  Siddiq  Muhammadni  otasining  buyrug’iga
bo’ysunmasligi  Subhonqulixonni  ancha  cho’chigib  qo’yadi.  U  Buxoro  xonligida
sodir  bo’lgan  mushkul  vaziyatdan  Avrangzeb  ham  foydalanishi  mumkin  deb
o’ylab,  bu  xavfning  oldini  olish  maqsadida  Hindistonga  tezlik  bilan  maktub
jo’natadi:  maktubda  barcha  tashvishli  ishlar ga  xotima  berilib,  Buxoro  xonligida
osoyishtalik barpo qilinganligi ta’kidlab o’tiladi, ya’ni Buxoro xoni o’z davlatining
zaif emasligini tushuntirmoqchi bo’ladi.
Bu maktubda Eron va Eronliklarga qarshi hech bir  so’z  aytilmaydi, demak, bu
bilan Subhonqulixon o’z mavqeini mustahkamlash harakatida bo’lgan.
Avrangzebning  farmoniga  ko’ra,  1095-yil  25-rabbial  av val  oyida  (12-mart
1683-yil)  Saidxon  Bahodirning  nabirasi  Vafodorxonga  «Zabardastxon»  nomi
berilib,  so’ng  Balx  va  Buxoroga  elchi  qilib  yuboriladi.  Zabardastxon  orqali  Balx
hokimiga ziynatlangan jamdar quroli, qilich, jig’a, qalqon, kamon, ot, fil, o’n ming
rupiya  pul  va  Subhonqulixon  uchun  bahosi  o’n  bir  ming  rupiyalik  fil  va  nafis
mollardan berib yuboriladi.
«Tarixi  Muqimxoniy»da  1096  (1685)  -  yili  Hindistondan  Buxoroga
Zabardastxon  elchiligi  kelgani  va  ular  hadya  qilgan  sovg’a-salomlar  ichida  fillar
ham  borligi  aytilib,  so’ng  Avrangzebning  Buxoro  xoni  nomiga  yozilgan
maktubining to’liq nusxasi keltirilgan. 51
Maktubda aytilishicha, Avrangzeb Subhonqulixonni podsholik taxtiga o’tirishi
bilan  ancha  ilgari  tabriklash  niyatida  bo’lgan,  ammo  Muhammad  Siddiqning
qo’zg’olonlari  va  chegarada  sodir  bo’lgan  notinchlik  bu  maqsadni  amalga
oshirishga monelik qilgan.
So’ng  Avrangzeb  Hindistondagi  voqealarga  to’xtab  o’tadi.  U  Ajmir  hokimi
Ronaning  juzya  to’lashdan  bosh  tortgani  va  unga  qarshi  o’g’li  Muhammad
Akbarshoh boshliq katta qo’shin yuborgani, o’g’lining esa otasiga bevafolik qilib,
51
 М у х а м м е д  Ю с у ф  М у н ш и .  Мукимханская история, перевод с т aдж. проф. А.А. С е м е н о в а , 
Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1950, стр. 144
64 isyon  ko’targani  va  Boburiylar  imperiyasi  qurolli  kuchlarining  Singxa  (Mevar
hokimi)ga qarshi kurash olib borganliklari haqida hikoya qiladi.
Voqealar  bayonidan  ma’lumki,  Dekan  yurishida  birmuncha  muvaffaqiyatlar
qo’lga  kiritilgach,  Buxoroga  Zabardastxon  boshliq  elchilik  yuborilgan.  Hind
elchilari  kelgandan  so’ng  Balx  hokimi  Muhammadjon  Otaliq  qo’zg’oloni  haqida
xa bar keladi va Subhonqulixon bu voqeaning oldini olish uchun tezda Balx tomon
otlanadi.  Hind  elchilariga  ham  o’z  vatanlariga  qaytishga  ruxsat  beriladi.  Bu
voqeadan foydalanib Xorazm xoni Anusha Buxoroning chekka o’lkalariga hujum
qiladi.  Subhonqulixon  bu  xabarni  eshitishi  bilanoq  Balx  hokimligini  Jovimbiy
Otaliqqa topshirib, o’zi darhol Buxoroga qaytadi va Anushaga zarba beradi.
Xorazmdagi  ichki  ziddiyatlardan  voqif  bo’lgan  Subhonqulixon  endi
xorazmliklar Buxoroga bostirib kelishlari mumkin emas degan ishonch hosil qilib,
Xashikbiy  Otaliq  boshchiligidagi  asosiy  kuchini  Xurosonni  zabt  etish  uchun
safarbar  qiladi  va  Buxoro  qo’shinlari  Xurosondagi  kuchli  qal’alardan  bo’lmish
Boloi Murg’obni ishg’ol qiladilar.
Vengr sayyohi A. Vamberi ham shu haqda fikr yuritib, Avrangzebning Buxoro
xonini  Eronga  qarshi  kurashga  undaganini  ta’kidlab  o’tadi.  Vamberining
ko’rsatishicha,  afg’on  qabilalari  Avrangzeb  davlatiga  qarshi  kurashda  maxfiy,
suratda Eronliklar tomonidan qo’llab-quvvatlanganlar. O’zi bevosita Eronga qarshi
jang  qilishni  istamagan  Av rangzeb  Buxoro  xonligini  Eronga  qarshi  qo’yish  yo’li
bilan Eronliklardan o’ch olish rejasini tuzgan.
Bu  masala  yuzasidan  ikki  xil  fikr  yuritish  mumkin.  Birinchidan,  Avrangzeb,
haqiqatda,  Buxoro  xonini  Eronga  qarshi  hujumga  da’vat  etgan  va  o’zi  ham  bu
ishda  hamkorlik  qilishini  bildirgan.  Afg’on  qabilalarini  bo’ysundirish  yuzasidan
uzoq  vaqt  (1667—1675  yillar)  kurash  olib  borgan  va  Dekan  masalasi  bilan  band
bo’lgan  Avrangzeb  g’arbiy  chegaralarining  xavfsizligini  ta’minlash  yuzasidan
Buxoro xoni bilan yaqinlashgan va o’zining Buxoroga nisbatan do’st ligining isboti
sifatida Eronga qarshi bir ittifoqda harakat qilishga ham rozi bo’lgan.
65 Ikkinchidan,  Subhonqulixon  va  uning  saroy  ahllari  Hindiston  elchiligidan
o’zlarining  Eronga  qarshi  qaratilgan  siyosatlarini  amalga  oshirish  yo’lida
foydalanish niyatida bo’l gan bo’lishlari ham mumkin.
1100  (168—1689)  -  yili  Hindistonga  Buxoro  elchisi  Nazarbiy  keladi  va  u
Subhonqulixonning hind voliysiga yozgan maktubini keltiradi. 52
Buxoro  xoni  o’z  maktubida  Balxda  ro’y  bergan  tartibsizliklar,  Siddiq
Muhammadning  otasi  (Subhonqulixon) ga  qarshi  chiqishi  va  shu  munosabat  bilan
Subhonqulixonning  Balxga  yurishi,  shu  vaqtda  Anushaning  Buxoroga  hujum
qi lishi  va  xorazmliklarga  qarshi  olib  borilgan  kurash,  qalmoq  qabilasining
bo’ysundirilishi hamda Subhonqulixon ga tobelik bildirib Qashg’ardan ham elchilar
kelganligi birma-bir bayon qilib o’tiladi va shulardan keyin «...shu vaqtda u adolat
samarasining munavvar  ko’ngillariga  yomon asarlik shialarga  qarshi zo’r jihod  va
g’azot  dag’dag’asi  tushibdi.  Biz  ham  birlik  va  hamjihatlik  yuzasidan  tamoman
xayrlik bo’lmish bu ishga azm qilamiz.
Demak,  Nazarbiy  elchiligi  Boloi  Murg’obning  bosib  olinishi  bilanoq   (168 -
yil) Hindistonga jo’natilgan.
Maktub  mazmunidan  shu  narsa  anglashiladiki,  garchi  Bu xoro  xoni  Eronga
qarshi  kurashda  hind  podshohining  faolsizligini  ta’kidlab  o’tsa  ham,  lekin  bu
sohada  aniq  bir  fikr  aytmaydi,  ya’ni  Eronga  qarshi  kurashda  Hindiston  ham
ishtirok qilishi lozimligi qayd qilinmaydi.
Subhonqulixon  o’zining  boshqa  bir  maktubida  hind  shohini  Eronga  qarshi
urushga  ochiqdan-ochiq  da’vat  qiladi.  Ik kinchi  maktubda  islom  yo’lida  «kofir»
Eronliklarga qarshi hujum qilib, 1100-ilon yilining rabial avval oyida (168-1689)
Boloi  Murg’ob  viloyati  zabt  etilgani,  bu  voqeadan  Iroq  va  Xuroson  aholisining
tashvishlangani  hikoya  qilingandan  so’ng,  o’rtadagi  do’stlik  pesh  qilinib,
Avrangzebga qarata: « (Janoblari) ...taassub yengini astoydil shimari shda hamda...
taqvoda  ham  sa’i-harakat  qilishlari  lozimdir»  deb  uqtiriladi.  Maktub  oxirida
«ushbu  voqealar  xabarini  yetkazish  va  qon-qarindoshlik  loyihasi  (janobning)
52
 Хайруллааев М. М. Ўзбек дипломатияси тарихи. Т. “Шарқ”, Б. 373
66 muqaddas xotiralari xursandchiligiga sabab bo’lur, deb ixlosmand va e’tiqodatvor
bandamiz,  mazkur  g’azovatda  ishtirok  qilgan  (va)  bo’lgan  voqealar  tafsilotini
mufassal  biladigan  Shohbekbiy  elchilik  rasmi  bilan  u  viloyatga  yuborildi»,  deb
elchining qaytib kelishiga tez ruxsat berilishi iltimos qilinadi.
Fikrimizcha,  Shohbekbiy  elchiligi  Nazarbiy  boshliq  elchilikdan  ancha  keyin,
taxminan  1700-1701  yillarda  yuborilgan  bo’lishi  kerak.  Buxoroning  asosiy
kuchlari Xuroson tomon safarbar qilinganda Erengxo n to’satdan Buxoroga bostirib
kiradi.  Subhonqulixon  yana  Badaxshondan  Mahmudbiyni  yordamga  chaqirishga
majbur bo’ladi. Demak, Buxoroning ichki ishlari Eron masalasini to’xtatib turishga
maj bur  etgan  va  bu  Nazarbiy  elchiligi  orqali  Hindistonga  berib  yuborilgan
maktubda o’z aksini topgan.
Xorazm  masalasini  go’yo  hal  qilgan  Subhonqulixon  endi  Eronga  qarashli
yerlarni  bosib  olishga,  u  yerlardagi  aholini  talon-toroj  qilishga  intilgan  va  bu
niyatini amalga oshirishda Avrangzebni ham ishtirok qilishga da’vat etgan. Ammo
bu  vaqtga  kelib  Avrangzebning  ulkan  imperiyasi  inqirozga  yuz  tutgan  edi.
Bombaydan  to  Madorasgacha  —  butun  Hindiston  yarimoroli  bo’ylab  Boburiylar
imperiyasiga qarshi xalq qo’zg’olonlari avj olmoqda edi. Ayniqsa, ozodlik kurashi
maratxlar  orasida  keng  tarqaladi  va  kuchayadi.  Shuning  uchun,  ichki  ishlar  bilan
band bo’lgan Avrangzeb Buxoroga elchi yubora olmagan. 53
Demak,  Subhonqulixon  davrida  Buxoro  xonligi  bilan  Boburiylar  imperiyasi
o’rtasida  go’yo  «diniy  birlik»  asosida  o’zaro  yaqinlik  va  hamjihatlik  paydo
bo’lgan.  Lekin  shunga  qaramay,  Subhonqulixon  va  Avrangzebning  o’zaro
munosabatlarida humdorlarga xos bir-birini mensimaslik, o’z ini ulug’ hoqon qilib
ko’rsatish  an’analari  mavjud  edi.  Bu  Zabardastxon  elchiligi  keltirgan  maktub
mazmuni  bilan  Subhonqulixonning  Avrangzebga  yuborgan  javob  maktubida
yaqqol  ko’zga  tashlanadi.  Avrangzeb  maktubida  Qashg’arning  Boburiylar
imperiyasiga  tobeligi    aytilgan  bo’lsa,  Subhonqulixon  nomasida  esa  Qashg’ar
Buxoroga  tobe  deb  uqtiriladi.  Bu  to’g’rida  yana  shunday  dalil  keltirish  mumkin:
53
 Ахмедов Бобур. Историкогеографическая литература Средней Азии Х VI -Х VIII вв. (Письменные 
памятники), Т., 1985 . Б.68
67 Zabardastxon elchiligi bilan birgalikda Buxoroga Xo’ja Abulmaoniy Balxiy nomli
shaxs keladi va u o’zini voqeanavis vazifasida ekanligi va hind podshohi u orqali
Sohibqiron  (Amir   Temur)    mozori   atrofida   joylashgan  xo’jaliklar  (shayxlar)
uchun  o’n  ming  rupiya  berib  yuborganini  Buxoro  xoniga  aytib,  Samarqandga
borish  uchun  ruxsat  berishni  iltimos  qiladi.  Subhonqulixon  vafotidan  so’ng
Ubaydullaxon  (1702—  1711)  va  Abulfayzxon  (1711  —  1747)  davrida  Buxoro
xonligida iqtisodiy va siyosiy tushkunlik yanada kuchayadi. Ayni bir vaqtda xalq
qo’zg’olonlarining  tobora  o’sishi  va  hind  rojaliklari,  ayniqsa,  maratxlarning
mustaqillik  uchun  olib  borgan  tinimsiz  kurashlari  natijasida  Avrangzeb  davlati
ham zaiflashib qolgan edi. Avrangzebning vorislari — Bahodirshoh (1707—1712),
Farruh Siyar (1713—1719)  va Muhammadshohlar  (1719—1748)  tadbirsiz  bo’lib,
ichidan  chirib  borayotgan  Boburiylar  imperiyasini  saqlab  qolishda  ojizlik  qilar
edilar.
Shunga  qaramay,  bu  vaqtlarda  ham  har  ikki  mamlakat  o’rtasida  iqtisodiy  va
siyosiy  aloqalar  davom  etdi.  Masalan,  qo’lyozmalar  fondida  h i nd  shohi  nomiga
yozilgan  maktublarning  biri  Abulfayzxon  nomidan  yozilganligi  tekshirishlar
natijasida aniqlandi.
Abdurahmon Tolening «Tarixi Abulfayzxon» asarida Rus tam o’g’li Sultonbiy
1716 yil oxirlarida qushbegi unvoniga ega bo’lgani va kenagas qabila boshliqlari
tomonidan  Abulfayzxonga  qarshi  uyushtirilgan  kurashda  ishtirok  qilib,  uning
1718-yil 25 mayda o’ldirilgani bayon qilinadi.
Elchilikning  qachon  va  qaysi  xon  tomonidan  yuborilganini  maktub
mazmunidan  ham  aniqlash  mumkin.  Maktubda  Bu xoro  xonining  saltanat  egasi
bo’lgan  vaqtida  qandaydir  o’zboshimchalarning  qilgan  ixtiloflari  va  hozirda
ularning bo’ysundirilgani haqida bayon qilinadi.
Ubaydullaxon o’ldirilib, Abulfayzxon taxtga o’tirgan birinchi oylarda davlatni
asosan  Jovshan  qalmoq  boshqargan  va  u  ko’p  davlat  a’yonlari  va  hatto  xonning
ham  huquqini  cheklashga  uringan.  Shundan  so’ng  Abulfayzxonning  maxfiy
buyrug’i  bilan  Ma’sumbiy  Otaliq  va  uning  kishilari  Jo vshanni  o’ldirganlar.
68 Demak,  maktubda  bayon  qilingan  o’zboshimchalar  Jovshan  va  uning
tarafdorlaridir.
Yana shu narsa diqqatga sazovorki, maktubda yozilishicha, Hindistondan elchi
kelib,  u  hind  podshohining  «davlat  quyoshining  tulu’i  va  adolat  nurlari  paydo
bo’lgani haqida» xabar bergan.
Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar shundan dalolat beradiki, Sultonbiy elchiligi
Hindistonga  Abulfayzxon  to monidan  1714—1715  yillar  mobaynida,  ya’ni
Sultonbiy  “qushbegi”  unvoniga  ega  bo’lishdan  avval  yuborilgan.  Hindistondan
kelgan elchi esa Boburiylar imperiyasining shohi Farruh Siyarning (1713—1719)
elchisi  bo’lgan.  Shunga  ko’ra,  so’nggi  vaqtdarda  maktubni  ko’chirgan  kotiblar
Sultonbiyga  qushbegi  unvoni  berilganidan  xabardor  ekanliklari  tufayli  maktub
sarlavhasiga «Sultonbiy qushbegi elchiligi» deb yozganlar.
Sultonbiy elchiligi qadimiy do’stona munosabatlarga amal qilgan holda Farruh
Siyarni saltanat egasi bo’lishi bilan tabriklashdan tashqari, yana boshqa vazifalarni
ham  bajarishi  lozim  bo’lgan.  Chunki  maktub  oxirida  shunday  deb  yoziladi:
«Qachonki, (huzurlariga) tashrif buyurishdan mamnun bo’lib, bandalik lozimatini
o’rniga  qo’ysa,  unga  topshirilgan  zarur  ishlardan  nimaiki  eshitilsa  quloq  berib
(unga)  iqbol  darajasini  munosib  ko’rsalar». 54
 Bu  «zarur  ishlar»  nimadan  iborat
ekanligi  maktubda aniq aytilmagan. O’ylaymizki, maktubdagi zarur  ishlar  savdo-
sotiqqa  oid  masala  bo’lishi  kerak;  bu  haqda  mehtar  Ubaydulla  elchiligi  or qali
yuborilgan Abulfayzxonning boshqa bir maktubida ancha aniq ma’lumotlar bor.
Hokimiyat  tepasida  qalmoq  Jovshan  turganida  Po’lat  mehtarning  o’g’li
Ubaydulla  bosh  mehtarlik  vazifasiga  tayin etilgan  edi. Jovshan  o’ldirilgach,  bosh
mehtarlik Ibodullaga olib berilgan, ehtimol Ubaydulla oddiy mehtarlik vazifasida
qoldirilgan.
Mehtar  Ubaydulla orqali yuborilgan maktubda Buxoro xoni qadim  vaqtlardan
beri har ikki mamlakat, o’rtasida ota-bobolar davridan beri davom etib kelayotgan
do’stona  munosabatlarni  yanada  kuchaytirish  kerakligini  ta’kidlaydi.  So’ng
54
 Низомиддинов И.Ғ - ХVI-ХVIII асрларда Ўрта Осиё - Ҳиндистон муносабатлари., Т., "Фан", 1966. Б.79
69 maktub  oxirida  «Janoblari  tomonidan  maxsus  mehtar  Poyanda  Boqi  va
Xudoybergan  taxvildorlar  orqali  (be rib  yuboriladigan)  mollar  elchi(miz)ning
so’ziga  binoan,  u  orqali  ravona  qilsalar,  mazkur  banda  (ya’ni  elchi)  bu  mollarni
kam-ko’stsiz  keltirib,  gardunmador  sarkor  (ya’ni  Bu xoro  xoni)  huzuriga  qaytib
keladi»,  deb  ilova  qilingan.  Demak,  mehtar  Ubaydulla  elchiligi  Hindistonga
Sultonbiy elchiligi Buxoroga qaytib kelgandan so’ng ko’p vaqt o’tmay yuborilgan
va  bu  elchilikning  asosiy  vazifasi  (Sultonbiy  elchiligi  yoki  Sultonbiy  elchiligiga
javoban  Hindistondan  kelgan  elchilik  orqali  aytib  yuborilgan)  hind  podshohining
va’da qilgan mollarini Buxoroga tezroq yetkazib kelishdan iborat bo’lgan.
1736-yili  Eron  taxtini  egallagan  Nodirshoh  (1736-1747)  mamlakatdagi  harbiy
aristokratiya  va  turli  jangovar  qabilalar  kuchiga  tayanib,  istilochilik  harakatlarini
boshlab  yuboradi.  Hozirgi  Afg’oniston  hududlar ini  bosib  olgach,  H indistonning
Panjob  va  boshqa  shimoliy  viloyatlariga  hujum  qiladi.  Natijada  1739 - yili
Boburiylar  imperiyasining  markazi  Dehli  shahrini  ishg’ol  qilishga  muyassar
bo’ladi.  So’ng,  Nodirshoh  katta  qo’shin  bilan  Balxga  kelib,  u  y erdan  Buxoroga
tomon  yuradi  (1740).  Buxoro  xoni  Abulfayzxon  o’z  a’yonlari  bilan  Nodirshoh
istiqboliga  chiqib,  Eronga  bo’ysunadi.  Shu  yili  Eron  qo’shinlari  Xorazmni  ham
bosib oladilar.
Nodirshoh  davlatiga  bo’ysungan  mamlakat  va  davlatlar  o’zaro  mustahkam
iqtisodiy  va  madaniy  aloqaga  ega  emas  edilar.  Shunga  ko’ra,  qurol  kuchi  bilan
vujudga keltirilgan bu katta imperiya Nodirshoh vafotidan so’ng tezda parchalanib
ketadi.  Buxoro  va  Xorazm  xonliklari  yana  mustaqil  bo’lib  oladilar.  Afg’on
qabilalari  ham  qulay  fursatdan  foydalanib,  abdali  (durroniy)  qabilasidan  bo’lgan
Ahmad  nomli  shaxsni  shoh  deb  e’lon  qilib,  Afg’oniston  davlatiga  asos  soladilar
(1747).  Shu  vaqtdan  boshlab  Buxoro  xonligi  bilan  Boburiylar  imperiyasi
o’rtasidagi  qo’shnichilik  munosabatlari  o’rnini  Buxoro  —  Afg’oniston
munosabatlari egallaydi.
Nodirshoh  istilosidan  so’ng  zaiflashib  qolgan  Boburiylar  imperiyasi
maratxlarning  kuchli  zarbasiga  uchraydi,  maratxlar  Dehlini  ham  ishg’ol  qilishga
70 muvaffaq bo’ladilar. Ammo oradan ko’p o’tmay, Afg’oniston shohi Ahmad (1747
—1773)  Hindistonga  bostirib  keladi,  afg’onlar  bilan  maratxlar  o’rtasida  1761-yil
14-yanvarda  Panipat  maydonida  qattiq  jang  bo’ladi.  Afg’onlar  o’sib  kelayotgan
maratxlar  kuchiga  qaqshatqich  zarba  beradilar,  shu  bilan  birga  o’zlari  ham  uzoq
vaqt Hindistonda qololmaydilar.
I.Nizomiddinov  Panipat  maydonidagi  jangni  xarakterlab,  bunday  deb  yozadi:
«Buyuk  Boburiyning  cheksiz  hokimiyatini  uning  noiblari  ag’dardi,  noiblarning
hukmronligini maxratlar (maratxlar ) yemirib tashladi, maxratlarning hukmronligini
afg’onlar  yemirdi  va  bular  hammasi  bir-biri  bilan  urushib  turgan  bir  vaqtda,
britaniyaliklar birdanigq hujum qilib kelib, bularning hammasini bo’ysundirib oldi.
Haqiqatda  bu   davrda  inglizlar  Hindistonni  zabt  etishda  o’z  raqiblari  bo’lgan
Gollandiya  va  Fransiyani  siqib  chiq argan  va  imperiyaning  kuchsizlanganidan
foydal anib,  Hindistonni  o’z  mustamlakalariga  aylantirishga  astoydil  kirishgan
edilar.
1857-1859  –  yillarda  ko’tarilgan  sipohilar  qo’zg’oloni  Buyuk  Britaniyaga
Hindistonni  to’la  o’z  mulki  deb  e’lon  qilishi  uchun  bahona  bo’lib  xizmt  qildi.
Oradan  ko’p  vaqt  o’tmay  O’rta  Osiyo  xonliklari  ham  Rossiya  tomonidan  yarim
mustamlakaga  aylantirildi.  Shu  tariqa  Hindiston  va  O’rta  Osiyo  xonliklari
o’rtasidagi o’zaro aloqalar uzilib qoldi.
71 XULOSA
Xulosa  o’rnida  shuni  aytish  mumkinki,  buyuk  davlatchiligimiz  o’z  tarixi
davomida juda ko’plab mamlakatlar bilan do’stona va diplomatik aloqalarda bo’lib
kelgan.
-  Bugungi  kunda  har  ikki  mustaqil  mamlakat  –  O’zbekiston  va  Hindiston
Respubliklari  o’rtasidagi  iliq  munosabatlar  kuni  kecha  paydo  bo’lgan  emas.  Bu
aloqalar bir necha asrlik tarixga ega. 
-O’zbekiston  Respublikasi  bilan  Hindiston  o’rtasidagi  do’stona,  iqtisodiy  va
siyosiy munosabatlar  O’zbekiston mustaqillikka erishgan so’nggi yillarda esa bu
munosabatlarning rivojlanishida katta imkoniyatlar yaratildi. 
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  I.A.Karimov  “Tarixiy  xotirasiz  kelajak
yo’q”  nomli asarida  O’rta Osiyoda  xonliklar davri  davlatchilik tarixini o’rganish,
bu  davrlar  haqida  tegishli  ilmiy  xulosalarga  kelish  vazifasini  tarixchi  va
tarixshunos, manbashunos va sharqshunos olimlar zimmasidagi muhim vazifa qilib
qo’ydilar.  Rossiya  imperiyasi  mustamlakachiligiga  qadar  bo’lgan  davrda  O’rta
Osiyoda  Buxoro,  Xiva,  Qo’qon  xonliklari  yoxud  uch  mustaqil  davlat  bo’lib,  ular
mustaqil ichki va tashqi siyosat yuritishgan. Xonliklarning tashqi iqtisodiy (savdo-
sotiq), diplomatik va madaniy aloqalari Sharq va G’arb mamlakatlari bilan qizg’in
kechgan.  Aynan Rossiya bilan XVI asr o’rtalaridan boshlab doimiy va muntazam
diplomatik aloqalar o’rnatilgan. U paytlardagi o’zaro munosabatlar tenglik asosida,
har bir subyekt mustaqilligi mezoniga amal qilingan holda yo’lga qo’yilgan. Sharq
davlatlari bilan O’rta Osiyo aloqalari esa eng qadimgi davrlarga borib taqaladi. Bu
munosabatlar tizimida Hindiston muhim o’rin tutadi. Kushon imperiyasi (mil.avv I
–  mil.  IV  asrlar)  davrida  O’rta  Osiyo  va  Hindiston  bitta  mamlakat  tarkibida
bo’lgan. Tarixdan bu kabi dalillarni ko’plab keltirish mumkin.
Ayniqsa,  XVI-XVIII  asrlarda  Hindiston  va  O’rta  Osiyo  xonliklari  o’rtasidagi
ko’pyoqlama  munosabatlar  tarixi  masalalari  alohida  bir  tadqiqot  obyekti  bo’la
oladi. 
Ushbu BMIning xulosasida quyidagi holatlarni ta`kidlab o`tishni lozim topdik:
72 Tadqiqot  natijasi  sifatida  o’rganilgan  asosiy  yozma  manbalarda  siyosiy  va
iqtisodiy manfaatlar ustunlik qilganligi aniqlashtirildi.
- Hukmdorlar o’rtasidagi, jumladan Abdullaxon II va Akbarshoh, Jahongirshoh
va  Imomqulixon,  Shoh  Jahon  va  Abdulazizxon  kabilar  olib  borgan  o’zaro
yozishmalardagi faktlar yuqoridagi fikrlarga dalildir. 
-  Buxoro  va  Hindiston  xalqlari  o’rtasidagi  iqtisodiy  aloqalar  ham  ko’p  asrlik
tarixni o’z ichiga oladi. Bu aloqalar bir necha asrlik tarixga ega bo’lib, Buyuk Ipak
yo’li paydo bo’lgan davrlardayoq ikki o’rtada savdo aloqalari mavjud edi.
-  Hindiston  va  O’rta  Osiyo  o’rtasidagi  o’zaro  aloqalarning  qadimiy  tarixidan
boshlab, o’rganilayotgan davrdagi ularning ijtimoiy-siyosiy ahvoli to`g’risida ham
ko`plab  ma`lumotlar  keltirildi.  Mazkur  ma`lumotlar  orqali  o’sha  davr  tarixiy
jarayonlari haqida aniq tasavvurga ega bo’lish uchun mamlakat va xalq hayoti aniq
daliliy raqamlarda o`rganildi.
-XVI  asrning  ikkinchi  yarmi  Buxoroda  siyosiy  va  ijtimoiy  jarayonlarning
keskin  kechganligi,  uzoq  va  nihoyat  1556-yilda  markazlashgan  davlat  tuzilishi
bilan bog’liq muhim voqea bilan xarakterlanadi. 
-Markazlashgan  davlat  esa,  o’z-o’zidan  siyosiy  hamkor  izlaydi  va  diplomatik
aloqalarni yo’lga qo’yadi. Bu borada esa etnik, milliy va diniy jihatdan bir-biriga
yaqin ikki mamlakat o’rtasida aloqalarni o’rnatish ancha qulay edi.
BMIda mavzuga va shunga yaqin mavzularda e’lon qilingan turli adabiyotlar,
jumladan  rus  va  ingliz  tillaridagi  adabiyotlardan  ham  foydalanildi.   Sovet  davri
adabiyotlari ham tanqidiy o’rganilib, ulardagi fikrlarga izohlar berib o’tildi. 
Ishda  gazeta,  jurnal  va  ilmiy-nazariy  maqolalar  to’plamlarida  e’lon  qilingan
ilmiy  va  ilmiy-publitsistik  maqolalar  tahlil  qilindi  va o`rganildi.  Istiqbolda ushbu
mavzu yuzasidan yana ko’plab maqolalar e’lon qilish mumkin.
73 Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro’yxati:
1. Karimov  I.  A.  Barkamol  avlod  –  O’zbekiston  kelajagining  poydevoridir,
T.,1997
2. Karimov I. A Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q. T., 7. – T. “Sharq”, 1999.
3. Karimov  I.  A.  Yuksak  ma`naviyat  -  yengilmas  kuch.   T.,  “Ma`naviyat”,
200.
4. Karimov  I.  A.   O‘zbekiston  mustaqillikka  erishish  ostonasida.  T.,
“O‘zbekiston”, 2011. 
5. Karimov  I. A.  Ona yurtimiz baxtu  iqboli  va  buyuk kelajagi  yo‘lida  xizmat
qilish-eng oliy saodatdir. T., “O‘zbekiston ” 2015. 
6. Abulfazl Allomiy, Tarixi Akbarshohiy, T., “Sharq”, 1997.
7. Азимджанова С, Государство Бабура в Кабуле и в Индии, М., 1977 .
. Alimova R.  Markaziy Osiyo xalqlari tarixi./ TDSHI qo`llanma T. 2009.
9. Аҳмедов  Бобур.  Историкогеографическая  литература  Средней  Азии
Х VI -Х VIII вв. (Письменные памятники), Т., 1985
10. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. O‘qituvchi. T. , 1994.
11. Б а й к о в а  Н.  Б. ,  Роль  Средней  Азии  в  русско  -  индийских  торговых
связях (первая половина XVI — вторая половина XVIII в.), Ташкент, Изд-во
«Наука» УзССР, 1964.
12. Gulbadanbegim. Humoyunnoma, T., 1959.
13. Yormatov  Sh.   O‘rta  Osiyo,  Rossiya  va  Hindiston  xalqlari  o‘rtasidagi
do‘stona aloqalar tarixi. O‘zb SSR MDav T., 1959.
14. Zahiriddin Muhammad Bobur - Boburnoma. T., "Yulduzcha", 1990
15. Индийские миниатюры Х V - Х VIII вв., М., 1971.
16. История Узбекистана (Х VI - Первая половина Х I Х века), т.3, Т., 1993.
17. Материалы по истории Средней и Центральной Азии Х VI - Х I Х вв., Т.,
19.
74 1. Mirza  Muhammad  Haydar .  Tarixiy  Rashidiy .  /  V . Rahmonov ,  Y . Egamova
tarjimasi . “ Sharq :. T . 2010.
19. М у х а м м е д  Ю с у ф  М у н ш и .  Мукимханская  история,  перевод  с
т aдж. проф. А.А. С е м е н о в а , Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1950.
20. Nizomiddinov  I.G‘  -  XVI-XVIII  asrlarda  O‘rta  Osiyo  -  Hindiston
munosabatlari., T., "Fan", 1966
21. N i z o m i d d i n o v  N . ,  O ‘ r t a  O s i y o n i n g  c h e t  e l  S h a r q i
b i l a n  m u n o s a b a t l a r i ,  T o s h k e n t ,  U z d a v n a s h r ,  1 9 6 1
22. N i z o m i d d i n o v  N . , J a n u b i y ,  J a n u b i - s h a r q i y  v a  s h a r q i y
o s i y o  x a l q l a r i  q a d i m g i  t a r i x i  ,  d i n i y  e ’ t i q o d i ,
m a d a n i y a t i  .  T . , 2 0 1 0
23. Xayrullaayev M. M. O‘zbek diplomatiyasi tarixi. T. “Sharq”, 1993
24. Xayriddin Sulton. Boburiynoma. -T., 1996.
25. Sharma R. Boburiylar saltanati (Ingliz tilidan G‘.Sotimov tarj.). -T., 1999.
26. Erskin  U.  Hindistonda  Bobur  davlati  (Ingliz  tilidan  G‘.Sotimov  tarj.).  -  T.,
1997.  Fulomov  Y,  R.  N.  Nabiyev,  M.  G.  Vahobov,  O‘zbekiston  SSR  tarixi  (bir
tomlik), Toshkent, 1958
27. O’zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari, T., 2001
2. O’zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti, I qism, T., 2000
29. O’zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
30. Hasanxoja Nisoriy. Muzakkiri ahbob, T., 1993
31. Hofiz Tanish Buxoriy, Abdullanoma, T., Sharq, 2000
32. Hofiz  Tanish  ibn  Mir  Muhammad  Buxoriy.  Abdullanoma  (Sharafnomai
shohiy).  Birinchi  nashr/I  jild.  Forschadan  S.  Mirzayev  tarjimasi,  nashrga
tayyorlovchi, so‘z boshi va izohlar muallifi B.A. Ahmedov. - T., "Fan", 2002
33. Hofiz  Tanish  ibn  Mir  Muhammad  Buxoriy.  Abdullanoma  (Sharafnomai
shohiy).  Birinchi  nashr/I  jild.  Forschadan  S.  Mirzayev  tarjimasi,  nashrga
tayyorlovchi, so‘z boshi va izohlar muallifi B.A. Ahmedov. - T., "Fan", 2002
                    
75 Internet saytlari
3 .1. www.edu.uz
3 .2. www.google.co.uz
3 .3. www.press.uz
3 .4. www.ziyonet.uz
76 ILOVA
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov va Hindiston Bosh
vaziri Narasimxa Rao (Toshkent, 1993-yil)
Akbarshoh (1556-1605)    Abdullaxon II (1557-1598)
77 Buyuk ipak yo’lining Osiyo qismi. O’rta Osiyo xonliklaridan
Hindistongacha bo’lgan karvon yo’lini ko’rish mumkin.
78