O’zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimovning Afg’onistonda tinchlik va barqarorlikni ta’minlashdagi taklif va tashabbuslari

                       O' ZB EKI ST O N RESPUBL IK ASI	
O LI Y V A O ' RTA MAXSUS T A' LIM V AZI RLI GI	
Q ARSH I D AVLA T UN IV ERSITETI	
TA RIX VA IJ TIMOI Y FA NL AR FAK ULTE TI	
TARI X K AFED RASI
5120300 – Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo'yicha) ta'lim
yo'nalishi bo'yicha bakalavr darajasini olish uchun
O’zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimovning Afg’onistonda
tinchlik va barqarorlikni ta’minlashdagi taklif va tashabbuslari
mavzusida yozgan
“Himoyaga tavsiya etilsin”
Tarix fakulteti dekani 
________ t.f.d., prof. 
______ _____________ 201 7  - yil
                         
1 MUNDARIJA
Kirish……………………………………………………………...........……..........3
I bob.  Ikkinchi jahon urushidan so’ng  Afg’onistondagi siyosiy, iqtisodiy ahvol va
davlat to'ntarishlari .. ……………………………………………………………… 7
I.1. Afg’onistonda davlat to'ntarishlari va uning oqibatlari (1973-yil 17-iyul, 
1978-yil 27-aprel, 1979 yil 25 dekabr )…………….…………………………….. 7
II.2.  Аfg‘onistondagi  notinchlikning  Markaziy  Osiyo  mintaqasi  hamda  Jahon
hamjamiyati uchun xavf-xatarlari………………...……………………...............12.
II  bob .  Afg’onistonda  tinchlik  va  barqarorlikni  ta’minlashda  O'zbekiston
Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning taklif va tashabbuslari……..22
II.1.  Islom  Abdug’aniyevich  Karimov  -  Mustaqil  O‘zbekiston  davlatining
asoschisi, buyuk davlat va siyosat arbobi. …………………………………..…22…
II.2. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning Afg'onistonda
tinchlikni qaror toptirish yo’lidagi taklif va tashabbuslari………………………..27
Xulosa ................................................................................................................... ..40
Tavsiyalar............................................................................................................... 
Foydalangan manba va adabiyotlar …………………………................…............ 42
Ilovalar..................................................................................................................... 44
                          
                        
2                          Kirish
  Mavzuning dolzarbligi .  O’zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. M. Mirziyoyev
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining qo`shma majlisdagi ma’ruzalarida
ta’kidlab  o’tganlaridek:  “O’zbekiston  Afg’onistonga  nisbatan  an’anaviy  ravishda
yaqin qo’shnichilik va do’stona siyosat olib boradi” 1
. 
O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov   ta’kidlaganlaridek:
“Dunyoning ko’plab mamlakatlarida davom etayotgan qarama-qarshiliklar, qurolli
to’qnashuvlar,  qonli  fojealar,  yon-atrofimizdagi  notinch  ahvol  har  birimizdan
doimo sergak va ogoh yashashimizni talab qiladi. Bunday tahdidlarni o’z vaqtida
sezish, ularning yovuz basharasini ochib berish bugungi zamonning talabi”. 2
Bugungi  kunda  xalqaro  vaziyatning  shiddat  bilan  o‘zgarishi,  davlatlararo
ziddiyatlarning  kuchayishi,  keskinlikning  yanada  ortishi,  yer  yuzining  turli
nuqtalarida  yangi  nizo o‘choqlarining paydo  bo‘lishi  –  ayni  mana  shunday  o‘tkir
masalalar jahon jamoatchiligida katta tashvish va xavotir uyg‘otmoqda.
Bu fikrimizga qo‘shni Afg‘onistondagi o‘ttiz yildan ziyod davom etayotgan urush
va qon to‘kishlar yaqqol misol bo‘la oladi.  Bugun, oradan shuncha vaqt o‘tishiga
qaramasdan,  Afg‘onistondagi  mavjud  vaziyatni  ko‘pchilik  xalqaro  siyosatchilar
nochor, o‘ta og‘ir va qaltis , deb baholamoqda.
Ushbu  mamlakatdagi  vaziyat  bizning  hududimiz,  Markaziy  Osiyo  mintaqasida
tinchlik va barqarorlikka eng katta xavf-xatar bo‘lib qolmoqda.
Bu mojaroning yechimini topish, jafokash afg‘on zaminida tinch va osuda hayotni
qaror toptirish masalasi O‘zbekiston va qo‘shni mamlakatlar, qolaversa, dunyodagi
ko‘pgina  yirik  davlatlarning  e’tibor  markazida  bo‘lib  kelayotgani,  o‘ttiz  yildan
ortiq  tarix  davomida  bu  mintaqada  qancha-qancha  qon  to‘kilgani,  millionlab
odamlar  boshqa  o‘lkalarda  qochoq  bo‘lib  kun  kechirayotgani,  minglab  kishilar
bedarak  yo‘qolgani,  qancha  mablag‘  va  sa’y-harakatlar  sarflangani  haqida  ko‘p
gapirish mumkin.
1
 O’zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. M. Mirziyoev ning Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining 
qoshma majlisdagi nutqi. //
Xalq so’zi, 20 16 yil 9 sent abr.№ 179 (66 14 )  
2
 Karimov. I. A. Inson xotirasi-boqiy, qadr-qimmati-ulug’. // O’zbekiston ovozi. 2012 yil 10-may. № 58 (31.490)
3 Afg‘oniston  zaminidagi  urush  alangasi  yon-atrofdagi  mamlakatlar,  el-yurtimiz
uchun qanday katta xavf-xatar va notinchlik tug‘dirgani hech kimga sir emas.
Shu  bois,  O‘zbekiston  mustaqillikka  erishgan  birinchi  kunlardanoq  “Qo‘shning
tinch – sen tinch”, degan azaliy xalq hikmatiga amal qilib, afg‘on mojarosini tinch
yo‘l  bilan  hal  etish  harakatida  bo‘lib  kelayotgani,  bu  muammo  doimo  bizning
e’tiborimiz  markazida  turgani,  davlatimiz  birinchi  prezidenti  Islom
Abdug ` aniyevich  Karimov ning nufuzli xalqaro minbarlarda bu qarama-qarshilikni
bartaraf  etish  maqsadida  jon  kuydirib,  dunyo  hamjamiyatiga  takror  va  takror
murojaat qilgani barchamizga yaxshi ma’lum.
To ` xtovsiz  fuqarolar  urushi  Afg ` onistonni  narkotik  moddalar  yetishtirish  va
xalqaro  terrorchilik  bo ` yicha  jahonning  asosiy  markaziga  aylantirib  qo ` ydi .  Ayni
paytda  Afg ` oniston  muammosi  O ` rta  osiyo  davlatlarida  siyosiy  barqarorlikni  xavf
ostiga  qo ` ydi .  Terorizm  qanchalik   yovuz  kuchga  aylanganligini  2001- yilning  11-
sentabrida  AQSHda  amalgam  oshirilgan  vahshiyona  voqialar  yana  bir  bor
tasdiqladi .
O ` zbekiston  hukumati  mustaqillikning  dastlabki  yillaridanoq  jahon  jamoatchiligi
e ` tiborini  Afg ` onistondagi  fuqarolar  urishini  tuxtatish  muammosiga  qaratib  keldi .
Birinchi  prezidentimiz  Islom  Abdug ` aniyevich  Karomov  1993- yildayoq
BMTminbaridan  turib ,  bu  muammoni   hal  etishning  dastlabki  qadami  sifatida
ayrim  davlatlarning  muxolifat  tomonlarga  qurol  – yarog `  yetkazib  berishini
ta ` qiqlash  haqida  qaror  qabul  qilishga ,  muxolifat  tomonlarni  esa  Afg ` oniston
muammosini  tinch  yo ` l  bilan  hal  etishga  chaqirdi .
Birinchi  prezidentimiz  Islom  Karimov  afg ‘ on  mojarosini  bartaraf  etishning  yagona
yo ‘ li  –  siyosiy  yo ‘ l  bo ‘ lib ,  qanchalar  qiyin  bo ‘ lmasin ,  qarama - qarshi  kuchlarni
muzokaralar  orqali  o ‘ zaro  kelishuvga  olib  kelish  ekani  tobora  o ‘ z  tasdig ‘ ini
topayotganligini  alohida  ta ’ kidladi .  Ayni  shu  asnoda  vaqtinchalik  hukumat  tuzish ,
saylovlar  o ‘ tkazish ,  Afg ‘ oniston  oldida  turgan  og ‘ ir  muammolarni  hal  etishga
o ‘ tish  imkoni  paydo  bo ‘ lishini  bugungi  kunda  ko ‘ pchilik  e ’ tirof  etmoqda .
4 Bu mintaqaviy mojarolar atrofdagi davlatlar uchun , tabiiyki , O`zbekiston uchun
ham keng doiradagi muammolar manbaiga aylandi . Keyinchalik esa ular siyosat ,
mafkura, millatlararo munosabatlar va boshqa sohalarga ham zimdan salbiy  ta`sir
etishi, putur yetkazishi mumkin .
 Mintaqviy  mojarolarning  oqibatlari  ancha  sezilarli  shaklga  ham  ega.Ular
davlatlarning milliy iqtisodiyotiga va xo`jalik aloqalariga ta`sir ko`rsatadi.
Bu  urush  hozirgi  vaqtda  Markaziy  Osiyo  davlatlariga  “  iliq  dengizlar”  dagi
portlarga  chiqish  va  shu  yo`l  bilan  jahon  xo`jalik  aloqalari  tizimiga   qo`shilish
imkonini beradigan yangi transport komunikatsiyalarini ochish yo`lida asosiy g`ov
bo`lmoqda.  Bu  esa  o`z  navbatida  milliy  iqtisodiyotni  rivojlanishini
sekinlashtirmoqda .
Bundan  tashqari  qurolli  mojarolar  keskinlashgan  taqdirda  chegaralarni  tan
olmasdan qo`shni davlatlar hududiga “yopirilib kirish”ga tayyor turgan qochoqlar
muammosi vujudga keladi.
Qolaversa  bu  salbiy  hodisalar  qonunga  xilof  ravishda  narkotik  moddalar  olib
o`tilishi,  xalqaro  terrorizmva  qurol  yaroq  kontrabandasi  kabi  muammolarni  ham
keltirib chiqarmoqda.
Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. 
  -Afg’onistonda  davlat  to’ntarishlari  va  uning  oqibatlarini  manbalar
yordamida ochib berish;
-Afg’onistondagi  siyosiy  notinchlikni  Markaziy  Osiyo  hamda  Jahon
mamlakatlari uchun keltirib chiqarishi mumkin bo’lgan xavf-xatarlarini ko’rsatib
o’tish;
-  O'zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimov ning
Afg‘onistonda  tinchlikni  qaror  toptirish  yо‘lidagi  taklif  va  tashabbuslari  tarixini
yaratish ;  
Tadqiqotning ilmiy yangiligi va ahamiyati. 
-Afg’onistondagi davlat to’ntarishlari va uning oqibatlari, siyosiy notinchlikni
Markaziy  Osiyo  hamda  Jahon  mamlakatlari  uchun  keltirib  chiqarishi  mumkin
bo’lgan xavf-xatarlari ko’rsatib berildi;
5 - O'zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimov ning
Afg‘onistonda  tinchlikni  qaror  toptirish  yо‘lidagi  taklif  va  tashabbuslari  batafsil
yoritildi; 
-To’plangan ma’lumotlar yordamida Oliy  o’quv yurtlari, akademik litsey va
kasb-hunar  kollejlari,  o’rta  umumiy  ta’lim  maktablarida  O’zbekiston  va  Jahon
tarixi  fanini  o’qitishda,   referat,   mustaqil   ishlari   tayyorlash  va   amaliy
mashg’ulotlari, axborot soatlarida manba sifatida foydalanish mumkin.
Ishning  aprabatsiyasi.   Bitiruv  malakaviy  ish  Qarshi  davlat  universiteti
Tarix  fakulteti  "Jahon  tarixi  va  arxeologiya"  kafedrasi  qoshidagi  "Yosh  tarixchi"
to’garagida, ma’ruza  qilingan.
Ishning tarkibiy tuzilishi va hajmi:  ish kirish, ikki bob, to’rt fasl, xulosa,
tavsiyanoma va ilovalardan iborat.
6 I bob. Ikkinchi jahon urushidan so’ng Afg’onistondagi siyosiy, iqtisodiy
ahvol va davlat to'ntarishlari. 
I.1. Afg’onistonda davlat to'ntarishlari va uning oqibatlari (1973-yil 17-iyul, 
1978-yil 27-aprel, 1979 yil 25 dekabr ).
Afg’onistonda  ikkinchi  jahon  urushidan  keyingi  yillarda  mamlakat  ichki
hayotida  jiddiy  ijtimoiy-iqtisodiy  o'zgarishlar  yuz  bermadi.  Oqibatda
Afg’onistonda  1973-yil 17-iyul, 1978-yil 27-aprel, 1979- yil  25- dekabrida davlat
to'ntarishlari ro’y berdi. 
1973-yilning  17-iyulida  harbiylar  davlat  to'ntarishi  o'tkazdilar.  Hokimiyat
Afg'oniston  markaziy  qo'mitasi  qo'liga  o'tdi.  Uning  tarkibi  harbiylardan  tashqari,
fuqaro  arboblaridan  ham  iborat  edi.  Shu  tariqa  monarxiya  qulab,  Afg'oniston
Respublika deb e'lon qilindi.
To`ntarish ro`ybergan vaqtda  Zokirshoh chet el safarida edi. U avgust oyida
o`zining  taxtdan  voz  kechganligini  e`lon  qildi.  Dovud  5yil  davlatni  boshqardi.
Biroq u mamlakat hayotida tub o`zgarishlar qila olmadi. Uning siyosati eski tartib
manfaatlariga to`la javob beradigan qatlamlar- ruhoniylar, katta yer egalari, davlat
amaldorlarining  qattiq  qarshiligiga  duch  keldi.  Dovud  mamlakatda  o`z  rejimini
o`rnatishga intildi. 
U  1964-yilgi  Konstitutsiyani  bekor  qildi.  Parlamentni  tarqatdi  va  yakka
partiyaviy tizmni  joriy etdi. Bu rasmiy partiyaga uning o`zi ra h barlik qildi. 1976-
1978-yillarda  hukumat   mavjud  tartibga  qarshi  kuchlarni  qatag`on  qilishni
kuchaytirdi.  Terror  va  qatog`ondan  mamlakat  harbiylari  orasida  ham  ta ` sirga  ega
bo`lgan Afg`oniston xalq demokratik partiy a si ham chetda qolmadi. Dovud rejimi
o’z  raqiblariga  qarshi  kurashda  diniy-ekstremistik  kuchlardan foydalandi.  Bu  yo'l
Dovud rejimiga qarshi ikki guruh muxolifatini vujudga keltirdi. Ularning biri diniy
muxolifat,  ikkinchisi  harbiy  muxolifat  bo'ldi.  Harbiy  muxolifat  Afg'oniston  xalq
demokratik  partiyasi  (AXDP  1965-yilda  tuzilgan  edi)  bilan  yaqin  aloqani
o'rnatishga erishdi. 1
1
 ?
 Jaxon tarixi. Universal qo’llanma. T.: “ Akademnashr ”  2013..
7 Armiya  qismlari  1978-yilning  27-aprelida  AXDP  rahbarligida  davlat
to'ntarishi  o'tkazdilar.  To`ntarishni  palkovnik  Abdulqodir  boshqardi.  Hokimiyat
Inqilobiy  kengashning  qo`liga  o`tdi.  Bu  kengash  AXDP  raxbari  N.M.Taraqqiy
raxbarlik  qildi.  B.Karmal  unga  o`rinbosar  bo`ldi  Dovud  o`ldiriladi.   1977-yilgi
Konstitutsiya bekor qilinib, 1978-yil 30-aprelda mam lakat Afg'oniston Demokratik
Respublikasi  deb  e'lon  qilindi.  Taraqqiy  o'z  mavqeini  mustahkamlash  maqsadida
SSSR bilan munosabatni yaxshilay boshladi. 
Yangi  hukumat  Afg`onistondagi  real  hayotni  hisobga  olmay  islohotlar
o`tkazishga kirishdi .Bu islohotlar SSSRda o`tkazilgan islohotlar andozasiga o`tish
edi.  Shuning  uchun  ham  afg`oniston  xalqi  bu  islohotlarni   qilmadi.  Ruhoniylar
hukumat siyosatini islom asoslaridan qaytish deb baholadi. Ular aholini savetparast
hukumatga  qarshi  kurashga  chaqirdi.  Millionlab  xalq   Pokiston  va  Eron
hududlariga  qochib  o`tdi.   AXDPda  birlik  bo‘lmadi.  1978-yil  17-avgustda  B.
Karmal,  Abdulqodir  va  boshqalar  fitnada  ayblanib  qamoqqa  olindi.   Bu  omil
mamlakatda  fuqarolar  urushi  boshlanishini  muqarrar  qilib  qo‘ydi.  Bu  e’lon
qilinmagan urushni G‘arb rag‘batlantirdi.
AXDP  ichida  hokimiyat  uchun  kurash  boshlandi.  Buning  ustiga  AXDP
ichida  hokimiyat  uchun  kurash  boshlandi.  Shunday  sharoitda,  1979-yil  sentabr
oyida Taraqqiy o‘ldirildi. Hokimiyatni uning o‘rinbosari, suiqasd tashkilotchisi H.
Amin egalladi. Mamlakatda terror va zo‘ravonlik avj oldi. Aprel inqilobi shu bilan
barham topdi.
Bu  davrga  kelib  qurolli  muxolifat  kurashni  kuchaytirdi.  Ular  Amin
hukumatini  qiyin  ahvolga  solib  qo‘ydi.  Hukumat  qo‘shinlari  nazorati  ixtiyorida
faqat  Kobul  va  yana  bir  nechta  shahar  qoldi,  xolos.  Shunday  sharoitda
Afg‘onistonning o‘z strategik maqsadlari doirasidan chiqib ketishini istamagan 
SSSR avantyuraga qo'l urdi. 1
1979-yil 28-dekabrda SSSR o'z harbiy qismlarini Afg'onistonga kiritdi. Tez orada
bu  qo‘shinlar  soni  85  ming  kishiga  yetdi.  Jahon  jamoatchiligi  SSSRning  bu
1
 Jaxon tarixi. Universal qo’llanma. T.: “ Akademnashr ”  2013..
8 harakatini  qattiq  qoraladi.  Ayni  paytda  sovet  –  amerika  munosabatlari  yanada
keskinlashdi. 1982-yildan Jenevada bu masalada BMT komissiyasi ishladi.
Asosan  Pokiston  hududiga  joylashgan  muxolifatchi  kuchlari  AQSHning
zamonaviy  qurollari  bilan  qurollantirildi.  SSSR  qo‘shinlari  Afg‘onistonda  10  yil
turdi. Harbiy operatsiyalarda qatnashdi. Biroq u himoya qilgan rejim hech nimaga
erisha olmadi. Xo‘sh, nega shunday bo‘ldi?
Chunki Afg‘oniston hukumati sovet nusxasidagi jamiyatni qurmoqchi bo‘lgan edi.
Afg‘onistonda bunday jamiyatni qurishning esa iloji yo‘q edi.
Ikkinchidan, afg‘on xalqi ko‘z o‘ngida yangi hukumat ateistik davlat armiyasini
o‘z davlati hududiga kiritib katta gunohga botgan edi. Bunday hukumatni  qo‘llash
esa undan-da katta gunoh bo‘lur edi. Shu tariqa SSSR Afg‘onistonda
harbiy muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Buni yaxshi anglab yetgan M. S. Gorbachyov
SSSR armiyasini Afg‘onistondan olib chiqib ketishga qaror qildi.
Va  1989-  yil  15-fevralda  Sovet  davlati  qo‘shinlarini  Afg’oniston  hududidan  olib
chiqib ketdi.15 mingdan ortiq jangchi halok bo`ldi.  Ayni paytda muxolifat
kuchlar ham o‘z hukumatini tuzdilar. Sibhatullo Mujadaddiy mamlakat prezidenti
etib tayinlandi.
Poytaxt  Qobul  shahrida  AXDP  rahbarlaridan  biri,  1986-yilda  B.  Karmal
o'rniga kelgan Najibullo hokimiyatni saqlab turdi. 
Muxolifat  kuchlar  1992-yilda   Najibullo  hukumatini  ag'darishga  muvaffaq
bo’ldilar.  Najibullo  BMTning  Afg‘onistondagi  vakolatxonasida  boshpana  topdi.
Shu tariqa SSSRning Afg‘onistondagi tayanchi quladi. Jahon jamoatchiligi 10 yil
davom  etgan  va  mamlakatni  vayronaga  aylantirgan,  millionlab  kishilar  boshiga
cheksiz kulfatlar solgan urush shu bilan tugadi, deb umid qilgan edi. Biroq bunday
bo‘lmadi. Afg‘onistonda fuqarolar urushi davom etaverdi. Buning sababi muxolifat
kuchlar g‘alabasidan so‘ng ular o‘rtasida hokimiyat uchun boshlangan kurash edi.
Muxolifat  kuchlar  Afg‘onistonda  yashovchi  turli  etnik  (pushtunlar,  tojiklar,
o‘zbeklar va boshqalar) hamda diniy guruhlarning vakillari edilar.
9 Najibullo  ag‘darilgach,  Kobul  shahrini  birinchi  bo‘lib  general  Ahmad  Shoh
Mas’ud  boshchiligidagi  tojiklarning  qurolli  kuchlari  egalladi.  Shu  etnik  guruh
vakili Burhoniddin Rabboniy esa prezidentlik lavozimini egalladi.
Tojiklarning hokimiyatni egallaganligiga pushtunlar lideri Hikmatyor toqat
qila  olmadi.  Boshqa  etnik  guruhlar  esa  o‘zlari  egallab  kelayotgan  hududda
mustahkamlanib  ola  boshladi.  Ba’zilari  goh  u  tomon,  goh  bu  tomon  bilan
kelishishga  intildi.  Shu  tariqa  fuqarolar  urushi  yangi  bir  sharoitda  davom  etdi.
Buning  oqibatida  minglab  begunoh  tinch  aholi  halok  bo‘ldi.  B.  Rabboniy
mamlakatning kelgusi taqdirini hal etishi lozim bo‘lgan Ta’sis majlisini chaqirishni
istamadi.
Bosh  vazir  Hikmatyor  esa  norozilik  belgisi  sifatida  iste’fo  berdi.  Qurolli
kurash yana avj oldi. Mamlakatda siyosiy vaziyat borgan sari og‘irlashdi.
Mana  shunday  sharoitda  Afg‘oniston  siyosiy  Abdurashid  Do’stum,  Ahmad
Shoh  Ma’sud  va  Hikmatyor  boshchiligidagi  etnik  guruhlar  lagerlari  o’rtasida
kurash  o’zaro urushlarga aylanib ketdiki, unda 5 ming kishi halok bo’ldi. Asosiy
mojaro B. Rabboniy va Pokiston yordamidan foydalangan Hikmatyor o’tasida ro’y
berdi.
 Afg’onistonning  siyosiy  maydonida  yangi  kuch  -  o’zi  haqida  1994-  yil
noyabrda  tolibonlar (Alloh o'quvchilari) paydo bo'ldi. Ular Afg'onistonda jamiyat
hayotini sof islom asosida qayta qurish uchun kurashga bel bog'lagan diniy-siyosiy
guruh  vakillaridir.  Ularning  katta  qismini  fuqarolar  urushi  davrida  yetim  qolgan
bolalar  tashkil  etardi.  Tolibonlar  rahnamosi  diniy  fanat  (vahhobiy)  Mulla  Umar
edi. 
1995- yil yanvarda ular Qobulga hujum boshladilar. Mamlakat vayron etildi.
Toliblarga qarshi muxolifat kuchlari parchalanib ketdi.
  1996 -yil  30-sentyab da  -  tolib lar  shimol  tomon   Ma’sud ni  ta’qib  etib
borishdi.  Mamlakat  hududining  90  foizi  tolibonlar  nazoratiga  o'tdi.  Tolibonlarga
qarshi  kuchlar  mamlakat  shimoliga  siqib  qo'yildi.  Ular  endi  birlashishga  majbur
bo'ldilar. 1
1
 Jaxon tarixi. Universal qo’llanma. T.: “ Akademnashr ”  2013..
10 6- oktabrda  -  Pan j vodiysida Masud  tolib lar   harakatini to’xtatdi. 1996 - yil  9 -
oktabr da   Mozori-Sharif  yaqinida  Do’stum  va  Rabboni   uchrashdi .  Toliblarga
qarshi  kuchlar  ( Masud ,  Do’stum ,  Rabbon i  va  Xalil )  shimolga  mustahkam
o’rnashdilar,  toliblarga  qarshi  kurashda  birlashdilar  va  o’zlarining  Oliy  Sovetini
ta’sis  etdilar.  Shu  tariqa  Shimoliy  Alyans  deb  atalgan  ittifoq  vujudga  keldi 2
 va
1996-2001  yillarda  shimolda   mustaqil  Shimoliy  Afg’oniston,  Afg’onistan  Islom
davlatini  barpo  etdilar .  1997-yil  iyunda  ular  muxolifat  kuchlar  (asosan,  tojik
Ahmad  Shoh  Mas'ud  va  o'zbek  Abdurashid  Do'stum  harbiy  kuchlari)ni  tor-mor
etish yo'lida urushni davom ettirdi.
 AQShdagi  2001-yil  11-  sentabrdagi  terroristik  harakat  AQShni
Afg’onistonga  hujum  uyishtirishga  sabab  bo’ldi.  Dekabrda   Loyya  Jirg’a  -afg’on
qabilalari  oqsoqollari  chaqirildi,  pushtun  Hamid  Karzay  (2004-2014  yillarda  -
Afg’oniston  prezidenti)  unga  raislik  qildi.   Shundan  buyon  NATO  Afg’onistonni
okkupatsiya qilmoqda. Toliblar partizan urushiga kirdi. 2014- yildan Ashraf G‘ani
Afg‘oniston Islom Respublikasi Prezidenti. 
Afg’onistonda yuzaga kelgan muammo hali hamon saqlanib qolmoqda. Uning
ildizi  uzoq  o‘tmishga,  rahnamolar  o‘rtasidagi  murosasizlik,  millatchilik,
mahalliychilik, urug‘-aymoqchilik, hokimiyat uchun kurashlarga borib taqaladi. 
O'zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimov   ilgari  surgan
tamoyillarga amal qilgandagina Afg‘onistonda tinchlik o‘rnatiladi.
II.2.  Аfg‘onistondagi  notinchlikning  Markaziy  Osiyo  mintaqasi  hamda
Jahon hamjamiyati uchun xavf-xatarlari.
2
11 Diniy  ekstremizm  va  terrortizm  xavfi.   Terrorizm  harakatlari  insoniyat
tarixida  yangilik  emas.  U  hamma  vaqt  insoniyat  hayotiga  tahlika  va  tahdid
solib,turli g`arazli maqsadlarning ,g`oyalar va xohish- irodalarning timsoli sifatida
yashaydi.
Terrorizm - insoniyat dushmani, taraqqiyot va yuksalish kushandasi.
Terrorizm  ma`lum  bir  guruhning  shaxsiy  manfaatlari  ,  o`z  orzu  umidlari  va
g`ayri  insoniy  xatti  harakatlarining  majmuasidir.  Ayni  paytda  u  anashu
maqsadlarning  amalga  oshishi  uchun  har  qanday  xunrezliklardan,  qotilliklar  va
zulumdan qaytmaydi.
 Terrorizm xatti- harakatlarining mazmuni va mohiyati bevosita zo`ravonlik ,
inson  hayotiga  tahdid  va  uning  huquqlarini  poymol  etish  bilan  bog`liq  bo`lgan
butun mamlakatni xonavayron qilishga olib keladigan, xalq ,  millat va mamlakat
taqdirini  butunlay  boshqa  o`zanga  burib  yuborib  o`z  maqsadi  va  g`oyalarining
ro`yobi uchun hech narsadan tab tortmaslikdir. Ayni paytda u har qanday fikrlash,
aql- idrok doirasida ish yuritshdan holi bo`lgan shafqatsizlik , ashaddiy xunxo`rlik,
jazava  va  tazyiq  bilan  yovuz  niyatini  amalga  oshiradigan  bir  to`da  olamon
faoliyatidir. 1
 
  Terrorizm turli mamlakatlarda turli shakllarda va har xil maqsadlar asosida
dunyoga  keladi,  urchiydi,  ko`payadi  va  yashaydi.  Ma`lum  bir  mamlakat
xalqlarining  dunyoqarashi,  ma`naviy  ruhiy  qiyofsi  aniqrog`i  ehtiyojlari  turmush
tarzi  bevosita  anashunday  jarayonlarning  shaklini,  qiyofasini  ,mohiyatini  va
rivojlanish jarayonlarini, boshqacha qilib aytganda evalyutsiyasini belgilaydi. 2
Bugungi  kunda  xalqaro  xarakterdagi  jinoyatlarga  qarshi  kurashda  davlatlar
hamkorligi  shakllarini  takomillashtirishda  birinchi  navbatda  o‘zaro  uyg‘un
faoliyatini yo‘lga qo‘yish lozim. Ana shundan tajribadan biri - terrorizmga qarshi
kurash qo‘mitasining faoliyatidir. O‘zbekiston birinchi  prezidenti Islom Karimov
1
.“Diniy ekstrimizm va terrorizmga qarshi kurashnishning ma`naviy – ma`rifiy   asoslari ’’ ( o`quv qo`llanma
)  Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi Toshkent-2013
2
     ?
 Karimov. I. A. “ O`zbekiston XXI asrga intilmoqda ”  Toshkent – “O`zbekiston”-2000 90-91-bet
12 Evropada  xavfsizlik  va  hamkorlik  tashkilotining  Istambul  sammitida  so‘zlagan
nutqida  (1999-yil  18-noyabr)  quyidagi  takliflarni  bildirgan  edi:  "Xalqaro
terrorizmga  qarshi  kurash  markazini  tashkil  etish  masalasini  keskin  qo‘yish
maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.
Markazning  asosiy  vazifasi  terrorizm  ko‘rinishlari  bilangina  emas,  eng
avvalo,  xalqaro  terrorizmni  mablag‘  bilan  taxminlayotgan  qo‘llab-
quvvatlanayotgan, qurol-yarog‘ bilan ta'minlab, joylarga jo‘natayotgan manbalarga
qarshi  kurash  bo‘yicha  qabul  qilingan  qarorlarning  so‘zsiz  bajarilishi  bo‘yicha
faoliyatlarni  muvofiqlashtirishdan  iborat  bo‘lishi  lozim".  Yurtboshimizning
mazkur  taklifiga  binoan,  BMT  Xavfsizlik  Kengashi  doirasida  terrorizmga  qarshi
kurash Markazi ta'sis etilib, uning faoliyatini nafaqat terrorizmning o‘ziga, balki ,
uning  yo‘ldoshi  bo‘lgan  giyohvandlik  vositalari  va  psixotrop  moddalarning
noqonuniy  aylanishiga,  noqonuniy  daromadlarni  legallashtirishga,  yollanish
jinoyatiga qarshi kurashga qaratildi. 1
Birinchi  prezidentimiz  I.A.Karimov  mustaqillikning  ilk  kunlaridayoq
xavfizligimizga tahdid soluvchi omillar xususida gapirar ekan , diniy ekstremizm
va  terrorizmning  dunyoviy  fojia  ,  taraqqiyotga  to`sqinlik  qiluvchi  xavfli  omil
ekanligini xalqaro tashkilotlar minbarlaridan turib bir necha marotaba ta`kidladi.
Islom  Karimov  g`oyalari  nafaqat  mustaqil  balki  yangi  davrning  yangi
mahsuli,  mantiqiy  tafakkur  tarzining  yorqin  timsoli  sifatida  vujudga  keldi.
Jumladan  buni  terrorizm  va  islom,  islomning  siyosiylashuvi,  islom  niqobidagi
nayranglar  xususidagi  xulosalarida  yaqqol  ko`ramiz:  “  So`ngi  yillarda
voqealarning  fojeali  tus  olganligining  yana  bir  sababi  shundaki,  afg`on
mojarolariga  ma`lum  etnik  nizolardan  tashqari  yana  diniy  tus  ham  berildi.
Islomning keskin siyosiylashuvi jarayoni sodir bo`lmoqda. U o`ta radikal tus oldi-
hokimiyat tepasiga chiqishga davogarlik qilish va barcha dinshunoslarni madadga
chaqirgan  holda  bunga  qurolli  yo`l  bilan  erishishga  ochiqdan  ochiq  urinish  yuz
1
 Shanxay Hamkorligi Tashkilotiga a`zo davlatlar o`rtasida mintaqaviy akselterror tuzilmasi haqidagi bitimni 
ratefikatsiya qilish to`g`risida. O`zbekiston Oliy Majlis qarori.// O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 
2004. 1-2 sonlar
13 bermoqda.  Dinimizning  insonparvarlik  g`oyalari  va  asoslariga  hech  bir  aloqasi
bo`lmagan anashu jarayon tog`li Badaxshondan tortib to Kaspiygacha bo`lgan juda
katta  hududdagi  ijtimoiy  –siyosiy  vaziyatga  bevosita  yoki  bilvosita   salbiy  ta`sir
ko`rsatadi.  Mintaqadagi  davlatlarda  Afg`on  ssenarisini   o`z  xalqlariga  zo`rlab
qabul  qildirishga  tayyor  turgan  ekstremistik  kayfiyadagi  unsurlar  topilib  qoldi.
Afg`oniston voqealari esa  fojeali  oqibatlarga olib kelganligiga hali  biz ham  baho
beramiz, kelgusi avlodlarimiz ham baho beradi.” 1
O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov mintaqaviy mojarolar
xususida va terrorizmning rivojlanishiga imkon berdigan omillar haqida gapirar ekan,
yana  bir  muhim  holatga  alohida  to`xtaladi  va  uni  e`tiborsiz  qoldirib  bo`lmaydigan
nihoyatda  katta  potenseal  xavf  xatar  deb  aytadi.  Mojarolarning,
kelishmovchiliklarning  va  ziddiyatlarning  kelib  chiqish  omili  sifatida  chegaralar
orqali  bo`lib  yuborilgan  xalqlar  taqdiriga  tahdid  solish,  ularning  o`zaro
munosabatlariga putur  yetkazish , azaldan qondosh-jondosh, bir  millat  vakili bo`lib
kelgan,  qarindosh-urug`  bo`lib  ketgan  aholini  chegaralar  tufayli  bir-biriga  qarshi
qo`yish hollari ham  mavjudligini uqtirib o`tadi. Ana shunday holatni nazarda tutib,
birinchi  prezidentimiz   Islom  Karimov  :  “  Afg`oniston  bilan  chegaraning  ikki
tomonidagi  Tojiklar  yoki  o`zbeklarni,  yo  bo`lmasa  pushtin  qabilalarni  birlashtirish
foydasiga  sun`iy  dalillar  to`planmoqda.  Mavjud  chegaralarni  etnik  asosida
o`zgartirish  yo`lidagi  har  qanday  urinish  qanday  oqibatlarga  olib  kelishini  tasavvur
qilishning  o`zi  daxshatli.  Mintaqamizdagi  chegaralarni  o`zgartirish  butun  jahon
hamjamiyati uchun dahshatli oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin . Hatto Bosniya
va Gersogovenoyadagi mojarolar bu mudhish voqealar oldida “holva” bo`lib qolishi
hech gap emas” deydi. 2
     Diniy ekstremizm  - ba zi diniy tashkilotlar yoki ayrim dindorlarning jamiyatʼ
qonun-qoidalariga  mos  kelmaydigan  mafkurasi  va  faoliyati.  Diniy  ekstremizm 
ko pchilik  dinlarda  mavjud  bo lib,  uning  tarafdorlari  o z  oldiga  siyosiy	
ʻ ʻ ʻ
1
Karimov. I. A. “O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida : xavfsizlikka tahdid, barqarorlik va taraqqiyot kafolatlari”27-bet
Toshkent “ O`zbekiston”1997
2
 Karimov. I. A. “ O`zbekiston XXI asrga intilmoqda ”  Toshkent – “O`zbekiston”-2000 104-bet
14 maqsadlarni  qo yadi.  Islom  ekstremizmining  aqidasiga  ko ra,  birinchidan,  go yoʻ ʻ ʻ
barcha  hozirgi  zamon  musulmon  jamoalari  islomiy  tuslarini  yo qotganlar  va	
ʻ
"johiliya"  asri  jamiyatlariga  aylanganlar.  Bunday  yondashuv  hukumat  va  uning
olib borayotgan siyosatini  keskin tanqid qilish uchun "asos"  bo lib xizmat qiladi.	
ʻ
Ikkinchidan,  go yo  faqat  "haqiqiy"  musulmonlar  hokimiyatga  kelgach,  barpo	
ʻ
bo`lajak  "islomiy  tartib"ni  o`rnatish  uchun  keskin  va  agressiv  harakat  qilmoqlari
lozim. Bunday harakatning qonunga muvofiqligi masalasi ular tomonidan umuman
o rtaga  qo yilmaydi,  zero,  ular  faqat  shariatga  (bu  ham  ularning  tor  talqinida)	
ʻ ʻ
tayanib ish ko radilar va o zlarini islomdan chekingan hokimni ag darishga go`yo	
ʻ ʻ ʻ
haqli deb biladilar.  Islom ekstremizmining "nozik" tomoni uning "din"ga (haqiqiy
dinga  emas)  asoslanganidadir.  Guruh  rahbarlari  o z  qo l  ostidagi  a zolarining	
ʻ ʻ ʼ
ongiga  shu  darajada  ta sir  o tkazadilarki,  ular  hatto  o zlarini  qurbon  qilishga,	
ʼ ʻ ʻ
muayyan  maqsad  yo lida  "shahid"  yoki  "kamikadze"  bo lishga  tayyor  turadilar.	
ʻ ʻ
"Musulmonbirodarlar"  harakati  (Misr,  1928)  dan  yetishib  chiqqan  Sayyid  Qutb
(1906—1965)  hozirgi  zamon  islom  ekstremizmining  g oyaviy  asoschisi  sifatida	
ʻ
tan olingan. Uning "nazariya"siga ko ra, o zini musulmon deb hisoblovchilarning	
ʻ ʻ
ko pchiligi  aslida  musulmon  emas,  va  umuman,  barcha  davlatlar  islomga	
ʻ
qarshidirlar.  Demak,  maqsad  —  islom  davlatini  barpo  qilish  va  jamiyatni
to lig icha islomlashtirishdir.
ʻ ʻ
Xristian dinining ba zi sektalariga asoslangan ko plab diniy ekstremistik harakatlar	
ʼ ʻ
ham  mavjud.  Ayniqsa,  "yahvechilar",  "pyatidesyatniklar",  "tashabbuskor
baptistlar"  umuman  qonuniy  hokimiyat  va  dunyoviy  qonunlarni  tan  olmaydilar.
Ularning  fikricha,  go yo  cherkov  davlatdan  yuqori.  Pyatidesyatniklarning  ba zi	
ʻ ʼ
guruhlari  esa  o z  tobelarini  o ta  shafqatsizlik  bilan  ado  etiladigan  ibodatlarga	
ʻ ʻ
zo rlaydilar,  dunyo  ne matlaridan  voz  kechib,  tarkidunyochilik  bilan  yashashga	
ʻ ʼ
da vat etadilar.
ʼ
Diniy  ekstremizm   yoki  ashaddiy  aqidaparastlik  turli  ko rinishlarda  namoyon	
ʻ
bo lishi mumkin. 	
ʻ Mas, Olsterdagi "ultra" protestantlar, Yaqin va O rta Sharqdagi	ʻ
"musulmon-birodarlar", Markaziy Osiyo va Kavkazda paydo bo lgan vahhobiylar	
ʻ
15 (q.  Vahhobiylik )  va  b oshqalar .  Ular  jamiyatga  va  qonunlarga  deyarli  bir  uslubda
qarshi kurash olib boradilar. 1
Diniy  ekstremizm   muayyan  ko rinishda  O zbekistonda  ham  paydo  bo ldi.  Islomʻ ʻ ʻ
ekstremizmi guruhi faoliyati natijasida 1997-  yil dek abr da Namangan shahrida  bir
necha  qotilliklar  yuz  berdi.  O tish  davriga  xos  i
ʻ q tisodiy  qiyinchiliklar,  xalqning
diniy  qarashlarga  ta sirchanligi  va  diniy  urf-odatlarga  moyilligidan  foydalanib,	
ʼ
ekstremistlar  ochiqdan-ochiq  kuch  bilan  Farg ona  vodiysida  ijro  va  sud	
ʻ
hokimiyatining  ayrim  vazifalarini  o zlashtirishga  harakat  qildilar.  1999-  y	
ʻ il  16-
fevralda  Toshkent  sh ahrida  yuz  bergan  voqealar  diniy  aqidaparastlarning  asl
maqsadi  konstitutsiyaviy  tuzumga  zarba  berish  va  hokimiyat  tepasiga  kelish
ekanini  ko rsatdi. 	
ʻ Diniy ekstremizm ning O zbekistonga  tahdidini  aqidaparastlikni	ʻ
yoyish  orqali  mavjud  davlatga  ishonchni  yo qqa  chiqarishga  urinishda  kuzatish	
ʻ
mumkin. Ekstremistlar jamiyatda erksiz,  mute,  faoliyatsiz  kishilar  safini  orttirish,
"soxta"  va  "haqiqiy"  dindorlik  belgilari  bo yicha  qarama-qarshilikni  keltirib
ʻ
chiqarishni  ko zlaydilar.  Ular  o z  maqsadlariga  erishish  uchun  jangarilarni	
ʻ ʻ
tayyorlashga  ham  harakat  qildilar.  O zbekistonni  G arbga  "islomlashtirilgan",	
ʻ ʻ
Sharqqa esa, aksincha, "dinsiz", "daxriy" shaklda ko rsatib, respublikaning xalqaro	
ʻ
obro siga  putur  yetkazish  niyatida  bo ldilar.  Ular  umuman  islom  sivilizatsiyasi	
ʻ ʻ
bilan noislomiy sivilizatsiyalar o rtasida yalpi qaramaqarshilikni kuchaytirish kabi	
ʻ
yovuz rejalarni tuzishdan ham qaytmadilar.
2000-  y il ning  kuzida  ekstremistlarning  O zbekistonga  qurolli  hujum  uyushtirgani	
ʻ
ularning  Afg onistonda  in  qurib  olgan  xalqaro  terrorchilar  va  narkobiznes  bilan	
ʻ
uyushib  ketganidan  dalolat  berdi.  Shu  munosabat  bilan   birinchi  p rezident imiz
Islom  Karimov:  "Bugun  dinimizni  asrash  kerak,  mo min-musulmonlarni  ximoya	
ʻ
qilish  kerak.  Lekin  dinimizni,  birinchi  galda,  o zini  "chin  musulmon"  deb  da vo	
ʻ ʼ
qilayotgan  ana  shu  yovuz  kuchlardan,  har  qadamda  "jihod"  deb  og iz  ko pirtirib,	
ʻ ʻ
din  nomidan  buzg unchilik  qilayotgan  qonxo r  va  qotillardan  asrash  kerak",—	
ʻ ʻ
1
 .“Diniy ekstrimizm va terrorizmga qarshi kurashnishning ma`naviy – ma`rifiy   asoslari ’’ ( o`quv 
qo`llanma )
“Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi Toshkent-2013
16 degan  edi.  Faqat  2001-  y il  11-  sen tabr  kuni  Nyu-York  va  Vashingtonda  sodir
etilgan mudhish terrorchilik hujumlaridan keyingina dunyodagi yetakchi davlatlar
AQSH boshchiligida bu yovuz illatga qarshi keng miqyosda kurashga bel bog ladi.ʻ
 Bundan  tashqari  bugungi  kunning  asosiy  muammolaridan  yana  biri  narkobiznis  va
giyohvandlikdir . Achinarlisi  bu  illatning  ham  o ` chogi  aynan  Afg ` oniston  davlati . 
Bizning yurtimizda ham bu illatga qarshi  ancha yillardan beri kurash olib 
borilmoqda. Huquq tartiboti idoralari tomonidan ashyoviy dalil sifatida 
ko‘rsatilgan narkotik vositalarni maxsus domen pechlarida yoqish orqali yo‘q 
qilish amaliyoti mamlakatimizda 1994-yildan buyon qo‘llanib kelinmoqda. Har 
yili ushbu tadbir BMT, xalqaro tashkilotlar, diplomatik korpus vakillari, 
Giyohvandlik moddalarini nazorat qilish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi davlat
komissiyasi a’zolari, huquqni muhofaza qilish organlarining mas’ul xodimlari, 
ekspertlar, jurnalistlar ishtirokida o‘tmoqda. O‘tgan 20yil davomida 
mamlakatimizda jami 52 tonna narkotik vositalar yoqib yuborildi. 
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Narkotik moddalarni 
nazorat qilish milliy axborot-tahlil markazi ma’lumotlariga ko‘ra, 2013-yilda 
mamlakatimizda 2,3 tonnadan ziyod narkotik vositalar musodara qilingan. 
«Qoradori – 2013» operatsiyasi davomida umumiy maydoni 1,04 gektar yerga 
tarkibida narkotik moddalar bo‘lgan o‘simliklar ekilgani haqida 1223 holat 
aniqlangan, 1,54 gektar maydondagi yovvoyi nasha o‘simligi yo‘q qilingan. 
Giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishi (sotish, kontrabanda, tarkibida 
giyohvandlik moddalari mavjud ekinlarni ekish va bangixonalar tashkil etish) bilan
bog‘lik  7680  jinoyat  sodir  etilgan. 
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Narkotik moddalarni 
nazorat qilish milliy axborot-tahlil markazi direktori A.Mansurov ayni paytgacha 
dunyodagi narkotiklar ishlab chiqaruvchi eng yirik mamlakat bo‘lib qolayotgan 
Afg‘oniston bilan qo‘shnichilik O‘zbekistonda giyohvand moddalar bilan bog‘liq 
vaziyatga salbiy ta’sir ko‘rsatayotgan asosiy omil ekanini ta’kidladi. Afg‘onistonda
ishlab chiqarilgan narkotiklar O‘zbekistonga asosan Tojikiston, Qirg‘iziston va 
bevosita Afg‘onistondan Amudaryo orqali kirib kelmoqda.
17 Ular narkotiklarni yashirishning eng tuban usullaridan foydalanmoqda. 
Narkotiklarni meva-sabzavotlar ichida, transport vositalarining xufiya joylarida, 
uy-ro‘zg‘or buyumlarida va boshqa ko‘plab usullarda olib kirishga urinishlar 
bo‘lmoqda. 
Har  yili  narkotik  moddalar  butun  dunyoda  200  mingdan  ziyod  kishining  umriga
zomin  bo‘lmoqda,  jinoyatchilar  esa  ushbu  “zahri  qotil”ni  sotishdan  millionlab
dollar  daromad  olmoqda,  –  dedi  BMTning  Narkotiklar  va  jinoyatchilikka  qarshi
kurashish boshqarmasining Markaziy Osiyodagi mintaqaviy vakolatxonasi rahbari
Ashita  Mittal.  – Narkotik moddalar  savdosi  transchegaraviy  muammo bo‘lib, uni
hal  qilish  uchun  ham  milliy,  ham  davlatlararo  darajada  qat’iy  hamda  o‘zaro
muvofiqlashtirilgan choralar ko‘rish talab etiladi. O‘zbekiston Respublikasi “zahri
qotil”ga  qarshi  kurashishda  xalqaro  tashkilotlarning  strategik  sherigi  hisoblanadi
va har yili ushbu yo‘nalishda ulkan ishlarni amalga oshirmoqda. 
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  huzuridagi  Narkotik  moddalarni
nazorat  qilish  milliy  axborot-tahlil  markazi  ma’lumotlariga  ko‘ra,  2014-yilda
mamlakatimizda qariyb 2,3 tonna narkotik vositalar musodara qilingan. «Qoradori
– 2014» operatsiyasi davomida tarkibida giyohvand moddalar bo‘lgan o‘simliklar
ekilgani haqida 1125 holat aniqlangan. 
2014-yilda  giyohvand  moddalar  oldi-sottisi  bilan  shug‘ullangani  uchun  qo‘lga
olinganlar orasida MDH, Osiyo va Yevropa davlatlarining 100 nafar fuqarosi ham
bor. Ulardan 133 kilogrammdan ziyod giyohvand modda, 1530 psixotrop tabletka
va prekursorlar musodara qilindi. 
Ta’kidlash joizki, aniqlangan har bir jinoyat – bu O‘zbekiston huquqni muhofaza
qilish  organlarining  birgalikdagi  sa’y-harakatlari  natijasidir.  O‘zbekiston
Respublikasi  Ichki  ishlar  vazirligi,  Milliy  xavfsizlik  xizmati,  Milliy  xavfsizlik
xizmatining  Davlat  chegaralarini  himoya  qiluvchi  qo‘mitasi,  Davlat  bojxona
qo‘mitasi  tizimida  narkotiklarga  qarshi  kurashish  bo‘yicha  maxsus  bo‘linmalar
faoliyat ko‘rsatmoqda. 
18 Xodimlarni o‘qitish va malakasini oshirish uchun O‘zbekiston Respublikasi Ichki
ishlar  vazirligi  akademiyasi  va  Oliy  harbiy  bojxona  institutida  maxsus  kafedralar
faoliyat  ko‘rsatmoqda.  Davlat  bojxona  qo‘mitasi  tarkibida  ilg‘or  texnologiyalar
bo‘yicha  kinolog  mutaxassislar  va  qidiruv-xizmat  itlarini  tayyorlaydigan  hamda
o‘qitadigan  Milliy  kinologiya  markazi  tashkil  etilgan.  So‘nggi  yillarda
mamlakatimizdan  uch  mingdan  ziyod  mutaxassis  xalqaro  loyihalar  doirasida
xorijiy davlatlarda o‘qib, malakasini oshirib keldi. 
O‘zbekiston  Respublikasi  Sog‘liqni  saqlash  vazirligi  tizimida  tashkil  etilgan
Psixoaktiv  moddalarni  suiste’mol  qilish  sohasidagi  vaziyatni  monitoring  qilish
markazi  bu  borada  tegishli  ma’lumotlar  to‘plash  va  tahlil  qilish  bilan
shug‘ullanmoqda.  Narkotik  moddalarni  nazorat  qilish  milliy  axborot-tahlil
markazida, shuningdek, huquqni muhofaza qilish organlari tahlil boshqarmalarida
giyohvandlik  vositalarining  noqonuniy  aylanishi  bo‘yicha  axborot-tahlil  tizimi
faoliyat ko‘rsatmoqda. Ayni paytda Milliy idoralararo ma’lumotlar bazasi tizimini
ishlab chiqish ishlari olib borilayotir. 
Mamlakatimiz  huquqni  muhofaza  qilish  organlari  xodimlarining  mahorati  va
mavjud  moddiy-texnik  imkoniyatlar  ko‘plab  huquqbuzarliklarning  oldini  olishda
muhim  omil  bo‘lmoqda.  Masalan,  2014-yili  davlat  chegarasi  orqali  narkotiklar
kontrabandasi  kanalini  tashkil  etib,  katta  miqdorda  giyohvand  moddalar  olib
o‘tadigan bir qancha mintaqalararo guruhlar faoliyatiga chek qo‘yildi. 
       Shunday guruhlardan birining a’zosi – Afg‘oniston fuqarosi Shohjahon Ziyo
o‘g‘li  Surxondaryo  viloyatining  Termiz  tumanida  huquqni  muhofaza  qilish
idoralari  xodimlari  tomonidan  qo‘lga  olingan.  U  tunda  Amudaryo  orqali  rezina
qayiqda  “qimmatbaho  yuk”,  ya’ni  64,6  kilogramm  opiy  olib  o‘tishga  uringan.
Uning yana bir hamyurti Abdulhakim Muhammadqul o‘g‘li ham shu tumanda 20,3
kilogramm  opiy  bilan  qo‘lga  tushgan.  Samarqand  viloyatida  ham  45  va  32,5
kilogramm  opiy  musodara  qilindi.  Ushbu  maxsus  operatsiyalar  Afg‘oniston  va
Tojikistondan  yirik  miqdordagi  giyohvand  moddalar  kontrabandasining  oldini
oldi. 
19        Vakolatli  organlar  qo‘shni  davlatlardan  narkotiklar  yetkazib  berayotgan
og‘ufurushlarni aniqlash borasida ham katta ishlarni olib bormoqda. Buning uchun
chegara  va  bojxona  nazorati  kuchaytirilib,  transport  vositalari  sinchkovlik  bilan
ko‘zdan  kechirilayotir.  Buning  natijasida,  masalan,  2014-yilning  dekabrida
Tojikistondan  Litvaga  ketayotgan  tranzit  yuk  poyezdidagi  yuklar  orasida  6,8
kilogramm geroin borligi aniqlandi. 
–  Narkotiklar  yetishtiruvchi  eng  yirik  mamlakat  bo‘lib  qolgan  Afg‘oniston  bilan
chegaradoshlik  O‘zbekistondagi  giyohvand  moddalar  bilan  bog‘liq  vaziyatga
salbiy  ta’sir  ko‘rsatmoqda,  –  dedi  O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi
huzuridagi  Narkotik  moddalarni  nazorat  qilish  milliy  axborot-tahlil  markazi
direktori  A.Mansurov.  –  Afg‘onistonda  tayyorlangan  narkotiklarni  O‘zbekistonga
asosan  Tojikiston,  Qirg‘iziston  va  bevosita  Afg‘onistondan  olib  kirishga
urinilmoqda. Bunga qarshi aniq yo‘naltirilgan kompleks chora-tadbirlar samarasida
giyohvand  moddalarning  yo‘liga  mustahkam  to‘siq  qo‘yilgan.  Natijada,
O‘zbekistonda  narkotik  moddalar  ishlab  chiqarishning  xomashyo  bazasi  yo‘q
qilindi,  giyohvand  moddalar  bilan  bog‘liq  jinoyatlar  soni  hamda  narkomaniya
kasalligi  ko‘rsatkichi  yil  sayin  kamayib  bormoqda.  Masalan,  2014-yil  2013-yilga
nisbatan giyohvandlikka mubtalo bo‘lgan 18-19 yoshdagi bemorlar soni 7,2-marta
kamaydi. 
    Mamlakatimizda  qabul  qilingan  Narkotik  moddalarni  suiste’mol  qilish  va
ularning  noqonuniy  aylanishiga  qarshi  kurash  bo‘yicha  2011-2015-yillarga
mo‘ljallangan  kompleks  chora-tadbirlar  dasturi  o‘z  samarasini  berayotir.  Bu  esa
O‘zbekiston xalqaro tashkilotlar faoliyati doirasida narkotiklarga qarshi kurashish
bo‘yicha  zimmasiga  olgan  majburiyatlarni,  imzolangan  ikki  va  ko‘p  tomonlama
shartnomalarni to‘liq bajarayotganidan dalolat beradi. 
O‘zbekiston  giyohvand  moddalarning  noqonuniy  aylanishiga  qarshi  kurashish
asosiy  vazifalaridan  biri  sifatida  belgilangan  Shanxay  Hamkorlik  Tashkilotining
a’zosidir. Mamlakatimiz Markaziy Osiyo narkotik vositalar, psixotrop moddalar va
20 ularning  prekursorlarining  noqonuniy  aylanishiga  qarshi  kurashish  bo‘yicha
mintaqaviy  axborot  muvofiqlashtirish  markazi  ishida  ham  faol  ishtirok  etib
kelmoqda. Toshkentda BMTning Markaziy Osiyoda Narkotiklar va jinoyatchilikka
qarshi  kurashish  boshqarmasining  mintaqaviy  vakolatxonasi  faoliyat
ko‘rsatmoqda. 
O‘zbekiston  Yevropada  xavfsizlik  va  hamkorlik  tashkiloti,  Jahon  bojxona
tashkiloti,  Interpol  va  boshqa  nufuzli  xalqaro  tuzilmalar  bilan  ham  samarali
hamkorlik  qilib  kelmoqda.  Bu  borada  axborot  va  tajriba  almashinayotgani
giyohvand  moddalar  tarqalishiga  qarshi  mintaqaviy  va  xalqaro  darajada
kurashishda muhim omil bo‘lmoqda. 
        Narkotiklarni yoqishga bag‘ishlangan bu galgi marosim mamlakatimizning
ushbu global muammoga nisbatan qat’iy pozitsiyasini yana bir bor namoyon etdi.
Mazkur  tadbirning  giyohvandlikka  qarshi  kurashish  bo‘yicha  oylik  doirasida
o‘tkazilgani  keng  ko‘lamli  tushuntirish  ishlarining  samaradorligini  yanada
oshirmoqda. 
         Oylik  doirasida  giyohvand  moddalarni  suiiste’mol  qilishning  fojiali
oqibatlariga bag‘ishlangan turkum eshittirish va ko‘rsatuvlar efirga uzatilib, bosma
va  elektron  nashrlarda  maqolalar  e’lon  qilinayotir.  Mehnat  jamoalari,  o‘quv
muassasalari, mahallalar, bolalar yozgi oromgohlari, klublarda davra suhbatlari va
boshqa tadbirlar o‘tkazilmoqda. 
        Narkotiklarni  yoqish  marosimida  xorijlik  va  mamlakatimiz  ekspertlari
barchani giyohvand moddalarga qarshi kurashishda yanada jipslashishga chaqirdi.
Zero,  insoniyatga  tahdid  solayotgan  eng  yovuz  xavfga  qarshi  kurashishda  davlat,
jamiyat va har bir fuqaroning yaqin hamkorligidagina kutilgan natijalarga erishish
mumkin. 
II  bob .  Afg’onistonda  tinchlik  va  barqarorlikni  ta’minlashda  O'zbekiston
Respublikasi taklif va tashabbuslari.
21 II.1.  Islom  Abdug’aniyevich  Karimov  -  Mustaqil  O‘zbekiston  davlatining
asoschisi, buyuk davlat va siyosat arbobi. 
           Islom  Abdug‘aniyevich  Karimov  1938-  yil  30-  yanvarda  Samarqand
shahrida xizmatchi oilasida tug‘ildi. O‘rta Osiyo politexnika instituti va Toshkent
xalq  xo‘jaligi  institutini  muhandis-mexanik  va  iqtisodchi  mutaxassisliklari
bo‘yicha  tugatgan.
        Mehnat faoliyatini 1960- yilda Toshkent qishloq xo‘jalik mashinasozligi
zavodida  boshladi.  1961-  yildan  1966  -yilgacha   Toshkent  aviatsiya  ishlab
chiqarish  birlashmasida  muhandis,  yetakchi  muhandis-konstruktor  bo‘lib
ishlagan. 
         1966-  yilda  O‘zbekiston  SSR  Davlat  plan  komitetiga  ishga  o‘tib,
mutaxasislikdan  Respublika  Davlat  plan  komiteti  raisining  birinchi  o‘rinbosari
lavozimigacha bo‘lgan yo‘lni bosib o‘tgan.
         Islom  Abdug‘aniyevich  Karimov  1983-  yilda  O‘zbekiston  SSR  Moliya
ministri,  1986-  yilda  O‘zbekiston  SSR  Ministrlar  Soveti  Raisining  o‘rinbosari,
Respublika Davlat plan komitetining raisi etib tayinlangan.
     U 1986 - 1989 yillar mobaynida Qashqadaryo viloyati partiya komitetining
birinchi  kotibi  lavozimida  ishlab,  o‘zining  katta  rahbarlik  va  tashkilotchilik
qobiliyati,  fidoyiligi  va  qat’iyati,  el-yurt  dardini,  odamlarning  tashvish  va
muammolari,  ularning  talab  va  manfaatlarini  yurakdan  his  qilishi  bilan  g‘oyat
og‘ir  ijtimoiy-iqtisodiy  ahvolga  tushib  qolgan  viloyatdagi  vaziyatni  qisqa  vaqt
ichida tubdan o‘zgartirishga erishgan. 
          Islom  Abdug‘aniyevich  Karimov  1989-  yilning  iyunidan  O‘zbekiston
Kompartiyasi Markaziy Komitetining birinchi kotibi etib saylangan. 
          O‘sha  paytda  respublikamiz  fuqarolar  urushi,  qon  to‘kish,  millatlar  va
konfessiyalararo  mojarolar  yoqasida  turgan  edi.  Voqealarning  xuddi  shunday
rivoji  qo‘shni  mamlakatlarda  amalga  oshirilgan  edi.  Ana  shunday  o‘ta  og‘ir
davrda  u  o‘zining  voqealarni  oldindan  ko‘ra  bilish  qobiliyati,  kuchli  irodasi  va
qat’iyati  bilan  xalqimiz  va  mamlakatimizni  shunday  achinarli  qismatdan  saqlab
qoldi. 
22             Aynan  o‘sha  davrda  xalqimiz   birinchi  prezidentimiz  Islom
Abdug‘aniyevich  Karimov  timsolida  mard,  bukilmas  iroda  egasi  va  sodir
bo‘layotgan  favqulodda  murakkab  hodisalarning  mohiyatini  davlat  manfaatlari
nuqtai nazaridan ko‘ra oladigan, o‘z Vatani va xalqi, har bir yurtdoshining taqdiri
uchun alohida mas’uliyatni his eta oladigan haqiqiy rahbarga ega bo‘ldi. 
      1990- yil 24- mart kuni O‘zbekiston SSR Oliy Kengashining sessiyasida
Islom  Abdug‘aniyevich  Karimov  O‘zbekiston  SSR  Prezidenti  etib  saylandi.
1991-  yil  29  -dekabrda  muqobillik  asosida  o‘tkazilgan  umumxalq  saylovida
O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti etib saylandi.
            Islom  Abdug‘aniyevich  Karimov  25-  yil  davomida  mustaqil
O‘zbekistonni  boshqarib,  ochiq  fuqarolik  jamiyati  va  bozor  iqtisodiyotiga
asoslangan  huquqiy  demokratik  davlat  qurishning  chuqur  o‘ylangan
strategiyasini ishlab chiqqan va uni amalga oshirgan buyuk Yurtboshimiz nafaqat
O‘zbekistonda,  balki  butun  jahon  miqyosida  katta  hurmat  va  obro‘-e’tiborga
sazovor bo‘lgan ulkan shaxs va arbob sifatida tanilgan edi. 
       O‘zbekistonning suvereniteti va mustaqilligini saqlash va mustahkamlash
ririnchi  pezidentimiz  Islom  Karimov  uchun  hamisha  eng  oliy  ustuvor  vazifa
bo‘lib keldi va u olib borgan siyosatning asosiy o‘zak tamoyili bo‘lib qoldi. 
             O‘zbekiston  xalqi  istiqlol  yillarida  erishilgan  barcha  olamshumul
yutuqlar  va  natijalarni  mamlakatimizning  Birinchi  Prezidenti  nomi  va  faoliyati
bilan uzviy bog‘liq deb biladi. 
           U haqli ravishda demokratik talablar va xalqaro mezonlarga to‘la javob
beradigan  O‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  muallifi  bo‘lib,  uni
hayotga amaliy jihatdan tatbiq etishning haqiqiy kafolatiga aylandi. 
           1991-  yilda  O‘zbekiston  paxta  yakkahokimligining  halokatli  ta’siri
oqibatida iqtisodiyoti bir yoqlama, mo‘rt va nochor rivojlangan, aholining hayot
darajasi  g‘oyat  achinarli  ahvolga  tushib  qolgan  qoloq  agrar  mamlakat  edi.
Respublika  hayotiy  muhim  tovarlarning  ko‘pgina  turlarini,  birinchi  navbatda
g‘alla  va  energiya  resurslari  bo‘yicha  mahsulotlarni  o‘zida  ishlab  chiqarmas  va
bu boradagi o‘z ehtiyojlarini ta’minlay olmas edi.
23            Islom  Abdug‘aniyevich  Karimov  iqtisodiy  mustaqillikka  erishmasdan
turib,  siyosiy  mustaqillikni  ta’minlash  mumkin  emas,  degan  fikrning  qat’iy
tarafdori edi. Aynan shuning uchun ham Yurtboshimiz tomonidan mashhur besh
tamoyil  asosida  butun  dunyoda  taraqqiyotning  «o‘zbek  modeli»  deb  e’tirof
etilgan “ O‘zbekiston iqtisodiyotini tubdan isloh  etish va tarkibiy o‘zgarishlarni
amalga  oshirish  dasturi”  ishlab  chiqildi.  Bu  modelning  tub  negizini  «Islohot  —
islohot  uchun  emas,  avvalo  inson  uchun»  degan  strategik  yo‘nalishni  amalga
oshirish tashkil etadi. 
Davlatimiz  rahbarining  tashabbusi  bilan  O‘zbekistonda  keng  ko‘lamli  tarkibiy
islohotlar  amalga  oshirildi,  neft  kimyosi,  kimyo,  avtomobil  sanoati,  qishloq
xo‘jaligi  va  temir  yo‘l  mashinasozligi,  farmatsevtika,  elektrotexnika,
to‘qimachilik  sanoati,  zamonaviy  qurilish  materiallari  sanoati  kabi  yuqori
texnologiyalarga asoslangan mutlaqo yangi sanoat tarmoqlariga asos solindi.
       Ustyurt va Sho‘rtan gaz-kimyo majmualari, Buxoro neftni qayta ishlash
zavodi, Qo‘ng‘irot soda zavodi, Dehqonobod kaliyli o‘g‘itlar korxonasi, Andijon,
Samarqand,  Toshkent  va  Xorazm  viloyatlaridagi  avtomobil  zavodlari  singari
dunyo miqyosidagi noyob sanoat obyektlari barpo etildi.
            Respublikamizda  zamonaviy  yo‘l-transport  va  muhandislik-
kommunikatsiya  infratuzilmalari,  jumladan,  Qamchiq  tog‘  dovoni  orqali
o‘tadigan  noyob  tunnelni  o‘z  ichiga  olgan  Angren  —  Pop  temir  yo‘l  tarmog‘i,
Toshguzar  —  Boysun  —  Qumqo‘rg‘on  temir  yo‘li  bunyod  etildi.  Toshkentdan
Samarqand,  Buxoro  va  Qarshi  shaharlari  yo‘nalishlari  bo‘yicha  yuqori  tezlikda
harakatlanadigan  poyezdlar  qatnovi  yo‘lga  qo‘yildi,  xalqaro  aeroportlar
modernizatsiya  qilindi,  «Navoiy»  aeroporti  -negizida  xalqaro  logistika  markazi
tashkil etildi va O‘zbek milliy avtomagistrali qurilishi yakuniga yetkazildi.
       O‘zbekistonning dunyoda eng jadal sur’atlar bilan rivojlanib borayotgan
iqtisodiyotga  ega  bo‘lgan  beshta  davlat  qatoridan  joy  olgani  birinchi
prezidentimiz  Islom  Abdug‘aniyevich  Karimov  tomonidan  olib  borilgan
islohotlarning amaliy ifodasi bo‘ldi.
24            Islom  Abdug‘aniyevich  Karimov  qishloq  xo‘jaligidagi  chuqur
o‘zgarishlarni  amalga  oshirish,  yerning  haqiqiy  egasi  bo‘lgan  yangi  mulkdorlar
sinfi  —  fermerlik  harakatini  shakllantirishning  tashkilotchisi  edi.  Uning
tashabbusi  bilan  jahon  amaliyotida  o‘xshashi  bo‘lmagan,  qishloqlar  qiyofasini
tubdan  o‘zgartirishga  qaratilgan,  qishloq  ahlining  hayot  darajasi  va  sifatini
shahardagidan  kam  bo‘lmasligini  ta’minlaydigan  namunaviy  uy-joylar  qurish
dasturi amalga oshirilmoqda.    
      Islom Abdug‘aniyevich Karimov Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni
sifatida O‘zbekiston Respublikasining mustaqilligini, uning hududiy yaxlitligi va
sarhadlarimiz  daxlsizligini,  xalqimizning  tinch  va  osoyishta  hayotini  ishonchli
himoya  qilishga  qodir  bo‘lgan  zamonaviy  Qurolli  Kuchlarni  tubdan  isloh  etish,
ularning jangovar salohiyati va qudratini oshirishni ta’minladi.
           U  tub  negizida  boshqa  davlatlarning  ichki  ishlariga  aralashmaslik  va
vujudga kelayotgan qarama-qarshilik va mojarolarni faqatgina tinch, siyosiy yo‘l
bilan hal etishga asoslangan tinchlikparvar siyosat mujassam bo‘lgan O‘zbekiston
Respublikasining Tashqi siyosat konsepsiyasini ishlab chiqdi va amalga oshirdi.
Davlatimizning  birinchi   rahbari  mintaqamizda  va  butun  dunyoda  tinchlik  va
barqarorlikni saqlashga ulkan hissa qo‘shdi.
            Islom Abdug‘aniyevich Karimov mustaqillikning dastlabki yillaridanoq
jahon  jamoatchiligi  e'tiborini  Afg'onistondagi  fuqarolar  urushini  to'xtatish
muammosiga  qaratib  keldi.  Chunki  ikki  davlat  o‘rtasidagi  diplomatik
munosabatlar  1992-yilda  o‘rnatilgan.  O‘zbekiston  Respublikasining  konsulligi
1992-yildan  buyon  Mozori-Sharifda  faoliyat  olib  bormoqda.  Afg‘onistondagi
harbiy harakatlar davrida konsullikning faoliyati vaqtinchalik to‘xtatilib, 2002-yil
15-yanvardan  qayta  ochildi.  O‘zbekistonning  Qobuldagi  elchixonasi  2002-yil
avgustdan o‘z ishini boshladi. 
       Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, asriy qardoshlik
tuyg’ularni  rivojlantirish,  yaqin  qo’shnichilik  munosabatlarini  kuchaytirish
hozirgi kunning muhim vazifasidir. Ana shu maqsaddan kеlib chiqib mintaqamiz
va  xalqlarimiz  hayotiga  tahdid  solayotganlarga  qarata  birinchi  prеzidеntimiz
25 Islom  Karimov  bunday  dеgan  edi:  “Kеlgusi  avlod  vakillari  urush  olovini
yoqishga undagan sabab va bahonalar uchun zamondoshlarimizni kеchirmasalar
kеrak. Tarix o’z hukmini o’tkazar ekan, hamma vaqt sholini kurmagidan ajratadi
va  g’arazli,  xudbin  maqsadlarni  ko’zlab,  xalq  manfaatlarini  niqob  qilib  oluvchi
shaxslarning  o’zlarini  oqlash  uchun  kеltiradigan  kibr-havodan  iborat  dalillarini
qabul qilmaydi.“ 
2012-  yil  sеntyabr  oyida  qabul  qilingan  “O’zbеkiston  Rеspublikasining  tashqi
siyosiy  faoliyati  kontsеptsiyasi  to’g’risida”gi  Qonunda  bеlgilangan  asosiy
printsiplar xayrixohlik va do’stlik pozitsiyasini bildiradi:
- turli harbiy va siyosiy alyanslardan uzoq bo’lish;
- o’zining suvеrеnitеti va xududiy yaxlitligini himoya qilish bo’yicha
qat’iy pozitsiyaga ega bo’lish;
-o’z  hududida  xorijiy  davlatlarning  harbiy  bazalari  joylashtirilishiga  yo’l
qo’ymaslik;
- ochiq, izchil va faol tashqi siyosat olib borish.
      Kontsеptsiyada Markaziy Osiyo mintaqasiga alohida e'tibor qaratilgan va
“O’zbеkistonning  hayotiy  muhim  manfaatlari  shu  mintaqa  bilan  bog’liq”  ekani
bеlgilab qo’yilgan.
          Kontsеptsiyada O’zbеkiston o’z qo’shnilariga nisbatan  ochiq va yaxshi
qo’shnichilik,  do’stlik  va  xayrixoxlik  printsiplariga  asoslangan  siyosat  olib
borishi ta'kidlangan. O’zbеkiston mintaqadagi barcha dolzarb masalalarni o’zaro
manfaatdorlik,  bir-birining  ichki  ishlariga  aralashmaslik  printsiplari¬ga
asoslangan  holda,  muzokaralar  yo’li  bilan  xalqaro  huquq  normalariga  mos
ravishda  hal  etish  tarafdoridir.  Markaziy  Osiyo  muammolari  tashqi  kuchlarning
aralashuvisiz mintaqadagi davlatlarning o’zlari tomondan yеchilmog’i zarur .   
 
 II.2.  O'zbekiston  Respublikasi  Birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning
Afg'onistonda tinchlikni qaror toptirish yo’lidagi taklif va tashabbuslari.
26    
        O‘zbekiston  Respublikasi  va  Afg`oniston  o‘rtasidagi  diplomatik  aloqalar
1992-yilning oktabr oyida o‘rnatilgan.
          Afg‘oniston  Islom  Respublikasi  Prezidenti  ikki  marotaba  O‘zbekiston
Respublikasiga  tashrif  buyurgan.  Oxirgi  tashrif  2010-yil  iyunda  Toshkentda
bo‘lib o‘tgan Shanhay Hamkorlik Tashkilotiga a’zo davlatlar Rahbarlari Sammiti
doirasida bo‘lib o‘tga     
            Birinchi  prezidentimiz  Islom  Karimov  afg‘on  mojarosini  bartaraf
etishning yagona yo‘li – siyosiy yo‘l bo‘lib, qanchalar qiyin bo‘lmasin, qarama-
qarshi  kuchlarni  muzokaralar  orqali  o‘zaro  kelishuvga  olib  kelish  ekani  tobora
o‘z  tasdig‘ini  topayotganligini  alohida  ta’kidladi.  Ayni  shu  asnoda  vaqtinchalik
hukumat  tuzish,  saylovlar  o‘tkazish,  Afg‘oniston  oldida  turgan  og‘ir
muammolarni  hal  etishga  o‘tish  imkoni  paydo  bo‘lishini  bugungi  kunda
ko‘pchilik e’tirof etmoqda. 1
      O‘zbekiston   hukumati     mustaqillikning dastlabki   yillaridanoq
jahon  jamoatchiligi  e’tiborini     Afg‘onistondagi    fuqarolar     urushini
to‘xtatish  muammosiga  qaratib  keldi.  Birinchi  prezidentimiz  I.  Karimov  1993-
yildayoq BMT Bosh Assambleyasining 48-sessiyasida BMT minbaridan turib, bu
muammoni  hal  etishning  dastlabki  qadami  sifatida  ayrim  davlatlarning  muxolifat
tomonlarga  qurol-yarog‘  yetkazib  berishini  taqiqlash  haqida  qaror  qabul  qilishga,
muxolifat  tomonlarni  esa  Afg‘oniston  muammosini  tinch  yo‘l  bilan  hal  etishga
chaqirdi.
Shu  maqsadda  Tolibon  hukumati  hamda  Shimoliy  Alyans  vakillarini
muzokaralar stoliga o‘tqazishga harakat qildi.
1995-yilda  BMT  Bosh  Assambleyasining  50-sessiyasida  Afg‘onistonga
qurol-yarog‘  kiritilishiga  qarshi  xalqaro  embargo  qo‘yish  taklifi  bilan  chiqib,  bu
mamlakatning  ichki  ishlariga  tashqi  kuchlarning  aralashuviga  chek  qo‘yish
zarurligini ta’kidladi, Afg‘onistonda koalitsion hukumat tuzish modelini taklif etdi;
1
 Islom Karimov . “ O’zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak.” T.: „O’zbekiston“, 2013. 22-23-betlar
27 1997-yili mamlakatimiz rahbari afg‘on muammosini hal qilish uchun “6+2”
muloqot  guruhini  tashkil  etish  tashabbusi  bilan  chiqqani  va  1999-yili  mazkur
guruhning Toshkent uchrashuvi bo‘lib o‘tganidan barchamiz xabardormiz. 1
     I. Karimov xalqaro terrorizmga qarshi kurash jahon jamoatchiligining asosiy
vazifalaridan biri ekanligini qayta-qayta ta’kidlagan edi. Chunonchi, 1999-yilning
18—19-noyabr  kunlari  Istambul  shahrida  bo‘lib  o‘tgan  Yevropada  Xavfsizlik  va
Hamkorlik Tashkilotining yig‘ilishida xalqaro terrorizmga qarshi kurash vazifasini
yana bir bor ko‘tardi. I. Karimov yig‘ilishda so‘zlagan nutqida Xalqaro terrorizmga
qarshi kurash uchun BMT doirasida xalqaro markaz tuzishni taklif etdi. 2
Terrorizmga  qarshi  kurash  xalqaro  markazi  mazmuniga  yanada  aniqlik
kiritib, bu haqda, jumladan, quyidagilarni  ta’kidladi:  «Xalqaro terrorizmga qarshi
kurash markazini tashkil etish masalasini keskin qo‘yishni maqsadga muvofiq, deb
hisoblaymiz.  Markazning  asosiy  vazifasi  terrorizm  ko‘rinishlari  bilangina  emas,
eng  avvalo,  xalqaro  terrorizmni  mablag‘  bilan  ta’minlayotgan,  qo‘llab-
quvvatlayotgan,  qurol-yarog‘  bilan  ta’minlab,  joylarga  jo‘natayotgan  manbalarga
qarshi  kurash  bo‘yicha  qabul  qilingan  qarorlarning  so‘zsiz  bajarilishi  bo‘yicha
faoliyatlarni  muvofiqlashtirishdan  iborat  bo‘lishi  lozim».  Ammo  birinchi
prezidentimizning bu gapiga o`z vaqtida quloq solinmadi.
O‘zbekistonning  Afg‘oniston  muammosiga  munosabati  18  —  Jahon  tarixi
2001-yilda Prezidentimiz BMT Bosh kotibiga yo‘llagan murojaatida Afg‘onistonni
demilitarizatsiya  qilish  masalasini  BMTning  Xavfsizlik  Kengashi  kun  tartibiga
qo‘yish taklifini ilgari surdi;
2008-yilda  NATOning  Buxarest  sammitida  BMT  shafeligi  ostida  “6+3”
muloqot guruhini tashkil etish taklifi bilan chiqdi. 
Bu ro‘yxatni yana davom ettirish mumkin.
Ana  shunday  muhim  hujjatlar  qatorida  davlatimiz  rahbarining  bevosita
tashabbusi  bilan  ishlab  chiqilgan  O‘zbekiston  Respublikasining  Tashqi  siyosiy
1
 Jaxon tarixi. Universal qo’llanma. T.: “Akademnashr”  2013
2
 Shanxay Hamkorligi Tashkilotiga a`zo davlatlar o`rtasida mintaqaviy akselterror tuzilmasi haqidagi bitimni 
ratefikatsiya qilish to`g`risida. O`zbekiston Oliy Majlis qarori.// O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 
2004. 1-2 sonlar
28 faoliyat  konsepsiyasi  va  shu  asosda  qabul  qilingan  O‘zbekiston  Respublikasining
Qonuni mintaqamizda tinchlik va barqarorlikni saqlash va mustahkamlash yo‘lida
g‘oyat muhim ahamiyatga ega ekanini ta’kidlash lozim.
Birinch prezidentimiz 2013-yil 9-mayda Xotira va qadrlash kuni munosabati
bilan ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida o‘z e’tiborini yana bir bor
Afg‘onistondagi mavjud voqelikka qaratib, ushbu muammoning naqadar jiddiyligi
va  uning  yechimi  bo‘yicha  qanday  amaliy  harakat  va  chora-tadbirlar  zarurligi
xususida so‘z yuritdi. 1
Yurtboshimizning  ana  shu  intervyusini  o‘z  ichiga  olgan,  o‘zbek  va  ingliz
tillarida chop etilgan “O‘zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak” risolasi bugungi
kunda  nafaqat  mamlakatimiz,  balki  jahon  jamoatchiligida  katta  qiziqish
uyg‘otmoqda, keng muhokama qilinmoqda.
Davlatimiz   birinchi  prezidentimiz  ta’kidlab  o‘tganidek,  Afg‘onistondagi
mavjud  o‘ta  og‘ir  va  tahlikali  bir  vaziyatda  AQSh  va  Yevropa  davlatlarining
AYSEF,  ya’ni  tinchlik  o‘rnatish  kuchlari  deb  nom  olgan  harbiy  qo‘shinlarining
2014-yilning  oxirigacha  ushbu  mamlakat  hududidan  olib  chiqib  ketilishi  bilan
Afg‘onistonda o‘zaro qarama-qarshi kuchlar o‘rtasidagi kurashning avjiga chiqishi,
terrorchilik, qurol-yarog‘  savdosi,  narkotrafik, turli  diniy, millatlararo nizolarning
kuchayib, fuqarolar urushining yana qaytadan boshlanish xavfi ortadi.
Yuqorida  zikr  etilgan  O‘zbekiston  Respublikasi  Tashqi  siyosiy  faoliyat
konsepsiyasida  mamlakatimiz  “tinchliksevar  siyosat  yuritadi  va  harbiy-siyosiy
bloklarda  ishtirok  etmaydi”,  deb  aniq-ravshan  bayon  qilingan.  “O‘zbekiston
qo‘shni  davlatlardagi  qurolli  mojarolarga  va  keskinlik  o‘choqlariga  tortilishining
oldini  olish  yuzasidan  barcha  zarur  chora-tadbirlarni  ko‘radi,  shuningdek,  o‘z
hududida xorijiy davlatlarning harbiy bazalari  va ob’ektlari joylashtirilishiga yo‘l
qo‘ymaydi”, deya ta’kidlanadi.
Shu  borada  mamlakatimiz  birinchi   rahbarining  mazkur  konsepsiyaga
asoslangan  holda  bildirgan  quyidagi  fikrlarini  keltirish  o‘rinlidir:  “O‘zbekiston
1
 “ Tinchlik va osoyishtalik barcha yutuq va marralarimizning asosidir” 
Xalq so`zi 10-may 2013-yil  91-son
29 Afg‘onistonning  ichki  ishlariga  aralashmaslik,  Afg‘onistonga  qarshi  qaratilgan
turli  harbiy-siyosiy  bloklarda  qatnashmaslik,  Afg‘oniston  bilan  aloqalarimiz  va
hamkorligimizni  faqatgina  ikki  tomonlama  asosda  tashkil  qilish,  afg‘on  xalqi
tanlagan hukumatni qo‘llab-quvvatlash siyosatini o‘ziga ma’qul topadi”.
Bunday  qat’iy,  shu  bilan  birga,  uzoqni  ko‘zlagan,  chuqur  o‘ylangan
siyosatni  oldinga  surish  uchun  Afg‘onistonning  yaqin  qo‘shnisi  bo‘lmish
O‘zbekistonda barcha asoslar bor. Avvalambor, bu Afg‘oniston bilan uzoq tarixiy
o‘tmishga  borib  taqaladigan  yaxshi  qo‘shnichilik,  o‘zaro  hurmatga  asoslangan
aloqalarimiz,  mamlakatimizning  Markaziy  Osiyoda  tutgan  alohida  o‘rni  va
mintaqamizda  tinchlik  va  barqarorlikni  ta’minlashga  qaratilgan  va  jahon
hamjamiyati  tomonidan  keng  e’tirof  etilgan  mustahkam  va  sobitqadam  tashqi
siyosatidir.
       O‘zbekiston Respublikasi Hukumati Afg‘onistonga ko‘rsatilayotgan dunyo
hamjamiyati yordami yordam samaradorligini ta’minlash maqsadida 2001-yilning
16-dekabr kuni «Hayraton» ko‘prigini ochish to‘g‘risida qaror qabul qildi.
       2003-yilning 9-noyabr kuni Termiz chegara hududida joylashgan Ayritom
bojхona  majmuasini  rasmiy  ravishda  ishga  tushirildi.  Ushbu  majmuani  ishga
tushirilishi Afg‘onistonga mo‘ljallangan yuklarni qisqa vaqt ichida rasmiylashtirish
va belgilangan manzilga yetkazib berishda muhim ahamiyat kasb etadi.
             2003-yilning  17-18-iyun  kunlari  O‘zbekiston  Respublikasi  birinchi
Prezidenti  I.A.Karimovning  Eronga  rasmiy  tashrifi  doirasida  O‘zbekiston,
Afg‘oniston  va  Eron  o‘rtasida  хalqaro  transafg‘on  yo‘lagini  barpo  etish  bo‘yicha
uch tomonlama bitim imzolandi. Bugungi kunda tomonlar mazkur bitimni amalga
oshirish maqsadida uch tomonlama Muvofiqlashtiruvchi kengash tuzish masalasini
ko‘rib chiqmoqdalar.
                    2007-yilning iyul oyida ikki tomonlama aloqalarning rivojlantirish
doirasida  Toshkentda  o‘zbek-afg‘on  savdo  iqtisodiy  hamkorligi  bo‘yicha
Hukumatlararo komissiyaning birinchi yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi.
                    2008- yil  20- noyabr  kuni  Osiyo  taraqqiyot  banki ,  O ‘ zbekiston  va
Afg ‘ oniston  o ‘ rtasida  « Hayraton  –  Mozori  Sharif  –  Hirot »  temir  yo ‘ l  qurilishi
30 to ‘ g ‘ risida  Memorandum  imzolandi .  Qurilish  ishlari  2010-yil  noyabr  oyida
shartnomada  ko‘rsatilgan  muddatdan  oldin  -  7  oy  15  kun  emas,  130  kunda
bitkazildi.
      Temir yo‘l uzunligi 106,5 km. (asosiy yo‘lning uzunligi 75 km.) dan iborat
bo‘lib,  bir  kunda  16  ta  po y ezd  yoki  9  mln.  tonnadan  ortiq  yukni  o‘tkazish
imkoniyatiga ega. Loyihani amalga oshirish doirasida 2 stantsiya, 2 ta razyezd, va
Mozori-Sharif  stantsiyasida  konteynerlar  saqlash  majmuasi  hamda  mavjud
Hayraton temir y o `l stantsiyasi modernizatsiya qilindi. 1
              2008-yildan boshlab O‘zbekiston va Afg‘oniston o‘rtasida optik tolali
tarmoq aloqalari faol rivojlana boshlandi.
         O‘zbekiston va Afg‘onistonni bog‘lovchi optik-tolali aloqa tarmog‘ining
rasmiy ochilishi   2009-yilning 7-9-iyul kunlari Hayratonda bo‘lib o‘tdi.
             2010- yil  o х iridan  boshlab  O ‘ zbekiston  orqali  AQSh  va  NATO  noharbiy
yuklarini  Afg ‘ onistonga  tranzit  qilish  amaliy  tadbiq  etildi .
       Mozori-Sharif - Qobul avtomobil yo‘lini tiklash bo‘yicha loyihani amalga
oshirishda O‘zbekiston faol ishtirok etmoqda. Jumladan, mazkur yo‘nalishda urush
vaqtida  vayron  bo‘lgan  11  ta  ko‘prikni  qayta  tiklash  ishlari  O‘zbekiston
mutaхassislari tomonidan amalga oshirildi va foydalanishga topshirildi.
             O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining qaroriga muvofiq 2002-yilning
boshidan Afg‘onistonning shimoliy hududlariga elektr quvvati uzatish tiklandi.
             2010-yilda  (LEP-220  Hayraton-Puli-Xumri-Kobul)  loyihasining  ishga
tushishi bilan Afg‘oniston poytaxtiga O‘zbekiston elektr toki yetka r ishi boshlandi.
Afg‘oniston elektr tokini yetkazib berish hajmi, afg‘on tomoning imkoniyatlaridan
kelib chiqib 150 mVat dan 300mVat gacha oshirildi
                2010-yilning birinchi kvartilida «Aziya treyding» afg‘on kompaniyasi
bilan  hamkorlikda  Mozori-Sharif  shahrida  «GM  O‘zbekiston»  Kompaniyasining
distribyuterlik markazi ochildi.
            2011- yil  avgust  oyida  « O ‘ zbekiston  temir  yo ‘ llari »  DAK  va  Afg ‘ oniston
hukumati  o ‘ rtasida  « Hayraton  –  Mozori - Sharif »  temir  yo ‘ lidan  foydalanish
1
 HTTP: // TAFSILOT.UZ // AFG`ONISTON –kecha –bugun - ertaga
31 to ‘ g ‘ risida  3  yillik  bitim  imzolandi . Mazkur temir yo‘ldan 2012-yil fevral oyidan
foydalana boshlandi.
        Afg‘on hukumatining iltimosiga binoan, O‘zbekiston tomonidan Mozori-
Sharif-Kobul yo‘lida 11 ta yo‘l o‘tkazgichi qurib berildi. Ushbu kommuniskatsion
qurilmalar,  Afg‘onistoning  iqtisodiy  tiklanishining  dastlabki  bosqichida  markaz
bilan Shimolni o‘rtasidagi aloqalarni uzluksiz tarzda ta’minlab berdi.
        2014-yilda ikki mamlakat o‘rtasida tovar ayirboshlash hajmi $600,9 mln.
miqdorini tashkil etdi (eksport - $600,1 mln. va import - $0,8 mln.)
O‘zbekistonda Afg‘oniston ishbilarmon doiralari ishtirokida tashkil etilgan 122 ta
korхona  ro‘yхatdan  o‘tkazilgan  bo‘lib,  ulardan  39  tasi  100%  afg‘on  sarmoyasi
hisobiga faoliyat ko‘rsatadi.
              2015-yilda  Toshkent  shahrida  birinchi  O‘zbekiston  Respublikasi  va
Afg‘oniston  Islom  Respublikasi  o‘rtasida  savdo,  transport  va  energetika bo‘yicha
Qo‘shma ishchi Komissiyaning birinchi majlisi bo‘lib o‘tdi. Tadbir nihoyasida ikki
taraf qo‘shma bayonot imzolashdi. 
           O'zbekiston Respublikasi  birinchi  p rezidenti Islom Karimov 24 iyun
kuni  Ko'ksaroyda  Afg'oniston  Islom  Respublikasi  Prezidenti  Ashraf  G'ani
bilan uchrashuv o'tkazdi. 
Birinchi  Prezidentimiz  Islom  Karimov  uchrashuvda  Ashraf  G'anining
yurtimizga  ilk  tashrifi  mamlakatlarimiz  hamkorligini  yangi  bosqichga
ko'tarishga xizmat qilishini ta`kidlagan edi. 
O'zbekiston  va  Afg'oniston  xalqlarining  tarixi  mushtarak,  urf-odat  va
an`analari o'xshash. 
O'zbekiston  hamisha  “Qo'shning  tinch  –  sen  tinch”,  degan  hikmatga  amal
qilib,  Afg'onistonda  tinchlik  o'rnatish,  uning  iqtisodiyotini  tiklash  tarafdori
bo'lib  kelmoqda.  Mamlakatimiz  Afg'onistonga  elektr  energiyasi,  meva-
sabzavotlar,  neft  mahsulotlari,  mineral  o'g'itlar  eksport  qilmoqda.  2016
yilning dastlabki to'rt oyida o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 14 foiz oshdi. 
32 Uchrashuvda  o'zaro  savdo  hajmini  yanada  oshirish  va  nomenklaturasini
kengaytirish  masalalari  muhokama  qilindi.  Tomonlarni  qiziqtirgan  mintaqaviy  va
xalqaro ahamiyatga molik muammolar yuzasidan fikr almashildi.
Afg‘onistondagi  vaziyat  va  afg‘on  muammosini  hal  etish  borasida
bildirilgan amaliy xulosa va takliflar bugun nafaqat mamlakatimizda, balki xalqaro
maydonda  ham  keng  aks-sado  bermoqda.  Chet  davlatlarning  siyosiy-ijtimoiy,
ekspert  va  ilmiy-akademik  doiralari,  ommaviy  axborot  vositalari  va  xalqaro
tashkilotlar tomonidan keng qo‘llab-quvvatlanmoqda va bahs-munozaralarga sabab
bo‘lmoqda.
Eng  avvalo,  davlatimiz  birinchi  rahbarining  fikrlariga  bevosita
Afg‘onistonning  o‘zida  katta  qiziqish  kuzatilmoqda.  Birinchi  prezidentimizning
intervyusi ushbu davlatning yetakchi ommaviy axborot vositalarida ingliz, dari va
o‘zbek  tillarida  nashr  etildi.  Jumladan,  Afg‘onistonning  yetakchi  “Daily  Outlook
Afghanistan” gazetasi, “Sahro” ijtimoiy-siyosiy jurnali intervyuning to‘la matnini
“O‘zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak” sarlavhasi ostida chop etdi.
Islom  Karimov  intervyusi  Afg‘oniston  bilan  qo‘shni  bo‘lgan  Pokistonning
“Balochistan today” va “Ittihad” gazetalarida, Eronning “Iran News” gazetasida va
Xitoyning  “Lookwe”  jurnalida,  AYSEF  ishtirokchilari  bo‘lmish  AQSh,  Buyuk
Britaniya,  Germaniya,  Fransiya,  Italiya,  Belgiya,  Latviya,  Turkiya  hamda
musulmon  dunyosida  o‘z  mavqeiga  ega  bo‘lgan  Saudiya  Arabistoni,  Kuvayt,
Malayziya va boshqa davlatlarning bosma va elektron nashrlarida keng yoritildi. 1
Ta’kidlash  joizki,  xorijiy  ommaviy  axborot  vositalarida  e’lon  qilingan
maqolalarda O‘zbekistonning Afg‘onistonda tinchlik va barqarorlikning ishonchli
tarafdori  ekani  va  ushbu  maqsadlar  uchun  faol  siyosiy-diplomatik  sa’y-harakat
ko‘rsatayotganligi  alohida  urg‘ulanmoqda.  Eng  muhimi,  barcha  nashrlar
O‘zbekistonning prinsipial pozitsiyasi – Afg‘onistondagi nizoni bartaraf etishning
yagona  yo‘li  –  siyosiy  yo‘l  ekanligini  to‘laligicha  qo‘llab-quvvatlagan  holda,
mazkur  muammoning  yechimiga  o‘zaro  kurashayotgan  qarama-qarshi  tomonlarni
1
 .   HTTP: // politcs/uzbek/ O`zA – “ O`zbek xalqiga tinchlik omonlik kerak “ risolasi        31.07.  2013
33 muzokaralar  stoli  atrofiga  to‘plash  va  ularni  murosaga  olib  kelish  orqali  erishish
mumkinligini e’tirof etishmoqda.
Intervyuda   birinchi  prezidentimiz  Islom  Karimov  tomonidan  Afg‘oniston
borasida  bildirilgan  fikr  va  takliflar  jahonning  yetakchi  siyosatchilari,  ekspert  va
olimlari tomonidan ham qizg‘in muhokama etilib, yuqori baholanmoqda.
Jumladan, AQShning Jon Xopkins universiteti qoshidagi Markaziy Osiyo va
Kavkaz  instituti  rahbari  Frederik  Starrning  ta’kidlashicha,  birinchi  prezidentimiz
Islom  Karimov  Afg‘onistondagi  vaziyatni  “o‘ta  og‘ir  va  nozik”  deya,  aniq  va
ravshan tahlil etdi. Bugungi kunda afg‘on muammosini harbiy yo‘l bilan hal etib
bo‘lmasligini real fikrlay oladigan har bir inson tushunib yetmasligi mumkin emas.
Nyu-York  davlat  universiteti  professori  P.Morvij  Afg‘onistondan  chet  el
harbiy kuchlarining olib chiqib ketilishi bu mamlakatdagi vaziyatni tanglikka olib
kelishi mumkinligini qayd etgan holda, Islom Karimovning bu boradagi so‘zlarini
o‘z  xalqining  tinchligi  va  osoyishtaligini  ta’minlash  haqida  qayg‘uradigan
chinakam  davlat  rahbarining  harakatidir,  deb  izohlaydi.  Mana  shu  sabab,  Islom
Karimov  Afg‘onistondagi  asosiy  kuchlarni  o‘zaro  qarama-qarshiliklarni
muzokaralar stoli atrofida yechishga, harbiy to‘qnashuvlarning yangitdan avj olib
ketmasligiga va ushbu davlatdagi beqarorlikning qo‘shni davlatlarga tarqalishining
oldini olishga chaqirmoqda, deydi P.Morvij.
AQShning Karnegi fondi eksperti M.Olkott O‘zbekiston afg‘on muammosi
atrofidagi  o‘zgalarning  o‘yinlariga  qo‘shilmasligini  va  janubdagi  qo‘shnisi  bilan
munosabatlarini  faqatgina  ikki  tomonlama  asosda,  ichki  ishlarga  aralashmaslik,
tinchliksevarlik  va  yaxshi  qo‘shnichilik  prinsiplari  asosida  qurishini  ijobiy
baholaydi.
Amerikalik  mutaxassis  O‘zbekistonda  ishlab  chiqarilayotgan  elektr
energiyasining  Afg‘onistonga  yetkazib  berilishi  ushbu  davlatning  iqtisodiy  va
ijtimoiy tiklanishiga ulkan hissa qo‘shayotganini ta’kidlaydi. Ikki davlatni bog‘lab
turuvchi  temir  yo‘l  hamda  tezyurar  avtomobil  yo‘llarining  barpo  etilishi
Afg‘oniston iqtisodiyotini tiklashda muhim ahamiyat kasb etayotganiga e’tiborini
qaratadi.
34 M.Olkott,  “O‘zbekiston,  shubhasiz,  bundan  keyin  ham  o‘zining  ikki
tomonlama  munosabatlari  doirasida  Afg‘onistonni  iqtisodiy  va  ijtimoiy  tiklash
jarayonida muhim rol o‘ynaydi”, deya ishonch bildiradi.
Britaniya  –  O‘zbekiston  jamiyati  raisi  lord  F.Ponsonbi  O‘zbekiston
rahbariyati  Afg‘onistondagi  hozirgi  vaziyatni  chuqur  anglashi  va  uni  kelajakdagi
rivoji  borasida  qayg‘urayotganini  ta’kidlagan  holda,  Islom  Karimov  tomonidan
ilgari  surilgan  BMT  shafeligi  ostida  “6+3”  muloqot  guruhining  tashkil  etilishi
afg‘on muammosini tinch yo‘l bilan hal qilinishida muhim rol o‘ynagan bo‘lur edi,
deb  hisoblaydi.  Britaniyalik  siyosatchining  fikricha,  Afg‘onistondagi  o‘tish
jarayonida va bu mamlakatda tinchlik va barqarorlikni ta’minlashda barcha qo‘shni
davlatlarning ishtiroki katta ahamiyat kasb etadi.
Buyuk  Britaniyaning  Kembrij  universiteti  professori  S.Saksenaning  qayd
etishicha, birinchi Prezident Islom Karimov o‘ta chigal va murakkab hisoblanmish
afg‘on muammosini tinch yo‘l bilan hal etish uchun batamom yangicha konseptual
yondashuvni  taklif  etib,  uni  sodda,  lo‘nda  va  kuchli  mantiqqa  tayangan  holda
bayon  etdi.  Xususan,  O‘zbekiston  rahbari  asosiy  e’tiborni  afg‘on  xalqi  va
jamiyatini jipslashtirishga qaratish, har qanday sharoitda ham, avvalambor, afg‘on
xalqining  irodasiga  tayanish  lozimligini  ta’kidladi.  Aynan  mana  shunday  ijobiy
yondashuvgina  Afg‘onistonda  necha  o‘n  yillardan  buyon  davom  etayotgan
zo‘ravonlik va qon to‘kilishini to‘xtatishi mumkin, deb hisoblaydi olim. 1
S.Saksenaning  so‘zlariga  ko‘ra,  “Afg‘oniston,  o‘z  nazorati  va
gegemoniyasini o‘tkazishga harakat qilayotgan boshqa davlatlardan farqli o‘laroq,
O‘zbekistondek  tinchlik  va  hamkorlikka  chorlayotgan  ishonchli  qo‘shnisi
borligidan faxrlansa arziydi”.
“Menga  Islom  Karimovning  Xotira  va  qadrlash  kunida  bildirgan  fikrlari,
ayniqsa, urush insoniyat uchun naqadar dahshatli qirg‘in ekani, bu ofatning oldini
olish va tinchlik-osoyishtalikni asrash dunyodagi har bir insonning burchi ekanini
kuyunib aytgan so‘zlari nihoyatda qattiq ta’sir qildi, – deydi germaniyalik ekspert
F.Lemke.  –  O‘zbekistonning  tinchliksevar  tashqi  siyosat  yuritishi,  dunyoni
1
 .   HTTP: // politcs/uzbek/ O`zA – “ O`zbek xalqiga tinchlik omonlik kerak “ risolasi        31.07.  2013
35 qaytadan  bo‘lib  olishga  intilayotgan  davlatlarning  turli  xil  geosiyosiy  o‘yinlarida
ishtirok etmasligi ham menda katta taassurot qoldirdi”.
F.Lemkening  fikricha,  O‘zbekiston  birinchi  prezidentining  “tinchliksiz
rivojlanish bo‘lmaydi, rivojlanishsiz esa kelajak ham bo‘lmaydi” degan so‘zlarini
hech  kim  inkor  eta  olmaydi.  Shunday  ekan,  Islom  Karimovning  o‘z  xalqiga,
qo‘shni  xalqlar  va  jahondagi  barcha  davlatlarga  Afg‘onistonda  tinchlik  o‘rnatish
haqidagi  chaqirig‘i  ezgulik  va  rivojlanishga  qaratilgan  takliflarni  qo‘llab-
quvvatlash  naqadar  muhim  ekanligini,  harbiy  yo‘l  bilan  hech  qanday  muammoni
yechib bo‘lmasligini anglatadi.
“  Islom  Karimov  O‘zbekiston  tashqi  siyosatining  asosiy  prinsiplarini
mamlakat  mustaqilligining  22-yillik  bayramini  nishonlash  arafasida  yana  bir  bor
ochiq va ravshan bayon etdi”, – deydi Fransiyada joylashgan Yevropa kelajagi va
xavfsizligini  tadqiq  qilish  instituti  rahbari  E.Dyupyui.  Mutaxassisning  so‘zlariga
ko‘ra,  O‘zbekistonning  har  qanday  harbiy-siyosiy  bloklarda  va  harbiy
intervensiyalarda  ishtirok  etmaslik  prinsipi  qonuniy  asosga  ega.  Toshkentning
bunday  strategiyasi  Afg‘oniston  bilan  ikki  tomonlama  hamkorligini  yanada
rivojlantirishga yordam beradi, deya ishonch bildiradi E.Dyupyui.
Fransiyada  chiqadigan  “Les  milieux  des  empires”  tahliliy  jurnalining  bosh
muharriri  S.d'Izarnning  ta’kidlashicha,  Islom  Karimov  intervyusi  O‘zbekiston
rahbariyatining  Afg‘onistondagi  vaziyat  borasida  bildirayotgan  asosli  tashvishlari
bilan birga, har qanday sharoitda ham O‘zbekistonning ushbu davlat bilan yaxshi
qo‘shnichilik aloqalariga tayanadigan qat’iyatli pozitsiyasini ko‘rsatadi.
2014-yil  oxirida  AYSEF  qo‘shinlarining  Afg‘onistondan  olib  chiqilishi
vaziyatni  yanada  keskinlashtirib  yuborishi  mumkinligini  inobatga  olgan  holda,
S.d'Izarn  ushbu  muddatga  qadar   Islom  Karimovning  umumafg‘on  siyosiy
muzokaralarini  boshlash  va  zaruriy  kelishuvlarga  erishish  kerakligi  haqidagi  fikr
va takliflari jahon hamjamiyati tomonidan so‘zsiz qo‘llab-quvvatlanishi lozim, deb
hisoblaydi.
Belgiya Senati a’zosi Dominik Tilmans “Jahon” axborot agentligi muxbiriga
bergan  intervyusida  shunday  dedi:  “Men  O‘zbekiston  Prezidentining  Markaziy
36 Osiyoda  tinchlik  va  xavfsizlikni  mustahkamlashga  qaratilgan  intilishlari  bilan
mutlaqo  hamfikrman.  Albatta,  mintaqadagi  vaziyat  oddiy  emas.  Bu  borada
O‘zbekistoning turli harbiy bloklarga kirmaslik va ularda qatnashmaslik pozitsiyasi
mutlaqo to‘g‘ri va dolzarbdir”.
“Biz  Islom  Karimovning  Xotira  va  qadrlash  kunida  O‘zbekiston
Afg‘onistonga  nisbatan  ikki  xalqning  tub  manfaatlaridan  kelib  chiqqan  holda
siyosat olib boradi, degan so‘zlarini to‘liq qo‘llab-quvvatlaymiz”, deya ta’kidlaydi
Xitoyning  Ijtimoiy  fanlar  akademiyasi  huzuridagi  Rossiya,  Sharqiy  Yevropa  va
Markaziy Osiyoni tadqiq etish instituti xodimi Su Chan.
Mutaxassisning  fikriga  ko‘ra,  Xitoy  va  O‘zbekiston  Afg‘onistonning
qo‘shnilari  sifatida  ushbu  mamlakatdan  koalitsion  kuchlarning  chiqib  ketishidan
so‘ng  yuzaga  kelishi  mumkin  bo‘lgan  salbiy  vaziyat  borasida  jiddiy
tashvishlanmoqda. “Biz Afg‘oniston muammosi faqat afg‘on xalqi tomonidan hal
etilishi,  har  qanday  tashqi  kuchlarning  aralashuvi  esa  bu  mamlakatdagi  ahvolni
yanada og‘irlashtirishi va mintaqaviy xavfsizlikka salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin,
deb  hisoblaymiz.  Shu  bilan  birga,  Afg‘onistonga  ko‘rsatilayotgan  iqtisodiy  va
gumanitar yordamni yanada kuchaytirish zarur”, – deydi Su Chan.
Yaponiyaning Sharqiy Osiyo tadqiqotlari instituti direktori U.Magosakining
fikricha,  O‘zbekistonning  mintaqaviy  xavfsizlikni  ta’minlash,  xalqaro  terrorizm,
ekstremizm  va  giyohvand  moddalarning  noqonuniy  aylanuviga  qarshi  kurash
siyosati  Markaziy  Osiyoning  barqaror  rivojlanishi  uchun  eng  muhim  omil  bo‘lib
xizmat qilmoqda.
“Haqiqatan  ham,  Afg‘onistondan  xalqaro  kuchlarning  olib  chiqib  ketilishi
millatlararo mojarolarning kuchayishiga va chuqurlashishiga olib kelishi mumkin.
Shu  sababdan,  Afg‘onistondagi  mavjud  muammolarni  muvaqqat  hukumat  tuzish
va  saylovlar  o‘tkazish  yo‘li  bilan  hal  etish  kechiktirib  bo‘lmaydigan  vazifa
hisoblanadi. Bu murakkab jarayonda eng muhim omil – yangi siyosiy organ tuzish
yo‘lida  Afg‘onistonning  turli  siyosiy  guruhlari  orasida  umumiy  kelishuvga
erishishdir.  Ushbu  jarayonda  hal  etuvchi  bo‘g‘in  sifatida  BMT  va  NATO  kabi
xalqaro  tashkilotlar,  shuningdek,  qo‘shni  mamlakatlar  ishtirok  etishi  lozim.
37 Muvaqqat  hukumatning  tuzilishi  Afg‘onistonda  barqaror  davlatchilikni
shakllantirish  va  ko‘pmillatli  afg‘on  xalqining  tinch-totuv  yashashi  uchun  qulay
sharoitlar yaratishga imkoniyat tug‘diradi”, deb hisoblaydi U.Magosaki.
Yaponiyaning  Niagata  universiteti  professori  Shigeki  Xakamadaning
ta’kidlashicha,  Afg‘oniston  hududi  tashqi  kuchlarning  “katta  geosiyosiy  o‘yini”
maydoni bo‘lib qolmoqda – ular Afg‘onistondagi vaziyatdan foydalanib o‘z ta’sir
doiralarini  kengaytirish  va  mavqelarini  kuchaytirishga  harakat  qilishmoqda.
E’tiborlisi shundaki, Afg‘onistondagi vaziyatning o‘ta nozikligi va uning oldindan
aytib  bo‘lmaydigan  oqibatlarga  olib  kelishiga  qaramasdan,  hanuzgacha  jahon
hamjamiyati  va  rasmiy  Kobul  afg‘on  muammosini  hal  etish  bo‘yicha  yagona  bir
fikrga kelmadi, deya fikr bildiradi yaponiyalik mutaxassis.
Malayziyaning  sobiq  Tashqi  ishlar  vaziri  o‘rinbosari,  “Gerakan”  partiyasi
raisining  o‘rinbosari,  senator  Koxilay  Pilay  O‘zbekistonning  Markaziy  Osiyoda
mintaqaviy  xavfsizlikni  ta’minlash  borasidagi  olib  borayotgan  siyosati  va  afg‘on
muammosini hal etishdagi tashabbus va sa’y-harakatlarini yuqori baholaydi. Uning
fikricha,  Afg‘onistonning  qo‘shnisi  sifatida  O‘zbekiston  boshqa  davlatlarga
nisbatan ushbu mamlakatda ro‘y berayotgan murakkab siyosiy jarayonlarni aniq va
chuqur  his  eta  oladi.  Shuning  uchun  ham,  Islom  Karimov  jahon  hamjamiyati
e’tiborini  Afg‘onistonda  o‘zaro  kurashayotgan  tomonlar  o‘rtasida  kelishuvga
erishish  zarurligini  va  uning  asnosida  barcha  etnik  va  diniy  guruhlar  manfaatini
ifoda  etuvchi  koalitsion  hukumat  tuzishga  jalb  etdi.  Faqat  shu  yo‘l  bilangina  bu
mamlakatda tinchlik o‘rnatish mumkin, deya ta’kidlaydi K.Pilay.
Malayziyalik yana bir ekspert, “Binary” universiteti professori Zulfiqli Hoji
Senteri:  “Afg‘onistonda  tinchlik  va  barqarorlik  o‘rnatilishi  O‘zbekiston  va
Markaziy  Osiyo  mamlakatlari  uchun  ulkan  bozorga  ega  bo‘lgan  Osiyo  va  Tinch
okeani  davlatlariga eng yaqin masofa bilan chiqish imkoniyatini  yaratadi. Bu esa
ushbu  mintaqalarda  joylashgan  mamlakatlar  o‘rtasida  savdo-iqtisodiy  va
investitsion aloqalarni yanada rivojlantirishga katta turtki beradi. Shularni inobatga
olgan holda, ASEAN tashkilotiga kiruvchi davlatlar ham Afg‘onistonda tinchlik va
osoyishtalik o‘rnatilishidan g‘oyat manfaatdor”, deya ta’kidlaydi.
38 Latviyada joylashgan Boltiq xalqaro akademiyasi professori I.Stetsenkoning
so‘zlariga  ko‘ra,  Islom  Karimovning  yaxshi  qo‘shnichilik,  o‘zbek  xalqining
osoyishtaligi  va manfaatlarini himoya qilishga  qaratilgan oqilona siyosati nafaqat
Markaziy  Osiyo,  balki  Yevropa  davlatlarining  ham  tinchlik  va  xavfsizligini
ta’minlashga  katta  hissa  qo‘shadi.  “Ishonchim  komilki,  Ibn  Sino,  Ulug‘bek,
Beruniy va Navoiy kabi buyuk allomalarning falsafasi va dunyoqarashlarini o‘zida
mujassam  etgan  o‘zbek  xalqi  o‘z  ajdodlarining  merosini  davom  ettirgan  holda,
xalqlar va davlatlar o‘rtasida tinchlikni saqlash, madaniy va ma’rifiy hamkorlikni
kuchaytirish, donishmandlik, odamiylik va bag‘rikenglikni  targ‘ib etadi”, – deydi
I.Stetsenko. 1
Muxtasar  qilib  aytganda,  birinchi  prezidentimiz  Islom    Karimovning
bildirgan  fikr-mulohazalar  O‘zbekistonning  Afg‘onistonda  tinchlik  o‘rnatish,
Markaziy  Osiyoda  xavfsizlik  va  barqarorlikni  ta’minlash  bo‘yicha  chuqur
o‘ylangan  pozitsiyasi  jahon  hamjamiyati  tomonidan  keng  qo‘llab-
quvvatlanayotganining yaqqol isbotidir.
                       
                       Xulosa
Mavzu yuzasidan quyidagi xulosalarga kelish mumkin:
Birinchidan,  1933  yilda  taxtga  o’tirgan  Zoxirshoh  davrida  jiddiy  islohotlar
amalga  oshirulmadi.  Oxir  oqibatda  1973-yilning  17-iyulida,  1978-yilning  27-
aprelida  harbiylar  davlat  to'ntarishlari  o'tkazdilar.  1978-yil  30-aprelda  mam lakat
Afg'oniston Demokratik Respublikasi deb e'lon qilindi. 
1
 HTTP: // TAFSILOT.UZ // AFG`ONISTON –kecha –bugun - ertaga
39 Yangi  hukumat  Afg'onistondagi  real  hayotni  hisobga  olmay  islohotlar
o'tkazishga kirishdi. Bu islohotlar SSSR da o'tkazilgan islohotlar andozasiga o'tish
edi.  Shuning  uchun  ham  Afg'oniston  xalqi  bu  islohotlarni  qabul  qilmadi.
Ruhoniylar hukumat siyosatini islom asoslaridan qaytish, deb baholadi. 
1979  yil  28-dekabrda  SSSR  o'z  harbiy  qismlarini  Afg'onistonga  kiritdi.  10
yil  davom  etgan  urushda  15  mingdan  ortiq  sovet  jangchilari,  ming-minglab
begunoh afg’onlar halok bo'ldi.
1989 yil 15-fevralda Sovet davlati qo‘shinlarini  Afg’oniston hududidan olib
chiqib  ketdi.  Biroq  shundan  keyin  ham  vaziyat  yaxshilanmay  siyosiy  kuchlar
o’rtasidagi hokimiyat uchun kurash davom etdi.
Ikkinchidan,   Afg’onistonda  qo’nim  topgan  diniy  ekstremistik  va  terroristik
tashkilotlar,  narkotik  moddalar  etishtirish  va  chetga  chiqarish  Markaziy  Osiyo
mintaqasi hamda Jahon hamjamiyati uchun katta xavf-xatarga aylandi.
         Uchinchidan,  O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti  Islom Karimov
Afg‘onistonda yuzaga kelgan muammo hal etishning jahon hamjamiyati diqqatiga
havola etayotgan tamoyillarga:
—  nizolarni bartaraf qilishning bosqichma-bosqichligi;
—  barcha manfaatdor tomonlarning muzokara jarayonida ishtirok etishi;
—  tomonlarning  bir-biriga  yon  berishi  va  murosa  yo‘li  bilan  bir-biri  tomon
yaqinlashuvi;
—  bu  jarayonda  barcha  xalqaro  tashkilotlarning  faol  ishtirok  etishi  va
xomiylik qilishi;
—  har bir mamlakat hududiy yaxlitligining saqlanishi;
—  qanday shaklda bo‘lmasin, tashqaridan ta’sir o‘tkazish va aralashuvga yo‘l
qo‘ymaslik;
—  mahalliy  mojaro  zonalariga  qurol-yarog‘  yetkazib  berishni  qat’iyan
taqiqlab qo‘yishga amal qilgandagina Afg‘onistonda tinchlik o‘rnatiladi.
“Ana  shunday  qaltis  vaziyatda  milliy  taraqqiyotimizni,  mamlakatimizning
rivojlanish sur’atlarini, eng muhimi, xalqimizning tinch-osoyishta hayotini saqlash
40 uchun barcha zarur choralarni ko’rish masalasi oldimizda juda jiddiy vazifa bo’lib
turibdi” 1
.
9-  may  kuni  ommaviy  axborot  vositalari  vakillari  bilan  suhbatda  Islom
Karimov:  “Urush hech qachon qaytarilmasligi  uchun bunday fojia va balolarning
oldini  olish,  doimo  ogoh  va  hushyor  bo‘lish  zarurligini  ta’kidladi. 
   Afsuski, bugungi kunda dunyoning turli hudud va mintaqalarida, olis va yaqin
atrofimizda  qarama-qarshilik  va  ziddiyatlar  tobora  kuchayib  borayotganini
ko‘rmoqdamiz. 
      Ayrim joylarda qon to‘kilayotgani, nizo va adovatlar avj olayotgani, fashizm
degan  balo  yana  bosh  ko‘tarayotgani,  millatchilik,  shovinizm  kabi  xavfli  ofatlar
maydonga chiqayotgani, bir so‘z bilan aytganda, vaziyat tobora keskinlashib, xavf-
xatarlar  ortib  borayotgani  barchamizni  tashvishga  solmasdan  qo‘ymaydi. 
      Bizning  yon  qo‘shnimiz  bo‘lgan  Afg‘oniston  xalqi  ham,  agar  o‘z  holiga
qo‘ysa, o‘zaro kelishib, tinch hayot kechirgan bo‘lardi. Biz qo‘shni Afg‘onistonda
tinchlik  barqaror  bo‘lishini  istaymiz.  Afg‘oniston  bilan  aloqalarimiz  va
hamkorligimizni  ikki  tomonlama  asosda  tashkil  qilishni  ma’qul  deb  bilamiz” 2
. 
Аsоsiy аdаbiyotlаr va mаnbаlаr.
1. Karimov I.A “ Bizdan ozod va obod Vatan qolsin” 2-jild T.: O`zbekiston, 
1996.
2. Karimov I.A “ Bunyodkorlik yo`lidan” 4-jild T.: O`zbekiston, 1996
3. Karimov. I. A. “O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida : xavfsizlikka tahdid, 
barqarorlik va taraqqiyot kafolatlari”
    Toshkent “ O`zbekiston”1997
1
 Islom Karimov . O’zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak. T.: „O’zbekist o n“, 2013. 22 - 23-betlar.
2
 Karimov. I. A. Tinchlik va ahillik – mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligining asosidir. // O’zbekiston 
ovozi. 201 4 yil 10-may.
41 4. Karimov. I. A. “ O`zbekiston XXI asrga intilmoqda ”
Toshkent – “O`zbekiston”-2000
 5. Rajapova M . “Diniy ekstrimizm va terror chilik” –T.: 2000
6. Karimov. I. A. “Tinchlik va xavfsizlik  o`z kuch qudratimizga, 
hamjihatligimiz va qat`iy irodamizga bog`liq .12-jild .- T.: O`zbekiston, 2004.
7. Karimov. I. A. “Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch”  T.:  Ma`naviyat 2008
   8. Karimov. I. A. Inson xotirasi-boqiy, qadr-qimmati-ulug’. // O’zbekiston     
ovozi. 2012 yil 10-may. № 58 (31.490)
9. Islom Karimov . “ O’zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak.” T.: 
„O’zbekiston“, 2013. 22-23-betlar
10. Jaxon tarixi. Universal qo’llanma. T.: “Akademnashr”  2013. 530-531-
betlar.
11.“Diniy ekstrimizm va terrorizmga qarshi kurashnishning ma`naviy – 
ma`rifiy   asoslari ’’ ( o`quv qo`llanma )
“Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi Toshkent-
2013
12.Karimov. I. A. “ O`zbekiston mustaqilligiga erishish ostonasida”
Toshkent – “O`zbekiston”-2013
   13. Jaxon tarixi. Universal qo’llanma. T.: “ Akademnashr ”  2013. 530-531-
betlar.
   14. “ Tinchlik va osoyishtalik barcha yutuq va marralarimizning asosidir” 
Xalq so`zi 10-may 2013-yil  91-son
15. Karimov. I. A. “Tinchlik va ahillik – mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimiz 
farovonligining asosidir.” // O’zbekiston ovozi. 2014 yil 10-may.
   16.  O’zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. M. Mirziyoevning Oliy Majlis    
Qonunchilik palatasi va Senatining qoshma majlisdagi nutqi. //
Xalq so’zi, 2016 yil 
9 sentabr.№179 (6614)  
17.Shavkat Mirziyoyev “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan
birga quramiz”
Toshkent – “O`zbekiston”-2017
42 18.Shanxay Hamkorligi Tashkilotiga a`zo davlatlar o`rtasida mintaqaviy 
akselterror tuzilmasi haqidagi bitimni ratefikatsiya qilish to`g`risida. O`zbekiston 
Oliy Majlis qarori.// O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 2004. 1-2 
sonlar
17  HTTP: // TAFSILOT.UZ // AFG`ONISTON –kecha –bugun - ertaga
1 8 .   HTTP: // politcs/uzbek/ O`zA – “ O`zbek xalqiga tinchlik omonlik kerak “
risolasi        31.07.  2013
1 9 . Yangi dunyo.uz Afg`onistonda urush qanday boshlangan edi? /Shosh uz
  
43 44 45 O‘zbekiston  Respublikasining  birinchi  prezidenti  Islom  Abdug‘aniyevich
Karimov  2016-yilning  24-iyun  kuni  Ko'ksaroyda  Afg'onisto n  Islom
Respublikasi Prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashuv o'tkazdi.
46 
47

O’zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimovning Afg’onistonda tinchlik va barqarorlikni ta’minlashdagi taklif va tashabbuslari