O’zbekiston Respublikasida advokaturaning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari

1 Mavzu: O’zbekiston Respublikasida advokaturaning konstitutsiyaviy-huquqiy
asoslari .
Reja:
I.Kirish
II.Asosiy qism
1. O’zbekistonda  advokatura  institutining  rivojlanish  tarixi  va  advokatura
to’g’risidagi qonunchilikning shakllanishi 
2. O’zbekiston Respublikasida advokatlik faoliyati to’g’risidagi qonunchilik 
3.Advokat  maqomini  olish,  litsenziya  berish,  advokat  maqomini  to’xtatib
turish, litsenziyani amal qilishini to’xtatib turish 
III.Xulosa
IV.Foydalanilgan adabiyotlar
2                           Kirish
Mavzuning  dolzarbligi:  Mavzuni  o'rganish,  O zbekiston  Respublikasiningʻ
advokatura  tizimi  va  advokatlar  uchun  belgilangan  huquqiy  tartibot  va  asosiy  qonunlari
haqida ma lumot olishga yordam beradi.	
ʼ
O zbekistonlik  advokatura  institutining  rivojlanishi,  uning  tarixiy  jarayoni,	
ʻ
faoliyatini tartibga solishda amal qiladigan qonun va qarorlar to g risida ma lumot beradi.	
ʻ ʻ ʼ
Bu  esa  advokatura  tizimini  tushunishga  yordam  beradi.  Hamda  huquqiy  bilimlarni
oshiradi, ma lumotlar bazasini kengaytiradi va huquqiy savollarga javob topishga yordam	
ʼ
beradi.
O zbekiston  Respublikasida  advokatura  tizimi,  konstitutsiyaviy-huquqiy  asoslari,	
ʻ
boshqa  huquqiy  tizimlar,  jamoat  va  davlat  tashkilotlari  bilan  birgalikda  ishlaydi.  Bu  esa
davlat huquqiy tizimining butunligini va integratsiyasini tushunishga yordam beradi.
Advokatura  tizimi,  demokratik  huquqiy  tizimning  asosiy  qismidir.  Mavzuni
o'rganish,  demokratik  huquqiy  tizimning  qanday  ishlaydi  va  uning  muhim  asoslarini
tushunishga yordam beradi.
Bu  sabablarga  qo shimcha  ravishda,  O zbekiston  Respublikasida  advokaturaning	
ʻ ʻ
konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari mavzusini o'rganish, huquqiy madaniyat va demokratiya
bilan bog liq umumiy bilimni oshirishga ham yordam beradi.	
ʻ
Kurs  ishining  maqsadi:  “O zbekiston  Respublikasida  advokaturaning	
ʻ
konstitutsiyaviy-huquqiy  asoslari”  mavzusining  maqsadi  O zbekistonda  advokatura	
ʻ
institutining yaratilishi, ishlash tartibi va huquqiy asoslari haqida ma lumot berishdir. Bu	
ʼ
mavzu  advokatlik  faoliyati  va  advokatlar  uchun  asosiy  qonunlar,  tartibotlar  va  huquqiy
muammolar  haqida  yorliq  beradi.  Maqsadi  advokatura  sohasidagi  huquqiy  tartibotni
tushuntirish  va  uning  amal  qilishini  ta minlashdir.  Bu  esa  fuqarolarga,  huquqiy	
ʼ
muammolar bilan shug ullanuvchi advokatlarga va huquqni o rgangan insonlarga yordam	
ʻ ʻ
beradi.
3 1.  O’zbekistonda  advokatura  institutining  rivojlanish  tarixi  va  advokatura
to’g’risidagi qonunchilikning shakllanishi.
O’zbekiston  hududida  yuridik  yordam  institutining  paydo  bo’lishi.  O’zbekistonda
eng qadimiy yuridik institutlardan biri - advokaturaning rivojlanishiga, boshqa davlatlarda
bo’lgani singari, oila vakilligi jiddiy ta’sir ko’rsatgan. Oila boshlig’i uning har bir a’zosi
manfaatlarini, shuningdek, oila boshlig’iga himoya qilishni so’rab murojaat etgan boshqa
shaxslarning manfaatlarini himoya qilgan. 
Har bir odamni nohaqlikdan himoya qilish va haqiqat uchun kurash hamma asrlarda
hayot  faoliyatining  negizini  tashkil  etgan.  Haqiqatga  va  huquqiy  ma’rifatga  qiziqishning
kuchliligi shu bilan izohlanadi. Bu masala tarixi O’zbekistonga ham xosdir. O’rta Osiyolik
ulug’ allomalarning barchasi - Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy,
Abu  Mansur  al-Moturidiy,  Imom  al-Buxoriy,  Alisher  Navoiy,  Mirzo  Ulug’bek  va
boshqalar  islom  huquqshunosligi  -  fiqhni  o’rganganlar,  shariat  qoidalariga  asoslangan
qonunga rioya qilganlar, qonunga hurmatsizlikning zararini ommaga tushuntirganlar.
Shu  bilan  birga  Turkiston  o’lkasida,  shuningdek,  Buxoro  amirligida,  Xorazm
xonligida shariat (musulmon huquqi) va odat (odat huquqi) asoslarida faoliyat ko’rsatgan
qozilar  va  biy  feodal  sudlari  jinoyat  va  fuqarolik  ishlarini  advokatlarning  ishtirokisiz
ko’rganlar.
Shunga  qaramasdan,  o’rta  asrlardayoq  Sharqda  qozilar  huzurida  islom  huquqi  -
shariat bilimdoni bo’lgan maxsus xizmatchilar - muftiylar va a’lamlar xizmat qilgan. Ular
qozi  topshirig’iga  yoki  da’vogarlar,  jabrlanuvchilar,  ayblovchilar,  javobgarlar
(sudlanuvchilar)  iltimosiga  ko’ra,  arznomalar,  shikoyatlar,  ish  hujjatlarini  tuzganlar.
Masalan, Buxoro amirligining qozikaloni huzurida o’n ikki muftiy xizmat qilgan.
Keyinchalik,  revolyutsiyagacha  bo’lgan  Turkistonda  butun  Rossiyada  bo’lgani
singari podshoh sudlarida jinoyat va fuqarolik ishlarini ko’rishda advokatlar – qasamyod
qildirilgan  vakillar  (vakolat  berilgan  prisyajniylar)  va  ularning  yordamchilari  ishtirok
etganlar.  O’zbekiston  hududida  o’zi  o’zini  boshqaruvchi  tashkilot  sifatidagi  birinchi
advokatura  -  «Himoyachilar  sho’basi»  Sankt-Peterburgda  yuridik  ma’lumot  olgan
Abdunabi Qurolboy tashabbusi bilan 1879 yilda Qo’qon shahrida tashkil etildi. Abdunabi
Qurolboy  birinchi  o’zbek  advokati  hisoblanadi.  Qo’qon advokatlar  sho’basi  xalq orasida
4 «zakonchi» deb nom olgan o’ndan ortiq huquq himoyachilarini birlashtirdi.
1899  yilda  Toshkent  sud  palatasi  huzurida  hamda  okrug  sudlari  qoshida  Rossiya
qonunlariga muvofiq ish olib boruvchi himoyachilarning hay’atlari tashkil etildi. Rossiya
va Turkiyada advokatlik amaliyotini o’rganib qaytgan Valixonxo’ja tomonidan 1915 yilda
Buxoroda  tashkil  qilingan  «Ko’ngilli  advokatlar  sho’basi»  ish  boshladi.  Advokatlar
sho’basi  a’zolari  Buxoro  amirligi  qozikaloni  Sharifxon  Sadri  Ziyoga  bir  necha  marta
murojaat  etib,  aksariyat  hollarda  yo’qsillarning  mulk,  yer  va  mehnat  huquqlariga  doir
nizolar odilona hal qilinishiga erishdilar.
O’zbekiston  hududida  advokatura  institutining  rivojlanishi  va  advokatura
to’g’risidagi  qonunchiligining  shakllanishi.  O’zbekiston  hududida  advokatura  instituti
1918-1924  yillarda  Turkiston  ASSRni  ham  o’z  ichiga  olgan  RSFSR  qonunchiligiga
muvofiq  faoliyat  olib  bordi.  1917  yil  12-dekabrda  chaqirilgan  Turkiston  o’lkasi  Xalq
komissarlari  kengashining  buyrug’i,  Vhimoya  masalalariga  doir  asosiy  qoidalariga,  shu
jumladan, Sud to’g’risidagi 1-son Dekretga mos kelardi. U o’lkada ilgari amal qilgan sud
tizimini bekor qildi, advokatura institutlarini tugatdi. Dekretda ayblanuvchining himoyaga
bo’lgan  huquqi  e’lon  qilindi,  fuqarolik  huquqlaridan  foydalanuvchi,  o’z  sha’niga  dog’
tushirmagan  har  qanday  fuqaro  sudda  himoyachi  yoki  taraflardan  birining  vakili  sifatida
ishtirok  etishi  mumkinligi  qayd  etildi.  Toshkent  shahar  Kengashi  1918  yil  16-yanvarda
inqilobiy tribunal tashkil etish to’g’risida qaror qabul qildi. Qarorda, jinsidan qat’i nazar,
yigirma  yoshga  to’lgan,  siyosiy  huquqlardan  foydalanuvchi  har  qanday  fuqaro
tribunalning sud majlisida himoyachi sifatida ishtirok etishi mumkinligi ko’rsatib o’tildi.
Himoyachilar  instituti  bora-bora  muayyan  tashkiliy  shakllarga  ega  bo’la  boshladi.
1919 yilning o’rtalaridayoq huquq himoyachilari  hay’atlari  va komissiyalari TASSRning
Oliy tribunalida ham, viloyatlar tribunallarida ham mavjud edi. Turkiston ASSR Markaziy
ijroiya komitetining 1919 yil 6-maydagi Dekreti bilan «Turkiston respublikasining oliy va
viloyat  inqilobiy  tribunallari  to’g’risidagi  Nizom»  tasdiqlandi.  Nizomga  muvofiq,  ishda
himoyachining ishtirok etishiga yo’l qo’yish yoki qo’ymaslik to’la tribunalga bog’liq edi.
Biroq,  ishda  ayblovchi  ishtirok  etsa,  tribunal  himoyachini  ishga  kiritishi  yoki  tayinlashi
shart  edi.  Nizomda  nazarda  tutilgan  yangi  qoidaga  muvofiq,  Oliy  inqilobiy  tribunal
huzuridagi  «huquq  himoyachilari  hay’ati»  a’zolari  viloyat  ijroiya  komitetlari  tomonidan
5 tayinlanar  va  chaqirib  olinardi.  Ularga  mansabdor  shaxslar  sifatida  qaralar  va  sudyalar
bilan bir qatorda Adliya xalq komissarligi smetasi bo’yicha maosh to’lanardi.
Butunrossiya  Markaziy  ijroiya  komitetining  1920  yil  18  martdagi  Dekreti  bilan
yangi  «Inqilobiy  tribunallar  to’g’risidagi  Nizom»  tasdiqlandi.  Nizomga  muvofiq,
himoyachilar  hay’atlarining  a’zolaridan  tashqari,  sudlanuvchilarning  yaqinlari  yoki
qarindoshlari  yoki  tribunal  ishonchini  to’liq  qozongan  shaxslar  ham  himoyachi  bo’lishi
mumkin edi.  Himoyachilarga  xizmati  uchun sud  belgilagan  miqdorda  haq  to’lanardi.  Bu
haq  ayblanuvchilardan,  taraflardan  undirib  olinardi  va  Adliya  xalq  komissarligi  smetasi
bo’yicha respublika daromadiga kiritilardi. 1920 yilda vujudga kelgan Buxoro va Xorazm
XSRda  esa  amalda  bo’lgan  qozilar  va  biylar  sudlarida  himoyachilar  yo’q  edi,  xuddi
shunday TASSR hududida vaqtincha saqlanib kelayotgan qozilar va biylar sudlarida ham
shu  ahvol  kuzatilar  edi.  Buxoro  respublikasining  sovet  sud  organlarida  himoyachilar
instituti  endigina  rivojlanib  kelayotgan  edi,  Xorazmda  esa  himoyachilar  hay’atlari  hali
yo’q edi.
1922 yil 29 oktabrda Turkiston respublikasi Markaziy ijroiya komiteti qarori bilan
RSFSR Adliya xalq komissarligi tasdiqlagan «Advokatura to’g’risidagi nizom» qo’llanma
sifatida qabul qilinganligi e’lon qilindi.
1924  yil  1  oktabrda  Buxoro  respublikasi  hukumati  “BXSR  sudlari  qoshida  huquq
himoyachilari  hay’atlari  to’g’risida”gi  Nizomni  tasdiqladi.  Nizomga  ko’ra  Buxoro
respublikasi  sudlari  huzurida  huquqni  himoya  qiluvchilar  hay’atlari  ta’sis  etildi.  Okrug
sudlari  tashkil  etilgunga  qadar  huquqni  himoya  qiluvchilar  hay’atlari  bevosita  Adliya
nozirligiga  bo’ysungan,  u  birinchi  chaqiriq  huquqni  himoya  qiluvchilar  hay’atlari
a’zolarini tasdiqlagan. Keyinchalik yangi a’zolar qabul qilish hay’atning umumiy yig’ilishi
qaroriga  muvofiq  amalga  oshirilgan,  qarorning  nusxasi  Adliya  nozirligiga  Respublika
davlat prokurorini xabardor qilingan holda yuborilgan.
Shunday  qilib,  sovet  hokimiyatining  dastlabki  yillarida  O’zbekiston  hududida
fuqarolarning  o’z  huquqlari  va  erkinliklarini  himoya  qilish  huquqini  amalga  oshirish
imkoniyati to’liq advokaturaning maqomi va jamiyatdagi o’rniga bog’liq edi. Advokatura
institutini «davlat tasarrufiga o’tkazish»ga urinishlar uning jinoyat ishlari bo’yicha sud ish
yurituvida ishtirok etish imkoniyatini ancha kamaytirardi. Boz ustiga, manfaatlarni himoya
6 qilishga  nisbatan  sinfiy  yondashuv  fuqarolarning  qonun  va  sud  oldida  tengsizligiga,
shuningdek,  shaxslarning  ayrim  toifalari  o’z  huquqlari  va  erkinliklarini  himoya  qilish
huquqidan mahrum etilishiga sabab bo’ldi.
O’rta  Osiyo  respublikalarida  milliy  davlat  hududiy  bo’linishi  amalga  oshirilib,
O’zbekiston SSR tashkil topganidan so’ng Respublikaning barcha tumanlari uchun bir xil
bo’lgan adliya organlarini tashkil etish bo’yicha ishlar amalga oshirildi. Bu advokaturaga
ham  to’liq  taalluqli  bo’ldi.  1925  yilda  O’zSSR  Markaziy  Ijroiya  Qo’mitasi  tomonidan
tasdiqlangan Respublika  Adliya Xalq kommisarligi to’g’risidagi  Nizomda O’zSSR AXK
himoyachilar  hay’atlari  faoliyatiga  ham  rahbarlik  qilishi  nazarda  tutilgan.  1926  yil  29
sentabrda O’zbekiston SSR sud tuzilishi to’g’risidagi Nizom qabul qilinib, u 1927 yil 15
fevraldan kuchga kiritildi. Shu hujjatga asosan, 1927 yil 14 dekabrda O’zSSR Adliya Xalq
kommisarligi  tomonidan  Himoyachilar  Hay’atlari  to’g’risidagi  Nizom  tasdiqlandi.  Bu
Nizom ilgari amalda bo’lgan hay’atlar tuzilishi, ularning kadrlar bilan to’ldirishi, a’zolikka
qabul  qilish  shartlari  va  advokatlarning  xizmati  uchun  haq  to’lash  prinsiplarini  saqlab
qoldi. 
1936 yilda qabul qilingan SSSR Konstitutsiyasi, 1937 yilda qabul qilingan O’zSSR
Konstitutsiyasi,  1938  yildagi  «Sud  tuzilishi  to’g’risida»gi  Qonun  va  1939  yildagi
«Advokatura to’g’risida»gi Nizomga muvofiq, O’zbekiston SSR va uning tarkibiga kirgan
Qoraqalpog’iston ASSRda advokatlarning viloyat hay’atlari tashkil etildi. Advokaturaning
barcha  vazifalari  shahar  va  tuman  yuridik  maslahatxonalari  orqali  amalga  oshiriladigan
bo’ldi.
O’zbekistonda  advokatura  institutini  huquqiy  tartibda  solishning  keyingi  bosqichi
1958 yilda Sud tuzilishi to’g’risidagi qonunchilik asoslari qabul qilinishi bilan bog’liqdir.
1961  yil  30  mayda  O’zSSR  Oliy  Kengashi  tomonidan  Advokatura  to’g’risidagi  Nizom
tasdiqlandi.  Bu  Nizom  1979  yil  30  noyabrda  SSSR  Oliy  Kengashi  tomonidan  “SSSRda
advokatura to’g’risida” gi Qonun qabul qilingunda qadar harakatda bo’ldi.
“SSSRda advokatura to’g’risida”gi Qonunga asosan 1980 yil 12 noyabrda O’zSSR
Oliy  Kengashi  “O’zSSRning  advokatura  to’g’risida”gi  Nizomiga  o’zgartirish  va
qo’shimchalar kiritish to’g’risida Qonun qabul qildi. 
Nizomning  1-moddasiga  muvofiq,  «...sovet  advokaturasining  asosiy  vazifasi
7 fuqarolar  va  tashkilotlarga  odil  sudlovni  amalga  oshirish,  sotsialistik  qonuniylikka  rioya
etish  va  uni  mustahkamlash,  fuqarolarni  sovet  qonunlarini  aniq  va  so’zsiz  bajarish,  xalq
boyligini  avaylab  asrash,  mehnat  intizomiga rioya  qilish,  boshqa  shaxslarning  huquqlari,
sha’ni  va  qadr-qimmatiga,  sotsialistik  jamiyat  qoidalariga  nisbatan  hurmat  ruhida
tarbiyalashdan  iborat»  edi.  Nizomni  tahlil  qilib,  shaxs  manfaatlaridan  ko’ra  davlat
manfaatlari  ustunligi  o’rnatilganligi  haqida  xulosa  qilish  mumkin.  Advokat  “sotsialistik
odil sudlov va sotsialistik qonunchilikni mustahkamlash ishiga xizmat qilishi” shart edi, bu
uni  o’z  navbatida  davlat  xizmatidagi  va  ma’lum  siyosiy  vazifalarini  bajaruvchi  shaxsga
aylantirgan.
Nizomning  ikkinchi  bobida  advokatlar  hay’atlari  va  ularning  organlari  faoliyati
tartibga  solingan.  3-moddada  advokatlik  faoliyati  bilan  shug’ullanuvchi  shaxslarning
ixtiyoriy  birlashmasi  sifatidagi  advokatlar  hay’atining  huquqiy  holati  belgilangan,
advokatlar hay’atini oliy yuridik ma’lumotga ega bo’lgan mutaxassislardan tarkib toptirish
tartibi  belgilab  qo’yilgan.  Advokatlarning  hay’atlari  xalq  deputatlari  Kengashlari
tashabbusiga ko’ra tuzilishi ham mumkin edi.
Advokatlar  hay’atini  tashkil  etish  yuzasidan  takliflar  respublika  Adliya  vazirligiga
yuborilishi  lozim  edi.  O’z  navbatida,  Adliya  vazirligi  ularni  Qoraqalpog’iston
Respublikasi  Vazirlar  Kengashiga, xalq deputatlari viloyat  va Toshkent  shahar  Kengashi
ijroiya  komitetiga  tasdiqlash  va  ro’yxatga  olish  uchun  yuborardi.  Ushbu  taomillar
bajarilganidan  keyingina  advokatlarning  hay’atlari  yuridik  shaxsga  aylanar,  bankda  o’z
hisob  varag’ini  ochar,  o’z  nomi  ifodalangan  yumaloq  muhr  va  shtampga  ega  bo’lardi.
Umumiy  yig’ilish  (konferensiya)  advokatlar  hay’atining  oliy  organi,  hay’at  rayosati  -
uning  ijro  etuvchi  organi,  taftish  komissiyasi  -  nazorat-taftish  organi  hisoblanardi.  1980
yildagi Nizomda umumiy yig’ilishni (konferensiyani) chaqirish muddati, uning vakolatlari
va chaqirish tartibi belgilab qo’yilgandi.
1980 yildagi Nizom bilan advokatlar hay’ati a’zolariga quyidagi talablar qo’yilgan:
- SSSR fuqarosi bo’lish;
- oliy yuridik ma’lumotga ega bo’lish;
- yurist mutaxassisligi bo’yicha kamida ikki yillik mehnat stajiga ega bo’lish;
- uch oygacha bo’lgan muddatda sinovdan o’tish.
8 Bu  talablar  mutlaqo  o’rinli  edi,  chunki  advokat  faoliyati  sud,  prokuratura,
militsiyadagi  mutaxassis-yurist  ishidan  butunlay  farq  qiladi.  Zero,  advokatning  asosiy
vazifasi  -  fuqaroning  huquqlari,  erkinliklari  va  qonuniy  manfaatlarini  yoki  tashkilotning
huquqlari va qonuniy manfaatlarini amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq himoya qilishdan
iborat.
Bundan  tashqari,  Nizomda  advokatning  huquq  va  majburiyatlari,  shu  jumladan,
hay’at  va  uning  organlari  ishida  faol  ishtirok  etish,  fuqarolik  va  jinoyat  ishlari  bo’yicha
vakil va himoyachi bo’lish huquqi tartibga solingan edi. 
1980 yildagi  Nizomga muvofiq, advokatlarning  fuqarolar  va  tashkilotlarga  yuridik
yordam ko’rsatish bilan bog’liq ishini tashkil etish uchun yuridik maslahatxonalar tashkil
etilishi  mumkin  edi.  Bunday  maslahatxonalar  tashkil  etiladigan  joyni  hay’at  rayosati
mahalliy  adliya  organlari  bilan  bamaslahat  belgilardi.  Nizomda  yuridik  maslahatxona
mudirining  huquq  va  majburiyatlari  mufassal  tartibga  solingan,  shuningdek,  advokatlar
fuqarolar va tashkilotlarga ko’rsatiladigan yuridik yordam turlari ko’rsatilgan edi.
1980 yildagi  Nizomda advokatlar  mehnatiga haq to’lash masalalari, mehnat ta’tili,
davlat  ijtimoiy  sug’urtasi  bo’yicha  nafaqa  olish  hamda  pensiya  ta’minotiga  bo’lgan
ijtimoiy huquqlar tartibga solingan edi. Xususan, advokat mehnatiga yuridik maslahatxona
fuqarolar va tashkilotlarga yuridik yordam ko’rsatgani uchun olgan mablag’lar hisobidan
haq to’lanardi.
1980 yildagi Nizomda advokatlar hay’ati a’zolarini rag’batlantirish choralari hamda
ularning  intizomiy  javobgarligi  ham  belgilab  qo’yilgan  edi.  O’z  kasbiy  vazifalarni
namunali bajarganlik, uzoq vaqt va benuqson ishlaganlik, faol jamoatchilik faoliyati uchun
advokatga  hay’at  rayosatining  tashakkuri  e’lon  qilinishi,  pul  mukofoti  berilishi,
qimmatbaho sovg’a topshirilishi, advokat faxriy yorliq bilan taqdirlanishi, Hurmat kitobi
yoki Hurmat taxtasiga kiritilishi mumkin edi. 
Favqulodda  intizomiy  chora  sifatida  advokatga  nisbatan  hay’at  a’zolari  safidan
chiqarish  chorasi  qo’llanilardi.  Intizomiy  chora  qo’llanilishidan  oldin  faktlar  sinchiklab
tekshirilishi, advokatdan tushuntirish xati olinishi lozim edi, shundan keyingina intizomiy
ish  qo’zg’atilardi.  1980-yildagi  Nizomda  intizomiy  jazoni  olib  tashlash  tartibi  ham
belgilab qo’yilgan edi. Agar jazo tayinlangan kundan e’tiboran bir yil mobaynida advokat
9 yangi  huquqbuzarlik  sodir  etmagan  bo’lsa,  u  intizomiy  jazoga  tortilmagan  deb
hisoblangan.  Mehnatga  vijdonan  munosabatda  bo’lganlik  va  nuqsonsiz  xulq-atvor  uchun
hay’at rayosati intizomiy jazoni muddatidan ilgari olib tashlashi mumkin bo’lgan.
Tarix shundan guvohlik beradiki, sovet davrida advokatura institutini isloh etishga
urinishlarga  qaramasdan,  advokatura  kuchsiz  va  kam  sonli  edi:  1924  yilning  may  oyiga
qadar  bo’lgan holatga  ko’ra, Turkistonda jami 108 nafar  himoyachi  bo’lib, shulardan  52
tasi Sirdaryo viloyatida, 18 tasi Samarqand viloyatida, 13 tasi Turkmaniston viloyatida, 14
tasi Yettisoy viloyatida, 9 tasi Farg’ona viloyatida ish olib borar, Amudaryo viloyatida esa
himoyachilar  hay’atining  birorta  ham  a’zosi  yo’q  edi.  Himoyachilarning  atigi  16  nafari
mahalliy  millat  vakillari  edi.  Hatto  oradan  o’n  yil  o’tgach,  1935  yil  1  yanvarga  kelib
advokatlar 122 kishini, shu jumladan, oliy yuridik ma’lumotlilar 35, o’rta ma’lumotlilar 30
kishini  tashkil  etdi;  ular  orasida  35  nafari  o’zbek  edi.  Hatto  oradan  chorak  asr  o’tgach,
1960 yillarning boshida respublika advokatlar hay’atida 420 kishi band bo’lib, shulardan
302 nafari oliy yuridik ma’lumotga ega edi.
Bundan  tashqari,  30-40  yillarda  advokatlar  faoliyatining  samaradorligi,  ayniqsa,
jinoyat ishlari bo’yicha juda past edi. Advokatlarning jinoyat ishlarini yuritishda ishtirok
etishiga sud xodimlari, Adliya Xalq kommisarligi rahbarlari va boshqa huquqni muhofaza
qiluvchilar  organlar  xodimlari  salbiy  munosabatda  bo’lishgan.  1934  yil  1  dekabrda  va
1937 yil 14 sentabrda SSSR MIK tomonidan qabul qilingan va terroristik tashkilotlar va
teroristik  aktlar,  kontrrevolyutsion  zararkunandalik  va  qo’poruvchilik  to’g’risidagi  ishlar
bo’yicha sud ishlarini yuritishning alohida tartibini o’rnatgan qarorlari, ayniqsa juda salbiy
rol o’ynadi. Sudda bu ishlarni ko’rish soddalashtirilgan tartibda, shu jumladan, ayblov va
himoyaning ishtirokisiz amalga oshirilgan.
Sovet  davrida  advokatura  instituti  o’z  vazifalarini  erkin  va  mustaqil  amalga
oshirolmagan.  Advokatlar  va  advokatlik  faoliyatiga  ma’muriy  munosabatda  bo’lish
advokaturaning maqomini har tomonlama kamsitgan.
Mustaqillikka  erishilganidan  keyingina  O’zbekiston  Respublikasida  advokaturani
fuqarolik  jamiyatining  mustaqil  huquqiy  instituti  sifatida  shakllantirish,  uning
fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga ko’maklashuvchi, malakali yuridik
yordam  ko’rsatuvchi  mustaqil  tashkilot  sifatida  rivojlanishiga  yo’naltirilgan  islohotlar
10 amalga oshirildi.
2. O’zbekiston Respublikasida advokatlik faoliyati
to’g’risidagi qonunchilik
O’zbekiston  Respublikasida  advokatlik  faoliyati  to’g’risidagi  qonunchilik,  ya’ni
advokatlik faoliyatining huquqiy asoslarini quyidagilar tashkil etadi:
1. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (1992 yil 8 dekabr);
2. O’zbekiston  Respublikasining  “Advokatura  to’g’risida”gi  Qonuni  (1996  yil  27
dekabr);
3. O’zbekiston  Respublikasining  «Advokatlik  faoliyatining  kafolatlari  va
advokatlarning ijtimoiy himoyasi to’g’risida»gi Qonuni (1998 yil 25 dekabr);
4. O’zbekiston  Respublikasining  Fuqarolik  protsessual  kodeksi,  Xo’jalik
protsessual kodeksi, Jinoyat-protsessual kodeksi;
5. O’zbekiston Respublikasining boshqa bir qator qonunlari;
6. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari;
7. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari;
8. boshqa qonun osti hujjatlari.
O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi.  O’zbekiston  Respublikasining  huquqiy
tizimi  1992  yil  8  dekabrda  qabul  qilingan  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi
normalariga asoslanadi. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlat kurilishi asoslari,
boshqaruv  shakli,  siyosiy  tuzum,  inson  va  fuqarolarning  huquq  va  erkinliklari,  davlat
hokimiyatining tashkil etilishi hamda mamlakat davlat va jamiyat hayotining boshqa eng
muhim  jihatlarini  tartibga  soladi.  O’zbekiston  Respublikasining  barcha  qonun  hujjatlari
Konstitutsiyaga  asoslanadi  va  uning  normalarini  yanada  aniqlashtiradi  va  rivojlantiradi.
Bironta qonun hujjatlari Konstitutsiyaga xilof bo’lishi mumkin emas.
Advokatura  instituti  va  advokatlik  faoliyatini  tartibga  solishga  yo’naltirilgan
konstitutsiyaviy normalarini shartli ravishda ikkiga bo’lish mumkin:
1) advokatura masalalariga bevosita daxl qilmaydigan umumiy normalar;
2) advokaturani  tashkil  etish  va  advokatlik  faoliyatini  amalga  oshirishni  tartibga
11 soluvchi maxsus normalar.
Birinchi  guruhga  kiruvchi  konstitutsiyaviy  normalar,  jumladan,  inson  va
fuqarolarning  asosiy  huquqlari,  erkinliklari  va  burchlarini  belgilaydi.  Bu  normalar
advokatura institutining faoliyat ko’rsatishiga zaruriyatni belgilaydi. 
O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1–moddasida “O’zbekiston – suveren
demokratik respublika” deb belgilab kuyilgan. Bu konstitutsiyaviy normadan advokatura
va advokatlik faoliyati uchun muhim bo’lgan bir qancha hulosalar kelib chiqadi. 
Birinchidan,  demokratik  respublika  degan  so’zni  o’zi  huquqiy  davlat  degan
ma’noni ham anglatadi. Chunki huquqiy bo’lmagan davlat hech kachon demokratik ham
bulaolmaydi.  Huquqiy  demokratik  davlatda  esa  barcha  davlat  organlari  va  mansabdor
shaxslarning  faoliyati  qonun  ustuvorligi  prinsipiga  asoslanadi.  Davlat  hokimiyati
vakolatlari  xalq  manfaatlarini  ko’zlab,  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi  hamda
uning  asosida  qabul  qilingan  qonunlar  doirasida  amalga  oshiriladi.  Qonun  ustuvorligi
prinsipi  davlat  tomonidan  o’z  hokimiyat  vakolatlarini  suiiste’mol  qilishga  to’siq  bo’lib
xizmat  qiladi  va  advokatura  institutining  uning  faoliyatiga  qonunga  xilof  ravishda
aralashish kafolatini ta’minlaydi.
O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  13-moddasida  inson,  uning  hayoti,
erkinligi,  sha’ni,  qadr-qimmati  va  boshqa  daxlsiz  huquqlari  oliy  qadriyat  deb  e’lon
qilingan.  Bu  norma  davlat  tomonidan  inson  va  fuqarolar  huquq  va  erkinliklarining  tan
olinishi  va  ularga  rioya  etilishini  ta’minlash  majburiyatini  o’z  zimmasiga  olinganligini
anglatadi.  Shu  tufayli  davlatning  muhim  majburiyatlaridan  biri  inson  huquq  va
erkinliklarini,  ularning  subyektiv  huquqlarini  himoya  qilishning  ishonchli  mexanizmini
yaratish  hamdir.  Bu  mexanizmning  tarkibiy  qismini  advokatura  tashkil  etib,  uning
faoliyati jismoniy va yuridik shaxslarga yuridik yordam ko’rsatish orqali ularning huquq,
erkinligi va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdir.
Huquqiy  demokratik  davlat  fuqarolik  jamiyati  mavjudligini  e’tirof  etibgina
qolmasdan,  balki  fuqarolik  jamiyatining  institutlarining  har  tomonlama  rivojlanishiga
yordam  ko’rsatadi.  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  34-moddasiga  muvofiq
fuqarolar turli jamoat birlashmalariga uyushish huquqiga ega. Advokatura ham fuqarolik
jamiyati instituti sifatida mustaqillik va o’z o’zini boshqarish prinsiplari asosida faoliyat
12 ko’rsatadi,  davlat  esa  uning  mustaqilligini  kafolatlaydi,  bu  mazkur  institutning  mavjud
bo’lishi va samarali faoliyat ko’rsatishini muhim shartidir. 
Huquqiy demokratik  davlat va fuqarolik jamiyati munosabatlari  o’zaro  mas’uliyat
prinsipi  asosida  amalga  oshiriladi.  Davlat  organlari  va  mansabdor  shaxslar  jamiyat  va
fuqarolar oldida mas’ul bo’lishlari bilan bir qatorda har bir shaxs va fuqarolik jamiyati
institutlari  davlat  oldida  ham  mas’uldir.  Mazkur  mexanizm  advokatura  faoliyatiga  ham
taalluqli  bo’lib,  advokatlar,  advokatlik  tuzilmalari  va  advokatlar  birlashmalari
organlarining  qonuniylik  prinsipiga  qat’iy  rioya  etishliklarini,  davlat  oldida  boshqa
majburiyatlarni  bajarishlarini,  jumladan  soliqlar  to’lash,  qonunda  belgilangan  holda
bepul yuridik yordam ko’rsatish kabi majburiyatlarini bajarishlarini taqozo etadi.
Huquqiy  demokratik  davlat  va  fuqarolik  jamiyati  mavjudligining  o’zi  davlat
tomonidan  advokatura  institutining  unga  yuklatilgan  vazifalarning  amalga  oshirilishi
ustidan  nazorat  qilish  huquqini  beradi.  Lekin  bu  nazorat  faqat  qonun  doirasida  amalga
oshirilib,  advokaturaning  o’z  vazifalarini  amalga  oshirish  borasidagi  erkinligini
cheqlamasligi,  shu  bilan  bir  vaqtda  advokatlar,  advokatlik  tuzilmalari  va  advokatlar
birlashmalari tomonidan qonuniylik prinsipiga rioya etilishini kafolatlash kerak.
Konstitutsiyaning  11-moddasiga  ko’ra  O’zbekiston  Respublikasi  davlat
hokimiyatining  tizimi  –  hokimiyatning  qonun  chiqaruvchi,  ijro  etuvchi  va  sud
hokimiyatiga  bo’linish  prinsipiga  asoslanadi.  Advokatura  ko’rsatilgan  hokimiyat
tizimlarining  birontasining  tarkibiga  kirmasada,  ular  bilan  yaqin  hamkorlikda  o’z
faoliyatini amalga oshiradi. 
Advokatura  Konstitutsiyada  nazarda  tutilgan  fuqarolarning  asosiy  huquqlari  va
erkinliklarini himoya qilishda alohida rol uynaydi. Shuning uchun ham Konstitutsiyaning
23-bobida nazarda tutilgan konstitutsiyaviy normalar advokatura faoliyatiga bevosita o’z
ta’sirini ko’rsatadi.
O’zbekiston  Respublikasining  141-moddasida  jismoniy  va  yuridik  shaxslarga
malakali yuridik yordam ko‘rsatish uchun advokatura faoliyat ko‘rsatadi.
Advokatura  faoliyati  qonuniylik,  mustaqillik  va  o‘zini  o‘zi  boshqarish
prinsiplariga asoslanadi. Advokaturani tashkil etish va uning faoliyati tartibi qonun bilan
belgilanadi.
13 O’zbekiston Respublikasining 142-moddasida shunday deb o’tilganki advokat o‘z
kasbiy  vazifalarini  amalga  oshirayotganda  uning  faoliyatiga  aralashishga  yo‘l
qo‘yilmaydi.
Advokatga  o‘z  himoyasidagi  shaxs  bilan  moneliksiz  va  xoli  uchrashish,
maslahatlar berish uchun shart-sharoitlar ta’minlanadi.
Advokat, uning sha’ni, qadr-qimmati va kasbiy faoliyati davlat himoyasida bo‘ladi
va qonun bilan muhofaza qilinadi.
Shunday qilib, O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatimizning asosiy
qonuni sifatida advokatura va advokatlik faoliyati to’g’risidagi qonun hujjatlarida yanada
aniqlashtirilishi va rivojlantirilishi lozim bo’lgan asosiy qoidalarni belgilaydi.
«Advokatura  to’g’risida»gi  va  «Advokatlik  faoliyatining  kafolatlari  va
advokatlarning  ijtimoiy  himoyasi  to’g’risida»gi  O’zbekiston  Respublikasi  Qonunlari.
«Advokatura  to’g’risida»gi  O’zbekiston  Respublikasi  Qonunida  advokaturaning  maqomi
va  funksiyalari,  advokatura  faoliyatining  prinsiplari  va  tashkiliy  shakllari,  advokat
maqomiga  ega  bo’lish  shartlari  belgilangan,  advokatning  huquq  va  majburiyatlari,
advokatlik  faoliyatining  turlari  sanab  o’tilgan.  Shuningdek,  bu  qonunda  advokat
yordamchisi  va  advokat  stajyorining  huquqiy  maqomi  belgilangan,  advokatlik  siriga
tushuncha berilgan, advokatlik faoliyatining va advokatning ijtimoiy himoyasi kafolatlari
aks ettirilgan. Qonunda, shuningdek, malaka komissiyalarini tuzishning umumiy huquqiy
asoslari,  ularning  tarkibi,  advokatlik  faoliyati  bilan  shug’ullanish  huquqini  beruvchi
litsenziyalarni  berish  shartlari,  litsenziyaning  amal  qilishini  to’xtatib  turish  va  tugatish,
advokatning intizomiy javobgarligi ko’rsatilgan, advokatura va O’zbekiston Respublikasi
Adliya  vazirligi  o’rtasidagi  o’zaro  munosabatlar  belgilangan.  Shuni  alohida  ta’kidlash
kerakki,  «Advokatura  to’g’risida»gi  O’zbekiston  Respublikasi  Qonuni  qabul  qilinishi
advokatura  tarixida  katta  yangilik  bo’ldi.  Bu  qonunda  birinchi  bor  advokaturaning
mustaqilligi; xususiy advokatura institutining barpo etilganligi; advokatlik faoliyati bilan
shug’ullanish  uchun  litsenziyaning  mavjudligi;  advokat  yordamchisi  va  stajyori
faoliyatlarining  tartibga  solinishi;  malaka  komissiyalarini,  shuningdek,  Oliy  malaka
komissiyasini  tuzish  va  ular  faoliyatini  tartibga  solish;  advokat  mehnatiga  haq  to’lash
14 ishonch bildiruvchi shaxs yoki himoya ostidagi shaxs bilan tuziladigan bitim (shartnoma)
asosida amalga oshirilishi; o’z kasbiy faoliyatini amalga oshirish davrida advokatga keng
huquqlar berilishi advokatura institutining mavqei oshishiga ishonchli huquqiy kafolatlar
yaratdi.  
«Advokatura  to’g’risida»gi  O’zbekiston  Respublikasi  Qonunida  advokatlik
faoliyatiga  ta’rif  berilmagan.  Lekin  1-moddada  advokatura  O’zbekiston  Respublikasi
Konstitutsiyasiga  muvofiq,  O’zbekiston  Respublikasi  fuqarolari,  ajnabiy  fuqarolar,
fuqaroligi bo’lmagan shaxslarga, korxonalar, muassasalar, tashkilotlarga yuridik yordam
ko’rsatishi  belgilangan.  Shu  orqali  huquqiy  himoya  konstitutsiyaviy  huquq  ekanligi
aytilgan.  Bu  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasining  18-moddasi  ma’nosidan  ham
kelib  chiqadi,  ya’ni  O’zbekiston  Respublikasida  barcha  fuqarolar  bir  xil  huquq  va
erkinliklarga ega bo’lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e’tiqodi, shaxsi
va  ijtimoiy  mavqeidan  qat’iy  nazar,  qonun  oldida  tengdirlar.  Shuningdek,
Konstitutsiyaning  22-moddasi  ham  -  O’zbekiston  Respublikasi  o’z  hududida  ham,  uning
tashqarisida ham o’z fuqarolarini huquqiy himoya qilish va ularga homiylik ko’rsatishni
kafolatlaydi.
«Advokatura  to’g’risida»gi  O’zbekiston  Respublikasi  Qonunining  2-moddasiga
asosan,  O’zbekiston  Respublikasida  advokatura  to’g’risidagi  qonun  hujjatlari  mazkur
Qonun  hamda  O’zbekiston  Respublikasining  boshqa  qonun  hujjatlaridan  iborat.
O’zbekiston  Respublikasi  «Advokatura  to’g’risida»gi  Qonunida  advokatlik  faoliyati  va
advokatlarning ijtimoiy himoyasi kafolatlari yetarli darajada aks ettirilmaganligi sababli
1998  yil  25  dekabrda  «Advokatlik  faoliyatining  kafolatlari  va  advokatlarning  ijtimoiy
himoyasi to’g’risida»gi Qonun qabul qilindi. Mazkur  qonunda advokatlik faoliyati  bilan
shug’ullanish  huquqi,  advokatlik  faoliyatining  asosiy  prinsiplari,  advokat  qasamyodi,
advokatning  vakolati,  advokatning  mustaqilligini  ta’minlash  kafolatlari,  jumladan,
advokatning  daxlsizligi,  advokatlik  faoliyatiga  aralashishga  yo’l  kuymaslik,  advokatlik
faoliyati himoyalanishini ta’minlash va boshqa bir kator masalalar o’z huquqiy yechimini
topdi. 
Advokatura  institutini  isloh  etish  ko’rsatilgan  qonunlar  qabul  qilingandan  keyin
ham  davom  etdi.  Jumladan,  O’zbekiston  Respublikasining  “Advokatura  instituti
15 takomillashtirilishi  munosabati  bilan  O’zbekiston  Respublikasining  ayrim  qonun
hujjatlariga  o’zgartish  va  kushimchalar  kiritish  to’g’risida”gi  2008  yil  31  dekabrdagi
Qonuni  bilan  O’zbekiston  Respublikasining  Jinoyat–protsessual  kodeksiga,  Ma’muriy
javobgarlik  to’g’risidagi  kodeksiga  va  Jinoyat  ijrioya  kodeksiga  hamda  yuqorida
ko’rsatilgan har ikkala qonunga kator o’zgartish va kushimchalar kiritildi.
Advokatura  institutini  yanada  isloh  etishga  yo’naltirilgan  bu  qonunda  quyidagi
asosiy qoidalar o’z ifodasini topdi.
Birinchidan, advokatlikka nomzod shaxslarning malakasiga nisbatan qo’yilayotgan
talablar  kuchaytirildi,  ularning  yuridik  soha  bo’yicha  ish  tajribasiga  ega  bo’lishi  va
advokatlik tuzilmalarida amaliyot o’tashi belgilandi, shuningdek, advokatlarning kasbga
oid malakasini muntazam ravishda oshirish majburiyligi joriy qilindi.
Advokaturani  maxsus  ko’nikmalarga  ega  bo’lgan  yuqori  malakali  mutaxassislar
bilan  ta’minlash  maqsadida  advokatlikka  nomzod  shaxslarning  malakasiga  nisbatan,
yuridik mutaxassislik bo’yicha ikki yillik ish stajiga ega bo’lish, shu jumladan, advokatlik
tuzilmasida kamida olti oy stajirovka o’tash kabi yangi talablar qo’yildi.
Shundan  kelib  chiqib,  advokatning  stajyori  maqomini  belgilovchi,  unga
qo’yiladigan  talablar  va  uning  stajirovka  o’tashi  bilan  bog’liq  normalar  qonunda
mustahkamlab qo’yildi. 
Qonunda, shuningdek, advokatning o’z bilimlarini doimiy ravishda takomillashtirib
borishi, Advokatlar palatasi tomonidan belgilangan tartibda uch yilda kamida bir marta
kasbiy malakasini oshirish shartligi belgilab qo’yildi.
Qonun  advokatning  mustaqilligini  ta’minlovchi  qator  normalarni  nazarda  tutish
bilan  birga  bu  mustaqillikni  ta’minlash  vositalaridan  biri  sifatida  advokatga  ilmiy  va
pedagogik  faoliyatdan  tashqari  haq  to’lanadigan  boshqa  turdagi  faoliyat  bilan
shug’ullanishni man etadi.
Ikkinchidan,  advokaturani  halol  va  kasb  mahorati  yuqori  mutaxassislar  bilan
to’ldirishni ta’minlaydigan samarali litsenziyalash tizimini tashkil etish nazarda tutildi. 
Ilgari  harakatda  bo’lgan  advokatlik  faoliyatini  litsenziyalash  tizimi  hozirgi  kun
talablariga  javob  bermay  qoldi.  U  litsenziya  olgan  shaxslarning  ko’pchiligini  amalda
16 advokatlik  faoliyati  bilan  shug’ullanishini  ta’minlay  olmadi.  Natijada  litsenziya  olgan
7000 shaxsdan faqat 4000dan ortig’i advokatlik faoliyati bilan shug’ullandi.
Advokatlik  faoliyatini  litsenziyalashning  samarali  tizimini  yaratish  maqsadida
qonunda belgilangan tartibda litsenziya olgan shaxs uch oy ichida advokat qasamyodini
qabul  qilishi  va  yakka  tartibda  yoki  litsenziyaga  ega  bo’lgan  boshqa  shaxslar  bilan
birgalikda  advokatlik  tuzilmasini  tuzishi  yoxud  faoliyat  ko’rsatayotgan  advokatlik
tuzilmalaridan  biriga  kirishi  shartligi  belgilab  qo’yildi.  Bundan  buyon  qonunning  bu
talabini bajarmaslik litsenziyani chaqirib olishga asos bo’ladi.
Bundan  tashqari,  qonunda  advokatlik  faoliyati  bilan  shug’ullanishga  huquq
beruvchi  litsenziyaning  amal  qilishini  to’xtatib  turish  va  litsenziyaning  amal  qilishini
tugatish,  shuningdek,  advokatlik  maqomini  vaqtincha  to’xtatib  turish  asoslari
aniqlashtirildi.
Uchinchidan,  advokatlik  tuzilmalarining  vakolatlari  aniqlashtirildi  va  huquqiy
maqomi belgilab qo’yildi.
Qabul  qilingan  qonunda  advokatlik  tuzilmalari  har  bir  turining  huquqiy  holatini
belgilovchi normalar mustahkamlab qo’yildi:
- advokatlik byurosi – advokatlik faoliyatini yakka tartibda amalga oshirish uchun
advokat tomonidan ta’sis etilgan advokatlik tuzilmasi;
-  advokatlik  firmasi  –  sheriklikka  asoslangan  va  advokatlik  faoliyatini  amalga
oshirish  uchun  ikki  yoki  undan  ortiq  advokatlar  tomonidan  ta’sis  etilgan  advokatlik
tuzilmasi;
-  advokatlar  hay’ati  –  a’zolikka  asoslangan  va  advokatlik  faoliyatini  amalga
oshirish  uchun  o’ntadan  kam  bo’lmagan  advokatlar  tomonidan  ta’sis  etilgan  advokatlik
tuzilmasi;
-  yuridik  maslahatxona  -  advokatlik  faoliyatini  amalga  oshirish  uchun  Advokatlar
palatasining hududiy boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan va yuridik shaxs maqomiga
ega bo’lmagan advokatlik tuzilmasi.
To’rtinchidan,  qonun  inson  huquqlari  va  erkinliklarini  himoya  qilish  sohasida
fuqarolik jamiyatining asosiy institutlaridan biri bo’lgan advokaturaning samarali o’zini
o’zi boshqaradigan markazlashtirilgan tizimini tashkil qilishni nazarda tutadi.
17 O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2008  yil  1  maydagi  PF  –  3993  –  sonli
“O’zbekiston  Respublikasida  advokatura  institutini  yanada  isloh  qilish  chora-tadbirlari
to’g’risida”gi  Farmoniga  muvofiq,  O’zbekiston  Advokatlar  assotsiatsiyasining  negizida
O’zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi tashkil etildi.
Advokatlar  palatasi  O’zbekiston  Respublikasi  barcha  advokatlarining  majburiy
a’zoligiga  asoslangan  bo’lib,  uning  faoliyati  advokatlarning  korporativ  birligini
ta’minlash, advokatlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, advokatlik
tuzilmalarining  faoliyatini  muvofiqlashtirish,  advokatning  kasb  etika  qoidalariga  rioya
etishini ta’minlash, advokatlarni kasbiy tayyorlash va malakasini oshirish ishlarini tashkil
qilish, shuningdek, aholining huquqiy yordamdan erkin foydalanishi uchun shart-sharoit
yaratish va advokatlar tomonidan ko’rsatilayotgan huquqiy yordamning yuqori saviyada
bo’lishini  ta’minlashga  yo’naltirilgandir.  Shu  munosabat  bilan  qonunda  O’zbekiston
Respublikasi  Advokatlar  palatasi,  uning  hududiy  boshqarmalari  huquqiy  maqomi,
Advokatlar palatasi hamda uning organlari va mansabdor shaxslarning asosiy vazifalari,
faoliyatini moliyalashtirish manbalari va boshqa masalalar huquqiy tartibga solingan.
Beshinchidan, advokatlar tomonidan kasb etika qoidalariga rioya etilishini nazorat
qilish  mexanizmini  va  advokatlarga  nisbatan  intizomiy  ish  yuritish  tizimini
takomillashtirish nazarda tutilgan.
Qonun  qabul  qilingungacha  bo’lgan  amaliyot  barcha  advokatlar  uchun  bir  xil
bo’lgan  advokatning  kasb  etikasi  standartlari  bo’lmaganligi  va  o’z-o’zidan
advokatlarning  kasb  etikasi  qoidalariga  rioya  etishi  ustidan  nazorat  olib  borish
mexanizmi  ham  mavjud  bo’lmaganligidan  dalolat  beradi.  O’zbekiston  Advokatlar
assotsiatsiyasi  tomonidan  advokatning  kasb  etika  qoidalari  qabul  qilingan  bo’lsada,
uning  harakati  faqat  assotsiatsiya  a’zolariga,  ya’ni  faoliyat  ko’rsatayotgan
advokatlarning ellik foizidan qamrog’iga tegishli edi. Chunki advokatlarning 50 % (ellik
foiz)idan  ko’prog’i  bu  assotsiatsiyaga  a’zo  emas  edilar.  Shuni  ham  qayd  etish  kerakki,
Advokatning  kasb  etika  qoidalariga  rioya  qilishi  amalda  nazorat  qilinmas  edi.  Shuning
uchun  ham  O’zbekiston  Respublikasi  Advokatlar  palatasi  maqomidan  kelib  chiqqan
holda,  uning  asosiy  vazifalaridan  biri  sifatida  advokatlarning  qonun  hujjatlari  va
18 Advokatlar kasb etikasi qoidalari hamda qasamyodiga rioya qilishi ustidan nazorat olib
borish qonunda belgilab qo’yildi.
Oltinchidan, jinoyat protsessida ayblov tarafi va himoyaning protsessual huquqlari
tengligi ta’minlandi.
Tortishuv prinsipiga asoslangan jinoyat protsessida taraflarni tengligini ta’minlash
maqsadida  advokatning  teng  huquqli  ishtirokchi  sifatida  qatnashishi  uchun  qo’shimcha
protsessual imkoniyatlar berildi.
Advokatga  dalillar  sifatida  foydalanishi  mumkin  bo’lgan  ma’lumotlarni  mustaqil
to’plash  va  tergov  organlariga  taqdim  etish  huquqi  ham  berildi.  Qonunda  advokat
to’plagan  materiallarni  dalil  sifatida  ishga  qo’shib  qo’yish  to’g’risidagi  advokat
iltimosnomasi  surishtiruvchi,  tergovchi,  prokuror  tomonidan,  albatta  qanoatlantirilishi
lozimligi  mustahkamlab  qo’yildi.  Bu  o’z  navbatida  himoya  pozitsiyasi
mustahkamlanishiga  va  advokatning  isbotlash  jaryonida  ishtirok  etish  huquqini  amalga
oshirish kafolati ko’chaytirilishiga xizmat qiladi.
O’z  vaqtida  himoyachi  bilan  ta’minlash  imkonini  berish  maqsadida  ushlangan
gumon  kilinuvchi  va  ayblanuvchi  advokatiga  yoki  yaqin  qarindoshiga  telefon  orqali
qo’ng’iroq  qilish  yoxud  xabar  berish,  birinchi  so’roqqa  qadar  himoyachi  bilan
uchrashuvlarning soni va davom etish vaqti cheklanmagan holda u bilan holi uchrashish
huquqiga ega ekanligi qonunda mustahkamlab qo’yildi. 
Tergov va sudda sukut saqlash aybsizlik prezumpsiyasining uzviy qismi bo’lganligi
tufayli,  gumon  qilinuvchi  va  ayblanuvchining  ko’rsatuvlar  berishni  rad  etishga  bo’lgan
protsessual huquqlarini tushuntirish, shuningdek, u bergan ko’rsatuvlardan jinoyat ishiga
doir dalillar sifatida uning o’ziga qarshi foydalanilishi mumkinligini tushuntirish jinoyat
ishlari  bo’yicha  ish  yuritishni  olib  boruvchi  mansabdor  shaxslar  majburiyati  ekanligi
qonunda belgilab qo’yildi.
Qonunga  ko’ra,  himoyachiga  yana  boshqa  bir  qator  huquqlar,  shu  jumladan,
ishdan ko’chirmalar olishda zamonaviy texnika vositalaridan foydalanish huquqi berildi.
Har  bir  shaxsning  malakali  huquqiy  yordamga  bo’lgan  huquqini  kafolatlovchi
konstitutsiyaviy normani amalga oshirish maqsadida yangi institut – guvohning advokati
19 instituti  joriy  etildi.  Shuningdek,  advokatning  kasb  faoliyatiga  to’sqinlik  qilganlik  uchun
ma’muriy javobgarlik belgilandi.
Shuni  alohida  ta’kidlash  kerakki,  qabul  qilingan  konunning  ko’rsatib  o’tilgan  va
boshqa  normalari  jamiyatda  advokatura  institutini  mavqeini  yanada  oshirish  bilan  bir
qatorda inson huquqlari va erkinliklarini yanada samarali himoya qilinishiga qo’shimcha
imkoniyatlar yaratdi.
Advokatlik faoliyati protsessual qonunlar, jumladan, O’zbekiston Respublikasining
Fuqarolik  protsessual  kodeksi,  Xo’jalik  protsessual  kodeksi,  Jinoyat-protsessual  kodeksi
bilan ham tartibga solinadi. Ko’rsatilgan protsessual kodekslar advokatning tegishincha
fuqarolik  protsessida,  sudda  xo’jalik  nizolarni  ko’rib  chiqishda  va  jinoyat  protsessida
ishtirok  etishining  huquqiy  asoslari,  tartibi  va  advokatning  huquq  va  majburiyatlarini
belgilaydi. Bu haqida keyingi boblarda batafsilrok to’xtalamiz.
Shuni  nazarda  tutish  kerakki,  advokatlik  faoliyatining  ayrim  o’ziga  xos  jihatlari
boshqa  qonunlarda  ham  nazarda  tutilishi  yoki  ularning  normalaridan  kelib  chiqishi
mumkin.  Masalan,  sudda  oila  huquqi  bilan  bog’liq  nizolar  hal  kilinayotganda  advokat
O’zbekiston  Respublikasi  oila  kodeksi  normalariga  asoslanib  faoliyat  yuritadi.  Yoki
bo’lmasa  xo’jalik  sudlarida  bankrotlik  to’g’risidagi  ishlarni  ko’rib  chiqishda  advokat
O’zbekiston Respublikasining “Bankrotlik to’g’risida”gi Qonuni normalariga asoslanadi.
O’zbekiston  Respublikasining  “Voyaga  yetmaganlar  o’rtasida  nazoratsizlik
huquqbuzarliklarning  profilaktikasi  to’g’risida”  gi  Qonunida  qarovsiz  qolgan  yoki
huquqbuzarlik  sodir  etgan  voyaga  yetmaganni  Voyaga  yetmaganlarni  ijtimoiy  himoya
qilish  markaziga  joylashtirish  masalasini  hal  etishda  sudda  advokatning  ishtiroki
masalalari  nazarda  tutilgan.  Shuningdek,  inson  huquq  va  erkinliklari  hamda  qonuniy
manfaatlarni  himoya  qilish  bilan  bog’liq  kator  qonunlarda  fuqarolarning  advokat
tomonidan ko’rsatiladigan yuridik yordamdan foydalanish masalalari tartibga solingan.
O’zbekiston  Respublikasida  advokatura  institutini  shakllanishi  va  rivojlanishida
O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  farmon  va  qarorlari  muhim  omil  bo’lib  xizmat
qilib kelmokda.  Bunga O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2008  yil  1  mayda  qabul
qilingan  №  PF-3993-sonli  “O’zbekiston  Respublikasida  advokatura  institutini  yanada
isloh  qilish  chora-tadbirlari  to’g’risida»gi  Farmoni  yaqqol  misol  bo’laoladi.  Ushbu
20 Farmon  sud-huquq  tizimini  yanada  liberallashtirish,  fuqarolarning  malakali  yuridik
yordam  olish  huquqini  mustahkamlaydigan  konstitutsiyaviy  normani  amalga  oshirish,
advokaturaning  tashkiliy  mustaqilligini  ta’minlash,  uni  yuqori  malakali  kadrlar  bilan
to’ldirish,  advokatlarning  mustaqilligi  kafolatlarini  kuchaytirish,  advokatlik  kasbining
obro’si  va  nufuzini  oshirishga  yo’naltirilgan.  Advokatura  institutini  yanada  isloh  qilish
fuqarolik jamiyati instituti va inson huquq va erkinliklarini samarali himoya qilishni har
taraflama  ta’minlashga  qaratilgan  sud-huquq  tizimini  isloh  qilishning  muhim  vazifasi
sanaladi.
E’tibor  berish  kerakki,  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Farmoni  bilan
advokatura  birinchi  marotaba  qonun  hujjati  darajasida  fuqarolik  jamiyatining  asosiy
institutlaridan biri sifatida tan olindi. 
Ushbu  Farmon  advokatura  institutini  isloh  qilishning  asosiy  vazifalarini  belgilab
berdi:
-  inson  huquqlari  va  erkinliklarini  himoya  qilish  sohasida  fuqarolik  jamiyatining
asosiy  institutlaridan  biri  bo’lgan  advokaturaning  samarali  o’zini  o’zi  boshqaradigan
markazlashtirilgan tizimini tashkil qilish;
- advokatlikka nomzod shaxslarning  malakasiga nisbatan qo’yilayotgan talablarni
kuchaytirish,  ularning  yuridik  soha  bo’yicha  ish  tajribasiga  ega  bo’lishi  va  advokatlik
tuzilmalarida amaliyot o’tashini belgilash, shuningdek, advokatlarning kasbiy malakasini
muntazam ravishda oshirish majburiyligini joriy qilish;
-  advokaturani  halol  va  kasb  mahorati  yuqori  mutaxassislar  bilan  to’ldirishni
ta’minlaydigan samarali litsenziyalash tizimini tashkil etish;
-  advokatlik  tuzilmalarining  vakolatlarini  aniqlash  va  huquqiy  maqomini  belgilab
berish;
-  jinoyat  protsessida  ayblov  va  himoya  taraflarining  protsessual  huquqlari
tengligini ta’minlash;
- huquqshunoslik sohasida maxsus bilimga ega bo’lmagan shaxslarning sud ishida
ishtirok  etishiga  yo’l  qo’yilmaslikka  qaratilgan  taraflar  vakilligi  institutini  bosqichma-
bosqich takomillashtirish;
21 -  advokatlar  tomonidan  kasb  etikasi  qoidalariga  rioya  etilishini  nazorat  qilish
mexanizmi va advokatlarga nisbatan intizomiy ish yuritish tizimini takomillashtirish.
Advokatlar  boshqa  fuqarolar  va  sudda  ishlarni  yuritish  ishtirokchilari  singari  o’z
fikrini  erkin  bildirish,  ya’ni  odil  sudlovni  amalga  oshirish  inson  va  fuqarolarning
huquqlarini  ta’minlash  hamda  himoya  qilish  masalalarida  bahs  munozaralarda  ishtirok
etish  huquqiga  ega.  Advokat  ommaviy  bahs,  munozaralarda  ishtirok  etganda  qonun  va
advokatlar etikasi qoidalari talablariga rioya etishi lozim.
Advokat  jinoyat  sodir  etganida  faqatgina  sudning  qonuniy  kuchga  kirgan  hukmi
bilangina aybdor deb topilishi mumkin.
Advokatni  javobgarlikka  tortishga  o’rnatilgan  cheklashlar  uning  o’ziga  ishonch
bildiruvchi oldidagi fuqarolik huquqiy javobgarligiga tatbiq etilmaydi.
Javobgarlik,  bu  aybdor  shaxsning  o’zining  huquqqa  xilof  xatti-harakatlari  uchun
javob berish majburiyatidir.
Umumiy koidaga ko’ra, javobgarlik quyidagi turlarga bo’linadi: yuridik, intizomiy,
moddiy,  jinoiy  va  ma’naviy.  Lekin  advokat  faqat  jinoiy,  intizomiy  va  ma’muriy
javobgarlikka tortilishi mumkin.
Intizomiy  javobgarlik  -  bu  intizomiy  nojo’ya  harakat  sodir  etgan  advokatga  u  o’z
kasb  faoliyatini  amalga  oshirilayotgan  advokatlik  tuzilmasi  yoki  malaka  hay’ati
tomonidan solinadigan intizomiy choradir.
Intizomiy  nojo’ya  harakat  bu  advokat  tomonidan  sodir  etilgan  advokatning  qadr-
qimmatini  yoki  advokaturaning  obro’sini  tushiradigan  harakat  (harakatsizlik),
advokatning  o’z  kasb  majburiyatlarini  bajarmasligi  yoki  lozim  darajada  bajarmasligi,
sudning yoki advokatura organlarining o’z vakolatlari doirasida qabul kilgan qarorlarini
bajarmasligidir.
Advokatga nisbatan quyidagi intizomiy jazo choralari ko’llanilishi mumkin: 
1) ogohlantirish (malaka komissiyasi qaroriga asosan);
2) hayfsan;
3) jarima;
4) litsenziyaning amal qilishini olti oygacha muddatga to’xtatib turish;
5) litsenziyaning amal qilishini tugatish.
22 Shuni  qayd  etish  kerakki,  hayfsan  va  jarima  jazosi  mehnat  intizomini  buzganligi
uchun  advokatga  nisbatan  advokatlik  tuzilmasi  tomonidan  O’zbekiston  Respublikasining
Mehnat kodeksi talablariga muvofiq qo’llaniladi. 
Advokatning  intizomiy  javobgarligi.  Intizomiy  ish  yuritishni  qo’zg’atish  uchun
quyidagilar asos bo’ladi:
-  advokatura  to’g’risidagi  qonun  hujjatlarining,  Advokatlarning  kasb  etikasi
qoidalari,  advokatlik  sirining  va  advokat  qasamyodining  advokat  tomonidan  buzilishi
hududiy boshqarma yoki adliya organi tomonidan aniqlanganligi;
-  advokatning  noqonuniy  xatti-harakatlari  yuzasidan  jismoniy  yoki  yuridik
shaxslarning murojaatlari;
- sudning advokatga nisbatan chiqargan xususiy ajrimi.
Yuqorida  ko’rsatilgan  asoslar  mavjud  bo’lgan  taqdirda,  tegishli  hududiy
boshqarmaning yoki adliya organining rahbari malaka komissiyasiga vajlarni bayon etgan
holda  advokatga  nisbatan  intizomiy  ish  yuritishni  ko’rib  chiqish  to’g’risida  taqdimnoma
kiritish  orqali  mazkur  advokatga  nisbatan  intizomiy  ish  yuritish  qo’zg’atadi.
Taqdimnomaga u bilan bog’liq barcha hujjatlar va materiallar ilova qilinadi.
Intizomiy ish yuritishni ko’rib chiqish to’g’risidagi taqdimnoma hududiy boshqarma
tomonidan  ro’yxatga  olinadi  va  barcha  hujjatlar  bilan  birga  mas’ul  kotibga  topshiriladi.
Mas’ul  kotib  ularni  qabul  qilib  olgan  kunning  ertasidan  kechiktirmay,  advokatni  unga
nisbatan intizomiy ish yuritish qo’zg’atilganligi to’g’risida xabardor qiladi.
Mas’ul  kotib  komissiya  a’zolari  va  manfaatdor  shaxslarni  komissiya  majlisining
o’tkazilishidan  kamida  o’n  kun  oldin  majlis  o’tkaziladigan  sana,  vaqt  va  joy  to’g’risida
xabardor qiladi.
Mas’ul  kotib  qaysi  advokatga  nisbatan  intizomiy  ish  yuritish  qo’zg’atilgan  bo’lsa,
o’sha advokatni ish materiallari bilan tanishtirishi va undan komissiya nomiga ushbu ish
yuritish  bo’yicha  yozma  tushuntirishlar  berishni  talab  qilishi  kerak.  Advokatning
tushuntirish berishni rad qilishi intizomiy ish yuritishni ko’rib chiqishga va intizomiy jazo
choralari qo’llashga to’sqinlik qilishi mumkin emas.
O’ziga nisbatan intizomiy ish yuritish qo’zg’atilgan advokat:
23 -  intizomiy  ish  yuritish  qo’zg’atilishiga  asos  bo’lgan  barcha  materiallar  bilan
tanishib chiqishga;
- intizomiy ish yuritish holatlari bo’yicha yozma shaklda tushuntirishlar berishga va
qo’shimcha ma’lumotlar taqdim etishga;
-  malaka  komissiyasi  yoki  Oliy  malaka  komissiyasi  qaror  qabul  qilguniga  qadar
(agar  bu  uning  ko’rib  chiqish  predmeti  bo’lsa),  intizomiy  ish  qo’zg’atilishiga  sabab
bo’lgan shikoyatni bergan shaxs bilan yarashuv choralarini ko’rishga haqli.
Advokat  malaka  komissiyasi  majlisining  o’tkaziladigan  sanasi,  vaqti  va  joyi
to’g’risida  belgilangan  tartibda  xabardor  qilinganligiga  qaramasdan,  komissiyaning
majlisiga  kelmagan  taqdirda,  komissiyaning  qarori  bilan  intizomiy  ish  yuritishni  ko’rib
chiqish keyingi majlisga qoldirilishi yoki uning ishtirokisiz ko’rib chiqilishi mumkin.
Agar  intizomiy  ish  yuritishni  ko’rib  chiqishda  malaka  komissiyasi  intizomiy  ish
yuritish  bilan  bog’liq  ayrim  masalalarni  o’rganish  talab  qilinadi  degan  xulosaga  kelsa,
bunday  o’rganish  komissiyaning  qarori  bilan  uning  a’zolaridan  birining  zimmasiga
yuklatilishi mumkin.
Malaka komissiyasi tomonidan advokatga nisbatan intizomiy jazo choralari qo’llash
to’g’risida  qaror  qabul  qilinishida,  sodir  etilgan  huquqbuzarlikning  og’irligi,  uning  sodir
etilgan holatlari, advokatning oldingi faoliyati va xulq-atvori e’tiborga olinadi.
Advokatga  nisbatan  intizomiy  ish  yuritishni  ko’rib  chiqish  natijalari  bo’yicha
malaka komissiyasi quyidagi qarorlardan birini qabul qiladi:
- ogohlantirish to’g’risida;
- litsenziyaning amal qilishini olti oygacha muddatga to’xtatib turish to’g’risida;
- litsenziyaning amal qilishini tugatish to’g’risida;
-  intizomiy  jazo  choralari  qo’llashni  rad  etish  va  intizomiy  ish  yuritishni  tugatish
to’g’risida.
Malaka  komissiyasining  litsenziyaning  amal  qilishini  to’xtatib  turish  yoki  tugatish
to’g’risidagi qarori, u qabul qilingan kunda hududiy boshqarma tomonidan tegishli adliya
organiga  yozma  shaklda  ma’lum  qilinadi,  adliya  organi  o’sha  kunning  o’zida  malaka
komissiyasining  qarori  asosida  advokat  maqomini  to’xtatib  turish  va  tugatish  to’g’risida
buyruq chiqaradi.
24 Intizomiy  jazo  choralari  qo’llashni  rad  etish  va  intizomiy  ish  yuritishni  tugatish
to’g’risidagi  qaror  malaka  komissiyasi  tomonidan,  agar  intizomiy  ish  yuritishni  ko’rib
chiqish vaqtida u advokatga nisbatan intizomiy ish yuritishni ko’rib chiqish to’g’risidagi
taqdimnomada  bayon  etilgan  vajlar  tasdiqlanmadi  degan  xulosaga  kelsa,  shuningdek,
advokatning  intizomiy  ish  qo’zg’atilishiga  sabab  bo’lgan  shikoyatni  bergan  shaxs  bilan
yarashuvga erishganligi munosabati bilan qabul qilinadi.
Advokatning  ma’muriy  javobgarligi.  Advokat  uning  tomonidan  ma’muriy
huquqbuzarlik sodir etilganida ma’muriy javobgalikka tortiladi. Bu holatda unga nisbatan
O’zbekiston  Respublikasining  Ma’muriy  javobgarlik  to’g’risida  kodeksida  nazarda
tutilgan jazo choralari qo’llaniladi.
Advokat  umumiy  asoslarda  ma’muriy  javobgarlikka  tortilishi  mumkin,  chunki
qonunda  advokatning  ma’muriy  javobgarlikka  tortishning  boshqalardan  farq  qiladigan
maxsus tartibi belgilanmagan.
Ma’muriy jazo chorasini qo’llashning maqsadi ma’muriy huquqbuzarlik sodir etgan
advokat  tomonidan  va  shuningdek,  boshqa  advokatlar  tomonidan  ham  yangi
huquqbuzarliklar  sodir  etilishining  oldini  olishdir.  Ma’muriy  jazo  chorasini  qo’llash
ma’muriy  huquqbuzarlik  sodir  etgan  shaxsning  qadr-qimmatini  kamsitish  yoki  unga
jismoniy  azob  berish,  shuningdek,  uning  ishchanlik  obro’sini  tushurishni  o’z  oldiga
maqsad qilib qo’ymaydi. 
Advokatning  jinoiy  javobgarligi.  Advokatning  jamiyatda  alohida  maqomga  ega
ekanligi  va  uning  faoliyati  fuqarolarning  huquq  va  erkinliklarini  himoya  qilishga
yo’naltirilganligi  hamda  bu  vazifalarni  bajarish  uchun  advokat  ma’lum  huquqiy
kafolatlarga  ega  bo’lishi  talab  etiladi.  Shuning  uchun  ham  qonun  advokatni  jinoiy
javobgarlikka  tortishning  alohida  tartibini  belgilaydi.  Advokatga  nisbatan  jinoyat  ishi
faqatgina  O’zbekiston  Respublikasi  Bosh  prokurori,  Korakalpog’iston  Respublikasi
prokurori,  viloyatlar,  Toshkent  shahar  prokurori  va  unga  tenglashtirilgan  prokurorlar
tomonidan ko’zg’atilishi mumkin. 
Advokat  advokatlik  faoliyatini  amalga  oshirish  jarayonida  quyidagi  jinoiy
harakatlarini sodir etganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.
25 1. Tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashish. Advokat tergov qilishga
yoki sud ishlarini hal etishga noqonuniy ta’sir ko’rsatish maqsadida aralashsa, ya’ni ishni
har tomonlama to’liq va xolisona o’rganilishiga to’sqinlik qilish maqsadida surishtiruvchi,
tergovchi  yoki  prokurorga  yoxud  adolatsiz  hukm,  hal  qiluv  qarori,  ajrim  yoki  qaror
chikarilishiga  erishish  maqsadida  sudyaga  turli  shaklda  qonunga  xilof  ravishda  ta’sir
o’tkazsa,  O’zbekiston  Respublikasi  Jinoyat  kodeksining  236  -moddasi  1-  qismi  bilan
jinoiy  javobgarlikka  tortiladi.  Bu  modda  uch  yilgacha  axloq  tuzatish  ishlari,  yoki  uch
yilgacha ozodlikdan mahrum qilishni nazarda tutadi. 
2.  Yolg’on  guvohlik  berishga  majbur  qilish.  Yolg’on  guvohlik  berish,  ya’ni
surishtiruv  olib  borish,  dastlabki  tergov  yoki  ishni  sudda  ko’rish  vaqtida  guvoh  yoki
jabrlanuvchining  bila  turib,  yolg’on  ko’rsatuv  berishi  yoxud  ekspertning  bila  turib
noto’g’ri  xulosa  berishi,  shuningdek,  bir  tildan  ikkinchi  tilga  bila  turib  noto’g’ri  tarjima
qilish - eng kam oylik ish haqining yigirma besh baravarigacha miqdorda jarima yoki ikki
yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki olti oygacha qamoq bilan jazolanadi.
Surishtiruv  olib  borish,  dastlabki  tergov  yoxud  ishni  sudda  ko’rish  vaqtida  guvoh
yoki  jabrlanuvchining  yolg’on  ko’rsatuv  berishi  yoki  ekspertning  yolg’on  xulosa  berishi
yoxud tarjimonni noto’g’ri tarjima qilishi uchun pora evaziga og’dirib olish, shuningdek,
ularga  yoki  ularning  yaqin  qarindoshlariga  ruhiy  yoki  jismoniy  tazyiq  o’tkazish  orqali
yolg’on ko’rsatuv berishga majbur qilish - ikki yildan uch yilgacha axloq tuzatish ishlari
yoki uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Jinoyat  kodeksining  238-moddasining  birinchi  yoki  ikkinchi  qismida  nazarda
tutilgan harakatlar uyushgan guruh manfaatlarini ko’zlab sodir etilgan bo’lsa,  uch yildan
besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Surishtiruv  yoki  dastlabki  tergov  ma’lumotlarini  surishtiruvchi,  tergovchi  yoki
prokurorning  ruxsatisiz  oshkor  qilish  -  eng  kam  oylik  ish  haqining  ellik  baravarigacha
miqdorda jarima yoki uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud uch yilgacha ozodlikdan
mahrum qilish bilan jazolanadi.
26 3.  Advokat  maqomini  olish,  litsenziya  berish,  advokat  maqomini  to’xtatib
turish, litsenziyani amal qilishini to’xtatib turish, litsenziyani amal qilishini tugatish
va advokatlik faoliyatining kafolatlari
«Advokatura  to’g’risida»gi  O’zbekiston  Respublikasi  Qonunining  3-moddasi
advokat  atamasiga  ta’rif  berdi.  Unga  ko’ra  oliy  yuridik  ma’lumotga  ega  bo’lgan  va
advokatlik faoliyati bilan shug’ullanish huquqini beruvchi litsenziyani belgilangan tartibda
olgan O’zbekiston Respublikasining fuqarosi O’zbekiston Respublikasida advokat bo’lishi
mumkin. Qonunning 31-moddasi litsenziya olish uchun advokat maqomiga ega bo’lishga
talabgor  shaxs  yuridik  mutaxassislik  bo’yicha  kamida  ikki  yillik  ish  stajiga  ega  bo’lishi,
shu  jumladan,  advokatlik  tuzilmasida  (advokatlik  byurosida,  advokatlik  firmasida,
advokatlar  hay’atida,  yuridik  maslahatxonada)  kamida  olti  oy  muddat  stajirovka  o’tagan
bo’lishi kerakligi hamda malaka imtihonini topshirishi shartligi belgilangan. 
Advokat maqomiga ega bo’lishga talabgor shaxs:
1) O’zbekiston Respublikasi fuqarosi bo’lishi; 
2) oliy yuridik ma’lumotga ega bo’lishi;
3)  yuridik  mutaxassislik  bo’yicha  kamida  ikki  yillik  ish  stajiga  ega  bo’lishi,  shu
jumladan, advokatlik tuzilmasida kamida olti oy muddat stajirovka o’tagan bo’lishi shart.
«Advokatura  to’g’risida»gi  Qonunning  3-moddasi  tahlilidan  advokatlik  faoliyati
litsenziyalanadigan faoliyat turlariga kirishini ko’rish mumkin. Advokatlik faoliyati bilan
shug’ullanish  huquqini  beruvchi  litsenziya  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  Adliya
vazirligi,  viloyatlar  va  Toshkent  shahar  adliya  boshqarmalari  tomonidan  tegishli  malaka
komissiyalarining qarorlari asosida beriladi.
O’zbekiston  Respublikasi  Adliya  vazirligida  2009  yil  14  martda  1921  –  son  bilan
ruyxatga  olingan  ”O’zbekiston  Respublikasi  Advokatlar  palatasi  hududiy  boshqarmalari
huzuridagi malaka komissiyalari to’g’risida”gi Nizomga ko’ra, advokat maqomini olishga
talabgor malaka imtihonini topshirish uchun doimiy yashash joyidagi Advokatlar palatasi
hududiy boshqarmasiga quyidagi hujjatlarni taqdim etadi:
- malaka imtihonini topshirish to’g’risidagi ariza;
- O’zbekiston Respublikasi fuqarosi pasportining nusxasi;
- oliy yuridik ma’lumot to’g’risidagi diplomning notarial tasdiqlangan nusxasi;
27 - mehnat daftarchasining notarial tasdiqlangan nusxasi;
- talabgor to’g’risidagi ma’lumotlardan iborat bo’lgan shaxsiy varaqa;
- talabgor stajirovka o’tagan advokatlik tuzilmasi tomonidan berilgan tavsifnoma;
- 3x4 sm hajmdagi (so’ngi 12 oy ichida olingan) 2 dona rangli fotosurat.
Talabgor  tomonidan  malaka  komissiyasiga  boshqa  hujjatlar  ham  taqdim  etilishi
mumkin.
Advokatlar  palatasi  hududiy  boshqarmasiga  taqdim  etilgan  hujjatlar  mas’ul  kotib
tomonidan  hujjatlar  ro’yxatini  tuzgan  holda  qabul  qilib  olinadi,  uning  nusxasi  (hujjatlar
qabul  qilib  olingan  sana  ko’rsatilgan  holda)  talabgorga  yuboriladi  (topshiriladi)  va
hujjatlar hududiy boshqarma tomonidan ro’yxatga olinadi.
Mas’ul  kotib  yuqorida  ko’rsatilgan  hujjatlarni  qabul  qilib  olganidan  e’tiboran  ikki
kundan  kechiktirmay  talabgorning  sudlanganligi  yoki  sudlanmaganligi  to’g’risida
ma’lumot  olish  uchun  ichki  ishlar  organlariga,  shuningdek,  talabgorning  muomalaga
layoqatliligi to’g’risida ma’lumot olish uchun tegishli organlarga so’rovnoma yuborilishini
tashkil etadi.
Mas’ul  kotib  malaka  imtihonini  topshirish  uchun  materiallarni  tayyorlab
bo’lganidan keyin ularni malaka komissiyasining tegishli hamraisiga masalani komissiya
majlisining kun tartibiga kiritish uchun taqdim etadi.
Mas’ul kotib tomonidan talabgor taqdim etgan hujjatlar o’rganib chiqilgandan keyin
ular talabgorga quyidagi hollarda qaytarib berilishi mumkin:
-  talabgor  malaka  imtihonini  topshira  olmagan  kundan  e’tiboran  bir  yil  o’tmasdan
takroran malaka imtihonini topshirish uchun murojaat qilsa;
-  hujjatlarning  to’liq  ro’yxatini  topshirmasa  yoki  ularni  lozim  tarzda
rasmiylashtirmay taqdim etsa;
-  yuridik  mutaxassislik  bo’yicha  kamida  ikki  yillik  ish  stajiga  ega  bo’lmasa,  shu
jumladan, advokatlik tuzilmasida kamida olti oylik stajirovkadan o’tmagan bo’lsa;
-  talabgor  taqdim  etgan  hujjatlarda  noto’g’ri  yoki  buzib  ko’rsatilgan  ma’lumotlar
mavjud bo’lsa;
- agar litsenziyasining amal qilishi tugatilgan shaxsning Qonunga muvofiq, talabgor
bo’lishga haqli bo’lmagan uch yillik muddat o’tmagan bo’lsa;
28 -  talabgor  belgilangan  tartibda  muomalaga  layoqatsiz  yoki  muomala  layoqati
cheklangan  deb  topilgan,  shuningdek,  uning  sudlanganlik  holati  tugallanmagan  yoki
sudlanganligi olib tashlanmagan bo’lsa;
- agar talabgor o’z hujjatlarini qaytarib berish to’g’risida ariza bilan murojaat etsa.
Hujjatlar  talabgorga  sabablarini  ko’rsatgan  holda  mas’ul  kotib  tomonidan  qaytarib
beriladi. Hujjatlar qaytarib berishning barcha sabablari bartaraf etilgandan keyin takroran
taqdim etilishi mumkin.
Qonunda  advokatlik  maqomiga  ega  bo’lishga  talabgor  bo’la  olmaydigan  shaxslar
toifalari  belgilangan.  Bu  belgilangan  tartibda  muomalaga  layoqatsiz  yoki  muomala
layoqati  cheklangan  deb  topilgan,  shuningdek,  sudlanganlik  holati  tugallanmagan  yoki
sudlanganligi  olib  tashlanmagan  shaxslar.  Bundan  tashqari,  Qonunda  advokat  ilmiy  va
pedagogik faoliyatdan, shuningdek, O’zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasidagi va
uning  hududiy  boshqarmalaridagi  faoliyatdan  tashqari  haq  to’lanadigan  boshqa  turdagi
faoliyat bilan shug’ullanishga haqli emasligi belgilangan. Boshqa haq to’lanadigan faoliyat
turi bilan shug’ullanishga taqiq belgilanganligi advokatning mustaqilligini ta’minlaydi va
uning o’z ishida diqqatini jamlashga ko’maklashadi, amaliy malakali yordam ko’rsatishga
imkon beradi. 
Advokat maqomiga ega bo’lish tartibi. Malaka komissiyasining talabgorga advokat
maqomini  berish  yoki  berishni  rad  etish  to’g’risidagi  qarori  odatda  advokatlikka
nomzodlarning barchasi imtihon topshirishi bilan qabul qilinadi. 
Malaka  imtihoni  mas’ul  kotib tomonidan  talabgorlardan  zarur  hujjatlar  qabul  qilib
olingan kundan e’tiboran bir oy ichida o’tkaziladi.
Talabgor  malaka  komissiyasi  majlisining  o’tkazilishidan  kamida  o’n  kun  oldin
majlis o’tkaziladigan sana, vaqt va joy to’g’risida xabardor qilinadi.
Talabgor  malaka  komissiyasining  majlisida  uzrli  sabablarga  ko’ra  hozir  bo’lmasa,
komissiya  talabgor  malaka  imtihonini  komissiyaning  keyingi  majlisida  topshirishi
to’g’risida  qaror qabul qiladi, majlis  o’tkaziladigan  sana, vaqt va  joy haqida qo’shimcha
ravishda ma’lum qilinadi.
Talabgor malaka komissiyasining majlisida hozir bo’lmagan boshqa barcha hollarda
u tomonidan  taqdim  etilgan  hujjatlar  hududiy boshqarmada  ko’pi  bilan  bir  oy saqlanadi.
29 Ushbu  muddat  o’tgandan  keyin  mas’ul  kotib  ko’rsatilgan  hujjatlarni  talabgorga  qaytarib
beradi.
Malaka  imtihoni  barcha  talabgorlar  uchun  bitta  xonada,  og’zaki  va  yozma
shakllarda o’tkaziladi.
Malaka  imtihoni  o’tkazilayotgan  xonada  begona  shaxslarning  bo’lishiga  yo’l
qo’yilmaydi.
Talabgorlarga  imtihon  varaqlari  beriladi,  ularning  har  biri  hududiy  boshqarma
rahbarining imzosi va muhri bilan tasdiqlanadi.
Talabgorning  imtihon  biletidagi  savollarga  javoblar  tayyorlashi  uchun  ko’pi  bilan
bir soat vaqt beriladi.
Malaka  imtihoni  O’zbekiston  Respublikasi  Advokatlar  palatasi  O’zbekiston
Respublikasining  Adliya  vazirligi  bilan  birgalikda  tasdiqlagan  ro’yxatdagi  savollardan
tuzilgan imtihon biletlari asosida o’tkaziladi.
Imtihon  biletlari  ko’pi  bilan  beshta,  shu  jumladan,  huquqning  amaliy  qo’llanilishi
sohasiga, ulardan kamida yarmi huquqning turli tarmoqlari nazariyasiga oid savollarni o’z
ichiga olishi kerak.
Imtihon  biletidagi  savollarga  talabgorning  javoblari  imtihon  varaqlarida  aks
ettiriladi.
Imtihon biletidagi savollarga javoblar tayyorlashda talabgorning:
- boshqa talabgorlar bilan suhbatlashishi;
-  axborot  manbai  sifatida  xizmat  qilishi  mumkin  bo’lgan  qonun  hujjatlaridan,
adabiyotlardan,  har  qanday  turdagi  texnika  vositalari  yoki  boshqa  hujjatlar  hamda
vositalardan foydalanishi;
- imtihon biletini topshirmasdan oldin, xonadan chiqishi taqiqlanadi.
Talabgor  imtihon  biletidagi  savollarga  og’zaki  javob  beradi.  Malaka
komissiyasining  a’zolari  imtihon  biletidagi  savollarga  aniqlik  kiritish  maqsadida
talabgorga qo’shimcha savollar berishi mumkin.
Talabgor  imtihon  varag’ini  topshirganidan  keyin  malaka  imtihoni  o’tkazilgan
xonani tark etishi kerak.
Imtihon varag’i malaka komissiyasi majlisining bayonnomasiga ilova qilinadi.
30 Malaka  imtihonini  topshirish  natijalari  bo’yicha  malaka  komissiyasi  quyidagi
qarorlarning birini qabul qiladi: 
- talabgorni malaka imtihonini topshirgan deb topish to’g’risida;
- talabgorni malaka imtihonini topshirmagan deb topish to’g’risida.
Malaka imtihonini topshira olmagan talabgorning yozma shakldagi talabiga binoan,
u malaka komissiyasi majlisining bayonnomasidan ko’chirma olgan kundan e’tiboran bir
oy ichida hududiy boshqarmaga u tomonidan malaka imtihonini topshirish uchun taqdim
etilgan hujjatlar qaytarib berilishi mumkin, ariza bundan mustasno.
Talabgor tomonidan talab qilib olinmagan hujjatlar malaka komissiyasi qaror qabul
qilgan kundan e’tiboran uch yil davomida hududiy boshqarma arxivida saqlanadi. Ushbu
muddat o’tganidan keyin hujjatlar belgilangan tartibda yo’q qilib yuborilishi lozim.
«Advokatura  to’g’risida»gi  O’zbekiston  Respublikasi  Qonuniga  binoan,  zarur
bilimlar  va  kasbiy  malakalarga  ega  bo’lgan  shaxslarga  advokatlik  faoliyati  bilan
shug’ullanish  huquqini  beruvchi  litsenziyalar  berish  to’g’risidagi  masalani  hal  etish
maqsadida  Advokatlar  palatasining  hududiy  boshqarmalari  huzurida  advokatlar  hamda
adliya organlari xodimlaridan teng miqdordagi malaka komissiyalari tuziladi. Advokatlik
faoliyati  bilan  shug’ullanish  huquqini  beruvchi  litsenziya  malaka  komissiyasining  qarori
asosida adliya organi tomonidan beriladi. Shunday qilib, litsenziya muayyan faoliyat bilan
shug’ullanishga  ruxsat  beradigan,  davlat  organi  tomonidan  berilishi  kerak  bo’lgan
hujjatdir. 
Qonunda  malaka  imtihonini  topshira  olmagan  talabgor  uni  takroran  topshirishga
kamida  bir  yildan  keyin  qo’yilishi  belgilangan.  Shu  bilan  birga  malaka  imtihonini
muvaffaqiyatli topshirgan talabgor litsenziya olish uchun tegishli adliya organiga uch oy
ichida murojaat qilishi kerak. Bu muddatni o’tkazib yuborgan talabgor esa litsenziya olish
uchun  adliya  organiga  malaka  imtihonini  takroran  topshirganidan  keyingina  murojaat
qilishi mumkin.
Advokatlik  faoliyatini  amalga  oshirish  huquqini  beruvchi  litsenziyani  olish  tartibi.
Litsenziya  olish  uchun  malaka  imtihonini  muvaffaqiyatli  topshirgan  talabgor  adliya
organiga quyidagi hujjatlarni taqdim etishi kerak:
31 -  litsenziya  berish  to’g’risidagi  ariza,  unda  familiyasi,  ismi,  otasining  ismi  va
O’zbekiston Respublikasi fuqarosi pasportining ma’lumotlari ko’rsatiladi;
- O’zbekiston Respublikasi fuqarosi pasportining nusxasi;
- oliy yuridik ma’lumot to’g’risidagi diplomning notarial tasdiqlangan nusxasi;
- mehnat daftarchasining notarial tasdiqlangan nusxasi;
- talabgor to’g’risidagi ma’lumotlardan iborat bo’lgan shaxsiy varaqa;
- malaka imtihonini topshirganligi to’g’risidagi malaka komissiyasining qarori;
-  talabgor  tomonidan  uning  arizasini  adliya  organi  ko’rib  chiqishi  uchun  yig’im
to’langanligini tasdiqlovchi hujjat.
Talabgordan boshqa hujjatlarni taqdim etishni talab qilishga yo’l qo’yilmaydi.
Hujjatlar  adliya  organiga  bevosita  yoxud  pochta  aloqasi  vositalari  orqali,  ular
olingani haqidagi bildirishnoma olingan holda yetkazib beriladi.
Litsenziya  olish  uchun  adliya  organiga  taqdim  etilgan  hujjatlar  mas’ul  shaxs
tomonidan  ro’yxat  bo’yicha  qabul  qilinadi,  ro’yxatning  nusxasi  hujjatlar  qabul  qilingan
sana to’g’risida belgi qo’yilgan holda talabgorga yuboriladi (topshiriladi) va adliya organi
tomonidan ro’yxatdan o’tkaziladi.
Arizani  ko’rib  chiqish  va  litsenziya  berish  to’g’risida  yoki  litsenziya  berishni  rad
etish  to’g’risida  qaror  qabul  qilish.  Litsenziya  berish  to’g’risidagi  arizani  ko’rib  chiqish
uchun talabgordan qonun hujjatlarida belgilangan miqdorda yig’im undiriladi.
Arizani  ko’rib  chiqish  uchun  undirilgan  yig’im  summasi  adliya  organi  hisob
raqamiga  o’tkaziladi.  Talabgor  bergan  arizasidan  voz  kechsa  to’langan  yig’im  summasi
qaytarib berilmaydi.
Talabgorning  arizasi  adliya  organi  tomonidan  yigirma  kunlik  muddatda  ko’rib
chiqiladi.
Alohida  hollarda,  kelib  tushgan  hujjatlar  qo’shimcha,  shu  jumladan,  mustaqil
ekspertizadan o’tkazilganda adliya organi rahbari yoki uning o’rinbosari ushbu muddatni
10 kundan ortiq bo’lmagan muddatga uzaytirishi mumkin.
Talabgor arizasini barcha zarur hujjatlar bilan birga ko’rib chiqish natijalariga ko’ra
adliya  organi  litsenziya  berish  yoki  litsenziya  berishni  rad  etish  to’g’risida  qaror  qabul
qiladi va talabgorni qabul qilingan qaror to’g’risida uch kunlik muddatda xabardor qiladi.
32 Litsenziya  berish  to’g’risidagi  qaror  adliya  organi  rahbarining  buyrug’i  bilan
rasmiylashtiriladi.
Litsenziya berish to’g’risida qaror qabul qilingani haqidagi bildirishnoma talabgorga
yozma shaklda bank hisob raqami rekvizitlari va davlat bojini to’lash muddati ko’rsatilgan
holda yuboriladi (topshiriladi).
Litsenziya talabgor davlat boji to’langanligini tasdiqlovchi hujjatni taqdim etgandan
keyin ikki kunlik muddatda beriladi.
Agar  talabgor  litsenziya  berish  to’g’risida  qaror  qabul  qilinganligi  haqidagi
bildirishnoma yuborilgan (topshirilgan) vaqtdan boshlab uch oy ichida litsenziya berganlik
uchun  davlat  boji  to’langanligini  tasdiqlovchi  hujjatni  adliya  organiga  taqdim  etmasa,
adliya organi litsenziyaning amal qilishini tugatish to’g’risida qaror qabul qiladi.
Litsenziya belgilangan shaklda maxsus blankalarda rasmiylashtiriladi hamda adliya
organi rahbari tomonidan imzolanadi va muhr bilan tasdiqlanadi.
Litsenziya  blankalari  qat’iy  hisobda  turadigan  hujjat  hisoblanadi,  hisobga  olish
seriyasi,  tartib  raqami  va  himoyalanganlik  darajasiga  ega  bo’ladi.  Litsenziya  blankalari
O’zbekiston  Respublikasi  Adliya  vazirligi  buyurtmasiga  binoan  bosmaxona  usulida
"Davlat belgisi" davlat ishlab chiqarish birlashmasida tayyorlanadi.
Litsenziya  blankalarini  saqlash  va  hisobga  olish  tartibi  O’zbekiston  Respublikasi
Adliya vazirligi tomonidan belgilanadi.
Litsenziyani bergan adliya organlari tomonidan litsenziya reyestrlari yuritiladi.
Reyestr  daftari  ip  bilan  tikiladi,  raqamlanadi  va  uning  orqa  tarafida  betlar  soni,
daftarni yuritish sanasi (yil, kun, oy) ko’rsatiladi va unga adliya organi rahbarining muhri
va imzosi qo’yiladi.
Adliya organi quyidagi hollarda litsenziya berishni rad etishi mumkin:
- talabgor malaka imtihonini  topshirgan kundan boshlab uch oy muddat  o’tgandan
keyin malaka imtihonini qayta topshirmasdan murojaat qilsa;
-  hujjatlarning  to’liq  ro’yxatini  topshirmasa  yoki  ularni  nomuvofiq  ravishda
rasmiylashtirsa;
- yuridik mutaxassislik bo’yicha kamida ikki yillik ish staji bo’lmasa, shuningdek,
advokatlik tuzilmasida kamida olti oylik stajirovkadan o’tmagan bo’lsa;
33 - talabgor tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda asossiz yoki noto’g’ri ma’lumotlar
mavjud bo’lsa;
-  talabgor  belgilangan  tartibda  muomalaga  layoqatsiz  yoki  muomala  layoqati
cheklangan deb topilsa, shuningdek, sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi
olib tashlanmagan bo’lsa;
-  litsenziyasining  amal  qilish  muddati  tugatilgan  shaxs  qonunga  muvofiq  talabgor
bo’lishi mumkin bo’lmagan uch yillik muddat o’tmagan bo’lsa.
Litsenziya berishni boshqa sabablarga ko’ra rad etishga yo’l qo’yilmaydi.
Litsenziyani  berishni  rad  etish  to’g’risidagi  qaror  talabgorga  yozma  ravishda  rad
etish  sabablari  ko’rsatilgan  holda  hamda  ularni  bartaraf  etib  (agar  sabablar  bartaraf  etib
bo’lmaydigan  xususiyatga  ega  bo’lmasa),  hujjatlarni  qayta  ko’rib  chiqish  uchun  taqdim
etishi mumkin bo’lgan muddat ko’rsatilgan holda yuboriladi (topshiriladi). 
Agar  talabgor  litsenziya  berishni  rad  etishga  asos  bo’lgan  sabablarni  bartaraf  etsa,
hujjatlar  adliya  organi  tomonidan  talabgorning  arizasi  barcha  zarur  hujjatlar  bilan  birga
olingan kundan boshlab o’n kun muddatda ko’rib chiqiladi. Litsenziya berishni rad etish
to’g’risidagi  qarorda  ko’rsatilgan  muddat  o’tgandan  keyin  berilgan  ariza  yangitdan
topshirilgan hisoblanadi.
Talabgor  adliya  organining  litsenziya  berishni  rad  etish  to’g’risidagi  qarori
yuzasidan  O’zbekiston  Respublikasi  Adliya  vazirligiga  yoki  sudga  shikoyat  qilish
huquqiga ega.
Talabgor litsenziya olgandan keyin uch oy ichida advokat qasamyodini qabul qilishi
va  yakka  tartibda  yoki  litsenziyaga  ega  bo’lgan  boshqa  shaxslar  bilan  birgalikda
advokatlik  tuzilmasini  tuzishi  yoxud  faoliyat  ko’rsatayotgan  advokatlik  tuzilmalaridan
biriga kirishi shart.
Talabgor  advokatlik  guvohnomasi  berilgan  kundan  e’tiboran  advokat  maqomini
oladi,  bu  haqda  Advokatlar  palatasining  tegishli  hududiy  boshqarmasi  adliya  organi
tomonidan  uch  kunlik  muddatda  xabardor  qilinadi.  Bunday  xabarnoma  olingan  paytdan
e’tiboran advokat Advokatlar palatasining a’zosi hisoblanadi. 
Advokat  maqomini  to’xtatib  turish.  O’zbekiston  Respublikasining  “Advokatura
instituti  takomillashtirilishi  munosabati  bilan  O’zbekiston  Respublikasining  ayrim  qonun
34 hujjatlariga  o’zgartishi  va  qo’shimachalar  kiritish  to’g’risida”gi  qonuni  “Advokatura
to’g’risida”gi Qonunga advokatning maqomini to’xtatib turish degan yangi norma kiritdi. 
Advokatning maqomini to’xtatib turish – bu advokatni advokatlik vazifasini bajarish
va  advokatlar  uchun  nazarda  tutilgan  huquqlardan  foydalanish  imkoniyatidan  vaqtincha
mahrum qilishdir.
Qonunga  ko’ra  advokat  maqomini  to’xtatib  turish  advokatga  guvohnoma  bergan
adliya organining qarori bilan quyidagi hollarda amalga oshiriladi:
- advokat advokatlik faoliyati bilan birga olib borib bo’lmaydigan doimiy lavozimga
saylanganda yoki tayinlanganda - ish davriga;
- advokat qonun hujjatlarida belgilangan tartibda bedarak yo’qolgan deb topilganda
-  bedarak  yo’qolgan  deb  topish  haqidagi  qaror  sud  tomonidan  bekor  qilinguniga  qadar
bo’lgan davrga;
- advokat harbiy xizmatga chaqirilganda - harbiy xizmatni o’tash davriga;
- sud tomonidan advokatga nisbatan tibbiy yo’sindagi majburlov choralarini qo’llash
to’g’risida qaror qabul qilinganda, agar sudning mazkur qarori «Advokatura to’g’risida»gi
Qonunning  16-moddasiga  muvofiq  litsenziyaning  amal  qilishini  tugatish  uchun  asos
bo’lmasa - tibbiy yo’sindagi majburlov choralari sud tomonidan bekor qilinguniga qadar
yoki o’zgartirilguniga qadar bo’lgan davrga;
-  «Advokatura  to’g’risida»gi  Qonunning  15-moddasiga  muvofiq,  litsenziyaning
amal qilishi to’xtatib turilganda - litsenziyaning amal qilishi to’xtatib turilgan davrga;
-  advokatlik  tuzilmasi  tugatilganda  yoki  advokat  undan  chiqqanida  -  advokat
tomonidan  uch  oydan  oshmaydigan  muddatda  amalga  oshiriladigan  boshqa  advokatlik
tuzilmasi  tashkil  etilguniga  qadar  yoxud  mavjud  advokatlik  tuzilmalaridan  biriga
kirguniga qadar bo’lgan davrga.
Advokat  maqomi  to’xtatilishi  mazkur  advokatga  nisbatan  O’zbekiston
Respublikasining  “Advokatura  to’g’risida”gi  va  “Advokatlik  faoliyatining  kafolatlari  va
advokatlarning  ijtimoiy  himoyasi  to’g’risida”gi  Qonunlarga  nazarda  tutilgan
kafolatlarning  ham  to’xtatilishiga  asos  bo’ladi.  Bundan  advokatning  mustaqilligi
mustasnodir.  Advokatlik  maqomi  to’xtatilgan  advokat  bu  qaror  qabul  qilingunga  qadar
advokatlik  faoliyatini  amalga  oshirish  jarayonida  muayyan  ishda  qatnashgan  paytda
35 bildirgan nuqtai nazari uchun javobgarlikka tortilishi  mumkin emas (agarda advokatning
jinoiy qilmishi qonuniy kuchga kirgan sud hukmi bilan aniqlangan bo’lmasa).
Advokatlik  maqomini  to’xtatib  turish  haqidagi  qaror  qabul  qilingan  kundan
e’tiboran advokat maqomi to’xtatiladi.
Adliya organi  uch kunlik muddat  ichida advokatning guvohnomasini olib qo’yadi,
bundan advokat bedarak yo’qolgan deb topilgan hol mustasno va Advokatlar palatasining
tegishli  hududiy  boshqarmasiga  advokat  maqomi  to’xtatilganligi  haqida  xabar  beradi.
Advokat  maqomining  to’xtatib  turilishi  advokatning  Advokatlar  palatasiga  a’zoligi
to’xtatib turilishiga sabab bo’ladi.
Advokat maqomi to’xtatib turilgan shaxs advokat maqomini to’xtatib turish uchun
asos  bo’lgan  hollar  tugatilganidan  keyin  uch  oy  ichida  advokatlik  faoliyatiga  kirishishi
kerak.  Mazkur  talabni  bajarmaslik  litsenziyaning  amal  qilishi  qonun  hujjatlarida
belgilangan tartibda tugatilishiga sabab bo’ladi.
Litsenziyaning  amal  qilishini  to’xtatib  turish.  Advokat  o’z  faoliyatida  qonun
hujjatlari talablariga qat’iy rioya etishi, o’z huquqlarini suiiste’mol qilmasligi, vazifalarini
halol  va  vijdonan  bajarishi  kerak.  Advokatning  qonun  hujjatlari  talablarini  buzishi,
shuningdek,  advokatlik  kasb  etikasi  qoidalariga  rioya  etmasligi,  huquqbuzarliklar  sodir
etishi  ma’lum  holatlarda  advokatlik  faoliyati  bilan  shug’ullanish  huquqini  beruvchi
litsenziyaning amal qilishini to’xtatib turishga asos bo’lishi mumkin.
Litsenziyaning  amal  qilishini  to’xtatib  turish  –  bu  advokatni  advokatlik  faoliyati
bilan  shug’ullanish  va  advokatlarga  tegishli  huquqlardan  foydalanish  imkoniyatidan
litsenziyaning  amal  qilishini  to’xtatib  turish  asoslari  bartaraf  qilingunga  qadar  mahrum
qilishdir.
Qonunga ko’ra litsenziyaning amal qilishini to’xtatib turish advokatga guvohnoma
bergan adliya organining qarori bilan quyidagi hollarda amalga oshiriladi:
-  advokat  jinoiy  javobgarlikka  tortilganda,  u  ayblanuvchi  tariqasida  jalb  etilgan
paytdan  boshlab  va  sud  hukmi  qonuniy  kuchga  kirguniga  qadar  yoxud  reabilitatsiya
qiluvchi  asoslarga  binoan  uni  jinoiy  javobgarlikdan  ozod  etish  to’g’risida  qaror  qabul
qilinguniga qadar;
36 -  advokat  tomonidan  advokatura  to’g’risidagi  qonun  hujjatlari  talablari,
Advokatning  kasb  etikasi  qoidalari,  advokatlik  siri  va  advokat  qasamyodi  buzilganligi
aniqlanganda (malaka komissiyasining qaroriga asosan);
-  Advokatlar  palatasi  hududiy  boshqarmasining  yoki  adliya  organining  o’z
vakolatlari  doirasida  qabul  qilingan,  shu  jumladan,  advokatning  zimmasiga  aniqlangan
qoidabuzarliklarni  bartaraf  etish  majburiyatini  yuklaydigan  qarorlari  advokat  tomonidan
bajarilmaganda  yoki  lozim  darajada  bajarilmaganda  (malaka  komissiyasining  qaroriga
asosan).
Litsenziyaning  amal  qilishini  to’xtatib  turish  muddati  olti  oydan  oshishi  mumkin
emas,  advokat  jinoyat  ishida  ishtirok  etishga  ayblanuvchi  tariqasida  jalb  qilingan  hol
bundan  mustasno.  Litsenziyasining  amal  qilishi  to’xtatib  turilgan  shaxs  litsenziyaning
amal qilishini to’xtatib turishga olib kelgan holatlarni, agar ular bartaraf etib bo’lmaydigan
xususiyatga ega bo’lmasa, ko’rsatilgan muddatda bartaraf etishi shart.
Adliya  organining  litsenziyaning  amal  qilishini  to’xtatib  turish  to’g’risidagi  qarori
ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin.
Litsenziyaning  amal  qilishini  to’xtatib  turish  advokat  maqomining  to’xtatib
turilishiga sabab bo’ladi.
Litsenziyaning  amal  qilishini  tugatish.  O’zbekiston  Respublikasining  “Advokatura
to’g’risida”gi qonunining 16-moddasida advokatlik faoliyati bilan shug’ullanish huquqini
beruvchi  litsenziyaning  amal  qilishini  tugatish  asoslari  nazarda  tutilgan.  Bu  asoslar
ro’yxati tugallangan bo’lib, ularni kengaytirib sharhlashga yo’l qo’yilmaydi. 
Litsenziyaning  amal  qilishini  tugatish  -  bu  advokatni  advokatlik  faoliyati  bilan
shug’ullanish  va  advokatlarga  tegishli  huquqlardan  foydalanish  imkoniyatidan  mutlaq
mahrum qilishdir.
Qonunga ko’ra, litsenziyaning amal qilishini tugatish advokatga guvohnoma bergan
adliya organining qarori bilan quyidagi hollarda amalga oshiriladi:
-  advokat  litsenziyaning  amal  qilishini  tugatish  to’g’risidagi  ariza  bilan  murojaat
etganda  (agar  ishonch  bildiruvchi  shaxs  (himoya  ostidagi  shaxs)  buni  talab  qilsa),  ilgari
qabul qilingan topshiriqni bajarib bo’lganidan so’ng;
37 -  agar  talabgor  litsenziya  berish  uchun  qaror  qabul  qilinganligi  to’g’risida
bildirishnoma  yuborilgan  (topshirilgan)  paytdan  e’tiboran  uch  oy  ichida  litsenziya
berganlik  uchun  davlat  boji  to’langanligini  tasdiqlovchi  hujjatni  adliya  organiga  taqdim
etmagan bo’lsa; 
-  ”Advokatura  to’g’risida”gi  Qonunning  31-moddasi  oltinchi  qismida  va  31-
moddasi beshinchi qismida nazarda tutilgan talablar bajarilmaganda;
- litsenziya soxta hujjatlardan foydalanilgan holda olinganlik fakti aniqlanganda;
- litsenziya berish to’g’risidagi qarorning g’ayriqonuniy ekanligi aniqlanganda;
-  advokatning  muomala  layoqati  cheklanganda  yoki  u  belgilangan  tartibda
muomalaga layoqatsiz deb topilganda;
- sudning advokatni jinoyat sodir etishda aybdor deb topish haqidagi ayblov hukmi
qonuniy kuchga kirganda;
-  kasbiga  doir  vazifalarini  uch  oy  ichida  uzrsiz  sabablarga  ko’ra  bajarmaganda
(malaka komissiyasining qaroriga aoosan);
-  advokat  tomonidan  advokatura  to’g’risidagi  qonun  hujjatlari  talablari,
Advokatning  kasb  etikasi  qoidalari,  advokatlik  siri  va  advokat  qasamyodi  muntazam
ravishda yoki bir marta qo’pol ravishda buzilganda, advokatning sha’ni va qadr-qimmatiga
dog’  tushiradigan  hamda  advokaturaning  obro’sini  tushiradigan  qilmish  sodir  etilganda
(malaka komissiyasining qaroriga asosan);
-  litsenziyasining  amal  qilishi  to’xtatib  turilgan  shaxs  litsenziyaning  amal  qilishi
to’xtatib  turilishiga  olib  kelgan  holatlarni  litsenziyaning  amal  qilishi  to’xtatib  turilgan
muddatlarda bartaraf etmaganda (malaka komissiyasining qaroriga asosan);
- advokat O’zbekiston Respublikasi fuqaroligini yo’qotganda;
- advokat vafot etganda yoki sudning uni vafot etgan deb e’lon qilish haqidagi qarori
qonuniy kuchga kirganda.
Litsenziyaning amal qilishi sudning qaroriga ko’ra ham tugatilishi mumkin.
Litsenziyaning  amal  qilishini  tugatish  to’g’risida  qaror  qabul  qilingan  sanadan
e’tiboran litsenziyaning amal qilishi tugatiladi.
Adliya organining litsenziyaning amal qilishini tugatish to’g’risidagi qarori ustidan
sudga shikoyat qilinishi mumkin.
38 Litsenziyaning  amal  qilishini  tugatish  advokat  maqomining  tugatilishiga  sabab
bo’ladi.
Xulosa.
Advokatura  tizimi  O zbekiston  Respublikasining  huquqiy  tizimining  asosiyʻ
qismlaridan  biridir.  Bu  tizimning  rivojlanishi,  faoliyati  va  huquqiy  tartiboti,
konstitutsiyaviy  qonunlar  va  boshqa  huquqiy  hujjatlar  orqali  belgilanadi.  Advokatura
faoliyati o zaro ishonch, haq-huquq munosabatlari, va fuqarolarning huquqiy himoyasiga	
ʻ
bag ishlangan. Mavzu shu jihatdan keng qamrovli va muhimdir.	
ʻ
Advokatlar,  huquqiy  bilim  va  tajribaga  ega  mutaxassis  shaxslar,  fuqarolar  uchun
qonunlar  va  huquqiy  masalalarda  xizmat  ko rsatish  uchun  litsenziyalangan  bo lganlar.	
ʻ ʻ
Ular o zlarining vakolatlari asosida fuqarolarni huquqiy masalalarda himoya qilish, ularni	
ʻ
sudga olishda yordam berish va yuridik masalalarda maslahat bermoqda.
Advokatlik  faoliyati  O zbekiston  Respublikasining  qonunlar  to g risidagi	
ʻ ʻ ʻ
qonunlariga  muvofiq  amal  qiladi.  Advokatlar  litsenziyalarini  O zbekiston	
ʻ
Respublikasining  huquqiy  tartiboti  doirasida  olishadi  va  ularga  litsenziya  berilgandan
so ng advokatlik faoliyati amalga oshirishlari mumkin.	
ʻ
Bu  mavzu  advokatura  sohasidagi  huquqiy  tartibotni  tushuntirishda  va  uning  amal
qilishini  ta minlashda  katta  ahamiyatga  ega.  Bu  bilan  birga,  fuqarolarga,  huquqiy	
ʼ
masalalarda maslahat berishga qodir bo lgan mutaxassis advokatlar haqida ma lumot olish	
ʻ ʼ
imkoniyatiga ega bo ladi.	
ʻ
O zbekistonda advokatura institutining huquqiy asoslari, uning rivojlanishi, faoliyati	
ʻ
va  huquqiy  tartiboti  qonunlar  va  qarorlar  orqali  belgilanadi.  Advokatura  tizimi,
fuqarolarning  huquq  va  erkinliklarini  himoya  qilishda  katta  ahamiyatga  ega  bo lib,	
ʻ
demokratik huquqiy tizimning chegaralarini o rganish, huquqiy tarbiya olish, amaliyot va	
ʻ
qonun  hujjatlari  bilan  tanishish,  va  jamoat  huquqini  himoya  qilishda  o zlarining  muhim	
ʻ
rolini tushuntiradi. Advokatlar, huquqiy bilim va tajribaga ega mutaxassis shaxslar bo lib,	
ʻ
39 fuqarolarni  huquqiy  masalalarda  himoya  qilish,  sudga  olishda  yordam  berish  va  yuridik
masalalarda maslahat bermoqda.
Mavzu,  huquqiy  bilimni  oshirish,  jamoat  huquqini  himoya  qilish  va  huquqiy
tizimning  integratsiyasini  tushuntirishga  yordam  beradi.  Bu  bilan  birga,  O zbekistondagiʻ
advokatura  tiziminin  faoliyati  demokratik  huquqiy  tizimning  butunligini  va
integratsiyasini ko rsatadi.	
ʻ
Advokatura  tizimi  O zbekiston  Respublikasining  huquqiy  tizimining  asosiy	
ʻ
qismlaridan  biridir.  Bu  tizimning  rivojlanishi,  faoliyati  va  huquqiy  tartiboti,
konstitutsiyaviy  qonunlar  va  boshqa  huquqiy  hujjatlar  orqali  belgilanadi.  Advokatura
faoliyati o zaro ishonch, haq-huquq munosabatlari, va fuqarolarning huquqiy himoyasiga	
ʻ
bag ishlangan. Mavzu shu jihatdan keng qamrovli va muhimdir.	
ʻ
Advokatlar,  huquqiy  bilim  va  tajribaga  ega  mutaxassis  shaxslar,  fuqarolar  uchun
qonunlar  va  huquqiy  masalalarda  xizmat  ko rsatish  uchun  litsenziyalangan  bo lganlar.	
ʻ ʻ
Ular o zlarining vakolatlari asosida fuqarolarni huquqiy masalalarda himoya qilish, ularni	
ʻ
sudga olishda yordam berish va yuridik masalalarda maslahat bermoqda.
Advokatlik  faoliyati  O zbekiston  Respublikasining  qonunlar  to g risidagi	
ʻ ʻ ʻ
qonunlariga  muvofiq  amal  qiladi.  Advokatlar  litsenziyalarini  O zbekiston	
ʻ
Respublikasining  huquqiy  tartiboti  doirasida  olishadi  va  ularga  litsenziya  berilgandan
so ng advokatlik faoliyati amalga oshirishlari mumkin.	
ʻ
Bu  mavzu  advokatura  sohasidagi  huquqiy  tartibotni  tushuntirishda  va  uning  amal
qilishini  ta minlashda  katta  ahamiyatga  ega.  Shu  bilan  birga,  fuqarolarga,  huquqiy	
ʼ
masalalarda maslahat berishga qodir bo lgan mutaxassis advokatlar haqida ma lumot olish	
ʻ ʼ
imkoniyatiga ega bo ladi.	
ʻ
40 Foydaanilgan a dabiyotlar :
1. Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari: ilmiy amaliy konferensiya
materiallari.  –  T.:  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  huzuridagi  Amaldagi  qonun
hujjatlari monitoringi instituti, 20 22 .
2.  Адвокатская деятельность: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред.
к.ю.н. В.Н.Буробина. 3-е изд, перераб. и доп. – М.: Статут, 2015.
3.  Абдумажидов  Г.  Развитие  адвокатуры  в  Республике  Узбекистан.  //  Ж
Адвокат – 2015. - № 2. 
4.  Воробьев  А.В.,  Поляков  А.А.,  Тихонравов  Ю.В.  Теория  адвокатуры.  –  М.:
Грантъ, 2002. 
5.  Галоганов  А.П.  Адвокатура  и  государство  //  «Современное  состояние
адвокатуры в странах Центральной Азии: проблемы и перспективы». Материалы
Международной  региональной  конференции  (4-7  февраля  2011  г.  Ташкент,
Узбекистан). – Ташкент, 2011. 
6.  Изложение  мотивов  для  рекомендации  Комитета  Министров  Совета
Европы  государствам-членам  Совета  Европы  «О  свободе  осуществления
профессии адвоката». / / Ж. Адвокатские вести. - № 1. – 2019. 
7.  Jo’rayev  I.B.  O’zbekiston  Respublikasida  advokatlik  faoliyati.  O’quv  uslubiy
qo’llanma. - Toshkent: TDYUI, 2021 yil. – 8.5 b.t.
8. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М.: НОРМА-ИНФРА
М, 1999 . 
41