О‘zbeklarda musulmonchilikkacha bо‘lgan e’tiqodlar tarixi

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM
VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX FAKULTETI
IV-KURS TALABASI
“О‘zbeklarda musulmonchilikkacha bо‘lgan e’tiqodlar tarixi”
MAVZUSIDA YOZGAN
Ilmiy rahbar:    MUNDARIJA
Kirish …………………………………………………………………………...…... 3
1.Qadimiy diniy e'tiqodlar izi
1.1. Qadimiy diniy e'tiqodlar haqida umumiy tushuncha………………………….… 7
1.2. O'zbek xalqi urf-odatlarida totemizm e'tiqodi ko'rinishlari……………..…..22
1.3. Zardushtiylik dini bilan bog‘liq rasm-rusumlar ……………………………………...29
2. Oila-turmush marosimlarida qadimiy diniy e'tiqodlar
2.1. Bola tug'ilishi va tarbiyasi jarayonida ………………………………… … 36
2.2. Nikoh  udumlarida  afsungarlik  ko ' rinishlari …………………………….........44
2.3. Motam  marosimlaridagi  qadimiy  diniy  e ' tiqodlar …………….……………..51
Xulosa …………………………………………………………………………….55
Tavsiyalar ……………………………………………..………………………….57
Adabiyotlar  ro ` yxati …………………………………………………………….58
Ilovalar ……………………………………………………………………….........60
2 KIRISH
Mavzuning  dolzarbligi .  Mustaqil  respublikamizning  ijtimoiy  fanlar
sohasi  olimlari  oldida  xalqimiz  tarixini  haqqoniy  va  to'laqonli o'rganish masalasi
dolzarb  vazifa sifatida turibdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.
Karimov  respublikamizning  yetakchi  tarixchi  olimlari  bilan  o'tkazgan
uchrashuvida va boshqa mazkur soha bilan bog'liq yig'ilishlarda bir necha marta
ta'kidlab o'tgan 1
. Shuningdek, bu vazifalar O'zbekiston Respublikasi  Vazirlar
Mahkamasining Qarorlarida ham o'z aksini topgan 2
.
Oila-turmush  an'analari  paydo  bo'lishi  jihatidan  xalq  an'analarini  eng
qadimiy,  yashovchanlshik  jihatidan  eng  barqaror  ko'rinishlaridan  biri  bo'lib
hisoblanadi.  Shuning  uchun  ham  oila-turmush  an'analarida  xalqning  turmush
tarzi, etnik tarixi, urf-odatlari, diniy qarashlari, qisqasi, uning o'tmishi bor bo'y-
basti bilan namoyon bo'ladi.
Yurtboshimiz  I . Kanmov  ta ' kidlaganidek  " Biror  bir  jamiyat  ma ' naviy
imkoniyatlarini  odamlar  ongida  ma ' naviy  va  ahloqiy  qadriyatlarini  rivojlantirmay
hamda  mustahkamlanmay  turib  o ' z  istiqbolini  tasavvur  eta  olmaydi ".  Darhaqiqat ,
dunyodagi  boshqa  xalqlar  qatori  o ' zbek  xalqining  ham  madaniy  qadriyatlari ,
ma ' naviy  merosi  ming  yillar  mobaynida  sharqning  asosiy  ma ' naviy  uchog ' i  bo ' lib
xizmat  qilgan .  Bundan  tashqari  biz  yashab  turgan  zamin  g ' oyat  xilma - xil  dinlar
madaniyatlar  va  turmush  tarzlari  tutashgan  mintaqa  bo ' lgan .
Mavzuning  dolzarbligi  sifatida  Qashqadaryo  vohasi  qadimiy  diniy
e ' tiqodlarini  tarixiy  manbalarini  etnologik  jihatdan  o ' rganilish  tarixi  bilan
bog ' liq  barcha  ma ' lumotlarni  sistematizatsiyalash  va  tahlil  qilish  asos  qilib  olindi .
Mavzuning  o ' rganilish  darajasi .   Qashqadaryo  vohasi  aholisi  hayotidagi
qadimiy  diniy  e ' tiqod  izlari  dastlab  XIX  asrning  oxiri  XX  asr  boshlarida
1
 Karimov  I.A . Tarixiy  xotirasiz  kelajak  yo ' q //  Biz  kelajagimizni  o ' z  qo ' limiz  bilan  quramiz . -Т., O ' zbekiston ,
1999. 7 j . - B . 128-132; Karimov  I . A . Ozod  va  obod , erkin  va  farovon  hayot - pirovard  maqsadimiz . 8 j . -Т., 2000.
-В. 430, 448, 467, 476; Karimov  I . A . " Milliy  istiqlol  g ' oyasi : asosiy  tushuncha  va  tamoyiliar " risolasidagi  kirish
so ' zi // Vatan  ravnaqi  uchun  har  birimiz  mas ' ulmiz . -Т., 2000. 9 j . - B . 201-205; Karimov  I . A . Yuksak  ma ' naviyat
- yengilmas  kuch . - Т., 2008.
2
 O ' zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  Qarori " O ' zbekistonning  Yangi  tarixini  tayyorlash  va  nashr
etish " // G . Xalq  so ' zi . 17 dekabr 1996 yil ; O ' zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  Qaron " O ' zbekiston
Respublikasi  Fanlar  akademiyasi  Tarix  instituti  faoliyatini  takomillashtirish  to ' g ' risida " // G . Xalq  so ' zi . 27 iyul
1998 yil.
3 ayrim  o ' lkashunos ,  tarixchi ,   etnograf  olimlari  va  mustamlaka  idoralarining
vakillari  o ' zlarining  asarlarida  yo '1- yo ' lakay  ma ' lumot  berib  o ' tganlar .
Keyinchalik  bu  mavzuga  XX  asrning 50-80 yillarida  murojaat  qilingan . Biz
buni  ayrim  tarixchi  etnograflarning  tadqiqotlarida  uchratamiz .  Ammo  shuni
ta ' kidlashjoizki ,
Qashqadaryo  vohasi  oila - turmush  marosimlaridagi  qadamiy  diniy  e ' tiqod
izlari  maxsus  tadqiqot  obyekti  bo ' lmagan  va  bu  muammoga  bag ' ishlab  yaxlit
ilmiy  ish  yaratilmagan .
Keyingi  asrlar  davlatchilik  tarixini  o ' rganishda  va  tadqiq  etishda  Byeruniy ,
Narshaxiy ,  Abdurazzoq  Samarqandiy ,  Sharafiddin  Ali  Yazdiy ,  Bobur ,  Hofiz
Tanish  Buxoriy  va  boshqa  mualliflar  asarlari  muhim  ahamiyat  kasb  etadi .  O ' rta
Osiyo  xalqlari  tarixini  yozma  manbalar  asosida  davriy  tizimini  ishlab  chiqadi .
mintaqa  tarixini  davrlashtirishning  dastlabki  qaldirg ' ochlari  sharqshunoslik ,
arxeologiya ,  etnografiya ,  antropologiya  fani  darg ' alari  S . P . Tolstov ,  K . V . Trever ,
L . V . Oshanin ,  Y . G '. G ' ulomov  S . P . Tolstov  A . Y . Yakubovskiylar  bo ' lgan  edi .  Usha
davrga  oid  juda  qiziqarli  ma ' lumotlar  topilib , keng  jamoatchilikka  yetkazilmoqda . 
Bitiruv malakaviy ishining maqsad va vazifalari  Ishning asosiy maqsadi
asrimiz boshlaridan to bugunga qadar bo'lgan davrda Qashqadaryo vohasi aholisi
oila- turmush  an'analaridagi  qadimiy  diniy  e'tiqod  izlarini  elshunoslik  nuqtai
nazaridan o'rganishdir.
Yuqorida  zikr  etilgan  fikrlardan  kelibchiqqan  holda  biz  qo'yidagi
vazifalarni belgilab oldik;
mazkur  mavzuga  oid  etnografik  ma'lumotlarni  to'plash  va  tahlil  etish
uchun  o'rganilayotgan  hududni  tadqiq  etish;  Qadimiy  diniy  e'tiqodlar  haqida
umumiy tasavvurga ega bo'lish;
Qashqadaryo  vohasi  oila - turmush  marosimlarini  qiyosiy  tahlil  qilish ;
Bola  tug ' ilishi  va  tarbiyasi  bilan  bog ' liq  bo ' lgan  yangi  bo ' lg ' usi  onaning
homiladorlik  davri  bilan  bog ' liq  e ' tiqodlari  kabi  qadimiy  diniy  e ' tiqod  izlarini
tahlil  qilish .
Nikoh marosimi bilan bog'liq tarzda o'tkaziladigan an'ana, marosim va urf-
4 odatlar  va  boshqa  qadimiy  diniy  e'tiqodlar  izlarini  o'rganib  chiqish.  Oilaviy
turmush  tarzi  bilan  bog'liq  marosimlardagi  qadimiy diniy  e'tiqod izlarini  ijobiy
jihatlarini  yoritish  bilan  birga  ularni  salbiy,  xurofiy  jihatlarini  ham  ko'rsatib
o'tish.
Shu  vaqtgacha  kam  o'rganilgan  tarixiy  etnografik  ma'lumotlarni  ilmiy
muomilaga kiritish.
Bitiruv malakaviy ishining ilmiy yangiligi va ahamiyati:
-Mazkur  mavzuga  oid  etnografik  ma'lumotlarni  to'plash  va  tahlil  etish
uchun o'rganilayotgan hududni tadqiq etildi:
-Qadimiy diniy e'tiqodlar haqida umumiy tasavvurga ega bo'lindi: 
-Qashqadaryo vohasi oila-turmush marosimlarini qiyosiy tahlil qilindi: 
-Bola  tug'ilishi  va  tarbiyasi  bilan  bog'liq  bo'lgan  yangi  bo'lg'usi  onaning
homiladorlik davri bilan bog'liq e'tiqodlari kabi qadimiy diniy e'tiqod  izlarini
tahlil qilindi:
-Nikoh marosimi bilan bog'liq tarzda o'tkaziladigan an'ana, marosim va urf-
odatlar va boshqa qadimiy diniy e'tiqodlar izlarini o'rganib chiqildi:
-Oilaviy  turmush  tarzi  bilan  bog'liq  marosimlardagi  qadimiy  diniy  e'tiqod
izlarini ijobiy jihatlarini yoritish bilan birga ularni salbiy, xurofiy jihatlarini ham
ko'rsatib o'tildi:
Bitiruv maiakaviy ishining amaliy ahamiyati.  Bitiruv malakaviy ishining
tadqiqot qismi va xulosa qismida keltilirgan ma'lumotlardan umumiy o'rta ta'lim
maktablari,  akademik  litseylar,  o'rta  maxsus  kasb-hunar  kollejlarida  tarix  fani
darslarida, o'lka tarixini o'rganishda, universitetlardagi tarix fakultetlarida maxsus
kurs ma'ruzalarini tayyorlashda foydalanish mumkin.
Ishning  aprabatsiyasi  BMI  Qarshi  davlat  un i versiteti  Tarix  fakulteti
Jahon  tarixi kafedrasi qoshidagi “Yosh  tarixchilar ” to’garagida hamda 2011-2012
o`quv yilidagi talabalarning ilmiy amaliy konfrensiyasida ma`ruza qilingan. 
Bitiruv  malakaviy  ishi    kirish,    ikki    bob,    besh    fasl,    xulosa,
foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovadan iborat.
5 1 . Qadimiy diniy e'tiqodlar izi
1.1. Qadimiy diniy e'tiqodlar haqida umumiy tushuncha
Xalqimizning hayotida qadimgi davrlarda katta ahamiyatga ega bo`lgan diniy
e'tiqodlar,  bayram  va  marosimlar  etnografiya  fanida  haligacha  o'rganilmagan.
Dastlabki  diniy  tasawurlar  va  e'tiqodlar  O'rta  Osiyo  xududida  yashagan  qadimgi
ajdodlarimizga  ham  xos  bo'lgan.  Muayyan  jamiyatning  ijtimoiy  qiyofasnni
amaldagi g'oyalarning ustivorligi belgilaydi. Qadimda tahlidiy flkrlash va tafakkur
yuritish  qobiliyatiga  ega  bo'lmagan  ibtidoiy  odam  tabiatdagi  hodisalarni  izoxlay
olmaydi va tabiat kuchlari oldida ojiz qolgan. Shuning uchun ham odam qator
hodisalarni  kuzata  turib  o'nga  hodisalar  "tiya  toshishiga"  urinadi  hamda
insoniyatda  mavjud  bo'lgan  imkoniyat  qobilyat  biz  jonsiz  deb  ataydigan
narsalarga  ham  xos,  deb biladi. ibtidoiy odamning bunday tarzda fikr yuritishi va
xulosalar  tabiiy  qoladi,  chunki  mavjud  tarixiy  sharoit  va  tabaqadagi  turli  xil
hodisalarning  moxiyatiga  to'g'ri  anglash  shu  tabiat  hodisalari  haqida  ma'lum
darajada  bo'lish  va  dunyoqarashga  ega  bo'lishi  taqozo  qilardi.  Ajdodlarimizning
tarixiy  sharoit  va  tabiat  hodisalarining  mohiyatini  anglashga  intilishi  tabiat  va
hodisalariga  ibtidoiy  qarashlari  diniy  e'tiqodlarni  kelib  chiqishi  va  tarqalishiga
sabab  bo'ldi  va natijada totemizm,  afsungarlik. (magiya), osmon jismlari (oy va
quyosh) ga sig'inish. yoki osmon  tangrisiga ko'k tangriga e'tiqod, omad va mo'l-
ko'lchilik  xudosi  faranga,  ruxlar  e'tiqodi  bilan  bog'liq  shomonlik,  zardushtiylik
qadimiy diniy qarashlar vujudga keldi.
Jahondaga  diniy  tasavurlardan  biri  fanda  totemizm,  deb  yuritiladi,
Etnografik  ma'lumotlar  tahlili  shuni  ko'rsatadaki,  totemizm  ilk  bosqichlaridan
boshlab, ko'plab etnik guruhlar  hayotida yetakchi o'rinni  egallagan. lining izlari
qadimgi  tarixdan  to  bugunga  qadar  dunyo  xalqlari  o'rtasida  saqlanib  kelmoqda.
Totemizm  bir  guruh  odamlar  bilan  obyektiv  ravishda  mavjud  bo'lgan  narsalar,
ko'pincha hayvonlar va o'simliklar o'rtasidagi ilohiy aloqadorligi yoki qarindoshlik
munosabatlari e'tiqodidir. Aynan mana shu qarindoshlik, yaqinlik yoki g'ayri tabiiy
aloqada  totemazmning  jumboqli  tomonlarini  tashkil  etadi  va  uning  ana  shu
qirralari tadqiqotchilarining qiziqishlarining ortishiga sabab bo'ladi, Totemda
6 urug'  xususan,  shu urug' har  bir a'zosining xalq va  faravonliga aynan mana  shu
urug'ni haqiqiy ajdodi hisoblangan "totem" - o'simlik yoki hayvonga bog'liq deb
uylaydi.
Totemizm  so'zi  Shimoliy  Amerikalarining  ajdodlariga  mansub  bo'lgan
"adjibva" qabilasi lahjasidagn "ot-otem" yoki "ot-tam so'zlaridan olingan bo'lib,
"uning  urug'i"  degan  ma'noni  anglatadi.  Totlamasi  boshqa  qabilalarda  turlicha
nomlar  binoan  yuritilgan.  Masalan,  G'arbiy  Avstraliyada  "kobong"  Janubii
Avstraliya "ntaitya" deyilgan. "Totem" atamasini  birinchi  marta XVIII asrning
oxirda  ingliz  savdogari  Jon  Long  insonning  hayvon  va  o'simliklar  bilan  qon-
qarindoshligi  haqidagn  ishonchini  anglatuvchi  so'z  sifatida  ishlatgan.  Ingliz
olimi  U.  Taylor  totemizm  insoniyat  madaniyatining  quyi  bosqichida  paydo
bo'lib,  Max-Lennan  uning  insoniyat  tarixidagi  o'rni  ahamiyatini  bnrinchilardan
bo'lib  ko'rsatib  berganligini  e'tirof  etadi.  Ha,  haqiqatdan  ham  totemizm
shotlandiyalik  huquqshunos  Jon  Fergyusson  Mak-Lenanning  1869-1870
yillari  yozilgan  "O'simliklar va hayvonlarni e'zozlash" asari orqali jahon faniga
kirib kelgan.
Totemizm  dinning  juda  murakkab  ko'rinishlaridan  biri  bo'lib,  fanda
totemizm muammosi, uning kelib chiqishi ko'plab mutaxassislar diqqatini o'ziga
tortgan.  Shuni  e'tirof  etish  kerakki,  ilmiy  adabiyotlarda  ayniqsa  hayvonlarning
totemlik mohiyati va unga asos bo'lgan ijtimoiy, tarixiy qarashlar tizimi xususida
bir-biriga o'xshash va bir-birini to'ldiruvchi ilmiy fikrlar bilan birga bir-birini
inkor  etuvchi  qarama-qarshi  nazariy  xulosalar  ham  mavjud.  Olimlar
totemizmning  kelib  chiqishi  asosini  turlicha  tasavvur  etadilar.  Binobarin
totemizmning  kelb  chiqishi  va  mohiyati  xususida  oltmishdan  ortiq  qarashlar
mavjudligiga  qaramasdan  bu  masalaga,  hanuzgacha  uzil-kesil  hal  qilindi,  deb
bo'lmaydi. 1
Turk  asotirlarida  ta'kidlanishicha,  bir  hayvonni  totem  sanagan  qavm  shu
hayvonlarning  go'shtini  yemaydi,  ular  hayvonning  birinchi  bolasinigina  yilda
bir  marta qurbonlikka so'yishadi, go'shtini yeyish esa u qavmga ma'n qilinadi. 2
1
 Соколова З.П. Культ животних в религиях. М.Наука, 1972. с.30.
2
 Мурот У роз Турк асотирлари. Сирли олам. 1991, 10-сони, 9-бет
7 Qadimgi  totemistik  qabilalar  urug'-  aymoqlarga  bo'lingan.  Har  bir  aymoq
o'zaro  biror-bir  hayvon,  o'simlik,  ashyo  bilan  bog'langan.  Bir  totem  doirasida
o'zaro  nikohga  yo'l  qo'yilmagan.  Totem  paydo  bo'lishida  tabiiy jinslarga  bo'linish
asosiy  o'rinda  turgan  va  bu  o'z  navbatida  jinsiy  totemizmni  rivojlanishiga  ta'sir
ko'rsatgan.  Uzoq  ajdodlarimizning  ma'naviy  hayotida  fetishizm  e'tiqodi  ham
o'ziga xos o'rinni egallagan.
"Fetishizm"  (portugalcha-  "fetisho",  fransuzcha  "fetish"  so'zlaridan
olingan  bo'lib,  "sehrli  narsa"  degan  ma'noni  anglatadi)  -jonsiz  narsalarni
g'ayritabiiy xususiyatga ega deb ishonish va ularga sig'inishdir. 1
Sig'inish obe'ktlari, ya'ni fetishlar -tosh daraxt, tayoq umuman har qanday
buyum  bo'lishi  mumkin. Boshqacha  aytganda, fetishizm- tirik bo'lmagan jonsiz
predmetlarga sig'inish demakdir.
Eng ko'hna turkiy rivoyatlarga ko'ra yer  yuzida  barcha o'simlik turlari
xudo tomnidan bir kunda bir vaqtda yaratilgan, deb hisoblanadi.
Yurtimizda  o'simliklardan  sunbula,  sedona,  tasbeh,  murch,  piyoz,
sarimsoq,  achchiq  qalampir,  isiriq,  qalampirmunchoq,  ko'ztikan  va  boshqalar
ilohiylashtirilgan,  timsollashtirilgan.  Chunonchi  axborotchilarimizning
ta'kidlashlaricha, ko'ztikan go'yo yetishtirilgan mo'l hosil yangi qurilgan bino va
hakazolarni "ko'z" tegishidan saqlar emish. Shuning uchun u alohida yoki isiriq
bilan  birga  ekin  maydonlarining  o'rtasiga  yoki  imoratning  ko'zga  tashlanib
turadigan joyiga osib qo'yilgan. Ularning e'tirof etishicha qaysi xonadonda isiriq
tutatib  turilsa,  kasalliklar  kam  bo'larkan.  Chunki  u  kasalliklarni  keltirib
chiqaruvchi "inson ko'zi" dan saqlar va ins -jinslarni haydab chiqarar ekan. Shu
bois  isiriqdan  ins-jinslarni  quvuvchi  vosita  sifatida  ham  yangi  farzand  dimyoga
kelganda,  o'g'il  tuylarida,  mavlud,  mushkulkushod,  ko'chirik  marosimlarida
tutatilgan.  Uning  tutuni  ins-jinslarni  haydab  chiqarsa  undan  yasalgan  tumorlar
"ko'z tegish"dan saqlar emish.
Qarshi  vohasi  aholisi  o ' rtasida  ham  keng  tarqalgan  turli - tuman  tumor  va
ko ' zmunchoqlar  taqish ,  muqaddas  qadamjolar  va  aziz - avliyolarning  qabrlari
1
 Жураев У. Дунё динлари тарихи. Т.: Шарк, 1998 й. 30-б.
8 joylashgan  yerdagi  daraxtlar ,  toshlar  va  turli - tuman  jonsiz  buyumlarni
ilohiylashtirib  sig ' inshp  odatlari  fetishizm  ko ' rinishlaridan - dir .  Fetishizm
ko'rinishlari  ko'pincha  yaxlit  tariqada  emas,  balki  turli  diniy  e'tiqodlar-totemizm,
afsungarlik, tabiat e'tiqodi izlari bilan birgalik holda uchraydi.
Ko'zmunchoq va tumorlar taqish odati muqaddas diniy vazifalami baja-rish
bnlan  birga  uning  estetik  jihati  ham  bor.  Ular  mahalliy  xalqlaming  ayrim  tarixiy
madaniy  aya'analarini  ham  ifoda  etadi.  O'zbeklar  o'rtasida  tumor  va
ko'zmimchoqlarning  shakli  va  tuzilishi  jihatidan  ma'lum  tafovut-tarni  ko'rish
mumkin,  Jumladan,  Farg'ona  vodiysi,  Samarqand,  Qashkadaryo  va  Toshkent
viloatlarida to'g'ri to'rt burchakli va uchburchakli  tumorlar taqishni afzal ko'rsalar,
xivalik o'zbeklar orasida esa silindirsimon tumorlar keng tarqalgan.
Ko'zmunchoq  va  tumorlar  chorva  mollariga  ham  taqib  qo'yilgan,
umladan,Qarshi  vohasi  chorvadorlari  o'zlarining  zotdor,  ko'p  sut  beradigan
sigirlarini  yomon  ko'zdan  saqlash  maqsadida  shoxlariga  maxsus  duolar  yozib
qo'yilgan  tumorlar  taqib  qo'yganlar.  Chunki  qadimiy  e'tiqodga  ko'ra  bunday
sigarlar ko'zga. yaqin bo'lib,  tez ko'zikib qolar  ekan va natijada  sigirlar kasalga
chalinar  yoki  sut  bermay  qo'yar  ekan.  Uning  oldini  olish  maqsadida  sigirlar
shoxiga tumor taqilar ekan; sigirlar shoxiga taqiladigan tumorlar hech qachon bezak
vazifasini  o'tamagan.  Ular  asos  e'tibori  bilan  uzoq  ajdodlarimizning  totemistik
qarashlari  bilan  bevosita  bog'liqdir.  Yomon.  ruhlar  taqbidan,  yomon  ko'z
nazaridan saqlash bunday tumorlarning asosin vazifasi hisoblanadi.
Ibtidoiy  tuzum  kishilari  tabiatni  jonli  tarzda  tasawur  qilishgan  ular
o ' zlarida  sodir  bo ' ladigan  ruhiy  kechinmalarni ,  faoliyatining  xususiyatlapini
tabiatga  ham  xos  bir  holat  deb  bilishgan .  Tabiatning  jonliligi  to ' g ' risidagi
tasawurlar  yig ' indisi  fanda  animizm  deb  ataladi ,  Animizm  lotincha  " anima "
so ' zidan  olingan  bo ' lib ,  " jok ",  " ruh "  degan  ma ' nolarni  anglatadi .  Boshqacha
aytganda , animizm  kishi  ruhining , jonining  borligiga  ishonishdir .
Mashhur  ingliz  sotsiologi  Gerbert  Spensor  va  elshunos  E.Taylorlar
dinning  kelib chiqishi haqidagi animistik nazariya asoschilaridir. Animizmda  real
moddiy  obyektlar  dunyosi  ruhiy  mavjudodlar  dunyosi  bilan  to ` ldiriladi .  Aslida
9 animizmlarning  ibtidoiy  jamoa  davrida ,  kishilaming  o ' zlari  haqidagi  tasawur -
o ' ylarini  ularni  o ' rab  turgan  moddiy  voqelikka  ko ' chirishning  birmuncha  oddiyroq
ko ' rinishi  tarzida  izohlash  mumkin .
Animistik  tasavvurlarga  ko ' ra  vafot  etgan  kishining  ruhi  abadiy  bo ' ladi ,. deb
ezozlangak .  " Inson  vafotidan  co ' nr  qayerda  yashaydi ?  -  degan  savolga  turli
xalqlar  turlicha  javob  berishgan .  Ba ' zilari  ajdodlaming  ruhi  tiriklar  yashaydigan
joyda  yashashadi ,  biroq ,  ularni  faqat  tushda .  ko ' rish  va  gaplashish  mumkin  deb
o ` ylagan , boshqalar marhumning ruhi chaqaloq tanasiga o ' tadi  deb
faraz  qilganlar . Uchinchidan  esa , ajdodlaming  ruhlari  maxsus  joylar " o ' liklar  mamlakat "
da  yashaydi .  Bu  mamljat  yer  ostida  joylashgan  deb  hisoblaganlar  Yuqorida
ta ' kidlaganimizdek ,  animnzmga  e ' tiqod  qilgan  odam  o ' lgandan  keyin  jon  tanadan
chiqib  ketadi  va  o ' lmaydi ,  balkim  abadiy  yashaydi ,  deb  hisoblaganlar .  Demak ,
abaday  ruh  to ' g ' risidagi  tasavvur  ham  shu  tariqa  bo ' lgan .
Tarixiy  manbalarning  shoxidlik  berishicha  ngomoyushk  e ' tiqodi  animistik
e ' tiqodlarning  ma ' lum  bosqichida  paydo  bo ' lgan , Shomonlikning  asosin  belgisi  ruhlar
yoradamida  tayuiangan ,  o ' rgatilgan  odamlarning  ruhlar  bilan  aloqada  bo ' lishiga ,
shuningdek  ularning  ilohiy  qudratiga  ishonishdan  iborat .  Shomonlar  jazava  holatida
ruhlar  bilan  muloqotga  kirgan .  Bunda  homiy  ruh  shomon  bilan  bir  butun  bo ' lib
birlashadi  yoki  shomon  homiy  ruh  ko ' rinshni  oladi .
Mavjud  adabiyotlarda  shomonlik  termini  bilan  birga  " shornonizm "  ata - masi
ham  uchraydi . Shomonlik  deganda  shomon  faoliyati  bilan  bog ' liq  bo ' lgan  marosim  va
asotirlar  tushuniladi . Shomonizm  deganda  esa  kundalik  shomonlar  hayotida  muhim  rol
o ' ynagan  xalqlarning  qarashlari  tizimi  tushuniladi .
Shomon  so ' zi  tungus - manjur  tilidagi " saman " so ' zidan  olingan  bo ' lib  telbasifat ,
dali - devona  kishilarga  nisbatan  qo ' llanilgan .  Turk  asotirlarida  zsa  shomon  so ' zi
chincha  ( xitoycha ): " istaklarni  yenga  oluvchi  kimsa  demakdir " - deb  ta ' kidlanadi .
Mazkur  atama  fanga  Sibirni  o ' rgangan  rus  sayohatchi  olimlarning  asar - lari  orqali  kirib
kelib  Х VIII  asrning  ikkinchi  yarmidan  buyon  ilmiy  termin  sifatida  jahon  fanida
qo ' llanila  boshlagan  bo ' lsada ,  shomonlarni  turli  xalqlar  o ' z  lahjalarida  turlicha
10 nomlaganlar .  Masalan ,  yoqutlar  " oyun " ( erkak  shomon )  va  udagan  ( ayol  shomon ),
nenetslar " tadebya ", turkmanlar " parxon ", uyg ' urlar  va  qadimgi  turjiylar " kom ",
qozoqlar  " baksi ",  tojiklar  " parixon ",  o ' zbeklar  esa  " baxshi ",  " parixon "  va
" folbin " deb  atashgan .
Qadimiy  turkiy  xalqlar  shomonlami  qomlar  deb  atashganlar .  " Qomlar "
to ' g ' risidagi  dastlabki  ma ' lumotni  X  asrda  yozllgan  xitoy  yilnomasi  " Tan - shu "  da
uchratamiz . Bu  yilnomada  xakas ( xyagas ) lar  va  ularning  qom ( shomon ) lari  to ' g ' risida
fikr  bildirshadi . Qompar  to ' g ' risndagi  ma ' lumotlarni  Yusuf  Xos  Xojibning  " Qutadg ' u
bilig " ( XI  asr ),  Mahmud  Qoshg ' ariyning  " Devoni  lug ' at  -  turk " ( XI  asr )  asarlarida
ham  shomon  ma ' nosida  uchratamiz .  " Qom "  termini  nafaqat  turkiy  xalqlarda ,  balki
dunyoning  ko ' plab  xalqlarida  ham  uchraydi .
Albatta, xalqimiz turmush tarzida qadimiy diniy e'tiqodlar bilan bog'liq
marosimlar  juda ko'p saqlanib qolgan/  Ularning har birini ijtimoiy-  tabiiy shart-
sharoit, xalqning milliy ruhi, dimyo qarashidan kelib chiqqan holda tahlil etmoq
lozim.  Chunki  xalqimizning  ma ' naviy  qadriyatlariga  aylangan  har  qanday
marosim ,  urf - odatlar ,  qadimiy  diniy  e ' tiqod  va  g ' oyalar  ilmiy  etnografik  nuqtai
nazardan  izohlarga  muhtoj  mavzulardir .  Qolaversa ,  qadimiy  diniy  e ' tiqodlar  va
ular  bilan  bog ' liq  turli - tuman  marosimlarning  barchasini  bir  tadqiqot  doirasida
yoritishning  iloji  bo ' lmaydi  albatta .
Asrlar  davomida  insonlarda  turmush  tajribasi  oshgan  sari,  ular  tabiat
sirlarini  yanada  chuqurrok,  tushunishga  intilishgan.  T a b i a t  x o d i s a l a r i n i
a q l  b i l a n  i d r o k  q i l i b g i n a  q o l m a s d a n ,  q a l b a n  h i s  e t i s h g a  x a m  h a r a k a t
q i l i s h g a n .  S h u  t a r z d a  k i s h i l a r  ongida  xayotiy  tushunchalar  va  qalbida  esa
diniy  e’tiqodlar  paydo  b о ‘ l a  b o s h l a g a n .  A n i q ,  i s h o n a r l i  t u s h u n c h a  v a
e ’ t i q o d l a r  uygunlashib,  mukammallashib  borgan.  Ibtidoiy  jamiyatda
paleolit  d a v r i  o x i r i d a n  b o s h l a b ,  k i s h i l a r n i n g  t e v a r a k - a t r o f d a g i
xodisalarni  anglash  va  xis  qilishga  intilishi  natijasida  turli  t u s h u n c h a  v a
e ’ t i q o d d a r ,  j u m l a d a n ,  f e t i s h i s t i k - m o d d i y  n a r s a l a r n i n g  k u c h i g a
i s h o n i s h ;  t o t e m i s t i k - h a y v o n  v a  о‘simliklarning iloxiy kuchiga sig‘inish:
animestik  -  jon  va  ruh  o b r a z i d a g i  i l o h i y  k u c h l a r g a  i s h o n i s h ;
p o l i t e n s t i k  -  k о ‘ p  xudolik,  quyosh,  yer,  suv,  odov  va  hokazolarga
11 sig‘inish:  magik  insonning  sо‘z  va  xarakat  orqali  namoyish  qilinadigan
ilohiy kuchiga ishonish kabilar vujudga kela boshlagan.
Al ba t t a,  bu  e’ t i qo dl a r  b i r  j oy ni ng  о‘ z i g a  x os  t ab i i y
i q l i m  s h a r o i t i g a  m o s  x u s u s i y a t l a r  b i l a n  u y g u n  t ar z d a  n a m o y o n
bо‘lgan.
Fetishizm eng     qadimiy     diniy     tasavvurlardan     biridir.  Fetishga
e’tiqod   qilganlar   turli   jism,  modda,   buyum   narsalarning   sexrli   kuchi
borligiga    ishonishgan,  u l a r d a n  r u h i y  m a d a d  o l i s h ,  h i m o y a  v o s i t a s i
s i f a t i d a  foydalanishga harakat qilishgan.
Fetish  (narsalarning)  ilohiy  kuchiga  ishonish  Markaziy  Osi yol i kl ar
hayot i da  о‘ zi ga  xos  t ar zda  nam oyon  bо‘ l gan.  Masal an,  qadimgi
ajdodlarimiz  qо‘lida  tosh  quroli,  toshdan  yasalgan  pichog‘i,  tosh  boltasi,
tayog‘i,  tо‘qmog‘i,  yog‘och  nayzasi  bor  odamlar  olishuvda,  urushda  yoki
hayvonlarga  qarshi  kurashda,  ovda  g‘olib  chiqishganida  ularning  bu
qurollarda  ilohiy  kuch  bor  deb  ishonishgan.  Shu  boisdan  ana  shu  xildagi
qurollarni  extiyot  qilishgan,  qadrlashgan.  Ul ar ni  yо‘ qot i b,  о‘ g‘ i rl at i b
qо‘ ym asl i k  uchun  о‘ zl ar i  bi l an  doi m o  olib  yurishgan,  maxsus  belgilar
qо‘yishgan  kultga  aylantirishgan.  S h u n d a y  q i l i b ,  a m a l i y  e x t i y o j  a s o s i d a
v u j u d g a  k e l g a n  z a r u r  jismlar kulti paydo bо‘lgan.
Fetishizm  taraqqiy  etishi  natijasida  fetish-buyumlarga  t a a l l u k l i
m a x s u s  i l o x i y  o br a z l a r  x a m  y a r a t i l g a n .  J u m l a d a n ,  kishilar turli sanam, bud
haykalchalar yaratib, ularga sig‘inishgan.
Yurtimizda  mavjud  bо‘lgan  budparastlikning  bir  kо‘rinishi  h a q i d a
N a r x a s h i y  a s a r i d a n  b i r  m i s o l  k e l t i r a m i z :  « q a d i m  v a q t l a r d a  B u x o r o
a h o l i s i  b u d p a r a s t  b о ‘ l g a n  v a  b u  b o z o r  r a s m  bо‘lib,  о‘sha  davrlardan
boshlab bu yerda bud sotganlar...
Odamlarda bud yо‘qolsa, sinsa yoki eskirsa, shu bozor kuni  boshqasini
sotib olar va eskisini tashlar ekanlar» 1
.
Budparastlik rivoj topgan joylarda an’analari maxsus  u y u s h t i r i l a d i g a n
m ar o s i m  d a r a j a s i g a  k о ‘ t a r i l g a n .  M a s a l a n ,  sanaml ar ga  si g‘ inish,  qum,  l oy,
tuzga  tushish,  yada  t oshi  yor dami da  y o m g ‘ i r  c h a q i r i s h ,  i s i r i q  s o l i s h
1
 Narshaxiy. Buxoro tarixi. Meros. T.: “Kamalak”, 1991 y. 102-b.
12 k a b i  m a r o s i m l a r  t a r i x i y  manbalarda qayd etilgan.
F e t i s h i s t i k  q a r a s h l a r  n a t i j a s i d a  v u j u d g a  k e l g a n  t a d b i r l a r d a n
b i r i  -  y a d a  t o s h i  y o r d a m i d a  y o m g ‘ i r  c h a q i r i s h  marosimidir. Yada (jada)
qadimgi  turkiy  tildagi  jat-jodugarlik  sо‘zidan  olingan.  Qadimgi  turkiy
xoqonlardan  Manguxon  shunday degan  ekan:  «Tangri  sizga  kitoblar,	
bizga  esa  qomlar  berdi.  Biz 	ularning  aytganini  qilamiz  va  osuda	
yashaymiz.  Chindan  xam  eski 	turk  tilida  payg‘ambar  va  muqaddas	
kitoblar  bо‘lmagan.  Tangri 	turkiylarga  in’om  etgan  qom  +  sehr  +	
jodugarlik  san’atidir». 	Mahmud Qoshg‘ariyning  -  «Devonu  lushtit  turk»	
asarida yada toshi 	yordamida  fol  ochilgani  kasallikni  davolaganligi  va	
yong‘inni 	tо‘xtatish uchun qor yog‘dirilgani xaqida qiziqarli ma’lumotlar	
keltiriladi.  Ibn  al-Faqihning  «Kitob  axbor  al-bildan»  nomli 	asarida	
turklar  yashaydigan  mamlakatda  yada  toshi  yordamida  yomgar, 	k.or	
yog‘dirilishi  haqida  hikoya  qilinadi.  Folklorchi  olim 	B . S a r i m s o q o v ,	
1 9 7 3 - 8 2  y i l l a r  m o b a y n i d a  o l i b  b o r g a n 	izlani shlari  natij asida,	
«...о‘zbekl ar  о‘rtasida  ham  yomg‘ir 	chaqiruvchi  toshlar  bо‘lgan	1»  -	
degan fikrni isbot qiladi.	
Biroq  hozirgi  kunda  yada  toshi  yordamida  yomg‘ir  chaqirish	
marosimi unut bо‘lgan.	
Qadimgi fetish odatlaridan yana biri isiriq tutatish 	m a r o s i m i d i r .	
I s i r i q d a n  k о ‘ z  t e g d i r m a s l i k ,  i n s u - j i n sn i 	q o c h i r i s h ,  i ns o n	
ru h i y a t i g a  i j o b i y  t a’ s i r  e t i sh  m a qs a d i d a 	hozirgi  kunda  xdm  keng	
foydalaniladi.	
Kо‘zmunchoq,  tumorlar  va  boshqa  shu  kabi  bezak-fetishlarni	
ta’k.ib yurish odatlari Markaziy Osiyo xalqlari orasida hozirgi 	paytda ham	
uchrab  turadi.  Aslida  tumor,  kо‘zmunchoq  kabi  fetish-	bezaklar  utilitar	
funksiyalarini  bajargan.  Biroq  tarixiy 	jarayonda  ularning  estetik,	
badiiy va  ramziy funksiyalarining 	axamiyati osha borgan. Ular maxalliy	
xalqlarning orzu niyatlarini 	xam ifoda etib, an’anaviy badiiy bezaklariga	
aylangan.	
Jumladan,  Qashqadaryo,  Samarqand,  Farg‘ona  vodiysi  va
1
 B.Sarimsoqov. О‘zbek marosimi folklori. - T.: «Fan», 1986, 61-62-betlar.
13 Toshkent  viloyatlarida  tо‘rri  tо‘rt  burchakli  tumorlar  taqishgan 	afzal	
kо‘rsalar,  xivalik  о‘zbeklar  orasida  esa  silindrsimon 	tumorlar  keng	
tarqalgan.	1Jahondagi  ilk  diniy  tasavvurlardan  yana  biri  totemizmdir,  Etnografik
ma’lumotlar  tahlili  shuni  kо‘rsatadiki,  totemizm  i n s o n i y a t  t a m a d d u n i n i n g
i l k  b o s q i c h l a r i d a n  b o s h l a b  y e t a k c h i  о‘rinni  egallagan.  Uning  izlari
qadimdan to bugungi kunga kadar dunyo xalqlari orasida saqlanib kelmoqda.
Totemizm  bir  guruh  odamlar  bilan  obyektiv  ravishda  mavjud  bо‘lgan
narsalar,  k о ‘ p i n c h a  h a y v o n l a r  v a  о ‘ s i m l i k l a r  о ‘ r t a s i d a g i  i l o h i y
aloqadorlik  yoki  qarindoshlik  munosabatlari  e’tiqodidir.  A y n a n  m a n a
s h u  q a r i n d o s h l i k ,  y a q i n l i k  y o k i  g ‘ a y r i t a b i i y  a l o q a d o r l i k
t o t e m i z m n i n g  e n g  j u m b o k d i  t o m o n l a r i n i  t a s h k i l  etadi  va  uning  ana  shu
qirralari tadk.iqotchilar qiziqishlarining ortishiga sabab bо‘lgan. Totemizmda
urug‘,  qabila,  xususan  shu  urug  h a r  b i r  a ’ z o s i n i n g  h a y o t i  v a
f a r o v o n l i g i  a y n a n  m a n a  s h u  urug‘ning  haqiqiy  ajdodi  xisoblangan
«totem» - о‘simlik yoki hayvonga bevosita bog‘liq deb ishoniladi.
«Totemizm»  sо‘zi  Shimoliy  Amerika  hindularining  alkongil  g u r u x i g a
m a n s u b  b о ‘ l g a n  « a d j i b v a »  q a b i l a  m a j m u a s i d a g i  « o b - o t e m »  y o k i  « o t -
o t a m »  s о ‘ z l a r i d a n  o l i n g a n  b о‘ l i b ,  « u n i n g  u r u g‘ i »  degan ma’noni anglatadi.
«Totemizm»  atamasi  boshk.a  qabilalarda  turlicha  nomlar  bilan  yuritilgan.
Masalan,  g‘arbiy  Avstraliyada  «kobong»,  Janubiy  Avstraliyada  «ntaityo»
deyilgan.  «Totem»  atamasini  birinchi  marta  XVIII  asrning  oxirida  ingliz
savdogari  J o n  L o n g  i n s o n n i n g  h a y v o n  v a  о ‘ s i m l i k l a r  b i l a n  k , o n -
q a r i n d o s h l i g i  h a q i d a g i  i s h o n c h i n i  a n g l a t u v c h i  s о ‘ z  s i f a t i d a  i s h l a t g a n .
I n g l i z  o l i m i  U . T a y l o r  t o t e m i z m  i n s o n i y a t  madaniyatining  quyi
bosqichida paydo bо‘lib Mak Lennan uning ahamiyatini birinchilardan bо‘lib
kо‘rsatib  berganligini  e’tirof  etadi.  Shunda  qilib,  totemizm  shotlandiyalik
huquqshunos  Jon  Fergyusson  Mak-Lenan  tomonidan  1969-1870  yillari
yozilgan  « О ‘ s i m l i k l a r  v a  h a y v o n l a r n i  e ’ z o z l a s h »  n o m l i  a s a r i  o r q a l i
jahon faniga kirib kelgan.	
Totemizm  dinning  juda  murakkab  kо‘rinishlaridan  biri 	bо‘lib,
1
 Борозна  Н.Г.  Некотор ы ге  материал ы  об  амулетах  -  украш енних  населения  Средисй  Азии.
//Домусульманские верования и обряди в Средней Азии. - М., 1975,   -С. 281.
14 fanda  totemizm  muammosi,  uning  kelib  chiqishi  kо‘plab 	mutaxassislar	
diqqatini  о‘ziga  tortgan.  Shuni  e’tirof  etish 	kerakki,  ilmiy	
adabiyotlarda,  ayniqsa  hayvonlarning  totemik 	ilohiyati  va  unga  asos	
bо‘lgan  ijtimoiy,  tarixiy  qarashlar  tizimi 	xususida  bir-biriga  о‘xshash	
va  bir-birini  tо‘ldiruvchi  ilmiy  fikrlar  bilan  birga,  bir-birini  inkor
etuvchi  qarama-qarshi 	nazariy  xulosalar  xam  mavjud.  Olimlar	
totemizmning  kelib 	c h i q i s h  a s o s i n i  t u r l i c h a  t a s a v v u r  e t a d i l a r .	
B i n o b a r i n , 	totemizmning  kelib  chiqishi  va  moxiyati  xususiyada	
oltmishdan 	ortiq  karashlar  mavjudligiga  kdramasdan,  bu  masala	
xanuzgacha uzil-kesil xal qilindi, deb bо‘lmaydi.	1	
Turk  asotirlarida  ta’kidlanishicha,  bir  xayvonni  totem 	sanagan	
qavm  shu  xayvonning  gо‘shtini  yemaydi,  ular  xayvonning  birinchi
bolasinigina yilda bir marta kurbonlikka sо‘yadilar, 	gо‘shtini yeyish esa	
u qavmga man qilinadi.	2	
Qadimgi  totemistik  qabilalar  urug‘-aymoqlarga  bо‘lingan.  xar	
bir  aymoq  о‘zaro  biror-bir  xayvon  totemi  bilan  bog‘langan. 	Bir	
totem  doirasidagi  kishilar  orasida  о‘zaro  nikoxga  yо‘l 	qо‘yilmagan.	
Totem paydo bо‘lishida tabiiy jinslarga  bо‘linish 	asosiy о‘rinda turgan	
va  bu  о‘z  navbatida  jinsiy  totemizmning 	rivojlanishiga  ta’sir	
kо‘rsatgan.  Odatda  jinsiy  taotemizmda 	bir  urug‘dagi  barcha	
erkaklarning  totemi  xam  aloxida,  ayollarning 	totemi  aloxida  bо‘lgan.	
YA’ni,  xar  bir  jinsiy  guruh  qandaydir 	x a y v o n ,  о ‘ s i m l i k ,  a s h y o	
b i l a n  d о ‘ s t o n a  y o  q a r i n d o s h l i k 	munosabatlarida  bо‘lgan.  Jins	
totemizmida  totem  kо‘pgina  sut 	em izuvch i  hayvon lar,  qushl ar  va	
о‘sim l i kl ar  bо‘ lgan.  Ji ns 	totemizmi  otadan  о‘g‘ilga,  onadan  qizga	
о‘tib kelgan.
Ba’zi  qadimshunos-etnologlar  fikricha,  qadimgi  odamlar 	totem	
hayvonlarni bu dunyoda emas balki о‘zga dunyoda g‘ayritabiiy 	kuchlar,	
xudolar,  ruhlar  dunyosida  yashaydilar	, 	ular  odamlar  va 	Ilohlar	
orasida    vositachilik    vazifasini    bajaradilar,    deb 	tushunishgan va	
ularga sishnishgan.1
 Соколова З.П. Культ животньгх в религиях. -М., «Паука», 1972, -С. 30.
2
 Мурот У роз Турк асотирлари. Сирли олам. 1991, 10-сони, 9-бет
15 Urug‘larning birlashishi natijasida yangi katta kabila-	jamoalarining	
totemlari  kо‘payib  borgan.  Markaziy  Osiyoda 	qadimdan  bо‘ri,  it,	
xо‘roz,  qо‘chk,or,  kiyik,  ot  tog‘  echkisi  kabi 	xayvonlar  totem	
xisoblangan.  Shuningdek,  kaptar,  qaldirg‘och, 	burgut (lochin, laylak,	
turna, oqqush, kaklik, bedana) kabi qushlar 	xam iloxiylashtirilgan.	
E n g  q a d i m i y  t a r i x g a  o i d  i l m i y  a d a b i y o t l a r d a	
t a ’ k i d l a n i s h i c h a,  t ot e m  ha y v on l ar g a  b a g ‘ i s h l an g a n  m ax s u s
bayramlar  xam  uyushtirilgan.  Ana  shunday  eng  kddimiy  bayramlar
qatoriga avvalo, zoofagik bayramlarini kiritish mumkin. Bu bayramlarda
odamlar totem xisoblangan xayvonlarga, ya’ni ayiq, 	yovvoyi echki	, sigir,	
bug‘u,  ot  kabilarga  siginishgan.  «Qadimgi  dunyo 	tarixi»  kitobida	
yozilishicha,  totem  xayvonlarga  bag‘ishlangan 	bayramlarda  odamlar	
ularga taqlid qilishgan, о‘sha xayvonlarning 	q i y o f a s i g a  k i r i b ,  о ‘ y i n g a	
t u s h i s h g a n .  S h u n i n g d e k ,  t o t e m 	xisoblangan  xayvonlarni  faqat	
tantanali  marosimlarda  sо‘yishgan 	va  yeyishgan.  Ayrim  xalqlar	
(masalan,  Hindistonda)  iloxiy 	xisoblangan  xayvonlarni  (masalan,  ona	
kabi  sut  bergan  sigirni) 	sо‘yish  u  yoqda  tursin,  ularga  ozor  yetkazish	
xam  mumkin  emas,  deb 	xisoblashgan.  Hinddarning  sigirni	
iloxiylashtirilishi,  unga 	aloxida  xurmat  bilan  qarashi  qadimiy	
davrlardan xozirgacha 	saqlanib qolgan.	
Totemistik fikrlarni tо‘ldirish va dalillashda ibtidoiy 	davrlarga  oid	
ishlangan  turli  xil  hayvon  tasvirlari  aloxida 	axamiyat  kasb  etadi.	
S.P.Tolstov kо‘pgina arxeologik ashyolar va 	t ari xi y  manbal ar  asosi da	
Sharq  xalql ari,  xususan,  t urkiy 	qavmlar  xayotida  ot,  ilon,  xо‘kiz  va	
boshqa  xayvonlar  totemga 	si s h n i s h i  x am d a  u l a r n i  i l o x i y l as h t i r i s h	
x o l l a r i  t a r i x i y 	xaqiqat    ekanligini    e’tirof    etadi.   Uning   fikricha,	
totemizm 	kjori  paleolitda,  ya’ni  milodgacha  bо‘lgan  davrda  paydo	
bо‘lgan.	1	
T o t e m i s t i k  t a s a v v u r l a r  A .E l k i n n i ng  t a ’ b i r i  bi l a n 	aytganda,	
xayvon  va  tabiat,  koinot  va  olam  xaqidagi  tasavvurlar 	m e v a si d i r .  U	
i j t i m o i y  g u ru x l ar g a  ra n g  be r a di .  Un i ng 	mifologiyasiga ta’sir etadi,1
 Толстов С.П. Проблема дородового об!цество//Советская этпография. -1931. №34 - С.92 .
16 urf-odatlarini jonlantiradi, 	odamlarni о‘tmishi bilan bog‘laydi.	
Ibtidoiy tuzum kishilari tabiatni jonli tarzda tasavvur 	qilishgan, ular	
о‘zlarida  sodir  bо‘ladigan  ruxiy  kechinmalarni, 	faoliyatining	
xususiyatlarini  tabiatga  xam  xos  bir  xolat  deb 	bilishgan.  Tabiatning	
jonliligi  tо‘g‘risidagi  tasavvurlar 	yig‘indisi fanda animizm deb ataladi.	
Animizm  lotincha  «anima» 	sо‘zidan  olingan  bо‘lib	, «jon»	, «ruh»	
degan  ma’nolarni 	anglatadi. 	Boshqacha  aytganda,  animizm  kishi	
ruhining, jonining borligiga ishonishdir.	
Mashxur  ingliz  sotsiologi  Gerbert  Spensor  va  elshunos	
E.Taylorlar  dinning  kelib  chiqishi  xaqidagi  animistik  nazariya
asoschilaridir.  Animizmda  real  moddiy  obyektlar  dunyosi  ruxiy
mavjudotlar  dunyosi  bilan  tо‘ldiriladi.  Aslida  animizmning 	ibtidoiy	
jamoa  davrida,  kishilarning  о‘zlari  xaqidagi  tasavvur  -	о‘ylarini  ularni	
о‘rab  turgan  moddiy  voqelikka  kо‘chirishining  birmuncha  oddiyroq
kо‘rinishi tarzida izoxlash mumkin.	
Animistik  tasavvurlarga  kо‘ra  vafot  etgan  kishining  ruxi 	abadiy	
bо‘ladi, deb e’zozlangan.	
«Inson  vafotidan  sо‘ng  qayerda  yashaydi?»-degan  savolga  turli	
xalqar  turlicha  javob  berishgan.  Ba’zilari  ajdodlarning  ruhi
tiriklar  yashaydigan  joyda  yashashadi,  biroq,  ularni  faqat  tushda
kо‘rish  va  gaplashish  mumkin,  deb  о‘ylagan.  Boshqalar  marhumning
ruxi chaqaloq tanasiga о‘tadi	, deb faraz qilganlar. 	
Qadimgi  odamlarning  magiyaga  oid  tushunchalari,  qarashlari,	
e’tiqoddari  muayyan  marosim  va  bayramlarda  о‘z  aksini  topgan.
Chunonchi  qurg‘oqchilik  davrida  Yomg‘ir  tilash  (Sust  xotin),  shamol
zarar  keltirganda-Shamolni  tо‘xtatish(Choy  momo)  va  shamol  kerak
bо‘lganda-Shamol  chaqirish,  о‘rinsiz  sovuk,  tushganida  kuyoshga
sig‘i nish,  omad  kel magani da,  ofat  yuz  bergani da  qurbonl ik
keltirish va hokozo marosimlar о‘tkazilgan. Dastlab bunday 	tadbirlar	
tabiat  injiqlik  qilib,  odamlarga  ortiqcha  tashvish 	kelganida	
uyushtirilgan.  Biroq  keyinchalik,  ibtidoiy  odamlar 	sodir  bо‘lishi	
mutmkin  bо‘lgan  ofatlar  yuz  bermasidan  gо‘yo  uning 	oldini  olish17 maqsadida  bu  marosimlarni  о‘tkaza  boshlagan. 	Ularning  ba’zilari	
bayramga  ham  aylanib  ketgan.  Jumladan, 	qurbon  keltirish  marosimi	
asosida  «qurbon  bayrami»  kabilar 	vu ju dg a  ke lg an .  Bi r  s о ‘z  bi l an	
ayt g an da,  i l ohi y  ku chl a rga 	ishonishga  bag‘ishlangan  marosimlar	
asosida keyinchalik diniy 	bayramlar shakllana boshlangan.	
Tarixiy  manbalarning  shohidlik  berishicha  shomonlik 	e’tiqodi	
animistik e’tiqoddarning ma’lum bosqichida paydo 	bо‘lgan.	
Shomonlar  jazava  holatida  ruxlar  bilan  muloqotga  kirgan.  Bunda	
homiy  ruh  shomon  bilan  bir  butun  bо‘lib  birlashadi  yoki  shomon
homiy ruh kо‘rinishini oladi.	
Shomon   sо‘zi   tungus-    manjur   tilidan    «saman»   sо‘zidan	
olingan     bо‘lib     telbasifat,     dali-devona     kishilarga     nisbatanqо‘llanilgan. Turk asotirlarida esa shomon sо‘zi chinga (xitoyga):  «istaklarni
yenga oluvchi kimsa demakdir»-deb ta’kidlanadi.
M a z k u r  a t a m a  f a n g a  S i b i r n i  о ‘ r g a n g a n  r u s  s a y o x a t c h i
olimlarining  tadkiqotlari  orqali  kirib  kelib,  XVIII  asrning  i kki nchi
yarm i dan  buyon  il m i y  t er m i n  si f at i da  j axon  f ani da  qо‘llanila  boshlangan
bо‘lsada,  shomonlarni  turli  xalqlar  о‘z  laxjalarida  turlicha  nomlaganlar.
Masalan,  yoqutlar  «oyun»  (erkak  shomon)  va  udagan  (ayol  shomon),
nenetslar  «tadebya»,  turkmanlar  « n a r x o n » ,  u y g ‘ u r l a r  v a  q a d i m g i
t u r k i y l a r  « k o n »
,  q o z o q l a r  «bansi»,  tojiklar  «parixon»,  о‘zbeklar  esa
«baxshi», «parixon», va «folbin» deb atashgan.
V.V.Bartoldning  fikricha,  baxshi  sо‘zi  sanksrit  tilidan  o l i n g a n
b о ‘ l i b ,  b i n s h u  b u d d i y  z o x i d n i ,  k e y i n c h a l i k  s h o m o n  k o x i n n i  v a
t a b i b n i  b i l d i r g a n .  V . V . V l a d i m i r s o v a n i n g  ta’kidlashicha,  baxshi  sо‘zi
mongol  tilidan  olingan  bо‘lib,  о‘rta  as r l ar da  m on go l l ar d ag i  zi yo l i
od am l a r g a ni sb at an  qо‘ l l an i l ga n.	
S.A.Tokarev  shomonlikni  dastlabki  din  shakllari  guruxiga	
kirgizadi.	1 Bizningcha,  shomonlik  insoniyat  tarixining  ilk 	davrlaridan	
boshlab  tarak.k,iy  etgan  diniy  marosimlarni  о‘z  ichiga 	olganligi,	
shuningdek,  u  sinfiy  jamiyatga  qadar  paydo  bо‘lganligi  xam  dinning
1
 Токар e в А.С. Ранние формм религии. -М. Политиздат, 1990. -С. 266
18 dastlabki shakli degan nomni olgan.	
Shomonlik xaqida Beruniyning fikrlari xdm diqqatga 	sazovordir.	
Uning  yozishicha,  «Budasaf  yuzaga  chiqishidan  burun 	shomoniylar	
bо‘lib,  yerning  sharq  tomonida  turar  va  butlarga 	sig‘inar  edilar.	
Ularning  namoyondalari  xozir  Hindiston,  Xitoy, 	Tо‘g‘uzg‘uzlar	
(uyg‘urlar)  orasida  uchraydi.  Ularni  xurosonliklar 	«Shomonon»  deb	
ataydilar.  Shomoniylarning  yedgorliklari 	s a n a m l a r i  u c h u n  q u r i l g a n	
o t a s h x o n a l ar i  v a  b u t xo n a l a r i 	Xurosonning  Hindistonga  chegaradosh	
yerlarida uchraydi. Ular olam 	kddimdan bor, ruxlar jondan-jonga kо‘chib	
yuradi, falak cheksiz 	bо‘shliqqa tushirilgan, deb gumon qiladilar».	
Bundan  ikki  narsa  bizga  yaxshi  ayon  bо‘ladi.  Birinchidan,	
zardushtiylik  yuzaga  kelishidan  oldin  shomonlikning  mavjuddigi,
ikkinchidan, ularning sanamlari va otashxonalari borligi.	
Sh om o nl i k  q а c ho n  p ayd o  b о ‘l g a n? - d eg a n  sa v o l g a  b a’ z i	
arxeolog  olimlar  mavjud  topilmalarga  tayanib  shomonlik  tosh 	asrida	
ham  mavjud  bо‘lgan,  deb  taxlil  qiladi.	3 Germaniyaning 	Myunxen	
shaxridagi  Prasapsixologiya  va  Sarxad  Fanlari  ilmgoxi 	chop  etgan	
risolada yozilishicha, Fransiyalik Trua Frer g‘orida 	miloddan taxminan	
о‘n  ikki  ming  yil  muqaddam  chizilgan  rasmda 	s h o m o n  x a yv on	
t e ri s i g a yo p i ng a n h o l d a r aq s  t u s h ay o t ga n i 	tasvirlangan.Turkiy  xalqlar  asrlar  davomida  bir  qancha  dinlarni  qabul  q i l i b ,
u n d a n  c h i q i s h l a r i g a  q a r a m a y ,  q a d i m g i  s h o m o n l i k  d i n i  ularning  ma’naviy
xayotlarida  sezilarli  iz  qoldirganiga  tarix  guvox.  Turkiy  xalqlardagi
shomonlik  tо‘g‘risida  yunon  tarixchisi  Zeofilaktos:  «Turklar  tuproq,  suv
,
olov  va  havo  (tо‘rt  unsur)ni  muqaddas  xisoblab,  yer  va  kо‘kning  holiqi
bо‘lgan  yagona  Tangriga  t opi ni shgan  xam da  unga  ot ,  si gir  va  qо‘ y
qur bonl i k  qi l i shgan,  u l ar n i n g  k e l a j a k d a g i  x a b a r  b er u v c h i  k o xi n  ( q o m -
s h o m o n ) l ar i  bо‘lgan»,- degan.
О ‘ z b e k i s t o n  h u d u d i d a  y u q o r i d a g i  t u r l i  i b t i d o i y  t u sh un ch al ar ,
e’ t i q od l a r  bi l a n  bo g‘ l i q  t ur l i  m ar o si m l ar  ya xl i t  xamda  aralashgan  xolda
ham mavjud bо‘lgan.
I bt i d oi y  da vr d a  t u r l i  e ’ t i qo dd ar  r i vo j l an i b
,  о‘ za r o  a r a l a s h i b
19 b o r g a n .  T u r l i  x i l  t u s h u n c h a  v a  e ’ t i q o d d a r n i n g  uyg‘unlashuvi natijasida
politeizm shakllangan.
Politeistik-e’tiqod  bо‘yicha  borliqdagi  barcha  hodisa- larning  о‘z
egasi  (tangrisi)  bor  deb  qaralgan.  Masalan,  quyosh
,  oy,  yer  tangrilari
borligiga  ishonilgan .   Tarixiy  ma’lumotlarga  qa r a ga nd a,  bu  t u sh un ch al ar
i b t i doi y  j am oa  t uz um i  y em i r i l i s hi  davri da  vuj udga  kel gan.  Qadi m gi
pol et ei st l ar  quyoshni  bobo  ( q u y o s h b  b o b o ) ,  o y n i  m o m o  ( o y m o m o )
,
y e r n i  o n a  ( o n a  y e r )  d e b ,  u l a r g a  s i g ‘ i n i s h g a n ,  m a d x l a r  о ‘ q i s h g a n ,
o r z u - u m i d l a r i  r о ‘ y o b g a  chiqishi  uchun  ulardan  najot  sо‘rashgan,  ularning
nomi bilan ont  ichishgan, safarga otlanishgan. Odamlar muqaddas joylari va
bayramlariga «quyosh» deb nom qо‘yishgan.
Kо‘pgina xalqlarda qadimda oy va kuyoshga sig‘inish politestik (kо‘p
xudolik)  qarashlarining  tarkibiy qismiga  aylanib  ketgan. Masal an  t ur ki y
qavm l ar dan  bir i   -  xun  (gun) l ar  or asi da  xam  kо‘ p  xudolik  mavjud  bо‘lib,
ular  quyosh  xudosi  bilan  birga,  oy
,  osmon,  yer,  yulduzlar  tangrilariga
sig‘inishgan.   «Xunlar   tong   saharlab  quyoshga  sajda  qilishgan,  tunda  oyga
sig‘inishgan,  muxim  ishlarini  oy  va   yudduzlarga   qarab   hal  qilishgan,    oy
tо‘lganda  dushmanlarga  xujum  qilishgan,   oy  tutilganda  chekinishgan.   Ular
Kо‘k tangrisi  bilan Yer tangrisi tomonidan hukmronlik taxti ato qilingan deb
hisoblashgan».
20 1.2. O'zbek xalqi urf-odatlarida totemizm e'tiqodi ko'rinishlari
Xalqona an'ana va marosimlarda bani-bashar xotirasida elas-elas saqlanib
kelayotgan  diniy  tasavvurlar,  uzoq  tarix  qa'ridagi  e'tiqodiy  qarash  va
tushunchalar,  asrlar  davomida  kuzatishlardan  hosil  bo'lgan  hayotiy  xikmatlar
qaymog'i-nson tafakkur tajribasining in'ikosi mujassamlashgan.
Uzoq  o'tmishda  yashagan  ajdodlarimiz  tabiat  va  turmushdagi  ko'pgina
ayrim  narsa  va  xodisalarni  ilohiylashtirgan.  Ularni  tangri  tomonidan  berilgan
ehson,  omil  (ideal),  qadriyat,  odamlar  esa  ularga  topinib,  sig'inib  yashashi
lozim deb o'ylaganlar.
Har  bir  qadriyat,  marosimning  kelib  chiqishini  turli  diniy  qarashlar  bilan
izohlashga o'ringanlar. Shu bois ham ajdodlarimiz totemizm, fetishizm, animizm,
shomonlik kabi qadimgi diniy e'tiqodlarga topinishgan.
Dunyoda paydo bo'lgan ilk din shakllaridan biri totemizm deb yuritiladi.
Din tarixiga oid maxsus ilmiy adabiyotlardan ma'lumki, totemizm ilk urug'chilik
davrida  yuzaga  kelgan  diniy  e'tiqod  bo'lib,  unga  ko'ra  ma'lum  bir  urug'  yoki
qabila  a'zolari  о'zlarini  biror  hay  von,  о'simlik,  buyumlarga  aloqador
hisoblaganlar. Bu aloqa o'ziga xos qarindoshlik sifatida anglagan.
Totemizm ilk din shakllaridan biri bo'libgina qolmay, uning juda murakkab
ko'rinishlaridan  biri  hamdir.  Aynan  ana  shu  murakkablik  ko'plab  tadqiqotchi
olimlarning  mazkur  muammoga  murojaat  qilishlariga  va  bu  borada  o'zlarining
ilmiy-nazariy  mulohazalarini  bildirishlariga  sabab  bo'lgan.  Biz  quyida  totemizm
va  totemistik  qarashlar  tarixi  va  uning  o'ziga  xos  xususiyatlari  borasida
mulohazalar bildirishdan avval "totemizm" iborasi va uning tarixiga qasqacha izoh
berishni joiz deb bildik. "Totemizm" atamasi Shimoliy Amerika hindularining
algankin  guruhiga  mansub  "ojibve"  qabilasi  lahjasidagi  "ot-otem"  yoki  "ot-
otam"  so'zlaridan  olingan  bo'lib,  "uning  urug'i"  degan  ma'noni  bildiradi.  Lekin
bu  atama  totemizm  asosiy  diniy  e'tiqodi  bo'lgan  barcha  xalqlarda  doimo  bir
shaklda  qo'llanmagan  va  turlicha  nomlar  bilan  yuritilgan.  Masalan,  G'arbiy
Avstraliyada "kobanch", janubiy Avstraliyada "ntaityo" deyiladi.
21 Totem  atamasini  birinchi  marta  XVIII  asr  oxirida  ingliz  savdogari  Jon
Long  insoninng  hayvon  va  o'simliklar  bilan  qarindoshligi  haqidagi
ishonchni anglatuvchi so'z sifatida qo'llagan.
Evolyutsionist  E.B.Taylor  totemizm  insoniyat  madaniyatining  quyi
bosqichida  paydo  bo'lganligi,  Mak-Lennan  uing  insoniyat  tarixidagi  o'rni  va
ahamiyatini  birinchilardan  bo'lib  ko'rsatib  berganligini  e'tirof  etgandi.
Haqiqatdan  ham  totemizm  so'zi  Shotlandiyalik  huquqshunos  Jon  Fargyusson
Mak  Lennan  tomonidan  1869-1870  yillari  yozilgan.  "O'simliklar  va
hayvonlarm  e'zozlash"  nomli asari orqali jahon faniga ilmiy atama sifatida kirib
kelgan.
Totemizm  muammosi ,  jumladan ,  uning  kelib  chiqishi  va  o ' ziga  xos
jihatlari  XIX  asr  oxiri  XX  asr  birinchi  yarmida  ko ' plab  mutaxassislar  diqqat
markazida  bo ' lgan . Yechimiga  bag ' ishlangan  qator  fundamental  tadqiqotlar  e ' lon
qilingan .  Totemizm  muammosini  hal  qilishda  G . spensor ,  E . Taylor ,
Robertson  Smit ,  J . Frezer ,  Van  Gannep ,  S . T . Tolstov ,  S . A . Tokareva ,
D . YE . Xaytun  singari  dinshunos  va  elshunos  olimlar  xizmatlari  alohida
ahamiyatga  molik .  O ' tgan  yillar  davomida  totemizm  muammosiga  oid  yig ' ilgan
ko ' plab  rang - barang  materiallar  asosida 50 dan  ziyod  konsepsiyalar  hamda  qator
ko ' p  jildlik  tadqiqotlar  bajarilgan .
Jumladan,  mashhur  ingliz  olimi  J.Frezer  1910  yilda  totemizm
muammosiga bag'ishlangan 4 jilddan iborat bo'lgan "Totemizm va egzogaliya"
nomli  yirik  asarini  nashr  ettirgan.  Ushbu  asar  dinshunos  va  etnograf  olimlar
orasida  totemizm  muamosiga  oid  bahslarning  yanada  qig ' g ' in  avj  olishiga  sabab
bo ' lgan .  Bu  davrda  chop  etilgan  qator  ilmiy  jurnallar  saxifalarida  " totemizm
muammosi "  degan  maxsus  ruknda  10  yillar  mobaynida  qator  ilmiy  munozaralar
e ' lon  qilinib  borilgan .  Bu  bahslar  XX  asr  50-70  yillargacha  davom  etib  kelgan .
Umuman  olganda  hozirga  qadar  dunyo  miqyosida  totemizm  muammosiga  oid
ko ' p  materiallar  yig ' ilganiga  va  bu  borada  ko ' plab  mulohazalar  bildirilganiga
qaramay  hanuzgacha  mazkur  muammo  fanda  o ' zining  to ' la - to ' kis  yechimmi
topgan  deb  bo ' lmaydi . Qolaversa , amalga  oshirilgan  tadqiqotlarning  asosiy  qismi
22 Avtraliya ,  Okeaniya ,  Janubiy  va  Shimoliy  Amerika  xalqlari  totemistik
e ' tiqodlariga  bag ' ishlangan  bo ' lib , hozirga  qadar  O ' rta  Oisyo  xalqlari ,  jumladan ,
o ' zbek  xalqi  fanidagi  totemizm  va  ushbu  diniy  e ' tiqod  bilan  u  yoki  bu  darajada
bog ' langan  marosimlar  taxliliga  oid  biror - bir  jiddiy  ish  yaratilmagan . Shu  bois  bir
Bitiruv  malakaviy  ish  mavzusining  ushbu  qismida  totemizm  tarixi ,  uning
o ' ziga  xos  xususiyatlari  hamda  o ' zbek  xalqi  turmush  turzidagi  totemizm  bilan
bog ' liq  urf - odatlar  va  marosimlarni  ilmiy  asosda  yoritishga  harakat  qildik .
Avvalo  shuni  ta ' kidlash  joizki , totemizmning  klassik  shakli  hukmro  bo ' lgan
qadimgi  totemlstik  qabilalar  urug '  aymog ' larga  bo ' linganlar .  Har  bir  aymoq
o ' zaro  biror - bir  hayvon ,  o ' simlik ,  ashyo  ( aksariyat  hollarda  hayvon )  bilan
bog ' langan .  Bir  totemga  e ' tiqod  qiluvchilar  o ' rtasida  o ' zaro  nikohga  yo ' l
quyilmagan .  Totem  paydo  bo ' lishida  tabiiy  jinslarga  bo ' linish  asosiy  o ' rinda
turgan . Bu  holat  o ' z  navbatida  jinsiy  totemizm  rivojiga  ta ' sir  ko ' rsatgan .
Odatda ,  jinsiy  totemizmda  bir  urug ' dagi  barcha  erkaklar  totemi  alohida ,
ayollarniki  alohida  bo ' lgan  ya ' ni  har  bir  jinsiy  guruh  qandaydir  hayvon ,
o ' simlik ,  ashyo  bilan  do ' stona  yo  qarindoshlik  mimosabatlariga  kirishgan .  Jins
totemizmida  ko ' pincha  sut  emizuvchi  hayvonlar ,  qushlar  va  o ' simliklar  totem
bo ' lgan . Jins  totemizmi  otadan  o ' g ' ilga  onadan  qizga  o ' tib  kelgan .
Totemizmiga  dahldor  fikrlarni  to ' ldirish  va  dalillashda  ibtidoiy  zamonga
oidd  turli  hayvonlar  tasvirlari  alohida  ahamiyat  kasb  etadi . M . P . Tolstov  ko ' pgina
arxeologik  ashyolar  va  tarixiy  manbalar  asosida  Sharq  xalqlari ,  xususan ,  tarkiy
qavmlar  hayotida  ot ,  ilon ,  ho ' kiz  va  boshqa  hayvonlar  totemiga  sig ' inish  hamda
ularni  ilohiylashtirish  hollari  tarixiy  haqiqat  ekanligini  e ' tirof  etgan .  Uning
fikricha ,  totemizm  yuqori  pomolitda ,  ya ' ni  milodgacha  bo ' lgan  davrda  paydo
bo ' lgan .
Totemistik  tasavvurlar ,  tadqiqotchi  A . Elkin  ta ' biri  bilan  aytganda ,  hayvon
va  tabiat ,  koinot  va  olam  haqidagi  tasavvurlar  mevasidir .  U  ijtimoiy
guruhlarga  alohida  rang  beradi .  Uning  mifologiyasiga  ta ' sir  etadi ,  urf - odatlarini
jonlantiradi , odamlarni  o ' z  o ' tmishi  bilan  bog ' laydi .
Totemizm  qadimgi  turkiy  xalqlar  hayotida  ham  muhim  ahamiyat  kasb
23 etgan .  Totemizmda  ba ' zi  o ' simlik  ( daraxt )  va  hayvonlar  odamlarning
qo ' riqlovchisi  va  tangrilari  hisoblangan .  Muayyan  qavm  a ' zolari  aniq  bir
hayvon  yoki  o ' simlik  zotidan  tarqalgan  degan  tasavvur  shaklangan .  Shu
boisdan  ham  totem  ular  uchun  ilohiy ( muqaddas ) hisoblangan  ilmiy  adabiyotlar
turkiy  xalqlarining  o ' tmishda  bo ' ri , ayiq , burgut , ilon , echki , quy , ho ' kiz , daraxt
va  boshqa  hakazo  totemlarga  e ' tiqod  qilganliklaridan  guvohlik  beradi .
Masalan ,  o ' zbek ,  qozoq ,  turkman ,  Janubiy  Sibir  xalqlaridan  Oltoy  turklari ,
ya ' ni  yoqutlar ,  chuvashlar ,  osiyoliklar  mug ' ullar  orasida  bo ' ri ,  ot ,  ayiq ,  ho ' kiz
kabi  hayvonlarga  nisbtan  totemistik  e ' tiqod  nihoyatda  kuchli  bo ' lgan .
Abdulg ' oziy  Bahodirxorming  " Shajarayi  tarokima "  asarida  qayd  etilishicha ,
O ' g ' izxon  davrida  shunqor ,  burgut ,  ukki ,  qarchig ' ay ,  turunboy ,  lochin ,  xumoy ,
tuyg ' un ,  qarg ' a  muqaddas  qush - totem  hisoblangan .  Mashxur  sharqshunos  olim
V . V . Bartold  Rashiddin  ma ' lumotlariga  asoslanib ,  o ' g ' izlarda  hatto  islom  davria
ham  totemizm  saqlanganligi  va  ular  har  bir  qushni  e ' zozlashi , urug ' a ' zosi  deb
hisoblanganligi ,  Ularga  tegmagani  va  gshshini  yemagani  xususida  yozgan .
Qolaversa ,  o ' zbeklar  trkibida  burgut ,  burqut  kabi  etnonimga  ega  urug ' lar  paydo
bo ' lishi  ham  totemistik  qarashlar  bilan  bog ' liq  bo ' lgan .
Xu l l as ,  so 'n gi  yi l l a r d a  a m a l g a  os hi r i l ga n  t ar i x i y- et no gr a f i k  va
folklorshunoslik  yo'  nalishlardagi  ilmiy-izlanishlar  natij  asida  tadqiqotchilar
tomonidan  totemik  e'tiqodlar  bilan  bog'liq  qator  toponimlar  aniqlanib,  ilmiy-
iste'molg  olib  kirildi.  Jumladan,  totemistik  tasavvurlar  bilan  bog'liq  etnonimlar
o'rganish  asnosida  avjin,  buqa,  bag'ish,  bahrin,  ovshin,  bung'un,  boybo'ri,
guvalak, ilonli, kaltatoy, kajar, kerayit, kiyikchi, javli, olchin sari, toyloq, tulki,
tulga,  to'pichoq,  enaka,  esaboy,  yobi  (yobu),  chovgan,  chuvalay,  qarg'a,
qiychog'li,  qorabura,  qoralochin,  qoraqush,  qoraquyli,  qoraqursoq,  quyin,
qo'zichoq,  qo'chqorquloq  kabi  40  ga  yaqin  turkiy  etnonimlarning  totemik
e'tiqodlar bilan aloqadorligi aniqlangan.
Darhaqiqat,  qadimgi  turkiy  etnonimlarning  ko'plari  asosan  qush,  hayvon
nomidan iborat bo'lib, totemni bildirgan. Jumladan, qadimgi turkiy yodnomalarda
24 bunday totem nomlarini ko'plab uchratish mumkin.
Qadimgi turkiy urug'lardan biri barloslarning nomlanishi ham totem bilan
bog'liq  bo'lib,  ham  yo'lbars,  ham  burgutni  anglatadi.  Barloslar
Qashqadaryo  viloyatining  Kitob,  Shahrisabz  Surxondaryo  viloyatining
Denov,  Sariosiyo  tumanlarida  yashaydilar.  Shuningdek  o'zbeklarda  barqut
etnonimlar  urug'  bo'lgan.  Qolaversa,  mug'ullar  orasida  ham  barcha,  barlach
degan qabilalar borligi rna'lum.
Turkiy  baxrin  urug'ining  kelib  chiqishi  ham  totem  bilan  bog'liq,  u  qush
nomini,  ya'ni  lochining  bir  turini  anglatadi.  Bahrinlar  XII-XIV  asrlarga  qadar
Dashtiqipchoqda  yashaganlar  va  XVII-XIX  asrlarda  O'zbekistonning  Farg'ona
vodiysi va Zarafshon vohasiga ko'chib kelib o'rnashganlar.
Qadimda bahri urug'iga mansub kishilar uchun bahrin totem, qabilasining
muqaddas  jonzoti  bo'lgan  va  unga  sig'inilgan.  Totem  esa  keyinchalk  qabila
nomiga  aylangan .
Mashhur  muarrixlar  Rashididdin  va  Abulg ' oziy  Baxodirxon  hamda
arxeolog  S . P . Tolstov  asarlarida  qadimgi  qipchoqlarda  daraxt  totemi  yoki  ushbu
totem  izlari  bo ' lganligi  qayd  etilgan .  Qolaversa ,  qadimgi  turkiy  xalqlar
tasavvurida  ota - daraxt ,  ona - daraxt  bo ' ladi .,  deb  ishonilgan .  Inson  hayoti
mohiyatga  ko ' ra  o ' z  egizak  daraxti  hayoti  bilan  bog ' liq  hisoblangan .
Boz  ustiga  turkiylar  orasida  har  bir  urug ' ning  qadimda  o ' ziga  xos  shajara
daraxti  bo ' lgan .  Bu  daraxt  shu  urug '  a ' zolari  uchun  muqaddas  sanalgan .
R . G . Axmetyanov  fikricha ,  qirg ' izcha  tangrim  bir  yog ' sa ,  teragim  ikki  yog ' adi ,
tatarcha  teraging  bo ' lsa ,  tiragine  bo ' lar  maqollarida  terak  so ' z  himoyachi  urug ',
homiy  ma ' nosida  saqlanib  qolgan . Shubhasiz  bularning  bari  turkiylarnng  qadimiy
totemistik  qarashlari  bilan  bog ' liq  bo ' lib ,  ushbu  e ' tiqodlar  tufayli  qabila
a ' zolari  o ' z  totemlariga  qarab  urug '- aymoqlarga  bo ' lingan .  Shunga  muvofiq
qabila  va  urug '  nomlari  totem  sifatida  qabul  qilingan  va  jonivor  nomi  bilan
nomlangan 1
.
Totem  tasviri  turar  joylar ,  ashyolar  va  mozorlarga  qo ' yiladi .  Odamlar
1
 Nafasov T. О‘zbekiston toponimlari izohli lug‘ati. B.27.
25 badanlariga  ham  totemlar  tasvirini  solar  edilar.  Bora-bora  totem  hisoblangan
hayvon  yaratuvchi  va  asrovchi  ekanligi  haqida  diniy  e'tiqodlar  zaiflashgan
va  uni ng  o'r ni ni  m i l l i y  t ushunchal ar  egal l agan.  T ot em  bi l an  uyg'un
o'r t asi dagi  farq  shundan  iboratki,  totemizmda  qavmlar  o'zlariga  totemlar
nomini beradilar, bu qavm ichida biri boshqasiga o'ylanmaydi.
Bo'ri  -  O'tmishda  juda  ko'p  urug'-qabilalar  o'z  totemi  -  ilk  ajdodi  deb
hisoblagan.  Jumladan,  qadimiy  afsonalarda  bo'ri  turkiy  qabilalardan  bir
qismining  buyuk  ajdodi  sifatida  urug'langan  va  shu  boisdan  u  turkiy
xalqlarda  muqaddas  hayvon  sanalgan.  Ot  totemi  jahon  xalqlari  tarixida  keng
tarqalgan ilk diniy e'tiqod ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. O4mishdagi ko'plab
marosim va bayramlar  ana  shu  e'tiqod  bilan  og'liq  bo'lgan.  Turkiy  xalqlarda,
jumladan,  o'zbek  xalqi  tarixida  ot  totemi  muhim  o'rin  tutgan  va  uning  izlari
maishiy  turmushimizda  bola  to'g'ilishidan  tortib  to  azagacha  bo'lgan
marosimlarimiz tarkibida bugungi kungacha saqlangan.
lion  -  sig'inish  insonyat  ma'naviy-madaniyatida  muhim  ahamiyat  kasb
etgan  bo'lib,  u  fanga  ofialatriya  deb  yuritiladi.  Ofiolotriya  dunyoning  turl
xalqlari  orasida  tarqalgan  zoolotrix  (hayvonlar  kulti)  da  markaziy  o'rinni
egallaydi va fitolotriya (o'simliklar kulti) bilan chambarchas bog'langan.
Baliq  -  O'rta  Osiyoda  yashovch  boshqa  xalqlar  singari  o'zbeklarda  ham
baliq totemi bilan bog'liq qarashlar mavjud. Baliq kulti qadimdan O'rta  Osiyoda
keng tarqalgan.
Shomonlik  qadimda  O'rta  Osiyoda  keng  tarqalgan  bo'lib,  turkiy  xalqlar
tarixida  muhim  o'rin  tutgan.  Tarixy  manbalar  shoxidlik  berishicha,
shomonlik  analistik  e'tiqodlarning  ma'lum  bosqichida  paydo  bo'lgan.
Shomonlar odamlar bilan ruhlar o'rtasida muloqot qila olish qudratiga ega  deb
ishonganlar.
Shomonlikning  asosiy  belgisi  ruxlar  yordamida  tanlangan,  o'rganilgan
odamlarning  ruhlar  bilan  aloqada  bo'lishiga,  shuningdek  ularning  ilohiy
qudratiga ishonishdan iborat.
Shomon  so'zi  tungus  -  manjur  tilidagi  "saman"  so'zidan  olingan  bo'lib,
26 odatda "telbasifat", "dali-devona" kishilarga nisbatan qo'llanilgan.
O'zbek  xalqi  turmush  tarzidagi  shomonlik  e'tiqodi  izlarini  o'rganish  va
taxlil  qilish  natijasida  shunga  amin  bo'ldikki,  shomonlik  e'tiqodini  ijtimoiy
ko'rinish  tarzida  taxlil  qilish  zarur.  Chunki  shomonlik  o'zbek  xalqi
d u n y o q a r a s h i  b i l a n  b o g ' l i q  b o ' l i b ,  u m u m m a d a n i y a t n i n g  br  q i s m i
hisoblanadi. 1
1
 Nafasov T. О‘zbekiston toponimlari izohli lug‘ati. B.29
27 1.3. Zardushtiylik dini bilan bog‘liq rasm-rusumlar
Dunyoda yangi dinlarni insonlarga yetkazuvchi xalqlarning i j t i m o i y  -
m a d a n i y  h a y o t i  v a  t a r i x i d a  о ‘ c h m a s  i z  q o l d i r g a n  siymolar  kо‘p  bо‘lgan.
Shulardan  biri  Zardushtdir.  U  eramizdan  oldingi  VII  asrning  oxiri  va  VI
asrning birinchi yarmida Axura Mazdani yakka-yagona tangri deb e’lon qilib,
tarixda  birinchi  bor  vaxdoniyat  g‘oyasiga  tayangan  -  zardushtiylik  diniga
asos soldi. Z ar du sh t i yl i k  di ni  bu nd an  2, 5  m i ng  yi l  m u qa dd am  О‘ r t a  Sh ar q,
О‘rta Osiyodagi kо‘pgina davlatlarga yoyildi.
E r a m i z d a n  a v v a l g i  V - I V  a s r l a r d a g i  q a d i m g i  y u n o n  olimlarining
asarlarida  ilk  bor  Zardushtning  nomi  uchraydi.  Yunonl ar  uni  Z or oast r a,  u
asos sol gan di nni esa «zor oast r i zm » nomi bilan yuritishgan.
Hozirga  q adar yaratilgan  ba’zi tad q i q ot
,  ilmiy asarlarda  Z a r d u s h t  v a  u
t o m o n i d a n  y a r a t i l g a n  d i n  « m a j u s i y l i k » ,  «otashparastlik»  deb
 notо‘g‘ri
talqin  etib  kelindi.  «Dikard»  va  b o s h q a  p a x l a v i y  t i l i d a g i  k i t o b l a r d a
Z a r d u s h t n i n g  i s m i  «Magupt a»  shakl i da  zi kr  et i l gan.  Bu  yodgor l i kl ar
ar ab  t i l i ga  t a r j i m a  q i l i n g a n d a  Z a r d u s h t  « M a j u s »  v a  « M a j u s a »  t a r z i d ayozilgan.  Natijada  uning  nomi  arab  tilidagi  ilmiy  adabiyotlarda
«Majus», targ‘ib qilgan dini «Majusiy» deb atalgan.	
«Otash»,  «Quyosh»,  «Nur»,  «Rо‘shnolik»  zardushtiylik  dinining	
ramziy  simvoli  bо‘lgan  bо‘lsada,  lekin  zardushtiylar  xech  qachon
quyosh,  olovga  sig‘ingan  emas.  Faqat  quyosh,  yorug‘likka  qarab  ibodat
qilishgan,  sayil  va  tо‘ylarida  о‘rtada  gulxan  yoqib,  atrofida
о‘ynashgan,  marxumlar  ruxini  sham  yoqib  xursand  qilganl ar.
«Avesto»  da  ikki  о‘rinda  otash  va  quyosh  Axura-Mazdaning
fa r za nd l ar i di r  d ey il adi ,  u nd a  o t ash pa rast  de gan  kal im a
uchramaydi  va  xar  saxifada  «Ey  Axura-Mazda.  Biz  seni  madx
etamiz, biz mazdoparastmiz!» degan xitob takror keladi.	
Zardusht  Spitama  qavmidan  (sо‘g‘diycha  Spitamen  degan  ism	
xam  shundan  kelib  chiqqan)  bо‘lib	, otasini  Purumasp,  onasini-	
Dug‘dova deb ataganlar.	
Zardusht  i slohot lari  di niy j ixat dan xam , i j ti moi y 	jixatdan xam
28 bitta ulug‘ va donishmand islox Axura-Mazdaga 	sig‘inishga va Axura-	
Mazdaning  dushmanlari  deb  e’lon  qilingan 	sobiq  qabila  xudolari  -	
osuralar  va  devlarga  qarshi  kurashga  olib 	keladi.  Axura-Mazda  nomi	
«Dono xukmron» yoki «Dono islox» 	ma’nosini bildirgan.	1	
Zardushtlar  dunyo  asosini  ikki  qarama-qarshi  xodisa 	ezgulik	
va yovuzlik, yaxshilik va yomonlik, gо‘zallik va xunuklik, yorug‘lik va
qorong‘ul	ik, nur va zulmat, issiqlik va sovuqlik, hayot 	va о‘lim, tana va	
jon,  poklik  va  ifloslik,  erkinlik  va  tobelik 	о‘rtasidagi  kurash  tashkil	
qiladi,  deb  qarashgan.  Shuning  uchun  ular 	dunyodagi  barcha  ijobiy	
xodisalarni  ezgulik  xudosi   Axuramazda 	(Xurmuz)  va  xamma  salbiy	
narsalarni  yovuzlik  xudosi  Anxara 	M a y n y u  ( A x r i m a n )  i r o d a s i g a	
b o g ‘ l i q  d e b  t u s h u n i s h g a n . 	Zardushtiylar  ezgulik  xudosidan	
yaxshilikni  tilab,  yovuzlik 	xudosidan  yomonlik  qilmasligini  sо‘rab	
sig‘inishgan.Zardushtiylik  davrida  qurbonlik  uchun  so‘yilgan  xayvon  kall asini
davr ada  o‘ tir gan  keksal ar  ol di ga  ko‘yish  udumi  juda  keng yoyilgan. Qadim
ajdoddarimiz amal qilgan bu udum xozirgi paytgacha xam saklanib qolgan.
Otashparastlarning asosiy mashkulotlari chorvachilik va  d e x q o n c h s h s h k
b o ‘ l g a n i  u c h u n  u l a r  u y  x a y v o n l a r i g a  a l o x i d a  munosabatda  bo‘lishgan.
Xususan,  sigir,  ot  va  itlarga  ular  aloxida  axamiyat  berishgan.  Qurbonlik  qilib,
mol  so‘yilsa,  uning  tili  va  jag‘i  koxin  oldiga  qo‘yilgan.  Bundan  tashqari,
qurbonlik  qilingan  mol  go‘shti  ibodatdan  so‘ng  kohinlar  va  diniy  marosimda
ishtirok etgan kishilarga taqismlab berilgan.
Bunday  qurbonlik  qilish  -  qo‘y  so‘yib,  uning  pishirlgan  kallasini
keksalar  oldiga  qo‘yish,  so‘yilgan  mol  go‘shtini  xom  holida  qo‘ni-
qo‘shnilarga tarqatish udumi hozir ham xalqimiz o‘rtasida uchrab turadi. 2
« A v e s t o » d a  z a r d u s h t i y l a r  u c h u n  i t  i l o x i y  h a y v o n  hisoblangani
ta’kidlanadi.  Ushbu  asarda  ma’lum  qilinishicha,  z a r d u s h t i y l a r  i t g a  a z o b
b e r g a n  o d a m n i  m i n g  q a m c h i  u r i b  jazolagan.
Zar dushti yl ik  diniga  e’t iqod  qil ingan  davrda  t abiat  xodisalari  va
iloxiy  jarayoniga  ta’sir  qilish,  kasalni  ruhiy  davolash, dushmanlarni jazolash,
1
 
История таджикского народа. -С. 168-169. Ист. Ирана. С-39.
2
 T.Ma h mudov. «Avesto» haqida. T.: 2001, 1b-bet
29 yomonlikdan  saqlanish,  urushda  g‘alabaga  erishish,  sevgida  omadli  bo‘lish
uchun issiq-sovuk; qilishi kabi udumlar keng tarqalgan.
Faylasuf  olim  T.Maxmudov  ta’kidllshicha,  zardushtiylar  or a si da  «V aj
ol i s h»  od at i  j u da  k uc hl i  bo‘ l g an .  «S o‘ z  b er i s h» ,  « V a ’ d a  b e r i s h » ,  « Q a s a m
i c h i s h »  v a  u n g a  q a t ’ i y  a m a l  k , i l i s h  odatlari qadrlangan.Shuningdek,  zardushtiylar  ezgulik  xudosi  Axuramazda  bilan 	birga	
Mitra  (yigit  qiyofasidagi  quyosh  va  yorug‘lik  tangrisi), 	Anaxita	
(go‘zal qiz siymosidagi  unumdorlik, hosildorlik, 	farovonlik tangrisi),	
humo  (go‘zal  qush  qiyofasidagi  baxt,  taqdir 	va  boylik  tangrisi),	
Xubbi (mard yigit qrgyofasidagi suv tangrisi ), Mirrix (yosh jangchi
qiyofasidagi  urush  va  g‘alaba 	tangrisi)  kabilarga  ham  e’tiqod	
qilishgan,	
«Avesto»da  ajdodlarimizning  falsafiy  k.arashlari,  orzu-o‘ylari,	
e’tiqodi aks etishi barobarida odatlar, marosimlar  va 	bayraml arga  xam	
al oxi da  e’t i bor  beril gan.  Ayniqsa  uning 	Videvad  qismi  bunday	
ma’lumotlarga  juda  boy  bo‘lib,  jumladan,  unda  ozodalik,  poklik
rusumlari,  o‘likni  yerga  ko‘mib,  uni  xarom 	k,ilgan  odamni  yoki	
va’dabozni  jazolash,  davolash  udumlari,  it 	bo qi sh  va  u l arn i  e xt i y ot	
qi l i sh , a yo ll ar bi la n oy ni ng qa ys i 	kunlari munosabatda bo‘lish; soch	
va  tirnoqarni  qachon  olish  va 	ularni  toza  sa*uuash;  xo‘rozlar  bilan	
bog‘liq  irimlar,  suvning 	shi fobaxshl igi ;  chaqaloqni  balo-qazolardan	
asra sh va boshqa 	ko‘plab odatlar bayon etilgan.	
«Avesto»da barcha salbiy xodisalar avvalo odat marosimlarga 	itoat	
qilinganidan  kelib  chiqadi,  degan  g‘oya  olg‘a  surilgan. 	Jumladan	g	
unda  «...marosimlarga  e’tiborsizlik  oqibatida  yer 	yuzida  devlarning	
xuruji  avj  oladi»  (Devlar  bunda  salbiylik, 	yovuzlik  timsoli  sifatida	
ko‘rsatiladi). Shuningdek, Avestoda: 	« Di ni y  ru s u m  v a  m ar o s i m l a rg a	
e ’t i b o r si z l i k  o q ib a t i d a 	odamlarni  bit  deb  ataluvchi  xrafsastralar,	
ekinzorlarni, 	butdoylarni nobud qiluvchi hasharotlar, uylarni, liboslarni	
kemiruvchi maxluqlar bosib ketadi», deb qayd etilgan.
30 Zardushtiylar ot	, it	, bo‘ri, qo‘chqor, xo‘roz, kiyik, tog‘ echkisi 	kabi	
hayvonlarni; qaldirg‘och, laylak, ok.k,ushg turna kabi qushlarni 	muqaddas	
deb  bilishgan.  Ular  eng  qadimgi  sovg‘a  sifatida  bir-	birlariga  qo‘chqor,	
ot	, tuya hadya qilishgan.1. Agar  ayol  bachadonidagi  tiriklik  mevasini  nobud  k,ilsa,bu
odam  o‘ldirish  gunoxi  x;isoblangan  va  jazosi  ayol  va  erning
gardaniga qo‘yilib, ular oshkora qatl etilgan.
2. Erkak    zurriyod    k.oldirish     qobiliyatiga    ega    bo‘la    turib
uyl anma sa,  un ga  tam g‘a  bo sil gan  yo ki  beli ga  zanj ir  bo g‘la b
yurishga majbur qilingan.
Jisman va  ruhan  poklanish  zardushtiylarning  asosiy  odati bo‘lgan.
U  «zindaravon»  -  «tirik  ruh »  deb  maxsus  nomlangan.  Zardushtiylar
poklanish orqali inson o‘ziga yangi rux baxsh etadi, deb ishonishgan.
Otashparastlar barcha rasm-rusumlarda ham tozalikka katta e ’ t i b o r
b e r i sh g a n .  Ha r  b i r  k i sh i  k u n i g a  b e s h  m a r t a  y u v i n i b ,  poklanib,
quyoshni olqishlab, unga sig‘inishi shart bo‘lgan.
Zardushtiylar marosimlaridan oldin «tahorat» qilishgan.
H a r  b i r  d i n i y  m a r o s i m d a  k o h i n l a r  a l b a t t a  i s h t i r o k  etishgan.
Ularga ba’zan musiqachilar, xonanda va ayonlar yordam berishgan.
O‘lim  hayotning  aksi,  yovuz  kuchlarning  ishi  bo‘lgani  uchun
o‘lganlarni  yuvadigan  alohida  kishilar  bo‘lgan.  O‘lik  o‘sha  kunning
o‘zidayoq maxsus ajratilgan manzilga, ochik, tog‘ yonbag‘irlariga, cho‘l-
toshloq  joylarga  eltib  qo‘yilgan.  Jasad  itlar,  qushlar,  yovvoyi  hayvonlar
yemishiga aylangan.
«Murda qushlar parvozga shaylangunga, giyoxlar bo‘y cho‘zgunga,
s e l o b l a r  s e r o b  b o ‘ l g u n g a  v a  b a x ; o r i y  n a s i m l a r  y e r  y u z i n i
quritgunga  qadar  bir  tun  yo  uch  kecha  yoxud  bir  oy  yerda  saqlanmog‘i
lozim.  Qachonki,  qushlar  parvozga  kirib,  giyohlar  bosh  ko‘tarsa,
31 seloblar  ravon  bo‘lib,  baxoriy  boddar  yer  sathini  qurita  boshlasa,
m a z d a p a r a s t l a r  o ‘ l i k  j i s m i n i  d a x m a n i n g  k u n g a y  y e r i g a
qo‘ysinlar».
Z a r d u s h t i y l a r  e ’ t i q o d i  b o ‘ y i c h a  j a s a d  y e r n i  i f l o s
qilmasligi, suvni bulg‘amasligi, o‘tlarni zaharlamasligi lozim.Shuning  uchun  jasad  go‘sht dan  tozal angach,  suyaklar  t o‘planib
«astudon» degan sopol idishlarga solib qo‘yilgan.	
Murdaning  suyaklari  etidan  qancha  tez  xalos  bo‘lsa,	
otashparastlarning  marhumga  e’tiqodi  shunchalik  oshgan.  «Agar
murdani  qushlar  olib  ketsa,  u  xudojo‘y  odamdir,  -deyiladi
«Avesto»da.  Agar  murdani  hayvon  yoki  it  olib  ketsa,  bunday  odam
hurmatga  noloyiq  kishidir.  Agar  hech  qanday  jonzot  murdaga
yaqinlashmasa, u nihoyatda xosiyatsiz kishidir».	
Zardushtiylarning  «Avesto»da  qayd  qilingan  motam  tutish 	odati	
aloxida diqqatni tortadi.	
«Yaxshi  zotlar  uch  kun,  gunoxkorlar  uchun  oltmish  kun  appamon	
motam  tutiladi».  Demak,  ular  yomon  odam  uchun  jazo  sifatida
ko‘proq aza tutishgan.	
Zardushtiylar  ota-ona  o‘limiga  aloxida  e’tibor  berishgan. 	«Ota	
yo  ona  vafotidan  so‘ng  ularning  tani  uch  marta  yuviladi. 	L i b os l a r i	
xa m  u ch  m ar t a  y uv i l ad i .  G ot l ar  uc h  kar r a  qi r oa t 	qilinadi.	
Bog‘lovlik barsam dastasi taqdim etalib, ezgulik 	suvidan tortiladi», -	
deydi Axuramazda,	
Otashparastlar  qurbonlik  marosimlarini  tashkil  etishga 	al ohida	
e’tibor  bilan  yondoshishgan.  Jum ladan,  ular  ibodat 	choshda  lozim	
xarakatlarning  muayyan  qoidalariga  qat’iy  amal 	qilishi	, shuningdek	
duolarni o‘z vaqtida, lozim  mutanosiblik 	bilan  muayyan  pardalarda,	
ovozlarning  zarur  ohanglari  va 	pardalarini  to‘la  saqlagan  holda	
kuylashlari talab qilingan.
Markaziy  Osiyo  xalqarining  asosiy  odat,  marosim  va 	bayramlari
32 koinot,  tabiat,  fasllar  va  mehnat  faoliyati  bilan 	bog‘liq  bo‘lgan.	
Ajdodlarimiz  borliqdagi  muxim  to‘rt  narsa  (quyosh, 	havo,  yer,  suv)ni	
aniqlash  bilan  bir  qatorda,  ular  bilan  bog‘liq 	to‘r t  ul ug‘  kunni  ham	
belg il ab,  ni shonlashga  odatl anis hgan, 	Masalan,  tabiat  uyg‘onishi,	
kun-tun  tengligi,  dala  ishlarining 	boshlanish  pallasida  Navro‘z,  yozda	
quyosh  tik  bo‘lib, tun qisqa,  kun uzun  davom  etganida,  xavo  xarorati
yuqori  darajaga  ko‘tarilib,  su vg a  eht iy oj  k ucha yg ani da  suv ga
bag ‘ishl an gan  tad bir  Ang om  (Vaxshangom),  kuzda  kun-tun  tenglashib,
yilning  ikkinchi  yarmi  boshlanganida,  dexqonlar  daladagi  hosilni  yig‘ib
olgan  vaqtda  M e h r j o n  ( C h i r i - r u j ,  N i s h - s a r d a ) :  q i s h d a  e n g  u z o q  t u n
v a  q i s q a  k u n  s o d i r  b o ‘ l i b ,  s o v u q  a v j i g a  c h i q q a n i d a  ( « q i s h k i
c h i l l a » ) ,  isinishga  extiyoj  kuchaygan  paytda  Sada-olov  bayrami
(gulxanlarda  isinish)  kabilarni  uyushtirishgan.  Mil  .av.  paydo  bo‘lgan
bu  bayramlarning  barchasi  kishilarning  tabiiy  extiyojlari  asosida  qaror
topgan.
Avestashunos Meri Boys yozishicha, kddimda zardushtiylarning 
quyidagi yettita bayrami mavjud bo‘lgan:
1. Maidyoy - zaremaya - bazrer o‘rtasi.
2. Maidyoy - shema - yoz o‘rtasi.
3. Payantshayxa - g‘alla yig‘ish bayrami.
4. Ayatrima - chorvaning yozgi yaylovdan qaytishi.
5. Maiyairya - q sh o‘rtasi.
6. Xamaspatmaeda - fravash (ruxlar sharafiga ziyorat berish).
7. «Navro‘z» (Avestoga qanaqa nomlanganligi ma’lum emas).
Bu  bayramlar  diniy  marosim  shaklida  o‘tib,ular  Axuramazda
sharafiga  bag‘ishlangan  ibodat  bilan  boshlangan.  Ibodatdan  so‘ng
xursandchilik, o‘yin-kulgi bo‘ladigan ziyofat uyushtirilgan.
Xullas,  ajdodlarimiz  e’tiqodi  asosida  vujudga  kelgan  zardushtiylik
dini tarixda qoldi: Birok, bu dinga xos ko‘pgina odatlar, bayramlar
, rasm-
rusumlar xozirgi paytgacha xam saqlanib qolgan. Albatta ular ichida eng
kattasi  Navro‘z  bayramidir.  Shu  bilan  birga,  kasallikning  oldini  olish
33 yoki  undan  saqlanish  uchun  isiriq  tutatish,  turli  marosimlarda  sham
yoqish,  to‘ylarda  gulxan  atrofida  aylantirish,  chavandozlarning  katta
gulxan  alangasi  u s t i d a n  s a k r a s h  o ‘ y i n l a r i ,  b a ’ z i  b e m o r l a r n i n g
s h i f o  t o p i s h  m a q s a d i d a  g u l x a n  u s t i d a n  x a t l a b  o ‘ t i s h l a r i ,  c h a q a l o q n i
o l o v  u s t i d a n  o ‘ t k a z i b  o l i s h  m u q a d d a s  d a r a x t l a r  s h o x i g a  t u r l i
lattalardan  «alam»  bo  «alam»  bog‘lash  kabi  udumlarni  xozir  ham
uc h r a ti sh m um k i n . 
34 2 .  O i l a- t u rm u s h  marosimlarida qadimiy diniy e'tiqodlar
2.1. Bola to'g'ilishi va tarbiyasi jarayonida
Oila marosimlari ichida bola tug'ilishi va tarbiyasi bilan bog'liq marosimlar
o'ziga  xos  o'rinni  egallaydi.  Bu  marosimlarning  barchasida  bola  hayotini  saqlash
asosiy  maqsad  hisoblangan.  O'rta  Osiyo  xalqlarida  oldinlari  bolalar  o'lim  ko'p
bo'lganligini inobatga olsak bu maqsadni yaqqol tushunamiz.
Qashqadaryo  vohasi  bo'yicha  to'plangan  etnografik  materiallarimiz  ichida
bola to'g'ilishi va tarbiyasi bilan bog'liq marosimlarda ko'plab qadimiy diniy e'tiqod
izlarini ancha aniq ko'rmishlarini kuzatdik.
Xalqimizning  qadimgi  an'analariga  ko'ra  chaqaloq  bilan  bog'liq  ba'zi  urf-
odatlar  bolani  turli  xavflardan  saqlash  maqsadida  ayol  kishini  xomiladorlik
davridanov o'tkazila boshlanadi.
Bu  urf-odatlarga  ko'ra  oila  o'z  xomilasin  yovuz  kuchlar  xurujidan  onion
saqlash  uchun  muayyan  tartib  qoidalarni  bajarishi  lozim  bo'lgan.  Bu  qoidalarga
yoki  taqiqilarga  muvofiq  homilador  ayolga  bolasi  o'lgan  yoki  to'g'maydigan
xotinlar  izini  bosishi  ta'qiqlangan.  Zarafshon  vodiysi  tojiklarida  xomilador  ayol
yovuz ruhlardan himoyalanish maqsadida sochlariga oq chig'anoq duolar yozilgan
tumor va boshqa bir qator o'ziga xos himoya vositalari taqib yurgan.
Xomiladorlik davridagi ona bilan bolani yovuz kuchlar ta'siridan saqlashga
qaratilgan  afsungarlik  ko'rinishlri  animistik  e'tiqodlar  asosida  paydo  bo'lgan.
Chaqaloqning sog'lom va tomem bo'lib o'sishi, uni ona qornidalik davridayoq balo-
qazolardan,  yomon  ruxlardan  qanchalik  mustahkam  himoya  qilinishiga  bog'liq
degan ishonch ana shu xildagi afsungariik ko'rmishlarini vujudga kelishiga sabab
bo'lgan. Biz bunday afsungarlik ko'rinishlarini xalqimizning turli xildagi irimlarida
ko'rishimiz  mumkin.  Xususan,  Farg'onavodiys  bo'ylab  olib  borilgan  dala
ekspeditsiyalarimiz davomida shu narsalar ma'lum bo'ldiki, xomilador ayol saqich
chaynasa  bolasi  yig'loq  bo'ladi,  og'royoq  ayol  yerda  yotgan  arqonning  ustidan
xatlab  utsa,  chaqalog'ining  kindigi  buyniga  o'ralib  tushadi.  Agar  oqar  suvda
cho'milsa,  suv  parilari  ziyon  yetkazadi.  Chupon  tayog'i  ustidan  xatlab  utsa,
bolaning  irimda  ip  va  kindikning  shakliy  o'xshashligi  asosga  olingan  bo'lib,
35 cho'pon  tayog'i,  kesov  suv  haqidagi  irimlar  bevosita  anamizmga  borib  taqaladi.
Axborotchilarimizning  aytishlaricha  suv  ayrim  yovuz  ruhlarning  makoni  bo'lib,
kechasi suv oldiga yolg'iz borish xavfli bo'lib, bu paytda suvdagi ruhlar kishiga
dahl qilib qolishi mumkin.
Cho`pon  tayog'i  azaldan  muqaddas  ashyo  bo'lgani  uchun  uni  tepish
xatlab o'tish gunoh sanalgan.
Axbor ot chi l ar i m i zni ng  t a'ki dl ashl ar i cha,  og'ir oyoq  ayol  to  ko'z
yormagunicha  sochini  qirqmasligi  lozim  bo'lgan,  aks  holda  bolasining  umri
qisqarar  emish.  Homilador  ayol  ko'zguga  ko'p  qarasa  chaqalog'i  xunuk,
badbashara  bo'ladi  deb  irim  qilingan.  Bundan  tashqari  og'iroyoq  ayol  murdani
ko'rishi,  axlat  tashlanadigan  iflos  joylardan  yurishi,  mag'zava  to'kilgan  yoki
hayvon  so'yilgan  yerlardan  o'tishi,  iflos  kiyimlarda  yurishi,  supurgining  ustidan
hatlab  o'tishi  ham  taqiqlangan.  Qolaversa,  xomilador  ayollar  teskari  kiyim
kiyinishi,  narsa  va  buyumlarni  og'zini  berkitib  tikishi,  umuman  teskari  ishlarni
bajarishi taqiqlangan.
Farg'ona  vodiysining  Kosonsoy,  Chust,  Pop,  Yangiqurg'on,  Oltiariq
tumanlarida  xomilador  ayol  ba'zi  ovqatlarni  va  yemishlarni  yeyishi  ham
ta'qiqlangan.  Chaqaloqning  sog'lig'ini  saqlash  uchun  uni  o'z  vaqtida  dunyoga
kelishini  ta'minlash  maqsadida  xomilador  ayolga  tuya  go'shtini  yeyishi  ma'n
qilingan. Tojiklarda esa ot go'shtini yeyish ta'qiqlangan.
Qadimgi mifologiyada kuch-qudrat, hokimiyat, hosildorlik va davlat timsoli
sifatida muqaddaslashtirilgan tuya go'shtini yegan ayol vaqtidan ancha o'tkazib
tug'adi, degan aqidaga ko'ra unga bu hayvonning go'shtini yeyish ta'qiqlangan.
Mabodo  biron  tasodif  bilan  og'iroyoq  ayol  tuya  go'shtini  yeb  qo'ygan  bo'lsa
ko'ngilsizlklarni  oldini  olish  uchun  turli  afsungarlik  irimlari  bajarilgan.
Axborotchilamizning ta'kidlashicha bulg'usi otaga tuya go'shtini yedirish orqali
uning afsungarlik ta'siri kesilgan. 
Chaqaloq hayotini yovuz kuchlardan, yomon ko'zlardan turli xil balolardan
asrash  uchim  xomilador  ayol  sovuq  marakalarga  bormaydi.  Bu  xomilador  ayol
tug'ilajak chaqaloqni himoyasiga qaratilgan tabulardan biri bo'lib, hozirgi vaqtda
36 ham Farg'ona vodiysida keng tarqalgan.
Xalqimizdagi tug'ish oldi urf-odatlariga ko'ra, homilador ayol tikish bilan
shug'ullanishi, munchoq-taqmchoqlar taqishi taqiqlangan. Axborotchilarimizning
aytishlaricha,  xomilador  ayolning  tug'ilajak  chaqalog'i  xushfe'l,  xushmuomala
bo'lishi uchun hech kimning dilini og'ritmasligi kerak. Agar ona badjahl va qurs
bo'lsa, bolasi ham badfe'l bo'ladi deb irim qilingan.
Demak  ajdodlarimiz  chaqaloqning  fe'1-atvorini  tug'ilmasdan  ilgariroq
shakllanishiga  uning  kelajakda  qanday  odam  bo'Iishi  xomilador  ayolning  xati-
xarakatlari,  xarakteri  va  onani  o'rab  turgan  ijtimoiy  muhitga  bog'liqligini
bilishganlar.  Chaqaloq  tug'ilmasdan  ilgari  qanday  niyat  qilsang,  shu  niyating
amalga oshadi, degan molik tushuncha shunday irim va tabular mohiyatini tashkil
qiladi.
Biz  farzand  dunyoga  kelishini  osonlashtirish  uchun  uy  eshik-derazalari,
idishlar og'zini ochish, tugunlarni yechish, suv qaynatish kabi afsungarlik usullari
dunyoning  ko'plab  xalqlarida  uchratamiz.  D.Frezer  o'z  tadqiqotlarida  bunga
o'xshash afsungarlik usullarini etnografik ma'lumotlar asosida keng yoritib beradi.
Xalqimizda  bola  tug'ilish  paytida  to'lg'oq  davri  deyiladi.  Bu  vaqtda
xomilador ayolning egnidagi turli-tuman taqinchoqlari va temirdan yasalgan qattiq
buyumlari  to'lg'og'i  temirday  qattiq  bo'lmasin  deb  yechib  qo'yilgan.  To'lg'oq
tutganda ayol boshiga oq rumol o'ragan. Bunga oqlik baxt yo'li oq bo'lsin degan
ramziy ma'noni bildirgan.
Axborotchilamizning  aytishicha,  chaqaloq  to'g'ilishi  paytida,  bolaga  va
onaga turli ins-jinslar ziyon qilib qarshilik ko'rsatar emish. Shuning uchun bu
haqda  hech  kimga  aytilmagan,  hattoki  qo'similar  ham  sezishmagan.  Agar  bu
haqda boshqalar eshitsa tug'ish cho'zilib, qiyinlashar emish.
Tug'ilgan chaqaloqning kindigi doya momolar tornonidan umri uzun, rizqi
butun bo'lsin dengan niyatda qaytarib kesilsa guyoki bola yo'lga yurgan paytda
qora tovon kasaliga chalinib nobud bo'lar ekan.
Xorazm  o'zbeklarida  esa  ancha  vaqt  bolasi  turmagan  ayollar  farzandli
bo'lganlarida chaqaloqnmg kindigi xonodon ostonasiga qo'yilib bolta yoki o'roq
37 bilan kesilgan, odatda bunday holatda tug'ilgan chaqaloqlarga Ostonaqul deb ism
quyishgan.  Chaqaloqning  kindigini  ostonaga  quyib  kesish  odati  qo'shni  qog'oq
va  tojik  xalqlarida  ham  uchraydi.  Farg'ona  vodiysida  chaqaloqning  kindigini
kesgan  doya momolar kindikni biror oxorli matoga o'rab beshikning oyoq tarafi
qasqoniga  bog'lab  qo'yganlar.  Kindikni  beshikka  qo'yishdan  maqsad  chaqaloq
o'nib  o'sgan,  bevaqt  nobud  bo'lmasin  degan  molik  niyat  mujassamlangan.
Qolaversa,  bolaning  kindigini  beshikka  osib  quyilganda  bola  o'z  jismidan
ajralgan  bo'lakni  izlab  yig'lamas  ekan.  Axborotchilarimizning  aytishlaricha
bolaning kindigi o'ziga xos himoya ostida bo'lgan.
Chunki chilla davrida kindik yo'qolib qolsa, bola turli kasalliklarga chalindi
degan qurquv bo'lgan. Bolaning kindigini saqlash bilan bog'liq bunday magik
udum O'zbekistonning boshqa hududlarida ham kuzatiladi.
Zarafshon  vodiysi  tojiklarida  kesilgan  kindikning  bir  qismini  onaning
kuylagiga  tikib  quyilgan  va  bu  yovuzlikka,  yotnon  ko'zga  qarshi  vosita
hisoblashgan.
Chaqaloqning  kindigi  ma'lum  vaqtdan  so'ng  mevali  daraxtning  tagiga
ko'mib  quyilgan.  Mevali  daraxtlar  O'rta  Osiyo  xalqlarida  yaqin  o'tmishgacha
qadimgi hosildorlik ma'budasining yorqin ramzi hisoblangan.
Vodiyliklarning  yuqoridgi  odatlaridan  ushbu  niyat  kult  marhamatidan
bahramand  bo'lishiga  qaratilgan  harakat  ko'rinishlarining  guvohi  bo'lamiz.
Shuningdek  yaratuvchilik  va  o'lim  ilohiyotlning  asosiy  negizi  ham  hosildorlik
ma'budasiga borib taqaladi. 
Kosonsoy,  Chust  tumanlarida  chaqaloqning  yo'ldoshi  tushmaganicha
o'zgalarga  bildirmaslikka  xarakat  qilganlar.  Chunki  boshqalar  bundan  xabardor
bo'lsalar, guyoki yo'ldoshning tushishishi qiyinlashar ekan. 
Xorazmda  bolaning  yo'ldoshi  tushishi  zaxotiyoq  uy  eshigining
kiraverishiga ostonaga ko'milgan. Bunda agar ota-ona keying! farzandlari o'g'il
bo'lishini  istashsa  oshiq  bilan,  agar  qiz  bo'lishini  istashsa  piyoz  yoki  matodan
yasalgan qo'g'irchoq bilan qo'shib quymaganlar. Bizningcha bolaning yo'ldoshini
ostonaga  ko'mish  odati  ajdodlar  e'tiqodi  bilan  bog'liq  bo'lib,  bu  odat  asoslari
38 eneolit  davridagi  marhumlarni  xonadon  ostonasiga  ko'mish  odati  bilan
bog'liq  bo'lsa  kerak.  Kishilarga  ism  quyish  tarixi  juda  qadimgi  davrlar
e'tiqodlari,  totemizm,  shomonlik,  afsungarlik,  ajdodlar  e'tiqodi  kabi  qadimiy
diniy  e'tiqod  va  topinishlar  bilan  bog'liq.  Ba'zi  ismlar  bolaga  og'irlik  qiladi,
degan mulohazaga ham borilgan. Hatto bola bu ulug'  og'ir namni ko'tara olmay
baxtsizlikka  uchrashi  mumkin,  deya  irim  qilingan.  Umuman  bunda
mutanosiblik-munosiblik  nuqtai  nazariga  amal  qilingan.  Shu  bois  birga  juda
qadim zamonlardan bolaning sog' bo'lishi, yashab ketishi, kelgusi baxtni unga
qo'yiladigan nom bilan bog'liq bo'ladi,deb hisoblangan.
Binobarin,  chaqaloqqa  muvoffaqiyatli  tanlangan  va  berilgan  nom  uning
taqdirini  o'zida  majassam  qildi,  kishi  o'z  ismiga  o'xshaydi  deb  ishonilgan.
Natijada  odamlar  "hosiyatli"  va  "hosiyatsiz"  yaxshi  va  yomon  ismlar  bor,  deb
hisoblaganlar. Shu sababli chaqaloqning turli kasalliklarga chalinaverish yoki
oilada  bolalarning  turmasdan  nobud  bo'laverishi  bola  badanida  turli
nuqsonlarning mavjud bo'lishi, qolaversa farzandning kelgusi baxti uning ismiga
bog'liq  deb  bilganlar.  Mana  shunday  tasavvurlar  tufayli  zamonlar  o'tishi  bilan
chaqaloqqa  beriluvchi  ism  odamni  o'zaro  farqlash,  atashgina  emas,  balki  uni
turli  balo- qazolardan  asraydigan,  muxofaza  qiladigan,  qutqaradigan  vositaga
aylana  borgan.  Shu  tufayli  Farg'ona  vodiysida  ham  kishilar  qadim  davrlardan
bolaga ism berish ishiga mas'uliyat bilan yoshdashganlar.
Oilada  farzand  birin-keting  nobud  bo'laversa,  ota-ona  o'z  farzandiga
Tursun,  To'xtasin,  O'lmas,  Turdi,  Turg'un,  Turg'unoy,  Ergash,  Yo'ldosh,
Mahkam kabi ismlar quyilgan, ism qadimiy diniy e'tiqodlarga asoslanib ko'kka
(osmonga)  -  Oy,  kun,  Quyosh  va  boshqa  osmoniy  jismlar  qudratiga  sig'inish
asosida  Oyxon,  Oyqiz,  Yulduz,  Hulkaroy,  Cho`lponoy,  Quyoshbek,
Tangriberdi  kabi  ismlar  pydo  bo'lgan.  Ba'zida  muqaddas  deb  ulug'langan
hamda  sig'inilgan  ba'zi  hayvonlar,  jonivorlar,  qushlarning  nomlaridan  ham
ismlar  yasalgan.  Bunday  ismlar  guruhiga  Bo'riboy,  Arslon,  Burgut,  Qo'chqor,
Sherzod kabi ismlar kiradi.
Ba'zi chaqaloqlar badanidagi qandaydir ortiqcha belgilar bilan hoi, toj, qizil
39 tamg'a, ortqcha barmoq va boshqa belgilar bilan tug'ilgan. Bu nuqson va belgilar
bolalarga  ism  berishda  hisobga  olinmasa  ular  bolaning  sog'lig'iga,  hayotiga,
kelajak turmushiga xavf to'g'diradi, deb tushunilgan. Bunday norasidalarni o'z
nomi  bilan  to'g'ilgan  bola  deb  hisoblashgan.  Va  ularga  o'sha  ortiqcha  belgilar
nomidan  yasalgan  ismlar  quyishgan.  Chunonchi,  Xolboy,  Xolbibi,  Anar,
Anorvoy,  Anorxon,  Toji,  Tojixon,  Tojigul,  Ortiqvoy,  Norvoy,  Norjon,  Ochil  va
boshqalar.  Yuqorida ko'rib o'tilganidek o'zbek tilidagi ismlarning aksariyatida
dunyoga  kelgan  go'dakning  turli  jinslardan  himoya  qilish  g'oyasi
mujassamlashgan.
Homilador ayolni xomilasi surunkasiga turmasa yoki tug'ilgan chaqaloq oz
fursatda  nobud  bo'lsa,  chaqaloq  tug'ilishi  zahotiyoq  onasidan  uzoqlashtiriladi.
Yovuz  kuchlarni  aldash  maqsadida  "bolani  sotib  olish"  nomli  ramziy  marosim
o'tkazadilar.  Bu  marosimda  bolani  serfarzand,  piribadavlat  odamlarning
xonadonlariga olib boriladi va chaqaloqni ularning qo'lidan ramziy sotib olinadi.
"Sotib olishda" tarozining bir pallasiga bolaning sochidan, ikkinchi pallasiga esa
bolaning  ota-onasi  kumush  tanga,  hozirda  esa  pul  quyiladi.  Bunda  tarozining
pallalari  tenglashgandan  so'ngina  pulni  uy  egasiga  berilgan  va  guyo  chaqaloq
undan sotib olingan. Sotib olingan bolalarga ko'pincha ramziy ravishda Sotiboldi,
Adashboy, Sotqinoy, Jursinboy kabi ismlar quyilgan. Bolani ramziy "sotib olish"
uning onasi ham chilla davrini o'taydi. Chaqaloqning chilla davrida o'tkaziladign
rasm-rusumlarning  barchasida  homy  kuchlar  madadiga  sig'inish  asosiy  o'rinni
egallaydi.  Homiy  kuchlar  chaqaloqning  chillasi  chiqquniga  qadar  yovuz  kuchlar
ziyonidan  saqlab,  qirq  kun  ichida  sog'-salomat  olib  chiqadi,  deb  ishongan
ajdodlarimiz  chilla  davrida  yovuz  kuchlarga  qarshi  rasm-rusumlar  o'tkazishga
odatlanganlar. Bunga sabab chaqaloqqa yomonlik keltiruvchi asosiy manba ham
ana shu yovuz kuchlar, deb qaraladi.
Chillali xonadonga kirib chiqish qat'iy nazorat qilinadi. Begona kishilar ona- bola
yotgan   xonaga    kirgizilmaydi.    Chaqaloq    organizmi    odati    O'rta   Osiyo
xalqlaridan tortib Uzoq Sharq sibir va Sharqiy Yevropaning ba'zi bir xalqlarida
ham mavjud bo'lgan.
40 Xalq tasavvurida  chaqaloq  bilan  uning onasini  ins-jinslar  ta'siridan  eson-
omon saqlash ularning chilla davri (chilla - forscha "chihil" - qirq degan ma'noni
bildiradi.)  tartib  qoidalariga  qanchalik  rioya  qilishlariga  bog'liq  bo'lgan.  Shu
sababli bola tug'ilgan kundan e'tiboran Respublkamizning boshqa hududlari kabi
Farg'ona vodiysida ham qirq kun davomida chilla davri odatlariga amal qilingan.
Bu  muddat  ichida  chaqaloqqa  tevarak-atrofdagilar  tomonidan  alohida  e'tibor
beriladi. Chaqaloq bilan birga uning nozikligi va kasalga chalinuvchanlig tufayli
chilla davrida ins-jinslar xurujidan kattalar yordamisiz o'zini himoya qila olmaydi,
deb o'ylaganlar. Yovuz kuchlar yo'liqishining oldini olish, ularn chaqqloqning uy
ostonasiga yaqinlashtirmasdan chalg'itib yuborish maqsadida bir qator afsungarlik
xarakatlari,  irimlar,  tabular  bajarilgan.  Chillali  uyga  bolasi  turmagan,  tuqqan
bo'lsa  ham  turli  sabablarga  ko'ra  chaqaloqlari  nobud  bo'lgan,  bepusht  ayollar,
nopok  kishilar  kiritilmagan.  Samarqandd  chillali  xonadonni  yovuz  kuchlardan
himoya  qilish  maqsadida  bola  yotgan  uyga  mevali  daraxt  shohidan  qoqib
quyilgan.
Kosonsoyda chaqaloqni ko'rgani kelgan mehmonlar chillali ayol bilan qul
berib qurishmaganlar. Bizningcha ushbu tabu zamnida qo'l berib so'rashish orqali
ona  va  bolani  ko'rgani  kelgan  odamlarning  ziyonidan  saqlanish,  muloqotlik
afsungarlik g'oyasi mujassamlashgan. Ona va bola yotgan joyga yomon kuchlar,
yovuz ko'zlardan himoya vositasi sifatida pichoq, ko'zgu, (oyna) qalampir, kulcha,
turli-tuman diniy kitoblar quyilgan. Yag'nob tojiklari va chaqaloqni yovuz ruhlar
jumladan  alvasti  ziyonidan  asrash  maqsadida  xonodon  ostonasiga  pichoq
quyilgan. Chaqaloqning chilla davri ikkiga bo'lingan bo'lib, dastlabki yigirma kun
kichkma chilla, keyingisi esa katta chilla deyilgan. Chaqaloqning dunyoga kelishi
va  undan  keyingi  chilla  davri  to'g'risida  gapirganda  ayollarning  marosimiy
"Makruh"  sanaloganligini,  ona  va  bola  chilla  davrida  yomon  ruhlardan,  yomon
ko'zlardan,  yomon  niyatli  kishilaraing  zarurli  afsunlaridan  marosim  tarzda
himoya  qilingan  va  bu  davrda  kо‘plab  afsungarlik  urf-odat,  marosimlarga  amal
qilinganini kuzatdik.
41 2.2. Nikoh udumlarida afsungarlik ko'rinishlari
Ajdodlarimizning  rasm-rusumlari,  dunyoqarashi,  ishonch-e'tiqodlari,
turmush tarzi va hayot haqidagi falsafiy qarashlari, asrlar bo'yi jamlangan hayotiy
tajribalari  va  turmush  ko'nikmlarini  o'zida  mujassamlashtirgan  eng  jozibali
marosimlarimizdan  biri  nikoh  to'yidir.  Xalqirnizning  qadirniy  e'tiqodlarini,
madaniyat tarixi, orzu-intilishlari, hayotga munosabatini o'rganishda nikoh to'yi
bilan bog'liq marosimlar muhim ahamiyatga egadir.
Dunyodagi ko'plab boshqa xalqlar singari o'zbek tuy marosimlari sirasiga
nikoh  tuylari  turli  xildagi  marosimlarga,  irim-sirimlarga  boyligi  elshunoslik
manbalarining rang-barangligi bilan ajralib turadi.
O'zbek  xalqi  nikoh  tuyi  marosimlari  ilmiy  adabiyotlarda  ancha  keng
yoritilgan.  O'zbeklarning  hozirgacha  amal  qilinib  kelinayotgan  ana'naviy  nikoh
marosimi mustahkam, serfarzand, farovon oilani yaratishga qaratilgan afsungarlik
ko'rinishidagi urf-odat va udumiar mujmuidan tashkil topgan.
O'zbek  xalqi  nikoh  tuylari  majmuiga  kiruvchi  Qashqadaryo  vohasi  nikoh
tuylari  ham  oilaviy  tumush  va  ma'naviy-madaniyatning  tarkibiy  qismi  bo'lib,
uning ishtirokchilari tomonidan murakkab urf-odatlar va udumiar bajarilgan. Biz
nikoh  to'yi  bilan  bog'liq  marosimlarda  ko'plab  qadimiy  e'tiqod  topinishlarni,
masalan,  fetishizm,  totemizm,  tabiat  e'tiqodi,  olov  va  uchoq  ibodati,  ajdodlar
e'tiqodiga  sig'inish,  shomonlik  va  boshqa  bir  qancha  demonologik  ko'rinishlar
izlarini uchratamiz. Bularning hammasini bir mavzu doirasida tadqiq qilish qiyin.
S h u  b o i s  b i z  n i k o h  m a r o s i m l a r i d a  e n g  k o ' p  t a r q a l g a n  a f s u n g a r l i k
ko'rinishlarigagina batafsil to'xtalishni lozim topdik.
Nikoh  to'yi  marosimlari  bilan  bog'liq  afsungarlik  usullari  bajarilishiga
ko'ra  xilma-xil  bo'lib,  bundan  maqsad  yangi  oilaning  xotirjamligi  va
farovonligini  ta'minlash,  kelin  va  kuyov,  qaynona  -qaynota  va  kelin  o'rtasida
ishq  munosabatni  yaratish  bilan  birga  boshqa  bir  asosiy  maqsad  -  bo'lg'usi
avlodni  davom  ettirish  - zurriyot  qoldirish  maqsadi  bo'lganligini  ko'ramiz.
Diniy  tusdagi  afsungarliklar  ham  kelin-kuyovni  serfarzand  bo'lishlarini  tilab,
ularning turli yovuz kuchlardan va yomon ko'zlardan saqlashga qaratilgan.
42 Хalqimizning nikoh to'y marosimlarini boshlab beruvchi dastlabki raarosim
sovchilikdir. Sovchilar  to'g'risidagi  ilk  ma'lumotlarni  VII-VIII-  asrga  oid  O'raun-
Enasoy bitiklarida uchratamiz. Buyuk davlat arbobi Tunyuquqning (VII asr) bitik-
toshida "sov"-kalimasi sab-so'z, gap ma'nosida ishlatiladi. Irq bitigi (fol kitobida)
esa "sab"-so'z, "sabchi"-xabarchi, so'z yurituvchi ma'nosida qo'llanilgan. Bu haqda
o'rta  asrning  mashhur  tilshunosi  Mahmud  Qashg'ariy  "sovchi  nemis  va  kuyov
orasida bir-biriga xabar eltuvchi" deb yozgan. Demak, biz bundan ko'ramizki oila
poydevormi ko'yuvchi sovchilarimiz uzoq o'tmish davrlardan mavjud bo'lganlar.
Qiz  tomоnidan  rozilik  alomatlari  olingach,  yigit  tomon  bir  necha  kundan
so'ng,  ko'pincha  sovchilarning  uchinchi  marta  kelishlarida  alohida  dasturxon  va
sovg'a-salomlar  qilib  keladilar.  Dasturxon  atroflda  har  ikki  tomon  to'y  to'g'risida
maslahatlashadilar. Shundan so'ng davrdagilar orasidan keksa yoshli, ko'p farzanli
bir  nikohli  kishi  yigit  va  qizning  taqdirini  mustahkam  bog'lanishi  haqida  duo-
fotiha  o'qib  qo'liga  qiz  tomonidan  olib  kelmgan  va  yigit  tomonidan  dasturxonga
qo'yilgan nonlardan bittadan olib juft qiladi va nonni yuzaga tarafiga qaratib ting
qilib sindiradi.
Ushbu udum xalqimizda non sindirish deb nomlangan. Non sindirish udumi
tojiklarda ham keng tarqalgan. Nonni juft sindirishda esa kelin-kuyovning, qo'sha-
qarish  haqidagi  magik  orzu  istak  mujassamlashgan.  Ushbu  marosim  har  ikki
tomonning qarindoshlik qilishining ramzi bo'lgan.Sovchilar  qiz tomondan rozilik
alomati  sifatida  berilgan  oqlikni  kuyovning  onasiga,  otasiga  esa  yaktak,  belbog',
chopon berganlar.
Bu  narsalarni  berish  odati  asosida  oqlikday  pokiza  qizlarni  ularga
berilganligi,  endi  ushbu  qizni  boshi  bog'langanligini  ramziy  ifodalagan.
Axborotchilarimizning  ta'kidlashlaricha,  qizini  berganligini  bildiruvchi  "oqlik"
muqaddas sanalgan bo'lib, uni qaytarib berish gunoh hisoblangan.
Fotiha  to'yi  marosimda  ham  ko'plab  afsungarlikni  uchratamiz.  Chunonchi,
kuyov  tarafidan  kelinning  xonadoniga  kelgan  mehmonlarga  dastlab  "shirin  suv"
olib kelinadi. Bu odat bar ikki tomon boshlangan ishning oxiri ham xuddi shirin
suv kabi  o'tsin, yoshlarning turmushi shirin, totli  bo'lsm, degan niyatda qilinadi.
43 Aynan  fotiha  to'yidan  boshlab,  bo'lg'usi  kelin-kuyovlar  bir-birlarining
qarindoshlariga  uchrashib  qolmaslikka  harakat  qilinib,  ulardan  o'zlarini  tortib
yuradilar. Ushbu odat ibtodiy jamoa davri nikoh munosablarining qoldig'idir.
To'y  marosimlarida  keksa  yoshli,  ko'p  farzandli  kishilarning  ishtiroki
zarur  hisoblangan.  Ular  to'y  marosimning  ma'lum  bosqichlarida  o'ziga  xos
afsungarlik  funksiyalarini  bajarganlar.  Biz  buni  bo'lg'usi  kelinning  sepini
tayyorlash  jarayonidan boshlab kuzatishimiz mumkin. Odatda kelin-kuyovlarni
ko'rpa-ko'maklarini tikish ya'ni, ko'rpa soldi" marosimda tikish-bichish ishlarini
keksa  yoshli  ayollar  tomonidan  boshlab  berilgan.  Bunda  keksa  yoshli,  ko'p
farzandli  ayollarning  xususiyatlari  bo'lg'usi  kelin-kuyovga  ham  o'tsin  degan
afsungarlik niyati bor edi.
"Ko'rpa soldi" marosimida biz nafaqat keksa yoshli kishilarning afsungarlik
xususiyatlarini,  balki  narsalarning  ham  afsungarlik  xossalariga  bo'lgan  ishonch
uchratamiz.  Marosim  oldidan  keksa  yoshli  onaxonlarimiz  kelin-kuyovning
dastlabki  ko'rpalari  orasiga  turli-tuman  qand  qog'ozlarini  qo'shib  tikkanlar.
Bunda  bo'lg'usi oilaning hayoti qanday shirin, dasturxoni  qut -barakali, to'kin-
sochin bo'lsin degan niyat mujassamlashgan.
Oqlik  –  oq  surpdan  1x1m  hajmda  gul  solib  tukilgan  mato.  Biror
marosim munosabati bilan kelganlarga albatta berilgan.
Nikoh kuni kechki payt kuyov o'z yaqin do'stlari bilan yasan-tusan qilib,
qutlovlar  ostida  to'yxonadagi  oqsoqollarning  duo-fotihalarini  olib,  kelinning
o'yiga "kuyovnavkar"ga boradi.
Kuyov o'z do'stlar qurshovida, karnay-surnaylar va turli qiyqiriqlar ostida
yo'lga  tushadi.  Ushbu  amallar  nafaqat  to'y  shodiyonasigina  anglatadi  balki,
yomon kuchlardan saqlovchi afsungarlik vositasi ham sanalgan.
Kuyovnavkarlar yo'l  bo'yi  kuyovni  eltayotganliklarini bildirish maqsadida
jo'shib-jo'shib,  ustma-ust  hayqirib  jar  solib  borganlar.  Ayrim  hollarda
qadimgi  tasavvurlar  ta'sirida  ko'zikishdan  saqlanish  maqsadida  kuyov  boshiga
chopon  yopganlar.  Kuyovnavkarlar  kelin  xonadoniga  yetib  qolganlaridan  so'ng
maxsus  yasatig'lik  uyga  kirgizilgan.  Kuyovnavkarlar  uyga  kirishlaridan  olidn
44 uyning  ostonasiga poyandoz (oq rangli mato va qizil rangli belbog'ni bir-biriga
qo'shib  tikilgan) solingan. Poyandozni kuyov bosib ichkariga kirganidan so'ng,
uning  do'stlari  shunday  kuyovlik  bizga  ham  nasib  qilsin  degan  niyatda
poyandozni  o'zaro tortishadilar. Biz bunda poyandozni o'ziga xos muqaddaslik
xossasini  ko'ramiz.  Kuyovnavkarlar  dasturxoniga  turli  noz-ne'matlar  bilan
birga bo'lg'usi oila serfarzand bo'lsin deb tuxum ham quyiladi. Ular dasturxon
atrofida o'tirganlaridan so'ng xonadonning keksasi duoi-fotiha qilib, shundan
so'ng  kuyovga  atalgan  shirinchoy  olib  kelingan,  shirinchoyni  dastlab  kuyov,
so'ngra  uning do'stlari hayotlari shu shirinchoy kabi shirin bo'lsin, degan magik
niyatda  ichganlar  kuyovnavkarlar  dasturxon  atrofida  o'tirgan  vaqtda
mezbonlardan  biri  kuyovni  yomon  ko'zdan,  yovuz  kuchlardan  himoya  qilish
maqsadida isiriq tutadi. O'z navbatida kuyov va uning sheriklari minnatdorchilik
ramzi  sifatida  isiriqchiga  pul  berganlar.  Kuyovni  do'stlari  ziyofatni  yeb
bo'lganlaridan so'ng kuyovni kuyovlik belbog'larini bog'laganlar.
Belbog'  -  erlik  ramzi.  Ayollar  ro'moli  kabi  erlar  belbog'i  ham  tarixiy
asoslarga ko'ra jinslarni farqlash uchun xizmat qilib, davrlar o'tishi bilan belbog'
timsolining  ramziy  ma'nosi  kengayib,  boylik  davlat  tushunchalarini  ham
anglatadi,  O'zbek  belbog'lari  amaliy  marosimiy  funksiyalarga  ega.  Er  va
ayollarning  aza  va  to'ylarda  bel  bog'lashlar  marosimiy  ahamiyat  kasb  etadi.
Xotin-qizlar,  yigitlar  va  erlari  uchun  turli  ishonch  irimlar  bilan  belbog'
tikkalari,  bu  belbog'ning  afsungarlik  funksiyasini  belgilaydi.  Belbog'ning
afsungarlik,  ishonch  ramzi  ekanligini  nikoh  marosimlaridagi  "belbog'
bog'lash" marosimi ham to'la tasdiqlaydi.
O'zbek xalqida tugun magiyasiga ishonch juda kuchli bo'lgan. Aslida tugn
yo'l bog'liqligi, chigallik, noilojlik belgisidir. Tugunlarni yechish esa yo'l ochish,
visolga  yetishish,  mushkul  ahvoldan  xolos  bo'lishining  afsungarlik  vositasi  deb
qar al gan.  Bel bog'  bog'l ash  m ar osi m i da  kuyov  j o'r al ar  bel bog'l ar ni  t ur l i
xi l  usullarda bog'laydi va bu bilan tugunning mustahkamligini saqlab qolishni
ko'zlaydilar.  Tugunning  qattiq  mustahkamligiga  esa  ramziy  ma'no  bo'lib,
kuyovning beli baquvvat ekanligiga ishoradir.
45 Kelinning boshiga bir juft non qo'yishda serpushtlik ko'rinishini ko'rsak,
paxta qo'yishda esa kelinchaknmg oq paxtaday bokira, pok ekanligini bildiruvchi
ramziy magik ma'no bildirgan.
Ushbu  odatni,  ya'ni  loki  bog'lashni  keksa  yoshli  serfarzand  ayollar
tomonidan amalga oshirilishi ularning xususiyatlari kelingan o'tishiga qaratilgan,
paranji yoki baxmal yotish esa kelinchakni yovuz kuchlardan, yomon ko'zlardan
himoya qilinishga qaratilgan-magik amaldir.
Xalqimiza bosh kiyim, xususan ayollarning ro'mollari ham rangi, holatiga
ko'ra  ularning  yoshi,  oiladagi  o'rniga  ko'ra  o'zgarib  borgan.  Xar  bir  o ' zgarish
o ' ziga  xos  maxsus  marosim  bilan  nishonlangan .  Qizlar  turmush  qurganda ,
juvonlar ,  birinchi  farzand  ko ' rganda ,  o ' g ' lini  xatka  qildirganda  va  nevaralik
bo ' lishganda  bosh  kiyim  holati  va  rangini  o ' zgartirishgan .  Arqon  tutgan
kishilarga  kelin  tomonidan  tayyorlab  qo ' yilgan  noz  ne ' matlar ,  belbog '  ro ' molcha
yoki  pul  berilgan .
Kelin  tushgan  arava  yoki  mashina  yo ' liga  arqon  tutib  yo ' l  to ' sish  esa
ramziy  to ' siq , ya ' ni  sinov  elementidir . Nikoh  to ' yi  udumiga  ko ' ra , to ' yning  ertasi
kuni  kuyovning  barcha  yaqin  kishilari ,  qarindosh - urug ' lar ,  qo ' ni - qo ' shnilar
kelingan  atab  sovg ' alar  olib  kelganlar .  Ushbu  kun  kelinni  onasi  boshchiligidagi
kelin  tomon  ayollari  kuyovning  uyiga  " yuz  ochdi "  marosimiga  kelganlar .
Xalqimizda  nikoh  to ' yidan  so ' ng  o ' tkaziladigan  " bet  ochar "  marosimida
" Surpa  soldi " odati  bajarilgan .
Nikohning  ertasi  kuni  kelinning  onasi  kuyoviga  atab  nonushtalik  jo ' natgan .
Bunda  nonushtalikka  asosan  tuxum  pishirilgan .  Biz  bu  yerda  tuxumning
serpushtlik ,  quvvatdorlik ,  serdavlatlik  xususiyatlariga  bo ' lgan  afsungarlik
ishonchini  ko ' ramiz .
To ' ydan  so ' ng  o ' tkaziladigan " kuyov  chaqirdi " marosimida  kelinning  qizlik
xonadonidan  xamirturush ,  yog ',  tuz  va  turli - tuman  ro ' zg ' or  buyumlari
berilgan . 
Qadimgi  turkiy  xalqlar  hayotida  totemizm  e ' tiqodi  muhim  ahamiyat  kasb
etgan . Xalqimizning  totemistik  qarashlari , asosan  ikki  yo ' nalishda  taraqqiy  etgan
46 bo ' lib ,  bo ' lardan  biri  qanday  ajdod  boshi  -  bobokalon  totemlar  bo ' lsa ,  boshqasi
insonlarga  homiy  do ' st ,  hayvon  va  o ' simliklardir .  Ajdodlarimiz  turmush  tarzida
bo ' ri ,  ot ,  burgut ,  baliq ,  daraxt  kabi  totemlarga  e ' tiqod  qilib ,  qolversa  qadimgi
turkiy  xalqlarda  har  bir  urug ' ning  muqaddaslashtirilgan  hayvoni  O ' nguni
bo ' lgan .
Shomonlik  e ' tiqodi  ham  turkiy  xalqlar  diniy  qarashlari  tizimida  alohida
o ' rin  egallagan .  Tadqiqot  tavomida  biz  shomonliknmg  ijtimoiy
ko ' rinishlarigag ' ina  tekshirdik .
VIII  asrda  O ' rta  Osiyo  sarhadlari  arablar  tomonidan  fath  qilingach , islomiy
mafkura  rasman  o ' rnatilgan  bo ' lsa - da , turkiy  xalqiarning  qon - qoniga  singib  ketgan
qadimiy  diniy  e ' tiqodlari ,  marosimlari ,  sevimli  bayram  va  urf - odatlari  islomiy
marosimlar  bilan  qorishib ,  aralashib ,  sinkretik  tarzda  bugungi  kungacha  saqlanib
kelmoqda .
Tadqiqot  davomida  biz  shunga  amin  bo ' ldikki , Qashqadaryo  vohasi  aholisi
turmush - tarzida  bajarilayotgan  marosim  va  urf - odatlarning  ko ' plari  nomi ,  shakli
islom  e ' tiqodi  bilan  bog ' liq  bo ' lsa - da  ularning  aslini  qadimiy  diniy  e ' tiqodlar
tashkil  qiladi .
Qadimiy  diniy  e ' tiqod  va  marosimlar  izlari  " oila "  nomli  etnografik  turkum
bilan  bevosita  bog ' liq  tizimlarda  mujassamlashgandir .  Shunga  qaramay  " oila
marosimlari "  atamasini  ushbu  marosimlar  majmuasiga  nisbatan  shartli  ravishda
anglamoq  lozim . Shu  bilan  birga  mazkur  turkumga  kiruvchi  marosim  va  e ' tiqodlar
inson  hayotidagi  uch  asosiy  bosqich , tug ' ilishi , nikoh  va  o ' lim  munosabatlari  bilan
o ' tkaziladi  va  uning  asosiy  bo ' g ' inini  oila  tashkil  qiladi .  Shuning  uchun  ushbu
marosim  va  e ' tiqodlarni  shartli  ravishda " oila " nomi  bilan  atadik .
Bunda  kelinning  ushbu  xonadoning  uzilgan  noni-tuzi  bo'lg'usi  xonadonga
qo'shilsak, degan afsungarlik niyati mujassamlashgan.
Nikoh  to'yi  marosimlarida  bajariladigan  afsunarliklarda  asosiy  maqsad
serfarzand, mustahkam, farovon oilani yaratishga qaratilgan.
Qashqadaryo  vohasi  nikoh  to'ylari  bilan  bog'liq  marosimlarda  narsa  va
buyumlarning  sindirish  "loki  bog'lash",  "nikoh  o'qish"  marosimlarida  ko'plab
47 uchratdik,  bundan  tashqari  ranglarning  afsungarlik  xossalariga  ham  e'tibor
berilgan.  Nikoh  to'y  marosimlarinmg  boshidan  to  oxirigacha  oq  rangni  ustun
turishini  kuzatdik.  Umuman  olganda,  Qashqadaryo  vohasi  nikoh  to'yi
marosimlaridagi  afsungarlik  ko'rinishlarida  eng  asosiy  maqsad  kelajak  avlodni
ta'minlashga qaratilganligiga amin bo'ldik.
48 2.3. Motam marosimlaridagi qadimiy diniy e'tiqodlar
Inson  hayoti  ibtidosidan  intihosigacha  turli-tuman  marosimlar  bilan
burkangan. Uning yoshi, maishiy hayoti va oilaviy holatida biror bir o'zgarish yuz
bersa, ana shu o'zgarishlar muayyan marosimlar vositasida rasmiylashtirilgan.
Motam  inson  vafoti  munosabati  bilan  o'tkaziladigan  mungli  marosimdir.
Motam marosimlari juda ko'p rasm-rusum, odat va kichik marosimlar majmuidar
tashkil topgan bo'lib, ular yaxlit tarzda uch bosqichdan iborat;
Birmchi bosqich, kishi o'limi arafasidan tortib to uning "joni uzilib", dafh
etilgunga qadar bo'lgan vaqt ichida o'tkaziladigan urf-odat va rasm-rusumdir.
Ikkinchi bosqich, murdani yotgan xonasidan olib chiqib dafn etingungacha
bo'lgan voqealarni qamrab oladi.
Uchinchi  bosqich,  ma'lumki  dafn  etilganidan  keyin  bir  yilgacha
o'tkaziladigan marosim va urf-odatlar.
Motam  marosimlardagi  marosimiy  xarakterdagi  rasm-rusum,  tabular,  urf-
odatlar,  ularning  o'tkazish  tarzi,  umuman  mazkur  marosimning  Qashqadaryo
vohasida  ham  moddiy,  ham  ma'naviy  jihatdan  og'ir  kechishi  haqida  maxsus
to'xtalish  kerak  bo'ladi.  Ushbu  tadqiqotda  yuqoridagi  masalalarni  batafsil
yoritishning  imkoni  bo'lmagani  sababli  va  qolaversa  tadqiqot  asosini  tashkil
qilmagani  boiz  biz  bevosita  motam  marosimlaridagi  qadimiy-diniy  e'tiqodlar
izlarigana to'xtatamiz. Qadimiy analistik tasavvurlarga ko'ra, ibtidoiy odamlar
o'lim uyg'onmas uyqu deb tushunganlar. 1
Hazrat  Alishev  Navoiy  ham  "Saddi  iskandariy"da  o'limni  "O'yg'onmas
uyqu"  deb  atagan.  IX  asrda  Kaykovus  uyquni  "kichik  o'lim"  deb  tasvirlaydi.
Ushbu  fikrlardan  ibtidoiy  odamlarning  o'Igan  kishini  "u  uxladi"  deb
tushunganlarni  tasavvur  qilishimiz  mumkin.  Hatto  hozir  ham  el  orasida
"uxlaganlarni  bezovta  qilmang,  u  o'lim  bilan  barobar"  degan  tushunchalar  ham
mavjud.  "Mangu  uyquga  ketdi"  -  degan  ibora  ham  shundan  kelib  chiqqan.
"Uxlaganlarning"  qarindoshlari  unga  g'amxo'rlik  qilganlar  va  ayrim  hollarda
1
 Sarimsoqov B. Marosim folklori// O'zbek folkloridan ocherklar. 1-T. T. 1986. 208 b
49 uning yaqin kishisini, asosan yosh  xotini ham qo'shib quyganlar, buddaparastlar
esa yoqqanlar.
Kishi  vafoti  bilan  darhol  bajariladigan  amallar  anchagina  bo'lib,  ular  dafh
marosimlarida  alohida  xususiyat  bilan  ajralib  turadi.  Ushbu  arnallarni  dastlabki
xususiyati shundan iboratki, ushbu amallarni kechiktirilmasdan tez bajarish kerak,
chunki agar kechiktirilsa murda a'zolari qotib qolishi mumkin. Ikkinchi xususiyati
shuki, murdani maxtal qilmasdan dafnga tayyorlash kerak. Bunda jon chiqqundan
so'ngtezda mayyitning engagi (iyagi) bog'lanadi, ko'zi yopib quyiladi, qo'llarini
panjalari tekislanib, oyog'i uzatiladi va boshmaldoqlari bir-biriga tekizib bog'lab
quyiladi.  Bu  bilan  uchinchi,  ya'ni  mayiitdan,  o'likdan  qo'rqish,  balki  hazar
qilishdan kelib chiadigan xususiyat ko'zga tashlanadi. 1
Qashqadaryo  vohasida  kasal  odam  jon  bergan  zahotiyoq  yaqinlari
tomonidan  "maxram"  suviga  olingan.  Ushbu  odat  nafaqat  bizda  balki,  O'rta
Osiyoning  boshqa  hududlarida  ham  uchraydi.  Motam  marosimlarida  yig'i
(bo'zlov,  bo'zlash,  marsiya  aytish)  yig'lash  alohida  o'rirmi  egallaydi.  Dafn
kunidagi  yig'ida  erkaklar  va  ayollar  (ayniqsa  ayollar)  baland  ovozda  dod  solib,
marsiya  aytib  yig'laydilar.  O'lgan  kishiga  marsiya  aytib  yig'lash  dunyoning
ko'plab xalqlarida uchraydi.
Bu  odat  ildizlari  ibtidoiy  davrlarga  borib  taqaladi.  Qadim  zamonlarda
ibtidoiy  odamlarga  o'lim  hayotining  yakunlanishi  hisoblanmagan.  Onsiz
ko'rinishda  yotgan  o'lik  aslida  fiziologik  va  ruhiy  hayot  bo'lib  eshitadi  va
ko'radi,  Shuning  uchun  yaqinlarning  dastlabki  qayg'usi  tabiiy  ravishda
marhum  bilan  ayriliq  nolasi,  yakkalanishda  hasrat,  ojizligi,  marhumni  mardona
hatto  xarakatlari  va  yaxshi  amallarini  madh  qilish  ko'rinishidagi  baland  ovozli
bo'zlash shaklini  olgan. Qashqadaryo vohasida marhumning yaqin qarindoshlari
(erkaklar) dafn  marosimi  kuni  yangi, oxorli  to'n,  do'ppi  kiyib,  bellarini  bog'lab
qo'llariga  hassa  (aso,  yangi  qirqilgan  qora  tol  novdasidan)  olib  unga  suyangan
holda  marhum  quyilgan  xona  atrofida  aylanib  marsiya  aytib  yig'laganlar.
1
 Alisher Navoiy. Sadi iskandariy. T.I991 yil 456 bet
50 "Yig'ichilar" guruhi motamga marhumning yoki uning oila a'zolari va qarindosh-
urug'larining hurmati  uc hu n  k el ga n  ki sh i l ar  hi so bi ga  k o' pa yi b  bor ga n.  Ul ar
bu  y er ga  g 'a m n ok  kayfiyatdan  ta'sirlanib  o'zlarining  boshdan  o'tgan
yo'qotishlarini  eslab  yig'iga  jo'r  bo'ladilar.  Erkak  kishi  o'lganda  hassaga
suyanib  yig'lashda  hassa  nafaqat  suyanchiq  vazifasini,  balki  ushbu
xonadorming  ustinidan  ayrilganliklarining  ramziy  belgisini  ham  ifodalagan,
qolaversa,  xalqda  qancha  ko'p  hassa  suyanib  yig'lansa,  marhumga  shuncha
yengil bo'ladi degan tushuncha bo'lgan.
Ayollar  yig'isi  erkaklar  yig'isidan  o'ziga  xos  tomonlari  bilan  farqlangan.
Ayollar  davra  qurib  (erkaklardan  ajralgan  holda)  baland  ovozda  o'lgan  kishiga
marsiya  aytib  yig'laganlar.  Agar  marhum  o'ylanmagan  yoki  turmushga
chiqmagan  bo'lsa,  u  yotgan  uyga  chimildiq  tutilib,  xotinlar  kishini  titratib
yuboradigan  daraj  ada  yor-y  or  aytadilar.  Qashqadary  o  vohasida  u  ashovchi
qo'  ng'  irot  o'zbeklarida  erkaklar  dafn  kunidan  boshqa  kunlarda  uch  kundan
yetti kungacha tong mahalda yig'laganlar.
Ayollar  yig'isidagi  soch  yoyish,  o'zini  azoblab  yig'lashning  turli  xil
ko'rinishlari  panjikent  topilmalarida,  Toq-qal'adan  topilgan  osmondagi  surat
shakllarda ham aks etgan. Tarixchi Narshaxiy bu odatlarni "otashparastlar yig'isi"
deb  yozadi.  Darhaqiqat,  bizningcha  ham  bu  odat  islomgacha  bo'lgan
zardo'shtiylik  qoldiqlaridan  bo'lsa  kerak,  chunki  islom  dinida-shariatda  ovoz
chiqarmasdan,  jimgina  ko'z  yoshini  oqizib  yig'lash  lozimligini  ta'kidlagan.
Mayyitni yuvishda yangi ishlatilmagan obdastdan foydalanilgan. Mayyitni yuvish
g'assol yoki yaqinlaridan bo'lgan yuvg'ichlar avval o'zlari tahorat qilib olganlar,
so'ngra  marhumning  avratini  bir  parcha  latta-kafanlikdan  qilingan  lungi  bilan
yopib  qo'  yganlar,  chunki  marhum  avratiga  nazar  solmoqlik  og'  ir  gunoh
hisoblangan. Marhumning tirnoqlari, qultiq osti tuklari, sun'iy tishlari va boshqa
narsalarini  olinmagan,  agar  basharti  olinsa  ham  kafanning  bir  chetiga  tugib
tuproqqa birgalikda qo'yilgan.
G'assollar  qadimgi  zardo'shtiylikdagi  o'lik  xizmatchilari  -  nasasalarning
51 ramziy  avlodlaridir.  Biz  qadimgi  zardo'shtiylik  dinida  zardo'shtiylarni  o'lik
xizmatchilari  nassasalaridan  doimo  chetga  olganliklarini  ko'ramiz.  O'tmishda
ularni  mehmonga,  to'yga  taklif  qilinmagan.  Odatda  g'assollar  ikkilashib  -  ona
qizi  bilan  qaynona-kelin,  ota-o'g'il  bo'lib  yurganlar.  Ularga  suvni  isitib  tashib
berishda
marhumning  yaqinlaridan  yoki  qo'shnilaridan  biror  kishi  yordamlashgan.
Marhumni  yuvib  bo'lgandan  keyin  dafn  marosimi  urf-ldatlariga  ko'ra  mayyitga
xushbuy  narsalar  masalan,  atirgul,  rayxon  quyilgan.  Rishtonda  marhum  yosh
bo'lsa kafaniga sedona sepiladi. Murda yuvilgan xonada esa isiriq tutatiladi. Bu
zardo'shtiylik ududimini ko'rinishidir.
Marhumni  yuvinlash  oldin  marhum  yotgan  xonada  g'assolar  yoki  keksa
qariyalar  tomonidan  mayyitga  kafan  bichilgan.  Kafanni  kim  bichishdan  qat'iy
nazar  bir  xil  bichilgan,  bichishdagi  farq  ayollar  va  erkaklar  kafafhida  ko'zga
tashlanadi.
Mayyit 1
 kafanlangandan  so'ng  tutilmagan  ko'rpaga  o'ralib,  boshining
ostiga  yostiqni  teskari  qo'yilgan  holda  tobudga  solinadi  va  yotgan  uydan
chiqariladi.  Marhumni  eshikdan  emas  balki,  alohida  tuynuk  ochib  yoki
deraza  orqali  chiqarilgan.  Tobutni  xonadondan  olib  chiqib  ketishda  bu
xonadonda  qayta  o'lim  bo'lmasin  degan  niyatda  uch  marta  yerga  qo'yib
ko'targanlar.
Ilk  islom  davrida  o'ziga  xos  (issiq  iqlim)  sharoitlari  ham  shunday
zaruriyatni  keltirib  chiqargan  bo'lishi  mumkin.  Bu  odat  o'sha  davrlarda
o'Hkni  mahtal  qilmaslik  qoidasidan  kelib  cm'qqan  bo'lsa  kerak.  Marhumlarni
qabrga  qo'yishda  kafanning  og'iz  qismi  ko'tarib  quyilgan.  Chunki  mayyit
kafanini tishlab qolsa  butun avlodi qirilib ketar emish. Marhumning oila a'zolari,
qarindoshlari  orasidagi  azador  ayollar  marhumning  qirqi  chiqqunigacha  (ba'zi
joylarda  yigirma  kun  davomida)  qattiq  aza  tutganlar.  Ular  qirq  kun  davomida
marhumning  xonadonidan  tashqariga  chiqmasdan,  bir  qancha  marsiya
1
 Diniy adabiyotlarda, manbalarda o'lik "mayit" - deyiladi.
52 marosimlarini  o'tkazganlar.  O'lar  o'zlarining  xonadonlariga  faqat  zarur  bo'lib
qolgan  taqdirdagina  kechqurunlari  borib kelganlar. Marhumlarni xotirlash bilan
bog'liq  marosimlar  ming-ming  yillar  ilgari  ham  mavjud  bo'lgan  va  ular  an'ana
tarzida  ajdodlardan  avlodlarga  o'tib  kelmoqda.  Buyuk  bobokalonimiz  Mirzo
Ulug'bekning yozishicha Yofas ibn Nuh  alayhissalomning to'qqiz o'g'li bo'lgan,
teng'ichining  oti  Turk  edi.  Yofas  vafot  etgan,  Turkning  uyidan  chifariladi,
keldi-kedi marosimlari ham uning uyida o'tkaziladi. Olis-olislarga tarqab ketgan
sakkiz nafar ishlari va boshqa qarindosh  urug'lari o'z ulug' akalari turk ibn Yofas
Alayhissalomning uyiga kelib taziyani oxiriga yetkazadilar. Bu keldi-ketdi bir yil
davom etadi. Shu tariqa ota-ona uchun bir yil taziya tutish odati kelib chiqqan.
Marhumning kiyimlari va yuvishda ishlatiladigan qo'lqoplar va tobutning
ustiga  yopilgan  mato  alohida  yuvilgan.  Marhumning  "uchi",  "yettisi",
"yigirmasi" va "qirqi"ni o'tkazish yoki ruh (arvohlarga) atab qirqta chiroq quyish
kabi  e'tiqod  va  udumlar  aslida  sehrli  raqamlar  bilan  bog'liq  qadimiy  xalq
qarashlari asosida paydo bo'lgan. 1
Qashqadaryo  vohasida  marhum  vafotiga  bir  yil  bo'lganda  yil  oshi
marosimi o'tkazilgan.
Shundan  so'ngiga  azador  taqinchoqlar  taqishi,  to'ylarga  borishi,  boshqa
oilaviy  bayramlar  qilishi,  ya'ni  qisqasi  o'ynab  kulishi  mumkin  bo'lgan.  Lekin
ba'zi  oilalarda  ota-onasi  vafot  qilganda  (ayniqsa  onasi)  qizlari  bir  yoki  ikki  yil
ko'k ko'ylak, yalangbosh yurmay ko'k ro'mol o'rab yurganlar.
Qashqadaryo  vohasi  aholisining  o'lim  va  dafn  marosimlari  bilan  bog'liq
marosimlardagi  turli-tuman  urf-odatlar  va  rasm-rusumlar,  garchi  tashqaridan
qaralganda  islom  dini  shariat  qoidalariga  asoslangan  ko'rinsada,  tadqiqotimiz
davomida  biz  o'tkazilayotgan  marosimlarda  markaziy  Osiyoga  islom  dini  kirib
kelguniga  qadar  hukmron  bo'lgan  dinlar  va  e'tiqodlar  izlarining  o'ziga  xos
xususiyatlari saqlanib qolganligini guvohi bo'ldik. Bu xususiyatlar o'lim oldidan
bajariladigan amallarda, marhumga bo'lgan munosabatda, marhum bilan aloqador
bo'lgan  "o'lik  xizmatchilari"  -g'assolar,  yuvg'ichlar,  go'rkovlarga  bo'lgan
1
 Q.Nasriddinov, O'zbek dafn va ta'ziya marosimlari... 34 b
53 munosabatda,  atrofdagilarni  o'likni  nopok  deb  tushunib,  kishilarni  yer,  suv  va
o'simliklarning  ularning  "nopok"ligidan  asrashga  qaratilgan,  puxta  o'ylab
chiqilgan asrlar bo'yi shakllangan udumlarida ko'rib o'tdik. Biz yuqoridagilardan
shunga  amin  bo'ldikki  o'lim  va  dafn  marosimlarida  qadimiy  zardo'shtiylik  dini
marosimlari  va  boshqa  bir  qator  qadimiy  diniy  e'tiqodlar  izlarini  saqlanib
qolganligini  yaqqol  guvohi  bo'ldik.  Qolaversa,  axborotchilarimizning
takliflaricha,  ushbu  maraka  marosimlar  vafot  qilib  ketgan  kishilar  xotirasi
uchungina  emas,  balki  ulardan  ayrilib  qolgan  ko'z  yoshli,  dli  g'amli  tiriklar
uchun  marhumning  eng  yaqin  g'ambadorlari  uchun  xotiraviy  va  zaruriy
marosimlaridandir.
Motam  marosimlari  bilan  bog'liq  marosimlar  zamon  va  makonga  oid
falsafiy tushunchalar bilan koinot va insoniyat o'rtasidagi, tabiat va odam hayoti
o'rtasidagi muayyan darajada bog'liq.
54 X U L O S A
O'zbekiston milliy istiqlolga erishganidan so'ng o'zbek xalq etnografiyasini
o'rganish yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarildi. Sho'rolar hukumronligi yillarida
milliy  qadriyatlarimiz  "eskilik  sarqiti"  deb  tahqirlandi,  toptaldi.  Milliy  urf-
odatlarimizni, an'analarimizni, marosimlarimizni ardoqlaganlar, o'rganganlarning
nomlari "qora ro'yxatlarga" kiritilar edi. Shu sababli, milliy qadriyatlarni tadqiq
qilish cheklab qo'yilgan edi.
Endilikda Respublikamizning Mustaqilligi sharofati bilan ularni o'rganish,
tiklash, xolis tahlil qilib, baho berish hayotiy ehtiyojga aylandi. Zero , yurtboshimiz
I . A . Karimov  ta ' kidlaganlaridek ,  haqiqiy  tarixni  bilmasdan  turib  o ' zlikni  anglash
mumkin  emas .
Har  bir  rivojlangan  madaniyatli  xalqning  o ' z  tli , urf - odati , adabiyoti , asori -
atiqalari ,  moddiy - manaviy  ne ' matlari  bo ' ladi .  O ' zbek  xalqi  ham  dunyodagi  eng
qadimgi  madaniy  xalqlardan  biri  sifatida  mana  shunday  xazinaga  ega . Bu  qadimiy
madaniyatni ,  urf - odatlarni  bilish  va  keyingi  avlodlarga  yetkazish  insoniy
burchimizdir .
So ' ngi  yillar  mobaynida  xalqimizning  urf - odatlarini  o ' rganish  sohasida
ham  katta  tadqiqot  ishlari  olib  borilmoqda , qadriyatlarimiz , urf  odatlarimiz , milliy
marosimlarimiz  diniy  e ' tiqodlaming  o ' ziga  xos  oxorini  saqlab  qolgan  ko ' rinishlari
mavjud .
Qashqadaryo  vohasi  aholisi  urf - odatlari  va  marosimlarida  analizm ,
fetishizm ,  totemizm ,  afsungarlik ,  shomonlik  va  zardo ' shtiylik  qoldiqlari  mavjud .
O ' tmish  ajdodlarimiz  tabiat  va  jamiyat  xodisalarini  qorishgan  holda ,  ya ' ni
umumlashma  tarzida  tasavuur  qilishlari  natijasi  o ' laroq  animizm ,  fetishizm ,
totemizm , afsungarlik ( magiya ), osmon  tangisi  Ko ' k  tangri  e ' tiqodi , shomonlik  va
dastlabki  kitiobiy  din  zardo ' shtiylik  kabi  dinlar  va  diniy  e ' tiqodlar  paydo  bo ' lgan .
Har  bir  diniy  e ' tiqod  muayyan  qarashlarni  bildirgan  g ' oyalarga  asoslangan  va  o ' z
davrining  asosiy  mafkuraviy  tizimini  tashkil  qilgan . 
55 Qashqadaryo  vohasi  aholisining  bola  to'g'ilishi  va  tarbiyasi  bilan  bog'liq
bo'lgan marosimlarida fetishizm, totemizm, animizm, ajdodlar e'tiqodi va boshqa
ko'plab qadimiy diniy e'tiqodlar bilan bog'liq ko'rmishlarini kuzatdik.
Qashqadaryo  vohasi  chaqal oqni ng  fe'1- at vori  to'g'il masdan  ol di n
shakllanadi, uning kelajakda qanday odam bo'lishi onasining hatti-xarakatlari va
ijtimoiy muhitga chaqaloq bilan bog'liq bir necha urf-odatlar shakllangan.
Nikoh to'yi marosimlari bilan bog'liq afsungarlik usulari bajarilishiga ko'ra
xilma-xil  bo'lib,  bundan  maqsad  yangi  oilaning  xotirjamligi  va  farovonligini
ta'minlash, kelin va kuyov, qaynota-qaynota va kelin o'rtasida ishq munosabatni
yaratish bilan birga boshqa bir asosiy maqsad - bo'lg'usi avlodni davom ettirish -
zurriyot qodirish maqsadida bo'lgan.
1. Biz  Qashqadaryo  vohasi  nikoh  to'yi  marosimlarida  ko'plab  afsungarlik
ko'rinishlari  bilan  birgalikda,  totemizm,  fetishizm,  tabiatga  va  hosildorlikka
sig'inish  izlarini  va  turli  xildagi  demonologik  tasavvurlar  bilan  yo'g'rilgan
marosimlarni ham kuzatdik.
2. Qashqadaryo vohasi motam marosimlarida ko'plab qadimiy diniy e'tiqod
va  topinishlar  mavjud.  Motam  marosimlaridagi  yig ' i  ( bo ' zlov ,  bo ' zlash ,  marsiya
aytib  yig ' lash ) qadimiy  zardo ' shtiylik  an ' analari  bilan  bog ' liq .
3. Oila - turmush  marosimlarimizda  xalqimizning  mentaliteti , o ' zligi  torn
ma ' noa  aks  etadi .
Ahamiyatli  urf - odatlarni  tanlvb  olish ,  zararli ,  xurofiy  bo ' lgan  nokerak
marosimlardan  voz  kesish  imkonini  beradi .
Ishning  materiallari  va  asosiy  ilmiy  natijalaridan  maxsus  qo ' llanmalar
yozishda ,  oliy  o ' quv  yurtlarida  maxsus  seminarlar ,  kurslar  o ' qishda  ham
foydalanish  mumkin .
56 Tavsiyalar
1. Mahallalar ,  turar  joylaoda  maxsus  to ` y  va  marosimlarni  o ' tkazish
bo ' yicha  markazlar  tuzilib , ularning  ishini  keng  miqyosida  tashkil  eitsh  zarur ;
2. Sharqona  qadimiy  urf - odatlar ,  an ' ana  va  udumlarning  paydo  bo ' lishi ,
shakllanishi  va  rivojlanishini  aks  ettiruvchi  ilmiy - ommabop  risolalar , maqolalar ,
imiy  metodik  to ' plamlar  yaratib , ularning  har  bir  oilaga  kirib  borishini  ta ' minlash
lozim .
3. Bugungi  kunda  ekologik  muammolar  umumbashariy  muammoga
aylandi .  Ajdodlarimiz  ming  yill а r  mobaynida  yer ,  suv ,  havo ,  olov  va  boshqa
tabiat - in ' omlarini  munosib  ravishda  e ' zozlab  kelganiar .  Afsuski ,
ajdodlarimizning  tabiatdan  foydalanish  borasidagi  qadimiy  an ' analari  unutilb
yuborildi .  Shu  sababli  xalqimizning  qadimiy  madaniyatini ,  tabiatdan  oqilona
foydalanishga  qaratilgan  an ' ana  va  marosimlarni  bugungi  kunda  chuqurroq
o ' rganish  uning  mohiyatini  keng  ommaga  tushuntirish  dolzarb  vazifalardan
biridir . Bunda  xalqimizning  tabiatni  asrab - avaylash  haqidagi  qarashlari , inson  va
tabiatning  uyg ' un  munosabatlarini  o ' zida  aks  ettirgan  qadimiy  diniy
qadriyatlarimizni  maxsus  tadqiq  qilish  va  keng  ommaga  yetkazish  zarur .
4. Qashqadaryo  vohasi  aholisi  hayotidagi  qadimiy  diniy  e ' tiqodlar  izlarini
o ' rganish  xalqimiz  amal  qilayotgan  marosim  va  urf - odatlarning  mohiyatini
ma ' lum  m a ' no da  an gl as hg a  yor da m  be r a di  va  un ut i l i b  ke t a yo t g an  ba ' zi  bi r
marosimlarimizning  madaniy  meros  sifatida  qayta  tiklanishiga  ko ' maklashadi
5. Qa di m i y  di ni y  e ' t i qo d  i z l a r i n i  t a dq i q  qi l i sh  o ' zb ek  xa l q i
etnogenezini ,  ijtimoiy - iqtisodiy  hayoti  va  madaniyatini  o ' rganishda  ham  muhim
manbalardan  biri  bo ' ladi ,  etnologiya  fanidagi  ma ' lum  bo ' shliqni  to ' ldiradi  deb
o ' ylaymiz .
57 FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR
1. О‘zbekiston Respublikasining Konstitusi yasi . T.:20 10 .
2. Karimov  I . A . О‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. T.:2011 yil.
3. Karimov  I . A . " Istiqlol  va  madaniyat " T., O ' zbekiston . 1994, 64 b
4. Karimov  I . A .  " O ' zbekiston ;  Milliy  istiqlol ,  iqtisod ,  siyosat ,  mafkura .
Tanlangan  asarlar " T . 1, - T., O ' zbekiston , 1996 yil 364 b .
5. Karimov  I . A . " Tarixiy  xotirasiz  kelajak  yo ' q ". T .:1998 yil.
6. Karimov  I . A . " Yuksak  ma ' naviyat  yengilmas  kuch " -T., 2008 yil
7. Abu  Abdulloh  Muhammad  ibn  Ismoil  Al  Buxoriy .  " Hadis "  T .4,  - T .,
Qomuslar  bosh  tahririyati , 1992 yil 527 bet .
8. Abu  Ray h on  Beruniy .  Qadimgi  xalqlardan  qolgan  yodgorliklar .  Tanlangan
asarlar. T.1., -T.; Fan, 1968 yil - 468 bet
9. Басилов В.Н. "Шаманство у народов Средний Азии и казахстана" - М.,
1992 йил-325 ст.
10. Боялиева  Т.О.  "Доисламские  верования  и  их  пережитки  у  киргизов"
Фрунзе, Илим., 1972-168 стр
11. Bo ' riyev  O ,  Shaymardonov  I ,  Nasriddinov  Q .  " O ' zbek  oilasi  tarixi ",  - T .,
O ' qituvchi , 1995 yil - 128 bet .
12. Древнии обряди и культи народов Средней Азии. М., Наука, 1986 год,
206 стр.
13. Jabborov  I . M . " O ' zbek  xalqi  etnografiyasi " - T ., O ' qituvchi , 1994, 312 b .
14. Jo ' rayev  U . T . " Dunyo  dinlari  tarixi " - T ., Sharq , 1998 yil , 176.
15. Irisov  A . " Avesto  kitobi " // San ' at , 1991 yil №3, В 6-7
16. Is ’ hoqov  M . M .  " Haqiqat  oliy  ne ' mat  Avestoning  turkiy ,  o ' zbekcha 
o ` girmasidan " // Fan  va  turmush . 1993 yil №3-4, B -22-23
17. Mahmud  Sattor " O ' zbek  udumlari " - T., Fan , 1993 yil 240 b
18. Narshaxiy  Abu  Bakr  Muhammad  ibn  Jafar .  Buxoro  tarixi  -T.,  Fan ,
1966 yil 120 bet .
19. Nasriddinov  Q .   O ` zbek  dafn  ta ' ziya  marosimlari "  -T.,  Meros ,  1996  yil
143 bet
58 20. Sarimsoqov  b . " O ' zbek  marosim  folklori " - T., Fan , 1986 yil , 213 bet
21. Снесарев  Г.П.  "Релекти  домусулманских  верований  и  обрядов  у
узбеков Хорезма" -М., Наука, 1969 год, 336 стр
22. Толеубаев  А.Т.  "Релекти  доисламских  верований  в  семейной
обрадности  казахов XIX начало  ХХв" -Алма-ата, Иилм, 1991 год 213
стр
23. Xo ' jamurodov  I . " islom  milliylik , qadriyat " - t , Fan , 1993, 150 bet
24. Shoniyozov N. " Qarluq  davlati  va  qarluqlar " -T., Sharq , 1999 yil , 192 b
25. www.ziyonet.uz     
26. www.ref.uz     
27. www.google.ru     
59 
60 61 62