Qo’ng’irot inoqlari hukumronligi davrida Xiva xonligining ichki va tashqi siyosati

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS
TA’LIM VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX VA IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
T ARIX KAFEDRASI
5120300 - Tarix (m amlakatlar va mintaqalar bo’yicha ) ta’lim
 yo’nalishi bo’yicha bakalavr darajasini olish uchun
“ Qo’ng’irot inoqlari hukumronligi davrida Xiva xonligining ichki
va tashqi siyosati ” mavzusida yozgan
Ilmiy rahbar: 
“ Himoyaga tavsiya etildi ”
Tarix va ijtimoiy fanlar
fakulteti dekani _______ _ 
“_____”____________ 201 7 yil
Qarshi 
1 Bitiruv malakaviy  Bitiruv malakaviy  ishiishi MUNDARIJA
KIRISH …………………………………………………………………………...3
I.  BOB.  XIVA  XONLIGINING  TASHKIL  TOPISHI,  XIVA  XONLIGI
QO’NG’IROTLAR SULOLASINING HUKMRONLIGI DAVRIDA.
1.1. Xiva xonligining vujudga kelishi. ……………………………………….…...5
1.2. Xiva xonligida qo’ng’irotlar sulolasining hokimiyat tepasiga kelishi ……....14
II  BOB.  QO’NG’IROTLAR  HUKMRONLIGI  DAVRIDA  XIVA
XONLIGINING ICHKI VA TASHQI SIYOSATI.
2.1. XVIII-XX asrlarda Xiva xonligining ichki siyosati … ………….…... .……...18
2.2. Xiva xonligining tashqi siyosati……………………………..……..….……..44
XULOSA ................................................................................................................65
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI.........................................6 8
ILOVALAR 
2 KIRISH
Mavzuning  dolzarbligi.  XX  asr  o’zbek  xalqi  tarixida  ro’y  bergan  eng
muhim voqelik, shubhasiz, davlat mustaqilligiga erishish bo’ldi. Istiqlol sharofati
bilan  xalqning  asriy  orzusi  ushalib,  mustaqillik  tufayli  o’z  e’tiqodi,  urf-odatlari,
qadriyatlari  o’z  o’rniga  qaytdi.  Respublika  taraqqiyotining  o’zbek  xalqiga  xos
bo’lgan  xususiyat  va  an’analarini  hisobga  olgan  holda  o’z  rivojlanish  yo’lini
tanlashi,  boy  madaniyati  va  ma’naviyatini  e’zozlash,  xalq  istiqboliga  qaratilgan
milliy istiqlol mafkurasini targ’ib etish, Vatan tarixini xolisona o’rganish va tadqiq
etishni  hayotiy  zaruriyat  darajasiga  ko’tardi.  O’z  oldiga  huquqiy  demokratik
davlat qurishni maqsad qilib olgan O’zbekistonning XXI asrdagi istiqbol siyosati -
bu jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh
etishdir.  O`zbekistonning  Birinchi  PrezidentiIslom  Karimov  ta`kidlaganlaridek
“Kechangi tarix biz uchun hayot maktabi, bamisoli tiniq bir ko`zgu. O`nga qarab
saboq  olamiz,  xulosa  chiqaramiz,  kelajak  yulini  belgilaymiz” 1
 Zero  mazkur
jamiyatni  barpo  etishda,  davlat  boshqaruvini  to’g’ri,  izchil  yo’lga  qo’yishda
davlatchiligimizni  tarixiy  nuqtai-nazardan  boshqaruvini  o’rganish  va  boy  tarixiy
tajribadan foydalanish amaliyotga tadbiq etish muhim ahamiyatga ega.
Uch ming yillik davlatchilik an’analariga ega bo’lgan o’zbek xalqi tarixida
Xorazm  davlatchiligi,  uning  boshqaruv  tizimi  alohida  o’rin  tutadi.  O`zbekiston
Respublikasi Birinchi Prezident I.A.Karimov Jaloliddin Manguberdi tavalludining
800 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimda so’zlagan nutqida “Tarixi qariyb
uch  ming  yilga  boradigan,  buyuk  fan  va  madaniyat  o’lkasi  bo’lgan,  jahon
sivilazatsiyasiga  bebaho  hissa  qo’shgan  ulug’  zotlar  vatani,”Avesto”dek  o’lmas
asar  yaratilgan  tabarruk  tuproq  -  Xorazm  zamini  butun  dunyoga  ma’lum  va
mashhur. Bu yurt tengsiz allomalar, aziz avliyolar, podshohu sarkardalar, botir va
pahlovonlarni  ko’p  ko’rgan”, 2
 deb  Xorazm  tarixiga  bo’lgan  bugungi  kundagi
munosabatni  yaqqol  ko’rsatib  bergan.  Shu  munosabat  bilan  Xorazm
davlatchiligining  muhim  bo’lagi  qo’ng’irotlar  davri  davlat  boshqaruvini  tadqiq
1
Karimov I A Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo`lida xizmat qilish-eng oliy saodatdir 
T.:O`zbekiston,2015
2 2
 Karimov I.A. Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz.-T.: O’zbekiston, 2000. -B.75.
3 etish, ichki va tashqi siyosatni o’rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.
Mavzuning  davriy  chegarasini  XVIII  asrdan  XX  asr  boshlarigacha
bo’lgan  davr  tashkil  etib,  Xiva  xonligining  davlat  boshqaruvi  hamda  ichki  va
tashqi siyosatga oid tadqiqotlar tashkil qiladi.
Mavzuning  o`rganilish  darajasi .  Ushbu  mavzu  mustaqillik  davrida  bir
qator o’zbek olimlari tomonidan o’rganilgan. Xususan, bu borada N.Polvonov va
O.Qo’shjonov 3
,  S.Hasanov 4
,  A.Abdurasulov 5
,  D.Bobojonov  va  M.Abdurasulov 6
,
Q.Munirov  ,  X.Ziyoev  ,  Icxoqxon  Junaydullaxo’ja  o’g’li  Ibrat,  Davlatyor  Raxim
va  Shohnazar  Matrasul 7
,  Mulla  Olim  Maxdum  Hoji 8
,   Majid  Hasaniy 9
,
MirzaolimMushrif , Gulyamov H.G ning asarlari alohida ahamiyatga ega.
O.Qo’shjonovava N.Polvonovning “Xorazmdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar
va  harakatlar”  asarida,  asosan,  Xiva  xonligidagi  jadid  harakatiga,  uning  asosida
tashkil topgan ta’lim tizimiga qaratiladi.
S.Hasanovning  “Xorazm  ma’naviyati  darg’alari”  nomli  asarida  esa
Xorazmda  etishib  chiqqan  allomalar  va  ularning  fan  sohasiga  qanday  yangiliklar
qo’shganligi keltirib o’tiladi.
A.Abdurasulovning  “Xiva”  asarida  Xiva  xonligidagi  ichki  siyosat
masalalari,  jumladan,  madrasalar  qatori,  ulardagi  ta’lim  tizimi,  adabiy  muhit
yoritib  berilgan.  Xususan,  ta’lim  tizimiga  oid quyidagi  ma’lumotni  uchratishimiz
mumkin:  “Xivadagi  rus-tuzem  maktabiniig  asosiy  maqsadi  mahalliy  millat
bolalariga rus tilini o’rgatib, mahalliy tarjimonlar tayyorlashdan iborat edi. Chunki
hali  honlikda  rus  tilida  ish  yuritish,  kelgan  maktublarni  o’qish  va  tarjima  qilish,
nomalar  bitish  sohasida  qiyinchiliklar  tug’ilayotgan  edi.  Holbuki,  Petro
Aleksandrovsk  (hozirgi  To’rtko’l)  shahrida  ochilgan  rus-tuzem  maktabini  bu
davrda  bir  qancha  xivalik  yoshlar,  jumladan,  Asfandiyor  to’ra,
MuhammadAminaddin  Muhammad  hoji  Aminaddin  o’g’li  1892-1897  yillarda
3
Qo’shjonov О ., Polvonov N. Xorazmdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va harakatlar. -T.: 2007.
4
Hasanov S. Xorazm ma'naviyati darg’alari. -T.: 2001.
5
Abdurasulov А . Xiva.-T.: 1997.
6
Bobojonov D., Abdurasulov M. Firdavsmonand shahar.- Xiva, 2008.
7
Davlatyor Raxim, SHohnazar Matrasul, Feruz - shoh va shoir qismati. T. «G. G’ulom», 1991 y.
8
Mulla Olim Maxdum Hoji. Tarixi Turkiston, Qarshi «Nasaf» 1992 yil.
9
Mulla Olim Maxdum Hoji. Tarixi Turkiston, Qarshi «Nasaf» 1992 yil.
4 Fransiyaning  Tuluza  shahridan  suvxo’jaligi  kollejida  ta’lim  olgan  zamonaviy
ma’lumotli birinchi o’zbek irrigatori edi”.
Yana  shu  kitobda  quyidagi  xabar  keladi:  “Feruz  farmoniga  muvofiq  1904
yilning  10  noyabrida  Urganchda  birinchi  yangi  usul  maktabi  ochildi.  Unda
Husayin  Qo’shaev  degan  Turkiyadan  kelgan  o’qituvchi  yoshlarga  ta’lim-tarbiya
bera  boshladi.  Mahalliy  xalq  vakillarining  mazkur  maktabga  qiziqishi  ortib,
dekabr oyiga kelib, bu maktab o’quvchilarinish 45 tasi mahalliy millat farzandlari
edilar. Husayin Qo’shaev 1906-1907 o’quv yilida xonlikdagi ilg’or ma’rifatparvar
kishilarning, eng avvalo, ota-onalarning orzu istaklarini hisobga olib, Urganchda
qizlar  maktabi  tashkil  etdi.  Bu  muhim  voqeadan  xursand  bo’lgan  Feruz
Urganchga  borib,  mazkur  maktab  ishi  bilan  tanishdi  va  Husayin  Qo’shaevning
boshlagan foydali tadbiri uchun uni qo’llab-quvvatlab, boshoyoq sarpo kiygizdi va
xazina hisobidan maktabga yordam berib turishga qaror qildi”.
Q.  Munirovning  “Xorazmda  tarixnavislik”  asarida  Xiva  xonligidagi  faqat
tarixiy  asarlarga  e’tiborini  qaratadi.  Muallif  xonlikda  tarix  maktabiga  xon
Abulg’ozi asos solganini ham eslatib o’tadi.
BMIning  maqsad  va  vazifalari.  Ushbu  bitiruv  malakaviy  ish  XVIII
asrdan  to  XX  asrgacha  bo’lgan  davrda  Xiva  xonligida  qo’ng’irotlar  sulolasining
olib  borgan  ichki  va  tashqi  siyosati,  shuningdek,  tashqi  siyosatda  davlatlar  bilan
o’rnatgan  aloqalari  tadqiq  qilinadi.  Mavzuni  yoritishda  quyidagi  vazifalar
belgilangan:
1. Xiva xonligining vujudga kelishining tarixiy shart-sharoitlarini tadqiqqilish.
2. Xiva  xonligida  qo’ng’irotlar  sulolasining  hokimiyat  tepasiga  kelishini  tahlil
qilish.
3. XVIII-XX asrlarda Xiva xonligining ichki siyosatini yoritish.
4. Xiva xonligining tashqi siyosatini tadqiq qilish.
Ilmiy  yangiligi  va  ahamiyati.  Xiva  xonligida qo’ng’irotlar  sulolasi
hukmronligi  davrida  mamlakatning  ichki  va  tashqi  siyosatini  o’rganish  ishning
asosiy  ob’ekti  hisoblanib,  Xiva  xonligida  qo’ng’irotlar  sulolasining  xokimiyat
tepasiga  kelishi  va  olib  borgan  siyosatini  kasb-hunar  kollejlari  va  o’rta  maxsus
5 ta’lim  tizimida,  shuningdek  oliy  ta’lim  muassasalarida  o’rgatish  mavzuning
predmetini tashkil etadi.
Ishning  aprabatsiyasi.  Ushbu  mavzuni  yoritishda Prezidentimiz  I.Karimov
tomonidan  yaratilgan  «Tarixiy  xotirasiz  kelajak  yo’q»  kitobida,  bugungi  kunda
tarixchi  olimlar  oldiga  qo’ygan  talablar  asosida  kelib  chiqib,  mavzuni  haqqoniy,
ob’ektiv  yoritishga  harakat  qilindi.  Shuningdek,  davrlashtirish  va  retrospektiv,
qiyosiy  tahlil,  taqqoslash  kabi  usullardan  foydalanib  ushbu  mavzu  mohiyatini
ob’ektiv va haqqoniy ochib berishga harakat qilindi.
Ishning hajmi va strukturasi kirish, uchta bob, beshta paragraf,xulosa va 
foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati tashkil qiladi.
6 I-BOB. XIVA XONLIGINING TASHKIL TOPISHI, XIVA XONLIGI
QO’NG’IROTLAR SULOLASINING HUKMRONLIGI DAVRIDA
1.1. Xiva xonligining vujudga kelishi.
Markaziy Osiyo ayniqsa o’zbek xalqi tarixida -xonliklar davri alohida o’rin
tutadi. Ko’p ming yillik o’zbek xalqi tarixida bu davr o’zining muddati bilangina
emas,  balki,  shu  davrda  xalqimizning  ijtimoiy-siyosiy  hayotida  yuz  bergan  juda
katta voqealar bilan ham ajralib turadi.
Temur  vafotidan  so’ng  Temuriy  shahzodalar  o’rtasida  boshlanib  ketgan
to’xtovsiz  urushlar  sohibqiron  ne  mashaqqatlar  bilan  bunyod  etgan  qudratli
davlatni  parchalanib  ketishiga  sabab  bo’ldi.  Asta-sekin  bu  qudratli  davlat
tarkibidan  qator  davlatlar  va  mulklar  ajralib  chiqib  ketdi.  Xorazmdan
Astrobodgacha  keng  hududda  joylashgan  turkmanlar  birinchilardan  bo’lib
temuriylar  davlatidan  ajralib  chiqdilar.  Xuddi  shu  vaqtda  Farg’ona  vodiysi  ham
ajralib  mustaqil  bo’lib  oldi.  Shuningdek,  Hisor  va  Badaxshon  ham  mustaqil
davlatga  aylandi.  Natijada  O’rta  Osiyodagina  emas  balki,  Xuroson  va  Eron
hududlarida ham temuriylar davlati yiqilgan edi.
Temuriylar  davrida  buyuk  Temur  davlatining  bunday  parchalanib  ketishi
G’arbda Qora dengiz qirg’oqlaridan boshlanib, Sharqda Irtish daryosi va Balxash
ko’liga  qadar, janubda  esa  Sirdaryoning  quyi  oqimlarigacha  cho’zilgan.  Qipchoq
dashtlarida  yashovchi  O’zbeklar  deb  atalmish  turkiy  tilda  so’zlashuvchi
ko’chmanchilarni  Movaraunnahr  erlariga  hujum  qilib  uni  zabt  etishlari  uchun
qulay sharoit yaratib berdi 10
.
O’z vaqtida mug’ullar istilosi ostida qolgan hududi zabt etilib, Jo’ji ulusiga
kiritilgan  Dashti  Qipchoq  aholisi  Jo’ji  o’limidan  keyin  uning  o’g’illaridan  biri
SHaybonquli  ostida  o’zining  mustaqil  ulusini  tashkil  etish  uchun  kurash  olib
boradi.  Natijada  Yoyiq  daryosining  Sharqidan  Sirdaryo  buylarigacha  bo’lgan
erlarda  bunday  ulus  bapro  etiladi.  XV  asrda  ana  shu  Shaybon  boshchiligidagi
ulusda yashagan ko’chmanchilar o’zbek nomi bilan atalganlar.
XVI  asr  Xiva  tarixchisi  Abdulg’oziyning  yozishicha  (1603-1664)  asosan
10
O’zbekiston tarixi T., «Yangi asr avlodi» 2003 y. 299-334 betlar.
7 chorvachilik  va  ko’chmanchilik  bilan  shug’ullanuvchi  o’zbeklarning  ko’pchiligi
yozni  Yoyiq  daryosining  yuqori  oqimida,  qishni  esa  Sirdaryoning  quyi  oqimida
o’tkazadilar.  Bu  erda  o’zbeklardan  tashqari  qipchoqlar  qo’ng’irotlar  uyshun,
nayman  va  boshqa  qabilalar  ham  yashagan  bo’lib,  ular  o’sha  o’zbeklar  tarkibiga
kirar edi.
XV asrning 20 yillariga kelib Dashti Qipchoq urug’lari ichida Shayboniylar
urug’i  (o’zbeklar)  oldinga  chiqdi.  Bu  urug’ning  eng  ko’ga  ko’ringan  vakili,
ko’chmanchi o’zbeklar davlatining asoschisi Abdulxayrxon bo’lib, u o’zidan oldin
bu erda hukmronlik qilgan Baroqxondan farqli o’laroq, taxtni o’zgalar yordamida
emas,  balki  bir  qator  o’zbek  qabilalari,  chunonchi  Nayman,  Qo’ng’irot,  Qiyot,
Durman,  Uyg’ur,  Uyshun  va  boshqa  qabilalarning  yordamida  egalladi.  U  juda
qisqa  vaqt  ichida  yirik  davlatni  vujudga  keltirdi  va  bu  davlatni  uning  o’zi  1428
yildan 1468 yilgacha boshqardi 11
.
Biz  yuqorida  ta’kidlaganimizdek,  Abdulhayrhon  boshliq  o’zbeklar  asosan
ko’chmanchi  xalq  bo’lib  chorvachilik  bilan  shug’ullanganlar.  Shu  bois  ularga
chorvachilik  mahsulotlarini  hunarmandchilik  va  qishloq  xo’jaligi  mahsulotlariga
almashadigan xalqlar va hududlar kerak edi.
Bundang  tashqari  bu  davrga  kelganda  ko’chmanchi  o’zbeklarning  katta
qismi  feodal  munosabatlarining  rivojlanishi  natijasida  o’z  o’tloq  va  podalaridan
ajragan bo’lib, ularning o’troq hayot kechirishi uchun Movaraunnahr erlari kerak
edi.
Shu  va  boshqa  bir  qator  sabablarga  ko’ra  hali  Abdulxayrxon  davridanoq
o’zbeklar  Sirdaryoning  quyi  oqimidagi  Sig’noq,  Oqqo’rg’on,  Suzoq,  Uzgan  va
boshqa erlarga hujum qilib, u erlarni bosib oldi.
Ko’chmanchi  o’zbeklar  tomonidan  Movaraunnahr  hududlarini  egallash
uchun kurash Abdulxayrxonning nabirasi Muhammad Shohbaht Shayboniy
davrida (1451-1510) kuchaydi.
XV asrning  ikkinchi  yarmida  Movaraunnahrdagi  o’zaro  kurashlar  bilan
band  bo’lgan  temuriylarning  asosiy  raqibi  shimoldagi  mo’g’ullar  edi.  Ularning
11
O’sha manba. 320-332-betlar.
8 Movaraunnahr erlariga to’xtovsiz talonchilik hujumlaridan bezor bo’lgan temuriy
shahzodalar  mo’g’ullarga  qarshi  kurashda  Shayboniyxondan  foydalanish
maqsadida u bilan ittifoq tuzdilar. Biroq Shayboniyxon bu ittifoqqa tez-tez xiyonat
qilib, goh temuriylar, goh mo’g’ullar tomonida turib harakat qilar edi.
Shayboniyxon  bobosi  Abdulxayrxon  Dashti  Qipchoqda  tashkil  etgan
davlatni  bir  tomonlama  kuchaytirib,  o’z  oldiga  hali  o’sha  bobosi  rejalashtirgan
Movaraunnahr  erlarini  bosib  olish  ishini  hal  etishni  maqsad  qilib  qo’ydi  va  uni
amalga oshirishga kirishdi. Bu ishga kirishar ekan, Shayboniyxon eng avvalo 1480
yilda Qozoq xoni Burunduqxonga katta zarba berdi. Shundan so’ng Shayboniyxon
1488-1500 yillar ichida O’tror, Yassi, Sig’anoq, Shaxrisabz. Turkiston shaharlarini
egallaydi. SHundan so’ng Temuriylar poytaxti Samarqandni egallashni o’z oldiga
maqsad qilib qo’ydi.
Shayboniyxon  1499  yilda  dastlab  Samarqandni  qamal  qilganda  bu  erda
Sulton Ahmad Mirzoning o’g’illaridan biri, Sulton Ali Mirzo hukmronlik qilardi.
Uning  qobiliyatsiz,  har  tomonlama  ojizligidan  xabar  topgan  Shayboniyxon
Samarqand  shahriga  kirmay  Shahrisabz  va  Qarshi  shaharlarini  talab  Qipchoq
dashtiga  qaytib  ketadi.  Ozroq  vaqt  o’tgach  Shayboniyxon  Toshkent  hokimi
Mahmudxondan  ozroq  yordam  olib,  Samarqandga  yangidan  hujum  boshlaydi.
Xuddi  shu  payt  Buxoro  hokimi  Muhammad-Boqi  tarxon  qo’shinlari  Samarqand
hukmdori  Sulton  Ali  Mirzoga  yordamga  kelayotganligini  haqida  SHayboniyxon
xabar  topadi.  Shundan  so’ng  u  Samarqand  qamalini  to’xtatib,  asosiy  kuchlarini
Buxoro  qo’shinlariga  qarshi  qaratadi  natijada  Dabusiya  qal’asida  (hozigi
Ziyovuddin stansiyasi yaqinida) bo’lgan jangda (1500) Shayboniyxon qo’shinlari
g’alaba qozonadilar. Shundan so’ng Shayboniyxon Buxoroga tomon shiddat bilan
harakat qiladi va shaharni uch kun qamaldan so’ng qo’lga kiritadi. Shayboniyxon
tomonidan  Buxoroni  qo’lga  kiritilgani  haqidagi  xabar  Samarqandning  hukmron
doiralari orasida sarosima keltirib chiqaradi Samarqand hukmdori Sulton Ali
Mirzodan norozi bo’lgan amirlarning bir guruhi Andijonda hukmronlik qilayotgan
temuriy  Bobur  ixtiyoriga,  ikkinchi  guruhi,  Sulton  Ali  Mirzoning  Toshkentda
9 hukmronlik qilayotgan akasi Uvays Mirzo yoniga ravona bo’ldilar 12
.
Voqealar  rivojini  sinchiklab  kuzatib  turgan  Samarqand  hokimi  Sulton  Ali
Mirzo bu vaziyatda SHayboniyxon bilan muzokaralar olib borishni lozim topib, bir
guruh o’ziga yaqin kishilar bilan uning huzuriga tashrif buyuradi.
Shu  tariqa  Shayboniyxon  1500  yilda  jangsiz  Samarqandni  birinchi  marta
egallaydi. Sulton Ali Mirzoni qatl etib, shaharni ayovsiz tarzda talaydi.
Biroq, Samarqand ruhoniylarining ko’zga ko’ringan namoyondalaridan biri
xo’ja  Abdulmakarim  yordamida  Bobur  tez  orada  Samarqandni  egallab,
shayboniylarning  shaharda  qoldirilgan  qo’shinlarini  va  ularni  tarafdorlarini  qirib
tashlaydi.  Shundan  so’ng  Bobur  Shayboniyxon  qo’shinlarini  ta’qib  etishga
kirishadi.  Lekin  1501  yil  aprelida  Zarafshon  daryosi  bo’yida  Sariko’l  degan
dashtdagi  jangda  talofat  ko’rib  Samarqandga  chekinadi.  Bu  erda  4  oy  qamalda
bo’lib,  oxiri  1501  yilning  ikkinchi  yarmida  Samarqandni  tashlab  chiqadi  va
Toshkent  hokimi  Mahmudxon  huzuriga  ketadi.  Shayboniyxon  ikkinchi  marta
Samarqandni qo’lga kiritib, uni ayovsiz taladi.
Shayboniyxon  Samarqandni  qo’lga  kiritgach,  1503  yilda  Sirdaryoning
yuqori qismiga qarab yurish qildi. Bu erda (Toshkent hokimi) Mahmudxon, Bobir
boshliq  birlashgan  kuchlarga  duch  keldi.  Arxiyon  yonidagi  shiddatli  jangda  ular
ustidan  g’alabaga  erishib.  Toshkent,  Shoxruhiya,  Farg’ona  shaharlarini  qo’lga
kiritdi(1504).
Shayboniyxon 1505 yilda Xorazmni, Movaraunnahrning asosiy shaharlarini
egallagach, Xurosonni va unga qarashli erlarni bosib olishni maqsad qildi.
Xuroson  sultoni  Husayn  Boyqaro  (Sulton  Husayn)  (1489-1506)  o’zining
to’ng’ich  o’g’li  Balx  hokimi  Badiuzzamon  bilan  birga  Shayboniyxonga  qarshi
kurashmoqchi  bo’ladi.  Lekin  bu  ko’zlangan  natijani  bermaydi.  Muhammad
SHayboniyxon Hirotga qarshi yurish arafasida Husayn Boyqaroning ikki o’g’li
Badiuzzamon  bilan  Muzaffar  Mirzo  o’rtasida  taxt  kurashi  boshlanadi.  Natijada
Hirot taxtiga ular bir vaqtda podsho bo’lib ko’tariladilar. Bu Shayboniyxonga qo’l
keladi.  SHayboniyxon  qo’shinlari  1504  yilda  Xisravshoh  hukmronlik  qilgan
12
Istoriya Uzbekistana. T. Universitet, 2004 g. s. 74-87.
10 Qunduz shahrini egalladi. 1507 yilda esa Shayboniyxon Xuroson poytaxti Hirotni
egalladi,  so’ngra  Astrabodni  egalladi.  Taxt  talashgan  aka-uka  temuriylar  esa  biri
G’arbga, biri  Sharqqa  qochdi. Qisqa vaqt ichida  Shayboniyxon Temuriylar erlari
bo’lgan Buxoro, Samarqand, Balh Mahshad, Nishopur, Kaba shaharlarini egalladi.
U  Sirdaryodan  Afg’onistongacha  bo’lgan  erlarning  hukmdori  bo’lib  oldi.
Faqatgina  Sirdaryo  bo’yidagi  erlar  Toshkent  hukmronligida  bo’lsada,  bular  ham
SHayboniyxonga  yarim  qaram  edi.  Xullas  Shayboniyxon  8  yil  ichida  Timuriylar
davlati  hududlarini  butunlay  istilo  qildi.  Shayboniyxonning  birin-ketin  bergan
harbiy  zarbalari  tufayli  Temuriylar  davlatining  qulashiga  olib  kelgan  asosiy
sabablar haqida ham alohida to’xtalib o’tish zarur bo’ladi.
Bu haqda gapirar ekanmiz, avvalo Shayboniyxon hujumi arafasida o’lkadagi
ijtimoiy-iqtisodiy  ahvolni  yomonligi,  mehnatkash  xalq  ommasining  qashshoq
hayoti  ko’chmanchi  o’zbeklar-g’alabasining  asosiy  omillarida  biri  bo’lganligini
ko’rsatib o’tish zarurdir.
Ahvol  shunga  borib  etgan  ediki,  Farg’onadek  eri  serunum,  dehqoni
mirishkor  yurtda  o’zbeklar  hujumi  kunlarida  3-4  ming  askarni  boqish  uchun
mablag’ yo’q edi.
Temuriylar  o’sha  davrdagi  og’ir  iqtisodiy  ahvolini  ular  saroyida  xizmat
qilgan  o’z  davrining  zabardast  shoirlaridan  biri  Binoiy  shunday  hikoya  bilan
ifodalaydi:  “Na  egulik  g’allam  bor  va  ne  kiyimga  g’amlangan  baxmalim  bor.
Eyadigani, kiyadigani bo’lmagan kishi ilm va hunarga qanday urina olsin.”
Ana  shunday  og’ir  iqtisodiy  ahvol  sabab  mamlakatda  ko’p  ruhoniylar  va
ziyolilar SHayboniyxon tarafiga o’tib ketgan edilar.
Tinib-tinchimagan  Shayboniyxon  1508-1509  yillarda  qozoq  erlari  ustiga
yurish  qildi  va  erlarni  egalladi.  Natijada  Shayboniyxon  bir  tomondan  Kaspiy
dengizi qirg’oqlaridan Xitoygacha, ikkinchi tomondan Sirdaryo qirg’oqlaridan
Markaziy Afg’onistongacha cho’zilgan erga ega bo’lgan yirik feodal davlatga ega
bo’ldi.
Bu  bilan  ham  kifoyalanmagan  Shayboniyxon  1510  yildan  boshlab  qolgan
Xuroson  erlarini  bosib  olishga  kirishdi.  Xuddi  shu  vaqtda.  Ya’ni  XV  asrning
11 oxirlarida Erondagi o’zaro feodal urushlar natijasida xokimiyat tepasiga safafiylar
sulolasining  ko’zga  ko’ringan  vakili  Ismoil  Safaviy  kelgan  edi.  Ismoil  Safaviy
Xurosonni  Shayboniyxondan  tortib  olmoqchi  bo’ldi.  SHayboniyxon  bunga
ko’nmadi. Natijada Ismoil Safaviy Shayboniyxonga qarshi qo’shin tortdi va 1510
y.  dekabrda  Marv  yonidagi  jangda  Shayboniyxonning  17  minglik  armiyasi  qirib
tashlandi.  Shayboniy  asirga  olinib  kallasi  kesildi  va  uni  kallasidan  shox  Ismoil
sharob ichadigan idish yasatdi.
Ismoil  Safaviy  butun  Xurosonga  ega  bo’lib  chegaralari  Ozarbayjondan
Bog’dodgacha cho’zilgan Eron davlati xududlarini yanada kengaytirdi.
SHayboniyxon  o’ldirilgach,  Xorazm  xam  Eron  shoxi  Ismoil  qo’li  ostiga
o’tadi va Xorazmda Eronlik “qizilboshlar” xukmronligi boshlandi.
Xorazmda 1511 yilda Eronlik “qizilboshlarga” qarshi fitna uyushtirildi. O’z
vaqtida  Abdulxayrxonga  qarshi  chiqqan  Xorazmdagi  o’zbek  urug’lari  o’sha
Qipchoq  Dashtida  Shayboniylar  bilan  yonma-yon  yashagan  va  ular  bilan
nodo’stona  munosabatda  bo’lgan  Berka  sultonning  ikki  o’g’li  Elbarsxon  bilan
Bilbarsxonni  Xiva  taxtiga  yashirincha  taklif  qiladilar.  Aka-ukalar  bu  takliflarga
ko’ra  Xivaga  keladilar.  Xiva  xalqi  “qizilboshlarni”  g’darib  Elbarsxonni  xon  etib
ko’tardilar.  Bu  voqea  1511  yilda  sodir  bo’ladi.  Xonlik  tasarrufiga  Xorazm-
Amudaryo  etaklaridagi  qadimiy  dehqonchilik  vohasi,  Mang’itqishloqning
Abulxon  tog’lari  Mashhadi  Mirsiyon  va  O’zboy  atrofidagi  hududlar  kirgan.
Elbarsxon  tez  orada  Xorazm  erlarini  shimoliy  Xurosonning  kattagina  erlari,
Amudaryoning o’ng sohilidagi erlar va Turkistonning janubiy erlarigacha bo’lgan
erlar  hisobiga  kengaytirildi.  Va  ana  shu  hududda  Xiva  xonligiga  asos  soldi.
Xonlikning poytaxti dastlab Vazir shahri, keyin Ko’hna Urganch va Xiva bo’lgan.
Biroq,  1511  yilda  Elbarsni  Xiva  xonligiga  asos  solgan  bo’lsada,  uning
o’zining  davridayoq  xonlik  bir  necha  feodal  egaliklarga  bo’lingan  bo’lib,  ularni
boshqarayotgan  shahzodalar  o’rtasida  uzluksiz  feodal  urushlar  bo’lib  turdi.
Ayniqsa,  bu  urushlar  1538  yilda  Elbarsxon  o’lgach  (Elbarsxon  1511-1538  yilda
hukmronlik  qilgan)  uning  vorislari  davrida  kuchayib  ketadi.  Buning  ustiga  Xiva
xonligiga qarshi Shayboniylardan Ubaydullaxon (1538) yurish qildi va Xiva xoni
12 Avaneshni o’ldirib, o’rniga o’z o’g’li Abdulazizni o’tkazadi. Uning davrida yana
feodal  urushlar  ko’payadi.  Buni  ayniqsa  Xiva  taxtida  Arab  Muhammad  (1602 -
1643) o’tirgan  davrda yaqqol  ko’rish mumkin edi. Qisqasi XVI  asr 40-yillaridan
boshlab  Xiva  xonligida  o’zaro  kurashlar,  ayniqsa  xonlikdagi  o’zbeklar  bilan
turkman urug’lari o’rtasidagi ziddiyatlar, qolaversa atrofdagi qozoq va qalmiqlarni
hujumlari  xonlikni  zaiflashtirdi.  Xonlikdagi  bunday  og’ir  ahvoldan  foydalangan
Buxoro  xonlari  Subhonqulixon  (1680-1702)  va  Eron  shohi  Nodirshohlar  (1740)
Xiva  taxtini  o’z  qo’llariga  kiritadilar.  Biroq  Xiva  xonligida  bundan  keyin  ham
tinchlik  bo’lmadi.  Bu  erda  Eron  hukmdorlariga  qarshi  tez-tez  g’alayonlar
ko’tarilib  turdi.  Bundan  foydalangan  o’zbek  qabilalaridan  biri-Qo’ng’irot
urug’ining  boshlig’i  Muhammad  Amin  Inoq  xonlik  taxtini  egallab,  xonlikda
yangi-qo’ng’irot sulolasiga asos soldi.
1804 yilda Qo’ng’irot inoqlari yirik vakillaridan biri Muhammad Rahimxon
Xiva  taxtini  egallab,  1806-1825  yillar  davomida  xonlik  qiladi.  Uning  davrida
xonlik  har  taraflama  kuchayadi  va  markaziy  hukumat  mustahkamlanadi.  Lekin
uning  vorislari  Muhammad  Eminxon,  Qutlimurod,  Olaqullilar  davrida  Xiva
xonligidagi  ahvol  yana  murakkablashdi.  Xiva  xonligi  1920  yil  fevralida
bolshevoylar tomonidan ag’darildi.
13 1.2. Xiva xonligida qo’ng’irotlar sulolasining hokimiyat tepasiga kelishi
Muhammad Amin mahalliy beklarni ham bo’ysundirishga muvaffaq bo’ldi.
U xon avlodidan bo’lmagani sababli taxtga Abulfayzxonning o’g’li Bo’lakayxonni
nomiga,  qo’g’irchoq  xon  sifatida  o’tqazadi.  Hokimiyatni  esa  o’zi  boshqaradi.
1782-  yilda  Buxoro  amirligi  qo’shinlarining  hujumini  qaytarib,  Xiva  xonligi
mustaqilligini  saqlab  qoladi.  Xiva  xonligini  boshqargan  Muhammad  Amin 1
 inoq
20 yil davomida 13 marta soxta xonlarni almashtirgan.
Hukmronligining  so’nggi  yillarida  o’z  qabilasining  faol  qatlamiga,
savdogarlar  va  ruhoniylar  madadiga  tayangan  hamda  turli  turkman  qabilalari
o’rtasidagi  o’zaro  nizolardan  oqilona  foydalana  olgan  Muhammad  Amin
mamlakatda nisbatan siyosiy osoyishtalik vaziyatini yaratishga erishdi. Bularning
barchasi mamlakat iqtisodining ko’tarilishini ta’minlaydi. Jon saqlash uchun o’zga
yurtlarga qochib ketgan fuqarolar yana qaytib kela boshladilar. Avaz Muhammad
inoq davrida Xiva xonligi iqtisodiy jihatdan ancha mustahkamlandi.
Muhammad  Amin  ham,  uning  o’g’li  Avaz  (1790-1804)  ham  davlat
hokimiyatini inoq unvonida boshqarganlar. Qozoqchingiz biylaridan soxta xonlar
chaqirilib  turilgan.  Hokimiyat  amalda  inoq  va  maxsus  kengash  tomonidan
boshqarilgan. Kengash tarkibiga qo’shbegi, mehnat, vazir va otaliqlar kirgan. Inoq
va kengash soxta xon nomidan ish yuritgan.
Faqat  Avazning  o’g’li  Eltuzar  (1804-1806)  hukmronligi  davrida  chetdan
soxta  xon  chaqirish  to’xtatildi.  Nafaqat  to’xtatildi,  ayni  paytda  1804-  yildayoq
chetdan  chaqirilgan  soxta  xon  Abulg’ozini  taxtdan tushirib,  o’zini  xon deb  e’lon
qildi.  Shu  tariqa,  qo’ng’irotlar  sulolasi  Xiva  xonligi  taxtini  rasman  egalladi.  Bu
sulola 1920- yilga qadar Xiva xonligini idora qildi.
Eltuzarxon  xonlikda  markazlashgan  davlat  siyosati  yuritish  uchun  harakat
qiladi.  1804-  yilda  Eltuzarxon  Buxoroga  yurish  qildi.  1806-yilda  Amudaryo
bo’yida  bo’lgan  hal  qiluvchi  jangda  Xiva  qo’shinlari  tor-mor  etildi,  Eltuzarxon
ham halok bo’ldi.
Eltuzarxon  vafot  etgach  taxtga  uning  ukasi  Muhammad  Rahim  I  o’tirdi.
Muhammad Rahim I Xiva xonligini siyosiy jihatdan birlashtirishga kirishdi.
14 Ayni  paytda  turkmanlarni  bo’ysundirish  masalasi  yetakchi  o’ringa  chiqdi.
Turkmanlarning  turli  qabilalari  qanchalik  qattiq  qarshilik  ko’rsatmasinlar,  birin-
ketin bo’ysundirilib borildi.
Bo’ysunishni  istamagan  yovmut  qabilasi  Xurosonga  ko’chib  ketdi.  Biroq,
Eron  hukumatining  tazyiqi  ostida,  shuningdek,  yaylov  maydoni  topilmaganligi
uchun  yana  Xiva  xonligi  hududiga  qaytib  keldi.  Endi  ular  Xiva  xoni  tomonidan
ajratib  berilgan  hududga  joylashishga  majbur  bo’ldilar.  Shu  davrdan  boshlab
yovmut qabilasining taqdiri Xiva xonligi bilan uzil-kesil bog’landi va ular xonlik
fuqarolari  tarkibiga  olindi.  Ularga  ham  soliq  to’lash  belgilandi.  Shuningdek,  xon
qo’shiniga belgilangan miqdorda navkar yuborish majburiyati ham yuklandi.
Uzoq  davom  etgan  urushlar  va  yillab  sarson-sargardonlikda  yurish
yovmutlarni qishloq xo’jaligidan ancha uzoqlashtirib qo’ygan edi. Shu tufayli ular
xon  qo’shinida  sidqidildan  xizmat  qildilar.  Ulardan  o’z  zamonasining  eng
jangovar otliq harbiy qism tuzilganligi ham bejiz bo’lmagan.
Muhammad  Rahimxon  I  o’zbeklar  va  turkmanlardan  tuzilgan  qo’shinga
tayanib  yirik  zodagonlar  qarshiligini  sindirish  uchun  shiddatli  kurash  olib  bordi.
Bu kurashda o’z raqiblarini birin-ketin bo’ysundira bordi.
Muhammad Rahim I ga dushmanlik ruhidagi Orolbo’yi zodagonlari guruhi
qattiq qarshilik ko’rsatdi. 1811 - yilda uning ham qarshiligi sindirildi. Qo’ng’irot
shahri  yakson  qilindi.  Xiva  xoni  mustaqil  bo’lib  ajralib  chiqqan  qoraqalpoqlarni
bo’ysundirishga kirishdi. Qoraqalpoqlar Buxoro amiri Haydardan yordam olishga
harakat  qildilar.  Biroq,  bunga  erisha  olmagach,  Xiva  xonligiga  bo’ysunishga
majbur bo’ldilar 13
.
1812- 1820- yillar  oralig’ida  qozoqlarning  Kichik  juz  xonligi
hududiga  2  marta  hujum  uyushtirildi.  Buning  oqibatida,  xonlik  hududlarining
yanada kengayishiga erishildi.
1813- yilda  Shimoliy  Xurosonda  joylashgan  turkmanlarning  takya  qabilasi
Xiva xonligiga qaramligini tan olishga va belgilangan hajmda soliq to’lab turishga
majbur etildi.
13
Azamat Ziyo «O’zbek davlatchiligi tarixi T. «SHarq» 2000 y. -B.122.
15 1822- yilda esa Marv shahri xonlikka qo’shib olindi. 1824yilda Yangi Marv
shahri bunyod etildi.
Muhammad  Rahimxon  I  bo’ysundirilgan  qabilalar  zodagonlarining  qabila
orasidagj  mavqeyi  nihoyatda  qudratli  bo’lganligini  hisobga  olib,  Ularga  u  yer-
mulk  va  turli  imtiyozlar  in’om  etgan.  Bu  omil  xonlikda  siyosiy  barqarorlikni
ta’minlashga xizmat qilishi kerak edi.
Muhammad Rahimxon I davrida xonlik siyosiy jihatdan birlashtirildi. Ayni
paytda  mamlakatda  nisbiy  barqarorlik  ta’minlandi.  Uning  hududlari  yanada
kengaydi.
Xiva  xonlari  Olloqulixon  (1825-1842)  va Muhammad  Amirxon  (1846 -
1853)  davrida  ham  o’zaro  urushlar  to’xtamadi.  Olloqulixon  Buxoroga  7  marta,
Xurosonga 5 marta yurish qilgan bo’lsa, Muhammad Aminxon Marvga 10 marta
yurish qiladi. o’nlab shahar  va qishloqlar  talanadi. Zulm, talonchilik davom  etdi.
Xalq turmushi og’irlashib bordi.
Xiva  xonligida  boshqaruv  tizimi  juda  murakkab  bo’lib,  urug’chilikka
asoslangan  byurokratik  tizim  mavjud  edi.  Xivada  boshqa  xonliklardan  farqli
o’laroq inoq degan lavozim bo’lib, bu lavozimni egallagan odam xondan keyingi
odam  hisoblanib,  amir-ul-umaro,  ya’ni  hukmdorlar  hukmdori  deb  atalardi.
Xonlikda devonbegi ham bo’lib, u xonning o’zidan keyingi amaldor hisoblanardi.
Yana  qo’shbegi  degan  lavozim  bo’lib,  unga  xonlikning  janubiy  qismidagi  o’troq
aholi  buysunardi.  Bu  erda  xon,  vazir  va  qushbegidan  tashqari  yana  5  kishidan
iborat  xon  maslahatchilari  (ular  urug’  boshliqlaridan  tuzilardi)  bo’lgan  har  urug’
boshliqlaridan (inoqlar va otaliqlar) 2 kishi davlat boshqaruviga kirgan.
Xiva  xonlik  boshqaruvida  yasovullar  shtati  bo’lgan.  Yana  yuzboshi,
mingboshi  kabi  amaldorlar  bo’lgan.  Yana  joylardagi  amaldorlar  o’zlarining  quyi
boshqaruv  tizmlariga  ega  bo’lib,  o’z  erlarini  mustaqil  boshqarishgan.  Xonlik  o’z
navbatida  okruglarga  bo’lingan  bo’lib,  ularni  hokimlar  va  qozilar  boshqargan.
Xonlikda  yashovchi  turkman,  qozoq  va  qoraqalpoqlar  hokimlarga  buyso’nmay,
faqat o’zlarining urug’ boshliqlariga itoat qilganlar. Turkmanlarda ular bek hamda
vakillar  deyilsa,  qoraqalpoq  va  qozoqlarda  biy  deb  atalganlar.  Xonlikda  din
16 ahllari: so’filar, shayxlar katta hurmat e’tiborga ega bo’lganlar.
Xonlikda  XIX  asr  1  yarmida  ham  feodal  munosabatlarning  rivojlanib
borishiga qaramay, o’tmish patriarxal hayot qoldiqlari saqlanib qolayotgan edi. Er
hamda suv xon, yirik feodallar qo’lida edi. Ayrim feodallar qo’li ostidagi erlar 15
ming  tanobni  tashkil  qilganda,  oddiy  jamoa  a’zosi  bo’lgan  dehqonning  eri  1-2
tanobdan oshmas edi.
Rus  elchisi  (Moskva)  Ivan  Xoxlov  ma’lumotiga  ko’ra  XVII  asrda  xon
qo’shinlari soni 15 mingdan 30 minggacha bo’lgan.
Xiva  xonligi  iqtisodini  bu  davrda  og’ir  soliqlardan  tushgan  pullar  tashkil
qilgan.  Iqtisodiy  hayot  xonlikda  juda  og’ir  bo’lgan.  Xiva  xonligida  erning  bir
qismi  hukmronlik  qildayotgan  sulola  a’zolariga  (to’ralarga),  shuningdek  harbiy
boshliqlarga  (sarkardalarga)  hamda  vaqf  erlari  sifatida  masjid-madrasalarga
berilgan.  Bu  erlarda  ishlovchi  ijarachilar  “bevatanlar”,  “yarimchilar”  deb
atalganlar.  Oddiy  mehnatkash  xonga  “salgut”  deb  atalgan  og’ir  er  solig’ini
to’lagan.  Yana  “begar”deb  atalgan  majburiyat  bo’lib,  bunga  asosan  har  bir
xonadondan  bir  kishi  12  kun  davomida  xonga  ishlab  bergan.  Aholining
dehqonchilik  bilan  shug’ullanadigan  qismi  suvni  etishmasligidan  azob  chekkan.
Boylarning erlarida qullar ishlab zilgan. Shahardagi hayot bu davrda og’ir bo’lgan.
Shahar  aholisi  hunarmandchilik,  ayrimlari  dehqonchilik  bilan  shug’ullangan.
Bug’doy,  arpa  ekkan,  qurt  boqishgan.  Savdo  kam  rivojlangan.  Chunki
qaroqchilarhujum  qilib  turgan.  Savdoni  og’ir  ahvolga  tushishi  shahar  aholisi
hayotini yomonahvolga tushirib qo’yganini 1558 yilda xivani kuzatgan Jenkinson
yozadi .
1573-1575 yilda Amudaryo o’z izini o’zgartiradi natijada eski izi atrofidagi
joylashgan  qishloq  va  shaharlarda  hayot  to’xtaydi.  Odamlar  eski  Urganchdan,
yangi Urganch janubroqqa o’tib yashaydigan bo’ladi.
17 II-BOB. QO’NG’IROTLAR HUKMRONLIGI DAVRIDA XIVA
XONLIGINING ICHKI VA TASHQI SIYOSATI.
2.1. XVIII-XX asrlarda Xiva xonligining ichki siyosati.
Temuriylar  o’rtasida  kelib  chiqqan  o’zaro  qonli  urushlar  bois,  XVasrning
oxirlari  -XVI  asrning  boshlariga  kelib,  ularning  davlati  har  taraflama  o’zining
kuch-qudratini  yo’qotadi.  Movaraunnahrda  Shayboniylar  hukmronligi  o’rnatildi.
Muhammad  Shayboniy  vafotidan  keyin  esa  o’lka  hayotida  yana  alg’ov-dalg’ov
yillar boshlandi. Shu sababli bu erda mustaqil uch xonlik vujudga keldi. Xonliklar
davrida ham o’lkada birlik, tinchlik bo’lmadi. Bu o’z navbatida xonliklarni Chor
Rossiyasi va Sho’rolar hukumati tomonidan yo’qotilishiga sabab bo’ldi.
Amudaryo eski o’zanini qurishi xonlik markazini Xivaga ko’chishiga sabab
bo’ladi.
Amudaryo o’zanini o’zgarishi mamlakat iqtisodiy hayotiga katta ta’sir qildi.
Xonlik xazinasi bo’shab, hatto amaldorlarga ham yillab oylik to’lanmay qoldi.
Qishloq xo’jaligida asosan qo’l mehnatidan foydalanilgan. Mehnat qurollari
qoloq  bo’lgan.  Bu  o’z  navbatida  xonlikda  iqtisodiy  ahvolni  yomonligiga  sabab
bo’lgan  Har  uch  xonlikda,  jumladan  Xiva  xonligida  ham  o’z  puli  bo’lgan.  Bu
pullar oltin, kumush tangalar va mis puldan iborat bo’lgan.
XVIII asr  boshlariga  kelganda  iqtisodiy  tushkunlik  vujudga  keldi.  Bunga
sabab  shu  davrda  o’zbeklar  bilan  turkmanlar  o’rtasidagi  to’xtovsiz  urushlar,
Buxoro  xonlarining  Xiva  xonlari  ichki  ishlariga  aralashuvi,  Qozoq  qolmiqlarini
to’xtovsiz  hujumlari,  Eron  shohi  Nodirshohni  Xorazmni  1740  yilda  bosib  olishi
(Elbarsxon davrida) bo’ldi.
Bundan  foydalangan  Petr  1  1714-1717  Xorazmga  Bekovich-Cherkasskiy
ekspeditsiyasini  yubordi.  Bu  vaqtda  Xiva  taxtida  Sherg’ozi  xon  o’tirgan  edi.
(1715-1718 yillar)
Xiva  xonligida  aholi  XIX  asr  I  yarmida  350000-500000  ni  tashkil  qilgan.
Asosiy qismi o’troq aholi edi. Bir qismi chorvachilik bilan shug’ullangan.
Xiva  xonligining  ijtimoiy-siyosiy  tuzumi  XIX  asr  oxiri  —  XX  asr
18 boshlarida  deyarli  o'zgarmadi.  Rossiya  imperiyasi  hukumati  Xivani  doimiy
nazoratda  tutar  vaichki  siyosatdagi,  shuningdek,  tashqi  siyosatdagi  arzimas
o'zgarishlarni  Xiva  hukumati  Turkiston  general-gubernatori  bilan  kelishib  olishi
lozim  edi.  Xon  ustidan  nazorat  qilish  maqsadida  7  kishidan  iborat  Kengash
(devon)  ta’sis  etilgan  bo'lib,  ulardan  to'rt  nafari  podsho  hukumati  ma’muriyati
vakillari edi.
Amudaryoning  bir  zamonlar  Xiva  xonligi  tasarrufida  bo'lgan  va
Gandimiyon shartnomasiga ko'ra Rossiya ixtiyoriga o'tgan o'ng qirg'og'i hududida
Turkiston  general-gubernatorligining  Amudaryo  bo'limi  tashkil  etilgan  bo'lib,
uning  boshlig'i  ayni  mahalda  Rossiyaning  Xiva  xonligidagi  vakili  sifatida
mamlakatni  boshqarishda  xonning  hamma  harakatlari  ustidan  nazoratni  amalga
oshirar edi.
Xonlik  qo'ng'irot  urug'i  avlo-diga  mansub  xon  boshida  tu-ravchi  feodal
monarxiya  edi.Qo'ng'irotlar  siyosiy,  ijtimoiyhayotda  va  harbiy  ishlarda
uningsuyangan  tog'i  edi.  Qo'ng'irotlarming  yillik  tarixga  ega  va  o'zbekxalqining
madaniy  rivojlanishi-da  muhim  rol  o'ynagan  turkiyurug'dir.  Xon  cheklanmagan
mustabidma’muriy-sudlov va harbiy ho-kimiyatga ega edi. U mamlakatniqo'ng'irot
urug'i  zodagonlari,saroy  a’yonlari  va  oliy  ruhoniylar  guruhi  madadiga  tayanib
boshqarardi. Demak, siyosatni, davlat faoliyatini belgilashda xon hokimiyati Xiva
xalqining manfaatlari bilan hech bir mushtarak jihatlari bo'lmagan, tor xudbinona
manfaatlardan kelib chiqib, ish olib borar edi.
Lashkar Xiva davlatida xalq qarshiligini bostirish va davlat yaxlitligi uchun
kurash  vositasi  edi.  U  uyushmagan,  tartibsiz  va  nochor  qurollangandi.  Lashkar
xonning yasovul qo'shinlarini (uni  yasovulboshi  boshqarar edi) ifoda etuvchi 1,5
ming kishidan iborat muntazam qo'shin, harbiy harakatlar davrida yig'ilib keluvchi
xalq lashkari va turkman otliq sipohiylaridan iborat bo'lgan.
Xiva xonligi ma’muriy jihatdan 20 ta beklik yoki viloyatlarga bo'lingan edi.
Ulardan  eng  yiriklari  Hazorasp,  Urganch,  Qiyot,  Ko'hna  Urganch,  Xo'jayli,
Qo'ng'irot  edi.  Ulardan  har  biriga  xon  tomonidan  tayinlangan  bek  yoki  hokim
rahbarlik qilar edi. Xiva shahri va uning tevaragi xonning tasarrufida bo'lgan. Ana
19 shu mansabdor shaxslarning barchasi xorazmlik oddiy dehqonlarni ekspluatatsiya
qilish va ulardan olinadigan soliqlar hisobidan kun kechirar edi.
Sudlov  hokimiyatida  ham  beboshlik  hukm  surar,  hokimiyatga  qarshi
arzimas jinoyat uchun o'lim jazosi qo'llanar edi.
Devonbegi  (devonxona  mutasaddisi)  xonning  oliy  amaldorlari  va  yaqin
maslahatchisi bo'lgan.
Din arboblari mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotiga ulkan ta’sir ko'rsatar edi.
Xiva  Buxorodan  keyingi  islom  dini  markazi  sanalardi.  Bu  yerda  dindorlar
qadamjosiga  aylangan  60  dan  ortiq  avliyo  dahmalari  mavjud  edi.  Mamlakatda
qariyb  45  ming  o'quvchi  ta’lim  oladigan  15  mingga  yaqin  maktablar
bo’lgan.O’quvchilardan  ayrimlari  maktabni  bitirib,  oliy  o'quv  yurtiga  o'qishga
kirar  va  bu  yerda  10  yilgacha  ta’lim  olishardi.  Bunda  asosiy  fanlar:
ilohiyotshunoslik,  arab  grammatikasi,  islom  falsafasi  va  huquqi,  shuningdek,
elementar  arifmetika  va  geometriyadan  ta’lim  berilar  edi.  Madrasa  talabalari
imtihon  topshirganlaridan  keyin  bo'sh  turgan  qozi,  imom  va  boshqa  nufuzli,
serdaromad lavozimlarni egallashlari mumkin edi.
Aholi  orasida  so'fiylik  tariqatiga  ixlos  qo'ygan  kishilar  ko'pchilikni  tashkil
etar  edi.Xorazmda  XII  asrdayoq  asos  solingan  kubraviya  tariqati  ayniqsa  keng
tarqalgan  va  katta  ta’sir  kuchiga  ega  edi.  Ju  tariqatga  eigashgan  kishi  alohida
so'fiylar  jamoasiga  rahbarlik  qiluvchi  o’z  ma’naviy  piri  —  eshonning  muridiga
aylanib  qolar  va  o'z  xohish-irodasidan  butkul  voz  kechar  edi.Ma’naviy  pirlaiga
bo'ysungan muridlar o'z daromadlarining bir qismatni eshonga berishardi. Xivada
so'fiylik ayollar orasida ham keng tarqalgan edi.
Xiva xonligida darveshlik ham keng yoyilgan bo'lib, qashshoq darveshlar —
qalandarlar  jamoasiga birlashgan, uning a’zolari meros tariqasida darbadarlik va
qashshoqlikda  kun  kechirardilar.  Qalandarlar  islom  va  hokimiyatga  mutelikni
targ'ib etgan holda aholining barcha qatlamlariga katta ta’sir o'tkazar edi.
Yer  egaligi  Shakllari  .  G'alla  yetishtirish  qishloq  xo'jaligining  asosiy
tarmog'i  bo'lib  qolaverdi.  Bundan  tashqari,  butun  o'rta  Osiyoda  sevib  iste’mol
qilinadigan  sholi,  jo'xori  va  suli  yetishtirilar  edi.  XIX  asrning  90-yillaridan
20 boshlab,  Rossiya  bilan  savdo-sotiq  rivojlanib  borgani  sayin  paxta  yetishtirishga
ixtisoslashuv ham jadal kechdi.
Xonlikdagi yerlarning asosiy qismi xon va uning amaldorlariga tegishli edi.
Amaldor  va  a’yonlarga  haq  to'lash  uchun  puli  bo'lmagan  Xiva  xonlari  ularga
davlat  yerlarini  ehson  qilishardi.  Xonlikdagi  hamma  yerlar  ikki  qismga:
sug'oriladigan  yerlar  —  ahya va  sug'orilmaydigan  yerlar  —  adraga  bo'linar  edi.
Shuningdek, yer egaligining amlok (davlat yerlari), mulk (xususiy yerlar) va vaqf
(masjid  va  madrasa  yerlari)  shakllari  ham  mavjud  edi.  Xon,  amaldorlari  va
ularning qarindoshlari soliqdan ozod edilar.
Yirik  yer  maydonlari  diniy  muassasalar  tasarrufida  bo'lgan.  Xonlikda  jami
sug'orma yerlarning 40 foizi masjidlar mulkiga berilgan. Masalan, 64 ta masjid va
madrasa  XIX  asrning  so'nggi  choragida  205  ming  tanobdan  ziyod  yerga  egalik
qilgan.  Xonlar  dindorlarga  nisbatan  hurmat-izzatda  bo'lishgan.  Ularning
ko'pchiligi soliqlardan ozod etilgan. XIX asrning oxirida qariyb 4 ming ruhoniylar
oilasi barcha soliqlardan ozod etilgandi.
Soliq  va  majburiyatlar  .Yerning  katta  qismi  Rossiya  imperiyasi  tasarrufiga
o'tishi  sababli,  xonlik  ma’muriyati  zararni  yangi  soliqlar  joriy  etish  yoki  ilgari
mavjud  bo'lganlarini  oshirish  yo'li  bilan  qopladi.  Xiva  xonligida  turli
majburiyatlar,  (doimiy  yoki  favqulodda)  soliqlarning  qariyb  25  turi  bo'lgan.  Bu
yig'imlar  miqdori  xonlar  va  amaldorlar  zo'ravonligiga  bog'liq  bo'lgan.  Dehqonlar
yer  solig'i  —  solg'ut,  chorva  solig'i  —  zakot,  o'tloqlardan  foydalanganlik  uchun
cho'ppuli, turarjoylari uchun o'tov solig'i to'lashgan.
Bunday soliqlardan tashqari dehqonlar turli-tuman majburiyatlar — begorni
bajarishga ham majbur edilar. Sug'orish tizimi bilan bog'liq bo'lgan ishlar — kachi
ular  orasida  eng  og'iri  bo'lgan.  Xiva  dehqonlari  har  yili  kanallarni  tozalashga,
ko'tarmalarni  qurish  va  qayta  tiklashga,  to'g'onlar  va  ko'priklarni  ta’mirlashga
chiqishlari lozim edi. Dehqonlar o'z ish qurollari va ovqati bilan kelishgan. Ishga
chiqmaganlar  esa  muayyan  mablag'ni  xazinaga  to'lashi  shart  bo'lgan.  Jarchi  o'z
foydasiga  "afanakpuli"  yig'gan,  ishlar  nazoratchisi  va  mutasaddisi  ham  o'z
ulushini olgan. Sug'orish tizimidagi ishlar dehqonlarni ezib ishlatishning eng og'ir
21 shakllaridan biri edi..
Aholining  90  foizini  tashkil  etgan  dehqonlar  sug'orma  yerlarning  atigi  5
foiziga  egalik  qilishardi.  Yersiz  va  kam  yerli  dehqonlar  esa  yirik  zamindorlar
yerlariga  va  vaqf  yerlarida  ishlab  berishardi.  Dehqonlar  ulushbay  yoki  hosilning
teng yarmi tizimi bo'yicha mehnat qilishgan. Ishlar yakunlanganidan keyin odatda
yer  egasiga  hosilning  40—50  foizini  berishgan.  Ulushchilar  chorakorlar,  teng
yarmiga  ishlovchilar  esa  yarimchilar  deb  atalgan.  Yeri  ham,  asbob-uskunalari
ham, ishchi qoramoli ham bo'lmagan dehqonlar esa zamindorlar qo'lida har qanday
shart  asosida  ishlashga  majbur  edilar.  Ularni  xizmatkor  (batrak)  deb  atashib,
ovqatlanishlariga  zo’rg'a  yetadigan  arzimas  haq  berib  ishlatishardi.  Ularning
yelkasiga  zo'raki  shartnomalar  yuki  osilgan  edi.  Qarzdor  dehqonlar  o'z  qarzlarini
uzish  uchun  ma’lum  vaqt  davomida  ishlab  berishlari  lozim  edi.  Qarzini
to'lamasdan turib ular xo'jayini xizmatidan keta olmasdilar.
Shu  zaylda,  yersiz  dehqonlar  ,  soni  yildan-yilga  o'sib  bordi.  Ular  tobora
xonlar, beklar va ularning amaldorlariga qaram bo'lib boraverishdi. Bularning bari
Xiva xonligining umumiy iqtisodiy va ijtimoiy ahvoliga salbiy ta’sir otkazdi.
XVIII-XIX  asrlarda  xonlikda  muntazam  qo’shin  mavjud  bo’lib,  uning
tuzilishi ham Buxoronikiga o’xshash bo’lgan. U asosan, otliqlardan tashkil topib,
qo’mondonilikni  lashkarboshi,  yuzboshilar boshqarishgan.  Askarlar  tinchlik
paytida dehqonchilik va boshqa kasblar bilan shug’ulanishgan. XIX asr 30-y.larida
qo’shin  soni  qariyb  40  ming  kishi  edi.  Askar  xizmatidagilar  soliq  va  jamoa
ishlaridan ozod qilinib, har bir harbiy yurishda qatnashganligi uchun 5 oltin tanga,
jangda  rag’bat  ko’rsatganlar  10-100  tanga  olgan.  Xon  saroyida  esa  muntazam
yaxshi  qurollangan  askar  xizmat  qilgan  (1000  kishi).  Qo’shinning  asosiy  qismi
qilich, o’q-yoy, nayza bilan qurollangan; ba’zi qismlar miltiq bilan qurollangan.
Erga  egalik  turlari .  O’rtta  Osiyoning  barcha  davlatlari  singari,  Xiva
xonligida ham er asosiy boylik hisoblangan. Buxoro amirligidagi kabi ular egalik
shakliga ko’ra uch guruhga bo’lingan: davlat erlari (amlok), shaxsiy mulk (xususiy
erlar), vaqf erlari. Biroq, er egaligi Buxoro xonligidagi bir qancha farq qilardi: xon
va uning qarindoshlari barcha erlarning deyarli yarmiga egalik qilishgan. Qolgan
22 erlar  davlat  ixtiyoriga  olingan  (vaqf  erlaridan  tashqari).  Davlat  va  xususiy  erlar
dehqonlarga  ijaraga  berilgan.  Dehqonlar  olgan  hosilning  yarmini  ijaraga
to’laganlar  va  shu  sababdan  ularni  “yarimchilar”  deb  ham  atashgan.  Mayda  er
egalari  xonavayron  bo’lib  borganlar  va  oxir-oqibatda  erlaridan  mahrum
bo’lganlar.
Qishloq  xo’ialigi  va  sug’orish  ishlari.  Xiva  xonligida  o’troq  aholi
dehqonchilik,  ipakchilik,  ko’chmanchilar  esa  asosan  chorvachilik  bilan
shug’ullangan.  Xonlikning  iqtisodiy  hayotida  sug’orishga  asoslangan
dehqonchilik  muhim  o’rin  egallagan.  XVI  asr  o’rtalarida  Yangiariq  va  Toshli
Yormish, 1602 y. Arab Muhammad, 60-80 y.larda Shohobod va Yormish, XIX asr
boshlarida  Amudaryodan  Lavzan  arig’i  chiqarildi  va  keyinchalik  katta  kanalga
aylantirildi,  1815  y.da  Qilichniyozboy  kanali  qazildi.  Dehqonchilikda  bug’doy,
paxta, makkajo’xori, arpa, shuningdek bog’dorchilik, polizchilik, sabzavot ekinlari
etishtirilgan.  Chorvachilikda  quy,  echki,  tuya,  qoramol,  otlar  boqilgan.  Ayniqsa
qorako’lchilik yaxshi rivojlangan.
Hunarmandchilik. Hunarmandchilik shaharlarda rivojlangan bo’lib, ip, ipak
va jundan gazlamalar to’qish keng tarqalgan, shuningdek, kosibchilik, kulolchilik,
temirchilik, zargarlik, qurolsozlik va b. turlar ham rivojlangan.
Savdo-sotiq._Ichki  va  tashqi  savdo  mamlakat  uchn  muhim  sanalgan.
Xususan  Buxoro  xonligi,  Eron,  Afg’oniston,  Hindiston,  Rossiya  hamda
ko’chmanchi  xalqlar  bilan  savdo  aloqalari  o’rnatilgan.  Xiva,  Urganch,  Hazorasp,
Xonqa, Toshhovuz, Xo’jayli, Gurlan, Chimboy kabi shaharlar hunarmandchilik va
savdoning markazlari sanalgan. Rossiyaga turli gazlama, paxta, ipak va b. mollar
olib borilgan. U erdan temir, cho’yan, po’lat, charm, tunuka, movut, to’tiyo, qand
va  b.mollar  keltirilgan.  Xonlikning  eng  yirik  shaharlari  -  Xiva,  Ko’hna-YAngi
Urganch sanalgan. Xiva shahri XVII asr boshlaridan 1920 yilgacha xonlik poytaxti
bo’lgan,  u  qadimda  Xeyvad  deb  atalgan.  XIX  asr  o’rtalarida  shahar  atrofi  6  km.
Uzunlikdagi devor bilan o’ralgan; XVIII-XIX asrlarda shaharda ko’plab me’moriy
inshootlar  qad  ko’targan.  Ularning  turkumiga  ko’ra  Xiva  O’rta  Osiyoda  yagona
shu uslubda qurilgan shahar sanaladi. U Ichan qal’a (devor uzunligi 2200 m.) va
23 Dishan  qal’a  (devon  uzunligi  6250  m.)lardan  iborat.  Xivadagi  Sayid  Alovuddin
maqbarasi,  ko’hna  ark,  jome’  masjidi,  Oq  majid,  Uch  avliyo  maqbarasi,
Sherg’ozixon  maqbarasi,  Olloqulixon  karvonsaroyi  va  boshqalar  muhim
tarixiyme’morchilik yodgorliklari sanaldi.
Muhammad Rahimxon II (1864-1910) xonlik qilgan davrida oldingi xonlar
kabi  xonlikni  ma’muriy  boshqarish  ishini  takomillashtirishga  harakat  qildi.
Xivadagi  Ko’hna  Ark  va  Toshhovli  saroyida  ishlab  turgan  qonun  chiqaruvchi,
ma’muriy  va  sud  organi  vazifasini  bajargan  Oliy  Kengashda  ichki  va  tashqi
siyosatning  muhim  masalalari  muhokama  etilib  turgan.  Kengashda  nufuzli
a’yonlar  -qushbegi, mehtar, devonbegi, naqib, shayhislom, qozikalon, otaliq, biy,
xonning  yaqin  qarindoshlari  qatnashardilar.  Xonlikda  mavjud  26  beklikni
boshqargan  bek  va  hokimlar  xon  tomonidan  tayinlangan.  O’zbeklar  yashaydigan
bekliklar  noiblik  va  machit-qavmlarga  bo’linib,  ularni  noiblar  va  oqsoqollar
boshqarishgan.  Qozoq-  qoraqalpoqlar  yashaydigan  hududlar  66  biy  va  otaliqlar
tomonidan idora etilardi.
Turkmanlar urug’larini esa sardorlar va oqsoqol muhrdorlar boshqarishgan.
Qozilar shariat va odat qonunlariga asosan hukm chiqarganlar.
Muhammad  Rahimxon  davrida  mavjud  otliq  navkarlar  va  sarbozlardan
iborat piyoda askarlardan muntazam harbiy qo’shin bo’lib, u vaqti vaqti bilan 40 -
70  mingga  etgan.  Xon  qo’shini  asosan  qilich,  qalqon,  nayza  bilan  qurollangan.
Keyinchalik  rus  to’plari,  ingliz  miltiqlari  ham  olib  kelina  boshladi.  Turkman  va
jamshidlar  xon  qo’shinning  asosiy  tashkil  qilgan  navkarlar  13  mingga  yaqin
bo’lib, ularga er-suv ajratilgan va soliqlar kam solingan. Xivada xonning shaxsiy
soqchilari, darvozabonlar, mirshablar, tungi nazoratchilar ham bo’lgan.
1870  yilda  Xiva  shahrida  taxminan  700  dan  ortiq  mayda  hunarmand
kosiblarning ustaxonasi bo’lgan. SHu jumladan, shahardagi 54 bo’yoqchilik, 37 ta
etikdo’zlik, 33 maxsi-kavushdo’zlik, 16 ta ko’nchilik ustaxonalari xon buyurtmasi
va aholining kundalik zaruratini qondirish uchun ishlardi. Shaharda do’konlari bor
200 dan ortiq savdogarlarning 56 nafari baqqollik, 38 tasi bazzozlik, 32 tasi choy
Л 1
va  tammakifurushlik,  15  tasi  choponfurushlik  qilardi  .  Degrezlik  ustaxonalari,
24 metall buyumlar ishlab chiqaradigan ustalar, asosan, Hazoraspda to’plangan edi.
1873 yilda  Rossiya  bosqinchilarining  Xiva  xonligini  istilo  qilishlari  uchun
azaliy  mustaqil  davlatda  barcha  shart-sharoitlar  pishib  etilgandi.  Avvalo  uzoq
yillar  yonma-yon  bir  tom  ostida  yashab  kelayotgan  turkiy  millatlarning  boshlari
qovishmadi,  ular  orasida  milliy  va  diniy  nizolar  muntazam  ro’y  berib  turdi.
Markaziy  Osiyodagi  xonliklarning  tarqoqligi,  etuk  va  adolatli  podshoh  yo’qligi
ohir  oqibatda  uch  xonlikning  rus  xukumatining  tobe  quliga  aylanishga,  xalqning
esa  ikki  tamonlama  ezilishiga  olib  keldi.  Peterburgdagi  oq  podshohning
qo’g’irchoq  xokimlariga  aylangan  xonlar  turli-tuman  temir  tersaklar,  orden-
medallar  evaziga  o’z  xalqini  ezib,  xo’rladilar,  yurt  boshiga  misilsiz  soliqlar
yukladilar. Yurtning asil boyliklari shimolga tashib ketila boshladi. XIX asrning 2-
chi yarmi va XX asr boshlariga kelib, Xivada oddiy fuqoroning tirikchiligi xavas
qiladigan  darajada  emasdi.  Bosqinga  qadar  xonlikning  fuqorolaridan  oladigan
soliqlari  turi  yigirma  to’rttaga  borardi.  1873  yilgi  Gandimiyon  shartnomasiga
ko’ra esa  Xiva xoni Rossiyaga  2-million 200 ming rubl tovon puli  to’lashi  shart
edi.  Ma’lumki  bu  yirik  qiymatni  xon  va  amaldorlari  emas  oddiy  xalq  to’lashi
kerak  bo’lardi.  Xon  xazinasini  to’ldirib  turish  uning  amaldorlari,  hokimlarini
boqish  uchun  fuqorolar  yigirma  to’rt  hil  soliq  to’lashga  maxkum  edi.  Bular  -
Solg’it:-  Er  uchun  pul  solig’i,  Zakot:-sotiladigan  mol  xisobidan,  Daxyak:-
xosilning  beshdan  yoki  o’ndan  bir  qismi  uchun.  Cho’p  puli-  o’tloqlardan
foydalangani uchun. Otliq puli:- er va suv uchun tukmanlardan olinadigan soliqlar
shular jumlasiga kirardi. Bu soliqlarni undirish jarayonida bir necha marta shaxsan
ishtirok  qilgan  Amudaryo  bo’limi  vakili  guvoxligicha  noxolol  va  noto’g’ri
taqsimlangan soliqlarni to’lash paytida xon amaldorlari muomilaga emas (tayoq va
qamchilarga  ko’proq  suyanardilar  deb  yozgan  )  S.GIAL.  SSSR  F  183  op
1.d .16.2. 14
Xonlikdagi  dehqonlarning  boshiga  tushgan  soliq  va  majburiyatlar  ularning
tirikchiligi  bir  tekisda  o’tishga  ta’sir  qilar,  qashshoqning  o’rta  xol,  o’rtaxolning
boy  bo’lishiga  to’sqinlik  qilardi.  Yil  12  oy  dalada  ter  to’kkan  dehqon  yil  oxiri-
14
А . Abdurasulov “XIVA” Toshkent “O’zbekiston”nashryoti 1997 yil 106,107 betlar
25 xosil  xirmonida  etishtirgan  maxsulotning  yarmini  turli  xil  soliqlarga  berib  o’z
oilasini  bahorga  qadar  boqishga  etar  etmas  don  bilan  qolardi.  Ko’pincha  qish
oylarida  doni  tugab  boylardan  kelajak  xosil  xisobidan  qarz  ko’tarishga  majbur
bo’lardi.
Shaharda yashovchi ishchilarning ahvoli ham o’rta xol bo’lgan. Ular ruslar
tamonidan  qurib  ishga  tushirilgan  zavodlarda  13-15  soatlab  ishlardi.  Shu  paytda
shahardagi zavodlar hayoti bilan tanishib chiqqan graf Palen shunday deb yozadi:-
-Bu  erdagi  ko’plab  zavodlar  rus  fuqorolariga  tegishli  bo’lib,  xech  qanday
xafsizlik  texnikasiga  rioya  qilinmasdi,  uskinalar  palaportish  o’rnatilgan,  bug’
qozonlari  avariya  ahvolida,  meditsina  xizmati  yo’q,  zavod  ma’muriyati  bilan
ishchilar  o’rtasida  munosabat  yaxshi  emas”  (Palen.  K.K.  Otchet  po  revizii
turkistanskogo kraya. ch 1. otd.2. 1910. 332 bet. 15
Ishchilar faqat diniy bayramlardagina dam olardilar. Zavod xo’jayini ularni
istagan paytda bo’shatishi kasallansa mehnat xaqi bermasligi qonunlashtirilgandi.
Faqat  baxtsiz  xodisa  tufayli  mehnat  qobiliyatini  yo’qotgan  jabrdiyda  ozroq  xaq
olishi mumkin bo’lardi.
Xonlikning Xiva, Yangi Urganch, Toshxovuz, Xonqa, Hazorasp va boshqa
shaxarlarida kapitalistik sanoat ishlab chiqarish korxonalari qurila boshlandi. 1885
yilda  rus  ishbilarmoni  K.M.Chernikov  mahalliy  boy  Avazboy  qozi  Madiyorov
bilan  sherikchilik  asosida  paxtaga  ishlov  beruvchi  zavod  qurdi.  1890  yilda
Xonqada  rus  ishbilarmoni  Manuylov  yana  bir  paxta  tozalash  zavodi  qurdirdi.
Bundan  biroz  oldin,  1888  yilda  “Bolshaya  Yaroslavskaya  manufaktura”  savdo-
sanoat shirkati vakili I.D.Kuzin xon qabulida bo’lib, paxta tozalash zavodi qurish
uchun ruxsat olgandi. Shu maqsadda Yangi Urganchlik Yoqub Ibrohimboydan 2,5
tanob  er  sotib  olinib,  paxta  tozalash  va  moy  zavodi  qurila  boshlandi.  Bug’  bilan
ishlaydigan va AQSHdan keltirilgan 5 ta jin, 2 ta yarim avtomat tarzda ishlovchi
press  bilan  jihozlangan  korxona  25  ming  pud  paxtani  tozalash  quvvatiga
egabo’lgandi . 1891 yilda Xivada hususiy paxta tozalash zavodi qurildi. 1893 yilda
Hazorasplik  mahalliy  Madrahimboy  ham  hususiy  paxta  tozalash  zavodi  qurdi.
15
A.Abdurasulov “Xiva tarixiy-etnografik ocherklar” Toshkent 1997 yil. 35-bet.
26 Zavodga  3  ta  jin  uskunasi,  1  ta  preslovchi  dasgoh,  2  ta  elektr  energiyasi
yetkazibberuvchi dizel o’rnatilgan edi .
Xiva  xonligidagi  ekin  maydonlarining  aksariyatini  don  ekinlari,  birinchi
navbatda jo’hori egallagan. Paxta etishtirishga esa e’tibor  ruslar istilosidan keyin
sezirlarli darajada qaratila boshlandi. Ammo xonlikda azaldan ekilib kelinayotgan
paxtaning  “g’o’za”  deb  nomlangan  Misr  navidan  olingan  hom-ashyo  Rossiya
to’qimachilik  korxonalari  dastgohlariga  to’g’ri  kelmadi.  SHu  davrda  Turkiston
o’lkasida  Janubiy  Amerikadan  keltirilgan  paxtaning  “Siaylend”  navini  tajriba
tariqasida  ekish  boshlangandi.  Yangi  navning  hosil  to’plash  davri  uzun  bo’lib,
1880  yilda  u  Meksikadan  keltirilgan  tezpishar  “Upland”  paxta  navi  bilan
almashtirildi. 1885 yilda Dyukov firmasi Xiva xoni devonbegisi ajratgan erga 10
pud amerika paxtasi urug’ini ekdi va undan 150 pud sof paxta tolasi oldi. Xiva
xonligi  erlariga  1901  yildan  boshlab  “Upland”  paxta  navi  keng  ko’lamda
ekilaboshlandi 16
.
XIX  asr  oxirlarida  Xiva  xonligidagi  sug’oriladigan  er  maydoni  1  mln.
tanobdan  ziyod  bo’lgan.  Xonlikda  davlat  (podsholik)  erlari,  hususiy  kishilarga
qarashli  mulk  (atoyi  va  yorliqli)  hamda  diniy  muassasalarga  berilgan  vaqf  yer
egaligi  mavjud  edi.  Eng  unumdor  va  sug’orilishi  qulay  erlar  xon  va  uning
yaqinlari, boylar, amaldorlar, dindorlarga tegishli edi. Xonning erlari “atoyi mulk”
va “yorliqli mulk” deb atalgan hamda avloddan-avlodga meros bo’lib yoki yorliq
bilan  berilgan.  Xon  o’z  erlarini  mulkdorlarga  va  ijarachi  dehqonlar  (batrak,
mardikor,  koranda,  bevatan,)  ga  foydalanish  uchun  ma’lum  muddatga  berardi.
Xonlikda  diniy  muassasalar,  masjid,  madrasa,  qabriston  va  muqaddas  joylarga
xon, amaldorlarga ajratilgan vaqf erlar mavjud edi. Ulardan soliq deyarlik olinmas
va ersiz, ot-ulovsiz dehqonlar ishlatilib, daromad qilinardi.
Yer maydonlari hajmiga qarab qishloqda yashayotgan mulkdorlar a’lo, avsat
va  adno  degan  guruhlarga  ajratilgan.  Soliq  solishda  10  tanobdan  ortiq  erga  ega
bo’lgan “a’lo ” mulk egalari yiliga 3 tilla, 10 tanobgacha eri bo’lgan “avsat” mulki
eagalariga  2  tilla  va  5  tanobgacha  eri  bo’lgan  “adno  ”  mulki  egalariga  1  tilla
16
Xudoyberganov M. Xorazm paxta tozalash sanoati tarixi. — T.: SHarq, 2004.9, 14-bet.
27 to’lash majburiyati yuklangan. Ijarachilar 15 tanob erdan 34 tanga, 10 tanob uchun
—  22,6  va  nihoyat  5  tanobgacha  er  uchun  —  11,3  tanga  miqdorida  soliq
to’laganlar 17
. O’troq va chorvador aholisi xiroj (er solig’i) va zakot (chorva-mol)
solig’i to’lashga majbur edilar. Bundan tashqari, juzya (jon boshiga), savdo solig’i
(tamg’a),  bog’  solig’i  (tanabana)  kabi  soliqlar  bo’lgan.  Aholi  qazuv,  begar,
qochuv, otlanuv, boj puli, tarozi haqi, mirobona, darbozabon, mir tuman haqi kabi
qo’shimcha  soliq  va  majburiyatlarni  ham  bajarardi.  Xon  oilasi  va  uning
qarindoshlari,  oqsoqollar,  beklar,  dindorlar,  sipohilar,  amaldorlar,  sarbozlar,
navkarlar,  yuzboshilar,  13  yoshga  etmagan  va  vasiylari  bo’lmagan  etimlar
soliqlardan ozod etilganlar.
Xiva  xonligida  Ovro’pa  ishlab  chiqarish  usuli  va  madaniyatini  tarqatishda
juda  ko’p  xalqlar  hizmat  qilgan.  Ular  orasida  menonit  nemislari  alohida  o’rinda
turadi.  Bir  vaqtlar  Prussiyadan  Quyi  Volga  bo’ylariga  ko’chib  kelgan
nemislarning  harbiy  hizmatga  safarbar  etilishiga  norozi  bo’lgan  bir  qismi
Turkiston general- gubernasiga ketishga ruxsat so’ragandi. Natijada fon-Kaufman
roziligi  bilan  Samara  gubernasidan  ko’chib  kelgan  10  ta  nemis  oilasi  Toshkent
yaqinidagi Qoplonbek hovlisiga joylashtiriladi. Yangi kelayotgan nemislarning bir
guruhi  Buxoro  amirligidagi  chegara  qishloq  bo’lgan  Zirabuloqqa,  yana  biri  esa
Petro-  Aleksandrovskka  joylashtiriladi.  Amudaryo  bo’limiga  kelgan  nemislarni
kutib olgan general Grotten Xelm ularni Xiva xonligining Lavzon kanali yaqiniga
o’rnashtirishni Muhammad Rahimxonga taklif qiladi.
1883 yil  bahorida  Lavzon  yaqinida  yashay  boshlagan  nemislar  o’zlariga
zarur  boshpana  qurish,  tirikchilik  uchun  zarur  bo’lgan  ekinlar  ekish  va  chorva
mollarini  boqish  ishlariga  kirishib  ketadilar.  Ammo  ularning  turmushi  notinch
bo’lib,  yovmut  turkmanlarining  bosqinchilik  tajovuzlari  ko’p  bo’lib  turardi.
Qo’lga qurol olmaslik va qon to’kmaslikni urf-odat  qilgan nemislar  esa o’zlarini
himoya qilaolmasdilar.
Murakkab  sharoit  haqida  Petro-Aleksandrovskdagi  rus  ma’murlari  habar
topgach,  xondan  biron  chora-tadbir  qo’llashni  iltimos  qiladilar.  Xon  nemislar
17
Yo’ldoshev M. Xiva xonligida feodal er egaligi va davlat tuzilishi, 76, 98-bet.
28 oldiga Qosim devon ismli  amaldor boshchiligida  askarlarni  yuboradi. Biroz  vaqt
ahvol  bilan  tanishgan  va  nemislarning  hunarmandligidan  voqif  bo’lgan  Qosim
devon ularni Xiva yaqiniga ko’chirish haqida xonga taklif kiritadi. Natijada 40 ga
yaqin  nemislar  oilasiga  xonning  Yangiariqdagi  Sho’rko’l  yaqinidagi  eridan
qishloq  qurish  uchun  joy  ajratiladi.  Yangi  qishloqqa  berilgan  nom  nemislarning
Sirdaryo bo’yiga dastlab kelib o’rnashgan Oqmachit qal’asi bilan bog’liq edi.
Tez  orada  qishloqda  uy-joy,  cherkov,  maktab  qurish  ishlari  boshlab
yuboriladi. Tartib bilan evropacha qurilayotgan yangi imoratlar mahalliy aholining
xavasini  keltiradi.  Nemis  duradgorlari  xon  saroyida  yog’ochdan  parket  pollarni
to’shab berdilar. Xiva shahri ko’chalarida brichka shaklidagi to’rt g’ildirakli yuk
aravalari  va  yumshoq  faytonlar  yura  boshladi.  Vilgelm  Panner  ismli  nemis
fotografiya  suratchiligiga  asos  soldi.  Xon  va  badavlat  amaldorlarning  uylaridagi
katta xonalarda tunukadan golland pechlari va kamin shaklidagi isitish qurilmalari
paydo  bo’ldi.  Ularning  eng  go’zallari  Asfandiyorxonning  Nurullaboydagi
xashamatli saroyini bezagan.
Nemislarning Xiva xonligi turmushidan besovita habardor bo’lgan German
Yantsen  “Xavf-hatarli  Turkistonda:  musulmonlar  orasidagi  hayot”  nomli
kitobyozgan va u 1988 yilda Germaniya va Shveysariyada nashr qilingan . Unda
nemislarning  o’lka  halqari  bilan  birodarlashish,  bir  biriga  yordam  berish,
hamdardlik  sahifalari  haqida  iliq  gaplar  aytilgan.  Yarim  asr  davom  etgan
birgalikdagi  hayot  mahalliy  aholi  kabi  nemislarni  ham  juda  ko’p  vojealarni
boshidan  kechirishga  majbur  qildi.  Qatag’onlar  chig’iriqiga  tushgan  ushbu
jafokash  xalq  o’z  o’y-joyi,  mol-mulkining  ko’p  qismini  va  qadrdon  do’st-
birodalarini tashlab Sharqiy Qozog’istonga badarga bo’lib ketdi.
XIX  asr  o’rtalari  va  oxirgi  choragida  ko’zga  ko’ringan  adabiy  muhitining
yirik namoyandalaridan biri — Komil Xorazmiy (1825-1897) edi. U o’z davrining
iste’dodli  shoiri,  tarjimoni,  bastakori,  ko’zga  ko’ringan  davlat  arbobi  va  hattoti
bo’lgan  va  mirzaboshi,  devonbegi  lavozimlarida  faoliyat  ko’rsatgan.  Bastakorlik
sohasida  u  maqomi  “Rost”ning  chertim  va  aytim  yo’llarini  qog’ozga  tushirgan.
Komil Xorazmiyning maqomlarni ilk bor notaga tushurish usuli “Tambur chizig’i”
29 deb  atalgan.  Yangi  usul  asosida  Xorazmning  6,5  maqomi  to’ldirilib,  tambur
chizig’iga  joylab  notalashtirildi.  Shoir  va  shoh  Feruz  davri  musiqa  madaniyatini
yuksak cho’qqiga ko’targan Komil Xorazmiyning ishini o’g’li Muhammad Rasul
Mirzo  va  shogirdlari  davom  ettirib,  yanada  yuqori  pog’onaga  ko’tarishga
erishganlar.
Muhammad  Rahimxon  davrida  xonlikda  maorif  va  sog’liqni  saqlash
ishlariga  e’tibor  qaratildi.  1880  yilda  Xivada  birinchi  ambulatoriya  ishlay
boshladi.
1884 yilda xon saroyida birinchi rus-tuzem maktabi tashkil qilindi. XX asr
boshlarida  Xiva  xonligida  1500  ta  eski  uslubdagi  maktablar,  130  ta  madrasa
bo’lib,  ularda  50  mingdan  ortiq  talaba  bilim  olgandi.  Aholining  savodxonlik
darajasi ham ancha ko’tarildi.
Ruslar  istilosidan  keyin  Xiva  xonligida  tabiblar  bilan  bir  qatorda  aholiga
vrach  va  felsherlar  tomonidan  tibbiy  xizmat  ko’rsatila  boshlandi.  1882  yilda
Muhammad  Rahimxonni  davolash  uchun  Qazalidan  harbiy  vrach  N.Norvillo
yuborildi. 1884 yilda Xivaga rus vrachlari Kolpakov va Kolossovskiylar keldilar.
1887 yildan Xivada ochilgan felsherlik ambulatoriyasida vrach Kreshkov ishladi.
1891  yilda  Xivadagi  felsherlik  punkti  ishini  tekshirish  uchun  Petro-
Aleksandrovskdan  vrach  I.M.Avdakushin  va  akusher-ginekolog
Navostruevskaya,1897 yilda esa — vrach Kimberg kelishgan.
1897  yilda  Xiva  xonligida  keng  tarqalgan  chechak  kasalligi  epidemiyasi
tarqalishidan  cho’chigan  Amudaryo  bo’limi  boshlig’i  polkovnik  A.S.Galkin
Muhammad  Rahimxonga  yozgan  maktubida  hech  bo’lmaganda  xonlik  shahar  va
qishloqlaridagi aholi orasida emlash ishlarini bajaradigan odam ajratish va unga 15
so’m  miqdorida  maosh  belgilashni  taklif  qilgan  .  1897  yilda  Xiva  felsherlik
punktida vrach Popov va feldsher N.Kostenko ishladi.
Xiva  davlat  hujjatlari  orasida  Petro-Aleksandrovsk  va  Shabboz
kasalxonalarida  davolangan  xonlik  fuqarolarining  xizmat  haqqini  to’lamasdan
qochib ketganlari va qarzlarini undirishda yordam so’rab yozilgan rus
-5 1
ma’muriyatining ko’plab xatlari saqlanadi .
30 1874 yilda Sayyid Muhammad Rahimxon buyrug’i kitob chop etish uchun
Shveysariyaning  Jeneva  shahrida  ishlab  chiqarilgan  dastgohlar  olib  kelindi.
Shartnoma  asosida  ishga  taklif  qilingan  Ibrohim  Sulton  ismli  eronlik  matbaachi
O’rta Osiyoda birinchi toshbosmani (litografiya) ishga tushirdi. U shogirdi Otajon
Abdol o’g’li bilan birga 1874 yilda “Devoni Munis”ni bosmadan chiqardi. Ibrohim
Sulton bir yildan keyin yurtiga qaytib ketdi. O.Abdolov esa kitob bosishni davom
ettirdi.  Xiva  litografiyasida  1876  yilda  Abu  Nasr  Farohiyning  “Nisobus-sibiyon”
(“Bolalar nasibasi”), 1879 yilda Shermuhammad Munisning “Munis ul-ushshoq”,
1880  yilda  Alisher  Navoiyning  “Hamsa”sidan  “Hayratul  abror”  va  1882  yilda
“Hazoyin ul-maoniy” va Muhammad Rizo Ogahiyning “Ta’viz ul-oshiqin”, 1897
yilda  Muhammad  Rahim  Feruzning  “Devoni  Feruz”,  1909  yilda  Tabibiyning
“Majmuot ush-shuaro” kitoblari bosildi .
Sayyid  Muhammad  Rahimxonning  1898  yil  12  apreldagi  farmoniga
muvofiq, qadimiy yodgorliklar, muzeybop buyumlar to’plana boshlandi. Yig’ilgan
noyb buyumlar va kitoblar 1890 yilda Toshkentda, 1895 yilda Nijniy Novgorodda,
1900 yilda Parijda, 1904 yilda Amerikaning Missuri shtatida bo’lib o’tgan xalqaro
ko’rgazmalarda namoyish qilindi.
O’rta  Osiyodagi  siyosiy  inqiroz  va  mavjud  davlatlarning  bir-biri  bilan
kelishmasligi  oqibatida  ular  birin-ketin  chor  Rossiyasi  tomonidan  bo’ysunirilishi
natijasida  Xiva  xonligi  ham  yarim  qaram  mamlakatlar  qatoridan  o’rin  oldi.
Iqtisodiy jihatdan ojiz va siyosiy jihatdan huquqlari cheklangan davlatning kelugsi
taraqqiyoti  deyarlik  butunlay  chor  ma’murlarining  nazorati  ostiga  olindi.  Xiva
xoni  Muhammad  Rahimxon  o’z  davlatida  o’zi  hukmron  bo’lmagan  bir  sharoitda
Gandimiyon  sulh  shartnomasi  barcha  bandlarini  o’z  vaqtida  bajarishga  harakat
qildi.  Hattoki  2  mln.  200  ming  so’mlik  o’lpon  ham  muddatidan  ilgari  to’lab,
tugatildi.
1882 yilda Muhammad Rahimxon ilk bor Russiyaga safar qildi va iperator
Aleksandr III dan xonlikning iqtisodiyoti uchun zarur zavod va farikalarni qurish,
savdo-sotiq aloqalarini mustahkamlash, bir vaqtlar siyosiy mahbus sifatida hibsga
olingan amaldorlarni ozod qilishni so’radi. Vaziyatning o’zgarganligi va xonning
31 itoatgo’yligi bois yuqoridagi iltimoslarning ayrimlari qondlirildi. Xiva va Rossiya
o’rasidagi sal kam chorak asrlik iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar XX asrda
amalga  oshiriladigan  tadbirlar  uchun  keng  yo’l  ochib,  yangi  imkoniyatlarni
yaratdi.
XIX asrning 70-80 yillaridayoq xonlikda yuritilayotgan siyosatga qarshi bir
qancha  g’alayonlar  bo’lib  o’tdi.  Unda  tukmanlar,  qozoqlar  va  o’zbeklar
qatnashgan,  o’sha  davr  xujjatlarida  yozilishicha  isyon  rahbarlariga  murivat
ko’rsatilmagan.  Biybozorda  4-nafar  o’zbek,  Toshhovuzda  ikki  o’zbek  va  ikki
turkman  osib  o’ldirilgan,  Ilollida  esa  20-kishi  xibsga  olinib  ularning  ikkisi  qatl
qilingan.  Qo’zg’olon  ko’targan  Uroz  qozi,  onasi,  akasi  o’ldirilgan  1898  yilda
qo’zg’olon ko’targan kuli yovmutlar sordori Oqsapak Saxarxon o’g’li bilan birga,
1902-yilda Mahmud Otal boshidan judo qilingan.
Bu  keskin  choralar  ezilgan  xalqni  qo’rquvga  sololmadi.  G’alayonlar
kuchayishining  oldini  ololmadi.  1900-1902  yillarda  xonlikning  janubiy-g’arbiy
qismida xalq g’alayonlari yashin tarzida avj olib ketdi.
Chor xukumati ham xon maxkamasi ham faqat qurol kuchi qo’rqitish bilan
endilikda  ommani  qo’l  ostida  saqlab  turish  mushkulligini  anglab  etdilar  va  1903
yilda  xon  yovmut  turkmanlarining  g’alabalariga  yon  berishga  majbur  bo’ldi.
Matmurod  devonbegi  turkmanlar  ustidan  nazorat  qiluvchilar  vazifasidan  ozod
qilinib o’rniga Xudoyor qushbegi mutasaddi qilib tayinlangan, uy solig’i esa 20 -
tangaga kamaytirilgan.
Rossiyada  XX  asr  boshida  ro’y  bergan  inqilobiy  xarakatlar  ta’siri  Xivaga
ham  etib  kelishi  natijasida  soliqlardan  ruslarni  va  mahalliy  boylarni  zulmidan
bezgan  el  sinfiy  tabaqalanishning  mohiyatini  anglab  etdi.  Bu  o’z  navbatida
g’alayonlarning  mazmuniga  siyosiy  talablarni  ham  qo’shib  yubordi.  G’alayonlar
avvalgidek  betartib  norozilik  va  ko’tarilishdan,  uyushgan  boshqaradigan  kuchga
aylandi.Ularda  aniq  maqsad  ko’rina  boshladi.  1902  yilda  Safar  Ali  ismli
yovmutning  soliq  to’lamaganligi  ta’sirida  yovmutlar  yo’lto’sarlik  harakatlarini
boshlab  yubordilar.  Natijada  xon  Sayyyid  Abdulla  to’raga  taxtni  boshqarishni
topshirib,  o’zi  o’zbek  va  chovdir  turkmanlardan  to’plangan  lashkarlarga  bosh
32 bo’lib, Toshhovuzga borib 14 kun turdi. Xonning topshirig’i bilan oldinroq Taxta
tumanidagi  yovmutlar  ustiga  yuborilgan  Nurjon  Botir  isyonchi  Safar  Alining
kallasini kesib keldi. SHundan so’ng, Taxtaga yuborilgan shahzoda Asfandiyorxon
va Naqibxo’ja ismli amaldor yovmutlardan soliq yig’ib oldi va ularning arzlarini
tingladi.
Xon  esa  Hiloliy  va  Oqupada  biroz  to’xtagach.  Ko’hna  Urganchdagi
avliyolar qabrlari va maqbaralarini ziyorat qildi. Keyin besh kun davomida Xivaga
qaytayotgan  vaqtida  oldiga  chiqqan  din  arboblari  va  oddiy  xalqning  duoyi-
fotihasini  olib,  poytaxtga  omon-eson  qaytib  keldi.  “Faqirga  kitobi  “tarixi
Tabariy”ni  forsiy  tilidan  turk  tilga  tarjima  etmak  xizmatini  buyurib  erdilar,  bu
sababdan rikobi humoyunda keta olmay amri oliylari bila qolib erdim. Man ham
istiqbollariga chiqib duo qildim” 18
,— deb yozgandi muarrih Bayoniy.
1903  yilda  shahzoda  Asfandiyorxon  Mahmud  Vafo  karvonboshi  va
Islomxo’ja  hamrohligida  Peterburgga  safar  qildi.  SHu  yili  xonning  inisi  Otajon
to’ra  dunyodan  o’tdi.  U  Kamron  tahallusi  bilan  she’rlar  yozib  turardi.  Otajon
to’radan  Muhammad  Amin,  Sayyid  G’oziy  to’ra  va  Sayyid  Asad  to’ra  ismli
o’g’illar  yodgor  bo’lib  qoldi.  1907  yilda  xonning  kichik  ukalari  Ollayor  to’ra  47
yoshida, 1909 yilda To’ramurod to’ra 54 yoshida vafot qildilar.
1905 yilda Xonqa, Xazarasp, Bog’otda Matyokub pishik qo’zg’olon ko’tardi
shu  yilning  bahorida  Qo’ng’irotda,  kuzida  Ko’hna  Urganchda  o’zbeklar  va
qozoqlar  uyushgan  xolda  xarakat  qilib  boy  va  amaldorlarning  ekin  maydonlarini
mol-mulklarini vayron qildilar. Xon bu xarakatlarni chor qo’shinlari va navkarlar
yordamida bostirdi lekin soliqlarni undirishdan cho’chib qoldi. Amudaryo bo’limi
boshlig’ining Turkiston General- gubernatoriga 1905 yil 18-aprelda yozgan xatida
kuli yovmut qabilalarining soliq to’lashdan bosh tortganlari mana ikki yilki xon bu
soliqlarni to’plashga yurak yutib xarakat qilolmayotganini aytadi.
1905  yil  ohiriga  kelib  ahvol  shu  daraja  yomonlashdiki  Xon  va  uning
amaldorlari ham uylarida tinch yashay olmay qoldilar. Qashshoqlashgan va norozi
xalq  avval  boshda  maxalliy  boylarning  tanobini  tortib  qo’yishi,  ularning  mol-
18
Bayoniy M.YU. SHajarayi Xorazmshohiy // “Meros” to’plamida, 246-bet.
33 mulkini  tolon-taroj  etib,  o’zlarini  jazolashi  oddiy  xaqiqat  edi.  Xon  ham  isyonlar
tufayli toboro bo’shab qolayotgan g’azna taqdirini va o’z taxtini tinchini o’yladi.
1908 yilda  Muhammad  Rahimxon  payg’ambar  yoshiga  to’lgani  sababli,  o’g’li
Asfandiyor to’ra va Bosh vazir Islomxo’jani bosh qilib, elga katta to’y berdi.
1910-yilga kelib rus ma’murlari Turkistonda ba’zi bir isloxiy xarakatlarni
o’tkazishga  majbur  bo’ldilar.  Shu  asosda  Xiva  xoni  xam  1910-yilda  besh  bandli
maxsus qarorni imzoladi, ularda quyidagi chekinishlar o’z aksini topgandi.
1. Begor  mavsumida  qazuvchilardan  yig’iladigan  50-  tiyinlik  (salkam  3-
tanga) soliqni bekor qilish.
2. Qazuv davrida qatnashgan kishilarga xon xazinasidan har odamga ikki
tanga (40-tiyin) xizmat xaqi to’lash.
3. Begor  davrida  dehqonlar  va  ishchilarning  qazuvdan  boshqa  ishlarga,
boy  boyonlarning  shaxsiy  xo’jaliklariga  majburiy  ishga  jalb  qilish  ham  bekor
qilindi.
4. Mansabdor  shaxslarga  ma’lum  miqtor  moyana  tayinlandi,  pora  olish
qat’iy  taqiqlandi.  Xukumat  odamlari,  hokimlar  o’z  oldiga  ish  yuzasidan  kelgan
kishilardan xizmat xaqi olishi sha’riat qoidalariga zid, deb e’lon qilindi.
5. Er  solig’ini  aniq  belgilash  maqsadida  erlarni  va  vaqf  erlarni  qayta
xisobga olish va qayta o’lchab chiqish belgilab qo’yildi.
Lekin bu tadbirlar 1910 yil 16- avgustda Muhammad Rahimxon II o’limi
tufayli  amalga  oshmay  qog’ozda  qolib  ketdi.  Muhammad  Rahimxon  II  vafot
qilganda  66  yoshda  bo’lib,  uning  jasadi  Sayyid  Muhammad  Mohiro’yi
maqbarasiga  dafn  qilindi.  Taxtda  47  yil  15  kun  o’tirgan  Muhammad  Rahim
Bahodirxon  shubhasiz  Xiva  xonligi  tarixida  o’chmas  iz  qoldirgan  davlat
arboblaridan biri edi 19
.
Muhammad Rahimxon o’zining uzoq yillar davomidagi xonlik davrida juda
ko’p  voqealarning  guvohi  bo’ldi.  “Ma’lum  bo’lsinkim,  xon  hazratlari  bag’oyat
19
Muhammad  Rahimxonning  yurak  zotiljami  oqibatida  vafot  qilganligi  haqida  xabar  bergan  “Niva”  gazetasi  o’zining  1910
yildagi 45-sonida xonga Orenburg kazak qo’shinlari general-leytenat va 1902 yildan hazrat unvoni berilganligi haqida yozadi. U
20  yoshida  voris  sifatida  taxtga  ko’tarilgan  bo’lsa,  endilikda  uning  37  yashar  o’g’li  Sayyid  Asfandiyor  to’ra  podsho  hazrati
oliylari ruxsati bilangina otasi taxtiga o’tirishi mumkinligini qayd qiladi. Unga ham Orenburg kazak qo’shinlari general-mayori
unvoni berilgan. Ushbu manbani tasdiqlovchi xujjat xozirda “Ichan-qal'a” davlat muzey qo’riqxonasining, “Xiva xonligi tarixi”
bo’limi ekspozitsiyasida saqlanmoqda.
34 mushfiq-fuqaro va bag’oyat xayrdo’st kishi erdilar” 20
,— deb yozgandi Bayoniy.
Uning davrida Xiva xonligi chor Rossiyasiga qaram davlatga aylandi. Xonlikning
katta  hududi  tortib  olindi  va  fuqarolari  zimmasiga  og’ir  majburiyatlar  yuklandi.
Xonning  qobiliyati  va  amalga  oshirgan  siyosati  natijasida  iqtisodiy,  ijtimoiy  va
madaniy hayotda sezilarli darajada ijobiy siljishlar bo’ldi.
1903  yilda  aka-uka  Kraftlar  Yangi  Urganchda  bank  idorasini  ochdilar.
Keyinchalik ushbu bankning filiallari Xonqa, Mang’it va Gurlanda tashkil etildi.
1910 yilda  Kraftlar  oilasi  Urganchdagi  yog’  zavodini  sotib  olib,  uni  AQSH,
Germaniya, Angliyadan keltirilgan asbob-uskunlar bilan qayta jihozladilar 21
.
1905  yilda  viloyatdagi  paxta  zavodlarida  103  ta  uskuna  ishlab  turadi.
Keyingi  2  yil  oralig’ida  “Poznanskiy  va  sheriklar”  manufaktura  agentlari  Yangi
Urganch,  Toshhovuz,  Mang’it,  Xiva,  Xonqa,  Gurlanda  paxta  tozalash  zavodlari
qurdilar.  Xorazmda  Shlossberg  va  og’a-inilar”  degan  ishbilarmonlarning  zavodi
ishlay boshladi. Yusufboy Hayitboev, aka-uka Matvafo va Matsapo Baqqolovlar,
Rizaev,  Madiyorov,  Boboniyozboy,  Matniyozboy  kabi  mahalliy  puldorlar  ham
paxta  tozalash  zavodlari  qurdilar.  1904  yilda  Pitnak  qal’asi  yaqinida
Boboniyozboy, Egamberdi noib va Mergan hojilar sherikchiligida ikki jiqli payta
tozalash  zavodi  ishga  tushirildi.  Zavod  yonida  bug’  bilan  ishlaydigan  un  tortish
tegirmoni  ham  qurildi.  Oradan  biroz  vaqt  o’tgach,  Mulla  Matyozboy  ismli
pitnaklik boy uch jiqli yana bir paxta tozalash zavodini ishga tushirdi. Zavoddagi
15 ot kuchiga teng dvigatel yordamida kuniga 100-120 kg. paxta tozalanib, 45-50
kg. tola olinardi. 1912-1918 yillarda  Matyozboyning zavodidagi  ishlarga Andrey
ismli rus ishchisi boshchilik qilgan .
1911  yilda  Petro-Aleksandrovsklik  ishbilarmon  Pavel  Aleksandrovich
Gurlanda  paxta  tozalash  zavodi  qurdi.  Uni  boshqargan  injener  Qaymachnikov
nazorati  ostidagi  ishchilar  6  ta  g’o’zani  maydalash  uskunalari  va  3  ta  paxtani
chigitdan tozalash jin mashinalari yordamida kuniga 20-30 ta, har birining og’irligi
100-110 kg. keladigan payta toylarini tayyorlashardi .
Xiva xonligida 36 ta paxta tozalash zavodlaridan tashqari, 11 ta g’isht, 8 ta
20
Bayoniy M.YU. SHajarayi Xorazmshohiy // “Meros” to’plamida. 252-bet.
21
Xudoyberganov M. Xorazm paxta tozalash sanoati tarixi, 12-bet.
35 beda urug’i tozalash, 4 ta charm ishlash, 4 ta yog’-sovun zavodlari ham bo’lgan.
Paxta  tozalash  zavodlarida  kerosin  yoqilg’isi  yordamida  harakatlanuvchi
dvigatellar o’rnatilgan bo’lib, ularning quvvati 15-45 ot kuchidan oshmasdi. Faqat
bir  necha  yirik  paxta  tozalash  zavodlarni  elektr  yordamida  yoritish  maqsadida
kichkina  dinamli  stansiyalar  o’rnatilgan  edi.  Zavod  va  fabrikalarda  yollanib
ishlayotgan  mehnatkashlarning  ahvoli  ham  ayanchli  edi.  Ular  kuniga  10-12  soat
ishlar  va  juda  oz  miqdorda  xaq  olardilar.  Bunday  ahvol  mehnatkashlarning
mustamlakachilar  zulmiga  qarshi  noroziligini  tobora  kuchaytirib  bordi.  Ba’zi
zavod fabrikalarda ishchilarning zulmga qarshi namoyish va norozilik harakatlari
bo’lib turardi.
Qishloq  xo’jaligi  sohalarini  rivojlantirish  ishlariga  ham  e’tibor  ortdi.
Dehqonlarning mehnati sanoat ishchilariniki kabi juda og’ir bo’lib, asosiy ishlarni
qo’l  kuchi,  ho’kiz,  ot,  eshak  va  tuyalar  yordamida  bajarardilar.  1909  yilgi
ma’lumotlarga qaraganda xonlikdagi jami ekin maydonlari — 226983 desyatinani
tashkil qilgan bo’lib, shundan bug’doy ekiladigan maydonlar — 53579 desyatina
(24,3  %),  tariq  —  8470  desyatina  (10,6%),  jo’xori  —  31884  desyatina  (14,3%),
mosh — 5526 desyatina (2,8%), qovun — 13099 desyatina (5,9%), arpa — 5959
desyatina (2,7%), beda — 35277 desyatina (15,9%), paxta — 34775 desyatina
- 5 Q
(15,8%) va boshqa ekinlar 9081 desyatina maydonlarni (3,9%) egallagan . Xorazm
dehqonlari azaldan don ekinlari qatorida bug’doy, arpa, ayniqsa oq jo’hori ekishga
ko’proq e’tibor beradilar. Shu bilan bir qatorda sabzavot va poliz ekinlari, chorva
uchun uchun o’t, em-hashaklarni ko’proq etishtirishga harakat qilardilar.
Paxta  xom-ashyosining  bahosi  bug’doy  va  boshqa  turdagi  don
mahsulotlariga  qaraganda  deyarlik  2  marta  yuqori  bo’lsada,  xonlikdagi  barcha
sug’oriladigan  er  maydonlarining  faqat  16,3  foizini  paxta  egallab  turardi,  xolos.
Ayrim  tadqiqotchilarning  arxiv  hujjatlariga  tayangan  holda  ko’rsatishicha,  1900 -
1916  yillar  orasida  Xiva  xonligida  paxta  etishtirish  21  marta  o’sgan.  1916  yilda
xonlikda 60 ming tanob erga  paxta ekilgan bo’lib, undan  86400 pud paxta xom-
ashyosi olingan va hosildorlik 11 sentnerni tashkil qilgan 22
.
22
Xudoyberganov M. Xorazm paxta tozalash sanoati tarixi. — 14-bet.
36 Xiva  xonligida  etishtirilgan  va  dastlabki  ishlov  berilgan  paxta  tolasining
ko’p qismi Rossiyaga jo’natilgan hamda uning hajmi tinimsiz ortib borgan. Agar
1883 yilda Xiva xonligidan Rossiyaga 300 ming pud paxta olib ketilgan bo’lsa,
1909 yilda 600 ming pud, 1910 yilda 700 ming pud va 1913 yilda 735 ming pud
“amirkoni”  navli  .va  100  ming  pud  mahalliy  “g’o’za”  navli  paxta  tolasi  olib
ketilgan 23
.
1887-1896 yillarda har yili xonlikdan 178 ming pud paxta chiqarilganbo’lsa,
1906-1916  yillarda  o’rtacha  767  ming  pudga  etgan  .  Paxta  hom-ashyosi  bilan
savdo  qilish  natijasida  ayrim  xivaliklar  juda  katta  boylik  orttirishga  muvaffaq
bo’lishgan.  Natijada  ular  ham  zavod-fabrikalar  qurishga,  sudho’rlik  bilan  oldi-
sotdi  muomalasini  kengaytirishga  harakat  qilganlar.  Xususan,  1904  yilda
Rossiyaga  sotilgan  paxtadan  xivaliklar  4  mln.  so’m  daromad  qilgandilar 24
.
Mahalliy boylar orasida Yu.Salimjonov, D.J.Nurov, J.Ibrohimov, A.Allaberganov,
E.Do’schanov,  V.Botirov,  K.Yusupov,  X.Avazjanov,  Matvafo  va  Matsafo
Baqqolovlar, Atabaev, Madiyorov, Rizaev kabilar bo’lgandi. Ular Rossiyaga paxta
hom-ashyosidan tashqari beda urug’i, qorako’l teri, chit, ipak, ko’rpalar, paxtadan
va ipakdan bo’lgan choponlar, qovun va qoq mevalar va ko’plab boshqa mollarni
ham chiqarib turganlar.
XX asr  boshlarida  Rossiyaning  Ivanovo-Voznesensk  gubernasidagi
fabrikalarning arzon matolari, Moskvalik Sapojnikovlar firmasining ipak mollari,
Germaniyaning  “Zinger”  firmasi  ishlab  chiqarayotgan  tikish  mashinalarini
keltirish  ko’paydi.  Shuningdek,  xonlikka  neft  mahsulotlari,  emal  va  temir  idish
tovoqlar,  mehnat  qurollari,  miltiq  va  o’k-dorilar,  ayollarning  taqinchoqlari,  Tula
samovarlari va grammafonlar va dori-darmonlar ko’plab olib kelindi.
Xiva  xonligiga  rus  kapitali  kirib  kelishi  natijasida  ko’pgina  savdo-tijorat
firmalari  va  banklar  xonlikda  idoralar  va  omborxonalar  ocha  boshladilar.
Urganchda  “Katta  Yaroslavl  manufakturasi”,  “Og’a-ini  Nobellar”,  “Moskva
savdo-  sanoat  jamiyati”,  “Sindal”,  “Poznanskiy”,  “Kavkaz  va  Merkuriy”,
“Nadejda”,  “Vostochnaya  obщestva”,  “Rossiyskoe  transportnoe  obщestvo”  kabi
23
To’xtametov T.G. Rossiya i Xiva v kontse XIX — nachale XX veka.-M., 1969 — 104-bet.
24
Sadikov A. Ekonomicheskie svyazi Xivi s Rossiey. — S. 28.
37 monopolistik  birlashmalarning  idoralari  ishlay  boshladi.  Ularning  xodimlari
mahalliy  savdogarlari  bilan  hamkorlikda  chet  elga  jo’natiladigan  mahsulotlar  va
xonlikka keltirilayotgan tovarlarni joylashtirish ishlarini yo’lga ko’yardilar. Oldi-
sotdi  muomalalarida  operatsiyalarida  paxta  olib  sotuvchi  tarozibonlar,  paxta
zavodi egalari, sudxo’rlar bog’lik orttirardilar.
Xonlikdagi  savdo,  tovar-pul  munosabatlari  kengayishida  bank-kredit
tarmoqlarining o’rni mustahkamalan boshladi. 1909 yilda Yangi Urganchda “Rus-
xitoy  banki”  bo’limi,  1910  yilda  “Rus-Osiyo  banki”  filiali,  1915  yilda  Sibir  va
Moskva savdo banklari agentlari ishlay boshladilar. Banklar paxta xom-ashyosi va
boshqa tayyor mahsulotlar sotib olish uchun mablag’larini ayamasdan sarflardilar.
Ba’zida  banklar  paxta  va  boshqa  xom-ashyoni  olish  uchun  kredit  pullarni  to’lab
qo’yar,  raqobatchilarni  sindirishning  usullarini  tinmay joriy etardilar. Xonlikdagi
yirik  banklarning  xizmatidan  Asfandiyorxon  va  yirik  amaldorlari,  moliyaviy
jihatdan kuchli zavod egalari va savdogarlar keng foydalanib turishardi.
Xonning o’g’li Isfandiyor to’ra otasidan keyin qayin otasi bosh vazir Islom
Xo’jani  yordami  bilan  xonlik  taxtiga  o’tirdi,  aksiga  olib  1910-11  yillarda
qurg’oqchilik  bo’lib,  xalq  qashshoqlashdi,  paxatchilik  shu  darajada  kuchaydiki,
Xon va uning amaldorlari soliqlarda belgilangan miqtordagi don-dunni talab qilib,
tortib  olishga  o’tdilar.  Xonning  soliq  to’lamagan  kishilarni  jazolarga  tortish
haqidagi  farmoni  xonlikning  barcha  xududlarida  xalq  g’alayonlarini  avj  olishiga
turtki bo’ldi.
Qo’zg’olonlar ommoviy tus olishini oldini olish uchun Vaziri Akbar Islom
Xo’ja  xonning  yangi  farmonini  e’lon  qildirdi.  “Bozordagi  soliqlar  tartibga
solinsin,  ko’priklar  qurilsin,  yo’llar  obod  bo’lsin,  vaqf  erlari  qayta  xisoblansin,
fuqoralarimizning  bundan  keyingi  osoyishta,  farovon  turmush  kechirishi  bilan
bog’lik  masalalar  o’rganib,  tez  fursatda  hal  qilinsin.  Biz  tamonimizdan  amalga
oshirilishi  lozim  bo’lgan  bu  ishlarga hech  kim  to’sqinlik  qilmasligi  shart.  Ushbu
ishlarni amalga oshirishni xurmatli Islom xo’ja Ibrohim xo’ja o’g’liga topshirdik»
deyiladi farmonda.
Xo’sh  Isfandiyorxon  shaxs  sifatida  kim  edi.  U  Muhammad  Rahimxon  II
38 o’g’li,  otasi  singari  shoir,  ya’ni  “Farruh”  taxallusida  she’rlar  bitgan,  soatsoz  va
qilichsoz  usta,  el  kezgan  savdogar  rus-tuzem  maktabida  o’qigan,  o’rta  bo’yli,
sarg’ish saqolli, qozoq yuzli kishi bo’lgan.
Hukmdordan  iltifot  ko’rgan  Muhammad  Yusuf  Bayoniy  ham
Asfandiyorxon  haqida  “Ul  hazrat  ulamoni  ko’p  do’st  tutar  erdilar  va  she’riyati
g’arroning irtivojiga sa’y etar erdilar va bag’oyat raiyatparvar va shavqatgustar va
odilu-bozil kishi erdilar” 25
,— degan ulug’ so’zlarni yozgandi.
Islom  xo’ja  kuyovi  Isfandiyorxonni  otasi  singari  saltanatni  odilona
boshqarishga  ishonardi.  Isfandiyorxon  farmoni  kuchga  kirib,  soliqlar  bir  muncha
kamaytirilgan, obodonchilik ishlari olib borilgan o’sha yilning o’zida Islom xo’ja
xonlikda olib borilishi zarur bo’lgan isloxot rejasini ishlab chikdi. Isloxat dasturi
10-banddan  iborat  bo’lib,  o’sha  vaqt  uchun  taraqqiyparvarlik  mezonlari  asosida
ishlab  chiqarilgandi.  Isfandiyorxon  dasturni  ko’zdan  kechirib,  10-  bandni  ham
tasdiqlagan.
1. Xonlikdagi  barcha  mansabdor  shaxslar  davlat  tomonidan  maosh
oladilar.  Oldingi  qoida  bo’yicha  soliqlardan  tushgan  daromadning  bir  qismini
maosh tariqasida xarajat qilish bekor qilinadi.
2. Dehqonlardan  olinadigan  er  solig’i,  qazuv  puli  bekor  kilinadi.  Soliq
to’lovchilarning toifasi qat’iy belgilab qo’yiladi.
3. Zakot (Qaromol solig’i), boj va xiroj soliqlari qayta ko’rib chiqiladi,
savdo-sotiq soliqlari muvofiklashtiriladi.
4. Shariat  qoidalari...  (qo’lyozmada  bo’lgan  keyingi  so’zlarni  o’qib
bo’lmadi).
5. Erlarni sug’orish yaxshilanadi.
6. Yo’l qurilishi va ariqlardagi ko’priklarni yaxshilashga kirishiladi.
7. Barcha  shahar  va  noyibliklarda  bemorlarni  dovolash  uchun
zamonaviy kasalxonalar quriladi, aloxida tibbiy xizmat ko’rsatish yaxshilanadi.
8. Barcha  turdagi  vaqf  erlar  qayta  xisob  kitob  qilinadi  va  ulardan
tushgan daromadlar madaniyat maorifni rivojlantirishga sarflanadi.
25
Bayoniy M.YU. SHajarayi Xorazmshohiy // “Meros” to’plamida, 259-bet.
39 9. Barcha maktablarda o’qitish dasturiga ko’ra, shuningdek, Yangi usul
maktablarida rus tili, jo’grofiya, tarix darslik sifatida o’qitiladi.
10. Xon  xazinasidagi  xisob-kitob  qattiq  nazorat  qilinib,  alohida  kirim-
chikim daftarlari yuritiladi.
Ushbu  isloxatlarni  o’tkazilishi  xonlikda  qat’iy  tartib  intizom  o’rnatish,
davlat  mulkini  talon  taroj  qilmaslik,  soliq  to’lovchilarning  uni  o’zlashtirishi,
avvallari soliq tufayli kelib chiqadigan isyonlarning oldini olishga sabab bo’lardi.
Shu kabi bu isloxatlar Xorazmga jadidlar orzusidagi taraqqiy etgan davlatlarning
ilm-fan, texnika yutuqlarini olib kirishga xizmat qilardi.
Isloxat  xon  tomonidan  tasdiqlangach,  hayotga  joriy  qilina  boshlandi.
Avvallari  soliq  undiruvchilarning  xalqdan  yig’ib  olgan  soliqning  ma’lum  bir
qismini  o’ziga  olib  qolishi  kabi  talon-tarojlikka  chek  qo’yildi.  Soliq  to’lashning
qattiq nazorat ostiga olinishi turkman va qoroqolpoqlarning doimiy ravishda bo’lib
turadigan  isyonlarining  oldini  oldi.  Davlat  er  egaligi,  mulk  er  egaligi,  vaqf  er
egaligining  aniq  xisob  kitobini  qilishga  kirishildi.  Rossiyadan  quruvchi
muxandislar,  er  tuzuvchilar  Xorazmga  olib  kelinib,  ishga  jalb  qilindi.  Ular  bilan
birgalikda  xonlikdagi  kanallarga  temir  ko’prik  o’rnatish  loyixasi  tuzildi,  mavjud
barcha  maydonlarni  o’lchab  chiqishga  kirishildi.  Xiva  shahrining  Yangi  loixasi
tuzilib, unga ko’ra, shahar eniga 3-barobar kengayishi kerak edi.
Asfandiyorxon dastlabki ishlaridan biri — Xiva qal’asining orqa tarafidagi
erlarni  obodonlashtirish  bo’ldi.  Yangi  Xiva  deb  nom  olgan  bu  erdagi  Urganch
darvozasi  buzilib,  o’rniga  kirish-chiqish  uchun  qulay  2  yo’lakli  yangi  darvoza
qurish  ishi  Otajon  devonga  buyurildi.  Darvozaga  yaqin  joyda  Otajon  devon
pochta-telegraf binosi uchun yangi imorat qurish ishlarini ham boshlab yubordi.
1911 yilda  Asfandiyorxon  Peterburgga  safarga  otlandi.  Xonga  hamroh
bo’lganlar  orasida Islomxo’ja, Husayn Muhammad devonbegi, Muhammad Vafo
karvonboshi, Tolibxo’ja ismli amaldor bor edi. Xivaliklar 18 kun deganda Rossiya
poytaxtiga  etib  bordilar.  Imperator  qabulida  bo’lgan  vaqtida  Asfandiyorxon
Xivada  shahzoda  Aleksey  nomiga  kasalxona  qurishga  ruxsat  so’radi 26
.  Ushbu
26
O’zR. MDA, f. I-2, op. 1, d. 305, l. 233.
40 taklif ma’qullangandan keyin, Islomxo’ja Peterburg harbiy meditsina akademiyasi
professori  V.N.Sirotinindan  qurilishi  rejalashtirilayotgan  kasalxonada  ishlashga
loyiq tajribali vrachni tanlashda yordam berishni iltimos qildi.
Asfandiyorxon o’z hamrohlari bilan 11 kun davomida Peterburg atrofidagi
go’zal  joylarni  tamosha  qilgach,  Moskva  orqali  yurtiga  qaytdilar.  Moskvada
Islomxo’ja Soldatenkov nomidagi shahar kasalxonasi bosh vrachi F.A.Gete bilan
uchrashdi  va  uning  tavsiyasi  bilan  arxitektor  A.P.Roopdan  Xivada  quriladigan
kasalxona binosi loyihasini tayyorlab berishni so’radi. Kasalxonadagi teri-tanosil,
ko’z  va  yuqumli  kasalliklari,  jarrohlik  va  davolash  bo’limlarida  50  o’rin
rejalashtirilgan bo’lib, ularni qurishga 250 ming so’m ajratildi 27
. Xivadagi pochta
binosi qarshisida barpo etila boshlagan kasalxona qurilishi Rahimbergan devonga
topshirildi va u 1912 yilda qad rostladi.
1913  yil  10  fevralda  Asfandiyorxon  o’z  amaldorlari  bilan  Romanovlar
sulolasining  Rossiyada  300  yillik  hukmronligiga  bag’ishlangan  tantanalarda
qatnashish uchun Chorjo’ydan poezdga o’tirdi. 16 feralda Peterburga etib borgan
xivaliklar  ikki  oy  davomida  poytaxtda  ushlanib  qoldilar.  Shu  vaqtda  o’tkazilgan
bir qator muzokaralar natijasi va bosh vazir Islomxo’janing sa’y-harakatlari bilan
Xivada  qurilayotgan  kasalxonada  ishlash  uchun  vrachlarni  taklif  qilish
masalasinihoyasiga yetkazildi 28
.
Asfandiyorxon va uning hamrohlari Rossiyadan 1913 yil 12 martda qaytib
keldilar  .  Shu  yil  may  oyida  professor  Sirotinin  Xiva  kasalxonasi  vrachi
lavozimiga  Saratov  guberniyasida  ishlayotgan  qobiliyatli  jarroh  va  ko’z
kasalliklarini  yaxshi  biladigan  shifokor  Aleksey  Fedorovich  Ansimov  nomzodini
taklif qildi 29
. 1913 yil 4 iyulda Xivaga kelgan A.F.Ansimovga ishonch bildirildi va
u zarur jihozlarni olib kelish uchun Moskvaga jo’natildi. Yo’l-yo’lakay, 1913 yil
15  iyulda  A.F.Ansimov  Toshkentda  Turkiston  general-gubernatori  vazifasini
bajaruvchi  Flug  qabulida  bo’ldi  va  Xiva  kasalxonasida  1  sentyabrdan  ishga
tushishga ruxsat oldi 30
.
27
O’zR. MDA, f. I-2, op. 1, d. 305, l. 252.
28
Maxmudov M. Pervaya bolnitsa v Xorezme // “Sov-e zdr-e”, 1984, № 1. — S. 67-69.
29
O’sha manba. — ll. 5-7, 233.
30
O’sha manba. — l. 259.
41 Kasalxonadagi  ikkinchi  vrach  lavozimiga  Namangan  viloyatidagi  Pop
qishloq  vrachlik  punktida  ishlayotgan  Gulsum  Jaffarovna  Asfandiyorova  taklif
etildi 31
.  1908  yilda  Peterburg  ayollar  meditsina  institutini  tugatgan
G.J.Asfandiyorovaning  otasi  —  polkovnik  Sultan  Jafar  Asfandiyorov  Turkiston
general-gubernatori devonxonasi tarjimoni sifatida ko’p marta Xivada bo’lgan,
ГЛ
ayrim vaqtlarda xonning Rossiyaga qilgan safarlarida hamrohlik ham etgandi .
1913 yil 23 sentyabrda Xivadagi kasalxona ishga tushirildi. SHu munosabat
bilan  Asfandiyorxon  Turkiston  general-gubernatori  nomiga  quyidagi
telegrammani  jo’natdi:  “Siz  hazrati  oliylariga  shuni  ma’lum  qilamanki,  men
tomondan  Xivada  martabasi  oliy  taxt  vorisi,  buyuk  knyaz  Aleksey  Nikolaevich
nomiga  qurilgan  kasalxona  shu  yilning  23  sentyabrida,  general-mayor  S.Seyl,
ulamolar va amaldorlar ishtirokida, meditsina hizmati ko’rsatish uchun ochildi” 32
.
General-gubernator  A.V.Samsonov  o’zining  javob  telegrammasida  xonga
minnatdorchilik bildirish 33
 bilan cheklanib qolmasdan, unga xat ham yozdi. Unda
shunday  so’zlar  bor:  “Xalqingiz  tomonidan  sizning  nomingiz  hamma  vaqt  duo
qilinadi.  Holbuki,  o’z  xalqi  baxti  uchun  yashash  har  bir  hukmdorga  saodat
keltiruvchi omil hisoblanadi. O’ylaymanki, Xiva xalqi g’amho’rlik va kelajakdagi
himmatli ishlaringiz uchun sizdek oliy zotdan yana ko’p mehribonliklar ko’radi” 34
.
Xivadagi  kasalxonaning  ochilishi  marosimida  qatnashgan  Bayoniy
yozgandi:  “Ushbu  yil  zulqa’da  oyida  dorushshifo,  ya’ni  duxturxonaning  binosi
itmomga  etdi.  Xon  hazratlari  onda  yaxshi  to’y  berib,  tamomi  ulamo  va  tamomi
to’ralar, beklar va tamomu amaldoru oqsoqollar va tamomi elni da’vat etdilar va
Rusiya  duxturlaridan  ikki  duxturni  talab  etib  kelturmish  erdilar.  Biri  muzakkar
(erkak) va biri muannas (ayol) erdi. Ul ikkovi viloyatning tamomi zukuru anosdin
(erkagu-ayol)  bemor  bo’lg’onlarga  mudovo  (shifo)  etmakka  mutakaffil  (kafil)
bo’lib,  ul  duxturxonada  qaror  toptilar.  Olarga  vofir  vazifalar  ta’yin  etdilar.
Tamomi  xaloyiq  xushhol  bo’lib,  zukur  va  anosdinkim,  bemor  bo’lsa  kelib  shifo
31
Mahmudov M. Sayyid Islomxo’ja nomi berilsa // “Xorazm haqiqati”, 1993, 30 iyun; Mahmudov M. Xorazm: tarix, odamlar,
voqealar. — Urganch, 2004. — 139-bet.
32
O’zR. MDA, f. I-2, op. 1, d. 305, l. 233.
33
O’sha manba. — L. 237.
34
O’sha manba. — L. 226-orqasi.
42 topib ketar edilar” 35
.
Xiva  kasalxonasining  dovrug’i  tez  orada  butun  Quyi  Amudaryo  havzasida
yashayotgan  xalqar  orasiga  keng  tarqaldi.  “Xiva  kabi  xonlikning  shahar-
qishloqlari aholisi ham kasalxonaga tibbiy xizmat so’rab, o’z istagi bilan murojaat
qiladilar” 36
,—  deb  yozgandi  bosh  vrach  A.F.Ansimov  o’zining  1914  yil  22
fevralda  Amudaryo  bo’limi  boshlig’i  nomiga  yozgan  maktubida.  1913  yilning
oktyabrida kasalxona va uning qoshidagi ambulatoriya 1577 erkak va 1162 ayolni,
noyabrda — 2222 erkak va 1976 ayolni, dekabrda — 2358 erkak va 1609 ayolni
qabul qildi . Qisman pullik xizmat joriy etilgach, 1914 yil yanvarida 1596 erkak va
1128 ayol qabul qilindi, ya’ni murojaat etuvchilar soni oldingi oyga nisbatan 1238
nafarga  kamayib  ketdi 37
.  Bunday  holatning  sabablari  qatorida  A.F.Anisimov
kasalxona dorixonasidagi zarur dori-darmonlarning etishmasligi va ularning narxi
qimmat  ekanligini  ko’rsatgan.  Vaziyatni  yaxshilash  uchun  Urganch  va  Xivada
dorixonalar ochish taklif etilgandi.
Ammo  A.F.Ansimov  keyinchalik  o’zining  ushbu  tashabbusidan  aziyat
chekkanligi tarixiy hujjatlarda ko’rinib turibdi 38
. Chunki Petro-Aleksandrovskdagi
farmatsevt  Matvey  Bersudskiy  aptekasining  Yangi  Urganchda  ochilgan  filialida
tibbiy  dori-darmonlar  o’rniga  ko’proq  aroq-vino  mahsulotlari  sotilishi  mahalliy
aholi  bu  erda  ishlayotgan  ruslarning  salomatligiga  zararli  ta’sir  ko’rsata
boshlagandi.
1916-1917  yilldarda  Xiva  xonligida  ro’y  bergan  noxush  siyosiy  voqealar
kasalxona  ahvoliga  ham  o’ta  qattiq  zarar  etkazdi.  Ajratilayotgan  mablag’larning
kamligi,  tibbiy  xodimlar  hayotining  doimiy  xavf-hatar  ostida  qolishi  ularning
Toshkent  va  Moskvaga  ketib  qolishlarini  tezlashtirdi.  Xonlik  aholisi  xotirasida
yorqin  iz  qoldirgan  Xiva  kasalxonasi  faqat  1920  yil  yozidan  boshlab  yana  o’z
faoliyatini rus vrachlari yordamida tiklay oldi, xolos.
35
Bayoniy M.YU. SHajarayi Xorazmshohiy // “Meros” to’plamida, 264-bet.
36
O’zR. MDA, f. I-2, op. 1, d. 309, l. 15.
37
O’zR. MDA, f. I-2, op. 1, d. 309, l. 15-orqasi.
38
O’sha joyda. — l. 46-47.
43 2.2. Xiva xonligining tashqi siyosati.
XVI asrdan  boshlab  tarix  sahnasida  muhim  iz  qoldirgan  O’rta  Osiyo
xonliklaridan  biri  Xiva  xonligidir.  Xiva  xonligi  Buxoro  amirligi  kabi  o’zining
geografik  jihatdan  qulay  joyda  joylashganligi  va  suv  yo’li  bilan  taminlanganligi
sababli O’rta Osiyodagi eng rivojlangan davlatlardan bo’lgan. Xiva xonligi karvon
yo’llari ustida joylashgan. Ayniqsa, u Rossiyaning Buxoro bilan savdo aloqalarida
muhim  o’rin  egallagan.  Xiva  xonligi  G’arb  bilan  Sharq  o’rtasidagi  savdoda  faol
qatnashgan.  Xonlikning  tashqi  savdo  aloqalaridagi  keng  ishtiroki  uning
hunarmandchilik  taraqqiyoti  bilan  bog’liq.  Xonlik  poytaxti  bo’lgan  Xiva  shahri
44 hunarmandchiligi  uzoq  tarixiy  ananalarga  ega.  O’rta  asrlarda  shahar
hunarmandchiligi ixtisoslashtirilgan edi. Jumladan, Xivada gilam to’qish, yog’och
o’ymakorligi, to’quvchilik va boshqa hunarmandchilik tarmoqlari mavjud bo’lgan.
1753  yil  Xiva  va  Buxoroda  bo’lgan  rus  savdogari  D.Rukavkin  paxta
ekinining  mo’lligi  va  hunarmandchilik  korxonalari  ochish  uchun  davlatning
ma’lum tartib qoidalarining yo’qligini yozadi. Uning xabariga ko’ra, bu erda hech
qanday  ruxsat  olmasdan,  xoxlagancha  zavodlar,  yani  korxonalar  ochish  mumkin
bo’lgan.  Bu  o’rinda  albatta  xivaliklarning  xususiy  korxonalarni  ochishga  davlat
tomonidan to’siqning bo’lmaganligi etirof etiladi.
XIX asrning  30-40-yillarida  Xivada  hunarmandchilik  sohalarining  eng
muhimlaridan  biri  zargarlik  hisoblangan.  Zargarlar  tilla  buyumlar,  taqinchoklar
yasashda feruza, koral, marvarid, lal, zumrad, rangli shisha, sapfir kabi toshlardan
ko’p foydalangan.
XIX asrning ikkinchi yarmida saqlanib qolgan hunarmandlar va savdogarlar
nomlari,  Xiva  bozorlarida  tovarlar  xilma-xilligi  haqida  tasavvur  qilishga  imkon
beradi.  Jumladan,  pazachier  haydash  asboblari  yasovchilar,  xarrak-temirchilar,
kuchanchi-buyincha  yasovchi  ustalar,  misgar,  zargar,  pichoqchi,  qinchi,
bo’yoqchi,  choponfurush,  telpakdo’z,  konchi,  kovushdo’z,  tavoqchi,  qulfgar,
kiyizfurush,  juvozchi,  sholikor-sholitegirmonida  ishlovchi,  qassob,  tuzchi,
kallapoz-qo’y  kallasi  sotuvchilar,  baliqchi,  nonvoy,  choy  va  tamaki  sotuvchilar,
baqqollar,  yog’och  furushlar,  ko’mirchi,  shamchi,  sovunchi,  sarrof,  jarchi  va
boshqalar.
Bozorlarda  bazi  hunarmandlarning  do’konlari  ham  bo’lib,  mahsulotni  shu
erda  ham  tayyorlagan  va  ham  sotgan.  Demak,  do’kon  ham  korxona,  ham  rasta
vazifasini  o’tagan.  Masalan:  temirchi,  misgar,  tunkachi,  sandiqchi  va  boshqalar.
Po’stindo’zlar,  ipak  mato  to’quvchilar,  etikchilar  va  boshqalar  uylarida
ishlaganlar,  va  bozor  kunlari  mahsulotni  bozorga  olib  chiqib  sotganlar 39
.  Xiva
ananaviy metall buyumlar ishlab chikarish markazi bo’lib, XIX asrning o’rtalarida
u erda 38 misgar bo’lgan.
39
Fayziev A.F. Remeslo Xivi v pervoy polovine XIX veka.//Pozdnefederalniy gorod Sredniy Azii. Toshkent.
1990 g. Str. 170
45 Shunday qilib, Xorazmning hunarmandchiligi iqtisodiy hayotda muhim rol
o’ynagan.  Eng  muhim  badiiy  buyumlar  yasash  ananalari  Xorazm  ustalaridan
meros bo’lib kelgan.
Mamlakatda  hunarmandchilikning  rivojlanishi  bevosita  iqtisodiy
taraqqiyotga, ichki va tashqi savdo aloqalarining rivojlanishiga zamin yaratgan.
Demak,  serqirra  hunarmandchilik  tarmoqlarining  mavjudligi  Xivaning
azaldan moddiy va ma’naviy madaniyat markazi bo’lib kelganligini, xivaliklarning
boshqa davlatlar bilan iqtisodiy-savdo aloqalarini davom ettirib kelganligini XVI
asrda ham kuzatish mumkin, degan xulosa qilishga imkoniyat beradi.
Xiva  xonligi  XVI  asrda  Rossiya,  Hindiston,  Eron,  Buxoro  xonligi  bilan
savdo  aloqalarida  bo’lgan.  Xivaning  tashqi  iqtisodiy  aloqalarini  Xivaga  kelgan
rossiyalik va chet ellik elchilarning, hamda Rossiyaga borgan xivalik elchilarning
keltirgan ma’lumotlarini tahlil qilish asnosida yoritishga harakat qilamiz.
Jumladan,  1585  yil  11  noyabrda  xivalik  elchi  Xo’ja  Muhammadning
Rossiya podshosi Fedor Ivanovichga keltirgan tortiqlari orasida tillo zari yuritilgan
har xil ranglar bilan bo’yalgan, qimmatboho mashhad kamoni ham bo’lgan 40
. Bu
esa Xivaning Eron bilan savdo qilganligining bir isboti hisobanadi
A.Chuloshnikov  XVI  asr  o’rtalarida  Moskva  davlatining  O’rta  Osiyo
xonliklari  bilan  savdo-iqtisodiy  aloqalarini  yoritish  jarayonida  rus  hukumatining
Hindistonni  bilishga  intilishini  ham  e’tibordan  chetda  qoldirmagan.  Ko’rib
o’tilganidek, XVI asr ikkinchi yarmidan e’tiboran Rossiya Hindistonga boradigan
karvon yo’llarini qidirib O’rta Osiyo va Eronga maxsus elchiliklar jo’natgan edi.
Bu  vaqtlarda  Roosiya  bilan  Hindiston  o’rtasida  bevosita  iqtisodiy  munosabatlar
yo’lga qo’yilmagan bo’lsa ham, hind tovarlari o’rtaosiyolik savdogarlar orqali Rus
erlariga  kirib  kelgan.  A.Chuloshnikov  o’rta  asrlarda  O’rta  Osiyo  bilan  Rossiya
o’rtasida savdo aloqalarining quyidagi usullari mavjud bo’lganligini e’tirof qiladi.
Birinchidan,  shox  va  xonlar  o’rtasidagi  savdo  bo’lib,  ular  ishonchli  vakillari  -
shaxslar, mehmonlar va savdogarlar orqali amalga oshirilgan. Ikkinchidan, xususiy
savdogarlarning  erkin  tovar  ayirboshlashi,  va  nihoyat,  uchinchidan,  hadya
40
Materiali po istorii Uzbekskoy, Tadjikskoy i Turkmenskoy SSR. CH. 1. M., 1932. s. 99.
46 tariqasida xon va elchilarning nodir buyumlarni ayirboshlashi 41
.
XVII asrda  ham  Xiva  xonligi  bilan  Rossiya  o’rtasida  elchilik  va  savdo
aloqalari  davom  etgan.  Elchilar  Xiva  xoni  nomidan  rus  podshosiga  tortiqlar  olib
borgan.  Hadyalar  tarkibida  hind  tovarlari  ham  bo’lgan.  Masalan,  1641  yil
noyabrda
Xiva  elchisi  Muhammad  Amin  Bahodir  tomonidan  100  ta  hind  viboykasi  olib
kelinganligi,  elchining  o’zida  boshqa  tovarlar  qatorida  100  bo’lak  hind  chiti,  4
idishda nil bo’yog’i bo’lganligi ma’lum 42
.
1646  yil  1  sentyabrda  xivalik  elchi  Nazar  Nodirqulov  Astrobodda  yo’lda
kelayotgan  vaqtida  o’g’irlangan  tovarlari  ro’yxatida  boshqalar  qatori  6  ta  hind
dokasi, 5 ta hind tillo izufrey, 9 ta hind viboykasi, qo’y terisidan ishlangan 10 ta
hind bosh kiyimi bo’lgan 43
. 1645 yilda Xiva xoni Abulg’ozixon hind podshosiga
xat  yozib,  unda  ilgarilari  urganch  xonlari  hind  shoxlari  bilan  tinchlikda
yashashgan  va  savdogarlar  bir-birlarining  tomonlariga  qatnab  turganligini  aytib,
endilikda  ikki  mamlakat  o’rtasidagi  o’sha  do’stlik  va  savdo  aloqalarini  davom
ettirishni  taklif  qilgan.  Hozirda  esa  Urganch  xoni  Hindiston  shoxi  bilan  do’stlik
aloqalari o’rnatgan bo’lib, savdogarlar  bir-birlarining mamlakatiga qatnab turadi,
deb  bu  haqda  1646  yil  7  noyabrda  Astraxanga  borgan  Xiva  elchisi  Shayxbobo
ma’lumot  bergan 44
.  Shu  kabi  xabarlar  asosida  XVI-XVII  asrlarda  Xiva  bilan
Hindiston o’rtasida do’stona siyosiy va iqtisodiy savdo munosabatlari o’rnatilgan,
deyish mumkin.
1667  yil  19  dekabrda  Xiva  elchisi  Po’lat-Muhammad  mahkamada  Xiva
xoni Hindiston shoxi bilan bordi-keldi qiladi va savdogarar har ikki tomonga borib
erkin  savdo  kiladilar  deb  javob  bergan.  Urganchdan  Hindistonga  quruqlik  yo’li
bilan  bir  yarim  oyda  boradi,  degan.  Ularning  tovarlari  hind,  doka,
qalampirmunchoq, dolchin, buyoq va boshqa tovarlar 45
.
Rus  elchisi  Ivan  Fedotov  1669  yil  13  iyunda  Xiva  xoni  Anusha  xon
41
CHuloshnikov A. Torgovlya Moskovskogo gosudarstva s narodami Sredney Azii XVI-XVII vv. V kn.: Materiali po istorii
Uzbekskoy, Tadjikskoy i Turkmenskoy SSR. CH. 1. L-1932. s. 68
42
Materiali po istorii Uzbekskoy, Tadjikskoy i Turkmenskoy SSR. CH. 1. L-1932. s. 168
43
O’sha asar. 198 b.
44
O’sha asar. 317 b.
45
Russko-indiyskie otnosheniya v XVII veke. Sbornik dokumentov. M., IVL., 1958. s. 162.
47 huzurida  bo’lgan  va  Rossiyaga  qaytib  kelgach,  o’z  axborotida  buxoroliklar  va
xivaliklar  bir-  birlari  bilan  o’zaro  savdo  qilishi,  bozorlarda  uchratgan  tovarlari,
ularning narx- navosi haqida ma’lum qilgan. U Urganchlik savdogarlar Buxorodan
viboyka,  ip  gazlama  va  rang-barang  ipak  matolari  keltirishini,  lekin,  buxorolik
savdogarlarning  Xiva  va  Urganchga  kam  kelishini  e’tirof  etgan.  SHu  bilan
birgaFedotov  hindlar  va  balxliklar  Xivaga  kelishmaydi  hamda  Xivada  hind
omborlari  ham  yo’q,  deb  xabar  beradi.  Qizig’i  shundaki,  elchi  Xiva  bozorlarida
sotilayotgan  tovarlar  narxini  Astraxanda  sotilish  narxi  bilan  taqqoslab,  bu
tovarlarni  Rossiyada  sotishdan  foyda  chiqmaydi,  deb  hisoblagan 46
.Fedotov
ko’rsatmalaridagi  hindlar  va  balxliklarning  Xiva  bilan  savdo  qilishmasligi
haqidagi  xabari  ikki  yil  avval,  ya’ni  1667  yildagi  Xiva  elchisi  Po’lat
Muhammadning  bergan  ma’lumotlariga  zid  keladi.  Aftidan,  I.Fedotov  sharq
davlatlarda  savdoning  o’ziga  xos  tamonlaridan  bexabar  bo’lgan.  Ko’p  holatlarda
O’rta  Osiyo  xonlari  bilan  Hindiston  shoxlari  o’rtasidagi  savdo  A.Chuloshnikov
eslatib o’tgan savdo usullari orqali amalga oshirilgan..
Mahmud  ibn  Vali  “Bahr-ul  asror”  asarida  Balx  viloyati,  uning  jug’rofik
o’rni,  odamlari,  poliz  va  sabzavot  ekinlari  haqidagi  bo’limda  u  erda
etishtiriladigan  va  chetdan  olib  kelinadigan  mahsulotlar  haqida  xabar  berib,
Xorazmdan  ko’ktarnay  qovuni,  Buxorodan  qora  qovun,  mulla  payandagi  va
daroyi,  Samarqandning  zagare  qovuni  va  gilosi,  shimoliy  Xitoyning  shaftolilari,
Xorazmning  tut  daraxtlari,  Marg’ilonning  charxi  deb  atalgan  o’riklari,
Samarqandning sangak olmasi va boshqalarning Balxga keltirilganligi va hattoki u
erda etishtirila boshlanganligini ta’kidlaydi 47
.
Demak, Xorazm qovunlari Balxda ham mashhur bo’lgan. Ma’lumki, qovun
suvsiz o’smaydi, ko’p sug’orilsa unchalik shirin ham bo’lmaydi. Mahmud ibn Vali
Xorazmda  sug’ormasdan  qovun  etishtirish  siri  haqida  ma’lumot  beradi.  Uning
yozishicha,  yantoqning  uzun  tomiri  uzunasiga  kesilib,  unga  qovun  urig’i
joylashtiriladi, ya’ni ekiladi. Qovun o’sib chiqib, pishgunga qadar yantoq ildizi
46
Xanikov  YA.V.  Poyasnitelnaya  zapiska  k  karte  Aralskago  Morya  i  Xivinskago  xanstva,  s  ix  okrestnostyami.  SPb.,
1851. s.39-40.
47
Maxmud  ibn  Vali.  More  tayn  otnositelno  doblestey  blagorodnix  (geografiya).  Vvedenie,  perevod,  primechaniya,
ukazateli B.A.Axmedova. T.: 1977. s.24-25.
48 suvi  bilan  oziqlanadi.  Bunday  qovun  katta  va  shirin  bo’lgan  .  Bu  kabi  qovun
etishtirish  usuli  hozirgi  kunda  ham  Buxoro  viloyatining  ba’zi  cho’l  xududlarida
qo’llaniladi. Mahmud ibn Vali Xorazmning rus erlari bilan savdodan katta foyda
olishini ta’kidlab o’tgan edi.
Xulosa shuki, XVI-XVII asrlarda Xiva xonligi doimo rus davlatining diqqat
markazida  bo’lgan.  Elchilarning  va  o’rta  asr  mualliflarining  bergan
ma’lumotlariga ko’ra, xonlik Hindiston bilan yaqin savdo aloqalarida bo’lgan.
XVIII  asrda  Rossiya  O’rta  Osiyo  xonliklari  bilan  yakin  savdo  aloqalari
o’rnatishga jadal kirisha boshlaydi. Bu davrda dengiz savdosining ahamiyati ortib
bora boshlaydi. Savdogarlar Astraxandan Kaspiy dengizi orqali Mangishloqqa, u
erdan quruqlik bilan Urganch, Xiva va Buxoroga borishgan.
O’rta Osiyodagi agrar masalalar bilan shug’ullangan E. Zelkina o’rta asrlar
boshlarida Evropa bilan Hindiston  o’rtasidagi savdo aloqalarida O’rta Osiyoning
alohida  o’rni  bo’lganligi,  bu  davrda  savdo-sotiq  juda  ham  gullab  yashnaganligi,
ammo, XVI-XVII asrlarda bu savdo bir oz sekinlashgan bo’lsa, XVIII asrda yana
jonlanish  sezilganligini  ta’kilaydi.  Muallif  o’rta  asr  bozorlaridagi  qul  savdosiga
ham  e’tiborini  qaratgan.  Qulchilik  bozori  ko’proq  Xivada  bo’lganligi  extimol.
Zelkina ma’limotiga ko’ra, Xivaning katta bozorlarida 200 tagacha qullar bo’lgan,
O’rta  Osiyoda  qullar  mehnati  samarasiz  bo’lib,  ular  asosan  uy  ishlarida  va
dalalarda  ishlatilgan.  U  Xiva  va  Buxoroning  Eron  bilan  chit,  movut  va  qullar
orqaliqizg’in savdo qilganligini ta’kidlaydi .
XVIII asrning 40-yillari oxirlaridan Erondagi ichki vaziyatning og’irligi va
g’alayonlar hind savdosiga o’zining salbiy ta’sirini ko’rsatgan. Eronda xonavayron
bo’lgan hind savdogarlari endilikda e’tiborlarini O’rta Osiyo savdosiga qaratishga
majbur  bo’lgan.  Avvallari  unchalik  rivojlanmagan  hind  savdosi,  XVIII  asrning
ikkinchi yarimida muntazam davom  etadigan va keng miqyosda olib boriladigan
bo’ldi.
Demak,  birinchidan,  Xiva  xonligi  Eron  bilan  savdo  aloqalari  o’rnatgan
bo’lgan,  ikkinchidan  xiva  tovarlari  hind  savdogarlari  qo’li  bilan  Rossiyaga  olib
borilgan, uchinchidan hindlar Eron orqali Xiva-Rossiya savdosida vositachi rolini
49 bajargan.
XVIII-XIX  asrlarda  Xiva  xonligi  muayyan  dinamik  taraqqiyot  bosqichiga
erishgan  edi.  Qo’shni  Buxoro  amirligi,  Qozoq  juzlari  va  bebosh  turkman
urug’larining murakkab o’rovi sharoitida bo’lishiga qaramay, xonlikda ba’zi stabil
holatlar kuzatiladi. SHu davrda Xiva o’zining tashqi savdo munosabatlariga ham
katta ahamiyat bergan. Lekin to’plangan materiallar shuni ko’rsatadiki, Xivaning
tashqi  iqtisodiy  munosabatlari  ko’proq  Rossiya  va  u  orqali  g’arb  mamlakatlari
tomon intilgan. Xuddi shuningdek, G’arb mamlakatlarining, xususan, Angliyaning
Xivaga qiziqishi va u orqali Eronga chiqish tendensiyasi paydo bo’lgan. Aslida bu
intilish  XVI  asrdan  boshlab  kuzatiladi.  Masalan,  Angliyaning  Moskvada  tashkil
etilgan savdo kompaniyasi Ioan Grozniy yorlig’i bilan A.Jenkinson rahbarligidagi
savdo ekspeditsiyasiga sabab bo’lgan.
Bu o’rinda Xivaning sharq mamlakatlari bilan savdo munosabatlari qanday
kechgani masalasi etarli darajada ma’lumotlar bilan ta’minlangan emas. Bu haqda
XVI-XIX  asrlar  orasida  Xivaga  kelgan  ko’plab  savdo  karvon  ekspeditsiyalari
tomonidan  berilgan  hisobotlardagi  ma’lumotlargagina  tayanilishi  mumkin.  Shu
bilan  birga  Xivaga  jo’natilgan  G’arb  mamlakatlarining,  xususan,  Rossiya  va
Angliyaning XVIII-XIX asrlar davomidagi savdo ekspeditsiyalari ma’lumotlariga
ham  alohida  to’xtalishni  maqsadga  muvofiq  deb  topdik.  Jumladan,  1726  yilda
Xivadan  Subxonqulibek  boshliq  elchilik  missiyasi  Peterburgga  kelib  Ekaterina  1
saroyida  qabul  qilingan.  Elchilikning  maqsadi  Petr  1  davrida  Bekovich-
Cherkasskiy  ekspeditsiyasining  halokati  tufayli  uzilib  qolgan  savdo-iqtisodiy
munosabatlarni tiklash edi. Holbuki, Xiva tomonidan Petr 1 ga qadar Rossiya bilan
aloqalar o’rnatish maqsadida 1585 yilda Xo’ja Muhammad boshchiligidagi, 1641
yilda Muhammad Amin Bahodir, 1646 yilda Nazar Nodirqulov, shu yilning o’zida
Shohbobo rahbarligidagi bir qancha elchilik missiyalari va nihoyat Petr 1 ning o’zi
davrida Shoxniyozxon elchiligi amalga oshirilganligi yuqorida ta’kidlab o’tildi.
XVIII asrning  20  -  40  -yillari  Rossiyaning  O’rta  Osiyo  xonliklari  bilan
aloqalarida  biroz  sustkashlik  seziladi.  Bu  holat  Bekovich  -  Cherkasskiy
ekspeditsiyasining  halokati  tufayli  1716-  yildagi  Rossiya  bilan  Xiva  o’rtasidagi
50 savdo iqtisodiy aloqalarining to’xtatilishi bilan bog’liq edi..
1726 yilda Peterburgga xivalik elchi Subxonkulibek keladi. U rus hukumati
oldiga  Rossiya  bilan  Xiva  o’rtasida  savdo  munosabatlarini  qaytadan  yurgizish
masalasini  qo’yadi.  1726  yil  17  sentyabrda  Oliy  maxfiy  kengash  Rossiyadan
Xivaga savdogarlarni jo’natish xivaliklar uchun ham, Xivadagi rossiyaliklar uchun
ham  foyda  keltiradi,  axir  savdoning  taqiqlanishidan  ham  xazina  va  ham
savdogarlar zarar ko’rmoqda, degan xulosaga kelgan edi.
Subxonqulibek elchilik missiyasiga javoban Rossiya Oliy maxfiy kengashi
Xiva  bilan  savdo  munosabatlari  o’rnatish  to’g’risida  maxsus  qaror  chiqargan  va
Astraxandagi  tayanch  punktidan  foydalanib,  o’sha  paytlarda  Rossiya  bilan  savdo
aloqalarida  mashhur  bo’lgan  Samarqandlik  Yodgor  Alimov  rahbarligida  Xivaga
rus savdo karvoni jo’natiladi.
1728 yilda  Xivaga  jo’natilgan  ushbu  karvon  boshlig’i  Yodgor  Alimovga
Rossiya  savdo  aloqalari  uchun  nafaqat  Xiva  haqida,  balki  Buxoro,  Samarqand,
Balx, Badaxshon, Koshg’ar, Toshkent, hatto Boburiylar Hindistonining Kobul va
Laxor  shaharlarigacha  -  qanday  imkoniyatlar  borligini  o’rganish  vazifasi
topshirildi.  Ushbu  savdo  karvonini  himoya  qilish  uchun  Yoyiq  kazaklaridan
tuzilgan  otliq  askarlar  ajratildi.  Yuqoridagi  Oliy  maxfiy  kengash  qarorida
Astraxanda  va  Rossiyaning  boshqa  shaharlarida  Xiva  va  Buxorodan  keltirilgan
mollar bilan savdo qilishga ruxsat berilgan edi.
1729 yilda  Yodgor  Samarqandiy  Rossiyaga  Buxoro  va  Xiva  xonlari
nomidan  elchilik  yorliqlari  bilan  keladi.  Xususan,  unda  Xiva  xoni  Rossiya
savdogarlarining  xavfsizligini  ta’minlash  majburiyatini  olgan  edi.  Ikki  yildan
so’ng,  ya’ni  1731  yilda  Xiva  xoni  Ilbarsxon  Astraxan  gubernatori  Izmaylovga
maktub  jo’natib,  karvonlarning  xavfsizligini  ta’minlash  haqida  majburiyat  olgan.
Xon  karvonlarni  Astraxandan  kemalarda  Mang’ishloqqacha,  va  u  erdan  quruqlik
yo’li  bilan  Xivagacha  keladi.  Xon  Mang’ishloqda  savdogarlar  uchun  tuyalar
vahimoya  qilish  uchun  otliq  askarlar  hozirlab  qo’yishni  o’z  zimmasiga  olgan.
Savdo karvonlari  Xivadan  Rossiyaga  qaytishda  yana  Mang’ishloq  orqali  qaytishi
va  uning  himoyasini  tashkil  qilishi  va  agarda  favqulodda  baxtsiz  hodisa  sodir
51 bo’lsa,  xon  hamma  aybni  o’z  zimmasiga  olishi  va  ko’rilgan  zararni  to’lashi
eslatilgan. Agarda karvon bilan baxtsiz hodisa dengizda sodir bo’lsa, u holda xon
javob  bermasligi  ham  ta’kidlangan.  Xon  savdo  karvonlarining  talanishini  iloji
boricha  kamaytirish  va  avvalgi  savdo  ishlarini  qaytadan  kengaytirishga  umid
bog’laganligini bildirgan edi.
Xuddi  shunday  mazmundagi  majburiyatlar  Xiva  xoni  tamonidan  1734  va
1736 yillarda takrorlangan edi. Va nihoyat, 1731 yil Rossiya hukumati polkovnik
I.I.Garber  rahbarligida  Xiva  va  Buxoroga  qo’riqchilar  bilan  savdo  karvoni
jo’natadi.  Unga  savdo  yo’llari  xaritasini  tuzish,  Xiva  va  Buxorodagi  iqtisodiy
ahvol haqida ma’lumotlar to’plash, Xiva va Buxoroning savdo aloqalari, ularga bir
yilda qanday tovarlar  va qancha miqdorda kerakligi  haqida ma’lumotlar to’plash
topshirilgan  edi.  Bundan  tashqari,  Garberga  Hindistonga  borish  yo’lini  aniqlash,
oltin  va  qimmatbaho  toshlar  bor  joylar  haqida  ma’lumotlar  yig’ish  vazifasi  ham
yuklangan edi. Lekin 1732 yili yuqoridagi ko’rsatmalar asosida jo’natilgan karvon
yo’lda  qozoq  sultoni  Botirxon  tomonidan  talangani  sababli  maqsadga
erishaolmagan.
Shuni  alohida  ta’kidlamoq  kerakki,  Rossiyaga  O’rta  Osiyodan
keltirilayotgan  tovarlar  orasida  Eron  tangalari  ham  bo’lgan.  Masalan,  1749  yil
Orenburg  orqali  Astraxanga  14  savdogar  17896  rub.lik  17  partiya  tovarlar,  shu
jumladan, 10532 rub.lik 15 pud 10 funt og’irlikdagi kumushdan iborat bo’lgan 3
partiya tovarlar keltirilgan. 3 partiya kumush bu “abbosiy” deb ataluvchi eronning
kumush  tangalari  hisoblangan.  O’rtasoiyolik  savdogarlar  kumushni  Orenburgda
tovarlarga  ayirbosh  qilishgan.  Kumushlar  Moskvadagi  pul  zarbxonalarida  har
zolotnigi (rus o’lchov birligi), ya’ni misqoli (4.25 grammga teng og’irlik o’lchovi)
18 kop.dan  yoki  bir  pudi  691  r.  20  k.dan  qabul  qilingan  .  Rossiyaga  kumush
tangalar Xiva va Buxorodan o’rtaosiyolik savdogarlar orqali keltirilgan. Demak,
XVIII asr o’rtalarida Xiva bilan Eron o’rtasida savdo aloqalari qalinroq bo’lgan,
degan xulosa qilish mumkin.
Xiva  va  Buxorodan  Astraxanga  tovarlarni  o’rtaosiyolik  savdogarlar,  ya’ni
xivaliklar,  buxoroliklar  va  turkmanlar  olib  kelgan.  30-yillarda  Astraxanga
52 keltirilgan jami tovarlarning taxminan 51% o’rtaosiyoliklar zimmasiga tushgan.
Ular orsida xivaliklar etakchi mavqeni egallagan. 1734-1735 yillarda o’rtaosiyolik
savdogarlar  Astraxanga  17  ming  rub.lik  tovar  olib  kelgan  bo’lib,  shundan  13
minggi xivaliklar zimmasiga tushgan.
Xulosa  qilib  aytish  mumkinki,  Astraxan  orqali  Rossiya  bilan  Xiva  va
Buxoro  xonliklari  o’rtasidagi  savdoda  xivalik  savdogarlar  muhim  o’rinni
egallaganlar.  Astraxan  bojxonasiga  keltirilgan  tovarlarni  ro’yxatga  olish
kitoblarida  O’rta  Osiyodan  Rossiyaga  keltirilgan  tovarlar  ro’yxati,  tovarlarning
o’lchov miqdori va narxlari haqidagi ma’lumotlarga asoslanib Rossiyaning O’rta
Osiyo bilan savdosida xivalik savdogarlar etakchi o’rinni egallaganliklariga umid
qilish mumkin. Xivaliklar o’zlari bilan mahalliy tovarlar qatori Eron va Hindiston
tovarlarini ham Astraxanga olib borganliklarini ko’rishimiz mumkin.
Xiva  xonligi  tarixi  va  uning  qo’shni  davlatlar  bilan  iqtisodiy  aloqalari
to’g’risida  anchagina  ma’lumotlar  mavjud.  Ma’lumotlarning  aksariyati  Rossiya
tomonidan O’rta Osiyo xonliklarini, Eron va Hindistonni o’rganish maqsadida
'J'i
jo’natilgan elchilar va diplomatlar tomonidan yig’ilgan dalillardan iboratdir . 1734
yili  Angliya  bilan  Rossiya  o’rtasida  Rossiya  orqali  sharq  mamlakatlari  bilan
tranzit savdo yo’llaridan foydalanish haqidagi bitim tuziladi. Bitim imzolangach,
darhol, Rossiya kompaniyasining ingliz vakillari Rossiya orqali Eronga boradigan
qulay  savdo  yo’llarini  qidira  boshlaydilar  va  shu  maqsadda  O’rta  Osiyo,
Ozarbayjon va Eronga bir necha xufiya ekspeditsiyalari tashkil qildilar.
Shu  maqsadda,  1739  yili  «Rus  kompaniyasi»ning  vakillari  Djon  Elton  va
Mungo  Gremlar  Xiva  va  Buxoroga  jo’natilgan  edi.  Lekin  Nodirshoxning  O’rta
Osiyoga hujumi xavfi haqidagi xabarni eshitgach, ular Astraxandan to’g’ri Eronga
ketishni afzal ko’rishgan. Bu boshlangan ishni yakuniga etkazish maqsadida 1740
yil fevralda «Rus kompaniyasi» Xiva va Buxoroga yangi ekspeditsiya uyushtiradi.
Uning tarkibida Georg Tompson va Regnald Xogg kabi josuslar bor edilar. Ular
Xiva  va  Buxoroda  savdo-sotiq  sharoitlarini  o’rganishlari  kerak  edi.  Mazkur
ekspeditsiya  Rossiyaning  janubi-sharqiy  chegaralari  va  Qozog’iston  cho’llari
orqali yo’lga tushadi. G.Tompson va R.Xogglarning kundaliklari Eronda bo’lgan
53 «Rus kompaniyasi» savdogari Jonas Xonvey kitobida nashr qilingan. Bu kitobdan,
muallifning  va  XVIII  asrning  birinchi  yarmida  Eronga  kelgan  boshqa
evropaliklarning  yo’l  kundaliklari  o’rin  olgan.  Ushbu  kitobdagi  ma’lumotlar
XVIII  asrning  30-40-yillarida  O’rta  Osiyo  shaharlari,  Ozarbayjon  va  Erondagi
ichki  va  tashqi  savdoning  ahvoli,  shaharlar  hunarmandchiligi  to’g’risidagi
xabarlardan  iborat. G. Tompson va R.Xogg  1740 yili  9 sentyabrda Yoyiq shahri
orqali Qozog’iston cho’llari, Orol dengizining shimoliy-g’arbiy qirg’oqlari orqali
o’tib  Xivaga  kirib  kelishgan.  Ingliz  josuslari  Xivadagi  ichki  savdoning  holatini
tahlil  qilib,  ular  faqat  Buxoro  va  Eron  bilan  savdo  qiladilar,  hayvon,  mo’yna  va
terilarni  qirg’iz  (qozoq-A.R)  va  turkmanlardan  oladilar  deb,  xabar  qiladi.
Qirg’izlar  va  turkmanlar  xivaliklar  uchun  xavfli  qo’shni  hisoblanishgan  ekan.
Xivada uncha ko’p bo’lmagan paxta ekilgan, o’rtacha sifatli qo’y terisi (qorako’l
bo’lishi  mumkin),  uncha  ko’p  bo’lmagan  xom  ipak  etishtirgan  va  ipakdan
mahsulot ishlab chiqarilan.
Shunday  qilib,  ular  Xivada  ingliz  sanoatini  qiziqtiradigan  xom  ashyo
manbai kam deb qayd etishadi. Hind tovarlariga kelsak, G.Tompson va R.Xogglar
bu  erda  bo’lganlarida  hind  tovarlarini  ko’rishmagan.  Ular  Xivaning  Buxoro  va
Eron,hamda qo’shni ko’chmanchilar bilan savdo qilganliklarini e’tirof etishgan .
Inglizlar  Xivada  o’zlarining  tovarlari  uchun  bozor  ham  qidirgan,  lekin
izlanishlar  natijasida  ular  Evropa  tovarlariga  xivaliklarning  ehtiyoji  kamligini
sezishgan. SHuning uchun bu erda foydali  savdo qilishga  ko’zi etmay,  foydadan
ko’ra  sarf-xarajat  miqdori  oshib  ketadi,  deb  hisoblashgan.  Boj  masalasida,
musulmon  bo’lmaganlarning  tovarlaridan  5%,  musulmonlarnikidan  esa  2,5%  boj
solig’i  olingan.  Demak,  ingliz  tovarlari  uchun  imkoniyatlar  ancha  cheklangan
bo’lgan.  «Rus  kompaniyasi»  josuslari  Xivada,  Nodirshox  qo’shinlari  Xivani
egallashganigacha, ya’ni, 1740 yili 15 dekabrgacha qolishgan. Ular o’z tovarlarini
eronliklarga sotib bo’lishgan, ammo pullarini hali olishmagan ekan.
R.Xogg eronliklarga nasiyaga bergan mollarining pullarini olish maqsadida
Xivada qolgan, so’ng Rossiyaga qaytmoqchi bo’lgan. G. Tompson esa Buxoroga
jo’nagan.  R.Xogg  faqat  1741  yili  aprel  oyida  Xivadan  jo’nab  ketishga  muvaffaq
54 bo’lgan.  Yo’lda  o’g’rilar  tomonidan  talangan  R.Xogg  Orenburg  orqali  1742  yil
bahorda Peterburgga etib borgan.
Buxoroga kelgan G.Tompson savdo aloqalarining ilgarigi davrga nisbatan
yomonlashganligini  ko’radi.  U  Buxoroda  etishtiriladigan  va  ishlab  chiqiladigan
mahalliy mahsulot turlari bilan, Buxoro bozorlari va uning tashqi savdo aloqalari
bilan  qiziqadi.  G.Tompson  buxoroliklarning  evropa  tovarlariga  ehtiyojini
o’rganib,  buxoroliklarning  evropa  tovarlariga  talabi  kamligini,  movut  kabi
tovarlardan  faqatgina  bosh  kiyim  tikishda  foydalanishini  aniqlagan.  U  evropa
tovarlarini  Buxoro  bozorlariga  olib  kelib,  tavakkal  qilishdan  foyda  yo’q,  degan
xulosaga keladi.
G.Tompson  Buxoroda  boj  solig’i  olinishiga  o’z  e’tiborini  qaratgan.
Buxoroda  hamma  keltiriladigan  mollardan  1%,  olib  chiqiladigan  mollardan  esa
10% soliq olingan. Tinchlik davrlarida boj solig’idan keladigan foyda yiliga 1000
dukatni tashkil qilgan. Xuddi shunday, Xiva xoni xazinasiga tushadigan boj solig’i
foydasi yiliga 100 dukatgacha etgan. Shundan ko’rinib turibdiki, Xivada Buxoroga
nisbatan savdo aylanishi ancha past bo’lgan.
Bu  kabi  xolatni  biz  XVI  asr  o’rtalarida  Xiva  va  Buxoroga  kelgan  A.
Jenkinson ma’lomotlarida ham uchratgan edik. Bir asr muqaddam Jenkinsonning
bergan fikrini G.Tomson va R.Xogglar ham tasdiklab turibdi. Har ikkalasi Buxoro
bozorlarida  o’zlari  olib  kelgan  movutga  xaridor  topa  olishmagan  va  bu  erda
Evropa  tovarlari  narxi  hu  darajada  pastki  tavakkal  qilib,  xatarli  yo’llar  bilan
tovarlarni olib kelib sotishdan foyda yo’q, degan xulosaga kelishgan.
Aftidan,  G.Tompson  va  R.Xogglar  ushbu  ma’lumotlarning  Rossiya  orqali
o’tishini  hisobga  olib,  rus  hukumatining  va  rus  sanoat  doiralarining  diqqatini
ataylab  chalg’itishga  uringan  ko’rinadi.  Mazkur  ekspeditsiyadan  keyin
G.Tompson Buxoroga, R.Xogg esa Peterburga qaytib ketadi.
Xuddi  shu  davrda  Ozarbayjon,  Eron  va  Kaspiybuyi  viloyatlarining
o’rganilishi natijasida inglizlar bu xududda savdo qilish foydali deb bilishgan. Ular
bu  xududlardan  nafaqat  ingliz  tovarlari  uchun  bozor,  balki  xom  ashe  manbai
sifatida foydalanishni afzal ko’rishgan.
55 Yuqorida  zikr  etilgan  D.Elton  va  M.Gremlarning  ekspeditsiyasi  o’z
yo’nalishi bo’ylab vaziyatni o’rganib, ular Mashhadda savdo kontorasini ochib, u
orqali  ingliz  mollarini  Eron,  Afg’oniston,  Hindiston  va  O’rta  Osiyoga  tarqatish
mumkin  degan  xulosaga  keladilar.  Buning  uchun  tovarlarni  Londondan
Peterburgga,  so’ng  Astraxan,  u  erdan  Kaspiy  dengizi  orqali  Astrobod  va  so’ng
Mashhadga olib kelishi kerak edi.
Shunday  kilib,  ekspeditsiyalar  natijasida  ingliz  savdogarlari  orzulariga
erishgan.  D.Elton  va  M.Gremlar  Kaspiy  dengizi  bo’ylarida  ingliz  savdosini
kengaytirishdan  katta  foyda  olish  mumkin  deb  hisoblashgan.  Hatto  Eron  shoxi
Nodirshoxning  o’g’li  Rizoqulidan  «Rus  kompaniyasi»ga  savdo  qilish  uchun
imtiyozlar berish haqida farmon ham olgan edi.
YUqoridagi  ikkita  kompaniya  vakillarining  bergan  ma’lumotlarini  tahlil
qilish  natijasida  ularning  bir  biriga  qarama-qarshi  xulosaga  kelishgani  ma’lum
bo’ldi. D.Elton bilan M.Grem Volga-Kaspiy savdo yo’li Eronga borish uchun juda
qulay  va  bexavotir,  hamda  bu  erda,  Eron  va  Ozarbayjon  viloyatlarida  ingliz
savdosini kengaytirish Angliya uchun katta foyda keltiradi, deb hisoblashgan.
Shunisi  e’tiborga  molikki,  XVIII  asrda  hind  savdogarlari  Astraxanda  ham
savdo qilishgan ekan. Ma’lumotlarda hind savdogarlarining turli mamlakatlardan,
xususan,  Xiva  va  Buxorodan  Astraxanga  tovarlar  olib  kelganligi  qayd  etiladi.
Jumladan,  1733-1734  yillarda  hind  savdogarlari  Rossiyaga,  xususan,  Astraxanga
Bokudan  126  to’p,  Gilyandan  56  to’p,  Darbanddan  12  to’p,  Xivadan  3  to’p  va
Buxorodan  1  to’p  tovarlar;  1744-1745  yillarda  Gilyandan  50,  Bokudan  24,
Darbanddan 23, Shemaxadan 1 to’p tovar Lar keltirgan. Lekin 1744-1745 yillarda
O’rta  Osiyodan  hind  savdogarlarining  mol  olib  kelganligi  daftarlarda  qayd
qilinmagan  ekan.  XVIII  asrning  birinchi  yarmida  hindlarning  O’rta  Osiyo  bilan
savdo aloqalari biroz kamroq bo’lgan. Jumladan, 1737 yil hind savdogarlari
Xivadan  1187  rub.lik,  1739  yil  1740  rub.lik  va  1742  yil  1181  rub.lik  tovar
keltirgan. Ma’lumotlarga ko’ra, xiva va buxoro ip gazlamalari, paxtasi, oshlangan
qo’y  terisi  va  qo’zi  terisini  Eronda  sotib  olishgan.  Demak  Xivadan  hind
savdogarlarining  Xiva  tovarlarini  kam  olib  kelishining  sababi,  bu  tovarlarni
56 hindlar Erondan sotib olib, so’ng Astraxanga keltirilganligi ekan.
Xulosa shulkim,  mavjud manbalar, elchi  va savdogarlarning ko’rsatmalari,
elchilarning  kundaliklarida  e’lon  qilingan  xabarlar  bizga  Xiva  xonligining  tashqi
iqtisodiy  aloqalari  to’g’risida  muhim  ma’lumotlarni  berishi  bilan  hozirgi  kunda
ham o’zining qimmatini saqlab qolmoqda. Keltirilgan dalilalarga asoslanib, Xiva
xonligi  XVI-XVIII  asrlarda  Buxoro,  Eron,  Hindiston  va  Rossiya  davlatlari  bilan
qizg’in savdo va diplomatik munosabatlarni yo’lga qo’ygan deyish mumkin.
Xiva xonligining qo’shni sharq davlatlari bilan savdo aloqalarini o’rganish
uning  Rossiya  bilan  iqtisodiy  aloqalari  majmuida  ko’rib  chiqsak  maqsadga
muvofiq bo’ladi. Sababi, O’rta Osiyo xonliklarining Rossiya bilan tashqi iqtisodiy
aloqalari  so’nggi  o’rta  asrlarda  yildan  -  yilga  tobora  jadallashib  borganligi  va
Rossiya tovarlari O’rta Osiyo xonliklari orqali Xitoy, Hindiston , Eron va boshqa
mamlakatlarga kirib borganligi kuzatiladi.
Demak,  Xiva  Rossiya  bilan  na  faqat  siyosiy  va  iqtisodiy  munosabatlar
o’rnatgan, hattoki u Rossiyaning  sharq davlatlari  bilan aloqasida vositachi davlat
ham  bo’lgan.  Rossiyaning  Xiva  va  Buxoroga  va  ular  orqali  sharq  davlatlariga
jo’natgan savdogarlari va missiyalarining yozma bildirishnomalari, hisobotlari biz
uchun  manba  vazifasini  o’taydi,  chunki  ularda  Xiva  xonligining  siyosiy  va
iqtisodiy hayoti  haqida batafsilroq malumotlar talayginadir. Masalan:  N.A.Xalfin
Rossiyaning  O’rta  Osiyo  xonliklari  bilan  savdo  munosabatlarida  xivaliklarning
muhum  rol  o’ynashini  ta’kidlagan.  Xivaliklar  tuyalarda  tovarlar  bilan  Buxoroga
borishgan,  u  erda  buxoro  tovarlari  va  chet  elmollarini  olib  Orengburg,  qirgiz
cho’llari orqali, yoki Mang’ishloq va Kaspiydengizi orqali Astraxanga borishgan.
O’rta  Osiyo  bilan  Hindiston  va  Afg’oniston  o’rtasidagi  iqtisodiy-savdo
aloqalari  to’g’risida  XIX  asrning  30-yillari  boshlarida  maxfiy  topshiriq  bilan
Buxoroga safar qilgan ingliz agenti Aleksandr Borns ko’p xarakterli ma’lumotlar
beradi.  A.Borns  Astrobod  bilan  Xiva  savdo  aloqalari  yo’lning  notinchligi
vadoimiy  hujum  xavfi  tufayli  unchalik  taraqqiy  etmaganligini  bayon  qiladi.
Astrobodga  bir  yilda  bitta  yoki  ikkita  Xiva  karvoni  kelgan  bo’lib,  ularning  har
birida 80 yoki 100 tuya yuk keltirilgan. Borns xabariga ko’ra, Xiva bilan Astrobod
57 oralig’i  karvon  uchun  xatarli  bo’lganligi  sababli  savdo  karvonlari  Kaspiy
dengizining sharqiy qirg’oqlari bo’ylab yurgan 48
.
XIX asrning  30-yillari  boshlarida  O’rta  Osiyo  bozorlarida  ingliz  va  rus
tovarlari o’rtasidagi raqobat tobora kuchaya boradi. Shu davrlarda ingliz tovarlari
Afg’oniston  orqali  O’rta  Osiyo  xonliklariga,  rus  tovarlari  esa  O’rta  Osiyo
xonliklari  orqali  Afg’onistonga  ko’proq  kirib  kela  boshlaydi.  Natijada  afg’on
savdogarlari  xalqaro  savdo  munosabatlariga  tobora  keng  jalb  qilina  boshlangan.
A.Borns  xabariga  ko’ra,  afg’on  savdogarlari  rus  yarmarkalariga  ham  tashrif
buyurishgan. Buxoro savdogarlari afg’on savdogarlarining ingliz tovarlarini O’rta
Osiyo bozorlariga olib kelayotganligidan narozi bo’lishgan .
1838  yilda  Qandahor,  G’azna,  Kobul,  Qunduz,  Balx,  Buxoro  kabi  Xiva
karvonsaroylari  ham  nil  bo’yog’iga  to’lib  ketgan.  Ma’lumotlarga  ko’ra  1838  yil
Buxoro  bozorlarida  nilning  pudi  ikki  tillo-yu  to’rt  yoki  besh  tangadan  sotilgan.
Lekin  o’sha  yillardagi  bo’yoqlar  sifati  avvalgilardan  ancha  past  bo’lgan  ekan.
Shuning  uchun  nilning  narxi  tushib  ketgani  rost  emish.  Bundan  avg’on
savdogarlari  sezilarli  zarar  ko’rishgan.  1838  yili  har  bir  tuya  yukdan  (16  pud)
birtillodan zarar ko’rilgan ekan .
Orenburg  general-gubernatori  Perovskiy  ham  afg’on  savdogarlarining
Buxoro  va  Xivaga  ko’plab  ingliz  tovarlarini  olib  kelayotganligini  e’tirof  qilib,
ularni  rus  tovarlariga  nisbatan  ancha  past  narxlarda  sotayotganligidan  mamnun
bo’lgan.  Biroq,  shunga  qaramasdan  ingliz  tovarlarining  xaridorlari  kam.  Buning
sababi afg’onlar ingliz tovarlarini Buxoro va Xiva tovarlariga ayirbosh qilmasdan,
faqat naqd pulga sotishadi, deb ta’kidlagan edi .
Afg’onistonning  ichki  va  tashqi  tranzit  savdo  aloqalarida  mamlakatda
yashovchi  afg’on  savdogarlari  kabi  tojiklar,  hindlar  va  eronlik  savdogarlar  katta
rol o’ynagan. Ko’chmanchi afg’on qabilalari hisoblangan povinda vositachi rolini
bajargan. Elfinston ma’lumotiga  ko’ra, povinda orasida XIX asr boshlarida  3000
f.sterl. boylikka ega bo’lgan bir nechta savdogarlar bo’lgan. Ular O’rta Osiyo bilan
Hindiston o’rtasida hamkorlik qilgan.
48
Borns A. Puteshestvie v Buxaru. CH. III. M., 1949. c. 172.
58 XIX asrning 40-yillarida Rossiyada Xiva xonligi haqida bir qator maqolalar
e’lon  qilina  boshlaydi.  Jumladan,  1840  yilda  e’lon  qilingan  G.Gilmersenning
“Xiva,  v  nineshnem  svoem  sostoyanii”  maqolasida  Xivaning  Afg’oniston  bilan
savdo  qilishi,  hattoki,  Xivada  15  afg’on  oilasi  yashaganligi,  ular  asosan  savdo
qilish  uchun  Xivaga  kelishganligi,  ba’zilari  tabiblik  bilan  ham  shug’ullanganligi
ta’kidlangan 49
.
U makolada karvonlardan boj solig’i pul bilan olinishi va aniq soliq miqdori
belgilanmaganligi, soliq avval Urganchda, keyinchalik Xivada olinganligini xabar
kiladi.  U  xonlikning  qovun,  tarvuz,  qovoq,  sariq  va  oq  sholg’om,  tump,  sabzi,
qand,  no’xot,  piyoz,  turk  loviyasi,  bodring,  kartoshka  kabi  ekin  turlari  haqida
ma’lum  kilib,  Xivaning  ho’l  mevalarga  boy  emasligi  sababli  juda  qimmat
bo’lganligini va uni faqat badavlat kishilar sotib olishganligini ta’kidlagan. Mayiz
va jidda Mashhaddan keltirilgan va u aroq tayyorlashda ishlatilgan. Bir pud Eron
mayizi 16 tanga (8 rub.) turgan. Mahalliy uzumdan kuchsiz aroq tayyorlangan va
uning  bir  shtofi  (chelakning  o’ndan  bir  qismiga  barobar  keladigan  vino,  aroq
o’lchovi va shu miqdordagi aroq, vino) 5 tanga turgan. Bir funt olma Xozaraspda
taxminan 10 kop. bo’lgan, tarvuz va qovunlar arzon bo’lib, katta qovun 3 kop.dan
5  kop.gacha  sotilgan.  Gilmersen  Xiva  qo’shinlari  qilich,  nayza,  miltiq  bilan
qurollanganligi,  sardorlari  sovut  kiyganligi,  sovut  Erondan
keltirilganliginita’kidlagan .
1840 yilda bosilib chiqqan iikinchi maqolada Xivanig ichki va tashqi savdo
aloqalari to’g’risida ma’lumot berilgan. Mamlakat ichki savdosi unchalik muhim
bo’lmay, unda asosan g’alla va mayda narsalar, qullar sotilganligi xabar qilingan.
Mazkur  maqolada  Xiva  butun  Osiyoning  savdo  yo’llari  kesishgan  joyda
joylashgan,  undan  Hindiston,  Xitoy,  Eron,  umuman  Sharqiy  va  Janubiy  Osiyo
mamlakatlariga boradigan yo’llar boshlanadi, deb uning geografik jihatdan qulay
ekanligini  e’tirof  qila  turib,  yana  Xivaning  cho’l  zunasida  joylashganligi  uchun
o’zining  mahsulotari  bilan  keng  savdo  qilolmaydi,  deb  qo’shib  qo’yilgan.  Xiva
Rossiyaga  boradigan  hamma  qisqa  savdo  yo’llari  kesishgan  joyda  joylashgani
49
Gilmersen G. Xiva v nineshnem svoem sostoyanii. Vir. «Otechestvennie zapiski». 1840. s. 105.
59 uchun  Osiyo  tovarlari  uchun  ombor  vazifasini  o’taydigan  joy  bo’lib  qolgan.
Sartlar  Osiyoning  turli  joylaridan  tovarlar  sotib  olib,  ularni  Orenburg  va
Astraxanga etkazib bergan va u erda o’z tovarlarini yupqa movut, barxat, kumush,
tillo, qand, igna, ustara, pichoq, yupqa bo’z, ko’zgu, qog’oz, mis, qo’rg’oshin va
cho’yanidishlar, hamda boshqa Evropa tovarlariga ayirbosh qilgan.
1840  yillarda  Buxoroda  bo’lgan  Xanikov  Buxoroning  Xiva  bilan  savdo
munosabatlari haqida ma’lumotlar qoldirgan. Amudaryodan yozda o’tish qiyinligi
sababli  Buxoro  Xivaga  kuzning  oxirlari  va  qishda  savdo  karvonlari  jo’natgan.
Xivadan  Buxoroga  asosan  olma  va  oshlanmagan  teri  keltirilgan.  Muallifning
yozishicha,  faqat  shu  ikki  tovar  bilan  Buxoroda  savdoni  davom  ettirish  qiyin,
shuning uchun xivaliklar Orenburgdan cho’yan va teri buyumlarini ko’proq sotib
olib Xivaga keltirishgan. Rus metal buyumlarining bir qismi Buxoroga ham olib
borilgan 50
.
Xiva  xonligi  haqidagi  ma’lumotlardan  biri  1843  yili  «Manufaktur  i
torgovlya»  jurnalida  nashr  qilingan  maqola  hisoblanadi.  Unda  yozilishicha,
Rossiya,  Eron,  Qo’qon  va  Buxorodan  metal  buyumlar:  qo’rg’oshin,  mis,  temir,
cho’yan oladi. Xiva tovarlari tuya va kemalarda suv yo’li orqali Rossiya, Eron va
Buxoroga olib borilgan.
Maqolada  1837  -1838  yillardagi  tillo  va  kumush  tangalar  kursining
muntazam  o’zgarib  turishi  haqida  ma’lumot  beriladi.  Xabardan  Xivada
muomalada  bo’lgan  pullar  kursi  haqidagi  ma’lumot  ham  o’rin  olgan.  Unda
yozilishicha Xivada tillo pul zarb qilingan. 1 tillo 26-35 tanga yoki 15 rub.ga teng
kelgan, 2 tanga (kumush pul) 1 abbosiy chaqaga teng kelgan, 1 abbosiy 1 rub.ga
tenglashtirilgan.  Demak,  1  tillo  qiymat  jihatidan  15  rub.ga  mos  kelsa,  u  holda  1
tanga 50 rus kop.ga to’g’ri kelgan. O’sha paytda tillo va mis narxi oshib ketgan,
ammo  Erondan  olinadigan  kumush  narxi  pasayib  ketgan  ekan,  tillo  15  rub.ga
ko’tarilgan.
Mazkur makolada Xiva orqali Rossiya Eron va Buxoro bilan savdo qilishi
va Xivadan ketadigan tuyadan bir zolotnikdan, Xivaga kirib keladigan tovarlardan
50
Xanikov N. Opisanie Buxarskogo xanstva. SPb., 1843.
60 esa  1/40  miqdorda  soliq olinishi  xabar  qilingan.  Bozorlarda va  savdo  bo’ladigan
joylarda boj solig’i olingan. Sotilgan tuya uchun xazinaga 3 rub., ot, ho’kiz va
qoramol uchun 1 r,, qo’ydan 50 kop. soliq olingan .
G.I.Danilevskiyning «Opisanie Xivinskogo xanstva” asaridagi ma’lumotlar
orasida  Xivaning  Qo’qon  kabi  Hirot  va  Mashhad  bilan  to’g’ridan-to’g’ri  savdo
aloqalariga ega emasligi, vaholanki, savdo karvonlari Erondan to’g’ri Marv orqali
o’tib, Xiva xonligining hech qaerida to’xtamay to’g’ri Buxoroga o’tib ketishi qayd
etilgan.  U  Xiva  xonligi  haqidagi  barcha  ma’lumotlarni  tahlil  qilib,  Xiva  uchun
yagona va mumkin bo’lgan savdo Rossiya bilan savdodir, degan xulosaga kelgan.
Xivaliklar  o’zining  karvonlirini  rus  tovarlari  bilan  to’ldirib  Xivaga  olib  ketishi
mumkin,  deb  hisoblagan.  Boshqa  mualliflar  kabi,  G.I.Danilevskiy  Xivada
musulmon  savdogarlardan  2%,  rus  savdogarlaridan  5%  boj  solig’i  olinganligini
ta’kidlaydi.  Masalan  deydi  u,  1842  yil  Rossiyaga  keltirilgan  va  olib
ketilgantovarlar  700000  rub.gacha  etgan  bo’lib,  boj  solig’i  35000  rub.ni  tashkil
qilgan .
1850-54 yilarda Rossiyaga Buxorodan Orenburg va Troitsk orqali 1193 r. 43
k.lik  jami  60  p.  51  f.,  Toshkentdan  Troitsk  orqali  21300  r.27  k.lik  1,317p.  34  f.
choy  keltirilgan.  Demak,  choy  asosan  Xitoydan  Toshkent  orqali  Rossiyaga
ko’proq keltirilgan ekan. 1853 yilda Xivadan Rossiyaga 160 r.s.ga 4 pud indigo
keltirilgan 51
.
P.Nebolsin ma’lumotlariga ko’ra, XIX asr o’rtalarida Xiva Eron va Buxoro
bilan savdo  qilgan  bo’lib,  Erondan,  deyarli  birgina  Mashhaddan  Xivaga  uzunligi
36  arshin  (0,711  metrga  teng  uzunlik  o’lchovi),  ya’ni  25  metr)  va  eni  11-12
vershok (4,4 sm ga barobar uzunlik o’lchovi) ya’ni 48,4-52,8 sm lik) mayda gullik
va qirg’oqlari yashil yirik guldastali chit o’ramlari keltirilgan. Bunday chitlarning
bir bo’lagi 1,5 tillodan 2 tillagacha sotiladi. Bu tovarlar evaziga Xiva Eronga tanga
pul,  rus  va  mahalliy  charm,  rus  movuti,  xiva  ipagi,  kunjut  va  boshqa
buyumlarnichiqaradi. Xivaga Koshg’ardan Qo’qon orqali ko’k choy keltirilgan .
XIX asr  70-yillarida  nashr  qilingan  maqolada  Xivaning  Astrobod  bilan
51
Grigorev V.V. Razbor sochineniya P.I.Nebolsina: “Ocherki torgovli Rossii s Sredneyu Azieyu”.1856. s. 175.
61 savdo aloqalarida yovmud turkman qabilasi faol ishtirok etgan bo’lsa, cho’l orqali
Mashhad  Buxoro  savdosida  esa  tekya  turkman  qabilalari  qatnashganligi  hikoya
qilinadi.  Cho’l  xududlaridan  Xivaga  va  u  erdan  Buxoroga  asosan  qullar,  otlar,
tuyalar,  qo’ylar,  gilamlar,  kiygiz  va  mayda  qaqir-ququrlar  olib  borilgan.  Qullar
fakat pulga sotilgan, kolganlari esa ayirbosh qilingan. Xiva va Buxorodan g’alla,
qo’zi  terisi,  rus  metal  buyumlari  va  ip  gazlamalar  turkman
qabilalariga chiqarilgan 52
.
Xiva  va  cho’l  xududlari  orqali  savdo  aytaylik  asrlar  davomida  davom  etib
kelmaganda edi, XIX asrning 70-yillarida bu darajadagi savdo haqida gap bo’lishi
ehtimol  edi.  Xulosa  shulkim,  Xiva  va  Turkmanlar  yurti  o’rtasidagi  savdo  o’ziga
xos xususiyatga ega bo’lganki, buni sotiladigan tovarlar ro’yxati ham tasdiklaydi.
Xivaning
Astrobod  bilan  savdosi  esa  yovmud  qabilalari  orqali  amalga  oshirilgan
bo’lib,  yovmud  turkmanlari  100-150  tuyada  taroq  uchun  ishlatiladiga  qoraqayin
daraxti  va  unchalik  ko’p  bo’lmagan  neft  keltirishgan.  Eronga  chegaradosh
turkmanlar  ot,  tuya,  qo’y,  gilam,  to’z,  neft  chiqargan,  uning  o’rniga  Erondan
qurol,yog’och, porox, tamaki, bo’yok va mevalar keltirilgan .
Xulosa  qilib  shuni  aytish  mumkinki  mavjud  manbalar,  elchi  va
savdogarlarning  ko’rsatmalari,  fundamental  asarlar,  hamda  rus  axborotida  e’lon
qilingan  maqolalar  bizga  Xiva  xonligi  haqida,  qolaversa  xonlikning  tashqi
iqtisodiy aloqalari  to’g’risida  muhim  ma’lumotlarni  berishi  bilan hanuzgacha  o’z
qadrini saqlab qolmoqda. Ko’rib o’tganimizdek, Xiva xonligi XIX asrda Rossiya
bilan  juda  yaqin  savdo-iqtisodiy  munosabatlariga  kirishgan.  Xonlik  an’anaviy
savdo  aloqalarini  davom  ettirgan  holda  Buxoro,  Eron  va  Hindiston  bilan  ham
munosabatlarni  jadallashtirgan.  Hattoki,  xonlik  Rossiya  bilan  sharq  davlatlari
o’rtasidagi savdo munosabatlarida vositachi davlat vazifasini ham bajargan.
Biroq Rossiya O’rta Osiyoni bosib olish maqsadlarida Angliya manfaatlari
bilan to’qnash kelib qoldi.
1764  yili  Hindistondan  Fransiyani  siqib  chiqarilib,  uning  mustamlakasiga
52
Nashi slsedi v Sredney Azii. Xiva i Turkmeniya s bolshoyu kartoyu. SPb., 1873. s. 34.
62 aylantirilishi  natijasida  Buyuk  Britaniya  «nigohini»  O’rta  Osiyoga  qaratilishi
Rossiyani  tashvishga  solib  qo’ydi  va  bu  ikki  imperiya  o’rtasida  o’zaro  raqobat
ko’chaydi.  Inglizlar  josuslik  maqsadlarida  1824  yili  Markfordni,  1831  yili  A.
Byornsni  Buxoroga,  1843  yili  kapitan  Ebbortni  Xivaga,  Volerni  Buxoroga
yuborib,  O’rta  Osiyo  to’g’risida  ma’lumotlar  to’play  boshladilar.  1838-1842
yillarda  ingliz-  afton  urushlari  natijasida  mag’lubiyatga  uchrasada  O’rta  Osiyo
bozorini qo’lga kiritish maqsadidan voz kechmagan edi. Angliya hukumati 1841-
1842 yillarda o’z maqsadlarini ko’zlab Rossiyaning O’rta Osiyoni istilo qilishining
oldini olish maqsadlarida Stoddart va Kannolini xonliklariga maxsus missiya bilan
yubordi.  Xonliklarning  harbiy  kuchlarini  birlashtirishga  Qo’qon  va  Xiva  xonlari
(Sheralixon  va  Olloqulixon)  rozi  bo’lishdi.  Buxoro  amiri  Nasrullaxon  esa  ingliz
elchilarini qatl qildirdi. Chor Rossiyasi va xonliklar o’rtasida nifoq urug’ini sochib,
undan  ustakorona  foydalandi.  Podsho  Rossiyasining  O’rta  Osiyoni  tezroq
eg’allashidan asosiy maqsadlari nimalardan iborat edi?
1. Bu davrda Rossiya - G’arbiy Evropa mamlakatlari va AQSHdan iqtisodiy
jihatdan  orkada  qolayotgan  edi:  1860  yil  Rossiya  Fransiyadan  7,2  barobar,
Gyormaniyadan  9  barobar,  Anliyadan  18  barobar  kam  sanoat  mahsuloti  ishlab
chiqargan edi. Ishlab chiqarilgan mahsulotining sifati past, tannarxi esa yuqori edi.
SHu  sababli  rus  tovarlari  Evropa  bozorida  raqobatga  bardosh  beraolmas  edi.
Rossiya uchun yangi bozor tekin xom-ashyo manbai kerak edi.
2. 1855-1857 yillardagi Qrim urushida Rossiyaning mag’lubiyatga uchrashi
natijasida Bolqondagi «orzusini» amalga olmaganligi O’rta Osiyoning ahamiyatini
yanada  oshirdi.  Ikkinchi  tomondan  urushda  Angliyani  Turkiya  tomonidan  turib
Rossiyaga  qarshi  urushganligi  uchun  «otni  qamchilab  O’rta  Osiyoni  bosib  olish
unga dimlomatiya tarsakisini» bermoqchi bo’ldi.
XULOSA
O’rta  Osiyoda  shakllangan  uchta  mustaqil  -  Buxoro,  Xiva  va  Qo’qon
63 xonliklari tarixiga bag’ishlab alohida-alohida asarlar yaratilgan edi.
Bu  tarixiy  asarlar  mazkur  xonliklarning  tarixini  o’rganishda  asosiy  manba
bo’lib  xizmat  qiladilar.  Xiva  xoni  va  tarixnavisi  Abulg’oziy  tomonidan  tarixiy
asarlar  yozish  an’anasi,  keyinchalik  atoqli  tarixnavislar  va  ajoyib  shoirlar
SHermuhammad Munis, Muhammad Rizo Ogahiy va Muhammad YUsuf Bayoniy
tomonidan  davom  ettirilgan  edi.  Xorazm  tarixi  bo’yicha  yozilgan  hamma  tarixiy
asarlarni o’zbek tilida ijod etgan mazkur tarixnavislar bir-birlarining ishini davom
ettirib,  uzoq  davrni  o’z  ichiga  qamrab  olgan  Xiva  xonligi  tarixini  o’rganishda
ajoyib ma’lumotlarga boy qator qimmatli tarixiy asarlar yaratildi.
Bitiruv malakaviy ishda ushbu asarlarning tahlili asosida Qo’ng’irotlarning
hukmronligi davrida davlatning tashqi va ichki siyosatiga doir qator yangi fikrlar
o’rganildi .
Qo’ng’irot  urug’idan  bo’lgan  Eltuzar  (1804  —  1806)  o’zini  xon  deb  e’lon
qiladi. Shundan so’ng Xorazmda shu suloladan Muhammad Rahimxon I (1806 —
1825),  Olloqulixon  (1825-1843),  Rahimqulixon  (1843—1846),  Muhammad
Aminxon  (1846  —  1855),  Abdullaxon  (5  oy),  Qutluqmurodxon  (7  oy),  Sayid
Muhammadxon  (1856  —  1865),  Muhammad  Rahimxon  II  —  Feruz  (1865  —
1910), Asfandiyorxon (1910 — 1918)lar hokimlik qilgan. Xivalik tarixchi olimlar
tomonidan XVII — XIX asr va XX asr boshlarida Xiva xonligi tarixi bilan bog’liq
siyosiy,  ijtimoiy-iqtisodiy  va  madaniy  hayotini  o’rganishda  mufassal  ma’lumot
beruvchi  «Shajarayi  turk»,  «Shajarayi  tarokima»,  «Firdavs  ul-iqbol»,  «Riyoz  ud-
davla»,  «Zubdat  ut-tavorix»,  «Jomi’  ul-voqeoti  sultoniy»,  «Gulshani  davlat»,
«Shohid  ul-iqbol»,  «Shajarayi  Xorazmshohiy»  va  «Xorazm  tarixi»  nomli  qator
qimmatli tarixiy asarlar yaratildi.
Shuni  ta’kidlab  o’tish  zarurki,  bu  qo’lyozma  tarixiy  asarlar  o’z  davrining
ilg’or  fikrli  kishilari  tomonidan  yozilgan  bo’lsada,  o’sha  davrdagi  hukmdorlar
ra’yidan  o’tolmasdan,  ularning  manfaatlariga  mos  qilib  yozilgan  edi.  Chunki
mualliflar shu tarzda yozishga majbur edilar. Bu asarlarda qo’shni xalqlar sha’niga
aytilgan  «tug’yonkor»,  «isyonkor»,  «mufsid»  kabi  noloyiq  iboralarni  ham
uchratamiz.
64 O’z  davri  va  muhitining  ta’siri  tufayli  mavjud  kamchiliklarga  qaramay,
Xorazmda tasnif etilgan mazkur tarixiy asarlar, Xiva xonligining XVII — XIX va
XX asr  boshlaridagi  siyosiy,  ijtimoiy-iqtisodiy  va  madaniy  hayotini  o’rganishda
aniq ma’lumot beruvchi asosiy manba bo’lib xizmat qiladilar.
Xiva  xonligining  siyosiy  hayotida  ro’y  bergan  katta  voqealardan  biri  Xiva
xonligini  podsho  Rossiyasi  tomonidan  bosib  olinishi  edi.  Muhammad  Yusuf
Bayoniy  o’zining  «Shajarayi  Xorazmshohiy»  asarida  bu  masalaga  juda  mufassal
to’xtalib o’tgan va bu borada juda qimmatli ma’lumotlarni keltirgan.
Ayniqsa,  shaharlarni  mudofaa  qilishda  olib  borilgan  ishlar,  ko’rsatilgan
qarshiliklarga  qaramay,  Xiva  xonligiga  qarashli  shaharlarning  podsho  Rossiyasi
armiyasi tomonidan birin-ketin bosib olinishi va chor generallarining bu erda olib
borgan  shafqatsiz  siyosati  aniq  ko’rsatib  berilgan.  Bayoniy  shu  davrda  ana  shu
voqealar  ichida  yashagan,  ularni  o’z  ko’zi  bilan  ko’rgan  va  u  voqealarning  tirik
shohidi edi. Bu masalani aniq ma’lumotlar asosida o’rganishda va yoritishda Xiva
tarixnavisi Bayoniy tomonidan yozilgan bu tarixiy asar katta ahamiyat kasb etadi.
Xiva  xonligining  Buxoro,  Qo’qon  xonliklari,  Rossiya  va  Eron  bilan  olib
borgan  diplomatik  va  savdo  munosabatlarini  o’rganishda  ham  bu  asarlarda
anchagina ma’lumotlarni uchratamiz. Biz Abulg’oziy, Munis, Ogahiy va Bayoniy
asarlarini o’qir ekanmiz, Xiva xonligiga Buxoro, Kuqon xonliklaridan, Rossiya va
Erondan  ko’plab  elchilar  kelganligi  va  ularga  javoban  u  mamlakatlarga  ham
elchilar  yuborilganini  ko’ramiz.  Xonlikning  iqtisodiy  hayotida  feodal  er  egaligi,
sug’orish  ishlari  va  yangi  erlarni  o’zlashtirish  va  soliq  masalasi  asosiy
masalalardan edi. Bu masalalar bo’yicha ham mazkur tarixnavislarning asarlarida
ancha ma’lumotlar keltirilgan.
Xonlikning  iqtisodiy  hayotida  asosiy  masalalardan  biri  bo’lgan  soliq
masalasiga kelsak, xivalik tarixchilar o’z asarlarida voqealarni bayon etar ekanlar,
xonlik hududida bo’lgan shaharlar va qishloqlarga kimlarning soliq yig’ish uchun
borganligi,  qaysi  davrlarda  qaysi  xalqlarning  Xiva  xonligiga  soliq  to’laganliklari
haqida  ham  ma’lumotlar  keltirib  o’tganlar.  Savdogarlardan,  shuningdek,  Xiva
xonligi  hududidan  o’tgan  Buxoro  xonligiga  tegishli  savdogarlardan  ham  olingan
65 soliqlar haqida ham ba’zi ma’lumotlarni uchratamiz.
XVII—  XIX  asrlarda  va  XX  asr  boshlarida  Xiva  xonligida  qurilish  ishlari
bo’yicha  ham  ma’lum  ishlar  amalga  oshirilgan.  Madrasalar,  masjidlar,
qal’alar,bog’lar, ko’priklar va boshqa shu kabi inshootlar qurilgan.
Qo’ng’irotlar  hukmronligi  XX  asr  boshlarida  mustabid  sovet  davlati
xokimiyatining o’rantilishi bilan inqirozga uchradi. Lekin ikki asrdan ortiq davrda
hukmronlik qilgan bu sulola davrida Xiva xonligi ijtimoiy, iqtisodiy, madaniyat va
fan sohalarida etakchi davlat darajasiga ko’tarildi.
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR RO`YXATI
1. I. Karimov “Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo`lida xizmat
66 qilish-eng oliy saodatdur” T. O`zbekiston. 2015y
2. I.  Karimov  Yangilanish  va  barqaror  taraqqiyot  yo’lidan  yanada  izchil
harakat  qilish  xalqimiz  uchun  farovon  tkrmush  sharoiti  yaratish-  asosiy
vazifamizdir. T. ”O’zbekiston” 2007 y.
3. I.  Karimov  «Biz  tanlagan  yo’l  demokratik  taraqqiyot  va  ma’rifiy  dunyo
bilan hamkorlik yo’li» T., t. 11, «O’zbekiston», 2003 y. 266-267 betlar.
4. Bizning  bosh  maqsadimiz  jamiyatni  demokralashtirish  va  yangilash,
mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir. T., «O’zbekiston», 2005 y.
5. Karimov I.A. O’zbek xalqi hech qachon hech kimga qaram bo’lmaydi.
T., «O’zbekiston», 2005 y.
6. I.  Karimov  -  «O’zbekiston  XXI  asr  bo’sag’asida...»  T.,  O’zbekiston.
1997 yil. 14-bet.
7. I. Karimov - «Tarixiy xotirasiz - kelajak yo’q» T. SHarq 1998 yil.
8. Azamat Ziyo «O’zbek davlatchiligi tarixi» T. «Sharq» 2000 y. 
9. X.  Ziyoev.  Turkistonda  Rossiya  tajovuzi  va  hukmronligiga  qarshi
kurash. T. « Sharq» . 1998 y.
10. A.Abdurasulov  “Xiva  tarixiy-etnografik  ocherklar”  Toshkent  1997  yil.
35- bet.
11. Davlatyor Raxim, SHohnazar Matrasul, Feruz - shoh va shoir qismati. T.
«G. G’ulom», 1991 y.
12. Davlatyor Raxim, SHohnazar Matrasul, Feruz - shoh va shoir qismati. T.
«G. G’ulom», 1991 y.
13. Icxoqxon  Junaydullaxo’ja  o’g’li  Ibrat.  Farg’ona  tarixi.  T.  «Kamalak».
1991 y.
14. Qo’shjonov O.,  Polvonov  N.  Xorazmdagi  ijtimoiy-siyosiy  jarayonlar
va harakatlar. -T.: 2007.
15. Lobachevskiy V. Xivinskiy rayon. — T., 1912.
16. Majid Hasaniy. Turkiston bosqini. T. «Nur»,1992y
17. Matniyozov M.  Xiva  xoonligida  yashagan  xalqlar  va  ularning  xonlik
ijtimoiy-siyosiy hayotida tutgan o’rni va roli. 
67 18. Matrasulov  SH.  Pervaya  tipografiya  v  Xorezme  //  “Xorezmskaya
pravda”, 1994, 22 sent.
19. Maxmudov M. Pervaya bolnitsa v Xorezme // “Sov-e zdr-e”, 1984
20. Mirzaolim Mushrif. Qo’qon xonligi tarixi. T. «G. G’ulom».1995 y
21. Mulla Olim Maxdum Hoji. Tarixi Turkiston, Qarshi «Nasaf» 1992 yil.
22. Munirov Q. Xorazmda tarixnavislik.-T.: 2002.
Internet saytlari: 
www. TSUE.uz. 
www. Fan.uz.
www. Akademi uz.
68 ILOVALAR
69 UMID BEKMUHAMMAD
GENERAL BO`LGAN XONLAR
70 71 72 73 74 75 76Kaspiy
Dencizi
Turkmanlar