Qo’qon xonligidagi ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayot

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA
MAXSUS TA’LIM  VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX VA IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
T ARIX KAFEDRASI
“5120300 Tarix (m amlakatlar va mintaqalar bo’yicha ) ”  ta’lim
yo’nalishi bo’yicha bakalavr darajasini olish uchun 
“Qo’qon xonligidagi ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayot 
(XVIII-XIX asrlarda)” mavzusida yozgan
Ilmiy rahbar
Himoyaga  tavsiya etildi 
Tarix    va ijtimoiy fanlar 
fakulteti dekani _______ _
“_____”____________ 
Qarshi  M  U  N  D  A  R  I  J  A
KIRISH ……………………………………………………………………...3
I. BOB. Qo’qon xonligining tashkil topishi va uning ijtimoiy siyosiy hayoti .4
1.1. Qo’qon xonligining tashkil topishi………………………………. . ………...4
1.2.  Qo’qon xonligining ijtimoiy hayoti…. ……………………….. …..……....30
II BOB. XVIII-XIX asrlarda Qo’qon xonligining madaniy hayoti …...…34
2.1. Qo’qon xonligida adabiyot va san’atning rivojlanishi. …………….……...34
2.2. Me’morchilik va hunarmanchilik ning ravnaqi. Xalq amaliy san’ati .……..46
III-BOB. Qo’qon xonligining tugatilishi
3.1.Qo’qon  xonligi  hududlarining  Rossiya  Imperiyasi  tomonidan  bosib
olinishi......................................................................... 
3.2.Qo’qon xonligining tugatilishi va Farg’ona viloyatining tashkil topishi …….
XULOSA ............................................................................................................62
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati ...................................................................6 4
2 KIRISH
BMIning dolzarbligi.  Mustaqil  O’zbekistonning  uzoq va yaqin o’tmishiga
bo’lgan  qiziqish  ortib  borayotganligi  davrimizning  o’ziga  xos  xususiyatidir.
O’zbekiston  Respublikasining   birinchi  Prezidenti  I.A.Karimov  takidlaganidek
“ Mustaqillik yillari  o’z o’tmishimizni   o’z madaniyatimizni  xolisona   bilib olish
davridir. Bu jahon hamjamiyati tarix oldidagi vazifamizni anglab olish davridir ” 1
.
“O’zbekiston  Respublikasi  mustaqillikka  erishgach,  o’tmishimizni  –tariximizni
tahlil  qilib,  xolisona  o’rganish  imkoniyatiga  ega  bo’ldik.  Bu  esa  biz  yosh
tarixchilarning  oldida  nihoyatda  katta  masulyat  turganidan  dalolat  beradi.  Istiqlol
yillarida  milliy  ma’naviyatimizning  tiklash  qadimiy  tariximizni   keng  xalq
ommasiga yetkazish borasida ulkan ezgu ishlar amalga oshirildi ” . –“Har qaysi xalq
o’z taraqqiyotini yuksaltirish uchun –tarixiy xotira masalasi alohida ahamiyat kasb
etadi ” 2
 –deya ta’kidlagan edi Islom Karimov o’z asarlarida.
Darhaqiqat, o’zbek xalqi tarixi, o’zbek davlatchiligi tarixi ijtimoiy-iqtisodiy
va madaniy hayotining rivojlanishi alohida shaxslar tarixi bilan bevosita bog’liqdir.
XVIII-XIX  asrlarda  Qo’qon  xonligida  ijtimoiy-siyosiy,  madaniy   hayot
masalasini o’rganib tadqiq qilish bugungi kunimizning dolzarb masalalaridan biri
hisoblanadi.
Negaki, mustaqillik sharofati bilan o’zgalarga qarashlik tobelik va bog’liqlik
qismatidan  butkul  xalos  bo’ldik.  Egilgan,  majruhlangan  qaddi-bastimizni  tiklab,
ona  yurt  taqdirini  qo’lga  olib  uning  chinakam  sohibiga  aylanib  katta   ijtimoiy
faoliyatga  yo’l  tutdik,  kelajagi  buyuk,  huquqiy,  demokratik  davlat,  ochiq,  ozod,
rivojlangan  fuqarolik  jamiyatini  bunyod  etish  borasida  jadal  sa’y  harakat
etmoqdamiz. 
Biz  shu  asnoda  buyuk  kelajagimizni  o’z  qo’llarimiz  bilan   yaratib  borar
ekanmiz  bunda  shubhasiz,  baquvvat  tarixiy  ildizlarimiz,  teran   ma’naviy
tomirlarimizga  mahkam  tayanmog’imiz,  ulug’  ajdodlarimiz  kimlar  bo’lganini,
bizlarning  nasl-nasablarimiz  kimlarga  borib  taqalishini,  ular  qachonlardan  buyon
1
 I.A. Karimov .  O`zbekiston iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish yo`lida T. . “O`zbekiston” , 1995 , l 8-bet. 
2
 I.A.Karimov . Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch. T. , “ Manaviyat” , 2008 , l 4-bet.
3 bu hudud sarhadlarini vatan tutib, unda yashab, keyingi minnatdor avlod, nasllarga
qanday  boy  moddiy  va  ma’naviy  meros  namunalarini  qoldirib  kelganligini  va
nihoyat  bu  jarayonlar  silsilasi  davomida  ularning  o’z  shaklu-shamoili,  ma’naviy,
ruhiy qiyofasi turmush tarzi har qanday jiddiy o’zgarishlarga uchrab borganligini
bilmog’imiz kerak bo’ladi.
Shu bois mazkur mavzuni ilmiy asosda yoritishni o’rganishni o’z burchimiz
deb bildik. 
BMIning  maqsad  va  vazifalari.  Ishning  asosiy  maqsadi  juda  ko’plab
materiallar  va  ilmiy  adabiyotlar  hamda  eng  yangi  ma’lumotlarga  tayangan  holda
mavjud  oldimizda  turgan  muammoni   tarixiy  yoritishdan  iborat.  Yuqorida
ta’kidlanayotgan  ma’lumotlarga  tayanib  shuni  aytish  mumkinki   Qo’qon  xonligi
o’zining  ijtimoy  iqtisodiy   siyosiy  va  madaniy  rivojlanish  bosqichida  turli
xususiyatlar va tarixiy qonuniyatlaga ega bo’lgan. 
Qo’qon  xonligi  siyosiy  tarixidagi  ko’plab  voqealar  xonlik  hududida
yashagan xalqlarning ichki hayotida ham, uning atrofidagi xalqlar va mamlakatlar
hayotida ham ulkan iz qoldirdi.
Ushbu  o’rinda  odamlar  har  yoqlardan  ko’chib  kelgani  oqibatida  Farg’ona
vodiysida  XVIII  asrning  ikkinchi  yarmida   XIX  asrning  birinchi
yarmida  ,millatlararo  va  qabilalararo  munosabatlar  ancha  murakkab  bo’lganligini
ham e’tirof etmoq kerak.
Mazkur  BMIda  Qo’qon  xonligi  tarixini  o’rganishda  quyidagi  masalalarni
yoritishni o’z oldimizga vazifa qilib qo’ydik. Bular: 
1. Qo’qon xonligining tashkil topishi shart-sharoitlarni o’rganish; 
2. Qo’qon xonligining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga baho berish; 
3. XIX asrda Qo’qon xonligining madaniy hayotini tahlil qilish; 
4.  Qo’qon  xonligining  o’zbek  davlatchiligi  tarixida  tutgan  o’rnini  boshqa
xonliklar bilan qiyosiy solishtirib o’rganish.
Shuningdek,  tadqiqot  ishini  yoritishda  shoir,  tarixnavislik,  tilshunos  va
islomshunos  olim  Ishoqxon  To’ra  Ibratning  “Tarixi  Farg’ona”  asaridan  zaruriy
manba sifatida foydalanildi. 
4 BMIning  yangiligi  va  ahamiyati .  Ushbu  ishda  XVIII-XIX  asrlarda
Qo’qon  xonligining  ijtimoiy-siyosiy  va  madaniy  hayoti  quyidagicha
yaxlit va izchil tarzda yoritib berildi.
- Qo’qon xonligining tashkil topishi o’rganildi;
- Qo’qon xonligining ijtimoiy hayotini manbalar asosida ko’rsatib berildi;
- Qo’qon xonligida adabiyot va san’atning rivojlanishi tahlil qilindi;
- Me’morchilik  va  hunarmanchilikning  ravnaqi  hamda  xalq  amaliy  san’atining
rivoji bo’yicha ma’lumotlar berildi;
- Qo’qon xonligi hududlarining Rossiya Imperiyasi tomonidan bosib     olinishi
asoslab berildi;
- Qo’qon  xonligining  tugatilishi  va  Farg’ona  viloyatining  tashkil  topishi
yuzasidan umumxulosalar chiqarildi.
Bitiruv malakaviy ishda keltirilgan ma'lumotlardan O'zbekiston tarixi, O‘zbek
davlatchiligi  tarixi  fanlaridan  ma’ruza  va  amaliyot  darslarida  kurs  ishi,  referat,
mustaqil  ishlar  tayyorlashda ,  amaliy  mashg'ulotlar  o'tishda,  madaniy-ma'rifiy
tadbirlami, targ'ibot-tashviqot ishlarini amalga oshirishda foydalanish mumkin.
BMIning  o’rganilish  darajasi .  Ushbu  ishda  ko’rilayotgan  mazkur
muammo  malakaviy  ish  mavzusi  sifatida  va  ayniqsa,  Qo’qon  xonligining
tarixiy  tadqiqoti  sifatida  va  ayniqsa,  Qo’qon  xonligining  tarixi  tadqiqoti
sifatida nisbatan kam o’rganilgan.
Bugungi  kunda  yosh  avlodni  tarixini  chuqur  o’rganmasdan  turib  kelajak
yo’q shiori ostida tarbiyalash, tarixiy ongni shakillantirish borasidagi ma’naviyt –
ma’rifiy  ishlarni  rivojlantirishda  o’zbek  ziyolisi  Mirzo  Olim  Maxdum  Hojining
“Tarixi Turkiston” asari biz uchun muhimdir.
Umuman  Qo’qon  xonligi  va  shu  nom  bilan  ataluvchi  davlat  haqida
yaratilgan mahaliy, tarixchilarning asarlari soni 30 dan oshadi 1
.
Keng  ko’lamdagi  bu  manbalarda  xonlikning  siyosiy  tarixi,  madaniyati  va
uning  turli  hududlarida  yuz  bergan  voqealar  tafsilotlari  bayon  qilingan.  Qo’qon
tarixchilari  maktabi  va  ularning  namoyandalari  hamda  asarlariga  bag’ishlangan
1
 Mirzo Olim Maxdum Hoji . “Tarixi Turkiston” . T. , “Yangi asr avlodi” , 2008 , 4-bet. 
5 maxsus  tadqiqot  haligacha  yaratilgan  emas.  Ularning  asarlarida  juda  kam  qismi
ilmiy muomalaga kiritilgan yoki tarjima etilib chop qilingan. 
Birinchi  “Qo’qonshunos”  olimlarimiz  Qo’qon  tarixi  va  madaniyatiga  doir
asarlar  yozgan  mahaliy  tarixchilar  hisoblanadi.Ular  turli  manbalardan  voqea  va
hodisalarning  ishtirokchilari  bergan  ma’lumotlardan  foydalanib  yaratganligi  bois
asarlari muhim hisoblanadi. 
Keyinchalik  turkistonlik  va  rossiyalik  olimlardan  R.R.  Totinin,
D.NB.Ramanovskiy,  R.Xanikov,  A.  Makiev,  V.Velyaminov-Zerkov,  V.V.
Grigorev,  A.P.Xortoshxin,  N.Tetrovskiy,  A.F.  Midendorv,  A.Fedrensko,  A.Kun,
V.V.  Namvkin,  I.  Kalivkina,  N.Ya  Buchurin  hamda  Xorijlik  olimlarning  bazilari
mahaliy mualliflar asarlaridan ham foydalanib, o’z tadqiqotlarini yaratgan. 
So’ngra  A.A.Semyonov,  R.N.Nabiyev,  A.P.Qayumov,  A.O’rinboyev,  P.P.
Ivanov, V.M. Ploskix, V.A. Romodin, N.D. Mikluxo-Maklay, B.V Linin, I.A.Stori,
F.A.Azdaev,   H.Bobobekov,  R.K.  Bekmaxonov,  A.Z.  Vbalidov,  M.Qutlug’ov,
H.Sodiqov,  T.Saidqulov,  X.G’G’ulomova  boshqalar  o’z  asarlarida  xonlikning
siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotini yoritganlar.
Bugungi  kunda  Qo’qon  tarixchilari  maktabi  namoyondalari  asarlaridan
sanalmish  Muhammad  Hakimxonning  “Muntaxab  ut-tavorix”  asari  (Dushanbe,
1984-1985), Tajir Xo’jandiyning “G’aroyibu sipoh” (Xo’jand, 1991), Mirzo Olim
Maxdum  Hojining  “Tarixi  Turkiston”  (Qarshi,  1991),  Mirzo  Olim  Mushrifning
“Ansob us-salotinva tavorix  al-xavoqin” (Qo’qon xonligi tarixi nomi bilan nashr
etilgan.  T.  1995),  Muhammad  Yunus  Tibning  “Tarixi  aliquli  amirlashkar  (Sharq
yulduzi.  1996.  1-2-son)  va  “Tuhfai  Tolib  (Toshkent-Tokio,  2002),  Muhammad
Aziz  Marg’iloniyning  “Tarixi  Aziziy”  (Toshkent,  1999)  nomli  asarlar  chop
qilingan.  Tarixchi  Haydarbek  Bobobekovning  ta’kidlashicha  barcha  musulmon
tarixchilari va ayrim rus mualliflari  Qo’qon xonlari sulolasini Oltin Beshik bilan,
u  orqali  Bobir  bilan  bog’laydilar 1
.  Qo’qon  xonlarining  nasabnomalarini  Oltin
beshik  bilan  bog’liqligi  Niyozmuhammadning  “Tarixi  Shohruhiya”,  Mirzo  Olim
Mushrifning  “Ansabu  savalotun  va  tavorixul  Havoqin”,  Muhammad  Solix
1
 Bobobekov Haydarbek . Qo`qon tarixi . T. , “Fan” , 1996 , 20-21-bet.
6 Toshkandiyning  “Tarixi  jadidai  Toshkand”,  Fozilbek  Otabek  o’g’lining
“Mukammali  tarixi  Farg’ona”,  B.  Haluvnikning  XX  asr  80-yillari  o’rtalarida
Qozonda  chop  etilgan.  Qo’qon  xonligining  qisqacha  tarixi’  ( Кратная  история
Кокондского  Ханстве)  Ibratning  “Farg’ona  Tarixi”,  Mulla  Shamsiddin
Shavqiyning  “Shohnoma”  dostonida,  Muhammad  Aminbek  Xudoyorxon
o’g’lining  “Turkiston  viloyatining  gazeti”  ning  1894-yil  sonlarida  o’zbek  va  rus
tillarida  e’lon  qilingan  “Farg’ona  viloyatlari  xonlarining  xususidagi  voqealar”
nomi  asarlarida  adabiyotshunos,  praffessor  Sharif  Yunusovning  maqolalarida  va
boshqa ko’plab manbaalarida o’z aksini topgan.
Bitiruv  malakaviy  ishning  tuzilishi  va  hajmi.  Mazkur  bitiruv  malakaviy
ishi kirish, 3ta bob, xulosa hamda foydalanilgan adabiyotlar ro’yxatidan iborat.
7 I-bob. QO’QON XONLIGINING TASHKIL TOPISHI VA UNING
IJTIMOIY SIYOSIY HAYOTI
1.1. Qo’qon xonligining tashkil topishi.
XIX  asrning  birinchi  yarmida  Qo’qon   xonligi  hududiy  jihatdan  O’rta
Osiyodagi  yirik  davlat  edi.  Qo’qon  xonligi  sharqda  Sharqiy  Turkiston,  g’arbda
Buxoro  amirligi  va  Xiva  xonligi  bilan  chegaradosh  edi.  Xonlik  hududi  shimolda
uchala qozoq juzlarini batamom o’ziga bo’ysundirib Rossiya bilan chegaralanardi.
Xonlikning  janubiy  chegaralari  Qorategin,  Ko’lob,  Darvoz,  Sho’g’non  singari
tog’li  hududlarni  o’z  ichiga  olar  edi.  Bu  hududlar  uchun  Buxoro  amirligi  bilan
qonli  urushlar  bo’lar,  ular  qo’ldan-qo’lga  o’tardi.  Qo’qon  xonligi  hududi  Buxoro
amirligi  va  Xiva  xonligidan  farqli  o’laroq  sersuv  daryolari,  so’lim  vodiylari,
serhosil yerlari ko’p edi. Xonlikning markazi Qo’qon, Marg’ilon, O’zgan, Andijon,
Namangan  kabi  yirik  shaharlar  joylashgan  Farg’ona  vodiysi  edi.  Toshkent,
Chimkent,  Turkiston,  Avliyoota,  Pishtak,  Oqmasjid  kabi  yirik  shaharlar  ham
Qo’qon  xonligi  tasarrufida  edi.  Qo’qon  xonligida  aholi  nisbatan  zich  joylashgan
bo’lib,  taxminan,  3  mln.  kishi   edi.  Xonlikning  poytaxti  Qo’qonda  sakson  ming,
Toshkent shahrida oltmish ming kishi yashar edi. 
Qo’qon  xonligi  aholisining  ko’pchilik  qismi  o’zbeklar  edi.  Shuningdek,
xonlik  aholisi  tojiklar,  qirg’izlar,  qozoqlar,  uyg’urlar,  qoraqolpoqlardan  iborat
bo’lgan. Bular bilan yonma-yon yahudiylar, tatarlar, xindular vakillari yashar edi. 
Minglar  urug’idan  bo’lgan  yirik  zodagon  Shohru x biy  chodak  xo’jalari
yordamida  Farg’ona  vodiysida  buxoro  amirligidan  mustaqil    bo’lgan  mavqe i ni
egallab, 1709-yilda Qo’qon xonligiga asos soladi. 1
Tarixchi  H.Bobobekov  ham  boshqa  ko’plab  musulmon  va  rus  tarixchilari
kabi Qo’qon xonlari sulolasini Oltin Beshik bilan u orqali Bobur bilan bog’laydi. 
Keling,  shu  o’rinda  butun  e’tiborimizni  Oltin  Beshik  afsonasiga  qaratsak:
Yangi  tashkil  topgan  Qo’qon  davlati  hukmdorlari  –o’zbeklar  shajaralarini  ota-
bobolari bilan jangu jadalda olishib, omadi yurishmay, Vatandan bosh olib ketgan
ammo qalami va jasorati tufayli nomini qoldirtgan Bobur Mirzo bilan bog’lashga
urinib g’aroyib afsonalar to’qidilar.  Mana shunday hikoyalardan biri qator tarixiy
1
 R.Shamsuddinov, Sh Karimov, O`. Ubaydullayev. Vatan ta rixi . T. , “ Sharq ”,  2010 , 98-bet.
8 bitiklarda  qayd  etilgan  Oltin  beshik  afsonasidir.  Biz  ushbu  afsonani  atoqli
tarixchimiz  Ishoqxon  Junaydulloxo’ja  o’g’li  Ibratning  “Farg’ona  tarixi”  asari
asosida hikoya qilib beramiz 1
.
Ho’qand  shahri  Farg’ona  iqlimida  bo’lmagan.  Uning  o’rnida  tevarakda
Targ’ova Chonkat va Saroy degan qishloqlar bo’lgan ekan. 
Mana  shu  qishloqlarning  biriga  aniqrog’i  Targ’ovada  bir  kishi  bo’lib,  u bu
qishloqlar  xalqi  xonzodasi  bo’lmasa,  itoat  qilmasligini  bilib  bir  tadbir  ishlatgan
ekan. 
U  Andijon  xonlaridan  Bobur  ibn  Umarshayxning  shu  qishloqlarga  yaqin
joydan qochib o’tganini bilgani uchun o’zining emizikli o’g’liga juda qimmatbaho
liboslar  kiydirib,  oltin  beshik  yasatib,  beshikni  noyob  kimxobu  atlaslarga  o’rab,
Bobur Mirzo o’tib ketgan yo’l chetida yashirib qo’ygan ekan. Begona odamlar olib
ketmasligi uchun bir necha xizmatkorini soqchi ham qilib qo’yibdi. 2
Bir necha kundan so’ng uch qishloqdan suv ochmoq uchun chiqqan odamlar
mana  shu  atayin  qoldirilgan  bola  yotgan  beshikka  duch  kelib  qolibdilar.  Uch
qishloq  ahli  bola  ustida  talashib  qolibdilar.  Oxiri  ichlaridan  bir  kishi  chiqib  bu
talashni  chek  tashlash  yo’li  bilan  hal  qilishni  taklif  qilibdi.  Hamma  rozi  bo’libdi
chek  tushishiga  qarab  oltin  beshik  –saroylik  larga  uning  yopuqlari  –
chonkatliklarga bola esa targ’ovulliklarga  nasiv qilbdi. Bolani tarbiyalariga olgan
targ’ovulliklar unga Oltin Beshik deb ism berishibdi. 
Ibrat ushbu asarida yana quyidagilarni bayon qiladi. “bu Oltin Beshikni (ng)
xalqqa  xonzoda  ekanligini  ravshan  qilmoqda  necha  ilova   so’zlar  qo’shilib
bolani(ng) boshida bulut soya qilgan ekan, kiyik emizib turgan ekan va qush soya
solgan ekan, deb xalqning qulog’iga o’rnatib to ungacha yigit bo’lib, hurmati  va
ruxsori  ziyoda  bo’lib  xushaxloq  va  xushmuruvvat   bo’lsa  ham  Tirg’ova
qishlog’idan bo’lak xalq anqiyot (itoat qilmay) har bir jamoada bir biy bo’lib kelsa
ham  Oltin  Beshikning  biyligi  shuhratliroq  bo’lib,  mundin  olti  avlod  bir  suratda
1
 Ishoqxon To`ra Ibrat . “Farg`ona tarixi” T. , “Ma`naviyat” , 2005 , 28-bet.
2
 Xurshid Davron Samarqand xayoli Y. “Kamalak” , 1991 , 288-bet.
9 o’tib, yettinchi avlodga kelganda bul kishi xoni Hoqqand bo’lub...nihoyatda so’zi
nufuzli bo’lib xon ismini rivojlantirib Shohruhxon deb shuxrat topgan... 1
Bu  g’aroyib  afsona  bejiz  yaratilmagan.  Yillar  o’tiv  olis  Hind  tuprog’idan
Bobur  Mirzoning  sog’inchli  g’azallari  tog’u  sahrolari  oshib  kelib  Farg’ona
qolaversa,  butun  Movarounnahr  ahli  dilini  zabt  etadi.  Xalq  dilidagi  mana  shu
o’chmas  mehni  sezib-bilib  yurgan  hukmdorlar  o’z  nasl  nasablari   vatangado
podshoh nomi bilan bog’lab, shu mehr tufayli xalqning o’zi ham g’aroyib afsonalar
to’qiydi. 
Farg’ona  vodiysining  eng  qadimgi  shaharlaridan  biri  Qo’qon  to’g’risidagi
dastlabki  ma’lumotlar  X  asrga  to’g’ri   keladi.  Uni  XIII  asrda  mo’g’ullar
xonavayron  qilgan.  Hozirgi  shahar  1732-yilda  qurilgan,  fusunkor  Farg’ona
vodiysiga  kiraverishda  qulay  joyda  bo’lganidan  tezda  qaytadan  tiklanadi.  Va
xonlik poytaxti bo’lib qoladi 2
. 
Qo’qon xonligi Markaziy Osiyodagi feodal davlat bo’lib 1709-1876 yillarni
o’z ichiga qamrab oladi. Xonlikni hududi 1841-yilgi ma’lumotga qaraganda asosan
hozirgi  Farg’ona,  Namangan  Andijon,  Toshkent,  Xo’jand  viloyatlari  Qirg’iziston
Respublikasi  va  janubiy  Qozog’iston  sarhadlarini  o’z  ichiga  olgan.  Orenburg  va
Omsk   shaharlari  Rossiya  imperiyasining   xonlik  bilan  chegaradosh  viloyat
markazlari hisoblangan. 
Xonlikning  vujudga  kelishi  to’g’risida  to’xtaladigan  bo’lsak,  XVI  asrda
Markaziy  Osiyoda  tinimsiz  o’zaro  feodal  janjal  va  urushlar  natijasida  ikkita
mustaqil  musulmon  davlati:  Buxoro  va  Xiva  xonliklari  paydo  bo’lgan.  Ular  ham
bir  biri  bilan  tinimsiz  janglar  qilib  turishdi.  Bu  janglar  natijasida  Buxoro  xonligi
kuchsizlanib, Buxoro hukmdori Abdulazizxon taxtdan vos kechib Makkaga ketadi.
1680-yil Buxoiro taxtiga Subhonqulixon o’tirib o’z davlatini mustahkamlamoqchi
bo’ldi.  Uning  hokimlik  davrida  ham  o’zaro  urushlar  davom  etdi.  Xalq
qashoqlashdi. Ochlik avj oldi.
1702-yil  Subhonqulixon  o’ldi.  Taxtga  esa  uning   o’g’li  Ubaydulloxon
o’tirdi.  Uning  hukmronlik  davrida  ashtarxoniylar  hukmronligi  inqirozining  eng
1
 Ishoqxon To`ra Ib rat . Farg`ona tarixi . T. , “ Ma`naviyat ”, 2005 , 91-92  bet.
2
 G Xolliyev, X. G`ulomov . O`zbekiston tarixi . T. , “Universitet” . 1997, 24-bet.
10 so’ngi  cho’qqisiga  chiqqan  edi.  Xon  darvishlarning  yer  egaligini  cheklashga
harakat  qiladi.  Va  nufuzli  juybar  xo’jalari  bilan  to’qnashadi.  Chunki
Ubaydulloxonga  ular  soliq  ham  solmoqchi  bo’lgandilar.  Oqibatda,  u  darvishlar
jamoasining  madadkorligidan  o’zini  mahrum  qilib  qo’ydi.  1709-yili  Farg’ona
vodiysida chodak xo’jalari qo’zg’alon ko’tarib Shohruhbiyni xon deb e’lon qildilar
va mustaqil davlat tuzdilar. 
Shoxruhbiy  ibn  Ashur  Muhammad-Qo’qon  xonligiga  asos  solgan  ming
qabilasining  boshlig’i.  U  taxminan  1669—1970-yillarda  tavallud  topgan.   Ming
urug’  XVIII  asrning  boshlarida  siyosiy  hukumatni  xo’jagan  sulolasining  qo’lidan
kuch bilan tortib olgan edi. 1
 
Xo’jalar  yoki  xo’jagan  sulolasi  ruhoniy  nasab  sharqiy  Turkistonning
hokimlari  bo’lgan.  Sulolaning  asoschisi  Maxdumi  A’zamxo’ja  Ahmad  ibn  Sayid
Jaloliddin  bo’lib,  u  “Xo’jagan”  tariqatiga  mansub.  (Yashagan  yillari:  Hijriy956-
milodiy  1542  yillar)  bu  xo’jalar  sharqiy  va  g’arb  Turkistonda  hukm  surgan
chig’atoy  hokimlari  davrida  katta  mansab  va  vazifalarga  ega  bo’lib  iqtisodiy
siyosiy kuchlarga sohib bo’ladilar.
Ushbu  xo’jalar  –Oqxo’jalar  va  Qoraxo’jalarga  bo’lingan.  Qoraxo’jlardan
bo’lmish  Offoqxo’ja  Sin  hukumatini  tan  olgan.  Maxdumi  A’zamning  o’g’li
Muhammadamin Oqxo’jalarga mansub bo’lib, Sin hukumatini tan olmagan. Uning
avlodlari  Xitoy  sharqiy  Turkistoni  bostirib  kirganda  G’arbiy  Turkiston  ,  yani
Qo’qon xonligiga kirib qoladi
Ma’lumki,  xo’jagan  jamoasi  Maxdumi  A’zam  Ahmad  ibn  Jaloliddin
xo’jagan  Kasoniy  avlodlaridan  bo’lib  ularning  hukmronligi  XVII  asrda  sharqiy
Turkistonga ham tarqalgan edi. 
Shohruhbiy  ham  xo’jalar  bilan  ittifoq  tuzib,  hukmronligini  mustahkamlash
uchun  chodak  xo’jalaridan  birining  qiziga  uylanadi.  1709-yili  urug’  zodagonlari
hamda  xo’jalari  roziligi  bilan  Shohruhbiy  xonlik  taxtiga  ko’tariladi.  Shohruhbiy
davrida  O’sh,  O’zgan,  Xo’jand  hali  mustaqil  bo’lib  Qo’qon  davlatining  shimoliy
chegarasi Namanganning shohidonigacha cho’ziladi. 2
 
1
 Mirzo Olim . Maxdum Hoji . Tarixi Turkiston . T. ,  “ Yangi asr avlodi ”, 2008 . 6-bet .
2
 Mirzo Olim , Maxdum Xoji . Tarixi Turkiston . T. “ Yangi asr avlodi ”, 2008 . 6-b.
11 Shohruhbiy  1721-yili  vafot  etdi.  (Eslatma  o’rinda:  undan  uchta  o’g’il-
Abdurahimbiy,  Abdulkarimbiy  va  Shodibiy  qoldi.  )  Shohruhbiy  vafotidan  keyin
uning katta o’g’li Abdurahimbiy taxtga o’tiradi. Uning hukmdorlik davrida dastlab
Andijon va Xo’jand, keyinchalik Samarqand va Kattaqo’rg’on zabt etildi. So’ngra
Shahrisabzga  ham  taxdid  bo’ldi.   Shahrisabz  hokimi  Abdurahimbiy  bilan  bitim
tuzib  unga  Oychuchuk  ismli  qizini  nikohlab  berdi.  Xo’jandga  qaytgan
Abdurahimbiy qattiq betob bo’lib 33 yoshida vafot  etadi. Undan o’g’li Erdonbek
va uch qiz qoldi. Ammo taxtga uning ukasi Abdulkarimbiy o’tirdi. 1
Muhammad Abdulkarimbiy hijriy 1115, milodiy 1703 yilda tavallud topgan.
U  xon  bo’lishidan  oldin  valiahd  sifatida  Namanganda  hokim  edi.  Abdulkarimbiy
asosiy  e’tiborini  davlatni  mudofaa  qilish  ishlariga  qaratadi.  Uning  zamonida
Qo’qon  shahri  atrofi  qo’rg’on  bilan  o’raladi,  Isfara,  Qatag’on,  Marg’ilon,
Haydarbek darvozalari quriladi. 1741-1745 yillarda Farg’ona jung’orlar hujumiga
duch keladi. 
Abdulkarimbiy   qipchoq  –qirg’izlar  hamda  O’ratepa  hokimi  Fozilbiy  yuz
yordamida  ular  bilan  urushlar  olib  boradi.  Shu  vaqtda  Abdulkarimbiy  ham
To’raqo’rg’on  va  Samarqandga  Abulfayzxon  iltimosiga  binoan  yurishlar   qiladi.
1745 yili Miyonholda xitoy qipchoqlar  Ibodullohbiy rahbarligida bosh ko’taradi.
XIX  asrning  boshlarida   Xitoy  hukumati   tazyiqi  ostida  sharqiy  Turkistondan
Farg’ona  vodiysiga  qalmoqlar,   uyg’urlar,  qirg’izlar,  qoraqalpoq  va  qozoq
qipchoqlari ko’chib kelishadi. 
Farg’ona  vodiysi  XVIII  asrning  o’rtasida  ko’plab  xalq  va  jamoalar  uchun
Vatan bo’ladi. 
Abdulkarimbiy 40 yoshda vafot etdi. Taxtga uning o’g’li o’tirdi. Ammo olti
oydan keyin  u  taxtdan tushirilib, Marg’ilonga  hokim  qilib yuboriladi. Taxtga  esa
Erdona  o’tqaziladi.  U  ham  tez  orada  taxtdan  ag’dariladi,  uning  o’rnini  Bobobek
egallaydi. 
U  bir  yil  hokimlik  mqiladi,  Beshariqda  o’ldiriladi  va  taxtga  yana  Erdona
o’tkaziladi. Erdona 14 yil (ayrim manbalarda 12 yil) hokimlik qilib vafot etdi. 
1
 G. Xolliyev ,  X.G`ulomov . O`zbekiston tarixi . T .,  “ Universitet ”, 1997 , 25-bet.
12 Shu o’rinda  bir  narsani  takidlash  joizki, Qo’qon xonligida  yuqori  hukmron
tabaqaning  ijtimoiy  va  etnik  jihatdan  xilma-xil  bo’lishligi  turli  guruhlar  o’rtasida
muttasil  davom etadigan hokimiyat talash kurashining asosiy  sababidir. Xonlikda
hukmronlik  qilgan  xonlardan  ko’pi  saroy  to’ntarilishi  oqibatida  o’ldirilganlar
o’nlab shahzodalar amaldor va sarkardalar saroy to’ntarishining qurboni bo’lib qatl
etilganlar.  Bunday  qarama  –qarshi  turishliklar  va  o’zaro  kurashlar  Qo’qon
xonligini  oxir  oqibatda  inqirozga  uchrab   chor  Rossiyani  mustamlakasiga
aylanishiga  sabab  bo’lgan  bosh  omillardandir. 1
 Bu  haqda  B.M.I.  ning  keyingi
boblarida yanada bastafsilroq ma’lumot berishga harakat qilamiz. 
Yuqorida  takidlab  o’tganimizdek,  Shohruhbiyning   ikkinchi  o’g’li
Abdulkarimbiy  markaziy  davlatni  mustahkamlash  va  kuchaytirish  maqsadida
mahaliy  hukmdorlar  o’zboshimchaligiga  chek  qo’yishga  qaratilgan  siyosat  olib
boradi. Shundan keyin to 1770 yilga qadar navbat bilan Abdurahmon Erdonaxon,
Bobobek   va  Sulaymonbek  Qo’qon  xonligi  taxtini  boshqaradilar.  Faqat
Norbo’tabiy  1762-1698)  yurgizgan   qattiqqo’l   siyosat  tufayli   ma’lum  darajada
bek  va  biylarning  o’zboshimchaligiga  chek  qo’yiladi.  Chust,  Namangan  va
Xo’jand beklari qarshiligi qattiqqo’llik bilan bostiriladi.
Norbo’tabek  davrida  ko’pgina  tarixchilar   o’zlarining  qo’lyozma  asarlarida
xalq  farovon  yashaganligi,  narx-navo  arzon  bo’lganligini   takidlaydilar.  Biroq
No’rtabiy vafot etgach zodogonlarning hokimiyat va davlat talash kurashlari yangi
kuch bilan avj oladi. Qo’qon taxtini egallagan uning o’g’li Olimxon (1798-1810)
O’zboshimcha beklarga nisbatan qattiqqo’l siyosat yurgizish va ularning qarshiligi
kuch bilan bostirishga majbur bo’ladi. 
Olimxon  Qo’qon  xonlari  orasida  birinchi  bo’lib  xonlikning  unvonini  qabul
qiladi. Undan boshlab taxt egalariga odatdagidek “biy” emas, balki “xon” unvoni
beriladigan  bo’ladi.  U  harbiy  islohatlar  o’tkazdi.va  o’z  davlatining  qudratini
oshiradi.  Norbo’tabiy  va  Olimxon  davrida  (1798-1810  milodiy  yillar)  Qo’qon
xonligining  birlashish  jarayoni  oxiriga  yetadi.   Olimxon  davrida  Toshkent  va
Chimkent xonlik hududiga qo’shiladi. 
1
 R.Shamsuddinov ,  Sh Karimov , O` . Ubaydullayev .  Vatan tarixi .  T. , “ Sharq ”, 2010 , 100-b .
13 Uning davrida xonlikning xo’jalik va madaniy hayoti rivojlana boshladi va
Qo’qon,  Farg’onaning  madaniy  va  iqtisodiy  markaziga  aylanadi.  2
.  XIX  asr
boshlarida  Qo’qon  xonligi  qo’shni  davlatlar  bilan  aloqalar  o’rnatib,  ularga  o’z
elchilarini  ham  yuboradi.  Qo’qonning  Xiva,  Sharqiy  Turkiston   Buxoroga
yuborgan elchilari haqida ma’lumotlar bor. 
1805-yili yetti yillik harakatlardan so’ng Olimxon Xo’jandni , 1806-yili esa
O’ratepani zabt qilib,  itoatiga kirgazdi. Lekin ko’p o’tmay O’ratepa mustaqillikni
qo’lga  kiritib,  Maxmudxo’ja  hokim  Olim  Buxoro  qo’shinidan  mag’lub  bo’lib,
siyosatini o’zgartiradi. Endi u Toshkentga yurish qilishga qaror qilib 1809-yili bu
viloyatni ishg’ol etadi. 
Bu  yerda  turib  Olimxon  qishning  o’rtalarida  qo’shinini  Bayram  va
Chimkentga   chekingan  toshkentliklar  qo’shiniga  qarshi  yubordi.  Ob-havoning
qiyinchiliklari qishning sovuq kelgani hamda Olimxon qahr-u g’azabidan to’ygan
qo’shin  boshliqlari  va  xon  dushmanlari  uning  ukasi  Umarxon  tarafiga  o’tadi.
Umarxon ham bu kishilarni qo’llab turadi, e’tiroz bildirmaydi Umarxon qo’zg’alon
ko’targan  qo’shin  bilan  Qo’qonga  qaytadi  va  xonlik  taxtiga  ko’tariladi.  Olimxon
Toshkentda qolgan yaqinlari bilan Qo’qonga qaytayotganda Umarxon va Toshkent
zodagonlari odamlari tomonidan Saroy degan mavzyeda otib o’ldiriladi.
2
 Бичурин Н Я Собрани сведени по исторической географии Восточной и Срединной Азии Чебоксари1960 
стр 178
14 1.2. Qo’qon xonligining ijtimoiy hayoti
Amir Temur va uning o’g’li Mironshohdan boshlangan sulola, Qo’qon xoni
Xudoyorxongacha davom etib kelgan.  Adabiyotshunos, professor Sharif Yusupov
o’z maqolalarida shunday takidni ilgari suradi: 
Qo’qon  xonligining  so’ngi  hukmdori   Sayid  Muhammad  Xudoyorxon
Sohibqiron  Amir  Temurning  Yigirma  uchinchi  avlodi  xonning  ikkinchi  o’g’li
Sayid  Muhammad  Aminbek  yigirma  to’rtinchi  hamda  Muhammad  Aminbekning
o’g’li Sayid Islombek Sohibqironning yigirma beshinchi avlodi bo’lib chiqadi 1
” 
Temurshunos,  Bobirshunos  fransuz  olimi  O’zbekistonning  xalqlar  do’stligi
ordeni sohibi Lyusen Kern ham o’zining “Shahzoda Islombek” maqolasida Qo’qon
xonlari temuriy Mironshohga borib taqaladi, degan g’oyani ilgari suradi.
Qo’qon xonligida tojiklar  va qirg’izlar  ham  katta mavqega ega  edilar. Xon
qo’shinlarida ular katta kuch bo’lganlar. 92 o’zbek qabilalaridan biri deb o’zlarini
hisoblovchi  qipchoqlarning  o’rni  ham  Qo’qon  xonligida  ancha  katta  bo’lgan  ular
xonlikning  Shahrixon  Baliqchi  hududlari  Qoradaryo  bilan  Norin  daryosi
oralig’idagi  yerlarda  yashaganlar.  Qirg’izlar  va  asosan  Farg’ona  atrofidagi
tog’larda va Ketmontepa Oloy singari tog’ havzalarida ko’chib yurub chorvachilik
bilan shug’ullanganlar. 
Xiva xonligi va Buxoro amirligidagi singari Qo’qon xonligida ham davlatni
boshqarishda  ruhoniylarning  o’rni  va  ta’siri  katta  bo’lgan 2
.  Jumladan,  ruhoniy
Hazrati  Sohib  Naqshbandiylar  jamoasining  xalifasi  sifatida  1844-1869  yillar
mobaynida amalda davlat ahamiyatiga ega bo’lgan ayrim masalalarni hal qilishda
asosiy  ro’l  o’ynagan.  Hatto  Xudoyorxonning  o’zi  ham  u  vafot  etgach  dafn
marosimida oldingi safda borgan. 
Ma’muriy  boshqaruvi.  Feodal  tuzum  asosida  tashkil  topgan  o’zbek
xonliklarining  ma’muriy  tuzilishi  shu  jumladan  Qo’qon  xonligida  hamhukron
doiralarning manfaatini himoya qilishga asoslangan edi. 
1
 Sh. Yusupov. Buni umr derlar … Jamiyat va boshqaruv. 2002 y. 1-son, 18-25-bet.
2
 R.Shamsiddinov, Sh Karimov. O`. Ubaydullayev. Vatan tarixi. T., “Sharq”, 2010, 99-bet. 
15 Qo’qon  xonligi  Marg’ilon,  O’sh,  Andijon,  Namangan  Shahrixon  Baliqchi,
Navqat, Chust, Buloqboshi, Aravon, Koson, Mahram, Sux, Bobodarxon, Xo’jand,
Toshkent,  Turkiston  va  O’ratepa  bekliklariga  bo’lingan. 1
 Beklar  hokim  yoki
parvonachi deb nomlangan  Qo’qon xonligida Beklarbegi hisoblangan  -Toshkent
begi  parvonachi  yoki  qushbegi  deb  atalgan.  Toshkent  bekligi  o’z  qo’li  ostidagi
yerlarga to’la hokim  bo’lib, u chet davlatlar bilan o’zaro iqtisodiy va diplomatik
munosabatlar bog’lash huquqiga ega edi. 
O’rta  Osiyoning  boshqa  xonliklari  kabi  Qo’qon  xonligida  ham  xonning
huquqi mutlaqo chegaralanmagan. Xonlikda quyidagi mansablar mavjud bo’lgan:
mingboshi,  otaliq,  shayxulislom,  qozikalaon  qushbegi,  mextar  parvonachi,  naqib,
dodxoh, eshik og’asi, inoq, shig’avul, to’qsoba mirokur qorovulbegi va boshqalar.
Xo’jakalon,  naqib,  mirasad,  sadr,  sudur,  uraq  mansablari  faqat  Muhammad
payg’ambar va to’rtta xalifalar avlodlariga mansub shaxslarga taqdim qilingan 2
 
Shayxulislom  mavlavi,  qoziqalon,  qoziul,  quzzot,  qozi  askar,  qozi  mutlaq,
qozi  rais,  mufti  a’lam,  mudarris  imomlar  shunday  shaxslar  bo’lishi  kerak  ediki,
ular  musulmon  maktablarida  ta’lim  olgan  bo’lishlari  shart  edi.  Shayxulislom
unvonini  olish  uchun  bilimdon,  o’qimishli  bo’lish  haqidagi  hujjatdan  tashqari
tayinli  nasl-nasab  ham  talab  qilingan.  U  xo’jalar  avlodidan  bo’lishi  lozim  edi.
Shahardagi  tungi  tartibni  qo’rboshi  boshchiligidagi  ma’lum  miqdordagi  soqchi
(mirshab)lar nazorat qilishganlar. 
Shuningdek,  muxtasiblar  lavozimiga  odatda  axloqiy  sifatlari  bilan  ajralib
turgan  va  shariat  qonunlarini  yaxshi  bilgan  shaxslar  tayinlangan,  ular  rais-a’lam
deb ham atalgan. 
Xonning  daromadini  maxsus  amaldorlar  boshqarishgan:  mirzai  daftar  xon
xazinasining  ahvoli  haqida  maxsus  daftarga  qayd  qilib  borgan.  Sarkar  va  inoq
xonlik  xazinasiga  qabul  qilinadigan  maxsulotlarni  saqlovchi  hisoblangan.
Pullarning  hammasini  mehtar  yoki  xonning  g’aznachisi  (kassiri)  qabul  qilgan,
shuningdek, u xonning barcha qimmatbaho buyumlarini boshqaruvchisi ham bo’lib
hisoblangan. 
1
 G.Xo l liyev. X. G`ulomov. O`zbekiston t a rixi. T., Universitet. 1997, 52 bet. 
2
 H.Bobobekov. Qo`qon xonligining qisqacha tarixi. “Turon tarixi jurnali to`plam ”, N-2 . T. , “ Fan ”, 2008 , 20bet
16 Odatda,  vaqtinchalik  hukmronlik  qiluvchi  guruhning  eng  nufuzli  shaxslari
xonlikdagi  yaxshi  lavozimlarni  egallab  olganlar.  Barcha  masalalarni  hal  qilish
uchun  xonga  qarshli  doimiy  kengash  tashkil  qilingan  edi.  Unga  xonning  o’zidan
tashqari  otaliq,  mingboshi,  parvonachi,  sarkar,  dasturxonchi,  risolachi,  g’aznachi,
muxtar, noib, xudaychi, va xonning istagi bilan bazilar amalda esa mingboshining
maslahatiga muvoffiq kiritiladi. 
Xonlik  hayotida   ruhoniylar  fuqarolar  ishini  hal  qilishda  qozilikka  oid
hamma  ishlarni  oshkor  qilardilar.  Qozilik  ishlarini  ma’lum  tartibda  ko’rish  faqat
shariat va odatlar asosida olib borilgan. Qo’qon xonligida mavjud bo’lgan harbiy
unvonlar quyidagicha bo’lgan. Mingboshi –odatda, u vazirlik vazifasini birga olib
borgan.  Keyin  pansadboshi,   yuzboshi,  ellikboshi,  o’n  boshi  to’pchiboshi,
zambarakchi  va  boshqalar.  Bulardan  tashqari  boshqa  harbiy  mansablar  ham
bo’lgan.  Qo’qonda  yashagan  sarboz  va  to’pchilar  faqat  alohida  vazifadagi  noib,
dodxohning doimiy tasarufida bo’lganlar. Urush davrida noib, dodxoh o’z qismiga
harakatdagi  qo’shinning  hamma  sarbozlarini  qabul  qilgan.  Unga  vaqtinchalik
boshchilik  qilishni  maxsus  tayinlangan  amiri  lashkar   (bosh  qo’mandon)  ga
topshirdi. Har bir kishi harbiy xizmatga kirishda hukumatdan otva om abzali olgan,
safarga  chiqishdan  oldin  yuzboshi  -2tilla,  ellikboshi-1,5  tilla  oddiy  askar  -1tilla
olgan. Qo’shinlarni taminlash 1851-yilda pulli unvonlar va oziq ovqat naturasidan
iborat  edi.  Bir  yilda  yuzboshi-  147  so’m  kumush  tanga,  Mingboshi-98so’m,
o’nboshi-65so’m, oddiylar 43 so’m olgan. 1860 yilda qo’qonliklarda aslini olganda
muntazam hatto bir ozgina bo’lsa ham oldindan tashkil etilgan qo’shin yo’q edi. 1
Xonlikda  tinchlik  xotirjamlikni  saqlash  va  qal’a  gornizoni  uchun  haq
to’lanadigan  ko’ngillilar  xizmat  qilardi.  Urush  vaqtida  xizmatga  qurol  ko’tarib
yurishga layoqatli bo’lgan barcha erkaklar chaqirilgan. Harbiy xizmatga ko’pincha
kuz  oylarida  chaqirilgan.  Quyi  mansabdagi  xizmatchilar  hukumatidan   bir  yilda
ikki qopdan arpa, oyiga bir tilladan pul olardilar. Bulardan tashqari ayni zamonda
ularga  bahorda  4tadan  yozlik  to’n,  ko’ylak,  etik,  salla,  do’ppi  va  belbog’,  qishda
esa issiq chopon, oshlangan po’stin, etik, issiq shapka va ot berilardi, qurollardan
1
 H/Bobobekov. Qo`qon xonligining qisqacha tarixi. “Turon tarixi” jurnali. To`plam № 2, T., “Fan”.2008, 21-bet.
17 qilich,  nayza,  miltiq  berilgan.  Miltiq  hammaga  emas  faqat  otishni  biladiganlarga
tanlab berilgan, umuman qo’qonliklarning qurol aslahasi juda yomon bo’lgan. 1
 
Shunday qilib, tashkil etilgan qo’shinning o’z boshliqlari bo’lgan: mingboshi
asosiy  harbiy  boshliq, pansadboshi,  yuzboshi  yasavul,  ularning  bir  qismi  xo’jalik
ishlari  bilan  ham  shug’ullanganlar.  Xon  harbiy  yurishlar  vaqtida  viloyat  va  qal’a
hokimlariga  shuningdek,  xalqqa  qo’shinlarni  belgilangan  joyga  ma’lum  kunda
yig’ish haqida farmon berardi. 
Ponsadlar o’zlariga yuzboshi yasavvul va boshqalarni yordamchi qilib olib,
ko’ngilli  qo’shin  boshlig’i   bo’lib,  bu  buyruqni  bajarardilar.  Shundan  keyin  xon
o’zining  soqchilari  bilan  safarga  chiqardi.  Yo’l  boylab  garnizon  va  qal’alarda
qo’shin  to’plab  unda  faqat  zarur  miqdordagi  harbiylarnigina  qoldirgan.  Xonga
ko’ngillilar ham qo’shilib borgan. Qal’alardan tashilgan har bir zambarakka 6tadan
ot qo’yilgan, bundan tashqari yana zaxirada 25tadan (kerak vaqtda ishlatish uchun)
otlar  bo’lgan.  Qurollar  uchun  zaryadlar  va  miltiq  uchun  o’qlar  alohida  maxsus
sandiqlarda tashilgan. 
Qo’qonliklar o’z qal’alarini himoya qilganlarida olovli sharlarni ham ishlatar
edilar.  Bunday  qurolni  tayorlash  maxsus  tayorlangan  charmga  porox  o’ralib  u
yo’g’on sim yoki arg’amchi (arqon ) bilan qattiq bog’lanib, trubka tiqib, sharning
ustini mum bilan surkashardi va uni yoqib dushman tomon uloqtirar edi. 
Bazi  ma’lumotlarga  qarganda,  xon  XIX  asrning  50-yillarida  20kun
davomida 40  000ga yaqin kishilik qo’shinni to’plashga va ular bilan safar qilishga
muvaffaq bo’lgan. 
Beklar xon tomonidan belgilangan soliqlarni harbiy kuchlarni to’plab xonga
topshirishga majbur edilar. Ammo ular boshqa ishlarni istaganicha qilardilar. Hatto
harbiy kuchlar va soliqlar yig’ish ishlarini ham o’z bilganicha bajaraverardi. 
Turli  soliqlardan  to’plangan  pulning  tegishli  qismini  xonga  yuborib,
qolganini bekning o’zi xohlaganicha sarflay berar uni hech kim nazorat qilmas edi.
1
 H. Bobobekov. Qoqon xonligining qisqacha tarixi . “Turon tarixi” jurnali . To`plam . N-2 T. , “Fan” , 2008-yil , 22-
bet.
18 Oqsoqol,  mingboshi,  yuzboshi  va  ellikboshilar  aholi  o’rtasida  bo’lgan
obro’li kishilardan saylanar edi. Ular bu lavozimlarga masjid nomozlaridan so’ng
aholi o’rtasida saylanardilar. 
Beklarga  qarshli  shaharlarda  rais,  qo’rboshi  mirshab,  qozi  mirza  va
mirzaboshilar  qishloqlardan kelgan daromad hisobiga yashar  edilar. Masalan,  har
ikki uch ponsodboshi (besh yuz boshi) ga ayrim qishloqlar tanho tariqasida berilib,
shundan  kelgan  daromad  ular  o’rtasida  taqsimlanardi.  Masalan,  to’qsaboshi  va
boshqa  yuqori  mansabdor  harbiy  boshliqlarning  besh  oltitasiga  bir  qishloq  tanho
qilib  berilardi:  ularning  har  biriga  boshqa  daromadlaridan  tashqari  O’rta  hisobda
100, 80, 70 chorak (7 qadoqqa yani 2kg 800 gm ga teng bo’lgan og’irlik) to’g’ri
kelardi. 
Qorovulbegi, miroxur va boshqa amaldorlarning har 15-20tasiga bir qishloq
tanho  qilib  berilardi.  Ularning  har  biriga  boshqa  daromadlaridan  tashqari  50-30
chorak  bug’doy  to’g’ri  kelardi.  Bundan  tashqari  xon  xarbiy  boshliqlarga  har  yili
sarpo  kiyg’izish  baytlarda  har  bir  ponsodga  1000(200  so’m)  qolganlarining  har
biriga  500tangadan  80  tangagacha  pul  berilgan 1
.  Urush  davrida  yuzboshiga  har
oyda ikki tilla ellikboshiga bir yarim tilla oddiy navkarlarga esa bir tilladan aqcha
berilar edi va h.k. 
Qo’qonda ham boshqaruv tizimi ko’p jihatdan buxorodagi holatni eslttsa-da
ammo  uning  ham  o’ziga  xos  tomonlari  bo’lgan.  Qushbegi,  devonbegi,  otaliq,
parvonachi dodxoh kabi mansablarning mavqei bu yerda ham baland hisoblangan,
holda  harbiy  lavozim  egalarining  ayniqsa  mingboshining  roli  bazi  zamonlarda
nihoyatda  yuqori  bo’lganini  bilamiz. 2
.  Chunonchi,  qushbegi,  parvonachi
lavozimlaridagi  mingboshi  harbiy  unvoni  berilishi   fikrimiz  dalili  bo’la  oladi.
Bizga  ma’lumki,  Musulmonqul  mingboshi  hatto  hokimiyatni  qo’lga  olib  butun
xonlik ishlarini yurgizgan. 
Xonlikda yer munosabatlar suniy sug’orish yer muomalasi doimo o’tkir va
dolzarb  masalalardan  biri  bo’lib  kelgan  va  hozirgi  kunda  ham  u  o’zining  ushbu
xususiyatini yo’qotgani yo’q. 
1
 G.Xolliyev , X.G`ulomov . O`zbekidton tarixi . T. , “Universited” . 1997 , 53bet.
2
 Azamat Ziyo . O`zbek davlatchiligi tarixi . T. , Sharq , 2000, 297-bet.
19 XVIII  asrning  oxiri  va  XX  asrning  boshlarida   Markaziy  Osiyo
xonliklaridagi yerlar uch qisimga bo’lingan: 
Birinchisi- Davlat yerlari (amlok, amloki, podshohiy) 
Ikkinchisi- shaxslarning xususiy( mulk) yerlari; 
Uchinchisi- vaqf yerlari ; 
O’lkadagi  yer  suvning  asosiy  xo’jayini  bo’lgan  xonlar  eng  katta  yer
maydonlariga ega edilar. Masalan, Buxoro xonligidagi barcha hosildor yerlarning
uchdan ikki qism amirning yeri hisoblangan. XIX asr o’rtalarida Buxoro amirligida
sug’oriladigan  yerlarning  jami  2mln  450  ming  desyatina  bo’lgan.  Bu  yerlarning
katta  qismi  xonbeklar  va  ularning  avlodlari  qo’lida  edi.  Biz  tadqiq  qilayotgan
Qo’qon xonligidagi  asosiy yer maydonlari  xon va uning avlodlari ixtiyorida edi.
Bunday yerlar chek yerlar deb atalardi. Masalan, Andijon atrofida Olimbek cheki
deb nomlangan yerlar 296 desyatina (bir desyatina -1,09ga teng) Sheralixon cheki
291 desyatina bo’lgan. Farg’ona vodiysida bunday chek yerlar ko’p bo’lgan. 
XIX  asr  o’rtalarida  chek  yerlar  yanada  ko’paydi.  Xususan  Xudoyorxon
zamonida  xon  va  uning  avlodlari  qo’lida  juda  ko’p  chek  yerlar  to’plangan.
Xudoyorxon , Sultonmurodbek, Nasriddinbek, O’rmonbek va boshqalar nomidagi
cheklar 1845-1875 yillarda ayniqsa kengaygan. 
O’rganilayotgan  davrda  dehqonlar  va  mohir  irrigatorlarning  ulkan  mehnati
natijasida  murakkab  suv  xo’jaligi  barpo  etildiki,  unga  yirik  suv  xo’jaligi
manbalaridan  suv  olish  ishlarini  tashkil  etish  turli  xilo  suv  olg’ich  inshoatlarni
qurish kanallarni tozalash, suvni undan foydalanuvchilarga taqsimlash kirardi 1
. 
Umuman sug’orish tarmog’i ulkan sistema bol’ib, uning shahobchalar suvni
juda katta maydon uzra tarqatardi. Ko’pdan ko’p ariqlar ayrim tumanlarni sug’orar
ularning umumiy uzunligi  o’nlab kilometrni  tashkil etardi. Masalan,  XIX asrning
birinchi  choragidan boshlab  Farg’ona vodiysi   daryolaridan  suv  oladigan  ko’plab
ariqlar  va  kanallar  qazildi.  Va  shular  suvi  bilan  1903  yilda  Norin  daryosidan
Yangiariq,  Chagaraxon,  Uychi,  Kisrabot,  Chortoq,  Mutagan,  Kosatepa,
Namangan,  Xonabod  atrof  yerlari  suv  bilan  ta’minlandi.  Hammasi  bo’lib  96 ariq
1
 G.Xolliyev, X.G`ulomov. O`zbekiston tarixi T. “Universitet” 1997, 44-bet.
20 chiqarildi.  1819  yilda  Umarxon  farmoni  bilan  yangi  ariqlar  qazildi.  Eskilari
kengaytirilib,  ularning  uzunligi  100chaqirim  (chaqirim-taxminan  1,5  km  ga  teng)
yetkazildi.  Natijada  Namangan  atrofidagi  ko’plab  yerlar  sug’orildi.  1820  yilda
Farg’ona  vodiysida   sekundiga  7  kub  sorjin  suv  oqib  o’tadigan  Shahrixon  soy
kanali  qazildi.  Shu  kanal  suvidan   hozirgi  kunda  ham  Shahrixon,  Bo’z  tumani
qishloqlari  suv  ichib,  dehqonchilik  qilmoqdalar.  Madalixon  zamonida  Xonariq
chiqarilib  Toshkent  atrofidagi  yerlarniong  bir  qismi  o’zlashtirildi.  Chirchiq
daryosidan  Bo’zsuv  arig’i  qazildi.  Umuman  chirchiqdan  45ta  kanal  chiqarildi.
Bular  orasida  eng  kattasi  Zoxariq  bo’lib,  uzunligi  70  chaqirim  edi.  Andijonsoy,
Yangiariq kanallari ham qazildiki, ular Norin va Qorasuv daryolari qo’shilib hosil
bo’lgan  Sirdaryo  suvini  dalalarga  oqizish  imkonini  berdi.  Bu  vodiy  xo’jaligi
samaradorligini  ortirishga  asos  bo’ldi.   Xullas,  XVIII  asr  oxiri  va  XIX  asrning
birinchi  yarmida  O’zbek  xonliklarida  sun’iy  sug’orish  sohasida  anchagina  ishlar
qilingan  edi.  Lekin  kanal  va  ariqlarning  asosiy  qismi  yuqori  tabaqalar  qo’lida
bo’lib, mehnatkash aholiga suv yetishmas edi. Markaziy Osiyoda sun’iy sug’orish
tarixida buloq suvlaridan foydalanish usuli ham o’ziga xos mohiyat kasb etgan. Bu
orqali  tog’li  tumanlarda   hamda  buloqlar  bo’lgan  yerlarda  dehqonchilikni  har
tomonlama rivojlantirish uchun imkoniyat yaratilgan. Ariq oqsoqollari va mirovlar
yuqorida  ko’rsatilgan  kanal,  ariq,  korix  va  buloq  suvlarini  aholi  o’rtasida  taqsim
qilish va yangi irrigatsiya inshoatlarni qazish ishlarini tozalash va buzilgan joylarni
tuzatish  ishlariga  boshchilik  qilib  kelganlar.  Umuman  gidrotexniklarga  (ariq
oqsoqoli   mirob, minoboshi  )  davlat  tomonidan  hecha  qanday  haq to’lanmas  edi.
Irrigatsiya  xodimlariga  g’alla  bilan  haq  to’lanar  edi.  Bunday  haq  to’lash  kapson
deb yuritilardi. 
Toshkent  bekligi  miroblarioni  yilda  bir  mukofotlab  turgan.  Masalan,  bosh
ariqoqsoqoliga  uchta  to’n,  bitta  bezatilgan  ot  va  ikki  yuz  pud  qishloq  xo’jalik
maxsulotlari  berilgan.  Toshkentdagi  to’rtta  bosh  ariq  oqsoqoli  qarmog’ida
beshtadan  kichik  ariq  oqsoqoli  bo’lgan.  Toshkent  shahar  begi  har  bir  ariq
21 oqsoqoliga  yilda  bitta  to’n,  bitta  ot  va  1280  pud  g’alla  berar  edi.  Ariq
oqsoqollarining hammasi barcha soliqlardan ozod qilinar edi. 1
 
Umuman, Movarounnahr zaminida bunyod etilgan sug’orish vositalari hatto
yevropalik  zamondoshlarni  ham  hayratga  solgan.  Rus  geografi,  knyazi  V.
Masalskiy ayrim kanallarni ko’rib, bunday deb yozgan edi. “obi hayotni ko’pgina
o’nlab  chaqirimlarga  eltayotgan  bu  qudratli  oqimlarni  ko’rganda  texnik  bilimlari
juda  nochor  bo’la  turib,  Turkiston  quyoshining  jazira  nurlari  ostida  benihoya
mehnat evaziga butun mamlakatni sug’orish shahobchalari bilan to’ldirgan xalqqa
beixtiyor mehring uyg’onadi. kishi” 2
.
Qo’qon  va  Toshkent  munosabatlari.  Toshkent  Qo’qon  xonligi  tarkibida
bo’lgan.  XVIIIasrning  uchinchi  choragida  Toshkentda  mustaqil  davlat  yuzaga
kelib, u  bilan Qo’qon o’rtasida  to’qnashuvlar  ro’y  beradi. Qo’qon xonligi  haqida
ma’lumotlar berar ekanmiz. Albatta, Toshkent bekligiga to’xtalmay ilojimiz yo’q.
XVIII  asrning  80  yillarida  bu  shahrda  hokimiyat  uchun  kurashlarning  fojiali
oqibatlari ko’zga tashlanadi. 
XVIII  asrning  ikkinchi  yarmida  Toshkent  to’rt  dahaga:  Shayxontohur,
Beshyog’och, Ko’kcha va Sebzorga bo’lingan, har bir daha o’zicha mustaqil davlat
edi.  1784  yilda  shahar  aholisining  yordamiga  tayanib  Yunusxo’ja  hokimiyatni
qo’lga oladi va Toshkentni mustaqil davla tdeb e’lon qiladi. Uning davrida shahr
mustahkam   mudofaa  devorlari  bilan  o’rab  chiqiladi.  1800  yilgi   ma’lumotlarga
qaraganda Toshkent yirik shahar bo’lgan, devor quyi qismining qalinligi 1,8 metr,
ustki qismi 0,9 metr atrofida bo’lib, aylanma uzunligi 18 chaqirimdan ortiq, shahr
devorining balandligi esa 7,9m ga teng bo’lgan. 3
Shaharning  12ta  oltin  kaliti  bo’lib  hozir  milliy  bankda  saqlanmoqda.
Shaharda o’sha paytda 10mingta xonadon 80ming aholi yashagan. 
Yunusxo’ja tarixiy yozma manbalarga qaraganda olti ming kishilik qo’shin
turgan.  Uning  askarlari  asosan   pilta  miltiq,  qilich  nayza,  qalqon  va  to’plar  bilan
1
 G.Xolliyev, X.G`ulomov. O`zbekiston tarixi . T. , “Universtitet” , 1997, 39-bet.
2
 В Масалский Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Спб. 1913 423 стр
3
 R.Ramsuddinov, Sh. Karimov, O`. Ubaydullayev. Vatan tarixi. T., “Sharq”, 2010, 101-bet.
22 qurollangan  edilar.  Qo’shin  tarkibi  asosan  turli  shahrlardan  kelgan  musofirlar  va
askarlardan iborat bo’lib, “qoraqozon” deb atalgan. 
Rus  tog’  muhandislari  (aslida  Rossiyaning  O’rta  Osiyodagi  ayg’oqchilari)
A.S. Beznosikov va T.S Burnashevlarning qaydnomalarida quyidagilarni o’qiymiz.
“Toshkent hukmdori (Yunusxo’ja) o’z fuqarolari ustidan cheksiz hokimiyatga ega.
Ammo  u  o’z  atrofidagi  eng  yaxshi  amaldorlar  bilan  maslahatlashgan  holda
hokimiyatni boshqaradi. Bu kengashda Yunusxo’ja eng sodiq va ishonchli xo’jalar
qatnashadi” 
Hukumat  amaldorlariga  maosh  berilmagan.  Bosh  xo’ja  Yunusxo’jadan
keyingi  ikkinchi  shaxs  hisoblangan.  Ular  faoliyati  Yunusxo’ja  nazorati  ostida
bo’lgan.  Toshkent  hokimligining  tartibiga  ko’ra  har  bir  jondan  bir  oyda
daromadiga qarab 5tangadan 10tangagacha yerdan olinadigan hosilning 40dan bir
qismi undirib olingan. Qoraxonlar har qanday soliqlardan ozod qilinganlar. 
Yunusxo’ja  davrida  Toshkent,  Qo’qon,  Buxoro,  Xo’jand,  Chimkent,
Turkiston,  Samarqand,  Andijon,  va  boshqa  Turonzamin  shaharlari  Hindiston,
Xitoy,  Qashqar,Tibet,  Rossiya  va  boshqa  bir  qator  xorijiy  mamlakatlar  bilan
tijorat-savdo aloqalari o’rnatilgan. 
Yunusxo’ja Toshkent davlati hududlarini  ancha kengaytiradi.  U 1799 yilda
esa  Turkistonni  bosib  oladi.  1800  yilda  Yunusxo’ja  Chirchiq  daryosining  chap
qirg’og’ini va Qurama mavzyeni egallaydi. 
23 II-BOB. XVIII-XIX ASRLARDA QO’QON XONLIGINING MADANIY
HAYOTI
2.1. Qo’qon xonligida adabiyot va san’atning rivojlanishi
XVI –XIX asrning birinchi yarmida O’rta Osiyo xonliklarining xalq talimi,
fan va ma’daniyati haqida gap borganda shuni alohida takidlash kerakki, ijtimoiy
siyosiy  hayotning  hamma  sohalarida  birinchi  navbatda  madaniyat  va  mafkurada
islom dini g’oyasi markaziy o’rinni egallar edi. O’z boshlang’ich nuqtasini X-XII
asrlardan  e’tiboran  olgan  sofiylik  tariqati  naqshbandlik  g’oyasi  bilan  uyg’unlik
negizida XV asrga kelib eng yuksak cho’qqiga  ko’tariladi, to XX asrdagi siyosiy
to’lqin  va  lahzalar  davriga  qadar  jamiyat  taraqqiyotining  borishida  jiddiy  ro’l
o’ynaydi. 1
 XVI –XIX asrning birinchi yarmida O’rta Osiyodagi har uchala amirlik
va  xonliklarning  madaniy  taraqqiyotiga  xos  bo’lgan  umumiy  o’xshashliklar
diqqatga  loyiqdir.  Bu  o’xshashliklarning  sabablari  ham  bir-biriga  juda
o’xshashdirlar. 
Birinchidan,  O’rta  Osiyo  hududi  davlatlari  XV  asrlarda  madaniy
taraqqiyotda  dunyoda  eng  yetakchi  o’rinlarda  turgan  bo’lsa,  XVI-XVIIasrlardan
boshlab  bu  hududda  tushkunlik  boshlanadi.  Ikkinchidan,  har  uchala  davlat
birliklari o’zlari alohida mustaqil faoliyat ko’rsatsalarda davlat idora ishlari o’zbek
va fors tilida olib borilardi. Buxoroda fors, Qo’qonda fors-o’zbek, Xivada o’zbek
tili rasman davlat tili hisoblanardi. 
Uchinchidan,  an’anaga  ko’ra  fanda,  adabiyot  va  maktabda  arab  va  fors
tilining obro’si saqlanib qolgandi. 
Buxoro  amirligi  Qo’qon  va  Xiva  xonliklarida  xalq  ta’limining  tuzilishi  va
faoliyati  deyarli  bir  xil  bo’lgan.  Ularda  madrasalar,  maktablar  va  qo’riqxonalar
mavjud edi. 
Madrasalar  musulmonlar  uchun  oliy  o’quv  yurtlari  hisoblangan.  Maktablar
masjidlar qoshida va xususiy uylarda tashkil etilgan. Xonlar o’rtasida esa Xonzoda
va zodagonlarniong bolalarini o’qitish uchun maxsus maktab bor edi. 
1
 R.Shamsuddinov Sh Karimov O` Ubaydullayev Vatan tarixi T. Sharq 2010 119-bet
24 Odatda maktablarda asosan o’qish va yozish arifmetika va adabiyot o’qitilar
edi.   Qo’riqxonalarda  esa  asosan  ko’zi  ojizlar  o’qib,  hunar,  doston  va  she’rlaru
g’azallar yodlash edilar. 
Maktablar  qizlar  uchun  alohida,  o’g’il  bolalar  uchun  alohida  bo’lgan.
Masalan,  mashhur  shoira  Dilshoda  Qo’qonda  maktab  ochgan.  U  o’zining
maktabdorlik  faoliyati  haqida  bunday  deb  yozgan  edi:  “Mening  suhbatdoshlarim
va dugonalarim aqlli qizlar va iste’dodli shoiralar edi. Ellik bir yil davomida men
maktabdorlik  qildim  va  yilda  o’rtacha  20tadan  30tagacha  o’quvchilarim  bo’lib,
sakkiz yuz to’qsonta qizlarning savodini chiqardim, bulardan deyarli chorak qismi,
she’riyatga qobiliyatli bo’lib, shoira va o’z davrining aqilli va dono odamlari edi. 1
 
Qo’qon  shahrida  boshqa  shaharlarga  nisbatan  ko’proq  maktablar  bo’lgan.
Shuning  uchun  savodlilar  ko’p  bo’lib,  o’qish  va  yozishga  usta  bo’lganlar.  1841-
yilgi  ma’lumotlarga  qaraganda,  Qo’qon  shahridagi  xonning  asosiy  madrasasida
1000ta  mulla  o’qigan.  Bu  madrasani  ikkita  bosh  muzarrix  boshqargan:  Eshon
Mavloniy va Maxzumi Buxoriy.bu hurmatli insonlar bo’lib katta ilmga ega edilar. 
Har  bir  maktabdor  domlaning  ham  o’zicha  o’qitish   usullar  bo’lgan.
Ularning  bazilari  bolalarning  yosh  xususiyatlariga  alohida  e’tibor  bergan  holda
kichik yoshdagi o’quvchilarga husnixat va og’zaki hisobni o’rgatsa, katta yoshdagi
o’quvchilarga esa Quronning oyat va suralaridan tashqari fors, arab, turkiy tillarda
yozilgan o’nlab hayotiy kitoblarni ham o’qishni o’rgatar edi.
O’zbekiston hududidagi xonliklar va amirliklar davrida fan, adabiyot, san’at
birmuncha rivojlangan. Ko’proq xon saroylari doirasida ham diniy, ham dunyoviy
adabiy  asarlar  yozilgan. 2
 Tarixshunoslik  ham  ancha  rivojlangan.  Garchi  bu
davrdagi   tarixchi  olimlar  yozgan  tarix  kitoblar  ko’pincha  o’sha  xonlik  va
amirliklardagi siyosiy voqealar salnomasiga aylanib qolgan bo’lsa ham biz uchun
bugungu kunda o’sha davrni yoritishda muhim ahamiyatga molikdir. 
Adabiyot sohasida juda ko’plab shoir va shoiralar ijod etadilar. Qo’qon xoni
Umarxonning o’zi “Amiriy” taxallusi bilan o’zbek tilida go’zal g’azallar yozgan. 
1
 Muxtorov.A.Дилшод и его место в истории оьшественной мисли тадомского народа в XIX  кагом  XX      
в.в. 301 стр
2
 Sh. Karimov O`zbekiston tarixi va madaniyati T. “O`qituvchi” 1992, 119-bet. 
25 Ko’rilayotgan  davrda  fan  va  madaniyat  har  xolda  bit  yerda  to’xtab
qolmagan.  Yuqorida  bizlar  takidlagan  qurilishlar  ayniqsa,  madrasalar  bunyodi
shunga  ishoradir.  Sovet  davri  tarixshunosligi  iloji  boricha  XVIII-XIX  asrlarda
o’zbek  xalqining  bu  sohalaridagi  tarixini  bo’yab  ko’rsatishga  intilib,   o’lkani
madaniy  qoloqlikda  ayblab,  bu  bilan  Rossiya  bosqinining  “O’zbekiston  uchun
progressiv ahamiyatini “ isbotlashga atayin harakat qilgan. 1
O’tgan  sulolalar  kabi  mang’itlar,  qo’ng’irotlar  minglardan  chiqqan
namoyondalar  ham  o’z  davri  va  doiralarining  o’qimishli  shaxslari  bo’lganlar.
Masalann  Qo’qon  xoni  Umarning  “Amiriy”,  Malika  Mohlaroyning  “Nodira”  ,
“Komila”, “Maknuna”, Xiva xoni Muxammad Raximxon II “Feruz” , Uning akasi
Otajon  To’ra  Murod  “Murodiy”  taxallusida  she’r  bitganlarini,  Abdulg’oziy
Bahodirxonning “Shajarai Turk “, “Shajarai Tarokima “ kabi o’zbek tilida yozgan
asarlarini shu o’rinda eslash joiz.
Fazliy,  Mushrif,  G’oziy,  Afsus,  Sodiq,  Hijolat,  Hoziq,  Xotif,  Maxmur,
Gulxaniy kabi yetuk qalam sohiblari Farg’ona vodiysida yashab ijod qilganlar.
Shuningdek, “Afzal at- Tavorix “, “ Tarixi Umarxon”, “Risolai Askariya”, “
Muntaxab  at-tavorix”,  “Tarixi  Shohruhiy”,  “  Tarixi  Jahonamoy”,  “Xulosat  al
axbor”, “ Tasnifi  g’arib”, “ Tarixi jadidai  Tashkand”  kabi boshqa ko’plab tarixiy
asarlar ham huddi shu davrda Qo’qon xonligi doirasida yozilgan.
Nodira  o’zbek  shoirasining  taxallusidir,  u  tengi  yo’q.  Yakkayu  yagona
ma’nosini  anglatadi.  Nodira  faqat  o’zbek  tilidagina  emas  balki  fors,  tojik  tilida
ham “Maknuna” , “Komila” taxallusida she’rlar g’azallar bitgan. 
Nodiraning eng oliyjanob va e’tiborga loyiq tadbirlaridan shu bo’ldiki, u o’z
atrofiga  zamonasining  qobilyatli  va  ijod  egalari  bo’lmish  shoirlarni  to’pladi  va
ularga homiylik qildi.Uvaysiy, Mahzuna, Mushtariy va boshqalar uning eng 
yaqin maslakdosh va maslahatgo’ylari edilar. 2
 
Nodira o’zi yashagan feodal tuzumni lanatlab ijod etar ekan, bu jamiyatdagi
o’zbek xotin qizlarining og’ir qismatli hayotiga dardkash bir siymo sifatida faryod
qiladi.  U  hatto  saroyda  yashasa  ham  o’zini  baxtiyor  hisoblamadi.  Nodirabegim
1
 Azamat Ziyo . O`zbek davlatchiligi tarixi .  T. , “Sharq” , 2000 , 800-b
2
 Sh. Karimov O`zbekiston tarixi va madaniyati T. “O`qituvchi” 1992, 119-b
26 o’zining bir g’azalida “Tushdi ohimdin bu oqshom charx maydoniga dud… “ deb
kuylar ekan, bu oh shoiraninggina dardu alami  bo’lmay feodal zulimdan ezilgan
xalq ommasining barcha xotin qizlarining ohi edi 1
Nodira  insoniylikni  ezgulikni  ulug’ladi,  hayotbaxsh  orzu-umidlarini
tarannum etadi.
1842 yilda Nodira hayotida katta fojia yuz beradi. Buxoro amiri Nasrulloxon
Qo’qonni  bosib  oladi  va  Nodirabegimni  shariatni  buzganlikda  ayblab  uni  qatl
qildiradi. Nodira feodal jaholatning qurboni bo’ladi. 
Ha,  shoira  haq  bo’lib  chiqdi.  Bizning  zamonda  bir  qancha  maktab  va
ko’chalar uning nomi bilan atalgan. Nodira haqida Turob To’la “ Quvvai qahqaha
“ pyesasini, K. Yormatov “Odamlar orasida” (Nodirabegim) filmini yaratdi. 
Bu  davrda  ijod etgan  Fazliy  Namanganiy  Mushrif, Mushfiqiy  kabi  shoirlar
o’z  zamonasining  zabardast  siymolari  edilar.  Masalan:  Mushfiqiy  Buxoro  amiri
Abdulloxon  saroyida  “  Malik  ush-shuaro”  unvoniga  ega  bo’lgan  bo’lsa  Fazliy
Namanganiy Qo’qon shoirlariga boshchilik qilgan.  Umarxonning topshirig’i bilan
Fazli va Mushrif tomonidan “ Majmuat-ush shuaro” to’plami tuzildi. 
XIX asrdagi o’zbek va tojik adabiyoti tarixida salmoqli o’ringa ega bo’lgan,
ammo  ijodi  yetarli  darajada  o’rganilmagan  shoir  va  tabib  Hoziqdir.  O’zbekiston
sharqshunoslik  institutida  Muhammad  Husayn  bilg’oriy  tomonidan  tuzilgan
“Marsad ut-tasonif” nomli ( to’plamlarni o’rganish joyi) antalogiyada O’rta Osiyo
va Eron shoirlaridan katta bir guruhining shu jumladan Hoziqning ham o’zbek va
tojik tillarida yozilgan 354 misra she’ri bor. 2
 Bundan tashqari Hoziqning bir necha
g’azal  va  qasidalari  1820-  21  yillarda  Namanganlik  shoir  Fazliy  tomonidan
Qo’qonda  tuzilgan  “  Majmuat  ush  –  shuaro”  (  shoirlar  anjumani  )  qo’lyozma
asarida ham uchraydi. Uning o’zbek va tojik tillarida yozilgan shiorlaridan tuzilgan
to’plam  Rossiya  FA  ning  Sankt  Peturburgdagi  sharqshunoslik  institutining
bo’limida № 470-C sonli hujjatda saqlanadi. 3
 
1
 Ўша жойда.
2
 Sh. Karimov. O`. Ubaydullayev. Vatan tarixi. T. Sharq 2010 132-b
3
 R.Shamsiddinov, Sh Karimov O` Ubaydullayev Vatan tarixi T. Sharq 2010. 132-b
27 O’zbek  milliy  madaniyati  markazlaridan  biri  shubhasiz  bu  Qo’qon  shahri
edi.  Bu  yerda  XVIII-XIX  asrning  birinchi  yarmida  ilm  marifat  olamida  nomi
dunyoga  mashhur  bo’lgan  ulug’  va  mutafakir  shoirlar  yetishib  chiqadi.  Xususan,
XIX  asrda  Qo’qon  xoni  Umarxon  (1810-1822)  va  uning  umr  yo’ldoshi  shoira
Nodiraning  say  harakati  tufayli  Qo’qon  shahri  ilm  marifat  adabiy  muhiti  paydo
bo’ladi. 
XVIIasrning  ikkinchi  yarmi  va  XVIIIasr  boshlarida  yashab  ijod  etgan
iste’dodli va isyonkor shoir Boborahim Mashrab ( 1640-1711) dir. U Namanganda
tug’ilgan  7yoshidan  mashhur  Shayh  Mullo  Bozor  Oxund  qo’lida  ta’lim  olib  xat
savodini  chiqargan.  15  yoshidan  Qashqarda  mashhur  Shayx  Ofuq  Xo’ja  qo’lida
7yil  tasavvuf  ilmini  egallaydi,  so’ng  kanizaklardan  birini  sevib  qolgani  uchun
Ofoqxo’ja dargohidan quviladi. Erkentga u yerdan Xo’tanga, so’ng guljaga borgan.
Mashrab g’uljadan Qashqarga qaytadi. So’ng Ofoqxo’ja topshirig’idan Toshkentga
va  yana  Ofoqxo’ja   huzuriga,  undan  keyin  o’z  ona  yurti  Namanganga  keladi.
Xullas 18 yil davomida yuqorida nomlari tilga olingan yurtlarni kezgan Boborahim
Mashrab  Yaman,  Hindiston,  Dakan,  Isfaxon,  Hirot,  Mashhad,  Makka,  Madina,
Halab,  Sherzod,  Shom,  Rum,  so’ng  Buxoro  Toshkent,  Shohimardon,
Avg’onistondagi Shibirg’on, Andixo’y kabi joylarda ham bo’ladi. 
Buni O’zbekiston FA sharqshunoslik institutida saqlanayotgan 9968 raqamli
qo’lyozma asoslab beradi. Unda Mashrabning “Kimyo” asaridan ‘16 kimyo (bob)
va  “  mabdai  nur”  kitobidan  ikkinchi  daftari,  so’ng  shoirning  71  g’azali,
7muhammasi va bitta musaddasi berilgan. 1
 
Mashrab she’rlarida o’zi yashagan davr hukmronlarining mehnatkash xalqqa
qarshi  qaratilgan  siyosatini,  boylar,  amaldor  to’ralar  va  chalasavod  mullalarning
riyo  korliklari  munofiqliklari,  o’zboshimchaliklari,  xullas  o’rta  asr  zulmining
barcha illatlari fosh etiladi. Xalqning og’ir qismatiga achinadi.
Dili Tig’i sitamdin, pora bo’lgan xalqni ko’rdim, 
Tani dardu alamdan yora bulg’on xalqni ko’rdim. 
1
 R/Shamsutdinov, Sh/ Karimov, O`.Ubaydullayev. vatan tarixi. T.,”Sharq” 2010, 134-bet.
28 San’at.  O’rta  Osiyodagi  xonliklarda  XVIII-XIX  asrlarda  xo’jalik
tushkunlikka  yuz  tutib  borayotgan  va  aholi  turmushi  tobora  tubanlashayotgan
bo’lsada  san’at  va  me’morchilik  taraqqiyotida  bir  qator  ibratli  ishlarning  amalga
oshirilganligiga guvoh bo’lamiz. 
Yuqorida  biz  alohida  ta’kidlagan  mashhur  shoira  Nodira  haqida  uning
zamondoshi, saroy shoiri Hojar shunday deydi: “Umarxon vafotidan so’ng bu iffat
sadafining  injusi  Farg’ona,  Toshkent,  Xo’jand,  Andijon  va  boshqa  shaharlarda
fozillar, olimlar, hattotlar, naqqoshlarni o’z hizmatiga chaqirtirib keldi”.
 Bu  davrda  qurilgan  ulkan  va  go’zal  me’morchilik  yodgorliklari  hozirgi
kunda ham har qanday kishining diqqat e’tiborini o’ziga tortadi.
XVII  asrning  ikkinchi  yarmi  va  XIX  asrning  birinchi  yarmida  Qo’qon
xonligida  ham  xalq  me’morchiligi  rivojlanadi.  Xonlikning  markazi  Qo’qon
shahrida,  Marg’ilon,  Andijon,  Namangan,  Toshkent  shaharlarida  masjid,
madrasalar,  kutubxonalar  quriladi.  Binolarni  bezatish  uchun  ham  gul  namunalari
keng  qo’llanilib  naqshlar  chizish,  naqshlarni  ganchga  o’yib  solish  odat  bo’ladi.
O’sha  davrda  ham  uchala  xonlikda  ham  yuqoridagidek  inshoat  qurilishi  va
hunarmandchilik  san’atining  turli  yo’nalishlari  rivoj  topadi.  Bulardan  tashqari
yog’och  va  misga  o’yib  nozik  naqshlar  solish,  sopol  va  chinni  yarog’-aslahalar
yasash va har xil uy-ro’zg’or buyumlari matolar to’qish keng tarqaladi. 1
Qo’qon  shahri  o’ziga  xos  yodgorliklari  bilan  ham  mashhurdir.  Bu  borada
Qo’qon shu kunga qadar saqlanib qolgan tarixiy me’morchilik yodgorliklari bilan
Samarqand, Xiva, Buxorodan keyin to’rtinchi o’rinda turadi.
Bu  borada  xususan  Xudoyorxon  o’rdasi  Norbo’tabiy  madrasasi,  Kamol
madrasasi qozi kabi boshqa o’nlab tarixiy obidalar diqqatga loyiqdir. 
Ko’plab  tarixiy  me’moriy  yodgorliklar  urush  ob-havo  va  yer  qimirlashlari-
zilzilalar  tufayli  buzilib  vayronaga  aylanadi,  yoki  yo’q  bo’lib  ketadi.  Jumladan,
1815-yilda  Qo’qon  shaxrida  yuz  bergan  zilzila  oqibatida  juda  ko’plab  odamlar
uylar tagida qolib, halok bo’ldilar. Ayrim joylarda yerlar yorilib ketadi.
1
 R.Shamsiddinov, Sh Karimov, O` . Ubaydullayev . Vatan tarixi .  T. Sharq . 2003, 143-144-b .
29 Bir  necha  kishilar  unga  tushib  halok  bo’ladi.  Yerdan  tutun  chiqib  suv
favvora bo’lib otilgan. Yer olti oy davomida silkinib turgan. 
Teatr san’atida masqarabozlik, qiziqchilik, dorbozlik, qo’g’irchoqbozlik kabi
tomosha  ko’rinishlari   keng  tarqaldi.  Masalan,  Buxoro  amirligining  turli
shaharlarida  XVIII-XIX  asrlarida  Sayfulla  Masxara,  Zokir  Masxara,  Ergash
Masxara  kabi  artistlar  “Rais”,  “Sudxo’rning  o’limi”,  “Ko’histonlik  domla”,
“Murobboshi” singari asarlarini sahnalarda mohirlik bilan ijro etganlar. 
XIX  asrda  qo’g’irchoq  teatrining  Shosalix,  G’ofur,  Halfarang  (Qo’qon),
Orifjon  qo’g’irchoqboz,  Azimburin,  Doniyor  (Toshkent),  Shomuxuddin
Shoazimov,  Tursinboy  Abduljabborov,  (Marg’ilon),  Siddiqkalon,  Jo’raqaynoq
qo’g’irchaqboz  (Samarqand)  Zarikmisgar,  Sharif  sayyoh,  Qori  Xoji,  (Buxoro),
Qilich  (Shahrisabz)  va  boshqa  shular  singari  ustalar  bo’lgan.  Xonliklar  hududida
raqs  san’atining  Farg’ona,  Buxoro,  Xorazm  va  tog’li  usullari  mavjud  bo’lib,  o’z
navbatida  ularning  har  biri  o’ziga  xos  jang  xususiyati  va  turlariga  ega  edi.
Masalan:  Farg’ona  o’yin  san’ati  “Katta  o’yin”,  “Kema  o’yin”,  “Xonaki  o’yin”,
“Yalla”, Xorazm o’yin san’ati “Maqom oyin”, “Xonaki o’yin”, “Lazgi”, “Yalla”,
“Zangbozi”  larni  o’z  ichiga  olgan  va  hokazo.  “107-o’yin”  ko’proq  O’zbekiston
hududidagi  janub  xalqlari  madaniyatiga  xos  bo’lib  “Beshqarsak”,  “Uchqarsak”,
“Dastbozi” kabi usullardan iborat edi. 
30 2.2. Me’morchilik va hunarmanchilikning ravnaqi. Xalq amaliy san’ati.
Qo’qon  xonligi  me’morchiligining   o’ziga  xos  tomonlarini  ko’rib  chiqqan
ekanmiz,  bu  mintaqaning  qadim  zamonlardan  boshlab  taraqqiy  etgan  madaniy
maskanlardan  biri  bo’lganligini  va  teran  me’morchilik  hamda  shahasrsozlik
tarixiga  ega  ekanligini  ta’kidlab  o’tmoq  lozimdir.  Qo’qon  xonligining
shahaharsozlik madaniyati mil.avv. II-I ming yilliklarga borib taqaladi. Jumladan,
Elaton,  Buzilmas,  Olis  Iskandariya  (Aleksandriya,  Esxata)  Oqtepa  Qultepa
Munchoqtepa  Mug’  qal’a,  Ershi   singari  2-3  ming  yillik  tarixni  o’zida
mujassamlashtirgan  shahar  xarobalarining  qazib  o’rganilganligi  bundan  dalolat
berib turibdi. 1
 Shuningdek, Hoson, Quva, O’zgan, Axsi shaharlari o’rta asr tarixiy
manbalarida ko’p o’rinlarda tilga olinadi. 
Ilk  o’rta  asrlar  Farg’onaning  yuksak  madaniyati  haqida  Xitoy  tarixiy
manbalarida  ma’lumotlar   saqlangan.  Temuriylar  davriga  kelib  esa  Umar  Shayx
hamda  Bobur  Mirzo  tomonidan  barpo  etilgan  shaharlar  tafsiloti  shoh  asar
‘Boburnoma” da keng yaratilgan. 
Demak,  Qo’qon  xonligi  me’morchiligi  butun  O’rta  Osiyo  me’morchilik
an’analarini  o’ziga  sindirish  bilan  birga  qadimiy Farg’ona  vodiysiga  xos  mahaliy
madaniyat asosida yuzaga kelgan, shu sababli XVIII asr Qo’qon xonligi shaharlari
asosan o’rta asrlarga oid feodal shaharlarga xos ko’rinishni ifoda etgan.  Shaharlar
ark va Shahristondan iborat bo’lgan. Shahriston markazlarida, ko’chalar kesishgan
joy chorsuda odatdagicha bozor joylashgan. Bu ikki asosiy ko’chaning kesishishi
natijasida  shahar  to’rt  dahaga  bo’lningan.  Dahalar  esa  o’z  navbatida  bir  necha
mahalla va go’zarlardan shakillangan.
Qo’qon va Toshkent arklari “O’rda”deb atalgan. Toshkentdagi O’rda buzib
tashlanganligi bois u haqida juda oz ma’lumot saqlanib qolgan. Ammo Qo’qondagi
Xudoyorxon  nomi  bilan  ma’lum  bo’lgan  o’rda  bugungi  kunga  qadar  yaxshi
saqlanib qolgan. 
1
 M.G. Ahmedov . O`rta Osiyo me`morchiligi tarixi .  T. “O`zbekiston” 1995, 84-b
31 Qo’oqn  o’rdasi  XIX  asrda  bunyod  etilgan  bo’lib,  yaxlid  imorat  shaklida
birlashgan bir necha katta va kichik hovlilarni o’ziga birlashtirgan. Uning umumiy
sathi 4gektarni tashkil etadi.
Xalq amaliy san’ati.  Hunarmanchilik-o’zbek xonliklarida hunarmandchilik
sanoati  o’z  davriga  yarasha  ancha  taraqqiy  etgan  edi.  Markaziy  Osiyo  xalqlari
hayotida to’qimachilik (ipak) muhim ahamiyatga ega edi. Bu hunar egalari paxta,
ipak, jundan turli narsalar to’qishgan. Ipak yegirishdan oldin paxtani chig’iriqdan
o’tkazilgan.  Ya’ni  chigiti  ajratib  olingan.  Chigiti  ajratib  olingan  paxta  tolasi
charxdan  yegirilib  kalava  qilingan  va  tayyor  ipni  to’qish  do’konlariga  jo’natilar
edi.  Bo’z  to’qish  keng  avj  olgan.  Shahrisabz,  Buxoro  bo’zlari  muhim  o’rinni
ishg’ol  qilardi.  Namangan,  Andijon  to’qimachilari  to’qigan  olacha,  qalami,  bo’z,
chit,  dokalari  yaxshi  sifati  va  bo’yoqlari  bilan  ajralib  turar  edi.  Buxoroda  sifati
baland ikki xil chit, ya’ni chiti sari gaz va chiti chatti to’qilgan. Bu chitlar nafaqat
ichki bozorlarda hatto qo’shni mamlakatlarda, Rossiyaga ham chiqarilar edi. Ipak
mollar  tayorlashga  ham  katta  e’tibor  berilgan.  Xo’jand  Andijon,  Namangan  va
boshqa joylarda ipak kiyimlar to’qish ishlari avj olgan. XIX asr o’rtalarida o’lkada
atlas, shoyi doroyi, oq shoyi, adras, beqasam, banoras gul bosilgan choyshablar va
shunga o’xshash ko’p narsalar to’qilar edi. 
Gilamchilik. Gilamdo’z ustalar asrla mobaynida ko’p tarjibalarni to’plashga
muyassar  bo’lganlar.  Xiva  Buxoro,  Samarqand,  Xo’jand,  Andijon  shahar  va
ularning  atroflarida  olma  gullari  ko’plab  to’qilgan.  Hunarmand  oilalarning  gilam
to’quvchilari chuval nomli uy-ro’zg’orda ishlatiladigan “to’y gilami” degan gilam
to’qilgan va unga turli ranglarda gullar bosilgan va boshqa turdagi rangdagi hamda
Gudiz gilamlar ko’plab to’qilar edi. To’quvchilar faqat shaharlardagina emas shu
bilan  birga  qishloqlarda  ham  rivojlanadi.  Ammo  to’quv  dastgoxlari  to’quvchilik
ishlari  iptidoiy  usulda  bo’lib  ular  oddiy  dag’al  matodan  to’qish  bilan
shug’ullanadilar. 
Biroq  eng  moxir  to’quvchilar  ham  kuniga  14-16  soatlab  ishlasalar  ham
topganlari o’z oilasiga yetmas edi. Qog’oz ishlab chiqarish o’lkadagi hunarlarning
eng qadimgilardan hisoblangan. Qo’qon, Samarqand, Buxoroda ishlab chiqarilgan
32 qog’ozlar  ayniqsa  ipakdan  ishlab  chiqarilgan  qog’oz  butun  sharqqa  nom
chiqarilgan edi. 1
 
1863-yilda  Turkistonning  ko’plab  shaharlarida  bo’lgan  Vengr  sharqshunosi
X.Vamberi.  Samarqand  va  Buxoro  qog’ozlari  o’zining  silliqligi  bilan  chet
mamalakatlarida shuxrat topganligini qayd etadi. Qo’qon xonligiga qarashli Charq
qishlog’idagi  qurilgan  qo’g’oz  ishxonasi  asosan  suv  kuchidan  foydalanishga
moslashtirilgan edi. Shuning uchun ham buni “qog’oz objuvozi” deb atashadi. Bu
ishxonada  asosan  eski  latta  puttalar  objuvoz  orqali  tozalanib,  turli  qog’ozlar
tayorlanar edi. Muqavosozlik hunari ham uzoq tarixga egadir. Buxoro, Samarqand,
Xiva, Urganch, Andijon, Namangan, Toshkent, Xo’jand kabi shaharlarda charm va
qalin  qo’g’ozlardan  muqovalar  qilish  kengaygan.  Bo’yoq  hosil  qilish  va  rangli
bo’yoqlar  ko’paygan.  Bizgund  degan  qorabo’yoq  va  serparak  yoki  isparak  degan
to’q sariq bo’yoq ikki xil o’simlik aralashmasidan tayorlanradi. Turkiston yerlarida
bo’yoqli o’simlik ro’yan ko’p bo’lib yovoyi holda o’sardi. Toshkent atroflarida va
boshqa  joylarda  sarg’imtil  isparak  o’simligi  o’sib  unda  sariq  bo’yoq  olingan.
Boshqa turdagi bo’yoqlar –Hindiston, Avg’oniston, Eron va Rosiyadan keltirilardi.
Misgarlik  katta  shaharlarda  (Buxoro,  Qarshi,  Toshkend,  Samarqand,
Xo’jand,  Qo’qon,   Andijon,  Namangan)  alohida  misgarlik  rastalari  bo’lar  edi.
Misgarlik  qo’mg’on,  tovoq,  cho’mich,  qozon,  ko’za  barkash,  choyidish,  obdasta,
samovar, choynak, paqir, lagan, siyohdon, karnay va shu kabi narsalar yasashardi.
Idishlarda gul kelish san’ati takomillashgan edi. Turkistonda hunarlar orasida eng
qadimiylaridan  biri  zargarlikdir.  Zargarlik  asosan  oltin,  kumush  va  qimmatbaho
rangli tolalardan xilma-xil shishalardan turli narsalar yasashardi. 
Turkistonda kulolchilik keng yoyilgan edi kulollar ro’zg’orga kerakli har xil
tovoq,  piyola,  kosa,  ko’za,  xum,  tog’ora,  tandir  va  boshqa  narsalar  yasardilar,
g’isht quyardilar 2
 
Juvozkashlik  o’lkada  hunarlar  orasida  muhim  o’rinni  egallardi,  juvozlarda
asosan zig’ir moy va kunjut yog’i chiqarilardi.  Urug’larda yog’ olinardi. XIXasr
o’rtalarida  Toshkend  shaharlarining  o’zidagina  500  juvoz  bor  edi.  Butun  o’lkada
1
 X . Vamberi . Путешествие по средней Азии 1967 стр 221.
2
 G . Xolliyev . X . G ` ulomov . O`zbekiston tarixi. T. “Universitet, 1997,46-b
33 esa  bir  necha  o’n  ming  juvozxona  bo’lgan.  Duradgorchilik  –  ancha  yetakchi
bo’lgan.  Duradgorlar  qoshiq,  cho’mich,  qozon,  qopqoq,  xamir  taxtasi,  o’xlog’i,
karson,  sandal,  beshik,  panshaxa  kurak,  charx,  chig’iriq,  to’quvchilik  do’koni
dastgohi, omoch bo’yinturuq va boshqa asboblarni tayyorlar edi. Duradgorlarning
ikkinchi guruhi esa uy, madrasa va machitlar uchun eshik darvoza tuynuk, darcha,
kursi va boshqa narsalarga juda ustalik bilan o’yma gullar ishlar edilar. 
O’lkaning  katta  shah а rlarida  o’nlab  va  yuzlab  aravasozlik  ustaxonalari  bor
edi.Toshkend  shahridagi  aravasozlik  ustaxonalarida  200  kishi  ishlar  edi.
Hunarmandchilik  sanoatida  poyabzal  ishlab  chiqarish  katta  o’rinni  tutardi.  Bu
hunar etikdo’zlik, kovushdo’zlik, maxsido’zlik dev nomlanar edi va h.k. lar. 
Erkaklar  kiyim  kechagi.  Kiyim  kechak,  moddiy-madaniyat  ko’rinishlaridan
biridir.  Unda  etnik  tarix,  ijtimoiy-  munosabatlar  mafkuraning  ayrim  unsurlari  –
e’tiqodlar,  estetik  me’yorlar  aks  etadi.  Kiyim  kechakda  jamiyat  a’zolarining
ijtimoiy tengsizligi aniq namoyon bo’ladi. 
O’zbeklarning  XVIII  asr  va  XIX  asrning  birinchi  yarmidagi  libosi  asosan
o’tgan vaqt shakillarini saqlab qolgan bo’lsada ayrim qismlari anchagina o’zgargan
edi.  Ayni  vaqtda  unga  kiyim-  kechakning  yangi  shakillari  qo’shildi  O’zbek
erkaklarining  libosi  ko’ylak  va  ishton,  ustki  chopon,  belbog’,  bosh  kiyimi  va
poyafzaldan  iborat  edi.  O’zbekistonning  butun  hududida  to’g’ri  keng  yengli  va
yoqasi ko’ndalang o’yiq, to’ni kasimon  bichikli erkaklar ko’ylagi keng tarqalgan
edi.  Agar  yoqa  yirmochi  haddan  ortiq  keng  bichilgan  bo’lsa,  unda  yelkalarga  bir
tomondan  bog’lash  uchun  bog’ichlari  tugilardi.  Ko’ylakning  doira  yoqali
keyinchalik “ kiftaki” yoki “mullacha ko’ylak” deb atalgan turi ham chiqqan edi.
Uni  katta  yoshdagi  va  nomdor  kishilar  kiyardi,  u  kuyovlar  kiyim-kechagiga  ham
kirardi. 
O’zbeklar ustki kiyimining eng ko’p tarqalgan turi keng va uzun yengli ustki
chopondir.  Uni  hozirgi  O’zbekiston  hududidagi  jamiyat  barcha  qatlamlarining
vakillari  kiyganlar.  Qishloq  aholisi  choponlari  alohida  bezaksiz,  ancha  odiy
bo’lgan. Shahar axlining, ayniqsa davlatmand kishilarning choponlari ancha nafis,
tekis  bo’ylama  qaviqli  qilib  tikilar  edi.  Qimmatbaho  choponlarning  etagi  va
34 yenglari  ipak  iplar  bilan  bezatilar  edi.  Xorazm  choponlari  mayda  qaviqlari  va
jiltligi  bilan ajralib turardi. Badavlat kishilar  qishda va tantanovor  damlarda issiq
bo’lishidan  ko’ra  ko’proq  manmanlik  o’z  boyligini  ta’kidlash  uchun  ikki  uch
choponni ustma-ust kiyar edilar. 1
Buxoxo  amirligining  dasht  tumanlarida  qishda  ham,  yozda  ham  paxtali
chopon  kiyardilar,  u  sovuqdan  ham,  issiqdan  ham  saqlar  edi.  Boshqa  joylarda
yozda astarli va astarsiz yengil yozlik yaxtak kiyardilar. XIX asr o’rtalarida shahar
(masalan:  Toshkent)  aholisi  modasiga  ustki  kiyimning  yangi  turi  –  tatarlardan
olingan kamzol kirib keldi. U chopondan ancha yengil edi. U astarli qilib tikilar edi
va  uni  yozda  asosan  katta  yoshli  kishilar  kiyardi.  Chopon  mahaliy  sidirg’a  yoki
yo’l-yo’l  matta  (alak,  olacha  va  hokazo)  dan,  shuningdek  qalin  ipak,  atlas,
baxmaldan tikilar edi. Boy bezakli qimmatbaho choponlarni asosan xonlar beklar
yuqori darajadagi amaldorlar kiyardi. Chopon eng xurmatli kiyim bo’lib, mehmon
uchun  eng  yaxshi  sovg’a  hisoblanar  edi.  Yozlik  va  qishlik  ustidan  belbog’  yoki
junli naqshlar bilan bezatilgan to’qima, charm yoki baxmal kamar bog’lanar edi. 
Xorazm  aholisi  belbog’  birga  uch  metrcha  keladigan  keng  qo’shoq  ham
bog’lar  edi.  Qo’shoqning  rangi  shuningdek  sifati  egasining  ijtimoiy  mavqeyi  va
yoshiga  bog’liq  bo’lardi.  Masalan,  yo’l-yo’l  ip  matodan  tikilgan  qo’shoqni
shaharlarining eng kambag’al aholisi bog’lardi. Bo’yalmagan jun matodan tikilgan
qo’shoq katta yoshli erkaklar libosining tarkibiga kirar edi. Boy bayramona libos,
ayniqsa  kuyov  libosi  tarkibiga  ipak  kamarlar  modali  belbog’  yoki  terma  belbog’
kirardi. 
Ayollarning  kiyim-kechagi.  Ayollarning  asosiy  kiyim-kechaklari  ko’ylak,
ishton, (lozim), xalat, (to’n, mursak, kaltacha) edi. Oyoqqa maxsikovush kiyiladi.
Boshda  ro’mol,  boshqa  bosh  kiyimlari  va  ularning  xillari  (salla,  kasava,  kulta,
lachan va hokozolar) o’ralardi. Shuningdek paranji, kurta va boshqalar yopinilardi.
1
 N.Norqulov, U.Jo`rayev. O`zbekiston tarixi. T.,”Sharq” 2010, 219-b
35 Ayollar  ko’ylagi  uzun  yengli  qilib,  tunikasimon  tarzda  erkin  bichilardi.
Yoqasi  belgacha  tikka  o’yilar  va  keng  jun  yoki  ipak  tasma  –  jiyak  solinar,  yosh
ayollarda esa zanjirsimon choklanardi. 2
                     
Ayollar  ko’ylagi  erkaklar  ko’ylagi  kabi  avvolo  xomsurpdan,  ko’pincha
olachadan tikilardi. Ko’chalik va to’y kiyim-kechagi ipak yoki yarimipak matodan
shoyi,  atlas,  roxo  esa  baxmaldan  tayyorlanardi.  Qimmat  ko’ylaklarni  badavlat
xonadon  ayollari  qolgan  ayyolar  esa  xonaki  matodan  tikilgan  oddiy  ko’ylaklarni
kiyardilar. 2
 
Mursak,  peshvon,  paranji  va  to’n  ayollarning  ochiq  barli  ustki  kiyim-
boshining  asosiy  turlari  sanalardi.  O’zbekistonning  qariyb  butun  hududida
tarqalgan mursak uzun ochiq barli, tunikasimon, yoqasiz chopon edi. Mursak XIX
asr  o’rtalariga  kelib,  ayrim  tumanlarda  (masalan  Toshkentda)  modadan  chiqadi,
boshqa joylarda (Qashqadaryo va Sirdaryo, Buxoro voxasining ayrim tumanlarida)
ustki  yoki  motam  kiyimi  shuningdek  bosh  yopgich  (kurta,  chelak)  sifatida
foydalanaverildi. Buxoroda ayollar Mursakning xaltacha deb ataladigan juda kalta
turidan foydalanardilar. Paranji ayollar kiyim-kechagining alohida turidir.
Ayollar  uni  uydan  chiqishda  yopinardilar.  Yuzga  ot  qilidan  to’qilgan
chachvon  tutilardi.  Paranji  yelkaga  yopiladigan  kiyim  chopon  ancha  bugungi
shaklining  bir  turi  edi.  U  orqaga  tashlangan  uzun  yolg’on  qo’lli  cho’ziq
to’rtburchak  ko’rinishda  bo’lardi.  U  ko’k  rangli  matodan  astarli  bo’lib  tikilardi.
Paranjini  asosan  shaharlarda  yopilardilar,  ularni  sotish  uchun  ham  buyurtma
bo’yicha o’sha joylarda tayyorlardilar. XIX asr o’rtalariga kelib Toshkent ayollari
o’rtasida ochiq barli kiyim-kamzul kiyish rasm bo’ldi. Ikkita yon cho’ntakli, tikka
yoki  yotiq  yoqali  etib  paxta  yonini  astar  bilan  qo’yib  tikiladigan  bu  kiyim  ustki
kiyimga  yopishib  turardi.  Charm  kovush  ayollar  poyafzalining  asosiy  turi  edi.  U
sirti yassi do’ngsasi baland va tumshug’i keng o’rtacha poshnali dag’al yashil yoki
sariq charimdan tikilardi. Kovushning o’rtacha yoki past poshnali, sirti tor turi qora
2
 O`zbekiston tarixi. R.G.Muqminova, N.N.Habibullayev G.A.A`zamova, E.E.Karimov, A.A.Tojiboyev taxr. Ostida 
T.,”O`qituvchi” 1994, 187-b
2
 O`zbekiston tarixi. R.G.Muqminova, N.N.Habibullayev G.A.A`zamova, E.E.Karimov, A.A.Tojiboyev taxr. Ostida 
T.,”O`qituvchi” 1994, 187-b 
36 charmdan  tayyorlanardi.  Kovush  bilan  kiyiladigan  maxsi  ko’chalik  poyafzal
hisoblanardi. 
Bezaklar.  O’zbek  ayollari  kunda  va  bayramlarda  taqiladigan  turli  xil
bezaklar  taqardilar.  Bayram  bezaklari  majmuyi  peshona,  bo’yin,  chakka,  burun,
ko’krak  va  boshqa  bir  qancha  ashyolardan  iborat  bo’lardi.  Peshona  bezaklari
qoshlar  yoyiga  o’xshardi  (tilla  qosh).  Chakka  bezaklari  (gajaklar)  kumush  va
tilladan suvi berilgan naychalar bo’lib, sochning uzun zulflari ulardan o’tkazilardi.
Oltin  va  kumush  bo’yin  marjonlari,  rang-barang  xafanbonular  bo’yinga  yopishib
turardi.  Quloqlarga  ilmoqli  ziraklar  taqilardi.  Qizlar  uchun  qimmatbaho  bezaklar
erga  chiqishdan  avval  sotib  olinardi.  Davlatmand  oilalardan  bo’lgan  ayollar
(asosan  shaharlarda)  peshovuz  va  peshxalta  deb  atalgan  ko’krak  bezaklari
taqardilar.  Peshovuz  qosh  terish  mo’ychinagiga  va  ayollar  pardoz  andozining
boshqa  ayollarga  o’xshash  ilmoqli  tilla  (tilla  suvi  yuritilgan)  qubbacha  shaklida
bo’lib,  ayollar  ko’ylagining  yon  etagiga  taqib  qo’yilardi.  Ilmoqlari  ichida
kalitchalari  bo’lgan  peshxalta  ham  shunday  taqilardi. 1
   Aftidan,  kalitchalar
savlatlilik  vazifasini  bajarardi.  Qimmatbaho  bezaklar  asosan  kumush,  oltin  va
nodir  toshlardan  yasalardi  ularni  badavlat  xonadonlargina  olardi,  bunga
mehnatkash  xalqning  qurbi  yetmasdi.  Buxoro,  Samarqand,  Xiva,  Toshkent,
Qo’qon,  Marg’ilon  va  boshqa  shaharlarning  hunarmandlari  bezaklarning  barcha
turlari bilan savdo qilardilar. Hunarmandlar ularning mahalliy aholining an’analari
va didini hisobga olgan holda tayyorlardilar. 
III-BOB. QO’QON XONLIGINING TUGATILISHI
3.1. Qo’qon xonligi hududlarining Rossiya Imperiyasi tomonidan bosib
olinishi
Markaziy Osiyoni  zabt  etish tashabbusini Pyotr I boshlab bergan u 1817-
yili  knyaz  Bekovich  Cherkas    6574  kishilik  qo’shini   3727  piyoda,  617  otliq
askarlar, 2000 qozoq, 230 dengizchilar va 22 ta to’pni Xivani egallashga yubordi.
1
 O`zbekiston tarixi. R.G.Muqminova, N.N. Habibullayev, G.A.Azamova, E.E.Karimov, A.A.Tojiboyev. tahr. 
T.,”O`qituvchi” 1994. 189-b 
37 Xorazmxoni  Sherg’ozixonning  ishbilarmonligi,  tadbirkorligi  bilan  olib  borilgan
jang  tufayli  Bekovich  Cherkaskiy   sarbozlari  qirib  tashlandi.  Chor  ma’murlari
Qo’qon xonligini tamomila egallash uchun faqat XVIIi asrning o’zida Qozog’iston
yerlarida  46  ta  katta  va  96  ta  kichik  harbiy  istexkomlar   qurdilar.  1864-yil  16-
iyunga qadar chor armiyasi qo’shinlari ikki yo’nalish bo’yicha mustaqil harakatni
davom ettirgan. Sibir –Yerkend tomonidan 8-g’arbiy sibir 21-sibir qozoq armiyasi
batareyasi Orenburg –Xiva yo’nalishi bo’yicha esa 4- Orenburgliniya batyoni 1864
yildan  boshlab  2-  Orenburgliniya  1-Vzvozdi,  1865  yilda  Turkiston  viloyatining
tashkil  etilishi  bilan  6-va  9-Orenburg   liniyalari   batolyoni   janub  tomondan  o’z
xarakati davom ettirib shahar va qishloqlarni birin ketin egallab bordi. 1
 
1847  yili  general  Obruchev  orol  dengizining  shimoliy  qirg’og’ini   egallab
Rai’m qal’asini barpo etdi.
23-avgustda polkovnik Yerofev 200 kazak va saldatlar hamda 2 to’p bilan
Xiva  qo’shinlarini  tor-mor  keltirdi.  Jahon  Xo’ja qal’asini  egalladi.  “Nikolay”  va
“Konstantin” nomli kemalar bilan orol flotiliyasini tashkil etdi. 
1848-yili  Xiva  xonligida  qarashli  Xo’janiyoz  qal’asini  qo’lga  kiritildi  va
vayron qilindi. 
1852-1853-yillarda  polkovnik  Blaramberg  va  Graf  Petrovskiy  bo’linmalari
Qo’qon  xonligiga  qarashli  Kumush,  Qo’rg’on,  Chimqo’rg’on,  qo’shqo’rg’on  va
Oq masjid (qizil o’rda)ni egalladi. 
1860-yili  Pishpakni  olish  uchun  chor  qo’shinlari  bilan  Qo’qon  qo’shinlari
o’rtasida  to’qnashuv  yuz  berdi.  Palkovnik  Simmerman  qo’shini  Qo’qon
xonligining  beshming  kishilik  qo’shinini  tor-mor  keltirib,  To’qmoq  va  Pishpek
qal’alarini  egalladi.  Bu  hol  butun  xonlikda  xalq  noroziligini  kuchaytirdi.  O’zbek
Qozoq  va  Qirg’izlar  Toshkent  hokimini  qanoat  shoh  boshchiligida  yigirmaming
sarboz  birlashtirdi.  G’azovat  e’lon  qiladilar.  Pishpak  ostonalarida  qonli
to’nashuvlar bo’ldi. Dushman askarlaridan 13 kishi o’ldirildi va yigirma uch kishi
jarohatlanadi. 576 nafar sarboz, shundan 23 nafar sarboz boshlig’i asrlikka olingan.
1
 G.Xolliyev, X.G`ulomov O`zbekiston tarixi, T. “Universitet” 1997, 59-b
38 1863-  yili  yozida  polkovnik  Chernyayev  Sirdaryo  yoqasidagi  Suvzoq  qal’asini
Rossiya mulkiga o’tkazib xonlik ichkarisiga qarab yurishni davom ettirdi.
1864-yil  boshida  Olmota  (Verniy)  qal’asidan  2500  kishilik  chernyayev
otryad 4-iyun Avliyosta ostonasida  1500 kishilik Qo’qon qo’shinlari to’qnashadi.
Bu  gal  ham  Qo’qonliklar  mag’lubiyatga  uchrab,  307  kishi  o’ladi.  309tasi
jarohatlanadi. 
Polkovnik  Chernyayev  bilan  izma-iz  Pereozkiy(  Oqmachit)  qo’rg’onidan
chiqqan polkovnik Vereyovkin otryadi Turkiston shahriga yurish qiladi. Ma’lumki
Turkiston  shahri  o’sha  vaqtda  kiraverishdagi  birinchi  shahar  bo’lgan,  shaharda
“Hazrat  masjidi”  bo’lib,  ayrim  paytlari  shaharning  o’zini  ham  “Hazrat  sulton”
deyishgan  chor  qo’mondoni  agar  shahar  taslim  bo’lmasa,  Ahmad  Yassaviy
maqbarasiga to’p otilishini ma’lum qiladi. Himoyachilar bu muqaddas madaniyat
ko’rkini  yer  bilan  yakson  bo’lishini  xoxlamasdan  urushni  to’xtatishga  majbur
bo’ldilar. Shundan so’ng urush qo’shinlari shaharni 12-iyunda bosib oldilar. 1
  
Turkiston shahri bosib olingandan so’ng qo’qonliklar payg’ambarning ko’k
bayrog’i  ostida  “muqaddas”  urush  e’lon  qildi.  Shundan  so’ng  Toshkent  chorizm
bosqinchilariga  qarshi  kurash  martkaziga  aylandi.  Bu  yerga  Marg’’ilondan
Yusufbek,  Xo’janddan  Mirza  Ahmad,  Qushbegi  qo’mandonligida  qo’shinlar,
shuningdek  Andijon,  Namangan,  O’sh  va  boshqa  joylardan  harbiy  qismlar
keltirildi.
Qo’shinlarga  Qo’qon  xonligining  lashkarboshisi  Alimqul  boshchilik  qilib
Chimkentni  himoya  qilishga  yuradi  bu  xabarni  eshitgan  Chernyayev  Avliyo
Otadan  1300  kishini  Veryovkin  esa  300  kishi  va  30ta  qozoqni  kapitan  Mayer
boshchiligida  yuboradi.  Chimkent  uchun  bo’lgan  jangda  har  ikki  tomondan  ham
ming  minglab  kishilar  halok  bo’ldilar  va  yaralandilar.  Alimqul  Buxoro  amiri
Muzaffarxon Qo’qonga hujum qilganligi to’g’risidagi ig’vo xabarni eshitgach, bir
qism  qo’shinlarni  Chimkent  mudofasiga  qoldirib  Qo’qonga  qaytadi.  Bundan
foydalangan  Chernyanev  1864-yilning  21-sentabrda  Chimkentni  jang  bilan
egallashga muvoffiq bo’ldi. Chimkentni bosib olgan chor qo’shinlari 1864-yilning
1
 G.Xolliyev. X.G`ulomov. O`zbekiston tarixi. T., “Universitet”, 1997, 61-b
39 27-sentabrda  Toshkentni  egallash  uchun  jiddiy  kirishadi.  Ma’lumki,  Toshkent
Qo’qon  xonligining  eng  yirik  va  muhim  strategik  ahamiyatga  ega  shahari
hisoblanardi.  Lekin  Toshkentni  egallash  chor  qo’shinlari  uchun  oson  kechmadi.
Toshkent uchun shiddatli janglar bo’lib o’tadi. Va nihoyat, 1865-yilning 17 iyulida
toshkentliklar  dushman  hujumiga  bardosh  bera  olmay  taslim  bo’lishdan  o’zga
chora topa olmaydilar. 1867 yil 14 iyulda Rossiya imperatori AleksandrII Qo’qon
va  Buxorodan  tortib  olinib  Rossiyaga  qo’shilgan  hududlar  hisobiga  Turkiston
general  gubernatorligini  tuzish  to’g’risida  farmon  berdi.  Uning  birinchi  okrug
qo’mondoni  va  general  gubernator  qilib  general  adyutant  fon  K.P.Kaufman
tayinlandi.  Unga  imperator  AleksandrII  cheklanmagan  vakolatlar  berdi.  General
gubernator  dastaval  ikki  viloyatdan  tashkil  topdi.  Markazi  Toshkent  bo’lgan-
Sikrdaryo va markazi Verniy shahri bo’lgan-Yettisuv Kaufmanning tashqi siyosati
Markaziy  Osiyodagi  uch  o’zbek  xonligini  darajasida  ya’ni  tobelikda  ushlab
turishdan  iborat  edi. 1
 Shu  sababli  u  “bo’lib  tashla  hukmronlik  qilaver”  shioriga
amal  qilib,  xonliklarni  bir-biridan  ajratib  tashlab,  ularning  kuchsizlanishida  ham
turli xil xalq harakatlarini bostirishda shu shiorga amal qiladi. 
Xiva xonligi rus bosqinchilari tomonidan bosib olinib turkmanlar hududida
qizg’in  janglar  davom  etayotgan  bir  paytda  Turkiston  general-gubernatori  fon
Kaufman Qo’qon xonligini tugatishga kirishdi. 
Chor  Rusiyasining  Turkiston  xalqlariga  nisbatan  yurgizgan
mustamlakachilik, ulug' davlatchilik va shovinistik siyosati albatta qonuniy suratda
mahalliy  aholining  o'z  milliy  ozodligi,  erki  va  insoniy  haq-huquqlarini  himoya
qilish  uchun muqaddas  jangga  otlantiradi. Chorizm  tomonidan  asoratga  solingan,
mustamlaka qilingan xalqlar dastlabki kunlardan boshlab o'z mil liy mustaqilliklari,
ozodliklari va erklari uchun kurashib keldilar. E'tibor qiling:
1.1856-yilda Sirdaryoda Jonho'ja Nurmuhammad qo'zg'oloni.
2.1868-yilda Samarqand mudofaasi va Buxoro amirligi Buxoro shahri, Shahrisabz
bekligidagi harakatlar.
3.1870-yilda Mang'ishloq qirg'izlarining isyonlari.
1
 A.Nabiyev. Mustaqillik muchun kurash yoxud parchalangan Turkiston tarixi T., “Yozuvchi”, 1998, 59 b
40 4.1871-yilda Eshon Eshmuhammad boshchiligida Sirdaryo viloyatidagi chiqishlar.
5.1871 -yildagi Farg'onada Yetimxon qo'zg'oloni.
6.1872-yildagi Chirchiqdagi isyonlar.
7.1872-1876-yildagi Po'latxon boshchiligida Qo'qondagi qo'zg'olon.
8.1885-yildagi Darvishxon boshchiligidagi qo'zg'olon.
9.1892-yildagi Toshkent qo'zg'oloni.
10.1898-yilda Andijondagi Dukchi Eshon qo'zg'oloni.
11.1899-yilda Sirdaryo viloyatidagi harakatlar.
12.1916-yil Jizzax qo'zg'oloni va boshqalar.
Chor  Rossiyasi  hukumatining  o'tkazgan  siyosatiga  qarshi  mil liy  ozodlik
kurashlari  juda  ko'p  bo'lgan.  Biz  yuqorida  ularning  ba'zilarinigina  sanab  o'tdik.
1887-1897-yillar  mobaynida  Farg'ona,  Samarqand  va  Sirdaryoda,
mustamlakachilar  idoralariga  qarshi  668  marta  hujum  bo'lgan.  1897-1917-yillar
orasida Turkistonda Rusiya bosqinchilariga qarshi 4922 marta isyon bo'lgan 1
. Ana
shu qo'zg'olonlar va milliy ozodlik kurashlaridan ba'zilarini eslash joizdir 2
.
1885-yilda Farg'ona vodiysida mustamlakachi hukumatga qarshi umumxalq
qo'zg'oloniga tayyorgarlik ko'rildi.
Vodiyning  bir  qator  joylarida  qo'zg'olonga  tayyorgarlik  ko'rish  masalalari
yashirin  yig'ilishlarda  ko'rilayotganidan  mustamlakachi  ma'murlar  xabar  topgan
edilar.  Shunday  yig'ilishlardan  biri  1885-yil  16-avgustida  Asaka  qishlog'ida
Mullaxo'ja Nazirmirza uyida bo'lib o'tadi. Vodiyning turli joylaridan kelgan 20 dan
ortiq nufuzli kishilar qatnashgan bu yig'ilishda yurtni diet el bosqinchilaridan ozod
qilish,  o'lkada  milliy  davlatni  tiklash  uchun  mustamlakachilarga  qarshi  birlashib
kurash olib borish vazifasi ilgari suriladi. Yig'ilishda qo'zg'olon rejasi, uni o'tkazish
vaqti,  qo'zg'olonga  rahbarlik  qiladigan  shaxs  kabi  masalalar  hal  etiladi.
Qo'zg'olonga rahbarlik qilishga Darvishxon Eshon To'ra ko'rsatiladi. Bunga sabab
bu vaqtda aholining norozilik harakatida faol ishtirok etib el-yurtga an-cha tanilib
qolgan  edi.  U  Andijon  uyezdi  Qo'rg'ontepa  volostiga  qarashli  Chekto'ra  qishlog'i
fuqarosi, qo'zg'olonga rahbarlik qilgan paytda 45 yoshda bo'lib, Andijon va Qo'qon
1
 Misr o’g’li Qodir. Moskva zulmi, II jild, Istanbul, 1972, 537-bet.
2
 R.Shamsutdinov, Sh.Karimov, Q.Ubaydullayev. Vatan tarixi. T, “Sharq”, 2010, 181-bet.
41 uyezdlarida  ancha  katta  yer  mulkka  ega  bo'lgan.  Ammo  shunga  qaramasdan
Darvishxon o'z manfaatidan xalq, vatan manfaatlarini ustun qo'yib, milliy ozodlik
harakatiga boshchilik qiladi. U qisqa vaqt ichida O'sh, Andijon uyezdlari volost va
qishloqlarida ko'plab aholini qo'zg'olonga jalb eta oladi.
Darvishxon  boshliq  qo'zg'olonchilar  yangi  Marg'ilon  shah-rini  Andijon  va
Qo'qon  bilan  bog'lovchi  aloqa  simlarini  uzib  tashlaydi.  Bu  hodisa  to'g'risida
keyinchalik mustamlakachi hukumat vakillaridan biri «bu hodisa qo'zg'olon boiishi
muqarrar  ekanligini  ko'rsatgan  edi»  deb  xotirlagan. 1
 Darvishxon  boshchiligidagi
qo'zg'olonchilar ko'lami tobora kengayib bo-radi. Asaka, Qo'rg'ontepa, Shahrixon,
Oltinko'l,  Jalolquduq,  O'sh  uyezdining  Novqat,  Tutlik  qishloqlari,  Oqbo'yra
volosti, Marg'ilon kabi joylar ham qo'zg'olon girdobiga tortilgandi.
Qo'zg'olon shunchalik keskin tus oldiki, uni bostirish uchun mustamlakachi
hukumat  viloyatni   turli  joylariga,  jumladan  Andijon,  O'sh  va  Marg'ilon
uyezdlariga  harbiy  kuchlarni  yuborishga  majbur  bo'ladi.  Vodiy  bo'ylab  borgan
sayin  avj  olayotgan  Darvishxon  rahbarligidagi  qo'zg'olonni  bostirish  va  uning
rahbarlarini  qo'lga  olish  vazifasi  Andijon  uyezdi  boshlig'i  kapitan  Bryanovga
topshirilgandi. Uning ixtiyoriga O'sh uyezdi ning boshlig'i podpolkovnik Deybner,
uning  yordamchisi  kapi tan  Glishanovskiylar  boshchiligidagi  harbiy  kuchlar
yuboriladi.
Qo'zg'olonchilar  bilan  Bryanov  boshchiligidagi  harbiy  kuchlar  birinchi  bor
17-avgust  kuni  kechqurun  to'qnashadi.  Kutilmaganda  qilingan  hujumdan
Darvishxon  boshchiligidagi  qo'zg'olonchilar  har  tomonga  chekinishga  majbur
bo'ladilar. Shundan so'ng Darvishxon Namangan tog'lari tomonida o'z atrofiga 800
ga yaqin odam to'plashga erishadi.
Darvishxon  boshchiligidagi  qo'zg'olon  to'g'risida  Turkis-ton  general-
gubernatori  O.Rozenbax  Rossiya  harbiy  vaziri  P.S.  Vannovskiyga  yozgan  xatida
«qo'zg'olon  viloyatning  tur li  joylarida  bir  vaqtda  boshlanishi  va
qo'zg'olonchilarning o'g'rilik va talonchilik qilmasdan, barcha aholini bu harakatga
1
 Tillaboyev S. Mustamlakachilarga qarshi Darvishxon boshchiligidagi qo’zg’olon. «O’zbekiston tarixi», T.: 2002,
1-son. 12-13-betlar.
42 chaqirilishi,  bu  harakatning  to'liq  ma'noda  amaldagi  hukumatga  qarshi
qaratilganligini  ko'rsatadi...  ular  yomon  qurollangan,  oz  sonli  bo'lishlariga
qaramasdan  jiddiy  tartibsizliklarni  kel-tirib  chiqarishlari...,  ayniqsa  soliqlar
to'lanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi». 1
Chorizm  ma'murlari  kuch  bilan  qo'zg'olonni  shafqatsizlarcha  bostirdilar.
Qo'zg'olonchilardan  shunchalik  darajada  ko'p  qamoqqa  olindiki,  hatto  ularni
qamash  uchun  joy  masalasi  muammo  bo'lib  qolgandi,  qo'zg'olon  rahbari
Darvishxon  1886-yil  22-fevralda  Samarqand  viloyatining  Sutxona  qishlog'i
yaqinida qo'lga olinadi, lekin u Jizzax yaqinida qochib qutulib ketadi. Darvishxon
akasi Iskandarning bergan ma'lumotiga ko'ra 1889-yili Afg'onistonda vafot etgan.
Uning  boshchiligidagi  qo'zg'olon  garchand  bostirilsada,  biroq  u  bundan  keyingi
milliy ozodlik harakatlariga zamin hozirladi.
Bu davrda xonlik o'z boshidan og'ir vaziyatni kechirayotgan edi. Bu davlatga
shimoldan Rossiya, janubdan Xitoyning hu-jumi xavf tug'dirayotgan edi. 1865-yili
Sharqiy Turkistonda xitoyliklarga qarshi yangi milliy isyon boshlangan edi.Qo'qon
xonligida  bu  isyonga  xayrixohlik  bildiriladi.  Yoqubbek  bosh-chiligida  harbiy
qo'shin  Sharqiy  Turkistonliklarga  yordamga  keladi  va  xitoyliklar  bu  mintaqadan
quvib  chiqariladi.  Mustaqil  Sharqiy  Turkiston  davlati  vujudga  keldi.  Bu  davlat
Qo'qon xonli-gi va Turkiya davlatlari bilan yaqin aloqa o'rnatishga harakat qi-ladi.
Ammo  Yoqubbek  tashkil  etgan  mustaqil  Sharqiy  Turkiston  davlati  Xitoy
tomonidan 1875-yili bosib olinadi 2
.
Ayni  shu  vaqtda  chor  istilochilari  Qo'qon  xonligini  tugatishga  kirishadilar.
Ular  Turkiston,  Chimkent,  Toshkent  va  boshqa  joylarni  bosib  olib  Qo'qon
xonligiga qattiq zarba bergan edilar. Qo'qon xoni Xudoyorxon qo'rqoq va tadbirsiz
bo'lganligi  uchun  vatan  himoyasi  yo'lida  biron  arzigulik  ish  qilmaydi.  Aksincha,
chor hukumati panohida o'z taxtida o'tirishni o'ylardi, xolos. U 1868-yili chorizm
bilan  sulh  tuzadi  va  amalda  Rossiyaga  qaram  bo'lib  qoladi,  uning  itoatkorligini
1
 Tillaboyev S. Kursatilgan adabiyot, 22-bet.
2
 Mazkur mavzu batafsilroq quyidagi asarlarda aks ettirilgan: O`zbekistonning yangi tarixi. Birinchi kitob. 146-178-
betlar: X.Bobobekov. P o` latxon qo’zg’oloni. T., 1996:
43 taqdirlagan   chor  hukumati  Xu-doyorxonni   Rossiya   davlati   or-deni  bilan
mukofotlaydi  va  unga  «Aslzoda»    degan    faxriy    unvon  beriladi.
Xudoyorxon ning Du siyobau an rib yuboradi. Buning ustiga xonning zulmi tobora
kuchayib  boradi.  Natijada  1872-yili  xalq  qo'zg'oloni  ko'tariladi.  1876-yilgacha
davom  etgan  bu  qo'zg'olonga  marg'ilonlik  Is'hoq  Mulla  Hasan  o'g'li  boshchilik
qiladi.  1872-yilda  bir  guruh  norozi  zodagonlar  Xudoyorxonning  qarindoshlaridan
bo'lgan  Po'latbekni  taxtga  ko'tarmoqchi  bo'ladilar.  U  taxtdan  voz  kechgach,
fitnachilar roziligi bilan, Po'latbek ismini olgan Is'hoq Mulla g'azovotning boshida
turadi.  1873-yilda  unga  Abdurahmon  oftobachi (Qo'qonning sobiq hukmdori
Musulmonqulning  o'g'li),  bundan  tashqari  Xudoyorxonning  to'ng'ich  o'g'li
Nasridddin  (Andijon  ho-kimi)  va  akasi  Murodbek  (Marg'ilon  hokimi)  kelib
qo'shiladilar.  Qo'zg'olonni  bostirishga  ojizligini  payqagan  Xudoyorxon  «pushti
panoh  imperatur  hazrati  oliylari»ning  qudratiga  suyanadi  va  fon  Kaufmanga
«do'stona»  murojaat  qilib,  iloji  boricha  tezlik  bilan  Qo'qonga  o'rus  qo'shini  va
zambaraklarini yuborishni so'raydi.
Yurtni  sotganligi  uchun  Xudoyorxon  va  yaqinlariga  qarshi  g'azovat  e'lon
qilinadi.  Xudoyorxon  1875-yil  2-iyul  kuni  o'z  oilasi  bilan  Toshkentga,  rus
elchixonasi panohiga qochib boradi. Ta-rixchi olim X.Bobobekovning yozishicha
1875-yil  yozida,  Qo'qon  xoni  Xudoyorxon  70  kishilik  ahli  ayoli,  500  ga  yaqin
hamrohlari,  40  arava  xazina  bilan  Toshkentga  Turkiston  general  gubernatori  fon
Kaufman  huzuriga  panoh  tortib  kelgan.  Kaufman  40  arava  xalq  boyligini  olib
Xudoyorxonning  o'zini  Orenburgga  surgun  qilgan.  Keyinchalik  xon  Orenburg
tutqinligidan qochgan.
Toshkentdan  chiqqan  rus  qo'shinlari  bilan  qo'qonliklar  o'rtasidagi  birinchi
jang (kichik janglarni hisobga olmaganda) Mahram qal'asida bo'ladi. Bu qal'ada 60
ming atrofida sarboz bor edi (ba'zi manbalarda 30 ming va 50 ming raqami qayd
etiladi).  Qal'a  zambarak  o'qlari  ostida  10  daqiqada  vayron  bo'ladi.  Jang  qanday
o'tgani va qancha odam nobud bo'lgani haqida yaxshisi hujjatlar tili bilan gapirgan
ma'qul.
44 «Mahram atrofida dushman (o'zbeklar - mualliflar) qan cha talofot ko'rganini
aniq raqamlarda ifodalash qiyin.  To'siqlar orqasida va Mahram qal'asi ichida 100
dan  ortiq  murda  topi-lib,  dafn  etildi.  Mahram  orqasidagi  maydonda  kazaklarning
qilichi  bilan  chopilgan  1000  dan  ortiq  murdani  otryaddagi  yigitlar  yig'ishtirib
olishib,  ko'mishdi;  general  fon  Kaufmanning  qo'riqchi  bo'linmasi  daryo  yoqalab
qochayotganlarni  quvib,  100  kishini  qilichdan  o'tkazdi.  Tog'dan  tushib  kelib
otryadlarimizga  qo'shilgan  chavandozlar  ham  ko'p  qurbon  berishdi.  Ulardan
qanchasi  o'lib,  qanchasi  yarador  bo'lgani  noma'lum.  Juda  ko'p  qo'qonliklar
Sirdaryoga  cho'kib  ketdi.  Ochig'ini  aytganda,  shafqatsiz  qirg'in  ro'y  berdi,
Chegaramizni  buzishga  jur'at  etib,  yerlarimizga  bostirib  kirishgani  va  bizga  tobe
odamlarning osoyishtaligini.buzgani uchun munosib intiqom olindi».
«Rayimxo'janing  hikoya  qilishicha,  Mahramni  olish  chog'ida  general  Kaufman
o'zini juda xotirjam tutgan. Rus qarorgohi yaqiniga o'qlar uchib kelib, to'p o'qlari
yorilib, bir askar va bir yigit yarador bo'lgan. Shundan keyingina Kaufman general
Golovachovga  qal'ani  to'pga  tutishni  buyurgan.  Ikki  zambarak  qulay  marrani
egallab,  yaqin  masofadan  qal'ani  yakson  qilishga  kirishadi.  O'n  minutdan  keyin
qal'a  vayron  bo'lgan  va  rus  askarlari  hujumga  o'tadi.  Yerlilarning  juda  ko'pi
o'ldirildi,  qo'rquvdan  o'zini  daryoga  tashlab  g'arq  bo'lganlarning  son-sanog'i  yo'q
edi. Hujum  tamom  bo'lib hammayoq tinchigandan keyin nihoyatda dimog'i chog'
Kaufman Rayimxo'janing oldiga kelib: «Rus askarlari qanday urushar ekan» - deb
so'radi. Yaxshi urushdilar, a'lo hazratlari», - deb javob berdi Rayimxo'ja. General
Kaufman bunga javoban: «Xudo xohlasa, butun Farg'onani mana shunday jangovar
harakatlar bilan bo'ysundiramiz va qo'shib olamiz», deb aytdi.
Skobelevning ma'lumotnomasiga  ko'ra-,  jang maydonidan  2000 salla  yig'ib
olingan.  Vereshchagin  buni  ikkiga  bo'ladi,  ammo  «jang  chakki  bo'lmadi»  deb
qo'shib qo'ydi».
«Biz  39  zambarak  (daryoga  tushib  ketgan  to'p  bu  hisobga  kirmaydi)1500
miltiq, behisob nayza, qilich, cho'qmor, 50 dan ortiq tug', bayroq, nishonlarni o'lja
qilib  oldik.  Qal'ada  o'q-dori,  snaryadlar  va  qo'rg'oshin  hamda  1910  pud  un,  837
45 pud  guruch,  320  pud  jo'xori  saqlanayotgan  katta  omborxonalar  topildi,  224  ta  ot
qo'lga olindi.
Ko'rgan talofotlarimiz: 6 kishi o'ldirildi (1 qarorgoh zobiti, 4 oddiy askar va
bir  yigit),  8  kishi  yarador  (bir  qarorgoh  zobiti  va  7  quyi  amaldagilar)  bo'ldi.
Dushman  talofotini  1200  kishi  deyish  mumkin.  149  zambarak  o'qi,  29  raketa  va
9.387 patron ishlatildi.
Jangdan keyin Kaufman Toshkent orqali Oliy hazrat janobi oliylari nomiga
g'alaba,  qo'lga  tushgan  o'ljalar  va  qurbonlar  soni  ma'lum  qilingan  telegramma
yubordi:  «...dushman  to'la  mag'lub  etildi:  uning  xonlikning  aholisiga  ta'siri
nihoyatda  katta  bo'ldi,  ammo  Mahram  jangining  oqibatlari  haqida  oldindan  bir
narsa deyish qiyin. Xo'janddan kutilayotgan qo'shimcha ulov kelishi bilan Qo'qon
sari  harakatni  davom  ettiraman.  Sizga  tobe  ulug'  imperator  qo'shinlari  o'z
shuhratiga munosib mardona jang qila-di. Vazifa a'lo darajada bajarildi».
A.I.Terentyev  yana  quyida-gi  ma'lumotini  beradi:  Aderkas  (chor  zobiti)
Qashqar  qishlog'ida  dushmanning  ot-aravalari  bilan  kelayotgan  to'dalariga  duch
kelib  qoldi.  Ko'cha  butunlay  chang-to'zon  bilan  qoplangandi.  Kazaklar  .chang
to'dasiga  qarata  miltiqlardan  o'q  uzib,  so'ng  hujumga  o'tishdi.  Oqibatda  to'rt
bayroq, 25 miltiq, behisob qilich va nayza, bir qancha ot va yuk ortilgan 10 arava
o'lja  olindi.  Biz  talofat  ko'rmadik.  40  ga  yaqin  dushman  o'ldirildi».  «Dushman
(Namangandagi  jang  tafsiloti)  Skobelevning  hisobiga  ko'ra 
(musulmonlar  uchun
qog'oz ham xayf) 3800 kishini yo'qotdi. Uch kun ichida bizning talofatimiz: quyi
amaldagilardan olti kishi o'ldi, 29 kishi yarador bo'ldi, 3 zo-bityaralandi».
Xullas,  29  avgustda  general  K.P.Kaufman  boshliq  rus  qo'shini  Qo'qon
shahriga  g'olib  sifatida  kirib  keldi.  Qo'qon  a'yonlari  Xudoyorxonning  o'g'li
Nasriddinbek  boshchiligida  undan  ke-chirim  so'raydilar.  1875-yil  22-sentabrda
Nasriddinbek bilan Kaufman o'rtasida olib borilgan muzokaralardan so'ng tengsiz
va sharmandali bitim imzolanadi.
Bu bitimga ko'ra Qo'qon xoni o'zini Rossiya saltanatining quli deb tan oladi,
qo'shni  xonliklar  bilan  hech  qanday  aloqalar  va  munosabatlar  qilmaslikka  va'da
beradi.  Sirdaryoning  o'ng  qirg'og'idagi  barcha  yerlar  Rossiya  ixtiyoriga  o'tadigan
46 bo'ladi. Qo'qon xonligiga qarshi olib borilgan urushda rus armiyasi ko'rgan olti yuz
ming  so'm  hajmdagi  zararni  to'lash  Qo'qon  xon-ligi  yelkasiga  yuklatiladi.  Ayni
chog'da  shartnomada  1876-yil  1-noyabrdan  boshlab  Qo'qon  xonligi  Rossiya
xazinasiga  har  yili  500  ming  so'mdan  to'lab  borishi  shart  qilib  qo'yiladi.  Bu
so’mma besh yil davomida foiz haqini to'lash hisobidan kuchga kiradigan bo'ladi.
47 3.2.Qo’qon xonligining tugatilishi va Farg’ona viloyatining tashkil
topishi.
1873  yilda  Qo’qon  xonligida  Xudoyorxon  va  rus  mustamlakalariga  qarshi
xalq  qo’zg’aloni  ko’tarildi.  U  1876  yilgacha  davom  etdi.  Qo’qon  xonligida  bu
voqealar  rus  imperatorini  tashvishga  solib  qo’ydi.  Xayoti  xavf  ostida  qolgan
Xudoyorxon  1875  yilning  22-iyulida  podsho  hokimiyati   himoyasi  ostida
Toshkentga  qochib  ketadi.  Xudoyorxonning  katta  o’g’li  Navriddinbek  xon  deb
e’lon  qilinadi.  Agar  xalq  ommasi  o’z  mustaqilligi  uchun  bosqinchlarga  qarshi
kurash  olib  borayotgan  bo’lsa,  yangi  xon  podsho  hokimiyati  bilan  yarashib  o’z
taxtini  mustaxkamlab,  olish  yo’llarini  qidira  boshlaydilar.  1875-yil  25-sentabrda
Nasriddinbek  qo’zg’alonchilardan  yashirincha  Kaufman  bilan  shartnoma  tuzdi.
Shartnomaga ko’ra Nasriddinbek o’zini rus podshosining itoati xizmatkori deb tan
oldi.  U  mustaqil  ravishda  tashqi  siyosat  olib  bormaslik  katta  tovon  to’lash  va
xonlik  hududining  bir  qismini  Rossiyaga  qo’shib  olinishiga  rozi  bo’ldi.  Bu  esa
qo’zg’alonchilarning  g’azabini  uyg’otdi  va  qo’zg’alon  xonlik  hududida  keng
yoyilib ketdi. Qo’qon voqealari fon Kaufmanni jiddiy tashvishga solib qo’ydi, va
bunday sharoitda u Qo’qon xonligining mustaqilligini tugatish haqida rus podshosi
Aleksandr II dan rozilik oldi. Bundan ilhomlangan fon Kaufman general Skobelov
ixtiyoriga  katta  kuch  ajratib,  Qo’qonni  tiz  cho’ktirishga  qaratdi.  Hatto  xonlik
hududini  imperator  Aleksandr  II  ning  tug’ilgan  kuniga  sovg’a  qilmoqni   diliga
tugdi shunday bo’lib chiqdi. 1
 1876 yil 19 fevralda rus imperatori Aleksandr II ning
12  fevraldagi  farmoniga  ko’ra,  Rossiyaga  (qo’shib)  harbiy  vaziri  D  Milyutin
Qo’qon  xonligi.  Rossiyaga  qo’shib  olinganligi  o’rniga  Farg’ona  viloyati
tuzilganligi  rasman  e’lon  qilindi.  O’zining  yovuzligi  bilan  dong  chiqargan  jazo
ekspersiyasining boshlig’i jallod general Skobelov viloyat harbiy gubernatori qilib
tayinladi.  Qo’qon  xonligini  tugatishga  shaxsan  tashabbusini  o’z  qo’liga  olgan
Turkistonning birinchi gubernatori K.P.Kaufmen rus imperatori Aleksandr II ning
eng arzanda generallaridan biriga aylandi. 1867 yildan 1881-yilga qadar Turkiston
xalqlari  taqdirini  xal  qilish  fon  Kaufman  qo’lida  bo’ldi.  U  bir  vaqtning  o’zida
1
 A.Nabiyev , Mustaqillik uchun kurash y oxud parchalangan Turkiston tarixi. T., “Yozuvchi” , 1998- yil , 61-b
48 Turkiston  harbiy  okrugi  qo’mondoni.  Yettisuv  kazak  qo’shinlari  qo’mondoni,
Turkiston ichki ishlar boshlig’i va bosh prokror vazifalarin ham bajaradi. Endikda
Turkiston  general  gubernatorlik  tarkibiga:  Sirdaryo,  Farg’ona,  Samarqand,
Kasbiyortu va Yettisuv viloyatlari kirdi. Bundan tashqari bazi obektiv va subektiv
sabablariga ko’ra o’lkada yarim mustaqil, mutlaqo yakka qo’yilgan. Buxoro, Xiva
xonliklari  saqlab  qolindi.  G’arbiy  Turkistonni  shu  tariqa  parchalab  yuborish
natijasida  u  yerdagi  xalqlarni  istagancha  talash  imkoniyati  tug’ildi.  Turkistonda
milliy  ozodlik  harakati  tarixni  o’rganishda  sinfiy  yondashuvdan  partiyaviylik
nuqtayi  nazaridan  turib  tadqiq  qilish  va  baxo  berish  va  baxo  berishdan  uzil  kesil
voz  kechmoq  va  ajdodlarimizning  mustaqillik  uchun  olib  borgan  qahramonona
kurashini yoritishda obektivlik, ijtimoiylik, tarixiylik kabi asosiy tamoyillarga amal
qilish kerak. Tarixiy haqiqat, adolat hamma narsadan ham ulug’ va mo’tabardir. 
Qo'qon  xoni  Xudoyorxonning  qochishi,  Nasriddinbek  bilan   Kaufman
o'rtasidagi  tengsiz  va  sharmandali  bitim  xalq  ommasining  yangidan  katta  kuch
bilan qo'zg'olon ko'tarishiga sababchi  bo'ladi. Bu galgi qo'zg'olon markazi Andijon
edi.  Qo'zg'olonchilar  Po'latxon  nomi  bilan  yurgan  Is'hoq  mullani  Bo'taqara
qishlog'ida  xon deb e'lon qiladilar. Po'latxonga qarshi jo'natilgan Kaufman  otryadi
Andijon ostonasida mag'lubiyatga uchraydi.  1875-yil  7-oktabrda qo'zg'olonchilar
xon   qo'shinini   tor-mor   keltirib  Qo'qonni  egallaydilar.  Nasriddinxon  Xo'jandga,
ruslar  panohiga  qochadi.  11-noyabrda  Skobelev  qo'mondonligidagi  rus  askarlari
qo'zg'olonchilarni  Baliqchi  yaqinida  zarbaga  uchratdilar.  Terentyev  bu  haqda
shunday xabar beradi:
«...Baliqchi  shahriga  yorib  kirib,  dushman  lageri  va  ku-chini  egalladilar.
Tong  otgandan  keyin  artilleriya  kechuvdan  o'tib,  shaharga  o'q  ota  boshladi,  shu
zahoti  Skobelev  2-yondosh  batalonga  qarashli  2-rota  va  ellikta  kazak  otliq
o'qchilari  bilan  hujumga  o'tadi,  dushmanning  chekinishiga  yo'l  qo'ymaslik  uchun
butun  otliq  askarlarni  zambaraklar  bilan  shaharning  orqa  tomoniga  yuboradi.
Jangga kirgan bo'linmalar uchta istehkom-ni majaqlagandan keyin bozorni ishg'ol
qiladilar  va  shu  yerda  tor  ko'chadan  kelayotgan  qipchoqlarning  katta  otliq
olomoniga  duch  kelib  qoldilar...  Dahshatli  ur-yiqit  ichida  merganlarimiz  do'ldek
49 yog'dirayotgan  o'qqa  uchgan  qipchoqlar  bor-yo'g'i  20  qadam  narida  to'da-to'da
bo'lib  yiqilar,  ko'cha  yuzi  ularning  o'ligiga  to'lib  ketgan  edi.  Bu  dahshatli
jahannamdan  bir  amallab  qutulib  chiqqanlar  narigi  yonboshda  poylab  turgan
kazaklar-ning  changaliga  tushar  edi.  Ularni  ikki  chaqirim  joygacha  quvib  borib,
hech  qanday  rahm-shafqat  qilmay  qilichdan  o'tkazishdi.  Biz  tomondan  bir  quyi
amaldagi kishi o'lib, 8 ta yarador (shundan uchtasi og'ir), uch kishi kantuziya olgan
edi. Skobelev dushman ning talofatini 2000 kishi deb hisoblaydi».
Skobelev  yo'1-yo'lakay  barcha  qishloqlarga  shafqatsizlar-cha  o't  qo'yib
yakson  qilib  olg'a  siljib  bordi.  Ayniqsa,  u  Andijon  shahrining  kulini  ko'kka
sovurdi.  Uni  yovuzlarcha  to'pga  tutib,  bombardimon  qildirdi.  Terentyev  bunday
yozadi;  «Skobelev  yo'lda  kelar  ekan,  sanasini  ko'rsatmay,  Kolpa-kovskiyga
telegramma  jo'natdi,  u  7-fevralda  egasiga  kelib  tegdi.  Unda  Andijonda  hamma
narsa joyida ekanligi, aniq ma'lumotlarga qaraganda, shahar to'pga tutilgan paytda
xaro-balar orasida 20000 kishi halok bo'lganligi aytilgan edi».
1907-yilda  Toshkentda  chop  etilgan  «M.D.  Skobelev  xotirasi»da
quyidagilarni  o'qiymiz:  «Andijonliklar  qattiq  qarshi-lik  ko'rsatdilar:  ular  har  bir
to'siqdan  foydalanar  edilar,  tomlar  ustidan  turib  o'q  otishar,  ko'chalar,  hovlilar,
uylar,  masjidlar  ichida  yuzma-yuz  olishardilar.  Ularning  qarshilik  ko'rsatishlari
oldinda  hujum  qilib  borayotganlarni  g'azablantirar,  tobora  junbushga  keltirardi.
Bozor maydonida Skobelev kolonnasi yirik xarilardan qilingan to'siqqa duch kelib
qoldi.  Zambaraklarimiz  oldinga  o'tkazildi  va  bir  necha  o'q  uzilgandan  keyin
dushman  tumtaraqay  bo'lib  ketdi.  Turkistonliklar  beshta  istehkomdan  tashqari,
mus-tahkam  qo'rg'onchaga  aylangan,  uylarni  ham  jang  bilan  qo'lga  kiritdilar.
Nihoyat, har uchala kolonna o'rdaga yetib keldi va saroyni isyonchilardan tozaladi.
Qisqa  muddatli  hordiqdan  so'ng  manzilgohga  qaytildi,  darvoqe,  yo'l  yoqasidagi
imoratlarning  hammasiga  o't  qo'yib  borildi.  Old  qismlar  qayerda  ketayotga-nini
yong'inga  qarab  bilib  olish  mumkin  edi.  Otishmalar  hali  tinmagan,
andijonliklarning  harbiy  uroni-«Uri»,  «Uri»  sadolari  eshitilib  turardi.  Andijonni
butunlay vayron qilish uchun gene ral Troitskiy Skobelevga oltita zambarak berib,
50 shaharni to'pga tutishga, bozor va yong'in bo'layotgan tomonlarni nishonga olishga
buyruq berdi».
1876-yil  9-yanvarda  Skobelev  vayrona  va  kultepaga  aylangan  Andijonga
kirib  boradi.  Po'latxon  qolgan-qutgan  kuchlari  bilan  Uchqo'rg'onga  chekinishga
ulgurgandi.  1876-yil  28-yanvarga  o'tar  kechasi  Skobelev  tomonidan  yuborilgan
jazo otryadi Uchqo'rg'onni egallaydi, barcha himoyachilar o'ldiriladi. Po'latxon bu
yerdan  qochib  ulgurdi,  biroq  tez  orada  Marg'ilonda  qo'lga  olindi.  Po'latxon
qo'zg'olonini  tor-mor  keltirishda  qirg'iz  Shabdon  Jontoyev  rus  zobitlariga  o'z
yigitlari bilan yordam beradi.
Rus qo'shinlarining Qo'qon xonligiga qarshi olib borgan urush harakatlarida
Xudoyorxon tomonidan general fon Kaufmanga asir sifatida ushlab berilgan Kitob
va Shahrisabz beklari Jo'rabek  va Bobobek faol qatnashdilar va  Xudoyorxon-dan
«o'ch» oladilar.
K.P.Kaufman  Qo'qonda  ko'tarilgan  xalq  harakatini  bos-tirish  bahonasida
Qo'qon  xonligini  mustaqil  davlat  sifatida  tugatadi.  1876-yilning  19-fevralida
Qo'qon  xonligi  bekor  qilin-di  va  uning  o'rniga  Farg'ona  viloyati  tashkil  qilinadi.
Turkiston xalqlarining jallodi, Farg'ona vodiysida vahshiylarcha faoliyat ko'rsatgan
jazo  ekspeditsiyasining  boshlig'i  general  Skobelev  Farg'ona  viloyatining  harbiy
gubernatori etib tayinlandi. 
Xulosa  shuki,  o'zbek  xalqi  mustaqillik  uchun  kurashining  Po'latxon
rahbarligidagi  qo'zg'oloni  mag'lubiyati  bilan  uchala  o'zbek  xonligi  ham  rus
podsholigiga  to'la  qaram  bo'lib  qoladi.  Ammo  bu  Farg'ona  vodiysida  chor
Rossiyasi  bosqinchilariga  qarshi  kurash  barham  topadi,  degan  ma'noni
anglatmaydi.  Erk  ozodlik  va  mustaqillik  kurashida  boy  tarixiy  an'analarga  ega
bo'lgan o'zbeklar, qirg'izlar va tojiklar bosqi-ni va kelgindi battol dushmanga qar -
shi  kurashni  davom  ettirdilar,  vatan  tuyg'usi,  nomus  va  or  tuyg'usi  ularga  hech
orom bermaydi. Chor Rossiya si bosqiniga qarshi kurash markazi endi Oloy tog'lari
hududlariga ko'chadi. Bu yerda To'maris ulug' an'analarining davomchisi jasur turk
malikasi  qirg'iz  ayoli  Qur-bonjon  dodxoh  o'z  o'g'illari  bilan  son  va  qurollanish
bo'yicha  teng-siz  chor  askarlariga  qarshi  kurashda  afsonaviy  qahramonliklar
51 ko'rsatadi.  Qurbonjon  dodxoh  ayol  holiga  qaramasdan  Turkis ton  xalqlarining
jallodi maqtanchoq va alchoq chor generali Sko-belevni u bilan sulh muzokaralari
boshlashga majbur qiladi.
Chunki Skobelev nopisandlik bilan tinchlik bitimini tuzish uchun Qurbonjon
dodxoh  huzuriga  mayor  Ionovni  yuborgan  edi.  Mag'rur  qirg'iz  vatanparvar  ayoli
Ionovni  qabul  qilmadi  va  mavqeyi  o'zi  bilan  teng  bo'lgan  qo'mondon  bilan
muzokara boshlashga rozi ekanligini ma'lum qiladi. Natijada general Skobelevning
o'zi  Qurbonjon  dodxoh  bilan  sulh  muzokaralari  olib  borishga  majbur  bo'ladi  va
uning talablarini inobatga olish-dan boshqa chora topa olmaydi. Bu qonxo'r ustidan
Qurbonjon  dodxohning  qo'lga  kiritgan  katta  ma'naviy  g'alabasi  edi.  Turkis ton
general-gubernatori fon Kaufman faqat 1877-yil yanvarida-gina Sank-Peterburgga
axborot  yuborib,  Farg'ona  vodiysida  tinchlik  o'rnatilganligidan  oq  podsho
hazratlarini voqif etib, ko'nglini tinchlantirgan edi.
1892-yilda Turkistonda vabo tarqalgani  xususida  xabar  paydo bo'ladi. May
oyida Jizzaxda vabo bilan og'rigan kishilar topiladi. Vaboning Sirdaryo viloyatiga
tarqalishiga  yo'l  qo'ymaslik  uchun  Chinoz  qishlog'ida  Sirdaryodan  o'tadigan
kechuv oldida chor hu-kumati tomonidan kuzatish manzilgohi ochiladi.
1892-yil  7-iyunda  Toshkent  hokimi  uzoq  o'ylab  o'tirmay  qator  farmoyishlar
chiqardi.  Shahardagi  12  mozor  yopiladi.  Uning  o'rniga  to'rtta  maxsus  vabo
qabristonlari  ochilishi  ma'lum  qilina-di.  Mustamlakachi  ma'murlar  marhumlarni
eski  qabristonlarga  dafn  etishni  taqiqlab  qo'ydi.  Vabodan  o'layotganlar  ko'payib
borsa ham yangi qabristonlardan atigi bittasi ochildi. Marhumlarni yashirincha eski
mozorlarga ko'mish boshlandi. Bundan xabar topgan politsiya pristavi «gunohkor»
mahrumlar qarindoshlarini hibsga olib, ularni to'g'ri bozor orqali haydab ketishadi.
Pristav  yo'1-yo'lakay  ularga  dag'dag'a  qilib  ko'milgan  jasadlarni  go'rdan  qazib
olinishini  aytadi.  Rus  ma'murlarining  musulmonchilik  odatlarini  oyoq  osti  qilishi
va sharoitni poymol etishdan xalq g'azabga keladi. Olomonning g'azabi anchadan
beri  xalqqa  zulm  o'tkazib,  ruslarning  nog'orasiga  o'ynayotgan  bosh  oqso-qol
Muhammad Yoqub Karimberdi o'g'liga qarshi qaratiladi. 
52 Ziyo  Muhammad  boshchiligida  Shayxontohur  dahasidan  kela-yotgan  500
kishilik  to'da  asosiy  olomonga  qo'shildi.  Odamlar  oq soqol  shahar  boshlig'ining
idorasida ekanligini eshitib, shu idora tomon yurish boshlaydilar. Xalqning bostirib
kelayotganligidan  xabar  topgan  shahar  boshlig'i  Putinsev  Matyoqub  bilan  xalq
oldiga  peshvoz  chiqadilar.  Ular  O'rda  bozori  yaqinidagi  Voronsov  xiyobonida
uchrashadilar.  Matyoqub  qamchisini  o'ynatib,  xalq-ni  so'kaverdi,  olomon  esa  uni
toshbo'ron  qila  boshlaydi.  Bunday  xatti-harakatdan  kapalagi  uchgan  oqsoqol
Sayfilla  mirshab  bilan  shahar  boshlig'ining  idorasiga  otda  qochib  yashirindi.
Putinsev  odamlarni  tarqatmoqchi  bo'ladi.  Lekin  olo mon  oqsoqolni  topib  berishni
talab qiladi. Bu talab rad etiladi. Xaloyiq Putinsevni ham toshbo'ron qiladi va urib
yiqitadi,  kaltaklashadi.  Qo'zg'olonchilar  binoning  ichiga  bostirib  kiradilar.
Qo'zg'olonchilarning  Putinsevdan  Matyoqubni  ushlab  berish,  xalqni  qiynab
kelayotgan chora-tadbirlarni bekor qilish haqidagi talablari qondirilmagach, shahar
boshlig'ining idorasini ostin-ustun qilib tashlaydilar.
Qurolsiz  xalq  askarlar  yaqinlashib  kelayotganligini  eshitib,  tarqala
boshlaydi.  Harbiy  gubernator  Grodekov  unchalik  katta  bo'lmagan  otryad  bilan
voqea ro'y bergan joyga yetib kelganidan «tartibsizlik» ishtirokchilaridan hech kim
qolmagan  edi.  Qo'zg'olonchilar  Matyoqubni  uyiga  bostirib  borib,  bu  uyni  ham
ostin-ustun qilib tashladilar. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, shu joyning o'zida
o'nga yaqin kishi o'ldirilgan. Ammo qan-cha kishining o'lganligi haqida ma'lumot
yo'q.  Chunki  xaloyiq  o'ldirilgan  va  yarador  qilinganlarni  o'zlari  bilan  birga  olib
ketib yashirgan.
Qo'zg'olonchilarning  yuzga  yaqini  oq  podsho  sarbozlari  tomonidan  Anhor
tomonga  qisib  boriladi  va  suvga  cho'ktiriladi.  Qochganlar  ayovsiz  qiriladi.  Bu
yerda shahid ketganlarning soni haqida ma'lumot yo'q. Tarixga «Toshotar voqeasi»
deb kirgan bu qo'zg'olon oqibatida g'alayon qatnashchilari bo'lmish 60 kishidan 8
kishi  o'lim  jazosiga,  3  kishi  qamoqqa  hukm  qilinadi.  Qo'zg'olon  sodir  bo'lgan  bu
joy Toshkentda «Jangob» nomi bilan mashhur.
 Sirdaryo  viloyati  harbiy  gubernatori  N.I.Grodekov  1892-yil  1-iyulda
general-gubernatorga  yo'llagan  raportida  qo'zg'olonning  tasodifiy  bo'lganini
53 ta'kidlab,  uning  asosiy  tashkilotchilarinitopgani  va  hibsga  olganini  bayon  etgan:
«...shaharning  osiyoliklar  yashaydigan  qismi  oqsoqoli  In'omxo'ja  Umarxo'jayevni
24-iyun  voqealariga olib  kelgan harakatning  asosiy  rahbari  va  haqiqiy  sababchisi
deb  hisoblash  kerak.  U  shaxsan  o'zi  va  eng  yaqin  xodimlari  orqali  nodon  xalq
ommasi  orasida  tashviqot  olib  borgan,  ma'muriyatimizning  vaboga  qarshi
farmonlari  va  xatti-harakatlari  xususida  tashvish  tug'diradigan  xabarlar  hamda
mish-mishlar  tarqatgan.  Mazkur  yerlik  kishining  eng  yaqin  sheriklari  unga  qa-
rindosh  bo'lgan  yuzboshi  Ahmadxo'ja  va  qudasi  Usmonxo'jadan  tashqari
Shayxontohur dahasining qozisi Sharifxo'ja so'ngra Beshyog'och dahasining yerlik
fuqarolari Badalmuhammad Xolmuhammedov va Boqijon Dadajonboyev bo'lgan.
Menga  ma'lum  bo'lishicha,  bu  kishilar  awallari  ham  shaxsan  o'zlari  va  ko'p  sonli
tarafdorlari  orqali  olomonga  boshchilik  qilganlar,  olo-monni  hukumatning
tadbirlariga  qarshi  qo'zg'atganlar.  Bu  bar-cha  shaxslarning  xalq  orasidagi  zararli
tashviqiy ta'sirini hisobga olib, 24-iyun voqealari sodir bo'lgan kunning o'zidayoq
barchasi-ni qamoqqa olishga farmoyish berdim».
Turkiston  harbiy  okrugi  sudi  yuzboshi  lavozimida  halol  xizmat  qilib  yurt
ahlining  mustamlaka  istibdodiga  qarshi  ko'-targan  qo'zg'oloniga  bosh  bo'lgan
Ahmadxo'ja  Abdurashid-xo'jayevni  1892-yil  10-dekabrdagi  majlisida  osib
o'ldirishga  hukm  qiladi.  Ammo  jamoatchilik  fikrini  hisobga  olib  bu  hukm  15  yil
surgun  bilan  almashtiriladi.  Sobiq  yuzboshi  bu  muddatni  o'tash  davomida
salomatligini  butkul  yo'qotib  1907-yili  Toshkentga  qaytgach,  ko'p  o'tmay  vafot
etadi.
N.P.Ostroumov  bu  qo'zg'olonning  asosiy  sababi  to'g'risida  1892-yil  29-
iyunda bir do'stiga yozgan xatida bunday de-gandi: «Ko'p jihatdan ayb o'zimizda,
albatta, ularning fe'l-
v  atvorlarini  va qonun-qoidalarini o'rganganimiz yo'q  va hali
ham  o'rganmayapmiz.  Bunda  ayb  faqat  vaboning  o'zida  emas,  sabr  kosasini
to'ldirib-toshirib  yuborgan  so'nggi  tomchidir.  Noro-zilik  allaqachondan  beri
kuchayib,  yig'ilib  kelmoqda  edi,  keyin  esa  boshqa  noroziliklar  qo'shilishi  bilan
birdaniga qo'zg'olon boshlanib ketadi».                  
54 XULOSA
Xulosa  shuki  XVI-XIX-asrlarda   vatanimiz   hududidagi   xalqlar   hududiy
tarqoqlik,  xo’jalik  va  iqtisodiy  tushkunlik  holatida  bo’lsalarda  fan  madaniyat
taraqqiyotida bir qator ijobiy yutuqlar va salmoqli muvoffoqiyatlarga erishdilar.
Bu  bilan  ular  jaxon  madaniyati  va  sivilizatsiyasi  taraqqiyotiga  munosib
ulushlarini qo’shdilar. Ammo XVII-XIX asrlarda O’rta Osiyo va undagi davlatlar
jaxon  sivilizatsiyasi  jarayonidan  tobora  chetda  qolaverdi,  ilg’or  davlatlardan
orqada qoldi . Yurtboshimiz Islom Karimov xonliklar davri tarixiga yangicha nazar
tashlar ekan, tarixchi mutaxassislarga quyidagi savollar bilan murojat qildi: “Nega
jaxonda  Axmad  Farg’oniy  Muxammad  Xofiziy,  Ibn  Sino,  Abu  Rayxon  Beruniy,
Imon Buxoriy, Amir Temur, Mirzo Ulug’bek, Alisher Navoiy, Bobur kabi buyuk
siymolarni bergan bu millat XVII-XIX asrlarga kelib to shu chog’gacha erishgan
yuksalish  jarayonlaridan  tushib  ketdi?  Nega  so’ngi  uch  asr  mobaynida  boshimiz
qaloqlikdan  chiqmay  qoldi?  Ajdodlarimizning  qattiq  qarshiligiga  qaramay  chor
Rossiyaning  o’lkamizni  nisbatan  oson  zabt  etishida  mana  shu  qaloqlikning  ham
o’rni bo’lmaganmikin.” 1
   
Darxaqiqat  XVII-XIX-  asrlar  jaxon  tarixiga  moddiy  va  madaniy  yuksalish
davri  bo’lib  qaralganligi  ma’lum.  Xususan  Yevropadagi  bir  qator  mamlakatlarda
ishlab  chiqarish  sezilarli  darajada  o’sdi,  zavod  fabrikalar  qurilib,  yangi  texnik
uskunalar  bilan  jixozlandi,  temir  yo’llar  qurildi  dengiz  yo’llari  ochildi,  mehnat
unumdorligi  oshdi,  odamlarning  moddiy  va  madaniy  turmush  darajasi  ko’tarildi.
O’rta  Osiyo  xonliklari  ana  shunday  ijobiy  jarayonlarda  chetta  qoldi.  Bu
qaloqliklarning ildizi, sabablari bor edi. 
Birinchidan, asrlar davomida bir butun bo’lib kelgan mamlakatning, yagona
iqtisodiy  va  madaniy  makonda  yashab  kelgan  xalqning  uchga  bo’linib  ketishi
xonliklar o’rtasidagi to’xtovsiz urushlar  har  bir xonlik ichida boshbosh boylik va
hokimiyat  uchun  o’zaro  tinimsiz  davom  etgan  ikki  nizo  va  urushlar  butun
mamlakatni vayron qiladi. Bu jaxon guruhbozlikni keltirib chiqaradi, qabilalarning
1
 Karimov. I. A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q T., “Sharq” 1998-yil 9-b
55 etnik aralashuviga, bir xalq bo’lib qovushishiga jipslashishiga xalaqt beradi. Davlat
darajasida ham viloyatlar darajasida ham xalq, yagona vatan tushunchasining qadri
anglab olinadi.
Ikkinchidan ,  O’rta  Osiyo  davlatlarining  asrlar  davomida  o’zgarmay
kelayotgan  davlat  boshqaruv  usuli,  tuzumi  tor   doiradagi  hukmdorlarning
taraqqiyotiga g’ov bo’lib keladi. 
Uchinchidan ,  o’zbek  xonliklari  o’rtasida  ichki  iqtisodiy  va  savdo  borligi
shakllanadi.  Natijada  bu  davlatlar  hududlarida  yashagan  xalqlar  o’rtasida  yagona
xalq,  yagona  millat,  yagona  vatan  xis  tuyg’usi  shakllanadi.  Aksincha,  bunday
oliyjanob  xistuyg’ularning  rivojlanishi  va  kamol  topishiga  to’sqinlik  qilindi.  Bu
XVII-XX  asrlarda  O’rta  Osiyoda  iqtisodiy  va  siyosiy  xayot  turg’unligining  eng
asosiy sabablaridan biri edi.
To’rtinchidan,  qishloq  xo’jaligida  yerga  xususiy  mulkchilik  qilishdan
iborat,  ishlab  chiqarish  munosabatlari  saqlanib  qolganligidir.  Yer  barcha
boyliklarning manbayidir. Unga bo’lgan mulkchilik shakllari ishlab chiqaruvchi   
kuchlarni  rivojlantiruvchi  asosiy  omil  bo’lib  hioblanadi.  Yevropa  va  dunyodagi
boshqa mamlakatlarda mavjud yerga egalik qilishning xususiy mulk shakli qishloq
xo’jaligi  taraqqiyoti  va  dastlabki  kapital  jamg’arish  jarayonlarining  qudratli
vositasi bo’ldi 1
 
Osiyoda  xususan  O’rta  Osiyo  xonliklarida  esa  mulk  shakllari  va
dehqonchilik shakllari asrlar  mobaynida o’zgarmadi. Yerga  xususiy  mulkchilikka
asoslangan  ishlab  chiqarish  munosabatlari  o’zgarishsiz  qolaverdi.  Yerning  asosiy
egasi  ilgarigidek  oliy  hukmronligicha  qoldi.  Xonliklarda  oliy  xukmdor  yerning
birdan  bir  egasi  bo’lib,  yer  ishlovchilariga  dehqonlarga  ijara  tarzida  xatlab
biriktirilgan  edi.  Dehqon  yer  egasi  emas,  yerdan  olinadigan  xosilning  egasi  edi
xolos.  Shu  bois,  dehqon  yerni  asrab  avaylashga,  uning  unumdorligini  oshirishga
intiladi.  Hukmdor  yerni  foydalanish  uchun  mahaliy  yer  egalari  va  masjidlarga
ulashardi. 
1
 Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q. T., “Sharq”, 1998, 147-b
56 Beshinchidan,  xonliklarda sanoat  rivojiga e’tibor kuchaymadi, oltingugurt,
rangli  metallar,  marmar,  toshko’mir,  neft  kabi  boyliklarga  serob  konlar  bo’lsada
ularno  qazib  olish,  tog’-kon  ishlarini  rivojlantirish  kemasozlikni  yo’lga  qo’yish
masalalari hal qilinadi. 
Oltinchidan, tovar pul munosabatlari rivojlantirilmadi. Daromad iste’mol va
qo’shin harajatlarini zo’rg’a qoplab kapitalga qilinmadi. Pul, oltin, kumush xon va
amaldorlarning xazina to’plash manbayi bo’lib qolgan edi. 1
  
Yettinchidan,  xonliklarning  savdo  munosabatlarlarida  xamon  ayirboshlash
usuli  davom  etardi.  O’rta  Osiyo  jaxon  bozoridan  ajralib  qolgani  ustiga  bu  yerda
yagona ichki bozor ham tashkil topmadi. 
Sakkizinchidan,  XIX-asr  ikkinchi  yarmida  vatan  istiqboli  uchun
qayg’uradigan odamlarni bir g’oya va bir ezgu maqsad yo’lida birlashtira oladigan
hamda ortidan ergashtira oladigan yo’lboshchilardan bo’lmadi. Buxoro amirligiga
xam, Qo’qon va Xiva xonliklarida xam shunday arbob tarix saxifasiga chiqmadi.
Bosqinchilarga  ko’ksini  qalqon  qilib  ko’hna  turon  jangovar  shavkatini  namoyish
qila  oladigan  va  Turkistonni  bir  umuminsoniy  makon  uy  deb  bilgan  yurtboshi
topilmadi. 2
  
Xullas, O’rta Osiyodagi yuqorida tavsiflangan omillar, bu yerdagi iqtisodiy
va  harbiy  tang  holat  o’ziga  qo’shni  bo’lgan  mamlakatlarni  o’z  mustaqilligiga
aylantirish  siyosatini  avj  oldirayotgan  chor  Rossiyani  saltanatiga  juda  ham  qo’l
keladi.  Mintaqadagi  ijtimoiy  siyosiy  madaniy  qaloqlik,  parokandalik  o’zaro  nizo
va urushlar pirovar natijada O’rta Osiyoning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib
olinishi va mustamlakaga aylantirishiga olib keldi. 
1
 Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q. T., “Sharq”, 1998, 147-b
2
 Ўша жойда.
57 Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:
1. Islom  Karimov.  O’zbеkistоnning  o’z  istiqlоl  va  taraqqiyot  yo’li.
T.,”O’zbеkistоn”, 1992.
2. Islom Karimov.  BMT Bоsh Assamblеyasining 48 sеssiyasidagi ma’ruza. T.
“O’zbеkistоn”,1993.
3. Islom  Karimov.  O’zbеkistоnning  siyosiy-ijtimоiy  va  iqtisоdiy  istiqbоlining
asоsiy tamоyillari. //Vatan sajdagоh kabi muqaddasdir). T.3,T.,1996.
4. Islom Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. T., “Sharq”, 1998 .
5. Islom Karimov.  Yuksak ma'naviyat–yengilmas kuch. Т.: Ma'naviyat, 2008.-
176 bet.
6. Islom  Karimov.  Asosiy  vazifamiz-Vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz
farovonligini yanada yuksaltirishdir.-T.: O'zbekiston, 2010.-48 bet.
7. Islom Karimov.  Mamlakatimizni modemizasiya qilish yo'lini davom ettirish
taraqqiyotimizning muhim omilidir. Т.: O'zbekiston. 2010.
8. Islom  Karimov.  Mamlakatimizda  demokratik  islohotlami  yanada
chuqurlashtirish  va  fuqarolik  iamiyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi.  Т .:
O'zbekiston. 2010.
9. Islom Karimov. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo’lida xizmat
qilish – eng oliy saodatdir. T.: O’zbekiston”. 2015.
10. Shavkat  Mirziyoyev.  Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy
javobgarlik  –  har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo’lishi  kerak.  T.:
O’zbekiston. 2017.
11.
12. Ahmedov M.G. O’rta Osiyo me’morchiligi tarixi .  T. “O’zbekiston” 1995 .
13. Azamat Ziyo. O’zbek davlatchiligi tarixi. T., “Sharq”, 2000.
14. Bobobekov  H.  Qo ’ qon  xonligining  qisqacha  tarixi.  “Turon  tarixi”  jurnali .
To’plam . N-2 T. , “Fan” , 2008 .
15. Ishoqxon  Jo’naydullaxo’ja  o’g’li  Ibrat.  Farg’ona  tarixi.  T. ,  “ Ma’naviyat ”,
2005 .
58 16. Mirza Olim , Maxdum Roji .  Tarixi Turkiston . T. “ Yangi asr avlodi ”,  2008.
17. Mirza Olim Mushrif. Qo’qon xonligi tarixi. (Ansov us-salotin va tavorix ul-
xabonin) T., “G’.G’ulom”, 1995.
18. Muhammad Aziz Marg’iloniy.Tarixi Aziziy. T: “Ma’naviyat”, 1999.
19. Nabiyev A.  Mustaqillik uchun kurash yoxud parchalangan Turkiston tarixi.
T., “Yozuvchi” 1998.
20. Nabiyev R .  Из истории Кокандского ханства T .,” Fan ”, 1973. 
21. Norqulov N., Jo’rayev U.. O’zbekiston tarixi. T.,”Sharq” 2010 .
22. O’zbekiston  tarixi.  Muqimova  R.G.,  Habibullayev  N.N.,  Azamova  G.A.,
Karimov E.E., A.A.Tojiboyev. tahr. T.,”O’qituvchi” 1994.
23. Shamsiddinov R. ,   Karimov Sh. ,  Ubaydullayev O’ .  Vatan tarixi .  T. Sharq .
2003.
24. Vohidov  Sh.  Qo’qon  xonligida  unvon  va  mansablar  “Sharq  yulduzi”,
T.,1995, №3,4.
25. Xol l iyev G., G’ulomov X. O’zbekiston tarixi. T., “Universitet” 1997 .
26. Yusupov Sh. Buni umr derlar … Jamiyat va boshqaruv. 2002 y. 1- son.
Internet manbalari:
 
       1. http://www.portalus.ru
2. http://www.library.by
3. http://www.esci.ru
4. http://www.2lib.ru
5. http://www.kungrad.com
6. http://www.hrono.ru
7. http://www.ant.tj
8. http://www.nasledie.ru
9. http  ://  www  .  history  .  uzsci  .  net  
10. http://www.planetadisser.com
59