Qo’qon xonligining boshqaruv tizimi va uni o’qitishning talim texnologiyasi

1О ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA 
MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
Tarix va ijtimoiy fanlar fakulteti
T arix kafedrasi 
 “5120300 Tarix(mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha)” ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha
bakalavr darajasini olish uchun  
 “Qo’qon xonligining boshqaruv tizimi va uni o’qitishning talim
texnologiyasi”  mavzusida yozgan
Qarshi  M U N D A R I J A
I-Bob.Qo’qon xonligining siyosiy tarixi va markaziy davlat boshqaruv
I.1. Qo’qon xonligi boshqaruv tizimi jarayonlarining tarixshunoslik 
masalalari….............................................................................................................
I.2. Markaziy boshqaruv tizimi- dargoh va devon faoliyati……………………….
I.3. Markaziy boshqaruv tizimida unvon va mansablar faoliyati………………….
II-bob. Qo`qon xonligining ma’muriy boshqaruv tizimi. Xonlikning 
ma’muriy bo1linishi va viloyatlar boshqaruvi.
II.1. Ma’muriy boshqaruv tizimida unvon va mansablar faoliyati………………..
II.2. Xonlik boshqaruv tizimining Buxoro va Xiva xonligiga nisbatan farqli 
jihatlari…………………………………………………………………………….. 
III-bob. Qo`qon xonligi boshqaruv tizimi mavzusini umum o`rta ta’lim 
maktablarida o`qitilishi .
Xulosa……………………………………………………………………………...
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati…………………………………………………
Ilovalar ……………………………………………………………………………. 3 Kirish
Mavzuning  dolzarbligi :  Mustaqilikka  erishganimizdan  boshlab
mamlakatimiz  hayotida  tub  o'zgarishlar  yuz  berdi.  O'z  mustaqilligini  qo'lga
kiritgan  O'zbekiston  Respublikasi  milliy  davlatchiligini  barpo  qilish  bilan  bir
qatorda  xalqaro  maydonda  ham  o'zining  barqaror  tashqi  va  ichki  siyosati,  buyuk
va  qadimiy  tarixi,  takrorlanmas  ma'naviy  merosi  va  milliy  qadriyatlari  bilan
dovrug'  tarata  boshladi.  Garchi  mustabid  sho'rolar  hukmronligi  davrida
O'zbekiston  tarixi  fani  to'laqonli  tadqiqotini  amalga  oshira  olmagan  bo'lsada,
o'zining  boy  tarixiy  merosini  ko'z  qorachig'idek  asrab  keldi.  Bu  tarix  sahifalari
xalqimizning  boy  o'tmishini  bizgacha  yetkazib  bera  olgan  qo'lyozma  asarlarimiz
va  xalqimizning  xotirasi  edi.  Ma'naviy  hayotning  ajralmas  qismi  bo'lgan  tarixga
yangicha  ko'z  bilan,  xolisona,  ilmiy  jihatdan  hech  bir  mafkuraviy  aqidasiz
yondashish imkoniyati  bo'ldi. Avvalo, tarixiy xotirasini tiklash, haqqoniy tarixini
yaratish vazifasi qo'yildi. “ Tarix xotirasi, xalqning, jonajon o'lkaning, davlatimiz
hududining  xolis  va  haqqoniy  tarixini  tiklash,  milliy  o'zlikni  anglash,  ta'bir  joiz
bo'lsa,  milliy iftixorni tiklash va  o'stirish jarayonida goyat muhim  o'rin tutadi”, -
deb ta'kidlaydi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov. 1
Mazkur jarayonda o’zbek davlatchiligini tarixi o’rganish, uni xolisona tahlil
etish  muhim  omillaridan  biri  hisoblanadi.  “...  o’zbek  tarixchilarining  bugungi
kundagi  asosiy  vazifasi...  davlatchiligimizni  ilmiy  nuqta’i  nazardan  asoslangan
tarixini  yaratishdir”,  -  deb  ta’kidlaydi  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti
I.A.Karimov
Albatta  yuqorida  ta'kidlanganimizdek  mustaqillik  biz  uchun,  tariximiz
uchun  qorong'u  sahifalarni  yanada  oydinroq  yoritish  imkoniyatini  yaratib  beradi.
O'tgan  yaqin  yillar  oralig'ida  ajdodlarimizning  yuzlab  qo'lyozma  asarlari  dunyo
yuzini ko'rdi. Respublikamizda va xorijda minglab nusxalarda nashr etildi. Bu ham
tariximizning boy o'tmishiga va merosiga ko'rsatilgan ehtirom va e'tirofdir.
O'zbek  davlatchiliginining  uzviy  bo'lagi  bo'lgan  Qo'qon  xonligi  va  uning
ma'muriy  boshqaruv  tizimini  ushbu  tarixiy  qo'lyozma  va  manbalar  asosida  aniq
1
Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.-
T.: O'zbekiston,1997.-b.140. dalillarga  tayangan  holda  ochib  berish,tahlil  qilish  tarix  fani  uchun  dolzarb
ahamiyatga egadir.
Ishning  maqsad  va  vazifalari :  Bitiruv  malakaviy  ishida  Qo'qon  xonligi
siyosiy  tarixi  va  davlat  boshqaruv  tizimi  tahlilini  amalga oshirish  asosiy  maqsad
sifatida qo'yilgan va bunda nafaqat Qo'qon xonligi tarixi, davlat boshqaruv tizimi,
Buxoro  va  Xiva  xonliklaridagi  o'xshash  va  farqli  jihatlarni  yoritib  berish  ko'zda
tutilgan. Ishni bajarishda esa quyidagi jihatlarini amalga oshirish asosiy vazifalar
sifatida belgilangan:
 “Qo'qon  xonligi  boshqaruv  tizimining  tarixshunoslik  jarayonlari”  haqida
ma'lumotlarni yoritish;
 Markaziy boshqaruv tizimida - dargoh va devon faoliyatini tahlil etish;
 “markaziy boshqaruv tizimida unvon va mansablar tavsifini keltirish;
 Xonlik  ma'muriy  boshqaruvi  va  viloyatlar  boshqaruvining  asosiy  jihatlarini
yoritib berish;
 Ma'muriy boshqaruv tizimida mansab va unvonlar faoliyatini o'rganish;
 Xonlik boshqaruvining Buxoro va Xiva xonligiga nisbatan farqli jihatlari;
 Mavzu yuzasidan dars ishlanmasini ishlab chiqish;
 Tadqiqot yuzasidan umumiy xulosalarni yoritib berish.
Qo'qon  xonligi  boshqaruv  tizimi”  ning  to'laqonli  tahlilini  amalga  oshirish
yuqorida  ko'rsatib  o'tilgan  vazifalarni  amalga  oshirish  asosiy  vazifa  sifatida
bajarilishi ko'zda tutilgan.
BMIning  ilmiy  yangiligi  va  ahamiyati :  Qo'qon  xonligi  davlat  boshqaruv
tizimini mavjud manba va adabiyotlar yordamida bitiruv malakaviy ish darajasida
tahlil qilish.
Bitiruv  malakaviy  ishing  natijalaridan   O'zbekiston  tarixi,  O'zbek
davlatchiligi  tarixi,  Manbashunoslik  darslarida  ma'ruzalar  tayyorlashda,  seminar
mashg'ulotlarini  tashkil  o'tkazishda,  mustaqil  ta'limga  tayyorgalik  ishlarida
foydalanish mumkin.
Ishni apprabatsiyasi. Bitiruv malakaviy ish Qarshi davlat universiteti Tarix
va  ijtimoiy  fanlar  fakulteti  “Tarix”  kafedrasi  qoshidagi  “Yosh  arxeolog” 5to’garagidagi yig’ilishda ma’ruza qilingan.
Ishning tuzilishi : Bitiruv malakaviy ishi kirish, asosiy bobni tashkil qiluvchi
uchta  bob  va  sakkizta  paragraf,  xulosa,  foydalanilgan  adabiyotlar  va  manbalar
ro'yhati,tadqiqot  jarayonida  qo'llanilgan  izohli  so'zlar  lug'ati  hamda  ilovalardan
tarkib topgan. Ishning umumiy hajmi ___ sahifani tashkil etadi. I-BOB. QO’QON XONLIGINING MARKAZIY DAVLAT BOSHQARUV
TIZIMI.
1.1. Qo’qon xonligi boshqaruv tizimi jarayonlarining tarixshunoslik
masalalari.
Qo'qon  xonligi  1709  yil  Ashtarxoniylar  hukmronligi  davrida  Farg’ona
vodiysining Buxoro xonligidan ajralib chiqishi natijasida vujudga kelgan va 1876
yil  Rossiya  imperiyasi  tomonidan  bosib  olingunga  qadar  mavjud  bo’lgan.
Xonlikdagi  davlatchilik  tamoyillari,  boshqaruv  tizimi,  soliqlar  qanday  undirilgan
va  va  aholining  ijtimoiy  himoyasi  qay  tarzda  amalga  oshirilganligi  to’g’risidagi
ma’lumotlarni  o’sha  davr  haqidagi  mahalliy  tarixchilari  asarlarida,  sovet  davri
adabiyotlarida,  mustaqillik  davri  ilmiy  adabiyotlarida  xorijlik  tadqiqotchlarning
asarlaridan o’rganishimiz mumkin.
Qo'qon xonligi tarixini o'rganish XIX asrning o'rtalaridan boshlab bugungi
kungacha tarixchilar e'tiborini o'ziga jalb qilib kelmoqda. Hozirgi kungacha xonlik
tarixi  bo'yicha  amalga  oshirilgan  va  yaratilgan  ilmiy  asarlar  hamda  ilmiy
tadqiqotlarning  salohiyati  juda  katta.  O'tgan  bir  yarim  asr  mobaynida  xonlik
tarixini  o'rganishda  turlicha  yondashish  va  munosabatlar,  ayrim  vaqtlarda  (XX
asrning  50-80  yillarida)  tarixiy  jarayonlar  va  tarixiy  voqelikni  ob'ektiv
baholamaslik  holatlariga  yo'l  qo'yildi.  Xonlik  tarixini  yoritishdagi  bunday
munosabat ushbu holni tarixshunoslik nuqta-nazaridan chuqur tahlil qilishni talab
qiladi.
XIX  asrdagi  xonlikdagi  siyosiy,  ijtimoiy-  iqtisodiy  hayot,davlat  ma’muriy
boshqaruv  tizimining  ayrim  masalalari,  xususan,  xon  huzuridagi  Oliy  Kengash
hamda  ba’zi  mansablar  va  mansabdorlar  faoliyatiga  oid  ma’lumotlarni  Nazarov,
H.I.Potanin,  V.V.Velyaminov-Zernov 2
larning  asarlaridan  bilishimiz  mumkin.
2
Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии/ Текст подготовил
В.А.Ромодин.-  М:Наука.  1968.  Потанин  Н.И.  Запиский  о  Коканском  ханстве  хорунжего  Потанина//
Военниый  журнал.1831.-№  3-4.-  С.1-35.  1830;Вельяминов-Зернов  В.В.  Сведения  о  Кокандском//  ЗИРГО.
1856.  Уша  муаллиф.  Исторические  известия  о  Кокандском  ханстве  от  Мухаммед-  Али  до  Худаyaрхани.-
СПВ.1856 Qаранг. Махмудов. Ш.  Q о‘ q он хонлигининг маъмурий-бошкарув тизими (1709-1876 йй.). Тарих
фан. Ном. Дисс.- Т. 2007.- 23-24- 67 б 7Lekin  bu  asarlar  tavsifiy  harakterga  ega  bo’lib,  ularda  keltirilgan  ma’lumotlar
tomonidan umuman tahlil qilinmagan.
Qo’qon  xonligi  tarixi  bo’yicha  muhim  ahamiyatga  ega  bo’lgan  asarlar
yozgan  V.Grigoriyev,  A.Kun,  A.Xoroshxin,  A.Geyns,  N.Pantusov,
S.Abdug’afforov,  A.Zimin,  N.Ostroumov,  Z.  Validov 3
 va  boshqalar  asarlarida
XIX  asrda  xonlikdagi  siyosiy,  ijtimoiy-iqtisodiy  hayot,  davlatdagi  ma’muriy  -
boshqaruv tizimining ayrim masalalari, xususan, ba’zi mansablar va mansabdorlar
faoliyatiga oid ma’lumotlar o’z aksini topgan
Toshkent  boshqaruv  tizimiga  oid  ayrim  fikrlarni  keltirgan  A.Geynsning
asari  Qo’qon  xonligining  mahalliy  boshqaruv  tizimi  haqida  muayyan  tasavvur
hosil qilishga xizmat qiladi. Biroq muallif o’z asarida asosan Toshkent boshqaruv
tizimiga  to’xtalib,  Qo’qon  xonligidagi  boshqaruv  tizimining  umumiy  holatini
tahlil qilmagan.
XIX asrning  ikkinchi  yarmida  Qo’qon  xonligi  tarixi  bo’yicha  tadqiqotlar
olib  borgan  rus  sharqshunoslaridanV.Nalivkinning  asarlari  muhim  ahamiyatga
ega.  V.Nalivkin  mahalliy  tarixnavislarning  asarlari  asosida”  Kratkaya  istoriya
Kokandskogo  xanstva”  nomli  asar  yozgan.  U  o’rganilayotgan  masalaning  ba’zi
jihatlari to’g’risida muhim fikrlarni bayon etgan. Xususan, u xonlikning ma’muriy
bo’linishi  to’g’risida”  ...  viloyatlarga,  viloyatlar  beklarga,  bekliklar  esa  oz
navbatida  aminlik  yoki  oqsoqolliklarga  bo’lib  idora  etilgan”,-deb  boshqa
mualliflardan farqli o’laroq, ancha aniq ma’lumotlar beradi.
XIX  asr  oxirlarida  yashagan  Sattorxon  Abdulg’afforovning  Qo’qon
xonligoning  rus  istilosi  arafasidagi  ichki  holatiga  bag’ishlangan  maqolasida
xonlikning aynan ma’muriy boshqaruv tizimi yoritilgan. Ushbu maqolada viloyat
3
Григорьев. В. Современние монети Кокандского ханства// Труди Восточного отдедения императорского
археологического  обшества.  Вып.  2  Ч.  2-  СПб.  1856,  Кун.А.  Некоторые  сведения  о  Ферганской  долине
Военный сборник- СПб. 1876-№ 4- С 41-448. Хорошхин А.П. Очерки Кокандского ханства // Туркестанский
сборник  Т.  116-СПб.  1876-  С  39-51  Гейнс  А.  Управление  Ташкентом  при  Кокандском  владичестве//
Собрание  литературных  трудов.  Т.  II  -  СПб.  1898.-  С.  431-491.  Пантусов  Н.  Податше  сбори  в  Коканде  //
Туркестанский сборник 1876.- № 13. Зимин
А.Первые  шаги  Алим-  хана  на  государстенном  пропорще  //  Протоколi  заседаний  и  сообшения  членов
Туркестанского  кружка  любителей  археологии.  Т.  ПТКЛА.  Год  17  й.  1913.-  С  101-108.  Валидов  З.
Некоторые  данные  по  истории  Фергани  XVIII-  го  столетия//  ПТКЛА  год  20-й  вып.2.-  Т.  1916.-  С  68-113.
Каранг Махмудов. Ш. Куканд хонлигининг маъмурий- бошкарув тизими (1709-1876 йй.). Тарих фан. Ном.
Дисс.- Т. 2007.- 6-б hokimining  ish  yuritishi  hamda  mahalliy  boshqaruvning  turli  sohalardagi  ish
yuritish uslublarini tilga olgan.
Qo’qon  xonligi  boshqaruv  tizimini  o’rganishda  N.Ostroumovning  asarlari
ham  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Tadqiqotchi  Xudoyorxonning  hayoti  va
faoliyatini o’rganib, ushbu hukmdor davrida xonlikda mavjud boshqaruv tizimiga
oid ba’zi ma’lumotlarni qayd etgan. 4
 N.Ostroumov Qo’qonning so’nggi hukmdori
Nasriddinxon(  1876  y)  tomonidan  mehtar  mansabiga  tayinlanish  to’g’risida
berilgan yorliqlarning tarjimasi bilan ham shug’ullanib,ularni ilmiy jamoatchilikka
ma’lum qilishga harakat qilgan. 5
Z.Validov  o’z  maqolasida  Qo’qonning  dastlabki  hukmdorlari  tomonidan
berilgan 60 dan ziyod yorliqlar haqida ma’lumotlar beradi. 6
XIX asrdagi siyosiy -ijtimoiy jarayonlarda ishtirok etgan bu mualliflarning
asarlarida Qo’qon xonligi davlat boshqaruvi to’g’risida muhim ma’lumotlarni o’z
ichiga  olgan.  Lekin  bu  mualliflar  asarlarida  xonlikdagi  murakkab  boshqaruv
tizimining  nozik  jihatlarini  angay  olmagan,  ular  masalaning  tub  mohiyatini
anglamaganlari tufayli Qo’qon xonligidagi boshqaruv tizimining muhim jihatlarini
ko’ra  olmaganliklari  sababli  ,ayrim  xato  xulosalar  chiqarishiga  olib  kelgan.
Xususan,  ular  xonlikning  ma’muriy  -hududiy  birliklari  bo’lgan”  viloyat”ning  ”
beklik” bilan farqli tomonlarini anglamaganlar.
XX  asrning  60-80  yillarida  A.Xasanov,  A.Juvonmardiyev,
L.Troiskaya,  N.Nabiyev,  F.G’afforov,  V.M.Ploskix,  T.Q.Beysimbiyev,
H.N.Bobobekov kabi olimlar yozma manba ma’lumotlari asosida Qo’qon xonligi
tarixining  turli  masalalariga  oid  tadqiqotlar  olib  bordilar.  Mazkur  olimlarning
tadqiqotlarida  xonlikning  ma’muriy  boshqaruviga  oid  ayrim  ma’lumotlar  ham
keltirilib o’tilgan.
Bu  davrda  Qo’qon  xonligi  tarixi  masalalari  bilan  atroflicha  shug’ullangan
tadqiqotchilardan  biri  A.L.Troiskayadir.  Qo’qon  xonlari  arxivining  katalogini
4
Эстроумов Н.П. Перевод ярлика Кокандского хана//ПТКЛА 21—йТ.,1917.-С.24-26
5
йстроумов  Перевод  ярлика  Сеид  Муха  ммед  Насриддин  Бахадур  хана  о  назначении  МуллиАбдуд-
Каюма сина Ишана Агаева на должност Мехтера //ПТКЛА 20-йT.:.2.T.: 1916.-с.157- 158.
6
Валидов З. Некоторие данные по истории Фергани XVIII -го столетия //ПТКЛА 20-й.2Т.:1916,-
С.68-118. 9tuzgan va mazkur katalogga kirgan xujjatlar asosida maqola va asarlar yaratgan bu
olimaning tadqiqotlarida xonlikning moliya tizimi, ma’muriy boshqaruvda muhim
o’rinlarni  egallagan  sarkor  va  mirzaboshilarning  faoliyatiga  doir  ma’lumotlarn
qayd etgan.
XIX  asrning  50-70  yillarda  Qo’qon  xonligi  tarixini  o’rganishda
R.N.Nabiyevning  asarlari  katta  rol  o’ynaydi.  Bu  asarda  muallif  Qo’qonning
so’nggi hukmdori Hudoyorxonning olib borgan siyosatini yozma manbalar asosida
tahlil  qilgan.  Asarda  nafaqat  Hudoyorxon,  balkiSheralixon(1842-
1845),Mallaxon(1858-1862), Sulton Saidxon(1863-1865) lar hukmronligi davrida
kechgan  siyosiy  jarayonlar  hamda  XIXasrning  50-70  yillarida  xonlik  ma’muriy
boshqaruv tizimining muhim tomonlaridan biri bo’lgan sarkorlik mohiyatini keng
ochib bergan. 7
Xonlikning mahalliy boshqaruv tizimi undagi ish yuritish tartiblarining ba’zi
jihatlari  to’g’risida  T.Q.Beysimbiyevning  asar  va  maqolalari  muhim  ahamiyatga
ega.  Uning  ”  Tarixi  Shaxruxi”-kak  istoricheskiy  istochnik”  asarida  Qo’qon
tarixchisi  Mulla  Niyoz  Muhammadning  ’’Tarixi  Shoxruxiy’’  asarini
manbashunoslik  yuzasidan  keng  tahlil  qilgan.  Asarda  Qo’qon  xonligi  ma’muriy
boshqaruv tizimi haqida ayrim mulohazalar qayd etilgan.
Qo’qon  xonligining  tarixini  o’rganishda  A.  Xasanov  va  V.Ploskixlar  ham
katta  hissa  qo’shdilar.  Ular  o’z  asarlarida  xonlikning  qirg’izlar  yashaydigan
hududlarning  ma’muriy-hududiy  bo’linishi  hamda  mazkur  hududlarning
boshqarishda mahalliy aholining udumlari hisobga olinganligi ko’rsatib berganlar.
Qo’qon xonligi viloyatlaridan biri bo’lgan O’ratepaning ma’muriy bo’linishi
va  idora  etilishining  ba’zi  jihatlari  hamda  bu  yerda  bo’lib  o’tgan  jarayonlarning
o’ziga ayrim xususiyatlari A.Muxtorovning tadqiqotlarida o’z ifodasini topgan.
Mustaqillik yillarida O’zbekiston tarixining turli davrlari, xususan,xonliklar
davri  tarixi  ham  yangi  yondashuvlar  asosida  o’rganila  boshladi.  Bu  davrga  oid
O’zR  FA  Tarix  instituti  tomonidan  ”  O’zbekiston  tarixi”  (3-jild)  nashr  etidi.
7
Набиев  Р.  Из  истории  Кокардского  ханства.  С.  230.  каранг.  Махмудов.  Ш.  Куканд  хонлигининг
маъмурий- бошкарув тизими (1709-1876 йй.). Тарих фан. Ном. Дисс.- Т. 2007.11 б. Kitobning  birinchi  jildida  Qo'qon  xonligi  tarixi  batafsil  yoritib  berilgan.
O’zbekiston  hududida  qadim  zamonlardan  beri  shakllanib  va  rivojlanib  kelgan
milliy  davlatchillikning  uzviy  davomchisi  bo’lgan  Qo’qon  xonligida  kechgan
jarayonlar  haqidaH.N.Bobobekov,Sh.H.Vohidov,  H.Z.Ziyoyev,  G.A.Agzamova,
Sangirova,  V.T.Ishquvvatov,  Z.A.Ilhomov,  Muhammad  Yahyoxon  kabi
tadqiqotchilar  asar  va  maqolalar  yozdilar.  Ularda  xonlik  tarixining  turli
masalalari,xususan,  Turkiston  xalqlari  Rossiya  tajovuzi  va  hukmronligiga  qarshi
kurashi,  Qo’qon  xonligida  xalq  harakatlari  va  ularning  ijtimoiy-siyosiy  asoslari,
turli  tarixiy  shaxslar,jumladan,Aliquli  Amirlashkarning  mamlakat  siyosy
hayotidagi  o’rni,xonlikdagi  ijtimoiy-iqtisodiy  hayotning  ba’zi  masalalari,
ma’muriy  boshqaruv  tizimining  ayrim  muammolari,  Qo’qon  xonligi
manbashunosligi  masalalarini  va  o’zlarining  ilmiy  mulohazalarini  berganlar.
Qo’qon  xonligi  tarixi  bo’yicha  yirik  mutaxassis  H.N.Bobobekovning  bu  davrda
chop etilgan ” Qo’qon tarixi” asarida xonlik tarixining ko’p muammolarini tahlil
qilish bilan birga xonlikdagi ayrim mansablar va soliq tizimiga oid ma’lumotlar
keltirilgan.  8
Qo’qon  tarixnavislik  maktabi  vakillari  tomonidan  yaratilgan  xonlik
tarixiga  oid  asarlar  ustida  manbashunoslik  tadqiqotlarini  olib  borgan
Sh.H.Vohidov  ham  o’z  tadqiqotlarida  Qo’qon  xonligi  davrida  o’zbek
davlatchiligining  holatini  ilmiy  tahlil  etishga  imkon  yaratuvchi  tarixiy  faktlarni
berdi.  Ayniqsa,  uning  R.Xoliqova  bilan”  Markaziy  Osiyodagi  davlat  boshqaruvi
tarixidan”, deb nomlangan risolasi mavzusini o’rganishda muhim ahamiyatga ega
Z.Ziyoyev  Qo’qon  xonligining  Rossiya  imperiyasi  tomonidan  bosib  olinishiga
bag’ishlangan asarida bu jarayonning muhim jihatlarini ko’rsatib berish bilan birga
xonlik boshqaruv tizimining ayrim tomonlariga ham e’tibor qaratdi.
Shuningdek,  G.A.Agzamovaning  O’rta  Osiyo  xonliklari,  xususan,Qo’qon
xonligi  tarixiga  oid  tadqiqotlarda  shaharlar  hayoti,  ularda  mavjud  ma’muriy  -
boshqaruv  tizimi  va  bu  tizimning  turli  bo’g’inlarini  egallagan  mansabdorlar,
xususan,  rais  (  muxtasib)lar  hayoti,  faoliyati  haqida  muayyan  fikrlar  bayon
8
Бобобеков  Х.Н.Кукон  тарихи.-  Т.  Фан.  1996.  Вохидов  Ш.Сочинение  Фазли  Фергани
«Умарнома»//Адабий мерос 1995. -№3.- Б 13. 11etilgan. 9
Bu  davrda  Qirg’izistonlik,Qozog’istonlik  va  Rossiyalik  olimlar
T.K.Beysimbiyev, Yu.F.Lunyov,V. Ploskiy lar ham xonlik tarixiga oid tadqiqotlar
olib  bordilar.  T.K.Beysimbiyev  Muhammad  Yunus  Toib  qalamiga  mansub  ”
Tarixi  Alimquli  Amirlashkar”  asari  va  boshqa  manbarlarda  keltirilgan
ma’lumotlarga  asoslanib,xonlikda  mavjud  mansablarni  izohlagan.  U  Qo’qon
xonligi  davrida  janubiy  Qozog’istonning  yo’qori  ma’muriyati  ga  bag’ishlangan
maqolasida 1809 1865 yillarda Toshkent viloyati va uning shimoliy hududlarining
idora  etilishi,mazkur  viloyatga  tayinlangan  hokimlar  hamda  mahalliy  boshqaruv
tizimida asosiy vazifalar zimmasiga yuklangan botirboshi va sarkor mansablarini
tahlil  qilgan.  Qo’qon  xonligi  tarixini  o’rganishda  xorijiy  tadqiqotchilar  ham  o'z
hissasini qo’shganlar. Qo’qon tarixi bo’yicha M.Xoldsvort va B.Mans tomonidan
ingliz  tilida  chop  etilgan  asarlarda  xonlikning  siyosiy,  ijtimoiy-  iqtisodiy  hayoti
ma’muriy  boshqaruv  tizimi  yuzasidan  mulohazalarini  keltirgan.  Biroq,  ularning
ushbu  mavzuga  oid  mulohazalarida  ba’zi  kamchiliklarga  yo  l  qo  yganlar.
Xususan,M.Xoldsvort xonlikning davriy chegarasini 1798 yildan 1876 yilga qadar
ming  sulolasi  qo’lida  bo’lganligi,  xonlik  tarkibiga  Marg’ilon,  Qo’qon  va  Q
Namangan  viloyatlari  kirgan  deb  noto’g’ri  mulohaza  yuritgan.  B.Mans  ham
shunday  mulohazani  ilgari  surdi.  Ayrim  ingliz  tadqiqotchilari,
jumladan,Yu.Bregel,  E.Ollvort  va  S.Livay  esa  bu  masalaga  jiddiy  e’tibor
qaratib,tarixiy jarayonlarni tog’ri keltirishga harakat qildi. Xususan, Yu.Bregel va
Ollvortlar  M.Xoldsvort  hamda  B.Mansdan  farqli  ravishda  xonlikning  tashkil
topishi  1710  yilda  sodir  bo’lganligini  nisbatan  to’g’ri  ko’rsatishdi.  S.Livay  esa
xonlikni 1709 yilda tashkil topganligini to’g’ri ko’rsatgan.
Biroq bu asarlarda Qo’qon xonligining ma’muriy-boshqaruv tizimi alohida 
tadqiqot ob’yekti sifatida o’rganilmagan.
9
Агзамов Г. А. Раиснинг шахарлар хаётидаги урни// Хаёт ва конун. 1999-№ 11 -12-б 81-83 1.2 Markaziy boshqaruv tizimi - dargoh va devon faoliyati .
O’rta Osiyo xonliklari markaziy boshqaruv tizimi dargoh va devondan iborat
bo’lgan. Dargoh - Hukmdorning eng oliy davlat idorasi, devonlar esa ma’lum bir
doiradagi  vazifalarni  boshqaruvchi  vazirliklar  hisoblangan.  Buxoro  xonligida
Ashtarxoniylar davriga kelib, bunday boshqaruv tizimi butunlay o’zgardi. A’zamat
Ziyoning fikricha, bu davrda “ ... mazkur tizim ( dargoh va devonlar) tugatilgan va
ijroiya vazifalari to’g’ridan- to’g’ri saroydagi u yoki bu lavozimda yoki biron bir
arbob  faoliyatida  biriktirilgan”  edi.  Demak,  turli  amaldorlar  faoliyat  yuritgan
maxsus  vazirliklar  zimmasidagi  vazifalarni  birgina  shaxsga  yuklatish  bilan
devonlar faoliyatiga chek qo’yilgan.
Buxoro  xonligida  Ashtarxoniylar  sulolasi  hukmronligining  zaiflashuvi
oqibatida  vujudga  kelgan  Qo’qon  xonligi  davlat  boshqaruvida  ham  aynan  shu
tizim  asosida  shakllangan.Barchamizga  ma'lumki,  hamma  zamonlarda  davlat
boshqaruvida  markaziy  idoralar  asosiy  rolni  bajargan.  Shu  ma'noda  Qo'qon
xonligining markaziy boshqaruv tizimi o'ziga xos jihatlari bilan ham ajralib turadi.
Qo’qon  xonligida  hukumat  qarorgohi  xon  o’rdasida  joylashgan  bo’lib,mamlakat
hayotidagi  muhim  barcha  masalalar  ushbu  saroyda  hal  qilingan.  Markaziy
boshqaruv  tizimi  ham  butunlay  o’rdada  mujassamlashgan.  Unda  faoliyat
yurituvchi  barcha  amaldorlar  xon  huzuridagi  Oliy  Kengash  tarkibiga  kiritilgan.
Markaziy boshqaruv oliy hukmdor, keyin maslahat organi bo’lgan kengash, undan
so’ng  ijroiya  vazifalardagi  ma’sul  amaldorlardan  iborat  bo’lgan.Davlat  o’zining
ichki  va  tashqi  siyosati,  jamiyat  bilan  olib  boriladigan  aloqalar  asrlar  davomida
shakllangan,  murakkab  boshqaruv  organi  Kengashga  tayanib  amalga  oshirilgan.
Bu  Kengash  —  maslahat”,  “  xos  majlis”,  ”  mashravat”,  “majlisi  Sultoniy”
yuritilgan.Qo’qon  hukmdorlari  huzuridagi  kengash  haqida  XIXasrda  xonlikda
bo’lgan  rus  zobitlari,  elchi, va  sayyohlari,  kengashda  ko’rilgan  masalalari  haqida
esa  mahalliy  mualliflar  tomonidan  muhim  ma’lumotlar  yozib  qoldirgan.  1813-
1814  yillarda  Qo’qonda  bo’lgan  Sibir  korpusi  tarjimoni  F.Nazarov  o’zining
esdaliklarida  kengash  haqida  qiziqarli  ma’lumot  keltirilgan.  Uning  yozishicha,  “ 13hukmdorning  yuqori  kengashini  tashkil  etuvchi  bir  qator  vazirlar  va  davlat
amaldorlari  taxti-ravon  yoniga  solingan  gilamlar  ustida  darajalariga  ko’ra  o’tirar
edilar”. F.Nazarovning kengash haqidagi bergan ushbu ma’lumoti nafaqat Qo’qon
xonligiga,balki Markaziy Osiyoda o’sha davrda mavjud barcha davlatlarga xosdir.
Qo’qon xonligidagi Oliy Kengash tarkibiga markaziy davlat boshqaruvidagi
barcha  mansabdorlar  kirgan.  Qo’qon  xonligining  bosh  vaziri  bo’lgan  mingboshi
hamda  oliy  diniy  mansabdor  shayxulislom  kengashning  doimiy  a’zosi  bo’lgan.
Shuningdek, xonlikning bosh qozisi, ya’ni qozikalon va harbiy ishlar bo’yicha ikki
sudya-qozi askar ham kengashda ishtirok etgan.
XIX  asrning  30-yillariga  kelib,  markaziy  davlat  boshqaruvida  muhim
vazifalar  qatoriga  dasturxonchi  va  risolachi  ham  kengashi  a’zosi  bo’lganligini
V.V.Velyaminov-Zernov asarida qayd etilgan.
Markazlashgan  davlat  tuzishda  bir  qator  islohatlarni  amalga  oshirgan
Umarxon( 1810-1822) bir necha ulamolarga ham kengashda ishtirok etish uchun
joy  bergan.  Bu  haqda  “  Tarixi  Shohruxiy”  asarida  “  ...hukmi  shar’iyni  joriy
aylab,har  vaqt  amirning  majlisida  ulamoyi  muhaqqiqlar  (  haqiqat  izlovchilar)
bo’lib”,-deya  qayd  etilgan  va  bir  qator  yuqori  mavqeiga  ega  bo’lgan  din
peshvolari va davlat arboblari keltirib o’tilgan.
XIX  asr  tadqiqotchisi  V.Grigoryevning  ma’lumotiga  ko’ra,
Xudoyorxonning  birinchi  hukmdorligida  kengash  to’rtta  qipchoqdan  iborat
bo’lgan. 10
 Musulmonqul  yosh  Xudoyorxonni  taxtga  o’tqazgandan  so’ng  otaliq
unvoniga  ega  bo’lib,davlat  boshqaruvini  to’laligicha  qo’lga  kiritadi.  U  markaziy
davlat  boshqaruvidagi  muhim  vazifalar  parvonachi,  dasturxonchi,  risolachi  kabi
mansablarga  qipchoqlardan  tayinlandi.  Xudoyorxon  hukmronligining  dastlabki
yillarida  Musulmonquli  ushbu  mansabdorlar  bilan  kengash  olib  borgan.  XIX
asrning 60- yillariga kelib, kengash kengaytirilib, markaziy davlat boshqaruvidagi
12  kishidan  iborat  mansabdorlar  bilan  kengash  tarkibiga  kiritiladi.  Ushbu
ma’lumotlar  Qo’qon  xonligining  har  bir  hukmdori  davrida  kengash  a’zolari,
10
Григоров В. Современние монети Кокандского ханства// Труди Восточного отделения императорского
археологического обшества. 1856.2. 2-СПб.-С.116 ularning  tarkibi  o’zgarib  turganligidan  dalolat  beradi.  Bunda  vaziyat  turli
sabablarga ko’ra yuzaga kelardi. Ba’zi paytlarda xonlik markaziy boshqaruvidagi
muhim mansablarni egallagan qo' shbegi yoki parvonachi kabi mansabdorlar biror
viloyatga  hokim  etib  tayinlanganda  oliy  hukmdor  huzuridagi  Oliy  Kengashda
ularning o’rni vaqtinchalik  bo’sh  turgan. Bunday  hollarda ularning vazifasini  bir
amaldor  bajargan,  ya’ni  uning  zimmasiga  ikki  turdagi  vazifani  bajarish
yuklatilgan.
“Ansob  us-  salotin  va  tavorix  ul-xavoqin”  asarida  Abdukarimbiy  huzurida
kengash  mavjud  bo’lganligi  tasdiqlanib,  bu  kengashda  —  umaro  va  fuzolalar
pinxoniy maslaxat” 11
 qilishlari va muayyan masalalar yuzasidan qaror chiqarilgani
bayon etilgan.
Shularga  asoslanib,  xonlikda  Umarxon  davrida  emas,  balki  dastlabki
hukmdorlari  huzurida  ham  davlatning  ichki  va  tashqi  masalalarini  hal  qilishda
maxsus kengash bo’lgan deyish mumkin.  Hukmdorlar davlat boshqaruvida ijobiy
islohatlar  olib  borishga  intilganlar.  Ijtimoiy-iqtisodiy,siyosiy,madaniy-  ma’rifiy
hayot  va  davlatning  tashqi  aloqalari  masalalarida  salohiyatli  mansabdorlarning
maslahatlari  hukmdorlar  uchun  muhim  ahamiyat  kasb  etgan.  Qo’qon
hukmdorlarining  kengash  bilan  ayrim  masalalari  yuzasidan  maslahat  qilgani
haqidagi  Avaz  Muhammad  Attorning  -  Tarixi  Jahonnamoyi”  asaridan  topish
mumkin. Uning yozishicha, Buxoro amirligi viloyati bo’lgan Shaxrisabz Rossiya
imperiyasi  tomonidan  bosib  olingandan  so’ng  uning  hokimi  Bobobek  Qo’qonga
qarab  yo’l  oladi.  Bu  xabarni  eshitgan  Xudoyorxon  tang  ahvolda  qoladi  va
Bobobekni  Qo’qonda  qoldirish  yoki  Qoshg’arga  o’tkazib  yuborish  masalasida
markaziy boshqaruv tizimidagi mansabdorlar bilan maslahat qiladi.
Qo’qon  xonligi  hukmdorlari  uchun  kengash  faoliyati  va  qarori  muhim
ahamiyat  kasb  etgan.Qo’qon  xonligida  hokimiyat  tepasida  oliy  hukmdor  -  xon
turgan  va  Oliy  Kengashning  markaziy  figurasi  hisoblangan.  Yangi  hukmdor,
hukmron  doira  vakillari  tayinlanishida  kengashning  roli  katta  bo'lgan.  Qo’qon
xonligida  davlat  boshqaruv  tizimiga  turli  shaxslarni  mansabga  tayinlash,  ularni
11
Мирзо Олим Мушриф .Aнсобус –салото. B -76. 15mansabga  tayinlash  vaqtida  o’tkaziladigan  marosim  va  udumlar  ham  o’zbek
davlatchiligi  qadimiy  an’analari  bilan  bog’liq  bo’lgan.  Davlat  boshqaruvida
muhim  o’rin  tutgan  udumlardan  biri  oliy  hukmdorni  tayinlash,ya’ni  “xon
ko’tarish”  marosimi  bo’lib,  bu  marosim  o’ziga  xos  hususiyatlarga  ega  bo’lgan.
“Xon ko’tarish”marosimi aniq bir tartiblar asosida va doirasida amalga oshirilgan.
O’rta Osiyo xonliklarida oliy hukmdorni oq kigizga o’tkazib, xon ko’tarish tadbiri
uzoq  vaqtdan  qo’llanib  kelingan.Ushbu  marosim  haqida  “  Tarixi  Turkiston”
asarida ma’lumotlar keltirilgan. Asar muallifining yozishicha Umarxonning (1810-
1822)  taxtga  o’tqazish  marosimi  quyidagicha  kechgan:  “  Umarxonni  o’zbek
xonlari  rasmicha  oq  namadga  solib,qorilar  “Anna  fattahna”  surasini  o’qib,
ko’tarib,Farg’ona  taxtiga  o’tqazib,  tamomi  jam  bo’lgan  xaloyiqlar  tahniyat  va
muborakbod ovozasini arshu a’loga yetkurubdurlar ”. “Xon ko’tarish” marosimida
oq kigizning to’rt uchini jamiyatning turli vakillari ushlab turganlar.
Xonlik  boshqaruv  tizimida  ham  mansabga  tayinlanish  turli  tartiblarda
amalga  oshirilganligini  ko’rish  mumkin.  Aksariyat  hollarda  yangi  tayinlangan
mansabdorga  kimxob  to’n  kiydirilib,  oliy  hukmdorning  muhri  bosilgan  yorliq
berilgan.  Qo’qon  xonligida  boshqa  xonliklardan  farqli  o’laroq  faqat  Xudaychi
mansabiga  tayinlanish  o’zgacha  usulda  bo’lgan.  Xudaychi  mansabiga
tayinlanayotgan  kishiga  kimxob  to’n  va  yorliqdan  tashqari  oltin  xassa  ham
berilgan.  Buni  “  Tarixi  Shoxruxiy”  asaridagi  “  Muhammad  Norxo’ja  tojikni
boamali  xudaychiga  sarafroz  qilib,  qo’lig’a  oltin  aso  berdilar”,  -  degan
ma’lumotlardan bilish mumkin. 12
Shunday  qilib,Qo’qon  hukmdorlari  o’z  ichki  va  tashqi  siyosatini  o’ziga  xos
organi  -  Oliy  Kengash  asosida  amalga  oshirgan.  Bu  organ  xonlik  tashkil  topgan
davrlardan  buyon  shakllanib,rivojlanib  kelganligi,  ayrim  tarixiy  davrlar  va
sharoitlarda  uning  faoliyati  yanada  yo’qori  bosqichga  ko’tarildi  yoki
hukmronlikning  avtoritar  usullarni  kuchli  qo’llagan  hukmdorlar  davrida  esa
imkoniyat  doirasi  yanada  toraydi.  Kengash  tarkibida  muayyan  o’zgarishlar  sodir
bo’ldi.  Xonlik  boshqaruv  tizimidagi  maslahat  organi  -  Oliy  Kengashning
12
Ш. Атажанов, В. Ишкувватов. З. А.Илхомов. Узбек хонликлари тарихшунослиги. Т . 2011 Б .29 mavjudligi  Qo’qon  hukmdorlarining  xonlikni  tarixiy  vorisiylik  va  o’zbek
davlatchiligi an’analari asosida boshqarishiga olib keldi. 17 1.3 Markaziy boshqaruvi tizimida unvon va mansablar faoliyati
Qo’qon  xonligining  markaziy  boshqaruv  tizimi  Buxoro  va  Xiva  xonliklari
boshqaruv  tizimiga  nisbatan  kam  o’rganilgan.  Qo’qon  tarixining  u  yoki  bu
masalalariga  doir  tadqiqotlarda  xonlik  boshqaruvining  umumiy  holatda  o'rganib
kelingan. Biroq ularda xonlik boshqaruv tizimi to'liq aks ettirilmagan.Xonlikning
boshqaruv tizimi va unda faoliyat yuritgan mansablar va mansabdorlar to’g’risida
o’sha  davrda  yaratilgan  manbalarda  keltirilgan.  Bu  ma’lumotlarni  qiyosiy
o’rganish, tahlil etish va umumlashtirish orqali mazkur masalaga oydinlik kiritish
mumkin.
Qo’qon  xonligida  davlatning  ma’muriy  boshqaruv  tizimida  muhim
mansablarni egallagan amaldorlarni ikki toifaga bo’lish mumkin. Bular dunyoviy
hamda diniy amallar egalari bo’lib, dunyoviy ishlarga ma’sul amaldorlar ”umaro”,
diniy  vazifadagilar  ”ulamo”  deb  yuritilgan.  Shuning  uchun  ham  manbalarda
davlatning  ma’muriy  boshqaruv  tizimida  ”umaro”  va  ”ulamo”  atamalari  ko’p
uchraydi.
Muhammad  Hakimxon  to’ra  “  Muntaxab  ut-  tavorix”  asarida  xonlik
markaziy  boshqaruvida  beshta  vazir  bo’lganligini,  bu  vazirlar  XIX  asrning
o’ninchi  yillariga  qadar  xonlikning  boshqaruv  tizimida  faoliyat  ko’rsatib,
davlatning  siyosiy,  ijtimoiy-iqtisodiy  hayotida  islohatlarni  amalga  oshirishga
ma’sul  bo’lganligini,  vazirlardan  biri  devonbegi  ed  deb  qayd  etadi. 13
 Bunday
ma'lumot  boshqa  manbalarda  uchramaydi.  Mazkur  ma’lumotdan  davlatning
markaziy  boshqaruv  tizimida  beshta  asosiy  vazir  bo’lganligi  va  ulardan  biri
devonbegi  mansabini  egallaganligi  ma’lum  bo’ladi.  Xonlik  markaziy  boshqaruv
tizimidagi  besh  vazirdan  yana  biri  qushbegi  bo’lib,  bu xususida  ham  «Muntaxab
ut-tavorix ” asarida ma’lumot beriladi . Fikrimizcha, uchinchi vazir inoq unvoniga
ega  bo’lgan  mansabdorlar  bo’lsa  kerak. 14
 Olimxon  1806  yilning  may  oyida
O’ratepaga  qilgan  harbiy  yurishida  g’alabaga  erishib,  mazkur  viloyatga  Qadam
inoqni  hokim  etib  tayinlaydi.  Hukmdorlar  markaziy  boshqaruvga  yuqori
13
Devonbegi-  xon  devonining  sardori  qarang:Vohidov  SH,XoliqovaR.  Markaziy  Osiyodagi  boshqaruvi  tarixidan
( XIX-XX asr boshlari)-T:Yangi asr avlodi,2006-b.15
14
Mahmudov Sh.Y. “Qo'qon xonligining ma'muriy boshqaruv tizimi”(1709-1876) Diss.t.f.n-T:2007 19mavqeidagi va o’ziga yaqin mansabdorlarni viloyatlarga hokim etib tayinlangan.
XIX  asrning  boshlaridagi  Qo’qon  xonligiga  oid  asarlarda  shu  davrgacha
bo’lgan  tarixiy  jarayonlar,  taxtga  o’tirgan  hukmdorlar  va  ularning  davlat
boshqaruvida  olib  borgan  faoliyatlari  yoritilgan.  Biroq  ularda  mansab  va
mansabdorlar  nomi  XIX  asrning  o’ninchi  yillaridan  keyingi  davrlarda
yoritilganligidan  nisbatan  kam  uchraydi.  Shuning  uchun  ham  xonlik  markaziy
boshqaruv  tizimini,  xususan,Muhammad  Hakimxon  To’ra  e’tirof  etgan  besh
vazirdan ayrimlarining qanday mansab va unvonga ega bo’lganligini hamda ularga
qanday vazifalar yuklatilganligini aniqlash qiyin.
XIX  asrning  boshlariga  kelib,  Qo’qon  xonligini  idora  etishda  bir  qator
islohatlar  amalga  oshirildi.  Olimxonning  (  1798-1810)  mamlakat  hududini
kengaytirish  borasida  olib  borgan  harbiy  harakatlarini  Umarxon  (  1810-1822)
davom  ettirib,  markazlashgan  davlatni  kuchaytirishga  harakat  qildi.  Umarxon
taxtga  o’tirgan  yilidan  boshlab  savdo  diplomatik  aloqalarni  yo’lga
qo’yib,markaziy  hokimiyatda  bir  qator  yangi  vazifa va  mansablarni  joriy  qildi. “
Muntaxab ut- tavorix” asarida Qo’qon xonlari Olimxon, Umarxon va Muhammad
Alixon  hukmronlik  qilgan  davrni  kengroq  yoritilgan  va  xonlik  markaziy
boshqaruviga  oid  bir  qancha  ma’lumotlar  keltirilgan.Bu  ma’lumotlarga  ko’ra,
davlat  boshqaruvidagi  turli  mansab  va  amallarga  oliy  hukmdorni  buyrug’i  bilan
turli  amaldorlar  tayinlangan.  Buni  asar  muallifi  1815  yilda  Umarxon  bir  necha
shaxslarni  sadr,devonbegi  ,  mirzaboshi,  qushbegi,  parvonachi”,  -  etib
tayinlaganligini keltirib o'tgan.
Bular  haqida  Qo’qon  xonligining  markaziy  boshqaruv  tizimidagi
mansabdorlarning faoliyatini o’rganish orqali oydinlik kiritish mumkin.
Davlat  boshqaruvida  oliy  hukmdordan  keying  o’rinda  bosh  vazir  turgan,  u
mingboshi nomi  bilan atalgan. Qo’qon xonligi  bosh vaziri  bo’lgan  mingboshi  va
uning  faoliyati  xususida  V.Nalivkin,  “  ...  ushbu  amaldor  davlatning  barcha  ichki
ishlarini  boshqarib,...  shu  bilan  birga  tashqi  siyosiy  ishlarda  ham  xonning  bosh
maslahatchisi bo’lgan.”, 15
 - deb yozadi.
15
Наливкин В. Краткая история Кокандского ханство С.112 Shu o’rinda xonlik tarixiga oid manbalarda Umarxon davrigacha mingboshi
nomi  uchramaydi.  Bu  mansab  Umarxon  tomonidan  ta’sis  etilib,1810  yilda  unga
Shohi Marg’iloniy ismli shaxs tayinlanganligi bir necha manbalardan ma’lum. 16
Lekin bu bilan Qo’qon xonligida, Umarxon hukmronligiga qadar bosh vazir
vazifasini vazifasini bajaradigan mansabdor bo’lmagan degan xulosaga kelmaslik
kerak. ”Muntaxab ut -tavorix” asarida keltirilgan Norbo’tabiy hukmronligi davrida
bosh  vazir  to’g’risidagi  ma’lumot  bu  masalaga  oydinlik  kiritadi.  Mazkur  asarda
Xo’jand  viloyati  xokimi  Abdurahmon  Bahodirning qo’shbegi  mansabida  faoliyat
yuritgan ukasi Norbo’tabiyning bosh vaziri bo’lganligiga ishora qilinadi.
Muarrix tomonidan Abdurahmon Bahodirning ukasining asl ismi tilga olinmagan.
Uning  qo’shbegi  deb  atalishi  qo’shbegi  mansabida  bo’lganidan  dalolat  beradi.
Ushbu  tarixiy  ma’lumotlar  Umarxonga  qadar  davlatda  bosh  vazir  vazifasini
qo’shbegi bajargan deyishga asos bo’ladi. Umarxon davridan qo’shbegi lavozimi
mingboshi  nomi  bilan  almashtirilganligiga  sabab,  ma’lumki,  Buxoro  amirligida
ham  bosh  vazir  lavozimini  qo’shegi  amalga  oshirgan.  Buxoro  xonligidan
tarkibidan  ajralib,  mustaqil  davlat  sifatida  shakllangan  Qo’qon  xonligida
boshqaruv tizimi ham dastlab Buxorodan andoza olib tashkil qilgan. Keyinchalik
xonlik  ma’muriy  boshqaruv  tizimida  islohatlar  o’tkazilib,  mansablar  va
mansabdorlar faoliyati o’zgarib borgan. Mingboshi lavozimining ta’sis etilishi shu
islohatlar  natijasidir.  Qo’qonda  mingboshi  mansabining  mavqeyi  keyingi
hukmdorlar  davrida  yanada  oshdi.  Jumladan,  Sheralixon  (1842-1845)
hukmronligidan  boshlab,  mingboshi  mansabining  mavqeyi  davlat  boshqaruvida
oshgan bo’lsa, Xudoyorxon ( I -davri 1845-1858) va Sulton Sayidxon (1863-1865)
davrida ushbu mansab egasi davlat boshqaruvida to’liq hukmronlikni qo’lga olgan.
Qo’qon  xonligi  davlat  boshqaruvning  40-50  yillarida  mingboshi
mansabining  bunday  eng  yuqori  pog’onaga  ko’tarilishining  bir  necha  siyosiy
sabablari bor edi, albatta.
Birinchidan,hukmdorlar  Xudoyorxon  va  Sulton  Sayyidxon  taxtga  yosh
16
Mulla  Olim  Mahdum  Hoji  Tarixi  Turkiston.-b.37.  Mahmud  Hakim  Yayfoniy.  “  Xullas  ut  -  tavorix’’.b.26
каранг .  Махмудов.  Ш. Куканд  хонлигининг ма’мурий- бошкарув тизими (1709 1876 йй.). Тарих фан. Ном.
Дисс.- Т. 2007 77 б. 21o’tqazilgan.  Ushbu  hukmdorlarning  taxtga  o’tirishida  va  davlatni  boshqarishida,
aynan,  ularning  bosh  vaziri,  ya’ni  Xudoyorxon  uchun  Musulmonquli,  Sulton
Sayyidxon uchun Aliquli amirlashkar muhim o’rin tutgan.
Ikkinchidan,taxtga  da’vogarlikda  guruxbozlik  kuchaygan.  Bu  esa,  o’z
navbatida,  davlat  boshqaruvining  ishonchli  va  kuchli  qo’llarda  bo’lishini  talab
qilgan.
Yuqoridagilardan ko’rinadiki,Qo’qon xonligida mingboshi juda katta huquq
va  imkoniyatlar  berilgan  va  shu  bilan  birga  davlat  boshqaruvida  unga  juda  katta
ma’suliyatlar yuklatilgan.
Markaziy boshqaruv tizimida mingboshidan keyingi pog’onadagi mansab
qo’shbegi mansabi bo’lib,hukumat olib borgan siyosatini amalga oshirishda bu
mansabdor  muhim  vazifalarga  ma’sul  bo’lgan.  Uning  faoliyati  xususida  Mulla
Olim Mahdum Hoji muhim ma’lumotlarni keltiradi. Uning yozishicha, ” Ikkinchi,
qo’shbegilik mansabidagi odamlar doimo xon huzurida maslaxatchi qatorida turub
va yoki biror katta shahar hokimi bil - istiqlol nasib qiladur”. 17
 Qo'qon xonligida
qo'shbegi mansablar qatoriga emas balki unvonlar qatoriga qo'shsa to'g'ri bo'ladi.
Bu unvon egalari harbiylar qatoridan ham o'rin egallagan bo'lib, davlatning harbiy
kuchlar  boshqaruvida  faol  ishtirok  etishgan.  Qo'shbegi  unvonidagi  kishi  harbiy
harakatlar vaqtida qo'shin boshlig'i vazifasini bajargan. 18
Qo'shbegi  mansabidan  keyingi  o'rinda  parvonachi  turgan.  Uning  egasi  oliy
hukmdor tomonidan berilgan yorliq va inoyatnomalarni o'z egalariga yetkazuvchi
mansabdor  edi.  Ayrim  hollarda  parvonachi  qo'shbegi  lavozimini  egallashi  ham
mumkin  edi.Shuningdek,  parvonachi  mansabidagi  kishilar  ham  viloyat  hokimi
vazifasiga  tayinlangan.  Buni  muarrix  Mulla  Olim  Mahdum  Hojining  ushbu
ma'lumoti ham tasdiqlaydi. “ Bu mansabdagi zot ham qo'shbegi lavozimotini ado
qiladurlar” 19
Mazkur mansab o'z xizmat doirasiga ko'ra oliy hukmdorga yaqin bo'lgan va
uning  ishonchini  qozongan  edi.Sh.Vohidovning  yozishicha,  “  Uning  egasi  o'zini
17
Mullo  Olim  Mahdum  Hoji . Tarixi  Turkiston . b .104-105  каранг.  Махмудов.  Ш.  Куканд  хонлигининг
ма’мурий- бошкарув тизими (1709-1876 йй.). Тарих фан. Ном. Дисс.- Т. 2007 780 б.
18
Vohid  Sh . Qo ' qon  xonligida  unvon  va  mansablar // Sharq  Yulduzi .1995.- N -3-4- b .217.
19
Mulla Olim Mahdum Hoji Tarixi Turkiston. -b.105 xonga  yaqinligidan  foydalanib,  xat  va  arizalarni  saroyga  olib  kirib,  u  yerdan
ketma-ket javobini olib chiqarardi” 20
Davlatning rivojlanishi va yuksalishida tashqi dunyo aloqada bo'lishi muhim
o'rin  tutadi.  Boshqaruvda  xonlikka  chet  mamlakatlardan  siyosiy,iqtisodiy,
diplomatik  munosobatlarini  o'rnatish  maqsadida  kelgan  elchilarni  kutib
olish,ularni  joylashtirish  va  xonlikda  faoliyatiga  javobgar  mansabdor  egasi
“shig'ovul”  edi.  1830  yilda  Qo'qon  xonligida  bo'lgan  Potanin  esdaliklarda
shig'ovul  haqida  “.ular  chet  mamlakatlardan  Qo'qonga  kelgan  elchilarni  xonlik
hududidagi  faoliyati  va  esan  -omon  o'z  vatanlariga  qaytishlari  uchun  xon  oldida
javobgardir ” 21
, -deb yozgan .
Qo'qon  xonligi  markaziy  boshqaruvda  iqtisodiy  masalalar  bo'yicha  ma'sul
amaldor  devonbegi  ham  muhim  o'rin  tutgan.Devonbegi  xon  devoning  boshlig'i
bo'lib, uning qo'l ostida bir necha mirzolar faoliyat yuritgan. Mamlakat hazinasiga
tushadigan  mablag'lar  va  bu  mablag'larni  sarflash  harajati  devonbegi  nazoratida
bo'lgan. B u sarf harajatlar uchun maxsus kirim-chiqim daftarida qayt etib borgan.
Xonlik  devonxonasida  vaqf  yerlari  ,  masjid  va  madrasalarga  tegishli  kirim  -
chiqim  yozuvlari,xonga  hadya  qilingan  sovg'alar  hisoboti  hamda  muhim  statistik
ma'lumotlar qayd etilgan daftarlar saqlangan. 22
Qo'qon  xonligida  XIX  asrning  50-yillariga  kelib  markaziy  boshqaruv
tizimida ayrim mansab va amallarning o'zgarishlarga yuz bergan.
Xonlikda  yuzaga  kelgan  siyosiy  boshbodoqlik,  oliy  hukmdorlarning  yosh
bo'lganligi  sababli  davlatni  turli  shaxslar  orqali  boshqarilganligi  markaziy
boshqaruv tizimida ma'lum o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Ayrim mansab va amallar
egalarining vakolatlari kengaytirildi yoki cheklandi.
Xonlik  tarixiga  oid  asarlarda  XIX  asrning  50-60-yillardagi  devonbegi
mansabi  va  ulrni  egallagan  shaxslar  haqida  hech  qanday  ma'lumotlar
keltirilmagan.Bu  davrga  kelib  Qo'qon  xonligi  mansabi  vakolatlari  boshqa  ya'ni
20
Vohid.SH  Qo'qon  xonligida  unvon  va  mansablar//Sharq  Yulduzi.1995.-N-3-4.-B.220.;  Vohidov  Sh,Xoliqova
R.Markaziy Osiyodagi davlat boshqaruvi va tarixidan( XIX-XX asr boshlari) -b.16
21
Потанин.Р.И. Записки о Коканском ханстве.-С.279 каранг. Махмудов. Ш. Кукон хонлигининг маъмурий-
бошкарув тизими (1709-1876 йй.). Тарих фан. Ном. Дисс.- Т. 2007 82 б.
22
Хроицкая А.Л. ^талог aрхива Kok ^^^ ханов XIX века- M Наука.1967.-С.3. каранг. Махмудов. Ш. Куканд
хонлигининг ма’мурий- бошкарув тизими (1709-1876 йй.). Тарих фан. Ном. Дисс.- Т. 2007 82 б. 23mirzaboshi  mansabida  biriktilgan.  Shuningdek,  mirzaboshining  hizmat  doirasiga
devonbegining  vazifalardan  tashqari  yana  bir  vazifa  yuklatilgan.  Qo'qon  xonlari
hokimlarni almashtirish vaqtida ular boshqaragan viloyatlar byujet mablag'larining
sarf  -harajati  ustidan  taftish  nazoratini  olib  borgan  va  bu  ish  aynan  mirza  boshi
tomonidan amalga oshirilgan. Mallaxon ( 1858-62) hukmronligi davrida markaziy
boshqaruv tizimida aynan ushbu vazifani Muhammad Yunus bajargan.Buni uning
asari  “  Tarixi  Aliquli  Amirlashkar”dan  bilishimiz  mumkin.  Xususan,  u  Mallaxin
tomonidan Toshkent viloyatini tekshirish uchun yuborilganligini bayon etar ekan,”
faqirni,  Muhammad  Muso  farmonachi  (parvonachi)  moliya  mulkiyalarin  sarishta
qilmoq uchun . Toshkent viloyatiga sikritor , ya'ni mirzaboshi qilib yuboradilar”, -
deb yozadi.
Qo'qon  xonligi  markaziy  boshqaruv  tizimida  iqtisodiy  hayotni  tartibga
soladigan va boshqarish bilan bog'liq mansab “ mehtar” lavozimidir. Bu lavozim
markaziy boshqaruv tizimidagi vazirlardan biri ekanligini uchratishimiz mumkin.
Mamlakatga  olib  kirilayotgan  va  chiqilayotgan  savdo  mollaridan
Sh.Mahmudovning fikricha, mehtarning vazifasi moliya vaziriga emas.bojxona va
zakot ishlari boshlig'i vazifasiga to'g'ri keladi. 23
Xonlik  markaziy  boshqaruv  tizimida  ijtimoiy-iqtisodiy  ahamiyaga  ega
mansablardan  dasturxonchidir.  Dasturxonchi  saroyda  oliy  martabali  mehmonlar
uchun  uyushtiriladigan  va  turli  bayramlar  o'tkaziladigan  marosim,kechalarni
tashkillashtirib,  boshqarib  borish  bilan  bilan  bir  qatorda  davlatning  bosh
xazinaboni ham hisoblangan. Qo'qon xonligida dasturxonchi markaziy boshqaruv
mansabiiga kiritilgan. V.V.Velyaminov -Zernov uni bosh g'aznachi,deb izohlaydi
va  markaziy  hokimiyatning  asosiy  mansablaridan  biri  deb  ko'rsatadi. 24
Dasturxonchi  davlat  xazinasini  idora  etish  bilan  birga  mamlakatning  siyosiy
hayotida ham faol ishtirok etgan. Jumladan,1831 yilda imzolangan Qo'qon xonligi
foydasiga  Qashqardan  boj  yig  'ish  bo'yicha  Pekin  shartnomasini  tayyorlash  va
imzolashda  Qo'qon  davlati  nomidan  Mahmud  dasturxonchi  ishtirok  etgan. 25
 Abu
23
Mahmudov  Sh . Y . “ Qo ' qon  xonligining  ma ' muriy  boshqaruv  tizimi ”(1709-1876) Diss . t . f . n - T :2007 B .85
24
Зернов В.В. Сведения о Кокандсом ханстве //.-СПб : -С .114
25
Muhammad  Yahyoxon // Vatan .1995.- N -16. Ubaydulloh ham “ Xulosat ul-ahvol” asarida Mahmud dasturxonchini Muhammad
Alixonning vazirlaridan biri ekanligi ta'kidlanadi.
Markaziy  boshqaruv  tizimida  yuqori  mavqeyiga  ega  bo'lgan  unvonlar  ham
bo'lgan.  Shulardan  biri  “otaliq”dir.  Otaliq  unvoniga  ega  bo'lgan  kishi  davlat
boshqaruvida , mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotida hukmdorning bosh
maslahatchisi bo'lgan.
Markaziy  boshqaruvda  “risolachi”  tomonidan  oliy  hukmdor  bilan  viloyat
hokimlari,  biror  xizmat  bilan  poytaxtdan  uzoqda  bo  lgan  mansabdorlar,
mamlakatlarning turli hududlarida o'rnashgan muntazam qo'shin boshliqlari, urush
holatida  qo'mondonlar  o'rtasida  yozishmalarni  olib  borish,  hukmdorning  hohish-
irodasini  turli  shaxslarga  bildirish,  har  xil  masalalar  bo'yicha  yo'l-  yo'riq  va
dasturulamallarni  yetkazish  kabi  vazifarni  amalga  oshirgan.  Qo'qon  xonligi
markaziy  boshqaruv  tizimida  risolachi  o'rta  darajadagi  nufuzli  mansabdor
hisoblangan  bo'lsada,  XIX  asrning  50  yillariga  kelib,ushbu  mansab  egasining
davlat  boshqaruvida  mavqeyi  ortgan.  Xuddi  shu  davrda  Qo'qon  xonligida  ushbu
vazifada Qulbobo risolachi xizmat qilgan,u mamlakatningsiyosiy hayotida muhim
o'zgarishlar tepasida turgan kishilardan biri bo'lgan.
U  Xudoyorxonning  mustaqil  hukmronlikni  o'z  qo'liga  olishida,ya'ni  uning
Musulmonquli  vasiyligidan  qutulishida  katta  yordam  bergan  kishilarning  biri
bo'lgan.
Qo'qon  xonligining  markaziy  boshqaruv  tizimida  “  inoq”  unvoniga  ega
bo'lgan shaxs oliy hukmdorning mulozimlari ichida eng yuqori martabalisi bo'lib,
bu  unvonga  bir  kishi  sazovor  bo'lar  edi.Sh.  Vohidovning  ko'rsatishicha,  xonning
xos va sirdosh mulozimi bo'lgan. 26
Olimxon  (1798-1810)  1806  yilda  O'ratepa  viloyatini  Qo'qon  tasarrufiga
kiritganidan  keyin  viloyatga  Qadam  inoqni  hokim  qilib  tayinlaydi.Ma'lumki,
O'ratepa  viloyati  Qo'qon  va  Buxoro  o'rtasida  ko'p  tortishuvlarga  sabab  bo'lgan
hudud  hisoblangan.  Olimxon  bu  viloyatni  qo'ldan  bermaslik  maqsadida  o'ziga
26
Vohidov  Sh . Qo ' qon  xonligida  unvon  va  mansablar //  Sharq  yulduzi .1995.- N -3-4.- B .220.;  Vohidov  Sh ., Xoliqova
R  Markaziy  Osiyodagi  davlat  boshqaruv  tarixidan ( XIX - XX  asr  boshlari ).- b .16 25yaqin bo'lgan mulozimini hokim etib tayinlashga qaror qilgan.
Qo'qon xonligining markaziy davlat boshqaruvida siyosiy-iqtisodiy ishlarni
bajaradigan  mansabdorlar  bilan  bir  qatorda  diniy-huquqiy  sohani  boshqaradigan
oliy  martabali  mansabdorlar  ham  faoliyat  yuritgan.  Xonlikning  huquqiy  tizimi
shariat  asosida  olib  borilganligi  sababli  aholining  ijtimoiy-  ma'naviy  hayotida
diniy-huquqiy  vazifalardagi  mansabdorlar  muhim  o'rin  tutgan.Davlatning
markaziy  boshqaruvida  eng  oliy  diniy  mansab  shayxulislom  bo'lib,  bu  mansabni
Sh.Vohidov,Umarxon  tomonidan  1818  yilda  ta'sis  etilgan,  deb  ko'rsatadi. 27
 Shu
davrga  qadar  shayxulislom  mansabi  bo'lganligi  to'g'risida  ma'lumotlar  deyarli
uchramaydi.Shayxulislom  mansabi  davlat  boshqaruvida  xonlikda  nufuzli  mansab
bo'lib, uning vakolatiga jamiyat a'zolari orasida kelib chiqadigan nizoli masalalarni
hal  etish,  aholining  arz  -  dodiga  quloq  tutish  va  yaxshi  ishlarga  undash,yomon
xatti-harakatlardan  qaytarish,yetimlar  va  yo'qolgan  kimsalar  mol-  mulkiga  hukm
chiqarish shayxulislom zimmasiga yuklatilgan.Qo'qon xonligi markaziy boshqaruv
tizimida  mamlakat  sud  ishlarini  amalga  oshiradigan  qozilarning  turli  mojaroli
masalalar  bo'yicha  chiqargan  hukmlari  va  qozilarning  faoliyati  ustidan  nazoratni
amalga  oshiruvchi  lavozim  shayxulislom  muhim  o'rin  tutadi.  Shayxulislom
markaziy  va  mahalliy  boshqaruvi  tizimida  muhim  o'rin  tutgan  qozikalon
mansabiga nomzodlar ko'rsatish huquqiga ham ega bo'lgan. “Toshket viloyatining
1863-1865  yillardagi  qozikaloni  Xakimxo'ja  eshon  bu  lavozimga  shaxulislom
Sulaymonxoja  tomonidan  oliy  hukmdorga  tavsiya  qilingan.” 28
 Bu  mansabdagi
kishliar boshqa vazifaga o'tkazilmagan yoki vazifasidan bo' shatilmagan.
Xojikalon  unvoniga  bo'lgan  diniy  mansabdorlar  xonlik  markaziy
boshqaruvda  shaxulislomdan  keyingi  o'rinda  turgan.  Sh.  Vohidov  xojikalon
unvonidagi  kishiga  fiqx  olimi,  deb  ta'rif  bergan.  Xonlikning  markaziy
boshqaruvida ikki xojikalon tayinlanganligi bejis emas. Bu ikki fiqx olimi davlat
ishlari,hukmdorning  farmon  va  qarorlari  shariat  qonunlari  asosida  bo'lishi  yoki
shariatga  mos  kelishiga  ma'sul  shaxslar  bo'lgan.Davlat  idoralari  ishlarida  sha'riy
27
Vohid . Sh . Qo ' qon  xonligida  unvon  va  mansablar // Sharq  yulduzi .1995.- N -3-4.- B .222.; Vohidov  Sh ., Xoliqova . R .
Markaziy  Osiyodagi  davlat  boshqaruvi  tarixidan ( XIX - XX  asr  boshlari ).- b .19
28
Toshkand  shahrini  ulug '  hurmatlik  qozi  kaloni  Sayid  Muhammad  Xakimxo ' ja  eshon  Norxo ' ja  eshon  o ' g ' li
ahvollari  xususida // Turkiston  viloyati  gazeti .1890.- N -46. qonunlarning  buzilmasligi  qattiq  nazorat  ostiga  olingan.  Bunda  oliy  hukmdor
xojikalonlarga  tayyanib,ish  yuritgan.  Ushbu  holatni  viloyatlar  markazida  ham
mazkur  mansab  egasi  faoliyat  yuritganligi,ular  oliy  hukmdor  tomonidan
tayinlanganligi haqidagi mavjud yorliqlar ham tasdiqlaydi. 29
Markaziy boshqaruv tizimida “qozikalon” adliya va huquq tartibot ishlariga
ma'sul  lavozim  bo'lib,bu  mansabdagi  bir  kishi  faoliyat  yuritgan.
Shuningdek,viloyat  markazlarida  mavjud  mahalliy  boshqaruv  tizimida  ham
qozikalon  mansabi  bo'lgan.  Qozikalon  “  ...poytaxt  va  viloyat  markazlaridagi
qozilarning  va  qozixona  ishlarining  ustidan  nazorat  qilardi”,-deyilgan. 30
Qozikalonlar faqat qozilar va qozixona ishlari ustidan nazoratni amalga oshirmay,
fuqarolarning  turli  huquqiy  masalalari  bo'yicha  hukmlar  chiqargani  va  bu  haqda
oliy hukmdor yoki viloyat hokimiga yozma bayonotlar tayyorlaganlar.
Qo'qon  harbiy  ishlar  qozisi  vazifasida  “qozi  askar”  faoliyat  yuritgan.Qozi
askar,  o'z  navbatida,  markaziy  davlat  boshqaruvidagi  sudlov  masalalari  bo'yicha
bosh mansabdor qozikalonga bo'ysingan.
Umarxon  hukmronligi  davrida  xonlikning  boshqaruv  tizimida  “o'roq”  va
”sudur”  kabi  diniy  unvon  egalari  faoliyat  yuritgan.  Bu  unvon  egalari  vazifasiga
vaqf mulklarini nazorat qilish kirgan. Sh.Vohidovning ta'kidlashicha, “O'roq” vaqf
yerlarining  xiroj  va  soliqlariga,  “Sudur”  esa  vaqf  mulklarining  daromadlari  va
hisob- kitobiga javobgar shaxs bo'lgan. 31
Shunday  qilib,  Qo'qon  xonligi  markaziy  boshqaruv  tizimiga  oid
ma'lumotlardan shunday fikrlarga kelish mumkin. Xonlikning markaziy boshqaruv
tizimi o'z taraqqiyotida uch bosqichdan o'tgan. Birinchi bosqich xonlikda markaziy
davlat boshqaruv tizimining shakllanishidir.1709 yildan 1800 yillar davomida bu
davrda  yangi  tuzilgan  hamda  siyosiy  jihatdan  rivojlanib  borayotgan  davlat,  katta
hududni  qamragan  davlatni  boshqarish  uchun  boshqaruv  tizimini  O  rta  Osiyoda
mavjud bo'lgan davlatchilik asoslari negizida rivojlanganligidir. Xonlik markaziy
29
Материали  по  истории  Ура-Тюбе.сборник  актов  XVII - XIX  вв.Составление  перевод  и  предисловие
А.Мухтаров.-М:1963.-с.58 Махмудов. Ш. Куканд хонлигининг ма’мурий- бошкарув тизими (1709-1876 йй.).
Тарих фан. Ном. Дисс.- Т. 2007б92
30
Vohid Sh. Qo'qon xonligidagi unvon va mansablar// Sharq Yulduzi,1995.-N3-4.-b.222.
31
Vohid Sh. Qo'qon xonligidagi unvon va mansablar// Sharq Yulduzi,1995.-N3-4.-b.222 27boshqaruv tizimining ikkinchi bosqichi 1800 yidan 1842 yillarni o'z ichiga oladi.
Bu  davrda  mamlakatda  kechgan  siyosiy  jarayonlar,iqtisodiy  va  madaniy  hayot
borasida  rivojlanish,bu  davrda  hukmronlik  qilgan  hukmdorlarning  o'z  ichki  va
tashqi siyosatlarini,jamiyat bilan aloqalarini muayyan boshqaruv tizimiga tayanib
yuritgani,bu  tizimni  takomillashtirish  borasida  bir  qator  tadbirlarning  amalga
oshirilgani,markaziy  boshqaruv  tizimida  xonlikda  mavjud  bo'lmagan
mansablarning  joriy  etilishi  bilan  tavsiflanadi.  Bu  davrda  xonlikda  bir  qator
islohatlarning  amalga  oshirlishi  natijasida  o'z  davrining  murakkab  boshqaruv
tizimi yuzaga keldi. Uchinchi bosqich esa 1842-1876 yillarni o'z ichiga olgan. Bu
davrda  mamlakatning  hukmdor  emas,ularning  vasiylari  tomonidan
boshqarilganligi,ularning  hokimiyatni  uzoq  vaqt  qo'lda  ushlab  turish  maqsadida
boshqaruvning  avtoritar  uslubidan  foydalangan.  Markaziy  boshqaruv  tizimidagi
ko'pgina mansab va amallarni vakolati qisqarganligi yoki yo'qotilgani,natijada bu
davrda  markaziy  boshqaruv  tizimining  soddalashgani,shuningdek,  ayrim
mansablarning  vazifasi  boshqa  mansabdorning  zimmasiga  yuklatilishi  oqibatida
o'z-o'zidan bu mansabning nomi ham tugatilganligini ko'rish mumkin.
II-BOB. QO'QON XONLIGINING MA'MURIY BOSHQARUV TIZIMI.
2.1. Xonlikning ma'muriy bo'linishi va viloyatlar boshqaruvi.
Qo'qon xonligi tarixi masalalari bo'yicha turli davrlarda tadqiqot olib borgan
tarixchi olimlar o'z tadqiqotlarida ushbu davlatning chegarasi va uning ma'muriy-
hududiy bo'linishi xususida ham qisman to'xtalib o'tganlar. 32
Qariyib ikki asr hayot surgan Qo'qon xonligi murakkab va ziddiyatli siyosiy
jarayonlarni  boshdan  kechirdi.  Qo'qon  xonligining  dastlabki  tashkil  topgan
32
Bu haqida qarang. Qayumov A. Adabiy muhiti,-T:Fan,1961;Yusupov.Sh.Ocherki istorii Kulyabskogo bekstva
v  konse  XIX  i  nachalo  XX  veka,-Dushanbe:1964;Ploskix  V.Kirgizi  i  Kokandskoye  xanstvo.-
Frunze:Ilim,1977;Xasanov.A.  Narodniye  dvijeniya  v  Kirgizii  v  period  kokandskogo  xanstva.-
M.:Nayka,1977;Beysembiyev.T.Tarixi  Shaxruxi-kak  istoricheskiy  istochnik.-  Alma-Ata.1987;Bobekov
X.Narodniye dvijeniya v Kokandskom xanstve i ix sotsialno- ekonomicheskiye i politicheskiye predposilki (XVIII-
XIX)-T.:Fan,1990;  o'sha  muallif  .Qo'qon  tarixi.-  T:Fan,1996;  QosimovY.  Qo'qon  xonligi  tarixi  ocherklari.-
Namangan/;1994;Vohidov.Sh.XIX-XX  asr  boshlarida  Qo'qon  xonligida  tarixnavislikning  rivojlanishi.Tarixfanlari
doktori.dis.-  T:1998.;Ziyayev.X.  Turkistonda  Rossiya  tajovuzi  hukmronligiga  qarshi  kurash.-T:  Sharq,1998.;
Turkiston  chor  mustamlakasi  davrida  O'zbekistonning  eng  yangi  tarixi  .  birinchi  kitob.-T.:
Sharq,1998.;Sagdullayev.A.Aminov.B,Mavlonov.O,Norqulov  N.O'zbekiston  tarixi:  davlat  va  jamiyat  taraqqiyoti.-
T:Akademiya,2000.;Ziyo.A.  O'zbek  davlatchiligi  tarixi.-T.:  Sharq,2001.;O'zbek  davlatchiligi  ocherklari.O'zR  FA
SHI ilmiy to'plami,-T.:Fan, davridagi  hududi  hokimyatni  boshqargan  turli  salohiyatli  uzoqni  ko'zlagan
hukmdorlarning harakatlari natijasida kengayib bordi. Zero,davlat hududi va unda
yashagan  aholi  uning  mavjudliginiko'rsatuvchi  belgilardan  hisoblanadi. 33
 Davlat
tashkil topgan dastlabki davrlaridanoq moddiy, tabiiy homashyo manbayi bo'lgan
hududini  kengaytirish  va  boshqarishni  tashkil  etishga  katta  e'tibor  qaratiladi.
Qo'qon xonligida davlatchiligida ham bunga katta e'tibor berildi.
Farg'ona  vodiysining  markaziy  qismida  tashkil  topgan  yangi  davlat
hududiga  uning  birinchi  hukmdori  Shohruhbiy  (1709-1721)  tomonidan
Namangan,Marg'ilon va Andijon to'liq qo'lga kiritilgan edi. Shohruhbiy vafotidan
so'ng  taxtga  o'tirgan  Abduraximbiy  (1721-1733)  Xo'jand  viloyatini  to'liq  xonlik
tarkibiga  kiritdi 34
 Vaqtincha  bo'lsa-da,Buxoro  xonligining  viloyatlari  bo'lgan
Jizzax, Samarqand va Kattaqo'rg'on ham Qo'qon hukmdori tomonidan egallandi. 35
Biroq Abduraximbiy Qo'qonga qaytgandan so'ng Buxoro bu viloyatlarini yana o'z
tarkibiga qaytarib olishga erishdi.
1753  yil  taxtga  o'tigan  Erdonabiy  davlatning  sharqiy  qismidagi  O'sh  va
O'zganni o'z davlati tarkibigaq kiritdi. 36
 Norbo'tabiy hukmronligi davriga kelib esa
Farg'ona vodiysining deyarli barcha qismi Qo'qon xonligi hududi hisoblangan.
XIX  asr  boshlariga  qadar  xonlik  hududi  tarkibiga  Marg'ilon,  Andijon,
Namangan,  Xo'jand  kabi  yirik  viloyatlar  bilan  bir  qatorda  Chust,  Isfara,
Konibodom singari hududiy jihatdan kichik viloyatlar ham bo'lgan va ularni ham
viloyatlar kabi hokimlar boshqargan.
Norbo'tabiyning o'g'li Olimxon ( 1798-1810) tomonidan mustaqil Toshkent
bekligini  bosib  olinishi  xonlik  hududining  yanada  kengashiga,  tashqi  savdo
aloqalarining  rivojlanib,davlatning  siyosiy  mavqeyi  ko'tarilishiga  keng
imkoniyatlar  berdi.  Bu  imkoniyatlardan  Olimxondan  so'ng  taxtga  o'tirgan
Umarxon  (1810-1822)  to'liq  foydalanishga  erishdi.  U  Rossiya  bilan  savdo
aloqalarini  yo'lga  qo'yib,Turkiya  davlati  bilan  ham  diplomatik  munosabatlar  olib
33
Politologiya ./Pod redaksiey d.e.n.prof.G.B.Poluninoy.-M.:1998.-S.119
34
Mullo Olim Mahdum Hoji. Tarixi Turkiston. -b.13
35
Mirzo Olim Mushrif. Ansob us-salotin.-b.15.
36
Ziyo A.O'zbek davlatchilik tarixi.-: T.Sharq,2001.-b.291. 29bordi. 37
Amir  Olimxon  olib  borgan  shiddatli  janglari  natijasida,Qurama  viloyati  va
Toshkent  to'liq  qo'lga  kiritilgan  bo'lsa  ,  Umarxon  hukmronligi  davrida  xonlik
hududiga  Toshkent  shimolidagi  Dashti  Qipchoq  yerlarining  bir  qismini
Muhammad Alixon (1822-1842) ham amakisi Olimxon va otasi Umarxon singari
faoliyat  yuritib,qisqa  muddat  bo'lsa-da,  Qorategin,Ko'lob,  Darvozni  Qo'qonga
bo'ysindirishga  muvaffaq  bo'ldi.  XIX  asrning  50-yillariga  qadar  Qo'qon  xonligi
shimolda  Rossiyaning  Sibir  okrugi,  sharqda  sharqiy  Turkiston,  g'arbda  Buxoro
amirligi va Xiva xonligi, janubda esa Qorategin, Darvoz, Ko'lob viloyatlari bilan
chegaradosh edi.
Qo'qon  xonligi  tarixini  yoritishga  xizmat  qiluvchi  manbalarda  davlatning
ma'muriy bo'linishi haqida ko'plab ma'lumotlar uchraydi. Ularda xonlik ma'muriy
jihatdan  viloyatlarga  ajratilib,idora  etilganligi  haqidagi  ma'lumotlar  uchraydi.
Biroq  ,  ma'lumotlarning  ko'pligiga  qaramasdan,XX  asr  ikkinchi  yarmida  olib
borilgan  tadqiqotlarda  xonlik  bekliklarga  ajratilgan  va  boshqarilgan,  deb
ko'rsatilgan.  Jumladan,A.Xasanov  Qo'qon  xonligi  davrida  Qirg'izistondagi  xalq
harakatlariga  bag'ishlangan  asarida  Qo'qon  xonligini  ma'muriy  jihatdan
bekliklarga  bo'lingan  edi,-deb  qayd  etgan.  Bu  keltirilgan  ma'lumot  Qo'qon
xonligining  barcha  davrlari  uchun  to'g'ri  kelmaydi.  Qo'qon  xonligi  XIX  asrning
40-yillariga  qadar  xonlik  hududi  ma'muriy  jihatdan  viloyatlarga,  viloyatlar  esa
sarkorlik,  oqsoqollik  va  aminliklarga  bo'lingan.  Bu  davrda  Qo'qon  xonligi
tarkibida  Marg'ilon,Andijon,  Shahrixon,  Namangan,  Xo'jand,  Chust,  Isfara,
O'ratepa, Qurama, Toshkent va Turkiston viloyatlariga bo'lgan.
XIX  asrning  II  yarmida  chop  etilgan  asarlarda 38
 ham  xonlikning  ma'muriy
bo'linishi  va uni  tashkil  etgan ma'muriy birlik turli viloyatlar haqida ma'lumotlar
keltirgan.
Bu  asarlarda  keltirgan  ma'lumotlarga  ko'ra,xonlikning  yirik  viloyati
Farg'ona 39
 bo'lib,  u  hududiy  jihatdan  Sirdaryoning  chap  qirg'og'i  bilan  Qorategin
37
Boltaboyev.X. Amir Umarxonning maktubi//O'zbekiston adabiyoti va san'ati.1997.27 oktabr.
38
Potanin.N.I. Zapiski o Kokanskom xanstve...-s.268-278;Obozreniye Kokanskogo xanstva.-s.176- 177.
39
Bunda Marg'ilon viloyati nazarda tutilgan. o'rtasida joylashgan yerlarni qamrab olgan edi.
Sirdaryoning  o'ng  qirg'og'ida  joylashgan  Namangan  va  boshqa  shaharlar
hududini  qamrab  olgan  yerlar  xonlikning  yana  bir  yirik  viloyatini  tashkil
qilgan.Shuningdek,  ba'zi  ma'lumotlar  bu  davrda  xonlik  tarkibida  Xo'jand  va
O'ratepa alohida-alohida viloyat bo'lganligini tasdiqlaydi.
Bu  davrda  xonlikning  yirik  ma'muriy  birligi  Toshkent  viloyati  bo'lib,  bu
viloyat ham rus manbalarida ham keltirilgan.
Bedbaq  dala  cho'lida  joylashgan  Turkiston  xonlikning  shimoliy  viloyati
hisoblangan.
Qo'qon  xonligining  eng  katta  hududini  Toshkent  viloyatini  qamrab  olgan
bo'lib,  mazkur  viloyat  tarkibiga  bir  nechta  yirik  shaharlar,  qal'alar,  ma'muriy
birliklar  biriktirilgan.  Toshkent  viloyatiga  tegishli  bo'lgan  ma'muriy
birliklarga,asosan,  xonlik  shimoliy  hududidagi  qal'alar  Avliyo  Ota,  Soliqo'rg'on,
Marki,  Itkechuv,  Oqsuv,  Pishpak  va  To'qmoq  hamda  Issiqko'lning  atrofidagi
hududlarni o'z ichiga olgan.
Xonlikning hududiy jihatdan katta viloyatlari Andijon va Namangan bo'lib,
qirg'izlar yashaydigan katta hududlar bo'ysungan.
V.Ploskix  va  A.  Xasanovning  tadqiqotlardan  ma'lum  bo'ladiki,Farg'ona
vodiysi ichida joylashgan viloyatlarga vodiyning tashqarisida joylashgan ma'muriy
hududlarni  ham  idora  etish  huquqi  berilgan  edi.  Xonlik  hududining  bu  tarzda
ma'muriy  hududiy  birliklarga  bo'linishi  boshqaruv  tizimida  bir  qator
qiyinchiliklarga  olib  kelgan.  Keltirib  o'tilgan  hududlar  viloyat  markazidan  ancha
olisda  bo'lgan.  Shu  bois  viloyat  boshqaruvchilarning  bu  hududlardagi  siyosiy,
ijtimoiy-iqtisodiy  holatni  nazorat  etishlarini  qiyinlashtirgan.  Bundan
tashqari,Qo'qon  xonlarining  ma'muriy  hududiy  bo'linishni  shunday  tarzda  tashkil
etishlari  mamlakatda  boshqa  etnik  guruh  vakillarining  markaziy  hokimiyatga
tobeligini  saqlab  turishni  ko'zlagan.  Xonlikda  turli  viloyatlarni  ma'muriy
boshqarish markazlaridan turib amalga oshirilgan.
XIX  asrning  40-yillaridan  keyin  xonlik  markaziy  hokimiyatida  vujudga
kelgan  guruhbozliklar,hokimiyat  uchun  to'xtovsiz  davom  etgan  kurashlar 31natijasida  ma'muriy  bo'linishda  ma'lum  o'zgarishlar  yuz  bergan.  Jumladan,  bu
davrda  viloyatlar  tarkibida  alohida  kichik  hokimliklar  tashkil  etildi.  Xonlik
ma'muriy  boshqaruv  tizimida  katta  birlik  bo'lgan  viloyatning  mayda  birliklarga
bo'linishi  bu  davrda  mamlakatda  yuza  kelgan  siyosiy  vaziyatning
murakkablashgani,  markaziy  davlat  salohiyatining  susayganligi,turli  kuchlar  va
amaldorning hokimiyat bilan ta'minlash maqsadida amalga oshirilgan . Xonlikning
chekka  hududlarini  boshqarishda  harbiy  qal'alar  ham  markaz  vazifasini
bajargan.1830-yillarga  qadar  xonlik  hududida  qurilgan  bu  harbiy  istehkomlardan
ma'muriy markaz sifatida foydalanilganligi tarixiy manbalarda qayd etilgan.
 Qirg'izistonlik  olim  V.Ploskix  harbiy  istehkomlarning  ahamiyati  va  katta-
kichikligi  qarab  uch  guruhga  bo'ladi  va  mazkur  qal'alarda  harbiy  maqsadlardan
tashqari  mahalliy  boshqaruv  bilan  mashg'ul  bo'lgan  ma'muriy  tizim  ham
joylashganligini  ta'kidlaydi.  Bu  tadqiqotchining  fikrlarini  tarixiy  manbalarda
keltirilgan ma'lumotlar ham  tasdiqlaydi. Jumladan, “ Tarixi Aliquli Amirlashkar”
asarida shunday ma'lumot keltirilgan: “ Mallabek Toshkand borib, Abduvali degan
odamni  Oqmasjidga  hokim  qilib  yubordi  ”.  Ma'lumki,Oqmasjid  Qo'qon
xonligining  shimoliy  nuqtasida  qurilgan  harbiy  istehkom  bo'lgan.  Bundan
ko'rinadiki,xonlikda  qurilgan  qal'alardan  faqat  harbiy  masalalarda
foydalanilmagan,bu  istehkomlardan  ular  atrofida  joylashgan  hududni  ma'muriy
boshqarishga ma'sul bo'lgan boshqaruv tizimi ham mavjud bo'lgan. Bu boshqaruv
tizimi boshida hokim turgan.
XIX  asrning  60  -  yillariga  kelib,  Rossiya  imperiyasining  xonlik  hududiga
bostirib kirishi natijasida mamlakat hududining katta qismini bosib oldi. Ayniqsa,
1865  yilda  mamlakatning  siyosiy,  ijtimoiy-iqtisodiy  hayotida  muhim  o'rin  tutgan
Toshkent viloyatining to'liq bosib olinishi nafaqat xonlikning hududi va ma'muriy
birliklariga,siyosiy  mustaqilligigata'sir  o'tkazdi.  Hokimiyat  tepasiga  uchinchi  bor
kelga Xudoyorxon (1865-1875) o'z erkinligini mustamlakachilar qo'liga osongina
topshirib  qo'yganligini  o'zi  anglamadi.  Bu  davrda  davlatning  ko'pgina  ma'muriy
birliklari  qo'ldan  ketdi.  Bu  paytga  kelib,  xonlikning  hududi  faqatgina  Farg'ona
vodiysi  bilan  chegaralanib  qoldi.  Bu  esa  1870  yilga  kelib  Xudoyorxon  kichrayib qolgan xonlikning ma'muriy -hududiy bo'linishini qaytadan ko'rib chiqishiga sabab
bo'ldi.  Sharqshunos  A.Kun  yuzaga  kelgan  bunday  sharoitda  Xudoyorxon
tomonidan  xonlik  hududini  15  ta  beklikka  bo'lganligini  ko'rsatib  o'tgan.  Bular  -
Qo'qon,  Marg'ilon,  Andijon,  Namangan,  So'x,  Maxram,  Buloqboshi,  Aravon,
Baliqchi,  Chortoq,  Novqat,  Koson,  Chust  va  Bobodarxon  bekliklariedi.
Tadqiqotchining  keltirgan  ma'lumotlarga  ko'ra,  mazkur  ma'muriy  birliklar  bu
davrda  xonlikning  Farg'ona  vodiysida  joylashgan  yirik  viloyatlari.  Qo'qon,
Marg'ilon,  Andijon  va  Namanganning  bir  necha  bo'laklarga  bo'lib  yuborish
natijasida  vujudga  kelgan.  So'nggi  Qo'qon  hukmdorining  xonlikning  ma'muriy
bo'linishi bo'yicha amalga oshirgan. Tadqiqotchi V. Nalivkin xonlikning ma'muriy
bo'linishini viloyatlarga, viloyatlar bekliklarga, bekliklar esa o'z navbatida, aminlik
va oqsoqolliklarga bo'lingan”, - deb ko'rsatgani, aynan, shu davrni ko'zda tutgan.
Qolaversa,  tadqiqotchi  A.Kun  tomonidan  keltirilgan  Marg'ilon  bekligidan  ajratib
olingan  Aravon  Sulton  Murodbekning  o'g'li  tomonidan  boshqarilganligi  haqidagi
ma'lumoti  V.Nalivkin  keltirgan  ma'lumotga  to'g'ri  keladi.  Lekin  V.Nalivkin
ko'rsatgan  ma'lumotlar  mahalliy  mualliflardan  biri  bo'lgan  Ishoqxon  Ibratning
“Tarixi  Farg'ona  ”  asarida  keltirilgan  ma'lumotlarga  mos  kelmaydi.  Bu  asarda
yozilishicha,  “Namangan  hokimiga  qarashli  to'rt  qasabo  bo'lib,  To'raqo'rg'on,
Chust,  Chahortog',  Koson  degan  yerlar,har  biri  birbeklik  yeri  edi”.  Ishoqxon
Ibratning  bu  fikrlaridan  ko'rinadiki  Namangan  viloyatiga  qarashli  to'rt  qasaba
bo'lgan.  Mazkur  qasabalar  har  biri  “bir  beklik  yeri”  ekanligi  alohida
ta'kidlanganligi  xonlikning  ma'muriy  jihatdan  “beklik”ka  bo'linmaganligini
ko'rsatadi.  Bundan  ko'rinadiki  ,rus  tadqiqotchilar  qasabani  beklik  deb  tushungan.
Oqibatda  buni  beklik  deb  atashgan.  Bu  rus  tadqiqotchilarining  xonlikning
ma'muriy  bo'linishini  “beklik”(bekstvo)  deyishganini  ingliz  olimi  M.Xoldsvort
ham tadqiqotlarida ta'kidlagan. 
Mahalliy  tarixchilarning  asarlari  hamda  hukmdorlarning  bergan  yorliq  va
inoyatnomalarini o'rganish natijasida ularda beklik nomi umuman uchramasligiga
imkon  beradi.  Shunga  alohida  ta'kidlash  kerakki,  viloyat  tarkibidagi  ma'muriy
birliklar  hukmdorining  mavqeyi  darajasi  viloyat  hokimlariningki  bilan  teng 33bo'lgan.  Ushbu  ma'muriy  birliklar  hukmdori  ham  oliy  hukmdor  tomonidan
tayinlangan. Xonlik  ma'muriy  hududiy  bo'linishining  eng  quyi  bo'g'ini
oqsoqollikdan iborat bo'lgan. Oqsoqollik tarkibiga katta bir qishloq yoki bir necha
kichik  qishloqlar  kirgan.  Mazkur  ma'muriy  birlikni  aminlar  vaoqsoqollar,
ba'zilarini sarkorlar nazorat qilgan. Qo'qon  xonligi  ma'muriy  hududiy  bo'linishi
masalasini  o'rganish  muhim  masalalardan  biridir.Shunday  qilib,  Qo'qon
xonligining ma'muriy hududiy chegarasi taxtga kelgan hukmdorlarning mamlakat
ichki  va  tashqi  siyosatida  olib  borgan  islohotlari  natijasida  XIX  asrning  40-
yillariga  qadar  kengayib  bordi.  Bu  davrlar  ichida  xonlik  hududi
viloyatlarga,viloyatlar  esa  sarkorlik  va  oqsoqolliklarga  bo'linib  boshqarildi.
Ammo,XIX  asrning  40-  yillaridan  keyin  xonlikning  ma'muriy  bo'linishida  ba'zi
o'zgarishlar  sodir  bo'ldi.  Endilikda  viloyatlar  qasabalarga,sarkorlik  va
oqsoqolliklarga  bo'linib  idora  etila  boshladi.Mamlakat  ma'muriy-hududiy
bo'linishidagi  bu  o'zgarishlarni  Qo'qon  xonlarining  o'ziga  yaqin  amaldorlarga
hokimiyat berish uchun amalga oshirgan.
Xonlikning turli ma'muriy birliklari oliy hukmdorning o'ziga yaqin kishilari
tomonidan  boshqarilgan.  Bu  an'ana  ham  O  rta  Osiyo  xonlarining  barchasiga  xos
edi. Biroq, Qo'qon xonligida, Buxoro va Xiva xonliklaridan farqli ravishda,muhim
siyosiy  va  ijtimoiy-  iqtisodiy  muhim  ahamiyat  kasb  etgan  markazlarga  hukmron
sulolaning  vakillari  emas,balki,  katta  siyosiy,  harbiy  tajribaga  ega  bo'lgan
amaldorlar va sarkardalar tayinlangan
Juda katta sarhadlarni o'z ichiga birlashtirgan Qo'qon xonligining ma'muriy-
hududiy bo'linishi va ma'muriy boshqaruvida, boshqa xonliklaridan farqli o'laroq,
XIX asrning birinchi choragida qurilgan harbiy istehkom vazifasini o'tagan qal'alar
muhim  ahamiyat  kasb  etgan.  Bu  harbiy  qal'alar  xonlikning  chegara  hududlarini,
xonlik hududidagi  dasht aholisini  itoatda  tutish  va markaziy hokimiyat  siyosatini
joylarda amalga oshirishda muhim rol o'ynagan. 2.2 Ma'muriy boshqaruvda unvon va mansablar faoliyati .
O`zbek  davlatchiligi  tarixi  Orta  Osiyo  hududida  turli  davrlarda  mavjud
bo'lgan davlatlar o'zining ichki va tashqi siyosatini murakkab boshqaruv tizimiga
asoslanib  idora  etgan.  Bu  jarayonlarda  markaziy  boshqaruv  tizimi  bilan  qatorda
mahalliy  boshqaruv  tizimi  ham  muhim  o'rin  tutgan.  Bu  boshqaruvni  amalga
oshirishda  bu  tizimda  faoliyat  yuritgan  unvon  va  mansablarni  aniqlab  olishimiz
kerak.
Birinchi  navbatda,Qo'qon  xonligi  mahalliy  boshqaruv  tizimida  birinchi
mansabdor  shaxs  xususida  xonlik  tarixiga  oid  tadqiqotlarda  turlicha  fikrlar  ilgari
surilgan. Jumladan , T.Beysimbiyev xonlikdagi viloyatlarni hokimlar yoki voliylar
boshqargan  degan  fikrni  bildirib,”  ayrim  hollarda  markaziy  boshqaruv
tizimidamuhim o'rin tutgan amaldorlar - otaliq, qo'shbegi, devonbegi, parvonachi,
xazinachi  va  dodgoh  mansabidagilar  ham  xonlikdagi  ma'muriy-  hududiy  birlik
bo'lgan  viloyatlarni  boshqarishi  mumkin  edi”  ,-deb  yozadi.  Ba'zi  tadqiqotchilar
viloyat  hukmdorlarini  hokimlar  deb  atashgan.  Jumladan,  A.P.Qayumov  o'z
tadqiqot  ishida  xonlikda  “  viloyatlarni  hokimlar  boshqarar  edi”-deb  yozgan. 35Xonlikdagi  mahalliy  boshqaruv  tizimi  tepasida  turgan  viloyat  boshliqlarining
“hokim” deb atalishi xususida mahalliy muarrixlarning XIX asrda yozilgan Qo'qon
xonligiga oid asarlarida juda ko'p ma'lumotlar keltirilgan. “Ansob us-salotin.” asar
muallifi Mirzo Olim Mushrif Qo'qon xoni Sheralixonning hukmron doira vakillari
bilan kengashib,Marg'ilon viloyatiga yangi hukmdor tayinlashi haqida yozar ekan,
quyidagilarni  qayd  etadi:  “  Arkoni  davlat  bilittifoq  maslahat  qilib,.  Yusuf
mingboshini Marg'ilonga hokim qildilar”. 40
Shu  o'rinda  viloyat  hokimlarining  qo'shbegi,devonbegi,  parvonachi
mansabidagilari  va  o'z  amallari  doirasida  davlatning  ichki  va  tashqi  siyosatida
muhim rol o'ynagan va muayyan e' tibor qozonganlar. Ularning ayrimlariga ba'zi
siyosiy  ijtimoiy-iqtisodiy  sabablarga  ko'ra  viloyatlar  boshqaruvi  ishonib
topshirilgan. Ko'p hollarda ular biror viloyatga hokim etib tayinlanganidan keyin
ham  mamlakat  markaziy  boshqaruv  tizimida  ilgari  egallab  turgan  mansabining
nomi bilan atalgan.
Viloyat  boshliqlarining  “bek”  deb  atalishi  xususida  Sattorxon
Abdug'afforovning ma'lumotlari e'tiborga loyiq. U viloyatlarni beklar va hokimlar
boshqargan  deb  e'tirof  etar  ekan,  ularning  farqiga  to'xtalib,  “.  ikkalasining
mavqeyi teng , farqi -bek xon urug'idan, hokim esa oddiy fuqarolardan” bo'lgan,-
deb  yozadi. 41
 Bundan  ko'rinadiki,  ayrim  viloyat  hokimlari  xonning  yaqin
qarindoshlaridan bo'lganligi uchun “bek” deb atalgan.
Xonlikda kechgan siyosiy va ijtimoiy jarayonlar mahalliy boshqaruvda ham
bir  qator  o'zgarishlar  bo'lishiga  sabab  bo'ldi.  Xususan,  poytaxtdan  ancha  uzoqda
joylashgan va XIX asrning dastlabki o'n yilligida xonlik tarkibiga qo'shib olingan
Toshkent  va  Janubiy  Qozog'iston  hududlarini  boshqarish  tizimiga  ayrim
o'zgartirishlar  kiritishni  talab  etdi.  Shunga  ko'ra,1831  yilda  Muhammad  Alixon
tomonidan  yangi  unvon  joriy  qilindi.  Bu  beklarbegi”  unvoni  bo'lib,  u  faqat
Toshkent viloyati hokimiga berilgan. Ushbu mansabdor bir qator imtiyozlarga ega
bo'lgan  jumladan,  unga  xonlikning  shimoliy  hududlaridagi  ma'muriy  birliklar
40
Mirzo Olim Mushrif.Ansob us-salotin. -s.b.33
41
Sattarxan  Abdul-  Gafarov  .Kratkiy  ocherk  vnutrennogo  sostoyaniya  Kokandskogo  xanstva  pered
zavoyevaniyem ego russkimi//Turkestanskiye vedomosti,1892.-N-26
39 ustidan nazorat qilish vazifasi topshirilgan.Viloyat hokimlariga ma'muriy hududni
to'la  boshqarish  bilan  bir  qatorda,  viloyatdagi  qo'shinni  boshqarish  ham
yuklatilgan edi. Xonlikning asosiy harbiy kuchlari, asosan,viloyatlarda to'plangan
bo'lib,  V.Nalivkin  va  A.Kun  o'z  asarlarida  bu  qo'shinlarni  boshqargan  viloyat
hokimlarini  “sarkarda”  deb  ham  qayd  etadilar.  Viloyat  hokimligiga  va  mahalliy
boshqaruv  tizimining  nufuzli  vazifalariga  mansabdorlar  xon  tomonidan  maxsus
davlat xujjati bo'lgan yorliqlar asosida tayinlangan. Mahalliy boshqaruv kengashi
ham viloyat hokimi huzuridagi mansabdorlardan tuzilgan.
Ayniqsa,viloyatlardagi  fuqarolik  ishlari  va  soliqlar  yig'ishga  mutasaddi
bo'lgan sarkorlar hokimlarning asosiy yordamchisi bo'lgan. Bu haqida tadqiqotchi
R.Nabiyev  sarkorlik  ma'muriy  boshqaruv  tizimida  muhim  rol  o'ynaganini
ta'kidlab,  ular  bir  vaqtning  o'zida  ham  agrar  masalalarni,  ham  savdo  -  sotiq
munosobatlarini,  ham  hunarmandchilik  sohalarini  nazorat  qilganligi  va  oliy
hukmdorning  hamda  viloyat  hokimlarining  xo'jaligidagi  barcha  masalalarda  ham
muhim o'rin tutganligini ko'rsatadi. 42
Ba'zi vaqtlarda bu vazifani sarkorlarning o'rniga mirzaboshilar bajarganligi
to'g'risida tarixiy manbalarda berilgan. Mahalliy boshqaruv tizimida moliya ishlari
bilan  ham  sarkor(yoki  mirzaboshi)  shug'ullangan.  Sarkorlarning  markaziy
boshqaruv  tizimidagi  kabi  mahalliy  boshqaruv  tizimida  ham  faoliyat  doirasi
o'zgarganligi, xonlikdagi murakkab boshqaruv tizimi XIX asrning 50-70 yillariga
kelib  soddalashganligi  bir  amaldorning  vakolatiga  bir  necha  mansab  egalarining
vazifalari yuklatilganligini ko'rsatadi.
Xonlikning mahalliy tizimida markaziy boshqaruv tizimidagi kabi turli diniy
mansab  amallar mavjud bo'lgan.  Qo'qon xonlari  tomonidan  berilgan yorliqlardan
ko'rinadiki,viloyatlarda  ham  markaziy  boshqaruvdagi  kabi  qozikalon,
xojikalon,sadr  kabi  bir  qator  mansabdorlar  faoliyat  yiritishgan.  Bu  vazifalarga
ularni oliy hukmdorning o'zi tayinlagan.1825 yil da Muhammad Alixon tomonidan
O'ratepa  viloyatiga  Muhammad  Solixojaning  xojikalonlik  mansabiga
tayinlangani, 43
 Sulton  Sayyidxon  tomonidan  esa  1864  yil  Toshkent  viloyati
42
Nabiyev.R. Iz istorii Kokandskogo xanstva.-s.228-231.
43
Materiali po istorii Ura -Tyube. Sbornik aktov XVIII-XIX vv.-M/:1963.-S.35. 37qozikalonlik mansabiga Hakimxo'ja eshon tayinlangani haqidagi xujjatlar keltirib
o'tgan  fikrlarimizni  tasdiqlaydi.  Bu  mahalliy  boshqaruvdagi  yuqori  mansablarga
turli  amaldorlar  faqat  xon  tomonidan  tayinlanganligining  yaqqol  misolidir.
Mahalliy  boshqaruv  tizimida  “Sadr”  lavozimi  bo'lib,  odatda,  “vaqf  mulklarining
daromadlariga  hisob-  kitobiga  javobgar  kishi”  hisoblangan.  Sadrlar  faoliyati  bu
bilan  chegaralanib  qolmagan.Ular  vaqf  mulklarini  boshqarishdan  tashqari  barcha
sayyidlar, ulamolar, mudarrislar, qozilar, shayxulislomlar, muazzinlar va qorilarni
o'z rahnamoligiga olgan. Bu mansab egasiga oliy hukmdor ham, viloyat hokimlari
ham  alohida  ehtirom  ko'rsatganlar.  Viloyat  markazlarida  ma'naviy  hayotni  bir
maromda  ketishini  ta'minlash  va  hokimlarning  o'zboshimchaligining  oldini  olish
uchun “Sadr” lavozimi joriy etilgan deyish mumkin.
Qo'qon  xonligi  mahalliy  boshqaruv  tizimida  va  boshqa  xonliklardgi  kabi
qozilar  muhim  rol  o'ynagan.  Qozilarning  zimmasiga  fuqarolarning  arz  va
shikoyatlarini,  talablari  asosida  shariat  qonunlariga  asoslangan  holda  sudlov
ishlarini  tashkil  etish  yuklatilgan.  Qo'qon  xonlida  viloyat  va  shahar  qozilari,
Buxoro  va  Xiva  xonliklaridan  farqli  ravishda  “xon  yorlig'iga  binoan”  shahar
hokimlari  tomonidan  tayinlanar  edi. 44
 Ko'p  hollarda  qozilarni  tayin  etishda
ularning  qozilar  avlodidan  ekanligiga  ham  e'tibor  berilgan.Qozilar,  odatda,
xazinadan  maosh  olmaganlar.  Ular  asosan,  turli  qozilik  hukmlari  xususan,  nikoh
o'qishi,  har  xil  xujjatlarni  rasmiylashtirilishi  va  boshqalardan  kelib  tushadigan
daromadlar  hisobiga  yashaganlar.  Ularning maosh  bilan  ta'minlanmaganligi  ba'zi
hollarda qozilar orasida salbiy holatlar, jumladan , poraxo'rlikning kelib chiqishiga
sabab bo'lgan.Mahalliy boshqaruv tizimida faoliyat yuritgan qozilar bu boshqaruv
tizimining  tepasida  turgan  hokimlar,  beklar  oldida  javobgar  edi.  Qozilarning
hukmlarida  norozi  fuqarolar  oliy  hukmdor  xonga  va  hokimga  murojaat  qilish
huquqiga ega bo'lganlar.
Xonliklarda  davlatni  boshqarishda  shariat  qonun  qoidalari  asosida
boshqarilgan.Bu yerda “Muftiy”ning o'rni ahamiyatli bo'lgan. Ular shariat asoslari
va  musulmon  huquqshunosligi  bo'yicha  mukammal  bilmga  ega  bo'lishi  va  turli
44
Kun.A. Nekotoriye svedeniye o Ferganskoy doline.-s.438. munozarali  masalalar  bo'yicha  Qur'oni  karim  vaxadislar  asosida  “fatvo”lar
chiqargan  o'z  muhrini  bosgan.  Qozilar  o'z  hukmini  chiqarishda  ularni  inobatga
olgan. 45
 xonlik  muftiylari  viloyat  hokimlari  tomonidan  ilmiy  munozaralarda
o'zining  diniy  va  dunyoviy  bilimlarini  ko'rsatishga  muvaffaq  bo'lgan  mudarrislar
va shariat asoslarini bilgan o'qimishli kishilar ichida tayinlangan. 46
.
Keltirib  o'tilgan  ma'lumotlarga  ko'ra  viloyat  hokimlariga  o'z  hududlarini
boshqarishda  juda  katta  huquq  va  imtiyozlar  berilganligi,  ular  mahalliy
boshqaruvdagi  nafaqat  dunyoviy,  balki  diniy  mansabdorlarni  tayinlash  huquqiga
ham  ega  bo'lganliklarini  ko'rsatadi.  Shu  bilan  birga  viloyat  hokimlari  mahalliy
boshqaruv  tizimiga  ma'sul  shaxs  sifatida  uni  tashkil  etishi,  ba'zi  kichik
markazlarga  amaldorlarni  tayinlashi  mumkin  edi.  Viloyatlar  tarkibida  ma'muriy
birliklarni  boshqaruvida  asosan  xonlikning  Toshkent  viloyati  va  qisman
Namangan hamda Andijon viloyati tarkibidagi qirg'izlar va qozoqlar yashaydigan
hududlarda  tashkil  etilganligini  aytib  o'tish  kerak.  Mazkur  ma'muriy  birliklarni
boshqaruv  qarorgohi  harbiy  qo'rg'on  qal'alarda  joylashgan  bo'lib,ularni  oliy
hukmdor  tomonidan  tayinlangan  “dodhoh”  unvonidagi  mansabdorlar
boshqargan.Dodgohlar  qirg'izlar  yashaydigan  hududlarda  qirg'iz  manaplari,
qozoqlar  yashaydigan  hududlarda  esa  qozoq  biylari  ishtirok  etgan  boshqaruv
tizimini  tashkil  etishgan.  Chuy  vodiysidagi  qirg'iz  manaplari  turli  bahsli
masalalarda  Pishpakda  har  yili  yig'in  o'tkazibturishgan.  Bunday  yig'in  Qurtqada
ham bo'lib, unda qirg'izlar uchun turli qaror va qonunlar tasdiqlangan yoki bekor
qilingan.
Xonlikning  o'troq  aholi  yashaydigan  hududlarida  mahalliy  boshqaruvning
eng  quyi  tizimi  aminlik  va  oqsoqolliklardan  iborat  bo'lgan.  Bunday  ma'muriy
birliklar  aminlar  va  oqsoqollar  tomonidan  boshqarilgan.  Ayrim  qishloqlarni
miroblar  yoki  imom  xatiblar  ham  boshqargan. 47
 Qo'qon  xonligida  aminlik  va
45
Semenov.A.A.  Ocherk  ustroystva  sentralnogo  adminstrativnogo  upravleniya  Buxarskogo  xanstva
pozdneyshego vremeni. -s.41.
46
Sattarxan  Abdul  -Gafarov.  Kratkiy  ocherk  vnutrennogo  sostoyani  Kokandskogo  xanstva  pered
zavoevaniyem ego russkimi //Turkestanskiye vedomosti.1892.-N-26.
42
47
Soodanbekov.S.S.  Obshestvenniy  i  gosudarstvenniy  story  Kokandskogo  xanstva.-Bishkek.2000.-
s.102. 39oqsoqollik  ma'muriy  hududiga  ko'ra  katta  qishloq  yoki  bir  necha  kichik
qishloqlardan  tashkil  topgan. 48
 Amin  va  oqsoqollar  hukumat  tomonidan
emas,fuqarolar  tomonidan  saylangan.  Bu  Qo'qon  mahalliy  boshqaruv  tizimining
yana  bir  o'ziga  xos  xususiyati  edi.Amin  va  oqsoqollar  o'zlari  boshqarayotgan
hudud  fuqarolarining  ijtimoiy-iqtisodiy  masalalari  bilan  bir  qatorda  maishiy
turmushga oid masala va muammolarni hal etish bilan shug'ullangan.
Xonlikdagi  markaziy  boshqaruvda  bo'lgani  kabi  mahalliy  boshqaruv
tizimida  ham  muhim  amaldorlardan  biri  “muhtasib”  bo'lgan.  Orta  Osiyo
xonliklardagi  kabi,  Qo'qon  xonligida  muhtasibni-rais,ba'zi  hollarda  qozi  rais  deb
ataganlar. 49
 Mazkur  lavozimga  xulq-atvori  yaxshi,  diniy  bilim  va  shariatning
chuqur  bilimdoni,  hamda  aholi  o'rtasida  katta  hurmat  va  e'tiborga  ega  bo'lgan
kishilar  tayinlangan.  Ayrim  hollarda  bu  vazifaga  qozilar  ham  tayinlangan  bo'lib,
ular qozilikni raislik vazifasi  bilan birga olib borgan. Shuning uchun ularni ba'zi
hollarda  qozi  rais  ham  deb  ataganlar.Qozi  rais  mansabi  egasining  faoliyati
aholining  turish  turmushi,  ijtimoiy  -iqtisodiy  hayotning  ayrim  jihatlarini  nazorat
qilish  bilan  bog'liq  edi.“Tarixi  Jahonnamoyi”  asarida  XIX  asrning  60-yillarida
Qo'qon  xonligi  davlat  boshqaruvida  muhim  o'rin  tutgan  shaxs,Sulton  Sayyidxon
(1863-1865) ning bosh vaziri, mingboshi mansabida bo'lgan Aliquli Amirlashkar
yoshlik  chog'ida  dastlabki  bilimini  Andijon  muhtasibidan  olganligi  haqida  xabar
beriladi.  Raislar  o'zlariga  yuklatilgan  vazifalarni  nazorat  qilish  bilan  birga,  tartib
qoidalarni buzgan yoki jinoyat sodir etganlar jazolash bilan shug'ullanishgan. Bu
kabi  jarayonlarda  talabalar  ham  ishtirok  etishgan.  Jazolash  tartibi  ikki  usulda
amalga oshirilgan. Jazoning birinchisi aybdorni 3 tadan 39 tagacha qamchi urush
bo'lsa, ikkinchisi sazoyi qilish bilan amalga oshirilgan.
Qo'qon  xonligida  mahalliy  boshqaruv  tizimida  Orta  Osiyo  xonliklaridagi
kabi  bo'lib,  Qo'qonda  bu tizimning  o'ziga  xos  xususiyatlari  ham  mavjud  bo'lgan.
Mahalliy  boshqaruv  tizimida  ham  markaziy  boshqaruv  tizimidagi  kabi  XIX
asrning  50-70  yillarida  murakkab  boshqaruv  tizimi  soddalashib,  turli  mansab
48
Nalivkin.V. Kratkaya istoriya Kokandskogo xanstva.-s.208.
49
Sattarxa  n  Abdul  -Gafarov.  Kratkiy  ocherk  vnutrennogo  sostoyani  Kokandskogo  xanstva  pered
zavoevaniyem ego russkimi//Turkestanskiy vedomosti.1892.-N-26. egalarining vakolatlari bitta amaldorga o'tgan.
Shuningdek,  Qo'qon  xonligining  mahalliy  boshqaruv  tizimi  asosan
mamlakat  xazinasiga  mablag'  to'plash,  ya'ni  soliq  tizimi  bilan  band  bo'lganligini
ko'rish  mumkin.  Mahalliy  hukmdorlar  hisoblangan  hokimlar  ko'p  hollarda  o'zi
boshqarayotgan hududning iqtisodiyotini rivojlantirishga, aholining farovon hayot
kechirish  borasida  biror  tadbirni  amalga  oshirishni  o'ylab  ham  ko'rmaganlar.
Izchillik  bilan  davom  etgan  xonlik  boshqaruv  tizimidagi  bunday  holat  natijasida
aholining  noroziligi  kuchaytirgan.  Oqibatda  Rossiya  imperiyasining  Qo'qon
xonligining shimoliy hududlari bo'lgan janubiy qozoq yerlarini jadal bosib olishiga
imkon tug'ilgan.
2.3 Xonlik boshqaruvida Buxoro va Xiva xonligi nisbatan farqli jihatlari .
Qo'qon  xonligi  markaziy  boshqaruv  tizimi  boshqa  O`rta  Osiyo  xonliklar
singari  o'rnatilgan.  Biroq  markaziy  va  ma'muriy  boshqaruvi  tizimida  o'ziga  xos
farqli jihatlari ham bo'lgan.
Qo'qon  xonligida  davlat  boshqaruv  tizimida  turli  amaldorlar  faoliyat
yuritgan  maxsus  vazirliklar  zimmasidagi  vazifalarni  bir  shaxsga  yuklatilgan.
Bunday  tizim  boshqa  xonliklarda  ham  mavjud  bo'lgan.  Xiva  xonligi  boshqaruv
tizimi ham shu usulda amalga oshirilgan. 50
Qo'qon  xonligi  markaziy  boshqaruv  tizimida  Oliy  Kengash  faoliyat
yuritgan. Qo'qon xonligida davlatni boshqaruv tizimida turli shaxslarni mansabga
tayinlash,  ularni  bu  mansabga  tayinlanish  vaqtida  o'tkaziladigan  marosim  va
udumlar  bo'lib,  bu  udumlar  Buxoro  amirligi  va  Xiva  xonligida  boshqaruv
tizimidagi  an'analarda  ham  ko'rish  mumkin.  Shulardan  biri  oliy  hukmdorni
tayinlash, ya'ni “xon ko'tarish” marosimidir.
Qo'qon  xonligida  boshqa  O  rta  Osiyo  xonliklari  kabi  hukmron  doiradagi
mansabdorlar ushbu marosimda yangi hukmdorga o'z itoatkorligini bildirib, bay'at
(qasamyod)  qilishgan,  so'ngra  uni  oq  kigizga  o'tqazib  ko'tarishgan.  Marosimdan
50
Ziyo.A. O' zbek davlatchilik tarixi .b.295. 41so'ng  yangi  xon  xalqqa  e'lon  qilingan. 51
 Bundan  ko'rinadiki,  Buxoro  amirligi  va
Xiva xonligida ham bu marosim shunday amalga oshirilgan.
Xonlik  markaziy  boshqaruv  tizimida  ham  mansabga  tayinlash  turli
tartiblarda  amalga  oshirilganligini  ko'rishimiz  mumkin.  Ayrim  hollarda  yangi
tayinlangan mansabdorga kimxob to'n kiydirilib,oliy hukmdorning muhri bosilgan
yorliq  berilgan.  Qo'qon  xonligida  boshqa  xonliklardan  farqli  ravishda  faqat
“Xudaychi” mansabiga tayinlanish  o'zgacha  usulda bo'lgan.  Xudaychi  mansabiga
tayinlanayotgan  kishiga  kimxob  to'n  va  yorliqlardan  tashqari  oltin  xassa  ham
berilgan.
Qo'qon  xonligida  Umarxon  xon  bo'lishiga  qadar  xonlik  makaziy
boshqaruvida  bosh  vazir  lavozimini  “Qo'shbegi”  amalga  oshirgan  bo'lsa,  uning
davriga  kelib  o'rnini  “Mingboshi”  egallagan.  Chunki  ,  Umarxon  taxtga  o'tirgach
bir  qator  ma'muriy  boshqaruvga  o'zgartirish  kiritib,mansab  va  mansabdorlar
faoliyatini o'zgartirgan. Bosh vazirning qo'shbegidan mingboshiga o'tishi shu kabi
islohatlar natijasidir.
Buxoro  xonligida  mingboshi  mansabi  harbiy  mansab  sifatida  mashhur  edi.
Xiva  xonligida  esa  mingboshi  mahalliy  boshqaruv  tizimida  quyi  mansablar
qatoridan o'rin olgan. 52
Qo'qon  xonligi  markaziy  boshqaruv  tizimida  mingboshidan  keyingi
pog'onada  qo'shbegi  turgan.  Xonlikda  bosh  vazir  Mingboshi  bo'lsa,  Buxoro
amirligida farqli ravishda Qo'shbegi mansabi bosh vazir hisoblanib, poytaxt uning
nazorati  ostida  bo'lgan.  Ayniqsa,  .mang'itlar  hukmronligi  davrida  bu  mansabning
mavqeyi  yo'qori  bo'lganligini  sharqshunos  A.A.Semenov  qayd  etadi. 53
 Xivada
xonligida ham qo'shbegi Qo'qon xonligidagi singari bosh vazirdan keying o'rinda
turgan  asosiy  amaldorlardan  hisoblangan. 54
 bo'lsada  ikkala  xonlikda  bu
mansabdagi  vazirlarning  faoliyati  bir-biridan  keskin  farq  qilganligini  ko'rish
mumkin. M.Yo'ldoshevning ko'rsaticha, Xivadagi qo'shbegi moliya-soliq ishlariga
51
A.Ziyo O'zbek davlatchilk tarixi..-b.83
52
Yo'ldoshev.M. Xiva xonligidagi feudal yer egaligi va davlat tuzilishi.b.262.
53
Semenov.A.A.  Buxarskiy  traktat  o  chinax  i  zvaniyax  i  ob  obyazannostyax  nositeley  ix  v
srednevekovoy Buxare.-s.139.
54
Sobolev.L.M.  Obzor  dostupov  k  Xivinskomu  xanstvu  i  kratkiye  svedeniya  o  nem.(Voyenno-
staticheskiy ocherk)//Voyenniy sbornik.-SPB.: -1873.-n-5.-S.158. mutasaddi rahbarlardan sanalgan. 55
Qo'qon xonligida qo'shbegi mansabidan keyingi o'rinda parvonachi mansabi
bo'lgan.  Bu  mansabni  egallagan  shaxs  oliy  hukmdor  tomonidan  yorliq  va
inoyatlarni o'z egalariga yetkazgan.
Ushbu  mansab  Buxoro  va  Xiva  xonligida  ham  mavjud  bo'lib,  bu  mansab
egasi vazifasida deyarli farq bo'lmagan.
Qo'qon  xonligi  markaziy  boshqaruvida  xonlikkka  chet  mamlakatlardan  .
elchilarni kutib olish bilan “Shig'ovul” shug'ullangan. Buxoro Amirligi 56
 va Xiva
xonligida 57
 ham shig'ovul mansabi bo'lganligini tarixy manbalar tasdiqlaydi.
Qo'qon  xonligida  iqtisodiy  masalalar  bo'yicha  ma'sul  amaldor  devonbegi
bo'lgan.  Bu  mansab  egasi  mamlakat  xazinasi  nazoratini  amalga  oshirgan.Buxoro
va  Xiva  xonliklarida  ham  Qo'qon  xonligidagi  singari,  devonbegi
lavozimidagilarga bir xil vazifani bajarganlar. Biroq, ayrim farqli jihatlari bo'lgan.
Xususan,  Buxoro  Amirligida  devonxonaga  tegishli  xujjatlarning  barchasi
devonbegi ixtiyorida bo'lmay, balki qo'shbegi ixtiyorida saqlangan.
XIX  asrning  50-60  yillariga  kelib,xonlik  markaziy  boshqaruv  tizimida
devonbegi  vakolatlari  boshqa,  ya'ni  mirzaboshi  mansabida  kishiga  berilgan.
Buxoro  Amirligida  bu  mansab  egasi  aksincha  bosh  vaziri  bo'lgan  qo'shbegining
devonxonasi  boshlig'i  Qo'qon  xonligidan  farqli  o'laroq,  mirzaboshi  deb
yuritilgan. 58
Xonliknini  markaziy  boshqaruvidagi  iqtisodiy  hayotni  tartibga  solish
“Mehtar” lavozimi vakolatida bo'lgan. Mehtarga mamlakatga olib kirilayotgan va
olib  chiqilayotgan  savdo  mollaridan  olingan  zakot  va  bojni  aynan
mehtarlavozimidagi kishlar nazorat qilgan.
Mehtar mavqeyi Qo'qon xonligiga nisbatan boshqa O'rta Osiyo xonliklarida
ancha  yo'qori  bo'lgan.  Xiva  xonligida  1819-1821  yillarda  mehtar  bosh  vazir
hisoblangan.  lekin,  rus  sayyohi  Muravyov  o'z  esdaliklarida  ta'kidlanishicha
55
Yo'ldoshev.M. Xiva xonligida feudal yer xo'jaligi va davlat tuzilishi .-b.262
56
Mirza Badi Devon. Majma' al-arqam.-M-:1981.-s.99
57
Yo'ldoshev M.Xiva xonligida feudal yer egaligi va davlat tuzilishi.b.270
58
Semenov.A.A.  Ocherk  ustroystva  sentralnogo  adminstrativnogo  upravleniya  Buxarskogo  xanstva
pozdneyshego vremeni.-Stalinabad: 1954.-s.60 43Qo'qon xonligidagi kabi bu mansab vakolatiga boj va soliq ishlarini nazorat qilish
bilan chegaralangan. 59
 Shuningdek, XIX asr II yarmiga oid tarixiy manbalarga ko
ra,  Xivada  mehtar  xazina  mablag'larining  sarf-xarajati  ustidan  ham  nazorat
qilgan. 60
 Xonlik  markaziy  boshqaruv  tizimidagi  yuqori  mavqeiga  ega  bo'lgan
mansablardan  biri  bu  “Otaliq”  bo'lgan.  Buxoro  Amirligida  ham  otaliq  unvoni
bo'lgan.  Bu  unvon  ikki  kishiga  berilgan.  Ayrim  hollarda,  A.A.Semenovning
ko'rsatishicha, asosan, Buxoro amirligining so'nggi hukmdorlari davrida bu unvon
hech  kimga  berilmagan.  Xiva  xonligida  esa  Buxoro  va  Qo'qon  xonligidan  farqli
ravishda,  otaliq  unvoniga  to'rt  kishi  ega  bo'lib,  bu  unvon  urug'  boshliqlariga
berilgan. Xonlik  markaziy  boshqaruv  tizimida  “Inoq”  unvoniga
ega  bo'lgan  shaxs  oliy  hukmdorning  mulozimlari  ichida  eng  yuqori  martabalisi
bo'lib,bu  unvonga  bir  kishi  sazovor  bo'lgan.  Sh.  Vohidovning  ko'rsatishicha,
xonning  xos  va  sirdosh  mulozimi  bo'lgan.  Buxoro  xonligida  hukm  surgan
Ashtarxoniylar sulolasi davrida “Inoq”unvoniga ega bo'lgan shaxs mavqeyi yuqori
bo'lib,  oliy  hukmdorning  muhri  uning  qo'lida  saqlangan.  Xiva  xonligida  inoq
unvoniga  xonga  itoat  etgan  urug'  oqsoqollariga  berilib,  bungato'rt  kishi  sazovor
bo'lgan.  Xivada  yangi  xonni  taxtga  o'tqazishda  bu  unvon  egalari  muhim  rol
o'ynagan.Davlatning  markaziy  boshqaruv  tizimida  eng  oliy  diniy  mansab
“Shayxulislom”  bo'lib,  bu  mansab  Sh.Vohidov,  Umarxon  tomonidan  1818  yilda
ta'sis  etilganligini  ko'rsatadi  .  Buxoro  va  Xiva  xonligida  ham  shayxulislom  eng
oliy diniy huquqiy mansab bo'lgan. “Xojikalon”  unvoni  diniy
mansabdorlar  markaziy  boshqaruvda  shayxulislomdan  keyin  turgan.  Sh.Vohidov
bu unvondagi shaxsga fiqx olmi deb ta'rif beradi. Xonlikda bu mansabga ikki kishi
tayinlangan.  Bu  ikki  fiqx  olimi  davlat  ishlari,  hukmdor  farmon  va  qarorlari
shariyat  qonunlari  asosida  bo'lishi  yoki  shariatga  mos  kelishiga  ma'sul  shaxslar
bo'lgan.  Xonlikdan  farqli  ravishda  ,  xojikalon  mansabi  Buxoro  so'nggi  davrida
mavjud bo'lmagan. A.A.Semenov Buxoro xonligida bu mansab, faqat XVII asrga
oid “Tarixi Muqimxoniy” asarida tilga olinishini qayd etadi.
Qozikalon  markaziy  boshqaruv  tizimidagi  adliya
59
Muravyov N.N. Puteshestviye v Turkmeniyu i Xivu .chast II.-1822.-s.41 -42.
60
Yo'ldoshev M. Xiva xonligida feodal yer egaligi va davlat tuzilishi.-b.229 huquq  tartibot  ishlariga  ma'sul  lavozimi  bo'lib,bu  mansabda  bir  kishi  faoliyat
yuritgan.  Buxoro  va  Xiva  xonligida  ham  Qo'qon  xonligidagi  kabi  qozikalon
mansabidagi  amaldor  bir  xil  vazifalarga  ma'sul  bo'lsalar  -da,ayrim  farqlar  ham
kuzatiladi.  Masalan,  Xiva  xonligi  markaziy  boshqaruvida  bu  lavozimda  ikki
mansabdor faoliyat yuritgan. Qo'qonda harbiy ishlar qozi vazifasida “qozi askar”
mansabidagi  kishi  faoliyat  yuritib,  bu  amaldorning  mavqeyi  va  xizmat  doyirasi
Buxoro  va  Xiva  xonligidagiga  o'xshash  bo'lgan.Xonlikning  mahalliy  boshqaruv
tizimi  tepasida  turgan  viloyat  boshliqlari  “hokim”  deb  atalgan.  Bu  mansabga
markaziy  davlat  boshqaruvidagi  mansabdorlardan  ham  tayinlangan.  Markaziy
hokimiyatda biror bir mansabni egallagan amaldorni rahbar etib yuborish tajribasi
boshqa O'rta  Osiyo  xonliklarida  ham  qo'llanilgan.  Jumladan,  Buxoro  amirligida,
Muhammad  Baljuvoniyning  “Tarixi  nafeiy”  asarida,  agarda  biror  shahar  yoki
viloyatga hokim tayinlamoqchi bo'lsalar,avvalo,to'qsobalardan tayyinlaganlar. 61
Xonlik mahalliy boshqaruv tizimida markaziy davlat boshqaruv tizimi kabi
turli diniy mansab va amallar mavjud bo'lgan.
Qo'qon  mahalliy  boshqaruv  tizimida  ham  O'rta  Osiyo  xonliklari  kabi
“qozilar”muhim  o'rin  tutgan.  Ularning  vakolatiga  fuqarolarning  arz  va
shikoyatlari ,  talablari  asosida  shariyat  qonunlariga  asoslangan  holda  sudlov
ishlarini  amalga  oshirish  yuklatilgan .  Qo ' qon  xonligida  viloyat  va  shahar  qozilari ,
Buxoro  va  Xiva  xonliklaridan  farqli  ravishda  “ xon  yorlig ' iga  binoan ”  shahar
hokimlari  tomonidan  tayinlanar  edi .
Davlat  shariat  qonun-qoidalari  asosida  boshqarishda  xonlikda
“muftiylar”o'rni o'zgacha bo'lgan.Bu unvonga tayinlash borasida xonlikda bu holat
qozilarni  tayinlash  kabi  Qo'qon  mahalliy  boshqaruv  tizimining  o'ziga  xos
xususiyatlaridan edi. Buxuro amirligida A.A.Semenovning ko'rsatishicha, XVIII-
XIX  asrda  amirlik  viloyatlariga  muftiylarni  poytaxt  shahar  Buxoro  qozikaloni
tayinlagan.
Shunday  qilib,Qo'qon  xonligi  boshqaruv  tizimida  boshqa  xonliklar  singari
mansab  va  lavozimlar  bo'lganligi  tadqiqotchilar  tomonidan  qayd  etilgan.  Biroq
xonlikning  o'ziga  xos  ma'muriy  boshqaruv  tizimi  ham  bo'lganki  bunda  boshqa
xonliklarnikidan  farqli  o'laroq  mansab  va  lavozimlar  joriy  etilib  ularning
vakolatiga o'xshash vakolat boshqa xonliklarda yo'q edi. Bu Qo'qon xonligini turli
millat va elat vakillari , ijtimoiy qatlamlarni turli xilligi bilan ham izohlanadi.
III-BOB. ’’QO’QON XONLIGI BOSHQARUV TIZIMI” MAVZUSINI
UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABLARIDA O’QITILISHI.
3.1. Mavzuning darsliklarda yoritilishi va o'qitishning uslubiy tavsiyalar .
61
Baljuvoniy Muhammad Ali. Tarixi Nafeiy.-T: Akademiya,2001.-b.23.
127
Vohidov Sh.Qo'qon xonligi va Buxoro amirligida mansab va unvonlar.-b.19.
128
Semenov  A.A.  Buxarskiy  traktat  o  chinax  i  zvaniyax  i  ob  obyazannostyax  nositeley  ix  v
srednevekovoy Buxare.-s.144
129
Kun. A.Nekotoriye svedeniye o Ferganskoy doline.-s.438. “Qo'qon  xonligining  tashkil  topishi  va  boshqaruv  tizimi”  mavzusi  o'rta
ta'lim maktablari uchun 2010 yil nashr etilgan darslikning 32 paragrafida ”  Qo'qon
xonligining  tashkil  topishi,  davlat  tuzumi  va  boshqaruvi  ”  yoritilgan.  Mazkur
mavzuga o'rta ta'lim maktablari uchun 1 soat ajratilgan.
Darslikda Qo'qon xonligining tashkil topishiga oid ma'lumotlar o'quvchilar
uchun tushunarli, aniq ma'lumotlarga asoslangan holda yoritilgan.
”Qo'qon  xonligidagi  davlat  tuzumi  va  boshqaruvi”  qismida  xonlikdagi
davlat tuzumi va boshqaruvi taxlil etilib, xonlikda yuz bergan siyosiy voqealarning
davlat tuzumi va boshqaruvigaga ta'siri ko'rsatib berilgan.
Darslikda Qo'qon xonligining tashkil topishi qismida XVIII asr boshlarida
Buxoro  xonligi  zaiflashganidan  foydalanib,  33  paragrafda  «XVIII  asr  II  yarmi
XIX  asrlarning  boshlarida  Toshkent»  mavzusida  Toshkent  hokimligining  qay
tariqa  tashkil  topganligi,hokimlikdagi  siyosiy  ahvol,hokimlikning  Rossiya  bilan
munosobatlari haqida ma'lumot berilgan.
Mavzu  o'quvchilarga  tushunarli  bo'lishi  uchun  bo'limlarga  ajratilgan.  Har
bo'limga  mavzular  qo'yilgan.  Darslikda  Qo'qon  xonligi  uchun  7  paragraf
ajratilganbo'lib,har  bir  paragrafda  Qo'qon  xonligining  ma'lum  bir  jihati  yoritib
berilgan.  Mavzu  yoritilishi  davomida  o'quvchilar  uchun  tushunarsiz  bo'lgan
atamalarga izohlar  berib  o'tilgan,shuningdek  mavzu  yuzasidan  olingan  bilimlarni
mustahkamlash  uchun  savol  va  topshiriqlar  darslikda  joy  olgan.  Umumiy  o'rta
ta'lim  maktablarida  yuqorida  keltirilgan  mavzularni  yoritish  jarayonida  yangi
pedagogik  texnologiyalardan  foydalanish  yaxshi  samara  berishi  kuzatuvlar  va
tajribalar  jarayonida  isbotlandi.  Misol  tariqasida  8  sinflarda  tarix  darsligida  3
chorakda  ”Qo'qon  xonligining  tashkil  topishi  va  boshqaruv  tizimi”  mavzusini
tushuntirish  jarayonida  BBB,  klaster  texnologiyasidan  foydalanish  maqsadga
muvofiq  bo'ladi.  BBB  texnologiyasi  asosida  o'quvchilarning  mavzuga  doir  bilim
ko'nikmalari  aniqlanadi,  klaster  asosida  bilimlardagi  bo'shliqlarni  to'ldirish
imkoniyati  yaratiladi.  Ya'ni  o'quvchilar  induksiya  va  deduksiya  usulidan
foydalangan  holda  bilimlarini  boyitib  boradilar.  Shu  o'rinda  mavzuga  doir
tushunchalar  va  atamalarni  o'quvchilar  xotirasida  yaxshi  saqlab  qolishlari  uchun tushunchalar  tahlili  va  tezkor  fikr  texnologiyalaridan  foydalanish  samarali  natija
beradi. Dastlab o'quvchilarga mavzuga oid atamalar berilib,ular hamkorlikda ya'ni
o'qituvchi boshchiligida mavzuni tushuntirib borish jarayonida tahlil qilib boriladi,
keyingi  darsda  uyga  vazifani  so'rash  va  mustahkamlash  jarayonida  mazkur
atamalarni o'zlari jadval yoki kartochkalar asosida o'quvchilarga topshiriq sifatida
tarqatiladi.  O'quvchilar  belgilangan  vaqt  ichida  mazkur  atamalar  ta'rifini  yozib
berishlari  kerak  bo'ladi.  O'quvchilarga  mavzuni  tushuntirib  berish  jarayonida
mustaqil  ishlashlari  uchun  vaziyat  yaratish  kerak  bo'ladi.  Mavzuning  muammoli
tomonlari  o'quvchilar  diqqatiga  havola  etilib,yechimini  topish  bo'yicha  yo'l-
yo'riqlar ko'rsatish o'quvchilarning fikrlarini tinglash, kamchiliklarini to'ldirish va
qo'shimcha  manbalardan  foydalanish  ko'nikmasini  shakllantirish  maqsadga
muvofiq bo'ladi. 
O’rta Osiyo xonliklari markaziy boshqaruv tizimi dargoh va devondan iborat
bo’lgan.  Dargoh - Hukmdorning eng oliy davlat idorasi, devonlar esa ma’lum bir
doiradagi  vazifalarni  boshqaruvchi  vazirliklar  hisoblangan.  Buxoro  xonligida
Ashtarxoniylar  davriga  kelib,  bunday  boshqaruv  tizimi  to’laligicha  o’zgardi.
A’zamat Ziyoning aytishicha, bu davrda “ ... mazkur tizim ( dargoh va devonlar)
yo’qqa  chiqqan  va  ijroiya  vazifalari  to’g’ridan-  to’g’ri  saroydagi  u  yoki  bu
lavozimda yoki  biron bir  arbob faoliyatida mujas samlashgan” edi. 1
 Demak, turli
amaldorlar  faoliyat  yuritgan  maxsus  vazirliklar  zimmasidagi  vazifalarni  birgina
shaxsga  yuklatish  bilan  devonlar  faoliyatiga  chek  qo’yilgan.Buxoro  xonligida
Ashtarxoniylar  sulolasi  hukmronligining  zaiflashuvi  oqibatida  vujudga  kelgan
Qo’qon xonligi davlat boshqaruvida ham aynan shu tizim shakllangan.
Barchamizga  ma'lumki,  hamma  zamonlarda  davlat  boshqaruvida  markaziy
idoralar  asosiy  rolni  bajargan.  Shu  ma'noda  Qo'qon  xonligining  markaziy
boshqaruv tizimi o'ziga xos jihatlari bilan ham airalib turadi.
Markaziy  boshqaruv  tizimida  yuqori  mavqeyiga  ega  bo'lgan  unvonlar  ham
bo'lgan. Shulardan biri “ otaliq ”dir. Bu haqida Isoqxon Ibratning “Tarixi Farg'ona
” asarida aniq ma'lumot  berilgan. U asarida “ . yoshi  xondan katta bo'lib, xizmat
birla  vazirlikga  etsa  atolik  amali  berilur  ekan.Yorliqda  muhri  xonni  muhri  birla barobar ekan,bilofarq noyibdek”,-deb qayd etadi. 1
Ushbu  unvonga  ayrim  hollarda  oliy  hukmdorning  qaynotasi  erishgan.
Jumladan,  “Muntaxab  ut-tavorix”  asarida  1815  yilda  Andijon  hokimi  bo'lgan
Umarxonning  qaynotasi  Rahmonqulibiyga  otaliq  unvoni  berilgan  edi. 1
Musulmonquli  kuyovi  Xudoyorxonni  1845  yilda  taxtga  o'tkazgach,  o'zi  yosh
hukmdorning otalig'i bo'lgan.
Otaliq unvoniga ega bo'lgan kishi davlat boshqaruvida , mamlakat ijtimoiy-
iqtisodiy va siyosiy hayotida hukmdorning bosh maslahatchisi bo'lgan.
Markaziy  boshqaruvda  “risolachi”  tomonidan  oliy  hukmdor  bilan  viloyat
hokimlari,  biror  xizmat  bilan  poytaxtdan  uzoqroq  yurgan  mansabdorlar,
mamlakatlarning  turli  hududlarida  o'rnashgan  muntazam  qo'shin  boshliqlari,
Xojikalon  unvoniga  bo'lgan  diniy  mansabdorlar  xonlik  markaziy  boshqaruvda
shaxulislomdan keyingi o'rinda turgan. Sh. Vohidov xojikalon unvonidagi kishiga
fiqx  olimi,  debt  ta'rif  bergan.  Xonlikning  markaziyboshqaruvida  ikki  xojikalon
tayinlanganligi  bejis  emas.  Bu  ikki  fiqx  olimi  davlat  ishlari,hukmdorning  farmon
va qarorlari shariat qonunlari asosida bo'lishi yoki shariatga mos kelishiga ma'sul
shaxslar bo'lgan.
Davlat  idoralari  ishlarida  sha'riy  qonunlarning  buzilmasligi  qattiq  nazorat
ostiga  olingan.  Bunda  oliy  hukmdor  xojikalonlarga  tayyanib , ish  yuritgan .  Ushbu
holatni  viloyatlar  markazida  ham  mazkur  mansab  egasi  faoliyat  yuritganligi , ular
oliy  hukmdor  tomonidan  tayyinlanganligi  haqidagi  mavjud  yorliqlar  ham
tasdiqlaydi .
Markaziy boshqaruv tizimida “qozikalon” adliya va huquq tartibot ishlariga
ma'sul  lavozim  bo'lib,bu  mansabdagi  bir  kishi  faoliyat  yuritgan.
Shuningdek , viloyat  markazlarida  mavjud  mahalliy  boshqaruv  tizimida  ham
qozikalon  mansabi  bo ' lgan .  Qozikalon  “ poytaxt  va  viloyat  markazlaridagi
qozilarning  va  qozixona  ishlarining  ustidan  nazorat  qilardi ”,- deyilgan . 1
Qozikalonlar  faqat  qozilar  va  qozixona  ishlari  ustidan  nazoratni  amalga
oshirmay , fuqarolarning  turli  huquqiy  masalalari  bo ' yicha  hukmlar  chiqargani  va  bu
haqda  oliy  hukmdor  yoki  viloyat  hokimiga  yozma  bayonotlar  tayyorlaganlar . Xulosa
O’zbekiston  mustaqillik  yillarida  yosh  avlod  tarbiyasiga  chuqur  e’tibor
qaratmoqda.  Ularning  har  tomonlama  yetuk  shaxs  bo’lib  shakllanshiga  katta
imkoniyat  va  sharoitlar  yaratib  bermoqda.  Bugungi  kunda  ta’lim  sohasida  olib
borilayotgan  tub  islohotlar  bundan  darak  beradi.  Shundan  kelib  chiqqan  holda o’qituvchilarga  ham  ma’sulyat  yuklatilgan  bo’lib,ular  yoshlarni  kelajagimiz
poydevori,buyuk ishlar izdoshlari qilib tarbiyalashda muhim o’rin tutishlari lozim.
Bugungi kunda o’rta ta'lim tizimi,kasb hunar kollejlari,akademik litseylarda ta’lim
jarayoniga  pedagogik  texnalogiyalar  keng  joriy  etilmoqda.  Pedagogik
texnalogiyalar  keng  joriy  etilmoqda.  Pedagogik  texnalogiyalar  asosida  o'tilgan
o'quv  mashg'ulotlari  o'quvchilarni  va  talabalarni  teran  va  mustaqil  fikrlash,
dunyoqarashini  kengaytirish,  asosiysi  jamiyatda  o’z  o’rnini  topishga  yordam
beradi.
Qo'qon  xonligi  1709  yil  Ashtarxoniylar  hukmronligi  davrida  Farg’ona
vodiysining Buxoro xonligidan ajralib chiqishi natijasida vujudga kelgan va 1876
yil  Rossiya  imperiyasi  tomonidan  bosib  olingunga  qadar  mavjud  bo’lgan
xonlikdagi davlatchilik tamoyillari, boshqaruv tizimi haqidagi mahalliy tarixchilar
asarlarida, xorijlik tadqiqotchilarining tadqiqotlaridan bilishimiz mumkin. Qo'qon
xonligi  tarixini  o'rganish  XIX  asrning  o'rtalaridan  boshlab  bugungi  kungacha
tarixchilar  e'tiborini  o'ziga  jalb  qilib  kelmoqda.  Hozirgi  kungacha  xonlik  tarixi
bo'yicha amalga oshirilgan va yaratilgan ilmiy asarlar hamda ilmiy tadqiqotlarning
salohiyati  juda  katta.  Xonlik  boshqaruv  tizimidagi  maslahat  organi  -  Oliy
Kengashning  mavjudligi  Qo’qon  hukmdorlari  xonlikni  tarixiy  vorisiylik,  o’zbek
davlatchiligi  an’analari  asosida  olib  borganligini  ko’ramiz.  Davlatchiligimiz
tarixida muhim o'rin tutgan Qo'qon xonligi o'zining ma'muriy va siyosiy boshqaruv
tizimining  o'ziga  xos  tomonlari  bilan  qo'shni  xonliklardan  farq  qilgan.  Buni
shundan  ham  bilish  mumkinki  Qo'qon  xonligida  ma'muriy  boshqaruv  tizimidagi
mansablar  turli  xonlar  davrida  o'zgarib  turgan  yoki  yangi  mansab  bilan
almashtirilgan. Chunonchi Qo'qon xonligi tarixshunosligida keltirilgan
ma'lumotlarga asoslanib shuni aytish mumkinki ,,mingboshi’’ lavozimi Umarxon
davridan  boshlab  bosh  vazir  vazifasini  bajargan.  Undan  oldin  bu
lavozimda  ,,Qo'shbegi’’  mansabidagi  shaxs  faoliyat  yuritgan.  Xonlik  hududining
turli  davrlarda  kengayib  yoki  qisqarib  turishi  ham  xonlikning  ma'muriy  hududiy
boshqaruv tizimiga ta'sir etmay qolmagan.
Qo'qon  xonligining  ma'muriy  hududiy  chegarasi  taxtga  kelgan hukmdorlarning  mamlakat  ichki  va  tashqi  siyosatida  olib  borgan  islohotlari
natijasida  XIX  asrning  40-  yillariga  qadar  kengayib  borgan.  Bu  davrlar  ichida
xonlik  hududi  viloyatlarga,viloyatlar  esa  sarkorlik  va  oqsoqolliklarga  bo'linib
boshqarilgan.  Ammo,  XIX  asrning  40-  yillaridan  keyin  xonlikning  ma'muriy
bo'linishida  ba'zi  o'zgarishlar  sodir  bo'ldi.  Endilikda  viloyatlar
qasabalarga,sarkorlik  va  oqsoqolliklarga  bo'linib  idora  etila  boshladi.  Mamlakat
ma'muriy-hududiy bo'linishidagi bu o'zgarishlarni Qo'qon xonlarining o'ziga yaqin
amaldorlarga hokimiyat berish uchun amalga oshirgan deyish mumkin.
Xonlikning  markaziy  boshqaruv  tizimi  o'z  taraqqiyotida  uch  bosqichdan
o'tgan.  Birinchi  bosqich  xonlikda  markaziy  davlat  boshqaruv  tizimining
shakllanishi, ikkinchi bosqichda mamlakatda kechgan siyosiy jarayonlar,iqtisodiy
va  madaniy  hayot  borasida  rivojlanish,  bu  davrda  hukmronlik  qilgan
hukmdorlarning  o'z  ichki  va  tashqi  siyosatlarida  markaziy  boshqaruv  tizimida
xonlikda  mavjud  bo'lmagan  mansablarning  joriy  etilishi  bilan  tavsiflanadi.
Xonlikda  bir  qator  islohotlarning  amalga  oshirilishi  natijasida  o'z  davrining
murakkab  boshqaruv  tizimi  yuzaga  kelgan.  Uchinchi  bosqichda  mamlakatning
hukmdorlari  emas,  ularning  vasiylari  tomonidan  boshqarilgan,ular  hokimiyatni
uzoqroq  vaqt  qo'lda  ushlab  turish  maqsadida  boshqaruvning  avtoritar  uslubdan
foydalangan.  Markaziy  boshqaruv  tizimidagi  ko'pgina  mansab  va  amallarni
vakolati  qisqarganligi  yoki  tugatilganligi  markaziy  boshqaruv  tizimining
soddalashtirilganligi,  ayrim  mansablarning  vazifasi  boshqa  mansabdorlarga
yuklatilishi oqibatida o'z-o'zidan bu mansabning nomi ham tugatilgan.
Xonlikning  mahalliy  boshqaruv  tizimi  boshqa  xonliklaridagiga  o'xshash  bo'lib,
xonlikda  bu  tizimning  o'ziga  xos  xususiyatlari  ham  mavjud  bo'lgan.  Mahalliy
boshqaruv  tizimida  ham  markaziy  boshqaruv  tizimidagi  kabi  XIX  asrning  50-70
yillarida  murakkab  boshqaruv  tizimi  soddalashib,  turli  mansab  egalarining
vakolatlari  bitta  amaldorga  o'tgan.  Shuningdek,  Qo'qon  xonligining  mahalliy
boshqaruv  tizimi  asosan  mamlakat  xazinasiga  mablag'  to'plash,  ya'ni  soliq  tizimi
bilan band bo'lganligini ko'rishimiz mumkin.
Mahalliy  hukmdorlar  hisoblangan  hokimlar  ko'p  hollarda  o'zi boshqarayotgan hududning iqtisodiyotiga, aholining farovon hayot kechirish uchun
amaliy  tadbirlarni  amalga  oshirish  haqida  o'ylamaganlar.  Xonlik  boshqaruv
tizimidagi  bunday  holat  aholining  noroziligini  kuchaytirgan.  Oqibatda  Rossiya
imperiyasining  Qo'qon  xonligining  shimoliy  hududlari  bo'lgan  janubiy  qozoq
yerlarini jadal bosib olishiga imkon tug'ilgan.
Umuman olganda juda katta sarxadlarni birlashtirgan xonlikning ma'muriy-
hududiy  bo'linishi  va  boshqaruvida,  boshqa  'Orta  Osiyo  xonliklaridan  farqli  va
o'xshash jihatlar mavjud bo'lgan.Farqli jihatlaridan biri,
XIX asr  birinchi  choragida  qurilgan  harbiy  qal'alar  muhim  rol  o'ynaydi.  Ular
davlatning chegara hududlari, xonlikning dasht aholisini itoatda tutish va markaziy
hokimiyat  siyosatini  joylarda  amalga  oshirishda  muhim  o'rin  tutgan.  Ushbu
mavzuni  o'rta  ta'lim  tizimida  o'qitilishini  samarali  tashkil  etish  maqsadida  yangi
pedagogik  va  axborot  texnologiyalaridan  foydalangan  holda  o'quvchilarga
yetkazib berish maqsadga muvofiqdir. Bu vazifani amalga oshirish davomida turli
zamonaviy  pedtexnalogiyalarni  qo'llashga  harakat  qildik  va  quyidagi  asosiy
xulosalarga kelindi.
 “Qo'qon xonligi boshqaruv tizimining tarixshunoslik jarayonlari” haqida 
ma'lumotlar yoritildi.
 Markaziy boshqaruv tizimida - dargoh va devon faoliyati tahlil etildi.
 Markaziy boshqaruv tizimida unvon va mansablar tavsifi keltirildi.
 Xonlik ma'muriy boshqaruvi va viloyatlar boshqaruvining asosiy jihatlari 
yoritib berildi.
 Ma'muriy boshqaruv tizimida mansab va unvonlar faoliyati o'rganildi
 Xonlik boshqaruvining Buxoro va Xiva xonligiga nisbatan farqli jihatlari 
yoritildi.
Foydalanilgan manba vaadabiyotlar ro'yxati
1. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida xavfsizlikka tahdid, barqarorlik
shartlari va taraqqiyot kafolatlari.-T.: O'zbekiston,1997.- b.140.
2. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. -T: Sharq. 1998.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч. Т.Маънавият. 2008. 4. Каримов  И.А.  Узбекистан  мустакилликка  эришиш  остонасида.
Т.Узбекистон. 2011.
5. AAllworth. Uzbek Literary politics-New York 1964;
6. Allworth  .E.  The  modern  Uzbeks.  Form  the  fourteeth  to  the  present.  -
Stanford.1990.-p. 14
7. Avaz Muhammad Attor Xo'qandiy, Tarixi Jahonnamoyi//Sharq Yulduzi.1991.-
N-8-b.127.
8. Baljuvoniy Muhammad Ali. Tarixi Nafeiy.-T: Akademiya,2001.-b.23.
9. Barghorn L.Soviet Russian Nationalism.-New York,1956
10.Bobobekov H.N.Rossiya tomonidan bosib olinganmi?// Fan va Turmush 1989,-
8-son,O'rta Osiyoga qo'shib olinganmi? //Fan va Turmush,- 1989,-10-son
11.Boltaboyev.X. Amir  Umarxonning  maktubi//O'zbekiston  adabiyoti  va
san'ati.1997.27 oktabr.
12.Bregel Y.Central  Asia.VII.In  the12  th-13  th/18  -19  th  //Encyclopedia  iranica.-
VY fas2.P..1995.
13.Central Asia  in  historical  perspective.Edited  by  Beatrice  Mans.-Oxford:West
viw press, 1994
14.E.Bacon. Central Asiens under Russians Rule.-New York,1966;
15.Holdswort M  Turkestan  in  the  nineteenth  century.A.  Brief  History  of  the
khanates of Bukhara,Kokand and Khiva.-Oxford:1959.-P.5
16.Ilhomov.Z.A. Aliquli Amirlashkar//O'zbekiston tarixi .1999yil,3-son
17.Ishquvvatov.  V.T.Qo'qon-Rossiya  o'rtasidagi  diplomatik  munosobatlar  tarixi
arxiv xujjatlarida.//Pedagogik ta'lim,2000,3-son
18.Kuropatkin.A.N. KashgariY.Istoriko-geograficheskiy  ocherk  strain.-
SPB.:1879.-s.94.
19.L.Tillet. The  Great  Friendship.Historians  on  the  Non-  Russian  Nationalities.-
North Carolina,1969
20.Muravyov N.N. Puteshestviye v Turkmeniyu i Xivu .chast II.-1822.
21.Nalivkin.V.Kratkaya istoriya Kokandskogo xanstva...-s.208
22.Остроумов  Н.П.  Перевод  ярлика  Кокандского  хана//ПТКЛА  21— й.Т.,1917.-С.24-26
23.Остроумов  Перевод  ярлика  Сеид  Муха  ммед  Насриддин  Бахадур  хана  о
назначении  Мулли  Абдуд-  Каюма  сина  Ишана  Агаева  на  должност
Мехтера //ПТКЛА 20-йТ.:.2.Т.:1916.
24. Politologiya ./ Pod  redaksiey  d . e . n . prof . G . B . Poluninoy .- M .:1998.
25. Qayumov A . Adabiy  muhiti ,- T : Fan ,1961;
26. QosimovY . Qo ' qon  xonligi  tarixi  ocherklari .- Namangan /;1994;
27. Sagdullayev . A . Aminov . B , Mavlonov . O . Norqulov  N . O ' zbekiston  tarixi :  davlat
va  jamiyat  taraqqiyoti .- T : Akademiya ,2000.
28. Turkiston chor mustamlakasi davrida O'zbekistonning eng yangi tarixi . birinchi
kitob.-T.: Sharq,1998.;
29. Usmonov Q ,  U . Jo ' rayev , N . Norqulov  O ' zbekiston  tarixi (  XVI - XIX  asrning
birinchi  yarmi ): O ' zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta ' limi  vazirligi 8- sinf  o ' quvchilari
uchun  darlik - T .2010
30. Vohid Sh .  Qo ' qon  xonligidagi  unvon  va  mansablar //  Sharq  Yulduzi , 1995. - N 3
-4
31. Agzamova G.A.Raisning shaxarlar xayotidagi urni// Xayot va konun. 1999-№
11-12.
32..Z.A. Ilxomov. Kukon xonligi tarixshunosligi ayrim masalalari. T. 2007
33.Ziyoyev X. Turkistonda  Rossiya  tojovuzi  va xukmronligiga karshi kurash. -T.
1998.
34. SH. Atajanov, V. Ishkuvvatov. Z. A.Ilxomov. Uzbek xonliklari tarixshunosligi.
T. 2011
35. SH.Voxidov. «Kukon xonligida tarixnavislik.» «Akadem nashr»