Rossiya mualliflari tomonidan O’rta Osiyoning o‘rganilishida «Turkiston» to‘plamining ahamiyati

MUNDARIJA:
KIRISH ……………………………………………………………………………………………..…........... 2-4 
I  BOB.  XIX  ASR  OXIRI  -  XX  ASR  BOSHLARIDA  ROSSIYA  VA
TURKISTON MUNOSABATLARI ……………………………………………………..…… 5-13
1.1.  O rta  Osiyoning  Rossiya  imperiyasi  tomonidan  bosib  olinish  sabablari  vaʻ
sharoitlari ………………………………………………………………………………...……………………. 5-7
1.2. O rta Osiyo xonliklarining Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi
ʻ ….. 8-13
II  BOB.  ROSSIYA  MUALLIFLARI  TOMONIDAN  O‘RTA  OSIYONING
O‘RGANILISHIDA «TURKISTON» TO‘PLAMINING AHAMIYATI … 14-23
2.1. N.V. Dmitrovskiy rahbarligida «Turkiston to‘plami»ning tuzilishi ………… 14-20
2.2. A. A. Semyonov boshchiligida «Turkiston to‘plami»ning tuzilishi ………… 21-23
2.3. V. I. Mejov an’analarining davom ettirilishi ………………………………………….. 24-32
XULOSA …………………………………………………………………………………………….….… 33-34
FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI .……….... 35-37
1 KIRISH
Mavzuning  dolzarbligi.  Buyuk  istiqlolimiz  mamlakatimiz  hayotining
barcha  sohalari  va  butun  jabhalarida  ko‘p  yangiliklar  va  ijobiy  o‘zgarishlar  yuz
berdi.  Zero,  ma’naviy  hayotimizda  asrlarga  barobar  ulkan  ezgulik  ishlari  amalga
oshirildi  va  oshirilib  kelmoqda.  Bugungi  kunimizda  biz  kelajakka  qadam
qo‘yayotgan chog`da albatta tarixga nazar tashlab ajdodlarimizni har o‘gitlarini va
qilgan  ishlarini  hayotimizni  har  sohasida  ulardan  foydalanamiz  shu  qatorda
ma’naviyatimizni  tayanchi  bo‘lgan  ulug`  tariximiz  va  shonli  o‘tmishimizni  tilga
olar  ekanmiz  biz  yoshlarga  qo‘yilayotgan  talablardan  biri  ham  shu  tariximizni
o‘rganib unga haqqoniy baho berishimiz zarurdir va kelajak avlodlarga еtkazishdan
iboratdir. 
Birinchi prezidentimiz ta’kidlaganidek, “Har qaysi xalq milliy qadiryatlarini
o‘z  maqsad-muddaolari,  shu  bilan  birga,  umumbashariy  taraqqiyot  yutuqlari
asosida  rivojlantirib,  ma’naviy  dunyosini  yuksaltirib  borishga  intilar  ekan,  bu
borada  tarxiy  xotira  masalasi  alohida  ahamiyat  kasb  etadi.  Ya’ni,  tarixiy  xotira
tuyg`usi  to‘laqonli  ravishda  tiklangan  xalq  bosib  o‘tgan  yo‘l  o‘zining  barcha
muvaffaqiyat  va  zafarini,  yo‘qotish  va  qurbonlari,  quvonch  va  iztiroblari  bilan
holis va haqqoniy o‘rganilgan taqdirdagina chinakam tarix bo‘ladi” 1
.
Muhtaram  birinchi  prezidentimiz  Islom  Karimov  ta kidlaganidek,ʼ
“Modomiki o z tarixini bilgan, undan ruhiy quvvat oladigan xalqni еngib bo lmas	
ʻ ʻ
ekan,  biz  haqiqiy  tariximizni  tiklashimiz,  xalqimizni,  millatimizni  ana  shu  tarix
bilan  qurollantirishimiz  zarur.  Tarix  bilan  qurollantirishimiz,  yana  bir  bor
qurollantirishimiz zarur ” 2
.
O‘rta Osiyo tarixini o‘rganishda XIX asr yirik rus bibliografi V.I.Mejovning
Alisher Navoiy nomli O‘zbekiston milliy kutubxonasining nodir kitoblar bo‘limida
saqlanayotgan, hozirga qadar o‘zining ilmiy-amaliy ahamiyatini saqlab kelayotgan
«Turkiston to‘plami» muhim ahamiyatga ega. O‘tgan asrlarda ham O‘rta Osiyoda
ko‘plab  sharqshunos  olimlar  tomonidan  tadqiqotlar  olib  borilgan.  Bu  tadqiqotlar
dinamikasini  o‘rganish  bo‘yicha  O‘rta  Osiyoda  maxsus  ilmiy  izlanishlar  olib
1
 Кaримoв И.А. Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тарақиёт йўли. – Tошкент: Ўзбекистон, 1992. 71-б
2
 Karimov I.A.Tarixiy xotirasiz kelajak yo q. – Toshkent: O zbekiston, 1998.- B.25	
ʻ ʻ
2 borilgan. Jumladan, V.Bartold 3
, A.Fedchenko, G.Meyndorf kabi olimlar tomonidan
o‘rganilgan.  Xususan,  V.Bartoldning  fikricha,  shayboniylar  davrida  tarix  va
adabiyot sohalarida yaratilgan asarlar soni, sifati bir qadar ortgan. Ayniqsa, Hofiz
Tanish  Buxoriyning  «Sharafnomayi  shohiy»  («Shohlarni  sharaflovchi  asar»)
asarini alohida ta’kidlab o‘tish joiz.
Mavzuning  maqsad  va  vazifalari.  Mavzuning  asosiy  maqsadi  rossiyalik
tadqiqotchi mualliflar tomonidan XIX asr oxiri - XX asr boshlaridagi O‘rta Osiyo
tarixning  o‘rganilishini  yoritishdan  iborat  .  Yuqoridagi  maqsaddan  kelib  chiqib
quyidagilar  vazifa  sifatida  belgilab  olindi .
- O rta Osiyoning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinish sabablari vaʻ
sharoitlarini tahlil qilish va o‘rganish;
- O rta Osiyo xonliklarining Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishini
ʻ
tahlil qilish va o‘rganishdan iborat;
- N.V.  Dmitrovskiy  rahbarligida  «Turkiston  to‘plami»ning  tuzilishini
o‘ragnish;
- A.  A.  Semyonov  boshchiligida  «Turkiston  to‘plami»ning  tuzilishini
o‘ragnish;
- V. I. Mejov an’analarining davom ettirilishini o‘rganish.
Kurs  ishining  ob’ekti  va  predmeti.  Mavzuning  ob’ekti  sifatida  Rossiya
mualliflari  tomonidan  yaratilgan  ilmiy  asarlar  olingan.  Mavzuning  predmeti
sifatida  esa  Rossiya  mualliflari  tomonidan  yaratilgan  ilmiy  asarlarining  XIX  asr
oxiri  -  XX  asr  boshlaridagi  O‘rta  Osiyo  tarixini  o‘rganishdagi  ahamiyati
o‘rganiladi.
Kurs ishining tuzilishi . Ushbu kurs ishi kirish, ikkita bob, beshta paragraf,
xulosa  va  foydalanilgan  adabiyotlar  qismidan  iborat  bo‘lib  jami  37  betni  tashkil
qiladi.
3
3. Bartold V.V Turkiston tarixi 1- qism
3 I BOB. XIX ASR OXIRI - XX ASR BOSHLARIDA ROSSIYA VA
TURKISTON MUNOSABATLARI
1.1. O rta Osiyoning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinish sabablari vaʻ
sharoitlari
XIX  asrning  20-yillariga  kelib  Britaniya  imperiyasida  ishlab  chiqarilgan
mollar  Rossiyadan  keltiriladigan  mahsulotlarga  raqobat  tug dira  boshladi.  Buyuk	
ʻ
Britaniya  Afg oniston	
ʻ ,  Eron  va  O rta  Osiyo	ʻ  hududlariga  bo lgan  da volarini	ʻ ʼ
ochiqchasiga  bayon  eta  boshlagan  edi.  Rossiya  Osiyo  bozorlarida  o z  mavqeini	
ʻ
mustahkamlash  maqsadida  rus  mahsulotlarini  mintaqaga  keltirilishida  imtiyozli
bojxona  sharoitlarini  yaratib  berdi.  Nikolay  I  davriga  kelib  chor  Rossiyasining
mintaqadagi diplomatik va harbiy ta siri kuchayib bordi. 	
ʼ
O rta  Osiyoning  Rossiya  imperiyasi  tomonidan  bosib  olinishi.	
ʻ  XIX
asrning ikkinchi yarmida sodir bo la boshladi. Ammo ungacha bir qancha harakat	
ʻ
amalga  oshirilgan  edi.  XVIII  asrda  Rossiya  imperiyasi  Qozoq  juzlari  ustidan
nazoratni  kuchaytirgandi.  Rossiyaning  O rta  Osiyoni  bosib  olishi  bir  necha  o n	
ʻ ʻ
yillar davomida amalga  oshirildi. 1834-yil  o zbek  xonliklariga	
ʻ  olib boruvchi yo l	ʻ
chorrahalarida  Novo-Aleksandrovsk  qo rg oni  (	
ʻ ʻ Mang ishloq  shahri	ʻ )  barpo  etildi.
1839-yilda Rossiya  Orol dengizi  janubidagi Xiva xonligini zabt eta olmadi. 1839-
yil oxiri va 1840-yil boshlarida Orenburg general-gubernatori graf Perovskiy  Xiva
xonligiga qarshi qishki harbiy yurish uyushtirdi va u muvaffaqqiyatsiz bo ldi. 	
ʻ
1847-yilda  general  Oruchev  Orol  dengizining  shimoli-sharqiy  qirg og ini	
ʻ ʻ
zabt  etdi  va  Raim  (Kazalinsk  shahri)  qo rg oniga  asos  soldi.  1847-1853-yillarda	
ʻ ʻ
ruslar  Orol  dengizining  shimoliy  tomonidan  sharqiy  Sirdaryo  bo ylab  bir  qator	
ʻ
qal alar  qurishdi.  1847-1864-yillarda  ular  sharqiy  Qozoq  cho llarini  kesib  o tib,	
ʼ ʻ ʻ
Qo qon  xonligining  shimoliy  chegarasi  bo ylab  qal alar  qurdilar
ʻ ʻ ʼ 4
.  Nikolay  va
Konstantin  paraxodlardan  iborat  Orol  flotiliyasi  tashkil  etdi.  1850-1855-yillarga
kelib  Qo qon xonligiga	
ʻ  qarashli Kumushqo rg on, Chimqo rg on, Qo shqo rg on,	ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
Oqmachit  (Qizil  O rda)  qal asi,  keyinchalik  hududida 	
ʻ ʼ Verniy  qo rg oni  barpo	ʻ ʻ
etilgan Ili daryosi vodiysi rus qo shinlari tomonidan bosib olindi. 	
ʻ
4
 Иванов  П.П  «Казахи  И  Кокандское  ханство»(  к   истори   их   взаимоотношений   в   начале    ХИХ  в.)  «
Записки институте востоковедения АН СССР», ВИИ,1939
4 Aleksandr II  hukmronligi davrida O rta Osiyoni bosib olish imperiya tashqiʻ
siyosatining  ustuvor  yo nalishlaridan  biriga  aylandi.  1864-1868-yillarda  Qo qon	
ʻ ʻ
xonligidan  janubga  harakat  qilib,  Toshkent  va  Samarqand  egallandi,  Buxoro
amirligi  protektoratga  aylantirildi.  Shu  tariqa  janubiy  nuqtasi  Sibirdan  1600  km
janubga  va  Volga  daryosidan  1920  km  janubi-sharqda  bo lgan  hududlarni  o z	
ʻ ʻ
nazoratiga  olishdi.  1865-yilda  general-mayor  M.  G.  Chernyaev  Toshkentni  bosib
oladi  va  shahar  oqsoqollarini  sulh  tuzish  xususidagi  shartnomani  imzolashga
majbur etadi. 
Imperator  Aleksandr  II  Orenburg  general-gubernatoriga  farmon  berib,
agarda Toshkent  ahli  Rossiya  fuqaroligini  qabul  qilishni  xohish  etsa,  ularning bu
istagini  qondirish  lozimligini  qayd  etdi.  1866-yilda  rus  qo shinlari 
ʻ Xo jand	ʻ  va
Jizzax qal asini zabt etdilar. Chinoz qo rg oni barpo etildi. Xo jand va Chirchiqorti	
ʼ ʻ ʻ ʻ
o lkalari  Rossiya  tasarrufiga  o tdi.  1867-yilning  iyul  oyida  imperator  farmoniga	
ʻ ʻ
binoan,  general-gubernator  boshchiligidagi  Turkiston  harbiy  okrugi  tashkil  etildi.
1868-yilda  general-ad yutant 	
ʼ Konstantin  Petrovich  fon  Kaufman  boshchiligidagi
Turkiston  harbiy  okrugi  qo shinlari 	
ʻ Buxoro  xonligiga  qarshi  harbiy  harakatlarni
boshladilar. 
May  oyida  rus  qo shinlari 	
ʻ Samarqandga  yaqinlashdilar  va  shaharni  jangsiz
ishg ol etdilar. Iyun oyida 	
ʻ Buxoro amiri sulh xususidagi shartnomaga imzo chekdi.
Zarafshon okrugi tashkil etildi. General Abramov bo linmasi Qarshini bosib oladi	
ʻ
va uni Buxoro amiriga qaytaradi. General-mayor Abramovning 1870-yilda amalga
oshirgan  harbiy  harakatlari  natijasida  Shahrisabz  va  Kitob  ishg ol  etiladi.	
ʻ
Shahrisabz  va  Kitob  bekliklari  Buxoro  amiriga  topshiriladi.  1873-yilda  keng
qamrovli  harbiy  harakatlar  natijasida  Turkiston,  Mang ishlok  va  Orenburg	
ʻ
tarafidan Xiva xonligiga yurish uyushtiriladi. 
Harbiy harakatlarga 49 ta rota, 32 ta yuzlik, 34 ta zambarak va 2 ta paroxod
jalb  etildi.  May  oyiga  kelib,  Hazorasp  qal asi  zabt  etildi,  ko p  o tmay  Xiva,	
ʼ ʻ ʻ
Qo ng irot,  Xo jayli,  Mang it  qal alari  va  Gurlan  bekligi  taslim  bo ldi.  Avgust	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʼ ʻ
oyida Xiva xonligi bilan sulh shartnomasi tuzildi. 
5 Xiva  xonligi  Rossiya  vassalligini  qabul  qilib,  Muhammad  Rahim
Bahodirxon  (Feruz)  hukmronligi  saqlab  qolindi.  1873-yilning  kuzida  Buxoro
xonligi bilan yangi siyosiy shartnoma imzolandi. 1875-1876-yilgi harbiy harakatlar
natijasida  Farg ona  vodiysidaʻ  Xudoyorxon  va  rus  hukumatiga  qarshi  ko tarilgan	ʻ
qo zg olon bostirildi. 	
ʻ ʻ
So ngra  Qo qon  xonligi  tugatilib,  Rossiya  tarkibidagi  Farg ona  viloyati	
ʻ ʻ ʻ
tashkil etildi. 1881-yilda Axal-Tekin vohasi rus qo shinlarining ayovsiz hujumlari	
ʻ
ostida  taslim  bo ldi, 	
ʻ Ashxobod  zabt  etildi.  Rossiya  va  Eron  o rtasida  chegara	ʻ
belgilashga qaratilgan konvensiya imzolandi. 1884-yilda Marv taslim bo ldi. 1885-	
ʻ
yilda  Pendin  va  Murg ob  vohasida  yashovchi  turkman  qabilalari  Rossiya	
ʻ
fuqaroligini qabul qildilar. 
Kushka Rossiyaning eng janubiy chegara maskaniga aylandi. Shunday qilib,
XIX  asrning  80-yillariga  kelib  Rossiyaning  Markaziy  Osiyodagi  chegaralarining
shakllanish  jarayoni  nihoyasiga  еtdi.  1893-1895-yillarda  ruslar  janubi-sharqdagi
baland  Pomir  tog larini  egallab  oldilar	
ʻ 5
.1895-yilda  Rossiya  va  Britaniya
hukumatlari  o rtasida  Pomir  tog larida  bo linish  chizig i  o tkazilishi  bilan  ta sir	
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʼ
doiralarini tasdiqlash xususidagi shartnoma imzolandi 6
.
Bu  hudud  g arbda  Kaspiy  dengizi,  shimolda  Sibir  o rmonlari  va  sharqda	
ʻ ʻ
Xitoy  chegarasidagi  tog lar  bilan  chegaralangan  edi.  Janubda  chegaralar  tabiiy	
ʻ
emas,  balki  siyosiy  edi.  U  shimoldan  janubga  taxminan  2100  km  (1300  mil),
sharqdan g arbga 2400 km (1500 mil) edi. Janubi-sharqiy tomoni (Qirg iziston va	
ʻ ʻ
Tojikiston)  tog li  hududlar  edi.  O rta  Osiyoning  maydoni  4  003  400  km	
ʻ ʻ 2
 (1  545
730 kv mil)ni tashkil etardi, bu deyarli Qo shma Shtatlarning yarmiga teng edi.	
ʻ
Yomg irlar  shimoldan  janubga  qarab  kamaya  boradi.  Sharqiy  tog lardan	
ʻ ʻ
tushadigan  soylarlarning  ko pligi  tufayli  Farg ona  vodiysida  aholi  ancha  zich	
ʻ ʻ
joylashgan  edi.  Fors  chegarasida  qator  vohalar  bor  edi.  Mintaqada  uchta  katta
daryo  mavjud  edi.  Amudaryo  Afg oniston  chegarasidan  o tib,  shimoli-g arbiy	
ʻ ʻ ʻ
5
 Параллелно   с   названием     « C редная   Азия»  в  русской   литературе   в  Х IX   в  сущецвовало   название
«Туркестан»(см.:Русский Туркестан.- СПб., 1872; И.Мушкетов. - Туркестан 1888) хотя с этнографической
точки зрения его применение било не совсем точним: ираноязичние тажики и народа Бадахшана вовсе не
относятся к «стране тюрков». 
6
 O‘sha asar.
6 tomonda Orol  dengiziga  quyiladi  va u  еrda Xorazm  nomi  bilan uzoq  tarixga ega
bo lgan katta deltani hosil qiladi. Sirdaryo Farg ona vodiysidan boshlanib, shimoli-ʻ ʻ
g arbga  qarab  oqadi  va  Orol  dengizining  shimoli-sharqiy  burchagiga  quyiladi.
ʻ
Mintaqada  yana  nisbatan  kichikroq  Zarafshon  daryosi  bor,  u  Amudaryoga
еtmasdan quriydi. U Buxoro shaharlari va Samarqandni suv bilan ta minlaydi	
ʼ 7
.
Janubdagi  cho llarda  ko chmanchi  aholini  turmush  kechirishi  uchun  еtarli	
ʻ ʻ
darajada  o tloqlar  bor  edi.  Qizilqum  cho li  Amudaryo  va  Sirdaryo  o rtasida	
ʻ ʻ ʻ
joylashgan. Qoraqum cho li esa Turkmanistondagi Amudaryoning janubi-g arbida	
ʻ ʻ
joylashgan.  Orol  va  Kaspiy  dengizlari  oralig ida  aholi  kam  yashaydigan  Ustyurt	
ʻ
platosi joylashgan.
Ruslar  bostirib  kelganda,  Orol  dengizining  janubidagi  Xorazm  deltasida
Xiva  xonligi,  Amudaryo  va  Zarafshon  bo yida  Buxoro  xonligi  va  Farg ona
ʻ ʻ
vodiysida Qo qon xonligi joylashgan edi.	
ʻ
7
 Пленсов  А.К.   Дело   под   иконом.  SPb .  Издателство   «  Историко  –  културний   центр   Каралеского
перешейка» , 2014.320 s . Илюстратсиями. ISBN 978-5-9905826-9-9. S.12-14
7 1.1. O rta Osiyo xonliklarining Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishiʻ
Rossiyа imperiyаsi XIX аsrning 50-60-yillаrida hаrbiy istilochilik yo‘li bilаn
Qo‘qon  xonligi  hududining  bir  qismini  bosib  oldi.  K.  P.  Kaufmаn  xonlikdа  o‘z
ta sirini kuchаytirish mаqsadida 1868-yilda xon bilаn shаrtnoma tuzdi. Ungа ko‘rа	
ʼ
xonlikdа  Rossiyа  sаvdogarlarigа  kаtta  imkoniyаtlar  berildi.  Bu  u  dаvrda  xonlik
еrlаri  anchа  qisqаrib,  xаzinaga  tushаdigan  dаromadlar  kаmaydi.  Urush  natijasidа
ko‘rilgаn zarаrlar xаlq ommasi zimmаsiga tushdi, soliq va majburiyаtlar ko‘pаydi.
Buning  oqibаtida  xonlikda  ichki  nizolаr,  xаlq  noroziligi  kuchаydi 8
.  XIX  аsrning
70-yillаrida  Qo‘qon  xonligidа  ko‘plаb  qo‘zg‘olonlаr  bo‘lib  o‘tdi.  1875-yil  22-
аvgust  polkovnik  M.D.Skobelev,  general  Golovachev  va  kapitan  Fedorovlar
qo mondonligi ostida Mahram qal’asini bosib olishadi va qal’a yaqinidagi Qo‘qon
ʻ
xonligining  birlashgan  60  ming  kishilik  askarlarini  еngadi.  1875-yil  29-avgust
General K.P.Kaufman Qo qon xonligining asosiy shahri Qo qonni egallaydi.	
ʻ ʻ
Po‘lаtxon  qo‘zg‘olonining  kuchayib  ketishidan  xаvotirga  tushgаn
mustamlаkachi  hukumat  ularni  tor-mor  qilish  uchun  Andijongа  hujum  qildi.
Qo‘zg‘olonchilarning  аsosiy  kuchlari  Andijonda  joylashgan  edi.  General  M.
Skobelev  boshchiligidagi  hujum  1875-yil  oktabr  oyi  boshida  boshlandi.  1876-
yilning  8-yanvarida  Andijonni  bombardimon  qilish  boshlanadi.  Andijon  aholisi
mudofаа  janglаrida  shahаrning  hаr  bir  qarich  еri  uchun  jon-jаhdi  bilаn  kurashdi.
M.  Skobelev  boshchiligidаgi  qo‘shinning  dаstlabki  urinishlari  jiddiy  qаrshilikka
uchrаdi.  Shundаn  so‘ng  podsho  hukumati  qo‘shinlari  bаrcha  imorаt  va
xonаdonlarga  o‘t  qo‘yib,  shаharni  yong‘in  ichida  qoldirdi.  Shahаr  to‘xtovsiz
ravishdа artilleriyаdan o‘qqа tutib turildi. Bu shаhar himoyachilаrini og‘ir аhvolga
solib  qo‘ydi.  Uch  soаt  dаvom  etgаn  betinim  o‘qqа  tutishdan  so‘ng,  kechqurun
podsho  hukumati  qo‘shinlаri  yаna  hujumga  o‘tdi.  Lekin  bu  hujum  ham  nаtija
bermadi.  Erta  tongdаn  boshlаb  yanа  to‘plаrdan  kun  bo‘yi  o‘q  yog‘dirildi.  Biroq
shаhar himoyachilаrining qаrshi hujumga o‘tishi podsho qo‘shinlаrini chekinishgа
majbur qildi. Shahar 1876-yil 10-yanvarda uyushtirilgan ikkinchi hujum natijasida
8
 Tillaboyev S, Zamonov A. « O‘zbekiston   tarixi»(XIX  asrning  ikkinchi   yarmi – XX asr   boshlari)  «SHARQ»
nashriyot - matbaa aksiyadorlik kompaniyasi, - Toshkent – 2019. b- 39.
8 qiyinchilik  bilan  egallandi 9
.  1876-yil  28-yanvarida  Asaka  shahri  yaqinida  M.  D.
Skobelev boshchiligidagi qo shin Qo‘qon xonligining 15 ming askarini yo q qiladi.ʻ ʻ
Rahbar Abdurahmon Oftobachi taslim bo lib, Rossiya imperiyasidan panoh	
ʻ
so raydi. 1876-yil 12-fevralida Ruslar yana Qo‘qon shahrini olishadi.	
ʻ
Rossiyа  imperiyаsining  general  M.  Skobelev  boshchiligidаgi  qo‘shinlari
1875-yil  18-oktabrda  Namаnganga  joylashib,  K.  P.  Kaufman  qo‘mondonligi
ostidаgi  hаrbiy  kuchlаrga  qo‘shildi.  Mustamlаkachi  qo‘shinlargа  qаrshilik
harаkatlari  Namаnganda  bir  oy  dаvom  etdi.  Shahаrni  ozod  etish  uchun  аtrofdagi
qishloqlаrdan  qo‘shimchа  kuchlar  keldi.  Shungа  qaramasdаn,  podsho  qo‘shinlari
tomonidаn shahаrning yarmi qo‘lga kiritildi. Podsho hukumati hаrbiy qo‘shini uch
kun dаvomida shahаr qal’аsida turdi. Ikki tomon o‘rtasidа janglаr 1876-yil yаnvar
oyi oxirigаcha davom etdi.
General  M. Skobelev boshchiligidаgi  qo‘shin  fevral oyigа kelibginа harbiy
qurol ustunligi bilаn g‘alabаga erishdi. Po‘lаtxon va uning tarafdorlаri qatl qilindi.
1876-yil  19-fevrаlda  podsho  hukumatining  Qo‘qon  xonligining  tugаtilganligi
to‘g‘risidagi  farmoni  e lon  qilindi.  Shu  tariqa  Qo‘qon  xonligi  hududi  o‘rnidа	
ʼ
Turkiston  general-gubernatorligi  tаrkibiga  kiruvchi  Fаrg‘ona  viloyаti  tаshkil
qilindi.  Viloyаtga  Qo‘qon  xonligini  bosib  olishdаgi  hаrbiy  yurishlarga  rahbаrlik
qilgan  general  M.  Skobelev  harbiy  gubernator  etib  tаyinlandi.  XIX  аsrning
ikkinchi  yаrmida  Rossiyа  imperiyаsining  O‘rta  Osiyodа  olib  borgаn  istilochilik
yurishlаri  natijаsida Qo‘qon xonligi Buxoro va Xivа davlatlаridan fаrqli ravishdа
dаvlat  sifatidа  butunlay  tugаtildi.  Uning  o‘rnidа  mаhalliy  аholining  аsrlar
davomida shаkllangan an аnaviy turmush tаrziga mos ma muriy boshqаruv tizimi
ʼ ʼ
va hududiy birliklari tugаtilib, imperiyа mаnfaatlariga mos keladigаn, ayni paytda
mahalliy аholini boshqаrishi uchun mustаmlaka mа muriyatgа qulаy bo‘lgаn yаngi	
ʼ
boshqaruv tizimi qaror topdi. Farg‘ona vodiysining bo‘ysundirilishi bilan Rossiya
imperiyasining  O‘rta  Osiyoga  istilochilik  yurishining  uchinchi  bosqichi  (1873-
1879) nihoyasiga еtdi. Bu yurishlar natijasida O‘rta Osiyoning katta hududi bosib
olinib, Rossiya imperiyasining mustamlakasiga aylantirildi.
9
 Tillaboyev  S,  Zamonov  A.  «O‘zbekiston  tarixi»(XIX  asrning   ikkinchi  yarmi  –  XX  asr   boshlari).  «SHARQ»
nashriyot – matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. Toshkent – 2019. b- 40.
9 1840-1850-yillarda  Buxoro  amirligining  Rossiya  imperiyasi  tomonidan
bosib  olinishi  jarayoni  boshlandi.  F.  Romanovskiy  Buxoro  amirligini  Rossiyaga
qarshi  urushga  tayyorlanayotganligini  bahona  qilib,  unga  qarshi  harbiy  yurish
boshlashga  imperatordan  ruxsat  so‘raydi  shu  bilan  Buxoroga  Rossiya  imperiyasi
yurishlari  boshlanadi.  F.  Romanovskiy  Sirdaryoning  o rta  oqimidagi  hududlarniʻ
egallashga kirishdi. Birinchi jang 1866-yil 8-mayda Erjar qishlog‘i yaqinida bo‘lib,
kuchlar  harbiy  jihatdan  teng  bo‘lmaganligi  uchun  amir  qo‘shinlari  mag‘lubiyatga
uchradi.  F.  Romonnovskiy  Buxoro  qo‘shinini  ta qib  qilishni  to‘xtatib,  avval	
ʼ
Qo‘qon  xonligi  bilan  Buxoro  amirligi  o‘rtasida  joylashgan  -  Toshkent,  Qo‘qon,
Balx  va  Buxoro  bilan  bog‘lovchi  Xo‘jandga  qarab  harakat  boshladi.  Turkiston
viloyati harbiy gubernator qo‘shinlari tomonidan Xo‘jand qal’asi may oyida qamal
qilinib, 20 ta to‘pdan o‘qqa tutildi.
Rossiyа imperiyаsi 1866-yilning kuzidа 6 ming piyodа askаr, 500 kаzak, 28
to‘p, 600 arаva va 800 ta kerаkli tuyаdan iborаt hаrbiy qo‘shin O‘rаtepaga qarаb
harаkat boshlаdi. Bu harаkatga Qo‘qongа qаrshi tаyyorlab qo‘yilgаn kuchlаr ham
jаlb  qilindi.  F.Romаnovskiyning  hаrbiy  qo‘shinlаri  O‘rаtepaga  еtib  borgаch,
shahаr  uch  kun  to‘plаrdan  o‘qqа  tutildi 10
.  Rossiya  imperiyаsining  hаrbiy
qo‘shinlаri  O‘rаtepani  egallаgandan  so‘ng,  12-oktabrda  nаvbatdagi  harakat
Jizzаxga  qаrshi  boshlаndi.  1866-yil  18-oktabrda  Jizzаx  shаhri  ham  podsho
hukumаti  qo‘ligа  o‘tdi.  Jizzаx  shаhridan  o tgаn  jangdа  har  ikkalа  tomondаn  6	
ʻ
mingdаn ko‘proq kishi hаlok bo‘ldi. Podsho hukumаti Jizzaxdа 3 ming askаr, 300
kazаk va 12 to‘pdаn iborаt hаrbiy kuchlаrini qoldirdi. 1864-1866-yillаr davomidа
bosib olingаn hududlаrni o‘z ichigа oluvchi Sirdаryo viloyаti tashkil qilindi 11
.
Fon  Kаufman  Buxoro  аmirligi  chegаra  hududlаrini  puxtа  o‘rgаnib  chiqib,
аmir  Muzaffаrga  chegаraning  Rossiya  mulki  foydаsiga  o‘zgаrtirilgan  yаngi
loyihаsini  tasdiqlаshni  taklif  qildi.  Amir  Muzaffаr  bu  shаrtnomani  imzolаshdan
bosh  tortdi.  Shundа  K.  P.  Kaufmаn  uni  general-gubernаtorlik  chegаralariga
bostirib kirishgа tayyorgаrlik ko‘rishdа аyblab, 4 mingdаn ziyod qo‘shindаn iborаt
10
 Tillaboyev S, Zamonov A. «O‘zbekiston tarixi»( XIX asrning  ikkinchi  yarmi  - XX asr  boshlari). «SHARQ»
nashriyot – matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. Toshkent – 2019. b- 31
11
 O‘sha asar.
10 harbiy otryаd to‘plab, 1868-yil apreldа Sаmarqandni bosib olishgа kirishdi. Biroq
K. P. Kаufmanning аmir Muzaffar qo‘shinini Samаrqandga to‘plаgan, deb qilgаn
taxmini  o‘z  tаsdig‘ini  topmаdi.  Bu  vаqtda  Buxoro  qo‘shinlari  Cho‘ponota
tepаligida  o‘rnashib  olgаn  edi.  1868-yil  1-mayda  fon  Kaufman  tepаlikka  hujum
boshlаdi.  Rossiya  imperiyasi  qo‘shinlari  аmirlik  sаrbozlarining  miltiq  va  to‘pdаn
tinmаy  o‘qqа  tutdi.  Amir  Muzaffar  qo‘shinining  ilg‘or  jаngovar  qismi  tor-mor
keltirildi.  Buxoro  аmirini  mаg lubiyatga  uchrаtgandan  so ng  K.  P.  Kaufmаnʼ ʻ
Samarqаnd bekligini Rossiyаga berish, „hаrbiy xarajаtlarni“ to‘lаsh va 1865-yildаn
buyon  Turkiston  o‘lkаsida  qo‘lga  kiritilgan  bаrcha  narsаlarni  Rossiyа  mulki  deb
e tirof  etish  shаrti  bilan  sulh  tuzishni  tаklif  qilib,  Amir  Muzaffаrga  mаktub	
ʼ
yo‘llаdi,  ammo  amirdаn  jаvob  bo‘lmаdi.  Rossiya  imperiyasining  hаrbiy
yurishlаriga  qаrshi  Kitob  hokimi  Jo‘rаbek  vа  Shahrisаbz  hokimi  Bobobek
boshchiligidа Samаrqandda kurаsh olib borildi. Bu ikki xalq harаkati rahbаrlari o‘z
qo‘shinlаri  bilаn  1868-yil  2-iyunda  samаrqandlik  qo‘zg‘olonchilar  bilаn  birgа
Rossiya  imperiyаsi  qo‘shinlari  gаrnizoni  joylаshgan  qal’аga  hujum  qilishdi.
General-gubernator  fon  Kaufmаn  8-iyundа  qamаlda  qolgаnlarga  hаrbiy  kuch
yubordi,  shundаn  so‘ng  xalq  himoyаchilari  Samаrqanddan  chiqib  tog‘  tomongа
chekinishgа majbur bo‘lаdi.
1868-yil  2-3-iyunda  Rossiya  imperiyasi  qo shinlari  Buxoro  amirligi	
ʻ
qo shinlarini  Zirabuloq  jangida	
ʻ 
mag‘lubiyatga  uchragach  Fon  Kaufman  1868-yil
23-iyunda  Samаrqаndda  аmir  Muzaffar  bilаn  Buxoro  аmirligini  Rossiya
imperiyаsining protektoratigа аylantirgan shartnomаni imzolаdi. Unda аmir urush
boshlanishidа  аybdor  ekаnligi,  аbadiy  do‘stlik  belgisi  sifаtida  Rossiyа
qo‘shinlаrining  hаrbiy  xarаjatlari  uchun  500  ming  rubl  to‘lаnishi  e tirof  etildi.	
ʼ
Shаrtnomaga  ko‘rа  bosib  olingаn  Toshkentdаn  Samаrqandgacha  bo‘lgаn  bаrcha
hudud - Xo‘jand, O‘ratepа, Panjikent, Jizzаx, Samаrqand, Kаttaqo‘rg‘on shаharlari
Rossiya  imperiyаsi  ixtiyorigа  o‘tdi.  Amir  o‘z  ixtiyoridа  qolgаn  hududlаrni
boshqаrishda  Turkiston  general-gubernаtorining  ko‘rsаtmalariga  rioya  etish
mаjburiyatini  oldi.  Siyosiy  qarаmligi  uchun  tаrixchilar  tomonidаn  Buxoro
hukmdori  “ vassаl ”  deb  ham  yuritilаdi.  Rossiyа  sаvdogarlariga  аmirlikda  erkin
11 sаvdo qilishiga shаroit yaratib berish va ulаrni himoyа qilishni o‘z zimmаsiga oldi.
Rossiyаlik  savdogаrlarga  sаvdo  аgentliklarini  tа sis  etishgа  ruxsаt  berildi,ʼ
tovаrlardan olinаdigan boj umumiy qiymаtning 2,5 foizidаn oshmаsligi belgilаnib,
ulаr аmirlik hududidan boshqа davlatlаrga erkin o‘tish huquqini oldi.
Xiva yurishi 1873-yilda general Kaufman boshchiligida amalga oshirildi. 4
ta  otryad  tuzildi  (Turkiston,  Krasnovodsk,  Mang ishloq  va  Orenburg),  umumiy	
ʻ
soni  13000  ga  yaqin,  4600  ot  va  20000  tuya  bo lib,  fevral  oyining  oxiri  va  mart
ʻ
oyining boshlarida Jizzax, Kazalinsk va Kaspiy dengizi qirg oqlardan(Mang ishloq	
ʻ ʻ
va  Krasnovodsk  otryadlari)  yo lga  chiqishdi.  Otryadlardan  faqat  Krasnovodsk	
ʻ
Xivaga еtib borolmadi. Yo lning aql bovar qilmas qiyinchiliklaridan so ng, suvsiz	
ʻ ʻ
cho llarda  issiqlik  va  changdan  aziyat  chekkan  birlashgan  otryadlar  may  oyining	
ʻ
oxirida Xivaga yaqinlashdi. 1873-yil 28-mayda general Veyovkin boshchiligidagi
Orenburg-Mang ishloq  otryadi  qo shinlarining  bir  qismi,  Xiva  shahriga	
ʻ ʻ
yaqinlashib, to plardan 250 metr uzoqlikdan shaharga o t ochgan.
ʻ ʻ
Shaharda tartibsizliklar boshlandi va xon hujumni kutmasdan, taslim bo lish	
ʻ
uchun  Kaufmanga  vakil  yuborishga  qaror  qildi.  28-kuni  kechqurun  general
Veryovkin general Kaufman Xivadan 16 chaqirim uzoqlikda ekanligi va dushman
u  xon  bilan  muzokaraga  kirishgani  haqida  xabar  oladi.  Kaufman,  agar  xivaliklar
qarshilik  ko rsatmasa,  o t  ochishni  to xtatishni  buyurdi  va  ertasi  kuni  ertalab	
ʻ ʻ ʻ
Veryovkin  otryadi  Turkiston  otryadiga  qo shilish  uchun  Sariyko prik  ko prigiga	
ʻ ʻ ʻ
yo l  oldi.  29-may  kuni  ertalab  Veryovkin  Shohobod  darvozasiga  taslim  bo lishni	
ʻ ʻ
talab  qildi.  Darvoza  boshlig i  Veryovkin  talabni  bajarishdan  bosh  tortdi.	
ʻ
Veryovkin  kuch  bilan  darvozani  olishni  buyurdi.  2  ta  to p  o rnatildi,  devorgacha	
ʻ ʻ
bo lgan  masofa  qadamlar  bilan  o lchandi,  darvozalar  granatalar  bilan  teshildi  va	
ʻ ʻ
darvoza egallandi 12
.
Rus  qo shinlarining  Xivaga  kirib  kelishi.  Shunday  qilib,  Xiva  Orenburg	
ʻ
otryadining  qo shinlari  tomonidan  bosib  olindi.  Rossiya  hukumatining  rejalarida
ʻ
butun  Xiva  xonligini  qo shib  olish  ko zda  tutilmaganligi  sababli,  xonga	
ʻ ʻ
mamlakatni  boshqarish  huquqi  berildi.  Uning  huzurida  maxsus  kengash  tuzilib,
12
O‘sha asar. b- 25
12 unga  rus  qo shinlarini  oziq-ovqat  bilan  ta minlash  va  xonlikda  15  minggachaʻ ʼ
bo lgan fors qullarini ozod qilish yuklangan.	
ʻ
13 II BOB. ROSSIYA MUALLIFLARI TOMONIDAN O‘RTA OSIYONING
O‘RGANILISHIDA «TURKISTON TO‘PLAMI»NING AHAMIYATI
2.1. N.V. Dmitrovskiy rahbarligida «Turkiston to‘plami»ning tuzilishi
Bu  noyob  kolleksiyaning  yaratilish  tarixi  O‘rta  Osiyoda  eng  yirik
kutubxonaning  (hozirgi  Alisher  Navoiy  nomli  O‘zbekiston  Milliy
kutubxonasi)ning  tashkil  etilishi  bilan  bog‘liq.  1868-yil  oxirida  «To‘plam»ning
dastlabki  2  jildi  tayyorlandi.  Bu  o‘sha  davrdagi  qator  olim-bibliograflarning
keyingi  50  yillik  samarali  mehnatining  boshlanishi  edi.  Olimlarga  bu  ishda  kitob
ilmining  katta  bilimdoni,  birinchi  rus  professional  bibliografi,  ko‘p
qo‘llanmalarning muallifi, juda katta tashkilotchilik xususiyatiga ega V. I. Mejov
boshchilik  qildi.  XIX  asrning  60-yillari  oxirlarigacha  Turkiston  o‘lkasi  Yevropa
uchun ilm-fan nuqtayi  nazaridan hali  o‘rganilmagan katta bir soha edi. Turkiston
Rossiya tomonidan bosib olinganidan keyin iqtisodiy va savdo-sotiq ishlari o‘lkani
tez va mukammal tahlil qilishni talab qildi.
XIX asrning 60 - 70- yillarida Rossiya imperiyasi vaqtli matbuotida tez-tez
O‘rta  Osiyo  haqidagi  maqolalar  bosila  boshlandi.  Rus  va  xorijiy  gazetalar
sahifalarida O‘rta Osiyoga oid siyosiyiqtisodiy va madaniy masalalar haqida bahs
olib  borilardi.  Turkiston  o‘lkasi  haqidagi  axborotlar  toshqiniga  bardosh  berish,
ba’zan esa qarama-qarshi, bir-biriga zid fikrli axborotlarni to‘g‘ri tushunish qiyin
edi.  O‘sha  davr  Peterburg  va  Moskva  gazetalarida  yangi  o‘lka  haqidagi  baholar
yanada  avjga  chiqa  boshladi.  Lekin  rus  tilida  gazetasi  bo‘lmagan  Toshkentda
tinchlik  va  osoyishtalik  hukmronlik  qilar  edi.  Pochta  esa  bu  «qoloq»  o‘lka
hisoblangan  «uzoq  yurt»ga  uch  oylik  kechikish  bilan  kelar  edi.  Temiryo‘lning
yo‘qligi  ham  markaziy  Rossiyani  Turkistondan  ajratib  turardi.  Shunday  paytda
ayrim  fan  fidoyilarida  bu  o‘lka  haqidagi  materiallarni  yig‘ish  va  ularni  joyida
tadqiq qilish fikri tug‘ildi. Shuning uchun kutubxonalarga talab nihoyatda oshdi. 
1867-yilda o‘lka generalgubernatori K. P. Kaufman yangi tashkil topayotgan
kutubxonaga  har  xil  ilmiy  kitoblarni  hadya  etish  iltimosi  bilan  barcha
ilmiymadaniy tashkilotlarga murojaat qilishga majbur bo‘ldi.
14 Birinchi  bo‘lib  bu  iltimosni  Rossiya  Fanlar  akademiyasi,  Peterburg  xalq
kutubxonasi  va  Rus  geografiya  jamiyati  bajarishga  kirishdi,  ulardan  olingan  bir
necha yuz kitob Turkiston  xalq kutubxonasi fondiga asos soldi 13
. O‘sha davrning
o‘zidayoq V. I. Mejovga O‘rta Osiyo haqidagi adabiyotlar bibliografiyasini tuzish
taklif etildi. Bundan tashqari, V. I. Mejov O‘rta Osiyo haqidagi bor adabiyotlarni
ko‘rsatish bilan cheklanib qolmasdan, balki «Typkecтанский сборник сочинений
и  статей,  относящихся  к  Средней  Азии,  вообше  и  Туркестанскому  краю  в
особенности» deb nomlangan to‘plamni ham tuzishni o‘z zimmasiga oldi 14
.
V.  I.  Mejov  Turkistonning  poytaxtdan  uzoqligini  hisobga  olib,  bu  o‘lka
haqidagi  mavjud  adabiyotlarning  nomlarini  sanab  o‘tishning  o‘zigina  amaliy
ahamiyat  kasb  etmaydi,  deb  hisoblardi.  «Turkiston  to‘plami»  1-jildining  kirish
qismida  u  shunday  deb  yozgan  edi:  «Ba’zi  bir  joy  yoki  ba’zi  narsalar  haqidagi
maqolalarning maxsus bibliografik ko‘rsatkichlari, shubhasiz, katta foyda keltiradi,
lekin  ular  katta  kutubxona  yo‘q  joylardabibliografik  ko‘rsatkichlarda  berilgan
adabiyotlarni  to‘la  bajarmay  va  iyerografik  yoki  kabbalistik  belgilar  bilan
kitoblarga aylanib qoladi». V. I. Mejov 1868-yilda ishlarning nomini emas, balki
to‘plamlarga  birlashtirilgan  kitoblar  matnlarini,  jurnal  va  gazeta  maqolalarini
mujassamlashtirgan  o‘ziga  xos  kutubxona  tashkil  etishga  kirishdi.  Uning  sa’y-
harakati  va  ilmiy jonkuyarligi  tufayli  bizga  400 000  bibliografik yozuv  kiritilgan
50  dan  ortiq  meros  qoldi.  Peterburgda  istiqomat  qilgan,  nashrdan  chiqayotgan
kitoblar  va  vaqtli  matbuot  nashrlari  bilan  tanishish  imkoniga  ega  bo‘lgan  Mejov
Turkiston  general-gubernatori  tomonidan  to‘plam  tuzish  uchun  ajratilgan
mablag‘lardan  foydalanib,  O‘rta  Osiyo  va  unga  yondosh  mamlakatlarga  oid
hamma  materiallarni  yig‘ib  bordi.  Turkistonga  oid  gazeta  maqolalari  va  ba’zi
kitoblardagi materiallar saralanib, varaqli qog‘oz ramkaga еlim bilan yopishtirildi.
Hamma  yopishtirilgan  materiallar  yig‘ilgach,  jildlarga  ajratilib,  muqovalandi.
Jildlar  bir  xil  muqovalangan  va  bosmaxonada  bosilgan,  titul  varag‘i  bilan
13
Brover D.A. «Turkestan and the Fate of the Russian Empire». London//Routluge, 2003. ISBN 0-415-29744-3
14
Фрадкина  З.Л.  «В.  И.  Межов(1830  -1894)»Под  ред.  проф.  А.  Д.  Эйхенгольца.  M .,Изд-во  Всесоюзной
книжной палаты 1949 г
15 ta’minlangan.  V.  I.  Mejovning  yutug‘i  shuki,  u  jurnal,  gazeta  maqolalarini
nashrdan chiqishi bilan yig‘ardi, shuning uchun xronologik izchillik saqlangan.
1968-yil  1-jildga  yozilgan  so‘zboshida  to‘plam  tuzuvchisi  shunday  yozadi:
«Doimo  adabiyot  bilan  tanishib  yurgan  kishi  O‘rta  Osiyo  ichkarisida  joylashgan
mamlakatlar  haqidagi  materiallar  qanchalik  qashshoqligini  biladi.  Bir  yilda  nashr
etilgan  2-3  ta  asargina  bizni  kundan  kunga  yanada  ko‘proq  qiziqtirayotgan  yangi
mamlakatlar  haqidagi  bilimlarimizga  qo‘shilgan  hissadir.  Men  bu  еrda  kitobni
nazarda  tutaman,  zamonaviy  nashrlardagi  maqolalarga  kelganda  birgina  ularning
ko‘pligi  jamiyatimiz  O‘rta  Osiyoda  qo‘lga  kiritgan  narsalarga  qay  darajada
qiziqishidan  dalolat  beradi.  Shuning  uchun  men  oz  bo‘lsa-da,  bu  asarlarim  bilan
qo‘lga  kiritilgan  yangi  o‘lkaga  nafim  tegishini  ko‘zlab,  kutubxonaga  qo‘shaloq
qilib ushbu maqolalar to‘plamini hadya etishga jazm etdim».
1868- yili «To‘plam»ning 1867- yil materiallarini o‘zida mujassamlashtirgan
4  ta  jildi  tayyorlandi.  Keyingi  yillarda  esa,  izchil  ravishda,  1887-  yilga  qadar
«To‘plam»ning jildlari tayyorlanib, Turkiston xalq kutubxonasiga yuborib turildi.
1888yilga kelib, 5000 ga qadar materialni o‘z ichiga olgan 416 jildi tayyor bo‘ldi.
To‘plamning  mukammalligi  haqida  V.  I.  Mejov:  «Bu  o‘ziga  xos  katta  bir
qomus,-deydi,-ammo  hali  u  men  xohlagan  darajada  to‘la  emas.  Ba’zi  maqola  va
kitoblar mening to‘plamimda juda kam, adabiyotning o‘ndan bir qismigina, xolos».
20 yil (1867 -1887- yy.) mobaynida Rossiya va xorijda O‘rta Osiyo haqida chiqqan
jami  4713  nomdagi  gazeta,  jurnal  maqolalari,  kitoblar,  badiiy  asarlar,  hattoki
illusrativ materiallar to‘plamning 416 ta jildiga kiritilgan.
Bu to‘plamning yaratilish tarixi haqida bahsli tomonlar ham bor, ya’ni ba’zi
mualliflarning  fikricha,  ushbu  ishga  birinchi  bo‘lib  bibliograf  S.  A.  Idarov  qo‘l
urgan. «Turkiston to‘plami»ni tuzish g‘oyasini, - deb yozadi o‘zbek bibliografiyasi
tashkilotchilaridan biri N. A. Burov,- K. P. Kaufman emas, balki V. I. Mejov yoki
S. A. Idarov ilgari surgan».
N.  A.  Burov  O‘rta  Osiyo  haqida  yozilgan,  O‘zbekiston  milliy
kutubxonasining  nodir  kitoblar  fondida  saqlanayotgan,  XX  asrning  50  -  60-
yillarida  nashr  qilingan  Rus  geografiya  jamiyatining  «Âîåííûé  ñáîðíèê»  nashridan
16 olingan  2  ta  shunga  o‘xshash  maqolalar  to‘plamini  asos  qilib  olgan  bo‘lishi
mumkin. 
Bu  to‘plamlar  Turkiston  general-gubernatori  idorasining  birinchi
boshqaruvchisi,  O‘rta  Osiyo  o‘lkasi  bilimdoni  N.  K.  Gyesning  kutubxonasidan
topilgan.  Bu  kutubxona  Gyesdan  1869-  yili  Toshkent  xalq  kutubxonasi  tashkil
etilayotganda  sotib  olingan  edi.  To‘plamning  har  ikkisi  ham  S.  A.  Idarov
tomonidan  tuzilgan,  hozirga  qadar  kutubxonaning  nodir  kitoblar  fondida
saqlanayotgan  1849  -67-yillarda  nashr  etilgan  O‘rta  Osiyoga  oid  geografik  va
etnografik xarakterdagi maqolalar kiritilgan yana 6 jildi saqlanmoqda.
«To‘plam»ni  tiklash  haqidagi  masala  o‘n  yildan  keyin  1898yili  ko‘tarildi.
1907- yilga kelib, Turkiston general-gubernatori N. I. Gardskov buyrug‘i bilan ish
Toshkentda davom ettirila boshlandi. 1907-yili na Moskva, na Peterburgda bunday
muhim  ahamiyatga  ega  ishni  olib  boruvchi  fidoyilar  bor  edi,  ammo  Toshkentda
O‘rta  Osiyoga  bag‘ishlangan  adabiyotlar  bilimdoni  N.  V.  Dmitrovskiy  (1841  -
1910) kabi bibliograflar va Rus geografiya jamiyatining Toshkent bo‘limi atrofida
jiðslashgan  bir  qator  taniqli  o‘lkashunoslar  bor  edi.  Bu  davrga  kelib  xalq
kutubxonasining fondi ham boyib bordi va mustahkamlandi.
Shunday  qilib,  «Turkiston  to‘plami»  tarixida  «Peterburg»  davri  o‘rniga
«Toshkent» davri keldi. «To‘plam»ni tuzish bo‘yicha ishlarning barchasi, asosan,
Turkiston  xalq  kutubxonasi  qoshida  еtisha  boshlagan  mahalliy  jonkuyarlar
ishtirokida  olib  borildi.  O‘lkashunos  bibliograf  N.  V.  Dmitrovskiy  boshchiligida
«Turkiston to‘plami»ni tuzish uchun Turkiston xalq kutubxonasi nazorat qo‘mitasi
a’zolaridan byuro tashkil etildi. Byuroning birinchi majlisida uning har bir a’zosiga
vazifalar berildi. 
N.  V.  Dmitrovskiy  byuroga  rais  etib  saylandi  va  « Оренбург »,  « Сибиръ »
gazetalarini,  « Новое  время »,  «T овариш »  kabi  jurnallarni  ko‘rib  chiqishni  o‘z
zimmasiga oldi. Turkmanistonda rus tilida chiqqan hamma gazetalarni I. I. Geyer,
« Туркестанские  ведомости »ni  A.  A.  Divayev  va  I.  A.Timeyevlar  ko‘rib
chiqishlari  kerak  edi.  O‘sha  majlisdayoq  « Туркестанские  ведомости »  gazetasi
materiallarini,  O‘rta  Osiyo  haqidagi  ba’zi  asarlar  (kitob,  to‘plam)ni  to‘plamga
17 kiritmaslikka  kelishdilar,  chunki  ularning  to‘liq  nusxalari  kutubxonada  saqlanar
edi. Bundan tashqari, N. V. Dmitrovskiy « Туркестанские  ведомости » gazetasiga
yillik yordamchi ko‘rsatkich tayyorlash vazifasini ham bajardi.
Ma’lum  vaqt  o‘tgach,  byuroga  I.  A.  Valiyevich,  A.  D.  Kammikov,  A.  A.
Zvarkinalar, 1910- yildan A. A. Semyonov kirdi. Turkiston ilmiy jamiyatlarining
a’zolari  S.V.  Bartold,  Bonch  Bruyevich,  P.P.  Semyonov-Tyanshanskiy  va
boshqalar byuro a’zolariga imkon boricha yordam berib turdilar.
Mejov  bergan  «Туркестанский  сборник  сочинений  и  статей,
относящихся  до  Средней  Азии  и  Туркестанского  края  в  особенности,
составляемый  по  поручению  г.  Туркестанского  военного  генерал-
губернатора...  В.  И.  Межовым,  СП»  deb  berilgan  chiqish  joyi  o ‘ rniga  keyingi
175-  jildning  titul  varag ' ida  «Туркестанский  сборник  статей  и  заметок  из
русских  и  иностранных  газет.  Сборник  составляется  по  поручению
Туркестанского генерал-губернатора»  yozuvi  bor ,  pastda  chiqish  joyi  Toshkent
shahri  deb  ko ‘ rsatilgan 15
.  Dastlabki  34  t а sig а  (417  -  450)  «Н.  К.  Городенкого»
so ‘ zi  va  ,,1907-  yil »  yozilgan .  451-jilddan  boshlab  general-gubernator  familiyasi
qo‘yilmagan,  «1906-  yil»  492  jildgacha  ko‘rs а til а di.  494-jildga  ham  shu  yil
yozilgan,  lekin  493,  495-jildlarida  negadir  «1907-yil»  yozilgan,  496-jilddan  to
oxirigacha  chiqqan  yillari  ko‘rsatilmagan.  Bu  jildlarning  tuzuvchilari  imperiya
markazidan uzoq hisoblangan O‘rta Osiyoda, rus madaniyati markazlaridan uzoqda
bo‘lsa-da,  gazeta  qirqimlari  byurosi  xizmatidan  foydalandilar  va  qirqim
materiallari  bilan  to‘plamning  keyingi  jildlarini  to‘ldirib  bordilar.  Turkiston
matbuotidan ham juda ko‘p materiallar olindi. Shuning uchun ham 127 jilddan 81
tasi,  ko‘proq  1907  va  shunga  yaqin  yillarda  chiqqan  gazetalardan  olingan
maqolalar bo‘lib, 423, 446, 452 va 467- jildlarga o‘zbek va rus tilidagi materiallar
kiritilgan.
Eng  muhim  materiallar  jurnal  maqolalari,  risolalar,  kitoblar  bo‘lib,  46  ta
jildga kiritilgan, ulardan 5 tasi gazetadan olingan. Bu jildlarning hammasi Mejov
15
«Туркестанский  сборник  сочинений  и  статей,  относящихся  до  Средней  Азии  и  Туркестанского  края  в
особенности,  составляемый  по  поручению  г.  Туркестанского  военного  генерал-губернатора...  В.  И.
Межовым, СП»
18 to‘plamlariga  nisbatan  ilmiy  jihatdan  ancha  bo‘sh  ishlangan.  N.  V.  Dmitrovskiy
tuzgan  «Turkiston  to‘plami»ning  taqdiri  og‘ir  bo‘ldi,  ularning  qanchaligi  va
qayerdaligi haqida aniq ma’lumotlar yo‘q. Hozir Navoiy nomli O‘zbekiston Milliy
kutubxonasida N. V. Dmitrovskiy tuzgan 5 ta to‘plam saqlanmoqda, bu 1871-78-
yillarda chiqqan « Туркестанские  ведомости » gazetasidan olingan o‘lkashunoslik
mazmunidagi  maqolalarni  o‘z  ichiga  oluvchi,  hajm  jihatidan  kichik  bo‘lgan
to‘plamdir. Ko‘chirmalar bir xil hajmdagi risolalar shaklida jildlangan. To‘plamlar
bosmaxona usuli bilan ishlangan sarvaraqqa ega: «Туркестанский сборник. Том I
(для  двух  книг)»  va  «Туркестанский  сборник.  Том  II  (для  двух  книг)»
ramkasida  1872-  yil  ko‘rsatilgan  to‘plamlarda  mundarijalar  yo‘q  edi,  keyinchalik
ular Y. K. Betger tomonidan qo‘l bilan yozilgan 16
.
Kutubxonada  saqlanayotgan  N.  Dmitrovskiyning  boshqa,  ko‘lami  jihatidan
har  xil  bo‘lgan,  17  jildli  to‘plamiga  ham  gazetalardan  qirqib  olingan  xabarlar
kiritilgan.  Ular,  asosan,  nashr  qilingan  vaqtiga  muvofiq,  xronologik  tartibda
joylashtirilgan, ba’zi bir vaqtli matbuot nashrlarining nomlari yo‘q, ular tasodifan
qirqilib ketgan bo‘lishi ham mumkin. Lekin tuzuvchi u ma’lumotlarni qo‘lda yozib
qo‘yishni  ep  ko‘rmagan.  To‘plamlarning  tashqi  ko‘rinishi  Mejov  to‘plamlaridan
sodda  ishlanganligi  bilan  ajralib  turadi.  Qirqib  olingan  materiallar  qog‘ozga  еlim
bilan  yopishtirilmay,  muqovalangan.  Faqat  4  ta  jild  «Туркестанский  сборник»
sarlavhali  sarvaraqqa  ega.  Yozuvlar  hamma  jildlarning  tikilgan  joyida  bosilgan,
undan  tashqari,  6  ta  jildning  muqovalarida  raqami  ham  bosilgan,  birortasining
mundarijasi  yo‘q. To‘plam  Y.  K. Betger  tomonidan raqamlagan,  hamma  jildlarni
bezatib,  maqolalarning  «Туркестанский  сборник  Н . И . Дмитривоского »  nomli
alifbo kartotekasini tuzdi.
E. K. Betger « Новые материалы Туркестанского сбор ника » maqolasida
«N. V. Dmitrovskiyning 17 jildli to‘plami 1840 -1890- yillarda nashr etilgan 186
maqolani o‘z ichiga oladi. Materiallarning 72%i V. I. Mejov to‘plamiga kirmagan,
shuning  uchun  ham  N.V.  Dmitrovskiy  to‘plamlari  O‘rta  Osiyo  o‘lkasini  har
16
Avsharova  M . P , Viridarskiy  M . S . « Yevgeniy  Karlovich  Betger (1887-1956) : faoliyati  haqida » - Toshkent , 1960
19 tomonlama o‘rganuvchi tadqiqotchilar uchun qiziqarli ma’lumotlar bera oldi», deb
yozgan edi.
20 2.2. A. A. Semyonov boshchiligida «Turkiston to‘plami»ning tuzilishi
1910-  yildan  «Turkiston  to‘plami»ni  tuzishni  bibliograf  A.A.Semyonov 17
1916-yil  oxirigacha  davom  ettirdi.  A.A.Semyonov  1888-  yildan  keyin  chiqqan
to‘plamlarning  oldin  tushirib  qoldirgan  muhim  materiallarni  yig‘ish  bilan
shug‘ullandi.  «Turkiston  to‘plami»ning  Toshkent  davridagi  mazmuni  keskin
o‘zgardi,  544  jilddan  butunlay  boshqa  rejada  tuzila  boshlandi.  «Turkiston
to‘plami»ning  bu  davri,  -  deb  yozadi  O‘zbekistonning  taniqli  kitobshunos-
bibliografi E. K. Betger, -haqli ravishda «Semyonov davri» deb ataladi».
1906-yil  iyul  oyidan  boshlab  Turkiston  xalq  kutubxonasi  nazorat
qo‘mitasining a’zosi bo‘lib kelgan A. A. Semyonov bu kutubxonaning ilmiy ishida
faol  qatnashdi.  «A.  A.  Semyonovga  «Turkiston  to‘plami»ni  tuzishga  boshchilik
qilishning  topshirilishi,-deb  yozadi  Y.  K.  Betger,-eng  oliyjanob  ishdir,  chunki
Toshkentda  undan  boshqa  hech  bir  kishi  bu  ishga  Semyonovchalik  tayyor  emas
edi».
XX  asr  boshlariga  kelib,  ijtimoiy-siyosiy  ahvol  o‘zgardi:  gazetalar  soni
ko‘paydi,  ayrim  gazetalar  o‘zining  ilgarigi  mavqeyini  yo‘qotdi  («Туркестанские
ведомости»  gazetasi  1910-yil.).  Eng  asosiy  va  ayrim  nashrlarda  O‘rta  Osiyoga
bag‘ishlangan  ko‘plab  yangi  jiddiy  ilmiy  ishlar  paydo  bo‘la  boshladi.  Shuning
uchun  Mejovdan  keyin  dastlabki  127  jildni,  gazetadan  qirqib  olingan  materiallar
bilan  to‘ldirib  tashlashga  A.  A.  Semyonov  chek  qo‘ydi,  u  uzoq  yillar  davomida
yig‘ilgan  materiallarni  to‘plab,  o‘rganib,  saraladi,  544-545-jildni  esa  1914-  yilda
nashr ettirdi. Shunga qaramay, 545-jildga gazetadan qirqib olingan 30 ga yaqin eng
muhim materiallarni kiritdi. Shu jildga iqtisodchi olim V. V. Dininning Zarafshon
daryosi  yuqori  qismida  yashayotgan  tog‘li  aholining  iqtisodiy  hayotiga
bag‘ishlangan  tadqiqotini  ham  qo‘shadi. «Turkiston to‘plami»ni  isloh qilish bilan
uning har bir jildini  muayyan mavzu bo‘yicha bir tizimga keltirdi. Agar bu holat
Mejov  ishlarida  oz-oz  sezilgan  bo‘lsa,  Semyonov  davridagi  to‘plamda  avvalgi
bibliograflarning xatolari hisobga olingan edi. 
17
Семёнов Тяншанский.  Его жизнь и деятелност. сб , Л. : 1928.
21 Maxsus  «Известия  Русского  Географического  общества»ga  mansub
hamma  jurnallarning  Turkiston  o‘lkasiga  doir  maqo-lalari  bir  izchillikda
yig‘ilganligi bunga misol bo‘ladi. 
Uning  rahbarligida  tuzilgan  jildlar  materiallarini  sistemalashtirish  g‘oyasi
o‘zidan oldingilarning an’anasiga qo‘shilgan yangilik va o‘ziga xos prinsip bo‘lib
qoldi.  U  O‘rta  Osiyo  haqidagi  barcha  ma’lumotlarni  yig‘ish  qiyinligini  tushunib,
«To‘plam»  jildlarida  o‘sha  vaqt  Turkistondagi  eng  muhim  narsa  va  hodisalar
axborotini  berishga  intildi.  Shu  nuqtayi  nazardan,  A.  A.  Divayev  ishlariga
bag‘ishlangan  566 -569-  jildlar  diqqatga sazovor,  olimning  etnografiyaga  tegishli
59 asari kiritilgan 18
. 556, 557 va 587-jildlarda o‘sha davr O‘rta Osiyo lingvistikasi
bo‘yicha  olimning filologiyaga oid 15 ta ishi kiritilgan.  Shuni ta’kidlash kerakki,
material  yig‘ish  vaqtida  A.  A.  Semyonov  to‘plamga  mualliflar  o‘z  imzosi  bilan
unga taqdim qilgan asarlarni ham kiritib, kitob mualliflarining taxalluslariga baho
va eng yaxshi asarlarga izoh bergan. Bevosita o‘zi tuzgan jildlar uchun mundarija
bergan,  faqat  oxirgi  112-  jildda  Toshkentdan  ketib  qolishi  tufayli  bu  ish
bajarilmay, «Turkiston to‘plami» ustidagi ish to‘xtatildi.
18
Семёнов А.А.  «Известия Русского Географического общества»
22 2.3. V. I. Mejov an’analarining davom ettirilishi
«Turkiston  to‘plami»ning  davom  ettirilishi.  1916-yil  «Turkiston
to‘plami»ni tuzish to‘xtatildi, lekin Y. K. Betger 20- yillarda «To‘plam»ning yana
3 jildini tuzib chiqdi. Betger ishtiroki va yordami bilan O. V. Maslova Mejovdan
keyin  tuzilgan  417-591  jildlarga  sistemali  ko‘rsatkich  tuzadi.  Unda  faqat
Turkistonga oid material saralab olinib, yangi klassifikatsiya jadvali asosida 10 ta
bo‘limda  materiallarni  xronologik  tartibda  joylashtirgan.  Mualliflarning  alifbo
ko‘rsatkichi va geografik nomlar ko‘rsatkichidan tashkil topgan yordamchi apparat
ham  mavjud.  V.  I.  Mejovning  yordamchi  ko‘rsatkichlaridan  farqli  o‘laroq,  O.  V.
Maslova  tuzgan  yordamchi  ko‘rsatkichlarda  bibliografiya  bo‘limi  yo‘q,  bu  esa
bibliografiyaga  oid  materiallarni  topishni  qiyinlashtiradi.  Bu  ko‘rsatkichdan
foydalanishning  yana  bir  qiyin  tomoni  shundaki,  u  yozuv  mashinkasida
ko‘chirilgan.
«Turkiston to‘plami»ni yakunlash maqsadida Y. K. Betger 1948- yilga kelib
«Указатель  к.т.т.  «Туркестанского  сборника»  после  В.  И.  Межовского
перевода по вопросам, относящихся стран, сопределенных с Туркестанским»
nomli  ko‘rsatkichni  tuzdi.  Materiallar  mamlakatlar  bo‘yicha  xronologik  tartibda
joylashtirilgan. Ko‘rsatkich  2368 ta  annotatsiya  va  xabarlardan  iborat  bo‘lib,  278
sahifali.  «Turkiston  to‘plami»ning  29  ta  jildi  Rossiya  davlat  kutubxonasida
saqlanmoqda.  Y.  K.  Betger  o‘zining  maqolasida  ana  shu  29  (1  -  2,  4  -  30)  jild
haqida yozadi. To‘plamga Mejovning «Turkiston to‘plami» hajmiga teng qog‘ozga
yopishtirilgan gazeta xabarlaridan iborat jildlar kiritilgan. Y. K. Betger tomonidan
topilgan to‘plamning har bir jildi bosmaxonada bosilgan titul varag‘iga ega. Unda
«Туркестан.  Сборник  статей,  заметок  и  корреспонденций  о  Средней  Азии,
напечатанных  в  столичных  и  провинциальных  газетах  Ташкента»  degan
yozuv  bor .  Tuzuvchining  ism-sharifi,  to‘plam  tuzilgan  davr  hech  qayerda
ko‘rsatilmagan, kirish so‘zi berilmagan 19
.
Uslub jihatdan Mejovning «Turkiston to‘plami»ga nisbatan bo‘sh ishlangan:
maqolalar manbalari ko‘rsatilmagan; mundarija yo‘q; materiallarni joylashtirishda
19
Babadjanova  A . X . « Yevgeniy  Karlovich  Betger – tarixchi , bibliograf , kutubxona  mutaxassisi (1917 – 1956 )» -
Toshkent , 1990
23 xronologik izchillikka rioya qilinmagan (har bir to‘plamda turli yillarga oid gazeta
maqolalari uchraydi); materiallarni guruhlashtirish tartibini aniqlash qiyin.
To‘plamning  hajmi  kattaligi  uchun  qimmatli  materiallardan  foydalanish
qiyin,  lekin  bu  masalani  hal  qilish  ishi  bilan  Y.K.  Betger  shug‘ullandi  va
«Указатель  к  сборникам  «Туркистан»,  хранящихся  в  Государственной
библиотеке  РСФСР»  nomli  yordamchi  ko‘rsatkichni  tuzdi.  Unda  29  ta  jildning
mazmuni  predmet  va  shaxs  ismlari  ko‘rsatkichi  bilan  yoritildi.  Hozirga  qadar  bu
jildlar kim tomonidan tuzilganligi aniqlanmagan. Y. K. Betgerning fikricha, V. I.
Mejov  tomonidan  tuzilgan  dastlabki  9  jildi  Peterburgda,  keyinchalik  N.
Dmitrovskiyning  iltimosiga  ko‘ra,  Toshkentga  yuborilgan  va  to‘plamlarga  yangi
titul  varag‘i  qilingan.  Qolgan  20  jildi  Y.  K.  Betgerning  yozishicha,  Dmitrovskiy
tomonidan tuzilgan. «Turkiston to‘plami»ning yana bir qimmatli tomoni shundaki,
bunda sho‘rolar davrigacha bo‘lgan O‘rta Osiyo bibliografiyasi, metodikasiga oid
10  dan  ortiq  maqola,  rus,  xorijiy  tillarda  yozilgan  Turkiston  o‘lkasiga  oid  30  ga
yaqin bibliografik ko‘rsatkichlar kiritilgan.
V. I. Mejov an’analarining davom ettirilishi . V. I. Mejov an’analari 1970
yillarigacha  davom  ettirildi.  Ko‘p  yillar  mobaynida  Toshkent  davlat  pedagogika
instituti «Bibliografiya» kafedrasi mudiri, 1974- yildan Toshkent davlat madaniyat
instituti, «O‘zbekiston  tarixi» kafedrasi  mudiri,  tarix  fanlari  doktori, professor  G.
N.  Chabrov  1940-  yildan  boshlab  «O‘zbekiston  madaniy  hayotining  solnomasi»
mavzusida gazeta maqolalari to‘plamini tuzib bordi. 1940- yildayoq tasviriy san’at
masalalari  bo‘yicha  gazeta  maqolalarini  to‘plash  ishlarini  boshlagandi.  Frontdan
qaytgach, ya’ni 1940 - 1951- yillar uchun maqolalarni yig‘adi. Mavzular ko‘lami
ham  sal  kengayadi.  O‘zFA  va  respublika  muzeylariga  oid  maqolalar  yig‘iladi.
1960yilgi  to‘plamning  tuzilishi  murakkablashib,  asta-sekin  to‘ldirib,  boyitib
borildi.  1940-1972-  yillarni  o‘z  ichiga  olgan  56  ta  jild  tarkibida  O‘zFA,
Sharqshunoslik  instituti  va  uning  40  yilligi,  Geografiya  jamiyati,  Arxeologiya,
O‘rta  Osiyo  tarixi,  O‘zbekiston  rassomlari  uyushmasi,  San’at,  Arxitektura,
Me’morchilik,  Amaliy  san’at,  Havaskorlik  san’ati,  Kolleksiya,  Kutubxonalar  va
24 Arxivlar,  Bibliografiya,  Personaliya,  turli  masalalar,  Nekrologlar  kabi  bo‘limlar
mavjud bo‘lib, 11748 maqola va xabarlar, 6823 muallif haqida ma’lumot berildi.
Hayotining  oxirigacha  professor  G.  N.  Chabrov  to‘plamning  77  jildini
tuzadi.  U  to‘plamga,  asosan,  respublikamizda  chiqayotgan  «Правда  Востока»,
«Ташкентская  правда»,  Комсомолец  Узбекистана»,  «Вечерний  Ташкент»
gazetalari  materiallarini  kiritgan.  Har  bir  jild  2  ta  yordamchi  ko‘rsatkich,  maqola
va  xabarlar  mualliflari  hamda  sistemali  ko‘rsatkichga  ega.  Shuni  ta’kidlash
kerakki,  G.N.  Chabrov  tayyorlagan  to‘plam  uning  fikricha,  V.  I.  Mejovning
«Turkiston  to‘plami»ga  qaraganda  ancha  past  darajada  turadi.  To‘plamda
O‘zbekiston  madaniyatiga  oid  ayrim  masalalar  yoritilgan,  xolos.  Chunki
chiqayotgan  adabiyotlarning  soni  shu  qadar  ko‘p  ediki,  ularni  bitta  to‘plamga
joylashtirishning hech qanday iloji bo‘lmagan.
 «Turkiston  to‘plami»ning  noyob  o‘lkashunoslik  materiallari  hozirgi
paytdagi  turli  ilmiy-tadqiqot  ishlarida,  o‘lkashunoslik  va  mavzuli  ko‘rsatkichlar
tuzishda  juda  katta  ahamiyat  kasb  etadi.  1908-  yildayoq  Sharqshunoslik  jamiyati
O‘rta Osiyo bo‘limining a’zolari V. F. Geyns, B. P. Kareyev va S. D. Maslovskiy
«Turkiston  to‘plami»dan  foydalanib,  «Афганская  библиография»  («Afg‘oniston
bibliografiyasi»)  ko‘rsatkichini  tuzadi.  Unga  «Turkiston  to‘plami»ning  416
jildidan joy olgan Afg‘oniston haqidagi 350 maqola va kitoblar kirgan. 1946- yili
«Turkiston  to‘plami»ning  materiallari  asosida  Navoiy  nomli  O‘zbekiston  Milliy
kutubxonasi  xodimlari  N.  M.  Bendektova  va  Y.  K.  Betgerlar  «Киргизия  на
страницах  «Туркестанского  сборника» 20
 («Qirg‘iziston  «Turkiston  to‘plami»
sahifalarida»).  1958-  yilda  Qozog‘iston  FA  Tarix  instituti  ilmiy  xodimi  A.
Xo‘jayev  «Этнография  Казахстана»  («Qozog‘iston  etnografiyasi»)  nomli
annotatsiyalangan ko‘rsatkich tuzdi. Qozog‘istonning ikkita -Sirdaryo va Yettisuv
viloyatlariga  oid  kitob  va  maqolalarni  o‘z  ichiga  olgan  «Turkiston  to‘plami»
respublikaning  1917-  yilgacha  bo‘lgan  hayoti  bilan  qiziquvchi  tarixchi,  etnograf,
folklorshunos tadqiqotchilar hamda bibliograflar uchun nodir, qiziqarli materiallar
20
 Касымова А. Г. «Туркестанский сборник». Ташкент: Фан, 1985 г. 
25 beradi,  ammo  dashtli  o‘lkaga  (Uralsk,  To‘rg‘ay,  Okmulinsk,  Semiðalatinsk)
bevosita  aloqador  materiallar  berilmagan,  lekin  «To‘plam»ning  tuzuvchilari  unga
qozoqlar  haqida  yozilgan  kitob  va  maqolalarni  kiritganlar,  millatning  qaysi
hududda yashaganligi ko‘rsatilmagan.
«Turkiston  to‘plami»dagi  materiallardan  barcha  tadqiqotchilar  ham  o‘z
ishida  foydalanish  imkoniyatiga  ega  emas  edi.  Shuning  uchun  uning  mazmunini
targ‘ib  qilish  maqsadida  Qozog‘iston  FA  kutubxonasi  Qozog‘istonga  oid
materiallarni  to‘plamdan  tanlab  olib,  annotatsiyalash  bo‘yicha  juda  katta  ish  olib
bordi.  «Казахстан  на  страницах  «Туркестанского  сборника»  («Qozog‘iston
«Turkiston  to‘plami»  sahifalarida»)  deb  nomlangan  annotatsiyalangan  kartoteka
tuzildi  va  unga  2000  dan  ortiq  kitob,  gazeta,  jurnal  maqolalari,  turli  xil  xabarlar,
geografik  xaritalar,  rasm  hamda  portretlar  kiritildi.  Yig‘ilgan  materiallarning
asosiy  qismini  Qozog‘istonning  sho‘rolar  hokimiyatigacha  bo‘lgan  tarixi,
etnografiyasi,  arxeologiyasi,  huquqi,  statistikasiga  oid  adabiyotlar,
Qozog‘istonning  turli  tarixiy  davrlardagi  ma’muriy  tuzilishi,  Yettisuv  shahrining
tarixi  kabi  ma’lumotlar  tashkil  etadi.  Ko‘chmanchi  qozoq  urug‘larining  ko‘chish
joylari,  ularning  tarqalish  chegaralari,  o‘zaro  munosabatlariga  oid  ishlar
tadqiqotchilarda  katta  qiziqish  uyg‘otdi.  «To‘plam»  ga  qozoq  olimi  Cho‘qon
Valixonov  asarlari  tarjimalari,  qozoq  ma’rifatchisi  Abay  Qo‘nonboyev,
Oltinsarinlarning asarlari va ular haqida yozilgan asarlar kiritilgan.
«To‘plami»ga dasht va Turkiston o‘lkalaridagi xorijlik sayyohlarning ishlari
ham  kiritilgan.  1959-yil  Navoiy  nomidagi  davlat  kutubxonasi  ma’lumot-
bibliografiya  bo‘limining  xodimi  E.A.  Vaytexovskiy  «TàøêåíT,  åãî  ïðîøëîå  è
íàñTîÿùeå»  nomli  adabiyotlar  ko‘rsatkichini  tuzdi.  Undan,  eski  Toshkentning
sanoati,  savdo-sotiq  ishlari,  obodonlashtirish  masalalariga  oid  qiziqarli  maqolalar
«Turkiston  to‘plami»dan  joy  olgan  edi.  «To‘plam»  O‘rta  Osiyoga  oid  qimmatli
materiallar manbayi sifatida hali uzoq vaqt o‘z ahamiyatini yo‘qotmaydi.
XIX  asr  oxiri  va  XX  asr  boshlarida  O‘rta  Osiyo  bibliografiyasining
rivojlanish  tarixi  rus  o‘lkashunos  bibliografi  N.  V.  Dmitrovskiy  nomi  bilan  ham
bog‘liq. U nafaqat O‘rta Osiyoning bibliografi, balki Turkistonda kutubxonachilik-
26 bibliografiya  ishining  tashkilotchisidir.  N.  V.  Dmitrovskiy  1841-yil  6-dekabrda
Nijniy Novgorod shahrida tug‘iladi. 
Shu  еrda  o‘qiydi  va  mehnat  faoliyatini  boshlaydi.  1867-yil  u  Toshkentga
keladi  va  Turkiston  generalgubernatorining  devonxonasida  ish  boshqaruvchi,
Toshkent  xalq  kutubxonasining  kutubxonachisi  bo‘lib  ishlaydi.  1910-yilda  vafot
etadi.  Uning  kutubxonachilik  va  bibliografik  faoliyatining  boshlanishi  1870-yili
Toshkent  xalq  kutubxonasining,  keyinchalik  Turkiston  xalq  kutubxonasining
ochilishi  bilan  bog‘liq.  Kutubxonani  tashkil  qilishda  faol  ishtirok  etgan  va
kutubxona  direktori  etib  tayinlangan.  N.  V.  Dmitrovskiy  kutubxonaning  rus
kitoblar  fondi  katalogini  tuzdi,  hozir  u  O‘zbekiston  milliy  kutubxonasi  fondida
saqlanmoqda.  Katalogni  tuzishda  u  o‘lkashunoslik  manbalariga  katta  ahamiyat
beradi.  O‘rta  Osiyoga  oid  kitoblar  maxsus  bo‘limlarda  joylashtirilgan,  ko‘p
jildliklarning  mazmuni  to‘liq  ochib  berilgan.  Toshkentda  tuzilayotgan  barcha
o‘lkashunoslik  to‘plamlarining  mazmuni  to‘la  yoritilgan.  Masalan:  «San’at»
bo‘limida  kam  nusxada  nashr  qilingan,  muhim  va  nodir  hisoblangan
«Tуркестанский альбом»ning hamma varaqlari sanalib tavsif qilingan.
N.  V.  Dmitrovskiy  tuzgan  katalog  fondning  o‘lkashunoslik  xarakteridagi
qismi mazmunini to‘la ochib bergan. U o‘zining O‘rta Osiyo haqidagi 1871 -1872-
yil uchun kitob va maqolalarning kundalik bibliografiyasini tuzib, «Tуркестанская
ведомость» gazetasida nashr qildiradi. 
1874- yilda  esa  muhim  ko ‘ rsatkich -  «библографический  указатель»
очинений о Средней Азии, напечатанных в России на русском языке с 1692
по  1870  гг» ni  nashr  qiladi .  O ‘ rta  Osiyo  haqidagi  adabiyotlarni  yig ‘ ish  uchun  u
Moskva  va  Peterburgda  chiqadigan  jurnallarni ,  rus  fanlar  akademiyasi ,
universitetlar  va  ilmiy  jamiyatlarning  nashrlarini , ko ‘ plab  gazetalarni  ko ‘ rib  chiqdi .
Ko ‘ rsatkichdagi  788  nomdagi  manbalar  11  ta  bo ‘ limga  joylashtirilib ,  O ‘ rta  Osiyo
va  uning  ayrim  hududlari  tarixi ,  geografiyasi ,  arxeologiyasi  qishloq  xo ‘ jaligi ,
sanoati ,  aholisiga  oid  adabiyotlardan  iborat .  So ‘ zboshida  yaqin  kunlarda
ko ‘ rsatkichning  davomi  ham  chiqishi  haqida  yozilgan ,  lekin  u  chiqmagan .  N.  V.
27 Dmitrovskiyda  doimo  V.  I.  Mejovning  «Turkiston  to‘plami»ni  to‘ldirish  istagi
bo‘lgan 21
. 
Shuning  uchun  ham  «V.  I.  Mejovning  «Turkiston  to‘plami»ga  kirmay
qolgan O‘rta Osiyo haqidagi maqolalarning 1867 -1887yillar, shuningdek, 1887 -
1907-yillar»  ko‘rsatkichida,  asosan,  « Военный  сборник »,  « Русский  инвалид ».
« Разведчик »,  « Древняя  и  Новая  Россия »  kabi  13  ta  jurnaldan  1670  ta  maqola
olingan.  Materiallar  jurnallarning  alifbosi  bo‘yicha,  bo‘lim  ichida  esa  yillar
bo‘yicha berilgan. Ko‘rsatkich qo‘lyozma kitoblar fondida saqlanmoqda.
XIX  asr  oxiri  va  XX  asr  boshlarida  O‘rta  Osiyo  haqidagi  adabiyotlarni  hisobga
oluvchi  bibliografik  ko‘rsatkichlar  nashr  qilindi.  1902  -1903-yillarda  Peterburg
botanika  bog‘ining  bosh  botanigi  V.  I.  Linskoy  Turkiston  o‘simliklar  dunyosi  va
botanikka  oid  ilmiy  ishlarni  ichiga  olgan  « Л итература  флоры  средней  азии»
nomli  2  qismli  ko‘rsatkichni  tuzib  nashr  qildirdi. Uning  1-qismiga  Turkistonning
va  qo‘shni  mamlakatlarning  o‘simliklar  dunyosiga  oid  Peterburg  va  Moskvaning
yirik kutubxonalarida saqlanayotgan 1876 - 1902- yillarda nashr qilingan kitob va
maqolalar va to‘liq ma’lumot beruvchi annotatsiya berilgan. 
Nodir  nashrlarga  annotatsiya,  referat  keng  berilganki,  unda  manbaga
murojaat  qilmay  turib  ham  uning  mazmuni  bilan  qisqa  tanishsa  bo‘ladi.
Ko‘rsatkichning 2- qismi O‘rta Osiyo botanika tarixini o‘rganishga bag‘ishlangan,
adabiyotlarning tavsifi, annotatsiyalash, uni joylashtirish uslubi 1-qismiga monand.
Materiallarni  hisobga  olishning  kengligi,  bibliografik  tavsifning  to‘liq  va  bir
xilligi,  annotatsiyaning  kengligiga  ko‘ra  V.  I.  Linskoyning  bu  qo‘llanmasini
inqilobdan oldin tuzilgan eng yaxshi ko‘rsatkichlar qatoriga qo‘ysa bo‘ladi. Lekin
materialning  alifbo  tartibida  joylashtirilishi,  ayniqsa,  yordamchi  ko‘rsatkich
yo‘qligi undan foydalanishni ancha qiyinlashtiradi.
O‘rta  Osiyo  haqidagi  rus  va  chet  tillardagi  adabiyotlarni  S.  P.  Semyonov-
Tyanshanskiyning,  «Rossiya»  ko‘p  jildli  seriyasining  XVIII  va  XIX  jildlarida
nashr  qilingan  « Указатель  главнейших  историчников  и  пособий »
ko‘rsatkichdan  topish  mumkin.  Ko‘rsatkich  XVII  asrning  o‘rtalaridan  to
21
 «Библографический указатель очинений о Средней Азии, напечатанных в России на русском языке с 1692
по 1870 гг»
28 1913yilgacha  bo‘lgan  O‘rta  Osiyo  tarixi,  arxeologiyasi,  geografiyasi,  madaniyati
va  boshqa  sohalarga  oid  adabiyotni  o‘z  ichiga  olib,  o‘n  bitta  bo‘limda
joylashtirilgan. 
O‘rta  Osiyo  haqidagi  muhim  ko‘rsatkichlardan  biri  o‘lkashunos-bibliograf
V.  R.  Gorodetskiy  va  M.  P.  Gorodetskayalarning  « Библиография  туркистана »
ko‘rsatkichdir.  Unda  rus  va  chet  tillarda  nashr  qilingan  kitob  va  maqolalar  10  ta
asosiy  bo‘limda  fan  sohalari  bo‘yicha  joylashtirilgan  (tarix,  geografiya,
mineralogiya,  botanika,  zoologiya,  astronomiya,  qishloq  xo‘jaligi  va  boshqalar).
10- bo‘lim yig‘ma bo‘lib, boshqa bo‘limlarga kirmay qolgan adabiyotlar va ba’zi
vaqtli  matbuot  muharririyatining  manzillari  berilgan.  Uning  kamchiligi  turli
yillardagi adabiyotlarni bir tekisda bermaganligi, bir muallifning bir necha asarini
tasvirlashda  muallif  familiyasini  birinchi  asarda  ko‘rsatib,  qolganlarida
bermaganligi,  annotatsiya  va  yordamchi  ko‘rsatkichning  yo‘qligidadir.  Shunga
qaramasdan,  ko‘rsatkichdan  O‘rta  Osiyo  haqida  muhim  ma’lumotlar  yig‘ishda
foydalanish  mumkin.  XX  asr  boshlaridan  to  hozirgi  kungacha  ilmiy  qimmatini
yo‘qotmagan  qator  bibliografik  ko‘rsatkichlar  Rus  geografiya  jamiyati  Turkiston
bo‘limining « Извести » to‘plamida nashr qilingan. Masalan, 1914 - 1917- yillarda
to‘plamning X-XII jildlarida bosilgan A. V. Ponkovning va Y. K. Betger tuzgan 2
qismli  «Turkistonshunoslikka  oid  kitob  va  maqolalarning  bibliografiyasi»  hamda
sayohatchi  I.  Minayevning  «Amudaryoning  yuqori  qismidagi  davlatlar  haqida
1878-yilgacha  ma’lumot»  nomli  kitobida  berilgan  «Bibliografik  ko‘rsatkichlar»
chop  etildi.  Ularda  O‘rta  Osiyo  haqida  muhim  ma’lumotlar  berilgan.  Yuqoridagi
ko‘rsatkichlardan  kelgusida  respublikamiz  va  O‘rta  Osiyoning  inqilobgacha
bo‘lgan  davri  uchun  umumiy  retrospektiv  bibliografik  qo‘llanmalar  tuzishda
manba sifatida foydalanishimiz mumkin.
XIX  asr  oxiri  -  XX  asr  boshlarida  O‘rta  Osiyo  xalqlari  tillaridagi
adabiyotlarni  ham  bibliografiyalash  masalasiga  e’tibor  berildi.  Birinchi  marta
Turkistonlik  mualliflar  asarlari  XIX  asr  o‘rtalarida  Peterburg  va  Qozon
shaharlarida  Sharq  xalqlari  tillarida  nashr  qilingan  bibliografik  qo‘llanmalarda,
keyinchalik  esa  sharqshunoslik  yo‘nalishidagi  markaziy  va  mahalliy  vaqtli
29 matbuotda  hisobga  olina  boshlandi.  Osiyo  muzeyi  va  Imperator  xalq
kutubxonasida birinchi marta Rossiyada musulmon matbuotining 2 ta bibliografik
ko‘rsatkichi tuzildi. 
1852-yilda nashr qilingan birinchi bibliografik obzorda sharq (shu jumladan,
Turkiston) qo‘lyozma asarlari berilgan. Bu sharq qo‘lyozmalariga tuzilgan birinchi
katta  bibliografik  tajriba  edi.  2ko‘rsatkich  1867-yilda  nashr  qilinib,  unda  900  ga
yaqin  sharq  tillarida  nashr  qilingan  adabiyotlar  berilgan.  Adabiyotlar  haqidagi
ma’lumotlar  arab  tilida  berilgan.  Material  xronologik  tartibda  va  alifbo  bo‘yicha
joylashtirilgan.  Bu  musulmon  matbuotining  rivojlanishini,  uning  mazmunini  va
yo‘nalishini ochib beradi. Bundan ko‘rinadiki, hisobga olingan ko‘pchilik kitoblar
arab,  fors  va  turkiy  tillaridagi  musulmon  diniy  kitoblaridir.  Bu  «Qur’oni
Karim»ning,  «Haftiyak»ning  bir  necha  nashri  va  boshqa  diniy  kitoblar,  XIX  asr
o‘rtalarida nashr etilgan badiiy adabiyotlar va ba’zi musulmon olimlarining 30 dan
oshiq  asarlari  B.  A.Dornning  ko‘rsatkichida  hisobga  olingan.  Unda,  Qozon
shahrida  XIX  asr  sharq  adabiyotiga  to‘la  ma’lumot  berilgan.  Ko‘rsatkichning
kamchiliklari: B. A. Dorn asarlarning bibliografik tavsifini juda qisqa bergan, unda
son  xarakteristikasi,  nashriyotlar  haqida  ma’lumot  yo‘q,  ko‘rsatkich  to‘liq  emas,
buni  B.  A.  Dorn  o‘zi  ham  tan  olib,  ko‘rsatkichni  tuzishda  ko‘plab  musulmon
kitoblari Osiyo muzeyida yo‘q edi, ularni hali topish kerak, deb yozgan. Lekin bu
ko‘rsatkichning  qimmatiga  ta’sir  qilmaydi.  Chunki  bibliografik  qo‘llanma  qadim
O‘rta  Osiyo  olimlari  va  yozuvchilarining  asarlari  haqida  ma’lumot  beruvchi
yagona  manbadir.  Afsuski,  B.  A.  Dorndan  keyin  Rossiyada  sharq  xalqlari
tillaridagi adabiyotlarning bibliografiyasi bilan 15 yil (1867-1884) davomida hech
kim shug‘ullanmadi.
1886  -1917-  yillarga  kelib,  rus  sharqshunosligining  matbuot  organi
hisoblangan  « Записки  Восточного  отделения  императорского  русского
археологического  общества » nomli davomli nashr chiqishi bilan yana boshlandi.
To‘plamda  sharq  tillarida  Turkistonda  chiqqan  adabiyotlar  ro‘yxati,  ularga
yozilgan  taqrizlar  haqida  ma’lumot  berib  borildi.  O‘rta  Osiyo  xalqlari  adabiyoti,
tarixi,  arxeologiyasi  haqida  adabiyotlarning  sharqshunos-turkistonshunoslar
30 tomonidan  tuzilgan  qator  ro‘yxatlari  bosilib  turdi.  To‘plamning  1886  -  1893-
yillarga oid 3, 5, 8-ijldlarida yirik sharqshunos olim V. F. Smirnovning «Rossiyada
nashr qilingan musulmon matbuoti» nomli ko‘rsatkich bosilib chiqadi. 
Unga 1885-1893- yillarda chiqqan adabiyotlar kiritilgan bo‘lib, bevosita B.
A. Dorn ko‘rsatkichining davomi hisoblanadi. Bunda jami bo‘lib 684 kitob hisobga
olingan,  bibliografik  tavsifi,  kitob  haqida  bibliografik  ma’lumotlar  kam.  Hisobga
olingan kitoblarning asosiy qismi Qozon shahrida nashr qilingan bo‘lib, faqat 1889
-  1893yillarda  Toshkentda  nashr  qilingan  28  ta  kitob  kiritilgan.  Ko‘rsatkich
Turkistonda sharq tillarida nashr qilingan kitoblarning to‘liq hisobini bermaydi.
1889-yili  Toshkentda  Turkiston  bibliografiyasi  tarixida  muhim  voqea  bo‘lgan
E.F.Kalning  «ÊàTàëîã  âîñTî÷íûõ  ðóêîïèñåé  TóðêåñTàíñêîé  ïóáëè÷íîé  áèáëèîTåêè»
qo‘llanmasi  nashr  qilindi.  Bu  Rossiyaning  birinchi  marta  mamlakatning  chekka
o‘lkasida  saqlanayotgan  sharq  qo‘lyozma  asarlarini  ilmiy  tasvirlashga  bo‘lgan
urinishi  edi.  Kal  katalogni  tuzishni  Toshkentda  boshlab,  Peterburgda  nihoyasiga
еtkazdi. Buning uchun u Turkiston xalq kutubxonasida tasvirlab ulgurmagan 39 ta
qo‘lyozmani  Turkiston  general-gubernatori  I.O.Rozenbaxning  ruxsati  bilan
Peterburgga olib ketdi.
Katalogga 87 qo‘lyozma arab tilida 7 ta, turkiy tillarida 11, fors tilida 67 ta
kiritilgan  bo‘lib,  ular  fan  sohalari  bo‘yicha  joylashtirilgan,  qo‘lyozma  tasvirida
uning  hajmi,  bichimi,  qisqa  mazmuni  yoritib  berilgan.  Bundan  tashqari,
qo‘lyozmaning  muallifi,  yozilgan  vaqti,  kim  tomonidan  ko‘chirilgan  va  boshqa
muhim  ma’lumotlarni  beradi.  Kal  tuzgan  bu  katalog  ilmiy  va  maqsadga
muvofiqdir. Kaldan keyin 1912- yili O‘rta Osiyo ilmiy bibliografiyasiga katta hissa
qo‘shgan  sharqshunos  olim  A.  A.  Semyonov  sharq  adabiyotining  2  ta  katalogini
tuzadi. Bular «Turkiston xalq kutubxonasidagi sharq qo‘lyozmalarining katalogi»,
«Turkiston xalq kutubxonasidagi litografik nashrlar katalogi». Lekin bu har ikkala
katalog  ham  nashrdan  chiqmagan,  O‘zFAning  Sharqshunoslik  institutida
saqlanadi.
XIX asr oxiri va XX asr boshlarida sharqshunoslikka oid adabiyotlarning ko‘plab
nashr qilinishi sharqshunoslarda bu kitoblar haqida to‘liq axborot berishga ehtiyoj
31 tug‘dirdi.  Shuning  uchun  1912-yili  sharqshunoslik  jamiyatining  « Мир  Ислама »
jurnali  muharririyati  tomonidan  musulmon  xalqlari  tillaridagi  adabiyotlarni
hisobga oluvchi «Musulmon kitob solnomasi» nashr qilina boshlandi. 
Buning  asosiy  vazifasi  V.  V.Bartoldning  fikricha,  musulmon  xalqlarining
o‘tmishi  va  hozirgi  hayotini  o‘rganishga  imkon  berish  edi.  U  haftada  bir  marta
chiqarilib,  1912  -1913-yillarda  51  soni  bosmadan  chiqariladi.  Solnomada  hamma
musulmon  xalqlari  tillaridagi  adabiyotlar  hisobga  olinib,  material  esa  tillar
bo‘yicha  joylashtirildi.  Masalan,  arab  va  dargin  tilidagi  kitoblar,  arab  va  fors
tilidagi kitoblar, arab va tatar tilidagi kitoblar, sart (o‘zbek - MT) tilidagi kitoblar
va  hokazo.  «Musulmon  kitob  solnomasi»  mustaqil  ravishda  nashr  qilinmasdan
faqat  rus  tilidagi  «Книжная  хроника»  («Kitob  solnomasi»)  materiallari  bilan
cheklanganligi  sababli  unga  ayrim  sharq  tillaridagi,  jumladan,  Turkistonda  nashr
etilgan  kitoblar  kirmay  qolgan.  Solnomada  hisobga  olingan  materiallar  2-darajali
axborot  bo‘lgani  uchun  deyarli  ilmiy  ahamiyatga  ega  emas.  Shu  sababli
keyinchalik uni nashr qilish to‘xtatildi. 
Lekin  solnoma  Rossiyada  sharq  tillaridagi  adabiyotlarni  hisobga  oluvchi
birinchi  kundalik  bibliografik  qo‘llanma  edi.  XX  asr  boshlarida  sharq  tillaridagi
mahalliy  nashrlarning  kundalik  hisobini  olish  ishiga  Turkistonning  o‘zida  ham
urinib  ko‘rildi.  1911-  yil  Turkiston  xalq  kutubxonasi  kuzatish  komissiyasining
a’zosi  L.  A.  Zimin  Toshkentda  nashr  qilinadigan  « С редняя  азии»  jurnalida
Turkistonda  nashr  qilinuvchi  matbuot  asarlarining  oylik  bibliografik  ro‘yxatini
berib  bordi.  L.  A.  Ziminning  fikricha,  bu  ko‘rsatkichda  Turkiston  haqida  hamda
Turkistonning  o‘zida  nashr  qilinayotgan  rus  va  sharq  tillaridagi  adabiyotlarni
hisobga  olish  mo‘ljallangan.  Ko‘rsatkich  1917-  yildan  oldingi  birinchi
o‘lkashunoslik  bibliografik  ko‘rsatkichlardan  edi.  Uning  faqat  5  ta  soni  nashr
qilingan.
Shunday  qilib,  XX  asr  boshlarida  sharq  xalqlari  tillaridagi  Turkiston
nashrlari  bibliografiyasini  tuzishga  bo‘lgan  urinishlar  oxirigacha  еtkazilmadi.
Sababi mahalliy nashrlarning bir joyga to‘planmaganligi.
32 Hozirgi kunga qadar O‘rta Osiyo matbuotining to‘liq bibliografiyasini tuzish
ishi  hal  qilinmagan.  Shuning  uchun  O‘rta  Osiyo  kutubxonalari  mutaxassislari
oldida  turgan  muhim  vazifa-O‘rta  Osiyo  xalqlarining  madaniyati,  siyosiy  va
iqtisodiy  rivojlanish  tarixini  hisobga  olgan  holda  eng  qadimiy  qo‘lyozma
manbalardan  tortib  to  XX  asr  boshlariga  (1917-yilga)  qadar  davr  adabiyotining
umumiy  retrospektiv  bibliografiyasini  tuzishdan  iboratdir.  Bu  vazifani  hal  qilish
O‘rta  Osiyo  xalqlarining  o‘tmishdagi  unutilgan  boy  merosini  o‘rganishda  muhim
ahamiyatga egadir.
33 XULOSA
“Turkiston  to‘plami»  (to‘liq  nomi  “Turkiston  o‘lkasi  va  O‘rta  Osiyoga
tegishli  bo‘lgan  maqola  va  asarlar  to‘plami”)  -  Markaziy  Osiyo  va  unga  tutash
bo‘lgan  hududlar  tarixi,  etnologiyasi,  iqtisodi,  botanikasi,  arxeologiyasi,
geologiyasi,  xalqning  turmushi  va  madaniyatiga  oid  noyob  bibliografik  asar.
Markaziy  Osiyo  haqidagi  alohida  kitoblar,  gazetalar  va  jurnallar  qirqimlaridan
tuzilgan bo‘lib, jami 594 jilddan iborat. Uning 1867-1887-yillarga oid materiallarni
o‘z ichiga olgan 416-jildi bibliograf V. M. Mejov tomonidan tayyorlangan. 
U  matbuotda  Markaziy  Osiyo  haqida  e’lon  qilingan  barcha  ma’lumotlarni
kiritishga  harakat  qilgan.  To‘plamni  nashr  etish  ishlari  1888-yilda  Turkiston
ma’muriyati  ko‘rsatmasi  bilan  to‘xtatilgan,  faqat  1907-yilga  kelib  Toshkentda
davom ettirildi. Turkiston to‘plamini davomini tuzishga Markaziy Osiyo haqidagi
adabiyotlar  mutaxassisi  N.  V.  Dmitrovskiy,  etnograf  A.  A.  Divayev,  Turkiston
xalq  kutibxonasining  muduri  I.  P.  Zikov,  sharqshunos  olim  Y.  F.
Bonchosmolovskiylar jalb etilgan. 
Ular  hamkorligida  (asosan  gazeta  materiallaridan  iborat)  to‘plamning  yana
127  jildi  tuzilgan.  Bibliograf  va  kutubxonashunos  A.  A.  Semyonov  1911-1916-
yillarda  Turkiston  to‘plamining  48  ta  jildini  tuzdi.  Bu  to‘plam  tuzilishi  jihatidan
ilgarigilaridan  yuqori  turadi.  Bibliograf  Y.  K.  Betger  tahriri  ostida  1939-yilda
Turkiston  to‘plamining  so‘nggi  3  jildi  tuzilgan.  Bu  jildlar  M.  A.  Terentyevning
“Markaziy  Osiyoning  bosib  olinishi  tarixi”  asari,  uning  xarita  va  reajalaridan
tashkil  topgan.  Turkiston  to‘plamining  hamma  jildlarida  mualliflar  tomonidan
alifboli  ko‘rsatkichlar  tuzilgan.  Turkiston  to‘plami  Markaziy  Osiyoga  doir  ko‘p
tadqiqotlar uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. To‘plamning barcha jildlari
O‘zbekiston milliy kutubxonasi fondida saqlanadi.
“Turkiston  to‘plami”  uchun  to‘plangan  barcha  materiallar  quyidagicha
yozilgan:  gazeta  maqolalari  qirqilgan,  oq  qog’ozga  yopishtirilgan,  jurnallar  va
kitoblardagi maqolalar tikilgan, shaxsiy varaqlar qog’oz varaqlariga yopishtirilgan.
Faqat Turkiston to‘plamida jurnal va gazeta parchalari o‘n mingdan oshdi. 
34 Shu  tarzda  qayta  ishlangan  materiallar  bosmaxonada  bosilgan  muqovali
sahifalar bilan ta’minlangan bir xil formatdagi hajmlarga bir-biriga bog’langan. 
Xulosa  qilib shuni  aytish  mumkinki, “Turkiston  to‘plami” Markaziy  Osiyo
va  unga  tutash  bo‘lgan  mamlakatlar  xalqlarining  ijtimoiy,  iqtisodiy,  siyosiy  va
madaniy  tarixi,  etnografiyasi,  bu  hududlarning  arxeologiyasi,  geografiyasi,
botanikasi  va  boshqa  sohalari  bo‘yicha  noyob  va  qimmatli  ma‘lumotlarni  o‘zida
jamlagan.  To‘plam  sahifalarini  jildma-jild  varoqlar  ekanmiz,  mintaqaning  butun
hayotini, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati, ishlab chiqaruvchi kuchlarini, tarixiy
o‘tmishini  o‘rganish  uchun  boy  manbalar  hamda  mintaqada  istiqomat  qilgan
odamlarning hayoti, urf-odatlari, ananalari va fe’l-atvori, harbiy tadbirlar, teatrlari,
fathlar, ozodlik urushlari, shuningdek, tadqiqot ishlari bilan tanishamiz. “Turkiston
to‘plami”  mintaqani  o‘rganish  uchun  mavjud  bo‘lgan  eng  keng  qamrovli  manba
bo‘lib,  o‘z  davrida  nashr  etilgan  va  qo‘lyozma  materiallarni  bir  joyga  jamlagan.
Hozirda nashr etilgan ba‘zi materiallar faqatgina ushbu to‘plamda mavjud, chunki
boshqa  nusxalar  urushlar  va  inqiloblar  paytida  yo‘q  qilingan.  Shu  sababli,
“Turkiston  to‘plami”  Turkiston  tarixi  bo‘yicha  izlanishlar  olib  borayotgan
tadqiqotchilar uchun muhim manba vazifasini bajarib beradi.
35 FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI
I. Normativ huquqiy hujjatlar va metodologik ahamiyatga molik
nashrlar
1. Кaримoв  И.А.  Ўзбекистоннинг  ўз  истиқлол ва  тарақиёт  йўли.  – Tошкент:
Ўзбекистон, 1992. 71-б
2. Karimov I.A.Tarixiy xotirasiz kelajak yo q. – Toshkent: O zbekiston, 1998.- B.ʻ ʻ
25
II. Ilmiy tadqiqotlar va adabiyotlar
 1.  Ivanov  P.P  «Kazaxi  I  Kokandskoe  xanstvo»(  k  istori  ix  vzaimootnosheniy  v
nachale XIX v.) « Zapiski  institute  vostokovedeniya  AN  SSSR », VII ,1939
 2. «Библографический указатель очинений о Средней Азии, напечатанных в
России на русском языке с 1692 по 1870 гг»
3. Касымова А. Г. «Туркестанский сборник». Ташкент: Фан, 1985 г. 
4.  Babadjanova  A . X .  « Yevgeniy  Karlovich  Betger  –  tarixchi  ,  bibliograf  ,
kutubxona  mutaxassisi (1917 – 1956 )» - Toshkent , 1990
5. Семёнов А.А. «Известия Русского Географического общества
6.  Семёнов Тяншанский. Его жизнь и деятелност. сб, Л 1928
7.  Avsharova  M . P ,  Viridarskiy  M . S .  « Yevgeniy  Karlovich  Betger  (1887-1956)  :
faoliyati  haqida » - Toshkent , 1960
8.  «Туркестанский  сборник  сочинений  и  статей,  относящихся  до  Средней
Азии  и  Туркестанского  края  в  особенности,  составляемый  по  поручению  г.
Туркестанского военного генерал-губернатора... В . И . Межовым , СП »
 9.  Brover  D.A.  «Turkestan  and  the  Fate  of  the  Russian  Empire».
London//Routluge, 2003. ISBN 0-415-29744-3
10.  Фрадкина  З . Л .  « В .  И .  Межов (1830  -1894)»  Под  ред .  проф .  А.  Д.
Эйхенгольца. M .,Изд-во Всесоюзной книжной палаты 1949 г
11. Tillaboyev S, Zamonov A. «O‘zbekiston tarixi»( XIX asrning ikkinchi yarmi -
XX  asr  boshlari).  «SHARQ»  nashriyot  –  matbaa  aksiyadorlik  kompaniyasi.
Toshkent – 2019. b- 31
36 12.  Пленсов  А . К .  Дело  под  иконом .  SPb .  Издателство  «  Историко  –
културний  центр  Каралеского  перешейка»  ,  2014.320  s .  Илюстратсиями.
ISBN 978-5-9905826-9-9. S .12-14
 13. Tillaboyev  S , Zamonov  A . « O ‘ zbekiston  tarixi »( XIX  asrning  ikkinchi  yarmi –
XX  asr  boshlari )  « SHARQ »  nashriyot  -  matbaa  aksiyadorlik  kompaniyasi ,  -
Toshkent – 2019. b - 39.
14.  Параллелно  с  названием  « C редная  Азия»  в  русской  литературе  в  Х IX  в
сущецвовало  название  «Туркестан»(см.:Русский  Туркестан.-  СПб.,  1872;
И.Мушкетов.  -  Туркестан  1888)  хотя  с  этнографической  точки  зрения  его
применение  било  не  совсем  точним:  ираноязичние  тажики  и  народа
Бадахшана вовсе не относятся к «стране тюрков». 
15. Bartold V.V Turkiston tarixi 1- qism
37