Turkiston mintaqasida milliy-hududiy chegaralanish va O’zbekiston SSRning tashkil topishi

O ’ ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM FAN VA
INOVATSIYALAR VAZIRLIGI MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI
O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI TARIX FAKULTETI
3-KURS SIRTQI TALABASI YOQUBOV
NURMUHAMMADJONNING O’ZBEKISTON TARIXI
FANIDAN
KURS ISHI
Turkiston mintaqasida milliy-hududiy chegaralanish
va O’zbekiston SSRning tashkil topishi
 
            
     
Toshkent
Mundarija:
Kirish I BOB.  Turkiston mintaqasida milliy-hududiy chegaralanish va O’zbekiston 
SSRning tashkil topishi.
1.1. Mavzuning manbashunosligi
 1.2. Mavzuning tarixshunoslik tahlili
 II BOB. O’zbekiston SSRning tashkil topishidagi amalga oshirilgan islohatlar
2.1. Turkistonda XX asrning 20-yillararida siyosiy vaziyat
2.2.  O ‘zbekiston SSRning tashkil topgandan so’ng siyosiy vaziyat 
Xulosa 
Faydalangan manbalar va adabiyotlar ro’yxati
 
      
2 Kirish
  Kurs ishi mavzusining asoslanishi va uning dolzarbligi. Bolsheviklar partiyasi
bosh  bo’lgan  sovet  hokimiyati  Turkistonda  uzoqqa  mo’ljallangan  o’z  makkorona
rejalarini  amalga  oshirishga  kirishdi.  Shu  maqsadni  ko’zlab  u  XX  asrning  20-
yillari  boshlaridan  bu  zaminda  mustamlakachilarga  xos  orani  buz,  hokimlik  qil
qabilidagi  o’z  milliy  siyosatini  hayotga  izchil  tatbiq  etish  yo’lini  tutdi.  Aslida
sovetlarning milliy siyosati podsho Rossiyasining ko’p zamonlar bu yurtda yuritib
kelgan  shovinistik,  ulug’  davlatchilik  siyosatidan  mohiyat  e’tibori  bilan  farq
qilmasdi. Faqat uning shaklishamoyili o’zgargandi, xolos. Gap shundaki, Rossiya
imperiyasi  hukmronligi  davrida  chekka  o’lkalar  xalqlari  ochiq-oshkora  tarzda
kamsitilar,  ularning  insoniy  qadr-qimmati,  ornomusi,  asliy  milliy  qadriyatlari
tahqirlanar  edi.  Sovet  mutasaddilari  esa  o’zlarining  niqoblangan  soxta  ishlari,
yolg’on-yashiq va’dalari va da’vatlari bilan mazlum millat kishilarini laqillatishga,
o’z hukmlariga bo’ysundirishga, yagona Turkiston uchun kurash g’oyasini yo’qqa
chiqarishga intildilar. 
 Turkiston  xalqlari  o’z  milliy  davlatchiligini  tiklash  va  rivojlantirishga  intildi.
1920-yil  yanvarida  bo’lib  o’tgan  Turkiston  Kompartiyasining  V  o’lka
konferensiyasida Turkiston ASSR MIQ raisi T. Risqulov so’zga chiqib mushtarak
Turkiston  g’oyasini  ilgari  suradi,  asosan  turkiy  xalqlardan  iborat  Turkiston
Avtonom  Respublikasini  Turk  Sovet  Respublikasi,  Turkiston  Kompartiyasini
Turkiy  xalqlar  Kompartiyasi,  deb  o’zgartirishni  taklif  qiladi.  Bu  takliflar  o’lka
ijtimoiysiyosiy  hayotida,  RKP  Markazqo’mitasi  uning  Siyosiy  byurosi,  sovet
hokimiyati  doiralarida  turli  bahslarga  sabab  bo’ladi.  Garchand  Markaz  Turkiston
masalalariga  yuzadan  turib  qiziqish  bildirgan  bo’lsa-da,  biroq  Turkistonga
mustaqillik  berishni  o’z  oldiga  maqsad  qilib  qo’ymagan  edi.  Shu  zaylda
masalaning  еchimi  cho’zila  boradi.  1
1920-yil  13-iyunda  T.  Risqulov,  N.
Xo’jayevlardan  iborat  Turkiston  xalqlari  delegatsiyasi  o’z  amaliy  takliflari  bilan
bevosita  sovet  hukumati  rahbari  V.  I.  Lenin  qabulida  bo’ladi.  Bu  ular  uchun
1
 O‘zbekiston Respublikasi birimchi Prezidenti Islom Karimov, “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch”. Toshkent, 
“Manaviyat”, 2018.
3 so’nggi  umid  va  najot  ilinji  edi.  Oqibat  natijada  shunday  bo’ldiki,  na  sovet
hukumati  rahbariyati  va  na  bu  masalani  1920-yil  29-iyulida  ko’rgan  RKP
Markazqo’mi Siyosiy byurosi turkistonlik delegatsiya iltimosnomasiga ijobiy baho
bera  oldi.  Buning  aksincha,  sovet  hukumati  va  partiya  rahbariyati  o’lkadagi
vaziyatni tezlikda bartaraf etish uchun shoshilinch tarzda RKPning Turkistondagi
asosiy  vazifalari  to’g’risidadegan  nom  ostida  bir  necha  qarorlar  qabul  qildi.
Jumladan,  Turkistonda  hokimiyatni  tashkil  etish  to’g’risidagi  maxsus  qarorda
Turkistonda Butun Rossiya Markaziy Ijroiya Qo’mitasi, RSFSR Xalq Komissarlari
Soveti  va  RKP  Markaziy  Qo’mitasining  doimiy  vakolatxonasi  bo’lishi  kerakligi
zarur,  deb  ko’rsatildi.  Mazkur  qaror  o’lka  hayoti  ustidan  nazoratni  kuchaytirish,
sovet  hokimiyati  negizlarini  mustahkamlashga  xizmat  qildi.  Shunday  qilib,  o’lka
xalqlarining o’z taqdirini o’zi belgilash, o’z milliy davlatchiligini o’z xohishlaricha
huquqiy asosda tashkil qilish borasidagi yana bir urinishi barham topdirildi. O’lka
xalqlarining  orzuumidlarini  ro’yobga  chiqarishga  muvaffaq  bo’la  olmagan
Turkiston  ASSR  Markaziy  Ijroiya  Qo’mitasi  raisi,  taniqli  arbob  T.  Risqulov  tez
orada  o’z  lavozimidan  iste’foga  chiqishga  majbur  bo’ladi.  Gap  shundaki,  sovet
Rossiyasi  hukumati  Turkistonning  emin-erkin  rivojlanish  yo’lidan  ilgarilab
borishini  emas,  balki  uning  doimiy  o’z  nazoratlari  ostida  bo’lishini  xohlardi.
O’lkaning  mehnatsevar,  jafokash  xalqi,  uning  boyliklari,  tabiiy  va  mineral
resurslari Markaz foydasiga ishlashi, xizmat qilishi ularning birdan bir muddaolari
edi. 
  Kurs ishi mavzusi bo’yicha adabiyotlar sharhi (tahlili). Turkiston mintaqasida
milliy-hududiy  chegaralanish  va  O’zbekiston  SSRning  tashkil  topishi  sohasida
amalga  oshirilgan  islohotlarni  o rganishda  juda  ko plab  ishlar,  maqolalar,ʻ ʻ
monografiyalar olimlar tomonidan yozilgan. Bu mavzuni tarixchi , huquqshunos va
siyosatshunos  olimlar:  O.Atamirzayeva, V.Gentshke, R.Murtazayeva. Alimova D.
Shamsutdinov R., Karimov Sh. Tursunov, A. Salmonov X. Muxammedyarov Sh. F
va boshqa olimlar o’rganganlar. 
   Hususan  “O’zbekistonda  sovet  hokimyatining  diniy  siyosayi  uydirma  va  tarix
haqiqati  asari  mualifi  Axmadjon  Salmonov  asari  o’sha  davr  siyosatini  yorqin
4 yoritib  bergan.  Bu  Mazkur  monografiyada  O’zbekistonda  sovet  hokimiyatining
diniy siyosati yoritilgan. Muallif arxiv hujjatlari va boshqa manbalar taxlili asosida
1917  -  1960  yillarda  sovet  hokimiyati  tomonidan  O’zbekistonda  yuritilgan  diniy
siyosatni  ilmiy  jihatdan  asoslab  bergan.  Asar  Toshkentda  2015-yil  «Tafakkur»
nashriyotida  chop  etilogan.  Asarning  mas’ul  muharrirlari  tarix  fanlari  doktori,
professor  Ibrohimjon  Alimov.tarix  fanlari  doktori,  professor  Qahramon  Rajabov
yordamida  tuzilgan  Asarning  taqrizchilari  tarix  fanlari  doktori  Shodmon  Hayitov
tarix  fanlari  nomzodi  dotsent  Abdugaffor  Sharofiddinov  tarix  fanlari  nomzodi
Bahodir Pasilo 2
. 
 Yana bir asarimiz “O’zbekistonda sovet mustamlakachiligi davrida” kitobi bo’lib
asar  1917-yildan  1991-yilgacha  O’zbekistonda  bo’lib  o’tagan  voqealarni  bayon
etgan. Bu kitob 2000 yil “Sharq” nashriyotida Toshkentda chop etilgan. Asar yaqin
o’tmishimiz  sobiq  Sovet  hokimyati  davri  mamlakatimizda  yuz  bergan  voqealarni
yoritib bergan. Bu davr tarixi garchi qisqa bo’lasa ham lekin o’zining murakkabligi
va  zidiyatligi  bilan  ajralib  turadi.1917-yil  oktabr  oyida  bolsheviklar  hokimyatga
kelishi bilan O’zbekiston tarixida ham yangi mustamlakachilik davri boshlandi.Bu
davr  sal  kam  75-yil  davom  etgan  bo’lgan  bo’lsa  ham  tariximizda  chuqur  iz
qoldirgandir 3
.Chor  rossiyasi  hukumati  ag’darilgandan  so’ng  hokimyatga  “Qizil
armiya”  kelgan  va  o’zining  davlat  tuzumuni  o’rnatgan.Bu  siyosati  malum
o’zgarishlar bilan 1991-yilgacha mustamlakachiligi siyosatini amalga oshirgan. Bu
kitob esa shu davrni dolzarb tarixini bayon etgan.
Yana  bir  asarimizdan  biri  “Mustabid  tuzumning  O’zbekiston  milliy  boyliklarini
talash siyosati tarix shoxidligi va saboqlari” asari bo’lib bu asar 1985-yildan 1990-
yilgacha  bo’lgan  Mustabid  tuzumning  O’zbekiston  milliy  boyliklarini  talash
siyosati siyosiy voqealarni bayon etgan. Loyiha rahbari va mas’ul muharrir. tarix
fanlari  doktori  D.  A.  Alimova  bo’lib  bu  asar  2000-yil  Toshkentda  “Sharq”
nashriyotida  chop  etilgan.  Mazkur  monografiya  shu  davrgacha  ilmiy  iste’molga
kiritilmagan  keng  ko’lamli  arxiv  hujjatlari,  vaqtli  matbuot  va  turli  adabiyotlarni
2
 Axmadjon Salmonov O’zbekistonda sovet mustamlakachiligi davrida Toshkent “Sharq” 2000 yil 136-bet
3
.M.Jo’rayev,R.Azamxo’jayev,D.Alimova,N.Karimov,B.Qoshanov,Q.Oqilov,Z.orifxonova,L.Teteneva,Sh.Turdiyev.
,Nurullin,S.Kamalov,R.Rajapova,A.Galovanov,Q.Rajabov,A.Mavrullov,R.Abdullayev O’zbekistonda sovet 
mustamlakachiligi davrida Toshkent Sharq 2000-yil 178-bet
5 o’rganish  asosida  yaratilgan  bo’lib,  unda  chor  Rossiyasi  va  sovet  imperiyasining
bir  asrdan  ortiq  hukm  surgan  davrida  Turkiston  va  Uzbekistonning  milliy
boyliklarini  talab  ketish  jarayoni  tahlil  qilinib,  uning  mohiyati  ochib  beriladi 4
.
Shuning bilan  birga, mustamlakachilik  siyosati  bir bo’lgan ikki  tuzumdan o’zbek
xalqining  chekkan  aziyatlari,  uning  moddiy  turmush  va  ma’naviyatiga  еtkazilgan
ulkan zarar haqida guvohlik beruvchi manbalar shohidligida bu tarixning achchiq
sahifalari  yoritiladi.Ushbu  asar  tariximiz  fanida  yangi  bir  pog’ona  bo’libgina
qolmay,  balki  yaqin  o’tmish  tarixi  haqidagi  xolis  haqiqatni  bilishga,  milliy
boyliklarimizni  ko’z  qorachig’idyok  avaylab  saqlashga,  bugungi  yosh  avlodni
vatanparvarlik  ruhida  tarbiyalashga  xizmat  qiladi.  Shuningdek,  chorizm  davridan
buyon  kamsitib  kelingan  yurtimizning  aslida  naqadar  boy  ma’naviyatga  ega
ekanligidan dalolat beradi.
  Kurs  ishi  mavzusining  obekti:  Turkiston  mintaqasida  milliy-hududiy
chegaralanish va O’zbekiston SSRning tashkil topishi.  sohasida amalga oshirilgan
islohotlarni ahamiyatini tadqiq etish hisoblanadi.
  Kurs ishi mavzusining predmeti:  Ishimizning predmeti  Turkiston mintaqasida
milliy-hududiy  chegaralanish  va  O’zbekiston  SSRning  tashkil  topishi.  mavzusi
bo’yicha  adabiyotlar,  maqolalar  va  tadqiqot  ishlari  ochib  berishdan  iborat  etib
belgilandi.
  Kurs  ishi  mavzusining  maqsadi:  Turkiston  mintaqasida  milliy-hududiy
chegaralanish va O’zbekiston SSRning tashkil topishi .sohasida amalga oshirilgan
islohotlarni  unda  ijtimoiy-siyosiy  voqealar  o’zida  aks  etgan  manbalar  ham  turli
tadqiqotlar tahlili orqali ochib berish.
  Kurs  ishi  mavzusining  vazifalari:  Turkiston  mintaqasida  milliy-hududiy
chegaralanish va O’zbekiston SSRning tashkil topishi . sohasida amalga oshirilgan
islohotlarni o’rganish maqsadida quyidagi vazifalar belgilab olindi:
 -Mavzuning tarixshunosligini yoritish;
 -Turkiston mintaqasida XX asrning 20-yillararida siyosiy vaziyatini yoritib berish ;
4
 . Alimova.A.D. Mustabid tuzumning O’zbekiston milliy boyliklarini talash siyosati tarix shoxidligi va saboqlari 
Toshkent Sharq 2000-yil 58-bet
6  -Turkiston  mintaqasida  milliy-hududiy  chegaralanish  o’tkazish  siyosatini  ochib
berish ;                        
 -O’zbekiston SSRning tashkil topgandan so’ng siyosiy ahvoli yoritib berish;
   Kurs  ishining  hajmi.  Kurs  ishi  kirish,  2  ta  bob,  4ta  paragraf,  xulosa,
foydalanilgan  manbalar  va  adabiyotlar  ro’yxatidan  iborat  bo’lib,  Kurs  ishi
umumiy 36 betni tashkil etadi.
I BOB. Turkiston mintaqasida milliy-hududiy chegaralanish va
O’zbekiston  SSR tashkil topishi.
1.1. Mavzuning manbashunosligi
   Mustabid  sovet  rejimi  tomonidan  Turkiston  xalqlarining  milliy  davlatlarini
tashkil  qilish  niqobi  ostida  ularni  ajratib  tashlash  maqsadida  amalga  oshirilgan
siyosiy  tadbir  1924-1925  Turkiston  mintaqasi  azaldan  turkiy  xalqlarning  yagona
maskani va umumiy vatani bo lgan. 1918-1924 yillarda mavjud bo lgan Turkistonʻ ʻ
ASSR, BXSR, XXSRning tub xalqlari asrlar davomida turmush tarzi va an analari	
ʼ
jihatidan bir-birlariga juda yaqin bo lishgan. Turkistondagi  turli  davlatlarning har	
ʻ
birida  turkiy  xalklar:  o zbeklar,  turkmanlar,  qoraqalpoqlar,  qozoqlar,  qirg izlar,	
ʻ ʻ
shuningdek,  tojik  xalqi  azaldan  yashaganligi  tarixan  tarkib  topgan  hodisa  edi.
Turkiston mintaqasining xalqlari shu tuproqni, Turonzaminni qadimdan o zlarining	
ʻ
asl Vatani deb bilganlar.
   Mustabid  sovet  rejimi  va  bolsheviklar  uchun  esa  Turkiston  o lkasini  bo lib	
ʻ ʻ
tashlab, uni idora qilish qulay edi. Xususan, bu jarayon Turkistonda sovet rejimiga
qarshi  qurolli  harakat  1924-yilda,  asosan,  mag lubiyatga  uchraganidan  keyin	
ʻ
o zining so nggi bosqichiga qadam qo ydi. 1924-yil fevral iyun oylarida SSSRdagi	
ʻ ʻ ʻ
markaziy  organlar,  Turkiston,  Buxoro,  Xorazm  kommunistik  partiyalari  va  RKP
MK O rta Osiyo byurosi milliy chegaralanish masalalari yuzasidan zo r berib ish	
ʻ ʻ
olib  borishdi.  Turkiston  va  Buxoro  Kompartiyalari  MKlari  huzurida  maxsus,
keyinchalik hududiy va boshqalar maxsus komissiyalar tuziLdi 5
.
5
 Atamirzayeva.O, Gentshke,V, Murtazayeva,R ” O’zbekiston SSR hududiy chegaralanishi tarixi” Toshkent,2001-y 
162-bet
7   1924-yil  12-iyunda  RKP  MK  Siyosiy  byurosi  O rta  Osiyoda  milliy-hududiyʻ
chegaralanishh.ch.  to g risida  maxsus  qaror  qabul  qilgach,  15-iyulda  RKPMK	
ʻ ʻ
O rta  Osiyo  byurosi  yangi  tashkil  etiladigan  milliy  respublikalar  va  oblastlarning	
ʻ
muvaqqat  byurosini  tashkil  etdi.  Hududiy  komissiya  tarkibiga  F.  Xo jayev,  A.	
ʻ
Rahimboyev, S. Xo janov, Q. Otaboyev, R. Islomov, N.Aytoqov, Abdurahmonov,	
ʻ
I.  Aydarbekov,  I.  Vareykis,  D.Manjara,  I.Mejlauk,  X.SaxatMuratov  va  boshqalar
siyosiy arboblar kirgan edi.
  1924-yil  16-sentabrda  Turkiston  ASSR  ning  navbatdan  tashqari  sessiyasi,  20-
sentabrda Butun Buxoro xalq vakillarining 5 qurultoyi, 2-oktabrda Butun Xorazm
xalq  vakillarining  V  qurultoyi  bu  masalani  ko rib  chiqib,  O rta  Osiyoning	
ʻ ʻ
milliyhududiy  chegaralanishi  to g risida  qaror  qabul  qildilar	
ʻ ʻ 6
.  Mazkur  qarorlarda
o zbek  va  turkman  xalqlariga  O zbekiston  SSR  va  Turkmaniston  SSR  tuzish	
ʻ ʻ
huquqi,  Turkiston  ASSR  ning  qirg iz  viloyatlarini  1920-yilda  tashkil  qilingan	
ʻ
Qirg iziston ASSR aslida Qozog iston ASSR bilan birlashtirish maqsadida qirg iz	
ʻ ʻ ʻ
aslida qozoqxalqiga Turkiston ASSRdan chiqish huquqi, qora qirg iz aslida qirg iz	
ʻ ʻ
xalqiga  Turkiston  ASSRdan  chiqish  huquqi  va  Qora  Qirg iz  aslida  Qirg iz	
ʻ ʻ
avtonom  oblastini  tashkil  etish  huquqi,  tojik  xalqiga  ham  Turkiston  ASSRdan
chiqib,  Tojikiston  avtonom  oblastini  tashkil  etish  huquqi  berilishi  kerakligi
ta kidlandi.	
ʼ
  RSFSR  Butun  Rossiy  Markaziy  Ijroiya  Komitetining  2  sessiyasi  1924-yil  14-
oktabr O rta Osiyodagi Turkiston ASSR, Buxoro va Xorazm respublikalari o rnida	
ʻ ʻ
O zbekiston  SSR  va  Turkmaniston  SSR,  shuningdek,  Tojikiston  ASSR  ,	
ʻ
Qoraqalpoq va QoraQirg iz avtonom oblastlari tashkil etish to g risida qaror qabul	
ʻ ʻ ʻ
qildi 7
.
  1924-yil  18-noyabrda  Turkiston  ASSR,  Buxoro  SSR  va  Xorazm  SSR  MIKlari
maxsus  qo shma  qaror  qabul  qildilar  va  shu  qarorga  binoan  o z  vakolatlarini	
ʻ ʻ
O zbekiston SSR sovetlarining ta sis qurultoyiga qadar ish ko ruvchi F. Xo jayev	
ʻ ʼ ʻ ʻ
6
 Muxammedyarov.Sh.F “O’zbekiston” .Toshkent: Sharq 2001-y
7
7..O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Toshkent: “O’zbekiston”, 2006-y 62-be
8 raisligida  31-oktabrda  tashkil  qilingan  O zbekiston  SSR  Muvaqqat  inqilobiyʻ
komitetiga topshirdilar. Bu komitet O zbekiston SSR tuzilishini boshqarib bordi.	
ʻ
  1925-yil  13-fevralda  Buxoroda  maxsus  qurilgan  Xalq  uyida  O zbekiston  SSR	
ʻ
sovetlarining  1qurultoyi  ochildi.  Qurultoy  17-fevralda  tashkil  etish  to g risida	
ʻ ʻ
deklaratsiya  qabul  qildi.  O zSSR  oradan  ko p  o tmay  SSSR  tarkibiga  qabul	
ʻ ʻ ʻ
qilingan. O zSSR tarkibida 1929-yilgacha Tojikiston ASSR ham bo lgan	
ʻ ʻ 8
.
  Qoraqalpoq  avtonom  oblasti  tuzilib,  u  dastlab  Qozog iston  ASSR  tarkibiga	
ʻ
kirgan.  Keyinchalik  Qoraqalpoq  avtonom  oblasti  Qoraqalpog iston  ASSR  qilib	
ʻ
qayta  tuzildi  O zbekiston  SSRning  tuzilishi  o zbek  xalqining  milliy  davlatchiligi	
ʻ ʻ
tashkil  qilindi  etgan  fikrni  anglatmaydi.  SSSR  tarkibidagi  O zSSR  amalda  hech	
ʻ
qanday  suverenitet  va  mustaqillikka  ega  emas  edi.  O zSSR  tashkil  etilayotgan	
ʻ
vaqtlardayoq  uning  oldiga,  asosan,  Markazning  manfaatlariga  xizmat  qilish,
SSSRning  markaziy  rayonlariga  xom  ashyo  еtishtirib  berish  kabi  vazifalar
qo yilgan edi. SSSR inqirozga yuz tutgan va parchalangan paytgacha bu vazifalar	
ʻ
o z kuchini yo qotmadi.
ʻ ʻ
  Turkiston  mintaqasida  milliy-hududiy  chegaralanish  va  O’zbekiston  SSRning
tashkil  topishi.  sohasida  amalga  oshirilgan  islohotlarni  o rganishda  juda  ko plab	
ʻ ʻ
ishlar,  maqolalar,  monografiyalar  olimlar  tomonidan  yozilgan.  Bu  mavzuni
tarixchi ,  huquqshunos  va  siyosatshunos  olimlar:  O.Atamirzayeva,  V.Gentshke,
R.Murtazayeva.  Alimova  D.  Shamsutdinov  R.,  Karimov  Sh.  Tursunov,  A.
Salmonov X. Muxammedyarov Sh.F  va boshqa olimlar o’rganganlar.
  Hususan  “O’zbekistonda  sovet  hokimyatining  diniy  siyosayi  uydirma  va  tarix
haqiqati  “  asari  mualifi  Axmadjon  Salmonov  asari  o’sha  davr  siyosatini  yorqin
yoritib  bergan.Bu  Mazkur  monografiyada  O’zbekistonda  sovet  hokimiyatining
diniy siyosati yoritilgan. Muallif arxiv hujjatlari va boshqa manbalar taxlili asosida
1917  -  1960  yillarda  sovet  hokimiyati  tomonidan  O’zbekistonda  yuritilgan  diniy
siyosatni  ilmiy  jihatdan  asoslab  bergan.Asar  Toshkentda  2015-yil  «Tafakkur»
nashriyotida  chop  etilogan.  Asarning  mas’ul  muharrirlari  tarix  fanlari  doktori,
8
 Atamirzayeva.O, Gentshke,V, Murtazayeva,R ” O’zbekiston SSR hududiy chegaralanishi tarixi” Toshkent,2001-y
9 professor  Ibrohimjon  Alimov.tarix  fanlari  doktori,  professor  Qahramon  Rajabov
yordamida  tuzilgan  Asarning  taqrizchilari  tarix  fanlari  doktori  Shodmon  Hayitov
tarix  fanlari  nomzodi  dotsent  Abdugaffor  Sharofiddinov  tarix  fanlari  nomzodi
Bahodir Pasilov.
 Yana bir asarimiz “O’zbekistonda sovet mustamlakachiligi davrida” kitobi bo’lib
asar  1917-yildan  1991-yilgacha  O’zbekistonda  bo’lib  o’tagan  voqealarni  bayon
etgan 9
.
Asar,tuzuvchililari,M.Jo’rayev,R.Azamxo’jayev,D.Alimova,N.Karimov,B.Qoshan
ov,Q.Oqilov,Z.orifxonova,L.Teteneva,Sh.Turdiyev.,Nurullin,S.Kamalov,R.Rajapo
va,A.Galovanov,Q.Rajabov,A.Mavrullov,R.Abdullayev  bo’lib  bu  shaxslar  asarni
birgalikda tayyorlashgan. Bu kitob 2000 yil “Sharq” nashriyotida Toshkentda chop
etilgan. Asar yaqin o’tmishimiz sobiq Sovet hokimyati davri mamlakatimizda yuz
bergan  voqealarni  yoritib  bergan.  Bu  davr  tarixi  garchi  qisqa  bo’lasa  ham  lekin
o’zining  murakkabligi  va  zidiyatligi  bilan  ajralib  turadi.1917-yil  oktabr  oyida
bolsheviklar  hokimyatga  kelishi  bilan  O’zbekiston  tarixida  ham  yangi
mustamlakachilik  davri  boshlandi.Bu  davr  sal  kam  75-yil  davom  etgan  bo’lgan
bo’lsa  ham  tariximizda  chuqur  iz  qoldirgandir.Chor  rossiyasi  hukumati
ag’darilgandan  so’ng  hokimyatga  “Qizil  armiya”  kelgan  va  o’zining  davlat
tuzumuni  o’rnatgan.Bu  siyosati  malum  o’zgarishlar  bilan  1991-yilgacha
mustamlakachiligi  siyosatini  amalga  oshirgan.  Bu  kitob  esa  shu  davrni  dolzarb
tarixini  bayon etgan.Yana  bir  asarimizdan biri “Mustabid tuzumning O’zbekiston
milliy boyliklarini talash siyosati tarix shoxidligi va saboqlari” asari bo’lib bu asar
1985-yildan  1990-yilgacha  bo’lgan  Mustabid  tuzumning  O’zbekiston  milliy
boyliklarini  talash  siyosati  siyosiy  voqealarni  bayon  etgan.  Loyiha  rahbari  va
mas’ul  muharrir.  tarix  fanlari  doktori  D.A.Alimova  bo’lib  bu  asar  2000-yil
Toshkentda  “Sharq”  nashriyotida  chop  etilgan.  Mazkur  monografiya  shu
davrgacha  ilmiy  iste’molga  kiritilmagan  keng  ko’lamli  arxiv  hujjatlari,  vaqtli
matbuot  va  turli  adabiyotlarni  o’rganish  asosida  yaratilgan  bo’lib,  unda  chor
Rossiyasi va sovet imperiyasining bir asrdan ortiq hukm surgan davrida Turkiston
9
 Alimova.A.D. “Mustabid tuzumning O’zbekiston milliy boyliklarini talash siyosati tarix shoxidligi va saboqlari” 
TOSHKENT Sharq 2000-yil 189-bet
10 va  Uzbekistonning  milliy  boyliklarini  talab  ketish  jarayoni  tahlil  qilinib,  uning
mohiyati ochib beriladi. Shuning bilan birga, mustamlakachilik siyosati bir bo’lgan
ikki  tuzumdan  o’zbek  xalqining  chekkan  aziyatlari,  uning  moddiy  turmush  va
ma’naviyatiga  еtkazilgan  ulkan  zarar  haqida  guvohlik  beruvchi  manbalar
shohidligida bu tarixning achchiq sahifalari yoritiladi.Ushbu asar tariximiz fanida
yangi  bir  pog’ona  bo’libgina  qolmay,  balki  yaqin  o’tmish  tarixi  haqidagi  xolis
haqiqatni  bilishga,  milliy  boyliklarimizni  ko’z  qorachig’idyok  avaylab  saqlashga,
bugungi  yosh  avlodni  vatanparvarlik  ruhida  tarbiyalashga  xizmat  qiladi.
Shuningdek,  chorizm  davridan  buyon  kamsitib  kelingan  yurtimizning  aslida
naqadar boy ma’naviyatga ega ekanligidan dalolat beradi.
Umumo zbek  sovetlariningʻ  Buxoroda  bo lgan  birinchi  qurultoyi  da  „O zbekiston	ʻ ʻ
Sovet Sotsialistik Respublikasini tashkil etish to g risida deklaratsiya qabul qilindi.	
ʻ ʻ
Qurultoyda  respublikaning  oliy  organlari:  O zbekiston  SSR  Markaziy  Ijroiya
ʻ
Qo mitasi va O zbekiston SSR Xalq Komissarlari Soveti deb elon qilindi	
ʻ ʻ 10
.
 Respublikadagi  dehqonlarni  g oyaviy  jihatdan  birlashtirib  turgan  tashkilotlardan	
ʻ
biri „Qo shch ittifoqi bo lgan. 1924-yilda 200 ming kishini o ziga birlashtirgan bu	
ʻ ʻ ʻ
ittifoq  ham  asta-sekin  bolsheviklarning  qishloqdagi  mustabid  siyosati
targ ibotchisiga aylangan. Qishloq kambag allarining eng qashshoq qismini o zida	
ʻ ʻ ʻ
birlashtirgan bu tashkilot  kollektivlashtirish  va  „quloqlashtirish“  davrida salbiy rol
o ynadi.	
ʻ
 Sovet rejimi dastavval mavjud tuzumga muxolifatda turganlarga qarshi repressiya
siyosatini  amalga  oshirgan  bo lsa,  30-yillardan  boshlab  o z  xalqiga  nisbatan	
ʻ ʻ
ommaviy  terrorni  qo lladi.  XX  asr  20-yillarining  ikkinchi  yarmi  va  30-yillar	
ʻ
boshida  O zbekiston  SSRda  „inog omovchilik“,  „qosimovchilik“,	
ʻ ʻ
„badriddinovchilik“,  „milliy  ittihodchilar“,  „narkompros  ishi“  kabi  siyosiy  ishlar
to qilishi  va	
ʻ  Munavvarqori  boshchiligidagi  milliy  ziyolilarning  qamoqqa  olinishi
natijasida  ko plab  o zbek  ziyolilari  qatag on  qilindi.  1931-yil	
ʻ ʻ ʻ
aprelda  Moskvada  bo lib  o tgan  sud  majlisidan  keyin  Munavvarqori	
ʻ ʻ
10
 Tursunov X. “O’zbekiston SSRning tashkil topishi” Toshkent : Fan, 1957-y 48-bet
11 boshchiligidagi 15 kishi otib tashlandi, qolgan 70 kishi esa uzoq muddatli qamoq
jazosiga hukm qilindi. 11
 30-yillar  o rtasiga  kelganda  butun  mamlakatda  bo lgani  singari  O zbekistonʻ ʻ ʻ
SSRda  ham  ommaviy  qatag onlar  avj  oldi.  Respublikadagi  aksariyat  siyosiy	
ʻ
rahbarlar 1937-1938-yillarda „millatchilik va sovet hokimiyatiga qarshi kurash olib
borishda,  shuningdek,  qurolli  qo zg olon  ko tarishni  tayyorlashda	
ʻ ʻ ʻ
ayblandi.  Fayzulla  Xo jayev	
ʻ ,  Akmal  Ikromov ,  Sulton  Segizboyev  kabi  siyosiy
rahbarlar qatl etildi.
O zbekiston  SSR  jamiyatning  barcha  tabaqalariga  yoyilgan  hibsga  olish  to lqini	
ʻ ʻ
ostida qoldi. Davlat va jamiyat arboblari, xo jalik rahbarlari va oddiy kishilar bilan	
ʻ
bir  qatorda  milliy  ziyolilar  ommaviy  ravishda  qatag on  qilindi.  XX  asr  o zbek	
ʻ ʻ
adabiyotining  arboblari;  Fitrat ,  Cho lpon	
ʻ  va  Abdulla  Qodiriy  va  boshqalar  otib
tashlandi.
1937-1939-yillarda  to qib  chiqarilgan  soxta  ayblovlar  bo yicha  O zbekistonda  41	
ʻ ʻ ʻ
mingdan ortiq kishi hibsga olinib, ulardan 37 mingdan ortig i jazolandi, 6	
ʻ  920 kishi
esa  otib  o ldirishga  hukm  qilindi.  Umuman  olganda,  1937-1953-yillarda	
ʻ
O zbekiston  SSR	
ʻ  Ichki  ishlar  xalq  komissarligi  troykasi  tomonidan  100  mingdan
ortiq kishi qatag on qilindi, ulardan 15 ming nafari otib tashlandi. 	
ʻ
1.2. Mavzuning tarixshunoslik tahlili.
   Ma’lumki, O’rta Osiyo  hududida qadim-qadimdan tili, dini, tarixi, madaniyati,
an’analari bir-biriga juda yaqin va mushtarak qardosh va qondosh xalqlar yashab
kelganlar.  Bu  еrda  istiqomat  qilgan  o’zbeklar,  turkmanlar,  tojiklar,  qozoqlar,
qirg’izlar, qoraqalpoqlarning xo’jalik hayoti, turmush tarzi, udumlari ham o’xshash
bo’lib,  shu  muqaddas  ona  zaminni  o’zlarining  asl  Vatanlari  deb  bilganlar 12
.«Biz
ildizi,  tomirlari  bir  xil  xalqmiz»,  degan  g’oya  azaldan  avloddan  avlodga  o’tib
keladi.  Bu  g’oya  doimo  hudud  yaxlitligi,  birligiga  xavf  tug’ulganda  kuchli,
11
 Mo’minov.I ”O’zbekiston SSR tarixi”. Toshkent: Fan,1971-y 136-bet
12
 O‘zbekiston Respublikasi birimchi Prezidenti Islom Karimov, “Yuksak 
ma’naviyat-yengilmas kuch”. Toshkent, “Manaviyat”, 2018
12 еngilmas  tushunchaga  aylangan,  xalqlarning  bir-biridan  ajralib,  uzoqlashib
ketishiga  yo’l  qo’ymagan.  Ular  hamisha  bir-birlariga  og’a-ini,  quda-anda
bo’lganlar.  Yurtboshimiz  Islom  Karimov  ta’kidlaganlaridek,  «Bizning
otabobolarimiz ham, momolarimiz ham bir» 13
.
  Biroq,  afsuslar  bo’lsinki,  pixini  yorgan  sovet  hokimiyati  arboblari  qondosh  va
jondosh,  tarixan  bir  yagona  hududda  yashab  kelgan  birodar  xalqlarni  bir-biridan
ajratib  tashlash,  ularning  birlashib  davlat  tuzishlariga  izn  bermaslik  uchun  butun
choralarni  ishga  solib  borganlar.  Bundan  kuzatilgan  bosh  maqsad  o’lka
xalqlarining  birlashuviga,  o’z  istiqlolini  va  istiqbolini  birgalikda  bunyod  etishiga
yo’l  qo’ymaslik  va  shu  asosda  Markazning  bu  еrdagi  hukmronligiga,  sotsialistik
qayta  qurish  jarayonining  avj  olishiga  keng  maydon  yaratish  edi.  Shu  maqsadda
Turkistonni  milliy  o’ziga  xoslik,  til  birligi  asosida  bo’lib  tashlash  g’oyasi  ilgari
surildi.  Markazning  hukmronlik  irodasini  bajarishga  da’vat  etilgan  Turkiston
ishlari  bo’yicha  maxsus  komissiya  Turkkomissiya  zimmasiga  o’lkada  milliy-
hududiy  chegaralanishni  o’tkazish  va  shu  asosda  bu  hududda  bir  qator  sovet
respublikalarini tashkil qilish vazifasi yuklangan edi. 
   RKP  Markazqo’mi  kotibi  Y.E.  Rudzutak  bu  sohaga  bosh  mutasaddi  etib
belgilangan  edi.  Markaz  mo’ljallayotgan  milliy  siyosat  mazmuni,  mohiyatidan
xabardor  bo’lgan  Turkistonning  ilg’or  ziyolilari  uzoqni  ko’ra  bilgan  donishmand
arboblari  o’lka  birligi,  yaxlitligini,  uning  qardosh  xalqlari  jipsligini  zo’r  berib
himoya  qilishga  urindilar.  Biroq  o’lka  jilovini  qo’lda  mahkam  tutgan  bolshevik
mutasaddilar ularning haqqoniy fikrlarini hisobga olmadilar. Bugina emas, yagona
va  mustaqil  Turkiston  g’oyasi  uchun  kurashgan  vatanparvar  kuchlar,  milliy
ziyolilar  millatchilikda,  turkparastlikda,  islomparastlikda  va  sovet  hokimiyatiga
qarshilikda  ayblandilar  va  qoralandilar.  Shunday  qilib,  O’rta  Osiyoni  milliy-
hududiy  jihatdan  alohida  respublikalarga  bo’lib  tashlash  masalasi  bir  necha  bor
Markazda,  Turkiston,  Buxoro,  Xorazm  respublikalarida,  ularning  Kompartiyalari
plenumlarida,  shuningdek,  ularning  faoliyatini  muvofiqlashtirib  turuvchi  organ
13
    Karimov  I.A.  “O`zbekiston  XXI  asr  bo`sag`asida:  xavfsizlikka  tahdid,
barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari”,  Toshkent : O`zbekiston,1997-y 
13 RKP  MQ  O’rta  Osiyo  byurosi  plenumlarida  muhokama  etilib  mahalliy  xalqqa
ta’sir va tazyiqlar o’tkazib borildi. Milliy-hududiy chegaralanish masalasi 1924-yil
5-aprelda  RKP  MQ  Siyosiy  byurosida,  11-mayda  RKP  MQ  O’rta  Osiyo  byurosi
komissiyasida ko’rib chiqildi. 
 Unda  O’rta  Osiyo  respublikalarida  milliy  chegaralanish  loyihasini  tayyorlovchi
maxsus komis siya tuzildi. Loyiha RKP MQ O’rta Osiyo byurosining 1924-yil 2-
iyundagi yig’ilishida muhokama etilib, asosan ma’qullandi. Bundan norozi bo’lgan
mahalliy  aholi  vakillari,  xususan,  Xorazm  respublikasining  bir  guruh  mas’ul
xodimlari, chunonchi, XKP MQ kotibi Odinayev, ichki ishlar noziri Abdusalomov,
Yoqubov,  Turkiston  va  Buxoro  vakillari:  Sultonbek  Xo’janov,  Sanjar
Asfandiyorov va boshqalar yagona Turkistonni bo’lib tashlash maqsadga muvofiq
emas,  deb  e’tiroz  bildirdilar.  Ular  Turkiston  xalqlari  birligini  saqlab  qolishga
qaratilgan  «O’rta  Osiyo  federatsiyasini  tuzish  to’g’risida»  taklif  kiritdilar.
Shuningdek,  1924-yil  8-mayda  RKP  Markaziy  Qo’mitasiga  «Xorazmda  milliy
masalani  hal  etish  to’g’risida  xat»  kelib  tushadi 14
.  Bu  xatda  ham  Xorazm
respublikasini bo’lib yuborish maqsadga muvofiq emas, deyilgan edi. 
  Biroq mahalliy xalqlarning talab va takliflari inobatga olinmadi. Aksincha, 1924-
yil  12-iyunda  RKP  MQ  Siyosiy  byurosi  «O’rta  Osiyo  respublikalarini  milliy
chegaralash  to’g’risida»gi  masalaga  yana  qaytib,  uni  o’tkazish  to’g’risida  qaror
qabul  qiladi.  Munozaralar  tobora  qizib  borganligi  sababli  vaqtincha  Xorazm
respublikasida  milliy-hududiy  chegaralanishni  to’xtatib  turishga  qaror  qilindi.  Bu
borada  Xorazm  Kompartiyasi  va  hukumati  rahbarlariga  har  tomonlama  ta’sir
o’tkazib  borildi.  Ularning  ko’pchiligi  vazifasidan  olinadi,  qolganlari  partiya
qaroriga  qo’shilishga  majbur  bo’ladi.  Oqibatda  1924-yil  26-iyunda  Xorazm
respublikasi  rahbarlari  Xorazm  uchun  ham  milliy  chegaralanishning  zarurligini
«e’tirof» etadilar 15
. Shundan so’ng, 1924-yil 15-iyulda O’rta Osiyo byurosi milliy
chegaralanish  loyihasini  tayyorlash  va  1924-yil  oktabr  oyida  uni  o’tkazish  zarur,
degan qat’iy xulosaga keldi.
14
 Alimova.A.D. Mustabid tuzumning O’zbekiston milliy boyliklarini talash siyosati tarix shoxidligi va saboqlari 
Toshkent Sharq 2000-yil 126-bet
15
 Egamnazarov.A, O’zbekistanning yangi tarixi II, 182.-bet- Toshkent: Sharq 2000-y 
14   Shu maqsadda  maxsus  Markaziy  hududiy  komissiya  tuzilib, joylarda  tashviqot-
targ’ibot ishlari kuchaytirib yuboriladi. Komissiya 1924-yil sentabr oyi boshlarida
o’z  ishini  asosan tugallaydi 16
.1924-yil 25-sentabrda RKP  MQ Siyosiy byurosi, 9-
va  11-oktabrda  RKP  Markaziy  Qo’mitasi  bu  masalani  ko’rib  chiqib,  milliy
chegaralanishni  ras  miylashtirishni  maqsadga  muvofiq  deb  topadi.  Bu  qaror  14-
oktabrda  SSSR  BMIQ tomonidan ham ma’qullanadi. Shu tariqa, sovet hukumati,
RKP  MQ  va  uning  joylardagi  mahalliy  tashkilotlarining  1920—1924-yillar
davomida  O’rta  Osiyoda  olib  borgan,  xalqqa  yolg’on  va’dalar  berishni  ko’zda
tutgan  «Lenincha  milliy  siyosat»ni  hayotga  tatbiq  etish  bobidagi  amaliy  ishlari
yakun  topdi.  Buning  orqasida  o’lkaning  tarixan  tarkib  topgan  o’ziga  xos  milliy
xususiyatlari,  hududiy  yaxlitligi  zavol  topdi.  Uning  hududlarini  kichik-kichik
milliy bo’laklarga bo’lish ishlari yakuniga 1924-yil 24-oktabrda RKP MQ plenumi
so’nggi  nuqta  qo’ydi.  Nihoyat,  1924-yilning  27-  oktabrida  bo’lib  o’tgan  SSSR
BMIQ  II  sessiyasi  O’rta  Osiyoda  milliy-hududiy  chegaralanish  o’tkazish
tadbirlarini to’la ma’qulladi. 
 Shunday qilib, hukmron Markaz zo’ravonlarining bir necha yillik sa’y-harakatlari
orqasida  O’rta  Osiyoning  siyosiy  jo’g’rofiyasi  sun’iy  ravishda  o’zgartirildi.  Bu
hududdagi ko’p asrlik milliy davlatchilik tarixi an’analariga chek qo’yildi. Buning
yorqin  ifodasi  xususan  Buxoro  va  Xorazm  davlatlarining  zo’ravonlik  yo’li  bilan
tugatilganligida  namoyon  bo’ldi.  O’rta  Osiyo  hududida  shu  davrga  qadar  hukm
surib  kelgan  uch  davlat:  Turkiston  ASSR,  Buxoro  va  Xorazm  respublikalari
o’rnida endilikda O’zbekiston SSR, Turkmaniston SSR, shuningdek, O’zbekiston
SSR tarkibida Tojikiston ASSR tuzildi. Qirg’izlar yashagan hududlar Qoraqirg’iz
muxtor  viloyatiga  birlashtirilib  RSFSR  tarkibiga,  Turkistonning  qozoqlar
yashaydigan  tumanlari  Qozog’iston  ASSR  ixtiyoriga  berildi.  Qoraqalpoqlar
yashaydigan  hududlar  Qoraqalpoq  muxtor  viloyatiga  birlashtirilib  Qozog’iston
ASSR tarkibiga  kiritildi. O’lkada  beshta  milliy  davlat  birlashmalari  tashkil  etildi.
Natijada, yagona Turkiston xalqlari bir-biridan sun’iy ravishda uzoqlashtirildi. Bu
hol  sovetlarga  o’lkada  o’z  hokimiyatini  mustahkamlash  uchun  katta  imkoniyatlar
16
 https://milliycha.uz/milliy chegaralanish
15 yaratib berdi  Milliy chegaralanish natijasida O’zbekiston SSR tashkil etildi. Uning
tarkibiga quyidagi hududlar kiritildi 17
.
  Turkiston  ASSR  dan  9  ta  uyezd,  133  tuman  va  7  qishloq  okrugi;  Buxoro
respublikasining 9 ta viloyati; Xorazm respublikasining 23 ta tumani. O’zbekiston
SSR tashkil etilgan paytda uning hududi 312394 kv. km ni, aholisi 4 mln 447 ming
55 kishini  tashkil  etar  edi.  1926-yil  ma’lumotlari  bo’yicha,  milliy  tarkibiga  ko’ra
aholining 74,2 foizini o’zbeklar, qolganlarini esa boshqa millatlar tashkil etar edi.
O’zbekiston  SSR  ning  dastlabki  poytaxti  Buxoro  bo’lgan.  Biroq  ko’p  o’tmay
1925-yil  aprelda  poytaxt  Samarqand  qilib  belgilandi.  1930-yil  oxirida  poytaxt
Toshkentga  ko’chirildi.  O’zbekiston  SSR  hududida  butun  hokimiyat  O’zbekiston
SSR sovetlarining ta’sis qurultoyiga qadar Muvaqqat Inqilobiy qo’mita ixtiyoriga
berildi 18
.  Buxoro  Respublikasi  hukumati  raisi,  taniqli  davlat  arbobi  Fayzulla
Xo’jayev O’zbekiston SSR Inqilobiy qo’mitasi raisi qilib tasdiqlandi. 1924-yil 5-
dekabrida Inqilobiy qo’mita butun O’zbekiston xalqiga murojaat qilib, O’zbekiston
SSR  tuzilganligini,  uning  tarkibiga  Tojikiston  ASSR  kirganligini  ma’lum  qildi.
Milliy chegaralanish bilan bir vaqtda iqtisodiy bo’linish ham o’tkazildi. Turkiston,
Buxoro,  Xorazm  respublikalariga  tegishli  barcha  boyliklar  yangi  milliy
respublikalar  o’rtasida  qayta  taqsimlandi.  Bu  ishlar  sovet  hukumati  tomonidan
maxsus  tuzilgan  O’rta  Osiyo  tugatish  komissiyasi  boshchiligida  amalga  oshirildi.
1925-yil 13-fevralda Buxorodagi Xalq uyida Umum O’zbek sovetlarining birinchi
qurultoyi ochildi. Qurultoy O’zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilganligi
to’g’risidagi  Deklaratsiyani  qabul  qildi.  Qurultoyda  davlat  hokimiyati  oliy
organlari  tuzilganligi  rasmiylashtirildi.  O’zbekiston  SSR  Sovetlari  Markaziy
Ijroiya  Qo’mitasi  Raisi  lavozimiga  farg’onalik  dehqon,  Qo’shchi  uyushmasi
rahbarlaridan  biri  Yo’ldosh  Oxunboboyev  saylandi.  O’zbekiston  SSR  hukumati
Xalq  Komissarlari  Kengashi  Raisi  lavozimiga  Fayzulla  Xo’jayev  tasdiqlandi.
Milliy  chegaralanish  davrida  O’rta  Osiyoda  faoliyat  ko’rsatib  kelgan  partiya,
17
 Tursunov. X. T O’zbekiston SSR tarixi. 2, Sharq Toshkent .1968-y 146-bet
18
 Axmadjon Salmonov O’zbekistonda sovet mustamlakachiligi davrida Toshkent “Sharq” 2000 yil 136-bet
16 komsomol  va  xo’jalik  tashkilotlarida  ham  bir  qator  tashkiliy  o’zgarishlar  amalga
oshirildi. 
  Turkiston,  Buxoro  va  Xorazm  Kommunistik  partiyalari,  komsomol  va  xo’jalik
tashkilotlari,  kasaba  uyushmalari  qayta  tashkil  etildi.  O’zbekiston
Kompartiyasining  1925-yil  6-12-  fevral  kunlari  Buxoroda  bo’lib  o’tgan  1-ta’sis
syezdida  O’zbekiston  Kommunistik  partiyasi  tashkiliy  jihatdan  rasmiylashdi 19
.
Uning  Markaziy  Qo’mitasi  saylandi.  V.  I.  Ivanov  va  Akmal  IkromovMarkaziy
Qo’mitaning  mas’ul  kotiblari  etib  saylandilar.  Shu  yili  O’zbekiston  komsomoli
respublika  kasaba  uyushmalari,  uning  rahbar  organlari  ham  tuzildi.  Ular
respublikada  Markaz  va  sovet  hokimiyatining  tayanch  organlari  bo’lib  qoldilar.
Sovet  hukumati  O’zbekistonda  o’zining  rasmiy  partiya,  sovet,  komsomol  va
xo’jalik  tashkilotlarini  tuzib,  asta-sekin  siyosiy  va  iqtisodiy  tayanchini
mustahkamlab  bordi.  Bu  esa  unga  O’zbekistonda  keng  miqyosda  bolshevistik
siyosat  yuritish  imkoniyatini  berdi.  Shu  tariqa  sovetlar  butun  choralar  bilan
O’zbekistonda o’z hokimiyatini mustahkamlashda davom etdi. 1925-yil may oyida
O’zbekiston SSSR tarkibiga kiritildi. 
 SSSR  Konstitutsiyasi,  uning  asosiy  qonunqoidalari  O’zbekiston  SSR  hududida
bevosita  ishlaydigan  bo’ldi.  1927-yilda  qabul  qilingan  O’zbekiston  SSR  ning
birinchi  va  1937-yilda  qabul  qilingan  ikkinchi  Konstitutsiyasi  ham  amalda  SSSR
Konstitutsiyasining  ko’chirma  nusxasi  edi.  Chunki  O’zbekiston  qog’ozdagi
suveren respublika bo’lib, amalda Markazga tobe va qaram bir o’lka edi, xolos. U
o’z xalqining milliy manfaatlariga oid biror-bir dolzarb, hayotiy ahamiyatga molik
masalani Ittifoq hukumatidan xoli ravishda mustaqil hal eta olmasdi. Bunga uning
haddi  sig’masdi.  Binobarin,  respublikaning  ichki  va  tashqi  siyosatiga  daxldor
barcha  masalalar  faqat  hukmron  Markaz  xohish-irodasi  bilangina  hal  etilardi 20
.
Hatto  O’zbekistonning  ma’muriy-hududiy  tuzilishiga  oid  masalalar  ham  ittifoq
hukumati  tasarrufida  edi.  Masalan,  O’zbe  kiston  xalqi,  uning  hukumati  roziligini
so’ramasdan  1929-yilda  Tojikiston  ASSR  O’zbekiston  SSR  tarkibidan  chiqarilib,
19
 Shamsutdinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi. T.: Sharq, 2010-y,168-bet
20
 Mo’minov I O’zbekiston SSR tarixi. Toshkent Fan ,1971-y ,86-bet
17 Tojikiston  Sovet  Sotsialistik  Respublikasiga  aylantirildi  hamda  SSSR  ga  qabul
qilindi. 
II BOB. O’zbekiston SSRning tashkil topishidagi amalga oshirilgan
islohatlar 2.1. O’zbekistonn SSR tashkil etilishi.
 XX  asrning  20-yillari  boshlariga  kelganda  o’lka  hayoti,  еrli  aholining  maishiy
turmush tarzi nochor ahvolda edi. Birinchi jahon urushining og’ir asoratlari, yangi
sovet  tuzumini  o’rnatishda  bolshevik  hukmdorlarning  mahalliy  aholiga  nisbatan
qo’llagan zo’rlik, bedodlik siyosati har qadamda ko’zga tashlanib turardi. Buning
ustiga sovet rejimi tomonidan ishlab chiqilib, hayotga zo’rlik va zudlik bilan joriy
etilgan  oziq-ovqat  razvyorstkasi  va  u  bilan  uyg’unlashgan  harbiy  kommunizm
siyosati  o’lka  xalqlari  hayotini  yana  ham  mushkul  ahvolga  solib  qo’ydi.  Sovet
hokimiyatini  saqlab  qolish  maqsadida  amalga  oshirilgan  bu  favqulodda  siyosat
aholining  bor-budini  tortib  olib,  uning  erki,  tashabbusi,  mustaqilligini  qat’iyan
cheklab,  savdo,  bozor  munosabatlariga  izn  bermay,  oqibatda  bu  еrdagi  ijtimoiy-
siyosiy va iqtisodiy vaziyatning yana ham murakkablashib borishiga sabab bo’ldi 21
.
 Vaziyat sovet hokimiyati yo’lboshchilari oldiga ahvolni o’nglash, tang vaziyatdan
chiqish  va  xo’jalik  siyosatining  yangi  vazifalarini  belgilashni  ko’ndalang  qilib
qo’ydi. Modomiki, sovet hokimiyati butun mamlakatdagi vaziyatni o’z tasarrufiga
olib,  nisbatan  tinch  xo’jalik  yuritish  pallasiga  kirgan  ekan,  bunda  iqtisodiy
siyosatning  davr  talabiga  javob  beradigan  yangi  yo’nalishlarini  ishlab  chiqishi
hayotiy  zaruriyat  bo’lib  qolgandi.  Bu  vazifalar  1921-yil  mart  oyida  bo’lib  o’tgan
RKP  X  syezdi  belgilab  bergan  yangi  iqtisodiy  siyosat  da  o’z  ifodasini  topdi.  Bu
siyosatning  muhim  bo’g’inlari  oziq-ovqat  razvyorstkasini  oziq-ovqat  solig’i  bilan
almashtirish,  savdo-sotiqni  erkinlashtirish,  sanoatda,  xizmat  ko’rsatish  va  mayda
hunarmandchilik  sohalarida  xususiy  tadbirkorlikka  ruxsat  etish,  bozorni  tartibga
solish  mexanizmlaridan  foydalanish,  ijaraga  olish  va  yollanma  mehnatning
cheklanishini  bekor  qilishdan  iborat  bo’ldi.  Eng  muhimi,  bu  siyosat  shahar  bilan
qishloq  o’rtasidagi  o’zaro  munosabatlarni  izga  solishga,  yangi  hokimiyatning
21
M.Jo’rayev,R.Azamxo’jayev,D.Alimova,N.Karimov,B.Qoshanov,Q.Oqilov,Z.orifxonova,L.teteneva,Sh.Turdiyev.,
Nurullin,S.Kamalov,R.Rajapova,A.Galovanov,Q.Rajabov,A.Mavrullov,R.Abdullayev,S ”O’zbekiston Sovet 
mustamlakachilik davrida”  Toshkent: Sharq 2004-y 203-bet
18 tayanch  negizi  hisoblangan  ishchilar  bilan  dehqonlar  sinfi  o’rtasidagi  ittifoqni,
iqtisodiy  aloqalarni  mustahkamlashga  xizmat  qilardi.  Yangi  iqtisodiy  siyosatning
bosh maqsadlaridan biri bu dehqon xo’jaligini oyoqqa turg’izish, uni rivojlantirish
edi. 
 Negaki, busiz sanoatni ham, xalq xo’jaligining boshqa sohalarini ham yuksaltirib,
еtarli xomashyo bazasini yaratib bo’lmasdi. Oziq-ovqat solig’i talabiga ko’ra ekish
mavsumi  oldidan  yakka  dehqon  xo’jaligi  bilan  davlat  o’rtasida  mahsulot  еtkazib
berish  majburiyati  to’g’risida  alohida-alohida  shartnoma  tuziladigan  bo’ldi.  Bu
shartnoma  yil  oxirigacha,  ya’ni  hosil  olingunga  qadar  o’zgarmas  edi.  Bu  esa
dehqonlarni  еrdan  ko’proq  hosil  olish  uchun  astoydil  mehnat  qilishga  undardi.
Xullas,  yangi  iqtisodiy  siyosat  dehqonning  o’z  mehnatidan  manfaatdor  bo’lishini
tayin  qildi.  Endilikda  dehqonning  ortiqcha  g’allasi  tortib  olinmaydigan  bo’ldi,
bugina emas, dehqonga o’zi еtishtirgan oshiqcha mahsulotni bozorda erkin sotish
huquqi berildi. Oshiqcha mahsulot deganda dehqonning davlat buyurtma topshiriq-
rejasida belgilangan hajmdagi mahsulotni topshirgandan keyin ortib qolgan qismi
tushuniladi. Shuningdek, narx-navo tartibga solindi. Ayrim sanoat korxonalari ham
ma’lum  cheklashlar  asosida  o’zlarining  avvalgi  sobiq  egalariga  qaytarib  berildi.
Yangi  iqtisodiy  siyosat  Turkiston  uchun  bir  qator  o’ziga  xos  xususiyatlarga  ega
edi. 
Uchinchidan,  Turkiston  ko’p  millatli  o’lka  bo’lib,  yangi  iqtisodiy  siyosatga
o’tishda  еrli  xalqlarning  qadriyatlari,  an’analari,  urf-odatlari  xususiyatlarini
hisobga  olish  kerak  bo’lardi.  Ammo  RKP  va  sovet  hukumati  Turkistonda  yangi
iqtisodiy  siyosatni  joriy  etishda  o’z  manfaatlaridan  kelib  chiqib  ish  yuritdilar.
1921-yil 20-aprelda Turkiston ASSR Markaziy Ijroiya Qo’mitasi oziq-ovqat, еm-
xashak va xomashyo razvyorstkasini mahsulot solig’i bilan almashtirish to’g’risida
qaror  qabul  qildi 22
.  Unda  1921-1922-yillar  uchun  soliq  miqdori  belgilandi.
Achinarlisi  shundaki,  Turkiston  mehnatkashlaridan  olinadigan  soliq  markaziy
rayonlardan farqli o’laroq soliq hajmi, miqdori ekin ishlari oldidan emas, balki yil
yakunida,  hosil  ko’tarish  chog’ida  yig’ib  olinardi.  Bu  esa  dehqon  mehnatining
22
 Tursunov X. “O’zbekiston SSRning tashkil topishi” Toshkent : Fan, 1957-y 268-bet
19 kamsitilishiga  sabab  bo’lardi.  Bundan  tashqari,  sovet  hukumati  o’lkada  birinchi
navbatda  o’zi  uchun  zarur  bo’lgan  tarmoqlarni,  chunonchi,  paxta,  qand  lavlagi,
tamaki va boshqa texnik ekinlarni rivojlantirishga alohida e’tiborni qaratdi.
 Yordam  ko’rsatish  bahonasida  300.000  dan  ortiq  ish  chi  va  dehqon  oilalari
Rossiya  markaziy rayonlaridan Turkistonga keltirilib joylashtirildi. Buning ustiga
o’lkada  ahvol  og’ir  bo’lishiga  qaramasdan  1921-yil  kuzida  bu  еrdan  Moskva  va
boshqa  shaharlarga  300  ming  puddan  ko’proq  g’alla  mahsulotlari  olib  ketildi.
Shunga qaramay, o’lka mehnatkashlari fidokorona mehnat qildilar. Ularning, biroz
bo’lsa-da,  hayotga  ishonchi  uyg’ona  boshladi.  Chunki,  sovet  hokimiyati
cheklangan holda bo’lsa-da, o’lkada xususiy mulkchilik va xususiy tadbirkorlikka
erkinlik  bergan  edi.  Yangi  iqtisodiy  siyosat  asosida  sanoatni  xo’jalik  hisobiga
o’tkazish  jarayoni  amalga  oshirib  borildi.  Bu  esa  sanoat  korxonalari  ishlab
chiqarishining  biroz  bo’lsada  jonlanishiga  olib  keldi.  Mayda  va  o’rta  sanoat
korxonalari,  yirik  kooperativ  tashkilotlar  va  ularning  birlashmalari  tadbirkorlarga
ijaraga  berildi,  o’lkada  yangi  sanoat  korxonalari,  temiryo’llar  qurildi.  Xilkovo
sement  zavodi,  Farg’ona  pillakashlik  fabrikasi,  Qizilqiya,  Xilkovo  temiryo’l
shoxobchalari  shular  jumlasidandir.  O’lkada,  ayniqsa,  paxtachilik  va  u  bilan
bevosita bog’liq bo’lgan paxta tozalash korxonalari tez sur’atda o’sdi. Bu Markaz
to’qimachilik sanoatining o’zbek paxtasiga talab-ehtiyoji ortib borayotganiga ko’p
jihatdan  bog’liq  edi.  Natijada  paxta  ekiladigan  maydonlar  1924-yilda  1921-yilga
nisbatan 3 barobar ko’paydi 23
. Ishlab turgan sanoat korxonalari soni 144 taga еtdi.
Birgina paxta tozalash sanoatida yalpi mahsulot ishlab chiqarish 1923-yildagi 23,9
mln  so’mlikdan  1924-yilda  57,8  mln  so’mga  еtdi.  Bundan  ko’rinadiki,  yangi
iqtisodiy  siyosat  asosida  Turkiston  sanoati  tiklanib  sezilarli  darajada  rivojlana
boshladi. 
Biroq  partiya  va  sovet  hukumati  yangi  iqtisodiy  siyosat  Turkistonda  sinfiy
kurashning  keskinlashuviga  olib  kelmoqda,  mahalliy  boylar,  milliy  burjuaziya
qoldiqlari,  yirik  savdogarlar,  musulmon  ruhoniylari  va  boshqa  ekspluatator
23
   Alimova.A.D. “Mustabid tuzumning O’zbekiston milliy boyliklarini talash siyosati tarix shoxidligi va saboqlari”
Toshkent Sharq 2000-yil 146-bet
20 unsurlar jonlanmoqda, deb ularga qarshi mafkuraviy tashviqot va targ’ibot ishlarini
kuchaytirib  yubordi.  Bu  hol  asta-sekinlik  bilan  o’lkada  yangi  iqtisodiy  siyosat
yo’lidan  chekinishga  olib  keldi.  Dehqonga  beril  gan  imtiyozlar  qaytarib  olindi.
Ular  qishloq  xo’jalik  artellariga  birlashtirila  boshlandi.  Sanoatni  milliylashtirish
jarayoni  avj  oldirildi.  Ayniqsa,  20-yillarning  oxirlariga  kelib  Ittifoqning,  shu
jumladan,  O’zbekistonning  ijtimoiy-siyosiy  va  iqtisodiy-madaniy  hayotida
ma’muriy-buyruqbozlik  boshqaruvi  tizimining  kuchayishi  natijasida  yangi
iqtisodiy siyosat o’z mazmuni va mohiyatini tobora yo’qota bordi. Azaldan sun’iy
sug’orishga  asoslangan  dehqonchilik  madaniyati  maskani  hisoblangan  hamda
aholisining  mutlaq  ko’pchiligi  qishloq  xo’jaligida  band  bolgan  Turkiston  xalqlari
uchun  еr-suv,  undan  foydalanish  masalasi  favqulodda  ahamiyat  kasb  etardi.
Negaki,  o’lka  aholisining  anchagina  qismi  еrsiz  edi.  Bir  parcha  еrga  muhtoj
bo’lganlar  boylar,  yirik  zamindorlarning  mulkida  chorakorlik  bilan  nochor  hayot
kechirib,  oila  tebratib  kelardi.  Buning  ustiga  chor  Rossiyasi  bosqinidan  so’ng
ko’plab  serhosil,  unumdor  еrlar  Rossiyadan  ko’chirib  kelingan  oilalar  foydasiga
majburan olib berilgan edi 24
.
Turkiston  qishlog’idagi  bu  zo’ravonlik,  mustamlakachilik  siyosati  еrsiz,  batrak
dehqonlarning  ahvolini  tanglashtirib  yuborgan  edi.  Shu  bois  ham  mahalliy  еrli
aholi  yangi  sovet  hokimiyatining  Yer  dehqonlarga  degan  balandparvoz  va’dalari,
da’vatlariga umid bog’lab, uning еr to’g’risidagi dekretining amalga oshuviga ko’z
tikib  kelayotgandi.  Darhaqiqat,  sovet  hokimiyatining  1917-yil  25-oktabrda  qabul
qilgan  Yer  to’g’risidagi  dekretida  butun  mamlakatda  kambag’al,  batrak,  еrsiz
dehqonlarni еr bilan ta’minlash, yirik еr-mulklarni musodara qilish va undan so’ng
milliylashtirish  vazifalari  e’lon  qilingan  edi.  Sovet  hukumati  ko’p  sonli  dehqon
aholisini o’z tomoniga qaratib olishni ko’zlab еr to’g’risidagi dekretni qabul qilgan
bo’lsa-da,  ammo  uni  amalga  oshirishdan  kuzatilgan  va  uzoqqa  mo’ljallangan
maqsadlari boshqa edi. Sovetlarning еr-suv islohoti masalasida tutgan siyosatining
24
 Usmonov.Q.“O’zbekistoning yangi tarixi”: O’zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. Toshkent :Sharq, 2000 
126-bet
21 pirovard  maqsadi  yirik  xususiy  еr-mulklarni  musodara  qilish,  milliylashtirish
orqali  ularni  tugatib,  jamoalar  ixtiyoriga  bera  borib,  asta-sekinlik  bilan  yirik
jamoalashgan  sotsialistik  xo’jaliklarni  qaror  toptirish  edi.  Turkistonda  ham  mana
shu prinsipial maqsadlarni ko’zlab еr-suv islohotini o’tkazishga kirishildi 25
. 
Turkiston  Sovetlarining  XI  syezdida  o’lkada  еr-suv  islohoti  masalasi  ko’rib
chiqildi, bu sohadagi asosiy vazifalar belgilandi. Bunga ko’ra aholining boy qismi
qo’lidagi katta еrlarni musodara qilish, ovrupalik aholi bilan еrli xalqlar o’rtasida
еr-suv  masalasida  vujudga  kelgan  tengsizlik  munosabatlariga  barham  berish,
mehnatkash aholini sovetlar tevaragiga jipslashtirish zarur deb topildi. Yer ishlari
xalq  komissarligi  rejasiga  ko’ra  tortib  olingan  еrlar  kam  еrli  va  еrsiz  mahalliy
batrak  va  dehqonlarga  bo’lib  berilishi  aytilgandi.  Bu  jarayon  boy  xo’jaliklarga
ma’muriy  choralar  va  tazyiq  o’tkazish  yo’li  bilan  olib  borildi.  Bu  xil  tadbirlarga
batrak-dehqonlar ommasi ham keng jalb etildi. Shu maqsadda joylarda qishloq va
ovullar  mahalliy  aholisining  еrsiz,  kambag’al  qismini  birlashtiruvchi  «Qo’shchi»
uyushmalari  tuzila  boshladi.  Qo’shchi  uyushmalari  kommunistlarning  dehqonlar
orasidagi tayanchiga aylanib bordi. Turkiston ASSR hududida 1921-yil davomida
tuzilgan  Qo’shchi  uyushmalari  160  ming  a’zolarni  birlashtirgan  edi.  1921-yil
dekabrida  Toshkentda  Qo’shchi  uyushmalarining  birinchi  respublika  qurultoyi
bo’lib o’tdi 26
.
 Qurultoy  qarorida,  jumladan,  bu  uyushmalar  mehnatkashlar  ommasini  sovetlar
yordamida xo’jalik qurilishiga tortish vositasidir deb uqtirilgan edi. Shunday qilib,
Turkistonda 1921 1922-yillar davomida еr-suv islohotining birinchi bosqichi yirik
еr-suv egalariga qarshi keskin kurash shiori ostida o’tkazildi. Masalan, Samarqand
viloyatida  350  ta  katta  еr  egalaridan  13  ming  desyatina  еrlar  tortib  olindi.
Respublika bo’yicha boy va o’ziga to’q aholidan 1,7 mln desyatina еr tortib olindi,
ularning  117  ming  desyatinasi  еrsizlarga  va  kambag’allarga  berildi,  qolgan  katta
qismi  asosida  Qo’shchi  uyushmalari  tuzildi.  Bu  sovet  hokimiyatining
kambag’allarni  o’z  tomoniga  og’dirib  olishga  qaratilgan  harakati  edi.  O’rtahol
dehqon  xo’jaliklari  saqlab  qolindi.  Xulosa  qilib  aytganda,  еr-suv  islohotining
25
26
 Salmonov.A O’zbekistonda sovet mustamlakachiligi davrida Toshkent “Sharq” 2000 yil
22 birinchi  bosqichi  yakunida  dehqon  xo’jaliklarini  jamoalashtirish  uchun  zamin
yaratildi. Endilikda mehnatkash xalqni birdan bir yagona yo’l jamoa xo’jaliklariga
majburan  birlashish  masalasi  ko’ndalang  bo’lib  turardi.  Ammo,  bu  aslida  oddiy
xalqni aldashdan boshqa narsa emas edi 27
.
 Chunki, еr dehqonga berilmadi, balki bir mulk shaklidan ikkinchi mulk shakliga
aylantirildi, xolos. Gap shundaki, garchi еrga xususiy mulkchilik tugatilgan bo’lsa-
da, u jamoa (amalda davlat) mulki bo’lib qoldi. O’zbekiston SSR tuzilgan paytda
ham respublikada sovetchasiga agrar siyosatni amalga oshirish to’la hal etilmagan
edi.  1925-yil  boshida  Farg’ona  viloyatida  umuman  еrsiz  dehqonlar  3,4  foizni,  3
desyatinagacha еri bor xo’jaliklar 83,1 foizni tashkil etardi. Samarqand viloyatida
bu ko’rsatkich mos ravishda 2,1 va 51,5 foizga teng edi. Toshkent viloyatida esa
еrsiz dehqonlar 12,5 foizni tashkil etardi. O’zbekistonning asosiy paxtakor viloyat
va  tumanlarida  еrning  katta  qismi  yangi  iqtisodiy  siyosat  asosida  xo’jalik
yuritayotgan  o’rtahol  dehqonlar  qo’lida  to’plangan  edi.  Ular  respublikada
еtishtirilayotgan  paxta,  g’alla  va  boshqa  qishloq  xo’jalik  mahsulotlarining  asosiy
qismini еtkazib berar edi.
 Kambag’al  dehqonlar  esa  еrni  ulardan  ijaraga  olib  ishlashardi.  O’zbekiston
Kompartiyasining  II  syezdida  (1925-yil  noyabr)  bu  hol  feodal  munosabatlarning
qoldig’i  deb  baholandi  va  xususiy  mulkchilik  munosabatlarini  sotsialistik
iqtisodiyot  ta’siriga  bo’ysundirilishi  kerakligi  ta’kidlandi.  Shundan  so’ng  O’zKP
Markaziy  Qo’mitasi  Ijroiya  byurosida,  viloyat,  shahar,  tuman  partiya  va  sovet
tashkilotlarida еr-suv islohotining ikkinchi bosqichini o’tkazish masalasi bir necha
bor muhokama qilindi va uning nihoyatda dolzarbligiga e’tibor qaratildi. Joylarda
еr-mulklarni  qaytadan  ro’yxatdan  o’tkazish  boshlab  yuborildi.  Bu  ish  birinchi
navbatda  asosiy  dehqonchilik  muzofotlari  hisoblangan  Toshkent,  Farg’ona,
Samarqand  viloyatlarida  boshlandi.  Yer-suv  islohotining  mazmuni  dastavval
quyidagi muammolarni hal etishga qaratildi: 
27
 Muxammedyarov.Sh.F “O’zbekiston” .Toshkent: Sharq 2001-y 201-bet
23  1. Qishloqda ishlab chiqaruvchi kuchlarni yanada rivojlantirishga bo’lgan barcha
to’siqlarni olib tashlash.
 2. Yer va suv manbalarini tezroq milliylashtirish. 
 3. Mehnat qilmay boshqalar hisobiga yashaydiganlarning еrlarini tortib olish.
 4.  Yangi  tashkil  etilayotgan  xo’jaliklarga  yordam  berish  va  hokazo.  Bu  aslida
qishloqda  yangi  iqtisodiy  siyosatdan  chekinish  edi. Shuning  uchun ham  mahalliy
rahbarlar  еr-suv  islohoti  jarayoniga  o’ziga  xos  tarzda  baho  berdilar.  Masalan,
O’zbekiston SSR Yer ishlari xalq komissari Inomjon Xidiraliyev va boshqa mas’ul
xodimlar  O’zKP  Markaziy  Qo’mitasi  va  O’rta  Osiyo  byurosiga  ariza  bilan
murojaat qilib, еr-suv islohoti mahalliy xalqning xohish-irodasiga, turmush tarziga
zid,  deb  islohotga  oshkora  e’tiroz  bildirdilar.  Biroq  ular  Markaz  vakillari  qudrati
oldida yakkalanib qoldilar. 1925-yil dekabrida bo’lgan O’zbekiston SSR Markaziy
Ijroiya  Qo’mitasining  Favqulodda  sessiyasi  Yer  va  suvni  milliylashtirish
to’g’risida  dekret  qabul  qildi.  Dekretga  binoan  еrlar  quyidagi  tarzda  davlat
tasarrufuga  olinishi  va  milliylashtirilishi  kerak  edi:  1.  Qayerda  turishidan  qat’i
nazar  Farg’ona vohasida  40 desyatinadan,  Toshkent va Samarqand vohalarida 50
desyatinadan  ortiq  sug’oriladigan  еri  bo’lgan  mulk  egalari  jami  jonli  va  jonsiz
mulki  bilan.  2.  Qishloq  va  ovullarda  yashamagan,  o’zlari  va  oila  a’zolaridan
birortasi  ham  еrda  ishlamaydigan  shaxslarga  qarashli  еrlar,  boshqa  mol-mulki
bilan. 3. Vaqf еrlari, xo’jayinlari noma’lum еrlar musodara qilinadigan bo’ldi. Yer-
suv  islohoti  qishloqda  asosiy  kuch  bo’lgan  o’rtahol  dehqon  bilan  aloqani
mustahkamlash  shiori  ostida  o’tdi.  Farg’ona  vohasida  7  desyatina,  Toshkent  va
Samarqand vohalarida 10 desyatinagacha еri bor o’rtahol dehqonlar mulki saqlanib
qoladigan  bo’ldi.  Natijada  o’rtahol  dehqonlar  boy  va  quloqlardan  ajratib  olinib,
kambag’al  dehqonlarga yaqinlashtirildi. Bundan ko’zlangan asosiy maqsad  ularni
sovet  hokimiyati  tayanchiga  aylantirish  edi.  Yer-suv  isloho  tini  o’tkazishga  hatto
xotin-qizlar  ham  jalb  etildiki,  bu  hol  masalaning  chuqur  ijtimoiy  mohiyat  kasb
etishidan dalolat edi. 
 O’sha  yillarga  oid  bir  hujjatda  Ko’maklashuvchi  komissiyada  xotin-qizlar  faol
qatnashmoqdalar.  Yashirilgan  еrlarni  aniqlamoqdalar,  umumiy  yig’ilishlarda
24 boylar  va  tekinxo’rlarni  fosh  etmoqdalar,  deyilgan  edi.  1926-yil  dekabrida
yuqoridagi uch viloyatda o’tkazilgan еr-suv islohoti tajribasi respublika miqyosida
umumlashtirilib,  uni  qolgan  viloyatlarda  ham  o’tkazishga  qaror  qilindi.  Islohot
Zarafshon,  Qashqadaryo,  Surxondaryo  va  Xorazm  vohalarida  ham  o’tkazildi.
Qashqadaryo,  Surxondaryo  va  Xorazmda  20  gektar  sug’oriladigan  va  45  gektar
lalmikor  va  bahorikor  еrga  ega  bo’lgan  katta  еr  egalarining  oshiqcha  еrlari
musodara  qilindi.  1929-yilda  еr-suv  islohoti  Qoraqalpog’istonda  ham  o’tkazildi.
Shunday  qilib,  еr-suv  islohoti  natijasida  O’zbekistonda  jami  1492  ta  o’ziga  to’q
xo’jaliklar  tugatildi.  27992  ta  badavlat  mulkdorlarning  ortiqcha  еrlari  tortib
olindi 28
. 
 Respublikaning еr fondiga tortib olingan 474393 desyatina еr qo’shildi, ularning
10  foizi  kam  еrlilarga  berildi.  Qishloq  aholisini  qishloq  xo’jalik  kooperativlariga
birlashtirish  kuchayib  bordi.  1929-  yilda  jamoa  xo’jaligi  hisoblangan
kooperatsiyalarga  birlashtirilgan  dehqon  xo’jaliklarining  respublikadagi  salmog’i
81  foizga  еtdi. 29
 Bu  jarayon,  afsuski,  oddiy  mehnatkashlar  manfaatiga  zid  holda
olib borildi. Jumladan, shunday hollar ham sodir bo’ldiki, unda o’rtahol dehqonlar,
kustarlar, hunarmandlar, hatto qishloq kambag’allari ham quloq dehqonlar qatoriga
qo’shib  quvg’in  yoxud  surgun  qilindi,  mol-mulklari  musodara  etildi.  Shunday
qilib,  respublikada  еr-suv  islohoti  qanday  murakkab,  ziddiyatli  sharoitlarda
o’tkazilmasin va ko’plab noxush, salbiy holatlar bilan bog’liq kechmasin, biroq u
O’zbekistonning  asosiy  qishloq  aholisi  uchun  bir  talay  o’zgarishlar  olib  keldi.
Avvalo, yurtning ko’plab kambag’al, batrak aholisi еr-suv islohotidan bahra olib,
o’z xo’jalik hayotini bir qadar tiklab olishga, uni emin-erkin yuritish imkoniga ega
bo’ldi. Biroq shu narsa afsuslanarliki, bu jarayon uzoqqa bormadi.
 XX  asr  20-yillari  o’rtalaridan  e’tiboran  hukmron  kommunistik  partiya  va  sovet
davlatining butun diqqate’tibori sovetlar mamlakatini industrlashtirishga qaratildi.
Buning  asosiy  sababi  shundaki,  industrlashtirish  SSSR  da  sotsializm  qurish
28
 Alimova.A.D. “Mustabid tuzumning O’zbekiston milliy boyliklarini talash siyosati tarix shoxidligi va saboqlari” 
Toshkent Sharq 2000-yil 89-bet
29
 Mo’minov.I ”O’zbekiston SSR tarixi”. Toshkent: Fan,1971-y 155-bet
25 dasturiy rejasining eng asosiy vazifalaridan biri hisoblanardi.  Shu sababdan VKP
XIV syezdida mamlakatni industrlashtirish partiyaning sotsializmni barpo etishga
qaratilgan  bosh  strategik  vazifasi,  deb  belgilanishi  bejiz  emas  edi.  Hukmron
Markaz  bu  asosiy  vazifani  bajarishga  xalqni  safarbar  etar  ekan,  bu  ishni
mamlakatning  barcha  mintaqalarida,  jumladan,  O’zbekistonda  ham  tezkor
sur’atlarda  amalga  oshirishga  qarata  qat’iyan  yo’l  tutdi.  Bunda  o’sha  hudud  va
o’lkalarda  zarur  еtarli  shart-sharoitlar,  moddiy  yoki  moliyaviy  imkoniyatlar,
resurslar bor-yo’qligi hech bir inobatga olinmadi. 
 O’zbekistonda sanoatlashtirish ishini amalga oshirish orqali sovetlar ko’p narsaga
umid bog’lagandilar. Eng asosiysi, ular bu o’lkada ko’plab sanoat korxonalari va
tarmoqlarini  yaratish  yo’li  bilan  uning  bitmas-tuganmas  boy  tabiiy  va  mineral
resurslarini  ishga  solish,  arzon  mahalliy  ishchi  kuchidan  foydalanish  va  oxir-
oqibatda  Markaz  uchun  ko’proq  foyda  undirib  olishni  ko’zlaganlar.  Ularning
nazarida bu narsa O’zbekistonda sotsializm qurish yo’lida hal qiluvchi omil bo’lib
xizmat qilishi kerak edi. So’ngra sanoatlashtirish jarayoni O’zbekistonning Markaz
ta’sirida batamom qolib ketishi uchun qulay imkoniyatlar yaratardi. Gap shundaki,
zamonaviy sanoat tarmoqlarini vujudga keltirish va ishga tushirish respublikaning
iqtisodiy taraqqiyoti uchun g’oyatda katta ahamiyat kasb etardi. Biroq bu jarayon
juda  ko’p  miqdordagi  moliyaviy  resurslar,  pul  mablag’lari,  xilma-xil  texnika
jihozlari,  ilmiy-texnika  salohiyati,  ko’p  sonli  yuqori  ma’lumotli  muhandistexnik
xodimlar, malakali ishchi kadrlar va hokazo omillar bilan bog’liq edi.
 Bunday  salohiyatga  O’zbe  kiston  mutlaqo  ega  emas  edi.  Negaki,  respublika  bu
davrga kelib, xalq xo’jaligi tarmoqlarini qaytadan tiklashga arang muvaffaq bo’lib,
o’z qaddi-bastini astasekinlik bilan rostlab borayotgan edi. Shuning uchun ham bu
mintaqada  sanoatlashtirish  jarayonining  tashabbuskori  va  tashkilotchisi  bevosita
hukmron  Markaz  va  Kommunistik  partiya  bo’ldi.  Chunki  ular  O’zbekistonning
xomashyo  resurslarini  to’la  ishga  solish,  bu  hududda  qizil  sovet  imperiyasining
mavqeyini  mustahkamlashni  o’z  oldilariga  bosh  maqsad  qilib  qo’ygandilar.  Bu
o’rinda  shuni  aytish  joizki,  Ittifoq  hukumatining  sanoatlashtirish  rejasida
O’zbekistonda  zamonaviy  yirik  industrial  tarmoqlarni  emas,  balki  ko’proq
26 xomashyoni (ayniqsa paxta xomashyosini) qayta ishlaydigan sanoat korxonalarini,
tog’-kon  sanoatini  rivojlantirishga  asosiy  urg’u  berilgandi.  Negaki,  bu  hudud
Markaz uchun ko’proq xomashyo mahsulotlari еtkazib berishga ixtisoslashtirilishi
kerak  edi.  Shu  bois  ham  muhim  e’tibor  paxtachilik  va  u  bilan  bevosita  bog’liq
tarmoqlarni rivojlantirishga qaratilgandi. 
 O’zbekistonda  1925-yilda  atigi  21  sanoat  tarmog’iga  taalluqli  149  ta  korxona
mavjud  edi,  xolos.  Ular  ham  asosan  qishloq  xo’jaligi  mahsulotlarini  qayta
ishlashga  moslashgan,  uncha  katta  bo’lmagan  korxonalar  edi.  Industrlashtirish
yillarida  O’zbekiston  energetik  resurslarga  nihoyatda  boy  bo’lishiga  qaramay,
kuchli gidroenergetik inshootlar qurilishi sust olib borildi. Agar O’zbekistonda 20-
yillar  oxirida  bunyod  etilgan  to’ng’ich  Bo’zsuv  GESi  bilan  Ukrainada  qurilgan
DneproGES quvvatini bir-biriga solishtiradigan bo’lsak bunda katta farqli manzara
namoyon  bo’ladi.  Negaki,  DneproGESning  50  ming  kv/s  quvvati  bilan  Bo’zsuv
GESining  esa  2  ming  kv/s  quvvatini  bir-biriga  qiyoslab  bo’lmasligi  o’z-o’zidan
ravshandir.  Bu  ham  O’zbekistonning  Ittifoq  davlati  nazdida  ko’proq  iqtisodiy
qoloq o’lka sifatida gavdalanishi kerakligiga yaqqol bir ishoradir. Sanoatlashtirish
davrida  respublikada  17  ta  paxta  tozalash  zavodlari  barpo  etildi.  Shuningdek,
Toshkent, Samarqand, Buxoro, Marg’ilon va Shahrisabzda pillakashlik fabrikalari,
Farg’ona  (1930)  va  Toshkent  (1936  1939)  to’qimachilik,  Chirchiq  elektrokimyo
(1937)  kombinatlari,  Toshkent  mashinasozlik  zavodi,  bir  necha  konserva,  g’isht
pishirish va urug’ еtishtirish korxonalari qurildi. Umuman, statistik ma’lumotlarga
qaraganda  O’zbekistonda  birinchi  besh  yillik  (1928  1932)  da  289  ta  va  ikkinchi
besh yillik (1933 1937) davrida 189 ta katta va kichik sanoat korxonalari qurilgan
hamda  ishga  tushirilgan.  Ularning  mahsulot  ishlab  chiqarish  hajmi  va  salmog’i
ham  yil  sayin  ortib  bordi.  Chirchiq,  Yangiyo’l  kabi  sanoat  shaharlari  vujudga
keldi 30
.1925 1940-yillar davomida respublikada qurilgan GES lar soni 49 taga еtdi.
Toshkent Angren temiryo’li, Toshkent Termiz katta o’zbek trakti avtomobil yo’li
30
M.Jo’rayev,R.Azamxo’jayev,D.Alimova,N.Karimov,B.Qoshanov,Q.Oqilov,Z.orifxonova,L.teteneva,Sh.Turdiyev.,
Nurullin,S.Kamalov,R.Rajapova,A.Galovanov,Q.Rajabov,A.Mavrullov,R.Abdullayev,S ”O’zbekiston Sovet 
mustamlakachilik davrida”  Toshkent: Sharq 2004-y 179-bet
27 qurildi.  Ikkinchi  jahon  urushiga  qadar  bo’lgan  davrda  O’zbekistonning  sanoat
salohiyati  1445  ta  yirik  va  o’rtacha  sanoat  korxonalarini  va  19  mingga  yaqin
mayda  korxonalarni  o’z  ichiga  olardi.  Garchand  sanoat  qurilishi  urushgacha
bo’lgan  yillarda  ancha  ko’zga  ko’rinarli  tarzda  rivojlanib,  muayyan  yutuqlarga
erishib borgan bo’lsa-da, biroq bu sohada ko’plab jiddiy muammolar va nuqsonlar
ham  mavjud  edi.  Avvalo,  Ittifoq  davlati  bilan  respublika  o’rtasida  imperiyachilik
munosabatlari  tizimi,  yuqoridan  tazyiq  qilish  amaliyoti,  rahbarlikning  ma’muriy-
buyruqbozlik  usullari  O’zbekiston  sanoati  tarmoqlarida  chuqur  salbiy  asorat
qoldirdi.
 Mustabid  tuzum  tomonidan  O’zbekiston  sanoatini  rivojlantirish  siyosatining
amalga  oshirilishi  orqasida  respublika  metropoliyaning  rangli  va  nodir  metallar,
oltingugurt, ozokerit, volfram, molibden, paxta tolasi, xom ipak bilan ta’minlovchi
mintaqasiga  aylantirildi.  O’zbekistonda  bunyod  etilgan  sanoat  korxonalarining
ko’pchiligi  xomashyo  yoki  yarim  mahsulot  turlarini  tayyorlashga
ixtisoslashtirilgan  edi.  Ularni  boshqa  hududlardagi  korxonalarda  tayyor
mahsulotlarga  aylantirar  edi.  Bu  esa  Ittifoq  hukumati  xazinasiga  mo’may  valuta
daromadlarining kelib tushishini taxmin etardi. Markaz amri bilan respublikaning
xomashyo, tabiiy resurslari ayovsiz ekspluatatsiya qilingani holda uning o’ziga xos
iqtisodiy  manfaatdorligi  hech  qanday  nazar-pisand  qilinmasdi.  Yana  shunisi
ajablanarliki,  O’zbekistonda  qurilgan  sanoat  korxonalarining  asosiy  qismi  uning
bevosita  tasarrufida  bo’lmay,  ular  to’lig’icha  Ittifoq  ixtiyoriga  bo’ysunardi.
Masalan  1928-  yilda  O’zbekistondagi  mavjud  korxonalarning  81,7%i  Ittifoqqa
tegishli, 14,5%i respublika va 3,8%i mahalliy ahamiyatga ega bo’lgan bo’lsa, 30-
yillarning  o’rtalariga  kelib  Ittifoq  tasarrufida  bo’lgan  korxonalar  90%ni  tashkil
qilgan.  Buning  ustiga  industrlashtirishning  butun  og’irligi  mehnatkash  xalq
zimmasiga  og’ir  yuk  bo’lib  tushgan.  Ular  og’ir  sharoitlarda  mehnat  qilishga,  bu
murakkab jarayonlarning barcha qiyinchiliklariga bardosh berishga majbur edilar.
Respublikada industrlashtirishning yana bir xarakterli tomoni shundaki, bu jarayon
davomida malakali ishchi kuchi еtishmaganligidan RSFSR hududidan bu еrga juda
ko’plab  odamlar  oqimi  kirib  keldi.  Ular  hisobiga  respublikaning  ishchilar  sinfi
28 saflari to’ldirilib borildi 31
. Jumladan 1926-yildan to 1940-yilga qadar O’zbekiston
aholisi  yangi  kelganlar  hisobiga  750  ming  kishiga  yoki  10%  dan  ortiqroqqa
ko’paydi 32
.  SSSR  ning  markaziy  tumanlaridan  aholining  sun’iy  tarzda  ommaviy
olib  kelinishi  ko’p  jihatdan  xalq  xo’jalik  mulohazalari  bilan  emas,  balki  ko’proq
siyosiy  mulohazalar  taqozosi  bilan  amalga  oshirilgan  edi.  Agar  joylarda  o’zining
malakali  ishchi  kadrlarini  keng  miqyosda  tayyorlash  tashkil  etilganda  edi,  bu hol
ancha  oqilona  va  ijobiy  bo’lishi  va  eng  muhimi  ko’plab  mahalliy  navqiron
yoshlarni  foydali  ishga  jalb  etish  hamda  ularni  yaxshi  ishchi  kadrlar  qilib
tarbiyalashga sezilarli ta’sir ko’rsatishi shubhasiz edi. Biroq sovet tuzumi davrida
siyosat  va  mafkuraning  iqtisodiyotdan  ustun  qo’yilib  kelinishi  bu  masala  bobida
ham  o’z  salbiy  ta’sirini  ko’rsatmasdan  qolmagandi.  Negaki,  totalitar  tuzum
sharoitida  barcha  aholi  tabaqalarida  bo’lgani  singari  respublikaning  ishchi  va
xizmatchilariga  nisbatan  ham  g’oyaviy  va  ma’muriy  tazyiq  ko’rsatib  borishga
alohida urg’u berilgan edi. Shuningdek, bu tuzum mutasaddilari aholining moddiy,
ma’naviy manfaati, shaxsiy qiziqishi, tashabbuskorligi masalalariga mumkin qadar
panja  ortidan  qarar,  bularni  ikkinchi  darajali  ish  deb  hisoblardi.  Shunday  qilib,
sanoatlashtirish  yillarida  partiya  va  sovet  hukumatining  so’zi  bilan  amaliy  ishi
o’rtasida yakdillik va uyg’unlik bo’lmadi. 
 Sotsializmning  kapitalizmdan  afzalligi,  ustuvorligi,  mehnatkashlar  turmush
farovonligini  yaxshilash,  ularning  hayoti  mazmun-mohiyatini  chuqur  o’zgartirish
to’g’risidagi  g’oyalar  amaliyotda  puch  bo’lib  chiqdi.  Xalq  ommasining  o’n  yillar
davomida  to’kkan  peshona  teri,  amalga  oshirgan  tinimsiz  mehnati,  chekkan
zahmati,  fidokorligi  unga  еngillik,  baxt-u  farovonlik  keltirmadi.  Buning  aksicha
xalqning  mehnat  jasorati  va  bunyodkorlik  faoliyati  samarasi  30-yillarga  kelib
mamlakatda  bo’y  ko’rsatgan  «kazarma  sotsializmi»  o’pqonini  to’ldirishga,  uning
g’arazli  manfaatlarini  qondirishga  xizmat  qildi.  Bu  esa  tariximizning  fojiali
31
32
 Atamirzayeva.O, Gentshke,V, Murtazayeva,R ” O’zbekiston SSR hududiy chegaralanishi tarixi” Toshkent,2001-y
218-bet
29 sahifasi  bo’lib  totalitar  tizimning  SSSR  hududida  qaror  topib,  chuqur  ildiz  otib
borishiga asosiy sabab bo’ldi.
2.2. O’zbekiston SSRning tashkil topgandan so’ng iqtisodiy- ijtimoiy
xo’jalik ahvoli .
Sovetlar  hokimiyatining  o’tgan  asrning  20-30-yillarida  amalga  oshirgan
ma’muriybuyruqbozlik  va  zo’ravonlik  siyosatining  yorqin  ifodasi  qishloqda
o’tkazilgan  jamoalashtirish  jarayonida  namoyon  bo’ldi.  Necha  asrlar  davomida
individual  xo’jalik  yuritib  kelgan,  ongi,  shuurida  xususiy  mulkchilik  hissiyoti
kuchli bo’lgan, mulk daxlsizligi tushunchasini muqaddas bilgan millionlab dehqon
xonadonlarini ularning xohish-irodasiga qaramasdan, majburiy tarzda yirik jamoa
xo’jaliklariga olib o’tish bu hazilakam jo’n, oson ko’chadigan ish emas edi.
 Sovet  hokimiyati,  hukmron  partiya  ijtimoiy  taraqqiyotning  borishi,  uning  tabiiy
qonuniyatlariga  zid  o’laroq  bu  jarayonni  qisqa  muddatlar  ichida  zo’ravonlik  va
majburiylik yo’li bilan o’tkazish sari yo’l tutdi. VKP XV syezdi bergan qishloqda
yoppasiga jamoalashtirishni amalga oshirish siyosati bunga to’la asos qilib olindi.
Butun  SSSR  hududida  bo’lgani  singari  O’zbekistonda  ham  bu  ishga  faol,  еng
shimarib  kirishildi.  Negaki,  yuqoridan  belgilangan  har  qanday  amr-u  farmon  va
ko’rsatmalar  bu  еrda  ham  so’zsiz  hayotga  joriy  etilishi  majburiy  hisoblanardi.
Buning  uchun  tegishli  shart-sharoit  va  imkoniyatlar  bormi,  yo’qligi  yoxud
mahalliy  aholining  bu  tadbirlarni  bajarishga  tayyorgarligi  qay  darajada  ekanligi
e’tiborga olinmasdi. Xo’sh, O’zbekiston qishloq xo’jaligining 20-yillar manzarasi
qanday  edi?  Uning  qishloq  aholisining  sinfiy,  tabaqaviy  tarkibidagi  o’zgarishlar
nimadan  dalolat  berardi?  20-yillarda  o’tkazilgan  еr-suv  islohoti  davrida  badavlat
dehqonlarning еrlari, vaqf еrlari, ruhoniylarga tegishli еrlar davlat tomonidan tortib
olingan  edi.  Yer  bilan  birga  hamma  ot-ulov  va  asbob-uskunalar  ham  musodara
qilindi.
 Umuman, 1925-1929-yillar ichida boylar, yirik savdogarlar va ruhoniylarning 45
mingga  yaqin  xususiy  xo’jaliklari  batamom  tugatildi.  Ko’pgina  xo’jaliklar
30 tasarrufidagi  ortiqcha  еrlar  ham  tortib  olingan  edi.  Bu  еrlar  qayta  taqsimlanib,
ularning  bir  qismi  еrsiz  yoki  kam  еrli  dehqon  xo’jaliklariga  mulk  qilib  berildi.
Buning  natijasida  batrakkambag’allar  toifasi  islohotdan  oldin  barcha
dehqonlarning  76  foizini  tashkil  etgan  bo’lsa,  islohotdan  so’ng  ularning  soni  39
foizgacha  qisqardi 33
.Ularning  xo’jalik  turmushi  yaxshilanib,  o’sib  borganligi  bois
o’rtahol dehqonlar salmog’i 17 foizdan 52 foizga ko’tarildi. Shu tariqa, qishloqda
tovar-g’alla  еtishtiruvchi  mayda  ishlab  chiqaruvchilarning  salmog’i  ko’payib
bordi.  Bu  islohot  jarayoni  davomida  respublikada  jamoa  xo’jaliklari,  ya’ni
kolxozlar  tashkil  etildi.  Biroq  ularning  hali  xo’jalik  va  moliyaviy  zaifligi,  ishlab
chiqarish  ko’rsatkichlarining  pastligi  ko’zga  tashlanib  turardi.  Sovet
hokimiyatining 20-yillarda qishloqda yuritgan bir qadar mo’tadil siyosatidan bahra
olib,  еr-suv  islohotidan  naf  topib,  o’z  xo’jaliklarini  anchayin  oyoqqa  turgizib,
o’rtahollar  darajasiga  ko’tarilib  olgan  o’zbek  dehqonlari  hayoti  va  qismati,
taassufki,  tez  orada  hukmron  partiya  boshlab  yuborgan  ommaviy  jamoalashtirish
jarayoni  girdobiga  g’arq  bo’ldi.  Qishloqda  yalpisiga  jamoalashtirish  siyosatini
izchil  amalga  oshinsh  uchun  O’zbekistondagi  partiya,  sovet,  xo’jalik,  yoshlar,
xotin-qizlar va boshqa jamoat tashkilotlari to’la safarbar qilindi. Markaz buyrug’i
va dasturulamal ko’rsatmasini quloq qoqmay bajarishni o’zlari uchun katta ishonch
yorlig’i  deb  bilgan, unga  ko’r-ko’rona  asoslangan  mahalliy rahbarlar  dehqonlarni
zudlik bilan kolxozlarga majburan kiritishni 1929-yilning ikkinchi yarmi va 1930-
yil  boshlarida  avj  oldirib  yubordilar.  Masalan,  O’zbekiston  partiya  va
hukumatining  1930-yil  17-fevraldagi  «Jamoalashtirish  va  quloq  xo’jaliklarini
tugatish  to’g’risida»gi  qarorida  respublikaning  17  ta  tumanida  yoppasiga
jamoalashtirishni  amalga  oshirish  vazifasi  belgilangan  edi.  Ko’p  joylarda
quloqlarni tugatish shiori ostida o’rtahol, hattoki kambag’al dehqon xo’jaliklariga
nisbatan  ham  zulm  o’tkazildi.  1929-yil  oktabriga  qadar  respublikadagi  dehqon
xo’jaliklarining  3,4  foizi  kolxozlarga  kirgani  holda,  1930-yil  martiga  kelganda
dehqon  xo’jaliklarining  47  foizi  kolxozlashtirilgan  edi.  Ko’pgina  joylarda  aholi
jamoalashtirish  xavfidan  qo’rqib  o’z  chorva  mollarini  keragidan  ziyod  so’yib
33
 Tursunov X. “O’zbekiston SSRning tashkil topishi” Toshkent : Fan, 1957-y 172-bet
31 yubordi. Bu esa chorvachilik uchun koni zarar bo’ldi. Masalan, birgina qoramollar
tuyog’ining soni 1930- yilda respublika bo’yicha 60 mingdan ziyodroqqa kamayib
ketdi. Jamoalashtirish ishidagi shoshmashosharlik, joylardagi aniq shart-sharoitlar
bilan  hisoblashmaslik,  milliy  hududlarning  î’ziga  xos  xususiyatlari,  aholisining
milliy  an’analari,  udumlarini  e’tiborga  olmaslik,  ularni  pisand  qilmaslik  oxir-
oqibatda bundan ham ko’ngilsizroq va noxushroq holatlarning yuz berishiga sabab
bo’ldi.  Ko’p  qishloq  tumanlarida  hokimiyat  organlarining  zo’ravonligi,
o’zboshimchaligiga  qarshi  aholi  keskin  norozilik  bildirib,  turli  harakatlar
uyushtirishga majbur bo’ldi 34
.
1929-1930-yillarda  dehqonlarning  sovet  tuzumiga  nisbatan  ommaviy  norozilik
harakatlarida  faqat  Qashqadaryo  okrugidan  14  ming  nafar  kishi  qatnashgan.
Ma’lumotlarda qayd etilishicha, bunday ommaviy norozilik harakatlari shu davrda
respublika bo’yicha 240 marta sodir bo’lgan. Eng achinarlisi shuki, ko’plab oddiy
dehqon  xo’jaliklari  arzimagan  sabablar  bilan  yoxud  birgina  jamoa  xo’jaligiga
kirishga rag’bat bildirmaganligi vajidan bor-budidan mahrum etilib, uy-joyi, mol-
mulki  tortib  olinib,  quloq  qilinuvchilar  ro’yxatiga  tirkab  yuborilavergan.  Statistik
ma’lumotlarga  qaraganda  jamoalashtirish  boshlarida  O’zbekistonda  shartli
ravishda quloq xo’jaligiga kiritish mumkin bo’lgan xo’jaliklarning salmog’i aslini
olganda  umumiy  dehqon  xo’jaliklarining  5  foizidan  kamrog’ini  tashkil  etardi,
xolos.  Biroq  ommaviy  jamoalashtirish  boshlanishi  bilan  15  foizdan  ortiq
xo’jaliklar quloqlashtirishga duchor bo’ldi, faqat 1930-yilning o’zida respublikada
boy  va  quloq  xo’jaliklar  toifasiga  kiritilgan  2648  ta  o’rtahol  dehqon  xo’jaliklari
tugatilgan edi. Respublikaning o’ziga to’q, bozorga tovar-g’alla еtishtirib berishga
qodir  bo’lgan  son-sanoqsiz  dehqon  xo’jaliklari  bor  narsasidan  mahrum  bo’lib,
haqsizhuquqsiz holda o’z oila a’zolari, qarindosh-urug’lari bilan uzoq hududlarga
yoki  yangi  o’zlashtirilayotgan  cho’lli,  to’qayzor,  qamishzor  еrlarga  badarg’a
qilindilar.  Ularning  ko’plari  bu  kimsasiz,  huvillagan  joylarning  og’ir
shartsharoitlariga  dosh  berolmay,  turli  kasalliklarga  chalinib,  ochlik,  muhtojlik
34
M.Jo’rayev,R.Azamxo’jayev,D.Alimova,N.Karimov,B.Qoshanov,Q.Oqilov,Z.orifxonova,L.teteneva,Sh.Turdiyev.,
Nurullin,S.Kamalov,R.Rajapova,A.Galovanov,Q.Rajabov,A.Mavrullov,R.Abdullayev,S ”O’zbekiston Sovet 
mustamlakachilik davrida”  Toshkent: Sharq 2004-y 148-bet
32 azobidan  bevaqt  ko’z  yumib  ketdilar.  Endi  quloq  qilingan  va  o’z  joylaridan
ko’chirilgan  xo’jaliklarning  tortgan  azob-uqubatlari  haqida  bir  kichik  lavha:
Samarqand viloyatining Miyonko’l oroliga bir necha ming quloq qilinganlar oilasi
olib  kelinib  joylashtirilgandi.  Botqoqli  va  ko’llardan  iborat  to’qayzor,  qamishzor
еrlar  ularning  kuchi  bilan  quritilib,  o’zlashtirilgach,  paxta,  sholi  ekiladi.
Qamishdan  to’qilgan  lagerlarda  yashovchi  «quloq»  oilalari  hayvonchalik  qadr
etilmasdi. Ichki ishlar xodimlari ularni xo’rlar, ovoz chiqarsa otib tashlar, beayov
ishlatardi.  Miyonko’llik  keksalarning  eslashicha,  ularning  ko’plari  mashaqqatli
mehnat,  ochlik,  kasallik  azobidan,  soqchilar  zulmidan  î’lib  ketdilar.  Bu  еrda
yuzlab,  minglab  o’lim  topgan  kishilar  bir  joyga  kafansiz,  diniy  rasm-rusumlarsiz
ko’mib  yuborilgan.  Ming-minglab  qishloq  oilalari  bunday  xavf-xatarning
bo’lishini  oldindan  his  qilib,  o’z  kindik  qonlari  to’kilgan  muqaddas  zaminni  tark
etib, uzoq begona yurtlarga bosh olib ketishga majbur bo’ldilar. Ularning ko’plari
uzoq  yillar  xorijiy  ellarda  umrguzaronlik  qilib,  ona  yurt  sog’inchi  bilan,  unga
talpinib  yashab  o’tdilar.  Faqat  O’zbekiston  milliy  mustaqillikka  erishgandan
so’nggina  orzu-armonlari  ushalib,  yangidan  Vatanning  mo’tabar  tuprog’ini  tavof
qilish  baxtiga  musharraf  bo’ldilar.  Sovet  hokimiyati,  uning  tegishli  mas’ul
organlari,  mahalliy  partiya,  sovet  va  xo’jalik  tashkilotlari  butun  choralar  bilan
qishloqda jamoalashtirish siyosatini qat’iyat bilan o’tkazishda davom etdi. Garchi
partiya  Markazqo’mining  1930-yil  5-yanvardagi  qaroriga  binoan  O’zbekistonda
dehqon xo’jaliklarini yoppasiga jamoalashtirish ishlarini 1933-yil boshlariga qadar
tugallash muddati belgilangan bo’lsa-da, mahalliy rahbarlar uni muddatidan avval
bajarish  uchun  shiddat  ko’rsatdilar.  Buni  quyidagi  raqamlar  ko’rsatkichida  ham
yaqqol  ko’rish  mumkin.  Agar  1930-yil  iyunida  respublikada  6124  ta  kolxoz
tuzilgan, ularga  jalb qilinganlar  dehqon  xo’jaliklarining 27,1  foizini  tashkil  etgan
bo’lsa,  shu  yilning  oxiriga  borib  37  foizga,  1931-  yil  dekabrida  esa  68,2  foizga
еtdi.  Ayni  paytda  dehqon  xo’jaliklarini  majburiy  quloq  qilish,  boshqa  joylarga
surgun qilish ishlari avj oldirildi. Quloqlashtirish oqibatida 60 mingdan ortiq kishi
O’zbekistondan  Ukraina,  Sibir  va  Shimoliy  Kavkazga  surgun  qilindi.  Ma’muriy
tazyiq, oshkora zo’ravonlik, iqtisodiy terror usullari va shu kabi ta’sir choralarining
33 uzluksiz  qo’llanilishi  orqasida  kolxoz  qurilishi  sezilarli  sur’atlarda  rivojlantirib
borildi. 1932-yil oxiriga kelib umuman O’zbekistonda jamoalashtirilgan xo’jaliklar
barcha  dehqon  xo’jaliklarining  81,7  foizini  birlashtirgan  edi.  800  ming  dehqon
xo’jaliklari  negizida  9734  ta kolxoz  va  94 ta  sovxoz  tashkil  etilgandi. Bu  davrga
kelib  paxtachilik  tumanlarida  jamoalashtirish  asosan  tugallangan,  ularning  ekin
maydonlari 1929-yildagi 530 ming gektardan 1932-yilga kelib 928 ming gektarga
ko’paygan  edi 35
.  Shu  tariqa,  «SSSRning  paxta  mustaqilligini  ta’minlash»da
O’zbekiston  o’z  salmoqli  ulushini  qo’shib  bormoqda  edi.  Masalan,  1935-yilda
O’zbekistonda  1  mln  tonna  paxta  tayyorlangan  bo’lsa,  bu  ko’rsatkich  1939-yilda
1,5  mln  tonnani,  1941-yilga  kelib  esa  1656200  tonnani  tashkil  etdi.  Bu  SSSR
bo’yicha tayyorlangan paxtaning 60 foizidan ziyodrog’ini tashkil qilardi. 30-yillar
davomida  respublika  qishloq  xo’jaligi  tizimida  paxta  yakkahokimligi  mustahkam
o’rin  egallab  bordi.  Jumladan,  agar  1933-  yilda  paxta  mahsuloti  respublika
еtishtirib  tayyorlab  beradigan  qishloq  xo’jalik  mahsulotlari  umumiy  hajmining
81,5  foizini  tashkil  etgan  bo’lsa,  1937-yilga  kelib  bu  raqam  ko’rsatkichi  93,4
foizga еtdi. Qishloqni jamoalashtirish jarayoni ham o’zining yakunlovchi pallasiga
kirib bordi. Chunonchi, 1937-yilda dehqon xo’jaliklarining jamoalashtirish darajasi
95 foizga еt gan bo’lsa, 1939-yilda u 99,2 foizni tashkil etdi. 
Ommaviy  jamoalashtirish  jarayonida  O’zbekiston  bo’yicha  ming-minglab  kishi
quloqlarga  mansublikda  ayblanib  qatag’on  qilindi.  Shunday  qilib,  quloqlarni  sinf
sifatida tugatish masalasi uzil-kesil hal qilindi O’zbekistonda dehqon xo’jaliklarini
ommaviy  tarzda  jamoalashtirish  ishlari  ayni  chog’da  yangi  xo’jaliklarga  moddiy-
texnik baza bo’lib xizmat qiladigan mashinatraktor stansiyalarini tashkil etish bilan
uzviy  bog’liq  holda  olib  borildi.  O’zbekistonda  dastlabki  mashina-traktor
stansiyasi  1929-yilda  Andijon  okrugining  Asaka  tumanida  tuzilgan,  u  yangidan
tashkil  etilgan  jamoa  xo’jaliklariga  texnik  yordam  ko’rsatgan  edi.  Asta-sekin
ularning soni ortib bordi. 1931-yilga kelib 48 ta qishloq tumanlarida tashkil etilib,
qishloq  ahlining  dala  yumushlariga  xizmat  ko’rsatdi.  MTS  larning  yirik  dehqon
35
 Salmonov.A O’zbekistonda sovet mustamlakachiligi davrida Toshkent “Sharq” 2000 yil
34 xo’jaliklariga  nafi  katta  bo’lganligidan  ularning  safi  respublikada  to’xtovsiz  ortib
bordi.
 Jumladan,  1937-yilda  ularning  soni  163  taga,  1941-yilga  kelganda  esa  189  taga
еtdi.  Garchand  yirik  jamoa  еrlarini  ishlab  berish,  qo’l  mehnatini  еngillashtirish,
qishloqqa  texnika  olib  kirish,  texnika  ilmidan  qishloq  mehnatkashlarini  xabardor
qilish,  ma’lumotini  oshirishda  MTS  lar  muhim  rol  o’ynagan  bo’lsa-da,  biroq  bu
narsa jamoa xo’jaliklarining davlatga tobeligini yanada kuchaytirdi. Buning asosiy
sabablaridan biri shundaki, yirik ishlab chiqarish vositalari MTS lar orqali tobora
davlat  qo’lida  to’plana  bordi.  MTS  lar  jamoa  еrlarini  natural  haq  evaziga  ishlab
berar, bu haqning miqdori esa yuqoridan, davlat organlari tomonidan belgilanardi.
MTS  larning  tashkil  etilishi  va  xizmat  ko’rsata  boshlashi  bilan  qishloqda  shartli
ravishda  bo’lsa-da,  kolxozlar  va  MTS  lar  qaror  topdi.  Garchand  har  ikkalasining
asosiy  jilovi  davlat  qo’lida  bo’lsa-da,  biroq  ularning  biri  texnika  uchun  va
ikkinchisi  qishloq  xo’jaligi  sohasining  qolgan  boshqa  ishlari  uchun  mas’ul
hisoblanardi.  Shunday  bo’lsa-da,  bunday  ikki  hokimiyatchilikning  yuzaga  kelishi
orqasi  da  ishlab  chiqarishni  tashkil  etish  va  texnika  xizmatidan  foydalanishda
xo’jasizlik  kelib  chiqdi,  ekinlar  hosildorligi,  chorvachilik  mahsuldorligi  uchun
mas’uliyatni jamoa a’zolari ham, MTS xodimlari ham o’z zimmalariga olmadilar.
Bu  esa  katta  va  keraksiz  xarajatlarga  sabab  bo’ldi.  O’zbekiston  qishloq  xo’jaligi
azal-azaldan  sun’iy  sug’orish  tizimiga  asoslanib  kelganligidan  bu  sohani
rivojlantirib borish asosiy vazifalar sirasiga kiradi. Respublikaning asosiy ekin turi
hisoblangan  paxtachilikni  o’stirish  ham  ko’p  jihatdan  shunga  bog’liq  edi.  Bu  esa
o’lka  hududlarida  sug’orish  inshootlari,  chunonchi,  kanallar,  kollektorlar,  suv
havzalari, suv omborlarini ko’plab barpo etishni taqozo etardi. O’zbekiston qishloq
xo’jaligi  va  ayniqsa  uning  еtakchi  tarmog’i  paxtachilik  sohasining  tezkor
rivojlanishidan  manfaatdor  bo’lgan  sovet  hukumati  ham  boshdan  boshlab
respublikada irrigatsiya va melioratsiya tizimini yaxshilash va takomillashtirishga
jiddiy  e’tibor  berib  bordi.  Shu  maqsadda  1922-yildayoq  respublikada  irrigatsiya
tizimini qayta tiklash va yanada rivojlantirishning asosiy vazifalari belgilab berildi.
Xususan,  O’zbekiston  hukumati  tarkibida  suv  va  qishloq  xo’jaligi  xalq
35 komissarligi, uning huzurida esa suv xo’jaligi bosh boshqarmasi, joylarda viloyat,
tuman,  uchastka  suv  xo’jaligi  bo’limlari  tashkil  etildi.  Ularga  davlat  yordami
ko’rsatib  borildi.  Jumladan,  1922-yilda  irrigatsiya  ishlariga  6  mln  oltin  rubl
hisobida  mablag’  ajratildi.  Bundan  ko’zlangan  asosiy  maqsad  sug’oriladigan
еrlarni  2  yil  ichida  2  mln  desyatinaga  еtkazish  edi.  Joylarda  suv  inshootlari
qurilishi avj oldirib yuborildi. Yangi kanallar, ariqlar qurildi. Ko’plab yangi еrlar
o’zlashtirildi.  Natijada  1924-yilga  kelib  sug’oriladigan  еrlar  miqdori  2,4  mln
desyatinaga,  shu  jumladan,  paxta  ekiladigan  maydon  esa  500  ming  desyatinaga
еtkazildi.  Bu  ishlar  O’zbekiston  SSR  tuzilgach,  yanada  avj  oldirib  yuborildi.
Urushgacha  bo’lgan  davrda  respublikada  Darg’om,  Narpay,  Savay,  Dalvarzin,
Log’on,  Katta  Farg’ona  kanallari  kabi  ko’plab  suv  inshootlari  qurildi.  Chirchiq-
Ohangaron vodiylarida, Zarafshon daryosi havzasida, shuningdek, Qashqadaryo va
Surxondaryoda  irrigatsiya  tarmoqlari  ancha  yaxshilandi.  1929-1933-yillarda  bu
sohaga  234,9  mln  rubl  sarflandi.  1939-yilda  O’zbekiston  KPMarkaziy  Qo’mitasi
va  respublika  hukumati  hashar  yo’li  bilan  Katta  Farg’ona  kanalini  qurish
to’g’risida qaror qabul qildi. O’sha yilning 1-avgustidan 160 ming kolxozchi kanal
qurilishini  boshlab  yubordi.  Ularning  70  mingdan  ziyodrog’ini  yoshlar  tashkil
etardi. Uzunligi  270 kilometr  bo’lgan bu kanal asosan qo’l mehnati  bilan 45 kun
ichida qurildi. Unda 46 ta yirik, 274 ta kichik gidrotexnik inshootlar, 5 ta temiryo’l
va 40 ta avtomobil yo’llari ko’priklari barpo etildi. Holbuki, bunday kanalni barpo
etish  uchun  Rossiya  mustamlakachiligi  davrida  6-8  yil,  sovet  davrida  esa  6-8  oy
kerak bo’ladi, deyilgan edi. Amalda esa u xalq qudrati, azm-u qarori bilan atigi 1,5
oyda bunyod etildi 36
.
Bu  o’zbek  xalqiga  xos  bo’lgan  hashar  usulidagi  shonli,  fidokor  mehnatning
samaralari  edi.  Hatto  Markaz  matbuotining  bosh  organi  ning  1939-yil  13-
dekabrdagi bosh maqolasida shunday satrlar bitilgan edi: «Shu yilning yoz faslida
uzoq  Farg’onada  qilingan  ish,  o’n  minglab  o’zbek  va  tojik  kolxozchilarining  bir
36
 Usmonov.Q.“O’zbekistoning yangi tarixi”: O’zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. Toshkent :Sharq, 2000-
y 218-bet
36 yarim oy mobaynida kanal qaziganligi butun xalqni juda quvontirdi. Ijodkor xalq,
yaratuvchi xalq farg’onalik kolxozchilarning tajribasida... mehnatdagi shunday bir
yangilikni  ko’rib  oldiki,  bu  yangilik  kelajak  sari  qilinayotgan  harakat  sur’atlarini
jadallashtiradi».  Katta  Farg’ona  kanali  Farg’ona  vodiysining  asosiy  qon  tomiri
bo’lib  qoldi.  Vodiyda  60  ming  gektar  bo’z,  cho’lli  еrlar  o’zlashtirilib,  500  ming
gektar  еrni  suv  bilan  ta’minlash  imkoniyati  yaratildi.  Shuningdek,  Ikkinchi  jahon
urushidan  oldingi  yillarda  Shimoliy  va  Janubiy  Farg’ona  kanallari,  Toshkent
kanali, Kampirrovot suv to’g’oni, Qoraqalpog’istonda Qizketgan kanali, sig’imi 1
mln kub metr bo’lgan Kattaqo’rg’on suv ombori va ko’plab boshqa suv inshootlari
barpo etildi hamda foydalanishga topshirildi. Buning natijasida 1937-1940-yillarda
respublikada  sug’oriladi  gan  еr  maydonlari  qo’shimcha  ravishda  200  ming
gektarga  ko’paydi  Respublikada  yangi  paxtachilik  tumanlari  va  ko’plab  jamoa
xo’jaliklari tashkil etildi.
 Ularning  ekin  maydonlarining  hosildorligi  yil  sayin  ortib  bordi.  Shunday  qilib,
sovet hokimiyati va kommunistik partiya qishloqda jamoalashtirish siyosatini olib
borishda  qishloq  ahliga  nisbatan  nechog’lik  zulm  va  zug’um  o’tkazmasin  hamda
ne-ne  og’ir  sinovlarga  duchor  etmasin,  biroq  ular  xalq  irodasini,  uning  shiddatu,
azm-u  qarorini  so’ndira  olmadi,  o’zbek  xalqi  fidoyilik  bilan  mehnat  qildi  XX
asrning  20-30-yillarida  madaniy-ma’naviy  soha  ham  o’ziga  xos  murakkablik,
qiyinchilik bilan kechdi. 20-yillar boshlariga kelib O’zbekiston hududida madaniy
qurilishning eng dolzarb vazifalaridan sanalgan sovet ta’lim tizimini shakllantirish
ishlari  faol  boshlab  yuborildi.  Sovetlar  O’zbekistonda  yangi  ta’lim  tizimini
yaratishga yol tutar ekan, bundan ko’zlagan asosiy maqsadlari o’lkada xalq ta’limi
bo’g’inlarini ravnaq toptirish, yalpisiga xalq savodxonligiga erishish, ilm-ma’rifat
chashmalaridan  hammani  to’la  bahramand  etish  emas,  balki  eng  avvalo,  yurt
farzandlari ongiga, shuuriga kommunistik g’oyalar va ideallarni chuqur singdirish
va shu yo’l bilan o’zlariga quloq qoqmay xizmat qiladigan mo’min-qobil avlodni
tarbiyalab voyaga еtkazish edi. Sovetlar  avval  boshda O’zbekistondagi  murakkab
vaziyatni, mahalliy xalq kayfiyati va ruhiyatini, uning o’ziga xos milliy an’analari,
islomiy  qadriyatlarini  bir  qadar  hisobga  olib,  bu  еrda  eski  va  jadid  usulidagi
37 màktablar  yoki  madrasalarning  ham  bir  vaqtning  o’zida  faoliyat  yuritishiga
monelik  ko’rsatmadi.  Buning  orqasida  bu  o’quv  dargohlari  navqiron  avlodga
ta’lim  berish,  ulug’  bobokalonlar  merosi  va  sharqona  odob,  axloq  ruhida
tarbiyalashda  o’z  ulushini  qo’shib  bordi.  Lekin  sovet  arboblari  va
mafkurachilarining bu vaqtinchalik taktikasi uzoqqa bormadi. Ular o’lka hayotiga
moslashib,  biroz  tomir  yozib  olgach,  20-yillar  o’rtalaridan  e’tiboran  o’zbek  xalqi
ma’naviy hayotining ko’p zamonlar uzviy tarkibiy qismi bo’lib kelgan eski maktab
va  madrasa  ta’lim-tarbiya  tizimini  barham  toptirdi.  Uning  ko’p  sonli  ziyoli
vakillari,  mullalari-yu  mudarrislari  faoliyati  to’xtatib  qo’yildi.  Ularning  taqdir-
qismati hayotning og’ir sinovlariga duchor etildi. Bu ham sovetlarning tili boshqa-
yu, dili boshqa ekanligidan, ularning madaniy siyosati zamirida qanday makkorona
maqsadlar  yashiringanligidan  yaqqol  dalolat  beradi.  Sovet  hukumati  mahalliy
oddiy xalq ishonchini qozonish, eng avvalo, kambag’allar, yo’qsillar farzandlarini
o’qitish,  ularni  savodli,  bilimli  qilish  uchun  o’zining  dasturiy  maqsadiga  javob
beradigan  sovetcha  ta’limni  rivojlantirishga  asosiy  e’tibor  berdi.  20-yillarda
O’zbekiston hayotidan muhim o’rin olgan birinchi va ikkinchi bosqich maktablari
shunday ta’lim berish ga mo’ljallangan bilim dargohlari edi. Masalan, 1921- yilda
Turkistonda  165645  o’quvchisi  bo’lgan  1965  ta  1-bosqich  va  6500  o’quvchisi
bo’lgan  58  ta  2-bosqich  sovet  maktablari  faoliyat  ko’rsatgandi.  1920-yil  17-
sentabrda  Turkiston  ASSR  hukumati  o’lkada  8  yoshdan  40  yoshgacha  bo’lgan
kishilarni o’qitish va savodxon qilish to’g’risida dekret qabul qildi. Bundan ko’zda
tutilgan  maqsad  mahalliy  xalqni  tobora  sovetlar  siyosati  va  mafkurasi  ta’siriga
olish, uning yangi tuzumga xayrixohligini kuchaytirish edi. Shularni hisobga olib
respublikaning turli hududlarida sonsanoqsiz savodsizlikni tugatish kurslari tashkil
etilib faoliyat ko’rsatdi. 
Ularga  turli  yoshdagi  kishilar,  erkaklar  va  ayollar  jalb  qilinib,  o’z  savodlarini
chiqardilar.  Jumladan,  1928-1932-yillarda  O’zbekistonda  jami  700  ming  nafar
kishi savodsizlik kurslarini tugatgan bo’lsa, bu ko’rsatkich 1933-1937-yillarda 1,4
mln kishini tashkil qildi. Respublikada boshlang’ich ta’lim tizimining joriy etilishi,
keyinroq  7  yillik  ta’limga  o’tilishi  ham  xalq  ta’limi  sohasidagi  muhim
38 o’zgarishlardan  biri  bo’ldi.  Maktab  qurilishi,  uning  malakali  o’qituvchi  kadrlar
bilan  ta’minlanishi,  o’quvchilar  soni  yil  sayin  o’sib  bordi.  Sovet  davri  statistik
ma’lumotlariga  qaraganda,  agar  1924-1925-o’quv  yilida  O’zbekistonda  160  ta
sovet tipidagi maktablar tashkil qilinib, ularda 17209 nafar o’quvchi ta’lim olgan
bo’lsa,  1941-yilga  kelib  bunday  maktablar  soni  5504  taga  va  ularda  ta’lim
olayotgan  o’quvchilar  soni  esa  1  mln  315  ming  nafarga  еtgan.  30-yillarga  kelib
respublikada  malakali  o’qituvchi  kadrlar  tayyorlaydigan  ko’plab  pedagogika
institutlari  va  o’rta  maxsus  pedagogik  bilim  yurtlari  tashkil  qilindi.  Bu  esa  xalq
ta’limi tizimi faoliyatini ancha yaxshilashga turtki berdi. Agar raqamlarga murojaat
qiladigan bo’lsak,  1928-1929-o’quv yilida  respublikamizda  o’qituvchilar  soni  5,5
ming kishiga teng bo’lgan bo’lsa, bu ko’rsatkich 1932-1933-o’quv yilida 19 ming
kishini,  1941-yilda  esa  42  ming  kishini  tashkil  etdi.  Garchand  bu  raqamlar  xalq
ta’limi tizimida yuz berib borgan muayyan ijobiy o’zgarishlarni ko’rsatsa-da, biroq
bu  sohada  xuddi  shu  davrlarda  ko’plab  jiddiy  xato,  nuqsonlar,  yo’qotishlar  sodir
etilganligidan ko’z yumib bo’lmaydi. Sovet hukumati ta’lim tizimini, yangi avlod
tarbiyasini  to’liq  ravishda  o’z  izmiga  bo’ysundirish  maqsadida  arab  alifbosiga
asoslangan eski o’zbek yozuvini ham tubdan isloh qilishga kirishdi. Shu maqsadda
1929-yilda  arab  imlosi  asosidagi  o’zbek  yozuvi  tugatilib,  undan  lotin  grafikasiga
o’tildi. Bundan ko’p vaqt o’tar-o’tmasdan, 1940-yilga kelib sovetlarning birdan bir
yagona orzusi bo’lgan kirill rus alifbosi negiziga qurilgan yozuvga o’tildi. Birgina
o’zbek  yozuvini  o’zgartirish  borasida  qo’llanilgan  bunday  xattiharakatlar
respublika xalq ta’limining keyingi taqdiri, istiqboli uchun salbiy oqibatlar keltirib
chiqardi.  Eng  achinarlisi,  buning  natijasida  necha  asrlar  davomida  xalq  dahosi,
buyuk  bobokalonlarimiz  aql-zakovati  tomonidan  yaratilgan  bebaho  ma’naviy
manbalar, asarlar, risolalarni o’rganish mushkul muammoga aylanib qoldi. 
Negaki,  ular  arab  yozuvida  bitilgan  edi-da!  Bu  ham  yangi  avlodni  o’z  asliy
sarchashmalaridan,  milliy  tarixidan  mahrum  etib  borishning  o’ziga  xos  ayyorona
yo’li,  ko’rinishi  bo’lgan  edi.  Shu  bilan  birlikda  yangi  tashkil  etilgan  ta’lim
maskanlari, maktablarning moddiy bazasi, ularning o’quv dasturlari, qo’llanmalari
va darsliklar hamda boshqa zarur jihozlar bilan ta’minlanish darajasi ham mutlaqo
39 talabga javob bermas edi. Agar 20-yillarda respublikada o’qitish jarayoni bir qadar
milliy  ziyoli  olimlar,  еtuk  pedagog  mutaxassislar  tomonidan  tayyorlangan  o’quv
qurollari,  darsliklar  asosida  tashkil  etilgan  bo’lsa,  30-  yillardan  e’tiboran  ahvol
keskin  o’zgardi.  Bu  sohaning  jilovi  to’liq  holda  Markaz  mutasaddilari  qo’liga
o’tdi.  Endilikda  milliy  respublikalardagi  ta’lim  jarayoni  Moskvadan  tayyorlab
yuboriladigan  dasturlar,  darsliklar-u  o’quv  qo’llanmalari  asosida  olib  boriladigan
bo’lib  qoldi.  Bu  esa  xalq  ta’limining  milliy  mazmuni,  xarakteriga  salbiy  ta’sir
ko’rsatib  bordi.  Shuningdek,  ayniqsa  30-yillarga  kelib  respublikaning  maktab
ta’limiga  mafkuraviy  tazyiq  o’tkazish,  muallimlar  tarkibini  tozalash,  ular  safidan
nobop, yot unsurlarni qidirib topishga urinish hollari atayin kuchaytirildi. Masalan,
VKP MQ O’rta Osiyo byurosining 1933-yil 27-martda qabul qilgan o’qituvchilar
safini tozalash to’g’risidagi qarori aynan shu maqsadga qaratilgan edi. Bu qarorga
asoslanib ish yuritgan sovet bilag’onlari bu davrda ko’plab bilimli, ma’rifatli, sof
vijdonli  milliy  ziyolilarimizni  ishdan  bo’shatdi,  qatag’on  qildi.  Ular  tomonidan
tayyorlanib nashr etilgan milliy ruhdagi ko’plab o’quv adabiyotlari ham ayni shu
yillarda taqiqlab qo’yildi.
 Yana  shuni  aytish  joizki,  shu  davrda  ommaviy  tarzda  sovet  ta’limini  olib,  turli
maktab va savodsizlik kurslarini bitirib, zo’rg’a savodini chiqarib endigina hayotga
qadam  qo’yganlar  ishonchli  shaxslar  sifatida topilib,  mafkuraviy saralash  asosida
o’z  vazifalaridan  chetlatilgan  tajribali,  bilimdon,  professional  ziyolilar  î’rnini
egallab  borganlar.  Xullas,  sovetlar  O’zbekistonda  o’z  ta’lim  siyosatini  yuritar
ekanlar,  bunda  birinchi  navbatda  uning  sinfiy  mohiyatiga  e’tibor  berdilar.
Binobarin,  ular  rahnamoligida  shakllantirilib,  rivojlantirilib  borilgan  xalq  ta’limi
tizimi  va  uning  barcha  bo’g’in-u  yo’nalishlari  ham  shu  ruh  va  mazmum  bilan
sug’orilgan  edi.  Sovetlarning  xalq  ta’limi  sohasida  yuritgan  siyosatining  muhim
yo’nalishlaridan biri, bu oliy va o’rta maxsus ta’lim tizimini shakllantirish hamda
rivojlantirish  edi.  Har  qanday  tuzumda  bo’lgani  singari,  sovet  hokimiyati  ham
yangi tuzum g’oyalari va ideallari ruhida tarbiyalangan, unga sadoqat bilan xizmat
qiladigan  ko’plab  yuqori  malakali,  o’qimishli,  ziyoli  kadrlarga  o’tkir  ehtiyoj
sezardi.  Sovet  hokimiyati  O’zbekistondek  chekka  o’lkada  oliy  ta’limni  tashkil
40 etish, unga mahalliy yoshlarni jalb qilish orqali еrli xalq ishonchini qozonishga, u
bilan  yaqindan  aloqa  bog’lashga  umid  qilar  edi.  Markaz  amri  bilan  1920-yil
sentabrida Toshkentda tashkil etilgan Turkiston Davlat universiteti shu maqsadga
yo’naltirilgan  edi.  Keyinchalik  O’rta  Osiyo  universiteti  maqomini  olgan  bu  oliy
o’quv  yurti  o’lkada  oliy  ta’limni  rivojlantirish,  yuqori  mutaxassis  kadrlar
tayyorlash  o’chog’i  bo’ldi.  Biroq  bu  o’quv  dargohi  professor-o’qituvchilarining
mutlaq  tarkibi  еvropalik  millat  vakillaridan  tashkil  topganligidan,  undagi  o’qitish
tizimi  birinchi  kundanoq  faqat  rus  tilida  olib  borildi.  Bu  esa  mahalliy  millat
yoshlari uchun unga kirib ta’lim olishda jiddiy qiyinchiliklar tug’dirardi. Shuning
uchun  ham  universitet  talabalari  safida  ularning  salmog’i  juda  ozchilikni  tashkil
etardi 37
. 
Jumladan,  1923-1924-o’quv  yilida  O’rta  Osiyo  Davlat  universitetida  ta’lim
olayotgan 2047 nafar talabadan faqat 51 nafari mahalliy millat yoshlari edi, xolos.
1924-1925-o’quv  yilida  bu  universitetda  2440  talaba  va  ishchilar  fakultetida  889
yoshlar  ta’lim  oldi.  Keyinroq  30-yillar  boshlariga  kelib  bu  bosh  oliy  o’quv  yurti
negizida  respublikamizda  juda  ko’plab  turli  xil  yo’nalishlardagi  institutlar  tashkil
etildi  va  faoliyat  ko’rsata  boshladi.  O’rta  Osiyo  politexnika  Moliya-iqtisod,
Tibbiyot,  Qishloq  xo’jalik,  To’qimachilik  institutlari,  Samarqand  davlat
universiteti  va  boshqalar  shular  jumlasidandir.  Shuningdek,  bu  davrda  yuqori
malakali  pedagogik  kadrlarga  talab  muttasil  o’sib  borganligidan  Buxoro,
Samarqand,  Toshkent,  Nukus,  Xiva,  Urganch,  Farg’ona  va  Namangan  singari
shaharlarda  pedagogika  va  bo’ldi.  Biroq  bu  o’quv  dargohi  professor-
o’qituvchilarining  mutlaq  tarkibi  еvropalik  millat  vakillaridan  tashkil
topganligidan, undagi o’qitish tizimi birinchi kundanoq faqat rus tilida olib borildi.
Bu  esa  mahalliy  millat  yoshlari  uchun  unga  kirib  ta’lim  olishda  jiddiy
qiyinchiliklar tug’dirardi. Shuning uchun ham universitet talabalari safida ularning
salmog’i juda ozchilikni tashkil etardi. 
37
 Usmonov.Q.“O’zbekistoning yangi tarixi”: O’zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. Toshkent :Sharq, 2000-y
189-bet
41 Jumladan,  1923-1924-o’quv  yilida  O’rta  Osiyo  Davlat  universitetida  ta’lim
olayotgan 2047 nafar talabadan faqat 51 nafari mahalliy millat yoshlari edi, xolos.
1924-1925-o’quv  yilida  bu  universitetda  2440  talaba  va  ishchilar  fakultetida  889
yoshlar  ta’lim  oldi.  Keyinroq  30-yillar  boshlariga  kelib  bu  bosh  oliy  o’quv  yurti
negizida  respublikamizda  juda  ko’plab  turli  xil  yo’nalishlardagi  institutlar  tashkil
etildi  va  faoliyat  ko’rsata  boshladi.  O’rta  Osiyo  politexnika  Moliya-iqtisod,
Tibbiyot,  Qishloq  xo’jalik,  To’qimachilik  institutlari,  Samarqand  davlat
universiteti  va  boshqalar  shular  jumlasidandir.  Shuningdek,  bu  davrda  yuqori
malakali  pedagogik  kadrlarga  talab  muttasil  o’sib  borganligidan  Buxoro,
Samarqand,  Toshkent,  Nukus,  Xiva,  Urganch,  Farg’ona  va  Namangan  singari
shaharlarda  pedagogika  va  chanqoq  yoshlar  o’qidi.  Shuningdek,  shu  vaqtda  5  ta
pedagogika  texnikumi,  2  ta  pedagogika  bilim  yurti,  bitta  xotin-qizlar  bilim  yurti
mavjud  bo’lib,  ular  orqali  ko’plab  bilimli,  malakali  pedagog  kadrlar  tayyorlandi.
XX asrning 40-yillari boshlariga kelib O’zbekistonda maxsus bilim yurtlari soni 92
taga  еtgan  bo’lib,  ularda  12,6  ming  nafar  yoshlar  ta’lim  olmoqda  edi.  Shu  bilan
birlikda  oliy  va  o’rta  maxsus  ta’lim  tizimi  oldida  ham  hali  ko’plab  jiddiy
muammolar  ko’ndalang  bo’lib  turardi.  Oliy  ta’lim  tizimidagi  o’qish  jarayoni
asosan rus tilida olib borilardi. 
Maxsus  o’quv  qo’llanmalari,  darsliklar,  boshqa  o’quv-uslubiy  jihozlar  milliylik,
yurtning  o’ziga  xoslik  jihatlaridan  nihoyatda  uzoq  bo’lib,  ular  asosan  Markazdan
tayyorlab  yuborilardi.  Mahalliy  professor-o’qituvchilar  tarkibi  nihoyatda  kam
bo’lganligi  bois  ko’pchilik  fanlarning  o’qitilishi  asosan  еvropalik  olimlar
tasarrufida  edi.  Buning  ustiga  30-yillarda  avjiga  mingan  stalincha  qatag’onlik
shamshiri  ko’proq  milliy  kadrlar  boshida  sindiki,  bundan  respublika  ta’lim
tizimining  barcha  bo’g’inlari  katta  ziyon-zahmat  chekdi,  ancha  mahrumliklarga
duchor  bo’ldi.  Respublikada  ilm-fanning  ravnaq  topishi  ham  tabiiy  holdir.
Garchand  O’zbekistonning  sovetlar  hukmronligi  davri  ilm-fani  ahvoli,  uning
o’sishi,  o’zgarishi  ko’plab  murakkab,  ziddiyatli  jarayonlar  silsilasida  kechgan
bo’lsa-da,  biroq  bu  hol  bir  qator  o’z  xususiyatlari  va  asosli  omillariga  egadir.
Avvalo, ilm-fanga, ma’rifatga intilish millatimizga xos azaliy otameros an’anadir.
42 Jahonga tengi yo’q allomalarni bergan xalq har qanday og’ir, mushkul vaziyatlarda
ham  ilm  mash’alini  qo’lda  mahkam  tutib,  uni  rivojlantirishga  intilib  kelgan.
Binobarin, sovetlar davri, qatag’onlik yillari ham bundan mustasno emas, albatta.
Shu bois sovetlarning madaniy qurilishi doirasida bo’lsa ham respublikaning ilmiy
salohiyati o’sish va rivojlanishda davom etdi. 38
 Markaz  zo’ravonlarining  milliy  kadrlar,  ziyolilar  faoliyati  doirasini  har  qanday
cheklash,  bo’g’ishga  urinishiga  qaramay,  yurtning  ko’plab  iqtidorli,  zako  vatli
yoshlari o’zlarini ilm-fan mashaqqatiga bag’ishlab, asta-sekin uning cho’qqilariga
ko’tarilib bordilar. Rus tilini mukammal egallash qiyinchiligi ham ularga hech bir
to’siq bo’lolmadi. 30-yillarga kelib o’zbek fanining turli yo’nalishlarida o’z yuksak
salohiyatini  namoyon  qila  olgan,  o’z  ilmiy  maktabiga  asos  solgan  Qori  Niyoziy,
Abdurahmon  Sa’diy,  Abdulla  Avloniy,  Ibrohim  Mo’minov,  Yahyo  G’ulomov,
Toshmuhammad  Sarimsoqov,  Xalil  Rahmatullin,  Habib  Abdullayev,  Sobir
Yunusov singari fan allomalari еtishib chiqdi. Ayni zamonda respublikada ko’plab
ilmiytadqiqot  institutlari,  markazlari  tashkil  etilib,  fanning  turli  dolzarb
muammolari ustida samarali izlanishlar olib bordilar. Bular jumlasiga Butunittifoq
paxtachilik  ilmiy-tadqiqot  instituti  Madaniy  qurilish,  Sanoat-iqtisod,  Sanoat
qurilishi,  Huquq-tadqiqot  institutlari,  Gidrometrologiya  instituti,  Geliotexnika
laboratoriyasi,  Astronomiya  Observatoriyasi,  uning  qoshidagi  Quyosh  xizmati
bo’limi  va  boshqalarni  nisbat  berish  mumkin.  Mazkur  institutlar  va  ilmiy
markazlarga  jalb  etilgan  respublika  ilmiy  kuchlari,  fan  fidoyilari  Ittifoq  va
respublika  ahamiyatiga  molik  qanchalab  hayotiy  muammolar,  masalalarning
еchimini  topishda  jiddiy  tadqiqotlar  olib  bordilar.  Ayniqsa  paxtachilik,  uning
hosildorligini  oshirish,  tezpishar,  sifatli  yangi  navlar  yaratish  sohasida  muhim
yangiliklar  qilindi.  Geolog  olimlar  sa’y-harakatlari  bilan  yangi  konlar,  turli  xil
ma’dan  topilmalari  kashf  qilindi.  1927-yilda  Farg’ona  vodiysida  Sho’rsuv  neft
koni  ochildi.  Sement  ishlab  chiqarish  uchun  xomashyo  qidirib  topildi.  Natijada
Quvasoy  sement  zavodi  qurildi.  Qator  mis,  oltin, kumush,  qalay,  marmar  konlari
topildi  va  ishga  tushirildi.  Biroq  ularning  huzurini  Markaz  ko’rdi.  Negaki,  bu
38
 Tursunov X. “O’zbekiston SSRning tashkil topishi” Toshkent : Fan, 1957-y 268-bet
43 davrga  kelib  uning  inonixtiyori  to’la  Ittifoq  hukumati  tasarrufiga  olingan  edi.
1940-yil  9-yanvarda  O’zbekiston  XKS  huzuridagi  Fan  qo’mitasi  negizida  SSSR
FAning O’zbekiston filiali ta’sis etildi. 
O’sha  kezlarda  uning  tarkibida  75  ta  ilmiy-tadqiqot  institutlari  va  muassasalari
mavjud edi. Ular 3024 nafar ilmiy xodimlarni o’z safiga birlashtirgandi. Bularning
109  nafari  fan  doktorlari,  510  nafari  fan  nomzodlari  edilar  XX  asr  20-yillari
ikkinchi  yarmida  «Hujum»  nomi  bilan  boshlangan  harakat  o’z  mohiyati  bilan
o’zbek  xotin-qizlarini  tutqunlikdan,  paranji  zulmatidan  ozod  qilishga  qaratilgan
edi. Turkiston sharoitida o’ziga xos o’ta murakkab xususiyatlarga ega bo’lgan bu
ijtimoiysiyosiy  masala  hukmron  partiya  tomonidan  hech  bir  o’ylanmasdan,
mahalliy  shart-sharoitlarni,  xalqning  an’anaviy  udumlari,  urf-odatlarini  e’tiborga
olmasdan  kutilmagan  bir  holda  amalga  oshirildiki,  bu  esa  o’lka  hayotida  ko’plab
noxush  oqibatlarni  keltirib  chiqardi.  Ma’lumki,  Turkiston  xotin-qizlari  hayoti
asrlar davomida musulmonchilik qonun-qoidalari va an’analari asosida kechgan va
o’ziga xos xususiyatlarga ega bo’lgan. Jumladan, ular aksariyat hollarda mehnatga
tortilmas,  balki  uy-ro’zg’or  ishlarida  band  bo’lishgan  va  farzand  tarbiyasi  bilan
shug’ullanishgan. 
Sovet  hukumati  esa  o’zbek  xotin-qizlarining  bunday  turmush  tarziga  diniy
«xurofot»  sifatida  qaradi.  Shu  bilan  birgalikda  ayollarning  erkaklar  bilan  teng
huquqliligi, ularning tor oila muhitidan ozod bo’lib, keng ijtimoiysiyosiy hayotga
tortilishi g’oyasi ilgari surildi. Shu narsa haqiqatki, jamiyat rivojlanib borar ekan,
odamlarning  ongi  ham  o’zgarishda  davom  etadi.  Turmush  tarzi  yangilanadi,  u
zamonga  moslashadi.  Shu  ma’noda  o’zbek  ayollarini  paranjidan  ozod  qilish
muhim vazifalardan biri ekanligi tabiiydir. Biroq bu masalani eng avvalo jamiyat
a’zolari, fuqarolari orasida keng ko’lamli tushuntirish, ma’rifiy yo’llar orqali tinch
hal  qilish  mumkin  edi.  Jadidlar  rahbarlari  F.  Xo’jayev,  Fitrat,  Cho’lpon,  A.
Avloniylar ham bu masalani hal etishni o’z oldilariga muhim vazifa qilib qo’ygan
edilar.  Shu  maqsadda  tashkil  etilgan  respublika,  viloyat,  tuman,  shahar  va  quyi
sovet  tashkilotlari  qoshidagi  xotin-qizlar  bo’limlarida  dastlab  umuman  to’g’ri  ish
olib borilgandi. Bu еrda gap paranji tashlash ustida emas, balki xotin-qizlar uchun
44 maxsus klublar, artellar, do’konlar, savodxonlik kurslari ochish haqida borardi. Bu
xildagi  tadbirlarning  ko’plab  o’tkazilishi  natijasida  xotin-qizlar  ijtimoiy-foydali
mehnatga,  jamoatchilik  ishlariga  tortila  boshlagandi.  Ammo,  ming  afsuski,  bu
dastlabki  yutuqlar,  xususan,  ayollarning  jamoat  joylariga  paranjida  kelishlari
mustabid tuzumni aslo qoniqtirmasdi. Shuning uchun ham VKP MQ O’rta Osiyo
byurosining  1926-yil  sentabridagi  maxsus  qarori  asosida  bu  harakatni  sun’iy
ravishda tezlashtirishga kirishildi, oqibatda bu majburiy harakat «Hujum» nomini
oldi. Xolisona aytganda, uni o’zbek xotin-qizlari xursandchilik bilan kutib oldilar.
Chunki ochiq yurish, yorug’ olamni ko’rish, ilm olish, erkaklar bilan teng huquqli
bo’lish ularning ham asriy orzusi edi. Biroq bu harakat, yuqorida ta’kidlanganidek,
nihoyatda shoshma-shosharlik, ma’muriyatchilik yo’li bilan o’tkazildi. Bu tadbirga
hattoki erkak kommunistlar ham tayyor emas edilar. Masalan, 1927-yil 8-mart kuni
bo’lgan  ko’plab  mitinglarda  minglab  xotin-qizlar  paranjilarini  tashlashdi.
Bularning  orasida  kommunistlarning  ham  xotinlari  bor  edi.  Lekin,  ular  ertasiga
yana  paranjini  yopinishga  majbur  qilindi.  Shunga  qaramay  «Hujum»  harakati
dastlab ancha sezilarli yutuqlarga erishib bordi. 1927-yil bahoriga kelib 100 ming
ayol  paranji  tashladi.  Ming-minglab  ayollar  korxonalarga,  qishloq,  tuman
kengashlariga,  sud  tizimiga  ishga  tortildi.  Ular  orasidan  ko’plab  traktorchilar,
brigadirlar, kolxoz raislari, klub va kutubxona mudirlari tayyorlandi 39
. 
Jumladan,  1927-1929-  yillarda  sudlarning  xalq  maslahatchilari  orasida  o’zbek
ayollari  563  kishiga  еtdi.  1926-yilda  birgina  Toshkent  va  Farg’ona  viloyatlari
«Qo’shchi» uyushmalarining 4900 ayol a’zolari bor edi. 1927-yil davomida 7169
ayol  kasaba  uyushmalariga  a’zo  bo’lib  kirdi.  5916  ayol  matlubot
kooperatsiyalariga a’zo bo’ldi, 2343 xotinqizlar davlat organlariga saylandi. 1927-
1928-yillarda  «Hujum»  harakati  yanada  keng  quloch  yozdi.  Xotin-qizlarni
savodsizlikni  tugatish  kurslariga  jalb  etish,  ularning  farzandlari  uchun  yasli  va
bog’chalar  ochish  tadbirlari  ko’paydi.  Paranji  tashlagan  ayollar  uchun  32  ta
savodsizlikni  tugatish  maktablari  tashkil  qilindi.  Biroq  bu  sohadagi  ishlar  partiya
39
M.Jo’rayev,R.Azamxo’jayev,D.Alimova,N.Karimov,B.Qoshanov,Q.Oqilov,Z.orifxonova,L.teteneva,Sh.Turdiyev.,
Nurullin,S.Kamalov,R.Rajapova,A.Galovanov,Q.Rajabov,A.Mavrullov,R.Abdullayev,S ”O’zbekiston Sovet 
mustamlakachilik davrida”  Toshkent: Sharq 2004-y 165-bet
45 organlari  tomonidan  bo’rttirib  ko’rsatildi.  Amalda  esa  bu  jarayon  ko’p  hollarda
joylarda to’xtab qoldi. Bu borada qo’llanilgan zo’rlash, majburlash yo’li va usullari
o’zining  salbiy  natijalarini  bermasdan  qolmadi.  Natijada  hatto  10-15  yashar
qizlarni ham erga berib yuborish hollari ro’y berdi. Joylarda xotin-qizlarni o’ldirish
hollari ko’plab ro’y berdi. 1927-1928-yillarda 2,5 mingdan ortiq faol ayollar yovuz
kuchlar qurboni bo’ldi. Tabiiyki, har qanday jinoyat jazosiz qolmaydi. Faqat 1928-
yilda  ayollarga  nisbatan  g’ayriqonuniy  xatti-harakatlari  uchun  671  kishi  jazoga
tortildi.  Shulardan  7  kishi  otuvga  hukm  qilindi.  Shunday  qilib,  partiyaviy  tazyiq,
sovetcha majburlash va mafkuraviy kurash asosida o’tkazilgan «Hujum» harakati,
qiyinchiliklar bilan bo’lsa-da, hayotga tatbiq etib borildi. Buning natijasida o’zbek
ayoli  ijtimoiy  ishlab  chiqarishga,  hatto  eng  og’ir  mehnat  talab  qiladigan  ishlarga
ham tortildi 40
.
Masalan,  1930-yilda  ular  qishloq  xo’jaligida  ishchi  kuchining  80  foizini  tashkil
etdi.  Boshqa  sohalarda  ham  xotin-qizlar  salmog’i  ortib,  ularning  ijtimoiy  faolligi
kuchaydi. «Hujum» harakatining o’sib borishi davomida 1937-yilga kelib 273637
nafar o’zbek xotin-qizlari savodsizlikni tugatish kurslarini muvaffaqiyatli bitirdilar.
Ayol ishchilar va xizmatchilar soni 1940-yilda 232 ming kishiga еtdi. Bu esa butun
respublikadagi  ishchilarning  40,7  foiziga  teng  edi.  Ular  tikuvchilikda  82,3,
qandolatchilikda 65,5, to’qimachilikda 88 foizni tashkil etardi. 41
 Shu bilan birlikda
bu  mavsumiy  harakat  ko’pgina  salbiy  oqibatlarning  yuz  berishiga  ham  sabab
bo’ldi.  Bu  jarayonni  o’tkazishda  yo’l  qo’yilgan  jiddiy  xato  va  kamchiliklar,
xalqning  asriy  udumlari,  o’zbek  ayollariga  xos  sharqona  odob,  axloq
tamoyillarining  buzilishi,  bu  nozik  sohada  odamlarning  or-nomusini  mensimaslik
hollari kundalik hayotda ko’plab fojiali voqealarni keltirib chiqardi. Eng achinarlisi
shuki,  «Hujum»  harakatida  faol  ishtirok  etib,  unda  tashabbuskor  bo’lgan,  butun
40
 Alimova.A.D. “Mustabid tuzumning O’zbekiston milliy boyliklarini talash siyosati tarix shoxidligi va saboqlari” 
Toshkent Sharq 2000-yil 231-bet
41
M.Jo’rayev,R.Azamxo’jayev,D.Alimova,N.Karimov,B.Qoshanov,Q.Oqilov,Z.orifxonova,L.teteneva,Sh.Turdiyev.,
Nurullin,S.Kamalov,R.Rajapova,A.Galovanov,Q.Rajabov,A.Mavrullov,R.Abdullayev,S ”O’zbekiston Sovet 
mustamlakachilik davrida”  Toshkent: Sharq 2004-y  298-bet
46 borlig’ini,  ongli  hayoti,  faoliyatini  sotsializm  ishiga,  partiyaning  yolg’on,  soxta
g’oyalarining  chinligiga  ishongan  qanchalab  ilg’or  xotin-qizlar  keyinchalik
stalincha  qatag’onlik  qurboni  bo’ldilar.  Bunga  o’zbek  xotin-qizlari  ozodligi
kurashining otashin namoyandalari Tojixon Shodiyeva, Sobira Xoldorova, Xosiyat
Tillaxonova,  Maryam  Sultonmurodova,  Xayriniso  Majidxonova  singarilaming
fojiali va tahlikali kechgan  nochor  qismatlari  to’la misol bo’la oladi. XX asrning
20-30-yillarida  hukmron  kommunistik  partiyaning  madaniy  qurilish  siyosati
asosan  «shaklan  milliy,  mazmunan  sotsialistik  madaniyat»ni  shakllantirishga
qaratildi.  Zero,  «lenincha  madaniy  inqilob  g’oyasi»ning  bosh  maqsadi  ham  ko’p
millatli  sovetlar  mamlakatida  yagona  sotsialistik  madaniyatni  tarkib  toptirish  va
uning  «samaralari»dan  SSSR  barcha  xalqlari  va  millatlarini  bahramand  etish  edi.
Garchand  bu  madaniyat  milliy  belgi,  shakllarni  rasman  ko’zda  tutsa-da,  biroq  u
amalda  har  bir  xalqning  o’ziga  xos  tarixiy  va  madaniy  merosini,  uning
sarchashmalarini  inkor  etardi.  Chunki  bular  kommunistik  mafkura  o’lchovi  va
tamoyillariga  mohiyatan  zid  kelardi.  Shu  bois  bu  yillarda  o’zbek  xalqining  olis
asrlarga  borib  qadaluvchi  moddiy  va  ma’naviy  madaniyati  durdonalari,  osori-
atiqalariga,  masjid-u  madrasalar,  gumbaz-u  maqbaralar  ko’rinishidagi  noyob
me’moriy obidalariga zo’r berib hujum uyushtirildi. Binobarin, bu maskanlarning
qarovsiz,  xarob  ahvolga  keltirilganligi  ham  tasodifly  hol  emas,  albatta.  Ayniqsa
bunda  xalqimizning  qalbi,  dilidan  chuqur  joy  olgan,  uning  uzoq  asrlik  islomiy
qadriyatlari zavol toptirilganligini chuqur taassuf bilan ta’kidlashga to’g’ri keladi.
Odamlar ongiga kommunistik g’oyalarni singdirishdan iborat maqsadga erishishda
joylarda «Xudosizlar jamiyatlari» tuzilib, ular orqali diniy e’tiqod va tasavvurlarga
qarshi, uning pokdomon peshvolariga qarshi hujumkor ateistik kurash, tashviqot va
targ’ibot avj oldirild
47 48 Xulosa
 Buning oqibatida yurtning ilg’or ziyolilari bo’lgan qancha-qanchalab ruhoniylar,
eshon-u mul lalar, ulamo-yu fuzalolar ayovsiz ta’qib-u quvg’inlarga duchor etildi
yoxud  qirg’in  qilindi.  Ularning  ko’plari  jonlarini  hovuchlab,  oila,  bola-chaqasi
bilan  ne  azob-u  uqubatlarni  boshdan  kechirib,  uzoq  xorijiy  yurtlarga  bosh  olib
ketishga majbur bo’ldilar. O’zbek xalqining ko’plab yurtparvar ziyolilari fidoyilik
namunalarini  ko’rsatib,  barcha  qiyinchiliklarga  bardosh  berib  respublikaning
madaniy  hayotida  faol  qatnashdilar.  Ularning  sa’y-harakatlari  bilan  teatrlar,
klublar,  kutubxonalar  va  boshqa  madaniy-ma’rifiy  muassasalar  bunyod  etilib
faoliyat ko’rsata boshladi. 1929-yilda o’zbek musiqali teatriga asos solindi. 1933-
yilga  kelib  Hamza  nomli  akademik  drama  teatri  ish  boshladi.  Har  qanday
mafkuraviy tazyiqlarga qaramasdan milliy ruh ustuvor bo’lib qola berdi. Xalqimiz
orasidan  uning  asriy  dil  armoni,  orzu-istaklarini  kuylagan  Hoji  Abdulaziz
Abdurasulov,  Ota  G’iyos  Abdug’aniyev,  Domla  Halim  Ibodov,  Mulla  To’ychi
Toshmuhamedov,  Madrahim  Sheroziy,  Shorahim  Shoumarov,  Abror  Hidoyatov,
Soraxonim,  Tamaraxonim,  Lutfixonim,  Mukarramaxonim  singari  nomdor
san’atkorlar  еtishib  chiqdi  va  dovruq  qozondi.  1936-yilda  Toshkent  davlat
konservatoriyasining ochilishi xalqimizning madaniy hayotida katta voqea bo’ldi.
O’zbek  musiqa  madaniyatining  zabardast  vakillari  Yunus  Rajabiy,  Muxtor
Ashrafiy,  Mutal  Burhonov,  Tolibjon  Sodiqov,  To’xtasin  Jalilov  singari
san’atkorlar  ijodi  xalq  dilidan  chuqur  joy  oldi.  1937-yilda  Moskvada  o’tkazilgan
birinchi  o’zbek  san’ati  va  adabiyoti  dekadasi  xalqimiz  madaniyatining  yorqin
ko’rigi bo’ldi. Unda «Gulsara», «Layli va Majnun» operalari, «Farhod va Shirin»
musiqali dramasi va boshqa sahna asarlari katta mahorat bilan namoyish etildi. 30-
yillarda  O’zbekistonda  yangidan  kino  san’ati  shakllanib  bordi.  Uning  yorqin
ifodasi  sifatida  shu  davrda  yaratilib  ekranlarga  chiqarilgan  «Asal»,  «Qasam»,
«Ravot  qashqirlari»,  «Azamat»  singari  filmlarni  tilga  olib  o’tish  joizdir.  Ularni
yaratishda  Komil  Yormatov,  Nabi  G’aniyev,  Sulaymon  Xo’jayev,  Yo’ldosh
A’zamov, Rahim Pirmuhamedov singari ajoyib o’zbek kino ustalarining xizmatlari
benazirdir.  20-30-yillarda  respublikada  ko’plab madaniy  inshootlar  qurildi. 1932-
49 yilda respublikada 707 ta kutubxona, 3087 ta klub, 409 ta kinoqurilma, 32 ta teatr,
13  ta  muzey  faoliyat  ko’rsatdi.  O’zbekistonda  madaniy  qurilish  jarayonining
chuqurlashib  borishiga  mamlakatda  avj  olgan  totalitar  tuzum  zo’ravonligi  va
bedodligi jiddiy to’sqinlik tug’dirdi. Bunday keskin, nosog’lom muhitda madaniyat
muassasalarining  faoliyati  cheklanib,  bu  soha  xodimlarining  ijodkorligi  har
tomonlama  qiyin-qistov  va  siquvga  olindi.  Bu  esa  respublika  madaniy  hayoti
maromining normal kechishiga, shubhasiz, salbiy ta’sir ko’rsatdi. Abror Hidoyatov
Otello  rolida.  Bu  davrda  o’zbek  adabiyoti  ham  jiddiy  hayotiy  sinovlar  jarayonini
boshdan kechirdi. O’zining boy tarixiy an’analariga ega bo’lgan bu adabiyot xalq
ruhining  ko’zgusi  sifatida  uning  ma’naviy  hayotini  tashkil  qilishda,  zamon
muammolarini idrok etish hamda hal etishda o’z hissasini qo’shib bordi. Sovetlar
insonlarning  ongi,  shuuriga  ta’sir  etish,  ularni  ma’nan  va  ruhan  tarbiyalashda
adabiyot  va  san’atning  o’rni  beqiyosligini  hisobga  olib,  uni  yangi  sotsialistik
qurilish  xizmatiga  faol  jalb  etishga  intildilar.  Ularning  nazarida  adabiyot  kuchli
mafkuraviy  qurol  sifatida  yangi  tuzumni  mustahkamlashga  xizmat  qilishi,
millionlar ommasini shunga da’vat etmog’i kerak edi. VKP MQning 1925-yil 18-
iyunda  qabul  qilgan  «Partiyaning  adabiyot  sohasidagi  siyosati  to’g’risida»  nomli
qarorida  shu  ruh,  g’oya  aks  ettirilgandi.  Bu  hujjat  o’zbek  adabiyoti  va  uning
namoyandalari  uchun  ham  qo’llanma  hisoblanardi.  Unda  ochiqdan  ochiq  sovet
mafkurasiga zid adabiyot «burjua mafkurasi xizmatkori», deb e’lon qilingandi. Bu,
albatta,  har  bir  ijodkor  zimmasiga  mashaqqatli  vazifa  yuklardi.  Negaki,  har  bir
shoir  yoki  adib  sovet  mafkurasi  talablaridan  biroz  bo’lsa-da  chetlashsa,  o’z
xalqining  boy  tarixiy  o’tmishi  yoxud  ulug’  ajdodlari  hayotidan  asar  yozguday
bo’lsa, uning og’ir jazoga ro’baro’ kelishi hech gap emas edi. Mana, nima uchun
30-yillarda  xalqimiz  faxr-u  g’ururi  bo’lib  qolgan  bir  qator  favqulodda  iste’dod
sohiblari qatag’on qilindi, ijodlari bo’g’ildi. Biroq har qanday tazyiq-u ta’qiblarga
qaramay o’zbek adabiyoti bu yillarda muhim yutuqlarga erishib, jiddiy o’zgarishlar
yo’lidan  ilgarilab  bordi.  Bu  o’rinda  Abdulla  Qodiriyning  «O’tkan  kunlar»,
«Mehrobdan  chayon»,  Cho’lponning  «Kecha  va  kunduz»,  Sadriddin  Ayniyning
50 «Odina»,  «Sudxo’rning  o’limi»,  Fitratning  «Abulfayzxon»,  Oybekning  «Qutlug’
qon», G’afur G’ulomning «Ko’kan», va «Yodgor» shular iborat. 
51 Faydalangan manbalar va adabiyotlar ro’yxati
I O’zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari:
1. Karimov  I.A.  “O’zbekiston  XXI  asr  bo’sag’asida:  xavfsizlikka  tahdid,
barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari”, Toshkent: O’zbekiston,1997-y 
2. O’zbekiston  Respublikasi  birimchi  Prezidenti  Islom  Karimov,  “Yuksak
ma’naviyat-yengilmas kuch”. Toshkent, “Manaviyat”, 2018
II. Manbalar:
1. Atamirzayeva.O,  Gentshke,  V,  Murtazayeva,  R  O’zbekiston  SSR  hududiy
chegaralanishi tarixi” Toshkent,2001-y
2. Shamsutdinov  R ., Karimov  Sh .” Vatan  tarixi ”. Toshkent: Sharq, 2010-y
3. Tursunov X. “O’zbekiston SSRning tashkil topishi Toshkent Fan, 1957-y 
4. Usmonov.Q.“O’zbekistoning  yangi  tarixi”:  O’zbekiston  sovet
mustamlakachiligi davrida. Toshkent: Sharq, 2000-y
5. O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Toshkent: “O’zbekiston”, 2006-y
6. Mo’minov. I O’zbekiston SSR tarixi”. Toshkent: Fan,1971-y 
7. Muxammedyarov. Sh. F “O’zbekiston” Toshkent: Sharq 2001-y
8. Salmonov.A O’zbekistonda sovet mustamlakachiligi davrida Toshkent “Sharq” 
2000 yil
9. Alimova.A.D. “Mustabid tuzumning O’zbekiston milliy boyliklarini talash 
siyosati tarix shoxidligi va saboqlari” Toshkent Sharq 2000-yil
52