“Xiva xonligida san’at va madaniyat (XX asr boshlari misolida)”

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS 
TA’LIM  VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
TARIX VA IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
T ARIX KAFEDRASI 
“5120300 Tarix (m amlakatlar va mintaqalar bo’yicha ) ”  ta’lim
yo’nalishi bo’yicha bakalavr darajasini olish uchun  
“ Xiva xonligida san’at va madaniyat (XX asr boshlari misolida) ”
mavzusida yozgan  
     
                       Ilmiy rahbar:       t. f.n. A.Hasanov 
    
 
“ Himoyaga  tavsiya etildi ”
Tarix    va ijtimoiy fanlar
      fakulteti dekani _______ _ prof B. Eshov 
“_____”____________ 201 7  yil
Qarshi M  U  N  D  A  R  I  J  A
KIRISH …………………………………………………………………………...3
I. BOB. XX ASR BOSHLARIGACHA BO’LGAN DAVRDA XIVA XONLIGIDA
IJTIMOIY IQTISODIY VA MADANIY HAYOT ....................... ………………...8
1.1. Xiva xonligining siyosiy tarixi va uning madaniy hayotga ta’siri. …… .. …… . . 8
1.2.  Xiva xonligi tarixi bo’yicha manbalar  ……………………….... …..… . ….... .16
1.3. XX asr boshlarigacha bo’lgan davrda Xiva xonligida ijtimoiy iqtisodiy 
hayot  …………………………………………………………………………….. . 25
II  BOB.  XX  ASR  BOSHLARIDA  XIVA  XONLIGIDA  SAN’AT  VA
MADANIYAT  ……………………………………………………………. …...…3 3
2.1. XX asr boshlarida Xiva xonligida shaharlar hayoti, me’morchilik, uning san’at
va madaniyat rivojidagi o’rni …………… ………. ………………… ….. .……...34
2.2.  XX  asr  boshlarida  Xiva  xonligida  an’anaviy  san’at  turlari  va  ularning
shakllanishi ……………………………………………………..………….……..44
XULOSA ................................................................................................................49
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI .........................................54
ILOVALAR…………………………………………………………………......56
2 KIRISH
 Mavzuning  dolzarbligi.  Ko’hna  Xorazm  azaldan  ilmu  irfon  beshigi,  fan  va
madaniyat,  ma’naviyat  va  ma’rifat  markazi  bo’lgan.  Mustaqillik  yillarida
xalqimizning asl tarixini yoritish borasidagi tadqiqotlar, shonli va buyuk tariximiz
haqida  ko’plab  ma’lumotlar  bera  boshladi.  Bugungi  kun  davr  talabi  tarix  fani
oldiga  ham  ulkan  va  yangi  vazifalarni  qo’ymoqda.  O’rta  Osiyo  xalqlari   tarixini
chuqur o’rganishda Xiva xonligi qadimiyatini  tadqiq etish ham katta ahamiyatga
ega.
Islom   Karimov,  “ Tarix  haqiqati  shuni  ko’rsatadiki,  tomirida  milliy  g’urur,
Vatan  ishqi  jo’sh  u rgan  odamgina  buyuk  ishlarga  qodir  bo’ladi.  Biz  shunday
ma’naviy  muhit  yaratishimiz  kerakki,  yurtimizning  har  bir  burchagida,  barcha
shahar  va  qishloqlarimiz  qiyofasida  vatandan  faxrlanish  hissi  ko’zimizni,
qalbimizni  yashnatib  tursin.”-  deb  ta’kidlagan  edi 1
.  Bu   tom  ma’nodagi  yashnab
turish esa jamiyat a’zolariga haqiqiy tariximizni qay tarzda yetkaza olishimiz bilan
ham bog’liq.
Birinchi  Prezidentimiz  ta’kidlaganlaridek,  har  qanday  yurt  o’z i ning  buyuk
farzandlari,  shu  zaminda  yashab  o’tgan  aziz-avliyolari  bilan  tabarruk  va
muqaddasdir. Xorazm zaminida bunday insonlar ko’p o’tganki, bunday zotlarning
tabarruk nomlarini, bebaho merosi va ma’naviyat xazinasiga qo’shgan hissasini har
tomonlama  o’rganish,  shuningdek,  ularni  keng  ommaga  tanishtirish,  ularning
ma’naviy  qudratimiz  ramzi  va  donishmandlik  timsoli  ekanligini  ta’kidlash
muhimdir. 
Istiqlol yillarida ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan noyob moddiy madaniyat
namunalariga  bo’lgan  munosabat  ham  tubdan  o’zgardi.  Mustabid  tuzum  davrida
tashlandiq  holga  kelib  qolgan,  toptalgan  va  “yo’q  bo’lib  ketish”  holiga  kelib
qolgan, xalqimizning aziz avliyolari, buyuk mutafakkirlarining hoki abadiy qo’nim
topgan  va  ming  yillar  mobaynida  e’zozlanib  kelingan  muqaddas  qadamjo-
ziyoratgohlar  ta’mirlandi,  qayta  tiklandi  va  bugun  obod  go’shalarga  aylantirildi.
Qadimiy  shaharlarimizning  yubiley  anjumanlari,  ulug’  ajdodlarimizning  tavallud
1
 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. T.: Ma’naviyat . 2008 . – 90 - b .
3 to’ylari  dunyo  ilmiy  jamoatchiligi  ishtirokida  katta  tantana  bilan  nishonlandi.
Ularning haqiqiy tarixi jahon ahliga yangi ilmiy manbalar asosida tanitildi 1
.
  Shunday  noyob  madaniyat  namunalarini  Xiva  shahri  ham  o’z  bag’rida
saqlab kelmoqda. Xiva — muzey-shahar, lekin Rim shahri kabi aholi yashaydigan
shahardir.  Arxeologik  tadqiqotlarning  ko’rsatishicha,  shahar  kamida 2500  yoshga
kirgan.  Bularning  hammasi  Y U NESKO  tashkilotiga  Xivani  qo’riqxona
ahamiyatidagi  shahar  deb  e’lon  qilishga,  shaharning  ichki  qismi  bo’lgan  Ichan-
qal’ani esa jahon ahamiyatidagi tarixiy yodgorlik deb e’tirof etishga asos bergan.
«Avesto» kitobi Xorazm to’g’risida tarixiy ma’lumotlar beradi. «Tarixning otasi»
deb  sanalgan  Gerodot  Xorazm  va  xorazmliklar  to’g’risida  gapirib  o’tgan  edi.
Beruniy esa Xorazmdagi qadimiy deh q onchilik to’g’risida hikoya qilgan.
Xorazm  xalqlari  madaniyati  tarixida  XX  asr  boshlari  ham  muhim  ahamiyat
kasb  etadi.  Xiva —  tarixiy  qurilish,  butunligicha  bino va  inshootlar, aslida  ochiq
havodagi  butun  bir  shahar  amalda  tarixiy  holida  saqlanib  qolgan  dunyoning  bir
nechtagina shaharlaridan biridir. Xiva shahrining monumental inshootlari go’yoki
qaytadan  barpo  etilgan  shaharni  hosil  qilgan  bo’lib,  u  bizni  bor-yo’g’i  ikki-uch
avlod ustalarning hayoti davomida qurilishi tezligi bilan hayratda qoldiradi. Lekin
boshqa  sharoitlarda  halokatli  bo’ladigan  holatlar  –  kichik  yer  bo’laklaridagi
tasodifiy  qurilishlar,  o’ta  siqiq  sharoitlar  va  yer  kamligi  bu  yerda  me’morchilik
inshootlarining benihoya go’zalligi, nafisligi va turli-tumanligiga sabab bo’ldi.
Sobiq  Sho’ro  tuzumi  davrida  ko’pgina  tarixchilar  tomonidan,  O’rta  Osiyo
hudududida  yashagan  qadimgi  xalqlarning  moddiy  va  ma’naviy  madaniyatiga
nisbatan  sho’rolar  davrida  noxolis  yondoshildi.   Istiqlol  yillarida  ushbu
fikrlarnining   asossiz  ekanligi,  bu  o’lkada  juda  qadimdan  bizning  ajdodlarimiz,
yashab yuksak madaniyat namunalarini yaratishganligini isbotlandi. 
Yuqorida keltirilgan fikr-mulo h azalardan kelib chiqib, ushbu mavzuni keng,
har tomonlama, to’laqonli o’rganishni dolzarb vazifa deb xisoblaymiz. 
1
 Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz. Т.8. – Т.: O`zbekiston , 2000. – 
331-332 b .
4 BMIning  maqsad  va  vazifalari.  Ish ning  maqsadi,  XX  asr  boshlarida  Xiva
xonligida san’at va madaniyatning o’ziga xos xususiyatlarini ilmiy tahlil qilishdan
iborat. Ushbu  maqsaddan  kelib  chiqqan  holda , quyidagi  vazafalar  belgilab  olindi :
 Xorazm  xalqining  XX  asr  boshlaridagi  madaniyati ,  xo ’ jaligi ,  turmush  tarzi ,
jamiyatining  shakllanishi  va  rivojlanish  bosqichlari ,  san ’ ati ,  moddiy
madaniyati  va  ma ’ naviy  hayotining  asosiy  xususiyatlarini ,  manbalar  asosida
aniqlash , 
 Xorazm  xalqining  XX  asr  boshlaridagi  madaniyati ,  xo ’ jaligi ,  turmush  tarzi ,
jamiyatining  shakllanishi  va  rivojlanish  bosqichlari ,  san ’ ati ,  moddiy
madaniyati  va  ma ’ naviy  hayotining  asosiy  xususiyatlari  haqidagi  tarixiy
manbalarni  to ’ plab , mavjud  ashyoviy  manbalar  bilan  qiyosiy  tahlil  qilish . 
 Xiva  madaniyatining  o’lka  hunarmandchiligi,  rivojiga  ko’rsatgan  ta’sirini
o’rganish, ularning o’ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishdan iboratdir.
BMI zamirida san’at va madaniyat va arxeologiya yodgorliklarini o’rganish
yotadi.  Bu  esa,  O’zbekiston   tarixi  muammolarini,   ayrim  ji h atlarini  hal  qilishga
yordam beradi. 
BMIda  tarixiylik,  ilmiylik,  xolislik,  haqqoniylik  prinsiplariga  amal  qilingan
holda  umuminsoniy  qadriyatlar  hamda  milliy  g’oyadan  kelib  chiqqan  holda
yondoshiladi.  Arxeologik  materiallar  bilan  yozma  manbalarni  o’zaro  qiyoslash
asosida ilmiy xulosalar chiqariladi.
Shu  bilan  birga,  ushbu  ishni  to’laqonli  yoritishda  Islom  Karimov  va
O‘zbkiston  Respublikasi  Prezidenti  Sh.Mirziyoyevlarning  asarlari,  nutqlari,
maqolalarida  ilgari  surilgan  g’oya,  fikr,  ko’rsatmalar  asosiy  dasturamal  bo’lib
xizmat qiladi.
BMIning  yangiligi  va  ahamiyati.  Mavzu  ijtimoiy  fanlarda  qaror  topgan
yangicha  yondashuvlar  asosida  tadqiq  etilib,  ilmiy  tarixiy  adabiyotlar,  Prezident
farmonlari,  hukumat  qarorlari,  Davlat  arxiv  xujjatlari,  statistik  ma'lumotlar,
mahalliy  manbalar  va  so'nggi  yillarda  olib  borilgan  ilmiy  tadqiqot  natijalarini
umumlashtirish,  qiyosiy  taxlil  etish  asosida  tadqiqotning  ilmiy  yangiligi  sifatida
quydagilar ilgari surildi: 
5  Xiva xonligining siyosiy tarixi va uning madaniy hayotga ta’siri o`rganildi;
 Xiva xonligi tarixi bo’yicha manbalar  tahlil qilindi;
 XX asr boshlarigacha bo’lgan davrda Xiva xonligida ijtimoiy iqtisodiy hayot
ko`rsatib berildi;
 XX  asr  boshlarida  Xiva  xonligida  shaharlar  hayoti,  me’morchilik,  uning
san’at va madaniyat rivojidagi o’rni  ko‘rsatib berildi;
 XX  asr  boshlarida  Xiva  xonligida  an’anaviy  san’at  turlari  va  ularning
shakllanishi  o‘zaro o`rganilib, tahlil qilindi. 
Bitiruv  malakaviy  ishidan  O‘zbekiston  tarixi,  O‘zbek  davlatchiligi  tarixi
fanlaridan  ma’ruza  va  amaliyot  darslarida  kurs  ishi,  referat,  mustaqil  ishlar
tayyorlashda foydalanish mumkin.
Mavzuni o’rganilganlik darajasi . Xiva xonligidagi san’at va madaniyat tarixi
bo’yicha  manbalar  birinchi  navbatda,  tarixiy  hujjatl arni  o’rganish  natijasida
to’plangan.  Xiva  xonlari  arxivi  hujjatlari  Rossiya  xonlikni  bosib  olgach,  1873-
yilda  Peterburgga  olib  ketilgan.  Keyinchalik  ular  olimlar  tomonidan  topilib
o’rganilgan va sharhlangan.
Arxiv  hujjatlari  Xiva  xonligining  davlat  tuzumi,  soliq  va  majburiyatlar,  pul
muomalasi,  davlatning  ma’muriy-hududiy  bo’linishi,  aholining  xo’jalik
mashg’uloti,  savdo-sotiq  ishlari  kabi  masalalar  haqida  qimmatli  ma’lumotlar
beradi.
XVII  asrda  yashagan  Hasanbek  Rumluni ng  «Eng  go’zal  tarixi»  asari  XVI
asrnin g  birinchi  yarmidagi  Xiva  tarixiga  bag’ishlangan.  Xiva  xoni,  tarixchi  olim
Abulg’oziy  Bahodirxonning  (16031664)  «Shajarayi  turk»  asari  ayniqsa  katta
ahamiyatga  ega  asardir.  Asarda  juda  katta  tarixiy  faktlar  to’plangan.  Asarning
1512-  1663-  yillar  oralig’idagi  Xiva  ijtimoiy-siyosiy  tarixiga,  Xiva  -  Buxoro
munosabatlariga bag’ishlangan IX bobi tarix fani uchun ayniqsa katta ahamiyatga
ega.
Mahalliy mualliflar orasida Munis va Ogahiylarning tarixiy asarlari ham tarix
uchun muhim manba hisoblanadi. Munis vafot etgach, xonlik tarixini yozish ishini
6 Ogahiy  davom  ettirgan.  U  bitgan  tarixiy  asar  «Shohidi  iqbol»  deb  atalib,  o’zida
1872- yilgacha bo’lgan tarixni aks ettiradi.
Xudoyberdi  Avaz  Muhammadning  1831  -  1832-  yillarda  yozilgan  «Dili
g’aroyib»  asari  ham  Xiva  xonligi,  uning  shaharlari  haqida  muhim  ma’lumotlar
beradi.
Xiva xonligining 1872-1911- yillardagi tarixini Xiva xoni Asfandiyorxonning
topshirig’i bilan 1912- yilda Yusufbek Bayoniy yaratgan.
1725- yilda Xivaga Rossiya elchisi bo’lib kelgan Florio Benevini esdaliklarida
ilmiy jihatdan muhim ma’lumotlar yozib qoldirilgan 1
.
1793-1794-  yillarda  Orenburgdan  Xivaga  oftolmolog  vrach  Blankennagel
taklif  etilgan.  U  xonning  ko’zi  ojiz  bo’lib  qolgan  amakisini  davolagan.  U  yozib
qoldirgan esdalik ma’lumotlar juda qimmatli edi.
Rossiya elchisi sifatida Xiva xonligiga 1819-yilda kelgan N. I. Muravyov ham
yozib q o ldirgan «Esdaliklar» eng qimmatli manbalar qatorida turadi 2
. 1842- yilda
Xiva  va  Rossiya  o’rtasida  «Majburiyatlar  akti»  shartnomasining  imzolanishiga
erishgan  elchi  G.  Danilevskiy  o’zi  bilan  Xivaga  kelgan  tabiatshunos  olim  R.
Baziner bilan birgalikda «Xiva va xonlikning boshqa shaharlari hamda qishloqlari,
savdo sotig’i va sanoati» nomli asar yozib qoldirganlar.
1858-yilda  Xiva  va  Buxoroga  yuborilgan  diplomatik  missiya  rahbari
N.Ignatyev  yozib  qoldirgan  esdaliklar  ham  Xiva  tarixi  bo’yicha  muhim  manba
hisoblanadi.
Taniqli sharqshunos olim N.Vasilevskiyning «O’zbeklar Xorazmda», «Inoqlar
hukmdorligi» va «Qo’ng’irot sulolasi» asarlari Xiva xonligining XVI asr va undan
keyingi asrlar tarixiga bag’ishlangan.
1
 Безгин И.Г. Князя Бековича-Черкасского экспедиция в Хиву и посольства флота поручика Кожина и 
Мирзы Тевкелева в Индию к Великому Моголу (1714-1717 гг.). Библиографическая монография. СПб., 1891.
239 с.
2
  Залесов Н. Посольство в Хиву подполковника Данилевского в 1842 году //Военн ы й сборник. Пг., 1861. № 
11. С. 59.
Хива, или географическое и статистическое описание Хивинского ханства, состоящего теперь в войне с 
Россией, заимствованное из разных отечественных и иностранных писателей, с изображениями костюмов и 
вида города Хивы. М.: 1840. с. 79. Сведения о Хивинском ханстве. Вы р. и з жур. “ Мануфактур и торговля ” . 
1843. Хмыр. кол. Т. 9. С. 105, 129, 130, 149.”
Данилевский Г.И. Описание Хивинского ханства. ЗИРГО, 1851. Кн.: 5. с. 136.
7 Bundan  tashqari,  Xiva  bilan  Rossiyaning  XVIII-XIX  asrlardagi  o’zaro
aloqalari  yana  bir  sharqshunos  olim  S.  Jukovskiyning  «Rossiyaning  keyingi  300
yilda Buxoro va Xiva bilan aloqasi» asarida o’z ifodasini topgan.
Yevropa  mamlakatlari  sayyohlari  va  olimlari  yozib  qoldirgan  asarlar  ichida
ingliz  savdo  va  diplomatiya  vakili  A.  Jenkinsonning  esdaliklari  Xiva  xonligining
XVI  asr  tarixi  haqida  muhim  ma’lumot  beradi.  Jenkinson  esdaliklari,
«Jenkinsonning Xiva va Buxoroga sayohati» deb nomlangan.
Yevropa sayyohlari ichida taniqli venger sharqshunos olimi A. Vamberi yozib
qoldirgan  «O’rta  Osiyo  bo’ylab  sayohat»  deb  ataluvchi  asar  Xiva  tarixi  bo’yicha
ham  eng  qimmatli  manbalardan  hisoblanadi.  Uning  esdaliklari  o’zbek  tilida  ham
chop etilgan. 
O’zbekiston  olimlarining  Xiva  xonligi  tarixiga  oid  asarlari    o’zbekiston
olimlari  ham  Xiva  xonligi  tarixini  o’rganish  ishiga  katta  hissa  qo’shganlar.  Ular
orasida  akademik  I.  Mo’minov  boshchiligida  yaratilgan  «Xorazmning  qadimgi
davrdan hozirgi kungacha bo’lgan tarixi» (1976-yil) alohida qimmatga ega.
Xorazmning eng qadimgi davrlaridan to hozirgi kungacha,shu jumladan, XVI-
XIX  asrlar  birinchi  yarmi  tarixi  haqida  Xiva,  shahrining  2500  yilligi  yubileyi
munosabati  bilan  chop  etilgan  «Xiva  ming  gumbaz  shahri»  kitobi  ham  tarixiy
faktlarga j uda bo y asardir (1997-yil). 
1962-yilda  Xiva  xonlari  arxivi  Toshkent  shahriga  olib  kelingan  va
O ’zbekiston markaziy davlat arxivida saqlanmoqda.
BMI ning   tuzilishi  va  hajmi .   Ish  kirish,  ikkita  bob,  xulosa,  foydalanilgan
adabiyotlar, ro’yxati hamda ilovalar dan iborat.
8 I  BOB. XX ASR BOS H LARIGAChA BO’LGAN DAVRDA XIVA
XONLIGIDA IJTIMOIY IQTISODIY VA MADANIY HAY O T
 1.1. Xiva xonligining siyosiy tarixi va uning madaniy hayotga ta’siri
  Xorazm hududida jami 20 ga yaqin o’zbek qabilasi istiqomat qilar edi. Ular
orasida qo’ng’irot, mang’it, nayman, qipchoq va qiyot qabilalari ko’p sonli va eng
kuchli qabilalar  bo’lgan. Shayboniyxon bosqini arafasida Xorazm temuriy Sulton
Husayn  Boyqaro  boshliq  Xuroson  davlati  tasarrufida  edi.  Xorazmda  qo’ng’irot
qabilasidan  chiqqan  Chin  So’fi  hokim  edi.  U  rasman  Husayn  Boyqaro  noyibi
hisoblanardi.
1505-  yili  Shayboniyxon,  1510-  yilda  esa  Eron  hukmdori  shoh  Ismoil
Xorazmni  bosib  oldilar.  Biroq  shoh  Ismoilning  hukmronligi  uzoqqa  bormadi.
Vazir  shahri  qozisi  Umar  qozi  yetakchiligida  safaviylar  hukmronligiga  qarshi
harakat boshlanadi.
Xorazmning  mo’tabar  zotlari  mamlakat  taxtiga  Shaybon  avlodlaridan  Berka
Sultonning  o’g’li  Elbarsxonni  o’tqazishga  qaror  qildilar.  U  bu  davrda  Dashti
Qipchoqda  edi.  Berka  Sultonning  xonadoni  Shayboniyxon  xonadoni  bilan
garchand  bir  shajaradan  bo’lsa-da,  ular  o’zaro  dushmanlik  munosabatida  edilar.
1480-  yilda  o’zaro  toj-u  taxt  uchun  kurashda  Muhammad  Shayboniyxon
tomonidan  o’z  bobokaloni  Shaybonxon  avlodiga  mansub  Berka  Sultonning
o’ldirilganligi buning sabablaridan biri edi 1
.
Xorazmning  erksevar  xalqi  Elbarsxon  yetakchiligida  1511—1512  yillarda
Eron qo’shinlarini mamlakatdan butunlay quvib chiqarishga muvaffaq bo’ldi. Shu
tariqa 1511-yilda Xorazm mustaqilligi tiklandi va bu davlat endi Xiva xonligi deb
atala  boshlandi.  Bu  davlat  asoschisi  ham  shayboniylar  vakillari  bo’ldi.  Xiva
xonligida shayboniylar hukmronligi 1770- yilgacha davom etdi.
XVII asr Xiva xonligining siyosiy hayotida o’ziga xos ikki xususiyat - bu, bir
tomondan,  markaziy  hukmron  sulola  nuf u zining  pasayishi  bo’lsa,  ikkinchi
tomondan,  qabila  boshliqlari  ta’sirining  kuchayishi  bo’ldi.  Qabila  boshliqlari:
1
 www.ziyouz.net  sayti
9 beklar,  biylarning  kuch-qudrati  shu  darajaga  borib  yetgan  ediki,  ular  oliy
hukmdorga o’z xohish-istaklarini o’tkaza olganlar. Xon davlat hayotiga oid har bir
masalani ularsiz mustaqil hal eta olmas edi. Aksincha, aynan shu qabila boshliqlari
xon  taqdirini  hal  etardilar.  Binobarin,  Xiva  xonligida  davlat  parokandaligi  yuz
berdi. Parokandalik Arab Muhammadxon davri (1602 - 1621) da yuqori nuqtasiga
yetgan edi. Amudaryo o’zanining o’zgarishi bu davrda ham davom etdi. Natijada,
Arab  Muhammadxon  xonlik  poytaxtini  Urganchdan  Xivaga  ko’chirishga  majbur
bo’ldi. Yuz bergan iqtisodiy tanglik davlatning siyosiy ahvoliga juda katta salbiy
ta’sir  ko’rsatdi.  Bundan  tashqi  kuchlar  foydalanib  qolishga  urindi.  Chunonchi,
Arab  Muhammad  davrida  Rossiya  chegarasini  qo’riqlab  turgan  Yoyiq  kazaklari
ataman  Nechay,  ko’p  o’tmay  ataman  Shamay  Urganchga  hujum  qildilar.  Biroq,
ular  talonchilikdan  iborat  maqsadlarini  amalga  oshira  olmadilar.  Aksincha  Xiva
qo’shini ularni tor-mor etdi 1
.
1616-yili  Atab  Muhammadxonning  o’g’illari  Habash  Sulton  bilan  Elbars
Sulton  nayman  va  uyg’ur  qabilalarining  boshliqlariga  tayanib,  otalariga  qarshi
isyon  ko’tardilar.  Ota  farzandlariga  yon  bosdi.  Ular  boshqaruviga  topshirilgan
hududlarga Vazir shahrini ham qo’shib berdi. Biroq bu bilan nizo tugamadi. 1621-
yili  ular  yana  isyon  ko’tarishdi.  Bu  safar  otalari  Arab  Muhammadxon  tarafida
uning  boshqa  ikki  o’g’li  -  Asfandiyorxon  va  Abulg’ozi  Sulton  urushda
qatnashdilar. Bu urushda Habash Sulton va Elbars Sulton qo’shinlari g’olib keldi.
Noqobil  farzandlarning  amri  bilan  asir  olingan  otaning  ko’ziga  mil  torttirildi  va
Xivaga keltirib qamab qo’yildi. Oradan ko’p vaqt o’tmay, xon qatl etildi.
Abulg’ozi  Sulton  Buxoro  xoni  Imomqulixon  saroyida  panoh  topdi.
Asfandiyorxon  esa  Hazoraspda  yashirindi.  Keyinchalik  u  Eron  shohi  Abbos  I
huzuriga yo’1 oldi va uning yordamida 1623- yilda Xiva taxtini egalladi va Habash
hamda  Elbars  qatl  etildi.  Bui  voqeadan  xabar  topgan  Abulg’ozi  Sulton  Xivaga
qaytdi.  Akasi  Asfandiyorxon  (1623-1643)  uni  Urganch  hokimi  etib  tayinladi.
Biroq  tez  orada  aka-uka  o’rtasidagi  munosabatlar  buzildi.  Natijada,  Abulg’ozi
Sulton  Turkiston,  Toshkent,  Buxoroda  qochib  yurishga  majbur  bo’ldi.
1
 Хоразм тарихи. Урганч, 1997. Б. 86 
10 Asfandiyorxon siyosatidan  norozi bo’lgan turkmanlarning chaqirig’i bilan u yana
Xivaga qaytib bordi. Akasi endi  unga Xivani topshirishga majbur bo’ladi 1
. Biroq
olti  oydan  so’ng  Abulg’ozi  Eron  tasarrufiga  o’tgan  Niso  va  Darunga  (Ashxobod
bilan  Qizil  Arvat  o’rtasida  joylashgan  manzilgoh)  hujum  qilinganlikda  ayblanib,
hibsga  olinadi  va  Eronga,  shoh  Safi  I  (1629-1642)  huzuriga  o’z  navkarlari
qo’riqchiligida  jo’natiladi.  Abulg’ozi  Sulton  Eronda  10  yil  tutqunlikda  kun
kechi rgan  (1630-1639);  o’n  yildan  so’ng  tutqunlikdan  qochib,  1642-  yilda  Orol
o’zbeklari  qaro r gohiga  yetib  keladi.  Asfandiyorxon  vafot  etgach,  1644-»  yilda
Abulg’ozi Bahodirxon Xiva xonligi taxtini egallaydi. Uning  yigirma yillik xonlik
davri jang-u jadallar bilan kechdi. Buxon o  xoni qo’shinlari bilan bir necha marta
to’qnashdi. 
Inoqlar  Abulg’ozi  qabila  boshliqlari  nufuzini  oshiris h i  bilan  ularning
markaziy  hokimiyatga  qarshi  xatti-harakatlariga  barham  bermoqchi  bo’ldi.  U
xonlikdagi  barcha  qabilalarni  to’rt  guruhga  bo’ldi:  qiyofa  qo’ng’irot,  uyg’ur-
nayman,  qang’il-qipchoq,  nukuz-mang’it.  Bunda  qabilalarning  urf-odatlari,
turmush tarzi va qarindoshlik aloqala ri  hamda joylashgan yeri hisobga olindi. Har
bir  qabilaviy  guruhlar  inoq  tayinlanib,  xon  shu  inoq  orqali  qabilaga  tegishli
masalalarni  hal  qilgan.  Inoqlar  xonning  eng  yaqin  maslahatchisi  sifatida  saroyda
istiqomat qilganlar.
Abulg’ozi Bahodirxon Buxoro xoni bilan 1662- yilda sulh tuzib, 1663- yilda
hokimiyatni  o’g’li  Anushaxonga  topshiradi.  Anushaxon  davrida  Buxoro  -  Xiva
munosabatlari yanada keskinlashdi. Anushaxon bir necha marta Buxoro xonligini
xonavayronlikka  olib  kelgan  harbiy  yurishlar  uyushtirdi.  Uning  qo’shini  hatto
Buxoroga  yetib  bordi,  Samarqandni  egalladi.  Nihoyat,  1685-  yilda  G ’ijduvon
yaqinidagi  jangda  Xiva  qo’shinlari  tor-mor  etildi.  Oxir-oqibatda,  Buxoro  xoni
Subhonqulixon  Anushaxonga  qarshi  Xivaga  fitna  uyushtirdi.  1687-  yilda
Anushaxon taxtdan tushirilib, ko’ziga mil torttirildi.
Subhonqulixon  Xivada  o’z  tarafdorlaridan  shunday  fitnachi  guruh  uyushtira
olgan  ediki,  ular  ta’sirida  XVI  asr  oxiri  XVII  asr  boshlarida  Xivada  «xonlar
1
 Абулғози Баҳодирхон. Шажарайи тарокима. – Тошкент: Чўлпон, 1995, – Б. 48. 
11 o’yini»  -  o’nlab  xonlar  almashinuvi  sodir  bo’ldi 1
.  Bu  voqealar  oqibatida  Xiva
xonligining  siyosiy  hayoti  yanada  murakkablashdi,  xonlik  ziddiyatlar,  qarama-
qarshiliklar girdobida qoldi. Xiva xoni Sherg’ozixon (1714-1728) davrida Buxoro
xoni  Abulfayzxon  orolliklarni  Xiva  xoniga  qarshi  gijgijlay  boshladi.  Natijada,
Orolbo’yi  aholisi  Xiva  xonligidan  ajralib  chiqdilar.  Xiva  xonligida  boshlangan
o’zaro  kurash  goh  u  tomon,  goh  bu  tomonning  ustunligi  bilan  to  Sherg’ozixon
vafot etguniga qadar davom etdi.
Xiva xonligida qo’ng’irotlar sulolasining hokimiyat tepasiga kelishi
Xiva xonligidagi siyosiy vaziyat hukmron tabaqalarning urushlari va qabilalar
o’rtasidagi  mojarolarni  to’xtatishga  qodir  bo’lgan kuchli  markaziy hokimiyatning
barpo  etilishini  taqozo  etardi.  Bunday  hokimiyatni  barpo  etishga  qodir  kuch
sifatida  maydonga  o’zbeklarning  qo’ng’irot  qabilasi  chiqdi.  Bu  zaruriyatning
natijasi o’laroq, XVIII asrning 60- yillaridan boshlab, Xiva xonligida hokimiyatni
qo’ng’irot qabilasi boshliqlari asta-sekin o’z qo’llariga ola boshladilar.
Yirik  zodagonlar  va  ruhoniy  tabaqasining  madadiga  tayangan  qo’ng’irot
qabilasining  yo’lboshchisi  Muhammad  Amin  1761-yilda  inoqlik  lavozimiga
ko’tarilgan. U turkmanlaming yovmut va chovduz qabilalariga qarshi kurash olib
borgan 2
.  Biroq  u  dastlab  muvaffaqiyatsizlikka  uchrab,  Buxoroga  -  Doniyolbiy
otaliq  yoniga  ketadi.  Turkman  qabilalari  Xorazmni  egallab,  Hazorasp,  Xonqa,
Urganch,  Kat,  Shohobod  shaharlarini  xonavayron  qiladilar.  Ocharchilik  va  vabo
tarqalib,  o’zbeklar  Orol  va  Buxoroga  ketishga  majbur  bo’ladilar.  1770-  yilda
Muhammad  Amin  inoq  Buxorodan  qaytib  kelib,  yovmutlarga  qarshi  kurashni
uyushtiradi va ularni Xorazmdan haydab chiqaradi.
Muhammad Amin mahalliy beklarni ham bo’ysundirishga muvaffaq bo’ldi. U
xon  avlodidan  bo’lmagani  sababli  taxtga  Abulfayzxonning  o’g’li  Bo’lakayxonni
nomiga,  qo’g’irchoq  xon  sifatida  o’tqazadi.  Hokimiyatni  esa  o’zi  boshqaradi.
1782-  yilda  Buxoro  amirligi  qo’shinlarining  hujumini  qaytarib,  Xiva  xonligi
1
 Матякубова М. Хива хонлиги тарихи манбалари (Муҳаммадризо Огаҳийнинг тарихий асарларини 
кодикологик хусусиятлари). Урганч, 2006. Б. 47 
2
 www.history.ru  sayti
12 mustaqilligini saqlab qoladi. Xiva xonligini boshqargan Muhammad Amin 1 inoq
20 yil davomida 13 marta soxta xonlarni almashtirgan 1
.
Hukmronligining  so’nggi  yillarida  o’z  qabilasining  faol  qatlamiga,
savdogarlar  va  ruhoniylar  madadiga  tayangan  hamda  turli  turkma n  qabilalari
o’rtasidagi  o’zaro  nizolardan  oqilona  foydalana  olgan  Muhammad  Amin
mamlakatda nisbatan siyosiy osoyishtali k  vaziyatini  yaratishga erishdi. Bularning
barchasi mamlakat iqtisodining ko’tarilishini ta’minlaydi. Jon saqlash uchun o’zga
yurtlarga qochib ketgan fuqarolar yana qaytib kela boshladilar. Avaz Muhammad
inoq davrida Xiva xonligi iqtisodiy jihatdan ancha mustahkamlandi.
Muhammad  Amin  ham,  uning  o’g’li  Avaz  (1790-1804)  ham  davlat
hokimiyatini  inoq  unvonida  boshqarganlar.  Qozoqchingiz  biylaridan  soxta  xonlar
chaqirilib  turilgan.  Hokimiyat  amalda  inoq  va  maxsus  kengash  tomonidan
boshqarilgan. Kengash tarkibiga qo’shbegi, mehnat, vazir va otaliqlar kirgan. Inoq
va kengash soxta xon nomidan ish yuritgan.
Faqat Avazning o’g’li Eltuzar (1804-1806) hukmronligi davrida chetdan soxta
xon  chaqirish  to’xtatildi.  Nafaqat  to’xtatildi,  ayni  paytda  1804-  yildayoq  chetdan
chaqirilgan soxta xon Abulg’ozini taxtdan tushirib, o’zini xon deb e’lon qildi. Shu
tariqa, qo’ng’irotlar sulolasi Xiva xonligi taxtini rasman egalladi. Bu sulola 1920-
yilga qadar Xiva xonligini idora qildi.
Eltuzarxon  xonlikda  markazlashgan  davlat  siyosati  yuritish  uchun  harakat
qiladi.  1804-  yilda  Eltuzarxon  Buxoroga  yurish  qildi.  1806-yilda  Amudaryo
bo’yida  bo’lgan  hal  qiluvchi  jangda  Xiva  qo’shinlari  tor-mor  etildi,  Eltuzarxon
ham halok bo’ldi.
Eltuzarxon  vafot  etgach  taxtga  uning  ukasi  Muhammad  Rahim  I  o’tirdi.
Muhammad Rahim I Xiva xonligini siyosiy jihatdan birlashtirishga kirishdi.
Ayni  paytda  turkmanlarni  bo’ysundirish  masalasi  yetakchi  o’ringa  chiqdi.
Turkmanlarning  turli  qabilalari  qanchalik  qattiq  qarshilik  ko’rsatmasinlar,  birin-
ketin bo’ysundirilib borildi.
1
 Xorazm tarixi. Urganch . 2004. Б.86
13 Bo’ysunishni  istamagan  yovmut  qabilasi  Xurosonga  ko’chib  ketdi.  Biroq,
Eron  hukumatining  tazyiqi  ostida,  shuningdek,  yaylov  maydoni  topilmaganligi
uchun  yana  Xiva  xonligi  hududiga  qaytib  keldi.  Endi  ular  Xiva  xoni  tomonidan
ajratib  berilgan  hududga  joylashishga  majbur  bo’ldilar.  Shu  davrdan  boshlab
yovmut qabilasining taqdiri Xiva xonligi bilan uzil-kesil bog’landi va ular xonlik
fuqarolari  tarkibiga  olindi.  Ularga  ham  soliq  to’lash  belgilandi.  Shuningdek,  xon
qo’shiniga belgilangan miqdorda navkar yuborish majburiyati ham yuklandi.
Uzoq  davom  etgan  urushlar  va  yillab  sarson-sargardonlikda  yurish
yovmutlarni qishloq xo’jaligidan ancha uzoqlashtirib qo’ygan edi. Shu tufayli ular
xon qo’shinida sidqidildan xizmat qildilar. Ulardan o’z zamonasining eng jangovar
otliq harbiy qism tuzilganligi ham bejiz bo’lmagan.
Muhammad  Rahimxon  I  o’zbeklar  va  turkmanlardan  tuzilga n  qo’shinga
tayanib  yirik  zodagonlar  qarshiligini  sindirish  uchun  shiddatli  kurash  olib  bordi.
Bu kurashda o’z raqiblarini birin-keti n bo’ysundira bordi.
Muhammad  Rahim  I  ga  dushmanlik  ruhidagi  Orolbo’yi  zodagonlari  guruhi
qattiq qarshilik  ko’rsatdi. 1811 -  yilda uning ham  qarshiligi  sindirildi. Qo’ng’irot
shahri  yakson  qilindi.  Xiva  xoni  mustaqil  bo’lib  ajralib  chiqqan  qoraqalpoqlarni
bo’ysundirishga kirishdi. Qoraqalpoqlar Buxoro amiri Haydardan yordam olishga
harakat  qildilar.  Biroq,  bunga  erisha  olmagach,  Xiva  xonligiga  bo’ysunishga
majbur bo’ldilar.
1812-1820- yillar oralig’ida qozoqlarning Kichik juz xonligi hududiga 2 marta
hujum  uyushtirildi.  Buning  oqibatida,  xonlik  hududlarining  yanada  kengayishiga
erishildi.
1813-  yilda  Shimoliy  Xurosonda  joylashgan  turkmanlarning  takya  qabilasi
Xiva xonligiga qaramligini tan olishga va belgilangan hajmda soliq to’lab turishga
majbur etildi.
1822-  yilda esa  Marv shahri xonlikka qo’shib olindi. 1824yilda Yangi  Marv
shahri bunyod etildi.
Muhammad  Rahimxon  I  bo’ysundirilgan  qabilalar  zodagonlarining  qabila
orasidagj mavqeyi nihoyatda qudratli bo’lganligini hisobga olib, Ularga u yer-mulk
14 va  turli  imtiyozlar  in’om  etgan.  Bu  omil  xonlikda  siyosiy  barqarorlikni
ta’minlashga xizmat qilishi kerak edi 1
.
Muhammad  Rahimxon  I  davrida  xonlik  siyosiy  jihatdan  birlashtirildi.  Ayni
paytda  mamlakatda  nisbiy  barqarorlik  ta’minlandi.  Uning  hududlari  yanada
kengaydi.
Xiva xonlari  Olloqulixon (1825-1842) va Muhammad Amirxon (1846-1853)
davrida  ham  o’zaro  urushlar  to’xtamadi.  Olloqulixon  Buxoroga  7  marta,
Xurosonga  5 marta yurish qilgan bo’lsa, Muhammad Aminxon Marvga 10 marta
yurish  qiladi.  o’nlab  shahar  va  qishloqlar  talanadi.  Zulm,  talonchilik  davom  etdi.
Xalq turmushi og’irlashib bo r di.
  
1
 www.wikepediya.com sayti
15 1.2. Xiva xonligi tarixi bo’yicha manbalar
  
Xiva  xonligi  tarixi  bo’yicha  manbalar  birinchi  navbatda,  tarixiy  hujjatlarni
o’rganish  natijasida  to’plangan.  Arxiv  hujjatlari  bugungi  avlodni  o’tmish  tarixi
bilan  tanishtirishda  beqiyos  ahamiyatga  ega.  Olimlar  u  manbalarni  o’ r ganadilar,
shar h laydilar  va  shu  orqali  o’tmish  tarixini  tiklaydilar.  Xiva  xonlari  arxivi
hujjatlari  Rossiya  xonlikni  bosib  olgach,  1873-  yilda  Peterburgga  olib  ketilgan.
Keyinchalik ular olimlar tomonidan topilib o’rganilgan va sharhlangan.
Arxiv  hujjatlari  Xiva  xonligining  davlat  tuzumi,  soliq  va  majburiyatlar,  pul
muomalasi,  davlatning  ma’muriy-hududiy  bo’linishi,  aholining  xo’jalik
mashg’uloti,  savdo-sotiq  ishlari  kabi  masalalar  haqida  qimmatli  ma’lumotlar
beradi.
XVII  asrda  yashagan  Hasanbek  Rumluni ng  «Eng  go’zal  tarixi»  asari  XVI
asrninj  birinchi  yarmidagi  Xiva  tarixiga  bag’ishlangan.  Xiva  xoni,  tarixchi  olim
Abulg’oziy  Bahodirxonning  (16031664)  «Shajarayi  turk»  asari  ayniqsa  katta
ahamiyatga  ega  asardir 1
. Asarda  juda  katta  tarixiy  faktlar  to’plangan.  Asar  turkiy
qabilalar  shajarasi  haqida  qimmatli  ma’lumotlar  beradi.  Shuningdek,  kitobxonni
Xiva  va  xivaliklar,  shuningdek,  Abulg’oziyning  ham  o’zaro  urushlar  oqibatida
parchalanib ketgan davlatni birlashtirish yo’lida olib borgan shiddatli kurashi bilan
ham  tanishtiradi.  Asarning  1512-  1663-  yillar  oralig’idagi  Xiva  ijtimoiy-siyosiy
tarixiga,  Xiva  -  Buxoro  munosabatlariga  bag’ishlangan  IX  bobi  tarix  fani  uchun
ayniqsa katta ahamiyatga ega.
Mahalliy mualliflar orasida Munis va Ogahiylarning tarixiy asarlari ham tarix
uchun  muhim  manba  hisoblanadi.  Munisning  «Firdavsul  iqbol»  deb  ataluvchi
tarixiy asari 1806- yilda Eltuzarxonning topshirig’i bilan yozilgan. Asar Xivaning
XVI asrdan 1812  yilgacha bo’lgan tarixini qamrab olgan.
Munis  vafot  etgach,  xonlik  tarixini  yozish  ishini  Ogahiy  davom  ettirgan.  U
bitgan  tarixiy  asar  «Shohidi  iqbol»  deb  atalib,  o’zida  1872-  yilgacha  bo’lgan
tarixni aks ettiradi.
1
 Абулғози Баҳодирхон. Шажарайи тарокима. – Тошкент: Чўлпон, 1995. 
16 Xudoyberdi  Avaz  Muhammadning  1831  -  1832-  yillarda  yozilgan  «Dili
g’aroyib»  asari  ham  Xiva  xonligi,  uning  shaharlari  haqida  muhim  ma’lumotlar
beradi.
Xiva xonligining 1872-1911- yillardagi tarixini Xiva xoni Asfandiyorxonning
topshirig’i bilan 1912- yilda Yusufbek Bayoniy yaratgan.
Xiva  tarixi  bo’yicha  rossiyalik  mualliflarning  asarlari.1725-  yilda  Xivaga
Rossiya elchisi  bo’lib kelgan  Florio Benevini esdaliklarida  ilmiy jihatdan  muhim
ma’lumotlar  yozib  qoldirilgan.  1793-1794-  yillarda  Orenburgdan  Xivaga
oftolmolog vrach Blankennagel taklif etilgan. U xonning ko’zi ojiz bo’lib qolgan
amakisini davolagan. U yozib qoldirgan esdalik ma’lumotlar juda qimmatli edi.
Rossiya elchisi sifatida Xiva xonligiga 1819-yilda kelgan N. I. Muravyov ham
yozib  q o ldirgan  esdaliklar  eng  qimmatli  manbalar  qatorida  turadi.  «Esdaliklar»
Xiva  to’g’risida,  qadimiy  obidalar,  davlat  boshqaruvi  tizimi,  hunarmandchilik  va
savdo-sotiq  to’g’risida  batafsil  ma’lumotlardan  iborat.  Shuning  uchun  ham  bu
kitob  fransuz  va  nemis  tillariga  ham  tarjima  qilingan  edi.  Muallif  asarida  o’zbek
xalqiga xos xususiyatlar haqida to’xtalib, o’zbeklarni «aql-idrokli, suhbati yoqimli
va o’tkir, qat’iyatli, matonatli, urf-odati oddiy, yolg’on va aldovdan nafratlanuvchi,
harbiy ishda hormay-tolmaydigan mard va jasur kishilar», deb ta’riflagan ham edi.
N.  I.  Muravyov  o’z  fikrini  davom  ettirib,  yana  quyidagilarni  qayd  etgan 1
:  «Xiva
shahri  keng  maydonda  bog’-rog’  bilan  o’ralgan.  Atrofi  esa  devor  bilan  o’ralgan
hamda  Amudaryodan  suv  quvuri  o’tkazilgan.  Xiva  aholisi  o’zining  mashaqqatli
mehnati  bilan  cho’1-u  biyobonni  hosildor  o’lkaga  aylantirgan.  Atrof  hammasi
ekinzor  maydon.  Bug’doyzor,  sholipoya,  uzumzorva  shirin-shakar  bog’ ,
Chorvachilik ham rivojlangan».
1842-  yilda  Xiva  va  Rossiya  o’rtasida  «Majburiyatlar  akti»  shartnomasining
imzolanishiga erishgan elchi G. Danilevskiy o’zi bilan Xivaga kelgan tabiatshunos
olim  R.  Baziner  bilan  birgalikda  «Xiva  va  xonlikning  boshqa  shaharlari  hamda
qishloqlari, savdosotig’i va sanoati» nomli asar yozib qoldirganlar.
1
 Сведения о Хивинском ханстве. Вы р. и з жур. “ Мануфактур и торговля ” . 1843. Хмыр. кол. Т. 9. С. 105, 129, 
130, 149.”  Данилевский Г.И. Описание Хивинского ханства. ЗИРГО, 1851. Кн.: 5. с. 136.
17 1858-  yilda  Xiva  va  Buxoroga  yuborilgan  diplomatik  missiya  rahbari
N.Ignatyev  yozib  qoldirgan  esdaliklar  ham  Xiva  tarixi  bo’yicha  muhim  manba
hisoblanadi 2
.
Taniqli  sharqshunos  olim  N.  Vasilevskiyning  «O’zbeklar  Xorazmda»,
«Inoqlar hukmdorligi» va «Qo’ng’irot sulolasi» asarlari Xiva xonligining XVI asr
va undan keyingi asrlar tarixiga bag’ishlangan.
Bundan  tashqari,  Xiva  bilan  Rossiyaning  XVIII-XIX  asrlardagi  o’zaro
aloqalari  yana  bir  sharqshunos  olim  S.  Jukovskiyning  «Rossiyaning  keyingi  300
yilda  Buxoro  va  Xiva  bilan  aloqasi»  asarida  o’z  ifodasini  topgan.Yevropa
sayyohlari va olimlari yozib qoldirgan manbalar. Yevropa mamlakatlari sayyohlari
va  olimlari  yozib  qoldirgan  asarlar  ichida  ingliz  savdo  va  diplomatiya  vakili  A.
Jenkinsonning esdaliklari Xiva xonligining XVI asr tarixi haqida muhim ma’lumot
beradi.  Jenkinson  esdaliklari,  «Jenkinsonning  Xiva  va  Buxoroga  sayohati»  deb
nomlangan.  Yevropa  sayyohlari  ichida  taniqli  venger  sharqshunos  olimi  A.
Vamberi  yozib qoldirgan «O’rta  Osiyo bo’ylab sayohat»  deb ataluvchi  asar Xiva
tarixi  bo’yicha  ham  eng  qimmatli  manbalardan  hisoblanadi.  Uning  esdaliklari
o’zbek tilida ham chop etilgan.
 O’zbekiston  olimlarining  Xiva  xonligi  tarixiga  oid  asarlari    o’zbekiston
olimlari  ham  Xiva  xonligi  tarixini  o’rganish  ishiga  katta  hissa  qo’shganlar.  Ular
orasida  akademik  I.  Mo’minov  boshchiligida  yaratilgan  «Xorazmning  qadimgi
davrdan hozirgi kungacha bo’lgan tarixi» (1976-yil) alohida qimmatga ega.
Xorazmning  eng  qadimgi  davrlaridan  to  hozirgi  kungacha,  shu  jumladan,
XVI-XIX asrlar birinchi yarmi tarixi haqida Xiva, shahrining 2500 yilligi yubileyi
munosabati  bilan  chop  etilgan  «Xiva  ming  gumbaz  shahri»  kitobi  ham  tarixiy
faktlarga iuda bo y asardir (1997-yil). 
1962-  yilda  Xiva  xonlari  arxivi  Toshkent  shahriga  olib  kelingan  va
O’zbekiston markaziy davlat arxivida saqlanmoqda.
  Muhammadrizo  Ogahiyning  tarixga  oid  Riyoz  ud-davla»  (1825-1842  yil
voqealari),  Zubdat  ut-tavorix»  (1843-1846  yil  voqealari),  «Jome’  ul-voqyeoti
2
Данилевский Г.И. Описание Хивинского ханства. ЗИРГО, 1851. Кн.: 5. с. 136.
18 sultoniy» (1846-1855 yil voqealari), «Gulshani davlat» (1856-1865 yil voqealari),
«Shohidi  iqbol»  (1866-1872  yil  voqealari)  asarlari   xonlik  tarixi  bo’yicha  asosiy
manbalardir.  Munis  va  Ogahiyning tarixiy asarlarini  o’rganish  va  ommalashtirish
borasida  shu  paytgacha  talaygina  ilmiy  tadqiqot  ishlari  qilingan.  O’zbek
tarixchilari  bilan  bir  qatorda  rus  sharqshunoslari  ham  Munis  va  Ogahiy  tarixiy
asarlarini  o’rganib,  o’zlarining  ijobiy  fikrlarini  bildirib  o’tganlar,  shu  o’rinda
V.V.Bartoldning  fikrlarini  keltirib  o’tish  mumkin.  V.V.Bartold  Munis  va
Ogahiyning  tarixiy  asarlariga  bunday  baho  beradi:  «Munis  va  Ogahiy  tomonidan
yaratilgan  adabiy  va  tarixiy  asarlar  qanchalik  kamchilikka  ega  bo’lmasin,  tarixiy
voqealarni  bayon  etish  va  ularda  keltirilgan  faktik  materiallarning  ko’pligi
jihatidan  bizgacha  yetib  kelgan  Qo’qon  va  Buxoro  xonliklari  tarixi  bo’yicha
yozilgan hamma asarlarni ancha orqada qoldiradi».  
 Bu  qimmatli  qo’lyozma  manbalardan  biri  «Riyoz  ud-davla»  asari  bo’lib,  u
1825 yildan 1842 yilgacha Xorazmda bo’lgan voqealarni o’z ichiga oladi. Bu asar
Ogahiy tarafidan 1260 - 1844 yilda yozilgan. Ogahiy bu asarni yozishda o’sha davr
tarixchilarining  an’anasiga  muvofiq  hamd  va  na’t  bilan  boshlaydi.  Dastlab  o’z
hayoti haqida qisqacha gapirib, Xiva xoni Olloqulixonga maqtovlar bag’ishlaydi.
Undan  so’ng  tarix  ilmiga  ta’rif  berib,  bu  asarning  yozilishiga  sababchi  bo’lgan
shaxslar  haqida  gapiradi.  So’ngra  Olloqulixonning  tug’ilishidan  boshlab,  to
vafotigacha Xorazmda bo’lgan tarixiy voqealarni bayon etadi. 
Asar  orqali  Ogahiyning  hayot  yo’li  va  ijodiy  faoliyatini  ham  o’rganish
mumkin.   Bu  asarning  bir  necha  nusxasi  Rossiya  Fanlar  akademiyasi
Sharqshunoslik  institutining  Sankt-Peterburg  bo’limida,  shuningdek  bir  necha
nusxasi  O’zbekiston  FA   Sharqshunoslik  institutining  qo’lyozmalar  fondida
saqlanmoqda.
O’zbekiston  FA  Sharqshunoslik  instituti  fondidagi  821/II  raqamlik  nusxa
yaxshi   saqlagan  bo’lib,  nasta’liq  xatida,  qora  siyoh  bilan  ko’chirilgan.  Matn  25
satrdan  iborat.  Boblar  nomlari  va  ajratilgan  so’zlar  qizil  siyohda  o’sha  davr
ananasiga  xos  ravishda  kitobat  qilingan.  Asar  1298/1880-81  yili  ko’chirilib,  117
varaqdan  iborat,  o’lchovi  26,5x43,5  sm.  Kotibi  Mulla  Muhammadrizo  ibn
19 Muhammadkarim  devon.  5364/II  raqamli  mazkur  asarning  nusxasi  ham  yaxshi
nasta’liq xatida ko’chirilgan. Qora siyohda Qo’qon qog’oziga ko’chirilgan, matni
25 satrdan iborat. Boblar nomi va ajratilgan so’zlar qizil siyohda berilgan. Kotibi
Mulla  Muhammadrizo  ibn  Muhammadkarim  devon.  Biroq  345  varaqdan  boshlab
xat  biroz  o’zgargan,  bundan  asarning  davomini    boshqa  kotib  ko’chirgan  degan
xulosaga  kelish  mumkin.  Qo’lyozma  Muhammad  Rahimxon  II  Feruz  buyrug’iga
ko’ra  244  varaqda  ko’rsatilishicha  5  rajab  1321-1904  yil  27  sentyabrda
ko’chirilgan. Jami 120 varaqdan iborat. O’lchovi 29,5x43,5 sm 1
.
Mazkur asarning yana ikki nusxasi Rossiya FA Qo’lyozmalar instituti fondida
№ Ye6 va D 123 (590) raqamlari ostida saqlanadi. Ulardan birinchisi 113 varaq,
o’lchovi 27x48 sm, ikkinchisi 256 varaq, o’lchovi esa 21x33 sm. dan iborat. Ikkovi
ham nasta’liq xatida yozilgan.
XIX asr Xorazm tarixiga oid asosiy qo’lyozma manbalardan yana biri 1262
(1845-1846) yili Ogahiy tarafidan yozilgan «Zubdat ut-tavorix» nomli asardir. Bu
asar  «Riyoz  ud-davla»  asaridan  keyingi  davrni,  ya’ni  1843  yildan  1846  yilgacha
Xorazmda bo’lgan tarixiy voqealarni o’z ichiga oladi.
O’zbekiston  FA   Sharqshunoslik  institutining  qo’lyozmalar  fondida  bu
asarning  ikki  to’liq  nusxasi  saqlanmoqda.  Bu  asarning  821/11  raqamli  nusxasi
yaxshi  nasta’liq  xatida   qora  siyoh  bilan  qo’qon  qog’oziga  yozilgan.  Sarlavhalar
qizil  siyoh  bilan  yozilgan.   «Zubdat  ut-tavorix»  tarixiy  asar  bo’lsa-da,  yuksak
badiiy mahorat bilan yozilganligining guvohi bo’lish mumkin.
Asarning  avvali:  «Siposi  vofir  tuhfasi  ul  sultoni  azamat  nishon  ostonig’a
nisordurkim...»,  so’zlari  bilan  boshlanib,  oxiri:  ...  «Donish  ahlining  xotiri
xatirlariga  ma’lum  bo’lsinkim,  bu  muxtasarning  (Zubdat  ut-tavorix)  ta’lifi
(Rahimqulixonning) vafotidan so’ng sanai hijriya 1262 yilda ilon yili rabi ul-avval
oyining  to’rtida,  dushanba  kuni  [1845  2  mart]  ixtimom  topdi.  Sahvu  xato  va
nuqsonin  ayb  qilmay  ma’zur  tutsinlar,  balki  lutf  va  karam  ko’rguzib,  isloh
bersinlar...  Tammat  ul-kitob  sanai  1279  /1879-80.  Roqimi  in  kitob  Mulla
Muhammadrizo  ibn  Muhammadkarim  devon  marhumiy»  so’zlari  bilan  tamom
1
  O’zbekistonning yangi tarixi. II-kitob.T.2000 . Б.48
20 bo’ladi.  Asar  50  varaqdan  (386b-435a)  iborat.  Asarning  821/  II   raqamli  nusxasi
ham nasta’liq xatida yozilgan bo’lib 50 varaqdan iborat. O’lchovi 27x44 sm. Mulla
Muhammadrizo ibn Muhammadkarim devoni tomonidan qo’lyozma  Muhammad
Rahimxon  II  Feruz  buyrug’iga  ko’ra  1279/1879-80  yili  saroy  kutubxonasi  uchun
ko’chirilgan 1
.
Ogahiy  bu  asarning  avvalida  «Riyoz  ud-davla»  asarini  tugatib,
Rahimqulixonning  oldiga  olib  borganligi  va  o’zining  «Zubdat  ut-tavorix»  nomli
asarini yozishga kirishgani haqida gapiradi. Ogahiy bu asarni ikki qismga bo’lgan.
Birinchi  qismida  Rahimqulixonning  tug’ilishidan  to  xonlik  taxtiga  chiqquncha
bo’lgan voqealar bayoni berilgan. Ikkinchi qismida esa  Rahimqulixonning xonlik
taxtiga chiqqandan so’ng to vafotigacha bo’lgan voqealar haqida yozgan.
Rossiya FA Qo’lyozma instituti fondida Ye6 raqami bilan mazkur asarning
nusxasi  saqlanadi.  Asar  nasta’liq xati  bilan qora siyohda  ko’chirilgan. Matn  qizil
rangdagi ramkaga olingan. Ammo asarning kotibi noma’lum. 1273/1856-1857 yili
ko’chirilganligi aniq. Hajmi 52 varaq, o’lchovi  esa 27x48 sm. Bu nusxa Xorazm
hukmdorlarining saroy kutubxonasidan olib ketilgan.
  Ogahiyning  yana  bir  asari   1846  yildan  1855  yilgacha  Xorazmda  bo’lgan
tarixiy  voqealarni  bayon  etuvchi  «Jome’  ul-voqyeoti  sultoniy»  nomli  asaridir.
Ogahiy uning yozilishi haqida asar muqaddimasida quyidagilarni yozib qoldirgan:
«Bu kitobning yozuvchisi Erniyozbekning o’g’li Muhammadrizo mirob, taxallusim
Ogahiy  q u yidagilarni  bayon  etaman.  Muhammadaminxon  davlat  tepasiga  kelgan
vaqtda  Rahimqulixonning Xorazmda  hukmronlik  qilgan  vaqtidagi  bo’lgan  tarixiy
voqealarni yozar edim. Uni tezlik bilan tamom etib, Muhammadaminxonga taqdim
etdim.  So’ngra  bu  kitobimni  yozishga  boshladim  va  uni  «Jome’  ul-voqyeoti
sultoniy» deb atadim». Asarning   xon kutubxonasida saqlangan ikkita qo’lyozma
nusxasidan biri hozirda O’zbekiston FA Sharqshunoslik institutida, ikkinchisi esa
Sankt-Peterburgda saqlanadi 2
. 
1
 Атоқли шоир, тарихнавис, таржимон.  Т .: Абдулла  Қ одирий , 1999.  – Б .126
2
 All rights reserved. Copyright © 2013 kitob.uz  Tuzuvchi:  Muslim1024@gmail.com  &  Sharaf Plus
21 O’zbekistan  FA  Sharqshunoslik  instituti  fondida  saqlanayotgan  asarning  bir
nusxasi o’rtacha nasta’liq xati bilan qora siyohda qo’qon qog’oziga yozilgan, har
bir beti 17 qatordan iborat. Sarlavhalar qizil siyoh bilan yozilgan. Ba’zi bir betlar
hoshiyasiga  har  xil  to’ldirishlar  kiritilgan.  Ko’p  joylarda  esa  noaniq  va  xato
yozilgan so’zlar o’chirilib, to’g’rilab yozilgan. 204 betining yarmi va 204 b betlari
bo’sh  qolgan,  hech  narsa  yozilmagan.  Bu  asarni  Rossiya  Fanlar  Akademiyasi
Sharqshunoslik  institutining  Sankt-Peterburg  bo’limida  saqlanayotgan  nusxasi
bilan solishtirib ko’rilganda mazmun jihatdan ikkalasi bir xil bo’lib chiqqan.
Qo’lyozmada  ko’chiruvchining  nomi  va  ko’chirilgan  yili  ko’rsatilmagan.
Asarning  hajmi  310  varaqdan  iborat  bo’lib,  o’lchovi  15  x  25,5  sm.   Xati  va
qog’oziga  qaraganda  asar  XIX  asrning  ikkinchi  yarmida  ko’chirilgan.  Tadqiqot
jarayonida bu nusxaning yaxshi saqlanmaganligi ma’lum bo’ldi.
«Jome’  ul-voqyeoti  sultoniy»  asarining  yana  bir  nusxasi  Rossiya  FA
Sharqshunoslik  institutining  Sankt-Peterburg  bo’limida  saqlanmoqda.  Bu  nusxa
ham qora siyoh va nasta’liq xati bilan qo’qon qog’oziga yozilgan. Sarlavhalar qizil
siyoh  bilan  yozilgan.  Matn  qizil  siyohli  ramka  ichiga  olingan.  6  jildi  ichidan  joy
olgan nusxasi esa jami 82 varaqdan iborat bo’lib, o’lchovi 27x48 sm. Kotib Usta
Qilich zargardir. Bu nusxaning oxirida Ogahiy tomonidan yozilgan Abdullaxon va
Qutlug’murodxonlar davridagi voqealarni bayon etuvchi qism ham bor 1
.
«Gulshani  davlat»  Ogahiyning  Xorazm  tarixiga  bag’ishlagan  to’rtinchi
asaridir.  Mazkur  asarda  1856  yildan  1865  yilgacha  bo’lgan  voqealar  o’z  aksini
topgan. Asarning hozirda uchta qo’lyozmasi mavjud, bir nusxasi O’zbekiston FA
Sharqshunoslik  institutida,  ikkita  nusxasi  Sankt-Peterburgda  saqlanadi.  Yozilish
tarixi  haqida  muqaddimada  quyidagi  ma’lumotlar  keltirilgan:  «Bu  kitob
o’quvchilarga  va  mutolaa  etuvchilarga  ma’lum  bo’lsinki,  men  Erniyozbekning
o’g’li Muhammadrizo mirob laqabim Ogahiy ko’p vaqtlardan beri Xorazm tarixini
yozish  bilan  o’z  qatorlarim  ichida  xursand  edim.  Sayyid  Muhammadxon  davrida
bu asarimni yozishga boshladim va uni «Gulshani davlat» nomi bilan atadim».
1
 Огаҳий. Гулшани давлат. // Қўлёзма. ЎзФА ШИ. – № 7572. – Б. 54-55.
22 Mazkur  asarning  bir  nusxasi  O’zbekiston  FA  Sharqshunoslik  institutida
saqlanayotgan  qo’lyozma   nusxasi  nasta’liq  xati  bilan  q o’qon  qog’oziga  qora
siyoxda  ko’chirilgan  bo’lib,  sarlavhalari  esa  qizil  siyohda  yozilgan.  Matni  25
satrdan iborat. Nusxa 1903 yili ko’chirilgan bo’lib, 280 varaqdan iborat.
Ogahiyning  mazkur  asaridan  ikki  nusxa  Rossiya  FA  Qo’lyozma  instituti
xazinasida Ye6-VIII va 1891 (Nov 215) raqamlar bilan saqlanadi. Birinchi nusxa
nasta’liq xati bilan qora siyohda ko’chirilgan, boblar nomi qizil siyohda, matn ham
qizil  ramka  ichiga  olingan.  Ushbu  nusxa  78  varaqdan  iborat  (majmuadagi  525b-
602a  varaqlar).  O’lchovi  27x48  sm.  bo’lib,  ko’chirilgan  vaqti  aniq  emas.  Saroyi
kutubxonasidagi  mazkur  nusxa  1873  yili  A.Kun  tamonidan  qo’lga  kiri t ilgan  va
1890 yili Osiyo Muzeyiga sotilgan.
Ikkinchi 1891 (Nov 215) raqamli nusxa ham nastaliq xatida, qora siyoh bilan
rangli rus fabrika qog’oziga ko’chirilgan. Boblar nomi qizil siyohda, muqovasi esa
qora  charmdan  ishlanganligi  bilan  Xorazm  muqovasozligiga  xosligi  ko’rinadi.
Nusxani 1324/1906-07 yili Muhammad Rahimxo’ja valadi Domulla Ibrohimxo’ja
Xorazmiy  ko’chirgan. Hajmi 280 varaq bo’lib, o’lchovi  esa  12,5x20 sm. Mazkur
nusxaning Xivadan A.N.Samoylovich Rossiyaga 1908 yili olib ketilgan 1
.
Ogahiyning  Xorazm  tarixiga  oid  asarlaridan  oxirgisi   1865  yildan  1872
yilgacha  Xorazmda  bo’lgan  voqealarni  bayon  etuvchi  «Shohid  ul-iqbol»  nomli
asaridir.  Bu  asarning  dunyoda  yagona  nusxasi  Rossiya  Fanlar  Akademiyasi
Sharqshunoslik  institutining  Sankt-Peterburg  bo’limida  saqlanmoqda.   Bu  nusxa
qora  siyohda   nasta’liq  xati  bilan  qo’qon  qog’oziga  yozilgan.  Sarlavhalar  qizil
siyoh  bilan  yozilgan.  Har  bir  beti  15  qatordan  iborat.  Muqovasi  qizil  charmdan
ishlangan.  Asarda  ko’chiruvchining  ismi  va  ko’chirilgan  yili  ko’rsatilmaganligi
sabab  kotibi  noma`lum.   Asar  1872  yilgi  voqealarni  bayoni  bilan  tugagan.  Asar
277  varaqdan  iborat  bo’lib,  o’lchovi  14x26  sm.  Ogahiy  ushbu  asarining
muqaddimasida  quyidagilarni  yozadi:  «Men,  Muhammadrizo  laqabim  Ogahiy
yoshligimdan to shu vaqtgacha Xorazmda yashadim. Bu yerda hukmronlik qilgan
1
 Матякубова М.  Хива хонлиги тарихи манбалари (Муҳаммадризо Огаҳийнинг тарихий асарларини 
кодикологик хусусиятлари) . У рганч, 2006. Б. 36 
23 podshohlarning  tarixlarini  yozdim.  Muhammad  Rahimxon  II   vaqtida  bu  asarni
yozishga  boshladim  va  unga  «Shohid  ul-iqbol»  deb  nom  qo’ydim».  «Shohid  ul-
iqbol»  asarini  Ogahiy  Muhammad  Rahimxon  II  davriga  atab  yozishga  kirishgan.
Bizga  ma’lumki,  mazkur  asarning  yagona  nusxasi  1873  yili  saroy  talon-toroji
vaqtida Sankt-Peterburgga olib ketilgan. Munis  va  Ogahiylar  tomonidan
yaratilgan  asarlar   Xorazm  tarixi  va  madaniyatini  o’rganishda  birlamchi  manba
bo’lib  shu  bilan  birga  Xivadagi  kitob  va  kitobat,  biblio-psixologiya  masalalarni
o’rganishda,   xonlik  kutubxonasi  tarkibini  aniqlashda  ham  yaqindan  yordam
beradi. 
24 1.3. XX asr boshlarigacha bo’lgan davrda Xiva xonligida ijtimoiy iqtisodiy
hayot
Xonliklardagi  sotsial-iqtisodiy  va  madaniy  hayot  masalasi  juda  murakkab
bo'lgan.  Xiva xonligiga asos solgan paytda xonlik aholisi 900 ming kishini tashkil
etgan. Aholining yarmi ko'chmanchi edi.Xonlikdagi aholining 65 foizini o'zbeklar,
26  foizini  turkmanlar,  qolgan  qismini  esa  qoraqalpoqlar,  qozoqlar  va  boshqalar
tashkil  qilgan.  Xonlik  hududida  20  dan  ortiq  o'zbek  qabilalari  bo'lib  ular  qiyot,
qo'ng'irot,  nukus,  mang'it,  uyg'ur,  nayman,  qipchoq  va  boshqa  qabilalar  edi.
O'zbeklar  asosan  o'troq  hayot  kechirib,  dehqonchilik  bilan  shug'ullanganlar.
Xiva  xonligidagi  aholi  etnik  va  til  jihatdan  bir-biridan  farq   qiladigan  quyidagi
to'rtta guruhga bo'lingan bo'lgan 1
. 
1.    Til jihatdan turkiylashgan qadimgi Xorazmliklarning avlodlari, bular ko'p
chetdan turli sabablarga ko'ra kelib qolgan guruhlarni o'ziga singdirishga erishgan.
Bularni  kasbu-korlari  dehqonchilik,  hunarmandchilik  va  savdo-sotiq  bo'lgan.
      2.    Xonlikning g'arb va janubiy tomonlarida  turkman qabilalari  joylashgan
Ular  o'troq  hayot  kechirsalarda,  asosan  kasbi  chorvachilik  bo'lib,  ular  yer-
mulklaridan oladigan umumiy daromadning 10g'1 qismi miqdorda soliq to'lashgan
(xonga). Bundan tashqari ularning adoqli, xizr eli qabilalari xonni navkarlar bilan
ta'min etib turgan.
3.     Elbarsxon  Xorazmga  xon  bo'lib  kelganda  u  bilan  birga  Dashtu
qipchoqdan  o'zbeklar  kelgan.  Ular  yarmi  ko'chmanchi  hayot  tarziga  ega  bo'lib,
to'rtta guruhga bo'lingan: Qiyot-qo'ng'irot, Uyg'un-nayman, Qongli-qipchoq hamda
Nukuz-mang'it.
    4.    Hukmron tabaqalar,  ya'ni “oq suyaklar” bo'lib, ularning qo'lida juda katta
boylik va qullar bo'lgan (qullar bular asirga Eron va Rossiyadan tushgan odamlar).
Xiva  xonligida  (XVI  asr  )  boshqaruv  tizimi  juda  murakkab  bo'lib,
urug'chilikka  asoslangan  byurokratik  tizim  mavjud  edi.  Xivada  boshqa
1
 Ogahiy. Zubdat ut-tavorix. // Qo’lyozma. O’zFA ShI. – № 821/II. Yana qarang: SVR, VII. – № № 
5023,5024. 
25 xonliklardan farqli o'laroq inoq degan lavozim bo'lib, bu lavozimni egallagan odam
xondan keyingi  odam  hisoblanib, amir-ul-umaro, ya'ni hukmdorlar  hukmdori  deb
atalardi.  Xonlikda  devonbegi  ham  bo'lib,  u  xonning  o'zidan  keyingi  amaldor
hisoblanardi.  Yana  qo'shbegi  degan  lavozim  bo'lib,  unga  xonlikning  janubiy
qismidagi  o'troq  aholi  b o `ysunardi.  Bu  yerda  xon,  vazir  va  qushbegidan  tashqari
yana  5  kishidan  iborat  xon  maslahatchilari  (ular  urug'   boshliqlaridan  tuzilardi)
bo'lgan har urug' boshliqlaridan (inoqlar va otaliqlar) 2 kishi davlat boshqaruviga
kirgan 1
.
    Xonlik  boshqaruvida  yasovullar  shtati  bo'lgan.  Yana  yuzboshi,  mingboshi
kabi  amaldorlar  bo'lgan.  Yana  joylardagi  amaldorlar  o'zlarining  quyi  boshqaruv
tizmlariga  ega  bo'lib,  o'z  yerlarini  mustaqil  boshqarishgan.  Xonlik  o'z  navbatida
okruglarga  bo'lingan  bo'lib,  ularni  hokimlar  va  qozilar  boshqargan.  Xonlikda
yashovchi  turkman,  qozoq  va  qoraqalpoqlar  hokimlarga  b o `s u nmay,  faqat
o'zlarining  urug'  boshliqlariga  itoat  qilganlar.  Turkmanlarda  ular  bek  hamda
vakillar deyilsa, qoraqalpoq va qozoqlarda biy deb atalganlar. Xonlikda din ahllari:
so'filar,  shayxlar  katta  hurmat  e'tiborga  ega  bo'lganlar.
    Xonlikda  XIX  asr   1  yarmida  ham  feodal  munosabatlarning  rivojlanib
borishiga qaramay, o'tmish patriarxal hayot qoldiqlari saqlanib qolayotgan edi. Yer
hamda suv xon, yirik feodallar qo'lida edi. Ayrim  feodallar qo'li ostidagi yerlar 15
ming  tanobni  tashkil  qilganda,   oddiy  jamoa  a'zosi  bo'lgan  dehqonning  yeri  1-2
tanobdan oshmas edi.
Rus  elchisi  ((Moskva)  Ivan  Xoxlov  ma'lumotiga  ko'ra  XVII  asrda  xon
qo'shinlari  soni  15  mingdan  30  minggacha  bo'lgan.  Xonlik  iqtisodini  bu  davrda
og'ir soliqlardan tushgan pullar tashkil qilgan. Iqtisodiy hayot xonlikda juda og'ir
bo'lgan.  Xiva xonligida yerning bir qismi hukmronlik qildayotgan sulola a'zolariga
(to'ralarga),   shuningdek  harbiy  boshliqlarga  (sarkardalarga)  hamda  vaqf  yerlari
sifatida  masjid-madrasalarga  berilgan 1
.  Bu  yerlarda  ishlovchi  ijarachilar
“bevatanlar”, “yarimchilar” deb atalganlar. Oddiy  mehnatkash xonga “salgut” deb
1
 Ogahiy. Riyoz ud-davla. // Qo’lyozma. O’zFA ShI. – № 5364/11. Yana qarang: SVR, VII. – № 5022.
1
  Огаҳий. Зубдат ут-таворих. // Қўлёзма. ЎзФА ШИ. – № 821/II. Яна қаранг: СВР, VII. – № № 
5023,5024. 
26 atalgan  og'ir  yer  solig'ini  to'lagan.  Yana  “begar”deb  atalgan   majburiyat  bo'lib,
bunga asosan har bir xonadondan bir kishi 12 kun davomida xonga ishlab bergan.
Aholining dehqonchilik bilan shug'ullanadigan qismi suvni yetishmasligidan azob
chekkan.  Boylarning  yerlarida  qullar  ishlab  zilgan.  Shahardagi  hayot  bu  davrda
og'ir  bo'lgan.  Shahar  aholisi  hunarmandchilik,  ayrimlari  dehqonchilik  bilan
shug'ullangan.  Bug'doy,  arpa  ekkan,  qurt  boqishgan.  Savdo  kam  rivojlangan.
Chunki  qaroqchilar  hujum  qilib  turgan.  Savdoni  og'ir  ahvolga  tushishi  shahar
aholisi  hayotini  yomon  ahvolga  tushirib  qo'yganini  1558  yilda  X ivani  kuzatgan
Jenkinson  yozadi.   1573-1575  yilda  Amudaryo  o'z  izini  o'zgartiradi  natijada  eski
izi  atrofidagi  joylashgan  qishloq  va  shaharlarda  hayot  to'xtaydi.  Odamlar  eski
Urganchdan,  yangi  Urganch  janubroqqa  o'tib  yashaydigan  bo'ladi.
        Amudaryo  eski  o'zanini  qurishi  xonlik  markazini  Xivaga  ko'chishiga  sabab
bo'ladi.
Amudaryo  o'zanini  o'zgarishi  mamlakat  iqtisodiy  hayotiga  katta  ta'sir  qildi.
Xonlik  xazinasi  bo'shab,  hatto  amaldorlarga  ham  yillab  oylik  to'lanmay  qoldi.
        Shunga qaramay bu davrda yangi shaharlar qurishga e'tibor berildi. Natijada
Xazorasp,  Xonqa,  Shohobod  kabi  shaharlar  qurildi.  Anushtegin  davrida  (1663-
1687) yangi Qiyot shahri tuzilib, Amudaryo eski o'zani atrofida yashagan odamlar
ko'chirib  o'tkazildi.  1681  yilda  yirik  Shohobod  kanali  qurib  ishga  tushirildiki,
uning xonlik   iqtisodiy hayotida ahamiyati katta bo'ldi. Lekin xonlikdagi iqtisodiy
ahvol  yana  uzoq  vaqtlargacha  og'irligicha  qolgan  edi 1
.  Xonlikda  arxitektura
qurilishlariga  ham  katta  e'tibor  berilgan.  M:  bunga  Anushaxon  davrida  Xivada
qurilgan  va  saqlanib  qolayotgan  Arabshoh  madrasasi(1616)  qator  machit  va
madrasalarni,   jumladan  ikki  qavatli  Sherg'ozi  madrasasini  (1719)  kiritish  kiritish
mumkin.Xonlikning  Xiva,  Urganch,  Xazorasp,  Xo'jayli,  Tashouz,  Gurlan,  Xonqa
va  boshqa  shaharlarda  hunamandchilik  rivojlangan  bo'lib,  ipakdan  jundan  ajoyib
matolar, gilamlar ishlab chiqarilgan. Shuning uchun yuqoridagi shaharlarda savdo-
sotiq  gavjum  bo'lgan.  Ayniqsa  Afg'oniston   va  Rossiya  bilan  savdo-sotiq  yuqori
bo'lgan.  Masalan  faqat  1844  yilda  Rossiyaga  137  ming  so'mlik  turli  tovar
1
 O’zbekistonning yangi tarixi. II-kitob.T.2000 . Б .84
27 chiqarilgan.  Rossiya  esa  Xivaga  shu  yili  276  ming  so'mlik  tovar  olib  kelgan.
Qishloq xo'jaligida asosan qo'l mehnatidan foydalanilgan. Mehnat qurollari qoloq
bo'lgan.  Bu  o'z  navbatida  xonlikda  iqtisodiy  ahvolni  yomonligiga  sabab  bo'lgan
Har uch xonlikda, jumladan Xiva xonligida ham o'z puli bo'lgan. Bu pullar oltin,
kumush  tangalar  va  mis  puldan  iborat  bo'lgan.
        XVIII   asr  boshlariga  kelganda  iqtisodiy  tushkunlik  vujudga  keldi.  Bunga
sabab shu davrda o'zbeklar bilan turkmanlar o'rtasidagi to'xtovsiz urushlar, Buxoro
xonlarining Xiva xonlari ichki ishlariga aralashuvi,   Qozoq qolmiqlarini to'xtovsiz
hujumlari,  Eron  shohi  Nodirshohni  Xorazmni  1740  yilda  bosib  olishi  (Elbarsxon
davrida) bo'ldi.
   Bundan  foydalangan  Petr  1  1714-1717  Xorazmga  Bekovich-Cherkasskiy
ekspeditsiyasini yubordi. Bu vaqtda Xiva taxtida Sherg'ozi xon o'tirgan edi. (1715-
1718 yillar)        Xiva xonligida aholi XIX asr I yarmida 350000-500000 ni tashkil
qilgan. Asosiy qismi o'troq aholi edi. Bir qismi chorvachilik bilan shug'ullangan.
Ijtimoiy  hayotning  o’ziga  xos  xususiyatiXiva  xonligining  ijtimoiy  hayotida
Buxoro xonligidagidek sokinlik hukm surardi.
Bu  sokinlikning  sababi  -  xonlikning  jahon  taraqqiyotidan  deyarli  uzilib
qolganligida  edi.  Mamlakatda  uzoq  vaqt  siyosiy  tarqoqlik  hukm  surgan,  natural
xo’jalik ustun bo’lgan, to’xtovsiz davom etgan o’zaro ichki urushlar hamda tashqi
hujumlar  oqibatida  mamlakat  iqtisodiyoti  izdan  chiqqan  sharoitda  ijtimoiy
hayotning  bundan  boshqacha  bo’lishi  mumkin  emas  edi.  Hukmron  tabaqalarning
aksariyat  qismi  davlat,  millat  taqdiridan  ko’ra  o’zlarining  shaxsiy  manfaatlarini
ustun qo’yganlar. 
Xonlik aholisi
 XIX  asrning  20-  yillari  boshlaridagi  ma’lumotlarga  ko’ra  Xiva  aholisining
soni  300   ming  kishini  tashkil  etgan.  Bu  raqam  qat’iy  bo’lmasdan  xonlik
hududining  kengaya  borishi  bilan  xonlik  ftiqaroligini  qabul  qilganlarning  soni
ko’payib borgan.
Xonlik poytaxti Xiva shahrida 4 ming aholi yashagan. Aholining katta qismi
o’zbeklardan  iborat  bo’lgan.  Undan  keyingi  o’rinlarni  turkmanlar,  qoraqalpoqlar
28 va  qozoqlar  egallashgan.  o’zbeklar,  asosan,  qo’ng’irot,  nayman,  qiyot,  uyg’ur,
nukuz, qang’li, xitoy, qipchoq kabi qabilalariga mansub bo’lgan.
Ularning  har  biri,  asosan,  o’zlariga  ajratilgan  yerlarda  joylashgan.  Har  biri
alohida-alohida kanalga ega bo’lishgan. Har bir qabila o’zlariga qarashli sug’orish
inshootlarni  tiklash  va  ta’mirlash  ishlarida  qatnashgan.  Har  bir  qabilaning  kanali
ham shu qabila nomi bilan atalgan. 
Davlat tuzumi va boshqaruv tizimi
Xonlik  mutlaq  monarxiya  bo’lib,  oliy  hukmdor  -  xon  davlat  boshlig’i  edi.
Ma’muriy  jihatdan  xonlik  hududi  15  ta  viloyatga  («Pitnak,  Hazorasp,  Xonqa,
Urganch,  Qo’shko’pir,  g’azovat,  Qiyot,  Shohabbos,  Toshhovuz,  Ambar-Manoq,
Gurlan,  Ko’hna  Urganch,  Xo’jayli,  Chumanoy  va  Qo’ng’irot)  va  2  ta  noiblikka
(Beshariq  va  Qiyot-Qo’ng’irot),  shuningdek,  xonning  bevosita  o’ziga
bo’ysundirilgan  tumanlarga  bo’lingan  edi.  Davlat  boshlig’i  -  xon  hokimiyati
vakolati  nasldan  naslga  o’tgan.  Xondan  keyingi  o’rinda  dastlabki  asrlarda  inoq
turgan.  XIX  asrning  birinchi  yarmidan  boshlab  esa  inoqning  mavqeyi  pasaya
borgan.  Muhammad  Rahimxon  I  davrida  nufuzli  amaldorlardan  iborat  Devon
tuziladi. Devon davlat hayotiga oid masalalarni hal etgan. Devonda xondan keyingi
o’rinda  qo  ‘shbegi  turadigan  bo’ldi.  U  xonning  birinchi  yordamchisiga  aylandi.
Xonning barcha yorliq va farmonlari uning qo’lidan o’tgan 1
.
Qo’shbegidan keyingi o’rinda mehtar turgan. U xonlikning moliya vaziri edi.
Bundan tashqari, devonbegi, shayxulislom, qozikalon, eshon rais, mirzaboshi,
mirshab,  mahram,  katta  beklar  (viloyat  va  katta  shaharlar  hokimlari),  kichik
beklarva  xon  maslahatchilari  kabi  turli  lavozimlar  bo’lgan.  Xonning  ishonchli
vakillari hisoblangan inoqlarning mavqeyi kuchli bo’lgan davrlarda ulardan 5 kishi
a’zo bo’lgan «Xon kengashi» (maslahat kengashi) faoliyat ko’rsatgan.
Xonga  sadoqat  bilan  xizmat  qilganlarning  lavozimlari  ba’zan   o’g’illariga
meros  qilib  berilgan.  Viloyatlarni  beklar,  noibliklarni  xon  tayinlagan  noiblar
boshqargan. Ular, asosan, moliya va mirshablik vazifalarini bajarganlar.
1
 Sagdullayev A.O’zbekiston tarixi, T., 1999. 
29 Xonlik tarkibidagi qozoq va qoraqalpoqlar esa o’zlarining biylari, turkmanlar
esa  ularning  vakili  tomonidan  oshqarilgan.  Ularning  lavozimlari  nasldan  naslga
meros bo’lib o’tsa-da, nomzodini xon tasdiqlashi shart bo’lgan 1
.
 Yer egaligi
Xonlikning asosiy boyligi yer hisoblanardi. Bu yerlar sug’oriladigan (axya) va
sug’orilmaydigan  (adra)  yerlardan  iborat  edi.  E galik  shakliga  ko’ra,  Xiva
xonligining yerlari ham uchga bo’lingan.
1. Davlat yerlari (podshohi). 2. Xususiy mulk (xususiy yerlar). 3. Vaqf yerlari.
Xon  va  uning  qarindoshlari,  oliy  martabali  boshqa  turli  amaldorlar,
ruhoniylar,  savdo-sotiq  tabaqalari  barcha  yerlarning  deyarli  yarmiga  egalik
qilishgan.  Amaldorlarning  yerlari  2-3  ming  tanobni  tashkil  etgan.  Xon  va  unirig
qarindoshlari  undan  ham  katta  hajmdagi  yer  maydonlariga  egalik  qilishgan.
Qolgan yerlar davlat ixtiyoriga olingan (vaqf yerlaridan tashqari). Davlat yerlarida
va  xususiy  mulk  yerlarida  ijarachi  dehqonlar  mehnat  qilganlar.  Ijara  yerlarining
hajmi 10 tanobgacha bo’lgan.
Xon  va  boshqa  xususiy  mulk  yerlarida  dehqonchilik  qiluvchilar  yarimchilar
deb atalgan. Bunday deb atalishiga ular yetishtirgan hosilning yarmini ijara haqqi
uchun berganliklari sabab bo’lgan edi.
Xonning  qarindoshlari  o’z  xususiy  yerlaridan  davlatga  soliq  to’lamas  edilar.
Davlat  soliqlaridan  ruhoniylar,  katta  amaldorlaiy  tarxon  yer  olganlar  ham  ozod
etilgan edilar 2
.
Mayda  yer  egalari  tobora  xonavayron  bo’lib  borganlar.  Oxir  oqibatda,  ular
yerlaridan judo bo’lganlar.
Shaharlarning  iqtisodiy  taraqqiyotdan  orqada  qolishi,  yirik  sanoatning
mutlaqo yo’qligi oqibatida g’arbiy Yevropa davlatlarida yersiz dehqonlar shaharga
ish izlab borishdek imkoniyatga ega bo’lmagan. Oqibatda, ular qishloqda qolishga
majbur  bo’lganlar.  Suv  tanqisligi  tufayli  dehqonchilik  qiyin  sharoitda  olib
borilardi. Shu boisdan Amudaryodan suv chiqarishga e’tibor berildi. XVIII asr 70-
1
 Xorazm tarixi. Urganch . 2004.
2
 www.ziyouz.net  sayti , www.wikepediya.com sayti
30 yillarida Davkor ko’li yonida kanal, XIX asr boshlarida esa Lavzan kanali, Qilich
Niyozbiy  kanali,  Katta  Xonobod  kanali  qurildi.  Bu  tadbirlar  yerlarni  sug’orish
holatini yaxshilashga ko’maklashdi.
Soliq va majburiyatlar
Xiva  xonligida  soliq  va  majburiyatlar  haddan  tashqari  ko’p  bo’lgan.  Asosiy
soliq salg’ut, ya’ni yer solig’i edi. Bundan tashqari, salg’ut (bir yo’la to’lanadigan
soliq), miltiq puli (qurol sotib olish uchun aholidan yig’iladigan jarima), arava oluv
(aholining  qo’lidagi  aravalarini  davlat  ishlariga  safarbar  etish),  uloq  tutuv
(aholining  qo’lidagi  otlar  va  tuyalami  safarbar  etish),  qo’nalg’a  (elchilar  va
arnaldorlarga  ko’chib  o’tish  uchun  joy  berish),  so’ysun  (qo’nalg’a  chog’ida
amaldorlarni  mehmon  qilish  uchun  mol  so’yish),  chopar  puli  (soliq  yig’ish
xabarini  yetkazuvchilar  uchun haq to’lash),  tarozuyona  (tarozibonga to’lov haqi),
mirobona (mirob uchun yig’im), darvozabon puli (yukni o’tkazganlik uchun shahar
darvozasi  qorovuliga  to’lanadigan  haq),  mahalliy  hukmdorga  haq  to’lash,
qorovulga  haq  to’lash,  pul  solig’ini  qabul  qilayotganda  xazinachiga  haq  to’lash,
qo’riqbonga (o’rmon yoki yaylov nazoratchisiga) haq to’lash, mushrifona (hosilni
tekshiruvchi  va  uning  miqdorini  aniqlovchi  amaldoiga  haq  to’lash),  afanak  puli
(begar majburiyatini o’tash haqida xabar berganlik uchun to’lanadigan haq), chibik
puli  (ommaviy  ishlarda  qatnashishdan  ozod  etilgani  nchun  to’lanadigan  haq),
ruhqniylarga to’lanadigan haq.
Ko’rinib turibdiki, mehnltkash  xalq 18 ta soliq va boshqa to’lovlar to’lagan.
Hunarmandlar, tashqi savdo bilan shug’ullanuvchi savdogarlar, chorvadorlar zakot
to’lashgan.
Bundan  tashqari,  mehnatkash  xalq  tinkasini  qurituvchi  quyidagi  bir  qancha
majburiyatlarni ham o’taganlar:
1. Begar -  rasman 12 kunlik davlat majburiyati; unga  ko’ra, qishloqning har
bir  xonadonidan  bir  kishidan  odamlarni  to’plashardi.  Ular  har  yili  turli  qurilish
ishlarida,  kanal  qazishda,  yo’llarni  tuzatishda,  xon  saroylari  qurilishida  ishlar
edilar.
31 Begarning muddati 12 kun deb belgilangan bo’lsa-da, aslida u bir oy, undan
ko’proqqa ham cho’zilar edi.
2. Qazu - butun qishloq aholisini katta va kichik kanallarni tozalashga safarbar
etish majburiyati. 
3. Ichki va  obxo’ra qazu -  har  yili kanallarning suv  taqsimlagichini tozalash
majburiyati.
4.  Hachi  -  himoya  dambalari  qurish  va  ulami  mustahkamlashda  qatnashish
majburiyati.
5. Otlanuv - xon ovida qatnashish uchun lashkarlikka kelish.
Sug’orish  tizimi  bilan  bog’liq  majburiyatlar  oddiy  mehnat-  kash  xalq
yelkasidagi  og’ir  yuk  edi.  Chunki  bu  majburiyatlarning  barchasi  qo’lda  ketmon
bilan bajarilar, tuproqlar esa zambilda tashilar yoki yelkada ko’tarilib chiqilar edi 1
.
Suv  chiqarish  va  himoya  to’g’onlari  tuproq,  yog’och  hamda  chimlardan  qurilar
ediki,  ko’pincha  ular  suvning  bosimiga  bardosh  bera  olmas  edi.  Ana  shunday
paytlarda  ular  qaytadan  qurilardi.  Bosimga  bardosh  berganlari  esa  bir  yildan
ortiqroq chidamas edi. Kelasi yili ularni qayta qurish kerak bo’lardi. Mehnatkash
xalqning og’ir qismatini o’zaro ichki urushlar battar og’irlashtirgan edi.
1
 А. Сагдуллаев Ўзбекистон тарихи, Т., 1999. Б.74 
32 II-BOB. XX ASR BOShLARIDA XIVA XONLIGIDA SAN’AT VA
MADANIYAT
2.1. XX asr boshlarida Xiva xonligida shaharlar hayoti, me’morchilik,
uning san’at va madaniyat rivojidagi o’rni
XVI  asrda  Xiva  xonligi  iqtisodiy  inqirozga  duchor  bo’ldi.  Buning  asosiy
sabablaridan  biri  -  Amudaryoning  o’z  o’zanini  o’zgartirib,  1573-  yildan  boshlab
Kaspiy dengiziga oqmay qo’yganligi bo’ldi. Daryo 15 yil davomida Orol dengizi
yo’na li shiga burildiki, natijada eski o’zan atrofidagi yerlar cho’lga aylandi. Aholi
esa  xonlikning  boshqa  hududlariga  ko’chib  o’tishga  majbur  bo’lgan.  Bundan
tashqari, Xiva xonligining XVI asrda ikki marta Buxoro xonligi tomonidan bosib
olinishi, shuningdek, o’zaro qabilaviy urushlar, og’ir soliqlar hamda turli to’lov va
jarimalar  mamlakat  aholisini  xonavayron  qilgan.  Bu  hoi,  o’z  navbatida,  savdo-
sotiqqa katta putur yetkazgan 1
.
Xiva  xonligida  Xiva,  Ko’hna  Urganch,  Yangi  Urganch,  Vazir  kabi  o’nlab
shaharlar  mavjud  bo’lgan.  Ulardan  eng  qadimiysi  Xiva  shahri  hisoblanadi.  Xiva
shahri  milloddan  avvalgi  V  asrda  yuzaga  kelganidan  buyon  uning  tarixi  butun
Xorazm  tarixi  bilan  chambarchas  bog’liq  bo’lib  keldi.  Xivaning  mashhurligi  u
bunyod  etilgan  davrlaridanoq  Sharq  bilan  G’arbni  bog’lovchi  savdo  yo’li
o’tganligi bilan izohlanadi.
Xiva  shahri  XVI  asr  boshlaridan  1920-yil  fevralgacha  Xiva  xonligining
poytaxti bo’lgan 2
.
 Ko’hna Urganch Xonlikning yana bir shahri — Ko’hna Urganch (Gurganch)
shahridir. Qadimda bu shahar joylashgan hudud hozirgi Turkmaniston (Toshhovuz
viloyati)  tarkibidadir.  Ko’hna  Urganchga  asos  solinganligiga  2000  yildan  oshdi.
Shahar  muhim  savdo  karvoni  yo’llari  kesishgan  yerda  joylashganligi  uchun  ham
tez rivojlangan.
1
 Xorazm tarixi. Urganch . 2004.
2
 Danilevskiy G.I. Opisaniye Xivinskogo xanstva. ZIRGO, 1851. Kn.: 5. 
33 Ko’hna Urganch X - XI asrlarda Xorazm davlatining poytaxti edi. Bu shahar
arab  geograflari  asarida  Jurjoniya  nomi  bilan  qayd  etilgan.  X  asrning  ikkinchi
yarmida poytaxt Gurganchda mustaqil amirlik tuzilgan. 995- yilda Gurganch amiri
Ma’mun  ibn  Muhammad  poytaxti  Kot  shahri  bo’lgan  xorazmshohlarni  tor-mor
etib,  o’zini  Xorazmshoh  deb  e’lon  qilgan.  Shu  tariqa  Gurganch  Xorazm
davlatining yagona poytaxtiga aylangan. 
XI  -  XII  asrlarda  bu  shaharda  madaniyat,  ilm-fan  rivojlandi.  Shahar
mustahkam  qal’a-devor  bilan  o’rab  olindi.  1221-yilda  Chingizxon  hujumi
natijasida Ko’hna Urganch shahri taqdiri nima bo’lganligini eslang.
1646-  yilda  Abulg’ozixon  hozirgi  Urganch  shahriga  asos  soldi.  Bunga
yuqorida  qayd  etilgan  Amudaryoning  o’z  yo’nalishini  o’zgar-tirib  Orol  dengizi
tomon  oqa  boshlagani,  buning  oqibatida  Gurganchning  (Ko’hna  Urganch)  suvsiz
qolganligi sabab bo’lgan edi. Shundan keyin qadimgi Gurganchning nomi Ko’hna
Urganch bo’lib qoldi.
Vazir shahri
Vazir Xorazmning shahar-qal‘alaridan biri bo’lgan. Tarixiy manbalarda qayd
etilishicha,  shayboniylardan  bo’lgan  Mustafoxon  tomonidan  XV  asr  o’rtalarida
asos  solingan.XVI  asrda  shayboniylarning  o’zaro  urashlari  shaharni  vayron
bo’lishiga  olib  kelgan.  1558-  yilda  Xivaga  kelgan  Antoniy  Jenkinson  bu  haqda
bunday  deb  yozgan  edi:  „Vazir  shahri  keyingi  7  yil  m obaynida  o’zaro  urushlar
oqibatida to’rt marta vayron bo’ldi. Shuning uchun ham bu yerda savdogarlar juda
kam,  borlari  ham  nochor”.  1593  -  1598-  yillarda  esa  Abdullaxon  II  harbiy
yurishlari chog’ida ham shahar yana vayron etildi.
Abulg’ozixon Yangi Urganchga asos solgach, Vazirning qolgan aholisini ham
shu yerga ko’chirgan. Shu tariqa shahar o’z ahamiyatini butunlay yo’qotgan.
1573-1575  yilda  Amudaryo  o'z  izini  o'zgartiradi  natijada  eski  izi  atrofidagi
joylashgan  qishloq  va  shaharlarda  hayot  to'xtaydi.  Odamlar  eski  Urganchdan,
yangi Urganch janubroqqa o'tib yashaydigan bo'ladi. 
Amudaryo  eski  o'zanini  qurishi  xonlik  markazini  Xivaga  ko'chishiga  sabab
bo'ladi.  Xonlikda  arxitektura  qurilishlariga  ham  katta  e'tibor  berilgan.  M:  bunga
34 Anushaxon  davrida  Xivada  qurilgan  va  saqlanib  qolayotgan  Arabshoh
madrasasi(1616)  qator  machit  va  madrasalarni,   jumladan  ikki  qavatli  Sherg'ozi
madrasasini (1719) kiritish kiritish mumkin. Xonlikning Xiva, Urganch, Xazorasp,
Xo'jayli,  Tashouz,  Gurlan,  Xonqa  va  boshqa  shaharlarda  hunamandchilik
rivojlangan  bo'lib,  ipakdan  jundan  ajoyib  matolar,  gilamlar  ishlab  chiqarilgan.
Shuning uchun yuqoridagi shaharlarda savdo-sotiq gavjum bo'lgan. 
XVIII asr oxiriga kelib shaharlar hayotida uzoq davom etgan tushkunlik holati
barham topdi. XVIII asrning ikkinchi yarmi - XIX asr boshlarida katta ko’lamdagi
sug’orish  inshootlarining  tiklanishi  hamda  yangilarining  bunyod  etilishi  ishlab
chiqaruvchi  kuchlarning  o’sishiga  asos  bo’ldi.  Bu  hodisa,  o’z  navbatida,
shaharlarda hunarmandchilik, ichki va tashqi savdoning o’sishiga sabab bo’ldi.
Biroq  bu  o’sishni  Yevropa  davlatlari  iqtisodiyoti  taraqqiyo t  bilan  aslo
tenglashtirib bo’lmas edi. Bu davr  - g’arbiy Yevropa davlatlari hayotida tub sifat
o’zgarishlar davom etayotgan davr edi. Chunonchi, Buyuk Britaniyada boshlangan
sanoat  to’ntarishi  Yevropaning  boshqa  ilg’or  davlatlariga  ham  yoyilgan,  XIX  asr
o’rtalariga  kelganda  esa  u  nihoyasiga  yetayotgan  edi.  Binobarin,  Yevropa
davlatlarida kapitalistik munosabatlar gurkirab rivojlanayotgan edi.
O’rta  Osiyo  xonliklarida,  jumladan,  Xiva  xonligi  jamiyati  hayotida  hamon
o’rta asr yer egaligi munosabatlari hukmron edi. Xiva — muzey-shahar, lekin Rim
shahri kabi aholi yashaydigan shahardir. Sharqning ko’pgina shaharlari kabi Xiva
Amudaryoning quyi oqimida joylashgan Xeyvak nomli suv havzasi yonida barpo
etilgan  bo’lib,  Xorazm  vohasining  sug’oriladigan  yerlarida  rivojlanib  kelgan.
Arxeologik tadqiqoitlarning ko’rsatishicha, shahar kamida 2500 yoshga kirgan 1
.
Bularning hammasi Y U NESKO tashkilotiga Xivani qo’riqxona ahamiyatidagi
shahar deb e’lon qilishga, shaharning ichki qismi bo’lgan Ichan-qal’ani esa jahon
ahamiyatidagi  tarixiy  yodgorlik  deb  e’tirof  etishga  asos  bergan.  «Avesto»  kitobi
Xorazm  to’g’risida  tarixiy  ma’lumotlar  beradi.  «Tarixning  otasi»  deb  sanalgan
Gerodot  Xorazm  va  xorazmliklar  to’g’risida  gapirib  o’tgan  edi.  Beruniy  esa
Xorazmdagi qadimiy deh q onchilik to’g’risida hikoya qilgan.
1
 O’zbekiston adabiyoti va san’ati». 1990 yil 10 avgust.
35 Xiva  —  tarixiy  qurilish,  butunligicha  bino  va  inshootlar,  aslida  ochiq
havodagi  butun  bir  shahar  amalda  tarixiy  holida  saqlanib  qolgan  dunyoning  bir
nechtagina  shaharlaridan  biridir.  XVIII  asr  oxiri  —  XIX  asr  o’rtasidagi  Xiva
shahrining monumental  inshootlari  go’yoki qaytadan  barpo etilgan  shaharni  hosil
qilgan  bo’lib,  u  bizni  bor-yo’g’i  ikki-uch  avlod  ustalarning  hayoti  davomida
qurilishi  tezligi  bilan  hayratda  qoldiradi.  Lekin  boshqa  sharoitlarda  halokatli
bo’ladigan  holatlar  –  kichik  yer  bo’laklaridagi  tasodifiy  qurilishlar,  o’ta  siqiq
sharoitlar  va  yer  kamligi  bu  yerda  me’morchilik  inshootlarining  benihoya
go’zalligi, nafisligi va turli-tumanligiga sabab bo’ldi. Xivaning eng ko’p va siqiq
holda inshootlar qurilgan qismi bo’lgan aynan shu Ichan-qal’a taqdir taqozosi bilan
me’morchilik muzeyiga aylandi, uning yodgorliklarida bizga xalq ustalarining eng
go’zal asarlari namoyon bo’ladi.
Ichan qal'a — O'rta Osiyodagi yirik va noyob me'moriy yodgorlik. Xivaning
ichki  qal'a  (Shahriston)  qismi.  Ichan  qal'a   shaharning  Dishan  qal'a  (tashqi  qal'a)
qismidan  devor  bilan  ajratilgan.  U  Xiva  raboti  (Dishan  qal'a)dan  baland
qo'rg'ontepaga  o'xshab  ko'rinadi.   Ichan  qal'aga  4  darvoza  (Bog'cha  darvoza,
Polvon darvoza, Tosh darvoza, Ota darvoza)dan kirilgan.
Xorazm  xalq  me'morligining  ajoyib  obidalari:  madrasa,  masjid,  saroy  va
minoralar, asosan, Ichan qal'ada joylashgan. 
Undagi me'moriy yodgorliklarning yaratilish tarixi, asosan, 4 davrga taalluqli:
birinchisi  Xorazmning  qadimgi  davridan  to  mo'g'ullar  istilosi  davriga  qadar,  bu
davrdan  Ko'hna  arkning  g'arbiy  devori,  qal'a  devorining  shimoliy-sharqiy
burchagidagi  qadimgi  davrga  mansub  burj  va  qal'a  devori  qoldiqlari  saqlanib
qolgan 1
. 
Ikkinchisi  Xorazmning  1220  yildagi  mug'ullar  istilosidan  keyin  tiklanish
davri.  Bu  davrda  Sayid  Alovuddin  maqbarasi  va  boshqa  mahobatli  binolar
qurilgan. 
1
 Ogahiy asarlarining tavsifi (katalog). – T., 1986. 
36 Uchinchi  davri  XVI-  XVII-asrlarga  to'g'ri  keladi.  Shu  paytda  (Abulg'ozixon
va Asfandiyorxon hukmronlik davri) Ichan qal'ada  Anushaxon  hammomi  (1657),
peshayvonli  Oq  masjid  (1675),  Xujamberdibek  madrasasi  (1688)  kabilar  bunyod
etildi,  Ko'hna  ark  istehkomlari  mustahkamlandi,  ko'rinishxona  (xonning
qabulxonasi)  qurildi  (1686  —  1688).  Buxoro  bilan  Eron  o'rtasida  Xiva  xonligi
uchun  boshlangan  urush  natijasida  (XVIII-asrning  1-yarmi)  Ichan  qal'a  va,
umuman, Xiva shahri qattiq shikastlandi (Xiva bir qancha vaqt Eronga tobe viloyat
bo'lib turdi) 1
.
To'rtinchi  davri  XVIII-  XX-asrlarni  o'z  ichiga  oladi.  Bu  davrda  O'rta  Osiyo
mahalliy me'morligi an'analari asosida masjid, madrasa, tim va toqilar qurildi. Ota
darvozadan  Polvon  darvozagacha  katta  yo'l  o'tkazildi.  XVIII-asr  oxirida  Juma
masjid  qayta  qurildi  va  uning  yonida  baland  minora  qad  kutardi.  Ichan  qal'aning
xaroba devorlari  tiklandi, bir  qancha  imoratlar  ta'mir  qilindi. 1840-  1842 yillarda
ikki  qavatli  (Qutlug'  Murod)  Inoq  madrasasiga  qaratib  tim  va  toqilar  qurildi.
Muhammad  Raximxon  (1806-  25),  Olloqulixon  (1825-  1842),  Muhammad
Aminxon  (1845-  1855)  hukmronligi  davrida  Ichan  qal'ada  qurilish  avj  oldi.
Muhtasham saroy, madrasa, maqbaralar barpo etildi. Ko'hna arkdagi saroy qurilishi
tugallandi.  Yangi  va  karta  Tosh  hovli  saroyi  qurildi.  Polvon  darvozaga  yaqin
qo'rg'on devorining bir qismi buzilib, o'rniga Olloqulixon karvon saroyi, madrasasi
va timi qurildi, xalq ijodining ajoyib namunasi Pahlavon Mahmud maqbarasi qad
ko'tardi.  Arab  Muhammadxon  va  Musa  To'ra  madrasalari  ham  shu  davrda
yaratildi.  Muhammad  Aminxon  Ichan  qal'aning  g'arbiy  qismiga  —  Ko'hna  ark
yoniga Kalta minor nomi bilan mashhur bo'lgan minora qurdirdi. Bu minora garchi
bitkazilmay qolgan bo'lsa-da, Ichan qal'a mujassamotida katta o'rin tutadi. 
Madrasalardan  eng  yirigi  —  Muhammad  Aminxon  madrasasidir.  Uning
o’ziga  xos  xususiyatlari  –  ikkitalik  hujralardir.  Old  devorlarning  naqshli
bezatilishida  rangli  g’ishtin  termalarning  qatlamlari  hamda  o’simlik  tusidagi
naqshlar  bo’lgan  mayolika  bilan  qoplangan  bezaklar  kiritilgan.  Eshiklar  va
panjaralar ajoyib o’yma naqshlar bilan bezatilgan. O’rta asrlar shaharlarini tashqi
1
 O’zbekistonning yangi tarixi. II-kitob.T.2000
37 devorlar va minoralarsiz, shahar ichidagi ark qal’asisiz tasav v ur qilish qiyin. Xiva
shahri  ham  shunday.  Ichan- q al`a  avvaldan  uni  himoya  qiladigan  ulkan  qal’a
devorlari  bilan  o’ralgan  edi.  XIX  asr  o’rtasida  esa  Xivaning  atrofida  o’nta
darvozasi  bo’lgan  yangi  qal’a  devorlari  bunyod  etilgan.  Shundan  e’tiboran
shaharning  ushbu  kattaroq  xalqasi  Dishan-qal’a,  yoki  «tashqi  qal’a»  deb
nomlanadigan bo’ldi.
Xivaning  ma’naviy  hayotida  muqaddas  joylar  —  mozorlar  va  maqbaralar
alohida o’rin tutgan. Ayniqsa e’tiborli sajdagohlardan biri – kasbi ko’nchi bo’lgan,
jismi  pahlavon,  ruhi  faylasuf,  ko’ngli  shoir  bo’lgan  Pahlavon  Mahmud  ismli
ulug’vor zotning maqbara majmuasidir. Vafot etganidan keyin xalq uni pir – Xiva
shahrining  muborak  homiysi  sifatida  e’tirof  etgan.  Asta-sekin  Pahlavon
Mahmudning  go’ri  atrofida  xonlar  urug’iga  daxldor  kishilarning  go’rlari
joylashgan mozor yuzaga keldi, keyin esa maqbaraga tegishli inshootlarning yirik
majmuasi  barpo  etildi,  ular  yozgi  va  qish  mavsumidagi  masjidlarni,  ma’rakalar
uchun mo’ljallangan inshootni va Qur’on o’qish xonalarini o’z ichiga oladi 1
.
XVIII asr oxiriga kelib shaharlar hayotida uzoq davom etgan tushkunlik holati
barham topdi 2
.
XVIII  asrning  ikkinchi  yarmi  —  XIX  asr  boshlarida  katta  ko’lamdagi
sug’orish  inshootlarining  tiklanishi  hamda  yangilarining  bunyod  etilishi  ishlab
chiqaravchi  kuchlarhing  o’sishiga  asos  bo’ldi.  Bu  hodisa,  o’z  navbatida,
shaharlarda hunarmandchilik, ichki va tashqi savdoning o’sishiga sabab bo’ldi. 
Biroq  bu  o’sishni  Yevropa  davlatlari  iqtisodiyoti  taraqqiyoti  bilan  aslo
tenglashtirib bo’hnas edi. Bu davr — G’arbiy Yevropa davlatlari hayotida tub sifat
o’zgarishlar davom etayotgan davr edi. Chunonchi, Buyuk Britaniyada boshlangan
sanoat  to’ntarishi  Yevropaning  boshqa  ilg’or  davlatlariga  ham  yoyilgan,  XIX  asr
o’rtalariga  kelganda  esa  u  nihoyasiga  yetayotgan  edi.  Binobarin,  Yevropa
davlatlarida kapitalistik munosabatlar gurkirab rivojlanayotgan edi.
1
 O’zbekistonning yangi tarixi. II-kitob.T.2000
2
 O’zbekiston adabiyoti va san’ati». 1990 yil 10 avgust.
38 O’rta  Osiyo  xonliklarida,  jumladan,  Xiva  xonligi  jamiyati  hayotida  hamon
o’rta asr yer egaligi munosabatlari hukmron edi.
Me’morchilik
XVIII asr oxirida Muhammad Amin hukmronligi davridan boshlab birmuncha
siyosiy  barqarorlik  o’rnatildi.  Bu  omil  Xiva  shahrining  holatiga  ijobiy  ta’sir
ko’rsatdi.  Chunonchi,  1782-  yilga  kelib  Xiva  shahrida  qayta  tiklash  ishlari
tugallandi.
Qayta  tiklash  ishlaridan  tashqari  yangi  me’moriy  obidalar  ham  qurildi.
Masalan,  1765-  yilda  Sherg’ozixon  va  Muhammad  Amin  madrasalari  bunyod
etildi 1
.
XIX  asr  boshlarida  Xiva  xonligi  poytaxti  yirik  qurilish  maydoniga  aylandi.
Xon farmoyishi bilan karvonsaroy, usti yopiq bozor va ular oralig’ida 1834- yilda
Olloqulixon madrasasi qurilishi tugallandi.
1842-  yilda  Muhammad  Yoqub  mehtar  rahbarligida  Xiva  atrofida  6  km
uzunlikdagi  mustahkam  shahar-qal’a  devori  va  uning  darvozasi  qurib  tugallandi.
Natijada,  xonning  shahar  tashqarisidagi  2  saroyi  ham  shahar  ichiga  kirdi.  O’sha
paytdan boshlab shahar hududining bu qismi Dishan qal’a — Tashqi shahar (qal’a)
deb nomlana boshlangan.
Xivaning kichik xalqali qal’a-devori bilan o’ralgan qismi Ichan qal’a — Ichki
shahar (qal’a) deb atalgan.
Xivada XIX asr  birinchi  yarmiga kelganda jami 2 xon saroyi, 17 masjid, 22
madrasa mavjud bo’lgan. 
O’rta  asrlarda  Xiva  allomalarning  shahri  bo’lgan.  Bu  yerda  yirik  fan
markazlari  faoliyat  yuritgan  –  astronomiya,  matematika,  tibbiyot  rivojlangan,
buyuk  olimlar  Abu  Rayhon  Beruniy,  Abu  Ali  ibn  Sino  (Avitsenna)  yashagan  va
ijod  qilgan.  Shoh  Ma’mun  ibn  Muhammad  huzurida  o’rta  asrlarning  eng  yirik
Sharq olimlari ishlagan, ular «Ma’mun Akademiyasi» ni tashkil qilganlar. Sharqda
mashhur bo’lgan XIX asr shoirlari Shermuhammad Munis va Ogahiylar bu yerda
1
 Abulg’ozi Bahodirxon. Shajarayi tarokima. – Toshkent: Cho’lpon, 1995.  
39 o’z asarlarini yaratganlar. Shahar «Xorazm vohasining durdonasi» nomiga sazovor
bo’lgani bejiz emas.
O’zining  gullab-yashnagan  davrida  Xorazm  davlati  xalqaro  savdoning  eng
yirik markazi, Buyuk Ipak yo’lining asosiy ahamiyatga ega bo’lgan qismi edi. Bu
yerga  Volgabo’yidan,  Hindiston,  Eron  davlatlaridan  savdogarlar  kelar  edi,  savdo
karvonlari  bu  yerdan  Yaqin  Sharqqa,  Sharqiy  Turkiston  va  Xitoyga  ketar  edi.
Xivadan  turli-tuman  savdo  yo’llari  Mo’g’ulistonga,  Qozog’iston  dashtlari  orqali
Volga irmog’idagi s a vdo shahri bo’lgan Saksin shahriga, undan rus knyazliklari va
Yevropaga  olib  borar  edi.  Arxeologlar  qadimiy  karvon  yo’llarining  yangi-yangi
yo’nalishlarini,  jumladan,  Xorazmdan  Mang’ishloq  tomonga  va  u  yerdan  dengiz
orqali  Quyi  Volgabo’yiga  yo’nalishlarni  ochmoqdalar.  Bu  xivalik  savdogarlar
Markaziy  Osiyo  davlatlarining  Sharqiy  Yevropa  bilan  olib  borgan  savdosining
katta qismini o’z qo’llariga olganligidan dalolat beradi 1
.
Kechqurun  qorong’i  tushganda  va  oy  –  musulmonlarning  muqaddas  ramzi
minoralarning  tepalarini,  masjidlar  gumbazlari  va  madrasa  darvozalarini  jozibali
nuri  bilan  yoritganda  xuddi  sehrli  shaharga  kelib  tushgandek  ko’rinadi.  Xiva
shunday afsonaviy shahardir.
Ichan  qal'a  qurilishida  Xiva  me'morlari  O'rta  Osiyoda  qadimdan  qo'llanib
kelgan  uslub  —  inshootlarni  ro'parama-ro'para  qurish  uslubi  (V«qushV»)dan
foydalanishgan.  Masalan,  Olloqulixon  madrasasi  bilan  Kutlug'  Murod  Inoq
madrasasi,  Sherg'ozixon  madarasasi  bilan  Pahlavon  Mahmud  maqbarasi  shu
uslubda qurilgan. 
Ichan qal'a me'morligining Yana bir o'ziga xos xususiyati binolarning alohida
ansambl holida qurilganligi. 
1997-yilda  Xiva  shahrining  2500  yilligi  munosabati  bilan  asosiy
yo'nalishlarda  joylashgan  yodgorliklarni   muntazam  ravishda  ta'mirlash-tiklash
ishlari olib borildi 2
.
1
 Matyakubova  M.  Xiva  xonligi  tarixi  manbalari  (Muhammadrizo  Ogahiyning  tarixiy  asarlarini  kodikologik
xususiyatlari). Urganch, 2006. 
2
 Karimov I.A. O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida ... T., O’zbekiston, 1997. 
40 An’anaga ko’ra, shaharning ma’naviy markazi uning katta, yoki juma masjidi
sanalar  edi.  Masjidni  rejalashtirish  zamirida  X—XII  asrlarda  yaratilgan
konstruktsiyalar  yotgan,  deb  hisoblashadi.  Ichan-qal’adagi  Juma  masjidi  ham
XVIII  asrinng  oxirida  qayta  qurilgan,  lekin  u  Sharqning  klassik  inshootlarining
qator xususiyatlarini o’zida saqlab qolgan. Bu o’ziga xos bir qavatli binoning old
kirish  portallari,  gumbazlari  va  dumaloq  arkalari  yo’q,  u  eramizning  X-  XVII
asrlarida  yaratilgan  213  dona  yog’och  naqshinkor  ustunlarga  tayanadigan  yassi
tomli  ulkan  zaldir.  Ularning  o’lchamlari,  shakllari  va  bezaklari  turlicha  bo’lib,
aynan  ular  masjidning  yuksak  badiiy  qiymatini  namoyon  etadi.  Olimlarning
fikricha,  ushbu  xususiyatlaring  barchasi  bu  masjidni  Arabistondagi  qadimiy
masjidlarga yaqinlashtiradi.
Ichan qal ` a
 Ichan  qal’a  Dishan  qal’adan  devor  bilan  ajralib  turadi.  Unga  Bog’cha,
Polvon,   Tosh  va  Ota  deb  nomlangan  to’rtta  darvoza   orqali  kirilgan.  Xorazm
o’lkasi  me’morchiligining  ajoyib  obidalari  -  madrasa,  masjid,  saroy  va  minoralar
Ichan qa l `ada joylashgan.
Mazkur  asrlar  davomida  Ota  darvozadan  Polvon  darvozagacha  katta  yo’1
o’tkazildi.  XVIII  asr  oxirida  Juma  masjid  qayta  qurildi  va  uning  yonida  baland
minora ham qad ko’tardi.
1840-1842- yillarda ikki qavatli Qutlug’ Murod Inoq madrasasiga qaratib tim
va toqilar qurildi 1
.
Muhammad Rahimxon, Olloqulixon va Muhammad Aminxon hukmronliklari
davrida  Ichan  qal’ada  keng  ko’lamli  yaratuvchilik  ishlari  amalga  oshirildi.
Muhtasham  saroy,  madrasa,  maqbaralar  barpo  etildi.  Ko’hna  arkdagi  saroy
qurilishi  tugallandi.  Yangi  va  katta  Toshhovli  saroyi  qurildi.  Polvon  darvozaga
yaqin  qo’rg’on  devorining  bir  qismi  buzilib,  o’rniga  Olloqulixon  karvonsaroyi,
madrasasi va timi qurildi.
1
 Ogahiy. Riyoz ud-davla. // Qo’lyozma. O’zFA ShI. – № 5364/11. Yana qarang: SVR, VII. – № 5022.
41 Shuningdek,  ajoyib  me’morchilik  namunasi  Pahlavon  Mah m ud  maqbarasi
bunyod etildi. Bundan tashqari, Arab Muhammadxon va Musa To’ra madrasalari
ham shu davrda qad ko’tardi.
Muhammad  Aminxon  esa  Ichan  qal’aning  g’arbiy  qismidagi  Ko’hna  ark
yoniga Katta minor nomi bilan mashhur bo’lgan minorani qurdirdi.
Ichan  qal’ani  bunyod  etishda  Xiva  me’morlari  O ’rta  Osiyoda  qadimdan
davom  etib  kelayotgan  an’ana  -  inshootlarni  ro’parama-  ro’para  qurish  usulidan
foydalanishgan. Bu usul «qo’sh» deb ataladi. ;
Ichan  qal’ani  bunyod  etishda,  bundan  tashqari,  binolarni   alohida  ansambl
holida qurish an’analariga ham amal qilingan. Masalan, Polvon darvozasi oldidagi
bir necha masjid, madrasa, hammom, toqi, karvonsaroy va xon saroyi ana shunday
o’ziga  xos  ansamblni  tashkil  etadi.  1990-  yilda  Ichan  qal’a  Butunjahon
yodgorliklari ro’yxatiga kiritilgan va muzeyga aylantirilgan 1
.
Dishan qal’a
Dishan  -  Tashqi  qal’a  Xiva  shahrining  rabod  qismi  hisoblanadi.  1842-  yilda
Xiva  xoni  Olloqulixon  Xiva  shahrini  tashqi  dushmanlar  hujumidan  saqlash
maqsadida  shaharni  uzunligi  6250  metr,  balandligi  7-8  metr,  devorining  qalinligi
esa 5-6 metr bo’lgan devor bilan o’ratgan.
Ichan  qal’ada  4  darvoza  bo’lsa,  Dishan  qal’a  10  darvozali  bo’lgan.  Dishan
qal’aning  ko’chalari  Ichan  qal’aning  ko’chalari  davomi  tarzida  qurilgan.
Shaharning tim va savdo rastalari Dishan qal’ada joylashtirilgan.
Shunday  qilib,  o’rta  asrlarda  Xiva  sharqning  haqiqiy  ma’nodagi  madaniyat
markazlaridan  biri  bo’lgan.  Bu  shahar  o’z  davri  uchun  allomalar  shahri  bo’lgan.
Bu  yerda  yirik  fan  markazlari  faoliyat  yuritgan  –  astronomiya,  matematika,
tibbiyot  rivojlangan,  buyuk  olimlar  Abu  Rayhon  Beruniy,  Abu  Ali  ibn   Sino
(Avitsenna) yashagan va ijod qilgan. Ularning ma’naviy me’rosi to’xtab qolmagan.
1
 www.ziyocom.uz  sayti
42 «Xorazm  vohasining  durdonasi»  nomiga  sazovor  bo’lgan  Xiva  shahri,  Xiva
xonligidagi  madaniyatning  beshigi  bo’lgan.  Bu  madaniy  yuksalish  esa  Xiva
me’morchiligida yaqqol namoyon bo’ladi 2
.
2
 www.ziyocom.uz  sayti
43 2.2. XX asr boshlarida Xiva xonligida an’anaviy san’at turlari va
ularning shakllanishi
XIX asr ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Xiva xonligida madaniy hayot
gullab yashnadi. Bu avvalo Xiva xonligini 1860-1910 yillarda boshqargan ilm-fan
va  madaniyat  homiysi  bo’lgan,  Muhammad  Raximxon  Soniy  –  Firuz   faoliyati
bilan  bog’liq.  Bu  paytda  nafaqat  ma’naviy  madaniyat  bilan  bog’liq  ilmlar;
adabiyot,  tarih  musiqa  ilmi  ravnaq  topdi.  Balki  bu  paytda  xalq  amaliy  san’ati  –
hunarmandchilikning  har  xil  turlari  yanada  rivojlandi.  Bu  san’at  namunalarida
ko’plab  yangi  yutuqlarga  erishildi.  Ularni  yasash  noyob  san’at  darajasiga
ko’tarildi. Bu holat Xorazm me’morchilik san’atiga ham katta ta’sir ko’rsatdi. Bu
jarayonga  Xorazm  vohasiga  shiddat  bilan  kirib  kelgan  Yevropa  (rus)  madaniyati
ham sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda edi 1
. 
Xiva xonligi tarixiy manbalarida hunarmandchilikning 27 sohasi qayd etilgan.
Amalda esa, ular bundan-da ko’p bo’lgan. Hunarmand malakali usta bo’lishi uchun
ko’p  yil  mashaqqatli  mehnat  qilgan.  Odatda,  usta  o’z  kasbini  to’ng’ich  o’g’liga
o’rgatgan.  Ayrim  hollarda,  ishda  qo’shimcha  kishining  mehnati  talab  qilinsa,
chetdan  ham  shogirdlar  qabul  qilingan.  Shogirdga  kasb  o’rgatish  shartlari  va
muddatlari yozma shartnomada rasmiylashtirilgan. Shogird hunarmand ustadan oq
fotiha  olib,  o’zining  alohida  ustaxonasini  ochishdan  avval  hunarmand  ustalar
oldida o’z mahoratini namoyish etishi kerak bo’lgan. Sinovdan o’tgan shogird shu
tariqa ustaxona ochishga ruxsat olardi.
Hunarmandlar  o’z  uyushmalariga  ega  edilar.  Bu  uyushmalar
hunarmandlarning  faoliyatini  tartibga  solib  turardi.  Shu  yo’l  bilan  ularning
manfaatini  himoya  ham  qilardi.  Uyushma  boshlig’i  xonning  xazina  siyosatini
o’tkazuvchi  shaxs  ham  hisoblanardi.  Xiva  ustalarining  juda  oz  qismi  xususiy
ustaxona — do’koniga ega edi.Hunarmand o’z uyida ham do’kon ochishi mumkin
edi.  Ko’pchilik  hunarmandlar  xonga  va  boshqa  boylarga  tegishli  do’konlarni
1
 Sa’diyev A. Maktabda tarix o`qitish metodikasi. – Toshkent. "ituvchi", 1988.
44 ijaraga  olib  mehnat  qilishardi.  Ayrim  hunarmandlar  buyurtma  asosida  ham
ishlardi.
XIX asr oxirida Muhammad Raximxon Soniy hukmronligi davridan boshlab
birmuncha  siyosiy  barqarorlik  o’rnatildi.  Bu  omil  Xiva  shahrida  san’at  va
madaniyatning rivoji va shahar hayotiga ijobiy ta’sir ko’rsatdi. Chunonchi, 1852-
yilga  kelib  Xiva  shahrida  qayta  tiklash  ishlari  tugallangan  bo’lsa,  XX  asr
boshlarida u yangicha an’analar bilan boyidi.
Qayta  tiklash  ishlaridan  tashqari  yangi  me’moriy  obidalar  ham  qurildi.
Masalan,  1865-  yilda  Sherg’ozixon  va  Muhammad  Amin  madrasalari  bunyod
etildi. XIX asr boshlarida Xiva xonligi poytaxti yirik qurilish maydoniga aylandi.
Xon farmoyishi bilan karvonsaroy, usti yopiq bozor va ular oralig’ida 1834- yilda
Olloqulixon madrasasi qurilishi tugallandi.
1842-  yilda  Muhammad  Yoqub  mehtar  rahbarligida  Xiva  atrofida  6  km
uzunlikdagi  mustahkam  shahar-qal’a  devori  va  uning  darvozasi  qurib  tugallandi.
Natijada,  xonning  shahar  tashqarisidagi  2  saroyi  ham  shahar  ichiga  kirdi.  o’sha
paytdan boshlab shahar hududining bu qismi Dishan qal’a - Tashqi shahar (qal’a)
deb nomlana boshlangan 1
.
Xivaning kichik xalqali qal’a devori bilan o’ralgan qismi Ichan qal’a - Ichki
shahar (qal’a) deb atalgan. Xivada XIX asr birinchi yarmiga kelganda jami 2 xon
saroyi, 17 masjid, 22 madrasa mavjud bo’lgan.
Ichan qal’a bobolarimizdan qolgan o’rta Osiyodagi yirik va noyob me’moriy
yodgorlikdir.  U  ming  gumbaz  shahri  nomi  bilan  mashhur.  Ichan  qal’a  Xiva
shahrining ichki qal’a (Shahriston) qismidir.
XIX  asr  ikkinchi  yarmi  va  XX  asr  boshlarida  ham  avvalgi  asrlarda  mavjud
bo’lgan  hunarmandchilikning  har  xil  turlari  yanada  rivojlandi.  An’anaga  ko’ra,
shaharning ma’naviy markazi uning katta, yoki juma masjidi sanalar edi. Masjidni
rejalashtirish  zamirida  X—XII  asrlarda  yaratilgan  konstruktsiyalar  yotgan,  deb
hisoblashadi.  Ichan-qal’adagi  Juma  masjidi  ham  XVIII  asrinng  oxirida  qayta
1
 Abulg’ozi Bahodirxon. Shajarayi tarokima. – Toshkent: Cho’lpon, 1995.  
45 qurilgan,  lekin  u  Sharqning  klassik  inshootlarining  qator  xususiyatlarini  o’zida
saqlab qolgan.
Xiva  me'morlari  O'rta  Osiyoda  qadimdan  qo'llanib  kelgan  uslub  —
inshootlarni  ro'parama-ro'para  qurish  uslubi  (V«qushV»)dan  foydalanishgan.
Masalan,  Olloqulixon  madrasasi  bilan  Kutlug'  Murod  Inoq  madrasasi,
Sherg'ozixon madarasasi bilan Pahlavon Mahmud maqbarasi shu uslubda qurilgan.
Ichan  qal'a  me'morligining  Yana  bir  o'ziga  xos  xususiyati  binolarning  alohida
ansambl  holida  qurilganligi.  Bu  o’ziga  xos  bir  qavatli  binoning  old  kirish
portallari,  gumbazlari  va  dumaloq  arkalari  yo’q,  u  eramizning  X-  XVII  asrlarida
yaratilgan 213 dona yog’och naqshinkor ustunlarga tayanadigan yassi tomli ulkan
zaldir.  Ularning  o’lchamlari,  shakllari  va  bezaklari  turlicha  bo’lib,  aynan  ular
masjidning  yuksak  badiiy  qiymatini  namoyon  etadi.  Olimlarning  fikricha,  ushbu
xususiyatlaring  barchasi  bu  masjidni  Arabistondagi  qadimiy  masjidlarga
yaqinlashtiradi.
Me’morchilikning  yuksalishi  kulolchilikda  ham  o’z  ifodasini  topdi.  Kulollar
faqat alohida-alohida buyumlar tayyorlabgina qolmasdan, bir necha yuzlab lagan,
tovoq  va  kosalardan  iborat  butun  bir  to’y  marosimini  o’tkazishga  yetadigan  to’y
majmualarini ham tayyorlaganlar 1
.
Alohida  tantanalar  uchun  maxsus  to’y  va  podshoyi  tovoqlar  ham
tayyorlangan.XIX  asrning  oxirlariga  oid  manbalarda  Xivada  zaigarlik  hunari
mahorati yetakchi hunarlar qatorida tilga olib o’tilgan. Xivaning bosh taqinchog’i -
jig’a  o’rta  Osiyoning  boshqa  mintaqalariga  ham  keng  tarqalgan.  Isirg’alar  feruza
va  marjonlar,  bilaguzuklar  esa  toshlar  bilan  bezatilgan.  Bilaguzuklar  har  birining
og’irligi 300 grammgacha bo’lgan.
XX asr boshlarida Xorazm amaliy san’ati ravojida gilamdo’zlik sohasi  ham
alohida  o’rin  tutadi.  Xiva  gilamlari  to’qilishi  va  naqshinkorligiga  ko’ra  Eron  va
Buxoro  gilamlaridan  ancha  farq  qilgan.  Bunda  gilamlarning  ikki  qatlik  tizimdan
tuzilganligi  va  jimjimador  bezaklarning  o’ta  yorqinligi  alohida  ahamiyatga  ega.
Hozirgi  davrda  ham  gilam  ustida  ishlayotgan  rassomlar  XX  asrning  birinchi
1
 O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T. 1. – T.: O’zbekiston, 1996. 
46 yarmida yuksak darajada bolgan Xorazm amaliy bezagi va sanatining urf analariga
tayanadilar.
XIX  asr  oxirlarida  Xivada  matoga  gul  bosish  sarfati  o’zining  kulrang
uyg’unligi va mayda gullari bilan o’rta Osiyoning boshqa gul bosish markazlaridan
farq qilib turadi. 
Xiva  shahrida  hunarmandchilikning  yog’och  o’ymakorligi,  badiiy
to’qimachilik, gilamchilik, kashtachilik, naqqoshlik kabi o’nlab turlari ham mavjud
bo’lgan.  XIX  asrda  Xiva  yog’och  o’ymakorligi  maktabi  xonlikda  oldingi  o’rinda
turadi.  U  o’z  badiiy  yuksakligi  bilan  ajralib  turardi.  Bu  o’rinda  Olloqulixon
saroyidagi  Toshhovli  ayvon  ustunlari  majmuyi  o’zining  ko’rkamligi  bilan  ajralib
turadi.
Xivada qo’lyozma kitob san’atining tarixi ham chuqur ildizga ega. Jumladan
XVI  asrda  Xiva  xonlari  saroy  kutubxonalarida  xattotlik,  husnixat  maktabi
shakllandi.  Mashhur  xattot  Hamadoniy  1556-yilda  Eshmuhammadxonga
„Shohnoma”ni miniaturalar uchun ochiq joy qoldirib ko’chirib berdi. 1
XVII  -  XVIII  asrlarda  Xivada  Muhammad  Yusuf  Rojiy,  Bobojon  Sanoiy,
Muhammad  Rizo  Oxund  kabi  qator  usta  xattotlar  yashab,  mehnat  qilganlar.  Ular
she’riy asarlar, tarjima va tarixiy kitoblarni ko’chirganlar. Har bir kitobni bezashda
bir  necha  soha  ustalari  ishtirok  etganlar.  Bular  —  qog’oz  qirquvchi,  kotib-xattot,
muzahhib,  lavvoh,  lavha  chizuvchilar,  miniaturachi  rassom  va  sahhoflar  edilar.
Xiva qo’lyozmalarida Buxoro qo’lyozmasidan farqli o’laroq, mundarija manzarali
qilib  bezatilmagan.  XX  asr  boshlarida  Xivada  qo’lyozma  kitob  san’atining
toshbosma usuli ham rivoj topdi. Uning ixtirochisi Otajon Abdalov edi.
XIX  asr  o’rtalarida  o’ymakori  eshik  va  ustunlar  ustasi  Polvon  Abdusattor
o’g’lining  nomi  ayniqsa  shuhrat  qozondi.  Xiva  shahri  ayni  paytda  XX  asr
boshlarigacha xonlikda yagona shoyi to’qish markazi bo’lib qoldi.
XX  asr  boshlarida  bunyod  etilgan  Nurillaboy  masjidi  va  Bobooxun
madrasalari  qurilishidagi  o’ziga  xos  uslublar  bu  paytda  Yevropa  tipiga  xos
ko’rinishlarning  ham  kirib  kelganligidan  dalolat  beradi.  Bu  paytda  Xiva  amaliy
1
 Ogahiy asarlarining tavsifi (katalog). – T., 1986. 
47 bezak  san’atidagi   jimjimador  nozik  bezaklar  qo’llanishi  davom  etsada,  endi
kungarodor  peshtoqlarga  naqsh  berish  kamayadi.  Biroq,  imoratlardagi  ayvonli
ko’rinish  saqlanib  qolaveradi.  Bu  holat  Xorazm  vohasining  tabiiy  sharoiti  bilan
ham bog’liq 1
.
Shunday qilib, XIX asr  ikkinchi  yarmi va XX asr boshlarida Xiva xonligida
avvalgi  asrlarda  mavjud  bo’lgan  xalq  amaliy  san’ati  –   hunarmandchilikning  har
xil  turlari  yanada  rivojlandi.  Bu  san’at  namunalarida  ko’plab  innovasiyalarni
kuzatish  mumkin.  Bu  holat  Xorazm  vohasiga  shiddat  bilan  kirib  kelgan  Yevropa
(rus) madaniyatining ta’sirida edi.
1
 Sa’diyev A. Maktabda tarix o`qitish metodikasi. – Toshkent. "ituvchi", 1988.
48 XULOSA
Xulosa  qilib  aytganda , Xorazm  xalqlari  madaniyati  tarixida  XX  asr  boshlari
ham  muhim  ahamiyat  kasb  etadi .  Xiva  —  tarixiy  qurilish,  butunligicha  bino  va
inshootlar, aslida  ochiq  havodagi  butun bir  shahar  amalda  tarixiy  holida saqlanib
qolgan  dunyoning  bir  nechtagina  shaharlaridan  biridir.  Xiva  shahrining
monumental  inshootlari  go’yoki  qaytadan  barpo  etilgan  shaharni  hosil  qilgan
bo’lib,  u  bizni  bor-yo’g’i  ikki-uch  avlod  ustalarning  hayoti  davomida  qurilishi
tezligi  bilan  hayratda  qoldiradi.  Lekin  boshqa  sharoitlarda  halokatli  bo’ladigan
holatlar – kichik yer bo’laklaridagi tasodifiy qurilishlar, o’ta siqiq sharoitlar va yer
kamligi  bu  yerda  me’morchilik  inshootlarining  benihoya  go’zalligi,  nafisligi  va
turli-tumanligiga sabab bo’ldi.
XIX asr ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Xiva xonligida madaniy hayot
gullab  yashnadi.  Bu  avvalo  ilm-fan  va  madaniyat  h omiysi  bo’lgan,  Muhammad
Raximxon  Soniy  –  Firuz   faoliyati  bilan  bog’liq.  Bu  paytda  nafaqat  ma’naviy
madaniyat bilan bog’liq ilmlar; adabiyot, tari x , musiqa ilmi ravnaq topdi. Balki bu
paytda xalq amaliy san’ati – hunarmandchilikning har xil turlari yanada rivojlandi.
Bu  san’at  namunalarida  ko’plab  yangi  yutuqlarga  erishildi.  Ularni  yasash  noyob
san’at  darajasiga  ko’tarildi.  Bu  jarayonga  Xorazm  vohasiga  shiddat  bilan  kirib
kelgan Yevropa (rus) madaniyati ham sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda edi. 
Xiva xonligi tarixiy manbalarida hunarmandchilikning 27 sohasi qayd etilgan.
Amalda esa, ular bundan-da ko’p bo’lgan. Hunarmand malakali usta bo’lishi uchun
ko’p  yil  mashaqqatli  mehnat  qilgan.  Odatda,  usta  o’z  kasbini  to’ng’ich  o’g’liga
o’rgatgan.  Ayrim  hollarda,  ishda  qo’shimcha  kishining  mehnati  talab  qilinsa,
chetdan  ham  shogirdlar  qabul  qilingan.  Shogirdga  kasb  o’rgatish  shartlari  va
muddatlari yozma shartnomada rasmiylashtirilgan. Shogird hunarmand ustadan oq
fotiha  olib,  o’zining  alohida  ustaxonasini  ochishdan  avval  hunarmand  ustalar
oldida o’z mahoratini namoyish etishi kerak bo’lgan. Sinovdan o’tgan shogird shu
tariqa ustaxona ochishga ru x sat olardi.
Hunarmandlar  o’z  uyushmalariga  ega  edilar.  Bu  uyushmalar
hunarmandlarning  faoliyatini  tartibga  solib  turardi.  Shu  yo’l  bilan  ularning
49 manfaatini  himoya  ham  qilardi.  Uyushma  boshlig’i  xonning  xazina  siyosatini
o’tkazuvchi  shaxs  ham  hisoblanardi.  Xiva  ustalarining  juda  oz  qismi  xususiy
ustaxona — do’koniga ega edi. Hunarmand o’z uyida ham do’kon ochishi mumkin
edi.  Ko’pchilik  hunarmandlar  xonga  va  boshqa  boylarga  tegishli  do’konlarni
ijaraga  olib  mehnat  qilishardi.  Ayrim  hunarmandlar  buyurtma  asosida  ham
ishlardi. 
XIX asr  oxirida Xiva Xonligida siyosiy barqarorlik o’rnatildi. Bu omil Xiva
shahrida san’at va madaniyatning rivoji va shahar hayotiga ijobiy ta’sir ko’rsatdi.
Chunonchi,  1852-  yilga  kelib  Xiva  shahrida  qayta  tiklash  ishlari  tugallangan
bo’lsa, XX asr boshlarida u yangicha an’analar bilan boyidi.
Qayta  tiklash  ishlaridan  tashqari  yangi  me’moriy  obidalar  ham  qurildi.
Masalan,  1865-  yilda  Sherg’ozixon  va  Muhammad  Amin  madrasalari  bunyod
etildi. XIX asr boshlarida Xiva xonligi poytaxti yirik qurilish maydoniga aylandi.
Xon farmoyishi bilan karvonsaroy, usti yopiq bozor va ular oralig’ida 1834- yilda
Olloqulixon madrasasi qurilishi tugallandi.
Shunday noyob madaniyat namunalarini Xiva shahri ham o’z bag’rida saqlab
kelmoqda   Xiva  —  muzey-shahar,  lekin  Rim  shahri  kabi  aholi  yashaydigan
shahardir. Arxeologik tadqiqoitlarning ko’rsatishicha, shahar kamida 2500 yoshga
kirgan.  Bularning  hammasi  Y U NESKO  tashkilotiga  Xivani  qo’riqxona
ahamiyatidagi  shahar  deb  e’lon  qilishga,  shaharning  ichki  qismi  bo’lgan  Ichan-
qal’ani esa jahon ahamiyatidagi tarixiy yodgorlik deb e’tirof etishga asos bergan.
«Avesto» kitobi Xorazm to’g’risida tarixiy ma’lumotlar beradi. «Tarixning otasi»
deb  sanalgan  Gerodot  Xorazm  va  xorazmliklar  to’g’risida  gapirib  o’tgan  edi.
Beruniy esa Xorazmdagi qadimiy deh q onchilik to’g’risida hikoya qilgan.
Sobiq  Sho’ro  tuzumi  davrida  ko’pgina  tarixchilar  tomonidan,  O’rta  Osiyo
hudududida  yashagan  qadimgi  xalqlarning  moddiy  va  ma’naviy  madaniyatiga
nisbatan  sho’rolar  davrida  noxolis  yondoshildi.   Istiqlol  yillarida  ushbu
fikrlarnining   asossiz  ekanligi,  bu  o’lkada  juda  qadimdan  bizning  ajdodlarimiz,
yashab yuksak madaniyat namunalarini yaratishganligini isbotlandi.
50 Xorazmning  erksevar  xalqi  Elbarsxon  yetakchiligida  1511—1512  yillarda
Eron qo’shinlarini mamlakatdan butunlay quvib chiqarishga muvaffaq bo’ldi. Shu
tariqa 1511-yilda Xorazm mustaqilligi tiklandi va bu davlat endi Xiva xonligi deb
atala  boshlandi.  Bu  davlat  asoschisi  ham  shayboniylar  vakillari  bo’ldi.  Xiva
xonligida shayboniylar hukmronligi 1770- yilgacha davom etdi.
XIX  asr  ikkinchi  yarmi  va  XX  asr  boshlarida  ham  avvalgi  asrlarda  mavjud
bo’lgan  hunarmandchilikning  har  xil  turlari  yanada  rivojlandi.  An’anaga  ko’ra,
shaharning ma’naviy markazi uning katta, yoki juma masjidi sanalar edi. Masjidni
rejalashtirish  zamirida  X—XII  asrlarda  yaratilgan  konstruktsiyalar  yotgan,  deb
hisoblashadi.  Ichan-qal’adagi  Juma  masjidi  ham  XVIII  asrinng  oxirida  qayta
qurilgan,  lekin  u  Sharqning  klassik  inshootlarining  qator  xususiyatlarini  o’zida
saqlab qolgan. 
Xiva  me'morlari  O'rta  Osiyoda  qadimdan  qo'llanib  kelgan  uslub  —
inshootlarni  ro'parama-ro'para  qurish  uslubi  (V«qushV»)dan  foydalanishgan.
Masalan,  Olloqulixon  madrasasi  bilan  Kutlug'  Murod  Inoq  madrasasi,
Sherg'ozixon madarasasi bilan Pahlavon Mahmud maqbarasi shu uslubda qurilgan.
Ichan  qal'a  me'morligining  Yana  bir  o'ziga  xos  xususiyati  binolarning  alohida
ansambl  holida  qurilganligi.  Bu  o’ziga  xos  bir  qavatli  binoning  old  kirish
portallari,  gumbazlari  va  dumaloq  arkalari  yo’q,  u  eramizning  X-  XVII  asrlarida
yaratilgan 213 dona yog’och naqshinkor ustunlarga tayanadigan yassi tomli ulkan
zaldir.  Ularning  o’lchamlari,  shakllari  va  bezaklari  turlicha  bo’lib,  aynan  ular
masjidning  yuksak  badiiy  qiymatini  namoyon  etadi.  Olimlarning  fikricha,  ushbu
xususiyatlaring  barchasi  bu  masjidni  Arabistondagi  qadimiy  masjidlarga
yaqinlashtiradi.
Me’morchilikning  yuksalishi  kulolchilikda  ham  o’z  ifodasini  topdi.  Kulollar
faqat alohida-alohida buyumlar tayyorlabgina qolmasdan, bir necha yuzlab lagan,
tovoq  va  kosalardan  iborat  butun  bir  to’y  marosimini  o’tkazishga  yetadigan  to’y
majmualarini ham tayyorlaganlar.
Alohida  tantanalar  uchun  maxsus  to’y  va  podshoyi  tovoqlar  ham
tayyorlangan.
51 XIX  asrning  oxirlariga  oid  manbalarda  Xivada  zaigarlik  hunari  mahorati
yetakchi  hunarlar  qatorida  tilga  olib  o’tilgan.  Xivaning  bosh  taqinchog’i  -  jig’a
o’rta  Osiyoning  boshqa  mintaqalariga  ham  keng  tarqalgan.  Isirg’alar  feruza  va
marjonlar,  bilaguzuklar  esa  toshlar  bilan  bezatilgan.  Bilaguzuklar  har  birining
og’irligi 300 grammgacha bo’lgan.
Xivada  Muhammad  Yusuf  Rojiy,  Bobojon  Sanoiy,  Muhammad  Rizo  Oxund
kabi qator usta xattotlar yashab, mehnat qilganlar. Ular she’riy asarlar, tarjima va
tarixiy  kitoblarni  ko’chirganlar.  Har  bir  kitobni  bezashda  bir  necha  soha  ustalari
ishtirok etganlar. Bular — qog’oz qirquvchi, kotib-xattot, muzahhib, lavvoh, lavha
chizuvchilar,  miniaturachi  rassom  va  sahhoflar  edilar.  Xiva  qo’lyozmalarida
Buxoro qo’lyozmasidan farqli o’laroq, mundarija manzarali qilib bezatilmagan.
XIX  asr  o’rtalarida  o’ymakori  eshik  va  ustunlar  ustasi  Polvon  Abdusattor
o’g’lining  nomi  ayniqsa  shuhrat  qozondi.  Xiva  shahri  ayni  paytda  XX  asr
boshlarigacha xonlikda yagona shoyi to’qish markazi  bo’lib qoldi.Hozirgi  davrda
ham  gilam  ustida  ishlayotgan  rassomlar  XX  asrning  birinchi  yarmida  yuksak
darajada bolgan Xorazm amaliy bezagi va sarfati arf analariga tayanadilar.
XIX  asr  oxirlarida  Xivada  matoga  gul  bosish  sarfati  o’zining  kulrang
uyg’unligi  va  mayda  gullari  bilan  O ’rta  Osiyoning  boshqa  gul  bosish
markazlaridan  farq  qilib  turadi.  XX  asr  boshlarida  Xivada  qo’lyozma  kitob
san’atining toshbosma usuli ham rivoj topdi. Uning ixtirochisi Otajon Abdalov edi.
XIX  asr  o’rtalarida  o’ymakori  eshik  va  ustunlar  ustasi  Polvon  Abdusattor
o’g’lining  nomi  ayniqsa  shuhrat  qozondi.  Xiva  shahri  ayni  paytda  XX  asr
boshlarigacha xonlikda yagona shoyi to’qish markazi bo’lib qoldi.
XX  asr  boshlarida  bunyod  etilgan  Nurillaboy  masjidi  va  Bobooxun
madrasalari  qurilishidagi  o’ziga  xos  uslublar  bu  paytda  Yevropa  tipiga  xos
ko’rinishlarning  ham  kirib  kelganligidan  dalolat  beradi.  Bu  paytda  Xiva  amaliy
bezak  san’atidagi   jimjimador  nozik  bezaklar  qo’llanishi  davom  etsada,  endi
kungarodor  peshtoqlarga  naqsh  berish  kamayadi.  Biroq,  imoratlardagi  ayvonli
ko’rinish  saqlanib  qolaveradi.  Bu  holat  Xorazm  vohasining  tabiiy  sharoiti  bilan
ham bog’liq.
52 Shunday qilib, XIX asr  ikkinchi  yarmi va XX asr boshlarida Xiva xonligida
avvalgi  asrlarda  mavjud  bo’lgan  xalq  amaliy  san’ati  –   hunarmandchilikning  har
xil  turlari  yanada  rivojlandi.  Bu  san’at  namunalarida  ko’plab  innovasiyalarni
kuzatish  mumkin.  Bu  holat  Xorazm  vohasiga  shiddat  bilan  kirib  kelgan  Yevropa
(rus) madaniyatining ta’sirida edi. 
53 FOYDALANGAN ADABIYOTLAR
1. Karimov  I.A.  O’zbekiston   XXI  asr  bo’sag’asida  ...  T.,  O’zbekiston,
1997. 
2. Karimov I. A.Tarixiy xotirasiz kelajak y o `q .T.,1998,
3. Karimov  I.  A.  Yuksak  ma’naviyat  yengilmas  kuch  T.,  ”  Ma’naviyat”
2008.
4. Karimov  I.  Asosiy  vazifamiz-Vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz
farovonligini yanada yuksaltirishdir.-T.: O'zbekiston, 2010.-48 bet.
5. Karimov  I .  Mamlakatimizni  modemizasiya  qilish  yo ' lini  davom  ettirish
taraqqiyotimizning  muhim  omilidir . Т .: O'zbekiston. 2010.
6. Karimov  I.  Mamlakatimizda  demokratik  islohotlami  yanada
chuqurlashtirish  va  fuqarolik  iamiyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi.  Т .:
O'zbekiston. 2010.
7. Islom  Karimov.  Ona  yurtimiz  baxtu  iqboli  va  buyuk  kelajagi  yo`lida
xizmat qilish – eng oliy saodatdir. T.: O`zbekiston”. 2015.
8. Abulg’ozi  Bahodirxon.  Shajarayi  tarokima.  –  Toshkent:  Cho’lpon,
1995. 
9.  Matyakubova  M.  Xiva  xonligi  tarixi  manbalari  (Muhammadrizo
Ogahiyning tarixiy asarlarini kodikologik xususiyatlari). Urganch, 2006. 
10. Ogahiy. Riyoz ud-davla. // Qo’lyozma. O’zFA ShI. – № 5364/11. Yana
qarang: SVR, VII. – № 5022.
11. Ogahiy. Zubdat ut-tavorix. // Qo’lyozma. O’zFA ShI. – № 821/II. Yana
qarang: SVR, VII. – № № 5023,5024. 
12. Ogahiy asarlarining tavsifi (katalog). – T., 1986. 
13. Ogahiy.  Shohid  ul-iqbol.  //  Qo’lyozma.  Rossiya   FA  QI.  –  №  S572;
(Quyida  shu  asarning  tavsifi  haqida  qarang:  Dmitriyeva  L.V.,  Muginov  A.M.,
Muratov S.N. Opisaniye tyurkskix rukopisey Instituta narodov Azii. I. 
14. Sagdullayev A.O’zbekiston tarixi, T., 1999. 
15. Xorazm tarixi. Urganch . 2004.
54 16. O’zbekistonning yangi tarixi. II-kitob.T.2000
17. Xiva,  ili  geograficheskoye  i  statisticheskoye  opisaniye  Xivinskogo
xanstva,  sostoyaщyego  teper  v  voyne  s  Rossiyey,  zaimstvovannoye  iz  raznыx
otechestvennыx  i  inostrannыx  pisateley,  s  izobrajeniyami  kostyumov  i  vida
goroda Xivы. M.: 1840. s. 79.
18. Svedeniya o Xivinskom xanstve. Vыr. iz jur. “Manufaktur i torgovlya”.
1843. Xmыr. kol. T. 9. 
19. Danilevskiy G.I. Opisaniye Xivinskogo xanstva. ZIRGO, 1851. Kn.: 5. 
20. Danilevskiy G.I. Opisaniye Xivinskogo xanstva. ZIRGO, 1851. Kn.: 5.
21. Xanыkov  Ya.V.  Poyasnitelnaya  zapiska  k  karte  Aralskago  Morya  i
Xivinskago xanstva, s ix okrestnostyami. SPb., 1851
22. Xiva,  ili  geograficheskoye  i  statisticheskoye  opisaniye  Xivinskogo
xanstva,  sostoyaщyego  teper  v  voyne  s  Rossiyey,  zaimstvovannoye  iz  raznыx
otechestvennыx  i  inostrannыx  pisateley,  s  izobrajeniyami  kostyumov  i  vida
goroda Xivы. M.: 1840.
23. Tolstov S.P. Kadimgi Xorazm madaniyatini izlab. - T., «Fan», 1964. 
24. O’zbekiston adabiyoti va san’ati». 1990 yil 10 avgust.
25. F.  Yusupov  O’qituvchi  individual  tayyorgarliklarini   oshirishning
pedogogik-psixologik jihatlari. Xalq ta’limi №5, 2005 yil
26. Yusupov R.K. Tarixni o’qitish uslubi. Samarqand Universitet. 2001 yil
27. Tayloqov  N.  Xalq   ta’limiga   Zamonaviy  axborot  texnologiyalarini
joriy qilish  ta’lim  sifatini   oshirishning  omili sifatida.  Xalq ta’limi. 2005 yil
№ 5 soni
28. Tolipov Y. Usmonboyeva M. “Pedagogik texnologiyaning tadqiqiy
29. asoslari”. T.,”Fan”. 2006.
30. Sa’diyev  A.  Maktabda  tarix  ukitish  metodikasi.  –  Toshkent.
"Ukituvchi", 1988.
INTERNET SAYTLAR:
31. www.ziyouz.net   sayti
32. www.ziyocom.uz   sayti
55 33. www.history.ru   sayti
34. www.uz   sayti
35. www.wikepediya.com   sayti
ILOVALAR
56 57 58