Xorazmshohlar malikasi Turkon Xotunning davlat boshqaruvida tutgan o’rni tarixi yoritlgan asarlarning tahlili

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI
O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
TARIX FAKULTET
KURS ISHI
Xorazmshohlar malikasi Turkon Xotunning
davlat boshqaruvida tutgan o’rni tarixi yoritlgan
asarlarning tahlili
Bajardi: 
Qabul qildi: 
Toshkent
1 Mundarija
Kirish
I  BOB.  Xorazmshohlar  Malikasi  Turkon  Xotun  Haqida  Ma’lumot
Beruvchi Asosiy Tarixiy Manbalar
I.1. Shihobiddin Muhammad an-Nasaviyning “Siyrat as-Sulton Jalol ad-
din Mankburni” asarida Turkon xotun shaxsiyati va siyosiy nufuzining
yoritilishi
I.2.  Turkon  Xotun  faoliyati  haqida  Atomalik  Juvayniyning  “Tarixi
Jahongusho” asarida kelgan ma’lumotlar
II BOB. Malika Turkon xotun faoliyatining aks ettiruvchi tadqiqotlar
II.1.  Ziyo  Buniyatovning  “Anushtegin  Xorazmshohlar  davlati”  asarida
Turkon xotun haqidagi ma’lumotlar
II.2.  Turkon  xotun  shaxsiyati  haqidagi  ma’lumotlar  Iso  Jabborovning
“Buyuk Xorazmshohlar davlati” asarida
Xulosa
Foydalanilgan Manba Va Adabiyotlar
2 Kirish
Mavzuning  dolzarbligi:  O’zbekistonning  mustaqillik  davri  taraqqiyoti  ijtimoiy-
siyosiy  hayotimzining  barcha  sohalarida  bo’lgani  kabi  ilm-fan  sohasida  ham
tarixiy  o’zgarishlarni  yuzaga  keltirmoqda.  Qadimiy  merosimiz  ildizlarini
ko’rsatish,  o’tmishdagi  boy  an’analarni,  milliy  qadriyat  va  manaviy
boyliklarimizni yangi jamiyat qurilishiga tadbiq etish bugungi hayotimizning bosh
vazifalaridan biriga aylandi. Tariximizda o’ziga xos iz qoldirgan shaxslardan biri,
Turkon  xotun  haqidagi  tarixshunoslik  asarlarini  tahlil  qilish  va  ushbu
ma’lumotlardan  turli  ilmiy  ishlar,  maqolalarda  foydalanilishiga  xissa  qo’shish
ushbu  mavzuning  dolzarb  jixatlaridan  biridir.  XII-XIII  asrlar  O’rta  Osiyo  siyosiy
tarixini qanday g’oya, mafkura va usullar yordamida yoritilganini tahlil va tadqiq
etish  tarixshunoslik  fani  uchun  juda  muhim  ahamiyatga  ega.  Birinchi
prezidentrimiz  I.A.Karimov  ta’kidlaganlaridek:  “Tarix  xotirasi  xalqning,
millatning,  jonajon  o’lkaning,  davlatimiz  hududining  xolis  va  haqqoniy  tarixini
tiklash, milliy o’zlikni anglash, ta’bir joiz bo’lsa, milliy iftihorni tiklash va o’stirish
jarayonida g’oyat muhim o’rin tutadi” 1
.
Mavzuning  davriy  chegarasi:  Kurs  ishi  mavzusining  davriy  chegarasi  Turkon
xotun  yashab  o’tgan  davr,  ya’ni,  XII  asr  o’rtalaridan  XIII  asrning  30-yillariga
qadar bo’lgan tarixiy davrni o’z ichiga oladi.
Mavzuning  o’rganilganlik  darajasi:  XX  asrdagi  atoqli  tarixchi  olimlardan  biri
Ziyo  Buniyodovning  “Anushtagin  Xorazmshohlar”  asari  Markaziy  osiyo  xalqlari
tarixining  140  yillik  davrini  qamrab  oladi.  Ushbu  asar  Xorazmshohlar  davlati
tashkil  topishining  900  yilligi  munosabati  bilan  yaratilgan  va  u  orqali  Turkon
xotun  haqida  ham  ma’lumot  olishimiz  mumkin.  Anushtegin-Xorazmshoxlar
sulolasi  va  unga  oid  adabiyotlarda  Turkon  xotun  shaxsining  o’rganilishini  arab
manbalarida  ham  ko’rishimiz  mumkin.  Arab  tilidagi  manbalariga  xorazmshohlar
davrida  yaratilgan  manbalar  va  undan  keyingi  davrlarda  yaratilgan  manbalar
kiradi.  Mazkur  manbalarda  Xorazmshohlar  davlatining  iqtisodiy,  siyosiy  tuzumi,
madaniy  rivojlanishi,  hukmdorlar  tarixi,  jumladan,  Turkon  xotun  hayotiga  oid
1
 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008. 134-bet.
3 qimmatli  ma’lumotlar  ham  keladi.  Jumladan:  Nizomulmulkning  “Siyosatnoma”
asari, Izzuddin Al-asirning “Al-Komil fit-tarix” asari, Sadriddin Al-Husayniyning
“Axbor  ad-daulat  as-Saljuqiyya”  kabi  manbalarni  kiritishimiz  mumkin.  XIX
asrdan  boshlab  Rossiya  va  G’arbiy  Yevropalik  olimlar,  jumladan  yurtimiz
tadqiqotchilari  tomonidan  O’rta  Osiyoning  O’rta  asrlar  tarixiga  oid  qo’lyozma
asarlarni  o’rganishni  boshlaganlar.  Ular  qatoriga:  Bosvordning  “Musulmon
sulolalari  tarixi”,  “Turklar:  O’rta  Osiyo  turkiy  xalqlari  tarixidan  ma’ruzalar”  va
“Manbashunoslik  bo’yicha  tadqiqotlar”,  B.B.Bartoldning 2
 “Mo’g’ullar  istilosi
davrida  Turkiston”,  H.Vamberining  “Buxoro  va  Transaksayananing  qadimgi
davrdan  xozirgacha  bo’lgan  tarixi”,  V.V.Radlovning  “Turkiy  shevalar  lug’ati”,
V.P.Vasilevning  “X-XIII  asrlarda  O’rta  Osiyoning  sharqiy  qismi  tarixi:  kidanlar,
jurjitlar  va  mo’g’ullar  haqida  Xitoy  manbalari  ma’lumotlari”   va  boshqalarni
qo’shishimiz  mumkin.  V.V.Grigoryev 3
 ham  bu  borada  katta  ishlarni  amalga
oshirgan va tarixshunoslik sohasi rivojiga hissa qo’shgan qator tadqiqotlar muallifi
hisoblanadi. Ushbu tadqiqotchilar o’z asarlari bilan O’rta Osiyo tarixshunosligiga
katta xissa qo’shdilar. Bu tadqiqotchilarning bari sharq tillarini yaxshi bilganlar va
ular  asosan  bir  necha  darajali  manbalar  ustida  ish  olib  borganlar  va  ulardan
ko’pchiligi bu sohada birinchilardan bo’lganlar.
Kurs  ishining  maqsadi:  Ushbu  kurs  ishining  maqsadi  Turkon  Xotun  va  u
yashagan  davr  tarixshunosligini  tarixshunoslik  fanining  eng  samarali  va  so’ngi
usullar  yordamida  ochib  berish,  bu  davr  siyosiy  hayotiga  nisbatan  turli  davrlarda
yashab ijod etgan tarixchilar tomonidan amalga oshirilgan ishlarni tahlil va tadqiq
etish  vas  hu  orqali  tarixshunoslik  fanining  rivojiga  yanada  xissa  qo’shishdan
iborat.  XII-XIII  asrlardagi  Anushteginiylar  tarixning  tarixshunosligini  yoritib
2
 V.V.  Bartold  (1869-1930)  rus  va  Sovet  sharqshunosi,  turkolog,  adabiyotshunos,  islomshunos,  tarixchi,
arxivshunos,  filolog,  rus  sharqshunoslik  maktabi  asoschilaridan  biri.  Kitoblari:  “O’rta  Osiyo  tarixi”,  “Islom
madaniyati tarixi”, “Turkiston mo’g’ul istilosiga qadar”, “Turk-mo’g’ul uluslari tarixi” va boshqalar. Aynan Bartold
Xorazmshohlar sulolasini “Eng porloq sulola” deb atagan.
3
 V.V. Grigoryev (1816-1881) sharqshunos, Rossiyada birinchi bo’lib sharq tarixi bo’yicha universitetlarda ma’ruza 
o’qigan. Rus tarixchilari orasida birinchilardan bo’lib O’rta Osiyo tarixini va madaniyatini o’rganishga kirshgan. 
200 taga yaqin asarlar muallifi, ilmiy ishlari orasida saklar, Yunon-Baqtriya podsholigi, arab sayyohi Abu Dulafning
Movoraunnahrga sayohati, Xiva, Buxoro va Qo’qon haqidagi asarlari yuksak qiymatga ega. U o’zining faoliyati 
davomida Rossiyaning siyosatini amalga oshirishga xizmat qilgan.
4 berishda  biroz  e’tibordan  chetda  qolgan  muammolarni  topish  va  uni  tarixchilar
e’tiborigahavola etish ishning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. 
Kurs  ishining  vazifasi:  Anushteginiylar,  jumladan  Turkon  xotun  hayoti  va
faoliyatini turli tuzum va jamiyatlar nuqtai-nazaridan yoritilganini o’rganish, turli
g’oya va mafkuralarning tarix fani taraqqiyotiga ijobiy va salbiy ta’sirini o’rganish,
bu  davr  tarixshunosligiga  katta  xissa  qo’shgan  tadqiqotchilar  ishlarini  tahlil
qilishdan iborat.
Kurs  ishining  nazariy  va  amaliy  ahamiyati:  Kurs  ishining  nazariy  ahamiyati
shundan  iboratki,  Turkon  Xotun  yashagan  davr  O’rta  Osiyo  tarixining  turli
davrlarda  turlicha  nazariyalarga  tayanib  yaratilgan  tadqiqot  ishlarini  tahlil  qilish
orqali  tarixshunoslik  fani  rivojiga  oz  bo’lsada  hissa  qo’shish.  Kurs  ishi  mavzusi
keying  kichik  tadqioqtlar,  jumladan  maqolalar  va  tezislar  uchun  muhim  nazariy
ahamiyatga ega. Amaliy ahamiyati shundan iboratki, tadqiqotlarda qo’lga kiritilgan
yutuqlardan  oliy  o’quv  yurtlarining  tarixshunoslik  va  manbashunoslik  yo’nalishi
talabalari uchun qo’shimcha ma’lumot sifatida xizmat qiladi.
Tadqiqot obyekti va predmeti:  Tadqiqotning obektiga O’rta Osiyoning XII-XIII
asrlarda yani, Turkon xotun hayotini aks ettirgan barcha birinchi darajali manbalar
hamda  shu  ushbu  davrda  yashagan  tarixchilarning  voqea  va  hodisaga
yondoshuvlari, mavzuga oid turli hududlar va turlicha davrlarda yaratilgan barcha
tadqiqot ishlari.
Kurs ishining tuzilishi:  Kurs ishi kirish, 2 ta bob, 4 a reja, xulosa, foydalanilgan
manba va adabiyotlar ro’yxatidan iborat.
5 I.1. Shihobiddin Muhammad an-Nasaviyning “Siyrat as-Sulton Jalol
ad-din Mankburni” asarida Turkon xotun shaxsiyati va siyosiy
nufuzining yoritilishi
Shihobiddin Muhammad an-Nasaviyning “Siyrat as-sulton Jaloliddin Mankburni”
(Sulton  Jaloliddin  Manguberdi  hayoti  tafsiloti)  asari  arab  tilida  yozilgan  bo’lib,
asarning  to’liq  bo’lmagan  ikkita  qo’lyozmasi  bugungi  kungacha  yetib  kelgan.
Ulardan biri 1260-yilda yozilgan qo’lyozma Parij milliy kutubxonasida, ikkinchisi
esa  Britaniya  muzeyida  saqlanadi.  Bu  asar  haqida  G’arb  tarixiga  ilk  ma’lumotni
XIX asr o’rtalarida K.D’ Osson olib kirgan. Uning 1852-yilda Amsterdamda nashr
etilgan  “Mo’g’ullarning  Chingizxondan  Amir  Temurgacha  bo’lgan  tarixi”  nomli
asarida   bu  haqida  mufassil  ma’lumot  beriladi.Keyinchalik  sharqshunos  olim
Oktav Udas  ”Siyrat”  ni  fransuz  tiliga tarjima qiladi  va nashr  ettiradi.Bu  asarning
jahon tarixidagi o’rni haqida bir qancha maqolalar yozadi.O.Udas tarjimasi asosida
1914-1916-yillarda  Y.Ziyo  va  A.Tavhid  turk  tiliga  o’girib  nashr  qildiradilar.
“Siyrat”  rus  tiliga  1850-yildan  1900-yilgacha  qisqartirlgan  holda  bir  necha  marta
nashr ettirilgan 4
.
Manbada  Turkon  Xotun  haqida  ko’plab  o’rinlarda  so’z  boradi:  “Turkon  xotun
Bayot  urug’idan  edi.  Bayot  urug’ining  Yemek  qabilasiga  mansub  hisoblanadi.U
ulug’vor  va  aqilli  ayol  edi.Unga  shikoyat  xatlari,  arznomalar  keladigan  bo’lsa,
ularni  sinchkovlik  bilan,  adolat  nuqtai-nazaridan  ko’rib  chiqar  edi  va  jabr
qiluvchining zulmi ostida ezilgan odamtarafini olar edi.Ammo u qotillikni mardlik
nishonasi  deb  bilar  edi.U  mamlakat  uchun  ko’plab  yaxshi  ishlar  qildi.Agar
bularning  barini  birma-bir  sanaydigan,  uning  ulug’vor  ishlarini  ta’kidlab
ko’rsatadigan  bo’lsak  yana  ko’p  qog’ozlarni  qoralashimizga,  ko’p  gapirishimizga
to’g’ri keladi. Uning kotiblari yettida edi. Ularning hammasi mashxur, davlatning
obroli insonlari edi. Agar Turkon xotundan va Sultondan bir xil mazmundagi ikkita
noma keladigan bo’lsa, albatta uning bitilgan muddatiga qaralar edi. Ulardan qaysi
biri  keyin  yozilgan  bo’lsa  mamlakat  ishlarida  asos  qilib  olinar  edi.  Uning
farmonlarining o’ziga xos tug’rosi quyidagicha edi: “Ulug’ Turkon, mo’minlarning
4
 Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy siyrat as-sulton Jalol ad-Din Mangburni. – T.: O’zbekiston, 1999. 14-bet.
6 va  tinchlikning  himoyachisi,  ikki  olam  ayollarining  malikasi”  degan  so’zlardan
iborat  bo’lgan.  Uning  shiori  esa  “Faqatgina  Allohdan  himoya  istayman”  degan
so’lar edi. U bu so’zlarni qalam bilan katta qilib, chiroyli tarzda yozib qo’ygan edi,
uni boshqa odam o’zgartira olmas edi” 5
.
 Chingizxon  elchisi  -  Xojibning  Xorazmga  tashrifi  Sultonning  Jayhun
qirg’oqlaridan  qochishi  habari  bilan  baravar  keldi.  Turkon  xotun  bu  habardan
keyin  vahimaga  tushib  qoldi  va  yaqinlashayotgan  xavfni  o’ylamaslikka  harakat
qildi. U Xorazmda qolish imkoniyati yo’qligini bildi va o’zi bilan olishi mumkin
bo’lgan  narsalarning  hammasini,  sulton  xotinlarini,  kichik  yoshdagi  bolalarni,
xazinadagi  boyliklarni  olib,  shahar  bilan  hayrlashib,  Xorazmdan  chiqdi.  Uning
xayrlashish  onlarini  ko’rganlarning  ko’zlariga  yosh  keldi.  U  ketishidan  oldin,
asrlar  bo’yi  eslanadigan,  adolatsiz  bir  ishni  qildi.  U  bu  urush  olovi  tezlik  bilan
barxam topadi, uzilgan iplar yana qaytadan ulanadi, qop-qora tun zulmatidan keyin
tong  yana  ziyo  sochadi  deb  o’ylab,  Xorazmda  asirlikda  bo’lgan  hukmdorlarni,
ularning  o’g’illarini,  yuqori  martabali  zotlarni,  oliyjanob  insonlarni  va  ulug’
zotlarni  qatl  qildirdi.  Uning  himoyasida  bo’lgan  bunday  shaxslar  yigirma  ikkita
edi.  Shunday  qilib  u  shaharni  tark  etishni  xohlaganlar  bilan  Xorazmni  tark  etdi.
Odamlar uchun unga hamrohlik qilish qiyin kechdi. Chunki odamlarga o’zi egalik
qilgan  boyliklarining  barchasini  olishga  ruxsat  etilmadi,  ularga  esa  mulklaridan
kechish qiyinchilik tug’dirdi. Shuningdek, u o’zi bilan Yozir hukmdorining o’g’li
Umarxonni  ham  qabatiga  olgan  edi.  Chunki  umamlakatiga  boradigan  barcha
yo’llarni  yaxshi  bilar  edi.  Yozir  huddudiga  yaqinlashgach  esa,  Turkon  xotun
Umarxon sadoqatiga shubha qilib, bizni tashlab ketadi degan o’y bilan uni qatlga
hukm  etdi.  U  ham  qo’l-oyog’i  bog’lanib  so’yildi.  Oradan  vaqt  o’tgach  Turkon
xotun va hamrohlari qo’ngan qal’a totorlar tomonidan qamalda olindi va shu tariqa
Turkon  xotun  mo’g’ullar  qo’liga  asir  bo’lib  tushdi.  U  Chingizxon  huzuriga  olib
kelinadi.  Tarafdorlari  Jaloliddindan  madad  istashni  taklif  qilsa,  Turkon  xotun
quyidagidek  javob  beradi  “Bunday  gaplarni  bas  qil,  men  qanday  qilib  Oy
chichenning  o’g’li  Jaloliddindan  yordan  so’rab,  uning  oldiga  yuqunib  boraman?
5
 Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy siyrat as-sulton Jalol ad-Din Mangburni. – T.: O’zbekiston, 1999. 182-bet.
7 Menga  Chingizxon  qo’lida  asir  ekanligim,  xo’rlik  va  sharmandalikda  kun
kechirganim, Jaloliddin oldiga qaytishdan ko’ra a’lo” 6
. 
O’sha  paytda  unga  xizmatkorlik  qilgan  shaxsning  ma’lumotiga  ko’ra,  Turkon
xotunning axvoli yomon edi. U Chingizxonning tushlik dasturxoniga borar edi va
yegulik  olar,  bular  unga  bir  necha  kunga  yetar  edi  deydi.  U  sharmandali  va
xorlikda kechgan kunlarida Ilol qal’asida yagona omon qolgan shaxzodani bag’riga
bosish  bilan  ovunar  edi  ammo  bir  kuni  Chingizxonning  sarxanglaridan  biri  uni
qo’lidan  tortib  olib  ketti,  shundan  keyin  u  shaxzodani  qayta  ko’rmagan.  Bola
Chingizxon  huzuriga  olib  borilgan  bo’g’ib  o’ldirishga  amr  qilingan.  Shu  tariqa
Turkon xotun bu olamda hukmdorlarning farzandlarini qirg’in qilib nimaiki qilgan
bo’lsa, shunga yarasha o’z jazosini oldi. Undan keying ma’lumotlar asar muallifiga
ma’lum emasligini aytib o’tadi 7
.
6
 Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy siyrat as-sulton Jalol ad-Din Mangburni. – T.: O’zbekiston, 1999. 58- bet .
7
 Григорьев В.В. Мавараннах p е по Тарихи Мунажимбаши в османском тексте. – СПб.: 1874. C. 156.
8 I.2. Alouddin Atomalik Juvayniyning “Tarixi Jahongusho” asarida
Turkon Xotun haqida ma’lumotlar
Markaziy Osiyo tarixining qonli sahifalaridan bo’lgan mo’g’ul istilosi davri haqida
sanoqli  manbalar  mavjud.  Bu  davr  hayotini  aks  ettirgan  yuksak  qiymatga  ega
asarlar  qatorida  Atomalik  Juvayniyning  “Tarixi  jahongusho”  asari  ham  tilga
olinadi va keyingi davrlarda yaratilgan asarlarga birlamchi hujjat bo’lib kelmoqda 8
.
Ushbu  asarda  biz  Turkon  xotun  haqida  ham  ba’zi  qiziqarli  ma’lumotlarni
uchratamiz  va  ular  quyidagilar:  Turkon  xotun  asli  “qang’li”  nomi  berilgan  turk
qabilasidan edi. Bu qabila ga mansublar Turkon tomonidan doimiy himoya qilinar
va boshqaruvda kuch sohibi edilar. “Ajamiylar” ham deyilgan bu odamlar yomon
tabiatli va marhamatsiz edilar. Ular qayerga borsalar, o’sha yerni xarob qilardilar,
xalq  ularni  ko’rganida  qochishga  yo’l  izlardi.  Ularning  xalqqa  ravo  ko’rganlari
faqat  aziyat  va  zulm,  bu  esa  Sulton  davlati  asoslarini  shiddatli  tarzda  larzaga
keltirgan sabablardan biri edi. U “Bir qavm borki, ular besh vaqt namozni ortiqcha
deb  uylaydi  va  harami  sharifda  xojilar  qonini  to’kishni  ma’qul  deb  biladilar”.
Turkon xotunning  alohida bir  saroyi,  o’ziga tegishli  bir  davlat  arkoni, o’ziga xos
mol-mulk  va  yerlari  bor  edi.   Bulardan  tashqari  uning  so’zi  Sulton  va  uning
yaqinlari  tomonidan  tinglanar,  Sulton  xazinasini  xoxlaganich  sarflay  olardi.
Turkon  xotunning  tez-tez  yashirin  vaqtichog’lik  ziyofatlari  tashkil  qilganligini
aytadilar.  Shu  bilan  birga  u  davlat  sohibi  bo’lgan  bir  qancha  xonadonga  mansub
shaxslarni yo’q qildirgan edi. Yangi bir mamlakat fath etilganidan so’ng u yerning
boshqaruvchilari garov sifatida Xorazmga keltirilar, Turkon xotun ulardan o’g’liga
biror aziyat yetmasin, deb hammasini o’ldirtirib, daryoga otib yuborardi. Bu qabih
amallarni  qilayotganida  Alloh  Odam  o’g’lining  qilgan  ishlari  jazosi  va  mukofoti
faqat  bu  dunyoda  emas,  balki  narigi  dunyoda  berilishidan  xabari  yo’q  edi.Sulton
onasi  va  haramini  Mozandoronga  olib  ketib,  u  yerning  qal’asiga  bekitish  uchun
Xorazmga  odamlarini  yubordi.Turkon  xotun  o’g’lining  buyrug’iga  ko’ra  harakat
qildi.Sulton haramini  olib ketayotganida askarlarni  Xorazmda qoldirishdi.Harakat
paytida asir qilib olinganlar shohlarini buyrug’i bilan, Jayhun daryosiga cho’ktirib
8
 Alouddin Atomalik Juvayniy Tarixi jahongusho. – T.: Mumtoz so’z, 2015. 5-bet.
9 yuborganidan  so’ng  bolalari,  nevaralari,  yaqinlari  va  xazinasi  bilan  vazir
Nosiriddinning  kuzatuvida  Dehiston  ustidan  Mozandoronga  tomon  harakat
qildi.Mozandaronga kelgan Sulton u yerni ham ishonchli deb hisoblamay Turkon
va boshqa haram a’zolarini Jurjon va Ilol qal’asiga yubordi. Sulton ketidan ta’qib
qilib  Mozandoronga  kelgan  Subutoy  eslatilgan  qal’aalarni  qamal  qilish  uchun
askar  chaqirdi. Taqdirni  qarangki, yomg’ir bulutlari o’z yuklarini  yuklaydigan va
o’sha  paytgacha  hech  kim  suv  tanqisligini  ko’rmagan  Ilol  qal’asi  qurshovga
olingan  vaqtda  yomg’ir  ham  ularga  dushmanlik  qilib,  yog’may  qo’ydi.  Chunki
omad, baxt o’sha kundan beri ularning tark etgan edi. O’n besh kundan so’ng suv
tugagach,  og’ir  axvolda  qolgan  Turkon  xotun  boshqa  haram  a’zolari  bilan  vazir
Nosiriddin  bilan  mashvarat  kengashini  o’tkazdilar.   Ular  qal’aning  tubiga  borgan
vaqtda ob-havo yuzini norozi ohangda bujmaytirib, qovogini osib, yashin yuklaydi,
chaqib yig’lay boshladi 9
.
 Mo’g’ul  askarlari  Turkon  xotunni  o’g’illari,  qizlari  va  Nosiriddin  bilan  birga
Tolikonda turgan Chingizxon yoniga olib bordilar. Hijriy 618, milodiy 1221-1222
yil Chingizxon buyrug’iga ko’ra, Nosiriddinni qiynab o’ldirdilar. Sultonning o’g’il
farzandlaridan birontasini ham tirik qoldirmadi. Tirik Kolgan Turkon, Sultonning
qizlari,  singillari  va  ayollariga  Chingizxon  buyrug’i  bilan  Sultondan  va  uning
mamlakatidan  ayrilgani  uchun  dod-faryod  qilib,  yig’latdilar.  Avvalroq  aytib
o’tganimizdek,  Sultonning  daryodan  qochib  qutilgan,  o’z  oldingi  vaqtidagi
o’lkalariga qaytgan mog’ullar Sulton haramini ham o’zlari bilan birga olib ketgan
edilar. Qoraqurumga olib ketilgan Turkon xotun u yerda bir necha yil baxtsiz hayot
kechirdi  va  hijriy  630-yil,  milodiy  1232-1233-yillar  oralig’ida  vafot  etdi.
Chingizxon  uning  qizlaridan  ikkitasini  Chig’atoyga  taqdim  qildi.  Chig’atoy
ularningning birini Shahar cho’risi qilib, boshqa birini esa vaziri Kutbiddin Xabash
Amidga  berdi.  Boshqa  Shahzodalar  chekiga  tushgan  qizlaridan  birini  ham  Amid
xojibga  berdilar.  Ulardan  boshqa  Sulton  Jaloliddin  haramiga  mansub
bo’lganTurkon  ismli  ikki  yosh  bir  qizcha  ham  asirlikka  tushgan  edi.  Va  u  ham
xoqonga  yuboriladi.  Xoqonning  amriga  ko’ra,  uni  saroyda  tarbiyaladilar  jahon
9
 Alouddin Atomalik Juvayniy Tarixi jahongusho. – T.: Mumtoz so’z, 2015. 56-bet.
10 shahzodasi Xulogu G’arb o’lkalariga boshqaruvchi bo’lib ketayotganida Turkonni
o’ziga loyiq bir inson bilan turmush qurish uchun Xuloguga berdilar. Xulogu esa
unga  juda  qiymatli  kelin  sarpolarini  berib  1257-1258  yilda  mo’g’ul  davlatiga
qilgan  munosib  xizmatlari  tufayli  mas’ul  boshqaruvchis-o’g’li  Malik  Solihga
shariat hukmlariga ko’ra nikohlab bergan 10
.
10
 Alouddin Atomalik Juvayniy Tarixi jahongusho. – T.: Mumtoz so’z, 2015. 231-bet.
11 II.1. Ziyo Buniyatovning Anushtegin Xorazmshohlar davlati asarida
Turkon xotun haqidagi ma’lumotlar
XX  asrdagi  atoqli  tarixchi  olimlardan  biri,  akademik  Ziyo  Buniyodovning
qalamiga mansub ushbu kitob Markaziy Osiyo xalqlari tarixining 140 yillik davrini
ya’ni,  1097-1231-yillarni  qamrab  oladi.  Movoraunnahrda  vujudga  kelib,  Buyuk
Saljuqiylar davlatini va Bag’dod xalifaligini larzaga solgan, bosqinchi qoraxitoylar
davlatini  tor-mor  keltirgan,  so’ngi  g’aznaviylarni  ham  o’ziga  bo’ysundirgan,
markazi  Xorazm  bo’lgan  qudratli  davlatimiz  tarixi,  siyosiy-iqtisodiy  tuzumi,
yuksak  madaniyati  bu  kitobda  ishonchli,  asl  manbalar  asosida  yoritib  beriladi.
MAzkur  noyob  kitob  bizning  tariximiz  haqida  bo’lib,  uni  o’zbekchada  nashr
ettirish vatanparvar ziyolilar va yoshlarning orzusi bo’lib kelgan edi. Va bu kitob
Xorazmshohlar  davlati  tashkil  topganining  900  yilligi  munosabati  bilan  nashr
ettirilgan 11
.
“Alovuddin  Muhammad  qoraxitoylar  bilan  muvaffaqiyatli  kurashib,  g’alaba
qozongandan  so’ng,  o’zini  “Ikkinchi  Iskandar”  deb  e’lon  qiladi.  Ayrim
ma’lumotlarga ko’ra, shohga tobe bo’lgan yigirma yettida mamlakatning hokimlari
yoki  bu  mamlakatlarning  garov  tarzida  yuborilgan  o’g’illari  Muhammadning
saroyi qoshida tilla nog’ora chalganlar. Shunday bo’lsada, feodal monarxiyaga xos
ichki  ziddiyatlar,  ayniqsa,  saroydagi  va  uning  atrofidagi  nizolar  bu  yerda  ham
mavjud  edi.  Mo’g’ullar  istilosi  arafasida  Xorazmda  aslida  ikki  hokimyatchilik
ya’ni diarxiya hukm surayotgan edi. Butun mamlakatda hukmdor sulton Alovuddin
Muhammad  hisoblansada,  ichki  va  tashqi  siyosatni  olib  borishda  ikkinchi  hokim
shohning  onasi  Turkon  xotun  hisoblangan.  Aslida  Xorazmshoh  onasining  to’liq
itoatida edi” 12
.
 Xorazmshoh  hattoki  ayrim  masalalarni  hal  qilishda  birinchi  bo’lgan,  sultonning
bazi  farmon  va  buyruqlarini  inkor  etgan  va  o’z  nomidan  farmonlar  chiqarib,
istagan  masalani  hal  qilish  qudratiga  ega  bo’lgan.  Shoh  hech  vaqt  e’tiroz
bildirmagan,  chunki  bir  tomondan  ona  hurmati,  ikkinchitomondan  Turkon  xotun
11
 Buniyodov Z. Anushtagin Xorazmshohlar davlati (1097-1231). – T.: G`afur G`ulom, 1998. 17-bet.
12
 O’sha asar. 159-bet.
12 tarafdorlari  uning  urug’idan  chiqqan  turk  amirlari  ko’pchilikni  tashkil  etgan.
Zamondoshlarining  ta’rificha,  Turkon  xotun  “Xudovandi-jahon”,  yani  “Jahon
hokimi”, deb nom qozongan, farmon chiqara olgan, o’zining tug’rusi-muxriga ega
bo’lgan.  Uni  “Ismat  ad-dunyo  va  ad-din  ulug’  Turkon  Malika  niso  al-alamiyn”,
yani  “Ulug’  Turkon  dunyo  va  dinning  homiysi,  ikki  dunyodagiayollarning
malikasi”, deb ulug’laganlar. U o’ziga “Faqat Alloh mening madadkorim”, degan
so’zlarni  shior  qilib  olgan.  Turkon  xotun  poytaxy  Urganchda  istiqomat  qilgan,
o’zining  maxsus  ko’shki  va  ikkita  mulkiga  ega  bo’lgan,  shoh  o’g’li  esa
Samarqandga ko’chib, shu yerda istiqomat qilgan. Malika faqatgina sulton ustidan
hukmronlik qilibgina qolmay, balki moliya masalalariga ham aralashib xo’jayinlik
qilgan,  oliy  amirlar  va  amaldorlarga  hukmini  o’tkazgan.  Turkon  xotun  xatto  taxt
merosxo’rini  ham  o’zi  belgilagan.  Bunday  holatlar,  shubhasiz,  Xorazm  davlatini
kuchsizlantirib, uni inqirozli vaziyatga olib kirgan 13
.
Xorazm  hukmdorining  katta  xatosi  Chingizxon  tomonidan  savdo-sotiq
masalalarida  ittifoq  uchun  cho’zilgan  qo’lni  rad  qilishi  edi.  U  mo’g’ul  podshosi
bilan dastlabki paytlarda yaxshi  munosabatda bo’lib, o’zaro elchi  va savdogarlar,
qiymati  yuqori  sovg’a  salomlar  almashishgan.  Ammo  1218-yilning  oxirlaridan
boshlab  aloqalar  buzila  boshlaydi,  Xorazm  lashkarlari  va  mo’g’ul  otryadlari
orasida birinchi harbiy to’qnashuv yuz beradi. Merkitlargaqarshi urushga chiqqan
Chingizning o’g’li Jo’ji lashkarlar. Turkon xotun asli “Qang’li” nomi berilgan turk
qabilasidan  edi.  Bu  qabilaga  mansublar  Turkon  tomonidan  doimo  himoya  qilinar
va  boshqaruvda  so‘z  sohibi  edilar.  “Ajamiylar”  ham  deyilgan  bu  odamlar  qo’pol
tabiatli va marhamatsiz edilar. Ular qayerga borsalar, o’sha yerni xarob qilardilar,
xalq ularni ko’rgan paytda qochishga yo’l izlardi. Ularning xalqqa ravo ko’rganlari
bu  aziyat  va  zulm,  Sulton  davlati  asoslarini  shiddatli  tarzda  larzaga  keltirgan
muhim omillardan biri edi 14
. 
Sulton  Muhammadning  farmoni  onasi  tomonidan  muhokama  qilinmasdan  rad
etilgan paytlar ham ko’p bo‘lgan. Uning o’z shaxsiy “Devon al-insho”si bo’lgan va
13
 Buniyodov Z. Anushtagin Xorazmshohlar davlati (1097-1231). – T.: G`afur G`ulom, 1998. 165-bet.
14
 O ’ sha  asar . 166-bet.
13 mamlakat  ishlarini  mustaqil  hal  qilgan.  Juvayniyning  aytishicha,  Turkon  Xotun
Gurganch  (Urganch)ni  o’ziga  poytaxt  qilib  tanlagan  edi.  Uning  o’z  saroyi,  o’z
mulki  bor  edi.  Turkon  xotunning  alohida  bir  saroyi,  o’g’liga  bog’liq  bir  davlat
arkoni,  o’ziga  xos  mol-mulk  va  yerlari  bor  edi.  Bulardan  tashqari,  uning  so’zi
Sulton  va  uning  yaqinlari  tomonidan  tinglanar,  Sulton  xazinasini  u  xohlaganicha
sarflay  olardi.  Turkon  xotunning  tez-tez  yashirin  vaqtichog’lik  ziyofatlar  tashkil
qilganligini  aytadilar.  Shu  bilan  birga,  u  davlat  sohibi  bo’lgan  bir  qancha
xonadonga  mansub  shaxslarni  yo’q  qildirgan  edi.  Yangi  bir  mamlakat  fath
etilganidan  so’ng  u  yerning  boshqaruvchilari  garov  sifatida  Xorazmga  keltirilgan
paytda  Turkon  xotun  ulardan  o’g’liga  biror  aziyat  yetmasin,  deb  ularning
hammasini  o’ldirtirib,  daryoga  otib  yuboradi.  Sulton  onasi  va  haramini
Mozandaronga  olib  ketib  (mo’g’ullar  hujumi  davri  haqida  gap  ketmoqda),  u
yerning qal’asiga bekitish uchun Xorazmga odamlarini yubordi 15
.
 Turkon xotun o’g’lining buyrug’iga ko’ra harakat qildi. Sulton oilasi va haramini
olib  ketayotganida  askarlarni  Xorazmda  qoldirishdi.  Harakat  paytida  asir  qilib
olingan  turli  mamlakatlarning  podshohlarini  buyruq  bilan,  Jayhun  daryosiga
cho’ktirib yuborganidan so’ng bolalari, nevaralari, yaqinlari va xazinasi bilan vazir
Nosiriddinning  kuzatuvida  Dehiston  ustidan  Mozandaronga  tomon  harakat  qildi.
Mozandaronga  kelgan  Sulton  u  yerni  ham  ishonchli  deb  hisoblamay  Turkon  va
boshqa haram a’zolarini Lorijon (Tehrondan 50 mil shimoli sharqdagi nohiya) va
Ilol  (Tejen  irmog‘idagi  hudud)  qal’asiga  yubordi.  Sulton  ketidan  ta’qib  qilib
Mozandaronga  kelgan  Subutoy  eslatilgan  qal’alarni  qamal  qilish  uchun  askar
chaqirdi. Taqdirni qarangki, yomg‘ir bulutlari o‘z yuklarini ustiga to’kkan va o’sha
paytgacha  hech  kim  suv  tanqisligini  ko’rmagan  Ilol  qal’asi  qurshovga  olingan
vaqtda  yomg’ir  ham  ularga  dushmanlik  qilib,  yog’may  qo’ydi.  O’n  besh  kundan
so’ng  suv  tugagach,  og’ir  ahvolda  qolgan  Turkon  xotun  boshqa  haram  a’zolari
bilan va vazir Nosiriddin bilan pastga tushdi. Ular qal’aning tubiga borgan vaqtda
ob-havo  yuzini  norozi  ohangda  bujmaytirib,  qovog’ini  osib,  yashin  ustiga  yashin
chaqib  yig’lay  boshladi.  Mo’g’ul  askarlari  Turkon  xotunni  o’g’illari,  qizlari  va
15
 Григорьев В.В. Мавараннах p е по Тарихи Мунажимбаши в османском тексте. – СПб.: 1874. C . 256.
14 Nosiriddin  bilan  birga  Toliqonda  turgan  Chingizxon  yoniga  olib  bordilar.1221–
1222-yili  Chingizxon  buyrug’iga  ko’ra,  Nosiriddinni  qiynab  o’ldirdilar 16
.
Sultonning  o’g’il  farzandlaridan  birontasini  ham  tirik  qoldirmadi.  Tirik  qolgan
Turkon,  Sultonning  qizlari,  singillari  va  ayollariga  Chingizxon  buyrug’i  bilan
Sultondan  va  uning  mamlakatidan  ayrilgani  uchun  dod-faryod  qilib,  yig’latdilar.
Chingizxonning “Yasoq” qonunida ayollarni o’ldirish taqiqlangan, chunki ular kim
bo’lishidan  qat’iy  nazar,  insoniyatni  davom  ettiruvchilar,  deb  hisoblangan.
Qoraqurum  (Chingizxon  davlati  poytaxti)  ga  olib  ketilgan  Turkon  xotun  u  yerda
bir  necha  yil  baxtsiz  hayot  kechirdi  va  1233-yilda  vafot  etdi.  Chingizxon  uning
qizlaridan  ikkitasini  Chig’atoyga  taqdim  qildi.  Chig’atoy  ularning  birini  o’zining
cho’risi  qilib,  boshqa  birini  esa  vaziri  Qutbiddin  Habash  Amidga  berdi.  Boshqa
shahzodalar chekiga tushgan qizlaridan birini Amid hojibga berdilar 17
.
Turkon  xotun  1220-yili  Ilol  qal asida  mo’g’ullarga  asir  tushadi  va  xizmatkorlariʼ
bilan birgalikda Toliqonda turgan Chingizxon huzuriga yetkaziladi. Asirlar safida
bo’lgan  vazir  Malik  Nosiruddin  Hazoraspiy  qattiq  qiynoklarga  solinadi  va
sultonning farzandlari qatori qatl etiladi. Mo’g’uliston tomon otlangan Chingizxon
bir  necha  kun  Samarqandda  to’xtashga  qaror  qiladi  hamda  Turkon  xotun  va
sultonning  omon  qolgan  xotinlariga  xorazmshoxlar  saltanati  uchun  aza  ochish,
ya’ni  mo’g’ul  askarlari  oldiga  chiqib  baland  ovoz  bilan  yig’lashni  buyuradi.
Chingizxon  ko’rsatmasiga  binoan,  Qoraqurumga  keltirilgan  Turkon  xotun
qashshoqlikda umr kechiradi va shu yerda vafot etadi 18
.
Anushteginiy  Xorazmshohlar  davlati  (1097-1231)  nafaqat  Xorazm,  balki  Dashti
Qipchoqning  janubi,  Sharqiy  Turkiston,  O’rta  Osiyo,  Yaqin  va  O’rta  Sharq
davlatlarini  birlashtirgan  buyuk  saltanat  bo’lgan.  Xorazmshoh  Takesh  qipchoqlar
bilan ittifoqqa kirib, ularni o’ziga og dirish niyatida qipchoq xoni Jonkishining qizi	
ʻ
Turkon Xotunga uylanadi. Bayot urug’idan bo lgan Turkon Xotun Xorazmga turk	
ʻ
16
 Sodiqov H. Sulton Jaloliddin Manguberdi. – T.: Art Flex, 2009. 54-bet.
17
 Buniyodov Z. Anushtagin Xorazmshohlar davlati (1097-1231). – T.: G`afur G`ulom, 1998. 167-bet.
18
 Murtazayev R. O`zbekiston tarixi. – T.: Sharq, 2001. 221-bet.
15 qabilalari (uraniylar, qarluqlar, ug’roqlar, xalaj qabilalari)ni olib keladi va ularning
qudratli homiysiga aylanadi 19
.
19
 Jabborov I. Buyuk Xorazmshohlar davlati. – T.: Sharq, 1999. 122-bet.
16 II.2. Turkon xotun shaxsiyati haqidagi ma’lumotlar Iso Jabborovning “Buyuk
Xorazmshohlar davlati” asarida
Har bir xalq o’zining o’tmishini bilishga intiladi, boy tarixiy merosi va unutilmas
sanalari,  buyuk  siymolari  va  jasur  sarkardalari  bilan  g’ururlanadi.  Iso  Jabborov
yaratgan ushbu asar ham  aynan shu tarixiy davr  hamda uning mashxur  siymolari
va  voqealarini  o’zining  Buyuk  Xorazmshohlar  davlati-qadimiy  tarix  sahifalari
asarida yoritib beradi. Asar Sharq nashriyotida 1999-yilda nashr etilgan va undan
quyidagi  ma’lumotlarni  kurs  ishida  keltirib  o’tamiz:  Xijriy  596-yil  20-shavvol
(1200  yil  3  avgust)da  Gurganj  aholisi,  davlat  ayonlari  va  amirlari  ishtirokida
Xorazmshohlar  davlati  taxtiga  Takish  va  Turkon  Xotun  o’g’li  Qutbiddin
Muhammad  o’tirdi  va  u  otasining  Alouddin  laqabini  qabul  qildi.  Keyinroq  esa
Sanjar  ikkinchi  nomini  oldi.  Davlat  o’z  davrining  eng  buyuk  saltanatlaridan  biri
bo’lishiga qaramay, feudal monarxiyaga xos ichkiziddiyatlar, ayniqsa saroydagi va
uning  atrofidagi  nizolar  bu  yerda  ham  bore  di.  Mo’g’ullar  istilosi  arafasida
Xorazmda asli ikki hokimyatchilik mavjud edi. Butun mamlakatda shoh va sulton
nomlari  bilan  ataluvchi  Alovuddin  Muhammad  hisoblansada,  ichki  a  tashqi
siyosatni  olib  borishda  ikkinchi  hukmdor  shohning  onasi  Turkon  xotun
hisoblangan.  U  xattoki  ayrim  masalalarni  hal  qilshda  birinchi  o‘rinda  bo’lgan,
sultonning  ba’zi  farmon  va  buyruqlarini  inkor  etgan  va  o’z  nomidan  farmonlar
chiqarib  istagan  masalalarni  hal  qilish  qudratiga  ega  bo’lgan.  Shoh  hech  vaqt
e’tiroz  bildirmagan,  chuki  bir  tomondan  ona  hurmati,  ikkinchi  tomondan  Turkon
xotunning  tarafdorlari  uning  urug’idan  chiqqan  turk  amirlari  ko’pchilikni  tashkil
etgan.  Zamondoshlarining  tarificha,  Turkon  xotun  “Xudovandi  Jahon”,  ya’ni,
“Jahon  hokimi”,  deb  nom  qozongan,  farmonlar  chiqara  olgan,  o’zining  tugrusi
ya’ni,muxriga  ega  bo’lgan.  Uni  “Ismat  ad-Dunyo  va-d-Din  ulug’  Turkon  Malika
niso al-olamiyn”, yani “Ulug’ Turkon dunyo va dinning homiysi, ikki dunyodagi
ayollarning  malikasi”,  deb  ulug’laganlar.  U  o’ziga  “Faqat  Alloh  mening
madadkorim”,  degan  so’zlarni  bosh  shior  qilib  olgan.  Turkon  xotun  poytaxt
Urganchda  istiqomat  qilgan,  ozining  maxsus  ko’shki  va  ikkita  mulkiga  ega
bo’lgan,  shoh  o’g’li  esa  Samarqandga  ko’chib,  shu  yerdan  hukmronlik  qilgan.
17 Malika  nafaqat  sulton  ustidan  hukmronlik  qilibgina  qolmay,  moliya  masalalariga
ham  aralashib  xo’jayinlik  qilgan,  oliy  amirva  amaldorlarga  hukmini  o’tkazgan.
Turkon  xotun  hatto  taxt  merosxo’rini  ‘zi  belgilagan.  Bunday  holat  shubhasiz,
Xorazm  davlatini  bo’shashtirishga  va  uning  inqirozini  kuchayishiga  olib  kelgan.
Xorazm  shohining  katta  xatosi  chingiz  tomonidan  savdo-sotiq  masalalarida
cho’zilgan  qo’lga  rad  javobini  bergani  edi.  U  mo’g’ul  podshosi  bilan  dastlabki
davrlarda  yaxshi  munosabatda  bo’lib,  o’zaro  elchi  va  savdogarlar,  boy  sovg’a-
salomlar  alishishgan.Ammo,  1218-yilda  n  boshlab  aloqalar  buzila  boshladi,
xorazm lashkarlari bilan mo’g’ul lashkarlari orasida birinchi harbiy to’qnashuvlar
ro’y berdi 20
.
Manbalarda asosan Turkon Xotun haqida quyidagicha tavsif qoldirgan: “Yuqorida
aytib  o tilgan  Turkon  Xotun  Bayavut  toifasidan  bo’lib,  yemak  urug’iningʻ
shoxobchasidandir.  Qachonki,  uning  mavqei  mustahkamlangandan  so’ng
«Xudovandi  Jahon”,  ya ni  butun  dunyo  hukmdori  laqabini  olgan  edi.  U  turkiy	
ʼ
hukmdorlardan  Jonkishining  qizi  bo’lib,  El-Arslonning  o’g’li  Takish  unga
uylanadi.  Takish  o’lgandan  so’ng  davlat  tepasiga  kelgan  o’g’li  Alouddin
Muhammad Xorazmshoh davrida onasi Turkon Xotunning obrusi ko’tarilib, davlat
ishlarini  ham  boshqargan”.  Hatto  Xorazmshoh  Muhammad  mastligida  onasi
Turkon  Xotunning  xiyonati  tufayli  shayx  Najmiddin  Kubroning  shogirdi  shayx
Majididdin Bag’dodiyni qatl qilish haqida farmon ham beradi. Bag’dodiyning qatl
qildirilishi  din  ulamolarini  Muhammaddan  ixlosini  qaytargan  edi.  Turkon
Xotunning bunday nodonligi Xorazmshohlar davlatiga sonsiz kulfatlar keltirdi 21
.
Nasaviyning  guvohlik  berishicha,  makkor  Turkon  Xotun  o’g’liga  shu  daraja  o’z
ta’sirini  o’tkazganki,  natijada  Xorazmshoh  Muhammad  mamlakat  ichkarisidagina
emas, balki xalqaro maydonda ham Xorazmning yagona hukmdori sifatidagi rolini
boy berdi. Bundan tashqari, katta qudratga ega bo’lgan sarkardalarining ko’pchiligi
qipchoqlardan  bo’lgani  bois,  hukmdor  onasiga  yon  berishga  majbur  edi.  “Agar
malikadan  va  sultondan  bir  ish  haqida  ikkita  ko’rsatma  kelsa,  u  holda  ularning
sanasiga  qarar  edilar  va  barcha  mamlakatlarda  keyingi  sanaga  amal  qilardilar...”.
20
 Jabborov I. Buyuk Xorazmshohlar davlati. – T.: Sharq, 1999. 108-bet.
21
 O’sha asar. 121-bet.
18 Turkon Xotun “Jahon hokimi” laqabiga ham ega edi, uning farmonlaridagi shaxsiy
muhri - tug’risida: “Ismat ud-dunyo vad-din Ulug’ Turkon malika niso al-olamiyn”
(Dunyo  va  uning  pokdomoni,  Ulug’  Turkon,  olam  ayollarining  malikasi)  deb
bitilgan  edi.  U  “I tasamtu  billahi”  -  “Faqat  Allohdan  himoya  kutaman”  deyilganʼ
so zlarni bosh shior qilib olgan. U o’z shiorini o’g’li shiorining yoniga qo’yar edi	
ʻ 22
.
Xorazmshohlar  davlatida  mo’g’ullar  bosqini  arafasida  bir  mamlakatda  ikkita
paytaxt - Gurganj va Samarqand, ikkita hukmdor - Turkon Xotun va Xorazmshoh
Alouddin  Muhammad  bor  edi.  Gurganj  shahrida  Turkon  Xotunning
qarindoshlaridan sultonning turkiy qo’shiniga tegishli nufuzli ayonlargina boshliq
o rnida  edilar,  jumladan,  Xumor  Ag’u  -  hojib  sipohsolor  (lashkarboshi),  Buka
ʻ
Pahlavon, Ali Marg ini va boshqalar. Xorazmshoh 1216 -yilda onasining shayxini	
ʻ
qatl  qildirgandi.  Ona-o g il  raqobati  davlatni  ich-ichidan  nuratmoqda  edi.	
ʻ ʻ
Sultonning xalifa nomini xutbada zikr etmaslik to g risidagi farmoniga faqat Marv,	
ʻ ʻ
Balx,  Buxoro  va  Saraxsda  amal  qilinar,  Samarqand,  Hirot  va  Xorazmda  esa
aksincha edi 23
. 
Mahalliy an analarning kuchli ekanligi, Turkon Xotunning va uning ta siri ostidagi	
ʼ ʼ
xonlar  va  ulamolarning  Sulton  Muhammad  hukmronligi  davrida  davlatchiliqda
o ziga  xos  ikki  hokimiyatchilikning  yuzaga  kelishida  saljuqiylarning  bosh  vaziri	
ʻ
mashhur Nizomul-mulk (1018-1092) ishora etganidek, “Qachonki podshohlik ishi
ayollar  va  go daklar  qo liga  o tsa,  bilginki,  podshohlik  o sha  xonadonni  tark	
ʻ ʻ ʻ ʻ
etgay” 24
.
Amirlar,  harbiylar  iloji  boricha  o z  mavqelarini  qanday  bo lmasin  mustahkamlab	
ʻ ʻ
borishga harakat qilganlar. Xorazm poytaxtini qamal etgan Chingizxon lash-karlari
turli  nayranglar  bilan  shohning  onasi  Turkon  Xotunni  taslim  bo lishini  talab	
ʻ
qilishgan.  Urganjdagi  qo shin  va  aholisi  mudofaa  kuchiga  ega  bo lsa-da,  Turkon	
ʻ ʻ
Xotun Vatanni dushmanga. tashlab qochgan o’g’li Muhammaddan keyin vahimaga
tushadi. Samarqand taslim bo’lgandan so’ng, Chingizxon Xorazmshohning qo’shin
22
 Jabborov I. Buyuk Xorazmshohlar davlati. – T.: Sharq, 1999. 124-bet.
23
 Gurbuz  M.  Xorazmshohlarda  davlat  tashkilotlari,  iqtisodiy  va madaniy  hayot  /  tarjimon N.  Rahim. –  Urganch:
Ogahiy, 2022. 304-bet.
24
 Nizomulmulk Siyosatnoma. – T.: Yangi asr avlodi, 2008. 210-bet.
19 to’plab, qarshilik ko’rsatishiga yo’l bermaslik va o’zini qo lga tushirish maqsadida,ʻ
sarkardalari Jebe no yon va Subedey no yonni taxminan 20 minglik qo shin bilan	
ʻ ʻ ʻ
Sulton  ketidan  jo natdi.  Mo g ullarning  ta qibiga  uchragan  Xorazmshoh  Xuroson	
ʻ ʻ ʻ ʼ
va  Eron  orqali  o tib  Kaspiy  dengazidagi  orollardan  biriga  kelib  qoladi.  Bor-
ʻ
budidan  mosuvo  bo lib,  g am-alam  ostida  og ir  kasallikka  chalingan  Sulton	
ʻ ʻ ʻ
Alouddin  onasi  Turkon  Xotunning  mo g ullarga  asir  tushganini  eshitib  valiahd	
ʻ ʻ
tayinlash borasida burungi farmonini bekor qilib, Jaloliddinni taxt vorisi deb e lon	
ʼ
qilgan edi 25
.
1220  yili  Xorazm  mo g ullar  tomonidan  istilo  qilingach,  Sulton  Alouddin  Xazar	
ʻ ʻ
dengizidagi Abiskin orollaridan biriga qochishga majbur bo ldi. Shoh xotinlari va	
ʻ
farzandlari xazinadagi boyliklar va boshqa qimmatbaho buyumlarini olib shaharni
tark  etadi.  Berahm  malika  esa  shaharda  qolgan  barcha  sultonlar,  hokimlar  va
ularning o g illarini, jami 26 kishini qatl qildirgan, ya ni Amudaryoga cho ktirgan.	
ʻ ʻ ʼ ʻ
Bunday  sharmandalik  Turkon  Xotundan  ko p  tarafdorlarini  yuz  o girtirgan.  U	
ʻ ʻ
faqat o z xizmatkorlari, vazir Muhammad Solih hamda yo l ko rsatuvchi Umarxon	
ʻ ʻ ʻ
hamrohligida  qochib  ketgan.  Noshukr  malika  Ilol  shahri  Mozandaronga  yetgach,
yo lboshlovchini  ham  qatl  qildiradi.  Chingiz  lashkarlari  Turkon  Xotun  izidan	
ʻ
borib,  Ilol  shahrini  qamal  qilib,  ko p  o tmay  uni  ham  bosib  oladi.  Malika	
ʻ ʻ
Xorazmshohning  butun  harami,  bolalari  bilan  asirga  tushadi.  Mo g ullar  shoh	
ʻ ʻ
bolalarini  o ldirib,  haram  ayollarini  xotin  qilib  oladilar,  Turkon  Xotun  esa	
ʻ
Chingizxon  qarorgohiga  jo natiladi.  Turkon  Xotunning  asirlikdagi  ahvoli  juda	
ʻ
ayanchli edi, u Chingizxonning dasturxonida qolgan sarqiti bilan ovqatlanardi. Bir
paytlar har qanday farmoyishi darhol bajarilgan malikai jahon Turkon Xotun 1233
yili  xoru  zorlikda  vafot  etadi.  Xorazmshoh  Takashning  eng  katta  xatolaridan  biri
bu  o’z  xotini  mansub  bo’lgan  qipchoqlar  urug’iga  katta  erkinliklar  bergani  edi.
Ularni  doim  hukmdor  sifatida  qo’llab-quvvatladi.  Natijada,  Turkon  xotunning
mamlakat  ichki  ishlariga  aralashuvi  Xorazmshohlar  davlatida  ichki  nizo  va
inqirozli  holatni  yanada  kuchaytirgan  omilllardan  biri  bo’ldi.  Takashning
o’limidan  keyin  taxtga  uning  o’g’li  Alovuddin  Muhammad  o’tiradi  (1200-
25
 Jabborov I. Buyuk Xorazmshohlar davlati. – T.: Sharq, 1999. 108-bet.
20 1220).1203-yilda  Alovuddin  Muhammad  qoraxitoylar  ko’magi  bilan  Xurosonni
to’liq egallab oldi.Qator katta-katta hududlarda o’z hokimyatini o’rnatishda davom
etdi.Natijada,  Alovuddin  Muhammad  davrida  Xorazmshohlar  saltanati  hududi
benihoya kattalashdi 26
.
Sulton onasi bo’lmish, o’ziga “Xudovandayi-jahon, dunyo va din sahovatpeshvosi
Ulug’  Turkon-ikki  dunyo  ayollari  malikasi  (Ismat  ad-dunyo  va  ad-din  Ulug’
Turkon) kabi unvonlarni qabul qilib olgan Turkon Xotun qipchoq xoni Jonkishning
qizi  edi  va  davlatdagi  siyosiy  nufuzidan  kelib  chiqib,  o’g’li  Alovuddin
Muhammadning  harbiy  yurishlari  zafarli  bo’lishini  ta’minlab  turdi.Xorazmshoh
Turkon  xotun  qo’llab-quvvatlashi  va  harbiy  ko’magi  natijasida  o’z  hokimyatini
mustahkamlab  olishga,  zafarli  yurishlar  qilishga  muvaffaq  bo’lgan.  Misol
tariqasida:1203-yilda  G’ur  davlati,  1204-yilda  Hirot,  1207-yilda  Buxoro
hududlarini qo’lga kiritgan 27
.
26
 Jabborov I. Buyuk Xorazmshohlar davlati. – T.: Sharq, 1999. 109-bet.
27
 A.S. Sagdullayev. O`zbekiston tarixi. – T.: O’zbekiston, 2019. 44-bet.
21 Xulosa
Xorazmshohlar  davlati  tarixiga  oid  yozma  meroslarda  o’zbek  xalqining
davlatchiligi  tarixi  masalalari  keng  yoritilgani  bizga  ma’lum.  Uch  ming  yillik
davlatchilik  an’analariga  ega  bo’lgan  xalqimiz  o’tmishini  turli  til  va  davrlarda
bitilgan  yozma  manbalar  orqali  o’rganilishi  manbashunos  olimlar  va
tarixchilarning  muhim  ilmiy  yo’nalishlarini  tashkil  qiladi.  Xorazmda  bitilgan
tarixiy  yozma  manbalar  o’rta  asrlar  va  yangi  davrda  yaratilgan  bo’lib,  ular  fors,
arab va turkiy tillarda bizgacha yetib kelgan. Davr o’tishi bilan ko’pgina manbalar
yo’qolib ketgani ham ma’lum. Shu davrlarda yozilgan manbalar 1097-yildan, ya’ni
Xorazmshoh  -  Anushteginlar  davlatining  tashkil  topishidan  to  1231-yilgacha
bo’lgan  davrni,  yani  Xorazmshoh  Jaloliddin  Manguberdi  vafotigacha  bo’lgan
davrni o’z ichiga oladi. Mazkur tadqiqotda Xorazm vohasida yaratilgan shu yozma
manbalardagi  faqat  Xorazmshoh-Anushteginlar  davlatida  yuksak  siyosiy  nufuzga
ega  bo’lgan  ayollardan  biri  malika  Turkon  Xotun  masalasiga  ahamiyat  berildi.
Mavzuning  tarixshunosligi  va  manbashunosligiga  bag’ishlangan  adabiyotlar  va
tadqiqotlar  mingdan  ham  ko’pdir.  Ushbu  kurs  ishida  esa  Xorazm  tarixi
Anushteginiylar  malikasi  Turkon  Xotun  mavzusi  doirasida  atroflicha  o’rganildi
hamda  shaxsiy  fikr-mulohazalar  ham  berib  borildi.Kurs  ishi  mavzusini  tarixiy
manba  va  tarixshunoslik  asarlaridan  foydalangan  holda  yoritar  ekanmiz,  xulosa
sifatida  aytishimiz  kerak  bo’lgan  jihatlardan  eng  avvalgisi  bu,  Turkon  Xotun
xorazmshohlar davlat boshqaruvi va davlat tarixiga oid manba va asarlarning katta
qismida  asosan,  davlatning  inqirozi  bosh  sababchilaridan  biri  sifatida  qarab
kelingan. Turkon Xotun aralashuvi natijasida Xorazmshoh Alovuddin Muhammad
va  undan  keyin  anushteginiylar  sulolasi  shahzodalari  orasiga  o’zaro  nizo  tushadi
deya  yoritiladi  manbalarda.  Ammo  masalaning  yana  boshqa  tomoni  ham  borki,
malika  Turkon  xotun  o’z  navbatida  davlat  rivoji  va  sarhadlari  kengayishiga  ham
xissa  qo’shganini  inkor  qilib  bo’lmaydi.  O’z  siyosiy  nufuzi  orqali  hamda  onalik
mehri  bilan  o’g’lining  ko’nglidan  ijobiy  o’rin  egallab  turgani,  Xorazmshoh  o’z
onasini  nihoyatda  hurmat  qilgani  haqida  ma’lumotlarni  ham  e’tibordan  chetda
qoldirmaslik maqsadga muvofiq bo’ladi.
22 Prezident asarlari
1. Karimov  I.A. Yuksak  ma’naviyat yengilmas kuch.  – T.: Ma’naviyat,  2008. 134
bet.
Manbalar
1. Шихобиддин  Мухаммад  ан-Насавий  Султон  Жалолиддин  Мангуберди
хаёти тафсилоти. – Т.: Узбекистон , 1999.  432 bet.
2. Алоуддин Атомалик Жувайний тарихи жахонгушо .  – Т.: Мумтоз суз, 2015.
504 bet.
Asosiy adabiyotlar
1. Buniyodov  Z.  Anushtagin  Xorazmshohlar  davlati  (1097-1231).  –  T.:  G’afur
G’ulom, 1998. 256 bet.
2. Xayrullayev M. M. Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi (davri, madaniy hayot,
manbalar). – T.: Fan, 1999. 108 bet.
3. Jabborov  I.  Buyuk  Xorazmshohlar  davlati  (Qadimiy  tarix  sahifalari)  –  T.:
Sharq, 1999. 144 bet.
4. Sodiqov H. Sulton Jaloliddin Manguberdi. – T.: Art Flex, 2009. 54 bet.
5. Gurbuz M. Xorazmshohlarda davlat tashkilotlari, iqtisodiy va madaniy hayot /
tarjimon N. Rahim. – Urganch: Ogahiy, 2022. 304 bet.
6. R. Shamsutddinov, O.Mo’minov O’zbekiston tarixi. – T.: |O’qituvchi, 2019. 449-
bet.
7. A.S. Sagdullayev. O’zbekiston tarixi. – T.: O’zbekiston, 2019. 444 bet.
8. A.Ziyo. O’zbek davlatchiligi tarixi. T.: Sharq, 2001. 423 bet.
9. R.Murtazayev. O’zbekiston tarixi. – T.: Sharq, 2001. 151 bet.
10.  Григорьев  В.В.  Мавараннах p е  по  Тарихи  Мунажимбаши  в  османском
тексте. – СПб.: 1874. C. 256.
Internet saytlari
1. http://www.ziyo.net   
2. http:// www.xorazmiy.uz
23